You are on page 1of 10

Instrucţiuni proprii de securitate a muncii pentru transporturi rutiere

(model) Prevederi generale Conţinut Art. 1 Instrucţiunile proprii de securitate a muncii pentru transporturi rutiere cuprind prevederi de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă în activităţile de exploatare a autovehiculelor. Scop Art. 2 Scopul prezentelor instrucţiuni proprii este eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare existente în cadrul acestor activităţi, proprii celor patru componente ale sistemului de muncă (executant, sarcină de muncă, mijloace de producţie, mediu de muncă). Domeniu de aplicare Art. 3 Se aplică salariaţilor care utilizează în activitatea desfaşurată în cadrul societăţii mijloace auto. Art. 4 Prevederile prezentelor instrucţiuni proprii se aplică cumulativ cu prevederile Instrucţiunilor Proprii Generale elaborate de societate. Revizuirea instrucţiunilor Art. 5 Prezentele instrucţiuni proprii se vor revizui periodic şi vor fi modificate, ori de câte ori este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică etc. survenite la nivel naţional sau ale proceselor de muncă. Încadrarea personalului Art. 6 Conducerea autovehiculelor este permisă conducătorilor auto numai în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul circulaţiei pe drumurile publice. Instruirea personalului Art. 7 Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinde 3 faze: a) instruirea introductiv-generală; b) instruirea la locul de muncă; c) instruirea periodică. Art. 8 La instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă vor fi folosite mijloace, metode şi tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstraţia, studiul de caz, vizionări de filme, diapozitive, proiecţii, instruire asistată de calculator. Art. 9 Angajatorul, prin serviciul extern de prevenire şi protecţie, va asigura baza materială corespunzătoare unei instruiri adecvate. Art. 10 1

a cheiurilor fixe şi a locurilor de încărcare-descărcare a autovehiculelor. a rampelor. mâzgă. ceaţă etc. e) elementele suspensiei (arcuri lamelare şi spirale. fiind interzise orice fel de improvizaţii. iar suporturile de susţinere şi colierele de fixare ale rezervorului să nu prezinte fisuri. precum şi traseele interioare. h) carburatorul (pompa de injecţie) să fie bine fixat şi reglat pentru a se evita orice scurgere de combustibil. 12 Pentru a asigura buna funcţionare a autovehiculelor în parcurs şi pentru a evita defecţiunile şi accidentele. precum şi puntea (punţile) spate să nu prezinte deformări sau alte defecţiuni la elementele de fixare de cadrul autovehiculului. Condiţii tehnice pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele Art. lipsă şplinturi etc. i) rezervorul de carburant să fie prevăzut cu capac bine fixat şi asigurat pentru a nu se deschide în timpul mersului. b) volanul să nu aibă joc mai mare de 15°. h) să asigure instruirea persoanelor care pilotează autovehicule. c) să asigure condiţiile de efectuare a lucrărilor de întreţinere şi exploatare auto. amortizoare etc. f) să asigure marcarea şi semnalizarea locurilor sau a zonelor periculoase în care se limitează viteza de circulaţie a mijloacelor de transport.) să nu prezinte defecţiuni. d) să asigure amenajarea şi întreţinerea în stare de circulaţie a drumurilor de acces. c) piesele mecanismului de direcţie să nu prezinte defecţiuni şi uzuri (jocuri la articulaţie. 2 .). Organizarea locului de muncă Art. autovehiculele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii tehnice: a) dispozitivul de pornire automată să fie în stare de funcţionare. 11 Conducerea societăţii trebuie: a) să stabilească traseele de acces la/de la drumurile publice. f) rulmenţii roţilor să nu aibă jocuri care depăşesc limitele stabilite în prescripţiile tehnice de funcţionare ale acestora. al spaţiilor pentru încărcareadescărcarea şi manevrarea autovehiculelor şi al altor puncte de lucru periculoase. g) să asigure iluminatul pe timp de noapte al căilor de acces. e) să asigure descongestionarea drumurilor de acces şi a spaţiului de manevră pentru intrarea şi ieşirea la rampele sau la locurile de încărcare-descărcare a autovehiculelor. b) să asigure condiţiile de parcare a autovehiculelor. d) puntea faţă. g) sistemul de alimentare al autovehiculelor să nu aibă scurgeri de carburant sau fisuri. perne de aer.Conducatorul locului de muncă va lua măsuri pentru informarea conducătorilor auto asupra particularităţilor de conducere a autovehiculelor în caz de polei.

lipsa capacelor de protecţie etc. p) jantele şi cercurile elastice nu trebuie să prezinte deformaţii ca urmare a uzurii şi a loviturilor. Jantele vor fi bine fixate cu piuliţele respective. acoperită şi amplasată în aşa fel încât bacurile să nu se spargă în timpul mersului. caroseria să nu permită pătrunderea apei. Este interzisă folosirea anvelopelor reşapate pe axa din faţă. 3 . e) să asigure luarea măsurilor de prevenire şi de combatere a incendiilor la autovehicule şi staţiile de alimentare din incintă. 13 Pentru menţinerea stării tehnice corespunzătoare a parcului de autovehicule. Art. potrivit tipului anvelopei şi autovehiculului. r) ţeava de evacuare a gazelor arse va fi în bună stare. cât şi pe traseu a autovehiculelor. care pot provoca scurtcircuite. cablurile neizolate. m) sistemele de frânare să fie reglate corect şi să fie în perfectă stare de funcţionare. s) parbrizul şi celelalte geamuri ale autovehiculului să fie în bună stare şi curate. Parbrizul va fi prevăzut cu ştergătoare în perfectă stare de funcţionare. iar pentru spargerea geamurilor în caz de nevoie. d) să supravegheze operaţiile de întreţinere zilnică a autovehiculelor şi a remorcilor urmărind executarea lor în condiţii bune de către conducătorii auto. fără fisuri sau garnituri defecte şi va fi prevăzută cu amortizor de zgomot (tobă de eşapament). n) compresorul de aer să fie în bună stare de funcţionare. o) anvelopele să fie de acelaşi tip şi de aceleaşi dimensiuni şi să nu prezinte deformaţii ce indică dezlipiri sau ruperi ale straturilor componente. f) să verifice prin sondaj starea tehnică la plecarea şi înapoierea din cursă. precum şi a remorcilor şi semi-remorcilor. Se interzice înlocuirea geamurilor cu geamuri de altă calitate decât cele prescrise de constructor.j) instalaţia electrică a autovehiculului să fie în perfectă stare – sunt interzise legăturile improvizate. k) bateria acumulatoare să fie în bună stare. autobuzele vor fi dotate cu ciocane speciale. siguranţele necalibrate. c) să asigure condiţii corespunzătoare de lucru. astfel încât să asigure presiunea şi debitul corespunzător de aer. l) releele regulatoarelor de tensiune şi de curent să fie bine reglate şi izolate faţă de exterior (capac etc. b) să organizeze baza tehnico-materială necesară efectuării în bune condiţii a lucrărilor de întreţinere zilnică a parcului de autovehicule pe care îl deţine. Nu se vor folosi anvelope a căror bandă de rulare prezintă o uzură peste limita prevăzută de normele tehnice. bine fixată. amplasate la locuri accesibile. t) la autobuze. cu alte materiale sau cu geamuri care nu sunt corect fixate. conducerea societăţii trebuie: a) să asigure şi să controleze efectuarea lucrărilor de întreţinere a autovehiculelor în conformitate cu prescripţiile din Cartea tehnică a autovehiculului respectiv. iar presiunea să fie cea prescrisă de fabricant.) pentru a se evita scurtcircuitele.

16 Este interzisă circulaţia autovehiculelor cu remorci. b) trusă medicală de prim-ajutor.). cu: huse pentru acoperirea măştii radiatorului. zgură etc. instalaţia de încălzire. vor fi curăţate şi apoi presărate cu materiale aderente (nisip. d) uşile care trebuie să fie în bună stare de funcţionare. 14 Se interzice plecarea în cursă a autovehiculelor care prezintă stare tehnică şi estetică necorespunzătoare sau care depăşesc limitele admise ale nivelului de zgomot sau concentraţiile maxime admise ale noxelor în gazele de evacuare. lopeţi. nisip. dacă una dintre componentele sistemului de împerechere este defectă sau deteriorată. în plus. 21 4 . Art. rulare şi frânare care trebuie să fie în stare corespunzătoare şi fără improvizaţii.g) să organizeze acţiunea de depanare a autovehiculelor defecte pe trasee şi să asigure asistenţa tehnică a autovehiculelor care circulă în tranzit. Art. lanţuri antiderapante. 17 Este interzisă manevra de mers înapoi a autovehiculelor cu remorcă. în diferite situaţii ivite. b) să nu aibă ataşate rezervoare suplimentare de combustibil. instalaţia electrică. Art. corespunzătoare tipului de autovehicul. pentru asigurarea condiţiilor tehnice ale autovehiculelor. semnalizare. autovehiculele vor fi dotate. Art. dacă nu se blochează în prealabil peridocul. h) pe timp de iarnă. în afara celor montate de către uzina constructoare. sare etc. cenuşă. d) cric corespunzător tonajului autovehiculului. 15 Conducătorii auto au obligaţia ca. să verifice înainte de plecarea în cursă următoarele: a) instalaţia de alimentare cu carburanţi. f) două triunghiuri reflectorizante. sistemul de direcţie. Art. în bună stare. c) trusă de scule şi unelte. Art. Art. 20 Locurile de parcare devenite alunecoase prin scurgeri sau împrăştieri de substanţe grase. instalaţia de evacuare a gazelor arse (eşapate). g) stingător. c) existenţa şi integritatea fizică şi funcţională a oglinzilor retrovizoare. lichide etc. precum şi sub liniile electrice aeriene. 19 Este interzisă parcarea autovehiculelor pe drumurile de trecere din incinta unităţii. Parcarea Art. 18 Conducerea societăţii trebuie să asigure ca în inventarul autovehiculului să se găsească: a) patru pene pentru asigurarea împotriva deplasării necomandate a mijloacelor de transport în timpul remedierii defecţiunilor tehnice. e) dacă autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic (confirmare prin semnătură pe foaia de parcurs).

conducătorii auto vor lua următoarele măsuri: a) vor asigura distanţa de manevrare în siguranţă dintre autovehicule şi între acestea şi construcţii. c) aruncarea cârpelor îmbibate cu produse petroliere etc. cu buşoane lipsă sau neetanşe. c) vor frâna autovehiculul. Art. În cazul când nu este posibil. 22 La parcarea autovehiculelor pe locurile destinate acestui scop. trotuarele. sare etc. 30 Conducătorul autovehiculului care efectuează transportul va verifica la plecarea în cursă şi în parcurs modul cum a fost legată încărcătura. drumurile de acces. poziţionarea şi fixarea autovehiculelor pentru încărcare-descărcare. b) alimentarea cu combustibili sau lubrifianţi. 31 5 . d) vor scoate cheile din contact. 29 Conducătorii auto vor supraveghea ca încărcătura să fie repartizată uniform pe platforma autovehiculelor. presărându-se rumeguş. zgură. Art. Art. cu rezervoare de benzină fisurate sau sparte. conducătorii auto vor respecta prevederile instrucţiunilor proprii de securitate a muncii specifice locurilor de muncă respective. 23 Se interzice folosirea flăcării deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motorului. 27 Încărcarea autovehiculelor se va face în conformitate cu indicaţiile date de fabrica constructoare. Art. Art. 24 Se interzice părăsirea autovehiculului cu motorul în funcţiune. 25 La locul de parcare sunt interzise: a) efectuarea probelor de frânare în mers. Art. Acestea se vor efectua la standurile de încercare a eficienţei sistemului de frânare sau în zone special amenajate. e) vor închide şi vor asigura prin încuiere uşile. Transportul mărfurilor (măsuri generale de securitate a muncii privind mărfurile transportate) Art.În timpul iernii. 28 La manevrarea. pasajele din parcare vor fi curăţate de zăpadă sau de gheaţă. d) parcarea autovehiculelor încărcate cu materiale explozive sau uşor inflamabile. Art. nisip. Se interzice plecarea în cursă dacă acesta constată că încărcătura nu a fost legată corespunzător. ieşirea pe drumurile publice se efectuează numai prin pilotare. Art. precum şi respectarea tonajului şi gabaritului.. 26 Ieşirea autovehiculelor din parcare şi din incintele agenţilor economici în drumurile publice se va face cu faţa. Art. b) vor opri motorul.

Legarea mărfurilor se va face în aşa fel încât ambalajul să nu aibă muchii tăioase care. Art. în parcurs. precum şi în remorci. Art. Conducătorul auto va refuza efectuarea transportului dacă acesta nu îndeplineşte condiţiile de tonaj şi/sau gabarit. cu volum şi greutate mare. 38 Conducătorul auto nu va efectua controlul tehnic sau repararea autovehiculului în timpul încărcării sau descărcării acestuia. 6 . 36 Se interzice accesul la locul de încărcare-descărcare al autovehiculelor şi persoanelor care nu au nicio atribuţie pentru aceste operaţii. 40 În funcţie de felul şi dimensiunile mărfii transportate. să poată produce tăierea (roaderea) legăturilor sau desfacerea acestora. cutii sau colete. Art. precum şi de lungimea autovehiculelor în care se transportă. 32 La transportul pieselor şi materialelor cilindrice. Când rămân spaţii pe platforma caroseriei. butoaie. Art. în picioare. 33 Este interzis să se transporte persoane pe părţile laterale ale caroseriei. 35 Se interzice urcarea sau coborârea persoanelor în timpul mersului. pentru a se efectua toate manevrele cu uşurinţă şi fără pericol de accidentare la locurile de încărcare-descărcare. Art.Aşezarea mărfurilor în autovehicule se va face astfel încât să fie asigurată stabilitatea lor în timpul parcursului. sau deasupra încărcăturii. persoane care se află în stare de ebrietate. iar caroseria autovehiculelor destinate unor astfel de transporturi nu trebuie să permită scurgerea mărfii. Mărfuri grele şi voluminoase Art. 41 Autovehiculele şi remorcile nu vor fi încărcate cu mărfuri ce pot depăşi gabaritul admis. se va asigura încărcătura împotriva deplasării. 42 Mărfurile ambalate pot depăşi înălţimea obloanelor. 37 Încărcarea cu materiale a autovehiculelor va fi astfel făcută încât conducătorul auto să aibă vizibilitatea necesară în mers şi posibilitatea supravegherii parcursului. Art. între rânduri se vor pune chituci sau şipci de lemn. În cazul încărcăturilor formate din lăzi. se interzice lăsarea de locuri goale între acestea. La nevoie. Responsabilitatea asupra modului de aşezare şi de ancorare a încărcăturii revine unităţii la care se face încărcarea. pe scări. Art. Art. Art. Art. 34 Este interzis să se transporte în caroseria sau cabina autovehiculului. 39 Mărfurile care ar putea să se împrăştie în timpul transportului trebuie să fie ambalate şi acoperite cu prelată. cu condiţia de a fi asigurate prin legare pentru a nu cădea în parcurs. trebuie să se asigure spaţii corespunzătoare. acestea se vor fixa de către expeditor cu juguri care se fixează de platforma caroseriei. în caroserie.

Art. începând cu rândul superior. Art. 52 Încărcarea şi descărcarea butoaielor în şi din autovehicule se vor face prin rostogolire pe plan înclinat sau prin folosirea obloanelor ridicătoare din dotarea autovehiculelor. în vederea prevenirii deplasării sau răsturnării. Art. 47 Încărcarea sau descărcarea obiectelor cu lungime mare se va face pe plan înclinat. În cazul materialelor lungi. Art. 49 Operaţia de descărcare a obiectelor cu lungime mare din mijloacele de transport va începe numai după verificarea stabilităţii încărcăturii pe platformă. pe şine sau pe grinzi care vor fi fixate la capătul inferior (pe pământ) cu pene. Descărcarea se va face succesiv. 50 Încărcarea şi descărcarea mărfurilor ambalate sau cu forme geometrice regulate în şi din autovehicule se vor face în trepte. Art. cu steguleţ roşu în spate şi cu steguleţe albe în faţă. 54 Paleţii trebuie aşezaţi în caroseria autovehiculului cu latura mică înspre cabina mijlocului de transport. 48 Deplasarea obiectelor pe planul înclinat se va face cu ajutorul răngilor. care va fi fixată în partea din spate a încărcăturii şi lumini albe în faţă. Art. 51 Manipularea mărfurilor pe platforma autovehiculelor se va face numai după ce acestea au fost verificate să nu aibă cuie sau capete de balot ieşite. Art.Art. aceasta va fi semnalizată: ziua. 44 Descărcarea mărfurilor grele trebuie să se facă pe suprafeţe nivelate şi consolidate. iar noaptea cu lumină roşie. începând de la partea superioară a stivei la descărcare şi invers la încărcare. acestea nu trebuiă să atingă solul în timpul mersului. 55 Paleţii de dimensiuni mici vor fi stivuiţi în caroserie întreţesut. Art. Art. care ar putea produce tăieturi. 45 Încărcătura de transportat nu va depăşi capacitatea maximă a mijlocului de transport. 53 Mărfurile încărcate pe paleţi trebuie să fie bine fixate. Art. Obiecte cu lungime mare Art. 43 Caroseria autovehiculului în care se face încărcarea mărfurilor grele trebuie să fie netedă şi rezistentă. Mărfuri ambalate sau cu forme geometrice regulate Art. 46 Dacă încărcătura depăşeşte în lungime partea din spate a caroseriei sau a peridocului. 7 .

Art. e) să coboare pantele cu motorul în funcţiune şi angrenat în trepte de viteze corespunzătoare. în şi din autovehicule se va evita staţionarea lucrătorilor în zona de propagare a prafului sau executarea de alte lucrări în apropierea locului respectiv. pentru a se mări aderenţa cauciucurilor faţă de sol. b) scânduri (în cazul unui teren mocirlos sau cu zăpadă afânată). 58 La plecarea în cursă. fie cu mijloace auxiliare de pornire (instalaţia electrică pentru pornirea motoarelor pe timp friguros.Materiale în vrac Art. 59 Se interzice manevrarea autovehiculului în spaţii lipsite de vizibilitate. 8 . Art. să oprească autovehiculul în cazul apariţiei unor zgomote anormale şi ori de câte ori consideră că este necesar să se efectueze controlul tehnic în parcurs. 60 În timpul manevrării autovehiculului se interzice urcarea sau coborârea conducătorului auto sau a altor persoane în sau din autovehicule. luând toate măsurile necesare pentru a nu provoca evenimente rutiere.a. conducătorul auto are următoarele obligaţii: a) înainte de plecarea în cursă. precum şi în spaţii înguste sau aglomerate. d) să verifice în mers eficacitatea sistemului de frânare. Art. se admite să se pună sub roţi: a) nisip. buloanele de fixare a jantelor ş. 57 Se interzice transportul în vrac al materialelor toxice. b) să respecte itinerariul şi mersul programat al cursei stabilite. conducătorul auto va verifica funcţionarea frânelor mergând pe o anumită distanţă cu viteză redusă. să verifice starea tehnică a autovehiculului. roboţi de pornire). Art. (în cazul unei zăpezi bătătorite). 61 În timpul efectuării cursei. Art. De asemenea. 62 După trecerea autovehiculului prin vaduri sau după spălarea lui (când frânele nu mai funcţionează normal). În aceste cazuri. 56 La încărcarea şi descărcarea materialelor pulverulente în vrac. b) pornirea motorului să o facă fie cu ajutorul electromotorului de pornire. pietriş etc. direcţia. acţionând uşor frânele până când acestea se încălzesc şi apa se evaporă. c) să nu folosească focul deschis la pornirea motoarelor diesel. c) să oprească autovehiculul în parcurs după minimum 250 km şi să verifice starea pneurilor. Circulaţia autovehiculelor Circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice Art. Art. 63 Dacă autovehiculul patinează. manevrarea va fi dirijată de o persoană de la sol. fie cu manivela. conducătorii auto au următoarele obligaţii: a) să respecte viteza de circulaţie stabilită de reglementarile legale în domeniul circulaţiei pe drumurile publice şi să o adapteze la condiţiile create de starea drumurilor pe care circulă.

Remorcarea autovehiculelor Art. Art. venind numai din faţa acestuia şi pe partea stângă. Art. 67 În apropierea autovehiculelor destinate deszăpezirii drumurilor. să reducă viteza până la limita evitării oricărui pericol. Art. pe uşa din dreapta). înainte de a pleca în cursă. Transportul autovehiculelor cu bacul Art. conducătorii autovehiculelor sunt obligaţi ca. 65 Regulile de circulaţie stabilite pentru timp de ceaţă sunt obligatorii şi în caz de ploaie torenţială. dacă uşile sunt bine închise şi asigurate. pe locul din dreapta. b) să folosească centura de siguranţă şi să atenţioneze şi persoana care călătoreşte în faţă. Art.c) piatră spartă. Art. Circulaţia autoturismelor Art. vreascuri (în cazul unui teren alunecos. pe timp de ceaţă. b) nu se admite remorcarea simultană a mai mult de două remorci. autovehiculele vor circula cu viteză redusă până la limita evitării oricărui pericol. e) să se asigure la urcarea în autoturism. iar conducătorii acestora sunt obligaţi să dea semnale sonore şi să răspundă prin aceleaşi semnale la avertizările altor autovehicule ce se apropie. iar în spate cu aceeaşi instalaţie de semnalizare şi de iluminat ca şi autovehiculul trăgător. 66 Când se circulă pe un drum acoperit cu zăpadă. De asemenea. după care să circule pe carosabil spre partea din spate a acestuia. pentru a se face loc acestora. dar tare). 68 În timpul circulaţiei pe drumurile publice. în mers şi în staţionare. de viscol sau în alte condiţii atmosferice care determină reducerea vizibilităţii. autovehiculele de orice fel vor fi iluminate şi în timpul zilei. atât la deschiderea uşilor. d) să se asigure la coborârea pe partea stângă. conducătorii auto au următoarele obligaţii. 72 9 . 64 Pe timp de ceaţă. să utilizeze centura de siguranţă. 69 Remorcile vor fi tractate în următoarele condiţii: a) remorca va fi prevăzută cu sistem de frânare. la întâlnirea cu autovehicule ce vin din sens opus. c) să asigure coborârea persoanelor din autoturism fără pericol de accidentare (de regulă. 70 Operaţiile de îmbarcare-debarcare a autovehiculelor pe bac se vor efectua sub directa supraveghere şi numai la comanda organelor de deservire a bacului. şi îndeosebi: a) să verifice. Circulaţia pe timp nefavorabil Art. de ninsoare abundentă. cât şi la coborârea din autoturism. 71 Este interzisă manevrarea autovehiculelor pe bac dacă acesta nu este legat de pontoanele de acostare. conducătorii auto care vin din direcţia opusă sunt obligaţi să oprească pe partea dreaptă.

Viteza de circulaţie pe pasarelele de urcare-coborâre va fi redusă până la limita evitării oricărui pericol. Art. Art. 10 . în timpul marşului cu bacul. 74 Autovehiculele vor fi asigurate cu frâna de mână şi cuplate într-o treaptă de viteză inferioară. 75 Este interzis conducătorilor auto sau pasagerilor să stea în autovehicul. în timpul marşului. 73 Este interzis să se efectueze repararea sau alimentarea autovehiculelor. precum şi reglarea motoarelor acestora pe bac. Art.