You are on page 1of 4

Teme za seminarske radove iz premeta: Informacioni sistemi menadžmenta

1. • • • • • • 2. • • • • • • • 3. • • • • • • 4. • • • • • • 5.

Funkcije menadžmenta poslovnog sistema:
Opšte o menadžmentu u poslovnim sistemima Nivoi IS koji podržavaju takav menadžment Funkcija planiranja, Funkcija organizovanja, Funkcija vođstva, Funkcija kontrole Proces i sistem upravljanja, Upravljanje-kretanje informacija, Povratna sprega, Modeli upravljanja, IS proizvodnje, Računarsko upravljanje proizvodnjom, Model PROMAN

Upravljanje proizvodnjom:

Menadžment i sistema za upravljanje kvalitetom:
Dokumentacija SUK-a, Totalno upravljanje kvalitetom, Hardverska i softverska podrška SUK-a, Programski paketi Analiza sistema za upravljanje kvalitetom proizvoda, Prikaz programskog paketa ASUKP

Informacije i svojstva informacija u poslovnom sistemu:
Informacije i poslovni sistemi, Kriterijumi za vrednovanje informacija, Informacije i rešavanje problema, Informacije i komunikacije kao strukturni elementi poslovnog sistema, Informacioni zahtevi menadžmeta, Analitičko i transakciono procesiranje informacija

Virtuelne organizacije:

1

Obrada podataka.• • • • • • 6. Informacioni centri. poslovanje digitalnih firmi sa okruženjem. • • • • 7. karakteristike digitalnih preduzeća. • • • • • • • • 9. AOP sistem u zdravstvu. Modeli VO. Modul za upravljanje lancima nabavke za kompanije(SCM). Informaciono –finansijski modul. Karakteristike VO. • • • • • • 8. Obrada upita Sistemi za obradu transakcija: Sistemi za podršku odlučivanju: 2 . Kreiranje dokumenata sistema. Struktura UIS. Modul za upravljanje informacijama(business intelligence) Unos podataka. VO u javnom sektoru. Opštinski AOP sistem. • • • • • 10. Virtuelni preduzetnici Digitalno preduzeće: pojam digitalnih preduzeća. Nedostaci sistema. razvoj digitalni preduzeća Struktura AOP sistema. Modul za kadrovski menadžment za kompaniju(HR). Struktura VO. Održavanje baze podataka. Prednosti sistema. Modularnost sistema. Sistemi automatske obrade podataka: Upravljački informacioni sistemi: Organizacija izrade izveštaja. AOP sistem u bankarstvu. Prednosti i ograničenja VO.

Razvoj i primena ES Internet. • • • • • • Proces odlučivanja.• • • • • • • • 11. Ekspertni sistemi i veštačka inteligencija: 14. Ekspertni sistemi. Funkcionalno modeliranje Elementi VI. Sistemi za podršku grupnom odlučivanju. Vrste znanja. DSS kao element informacionih i upravljačkih procesa Projektovanje informacionih sistema: Pristup organizaciji projekta. Struktura DSS sistema. Pretpostavke. Metode za rešavanje problrma. Istraživanje sistema. Robotika. Arhitektura ES. Tehnički preduslovi. Programiranje. Prednosti korišćrnja DSS sistema. Modeli za rešavanje kompleksnih problema. Sistemska analiza. • • • • • • • 13. Implementacija IS. Reinženjering poslovnog procesa. Ograničenja. Korišćenje. • • • • • • • • 12. Servisi interneta. Internet poslovanje: • • 3 . Projektovanje. održavanje Modeliranje menadžerskih zahteva za informacijama: Zablude. Klasifikacija DSS sistema. Definisanje zahteva menadžera za informacijama.

Razvoj aplikacija pomoću prototipa. Servisi ET. Adresiranje na Internetu. Zaštita podataka. Distribucija proizvoda u ET Modeli ET Prednosti i nedostaci ET Faze razvoja ET Budućnost ET na Internetu Funkcionalni razvoj. Asortiman proizvoda namenjen prodaji preko Interneta. • • • • • • • Bezbednost informacionih sistema u poslovnim sistemima: Ugroženost informacionih sistema. Prednosti i ograničenja Interneta Elektronsko poslovanje: Okvir elektronske trgovine.• • • • • • 15. Internet kao izvor informacija. Haking. Borba protiv virusa dr Zoran Živković 4 . • • • • • • • • • • Standardi Interneta. Mesto i uloga računara u zloupotrebi podataka. Razvoj IS u objektnom okruženju. Automatizovani razvoj. Princip funkcionisanja elektronske trgovine. Potencijalni ciljevi zloupotrebe podataka u IS. Razvoj informacionih sistema: • • • • • 17. Pristup Internetu. Marketing kao deo ET. Stvaranje i distribucija virusa. Razvoj aplikacija pomoću CASE alata 16. Komunikacioni protokoli na Internetu.