CONTOR DRAF PERJANJIAN TAMBAHAN

PERJANJIAN TAMBAHAN

I

u

1.

n

nn_.

u

_

nu

on

_n

__

u

U

U

U

_-

_.,

••

-{

CDmment [Id]: T~juk perjanjian .sal,

ANTARA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DENGAN

I...............

·-··-·-··~-·-:_'_:_·-::-::l····--······ _m_

-

_n.

__

nU.

••

u

.---.-/:::~

~::::::

~:~:

-----------------------------------------.------~--~

.. -

::e:d::n ~yarikat
-

--

~ ···-{ Comment 9 Asal") dimana I t. _~_i_C1!!~~_~~ .~~fJ_j!"!l_Qi_~§~~_t_~_~p_~g?!l_~'.. 2 .~r9. Pihak-Pihak telah berhasrat untuk melanjutkan tempoh terma-terma dan· syarat-syarat dalam Perjanjian Perjanjian Asal mengikut Tambahan ini. . .---·Comment yang satu lagi.l l..?!g.---·-·{ ___?_~j 9 Comment Dengan I (No.~~!"!t!"_~..". sebagai "Pihak" dan secara bersama ini boleh sebagai BAHAWASANY A... .Pendsftaran: . .. . 1 ····f Comment [k9]: Tarikhperjanjian as.CONTOH DRAF PERJANJIAN TAMBAHAN PERJANJIAN I TAMBAHAN {_ _ ___mmm __n __---of Comment [k4]: TajuJcperjanjmD 8sal PERJANJIAN TAM BAHAN irii diperbuat 1 pada 1. . ···f [1<10]: TaJukperjanJlan aSM TUj". J!!l.. --------( omment C [1<5]: Tarikhpe<janjlan [k6]: Alma! tambahan Kerajaan Malaysia yang beralamat di sebagai "Kerajaan") sebagai satu pihak .' " .pendaftarnn sjNik. .." Comment [k7]: Nwna dan no...K~~~_l:'_~J§Q .. " .~§P..pJh?!K_..I"J .I5t()r') . p QL_- _-...... menandatangani perjanjian iaitu Perjanjian ini disebut sebagai "Perjanjian 1 no " .. Kerajaan dan Kontraktor telah pad~. PerjlU'Jions'" a Comment [kll]: DAN BAHAWASANYA..~_i.. .(~~tTl!-!Qi_~D __. .~'p_Y!!Y_i?_i ~I_~m~t__ .~rJR?!9.t I.1..)1 Y§r!g __ m§!. .l_(K~m!_!Qi_"1I. " .~~_~_r:. .yj!_!K_.9_i!. [k8]: Alomat Dalam Perjanjian ini Kerajaan dan Kontraktor kemudian daripada disebut secara perseorangan "Pihak-Pihak" ..

...!?~~!=!!~~n . 1.. J?~_rj_~!lli_?I! __ A??~ _dip' j [1_9. _ .?cj!=!_::: s. 2.: :_~~~:"J __ __ '. RElrk_?t?l~(1 .2 Tertakluk kepada peruntukan sepenuhnya dan perubahan dibawah. 3 . __..CONTOH DRAF PERJANJIAN TAMBAHAN 1. PINDAAN PERJANJIAN ASAL Klausa 1.p..p.. peruntukan Perjanjian Tambahan hendaklah mengatasi dan terpakai setakat perkara yang bercanggaha n.cj!=!!1_i?~_~?~h[~.[r:D._ __.1 Pihak-Pihak bersetuju bahawa Perjanjian Tambahan ini hendaklah menjadi tambahan kepada dan dibaca sebagai sebahagian daripada Perjanjian Asal.... ..l:I!§lt. :'_t~!'!')P.--"lComment [k14]: Tarikhperjanjian asa! [k15]: Tempohperjanjian tambahan . . perjanjman C0!l"~ent [kI3l: Rujukklausa bcrkaitantempo].•. __ .!... "bagi tempoh 1 · kie.... TAMBAHAN 1. semua peruntukan dalam Perjanjian Asal hendaklah dikekalkan seperti sedia ada danberkuatkuasa di antara Pihak-Pihak 1.. r11~ 99. TARIKH KUAT KUASA Perjanjian Tambahan ini hendaklah di anggap berkuatkuasa pada I L ··· tambahan Comment [k12]: Tankh kuatkuasa perjaajian 3...ng~!. _g_?_I' k?_r} dan berakhlr n . Comment Comment [k16]: Tarikh perjanjian tambahan 4 PINDAAN KEPADA KLAUSA L .1?h . ~~:!!::.. . 1.'11 9:13_1} ) .•••._.. ?_I}_tj ..3 Sekiranya wujud percanggahan di antara peruntukan di dalam Perjanjian Asal dengan peruntukan di dalam Perjanjian Tambahan ini. didalam perjanjian asal Perjanjian asal Imulai . __ .. Comment [k17]: Sekiranya rerdapat sebarang pindaan terhadap perjanJian asal.

6.CONTOH DRAF PERJANJIAN TAMBAHAN 5. UNDANG-UNDANG Perjanjian Tambahan ini hendaklah ditafsirkan mengikut dan dikawal oleh undang-undang Malaysia. tambahan. tambahan atau perubahan tersebut hendaklah menjadi tambahan kepada dan dibaca sebahagian daripada Perjanjian Tambahan ini. MASA SEBAGAI INTIPATI PERJANJIAN Apa-apa rujukan mengenai apa-apa tempoh masa di dalam Perjanjian Tambahan ini. 4 . atau perubahan kepada Perjanjian Tambahan ini hendaklah dibuat secara bertulis. PERJANJIAN MENGIKAT Perjanjian Tambahan ini hendaklah mengikat Pihak-Pihak termasuk pengganti dan penerima serah hak yang sah bagi Pihak-Pihak 9. 7. disahkan dan dipersetujui oleh Pihak-Pihak dan pindaan. 8. DUTI SETEM DAN KOS Apa-apa duti setem dan kos penyediaan Perjanjian ini yang harus dibayar hendaklah ditanggung sepenuhnya oleh Kontraktor. PINDAAN. TAMBAHAN DAN PERUBAHAN Sebarang pindaan.

Ditandatangani untuk dan bagi pihak Kerajaan oleh: Nama (Tandatangan) Jawatan No. Kad Pengenalan Ditandatangani oleh : untuk dan bagi pihak Kontraktor Nama (Tandatangan) Jawatan No.CONTOH DRAF PERJANJIAN TAMBAHAN PADA MENYAKSIKAN PERKARA TERSEBUT DI ATAS. Pihak-Pihak kepada Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan dan meterai pada haribulan dan tahun yang mula-mula tertulis di atas. Kad Pengenalan 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful