Editia I

,
"~i tu poti. sene
un proieet eligibilJ"

Cum scriu un proiect

Cuprins

3

Cuvant Inainte Capitolul 1. Principalele dlterente fata de fondurile de pre-aderare Capitolul 2. Pasl concreti de la scrierea proiectului pana la implementare Capitolul 3. Cota de cotlnantare de 30%. Este ea cea reala? Capitolul 4. Regula de minimis ~i In ce domenii/linii de flnantare se aplica Capitolul 5. Consultantil - un rau necesar? Capitolul 6. Reguli fundamentale de scriere a unui proiect Capitolul 7. Model de completare a cererii de flnantare BONUS! Capitolul 8. Model completare a planului de afaceri

5 7 11 13 15 17 21 25

49 75

Bibliografie

FONDURILE

STRUCTURALE

TN ROMANIA

@ Copyright

2008

Cum scriu un proiect

Principalele

diterente

tata de fondurile de pre-aderare

7

Capitolul

1. Principalele

dlterente fata de fondurile de pre-aderare

Tnainte de a fi membra a Uniunii Europene, Romania s-a bucurat de asistenta financiara nerarnbursabila prin intermediul fondurilor de pre-aderare. Proiectele au fost depuse In cadrul a trei programe: SAPARD, Phare ~i ISPA. Fondurile structurale au sosit In Romania Incepand cu 2007. Ele sunt, de fapt, instrumente financiare prin care Uniunea Europeans actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice ~i sociale intre tarile membre, In scopul realizarii coeziunii economice $i sociale. Se cuvine a face aici diferenta Intre fondurile structurale ~i programele operationale, Primele sunt instrumente financiare ale Comisiei Europene, pe cand programele operationale sunt liniile concrete de finantare In care Durnneavoastra sau alti solicitanti depun In mod direct cererile de finantare. Astfel, fondurile structurale sunt In nurnar de 5: Regionala (F.E.D.R.)

• Fondul European de Dezvoltare • Fondul Social European (F.S.E.)

• Fondul de Coeziune (F.C.) • Fondul European Agricol pentru Dezvoltare • Fondul European pentru Pescuit (F.E.P.) Rurala (F.E.A.D.R.)

Din aceste operationale Practic, pe Romania $i posibilitatea

5 instrumente financiare, Comisia Europeana varsa bani In programele rornanesti, In programele bulqaresti, cele portugheze ~i a~a mai departe. Durnneavoastra va intereseaza In mod special programele operationale din mai ales domeniile (liniile) de finantare deschise In acest moment, unde avsti de a va depune propriul proiect. operationale (PO) rornanesti: Economice

lata ~i lista programelor

• PO cresterea Competitivitatil • PO Transport • PO Mediu • PO Regional • PO Dezvoltarea Resurselor

Umane

• Programul National de Dezvoltare • PO Pescuit • PO Dezvoltarea

Hurala

Capacitatii Administrative Transtrontaliera

• PO Aslstenta Tehnica • PO-uri Cooperare • PO Marea Neagra • PO Spatiul Sud-Est European • PO-uri Cooperare

lnter-reqlonala

FONDURILE

STRUCTURALE

IN ROMANIA

@ Copyright

2008

In cadrul fiecarei axe gasiti domeniile de interventie (Iiniile concrete de finantare) unde puteti depune proiectul Durnneavoastra.are 0 dimensiune locals evidenta. Familiei $i Egalitatii de Sanse.ucrarilor Publice $i Locuintelor. un scop redistributiv. PO Dezvoltarea Resurselor Umane.8 Principalele diterente tata de fondurile de pre-aderare Cum scriu un proiect Fiecare PO (program operational) este structurat pe mai multe axe prioritare.minind. flexibila $i inclusiva. declaratii $i anexe). PO Dezvoltarea Resurselor Umane _ are ca obiective dezvoltarea capitalului uman si cresterea cornpetitivitatii.i$i propune sa contribuie la cresterea proouctivitatii intreprinderilor romanesti pentru a reduce decalajele tata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene $i sa dezvolte economia bazata pe cunoastere Autoritatea de Management: Ministerul Economiei $i Finantelor.650. Domeniile de interventie ale POR sunt complementare domeniilor de interventie ale celorlalte Programe Operationale.ro Dezvoltarii.000 de persoane pe 0 piata a muncii rnoderna. l. Autoritatea de Management: Ministerul Pagina web: www. $i se asteapta sa opereze in sinergie cu acestea. Pagina web: http://oie. plan de afaceri.ro/ pentru Axa 3 este Autoritatea Nationala pentru Cercetare Ministerul Cornunicatiilor $i Tehnologiei Organismul Intermediar pentru Axa 4 este Ministerul Politica Energetica.mct.fseromania. Dintre aceste programe operationale. PO Regional. in abordarea problemelor socioeconomice din punct de vedere local si valorificarea resurselor si oportunitatilor locale.mimmc. Mici $i Mijlocii. Autoritatea de Management: Ministerul Pagina web: www. Pagina web: www. Prornoveaza 0 abordare de jos in sus a dezvoltarii economice.ro Muncii. neavand.rolancs_web/index. pentru lntreprinzatorli privati cel mai ridicat interes II atrap PO Cresterea Cornpetitivitatii Economice. Da prioritate regiunilor relativ rarnase in urrna $i mai putin dezvoltate. Pagina web: www. Fiecare PO are 0 autoritate de management (de obicei un minister din cadrul guvernului) $i 0 paqina de Internet unde Yeti gasi ultimele informati' oficiale $i toata docurnentatia necesara redactarii unui proiect (inclusiv formularele de cerere.ro/animmc/pos_competitivitate_1/ Organismul Intermediar pentru Axa 2 este Stiintifica.mcti. Organismullntermediar pentru Axa 1 este Ministerul pentru Intreprinderi Pagina web: www.php Organismul Intermediar lntorrnatiei. FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 . In sine. prin conectarea educatiei $i Invatarii pe tot parcursul vietii cu plata muncii $i asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare a 1. Programul National de Dezvoltare Rurala (succesorul SAPARD-ului) $i PO Pescuit.ro/ Economiei $i Cornertului .Directia PO Regional . pentru a Ie asigura un set minim de preconditii de cresters.inforegio. lata care sunt autoritatile de management $i paginile de Internet de unde puteti obtine mai multe inforrnatii pentru toate aceste programe operationale: PO cresterea Competitlvltatil Economice .

trasate de statele membre ~i Comisia Europeana. beneficiarul tinantarii efectueaza plata lucrarilor sau serviciilor din fonduri proprii. iar ulterior. Sunt introduse cerinte suplimentare ca proiectul Durnneavoastra sa respecte leqislatia In domeniul eqalitatii de sanse. situatia din diferite sectoare economico-sociale ~i se vor aloca noi fonduri pentru perioada 2014 . protectiei mediului. • managementul national al fondurilor Tn cazul fondurilor structurale. existente. Procedurile de implementare raman tnsa destul de complicate si fara un model sau 0 experienta minima solicitantul poate fi depasit de situatie. Asadar regulile jocului sunt stabilite impreuna cu Comisia Europeana.anpa.2013.Cum scriu un proiect Principalele dlterente fata de fondurile de pre-aderare 9 Programul National de Dezvoltare Hurala . Astfel.pe baza acestuia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ~i sunt trasate liniile directoare strategice de dezvoltare rurala ale Uniunii Europene. formularea unei strateqii multianuale inteqrate-si coerente ~i definirea de obiective concrete care sa fie atinse . pe baza orientarii propuse pentru Tntreaga Uniune. • implica cheltuieli ce vor fi rambursate de regula la finalul activitatii din proiect Spre deosebire de Phare ~i ISPA. Cu alte cuvinte. Aceste diterente pot fi sintetizate astfel: • programarea multianuala (7 ani) Spre deosebire de fondurile de pre-aderare. • sume semnificativ mai mari si proceduri de atragere si administrare mai complexe Tnmod cert granturile acordate pentru proiecte sunt semnificativ mai mari. Pagina web: www. mai intai va trebui sa realizati 0 serie de lucrari din fondurile proprii. FONDURILE STRUCTURALE TN ROMANIA @ Copyright 2008 .taciliteaza implementarea Politicii Comune de Pescuit ~i diversificarea activitatilor In cornunitatile pescaresti. daca doriti sa construiti 0 pensiune turistica. Comisia Europeana asiqurand doar controlul ex-post.2020. va prezint cateva dtterentlerl majore ale fondurilor structurale fata de cele de pre-aderare. Alocarea lor se face pe baza principiului proqrarnarti. Autoritatea de Management: Aqsntia de Plati pentru Dezvoltare Hurala ~i Pescuit. cele structurale finanteaza programe de dezvoltare multianuale. fondurile structurale opereaza pe principiul rambursarii.apdrp.ro Tnainte de a trece la pasii concreti ce trebuie urmati pentru a atrage fondurile nerambursabile europene. ce rnerita a fi avute In vedere inainte de a intra In detaliile accesarii lor. eficientei energetice ~i achizitiilor publice. perioada de programare este 2007 . ce implica diagnosticarea situatiei . la fel ca SAPARD.. Pagina web: www. statele membre poarta principala responsabilitate pentru selectia ~i monitorizarea irnplementarii proiectelor. Autoritatea de Management: Aqentia de Plati pentru Dezvoltare Hurala ~i Pescuit. urrnand ca pe baza facturilor si ordinelor de plata sa solicitati rambursarea cheltuielilor. Modelul de cerere de finantare atasat acestui ghid va otera cateva solutii pentru a raspunde corespunzator acestor exiqente ~i a obtine punctajul maxim in evaluare. La starsltul lui 2013 se vor analiza progresele obtinute. ln prezent.ro PO Pescuit . solicita rambursarea cheltuielilor efectuate. pe baza facturilor platite ~i a ordinelor de plata. dar cel putin In prima taza managementul banilor cade In sarcina autoritatilor nationals $i regionale.

prin care se orqanizeaza periodic sesiuni de cereri de proiecte pana la epuizarea fondurilor disponibile. des intalnita pe Phare. FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 . societaf comerciale. cooperative) taxa pe valoare adauqata este cheltuiala neeliqibila. asadar grija epuizarii acestora trebuie sa fie ultima pe lista Ournneavoastra. luati In calcul valori fara TVA. acest sistem are un avantaj major: proiectul Durnneavoastra trebuie sa indeplineasca un nivel calitativ rezonabil ~i nu intra In concuronta cu celelalte proiecte depuse In respectiva sesiune de cereri de proiecte. Cu alte cuvinte. 571/2003 de rambursarea In Intregime de la bugetul de stat a taxei pe valoare adauqata aterenta livrarilor de bunuri. l-am transmis organismului intermediar si astfel dosarul a continuat etapele de evaluare pana la aprobare. Am reusit sa obtin In timp scurt un nou document de proprietate. • TVA este cheltuiala ne-eligibila Pentru toti solicitantii privati (persoane fizice autorizate. adauqaf la aceasta din urrna ~i valoarea TVA. Exceptie fac acele linii de finantare In care nurnarul de proiecte depuse depaseste volumul fondurilor acordate. Spre deosebire de solicitantii privati. Deocarndata lnsa Romania are lntarzieri serioase In absorbtia banilor europeni. Fata de llcitatia de proiecte. Dupa ce ati stabilit suma nerarnbursabtla ·~i contrlbutia Durnneavoastra la proiect. Un asemenea sistem a fost folosit cu succes pe SAPARD: de exemplu. prestarilor de servicii ~i executiei de lucrari finantate din contributia financiara a Uniunii Europene. primul servit". atunci cand realizati planul financiar al lnvestitiei Durnneavoastra. un proiect depus pentru un client a fost respins datorita unor inadvertente existente In actele de proprietate. autoritatile adrninistratiei publice centrale ~i locale beneficiaza prin Legea nr.10 Principalele diferente tata de fondurile de pre-aderare Cum scriu un proiect • sistem continuu si deschis de depuneri de proiecte Este yorba de asa-nurnitul sistem "primul venit. • posibilitatea redepunerii unui proiect respins Tn cazul In care proiectul depus nu lndeplineste setul de criterii rmrurne impus de Autoritatea Contractanta. solicitantul va fi informat asupra problemelor semnalate ~i II va putea redepune dupa ce acestea vor fi rezolvate.

in cazul lucrarilor de constructii.ocuintelor) anunta deschiderea cererii de proiecte pe un anumit domeniu de interventie (in cazul nostru e yorba de Axa priorltara 4 . Etapa 1 Beneficiarii parcurg Ghidul solicitantului $i to ate anexele pentru a verifica daca sunt eligibili. de Certificatul de urbanism.Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional $i local. se trece la completarea cererii de finantare. Tn Capitolul 7 este oferit un model de completare a planului de afaceri pentru acelasi obiectiv. Etapa 3 FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 . lata principalele etape. detaliate in continuare: Autoritatea de Management (in cazul nostru Ministerul Dezvoltarii. daca au posibilitatea de a obtine toate documentele ce insotesc cererea de finantare $i daca ideea lor de proiect primeste punctaj maxim in cadrul grilei de evaluare tehnico-financiare. asa cum este prezentat in ghidul solicitantului • durata $i valoare finantarii solicitate se incadreaza in limitele stabilite in cererea de proiecte • respocta politicile si normele comunitare $i nationals in ceea ce priveste ajutorul de stat. se dernareaza procedurile pentru obtinerea documentelor oficiale solicitate de ghid .inforegio. este yorba de Certificatul constatator ROLEG sl.in acest caz.3 . subsectiunea Ghidurile solicitantului $i descarca pe propriul computer toata docurnentatia aterenta.ro. De asemenea. t.3 .Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor. a planului de afaceri. respectiv www. Tn cadrul Capitolului 6 yeti g~si un model de cornpletare a cerer'ii de finantare pentru Domeniul de interventie 4. proiectul Durnneavoastra trebuie sa se incadreze in anumite reguli care tin de politicile europene: • trebuie dezvoltat $i implementat in Romania • se reqaseste pe lista operatiunilor eligibile prezentate in ghidul solicitantului pentru fiecare domeniu major de interventie (Iinie de finantare) • se adreseaza unei zone sau unui qrup-tinta. pe Domeniul 4. am considerat ca depunef proiect in cadrul Programului Operational Regional. egalitatea de sanse $i dezvoltarea durabila Am sistematizat pentru Durnneavoastra etapele generale prin care trece proiectul de la scrierea sa pana la implementare. Dosarul astfel obtinut se depune la sediul Organismului lnterrnediar/Autoritatii de Management dupa cum este specificat in ghid.Sprijinirea dezvoltarii microlntreprinderilor.SpriJrnirea dezvoltarii microintreprinderilor).ucrarllor Publice si l. Tn cadrul acestui PO. Potentialii solicitanti intrape site-ul acestui program. Cu titlu de exemplu. achizitiile publice.3 . In cazul in care raspunsurile sunt afirmative.Cum scriu un proiect Pasii concref de la scrierea proiectului pane':!a implementare l 11 Capitolul 2. a declaratiilor anexe. organismele intermediare sunt aqentiile de dezvoltare ale fiecarei regiuni. mici diferente existand in functie de tipul de actiuni vizate de fiecare PO. la sectiunea Documente. aceasta se rnultiplica $i se indosariaza conform speciticatiilor din ghidul solicitantului. Etapa 2 Modelul de cerere de finantare este aproximativ identic pe toate liniile de finantare din cadrul fondurilor structurale. Domeniul de interventie 4. Pa!?ii concreti de la scrierea proiectului pima la implementare Pentru a primi finantare. Dupa completarea cererii de tinantare $i obtinerea anexelor solicitate.

Acest procedeu se va repeta pana la finalizarea tuturor actiunilor cuprinse in proiect. 0 declaratie. veti trimite catre organismul intermediar (aqentia de dezvoltare din regiunea Dumneavoastra) prima cerere de rambursare insotita de documentele justificative (facturi §i ordine de plata). Etapa 6 Dupa aprobarea proiectului Oumneavoastra. dar a depus proiect 0 societate mijlocie. sunteti informat tn scris despre acest lucru. Cu alte cuvinte. FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 . Este asadar evident faptul ca. II Yeti putea totusi redepune in cadrul urrnatoarei cereri de proiecte. In calitate de beneficiar.12 Pa~ii concreti de la scrierea proiectului pana la implementare Cum scriu un proiect Organismul intermediar primeste cererile de finantare si. Lucrarilor Publice §i Locuintelor. de exemplu. in cazul nostru Ministerul Dezvoltarii. trece la verificarea conformitat'' acestora. Aceasta verificare presupune urrnarirea respectarii de catre solicitanti a listei de documente sau acte cerute ca anexe In ghidul solicitantului. Etapa 4 In cazul tn care din dosarul Dumneavoastra llpseste. atunci proiectul va fi respins. intrucat rambursarea sumei investite de catre UE se va face doar dupa depunerea documentelor justificative privind cheltuielile efectuate §i verificarea eligibilitatii acestora. Criteriile de eligibilitate sunt prezentate ln ghidul solicitantului pentru fiecare domeniu de interventie in parte. Toti cei care depun cereri de Iinantare prim esc raspuns in scris referitor la succesul sau insuccesul demersului lor. 0 conditie este tnsa completarea corecta a cererii de finantare $i furnizarea tuturor documentelor justificative odata cu depunerea acestei cereri. trebuie sa dispuneti de fonduri suficiente pentru demararea proiectului §i plata contractorilor. In cadrul altor programe cperationale este permisa redepunerea proiectului In cadrul aceleasi cereri de proiecte. Aceasta procedura variaza de la un PO la altul §i este expres specificata in ghidul solicitantului. autoritatea de management va transfera In contul proiectului Dumneavoastra suma de bani nerambursabita. Ea se deruleaza pe baza grilei de evaluare tehnico-financiare pe care 0 gasiti In ghidul solicitantului. Etapa 5 Evaluarea tehnica §i financiara a proiectului se face la sediul Autoritatii de Management. Are loc tot la sediul organismului intermediar §i consta ln verificarea eliqibilitatii proiectului Durnneavoastra. ' Etapa 7 Veti realiza primele cheltuieli dupa care. Perioada de decontare a cheltuielilor este de aproximativ 60 de zile calendaristice intre depunerea cererii de rambursare de catre beneficiar si pana cand banii Ii intra in cont. Din acest moment trebuie sa treceti la realizarea activitatilor conform celor precizate In proiect. Dupa analiza acesteia. iar proiectul este respins. Se acorda un punctaj fiecarui proiect §i se selecteaza pe baza acesteia solicitantii ca§tigatori. la expirarea termenului de depunere a proiectelor. urrneaza semnarea contractului de finantare. daca linia de finantare de care vorbim este destinata microTntreprinderilor.

Aceasta este 0 cheltuiala neeliqibila. Domeniul 4. valoarea reala a contributiei Durnneavoastra la costurile proiectului. contributia Dvs nu se opreste aici. adica partea de bani cu care trebuie sa contribuiti Durnnaavoastra la implementarea proiectului. FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 . mult mai mare. Aceasta este.2%. de fapt. Prin urmare. Problema potentialllor beneficiari este ca aceasta rata de participare la costurile proiectului nu este cea corecta. adica 19 000 Euro. modalitatea greoaie de exprimare l?i limbajul mult prea specializat in care sunt transmise inforrnatiile de catre autoritatile de management a fondurilor structurale creeaza destul de multa confuzie In randul potentiaiilor beneficiari. Aceasta este asadar valoarea la care se aplica TVA (taxa pe valoare adauqata). inclusiv cele neeligibile. . ccntributia reala a solicitantului este de 49 000 Euro. concret care sper sa va larnureasca deplin: Sa presupunem ca valoarea proiectului fara TVA este de 100 000 Euro. Din acest motiv. dupa cum spuneam.Cum scriu un proiect Cota de cofinantare de 30%. de fapt. Este ea cea reala? Din pacate. avem: • 70 000 Euro grantul .) + 19 000 Euro (valoarea TVA) Daca raportarn contrlbutia Durnneavoastra reala de 49 000 Euro la 119 000 Euro valoarea totals a proiectului (inclusiv TVA). La o surna totala de 100 000 Euro. partea din bani pe care trebuie sa 0 acoperiti din buzunarul propriu. Este ea cea reala? 13 Capitolul 3. fiind torrnata din: 30000 Euro (contributia Dvs. Cota de cofinantare de 30%. Continuarn cu exemplul anterior. Contributia Durnneavoastra reala este. apar 0 serie de confuzii in legatura cu valoarea sa reala si modul de calcul corect.Sprijinirea dezvcltarii microintreprinderilor. Din acest motiv. Prin urmare. In sarcina sa mai cade si valoarea TVA. In ghidul solicita~tului pe aceasta linie de finantare se precizeaza faptul ca rata de cofinantare este de 30%. obtinem 0 cota de cofinantare de 41. Confuziile majore sunt legate in principal de TV A. 100000 Euro total proiect (fara TVA!) = Din pacats.ajutorul nerambursabil din partea UE • 30 000 Euro cofinantarea solicitantului . Ea reprezlnta. lata in continuare un exemplu. Din aceasta valoare. asa cum rnentionarn in primul capitol. Aceasta este fermata din cota de cofinantare propriu-zisa plus cheltuielile ne-eligibile. al unui proiect depus in cadrul Programului Operational Regional. valoarea TVA este de 19%.banii cu care Dvs contribuiti la proiect 70000 Euro grant + 30000 Euro contributia Dvs. la calculul valorii reale a ratei de confinanlare trebuie sa luati in considerare toate costurile. adauqarn la contributia Durnneavoastra aceasta suma de 19 000 Euro. Unul din aspectele esentiale asupra caruia se creaza confuzie este rata de cofinantare.3 .

Astfel de problems trebuie identificate inca de 13:. Este 0 diterenta pe care. $i dupa cum puteti observa. dar yeti resimti nevoia unei persoane cu experienta in activitatea de implementare de proiecte. care sa poata veni in ajutorul Durnneavoastra In astfel de situatii. Prin urmare. de s aceea recomandarea mea este ca redactarea acestuia sa fie facuta de un consultant sau o persoana cu experienta in activitatile de implementare. lncercati sa cornpletati in buget fiecare rubrica In mod realist §i nu ezitati sa prevedef bani pentru orice tip de cost eligibil.~j. cu cat proiectul in ansamblu §i mai ales bugetul acestuia sunt mai bine scrise. ghidul solicitantului nu va inforrneaza In mod direct asupra acestui aspect. Este ea cea reala? Cum scriu un proiect La aceasta este foarte posibila adauqarea unor alte costuri neeligibile. Este adevarat. Cu alte cuvinte. unele costuri suplimentare sa nu fie considerate eligibile . In loc de 0 rata de cofinantare de 30% aveti de a face cu 0 contrlbutle reala de minim 41 %. marja maxima este de 10% din valoarea costurilor echipamentelor §i utilajelor incluse in buget.u~oritateade management sa decida acoperirea lor de catre Dumneavoastra. care pot apare pe parcursul irnplementarii proiectului. este bine sa 0 aveti In vedere inainte de a semna un contract de consultanta §i a depune 0 cerere de finantare. care sa demonstreze necesitatea lor. Este posibil ca In cursul procesului de implementare.3 . Ii Yeti putea folosi. Un bun exemplu este rubrica Cheltuieli diverse §i neprevazute ce trebuie cornpletata cu suma maxima perrnisa de ghidul solicitantului._a. Domeniul 4. Existenta costurilor neeligibile nu trebuie sa va descurajeze. chiar daca nu vi se pare absolut necesar. banii din aceasta linie a bugetului pot fi tolositi doar prin realizarea unor rapoarte si documente justificative. FONDURILE STRUCTURALE TN ROMANIA @ Copyright 2008 . cu atat implementarea propriu-zisa va fi mai simpta §i mai avantajoasa pentru Durnneavoastra.Sprijinirea dezvoltarii microlntreprinderilor.crierea proiectului. In cazul Programului Operational Regional. Cu alte cuvinte. In calitate de solicitant.14 Cota de cofinantare de 30%.

1 .3 . asa cum acesta este definit de articolul 87 al Tratatului CE. In prezent. daca ati beneficiat de 0 schema de finantare nerarnbursabila de la bugetul de stat.3 . pe propria raspundere. In care rnentioneaza si intorrnatiile referitoare la alte ajutoare de minimis primite in ultimii 2 ani fiscali.3 . statui roman poate acorda ajutoare financiare directe IMM-urilor cu limita a 200 000 Euro pentru trei ani consecutivi.Dezvoltarea e-economiei In cadrul Programului Operational Regional. care interzice ajutoarele menite sa distorsioneze cornpetitia.000 Euro acordate unei intreprinderi de-a lungul unei perioade de 3 ani nu constituie ajutor de stat.Accesullntreprinderilor la cercetare-dezvoltare si inovare Economice. Tn cazul fondurilor structurale avem de a face evident cu 0 asistenta financiara nerambursabila.Sprijinirea dezvoltarii microlntreprinderilor In mod concret.Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei $i comunicatiilor • Domeniul 3. Plafonul este exprimat In numerar. la depunerea proiectului solicitantul cornpleteaza si sernneaza 0 Declaratle de eligibilitate. In cazul in care solicitantul a mai beneficiat FONDURILE STRUCTURALE TN ROMANIA @ Copyright 2008 . Daca ati beneficiat de fonduri nerambursabile de la Comisia Europeans. Trebuie spus de la bun inceput ca plafonul de minimis se aplica indiferent de sursa finantarii publice (de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare).Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului • Domeniul 2.3 . regula "de minimis". Aplicarea sau nu a regulii de minimis este clar precizata In ghidul solicitantului pentru fiecare linie de finantare in parte. regula de minimis se aplica In urrnatoarele domenii: • Domeniul 4. ceea ce aduce in atentie regula de minimis mai sus descnsa. Inainte de deducerea taxelor sau a altor obliqatii fiscale.Cum scriu un proiect Regula de minimis 15 Capitolul 4. ca valoare bruta. 1998 din 2006 stabileste ca ajutoarele/subventiile mai mici de 200. reqlernentata de Comisia Europeana prin Regulamentul nr. Regula de minimis ~i in ce domenii/linii de flnantare se aplica Politica Uniunii Europene privind ajutorul de minimis a fost creata la Inceputul anilor 90 pentru a veni In sprijinul dazvoltarii IMM-urilor. respectiva surnaIntra In calculul ajutorului de minimis. regula de • Domeniul 3. lata liniile de finantare pentru care regula de minimis este activa la 1 iulie 2008: In cadrul Programului Operational Cresterea Competitivltatil minimis se aplica In urrnatoarele domenii: • Domeniul 1. Asistenta financiara care depaseste aceasta lirnita este considerata ajutor de stat care atecteaza negativ libera concurenta pe piaia !?iprin urmare este interzisa de Comisie.000 euro. precum $i in anul curent datei la care depune cererea de finantare. Acest lucru se face pentru a se putea verifica Incadrarea in limita de 200. Cu alte cuvihte. Tntrebarea [ustificata pusa de solicitanti este In cadrul carer linii de finantare este aceasta valabila !?i In ce mod Ii poate afectape termen mediu !?ilung. Cu alte cuvinte. de asemenea aceste sums intra In calculul ajutorului de minimis.

Potrivit prevedrilor din ghidul disponibil la adresa www. FONDURILE STRUCTURALE TN ROMANIA @ Copyrig. Este cazul Domeniului 5. valoarea maxima a finantarii nerambursabile ce poate fi obtlnuta este de 180. de 200. daca microlntreprinderea nu a mai beneficiat de ajutor de minimis In ultimii 3 ani fiscali (inclusiv anul curent depunerii cererii de finantare) valoarea maxima a finantarii nerambursabile ce poate fi obtinuta este de 200. atunci grantul (banii nerambursabili) se reduce pana la limita de 200 000 euro.000 euro. Toate detaliile retentoareia tipulde ajutor de stat considerat sunt mentionate In ghidul solicitantului.Crearea.inforegio. In schimb. Tn cazul unui ajutor regional. modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale ~i cresterea calitatii serviciilor turistice. care se supune unui alt tip de ajutor de stat. indiferent de marirnaa grantului atras. Sa presupunem ca microlntreprinderea a mai beneficat de un ajutor de 20.000 euro. In acest caz. alte domenii se supun unor reguli diferite ale ajutorului de stat. se va reduce corespunzator. din cadrul Programului Operational Regional.ro. Va recomand calduros sa acordati atentie sectiunii din ghid care se retera la acest aspect pentru a evita eventuale gre~eli ~i a creste sansole de reusita ale proiectului depus de Durnneavoastra.2. se stabileste riguros rata de cofinantare cu care participa scllcttantul. valoarea maxima a ajutorului pe care II poate solicita In regim de minimis (finantarea nerarnbursabila). dezvoltarea. Cu titlu de exemplul. Daca unele domenii de finantare se supun schemei de ajutor de minimis. pe domeniul 4.3 din cadrul POR. apare fixata intr-un mod riguros intensitatea maxima a ajutorului regional in tunctie de tipul Intreprinderii care" solicits.000 euro. dispare limitarea grantului la suma de 200 000 Euro ce pot fi acordati intr-un interval de 3 ani fiscali consecutivi. .ht 2008 .16 Regula de minimis Cum scriu un protect de finantar: nerambursabile.000 euro. Cu alte cuvinte. [n cazul In care microintreprinderea a mai beneficiat de ajutor/ajutoare de minimis In ultimii 3 ani fiscali (inclusiv anul curent depunerii cererii de finantare). ajutorul de stat acordat In scopul prornovarf dezvoltarf economice a anumitor regiuni dezavantajate poate fi considerat compatibil cu piata interna a UE §i este denumit ajutor regional.

studii.necesite consultanta. avize. Un consultant bun trebuie sa stie sa scrie un proiect bun care sa fie user de implementat. 0 solutie 0 constituie angajarea unui consultant sau a unei firme de consultanta Tn domeniu. cred ca este yorba de mai mult decat atat. poate prelua doar scrierea proiectului sau poate realiza !?i implementarea acestuia. Astfel. EI trebuie de asemenea sa fie alaturi de client de la scrierea proiectului pana la finalizarea implernentarf lui.Cum scriu un proiect Consultantli .I' • identificarea liniilor de finantare pentru care orqanizatia proiect care sa serveasca nevoile sale • completarea cererii de finantare documente anexa $i a anexelor acesteia. solicitantul de finantare ar trebui sa utilizeze un set de Intrebari !?i criterii. certificate etc. analize.un rau necesar ? Pentru cei care doresc sa utilizeze fondurile structurale (solicitantii de finantare). • preqatlrea raportarllor financiare $i narative. consultants fiind 0 activitate serioasa $i cornplexa ce trebuie sa includa si implementarea proiectului. cele mai importante activitati de care ar trebui sa se ocupe un consultant sunt urrnatoarele: • analiza orqanizatiei structurale $i decizia privind oportunitatea si/sau posibilitatea atragerii de fonduri .un rau necesar? 17 Capitolul 5. procedurile de achizitii publice) fac ca majoritatea proiectelor finantate din fonduri structurale sa. Consultantii . Chiar !?i solicitantii de finantare care -au experienta In solicitarea $i administrarea fondurilor de preaderare pot apela la consultanta. evaluare $i audit pe care Ie pot face beneficiarului • asigurarea suportului juridic $i tehnic pentru managementul contractelor bunuri.scriere de proiect". Pentru a gasi consultantul cel mai potrivit. lntrebarea 1 Prima Tntrebare ar trebui sa vizeze necesitatea sau utilitatea anqajarii unui consultant: . prestari de servicii sau executie de lucrari. Analiza de tata T!?i propune sa ridice cateva dintre cele mai importante lntrebari !?i sa of ere cateva criterii de luat In calcul la luarea deciziei de angajare a unui consultant. pe care Ie sernneaza finantare cu terti In cadrul unui proiect de tumizari beneficiarul de de FONDURILE STRUCTURALE TN ROMANIA @ Copyright 2008 . este eliqibila $i poate depune un preqatirea studiilor $i a celorlalte • preqatirea $i asistarea derularii procedurilor de achizitii publice din proiect precum $i a vizitelor autoritatile de monitorizare.cu alte cuvinte. Consultantul ar putea sa se implice Tn proiect intr-o rnasura mai mare sau mai mica . precum !?i procedurile restrictive de utilizare a banilor (de exemplu. pentru a-$i man sansele de succes.). Larga majoritate a consultantilor pe care i-am lntalnit vorbesc despre asa-nurnita .Oare chiar am nevoie de un consultant? Ce Tmi poate oferi sau ce ar trebui sa-rni poata oferi un consultant In domeniul fondurilor structurale?" Docurnentatia cornplexa !?i consistenta pentru preqatirea proiectelor (cererea de finantare. dar nu au timpul sau expertiza necesare In acest sens. In cazul fondurilor structurale.

respectiv dupa Asadar. Pe langa experienta. Cel mai adesea. acolo unde regulile 0 permit. nu se poate proceda decat lntr-un anumit fel • daca Ii se vorbeste despre irnplicatiile proiectului. de catre solicitantul de finantare. Gradul de complexitate al proiectelor a crescut mult fata de cele finantate din fondurile de preaderare.de preqatire. Este recornandablla consultarea mai multor oferte. pentru a putea acoperi mai user ~i mai eficient intreaga problernatica a unui proiect.un rau necesar? Cum scriu un protect .. am vazut scllcitanti de finantare care erau gata sa angajeze un consultant tinand cont doar de experienta anterioara pe diferite categorii de finantari. Intrebarea 2 A doua intrebare vizeaza criteriile de baza pentru alegerea unui consultant: "Cat rna costa un anumit consultant. ca urmare a unei erori a consultantului? • consultantul solicita sa fie platit in avans ori dupa obtinerea realizarea activitatilor pe care ~i le-a asumat? finantarii. acest criteriu este insuficient. echipa de proiect. Este un lucru pozitiv.Ia-cheie". ~i nu doar des pre procentele pe care consultantulle doreste • daca Ii se of era proiecte . in care consultantul se ocupa ~i . Intrebarea 3 A treia intrebare se retera la alegerea intre consultantii care of era aceleasi servicii la preturi asernanatoare: "Cum fac diterenta intre consultanti?". cei lnteresati ar trebui sa tina cont ~i sa observe ~i alte elemente: Ii se spune ca. In cazul fondurilor structurale. Din pacats. iar cei interesaf de finantare trebuie sa ia in calcul ~i aceasta varianta.18 Consultantii . pentru a avea 0 imagine cat mai buna asupra a ceea ce se poate face in proiectul sau. pentru un anumit • daca Ii se of era solutii alternative sau. Un consultant sau 0 firma de consultants ar trebui sa poata asigura tot ce tine de elaborarea docurnentatiei ~i implementarea unui proiect. un solicitant de finantare ar fi bine sa discute in prealabil cu cel putin trei consultanti / firme de consultanta. Avand in vedere complexitatea proiectelor finantate din fonduri structurale. Atunci cand aveti posibilitatea de a alege Intre consultanti. inclusiv.. puteti utiliza criterii suplimentare. vor exista multe situatii in care consultantii vor actiona in retea sau consortiu. punand Intrebari ca: • ce riscuri i$i asurna consultantul vizavi de reusita proiectului: accepta sa nu fie platit in cazul in care proiectul nu este tinantat sau in cazul in care beneficiarul de finantare nu prirneste totii banii de la autoritati. dimpotriva. FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 . la ce costuri si la ce nivel de calitate. implementare sau Ii se otera doar realizarea anumitor parti din proiect pe in ~i de Toate acestea urrneaza sa fie puse. inclusiv riscurile ce pot aparea derularea lui. in balanta cu costurile. proiect. raportat la ceea ce lrni of era?". • sprijinirea relatiei beneficiarului de finantare cu autoritatile publice Lista de mai sus este in mod ideal lista responsabilitatilor unui consultant. ea este rareori prezonta in contractele de consultanta incheiate la noi.

Cei care Ie creeaza au sesizat oportunitatea: se simte 0 mare nevoie de consultanta. diplomele prin Romania. cu conditia sa fie dublat ~i de 0 analiza realista a consultantului In cauza • un consultant solicita. Exista 0 probabilitate destul de mare sa intalniti astfel de persoane. De ce consultant! sa va feriti In ultima vreme. Consultantii cu "diploma".. Daca va lntrebati cum sa faceti sa evitati sa pierdeti bani curnparand consultanta sau cum sa nu dati mai mult decat face. Din pacate. Cu alte cuvinte. Ii intereseaza mai putin In ce consta instruirea ~i daca intr-adevar tnvata ceva. am fost martorul unor asemenea practici.consultanta' etc. daca acesti . Am intrat In contact. acoperirea urrnatoarelor costuri: costuri fixe de preqatlre si/sau de implementare a proiectului ~i costuri variabile (comision de succes). Am intalnit consultanti ce pot obtine diverse avize in cateva zile ~i care sustin ca qaranteaza 100% succesul unui proiect. Acestea din urrna reprezinta un procent (intre 1% ~i 5%) din valoarea finantarii nerambursabile primite de beneficiar ~i nu din valoarea proiectului.un rau necesar? 19 Ce trebuie sa mai ~titi: specifice pentru firmele de consultants tn domeniul Fondurilor • nu exista reqlernentari Structurale • nu exista un sistem de acreditare a consultantilor de catre autoritatile de management organismele intermediare ~i nici lnstitutii care sa taca aceasta acreditare • nu exista liste de consultanf intermediare "agreati" de catre autorttatile de management / organismele / • nu exista liste negre cu consultantii care nu si-au fa cut bine treaba. dar care nu au lucrat pan a In prezent (ori au lucrat foarte putin) in domeniul preqatirii ~i implernentarii de proiecte finantate din fonduri europene.Cum scriu un proiect Consultantii . unele chiar cu foarte multe diplome. deci e yorba de multi bani.ro) exista 0 lista a contractorilor care nu au respectat termenii contractuali • cea mai potrivita sursa de informare In vederea gasirii consultantilor rarnans recomandarea din partea beneficiarilor de finantare. lar acesf . vine de obicei raspunsul. In general.. . daca respectivul curs este acreditat de Uniunea Europeana.. logic si de bun sirnt este sa platiti comision ca procent din grantul atras ~i din valoarea totala a proisctului. de vreun minister roman sau de cine stie ce alta institutie. La SAPARD (www. analiza categoriilor de consultanti rnentionate mai jos v-ar putea fi de un real folos. Cum? .sapard. Consultantii cu "prieteni"..Pai . consecintele se vor rastranqe ~i asupra celor care depun proiectul spre finantare sau II irnplementeaza.euro-".. consultanta lnseamna bani. Pe de alta parte. In care clientul a platit comision raportat lnctuslv la contrtbutla proprie din proiect ~i TVA. nu de putine ori. au lnceput sa apara tot mai multe firme de consultanta care ofera servicii celor interesati sa acceseze fondurile structurale. ar trebui sa va amintif ~i cum se dau. .prietsni" fac ceva ilegal. cu persoane interesate In primul rand de diploma pe care 0 primesc la final. Se poate utiliza lnsa si Internetul. . am niste prieteni". Sunt cei care lucreaza la firme ce otera instruire in domeniul accesarf fondurilor europene. Cand vedeti aceste diplome. nu de putine ori. daca urmand respectivul curs au dreptul sa fie consultanti. FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 .prieteni" lucreaza prin diferite autoritati publice. Multe dintre ele au nume care contin cuvinte sau particule-cheie: "fond uri".

Ce ar trebui sa taceti? 1.pentru implementarea proiectului (proceduri de achizltii publice. plan de afaceri. iar nu unul care are multe diplome. obtinerea certificatului de urbanism ~i acordurilor ~i avizelor necesare • pentru implementarea proiectului: realizarea rapoartelor lunare ~i trimestriale. dar am auzit ~i de cazuri de 20%. ci platesc altora sa 0 taca. gestionarea fluxului de documente cu organismul intermediar. In fapt. AsUel. Diplomele nu fac proiecte. nu TIplatiti. analize. Raspunsul este ca sunt consultanti care sernneaza contracte cu posibilii beneficiari de finantare. Nu cereti sa vi se garanteze obtinersa flnantarii. acesta va prelua riscul ~i T~iva face treaba bine . Cautati acel consultant care stie ce are de tacut.20 Consultantii . la comisionul celor care se ocupa efectiv de scrierea proiectului In cauza se adauqa comisionul intermediarului. obtinere avize etc.un rau necesar? Cum scriu un proiect Intermediarii. .pentru scrierea proiectului (cererea de finantare. monitorizarea procedurilor de implementare FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 . planului de afaceri. 2. Drept urmare.Daca nu are succes. Cereti sa platiti consultantul doar cu comision de succes (adica doar daca veti obtine finantare). 3. elaborarea documentatiei $i organizarea procedurilor de achizitie publica. procentele ar trebui sa fie urrnatoarele: . studiilor tehnice. preqatirea vizitelor de monitorizare ~i audit etc. Ceref justificarea In detaliu a sumelor solicitate pentru consultants ~i elirninati verigile intermediare. graficului de implementare ~i cererilor de rambursare. suma se dubleaza. proceduri financiare. V-ati intrebat vreodata de ce se cer comisioane asa de mari la consultants pe fonduri europene? Cele mai vehiculate cifre sunt de 6%-10% pentru scrierea unui proiect. dar nu fac ei munca.): 1 .): 1 .5% din totalul sumelor rambursate (decontate) de autoritatl beneficiarului de finantare. rnentinerea legaturii cu organismul intermediar al programului de finantare. Nu este cazul sa-l platiti pe cei care creeaza legatura lntre Dumneavoastra ~i cei care va realizeaza efectiv documentatia.. Ce trebuie sa taca un consultant? • pentru obtinerea contractului de finantare: redactarea cererii de finantare.5% din alocarea financiara nerarnbursabila (grantul sau banii nerambursabili proprlu-zisi). de obicei.

uati In considerare toate criteriile de evaluare. in cazul in care acest lucru se aproba. In functie de specificul avut in vedere. Persoanele care lucreaza In aceste institutii sunt tunctionari publici. Ganditi-va ca aceeasi grila este disponibila ~i celorlati solicitanti de finantare. altlel efortul depus va fi ln zadar. prin urmare. astlel lncat proiectul sa alba sanss de castiq. Am preferat un mod simplu $i sistematizat de prezentare In locul teoriei plictisitoare (~i arnetitoarel) pe care 0 gasiti in cartile de managementul proiectului. FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 . • parcurqeti toata docurnentatia oterita ca anexa la ghidul solicitantului. veti semna un act aditional la contractul de finantare ce va confine rnodificarile realizate. atingerea fiecarui indicator inclus in cererea de finantare. Respectarea lor otera baza necesara elaborarii unui proiect eligibil. Monitorul Durnneavoastra pe durata lrnplernentarli proiectului va urrnari indeaproape Tndeplinirea co recta a fiecarei actiuni trecute in proiect.cum ar fi perioada de rambursare a cheltuielilor. valorile corespunzatoare punctajului maxim vor trebui obligatoriu indeplinite pentru fiecare criteriu In parte. va trebui sa taceti un demers'scris In acest sens sl. Daca sunteti nernulturnit de raspunsul oferit. deci lucrsaza psntru Dumneavoastra. • mare atentie la activitatile proiectului! Tot ceea ce includeti in aceasta rubrica va trebuit indeplinit intocmai. . l. De exemplu. nu un scop In sine • nu ezitati sa contaetati autoritatea de management si/sau organismul intermediar oride cate ori aveti netamuriri ori va sunt necesare anumite informatii. insistati pana cand sunteti larnurit pe deplin. Desigur. deseori am gasit intorrnatii utile in modelul de contract de finantare pus la dispozitie . Am procedat astfel pentru a veni In ajutorul Durnneavoastra cu inforrnatii clare $i concrete. Evitati depunerea de proiecte doar de dragul atragerii de fonduri nerambursabile. Cu alte cuvinte. In cazul in care veti dori sa modificati unele aspecte din cererea de finantare. E 0 procedura birocratica ~i foarte greoaie. 0 veti gasi anexata ghidului solicitantului ~i 0 veti consulta pentru a evalua punctajul obtinut de proiectul Durnneavoastra in cadrul evaluarii. de aceea sfatul meu este sa fiti foarte atent de la bun inceput la ce includeti in cerere pentru a nu avea probleme ulterior la implementare. • judecati fezabilitatea proiectului Durnneavoastra In functie de grila de evaluare tehnicotrnanciara. ~i asa mai departe. Majoritatea inforrnatiilor provin din experienta personals in activitatile de scriere ~i implementare de proiecte. Reguli fundamentale de scriere a unui proiect In cele ce urrneaza am sintetizat cateva reguli esentiale in scrierea de proiecte cu finantare nerarnbursabila. am clasificat aceste reguli In felul urrnator: Reguli generale (care se refera la demersul propriu-zis in ansamblu) • depunef un proiect doar atunci cand activitatile si/sau cheltuielile eligibile servesc direct intereselor Dumneavoastra (companiei Durnneavoastra). granturile UE sunt un mijloc de: a Tndeplini obiectivul propriu. regulile de mai jos pot fi irnbunatatite ~i completate cu alte detalii. dar au capacitate a de a va oferi indicii clare in munca de elaborare a unui proiect castiqator. documentele de raportare ~i durata la care acestea se depun.Cum scriu un proiect Reguli fundamentale de scriere a unui proiect 21 Capitolul 6.

j'elorincluse in buget. care sa demonstreze necesitatea lor. pe care sa Ie puteti totusi atinge in procesul de implementare. 0 valoare mai mare inclusa in buget va da ocazia de a negocia cu respectivul furnizor $i a obtine si alte avantaje pe langa achizitionarea produsului sau serviciului respectiv • cheltuielile neeligibile. a metodelor etc. toti indicatorii de rezultat gasiti aici sunt in mod obligatoriu si indicatori ce trebuie inclusi in proiectul Durnneavoastra. In momentul in care identificati costuri neeligible.de exemplu: va conduce la irnbunatatirea leqislatiei. dupa terminarea tinantarii.Cum scriu un proiect Reguli fundamentale de scriere a unui proiect 23 valori cat mai mari in aceasta sectiune. Domeniul 4. marja maxima este de 10% din valoarea costurilor echipamentelor $i ·utiia. ca va exista . In cazul Programului Operational Regional. A$a cum aratarn si in capitolul 3. inclusiv linia cheltuielilor diverse $i neprevazute. a codurilor de conduita. ln plus. Descrieti sursele definantare care vor fi folosite pentru continuarea activitatilor dupa terminarea proiectului $i asiqurati-va ca ele sunt credibile $i realiste. Reguli privind bugetul (referitoare la completarea formularului de buget) • cornpletati toate rubricile bugetului. includeti-Ie pe linia corespunzatoare. Multe din cerintele incluse in aceasta pot fi sintetizate in indicatori. Banii din aceasta linie a bugetului pof fi tolositi prin realizarea unor rapoarte $i documente justificative. Asadar. Descrietl cum vor continua sa existe $i sa functioneze structurile create in cadrul proiectului. • oteriti valori rezonabile pentru fiecare linie de buget $i luati in considerare pretul mediu existent pe plata. Demonstrati viabilitatea acestora. • sustenabilitatea (durabilitatea) cererii de finantare. Aratati ca vor mai exista structurile care sa perrnita continuarea activitatilor.Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor. rubrica Cheltuieli diverse $i neprevazute trebuie complstata cu suma maxima perrnisa de ghidul solicitantului.proprietate" locala asupra realizarilor proiectului. Cheltuielile trebuie corect incadrate in categoria celor eligibile sau neeligibile FONDURILE STRUCTURALE TN ROMANIA @ Copyright 2008 . Este posibil ca la momentul implernentarti proiectului sa gasiti furnizori cu oferte mult rnai avantajoase decat cele identificate la momentul scrierii proiectului. Costurile trebuie sa fie corect estimate (realiste) si necesare pentru implementarea proiectului. Aratati care va fi impactul structural al proiectului . cu maximul permis de ghidul solicitantului.3 . Un alt document relevant pentru a identifica tipurile de indicatori ce Ie puteti include in cererea Dumneavoastra este grila de evaluare tehnico-financiara. In felul acesta dovediti ca buqetul este realist $i ati iuat in considerare toate situatiile posibile. • bugetul trebuie atent complet $i corelat cu activitatile prevazute $i resursele alocate pentru fiecare dintre acestea. anexata ghidului solicitantului. Veti include acesti indicatori in cerere $i veti preciza valori rezonabile.

De asemenea. acest model nu va qaranteaza succesul propriei cereri de finantare.3 . Va rnulturnesc pentru achizitionarea acestui ghid ~i astept parerile. Model de completare a cererii de tlnantare In cele ce urrneaza aveti la dispozitie un model de completare a cererii de tinantare In cadrul Programului Operational Regional. diterentele fiind minime ~i in stransa legatura cu specificul fiecarui program. Atentle! Acesta este doar un model. Scopul sau este de a va oferi 0 linie loqica ~i un sprijin concret In inteleqerea formularului de cerere de finantare. Domeniul 4.Cum scriu un proiect Model de completare al cererii de finantare 25 Capitolul 7. Acest model poate fi utilizat cu succes in completarea cererilor de finantare din cadrul alter programe operationale. Promit sa va ofer un raspuns ln maxim 24 de ore si sa va sustin In continuare In accesarea fondurilor nerambursabile.com. el poate ~i trebuie lrnbunatatit. FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 . Tmi doresc sincer ca demersul de fata sa va fie de un real folos. pe care II ofer pentru a va sprijini In redactarea propriei Dumneavoastra cereri de finantare. Ca orice model. opiniile sl intrebarile Durnneavoastra la adresa de email client@fondurile-structurale.Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor.

"Sprijinirea dezvoltarf microlntreprinderilor" FORMULARUL CERERII DE FINANTARE .3.Cum scriu un proiect Model de completare al cererii de tinantare 27 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritara 4 "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional ~i local" Domeniul de interventie 4. FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 . .

impreunii cu celelalte anexe solicitate. 0. In ordine crescatoare (unde n este nurnarul total de pagini al Cererii de finantare. ATENTIE: 1 induse In acest Dupa completare. sunt previizute modele standard pentru: Rezumatul proiectului (Model AI Oeclaratia de eligibilitate (Model Anexa B) Oeclaratia de anqajament (Model CI Planul de afaceri (Model OJ Opisul Cererii de fin antare (Model EJ Acestea trebuie completate ~i atasate Cererii de finantare. se vor numerota astfel: opisul cererii de finantare (coperta) va fi pagina nr. inclusiv toate anexele. Cere rea de finantare. inclusiv toate anexele).inforeqio. conform indicatiilor din Ghidul Solicitantului. iar paginile care urrneeza vor fi numerotate manual de la 1 la n.ro Va rugam sa cititi cu atentle instructiunlle. ltnpreunii cu acest [ormular. 3 "Compietarea ~i depunerea Cererii de [inaritare". recomandarlle ~i expucatitle formular. @ FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA Copyright 2008 . Sectiunea fl. Inainte de completare.//www. la adresa http. 1 Acestea apar In format cutsiv.28 Model de completare al cererii de tinantare Cum scriu un proiect Formularul Cererii de [inantore poate fi aesciircat ~i in format electronic.

..........2.......3.........48 ......................1.........................Cum scriu un protect Model de completare al cererii de tlnantare 29 Cuprins o............. adaugata ........45 : · 46 ' 47 47 ......•........•....2.. 31 32 32 41 42 43 43 43 44 ... 4......................................................•.......... 2...48 Managementul Indicatori Durata de implementare Taxa pe valoarea Sustenabilitatea Informare Egalitatea Protectia Societatea ...44 44 ................ 1............ 1.........3.....•.. INFORMATII PRIVIND TIPUL ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL Solicitantul ................... CERTIFICAREA CERERII DE FINANTARE FONDURILE STRUCTURALE iN ROMANIA @ Copyright 2008 .1.............. a proiectului de interventie POR ..•.. 1............................. 3...............7...5....4.. 2... 2.2.2............6.4.............................................. 2.... al Solicitantului ......... ~i publicitate de sanse mediului ~i eficienta energetica noile tehnologii CONCORDANTA CU POLITICILE UE ~I LEGISLATIA NATIONALA tntormattonatasi Planul de achizitii FINANTAREA PROIECTULUI Bugetul proiectului Surse de finantare •...... 3..................... 1........ 2....5............... a proiectului. 4.................... 1.......... 2.....1.... 5........ din fonduri publice Reprezentantullegal Persoana de contact 30 30 30 31 31 31 Banca .............. Sprijin primit In prezent sau anterior financiare mternattonate (IFI) instttutiilor st/sau lmprumuturi din partea 31 31 PROIECTUL Axa priorttara ~i domeniul Localizarea Descrierea proiectului proiectului proiectului.......................4........1....................... 4...8. 3...... 2. 2...45 .... 3........ 2... proiectului.......•.... 1.3.................9.•.............. 3........... 2.•...........•..

10. INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL 1. Ap. INFORMATII PRIVIND TIPUL ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE . ro 0' persoana juridica de drept privat . Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 1. Bloc 449. 1.Agen~ia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est TITLUL PROIECTULUI: OPEN MEDIA IA~I: SERVICIIIT COMPETITIVE o. judetul lasi office@openmedia. cu modificiirile ~i comp/etiiri/e ulterioare. Scara A. Etaj 5.R. in ceea ce priveste intreprinderile autonome.30 Model de completare al cererii de finantare Cum scriu un proiect INREGISTRAREACERERIIDE FINANTARE Organismul intermediar pentru POR .L. Bucium. Solig~antul OPENMEDIAS. cont de profit ~i pierdere) sunt cele aferente anului fiscal "n-1" FONDURILE STRUCTURALE ROMANIA IN @Copyright 2008 .societate cornerciala Anul infiin~arii: 1997 Anul2006 Anul2007 7 624760 250682 Numarul mediu de salaria~i** Cifra de afaceri (lei) Profitul din exploatare (lei) 8 914828 364234 In vederea calculiirii datelor de mai sus. Sos. . Situaiiiie financiare pe care le veti anexa 10 formufaru/ cererii de finantare (bilont . Nr. 51. coot de prevederile Legii 346/2004. lasi. IA~I 81741894 Denumirea solicitantului Codul unic de inregistrare Adresa sediului solicitantului Email Tipul solicitantului . partenere ~i legate. tinet.

532.1. Axa prioritara ~i domeniul de interventie POR Prin prezenta Cerere de finantare se sotictta co-ftnantarea proiectului propus.rq Numarul de telefon Numarul de fax Email . Denumirea bancii (sucursalei) Sediul bancii CodullBAN Banca BRD last. Reprezentantullegal al Solicitantului Reprezentantullegal al solicitantului constituire. Numele Functia ANDREEAI. In cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 . prezentati detalii referitoare la programul de [irianiare. organizatia [inantatoare I autoritatea contractantii. activitiitilelinvestitiile fin an tate (respectiv acele activitati I investitii care se regiisesc ~i in proiectuL ce face obiectul prezentei cered de fin an tare) .420 office@openmedia. . anul acordiirii [itiantiirii. Sprijin primit in prezent sau anterior din fonduri pub lice si/sau imprumuturi din partea Institutiilor financiare internationale (IFI) • Proiectul (integral sau partial.532. Persoana de contact Completati aceastii sectiune doar daca persoana de contact este diferita de reprezentantul iegal. Persoana de contact este persoana desemnatii de Solicitant sa men tina contactul cu Organismul intermediar I Autoritatea de management in procesul de evaluare ~i seiectie a cererii de fin an tare. PROIECTUL 2. Sucursala last Str.. 1.ro 1.532.420 0232. . conform actelor de ~i sa semneze in numele acesteia.4.420 este persoana care are dreptul. respectiv activitati din proiect.1 B R007BRDE130SV06798882411 1. 0" Nu 2.3. valoarea finantiini.Cum scriu un proiect Model de completare al cererii de finantare 31 1. POPESCU Director Economic 0232. Anastasie Panu nr. investitii) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finantare a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice sau irnprurnuturi din partea IFI? D Da In acest caz.532.420 0232. BOGDANV.2.5. POPESCU office@openmedia. sa reprezinte organizatia Numele Functia Numarul de telefon Numarul de fax Email Administrator 0232.Axa prioritara 4 "Sprijinirea dezvcltarii mediului FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 .

last mediul de afaceri aL Regiunii de Nord Est comunitatea locate FONDURILE STRUCTURALE ROMANIA IN @ Copyright 2008 . aLaxei prioritare 4.R.L. DomeniuL de interventie 4. proiectul contribuie Larealizarea Strategiei Regionale Nord-Est prin cresterea competitivttatii ?i eficientei microlntreprinderilor ca urmare a mvesttttilor 'in capitaL fizic ?i tehnoLogic modern si inovativ.R. 2. Localizarea proiectului Regiunea de DezvoLtare Nord-Est. receptia. 2.3. Potentialii beneficiari ai proiectului Beneficiari directi: • • Beneficiari indtrecti: • • • microlntreprinderea OPENMEDIAS. Dezvoltarea infrastructurii tehnice necesare furnizar i] de servicii tip centru de date de catre Open Media S.3. postarea unui banner informativ pe site-uL firmei (www. municiptul last 2.R. Notorietate ridicata a obiectivelor ~i rezultatelor proiectului Acttvttatile care conduc La reaLizarea acestui obiectiv sunt editarea ?i distribuirea de pLiante informative catre partenerii de afaceri ?i cltentii potentialt ai Open Media S. judetul lasi. Descrierea proiectului Obiectivul proiectului Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea sustenabtla a cornpettttvltati! ~i productlvitatii mediului de afaceri In cadrul Regiunii de Nord Est a ~arii.3. lasi Acest obiectiv este realizat prin activitatite de selectie ?i recrutare de personaL specializat care sa lucreze in regim de norma 'intreaga pentru a asigura functionarea eftctenta a CentruLui de Date din cadrul companiei. . instaLarea st configurarea acestora. editarea ?i ampLasarea de autocoLante pe echipamenteLe achtzttionate. Obiectivele specifice avute In vedere de proiect sunt: 1. lucrarilor publice ?i locumtelor privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea mtcrointreprindertlor.L. 2.1. ProiectuL se adreseaza Axei prioritare 4 "Sprijinirea dezvcttarii mediuLui de afaceri regionaL ?i Local".ro) ?i sustinerea unei conferinte de press LafinaLuLproiectuLui.L. 2. last.2. PrezenteiCereride ftnantare i se aptica prevederile OrdinuLui ministruLui dezvoltarii. De asemenea.3. "Sprijinirea dezvoltarii microlntreprinderilor" intrucat contribuie La1mbunatatirea mediului de afaceri din Regiunea de Nord Est prin cresterea graduLui de utilizare a tehnoLogiei inforrnatiei ?i crearea de noi Locuri de mundi permanente.2. Recrutarea personalului necesar operar ii Centrului de Date din cadrul Open Media S.R. ProiectuL are un pronuntat caracter inovativ sustinut prin 'inftintarea primuLui Centru de Date 'in cadruL Regiunii de Nord Est ce va servi lntreprinderile ?i comunitatea regionala ?i prin resurseLe umane cu un niveL inalt de caLificare protesionata atrase In activitatea economica.32 Model de completare al cererii de finantare Cum scriu un proiect de afaceri regional ?i local".3 "Sprijinirea dezvoltarf microlntreprinderilor" . 3.L. la?i clientit ?i partenerii de afaceri ai OPENMEDIAS. last doi noi angajati permanent! ai OPENMEDIAS. nepoLuant. "Sprijinirea dezvottarit mediuLui de afaceri regionaL ?i LocaL"din ProgramuL Operational RegionaL2007-2013.openmedia. Domeniul de mterventte 4. la~i Acttvitattle care conduc La reaLizarea acestui obiectiv sunt achtzitia de echipamente specifice functicnarii CentreLor de Date moderne.L.R.L. .R. In cadruL domeniuLui de interventie 4.3 "Sprijinirea dezvoltarii microlntreprinderilor".

Open Media S.1. last ~i ai Subactivitatea 1. In cadrul Programului operational regional 2007-2013". Dupa Incheierearea contractu Lui de finantare cu Autoritatea Contractanta.dotari mobilier ~i rnentenanta Centru de Date Grup Electrogen Trifazat Caracteristici • Putere 21KVA • Capotat insonorizant • Pentru exterior • Pornire automata la disparitia tensiuniii din retea • Motor diesel • Rezervor 65 litri • Autonomie 14 ore Utilizare • asigura alimentarea cu energie a Centrului de Date (in-clusiv a birourilor tehnic si economic) In cazul Intreruperile accidentale de energie. Subactivitatea 1. 8000 BUT) 1 • Capacitate de racire (BTU): 18400 • Capacitate incalzire (BTU): 19500 • Clasa de energie: AI A • Telecomanda: Da Utilizare • Climatizare Aer Datacenter • Climatizare Aer Birouri Tehnic si Economic Dulap RACK19" Caracteristici • Metalic FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 . va redacta cereriLe de rambursare ~i rapoartele de progres ~i va participa La editarea materialelor informative ~i de pubLicitate. intrucat acesti furnizori au fost deja contactati In vederea definitivarii bugetului acestui proiect.R.Cum scriu un proiect 2. Subactivitatea se va desfasura cu respectarea prevederilor "Anexei 6 .1 incheierea contractu lui direct de servicii de management al proiectului Subactivitatea s-a realizat prin lncheierea unui contract de consultanta pentru managementul proiectului cu un organizatie ce detine experienta In implementarea de proiecte cu finantare europeans. Derularea procedurilor de achizttii publice Activitatea 1 va fi reatizata prin urrnatoarete subacttvitati: Subactivitatea 1. Puterea generatorului a fost calculate pentru a asigura alimentarea cu energie electrica a 80 de calculatoare.lnstructiuni privind atribuirea contractelorde -lucrari~ de: furnizare ~i de servicii. a avut loc In 15 mai 2008. se estimeaza un timp relativ scurt de lndeplinire a acestei activitati.1 a fost realizata de catre reprezentantf consultantului.2. de furnizare ~i de servicii. Activita~i1e proiectului Model de completare al cererii de tlnantare 33 Activitatea 1.expert In impLementare. care va realiza si superviza docurnentatta de atribuire si/sau apLicarea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica.Anexei 6 .3.lnstructiuni privind atribuirea contractelor de lucrari. consuLtantul va delega un reprezentant . incheierea contractelor directe de furnizare de dotari Centru de Date Subactivitatea va consta In contactarea furnizorilor de echipamente a carer valoare nu depaseste 10 000 Euro. Subactivitatea s-a desfasurat cu respectarea prevederilor .3. Subactivitatea 1. Prin aceasta procedure se vor achizitiona urmatoarele: .L. In cadrul Programului operational regional 2007-2013". verificarea dispontbilttatii In stoc a echipamentelor necesare ~i incheterea contractu lui de furnizare. Aer conditionat Caracteristici • Debit aer (m3/h): 950 (Fujitsu ASYA-18UBA.

Subactivitatea 1.2. Derularea achizitiilor pe baza de cerere de ofer. Router-ul.) • instructiunt privind date limita care trebuie respectate (pentru soLicitarea de clarificari asupra documentatiei de atribuire.utilizatorii Soft Demo Builder Utilizare produselor software proprii Codejock Xtreme SuitePro ActiveX Update Utilizare produsele software proprii • Soft pentru generarea de prezentari intercative a • Update la 0 suita de Activex-uri utilizate in Subactivitatea 1. Astfel. pentru depunerea oferteLor etc.pe role • Minim 20 unitati • In acest dulap vor fi montate serverele. Mobile . precum ~i pentru transmiterea acestor clarificari of ertan til or. precum ~i cu privire la perioada minima de valabilitate a ofertelor • inforrnatii detaliate ~i complete cu privire la criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei ca!?tigatoare • informatf referitoare la clauzele contractuale obligatorii. se va aplica procedura cererii de oferte.software Centru de Date: ". persoana de contact. date de contact.) ~i forrnalitati care trebuie IndepLinite In legatura cu participarea la procedure de atribuire. In asa rnaniera Incat sa corespunda necesitattt beneficiarului. are loc In luna 1 ~i 2 de implementare a proiectului. cu expertul In Subactivitatea 1.3.Swich-ul Network . Elaborarea documentatiei de atribuire Etapa va consta In elaborarea documentatiet ce va cuprinde orice cerinta. caracteristici de natura tehntca ce permit fiecarui produs sa fie descris. prescrtptti. Soft Gestionare Server Hosting cPanel+WHM Utilizare • Soft Gestionare Hosting pentru sereverele Linux • Interfata cu redistribuitorii • Interfata cu clentii finali .2 va fi realtzata de catre coordonatorul de proiect irnpreuna implementare. • instructiuni privind modul de elaborare ~i prezentare a propunerii tehnice ~i a celei financiare. Acestea vor prevedea termene clare ~i ferme pentru livrarea bunurilor. subactivitatea se va desfasura In urrnatoarele etape: Etapa 1. mijloace de comunicare In desfasurarea procedurii de atribuire etc. criteriu. regula ~i alte tnformattt necesare pentru a asigura ofertantilor 0 informare cornpleta. In mod obiectiv. cu precizarea documentelor care urrneaza a fi prezentate de catre ofertanti pentru dovedirea lndeplinirii acestor criterii • caietul de sarcini continand cerinte. Documentatia de atribuire va cuprinde ceLputin urmatoarele: • infcrrnatf generaLe privind beneficiarul (adresa.34 Model de completare al cererii de finantare Cum scriu un proiect Utilizare Swich-ul KVM.ta In cazul echipamentelor a carer valoare depaseste 10 000 Euro pentru fiecare achtzttie. inclusiv indica rea adresei exacte la care trebuie transmise ofertele • cerinte minime de cattttcare/selectie a ofertan til or. asigurandu-se astfel derularea proiectului In termenele ~i conform prevederilor din contractul de finantare FONDURILE STRUCTURALE ROMANIA IN @ Copyright 2008 . corecta ~i expltcita cu privire Lamodul de aplicare a procedurii de atribuire.

Dupa alegerea ofertei castigatoare. Elaborarea ~i trimiterea Model de completare al cererii de finantare invitatttlor de participare 35 Echipa de proiect va elabora ~i transmite invitatia de participare la cel putin 3 operatori economici. starnpilat ~i datat. service ?i garantii conform prevederilor legale. semnat de ambele partt. Etapa 3. Acest UPS urmeaza a deservi calculatoarele din birourile tehnic si economic. Capacitatea acestuia este de a asigura alimentarea pentru 15 calculatoare. Contractu I va fi incheiat In forma sensa In doua exemplare originaLe. intre 5 si 10 min. . iar echipa de proiect le va oferi raspunsurile corespunzatoare. garantti ?i pret. Echipa de proiect va alege acea oferta care permite cel mai bine realizarea obiectivelor prezentului proiect.1 KW • Management inteligent via RS232 • Protectie Lascurtcircuit • Protectie la Supraincarcare Utilizare • Asigura alimentarea cu energie. TN ROMANIA @ Copyright 2008 . Prin aceasta procedure se vor achtzttiona urmatoarele: . pana intra in functiune Grupul Electrogen. Daca ofertantul ca~tigator nu va semna contractu IIn termenii stabiltti. receptie. Ele vor fi pastrate nedeschise pana la data lirnita de depunere a ofertelor rnentionata In documentatia de atribuire.. standarde de calitate. pana intra in functiune Grupul Electrogen. Acestia vor avea posibilitatea de a solicita clarificart In termenele prevazute In documentatia de atribuire. se va semna constractul de furnizare In caz contrac-se va putea relua procedura de achizttte In aceleast condttii.1 KW Caracteristici • Tehnologie On-Line Dubla Conversie • Putere 3KVA/2. va fi contactat ofertantul cu punctajul imediat urmator ?i daca oferta acestuia corespunde.1 KW • Management inteligent via RS232 • Protectie Lascurtcircuit • Protectie LaSupraincarcare • Posibilitatea de a Legain paralel mai multe astfel de UPSpentru a mari puterea servita Utilizare • Asigura aLimentarea cu energie. calitate. se va Intocmi procesul verbal de adjudecare a contractu lui prin care se va argumenta alegerea facuta pe baza criteriilor de pertorrnanta tehnica. asa cum sunt rnentionate In documentatia de atribuire. obiectul. Vor fi prevazute In mod expres conditf referitoare la livrare. Primirea ~i evaluarea ofertelor Ofertele primite vor fi inregistrate In ordinea primirii acestora. in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica de la retea.Cum scriu un proiect Etapa 2. El va rnentiona datele de identificare a celor doua parti semnatare. Elaborarea ~i semnarea contractelor de furnizare Echipa de proiect va comunica rezultatul procedurii de atribuire catre toti operatorii economici invitati care au depus 0 oferta. irnpreuna cu documentatia de atribuire. in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica FONDURILE STRUCTURALE ..2 KW Caracteristici • TehnoLogie On-Line DubLaConversie • Transformator izoLare galvanica • Putere 3KVAIl. intre 5 si 10 minute. valoarea ?i durata contractuLui. UPSOn-Line Dubla Conversie cu Transformator izoLare 6 KVA 14.echipament hardware Centru de Date: UPSOn-Line Dubla Conversie 3 KVA 1 2. Etapa 4.

Cum scriu un proiect Capacitatea acestuia de la retea. http. v2. Acest UPS urmeaza a deservi calculatoarele este de a asigura alimentarea pentru 30 calculatoare. IGMP v2. Caracteristict x WAN combo « Porturi: 4x10/100/1000) 4 x 10/100/1000TX. VRRP. 2GB. CHAP. TCP/IP Utilizare • Configurare Datacenter PPP.0GHz • Procesor Quad-Core • HOD 3 x 146GB Utilizare Unitate de stocare Caracteristici incre-mental Swich • Servere pentru Hosting Linux • un HOD de 750G si 0 unitate Blu-Rai inscriptor va salva Utilizare • Sistemul de salvare dina mica a datelor pe HOD si saptamanal se vor trece arhivele pe discuri Blu-Rai. SNMP v3 RADIUS. Rack 19" 833MHz 128M FlashRom: 32M 1 x Async (consola). 2GB. RIPng.36 Model de completare al cererii de tlnantare din DataCenter. Criptare: • Securitate: Autentificare: AES. v2. Caracteristici 24 porturi) • Porturi: 4 x 1000BASE-X SFP combo. ARP. TACACS. SMTP. Caracteristici • Procesor: • RAM 2G Intel Xeon E5320 Quad Core r Windows Server 2003 gazduirea bazelor . 24 x 10/100/1000BASE-T • Montabil • Memorie: • Memorie • VLAN-uri: FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA Rack 19" 64M Flash: 16M 4000 @ Copyright • Adrese MAC: 16000 2008 . DVD sau CD KYM Caracteristici Swich • Montabil Keyboard. 3 x 146GB) Rack 19" Xeon E5335 2. tastatura. UDP. maus 2003(Server Dell PowerEdge SC1430 Quad-Core Server Windows 2x500GB) Xeon E5320 1.0GHz. 3DES. Server Hosting Linux (Dell PowerEdge 2950 Quad-Core Caracteristici • Montabil • RAM 2G Xeon E5335 2. L2TP.SQL (marca inregistrata) (Allied Telesis AT-AR770S 2xWAN combo. 2 • Montabil • Procesor: • Memorie: • Memorie PAP. • HDD 2 x 500GB • Sistem de operare de date aferente Router softurilor Utilizare • Acest server va fi folosit pentru proprii din linia Xecutive. IPX. ICMP. IPSec.86GHz. MD5. Swich Network (Allied Telesyn AT-9924T.Video-Mouse pentru 16 calculatoare Rack 19" in dulapul metalic se vor • Inclusiv Cabluri interfata Utilizare • Toate serverele montate prin acest swich cu un singur monitor. Stateful inspection firewall • Management: CLI. DES. RIP v1. • Protocoale suportate: OSPF v1.

3 va fi realizata de catre coordonatorul de proiect 'irnpreuna cu expertul In 2. 2 ~i 3 ale proiectului. Editarea Si publicarea Dupa semnarea contractului de ftnantare. instalarea !ji configurarea echipamentelor achizttionate Activitatea va consta In receptia ~i verificarea conformitatf echipamentelor furnizate conform clauzelor din contractele de achttie anterior lncheiate.2 va fi realizata de catre coordonatorul de proiect irnpreuna cu expertul In FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyrig ht 2008 . bazelor de date MySQL. etc. In cadrul procedurilor de selectte. Activitatea 3. religie. In concordanta cu standardele tehnice In vigoare. Promovarea obiectivelor !ji rezultatelor anunturilor de proiect irnpreuna cu expertul In proiectului de presa Subactivitatea 4. Activitatea 3 va fi realtzata de catre coordonatorul implementare. In mod similar. 4. Instalarea si configurarea acestor echipamente va fi realizata de catre echipa tehnica a firmei. De asemenea. 4.1. Activitatea va fi realizata de catre coordonatorul de proiect 'irnpreuna cu echipa tehnica Media S. last.Cum scriu un proiect Model de completare Utilizare • ~onfigurare al cererii de finantare Datacenter 37 Subactivitatea Subactivitatea implementare. Subactivitatea Subactivitatea implementare. etnie.L. echipa proiectului va edita un anunt de presa privind inceperea proiectului care va fi publicat Intr-unul din primele trei ziare regionale dupa tirajul certificat de Biroul Roman de Audit al Tirajelor. Activitatea 3 are loc In luna 6 a proiectului. Minim 0 persoana din cele doua selectate va fi de sex feminin. 1. varsta.1 va fi realizata de catre coordonatorul de proiect irnpreuna cu expertul In 4. Receptia. lipsit de dtscriminari pe baza de sex.2 are loc In lunile 2. acest anunut va fi plasat 'intr-un ziar regional care sa respecte aceeasi conditie de tiraj. Selectia ~i recrutarea a doi angaja~i permanent! a Open Anuntul de angajare va fi postat online pe minim 3 website-uri romanesti specializate In recrutare de personal din domeniul IT. 3 ~i 4 ale proiectului. Subactivitatea 4. Activitatea 4. Editarea Si amplasarea de autocolante pe dotarile achizitionate cu ajutorul unor vizuala a POR. limbaj Php ~i module Apache.1 are loc In lunile 1 ~i 6 ale proiectului. Ele vor solicita cunostinte avansate de program are In domeniile sistemelor de operare Linux ~i Windows. se va asigura un tratament egal candidatitor. Cele doua noi posturi permanente vor fi alocate activitattlor de operare ~i monitorizare a Centrului de Date din cadrul firmei.R.3 are loc In lunile 1. Echipamentele/dotarile achizitionate prin prezentul proiect vor fi marcate autocolante realizate conform prevederilor continute de Manualul de identitate Subactivitatea Subactivitatea implementare. Activitatea 2 are loc In lunile 4 ~i 5 ale proiectului. la Incheierea proiectului va fi publicat un anunt de presa care sa evidentieze rezultatele obtinute.2. Activitatea 1. 4.

parteneri de afaceri. echipa proiectui. 4. R. intema a Aceasta activitate are ca scop urmatoarele aspecte: • identificarea deftcientelor pentru aplicarea rnodtficartlor ~i corectitlor necesare • compararea progresului actual cu cel planificat • aprecierea calttatit. organizatf patronale.38 Subactivitatea Model de completare 4. Subactivitatea 4.4 va fi realizata de catre coordonatorul de proiect irnpreuna cu expertul In implementare. respectand prevederile continute de Manualul de identitate vizuala a Programului Operational Regional.4. 4. 5 si 6 ale proiectului. Subactivitatea 4. (I . R.• Se vor intccmt. Lista potentialtlor parttcfpanti va include reprezentanti ai mass-media. redacta ~i distribui prin e-mail sau/si pe fax comunicate de presa ?i invitatf de participare la conferinta de presa.3 va fi realizata de catre coordonatorul de proiect irnpreuna cu expertul In implementare.5 are loc In luna 6 a proiectului.4 are loc In luna 1 a proiectului. rezultatele si avantajele implementarf sale de catre Open Media S. Realizarea Si posta rea unui banner informativ pe website-ul firmei Echipa tehnica a firmei va realiza un banner In format Flash color de dimensiuni minime de 150x150 pixeli care va fi postat pe site-ul firmei . Evenimentul va avea loc la sediul Open Media S. Bannerul va fi pastrat pe pagina cel putin 3 ani dupa finalizarea proiectului. FONDURILESTRUCTURALE ROMANIA IN irnpreuna cu expertul Copyright 2008 In @ .5 va fi realizata de catre coordonatorul de proiect irnpreuna cu expertul In Activitatea 5. Pliantele vor fi distribuite catre partenerii de afaceri ~i clientf potentialt ai Open Media S.L. Monitorizare ~i evaluare Pe toata durata proiectului modalttatilor de implementare se va monitoriza progresul proiectului ?i evaluarea a activitatilor. 3..openmedia. _ _ -. La final. Sustinerea unei conferinte de presa la finalul proiectului Echipa proiectului va organiza 0 conferinta de presa cu scopul a informa comunitatea locala In privinta rezultatelor proiectului (cantitative ~i calitative) ~i a actiunilor viitoare ale companiei. Activitatea 5 are loc In lunite 1.ro. Subactivitatea 4. se va 'intocrnt lista cu participantii la contertnta de presa ~i se vor distribui prin e-mail sau/st pe fax scrisori de multumire pentru participare. Subactivitatea 4. pe pagina de index (homepage). Subactivitatea 4. Editarea si distribuirea t al cererii de finantare Cum scriu un proiect de pliante informative Echipa de proiect va edita un numar de 500 de pLiante In format A4 color care vor contine informatii referitoare la obiectivele proiectului. la~i ~i va include vizitarea Centrului de Date creat prin acest proiect. 2. Subactivitatea Subactivitatea implementare. alte organisme interesate de activttattle proiectului din Regiunea de Nord Est.L.3. In editarea acestor pliante sevor urma prevederile contmute de Manualul de identitate vizuala a ProgramuLui Operational Regional.5.3 are loc In luna 5 a proiectului. precum ~i a rezultatelor proiectului.R. lasi. Acesta va oferi informatf succinte privind obiectivele ~i rezultatele acestui proiect. Subactivitatea 4. Activitatea 5 va fi realizata de catre coordonatorul de proiect implementare. lasi. 4.www.L. volurnului ~i 'incadrarf In timp a activitatilor • observarea modului de lucru a echipei • oferirea de sprijin membrilor echipei atunci cand este cazul Evaluarea va fi asigurata ?i prin realizarea rapoartelor intermediare ~i finale conform cu cerintele monitorilor proiectului. cltenti.

. :.... .) . Q.c Q)110 a..... E I- E"5 <·0 I- ~E ~~ I.) C co Q.) ~ lCO 10 . III III ·0 E Q) Q) .) tlE I.....:...S §g_ 5 o Q... I- 5~ .. 10 10 o cc .« Z ~ ::J 0. UC Q)o. E.) -0 .J rr o ~ o z IJ... Q.: E.t • u u N ::J ::J ::J VI"t VI "t « « VI ... Q.) Q_ 10 Q) I- l<O .g:c "E5t u o o co.!::! ::J. o o llO C ::J Q) I- )t'O . :::l- Q..Q) c: o a.) C 0.~ W .0 C lCO If) Q.. <0 ....) .10 :0 III ... .:.) .~ lOt: u .) Q.. Wo...) Q..) 0. -0 U 10 Q) <. c " ~ ..: E-... .:.. u Q) U e c-98"5 ~ 10 > Q.::: Q.- w.J 2: -0 ::J :~ .) ... ~ u u u u > -> I"l :.) 10 > cc ~ « f- o ~ cc CJ) -0 - ~ ~----~--~----+----+----~----~--~----+----4----~----~---+----+---~ -> -> -> N t: :.9(f) -0 .) 10 Q. 10 S::i 10 ~t: o o co Q) ::J ::ic 1-<- -O.- lCO Q.._ C Q) o..... ..t::: fW ...) Q....) ....o o co E C\J .2c Q..) (f) Q.10 a.....0 Q) co N -0 -0 « ..~ -0 Q) ::J o . Q. ctJ:...([} <.:..:..S Uu Uu Q) ::J Q. 10 Q..) :c u -0 -0 -0 lCO "QJ a o ::.. 0 0-0 J... OJ @..- llO C ::J Q) I- 0...2 'c .) ~ ::J Q.) "Ci)...C U Q)o. :. III :J _Q.J -O.-0 l:t: CI... EI- C ·0 E Q) Q) 0.~ 0.. ·N Q... Q.) Q. :.~ Q) c -0 X Uu "(3 .:.) 10 c o 10 .. E :~ 0 I....) ::ic 1-<S::i -o.

municipiul last. Aceasta este situate la demisolul imobilului din soseaua Pacurari nr.mijloace de transport • Autotu rism Logan 1. ce constituie punct de lucru al firmei . 10. Rezultate anticipate Rezultate cantitative: .3.echipament hardware Centru de Date: • UPSOn-Line Dubla Conversie 3 KYA / 2. 3 x 146GB) FONDURILE STRUCTURALE iN ROMANIA @ Copyright 200: .birou tehnic de 110 metri patrati aflat la parterul aceleiast imobil pentru personalul Centrului de Date .5.6.0 ENGCD • YFOX Pro 9. 2GB.5 • YW Passat TL 1. Resursele materia Ie implicate in realtzarea proiectului Firma va pune la dispozttta echipei de proiect urrnatoarele resurse materiale aflate In proprietatea sa: .pachetele software: • Activex Plus 2D • Adobe Design collection • Macromedia Studio NIX 2004 • MSROffice Pro 2000 RO • Serial Port Activex Control • YFOX Pro 8.0 ENG.UPGCD • ViewPro V6 • YSTUDIONet Ent Dev 2003 • VSTUDIONet Pro 2002 W32 • Windows 98 • Windows XP Pro .dotari rnentenanta Centru de Date: • grup electrogen trifazat • aer condition at (Fujitsu ASYA-18UBA. 18000 BUT) • dulap RACK19" .camera arnenajata cu 0 suprafata de 35 metri patratt pentru instalarea echipamentelor Centrului de Date.1 KW • UPSOn-Line Dubla Conversie cu Transformator izolare 6 KVA /4.0GHz.aparate ~i instalatit: • Ghilotina Opus A3 Eurocut • lrnprtrnanta HP LJ Color 55 • tmpnrnanta HP LJ4 300 • lrnprirnanta Laser HP 2300 • tnstalatte aer condittonat • Laminator A3 Opus TL 320 • Ma~ina indosariat Opus • Multifunctional HP LJ HP • Pocket PCMio • Scanner HP SCNC9919A SJ • Sistem Server • Sistem AY Digital Sony • Yideoproiector OPTOMA • Water Purifier Nobel 2005 .3.40 Model de completare al cererii de tinantare Cum scriu un proiect 2.0 WIN32 English • YFOX Pro 9.9/130 CP T I 2.2 KW • Server Hosting Linux (Dell PowerEdge 2950 Quad-Core Xeon E5335 2.

last Acesta are urmatoarete responsabtlttati: • planttica ~i conduce toate activita\ile din proiect • parttcipa la elaborarea docurnentatiei pentru achtzittt • coordoneaza receptia ~i verificarea echipamentelor achiztttonate • coordoneaza instalarea ~i configurarea echipamentelor achizittonate • realizeaza selectia ~i recrutarea angajatilor • partictpa la promovarea obiectivelor ~i rezultatelor proiectului • participa la redactarea cererilor de rambursare ~i rapoartelor de progres 1 expert implementare din cadrul organizatiei cu rol de consultat In managementul proiectului Acesta are urrnatoarele responsabilitatt. 4x10/100/1000) • Swich Network (Allied Telesyn AT-9924T.R.ro • 18 autocolante amplasate pe mijloacele ~i echipamentele achiztttonate 2. Managementul proiectului Echipa propusa pentru implementarea proiectului este fermata din: 1 coordonator proiect din cadrul Open Media S.L.openmedia.L.software Centru de Date: • Soft Gestionare Server Hosting cPanel+WHM • Soft Demo Builder • Codejock Xtreme SuitePro ActiveX Update .R.86GHz.L.resurse umane Centru de Date: • 2 posturi permanente operator IT .4. 2GB. last cu minim 10%'intr-un interval de trei ani de la data finalizarii proiectului Rezultate calitative: • extinderea ofertei de servicii IT a Open Media S.Cum scriu un proiect Model de completare al cererii de finantare 41 • Unitate de stocare • Swich KVM • Server Windows 2003 (Server Dell PowerEdge SC1430Quad-Core Xeon E5320 1.cresterea cifrei de afaceri a Open Media S.R. • participa LapLanificarea activitatilor din proiect • elaboreaza ~i supervtzeaza documentatia de implementare a proiectului conform cerintelor contractu lui de ftnantare • astgura depunerea acesteia la sediul OrganismuLui Intermediar al programului conform cerintelor FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 . 2x500GB) • Router (Allied Telesis AT-AR770S2xWAN combo. 24 porturi) . lasi • servicii tip Centru de Date de calitate supertoara oferite utilizatorilor Regiunii de Nord Est • reducerea ratei sornajului In municipiul last • cresterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi ~i a solutiilor informatice In mediul de afaceri al Regiunii de Nord Est • cresterea eftcientei energetice In cadrul mediului de afaceri regional Publicatii: • 500 de pliante informative distribuite In Regiunea de Nord Est • 1 banner informativ amplasat pe website-ul www.

prin hotararea deftnttiva a unei instante judecatoresti. In legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit.elaborarea docurnentattei de implementare a' proiectului ~i depunerea acesteia La sediuL Organismului Intermediar al programului conform cerintelor contractului de finantare .minim 5 proiecte cu finantare de LaComisia Europeans implementate cu succes In anul 2007 . reglementate prin lege b) face obiectul unei proceduri legaLe pentru declararea sa In una dintre sttuatitle prevazute la lit. FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 .Cum scriu un proiect Model de completare al cererii de finantare 42 contractului de finantare .elaborarea docurnentatiet de atribuire st/sau aplicartt procedurii de atribuire a contracteLor de achizttie - redactarea cereriLor de rambursare ~i rapoarteLor de progres participarea activa Lapregatirea ~i destasurarea acttvitattlor informative ~i de publicitate rnentinerea permanenta a tegaturit cu finantatorul sau reprezentantuL acestuia diseminarea inforrnattttor necesare tuturor ceLor implicatiin proiect • modalitatt care permit monitorizarea ~icontroLul activitatti contractantuLui care furnizeaza servicii de management a proiectutui -lnt~Hniri lunare cu coordonatorul proiectuLui pentru compararea progresului actuaL cu ce! planificat . Durata de implementare a proiectului Durata de impLementare a proiectuLui este de 6 Luni. pentru 0 tapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli In materie profesionala e) prezinta mtorrnatn faLse sau prezinta tnformatnle solicitate de catre autoritatea contractanta.rapoarte trimestriaLe catre managementuL Open Media SRL iasi care cuprind: • aprecierea calitatti. ~ • coordoneaza eLaborarea docurnentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie • coordoneaza redactarea cererilor de rambursare ~i rapoarteLor de progres • parttcipa selectia ~i recrutarea angajatilor • partictpa activ Lapregatirea ~i desfasurarea activitatilor informative ~i de pubLicitate • rnentine permanent legatura cu ftnantatorut sau reprezentantul acestuia • asigurfi diseminarea inforrnatitlor necesare tuturor celor implicati In proiect Organizatia selectata pentru managementul proiectului 'indeplineste urmatoarele: • cerinte minime de expertenta sirnilara ~iexpertiza: . In uLtimii trei ani.ventturi/ctfra de afaceri de minim 300 000 Euro In anul2007 .nu se regaseste In nicuna din urmatoarele situatti: a) este In stare de faLiment ori lichidare.a)-d) • activttati de management ce fac obiectut contractutui de servicii de management al proiectului: . In conformitate cu prevederile legale In Romania d) a fost condamnat. voLumului si Incadrarii In timp a activitatilor proiectuLui • identificarea deffcientelor In vederea aplicarf (acoLo unde este cazul) rnodiftcartlor ~i corecttttor necesare 2. taxelor ~i contributitlor catre bugetele componente ale bugetului general consolidat. a) c) nu sf-a indeptmit obligatiile de plata a impozitelor.5. afaceriLe Ii sunt administrate de un judecator-sindic sau acttvitatile saLecomerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este Intr-o sttuatte sirntlara cu ceLe anterioare.

pentru barbatt 2 1 1 Categorii de servicii tip Centru de Date disponibile 8 minim 10% 500 1 18 Cresterea cifrei de afaceri Intr-un interval de trei ani de Ladata finalizarlt proiectului Pliante informative distribuite In Regiunea de Nord Est Banner informativ amplasat pe website-ul www. last se vor bucura de 0 cerere In crestere pe piata ~i vor oferi Centrului posibilitatea de se autosustine financiar ~i de a obtine un profit substantial. fundarnentand capacitatea de a asigura operarea ~i intretmerea investttiet dupa finalizarea proiectului. In schimb cererea pentru servicii de acest tip este intr-o crestere constants de mai multi ani. Infiin~area Centrului de Date ofera comunitattt regionale posibilitatea de a beneficia de servicii cum sunt de exemplu cele de gazduire a website-urilor.L. Aceasta perspective asigura rnentinerea locurilor de rnunca create prin proiect ?i dernonstreaza cresterea acestora In viitorul apropiat pe rnasura extinderii activitatii economice. Pe de alta parte.L.6. In Nord-Estul Romarriei.R. Indicatori Indicator Valoare la sfarsltu! perioadei de implementare 1 Microlntreprinderi sprijinite Nurnarul de locuri de rnunca permanente nou create In cadrul microlntreprinderii.ro Autocolante amplasate pe echipamentele achtzitionate 2. din care: . cat ?i a personaLului responsabil de operarea si rnentenanta operatiurntor Centrului.. • Organizatta Taxa pe valoarea adaugata este platitoare de TVA? o Nu 2. Punctul de lucru din soseaua Pacurari nr. SustenabHita'tea proiectului Realizarea proiectului de fa~a a pornit de la necesitatea fumtzarf serviciilor tip Centru de Date In Regiunea de Nord Est de catre un furnizor local. 'irnpartit In mai multe incapert. Aceasta reaLitate din pia~a dernonstreaza faptul ca serviciile Centrului de Date inftintat de Open Media S. Cresterea prognozata a cererii de servicii pentru Centrul de Date inftintat prin prezentuL proiect va putea fi satistacuta prin extinderea treptata atat a echipamentelor tehnice. Activitattle din proiect au potentialul de a se constitui In modele de buna practica ce pot fi replicate de catre agentii economici ?i reprezentatii mediului de afaceri din Regiunea de Nord Est. La momentul redactarf prezentei cereri de finantare.Cum scrtu un project Model de completare al cererii de finantare 43 2.pentru femei . In regiune nu exista un astfel de furnizor. otera un spatiu disponibil la demisolul imobilului de 160 metri patratt. acest tip de servicii sunt furnizate In prezent de centre de date situate In alte regiuni ale tartt ceea ce conduce la preturi mai ridicate ?i parametri de perforrnanta semnificativ mai slabi.7. backup date.R. I~fiintarea Centrului de Date la last permite astfel obtinerea de economii de scara la nivel de regiune ~i deschide oportunttati de crestere ?i diversificare a portofoliul de servicii oferite clientilor de catre Open Media S. 0Da FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 . 10.S. municipiuL last.openmedia. gazduire de baze de date. Materialele informative ~i de publicitate realizate prin proiect vor transmite inforrnatii relevante catre mediul de afaceri regional.

la data depunerii acestei cereri de finantare echipa Open Media S. sex. ln mod concret. deopotriva barbati ~i femei (mai mult de 30%din salartati sunt de sex feminin). 3 ~i 4 ale proiectului . religie. la~i este formats In principal din persoane tinere (media de varsta fiind de 35 ani).L. ceea ce argurnenteaza lipsa discrtrninarilor de gen In accesarea diferitelor pozitii ierarhice. software-uL utilizat In cadrul companiei este prevazut cu caracteristici de accesibilitate care faciliteata operarea sa de catre acestia. Tn plus.45 36. Obiectivele acestei politici sunt: • sustinerea participarit femeilor alaturi de barbati In procesele de luare a deciziilor In cadrul operatiunilor derulate In cadrul companiei • reducerea inegalitatilor de gen In accesul ~i controlul resurselor ~i beneficiilor • respectarea drepturilor salariatilor indiferent de varsta. In pregattrea acestei cereri de finantare au fost luate In considerare opiniile tuturor salartatttor firmei. Tn ceea ce priveste angajatii cu diverse dizabilitati. procesuLde selectie ~i recrutare a celor doua persoane responsabile de operarea CentruLui de Date va incuraja In mod egaLcandidatf barbati si femei. De asemenea. RespectiveLe caracteristici constau In principal In utilizarea computerului fara monitor.1. cresterea vizfbilttatii FONDURILE STRUCTURALE TN ROMANIA @ Copyright 2008 . angajatii de sex feminin vor participa la implementarea activitattlor din proiect ~i se va incuraja implicarea lor activa In operatiunile CentruLuide Date. pozitia de Director Economic este ocupata de doamna Andreea Popescu. aceasta polittca s-a concrettzat intr-un. indiferent de sex sau varsta. ln ceea ce prj_ve~teproiectul propus. Activitatea de informare !ji publicitate Editarea ~i publicarea anunturilor de presa Editarea ~i amplasarea de autocolante pe echipamentele achtzttionate Editarea ~i distribuirea de pliante informative Realizarea ~i postarea unui banner informativ pe website-ul firmei Sustinerea unei confertnte de presa la finalul proiectului Costuri estimate In Ron inclusiv TVA 364.L. T~ plus. CONCORDANTA CU POLITICILE UE ~I LEGISLATIA NATIONALA 3. Conform politicii deja implementate Lanivel de organizatie. etc.45 911. alaturi de conditii de rnunca ce respects normele de sanatate ~i securitate In rnunca. Informare ~i publicitate Perioada estimate de desfesurare lunile 1 ~i 6 ale proiectului lunile 2.90 luna 5 a proiectului luna 1 a proiectului luna 6 a proiectului 3. persoane de diferite nationalttatt ~i religii • oferirea de venituri egale pentru munca de valoare egala a angajatitor • programe de perfectionare ~i specializare. conform prevederilor legislatiei in vigoare • adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dtzabtlitatt Ca rezultat. nationalitate.R. Egalitatea de sanse Open Media S.set de masuri cum sunt: • asigurarea accesului nediscriminatoriu la angajare In toate posturile vacante ~i la toate nivelurile ierarhice pentru persoanele cu dtzabilttatt. principiul egalttatf de sanse va fi respectat ~i In cadrul procedurilor de incheiere a contracteLor de servicii ~i furnizare echipamente pentru CentruL de Date.R. propunandu-si angajarea cel putin a unei persoane de sex feminin cu varsta de maxim 35 de ani.9. tineri absolventi.13 0 728.44 Model de completare al cererii de finantare Cum scriu un proiect 2. femei. contextul acestuia nu prezinta aspecte potentiale legate de discriminare. last dezvolta Inca de la 'inf+intare In cadrul departamentului de resurse umane 0 polittca acttva de descurajare a discrirninarf de orice tip. asociat In cadrul firmei.

la reducerea decalajelor existente comparativ cu aLte regiuni ~i maturizarea pietel de tehnologia informatiet ~i comuntcatii FONDURILE STRUCTURALE TN ROMANIA @ Copyright 2008 . deci ~i consumul general de energie. utilizarea textului !?i alternativelor vizuale pentru sunete. Prin intermediul acestor proprietati.backup date .web hosting Linux .suport tehnic 24x7 prin email/ticket ~i teLefon . last. energie ~i resurse umane scad dramatic.R. etc) . proiectul propus contribuie la cresterit efictentei energetice prin urmatoarele aspecte: • CentruL de Date of era companiilor din Regiunea de Nord Est sotutf de administrare digitala a bazelor de date La costuri semnificativ reduse. 3. • Echipamentele achtzttionate sunt certificate conform standardelor de caLitate internationale specifice cu 0 vechime de maximum 3 ani. In ansamblu.R. El include intrumente care fac posibil managementul consumului de energie ~i care ofera posibilitatea unei componente a hardware-ului sa ruleze mai multe programe simultan. folosirea computerului fara mouse sau tastatura.management (servicii de update. configurarea initiala a serverului.2.L.monitorizare . Open Media S. De asemenea. compilare PHP ~i adaugarea de module Apache. fapt ce conduce la ameliorarea calttatii componentelor mediului. last va.server hosting Windows . facilitarea focatizartt pe acttvttatt de citire !?itastare. Tehnologia imptementata face ca inforrnatia sa fie mai usor accesibila In tirnp ce costurile legate de materiaLe. update de software.Cum scriu un proiect Model de completare al cererii de tinantare 45 computerului. Societatea inforrnationala ~i noile tehnologii Proiectul propus contribuie semnificativ la cresterea gradului de utilizare a noilor solutf informatice In cadrul mediului de afaceri de la nivelul Regiunii de Nord Est prin urmatoarele: • companiile regionale au la dispozttte servicii tip centru de date la costuri reduse ~i parametri de perforrnanta ridicati • echipamenteLe acnizitionate respects standardele de caLitate internationale specifice cu 0 vechime de maximum 3 ani • mediul de afaceri beneficiaza de servicii informatice moderne care au potenttalul de a se transforma In avantaje concurentiale solide: . tastaturii. propunand Proiectul propus raspunde Prioritatii investitf In tehnologii nepoluante ~i cu valoarea adaugata rtdicata. firewall. Ele contribuie astfeL Laeconomisirea energiei ~i reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera printr-un consum de energie eficient ~i utilizarea de instrumente software pentru managementul consumului de electricitate.uptime garantat prin SLA. set . simplificarea uttltzarit mouse-ului ~i ".gazduire baze de date ale apttcatiilor proprii . eltrninand orice obstacol in integra rea lor In cadrul echipei Open Media S. precum ~i reconfigurarea ulterioara a acestuia. cum sa se monitorizeze catdura/energia catorica ~i sa se administreze consumul de energie. Tn plus. software-ul poate fi folosit In mod eficient ~i confortabil de catre persoane cu diverse deftciente. Aceste practici acopera probleme cum sunt modul In care se alege ~i se arnenajeaza un amplasament bun pentru un centru de date. Protectia mediului ~i eficienta energetics I a Strategiei de Dezvoltare Regtonala Nord-Est.L.de practici recomandat administratorilor de centre de. kernel. ceea ce scade nevoia pentru mai multe servere fizice.3. 3.Service Level Agreement • proiectul contribuie semnificativ Ladezvoltarea soctetatf mformationale din Regiunea de Nord-Est. date In scopul economisirii de energie. upgrade. • Software-ul achiztttonat permite opera rea echipamentelor hardware la costuri energetice semnificativ reduse fata de versiunile anterioare.uttttza un.

Domeniul de interventie 4.. crt.91 RON 8.05.00 RON Luna 1 a proiectului Luna 2 a proiectului Procedura urmata Achizitie directa Achizitie directa .30 RON proiectu lui I 3. 2. Swich Network) Achizttie Dulap RACK19" Achizitte software (Soft Gestionare Server Hosting cPanel+WHM. Planul de achizit]! Achizitii demaratel efectuate pana la depunerea cererii de finantare Data lnceperii Data finalizikii Valoa rea procedurii contractu lui ' procedurii Procedura Obiectu Icon tra ctu lui Implementare proiect cu ftnantare nerarnbursabila In cadrul POR..4. Unitate de stocare. 23179.25 RON Luna 1 a proiectului Luna 1 a proiectului Luna 2 a proiectului Luna 2 a proiectului Achizitie directa Achizitie directa 5. Codejock Xtreme SuitePro ActiveX Update) dupa depunerea cererii de finantare Data Data estirnativa a estirnativa a Valoarea estimate finalizarii lnceperii a contractu lui procedurii procedurii " Luna 1 a Luna 2 a 29 156. Server Windows 2003. Server Hosting Linux. Nr. Luna 1 a 77 223. '. 1 822. Nr.00 RON proiectului proiectului 7289.3. Demo Builder. 1."Sprijinirea dezvoltarf microlntreprinderilor" urrnata 1.2008 Achizitie directa Achizitii preconizate crt. Swich KVM. 8673. Luna 3 a proiectului Achtzitte pe baza de cerere de oferta t 4. Oblectiil contractului Achtzitte Grup Electrogen Trifazat Achizitie Aer conditionat Achtzitie echiparnente hardware (UPSOn-Line Dubla Conversie. Axa priorttara 4 dezvo Ita rii "Sprijinirea rnediului de afaceri regional ~i local". UPSOnLine Dubla Conversie cu Transformator.2008 15. Router.05.46 Model de completare al cererii de tinantare Cum scriu un proiect 3.03 RON FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 ...

45 36.1. crt Bugetulproiectului TOTAL (RON) TOTAL (EUR) Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor 2073. Nr. FINANTAREA PROIECTULUI 4. taxa de timbru) ""Cursullnforeuro: 3.Cum scriu un proiect Model de completare al cererii de finantare ~ 47 4.53 738.90 100 10 250 200 *) n valoarea cheltuielilor neeligibile se vor include ~i taxele aferente proiectului (e.00 8673.644500 lntroduceii cursullnforeuro RON/fUR valabi/la data depunerii cererii de finantare.20 29.25 6.13 728. TVA.91 2380 69.01 590.50 295.12 138.92 173.91 6600.40 364. care este utilizat la cornpletarea bugetulu! de rnai sus FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 .g.45 911.

Prezenta cerere a fost cornpletata avand cunostinta de prevederile articolelor 473. I.76 19475.27 31 440.28 Valoare (EUR)* 44789. Il.48 Model de completare al cererii de tinantare Cum scriu un proiect 4.76 25313.56 Valoarea eligibila a proiectului Valoarea neeliglbita Contrlbutia care: Contributia cheltuielile Contributia cheltuielile proprie a proiectului in proiect.b. crt.43 10848. tinond cont de indicatiile din Ghidul solicitantului sectiunea 11. 301/2004. Inteteg ca dad. II.3. CERTIFICAREA CERERII DE FINANTARE ) Confirm ca inforrnatiile incluse In aceasta cerere ~i detaliile prezentate In documentele anexate sunt corecte ~i asistenta financtara pentru care am aplicat este necesara proiectului pentru a se derula conform descrierii.23 8626.3.a.a. De asemenea. cererea de finantare nu este cornpleta cu privire Latoate detaliile si aspectele solicitate. Surse de ftnantare a proiectului Prezentati surseleAde finaniare ale proiectului. III. 474.b. I. ar putea fi respinsa. confirm nu am la cunosnnta nici un motiv pentru care proiectul ar putea sa nu se deruleze sau ar putea fi intarziat.2.24 39537. I. care: din Valoare (RON) 163233. Il.67 8626.25 92255.99 31 440. ca Data: 10106/2008 si numele BOGDANPOPESCU Administrator Prenurnele Sernnatura FONDURILE STRUCTURALE TN ROMANIA @ Copyright 2008 . "Intocmirea bugetului": Nr.25 din 70978. la la solicitantului eligibile solicitantului neeligibile Asistenta financiara solicitata nerarnbursabila cursul Inforeuro vaiabit Ladata depunerii cererii de finantare. 5.00 36162.52 131 793. 479-484 din Codul Penal adoptat prin Legea nr. inclusiv aceasta sectiune. *) La Surse de finantare Valoarea totals a proiectului.

"Sprijinirea dezvoltarf microlntreprinderilor" PLAN DE AFACERI OPEN MEDIA S.Cum scriuun proiect Model de completare a planului de afaceri 51 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013 Axa prioritera 4 "Sprijinirea dezvottarf mediului de afaceri regional ~i local" Domeniul de tnterventie 4. IA~I FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 .R.L.3.

oferind solutf software profesionale si flexibile destinate managementului afacerilor. a specialisttlor firmei. Executive. activitatea firmei se desf'asoarela punctul de lucru din sos. Vaslui. FONDURILE STRUCTURALE TN ROMANIA @ Copyright 2008 . Introducere . rnunicipiul lasi. Suceava. Scurta descriere a firmei Open Media SRL lasi desfasoara din anul 1998 acttvttatt de editare programe. Botosani \ii Suceava. P Execu-tive.principal din Regiunea de Nord-Est. » Scurta descriere a serviciilor Oferta firmei cuprinde 0 gama de 10 produse software. Bacau). Executive. implemetare rapida ?i 0 utilizare fntuttiva: Pionier v. 10. last. alaturi de experienta \ii pregatirea lor profesionala au condus la crearea si dezvoltarea portofoliului de produse \ii servicii existent In prezent. alaturi de Inca 20 de judete din restul tarii. Neamt. OS. Executive.L. In prezent. Reteaua de distrtbutie este fermata.R. respectiv judetele last. POS. Executive.insusirea tehnicilor de marketing si vanzare It '" Scurta descriere a echipei de coordonare Echipa de coordonare este fermata din doi asociati cu partt sociale egale.cunoasterea produselor software proprii .Certificari.Analyst. Invoice. Succesul Open Media S. Pacurari nr.ZScan?i Executive. domnul Bogdan Popescu ce ocupa functia de Administrator al firmei ?i doamna Andreea Popescu ce ocupa functia de Director Economic.Tasks.asigurarea suportului tehnic economic \ii informatic . proiectate sa ofere functionalitatt multiple. Clientti firmei provin In. deopotriva econornistt ?i informaticieni.SQL. implementarea \ii asigurarea de rnentenanta pentru produsele software proprii • instruirea distribuitorilor pentru . last se datoreaza managementului modern al relatiilor cu clientii ?i promovarii un stil de condiucere participativ la nivel de firma. Date POS Executive. Restaurant. Lucrul In echipa. In special firmelor mici ?i mijlocii cu scopul de a le permite sa beneficieze de 0 eftcienta operationata ridicata In gestionarea ?i prelucrarea informatiilor specifice activitattlor proprii.52 Model de completare a planului de afaceri Cum scriu un proiect 1. din _25de distributtori care acopera intreaga Regiunea de Nord-Est (judetele Botosani. Executive. Executive.3. Principalele activitati sunt: • proiectarea ?i productia de software pentru admnistrarea afacerilor • distributte.ECR.

OS.c.--.51 I Administrator Director Economic IS 8457"86 .... ~. ~ ~ ....- Denumirea firmei Numele societatti: s.Cum scriu un proiect Model de completare a planului de afaceri 53 2.. ---.....3.... Invoice.-..1966 last. _. Executive. Este oferita 0 gama larga de 10 produse software. Forma de organizare Societate cornerctata cu raspundere ltmitata I'" Numele complete ale administratorilor ~i ectionartlor POPESCU BOGDAN POPESCU ANDREEA IS847569 1748596123671 last... 2748596'123671 ••. 2)... Bucium nr.. FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 . --.. ..Analyst. 06. implemetare rapida ~i 0 utilizare intuitiva: Pionier v.. 1) sau cod CAEN 5829 (Rev..R._ ..ZScan ~i Executive._ .. Executive.. 06.. . Executive. IA~I .1966 last.... proiectate sa ofere functtonatitatt multiple. . Bucium nr.Certificari. In special firmelor mici si mijlocii cu scopul de a le permite sa beneficieze de o eftcienta operationala ridicata In gestionarea ~i prelucrarea inforrnatttlor specifice acttvttatitor proprii. filiale Admin istra tiva Punct de lucru Administrativa ~i servicii ~ Definirea afacerii/activitatii In prezent. Restaurant...-..--_ ... Executive.Tasks.-. ......... Sos.... OPEN MEDIA S.06. adresa sediului social principal.. ExecuP tive. Descrierea microintreprinderii '. ...~ ..L..SQL.. ~ Localizare. Executive..06. Open Media SRL tast desfasoara activitatt de editare programe conform cod CAEN7221 (Rev. Practic. last. Executive.. -. ECR.51 .. sucursale.. compania otera solutii software profesionale ~i flexibile destinate managementului afacerilor..-~ . Date POS Executive..... Sos....

In anii urmatoi este Iansata treptat suita Executive (In 2006.Executive?i Restaurant. Suceava. Cifra de afaceri a Open 2004.. Date POS. statutul societatf se modtttca. Anii urrnatort au fost martorii relansarit de afaceri situandu-se In 2007 La un nivel aproximativ de 250% fata de 2005. cifra Media S. Executive. In scadere pana La nivelul existent In 2000. mumciptul last. Principalele acttvitat! sunt: • proiectarea ?i productia de software pentru administrarea afacerilor • distributie. Botosani ~i Suceava. Neamt. Executive. Bacau). salarii ~i gestiune). avsnd ca asociat unic pe do'mnul Bogdan Popescu. doamna Andreea Popescu devenind asociat cu parti sociale egale cu domnul Bogdan Popescu. . Executive. In acelasi an are loc lansarea softului financiar c6ntabil CONTA-X (destin at operatiilor ce tin de contabilitate.R._ Cresterea economica a companiei ~i resursele umane tot mai mari atrase fac necesar un nou spatiu pentru destasurarea activttattlor economice.. Vaslui. Acesta este Inregistrat In 22 noiembrie 2007 ca punct de lucru In care firma desfasoara activitati de editare programe.54 Model de completare a planului de afaceri Cum scriu un project Clienti! firmei provin In principal din Regiunea de Nord-Est. . alaturt de Inca 20 de judete din restul tarii. .874 FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 . Analyst. Cresterea cifrei de afaceri deterrnina In continuare extinderea produselor oferite prin lansarea In anul 2003 a softului financiar contabil PIONIER versiunea Windows. lasi. Asa cum arata ?i anul 2005 s-a produs 0 progresului firmei.SQL. last a fost infiintata In septembrie 1998 ca societate comerciala cu raspundere iirnitata. Succesul obtinut pe piata cu acest produs software determina extinderea activttatf cu lansarea softului financiar contabil integrat PIONIERversiunea DOSIn anul 2000. irnplernentarea ~i asigurarea de rnentenanta pentru produsele software • instruirea distribuitori pentru . .Executive) .asigurarea suportului tehnic economic ?i informatic . Pacurari nr. citra de aface~ a crescut de peste 10 ori In acest interval.'insusirea tehnicilor de marketing si vanzare ). Astfel.L. Istoricul firmei proprii SC Open Media S.cunoasterea produselor software proprii . Reteaua de distributie este formats din 25 de distribuitori care acopera intreaga Regiunea de Nord-Est (judetele Botosani. In data de 30 mai 2006 este achiztttonat imobilul din sos.L.185 546. lasi a cunoscut 0 crest ere accelerate lncepand cu anul 2000 pana In tabelul de mai jos. R.-. 10. . iar in 2007 POS. In 22 mai 2002. afaceri 331. respectiv judeteie la~i.

IA~I • INTERNATIONAL CHRISTIAN AID MINISTRY SUCEAVA • ICAR TOURS IA~I • ELANKO S. se numara: • SEDCOM LlBRIS S.R.000 1. IA~I • CORDIAL MV S.A.500 3. se observa 0 legatura stransa intre volumul cifrei de afaceri ~i rata neta a profitului. IA?I • LUST EXPERT S.L. In ceea ce priveste evolutia nurnarului de salariati.L.R.000 2. asa cum arata ~i graficul de mai jos: Evolutia profiturilor si cifrei de afaceri 4.L.Cum scriu un proiect Model de completare a planului de afaceri 55 In ceea ce priveste gradul de rentabilitate al operatiunilor firmei.L.L. BAIA MARE • ROMTRANSPETROL S.000 3. IA~I • REGIA AUTONOMA TRANSPORT PUBLIC IA~I • CONEX DISTRIBUTION S.A BRA~OV • EUROTECH S. IA~I • SHATTER S.R. Se observa asadar tendinta clara de extindere a resurselor umane disponibile. Printre cei mai irnportanti clientt ai firmei.L. similara cu dezvoltarea de ansamblu a firmei. IA~I • TELELINK SERVICESS.R.A. daca In 2003 acestia nurnarau doar 3 persoane.500 1. SUCEAVA • HOD CHIMEX S.A.A. BUCURE~TI FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 .R.R. BRA?OV • SELF TRUST EXPERT S.000 500 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0 Z a: :E I-profit netin mii RON -Cifra deafaceri n mii RON I i Datele prezentate releva tendmta generala de crestere economica a firmei ~i etapele prin care acest proces se destasoara.A. IA~I • AJA REGISTRARSBRA~OV • IATSA S.R.L. la sfarsitul lui 2007 personalul era fomat din 8 spectaltsti In IT.500 2.L. BUCURE~TI • COMAT S. IA~I • SERVICE AUTOMOBILE S.R.

56 Model de completare a planulu. procese automatizate -de afaceri.furntzort spectatizatt de servicii de centru de date. a carer necesitati din zona de tehnologia mforrnattei implica un nivelul 'inalt de pertorrnanta a serviciilor profesionale. BUCURE~TI ROMTECS. IA~I TRIBUNALULBACAU PRIMARIA VASLUI r Obiectivele firmei Planul de dezvoltare al firmei pe urrnatorii 3 ani include atingerea urmatoaretor obiective: • extinderea acttvitatf firmei In domeniul serviciilor tip Centru de Date Darea In functiune a acestei investitf face parte din strategia companiei de a anticipa evolutiile ptetei regionale si nationale de tehnologie. cat ~i printr-un nurnar restrans de parteneri.L. disponibilitatea pe scara larga a broadband-ului. IA~I FISCONTEXPERT CONSULTS.L.L. pe langa resursele de spatiu ~i de tehnologie sunt necesare In mod esential resurse umane de inalta calificare ce fac posioila derularea volumului de activitate cerut de extinderea acttvitatti In domeniul serviciilor tip centru de date. Acesta este zona In care Open Media S. BUCURE~TI ADIPRES S. last doreste sa-~i extinda activitatea.A.R. SecondLife etc. de servicii cu valoare adaugata. de afaceri Cum scriu un proiect • • • • • • • • • • • VEGASTEL S.R. El va conduce la • cresterea numarului de personal cu minim doi angajati permanent! Pentru a putea realiza obiectivele enuntate anterior.R. BRA~OV ELITESPORTROMANIABUCURE~TI SYMMETRICA S. FONDURILE STRUCTURALE TN ROMANIA @ Copyright 2008 .) a deplasat interesul dinspre furnizorii de tehnologie spre furnizorii de continut. BRA~OV A CLASSIC S. alaturt de oferirea atat directa. In acest context. cerinta de baza este existenta unei infrastructuri performante ~i a unor .L. BOTO~ANI CONTRADE S.R. data finalizarii proiectului crestere a companiei printr-o ce In ce mai mari de continut ~i servicii. inclusiv In regim de ASP (Application Service Provider) unui nurnar cat mai larg de clienti din Regiunea de Nord-Est. Decizia de a investi a fast luata intr-un moment In care focus-ul industriei incepe sa se indeparteze din ce In ce mai mult de PC-ul traditional.R.L. Centrul este proiectat sa lucreze cu volume din multimedia. noi modele de aplicatit cresterea cifrei de afaceri prin generarea de venituri suplirnentare.R. explozia site-urilor sociale (Myspace.R.L. BUCURE~TI PASCONMAT COMIMPEX S. • cresterea cifrei de afaceri cu minim 10%lntr-un interval de trei ani de la Noul centru de date sustine activitatea de afaceri dinamtca ~i In plina infrastructura rnoderna.L. multitudinea device-urilor de acces (inclusiv cele mobile).L. lar pentru a furniza continut. Obiectivul avut In vedere irnpltca intrarea In business-ul de hosting la nivelul conceptual de baza.R.

monitorizare proactiva. 'incercand sa explice de ce oamenii sunt conousi de nevoi diferite la momente de timp diferite. back up. In mod concret.Cum scriu un proiect Model de completa. configurarea initiala a serverului. "kernel. conexiuni redundante de comunicatti de date. nevoi considerate ca fiind de prima tmportanta pentru ftinta umaria. folosirea de servere sau echipamente de stocare oferite In mod exclusiv sau partajat. Reputatul psiholog Abraham H. care necesita 0 infrastructura solida ~i expertiza. Pentru Open Media S.L. cum sunt cele de tetecornurncatn ?i sisteme de stocare.\:ea planului de afaceri 57 3. include surse de energie redundante sau de rezerva. la?i of'era 0 serie complete de servicii de tip gazduire date. upgrade. securitate. Open Media S.Service Level Agreement »: Nevai satisfacute de acest serviciu Principalele nevoi ce pot fi satisfacute prin serviciile oferite de Centrul de Date: nevoia de accesare/transmitere lntemetului/retelelor de date a informatttlor In timp real prin intermediul • necesitatea unor servicii on-line accesibile oricand ~i unui nurnar cat mai mare de utilizatori. de momentul conectarti ~i de nivelul de trafic Inregistrat In acel moment • nevoia de securitate a datelor accesate/transmise prin intermediul Centrului • cerinte legate de oferirea unor tarife reduse ?i personalizate In functie de necesitatite chentilor din Regiunea de Nord-Est Serviciile tip Centru de Date servesc In mod direct nevoile sociale ~i de aparteneta la 0 comunitate.. Maslow a ierarhizat nevoile umane In cinci categorii distincte.R. acces dedicat etc.R. lerarhia obtinuta este prezentata In graficul urrnator: FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 . Prezentarea serviciului '. precum ?i reconfigurarea ultenoara a acestuia. mijloace de control asupra mediului de lucru (de exemplu. salvare sau recuperare de date. serviciile oferite de Centrul de Date vor fi: • web hosting Linux • server hosting Windows • gazduire baze de date ale apttcatntor proprii (suita Executive) • suport tehnic 24x7 prin email/ticket ~i telefon • backup date • management (servtcti de update. cornptlare PHP ?i acaugarea de module Apache.-. Definitia serviciului Un Centru de Date reprezmta 0 structure utilizata pentru a gazdui sisteme de calcul ?i componente asociate. etc) • monitorizare • uptime garantat prin SLA . update de software. indiferent de distanta la care se ana. Pentru toate companiile interesate sa-st minimizeze costurile generate de datele pe care le au de administrat. lasi. Centrul de gazduire a date lor este noul produs prin care intra In aria serviciilor IT specializate In hosting de lnalta perforrnanta. In general. aer conditionat) ?i de dispozitive speciale de securitate.L. -firewall.

Maslow. municipiul la~i 2. editta a 2-a. Impa~ita In mai multe incaperi. sociale. cererea pentru aceste servicii este puternic tnetastica. Configurattile hardware ~i software alese permit obttnerea unui centru cu 0 arhitectura redundanta ce permite replicarea de date. Serviciile tip Centru de Date fac parte din serviciile de comunicare.0rtu_ala: Acest lucruri conftrrna faptul ca tendintele sociale actuate de ridicare a nivelului calitativ al standardului de viata conduc la 0 cerere c~escanda de servicii de' comunicare virtuala de calitate. Astfel. ceea ce otera acestor servicii prioritate In consum. alimentat cu energie electrica ~i conectat la Internet In banda larga (broadband) cerinta deja asigurata La punctuL de Lucru aL firmei.maipresante. ln perimetrul cladirii situate la aceasta adresa. care fac posibtla functionarea In regim normal a echipamentelor • grup electrogen trifazat • aer conditionat (Fujitsu ASYA-18UBA. El are 0 folosinta de durata indelungata. 0 persoana I~i satisface cu prtoritate nevoilemaiimportante.R. dotari de mentenanta. imbunatatirea viitoare a sistemului ~i 0 disponibilitate continua. de aparteneta la 0 comunitate. 18000 BUT) • dulap RACK19" Grup Electrogen Trifazat Caracteristici • Putere 21 KYA • Capotat insonorizant • Pentru exterior hardware: - FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 .58 Model de completare a planului de afaceri Cum scriu un proiect *adaptare dupa Abraham H. un spatiu adecvat. ' ? Materiale ~i echipamente necesare prestsrii serviciului Centrul de Date din cadrul Open Media S. contribuie la satisfacerea unor nevoi emotionale. Echipamentele vor fi dispuse 'intr-o camera cu 0 suprafata de 35 metri patrati. lasi va functiona la punctul de lucru al companiei aflat In soseaua Pacurari nr. din soseaua Pacurari nr. aceasta inceteaza sa reprezinte 0 rnotivatie. acest tip de nevoi este cel mai important. intrucat de acestia depinde nivelul de satisfactie In procesul de cornunicare . iar persoana trece la urmatoarea nevoie de pe scara terarnica.L. 10. Motivation and Personality. odata satisfacuta 0 nevoie. municipiul lasi. un de extsta 0 supratata arnenajata de 160 metri patrati. Centrul de Date va fi amplasat la demisol. Personalul Centrului de Date I~i va desfasura activitatea In biroul tehnic de 110 metri patratt aflat la parterul aceteiast imobil. 10. Practic. pentru buna desfasurare a acttvitattlor Centrului de Date sunt necesare: 1. 1970. 0 data acoperite necesttatile de baza. iar clientii sunt sensiDili la pretul ~i parametrii de calitate ofertti. Din aceste motive.

Cum scriu un protect

Model de completare a planului de afaceri

59

• Pornire automata la disparitia tensiuniii din retea • Motor diesel • Rezervor 65 litri • Autonomie 14 ore Utilizare • asigura alimentarea cu energie a Centrului de Date (inclusiva birourilor tehnic ~i economic) In cazullntreruperile accidentale de energie. Puterea generatorului a fost calculate pentru a asigura aLimentarea cu energie electrica a 80 de calculatoare. Aer conditionat Caracteristici • Debit aer (m3/h): 950 (Fujitsu ASYA-18UBA,18000 BUT) • Capacitate de racire (BTU): 18400 • Capacitate incalzire (BTU): 19500 • Clasa de energie: AI A • Telecomanda: Da Utilizare • Climatizare Aer Datacenter • Climatizare Aer Birouri Tehnic si Economic Dulap RACK 19" Caracteristici • MetaLic • Mobile - pe role • Minim 20 unitati • In acest dulap vor fi montate serverele, Router-ul, Swich-ul Utilizare KYM, Swich-ul Network Aceste dotari urmeaza a fi achizltionate prin proiectul din care acest plan de afaceri face parte. 3. echipament hardware: • UPSOn-Line Dubla Conversie 3 KYA I 2.1 KW • UPSOn-Line Dubla Conversie cu Transformator izolare 6 KYA 14.2 KW • Server Hosting Linux (Dell PowerEdge 2950 Quad-Core Xeon E5335 2.0GHz, 2GB, 3 x 146GB) • Unitate de stocare • Swich KVM • Server Windows 2003 (Server DelL PowerEdge SC1430 Quad-Core Xeon E5320 1.86GHz, 2GB, 2x500GB) • Router (Allied Telesis AT-AR770S2xWAN combo, 4x10/100/1000) • Swich Network (Allied Telesyn AT-9924T, 24 porturi) UPSOn-Line Dubla Conversie 3 KVA I 2.1 KW Caracteristici • Tehnologie On-Line Dubla Conversie • Putere 3KVAI2.1 KW • Management inteligent via RS232 • Protectie la scurtcircuit • Protectie LaSupraincarcare Utilizare • Asigura alimentarea cu energie, intre 5 si 10 minute, pana intra in functiune Grupul Electrogen, in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica de la retea. Acest UPSurmeaza a deservi calculatoarele din birourile tehnic si economic. Capacitatea acestuia este de a asigura alimentarea pentru 15 calculatoare. UPSOn-Line Dubla Conversie cu Transformator izolare 6 KVA 14.2 KW Caracteristici • Tehnologie On-Line Dubla Conversie • Transformator izolare galvanica • Putere 3KVAI2.1 KW • Management inteligent via RS232

FONDURILE

STRUCTURALE

TN ROMANIA

@ Copyright 2008

60

Model de completare a planulu; de ataceri

Cum scriu un protect

• Protectie la scurtcircuit • Protectie la Supraincarcare • Posibilitatea de a lega in paralel mai multe astfel de UPS pentru a mari puterea servita Utilizare • Asigura alimentarea cu energie, intre 5 si 10 min., pana intra in functiune Grupul Electrogen, in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica de la retea. Acest UPS urmeaza a deservi calculatoarele din DataCenter. Capacitatea acestuia este de a asigura alimentarea pentru 30 calculatoare. Server Hosting Linux (Dell PowerEdge 2950 Quad-Core Xeon E5335 2.0GHz, 2GB, 3 x 146GB) Caracteristici • Montabil Rack 19" • Procesor Quad-Core Xeon E5335 2.0GHz • RAM2G • HDD 3 x 146GB • Servere pentru Hosting Linux

Utilizare Unitate de stocare

Caracteristici • un HDD de 750G si 0 unitate Blu-Rai inscriptor Utilizare • Sistemul de salvare dinamica a datelor va salva incremental pe HDDsi saptamanal se vor trece arhivele pe discuri Blu-Rai, DVDsau CD Swich KVM Caracteristici • Swich Keyboard-Video-Mouse pentru 16 calculatoare • Montabil Rack 19" .- lnclustvCablurt 1 Utilizare • Toate serverele montate in dulapul metalic se vor interfata prin acest swich cu un singur monitor, tastatura, maus Server Windows 2003 (Server Dell PowerEdge SC1430Quad-Core Xeon E5320 1.86GHz, 2GB, 2x500GB) Caracteristici • Procesor: Intel Xeon E5320 Quad Core • RAM2G • HOD 2 x 500GB • Sistem de operare Windows Server 2003 Utilizare • Acest server va fi folosit pentru gazduirea bazelor de date aferente softurilor proprii din linia Xecutive.SQL (marca inregistrata) Router (Allied Telesis AT-AR770S2xWAN combo, 4x10/100/1000) Caracteristici • Porturi: 4 x 10/100/1000TX, 1 x Async (consola), 2 x WAN combo • Montabil Rack 19" • Procesor: 833MHz • Memorie: 128M • Memorie FlashRom: 32M • Securitate: Autentificare: RADIUS, TACACS, MD5, PAP, CHAP; Criptare: AES, DES, 3DES;Stateful inspection firewall • Management: CLI, SNMPv3 • Protocoale suportate: OSPFv1, v2; PPP; SMTP; L2TP; RIP v1, v2; UDP; RIPng; ICMP; IGMPv2; IPX; http; ARP; IPSec; VRRP;TCP/IP Utilizare • Configurare Datacenter Swich Network (Allied Telesyn AT-9924T, 24 porturi) Caracteristici Porturi: FONDURILE STRUCTURALE TN ROMANIA

4

x

1000BASE-X SFP combo,

24

x

@ Copyright 2008

Cum scriu un proiect

Model de completare a planului de afaceri

61

10/100/1000BASE-T • Montabil Rack 19"
• Memorie: • Memorie 64M

UtiLizare

Flash: 16M • Adrese MAC: 16000 • VLAN-uri: 4000 • Configurare Datacenter

Aceste dotari urmeaza a fi achizitionate prin proiectuL din care acest pLande afaceri face parte. 4. software: • Soft Gestionare Server Hosting cPaneL+WHM • Soft Demo Builder • Codejock Xtreme SuitePro ActiveX Update Soft_Gestionare Server Hosting cPanet+WHM UtiLizare • Soft Gestionare Hosting pentru serevereLe Linux • Interfata cu redistribuitorii • Interfata cu clentii fin aLi - utiLizatorii Soft Demo Builder UtiLizare software proprti • Soft pentru generarea de prezentari intercative a produselor

Codejock Xtreme SuitePro ActiveX Update UtiLizare software proprii

• Update la

0

suita de Activex-uri utilizate

in produsele

Aceste dotari urrneaza a fi achtzittonate prin proiectuL din care acest plan de afaceri face parte. 5. resurse umane: • 2 posturi permanente operator IT Acestea vor fi selectate ~i recrutate LafinaluL proiectuLui din care acest plan de afaceri face parte. Cu 0 dimensiune de 35 mp, acest Centru de Date se incadreaza 'in standardeLe internationale ~i beneficiaza de toate utilitatlle necesare unui asemenea mijLoc fix (surse de utilitatt compLet redundante, ractre cu aer condttionat, generatoare independente LaniveLuLputerii nominaLe etc.). Prin proiectarea Centrului de Date se asigura: • siguranta fizica a serverelor instaLate 'in CentruL de Date • functionarea echipamentelor La perforrnante optime 'in mod constant (condttiile de mediu din saLa servereLor sunt controLate non-stop) • back-up de aLimentare cu energie electrica (generator independent) • back-up de Internet (a doua conexiune, de rezerva) • monitorizarea tuturor echipamentelor instaLate de catre specialistf firmei timp de 24 de ore din 24

FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA

@ Copyright 2008

Adaugarea in co? Dupa ce cornpleteaza datele ?i adauga eventual alte servicii suplimentare. Apoi va apasabutonul "Trimite comanda". inclusiv cea online. dar ?i In mod indirect prin intermediul companiilor de web hosting ce nu detin infrastructura proprie ~i care actioneaza ca intermediari. prin intermediul website-ului www. in ambele cazuri Ii vor fi furnizate explicattile necesare realizarii pla~ii si va primi pe adresa de mail declarata un e-mail cu descrierea serviciilor comandate (facturarea proforma). clientul va introduce datele de proprietar al serviciilor ~i al numelor de domenii comandate. Navigarea Din sectfunile site-ului clientul va apasa pe butonul "Cornanda"din dreptul serviciului pe care doreste sa-l achtztttoneze. 5. pasf de achizitionare a serviciilor vor fi In nurnar de 5 dupa cum urrneaza: 1.62 Model de completare a planului de afaceri Cum scriu un proiect :r Etape in procesul de prestare a serviciului Serviciile Centrului de Date vor fi furnizate clientilor In mod direct. in varianta vanzartt directe. se va incheia un contract cu acestea In care se vor stabili condtttite In livrarea serviciului ?i termenii de plata. Clientul are posibilitatea de a adauga mai multe servicii intorcandu-se In secttunile dorite ale site-ului ?i reluand pasit 1 si 2.ro.openmedia. in varianta vanzant prin companii de hosting intermediare. va alege un nume de cont pentru administrarea viitoare a serviciilor ~il?i va exprima acordul cu Termenii ~i Condititle CQntr~~tuale. r Beneficii pentru clienti 0 Clientii Centrului de Date vor beneficia de • expunere on-line perrnanenta serie de avantaje cum sunt: • capacitate de up-load constant foarte buna • securitate ridicata a echipamentului ?i a inforrnattei • prezentul proiect permite transformarea tehnologiei IT 'intr-o sursa de afaceri ~i intr-un avantaj competitiv pentru lntreprinderile mici ?i mijlocii din Regiuneade Nord-Est FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 . 3. 4. Datele de facturare in pagina "Datele durnneavoastra".. clientul apasa butonul "Adauga In cos". Clientf vor accesa website-urile acestor companii ?i vor urma un algoritm asernanator In realizarea comenzii. 2. Poate de asemenea goli complet cosul prin apasarea optiunii "Gole?te cosul" sau elimina din co? cate un serviciu. Plata Clientul va avea la dispozitle mai multe optiuni de plata. Cosul de cumparotun Serviciul cornandat va fi adaugat In Cosul de curnparaturt.

moderne vor fi utilizate in dezvoltarea servieiului Prin prezentuL proiect. 10. asa cum se argumenteaza In capitolul urrnator. acesta va ocupa doar 35 de metri patratt dintr-un disponibil de 160 metri patratt existent! Lademisol. lasi contribuie semnificativ Lacresterea graduLui de utilizare a noilor solutii informatice In cadrul mediului de afaceri de la nivelul Regiunii de Nord Est. serviciul oferit se va extinde ca volum ?i 1mbunata\i ca parametri de calitate prin achizrtia de noi echipamente ?i mobilizarea de noi resurse umane. Aceste premise contureaza dezvoltarea durabila a Centrului de Date ?i cresterea activitatf In acest domeniu pe termen mediu ~i lung. obtinute In urma pertormantelor tehnice descrise la punctul anterior • avantaje economice.R. Open Media S. legate de utilizarea unei strategii de pret redus ?i personaLizat In functie de nevoile clientului ?i puterea sa de curnparare ~ Servicii viitoare ~i planificarea dezvoltarli aeestora Din punct de vedere al spatiului disponibil. Pacurari nr.R..Cum scriu un proiect Model de completare a planului de afaceri 63 ~ Modul in care tehnologiile noi. concretizate In parametri tehnici superiori ai serviciilor furnizate obtinutt prin amplasarea serverelor de date In Regiunea de Nord-Est • avantaje de calitate. imobiluL situat La punctul de lucru din sos. Prin urmare. plata serviciilor tip centru de date detine un potential semnificativ de crestere In urmatorit trei ani. la reducerea decalajelor existente comparativ cu alte regiuni ?i maturizarea ptetet de tehnologia inforrnattei ?i cornuntcatf ~ CalitaWavantaje ale serviciului fata de eel al eompetitorilor din piata sunt: / Principalele atuun ale Open Media S. Din punct de vedere al evolutiei cererii. Strategia companiei va fi permanent adaptata la realitattte existente pe piata ?i va urrnart oferirea de avantaje consistente fata de concurenta In privinta parametrilor tehnici ?i tarifelor practicate. FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 .L. Acest lucru se reattzeaza In mod concret prin urrnatoarele: • companiile regionale au la dispozttie servicii tip centru de date la costuri reduse ?i parametri de performanta ridicatt • echipamentele achtzitionate vechime de maximum 3 ani respects standardele de calitate tnternationale specifice cu 0 • mediul de afaceri beneftciaza de servicii informatice transforma In avantaje concurentiale solide moderne care au potentialut de a se • proiectul contribuie semnificativ la dezvoltarea sccietatii tntormationate din Regiunea de NordEst.L. municipiuL last ofera posibilitatea de extindere a operatiurnlor CentruLui de Date. La momentul mttial. la?i fata de competitorii ~ • avantaje tehnice.

un procent destul de ridicat de IMM-uri (15.51% utilizeaza e-mail-ul. programe de proiectare asistata sau intranetul.estimat 2009 .16% acceseaza Internetul. Conform studiilor ~i statisticilor elaborate de compania de analiza ~i cercetare a pietei International Data Corporation (IDC).51 % din lntreprinderi recurg la vanzarile/ cumparaturtle on-line. Totusi. Studiul arata ca 81. e-mail-ul ~ivanzarile/cumparaturile on-line.estimat 1 Disponibil online la adresa www. Aceasta este una dintre concluziile studiului' realizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici ~i Mijlocii din Romania (CNIPMMR)In lunile aprilie-mai 2005 pe un esantion de 1.: -jar potentlalul de crestere a pietei serviciilor IT este semnificatiy" evolutiile prezente conftrrnand tendinta de dezvoltare durabila a acestui sector economic.cnipmmr..ro FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 . Aceste date releva faptul ca IMM-urile rornanesti nu s-au adaptat Inca la cermtele economice moderne In privnta tehnologiei mforrnauce.399 de IMMuri (micro. din toate cele opt regiuni de dezvoltare ale tarii. dar procentul celor care au conexiune la Internet este sensibil mai mic decat cel lnre~istrat la nivel european.90% dintre firmele autohtone au In dotare computere.79% dintre firme folosesc alte componente IT.97% dintre IMM-uri detin site-uri proprf ~i 7. iar 56. dotarea cu computere a firmelor se apropie de nivelul atins In Uniunea Europeans. Analiza pie~ei '" Aria geografidi de acoperire a serviciului Serviciile Centrului de Date vor fi furnizate In principal cltentilor din Regiunea de Nord-Est. ..64 Model de completare a planului de afaceri Cum scriu un protect 4. Circa 27. lnsa ele sunt disponibile pe intreg teritoriul Romaniet. cum ar fi telefonia IP. In vreme ce 0. mici si mijlocii) ce activeaza In intreaga economie.52%) nu detin computere/site propriu si nu utilizeaza Internetul. Analiza stadiului actual al pietei serviciilor IT . Concentrarea pe Regiunea de Nord-Est are ca rnotivatie lipsa concurentei ~i potenttalul semnificativ de crestere a pietei In aceasta zona geografica.nevoi ~itendinte In Romania. plata autohtona a serviciilor IT cunoaste In ultimii ani 0 crestere continua asa cum arata ~i graficul de mai jos: Plata autohtona de servicii IT (milioane Euro) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 . 64.

Ca rezultat. investtttile straine. daca se ia In considerare faptul ca In 2003 Ungaria se afla la acest nivel la 0 populatie cu mult mai mica ~i resurse cu mult mai putine. au lnceput sa constientizeze irnportanta sistemelor informatice performante. iar procentul de crestere al nurnarului acestora este lent. Ungaria. orienta rea catre alinierea proceselor de business din Romania cu cele mai bune practici europene. Insa. Pierre Audoin Consultants (www.SITSI www. 2006 a fost un an .pac-online. Un alt studiu.. Cu toate acestea. PAC a fost tonoata ln 1976 la Paris !?iin prezent acopera 20 de pie\e europene si Statele Unite prin cele cinci fi1iale de la Paris. plata sa continue sa creases foarte rapid pentru urmatorii trei-cinci ani.hardware. Rusia §i Siovacia). pentru 2008. Insa dintre firmele romanesti doar 10% l~i stocheaza date le pe servere virtuale. inclusiv cele de hosting. pentru cs aplicatttle de management trebuie adaptate proceselor de business ~i integrate cu restul infrastructurii.nevoile de baza pentru soft ~i infrastructura hardware sunt doar puncte de plecare. orice dezvoltare de apltcatie sau personalizare a unei solutf presupune servicii IT ~i valoare adaugata. Desi.companiile intemattonale vor externaliza In preteaza la raportul calitate I pret al resurselor locale va confrunta In urmatorii ani cu: medii generate de un angajat .com) este 0 societate europeans de consultanta in strategie pentru companiile din industria de soft §i servicii informatice (Software and IT Services Industry . ptata de servicii IT va lnregistra 0 crestere importanta. Potrivit estimarilor PAC. piata serviciilor din domeniul tehnologiei informatiei a cunoscut 0 diversificare accelerate. Una dintre explicatiile identificate este di investtttile In centre de date sunt amortizate relativ mai greu. ' 1 vor fi nevoite sa I~i concentreze eforturile pe cresterii costurilor Romania doar una sau doua activitati care se l. pe toate fronturile . ~i de componenta software.sitsi. In 2007. crientandu-se In principal spre servicii complexe. Cu toate acestea. serviciile IT sunt legate ~i de componenta hardware. iar acestea sunt doar 0 parte a infrastructurii IT pe care Romania trebuie sa 0 dezvolte.. prognozele considera ca aceasta va fi infertoara cresterf din 2007. nevoia de eficienta ~i performanta In afaceri.. Munchen. Factorii care stau la baza acestei cresteri dinamice sunt dezvoltarea econornica. FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 . elaborat de Pierre Audoin Consultants ~i numit SITSI Romania" (Software and IT Services Industry) arata ca In 2008 cheltuielile cu servicii informatice vor depa~i de zece ori nivelul existent cu zece ani In urrna.com). Orice operatiune de instalare a unui server sau soft. 'in special cele mici ~i mijlocii. Oferta furnizorilor de solutti 2 in cadrul studiului Software and IT Services Industry (SITSI) Romania. serviciile IT asociate acestor procese au crescut ~i ele proporttonal. cu vanzari de PC de aproape 40%. Bucurastl. volurnul in sine este Inca extrem de scazut. inclusiv sase din Europa Centrala §i de Est (Cehia. PAC evalueaza In fiecare an situatia pletelor de soft §i servicii informatice 'in contextul cheltuielilor IT din 21 de \ari. . ~ ~. dezvoltarea Internetului conduce automat la necesitatea firmelor de a-si stoca datele In mediul online. Londra §i New York. intreaga ptata IT a crescut foarte rapid.companiile independente cu portofoliu general anumite nise care sa le asigure rentabilitatea In conditiile . Polonia.. vanzari de software de business de peste 27%. pornind de la hardware ~i servicii asociate de instalare ~i configurare pana La ERP (Enterprise resource planning) sau chiar business intelligence. Companiile.. A' De asemenea. Cu toate acestea. Romania.Cum scriu un proiect Model de completare a planului de afaceri 65 Potrivit reprezentantilor IDC. Solutia tehnica disponibila 0 reprezints centrele de date virtuale. peste acestea se adauga nevoile de integrare de sistem. '. software ~i servicii. consultants ~i dezvoltare strategica IT. Pentru di hardware-ul ~i software-ul trebuie instalate ~i configurate.de lncetinire a cererii pentru IT In Romania.aparitia de noi microlntreprinderi • specializarea companiilor: . cererea s-a relansat extrem de puternic. potrivit speciattstilor din domeniu. In stu diu se arata ca dupa aderarea Rornaniei la blocul comunitar. piata autohtona de servicii IT se • crestere generate a productivitatii ~i a cifrei de afaceri • extindere a pietei . Comunicarea virtuala este unul din aceste servicii complexe. Este asteptata asadar ca ~i In domeniul serviciilor IT. Romania ~i Regiunea de Nord-Est mai ales are un potenttal excelent In acest sens . de la 2 ani pana la 25 de ani. .

cresterea pietet de servicii de hosting va fi. companiile care ofera servicii online.Clientl pctentiali. iar legile comertulut electronic ~i sernnaturf electron ice sunt operationale. cu siguranta. last In luna rnai 2008.r Analiza principalilor partfcipant! pe pia~a serviciului Conform datelor oferite de catre A. care poate genera 0 cerere sernnificativa pentru serviciile de hosting si protectie a date lor. este necesara 0 activitate intense de promovare ?i reclarna simultan cu 0 oferta personaltzata pentru fiecare client potential.N. desi mai moderate comparativ cu alte servicii IT. Sunt companii care au mare nevoie de aceste servicii.T. asa lncat In acest segment este asteptat un adevarat reviriment. ci tuturor industriilor. Clientii IMM. Desi profitul generat de un astfel de client sunt mai mici.cand un reseller intermediaza relatia cu firma propriu-zisa de hosting web. In special Cluj.C. irnportanta. Definirea potentialelor segmente ale pietei serviciului Un studiu realizat la cererea Open Media S. Prin urmare. irnportanta fiind etapa de dezvoltare la care a ajuns 0 anurnita companie.daca relatiile furnizorului roman cu partenerul extern iau sfarsit.R. acest segment este cel mai numeros ?i detine la randul sau un potential de crestere obligatoriu a fi luat In considerare. . Clientii corporativi. agenttile de asigurart ~i firme din domenii de activitate complementare. pe un esantion de 300 de companii din Regiunea de Nord-Est. Cercetarea de piata a permis ~i identificarea a trei segmente principale de cltentt pentru acest tip de servicii. Servittite pe care Ie ofera un " centru de date sunt necesare nu numai anumitor domenii de activitate econornica. timpul de raspuns la cererile clientului creste exponential FONDURILE STRUCTURALE TN ROMANIA @ Copyright 2008 . (Autoritatea Nationals de Reglementare In Cornurricatii si Tehnologia tnforrnattetj prin Oficiul Teritorial tast. Acest tip de solutie implidi mai multe dezavantaje pentru clientt. Este segrnentul in care regasirn operatorii de telefonie. Pentru a penetra acest segment de ptata. Sunt agentf economici irnpltcati In initierea si dezvoltare de afaceri In domeniul cornertulut online. Acest sector are un potential enorm de crestere. plata de hosting web din Romania abunda In companii ce nu detin infrastructura de hosting web proprie. cum sunt: • 'incarcare lenta a site-urilor web • tnformatia trebuie sa strabata 0 distanta geografica semnificativa pentru a ajunge la vizitatorul site-ului respectiv • siguranta precara a date lor . Clientii e-commerce. In Regiunea de Nord-Est nu exist a la momentul depunerii acestei cereri de finantare centre de date locale.R. de asemenea. prezentate In cele ce urmeaza. Segmentul include JlJ_u_ltitu9in~a de companii mici ?i mijlocii care Inca nu au inclus tehnologia intormatlet ~i comunicarea virtuala In planurile lor de dezvoltare. servicii cu plata efectiv online sunt lntrun stadiu incipient de dezvoltare. In acest moment.66 Model de completare a planului de afaceri Cum scriu un proiect informatice devine din ce In ce mai flexlbila ~i se rnuleaza perfect pe nevoile companiilor mici si mijlocii. Ttmisoara.I. chiar daca nurnarul posesorilor de carti de credit a crescut destul de mult.. a relevat faptul ca 40% dintre acestea sunt interesate de servicii de server hosting de baza.L. Brasov ~i Bucuresti. companiile fiind nevoite sa utilizeze serviciile oferite de catre furnizori din celelalte regiuni. ci vand spatiul de hosting web de pe servere lnchiriate cel mai adesea din State le Uunite. Deocarndata insa. odata cu acestea dispare ~i contul clientului de hosting web • servicii limitate mai ales In privinta solutiilor personalizate de hosting web • timp mare de raspuns . j. nurnerosi clienti pentru centrele de date.. Valoarea contractelor cu aceste copanii este de obicei semnificativ mai mare. Explozia acestui sector va aduce lnsa.

adtca acestia beneftciaza deja de un istoric ~i 0 imagine pozttiva In randul clientilor potentiali • experienta ~i informatf esentiale privind comportamentul curnparatorilor.Cum scriu un proiect Model de completare a planului de afaceri 67 Punctele tari ale acestor competitori pot fi rezumate la: • grad de notorietate ridicat pe ptata. acumulate In perioada In care au desfasurat acest tip de activttati Punctele slabe constau In principal In: • lipsa infrastructurii de hosting proprii pentru majoritatea furnizorilor de servicii de acest tip • parametrii de calitate semnificativi mai slabi. generati de faptul ca adesea sunt folosite servere Inchiriate din Statele Unite • costuri mai ridicate pentru clientii din Regiunea de Nord-Est In relatia cu furnizorii din celelalte regiuni FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 .

acces imediat la informatii) • cali tate ridtcata In serviciile oferite • siguranta ridicata a datelor aflate pe server • posibilttatt extinse de personalizare a serviciilor • costuri mai mici pentru clientf din Regiunea de Nord-Est camparativ cu furnizorii din celelalte regiuni .Baia Mare * Top Labs Software SRL pret A~a cum se remarca din prezentarea grafica de mai sus. Strategia de marketing r Punctele tari ale serviciului. Harts pozttionare a sefviciilor Centrului de Date Open Media S. concretizate In Serviciile oferite de Open Media S. calitate * Romtelecom * Open Media S. avantaje oferite fa\a de competitori puncte tari. la~i * GlobeHosting S_R-L. last se bucura de urrnatoarele avantaje competitive fata de concurentf directi pe piata: • existenta infrastructurii proprii pentru furnizarea de serviciilor de tip centru de date • parametrii tehnici supertori In livrarea servicului (timp redus de raspuns.L.L. Harta de pozttionare prezentata mai jos ofera 0 imagine a percepttei serviciilor firmei dupa cele doua criterii enuntate In raport cu alti concurenti directt.L. incarcare raptda a websiteului. lasi se vor individualiza pe piata sunt calitatea ~i pretul. 0 fidelizare putemica a acestora ~i 0 imagine excelenta In industrie. caracteristici care 11diferentlaza de competitori Principalele criterii In functie de care serviciile Centrului de Date al Open Media S.68 Model de completare a planului de afaceri Cum scriu un proiect 5. Pozttionarea pe pia\a a serviciului. firma se distinge pe piata prin servicii de calitate rtdicata la un pret rezonabil. Este 0 strategie de succes care are potentialul de a oferi un nurnar crescut de cltenti. FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 .R.R_ lasi L.R.R.

prin intermediul website-ulut www.. Strategia de vanzari [ntr-un mod similar politicii de pret. '". adaptat cerintelor fiecarui caz In parte.iferita a clientilor In functie de nevoie. de amploarea Inca redusa pe care curnparaturile Solutiile tehnica superioara concurentei.Cum scriu un proiect Model de completare a planului de afaceri 69 Politica de pret In ceea ce priveste pretul. Tn cazul chentilor e-cornrnerce se va prefera metoda mai putin costisitoare a anuntuntor ~i mesajelor promotionale pLasate pe website-uri specializate. Clientii e-commerce vor beneficia de 0 oterta limita celui practicat de principalii competitori. dar la un pret situat In MotivuL care sta la baza acestei alegeri este reprezentat online 0 au In special In Regiunea de Nord-Est.ro. carora Ie va fi ulterior prezentata Intreaga gama de produse ~i servicii software oferite de companie cu scopul prornovarti acesteia. In plus. Astfel. In cazul clienttlor corporativi vor fi utilizate tehnici de vanzare personate. fiecarui segment de piata identificat In capitolul anterior i se va aplica 0 politica diferita de pret. firma opteaza pentru 0 abordare d_.openrnedia. stabilit la un nivel semnificativ redus. In scopul acoperirii unui nurnar dh mai mare de organtzatit. Clientilor corporativi Ii se va oferi un pret personalizat.ro. volumul vanzarilor este estimat la 2 000 Ron pentru primul an de functionare a Centrului de Date. Clien~ii IMM sunt vizatt printr-o politica a pretului de penetrare.openmedia. dar ~i In mod indirect prin intermediul companiilor de web hosting ce nu detin infrastructura proprie ?i care actioneaza ca intermediari.r . Promovarea serviciului. caracteristicile genera Ie ~i puterea de curnparare a ftecaruia. activitatlle de promovare ~i reclarna vor fi desfasurate In mod diferit In functie de grupul tinta vizat. Distrtbutia produsului Serviciile Centrului de Date vor fi furnizate cltentitor In mod direct. C~ientii IMMvor fi abordati-prin editarea ~i distribuirea de pliante ~i transmiterea de mesaje pe email ~i fax. urmat de 0 crestere la 2 500 Ron In anul 2 de functionare ?i respectiv 3 000 Ron In al treilea an. va contine prezentarea pe larg a serviciilor oferite ?i . www. stte-ul firmei. Previzionarea vanzarilor In baza analizei pietei ?i mai ales a rezultatelor obtinute de concurentti directt.. caracteristicile tehnice specifice . FONDURILE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 . necesare acestui tip de curnparator sunt adesea complexe ~i necesita 0 atentie sporita. In acest sens. Obiectivul acesteia este sa atraga un nurnar cat mai mare de astfel de clienti. oferindu-se prioritate comuntcarii directe si persuasive cu factorii de raspundere din Intreprinderile vizate.

70 Model de completare a planului de afaceri Cum scriu un proiect 6.91 2380 FONDURILE STRUCTURALE TN ROMANIA @ Copyright 2008 . crt Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor Cheltuieli eligibile TOTAL (RON) TOTAL (EUR) 2 073.00 8673.91 6600. Analiza flnanciara Bugetul proiectului este detaliat ln tabelul urmator: Cheltuieli neeligibile (inclusiv TV Nr.

Il.76 25313. III. I.25 92255.27 31 440. Surse de finantare Valoarea totala a proiectului. La.43 10848.b.23 8626.25 70978. crt.Cum scriu un proiect Model de completare a planului de afaceri 71 Sursele de ftnantare a proiectului sunt precizate in tabelul urmator: Valoare (RON) din 163233. din la la Il. II.67 8626.a. care: Valoarea eligibila a proiectului Valoarea neeligibila a proiectului Contrlbutia care: proprie in proiect.24 39537. Contributia solicitantului cheltuielile eligibile Contributia solicitantului cheltuielile neeligibile Asistenta financtara nerambursabila solicttata FONDURllE STRUCTURALE IN ROMANIA @ Copyright 2008 .52 131 793.56 Nr.76 19475.00 36 162.28 Valoare (EUR)* 44789. I.b.99 31 440.

.... ...'\ a: => z 0 a u. . . - cr: (f) '0 ..'~ '0 " 10 '.... c N 0 OJ 'c >.c .... '0 (J) u ""' .2 :::J z w _J a cr: « cr: => t=> tLlJ _J ..c: 0 .... 0 E 0 0 C\J co 0.........0 10 . 'c 10 LO (J) 1:1 >10 '0 ttl Q) 0 'C 0...!2 . 0.s . U GI Q. 0 (J) <<( Z « ~ -9: .. .::: )(tl 10 :::J '0 a. ~ c: . (J) (J) E .... @J ""' '" (J) (J) '5 (J) :.... 10 10 a.

~ UJ _J - <t: :.r: a: n:: :T o a: ...:) o z o I.'0 '0 '" § $~ (J.:) a: f- o :.. ~ ~ : I~ ..: ~ E =r I I OJ ...:!. q~~ ~ ~i ~ .~ .:) a: f- en UJ _J a: :.-.~ Q_ ~I~ ~ I~ :"801" o o @J --+~~h§oI.i) ill :: ~ ~ ~ ~ ~ v ~ <t: <<t: Z l'-t--t~H ::2 z Q zzzz o Cl 0 0 r..L . ········1 00 o o N ~i ~ . ~ ]I~ - · .

E C\J co o o OJ 0. o @J o <l: <<l: Z :::2: o a: z w _J <l: :J I- a: :J o a: W _J IU) 0: :J o Z ~ .. ·c >.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful