1A1A CAkA DL8A1

1Ŧ Lembut dan so||d
ualam sebuah perdebaLan Anda Lldak perlu sampal menlnaalkan suaraŦ Anda harus dalam
keadaan Lenana LerusŴmenerusŦ Semakln nvarlna suara Andaţ lawan Anda akan leblh nvarlna
laal Ŷ dan akhlrnva hanva Ler[adl perLandlnaan berLerlakŦ uan LenLu sa[aţ Anda Lldak lnaln
Ler[adl kekerasan seLelah lLuŦ Anda dapaL mencoba unLuk berblcara leblh Lenana dlsbandlna
blasanvaţ aaar Anda blsa menaaambarkan denaan leblh [elas baaalmana lawanŴlawan debaL
Andaţ dan [uaa akan memberlkan aambaran kepada lawan bahwa Anda seorana vana bl[aksanaŦ
Sebuah debaL Lldak dlmenanakan oleh orana bersuara pallna nvarlnaţ LeLapl perdebaLan
dlmenanakan oleh orana vana mampu memaksakan araumenŴaraumennva unLuk dlLerlmaŦ
Ŧ 1empatkan |awan d| s|s| k|ta
nl merupakan cara vana balk unLuk memposlslkan lawan sebaaal parLner bukan
musuhŦ Suasana permusuhan akan LerclpLa denaan mudah apablla lawan berada dl seberana
klLaţ sedanakan [lka dla berada dl samplna klLa secara pslkoloals dla akan mudah unLuk
memberlkan perseLu[uanŦ nl adalah poslsl vana kuaL dalam perdebaLanŦ Anda bahkan Lldak
perlu menaaunakan sebuah fakLa unLuk mendapaLkan perseLu[uannvaţ sebaaal conLohţ Anda
hanva perlu berkaLa ºSava vakln Anda menveLu[ul pendapaL sava lnl bahwa ŧƍŦ SecepaL
lawanmu seLu[u seLelah Ŷ blasanva dlLandal denaan Lldak blsa memberlkan sanaaahan vana
berarLlţ Anda sudah memenanakan sebuah perLempuran pslkoloals (psv bottle)Ŧ Anda bukan
laal lawan baalnvaţ LeLapl sebaaal LemanŦ 1eknlk efekLlf lnl Lelah dlaunakan oleh para solesmoo
vana pandalŦ
Ŧ Iangan menyerang
ukan cara vana balk apablla Anda denaan rlbuL menaaLakan kepada lawan bahwa la salah Ŷ
sebaaal aanLlnva anda harus menun[ukkan bahwa dla salah denaan menaaunakan sanaaahanŴ
sanaaahan vana balkŦ MenvebuL bahwa lawan Anda salah hanva membuaL lawan LerLekan
sehlnaaa semakln menolak araumen klLaŦ Lu merupakan sebuah komenLar vana sub[ekLlfŦ
Sederhanalah dalam berdebaL dan Lun[ukan kelnalnan balk AndaŦ Slkap lLu Lldak hanva akan
membuaL Anda kellhaLan balk [lka anda menanaţ Lapl akan menun[ukkan bahwa Anda adalah
lawan vana panLas sekall pun Anda kalahŦ
Ŧ Iangan|ah men[ad| t|dak foir
anaan pernah sallna menae[ek Ŷ usahakan sekall pun lawan Anda melakukan Lerleblh duluŦ
?ana harus serana adalah araumenLaslnvaţ bukan orananvaŦ Semakln cepaL Anda mulal
menakrlLlk lawan Andaţ hal lLu akan men[adl bukLl bahwa Anda sudah kehablsan [alan unLuk
memperLahankan pendapaL AndaŦ erbaaal macam hlnaan dan slndlran adalah [alan vana pasLl
menu[u kekalahan dalam sebuah perdebaLanŦ lka lawan Anda sudah mulal kehllanaan kendall
dan mulal keluar darl alur debaL berarLl Anda sudah dekaL denaan kemenanaanŦ
Ŧ 1un[ukkan ha|Ŵha| yang mendasar
eLlka adu araumenLaslţ kedua belah plhak perlu unLuk bersepakaL unLuk memulal debaL
denaan membahas kebenaranŴkebenaran dasar Ŷ [lka Lldakţ debaL Lldak blsa berlanasuna
denaan balkţ karena arah perdebaLan men[adl Lldak menenLuŦ Sebaaal conLoh adalah
perdebaLan berLema aaamaŦ ÞeserLa debaL harus samaŴsama menaakul bahwa 1uhan lLu adaţ
kalau Lldak perdebaLan Lldak blsa dllan[uLkanţ karena akan memperbanvak polnŴpoln
perdebaLanŦ Semakln kecll ruana llnakup perdebaLanţ semakln mudah dllkuLl oleh audlens dan
semakln slnakaL wakLu dlbuLuhkan unLuk mencapal keslmpulanŦ
Ŧ emba|| ke Þokok Mater|
eLlka lawan Anda mulal kehablsan araumenţ dla akan berusaha berallh ke Loplk vana laln Ŷ
denaan demlklan dla berharap Anda Lerpanclna unLuk larl darl Loplk sebelumnva dan membahas
hal baru vana munakln akan menaacaukan AndaŦ eLlka lnl Ler[adlţ [anaan Leperdavaţ seaera
kemball ke Loplk vana asll denaan seaeraŦ anaan memberl kesempaLan kepada lawan Anda
unLuk larl ke LoplkŴLoplk vana laln (Lak pedull baaalmana pun usahanva unLuk mencoba) sampal
Anda memenanakan Loplk lLuŦ
Ŧ A[ukan pertanyaanŴpertanyaan
nl dlsebuL ºmeLoda sokraLlk"Ŧ eLlka lawan menaemukakan sebuah ºfakLa"Ŷ perlksa leblh
dalam fakLa LersebuL denaan menaa[ukan perLanvaanŴperLanvaan vana dlrancana unLuk
menaunakapkan kekuranaanŴkekuranaannvaŦ lasanva dlaunakan perLanvaanŴperLanvaan
seperLlť ºuapaLkah Anda memberl sava saLu conLoh?"ţ ºCara laln unLuk mellhaL hal lLu adalah
ŧţapakah cara lnl masuk akal menuruL Anda?"Ŧ ÞerLanvaanŴperLanvaan lnl akan semakln
menunLun lawan Anda kepada kebenarannva Ŷ dan [lka mereka [u[urţ mereka akan
menveLu[ulnvaŦ Savananva dalam banvak debaL vana serlna Ler[adl adalah respon kemarahan
karena lawan Anda menaanaaap Anda sedana ºberusaha bermusllhaL" kepadanvaŦ 1apl [anaan
khawaLlr karena hal lLu perLanda kemenanaan Anda sudah dekaLŦ
Ŧ 1enang|ah
SeLelah membuaL sebuah araumenLasl vana kuaLţ blarkan lawanmu berblcara banvak Ŷ
LeruLama [lka dla sudah kekuranaan fakLaŴfakLa unLuk menenLana AndaŦ a akan mencerca
denaan merabaŴraba Ŷ memberl Anda berbaaal sen[aLa baru unLuk menverana dlaŦ ula
baranakall Lldak rela kalah dalam wakLu slnakaL dan lnaln menaalrlna Anda men[auh darl Lema
debaL Ŷ sebenarnva sebuah kemenanaan muLlak unLuk AndaŦ anvak sebuah debaL dapaL
dlmenanakan oleh orana vana Lldak membanLah sama sekall! uarl saLu slslţ lnl adalah sebuah
meLoda vana sempurna unLuk berada pada [alur Anda sendlrl Ŷ a[ukan permlnLaan Anda dan
sekeLlka lLu blarkan semua men[adl senvapŦ Pal lnl blasanva membuaL lawan men[adl sanaaL
aellsah (karena Lldak ada seorana pun menvukal kehenlnaan) dan lawan akan dlpaksa unLuk
keluar darl saLu slLuasl vana menaaellsahkannva lLuŦ
Ŧ ena|||ah faktaŴfakta yang Anda a[ukan
anaan menaaLakan bahwa sesuaLu lLu ºbenar" kecuall [lka Anda benarŴbenar menaeLahulnva Ŷ
lLu dlslapkan unLuk membukLlkannva [lka perluŦ Anda akan mudah dlserana kalau araumenLasl
Anda menaambanaŦ Anda Lldak usah berdebaL kalau Anda Lldak blsa menaa[ukan fakLaŴfakLa
dan menauasal keseluruhan lnformaslnvaŦ Apablla lawan Anda LernvaLa leblh menaeLahul
kebenarannvaţ Anda akan ºdlbanLalnva"Ŧ
10Ŧetahu||ah d| saat Anda mendapatkan puku|an
lka anda mempunval semua fakLa unLuk kemball aLas andaţ anda harus blsa memenanakan
araumenLasl Anda [lka lawan Anda [u[urŦ 1eLapl ada kalanva lawan men[adl leblh balk darl Anda
dan mereka berhasll menvuduLkan AndaŦ Apablla lLu harus Ler[adlţ [adllah seorana [enLelmen
dan berlkan kemenanaan kepadanvaŦ Anda harus selalu Lampak lembuL dalam kekalahanŦ 1ldak
ada hal vana leblh buruk dalam perdebaLan dlbandlna seseorana vana membanLah hanva unLuk
menaacaukan dan Lldak mau menaaku kalahŦ adllah seorana ksaLrla vana mau menaakul
kekalahan Andaţ karena dl maLa audlens Anda adalah pemenana sesunaauhnvaŦ
1apl Wlklmuers [anaan khawaLlrţ apablla Anda sudah melaksanakan denaan balk saranŴsaran
nomor 1 sampal denaan 9ţ sava vakln kemenanaan sudah berada dl Lanaan AndaŦ 1eLaplah
memeaana kendall dalam perdebaLanţ apablla Anda berhasll menaendallkan slLuasl dan kondlsl
dalam perdebaLanţ Anda blsa denaan mudah men[aLuhkan lawan AndaŦ

1ekn|k dan t|ps 8erdebat
eberapa wakLu vana lalu ada seorana Leman sava vana memlnLa nasehaLţ baaalmana caranva supava
menana dl dalam lomba debaLŦ Secara [u[urţ debaL bukan hal vana aslna unLuk savaŦ Walaupun sava
maslh belum dapaL men[adl Lhe besL debaLerţ Lapl sava cukup mempunval penaalaman dalam bldana lnlŦ

Semen[ak SMA hlnaaa saaL lnl sava kullahţ sava selalu men[adl anaaoLa darl Llm debaLŦ ukan karena
sava hebaLţ namun leblh kepada sava menaaunakan LakŴLlk dan sLraLeal dl dalam sava berdebaL unLuk
memenanakan perLandlnaanŦ SeperLl vana sava kaLakan dl awal bloa savaţ unLuk DIAkUM 8LAC 8LCG
CCMÞL1I1ICN kall lnlţ sava akan menaanakaL unsurŴunsur komunlkasl dl dalamnvaŦ Maka berlkuL sava
akan membaalkan sedlklL Llps dan Lrlk unLuk para debaLer vana sava rlnakas darl penaalaman sava
berdebaL selama lnlŦ

Sebelumnvaţ banvak orana vana salah kaprah menaenal debaLŦ uebaL bukanlah baaalmana anda dapaL
memaLahkan sLaLemenL darl lawan andaŦ Pal lLu hanva merupakan sebaalan kecll darl debaLŦ uebaL vana
sebenernva adalah baaalmana cara klLa (debaLer) unLuk membuaL orana laln ([url) Lerpenaaruh dan
seLu[u denaan araumen apa vana klLa sampalkanŦ Maka darl pada lLuţ keLlka klLa lnaln Lahu seseorana
merupakan debaLer vana balk aLau Lldakţ klLa harus mellhaL baaalmana caranva dla unLuk mempersuasl
orana laln dan [uaa mevaklnl bahwa apa vana dlkaLakannva adalah benarţ bukan membukLlkan bahwa
apa kaLa lawannva salahŦ arena denaan mevaklnl orana laln bahwa araumen klLa adalah benarţ maka
secara lanasuna klLa Lelah memaLahkan araumen darl lawan klLaŦ

8er|kut t|ps untuk debat a|a ¾ion Por/imentery

1Ŧ anaan LerllhaL auaup maupun aroal
Pal lnl sanaaL penLlnaţ menalnaaL keLlka anda mulal auaup maka sesunaauhnva secara Lldak sadarţ anda
Lelah membuaL lawan anda men[adl dl aLas analn dan poslsl anda men[adl LerLekanŦ Pal lnl berlaku
seballknva [uaaţ keLlka anda LerllhaL sanaaL rlleksţ maka anda Lelah menaruh Lekanan pada lawan andaŦ
Pal lnl berlaku unLuk sebelum maupun pada saaL debaL berlanasunaŦ Apalaal pada saaL berdebaLţ keLlka
dalam poslsl vana Lerdesak sekallpunţ LeLap pasana Lampana Þu dan vaklnŦ Sehlnaaa walaupun araumen
klLa maslh kurana balk dlbandlnakan lawanţ namun klLa maslh dapaL mempenaaruhl [url unLuk
mempercaval araumen klLaŦ

2Ŧ MenaLap ke [urlţ bukan ke lawan
Pal lnl sanaaL penLlnaţ karena kebanvakan debaLer selalu memandana ke lawanŦ Þadahal lawan anda
Lldak dapaL membuaL anda menanaţ mereka [usLru akan menaalahkan andaŦ Þandanalah ke [urlţ mereka
vana memberl penllalan unLuk andaŦ Þersuaslkan araumen anda unLuk [url dan bukan unLuk lawan andaŦ

3Ŧ ÞenenLuan poslsl Llm
ualam aslan parllmenLerv dlaunakan 3 orana pemblcara (stţ 2oJţ JtJ)ţ dlmana keLlaanva mempunval
peran vana vlLal namun berbeda saLu denaan vana lalnnvaŦ Saran sava berdasarkan penaalamanţ orana
vana pallna berpenaalaman (pallna hebaL) dl dalam Llmţ leblh balk dlLaruh dl 2oJ speoketŦ arena dalam
poslsl lnlţ seorana debaLer dapaL melakukan araumen baru sekallaus memaLahkan araumen
lawan/tebottle (hal lnl khususnva unLuk Llm pro)Ŧ emudlan anaaoLa vana Lerlemah blasanva akan
dlLaruh dl JtJ speoketţ karena JtJ speoket hanva berLuaas unLuk merebaLLle aLau memaLahkan
sLaLemenL lawan sa[a dan la Lldak dapaL dl[adlkan replv speechŦ unLuk menaeLahul slapa vana hebaL
aLau kuranaţ hanva blsa dlkeLahul keLlka klLa berlaLlhŦ lasanva vana leblh aareslf dapaL dl[adlkan st
aLau 2oJ speoketŦ

4Ŧ Þeraunakan wakLu sebalk munakln
anvak sekall sava [umpal dl dalam kompeLlsl debaLţ seorana deaLer Lldak memperaunakan wakLu
denaan sebalk munaklnŦ lasanva wakLu vana dlberlkan unLuk seLlap orana adalah 3Ŵ4 menlL dan
blasanva panLla akan memberlkan keLukan unLuk LlapŴLlap menlLnvaŦ CLomaLlsţ [lka klLa menaaunakan
wakLu 4 menlLţ klLa baru akan menvlmpulkan araumen klLa seLldaknva seLelah wakLu menun[ukkan
Llnaaal 1 menlL laalŦ anaan sampal klLa berhenLl dl 3 menlL kuranaţ karena hal lLu sesunaauhnva
menun[ukkan bahwa klLa Lldak slap unLuk berdebaLŦ Cara menaulurŴulur wakLu blsa denaan
memperlambaL Lempo maupun menaulana araumen darl pemblcara sebelumnva unLuk menauaLkan
araumen klLaŦ

3Ŧ anaan emosl
ÞenLlna sekall! uebaL bukanlah adu oLoL leherŦ 1ldak perlu sampal berleblhan dalam memberlkan
sLaLemenLŦ usLru keLlka klLa emoslţ dlslLulah leLak LlLlk kelemahan klLaŦ lLa Lahu sendlrlkanţ kalau orana
emosl blasanva sudah Lldak dpaL dlkonLrol akan apa vana lnaln dlsampalkanŦ nlah LeraeL empuk sava
sebenarnvaţ karena pasLl keLlka klLa menahadapl orana vana emoslţ maka akan banvak keslahan vana
akan dlbuaLnvaŦ 5o stov coolŦŦŦŦ Þernah llaL Cbama dan Mc Caln berdebaL?? eren banaeLţ Lanpa emosl
vana berleblhan sedlklLpunŦŦŦ

6Ŧ erlaLlhţ berlaLlhţ dan berlaLlh
1ldak ada cara laln unLuk mencapal kesuksesan kalau Lldak mau berlaLlhţ sama seperLl [udul bloa sava
lnlŦ arena denaan anda berlaLlhţ maka sesunaauhnva anda Lelah menaasah bakaL anda dan anda Lelah
melaLlh kekompakkan dl dalam Llm andaŦ nl sanaaL penLlnaţ karena debaL merupakan sebuah Llm dan
apablla klLa Lldak menaenal karakLer saLu sama lalnţ maka sesunaauhnva lawan Lelah slap
menahancurkan andaŦ lka klLa serlna berlaLlhţ maka keLlka klLa berhadapan denaan lawan vana Lldak
serlna berlaLlhţ maka akan sanaaL LerllhaL [elas hal lLu dan sesunaauhnva kemenanaan sudah ada dl saLu
kakl andaŦ

7Ŧ erdoa Ǝ rendah haLl
1ak ada kuasa laln selaln doaŦ Anda blsa seplnLar apapun dan se[aao apapunţ Lapl keLlka anda lupa
denaan 1uhanţ maka kehebaLan anda Lldak akan arLlnvaŦ alau sava boleh [u[urţ serlnakall dulu sava
sombona dan menaanaaap kemenaan lLu akan sanaaL mudah sava perolehţ namun vana sava dapaL
adalah nCL besar! SanaaL menvaklLkanţ maka darlpada lLuţ [anaan lupa berdoa dan LeLap rendah haLlŦ
alal klLa blsaţ lLu semua karena AnuaerahŴnva

Allahţ dlm AlŴCuran Lelah memberlkan asas dan cara berdakwahţ seperLl flrmanŴnvať ƍSerulah (manusla)
kpd [alan 1uhanmu dna hlkmah dan pela[aran va balkţ dan banLahlah mereka dna cara va balkƍ
(CŦS An nahl 123)
AvaL dl aLas menun[uk pada pandanaan keunlversalan slamţ va LenLu berkalLan dna pollLlk dunlaŦ AvaL
Lsb [a menaaambarkan asas dan cara berpollLlk secara rlnclţ dan memlllkl penaerLlan va cukup dalam
baal va memperhaLlkan dan menaanallsanvaŦ nl berarLl AlŴCuran sanaaL menekankan aaar manusla
menaaunakan akalnvaţ mlnLa peLun[uk padanva (akal)ţ menahaklml dna perasaannvaţ kemudlan
menaemballkannva pd kesuclan flLrahnva dan keLulusan sanubarlnvaŦ
 @     .

° ff ff° ° f ¾ff f°f ¯ ¯ f ff°  f° ¾ °––f ¾ ¯f° ¯ °f f–¯ ° f  ¯ ½ff° ¾ f ¯ °f f°– ¾ © €  f°ff ff¯ f f° °©f° °–°f° f ° f f½  f f°f ff° ¯ ¯ f ° f ff° f ©f f° f ¯ °f°– f½ ff° ¯ °°©f° ff ° f f ff ff°f°–½f°f¾¾ f½°° fff  f°–f°f¯ °©f f€f f°–f° ½ °f ¾f°– ¯ °– ©  ¾fff° ¾ f ½° ff° ° f ¯ ff°   f°– f¾ ¾ f°– f ff f–¯ °f¾°f f° f°–°f  ¯f° n ½f ° f ¯f ¯ °– ff° ° f f ff° ¯ °©f  ff ° f ¾ f f ¾f° ©ff° ° ¯ ¯½ ff°f°½ ° f½f° f  f–f¯fnf¯°ff° f°¾° f°f ff©ff°f°–½f¾ ¯ °© fff° ff¯¾ f½ ff° fff°° f¾ f¯f f°–f° ° f f°¯f f ff f f° f¾ f f °–f° ¯ °f°–f°  @°©f°f ff°–¯ ° f¾f f f f–¯ °f¾  f f ½f ½ ° ¾ ½ff ° ¯ ¯f f °–f° ¯ ¯ ff¾ °ff° °ff° f¾f ©f f f f ¾f f°–¾°– °–f° f f °f ff ½ ff° ¯ °©f  f ¯ ° °  f–f n° f ff ½ ff° ¯f f–f¯f 9 ¾ f f f¾ ¾f¯f ¾f¯f ¯ °–f ff @f° f f .  ¯ f°¾ ff¯ ¾ f ½ ff° ° f f ½ ¾f¯½f ¯ °°––f° ¾ff ° f f¾ ff¯ f ff° °f°– ¾ ¯ ° ¾  ¯f° °f°– ¾ff ° f ff° ° f ff°  °f°– f– f° f°f f°f ©f ½ f° °–f° f f° ° ¾f©f ° f f °–° ©f  f¾f° ¾ f  ° f f½f ¯ °n f ° nff  °f°– ¾ f° °– f¾f°f f–f ° f ¾f ¯ °––f¯ ff° °–f°  © f¾ f–f¯f°f ff° ff° f ° f f°©–fff°¯ ¯ f°–f¯ ff° ½f fff° ff° f¾ f°–f°– ©f¾f°f  f f f ¯ °f°–f°  f°– ¾ff ½f°– °f°–  f½ ½ ff° ¯ °f°–f° f°–f°–¯f¯½¯ ¯f¾ff°f–¯ ° f–¯ °°f° ¯f  @ ¯½ff°ff° ¾¾f ° ¯ ½ff° nff f°– f ° ¯ ¯½¾¾f° ff° ¾ f–f ½f° f° ¯¾ f¾f°f ½ ¯¾f° ff° n½f °–f° ¯ f f½f f ff° f f ¾ f°– f ¾ f°–f° ©f f f f ¾f¯½°– f ¾ nff ½¾–¾ f ff° ¯ f ° ¯ ¯ f° ½ ¾ ©f° ° f ff ½¾¾ f°– f ff¯ ½ ff° ° f ff° f ½ ¯ °––°ff° ¾ f €ff ° ¯ ° f½ff° ½ ¾ ©f°°f ¾ f–f n° ° f f°f ½ ff #ff f° ° f ¯ ° © ½ ° f½f ¾ff ° ff  n ½f ff°¯ ¾ © ¾ f f¾f°f f° f °–f° f ¾f ¯ ¯ f° ¾f°––ff° f°– f ° f ¾ f ¯ ¯ °f°–f° ¾ f ½ ¯½f° ½¾–¾ %½¾ f % ° f f° f–ff° f–°f f½¾ f–f ¯f° @ ° € €° f –°ff° ½ff¾f ¾¯f° f°–½f° f  f°–f°¯ ° f°– f° nff f°– f f½f f ° f °–f°  ¯ °–fff° ½f f ff° ff f ¾ff ¾ f–f –f°°f f° f f¾ ¯ °°©f° ff f ¾ff °–f° ¯ °––°ff° ¾f°––ff° ¾f°––ff° f°– f .

ff f ½ ff° f ¾f f°©f° f °f ff° ¯ ¯½ f°f ½° ½° ½ ff° ¯f° n f°– °–½ ½ ff° ¾ ¯f° ¯ f  f °¾ f° ¾ ¯f°¾°–ff f°°¯ °nf½f ¾¯½f°   ¯ f 9.f  f ff° ° f ¯f f ¾f° f–¯ ° f ff° ¾ff f  ½ f°– f° °–f° ¯f° f ff½° f ½f°n°–°f f½¾ ¯°f f°¯ ¯ ff¾ f f f°– ¯°–° ff° ¯ °–fnff° ° f  f ° ©f  ©f°–f° ½ ff ¾ – f ¯ f  ½ f°– f¾ °–f° ¾ – f f°–f° ¯ ¯  ¾ ¯½ff° ½f f ff° ° f °f ½ ½f°–f°%f½ f–f¯f°f½°¾ff°f°¯ °n f%¾f¯½f ° f¯ ¯ °f°–f°½  ©f°½ f°ff° ½ f°ff° ° ¾ #¯ f ¾f#  f ff° ¯ °– ¯ff° ¾ f #€ff# ½ ¾f  ff¯ €ff ¾ °–f° ¯ °–f©f° ½ f°ff° ½ f°ff° f°– f°nf°– ° ¯ °–°–f½f° f°–f° f°–f°°f f¾f°f –°ff° ½ f°ff° ½ f°ff° ¾ ½  #f½ff ° f ¯ ¯ ¾ff ¾f n°"# #.

ff f° ° ¯ f f f ff f½ff nff ° ¯f¾ ff ¯ ° ° f"# 9 f°ff° ½ f°ff° ° ff° ¾ ¯f° ¯ °°° ff° ° f ½f f °ff°°f f° ©f ¯ f ©© ¯ f ff° ¯ ° ©°f ff°–°f ff¯ f°f f f°– ¾ °– ©f f ff ¾½° ¯fff° f °fff°° f¯ °–f°––f½° f¾ f°–# ¾ff ¯¾f# ½f f°f @f½©f°–f° fff °ff½ f° f ¯ °f°–f°° f¾ f f  @ °f°–f  f ¯ ¯ f ¾ f f–¯ °f¾ f°– f ff° ff°¯ nff f°f  f¯f ©f f ¾ f f°–f° €ff €ff ° ¯ ° °f°– ° f f ff° ¯ °n nf °–f° ¯ f f f f ¯ ¯ ° f f–f ¾ °©ff f ° ¯ ° f°– f f ff°–f f fff ff¯f¾°–f f°°–°¯ °––°–° f¯ °©f f ¯f f ¾ °f°f ¾ f ¯ °f°–f° ¯f ° ° f  f°f ¾ f f f½f ¯ °f°–f°  f°– f°– f¯ ¯ f°f ¾f¯f ¾ f" f ¾f ¾¾ ° f ff ¾ f ¯ f f°– ¾ ¯½°f ° f f ½f f ©f ° f ¾ °  f©f° ½ ¯°ff° ° f f° ¾ f ff° ¾ ¯f ¯ °©f ¾ °f½ f ° f¾f°f ¯ ¯ f ff° ¯ °©f ¾f°–f – ¾f %f °f f f f ¾ f°– ½° ¯ °f  °°–f°% f° ff° ff° ½f¾f ° f f¾f¾f¾f°–¯ °–– ¾ff°°f   °ff€ff €fff°–° ff©f° f°–f°¯ °–fff° ff¾ ¾f# °f# nf©f° f °f °f¯ °– f°f  ¾f½f°°¯ ¯ f°°f©f½ ° fff°¯ f ¾ f°–fff–¯ °f¾ ° f ¯ °–f¯ f°– ° f f ¾f f ff ° f f ¾f ¯ °–f©f° €ff €ff f° ¯ °–f¾f ¾ f° °€¯f¾°f ½f f ff° ° f °ff  ¯ °– f °ff°°f ° fff°# f°f°f#  ff ¾ff° f¯ ° f½ff°½f° f f° f ¯ ¯½°f ¾ ¯f €ff ° ¯ f ff¾ f° f f° f f¾ ¾f ¯ ¯ °f°–f° f–¯ °f¾° f©fff°° f©© @ f½f fff°fff°¯ °©f  f f° f f° ¯ f f¾ ¯ ° f° ° f ½f f f¾ ©f  ©f f ¾ f°– © ° ¯ ° f° f° ¯ °f°–f° ½f f°f ° ff¾¾ ff¯½f ¯ ff¯ fff° @ f f fff°–  ff¯½ ff° f° °–¾ ¾ f°–f°–¯ ¯ f°ff°f° .

 °––f ¾ff ° ¾ff f ¾ff ¾ f ¯ °©f f°––f f ¯ f f° f °f ¾ff f °f¯° ½f f¾ff¯ °––°ff°f f°¾f – ff¯¾ff f° ¯ ¯ °f°–f°½ f° °–f° ½ f°–¾fffff° ff –¾ff °D.¯ °–fnff° f° f ¯f ¯ °–f ff f f ¾ f°– ¾ff f°– ¯f ¯ °–f fff° ° f f °f ¯ff f °¾ ° f f ff ½ ¯ °f°– ¾ ¾°––°f @f½ J¯ ¾ ©f°–f° ff f½f f ° f ¾ f ¯ f¾f°ff° °–f° f ¾ff° ¾ff° °¯ ¾f¯½f °–f°  ¾ff f° ¯ °f°–f° ¾ f f f f°–f° ° f @ f½f ¯ ¯ –f°– ° f ff¯½ ff° f½f f° f f¾¯ °– ° ff°¾f¾ f°° ¾ ff¯½ ff° ° f ¾f °–f°¯ f¯ °©ff°ff°° f  @ ° f°½¾ f f½fff°–ff f¾ f°– ¯f°¾fff°–¯ ¯°f°f¾ f f–f¯f°fnff°f¾½ff ¯ °f°– ff¯ ¯ f f  nff ©© f f° f f°– f¾°– ° ¾ff Jff½° ¾ff ¯f¾ ¯ f½f¯ °©f  ¾ f f½¾ffn½¯ ¯½°f½ °–ff¯f° ff¯ f°–°  ¯ °©f . .

 .

ff f½f f ff°–°f¾ ¾ f°– ¯ ½ff° f f°– fff f ff¾¯ f f–f¯f°fnff°f f°¯ ¯½ ¾f¾ f°–f° f°©–f¯ f° fff½ff°– fff°°ff ff °f f°¯ ¯ f° ff f½fffff°°f¾ff f °f °–f°¯ f°f°–f° fff–¯ °ff ff °f ¯ff ¾ nfff°–¾°–f f¯ ¯fff°f–¯ ° fff°f  ½¾° fff¾f°9f¯ °  f°–f° f––½¯f½°–– f°¾f°–f½ °°– ¯ °–°–f ff° f¯f––½¯ff¾ ¾°––°f¾ nff f¾f f f° f f ¯ ¯ f ff° f° f ¯ °©f  ff¾ f°–° f° ½¾¾ f° f ¯ °©f  f° f ° f ¾ f°f©–f ff° f f¾f°–f ¾ ¯fff° f f¯ °f f°f°½f fff°f° f f° f°¾ ¯¯f½°½f f¾ff f f°–¾°– ½ff–½f f¾ff f f ff¯½¾¾f°– ¾f¾ f½° f½½f¾f°–f¯½f°–9 f°f° °––fff½°f–¯ ° f ¯f¾ f°– f f° °–f° ff° °f¯° f ¯f¾ f½f ¯ ¯½ °–f © ° ¯ ¯½ nfff–¯ °f  . °ff½ © f° ff° f ° ¾f°–f ½ °°– f °f f°ff° f ¾ f ¯ ¯f° f°–  ff° 9f ff ff° f° f f f½f¯ ¯ ff° f¯ °f°– ¯ f©¾ff°¯ °–fff°f° f 9f° f°–f © ¯ f f°–¯ ¯ ½ °ff°°f° f 9 ¾f¾f°f–¯ °f° f°© f° f°°ff°f° f ..ff ¾ff ff° ¯ ¯ f–f° ¾ ½¾ f° ° ½ff f f°– ¾ff °–f¾ f ½ °–ff¯f° ¾ff f¾ f¯f°  ¯°f f°ff°–f°–¾fff½f¯ °– °f f f f°f f–f¯f°ff° f f½f ¯ ¯fff°¾f ¯ ° fff°f° f ff°f¯ ½ff°¾ f–f° n f f ff°– ¾ ° °f f ff f–f¯f°f nff f % f % ° ¯ ¯ f f°– f° %©% ½ °–f f° ¾ © °–f°f–¯ °f½ff°–f¾f¯½ff° .9@@-f° ¾ffff°¯ °–f°–f°¾ °¾¯°f¾ ff¯°f .

 9 ° °f°½¾¾¯ ff¯ f¾f° ½f¯ ° –°ff° f°– ½ ¯ nff %¾ °  % ¯f°f –f°f ¯ ¯½°f ½ f°f°–f°f¯° f¾f °–f°f°–f°°f ff°¾ff f¾ff°½ °–ff¯f° f°– f°–½f°– ½ °–ff¯f°%½f°– f% ff¯¯  f f ° ¾½ f f °f ff¯ ½¾¾ ° ¾ f°– f f½f ¯ ff° f–¯ ° f ¾ f–¾ ¯ ¯fff° f–¯ ° ff°$ f %f ° ¾¾°f ° ¯ ½%  ¯ f° f°––f f°–  ¯f f¾f°f ff° f  ¾½ f  f °f  ¾½ f f°f –f¾ ° ¯ f ff ¯ ¯fff° ¾f ¯ ° ff° ¾f©f f° f f f½f ©f f° ½ ¾½ n D° ¯ °– f ¾f½f f°– f ff f°– f°f ¾f f f f f f¾f°f f°–  f– ¾€ f½f ©f f° ¾ ff° ¾½ f   9 –°ff°f¾ f¯°–° f°f ¾ f ¾ff ©¯½f ff¯ ¯½ ¾ f ¾ f°– f  f ¯ ¯½ –°ff° f °–f° ¾ f ¯°–° f¾f°f f f°– f° ° ¾ f½ f°– f ff  ¯ ° f° f¾f°f ½f°f ff° ¯ ¯ f° f° ° f½ f½ ¯ °°f ¯f¾ ©ff¯ °––°ff° f ¯ ° f f ff° ¯ °¯½f° f–¯ ° f ¾ f°f ¾ f f ¯ °°©f° °––f ¯ ° f– f°–f° ¾f¯½f f °  ¯ ° f°– f °f f ¾ ¾°––°f ¯ °°©f° ff f f ¾f½ ° f .

n.ff ¯ °– f ¾f °–f° ¯ ¯½ f¯ f ¯½ ¯f½° ¯ °–f°– f–¯ ° f ½ ¯ nff ¾ ¯°f ° ¯ °–ff° f–¯ °f  f°–f° ¯¾ 9 °°– ¾ f" f f°f f    @ f ½ ¾f¯½f f° ff¯ ¯ ¯ f° ¾f ¯ ° ¾ ff ¯¾ ¾f f ¯ff°f ff¾ ° f° fff°– ¯¾ f¾f°f ¾ f f ½f ° ff° f½f f°– °–° ¾f¯½ff° °f – ¯½ ¾ff ¾ °f°f f °f ½f¾ f f ¯ °–f f½ f°– f°– ¯¾ ¯ff ff° f°f ¾ff° f°– ff° f°f ¾fn 9 °ff f¯f f°.

f° f"" ° f°– f°½f ¯¾ f°– f°¾ ½°   f f f° f @ f f f nfff° ° ¯ °nf½f ¾¾ ¾f° ff f ¯f f ¾f¯f ¾ ½ © – ¾ff ° f °f °–f°f° f f ¯ff¾ ¾°––°ff° f f¯ °–f¾f fff° f f°f° f f ¯ f ¯½ff° ff¯¯f° f °¾f°–f½ °°– f °f f¯ ½ff°¾ f¯ f° f½f f f f ¯ °– °f ff ¾f ¾f¯f f° ¯ff ¾ ¾°––°f ff° f ¾f½ ¯ °–f°nf° f° f f f ¾ °– f ¯ff f f f f½f° °–f° ff° f°– f ¾ °– f ¯ffff°¾f°–f f© f¾f f°¾ ¾°––°f ¯ °f°–f°¾ ff f ¾f ff° f   f ° ff @f f f f¾f f° ¾ f° f ° f ¾f ¾ ½°f f½f½° f° ¾ ©f– f½f½° f½ f f° f ½f °–f° @f° ¯ff  ff° f° f f ff° f°f ff ¾ff  ©© ¾ °–f ¾ff ¾¯ °– f° ¯ °–f°––f½ ¯ °–f° ff° ¾f°–f ¯ f ¾ff ½  °f¯° f°– ¾ff f½f f ff- ¾f"f°–f¯ °ff° ¯ff f½f f ©f°–f°½f f f° f½ ° ff fff ¾f ¾ ¯ff °f°– f -f .

f° f¯ ¯ f°f¾f¾ f°nff ff ¾ ½ €¯f° -f  f%¯f°¾f% ½ ©ff° @f°¯ °– ¯f f° ½ f©ff° – f f° f°ff ¯ f °– nff – f %.f ¯ . °-f% f ff¾¯ °°©½f f½f° f°–f° ° ¾ff°¾f¯ – ° ff° °–½ °f f ¾ ©– ¯ °––f¯ ff° f¾f¾ f° nff ½ ¾ nff °n f° ¯ ¯ ½ °– f° – n½ ff¯ f– – ¯ ¯½ ff° f° ¯ °–f°f¾f°f ° f .f° ¾f°–f ¯ ° f°f° f–f ¯f°¾f ¯ °––°ff° ff°f ¯°f ½ °© ½f f°f %ff% ¯ °–f¯ °– ½ f¾ff°°f  ¯ f° ¯ °– ¯ ff°°f½ ¾nf°€f°f f° ¾f°¾f° f°f        .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful