You are on page 1of 3

ANTETUL SOCIETATII COMPANY LETTERHEAD

DENUMIRE SOCIETATE/COMPANY NAME ADRESA/ADRESS TEL / FAX

FORMULAR COD FORM CODE AQ / SCCE / 00 ACT.2 REV.0 PAG.1 DIN 4

LISTA FORMULARELOR A.Q. APLICABILE LA SANTIERUL TIMISOARA A.Q. FORMS LIST APPLICABLE TO TIMISOARA SITE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

AQ / SCCE/ 02

AQ / SCCE/ 04

AQ / SCCE/ 05 AQ / SCCE/ 06 AQ / SCCE/ 07 AQ / SCCE/ 08 AQ / SCCE/ 09 AQ / SCCE/ 10

AQ / SCCE/ 11

10. AQ / SCCE/ 12

11. AQ / SCCE/ 13 12. AQ / SCCE/ 14 13. AQ / SCCE/ 15 14. AQ / SCCE/ 16 15. AQ / SCCE/ 19 16. AQ / SCCE/ 20 17. AQ / SCCE/ 21 18. AQ / SCCE/ 39 19. AQ / SCCE/ 40

INSTIINTARE DE INCEPERE A EXECUTARII LUCRARILOR ADRESATA INSPECTIEI DE STAT IN CONSTRUCTII / NOTIFICATION OF WORKS EXECUTION BEGINNING ADRESSED TO THE STATE INSPECTION IN CONSTRUCTIONS PROCES- VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE REPER / DELIVERY-ACCEPTANCE PROTOCOL OF THE LOCATION AND OF THE BENCH MARK BOLLARDS PROCES- VERBAL DE INCEPERE A LUCRARILOR / WORKS COMMENCEMENT PROTOCOL PROCES- VERBAL DE TRASARE A LUCRARILOR DE / PROTOCOL FOR LAYING OUT WORKS OF PROCES- VERBAL DE VERIFICARE A COTEI DE FUNDARE / PROTOCOL OF THE FOUNDATION LEVEL VERIFICATION PROCES- VERBAL DE VERIFICARE A NATURII TERENULUI DE FUNDARE / PROTOCOL OF FOUNDATION SOIL TYPE VERIFICATION PROCES VERBAL DE RECEPTIE A TERENULUI DE FUNDARE / PROTOCOL OF ACCEPTANCE OF FOUNDATION TERRAIN PROCES- VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE / PROTOCOL FOR QUALITY VERIFICATION OF WORKS WHICH BECOME HIDDEN PROCES- VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA / PROTOCOL OF QUALITATIVE RECEPTION PROCES- VERBAL DE VERIFICARE A ASPECTULUI BETONULUI DUPA DECOFRARE SI POZITIONARE GOLURI TEHNOLOGICE SI DE INSTALATII / PROTOCOL OF CONCRETE ASPECT VERIFICATION AFTER STRIKING AND TECHNOLOGICAL AND INSTALLATION HOLES POSITIONING PROCES VERBAL DE RECEPTIE / PROTOCOL OF RECEPTION CONDICA DE BETOANE / CONCRETE REGISTRY BORDEROU PENTRU TRANSMITEREA PROBELOR DE BETON / REGISTER FOR TRANSMITING CONCRETE SAMPLES DETERMINARI PE BETONUL PROASPAT- REGISTRU PENTRU URMARIREA TASARILOR / TESTS ON FRESH CONCRETE REGISTRY FOR ALIGNMENTS PROSECUTION BON DE COMANDA PENTRU BETON / ORDERING CUPON FOR CONCRETE NOTA DE COMANDA OTEL BETON / ORDERING NOTE FOR CONCRETE IRON NOTA DE COMANDA CONFECTIE METALICA / ORDERING NOTE FOR METALLIC CONFECTIONS PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNEA LA RECE PENTRU CONDUCTE SUBTERANE EXTERIOARE DE APA / PROTOCOL FOR TIGHTNESS TEST AT WATER TEST FOR EXTERIOR UNDERGROUND WATER PIPES PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNEA LA RECE INSTALATII SANITARE CONDUCTE INTERIOARE DE APA RECE, CALDA SI PENTRU COMBATEREA INCENDIILOR / PROTOCOL FOR TIGHTNESS TEST AT WATER TEST FOR SANITARY INSTALLATIONS INTERIOR HOT AND COLD WATER PIPES AND FOR FIRE FIGHTING PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE ETANSEITATE A CONDUCTELOR EXTERIOARE DE CANALIZARE / PROTOCOL FOR TIGHTNESS TEST OF EXTERIOR SEWAGE PIPES PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE ETANSEITATE A CONDUCTELOR

20. AQ / SCCE/ 42 21. AQ / SCCE/ 43

ANTETUL SOCIETATII COMPANY LETTERHEAD

DENUMIRE SOCIETATE/COMPANY NAME ADRESA/ADRESS TEL / FAX

FORMULAR COD FORM CODE AQ / SCCE / 00 ACT.2 REV.0 PAG.2 DIN 4

LISTA FORMULARELOR A.Q. APLICABILE LA SANTIERUL TIMISOARA A.Q. FORMS LIST APPLICABLE TO TIMISOARA SITE INTERIOARE DE CANALIZARE / PROTOCOL FOR TIGHTNESS TEST OF INTERIOR SEWAGE PIPES 22. AQ / SCCE/ 44 PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNEA LA RECE *)LA INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA / PROTOCOL FOR TIGHTNESS TEST AT WATER TEST *) AT CENTRAL HEATING INSTALLATIONS 23. AQ / SCCE/ 45 PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNEA LA CALD *)LA INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA / PROTOCOL FOR TIGHTNESS TEST AT HOT WATER TEST *) AT CENTRAL HEATING INSTALLATIONS 24. AQ / SCCE/ 46 PROCES VERBAL PENTRU MONTAREA CONDUCTELOR TEHNOLOGICE / PROTOCOL FOR TECHNOLOGICAL PIPES INSTALLATION 25. AQ / SCCE/ 47 PROCES VERBAL PENTRU SPALAREA INSTALATIEI / PROTOCOL FOR INSTALLATION WASHING 26. AQ / SCCE/ 48 PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE PRESIUNE RETELE TERMICE*) / PROTOCOL FOR PRESSURE TEST AT THERMAL NETWORKS *) 27. AQ / SCCE/ 51 PROCES- VERBAL DE CONTROL A CALITATII LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE / PROTOCOL FOR QUALITY CONTROL OF WORKS IN DETERMINANT PHASES 28. AQ / SCCE/ 52 PROCES- VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR / PROTOCOL OF RECEPTION AT WORKS COMPLETION 29. AQ / SCCE/ 53 PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA CONSTRUCTIE MAXIM P+1E / PROTOCOL FOR FINAL RECEPTION AT MAXIMUM G+1F BUILDING AQ / SCCE/ 54 PROCES- VERBAL DE RECEPTIE FINALA CONSTRUCTIE > P+1E / PROTOCOL FOR FINAL RECEPTION AT CONSTRUCTION HIGHER THAN G+1F 30. AQ / SCCE/ 55 PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI / DELIVERY-ACCEPTANCE PROTOCOL FOR THE TECHNICAL BOOK OF THE BUILDING 31. AQ / SCCE/ 56 REGISTRU EVIDENTA PLANSE LA SANTIER / REGISTER FOR DESIGNS EVIDENCE AT SITE 32. AQ / SCCE/ 57 REGISTRU COREPONDENTA PRIMITA / REGISTER FOR RECEIVED CORRESPONDENCE 33. AQ / SCCE/ 58 REGISTRU COREPONDENTA TRANSMISA / REGISTER FOR TRANSMITED CORRESPONDENCE 34. AQ / SCCE/ 59 ADRESA / ADRESS 35. AQ / SCCE/ 60 MINUTA SEDINTA / CONFERENCE MINUTE 36. AQ / SCCE/61 RAPORT SAPTAMANAL / WEEKLY REPORT 37. AQ / SCCE/62 RAPORT LUNAR / MONTHLY REPORT 38. AQ / SCCE/63 PLANIFICARE LUCRARI PROPUSE A SE EXECUTA IN SAPTAMANA / PLA NIFICATION OF WORKS PROPOSED TO BE EXECUTED IN WEEK 39. AQ / SCCE/64 CERERE DE APROBARE INCEPERE LUCRARI / SOLICITATION OF APROVAL FOR WORKS COMMENCEMENT 40. AQ / SCCE/65 CERERE DE MODIFICARE PROBLEME DE PROIECTARE / SOLICITATION FOR DESIGN PROBLEMS MODIFICATION 41. AQ / SCCE/66 FORMULAR PENTRU COMUNICARE DE SANTIER / SITE COMMUNICATION FORM 06.04.2005 INTOCMIT / MADE BY, DIRECTOR CALITATE / QUALITY MANAGER

ANTETUL SOCIETATII COMPANY LETTERHEAD

DENUMIRE SOCIETATE/COMPANY NAME ADRESA/ADRESS TEL / FAX

FORMULAR COD FORM CODE AQ / SCCE / 00 ACT.2 REV.0 PAG.3 DIN 4

LISTA FORMULARELOR A.Q. APLICABILE LA SANTIERUL TIMISOARA A.Q. FORMS LIST APPLICABLE TO TIMISOARA SITE ING. / ENG. DUMITRESCU DORIN