PROZA REALISTA În dicţionarele de specialitate , termenul de realism (fr. realisme = reel “real”) apare cu două sensuri.

Primul se referă la “reprezentarea veridică a realităţii, opusă idealizării şi fanteziei”, avându-se în vedere ideea existenţei unui raport al literaturii cu realitatea pe care o transfigurează, în conformitate cu principiul mimesisului. În consecinţă, se discută despre un “realism etern” (Van Tieghem), nelimitat la o anumită epocă istorică, identificabil în operele în care scriitorii, dotaţi cu spirit de observaţie, surprind aspecte ale societaţii timpului, reflectând adevărul vieţii. Cea de- a doua accepţie a termenului are în vedere curentul literar manifestat în Franţa, apoi, prin fenomenul de “iradiere”, în tările europene, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Primul manifest realist este semnat de Honore de Balzac, în prefaţa ediţiei din 1842 a Comediei umane. Marele scriitor francez îşi propunea să zugrăvească societatea contemporană, considerându-se “un pictor mai mult sau mai puţin fidel (…) al tipurilor umane, povestitorul dramelor vieţii intime, arheologul mobilierului social, nomenclatorul profesiilor, înregistratorul binelui şi al răului”. În 1857 este publicat studiul Le Realisme al lui Jules Champfleury, considerat, de altfel, adevăratul teoretician al acestui curent literar. Aici este prezentată doctrina noii arte literare inspirate din prezentul social, imaginaţia fiind considerată “regina erorii şi falsităţii”. Contemporan romantismului, aflat în momentul de maximă înflorire, realismul se bazează pe dezvoltarea epicului (specia preferată fiind romanul), pe tipicitate (pesonajele sunt “tipice în împrejurări tipice”), pe determinismul social (în sensul că omul este produsul mediului în care trăieşte). Descrierile sunt minuţioase, valorificându-se tehnica detaliului semnificativ. Preocuparea pentru social şi economic, prezentarea veridică a realităţii, atitudinea lucidă, critică a scriitorului subliniază aspectul monografic al creaţiilor realiste. Adoptând un stil sobru, impersonal, autorul, omniscient şi omniprezent,devine un stăpân atotputernic al textului, al lumii prezentate, ca în operele semnate de Balzac, Dickens, Stendhal, Flaubert, Dostoievski, Thackeray, Twain, Tolstoi sau Cehov, pentru a menţiona doar numele celor mai importanţi reprezentanţi ai realismului din literatura universală. În ceea ce priveşte literatura română, se constată faptul că realismul se manifestă simultan cu romantismul şi clasicismul, în perioada paşoptistă. Elemente realiste apar în fiziologiile lui M. Kogălniceanu şi C. Negruzzi, în romanul lui N. Filimon, Ciocoii vechi şi noi, şi, mai târziu, în romanele lui D. Zamfirescu din Ciclul Comăneştilor. Estetica realistă este impusă definitiv de Ioan Slavici, în nuvelele sale, dar mai ales în romanul Mara, creaţii cu un accentuat caracter monografic. Realismul lui Slavici este continuat de L. Rebreanu “excepţional observator al concretului, mare creator atunci când, pornind de la palpabil, privind cu un ochi pipăitor, el surprinde esenţele, acestea devenind psihologii şi destine”. (C. Ciopraga). Scriitorul a promovat unul dintre principiile fundamentale ale realismului, cel al verosimilităţii, opera sa, aproape în totalitate, fiind, în termenii propuşi de Stendhal, “o oglindă purtată de-a lungul unui drum…”. În spiritul predecesorului său francez, Rebreanu mărturisea că: “Este, negreşit, o oglindă a vieţii literatura, dar o oglindă selectivă, sintetică, în care arată sufletul cel mare şi etern al omului şi al neamului…”. Romanul Ion, publicat in 1920,

demonstrează că, într-adevăr, pornind de la realitate, pe care a transfigurat-o artistic, autorul şi-a creat “o altă lume, nouă, cu legile ei, cu întâmplările ei”. Este bine cunoscut faptul că, în elaborarea primei sale capodopere, Rebreanu a valorificat întâmplări reale (scena cu ţăranul îmbrăcat în straie de sărbatoare care sărută pământul “ca pe o ibovnică”; destinul Rodovicăi, tânără din satul lui natal , sedusă pentru averea ei de “cel mai becisnic flăcău”; discuţia cu Ion Pop al Glanetaşului, “un flăcău din vecini, voinic, harnic, muncitor şi foarte sărac”). Dincolo de conexiunile pertinente ce se pot stabili între operă şi realitate (conexiuni ce alcătuiesc, în opinia lui A. Marino, “subsratul antropologic” al textului literar) Ion rămâne primul roman românesc modern, de factură realist-obiectivă. Tema abordată este una cu tradiţie în literatura noastră. Rebreanu surprinde satul românesc ardelean la începutul secolului al XX-lea, cu cele două mari probleme ala sale: cea socială şi cea naţională. Temei rurale i se asociază însă şi tema iubirii adaptată la realităţile satului dintr-un anumit moment istoric. Titlurile celor două părţi ale romanului (Glasul pământului, Glasul iubirii) sunt sugestive din acest punct de vedere, eroul, Ion, nereuşind să împace cele două chemări antagonice. Impresia de verosimil este creată de începutul creaţiei, construit pe motivul central al drumului. O prima semnificaţie a acestuia este de cale de acces, de liant între realitate şi universul ficţional. Devine însă şi metaforă anticipativă a traseului existenţial parcurs de Ion, iniţial oscilând între cele două “glasuri”, în cele din urmă pierdut în noianul atâtor destine dramatice. N. Manolescu îi conferă statutul de personaj în cadrul textului, fiind prezentat, simetric, şi în final. Astfel romanul devine un univers “închis şi rotund”, un “corp sferoid” (sintagma propusă chiar de autor). Circularitatea are în vedere şi organizarea capitolelor din cele două parţi (1-13, 2-12, 3-11; 4-10 etc.). Primele paragrafe ale romanului evidenţiază statutul de narator omniscient şi omniprezent, care prezintă, la persoana a III-a singular,oameni, fapte şi locuri. Asemenea unui demiurg, el creează iluzia unei lumi aevea. Bogăţia toponimică din primele pasaje ale cărţii subliniază, de asemenea, aspectul ei realist, denumiri precum Cluj, Armadia, Jidoviţa permiţând plasarea exactă a acţiunii într-un anumit spaţiu. Perspectiva panoramică iniţială se restrânge treptat, cititorului fiindu-i descris satul Pripas, dinspre exterior (drumul de acces) spre interior (curtea Todosiei, văduva lui Maxim Oprea). E duminică şi lumea e adunată la horă – alt motiv important al romanului, interpretat de N. Manolescu drept “o horă a soartei”. Naratorul are acum posibilitatea să prezinte personaje, să configureze conflicte, să anticipe derularea acestora. Hora apare ca o formă tradiţională a vieţii comunităţii cu multiple funcţii revelate în chiar gruparea personajelor. Astfel, se constată că se ţine cont de vârsta, de starea civilă şi de starea socială a eroilor, ultima menţionată fiind de altfel cea mai importantă. Bogătani precum Vasile Baciu, Toma Bulbuc, George Bulbuc îi resping pe sărăntoci (Ion Glanetaşu sau Dumitru Moarcăş) . Pământul determină în comunitatea rurală poziţia socială şi autoritatea morală. Acesta constituie atât miza conflictului exterior, între Ion şi Vasile Baciu, cât şi a conflictului interior, al eroului care oscilează între atracţia thanatică si cea erotică. Acest aspect este sesizat printre alţi critici de către Constantin Ciopraga ,care afirmă că: “Dramă a pământului, Ion e în acelaşi timp un roman al iubirii tragice şi al morţii (…)”. Dacă un prim plan al romanului urmăreşte destinul lui Ion Pop al Glanetaşului, în paginile primului capitol se configurează şi cel de-al doilea plan al acţiunii ce îi are în centrul atenţiei pe intelectualii comunităţii rurale, preotul Belciug şi învăţătorul

Herdelea. Biserica şi şcoala sunt instituţii prezente permanent în viaţa satului, reprezentanţii acestora bucurându-se de un statut aparte, după cum se observă de la prima lor apariţie, la horă, când sunt trataţi cu deosebit respect. În episoadele colaterale firului narativ principal este prezentată rivalitatea celer doi “domni”, din motive diferite. Aspectul monografic al scrierii este aşadar evidenţiat de primul capitol, îndeosebi prin prezentarea detaliată a horei. Al Piru nota că în Ion autorul “a vrut să dea senzaţia vieţii plenare şi în acest scop a procedat la acumulări succesive de întâmplări”, dintre care unele “momente capitale ale existenţei” (naşterea, nunta, moartea), “momente caracterizate printr-o anumită peridiocitate(hora, cheful la cârciumă,bojotaia ),“momente neprevăzute”(bătaia dintre flăcăi, încălcarea răzoarelor, probozirea în biserică, spânzurarea cârciumarului Avrum etc). Sunt tot atâtea secvenţe decupate din viaţa de zi cu zi a satului. Eroul romanului este tipic pentru lumea căreia îi aparţine. Şi numele său, atât de comun, devine un simbol. În Addenda la Jurnalul I scriitorul precizează că “Ion simbolizează pasiunea ţăranului român pentru pământul pe care s-a născut, pe care trăieşte şi moare”. Judecat diferit de critici( Lovinescu îl consideră “o figură simbolică, mai mare decât natura”, în timp ce Călinescu îl vede drept “ o brută”), Ion este, cu siguranţă, un personaj complex, contradictoriu, “sufletul lui având destule cute ascunse, greu de sondat”(Constantin Ciopraga). Patima ancestrală pentru pământ, dublată de dragostea pentru Florica, cea mai frumoasă fată din sat,dar şi foarte săracă, îl conduce în cele din urmă la un sfârşit tragic. Dându-şi seama că “Dragostea nu ajunge în viaţă. Dragostea e numai adaosul. Altceva trebuie să fie temelia.”, flăcăul o seduce pe Ana , fiica bogotanului Vasile Baciu. Intră în posesia pământului atât de dorit, dar conştientizează, prea târziu, că fără a trăi alături de femeia iubită, nu poate fi pe deplin împlinit, după cum mărturiseşte: “ Ce folos de pământuri dacă cine ţi-e drag pe lume nu-i al tău!”. Ion devine astfel un erou tragic, pus în situaţia de a alege între două aspiraţii la fel de necesare împlinirii sale. Specifice realismului sunt şi tehnicile narative la care apelează scriitorul. Ca element de modernitate atrage atenţia tehnica numită a contrapunctului, prin intermediul căreia fiecare dintre cele 13 capitole prezintă un personaj, o familie sau un anumit aspect din viaţa satului. Circularitatea ( tehnică predilectă rebreniană) se realizează, după cum s-a menţionat, prin descrierea detaliată a drumului, în incipitul şi în finalul romanului, ca simbol al vieţii care îşi continuă cursul. Cu ajutorul tehnicii cinematografice sunt surprinse evenimentele din existenţa satului Pripas, autorul dovedind calităţi ale unui regizor desăvârşit. În ceea ce priveşte stilul, acesta se caracterizează prin acurateţe, concizie, sobrietate, Rebreanu fiind consecvent cu ideile sale teoretice expuse, printre altele, într-un interviu din 1926. Încă de atunci mărturisea :” Prefer să fie expresia bolovănoasă şi să spun într-adevăr ce vreau, decât să fiu şlefuit şi neprecis.Strălucirea stilistică (…) se face mai întotdeauna în detrimentul preciziei şi al mişcării de viaţă.” Oprindu-se asupra romanelor rebreniene, Constantin Ciopraga constata că , în cadrul acestora, “ Senzaţia vieţii reale, fără nimic idealizat, e continuă. Oamenii sunt vii, trăiesc, se agită.”Criticul evidenţiază astfel trăsătura definitorie a prozei scriitorului ardelean-realismul .Observând cu atenţie realitatea unei epoci şi promovând principiul verosimilităţii împreună cu tehnici narative specifice realismului, el a transformat concretul în imaginar.

În mod deosebit Ion, roman unanim apreciat încă de la apariţie, impresionează prin construcţie, stil, prin maniera obiectivă a lui Liviu Rebreanu de a surprinde o lume, autorul devenind un “ etre de son temps” şi, mai mult decât atât, un mare creator de viaţă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful