.

^,j;||(':'-;';v:-

Sw'^^^t^:'.,.f;
t
(,»<

:']
''
'

.-,:::,

5''

(('•

/

1

'

'

'

'

Jli|i::,^.':::::-: ::.::.:

iii:>l:^::^-'-:'-':^'
?;*!'

0"

•''

' i

;.

f'i.

»':/,,,'

:ft"':^':;:'^ ^, t
ll
ill
•.

\<\'':>i

t^ft

:••:.:;

Digitized by tiie Internet Archive
in

2011 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/patrologiaecur213mign

.

PATllOLOGIiE
CURSUS GOMPLETUS
sivi:

HIBLIOTIIIXA UMVLUSALIS,

IMLGKA,

L.MI-OU.MIS,

GOMMODA, OLGOXOMIGA,

OHNIPSS.

PATRLJI,

DOCTORIM SCRIPTORIIIOIE ECtLi:SIASTICORLM,
III

AB JEVO APOSrOLICO AD LNNOCENTH
rLoiui:iu:>T
;

|KMI'0IIA

HECUSIO CHRONOLOGICA
O.MNIUM OUJ: KXSTITKIiK

MONUMKNTOUUM

CATIIOMC/I'

TUADITIONIS PKK nUODKCI.M IMilORA

I^ICLLSLL S.ICCULA,
JUXTA EDITIONES ACCUR\TISSIMAS, INTKU SK CUMQUK NO.NNULLIS CODICIBLS M A.\ USC.HI PTIS CoLI.ATAS, PEHQUAM DILIGENTLU CASTIGATA DISSEnTATIO.MBUS, GOM.MENTARIIS LECTIONIRUSQUE VARIANTIBUS CONTINENTEr, ILLUSTRATA OMNIBUS OPERIBUS POST AMPLISSIM AS EDITIONES QU JE TRIBUS NOVISSIMIS S/ECULIS DKBENTUR ABSOLUTAS DKTECTIS, AUCt.V INDICIBUS PARTICULARIBUS ANALYTI':IS, SINGULOS SIVK TOMOS, SIVi: AUCTORES ALICUJIS MOMKNTI
;
',

;

sui5Si:QUKMmi;s, donata CAPITULIS intra ipsum te.xtu.m rite dispositis, nkcno.n et titui.is singularu.m paginarum mai.ginkm superiorem DisiiNGUENTiBys subjectamque .matkriam significanti bus, adornata OPKIilBUS CUM DUnilS TUM APOCRYPIIIS, ALIQUA VEBO AUCTORITATE IN OliDINE Al) TliADITHjNKM ecclesiastic.am pollentibus, amplikicata; duobus indicibus generalibus locupletata alikro scilicet iiellum, quo consulto, quidquid unusqulsquk patrum ix quodlibet tiiema scripserit uno intuitu conspici.vtur altero schiptuh.e sach/e, e.v quo lectohi comperire sit ubvium quinam pathes kl' in quibus operum suorum locis singulos singuloiium libhorum scriptur.4i tkxtus com.mkntati sint. editio agcuratissima, ccterisque omnirus facile antkponenda, si pkrpkndaniur ciiaractehum nhlditah, ciiarta; qualiias, intkgritas textus, pkrfectio corrkctionis, operum recusorum ium varikias tum numerus, fohma voluminum pkrquam commoda sibique in 10 lo operis decursu consiantkr SIMII.IS, PRETIl RXIGUITAS, PRyESER ITMQUE IS IA COLLECTIO, UNA, METHODICA ET CIIR0N(JL0GICA SEXCENTORUM FRAGMKNTORU.M OPUSCULORUMQUE IIACTENUS IIIC ILLIC SPARSORUM, PRIMUM AUTEM IN NOSTBA RIBLIOTHECA, EX OPERIRUS AD OMNES ^^TATKS,
;
;
:

;

:

,

I.OCOS,

LINGUAS FORMASQUK PERTINEN ITBUS, COADUN ATORUM

SERIES SECUNDA,
IN

QUA PRODEU.NT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUK KCCI.KSI/l': LATIN.H A GREGORIO JIAG.NO AD IXNOCE.NTIUJI III.

ACCURANTE
Kihliotlicese

J.-P.
Cleri
SIVK

MIGNE,
I

iiiiiierHte,

CIRSUU.M

COMPLKroHIIM

I\

Sl.NG

ULOS .SCIKNTI.E

ECCLKS A

ST

I

C

.t:

RAMOS KniTOHH.

VENEUNT MII.LE KT PATROLOGIA RINA EDITIONK TYPIS MANDATA KST, AI.IA NKMPK LATINA, AI.IA GR^.CO-LATIN A OCTINGENTIS ET MILLE TRECENTA GR.E.:0SEXAGINTA ET DUCENTA VOLUMINA EDITIOMS LATIN^E TRECENTIS FHANCIS III LATIN.-E. MERE LATINA UNIVERSOS AUCTORES TUM OCCI DKNTALES, TIM OHIKNTALKS EQUIDEM AMPLECTITUR VERSIONE LATINA DONANTUH. AUTEM, TN EA, SOLA
.

;

;

patrolo(;l^^:

tomus ccxiil
.\IL

SICARDUS GRE.MOXENSIS LPLSCOPUS. PLTRUS SAHNLNSIS. ANONV.MI S.KCULI

IN VIA

DICT.V

EXCUDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM, l)'AmiQm, PROPE I'ORTAM LUTETLE PARISIORUM VULGO WtiyFEIi NOMINATAM,
SEr I>ETir-MOMTIU)lGE
iSr)0

^EY PLACE lUHONTO 5, CANADA,

D£C ^i

m\

SytlCl

LUM

XI n.

SICARni
CHEMONENSIS EPTSGOPl

MITHALE,
SIVE

DE OFFICIIS EGCLESIASTICIS SUMMA,
NUNC PRIMUM
IN

LUCEM

PKODH JUVIA APOGUVPHUM QUOD ASSERVATUR

IN

BIBLIOTHECA

COMITIS

DE LESCALOPIKR.
A(.r.EDUNT

EJUSDEM SICARDI CHRONICON
E\ EDITIONK MURATOHII
;

FETKI $AKIVE.^SIS III8T0KIA ALBIGEXSIIIU
VOLUMEN CLALDUNT

ANONYM! S/ECULI XH.
ACCURANTE
J.-P.

MIGNE

BIBLIOTHEC^ CLERI II\IVERS;«
SIVK

CURSUUM COMPLETORUM

IN

SliNGULOS SCIENTI/E

ECCLESIASTIC/E

KAMOS

EDHORE.

TOMUS UNICl
I

S

!

B i 9
l

I

m

VENIT 7 FRANCIS GALLICIS.

EXCUDERATUR ET VENIT APUD
IN VIA

J.-P.

iMIGNE EDITOREM,

DIGTA DAMBOISE, PROFE PORTAIM LUTETLE PARISIORUM VULGO D'ENFEI\ NOMINATAM,
SEU PETIT-MONTROUGE

1855

ELENCHUS
AUCTORUW ET OPERUWI
QUI IN HOC

TOMO

CCXIII

CGNTINENTUR

sicvnnrs
Milral»'. si\«'

(:i{i:m()ni:\sis

kpiscopus
Col.
''

Simmia

«le

oniciis ecolesiasticis.

Chronicon.

487

PETIJ S SAKNKNSls SIVK VALLIS SAUNAII MONACHUS.
Hisloria
Albifiensiimi.

o4l

ANONYMI S.KCULI
(Hoiiiin serienj videin OriJinr

Xll.

rennn ad

calceni vohiniinis.i

ExT^^pisL. .MIG.NE, au Petit-Montrouge.

wmm^

NOTITIA IN SIGARDUM
CREMONENSEM EPiSCOPUM
(MvuATORi, Rcr.
Iial.

Script., tom. Vll, p. 'J25, in Prxf.

a.|

Chvonicon Sicardi)

Sicardi Crcirononsis cpiscopi, non solum nieminit, sed simnl scripla rcconset doctissimiis vir iniliianliqua amicilia junclus Frr.ncibcus Aiisius CremoMcnsis, ordinum in sua palna conscrvnlor, el de oadem patrii oplinie merif.us in sua Cr..momi liierata lom. I, ad ann. II80. lu veio illc Sicardi libros iioc ordinc recenset. Acla -it obiins saucn Homoboni qui ipsius Sicardi tempore saiictiiale vila% et miraculis floruit, et curante ipso prijesule (ut in Chronico Sicfwdi habetiir ad auni^m 4198) i-.i canoucm sanctorum ab Innocentio 1)1 papa est relatus. Chronicorum libri diversiy de quibus infra agemus. Traciatus de humilitat"., cujus rei testem Arisius profert Fanusium, Campanum, in libro l)e illustr. ludiie familiis. Verum Fanusii liber, in Ambrosiana bibliotheca asservaJ.us, a pseudonymo, et certe pseudographo scripioro compositus mihi semper visus e^^t, ac propterea illius lidei acquiescere non lacile velim. Historiam quoquc, seu Vtlas Homtinorum ponitficum a Sicardo collectas anie Aiisium Haphael Volalerranus initio Commenqjie

libros quosque, sed lantum llistoricos enumerans, quibus luerat usus, Mitrale imperatorum a Sicardo episcopo Cremonense compositum memorat. Quod est ad Summarn de offici^s, eam Antonius Possevinus ex Lelando innuit, eamque in bibliolheca Vaticana asservari aiunt. De hoc opere, mihi incomperto, rihil aliud add?m. Verum praeterire non possum, quae de Sicardo nostro hai)et singularis conditionis vir Gerardus Joannes Vossius, lib. 11, cap. 53, De Hisloric. Latin. Auimadvertit ille, a Raphaele Volaicrrauo intereos, qui Vitas Romanorum poniificum iradiuerunt, Sicarduin nostrum referri, et proxime collocari post Sigebertum et Hugonera Fioriacensem Sicardo auteni subjungi Godefridum Viierbiensem, qui claruit anno IIS^S, Mi omnino, inquit Vossius, sistandnmsit Volaterrano, vixerit Sicardus circa annum MCO. Nullus certe nobis dubitandi locus est quin Sicardus anno 1160 in vivis fuerit, ipsoque tempore qiio Yilerbiensis Coruerit. Sed quia ad annum usque 4215 suani Sicardus setatem produxil, et vilam Godefridi sua excessil, propierea priorem locum acquius Viterbiensi quam Sicardo, Volaterranus dcdisset. Pergit scribere Vossius, semirari, cur Posscvinus Sicardum memorans tam antinuum scriplorem, addat tamea ebae liunc illum. Sicardum Cremonensem^ cui Scliolia sua dicavit Laurentius Lauretus^ Carmeliia^ cum Lauretus circiier annum Cliristi 4570 iloruerit. At, Posseviuus, Sicardi nostri mentionem faoiens, ail ad quem Scholia reliquit Laurenlius Lauretus^ etc. IIoo est non Sicardo viventi ea Scliciia oblulil, sed Sicardi tandiu vila funcii libroi>e o^ciis ea addidit Laureius; ac proinde nuila hic antilogia. Sicardus in Chronico, ad annum 1479, Offredum Ciemonensem episcopum ordinatorem meum appellat. Tum narrat, se anna 1185 a Lucio lil subdiaconatus honore aiictum. Aijno vero 4485 addit Quo annu ego Sicardus prresentis operis comptlator etscribay Cremonce^ licet indignus^ electus sum nd episcopale o(ficium. Proxime sequenti anno ejus opera inter Fridericum I imperatortm et cives Cremonenses resiauraia est pax. Anno4187, eorumdem civium precibus ac amore ducuis, in Germaniain iter suscopit, ut resarciendi castri Manfredi veniam ab Iraperalore irapetraret. Ad annura 4494scriijii, Casirum Jovisaitje (iiuiic Genivolta} a se inchoatum, ac feliciler consummatum ; aniio vero 4499 se Romam peregre prolectum fuifise, qua occasione ab Innocentio 111 papa impetravit ut coelitura albo inscriberetur beatus Homobonus, Cremonensis oivis, nou niuUo antea e vivis ereptns. Anno 1203 in Armeniam se contulit, ibiquc versatiis est una cum Pelro cardinali aposloiicac: sedis legato; atque anno insequeiui Constanlinopolim profectus, in tcmplo Sanctae Sopliise solemnera jussu ejusdem legati ordinationem clericorum ceiebiavit. Quare vides deceplum Ughellum, qui in Catalogo episcoporum Cremonensium peregrinalionem Sicardi in Orientem ilUgavitanuo 1209, Regressus denique in patriara Sicardus, uli Ciemonensium monumenta leslantur, linem vivendi lecit anno 4245. \i\ codice Caesareo hac adnoiantur: Anno 1245 obtit pra'siil Sycardus mense Juniif liujus prcesentis operis cnmvitator. De anno cmortuali auctoris nostri h<T!^> ccrla reur; de mense dubitare me cogunt Arisius ii? Cremona literata, Ugheilus et alii, qui tradunt Sicardum ad plures abiisse die 2t) Januarit. Forlasse qui Vmdobonanse ms. olim scripsit , Jun. ibidein breviatum pro Januario in\eniens, incaute Jun. id est Junium^ legit. Christophorus Sandius in iNolis ad Voss.um De llistor. Latin.,

non

;

:

:

cum aiiniadvertisset, Sicardum anno 4215 postremo f:'.lo functum fuissc, postta suhdit Qua ergo ratione votuitChronicon suum produxisse ab origine mundi usque ad annum 1221, ul refert Lambecius lom. JI i)e bibliotb, Vindobonen.,pagr. 871? Non injut.a hoc petil Sandius. At ex verbis Cljroni<:i ipsius, quod Jiame vita concessisse; quae vero panca l>eciut: laudavit, conslare nunc potest, levera Sicardum annol215 sequuatur, apposita fuisse, uti usu venit, an alio scriplore, qiii Sicardi librum pcr amios quinque conii«•javit. Atque hic iterum audiendus est Gualvaneus de la Flamraa, qui cap. 247, ManipuU Florumms. narra^, anno 1214 profiigatos in beilico certamine fuisse Cremonenses a Mediolanensibus, addendo: Nec fuit unquam in populo Cremonensi sectindum Sycardw.n (acta tam enormis jaclura, Atqui tetenimi hujus pr^-3lii ne verbum quidem Estensis aut Vindoi)onensis codex habent; imo amborum narralio in annum praioedentem 421?» desinit. Quid hic dicendum ? Num Gualvaneo fuit codex, cui non Sicardus, sed quisquam alius, craentse liujus pugnae menlionem addidii? an vero integrum Sicardi Chronicon minimc nobis
:

(i)

HsBC inconsiderate Muratorius. Vide iafia Emin. cardin. Maii Monitu.Tfl ad Sicardi Milrale. Edit.

Patroi.. CCXIII.

^

H
«erTjnim
?

5ICARDI CREMONENSIS EPISCOPl
t^n

H

dubiiis sio, ao prrcipue quod lantam inier ambos liosce codlces mss. dissimilitucllnein iiiiuear. Ceierum hujus MediolantMK^i^ vicioriie ne ipsi quidem Anuales brevcs Cremoueusiuui, quus infra

iuui edilurus, ad anuuiu

liU

uicniiuerunt.

DE SICARDI MITRALT
ftcn

TRACTATU DE OFFICIIS ECCLESIASTICIS.
Miii, SpiciUg. Rom,, lom. VI, p. 583, Prsef. ad Fragroenla ei Miirali Sit-ardi.)

Sicardi episcopi Creraenensis, qui fuit Innoc^nlii
iiaido Guidunis in Rora. poniificum Viiis;

III

PP.

sequalis,

Chronicum
tamen

idcnlidera vidimus a Berw
in

quod tandem Chronicum Muralorius
in

sepiimo R.
vir

I.

S. volu-

mine

edidit, dociique episcopi alia

opera

pr^efatione recensuit. lllud

magnus

bis

ibidem

incaute diiit, pularese Sicardi opus, quod Milralis (liber) inscribitur, nihil esse aliud

quam unum ex
vei

Chronicis a Sicardo scriptis. Atqui

alii

ante Muralorium diserte

jam nominaverant Sicardi Mitralem
ponlificalis,
in

Summam

de

officiis, ita

ut Mitralis sit diclus pro cpiscopaiis vel
liiurgiara in

quandoquidcni episcoporum

minorumque sacerdotum
iiensi

eo volumine Sicardus exponit. Reapse

duobus codicibus ValiSycliardo Cremo;

canii hic pfseponilur operi lilulus, in
episcopo
;

uno quidem

:

lucipil Mitralis de

officiiSy

editus a

inallero

autem

:

Incipit iibcr qui

Mitratis dicitur , editus a Sicardo Cremonensi episcopo

ubi varielalem quoque scriplurae videmus Sychardas et Sicurdus. Vana igiiur Muralorii de argumeuio
Jlitralis opinione vel conjeclura depulsa,

nos hoc ipsum opus, perbonum hercle

et

haclenus non vulga-

.lum, paulo accuratius describemus. Constatcnim libris ix, qui
hi
tituli

suos singuli habent proiogos. Sunl auiem
dociissimns edilor, nos ad calccm operis

seu capilula.

(Capitulorum serlem,

quam

hic speclminis gratia exhibel

amandamus. Edit. Patb.)
Jgitur hic vidomus uberrimos lilurgicae rei fontes, quos diutius intra codicom pluteos, quasi in nativis
cavernis, detineri prope indignum est
:

si

enim inde

elicianlur,
hi

omnes

iliico

qui de ecclesiaslicis

officiis

aliquandosunt acluri, suos horlulos irrigabunt; neque
vcl antiquiiales Chrisiianas

solum, sed qui vel sua dubia dissolverc avent»

illustrare, praecipueque originem,

ordinem, ci praxim ofliciorum sacrorura

per singulos anni dies cognoscere. Certe
22i, o!2, Sicardi nostri,

jam Trombellius

in

tractatibus suis

De baptismo,

t,

I,

pp.

2^^i2^

quem

in

codice Bononiensi

legebat,

auctorilatibus aliquut ex libris tertio

Ego vero qui Sicardi opus in codice Valicano libenter leciitavi, vix mihi lemperare quod sane mediocris voluminis molem efficerel et, si idoneis eiiam scholiis adornareiur, jusli operis formam indueret. Est enim uterque codex Vat. in foK, spissai iii duplici laterculo conscripiionis, unus quidem integerrimus, octalis ferme Sicardian3e,aher vero uno soeculo posierior, qui in fine paucu desiderat. Interim lamen de vitae brevilate cogilans cl de impedimeniis volunUti saepe incidenlibus, ut Sicardi aliquid a mc sine mora leclores habeant, pauca confeci excerpla, qua» Gd sacra aedilicia vel ad ecclesiaslicara philologiam potissime pertiaenl, eaque preliosa prudentibus visum
sextoque usus
est.

poleram quin tolum lypis committerem

;

;

Ui conCdo. [Sequunlur Fragmenla.)

1^9 W <i«

MITRAI.E.

.

LIB.

I

(i

SICx\RDI
CREMONENSIS EPISCOPI

MITRALE
suu

Dl 0FFICII8 iCCLE 8IA8TICI8 Sllli.
(Nunc primum
in

lucem prodit juxLa apographum qaod asservatur

in biblioLbcca comilis

de rEscALOPiEa.)

PROCEMIUM AUCTORIS.
DivUem prudentera, qui necessaiios suos ad
ccr-

A

nos

licet

imilatorcs indigni penitus, et

imbecillcs.

nam

inviiare voluerit,

coenaculum
ornare,

et officinas

con-

tatnenad cultum paradisi, ad sacrameniumbapiismi,
ad coenam Domini, quje in Ecclesia sunt celebranda,
fratres et filios
invilaturi,

siruere couvenil, et

utensilia

pra;pararc,-

niinistros institiiere, vestibus decorare,
giila
il!e,

dcnium

sin-

prius de Ecchisia, quae

oflicia,

singulis assignare

minislris. Sic dives

paradisoelarcae, grandive coenaculoassimilaluraedilicanda,ornanda, et utensilibus ejus ageinus. Secundo

cui

omida

serviunt, in principiocreavit coelum,
ct

el

tt

rram, uiarc,

omnia quae

in

eis

sunt

*,

et

de institutione, et vcslibus, et habilu ministrorum,
lerlio

inundi machina
vit

cum mundialibus

fabricata,

forma-

de

officiis

eorumdem, quarto dc ordine

offi-

lum

hominem de limo terrae, ei inspiravit ei spiracuvitae, et posuit eum in paradiso voluplatis,. assignans ejus victui omne lignum pulchrum visu, et
scientiae

ciorum, quae non solum ponere, sed cliam

inienai-

mus ad unguerp

exponerc, inslitutiones singulorum,
institutionum.

et causas adjicientcs

Sed

in causis

Ad vescendum suave, praeierlignum
mali
';

boni

ct

prosequendis fortassis auctorum menies excedam,

cumque

(inis

universa^ carnis venisset corani

non tamen ob hoc velox, utaemulus calumniator arguet,

00

;

quia terra fuerat iniquilate replela, ad seminaoriginis

me

perniciosescripsisse;quiadicitAuguslinus
doctrina Christiana
'
:

rium secundae
omnibus
suris iu

conservandum, arcam

ei

de
ex.

in libro

De

Si quis in

Scri-

lignis levigalis, et imputribilibus fieri, et in
escis, quie

eam

B

pturis aliud sentit,

quam
omnino

ille

qui scripsii, nec pernisi

mandi possunt, ut essent ingresvictum, comporlari *, et Noe cum suis in*.

ciose fallilur, ncc

inentitur;

tamen

falli-

tur ea sententia, quae aedificat charitatem, ita fallitur

trare praecepit
ris visus est,

Magister eiiam noster

dum

in ter-

ut qui errore deserit viam, sed eo per

agrum

pergit,
esl
;

etcumhominibus conver£alus',volens cum fratribus suis et discipulis sccundum legewi
comedcre pascha,
dixit
illis
:

quo
si

via

illa

perducil,

si

via patet,
esl

conipicndus

via iatet,

docendus

viam non deserere,

ne

Ite

in

civiiatem,

et

consuetudine dcviandi cogatur in transversura vel

occurret vobis homo,

amphoram

afjnai bajulans, se-

pcrversum
rius

ire

;

cum

ergo auctorum

offieii

consiliaest

quimini

eum quocunque

introierit, el dicile patrifa-

non cxslilerim,

neceorum mcnles liberum
excursus aedilicandacsit

uiilias, ut

diversorium vobis assignet, ubi magister

ulterius indagarc, licet cxcedere, iibet in his cliani

cum

discipulis pascha

manducet, qui ostendetvobis
et ibi
6.

peragrare,
charitali.
5.

dum tamen

ulilis

coenaculum grande stratum, ^Gen.
i.
»

parate
*

*.

Sic et
7,
«

Gen. 2.

«

Gen.

Gen.

Rarijch.

«Marc.

U;

Luc.

"22.

'

Lib. u, cap. oG.

LIBER PRIMUS.
DE ECCLESLC .EDiFlCATIO.NE. ORNATU ET UTENSiLIBLS.

CAPUT PRIMUM.
DE iNSTiTUTioNE ECCLESi.c.

c
Is-

*"^^^'-

*

^^^^^

ubiqueDeusmagnus

in

eremo,in omni

ioco domiuationis cjus', bencdici possit, ct dcbcat in-

cIuecclcsiisbenediciteDeoDominedefonlibus
«

vocarijure lainen, opportuno lemporc,

curriiiir

a

Psal. 67.

Psal. 102,

;

i$

SICARDI C1;FM0NENSIS EPISCOn

jfi

tidelibuia.loraloriiiniquasi adprjeiorium.utauiiianl

A quoi
in

malleus, cl sCiMiris, et nullum
fuil

ferramemum
sed
oninia

mandaia Regis
fesi>iia?)l

jeterni; jurc proj^^erant

ad coenacujure
Dornini

construclione tcmpli

audilum,

lum. ui porcipianl de convivio

vituli sar^lnali;

extra Hierusalera prceparata, et dccenteraptata,suis
reiidita locis, aut cocmento nectebantur, ant clavis; quia in pace aRtcrnac beatiludinis non est tribulationibus lides examinanda, nec viia quavis perturbatione pulsanda. Sed qu.ne hic fuerinl castigata, illic

aJ sanciuarium, ubi juxta vocem

nwdio eoruin ; nec esl nova oraioriorum insti(atio,Pr^cepit DomiuusMoysi in monte Sinai ul facoret tabernaculum dc corlinis mirifice
D.^us habitet in

fabricaium, cujus una pars sancta, ubi populus sacriiicabat, altera dicebaiur

suis oi\linibus glulino chariiatis et vinculis iuserunlur, ct licet hic sit
illa

Sancta sanciorum, ubi

Hierusalcm, cujus parlici-'
et

sacerdotes

rainisirabanl, et levitae
est,

'•;qaod posiquam

palio

sit

iii

idipsum ", lamcn,

hictemplum

in

duo

veluslate consnniptum

}ussil

Dominus

fieri

dividiiur,quia superna curia in angelorum et homidifferentiam distinguiiur. Yerumtamen, et templum quandoque in designatione ponitur militanlis Ecclesiae, unde legiiur *« anle fores duas habuisse

templum, qaod Salomon aedi/icavit in paoe, operc inlriticum et a;ro toto f^mosum, duasque habens
priries, ut

num

tabernaculum ".

Ab ulroque
iii

nosira

maan-

lerialis ecclesia

formam

accepit, in cujus parte

i'^riore populus audii, et orat;

sanctuario vero

^

columnas, quarum una firmitas, altera robur app-llaba(.ur; prima signilicat palres antiquos, qui per
fldem vicerunt

Ergo pro diversilate partiuui, vel pro muUipIiciiaie locorumait Propheta, In ecde.%iis^ nou ecclesia, labernaculum; quia initincre faclum, quandoque geril lypuramnnclerns pr;«dicat, jubilaf et ministrat.
cii
;

regna et

operati

suni justiliam

:

Joseph

fuit

lirma columna,
»'

quam

separare nequivit

; secunda signilicat patres modernos videllcet npostolos et martyres testes Christi,

meretrix a justiUa

quia

mundus

hic transit, et concupiscentia ejus

qui nullo vciUorum
vclli
:

incursu poiucrea veritaie di-

•';

unde constat ex quatuor coiHinaruiH coloribus,
;

Paulus

fait

columna robusta, quam noquc
separa-

sicul raundus corapactusest ex qualuor clemenlis

inors, nequeviiapotuit a charilale Chrisii
re**.

erat enim quasi
in

mundus elemeniaius, imo quidquid
;

mundo

est in eo fuerat figur^tum

Deus ergo

in

Inde ellara est quod septem annis aedificatum, et

lobernaculo, Deus est in hoc mundo, velut in templo ChrisUis sanguinerubricato*'. Expressius vero

septem diebus legilur

-'

dedicatum

;

quanto enim

tempore

in

hac

vita, quae

septem diebus volvitur,
;

tabcrnaculum typum

j;erit

militantis Ecclesiae, qusc

pr«sens Ecciesia

conversalur

semper

aedificatur,

non habet

hic manentera

civitatem,

sed

futuram
quia ta* _

cura ad fidera aliquiconvertuntur,semperdedicatur.

inquirit; ideovjue dicilur tabt;rnaculum;

dum

per poenitentiam, et sanctam conversationem
illa

bernacula sunl militantiura
liijarum colores, quatuor
juslificaliones; in bysso

;

unde

et

quatuor cormililia

Domiiio consecranlur; ergo
ilinere, proprie

duo simul univerfuit iu

exprimuni

in hac

salem designant Ecciesiam, scilicetilludquia
militantem
pacifico,

enim retorta cxprimitur
in byacinlho raens eoelestia

caro renitens castitate;

quia in tempore ; istud, trumphantem. Nostra vero materiaiis Ec-

concupiscens; inpurpura<;aropassioni subjacens, in cocco bis lincla, mens Dei et proximi dilectione
prjeiulgens.

clesia, sicut

ab utroque surait formae originem et

institutionem, sic et in ulrisque pariler exirahit si-

Deus

igiiur in lab^rnaculo,

Deus

est in

gnificationem

;

significat ergo haec nostra malerialis

iideiibus suo

nomine congregatis
sancla,
acliva, in

universalem Ecclesiam, Curn audisuniversalem, intellige

Tabernaculi pars prima, qaae dicebatur
in qu?. populus sacrificabat, vila est

militantem ex gentibus, et ex Judaeis compaet

qua

clam simui
corpus

triumphantem ex angelis,
chorus raiiitantem
et

et

homini-

populus inproximi dilectionelaborabal; parsaltera, -quae dicebatur Sancta sanctorum, ubi levitac raini:8iribaiii, vita est

bus congregandam, etcongregatam; ejus ilaque partes
et

triumphanlem
duas

contempiativa,

in

qua

dilectioni

instituant;

vel,

quoad

railitauteni significat

et contempiationi Dei religiosorum sincera

converl>

vilas, activam et conlemplativara, aut duas Eccle-

safiovacat.ErgoinsaociaScripturatabernaculatria,

sias

Ue gentibus

et Juda:is«

Quoad iriumphantem
Merilo ergo
quasi in con-

primurainfigura tantum, ut labernaculum Moysis;

duo coUegia,

hominum

cl angelorura.

«ecundum
Dei.

in figura et veritate, ul raachina

mundi
popnli

Pr^pheta pluraliter
gregalione fideliurn,
rura
;

inlulil in ecclesiis

terlium in soia veritale consistit, ut

railitia

ex Judaeis
;;£

ei

gentibus converso^
id esl a

Tabernacuium
aedificavit,

vertitur in

lemplum, quia de

in

qua nos conversi
;

Basan,

confu-

militla curriturad triumph'jm.

Templum enimquod
in patria

sione peccatorum

betiedicile

Salcmon
possedit,

et

populus

et

pace

Domino

cui dulia =•;

Deo cui debeturlatria,. nos, innuam, potati de foniibus
ad ipsorum
elcgii,

gloriatemplum
Hlerusalem

significat

quod

a vero Sa-

Israelf id est doctrina aposiolorum, ut

lomone

pacifico de

vivis lapidibus
,

conslructum esl
^'^,

imitalionem praedicetis quos de Israel Christus

in ccjlesti

id est in visione pacisy ubi
;

ut faceret fontes aquae vivae saiienlis in vitara aeter-

Ecclesia percnni pace resuitat

ideoque dicitur

nam

*K

»0

E^od. 2o, 40.
»'

*'

111

R?g.
8.
•'

8.

"

1

Joan. 2.
^'

''

llebr.

13.

»MH

Rcg.

6.

»»

Psal. 121.
*'

^MII Reg.

7.

GciJ. 50.

''

Rom.

Ui Reg. 6, 8.

S.

Tho:n. 3 p..q. 25,

art. 2.

Joan. 4.

;

il

MITRALE.


A
si

LIB.

L
:

J8
Yidcle

CAPUT
Beiie lunJata est

If.

de ligno comedcrinl inobedientide, dicilur
^*
;

PE FUNDATIONE ECCLESlit.

ne forte sumanl de ligno vitx

propter peccatum

domas Domini

siipra

firmam pe-

inlerdicllur

hoc ligiaim, (luod prius non fuerat in<

tram ". Supra petram enim fundalur Ecclesia iii hunc modura. Pneparalum locum fundamenli aqua
benedicia pontifex ad abigendas
sias, vel sacerdos,
si

lerdictum, hoc esl corpus Christi.

Lignuin quod
vitac ^*
;

plantatum

est secus

decnrsus aqu?rum

>

dcemonum phaniain

quia qui manducat

episcopus adesse non possil,

xternam
judicium

*'

;

«

aspergat", ei lapidem crnce impressa
nie.nlo
**, et
:

funda-

sibi

carncm illam sed qui manducat et manducai et bibit

percipit
bibil
>

vitam

indigiic,

^*"*.

Per c;elera8

ponat decantans psalmos

:

Miserere mei, Deus
satictis '",
:

arbores odoriferas sanctos accipimus, quorum unus
fuit ille,

Fundamenta

ejiis in

montibus

eic,

qui dixit
*"";
>

:

«

Ego

sicut oliva rruclilirans
dicit
:

iii

cum

precibus et oratione competenti ut

«

emitiere

domo

Dei

de quibus quoquo

<

Filii

tui
>

dignare,

Domine Deus Pater omnipolens, angelum
coelis

sicut iiovcllaiolivaram, in circuitu mensae tuae^'.

tuum de
eo.
»

qui cuslodiat, foveat,

visitel et
et

de-

Quaiuor flumina, qualuor sunt evangelislae; aquas
de uno pectorc Doinini liaurienles, quibus
irrigatur, et Ecclesia fecui\datur; de

fendat hunc locum, et

omnes oranies

oraturosin

mundus
dicit
:

Haec dicens etagens^ episcopusconvertai se ad
id est

quibus
;

orientem,

orlum

solis aequlnoclialem,

non

ut

B
<

Elevaverunt flumina voces suas

*^

»

hunc

igilur

quidam
inensam

faciunt,.ad solis
erigat, et

ortum missam celebret

feslivalem
:

;

exinde
-

orientem ad orientem adoremus,

ut sole
vitje

illustre-

<

Fundamen
Hic est
i

mur, ab oriente visitemur, ligno
radisi fluminibus irrigemur.

fruamur, pa-

tura aliud

nemo

potesl ponere,

pra^ter id
'®.
>

quod poilia

situm est quod cst Clhrislus Jesus
petra super

CAPUT
Nuncvolet ad
carbunculo de

IIL

quam fundatur

Ecclesia, unde:
>

Super

DE ALTARI.

hanc pelram

aediiicabp Ecclesiam *';

lirmumqui-

dem

est, et stabile

fundamentum, quod nec venlis
in

me unusde seraphim,otassumpia altari tangat labia mea ^ Chrislus,

cedet, nec torrenlis impetu^ nec siilhcidio corruei.

homo, ingredere
jn fossa
'*,

hanc petram,

ei

abscondere

raaximus angelorum, angelus magni consilii^', mihi peccatori non objiciat, quare « assumis testamen-

hun)o

"*,

sta in

foramjnibus hujus petra
huic petra rostrurj

tum meum per os tuum "%
se altari assumpto, a

«

sed charitalis igne do

ut posteriora Domini videas, sequere lianc pe**,

quo

est

donorum omnium
allari

ple-

tram, utle sitientem reGcial

niludo ", mea lahia l^ngat, ut de

non loquan-

luum
Sl
.

allidas, ut renovetur, ut aquilae,

juventus lua
(]

Super hoc fundamenio positura

est fundaraen-

lurdolum aatvana, sedviris sacerdotalibus apppoUf banda. Noe itaque primus aliare construxisse
deinde Abrahara
casse leguntur
inteiliguntur
,

lura apostolorum et prophetarum,

dequo Apostolus: < Superaediticati supra fundamentum apostolorum et prophetarum ". Est ergo Christus fundamenlum fuiidamentorum; hsee domus ad ortum aequinoclialem
dirigitur, eo\|uod Ecclesia, quae militalin terris,

**%

Isaac

»* et

Jacob altaria

aedifi-

»",

quae non

aliud

quam

lapides erectl

superquos saaificia maclabaiU. Aliquando vcro i^nis de calo descendens oblalum sacriliciura

se teraperare debet sequanimiler in prosperis et a<lversis.

dit

'^
;

consumebat, unde Caln fratrem «uum occiquia iiiflammavit Dominus super Abel ct sa;

crificium ejus
vertitur,

ignis enira coelestis Abel sacrificium

Rursus aJ orientem
adoralur, juxta illud
**,
>

juslitiae colitur ^'; et ille,
:

cui

tum quia in ea sol nomen est Oriens,
nos Oriens-exalto

consumpsit; Cain vero sacrificium intacium remansit. Et vlde quod altaria et arae indifferenter
aliquotiijs

<

Yisilavit

inveniuntur

;

haec

lamen

diflerenlia es;
alia

tum quia
^'

in orientalibus

parlibusest paradisus

inter aliare et

aram, quoi^ altare^ quasi

rcs,

deliciarum

quem

Ecclesia recolit muIiipliGitate

vel alta ara dicatur, in
;

quo

sacerdoles incensttiii

signilicationum; hie est hortus condusus, fons si-

gnatus ^^ ubi
ubi lignum

Adam
;

posilus esl, ut operaretur et

adolebant ara vero quasi area, id estplana,vcr ab Moyardore dicalur quiain ea sacrificia ardebanl.
;

eustodiret illum

ubi lignum scienliae boniet mali
ubi
aliae

^

et eiiam aliare ses eliam fecitaltare de liKnis setim,

vitaj,

arbores

odoriferae,. ubi

quatuor flumina ex eadem scalurigine procedentia
^'.

tbymiamatis, quod vestivit auro purissimo '^ Saquoque altare aureum fabricavit ". Al> islis

lomon

In horto sunt

irrigaiio,

fomentum, arbores

et.

antiquis

patribus
in

altaria

modernorum sumpsere

fructus; in Ecclesia sunl l)aptismus, unclio, fideles^
et opeia,quaesapieniibus absconduntur, sed parvulis

exordium, quae

cornua qualuor erigunlur, quo-

rum quaedam

sunt uniiis lapidis, quaedam ex pluri-

revelantur
,

'*.

Quid per

Adam q)erarium
messem
^*^:

et

cu*'

bus componuntur.
Lapides in altaria
erecti,. et altare

stodem

nisi

ordinem

inteiligiraus

sacerdolalcm
^^
;

aureum,

ct

Ipsi sunt operarii, qui mittunluT ad

ipsi

haic nostra altaria lapidca
est lapis de

Cbristum

significant, qui

sunt vigiles qui cusiodiunt civiialem

de qiiibus.

monte sine manibus oxcisus ",
'•'

lapis

5*
^'

« I Cor. 5. Matth. 16. ««Matlh.7. «^Psal. 131. «^ Psal. 50. » Psal. 86. " Gen. 2. " Cant. 4. 6; Luc. 1. ^' Ephes. "i. ^* Zach. ^' .Malach. 4. 1 6; Exod. 53. ^* Psal. 102. ''' Cor. 2. '•3 I Joan. 6. 1. '^' '' Gen. 2. ** Psal. Ca»i. 5. Gen. 2. 38 Matih. M. '' Luc. 10. »^Gen.8. "Gen*
"Isa. 2.
2.
''

" Cant.

*»Psal. 51.

Psal. 127.

"

Psal. 92.
«^

^« Isai. 6.

"

Isai. «•

/'

^'sal.

49.

»'Joan.
2.

1,

i2.

"^Geu.^e.

«^Gen. 53.

Gen.

4.

»^Exod.2o.

"HIReg.8.

"

Dan.

10

SICARDl CREMONENSIS EPISCOPI

SO
el clauslra.

(;ondra(us, stabilis, super qiiem noslrarum oralio-

A

ndneclnnlurexedrse, coemeteria, turres

nora vola congeriuius. iMidc oraiiones
viiulum

\>cr

Jesum

ravimenlum, quod pedibus calcatur, vulgus
l»M

est,

Christuin Domiiium, lerminamus; siiper <|uem agniwii niuclamiis,
el

cujus laboribus Ecclesia suslcnlatur: cryplie sublanciF, suni eremiloe,
;

hx^dum,

dum

Christi in-

culloresequidem secretioris
longiludo ejus lon-

iioceiuiam, o;)era, pcriiili^wliam consecramus; super
«|U'.*m

vilie

doclrinis njualuor Evangelioium velut parie;

corpus Christi conficimus, quoniam
;

in

eum

libus surgunl in alta virlulum

crcdenlos ex eo reficimur

et

cum eo
t

qnasi

multa

ganimilas est quse patienter advcrsa lolerat, donec
ad palriani jiervenial
hilato sinu mcnlis
;

niembra coipiis unum,

el

quasi mulli lapides altojc
in

hliludo charilas cst quaj dlin

uiium ellicimur. Aureus
•*.

esl, (luia

co sunl

om-

amicos

Deo

et

inimicos

diligit

nes liiesauri sapienlUr, et scjenliap Dei abscondili
>

propler
r;v,

Deum.

Altitudo spes est retribuiionis fulu-

Arae quoq^ie ct allaiia
;

ciuccm Domini

reprj!-

quic prospera el adversa conle<nnii, donoc videat
in tcrra

sentant

agnus
in

igiiur, ct hx'dus, el

vitulus in ara

Lona Domiiii

vlvcnlium
nos

'"

;

sed quae in

Chrisius csi

crucc suspensiis, qui
lulil *', el t:'rram

cum

sil

inno-

modum
c

crucis fiunt,

mundo

crucrfigi

"S vel
illud
:

cens, peccala noslra

noslrae carnis

Cruciiixum sequi dobere oslondunl, juxla

perdorauil, et seraine Spirilus sancli fruge dilavit.

Qui vull post

mc

venire abnegei semclipsum, et
i

Gradus, quibus ad altare ascendilur, sunt martyres, " lollal crucem suam et sequatrir me ^'. Qu.c liunt quos, quia pro cjusaraore sanguinem suum fudere» in modum circuH significant Ecclesiam dilalaiam fines orbis lerrie « In sponsa in Canlico amoris ascensum purpureum appcr circulum orbis, unde peliavit " vel per ahare uniuscujusque lideiis vcrba corum '^, > vel- quod de ciiculo orbis pervccor, lapideum nuci soliditale , aureum sapicnli* niamus ad circuluro coronae lelcrniiatis.
: ,

tloie.

Per gradus viriutes accipimus, habens quin-

Muri lapidum cxmentati sunt rerigiosorum
ct

in fide

(lecim gradus, quibus

Salomon

in

lcmplum ascen'^ in

operalione fortium collegia
suis

,

vinculo charitatis

dendum

instiluit,

quos Prophela

quindecira

unita, infirmos

oraiionibus

munienlia

,

de

psalmis continue demonstravit, quos beatus vir as-

quibus lapides preliosi,

sunl omncs muri

lui Ilie-

censioues in corde suo disposuil. Hcec scala csl,

rusalem
salem

'^,
;

et alibi

:

<

AiA\C\cQnlur muri tui Hieruin

pcr

quam Jacob

angelos ascendere

et

dcscendere

»

crgo lapides

vidit ". Aliare

quoque locus

secreiior appellalur,

mines

in coUegiis, in

muris quatuor, sunl hoqualuor muiuli parlibus conet quadrati, preliosi

JuTla illud

Apocalypsis

"

:

Exivit Angelus de allari,

stitutis,

velin qualuor eruditis.vel qualuorvirtulibus

hoc

csi Christus dc loco secretiori. Altare
,

vero de

slabilitis,

omncs suntexpoliti

lignis seiim

est via

justorum munda,

videlicet,

q

el

i?emmati,id estmundi,

ei firmi, virlutibus ornati

fiinn ei incorrupla, ad offerenda sacrificia
prcpparala operum,
liir
;

bonorum

pcr manura
rutilant,

ubi carncs animalium mactanviliis et

summi artificisordinati^qui lanloamplius quorum quanto niagis charilate fervenl
;

quia carnem

liis

crucifigunt ", et

suam cum Deo in odorem

concupiscensuavitatis ho-

quidam sosliquidam nent el suslinentur, ut doclores, quidam suslinensustinent alios, ul aposloli,

stiam vivenlem

offcrunt ". Altare

thymiamatis,

mr

ut imbccilles, qui quanto diflei-cniius excelluni,

quod etiam

fuit

de lignis selim, auro veslitum ",
cminenles, oraet

est convcrsalio perfectorum, qui sunt rn fide firml,
sapii nlia fulgidi, qualiior virtutibiis

lanlo humiliores sedificium pius. elevanl, quos oiunes charilalapis anguiaris fidei unitate '% ct bitumine
(is

compa;^inat.
el

Camientum quo(jue constal ex

cajce,

tionibus

vacantes

ad suscipiendum
offercnda

fovendum

charilatis ignem, ad pra?parati
ria
:

virlutum libamina

studeamus itaque,

fratres, utnostraalta-

sabulo; calx est fervor charilatis, aqua Spiadmiscet, cum spiritns sanclus, quibus sabulum sine quirilualesde terrenis soUicitudinem gerunl,

aqua

per allare ad altare valcant pervenire.

CAPLT
DE PARTILIS
.

IV.

ECCLESl/f;.

1 A Lnpidcs preiiosi omnes muri

.

.

tui, et

uturres Hie.

D

bus iu hac vita non v,viiur, qui in efficiunt, conqualiunlur,et ictibusconslantiae murum * Urbs praeponunt, unde et paiieniiae antemurale ca nuirus et ponetur in fnriitudinis noslrae Sion, f f loriiiuuiin:» nusnrt;
:

fiuclibus saeculi

rosalem gemmis aedificabunlur
Ecclesia, ut habcat
crypiis, qiialuor parietibus longa

•', sic

sedificalur"

pavimenlum cum sublerraneis
lalaque surgal in
crucis formanliir,
in

Scriptuaniemurale " » in passione ; vel per muros hacreticorum imporras sanctas accipimus, quibus

lunitatem excludimus.

aliuin;

quaedam taraen
fiunt,

modnm

quaedam rotundac
tO(iue compactis
ct osliis
;

muris de lapidibus caemen
coet

lumen Fenestra^, quae tempcstatem excluduat, et turbini resisinducunt, sunt doctores qui ha:resum
tunt el ndelibus Ecclosiae lucem

cum

fenestris aliquibus obliquatis,
ct pulpita,

infundunt, unde

:

continensinfra se cancellos

lumnas cum basibu»
legulas, coclcas et

et capitellis, trabcs, tigna

respiciens per « En ipse slalpost pariclem nostrum, fencstras" ; > velatus enim pariete nostrae mortalilaiis

cum

luricatis tubulata

;

de foris

de alto nos per feneslras,id esl apostolos,

illu-

^»CoI. 2. '^lsa. -55. «Cant. 3. «• Exo^l. 50. Tobia. 1.". «•Psal. 2G. « Cant. 2. »' Ua. 28. "Isa. 26.

«
''

Psai.

T:,.
'•

*^Gen. 28.

"
"'

Cap. 8.
Psal. 18.

"

Gal. 4.
'^

*'

Rora. 42.
'•

"*

Cal. 6.

MaUh.

46.

Tob. 13.

PsaK 50,

;

2f
luinavit, qul illurriinal
iii

MITRALE.

LiB.

L
aulem

H
licet

omnem homlnem

venientem

A

noslra pulpila traxere orlglnem.el dicunlur pulpiin

IiuBC

mundum

".

quasi publica, ut quidam aiunl;
saepius ulamur, nulla

lapideit

Vitrum fencstrarum, per quod nobis radius solis
jaculalur,

tamcn

a myslerio vacanl. Pul-

mens doclorum

est quae caleslia per sp;-

pitum

est igitur vita perfeclorum.
,

Superemincnsitaperfectioris vil;e

Ciilum i« acnigmale contemplatur, vcl per quanivelut

que ponlrfex innuit

quod merito

pcr specuium in jenigmate nobis sol verus illabilur
•"
;

artioneui vulgi transcendat intelligenlia sacramcn-

et vide quia

feueslrae

id esl inluslaliores fiunt,
**
;

quandoque ol>liquantur, quod Salomon excogltavit
sinum cordis quan-

lorum,qu3e ad inslar a^risnulla diuiurniialedeliciutjt,
vel in doctrinis apostolorum,
ses fuere

qui usque adeo sicui

quia doctor, qui jubar supernse contemplalionis,

sonori,
"",
i

quod

c

in

omncm

terram exivit

vel ad

monumenlum

perspicit,

sonus eorum
bajulando

Transcendat eliam imitaiione Dose ipsum

(loque dilalat, et ad majora capcscenda solerli exercilatione se prseparat. Vel perfenesiras, qu.x clausae

minicie passionis,
^'',

abnngaudo, cruccui
'*
;

el in

cruce Dominr gloriando
a ligno; transcendat

quia
in li-

turbinem excJudunt,

patulae

includunt, intellige

Dominus rcgnavit
est lapis

autem

quinque sensus corporis, qui circumcisi, sunt janua vitae; lasciAi, sunt ostia mortis, unde Jeremias

dei soliditate, et se vicarium Chrisli

oslendat, qui

angulans

inter utruraque

medius ", sicut

"

:

morsinlralpeifenestras noslras;si extraquoq^ie
patent
^'.

"

ct

hicest inter clerum et popiikim collocatus.

stringuntur, ne vanitates hauriant, el intus ad dona
spiritualia

Columnae quaedomura

fulciunt, sunt episcopi, qui

Vel per

fenestras Scripturas
et in ecclesiis

machinam
tei,

Ecclesiae verbo

et viia sustcniant, qui

intellige sacras,

quaenocua prohibent,

propter sonoritatem divini eloqui
ut in Canticis
"'
:

dicunlur argen-

habitanles illuminanl, ba» quoque inlus suntlaliores

«

quia mysticus sensus estamplior,
cclUt.

et lilterali

prse-

qu3C, licet sint

numcro
illud
:

plures,
«

Columnas fecit argentcas, » tamen sepiem cssft
Sapienlia
sedificavit
;

dicuntur, juxla

sil)i

Ostiura eccleslre Chrislus est,

unde

:

«

Ego sum
^^
;
;

dornunfi, et excidit

columnas septem
ait

i

quia dcbeni
repleli.

osiium. Per
f

me

si

quis inlroierit salvabiiur

»

"
1

esse

Spiritus
et

sancti gratia

sepliformi

Nemo enim vadit ad Pairem nisi per Christum " > cum enim dicatur ab obslando, vel ostendendo, vel
ab hoslibus(fiunt enim
ostia, ut hostcs repellantur.

Jacobus

Joannes, ut
^°".
»

Aposlolus, videbanlur

esse columnae
stolici viri,

Bases columnarum sunt apo-

universolem Ecclesiae machinam sup-

ct hospites admiltanJur), ipse est qui resistit super-

porlantes. Capita

bis et humilil)us dat gratiam

obstans, intideles

*% qui per justitlam arcebit a regno et per infinitara

porum

;

sicut

enim

columnarum sunl mentes episcoa capite membra, sic a menta
sunv

q

nostra verba diriguntur, et opera. Capittlla

misericordiam suam aditum ostendens, et pandens *\ fideles introducet in regnum plurahter autem di;

verbasancUe

Scripturae,

quorummeditaiioni subdiconjungunt sunt principes
qui Ecclesiae munlunt uni-

mur,

et observantiae.

cuntur
luas,

ostia, quia multas viae

Domini, unde

:

<

Yias

Trabes.quae

domum
illi

cdoce

me "

Domine, demonstra mihi ; et semilas tuas valvae autem dicuntur a volvendo » ;
;
;

saeculi vel praedicalores,

latem, hi verbo,

facto haereticos

exterminando
Ti-

fores, a forinsecus educendo ; portae, a portando ii «unt apostoli, quorum praidicatione poriamur ad

et schismala compcscendo.

Tigna sunt praedicatores,.de quibus dicitur:
gna
»

<

iidem, et per fidem ad*beatitudinem.
i

Diligit

De iis dicilur Dominus portas Sion super omnia taberna:

praedicatores domorum n05trajumccdriiia *; imputribiles et odore namque debent csse virtutibus
;

cula Jacob

*'. %

suae prajdicationis et

vitae

serpentes, id est daemo*

ct

Pcr cancellos, qui sunt arcse fenestrae, proplictas alios obscuros dociores accipimus Ecclesiue mili-

nes effuganies^
Tegulae, quie irabrem.a
lites

doma

repeliunt snnt mi-

quibus ob duo charitalis prx^cepta, quandoque columnulae duplicantur, secundum quod et
tantis, in

qui Ecclesiam a

paganis et ab bostibus pro;

legunt, qui tigni^ incidunt,.et innitunlur

quia pne-

apostoli bini ad praedicandum mittuntur

^^
;

vel qiiia

^

dicaloribus conjiilunlur, et cis obsequunlur, undo

dorsalia sunt

domo

Patris

**

sedcnlium, diversas n.ansiones in : Vel cancellus,quaicst pars humilis

per eos ad alla levaniur.
Cocbleae,

quarum exemplar

a

lemplo sumitur Sa-

xn palatio, myslicat, quanta debeat esse humiiiias
in clero,

siquidem ut legilur

in

Paralipomenon "

:

lomonis', suntviae muris intervoluiai latenler; per quas arcana cogitationum singulorum accipimus.

Salomon fecit basim aeneara, ei iji medio basilicae posuit cam, stctitque super eam, ct extendens manum suam, loquebatur populo Dei. Esdras autem
fccit

quas

soli

qui ad coelestia

gradiui;lur
;

agnoscunl,

sed nec ipsi plcne; quia solusDeus ostium pateal quoniam actus palent openiin, ct
:

qiiamvis enim

gradura

ligneum ad loquendum,

in

quo stans
a

confessio sacramenlorum

;

solus lamen

Deus scru

-

super universum

populum eminebat ^%

quibus

latorestcordiura

'.

Tabulata

pcr

Salomoiiem aJ

«* Joan. 10. Joan. i. «o-J Cor. i3. *' III Res. 6. " Cap. 9. «« Ambr, in hvmno Jam lucis^. '^»* •• Jacob. 4. ^^ Mich. 2 " Psal. 86. "" Luc. 10. "' Joan. 14. »' 11 Par. G. Joan. 14. Psal. 24. »« Gahu. 6. " Ephes. 2. •" Cap. o. " Prov. 9. »•« Galot. •»Esdr.«. **Psal. 18. »»Matih. 46. « UI * 2. ^Gant. i. 1 Reg. 6. Keg. 16; Psal. 95; H= br. i.
'*•

i3
anibHlandum circa leniplum
Evangelio piunacula
Ecclcsije
niilitantis,

SICARDl CREMONEiNSlS EPISCOPI
iiislitula
•,

24
ecclcsiis
altis

\ que
in

in

A

humnnilalis
dfhcl

solalium. In

aulem nuHus
prcedila,
iis

nominanlur unde

sunl

gradus
templo

sepeliri, nisi sil

pcrsona

in-

tria tabulata
•,

tuiiu meriti

vel sacramciiti; sed

de

plcnius in

Salomonis fuisse leguntur
lium

superius, raedium, et

iractatu

mortuorum

diceiur inferius.

inferius, propler tres ordines, virginum, coplinenei

Torres nlicubiuna, alicubi duae, alicubi quatuor,
dutc in anieriori, et

coujiigaiorum. Luricae, vel luriculae sunt la-

duK

in posleriori parte in locis

tera tabulaloruin per
cclli, vel

gvrum

facia,

muri

vel

can-

cniinenlibus construunlur; quibus crux, aut gallus

quxvis

apodiatoria, ne doctores in labu-

snperponilnr, in

laiis setlentes. ei
<

populo prafdicanies, juxia
>

illud

:

quibus canipanae suspenduninr. Turris una est pra^.dicaloruni vita, vel ipse praidi-

Pnjedioate suj>er tecla',

labantur ad ima

sicut

cator, et pinnaculiim ejus vita, seu
dii

mens

quae lenin

Ocboziae regi Samaricp, qui per cancellos deoidit,
lcj^ilur* accidi>se,-per

ad

alta, haec es5
*',

<

lurris

David,

ut legilur

has divina praesidia iiguran-

Canticis

aidificala

lur, quae

nos

in

hoc sxculo laborantes et pro captu

Lihani, qucc rcspicit coiiira

cum propugnaculis in roonle Damascum :Mille clypei
»

nostro ad superiora niimtes, ne deticiamus, adjuvant. ILcreiici ei schismatici.quorum
blilit

pcndent ex ca,

et

omris arniatura foviium.

Vita

ligura

ox-

Ochozias,

licet

aliquando bon^e aclionis arcem

"

praedicatorum debet esse conslans, ot inexpugnabilis ad defendenda Hdei aidificia, ad repelleuda ho-

consc^ndere videaiilur, tamen, quia coriipagem unitatis

stium

tela,

cum

sit

a David, id est forti

nunu etdealli-

iion habeiit, divinae

proteclionis

prxsidiis et

siderabili rege conslrutla, et

debetin viitutum

niunimentis dcstituti ad vitiorum infima reiabuntur,
rieclinaloria

tudine permanere,

ul

respicial conlra

Damascum

quoque

in Ecclesia fiiint,
iit

perquce viros

hosles a
lis

longe venienles. Damascus est meiropo-

cOntempiativos accipimus,
oflensa quiescil;

quibiis

Deus sine
Recli-

Syriae, quae

usque

in

hodiernum

dietn Hierusa-

quia qui chritatem ^terux vil£
:

conleuiplaniur, auro comparantur, unde

i

nalorium

fecit

aureuui

*.

>

et eliam caplivavit, per quam iahominum multitudinem^vel malignomm spirituum, a quorum insidiis est praecavendum est

lem expugiiavit,
lelligimus

;

Extfdrae, sunt arcus
luii et

murati in coemeterio conslir

autem
datiir

haec viia

muoila propugnaculis,
freta clypeo

si

gratia adsententiis

dicuntur exedra?, exlra scilicet adhaerenies.

miraculorum,

vel irrefragabilibus

In porticibus

Salomonis erant
dicta^

tria

genera sedium,
audi-

Scripturarum

rationis;

armata vero
illos-

ut ait Isidorus: cathedrae doctorum, sinedrae

armis operationis, hacc se ab hjerelicis inunit,

lorum, a considendo

;

exedrae assessorum, ubi
iraciabat secre(];

que percutit, de qua nobis resistendi exempla dependeiit.
Duae lurres

ci vivendi
;

judex

cufli

assessoribus

aliquid

sunl duae leges

iius;Iicet cxjdra quandoque pro ihalan^o ponatur,
uiide, e^ in exedris, velul in

qualuor vcro, doclrina quatuorcvangelistarum, anteriores MaithiBus et Joannes, eorporaliler

thalamis-mortui sepe-

cum Deo
io
'^,

liuniur. Ccenielorium est

moriuorum dormitorium,

conversati

;

posteriores Lucas
;

et

Mareus, aposloloin

nam

in

Christo morienles non dicunlurinorlui, sed

rum

discipuli

Legem Moysi
Evangelium

edidit

dormientes. Tribus de causis mortui circa ecclesiam
sepeliuntur,
ut orationibus iidelium

nionte Sina

"

;

ad ecclesiam

montes docuit
vit

el in

venieniium Dornino commendentur; ut,sicut maier
Ecclesia saeculo mortuos, Chrislobaptismate genuit
et lacte nutrivit, sic carne rnortuoi

", insiiiuans

quoque Thab6r ejus prsemium revelaquod per observanliam mandatospetiirres, et

Dominus monte

rum

ejus de Sion perveniemus ad Thabor, de

gremio foveal
sint cohaeredes

culatione ad coraprehensioncm. Vel duae

et orationibits

Deo commendet;
D,:;i.

ut, sicut sepeliun-

lur in pairiiiioiiio Jesu Chrisii, sic
ejus in regno

quatuor lurres sunt pracdicatores in his legibus et doctrinis instructi, de quibus ; « Fiat pax in virtute lua, et

Forte ob hanc causam, noluit

abund.mtia in turribus tuis ^^

>

Crux

Abrahum
monio

sepelire conj^gein suani in agro

Ephron,
ea

superponitur;

quia frustra loquitur Jingua prjpdi-

nisi pretio dato 'S
infidelis,

ne

si

sepulfa fuisset in patri-

catoris, nisi adfuerit fides Mediatoris, et

quia non

pater infidelilalis aciitp.iet, in
forte

^

est nisi

in

cruce

Domini gloriandum '. Tholus
pei'

se habere aliquid rationis;

ob ^amdem cauyide,

super

quem

ponitur

rotunditatem

significat

sain noii debemusecclesias aedificare, nisi in fundo,
in

quod
legis

inviolate fides catholica piaedicetur. Gailus su-

Jesu-Christi

patrimonio conipulato; et

perponitur, quia praedicator sollicitusper utriusque

quia forte aduplici spelunca excdrae

cum

sepulcris

lapideis originem habuere, nec vacat a

mysterio,

ductrinam, somnolenios debet excitare media nocte ad Dominum confitendum ". Nox esl praesens
sreculum
;

quoniam anima dormiens a

curis saeculanbus quie-

dormienles sunt

in

peccalo jacenles, quipraedical,

scere debet in requie aclionis, ct contemplationibus

bus galUis horas distinguit,

dum dislincte

vacare, ingrediens in foraminibus pelrae

*^,

et

ab-

scondens se

in

fossa

humo,

vel

forle a

Mausoleis
corpori
,

et eos excitat, ut a peccatis exsurganl. Lucem praenuiiliat, cum fuiuram gloriam, quae revelabitur in

ct pyramidibiis genlilium;

quia quidquid

nobis, annuntiat''; sed prius severberat alis,

dum

huhiano impendiiur, uon est

salulis pra^sidium
"^

sed

corpus

suum

castigai ", ne praidicans
• »^

reprobetur

MII Re^.
C;.p. A.

6.

» Exod.

« llf Reg. 6. »;Mat{b. i. Matih. 10. * 1 Reg. 4. »* Matth. 5. " Matlh. 17. '' Psal. 121. 31.

Cant. 3.
Gal. 6.

Gen. 23. Psal, 118.

"

Isai. 2.

"

Ko2l.

"

I

Cor. 9.

;

55

MITRALE.
severlit,

LIB.

!.

26

ab aliis;conlra venlum
se

cumprodonio

Dei

A

sui, et contoinptiis inunai,

murum

opponil superbis el diaholo venienti rein ore praidicaloris *^

Dei.

Unumquodque

lains

amor proximi, el amor suum habet ordinem co-

sfstit.

Virga ferrea inibi posifo, est rectltudo ser-

monis, quai debel esse

Clau-

strum abexcutiis, et cusiodiis levitarum circa tabernaculum,
vel

lumnarum, ul contemplus sui n»enlis liumilialionem, carnis aflliciionem, bumilem sermoncm, et siinilia basis omnium columnarum est palieniia.
:

ab atrio sacerdotum, vel a porticu

In

boc claustro,

diversilas onioinarum diversilas

Salomonis ad templum surnpsit exordium. Pra^cipit enirn Dominus Moysi, ne levitas cum plebe^ multitudine r-umeraret, sed constitueret eos super la-

est virtulum, ubi

bospilale est compassio menlis. Kl vide quod bospilalepro diversiiale personarum,

diversitalem accipit

nominum
;

:

dicilur

onim xcno-

bernaculura teslirnonii ad poriandum ct custodienduni.
In tribu Levi
sacerdotalis ordo
significatur, qui

docliium,

Irophiiim, betrylrophium
leligiosi

nosocomium, orphanolropliium, plocosancli cnim Patres et imperaiores quaedam insiiiuere b)ca, ubi
orphani,
;

iion lequatur plebeae multitudini;

sed

pr;eest

ut in

peregrini,

senes,

infirmi,

imbeciiles et

exemplum emineat curam gerens
lis, ct

ccclesiaj maleria-

saucii reciperentur

quibus, quia compjtimur,
;

per

bospilale compassio monlis -.iccipitur qua recondiia sunt Doraini tecapilulum, H secretum cordis; refectorium, deleclaLio sanciai stamenta. Jpsius enim est populum regere, el ut
militantis, in

vivat boneste, docere verbo, et opere,

quem comadiius

medilalionis; cellarium, sancla Scriplura

;

dormi-

paliendo, consulendo, infirmorum mores lolerando,

humeris
(losti,

paiieniiae

portat

,

et

ne pateat

pastorali sollicitudine vigilal,
fecit

Salomon vero
aniiquos^

munda conscientia oratorium, vita immabonus arborum et berbarum cooge.rles virtulum puteus aquarum viventium, irrigaiio dolarium,
;
;

culala

,

;

'ecit

atrium sacerdotum,

el

porticum ", quae

niorum, quse bic
exstinguervt.

sitini

miligant, et infuiuropenitus

laires miiitantis Ecclesiaerepraesentabat
\bel, et

Enoch. In hac porticu apostoli

comma»E
t

CAPLT
NOMmBHS

V.

nentes unanimiter ad orationera surgebant, et erat
illis

ECCLESLC,

cor

unum,

et

anima una

*',

quam formam

ca-

Domus mea domus

orationis vocabitur

";

>

ac

nonici regulares, et roonacbi aiclius promitlentes

«dilicium, quod

lot parlibus fabricatur, mullisau-

sequuntur,

dum

unanimiler in claustro degentes ad

tbenticis vocabulis insignilur, Dicilur
orationis,
lus venit

enim domus

servilium Dei surgunt, et saecularia derelinquentes,

vel oralorium

;

quia

illic

fidelium popu-

omnibus coramunem vitam ducunt* Porro sicul templum triumpbantem designat Ecclesiam > sic c
in

ad oraudum.

Sicut eiiim snnt quaedani

loca
sic

necessariis usibus deoulata, ut dormiiorium.

claustrum coelestera significat paradisum, ubi

crit

sunt quaedara

oralioni propris

destinata,

ut

corunum,

et

idem

in Dei dilectione

et voluntate,

ecclesia, et

non discrepat a vino, sic voluntas sanctorum a Dei non discrepal in aliquo voluntale, ubi coramuniier omnia possidebunl quia quod minus quis babebit iri se, in alio se gaudebil
;

Sicut enim aqua vino mista,

constilula, Dicitur et

monachorum in grangiis suis oratoria domus Dei quia Deus cam
,

inhabitat; unde

Jacob
Et

:

«

!lic est

donius Dei el

porta

coeli

".

vide quia

est

domus

Dci

ut

militans Ecclesia, et fidelis anima, et coeleslis paIria.

babere; quia Deus

erit

omnia

in

omnibus '\ Di-

Est

domus

animi, ut conscientia
;

;

domns bo:

versitas igituroificinarura et officiorum in claustra

niinis,

ut

familia

diversitas est

mansionum, cum

diversitate pricmio-

mana
«

perfidia.

est domus daiinonis, ul huDe domo Dei dicii Salomon « Sasibi

rura in regno, vel significat paradisum

Eden

;

sicut
li-

pientia

aidificavit

domum
;

*°,

>

ct

David
,

:

enim
gnura

ibi

sunt arbores fructiferae, ex quibus alia boni et
raali

Laetalus

sum

in his quaj
^*
>

dicla suut mihi

m

do:

vilae» aiia scientiae

", cujus esus
odor

mum
«

Domini ibimus

De domo animi
>

dicilur

mortem
libri
/itse

induxit aeternara; sic et

in claustro sunt

Disponc domui

tuae
:

",

ot illud

:

Tria

ejiciunt

sacrae Scripturse, qui

sunt quibusdara

bominera de
id est

domo

Fumus,

siiiiicidium, et

mala

in vitam, aliis vero morlis in

mortem '^ Mo- ^ uxor ",
quod

peccatum

ignorantiae, sug^^estiohis et

raliter

autem clausirum

est aniraae contemplaliOt

propriae concupiscentiae.
aedificavit

ubi se recipit,

dum

^ turba cogitalionum carnalium

Dominus

obsletricibus

De donio hominis dicitur. domos "^ de
,

separatur, el sola coelestia raeditatur.
stro egressa Dina»
filia

Ab hoc

clau-

domo daemonis

dicit ipse

daemon
>

:

<

Revertar in

Jacob, ut videret mulieres

domum

meara, unde

exivi ".

Dicitur, et per ex-

regionisillius, corrupta est a Sicbem, filioHemor,
et conglutinata est animj\

cellentiara,

ejus

cum

ea

"

:

haec

est

quia qui
sunt.

domus a domate, quod est tectum in una domo babitant, sub uno tecio
et ecclesia, id

mens hominis,

quae

dura

sua,

stud:a

negligens

Dicitur

est convocatio, quia

saecularibus et alienis actionibus occupaiur, a dia-

bolo corrurapiiur el

ei

per iniquitatera unitur.

veram conlinet ecclcsiam, id csl populum coiivocatum secundum figuram, quae dicitur a grammalicis

In hoc claustro quatuor sunr latera,^ co^ilemplus

metonyraia,

cum

vidclicet ponitur

conlinens

**

(Guil.

Durand.
15. 58.

4.

^MCor.
ha.

H21.

sub n. 42 allei,'at hunc loctrn) num. i. " IIl Reg. "Gen. 2. -MI Cor. 2. " Gen. 51. " Matlh. 21. '^ Gen. 28. 'MVov. ^e '' Exod. 1. 33 prov. 19, 27, Lmc. H.
\n Rationali].
i
,

G. 0.


Act.

PsaL

57
pro
quia
conlenlo.
ibi

SICARDl CHF.MO.NtNSlS EPlSCOri
Synagoja
congrcgalio ilicebaliir
;

R
CAPUT
VI.
ECCLEsiiC.

A
de
<

virgajegis populus veluii gret irraliona;

consecratione
eo
corara

pecorum congrcgabalur seJ cccl.^sla convi^raiio, quia sancli Spiriluf; nmore in unam ridem,
biliufii

Fecil

Salomon

foslrvitatem celebrcm, et

om-

nis Israel
allaria

cum

Domino
esl

*'.

>

Ecclesiasel

ad Doi

jutlicia,

ad Chrisli convivium convocalur. Si-

consecrare,

non

nov.nc

consueludinis,

rul olim convenicbat popnlus ad
el

audiendum

juditia,

sed anclorilalis anliquiv.

Ereiit autem Jacob !a-

rursus

conveniei)at ad
:

unde Aposlolus < jam nnn rsl D>minicam cccnam mandiicare sic hodie vocalur, ul audiat pcenas et prxmia
culi fuiuri, ei percipial

manducandum pascha, Convenicntibus nobis in unum,
'*;
#

pidcm
cavit

in

lilulum,

fundens oieum desupcr ^\ Sa.ledificavit ct

lomon qiioqne teniplum
*'.

Domino

dedi-

flinc patres

Novi Tcstamenli cepere exemel ecclesias

sae-

plum, ut prxdiximus,

oedificandi ct 3e-

corpus

Domini. Dicitur
invenitiir
'^
;

el

dificatas consccrandi, quse quidera
licit

consecralio ef-

basilica, nt
reiralis,

in

Paraiipomenon
Hegi

id est

quia
rc'x

ibi

regum ministralur, basileus
qnasi
basis.

qnoniam Deo ipsam Ecciesiam raaleriaIcm approprial, et nostram lam Ecclesiae, quam
duo
;

namque

inlerpretalur,

Kasa,
el

id

lidelis

animse desponsationem insinual,
est sicut

Domus nanv
in

esl <ro/«mn.'i,el susl-^ntamentum populi,

undo

ba-

que non consccrala
stinala,

puella viro alicui de-

siliscus re\ scrpenlsim dicitur. Dicitur el Kyriaca, id

non tamen dotata, nec commercio
scd

unio-

eu

Z)o»»/;j/c-a/i$,quia

ibiDominodominorum

serviiur.

nem

carnis unita;

consecratione

dotatur, el
*',

K\rios enim Dominus inti^rprctatur,
oieyson, Domine, viiserere.
Dicitur ei aula, qui-j
<»elebraliir.
i!)i

Unde Kyrie-

transit in

propriam Jesu Chrisli sponsam

quam

sacrilegium esl adulterio

ulterius violarl;
Si quaer^s

desinit

Aegis neterni convlvium
cst locus iste.
>

csse

lupanar

diemonum.

exemplum,
sufliciat,

Unde

:

i

T. rribilis

Hic

multa siippetunt, scJ inslar iHius lempli
i"

domus Doi

est ct porta coeli ",

et vocr.bilur aula

Quod Panlheon antea vocabatur,

transit in Regis

Dei. Dlcilur et

monaslerium.
;

id cst soiilariura, vel

jeterni palatium, in

quo pergraliam

babitat.

Nam

et
*'.

soiitariorura habiiaculjm
vniis,

monos enim
singuiarcs, et

5o/ms vel
tristes.

in templo visibiliter gloria

Domini descendebat
gentiiilas est, aut

unde

et

monaclii

Doraus

et

non consecrala
Ecclesiae,

anima
et

Dicilur et coenobium a coenon quod est

commune,
iniiabiianid esL

dlvinie cognitionis ignara.
SsU

Domus

cpnsecralioCiiricopiilalio,

00 quod
lcs,

sit

communis

babitatio,

unde

cst

et

vel

animse

coenobitae vocantur. Diciiur el

sancium,

hoc per singula dediealionis
ni"s.

insignia

dcmoiistre-

lirmum luum, quia supra firmam petrara fundatum *', lum quia lirmamenlum inibi erat ad Dci
serviiium.
vit in

c
in

Primo

faciat

episcopus litaniam
fucre pratenta

anle reliquias

Unde
'".

:

<

Poniifex serael

Sancia

»

Dicitur et

anno inlrnimartyrum locus, ubi
in

eo loco, ubi

nocle reconditaj,

implorans Dei

niiserleordiam

et

sanctorum auxiEcclesia faciat
:

jaccnt corpara martyrum, vel ubi passi sunt, vel ubi congregantur illi qui pro Christi nomine patiuntur,
larcs.
id

V\Mm ad digne perficiendum lam arduum Ecclesi»'

sacramentum;

deindc ante

fores

quorum

vicera

lenent bodie canonici Rcgu-

exorcismum
torium
infra

salis et aqua?,

dicens

Deus

in

adju-

Majores autem Ecciesia»

dicuntur templa,

meum

inlende*^y elc.y

^nc

alleluia; de his

est tecia

tecli
lae

populus inibi sub unius ampliiudine adunatnr; majores vero capel,

ampla

quia

diccmus. Haec
signilicat,

baptisma

aqua salis sapientia conditar quod sapienlia fidci conditiir,
**,

a caprarum pellibus nominanlur; nobiles cniin ccclesias in ilinere de pellibus caprarum faclas babebant; vel c^penum est domus, ad quam paupcres ad eleemosynam confluunt; inde capella dicitur ubi

cnm de
lem
in

fide

baptizandus instruitur

cujus fon-

Judaea

Dominus
foris

consecravit.

Ex bac aqua
eccle-

taulum episcopus
siara, et

in circuilu aspergit

pro ipsius benediclionc

Deum

exorat. Haec

diurni verbi

pabiilo,

paupercs spirilu

nutriuntur,
dicuntur.

irina aspersio,

et oralio trina esl

ad instar triduacst sanclae Tri-

quaruui

custodcs, ct ministri capeliani

n?c sepulturae; in

fonlem immissio,
invocatio,

Unde rorlcnon
ir.inisiiari,

pellil)us variis, sed caprinis uti,

nec

^

nitatis

in

l)aplismale

quara in

raundi

sed

miuislrare tenentur

*•;

vel

forte

capeliani dicuntur a cappa sancli Martini, quia

eam

ante leges Francorum ad beila, ct in prajiiis dcforebani. Iiaque fratrcs ad ecclesiam convenientes nequaquam in ea corporeis usibus indulgeamus, scd orationi vaceraus, ne faciaraus eam

circuilu facieudain gentibus, Domiuus Apostolis imperavit, dicens "* < Ite, baptizate eos, in nomine Palris, Filii, et Spirilus sancti. i Undc interira duo:

deciin candelae

in circuila ecclesiam

illuminant;.

quia

duodecim aposloli gentes
tria

doctrins lumine
interira

speiuncam

illustrabant;

responsoria,

qus
et

decan-

laironum

*»,

quae replenda est fumis aromatibus et

tanlur, est

hilaritas

trium

ordinum lidem susciJob. Et quoniara
spei, et cbarifidei,

odoribus unguentorum, quibus hic salus confertur, et in futuro saniias impeirabiiur.

pientium

scilicet,

Noe, Daniel.

ad hanc invocalioncm, gralia

••

ICor. 11.

*
*'

MaiUi. 20.
Psal. 00.

' n Paral. *'Mauh. «I.
3.

i,

(5.

"

»- Gen. 28. "Matlb. 7; Luc. 6. *v Hl Reg. 8. Cen. 28. *' HI Reg.

"
-6,
»

Exod. 50
8.

*

*'Manh.

»•

Ma«h.

«af.

»

Levii. 16; ; Eplies. 5.

^MU

Hebr. R^g.

9..

S..

?0
tatis infundilur,

WITR-\LF.
ideo ad calcem, ad

LIB.

L
*^.
»

SO

medium, ad A viarura Dei
;

Unde

prellosis "veslibus Induiiur;

partem parielis superiorem aspergilur
pergenduni, quidam episcopi aspergunt

inler as-

quia

i

onniis lapis preliosus

operimentum

•'

t

il-

el

alrium,

lius; bic forlis armaliis

suum alrium

ruslodivit

••,

quidam vero priusquam ecclesia pergunt atrium aqua quae prius
sicul in canonibus reperitur.

fuerit aspersa, as-

<ium Iionio

mundum

possedit;

sed fortior supcr-

fuerat henedicta,
ter-

Canonicus nslem
coniinentur
Clirisius

minus atriorum
s^uum,
exceptis

est iriginta vel capellis,

quadrjginta pasinfra

veniens eum expulil, et spolia dislribuii, dum enm Ciiristus passione devicit, et Ecclosiam rt aMimam Iil)eravit '". Necdicitur ei Aperi, eo quod
:

qua;

corda fidelium ad fulem aperiat, sed quia rgrcssus
viiii

ambitum caslelloruni. Atrium esi quem in coelesiem Hierusalem patet
sanctiHcatur in nobis 'S juxfa
illuii
:

per

virtulum operatur ingrcssnm

;

et qnia,

di?-

ingressus, qui
«

boio discedento,

mox

Ecclesia Christo pandit osinclusi est ignorantia

Sanciiliceet

lium

lidei. vel

interrogaiio

tyr

nomen tuum
quse

'*.

»

Triceiiarius

auiem

qua-

peccati, aperilio oslii exclusio delicli.

dragenarius roinisteriuni
nilcnliop,

reprjusei/iaut lidei et poe'*,
lit

Ingrcdiens episcopus

necessaria sunl miliianti Eceicsiai.

quia Clirislus

Pax liuic dnmui ingrcdiens niundum pacein aituter dicat
:

Fit

autem
et

hnec aspersio
:

cum
>

a&persorio de hyssopo
rae,

hominib::s bonie volunialis

^*,

eos sanctnc revcl

faclo,

juxla illnd

«

Aspergcs

Domine, hys-

concilians Trinilati.
greditur, ut in ore

Cum

duobus,

iribus iu-

sopo,

mundabor

'*'.

Hyssopus est herba hu-

milis quae in pelrn nascitur, et medicandis corpo-

ribus adqiptalur, ideoque significat humililatcm, de
t Discite prodeuntem *S qui dixit a me quia milis sum, et humilis corde ''; > non enim proiicit in baplizalis unda baptismalis, nisi

duorum, vel triuFU testium slet consecraiionis verbum '*, vel quia pro Ecclesia paucis praesentibus se Dominus iransfigurans oravit ''.

petra Chrislo

:

Deinde prosJcrnit se ponlifex

in oratione

pro

Ecclesiifi
vit, et

consecralionc; quia se Christuihumilia-

pro Ecclesicc sanclificalione Patrem oravit,
:

a radice processcrit
accedit,

humiliialis

;

at

si

humilitas
depellil, et

dicens

cPater, sanctifica eos,

quos

mihi dedisti

usque adeo superbiae tumorem
lavat, el

^^

>

Clerus brans et litanias concincns, Apcilolos
qui pro Ecclesiae et

hominem
illud

mundat, quod euni supcr nivem
"*,
>

significat,

animarum

sanctifi-

dealhat iucomparabiliier, vel sicut nivem
Isaia?
:

juxta
ut
fiat

calione ad

Deum

iniercedebant. Surgens pontifex
salutat;

<

Velut nix dealbabunlu^r ",
;

per Dominus vobiscum populum non pcr Fleciamus genua

sed

liomo vesiis Domini
tur,
id est

qui
"';

enim Chrislo baplizavestis,

ad orationem

invitat;quo-

Christum induit

est iq

non sunl salutandi, sed ad pcenisine macula, etruga ", quoK repraescntatuiD C tentiam provocandi, et nondum sanclificatis noa transfiguralione Dominica *'. est applaudendum, sed pro eis orandum.
ni^m
infKleles
ecclcsia?,
:

inquam, nivea,

Yenien^ episcopus ante osiium
portas^ principes^ veslras
**.

cum,
Tol-

Post hacc in pavimento duo alphabeta describit,

baculo ter percutit superliminare, dieens
lite

per quae ulriusque Testamenli scientiam, vel sacra;
Scripturae inteliigentiam,sciliccllitieramet spiritum
intelligimus. Paucae

Hacc trina percus-

sio est Irina Chrlsli
in

potestas in coelo, in terra el

quidcm

lilterx^

sunt; verumta-

inferno

*'.

Ter ergo percussit cum poleslalem.
in

men

in eis

omnis pienitudo

scienliae coniinetur.

ligariiii, et

solvcndi

coelo et in terra

Ecclesiae

Haec ilaque scicntia scribenda cst in pavimento pecloris noslri,
in cordibus terrenorum,

suae concessit, et porlas inferi adversus

eam non
porlas

ul pcr

eam

praevalituras

adjunxit

";

jubet

ergo
;

lolli

moriis, et elevari portas oeternales
fcuntviiia,
portae vilae
;

portae mortis

sunt virtutes, et Ecclesiae

agnoscere et ad ccclestia erigi valeamiis. Ergo scribilur a sinistro angulo orienlis usque ad dexlrum angulura occidentis ; sinister angulus

Dominum

sacramenta

vel ter perculit,

cum impios
Isaiai
:

verbis

orienlis est Judaea,

in

qua Christus secundum carsinistris

asperis increpavit,

juxta illud

<

Percutiet

nem
in

oriiur, ct

tamen cum

ob perfidiam resol jus-

terram virga oris sui et spiritu labiorum suorum

pulatur. Dexler angulus

occidcntis est gentililas

impium ^'*; ct hoc ler quia fidem Tri^ilatis docuiL Hac percussione, diabolus pellitur qui per fugientem diaconum inielligiiur. Merito
inlerficiet

qua

perfidia cecidil, et pro

qua Christus

titiae '^

occiditur, et in dexlera obtinebit.
in
«

A

sinislro

igitur
illius

ad dextrum angulum scribiiur
translationis, de qua dicilur
:

memoria

qui hujus

ordinis

esl,

illius vice

fungitur; quia

Aurcrcttir a

diaconus minister interprelatur
9)inistratorii

ipsi
:

autem sunt
miilia
:

vobis

reguum Dei

et dabitur genti

facicnli fruclus

Spiritus, juxta
^*,
>

illud

<

mil-

cjus".> Scribilur eliam alphabetum
Ins orientis esl Ecclesia primiliva, in

a dextro

an-

lium, rninistrabant ei

et

Apostoius
in

i

Omnes
i-e-

gulo orientis in sinislrura occidenlis; dexter angu-

sunt adminisUalorii spiritus
**. >

minislcrium missi

qua lux

est

Si

autem archidiaconys

fuerit,
:

Luciferum

orla

fidci'^'';

sinisler occidentis sunt rcliquiai Isracl

prxsentat, de quo dicilur in Job

<

Ipse pr.iJicipium

quae adhuc sinistrant, et usque ad

mundum

occi-

»*

Ephes.

2.
5.

"Matth.

6.
«"

"

3.
^!".

"Ephes.

"

Mattb. 17.
'•'

Psal. 50. «« Psal. 23.

Hebr. I. Malih. 18.

"

Job. 40. Matih. 17.

Ezech. 28.
Joan. 17.

"Matlh.il. " Psal. 50. »Msa. 1. " Gal. •» Isa. il. " Dan. 7. " Matlh. \6. Philip. 2. '' Hehr. 2. ^» Luc. il. " Lur. 10. '« Luc. 2, '» U Cor. 15; '* Psai. 96. ^* Malacli. i. ^'Matrh. 21.

»M

Cor. 10.

"

,

:

51

SICARDl CREMONESSIS EPISCOPI
A.

52

iiuuin sini^lrabiknt. Igilur a dextro scribitur in hinistrun), quia post geiilium pleniludinem
'*,

dum

ntisit Filiuui

suum, ut roundus salvaretur per

Israel

ipsum".
licel,

Cinis est Chrisli

bumana

natura, baec est
Christi vide-

convertetur ad fidein; el prinium quidem alphabetuiu

vilula rufa, quae

cremabatur"; caro

Grxca

iingna;

secundum

scribitur in Latina
;

;

sanguine rubricata, passionis igne decocta,
;

iUa nain prior est, et sapientia pollet
eil, fc potentia

hxc sequens

qua redempti sumus

aqua populura
*•
;

signiGcat.

pnreminet, Haebrea non scribilur,
silel;

Unde

:

<

Aquae multx populi multi

>

ergo sal el

ulrumque auiem per scribilMr, quoniam haec omniu per praedibacuiura catores aijuniur. Sic autem scribuntur, ut in forma
in

quoniam

Ecclesia

cinis niisceiiluf

cum Yerbum

caro efiBcitur'*, quae

pcr signum crucis, aquae miscentur,
in Chrisii

cum populus

passione salvaiur.

Quod autem vinum

medio pavimento conveniant, tum quia duo Testamenta fidem edocent passionis. lum quia duo populi-*salvantur iu mysierio crucis. Prius lameu de pavimenlo, si qua sunl ibi corpora infidecrucis in
liunt evellaniur, quia

aljungiiur, significat quod hanc redemplionem divinitas operalur, vel
est in

quod tristitia passionis vertia gaudium resurreciionis, vel per hajic aquam Spiritum sanctum acciplnius ^* de quo dicilur
:

nec sancta sunt, nec sanciififidei

<

Q'ii credit iu

me, fiumina de ventre ejus

lluent

cabuntur, nec eoruiu animas Christus annulo

aquae vivaj^'.! Comniiscenlur sal, cinis et vinura;

subarrhavit, nec in gloriosam transibunt generalis
«

W

quia quos SpiFilus lavat, sapienlia condiuntur, poeniienliaj pulvere

orporis unionem ad fidelium coi pora, aut evellan-

aspergunlur, et spirituali
;

intelli-

lur, aut terri» sic profundius jmmilianiur, quod nulium vesligiuni appareat tumulorum. Pavimen-

genlia

inebriantur

igilur Ecclesia

foris

et intus

lavatur,

ui qui saivandus est, aqua
sal,

^

spiritu re-

luin enira pecioris nostri

si

humilitatis hyssopo de-

nascatur *^ Yel

docirina

fidei, einis

raemoria
divinilas

sideraraus aspergi, aqua sacraraenlali
scientla spiriiuali

mundari

passionis Chiisli,

vinum aquae mistum

repleri, crucis fide salvari, eva-

juncla bnmanitaii. Sic ergo sanciificaraur docirina
fidei,

cuandum

est quisquiliis, et

gione peccali,
:

omnis mortalis coniaut super nivem dealbalti" Clirislura
virgo, casla, sine ruga,

induamur "* et ei sponsa el macula exhibeamur **.

memoria passionis Christi, ut jungamur capiti nostro Deo et homini, Posimodum cum pollice de aqua ista cruces faet
altari in

cial in

niedio el per qualuor cornua, et
iri-

CAPUT

YII.

aspergat in circuitum ipsum altare septem aut

ITEM D£ EODEM.
Christus assislens poniifex

bus vicibus. Allare,

in

boc loco, designat Eccle*

per proprlum san-

siara piimilivani, in cujus

medio crucem

fecil,

dum

guinem

iniroivit in

sancla

*',

hucusque

fuit

quasi

C

'»1

medio

tcrrye.^^ scilicet

Hierusalem, passionem
significavit,

procemiura dedicaiionis, abbinc incipiet ecclesise
dedicatio, et ideo per hoc,

subiit.

Qaatuor
cura

eliara

cornua

dum

quod sequilur,

Chrisri

quaiuor partes mundi cruce salvavil. Altare seplies
aspersit,

passio. eiSpiritus sancti effusio figuratur. Accedens

Eeclesiam

Hlerosolymis baptizari

itaque pontifex ad altare, ad bencdicendum aquani,
dicit
:

praecepit ut sancti Spirrtus
ret*'.

septem

dona percipea peccatis co-

Deus
:

in

adjulorium

meum

intende^^^^ et

sub-

jungit

Cloria Patri, sinc AUeluia. Hic raodus seresl in

Aul lcr aspergiiur, cum nomine baptizaiur, vel cura Eeclesia
gilationis, locutionis et

in sanctai Trinitatis

Tandus
cis

benediclione hujiis aquie, et pnece-

operis emundatur. Undc

denlis, et illius,

quam Alexander papa
instituii, ut

in

Dominiad exhi-

benedicendam

divinum implorciur
fit

Misereremei, Deus^^mlcT aspergendum cantatur. Deinde ter aspergit ecciesiara iu circuitu ab orienle
in
cis

auiiilium; et

quoniam

baec benedictio

occidentem, et per
;

bendam gloriam
sorliti

Trinitali,

etiam subjungilur G/o-

ria; sed quia adhuc purgamur, et nonduni

sumus
_

tes

formam cruquia Chrisius toiam Judaeam, aut omnes genbaptizari praecepit in nomine Trinitalis ^\ cui

medium semel

in

benediclionis efleciura, idcirco inler suspiria
'

baptismo tribuit efficaciam in mysterio passionis.

positi, AUeluia, id esl "

laudem pro perceplis ~~^-.^.. benelii — ciis Deo debitam subticemus, unie post consecrationem ecclesiae caniabitur; quoniam exclusa daemonis phantasia, Deus in ca laudabitur ila Chri1
1
;

—— —
Pafris

stus

ad aram

Cru-.is

accedens

auxilium

invocavit et ad Trinilatis gloriam manifestandam
xnoriera subiit
*', llcet

Quod aspersio fit in circuitu, significat quod Domi"^ »«s curam suorum habens miltit angeluni suum in circuiiu timentium se^''. Quod ab oriente m occideniem innuit quod coepit a Judaeis", de quibus oriusest Dominus et refertur ad illos nostra fides. Dum ista fiunt, canUlur psalmus L^taius sum in
. :

AUeluia dunlaxat post resur-

'*% his qu(e dicla sunt milii
dissipentur
*,

ciC- Exsurgat Deus;
adjutorio
';

et

rectionem manifesta operis exhibiiione cantavit.

etc.

Qui

liabitut in

etc.

Deinde
facia

sal, cinis et

aqua benedicuntur,
et

ct

cruce

quoniam apostolis mysterium resurrectionis, sacraiiiimicorum meniuin baplisraatis praedicanlibas domus Domini firmiter rabies cst dissipata, et
,

commiscentur,

demum vinum
''
;

apponilur.

Sal est Dei sapienlia.

Unde

Elisjeus salem misit in

aquam,

ut sanaret.lur aquae

Paler

in huiic

inunRphes.

aedificala,
5.

quam
9. i.

inlrabimus'
^^^^^Uoan. 16

'^;

et in

cujus nunc adju-

Rom.
86

il.

«0

O^

IYReg.2.

Psal.50. ^Joan. 5.
»

-Uom.ir,.
«^Nu.n. 19. *M»sai!'Vo?
'

«^

"

Hebr.

5.* »^PsaL^7i.' ' 421. Poal. 07.

"'vLi?
Psal.

"Apoc. 17. •' Mallh. 28.
7.

«Uoan.

f

"/^^^^f!;^\Joan.l7.

^Vvl'-Joan.

'^U^sa!. 00.

Mallh. 1, et

Hebr.

7.

90.

Matlh.

;

35

MITRAI.R.


A

MH.

I.

54
voMris oralionihus
in

(orlo hal)itnjYius\ proqunCliristws orat, etslans in
iiiedio velul niediator

s:tricia

Trinilate

imnelrasiis
sigill.iulur

pro nouis Deuin Paliem quo-

posiea

vero

rciiquiae

st-pulcro

et

tidie InlerpeHai'.

animae
allaris,

in coeleslibus collocaulur.

L'udc ralionabiiiregnis
,

Deinde fundit aquani aJ basini

innucns
;

ter

dum

isla fiunt

:

Jn (CBlestibus

elc, a
et

quod de

Hieru.salen» fonsciipil

ipse

baplissnalis

clero

canlolur. Tabula
,

thrismaie conlirmata
;

vel coinniitlens Deo,qi!od in lanto

saeramento vires
linteo lertriiur
iri

superposila
talur
:

est prolectio Josu Chrisli
J)ei sedes

undtTcan-

humanas
bulatio

excedil.

Quod

aliare posl

sub allare

accepimn^!, ha?c est reid esl tharilalis

ad instar passionis Christi. Fcclt
miligatur;

siae primif.ivoi

quits sempilcrna qu e nobis calce,
gluliuo, consolidatur.

nam

pcr linum quod de lerra

oritur, et

cum

lahore ad candorem vertitur, Chri-

CAPLT
ITEM DE
f

IX.
M.
i>>-ni'di(>

stum nccipimus, qui est de virginc nntus
hiborem
cllonis.

%

qui per

EOm

passionls

pervenit

ad gaudium resurreric

Operalus esl Dominus salutem
•*.
»

ter-

Poniifex enini qui crucem facit de oleo

CAPLT
«

VIH.

altaris sanclo,in

medio

allaris, el per

quatucr cor-

ITEM DE EODI M.
F«.slinemus
el

uos ingredi

Jn

iUam requiem',»
vadit
,

D

nua ipsius Chrislus cst qui super Ecclesian» primitivam Spirilum sauctum, por fidcm passionis
,

parlicipes

Jesu Christi^. His ita peractis,

effudit, et per
tavit.

eam, ad qualuor mundi cbmata
:

diia-

pontifox ad reliquias, el

cum

processione, oratione

Ter cantatur
illa

Erexit Jacob lapidem in titufuit tilulus

reverenlia

,

maguaquc devoiione portat eas ad
locum prajparavit

lo-

lum ";
dc Sion

enim Ecciesia

aliarum

i

quia

cuQ» sibi a diacouo prieparalUiU. liaChristus post-

^exivit lex, et
>

verbum Domini de Hierusa,

quam

iiobis

,

juslos, qui in prae,

lem
lio

^**.

Ter

altare ungitur
;

bis oleo
lide

sauclo, ter,

senti nocle vigili

mente

se a malis custodiunt

as-

chrismale

quoniam Ecclesia

spe

,

cha-

sumitet
talur
:

in

domum

Patris sui perducit *; unde can,

rilale, quae

est major cxteris, insignilur ",
:

Dura
mei
quse

Ambulaie^ saucli Dei
id est

ingredimini in civita;

chrif;mate infunditur, cantatur
sicut odor agri pleni
*"^.

Kcce odor

filti
,

tem Domini,
enirn

cociestem Hierusalem
,

haec esl

Hic ager est Ecclesia

Ecclesia nova
in seternum.

in

qua populus adorabit Do,

floribus

vernat, virtutibus splendel, operibus fra-

iHinum
eas

Hic cantus

ibi

gaudiuns an,

grat, ubi sunt

ross marlyrum,

lilia

virginum,
,

\iol?e

gelorum,

animas cum gaudio recinientium
,

qni

confessorum

,

ubi viror incipienlium

llos

profi-

cieniium, fructus percipienlium ". Doinde per quousque pro meritis in debiiis mansionibus recipianUir.Anfequam ponlifex intret c P^rietes ecclesi.fi duo(?ecfm cruces cum chrismate incipiendo si dextro perveniensad sinislrum. facit ecclcsicim, cum reiiquiis circnmeat eam, ut sint ilCiimitantur
,

lius ecclesiae protectores. Iteruin

canialur responpontifex

Hiifjc

unclio est fides passionis, quai pcr apostoios

sorium

,

de decimis

;

ideoque

postmodum

a Judseis jiervenit ad ^entes, vel potius est unciio
haec gralia Spiritus sancli, cujiis pleniludo exislcns
iu capile Chrisli
,

monet populum de decimis
luminaribus. Post

et oblationibus, dote et

cum

chrismate signum crucis

descendit

in

barbam, barbam
quatuor mun-

faciat in superliminari , per quod innuitur quod uon debemus erubescere portare in frontibus sigillum passionis Domin; noFJri Jesu Christi, etest

Aaron

'^,»id est in

apostolos, qui crucis mystcriam,
,

per quatuor p;jrietes ecclesiae

id e?t

di climala, proedicaverunt, et lidcm Trinilatis eliam

sumplum

a sanguine

agni

paschalis
*°.

,

«[uo postes

addiderunt

;

unde

in

unoquoque

pariele trcs cru-

liniebantur ex

mandato Domini
,

Pontiricem in-

ces rationabiliter imprimuntur. Incensi frcqucnta-

gredientem popuius comitatur
pro lidelibus interpellat.
venerit ad

ut Christi ct san-

ctorum protectione gubernetur; ideoque mediator

Cum

autem ad sepulcrum

conlinua Christl sacerdotis atque poulilicis. pro nobis, apud Deum Patrem inlerpellaiio; crucem cum incenso faccre cst passionem Pairi oslenlio est

recondendas reliqnias, cxtendat velum

dere, et pro nobis inlerpcUaro

;

incenBum

copio>>e

inter altare et

populum

;

quia loca vel cubilia ani-

^

comburere

m

medio

al!aris et in

angulis ejus, cst

inarum secreta sunt a visione raortalium, de quii)us cantatur
:

orationes pro Hierosolyraitana ct universaliEcclesia
mulliplicare.

exsultabunt sancli

in

gloriay

lceta"

buntur in cubitibus suis ^^ Deinde ponit
in

chrisrna

Poslmodum

froulein

lapidis
:

confessione, per quatuor angulos in cruce, di:

ungetepiscopus, dicens

inodum crucis Confirma hoc, Dens »'
in

cens
tris
,

Sanctificetur hoc sepulcrum, in nomine
id

Pa-

et Filiiy et Spiritvs sancli,

est

(irmentur

quia Chnslus, velipsa Fcclesia Palreni exoral ut redemptionein, quam operalus est, ipse confirmei,

nobis

isla

cubilia in

perpctuum propter
proedicabtis

lidem

unde

lit,

quod

baplizali confirmautur

;

quie re-Jem-

passionis Christi,

quam

per quatuor

ptio cocpita templo sancto

quod

cst

m

Hierusalem;
lerrac «»,

climata mundi.

Deinde ponit tres portiones in-

quia salus humanan natura) coepit
vel a templo, id est Chri.-.to, in

inmedio

censi, quasi dicat, et rursus lirmetur nobis

quod

a

quo

divinilalis habi-

^Psal. 5. "Joan.lT. • Luc. 1. ' Hebr. 4. " Psal. 75. '=> Gen. 28. '* Isa ^2. Psal. 140. '' PsaL 67. '<> Psal. 75, 152.

«

"

'' 1

Hebr. 3. Cor. 15.

'

Joan.
''

U,

Gen. 2/.

'' Mnllh. ?^Ex,^^' J,^* ^sm. ' Matih. 15.

;

^
tat

SICARDl CREMONENSIS EPISCOPI
plcuiludo
•'
.

55
;

el

quoniam hanc redemplionem A noininiim porvenitur
gtoria Pairi subjun|;itur,
;

in bis sunl reliquiae, id

est

Triiiiias

cpcraliir, idio

ihesauri sapienliai el scienliae Dei ". Haec cst enira

m

lans Ti Miilali canielur

posl

liaic

benedicanlur

arca Domini

*",

in

\asa, vesies, linleamir.a, cullui
silia

manoipanda. Uien-

slamenli; in his Ihus et

qua fuere manna et labulae teoleum adolcmus, cum ei
hi sunt

boiiedici
siiil

,

esl

opera no5ira ad

Deum

referri

;

sacerdolium
allarc
sioli et

ot

rejinum evidenler ascribimus. Soper
,

qui
lali

ulensilia nectssaria iufra diceinus.

aliare vesiilur ;.aUare vesiiri, esl

Ad li*c animam immor,

Chrislianum capsce ponuntur
marlyres, similiicr vestcs
el virgines, vel
<
,

apocon-

el pallae,

ei inconuplibili corpori jungi
:

de quo vcsli".

fessores
dicilur
:

onines sancli, de quibus
^'.
>

inenlo dicit ipse Chrislus de se

t

Conscidisli sac-

His sicut vestimento veslieris

Su-

cum

mcuro

mihi

,

circumdedisli
,

me
c

l.Plilia

»

pcr hoc non imnicrilo codcx cvangelicusadoplalur,

\el aliaris.ullima benediclio

illam fiiialera signi:

co quod Evangelium ab ipso

sit

edilum,
eliam

ci ipsi per-

lical bencdicliojiem, qua diciiur

Vcnile, bene-

hibeal lestimonium. Super his

crux tribus

dicli Palris niei

".

>

de causis crigitur, ut signum regis in domo, vel

Posl hicc mullipliciter, ut infra dicclur, ornatur
ecclesia
el

urbe regia vcneretur, aul Chrisli passio reprajscnlelur, ut

acceiidunlur

luminaria
i

;

tunc

enim

populus Chrisluin crucilixum
viliis

,

se crucifi*'.

opcra justonim splendcscenl, tunc
sii,

Fulgebnnl ju-

" gendo cum
Yexilla

ct

concupiscenliis,

imilelur

cl
'*.

laiiquam
>

scinlilla!

in

arundineio discursine
"re-

quoque super

allaria eriguntur, ut Iriumin Ecclesia

renl

Tunc Missa canlalur; non enim
;

phus Christi jngiter

memorelur, per

ini>sa debenl ecclesiie consecrari

lunc enim
anj^eli»
:

quam

et

uos de inimico triumphare speremus.

volabilur sacramentum, quod ctiam
lio fuil

ab

ini-

CAPUT
«

X.

abscondilum ".

Inlroilus

Terribilis est

item moraliteu de eodem.

lucus isie •*; quid est

enim

terribilius

quam quoU
!

Templura Dei sancium
oslium ab

est,

quodeslisvos^*.
;

»

angeli limebunt

,

et vix justus

salvabilur"
et

Tunc

Hsec oinnia referuntur ad
forinsccus lola
,

hominem

nara ecclesia
pcrculiiur,
terra scribisale,
ci-

venit ponlifex solemniter
Ifftitia
;

indutus,

canlalnr in

episcopo
in

tunc cnim videbitur Dominus anobis facie
in

episcopus ingrediiur, alphabetum
tur, ecclesia illuminatur,
iiere,

ad faciem

gloria

sua

",

Et vide quoniam in
,

allare lavatur

aspersione basilicac lineis dunlasat
ui.tur iiidumeniis
;

ct

minoribus

aqua
,

et vino, ecclesia
et

intus

aspergitur, in

sed ad niysierium altaris acceet

altari

corpus Domini
et

reHquise recondunlur,
,

dens veslibus ornatur pontilicalibus

pretiosis,

inccnsum,

chrisma ponilur
incensalur

allare oleo peruu,

recolens quod legalis poniifex, in lincis sanctua-

C

g''-"''»

"^^•''P^iciler

vesiibus ornatur,

rium expiabat,
lineis

et

post lolus in pontificalibus in

et in

eo sacrjficium laudis offcrtur.

Homo quidem
hodierna epi;

liolocaustum arietcm offerebal; et quia in eisdem

est Ecclesia, juxla stola dicens
:

quod Paulus

in
^*

hircum emittebat post expiationem **; ideo ct in consecralione fontium et imraetsione catechumenorura ,. ubi peccaia transferunlur eorum ,

«

Dei aedificalio estis

>

igitur

ho-

mine bapiizaio de
fidei ostio,

tribus peccatis, scilicet cogila-

lione, locution*^ operationecompungiiur; el, apcrlo

quidam utuntur simplicibus

et

lineis

induraenlis.

Christus ingrediiur
:

;

unde

in

hodierno

Vel pcr altareChristum, sicut per £cclesiam spon-

Evangelio

«

Zachaee, oportet
>

me

hodie in

domo

sam
lorum

accipimus

;

ipse

enira est

lapis qui a

Jacob

tua raaneie

^".
,

Utriusque Testamenli Scripiui^

crigilur in litulum

"; quia

steiit in
«

sigiium popu-

menii

infigitur

et

mens doclrina duodecim apo,

ipse lapis angularis ",
>

qui feciluliaquc

slolorum illuminaiur
noblro
lur
,

cor quod sic est in corpore

unum

",

ipse lapis

est crescens in raontera ^\
L-eiili.^

,

vclut altare in templo, scienti» sale condi-

ipse raons pinguis ", oleo

prae consoriibus

pulvere poeniteniiae aspergilur, Spiritus sancti
saiutari

unctus ", ideoque non unguntur allaria nisi lapidea. Hic etiara, pcr lapidera ilinerarium ilguratur, co qiiod « Exsuliavii ul gigas ad cunendam
,

aqua
et sic

lavalur, vino sapienliae

inebriaior

qui lotusestin carne, etiam in menle lavalur,
:

ut possit dicere

«

Cor raeum
^*;
>

ct caro

mca

exsul-

\iara

"

;

>

et

:

De lorrente

in via bibet

"; itinera-

laverunt in

Dcum vivum
etc. In

Ideoque verba offe-

rius auiem similiter, et ob similes causas, ex sale, cinere et aqua, et vino conspergiiur, et daiis odo-

rendse non irralionabiliter duplicantur, scilicet fe^
cit

Salomon^

aliari

corpus Domini

el

reli-

ribuschrismate confirraatur;juxta hocallare, Ctiristianum loquor, lavacrumest, quo manus abluunlur. Haec

quias ponere, est mandata Domini etexempla sanciorura

memoriter retinere,
in
allari

ut

possit dici

:

«

h\

Chrisli
vel
;

misericordia
a

,

qua

homines

in

corde
lil^»

meo abscondi
;

cloquia tua, ut non peccera
ct chrisiua

Lapiismo
diluuRtur

poenilentia

peccatorura sordibus
,

*'

»

quoque incensum
oleo
allare

ad hoc per gradus ascenditur hi sunt inariyres, ul praidiximus, aut virtutes perquasad

ponunlur,

cum

orationibus,bon[e opinioni, bonisque
;

vacamus

opcribus

nostium

iirfingi-

Psal. 29. »« Matlh. 25. «^ Sap. '» Ephes. 3. " Gen. 28. " 3. ^^" Gen. 28. «M^a. H. *' Acl. 4. " Ephes. 2. »^ Da;.. 2. «» ''•i* .T n V' Psal .44. Psal. 18. *' "PsaJ. 109. " Coioss. 2. *» Dcut. 10. hn, 49. '' Gal. 5. ^hbid. •Luc.li^. *• Psal. 85 id. *«Luc.li^. »' P^ .1 *' Psul. \\H 85. 118.
««

Coloss. 2.

ICo

I

Petr. 4. Psal. 67.
^^ 1

" »

Cor. 3.

:

n
inus,
decii
*"

M1TI\A1.E.

-

LIB.

I.

58

cum misericonli» non obliviscimur. Acceiiit A Mimmus saccrdos secunduin ordinem Melcliisead
:

ria carnis pcrpelrarc;

non

eliam

prcesumat iufra
vei
qiia-

ccclesiarum conlinia, quae
draginia passuum

siinl Irijiiniu,

alJare
i

cordis noslri, ct illud inun^-it,
,

domos

inlringere.

llic est

cnini

cum

dicil

Estole misericordcs
esl
'''.

sicul cl Paler
ille

locus sanclus, hoc esl lirmus, de quo

Dominus ad
blas SLin-

vestcr

misericoi"s

*

ponliiex pr.T participantibus

snmmus abundabat cum
IIoo oleo
^*"
, ,

Moy:,en '% el angclus ad Jijsuc

:

»

Solvc calccamenin

di-

lum de pndibus
ciusest
"^. >

luis,

Locns num
fit

quo

cebat

:

t

Pater, ignosce
;

illis

q»«ia

nesciunt quid

Calceanientum
:

de pellibus morluo-

faciunt

'*

>

hoc oloo non
esse peruncia

solum cor, sed omnia
;

rum anlmalium

crgo solvcre calceamentum do

membra debent

manus enim,

si

non

podibus, est solverc vincula mortjlium pcccalorum

ungitur et inopi non aperitur, aret. Hoc allare noslrura oralionibus

de aclibus, qujc intranlcs
vorc debemus, ut

in san<

luarium D.i

sol-

fumigemus
ul

,

virlutibns adorne-

cogilemus de conveisalionc ansine

mus

,

ut in eo nos ipsos
o/Tcrrc

hosliam vivam Deo pla-

gelorum, ubi est requies
lics igilur huiic

sonuio,

p;ix

sino

centem

possimus",

simus hosliatempii

et

bdlo, quies sine labore, satiotas sine rcquic. Quo-

lemplum

Dei.

CAPLT XL
DE RECo.NciLiATiONE ECCLESi.€.
c

Solve calceamenlum depedibus

luis,

locus

nam
lanlo

locum ingrcdimur, prxscriim cuni c(Pleste mvsierium celebralur, ubi ciediiur cuelus augelorum udcsse; cum revereniia ing.rcdiamur ad iHo, um conspectum, vultum in tcrram declincmus,

in

quo

sias sancius est ^^
sit

>

Cum

ecclosia

corum gaudia contemplanlcs,
recolonlc.s
In
'".

ct

nos cincrcm csse

Sponso» lam cclebri
u^ensilia

consecralione dotala
niancipala,

et ejiis

divino

cullui

conslat esse

ccclosia

quoque a

supcrfluis verbis abslineri
:

peccatum immane eam inhonestis usibus violare, unde Ballhazar vasis Domini abutenli apparuit iu
aula regia
Pliares,

oportct, juxla illud Chrysoslorai

hi

aulam regiam
liuc in-

ingres^rus, habilu
gressurus, ubi
Rosli, quia
les,

el incessu

tccomponis;

comminativa scriplura, Mane, Thece!,

est

verc aula regia
scilicet

rides?tunou

idest nuineraium, appensum, ct divisum

non vidos,

angelos esse pra;sen-

*^ Yiolatur autem ecclesia, combuslionc, homicidio,
ris

quia

domus
:

Dei est plena vir:uiibus incorpo-

adullerio

,

sigilli

privalione,

principalis altanisi reconci;

reis.
cet,

Qiiid

aulom loqui debeamus Apostolus do<

motione. Quae autem fueril violata

dicens

Loquojilos vobismctipsis iu psalmis,

lielur, vel

cum

oportueril,

denuo consccrelur
erit,

im-

hymnis

et caiuicis

^^

t

Ob cjusdem

privilogii revo-

inunda

et pervia

eanibus

forma vero reconci-

renliam,

mulicrcs

a parlu suigcnlcs

non

ingrc-

liationis haec est, ut prius ponlifcx oret anle fores

ecclesi*,
niis, et

postmodum

intrcl

ecclesiam

cum

lila-

c

diunlur ecclosiam,
junclsc
,

ncc BienstruaiDC, nec

viris

con-

secundum

consueludinem Komanorum.
poenitentes arccnlur,

iterum oret, dcinde

aqua henedicta,

sale,

Ob hoc eisolemnilcr

tum quia

cinere, vinomisla ecclesiam lavet, el loca conlami-

dum poenam
immundi
a

patiuntur, culpae

reminiscunlur, tuni

nata purihcet, el sic cantibus et oralionibus ad hoc
dcsiinaiis reconciliationem
efficiat
;

quia iu omnibus illud myslerium intcfhgitur, quod

sic

homo Deo
Si

templo

ca-losti

pcnilus excluduntur;

lcmplum
livo

in baplismate

dedicalum vitiorum incenquosigillum

alioquin ea die, qua pra.'dictorum aliquod agerenl,
vel palercnlur, inlrare liccrct,

et inortali

ciimine conlaminatur *^
lidei

ut

Dco gralias agellic-

que per haercsim
si capitis

amiserit violalur,

rent; haic est iiam civitas sancln, urbs bcala

etiam diminutionem
fuerit,

(menicm

vel

epict

rusakm,
de

civiias Dci, de

cua

:

<

Gloriosa dicta sunl
Vidi civiiatcm san-

scopum loquor) passus

totum corpus,
esl, ut

le, ^iviias

Dei

®°,

>

ct alibi

:

<

populus infirmaiur; propferea necesse
jarn nequit baptismo adjuvari,

qui

ctam, Ilierusalem novam, de.sccndonlem
«».
>

dc coelo

fonle

lacrymarum,

IJjec

militat in

torris,

sed

regnal in coelis;

idest pcr poenilenliam, rcnovetur et oraiionibus ad-

haec esl gloriosum

juvetur, alioquin Dei

templum

rcdibit in lupanar
in

coliegium prclatorum,
j)

regnum, cujus iu leriis cusiodcs agmina martyrum, coetus
illa

tlacmonum; hospitium Triniialis,
nierelricis, ubi

proslibuium
sironoe
iwdili

confcssorum

et

virginum, quamcuriam,

gcmma
ncc

daemones

sallcnt, el

singularis adornal, quae ncc
\jabere

primam

visa cst,

cenl
et

;

oralionibus aulem rcvertitur in lemplum Dc
et qui passus
est

habitaculum Spiritus sancti,

naufragiurn maris, redit ad porlum salutis. Magna
itaque debet ecclesia custodiri cauiela, quae trino
privilegio gaudet in personis, in rebus, in loco.

lamen eliam mililantem non abhorreo, siquando bodosignet Ecclesiam, nam in Eden munis mali corpore misceantur
sequentem.
;

Cum

iier de viro formalur, lignum vilui et scionliae pro-

De

ponitur ",

serpens eiiam invenilur
ct

",

in

arca

personis

ei

rebus nihil ad prsesens, locus autem
ut quis

Noe sunt animalia munda

immunda *S
pacom non

sirauliii

ea debet reverenlia cuslodiri,

non pnesu-

unum pacem

habentia

;

qui

tonenl, in

mat

inibi

agapas celebrare, ac cubitus sternere,
facoie> furta commiilere,

arca non sunt,

licct esse
;

videanlur et

truculontio-

choreas ducere, assailus
fugientem indc cxtraherc,

res besliis inveniuntur

extra ecclesiam non csl lo-

aut alia quaivis deside-

cus rcfugii, non
42.

tamen omncs, qui nunc insunl,

"
"

*'Psal. i09. "Luc. 6. «« Exod. 5. I Cor. 5.

"
*^

Psal. 44. Jos. 5.
7,

»^

»«

Luc. 25. " Rom. Gen. 18; Job. 30.

"

Exod.
5.

"

Ephes.

"

3; Josue 5. *' Psal. 86.

Dan. 5. Apoc. 2i.
•*

Gen.

2.

«

Gen.

S.

«^

G«n.

;

59

SICAUDl CREMONENSIS EPISCOPI
tiliis

40
in

pains graliam mercbunlur; quia Cham in malediciionem accopit ", in dorao Abralite
oncilla?

A menla

solvamus, ul
'*.

loco sanctificari a
Xil.

Domino

filius

mereanuii'

cum

lilio iiberae lusis.^e creiiilur

";

iii

ulero

CAPUT
<

pruegnanlis

Rebeocje gemini eolluctantur

*',

quo-

PE ORNATC ECCLESliK.

rum
p<r

lcnis diligiiwr et hispidus reprobitur

•'; S3e-

Dominc,

dilexi liecorem
»

domus

tuae, et

loccm

in

ambiiu

Iwrti

oonclusi reperitur amaritudo
et

habitationis glcria: luoe*'^
laturis,

Deoorantur

ecciesiae c;e-

absvnlhii; in
fuit

Domini ca?na ",

reie

navicula Simonis,
pisces boni ei
similiter et
ita

picluris et tornatilibus
•*,

scuiptiiris,

qux a
•",

Iscarioies;
in

piscaloris
et

tabernaoulo Moysis

vei teniplo Saloraonis

for-

inali '•;

area

granum

palea ",

mam
bim
i!i
;

accipiunt

;

scuipsit naui

Moyses duo cheru-

in ecclcsiis viri cuiu muliere<s
sint ia

mulieribus orant ",

quod

sculpsit et

Saiomon, sed

H parieieb
,

cxlaturis,

secundum

consuctudines
sicut
viri

quorumdain
in

et torno,etpicturisornavit.

Fiuni autem hujusmodi,
sed
,

parte

aquilonasi,

auslrali

non soium
sunl,

sini
«

ornatus ecclesiarum
Qujecui:qut;

eliam
>

qironiara perviros, fories inleiligunlur in tentatio-

iiilerae

laicorum.
i

enim

scripla

rel

nibus hujui» Tnuiidi et in fide,

ei fervidi

charitate;

sculpta
*^;
>

ad noslram doctrinaji scripla sunt

per mulieres a«lem fragiiiores el i)onis operibus te... c A . r^^ , •-: •« ..««.^ «.>,«^;«..: ^.. pidi. Secundum alios, viri in parte arilerion, muiiercs in posleriori
;

litterin,

inquam, rememora»iv3e praDteritorum,
eifulurorum. Praeteritorum,
;

C

indicaiivae pr.-esentium ^

vir uani est

capul mulieris

^*',

ut historiarum et visionum

priEsentium ut virtuet prae-

ideoque dux. ejus; quod seorsum masculi, seorsum
feminae slent, secundura
consuetiidinc derivalum
;

tum

et viliorum

;

fulurorum ul poenarum
elsi

Bedam accepimus
'^
;

a veteri

niiorum, de quibus
taliora

non singula, lamen uiiigiiur in tabcr-

hinc fuit n;.m quod

Jo-

percurramus exempla. Duo

seph
•lUer

ct

Maria

puerum derelinquunt
esl|;

quoniam
caro
viri

nacuio

cherubim
facies

se versis vultifcus in propitiato-

quia secun) non cernebat,

cum
quia

ailero esse

rium

respicientia, suiit
;

duo Tesiamenla
deneg^-^ret. fn

in nuliodissi

crepantia

pulabat, causa divisionis hsec
et mulieris,
si

enim a se averlerent,
quidqu-d
continetur
in

quod
ad

propius accesserint,

ad libidinem

unura promittit, aliud
respiciunl,

propitialorium
eis,

accenduiitur. rbicunqne
rinl,

mulieres

locum habuc""^

dum

semper secundum Aposloium

velalae

de-

bent orare, ne laxis crinibus aliiciant animos juve-

obsequium refertur conf^itoris; in nostris autem ecclesiis imago Domini nostri Jesu Christi pingitur
multipliciler,
et

num, nec ob formositatem superbiant capiliorum,

e\ causa muliiplici
,

:

nam

picta

iii

praesepio, remeraorat nativitatem

picta in malris

imo propter angelos, id est sacerdoles. Sacerdos gremio, puerilem cnim iudei esl €t vicarius Jesu Chrisii, ergo aute C cruce, passionem.
sacerdotem mulier debet se veiare, ut conscia originalis peccali,

aetateia;

picta

vei

scuipta in
et

In cruce

quoque

sol

iuna

eciipsim patieniia depinguntur; latrones et ciavi,
forcipes etvulnera, lancea, sanguis et aqua, titulus et corona,

quod per eam

eveni», videatur eiu-

btacere ei se coram judice ipso habitu accusare. Idcirco

cum vestepurpurea,
;

quae

omnia sunt
ascensu,
praesendiin

Liuusex prsecepto

Pelri institurt

quod mulier

passionis

insignia

picta in
in

scalarum
excelso,

ccciesiam, velato capite, introiret,

cui etsi iiccat

ascensionem; Data est

picta

solio
et

orare

,

nou tamen ioqni,

id

est

populis praedipravitas coii-

tem indicat majestatem
catur
terra
:

potestatem quasi
in
coijlo

care^*. Ergo locus non salvat,
scientia^
iis,

qnem

ei

omnis potestas

el
«

damnat, sicut horrida ioca non

obsunt
in
et

'',

et adimpletur visio

Isaiae dicentis:

Yidi

Nadab elenim et Abiu igne labernaculo consumuntur "; Chore, Dathafi,
qui picvivuut:

Dominum sedentem
vaium
^*, id

super solium exceisum et elc-

est Dei filium,
:

Abiron antc tabernaculum degluiiunlur
poniifex in ioco
iiiieriit

'^;

Heli

gelos, juxla illud

«

regnantem super anQui sedes super cherubira '^ >

sanclo periit''

;

Oza juxia arcam
'*,
:

*% Joab juxla altare occiditur
**
;

Ozias in
j.

Quandoque vero pingitur, sicut videre eum Moyses et Aaroa "°, Nadab et Abiu, scilicet super montem
ei

templo iepra perfundilur

ecpnira

flumine ^% Joseph de cisierna

^^,

et carcere
^',

Moyscs de "" Job
;

quasi coelum,

sub pedibus ejus quasi opus sapphirinum , cl cum serenum esl; cui quandoque

de

slerquiliriio

**,

Jeremias de coeno

Daniei

de

circum circa pinguntur angeli

cum

sex

alis

secun-

lacu leonum

'*;

tr^s pueri

dc camino ignis libede coelo
^°,

dum

Isaiam dicentem

:

<

Seraphim
ei

siabant super

raniur
c£cidit

^*

;

demum

diabolus

homo

illum, sex aiic uni, et scx al.c aileri,

duabus veladuabus volascribi per

de paradiso

"

;

justi

aulem
ob

in lcrra visi-

bant faciem ejus, duabus pedes
bant
*.
>

lantur el dc inferno ad Citlesiia sublcvaniur; sed,
licet

Pulo quod seraphim, hic debet

ncn

sancliticel locus,

lajjicn

reverentiani

m,
et

et

subintelligitur cluOy quia sequilur,

uni et
:

sacramenii

cooperatur plurimum

sancliliLaiioni.

alteri.

Qui stant super eccles.ani, quasi custodes
biut ardentes,

Ob hanc

ilaque

reverenliam

de pedibus calcca-

cum

eam

aJ duo praecepta chari-

2.

Gen. 9. ^« Gen. 21. " Gen. 25. " Gen. 27. " Malth. 26. '» Malth. 8. "" Ma.th. 1.5. •' I Tim. "Ejdies. '^Luc. 2. 'M Cor. U. 'M Cor, 14. " Levil. 10. '^Num. IG. '» I JReg. 4. "^MI Reg. 0. ^MIi Reg. 2. " 11 Paral. 26. " Evod. 2. «'^ Gen. 57. «« Gen. 40. «"^ Job. 2. "Mer. 38. "^ »^Dan.6. *' Dan. 5. " Isa 14. -^ Gen. 3. '«Exod. 3. " Psai. 25. Exod. 25. *» 111 Reg. 6. llom, Mallh 28. ^' Isa. 6. " Psal. 79. ''" E.^iod. 24. * Isa. (3.
•^
.';.

,

,

A\
tatis accendiiul, qui

MITRALE.
dicuntur alas

-- LIB.

I.

13
fuil

habcro proplcr

A

et resurreclio
in

oninium

l.-«iiiia

generalis.
>

Unde

velocem custOdiae cursum, quibus capul et pedcs velaut et mediaia revelant ; quia nos priora et no\issima ceUul.

Psalmo

:

<

Ad maluiinum

laetiiia".

Lucas viiulus est, eo quod
inchoavil,
cl Christi

a

Zacharia saccrdoie

passioneiu et hostiam perlia-

Unde
vero,

IsLiias

:

Priora annunliaie miUi,
el

ct

novis-

clavit specialius; vituhis

cnim ai.imal

est sacerda-

sima quseerunt,
r|uae

dicam quoniani

dii estis»,

Mcdia
suiii%

tum

sacrificiis apluin; vel ideo vitulo

comparalur,

sex diebus cl

se.\ aelatil^us facta

nobis vicaria tel parliali deinonstratione rcvtlani

quia duo cornua, quasi duo conlinet Teslamenla; et quatuor peduni ungulas, quasi quatuor Evan-

quoniam ex parte cognoscimus ct cx parle prophetamus*; nam, licet iVivisibilia Dei per ea quai
,
,

geliorum sumnia. Per hoc quoque

fiffuralur

Chri-

slus, qui fuit pro nobis vilulus iinmolalus; ideo.iuc

facta sunt,

quomodo
A
et

libet inlcllecla conspicianliir';

ponilur a sinistris; quia mors Chrisii fuii apostolis
trislis,undc
el alibi
: :

incomprehensibilis

est

lamen ejus
angehis

{Cternilas

,

et

i

Ad vesperum

deraorabilur
,

fleius'',

»

qaomodo
que

sit

a non

suflicinius intueri.

circumpingilur
,

QuandoMichael draconem
:

«

vertelur in

Vos contrislabimini sed iristitia gaudium *\ > Joannes esl aquila
:

vesli a
,

qu(.-

suppedilans

juxia ilUid

Joannis

<

Factum

est
>

g

n\aim ad excelsa pervoi;ins ait

<

In principio eiat

praelium in coelo, Michaei

cum dracone

pugnabal*,
,

Yerbum ";
juvenlus
,

i

bic

quoque

signilicat

Chrislum

cujiis

pugnam jesiirao, dissidium angelorura confirmationem bonorum et ruinam malorum aut
quain
,

ut aquilai rcnovatur*',

cum

resurgens a
,

mortuis

floret et

ca^Ium ingrediliir. Hic non juxia

etiam

persecutionem fidelium. Quandoquc circumpinguntur viginti quatuor senioin prsesenti Ecclesia

scd super csse describilur, quouiam
designal,
et

asocnsionem
'•

res,

secundum visionem
aureis';

ejusdeni, in vestibus alhis,

et coronis

per qucs signiilcantur veteris
;

Verbum apud Deuin pronunlial ; quilibet quatuor pennis volat, cum ad Divinitatem oculos levat eamque per qualuor mundi parles
annuntiat.

et novae legis dociores

qui sunt duodecim propter
,

Joannes autem his animalil>us senas
,

fidem

sanctae

Trinitalis
,

quarn

annunliant,

per

alas altribuit

qiiia

per hujns miindi
invisibilia

visibilia

sex

quatuor climata mundi

aut viginti quatuor propter

dicbus

*^

consummaia,

cognovere, et
Vel prima
,

opera et observaniiara evangeliorum, qui per inno-

Deum
phetae,

sicul

Dominuni

glorificavere**.

cenliam conteguniur, et charitatis, et

sapientioe

ala fuit lex naluralis,

secunda Mosaica
,

terlia

pro-

diademate coronaniur;
sancii Spifitus

si

lampades adduntur, dona
si

quaria Evangelium
,

quinta

insutnliones

representantur,

mareviireum,

apostoiorum

sexla docloruin. His volat Ecclesia

Quandoque circumpingunlur C ^luni ab his praidicatores totius prgedicationis accipiunt fundamecla. Secunduin Joannem quoque sunl quatuor animalia, secundum visionem Ezechielis', oculisplena, ob perfectam ipsorura de crcalione et ejusdem Joannis^, similitudo vultus eorum facies DOtitiam. Hi sunt carbones ignis*", carbones dcsohominis et facies leonis a dexlris facies autem
baplismus innuitur.
,

,

bovis a sinistris

,

et facies aquilae

desuper ipsorum

latorii^S
tibi; si

si

sederis

super eos, erunl

in adjutorinni

quatuor; et quidem quatuor facies uni, et qualuor

eos tcligeris ab his carbonibus accemleris,
sanclis sanclus
eris**. Hi sunt

pennse uni
et aspectus

,

et similitudo

eorum, quasi carbonum
in

et

cum

lampades

larapadum; hi sunt qualuorevaogelistae,

bonae opinionis luminc coruscanles". Quamloquc

unde cum

libris

depingunlur

pedibus; quia quie

eircumpingunlur, vel polius suspinguutur aposloli,
qui fuere tesles, verbo et opere
Judsea
,

verbis, et scriptura docuere, mente et opere
plevere; unicuique facies quatnor,

com-

in

Samaria

el

nam

quse fuit
;

et

usque ad ultimum terrse". Pinguuiur
linguse suf^er singolos

unius

,

fuit

omnium

de incarnatione Verbi noiilia
appropriata;
licet

autem quandoque disperlil*

sed singula singulis sunt
quilibet propria

enim

eorum
Nazarci

quia

tahbus

indiciis

Paracielus
crinili

rcplvit
,

prosequatur, sua

tamen

singuli

corda eorum". Piuguntur quandoque
*•,

qua^i

singularius exsequunlur, ut Matthaeus humanitatem

id est saucti

;

lex

enim

fuit

Nazaraeorum,

dicens

:

«

Liber generationis Jesu Christi '^
sortitur

unde ^

figuram

humanara et figurat Chrislum hominem, qui cum esset Deus, factus esl hoino»^
Marcus, incipiens a prgedicalione Joannisindeserto

non transirct super caput eoruin ; sepaialiant autem se a cammuni vila hominum, quidam ad lempus, quidam
ut tempore
suai separationis novacula

jogiter, ut
ritur,

Samuel". Quandoquc
eremita
,

Baplisla interse,

clamaniis, figurara tenet leonis in deserto rugienlis;
aperiius

ul

martyres
,

planat

,

quoque cscteris Christi resurrectionem exqui in qua Christus a leone liguraiur
,

Laurentius in craticula
confessores
trati,

cum equuleis iit St.fphanus cum Iapi':iljiis,
,

cum

suis insigmbus
,

ut

cpiscopi luilibris

mortuus nascitur,
lur.
ii

ct

voce Palris die

terlia

vivifica>

abbates

capuciati

doclores

cum

iu

ponuutur a dextris, quia Chrisli nativitas

manibus,

virgines

secundum

Evangeliuni

tuni

»Rom. I. •Apoe. 12. ^Apoc.4. "Cap. I. «Apoc.4. '°Maiih. Cor. 13. ^Gen.l. ''(.vu.i. *^ Joan. 1. *^Psal. 10-2. *»Joan. 4. "Ibid. »^Joan. 16. ^**Psal.29. *»PhiL2. i «oPsaL 17,159. »»Psal. 119. -*PsaL17. 'HlMu'^, »-\ct. 1. ^ Act. 2. «*iNum.(>. ''Rora. I. "iK;'g. 1.
Msja.41.

M

Patuol, CCXIIL

2

, ,

,,

45
lainpatlibus
*',

SiCARDl (JRLMONE.NSrS EPiSCOPl
quaiido<|ue iraiJvies cuin palmis ol
liliis

Ai
:

A

virtuluin varieiatem

<

Alii

euiin Jalur per

Spni-

c^tnressores cuin

depin|;uii(t!i
lilia

*';palma cpini
;

lum sermo
aiii

sapientiae, aiii sorino scientix, alii tides,
>

victoriaru sio'iulirat, et
ctoriosis dabalur,

castilatoni

paima

vi-

giatia saiiilatum".
,

Cliaritas etiam,

gaudium,

ul

sicut palisia virot, sie

eorum

pax

et patienii.»

,

et lon^animilas^" suiit citlalurx»
;

niemoria
in
iii

in .Tlerno
;

vemaret. Palma ab ardocrescit

sanclarum menliiim

quod autein

virtutes in

mu-

altum

sic raarlyres

cum ab agone
|»ulnia

revertuntur
:

liebri specie depingiinlur.

inde esl,

quia jnuicent
et

superno lapitolio pixmiantur. Uiule
ii^"'.
>

<

Justus

el nutriunt. Vel per cjrlatuias,

qme

laquoaria

ul paiiua fio'el

Cuni

aJ rej^na

pcrvc-

noininantur,
pliciores

qiiie

sunt ad decorem domus, simfanuilos
intelligimus,
qjii

nere. Ll viuc quoniani l>oinimis Jesus seinpor co-

Ciirisli

«on

ronalus depin^iiur, quasi dicalur
et videle

:

<

Kgredimini

doctriiia scd

regem

Salomonom
<

in

diademate, quo
Et aitende

ornant, de quibns laqueaiia cypressina*'; suntenim alti odoris

Ecclesiam

soiis virlutibus

roronavii

eum malersua''.
in die

quod
coroua

oplimi, et medendis corporibus apii. Scuipunlur

Dnniinus

fuit tripliciier coroiialus a nialre;

pariefcs lorno, cu.m fideies

promplo pollent animo,

iniserii ordia;

conceptionis

;

et

ha^c coiona

ad o]isc(iuia Doniini dicentes; Denedicam
>

Dominum

dupiev

est

propler

naluraiia et graluila

cl diadenja vocatur,
roi a.

in omni iompore'^ideoque , quia diadema est duplcx co- " Deus, paralum cor

et

i

Paratum
:

est cor

meum
vir-

moum*'

<

cumque lanium
cnini

Coroualus

esi el a
;

noverca corona miseriai

tuiibus nilunlur,
liariclatibus

ul ab eariim

iramite nuUis concajlcris

in die

passioni^^*

ha^c corona luit spinea, quia

averlaniur;

tornatura

peicaia nosira poriavii''. Coroitaius est et a Paire

artibus velocilate priccellii, el

regulam, quae sine
est
nullis erroris diver-

corona
ria el

gloriae in die resurreclionis
,

,

uude
i

:

<

G!o-

errore operelur, conserval; sic vita sauctorum

honore coronasti cum

Domine'^.

Demuni
die re-

ad divina obseqiiia prompla,
liculis labefactaia.

tH>ronabilur a familia coror.a potenliaR,
velalionis uliima;,
terrae,

in

Et vide quia sculplurae promitantam consueludi-

quando veniet cuin senaloribus caterva stipatus judicabit orbem quorum
in sequilale". Sic

nonles et de p;uielibus egredientes csse videntur;

lerrarum
veniie

omnes
:

sancli coronali

cum virtules ncm devenerunt,
qi;ia

lidelibus

in

ut eis natuiaiiler insilae videaii-

pingunlur,
el

quasi
videte

dicaluf

Filiae

Kierusalera
,

lur, miiilifariis

ipsarum operationil)us exercentur.
Ecclesiai palliis
,

martyres

cum
iiic

coronis

quibus
,

Onianiur

el altaria et
,

corlinis et

coronavii cos Domnius.

llanc

anlipbonam

Deo

hoilosericis

el lineis,

tapetibus hisloriatis, coronis

volente,
dicere
,

inferius

ponemus;

aulem

sufficit

re^alibus, aul aliis ideis, aut diversis cliaracieribus

diximus pro- q insignitis;quiE omnia peilinent ad Christi miracula, antiquorum vcl ad futuram gloriam , quae ex hibio mensie aflixam et et meritis noslris, imo gratiae Dei exemplis ^^. Mensa est sacra propler aurcolam superposiiam

quod cum eoronis pler coronam inlerrasilem
Scriplura

pluraliter

,

,

,

labium pi^e.dicaloium doctiina, corooa
>ila

muliilariis

et

fructuosis

operibus revelabitur in

inlerrasilis

leterna
;

sanctis
<

pro

divcrsitate
stella

nobis'*^ Quae autein non extra sed intus ornantur,

meritorum
in
clarilate

dislincla
''.
>

quia

sieila

diflerl a

ad moralem sponsae speclant ornatum, cujus gioria
est

-\ureoIa

est

gencralis

corporum
et

ab

iiilus in limbriis aureis''', id

est in pcrseveet

glorificatio, aut spir.tualis

virginum coruscalio;

ranlia

b<»norum operum
Iribulalionibus
,

;

licel

enim

exterius

vide quia in

formam

sculi rotundi

hujusmodi corona

nigra

est

tamen intus formosa
candida niun-

depingilur; quia sancti proteclione divina fruunlur,

virlulibus''^.

Ergo

pallia vel corlina

«nde canlant gratulabundi

:

<

Domine, ut scuto
a sanclosibi

ditiam, riibea charilatem, viridia contemplationem,
liigra

bon»
quod

volimlatis
Cliristi

lusR

coionasti nos^^; et attcnde

carnis

mortincaliohem, variala
,

coloribus
,

corona per crucis llguram
distinguilur; quia

virlutum varielalem

linea Iribulalionem
,

holio-

rum corona

per

vexillum

serica signilicant virginitaiem

ul

per visibilia ad
in

invisibiles nioveamur ornalus ", et roposilam carnis gloriGcationem, ei nobis meruit a caplivitate quaeramus vs liberalionem ct vila? fruitionem. Quandoque in ^ C(jeiis gloriam avida menle
u-clesiis pa:a;iisjs

cl

infernus

dcpingiliir, ut
;

ille

CAPCT
<

XIH.
in

los ailiciai

ad dclectalionem pricmiorum
:

iiic

vero
lilia

DL tXE.NSn.lBUS ECCLESK*:.

deterreai a formidine lormentorum
depinguiilur,

quandoque
iilia

Thesaurum Domini Jiabemus
'^.
>

vasis

lictili-

quandoque palma,

ut pcr

casli-

hus

\asa

^el

uiensilia in

domo Domini

a

lalem, por paimas vicloriam inteUigainus. Ahos

quoquc

flores

cum

fructibus intermiscemus; ad re-

Moyse", vel Salomone originem habuere"*; fecit enim ex priecepto Domini Moyses arcam de lignis
setim deauratam inlus et foris
el circulis

prsesentanilum fructum

bonorum operuuj

,

cx

vir-

cum aurea corona

tuium radicibus prodeunlium.
caeiaturaium stiMplaium
,

Demum
in

varielas

qualuor,

el

veslibus duobus semper in

qiiai

GraiCO sormone

anaglypha dicunlur, ruri-us

el

picturarum signilicai
^opjai. o|^

ponebantur tabulje Testamenti, circulis, in qua super quam propilialorium et duos cherubin re,

"Apoc. 7. «'^Malih. 2.J. "f^xod. -25. rs::l. Oo, 07.
"Psal. i07.
25.

'»Cant.3.
^^Psai. 5.

^M Cor.
**P5al.

15.

«-Mallh. 27. 3'1 Cor. i'2.

3^1

Peir. 2.

^^

Psal. 8.

^Hiom. 2;
**

*'*Uom.
-.

8.

44.

^«Cant.

\.

*-Rom.

l.

oa I. 5. ^'Canl. i. ^MI Tim. 4. ^MI Cor.

Psal. 55.

4.

" Exod,

«MIl

R

7.

,

,

45
spicientcs vcrsis
cavil.

MITRALE. vultibus in propilialoriuui collolignis selim

L!B.

L

4G
ve-

A

nt cuin arca.porlanda fucril, de inlromiltcndis

Fecit et

mcnsam de

deauratani

ctibus nulla lanJilas gencrctur. Igndniiniosunj on tn
est
si

cum
per

labio corona inlerrasili et aureola

cum

pedibus

paslor qurerii discere,

cum

pastnr qu:vslionrm
inni'-

cjualnor circnlis loiidem, veclibusqne
in circulis
:

duobus S(MU-

dcbeal enodarc. Scniper

ii;iiur

librorum circulis

snper

quam panos duodecim poacetabula, tyaliios;
;

biercamus, ul divina eloquia mcililanl:'s "^ cuin
tessc fuerii,

nebanlur;
Iburibula
et
,

fecit

pliialas" et

aream levemus,

ei

parati
,

simus omni
nobis est,

iu

qui!)us oflerebanlur libamina

fecit

poscenti reddcre ralionem de ea

qti;o in

candelantum de auro,
ct
lilia

bastile etoalamos, scyplios

spe "^
In utraque arca sumI labnla' Tcstanienli
;

et spbaerulas,
et

ex

ipso piooeilenlia; fecit

quia in

lucernas

super candelabro

collocandas,

cum

Cbristo

sunl ihosauri
"';

sapionii;e

et

soiiMitia;

Dci

emunctoriis et vasis eorttra; babuorunique patrcs
Tiostri lebetes
,

absconditi

in Ecclesia medilalio Dei oi K\an^'oIii.

forcipes

el

fuscinulas el balilla et

In utraque urna aurea csl

manna

;

qnia in Cliri-^io

ignium receplacula, scuticas et atnulas, hydrias, monariola,Iuleres et batos; babuerunlque ad casira

pleniludo divinilatis
nis
;

^°,

in

Ecclesia lidos imarnaiio.
,

in

utiaque virga Aaion

quia in Cbrislo polesuccisa,

movcnda

,

quorum imilavere exempla,
Neccssitas el
et

lubas"-,

slas sacerdolii, qua» per

morlem

mane

rc-

signa, et vexilla"^

usus utensilium ^
;

surrectionisrenoruit, in Ectlesia parlicipatio rogni

lempus sequitur,

ritum sacrificiorum

inde csl

unde
lium

:

i

vos estis gonus electum

,

regale

sacerdo-

quod qnaidam
ut
lebetes
et

sibi

lempus

legis vindicat propria,

^',> vel

bcata Virgo, quLC sicca peperii flncin,

fuscinulas;

quicdam vero

tempus

et incorrupta gtMiuil

Salvatorcm ". Si.pcr ntranuiuo
scilicet

graiiae sibi

appropriat singjilaria, ut cruoem, caU;

arcam propitialorium, tabuia

aurea ejusdeai

cem cum patena
nia, ut

quaidam sunt utrobique commused
,

ihuribula et candelabra;

licet

usns

mensurae cum arca, supcr quam Dominus apparens Moysi, populo propitiabatur unde et in Clirisio si,

maleriei transierit, ihesaurum laraen spiritus, qui

gnincatmisericordiam,qu;jesuperexaItat judicinin ",
et

permanet

et vivitical"*,

inquiramus.
lignis selim, quie

omnia opera
^^

ejus,

undo

:

<

Suavis Dominus uni-

Arca itaque Domini de
Chrisli de

sunl le-

versis, elmiseraiiones ejus super

omnes operationes
divinam gratiam
a Palre
,

via et impulribilia, et albae spinae similia, corpus est

ejus

;

»

in Ecclesia

signilicat

mombris purissimis compaclum,
in similitudine

nulla

quae

in
^".

mcntes fidelium descendil

lumi-

peccati conlagione corruplum; non cnim

venit in
**',

num
(^

carne peccati, sed

carnis peccati

In ulraque arca sunt

duo cberubim; supiT propiet

cujus longilndo patienlia passionis,

quam verbo

cl

tiatorium duo Testamenta, iucarnalionem Domini,
et

opere docuit. Unde cl duornm exslitit cubitorum
laiitudo cbariias, altitudo spes futurae glorificalionis.

mlseralionesejus ®%

gratiam quai dala est no-

bis,in scienliaj plenitudine demonslranlia ^\ Va IiOC
vcrsis

Deaurata intus, propter divinilatem

,

foris propier

vultibus in propillatorium
promittil, alterum

;

quia

q,"">d

alte-

sanctorum operum

et

miraculorum corMscalioncRj.

rucn

exbibet de propitiatione.

Vel arca de lignis seiim est Ecclesia de fidelibus
constructa, unde in omni dimensione continet se-

Mensa de lignis selira esl sacra Scriptura de foriibus verbis patrum contexla cujus lon.^iludo est perso,

missem; quia ex parle cognoscimus,

cl

ex parte

verantia,

quam

prsdicat vcrsus

ille

:

«

A

cnstolia

propheiamus, cum autem veneril (luod perfeclum est evacuabitur quod ex parle esi "^ quajdeauratur
;

matiitina us(jue ad noclem, sperel Israel in
^**.

»

sapientiaetvita coronalur jeterna.Ulriusquearcoe, id
est corporis [Chrisli] ctEcclesia; qualuor circuli
;

iile

:

por

tuo
ille
'**,

Domino quam proicopii v.?rsus < Diliges Dominum Deum tuum ex loto corde ^^ > Altiludo esl spcs, quam insinuat vcrsus
Latiludo est charitas,
<

qualuor angulos sunt quatuorevangelisla^, perquatuor

mundi

climata,

Ecclesise deferentes,

sacramentum incarnationis, etfidem unde dno in lalere dextro Mati>

tbseus et Joannes, qui Christo pr^dicanti adh?esc-

runt; duo in sinistro, Marcus, et Lucas qui

,

posl

quoaiam ipsi possidebiinl lerrain quidem longiiudo perscveiauliiD duorum est cubilorum, propler mundiliam, et operationem, vel conscientiam, et famam. Lalitudo cbarit^ts nnius cubili; quia una, ct simplex esl charitas, qua Do:

Doati mites

j

ct

ascensionem Doinini, ad fldem venerunt. Ltriusque
arca) vectes sunt doctorcs fortes, sapientia prsediti,

minuin

ct

dilferenler.

proximum et inimicos diligimus, licet Jacob namque omnes filios, sed Josepb
,

duo

charitatis prsccepta servantes, lidem incarnaet Ecclesiie, suis prjKdicationibus

merito innocentia.', prae cjeteris diiigcbat '^ Allitutlo

lionis

circumfe-

spei
,

unins cubiti et dimidii

,

quia

unum
,

es-t

re-

rentes, semper circulis inserti; quia necesse esl,

gnum

utqoi

aliis coelestia praedicant,

meraoria sacrse Scripturae,
lia

nunquam mentem a nec manus ab observan;

quod exspectanies contemplamus sed per speculum in snigmate '*. Labium aureura muiida
prccdicatorura doclrina. Corona interrasilis allaquatiior digitis viia

mandalorum contineant

qui ad oHlcinm praidi-

ailerna

,

quai a prfcdicanlibus pro-

calionis excubanl a Icctionis studio

non recedant,

mittitur, pro diversilaie nierilorum, sidoclrina scr-

"Num.
2.
'^°

10.

Ibid.

«n\um. 2. «^ II Cor. «MPclr. 2. ^Msa. M,

3.

''

Rom.

8.
''

45.
'"

"

Jac. 2.

*»Psal. 129.

Deut.

(5;

Matlb. 22.

Mallb. 5.

«^ ?sal. I. " I Pelr. 3. l Cor. 13. "Jac. d. «" Psal. 444. Psal. i/U. Gen. 37. " I Cor. 13,
«»«
"'^

"
"

Colos.

Joaii. i.

,

47

SICAUDl CREMONENSIS EPISCOPI

4S
ad ibeologiani,

avcrinl qualuor Evangelioruni, qu£digi4o scril»unlor, vel in quibus Dei digilus rtrperilur ", Aureola
gfneralis
glorilicaiio est aut virginura coruscaiio;
,

A

nis.

Ergo logica

proficil

rum

verbis

exponiiur; elhica proiicit, cura moribus adapiatur;
iheorica proficii,

cum

invisibilia

Dei pcr ea quiC
^*.

(juaiuor pedes mensse

quadriformis est exposiiio
iiistorialilcr, al-

facta sunt intellecia conspiciunlur

sacne Scriplunc; exponitur enini
legorice, Iropologice, anagogice.

Quaiuor
evangclici

circuli per

angulos, sunt qualuor

libri

per quatuor inundi climata divulgaii;

Hisloria cst
ut populus

cum

res siraplici
in

sermone referlur;
terram promissio-

ex

.Cgyplo venit

duo vecles sunt prjedicaiores duo cbarilatis praicepia servnntes, sempcr in circulis, id est doclrinis
evangt
licis inliierenles,

nis

'*

:

dicitur

aulem

bisioria ab hislorin^

quod

est

ul supradiximus de voclibus

>iJere, quia historiograpborum est resgestas secun-

arc3e, qui,

dum

verba sacrx Scriplura' ad fiJera et
,

dum primam vocum Aliegoria est cum
clesiue

significalioncm cxponere,
verbis, aut rebus royslicis
;

ad diltctionem relerunl Evangelii

lolam porlant

Ec-

mensam Domini. Super hxt
clionis; quia
et

poiiebnutur panes refe-

sacramenla significanlur
,

verbis, ut

»

egrc-

cibum

vilae

suggerit ad aelerna gaudia,
ostendil; qni (iicunlur

dieiur virga de rndice Jcsse

et flos

de radice cjus de slirpe

quomodo ad ea pervenilur
^'
;
,

ascenJet

"',

>

quod

est

:

Nascetur virgo
;

pancs proposiliouis

quia non debent in Ecclesia

David

et

de virgine Chrislus

rebus, ut populus de

" dees^e verba
tefe

solatii

sed cunclis fidelibus dcbei pa-

jLgypto, per sanguinemliberalus agnl '®,esl Ecclesia,

sermo

saluiis.

Super ea poncbanlur vasa libapbialai ^\ Varieias isla

de poieslale diaboli sanguine Chrisli redcmjsta.

minum,
ciiatibus

iJ est

volorum, ut
quia

Dicitur

autem

allegoria quasi

alienum eloquium.

vasorum varieialem
auJilorum

signiticat
;

Tropologia est moralis scrmo de
lione vel correclione,
«

morum

insliiu,

verborum pro capanon omnibus omnia
<

el

fit

verbis

apertis

ut

:

conveniunt. Unde AposloIus
i

:

Lacdedi vobis

^^
:

»

Filioli,

non diligamus verbo nequeiingua, sed
;

Sapientiam auiem loquimtir inier perfectos

*^. >

opere

et veritate '^

>

figuraiis, ut
,

:

<

Omni lem-

h\ piiiaiis itaque

larga proedicatio, in cyathis vero
:

pore sinl vestimenta lua candida
pite luo

et

oleum de camores
signifi-

tenuis designatio

qui plen.us auJitores inebriat,

non

deficiat

".

>

El diciiur tropologia condicilur ad

pbialam porrigit; qui quod sentit utcunque denunliat,

versa loculio,

cum quod

per cy^^ibum guslum tribuit; qui subdilos in;

candos converiitur.

crepal, acelabulum

qui ad

Anagoge

esl locuiio ad
vel

supenora deducens, ul de
et
fit

bulum

gestal, et hiBC
reficil

orandum excitat, Iburiomnia sacra Scriplura propi-

pnemiis futuris

de vita futura;
:

apertis, vel

nal, quae
^,

nos cibo et potu, graviora porri-

Djysticis verbis; apertis ul

«

Bcali
'•
;

mundo

corde

,

gendo, levia propinaudo

quoniam
«

ipsi

Deum

videbunt

»

mysticis, ut
iUis poiestas

pane cibat valiJos, sed

nam lacle rigat minimos qus proponitur nobis ad ci;

Ik-aii

qui lavant slolas suas, ul

sit

bum,
et in

versa est JuJaeis in laqueum, retributionem

in ligno viiae, et per portas inlrent in civitatem

^^

>

scandalum

®*.

Thuribulum vero vas
,

esl utrique

IJ est beali qui

mundant

cogitationes

"
,

opera,

legicommune, quod
vel

ui

diximus, vel oralionalem
ad oraudum,
fuerit, consi-

ui possint videre Chrislum qui est via
\ita
^*
;

verilas et

significat praedicaiionem, qu;B excilet

et

intrcnt in
ficatio
:

per doclriRam, ct exempla pra^ceJeniium regnum. Et attende quod duplex est signi-

Domini carnem. Sed,

si

aureum
^'*.

gnificat sapienliam; quia omnes thesauri sapientix,
et scientiae in
tit

realis et vocalis. Vocalis est curn per voces
,

co fuerint absconditi

Unde

:

<

Sle-

res mediantibus inicUeclibus significanlur
logica loquilur
®'.

de qua

angelus juxta aram lempli, habens

thuribulum

Healis est

ulia figuratur. Vocalis
Piealis

vero ex divina

,

cum per unam rem, rcs esl ex humana inslilulioni. sicut enim homo per vocem
,

aureura in

manu sua

^\

»

id est

Christus resurgens

carnem habuit
significat

in polestate. Si

argenleum fuerit,con-

eam ab omni
;

labe

muuJam,
et

et

munditia
;

sic

Deus per creaturas
auUmi profundior

et opera,

suam

indicat volunPif*a-

renitcnlem

si

cupreura, fragilcm

mortalem

si

l.lem.Vocalis autem est univoca,autaequivocn.
lis

ferreuni, resurgeutis fortitudiiiem. Si qualuor habu-

est; quia quot sunl p:oprie-

D

eril lineas,

deinonstrat

eam ex quatuor elementis
justitia,

lates, toi significaiionunf diversilales, utraque cst
in

conslare, velqualuor virlulibus, pruJentia,

mens£ pedibus

necessaria; et ideo clarum est

forlitudine, temperantia dccoraii. Quinta linea, quae

scienliam artium ad cognitioncm divinarum prollcere Scripturarura. Tres enim sunt artes seu parles
plHlosophiie
:

partes diviJil,

animam

designat, quae se in morle a

carne

iti

illo

Iriduo separavii. Si vero tres habuerit

logica, elhica et llieorica. Logica de
et

iineas, figurai

carnem, animara

et

verbum

in

unam

voeibus, ethica de moribus, theorica de rebus,
radorica in
dividilur.

convenire personam. Quarla qnae partes separal
pote-tas esl, qua

malhematicam, physicam

et

theologiam
visibi-

animam suam pro

ovibus suis po-

Mathemalica loquitnr de formis

suit--;

libus, phy>ica,denalurisvisibilibu5 theologia dedivi-

si una tanium linea suslenlatur, significat quod solus de Yirgine generaiui '\; vel solus est

Exod. 8; Lucll. ExoJ. 51 Deul. j)an. 3. "Eccl. 9. "Matth. 5. " Apoc. 22. «» Levil. 24. "' ExoJ. 57. " i Cor. 5. i. •=* Joan. 10. «Msa. 7- Matlh. 1.
•=»
;

^^
«'

;

"

I

ExoJ. 12 Mallh. .5. Cor. 2.

;

Josue

5.

'Msall.
14.
«^

"'«

Exod. 42.
*^

'M
Rom.
8.

sMoan.

" PsaL

68.

''

Arist. 1, peri. »^ Colos. 2.

Apoc.

;

^
iuler

MITRALE.
mortuos liber
»^
;

-

LIB.

L
i

50
Tres sunt qui lestinioniutr» dani
iu

circulus

,

cui h;cc

omnia

in-

A

adjunxit
C(fcIo
:

TKiCtuntur, est divinitas quae nullo termino claiuii

Paier,

Verbum

el Spiriius

sanclus
ireft

*', >

vel

tur, a

qua

haec

omnia conlinenlur

et

operanlur.

lam anle incarnalionem quam posiea,
in

fuenint

Inccnsum ^ero
cffudit in

significat oraliones,
:

quas pio nobis
ignis est cha-

Ecclcsia gradus
virgirics

:

Noe, Daniel,

el Job, id esl reet

carne ", unde

<

Dirigalnr oraiio niea si"*
;

clorcs,

vel coniinenles,

conjiigali

:

hi

cut incensum in conspeciu tuo
ritas,

i

qua usque adeo
calcfecit et

dilexit nos,

nem
I

lorBuit in ara

crucis
•'
>

quod ipsam car*\ unde
:

sunl qui, sccnndum Evangoiiuin, sunl in agro, in lecto, In mola *\

Scyphi praedicalores, Tel audilores, qui inebiiant,
vcl inebrianlnr vino scienliae. Sphucrulai suni
pr.ne-

Aruit tanquam tesla virlus
reluiit
:

mca

el

odorun oravel

tionum
spondit

conspersum

in

nares Palris, unde re»

dicalorum,

ei

quorunilibel cloclorum volubiliias,

<

Ciarificavi,ei iterum cJarificabo ^^;

spha^ra ex ornni parle volviuir, iic pr;edicalor el
quivi8 eleclus non adversiiate,

per odorem, inielligimusbonum odorem deChrislo,

non prospcrilalc

quem, qui

vull vivere, debet in

suum

oor trajicere.

corrumpilur, sed inier advcrsa fonis, intcr prospera
bumilis, nec liinoris hubet aiigulum, nec elaiionig
erigit

Yel per thuribuUim aposiolos

et praudicaiores acciin vilani, el aliis

pimus, qui snnt

aliis

oiior
'""^

viloe

supercilium; posl scyphos ei splia;rulas

lilia

odor mortis iu moriem

quoruni sermones et
est

^

forraantur, quia post deliberalionem spiriiualem,

oraliones sunt velut incensa mulla et velut fumus

post sanctam operatioiiiim, pro
lale volubilem, virens

lemporum

diversiaiii;

aromalum K \el Ihuribulum
ignis, charilas; ihus, oralio
;

cor

humanum
cum
,

palria

sjcqiiilur,

qiia;

sicul Ihus

igne in
oratio
fra*

niabus sanclis,

id esl floribus

vernal aHernis

Do-

ihuribulo redolet et sursum ascendit

sic

niinus enim qui poculum gnpienlix spiiiiuaiis propinavil,
INe in

cum

charilate in corde

ullra

omnia pigmenta

cursiim operaiioiiis
»",

inoflcnsui»

oslendit.

grescit.

vacuum curramus

nobis janiiara vircnlis

Candelabrum quoque duciile utensite
legi

est utrique

pairi* palefecil. £t sunt per singulos calamos ires
scyphi, sphaerulaique simul, el lilia;

commune,
:

sed antiqui patres sumptuosius for-

nam

quililxji

inaverunt

fecit

enim Moyses

candelabrum de
,

©rdo
sive

Iria

habet lenipora, sive

aiilc

incarnationem,
iege

auro mundissimo', hic

est Christus

qui illuminat

poslea, ante ul
;

lempus anie legem, sub
iu tertia

omnem bominem
futsit

venientem in hunc

mundum

^

et sub prophelis
Israel, in

posL, ul in piimiiiva Ecclesia de

enim lumine

divinitatis, et suae praedicationis^
fieret,

secanda dc geniibus,

de

reliqiiis.

ut mundi candelabrum

cujus lumine tenebras

h\ qualibet sunl, fuerunt el erunl, qui pociila graliae

suas peccator agnosceret;
pientiam
et

fuit

ex auro propter saductile

quasi scyphi silirenl, inebriareniur et inebria;

mnnditiam

,

et

fuit

propter

renl

qui in via Dei quasi sph;crul;u currereni, qui
qr.asi lilia vi-

passionis lolerantiam, propter quani duclus €st in
resurrectionis gratiam,
tavit illum

candoreni et odorem perpeluai lucis,

unde
iili

:

i

Propter quod exalest supra

dere desiderarent. El vido quoniam h;ec oinnia

suiit

Deus, et dedit
''.

nomen quod

ab

hasliii

procedenlia, quia omnos de pleniludine

omnc nomen
\el potius

>

e]us accepimiis

"
>

;

sicui ergo dicii
sic

:

<

Ego

vilis el

Hasiiie est Ecclesia, quae stal inter adversa libera,

vos paluiiles

*^.

dicat

:

Ego candclabrum
lilia

et

totum candelabrum
'.

est

tolus

Chrisius,

vos calami, et scyphi. In ipso
scyphi, spliaeruluique simul ei

haslili suiit qualiior
;

caput

et

membra

Nam

et

ipsa Ecclesia errantisapientise cla^rilavirtiile in

quia qualuor

bus lucem ostendit, quse habet
tem, et malleis tunditur, et

evangelia

prccdicant ipsum
et

plenum graiia Spiritus
clarificalus
illud e?t

ducitur de

saucU

**,

quod
**, >

:

<

Exsuliavit ut gigas ad cur-

virtutem MIastileChristusest,capulEcclesiie' ,medialor Dei et

rendam viam

ei

quod

scdeai ad

Iwminum

*•,

ex quo lolum corpus con-

dexieram Pairis
singuli calaini

*'-.

Sed nec

otiosum, quod
liiiis

structam crescit in augmentum Christi.
id estcanticum

scyphis, spha^rulis el

iinilan-

Calami sunt prsedicatores, qui dulcem sonuni, novum mundo dederunt, et omnes, ivpromissionibus Domini susieni-.niur. « Cantate Doraino canlicum qui dicenti Prophet» t Fecit et lucernas sepiem ". » Luccrnaj scpiem
:

Cur; quia sancti prajdicaiores divinis mandaiis el

novum
Ires

',

>

obtemperantes, in laudes resonantCreapiopter operum perfectiomem ";
ires

sunt dona

sancii Spirilus, quai in nocle hujus

SX'

toris, et

sunt sex

ex uno latere, et

ex altero

,

qttoniam et
:« IIo-

cuii tenebras nosuaj caeciiaiis illuslrant» quaj supra candelabrum ponumur, quia requievil supra Ciiri-

qui praeibant, et qui sequebaBlur, clamabant

gium
^nji

spirilus sapieniiie ei iiilcUeclus, spiriiiis coii-

sanna

in excelsis

*S

*

praedicanl^es fidem deilicae
,

el fortitudinis

,

spirilus
*^%

si;ieiuiai

ei

piciaiis,

Trinitatis.
ait
:

Nam

David, in numero pragcedenlium
cseli

^i spirilus limoris

«

Yerbo Domini

firmali sunt, et Spirilu
I

pijvis indulgentiam

Domini '* Emuncioria
hiiuc

quibus praidicavii casuiii forcipes

ad

«)ris

ejusomnis Yir^useorum ";
Psal. 87.
8.
'

Joanoes
Psal. 140i.

secutiis,

emungeuJuni ellycbnia,
»8

suut,

verba divina,

«'^
*

Apoc.

"

Psal. 95,97.
Isa. t>i.

1.
•^

Ephes. 5.. ^P^l.83. Philip. "2. "Joan.. 1. * Pl " Psal 32. »M Joan. 5. ^» Malth. 2i. •» Cal. **Gen. i. '^Matth. 21. " JoaM 1^2.. ** Psal. 109. " Exod. 3/. »* Psal. 18 *»Joan. 1. *'Joan. 15.
»

53. Exod. 25, 37.

« Isa.

««

»'

Joan. 15.

Psal. 21.

»*

Joan.

'l^.

"0
5.

11 • 1 • I

Cor. ^.
Tiin. S. Tim. i.
Isa. t.

'Ephcs.

2.

^/^Joan.

"

SlCARDl CHEMONKNSIS EPISCOPi
lillerau) ampn:aiiius, ei luc«'uU'm
b'g(; el

52

quibus

Spirilum

A

bus

igiiis

de allari holocaustoruin por(a!)ntiir ad
privdicatores, qui, e.vemcharitatis

revelauius, ^uiil enim qu;e>lam in
hic el ri/luro servamia ul
:

Evaiigelio,

altare
plis

ibymiamatum, sunt
,

<

Uilige

Dominum Deum
:

sanctorum
'^

ign^m

transferuut
in filios

iu

luum

".

>

Qua^ilain bio,
tlo

non

in fuluro^ul

i

Facite

corda ndeIium,quivecorda patrum
tunt

onver-

vobis amicos
in lege, bali

marnmona

iniquitalis
:

";

i

quieilam

,ipsosqnede virtutcin virlutem
ipsi
filii,

"

accendnnt.

non
et

in

Evangelio, ut
sacriliciorum

Observa dieni Sab,

Ignium receplacnla sunt

qui corda pa-

"

rilus

quie suo lempore

trum
leslis

pietate fervenlia imilaniur,
sacrificii,

custodita, quasi ellyclinia lucebani perfusa oleo devolionis, inccnsa ignc cbaritatis. Sed

emunguntur,
t

aspiciunt, in se

flammam coequam in proximoium nientibiis accendere satagunt. Omnia auteni
el

runi liltcra cessasse docelur, et lucidius intt-lligentia spiritiis aperitiir.

vasa fueruni lenea, quia corda sanctornm persevcranler obediunt, et clara voce inslrunnl.
Sculiae sunt vasa aequalis ampiitudinis in fundo,
el ore

Propierea dicitur
el

:

Vetustis-

sima veteruin coniedetis,
Tetera abjicietis
*'.
»

novis supcrvenientibus
in quibiis

Vasa

emuncta

el-

ad calefaciendum facta,

ii

sunt doctores qui

Ihesaurum cordis non celanl, sed ex eo proferunt nova et vetera ^^. Lncernam quoque non ponunt B lyclinia sunl cbarismata gratiarum. Vasa, corpora snb modio, sed snper candelabrum, ul luceat iis, vel corda sanctorum; cnuincla igilur in sanctis qui sunl in domo Dei " ut lumcn et caloiem accilycbnia exstinguiilur, sunt corda tuKiium,
lejj^alem

qn« ex-

spirasse ol^servanliam

admillnnt, vel el-

,

eliycbniaclarius elucent; quia, sublatis praesenlibus

pinnt Spiritus sancii.

usibns donorum, clariores erunt usus eorum, vel
Imita morlalilale
:

Amuhe

sunt vasa ad olTerendum vinum

;

hi siint

i

Fulgebunt sicut
ecclesi'*

sol

in

logno
,

praedicalores subdiios mordaciter increpanles, vcl

ccelorum ".
pluralilatem

»

Pluraliias in

lucernarnm

judices rigide judicantes, vel quilibet gratia Spiritus
sancti inebriati et alios

in

fideiibus significat gratiarum.
illi

Vel

inebriantes. Hydriae sunt

luminaria sunl
ut
sol
et
'"
;

quorum

doclrina fulgelEcclesia,
:

aquaria vasa

:

hi sunt doctores

aqua
^*.

sapienllii^ sa-

luna
»

,

quibus diciuir

<

Vos

eslis

lux

lutaris polali, vitalibus aquisrepleti

Morlariolum
niortili^^,

mundi

singularis

vero lucerna Cbristus est

est labur poenilentium,

quo carnem suain

qui illuminal

omnem hominem
Apud niodernos
vel

venientem
coronis

in

hunc

eant, casligant corpus et in servilutem redigunt
et pilo

mundjm

"*.

in

lucernae

limoris
lulcres

conlundunt. Salomon vero
est concbas, prseterfusile

fecit

ponunlur; coronae vero tribus de causis

in ecclesiis
utili-

decem
id est

*', id

mare,
decein

suspendunlur; primo
latem
;

ad decorem, vel ad
ii

niajorem

luterem. Quilibet illorum

secundo ad significandum quod
si

manent in uniiate Ecclesiae, rint, coronam vitaj percipienl
lliernsalem nobis ad

*";

C quadraginta batos capiebal, major autem duo millia, in decem luteribus holocausta lavabantur, in Deo devole serviemajori sacerdotes se lavabant; major luter est batertio vero coelestis
qui per-

memoriam
;

revocalur, ad cujus

plismus, qui

mare
:

dicilur,

in

memoriam maris
Moyse
baptizali

liguram facla videtur

conslat enim cx auro, ar-

Rubri. llnde
runt,

c

Patres nostri omnes sub nube fuetransierunt, et in
**.
>

genlo, aerc, ferro, catenis et lapidibus pretiosis.

omnes mare

Aurum
ses

sunt mariyres

,

argentum sunt virgines»

sunl in nube et in mari
dotes, id est electi

In his omiies sacer-

doclores, ferrum continentes,

gemmae quinque

membra

sacerdotis Jesu Christi

virtutibus coruscanles. Catena coiitemplatio, quoe

lavantur,

dum

per vim ejus a peccaiorum maculis

semper eos ad Dominum
est
Deiis, qui

erigit.

Supremus circulus
et

abluunlur; duo millia batorum cepit ^%duin ulrum-

omnia continel

comprehendit.
sunt
fideles

que populum abluens ad perfeciionem dennrii quadrati transmisit,
in prssenti

Ollae seu lebetes cineres suscipienles,

ad slabilem conscien-

qui Domini passionem pia

mente relractant; nam

tiam,

qu«

nulla lentalione a slatu rectitudinis in-

per cinerera vilnl*, quo inquinatus sanclificabatur " , sacramentum Dominicoe passionis accipilur.

clinatur, in futuro ad

denarium

\\inc in

quo nulia

reprobaiio reperitur.

Forcipes quorum gemino denle componitur ignis, snnt praedicaiores qui nos consonis ulriusque
,

^

Decem luteres sunt decem praecepia, decem praecepta servantes. Unde, et
draginia batos capie.Lal propter
calogi
el

vel baptizati

qwivis qua-

Teslamenti paginis instruunt, et in omnibus componentes ad charilalem acccndunt. Fuscinulae vel
<:reasrae,
«-t

observantiam Desacrilicia

Evangeliorum,

in

qnibus

mun;

quibus carncs de caldariis efferebantur

,

danlur, id est spiritus contribulantur et corda humiliantur, ut faciant

nd esum reficiendorum afferebantur,quaedam vero

Domino

suaviiaiis

odorem "

ignibus consumi rclinquebantur, sunt praedicatores
qni sacramenla Christi, quasi carnes hosiiae salutaris pertractant, partim operibus iraitantes, parlim alios reficientes,
j.acitatis

quia

;

<

SacrificiumDeo spiritus contribulalus; cor
et

conlritum

humiliatum, Deus, non despicies^^»
antiqui, ut
legilur
in

Tuba ulebantur
ad

ca vero quse non sunt nostrae ca;

Numeris *», niuUitndinem congregandam, ad dimicandum,

sancio Spiiitui relinquenies

batilla qui-

ad gratulandum in diebus fe.siis,sed,cum diversilate

" Dcut.6;
1.
•• 1

Mnt:h. 22.

"Jac.
Cor.
9.

1.

"Nnm.
*<>

lii

"Lne. 16. '" Exod. 20. " Levii 26. " Malth. 13. ^» Matth. 5. ^* Joan. ^'* ^» 19; Hebr. 9. ^malth. 15. " Maith. p. ^''Eceli.li. Malach. 4. Psal. 85. ''' r. '*» Psal. oO. u>. *' III Rpg. 7. *^ Num. 28. *' ? iieg- 7 Cap. 10.
,-

tz

MITRALE.
,

LID.

L
i.i.^i

5i
in

sonorum
earum

el

eraiU ductiles, et argenteje, quonini
jubilo, ut ad strepituui H^ec sunt duo Tesla-

usus tantae

j^ '

absil gloriari

rruce D^.midi

"
;

.

li-num enini

fuil virtutis in

corruerit Jericlio '\

id esi iu^nonle locala,a prophetis pr;rdicala, pcf aposiolos divulgala.

passioCinisli iu capiie noslio

menta, vel prnedicalores quibus ad piocinctuni fidei populus evocntur ad paMiilentian., et lac. ymabilem

Funis esl sacra Scripinra
lentiis

,

qu;o ex

mullis sen-

compunctlonem

evcilatur, ad laudes Domii.o exhiet ad

compaginatur, aul vinrulum chariiatis qu;e usque ad lenam, id e>t inhrmos, porri^ilur', vel
pisdicatoris humiliias. qui propter alios condescendit. IJnde Apostolus " Sivc excedimus, sive con:

bendas invilatur,

montem
,

Sion, et ad civiia-

tem sanelam llierusalem ^' angelorum frequentiam ^«,
dicium provocalur, verbo Dei, iinde
et vide

et

et

multoium miUiu.^ ad futurum Dei juet

quia in adversis

pro-

vos. In cnjus f.ne ponitur annulus, qui signilicat pcrseveraniiam, aut pr;emii
iiahit, dum ad vilam aclivam a conlemplatione descendit; bursum

descmdimus, p.opier

speris, lubis clan-itur; quia
:

«

omne lempus convenit Benedicam Dominum in omni
in

coronam; sac.idos dcorsum runcm
Irahitur,

tempore, semper laus ejus

ore

meo

*».

>

Sed se-

ad litteram, quui occidit *% inldli-ii sursum iraenim quandoque docendum, quandoque oran- B hilur, dum spiritualiler eam e.xponit. Vel secundum dum, quandoque vero cantandum ", et multitudini Gregoriura Deorsum t.ahit et su.sum irahitur lac tribuentes simpliciter loquimur; et aperte dum in ea se mnlilur, quantnm in pravis jaceat et sapienlianj autem loquimur inter perfectos " oiuquantum ad bona facicnda i.roliciat. iNun d»;spiciat
; ;

temporum temperandus, et diversi/icandus est serrao doctorum

cundum

qualitates auditorum, et

dum, Scripiura docente, in conlemplalionem erigilur. Vel deorsum trahit, (lum Scriptuiam

esl

:

,

'•'*

,

;

nia lajnien ad aedificalionem fiani ".

sacerdos boc opus agere

,

ui sil imilalor
iFilii

lilioi

uin
lu-

Quid enim prodest leciionis obscuritas, quce audilorem non aedilicalVpro nihiloioquimur, si ab his propterquos loquimur non intelligimur qui ergo
;

Aaron, de quibus dicitur:
bis
nis,
nis,
^'.
>

Aaron chu.gant

Qui se recognoscit dehiiorem
se retrahat a

prseilicatio-

non

movendis

signis; ex traclu fu;

docet, inter omnia,
signis indoles est,

verum non verba, doceat '*. Inin verbis amare verum et non
,

campana

lesonat., et

populus convocalur

quia

verba

;

quid clavis aurea prodest
ferrea,
si

,

si

nen aperit

?

ad expositioncm sacrx- Scripturae pr?edicator auditur, ct populus in unitate fidei et chariiatis unitur.
SiciU ergo

Quod obest
u.t

aperii? Nihil quoerimus nisi

campana

crepitat

,

sic

cuslos

Hierusa:

pateant clausa el revelantur occulta, integra ta-

lem
<

in

specula constitutus non laceat, juxla ilh.d

nien verba poiius sunt eligenda; quia tubae sunt
argenteae, id est eloquii inteutione fulgentes
si
,

Qui reminiscimini Dominum, nc
^^
>

detis silenlium

qua^

ei

Et quia pra.'dicalores tempore gratiai cre
,

Ron occurrunt, eliam corruptis ulantur, dummodo
,

brius abundant

idcirco in diebus

feslis,

quae ad

res integre doceatur
tia

et

discalur. Sed quia patien-

gratiam pertincnt,tumultuosius tinniuj.t,productius
concrepant, [ut] dormicnles, el ebrios
(
<

probat apus perfectum

"

,

duciiles sunt, ut ex-

qui ei.im

crescai.t lunsionibus
dift

tribulaiionum. Pro tubis ho,

dormiunt, nocte dormium,
ebrii sunt

et qui ebrii

sunt nocle

campanas babemus
"',

ad annunliandum

mane

^%

> )

ad Dei laudcssurgere cogant. Trinum
id

iiaisericordiam Damini,

et

veritatem ejus per no-

itaque saltem solemnisdiei classicum,

estmaiuti-

ctem

ut

dum

ad horas personant, attentos, doefficjant.

num; vespertinum,etquodadmiss:epuUal.irii.iliui.i,
sic imitetur

ciles et

benevolos divinse laudis auditores

evangelicus pracdicalor, ut opportune et
®*

Sunt autem campanae vasa aenea , in Nola Campaniaereperta; unde majora vasa, campanae, a Campania regione, dicunturiminora vero nolae, a Noia civitate.

raporlune pra^dicet lamentaliones
tae,

prssenlis viIlaec

carmen

futurye

,

vae

gehennae

!

mireris

,

praedicatores tot, ut praedivimus, nominibus appellari,

Habent plectrum cum vinculo, lignum cuni

qui sunt ad multa ministeria necessarii.

fune,

quam dum

trahit

sacerdos et trahitur, cam-

Signis et vexillis ulcbanlur

"

antiqui ad castra
quilibcl

pana resonabili plectro pulsatur. Licet lubaeetcampanaesintdissimilisspeciei, sunttamenrationisejusj)

movenda, secundum sua signa
sunt in corpore vel

incedebat

jn castris; signa sunt singulorum proprietates, qu.ne

dem,nam campanaesunt
foftitudinem
«

praedicatores,quisunl vasa

inaj.imo, verhi gratia

licet

Spiritus sancti, fortes et sonori. Nara duritiametalii

omnes

similes simus, esl

lamen propria cujusque
in

menlis, unde Dominus Dedi frontem tuamduriorem frontibus eorum ".> Flectrum ferreum est lingua, vel sermonis ronsignificat
:

distinctio, vel in vultu, vcl in voce, vel statura, >cl
in habitu, vel
in positione; similiter et

anin.o,
est
:ii

alius mitis, alius elatus.

Et
,

foitc
t;ii.la

qunnta
est
iii

stantia,quaR utramque partem percutit, dum utrum^ vinculum modulatio que resonat Testamentum vinculum vero, quo est, qua lingua temperatur, campana ligno cunjungitur est charitas qua prae; ,

corporali

specie diversitas
:

animis,

unde Salomon Sicut diversi sunt vultusa vultibus, ut sic corda hominum. Ex quibus simul jum tis
,

aiunt quidam, procedit

illa

singularis
«juae

proprietas

,

dicator ligno crucis astringitur, juxta illud

:

<

Mihi

qua

I'etrus a

Paulo distinguilur,

emendicato

"Josiie6. ll.^^^Mbid.
«» Jsa.

^'ha. 2. "Jac.i.
*»I Thess. 5.

"

6i.

Hebr. 12. *M^saI. 53. " Ezech. 5. «^Psal. 9i. *' Num. 2. '• Ezech. 2.

''

Eccl.
o.

5.

«« g-^|.

"

JI

»M Cor. 2. »M Cor. I Cor. 5. ^MJ Cor. 3. «'Num.il>». Cor. 5.
^'

85
Tocabulo Pauliias

SICARDI CREMONENSIS EPISCOPI
ap^>ellatiir. Sicnl

56
sapienlice*',
fidei •'
;

sunl in homine

A

calix niyslice spirilus

qui dalus

cst

isiius uioili universalia signa, sic arbilror esse gratuita, sciiicel

nobis secundum

mensurDm
unde
mei
:

ex parle enini

usus virtutum. Eadein suni elementa
cl

cognoscimus
tis

*^,

c

Dominus, pars h;eredila»

apud Gnecos

apud nos,

i>eii

non eadem signa
in liabitu,

;

meae

et calicis

*'.

Estet Velus Testamenspirilualis iiilelel

«edem
caBdem
tate *'.

virlutes 5.unl in
in usu;

omnibus

sed non

tum continens
ligenliae, ct
liiierae el

in se

vinum merum

unde Ahraham de
'*,

tide •*,

Moyses de
tle
,

nioralium prceceplorum,

raistum fece
:

mansuetudine
procedii
et

David commendalur
ha^c, et

humiliquivis

corporalium sacramenlorum, unde
vini

Secuiidum
ile

similia

signa

lit in

manu Domini
inclinavit

meri plenus misto
in

>

« Caquem,

miliiia et stadio ca>lroruFn ad pairiam,

licet

i

Domlnus ei hoc

hoc

"*,

»

id

bravium «lernnrum "; unde qui scieniia
,

prie-

est a Judseo in genlilem, tainen

fex litiera»
terrae

non
,

est

feruntur

trjnseunt ad cherubim

;

qui

solo

Dei

exinanila, sed bibunt
el Ebionit^.

eam peccatores
apud Deum

Judaei

amore pascuntur, transeunt ad seraphim, et ila de leliquis mansionibus sicut enim divisiones gra;

Esl sopientia mundi vel carnis;
stuliitia est
'*'
:

sa-

pienlia
tia

mundi

«

Sapien-

tiarum sunt, operationum
prsesenti '•,
sic

ei

ministeriorum

in viia

carnis inimica est Deo

"

;

»

prima suadet inaest de-

sunt diversGB mansiones in regno
est
si-

nia,

secunda suavia
;

;

per
,

primam, sapere
» <

Noslrum signum, nostrum(;ue vexilium Unde « Qui stat in gno populorum ",» id est gratia Dei, item
Dei
'*.

cipere
<

per secundam

sauere est insanire.

Lnde

.

sancto; crucis mysterium.

:

Calix aureus Babylon °^

Est el calix passio,
Ibant

:

quasi placita poiio.

Unde
»

:

gaudenles

a

Vejilla

regis

prodeiuil^

conspeclu concilii
i

"*,

quia paliebanlar contume-

Fulget crMcis

mysterium.

.^s

pro nomine Jesu Chrisli. Vel mensuiata potio,

Signum
regis in

sanciae crucisinecclesiisfingitur,utsignum

lidelis

enim

est

Deus, qui non patietur nos tentari
:

dmio

sua

quasi in urbe regia a mililibus

supra id quod possumus»*. Dicit hic
salutaris

«

Calicem
bibere
iilud
:

adoreiur. IiemutnobisChrisiipassioreprresenteiur.

accipiam

»*,

»

et illic

:

«

Poleslis
,

Item ut quivis carnem

suam

cruciligens Chrislum

cilicem
<

quem ego

bibilurus

sum "

>

el
si

imitetur ". Crux Chrisii triumphalis in medio Ecclesiae ponilur, tura ut signura vicioriae in

Accipiens calicem, graiias egil «\

»

Hic

aureus

pubiico

esi, significat

thesauros sapientiaeinChristo abscftn;

\ideamus,
propler

lum
iilias

ut

de medio corde Redemptorem
<

ditos
si

"

;

si

argenleus, designat mundiliam culpae
est, innuit

iiostrum dilignmus, qni
vil

media
^*.

charit^ite constra»

slanncus

simililudinem culpae et poeet
,

Hierusalera

Vexillo

simul
tro-

nx. Slaiyium enim raedium est inter argenium

cum
phaei

cruce in aliapibus uiimur in

memoriam

Domini nostri Jesu Christi; quia Dom'nus a

q plumbum
jd

;

caro Christi
fuit

licet

non

fuerit

plumbum

est

peccaioris,
licet

lamen

similis

peccalrici

ligno regnavit
in

"; nara dum

viia in ligno

moritur,

carni««, et
bilis
sibiii

non

fuerit argentura, id cst passi-

amore

exsurgii,
;

Nam

fortis

foiiem li-avii ^% et
et a Veleri et a
:

propler

suam

culpara, fuit tamen siraiiis pas;

e]us vasa diripuit

calicis noraen,

propter nostram
tulil, et

quia

<

languores nostros
«^
;

Novo TesUmento

Unde Jeremias « Calix aureus Babylon inebrians oranem terram "',» ct David « Calix in raann Domini vini meri pleextraiit originem.
:

ipse

dolores nostros ipse poriavit

»

co-

dices

quoque evangelici auro,

et argento, et iapidi,

hus preiiosis non immerilp decoranlur
rulilat

in quibus
et

uus

raisto
el

'",

>

el alibi

:

«

Calicem salularis acci'»
;

aurum
;

sapientiae,

argenlum eloquenliLe

piam,

nomen Domini invocabo
:

»

in

Evangelio

miraculorum
dicat
ijy,

lapides pretio^i, hae sunt sponsae rau-

Dominus « Potestis bibere (ealiccm, quem ego biLtiurus sum " ? > item < Accipiens calicem, gra:

renulae aureae, argento vermiculaiae ^K
:

Nec

sil

qui

Poterani haec venundari

et

dari

pauperi-

l:ds egil

.

>

99.

qyj3 similis est Jud», et mulieri coiitiarius

Debet esse calix de auro, vel ar^ento, vel stanno,

non de xre,
vitro, quia

vel aurichalcho, quoniara

ob

vini virl^*

lutera, aeruginera cl vomiiura

provocarcl; non de

unguentariae. Hoc enim agimus, non quia Domino nuda corpora rainus deieclent, quara aurea, tjcd quia cum homines quod diligunt, Deo libenter offerunt, per divinam latriam nostram \inciinus avaritiam.

cum
;

sit

frangihile, eflfiisionis periculura

iramineret

cnrpus, et

non de ligno, quoniam cum sit porosum spongiosum sanguinera absorberet. Est
,

Rursus

divinae sunl haec pirtatis officia

mo-

ralia, et fulura; gloriaj signiricaliva.

«•Gen.15.

*'

Num.

1-2.

"

II

Reg.

6.

"

I

Cor. 9.

^*Cani. 3. "Paal.95. '«Lnc. II. 'Mei. 51. " Psal. 74. '^Psal. 115. 26. "Eccli. 15. •2Rom.12. «MCor. 13. "Psni.lo. ««Psal. 7i. «MCor. •• Act. 5. »» «^Cor. 1U. " Col. 2. Psal. 115. »^Mallh. 20. »^Matlh.26. "C;u.t. 1. » Manh. 20.

'M

Cor. !2.

'Unan.

4^.
•<>

'Msalf.
Mailh.
20.
8.
8.

"
»>

Gal 5. Mallh.
55.

1.
••

" Rom.
Rom.

"Jer.ol.

»Msa.

LICER SECUNDUS.
DE INSTITLTIONE, VESTiBLS ET HABITU MIMSTRORUM ECCLESI.€.

PROLOGLS.
Auclor univcrsUalis aliissimus de ipsa parlium

universitale quaedan» sibi specialia vindicavit, ul de
locis, loca vcnerabilia
;

dc personis, clericos,

mo-

,

67
nachos
ncs
;

MITRALE.
et

LIB.
liis

11.

8S
Doinlni

moniales

;

de rebus, decimas el oblalio-

A n\m
vcl

ulimur veibis, qui crga
liabet

pars est.

de temporibus, dies solemnes. Be locis pnKdiximus, insequenli parlicuia de pcrsonis aga-

parlem

ronymus
mino,
et

ait,

Dominum, nihil liabeat, ut Iliepnrler Dominum, sed talem ge exhipossidcalur a Do-

mus
1)E

»°°.

beal, ul possideat Doniinuni, vcl

CAPUT PRLMIM.
INSTITUTIONE ET HABITU PERSONARUM ECCLE6IASTICAKUM.

tunc accipict

bcncdiciionem a
Doininuin
',

Doniino,
sicui iu

ct crit gcncralio (pucrcnliuin

cadcm tonsura
calift

diccre consuevimus. Tonsura cleri-

«Sic nos existimet
dispeihsatores

homo, ut minislros Chrisii et mysieriorum Dei *.i Ad majorcm pcr-

acccpil initiuni ab usu Nazaroporum,
cl in

qui ex

jussu legis crlncs radcbant

saci ifirinm inccn;

sonarum ecdesiasticarum evidentiam, sciendum cst quod tres legunlur sectae famosae, gentilium, llcbrajorum
ei

sam li ideoquc docuerunt minislros Ecclcsi% fore tonden<los, ut su*
debant
*
;

Nazara^i dicuntnr

Christianorum
sectando

;

gecando, quia secal, id est

prima diciiur secla a nos a Deo separal, se-

perfluis

cogilalionibus a mentc cxclusis, ct flamsaiicti,

misdivini amoris incensi,
in

Sanclo sancloruiii

cunda

et terlia a

,

illa

enim illuminat,

isla

sanclitate

serviant

*",

vci alilcr a lcgc tonsura

salvat et liberat.

conlrahit occasioncni.

Ritus geniium et Hebraeorum conversi sunt in

^

Saccrdotes

lcgis

tiaram

,

id

cst
in

piloolum ex

rilum Christianoram, ef haec mutalio dexierae Excelsi
'.

bysso in

irr(/dnin

nicdiie sphcrai

capile

"

;

rex

Christianorura

personae

,

lam

sjectilares
illis

vero coronain gcslabal. Pars ergo capiiis rasa lia-

quam,

eccle^iasticse sumpise

sunt ab

duabus

ram

;

circulus criniumdcsignal

coronam,
instiluit
**.

ut intel-

»ectis, Hebtaea

scilicet et gentiti.

Nam

aptid gent^-

ligainus et gratias agamus,
in geiuts elccttim.et rcgale

quod

nos Deus \el
ali-

les (uit diversilas

per&onarurn

pulares,
cularcs,
citis^

iseu

laicales

quoniam aliae po(Laos cnim populus) vel S3C;

saccrdotium

ter

a iege,
ct

ubi

corona qtiatuor digilorum snpcr
licri

utmonarcha

sciiicel,

imperalor, rex, pairi-

mensam,
nula

de super aureola

niandalur *^

i*cr

praefectus,

senator,

dux, marchio,
decurio,

comes,
aliai

circulum ergo
fingatur,

criniuin corona,

per plaleani coro-

prseses, tribunus, centurio,
triiimviri, prailor, quaeslor,

quatuor-viri,
;

ut

speremus, qtiod per doclrinam

auhe janitor

deo-

sacvse Scriptuise, ct

maximc quatuor Evangclioviiaiaclcrnai

ru:n cuUibusmancipata), ut archiflaminesjflamines,

rum, promercbiniur non solum animic
dulcedinem,
lonsura
sed
el
el

d

filo

quod

in capitibus gcstabant, scilicet sacerdoAliae

corpori

clarilicalioneni.

Vel
eis

tes in

utroque sexu.

studiis

deputata ut co-

clericalis,

rasura simililer,
accepit

sicut

mpedi, tragoedi, hisloriographi. Similiter apud Hebvaios
saecolares personae, ut reges, et duces,
et

q more
vit
**,

iiostro

utimur, originem

a Chrislo.

Christus enim rex nosier, spincam coionam poriaut spinas et
trii;ulos
in

.sub eis chiliarchtE, liecatonlarchas,

pcniacontarchae,

noslrorum pcccatorum

decarchae, id esl,millcnarii, [cenlcnari,] quinqtiageparii, decanl.

auferiet, se

ipsum

ara crucis oblalurus calviiium

Nam

chile m?7/e,

cchas ce»/uw, penta

quinquaginia, decas decem interpietatur. Hos consiituitiVIoyses ad consilium Jethro soceri sui
^,

divinis

pertulit. Mos enim erat apud antiquos, quod captos decalvabant, quos crucifigere vo)ebani, unde ct locus calvavise dicebalur, ubi crucilixus est Do

cullibus mancipalos,

irt

summus
et

sacerdos, minores

minus

'"
;

et ideo dicitur

dccalvalus, non quiade-

sacerdotes,
staj,

Levitaj, Nathinei,

emunctores, exorci*.

janitores,
instituit,

caniores,

arditui

Hos eliam

calvatus, sed quia in calvaria passus, unde figuratus est per Core, q\ii calvus interprciaiur , et per

Moyses

ex praeceplo

quosdam vero David, et Salonion Domini ordinavit. Simiiiter et apud
quaj fere nomi-

EiisJEum, cui a fatuis dicebatur
*•; >

:

i

Asccndc, calve
'',

etper

Samsonem
filii

cui Dalila caput abrasit

id

Christianos sunt plures personae,

esl

quem Synagoga,menlis
Nos itaque

inops, h\ Caharia cruci-

nibus censentur eisdem
libus

cum

gentilibus divinis

cuU
di

ftsil.

Core superius decalvamur

mancipalae, ut clerici,

monachi. Clerici
;

cuntur a cleros, quod est sor^

nam

in

Veteri Te",

D

cum radimur, et sic per circulum crinium, ei nuditatem rasurai passionem Chrisii recolimus, in
qua
gloriari

stamento
ihiais

sacerdotes

eligebantur sorie
'
;

et

Maidco

etquam
;
:

imitari dcbenius. Diciluraulem

sorte fuit electus

genliles

enrm ad divinum
;

rasura, corona
victoria.

quia decalvalio Christi fuit nostra
i

cultum sorte

unum

ex liberis eligebant

vel

Unde

Mihi

auiem

absit gloriari nisi in
;

nominantur clerici, quia sortem, id est haereditatem Domini percipiunt, ut decimas, primitias et
obiationes.

'^ * sed nondum cruce Domini noslri Jesu Christi halK-t cnim adcril »' apparuit haec gloria, quid
;

Nam

el

cleros

/^cprerfi/a^

dicitur, vel

buc

tristiliae
»"
;

signuin, donec

tristiiia

vcrtalur in

dicitur clericus quia

Domjnus
illud
;

sortitus est etim, vel

gaudiuin

vel origincm habet a Petro, sicut ex
in

ipse

Dominum, joxla
meai
'.
>

dilatis

Inde cst

Dominus pars li«requod in lonsura clerico<
»

aucloritaic Bedae

historia reperitur

Anglorum,
ea.

qui ait

:

Nullam tonsuram magis ampleclendam
^E^oj'-/».
^^^,^J-

"» ni Keg. 9;
28.
i(j.

Num.
^^

5; Deuter. 26; Exod. 20.

I

Cor. h.
«
;

'

Psal
^

76.

28

,

Num. 18;fPaial.O.
"IPetr. ?« GaU G.
2.
^' 1

«Lev. 46. Exod. 2o.
«*>

«Act.4.
^^

'

Psal. 15=

Joan. 3.

Malih. 27; Marc. 15 Joan. 1<>.

Psal. 25 Joan. 19.

^V'"Ibid.

^, 'M\

!-^^"^

Hcg.

/•.,
^.

,f]f.' Jua.

59
quara
miiius
trani
ille

SICARDI CRKMONENSIS EPISCOPI
gestabat in capile, cu: se conliienli Do:

60

A

mundiliam,
et

vel potius

nnvam sanciorum gloriam.
forma passionem ulimur
niin profeslis, cappis
olala;

ait

i

Tu

es

Pelrus, ol super

lianc
el

pe-

viiam reprsesenlal anjiielioam;

ledillcabo

Eoclesiam

meam "
ille

;

»

nullam

dictau). Et allende
nigris, ul
gra^
;

quod

magis detestandam oa, quam
Pecunia tua
lecuTu
sit

gcrebat, oui graail
:

simus sicul comne
dirigamus,

palmarum

tiam sancii Spiriius comparare volenli 1'elius
<

quasi corvus, ut capili adh.Trtamus,
el

mcnles
ut in

in

pcrdilione

*".

Potrus

ad

calestia

peocatorum nostrorum
;

enim captus

a geniibits,

bai ba rasus esl, capite def»'oerant
in

nigredincm humili conscionlia connicamur
festivis, logis

calvalus est, sed quod

illi

ludibriuni,

utimur

albis,

innuentcsquod quolicandore fufilii

hicobservari voluil

in

mysterium,

scilicel vel

meacci-

dianara salubris juslili« nigredinem
lurae beliliifi

iBoraLae passionis divinne, vol quivi nobis debcl etiam

vesiiemns

;

non enim possunl
est
el

Sponsi

inevse moraliialis
pilur,

;

per caput iiamque
.

mens

lugere, quandiu

Sponsus

cum

eis '"

:

iiidivisae

qux,

sicut caput capillis,

sx

cogilalionibus

sunl vestes, alb», lalares

laxse,

unam

vel

duas

exornatur, quae novacula limoris Dei debet a superfluis

linguas haboHles. AlbiC, quia vilae mundiliam desi-

cogilationibus radi, ul nuda

facie

cordis va-

gnant

;

laxie,

quia boiiorum

operum largilatem
in

;

lcat coeleslia

contemplari
;

;

circulus crinium esl or-

talares, quia

perseveranliam usque

(inem.

H«c

natus virlutiim

capilli in circulo

coiequantur, quia
sit

^

est tunica lalaris

Joseph ", aclio consummata

in ler-

virtuies in concordia charitaiis
<

consumaniMr, ut
sibi

raino

vitiie.

His vcstibus ulantur, qui volunt in san-

lericus forlis in se ipso, totus leres
nihil

atque rotonconcordat, et

ctimonia et sancliUcalione Deo placere. Tunica Doraini inconsuiilis dicitur '^

dus;

enim

in figuris,

magis

lingulam habuisse
si

;

lin-

ex omni parte consentit,

quam

circulus.

gulu veslis est lingua doctoris, quae,
in

duaj fuerijU,

Superior pars

radilur, et

circulus

inferiori

duo

significant Teslamenta, in quibus

debenl esse

parte relinquilur, ut ratiolibcre quaR Dei sunt con-

perili, vel

duo

charitalis praecepta, ul diligant
'^
;

Do-

lemplelur et

sensualitas

concordelur, et non lamtnii-

minum etproximum
potestalem ligandi

vel in sacerdolibus binara

tioni disseniions, quae

mundi sunt necessario

scilicet, et

solvendi

*"*.

Xelur. Capillos

necesse est remanere, quoniara de

Lanea tunica
litas,

est asperiias
paiieritiae,

poenilentiae, vel

humi-

lemporalibus, sine quibus vita non ducitur, expedit

aut virtus

qu;e debet esse circu-

aliquando cogitare, duramodo aures

et

oculos non
et

laris, et

clausa non scissa, ne venius, quasi vilium

impediant; ne sxculares cogitaiiones, aures
los

ocu-

subrepat arroganiiae. Clerici non debent arma porlare
;

mentis ad saecularia trahant,quaBsolentsnffocare

quia non debent homines, sed daemones im-

verbum scminantis

"

;

vel

opprobria geslamur in

c

pugnare, sicut Moyses non arrais Amalec, sed orationibus impugnavit
^*
;

capite, ui in frontispicio

videamur exspectare coroiiamvitaj aeternae, quam repromisit Deus diligentibus se •*. Darba radimur ut pueri videamur, quorura
humililatem et innocenliam imitabimur,
el

sicut apostoli

non nos ar-

mis resislere docueruni, sed magis

injuriam paii

"

;

et

ideo
sicut
et

nec debemus laicalibus vestiineniis
el
laicis

b\

cum

abuti,

non

lic£t

clericale

oflicium

Domino pulmentarium comedemus,
lorum intrabimus ",
nili aetate reflorent,

et

angelis,
;

regnum coequi semper juvesed in jejuniis caul

usurpare;

ideo nec clericales vestes induere. Laivestes deb^^nt esse
strictae et scissie,

corum aulem
ticis

aequabimur

ul expedili sint
et

ad pugnam, ut prolegant ab ha^reEcclosiam.
laici,

pillos et

barbam ciescere permittimus,

habitum

paganis

Hunc

igitur

Itabitum

poenitenlium repraesenleraus, vel activas cogitaiio-

observemus, ut non
est clerici

sed ministri Domini, id

Deo non obviant, non improbemiis, ut vel quia, secundum Cregoriura, per viian) magnae conliHeniiae, signifines, quae
ecclesias aediOcare, et sirailia
;

videamur. Monachi dicuntur singulares et Iristes a monus^ quod est unum, et a chaos quod qui cum habitum humilitalis tristitia inlei^pretalur
;

camiis praesumptionum cogitationes excrescere. De-

mum
mus
enim

schema stemmatis unde iraxit 0)Miiinera non esl magnopere inquirendum, cum scia- ^ rum. Haec enim sunl de
nostri
illud

suscipiunt, ad obedientiam se obligant, el castitatem, habitum vestium, abrenuntiaiionem propriovoii subsianiia, caelera vcro

magisterium ratione composilum

;

niulla

sunl,

ral, sed

quorum auclores Ecclesia pra sens igno consuetudine approbat. Inter clericos lonillico

sunt appendicia, ut jejunium, officium, silentium, et similia. Ex inde cucullam eos induimus, cum orationibus ad hoc dcstinalis,
ut exuant veterem ho-

surandi, aut

lonsurali

,

cappis

utantur,

et

stelis in divinis,

el camisiis,

et

quandoque
in

laneis
;

mincm cuin aclibus suis, et induant novum ", secundumD^um crealus est.
CucuIIa

qui

clau*is et

fissis.

Cappa videlur

a casula Iracla

per

nionachorum

sumpta ^sl
crucis

a

collobiis

hanc
lis

igitur,

ut per casulam,

monemur
et

charila-

aposlGlorum,qu«, utdalmalica fo.rmabanlur,etpraeferebant
in eis

operibus nianere,

eamque veibo
scu

exemplo dovestis est

formam
mundi,

;

quia secrucifixe'*
;

ccre.
Siola,

runt
seu colia,
superpolliiium,
est

cum

viliis et concupiscentiis

hujus nigredo
perseveranlia

conlomptus

longiludo

candida in
»'

modum

crucis

formata,

candor enim
'

j>oni. in

monialibus autem

nigreilo vestis

contem-

•"

Malth. 16. "Act. 8. Gen. 57. " Joan. 19.
''

"
"

Luc. 8. Malth. '11.

"^

Jacob. 1. Malth. 18

;

^•Matih. 9; Marc. 2; Luc. 5* Matih. 18. ^' Exod. 17, '^ Aot. 5. " Ephes. Joan. 20.

"

«.

Gal. 0.

61

5JITRALE.
virilis,


A

LiB.

II.

oa
libros et

plus amplexus

veluni

signum pudoris
veU*
t
:

el fu-

tet

enim osliarium,
sunt
iiitra

campanns,

et

omnia
li-

turi honoris. In nuptiis, puelljecapita
Isjiac viso,

sicut

quae

ecclesiam cuslodiie,

sed et

Rebecca velavit se
illicita

^'

;

sic

sponsa Chrisii

brum
pere,

praidicantibus et legcnlibus lenere ct signum

s^ velal, ut

cunctis viris appareat, propter
;

pulsare, ecclesiam clauderc et aperirc, lldeles reci-

quml

est ei

corona
nupta

vitae reposita '^

cum
vitae

his beata

excommunicatos
ct

ct infideles cjiccro,

calechu-

Yirgo depingitur, quae
aclivae, quia
;

fuit

utriusque

magislra;

menos inlroducere

excludere,
in

pcenilinlos per

contemplativa?,
;

quia

contem-

episcopum reconcilialos

ptibilibus indumentis induta
vitate iegiliir

unde
et

et in ejus fesli-

Evangelium Mariae

Marthae ". Vi;

siuum malris adducere. Lectores vicem tenent canlorum, qui Salomonis cantica resonabanf, ut Asaph ctldilum. li cum ordinantur, codicem propheliarum eis Iradit episco-

duis quoque

vilis

habiiusest mundi despectus
et

no-

ipine siquidem
niitas,

monachorum

conversos, et ere-

pus, dicens
turuSj

:

Accipe,
et

et esto verbi

Dei relator; habi-

hospitalarios,

utriusque

sexus

accipimus.
licet

si fideliter

humililer impleveris officium,
;

Omnes habitum
nachi
et

suscipiunt humililatis,

non
nio-

partem cum dex
igilur,

his qui
et

verbum Dei ministraveiunt
verba
sunl

co-

o.mnia pr;Bdicia in omnibus observentur.

Quod

haec

hujus sncramenll
lectiones
iu

monachae

allerius ordinis candidis vesiiin

substantia,

meniis ulantur, sumptum est
Cecilia, quae

mulieribus a beaia

B

officium dislincte

lej^ero,

ecclesia pronuntiarc; qua- prophelae sunt valicinali,

cum

foris veste

fulgebat, intus castipra^fert

populis

praedicare

;

quod

autem

pra^miililur,

ul

late nitebat« candida

nanique vestis volum

distincte legat,

Yirginitaiis

;

in viris

sumptum

est

ab angelis, qui
in vestibus al-

dicitur
collecto

''%

de Esdra putalur assumplum, ut quod legem dislinclc et aperie populo

viii sunt in resurreclione
l)is

Dominica

legebat.

Ejusdcm quoquc

officiuiii

ost,

"

:

albedo

quorum

significat

splendorem futurae

panem

benedicere, et

omnes

fruclus

novos,
et

unde

gloriiicalionis.

moris est alicubi terrarum, ut mensas

praelaio-

CAPUT
«

II.

rum
Domiuum,
quae-

lecliones

,

pueri benedicant.
dae-

DE ORDINIBUS.
Hsec est generatio quaerentium

Exorcistai dicuntur, et olim dicebanlur, qui

mones adjurabant
vero

et

de obsessis corpoiibus expelexorcista
:

rentium faciera Dei Jacob ^*. > Ecclesiasticarum itaque personarum aliae habent simplicem stalum,
aliae in Dei Ecclesia

lebant, utJosephus ait de Eleazaro

Iste

cum

ordinatur, codicem exorcismorum
:

ei ira-

personatum.

Nam

autduntaxat
ut

religionis habitum, ut
clerici; aut

monachi
„vel

;

aut ordinem,

cum

habitu,
;

ordine dignilatem, ut

commenda memodit episcopus, dicens riceyelhnbelopolestatem imponendimannmsuper ener' Q gumenum, sive baptizatum sive catechumenum ;codex
AccipCy
et

abbates et episcopl

ordines autem septem sunt, ut

igitur et haec verba sunt hujiis sacramenii subsian-

ostiarius, lector, exorcista, acolythus, subdiaconus,

diaconus

,

presbyter

:

septem

quippe
^",

sunt

pro

septiformi gralia Spiritus sancti

cujus

munere
inci-

Energumenum dicitur obsessum, en tn erga /«6or, menon dejectus, noos m^ns; inde energumenum, qui sic a daemonibus obsidetur, ut meniis delia.

sua prosequuntur
piens,

officia.

Si

autem ad singulos ora

feclu

laboret,

quod

est

non solum per corporalem
quis,

djnes cupis singula dona referre,

timore

vexationem, sed etiam
diaboli

cum

perpcccaium,

est

cum

pstiariis

deputabis, et exinde singula

membrum
:

el dcenionis

habilacukm. Evor-

singulis refprens, sapientiam presbyteris adaptabis.

cisli£ igilur est

oflicium hunc
te,

Hae sunt septem rnulieres, in quibus Spiritus
€tu3 habet hospilium, et unicuique illarum

san-

ler retinere

Adjuro
et

exorcismum memoriimmunde spiritus, per Denm
id est

suum

Patrem,

el

Filium,

Spiritum sancium, lU recedas
adjuralio-

parat convivium

'^K

Cum

quis ad hos

gradus gra-

ab hoc famulo Dei; et exorcismis,

dualiter promovetur, generaliter est haec series ob-

servanda, scilicet ut primo vocentur, secundo de
officiis

nibus, catechumenorum dajmonibus interdicere corpora,a baplizalis vel baplizandis obsessis daemones
effugare.

Hos ergo decet muiidum habere spiridicantur, omnia sunt solemnitatis praeier ordina- ^ tum, qui debcnt immundis impeiare spirilibus. lionem, quai, cum consistat in verbis et rebus, h;iec. Acolythi locum tencnt emunctorum seu concinnalorum, qui lucernas emungebant et luminaria conprosequamur tanquam substantiam sacrameiui. cremabanl '^", ut Nadab et Abiu; hiccura ordinalur, Ostiarii vicem tenei.t janilorum, vel sediluorum,qui
inslruantur, tertio ordinentur, quarto bene-

lemplum

vel 3edem custodiebant, ut

Samuel
:

*',

de

ceroferarium cuin cereo tradit
Accipe ceroferarium cum

ei

episcopus dicens

:

quibus dicitur in Paraliponcenon
tuor ventos erant osliarii
nalur, tradat
Sic quos
liaec ei
^^.
>

c

Per

quaordi:

cereo, ut scias te ad uccen-

Ostiarius

cum

episcopus claves ccclesiae, dicens

denda luminaria mancipari. Item Iradit urceolum vini vacuum dicens Accipe urceolum ad suggerendnm
:

age quasi
istis

redditurus Deo rationem pro rebus^
recluduntur,

vinum

clavibus
suiit

Claves igilur, ct
subslanlia;
;

haec Eucharisliam sanguinis Chrisii verba sunt hujus sacramenti igilur utensilia et h«c
id est
:

vcrba
dicit

hujus

spcramenti
et

subslanJia.
dicilur
:

Acolylhus

Graice, Loline ceroferarius

res

ecclesice

thesauros

personas
10.

opor-

ad hunc

pertinet praeparatio

lumiuariorum
''

Gen. 24.
y.

^c

ji

xim.

4.

" Luc.
'*«

'^

Marc.

IG.

"

P>al. 25.

^"

Isa

U.

'•'

Isa.

4.

I

Kcg. 2.

*MPar.

*MI Esdr.

8.

Levil

2L

;

:,

63
insacrario, ccroos

SICARDI CREMONENSIS EPISCOPl

64

H

ihuvibula forre

ad allare orpallii's

A

consocranlur, penilus improbamus. Nunquid cnini
polesl pius precari

samdutii, ei saccnloieiii
siibus invesiire,

vcslicndum,
et

et vf;-

solus episcopus

quam

plures

vinum

aquam

ad eucharistiam

aposioU? Imponentes auiem

manum

non dant Spi-

saMiaconoministrarc. Scquilur desocrisordinibus
ubi majorexigilur inquisilio.
postulat, examin.uepiscopus.

rilum, sed orant ut super eos veniat.

Cum

igitur

Nam

archidiaconns

"sus

ommum

Arclndiaconus all6-

libus,

donorum non sit in uno, sed in plumwilo pluresmanus impoiiunt, utunusquis-

staiur, populus adjuralur, pro consecrandis preces

que iK.n.inum depre«elur, ut partem de Spiritu
sancto tribaai ordinando, ad inslar Moysi, de spiritu

a plebe funduntur. Deinde ordine praemisso vocatitur et inslruuntur,

dicunlur,

cl, ul

poslmodum ordinanior et henediviinus, omnia sunt sobemnitatis
qn;e consistit in
verbis ei re-

cujus Dominus dedit septuaginta viris

"*.

Posiea dat

e'i

stolam super
:

humerum

sinistruni

pr;etcrordinalloncm,

episcopus, dicens

Accipe

stolam cundidalam
se
:

de
esse

bus, quae veluii suijslantianisacranicnlorum prose-

manu Dominiy
Christi

etc.

;

el poslca, ut intcUigat

quamur. Qui nunc subdiaconi vocantur,
thinaei **, idcst humilller servicnlcs
.

oliin

na-

prxconem,

tradit

Evangelium, dicens

Ac-

appellabanluT ..
ei in

cipe potestalem legendi Evantjelium in ecclesia
j^ *)ro

tam

quia

sacrificia

suscipiebant a populo

lemplo

necessaria
in

ministrabant,
rcperitiir
:

ui Nalbanael, dc qnlbus

rcs

quam pro defunclis in nomine Domini. Haec igitur, et h«c verba sunt hujus sacramenli subrivis
si

Esdra

<

Habilavit
levilre,

unusqnisque in
n.uhin«i ",
>

slanlia; dalmaiica vero
est, et

cui datur, solemnitatis
est
in

urbibus suis, sacerdoies,
Grrece hypodiacones,

qni

non

substantiae. Et vide quia stola

Lallne vero subdiacones ap-

qunm
gelio

obedienlia, vel

jugum Domini, quod

per Evan-

pcllantur. Hic vero cuni ordinaiur, accipiat abepi-

xprimilur '% et ideo

cum

Evangelio datur.

scopo calicem vacuum

et

patenam, ab archidiacono
et mannlergio, dicente
tibi tradilur.

Sinistro
dientia

nrceolum cum aqna, manili
sibi

humero tanlum imponitur, vel quia obeEvangelii, primum in activa suscipitur, vel

episcopo

:

Vide cujus ministerium
illa

Meriio ab archidiacono

suscipiuntur,

quuniam
ei

quia docet lemporalia supprimere et spirilualibus deservire, vel quia dexteram diaconus debet babere
liberam, ut expeditius ad ministerium sacerdotale discurrat. Est enim ejus officium ecclesiam et ejus
supellcctilem custodlre, ut in
<

ad ejus adjulorium consecranlnr.
:

Poslea iradit

manipuium dicens Accipe manipuiamtuamel imple tninisterium tuum ; potens est enint Deus'*^, ut au^
geat tibi graiinm
:

Numeris

dieitur

•'

hacc ergo utensilia ct hsec verba
el

Et

cum

necesse fuerit cortinas, et vasa portare.

»

sunt hujus sacramenli subslanlia. Dat
illi

episcopus
et

tunicara

dicens
induat

:

Tunica jucunditaiis
le

indu-

C

Idcoque putocustodes debere diacones esse.Rursus diaconi est onicium sacerdotil)us assisiere, et ministrare in sacrameniis Ecclesiae, baplismale, chrismale, patenaet calice, oblationes offerre, et in altari

nento

lcetiiia;

Dominus. Haec vestiset haic

vcrba pertinent ad solemnitatem, non ad subslanliam quonlam sine ista perficitur subdiaconi mi;

nislerium. Hujus ergo est officium, epistolam legere
et

diacono ministrare,

scilicel corporale ei tribiiere,

patenam cum oblalis, calicera cum vino, et urccum cum aqua deferre, presbyteris ct levitis ad altare
aqnampraebere,maiiutergium,etaqu3emaniletenere.

sanguinem distribuere, mensam componere, crucem ferre. Unde et dalmalicam formam crucis habentem induit, per quam Chrisli passio designalur. Ipse preces, id est litanias prodisponere,
nunliat,

Ideoque
«

lex coniinentiae illis

imponitur juxta
*';
>

illud

:

ordinandorum, catechumenorum, excomcommunicatorum successorum nomina rccilat cvangelium legit; Dominus enim cum evangelium
praedicavit rninistef fuit, ideoque
specialiler

munclamiiii qui feriis vasaDomini
vestis,

et videtur,

dia-

quoniam huic primo
njanipula daiur, per

scilicet

mapula, quasi

cono Evangelium conceditur, quia minisler inter^
prclalur. Olim diaconus lectiones
leg,ebat,

quam

poenitentia intelligitur.

quanda

Vnde
tur,
pti

nullus nisi pocnitens ad
id cst

subdiaconalum acce-

Evangelium nondum
j.

scriptum erat; sed, postquajii
et lecti^nes,

dat. Qtii vero diacones,

quondam

levltre a

Levi

filio

nuncupanJacob, id est assumministri

slalulum estul diaconus legeretevangelium, addi-

tum
quae,

est ut

subdiaconus legat epislolas

vocabanlur, quoniam assumpli sunt ad auxilium
et
;

sacerdoium, ut Eleazar

Iihamar "^ Hic ordo est

qaanto minora sunt evangelio dignitale, tanto minor est subdiaconus. Diaconus ipse quoque, si neorare, cesse est, praedicat et baptizat. Ipse raonet habere ad dicens : Flectamus genua. Monet aurcs

ab apostolisconfirmaius
viros
Spirilu

quoniam elegeruniseplem
Hi sunt seplem

sanclo

plenos '^

angeli septem Ecclesiarum ", septem aurea cande-

labra ", septcm

quoque top.itrua"; quia verbum
et auditores illuminaverunt,

Domini praedicaverunt

Uumiliate vos ad bene^iciipmm, dat licentiam populo, vel capi^ wstra Deo. Ipse hoclatur cl.amare ad dicens : Ite^ missa est. Ipse

Dominum,

dicens

:

quibus coniminalisunl. Hic aulem

cum

ordinalur,

imponat super eum maniis episcopus. Quod ergo dic.Mursolum episcopum debere manus imponere ; quia non ad sacerdotium sed ad ministerium
,

Dominum, ipsedies solemnes annuntiat et jejunioolim pnnrum. Qui modo presbyteri nominantur, nmpopuli, ut Core, DallLan et Abiron, vel
cipes
gistratus aut

magistri templi, ut Nicodemus

»•

et

^MPnr.
i.
«»

G.

*Ml Esdr.

II. il.

'*M! Cor. 0.

Apoc. 10.

" Num.

^Msa. .^2. »»Num. 20. «' AcL " Cap. i». '^ ioAu. 5. 8'=Matlh. U.

6.

«

Apuc.

8.

"

Apoc.

:

65
fiamaliel
"^

MITR\LE.
dicebantur, nunc aulem presbyleri,
aetate, sed
id

A

LIB.

II.

66
ci

Posiea dat episcopus
bus, el calicem

palenam cum
dicens
:

oblationi-

efit senaforcs, non ab sensus hominis •", >

sensu.

<

Cani sunl

cum

vino,

Accipe pQlesia-

vcl presbylcri, quasi iler pric-

tem

o/J'erre

sacrificium Deo, missasque crtebrare pro
slola igilur et
el ba?c

bentes; quia prae.bent iter popiilo de exsilio mundi

vivis el defunciis in

adpatriam regni

;

vel sacerdotes,

id est

sacri

duvcl

casnla,

nomine Domini ; oleum calixque palena simul,
cl

verha

ces, ut ait Beda, quia praibenl

ducatum populo;
populo

sunt hujus sacramenti subslanlia;
dentia
sul)scquri:lia

ca;tera

praiceIlujus
niissani

sacra danlcs, quia dajit sacranjcnla
crilicia

et sa-

sunt bolcmnilutis.
res
bi.^nedic: re,

Deo. Sacerdotes succcssorcs

sunt seplu;.-

orficium est per:-onas ct
celebrare, corpns Domini

ginia

virorum, quibus
;

Moysi spiriLum Dominus

dispensarc, medilari dc

propa?;avit*^

sepluajzinla

quoqnc duorum discipuad diacoimrum
et

lege Dei, doceie, praidicare, orare, baptizare, pa^Rilentes ligare vcl aboolvere, inlirmos ungere,

lorum

^*; sicut

episcopi sunl vicarii Moysi et apo-

morcx-

.stolorum. Hic

cum

ordinalur,

tuos sepelirc;

magna

polesias,

mira

di-jnitas,

prcsbylerorum lestimonium de moribus, et convcrsalione futura, et obedientta comprobetur, cui beDedicioria sacerdoium praesentium
tur.

celsum etcxpave.^ctndum olbcinm! Mi vjde quoil sacerdotes
et

diacones proecipue nominantur a poofllcio,

manus

imporii-

puio; qnia pr.Tcipui sunt in aliaris

nr.de ct

Manus

imposilio sancli Spiriius
;

cJtationem significai

operum exernam per capul mentem acci-

ipsorum prcesortim ordinatio secunduni
circa allaria co^ebralur, el pro
cis

.Vniljrosiuni,

anle allare prt)-

pimus, pei digitos sancli Spirilus dona,

permanum

slernitur episcopus.

Ordinandi cxteri ncquaqunm
allaris

opera figuramus; UU ergo supra capnl digitns, aut roanus imponitur, qui mente sancti Spirilus donis

ad aliare ordinaniur, co quod nec ad
steria staluuntur, sed
alii

mini-

adiujpient ollicium lcclioalii

imbulus Cbrisli opera imitalur;
dolibus

a pluribus sacer-

num,
saria

alii

bolliciludinem inminariorum,
infra

neces-

manus imponilur,

ea ratione

quam

in dia-

pricparant

diaconuni

;

omnes lamen

cono praeiaxavimus, sed, quiR nianus diacono imponilur, cur sacerdoti rursus manus imponitur?

qua;runt faciem ", id esl priesenliam Dei, ui valeant
in

primogenilis hsereditare, ad inslar Jacob,
"",

Respondeo
opere

:

quia dc minislerio ad niinisterium
;

et

de

qui sibi fralris primogenila vindicavit

Iransfertur ad opus

cui

rcfleclit

oiariura

CAPLT
ITEai
c

IH.

episcopus super liumerum dexirum in
cis in pectore, dlcens
:

modum
*"'.

cru

DE OUDi.MBUS MORALITATES.

Accipe

jugum Domini ; jugum
Slola req^

Qui mihi ministrat,

mo

sequalur

^*.

>

Omnes
Je-

enim

ejus

suave est

et

onus ejus leve
in

qnidem suprascripios ordines,

diclo, seu faclo

flectitur

ab bumero sinistro

dextrum; quia, cnm

sus Cliristus expressil, et in se ipso omsiium figu-

obedientia incipit ab acliva

pcr dilcclionem pro-

ram

ostendit; osiiarius enim

fuit,

cum
'*•;

flagelio

de

ximi, transit
Dei; vel

in

contemplativara per dilectionera

funiculis facto

numulariorum mensas
et

everlit, ct

dc

quiaoportet sacerdotem esse munitum a

templo venuentcs
se oslium

cmenles
''^

ejecit
;

ilem

dextris et a sinislrisper
gerit in pectore,

arma

justitiai^*^,

quicruccm

nominavit
per

et

mcrito
'^^;

qnia

cum nemo ad

dum

passionemChristi cujus mini-

Palrem,
rius,
«

nisi

eum

vadit

ipse

enim

est osiia-

ster cst, imitatur in

mente, quod a quibusdam adte

qui aperii, et
''^.

ditur

:

Stola innocentioe indual

Dominus

:

stolam

aperit
Isaiai

i

Lector

fuit,

nemo claudii. claudiiet nemo cum in nudio seniorum
dicens
:

respicit primitivam,
liva,

qu«

fuit

innocenti^ signiiica;

librum aperuil,

r

Spiritus
;;d

Domini

cujus vioaria est, ut inferius exponetur
utimui", obedientiae stola.

hsec

supcr me, eo quod unxerit me,

aMnuntiandum
luil,

qua nunc

pauperibus mislt
dicens
:

me

''*.

»

Exoicisla

cum

daiet

Exinde casula
telligilur; potens

iuduit

eum

episcopus,

moniacos
rire
I

liberavit,

et saliva leligit
:

aures surdi

Accipe vesiem sacerdotatemy

pcr ijuajn charilas in^^*,

enim

^st

Deus

ut
est

augeat

libi

< lCpheta, quod est ada|.elinguam inuli, dicens ". » Acolylhum se essc leslytur, cum dicit

charilatem
ptialis,

et

opus Iperfeclum.

llijec

vestis nu-

Ej»o

sum

lux

mundi

•«.

>

Snbdiaconi gessit

ofli-

qui non habuerint sacerdotes, ejicienlur in tenebras exteriores ^^

quam

^

cium, quando lintco se praecinxit, pcdes discipulo-

rum

lavit,

linteo

tersit '".

Diaconi repraisentavit
et sangui-

Postea ungit episcopus chrismate 3ml)as m.anus
illius,

oflicium,

quando sacramenlum corporis
dispensavil, vel
:

dicens

:

Consecrare
islas^ per

et

sanctificare diijneriSy
et

nis discipulis

cum dormienles ad
\igilale,et orale
in
''^.

Domine^ manus
benedictionenij

istam unclionem

nostram

oralionemexcilavit, dicens
Sacerdotis expressit
et
oflii

«

>

ut qucecunque

consecraverit consc-

ium cuin panem
et

corpus
se ip-

crentur^ etc,

manus inunguntur,
sacerdoies

ut mundaj sint ad

vinum

in

sanguinem commuiavit,
oflicium,

cum

offerendas hostiaspro peccalis, et ut Christi crucifixi

sum
et

in ara crucis obtulit

idem sacerdos

ci hostia ^',

vestigia

in misericordiie

operibus

adhuc gloriosus implet
is

dnm

sedens ad
"".

imitentur, qui potestalem consecrandi a consecrato

dexleram Pali

quolidie inlerpcllat

pro nobis

Domino

soriiuntur.
^''Sap. 4.

Cum
"Num. H.
Gen. 27. Marc. 7.

itaque fiex

regum

*',

Dei virtusct Dei sapien-

"Act.'5.
22.
'^

«^Luc. iO.
i2.
'"

"Mallh.il.
Joan. 2. Joan. 15.

^^Psal. i04. Luc. 4 ; Isa. Gl.
«^

"
"^

^Uoan.
Joan.
8.

""

Cor. Joan. 10. Malih. -20.

^MI

6.
"' "»

" II Cor. 9. «« Mallh. ^^ Apoc. 3. Joan. i^. »« Hebr. 1, Malih. -27.

Rom.8.

Apcc. 19.

;

67
lia •',

SICAKDl CUr.MONENSIS EPiSCOri
cujus poieslas a mari usque ad niare
•^, haec

a^
ei

A

Terl se

hosiiam \iveiUom

eisoqui non esi dedignatus oOlcia, nullus quanlum'
libel, nobil's, sopiens, dives

nis

aut polens in his
orvliiiis

nii-

ait,

nislrare conlt^mnal.
lescat, qui ad

NuHius

oflicium

illi

vl-

enim quod sapienti;!; crcdimus ascriheiuium. His itaque modis Domino ministromus, ut euni cons.-^qui
valeamus.

sanclus sacerdos

Ow Deo placentem esl, ut Chrysoslomus
"'
;

summuni

poiitiruutuin

uspirut, sed

exierius ad oflicia, cura oportuerii, fostinus accelerel; el ne

CAPUT
r-E
<

lY.

repiobus inveniatur
aliis

•*, io

so moraliicr
Consiilut^s
'*. >

DlGNlTATlBrS.
pvir.cipes

impieat, quod

servicndo

minislini. ()sliariii>
se aperiat virluiilii'

cos

supcr oiniiem

to''

ergo

cum

.sil

lempbim Dei ",
viliis el

ram
que

Ex

pra-missis iiquido constat ordi;:os

a

el Deo, sc claudal

diab(do, ne vit;c via pr;D
^"^

lege traxisse originem ei
iiistitutio

exempla; dignitatuni quocliiHarclios, hecalonlai-

podialur, ne moi^s per feneslras suas iugredialur

pendel

a

Vetcri Testamenlo; .Moyscs

quivis eiiam spiriiualis osliarius est,cum pcr livlem

enim ad consilium Jethro,
chos, pentacontarchos,
niinora
el

humiles
prohal

in E<

clesiam inlroducit,
;

el

contuuiaces imesl
pi'i

decanos
aJ

insliluit,

qui

et expellit

fides

cnim osiium
c

quod
»

tractabant
*'\

nci^olia

Movson refcrondo
vlri

in ovile

iiigredimur;quia
gratia:

Juslus ex fide vivil ^\

majora

Septiinginla

demura

hunt

instituii,

qu'jd doniun

connumeravit Apostolus, diin

B

qui Moysi spiritum accipientes populo sunt pricfecti

cens

:

<

Alii

lides

eodem
lcclor

spirilu

*".

>

Lector

", quorum instar habent subdecanus et deca,

operibus imph^at quce populo servanda pronunliai;

nus
ct

subscholaslicus

et

scholasiicus,

succensor

quiviseliam spirituals
*',

est,

si

aliquos vilai

canlor,

thesaurarius,
et

archicola,
vel

cimiliarcha,

salubrla docel, el docens os lurluris ad axillas re-

primicerius

oeconomus,

prseposilus, archi-

lorquet

ne

uis incurrat;

dum aliis pra^dicat noiam reprobaiioquod minisierium comprehLMidit Apoqiii

presbyter et archidiaconus, vicedominus el coepipiscopus, episcopus, archiepiscopus, primas
triarcha. Aiunt
et

pa-

slolus in
lectoris

dono scienli*, unde
vel

ad hunc graduui
esse

praedicatoris

provehitur, debet

dignitaies forraara capiunt a geniililaie,

lamen quidam, quod ordines a iege, undc papa
pra-esl

scicnlia decoralus. Exorcista imperiosedaemonibus

simililudinem geritmonarchae, patriarcha potestatis
regiai;

imperal,

si

cum

realus

conscienlise

non accusat;

unde
ti

sicut rex

iribus ducibus,

sic

quivis eliam spiritualis est exorcisla,

dum

oraiio-

palriarcha

ihus arcliie|)iscopis. Archiepiscopi vero

nibus suis aliquos liberat a potestate daeinonis, ab
aegritudine peccatorum,

ducibus

;

episcopi

comitibus comparaiilur,

unde

quod donum
'", sic

intellexit

Apo-

nonnulli archiepiscopi

duces, et episcopi corailes.

flolus in gralia sanitalis. Acolythus sicut gcstat luceriias ardenles in

^

Coepiscopi praefectis, prsposili

militum tribunis,

manibus

luceal opera sua

archipresbyteri centurionibus, decani deeurionibus.

toiara Deo et hominibus; quivis

etiam

spiritualis

Sed undecunque fueril
tera dignitas in

insliluiio, conslat

quod om-

acoiythus
strat, eis

esl,

dura

aliis iuceu]

boni operis adminicharitatis accen-

nibus prsesl dignilas episcopalis. Episcoporum au-

verbo vel opere ignem

quatuor dividitur,

in episcopos, ar-

dens, quod
nere.

donum

ad proplieliam

credimus perliprophetarum,

chiepiscopos,

primales et palriarchas.
et speciale

Episcopus

Domino namque sunt

ollicia

generale
tur;

nomen

superintendens dici-

scilicet fulura priedicere et

obscuros sensus Scri-

episcopi

plurarum exponere,
diligendum

ut audiiores illuminentur

etad

cuslos vineje

enim supra, scopi iulendens; quia Domini Sabaolh in alto residens '^,

Dominum
et

inflammenlur.

mores

et
*'

vilam respicit singulorum. Dicitur et spe;

Subdiaconi, duin vasa

munda

recipiunt,

etma-

culator
scilicet

quia sicut iu specula collocalus, hostes
et

pulam accipiant

painilcnliani, ut se
et se vasa

minislerio

diabolum, carneni

mundum,

haerelicos et

mundos exhibeant

Domini recognoscant;

falsos fratres

adventanies speculatur, et

cives ad

quivis etiam spiritualis subdiaconus est
vel opere aliorum ciimina lavat,

dum

verbo

resistendura hortatur, et armare nititur. Dicilur et

quod donum comvirlulum
vel

prasul, quoniam ad

consilium pricsidet;
aiios stans

dicitur

preiiendere possumus

in

operatione

D

antistes; quia anie

populo prseeminet,

Uiscretiune spirituum. Diaconi,
piunt, se asirictos
legi

dura

stolam reciet

vel contra slans, anti eniin conlra,
ticis

quoniam

haere-

Domini recognosc^nt,
q-iivis

episcopi obviani, ut pasiores lupis resistant et
el pontilex

per deileram liberam, ad IMclihus rninistrandum
se expeditos

oves protegant. Dicitur
clus; viia
siiper

quasi pons san-

agnoscant;

eliara

spiriiualis

enim episcopi debet esse pons populi,

diaconus

est,

dum

aliis servil, in charilate, et

verbo,

vel opere alios docet orare, quod

donum

intclligere

mare saeculi ad palriam paradisi, vel pontera pontom eienira populo facit, dum cum faciens
;

possutnus in inlcrpreiatione sermonum. Saccrdotes

sana doctrina supcrpaludes b;eiesura ad atria vitae
perducit. Hic est

quorum mauus unguntur chrismaie,
conticiant; quivis etiam
si oITert

se ab omni immundilia contincant, ut cotpus Domini digue
spirilualis

Aaron summus
exarainantiir de

in lege

sacerdos.

Episcopi

cum

ordinantur, Sabbato circa vesperara
rnoribus et slalu

prcsbyler
-'

est,

postulantur et
praeterita; vil«,
«'^Jer. 9.

sacrilicium spiritus contribulali
1.
63

el si of-

interim benedictio petitur, ut sans^

*MCor.
S.
•'

p^ai
-'

71

«M
50.

Cor.

9.

"

I

Cor. 3.
''

Rom.

1.

«M
»=

Cor.

-«2.

«^

Levit.

»'Mailli.5.

Psal.

.^'Kom.

li.

Vss.\.

AL

»'»

Exod. 48.

Num. H.

*Msa. 5.

Ezech.

5.

;

69
Cla Triiiitns orilinaiioni

MITRALE.
prLeesse monslretur,

--

LID. H.
I?pirituni

70

Mane

A nem

sanclum (leJerunt
celeltrari
;

'.

Consecraliones
in

aulem

facto

examinantur dc lutura conveisione,
et lide;
fii

aiitem

episcoporum
e! liora tertia

dei)eni

Dominicis
l:ora,

convorsalione

au(em

hjr-e

examinalio ex

diebus

taii

nanuiue dielali(|ne
olco in^isibili

primitiv;* Ecciesue couslimiioiie proplci suspfclos
iii

apo.^loli suiil a Spiritu saiicl)

coniia

lide,

movibus

et conditione.

seciali

*.

Oleuin ilhjmiiMl

».•(

vniinMa cuial,

Postinodum, codicem Evangeliorum duo Jenenl
episcopi super scapulas. quai>i oranfes
et

Spiritus sanclus aposloiis scientiam ministiavit ct

ordiiian-

peccala curavii. Igiiur unguniiir fpisLOpi,
liac
lioia, ut
sre

liac die,

dmn

commonentc:,

ut amplius

soUlo

jiip:o

subja-

Spinium suicium
sit

apobiolis

datum

ceat et obediat Kvangelio. Tertius episropus beno-

acciperc doceantur. Quai
in ponti/icali oi Jin»»,

missa consecrationis
cvidentcr

diclionem infundat. Trium episcoporum prasenlia

cujus olficium cuni

sumilur ab aposlolis
.

;

quia .Tacobus fialer Domini
llierosoiyniilanus est

consecrationi convoniat,
i!ai. I']jiis'0(fale

diligens exquisilor allen-

a Pelro, Jacobo

et
;

Joaiine

ollicium cst presbyieros et alios Ecvelare, bapii-

ordinatus episcopus
ficium videatur

el jatio est, lio

tanium bcnein

ilc'siai

ministros ordinare, virj^ines

furliv;

praestituin

;

ore auiem

zatos coulirmare, chrisma et olcum consecrare, ccclesias dedicare,

duorum, veltriumteslium permanetomneverbum^*;
tales

rebeiles

excommunicare, poMiicliam prcsbvt>ri nomi-

igitur advocentur, qui
et

de ordinandi piofeclu

tcnles

rcconciliare, vesie^ ct vasa saiutificare; et
episc<»pi

gaudeant,

pro ipso precos fundant. Poslea chriin

aUende quod oiim
post aliud est

smate caput
IJngalur
el

modum

crucis inungat,
coslesti

dicens

:

nabanlur, ul multis amiorilalibus demonstialur,

consecretur caput luum^

benediet

nomen

lelatis,

aliud

quidem

oUicii

ctione, in ordine pontiftcali, in
lii

nomine Patris,

Fi^

sed poslea sicut a diaconibus archidiaconus, et ab
exercitu imperalor eligilur, sic a sacordotibus
jor socernitur;
ct sic divisa

et

Spiritus sancti. In

hac unctione demonslracaput uni-

ma-

luf spiritualiler vicarius Jesu Christi, qui fuit un-

sunl noinina, ul qui
[ricarius

clus oleo invisibili

"**,

ut sicut

ille

fuit

major

est in

singulis

civilatibus, quasi

versseEcclesise *°*,6icistesibicommissne, Vel secun-

Christi (%}]

episcopus vocaretur [est autem
elcclus, ad

unus

dum
cens

Gregorium, oleum

in

capite, charilas est

in

major

e.i.

supcr alios sacerdotes
Ecclesiui

qucm
scliis:

mente. Et posl manus in forma crucis inungat, di:

omnis cura

pertinel, ut de

medio

Inungantur wanus

ista^

de olco sanctiftcalo

et

chrismale sunctificalionis, sicnt Samnel

mxit Da-

matum sendna sum Pauli, ego

tollerentur.,

ne quis diceret

Ego

Apolio

^ ad quem

proidicta perj.i-

«ent oflicia polius ex consuetudioe, ut Ilieronvprophetam \ ita ungantur et consecrentur, innomine Dei Pairis, et Filii, et Spiriius C ^""S ait, quam disposilionis Dominic;c vciifatcj. sancli; posl confirmat polliccm; post baculum, post Archicpiscopus dicitur princeps cpiscoporum , aiinulum, post Evangelium tradit, ut poliicis impoidem est metropolita vcl metiopoltanns, a metro-

vidin regem

et

sitio cunctis proficiat

ad salutem,
inlegritate

in

baculo potesta-

poli

matre civilaium

;

hic est Moyses qui Aaron in
et

lem

ligandi atque solvendi sibi tradilam

recogno;

pontificem

oleo consecravit ". Sunt

qua;dam
a

scat, in

annulo

fidei

se

muniat

item

sedes qu^e primaliaj
tiis

nomine decorantur,
;

piimi-

baculo doctrinae gregem ad pascua ducet,
lidei secreta

annulo

conversioms ad fidem
et palriarcha

quoritm quidani, quia
ct

Scripturarum

sponsai cymmiltat;in
,

primas

solo

nomine dillcU

non

of-

Evangelio apostolum se esse sciat.

iicio, sibi

nomcn

el patriarc.ii* vindicarunt, ut

Ye-

Traduntur aulcm singula cum propriis verbis.
Igitur capitis et

nelus. Palriarcha, paler arcre, id cst Ecclesije, vel

manuum

unctio, pollicis

confir-

matio, baculi et annuii Iraditio, et eoruip singularia verba, sunt, ut pulo, hujus

Patrum princeps dicitur. [Hi biiiit tres a tribus partibws orbis unus in Asia qui in Amiochia te:

sacramenti sub-

nuit praesulatum

;

alius in Alexandria, qui in Alrica

stantia; caeiera solemnitatis. Chrismalica unctio a
lege coepit, ubi ex

lenuil principatum; tertius in Europa, qui in
p.

Uoma

mandato Domini
e

regcs, saccr-

obiinel pontificatum. Hos prxfiguiavcrunt Abra-

dotes

et

prophetae leguntur inuncli '; dicitur enim
'

ham, Isaac
fuerunt

et

Jacob.

Ux

digi>itat"S

aliis

tianslaue

in Levitico

de pontifice

:

Super cujus caput fu-

favore vel odio,

ut

Antiochenus patriar-

sum

esl unctionis

oleum,
i

et cujus

manus sunt

in

chatus in

Ilierosolymam,
licet

.^lexandrinus in Aquiel

sacerdotio consacratje.
coepit, qui

Manus impositio ab
ei

Isaac

leam

;

qui^

Petrus in Antiochia,
AleAondria,
'*

Marcus
uiii(|ue

dum

Jacob benedixit,

manum impocum eum

praidicavciil
reversi
chati

in

(juia

lamen

suit

*,

et

Moyses Josue

manum

impasuit,

sunl ad voniitnm

iiifidtjliiatis,

pairiar-

ducem populo

Dominus aposlolis manum inqwsuit, dum eos principes mundi conStituit ^ sed et ipsi apostoli per manus impositio'
pra^fecit"; sed et
;

fuerunt dignilaie privali;

Hiernsalem

v.mo

dec.oratur; quia de Sion
niini

exivit lex et

verbum Do-

de Ilierusalem '\ Aquileia quoque bonoralur;

(2)

Qu«

hic et infra uncis conclusimus loca, in apographo lilurata exhibenlur.

»«
1

2.

H Cor. 15. " Psal. U; Hebr. i. '"^ Ephes. Deut. 17. Matth. 18 » Deul. 51. Reg. 10; Exod. 29: IH He<. 19. ' Cap. 21. ^ Gen. 27. *« ExoJ. 29. '* Isa 2. '' Piov. 26; 11 Petr. 2. »1 Cor. I.
;

i et
*

5; Col.

i.
'

I

Rcg. 16.
«

Luc. 24.

Acl. 8.

AcU

•71

SICAUm r.REMONE>SIS EPISCOPI
,

quia Marcus primus Aquilei»

secuiulo

pr;vriiii

A

iiiae

lratii«lerc, qiiasi

pcr paranymplios sponsoe Dt>-

Alckandria!. De pairiarcbaiu auiem
antiquis, ul situl

Romano

placuii

luino consecreulur, quiv viiara apusiolorum el convcrsalioiieii) redoleiii,

Auguslus pne

regibus ha)»eretur,

ciiam augelorum. hiiperuiur
ungitur
et

sic prje cuncii» episcopis

papa spociali nomine vopalriarchalus Conslanli-

eliain cousteraluv seu poiius

corouaiur,

carelur, cl

ju;» et

nomen

quod

sunipluui esl a Oavide,

quem

Sauiuel uuxit

nopolim Iransferrelur.] Aichiepiscopis, primalibus
el palriarchij

iu re^eui *^,

Consccraiur aulein hoc modo, primo
Uoiuaua; Ecclesiae, secundo

praler supradiclani

solemnem

epi-

(ideiiiatein facit saiiclsc

scoporum consecralionem, crucis anle eos
iiisignia

fereiuhe
ilc-

Draiioues dicauiur
r.ungil ei

super ipsuiu, lerlio Portuensis
et iuler scapuias, di-

concedunlur, ul se C» ihillvuin imitari
pallii

bvathium dcxlruiu
dicens

bere cognoscaut; insignia «juoque
lur, ut

conferun-

ctns
ilenia

oraiioius.

Quarlo fcumnius
:

ponlifex.ei dia-

lorque

vicloriiB coroneniur.
laiiiis

Yerumiaroen

imponil,

Accipe, &iguum gloriiv^ in
Spiritus sancli.

de pallio inferius

exponeiur.
ofllciuin

uoinifie Palris^ el

i'>"//t, €t

Hujus

of-

Archiepiscoporum
crare,

est

episcopos conse-

lieium
dere,

e5.t

Ecclesiam Cbrisli piotegere, jura c.onui Sidielalom conscquaiur

paliiarcbarum anlem
concilia

arcliiepistopos, nlro-

jiisliiiam sci vare,

rumque vero
parare.

congiegare, jura dilapsa re;

seiernani.

D

Papa vcro dicilur Paier p.ilrum
Dicilurei aposlolicus

hic uni-

CAPliT
I

V.

versalis eiiam nuncupitur, quia

universK Ecclesioj
;

DE VESTIBUS S\NCTIS.
Faciet
'°.
>

principatur.

quia Princinis

-vesiimenla

sanela

Aaron

,

et

liliis

aposiolorum vice fungilur. Dicilur
lifex;

ei

siimmus pon-

ejus

D^ sanciis

veslil)us et pradiclaruni

di-

quia

caput est

omnium
;

ponlificum, a quo

gnilalum

insignibus ialius esi

exsequendum.

Sacrifi

sicut a capiic

inembia descenduni, de cujus pieniaccipiuiii

vesies a veieri lege videniur assumplae;
enini

proiccpi^
filTft

tudine

omnes

ipse
in

auiem >ocat eos

in

Dominus Moysi,
apostolis

ut faceret
el

Aaron
;

et

ejus

parlem
tis.

sollicitudinis

non

pleniiudinem polcsiasacei-dotium nou

^csiessanclas in jjloriam

decorem

quijedam vero
Iise

Uic est

Melchisedecb, cujus

sumunlur ab

sanciis,

tam

quam

ill^;,

e*i caetcris

comparatum

*'.

Papae,

cum

ordinatur,

virlules signiUcant,

vel opera jusliliae, vel

myste-

nomcn mutatur,
clesiie
faciuj,

quia Pelro noracn Dominus in Ec-

rium Incarnationis
et episcopi,

Duminicu;.

Cum
,

aulem omucs
epi-

pri-Ialione
cbi

muiavil
^»;

*^,

et

Paulus de Saulo
cereo

vesies, quas caeleri vesliunlur ministii, veslianlur

Paulus

quem quidem seplem
sancii

sed

non econverso

de vesiibus

siaia, quasi

Spirilus

dona priucedunt, cui

^coporum agamus,

ut in generalibus specialia
^'oloseiicye caligae
el

con-

claves iraduniur; quia Pelro Clirisius tradidil cla-

C

^^"^^"^"**-

^»'^"''

ves legni
scerel.
tas, vel

calorum •• ul se Janitorem coeli ccgnoRubeus manlus Iribuilur, pcr quem charimaiiyriuro declaratur, ad quod pro ovibus
*".

^,signilicant

mundiiiam

lolionem,

pedum de qua Domiillam
nisi ut

M««"s ait

<

Qui loius est tolu^, non indigci,
>

ipedos lavet ^K
cordis absque

Verum
pnlienlia

quia non fuincit muuditia
perseculionis
,

semper debci csse paralus
augiisluiu conseciare,

Hujus oiTicium

est

ideo

se-

mis.>a8 et alia officia ordinare,
paliia

canones iustltuere,

quuntur centoncs rubei, martyrii

siguificativi.

Qui
opus

palriarchis ol archi-

auiem
fuerit,

in

corde mundiiiam

et in voluniate, si

episcopis,

privilegia cunciis rcligiosis dare. lolam

babuerit

paiienliam,

securus accedat

ad

Ecclesiam regere.

prcedicaiionem,

quam

sandalia significant, aposto-

Abbates

eiiam benedicunlur boc

modo

:

primo

licani.

bandalia dicunlur ab herba sandaricx, vel

ebgilur a congregaiione, ab rpiscopo roboratur et
in

sandarico colore, quo depinguntur. Est autem ge-

ambone ad consensnm omniunj
slralis ante altare

publicalur. Se-

nus calccamenli, quo pariim pes tegilur inferius,
pariim relinquit su^^erius,

cundo,

ponlifice ot cleclo, fiant

laclum ex pellibus ani-

)iiani% et oratio Dominica, terlio surgal solus ponlifei,

malium moriuorum,
rubeum, multis
filis

inius album, foris
et lineis

et dicat

super elecio preces

et

orationes ad

nigrum vel contexium, gemmis
quatuor, vel ad

hoc destinalas.
ctis

Demnm

tradat ei Uegulam, a sanei

D ornatum, babens
a calcaneo

forie

lingulas

Pairibus
:

nobis tradilam. Post del

baculum,
ul sis fw

minus duas ligandas, unam
habuit
initium ab

super pedem, allcrara

dicens

Accipe baculum pasloralis
sceviens, el
eris
'*.

officii^

surgeutem. VesiiineiUum pcduni non

corrigendis viliis pie
misericoidia;

cum

iratus fueriSy

Aaron, qui duntaxat

in Juda^a

menior

Siniiliier

ad bene<Iispecialis
in diebu-)

conversabatur,
stolis, quibijs

ideo opus non habuit, sed ab apofuit
:

quod super eam benedictio funditur. Virgines aut non nisi
nisi

cendam abbalissam,

diclum

<

Euntes, docete omnes

gentes

*'.

>

Hi

ergo hoc calceamentorum genere
iili

Epipbaniarum, vcl

in Albis paschalibus, vel in die-

ulebantur, quo ct cpiscopi

debent; non

aulem

bus Apostolorum
delineantur
;

velari debeni, nisi gravi

languore

sacerdoles, ut per varietatem sandaliorum notelur
varietas

et

hoc ideo ut Spirilus sanclus super
coluinl.as descendere videatnr; ct

ministrorum. Episcoporum est per paropedibus alligala, ex quo

eas siniplices ut

chias ad legendam plebem discurrcre, idcoque ba-

per aposlolos, qui inorcm \irginilalis prius Eccle'»

bcnt sandalia, ne
^*Malth. 16.

defluaiit,

'='

*" Acl. ^Gcn. li; Hebr. 7. Joan. \. txod. i8. " Joao. 15. " Malth. -28.

0.

»"

Joan. 10.

Tob.

5.

i

Rcg. 16.

73
perpenJi potesl, quanlum neccsse
sil

MITRALE.
episcopis
fir-

LIB. H.

7i

A proximis compaii, mcnie
rationale

luare gressus menlis; presbylerorum est domi
stias

iio-

providcre cl humcri? onera ferrc. Vol amictus simul superhumerale ct

immoiare, et ideo

cum

incedat securus, non

liabel ligaturam in pedibus. Diaconus iiabet, quia

suura est

ire in

comitatu. Mystice haec est aposlo-

lypum geril, et per humcrale ad juslitiain, per ralionale perlinet ad sapicnliam, ideoque tcgit pccius ct humeros. Vel pcr amiclum, vocis inlcllige
casligalioncm, icgitcnim collum

lorum pradicatio, qua per litleram carnalibus tegitur, per allegoriam
tur, vel
ca-iesiia petentibus

denuda-

cogilationum comprcssioncm
et

,

cingit

orgaimm vdcis; et enim peclus,
apud

partim nudatur et tegitur; quia praidicalor

oculorum
Alba, quae

tegit

aspccium.
Icge tunica, vel lalaris, vel

coelestia

non debet abscnndere, nec terrenis
fuit conscientia,
,

ulla-

in

tenus inbiare, qui praeferl praecedentium sanctorum

Graicos poderis appellalur, vcstis est alba, desccn-

exempla, quorum

seu vita coram
nigra, id

dens usque ad

talos,

habens caputium cum lingula,

Deo

puritate candida

coram hominibus
multae senlenliae
et

niedio angustatum, in exlremilale mullis

commisdecoranda

est humilitate dejecta

;

vel rubea, id est charilale
;

suris dilatalur. Haec est casiitalis munditia, casligatio corporis,

inflammata
neae sunt
:

;

mulia

liia,

ires

li-

qua

tola vila sacerdoiis esl

Lex, prophelia

Evangelium

;

laterales

finaliter et perseveranler, ut minislios xlerni Ucgis,

legem

et propheliara,

media vero

significat

Evan;

B

scilicet

angelos, in

albis veslibus imitelur.
castitalis.

Capuct

gelium. DuiC lineae ad

medianam

replicantur

quia

tium est professio

Lingula est poiestas

lex ct prophetia in Evangelio recapitulanlur.

Gem-

lingua) sacerdotalis, quae ligat

contumaccs
»'.

ab-

mae sunt opera virtulum. Quatuor lingulae doctrina
sunt Testamentorum dccentiura nos a terrenis surgere, nec eis inhiare et ad coelestia nos erigere
lingulae a_&a^daliorum
;

solvendo reconciliat poenitentes

Caslilas ha>c in

raedio nalionis pravae aique pcrversae

"

pressuris

vel

mundialibus coarctatur; scd
catis

in charilate mullipli-

corio separatae, sunt linguae

virtutibus

dilatatur. Haec slringit

manus

et

hominu^^rsedicalionibus bona
bentium,
lualium
:

tcstimonia exhi-

brachia, ne quid lasciviant, gcnua ne ab oralionis
instantia lepeanl, libias et pedcs, ne ad
rant. Haec vestis olim
fuit arcta,

licet sint separatae a

conversatione spiri-

malum

cur-

oporlet
his

nium zb

enim eos habere bonum lestimoqui foris sunt ''. Ligatura mysterium

funt spirilum servilutis;

quoniam habucnuncautemlarga, eo quod
et liberlalis ". Cin-

est incarnationis, muHipIicatio ligationis est super-

accepimus spiritum adopiionis

erogatio pracdicationis.
toto, innuit quia

Quod solvitur, sed non ex non sumus digni, id est suflicienChristi
'*
:

les

solvere

corrigias calceamentorum
alicubi sunt integra
et

gulum quod in lege apud Grsecos baliheus appellalur, quo lumbi cingunlur; et alba, ne defluat et n gressum impediat, cohibetur, est mentis cusiodia.
vel timor

quod autem

alicubi perfo-

Domini, vel continentia, quaecarnis conrefrenat
:

rata, significat

quod

coelestia

sacramenta quibusin

cupiscentiam
quia in

dain sunt revelanda, quibusdam vero tegenda.

unde ad lumbos poiiitiir, luxuria dominantur unde < Sint lumbi ve:

:

Humerale, quod dicebatur ephod,

quo erant

slri praecincti ^»,

>
>

et

de diabolo dicitur

:

<

Virlus ejus

duo
tcs

lapides xii

patriarcharum nomina continen-

in

lumbis ejus ".

'% el apud nos vocatur amictus, vestis est can-

riosos impetiis refrenare.

dida,

qua caput,

et collum, et

humeri teguntur,

per devia

Lumbos ergo praccingerc est iusuHsc cohibet castitatzm ne dilabalur, ne et gressus bonorum operum

cujus duabus lineis mamilla; pectoris accinguntur,
ita

impediatur. Subcingulum quod perizomna vocaiur,
vel succiiictorium,quod diiplex a zona dcpcndet,significat

ut una ora paleat, altera lateat,

hxc

est spes

ccelestium, pro qua

munditiam

raentis, castigatio-

orationem et jejunium, quibus castitas rodifliciie conser\'at;ir, vcl

nem
vocis,

vocis et operationis

Domino consecramus.
collum estorganum
oneris.

boratur, ef sine quibus

per

Caput enimest
amiclu
ori

officina mentis,

subcingulum, studium accipimus miserentis, idco-

humeri sunt

bajuli

Caput

igitur

que duplcx

est,

quia convenit unicuiquc, primo

:

mundu velamus,

cura pro

spe ccelestium
nisi laudes

animaepropriaemisereri, deinde proximis neccssaria
raisericorditer imperliri.

custodiam apponentes ", non

Do- D
pro
ac-

mini

personamus, humeros cooperimus,

dum
'^,

Slola fuit anliquilus veslis candida,

perlingens

spe coelestium aller alterius onera portantes
tive

usque ad
bantur,
iris

vestigia,

qua patriarchae anie legum ule-

labores subimus et proximis in necessitatibus

quam

primogenili, cuni benedictionein pa-

subvenimus. Duaeorae humeralis sunt charitas, seu
ildes
et operalio, quae

acciperent, induebant, et Domiiio victimas, ut

cum

in

pectore complentur,
corde,

pontifices offerebant.
tari,

Sed poslquam

coepit alba por-

iides

et

chafitas

occultantur in

operatio
vittae
vitae,

mulata est

in

torquem, quae

slola et

oranum

vero patet in operum exhibitione.
lineai

Duae

seu
quae

appellalur. Per

primam slolam,
peccaium
^',
'^.

intelligimus inno-

sunt timor poenae et desiderium

cenliam, quae

fuit in

primo honiine, sed cum cam
recuperare oporiuii
Beali qui hanc slovel maculaiain

pro spe bealiiudinis arcent pravas cogitationes a
pectore sacerdotis. Vel generaliter per humerale,

perdidit propter

eain per vilulum saginalum

onus accipimus sacerdoiale, quo tenemur ex corde

lam a

criminum labe custodiunt,

"I

Tim.
3''

3.

«^

Joan.
**

lipp. 2.

Kom.

8.

Luc. \ ; Luc. 42.

3.

"

" Exod. 39. " Psal. 38. '^ Gal. 6. Job 40. »' Gen. 3. '* Luc. 15.

"

Malth. 16, 18.

"

Phi-.

Patrol. CGXIIL

75
lacrTiiiis lavAnt, qiiia

SlCARDl CREMONENSIS EPISCOPI
illorum polesins cril
iii

76

ligno

A

scd bealus Silvester colIol)ium in Dalmnlicam vorlit.

viue

•*,

scilicct

in

Chrislo per (lucm amissam gloul, qiii per

Laxas manicas addidit,
instituil.

et in socrificiis

porlan-

riam possidebuni, sed superesl

inobe-

dam
rcas

Crucis ilaque formam gerit, duas

dientiam cecidimus, per obcdientiam rcsurgamus.

babens lineas» anie et retro, coccineas vel purpu-

Rccie pro veste recuperanda innocentia;, subimus

cum xv

limbriis altrinsecus dependeniilius in
scilicct

qua nunc utimur obedientiam accipimus Evangelii. Evangelium quippe esl jugum Domini suave el onus ejus

torquem

obedienlia»,

nam

per stolam,

ulrisque

lineis,

ante el rclro disposiiis.

Sinistra quoque raanica limbrias habet, dexlera nequaquam. Per hanc itaque religio sancta et im-

leve,

de quo Dominus
'*.
>

:

t

Tollitc

jugum meum su:

n)aculata^', qualis debet esse poniidcis, intelligilur.

per vos

Obedientia vero lorum

dum

ilaquc

Duce maniciE sunt sicut
sicut
^^

alae ponlificis

prolectiunis

,

sacerdos loris collum subjicit, innuit qiiod evange-

enim Dei sapicntia pullos
graliai et

Ecclesi«e congrega
,

licojugo palienler
iransfertur

Unde a sinislro liumero ad dcxtrum, quoniam ab aclione transoliedit. in

sub alas

misericordiae

sic

pontifcx

dcbet fideles sub

alas vetcris et novae legis prrediet

itur per obedienliam

conlemplationem. Orarium
indumenlis sacer*^

cando congrcgare,

exemplis se super eos expanid esl

appcllatur,

qnia

licel sine aliis

dcre.et oralionibus a volucribus,

daemonibus.
est

dolalibus liceat saccrdolibus bapiizare, poenilenliam

dcfonsare atqiie protcgerc

:

largilas

manicarum

dare,

ei similia

facere

,

lamen sine orario,
non
liccl.

nisi

hilarilas pontilicis donaloris.

Sub

ala perlusa lalois

summa

necessitate
,

cogente,

Hoc usque
per

[latera?]

ut ejus vesiigia imitetur^Squi fuit in la-

ad genua

quse

curvantur, extendilur, ut per hoc

tore lancea perforalus*'.

Ad niissam

et

ad annuu-

nostra humililas ostendatur; quidam
inlelligunt
ol
in

stolam

advcrsis et prosperis

toleranliam,

tiandum evangelium est porianda, ubi Christus proesentatur et praedicatur , quia forinam gerit crucis;

per

ejus
stola

longitudinem

perseveranliam.

Quod
Te-

formam vero
lulit

gerit

crucis

tum quTj^lhristus
^*,

autem

cum rona
fuit

coUigalur, innuil quod vir-

pro nobis
lifex

patibulum crucis
crucifigere

lura
et

(^a
,

pon-

lutes virtutibus

adunantur.

Tunica

in Veleri

debet se

cum

vitiis

concupidilectio

slamenlo"

solummodo

Hyacintliina

habens

scentiis". Lineae coccincaj, ante et

retro

snperius capiiium textile per girura ad pedes, quasi

Dei el proximi in

utro lue Testamenlo mandata".

mala Punica,cum lintinnabulis inlermisiis. Haec,
ul Hieronymus ail, subucula nominatur, quan propria ponlificis, el inlerior cst; per hanc perfecto-

Lincx' purpureae, fides sanguinis Chrisli in ulroque

populo necessaria
fectus
,

;

fimbriae

sunt niandata
,

,

vel ef-

vel exercilia dilcctionis
,

aul verba ei opera
,

rum
erat
coelis

cctlesiis

conversatio intelligitur,

coeli

namque q

praedicationis

unde xv ante

ct retro

quia quinde-

hyacinthinum habel colorem. Hac lonica indulus
Apostolus dicens
:

cim psalmi in Veteri Testamenio, quasi quindecim
gradus exeunt de tramiie charitatis,
et

c

Nostra

conversatio in

quindecim

esf

.

>

Vel sicut lapis
,

iliius coloris

mulat
in
,

rami similiter

in

Novo Teslamento excrescunt de
:

colorem ex acris qualitate
sereno
et pallidus in

est
sic

enim serenus

aibore charilalis, verbi graiia

«

Charitas patiens
agit perpe-

nubilo

,

decet episcopum

esl,benigna est, non aimulatnr, non

gaudere

cum gaudentibus
,

et flere
,

cum

flentibus ^^
signifi-

ram

,

non

iiiflalur,

non

esl ambiiiosa,

non

qucer.t
,

quod

si

alterius fuerit coloris
id est

alterius sit

quae sua sunt, non

irritatur,

non cogitat nialum

calionis. Textile
est primordiuTn

bene firmatum capiiium,
ti-

non gaudet super

iiiiquilale;

congaudel aulcni ve-

ccelestis conversaiionis radice

ritati,omnia suITert, oninia credil, omnia sperat,
onjuia sustinet. Charitas

moxis Domini subnixum, aui constans praedicatoris
fiducia praedicandi coelestia.

nunquam
ubi

excidii*».

»

Ali-

Hanc veslem ad pedes
vitse

quae

dalmaticae
,

habent viginli

quatuor

limbrias
Spirilus

usque protendcre,
doiis

est

usque ad finem
,

bonis

anle

ei

retro tolidem,

septiformis

operibus insudare. Per mala Punica
iniellige
,

vitam sacer-

est octies repelitus,quirepletocio

maneries laudan,

qui

castitaiem

mariyrium
charitaiis;

voluniatem

uno

promplam ad tium Dominum, scilicet reges et populos principes ^ el judices, juvenes et virgines, seniores et juniodefendil munimine
et

per tiniinnabula

doctrina

significatur

res"*. Linea quae est in medio, stipes est charitatis;

ejusdem
vocat,

;

nam

contr^

se occulti judicis iram pro-

sinislrum quoque laius fimbrias habet, quia vita
activa sollicila est
,

si

sine doctrina praedicaiionis incedat. Per-

et

turbaiur erga plurima; dexvila

fectio itaque sacerdotalis conversationis in operibus ci doctrina clauditur veritatis, juxla illud
:

terum vero lalus limbiias non habet, quia
conlemplativa opliraam
securitalem
partera
et

<

Coepit

elcgil",

scilicet

Jsdus facere, et docere
Daliuatica

*°.

»

vitae praisenlis

quielem conlempla-

vestis est a Dalmatica
fuit
^^

provincia no-

tionis.

His omnibus redimita debet esse vila ponti-

minala
sutili

,

ubi primo

inventa, quae ab
et

incon-

ficis; prjcsens

quoque

vila,

quae per laevam accifutura, quae

Domini

tunica
;

apostolorum

coUobio
sine

pilur, pluribus impeditur

obslaculis,

creditur mutuala

collobium
in

enim

veslis est

per dexteram intclligilur, nullis angustiabitur curis.
Saepius cst candida, scilicci opcre poiymito variata
^^
1

manicis, sicul videmus

monachorum

cucullis;

" Apoc.
'3

2-2.

"
^*
»^
1

Mallii. II.

" Exod.
Joan.' 19.

59.

Maiih. 25.
Psal. l/»8.

Pctr. 2.

"

«» Rom. 12. '" Aci- i. ^' Joan. 19. Philip. 5. '* '^ Deul. G ^^ Gal. 3. Mallh. 22. Philip. 2. ;

Jac. i.

Cor. 15.

Luc. 10.

, ;

, : ,

77

MITKALE.
,


A

LiB. n.

78

propler mundilinm ct viiluluni varielaleni
aurifrigio adornaia
,

et esl

jiixta ilhnJ

:

i

Aslilil regina a

filiorum Isracl fuerunt insculpta*'; vcrilas ot docirina fuerunl inscripla, qu;\i omnia pontifex in pe-

dextris luis in veslilu
tatc"'
»
;

deauralo circunulala varicsul»-

ctoregeslabat. Ilodie praiforlur

aurum

el

g.-mmce iu

vcl

perdahnaticamocculiain raiionem

pectore pontificis, planetis

afiixai.

Haec vesiis raiio-

limium inlelligimus, undc circa collum dausa cst, ul peclus sit opertum quia carnalibus occulla
;

nem

sive discretionem significabat, ideoque ralio-

nale judicii

vocabalur

;

quia debot recior subtili

cst ralio

subiimium secreiorum.

Ux

du?e

lunice

examine bona malave disculere, auro sapienlie,
liyacintho spei supernae, bysso carnalis mundiiia» fulgere; duplex est, ut ejus examen Dco placeai

non cinguntur, scilicet lunira et dalmalica, quia sul) lege non sunt, qui Spiritu Dei ducunlur'".
Casula quac quasi

n

parva casa dicitur, planeta

homo non conlemnat; quadrangula,
virtulibus

ul

qualuor
temlat

quoque vocalur a /^/««o, quod est crro, cum errabundus linjhus ejus super brachia levatur. Et
vide
:

appareat exornata

et
^* et

in

eum

qui coelum palmo
in

mensurat

disponil cuncla

quia vestis haec in pectore,

et inler

humeros

duplicalur, et in brachiis Iriplicatur, et indumentis
caeleris

pondere, numero et mensura". In sancliiate duodecim apostolos imilelur, et palriarcliarum fidcm,
et simplicilalis

superponilur, et pro qualitale temporis in
ila:c

colore mutatur.

est cliaritas

mater,

et

casa
sic

opera imitctur, verilate fulgcal ei doctrina, virlutum geninis ornetur, in sacrificium
,

virlutum

;

sicut

homo

lolus casa cooperitur,
,

tolius populi recordetur.

Fanon qui

el

sudarium

et

charilas lotum corpus virtulum ampleclilur
<

quia

pleniludo legis cst

diiectio''''.

>

In peciore dupli-

mapula quasi manipula nominatur, sumilur non ah Aaron, sed ab antiquis Palribus qui sicut lcgilur
,

calur, quia per charitatem
cogilaiio generalur. Inter

bona volunias et sancia humeros duplicatur, quia
et

in Dedae

darium ferebat

Marlyrologio de Patrc Arsenio, semper snin sinu vel in manu, ad lergendaiii

per illam adversa supporlantur, a proximis
adversariis
;

ab

vel duplicatio significat
ia

quod charilatem
foris.

lacrymarum effluentiam. Sudario vero sudorem et piluitam oculorum, narium et salivarum absiorgiBius; et ideo per

hahere debemus

corde et opere, intus et

sudapum accipimus
,

poeniieniiam,

Ad

dum bona opera charitas opcdum operamur bonum ad ralur et ad dextrum dum extenditur domesticos fidei'"' ad sinistrum
brachia levatur,
; ,
;

,

qua labes quotidiani excessus exlergitur, vel taedium mundanae conversationis de quo « Dorraitavit anima mea prae taedio •*; > laedet enim animam
:

etiam ad inimicos. Triplicatur igitur in dextro

peccatorum conscientiae

et

infirmiiatis corporeae

dum
potius

fidelibus

monachis,
et Daniel
,

clericis

,

laicis

,

vel

quo frontem

conscientiae tergimus,quo dissolvi

cum
ego
Iiu-

Noe

,

Job

id est rectoribus

,

con-

C

Apostolo desideramus

", dicente

:

c

Infolix

jugatis et continentibus subvenimus. Triplicatur in
sinistro,

homo, quis we
jus
^^ ?
>

liberabit
,

de corpore moriis
a sudore dicitur,

dum

inlidelibus, scilicet malis Christianis

Hinc sudarium
qui
fit

quo su-

Judseis et

paganis, vel mercenariis, adulteris et
:

dorem

,

ex labore corporis,
legitur super caput

abstcrgimus.

fatuis virginibus''^ necessaria ministramus

csete-

Unde sudarium
Jesu Christi
^*.

Domini noslri
paii;

teris vestibus superponilur, quia caeteris virtutibus

Ergo

et

brachio sinisiro geslatur

eminentior comprobatur. Unde Apostolus

:

«

Adhuc
enim

quoniam

in praesenti satculo

Jantum tacdium

eminentiorem viam vobis

ostendo"";
*"*
;

>

vel quia

mur, etpeccata nostra

poenitentia

emendanlur

vel

plenitudo legis est charitas

»

in
'^^.

ejus

per nianipulum futuram intelligimus operum rctributionemj, unde in quibusdam monasteriis, quoties in festis albis

praeceptis tota lex pendet et prophetse

In colore

pro quaiitate lemporis alteratur, ut
resurrectione
,

:

alba utimur in
in ve-

utuntur, manipulos portani, eo

quoniam

angeli

apparuerunt

quod

in illa

vita

,

unusquisque propriam mcrcelom
'•',

siibus albis*^°; rubea in Pentecoste,

quoniam Spi-

accipit

secundum proprium laborem

et

:

«

Vc-

rilus sanctus apparuit in igneis linguis aposlolis^*.
lluic

nientes venient

cum
>

exsultatione

,

portantcs mani-

humerale

in

supremis aimectitur, quia spes

pulos suos '^

Mitra sumilur a lege; quae liara,

charilalem velut matrem ampleclitur. Sacerdos in

^

cidaris, infula,
citur,

pileum appellalur, ex bysso conflet fimbrias

suo

quidem

ofTicio

non

debet se casula exuere
ei

auro

et

gemmis ornatur, habes duo cornua,
dopendenles
velalur et coronatur, hnec signi-,
illccebris

quia, prgecipiente Domino^*, non licet
clis exire.

de san-

duasque linguas posterius,
inferius.
ficat

Yel per casulam vilam accipimus con-

Hac caput

templalivam,

quam

si

quando exuimus, hoc

faci-

custodiam quinque sensuum ab
,

mundi
ropro-

mus

innuentes quod interdum

pro fratribus est

in

mandatis Domini

pro corona

vitse

quam

nccesse temporaiibus necessilatibus indulgere.
Ralionale
vestis

est a
,

lege

sumpta, ex auro,

hyacintho ei bysso relorta
cujus erat unius palmi

duplex ct quadrangula,

Deus diligentibus se siam quaebysso munditiae, auro sapiontiae, gemmis virlulum coruscantibus decoratur, duo praedicans
niisit

"-";

vel designat Eccie-'

omni parie mensura; duodecim lapides erant intexti, in quibus nomina
in
»'

Teslameula, duo jugiter adimplens mandata,

in infi--

mis lamen sustinens, cum opprobriis

et solliciiudi-

Psal.
«°
<^«

22.
1.

U. ^^Gal. 5. ""^ Rom. 15. *" Gal. 6. ''« Matlh. 25. "' 1 Cor. 12. ''^ " EKod. 28. '' Isa. ^O. " Sap. 11. «* Act. 2. Levit. 21. Joan. 20. " Psol. 125 '" I Cor. 5 ' ' Jac. \. «^ Joan. 20. Rom. 7.

Rom.

15.

"

Malth.

«MSal. U8.

" PhiU

: :

: ,

79
Ditot
liBiB
l>us
:t

SICARDI CREMONENSIS EPiSCOPI
impediroenra. H;ec capul Chrisli coronal
,

A

«^nrvalur,

bapiismate munda, bonorum operum labori-

cmdidata

,

pro corona

glorice

capul imilaiur,

lignum inferius ferr6 acuilur» modice lamen retunditur, os el liguum arte rasili poliunlur. Per baculum doclrina; aucioriias inlelligilur,

cjus dignilate congratulalur.

Chirolliecarum usus csl ab aposlolis mulualus. Per manus igilur, operaliones; per chirolhecas ac-

hoc iufirmi sustentnnlur, inquieli corripiunlur, erranies ad poenileniiam reirahuntur. Unde et pedum
vocalur;
esl

enim pedum ligp.um curvum
el

cipimus earum occulialiones'*^; sicul aliquando chiroihecis velanlur, aliquando denudaniur, sic bona
opera propier arroganiiam dcclinandam cclanlur, inlerdum ad aediGcandum proximos propalanlur *•;
i'iconsuliIes sunt,
ciae
lidei

pastores pedes rcirahunt animalium.
id est durilia legis,

quo Hicexosse,
,

ligno, id est maMsuetudine

conficiiur Evangelii, quae duocincia sunt sphxTuIa
divinilalis Jesu

Chrisli.

Vel per os sevcrilatem,

quoniam aciiones

ponli/icis rc-

pcr lignum poiilincis accipe lenitatem, quas jungit
in judicio ponlifex per

del>enl esse

concordes. Annuli usus de
el in-

charilatem.

Nam
si

severilas,

Evangelio crediiur recepius, «bi qui perierat

vcl

misericordia

nriulium desliluitur,

una sine
,

venlus esl, prima siola vesiilur ei annulo insigni!ur '*. Soiebant aniiqui olim litleras annulo sigillare.

aliera

tenealur; ideoque ferrum obtundiiur

quia

juuicium clemenlia temperalur. Baculus recurvalur,

Ponlif^x

igilur

annulum porlal,

quoniam

cum

os praedicaioris

ad asellam retorquetur

Scripiurse mysleria et EcclesiiB sacraraenla, perOdls
sigillare debel, el

operalionis, vel
caiiiur.

cum

errantes ad poeniienliam revo-

humilibus revelare. Itcm annulo
libertaiis. Poniifex igiiur

Ferro inferius acuilur,

cum

praedicatio per
in

utebantur in

signum

an-

uliimum judicium lerminalur. Aliquando
tura cape (s:c)ponitur, qu;
sis viia aiterna promiilitur.

curva-

nulum
lioni

portal,

lam quia

nullius

debct esse condidignilas liberat
sit spiri-

niam ad Dominum converAliquando
in

obuoxins, ponlificalis enim

curvatura

a conditione servili,
luaiis liberiaiis,

lum quia

prsedicator

scribitur;

t

Cum iratus

fueris, misericordiae recordaira turbet in

qua Christus nos
fecilet inibi

liberavii'^. Iiem

beris •';

»

ne ob culpam gregis

paslore

Proteus quidam sapiensprimus ob amoris signum fer-

oculum

raiionis, sed verbo el

exemplo revocet pecut se poniifex

reum annulum

adam^tem
;

inclusit, ct

cantes ad misericordiam
in sphsciula

Redemploris. Aliquando

inde snbarrhari sponsas instiiuit

quia sicut ferrum
et sicul

scribilur
ei

homo,

bomi-

domatomnia, sicomnia vincit amor,
esl

adamans
<

nem memoreiur
tur.

de polestafe coliala non elcve:

csl infrangibilis, sicest insupeiabilisamor:

Forlis

Aliquando juxla ferrum scribilur
parcat
,

Parce, ut

enim ul mors

dileclio^*;

>

idcoque

et in digila

in discipiinis subdiiis

»it

misericors a mi-

annulari, in quo vena procedit a corde, annulum

C

sericorde misericordiam consequatur **; intelligat

Poslmodum vero pro ferreis sunt aurei coDslituli, el pro adamante gemmis adornali, quia sicut aurum caitera metalla sic amor universa bona praecellit et sicut aurum gemma decoralur, sic amor cseleris virtulibus adornalur.
poriari consli^uit.
,
,

^rgo pontifex se debere
Parcere subjectis
et debellare

superbos,

(ViRG. jEn. VI, 853.^

Unde
Curva

dicilur
traliit
;

:

mttes parSy pungit acuta rebelles;

annulum porlat, ul se sponsam Chrisli vel sponsum Ecclesiae recognoscat, juxta illud i Despondi enim vos uni viro virginem castam cxhibere Christo ", » pro quo vel qua si necesse
Poniifex ergo
fuerit

et iterum

Curva

trahil^

quos virga regit^ pars ultima pungit,
rasili arle polita
,

Cuncia sunt
dimiia.

quoniam

haec

om-

nia regula sauciiiatis deber.t esse in oontitice re«

animara ponat "".^Vel qaia
;

in

annulo noraen
audi

rcgis sculpitur, et iraago

ideo per annulura intel;

Pallium est lorques in

modum
,

circuli cingens

ligimus Catholicae

lidci

symbolura

noraen

babens ante
scilicetvili

et retro

lineas dependentes de lana,
in sinistra duplex
,

Dominus Pater, Dominus Filius, Dominus Spirilus sancius vide imaginem, qualis Pater, talis Filius,
;

materia contexlum

in dexlera simplex. ires

Cruces nigrge superponuntur.

alis

Spirilus

sanclus

;

igilur

annulum

in

manu ^

acus seu spinulae infiguntur. Conslat quod haec

portare, est fidem in

operc demonstrare. Baculus

veslis

non estdecoris, sed

spiritualis significalionis;

a lege sumilur et Evangelio, qui et virga pasloris,
et

signiOcat euim imitalionem passionis Chrisli, de qua
<

5arabura,et pedum,et feruia nominaiur. Moyses

Si quis vult venire post ire,abneget

semelipsum.
37

cx rnandaio Domini, virgam habuit, qua terribilia
fecit in coelo, in terra el in

et lollnt

crucem suam
\itae

et

sequalur

me

pro qua

mari

*^
;

quia cibum de

raerebimur

alernae

coronam.

Duae lingulae

coelo

^',

polum de

lerra produxit

•' et

gregem ad
eun-

sunt duoe legcs Chrisli passionem proferentes. Haec
imitalio esl hominibus despeclibilis, cujus etiani
praedicatores, iu prssenli viia '^

terram flueniem lacle et melle roinavii. In Evangelio
tes

quoque Dominus

praecepit apostolis, ut
*^.

ad praedicandum

virgam tollerent

Hic ergo

carni

serviunt,

nunc

coelesiibus inhaerent,

nunc menli, nunc nunc

baculus ex osse el ligno conficilur, quae crystallina
vel aurata sph:Erula conjunguntur, os superius
re-

terrae necessaria peiunt,

nunc adversis franguntur,
in futura vita,

nunc prosperis exiolluntur; sed

•"

non
4.

'Mlali!.. 6.

"Malib.".
"5

"'«

•'Exod. 16.

Exod.

17.

«^

Luc. 15. Marc. 6.

"Gal.
«»

4.

Tob.

5.

Cani. 8. UeDr. 4.

'MlCnr.n. "
«'

Joan. 10.

" Exod.

Mallh.

i(i.

•"

Rom.

7.

81
eril (lirplicilas,
ilii

WITRALE.
felicitas

LIB. H.

gl

non macnla, neque ruga ", seil eril A nihil noslrac luncdcerii perfeclioni, scd qnod rvunc sine adversilate, gaudium sine moerore. ex parlo cognoscimus, tunc cogno>ccmus, sicul el
et carnis morlidcalio.

Cruces sunl cordis contrilio
Tres
lis,

cognili

sumus

**.

Demum

nolabile esl

quod nosler
,

spinulae, fidcs, spes, ciiarilas, vel limor servi-

poniifcx plura

quam

octo induit vcslimenta

cum

initialis et filialis,

quibus, ne a proposito imila;

Aaron non

nisi

oclo lo^jalur habuisse; quia oporlet

lionis ponlifex

decidat, sustenlalur

vel

per pal-

juslillam noslram abundare magis
el Pharisa^orura, ut

quam

Scribanira

lium dependcns super humeros episcoporum significalur reverentia quae sedi

intrare

possimas

m

regnura

Romans
ei
,

dcbelur.

Unde
^**,

eoelorum ".

pallium a sedeapostolica duntaxal accipilur: sicut

CAPUT YL
E nEG\LIBLS INSICNinUS.
I

enim quia Paier misii Filium,
sicul quia Filius

obedivil
ipsi

et

aposlolos misit

obedierunt

Dabo
in
'^.

vincenti poteslalem supcr gentcs, cl regel
ferrea
,

Domino ";
disciplinam

sic

quia

apostoiicus misit episcopos,

eos

virga
>

el

dabo

illi

slellam matuii,

ipsi ol)ediunt apostolico. Vel
,

per pallium inlellige

nam
regni

Insignia regalia snnt sceplrum

corona

,

quam

debet superinduere, ut sciat se
et

diadema, vestis purpuroa. Virga sceptri
,

esl poleslas

moribus subditorum confingerc
vera permanet disciplina

condescenderc.
in

corona circulus mundi

,

diadema prxmiinn

cujus duce linoie duo sunl Testamenla,
;

quibus

bravii,

purpura caio infirmi. In virga monetur ul

et sicut torques
^',

non dasic pal-

jusliliam diligat
in

";

in

corona, ut
**^

mundum

regal;
pra!so.

balur nisi bis, qui legilimc cerlaverant

diademate, ut

sic in

agoue conlcndat, quod
;

lium non dalur
rucrunt
clorioe
,

nisi his,

oui illum gradlendo

me«

mium

aeternum accipiat

in

purpura, ul

licet

el

nos disciplinam servantes, lorque viillud

tantum viderit, tamen non supcrbiat, sed se

inftr*.

coronabimur, juxta

Salomonis

:

Ad^'.
»

mum

agnoscat, et qui siat, videat ne cadat

Ad

datur gratia capiti tuo,et lorques colio

tuo

liaec dicitur,

quod pera eliam superadditur, ut
el

se in

Dicunt
fuerit

quidam

quod

palliuni

pro aurna lamina

boc suo regno peregrinum esse cognoscat,
bic

cum

inslilulum ^\

potius

pulo quod aurifrigia
la-

manenlem

civiialem non habeat, fuluram inqui-

mitiaj

vicem gcrant lamince, vel potius aurea
liguravit
;

ral '; vel quia sicul ad fasiigium rcgni ascendil, sic

mina
iiis,

signum crucis, quod
ibi

fit

in ofiicio

etiam ad mendicitatem descendere possit, sicut Dioclelianus, qui de

ccnllrpjalionis
hic

inclTabilis

majeslas

nomi-

Auguslo

exsiilit hortulanus. Cje-

myslerium crucis. Erat enim in qua super liaram imminens fronti ponlificis
ineffabile
,

lerocvestes rftgales sunt principales viriutes, vcl sibi
subditae potestales.

fuit

insculplum lelragrammaton,
,

scilicet
:

Hc,

Tol!.,

q

ut regi serviant Crucifixo. Ensis ct lancea

Crux cliam anle reges porlalur, ut non
,

He, Vau

quod
;

esl inlerpretatum

Isle principium

declinel a juslilia in judicio. Iluic

modo

iropa;uni,

passionisy vilcB

quia

ponllfex repra^sentat Chrivitae

modo Iriumphum Romanum
bat.

vulgus exhibere soleho.^libus exsuliatio, in

slum, qui

est

principium

in

Adam
;

pcrditae,

Tropseum estde fugalis
et

quam
mina
el

reparavit nobis sua passione, et significal laprofessionis
nostrae

quo non palmoe, sed laureae, id est serlae de Lauro
dabanlur,

fi^uciam

ideoque

in

candid*

togae. lli

vero, qui in agone
,

fronte portabatur, etnos hodic in fronte signamur,

viriliter dimicaverant, circa collum lorquem

id est

chrismatc confirmamur;

quoniam

passionem

aurcum circulum

accipiebanl.

Triumphus

est de vi-

Christi

non erubescimus, Cappa crediiur a lunica muluata

ctis hostibus exsuUalio, cujus h:cc erat repriEsenta,

unde sicut
in

illa

l,io.

Imperator trabea, id esi purpurea vcste indue-

linlinnabulis ", sic ista fimbriis insignitur, haec ha-

bet capucium, usque ad pedes pertingit
riora

,

ante-

batur, coronabatur in currustcmmate, illum trahentibus niveis equis in Capitolium,cum laudibus vehe-

manet aperla
;

;

hac sancta conversalio desi-

gnalur

fimbrioe, quae inferius suiit, labo; es el hujus

batur, senaioribus praecedentibus, mililibus hinc, hymindc equitanlibus, populo sequenle, omnibus

mundi

sollicitudines.

Capucium, supernum gau-

diura; prolixitas usque ad pedes, pcrscverantiara

D

nos de victoria compositos concinentibus; principcs ^apli ante currum vincti catenis aureis ducebaniur;
vulgus captivum vinclispost tergum manibus scquc
batur. Greges

usquein /inem; apertura

significat
,

quod sancte

conversantibus vita patct JElerna

vel per

cappam

camelorum

,

cquorum

,

et

qui spolia

gloriosorum corponim accipimus immorlalitalera,

majoribus nou superinduimus, aspicientes in futurara resurreclionem, quannisi in feslis

Unde eas

portabant, poslea sequebariur. Dum tota civitas aUiisdccorabatur, demum

sic duceretur

spolia dividc-

do elcai quibus depositione carnis
alba;
slolae

in

animabus
,

bantur, et his qui homines cepcrant palmaj et tog» palmaia, id est in quibus palmai erant depiclae d;*bantur.

donantur, binas stolas accipient
,

et

Hinc est quod

hi

qui

de Hierosolymjs

requiera animarura

et

gloriam corporura

,

quae

cappaD rectae ab anteriori parte sunt patulae, et, nisi sola necessaria fibula, inconsutae, quia cor-

illi

quod veniunt, palmas in raanibus gerunt, in signura cum diabolo militaverunt qui Hierosolymis
regi

pora jam spiritualia facta

,

nullis

animam
42:

oblura-

pugnans, et viclor angelis tiiumphans
florebunl
'

exstitit,
inlroiit,

ct coeli

palatinm

cum

ubi

jusli sicut palma)

bunt angustiis

;

fimbriis

eliam subornantur, quia
8.

et sicut stellai fulgebunt

^

«
»«
*
I

Ephcs. 5. - Joan. »^ CoV. 45. Alallh.

Maiih.
Ai^oc. 2.

Lnc.

iO.

" H

Tim.
9.

5.

-

S;.p. 1.

^°M Cor.

./

•Ml^d - Exod ^ " Prov^ i.^ Htbr. 15. 28. i-bai. .i. Cor. 10.
I

Ma:ih. 15.

,

:,

S3

SICARDI CREMONENSIS EPISCOPI

U
meo
nola
fe<:i

CAPIT
I

VII.

A

in

ITEM DE VESTIBIS.
Vidi similem Filio liominis veslitum podere'.i
*,

li« Dei abscondili

quo fueruni omnes Ihesauri sapienliae et scien"; eamque dedit apostolis, di:

cens
vobis
cli

c

Omnia

quDe audivi a Palre

PrxUerea juxlaPairum aniiquoium exemplu
sacerdolales

vesles

*'. *

Suiit autera dure vesles

dno Spirilus san-

secundum posiiionem, raateriam el colorem, qualuor elemenia el duo coeli signidcant lieinisphxria. Auri
fioiile ponlificis

dona, scilicet sapientiam et scientiam signilican-

namque lamina

superius posita in

tes, et quidem mapula significat opera. Cliiroihecae munditiam significant operum Jesu Christi. Per an-

innuebat, quod oninia qu;e sublus
et poniifcx

nulum episcopi donum
,

signilicatur Spiritus sancti,

sunt, Dei sapienlia gubernaniur;
loris similitudinem gerens,

Crea-

quo dives
Dei
,

et

ornalus ad Ecclesiam descendit Filius
dividit
alii

pro universis subdilis

sapienter curara gerere teuetur. Allegorice vero ad
Cliristi
pitis

dans
tiac

alii

quod credentibus in se sermonem sapientise,
'^

prout

vull,

scrmonem

scien-

sacerdoiiura referuntur; sacerdos enim ca-

". Gratiarum divisiones
collaliones
,

imiiatur pontifex per

nostri

personam

gerit

,

scilicet

Domini Jesu
mysterium
ipso-

ordinum
alios

instituens alios praesbyteros

Cliris'i,

ergo per calcearaenta

poiilificis

vero diaconos. Non igitur abs re in ejus digilo

iiiteiligimus incarnationis.

Lnde per colorum
venit ad nos
in

geramaius fulget annulus, pcr cujus ministerium
d.^,»iur M^\ii2i

rum

varietatem virtutum Christi intclligimus mulii- "

charismata sancti Spiritus; vel anportavit, cura

plicitatem.
ilivinitas',
<

Calceata

nanique

in

eo
;

nulum Christus
fidei

sponsam

inlegrilate

dc hoc caiceamento diciiur

Psalmo

subarrhavit.
significatur Ecclesia.
:

Inlduraaearaextendamcalceameniuraraeuin^,)idest,

gentibus notam faciara incarnationcm

meam.

IIujus

calceamenti corrigias solvei

e, se

non posse Baptista
accipimus

Hoc est oram cujus a capite per barbam descendit unguentum ". In capite nostro
Per casulam sancta
vestiraentum veri Aaron
in
est plenitudo Spiritus sancti ,qui

Domini

confitetur

*.

Unde per
et

singulas sandaliorum

descendit in bar,

iiicOrabilera

divinitatis

humanitalis

bam
in

,

id est

apostolos aliosque perlectos

et

exinde

iinionem. Christus amictu capul obnubilavit,
divinitatem, quse est capul
,

cum

tolam Ecclesiam, usque ad orani veslimenli, hoc

id est

principium siue

est

extrema Ecclesiae membra.Haec est una, integra,
significet, etinle-

principio, in latibulo carnis abscondit. Ilic est an-

undique ciausa, ut unitatem Udei
grilatem;
crucifixi,

gelus forlis amictus nube, qui in Apocalypsi de coelo
dicitur descendisse
• ,

sed

,

licet

una

,

per exlensionem tamen
anlerioi'

et in Isaia

:

i

Ecce Dominus
>

quodammodo

dividilur, et pars
,

ascendit super nubem, candidam

'";

et

pulchre
et

partem

significat Ecclesise

quae praecessit Domini

iUem

in

amictu

et

sandaliis figuratur

,

quoniam

^

p^^gj^^gj^. ^^^^^^5^^.^^^^ ^.^q^^g^jgj^ H^i^ ^^,^^^„3

in carne diviuitas latuit et per

universum
duit,

mundum
et

percurrit.

carnem ejus iiotitia Christus albam inin

superducitur et ori circumponitur

;

quia corona ei
inteliigitnr. Pal-

decus Ecclesiae Chrisli humanilas
qui non
«

cum.novam
,

innocentia; vitam verbo docuit et

lium episcopi humilitatem significat Jcsu Christi,
sibi,

exemplo

resurgentibus conlulit
;

baptismo.
,

sed Patri auctoritatem attribuit, dicens

Poderis et Cbristi caro ejus est

vel Ecclesia

cujua
aifi-

Sicutmisit

me

Pater,

ita

ego-miilo vos ";

>

qui

veslimenti lingulam nou inferius sed sursuin
xit,

Patri usque ad mortis amariludinem obedivit, propter

cum

innoceniiae doctrinam,

carnem

et

Ecclesiam

quod

exaltavit illum

Deus
,

,

et dedit

illi

nomen
potesla-

ad

coelestia,

non ad terrena

direxit. Christus cingu-

quod

est super

omne nomen
'*,

et dedit

illi

lum

portavit,
:

cum

lurabos prsecingendos admonuit,
»

tem

in ccelo et in lerra

quae per baculum repraj-

dicens

<

Sint lumbi vestri praecincti ".

Haec est
:

seniatur, et coronavit

aurea zona, de qua legitur in Apocalypsi
praecinctum ad raamillas aurea zona.
>

*'

<

Vidi

etepiscopus
tur.

eum gloria et honore mitralur, et summus pontifex

",

Unde

corona-

Per stolam

Christi accipimus obedientiara et servitutem,
fiubiit

quam

propter nosiram salutem. Hic est enim Jacoh

CAPUT
D
f

VIH.

qui praeceplo palris scilicet Dei, et consilio malris,
id est Spirilus sancti obediens servivit id est

DE INDUENDIS MINISTRIS.
Sacerdotes tui induantur juslitiam, et sancli

Laban

*^,

muodo,
id est

subjectis huineris, ejus peccata poret in

tui exsultent

".

»

Sacris vestibus non est utendum,
in

tando, ut Rachel
ret
**,

Liam Synagogam de

matrinionium duce-

nisi

cum ingredimur

Sanqta sanctorum, nec
;

in

Judaeis et Ecclesiam de

gentibus assumeret. Per tunicam etdalmaticam epi-

scopalem sublimium Christi
inlclligimus,

et

de Christo rationem

exeundum ad populum sic enim Stephanus, nationeRomanus, instituit, per quod intelligitur, non omnia sacrata, vel secreia esse populis commiteis est

qu« non
:

patet

omnibus, sed majori-

tenda;

talis

enim debet esse homilia

,

ut intelligi

Uanc habuerunt pontifices, quibus dicebatur < In montem excelsum ascende tu qui evangelizas Sion '«. > Hanc significavit inconsulilis tunica JesuChristi »^; hanc habuit Dominus,
bus
et perlectis **.
• •»
91

possita subjecla familia, similiter nec

cum
;

pollutis

et quotidianis vcstibus est ingredicndum

quia

mun-

da conscienlia est accedendum ad Domini sacra-

mentum,

ci in ea

contemplalione qua exuatur car-

Apoc. 1. Gcn. 27.
"•'

«Exod. 28.
»*

Gen.

Ibid.

Psal. 152.

' Apoc. iO. ' Psal. « Joan. 1. 107, '» Isa. 49. '' Joan. 19. ^« Isa. 40. 18 Col. 2. 28. '' I Cor. 2. " Joan. 20. »' Philip. 2. «« Psal. 8. -' Psal. lol.

" Luc.
'^

12.
^«^


I

Gap,
Cor.

i.

Joan. 15.

U.

85
nali cogitallone; ideoque

MlTRALt:. :

LIB. IL

86

Hieronymus ail lleligio A plalivse inlilcl, inlerdumscilla pra^cingil, el liumero duplicalam imponit dum opiis pniMiicalionis, oradivina alterum habct habitum in ministerio, aliemedilalionis inlermillil, proxiniis lionis, lectionis, rum in usu communi. Inprcesenliarum vero de liain ncccssilate succurril, cl ob geminam dilccliobitu in ministerio necessario prosequamur, pra'di;

clas vestes ministros

Domini vcstientes

,

ut compli

nom, labortMn pro
sic

fralribns subit. Quani rellectil in
relert ad

ad mensam Chrisli veniant,

ct ornati '^ Ostiariis

dextrum, cum oinnia

summum bonum,
Nunc cum

et

iiaque, lecloribus, exorcisiis, acolyihis, alboe vestes

dum casulam

ifiduil

Mariam, diim pnrcimjil rehis

conceduntur; ut angelos, Domini minislros, per castitalis

praescntal in niinisln io Mai lliam ".
minisliis, ad
iios

mundiliam imiteniur ,eteis
altende

in

carne glorio-

sa eflecta spirituali, quasi in albis vestibus socien-

induendum pontilicem fcslincmus. \X verbo, illi ministerio. Sacerdos Dei summi,

tur

;

et

quod

ministri attaris poiius lineis

vicarie Jesu Chrisli, vide quid dicas, quid agas, quae

vestimentis ulunlur,

quia sicut linum pcr inultos

circa le ponunlur, cl inlellige mysieria, qwjd signili-

labores ad candorem pcrducitur, sic necesse est per

cantur. Prius ciiim dccantas
lecla tabernacula ";
>

psalmos

:

<

Quam

di-

mnltas Iribulaliones ad regni gloriam pervenire ".

in quo proponis

filiis

Chore,

Ad

castiiatis

quoque decorem necesse
ei

est attirigere

idcstcalvi, scilicet ministrisChrisli in calvaria de-

per jcjuniorum

vigiliarum laborem. Induunt igi-

"

calvati, te in?estimabili

desiderio
"*,
:

domiim non luael

lur humerale, qiio leguntur caput et collum, et hujusinodi, quibus onera defcruntur, ut discant

nufactam concupisccre

pro qua
<

oras et

te liu-

men-

niilcm assevcras, diccns

Elegi

abjectus

esse Uv

lem comprimere, linguam refrcnare
onera porlare
^°,

'^,

et

aliorum
suis ne-

domo,

etc. *"
»

»

<

Benedixisli,

Domine, lcrrani
oslendi peUs,
el

et sic Christo
'',

iii

membiis

luam

**,

in

quo
filiis

misericordiam

cessaria ministrare

et Christi amicti

nube, hu-

salutare, id est de Cliristo invisiltiliter ostenso gra-

manitatem ad memoriam revocare.
Induunt podercir. lalarem, ut discant mundiliam
corporis et castUatem induere,et in ea usque
in

tiam agis, et

Chore, agendam ostendis, per quera Dcus Pater habilitalem ad illam rcdcundi proposuit, dum captivilatem nostram avertit iniquilatem remisit, iram mitigavit
dedit
;

fniem

vitae

Deo

seivire.

Deinde baltheo renes accin-

et
»

benignilatem

gunt, ut sub limore Domini discant carnales concupiscentiasrefrcnare, ei luinbos ad
prjficinctos

«

Inclina,

Domine,

etc.

"^?,

in

quo Chrislus

mandatum

Christi

habere '\ S.ibdiaconis etiam supradictae

orat pro suis, pro quibus ut nobi.s praedicla confercrucilixus csi, ret, de terra ortus est, in patibnlo

vestesconeeduritur,etdu2esuperadduntur,scilicet
sublile ct

cujus oratio noslra est instructio

;

nosira

aulcm

sudarium; subtile, quae

et stricta tunica

C

«r^lio peccatorum est abolitio
in montibus sanclis *',>in

;

<

^""'^^"^*^"'^^ ^j"*

dicitur, portant, ut se juslitiam induant quasi lori-

quo

domum

supiadiciam

cam
tant,

". Sudarium

quoque

in sinistr/O brachio por-

commendas
allicias,

mullipliciter, ut
si

lilios

Chorc, ad ipsam

quo sordes a vasis

et lacrymae

deterguntur ab

oculis, ut discant in vita prsesenti *ordes vilioruni

purgareet perpoemtenliam
lllud notabile est

praiterita

mala

dcflere.

quod sudarium subdiaconorum,

niajus fanone sacerdotali formatur; quia ubi major

Chore, sumite excmrequiem^*, plum a me; fesiinoenim intrare inillam oslendo, fesiinaie et el ut intrem oro, humiliiatem per Filium libcravos, et polestis , quia Pater.vos perveniretis, Filius ad Patrem oravit"; ^"
ac
dicas
:

«

filii

vit

,

et ut

excessus, major exigitur poenitentiae fructus. Diaconis usus addilur dalmalicarum et stolae
,

et delietis festinare

ad ipsam,

quia

ibi crit liclilia

et qui-

sempiterna, de qua dicia sunt

aniiquilus

gloriosa.

busdam

certis leniporibus

casularum. In dalmatica

Deinde rediens ad
locutus

te dicis
5

:

«

Credidi propter quod

discant sancte ei religiosc vivere, carnisconcupiscen-

sum

''
,

ubi

promitlis

calicem

Domini

tiam morlificare,

Deum

et

proximum

diligere ^*,
,

rnandala dileclionis, quae sunt ante et retro
in lege el

sacrilicare, sed quia te accipere et laudis hostiam est in morlali cor-

id est

senlisindignum,nullusenim
,

sequitur P«^";^^"/'^^''/"P^*'^^" Evangelio servare, xe\ occultam ralionem ^ pore sine peccaio ^ tio, cnm dicis < De profundis clamavi ad le, Dosublimium indagare; unde ea non nisi in festis uticlamans de venire mine '\ » ut sis sicut Jonas lur, quia discipuli sublimia non inteltexerunt, nisi
:

poslquam Domlnus
nislrurn

cst glorificatus ^°.

ceti

adeum

*»,

apud quem

est propitiatio, miscri-

In fimbriis sinistrie manicac, et in stola super si-

humerum
'*.

posiia, «liscant

se activ.ne vitae

Ideoque preccs subcordia et copiosa redempiio. luo ministcrio compelenies, dere debcs, etoralioncs
ut
:

onera subire, viduis et pupiliis debcre

cum Stepha-

Aures

lucc pietatis, clc.

no ministrare

In eo vero

subcingltur, ut

sit fortis et

quod ad lumbos stola expedilus contra pugnas
pr«di-

His

diclis,

exuc

vestes

quolidianas, ct indue

mundas

et sacras, ul

libidinis invitatur. In casula discat, se esse

aclibus suis, et

exuas veterem hominem cum induas novum,qui sccundumDeuiii

catorem qui

in dilectione ferveat, et vilae eontera-

cieatus cst ". Vclus

homo

est

Adam, cujus

veiu-

«'

Joan. 20.

«

Act. l^.

»'
^.

Jac. 1.

»« ^s ^^

»»Maiih. 15.
l>sa!. 86.

"Act.6.
*'MIebr.4.

Luc. 10.
Joan. 8.

^' Gal. 6 Psal. 85. Joan. 17.

om
»^

12.

"^«•'•^.:
Psal.

" ^^l^^J^^ ,F?j ^ 84. r>9 ..V' ^I^aLl-O. *' Jon. 2. ilo.
1

•»

Psal.

85.

Kpl.es. 4;

Coloss. ui.

;

87
sias viiia sunl el peccata.
est,

SICARDI CRKMONENSIS EPISCOPI
Novus homo Chrisius
componei*e
;

88
t prohibe lingnam luam a tuo cuslodia et labiorum tuo^

A

fauces araiciu lineo, ei

cujus novilas virlules. el bona opera. Deinde
crines,

malo ",

>

ut sit orl
'*.

p<^cte capiiis

ut discas meniis

rum

circumslantia

mores, vel superfluas abigere cogilaiiones

exinde

peclus cingatur amictu

Semper sacerdolis collum el scmper cor ejus sit muur
;
;

manus

et

faciem,

si

volueris, aqua lavabis. ut scias

dum

et

eloquium

caslum

nam
et

cogiiationibus et

carnales aclus et
pceuilenlix; ut

memis sordes abluere laciymis sis in numero innocentum audacter
quoniara ego,
:

mendacio corrumpitur anima,
habeas
te

fornicatur a Dor

mino. Deinde indue poderim albam, talarem, ut
in

dicenlium
etc.

:

c

Judita rae, Domine,
<

munditiam carnis perseverantem,
liliorum

et
•',

",

»

et infra

Lavabo

inter innocentes

ma-

castilatem, ei ad inimicos dilatatam charitatem
et intelligas adoptionis

nus meas
intelligens

"

;

»

ei

postea

lola

manutergio terge,
conlrilionis,

libertatem

'*,

qua
po-

quod debeas post lacrymas

Filius nos liberavit'*. Deinderenes accinge, discens

eiiam abolere peccaia per opera salisfactionis. Li-

num,

ut pnediximus, per laborem ducitur ad cansic poenitens

quod debeas impetus tabile est quod pectus
tera fortiier slringere

luxuriae refrenare.
et

lllud

fauces leniter, renes au-

dorem,

per saiisfaciioiiem
;

ad perpefaciei

debes;

quia raotus animi in

tuam glorificationem

nec

ista

crinium,

et

tua potesiate non sunt. Uclias prius clausit coelum

manuum ornamenta
sed
in

sunt volopiatis obleciamenia,

B quam animum
millia

eiistimans se

solum de prophciis

liguram a Domino sacerdolibus

legimus in-

Domini remansisse, cura adhuc superessent sepiem
virorum, qui non curvaverant genua sua
etiam
in

juncta ".
lis

Quod

in iabio aeneo,

de mulierum specu-

facto se lavalianl, haec est sacra Scriptura conli-

ante Baal ". Lingua

nudo
*".

sedet, el

maad
au;

nens perspicuam viiam sanclorum, in qua vitam nostram lavamus, dum exemplis sanclorum purganies nos a maculis vitiorum, cohibenies crines cogiiationum , transformamur in pulchriiudinem
virtutura.

dido, et facile lubricatur. Princeps aposlolarum

vocem

ancillae negavit

Magistrum

In renibus
*^

tera frater

noli

errare.

Deus non irridelur

ne

dicas carnis lapsura venialera,
vectigal nalurae,

tanquam dcbilum ne dicas jumentum indomabile ;
corpus tuum
et in
•*; et ut

mor

Post haec a minislris sandalia calcearis, ut mesis DominiciE incarnaiionis, et ut ad inslar ad pra^parationera
pedura mcminisse

scd

astringeus

renes, castiga

serviiulem redige
luxuriae

efQcacius valeas impetus
libi

aposiolorum calceatus incedas
evangelii pacis.

refrenare,

duplex
impetus

succinciorium
;

ji

Unde

in ornatu

zona dependeat,

scilicet

jejunium et oratio
libidinis,
:

his

debes

illud

:

Quam

speciosi pedes evangelizaniium

enim armis
ejiciiur,

ejicitur

et

spiritus

bona '^ Haec calceamenia non sunt honoris, sed C onens non ad quiescendum, sed ad iler praedica;

fornicalionis,

unde Dominus

<

Hoc genus non
•'.
»

nisiiin oratione et jejunio

Exinde

tionis agendura. Insla ergo praedicalioni et iraportune, argue, obsecfa, increpa in
lientia

opportune

slolae colla

suppone, in

signum

obedieniiae,

quod
et

omni paloquatur

obedias Evangelio Crucifixi. Postea tunicam indue
hyaciuthinara, id est coelestem conversationera
;

"

;

illorum

imiteris

exempia, quorum in-

dueris vestiraenia, sed ut Spiritus Palris
in te
stolis
'•,

superindue dalmaticam, id est sanctara religionem,
vel carnismoriificationem,veI

detque

tibi

scienliam vocis sicut dedit apocalcearis
:

sublimium rationem;
glo-

",

cum

sandalia

dicas

hymnum

:

posimodura chirotbecas, ut declines vanam
riam, juxta illud
:

»221, creator Spiritus, et alibi
/u«, et oraliones

Yeni, sancte Spiri:

<

Cavete ne justitiam veslrara

de Spiritu sancto
:

Deus qui corda

fidelium, et aliam

Adsit

nobiSy qucesumus,

Domi-

ne; aliam
tus
;

:

Mentes nostras quas, Domine, Paracle:

coram hominibus facialis, ut videamini ab eis '• interdura tamen exue chirothecas, ut invites proximos ad operalionem bonam 'S juxta illud < Lu:

et

aliam

Prcesta, qucesumus, omnipotens Deus,

mundo caput, amihumeros, stringe pectus, et fauces, ut quidquid mente capis, quidquid oneris subis,
ctus, tegas et

nt Spiritus. Poslraodum protege

ceallux veslra corara horainibus, ut videnles opera vesira bona, glorificent Patrera vestrum qui in coelis

est

•".

»

Ideoque chirothecas induis,

^ diiiam

quidquid cogitas, quidquid loqueris,
violes mediatoris,

fidem

noi^

sed

omnia pro spe

cotjlestium,

operum tuorura praelendas. nus tuas a contactu jmmundae cuticulae, et non solum a furto et rapina, sedexcule eas ab omni muuere,

munCohibe ergo maut

sine raacula referas ad

desiderans gloriam

;

si

Dominum, timens poenara, ergo in cor luum pravae co••,

libi

:

ne cum accesseris ad mensam Chrisli, dicat enim tua Jacob < Noli me tangere •' ; » vox
""".

gitationes ascenderint

sentiat

amictum, candimuscae conspiriium

sonal, scd m;»nus tuae sunt Esau

dura indumentum, ut sub spe bealitudinis aeteruae

lum induc,

ut diligas

sponsum
te,

plus

Ad hxc annuquam te cui
reveles

meraor

castitaiis et mundiliaj, nullius

lidem serves, sponsam sicut
et libertatem praedices,

cui secrela

tagio corrumpatur, nl Cat

cor

mundum,

qua

te

verus Sponsus, cujus

rectum percipiens,in visceribus innovatum ", -Quod si quando cogitatio castiganda subrepat, stringe
"^

es

vicarius

liberavit ". Praeterea
'•,

superindue ca-

sulam, vcstera nuptialem

per

eam

intelligens

•> Ibid. " Exod. 50, 38. •* Isa. 52. '» H Tim. L " Matth. 10. " Acl. 2. »• Luc. ••Psal. 50. •« Matih. «°PsaI. 33. " Rom. 8. •* Joan. 8. «» IH Reg. 17-19. «' Psal. 140. 5. «•Matth. 26. *'Gal.6. «• Matt. 17. •» ICor. 9. '» Malth. 6. '» Matlh. 'Mbid. " Joa». 20. 5. '^ Gcn. 27. " Joan. 8. '«Mauh.^^.

Psal. 23.

24.

^9
charilalera,

MITRALE.
quam
si

— IIB.
A
sins

III.

qq
spiiituales

non habueris,

eris

sicut

aes

induas

angeli

suffraganiur;

vel

sonans

e!

cymbalum

linniens ", nuptiis privaberis

quia vicarius es Jesu
nislrabant, el

Clirisli,

cui

lunc

anjreli nii-

ei milleris in tenebras exleriores '•;

quam

in bra-

chia levabis, et triplicabis per dileclionem

operis

ad omnes,

scilicel

rectores, virgines et

continen-

nunc orania serviunt '*. Et vide nolabilem ordinem prius esi ut velerem exuas hominem, cum aclibus el cogitationibus suis; exutum
;

laves,

lolum induas; induas aulem niundiliain mennoii

Wunquam

sacerdos

guia exercere;

suum officium debet sine caquia sempereum decet in charitaiis
offen^
vivit;

lis,

cordis, vocis et carnis, qua! ul

decidant

,

adjungis limorem, jejunium ct orationem, quai ul

vincuiopermanere; sed, quoniam in multis dimus omnes ", et nemo diu sine crimine
idcirco sinislrae

proGciant in

le,

addis coeiestem conversaiionem,
;

sanctam
est

religionem

ut proficiant

eiiam

aliis, id

manui sudarium impone, ut qui
de-

ut
;

allicias alios,

opera manifeslas, et secrela

fragililate vel ignoranlia peceas, in poenitentia

revelas

sed quia

si

corpus luum tradis ui ardcat,
charitaiem

gas et peccata lacrymis abluas, ut
eas, et fleas, et

cum

eunlihus

nihil tibi prodest, si

scmina miltas •*. Deinde pallium suppone, utappareat quod imitator sis JesuChrisli,
qui languores nostros
tulit "», et tu

idcirco

Deum

diligis

supra

te,

non habueris proximura juxta
totus,

"^
;

le,

csetera infra te; sed quia

qui

tangit

cum

sis

peri-

B

picem, coin-

quinatur ab ea
gel, nisi ut

**, et

qui lolus est
"*, et

non indiintrat per

psema mundl
tis et

*',

despeclibiiis

mundo,
••»

crucifixus

pedes lavet

quia incolatus prolonquia

lyundo, subditorum onera feras
humilitatis

quibus servitu-

gatur

*",

ideo
'*,

iuges; sed,

mors
et
<

exempla

proponas.

Demuni mi^

feneslras

quinque sensus proiegis
cui
dicilur
accipis,
:

cuslodis

;

tram accipias,

quod quinque sensus ab iilecebris mundicustodias, duorum Testamentorum mandala conserves, duo praecepta charitatis adimpieas ul coronam percipere raerearis aetemam. Caeintclligens

sed

quia paslor es,
^*
,

Pasce oves
te

meas

>

ideo

baculum

quo

susienies

el oves corripias.

Deinde cantor suas induat vestcs, idcst cappam,
quae ctiam singulis aptatur ordinibus,
lerest, cujus ordinis exstiierit
;

tamen sacerdotes, ut clerici, caput, generaliler nullo contegunt ornamento, licet in festis, alias
leri

unde nec

in-

per

quam

inielli-

gat sancte vivere; secundum quosdam coronet se vel quia nondum est plenum gaudium nostrum •*; gaudemus enira, pileo, ut sciat se Deum qui esl caput omniuni launon in re praesentiura, sed in spe fulurorura vel dibus cxtollere vel pro laudibus coronam acquiquoniam ad hoc tendiraus, ut Deura nuda facie rere. Tabulas, secundum quorun)dam consuetuditontemplemur •". Cumque fueris his indumentis C ^^^ gerat in manu, ut non solum voce laudci, sed ornatus, secure baculum suscipe, id est auctoritaFrauge esurieuii opere. Cum enira voce canias '^; voci manus consonet, ut tu ipse lera doctrinaj; sicutenini ejus praedicatio contemnipangm fttum
sint toto corpore subornati
; ; ; :

t^ir,

CHJus

vita despicitur, sic ejus doctrina time,

panem

porrigas

;

sunl autera hae tabului de oss;, ei
Dei et
;

tur, et ab auditoribus acceplatur

cujus vita tol

signilicant dilectionem

proximi, vel persesed gerit

virtutibus

redimilur. Post

h^c

lapela calcas, ut

verantiara

bonorum operura

secundum

terrena despicerc^ et araare coelestia discas. Et vide

alios alicubi baculura, ut

quos ad consonas laudes,

quoniara has omnes vesles induis, vel
ministris deservienlibus libi
;

indueris
ul ve-

voce niiiiur excitare, ad angelicas per opcra saiagat invitare,

vel

quia

tibi

'MCor.43.

'«Matlh.22.

" Jacob.
«MCor.

5.

«oPsal.125.
««

"

Isa. 53.

"ICor.4.

"Gal.6.
•»

«MJoan.

i.

"lCor.
21.

13.

"Matlh.4.

13.

Eccli. 13.

»»Joan. 13.

"

Psal. 119.

Jer. 9.

"

Joan.

"Isa. 58.

LIBER TERTIUS.
DE
PROLOGUS.
Ponlifex a minislris et

OFFICllS

MINISTRORUM ECCLESIiE.

D

lam vinariam '%
••,

in

hoc sacrarium propiliaiionis
,

cum
licet

ministtis ornalus de

ut in illud propilialorium iniendamus

in

quod

sacrario procedit in publicura, missae celebraturus
ofllcium
;

versis vultihus

duo cherubin,

id est

duo Teslainenta

de hoc ergo,

insufficientes
<

siraus

intendunt, et

mutuo

se respiciunt.

aliquid a nobis exponere,

tamen quia
ejus

sufTicieniia

CAPUT PRIMUM.
DE NOMINE,

noslra ex Deo eSt "*, anchoram inchoemus

in
•'.

auclorem jacienlcs
cu-

ET INSTITUTIONE, ET PARTIDUS M1SS;C.

Secrelarius salulis,

Nomen
quando

stos clavis David, qui aperit et
dit et

nemo

claudit

;

clau-

ergo miss^ aiiquando est proprium, aiicolleclivum ; propriuin , quia significat

nemo

aperil '^
''

introducat nos in hane celI

Christum, qui est missus a Palre in hunc
Apcc.
3.
'•'

mundum.

»*II Cor. Z.

Psal. 54;

Pctr. 5.

"

Isa.

22

Canl. 2.

"^

Levil. $5,

91

SICARDI CRCMONLNSIS EPISCOPI

9S

llem significnl angolnm qui niiuitur, ut per ejus

A

ficis,

sopiiniuin abosculo pacis. In

primo figuralur
in in

nuous

hostiu proferalur in subiime aliare Ooiniiii.

Chrisli legatio, in
tertio Christi vcl

secundo Ecclesiae gralulalio,
in

Collective poniiur, quia

oQicium, quoil est
et lixc

quandoque niissa vocalur ab inlroilu usque ad oflertorium,
;

aposlolorum pr«dicatio,
in

quarto

audiiorum devoiio,

quinto Christi passio, in

missa catechumenorum
est

quuMdoqiie

iliud

sextoad inferos descensio,

seplimo resurreciio.

tantnm oiricium, quod
ad Ite missa
iniiiilur
;

ab

initio sacrilicii

usque

Secundum hanc uUimam
sequamur. Hoc
igitur

distinclionem omnia pro-

est, et

hoc verius,
iliud,

quia tunc hostia
io sileniio legitur,

oflicium

quod

est a proces-

quandoque

quod

forte eo

quod lunc foras catechumeni miltebantur,

quandoque illa soiunimodo verba, per qux panis et vinum mittuntur transsubslanlianlur in id e^t carnem et san^uinem. Usitalius autem oOicium
,

sione usque ad leciionem, introitus appellatur, eo quod ad memoriam noslram Chrisii reducit advenlum in carne, et corporalem in lerris convcrsationcm, quousque paiernam sedem ascendit, quod
diligeuter intuentes, per partes

prosequemur
BllSSiC.

oUicii.

totum
el

in

missa dicitur, quod ab iniroitu usque ad

CAP13T

H.

Ite missa cst^ vel

Bemdicamus Domino contineiur
:

;

DE PRIM\ P.VRTE

hoc quatuor ex causis
Deuu)»

quia sacerdos a populo

miliitur ad mittilur ad

ut intcrcedat,

angeius a Deo
in

B

Legatum

misit

Dominusad gcntes^ Hanc
",

legatio-

nem

prafiguravit Moyses

qui

cum

descenderct \h
:

popnlum, ut cxaudint. iiem quia
id est

hoc

oiDcio repraesenlalur missioCbiisti a siou Palris in

JEgypium a senioribusetapopulo suscipilur dispcrSQsaggregat,iEgyptum signisdomat, oppressos a ly-

niundum redimendum,
Christi

incarnatio, et missio
scilicet

rannodedura
cil, ei in

serviluleliberol,

quos de iEgyptoedu-

a roundo

ad Patrem placandum,
:

terram promissionis inducit. SicChrisius ve-

passio.

Lnde concluditur

Ite

missa

est.
;

Quidam

niensin hune munduraabangeliset pastoribus excipilur^^jdiversosparietes in

aiunl quoJ nii>sa dicitur a dimissione
lus, celebralo

qnia popu-

una

lide continuat,

mun-

ofljcio, dimiliilur. Missam inslituit Dominus Jesus, sacerdos secundum ordincm Melchisedech '», quando panem et vinuro iu corpus et

dum
rat,

miraculis subjugat, oppressos a diabolo libe-

de inferno educit et in palriam paradisi in'.

ducit

Hanc quoque legalionem, qaam

propiieiae

sanguinem iransmulavit, dicens

:

« »

Hoc

est

corpus

praedicavcrunt, sapienies
bis praesenlat

docuerunt, processio no

meum,

hic esi sanguis

meus

^''°

;

ecce quod Do-

episcopi, qui gerit figuram Chrisli.

minus missam
tuit, eisque

iustiluii,

id est

haec

verba consli;

Ponlifcx eiiim,

ornatus

de sacrario

procedit
filiis

ad

viiam subsianiivam dedit

quibus pa-

lemplura

;

quia Christus speciosus pr«

homi-

nis in corpus, et

vinum

roiitiiur,

id est transsubinstiiuit et

C num

slaniiaiur in sanguinem.

Item missam

de accubitu Palris» vel de utero Virginis tanquam sponsus de Ihalamo suo procedens ,
*

causara institulionis adjunxit, dura hoc faciendum
esse maudavit, scilicet ob
i

venit

memoriam

sui, dicens
i

*
:

mundum. Ordo quorumdam consueiudines
in

processionts
hic est
:

secundum
prse-

Campanarum
septem
sese-

Hoc

faciie

in

licet apostoli

meam commemoraiionem. hanc adauxerint, dum super

Unde

fragorc, tinnitu consono concrepante,

panein

€l

vinum, non solum verba quse Dominus dixerat, sed eiiam Dominicam oraiionem supcraddendam
slatuerunt
;

cedent acolylhi cum luminaribus. Quos septem quuntur subdiaconi cum plenariis post quos
;

piem diacones, post eos duodecim
coraitantur tres acolythi

priores, quos

licet

deinde successores eorura, qui
dilexerunl
'
,

cum
el

tburibulis ct incenso;

dccorera
diversis

domus

diversi
;

diversa, in
instiiutio

postea subdiaconus
fcx adextratur

cum

evangelio, Exinde

ponti-

temporibus adjecerint

tamen

adiacono

presbytero

;

qnem

lurba

siraul et adjeclio, ad ipsura

verum

poniificera refein

comiiatur

orando. Campanaj eoncrepantes, pro-

runtur, qui proprio sanguine semel introivii
sancla
'.

Aiiquoiies

vero, et

eorum

quae in missa

phetas significanl, Christi advenlura pra>nuntiantes. Sepiera acolythi cum luminaribus fuernint omnes
t^

dicuiitur, aut cantanlur, aut geslibus repraeseniantur,

quaedam sunt remeraorativa praeterilorum,quaepraisentiura, quaidara pro-

qui,per sepliformem gratiam Spiritussancti, lumon scientiae fidelibus ministrarunt. Seplem subdiaconi

dara vero demonsiraiiva
nostica

cum

plenariis sunt

qui, per

eamdera graliam, plehabilaluram cor-

fuiurorura. Dislinguitur aulein

secundum
Obse-

nitudinem divinitatis in Chrislo

quosdam

ofljcium missae in quatuor partes,
;

poraliter docuerunt ". Seplera diaconi sunt upiversaliter

crationem usque ad secrelam
praefatio, caiion, dictaoratio

orationem usque

omnes

qui,

per

eamdem

graliam, spiritua-

ad Pater noster^ cujus quaiuor sunt partes, secieta,
;

lein scilicet, evangelicanl

de Chrisio intelligentiam

postulationem usque

ad communionem, gratiarum actionem usque ad
iinem.
incipit
tiuin

habuerunt. D*uodecim priores fuerunt oranes qui, fide sanctae Trinitatis, vel trium et quatuor virlu-

Secundum
a

alios in .septem oflicia

:

primum

tum operibus coruscaverunt. Tres
ferunt thuribula,
lerunt
significant ties

acolythi

qni

processione,

ab evangelio,

secundum ab epistola, terquartum ab offeriorio, quintura
sexlum a benediclione
Mallh. 26. «Psal. 44.
'

magos, qui obtuIdeoquc prjc-

Christo raunera ".Unus auiem subdiaconus,
significat.

a disposiiione allaris,

ponti-

evangelium portans, legem
Hrbr. 7. Mailh

»••

Psal. 109.

Liic. 2.

"• 'Ephes.

Lup. 22.
-^

2.

Psal. 18.

Psa|. 25. ^*' Col. 2.

^

*

Abd.

5,

i

*

ExoJ. 4

et

infra.

«'

2.

05
cedit et ovangeliuni portai, qiiiu iex Cin
sit

MITRALE.
isli

-

UB.

II!.

pr?RCos»

A ham

dnos

filios liabnil,
;

>innm de ancilla,

et

nnum

advenluni, ct in se conlinet passionis evan|<eli-

dc libcra

"

si tres

fuericl, illos fignrant qui Scri-

quod quia fuit in libro legis obscurum, antequam Agnus septem signacula apeliret ", ideo portat evangelium clausum. Evangesacramentura
;

cum

pluram
Innt

in

Icge,

ct propholis, et

psalmis continuo

annunliant. Si

qualnor fuerinl, quadrigam rcco'*, el

Aminadab

qnatuor animalia visa ab Ezefuerinl,
illos

linm anle pontilicem ponitur, quia per doclrinam

chiele ". Si quin([ue

in^inuanl qui

evangelicam ad Cbristi vitam via praeparatur. Epitjcopus qui a

pricdicant quinqucpartitam

Domini passionem. Si
ad opera miserifnerint, illos
Si

stus est,

duobus vebilur vel deducilur, Cbriqui a duobus Testameniis mundo per proapostolos praedicatur. Diaconus enim a
;

fuerint sex, illos significant qui
cordiae nationes invilant.

seplcm

phetas et

figurant, qui donis graliae sepliformis genles infor-

dextris, est Evangelii prcedicator

iu

quo

coelestia

mant.

Ilaec

elenim omnia,

cl

de his debcnt prsdica-

promiltuntur.
Presbyter et subdiaconus a sinistris
:

tores subditos edocere ",

quibus Jesu Chrisli vi-

praeco pro-

carius, et

ipse Chrislus dcducitur in publicum, in

pheticus et lcgislaior, qui

terrena quoad lilteram

medium adolescentularum lympanistriarum. Producunt cantorcs,
el

promittebant
cessit,

;

et

quia

legislator

prophetas

prai-

duo chori suscipiunt gratu-

ideo presbylcrum subdiaconus
pontiticera

aniecedit
;

"
;

lando, canlantes introitum pro tempore
el Gloria Patri,

cum

versu,

iurba comitatur

ad templum

et

poat-

quem

bis in profeslis, ct ler repe-

pulus fideiium sequilur Chrisium ad ciElum. Et
iende quod
in

timus
et

in feslivis.

Primo tempore dunlaxal
qui

cpislola
et offi-

boc

ponlilicis comitatu,

quo quasi

evangelium ante sacrificium legebantur,
Icctione inchoabatur,

vehitur in curru, sunt decem ordines, scilicet osiiarii, leclores, exorcislae, acolythi,

cium a

mos

in
;

Sabbato
sed Coe-

subdiaconi, dia-

sancto et Pentecostes

adhuc rclinctur

cpni, presbyteri,' cantores, laici,

mareset muiieres;
*^. >

lestinus papa psalmos ad introitum cantari conslituit.

quia

<

currus

Dei

decem millibus mulliplex

Millibus dicitur ad

insinuandam eorura perfeclioillud

Gregorius ad majus gaudium de Cbrisli adventu
repr3esenlandum,tropos
versus
et anliplionas

iiem

;

sed djacones, subdiacones et acolythos praer
;

ad introilum

sertim sccura paraios adducit, juxia

i

Ecce

pro psalmis modulandas composuil, unde primus
illius

ego mittam ad vos prophelas, sapientcs
^*.
I

et scribas

psalnii

cum

Gloria cantutur, qui ad

Prophetae sunt dia<;oni, qui ex Evangelio futu;

diem maxime pertinet

et qui lolus

adinlroiiumolim

ram vitam annuntiant
<jui

sapientes sunt subdiaconi,
;

cum
r

Gloria cantabatur. Inde esl quodinlroilusraro

sapienter vasadisponunt

scribae sunt acolythi,

sumitUi niside psalterio, vel quia psalterium ab inferiori parle percutitur,
i(|eo

qui ex Scriptura corda fidelium accendunt. Sed et
hic ordo comitatus in noslris est praedicationibus

a psalterio

eta superiori sonum reddit; missam incipimus, quoniam in ea de

pbservandus. Acolythi namque, subdiaconi

et dia-

opere passionis, quae habet inferius percussuram,
ad resurrectionis dulcedinem

coni sunt omnes praedicatores, qui prasparant viam

supcriorem propcra;

Domino

*°,

ante faciem Jesu Christi. Praecedit autem
;

acolythus cura thymiamale

quia Christi humilita-

mus; verum Gloria Patri Nicaena synodus addidit sed Damasus papa ad niissam canlari praicepit. Canlores, qui pontificem

tem primo necesse
<

est prajdicare,

Nihil

me
»

judicavi scire inter

unde Aposlolus vos, nisi Domi:

venienlem,cum Gloria Patri sus

cipiunt, sunt angeli, qui Christum venientem
gluria susceperunt in altissimis.

cum

num xum

nostruin Jesura Christum, et hunc
'^.

crucifi-

Duo

chori, quilau-

des concinunt,suntduo populi, Judaicuset gentiiis,
ut

Candelabra sequunlur,
corara hominibus
portant eain manibus,

super

fundamentum
;

quj Christo venienti

cum

laudibus occurrerunt.

In-

lux luceat praedicatorum

qui

troilus laus est Ecclesiae de Judaeis, ideoque iria conlinet
:

dum

adimplent opere, quod

Antiphonam, versum

et

gloriam, propter tres

praedicant in sermone. Subdiaconus

cum

evangelio

ordines fidclium, qui fuerunt linguae Hebraicai, sci-

sequitur, quoniaiu

auditoribus illuminatis sapien*^.

D

liam loquimur inter perfeclos
perfectio contiuelur, ut ibi
:

In Evangelio

enim
ct

patriarcharum, prophetarum et aposlolorum. Antiphona laus est patriarcharum, versus prophetalicei

<

Sivis perfectus esse,

rum,

gioria vero apostolorum. Anliphonae repetitio,
identitas,
et

vende omnia quae habes,
in his
tionis

et

da pauperibus

**,

>

esl praedicationis

confirmatio,

quasi

omnibus virtus numeri a matcria praedicaattenditur. Si enim fuerit unus acoiythus,
et diaconus,
illos

quod longe prius patriarcha gestibus

figuravii, pro-

phela praedixit,ct apostolus cvangelizavii; ad

quam
/

subdiaconus
nuant, qui
(Junt,
;

prajdicalores insi-

unum

esse prseceptum dilectionis osten-

etiam conversionem dcnolandani tropisolemnes interseruntur. Tropos Graece, conversio Laline. Ihesunl
laudcs ad introitum convertibiles. Interim dumisla canlanlur a choro, sancluarium intrat cpiscopus,

unde omnis lex in uno sermone completur " si duo fuerint in quovis ordjne, illos praedicatoresequidem repraesentant, qui duo proecepla charitatis, et Uuo praidicant Testamenta. Unde x\bra-

iJcoque primus
inclinatus
1« I

iste

canlus appellalur inlroilus
dicil

;

et

ccram
Coi\ 2.

aliari,

cum

anliphona psal-

"

Apoc.

5.
»'

"

Psal.
6.

67.
='

"

Gai. 4.

Cant.

Malth. 25. " Mnlach. Ezech. 1. " Psal. 07.
**

5.

''

Ibid.

'"

Mat.lh. 19.

"

Gal. 5*

95

SICARDl CREMONENSIS EPISCOPl
Judica mt^ Deus^jt discerne causam tneam*^^ quo peiii a malis separari, ne in pressurisdefi:

96
evangillzare Cruciflxum*',qui
evangelizaret
^*;

mum

A

»'Cl *•.

m

venit ul nobis

Non erubesco pacem
^'.

vel per altarft

cwl

;

el cxsultal

quod intralurus
Dixi

sit

ad altare invisi-

Judo^os, per evangelium gentiles Evangelio eredentes

bile,

cujus desidorio ingredilur ad visibile.
illa

Deinde

accipias

Utrisque paceraChrislus dedii,cumlapis
et bini

confisus
r.iisiiii

consolalione

:

confiiebor^ et tu re^

exstilil angularis ^^. Similiter diaconi bini,

", ut sine macula ingrediatur, confessionem

factt, cnnlilens
licet se

genera singulorum peccalorum, sci-

peccasse in cogiiatione, loculione et opere,
:

cum
nes

aposiolo dicente
»

c

In raultis

offendimus oraut

secundum quosdam altrinsecus osculari, eo quod binos misil Dominus ad praedicandum; quibus eldixit < In quamcunque doniura inlraveriiis, dicite Pax liuic domui ^*, > qui
altaris latera solent,
: :

'•.

Non aulem exprimil singula geiierum,

reversi sunt ad Cbrislum sicut reverlunlur diaconi

homicidiuro, aduUerium, ne cauleriel conscientias

ad episcopura.

Allare
*•

Ihurificat in figura

Angeli,

«udiiorum. Doinde pro circumslantibus orans, in-

qui in Apocalypsi
lerat.

cum aureo
in

Ihuribulo allari asli-

dulgenliam

cis implorat.

Hic est Chrislus qui
venissei,
et

cum

Unde

stetit

Angehis juxta aram lempli, ba-

de secreto Pairis

in

mundum

dura a

bens ihuribulura aureum

manu

sua, de

quo fu:

patribus suspiria rauliipiicarenlur, e virginali utero
processisset, pro nobis passurus, Hierusalem inlroivii,

mus aromalum

in

conspeclu Domini ascendebat
consilii

Christns enim magni

Angehis

*'

carnem
^*.

mortem seinclinavii, causara suam conlra hominem dolosura el iniquum Deo commiltens, et
in

immaculatam sancti Spiritus plenain pro nobis iu
ara crucis oblulil

Domino

in

suavitatera odoris

Patri cfnifessionem fecit, dicens

:

«

Confileor

tibi

Fumus aromatum
gatje ad

sunt orationes sanciorum, qu3B

Pater

coeli, et lerrae,

quoniam abscondisli hyc
suis exoravit ",

a sa-

per ardorem charilalis ex passione Domini

propa-

pieniibus, et prudentibus, et revelasli

ea parvulis

Deum Palrem

ascendunt,
^*,

el nos ad coro-

".

Patrem etiam pro
,

ipsequoque
noslra

nam

aelernilalis

provehunt

idcoque Ihurificatin
unius

nobis indulgens

proprio corpore peccaia

modumcrucis
recolit

et coronae. Si
;

semel cruci thurificat,
seracl coronal,

portavit ". Post haec evangolium osculalur,
collaterales ministros, qui sunt a
8tris
:

ciinde

unicam passionem

si

dextris et sini-

denarii retributionera ^*;
in passione

si

vero

ter, et Trinitalis
glorifi-

Christus enira venit, et passus esl, ul per U-

operalionem, et trium ordinum
ait
:

dem, quara Evangeliuni docet,EccIesiam, qujeprius dicebat tOscuIelur me osculo oris sui '•, > Dco
:

caiionem

:

ideoque Ihurificans,

Dirigatur, D&conspcctu
tue^

miney oratio mea, sicut incensuiu in
elevaiio

Patri reconciliaret

**,

et

duos

in

unam

fidem pa-

manuum

inearum sacrificium vespertinum*^,

rietes copularet, et
et
in

pacem praedicans
**

his qui longe

C

Inde quoque est quod

cum

ihurificalur,

oratio-

hisqui prope", venicntes abaquilonecl austro",

nes, scilicei Kyrieeleyson, ab Ecclesia decanlantur,

uno pacis vinculo
offert

sociaret.

Secundum quossunt

quaj sunt incensa vera, de quibus subdilur

:

c

Et

dam

eliam pacem canloribus qui retro
:

data sunl

ei

incensa mulia ".
Silvester

>

Kyrie eleyson Gtx-

adiraplens illud

<

Pacera

meam

dovobis, pacem
relinquit ab-

cum

est,

quod

papa de Graecis assumpsit,
canlari praecepit a clero,

relinquo vobis ",

»

dalpraesenlibus,

sed Gregorius ad

missam

seniibus. Illud cavendura est,

non

dicalur,

tnte claruit,

quod ante osculum G/orm Pa?n', quia fides Trinilatis non quam se Dominus inclinavii, el nos
••.

cura olim cantaretur a populo,
tribus linguis

Et atlende quod

missa celebratur. Hebraica propler

reconci-iavit, el Trinitatem per apostolos prxdican-

legem, Graecapropter sapienliam, et Laiina propter regnum; vei quia titulus Chrisli in cruce pendentis
scriptus fuit Hebraice, Graece et Latine". IJebraica

dara mandavit

Unde osculo
:

dato, innuit episcoet

pus cantori ut dicat

Gloria Patri et Filio,

Spi-

sunt AUeluia, Amen^ sabbaoih et hosanna. Graeca

rilui lancto. Sicut erat in principio, et

nunc

et

sem-

vero £"i/rtee/ei/son,et t/mas,caeterasuntLatina. Kyrie
eleyson interpretatur Doniine, miserere,

per, etin soecula scecutorum.

annuntiat, scilicet
infilios «^

Amen. Ecce quid canlor quod corda patrum convertuniur
tres vidit, et

quandoque
miserere

additur ymus, quod interpretatur nobis el est sen-

Abraham

unum

adoravit ",

^

sus Kyrie eleyson ymas

:

potentia

divina

sic oportet et nos, ejus Ciios,credere Triniiatem in

unitate. Osculo dalo rursus diaconi

cum

ponlifice
»»; >

nobis; Chrisle eleyson, qui redemisti nos sanguine tuo; Kyrie eleyson, qui rediisti ad Palris «qualita-

oranl, quasi dicant

:

<

Domine, doce nos orare

tem
et

;

ac

si

dical

:

Qui es homo

et

Deus, misercre nopropter

cumque

posl orationem ad altare perveneril, illud

bis. Triplicat Ecclesia

Dominum,

Patrem
et

osculaiur in medio.

Filium

et Spiritura

sanctum. Triplicat

Chri-

Post evanselium osculalur, et se crucis signaculo
gignat, ac
si

slum, et
et

rursura Dominum quoniam

ipse est

Deus

dicat

:

Huc

accessi, ut sim

vicarius

Crucifixi, qui venit in

mundum,

ut pro noslra pace

in ara crucis penderet, ei rae^iia charitate consta-

homo, per quem perveniturad P.atrera et Filium, et Spiritura sanclum. De bac tamen triphcalione alias et inferius exponelur. Novies autem compJi-

" Jac. 3. 'Mlallh. il. " •» Psal. •^Psal. 45. a\. •» Ephes. 2. » Luc. 45. »^ Ephos. 4. " Joan. Cor. 5. 18. •^•Mnlth.B. ^•Canl. 5. ^' Rom. 1. ^« Ephes. 2. " H Cap. 8. " ha. 9. ^» Ep-^c:. 5. '' Hebr. 7. »° Matlh.

" I Petr. 2. " Cnnt 1. •» H Joan. 16. Gen. " Malth. 28. '\ M^Ja^J». 4. 14. ^^ Epl>es. 2. ^ Mnlth. 10; Luc. 2. Acl. 4. " Ap<jc. 8. "'Joan. ly. »^ Psal. 140. 20.

97

IIITRALE.


A

LIR. nt.
:

9g

cat Ecclesia viiserere, quia per misericordiam PaIris, et Fiiii
,

et Spirilussancli pelit

angeiorura or-

dinibus sociari, etrespicil ad anteriora, vei perlinet

danlium Deum, el diccniium Gloria in cxcclsis Deo ", > el hoc lolum quod referunl,quod Il.larius ad missam cantari inslituil. Sunl qui dicunt quod
Thelesphorus nocte laiitum nalalis Doinini ad mis-

ad sequcnlia. Ad anleriora sic

:

fideles per oflicium

canlorum id esl pr*dicalorum in unum convenelunt ad iaudandum Dominum; ne igilur aliqua prsfcumplio subrepal, dicamus Kyrte eleyson, inutiles
:

sam
in

a se ipsa nocte insliluiam caiitari

insliiuil,

et

co ad angelorum verba, qunRsequimiur adjimxil;
veift, nl in feslivis

Symniachus
in

canlaretnr adjecil.
in

sumus, quod debuimus faccre fccimus •*. Nc rursus ]»ropler composilionem melodiarum, nos inanis fallacia deprimat, dicamus Kyrie eleyson, Ad
servi
:

El aiunt quidam non essc canlanduin hora
lertia
;

missa, nisl

quia lunc Spirilussanclussuperapo-

siolosdesccndit, et eos gloria eiexiukatione rcplevit

sequentia

Oraturus est sacerdos pro populo; ut jgilur ejus oratione muscae morienics abiganlur **',
sic.

"

;

verura et in nocie Domini est canlandus
et in

;

quia

tunc prius audilus est,

Sabbalis Paschai et

utmensejus serenetur;
ttir,

ut

cum Dco

digne loquain fuluro

Pentecosles, quia bapiizaiis perdiia gloria restau*
raiur.
lloc

ut et

si

mente non oraverit, Doniinus
sed

r.oi)

irascalur,

miserealur, praemiilimus anie

oralionern Kyrie eleyson, Simili ralione praemittitMr

B

hymno
:

finito,

saccrdos ad dcxteram trans:

ante Doniinicam oralionem in c«leris matulihaii et vespertinaii synaxi, et
I:\usEcciftsiae

olliciis,

ul in

populum se convertens, ait Dominus robiscnm, vel Pax vobis. IIa!C salulaiio Dominus toiturus ad
:

rcprasenlalur

/'iscuni,

sumpla

est

de iibro Uuih*'*, ubi legilurquod
:

de gentibus, quae primitivam originem
Gloria in excelsis Deo,
;

Booz

dixit
>

messoribus agri sui

<

Dominus vobis-

traxit a Grxcis.

cum.

Mclius sumitur a Paralipomenon, ubi regi

Ad

hajc,

choro tacente,

Asa, et popuIo(jui secum culleclus erat ad pra?iium,
dixit sacerdos
:

solus sacerdos alte incipit, ad orienlem conversns

<

Audi, rex Asa, et omnis
:

populus

quam populus concinendo

recipit laelabundus.

Nam
;

Juda, et Benjamin
cti estis

Dominus vobiscum,
>

qui colle-

dum
soia

raedium silentium tenerent omnia ", veritas laiibulum legis effugiens, de terra orta esi "^ qua)

ejus facere volunlatem ".

Salutavit eliam angeius

Gedeonem, diccns

:

i

Dr>.

hominibus bonae voluntatis pacem cum Deo
*', et

et
"'.

minus tocum ^%
bus sacerdoiibus

>

ct perlinet hajc salutaiio

minorivubis^

angelis dedit

gloriam angelorum

restiluit

;

aliera vero, scilicet
*',

:

Pax

Unde populus ad
non tamen
vel

inslar angelorum in laudes ipsius
;

quae sumpta esl de Evangelio

pertinet ad episco-

Christi, qui est ipsa Verilas, perslrepit hietabundus
in ipsa Christi nativilale facta
,

pos, tura quia specialius sunt vicarii Jesu Chrisii,

est pax,

C qui post resurrectioncm hac usus
salulalione. Chirographo
los et

est ad

aposlolos

rcconciiiatio

nec angelorum restitulio, sed
accensa
seterna invenlura est drach^**.

namque

pacis inter ange-

pra?occupatio est; quia, nato Chrislo, jam
est lucerna, per

quam
unde

homines in sua morte compacto, rcsurgcns a morluis ^'', ipsum pacis chirographum promulgavit
dicens suis
:

mam
]»us

perdiiam Sapientia

Sed rationabiliter hoc
transiturus est episcosignificans
transi-

«

Pax vobis

;

>

quoetiam verbo usus

est

in loco cantalur^

mox

dispensator Joseph ad fratres ejus [suos] "; tum quia

ad partera allaris dexteram,

Novum Teslamenlum
lus
sit
:

dignius est Veleri. Cui popu-

lura Jesu Christi de morte ad viiam, quo Iransitu animas sanctorum copulavit consortiis angelorum.

Et cum

spiritu tuo.

Orat populus, nl Dominus
qui faciat

cum
,

spiritu sacerdotis,

eum

spiriia

Unde
stia

facta est gloria

bomiiiibus; quia suh

Deo in excelsis eodem Domino

et in terra

pax

orare

et

mcnle, menlem enim etiam noinine spiri;

terrenis cceie-

lus intelligimus

oral

enim tanlum.

ore, qui tantuni

copulantur

;

vel idco solus sacerdosincipit,quia

verba pronunlial; orat ore

ct spirilu, qui
'*.

verba pro-

solus angelus in nativii.>te Domini hunc
incipit et miliiia coeiestis-exercilus

hymnum

nuntial, et inlcrprctalioncm disccrnit
spiritu et

Oral ore,
et

congratuiando

mentc, qui verba profcrt, discernit,
;

ad

concinit ". Incipiens

autem saccrdos se convertit

Deum

et ccciestia refert scilicet
:

et est hjnc res|»onsio

sumpta

ad orientem, eo quod angelus aboriente venit Bethleem; vei quia

^

de Apostolo,

de secunda Episiola ad Timoi
>

Dominum ad

orienlem adorare

theum, ubi dicitur

Domiuus Jesus Christus
innuiiur

sil

solemus. Et attende quod bic solum est
gelicus,
scilicet Gloria in

hymnus An-

cum spiritu luo '*. Ex his mutuis
<

sahitalionibus

quod
;
:

excelsis Deot et in terra

sacerdotis
et

et

populi

debet esse

unus

affectus

pax hominibus bonm
etcaetera

volunlatiSy et
;

hoc prius ad misle,

vide quod
spiritu
:

cum
tuo
,

sacerdoti

rcspondeat chorus
sacerdos
dicil

sam dunlaxatdicebatur
,

sed HilarJMs, /aurfawus

Cum
pulo

nunquam
ut

posed

qua; sequuntur adjunxitv ti merito quae

Dominus tecum,

angelus

Gedeoni,

sunt laudis adjecit, ut
relur;
ait:

hymnus

esse t.iudis ostende-

vobiscumy unde staluit Sollier papa ut nullus missam
celebret, nisi saltem
sit lcrtius.

quod ex evangelica lectione perpendilur, ubi

Exinde ad

ahare
'•,

cFacta est

cum
»»

angelo muititud6coeiestis,iau-

conversus orat, manus elcvans ad instar Moysi

»'*

Luc. 17.

Eccli. 10.
"^*

"Sap.
2.
«» 11

18.

»'

68

Ibid.
'0
1

"

Act. 2.

Cap.
II

Par. 15.

45.

Cor.

U.

'•

Tira. 4.

''

Exod.

" Luc. 2. »? joan. U. •» Luc. 15. «'Luc.S. Psal. 8i. «• Judic. 6. " Luc. 24 ; Joan. 29. " Uom. 6. " Gea. 17.

;

;:

99
vcl Salvaioiis in cruce poiidenlis.
:

SICARDl CREMONENSIS EPISCOPI

100

Orans aulem, el A dabit vobis ®'. » Ipsc enira Dindiaior est Dei el hominum **, per quem a Patre benolioia impoiramus, Oremus. Universalem alios iiivilans orare, dicit sicul per medianlem cryslallum a longinciuo soie, coliigit ad se EccKsiam, \el ut syndicus universiiain su))joctam escnm ignem coelilus muluamur. persona nuilloruni qiuHl sumpium tis Uxiuens sub
;

est ab anliquiiale. Antiqui priiMnissO Ortinus, sub-

Forma voro torminandi

oralicnes
sii ibi

h^c

est:

si

litser-

jun^obant comrauniier oralionerc. Orat aulem

in

mo

ad Patrera

,

et

nou

expressa mentio de
:

dtxiera parte, quia Christus a niorle iransivit ad viiam '^ pcrquod do oxsilio nos rotlucol ii» palriam
:
;

Filio nec de Spiritu sancio, conchiditur

Per Domi"
DeuSy

nnm noilrum Jesum
cum
de
vivil et

Cltrislum Filium luum^ qui te-

nnde quidam uiaconorum siant post episcopum, qiiasi oranies, ul eum soquantur usquc ad morteui,
el

reynut in unilate Spiriius sancli,
;

per omnia sacula sivculorum
Filio, toncluditur
;
:

si

aulem

iit

ibi

menlio

cum

eo transcant ad viiam aeternam. Major autem

Pir eumdem Dominum novivil el regnut, elc.
;

pars in dexlera parie moralur allaris, et minor in
sinistra, qnia

strum, elc.

vel

:

Qui tecuni
:

vel

utramque

polit

Ecclosia, el temporaibi
:

Dominum
tem
ilt

nostrnvi, ul

Dcus qui

salulis celerna;; vel
tibi.

lom

scilicct

bonediclionem, et ielernam, ul
tempornlia ul

Sic

Jesus C7insfu5, utin Coena Domini:7/;se
ibi

Si au:

trauAeamus pef bona
aierna.
lla?c

non amittamus

mentio de Spiritu sancio, additur
Qui

In

oraliosignificatbenediclionem, quacoebonodixit
;

^

unitale ejusdem Spiritus sanctiy elc. At si oratio dirigilur ad Filium, concluditur
:

los asccnsurus discipulis

'^
;

el allende

rivis el
;

regnas
:

quod oralio

dicilur ab

orando

quia bona corporis

cuni Patre in unitaie Spiritus Sanr.ti^ eic.

vel

Qui

et anima?, prsesontia et fulura oranlur. Orat

enim

(um Patre
g<tur ad

vivis et regnaSy etc.

Verum
vivis et

si

oratio diri-

sacerdos pro Imnis ut adsint, pro maiis ut absint
dicilur ei
collecta, quia sub ea populus coUigitur,

Trinitaiem, concluditur sine personaruna
:

aliqua dislinctione, sic

Qui

regnaSy DeuSy

unum colligunlur, ul per sacerdolem ad Dominum leferantur. Proprie tamen
et petiliones populi in

peromnia

scccula sccculorum, ui iPlaceat tibif sancta

Triniiast obsequium servitulis

meWy

ct :SuscipeySan'

collecta diciiur, qucn in processionibus sub collecta

cla Trinitas, hanc oblationem. Vcl converlat orator

multiludine legiiur, vel ad porias civiiatum, vel ad

sermonera ad

se, vel ad

populos dicens

:

Quod
in

ipse

compila viarum, vol ante januas ecclosiarum
debet dici una oraiio,
evangeliura, propter
sicut
lidei

;

et

prcBstare dignetur, sicut etiam concluditur

bene-

uua epislola
unilalcm
;

et

unum
unus

diciionaiibus oraiionibus, in quibus aj populos set-

qnia

mo
ut
:

dirigitur. Quaeritur

de his oralionibus Adventus,

Deus, una

lides,

unum baplisma "

;

sed ex PaIres, vel

Excita, Domine,polentiam luam et veni,
:

trura inslilulionibus

quinqne, vel seplcra.

quandoque dicunlur Praeter hos numeros,

Solutio

Tres sunt adventus
in

:

primus

in carne,

alius esi

secundus

raente,

lertius

in

majestate; in his

ron dico reprehensibilis, sed extraordinarius. Tres vei quia dicuntur propler sanctam Trinilatem
;

agitur de secundo advenlu; quare
test

sermo
enim

diiigi
:

po-

ad Patrem, vel ad Filium

;

dicil

<

Filius

Christus ler oravit, dicens
iranseat a

:

<

Paier,
>

si lieri

potest,

cgo et Pater, ad eos qui servant praecepta mea, ve-

me

caiix

iste

".

Quinque dicuntur,

nlemus

•**

;

>

Vel de primo, vel de tertio poiius in
;

propter quinqueparlitam Doraini passionem, quae in

cis oratur

adventu

pra^cedentes enim patres

Domi;

quinque vulneribus esiconsummata. Septem dicuntur,proptersepterapelitiones Dominicae orationis
^^,

num

Patrem dcprecabanlur, ul Filium mitleret
ut ad

aut

Filium,

redimendum
et

veniret.

Moderni vero
veniat

quarum numerum excedere praesumpluosura
velpropler seplem dona Spiritussancii
'^**.

est;

petunt Palrem, ut Filium miliat; vel Filium, ut ipse
Filius

Parcsnon
>

ad judicandum

remunerandum

;

sunt dicendae, quia

<

numero Deus impare gaudel.

ideoque fere in omni oralione adventus concluditur

Duas tamen,

si festivitas

occurrat in die Doroinico,

Qui

tecunij vel qui vivis^

veletiam ad Trinilatem ser-

Romana
Naialis

perraitlit auctoritas, quae

duas ad raissam

»10 ditigilur.

Domini dicendas instituii, et in feslo Omnium Sanclorum, sic eliam et quaiuor in memoria D Innocentiim. Quotcunque dicantur, sola prima et
ultima conciusione debita termmentur. Oraliones

Quaeriturde hac OT-^tlone Fidelium, Deus,omnium
:

conditor,
est.

etc, redemplor enim proprie Christus
:

Respondeo

€x maxima parte, ad f atrem diriguntur,
lium in sancto Spiritu concluduntur, ac

et
si

per Fi-

ptor

enim Trinitas est nam Deus oranipotens, misericors,
;

Ad Patrem sermo dirigitur. Tota Deus, omnium conditor et rederaaeternus,
sint

dicat:

sempiternus,

licet

essentialia

nomina, tamen

Pater, exaudi per Filium tuum, qui hoc vult et potesl; vult quia vivit, polest quia regnat; vivit, in-

personalitcr ad Patrom signiGcandumsaepius inora-

iionibus ponuntur.

quam, et rognat tecum, in unitate Spiritus sancli non vivit nec regnat ut tyrannus, spirilus iniquila;

Quaeriiur ei de
caput'Ecclesiae,
si

illis

in

quibus sermo dirigitur ad
Similiter ibi ad
est ca-

qua reperiatur, caput enim Ec-

tis,

sed vivit et regnatDeus spiritu benignitalis, et

clesi* Chrisius est ^\

Respondeo
;

:

merito per Filium concludilur omnis oratio; jquia

Palrcm sermo

dirigilur

tota

enim Trinitas

nemo
dixit
''
. :

vadit ad Patrem, nisi per ipsura
i

'',

et

quia

pui Ecclesiae. In exorcismalibus orationiLus dicitur

Si quid petieritis
6.
«'

Patrem

in

nomine meo,
4.

Per eumqui venlurusestjudicare saculvm^ etc.,quQd
•^Malih. C.
'«Isa. II.

Rom.
Tini.

'^

*'

I

±

Luc. 24. Joan. 14.

"

Ephcs.
o.

"Malth. 2G

Joan. 14.

«Mbld.

«^ Epi.e:,.

,

;

m
quanto
cilo

MlTR-VLn.
diabolus
nuilii,


A

un.
esl,

I!I.

10-2

fngil,

judicium ignis
in aliquibus

ui pircilixlmus,
;

dc Chrisli nalivilafo livnwuis
et oralio esl nobis salu-

timens;

siinililor

quidani volucrunt esse d'ccn«iuni

angeiorum
lulatio

laudes et concenlus cliori, esi a^'giaoporalio. Tola

in oralionibus

defunclorum, sed usus
aliis cniui

paslorum. Salulaiio

contradicil.

Per omnia
;

scccula sircnlorum

dicilur,

laris Clnisli

eMim
anj?cli

vila Doinini,

»••

quia se scquunlur

disccdenlibus, alia

succedunt.

omnis ejus aclio, pro nobis mus aromalum, qui nianu
spectu.Domini ^\
Iu

fuit oraiio.

Hic esl fu-

ascendil in cou-

Ad oralionem respondct populus Amen. Quod cum sit Hebrieum, Latine sccundum Ilieronymum, /ialy secundum Aquilam fideliler, secundum quosdain,v^rMminterpretatur ulin Evangelio: i Amcn,» » Chrijd est fideliter, vei verum < dico \obis '^ ^': < Ha?c slusetiam dicitur Amen, ut in Apocalypsi
:

diobusenini carnis suit, sicul

aitAposiolus ", precescl supplicai.ioiies offeiens ad Deum exaudilus est pro sua revcrcniia. Oral eigo
sacerdos
;

;

quia Chrislus pro nobis oravit ct orare
;

;

monuit,

et docuit

orat igilur in dextcra,

quia Chri-

slus Jud.TOs docuit, ad
iinde
:

quos

a

Palrc

missus

rnil,

dicit
l)us

amen,
pro

Clirislus, testis fidelis,» sed

iit

oralioni-

fiat,

accipitur,

ac

si

dicatur

:

Fiat nobis

< Non sum missus nisi ad oves quoi pci ieruni domuslsrael*^» llndequidam:< Dextera Ju-

quod
sli

oras. Post

hyc

sedet episcopus innuens Chri;

dceos, gentiles laeva figurat.

>

El iiahucusque omnia
inolevit, ut

ascensionem, ct ejus sedcm ad dexteram Palris
co quidam
in
i

B fuerunt

in

canlu et opere.

Unde mos
et

cum

sedent, per quos Chrisli

membi^
Chri-

usque ad lectioiiem

in ecclosia

non sedealur; quooperibus ChrisH
in

intelliginuis,

pace jan» quiescentia, de quibus
fecit in coelestibus in

niam aggratulationi dc advenlu
dicitur ordine, ut pontifex

Apostolus
sto
^^
;

:

Consedere

prycedens oflicium deputatur. Ideoque
post
enini

Romano

t

aut eos, qui sedebunt super sedes duode®".

non sedcat, quousquo
:

cim, judicanles duodecim tribus Israei
vero qui slant, intelligimus Christi
in ceriamine posita
;

Per eos

primam orationem
Chrislum
significat

dicalur

Amen, Ponlifcx
ct

membra adhuc
^'
;

venientem

operanleni

sedens aulem Dominus in alta

caeteri

vero eos repriesentanl, qui prseibanl, seque'^.

coelorum
sedens
in

**,

cuslodit civitatem

suam

et vicarius

bantur et obviabant
vel

Qui ergo Chrislum comilari,
noii

loco

eminenliori,

superintendit

populo

Christum dcsiderat suscipere venientem,

suo, et quasi vinilor,

custodit

vineam suam, ut
^'^.

torpeat, sed

Chrislum suscipiat venrenlem, canians
,

reddat unicuique secundum opera sua

Quo

se-

denle, cereoslata mulentur de locis suis in ordine

anius

linene a

primo usque ad

altare.

Consuetudo
in

.sta est

quarumdam

ecclesiarum, ut noielur, quod
spi-

cum prophetis Christum praenunliautiDus orans cum Anna et Simcone Christura desiderantibus, exsullans cum angelis et pastoribus venienti aggratulanlibus "*. Vel scquatur Doniinum cantans cum
pueris

de plenitudine Christi omncs accipimus ^\
ritus unitale, sed gratiarum varietate.
«

ciamantibus

:

t

Ilosanna
:

filio

David
si

*

!

»

Divisiones
;

plorans
hic,

cum Maria
:

dicentc

<

Domine,
;

fuisses

enim graliarum sunt, idem autem Spiritus ^' » Spiritus enim a primo cereostalo, id est a Christo et usque ad aliare, id est eloclorum procedens
,

fratermeus non fuisset mortuus'
<

»

orans

cum
filia

Chananaea dicente

Domine, misererc mei,
>

mca male

torquetur

^

corda perveniens allernatim,
riat

graiiarum

;

et

in membris dona vamemento, quod cereostata in

CAPLT
DE SECUNDA.

IIL
MlSSJt

PARTE

terram deposuerunt
praedicationis
oflicia

acolythi

:

quia post peracta

«Audiviieltetata est Sion*.» Sedenl!^sacenIote,lector lectionem recilat, populus circujnsedct, choius

per humilitalem agnoscunt

quod suntpulviset

cinis, sicut dixit

Abraham

:

<Lo-

canlus resonat. Tribus horissacerdos scdeiin missa,

quar ad Dominum meum, cum sim pulvis et cinis *\ » Numerus cereostatorum non excedit septena-

dum
bus

iegitur epistola,

dum
"
;

graduale, et

dum

con-

cinitur, alleluia; quia
in

Dominus

dicitur tribus die-

rium
sia.

;

quia septiformi gralia tola illuminatur Ecclealiter

templo sedisse

Vel sacerdos sedcl semel,
;

Yei

ab hujus partis exordio.Nam Christi
;

id est continuo.

En

sedenlc, isla cel<'branlur

quia

processio est egressus ejus a Patre
ejus exinanitio
dil \it
'*•.

inclinatio est

D

Christo a

Patris

dextera

residente,

praedicator
obedivit.

:

<

Inclinavil

enim

coelos et desccB-

mundo

Scripturas intonuit, et populus
lcclio

>

cum

se

formam

servi accipiens exinani-

Et aliende quod

dicilur a
;

legendo,

debet

•».

Introitus

antiquorum Patrum de adventu Domini
;

epislola dicitur ab epi enim lcgi ct non caitlari quod esl supra.eistola quod cst viissio ; quia sicut

designat desiderium

versus, vaticinia

;

iteratio,

prophetiai sunt super legem, sic sunt epistolae su-

suspiria; G/oriaPa/rijlaudes^/ri/ne W^j/son,

eorum-

dem

preces ad hoc muUiplicalas, ut

sanct.TR gratiu

per evangeliuni missae, iunde non solum epistol*, sed loco epistolarum propUeti* legunlur; ambaj

Trinilatis, per advenlum Christi eos agminibus an-

namque sunt
rii

panniculi Jcremi.ie

%

anib.-c

slabula-

gelorum

distincli? novies sociaret. Gloria in excelsis

super erogaliones

\ ambae legum
Hebr.

supermissio-

" Cap. '1. «« Ephes. 2. " Mallh. 19. Matth. o, elc. »" Malth. IG; Rom. 2. ^' Joan. 1. «^ ICor. «^ Qen. 18. 12. »ooLuc. 2. 'MuUii.^i, •^Hebr. 5. «« Matlh. 15. °sMatth.2t. » Luc. 2. ' Luc. 10. « Jer. 58,
*^

«8

Act.
Psal.

I

;

I.

«»

Psal. 12C.

^*

4 7.

"

Phil. 2.

"

Apoc. 8.
iJ6.

«Joan.

11.

«Mallh. 15.

M^sal.

;

m
nes. std
illae

SlCAUDl CREMONENSIS EPISCOPI
eleris,
isljc

lOi

novje. Epislola

igilur

A

cti

Spirilus adsit nobis gratia. El dicilur graduale
in

cst vicaria legisei

propheliarum anle sanclum evansicut

a gradibus,

quibus canlalur, vel quia gradatim
dicilur, quia

gelium, pnpconis gerews oflicium. Proecessit itaque
lex

canitur

:

idem quoque responsorium

Evangclium,
iniiium

prxco judicem, timor cha,

respondel praediclioni, vel quia illud incipienlibus

rilatcju,

perfeciionem

actio

contempla-

respondel chorus, vel

quia respondet versui. Ycr-

tionem, qua», quamvis saepe de scriptis apostoiicis

sus auiem a vertcndoj, quia verlilur ad respoiiso-

assumatur,

iu

de

lege

vel

eo tamen gradu est, ac si semper prophelarum prxconio sumeretur
figurat, moralitatem et
et

lium. Tractus atrahendo, quia traclim cantatur,
cujus ad
ipsura veriiiur versus
laudate;
ia,
;

alleluia
est de

laudate

sempcr enim praecursionem
actiouena insinuat,

Deum
mur,

;

allelu,

unum

decem nodif-

tantura dislai ab evangelica

minibus Domini, de cujus versu ad
et reverienles

alleluia reverli-

majeslale,
a
sit

quintum
pr.ieco a

aclio a contA^mpialione, servus

neumis utimur. Est aulem
et

Dnmino,
illum.

judice, legalus ab eo qui nii-

ferentia inter

neuma neumae,
jubilus;

Quapropter

cum

epistola

legilur,

sine

tis;neuma neumae,
cst Spiritus Sanctus.

pneuma pneumapneuma pneumaiis
,

injuria

sedemus, sed dura Evaugelium audlmus,

Sequenlia vero diciiur

quia

Domino, demissis vultibus, reverenier assislimus. neuraam jubili sequitur, et dicitur sequenlia seUsus vero sedendi, a Veleri Teslamcnlo assumi- ^ quenti.-e , et hic ct in Evangelio, quam et prosam, tur, sicul iii Esdra legilur '; quidam tamen slant i<l est longam etiam appellamus. Sicut per epislolam intelleximus Joannis praidicationem ; sic quo2d Epislolas Pauli •, eo quod suam pracdicalioneni Evangelium nominavit. Ycl Epistola spiritualiler signilicat

que per graduale,
calione

aposlolorum

intellige

praedicapraidi-

prxdicalionera Joaiinis Baplislae pr»-

tionem; et per Alleluia,
laetitiara.

cum

devotione et

cursoris Domini, vel doclrinara septuaginta

duolector
*

rum discipulorum quibus
miilta, ei operarii pauci
'**;

ait
>

:

<

Messis

quidem

per cantum
ut

Novum

Quidam vcro per leclionem Yelus, accipiunt Testamenlum sic:

vel significal

namque Novura suavius
quoniam

est Yeteri, sic

cantus

omucm
fert

scribam doctuni, qui de thesauro suo proel

suavior lectione. Sanius, vero cantus epistolas co-

nova

vetera
;

*'*.

Unde ulriusque Testamenli
Cbristum, qui apeSpiritus
<

mitanlur

praedicationes

praedicatorura
et praj-

recilat lecliones

vel signilicat
:

secula sunt gaudium Ecclesiae,

Deo laudes
;

riens codicem

Isaix legit

Domini su"

coniade credentium conversione
conversio

quia per gra;

per

me

".

i

Rursus vide quia, sicut non permitsacerdoti raissam celebrare, evangenisi

duale conversio de Judaeis accipitur

per versum,

tiiur u!Ii nisi

de

genlibus
laetitia

intelligitur

;

per alleluiu

lium legcre

diacono
nisi

;

sic

nec debet epislolam
in

p

ulriusque in fide

figuratur.

Sequenlia veri>
victo-

quisquara legere,
cio, cujus

fucrit
iii

subdiaconali

offi"

canticum designat
rutn

victoriae.

Unde plausum

est oCTicium

sinistro brachio portare
si

cum neumis

imiialur;

hanc exsultationem
,

manipulum,

fimbriis

adornatum. Quia

secun>
et

praefiguravit

tympanistria

M^aria
:

quac victoriam
t

dum
ejus

Joannis Bapiisiae praeconium,
auditor securim

hic praeco

liberato populo recitavit, dicens

Cantemus Do-

judicii, quac posita est

ad

mino ".
ter vero,

>

cum qua

et

populus jubilavit, Morali-

radicera arboris perlimuerit, et dignos fruclus poenitentiae
fecerit

ct

bodie gradualia canimus,
et

dum

in

la-

*\

cum

perseveraniia

l)onoruni

mentis poeaitentiae liberamur,

de virtute in vir-

operum, manipulos
in

justitiae

reportabit, de quibus

tutem
Indc

"
est

gradiri

conamur. Hic enim canlus ad poeadeo gravis
est,

Psalmo

:

i

Venienies autem venient

cum

exsul-

nitentiu:

pertinetlamentum, etlaborem operantium.

taiione portautes

manipulos
el

suos

ik

Fimbria

quod

quod illum exsustinet

r.amquc manipuli,
sit

cujusque sacrae vestis
pcrseveranliam et
significat.

cum

cellenlioribus

efferre

vocibus non

usus.
ofljcio

uliima pars

veslis,

bonotracium
1>

Inde quoque est quod diebus Penlecostes de
tollitur
,

rum operum compleiionem
laio,

Post episto-

quia tunc

felix in

regno

et quiete
esl,

status

chorus

cantu

resonai

graduale,
et

Ecclesiae
lor

praefiguratur.
illi

Ihde ciiain

quod can-

Alleluia,

cum

versibus,

neumis

scqueniiis.

similis

qui in valle plorationls positus *%

Usus eliam canluum ut in Esdra legitur, originem traxit a Yelcri Testamenlo gradualia, tra;

ascensiones tamen in corde suo disposuit, et poenitentiae

ploratum, et humilitatis gradum, etascenloco innuit,

Ambrosius et Gregorius et Gelasius composuerunt et ad missam canlari slaluerunt. Hieronyraus lamen ait, quod alleluia dicecius et alleluia,
retur in

sionis initium,
ferior

cum ad gradum
persistit.

in-

eo,

qui concinit

alleluiay

Inde

quoque est quod et in gradibus canlatur, et a gradibus derivatur; quoniam poenitentes et activi proficiunt

missa, tractum esse de

llierosolymorum
prius
se-

Ecclesia. Nocherus, abbas Sancli Galli,

in gradibus virtutuin, dura quae

audierunt,

quenlias pro neumis ipsius allcluia composuit, et

operibus implenl.

Nam

in leclione audilores

pa-

Nicolaus papa ad missam

canfari concessil,

sed

scuntur, sed in cantu quasi aratro compunclionis

et Hermanus Contractus, qui fuit inventor aslroHex GmnipolenSt Die liodiernay el Sanlabii, fecit
:

corda conscinduntur; habet cnim musica natura-

lem quamdara vim ad fleclendum

animum,
"*

sicul

MEsdr.
125.
»»

10.

Ml

Tim.
»'

2.

"

Luc.
'^

Esod. 15.

Psal. 85.

" Mallh. 10. Psal. U.

13.

" Luc. i;

Isa. GI.

•»

Mallh. o.

Psal.

:

405
Boetius
ait.

xMITRALE.

LIB.

m.
inviiant.
hi

100 AUi auicm pucri, qul gradualc
sunt aclivi pueri dcvirlHlc
charilalis

Traclum caninius, quia

in lioc itinere

A dandum
in

iaborarnus.
niiir;
liic

De

traciibus infcrius plcnius prosequcscjas

in grauibus cantant;

tamen

hoc

interesse, inler respon-

virtutem

"
;

in

grMdibus asccndcntes,

sorium

ct

iractum, quod est inter

columbam

ci

qui

lurturem,

Responsoriuni
galim volat
\\VR
;

assimilalur columb?e, qu3D grc-

dum graduale inchoatur, alios ad compunctioncm invilant dum versus concinuni, ad se redcunles suas cogimiiones alteiidunl dum ruisus
;

et gemil, et signidcal

gemitum

aclivse

graduale
ct

incipiunt,

bonum

cerlainoM

ccrlassc

«'

smgugemit, idooque denuntiat gcmitum lariler volat et contemplativa;. Cum in abscondito Palrem oramus ", turturem offerimus. Sicut Moyscs qui solus
tractus vero turturi comparalur, qunp

montem

asccndit
et

*';

cum

vcro dicimus

:

< »

Yenile,

cursum insinuant se consunim<)ssc; qui primo non alte vocem elevant, vcrsum po-^l moduni cantant < Qui enim volucrit turrim .Tdihcare prius ^". » \u repetitionc vt.To jam sumplus cogilet noa limentes, versum fiducialiter voce exiiliaiit. Alii
:

adoremus,

procidamus ante

Deum

^^^

coUim-

sunt perfecti
lis

viri,

qui alicluia, vel Iraclus in pulpi-

bas ad allare porlamus.

AUeluia canimus, quo-

concinunt,
^*,

hi sunt conlemplativi,
•*
;

carncm

allli-

luam ad laudes angelicas in hoc itincre fesiinaraus; versus quoniam sic eunles, laborantes, festinanies ad Dominum revertimur; unde et versus cantanies ad orientem nosconverlimur; ct atiende quod alleluia, prius

gentes

menle excedentcs
>

B

satio est in coelis ".

Nou

est

quovum convcrhominum sed ansoli

gelornm. Sequentia vero non
sed chori communiier
aeternus, ineffabilis comraunis

iUi

dccaniant,

jubilant,

quoniam jubilus
ho-

summotenus dictum, pr.T.sentis coBlemplaiionis gaudium reprseseutat, sed^postea repeiitum cum jubilo gaudium designal oeternum, et tam angelorum quam beatarum animarum convivium. Unde et hoc Hcbraicum nomen in officio remanet pcregrinum; quoniam gaudium liiud peregrinatur ab hac vita, et nos a Domino peregrinamur='». Congrue igitur post graduale eantatur
,

eril auatclis cl

minibus.

CAPUT
DE

lY.
M>SS.E.

TEhTJA PARTE

p.^^aieans pr^eceplum Domini conslitutus est iri ^^^^^^^ ^^^^^^^ ^.^^ ,,^ „.^ ^^^^.^^- ^^ aposioiorum
-^,^^-^^^^;^

insinuatur
aa^

:

.

Yidens enim Jesus lurel aperiens

^^^^^ ^^^^^^^^j^ -^

montem,

os

suum,
acci-

quiapost actio-

^^^^^^^ ^^^
vit

^ 1^,^,.^,

pr^edicationem pr«figurain
,

nem
liae,

&equitur coniemplatio

;

post luctum posniten.

Moyses «% qui ascendit

montem,

ct

canlicum

laetitise;

post irriguum dilationis,
:

magnitudo consolationis; quoniam
lugent,

<

Beali
>

qui

populo mandata piens [tabulas et benedictionem pj.oposuit. Hanc etiam rcpraesentamus cum diaco-

quoniam

ipsi

consolabuntur ";

et

:

«

Qui
»

^^^ benedklioncm

a ponlifice

petil;

cui

ponlifex

seminant

in iacrymis, in

exsuUaliooe raetent '\
ut

C

^gp^edicit.

Diacoaus, el non allerius ordinis Evan;

Congrue quoque
illuc rapiatur, ubi

in
«

allelula jubilamus,

mens

^^^^^^^ legat

quia diaconus min«/cr intorpretalur.

sancti exsultabunt in gloria et
suis
'*,
s

Christus autem
uister fuit.

cum
:

Evangeliura pr«dicavii, mi-

laeiabuntui-

quod gaudium uec potest verbis exprimi, nec omnino taceri ; noa non tacctur expriniilur propter magniludinem
in cubilibus
:

Unde
>

c

Non

veni ministrari sed mi-

nislrare ".

Diacono

ponlifex

benedicens, ait
Iniendat

Dominus
fructuosa

sit

in corde luo

el in labiis tuis.

propter amorem.

Sequentiam canimus
iiieil;ibiii

in

jubilo,

ergo diaconus
sit

ut cor concordet

cum

labiis,

nc

in-

quia

Deum videbimus cum
verba inusitaia et

gaudio.

Undc
illud

oratio sacerdolis;

proinde pcr manus
si

habet

laudiftua;

quia

sacerdotis munitur signo crucis, ac

dlcatur ci

;

gaudium
sise

est mortalibus incognilum,

ubi est habi-

Dum

prxdicaveris, passionis Dominicai non obli-

tatio sicut

omnium

liBtantium

^*.

Qufjedam eccle-

viscaris.

sine verbis

sequentias

neumizant, eo quod
necessaria
vitu?

Diaconus

enira

iste

ordo

est

apostolicus,

cuL

ibi

non

erit

verborum

signiricalio

ubi

patebunt corda singulorum, singulis
libus librum
iltud
,

intucnj)

vel qula verba non sufficlunt ad exprimendum. Unde qua; voXj quae polefil

Dominus benedixit, cum dedit eis Spiritum sanclum **, et misit ad pr.edicandum per univcrsuni mundum ^^ Hanc bcnediciionem non accipii subdiaconus
;

quia legisjaiorem et prophcuis Deus in-

lingua retexere, qune lu marlyribus
ras; quis possit narrare

quod
ait

in cor hominis
:

munera pr*panon

visibiliter misit; apostclos

autcm

cl

cvangelistas

factus visibilis visibililer
(je ailari

raisil el

docuit. Diaconus

ascendit

^^.

Unde Paulus

<

Quod
unde

vidit

e.i

accipil Evangelijim; apostoli

enim de
altarc, in

al-

qu2e non
alieluia

iicet

homini ioqui "

;

»

eum ad
canentium

tari

cvangelium acceperunt,

cum

priedicantes pas-

sequitur jubilus, non est sequenlia neees-

sionem Domini evangelizaverunt. Yel

quo
Hie-

saria,
aiii

nec ecantrario. Et quidem

ista

ab

sunt cantores,

qui canta* in choro voce

ma-

gna distribuunt, qui &urit rectores Ecclesise, qui Deurn iaudant et aiies verbo et cxempio ad lau-

usque nunc unde legem evangclicam sisscepcrunt; Sion exivit lcx ct verbum Domini de Hicquia dc rusalem*^; unde cum nolus fuissct Dcus soluminitio

jacuit evangelium, est

rusalem,

"

^"

Matlh. 0.
2^
'-

''

Exod.
^2.

U.
IJ

"
5.

Psal. 94.
''

" n

fior. 5.

"

Malth.
^<>
«^»

5.

"

Psal. i'25.
^' I

*^
I).

Psal.
-' ^'

U9.

Psal. 80. Phil. 5.

SCor, 2,
^*

*'

Cor. 12.

Psal.

MaUh.

29 |i Yim. 4. 35. Exod. 2i. ^^ Matth. 20. '» pgjii.

Luc.io.

Cor.

H
^

Cor. 5.

Joan, 20.

''

Marc. IG.

I?a.

%

PAir.oL. CGXIII.

:

407
mcKio
in Juiiea
^',

SlCARDl Cr.EMONENSlS EPISCOPl
fadjim
;

i08
vcl quiadixil:
<

esl
vt-l

ailniirnbile

nomen A

pra^dicavtTit

'",

Oiio.l
>

iij

aurc aiulipra-ee-

ejus in universa
ficJl,

t'Mr:i ^*

aliarc JuJ;ros signi-

siis. |)r;raicaie

super

lecla
In
lioc

;

vel

(luod

a quilius iransferiiir

regnuui
*'.

Dei,

et tlaiur

pla puliliniia dedil.

aukMa quod evan^e-

genli facienti
liuni in sinistro

iVucluni ejus

Diaconus Evangequia sinisira prx-

lium

in

altiori

^'radu

legiiur

quam

cpislola, in-

brachio porlat,
in

senlem vilam pKvll^ural
prjedicari.
esl

qua debet evan^cliuni
destruetur *\
iil

dignioi esi legali docirina ct cv.Tngelica excellenlior apostoiica; quod se ad

nuilur quod apostoiica

Nam

in fulura scienlia

uon

crit

opus magislrali docirina.
evani^elium
\el

Diaconum

auslrum e>anireliuni lecturus sponsus oubat in nierldie ^S
lorvel

verf.it,

inde

est
in

quia

et i]cclesia
viri

omni
per

praecetlil

subdiaconus eum pulvillo; quia ad omiio
lex

amore;

vel

quod

in

bac parte

stare so:

quod

legiiur

compeiens suggcrit
et
«

lebani,

quibus deben(

spirilualia

senjjnari

leslimonium,

pulvinar est suavitas

duleedo
in

viros
"'

enim

spirituales inleiiigunlur, et per auslruui

mandalorum
dulcia

Dei,

de qua Piopheta
^*
;

:

Parusli
:

bpiiiius sar.cliis aecipiiur.

Quidam

vero, ul pene

dulcedine lua pauperi Deus
faucibus meis

i

el

alibi
*•,

<

Quam
j^

in

omnibus

ecclesiis velus ob(iiiet consuetudo, se
iibi

eloquia

lua

unde, evan-

ad aquiionem converlunl,
carnales
carnalijjus

feminai sunt, quaj
:

gclio lecto,

liber evangelicus

snper pulvillo porta-

signilicant,

et aquilo significat lideles

quoniam Ecclesia < in audilu auris obedivil ", » et verbum suaviier in torde suseepit, cujus anima liquefacta est, ui dilectus locutus est ei *'. Duo prxccdunt acolyihi cum candelabris et
tur;
candelis, et unus
ei Helias, refulsit
*',

auiem
ab

el

infidelibus

est

evangelium
vel

praidicandum, ul conveitantur ad

Cliristiim;

diaconum

ausiro vcnire, cst Filium Dei ope-

cum

lliuriuulo;
sol

hi

sunt Moyses

ralione Spiritus sancii carnem assumere. Ad aquilonem sermonem dirijrsreestsaluiem gentibus, quae

inler

quos ut
^'\

vel apostoli,

quos

Dominus ia monie binos Dominus ad
in pio-

a calore solis recesserant,
velare
;

el secreta

mysteria reaquiloni, a

vel

ad aquilonem legilur,
'^^

ut

praedicandum misit
ieslis,

Qnandoiiue tamen ut

quo omne raalum pandiiur
lica
fide

opponatur
resisiite
id est

evangein

unus tantum

prctcedit acolyihus

cum

cereo.

fides,
*'^.

juxla iliud

:

<

Cui

fortes

Hic est Joannes Bapiisla,
•*; praecessit

qui

fuit

veibi lucerna
;

»

Hic est aquilo frigidus,

diabolus,

enim Chrisliprimum adventum
possunl
llenoiii
et

ergo
qui
priediira

quj flalibus lentationum corda congeJal liominum,
ol iiiuigidat
«

duo

significare

Eliam,

ab amorc Dei. Idcoque
»

dicilur

ei

:

praecedcnt secundura".

Duo candelabra, duo
et prophetiai,

Surge, aquilo ",

id cst recede. Si aulein

evan-

cepta; duae candelae, lex

quui,

gelium fuerit ad aliare legendum, in sinislra parte

evangelium legiiur, secundum quosdam iu pavi- C legarur, iiam ex nunc a dexlera fit iransitus ad mento ponuntur, quoniam legis uml)ra el prophesinistrara in quo nolatur transitus apostolorum, tiarum aenigmata, per lumen Evangelii, eiiam ab quideJudaeis transierunt ad gentes, illis respuhumilibus intelligunlur; quai, perlecto evangelio, entibus verbum Dei ^^. Desiccaio namque velamine protinusexslinguunlur, quia per erangeiicamdoclriGedeonis, ros aream irrigavit ^'^, et qui prius dixe;

nam
lera;

lex

et prophelia

peiiiiiis

evanuerunl

in

lit-

rat
i

:

«

In viara

genlium ne

abieritis
"*, »

^'*,

»

poslea

:

vel quia

cum

verilas

Evangelii depreliendeIlle

Iie

in

universum

mundum

subjunsit;

quod

lur, omnis scientia destruelur "^
portal, qui

Ihuribulum
opinio prac-

leclurusevangelium primo salulat populum,
inde est quod apostoli^ in via
sed

cnm

a

odorem

suaviialis exiguae praedicans eli-

susceptioue codicis de altari nihil in via dixerlt,

cit passiouis.

Per incensi

fumum bona

neminem

salutabant,

dicatoris designalur,

qui debet esse

odor

vitae in

quamcunque
<

domum

inlrabant praedicaturi

vitam

*',

oiior agri pleni cui benedixit

Dorninus ".

habiiantes in ea, prinio cx niandato Domini snlu-

Thuribulum prijccedil Evangeliiira; quia bona fama operum debet praecedcre doelrinam verhoruni.

tabanl dicentes

:

Pax huic domul
audilorcs
;

'°;

et

reddit

hac

s^Iulalione

diaconus

attentos ad

Unde

:

<

Jesus ecepit

facere et docere "^

>

Diacoid est et

audiendurti

verbum Domini

unde

se verlitad eos.

uus ab auslrali parte ascendens analogium, locum ad verba de superioribus destinatum,
verteus ad auslrum,

Cui populus factus allentus et benevolus cordibus
adversis ad

se
di-

Deum,

et

vuUibus ad diaconum
qui faciat

ait

:

Et

primo
;

salutat
cui
a

populum,
:

citm spiritu tuo.

Orat populus ut Dominus sitcum

ccns

:

Doviinus vobiscum
;

populus

et

cum
:

spiritu praedicatoris,

ipirilu luo

Chrislus cnim

Behllehem, quae esl

caie et ad

Deum

rcferre.

eum sane Cumque diaconus

prnpdi-

addit

ad austrum, venit
t

in flierusalcm.
^'^. >

Deusab austro
hoc
est

veniel

Unde dicilur Quod diaconus ascen-

Sequenlia Saucti Evaugeliiy auditores dociies reddit

dit,

virtuium, juxta illud

quod prredicator debeal stare in monte < Supia rnonlem excelsum
:

non quod majesias evangelii dignctur reguli;^ oralorum subjici, sed quia quod in hominibus ni:

lilur

eloquenlia, hoc in Ecclesia

sua perficit

Sa-

ascende

tu ".

»

Vul quia

Christus in

aJlo

monte

pientia. Dicitur aulera evangelium nuntium bonum

^'Psal.7o.
*''

Mali;.. 17.

"

*'PsaI.8. ^^Malfh.Sl. Mallh. 10; Luc. 10.

*M
»»

•«
•*

»' Hab:»e. 7.. " Isa. 4^0; »« Act. 1. '" Canl. 4. ^' Acl. 13. 1 Pclr. 5.

" Psal. 17. *«Canl. T). *' Psal. 67. ^ *«PsaI. H8. Cor. 15. ''^ «' I Cor. 13. " H Cor. 2. " Gen. 27, /^. Mal. Joan. 5. ">' " Canl. f. «^ Jer. 1. Mallh. 10. Cani. 1. Matlh. .";. '" xMailh. 10; Luc «^ Judic. G. «» Mallh. 10. ^» Maic. 16.
<=<»

10.

;

109

MiTRALt:.
ct
niiije-

LIB.

111.

110
inde
'kI

anlonomasticp, ab eu qnod est bonum,

A

ad

iiifcros '',

Nedem Dei

*".

Incipicr.!,

ila-

!us quod est nunlius. Nunliat enira viiam piist mortem, requiem post laborem regiuim post serAiliiim'; vcl ab Evan cl Celos, ut quidani dicur.t
;

quc

se signare,

incipit a sup"iiori
r>id

pu-ti;

qu;i»
cju.^t

Pa-

Irem slgnilicat; dosceudil

iii!eri(»n

m,
1:»

riun:

dum

signilicai;

allalora».

a

sinistra

(lt\te!.iiu

sed idem sensus

esl.

Licet

enim

ali.T?

,Scriplurai

sinisira significal

infcrnuin, dexlcr»
fcl.iam

ca.'luiii.
.'>.d

(.hri-

bo.ium annuntient, tanien

ha*c,

Dominus
cavit.

praedicavit,

sibi

quam ore proprio numen Evangclii vindidnplici
sicut in

stus auteui ab infcrno asoendii

aita

puloqui«
«lui
r»*-

runi. Alii vero a dexlera siui.anl. in

.sini.-^train,

TiliilanlMr aiilem Evangclia

lorma,
princi-

Christus

veuiens a doxtera Patris,

diaboluni,
crucis
ot

\el pei
pi'S

mitium Sancli Evangelil
fxtv

;

est sinistra,

cruce penMnit.
:

Vcl ad nos

evangelislarum; vel

sequeniia ^ancti Evansoiiuitur
:

feriur clleclua
diL "',
>

«

Deus

iiiri!Mavit

caMos,

desccn"

gelii, et dicitur sequcntia,

quia

iniiium
libi,

ut doceret iios,
qua.>sito

prinmm

qin?icrc legiium

vel prseccdentia.

Respondel populus

Gloria
et

Dei,
lur

quo
^^
:

ctiam lcniporalia nobis adjiclenail

J)omine. In Evangelio
stra, scilicetquod

agitur de gioria Dei
vicit,

no-

et

ccce transi(us do dcxtcra scibcei

si-

diabolum
ascendit,

etviclur ad glo-

nistram. Dosccndit ctiam ut

nos de tcrra levaret

et ecce quod dc sinistra iransilur aJ " dexleram. Et quideni su))radicia iria lo«a |)olllre nobis majora pvomisil. Audiontes igitur Evangeexsig"amus, ct demum eadem iria Iribus digiiis cunilii meriiionem» nos ad ciientem vertimas, et prehendimus, quoniam tolam noslram ficiem, nn\clamamus in laudem Creatoris: Cloria tibi, DominCy Quod in Evangelio prajdicatur, et fessionem, audaciam, vel operationem ad Deum viquasi dicamus

riam

Dei Pafris

quod nos

redemit

et

ad ci.vlum,

:

iios credimiis et

sperumus,

nobis proficiat, nobis
:

vum

et

Irinum referimus.
ct

eveniat,
bis,

.sine

Une permaneat. Etexinde
populus
salutis,
»
<

< >

Non noinest,
et

Exindc iibrum diaconus thunlicat, Signal
culatur librum in signo, quasi dicat
Dei, hic est liber Crucifivi, hic
esl
:

oslihtr

Domine, non nobis, sed nomini tuo
«

IJic c.sl

inerit

gloria ^^

»

et ita

giorilicat
ct

Deum

liber

Pacifiri.

qui

ndsil nobis

Verbum
:

fecit

ledemActibus
''. »

Quidam vcro primo signant libium,
se

})ostca se, et

plionem plebis suae '%
apostolorum dicilur
<

juxta

quod
audit,

in

quidem

in

fronte el pectore
'^.

lantnm, quasi in
diaconus irichoal
inchoalioncm,
era<

EtgioriticaveruniDeura

utroque superliminari

Poslea

Cumque
pfofert,

biec dlcuntur,

tam qui

quam

qui

evangclium, quod habcL
vel per initiurn

Iriplicem

primo cum pollice fronti signum crucis

evangclii, ut /«

;>r//«rj;;io

Ver-

impohit, secundo ori, tertio pectori. Fronli signum
crucis impoiuiur, quoniam inironie sedes est pudoris el verecundia;.

bum, item

:

Liber ge?iera'ioms Jesu

Chrisii; vel pcr
ixl

P

cerlam temporis dcieiminationcm,
todecimo imperiii etc; vcl per In

lAnno qidntcmporc^
ci csl
:

Unde impuuicos homines apPer
lioc

illo

ubi

pellamus

eflVontes, quasi sine fronte.

crgo

sallem confusum lempus significefur,
sus
:

scni

quod

fronti

mus nos

signum crucis imprimimus, osteneisnon erubescere Dominum noslrum esse quod nobis a Judaiis
et
gentilibutj

In

illo

lemporc,

sci!icct gralix,
'''*.

de quo

Ecce
di-

nunc tempus accepiabilc
prophetiae,
et EpistoIiC,

»

El altendc quouiam
illas

crucilixum,
properalur.
sluni

im-

et

Evangdia per

Unde Apostolus

:

<

Prjedicamus Chri'"';

ciiones vel oraiiones inchoaniur, vel

concluduulur,

Dominum noslrum

cruciflxum, Judx^is quistuliitium
>

quaj in eis sa^pius iteraniur. In propneilis
sulifi
/i.s,

hs

clauil-

dem scandalum,

gentibus vero

saepissiine repctuntnr,

scili» el

:

In rliebus
In
;

nec erubesccre debemus, quoniatn qui eruLuerit Filiura in hoc mundo, filius erubescet eum ceram
Patre el angelis
in Judicio '";
,

et haic dicit

Dominns

oninipotens.

epi.^-iiclis

autem Pauli

ha3

clausulx frequenlantur

Fratren^
Ja:

in

hoc quod os

si-

et in Chrislo Jcsu

Domiuo

nostro.

In Epislolis

gnamus

et

peclus
ei

innuimus

qucd

Dominum

cobi cl Peiri haic parlicula frcfiuenialur,
Chariif.iwi. \n Evangeliis
iiivenilur
;

sciii( ot

cruciiixum

ore conlitemur, et corde cicJinjas;

corde enim
sio
fit

creditur

ad jusiitiam, c: oie conlesigilur iu pecloris
in

In

illo

aulem hx'c oralio sa^pius lchipore. Legunlur aulem evanul illud: Pailiud
^^
;
:

ad

salutem

'^;

signo

(i-

D

gelia

quandoquc tecundum hisloriam,
ad
invicciu
^',

des el

oris signo confessio,

fronlis

signo in)j:

slores loquebantur

ct

Maria
quan-

telligilur opcTatio,

qrasidicol

Signo rk:

ironlp,

Moadalene,

el

Maria hicobi
",I'ogoriLi!»i
'^'^

ct

Sulowe
:

ore el peclore; quia crucem Christi non erubesco
sed pra^dico et credo.
Quiuritur qualiler nos signare debemus, scillcet

doque secundum
sus in

ut illud
,

Inirauil Jelit

quoddam caclcilnm
et
vilie

Jn

quo
:

mentiodo,
quia
et

Maria
dua;

Murtha sororibus Lnzari
slgnificantur,

per quas

a sinisira in dexteram, vel ccontrario. Quidam volunt a sinisira in dexteram esse signandura ex hac
,

cnnlomplaliva

scilicel

activa,
in

ideo legilur in Assunipiione

beal;c Mariic,

auctoritale

"

:

usqtie ad inferos, regressus

Egressus ejus a Patre, excursus usque ad sedcn;.DcI

qua

est u»-ius.!uc vi!a2coi.<^.ui.unalio; qti.mJociue,

.secundui.. ;.ersOJia(^ul in j>?!o sancli Tiionr.ii
sloli dicilUi;

apo-

Chrislus enini a Palre venit in

mundum

'% indc

Inonuis unus

de duodeclm

**
:

«juan-

»*

Psal. 113.

"

Lur.

i.

"
6,

hvmno Vem.lkdcmpior gentium.
O:

•" Act. 41. '« Joan. 10,

l

Cor.
'=»

1.

•»

Lmc.
«»

{).

'

Rom.
1.

10.

'

.^mb/o-us

m

«3Exod'l'2.

«MlCor.

»«

Luc.

i2.

«»

Epftes. 4. =' Maic. IG.

Acl. et Hebr.
10.
"^

Luc.

Psal. 1/. joan. 20.

Mall.i,

;

;

III

SlCARDl CREMONENSIS EPISCOPl

\n

doque s^cundum paru ni ul in leslo Saiulce Cro- A fuerit virgo, vel malcr, vel :ii:a miilier, cnpili su hlrat homo ex Pharisais **, propler hanc tlaucis ptrponat aliquom painuim, si non liabet velainen*
:

sulau),

sicui Moyse:-, exaliavii
sic oporiei exaltari

serpontem

in
;

dein

licct

scrlo

*•,

Filium

Imuiinis

enim vitgo lasciviat in capiilo, tamen eiiam orare non dcbel.ni operla cesarie in signum pudoris anliquai

Ijoc enini

vtrbo passio,
;

cl in

crucc corporis

e\alut
il-

pranaricalionis, et subjectionis, et
Perlecto evangelio, debel

lalio lijjuratur

lud

:

quandoque secuuilum toium, Postquam consummati sunt dies octo ".
kjjilur
;

revereniiaj sacerdolalis.

unusquisque dicere
ciira

:

Denedictus qui venit in nomine

Duui auten\
reverentia

evangolium,
nullus

summa
:

Donimi ;
iectiones

vel
:

audiaiur

sedeat
liaculi

hoc

enim

Deo gralias; sicut posl alias dlcimus Dignum est enim ei benedicere et gralias
doctrina salvare
,

Anastasius
el

papa decrcvi». \elamina de \iroium
vtTO
sedcre
nisi
:

de

rnanibus,

agere, qui vcnit nos hnc
iius est ul dicatur
:

;

scd
cst

rae-

c.ipilibus

deptuianlur.

Cum
stare
tcs,

probii>cmus,

uec jacere

nec

dictum

est

,

et est

verum hoc contra quorumdam
quasi

Amen

quod

b.Treses,

tppodiare,

in nectssitaie,

permlilimus. Ercct»
jacent durrnieufori^.s

vel supersiitioncs, qui,

dum

legiturevangelium^con,

uebemus

sodenl dcsides,
ileLiles,
<iiiod

Iradiocnies dicnni

appodianiur
igilur

siaul

pugilos.

hal nobis quo«i

Falsum esl. Yel amcn quasi Dominus in Evangelio polliceiur
, ;

Ul

inuuamus

sunms

fortes

pro defensione evangdii B debet et quilibet post evangeiium se signo crucis pugiles Jesu Chrisli, dum legitur munire conlra diaboIum,qui, evangelio lcclo, conerecti,

evangeliuDj, stv.'u>
csi nobis
ci i'.jcii.;.>

scienies

quod
ei

«

noa
"*;

fesiim insidiaiur, nc capiat in

nobis sermo.

Mu-

aJversus cainem

sangui»

niauis ilaque nos

signo crucis, oe

rapiat lideni

nem
er,

,

sed

awveisus piincipes et poiestaies
,

passionis, speu) evarigclicie promissionis de corde,

omiMS apfodiatio removeaiur eiium baculi deponantur, non bolun: a caleris vcrum ctiam a
ut

confessionem de ofe, audaciam de fronle, vel opere,
neve per zizania b«resis corrumpat
rectje

cauioribus.

in

lcge
in

pnecipielatur

*',

i:{

edentes

pviedicatiocis
,

'.

semcn Diacoims sutem, postquam
in nobis
,

agnuni baculos

n»anibi:s baberenl; qifoJ repraesi-

se si^naverit
iias

librum tburificat

et osculatur graet

sentant cantores, qui lenenl baculos in missa,
guilicantcs
lestis

agens Deo, qui nos orare docuit
tlias
,

pacem

dedit.

quod qni ad
cl bacniis

palrianj icsiinant, esu coeiu esi

Post haee,
gtliuni
ferl

episcopo

et

ad osculandum Evan-

Agni

contra hostcs,

Scriplu-

aposioli
',

rarum
raliler

sonienliis iiidiijc^Jti contra dseirtones.
cnis;'. jw^r
;

Gene-

Christum reversi suni

cnlm a praidicaiione ad non sibi, sed ei gralias de

Lacilus lcgalcs inlelligimus obser•

miraculis et proreclu psa^dicalionis agenles, quera

vanlias

spiiituaUler pcr baculos cintorum, sen
,

lenlias Scripliirarun:

vel doctrinas pra^dicatorum;
in
piii^senii

C

constel nos et orare docuisse*, et nobispacem dedisse
'.
,

Deinde, facit episcopus sermonem ad poaliqui eliam

per cvan^elv^ao^ erto praedicaiioncp.}

pulum
forte

ante evangclium

prGcdicant

,

k^alcs depOof.imus observantias; et in fuiuro,cuni veriiaieiii coir.preberidciaus evangelicam , evacua*
bunturiisgua^ doctoiuiij, quia icienlia destruetur^^;

ex prava

eonsueiudine

laicorum

cantaio
praedicat
est

cvangclio recedeniium. Yel ideo congrue
ante, el congrue postea,
eYaiigeliura populo
;

quoniam expositurus

velbaculcs dcponiifius, ne judaizare videairiur, qui

anie ergo pricdical, ut legen-

capul Christi arundine percussoruni

*".

^el bacu-

dum

inieiligentGS

avidius audiant; postea pr.xdicat,

Inm deponere
injurias

est

ob perrcclionpin evai:gelicam
ser-

utlecLum

iuLeliigentes

memoriter tcneant. Theolo-

non vlndicare, sed Oomino vindicJam
:

gius tamen poslea prsdicatur, quia Chrislus post-

vare, unde

i

Mihi vindiciam, et ego retribiiam°°,j

quam populo

per apostolos innotuit, idem ipse po-

et in piincipibus ant in lerretiis susteniaeulis

non
va-

puiis vocc propria pr*dicavit,

unde eiiam pnedicat

conlidere; quia

<

vanitas

vanitatuiQ

,

ci ojiinia

episoopus^ qua) ei docuil Cbristus, scilicet poeni-

Dilas".

>

Non

cst

opusJmmano nuxiliOjdum
el ejus

pritsio

leniiam et similia. Post pritdicalionem cleius canlal
;

Cbrislum habemus,
ponunlur,
jui
.'fcl

vocem audimus. Simivircfum capilibus de•*

Credo

in

unum Deum

;

quia quod diaconus le-

l.bus rationibus velamina de

D

gii,

cpiscopus

piijedicavit, se

credere populus assemiiites accele-

scilicet ut Judaiis dissiraiies viileamur;

veral. Ueclus ordo

quo rex vocat,

Ciirisli

cajmt corona spinea conleveiunt

rant. ISon

tamen

quia

pitcsens

evangelica praedicalio abstulil

sed in festis

omni missa cantandum, illorum, de quihus in Symbolo fit aliesi in

vflan:ina legis; vel quia fulura vcrilatis cvangelicn
coinprciionsio auferet ajuigma et
DO.stris •'.
i

qua mesilio,
in

el aiiquid

sonaie videtur, ut

in Natali,

squamasab
.

oculis

Circumcisione, Epiphania, Pascha, Ascensione,
in fest''
;

Nunc >idtmus Deuni
>

quasi per specu-

Penlecosle,

Omnium

S.-^nctorum ei singulo-

ium incenigmaie, tunc autem
faciem
aitente
'^'.

vijdtibinjus facie

ad

rum

.^posioloinm
in

et in oniiiibus feslis beaiae

Yirfesti&

Vel caput deiegimus, innuenles

quod

glnis,

die Taiistiguralionis

Domini

,

in

verbum Domini audire debeamus. Ideo
nun debenl audire caveJiti

Sanclae Crucis, el in omnibus Doininicis diebus, et
in fcslo
pli
:

dixi vinirum, quia mulieies pile rtvelalo,
••^

Sanct e Trinilatis,

el in
;

Dedicalione tempcrti

propier
s"

pomi

pudorem, Licet
'•*

in aliis

vero nequaiiuam

maxime vero
Marc. 13. ' Luc. 8.
^*
«

Jwan. 5.

o2, Uom. 12. 10. •Matlh. G.

Num.2l. ^' " Eceli. 12.
»Joai. 14

Lnr. 2.
''
.l'>aji

Ephos.
»5

r>.
-t.

"
9.

Exod. 12.
''' i

^MCor.
'

13.

''^

Deut.

11).

A

Cor. 15.

i

Cor.

11.

Luc.

, ,

*

^^^ 113

MITIULE.

A

L\n.

\l\

***
'.i.

qnoniani so«et ad Resurrediouen ei PctJtPcostcn,
boles nova reddit in iripudio,
qurt^ didicit in
cat<!-

oblaiirix-s

i,ui*«.

uiuio
--' vel

viuilos

lare ausla, ct r.-..poncnl supcr aa ol?C!um offerlorium Quarlum orndum offerlori >

cbismo.DuUiaiurdefeslobeaiiJoannis Bapiisiai. cantanduni Aiunt quidani quod iu ejus festo sit
vel quia
in

.«•.....-v. offercnda

.....„,. n,.n*l in«.iDit ^ vocaluv, quod i:icipit a

Dominus Dommus to-

ejus nativitate
in

meniorala
fit

fuil

rjnir^ti

ralivitas, vel quia

Symbolo

meiilio de pro-

i.upcr ad opcbiscum ". Consucludo est quod cum Sic, seojndum rarios inKredlmur, fos salnrcnms. faquosLta!u,'cumde uno olfieio rd aliud transiium

plieiis; hic autem est plus

quam

proplieta

^

Alii

oradicunt aliter. Dubitatur eliam de festis propriis toriorum, et quod aliquorum consueludinisi cst in die proprio

quidamvocimus, saUiialiouem pnemiltimus.Unde salulalione coUect» lunt quod sccuuduui oflicium a
incipiat,tertiumabovat.gelica,Muartumhic, quinlum
a salutatione pacis, a salutaiionc pnrfaTionis, sexlnm

non omiilere

,

sed iu oclava

si

cam

ceiebraverint subticere, et est liocSymboIum synsyml)olis odi ConstantiRopoUlanac. Quatuor auiem

seplimum
bujus

a

saluUlione

completionis.

Inslitutio

ofticii

originera traxit a

Moyse

et a

Chi

islo.

saNam Moysi de monle descendcnti et populum nunc utitur Ecclesia» videlicet Symbolo Athanasii, muuera obtu^. et lutanti et oranli occurrit populus, ^ lutanii ei orann m. u.... r-, hiereticos, Ananos quod composuit contra biereticos, Arianos scilicet descendent. et turban »-, sic Chrisio de montc Quicunque vult ^alvus esse ; item Symbolo Ililarii ^ lit trad.lioms (ut secundum bonum morem anl.quai quod composuil in libro de svnodis, undo in synou.)a et pro ipsa orant. , est credibile) salutanti dis legitur lotum, vei es parl^ ilem Symbolo apos-

:

,

;

,

tolormu, scilicet

:

Credo in

Deum Palrem ommpolen^

cum

floribus

occurrit

-

;

s.c
,

H^^scopus p(>puU
ora.is
.

m

Symbolo Co.islantinopolitan^ synodi quod svnodus composuit, sed Damasus papa ad missam canta.i instituit, in quo dum cantalur
tem
;

item

salulat

per Domiuus volnscnm
et
;

n fd

c-

citala stabilis perseveret

:

Kt komo faclus
quod,

est,

hominem iactum

et

genua fiectimus, quia Christum pro nobiscrucifixum adoramus;

cun P^P^"; spmln tioni responde.it: F.i cum ";;;« '^^^^^^^^^ ad orandum .nv.lat d.cens U sacerdos populum

^m

dum

cantatur. evangelium
singulis a

cum

incenso dc-

i.os

mus, Hic apud Gr.^cos orat.o ^^/l"»^"''' ^^^ ^^^^^ cant.cum «^^ ent.um populi pra^cedit oblat.o ct
ac
si

ferlur, et

subdiacono ad

osculandum
Christi per
vilan. ex;

dicat populus

:

Credo

et fidem
,

^'^^^.^^^^^^

aperium porrigitur quod ab codem clausum ante
portabatur
;

fessus

sum

hilariter

quoniam
et

aposloii

Verbum
vita. in

,«und..m portaverunt
stiterunt

\

et

Odor

pacem ^to.T.am declaraverunt et sic ades e.ngelica,qu. prius in lege IVeratclausa, C nunc paiuit manifesta. Porrig.tur autem maxime . Vobis datum est «osse dericis, quasi dicat eis ». , Symbolo cantato, se quimvsterium regni Dei libet sigrtat quia verbum est evangeUcum. Hoc es. Verbum abbreviatum. quod fecit Pominus super lerram, et sicut alibi dicitur. quod veuit super tilios Del '». , Gene.-al.ter quidem in omnibus vervt i. ^i Ibis evangelicis debemus nob.s .mpriraere signum

\

'^]'^'^' f''^'''''''l''^^^^^^^^^ lege.n Et altende quod secuudum ^^^^^^^^^T^ animalibus ut ^ej» "^^^^ lus offerehat de 'J^^ agnun. et '«^"'^^^^^^^ et vitulam, de greg.bus
,

lum

»'^;

nosua l^^^^^.^^:^^ quod
diceDaair
,

-

i

offerebatiir

;

aut v.ctima, eo

.:.v,^i an nM

v-.nr.iohinucDa
^

:

«ur; genlilcs
et

aulem

!,«sl,..m

=>b

bo

bus ^incend,

;

»PP^"»'«;'- «";"^« s.m.bm pa em, . q»e ^e siccanialeria, ut de Nu»!». " >"" oblatio; quandoque

victimam ab

host.bus v>ci,s

dicebalur
et

1

oleum. et dicebalur l.ban.eu A.mna iicet ad Christum i^erl.neant omina, ucti.».
-

»W

'O

q.^

allego.ice, suui

crucis, sicut in fine

fMloria
.

in excelsis

Deo; Credo
,

m

n o unum Deum; Sanclus,
et ia

. sanctus, sanctus

;

n, Paler

.* 'ustitiae. Nam vitutarnen nob.s signun i .,." ^„ ^^„^^-,.- v:.,jlam vir.htor exercere. \.iuiaiu i.im oueiie cai lum nflerre est iustil.am
»
.

^^

j

^^.....nm^nn^if^rrare

nos.r;

Hne

....... Ma,.,ca, ... ..

mUlU,

ea ratione,q..a superius dix.mus. .n fine

^Zn^TZ:!:::':^^^^ Ag""™
» "^'-^

evaRgeliorum esse signandura. Unde simili ral.one sicuievangclinm. ita et hsc debcmus s.antes «"dire.

.11^^^,

abstincre.

H^dun.

et

cap.am

D

Symboio cantalo. aute

el

dum

cantatur, ah-

«eccaiorum humililer poM.itcre. ^"'Tl.i^us oastitatem.incolumba simplicilatem , vel sapicliam , in pane cl,a.ilatem,

In tnr-

""«";.
'
.

cubicanlat populus ifj;.ie€/mon; quoniam post-

.'°.

,.
.

quam

Chrislus et apostoli pop.ilum docueruni. lide r r r recepla. laudes Deo dederunt". quas forsitan re-

1«, co„
ripiiiii ani ricoiniam.

i„ t,,u,.e
j

oiationem ;in oleo misc^

in vino lustilia; uiscipiii.J"''

^,.,..„ ,.„,.„ii,„„,

prssentat
tius

Svmboli melodia suavissima
:

;

vel

po-

Ollerebai a..le,n
cet legale

pcpulus scple.n ex

«^»»/'^

=_

Cantavimus et non saltastis , auditor evangelii alac-i mente et jucunda et salUbili voce oslendit quam bene evangelicam doclrine objiciatur

et >^<>1»"'"'';^"; actione, do..a. pro grat.arum .^^^i.^ Sacriftcium lcgale ^^mU

sacriadum

^XTJsU.
,,^1 ^3,

„am

retinuit.

.J-

P
,^^^^^„^
;

^^2'„,Hu,t.. quodsponte ^„,, „,ercbatur pro tra..s-

M
.

QUARTA PARTE
.

.. M,ss.F..
sacrificium jusliti»
11

eressolegis mandato

pro g.atiarum

act.o..e.

«t

^

Acceptabis

.

Don.ine

,

.

,„,,. quod pio

vi".ori-> ^ ivio' i-

«t cl t.innipho.
1>

Dona

su,.t qua; oflc-

**

.Matt...il. 'Ma.c..6. Exod. 55. '' Mailh.21.

Cor. 2.

Luc.

8.

" Kom.

9.

-Matth.U.

"

P-L

50.

"

Kutb. 2.

n5
rebaniur pro ornalu lempli
lis iiirirnuiaiis
;

SrCARDl CREMONENSIS EPiSCOPI
vota quae

116

pro pericuid

A

liilalem Israelilici populi offerenlis donaria ad aedi-

aul
:

belli.

Holocaustum,
et

est

to-

ficium
'*
;

taberuaculi ", el eliam

Salomonici templi
et

tuni iiiceiii^um

Holo enim totumy

cnuma

inler-

ve! eliam

ad

recolendum laudes

pra?conia

pretalur incendiumy «ifferebalur,
niis lolus, aul vitulus

cum

in altari

ag-

Paraiipomenon
volis,

*'

incendvbatur. Hoc dicitur in quod obluieiunl principes pro

puerornm cum p«;«lmis et floribus occurrenlium Christode monte Oliveli descendenli ci ad crucis
paiibulum accedenti

"

;

vcl polius ad

designandum
iii

pro spontaneis, prc peccalo, pro regno, pro

clamorem

mulieris, id est Ecclesiije,
**

quai legitur
Christo,

sanctuario, pro Juda. Ritus Synagogie transivit in
religioneiii

Apocalypsi

amicla
;

soie,

scilicel

queni

Ecclesiir,

cl

sacrilicia

populi

carnalis

induit in baplisnio
est

liabens

inulaia sunl in observnntiain popuii spirilualis Christiani.

omnia muiabilia calcans
capite,
id est

Ijaque sicut
ille

Moysi

de monte descendenli
pulpilo venien-

stellarum in

luuam sub pedibus, Id et coronam duodecim choruni duodecim apo;

populus

diversa dona ad faciendum tabernacu;

stolorum in sui inilio gestans
clamat, parturiens crucialur ut

;

habens
pariat
;

in

utt-ro

Jum offerebani "
li,

sic

episcopo de

clamorem
ct

diversas oflert oblaiiones, alius

aurum,

alius ar-

cujus parturieniis, id est

salubrem Dornini

utia-

tum imitaturoflVrenda per suum gravem et grandigentum, alius aliquid de B soRum canlum, quaj neumis dislenta rum offerl magos imitaiur qui aurum Domino obet versibusfetQlerunl '• qui argenlum offerl ens sequilur, qui cundata, quantumvis longa jubilatione, quod sipecuniam in gazopbylacio posuerunl '^; qui aliud gnilicat uon salis valei exprimere. Susceptis oblaBarnaofferl, illis associatur, qui, per Paulum et tionibus, sacerdos qui, secundum quosdara, hucusque praedicaiionera omiserat, eiiam hic recte prajbam, neccssariapauperibus Hiorosolymam transini*'. Offertur quoque legale dicat, admonens populum ut se futurifcimmolationi serunt sacrifitium in dignum exhibcat. «lecimis elprimitiis, voluntarium in spOiilaneis obalia substaniin.

Qui au-

;

lalioriibus.

Pro peccalis,

dum
;

poenitentiis redimi-

CAPUT
«

VI.

tur

;

pro gratiarum

atlione,
offorlur

dum

pro aliqua col-

DE QIINTA PARTE MISS.€.
Chrislus iniroivit semel in Sancta ".
*

laia gialia
licia

quidquam
iii

doiia,

dum

in sedi;

Sacer-

ectlesiaruni vel
periculis

uiensiliura confertur

vota,

dos ad altareingressurus de immolationc disponit,
prius

dum quod

voverunt, exsolvunt. Holo-

manus

lavat,

quia Dominus, anlequam pss"^
,

caustuin offcrunt, qui sieculum derelinquunt el sua

surus Hierusalem ingreJeretur

pro nostro amore

paupcribus dislribuuul. Et sicut aiUiqui ex edicto
levis
'^

lacrymas

fudit, ut in Lazari suscitatione inijoiuit";

in Hierusalera in cerlis solemnitatibuscon- (^ sed etiam priores sacerdotes immolaiuri, se in laveniebant ei offerebant, scilicet Pascha, Pentecoste bro lavabanl ^**, quod mundilicm operura et nostras
ei in festo

scenopegiarum

;

sic

ex inslitutione

saii-

lacryraas tigur&bat.
stri,

Praeter hoec offerunt et raini-

ctorum Pairum justa facultates
Natali

offerre teneiuur, in

qui significant fideles pugiles, qui sub Anle-

Domini.

Pascha
iil

,

Pentecosle

et

in

festo

chrislo, per diversa
offerent bolocaustum.

tormenla
Sed in

,

se Chrislo

vivum
antea

Omnium Sanctorum,
sacerdoies
;

inde sibi viclum

habeaut

altari

sindon

debent enim oblationes in usus verti
vel
in aliud,

praeparaiur,

ut sicut a terreno est
sic

castigalus hu-

sacerdoium, vel pauperum,
aliaris pertineat
ferri

quod ad
offacit

raore et suo nitet splendore,

sacramenlum. Prsterea debet

castigetur a carnali cupiditaie et

mens offerentium coram Deo niteat
al-

ad emeiidum cereum Paschalem, quod
Gallicana.

simpHciiaie, Aliqui lamen prius offer«nt, et in
tari

Ecciesia

Coliationes et consorliales fa;

disponunt, et prius a populis oblaliones

acc;-

cere dcbent ad

emenda luminaria
si

alias, ul

qui-

piunt,

quos de pane verbi Dei reficiunt. Sed hic
ordo potius desidiae vel
:

dam
sunt

aiunt,

non tencntur; sed
;

fianl,

sponlane«

esl, ut credo, prdeposlerus

oblaiiones

quod autem alicubi sepuiiurae

ignoranliae,

quani alicujus castilate peritiae

ordo

veiiduntur, et pro

campanarum
est,

pulsatione donaliout

namque

reclus est quod prius

verbum

audilur,

nes exigunlur, peccatum
ac
si

quidam aiunt

,

D

secundo exponilur,
lioni

tertio creditur,

quarto exsetu-

sacramenla Ecclesiae vendereulur. Et primo
viri,

mandatur

;

nara fides est ex auditu ^\ et fides

quidein offerant

qui Jortes

in

Christo desi-

per dileclionem operatur
slri

gnant, scilicet mart^res, qui in primitiva Ecclesia

panem, vinum

et

autem miniaquam. Haec est enim hujus
^'
:

oflerunt

dura perpcssi, Christi victimae occubuerunt; deinde
feminae, quaj
fragiliores designaut, scilicet confes-

sacrificii

terrena et

materialis substanlia

;

esi

et

alia divina, scilicct

de qua

infra dicemus.

Paneni
corpo-

sores, qui tempore pacis

Domino
clero, ad

laudis hoslias ob-

et

vinum

oblulit Melchisedech ",
^^
;

oblulit et Chriligura

lulerimi.

Dum

sic

offertur a populo, offerenda vel

slus in coena distipulis
ris,

sed
:

illic

ollertonum cantalur a

designandam hidato-

hic subslantia

veritaiis

deoit
in

enim corpus

Uritatem offereniium

:

«

Quoniam hihrem

proprium de Virgine sumptum,
diraus

quod panem cre-

rem

diligit

Deus

-';

>

vel

ad memorandam jucun-

transsubslanliatum. Hoc itaque sacramen^

»MI Par.
»• 11

2.9.

Cof. 9.
^''

"

' Exod. 53.

Exod. 55.
»»

*^

II

Exod

50.

Rom.

'» Marc. 12: Luc. 21. " Hom. lo; Gal. 2. «» Exod. 54. Matth. 2. *^ Mallh. 21. « Cap. 12. " Hebr. 9. '' Luc. 19. " iozv.. n Par. 2. ^* Gal. 5. '» ^* Maiih. 2G. Gon. li. 10.

»«

il7

MITKALE.
idciroo
fit
:

I.IB.

ni.

418

tum

e\ panc,
«

qiiia Clirislus se p?.neni

A

sanguincni iransil; quia pasclialis Agnus pro nobis
occisus
*^,

asserii, dicens

descendi

"^, s

Ego surn panis vivus qui de cijelo i Panem angelotum de quo dlcilur
:

carncn^ noshani

a

niorle rcdeniii, ct

sanguineni
suil
lat a
'',

fundens,

pro nobis aniniain suam po(iu;e
iii

manducavit homo

'*.

»

\el quia sieut panis confi-

el

animam

noslrain

sanguine habilicet

citur ex muilis granis, ila personale
sti

corpus Chri-

crinnnibus cxpiavit ^^^El atlende quod,

exmultismembris,etgenerale, quod est Ecclcsia,
tliecis

sint duu? specics,

non lanicn sunt duo
cHicit

sacrificia.

cx multis iidelibus ". Giana ve;o dc
flogcllis

suis

Liiilas

onim Vcrbi uniUitcm

sacrilicii. IIoc

exculiunlur,
e.\

arcfacta inler duos
farina
facl?,

lapides

conleruniur,

quibus

aspergitur

enim illud pallium, quo Noe lilii contexcrunt ^', quo Chrisliani Chrisl: ebrietatem, id est passionem
esl

aqua,

et

Gompastinalur; inde panis faclus in clibano
in

sub sacrificio tcgnnl. Panis

iste

utrum dcbeal csse
Bcata Virgoprai-

candorem muiatur. Ita miltitur, qui decoclus (>hristi nienibra, \el Chrislus, nobile granum, de < iSisi granum frumenti cadens, elc. ^* >, de quo
:

de azyino vel frrmcnio qu;cstio cst i^ropler Gricco-

rum

impc.rlunitatcin

;

aluiitcnim

:

gnans fuitde Spiritu sancto, recte ergo per fcrmentatum significamus Dominicam incarnationcm, propler virginei ventiis

Iheca, id est comilatu
stibus separalus,
gentii)us quasi

aposlolorum gladiis
;

et fu-

oppral>riis arefaclus

a judscis et

lumorem. Uespondeo

:

Non
ncc

of-

duobus lapidibus flagellatus, a reiiarabba quasi per cribrum sequeslratus, proprobo
prio sanguine conspersus,
sionis

ferimus

in

sacrificiinn Virginls

utcrum,

ad

transsubslaniianJum credimus uterum nccessarium,
sed lidem et Dei vcrbnm
lur, et
;

cruci

configitur,

pas-

qui enin: manibus opera-

igne decoelus
'".

in

candorem immortalitatis

verbum

dicit,

sed non credit, est asinus ad

coriverlitur

lyram aures arrigens, sed canlilcn;e melodiam non
intelligens
:

Fideles quoque de tncca vcleris vitae flagello prxdicaiionis excuiiuntur, arefiunt poenitentia,

unde qui

Yisi))ilem

panem comedii

et

duarum

invisibilem non credendo expellil,
dit
;

Christum. occiet quasi

legum cuduntur doctrina, cribrantur dum ab infidelibus segregantur, consperguntur aqua bapiisraatis,

qiiia

vilam a vivilicando sejungit,
laniat
sacrilicii.
"".

mortuum corpus
iis est,

IJnde reus est

compastinantur vinculo

charitaiis*'*, in

caniino

corporis el sanguinis Domini
quae
sic in

Hcec vila spirituavita

tribulalionis excocli,

candore innocentiai perfun-

sacrilicio

absque

anim:ili,

duntur ; et ad Dei iraa^inem reformaniur ^* ; hoc sacramenturn. Ideo fit ex vino quia Christus se vi-

sicutlux solis sine calore,

DObis repraescniatur in

opere lunae. Item
daizare
(^
;

ait

Graecus:

Azyma

offerre est ju-

lem

fccit

dicens

:

t

ego sum

vilis

vcra

^^

;

»

vel quia

si

ergo hoc Laline nguralivura observare

sicul

vinum

conticilur ex mullis acinis, sic partiale
et generale,

contendis, judaizas et in reliquis, in circumcisionc
et sacrificiis.

corpus Chrisli ex multismembris,

quod
eli-

Respondeo
in

:

Et quidem azyma

signifi-

estEcciesia, exiiiuitis fidelibus. Acina in prelo duo-

cat
'^^.

ul

epuiemur

azymis

sinceritalis et vcriiatis
rei

bus

lignis in lorculari pi
;

emuntur,

el in

vinum

Non lamcn
:

haic

tam neces^arise

abjicienda

quantur

ita

membra
;

Chrisli, vel

ipse Christus

est figuratio

non enim

cujnctas legis

consuetudi-

duobusligniscrucispressusest, excujus lateresanguis fusus esf^s
fideles

nes significalivas

abjecin.ius,

sed quacdam

adhuc

quoque
ct

in iribuiationibus,

eti«m aclualiter celebrantur, ut eorum significaia

pressurismundi,calcantur,

sanguinem pro Chri'

opportune
lur
:

ct

importune nostris sensibus ingeranallari,

stofundentes, ipsi per passionem incorporantur.
liuc

nam

templo,
in

'candelabro, thuribulo,
et

azyma offerendum probat Lalinus, quia Dominus legem adimplens azyma benedixit, fregit et dehoc ergo quod aqua vino miscetur, intelligitur quod « Iloc facite in meam commcdit discipulis diccns populus sanguine Christi redimitur, vel quia re'^^ » Secundum vero legem non erat morationem demptus est sanguine passionis et aqua baptisma^ fermenlum offercndum, juxta illud « Non immo sine altero transsubstantietur, lis. Utrum alterum labis super fermento panem hostije meaj ", > et alict in quid aqua iranssubsfantietur ? Si transsub< Septem diebus azyma comedeiis "*. > Undc bi stantianiur, quomodo est? Sed exploratoribus theosit
: :

sacramenlum, sicut Alexander papa decrevit, quoniam aqua de lalere Christi exivit fitex aqur. *'% velquia aquac multie sant populi multi ". Per
;

oleo,

plenilunio,
in his

pascha ulimur,

similibus

;

nec tamen

judaizare censemur.

Quod

igitur

:

logis,

quos iabor exagitat inquirendi, ad pnesens

Paulus
in

:

t

Epulemur non

in

fermento malilioe, scd
»

rclinquamus,
tis, et

cum

ct

de his eiiam alibi super decredisputationibus. studiose
tra-

azymis

sincerilatis ct veritatis"\

ulintor Chri-

in

thcologiie

ctaverimus. Scimus tamen quod nec populus sine

stum, qui de massa- pcccatrice carnem assumpsit sine peccato, velut azymum de fermenlo, et intcr

sanguine salvatur, nec,
sterium agitur.

nisi populi

causa, hoc

myin

Christianum populum, qui per
nihil sil malitiai vel

aquam

figuratur,

corruplionis,

sicut in

azymo,

Panis

i;ste

sacraroentalis in carnem, ct

vinum

intcr fru.meutum et

aquam

nihil esf

alienae confe-

«»

II

47.

3^ Psal. 77. Joan. 6. ^» Joan. 15. j. Cop. fi «'^ ^» Gen. 9. l Cor. 11.

" Ephes.
"3
«^

et Col. 1.
^'
?J.

Joan. 10. I Cor.

'^" Col. 3. 27et 28. " Apoc. 17. ^^ Exod. 12. " Joan. 10. ^^ Eevit. „. Ibid. «2Exod.23. ^'^ Exod. 12 Deut.16. »M l^aHh. 26.

58

Joan. 12.

^^

Mallh. 26,

;

Co)'. 5.

119

SICARDl CREMONENSIS EPISCOPl
lum

m
••.

elionis. Pafiis hic in ir.oJum forniaiur denarii,

A

paienam cum

calice porlavit,

quia panis
esi
'^
;

vitae

Christus pro ilenariis Iradilus

passione bajulavit

quando crucem cum Primus canlor ofleit oblata

lum quia idem Tersus denarius iu vinea laboranlibns in pr^emio dandus esl *•. In hoc pane sjepe scribilur imago et nomen iinperatoris quia por hunc panem in iniaginem Dei reformamur ", et nomina noslra in Libro vilai scribunlur *•. Est aulem hic paiiis a sacerdotibus formandus et co;

cum
tiva
in

fanone, et vinum

cum ampulla

;

quia

primi-

Ecdesia dc Juda^is suscepit, fidem pnssionis

devotione nieniis. Et vide quoniani oblata non

nudis manibus, sed cura fanone candidalo offertur;
quia Cbristi corpus tantum ab his digne suscipitur,
qui carnem

snam cum

vitiis et

concupiscentiis cru-

qnendus, sicul

el

in

mensa poneiidus, ad

insiar

cidxerunt

^*.

Alius canlor oITert

aquam,

et

diaco-

panum, qui
cebantur
•*

proposilionis et sacerdotales eliam di;

nus eara vino miscet
geniililas,

ct offert episcopo.

Hsec est

el

licet

Christus semel credentes sua

quse

suam

ohtulit rauUitudinem,

quam
cali-

luorie redemii ", lioc

tamen sacramentum Ecclesia
illas

Chiislus in sua passione obtulit Pairi Deo; nosler

quoiidie necessario repeiitob

causas,

quia in

auiem ordo
cein et

liic est, scilicel

quod subdiaconus
ct

\inea laborantes eo

quotidie reficiuntur •% el ul
et nl

paienam cun^ pane

vino oUeral diacono,

neopbyii per illud incorporeniur

memoria pas-

diaconus aulem oblala ad manus perferat sacerdotis, vel

sionis Christi quoiidie nientibus lidelium ad imi-

quod apud

diiigentiorcs

fit

,

omnia

in ipso

tandum
nus
:

intigatur.

Ideoque dicitur panis quotidia-

disponataltari; lex enim,
ticat,

quam subdiaconus
sacrificium

sisni

Sicui enira olim fuit necessaria ejus in carne

boc nostrae

saluiis

solummodc

pneseniia, quae mori posset, sic et
saria

modo

est neces-

praifiguravit in Melchisedec

'S sed per evangelicam

ejus
;

in

sacramento pra?sentia, qua mandu^
:

traditionem, qijam significat diaconus, ad aUarc,
id est

cari possit

quia dicitur

i

Nisi

manducaveritis

ad sole.mnem ritum pervenit Ecclesiae.
solus episcopus

camem

Filii

hominis

el

biberitis ejus
»

sanguinem,

Quod
ficat

aquam

raiscct vino, signi-

non habebilis viiam in vobis '^. dine a ministris est offerendum
:

Tali

awiem or^

quod solus Christus populos redemit sanguine ^* quod sacerdos oblata in altari deponit
:

Primo sacerdos
{?reditur

lotus et sacras vesles indutus in-

super

cuccm
affixit.

in consecratione

altaris

cum

chri-

sanctuarium, perveniens ad altare consecratum. Hic esl Cluislus, qui coenaculum grande stratum est ingressus cum discipulis coeRalurus "
;

smaiefactam, hic est Chiistus
cruci

qui carnem

suam

Quod diaconus calicem
laterc miltit,
el
^».

cura vino, et

aquam indexlcro
gelium,

hoc

est

quod Evan

et vide quia Zacharias papa instituit, in reverenliam sacramenti, ne quis ingrediatur s.d altare cum baculo, ne quis etiam capile velalo, et ne quis missam celebret absque sacerdoialibus vestibus conse-

sanguinem

c

Christi

disponit,

manasse docet hoc est quod Evangelium Chrislum,

aquam de dexiero latere Qund diaconus corporale
vel

corpus Christi, imo totamipsius humanliaiera plene
describit; corporale

craiis, et nisi in altari tonsecralo.

Postmodum
nil;

corporale diaconus in altare disposubdiaconus vero calicem portat in sinistra,pa-

quia, sicul

enim corpus Chrisli siguificat; corporale de puro lino conlicitur, et
in

multo labore
sti,

candorem

vertiiur, sic

corpas Chriiii

lenam in dextera, et desnper corporale, unus can-!torum oblatura cum fanone, et vinum cum ampulla. Aiter vero prsebet

de uiero Yirginis per niultas iribiUaliones
lr?.nsivit

gloriam

resurreciionis '*;

vel

significat

aquam
aqiiair.

vino miscendam,

ipsius corporis IribulaLionem,

munditiam
;

el

glo-

ad uilimum archidiaconus
cera offert episcopo.

fundens

in cali-

riam

;

vel significat

ipsum Christum

quia, sicut
finis

Uxc

est

quarumdam

Ecclesia-

corporale comiilicaiur, ut nec initium, nec
appareat, sic ejus

ejus

rum consuetudo

:

subdiaconus

est Christus, calix

divinitas inilio caret, iicc finem

passio, patena crux, sinistra priEsens vita, dextera fulura, corporale Ecclesia, unus caiilor Judaicum

habet; et sicut cblatuin adjungitur corpoisle et ponitur in altari, sic caro juncia
cruci. Yel significat sindoneni in
^^

divinilali

affigilur

populuni significat, alter gentilem, ampulla devo • tionem, oblaia corpus, vinum sangoinem, aqua designal Ecclesiam, archidiaconus Christiim, episco-

qua Domini cor-

pus legimus involmum
tuit sacrificium.

^'

;

ideoque Silvestcr insiiin

pus

Deum Patrem. Ergo subdi^conus
;

caliceni porin via bi-

lat in sinistra

quia Christus de torrenle

panno liueo celebrari. Qui vero duo corporalia ponit, duo signmarocat linleamina, quibus Joseph corpus Domini
allaris

duntaxal

bit «% id est sustinuit

passionem
illum

in

proesenti vila.

malibus conditum,

iiivolvit '•; vel

per

unum mul-

Patenam
pter

in dextera, qiiia pervenit

hoc enim
:

exaitavit

ad gloriam, proDeus *\ De super

liplicatum, muliiplicem, id est multis modis declaratam Christi humanitatem, per alterum multipli-

corporale

ejus
;

enim passionem Ecclesia non de-

^^em laborem ejusdem.

sinit imitari

corporale enim

muuo
etiara

lauore candida-

Sacerdos

dum

sacrificium thurificat, petit ut ejus

lur, et Ecclesia per

multas tribulationes conformanoster Chrislus

oratio super passionera

Domini facienda dirigatur
in

lur Chrislo

''\

Subdiacouus

ad

aures Divinitalis

"

odorem

suaviiatis

;

vei

••

Foan. 6.

»'

R.
^' i».

"
'•

Matth. 20. Gen. 14.

«* Luc iO. «» Exod. 25: Levil. 2i. " Hebr. Matth. 26. "Matlh. 20. »MI Cor. 3 •* Joan. 6. " Faic. 22. «« Psal. 109. ^'Phil. 2. "Acl. 14. ^* Joan. 49. '"Gal. "* Apoc, 5; Isa. 55. "Joan. iO. '' Maiih. 20. '' Matlh. 27. '' Ibid. '' Psal. 140.

;

ni
stgnificat

MITnALE.
quod Chrislus pro
'^, et

A

LTB.

III.

m
crgo pcr Dominns vobhcunif orallorem
fecit •',

noljls

odor suavitatis
bat,

in

hoc

recolit

oMatus sit Patri quod sacerdos

caiiiavii,

quain pro discipulis
,

accipimus. Per

Sur-

thymiaina Domino, ingressus labernaculuin, offere-

quod prohibuit Doniinus in hominuui usus ofunde cst quod oblato ihure benedicto suferri '*
;

\q\ [Hir

sum corda ascensum in coenaculum recolimus; Dominus vobisiutiij regem prjcsentem coelo;

rum optamus
illud

qui nos
facere

tales

efficiat,

per allare,

si

descenderit

ihuribulum ad popubim,
etiam

convivium

dignelur, in

ut apud nos quo sursum

aliud ihus shjc benedictione est

minibus offerendum
thuris benedicti

;

inde

apponendum ei liocst quod odor
sponso
et

corda levantcs super caput ejus, cum muliere unguenlaria alabaslrum unguenli
liosi

nardi pistici pre-

non dalur

in Ecclesia

effundere valeamus

'*, id

est divinilatem Filii

sponsjE. Exinde sacerdos se inclinans

orat et dicit

:

Suscipe^ etc.

;

coram altari, Chrislus enim ad pedes
post

imguento confessionis
gimus. Cyprianus

catholicae conlileri. Nani per

discipulorum

se inclinans

sacramentum

in

coena traditum, oravit ad Patrem ". Deinde veriens
se ad populum dicit : Oraie, fratres, quia Chrisius roonuit apostolos orare "^ Monet autem sacerdos
orare, ut sacriticium
fiat

Sursum corda, ad confitendum Filii divinilaleni surait Quod ideo Sursum corda diciraus, ut omnis cognitio carnalis abscedat, nec quidquam animus quam id solum cogitet quod precalur, claudat adversario peclus et soli Deo pateat,
:

Domino

acceptabile; ideo-

n

nec ad se hostem Dei tempore oralionis adire pormiltat. Vel per

que ab hinc debemus orationibus et psalmis intendere; et aiunt quidam quod, antcquam dicat Orate, sub silentio dicere debel in hac conversione Do:

Sunum
vei

corda^ angelorum minislcet ad
eri-

rium imploramus, qui nostra voia suscipiant,
Dcura perferant:

nos ad angelicas barmonias
voce canlarnus.

minu& vobiscum, dicentes quod haec conversio significct illam privalam apparilioncm, qua Doniinus
post resurrectionem apparuit Magdaiense
**.

gimus

,

unde

et

deleclnbili

Per

ijratias

agamus, Chrisli recolimus gratiarum actio-

Posl-

nes et invilamus populum ad agendum gralias Deo
Pairi per Filium, per

modum
stus in
stolis,

super oblata recitat secretam

;

quia Chri-

quem redimlmur

et

cuni

an-

montem
quasi

Oliveti prolixius s.egregatus

ah aposi

gelis ad laudanduni adniitlimor.

secretus oravit,

dicens

:

c

Pater,
>

Unde sequitur
Christi

prsefaiio, id est sequeniis canonis

fieri potest,

transeat a

me

calix

istc"';

et

orat

praeloculio el pntparatio,

quai menles nostras ad
In

sacerdos pro acceptionc hostiae, quod populum facere

mysterium prajparat.

hujus pvajfationis
litterae

praemonuerat. Significat et recolit hoc silen-

scriptai principio

forma hujus
Christi
illa

Y

ponitur in

liuni sacrificium in sacrificiis

vi in Abel *\ Isaac
\itula rufa ",
in

^'',

ct

in

pairum absconditum, agno paschali *% in

sacramento,

V enim

significat

humanitaest cx

Q

lera,

D

vero divinitatem,

ex una parte aperitur.

hirco emissario^'; vel significat

et ex alia clauililur, quia Chrisli

humaniias

lalibulurn Christi ante passionem.

Dominus namque

raatre visibiliier, sed

Spiritu

sancto

invisibiiiter,

roslerjani non palam ambulabat apud Judaios,
cogiiarent

cum
^*

cujus non

sura

dignus solvere corrigiam calccaorbe conclu-

eum

interficcre, sed

abiit

in

rcgionem

menti ".

Ista vero lillera 0, circuloso

juxla desertum, in civitatem quse dicitur Ephrera
iii

dilur, quia Divinitas esl jEterna, et sine prineipio
et fine
;

quo

figuravit

quod abilurus erat
et

in

rcgionem
latuit in

apex crucis in medio

est Christi

passio.

gcnlium, pedibus evangeiizanlium. Et item
liierusalem.

Ideo ergo haec figura in pra^fationis principio ponitur; quia per mysterium unionis et Dominicie passionis pacificantur
angelis, socianlur hu;

Undc

agnus qui erat decima quarta
sacerdos in hoc silentio, et

luna iramolandus, observab^tur a decima luna reclusus
^".

homines

Oral ergo

mana

livinis

in praeconio Salvaloris

in prafalioct angeli

sanctum prajparat sacrificium, quia Dominus noster
salutare passionis meditabatur in suo latibulo sa-

nibus enim omnibus conveniunt homines,

cramentum quia vero proximo jam pascha palam Dominus ambulavit, maxime, cum Lazarura suscitavit '* ideo sacerdos voccm lev.at, et alla voce secrelam concludit sic Per omnia scBcula sceculoAmen; jum. Ad quod alte respondeat populus quod interpretgtur fiat, quo verbo est usus Domi; ;

ad concinendum praconia regi. Undc et alla et delectabili voce cantantur, quia angelorum praconia
repraisentantur. Ei nota quod praefaiioncs Celasius
I>

elimato sermone composuit, sed

cum

olim fuerint

:

:

innumerai pra^fationcs, nunc solummodo novcm cantari instituit scilicet : de Nalali, de Epiphania, de Jejunio, de €ruce vel de Passione, de Hesurrectione, de Asccnsione, de adveniu Spiritus
sancti,

nus

in crealione

mundi dicens
;

:

<

Fiat lux

'*

;

>

ac

^i dicat

populus

Confiteor quod

eo verbo quo

de Trinitale, de Apostolis

;

Urbanus vero dccimam
Maria.
Est eliani

mundus est crealus,estetiam recreatus. Hic, secundumquosdam, quintum inchoatur otBciuTn, in quo iliud tompus ad memoriam npbis reducitur, quando
Christus in coena

praefalionem adjunxit de beata

undecima, scilicet quolidiana, cui quidem interseruntur aliae post aqnum ei salutare, alia3 post
aterne Deus,
aliae

magnum

stratum ascendit,

ibi

post

Dominum nostrum.

In

omniallri-

Deo

gratias egit •';

secundum Joannem *^,bymnum

bus sermo dirigilur ad Patrem, cui majcstas

'«Ephes.

5.

"Exod.
12.

30.

"

Joan. 15; Mailh. 26.
19.

«'

Ibid.

"
M.

Joan. 20.
'"

"
12.

xMattb- 26.

«^

Gen.4.

«»Gen.22.
^.

«^Exod.

" Num.

Levit. 16.

»'

Joan.

Exod.

"Uoan.

11.

" Uu.

"

Matlh. 26,

»*Joan. 17.

°^Marc. ti.

"'-Marc.14.

"Joan.

1.

,

3

!i3

SICARDl CKEMONENSiS EHSCOPI

m
corp.ore
;

builur propter aitcloritalem, faarn lauJant ang^li,
iii

A

jus e£t

quam

corpus, tanlo Doniino devoJius confi-

qiiorum api>cllalJone
;

intelligunlur
,

(i?v^/j;ii;t'ij;

lenuir corde
^iuiil

quam

nostri

dotniHiiiioues adorant

potestatcs

in

quibus
tni7iuut

ct
;

luba et psiUlerium, cithara et

enim cantores tympsnum; chosuifRienter ex-»
verbis re-

priucipaius
ccpii, id

inielligunlur,

aJmirando
et

rus, chordae et

organum;

nostri

demum, cymbala

est
^

throni cQ:lorHmque virluteSf

jubilanl;

bene sonantia sicul
ponilur.

in fine psalterii

urapkim
sociu

in

quibus

intelliguntur

cherubin^

Ad hoc modo

geslibus,

modo

tjcsultatione concclebrajit.
ait

Nota quo-i serapl»
cujus pluralis ler-

pricsenialur paisio Chrisli;

nam

diacoflus ci subepiscopi,
in

atquo cherub, ut

Hieronynnis, singularis sunl

diaconus, posl
lifiuratur luga

dorsum vadunt
apostolorum, qui

quo

numeri

el generis

masculini,

in

passione Ciiristi
allare prospi-

miuaiio cherubim,
versis

noo (iuod
appc^Hantur.

in

minisljis Dei

sil

fugerunl

*

;

si

qui vero stanl retio

sesus, sed vocabula juxia lingua? propritiatem

dn

ciei.ies in

episccpum. signilkant mulieres, quae, a
'
;

gereribus

(iraeca

vero

con-

ionge siantes, ejus passionem viderunt

omnes

suctudo scribit neutro geof.re therubini ct sera\>h\u\^ cum quibnsnostras rofA<5 aijungimus, supplici
landis icnfa,sio:ie diccnlfs Sanrtus, sanctus, suii' ctus^Ter repeiilur, quia Trinitasc<dlaudatur. Dcmi«K», DcuA^ hoc semel el singnlariter proferlur
;

auiem

el

qui relro stanl, el qui in faciem episcopi

aspioiunf, inclinant se, majeslatem divinam et in-

carr.alionom Domini veneranios,

quie introducta
enini

^

suni per canlum angelorum et
angelicus, dicens
:

hominum; ordo

Snnctus, sanctus, sanctus,

Dodivi-

quia unitas adoratur. Sabaoth,

id esi

exercituum

minus Deus
riam
«*»'
:

Sabaoth, majestatem inlroducit
:

angelicorum
lori, dicenies

;

qui agunt gralias de benefieiis Crea:

P/.'jji

sunt axli

et

terra gloria tua

;

»»

ordo hominuni, dicens ncmine Domini ; ativenium

Benedicius qui vesigniticat in carne,

sed

co^li

quidem
crit.

re, terra

autem spe; tunc vero
:

et

^'^ iucrmalio signilical discipnlorum

confusioncm^

re plena

cum

adimplebilur illud

c

Fiat vo-

quam

habebant de morteChrisii, qui non auilebaut
et

luntas tua, sicut in cq?Io el in lerra »\
esi

i

Huousque
Isaia,

^« erigcre

conliteri

se discipulos

cjiis
:

esse '^

hymnns angelorum,

qui

sumptus
:

esl de

qui vidii seraphim

clamanlia

c

Sancius. sancius,

Idecqne slant inUinati, quousque dioaiur Libera ncs a malo ; vanum enim erat eis ante lueem surgere
riari
',
;

sancius, Di%ii.iuu5eserciti:uni! plena est omnis lerra gforiaiiia**; > praevidens tempus gloria, lempore

id esl anie

resurreciionera de Ghristo glo-

per
:

quam

sunt ab omnibus iribulaiionibu*
petitio

namquc

lcgis

noius

fuii in Juda:a

Deus "•, sed lemqui

liberati

unde hxc

seplima est,

et

septena-

pore gialix- venient ab oriente et occidenle,

rius universilalis numerus-est.

recumbeui cum Abrabam, Ifaac
Hosar.na in cxcelsis, hoc
gelio
cis

;

et

Jaoob*.

f/o5rtn/:fl

c

in ejceisii. Benedictus qui tenit in

nomine Domini.

sumplum e.>t de Evanunde cum cantalur, nobis signaculum cru-

^osl baec, sacerdos osotilatur pedes majestatis^ Teigiet se signat in fronle, et so indinans, dieit myslerium crucis ^wr, innuens quod reverentor ad
:

accedant, sed

in

quibusdam codicibus majeslas Pa-

imprimimiiS,

Nam

et

Iiic

repracsciuamus hilafloribus oc-

rem clamorem

infantiam,

Domino cum

ins, et criix depingitur Crucilixi, ut quasl piaesenlem videamus quem invocamus, et passio quae re-

agimus Christo de beneacio DOiiriie redcnipiionis. qui per crucom triumphavii et nos Iriumphare facil »; ot ost hjMtnus hominum
Chrisii hum;i:iit;aem adoraniium, ei do humani i:eneris, rcdeiiiptione gaudentium et dicenlium : Ho-

currer.tiujn. et graiias

prxsenlalur, cordisoculis ingeralur

;

in

quibusdam

voro aliera tantum. El sacerdotum

quidam pnus

osculanlur pedes majeslalis, et postea crucifixi secundum seiiem canonis : quidam prius crucifixi, et

sanna quasi, hosi anna,

id

est salca, c b secro

:

anuoi

enimapudHicbreos

est inlerjeolio obsccrantis; sed
?

quia per Filium pervenitur ad Patrem '\ Canon G!3ece,Laline dicilur rcguU; quia regubriier fii sacramenti consecratio. i'"'^c.
postea
majestaiis
;

P<?r

cum .niegnim

sil

Hosianna, cur dicimus Hosanna

Dicitur et

aolio,

quia in eo

a-ilur causa nostra
dicitur
r

Respondeo:Autignoranlescorrumpiimis,autscienter
synalephanies collidimus, ut in melris facere consuevimus; salva, inquam, o Domine, qui habitas in
excdsis. Quixl Hosanna ileratur causa est, ul corpore etanima inter angelos depuleir.ur, quem hvm-

oum

Deo. Sub

sileniio pluribus <Ie causis

D

clamoreni prJnio, quia IVus nou oris, sed cordis Quid clama^ ad < aiiendit unde et Moysi dixit cum enim Deo nie »* ? » cum tamen ipse tacere;
:

;

cogitalionibns loquamur, non
cessaria.

esi

vox reboans ne-

num

Sixtus papa ad missam caniaii

pi-ecopil. Fl

UndcDorainus

:< Intra
:

Tide quod in boc concentu angelorum, et

hominum,

quandoque organis lls; quod sumptum
qui iiistiluerunt
el aliis

el

musicis utimur instrnmen-

Palrem tnura 'S > el Prophota Publicanus auslris compungimini '\ » Sic orans
diri

incubiculum et|ora. In cubjbbus tc<

esl a
in

David

hymnos

Saloraono \ sacrificio Dei orgav.is
el

\

musicis instruraentis concrepari, el laudes

quod Pharlsaeus vociferans obtinere verba tara.;n proferiraus, ne a^tinon potuit '* memur i>enilus ignorare quid debeamus pet^re,
raeruil,
;

a.l>opuloconclamari.

Verumtamen quanto cor ma'••
^

vel inlendere. Alia est,

ne longa dcclamaiione de-

'•Malth.6.
'

^lsa.fi.
-

Mauh.

iti.

Maiih. i7.

Psal. 75. Joan. iO.

»

Malth.

8.

'Matlh.ei.
•-'

«

Col. 5.

'

Ps;<l. 1::n.

Joan.

1-4.

''

Exod U.

'»I*^^^-*^; ' ^^ Manli- b.

11,^'p

t^s*!»

4.

'^Luc.

<8

^25

IIITRALE.


A

LIB. IIL

\U
In
:

ficiamus, vei ne populus orare impediatur, qui tuiic orare leneluF, ul supradiximus. Vei ne verba tanli
inyslerii

passionem denotamus.
facimus, cuni dicimus
Itwc

primo ordine
duna,

tres cruces

Hwc

hcec

munera,

per

quolidianum usum vilescant,
eis in locis
Icijilur,

et

ne

sancla sacrificia

:

ubi tempiis ante logem,

quod

scianlura Jaicis^quiabuterenlur
petenlibus [sicut de pastoribus
dic

incom-

liibus intervallis dislipguilur innuimns, scilicct ab

quod cuni

Adam
in

ad Noe

;

quodam super lapidem quemdam posuerint panem et yinum, et desuper \\xc verba prolulelinr
,

quibus aelalibus justi

indead Abralian:, indc ad Movson; Chrisium suis sacrificlis
iii

praefiguraverunl; ut Ab^I
in

agno »^ Melchisedech
in filio

repente pajiis in carnem, et vinum conver;

paneetvino

*^

:

Abrahain

»Mn
:

sooundo
Dcnedi-

suni est in sanguinem
ultio divina percussit].

quos igne

coelitus

misso
prse-

ordine quinque cruces facimus

diceiilcs
et

Unde sub analbemate
ut nullus
in

clam, ascriptam^ raiam^ corpufi^

sanyuis^ ubi lemlibris dislin-

cipitur,

in synodali

decrcto,

canoncra
libro, et

pus

legis

cxprimimus; quod quinquc
singulis Chi
isti

dicat, nisi vestibus sacris

indutus, et

guilur

et in

passio deiiolatur,

vcl

super aliare,

et

super sacriticio. Vel ad significanralio

quod quinque personis regebalur,

sciiicet judioc,
*', in

dum quod bumana
sterium

nequaquam tanlum my;

rege, principe, prophcta et sacerdote

quorum

plenarie capere potest
;

ideoque

sccreta

manibus Christus assimilatur.

hoc repraesentalur, quod B per simulalionem vincens regem urbis Hay ", nisi olim sacerdos Sancla sanclorum secreta secretoChristus per infirmitatem superans superbiam dia ingrediebatur ". Rursus secreto agitur, eo rum boli Quid cst David in spelunca ", nisi Chrislns quod haec immolatio ad solum perlinet sacerdotem, in scpuUura? Quid cst Zorobabrl ortus in confuTe igitur. Et attende, quia dicat ergo sacerdos sione ^\ nisi Chiistus nalus in carne ? Quid est
voce dicitur
vel

Nam

quid est Jot,ue

per

"^

:

canon
cis
;

incipit a tau, T, quae

formam exprimit cruoculis,

unde et in ea consuevit crucilixus depingi, ut

passio cujus

signum subjacet

infigainr et

quod Helias sedil in torrente Carith ", nisi quia Dominus, de torrente passionis in cahariabibit *• ? Quid est Jesus indutus sordidam veslem "
,

oculis cordis sacerdotis, qui alloquitur
praesenlem!"; ideoque dicit
:

Patrem quasi

nisi

Chrislus qui alienigenara duxit uxorem

?

In

Te, et inclinat se sahic
incipit

tertio ordine snscipientes

panem

et

vinum
pr/rfie,

in

manial-

cerdos usque ad allare

,

quoniam
'^,

mys-

bus, duas cruces facimus, unam super panem,
teram super caliceni dicentes
:

terium passionis Christi, qui obediens Patri se usque

Qni

etc, ubi

ad aram crucis inclinavit
ingrediebatur

et

ecce pontifex, qui

semel in anno Sancta sanctorum ",
sem.el introivit

iempus coenae, et tempus innuimus graiiae, in quo duo parietes :n angulari lapide conjunguntor ,'',
vel

ecce Chrislus, qui
ptionc invenia.

aeterna

redem- Q

gigas

^^

gemin;c

substaniiae crucifigitur.

In
:

quarto

ordine quinque

cruces facimus dicentes

Clementissime Paier^ id est

dicitur enira clemens, quasi clara

mentem mens

clarificans,
:

Hostiam puram^ hoslium sanctamy hosiiam immacalatam^ pancm sancttim
salutis perpetua:
,

mens au-

vilce

ceternw,

et

calicem

tem clarescit, cum Deum propitium senlit. Inde est quod hoc saciamenium sine lumine celebrari non debet; lumen enim significat Spiritum sanclum, qui hoc sacramentum consecrat, qui hoc digne percipientes illustrat lumen et Iseiitiam designal, et hoc sacramentum nobis aeternam laetiliam donat. Peli;

ubi significamus

quod Christus
et

in carne

quinque vulnera suscepit,

quinque

slc-

cula redemit. In quinto ordine tres cruces facimus,
dicenles
:

SanclificaSy vivificas, benedicisy etc,

ubi

repraesentamus primitivam Ecclesiam, quae suscepit
fidem Trinitatis.In sextoordine quinque cruces
oblato facimus,

cum

musy hic osculatur altare

in

revereniiam passionis,

Benedicas Itwc dona^ de tribus signaculis quse his
liunt, et de aliis quae sequuntur, hic communiter exsequemur.Cruces igilur,quacqualuor habentangu-

Per ipsum^
tri

et

cnm

qnatuur super calicem dicenles : ipso, et in ipso, est tibi Deo Paad lalus
:

cmnipolenti, el quinlam
:

calicis dicen-

tes

In unilate Spirilus sancli

ubi

modum

noia-

losfacimus supersacrificium
ea

;

quia Christus,dum in
et

mns

Oominicae passionis, qui quatuor vuinera per-

cruce pependit, quatuor climala mundi redemit,

^

tulit in

manibus,

et pedibus, et quinliim in

latere.

sex ordinibus ordinamus, vel propter pcj fectiosenarii, qui

Ex
quae
si

praecedentibus

liquet nos

facere

xxiii

signa,

nem

ascribitur corpori Chrisii, vel ut
vel quia

cum

Cant tribus digilispropler fidem Tiinithlis,
habebis
:

solido et perfecto^

per ejus passionem
fuit

ea

tripiicaveris, lxix

quibus

si

iria

mundus
quod

est

rederaptus; qui

sex

diebus per-

signa quae

fectus, el qui est sex aetatibus distinctus. Et attcnde
fere in

centes
ceris,

:

cum oblato Pax Domini

super calicem facimus disit

semper vobiscum,

adje-

quolibet ordine,

per imparem numequia
;

lxxii fiunt ha^c,

scilicet

lxxm

linguai

per

rum
luium

signacula disponuntur;

corpus Christi
aut enim tres

permanens

non scinditur

superbiam dispersae, per Christi huniiliialem congregatae, per ejus passionem redemplae, per ejus
corpuset sanguinem
stino, si
ei

cruces facimus, el fidem sanclae Triniiatis expriminius, aut quinque, et quinque partiiam Douiini

conjunctae. Videtur
fieret

Ajj;uot

tantum semel

crux super panem

"
»» I

Exod. 30. '" Reg. n.


1

Philip.2. Esdr. -2.

"

Ilebr. 9.

Gen.
"•'

4.

Gen. \l.
^'

^^ III

Reg, 17.

r.sal.

109.

'» Gen. 22. Matlh. 27; Zach, 5.

^'

0-e. 15.

"
2.

Jos.

8

"

Ephes.

"

1'sai.

18.

:

4i7
viiiam, sufficei-c posse
,

SICARDl CREMONENSIS EPISCOPI
qula semcl cnicifixus esl

128
^**,

A

actu

nomina suarum ovium
Dei Genilrix

lum ut
in

eoi ura prc-

Domiiius

'*.

Nunc ad liileram revcriamur.
ponem,
iu

ces et merita divince profeclionis auxilio muniantur.
faiina et

Hxc
aqua
;

(iona, (luoii.i

quo sunl
in

Ideo sancta
ficio,

memoratur

hoc sacri-

hcEC
el

munora, quoatl vinum,
;

quo sunt
,

quia vera hoslia dc virginali processit utero.

vinuni

atjua

hicc
id

sancta
esl

sacrificia

quoail

Ideo quoque apostoli, quia passionem Christi verbi
ei sanguinis

ntrumque

iliibala,

sine

labe,

sicut

Agnus
vcrba

tesOmonio probaverunt. ^'am Pelrus,
;

Pascbalis immarulalus
qui esi sine
Iribus

"
;

quia

sigiiificat

Chrislum
tria

Andreas

et

Philippus sunt crucifixi

Paulns, Jaco;

inacula

et

ruga;

vel

ha^c

bus, Matlhieuset Bartholomceus dccollati

Jacobus,

crucibus insignimus,

quia

gralias agimiis

SiMJOn,Thaddajus necati, Joannes^veneno cruciatus,

trino
el

Dco qui dat nobis calicem salulis accipere, noraen Domini invocare *• qui dal nobis do;

Thomas

transtossus. Idcircoetmartyresadjiciuntur,

quia ipsorum crucialu Chrisli passio conOrmatur,

iium,

et

a nobis

muiiiis

i-ecepit

in

sacrilicium.
ct

cx quibus quidam ponlifices suninii, ut Linus; qui-

Eadem enim

satri!:cia

dona sunl,
ilio

munera

:

dam

episcopi, utCyprianus Carthaginensis; quiJaiii

sunt dona, quia nobis ab
remur'; munera,
l.iudareiur
pcriori,
:

donata, ui sustenla-

diacones, ul Laurentius; quidam mililes, ulCryso-

quoiiiam a

nobis

illi

donum cnini esi quod donatur a su- B mas et Damianus, passionis Domini munus quod ab inferiori, sacrificia sunt ut
vel

obiala,. ul

gonus. Joannes ei Paulus

,

quidam medici,

ut Cos-

quia omnes giadus vel ordines
lestimoniura praibuerunt. Forte

sacrificeniur;

secundum

Augustinum.

offerimu», cuin nos ipsos ei donainus.
eJLs beneficiorum

Dona Munera cum
illi-

confessores non sunt hic nominandi quia proprie

marlyres sunt
iwiwiMii
tis

memores sumus,
et

Sacrificia

lestes. Quidam tamen adjiciunt hic SMormn pdUonorum.H anc oblationem servilU'

Lata

,

cum

ei

bumilitaiem
tibi

laudes impendimns.

nostrce^ elc: in

hac secunda oratione oralpro se et

Inprimis, qmje

off^rimus,

Yide quod canonis

faraularibus sibi, ut

oiatio in quinque dividiiur, unde el quinquies

Per
fi-

calus accipiat,

eorum oblatiouem Dominus plaquam per pronomen demonstraliliic

Christum,

Dominum uostrum

concluditur, eo

quod

vum

Doraino repraisentat. Diesqne uostros^ etc.Hoc
securusexistat
;

per quinque partilam Domiiii passionem oralio
Iholica

Gregorius addidit ut nullus
qui stat, videat ne cadat
^^.

sed

dcliura exauditur. Prius offerimus pro Ecclesia ca:

et

ecce

legalis

ponlifex, qui ingrediens

Quam

oblationem
:

:

hic accedit ad

Domini

cor.sc-

Sancia sanctorum orabat ", ecce Ch.ristus qui antc passionem oravitet se glori{icavit,ei discipulos conservavit **, et adhuc pro nobis quoiidieinlerpellat^".
Sic sacerdos pro
clesia, quae

crationem,dicens
materiara
f;

Quam
in

o6/a/2o?j£;m,idestierrenam
lui
Filii
;

ad

corpus
^

destinalam
h(tc

,

tu

^^«s» qucesumus

omnibus

est

tota oo-

se et pro tola preces fundit Ec;

gilatione, tola vila et toto inlellectu, digneris facei'e

consislil in prxlalis et subditis
:

unde

benediclam, id estspirilu sancio repiere; ascriplum,
id cst divinitali ascribere; ralam^ id est in verilate,

suhditur de prcelatis

Una cum famulo
dunt de
antistite

tuo papa noslro;
et rege,

quod quidara aoest.

Ut ad salutem sufficiat, solidare

;

rationnbilem, in

nova traditio
et

El om^

postra fide

;

acceptabilem, in noslra devotione. Ecce

nibus orthodoxis atque catholicm

apostoUccs fidei

Abigail uxor viri stulti, quae prohibuit David

san-

culloribus. Hic excluduntur schismaiici ci hoeretici,

guinem effundere,

et

propriam manuin poliuere, cui
:

qui non sunt orlhodoxi, id est reclae
Iholicae, id est universalis. ^nh6'il\s
:

fidei nec caPost haec adjicitur elde
;

benedixit David, dicens

c

Benedictus

Dominus
et

Deus
et

Isracl,

ctbenedictum eloquium tuum,

bene-

ilemento, Domine, famulorumfamularumtibi fides

dicta lu,

quae prohibuisti ne irem
rnea'-''.
i

ad sanguinem,
estEcclesia,

que tuarum^ quorum
votio
:

cognita est et nota defidei

ne ulciscerer.me inanu

llsec

ob hoc catechumeni, qui sacramenta

non
eis,

quondam uxor
crificii

diaboli, qu«} oblatione praisenlis sa-

receperunt, in principio canonis excluduntur. Scrip-

prDCvenit

Christum agonizantem

rogatque

tum

est

enim

:

«

Alienigena
i

non vescetur ex

pacera,

ne

sic

se ulciscaiur, ut cuni viro aeierna

qoia sancla sunt ".

Llos crgo ad

esum

agnl

dun- D

pereal damnalioue

laxatassuraimus,qui nostrae domui conjuBCii sunt:

David pcrficit:

quam oblationem et oralionem benediclam, dum ejus benedicit elo;

omnem

scilicet doraesticura fidei a principe

ad ple-

quium
ratara,

;

ascripiam,

dum

nulla

oblaiione deletur,

beura, ab aposiolo ad puldicanum. Pro quibus offerimus aclu, velqui ttbi o fferunl de\ oiione. Pru se, exegesis, id est expositio, est

dura romissionis sententia non violatur.
pridie, id est

Qui
pit

priori^die^Mam paieretur, accefregit, dedil discipulis, et ait

quod sequitur, pro
salulis

re-

panem, benedixit,
gestibus

demptione

animarum suarum, pro spe

et

Accipite, et manducate, hoc est corpus
tragicis

meum

^K Hoc

incolumitatis

sum. Communicanles. Concludit in orationc beatse Yirginis, et apostolorura, ct raarty-

quod

littera

sonat, exprirairaus.

rum comraeraorationem, tum
lera

ul repraesenlet lega-

Aiunt quidam quod Benedixil, benedictione occulta nobis, nlia quara isla : Hoc est corpus meum, qua

pontificera, qui
'^,

portabat in veslibus nomina

nunc utimur;
clione,

alii,

quod Benedixit eadem

ben.'di:

patrum

et

etiam Christum qui novit mente et

unde

sic raulant

iitteram Benedixit, dicens

"IPelr.3.
20
;

»•

Exod. 12.
28.

Levit.

i>-2.

" Exod.

"Psal.
^s

i!o.
39
j

"

Hcbr. 5
jq^

et 0.
*« I

joa„ jq^

c^,.

«« Rom. 8. ^^ Joan. is. '•^Matlli. 25. Reg. 25.

««

Exod-

,

129

MITRALE.
est

~
A

LIB.

111.

430
et bibite.

Uoc

corpus
:

meumy
nec

et poslca fregity ei dlcdit discict

exponas. Accipite
laris

felix ebrietas! salu-

puliSf

dicens

Accipile,
est

manducatc, inculcalio

salielas!
,

quaj quanto

copiosius et dignius

verboruni

csl,

Jnlclligendum

quod accesi

plum corpus de manu
benedixit crucis

Doniini sibi niinisirarenl, sed
;

lanto sobrictalem mentibiis amplius donare dignatur. Judas bibit, sed sitim non exslinxit
ignis
selerni
;

sumitur

qui consecravil, ipse et minislravit

vero
iioruiil

cum
qui
erat

quia

assumpsit iiidigne myslerium

'gnum apposuii,
pvxserllm
;

ipsi

Jcsu Christi

^'.

Kt vide

quoniam

sic

quisque

disci»-

praeseiUes fuerunt;

cum nondum
ct

pulorum calicem
propinavit.

act/epit,

quud unicuiquc Dominus
:

erectum sanctos cf ucis vexiliuni
(ie

quod
!iic

sicul alibi

Unde
id esl

ci

sacerdos hic calirem deponit,
Ilic cst calix saugui-

quinque panibus dicilnr
BenedixH,

**

BeJiedixit, id esi gra-

sed non derelinquit, dicens
nis
iiis

tiQin mislliplicalionis infudit, sic

eiiam

credinius

mei

*'*^,

conlinens sanguinem, vel sangui-

intdligcnduiii

id

est graiiam tranL^sub-

signilicans passior.om. El vide quia pa-sio dici,

staniiandi inludit, ut panis Iranssubslaniiaretur in

tur calix

carnem

;

et Spirilu

sancto replevit,

vel

repletam

sumitur
nos

:

iidelis^si

ostcndit, et sic fregit,
ostendit. Ki vide

inquo moni

se subjiciendnrn

allligi

mcnsuiale enim Dominus qui non sinit plusquain porlare possimus **. Novi et
,

vel a caiiJa poiione; vei quia

quod adprolalionem istorum verdivinitus trans-

a^ierni lestamcnti

:

subaudi coiifirraalor. Sacra Scri-

borum

:

lloc esl

corpus meum, panis

C

piura dicitur Testamenlum, quasi
testatio; quia conlinei nobis

mentis defuntti
el fi-

subslanliatur

in

carnem, divina etenim materialis
sacrificii esi

promissa legata
Et
>

substanlia hujus

mcniura uccedens
bura
cariii

perficil
efficit

verbum quod ad elesacramentum sic ver;

deicommissa.
fluentGm lacle

Vetus quidem Testamentum promit:

tebal nobis temporalia
et

i

dabo vobis terram

unitum

bomincm Christum. Equioperibus suis
crearc
'^^,

melle

*';

sed in

Novo Chrisius

dem,

Mirabilis

Deus

in

t

sed mi-

per sanguinem et moriem suam nobis in hKiedila-

rabiiius est, de nihilo cuncla
;

quam

crea-

tem vitam

iegavit feternam.

Novura dicitur Testa-

turam transsubstantiare nam et natura magistra aqua sublilialur in ignem et homo vinum calidum
;

inentum, quia novus pro nostra redemplionc sanguis eifunditur; olim eirundebalur sanguis animalis
irrationalis,
dicilur, quia

in

frigidum raulat acetum
istud

;

ncctamen

isla

dioimus,
;

non

hoiriinis

innoccnlis

'^'\

^ternum
fi-

quod cnim

bumana
non

ralione probare vclimus

huc

in a.lud

lestamenlum non muiabitur

logica

ascendit,

boc mathematica non
sensus enim pri-

sicut niulatura esl Vetus in
dei^

Novum. Mysterium

inquirit; in

hoc physica
,

deficit;

quoniam

aliud videtur ot aliud inlelligilur, spe-

mam

tenet regionem
In his
illse

imaginatio secundam, ratio
-,

cies panis et vini ceinitur,

corpus Chrisii et san-

lertiam.

malronse ludere consueverunt
iilis,

guis creditur. Mysterium Graice, Laiine secretum,

sed lides est excellentior
rilum»
*'*

qua^ non habet nie-

Hoc credcre jubemur, discutere non auderaus. Qui
pro vobis aposloiis ffpro muilis eiCn^SiCMev pffundedir,

cum luimana ratio prsgbet experimenlum. Nemo igitur hoc dispulet sed cesseiil arga,

non pro omnibus
lis

;

nam
qui

sufQcit

omnibus, scd socharitatis

nienla

ubi

fidcs

quasriiur

;

humiliier

quxraSur

eilecit

eleclis

,

unione

corpus

quod sine pericuh) non discutilur; tiniiiier credaluf quod sine prasmio non habelur; intellecius
vero iidera transcendit, quo sancli non jam in aiuigraate
,

Chrisii sunt.

Quod

baptisrao purgalur a culpa, san-

guiue iiberatur a posna, et est haec hujus sacramenli
uiililas,

ut ejus

ope

fiat
:

possiijile C0'pus, qiiod
<

sed vident facie ad faciem
liunc

^*^.

lerra est, ccelum ascendere
,

Quia ncmo ascendit
"*;
»

Accipiens
sterio, sed

pneciarum caiicem
in raetailo
;

hic in

mysed

in coiluai, nisi
piti

Filius hominis

cui quasi

cain

non hoc

hic ia llgura,
,

membra

corporis adnecluntur

omnes qui
lllii

aiiud in materia. Nani hic et

ille

quem

Christus

fide Iiujus sacramenti efticiuntur

Dci, et sic

manibus

tenuit, ebrietatem,

id est

passionem Dose nianibus ge:

covpus unum, caput curo membris, asccnditin cte-

mini, signiiicat.eisignincavil. EcceDavid noster qui
regi Acliis insanire videtur *"; qui
stat,

lum, Intentioncm vero tanti coiporis
veri)0 Verilas ipsa declarat, dicens
j)
:

in

sequenli
quoiies-

Uwc

cum panem

et

vinura tenens, ait

Iloc est cor-

cunque

feceritis, in

mei memoriam

facietis; in

mei

pus meum^ kic
fluunt salivse,
<

est sanguis

meus; de cujus ore de;

dum

credilur iniaiitllia lcqui, dicens

memoriani, qui pro vobis ianguoics poriavi ", cruccm subi!,^^ resurrcxi ", ccclos ascendi "^ £l

Nisi manducaveritis
,

carnem
in

Filii

hominis

el biin

nunc siringantur duo
cramenti
,

digiii ve!

ob reverenliam sa-

beriiis ejus sajiguinem

non habebiiis viiam

vo-

bis

^•.

5

ilic

pendens

crucd tympanizavit et ad

osiium,

id est

conclusa corda Judaeorum iujpegit.
elevat. significal cibiim. e;-se

quod saeerdos accedal unde sequiiur prirao, id esi Filius obediai Pairi Menwres iam beaiai ex voce saceidotis et plebis.
vei in signuin
;

Quod sacerdos panem
tias

passionis^ resurreclionis et asccnsionis. H;ec Iria polius

caeteris exccUeniiorcni.

S

militer
,

ct

de potu

:

Gra-

memorat

Ecclcsia, quia prirnura nostram vul,

agenst

^ie

nostra salute

qui non rneriiis, sed

gratia justilicatisumus'^, BenedJa;t7, etc. expositanon

nerat charitatem, secundum conforfat fidem tium laetificat spem. De iuis donis ac datis,

ler-

Dona

^*

Joan. 6.
**

*3

Psal. 71, 158.
»"

^^

3.

.loan. 15.
»'

Mailh. 20
«^*

*» I Cor. 13. *« I .^-^^. 21. Joan. Reg. . v.w.. ^. . Greg. hom. 26. «* i Cor. 10. " Levit. 20. " llebr. i). »*Joan. 3.
"^'

G.
^^

Ui
,

Rom.
^.^

'^M&a. 53

Joan. 19.

Mart. 10.

Act.

i

;

ISl

SICARIU CREMONENSiS ENSCOPl

*52
.

sunl in re xlerna, dala in opere lomporali. Offeri-

A

trigiiiia

aiuioruni innocens occubuU

^lhim imirja7j<^!..'ri

mus

hosiiarn f»Mrum, scilicel
iil

corpus

,

hostiavi xun-

culalam Cluisli hosliam

fiijurovii. i>fl?/mrc/ia'

ctam,
«juoad
aiiis

esl

sanfruinem

:

hostiam immaiuialam,
id est
id

Abrahiv. Hic palriarcha priiirops palrum Deus Pater esi
:

utiunujuc; vel hosriam puram,

ab
esl

quod
•*,

sicut
sic

Abraham

lsaac'ol;iuii{.sed arie-

hosliis

separalam
;

,

liosliam

sanctara,
,

lem jmmolavit,
iradidil
sil illa^sa.

Filium Unigenilum pro nobis

sanciiticanleni
iMaculis

hosliam immaculatam

id

est a

rujus tarne iramolala divinitas permau-

emundanlem. Moraliler olTerimus

hosiiani

Melchisedech hic sine
et in

p;»!ro

ei

maire

le-

pu^-am

,

hosiiam sanctam, hostiam imnjaculalam,
,

giiiir

fuisse,

pane

et visio sacrificasse

diei-

cum
bona

oflTerimus hosliam de corde puro
el tide

conscienlia

lur^'; per
csl llex

quem

raerito Dei Filiiis
justiiine
,

ij.telligiiur,

qui

non Ocla

•'.

Sequilur

:

panem fancf.im
fiitalitor,

Sadoch, Reii
sine

juste

remunerans
pmebuit
in

titcr ceterva", hic est

Chrislus,quopasli
;

sa-

justos, el jusle damprais injui.los, qui est sine n.niro
in

liabimur a-iernaliter

calii-em saluli$pcrpe:ua', cujus
:

coelo

,

patre in terris

,

(lui se

guslu salufom perpcluo consc(iuemur
ces inter
lecti ••,
iiaec

quiuque cruforamina, in

spccie panis et vini discipulis

"*.

Et quod Leo papa

verba signacula sunt quinque dipeirde

addidil :n

canone sanclum

sacri/icii/;;), immc.cii.la'

plag* quinque vivenlis;
nidifical

tam hostiam.

quibus

immaculata columba '^ Supcr qua*
canique

"

Per sequenfem

sncerdolis inclinaiionem,
iii

niors
fi-

cum
lit,

oravil pro hoslia transsubstaistianda,

Chrisli inlellii^itur, qiia:

praeinissis sacraiciis

transubstanliavii, et transubslantiatam Palri obtunuiic

orat pro

ipsius

acceptione,

uleam ad
ct
in
;

instar

antiqiiorum

sacrificiorum

acceptet,

quod Chrislus, in*'. Et vide,secundum clinato capite, em\sit spiritum quosdam infra canonem diaconus lavat manus, sigurabaiur
et repriesentabatur;

coiispecluin divinse proferal majesialis

utper ejus
bene,

gnilicar.s

quod Pilalus

se lavit,

cum

se

mundum

ab

interpellationem ad Patrem

,

et

per ejus nosiram
gratiae
es

ejus sanguine prociamavit '"; vel quod opera nostia

perceptionem

,

repleanmr

cielestis

sordida Chrisli passione mundar.iur, vel quod nullus

diclione. Siculilaccepta habere^dignaius
litudiiiis esl, el
;

simi-

immundus

ad percipienda

fidei

sacramenla prosancli Augeli tui

:eplius est

mullo enim ac* non quaniitalls hoc sacriGcium Deo quam quod obtulit

cedai. Jiibe hcec pcrferri per
in sublime aliare

manus
est

tuum.

UW

Angelus mngni con-

silii, consiliarius ille", cujus consilio Pater nunAbraham *', quod Mclchisedech ^*; dum creavil et recreavit '^^ Subtiwe altare in conquia valet amplius res quam umbra verilas quam speciu Deif esl Chrislus crucifixus, sedens iu ipsam enim siiniiiiudinem desideramus mafjgura ^^^'"'^ ^^^"'- ^^'""' ^"^'^"' ^"'^^''^ sacramenla gis quam accepiionis quanliialem. Similes sumus C

Abel ", quod

,

;

Abel,

si

lecle offerimus et
fecit,
;

recie
:

dividimus

,

quod
cor

in sublirae altare

,

in

conspectu Dei

dum

cicairices
'^,

quia Cain non

peccavii

recte

enim

obtulit,

osiendens interpellat ad Patrem pro nobis

hyc

quia Deo, cui de!)uil

sed

male

divisit,

quia

.suum auferens Deo, se

sacramenta conficitntibus. Quod alicubi dicitur : Jube hoc perferri consociandum corpori Chrisfi,«sic
intelligitur
;

sibi retinuit;

Abel vero se
ct

Domino
iBus,

subdidit, ideoque

Dominus ?d Abel

jube significalum hujus,

id esl militan;

ad

niunera ejus respexil.^^Abrah.x quoqiie similes su-

lom Ecclesiam consociari triumpbanti
nantia est

vel

,

disso-

cum Deo

rem

a sua specie alienari
ej,

:

petiraus ergo

filium Isaac, id est hilarem volunla-

«nigma
elc.

'*

vialoris evacuari

nobis coraprehenso-

lem

oflferimus, et hilariter
,

obedimus. Melchisedech

ribus corpus in specie propria revelari. Ut quotquot,

eliam assimilamur

cum

sine experimenlo rationis

Quod

hic aliare ter prcsbyler osculalur.agit gra-

human«
et
vini,

firmiier credimus,

carnem

et

quod sub spccie panis sanguinem accipiemiis Jesu
hil.iriter

tias Ti initati, quae

per passionem Domini

:

sibi

genus

reconciliavilhumanum

Corpus

et

sanguinem.qm-

Chrisli. Ilaque recte

dividamus cum Abel,

dam

signant hic bis; quia gigas substantioe geminae
;

cum Abraham,
oflferentes
,

spiritualiter
,

cum
,

Melchisedech, nos

ipsos innoceniice

obedienti^

justiliae sacrificium

^

arietinam

spiritus

proterviam depo,

quidam vero nequaquam. Sumpseri,„,,, secundum primitivam Ecclesiam vel in sacramenio et re, vel re tanium, juxta illud < Crede,
crucifigilur
.

,

:

nenies

,

taurinam

feritaiem
,

exuenles
illud
:

hircinam
Holocausta
arielura
;

el

manducasli

'•.

i

Omni

bencdictione. Hic se pre-

libidiuem

jugulantes
offerara

juxla

<

sbyter signat, ut

m erealur

bcncdiciionem consciiui,

medullala
ofleram
libi

tibi

cum

incenso
*».
>

et coelcfeti gloria repieri.

boves cura hircis

Et

acccplabil sacrificium noslrum. slcut
Bicut
sacriffccium

ita Dominus muncra Abel,

Mcmento

elianiy

Domine^ famulorum famularum"

quc tuarum. Hic pro defunclis in Chrislo quiesccnlibus orat Ecclesia, uteis haec prosint sacramcnta
;

Abrah»,

et

siciil

sacrificium
H;i;c,

ct

immaculatam hosliam Melchisedech.
moraliter ad nos referuniur,
sed
:

inquam,
Abel
cssel

ubi nolare poteris noraina quae volucris
in

[sed

non

allegorice Chriiui jnsli

Die Dominica, ut quidam aiunt

quia creduntur
,

slum lespiciunt, verbi
hic in agno

gralia

Pueri
se
,

quem
i.
••
••

ol tulit, el in

qui

cum

animx tunc observalione Dominica requiem habere]. Etquidem congruc haec interseritur merao•»

«MTim.
«'

Cant.

8.

«'

"

Hebr. 7. U Cor. 5.

MaWh.

28.

•»

Cant. 2. Joan. 19.

"
">

Ge^i. ^.

Gen. 22.

«^

Gen.

Maith. 27

'

H.

««

Psal. 65.

««

Rom.

8.

iia. 9.

Prov. 8.

'^

Rom.

8.

'

1

Cor. 13.

'^

Augusi.

^55
ria traijseuiiiiuw,
«

MITRALE.
qui
iis

A

LID.
et

\\\.

454
mirificalio
,

Donv.no moviuntur '^

»

quidem

cum

omnilius comniunjs per
lit

Finila est enim niemoria niortis Donnni, et
tur niors nostra, (ilirlslus prjccessil,
vesligi.1
lii'.:

sefjiii-

crfationem
liomo

pcr gratiam

singiilaris, cl lorrenus

et nos ejus
;

cueleslis. Sanctificas in
vila',

baplismo,
bcncdicis

viriju-iir,

in

spqiiiiDwr

^®.

Nobis iinoqve peccalorihus

verbo, quasi pobulo
gralia:, et prcestas

m

oujimtnto
v)i:tm uilor-

p?o poenilenlibus

cxoramus,

el

panJulum ex,

nobis, posl morleni,

pressa voee silenlium

interrumpimus

ot

pectus

iiam.

Pcr ip&um, nos

crcanli; cuin j;no. nob re,

perculimus memorantea lalronis
peiilionem, scilieet
vcneris \n

conressioncn» et

crranli, ct in ipso, nos aJ gloriam suscilanli
tihi

est

Memonlo » regnum luum
;
••.

nu:i,

Domine,

dum
Dci

Dco Patri oniuipolLnti

?n nniliUc Spir't!v.\ sancti

''"

,

et

miserenlis

ojnnis Itonor et fjloria. Hic

cum

ho^iia caiiccm lan-

promissioncin, scilicet
radiso
^^.
>

:

«

flodie nifiicuni cris in pa-

gimus, innuentes quod ad pas^ionem Domini facU
si'

Percussura
"^^

peeloris est po-niienli.e; et

redemplio mundi, unde
sa-cula

cum qualuor
pai tcs
fiiit

sintpartes

luctus indiciuni.

Ouldam hanc

elevalioiiem referunt

orbis,

quidam tanyunt qualuor

calicis.

Per

ad centurioncm

Cum
,

Jounne, quidam inleiligunt

omnia

swculorum. llucus«iue

canon, id

Joannem Baplistam
ol

Joannes diclus est ^\
crificium

quidam Marcum, qui eliam J^t vide quod hic oclo viri
;

est regula cui

quidquam addere,
soccuia

vcl diinlnuere

non
le-

sepiem femime compulantur

quia per hoc saet

B

est devolionis, sed prx^sumpiionis, cujus conciusio,
scilicet per

omnia

soxulorum

,

alta

voce

seplem charismala

gr^aiiarum,

oclo

vaiur,

bealudlnes ^ungentur in nobis, item

hic diversitas

lum

,

tum quia Dominus alla vore tum qnia cenlurio clamavil
iste ^^
;

Iradidit
:

s|)iri-

<

Vere Filius

fcexuum etordinum conlineiur. Nan» ex evangelistis
et episcopis esl Joannes, qui el
iuit

Dei erat

Marcus

dicitur, qui

tur flenles

niiiliercs lamcnJaban» lum quia Dominum, tum ut repraescntetur quod
u*,

praesui

Aiexandri*;

e.v

diaconibus Slephanus

sacerdos legalis foras exibal,

la\arel veslimenia

:

prolomariyr; ex aposlolis Matihias; ex septuaginta
discipulis

quod
lus

esl publice pro populis exorare,

tum
el
:

ut
:

popu-

Barnabas; ex palriarchis Ignaiius;

ex
;

sciens

finem canonis

,

respondeat
fecit

Amen.

aposlolicis Alexandcr; ex presbyteris Marcellinus

Asseverans

quod

presbyter

impeirans

cx exorcistis Petrus, cx conjugatis Felicitas
petua;

el

Per-

quod

oravil,

dicenle vero sacerdole

Per omnia

ex virginibus Agalha
sacriiiciura

et

reliquiR

omnes,
fir-

iTcula sceculorum, diaconus calicem sublevat;
faiione partem ejus coopcrit,
et post in ajlari

cum
,

quoniam omnes hoc
niaverunt. Ecce bina

suo sanguine

secundum qiiosdam

commemoralio sanciorum
in

re-

deponit, et

cum

corporali cooperit

inemorat logion,
lis

et

superhumerale,

quibus legaPer quem
tibi
C^

oblatam
Ihia, qui

et calicem, signilicans Josepli

ab Arimaet

pontifex goslabat

nomina patrum

"^.

corpus Doniini de oruce suscepit,
et

fain-

hcec omnia...

bona creas^ nt sint; sanctificas
,

de-

ciem sudario velavit,

in

sindone

mumia

putando
sint
;

;

vivificas

animando

;

benedicia, ul ulilia
,

volvii, et in sepulcro deposuit el lapidc celavil

•*.

prwstas, ut prosint. Hic ler signatur
:

quia

passio Dornini

consummatur unde consequenter corporale aufertur, quia velum templi scissum cst, a summo usque deorsum ^^^ et quidquid de pas;

Sacerdos qui oblatam cleval Nicodernum repraeet haec elevalio Chrisli depositionem de senlat
'''*,

cruce, deposiiio vero collocationem in scpulcro dc-

monstrat. Diaconus qui sacerdolis

humerum oscu-

sione fuerat clriusurn,

modo

est

revclatum
est ^\

;

undo,
>

latur, innuit quod Joseph deponcns corpus ipsum

sumpto

aceto, dixit;

t

Consumroalum

Cum
si-

fuerit osculalus

quod

in sepulturis aliqnibub reprai-

denuo super
gnatur his

calice discooperto

verbis

;

cum hosl'a ler Per ipsum, et cum ipso, el
memoratur qui
>

seniatur
nisi per

;

vel innuit

quod Deum nequimus videre
-*.

,

in
.

speculum

in .Tuigmate

Sacerdns eliam

ipso, cenlurionis

confessio

dixii

iiosiiam osculalur, innuens
fecerit
,

Vere Filius Dei erat

iste^®,

quia

cum

revelaia

passione miracula, vidil per ipsum Filium, qui erat
hoslia,
lexit.

Patrem agnovlt

et

Spirilum sanclum

iniel-

quod Joseph vel sionem factam esse nostram reconciliatiouem •'. Oremus. Ab hoc loco maxime oraic debcmus

quod Nicodornus iuem polius per Dcmini pas-

Dux quoque

cruces, quae

cum eadem
:

hosiia

D

prostrati,

usque ad finem Paler
;

nosler,

in

diebus

liunt in latere caiicis, in hsec verba

Est

libi

Jko

profestis

in feslivis

autem

slanles. Prceccptis sa-

Patri omnipotenti,in unitate Spirilus sancti, Sangui-

lutaribus

moniti;

tres

arliculi

sequentes, scilicet
?jos, sij^nificant

nem

et

aquam

significant

quse fluxerunt

6i}

laiere

Pra^ceplis, Paicr noster, Libera

Ircs

patioiitis *^;

vel
:

eum

crucifixum

significant

pro

dics

Dominicoe svpulturx.

Ideoque

his

dunlaxal

duobus populis
niata
,

et haic

omnia

in

capite

consumspirituale

rilimur in Parasceve, cl est ba2c pr^faiio vel caplalio

suam ad membra
pluraliter
dicitur,

iransfeiunt
;

utiliiaiem.

ad orallonem Dominicam. Prxoepta

et

divinam
instiluil,

Unde

omnia bona

instiluiionem dicit, quia

Dominus

ei

hanc

cliamcorpus pluraliter propter

membrorum
si

plura:

et apostolis sic orare piajcepil.

riiatem ostendit, et demonstrat, ac

Per Christum nos creas. Quidam apponunt mirificas,
dicat

Puter noster. Orationcm Dominicam bealus Grcgorins dici ad missam
instiiuit
;

asscrens incon-

Apoc.
27. 19.

U.
j9

^8

I

"

jo.j„

80

Petr. 2. Luc. 23.

"

Luc. 25.
Joan. 19.

«»
««

!bid.

«^

Matlh. 8. «^ Acl. A. »' Exod. 28. «» Joan. 10- Mallh. 27; Marc. 15. Luc. 23.
«'

^' ^o

Matth. joan.

9'i Cor. 15.

''

Rom.

5.

;

;

,

133

SlCAUDl CREMONENSIS EnSCOPI
esse, «t super eucharisliara oraliodicereli:r,

!o6

gruum

A

regnura Dei semper est, sed ad nos Yeniat, id est
nobis manireslelur, quod legnas in sanclis el in le
sancii regnant,

quatn seholasliciis composueral, el illam oiniUcre,

«luamnomiuus

ipse

diciaveral ei

aposioli

diceie

qma non

poierimus ignorare,

cum

consueveranl; quod
dilTcrrc voluil, ul

cum a Cr;ccis acceporil, in hoc cum apud Grwcos ab omni populo
a soio sacerdoie canleiur. Hyec

Dominus

vcnerit judicare.
:

Tertia est

Fiat volunta$ tua
seniper

^

sicut in

ccelo et

dicalur,

apud nos

in tcrra. Yoluntas Dei

fit,

sed pelimus \A

oralio alta voce cantaiur, ul communicaluri sibi
dimiitunt, sicut ibi conlinelur, oflfensas, ne indigui
aeceilant ad uicnsum

liberlas noslra^ vohmlalis el

opeiis divinjp, conso,

net volunlaii; sicut in angelis

ita

in

ijominibus

Domlni ".
silenlio
,

sicul in juslis, ila in peccaioribus; sicut in Christo,

Vel ideo non

dicitur sub

quia est de

ila in

Ecclesia; sicut in

menle,

ila in

corpore; ut

Evangelio. Sed objicilur quia de hac oratione Do-

spiriliis Pt

caro sint unus

minus
dicit

ait

:

iCum

orabis, iulra in cnbiculuni

luum,

cur et caro exsuhcnt in

homo spiriiualis; cujus Deum vivum^, (jui non sibi,
futuro
;

et clauso ostio

ora Palrem

tuum

'•'"^.

>

\orum non

sed

tibi vivai.

Ycl volunlas esl cusiodia praecepiosed inlerim ex
in

oslium, occuliani
id est

domum,

sed cordis secre-

rum. Ihec
parle

iria perfeciius in

lum,

ut a

mahi cogilatione pccius noslrum

oramus

ut poslca

perfeclius

nobis im-

u)yslica lidei ciave clau<iamus, el labiis clausis in-

B "

pleantur.

Pauem

noslruin quotidianum, vcl famil a-

torrupta mente loquamur. Pater anliquorum dice-

rem,
Et

alia lillcra

supersubslantiaiem

,

vel egregium.
,

batur Domiuus

,

quasi servorum
libertaiis
lihis

,

sed nunc Cat per
est
,

dicitur
,

supersubstaniialis

Latine

epiousion

gratiam pater, quse
Oduoia
;

vox

et

magna

Grjece

seguUu Hebraice. Paiiis nosler est Deus,
,

quid ciiim

perseverunter et digrte pe-

nosier refugium
qui est

et virtus"

qua quolidie egemus,
([uem pclimus

leiitibus denegablt*', qui

jam

dedil quod Paler esl
,

super omnes subsiantias,
;

cum

illos

do regfio

velut inutiles servos ejeceril'°

nobis dari
est

quia in ipso vivimus. Yol panis noster
vel praecepta Dei
<
,

Filius hoireditaiem tribuit,

quos pane angelorum^^

verbum Dei

quie sunt nobis
in soio

et carne vituh relicil saginati'*. iVo«fdr,

quod commune est omnibus; nemo uicat mcus, quod soli qyi est filius per naluram; nos Chriilo cunvenit
,

quoiidie necessaria"; quia

non

pane

vivit

homo,
Dei''
:

sed iu omni verbo quod procedit de ore
>

quem petimus

nobis dari

,

quia in ipso reCiirisli,

auteui per adoplionis graliam.

Non ergo superbiant

ricinuir.

Yelpanisnosterest corpus

quod

est

nobiies

,

arroget

cum simus ejusdcm Palris filii. Nihil sibi dives cum simus fratres el cohiercdes ^^.
,
,

noslrxhumanitalis,quoquoiidie egemus,quia, quo-

tidiepeccamus,dequo

:

<

Panisquem egodabovobis,
» «
:

Qui
olis

es in cceli
,

id est in sccreiis, in angelis

,

in san-

q

f-aro

mea

est pro inuudi vita

quem petimus

nobis

in bpirilualiiius per gratiam. Sandificctur no-

dari,quia inipsoiecreamur; ergoquisumusimpliciti
poccaiis,
ijs.

vien

luum; seplem peiiiiones in hac oratione coih ti.neftlur, quas tanlum apostolos dixisse super hoc
sacramentum audivimus.
Sancii ficeiur 7iomen tuuni,
sancliJicari esl Pater,

peiimusut simus digni coeleslibus alimen^

Lyimitie nobis debita nostra

sicut et nos

dimit-

Pj

ima quarum

liaec esl

:

timus
culpas

debitoribns
,

no^^tris.

Debita vocat

peccata
:

Uoc nomeAiquod peMwnMi
relaiive d"cimurfiiii Doi:

offensas,

quibus

Doum

offendirous
,

et

quo

cxinde nos rei debilores exisiimus
liobis dimitii
,

qure pciimus

quod pelimus

sancliilcari in nobis,

ut sanctilicalio-

ut

lil)eri
:

ad patriam redeamus, sed
Sicut nos dimitlimus debi'-

licm Patiis imitemur, ei

nomen
iis

Patris njoribus et

eo pacto eave caulioiie
toribus noslris
t

viU oslendalur
est
,

in aliis

:

ergo

moriijus viveiidum

id est offonsoribus noslrss, qui

nos

ut

fiiii

et fraires Christi esse
,

possimu>.

'°''
;

quia

oifenderunt
lcr nijllus
cit
:

;

unde

et nobis saiisfaoere debenl; aii-

iilius noii esl

qui ab ejas uogeuorat voluniate, nec

est

oraiionis fructus, quia

Dominus

di-

in

eum

leiidil
,

Hde. Yel sanciiticari

,

id cst

coniir-

Nisi dimiserilis
>

honiinibus

,

nec Pater vesier
in tentaiionem
et tentat

mari

in nobis
Clii

ut nec ipse desinat esse Paler nosler,

dimiltet vobis^.

Et ne nos inducas
^°,

noc nos

ojui, ut

qui in ba]>lisniale sanctifica-

diaboIicam.Tonlat Deus ui probet
ut
discai^',

homo
sed,

mur,

in

eo quod esse coepinujs, perseverenius. Yol

lenlat

«iiabolus in

ut

decipial";

^cuctificetur

nomen luum^
ut
nihii

id est sicut est

sanctum

,

nunquid Deus inducit
sed
tentatio
est uiilis
,

hanc dcciptionem? non;
sed xiunquid non

innotescat nobis,

pulemus saDClius

esse.

deseiil et tentari peimiltit,

Simile esl, Deus clarilicetur in iiobis*, et magnilicolur.

ri.ajor iucia

ibi

ad coronam'^? est; quia ubi pelimus crgo ne major corona
;

Secunda

petitio esl

:

Adveniat regnw.n tunm
,

,

id

nos inducat
in

in tenlationeni

,

id esl

ne nos deserens

esl ad le venial Ecciesia

dicitur

in qna regnas, dc qua regnum coelorum*, sagen* missae in mari, vel ad uos vcniatregnum ctelorum, < q'jod nobis promisisli dicens Porcipite rcgnum quod vobis paraturn est '; vc! flf^ifiHiaf rt'</?jit?)i fiiu/u
:

tcntaiione vinci ei succumbere sinat. Scd libera

<

Simile est

i

vos. Vide

:

quod iu oronibus petilionibus ad -nos perlinentihus unas oral pro omnibus, ut da iiobis , dimilte nobis, ct ne nosinducaSy libera nos qm2i Oeus paris ot concordiic, sic unus pro omnibus
,

Maiib.il. ^' Psal. 77. ^s L„e. 15. »« Ephes. 3, »«» Ptom. *MC(^r. 11. '*Matih. G. -' Luc. H. » Psal. 45. ^ Exod. 10. ' Dcut. 8; Mallh. * PsaJ. 85. 8. Joan.i7. » Mallh. 15. ^ Matth. 25. -' Jacob. 1. 4. «Joai!. 6. ^Mailb.C, 18. '^ Gen. 22 Sap. 0, ^M>an. l. '-Mallh.4.
-'^
'^

;

;

, ;

iZl
orare voluil**;
lavit; ut

MITRALE.
quomoJo
in se


A

U\i.

III.

158

uno oinncs
*",

ipse por-

erui

depreremur. Et ^ide
in

quod

saccidos

ruin
si-

uno ore,

sicut iies pueri
,

Doniino be-

osculata palena se

ulraque ullima clausula
,

nedicamus. Sequilur a malo
porali et seterna,
et nihil restat

a culpa, a pocna lem-

gnat

;

quia per crucem et hoc sacriliciuui

ol

odode-

quo (aclo niiiil est meluendum, orandum Ecce seplinia petilio fiiiis
:

rem

ejus

onmia

in cfflis ei in terris pacilicala

nunliat"; oblala frangitur, quia Domiuus
panein benedixit
,

in cceua

est orationis et linis noslra; pcrscculionis. Et vide

et fregit'*;

hnec et

il!a

fiaclio

dum

Ikxc

seplem pelitioncs dicunlur, diaconi stant

quo sij^nilicant yposlolos qui posl mortem Domini ** pcr seplem liebdomadas exspeclaverunt conKrmalionem
inclinati

communionem
,

exspeclanles,

in

fiaciioncm corporis in crucc significanl, aut panis f ractioncm , in qua cognilus cst post rcsurre( tio-

nem "

;

vel diveisilalem corporis Christi,
:

sciliccL

ambulanlis,quiescenlis et sedentis
parlibus infra dicemus.
sed p-irlcm ex ea
niitlil;

dc

lril)us

enim

Spirilus sancli"; subdiaconi vero quiescuiit, quia
nuilieres
luerAint**.
in

Papa oblatam non
iu

frangii.

Sabbato, quod est dies seplimus,
id

si-

n^ordct ct reliquain

caliccm
el
iriih'.

quia Chrislus inferuuni moinonlit",

Sequiiur embolismus

,

est super

accrescens

:

super accrescitur enim
el exposilio. llla dicit dit a
:

ultimae pelitionis

repctiiio

sumptos in paradisum misit*^ Alla voce ooncluditur Per omnia soicula sa:culorum ul populus de:

^

Libera

tios

a malo. Isle subct fu*

C siderans paccm respondeat

quibus malis, praileritis, prseseniibus
,

turis

ei

subditur transilus ad orationem, in qua
,

Amen vcl Iktc vocis, quae sequilur, elevalio bonum signilicat nunliuui Dominicai resurrectionis, per quam hilaritaicni ct
:

;

pro pace danda reverenler orat Ecclesia
siana quidem aperte, sileniium, sabbalum

Ambroin

tlariiatera

recipiemus ajternam.

Uomana sub
respicit,
in

silentio et bieve

CAPLT
1)E
«

VII.

quo Dorainus
illius

SEXTA PARTB.

MISS/C.

sepulcro quievil. Similiier et Dominica oralio

cum

petitionibusponitur in designaiionem
diei,
in

septimse

Yiduam Sion bencdicens benedicam''^. < Per mortem, et in morie Domini percepit lidelis anima
bfti.edictionem
,

qua

iaborabant aposloU*"; laborabant

ad

quam

circa

niortis
,

olficium
cni
trina

orantes ul liberarentur a malis. Li6cra nos, ecce
ullimae pciiiionis
repelitio
,

diaconus populum se hurniiiare invitat
benediclione ponlifex benedixil
,

et

expositio

,

interce-

et

quarlo dicens
et

denle beata

;

ecce transitus

in

quo ad inipetranSalomonis,
,

quod
lentis.

ipse prieparare dignetur,

eam conlirmat;

dam

graliam pacis nialer exigilur

id

quinto benediciionem concludit

est viri pacificif et Micbael

mmtius pacis

el

Bap-

ei pacem OmnipoHas benedictiones pnefiguravit Jacob , qui,
filiis

tista prccco pucis^ et ires apostoli testcs pacis, plu-

Q

luoriens,

benedixit'". Moyses eiiam moriturus,
;

non hic computanlur, quia « in ore irium testium stat onine verbum **. > Embolismo finito, non concludilur Per Dominum^ hsec est enim praeres pacis
:

filios Israel

bcnedictionibus locupIetavit'°
discipulis

sic

Chri-

stus moricns

sermonis

benedictioncm
dilexerat,

exhibuit, oslendens quod
eiianiinline dilexit^*. Sic

quos

piius

fationum

el

embolismorum consuetudo, sed
:

ei

con*

quoque ad inferna descen-

tinuatur oratio
prsesentatur,

Da

pacem,

Ilic

palena presbylero

dens, sedentibus in

tenebris benedixit,

cum

eos

decujus observationc variaisunt conalicubi
,

edwccns, in cellarium Patris

inducens, eis paccm

suetudines

:

enim tenet eam acolylhus
,

et

sempilernam

aitribuit,

quod reprsesentat episcopus,
sit

subdiaconus
Iraclanda

ille

involatara

iste

vero

nudam
usque

eum

post reprgesentationera morlis populo quinquies
:

sacra enim vasa duntaxat a consecralis clericis sunt
;

benedicens adjungit

Et pax ejus

sempcr vobig-

sed apud nos

eam ad
,

te

igitur,

cum. Quinquies autem benedixit,
benedixil hominibus, dicens
plicamini ".
terlio
>
:

(juia

Dtu^ prinio

nunc subdiaconus observavit, quae
dicatur
:

cum

a patere

«

Crcscilc ct

muUi*'

Sanclarum feminarum
,

quas subuiaconus

Secundo post diluvium dicens idcm

repr3ssenlat, corda signiticat
riialis in

quae laiiludinc cha-

Lenedixit,

cum

palriarchis bencdictionem
^'\

obsequio Christi palebant,

dum

aromati-

promisii per missionem Chrisli

et

cam

in judi-

bus ungere corpus Domini veniebant*^ Per hoc
ergo quod sobdiaconus diacono patenam praebet,
recoliiur

D

cibus et regibus

,

principibus, prophetis et sacer-

dolibns figuravit;

quarto benedixil,
,

cura Filium

quod muliet es
,

late resurrectionem Christi

suum

raisit

,

qui descendens

et

asccndcns bcne-

credentes

eam

apostoUs nuntiarunt, qui
,

dcmum
vel

dixit, et benedictionem per Spiritum

sanclum conYcnite, l.ene-

Domino

suae lidei latiiudinem obiulerunl

per

firmavit; quinto beneJicet diccns
dicti Patris

:

«

subdiaconum intellige Nicodcmura", credidit et obsequium Salvatori exhibuil; da , inquam, pacem pecloris , ut simus a peccato liberi da pacem temporis ut simus ab omni perturba,

qui eiiani lale

mei".» Quidam non

irralionabilitor

hoc

ollicium non esse de scpiem oHiciis missae firmiter

asseverat

,

invenit Ecclesia

eo quod has benediclioncs Romana non unde nec utitur eis. Quicunque
:

tionc securi
et ccce

;

nocet

inlirmis

enim

perturbatio

:

quam

apertius

enodatur a quibus malis

tamen eas invenerit recte in eo loco ponuninr, ubi Christus ad iuferos descendissc (Teaiiur, sciUcei
,

«MCor.l/.',Rom.l5. ^» Dan. 5. " Luc. 24. " Act. "Marc.16. "Joan. 19. "Col.l. - Matlh. 26. 18
.

131.

» G^n.

49.

30

Deut. 55,

Joan. 15.

"

" Luc 25 'niarc. 6. " Dcul.^19; Matth " Psal. ./ Psal. Luc. 2i. \Osc.io -^ Gen. 22. - Matth. 2d, " Gen. 9. Gen. 1.
2.

"

rATivoL.

CGXIH.

^

;

150
proxirro
,

SiCAHDI CRLMONENSIS EPISCOPl
anle
r»*Mirreclioneni
,

iiO
aclioiiis et cosueniplalioiii*
;

inin cdiiclis de

A

hac duplici

viia, seilioel

carc^rc ;eiernain iribuil lK?nediclioneni.

esl nobis misiTicordia necessaria

iii

alia

veropax no-

CAPLT

bis concedeliir a-lerna. In coe.:a tainon Doinini GccunVIII.
diiin

quosvlam

ler dioitur
eis

:

Misiterc nohis. In missa

DE SEPTIMV IVVRIE MISS.E.

pio defunclis, dona
]>ollaie el

requicm^ et debcl dici intcrorulioiu. Facia corporis el

Paupores ejus saturabo panibus". » Redieiis popuii videns affecluiu cpiscopus ad sacriGcium
c
,

mistim

cum

sanguinis commistione, pcr

quam Domiui

lesurreiribuil.

c\ eo qiioJ respoiidelur,
ail
:

Amen,

el

paiis desiderium,

ttioneni accipiniiis, sacerdus

paccm populo

Et pax ejus
:

sit

semper vobiscnm. Sacerdos veio

Quod
sedit

privOguravit Josue
obliiiuil,

^"

qui, lioslibus superalis,

Pnx Domini sit semper vobiscum. dicit Pacem orat illani, quie superat omnem sensum ".
>ltende quod diaconus qui corporale i^tinovit ct calJcem lenet, signiOcat eum qui lapidcn et linteameii amovit etlumulum cuslodivii". Eth;ec
dicens,

tt^nam
;

quam

sorle divisit, et in pace pos-

sic Clirislus

lesurgens, diabolo superato, paliaiic

cem
nem,

ct

dona dedil hominibus *\
pariiculani

resurrectio-

et acia

resurgenlis ponlife.v repiMesLM^.lat; cuin

eiiiin l^^rliam

sanguini iniscet, el in ca-

iacerdos vel cpiscopus ter super calicem
ticula

cum

par-

licem mitiit, innuil quod anima Clirisli ad corpus

signat

et

infundit

calici

;

quia

cunctis in

B

rediit.

coelo el terra

paciticatis,

ad

corpus rediit anima
:

Post

licec,

sicut Konorius papa decrevit,
;

pacew

Jesu Chrisli.

QuMam

infundunt anlequam dicant
vacat a mysterio
est

populo porrigit

qiiia

resurgens

liumano generi

Pax Domini^ quod
quia

eliam non

post resurreciionem

manifeslum
^'.

pacem
et

pacem dedil, daturus vero pacem, sumit pacis osculum ab ipsa eucharislia, secundum quosdam se,

datam liominibus bonae volunlalis Et cum itcompeiisans, respondet
:

Cui popnlus
;

cnnduin
impertit

alios a sepulcro vel

ab

altari el a libro, et

spiritu tuo

eam secundum quosdam subdiacono,
secundum
per

vel

hilariier oplans,

ut per misericordiam Agni

nobis

diacono, vcl caiilori;
tero, qui

alios archipresby-

pax

il!a

donetur, et a nobis corpus pacifici digne
:

cum

fnerat a sinistris, accepturus vadil
,

sumatur, cantat

Agnus Dei^ qui
;

di^ miserere nobis

et

dona nobis

munpacem; ad dandam
toUis peccala
facieii-

ad dexterain ponlificis
liis

quem

designalur popu-

gentilis, qui factus est princeps in fide,

primus ad

poenilentiam

in

remissionem peccatorum,

in

pace; qui transivit de sinistra
lidei et

infidelitatis,

dam pacem
nia
bi$
fecit.

Dei,

hominum

et angeloruni. II«c

om

-

dexieram

«terniiatis.

Per hunc descendit
viros,
*^;

Unde cantatur miserere nobisy et dona nopacem, quod inter communicanduin, a clero et
caniari
dicitur

pax ad populum, sed piiino ad
ir.ulieres
;

postea ad

quia vir est caput mulieris
se

verum

viri

poulo
agr^-jS

Sergius

papa decrevil

;

Chrislus

q

^i niulieres

non osculeniur, propter lasciviam.
sequestranlur
:

propter innocenliam,

vel

ab agno

propter

quam

,

non solum osculo
ab his ergo personis

quod

est piuin, quia

nos sola pietate redemit; vel
in

carnali, sed eliam situ locali

ab agnoscendo, quia pendens
agnovit obediendo
,

cruce *% Patrem
virgini

mutuodenlur
lantur,

oscula, qua} nulia tilillatione libidiiiis

matrem cognovit eam
ut
ille

excitantur. Populus

autem ob
Domini

iria se

invicem oscu-

commendando, genus humanum cognovit rcdiniendo.

primo

,

qu<ia

sui gratiam, et angelo-

Peiimus ergo

innocens, qui nos sua
repraesentantibus miest, ui faceret

passione redemit, nobis
sereatur, et qui ad

eam

hoc passus
nobis pacem

pa-

rum coiicordiam per morlem se promeruisse gralulantur; secundo cum simus filii Dei Patris et Ecclesise matris, sumus fratres in Christo ", el
''^
,

cem, rex pacificus
est

Iribuat; ipse

enim
a ser-

ideo reficiendi uno pane quasi baereditario'"'; terlio,

agnus iinmoblus piu-destinalione ab oiigine
*'.

quia

in

osculo caro carni et spiritus spiritui
iios

inundi
vilute

Ipse est agnus pascbalis, per

quem

jungitur,

et

qui

carnis

propagine de

Adam

JEgyptiorum populus liberalur
peccata mundi^ miserere
*',

**.

Affnus Dei,

conjuiigimur, eliam cliarilatis vinculo connectimur.

qui

tottis

tiobisy

hoc sum-

Qui ergo se od
*^

eiites

oscuiantur, Judne proditoris

pium

est de Evangelio

quod

triplicatur

ob supe-

osculum imitantur. Post oscula sumitureucharistia,
quasi dicatur, in unilate non est, qui corporis
pariiceps non est.
ejiis

riorem triplicem noliliam. Vel lunc cantatus-, quia

corpus Christi triformiter
tcrra,

intelligitur

;

ambuians

in

Sacerdos primo communical,

quiescens

in

sepulcro,

residens in

coelo.

corpus per se nullo ministrantc de altari suscipieus; quia Christus
Eiinisterio
perficiet

Agnus Dei, Vide quod vjce Dona
:

qui tottis peccata niundi, miserere nobis.
bis dicitur miserere

corporum nostrorum nullius
restaurationem
;

nobis, et in tertia
est a

sanguinem

nobis

pacem
*^,

,

-eri

Tcslarnenlo

ubi

quod sumptum forma similis
:

Ve-

vero de

manu

diaconi sumit, quoniam

animarum
:

invenitur.

per mini.sterium

hominum

reficit

redemptionem
discipulis

Clamanlcs enim dicebant
populo tuo
;

<

ParcCi Domine, parce
:

communicaiis itaquc
Jesu Christi, qui,

parlem

sibi

sumit vicarius
iii

»

et postea variabant
>

<

Ne

des haere-

cum panem
sibi
'^*.

fregit

ditatem tuam in opprobiium,
luiserere nobis, el scinel,

et

merilobis dicitur
iw

Emmaus, parlem
''

retinuit, partesque Lucae et

doua nobis pacem, eo quod
38

Cleophae distribuit
^"

Sic

et

sacerdos diacono et

Psal. 151.
\'I.

''

Pbil. \.
^^

Mam,.

**
5.

Exod.

"
8.

J(»an. \.
^^

Joel. 2.

" Uom.

.Maiih. 23.

"

1

^ii). Luc. 2. ic. Luc. 23; Joan. 19. *» Apoc. 13. *« Luc. 2i; Joan. 20. Josue 15 et infra ^"ICor. ii; Ephes. '' Luc. 24. Cor. lU.

28; Joan
*'

.

Ui
sulKliacono dividit.
assi et favi mcliis
discipulis ".
> <

MITRALE.
Partemque postmodum
manducavit,
el

LIB.

III.

ii2
commiMiicaturi

piscis

A daluri,

et

et rcliquias dJjtlrt

quia exposi\!ione
feiuntur ab
aliij

non exponimus. Tum non indigenl, tum quia ali^e proplurcs
vei

Unde poslquam diaconus

subdia-

pauciores.

Inlerim
ct reci-

ipsi

conus se comniunicaverinl, fralres accedant, ut et partem sanclae coramunionis accipianl. Et vide
in ires partes dividilur, sicut
:

conimunio canlatur,

ul signincet hilarem

quod oblata

olim

si-

procam aposioloruin de rcsurreclione coiialionem, Surrcxit Dominm vere ct quod quale est illud
:

*^'

;

milago legalis fruslralim oflerebalur

una

a sacer-

narrabant, quomodo cognoverui\t
panis; vel ut

cum

in fraclioue

dote.sumitur, una quandoque in allari in pyxide
iniirmis ad viaticum reservatur, tertia in
niittitur.

cum

juslis grati« Dei

communicemus.
juxla illud
et
:

calicem

Et est coiumunio graliarum
i

aclio,
,

Prima est corpus mysticum, id est Eccleambulans supcr lerram; secunda est similiter mysticum dormicns usque ad diem judicii in sepulsia

Edent pauperes
^'. >

et

salurabuntur

laudabunt

Dominum

Scquitur salulatio

:

Domimis

vohi^ciim.

Qui nclioc ulli-

lura; tertia est personale
inisia
terris
;

resumptum

in gloria; vel

ganl beuediclioncs sextum fore odicium,

sanguini signiilcat Ecclesiam niiliianiem in
aliae

muin
'^

ralionabiiiler

ponunl; nam haec salulaiio be-

vero

iilos,

qui sunt in purgaiorio, et

Bedicliouein illam signilical, qua Douiinus ascensu-

qui triumphant in coelo. Vel tripaitita fragmenla
Sanctae Trinitatis hosliam signilicant, el etiam parlicula, quae sanguini jungitur, Filii

rus discipulis benedixit ". Sequilur et oralio,

qua

postcommunionera vocatur,
pro his qui ad
re
:

in

qua

sact.rdos oral

personam

insi-

communionem

eucharistiae accesse-

nuat.
Christi

Ei cave quia,
in

licet

oblata aut eliam cor[>us

et debet esse un», vel lot in

numero,

(juot fuere

sacramento

sic

fiangatur, et pluribus
ei integer per-

colleclae, et signilicat
licet

oraiionem capilis noslri, sci-

distribualur, tamen totus Christus
iTianet in coelo, et

Domini

nostri Jesu CIiristi,qui
^*.

apud Palrem
sacer-

sumitur

a singulis totus et inte-

quolidie intcrpellat pro nobis

Quod autem

ger in sacramento; nec transit in alimentum corporis, nisi spiritualiter; virtus

dos ad

altaris

dextram
fine

iransit, si^nificat Clirisluni

enim ipsius

satiat

ho-

ad Judseos in

SJeculi

reversurum; quia, cum

minem

interiorem, qui saliatus exteriorem exhila-

intraverit plenitudo gentium, Israel convertetur ad

rat; et vidc quia, licet totus sumatur,

tamen corpus
censetur

Dominum

"".

Salutalio ultima sequitur

:

Dominus

tantum sumi

dicitur usualiter, quia res

vobiscum^ quae significat vilam aeternam. Nota (juod

secundum quod

videtur, vel locutio est; aiunt qui-

sacerdos septem vicibus in raissa populum salutat;
quia mysterium missae ad sepiem dona
Spirilus

dara, a sputo post sacrificium

sumpium

abstinen-

dum. Et revera magna deBeret reverenlia sumi, et C ^ancli refertur. In prima enim salulaiione spirilus intelligitur sapientiae; quia sapieniia intravit in cautela provida custodiri verumlamen < spirituaiis hunc mundum, ut salvaret lios ". In secunda, spiomnia judicat, et ipse a nernine judicatur"'. > On*ritus intellectus; ideo namque praedicavit, ul docenia munda mundis "^; sputura quidem est naturale,
;

et

sine peccaio procedit. Processio spuli proficit

ret nos. In tertia spiritus consilii; hic

euim secrcto

sanitati. Licet agere

pro sanitate, quod egit Chri-

Dei consilio se passioni obtulil, ut redimerei nos.
In quarta, spiritus
fortitudinis
,
;

stus

pro nostra salute.

Nam
ve!

lutum

fecit

Dominus
sic ca;

quia pendens in
Iil)erarei nos.

ex spulo,
vet ne

et linivit oculos c<eci nati

". Qui
ejiciat

cruce diabolum expugnavit

ut

In

cum

sputo

panem

vinum

caveat
est

quint:i, spiritus scientiae; quia

rcsurgcns discipulos

ne unura verbum ex his quae Dominus loculus
ex ejus corde labatur et decidat,
tus et vita suni

salutavii, ct cis

sensum aperuit, uterudirci nos",
pieiatehumanani
In sepiima,

nam
;

et ipsa spirisi

In sexla, spirituspieiatis; quiasola

"

;

ego autem spuere,

abundat

naturam super astra levavil utexallel nos.
spirilus timoris; quia angeli limel.unl,

liumor phlegmaticus, non omitlo

quia confido in

cum

vcnerit

Domino, carnem
niae el corporis

et

sanguinem,

iu spirilualem ani-

ad judicium, ut

glorificet nos.

Sed

in

quiiwjuetansalulavit ante
tertio

transire refectionem.

Nec,
aut

si
si

as-

lum ad populum
^^

se convertit.

Primo

sumptum cum

superfluitatibus exeal,

per

collectam. secundo

ante cvangelium;

ante

venas deUuat investigo. Sed pie credens,
relinquo, id est Spiritui sancto

si

quid

oflertorium, quarto ante sacrificium, quinlo ante
pacis osculum, sexto post cominunionem, sepiimo

de agno remanet; secundura legem"^ comburendura

commendo.
"^,

post completionem, id est ultimam orationem
quae est ante sacrificium,
in

;

in illa

Postmodum coramunicat
iura comedit Christus

populus, quia non*sopaucis apostolorum

non

converlit, quia tenet

sed eliam agcensurus

cum cum

manibus

sacrificium. In caeteris vero se converlit
eis

mullitudine discipulo-

ad populum, quos salutainus,

faciem repraesen;

rum. Communicet unusquisque raro, vel quotidie secundum quod raelius crediderit faciendunr. Nam
Zachaeus recepit

tamus. Qujnquies se convertit ad populum
missa

quia

l.gitur in resurreclione quinquies apparuisse.

Centurio dixit

:

eum gaudens in donium suam * Non sum dignus ut inires sub
»

"'.

Sequitur coiiclusio

;

Ite,

est

:

tripliciter
:

missa

finilur. In

solemnilatibus quolies cantalur
Gloria in excclsis Deo
;

leclum

meum

^*.

Orationes quibus ulimur pacem
»^

Te DeumJaudamus;
9.
»•

termi-

"
•»
1

Ibid.

"
1.

1

Cor. 2.

Rom. U;

Tit.
«'

i.

"Jonn.
««

Joan. 6.
»=*

Luc. 24.

Tim.

" »»Luc. 19. •' Luc. 24.

M Watih.

8.

Luc. 24.

Psal. 21.

Liic. 24.

" Exod. \2. '' Rom.

"
8.

"

Matth. 20; R012. 11.

U3
n:«iur pcr Jw,

SICARDl CREMONFNSIS FTISCOP
wffta
est.

iii

El csl sensus

:

Iie

p^^sl

A

econltario maledioliones in Hebal stiper trnns<»rossor.es

Christum,
sed ad
l)e«iiii

oi

scquimini

ipsuiii.
:

Non

csl seilendum,

"

:

ab

|>;)lriam

festinanJum

quia luissa est ad
per

ditiiones, et

benedictionibus assumimus bcnea malediclionibus excommunicationes.
illis

Patri^m placandum

.lioslia,

quam

fracta

suiit ta'lara.

O

uiina:n ciim lioc audimus, iliuc tea-

pucrorum Toletanum concilium cantari post missam inslituit, et negligentes anaihemati subdidit.

Ilymnura trium

dal meiis nostra,(|Uo.aL>iii hoslia, ut, ubi est corpus,
iilic

Quem

idcirco dicimus, quia

coiifiregenlur et
dt»siileratus
siio trupaeo,

aquihe"

:

ibi

simus desiderio,
*'

mino pro omnibus

beneficiis gratias agere

Dodebemus,

iibi

cu.irtis

genlibus

nos exspeclal

cum
ile,

qni sic pro iiobis Patri supplical,

quem in s.-eculum s;t<:uli in aeternum landabimus. Panem Doniinicum post missam populo tribuimus
benedioium,
sancise

volo ul, ubi

ejio suiii, illic

silelminislermcus'"; vel
est agiius, et reser-

communionis

vicarium

:

in

missa

esly id est

immolalus

primiliva enim Ecclesia
erant,

>aiiis

paradisi

intniitns,

se^uimini oum, inorliGviliis ei

omncs, qui missaj inlercommunicabani, eo quod aposloli omnes de

cando carnem nostrani cum
liis

concupiscen-

calice bibere dicente sibi

Domino

:

<

Bibite ex hoc

",

et

quia sermo dirigilur ad prdeseiiles. Ideo
dirij^al vuituin

omiies

^^.

»

Offerebanl enim inagnum panem, quod
;

sacerdos vel diaconus Iioc dicens,

suuui in populum, cui populus

:

l>eo graiius; el est
liceiilia

R

adhuc Gratci servanl, et omnibus suiricieniem sed posiquam Ecclesia est numero aucia sed saucti,

suinplum hoc ab eo, qnod pojtulus accepia
j>ciniissu Phariloiiis abiit
lulil

late
solis

propter carnales dirainuta,
diebiis

statulum est ut

de yEgyplo,

el

graies re-

Dominicis communicarent; sed quia
'",

Deo'*. Vti ab eo qui a Cyro susccpla liccnlia,
rediit, et

posiea refriguit charitas multorum ui icr in anno comrounicenl
lecoste, ct

uiidesibi s»

de Babyionica captivitaie ad Ilierusalem

niebant coninumicantes judicium ^^ inslituiuin cst
:

Deo graiias egil^^
noslrjc
picri, qui ascendit
ir.lerpelians

:

sic
,

nos pro acceplis beneliciis
Redeniquolidie

Natali, Pascha,

Pen-

reJemplionis

referamus gralias
^^,

uiinam semel digne communicenl! Conpacis osculura
in

ad dcxieram Pairis
'•.

tra liur.c ilaqiie prini:e inslilulionisdefectum triplex

pro nobis apud Palrem
,

est

reinedium. Primura est
in

:

ideo-

Unde post ascensionem
ilicebanl
Ipsi
:

prafdicontes

aposioli
'®.

que
nisi
qiii

Gallicana
;

Ecclesia datur

onini missa,

Gratias agiie, sine intermissione orale

defunclorum

secundum

est panis benedictus, in

qnoqiie legressi sunt in

Hierusalcm,

benedi-

eteulogia dicilur, qui

quia

Quadragesima
institutum

«enies

Dominum

'^

;

sic iios accepla benediclione
in

ad

propler abslincnliam dari

iion debuil;

patriam ibimus, ubi semper

gratiarum actionc
scest,

est leriium remedium,scilicet oratio super

populum

prima tamen niissa Natalis, cnndum quosdam, non dcbet dici //e, mis$a
In
:

permanebimus.

C

Q"' praedicilur

:

Inclinale capila vestra Deo» His

om-

iiibus rite peractis,

sacerdos et

alii

leverliintur ad

nc populus videalur liabere licentiam, cuni
tiriendus ad aliam

sit

de-

propria. in aliari corporali diinisso,

saccrdos qui

missam.

In aliis diebus et

lermina-

ad propria redit est Chrislus qui legatione peracla
in

tur

p<ir

Benedicamus Dcmino^
dlcitur

cst

sumplum de

gloriam Palris asccndit. Fideles etiara reveriun-

aposlolo, vel

psalmis, vel de hyrano trium puero:

lur, dura

de carceris exsilio liberali

in glorise liber-

rum, ubi
In raissa

t

Benedicamus

P:»lri ct Filio ^^.»

tatem eripiuntur ^\ Corporale in allari est munditia
castiiatis in presbylero, vel Ecclcsia

pro defnnclis terminaiur ex con.suctudine
in

in Christo.

per liequiescant

pace; et sunt hcC oraliones quasi

CAPUT
«

IX.

aggraiulalivjE interjecliones.

Cum

per Benedicamns
terminalio, di-

EREVIS RECAPlTULATiO MISSiE.
Judicasti,

homino
rigat
et

vcl Requiescant

in pace

fit

Domine, causam
sit

meam

*'.

»

Nulli

sacgrdos, vel diaconus, raciem ad

oricnlcm,

dubiuui quod missa pugnse

repraesentativa, re-

mentem ad Dominum.
Bcnediclio sacerdotis pnst raissam illam significat

praesenians cnjusdam pugnse conllictum et victorise

triumphum. Et quod repraescntat nobis

triplicen»

iKfnediclionero

quamChrislus, post resurrcclionem.
Spiritus sanclus in dic Pen-

pugnam

:

unam

figuraniera,
aliara in

duplicera figuratani;

discipulis dedit ", vel

^ unam

in capile,

merabris.
^^,

Figurans
Josue

fuit

tecestes lidelibus attulit, vel per

quam

Ecclesia tha-

cum Moyses Amalec
populos expugnavit
Philisthajos
••,

prostravit

septeiii

lamum^ponsi
niodi
lir.ales

gloriosa inlrabit. Et

benediciiones a veteri
iii

sumuntur hujusmore nara pa;

David Goliara, Sanlem
'^ Figurata in

et

superavit

capite est,

triarciia
^it ••
;

Jacob

uovissimo suae

vitae

filiis

benedi-

quia Christus

cum

diabolo pii^nans,

ipsum supe-

sic et

Moyses populo Dei benedixit antemoranteascensionem
*',

ravitet infcrnum exspoliavil
est,

";

figurata in

membris

lem

•'-;

sic Doniiiins discipulis

quia irapugnamur, non solura a inundo, sed a
et a diabolo
;

liide est

qaod
(|uod

cuui

separamus commitivam,
prsecepit

vel

carne
tio

non

est

euim nobis collucta.

proleclivam quaerimus benedictioncin. Vel
tur

sumun-

adversus
principes

carnem
et

et

sanguinera
°'.

sed adveritaque

abeo

Dominus

dari benediclio-

sus

poiestates

Saceraos
facit,

nes inmonte Garizira super legis observatores, sicut

celebrans raissam cx

his quic

et quae circa

•^

"Mattli. Ephcs. 4
l>sut. 53.

*24;
;

liehr. 1.

«'

"
S9

••Thren. r

" Gal. 5 ; Col. 5. " Exod* 12. '' Joan. 12 et 47. \erg. 2. ""* '• I Thes. 2 et 5. '' Luc. 24. '« Dan. 5. Luc. 24. Roin. 8. Luc. 21. •' Deul. 27 el 28. «* Matlh. 2(j. " Miuth. 24. »M. Cor. II. '^» I »' J.jsue 6 ct infra. Reg. 17. " Col. 2. '' Ephes. 6. E\od. 17.
Luc. 17.
'• 'f

"lEsdr.l.
»°
«^

Gen. 49i Roni. 8.

i45

MITKALE.
fiunt, breviier et velociler

LIB.

HL
vei

1

IG

eum

habeat

in

menle,

A anima,
citur;

genus humanum,

cui

diabolus

belliim

figurantia quae pr^ecessere, figurala qux'sunt in capite completa, el quac sunt a

indicil, sed a Cljiii-lo, qiii
liic

pro nobis pugnal, vinfortis et visu

nobis moribus adim-

cstenim verus Davidj rnanu
cl

plenda.

Cum

processionem facimus
cereis
el

cum

vexillis,

desiderabilis, qiii

a Patre ad piignam mitlitur; qui

reliquiis,

libris,

Ihuribulis,

rccolamus
'*.

oves pavit,qui ursum

iconem superavit
Ilursus missa

•;

qui

Moysen, qui sjgnis
populus

et prodigiis

de iEgyptopopulura

baculum contra
contra

PhiIistli;iMjin porlavit,

dura crucem
quasi

per desertum ad terram
Ibi

promissionis perduxit

diabulum bajulavit.
:

armatus, hic clerus sacris vestibus.

ibi aica, hic

scrinium reliquiarum.
hic

Ibi

tabul?e

Tede
Ibi

quoddam judicium imitaiur unde canon actio vocatur est enim actio causa, qaae in publico coram
;

gtamenti de monie Sinai,
altari. Ibi

liber Evangelii

judicibus agilatur. In missa enim causa nostra

cum
Deu»

columna

ignis,

hic .ceieus igneus.

Deo judice

agitur.

Oralorium

est praelorium,

virga, hic sceplrum regis vel baculus ponlificis. Ibi

judex, diabolus accusalor,

sacerdos advocatus ei
qui causam populi

Moyses

et

Aaron, hic rcx

et episcopus, vei episco-

defensor. Hic est cnim Moyscs,

pus repraesentans utrumque; in baculo

regem, in

ad

Dominum

alh'gabat

"^

;

cnjus patrocinio delatoris

milra pontificem. Kecolamus et Josue qui Jericho
circuivit *', quoe corruit, et populus regnura obtinuit.
Il)i

fallacia confulatur; innocentia noslia

c^miprobalur

6

et absoiv4lur, airt judicis

ira placalur et per njiseri-

clangor lubarum, hic strepitus campana-

cordiam culpa remitlitur. Kursus mi^sa tiagcedia'

rum. Recolamus David •' et Salomonem '^, qui arcam Dei hymnis et canticisjeduxeruni, el in templo
locaverant.

rum

geslus populo reprcssejiiat
:

;

ti

agkus enim noqui

sler cura dicit

Orule^ remenforat Christum,
?.

Simus memores Jesu
venit
in

Christi, qui de

apo&tolos orare monuii

sinu Patris

mundum
in
'
:

'*;

de praisepi ad
;

Per secretam significntChrislum qni, sicutagnus absque voce ad victimam
est ChFisti in
ivit
<?.

lemplum

••;

de

Belhania

Ilierusalem ""
ut

de ad

Manuum

expansio
sccreiuin,

Ilierusatem in

montem

optantes

de

mundo

cruce exiensio; canonis

reverlaraur ad patriam, qu.^si de una Ecclesia

passionis silenlium; osculum pacis, gaiidium resuirectionis. Breviteret in

aliam; de

niiliianti

ad triumphantem

:

^equentes
con-

sumnia concludimns, quodusque ad secrelegnntur
et

crucem,

id estvestigia Crucifixi, et nos.vittiset

que celebrantur in officio miss;c

cupiscentiis crucifigentes '.«Sequentes ve^igia san-

lam, respiciunl ad ca quae de Cinisto

clorum, praecepla Evangeliorum
justitiae,

;

iniluti
fidei,

loricam

cingulum continenti^,s.culum

galeam

operibus ejususquead Dominicam PaUnaiUMi. Nam inlroitus ad coetum respicit antiquorum propheta;

Unde sacerdos pugnaiurus contra C rum Kyrie eleison ad eos (jui fuerunt circa Clirispiritualia ncquiiiae in coel€Stibu.s, sacris vestibus sti adventum; Gloria vero ad canlum angelorum ; quasi induitur armis, sumens sandalia pro ocrcis, salutatio et collecla ad adventuin Salvatoris, qui ad
sabjtis seiernaj'.

ne quid pulveris inhiereat pedibus, amictum
galea,

pro

hoc

venit, utsalvaiet

nos

"

;

epislolavero ad prae-

albam pro

lorica,

cingulura pro arcu, sul)-

dicationera Joannis ", graduale ad vocaiionem apo-

cingulum pro

pliaretra, stolam pro hasta,

mapulam
li-

stolorum ",

alleluia

ad

lailitiam

cordis corum,

vel raanipulam pro clava,

casulara pro clypeo,

brura pro gladio. Sic armatus pro omnibus ad allare procedit, et per confessionem diabolo renuntiat, et se

evangeliura ad Domini populi conversionem, offertorium ad ejus<lem popuH devotionem. Nunc qune sequuntnr, ca resniciunt quae de Chrislousque ad ascensionem leguntur.

praedicaiionem, Credo ad

accusat; quia
est sui

sapicns in principio seroraiiones et canlus

monis accusalor
diabolum
plicat,
incitat,

\ Pcr

Nampanis

significat

corpus,vinum sanguinem;

dum casulam super humcrum com-

calix item corpus, quia
in

gladium contra hoslem paiat.

Dum

legitur

vinum in calice, sanguis est mundiiiam corporis. Patena corpore. Corporale
fidei et charitatis;
:

epistoia voce pnBconis,

imperatoris dantur edicta.
qui cliorum
re:

latiludinem

vel aliter, ut i^i his

Cantor est tubicen, praicentores,
gunt, duces qui exercitura

versibus continetur

ad pugnam instruunl
subveniunt. Cantus

^

Ara

crucis

,

tumuliquc calix, lapidisqne paitna.
liabet.

quibus lassescentibus

aiii

se-

Sindonis officium candida byssus

quenli*, plausus est victoria. D;i>m evongelium
gitur,

le-

Aqua populum
gilur

:

sicut igitur aqiia vino, sic jun-

adversarius vulneratur,

aut cxercitus dis-

Ecclesia Chrisio.

Secrela lalibulum

Cbristi

persuspost victoriam adunatur; quem
cot episcopus, imperator

dum

praedi-

". Retronea slatio subdiaoonvorum et diaconorum,

laudans victores atfatur;

fugam discipulorum
Christi
*".

^*.

Inclinatiopiesbyteri esvmors

oblationes sunt

spolia,

quae victoribus dividuntur.

Cantus
tori.

offertorii,

triumphus qui exhibelur imperaIsrael.
'
:

Sed rursus populo negligenlia resoluto, Phili-

usqne ad nobis quoque peccatoribus, quiedam respiciunl ad oiaiionem quaiu Dominus fecil in mnnle *"; q!ia;d*im ad pas-

Demum

a Te igilur,

sthaeus consurgit adversus

Unde

inter

Go-

sionem,

quam

subivit in

crucc.

Ab

ipso nobis us-

liam et David duellum indicilur
•*

haec est torpens

que ad coministionem corporis
»^
III

et sanguinis,

per-

Exod.
1-2.

7
*

et infra.
''

"

*•«

52. 20.

Joan. GjI. o. Matlh. 27; '<» " Malih. 20. Isa. 53. Joan. 3, i Tim. »« Malth. 27 '» Mailh. 5.
»

Jos. 6. Joan. 19.

'MI Reg.

6.
*

Ephes.
i.
*'

»« Jonn. Tim. I. » tnc. 2. 8. 8; ULxou. « lbi.d. Prov. 18. ' 1 Kfg. 17. " Malih. 4. 'Vioan. U. ^' Malin. Malth 5.

Re^.
*

I

0.

147
tioet ad sepuliurani
lio
, ;

SlCAKDl CREMONENSIS EPISCOPI
unde
calicis

U8
missa cantatur, ex oon-

ab

allari eleva-

A

laiur,

quod

summo mane

esl

corporis

a cruce rcmolio, cl rursus in
cjusJera in lumulo collocaiio.

suetudine

est,

non ex ordine, sed proptor necessola usus
prae-

aliari deposiiio, est

situdinem. Leo papa diluculo ad missam inlrabai;
nescio

Commislio veru
lal« fraclio aJ
fc'cit

perlinet ad
illam

resurrectionem.

fraclioneu), quani

ObDominus
ad

an commodiiaie, an ratione, an
aut oCferunt
praeterea-i
eis

aposlolici polestale, el forte qui

necessilate

ie
:

Emmaus
t

",

Salutalio ad iJ quod ail apo*•.
»

veniunt lcrliam
divino, ut

post
dies

nonam amore
absque.
sacrili-

stolis

Pux vobis apostolos commitiva

Ullima salutalio est

non

in

ascensione

Domini

bene-

cio, possunl cicusari

cum
et

discipulis

qui

velle-

Uiciio, vel aeterna salulatio; el scias

quod olim non

bant spicas in sabbatis ",
edit

cum David
vel

qui

com-

(anto apparalu, neque tam solemni missani apo^
BloU cantavere, seJ duiitaxat epistolam el evaiige-

panes proposilionis ";

forte posl

nonam

propter gastrimargiara vitandam, vel quia in missa

lium piaelegenles ad sola vcrba
tione Dominica consecrabant
a^H)bloIici
viri
;

Domini, cuni oraat sancti

niemorlam facimus passionis, morlis
resurreciionis et ascensionis.
riis

et sepulturs,

paires

et

Ideo canlatur toi va-

soicranilaies^

quas praemisimus adraissa

horis quia lerlia flagellatur, sexta immoiaiur,
sepelitur,

diJere.

>'unc qua b^ra et quolies
o,ujerere

sit

nona moriiur, post nonam B ^ coelos ascendil. Semel in celebrauJa
boris est
brari ab

mane

surgil,

die

missa debet ccle-

non

est

iriuiile.

Tribus ergo

iiiissa regul;)riter

celebranda. Terlia, sexta el nona;
instiiuit, et

uno sacerdote, quia semel Chrisius pro nobis voluil immolari ". Si tamen necessitas cogit, ut,

tertia, ut

Telesphorus

Gregorius

ap-

cum

ciuae

festivitaies

occurrunt, duae pos:

probavil;

quia tunc est

Doininu§ crucifixus lin:

sunt vel Ires (ut quidam asserunt)
quia
licitc fit in

guis iudaeorum clamaniibus

i

Crucifige

*'.

»

Tunc

Nalali,

et.am est a niiiiiibus flagellatus. Sexta, quia lunc
est

sioChristi; passus est

celebraii tum tum quia tripartita est pasenim linguis insultantium,

immolatus

et

manibus crucinxus. Nona, quia
Tcrtia canlalur
;

manibus verberantium, clavis cruciligentium. Ipse
eliani est a patriarchis

lunc exspiravit.
in profostis,

in

feslivis, sexta

geslibus immolatus, a pro->

nona in jejuniis quatuor temporum, valde sero

lamen

in

Sabbatis
propler
la

phetis verbis sacriflcatus, a
ler oblalus

Patre el se ipso reali-

eelebreiur

*\ Legiiur tamen quod Leo papa siepe
novies
in

sacros ordines, qui perlinent ad

Dominicam.

septies,

aliquando
Sicut

eadem

die

missaui

Sabbatis quoque Pasch.'e et Peniecostes sero canlctur,

celebravil.

ergo licet
sic licet

presbytero
laico

missam
in

quod
dicilur

ex
:

Lenedlctione

cerei

deprehendiiur,
:

pluries celebrare,

religioso

die

tum
<|uia

Ha;c

«oj:, et

ex collecia, ubi dicitur

r

pLuries

Deus qui

liauc
illa

sacralissimam

noctem.
;

Et boc, vel

tendum

;

communicare; neutrum tamen est appequia familiaritas parit conlemptum, et
;

vel propter Dominus resurrexit sepulcrum Doraini ". visiiationem mulierum ad

nocte

contemptus manducanli judicium
et devotio graliam,

discretio vero

quam

eucbaristia

redolet

t;iui

lii

iiatali

auiem

Doraliii
»» Ibid,

missa prima de nocte can*»

efleciu

quam nominis
«•
I

ctymologia.
•'

'^

Luc.
8.

n.

Joan. 19.

••

Joan. 20.

»'

Matlb. 12.

Reg. 21.

Rora, 6;

I

Pctr. 5.

«*

Rom.

LIBER QUARTUS,
DE OEFICnS ECCLESIiE..

PROLOGUS.
Expedit bis, quos labor ofllciorura exagilat, invesligare, quid sit
ofllcium, et

D
unde
dicitur
:

venlu,a!iain Pascba, aliainNalali.

Primode gcnera-

lihus prosequamur. Generaliler enim diciraus nihil

Ofli-

esse psallondum,

tiisi

quod

est a

summo

pontificc

cium

esl,

ut

ait

Isidorus,

congruus actus uniuset

canonizatum

:

in

primitiva enira Ecclesia diversi

cujusque sccunJum leges
institula

mores

civitaiis,

vel

diversa cantabant ad

professionis
alia

:

alia

namque sunt

inslituta

suam voluntatem; verumlamen obseivabant Symbolum el Dominicam oraiionem. Postniodum, cum
dosius imperaior,
qui
hsereses pullulassent,

inonachorum,
cflicium, ut
ail

canonicorum.

Dicilur

aulem

Theo-

Hieronymus, quasi eflicium; quia

iixreses exslirpavit,

Dama

uiiusquisqne debet eflicere
in

suum

otticium

;

ve) quia

eo sunt agenda,

qux

prosint
oflicia

ofliciant.

Sunt

autera

omnibus el nulli quaedam generalia
el

ut catholico viro committeret ecclesiasticum oflicium ordinare; commisit ergo llieronymo presbytero in tribus linguis, Hebraica,

sum papam

rogavil,

per totum
boiae
:

annum

ouservanda, ut matulina

seplem

Grseca Lalinaque perilo
cis

quicdam sunt specialia secundum diversilacanlaiitur in O^^i-^i^^^S^-'"^'^'

tem lemporum, secundum distantiam solemnifatum.
Alia

septem fuerat l)atur in Belhlehem cura Paula
dinavil ilaque

Romae sub apostoliconvcrsatus. Tunc autem mora;

qui

el

Eustochio
et

:

oret

enim

^^^*'

*"

^-"

psalmos, cpislolas

evangelia,

.

ii9

WITPvALE.


A

Llb. IV.
pi

IfiO

ex inaTJraa parte oinnia ofBcia iiocUirna et diurna
praeler canluni,
zavit, et per

ad sinistram allaiis nos conveniiiius
oxinaniliuiicm
^',

jplcr ipsius

quod opus Daniasus papa canonipi"ccepit.

ct

noslri

la|)siis

oilL'n?»ioiicui.

omnes Ecclesias observari

Ciim ad Spiiilum
allaris
et

saiicnini loqiiimur ad

dcxlrain

Gelasius et Gregorius orationes et canius addidere,
et lectionibus et evangeliis coaptavere.
officiis

perliansinius
grati^e

piopler

ipsius beiiignilalem,

De

liis

ergo

nostiam

consecutioncm. Inleriin sccunsonat
;

prosequentes,

a

noclis

inchoenms

olficio,

duin linliniiabulum

primum linlinnabulum
sibi

ut a tenebris prodeainus in luceni noii

econvcrso.

quod

squiilo vocalur, signilicat Paiiliiin uculc pi.v-

CAPUT PRIMUM.
DE FERIALIKUS NOCTLRMS.
«

dicanteni, siicuiulum

Dainabam

associaium

'".

Cum
libi

invicem tciliain coiiipulsamus, innuinius quod

Media nocle surgebam ad conliienduin
quideni surgcre,
vigilare,

".

»

Jud*is repcllenlibus vcrbum Dei, aposloli cuiivciluntur ad gonles, quas
ct
in (ide

Nocte

Deum

laudare,

insliuunt Tiinitulis
discipliiiis
li:cc
''

orare, et adorare noii
l)us,

vacat exemplis
:

et ralioni-

quatuor Evangelioruin

imliuiiiil

David enim
libi
i
;

dicit
>

<

Media nocte surgebam ad
:

Unde quidam quater
Eilium, et Spirilum

-sonaiit.

Quidam nd
dirigeiites.

hact

confilendum
sia nocte ",

el alibi
<

<

Praeveni

inlempe>

hent proprias oraliones, sermoiiem ad Palrcni,

alia littera,

in maturitaie,

quod

sanctum

idem

esl, ut asseril

Auguslinus; tempestivum enim

Trina facta oratione,

psalmos gradualcs
significati per

iiicipi-

dixcre veieres opporlunum a tempore, vel a tempcstate ducto

mus, qui
gradus

suiit

quindecim,

quindrcim
icni-

vncabulo, secundum

eam

significa-

Salomonis, quibus

ascendcbatur ad

lionem, qua historici dicuni, ea tempesiate, id est

60 tempore, unde inlercpestivum aiunl importunum
similiter

:

immalurum, id est non opportunum. Illud est nocturnum actionil)us non opportunum, el Dominus in oralione perimmalurilas cst tempus
jioctabat ". Et Paulus, et
ijocle psallebant
*'; et

plum Domini ^*. Et per «luindecim alios Ezechicin civiiatcm Dei lis, quibus visum est ei ascendi ^*. Quindenarius numerus conslat cx scplcna.io
et oclonario.
les

Quindecies crgo psallimus osiciidcii-

Sylas in caicere media

quod utriusque Testamenli niandala observare debemus. In primis quinque Cloria Patri, non uli-

est ratio,

quia
et

Dominum
vigilantes

mur

pro defunctis

orantes;

quia per

quiiujua

(lorraientes

iEgyptios

percussisse,
*'.

sensus corporis peccala
Deo, sed nobis impuiare

HebriEos
iiocte et

legimus liberasse

Item, quia
cst Chrislus,

media

commisimus, qiue non debemus, orantes ne pioDei

Dominica nocle, natus

quem

pterea nobis vita negetur, sed per

misericor-

angeli gloriam canfantes laudavere, pastores vigi-

diam

requies conce<laUir

a^terna. In

sequeniibus

lantes adoravere

•".

Itein,

quia pro nobis est nocte

C decem psalmis
mus, quia quod

Dci misericordiam nobis ct noslris
et

comprehensus
'nocie

*'.

Item, quia meJia et
el

Dominica
^^

proximis imploramus;
a

Gloria

Pulri subjuiigi-

momordil infeinum ";

veluliSamson

ah

catena peccalorum absolvimur,

aUophylis obsessus media nocle confraclis

porlis

inferni surrexit a morluis. Ilem, quia tunc venict

quod Te Deum toto corde perquirimus, quod tuum Dccalogum observamus JSon nobisy Domine, non
:

ad
'^.

judicandum,
:

sicut exlerminaior
«

Angelus

in

nohis, sed jiomini tuo da gloriam


;

gloriam cxhiquicri-

jEgyptum. Unde
>

Media nocte clarnor facius est

bemus. Post h*c a rege loquendi licentiam

ldeoq'ie in vigiliis

excubamus, ut cum eo

rc-

mus, ut
labia

ei

Laudcs annuntiemus, dicenles
aperieSf
el os

:

Dominc,

verlenle a nuptiis,

ad liberiatisviara perveiiiamus.

mea
^*
;

meum

annuniiabit laudent

Item, quia umbratililer vigilias commiitamus angelicas,

de quibus

infra dicemus,

et

per excubias

dormilum ivimus, os et peclus signo crucis quasi Domini sigillo munivimus
tuam
in nocte
;

cum

oocturDas diaboli vilamus insidias.

Ob has cautubarum
regis

et ideo

ab eo cujns sigiilum

est rcserandi labia

li-

sasitaque nocte surgentes currimus, audiiis campanis,

ccntiam postulamus.

ad ecclesiam,

veluti audito clangore

Sed cur homo
aperies''^^

dicit

Deo

:

Domine, labia mea
;

currit exercitus ad

militiam

;

miliies

ilaque

summiadaulam regiamvenienles,
les

eteain ingredien-

D

cum Deus dicathomini
:

Apeti os tunm,
,

et

ego

implebo iilud''^? Respondetur
ibi

hic liberum

tes ad allare inclinamus; quia, quasi

regem

mili-

notatur arbilrium
iiiflrmum
;

sine

gratia

manifestatur
iiisi

adoramus

;

aeterni

etenim Regis mililes sumus,

sed quia frustra quis vigilai,
civitaleni; idcirco
:

Domi-

cui semper in procinclu spiritualis militioe adesse debemus; ad altare inclinantes trinam facinuis

nus custodiat

divinum implora-

mus

auxilium, dicenles
;

Deua, in adjuiorium

meum
'*^.

orationem, ter dicentes
et ^iliuin, et

:

Paicr nosler

ad Palrem,

intende

Domine

,

ad adjuvandum me feslina

Et

ad Spiritum sanctum, serrnonem diPatrein loquimur, ad
et

rigentes:

cum ad

medium

al-

vide qnra peccati nocie regnanle iaudcs Dei clausa labia tacuerunt, nunc peccalor exsurgil; sed quia
t

laris nos, inteniionem cordis,

staium corporis

Non

cst speciosa laus in ore peccaloris

",»

pelit

Domino praesentamus,

propler Patris potenliam, et

ut Dcus os ejus aperiat, et ut peifeclius laudcl. di-

nostram perseveranliam.

Cum ad
"
Luc.

Eilium loquimur,

vinum auxilium implorat. Et attende quod horarum
«5^^0(1.^2.
Matth. •2<i. Ezcch. iO,

'»PsaI. 118.

"Jud.
iio.

16.
*'

3'»

«Mbid. Maflh -25.
"'

0.

Acl. in.

Liic. 2.


=*»

"
4r..

Ose.
''•>

1/1.

Psal. oO.

"*' Act. 13. ««Phi!. 2. '' Ps;d. '•* Psal. 80. 12 j.

"
Ps;\l.

Ibid.

^MI
'*'

Par. 9.
\o.

PsaL

Gj.

Eccli.

; ,

*5I

SICARDl CREMONENSIS EPISCOPI
csl dignitas

152
a ciccitate nieniis
,

omnium
tium
lio

reverenda»

cum

earura ini-

\ mum

Deo cantamus, ut

et ne-

et

ftnem leferamus ad Doiuii)um.
in

Nam
,

in ini-^ in

gotio perambulante in duodecim
bris *• per Dei misericordiam

horarum

lene-

Domiuum in\ocamus
regis

adjittorium

fine

perveniamus ad lu-

Deo

graiias agiinus. Intpetrala loquendi licentin, et

iniploralo

auxilio

,

ut

regis

benovolenliam

caplemus» a pra^missis
conles
:

lau^libus

inchoamus di,

Ctoria

Palri el Fiiio el Spiritui tancto

duodecim sunt menses anni, in quibus diabolo, vel mundo scrvimus. Duodecim sunt aposloli quorum doctrina liberamur. Duodeeim ergo psalmos cantamus, ut a servilute per doxlernitatis. Ycl

rem

iicut erat in principio et

nunc

et

semper,

et

in

sce-

ctrinam apostolicam liberlalidonemur. Eividequia

Amcn. Hunc versum Hieronymus adinvenit'» ei in fine psalmoium dicendum insiituii; et quoniam quidam sunt pip:ri ad regis pne«
cu!a scpculoTum.

psalmus dicebalur modulatio, per cantum decem chordarum. a psalli qiiod est tangere nimc autem
:

psalmus
;

est laus Dei

bonam

signiOcaus operatio-

conia

,

vel ad militiam convenire; ideo sicut
sic

prxco
cantor
:

nem ideoque dum
ut

mitliiur per civitaiem miliies inviiare,

inchoat

invitatorium; et fratres invilans subdit

\eniic, Ei considera qiiod inviiatoriis

vox humili
,

eos canimus, stare debemus, demonstremus nos esse paratos ad boni operis excrcitium in causa nostra et fratrum, Psalmos combinamus ostendenics nec laudes nostras
,

nota prcemiitiiur

,

et

postea exaliatur

quoniam " nec

opera nostra sine charitate yalere
in diiectione Dei

,

quae con-

Ecclesia prius secreto quasi oslio clauso, propler
se

sistit

et

proximi

'*.

Duos psaU

Deum

laudat el orat *•; deinde manifeste pro,

mos cum

una

gioria

secundum consueludinem
;

pier alios

ut accendat

ardor proximos

:

cum

Gailicanse Ecclesise

terminamus

quia laudesnosirse
si

liymnum communiter cantamus, omnes convcnisse
inilites,

tunc acceptantur in gloriam Triniiatis,
in

consislunl

post invitationem in regis propconia» desiillud
:

vinculo charitatls*

ijuamus, juxta

<

Audivit,

et

laeiata

est

Psalmos chorus concinit alternaiim. Chorus a
choraea, vel a corona, vel a concordia
pii, Olira circa

Sion ".

>

Est autem

hymnus

laus Dei

cum cai-

nomen acceet

tico, queni

stanles canlamus, ul in ereclione cor*

aras in

modum
,

coronae circumslao*
sed

))ornm signilicemus, quod mentes dirigamusad Do-

tes

eoDCOrdiler

concinebant

Flavianus

minum. Msi enim mens consonet
cst

linguse,

certia)

Theodorus allernalim psallere
ehori
psallenliura
,

instiiucre.

Duo ergo
Dominura

vocem quantumcunque
nocturnos

sil

clamosa, Deo nOD

designant
reciproca

angelos

,

et spiritua

placere.

justorum
incipimas. Et vide quia it,

quasi

volunlate

DeinJe

laudanlium, et se ad

bonam operationem invicem
bona
operaiio et dileciio

rlurna nocturnaj diciiur pro hora

nocturni

no-

r exhorlantium. Sex
quibus
Dei et proximi
;

antiphonse sunt sex aetates, in

cturnorum pro
toiieclione

oCBcio,

Yel nocturna nocturn» pro

necessaria est

psalmorum ante lectiones ; noctumi roclurnorum pro psalmis leclionibus, responsoriis ; nocturnae nocturnarum , pro temporibus. In profestis diebus unam quidem noctornam, in soleoi,

vel sex aniiphonae sex sunt
,

opera
silien-

misericordiae, quae sunt esurieniem cibare

nitaiibus vero tres consuevimus celebrare
feslis

;

in

pro-

hospitem colligere, , inlirmum visitare, incarceratum redime^e ". Quae observaverirous, de tenebris hujus noctis vel si

tem potare

nudum

vestire

,

commemoramus
prius
filii

noslri

exsilii

servitulem;
si-

in solemnibus

autem liberalionem» Ciim iiaque
irae,

mortis ad veram lucem et vitam perveniemus aelernam, Yel per antiphonam charitas, vel devotio

mus
de

et
,

postea

lilii

sraliae

*",

prius
oflicio

menlis accipitur.

Unde

alternanlur

;

quia chari-

officio

profestorum

postmodum vero de
,

festivorum agamus, ul de ira ad graliam
cle ad diem,

de no-

tas ad roinus inler duos habetur : el psalmi alternalim c^nlanlur sub una anliphona, id est sub uno

de servitute ad liberlatem pcrvenire

vinculo diledionis oncra portanlur
tia
,

";

verbi gra-

possimus
efficitur
;

;

a

quo enim quis superatur illius.servus

unua

legit,

alter

seminat

,

tempore fructus

diabolus

humanum

genus devicit

et dirae

servituti subegit

^».

Ll ergo ab hac liberemnr, noofficiis

^

leaor satori doctriuam , git, nnitas itaque symphoniae
cordiae ordinata,

sator lectori
,

panem

porri-.

et

disposilio con-

ciurnis horis,

divinis

insudamus

verum

bene ordinatae

civiialis

iusinuat

quia

nostram

servitutem, per sex aetates exlendi

uniiatem, ul

eam surdus

visu capiat et auribus cae-

imploramus, ideo sex nortil-us hebdomadis idem
officium regulariter celcbramus
;

in

quo duodecim
iribus lectioni;

cus inlelligat : inde est eliam quod psalmis antiphonae intermisccntur , quia fides per dilectionera
operatur
proca,
'*.

psalmos cum sex antiphouis
bus,
el

,

cum

tolidem

responsoriis
;

decantamiis

olim

qu?s'i

Ideoque antiphona dicitur vox reci-^ contra sonum, ab anli et phonas
a

psalini
alii

varie canebantur
alii
dt-

plures,

pauciores.

nam :«lii tnde cum

quinquaginta,
Patres conve-

quia psalmus secundum melos aniiphonae inlonalur et

manus operatur, secundum quod

chari-

nissent, ut

numero

definirent, angelo revelanle,-

duodonarius numcrus est inslilutus.
duodeciin horas astriLimus, pro

Nocti ergo

anliphona cantatis igniculo excitalur. Est aiilem laudibus tilena ad recreationem animorum divinis
iulerserla
;

unaquaiiue psal-

et

auidem

nihil

amplius cbaritaie re-

*'
*>

Malth. 6.

*'

P«;al.
7.

96.

Gal. 6.

"

Ephes. 2.

*• 11

Petr. 2.

»»

Psal.

90.

»'

Matlh.

22.

»'

Matih.

25.

Gal.

<53
creai ajtimos ab aeslibus viiiorum.Nihil
vitat

MITRALE.
iiia},MS

A

LIB. IV.
saltem
«'jus

iu
pnrllcula
:

in-

in

quo
qjii

solvilur (jua^iio

eosdem ad

praccoiiia

superiorum. llunc can-

niusica de versu becundi loni,

Ipruiinalur iu C,

tum

Ignalius Aniiochenus ciiorum
coeleslibus

angelorum ausic

cum secundus

seinper in D, et dicimus quod non
responsorii
,

divit in

allernare

;

ideoquo.

suam

est ibi finis, sed in repolilione

,

quera

ecclesiara alternatim

cantare docuit et ab eo tola

Ecclesia

alternandi

formam

accepit.
,

Aniiphona
ab omnibus

ante

psalmura incipitur ab uno

el

canlum Ambiosius prinio coniposutl ct ab co lola Ecclesia formam accepil. Hac omnia cuin gloria conoludimus el lerminanius, eo quod omuia ad fi-

terrainatur; quia Deus prius dilexit nos, cujus dileclioni

dcm

et

gloriam Trinilalis referimus

;

et

vide quia

responderedebemus
post

"'.

Iiem ante

psalmum

incipitur,

psalmum

tota cantatur; quia tunc
si

quod uno responsorio piwcinenle, chorus concordiler sequiiur; illud astruit quod Aposlolus ail, ut
idipsuni omiies dicaiuus, cl
'**.

laus noslra, vel opera

Deo placent,
in fuluro

a devotione

non

sinl in nobis schis-

maia consummabiCAPLT II. lur, Neuma in fme significat justorum gaudium inDE FESTIVIS NOCTLnXlS. effabile, dilectione vel prjedicatione , mentium dei Si in prima, el secunda, el lerlia vigilia DomiTOlione , lidei amplitudine , operum exsecutione B nus servos vigilanles inveneril, beali sunl servi
quia charitas hic initiatur
,
,

incepta in dilectionis plenitudinem terminatur, vel

gpei erectione, charitatis dilatatione. Tres leciiones

illi *^*.

>

In

solemnibus vero diebus, ut Doininicis
Ircs

el

legimus; quia tres vigilias posuit Dominus, dicens
c

:

aliis,

noclis officium per
;

noclurnos distinguica;leslis

Si

in

prima,

si

in

secunda,

si

In tertia vigilia
iili '*
:
;

venerit, et ita invenerit, beati sunt servX

i

mus quK

imilantes

excubias

Ilierusalem,

sedificalur ut civitas ", ct servatur per

ange,

quse Ires vigilise

tres

designant
;

selates
in

pueri-

lorum

vigilias, qui terni ternas distinguunt

dum

liam

,

juventutem et senectutem
,

quibus ne a
doclrinas

fer terni trinilati (.oncinunt. Sic et

nos qui

in illain

diab&lo seducamur

bene vigilando Dorainura lauper
tres

tendimus, unde

et ejus

nomine Hierusalem nomigcriinus
,

dare tenemur.

Vel

lectiones

namur, quia
nos
in

illius

umbram

;

tres uoctur-

electorum trium lemporum designanius.
l)us

Cum
;

qui-

Dominica cciebramus

in

qua dio angelovel

interpoliale responsoria

decaniamus

innuen-

rum cousorlium promeiuimus,
clesiae primitivre

imiiamur Ecexculuas
,

tes

quod quidquid

in

tribus elecli

docuere tem

ties inlcrpolialas

quic

poribus, et quidquid nos in tribus aeiatibus agimus,

ler in nocle surgebat ad conliiendum
finitis in

Domino, ut

ad

Deum

triniialemque referimus, et trinitatem in
:

tribus psalmis tribusnociurnis, in aurora

fide,

spe et charitate glorificaraus
;

ideoque respon-

Q

compulsatis campauis, CAnlnrel Te Deumlaudamus,
ct laudes
;

6oria dicuntur a respondeudo

quia innuunt quod

el fuit iiaec

consuetudo trium excubiaCiviialcm nostram,
,

sanctis monitis

Dei

,

quse in lectionibus proponun-

rum sumptae
scilicel

a civitate obsessa, ubi lernis excubiis

tur, factis respondere deberaus,

ne

sirailes
;

siraus

ab hostilibus cavclur iusidiis.
Hie insidiatur in nocte.

pueris in foro ludentibus et dicentibus
nius et non saltastis
xistis
;

c

Cantavi-

Ecclesiam, diabolus impugnal

et ei

maxi-

lamentaviraus, et non plan-

"

:

>

inde est quod responsoria

respondent

Nox
tius in

est

in

raateria lectionibus,

dura

trislia tristibus, et
,

enim peccatis accommoda ideoqne ailennocie nos convenit excubare, ut possimu*
;

l.etis iaita

succiniraus, Yerbi gratia

dum

lecior

,

iatentis hoslis

iusidias dcclinare.

Sed cuia poslea

velut Joannes *, non manducans, nec bibens,

pr;fi-

charitate frigescente pigritareut honiines lotiessurgere, sialutum est ut media nocte surgerent ei ires

dicat poenitentiam, aut laraentum
sionis; nos

Domiuicx pas^
ct dura
,

quoquerespondendo ploramus;
itidera

noClurnos
nociurni
castris

conlinuo
Ecclcsiuj

decantarent.

lector, veluii Filius raanducans, et bibens

nobis

miiitiam

Tres quoque memorant; qu« in
Quodlibet

de gaudio regni proponit, nos
psallaraus
sidera
:

respondendo
Et con-

Domini sub

tribus tcmporibus, ante legem,
et

est

tamen

in

casu

aliter fteri.

sub

lege,

sub gratia mililavit

mililat.

quod cum vocibus raodularaur, quandoque D vero tempus tres habet distinciiones. Tempus ante planctum innuimus , quandoque Ixtiliam repraelegera distinguilur ab Adam usque ad Noe, et a Noe usquead Abraliam, et ab Abraham usque ad sentamus. Voces autera graves , acutae et super* Moysen.In prima distinclione vigilavere Abel, Enos, acutae, signiticant Ires ordines humanae conversaEnoch et Lamech quod in quatuor psalmis innuitionis, scilicet conjugatorum coniinentium et virlur. i Beatus vir, > canlat Abel ", < qui tanquam ginura; quilricesimo, et sexagesimo, et centesimo
:

fructu remunerabuntur

*'.

Vel.juxta tria volumina

Salomonis, incipieniium, proHcieniiura et perfectorura, Vel responsorium dicitur
,

quia choro ca-

lignum plantatum secus decursus aquarum » dedit fruclura «\ > dum pro c in suo tempore justitia? jusliiia conservanda occubuit. < Quare frcmuerunt ",
vivit
'^*,

nenli responsorium

,

versus ab uno respondetur,
ad

»

canlat Enos qui

Domino

in timore sor<

qui eliara versus dicilur; quoniara

responso-

dum nomen Domini
»

invocavit.

Domine,
««,

rium

vertilur

ut tolura responsorium ileretur, vel

quid mullipUcati sunt ",

canlal Enoch

«iuera

"
"

I

.loan.

4.
«'

Psal. 121.

Luc. 12, «^ Malth. H. " Mallh. 5. Gen. 4. *'* Psal. 1. '' Psal. 2. ^'' Gen.
««

"
4.

Matlh. 15.
«'

«°

Psal. 5.

1 Cor. Gen. 5.

I.

" Lhc.

I^.

;

155

SlCARDl CREMONENSiS EPISCOPl
suscepil, ilum
in

IS5

Dominus
lil.
I

tum

in

paradisiim iranslu*',
»

A

serurilalc sedcndi.

Nolum

esl

enira

qn**i1

in

lc-

Domine, ne
'•,

furore tuo

canlai
ei

La-

ciione sedemus, sessio perlinet ad securiialem, sccurilas negligenUam paril.

mech

quem Dominus
qui genus

exaudivii,

dum

lalem
Dei in

Quandoque
simus

speeiat a4
vigilys

lilinra dedit,

humanum

a furore

hymnuui, ut ad
inlenli
:

praMH^^nia Christi

et

arca servavit; hi psalmi qualuor sunt, qui snb una
gloria canlantur

ideoque

modo

pr;«cfdil oralionem,

modo

secundum quorumdam consuelusub una anliphona coucIudu:itur;
qualuor virtulihus floruere, Trinilaudibus exlulere. In secunda dis-

loclionem,
dictus. In

modo hymnura,
hoc
oflicio
:

ul Magnificat et Bene-

tiinem

:

sicut et
illi

versus lectiones praecedunl,

quia patres

lalem coluere

el

tinciione primi temporis vigilavere Noe,

Sem,

lle-

ex qua varieJale laboians iii alii^ vero sequuntur animus deleclatur, dum orationi leclio, et kclioH» }temor succedit oratio. Et primus quidem versus
:

ber
c

et

Thare, quod

psalmi
'*,
»

sequentes

insinuant.

fui nocie "*, sed el

secundus

:

media nocte, slatnm
licet

DoHiine Deus
in illa

meus

cantal

Noe

'*,

quera Do-

lemporis nolal,

scilicel

nociurni,

medium

d

-

niinus

generalione jusium invenil, el ideo a
fecit.
i

calur quidquid esi inter
licet in ipso medilullio

primum

et

ultimum; unde,
dc-

persequentibus aquis salvura
ininus nosier
gloria et
"*,
»

Domine Do-

non surreximus, mendacii

oantat

honore coronavit,
'*

Sem ^*, quem Dominus dum eum super fraires ^
«

redarguendi iiou snmus.
sides videri

Tamen quidam somni
<

menliri nolenles, raulant versum el
:

patris benediclio sublimavit.

Conlilebor

libi '',

>

dicunt alieriim scilicet

Quoniam
>

lu illuminanii
:

canlat Ileber

,

qui mirabilia Dei narravit,
«

cum

lucernam

meam

•'.

i

Tertius versus

i

Exaltare,
olficii,

dviiatem gigantum dissipavit.
fido ^\
»

In

Donuno con-ChiiIda:'Orum

Domine,
promitlit

in vii lule lua •',

statum notat

et

cantat Thare

'•,

qui in

Lt

positus in
»t

Domino
exslilit.

confidit, cujus pars calicis ignis

cantum virtutum, quae ad Novum pertinent Teslamentum. Per Dominicam oralionem, quas
secreto dicilur, secreium

sulphur

Hi quoque psalmi qu;.tuor sunt
et

Regis consilium intelli^

Hui sub una gloria

aniiphona coucluduniur, ob
tevtia distinctione

gitur,

ut

propositae

similitudinis

prosequamur

rationem pra:missara. in

primi

exemplura. ^une oralio hic ideo dicitur, ut per
lenlationes diaboli expellanlur;
sentil nos legere velle, qu?e

eam

lcmporis vigilaverunt Abraham, Isaac

et Ja<'ob, et
:

cum enim

diabolus

Joseph,quod sequenles psalmideclarant

ne

fac

'•,

»

Ss'vum cantat Abraham •% quera Dominus
<

pehinent ad instrucliovictorioe

nem morum,
co«tinenlur de
iios

vel
iilo,

in

quibus

sancloruta

salvum

fecit,

in cujus

tempore sauctus
<

defecit, quia
>

tunc nos acrius impugnat.

Unde

jaundus idololairiie servivil. ut Isaac •*, quem Dominus
«

Lsquequo ^\
**

can-

oralione Dorainica prxsumimus, ne surcumba-

in

sacrificio respexit.

r

nius tenlationi; et

cum

hjcc oralio sub silentiodi-

Dixit insipiens",
fuit.

»

cantat Jacob
dicilur
:

cui spes

Do-

calur, ur diligenlius capialur; vel quia Deo loqui--

luinus

Lnde
<

ibi

Exsultabil Jacob, Is"",
>

mur, ultima pars
Et ne nos inducas
quid
illa

alta voce in

concludilur, scilicet.
,

i-ibitur Israei.

Domine, quis habitabit
fuit,

cantat

tentationem

ut patoat,

ai

Joseph ", qui sine niacula
recusavit. Hi

dum

adulleriiim

dicatur oralio, siilicet ne leclor per phan-

quoquc psalmi quatuor
pf^almos

sunt, et siutili

laslicam lenlationenf etferatur, et auditor a lcclionis intellectu ct

latione sub una gloria et anliphona concluduntur,
vel per hos duodecira

profectu fraudelur.

Vel lectionos

numerum

pairiar-

orationibus praevenimus oranles
«

thanim memorige commendamus,
Luere
;

qui fidem sanciie

ut mittat operarios in

dominum mcs-is, messem suam ®\ > et ape**,

Trinitatis per eiercitationem quatuor virtutum ha-

riat

cor nostrum in lege sua et in praeceplis suis
veriii

ideoque sub tribus gloriis psaimorum qua;

ne semen

Dei quod audiluri sumus, aut vofu-

ternarii corapreliendunlur

nec unus psalmorum
ait

cres coraedant, aut spinoe suffocent, aut in petra,

ab

aliis

separatur; quia, ut

Augusiinus, qui

ubi r.on habeat

habet unara virtutem, habet omnes.

orationem est

humorem, accrescat*'. Versus post mandaium post consilium. Et me-

raeuloquod semper sequens versus est annuntiai:Postpsalmos versus sequitur; quia decet, ut afExaudi^ flictus ad requiem converiatur unde qui psallendo D dus, nisi ad evangelium ubi dicitur taraen nullum versum annuntiant. Christe. Quidam stabat, nunc ad lectionem sedeat; unde versus a
:

,

:.

vcrtendo dicitur; quia chorus se vertit ad orieiitem.
vel quia severtit de psalmis ad lectionetn.

Vieissitudines lectorum

sunt successioncs legatobenedicere dicunt,

A

pueris

rum

;

qui,

dum

:

Jube, Domne,

cantalur, ut intelligamus noslra Deo
Titia, si

placere ser-

licentiara proficlscenJi
tur, Hcentia datur, in

peiunt

;

dum

eis benedici-

fiantcum innocenlia. El vide quod versus
est
;

quo innuitur quod nullus

in

acuu exclamalio
opere pigriteniur

animorum excilatio, neincepio qui quandoque iios eicitat ad
perdant suavitatem

ccclesia legere debeat, nisi

concessus, nullus praeenira praedicabunl

dicare, nisi missus
nisi raittantur
^*.
>

:

<

Quomodo

orationem
gueuti
•'
;

,

i»e

muscae

un-

Ipsa lcctio esl injuncL* legatiolegali rcversio

quandoque ad lectionem, ne torpeamus
'» '•

nis exsecutio

:

Tu aulem, Domine,
'^

•»
'•

"
I.

Psal. 6. Psal. 10. P>al. \\.

Gen. 5. Gen. 11.

''

''

"

^Luc.

8.

Grn.oU. "' ''Rom. 10.

'« Gcn. 6 cl 7.'- '» Psnl. 8. '* Gcn. 9. Ps.M. 7. '• Gen. 12. «• Psal. 12. «^ Geu. 2i. Psal. H. '^' Psal. 17. Psul. 20. Ecclc. 10. " Psal. 118.

"

Psal. 9. P>nl. 13. '• Lwc. 10.

"
«^

Gcn. 41. Gcn. 28,

'• 11

Mach.

457
ubi in eo quod misericordia

IIITRALE.
imploralur, innuilur


A
<
<

LIB. IV.
Coeli cnarranl ploriam Dci.
c
>

i58
exprimil oposlolo*;

ipsum

legationis, velpriEdicaiionis officium

non sine
unde

quia

in

omnem
te,
»

lerram exivil

sonuseorum*.
quia
i

»

alicujus vel levis culprc pulvere peragiposse;

Exaudial
i

declarat mariyres;
',
>

prolexit

Auguslinus
lur,

:

verbum
:

priudjcalionis seourius audi»

eos

in die
»

tribulalionis suai

Doraine, in

quam

dicifur

prjHlicalor

enim per lerrani
el

virlute;

innuit confcssnres, qui
*.

non sunl fraudati

ambulal. Et
lat,

diflvcile est

ejus qui per terram aml>usordidari;

volunlatc labiorum suorum

pedes nullo

pulvere

pncdicalo-

Hoc

pacis tempus ccrpit a Consianlino rogc, qui

rem,

cum

so bene

praedicare persenscrii, nullale-

laetatus in virtule Doi

supcr salulare Cbr.sli, \cbe-

iius in spiritu

elalionis erigi.

Quod vero Deo

gra

lias

agimus, non ad lectoris preces, scd ad praemispertinet lcctionem
;

menlcr exsukavit, dum iNlcaenam synodum congregavit. In prima hujus temporis bora modulatus est
Paulus, dicens
:

gam
l)i6

gralias aginius,

quod no-

<

Regi sajculorum immorlali, et

doctrinae suoe

panem frangere
Domini

dignalur, ne fame
^''.

invisibili, soli i)eo

honor
In

et gloria in s;ccula saicu:

audiendi verbum
leclioncs, in

pereamus
atitem,

Nam

ad
noii

lorum.
i

Amen
tibi

^.

»

sccunda Laurenlius, diccns

Gne quarum Tu

Domine,

Gralias

ago, Dominc, quia jaiiuam
>

concludilur, scilicet ad capitula regwlarium hora-

gredi merui;

in terlia

tuam inGregorius, qui arle musica

rum

in quibus verbum Dei seminalur; Deo gralias,
si-

€x consuetudine respondelur. Et atlendc quod cut in Ecclesia duo sunt ordines sapientes et
:

divinum concinnavit ofllrium, ct nos vigiliae bujus primam cuslodiam observamns, dum praedicanms.

in-

Secundam cum
quia
<

iribulalioncs in

patientia

sustine

sipienles
iliis

^*,

sic sunt duse

lectionum materies. In

mus. Terliam quando contemplalioni vacamus. SeJ
exlrema gaudii luclus occupal '; » iJeo ullimi versus, ullimi psalmi tempoia langunt summotcnus Anlichrisli, qui crit clibanus ignis in temporc vullussui, queni Dominus turbabil, et ignis cum suis complicibus devorabii ^ Poslmodum elecii

enim

leclionibus

quae ad
In

missam legunlur,
nocte
et

«apientes
citantur
,

instruunlur.
insipientes

his quac in

re-

erudiunlur.

Unde

expo-

Duntur.

Rursus aitende quod forma terminandi lecliones
quadripartita est, aut enim per

fu antem, Domine,
et

perpctuo cantabunl,
tabunt
'.

el in

Domini virlulibus exsul-

lerminatur, aut cuni prophetiae legunlur, per Hcec
dicit

Ad hos quoque

singulos psalmos, qui Ires

Dominus
Tlireni

:

Convertere ad me,

salvvF eris, aut

sunt, Gloria reddilur, et antiphona. Quia Christiani
fidc,

f um

Jeremiae leguntur,

per flierusalem,

Uierusalemf convertere ad
jiut simpliciter, ut

in

Dominum Deum tuum ; oflicio defunciorum. Quidam ^
;

spe florent, et charitate colunt Trinilatem, et laudibus eflferunl majesiatem. Lectiones sunt docirinae lidelium.

Responsoria, viia, quac debet re;

lamen

si ibi speciali

conclusione uluntur

vel le-

spondere doctrinaj

ha^c oninia in

Dominica noctc
Chrisli

ctiones, praedicationes illorum Pairum praeferunt,

canlantur, eo quod

omnes

supradicli in

responsoria vitam
dicationi

eorum signiticanl, per quampraerespondetur. Tempus legis distinguitur a
et a

resurrectione salvanlur. Et vide quod
vigiliam, evangelium recitatur, eo

ad lertiai*
est in tera-

quod

Moyse usque ad David,
nis

David usque ad trans-

pore

gratiae praedicalum.
:

Unde

fallit

hicetymologia
liisioriis

inigralianem Babylonis, eia Iransmigralione Babylo-

responsorii

non enim responsoria de

usque ad Christum. In prima distinclione hujus

temporis vigilavere sacerdoies, ut Aaron,
cuit; in secunda judices, ul

dum

do-

respondent evangelicis leciionibus; similiier ncc iilud quod in ae^tivo tempore de Trinilaie cantatur.

Gedeon,dum

judicavil;
rexit.
<

in lertia reges, ut Salomoii,

dum

populura

Idem

est, et in

sanclorum

vigiliis, in

quibus

le-

Quod sequentibus psaimis
serva

me

'', »

Con> e^primit sacerdotes, quorum Domiinnuitur;
:

nam

clionibus propter vigilias alieratis responsoria non
inutantur. Iliud quoque sciendum est quod in ter-

nus pars

fuit haereditaiis et calicis.

t

Exaudi, Do-

mine, justitiam

meam

••,

>

Innuit judices,
<

quorum
Diligam

judicium prodiit de vultu Omnipotentis.
le,

D

antiphonis Alleluia. In solemvinilalibus quoque sanctorum tres nocturnos aut giUas celebramus, et in uhaquaque ires psalmos,
lia vigilia iteratur in

Domine

»»

>

insinuat ^eges quos
*"''.

Dominus con-

cantatres versus, ires leciiones et responsoria Iria

etituit

super gentes

Ad

singulos psalmos, qui

mus. Ex quibus novem psalmi, novem versus, no-

tres sunt, G/orfa redditur,

et

antiphona, quia sin-

vem

lectiones,

novem responsoria

efticiuntur.

Ter-

guli praedicti ordines Trinitatem adoravere, et lau-

dibus exlulere.

Sequentes lectiones

sunt

eorum
tem-

praedicationes. Responsoria operationes, et gratia-

signilicant. narius et novenarius in omnibus idem tidem Haec igitur omnia celebramus, ut sanctos pcr novem ordinibus angesanctae Trinitatis associalos

rum
iiis,

actiones.

Tempus
In

gratiae distinguitur in
et

pus aposlolicae praedicationis,
et

tempus persecuiioapostoli,

tempus pacis.

primo vigilaverunt
evidenter
»7
f

lorum ostendamus etut nos per hier oflicia quod eisdem ordinibus tati usque adeo placeamus, Ires versus, associaii possimus; vel tres psalmi,
:

Trini-

in

secundo marlyres,
psalmis
»5

in tertio confessores;

quod
;

in
:

tres lecliones, tria responsoria,

iii

tribus nocturnis,

sequentibus

innuilur

nam

ut per sunt triginta sex; haec ilaiue celebramus,
»••

Amos.
19.

8.
3

R^n,.
20.

\
'

p^yl.
1.

^5.

m

i>^^]^

\{j,

»»

Psal.
'

17

Psal.

4i.

*

Psai.

18,

Psal.

P»al

Tim.

«Piov.

U.

Psal. 20,

Ibid.

; ;

i59
llJem saD(Ue
krinilatis,

SICARDl CREMONtNSIS EPISCOPI
per observanliain decoin

m
lcmpus
in

A

lulina recolil

illuil

quo primi pareules
in

nianiialoriim el eihibilioiicin ses operuin, coroiiari

Deuin
Abel;

in
in

paradiso laudavere. Priina illud
tertia

quo

cum

i^iulis in fce!«*slibus niereaiiiur; vel per ires
iani
iii

iiocturnos
nataiiliis,

Doniinicis
priesenlein

quam

in

sancloruin
perlinent,

prophei;e, in

Noe. in sexta Abraham, in nona vespera noianlur aposioli, in comple-

qua^ ad

graiiam

lorio novissimi justi. Dies etiam vllam uniuscjjus-

tres vigilias

accipimus, secunaum iliam
:

evangeliel

eam ductrinam
vigijia

<

Si in

priroa

,

secunda

teriia
l>eati

que hominis repraesentat quce seplem selatibus varialur, Ergo per matulinam commemoramus infantiam,

Dominus servos
illi

vj^'il3utes

invenerii,

per
,

primam pueritiam, pcr
per

tcrli^m

adoI.>

sunl »jrvi

'.

»

Piiiralilas leclionum, pluralilatem

scentinm

sextam juvenlulem,

por

nonam

siguifical pniHlicalorum, qui sunt

tempore

graliae,

seneciulem, per vesperain senium, per complelorium
[iiiem vilDe.

sicul paucitas in pioresiis raritaiem si^nidcat

tem-

Ergo sepiies,

id est seinper;

quia

dum
sai-

pore legis

;

sicul eiiini g.illus in iiocte piofunda ralaetilia

s«*plies in die

laudem Domitio dicimus, tolum
toiam vitam hominis ad
sicut

liores sjlet edere c.»nlus, vieinanle vero diei

culi lenipus, ct

Deum

re-

crcbriores;
populijs

sic

anle
in

incarnalionem Domini
lenehris
',

tum
'",

fereRiJam nolamus;

beatus

Nicolaus, duiii

ambubbat

rari fuere praecones

quarla et sexia feria niatris ubera non sugebat

et operarii pauci *'; scJ in
cl in die salulis

tempore pleniludiuis

B

"

;

omues

gemellis felibus, et sts-

infanliam suam ad Dominum referebal vel seplies Dominum laudamus, dum pro univeisis beneficiis
:

rilis

: quod tamen in Pascha ii ibus lantum lectionibus utimur, aliam conlinet rationem, ui infra dicemus.

non

est in eis

*'

nobis a Deo coliatis veciigales el gratiarura aciiones

exsolvimus.

Nam

et

seplenarius
iu die

versitalis, sepiies

quoque

numerus est uniDomino confiiemur,
Spirilus saiuli, de

Porro liymnns, queni Augustinus ^t Ambrosius
invenei unt, scilicct
:

^"'^

P^'^

sepiiforuiem gratiam

Te

Deum landamns,

qui siipra-

tenebris viliorum, et

servilute diaboli,

quam nodiurnuirt

dicta omiiia sequitur, et alia voce cantalur, sigiiifi-

cturnum officium

repraisentat,

prodimus ad solem

tal la;titiam mulierls de drachma, quam invenit accensa lucerua *. Unde et lu.ic secundum quos-

jusiitiae, el eripiranr iu

libertatem,

quam

reprxsentat oflicium»

dam accenduntur
sinyulos dies
,

luminarla.

Quod

finis

ille

:

Per

ei caetera quie

sequuntur altius consi "ni-

Seplem vero mysteria Jesu Chrisli nobis in carno <;xhibita inferius exponemus; quse causns exhibenl
^cplies
"iiilus

cinuntur, et lunc linliiinabuia compulsanlur

Domino
*''

confitendi.

Has ilaque septem horas
Spiritul
*•
:

ficatvicinarum convocaiionem, el earura de drachma reperia congratulaiionem. Vel jam dicius
luiurura

audeal proelerire,

nisi velit ingratus

gaudium el iuiiitiam reprsesentat tcclesia requieseens u lahoribus suis est in die ju
dicii

hymnus C ^^^ ctenim horas '", quam
unde Pelrus
et

^^^^^^^» ^'

conspeclu Domini vacuus apparere
apostolos legimus

observasse

consecutura.

hoiam

Joannes ascendebant in teniplum ad oraiionis nonam ", Et itera Petrus sexla

CAPUT
c

iir.

hora comedere voiens,
ascendebal ".
i

ad oralionem coenaculuni
die confiteri
sint

DE SEPTEU CANOSICIS HORIS.
Seplies in die laudem dixi
tibi

Cuin

igitur seplies in

'\

Populus a
''\

Domiiio debeamus, cumque duodecim
diei ",

horas

Babylone rever^us
qwiter
in nocle.

cx

dootriua

Esdrre

Deum

sub islisseptem alias coroprehendimusquin-

uocle, scilicel

quater in die laudabat. Qualer in vesperlmo, compleiorio, nociuino et

que
^"^

:

sub prima primam, sub secunda secundam.
'^''^'^

lertiam,

sub quarta quartam,

et

sub

inatutino; quater in die, scilicel prima, leriia, sexia
ei nona. Sic et

^^^^^ sextam, ct sub sepiima seplimam, sub oclava

nos per quaiernarium psaiiimus, ut Domlno quodlibelelemcntum noslri corporisoITera»

ociavam, sub nona nonam,

ei

sub decima decimam,

sub vespere undecimam, sub coinpleiorio
cimara. Cur auiem potius in his horis diei
in aliis celebraraus officiura? Ratio est

duode-

Rarsus octies Domino confiteraur, ut ad ociavain pervenire possimus; sed Prophela Nocte
inus.
:

quam
mani-

exquirenda.
a

roedia confitendum, et seplies in die, riicil Dominum esse laudandura "; oujus in hocopere aucioritatppa

^

Maluiina iiaciue diciiur a niane, et
bus.

mane
dii

Manessecundum

gentiles

snnt

infernales,

sequimur

et mysterium. In septem ergo canonicas horas dividiiup diurnum officium, scilicet laudes, maiutinas, primam, teMlam, sexlam, nonara, vespe-

quos dicebant, dieni toia nncle clausum lenere, ei

eum mane teiris emiUere. Unde et maneidem bonum dicitur, eo quod nihil melius in hac viia, luce
videlur. Ideoque laus matutinaquasi pro luce nobis

ras et co.Tipletoriura

;

septies quippe in die laudes

Domino dicimus, proplir septem

aetales saeculi, vel htmiinis, vel S"piiformem gratiam Spiritus sancti,

seplem raysieria Jesu Christi. Quilibet dics lotum repraesenial hujus sapculi lempus,
per septera inlervalla distinguitiir.

el

enim quod

Deo cantatur qui nos a tenebris erroris reduxit ad viam veritatis. Item hoc tempore Domino confitemur; quia hora tali Deus mundura
exhibiia
;

creavit, et astra raatulina ",

scilicel

angelos,

qui

Nam
*'

laus

ma"
'*

mox
II

suavi concentu suo conditori jubilavere, quos

Lnc. 12.
Psal.

»

I,A.
»' 11

9.

>»Liir
9.

10.


**

118.

Esdr.

l. Ca! P^al il8.

Cor. G. DluI. 16.

'^

"

Canl. 4. Acl. 5.

'^

Luc. io.
10.

*'

Acl.

" Adoc. " Joan.

i4. li.

Job. 58.

:

»

164
liac

MITRALE.
hora canentes imiiamur,
:

LIB. I\
ut

K.-2

qiii

asira

vesperlina

A Sextam,
scecnlo

exahatus

a lerra

nos trahat ad sc
•*».

el

cnia:
iit

vocari possumus

quia Ciirislum solem pro nobis

a tencbris irriiciilibus super lerrain

Nonam,
"';

occidenleiu sequimur '\ ut

per

cum

in

resurrc-

monamur, nim
Dci
ct

lalioiie

salvomur

revi:-

clione ", quasi in ortu solis ad aslra matuliua per-

lata facie

gioriam

ct»ntpmplrmi;r ",

safigiiine

veniamus. Ilem hac hora Dominus populum suura
per niarc Iraduxil, ct
iit

redimamur,
levcmur
;

aqua lavcmur,

demum

supcr ast:a
regis
sacrili-

in

mari ^:]gyptios
hac igilur
iiora

interrecit,

vcsperam ut vcsperlinum

in

Exodo

lcgilur

*®.

\n

Deo

gra-

cium recolamus ", qnod

pra-liguravil noviim sacri-

tias agiinus, qui

uos pcr baptismi graliam de Piiaail

ficium in vespera institutum,

ut Christo
h.-credcs

consepe-

raonis impcrio liberavit, ut nos

terram promis-

liamur'^, et ut testamento

insliiuaniiir,
el

sionis odducerel. Item hac hora volunl

quidam ju-

exemplo

hiimilitalis

perlotionem pedum ",

vin-

stos a somno morlis evigilandos, qui de nocte mundi ad iuccm pervenient vel in hac hora, sicut in aJiis, mysteria sequemur Jesu Chrisli, qui est
:

culo charilatis per
chariiatis igne

novum mandalum, cl injrrlo accendamur ad hospitaliialcm p,';iifructiliceiit

perum,

el

illuminemur ad inlolligeniiam Sciijilnin

iiocte

comprchensus, mane
;

illusus, ct Pelri miser-

rarum. Complelorio, ut
dor ejus,
et

nobis susniu-

tus

r

hora prima gentibus
;

tradiius;

tertia fiagei-

oratio,

et

requies,

et

pacifica

latus, cl vocc crucifixus

"

sexta

cruci affixus, et

^

tatio.

tuuc lcnebra;

factae

sunt super universam leram";

CAPLT
I>F.

IV.

nona mortuus,

el tunc latro salvalur;

veinm

lCHipli
f

MATUTINIS LAUDIBUS

IN

FERIALIBUS DIEBUS.

scindilur, lalus perloratur; in undecimn,

de cruce

fn

malutino inlerficiebain
>

omnes peccatores

iepositus; in duodccima scpultus

'•"*.

Item in nocte
in

lerrie •*.

Tempus
in

ante noclurnum bignilicat no-

inlernum exspoliavil, mane surrcxit;

prima hnra

stram vitam
slii

peccalis.
,

Noclurnum onicium, impoenitenliae
lucis

Mariaeapparuit; tertia duabus a monumeiMo redeunlibus obviavit ^^; sexta Jacobo; nona Pelro; vespera duobus ambulantibus in
aperuit, et hospilatus
feslavit
bis,
»

exsilii

servitium

laus matulina

suffragium,
lil)erlalis.

perquam tendimus ad

gaudium

et

Emmaus
:

Scripturas

in

fraciione panis se
c

maniPetrus

^*.

Completorio apostolis dixit
cis

Pax vo-

Ideoque primum psalmum dicimus in ferialibus malutinis Miserere rnei, Deus ". Qucm psalmum
:

et

cum

manducavii ^^ Item cum
'*.

Juda.*i

convcrsi frequenlaliant, et nunc fiequenlat
;

loia nocle in

piscando laborassel, Chrislus mane
Prinia
discipulis manducavit,

Ecclesia
fst

quia provocal adpcenitentiam, per

quam

in liitore stetit, et rete piscibus adimplevit

rcsurrectio a morle animie. Sicut enirn canlalur

cwm sepiem
commisit
descendit
pulis
*'.
^^.

cum
et

eis dixil

Q

in malulinis

Dominicis

:

Domiuv.s reQtiavit ", pro
in fcria-

Pucii, habeiis ali(}uod
Tertia

pulmentum

;

oves Pctro
apostolos
disci-*

resurrcclione Christi a morte coiporis, sic
libus
:

Spiritus sanclus

in

Miserere meiy Deiis ", pro resurrcctione fide-

Sexta in dic Ascensionis curn

discubuit.

Nona

eisdera videntibus

coelos
^^»

lium a morte animarum a tenebris ad lucem prodeuntium. Ideoque in secundo psalmo, qui per singulas ferias variatur, de
rcperitur; ut in Verba
in
cet

ascendit ". h\ vespera
iine veniet retribuere,

mundum
qui etiam

venit salvare
in

In

mane,
c

vel luce

mcnllo
libi *°;

vespera

cum

mea;

Mane aslabo
*'
;

discipulis ante

laverat, et

passionem coenatus fuerat ^^ pcdes corpus suum eis tradiderat *". In comGetlisemani pro eis oraverat ^^ Ergo

Judica me,
;
<

«

Emitle luccm luam

»

in

Te dc*';
»

exitus matuiini, et
rcfntjiurn,
t

vespere deleclaliis
*'
;

plciorio

in

in

Domine,

mancflorcat
mihi

»

in

Domifi'\

propter hiec myslcria,

qu« de Jesu
habemus
,

Chrislo in his

exandi,
;

<auditam fac

mane

miscriconiiaiii

horis habita in
iion alias

scriptis

has horas, ct
""*

canonicas observamus. Laudes videlicet

niatulinas, ut
et

cum

Petro fugiamus ad iacrymas
*^. ^*,

tuam ^* > in Bonum csi confileri Dotnino, < ad annuntiandum mane misericordiam tuam ^^; t qui psalmi non immerito sic in matutinis iaudibus ordinantur ut in eis nolari
possit

cum Domino resurgamus

Primam,
et
ei

ut simus

ordo Chrisiianie
vox est Ecclcsire
voeata»;

primoregnura Dci quserenles

primogenila

D

conversionis;

nam Verba mcay

postrorura operum offerentes ^% qui traditus gentibus, passus est propter delicta
xit propter juslilicationem

primitivse ad h3eredilalem Domini

Judica

nostra et resurre;

me, vox ejus ad gentes inlraniis; Te decel^ caniiur
in figura gentiiitatis fidem rccipientis;

nostram*®

ut nobis sol
et gratia

Domine,

re-

iustilii» oiiatur *' et ut jusf.iicaii **,

se-

ptiformi conjuncti epulemur

cum

illo

in mellito ct

fugiimy vox est Jud;ci rr?sipisccniis; Dumine.exaudi^ voxejusdem conlra Anlichrisli perseculionrni oraiitis;
tis,

alerno convivio

'^^.

Tertiam ut
et Spiritu

flageliati Chrisli

pa-

Uonum

est,

vox Ecclcsiae

in

Domino
lituiis,

quiesceii-

tieotiam imitemur,

sancto baptizemur.

quaj ex ipsorum psalmorum

clsenlentiKS

Cap. \i. *' Malth. 26. « Mallh. 27. " fbid. "° h)^n. 19. ^Mbid, -^Joan.21. " Ibid. ^^" Acl. 2. " Marc. 16. ^saci. I. ^» Matih. 26. ^Moan. 13. ** Malth. 26. *Mbid. ^^'Marc. 16. **Matth.6. " Levil. 27. '^«R(mi.4. *• Mal. -4, *' Luc. *» Rom. ** 1 Cor. 3. »° Joan. 12; Exod. 10. «MI Cor. 5. »' Exod. 20; Niim. 28. 25. o. "' Psal. 50. •^ Rom. «« Psal. 100. " Psal. 92. *'' Psal. 50. «» Psal. 5. «» Jonn. 15. 6; Col. 2.

Malach. 4; Luc. 4. *'Marc. 46. '»M.uc. 24.

«*

"

^farc. 16.

»«

«^

Psal. 12.

«^

Psal. 04.

''

IVal. 80.

^'^

Psal. 142.

"

Psal. 91.

:

463
prudens lecior
elicini.

SICARDI CREMONENSIS EPISCON
Quia vrro pcr charilalem
fii

m
Ideocjue

A

oialio Mo)si lilul.UMr, et cjusdcm canlicum aJdilur.

remissio peccatoruin cl acquisilio legni caMorum ••; ideo dtio pscjlmi soquunlur scilicel : DeuSy Dens

Feria sexla cclebratur passio Salvaloris.

psab.iuis canl:»lur, qni sublilulalur ipsi Oavid,

cum

meus "

el

Dcus^ misereatur noslri
l»ei et

**,

in qniltus agi-

perbequobaiiir euni

lilius

suus Absalun, idest Jiidas.
:

lur de dilecliono

proximi
:

;

in

primo de
in
le

dile-

Ideoque
ejus
•".

ciione Dei, unde ibi dicitur

c

Siiivil

anima

mea";

»

in>ccundo verodedilectione proximi,nnde
:

et in canlico dicilur Covnna in manibus Sabbaium celebratur in nicmoria eleclorum, qui eriint in fine mundi, quod colligitur ex titulo

ibi dicilur

iCognoscamus
^*.
i

in

oiunibns genlibus

psalmi, scilioet psalmus cantici in dic Sabbati,et ex
caniico
liliis

siiiuiare

tuum

Ideoquc snb una gloria conciel

Israel post
;

laborem

itincris

dalo. Vel

nuniur; quia dileclio Dei

proximi

sic sesc

comi-

sex adapientur setatibns
ravit Doininus

nam,
diio

in die secutida sepa•'.

tantor, u( in Chrisiiana proressioncalterasineallera

aquas ab aquis
•*,

In aelate

secunda
bapli-

non habcatur. Vd ideo snb una ^^loria cantaniur, quia in eis una Chriiti pcrsona veneratur. Vel iueo
sub uni gluria conlinuanlnr,
operalio inlcUigunlur
:

coiiligildihivium

qiia^

signilicavere

snium. Chrislus eliam

in die

secunda credilur ba

quia

in

eis lides

et
..

piizaius. Ideoque in secunda die

rede

legilur

caniii

<

fides

autem,sine oporibus,
operis esi proba-

licnm de baptisnio, ubi dicilur
naudio de fonlibus Saivatoris^^
iibus
'y

:

Hnurietis aquas

mortua

esl '*,

»

per quje duo libertaiem el gloriani
qiiia exhibilio

ubi fideles ab infiiie-

consequemur. Et

separaniur.

Teriia
fei tia

selale

Isaac

liberalur a

tio dileclionis, idco

per sex dies sex caniica vicio-

nuirte ^\ Ideoqne in

die rocte legitur

canli-

ri« succinunlur, per
intelligunlur. Nara in
fiicboT

qu*

sex opera misericordiie
feria, dicentes
ille

cum

EzechiCE, cui

Dominus per qnindecim annos
et

secunda

iConvicit

vitam adjxinxit. Sic

nobis in Triniiaiis

lide

ma-

cum cum

I^aia'*

cantamus; quia, sicut
iios vitia

neniibus per observanliam Decalogi, ei ildem quinquepartiiae passionis niortem auferet, et vitam do-

popnlum
leriia

inlidelem, sic

superavimus.
;

In

Ezechia gaudenius, dicentes
ille

Ego

dixi

nabit oeternam. Quarta aeiate
et ideo

Anna

fuit

fecundata,

";

quia, sicnt

morlem
'^.

corporis, sic nos
ibi
:

mopEx-

in quarta die legiiuV

caniicum Annac: sic
populus

tem animae evasiinus; ideoque subditur
tivens confuehiiur libi
suitavit coTy ciim
ill^ vicil

Vaiens,
:

Ecclesia per qualuor Evangelia est elecla, et Syna-

In quarla,

dicenlcs
;

goga repudiala. Quinta

sniale liberalus est
et ideo

Anna Iripudiamus •' qnia, sicut aemulam. sic noscarnem vicimMs. Inquinta
:

de caplivilate Babyionis^^

quinla die legiiur

vero, dicentes

Caniemus
ille

'«,

laeiamur

cum

populo

canlicum Moysi de liboralione populi de manibns Pharaonis. Sexla setate cruciiixus est Dominus, et

Israel; quia, sicut

.^gyptios per MoYsen,sic nos

C

»^eo in sexia die legiiur
sione, ubi dicitur
:

canticum de rpsius pasin

diabolum

el

daemonps per Christum subterfugimus.
:

Cornua

manibus cjus «% Sabpa-

Jn sexla quoque, dicenies

Domine, andivi
sicul
ille

,

cuin

Habacuc " gratularaur; qnia,
sic
biato,

Babyloneai,

baio requievit Dominus ab omni opere quod Uarat •'; et jacuit in sepulcro ".

nos evasimus peccalorum co:ifusionem. In Sabdicentes
:

Ideoque in Sabbato legitur canticum

,

quod da-

Audile

'•,

cum Moyse
viiiis

hilaiesciifius;

lum

esl

liliis

Israel post

laburem

itineris,

cum

in-

quia, sicut illius populus, deviclis hostibus, terrara

irassent in

terram promissionis. Et vide interpsal;

promissionis inlravil, sic nos,

snpeiatis^pru-

nju»

el

canlicum differenliam

quia psalmus signi•*.

missam indulgentiam, liLerlalem quemur.
Possunt eiiam lemporis
aptari;
gratiae

el laeliiiam co;ise-

ficat operatioiiem, canticu;n laudem ex operatione.

Exinde
successibus adin

:

Laudate Dominum de cocUs subdilur
in

Tres psalmi sunt
carne
et

quibus iriumphum de mundo,
cl

nam secunda
:

leria

iliud tcjnpus recolil,

diabolo

memoramus;

quia ut tanta

11-

dentis psalmi

qao primo vexillum crucis erigitur, ut ex pricceYerba mea et sequeniis cantici
:

bertas et gloiia revelelur in nobis

quandiu suraus

in via, est nobis doctrina el consolatio neccssaria.

Confitebor litlera patet,

cum

dicitur
''.
>

:

c

Nolas

facite

Ideo sacerdos in persona Domini capiialum subdit

in populis adinvenliones ejus

Feria terlia illud

^

Vi(jilaie^\ Vel nox praecessit
iide

ubi nos horlalur

iii

lempus signiGcat,

ir.

quo imperalores Ecciesia«
plangens
,

perseverare, et misericordiae
:

operibus intenet

persequebanlur. Ideoque

ait

:

Judica.

dere

opera

lenebrarum

abjicere,

arma

lucis
iae;

me^ Deus, unde canticum legiiur Ezechiae qui languore corporis infirmabalur. Feria quarta illud

induere ", et consolatur per promissionem

gloi

quod ideo capltulum dicitur; quia de capititms suniitur epistolarum
legitiir sine,
;

tempus

innuit, in

quo exallaLa

est Ecclesia
illis

siipcr

qiiod,

licet

sit

leclio,

tamen
absquc

inimicos; ideoque exsultal cuin
bylonia liberati, dicens
:

qui
el

suntdeBacantat

Jube,

Domine^ bcncdicere;

el

Te decet^

cnm

sacerdotali bencdiclione; quia proprium est sacerdotis illud legere; ct pr?elati
e:elesiae

Anna

quaeesl liberala de alHictione Phenenna;. Feria
illurt

quinla

tempus

innuit, in

«^uo

Moysi populus
qui

licentiam pctere,

scd darc;

nec dicil
ut

non debent Tu autem^
:

inlrabii ad fidem.
•'
I

Ideoque psalmus canitur,

quia

sacerdos

esl
^'

perfectus,
"'»

suggestionibus
'^ "^

Petr. \.

'* Ibid. •• Gen.

"
7.

1

Reg. 2.

"Psal. 62. «Psal.66. ^» Psal. 62. "> Psal. 6G. '• Exod. 15. " Cap. 5. " Dcut. 32. '•
i2.
i

Isa.
^*'

Jac. 2. 12.
2.

Q^ip. 12.

Isa.

58.
i.

^^

Kabac.
•*

?.

Gen.

"

Isa.
8.
»'

«*

Gen. 22.
15.

i-48.

»•

Rom

Cor.

Esdr. '•Roi.i.13.
«»
I

\.

"

Isa.

12.

Gcii.

Mallh. 27.

"

Psai.

;

4G5
(iiaboli racilc

MITRALE.
non siiccnmbal
;

_
A

LIB. IV.
:

^66
<

alicul*i

lamen

a

snb-

inlelleclum

Accedit enim liomo ad cor
^*.
»

ailuni

ditis pronnntiatur.

Et altendc quod in noclurnali

et exallnbilur

Deus

Doindc; sc(|uunlur sancto-

ofncio copiosius qiian» in diurno leclionibus vacanius, quia eis aurcs libenlius

rum
niur

suflVagia, quia

quandiu
cl

vivimus lanquam

in

accommodamus. Rurlectionibus njissa;;

lubrico posiii
;

sumus,

a

drcmonibus
suflVagiis

impugna-

sbs

all''n(le

quod

in

hujusmodi leclionibus auclor
in

et ideo

sanctoium

scniper c^e-

non pronuuiiatur,

sicut

co
-

MUS.
(:ai>it V.
DE MATUTIMS LALDiBUS
I

quod rcm.

seduli i» oniciis e\ leclione cognoscunt auclo
A«i

-auclor

missam vero convcniunt iucognilus. Qood autom iu
sermo sancii

laici,

quibus est

IN

FRSTIVIS DirBUS.
in
lc

nialulinis qr.an-

In matutiuis,

Dominc,

mcdiiabor

*\

»

iloque proemiltiiur,

illius et illius,

ad

Tempus
Dei.

antc

noclurnum
in

significai tcnjpus
a

morlis

cautclamfit, quia verendum est, ne crroncusauclor
in

anlc lcgem,

quo silpbant homines

buidibus
dai.-R

medio proponatur, et quia saepe ex lectione auclor non agnoscitur. Deinde scquitur liymnus, per
IsRlilia,

Tempus

nocturni significat tenipus legis

quem

quam habemusde
:

liberlale, innuiiur;

Moysi. Tenipus laudis nialutina^ significai tempus graliiC, a resurrcctionc usquc ad lincm mundi, iit

sed ne

ingrati de beneticio

videamur, benclicium

conliiemur in versu

Repleti. Poslea liberalori no-

B

quo temporeDeum laudaie tcnemur. De bonis naturaequae hac hora nobis conlulit cieando; de bonis gratiae, quae hac hora nohis

stTO grates referimus, et in ejus laudem prorumpi-

dedit resurgendo;

mus,
JsiQcl
tavit,

alia
^*.

voce dicenles

:

Benediclus Dominus Deus
in rniseria positos visi-

de bonis
scilando
;

glori;ie,

quae hac hora nobis dabir
cst,

resu-

Qu>re? quia nos
de

ideoque tolum hoc oflicium

laudibus

redemit,

manu inimicorum

liberavit,

scientiam salutis in remissionem peccalorum per
viscera misericordiae dedit, illuminavit, et in

plenum, adquas laudcs per versum audilores saccrdos excitai, et demura auxilium divinum iniplorat
:

viam

postmodum chorus ad idem

feslinans auxi-

pacis direxit.
ris, Iria

Etvidequod

in tribus

duntaxat ho-

lium, in

summa

irinitate glorificat

dicimus evangelia in

aurora. Benedictus
;

excepLo Quadragesimaii tenipore,

Deum. Exinde, a psalmo Domi-

canlatur, quia ubi vera lux nunliatur
Magniftcat, quia in fine

in vespcra
ibi

:

mundi, sicuj Deus superbos disperdet, et humiles
:

dicilur

:

nus regnavlt ^^incipimus. Et sunt oclo psalmi, quia octosuntordines electorum salvati per aquam baplismi
diluvii
tivae in
,

exaltabit

*'*.»

sicut octo aninije fuere in
^^
:

arca, in

aqua

In romplelorio

Nunc

dimillisy quia post judicium

nam primus
gcntilitatem

ordo est Ecclcsiae primi-

sancti in pace regnabunt;
significat,

antiphona devolionem
in

Judaico populo conversantis, secundus est
transcunlis
,

quam haberedebemus
Dominus vobiscum;
et se

laudibus Re- ^ ejusdem ad

tcrtius est

^Jemploris.

niagister et discipuli

genlilitaiis credentis,
tis,

quartus esl Judaei resipiscenpcr Anlichrislum

pro se invicem orant,
est sensus
:

invicem resalutant.
recipiat,

Et
et

quintus

erit

tribulalorum

laudem vestram Dominus
sis

sextus, septimus et octavus erunt fruentium Cliri
slo post Anlicliristum, qui tres esse dicuntur, q;iia

proemio

vilae

remuneret. Et cum spiritu tuo^

scilicet

cum

pro nobis

oraturus. Orationes auiem
nisi

non

colligenlur ex Asia, Africa et Europa,
niul

Qui quia

si-

exaudiet Dominus,

ex bono corde processe-

Dominum

laudabunt

*^'',

ideo Ires psalmi lauel

rint;ipse, sine quo nihil

bonum,

sit

cum

spiritu

dum

cantantur sub una antiphoila
igitur his

una

gloria. In

tuo. Sacerdos autera de sua bonitate

non se esse
dicat, citius impetrc-

cmnibus

psalmis iegis uuibram, et gialiai

6ufficientem reputaus, subdit

:

Oremus, quasi
,

Yerilatem ostcndimus.

Umbram,

quia Dominus post
regnavit,

orale

mecum
Oralio

ut,

quod postulamus

liberationera populi de iEgypto,
et

supereum

mus.
])is

quani dicit siguificat

induigentiarn
fiat

legem dedit.elin tabernaculo decoreminduit. Vc-

quam Dominus
quod
orasti.

repromisit; Amen, sciiicet

no-

ritatem, quia post redcmpiionempopuli suiChristus

Rursus

dicit

:

Dominus vobiscum.
conciuditur

a morte resurgens regnavit, et decorem immortalitatis induit
lit,
'.

Et est Jterala salutalio, affectuosa oraiio, ut impeIraia gratia perscverent;

demum

:

Be- ^

dicens

:

Unde primitiva Ecclesia laudes exlolDominus regnavit. Merilo canlatur hic

nedicamus Domino. Deo gratius, perqure significatur

psalmus
et

in laudibus; quia continet laudes Christi,

quod usquead finem

vitae

debemus Deopcisolvendo
nisi

septem locos laudis, ut super eumdem psalmum

gratias pro beneficiis benedicere. Diciiur autern Be-

exponitur. Jubilale ^,\i\c

umbramostendimus
terram

;

quia

nedicamus a pueris; ad oslendendum quod
poenitentiam
efficiamur ut parvuli,
''^,

per

populus DeJ portas,
inlravit, et

sciiicet

promissionis

digne

Deum

Domino

jubilavit, et servivii. Verilatem,
ct

laudare nequimus

vel ad

nostra puerilis esl, scilicet

indicandum quod laus cum enim insufficiens
;

quia gentilis popolus fidem recepit,
lat

Chrisio jubi-

omnis

lerra, et ?>ervit geniiiilas in bjelilia.
';

Dcus^

de Deo loquimur, balbutiendo sicul possumus, proiiuntiamus, laudamus, sed non
sufficimus
;

Deusmeus
Salomonis,

hic psalmus indicat

umbram regum
;

quia

et

aliorum in Domino laetantium
*,

cui,

supereminenlia

Dei nostrum superat eloquium et

Deus misereatur nostri

sine interpositione gloriae

»'
*«»

Luc.

\.
'

»*

ILi.I

«»

Matth. i8.

''
«

Psal. G3.
'

isa. 52.

i\a\. 9^2;

Rom.

G.

Psai. 9V.

Psal. 02. Psal. ' Psa!. G2.

''

»'

Psal. 92.

Geii. 6;

I

Petr. S»

t)G.

4S7
contiiiuatur; quia
iu in

SlCARbl CREMONENSIS EPISCOri
rcgnum Juda
el

m
**
,

regnum

Isrnel

A

pitulum
terna.

tuba novissima

et

hymnus
:

laus ae-

una lege sociantur. Indicat etiam tenipus quo sedata persecutioiie Ecclesia geniiiis

grati;e,

in

DoIlic

Per versum qui
gnavit, innuitur

sequitur,

scilicet

Dominus
qua

re-

niino uiedilatur, ei os haerelicorura ol>struilur.

quod post resurrectionem rata est
el in terra

enim psalmus cantnlur ex persona
sic inlilulatur psalnuis

gemilifatis,
in

unde

Christo in ca^Io

potestas

"

;

regiia-

David cuni esset

deserlo

vit in priPsenii Ecclesia,

in

triumphanti regnaturus
oranibus
horis dicendi
in

Idumxje, per Kiuma^am gentililas

iiuelligitur. rui,

in snecula.

Consuetudo

in

Dcus misereatur, sub una Cloria jungilur; quia Judaiciis populiis ei in

versiculum inole\it ab arca, quse dura
culo reponebatur, dicebatur
:

taberna-

una

fide sooiabiiur. Benedicite^

i

Revertere, Domino,
>

innuit leinpus in qiio
in

Nabuchodonosor
'
;

Ires

pueros
in

ad nuiUiludinom filioruin Israel ".

Unde versus
nosti;e

camimim

posuit ignis
lilios

et illud

tempus,

quo

dicimus orantes, ut ad nos revertatur, et

Antichrislus ires
lationis.

Noe

frigel in caniino Iribuet

mentes ad Dominum revertantur

;

unde a reversioue

Ideoquesine
laiis

AlleJiiia

Cloria cantalur;
ideo
di-

nomen

accepit.

quia lunc omnis

Ecclesiae reprimelur, vel

Hic in noclurnis anle leclionem dicitur, ut ad

sine Gtoria; quia Trinilaiem in

eo recolimus,
Filio^

audiendura verhura Doinini animus inciteiur.

Iii

rentes

:

Benedicamus Palri^

et

cum

sancto

B
aliis

horis post lectionem,

ut ex

inlervallo hora:

Spiritu.

rum
iste tres

doctrina

Domini non negligatur
*'*,

Per canti-

Et vide quod hyranus
iies.

habet distinciio-

In

prima invitantur supcriores creaturae ad
scilicct quae

cum, Benedictus lur, primus Christi

quod

iliucescente die canta-

signiiicatur adventus qui ple-

laudem Creatoris;

sunt super ccelum,

quae in ccelo, qu.B iu
creaturae teiTcme, et
tertia inviianlur

acre.

In

secunda invitanlur
in
et

bem suam visllavit, bris et umbra inorlis
in

redemit, et sedentes in teneillurainavit
*'.

Vel secundus,
in

qu« movenlur

aquis.

In
ut

quo Ecclesiara,

quse diu

sederat

tenebris

homines, spiritus

animae,

hujus mundi, post psalmos, lectiones, hymnura et

cum omni
ut
Ires

Domino benedicamus; quia sicpueri Nabuchodonosor carainum ignis, sic
crealura
el

versum,

et antiphonara,

scilicet

post bona opera,
et

doctrinam, laudes, conversionem

nos diabolum

incendium inferni evasimus. Et
diei

lionem clarit^te

menlium devoperpeiua illustrabit, quando sertiraore, in sanciitate et jusii-

bene convenit hoc canlicura
libet feslivo
;

Doininico, et cui-

viemus Domino sine
lia

quia

in

prima die Dominus omnia

oranibus diebus vit* nostrae.
altarc.

Interira incensa-

creavit

',

et

pcr resurrectionem

suam poslmodum
quae re-

tur

Thuribulum

est cor,

ignis

charitas,
dirigi-

innovavit. Ideoque in ca die et in festivis,

C incensum
lur,

oralio,

quse tunc

ad

Domiuum

surrectiouem Dominicam imilanlur, hoc canticum
legitur, in

cum

per vcrbum

Evangelii cor nostrum

igne

quo Dei creaturae ad laudem^ Creatoris jnvitantur. Quidara vcro aiunt in hoc cantico pasChrisli nobis ad

charilalis accendilur, et in fidem passionis

ditur

sionein

incnioriam

reduci, quia

expanunde sacerdos incensans dicit Dirigaiur^ ; DominCy oratio meay sicut incensum^ in coHspectu
:

Nabuchodonosor diabolus est, ministri Judaei, caminus ignis ara crucis, Ires pueri Chrislus, in quo
iria

tuo

**.

Et congrue post psalmos, et lect.onera se*

quitur incensatio; quia, qui bene operatur el alios
docel,
aliis

pura

:

divinilas, caro el
:

anima, velex quotria

bonum
:

reddit

odorem,

et

bene

oj)erandi
ilia
i

i.acramenta

spi? itus,

sanguis et

aqua

^.

Laudnie

praebet
«

exemplum,

Oralio est ullinia

bc-

Dominum
quo

de

coelis «. Illud

tempus umbrae denunliat

nedictio

Yenite, Tjcnedicti Palris raei ".

De-

popuijis de Caliyloue rediit', et

lemplum
Ideoque

?edi-

ucdicamus

Doraino, laus est iinalis et ineffabilis.

iicavil et iliud gratiae, in

quo,

Aiitechristo occiso,
Ires

Ideoque sicpe verbis dimissis

cum neumis
in

jubiia-

uuiversa
psalini

Ecclesia

Deum

laudabil.

mus. Ncta quod caedem sunt laudes
quia
lepraesentant

Dominicis
;

sub una Gluria canlantur; quia Chrisliani,
;

el Paschalibus diebus, et festiviiatibus Sanctorura

gentiles et Judaci, vel

Noe, Job ei Daniel vel collectiextribuspariibusorbis, Asia,AfricaetEuropa I>ei nosirae,

gaudia resurrectionis Christi,
sancti
stola

quae

per fidera resurrectionis
percipientes, pleuius
iii

in

una religione

et

laude

el

pareniia convenient

:

jam quaedam gaudia
duplici consequentur.

vel quia in eis laudibus

eum
esl

quiest trinus et unus

extcllimus.

Capiiulum

secundum

prailerilara

CAPUT
DE
<

VI.

umbram

Esdrae praidicatio. Ilyranus populi de re-

PR1M.V.

dilu et tempii dedicalione gratuiatio, vci capiluium

Paterfamilias exiitprimo
in

mane conducere opeiNunc de prima et re-

eslangeli reproinissio,
filium
'•,

quando promisil Zaohariae
Chrisli nalivitale ct resur-

rarios

vincam suara

**.

>

et

hymnus de

liquis horis agamus, in quibus paslores et opera-

rectione gratulaiio. Yel capitulum est

ne

in bello deliciamus,
Anticlirisii

exhortatio

modernorum 3t hymnus est

vios

imilamur

:

nam

et in his horis

paterfamiiias

conduxit operarios in vineara suara.
modiae ab
istis

lueoque psal-

Ecclesiae de

vicloiia cxsullatio; vel ca-

horis et non ab

aliis

nuncupan-


*•

Dan.

3.

*

Gen.

1.

Num.

10.

« Luc.

M Joan.
"

5.

1.

Isa. 9.

»'

Psal. i 18. Fsal. HO.

l

''

*»Luc. ^. »' l Cor. 15. Esdr. 4. *« >lalth. 20. Mallh. 25.

Mailh. 28.

;

m
lur, el
ifl

MITRALE.
islis

LID. IT.

\10-

celebrantur.

SaocrJos igilur pasior

A mandatorum
mundum "
et
:

meditationem

;

verum quia
vicloria
fuie

fidcs

esi

esl oviurn, grex

populus.

pascua Dei
iiani

mandaia,
:

fundamenlum mandalorum,

et

qnic vinc»t
••

inulUe besli*

gii'gi

iiiiniic.e;

hinc
*';

«

Lco
hinc

eiquia caelera sine

frustranlur
et

rugiens circuil quaerens

qucm

devoret

>

operarius sine fnle frustra vineam colit;
fruslra

pas-

draco devianies veneno
pil,

interiniit,

hinc lupus racui est

sior sinc lide

ovile cuslodil, idco subdilur
:

hinc ursus invadit.
'°, ait
:

Ideoque pastor,

Symbolum

fidci scilicet

Quicunque

vult,

quod Alha'

eura de ovibus
intende

DeuSy in adjutorhim

meum
in

nasius, Alexandrinus episcopus,

jogatu Theodosii

"

;

et

altende

quod versiculus
sumplus
diim

iste

imperaloris, ad eradicandam invalescenlem liaMeli-

onmibus
teri
liir

proemiltilur horis, et cst

a

Ve-

cojum
edidit
:

perfidiani et

Teslamenlo.

Arca enini quolidie circumdal)a-

divulgandam lidem calholicam quod singulis diebus Ecclesia canlandum

ab inimicis.

Moyses
:

igilur

clevabaior

esse iu Prima constiluit; quia tunc

maxime

ai!

ec-

et portabalur, dicebat

<

Surgc, Domine, et dissi-

clesiam populusconvenil
saiutis exislit.
biis,

;

vel quia fidcs priiKipiuin
in illis dio-

pentur inimici tui, el fugiant qui oderunt te a facie tua ". » Sed et Ecclesia persecutionem palilur intus et extra,

Quidam tamen omitlunt

quibus in missa Credo in

unum Deum con-

ideoque divinum imploramus
:

ciuuiit.

auxilium, dicenles
lende
:

Deus^ in adjulorium

meum
:

in-

"

Sed polius
rationis
;

est

hdc

curiosilalis, el desidiae

quam

similiter

in

omnibus

praemillilur
'^,

Gloria
nihil

quia populus in Quicunque vult, de fidc
;

Patri, ut gloridcemus Trinilatem

sine

qua

a pastoribus docetur

et in

Credo

in

unum Deum^

possunius

'*.

Oves itaque
et

summum
hymno

Pastorem

in-

fidem

suam quasi doctus
in

quilibet confiiclur. Atha-

vocant

et

glorificant,

in

consequenler

nasius vero,

hoc suo symbolo duas principales
de Triniiaie
et

implorant,
cusiodiat.

ut eas

in diurnis aclibus a nocentibus

fidei partes, scilicet

de Verbi incar-

Quinque psalmi sequuniur,

ut quinque

natione describil.
praimiltit, dicens
:

Sed de libero hominis arbitrio
<

sensus operariorum per diem

divinilus muniant.

Quicunque

vult salvusesse

:

»

Yel tres sunt sub tribus gioriis comprehensi, eo

quod
centes

Triiiitas in nostris
:

operibus glorificalur
^',

;

di-

nemo enim nisi volens credit; cum homo nolens, credere non potest nisi

caelera possit

volens.

<

Ante
Ilaec
ll.nc:

Deus, in nomine luo
alieni insun'exerunt

iter arripiu-iit;

et

quoniam

*®,

petunt ut

vi

sua

omnia opus esl, ut teneat catholicam fidem. « enim est bonorum omnium fundameiitum.

inimicos disperdat, et oves ex omni
eripiat; sicut David eripuit a Ziphoiis
^'.

iribulalione

psalmum David
Sauli

cecinit

cum

Ziphaii voluere

Hunc enim eum
;

Prima
sed quia

petit

campum dubia

sub sorte duelli^

tradere. Ziphaji

florentes interpretaniur

hi

fidei

nomen
:

poterat inducerecoiifusioncm,

sunt
cunt.

membra

diaboii, qui

nos prosperitate

sedu-

determinat, dicens

<

catholicam,

»

quae

lum

pi

oplcr
ail,

Cum

nobis ergo ea diabolus multipliciter in-

universalium praecepta regularum, ut Boelins

sidietur,

ad vitandani ejus callidiiatem, hunc psaldiluculo canimus. In Beati

quibus Chrislianae religionis aucloritas
tiim propterea,

inlelligitur,

mum summo
lati

immacu-

quod ejus cultus

pei

omnes mundi
Latine dicitur

", et sequentibus octonariis, ovibus pascua pro-

lerminos pene emanavit, calholica, vcl univcrsalis
iFOcatur;

ponuntur, ut lex Doraini, mandata, justificationes
et tesiimonia.

quia calliolicon
:

Graece,

In
,

hoc psaimo Iractatur de moribus;
liberavit a

universale

non enim

qu.elibel lides facit Christiafiffcs

quia oporlet

quem Deus

vinculis et
in

num; nam
sensu

ut generaliler comprehensa,

est

carcere, ut assislat

Deo bouis moribus

omni de-

perceptio veritalis cujuslibet rei
;

cum mentiy

as-

volione.

In

Dominicis vero diebus, et praesertim

perceptionura vero alia est
;

invisibilium,

a Sopiuagesima usque ad Pascha
dicimus, ut

novem psalmos

alia visibiliura
alia esl

rursus invisibilium percepliouum
,

cum novem

ordinibus angelorum in

eorum

quae ratione percipiunlur

;

alia

resurreclionis gaudio Trinitatem laudare possimus.
In primis quinque,
lil>ns,

Deus^ Deus meus

*',

et

sequen-

D

eorura quae sunt supra rationem, ut Oeuin esse ti inura et unum, et incarnalum, de Yirgiiio nalum,

de Christi passione cantatur; quia per menobis speremus,

riLum quinquepartitae passionis pervenit Ciiristus

Primae duae non halient meritum, quoniam habent ab humana ralione piincipium

passum,

et similia.

;

ad gloriam resurrectionis, q\iod
si

et

nam

fides

eum

imitari

volumus

^^.

Quatuor sequentes in-

praebet

non habet merilum experimenlum. Terlia dunlaxat
cui
;

humana
elficit
«

ralio

Clin-

nuunt,

quod

in

quatubr roundi partibus per do-

slianum

«

quam
<

nisi

quisque servaveril,

per se, ut

cirinand quatuor

Evangeliorum Deum laudare denomine
tuo salvum

adultus, et discretus; vel per alium, ul qui non est
scienliaecapax,

bemus.
inino
^*,
'^,

In Deus^ in

me

fac

"

:

integram

>

sine haerelic» pravitalis

pelimus erroris depositionem.
Beuli

In Confiiemini

DoIn
^'*.

exhorlamur ad laudis confessionem.
ad laudis operationem. In Iktribue

contagione, «inviolatamque» sinc schisinalicisviola» < Sinc tione, i absque dubio in aelernum pcrioit
:

ad

fide

namquG

impossibiie est placere

Deo"
in

;

»

et u6i

" Jam
»»

I

Pctr. 5.

"

Joan. 40.

««

Psal. 60.
I

^'

Nnm,
Ibfd.

40; Psai. 67.
«**

"
"

Joan. 45.
Psal. 2!.
I!.
''

*'*

Amhr.

hymnum
Rom.

:

tucis.

Psal. 53.

" "

Psal. 55. Psal. 447.

" llnd. " " Psal. 118.

Ke^. 25.
^'^

Psal. 418.

^"

Hcbr. 2;

0.

lJoan.5.

«Mlebr.

H-id.

Patrcl. CCXllI,

6

;

174

SICARDI CREMONE.NSIS EPlSCOri
oon subesl,
hcc effeclus
ailcsl
:

|72
homiuis sccundum

causa

fides esi

A

huinanilas

esi

vcrilas

quam

causa humaiiop salulis**; ergo ubi defeceril, salus
c^se non poierit.
<

qnis verus esl honio. Scd Christiana Tcritas inleiligit

Fidesaulcm calholica

hicc est, ul

unum Dcum
vencrenuir;

in Trinilate, el

Trinitilem in unilatc

bonum.
quc

Dcuni sine qunnlilale magnum, sine qualiiate sine tempore senipiternum, sine loco uLi-

neque confundentes pcrsonas, neqne
:

substanliam separantes

»

de unitate prius, ct postea

de porsonarum dislinclione prosequamur. Unitalum
alia

toiuni, sine situ.pricsentem, sine mulabilitate muiabilia facicntera. liem philosophica verilas habet, quia si Pater csl magnus ct Filius magnus, Pater ct

Cbt

integralis,

qu.c consislit

ex parlibus ut

Filius suiil magni.

xVt

Chrisliana vcrilas Patrem et
tres

corpus. A!ia form:ilis quie a forma trahit origincm
ul idolum. Alia nalur;e. ul ego et tu

Filuun,

ct

Spiri{um sanctum, non

magnos,

Alia volunlatis,

ul

unum sumus. nobiscum unum sint'*; alia
quia prima
singularis,

scd singulum
pcliat, et

magnum,

et tres

unum magnum apdiximus, Hdes Ca-

haec est

una regularum universalium, a

principalis, vel singularis, vel solitudiiiis, ve! sim-

quibns, ul sfcundum Boelium
tliolica

pliciuiis

;

principalis est,

nominalur. Depersonarum verodisiinclione,
:

veJ soliiudinis esl, quia sola.

Non

enira

iuveniun-

dicil
iii,

Aihanasius

<

Alia esl persona Patris, alia Fi>

lur aliqua

qu«

et plura sint, et singulariter

unum,

alia Spirilus sancti.

Persona dicitur gramma-

nibi in Triniiale.

Simplex
csse
:

esl,

quia nec plicara par-

B

lice,

omne

id

de quo in oratione agitur; dicitur et

lium, neo plicam recipii proprietalum. El ut ostendat hanc unilaiem

poclice larva, ut repertor honesla; personse; dicitur
ct conditio, vel forluna, ul

intelligendam Qualis Pater,

secundum
Filius,

simpJicilatem suMit
lalisSpiritus saxictus;

<
>

talis

soiiam

hominis

**,

>

Deus non accipit perscilicet non attendit cujus
:

<

idest.quidqniddePalre subet

condilionis vel

fortunae.

Secundum Boelium

per-

sianilaliter praidicatur, isimiliter

de Filio el de

sona est

ralionalis

Spiriiu sancto dicitur. Et supponit exempla de se\

theologia igitur

natur* individua substanlia. lu pcrsonam esse, est discreium esse
proprielates

nominihus,

scilicet

:

Increatus,

immensus,

aetcrnus,

rdativa proprietate; personalcs eniin

omnipotens, Dcus
cuniur personis,

et

Dorainus, quae de singulis di-

ul palernitas, et fiiialio, ct processio sunt relalio-

et

de omnibus non pluraliter, sed
:

nes, ui paterniias est relatio Pairis ad Filium, Gliatio cst

singulariler, et in surama, verbi gratia

<

Increatus

rclalio Filii

ad Pairem,
Et
ita

processio relatio

Pater, incrcalus Fihus, increalus Spiritus sanctus,

Spirilus ad ui.rumque.
esse, Spiriium

non taraen
de

ires increati,

sedunus increalus;

>

sicet

sanclum

esse,

Palrem esse, Filiura non est aliquid esse,.
:

reliquis.

sed ad aliquid esse.

Unde Auguslinus
est,

Cum

Paler

Et vide quod
aftirmati^e de

horum quaedam
diciintur

negalive, quaedam
scilicei

^

est,

non

iliud

ex qwod

id esl

non

csl rcialione,.

Deo

ut increalus,

qua Paier
tas est in

est, est ipse divina subslantia.

Paierni-

non crealus;
niis, sine

imuieiisus, id est sine

mensura;

seler-

Palre, ei ipsa Pater est, et sic de aliis,

principio el One^ oranipotens dicitur, non

Unde:
<

iii

personis proprielas, et in essentia unitas.

quia p

S3ii

facere quidquid
vjlt

vult facere,
fieri.

sed quia

Pater a nullo est faclus, neccreatus, necgeniius. *

poiest faccre quioquid

Vcl omnipolens,

Cuin a nuIJo dicilur, aucloritas demonstialur. Inier
factura et creatum hoc interest,
ct creare;
ria

id est principaliler poiens.

Tres enira sunt potestalerlia

quod

inler facere

les;

prinia

Deus, secunda angrlus,

homo

nam

facere

est de

subjacenti

raate-

vel oranipotens per

causam,
est

id est

a

quo omnis
per cau-

aliquid producere; creare vero de nihilo.

potesias, sicut eliam dicitur
s»ani.

omne bonura

Et vide quod operalio Dei est quadriparlila
cst telerna, tres sunt temporales.

:

una^

Deus proprium

Crealoris nomen, et ad

^lerna

est,

qua

culluin

perlinet divinitatis,

quod iraauin

est

a

Filiuni

anteomnia lempora

genuit, secundura quara

GrLBco Theoa.

operaiionera dicitur Pater, aut genitor. Priraa tcraporalis est
i,l

El vide quod quandoque ponilur pcrsonaliler, ut

Deus genuitDeuni,

id

est Paler Filiuni,

et

uterque
est na-

Deus

esl

;

Dominus,
po^eslalis,

ut ait Augustinus,

non

D

qua ex niiiilo creavit hylera, seu chaos,. confusam elcmcnlorum raaieriam, secunduni (juam operationem dicilur crealor. Secunda tempoest

luraK sed

sed
<

inr a dominio, quia

secundum quod diciDominus nomen est illi ^**.
hic
»

ralis est,

qua mateiiara
*',

illara

per opera sex dieruro
dicitur conditor, Vel

dislinxit
npif.jx.

secundum quani

Veruni secundura quod dicitur a dominando, indicativura est relationis,
<

Tertia est leinpf)ralis, qua spccies creatas
d*icl

quia sicut singillatira

unam-

per successionem conliiiuat, secundum qiiam

quaraque personam Deuin, ac Doininum
Ciirisliana veriiale

confiteri

tursaloret aucior.

<

Filius aPatre solo est,

non

fa-

compellimur

;

ila

tres deos, aut
i

clus, nec crealus, sed

genitus.

Spiritus sancius a

Dominos dicere

catholica

religione prohibemur.

PalrcetFilio non
scd procedens.
<

factus, ncc creaius, necgenitus,

Ac

si

dical hcec essentialia

non

pluraliter, sed sinin

Inter gcr.eralionem Filii,et proces-

giilariter

dicunlur de oinnibus, et
sil

sumnia.

sioiiem Spirifus sancti, differeniiam
u(

assignare vox
sic

tt altende quid
rnagis liqueal,

veritas Christiana.

Quod
;

hiiiriana

non

sufficit

:

nisi
;

quod Filius

a

Patrc

vide philosophicam verilatem
est nalura, vcl

phi;

proccJil, ut
cedit, ut

sit

Filius

Spiritus aulera non sic pre<

losophica veriias
ts

cognitio

rei

ut

Filius dici possit.

Unus ergo

Palcr,

non

Ephcs.

2.

*-

Joan.

i

.

''

Pjal. 67.

^'

Gal.

i.

'=

v.

n.

I

,

«73
ires palres
;

MltKAl.E. unus
Filius,

LIB. IV.
personae, sicul Pctrus
:

174
Chrislus vero nonien est sa;

non

tres

filii

;

urjus Spiri-

A

tus sanctus,
t:(ini

non

Ires spirilus sancli.

»

Vide quod

cramenli, sicut sacerdos, elprophela

quae nomina

dicilur

unus Deus, inulliludo dooiuni excludicitur tres

non per liltcas, sed per notulas

scribi consuovorc,

ditur,

cum

pcrsona singularitas exclu:

ut qualilas Scriplurae insinuet qualilalciu natur.v, ui
sicut divina naluraestincomprehensibiiis, sicnomen quod poniiur ad ipsam sjgnificaiulani scniiphoiis scribitur lilteris. Creaturarum nalurae quandoquc comprehendunlur, et ideo earum nomina per lil,

^itur.
Tsonas,

Unde Auguslinus
i

Qui

dixit

Deum

tres per-

non voluil diversilalem, sed noluil singulalu liac Tiinitale nihil prrus aulposterius,
»

tilatem.

iiiliilmajusaulininus,

poteslAle, Aucloritas
c

lamen
totae

Patri, ^ui a nullo procedit, ascribiiur;
Ires persx^nae cOaelernae sibi suni,
>

sed

leras pleilarie describuntur. Vel
sufiicientes solvere corrigiam

quia non

suinus
illius

ergo nulla tem:

calceameiuorum
»

pore prior;

t

et coaequal«s,

>

ergo nullaminor

in

personac

**. «

Deus

csl ex subslaniia Patris,
id est

scilicci

quo BOlalur Arius, qui dogmalizavit Filium Palre minorem ila ut per omnh, sicut jam supradiclum
;
i

ex Patris subsiaiilia,

ex Patie subslanlia, ut

generatio refe^atur ad personam, non ad essenliam,
quae nec gencral, nec generalur;
tus,
»

esl, unitas in Trinitate, el Trinrias in unitale

vene-

<

anle snecula genianle, proprielemrnit

randa

sit.

<

Qui vult ergo salvus esse,
»

ila

de Trini-

lioc

improprie dicilur,

nam cum

tate senliat;

ecce

summa

B

el conclusio praeccdcn-

poris est designalivum;

tempus aulem non
niundo.
et
si

anle
sic

lium. Unilaicm vero in Trinitate vcneramus, eL e

mundum,

sed incoepit esse
:

Unde

converso,

cum

dicimus, credimus ei adoraijius, tres
«

esse unura, ele converso.

Sed necessarium

qsI

ad

lempus est motus, rerum; unde, si quis quacrat
describilur

mora mulabilium
Dcus
rucrit ante

jeternam

salutem ut incarnalionera

niini noslri

Jesu Christi

fideliter
:

quoque Docredat. » Hic do
liumanitatis;
*'.

mundum,

viiiosa est quaeslio

:

non enim pnecedil

creator crealuram temporis quanliiale, quia signilicat ante; sed
nalurae simplicitate.
:

Verbi agitur incarnalione

sicut

enira ad saluiem

<

Homo
»

est

ex

exigitur iides divinitalis, sic etiam

subslantia

matris in sa^culo nalns
,

ex pra^posi-

quia sine

fidc

Mediatoris
:

nemo

salvari potuit

tiOj subslantialiler

materialiter
:

,

potenlialilcr nc-

Tres enim fuere leges
graliae.

lex nalura?, lex liiterae, lex

cipitur,

et

parlialiter

subslanlialiter,

ut cx sub-

Lex naturae

consistit in ratione etvolunlale;

sianlia Patris ante

saecula

genitus;

malerialiter
;

in utraque languebat

bomo; quia
litterse

et

ralio in con-

ut ex subslantia matris in saeculo naius
kter, ut quiconceptus cst ex Spirilu
lialiter

poK^ntia-

lemplaiione boni cajcuiiebat; et voluntas in appelilu

sanclo.

Par-

boni dericiebal. Lex

dabat consilium sed

ut ex

anima

rationali, ct

humanacaniesuh-

non auxjlium, monebat affeclum, sed non movebal, C
peccala Jion auferebat, sed

sistens; similiter et de praepositio, ut de Paire, de

prohibendo augebat.

malre, de Spirilu sancto.

<

Perfectus Deus, perfecius
et

Quia

liOmo ex anima rationall,
in vetilum
:

humana carne
licei

subsi-

^itimur

semper, cupimusque negata *^
subintravil, et delictum

stens, aequalis Patri secundum divinilatem; minor

Patre secundum humaniiatcm. Qui

Deus sitel

Et Apostolus
davit
iilas
'^".

<

Lex

abunqune

homo, non duo tamen, sed unus
autcm non conversione

est Christus;

unus
sed

»

Lex

igitor gratiae necessaria fuit,

divinitatis in

carnem,

duas leges ad effectum ducit.
*^,

Nam

sine col-

lyrio gratiae lippus est oculus
lillerae;

tam naturx quam
et lini-

assumptione humanitatis inDeum. » Eiaiiendeduos p,^^Q modos conjungendi per apposiiionem el por
composilioncra, quod etiam grammalici de pra^poillam per appositiosilionibus docent ; dicentcs
:

propterea Sapientia spuitin terram,

\it oculos caeci
qui,- sicut ait

a nativitate ". Hic est Christus,
'^*
,

Apostolus

est nobis

sapientia ct

nem nem

conjungi,

qiiae in nullius transit in ipsa
;

appo-

justitia ct sanctificatio. Sapientia est nobis

rationcm

sitione

composilionem

dando

;

justitia,

nos dc

manu

inimici liberando;
;

conjungi, ex qua

illam vero per composiiioet dictione cui adjungiiur

sanctificatio, peccata

dimittendo

redemptio, pro
Diei

nobis paliendo. Haec est Dei virlus et

sapieniia,

D

ulroquc aliqua dictio componilur, verbi gralia de *'. » Similiier in re« d\^\i insipiens in corde suo

quae aedificavit sibi in utero, et de utero virginali,
CL

rum
tur,

naluris.

Res enim per apposilionem junguneis

erexit

columnas septem

*',

scilicet

sapicnliam

quando ex

invisibilium, intellecium visibilium, scicntiam

modili-

nentia praedicenlur,

nihilcomponitur, dequo conipoverbi graiia : Abraham appo-

ralium, pieiatem miserendi,-consiIium adjuvandi,

fortitudinem liberandi, timorem Domini castc

collegium efiicitnr, situs est ad patres suos, unde Res vero per de quo appesila non praedicanlur.
per comcompositionem junguntur duobus modis commisnomislionem, et sine commistione. Per
;

gendi

:

his

enim virlulibus ab ipsa creationis

et in-

carnalionis hora fuit aninia Chrisli pleniter ador«ata, ut in nullo proficere posset.

nem quando una

converlitur, vel potius in aliain
;

Quod enim
intelligendum

dicilurproficiebat sapientiaetaetatc"^
est nobis.

Jesus Christus duo sunt

iiomina non ejusdem ralionis,

nam

Jesus estnomcn

confunditur,ut vinum ct aqua nam superexcrcverilaUerumconrundil;sinecommislione, ila componiquando ex divcrsis subslanliis aliquid

quod horum

"
»•

Act. 4.
2.
^'

**

Luc.

Ovid. Am.lll, iv, 17. " Psal. 52. Joan. 1.

" Rom.

5.

iG

Anoc.

3.

"

Joan.

9.

'*M Cor.

1.

^'

Prov. 9,

47S
tur,

SlCAnOl CREMONENSIS EPiSCOPl
quod coiiiponeiuiiim proprieiales,
el

178
<

naiunv de A

feros,

»

juxla illnd:
in

iCslimalus
«

sum cum

desceii-

composilo pnedicenlur, ul homo consial ex spirilu el corpore, et bene dicilur homo esl vivus propier

denlibus
luis.
»

lacum ".

i

Terlia die resurrexil a mor-

tntle Osce: iPost duos dies vivificabit nos, el

animam,
tur
esi

el

homo

esl albus propler corpus. Eiditiet

lerlia die

susnlabit nos ".
:

>

«

Asccndil inccelos
in

homo

esl ralionalis propler animau),
;

homo

".

i

Juxla iliud

Ascondens Chrislus
ubi angeli

allum. Tres

corporeus propler corpus

hxc autem conjun,

sniitcoeli:
hi^
«

aereum,ubi aiesvolal; aethereum ubisiel-

ut quidani dictio divinilatis ad humanilatem fit cunt, per composilionem sine commisiiotic, (]uia Chrislus e>l Deus ei homo ubi non est (.oniMiisiio
;

empyreum, Sedcl addixleram Dei
rulilant;
: <

Deum
*".

laudanl.

Palris omnipotenlis.
a dextris

Paler ad Filium

Sede

meis

i

Unde Nomii

iteque conversio. l;nde bene dicilur

:

non converhu-

ue dexlrae non
divinilalis
;

sijjMiificaiur silus, vel

circumscriplio
;

sione divinilalis
maniiatis in

in carnem, sed assumpiione

sed
in

beatiludo humanie felicilalis

in
cst,

Deum. Conversio namque subslariliam muiat, assuir.piio exallat. [Secundum alios, incarnacompositi«»iiis raiio sumenda est, non secundum [cum] dicilur tionem sed secun.lum habitum. Uude
:

quo empireo, omniangelic*

qua

felicilate

homo assumplus
<

dignitali prselalus.

Inde venturusest

judicare vivos et morluos.

Ad

cujiis

advenlum om-

nes homines resurgere liabenl cum corporibus suis, Deus estfaclushomo, Deuscoepilesse B ei reddiluri sunt de taclis propriis ralionem. » Qua Deusesthomo, lalionis reddilio non fiel verborum expressione, lioino, habitus pricdicalur; faclus esl enim huma sed conscientiae ailestatione : ad memoriam etenim nalus, etassun.psil hoininem, vel poiius ea, qua^
suiit liominis.

Unde quod

sequitur,

«

Unus omnino

revocaiis operibus noslris, bonis ei malis, unicuiq,ie

nonconfusionc subsiantiae, sed inuniialepTSona?, I «licunl hanc propositionem tn non noiare composicut enim siiionem, sed personaj simplicilatem
:

manifeslum

erit,

utrum
<

sit

dignus amore, vel

odio^', vila vel supplicio.
jhunt
in

Et qui bona egerunl,

vilam a}lornam.

i

In

quaquicunque
in

fueril,

simpicx fuit ante, sic et poslea; non enim humana jialura assumpia est de essb^iilius personae, velcum

demum

integram perfeclionem

corpore

et

anima

possideI>it.

Septem sunt

in

quibus iniegra perfeciio
\vei\-

Verbo una persona, sed
cstnon auxit
personae. Sed

csl in unilate pcrsonse, id
vel quantilalem

consistit; Iria sunt animse, scienlia, jusiitia, el
lia
;

numerum,
alii

peisona'.

meiui enim humanx, tres vires naturaliler inscilicet
; ,

Quidam non apponimt

in,

dicenies

:

Scd unilale

sunt, ut pliilosophi dicunt,

raiionabililas,

dicunt hanc personnm Christura

concupiscibiiilas, irascibililas

quariHn singula in
,

constare ex Deo et homine, scilicet anima el carnc,
cl ita ex

hoc statu miseriae duo habent circa se
videlicet,

iiabitum

tribus substantiis,

non tamen quasi e\

et privalionem. Enimvero circa raliona-

homo, nahumanilas piaedicalur.] Nam, sicut lura, scilicet ariima raiionalis, et caro nnus esl homo ita Deus
pariibus.
dicilur,

Unde cum

Deus

est

bililalem sunt sCienlia el ignoranlia, circa
piscibililatem, jusliiia et injuslilia
,

concu-

i

circa irascibiligloriac ralio-

;

tatem
iiale.

laetilia ct trislitia

;

sed in slalu
scientia
la:lilia.
;

elhomounusestChristus.i[Videturfuissedicenduin:

nostrum implebitur
,

C0(icupiscibile,
is^itur

Anima

rationalis, et caro

unus sunthomo. Utenim
singMlarilasic

juslilia; irascibile vero

Eiit
;

anima

rei suppositae singularitas exigit verbi

peifect* scientia%

juslitiae el hcliliae

quia qu;plibet

lem, ul Sicardus scribit,
pluralllas verbi

rerum supposilarum
ut
Petriis
el

virlus eritibisineimpedimentoelconlrarielaie. Qua-

exigit pluraiitatem,
in

tuor

sunl corporis,

intmorloliias,

impassibililas,
,

Paulus ascenderant

lemplum. Singularis ilaque
plurali.]

agiliias et pulchritudo.

Coipus autem

ut ait

Apo-

numerus ponilur pro
collalione

stolus ", erit spiriluale,

Et vide hanc simililudinem
ad demonstiatum
;

non accedore plena

\erilaiem amillendo

,

non corporeae subslanliae sed ul spiriius cibo non indi-

nam

caro et anima
et

gendo. Erit igitur immorlale, quia ultra non
rielur,

mo-

sunt

partes

hominis
Chiisto,

conslituti^^ae,

deslructio;

nec mors

illi

ullra dominabitur "^ £rit im-

pem
fuit

unius earum sequitur totius destructio
sic in

non
ante

passibile, quia nulla passione ulleiius moiestabilur.

autem

Deo
essel

et

hornine; iiam
et

D

Allius eliam

exponamus

,

dicentes

:

quod
,

in siatu

Deus,

quam Deus

homo,

iJeo assumplus
Ita sicul

creulionis habuit

homo

poss:;

peccare

posse non
et

hoino non est pars constilutiva

persOiiae.

peccuc
inori.

;

posse pali ^ol nioti, jiossc non paii
stalii

non

anima,

el

caro non sunt plures homines; sic Deus

el

lii

corruplionis liabet posse peccare,
;

homo non
saliite

sunt plures Christi.
:

<

Qui passus cst pio

non posse nou peccaie
posse non
pali
et

posse pali el mori,

non

noslra

unde
I

duclus

est '^.

lanquam avis ad occisioncm Hic est suinmus pontifex quo
<
,

non mori. Non possc non pec-

care sic inlelligc, non posse esse sine peccato, sciI.cet sine

moriente antiquiius
hantur, et

in lege captivi,

liberi diiniile-

causa peccati
:

;

causam dicimus concupiIn

ad suas
Clirisli

ha;reditaies

levertebanlur "S

scentiam
statu

vel

non posse esse diu sine peccato.
babebit
;

Mors etenim

gladium
in

Dei anle paradisum

glorilioaLionis
et
:

possc
et

non

peccar-e,
pati, el

amovit ". Hic

est

serpens

qucm
<

respicicnles a

posse non pati,

non mori

non posse

serperiium morsibus libcrantur'".

Descendil ad in-

non posse mori

ideoquc

crit

oorpus immortale

el

•» !sa

33.
••

«^

Niim. 55.
109.
•'

"

Gen.

3.

Nnm. 21;
I

Joan. o.

•'

Psal. 87.

'•

Oid. 6.

"

Psil. G7;

Ephes.

A.

Psal.

Eccle, 9.

"

Cor.

15.

" Rom.

6.

,

177
liDpassibile» Eril eliam ct agile
,

MITRALE.
quia eiiam velociErit et


K

LIB. IV.
qiiia
ni
«

^73

lalem cogilalionis

ad omnia

comiiabiiur.

salvus eril

Omnis quicunque invocareril notnen Doqm*". » Umle alacres gralias agunl, et
Dei vivi conlllenlur el
Fili
:

pulchenimum, quia
tris "*.

sicut sol fulgehit in

regno Papartc di-

oum

Petro Chrisium Filium
t

Exueliir ilaque

homo

in ulraqiic

invocanl, dicenies
rcre nolus
*'.
»

Chrisie

Dei vivi

,

misc-

ploide confusionis ", et imluelur siola geminoe glorillcaiionis.
<

Qeid^im tamen non dicunl capilu;

ium, ne<|ue responsorium
in
in

quia per

primam

intel,

Qui vero mala
eo quod novem
operibus

ignem ceternum.
inferno
miseri

>

Novem
crucianasso-

ligunl pasloris

opCram, qui

(lebet priiis operari

ut

poenarum sieneribus
tur,
ciari

in alils horis alios

ad operandum

\aleat exhorlari.
:

ordinibus

angelorura

Ergo posl psalmos
Clniste,

conlinuo dicunt
se

F'xsurge,

non
si

merentur.

inexsiinguibilis, ul

Prima est ignis loium mare inllueret non
liic

adjiiva nos ^*, vertcnles

ad orientem.
:

Ideoque

versus

dicilur,

et

est

sensus

Exsurgc,
illud

exslingueretur, de

quo

dicitur

:

Qui mala egecst

scilicet fac

nos cxsurgere, sicut inleHigc!)alur

runl ibunt in

ignem leternum. Secunda

aqua

Moysi,

ciijus

viccm

lenct

:

Reverlere,
•*',

Domine,
fac nos

inloierabiliter frigida, in

qua etiam

si

mons igneus
iiis

ad mulliiudinem fiiiorum Israel

id

est

niilterelur, tolus in glaciem verteretur, de
biis dicilur
:

duo- „ reverli. Preccs qu«seq»iunlur,?cilicel
tria

A'j/rje elcison.

B propler Transibunt ab aquis nivium ad calo-

dicunlur

:

ad rchecundiim superfluas copro|)ter

rem nimium ". Tertia esl vermis immorl;il:s, de qua vermis eorum non morictur ct ignis non ex,

gilaliones, ad

impetrandum miscricordiam
fatiscenles.

oves erranlcs, et operarios

Ad postu,

slinguetur ".

>

Quarta sunt lenebrae cxteriores, de

landum auxilium contra
Ui

tenlationes, ui possimus

(]uibns in Evangelio, miltuiilur in leni'bras cxlerio-

Dominica

oraliof^e,

Palrem sccurius invocare.

res

:

ibi

erii fletus,

ct

sti iiior

deniium
,

*'.

Quinla
:

Ter auteni

Kijrie eleison, ler Clniste eleison, el rur-

est felorputridus et indericicns
<

de quo Joannes
sulphuris
^'.

sus ler Kyrie eleison, aut in siiigulis semel, propler
Ires stalus divinitatis; ires
ait slatus

Missus est diabolus in slagnum
,

>

propter nos,
est
"*.

Sexta est confusio peccatorum

eo qiod

omnibus

"«" propler Dcum,
tatio
fuil
,

revelabuntiir abscondiia lenobrarum ".

Unde Joan-

apud quem non nec vicissiludinis obumbralio
i
,

transmu>

Primiis
,

nes

:

c

Libri aperli sunt ".

>

Sepiima
i

csl horribilis

ante nativilalem

in qiu) colebalur
<

Irimis

et

>isio

daemonum, unde Job
»

.

venient super

eum

unus, ct dicebalur Dominus; quia

Dominus no-

horribiles ".

Ociava est pro varietale criminum

men
est
q^

illi

*'.

Secundus

in

humanitate. Ideoque invoi

varictas fla^ellorura.
cst de singulis

Unde Joannes i Judicamm sccundum opera corum ''K » Nona
:

catur Chrisius qui,

licet sit
;

via, verilaset vila •*,

»

tamen una persona
ubi

el

rursus

sic

est

una

est miserabilis clanior flentium, et ululanlium, quia

quod non scparatur
esl in clarilicalione

a Trinitalis subslanlia. Terlius
,

plangent se super se omnes tribus terrai
cst

'*

;

dignus
ibi

clarius
,

trinus

,

et uiius

enim ut qai hic igne concupiscentiae
ardcat
:

arsii,

agnoscitur,

cl

adoratur

et

Dominus
,

appellalur.

flebiliter

qui frigore malitiye riguit,

ibi slri-

deat;

qnem

invidia consumpsit, vermis conscientiae

Dominica oratio privatim dicitur quia in ea Deo loquimur, qui non tanlum vcrl)a, sed renes ct Gorda scrutalur''^ Vel ut cam

rodai; qui iucem odit,

luce non gaudeat

;

qui in

cum

majori diligentia
,

luxuri* fetore putruit,

fetorcm olfaciat
;

;

qui dele-

capiamus
vilris

:

in

qua

septem pelimus

ut a septem

gere peccala contempsit, ea detegat
vidcre noluit, dnemones videal;
<}ui

(jui

exhibuit

Dcum mcmeum

iiberemur, ut seplem donis dilemur, ui scpletJ
linis

bealitudinum prapconia consequamur,
aperie
dicitur
,

autem

bra sua servire iniquilati

,

ad iniquitatem per sinqui noluit gaudcre
''^. i

ut

ab oninibus conlirmelur. Per
:

gula recipiat talioncm"

;

gaudeniibus,
catholica

fleat

cum
nisi

flentibus

H«c

est fidcs

V/ief anima mea. Erravi duos sequentcs versiis sicut ovi6 quw periil ^^ paiet de ovil^us errantibus
id est poenil.nlibus agi, qu;c pcr

quam

quisque

fideliter
>

firmilerque

pasiorcm ad ovile
,

crediderit, salv^s esse virtus,

non

poterit.

Dicitur fides.
dicitur el efel

qua creditur

et haec proprie

quHi fules ducunlur«»; sed quia ^ est ut sculum viatorum conira insidias hosiium »%
via rcvicunti cst

;

fectus, vel aclus fidei,

scilicet

ipsum credcre,

haec improprie

;

dicitur et res quoe credltur, ot hjcc
:

item improprie. De prima tres sunt virlutes
spes et charitas; de secunda
fecit'^,
>
:

files,

subditurSymbolum apostolorum, sciiicet, Credo in Deum Patrem cujus cxpositioncm in Scrutiniorura traclatu, Deo propilianle, ponemus. Couideo
;

i

Fides tua

te

salvum

fessio subjungitur, quia post confessionem peccaia

id est actus,

non enim virtus, sed actus
tertia,

venialia dimittuntur
rariis

;

sine quibus, ab ovibus et ope:

in

meritum reputatur; de

haec est tides ca-

prajsens vila

non duciiur

Prcces pro ipso

tholica. In capitulo, pasior oves '', et paterfamilias

operarios ", nein caloreet labore dehciant, consolatur; quasi dicens viriliter asite in

qui b)quitur operario, pio pasloribus, pro regibns, Miserere pro populo, pro vivis et pro defunctis
:

nomine Domiiii,

mei, Deus ", pro poeuilenlibus, el oralio pro aslan-

" ^O'*- ^^""' ' •^Malth. 43. «» Psal. 108. " Job 2i. «Msa. 66. " Malih. 25. " Apoc. 20. ;, Luc. »^ Mallh. 24 2 ^* Job 20. '^ Apoc. 20. Apoc. U. ^» Rom. b. ;« Kom. 7; Apoc. 20. '' Psal. Jac. ^um 10 «^ Mallh. 1«. " "» Joan. «» Rom. 43. '^ Matlh. 20. 10. 10. 7, 8. *» Psai. hO. >>» Ephes. 6. '•^ " Psal. 118. «' Joan. 10. Psal. L "Psal. 67. »« Joau. U.
; "7

r.n
fi!ius

SICAIIDI CKIlMONE.NSIS episcopi
inuliiplicanlur
;

IP.O

quia per lales frucias pulvis

A

a peilitius opcrarioruni excutilur, ei oves a pestiferis

nona. Sexla qiioriue, leinpore grali;?, volens relriis cmi^edere ad oralictnena asccndrt co>
se.xta el
,

pascuis hberantur

coiicir»ntur.

Domino reOb eamiicin eliam cnusam sepl<*m
,

el

poeniienles

nacurum
cetebri

*

;

nona prielerea Pelrus
*
:

el

Joannes per(lecoranlur.

gebant ad lenipiuin
offic.o
liis

ideoque

lerlia, sexta et noiia

psalnii pornitentiales,

iir

QuaJragesima

el

lilani;\i

ancloriiale

veierum

cantantur.

Sed atlende

quod sacerdos qui prius
surgit, el stansoralsunisignifical, qui prius

prosiraliis orabal, el

nimc
,

mum

Patremfamilias

Christum

coiiversatus in terris
ci posiea

•*,

oravit pro peccatoribus ",

morc soliio imploramus auxilium, quod esl in omni opere bono faciendum. Exinde Trinilas glorificaUir, Deus in bymno laudalur poslea lernis psalmis
in

Ipimr

iribus horis in primoriiio,

divinum

:

resurgens

•* ei •',

ascemlens

in

coelum

,

in-

psallitur; (juia in nostris operibus Trinilas vcneralur.

lerpellal

pro nobis

quod ad
ei
,

noslram salutcm
salulalio
;

Ilem in prima,

Certia, sexta et
li»nc

speclal.

Ideoque praecedit

sequiiur

narios psalliraus, quia
et

nona per oclobene gregem pascimus,

nara

cum Dominus
:

surrexit
»•,
»

discipulos salulavit

vineam

colinuis,

dum

octo bealiludinibus intensi

dicens

«

Pax vobis

el posl inleipellalionem,

Mluiabit; quia salulem seiernam donsihn^ Benedica-

benediclionem qua Christus benedixitdiscipulispost resurrectionem'^; unde ipsi
gralias egere.Vel esi laus finalis, qua^. eril in gloria,

1HUS

Lomino

significat

duo praecepla cbarilalis observamus. Et vide quod undecim facimus combinaliones ad emendandum undcnarium no,

dimus, quos combinamus,

slrse

transgressionis
,

,

vel ut pio quavis bora
et

diei,

in

qua deliquimus
binariura
;

unu:n Domino, legis
pro
;
;

cha^

cum graliarum
lesgregcs ad
iit

actione.

Demuni quia
et

solent paslosaleni,

rilalis,

oflTeramus, ul p:o prima. Beati
,

alia
,

pascua rainare,
admiscere;

pabula

pro secunda
P''^

retribue

lerlia

;

Legem

poiie

,

inelius sapiat

sic praclaius

fralres

qtiarla,

Memor

esto

pro quinla

Bonitalem
pro noiia,
,

capitulum ducil, fjuibus per pabulum salis sanMoruin exempla in MarijTologio proponunlur- et
iu

fecisli;

pro sexta, Defecit

pro seplima, Quomodo
;

dilexi; pro octara, Iniquos odio ha b iii

per versum

:

Pretiosa
•',

in

conspectu

Domini

tnors

Mirabitiu
Principes

;

pro decima Clamavi

;

pro undecima
in

tanciorum ejus

ad patienliam invitanlur, el oralionem. Sancta Maria^ elc, sanclorura auxilia poslulantur; posiniodura quia pro diversiiate loco,

*.

Et estnolabilc quod

quolibet oclo;

nario aliquid de lege Domini memoratur

quiaper

^^^
^^^^^

vinea calilur, et denarius aelernitaiis acqui'•

rum

occurrit diversilas adversariorum, paslor diter petil

Rursus
Gloria

in

quatuor horis ad psalmos duoul

vinum
carnis

auxilium contra insidias diaboli
ciim
dicit
:

decies
(\

canilur,

pro quavis

hoia,

in

et

mundL

i)e««

in adjulorium

^^^ deliquimus, de remissione
gloriam rependamus.

peccalorum Deo
,

intende'*; deinde siraul omjies orant et misericoidi.^m pelunl, dicentes : Kyrie eleison et libera

mzum

Verum

in tribus horis

ter-

^^^» ^^*^^ ^^ "^"^' Iriplex stalus

innuilur pr.clian-

operum dileclionem, dicentes in lonum Respice, Domine in servos »°«. Exinde paslor lanquam per se et pro
:

uos a malo. Dicenles

Pater noster.
:

et

liura, proficieiilium, fatiscenlium.Inierlia praelian-

ies
^^*

zmnt: liespondebo exprobrantibus mihi terbnm*,
:

^^^^^ proficientes adjungunl

Tota die medilalio
:

<»vitus soliicilior, eas
I

dirigi

,

et

in

lejie
:

Domini
Dirigere
leciionis

^nea^est^ \n nona faliscentes, dicunt
tiones et angusiios invenerunt

Tribula^

oslulat

sanclificari

el custodiri,

dicens

"*.

Per anliphonas

ft sanclificare, regere et
i

gubernare.

Demum
hora. Dei

charitatcra

exprimimus, sub qua psalmos ccnclu-

praBdicaiionis pabulo

reUciuniur raaxime qui in

dimus,

si

per

eum
iilud
>

nostra opera
:

Domino commen-'
veslra in cha-

nionasteriis degunl, qui in

omni

servilio

damus, juxta
rilale
fiant

<

Omnia opera
est

sunl occupaii, semper avidi Scripiurarum pabulo saliari. De officio et ordine tractari, est de sequenli;

".

Gapitulum

boni pastoris aJ

opera exhortatio. Responsum est hilaris operario^'*"

pascua, et dictaovibusprovidere, quodsequi-

responsio.

Versus

,

qui oslendit
est

,

quod ad

lur.

Adjutorium nosirum

in

nomine Domini,

et

Be-

^^^rainum

menlem verlimus,
et

boni operis fru-

nediciie^ licentianiur oves ad pascua, et operarii ad

D

^^^^' ^^^^'^ ^^t pasloris ad operarios

commendalio
est eperario-

cultura vineai fesiinare

*,

ut valeant in

mundi

ve-

Benedicamus Domino^
ordo ab
his, qui

Deo gratiaSy

speia denarium reinbulionis accipere.

rujn ad pastorem graliarum actio. Et sumitur hic

sccundum Esdram

'*

muroimn
:

C.\PUT
Daniel
siia, et

VII.
-%O.NA

opera faciebant,

alii

vero armis operariosdefende-

PE TERTIA, SEXTA ET
tribus lemporibus in die

bant

:

sic ot in his horis

modo
et

psallimus

psalmuji

fleclebal

genua
*; per

aulem

operaliunem eorum
j^er

significat,

quos piin-

orabat, ui in ejusdem libro

legiiur

ceps docet

kctionem
triplici

munit per oiaiionem.

«lu.e

tria

tempora,

terlia, sexta et

liieronymum
nualer

intelliguniur. Po«,i

nona secundum Danielrm Esdras
,

Vel snmitur a
naiijque
fit

genere musicorum. Musica

aut pulsu digitorum, ut in psallerio, et

in die cuni

hoc

est,

populo Domino confitebatur ', sccundum Bedam, hora priina, tertia,
»^
'

similibus; aut caniu sicut in voce, aut flatu, sicut
in

sono
••
^

tulxp.

De
•'

nriino dicitur

:

Laudale eum
»»
'

iu

"
*•

Baruch.
P.sal.

5.

Isa. 53.

»^
«

•Psal.

89. 118.

Mallh. 20.
''

»

Ibid.

Ibid.

Matth. 28. Dan. 6. » •' I Cor. 16

•»
II

Rom.
»» II

8.

Luc. 24.
'

Ibid.
3.

•»

Psat 115.
Psal. 118.

Psal. 69.

Esdr. 0.

Act. 10.

.\cl.

Mallh. SO.

Es^lr. 4.

,

,

m
^sallerto et cilhara
ciferatione '^;
bce ".
**
;

MITRALE.
de secundo
:


A

LIB. IV.
corporis in cfiarH.nle
liislainilias,
fianl.

m
Scqnitur capiluhm)
\-a~

:

Vzallilc in voin sono tU'

Landate enm Quando psalmos dicimus primum gcnus musicae adimpicmus; quando legimns, sccundum exercemus quando cantamus, tertio genere deiede terlio
,

per qiiod excimi operarios assurgete
,

Donrwio venienti. Deo gratias
lationis

vox est

afjgrali;-

laboranlium.
,

In

capitulo quod psalm'«s
vioinalnr
;

;

sequitur

futurai

diei

qualitas

nani

ctamur

,

usque adeo

ad altiora nos exlendenles,
Imple-

opera comilatur expositio poenarum, vel manifestalio
deiites

ul ad Trlnilatis gloriam in responsorio veniamus.

praimiorum. In capitulo
,

igitur
,

ollicia

divi-

Vel polius sumitur ab Apostoio qui

ait

:

<

per

praecedentia laborcm
;

per

scquent'..".

fnini Spiriiu sanclo loqiicnies vobismciipsis in psalniis,

pracmium signiticamus

ideoque priECcdenlia con,

hymnis

et

canlicis

^^.

i

Psalmi pertinent ad

sistunt in psalmis, et scquenlia in hyinnis
licis.

et

can,

operationem,

hymni ad lamlem, cantica vero ad
:

Vel per prjec-edentia

noctem

prKScnlem

\.\

evangelicam exsullatioiiem

unde

gloria

eis conti-

quaplurimum laboramus;
luraj exallalionis

per sequcniia diem U\;

Buatur: quia

nusquam

tanta gloria
et

Deo confertur,
ins

accipimus

quia nox priTccedil

quanta
eliam

in coetu

sanctorum

angelorum. In
In

dies

aulem appropinquabit
inilio

'*.

Ante noctem gloriodescenderal'

lioris in

feriaiibus preccs interseruntur, qu;c ferialibus

sam, dies ab
signilicans

mundi noctem prsccedebat ",

in festivis ralionabiliter omittuntur.

qnod

a die paradisi

homo
([uai

enim ploramus nostram peregrinationem; ideoque
«timur obsecrationibus,^orationibus elpostulalionibus, pro nobis et omnibus in
dixi
:

ad notlem
fuit

inferni.

Sed

in

nocte resurfectionis,
fa<:la

utriusque
ut

dici

communis,
post

est

rccipro-

commune,
Sed

ut

:

Ecjo

calio,
Chrisli

nox

diera

proecedat; innuens quoil per
,

Dominey

miserere.

mci ", etc.
et

in fesli-

resurreclionem

niortem carnis dc

vis recolinms

Fa

Domini resurrectionem. qui hic manentem civilatem non habemus '*,
noslram
inquirimus
;

profundo noclis
rilalem
speris
lucis

tenel)ros3P.

Iransibimus
Inde esl
diei

ad
in
,

cla-

perpetuae.

quare

vequiii

coelestem Hierusalem iiobis futuram

officium

sequenfis

incipimus

ubi non habebit locum niiseria, et ideo pro miseris

vcspertina synaxis

primum
,

est olTicium spcunduin

Bon implorabitur misericordia.

Esdrae consuetudincm

in

quaternario noclurno.

CAPLT
Vesperttna oralio

VIII.

Unde vespertinum
te

officium a vespera slclla non:i-

DE \ESPERTI.\A SYNASI.

natur, quai in principio noctis oritur. Ideoque tunc

Domine! Ilic eliam ut in aliis horis prgediximus, divinum auxilium imploramus, et gloriam Tj:-initati ascribi- c mus. Postmodum quinquies psallimus, propler quinque vulnera Christi qui se pro nobis oblulit sacrificiura in vespera mundi :.quod palriarchis
a&cendal ad
y ,

debenl hoc officium secundura Esdrae consueludi-

nem

celebrare.
,

Post capitulum quidam
ut hilaritas

adjiciunt

r^sponsorium
milias

operanlium Palrisfa:

excilalioni

respondeat

et

hoc dicunt ut
in

omnibus horis esse agendum
inalutinis
,

,

nisi

laudibus

ubi superfluum viderctur in rcspoiiso-

ante legem, prophetde sub lege

prsefiguraverunl

riis delcctari,

cum

nociurnalibus continuenlur ex-

cum Domino

ad vesperam

sacrificia

ohtulerunt

'^*.

cubiis, Alii capilulo

versum conjunclum
excludit

adjicir.nl;

Vel quinquies psalUmus, ut nobis peccata quinque

quia

sicut responsoriura
,

caiilicum

Za-

sensuum dimiitantur que digilis tundimus
irisinuat,

:

*°.

eadem ralione pectus quinUoc etenim ilet.im illoriwn
justlliae

chariae

sic

el

canlicum Beatae Mariae. Hynjiius
laboranlium
de suo

qui

sequitur

esl exsuUatio

quibus

o<;cidit sol

'^

Vel quin-

profeciu. Versus est
vicaria excitalio, vel

quies psaliimus, quia pro labore quinque

sensuum

eorumdem iaborantium in se exhortalio. Vel hymnus est
nolaie slalum
notai ver''

pra:miura exspeciamus v nara £1 in hac hora dies
clauditur, et finis «Dprura, et initiurasequitur prie-

canticum
riae.

victoriae

;

versus pulsalio ad oslium glo-

Et vide quod versus aut debet
officii
:

miorum. Cantanlur autera psalmi secundum maleriam diei, ut in Dominica nocle, qua perresurrcclionem Chrislus
vicit

temporis, aut

statum teniporis

leonem, Cimldiuv Benediclui,

^

sus primae, scilicet Exsurge, Clirisie, adjni-a nos ubi cum dicitur exsurge, minuitur inilium operx:

Dominus Deus meus ", qui continel victoriam Da\id contra Golialh ". Caeteri laudes personant. Et

Similiter in versu tertiae

:

Adjutor meus
:

eslo

,

nc

derelinquas

me ",

cura dicitur
;

ise

dereimquas me,

\ide quod vespertinum et maiutinura ofiicium cseteris horis

notatur sialus {«ignae
lie,

similiter in versiculo sex-

modis psalmidicis numero praeferunlur,

Dominus

regit nie, el nihil

mihi deerit

,

in

loco

eo quod
et

in senaria

operum
matulini

distinctione vespere
^'\

pascua

ibi ine

coUocavil

^°,

significalur slalus pro:

mane soluramodo meraorantur

^l

lii

veteri
oflicii

feclus et pcrfeclionis. In versiculo non.ie
cultis 7neis

Ab-ocparce
di!e-

lege

"

anliquitas

et

vespertini

munda me, Domine,
;

et

ah alienis

commendatur. Antiphona
dilectionis
,

est canlus animae, virlus

servo tuo
clionis.

^^

slatus demonstratur frigescentis

quae pbalmis

intercaiilantur, ut opera

Slalum quoque lemporis innuuni versiculi.

"Psal. loO. i^PsaV. 52. 9 "Exod. 29; Num. 28. 29 Nu;u. 28 IV Ueg. IG. 9
.
;

;

^^ Ephes. 5. ^^ Psal. 40. '«llebi. 15. '^ Ephes. o; Kebr. Psal. 450. »» "Psal. lio. -M Keg. 17. '' ^^f»'- ^Jer. 15 ; Amos. 8. V^.,^'>' '' Psol. ^ii. '-' ^» Psal. '' *' Psal. 20. »' Gcn. I. Psal. -io. Rom. 15.
'

I&3
>]u\

felCARDl
in passione el

CREMONCNSIS EPISCOPl
A
signiHcal

<8i
prteseniis.
In

resurreclione
oflkii staluin

canianlur; sed
iiisinuant
,

finem

'viiae

fcisus vesperlinales,
tespertiHa oralio^ cic.

ut

elecloruin coinpleto, complebit Deus
clis suis;
r;e
*',
»

qno nunuMH> gaudium san>
fincs
ler^*^

Ex quibus

verbis coIligilHr

unde

quia Dominus
,

judicai

qnod vcsptM-lina oialio actilatur.

per Comerte noa

Deus snlularis nosler
el

Canlicum
(ripiici

Leata»

Mjri;e

,

scilicet

:

Mngnificat
:

,

incipimus oranles, ut nos a malo convonal,

iram

de cuusa in vesperis freqiienlamus

ut in-

suam
in

a nobis

averlal, ct quia nicrila

non
:

siiflici-

jarnationein Domini
recolenies, ejus

rocolamus; ul acla Virginis
piecibus merereso«iuamur.

UHt, ojus adjutorium postulamus, dicenles

DenSy

iiuercessionem
caslilaiis

adjuloiium

niur; ut ejusdom
Maffuificat
>it
'*

exompla

nd i^tacandum

meum intende QuiUuor psalmos Dominum dicimus; quia corpus quod
*'.

auteni in vespcris, quia Virgo porlain

cx quatuor elenientis conslat, in morie resolvilur;

Domiiium

vospera niundi; boc canticum est
,

eisultatio laliorantium
iii

quorum
eis

spirilus
(jui

exsultal

quod Domino commendamus. Tres primi loqtiunlur de mortc vol Don5ini passione: el ideo eis uli-

Domino

;

quia

focit

mai^na

poiens

mur
labili

in

compleiorio noslrae
in

vila'.
''*,

Cmju invocarem
id

tst,cujus misericordia est in sjpcula***.

Ob hancex-

canimus, ut

pace in idipsum
le^

est

immnsul>-

suliaiionem ropvxsentandam lampades accenduntur
in vespcris
;

dormiamus. In

Domine, speravi
in

*^

vel

pro hoc cantico principaliler acesl, vel ut

jungimus, ut

cum

Chrislo
^^,

manus

Pati^is spiri-

cenduntur, co quod Evangelium

nos de

tum commcndemus
psalmi accipimus,
dixit; et est

unde

et in

eo versu finem

numcro adolescenlularum, et quinque prudcntum, curramus cum lampadibus bonorum operum, in odorem unguentorum •' beal;c Virginis, intrantcs

quem Dominusexspirans incruce
versus,

sexlus

quia in sexla

aclale

Christus obiit; ei nos in eadem sic dormiamus, ut

cum
rinl

ipsa in gaudiura
in

opera non sunt
charilale

Domini nostri '*. Ei quia lampadibus radiantia nisi fue, ,

membra
caro

quiescaiil el cor ad

Dominum

vigiloi, ut

in scpulcro qaievii, el divinitas vigilavit.
«//jsstf/u*

Qui

formata

ideo

canlicam claudilur

habitat in aajutorio

subdimus, ut
scilicet

a

qua-

subantipiiona.Inlerim a sacerdote, qui vicera tenot

luor

tenlationibus

liberemur,

a

timore

Aaron, incensatur allare

illa

ralione,

quam

praediin

uocturno, a sqgiita volante in die^ a negotio peram'
butanle in lenebrisy^b incursUy
el

ximus

in

Benedictus.

Preces eliam adjiciunlur
iii

dcemonio meridia-

/erialibus

diebus et excludunlur
in aliis
lioris

feslivis

,

ilia

»o

''•,

id est

ab incurrente

daemonio.

Prima

est

ritior.e, quara

superius praelaxavi-

ievis et occulla,

secunda

levis el

manifesla,

terlia

Domini ad operarios benefinedicunlur, ab Actibus C lo loco Ecce nunc benediciie Dominnm " infer •umilur aposiolorum ", qui, quando disjungebanpsalmos concludimus, ut post morlem in domo Doinas. Oratio est ultima

gravis et occulta, quarta gravis et manifesta.
:

Quar-

diclio;qLod orationes

in

lur, posiiis genibus suis orabant;
liones colleclai
rilico

qu*

finalesoracst a Le-

dicuntur,

quod Iraclum

Domino benedicamur, et Doniino benedicamus. In hymno, capitulo, versii, vicloriam
mini, et a

", ul scenopegia ultimum festorum legalium

eollecta vocatur: quia ibi ficbat

frucluum coUeclio,
colle-

de nocturnis illusionibus rogamus, et cuslod-ri, ut pupUlam oculi " deprecamur, aut vicloriam de
insidiis diaboli, carnis,
et

qux

ligurabat futuram

nostrorum operum
:

mundi, aul de quaiuor
diabolnm, irium«os,

ciioncm,

cura

dicelur

i

Ecce homo,

et

omnia

supradictis
glo qui vicit

cogitationibus poslulamus, ul in Chri-

opera ejus

cum

eo ".

>

Collectae ills ratione

quam

mortem,

mundum
:

ct

praediximus in tractatu missae. Benedicamus Domi;io,

pbemus

*'.

Hic ergo versus

Custodi

Do-

laus est finalis etineffabilis exsultatio. Z)eo gra-

/iai, est

de consummato cursu graiiarum actio.

CAPCT
DE
t

IX.

mine, ut pupillam oculi, statum monstrat tempoSalvatoris circa ris et ofiicii, scilicet, custodiam quod, secundu:n quospericula noclis. Et altende

coLLATiOMBus ET coMPLETORio.
in

dam, capiiulum
gelio,

praecedit

hymnum

in

boc

olfioio^

In
>

pace

idipsum dormiam
originem a

et

requiescara

sicut in vesperis et aliis horis, ut

hymnus Evan-

".

CoIIatio traxit

sanctis Patribus,
et

qui solebani

in vesperis

convenire

de Scripturis

quod hic dicilur conlinuelur, secundum alios hymnus praecedit capiiuixim, quod est per aliarum
horarura apostrophem
:

confcrre, ad instar

operaiiorum ad recreationera invicem confabulantium. Ideoque v.tas Patrum, et
his similia,

nam
,

in caRteris

horis

hym-

quae potius sunt delectationi quara ho-

nori, in nostris collationibus legimus; et nobis eruditiores licite,
si

hic psalmus byranum, ut nus praecedit psalmura adimpleatur, quod invenilur in titulis psalmorum, psalmus cantici et canlicum psalmi. Rursus quod

dubium

occurrerif, interrogamus.

capitulum
luin,

hymnum,

et

hymnus

praecedit capitu-

Completorium
et

dicitur,

quia opera

nostra
et

compotus,

plentur, sed et usus

quotidianus

cibi,

morera boni sequitur oraloris, in cujus ore raodo iaudes praeveniunt exhortalionera, raodo exhortatio

communis

cloquii;

unde

raoris esl. ut

monaet

laudes.

Illud

quoque

notabile est

quod
sci-

chi,

post compleioriura

ons claustra
>*

muninnt,

cum

scptenae sint partes cicterarura

horarum,

" Luc. \. "»• Ibid. "Cant. \, 'MReg. 2. ^•Psal.84. *» Psal. 69.
<'

Pbal. H>.

*"

Matlh. 25. *'Psal.i. Ilebr. 2; Joan. 16; Luc. II Col.
;

"
*'

Act. 20. P-al. 50.

" Cap. 23. '^M.uc. 25.

»'
'»»

Psal.

Eccl. 11. 90.

"
^^

Psal. 4. Psal. 15S.

2.

185
licet

MlTi^ALE.
versus


A

L!B. IV.
cl

UG
pax
succ.edet aeJcrna
:

cum

glosia,

hymnus, psalmus,
coinplelorio
evangL-licuin

et le-

cessabit lucta

in qiia det

clio,

canlus, preces ct oratio; iu tribus scilicet inaiaiidibns,

lutiiiis

vesperis et
videiicet

aciditur
;

sponsus scere ".

spoiisae

dorntiio

et iinmulabililer reqiiio-

et oelava,

cantioum

quo-

CAPLT
f

X.

oclavum, scilicot Domini resnrrectionem, qni mane surrexit, in veniam^ h;e tres

hor» pcrlinent nd

DE OFFICIO MONASTICO.
Celebra, Juda, festivilales tuas, et
»

reddc vota
prx-cipiens

spero

se

discipnlis
ait
:

manifcstavii,

in

coinpleloiio

Ir.a ^'.

Naiiuin confitentes

aUo(|uitur,

discipulis

tribus horis

< Pax vobis *^ » Eapropter in bis bymnus, qni est cxemplnm laetili;e,

vola reddeie, quye propiia vohiiilato Novorc. Yovtic

quippe voluntalis

est, sed

vota reddere ncccssilatiS

;

psalmos sequitur, ut continuelur Evangelio

gratia;.

volum
n.ata.

(*sl

conccpiio inentis animi dcliberatione

lir-

Evangelium
scilicet
:

iiujus

oHicii
"*,

est
in

canlicurn Sinieonis,

Vota

nionachi con'inua

siiiil,

obcdier.lia, lia-

Nunc

dimiltis

quo pacem rogamns
poslsic

bilus vostium, abrenuiitialio proprioruin, jejnnium,

aelernam, ut sicut Siineon Iransire cupiens,

silenlium el

regularo

oflieiuiii,

de ({uo traclare

,

quara

vidit
lidei

Chrislum, dimitti rogavit,

nos post

caeteris omissis, inlendimus. Hcalus itaquc Benedi-

lumen
erit

perveniamus ad splendorem speciei,ubi
et

ctus alilcr a canonicis oidinavii oniciiim,

ncc esl

pax actcrna. Preces etiam

Dominicam orainsi"'.

D

ab Ecclesia rcprobalum, sed a

lieaio

Gregorio roaliter
in ud-

lionem adjungimus, ut nos ab hoslibus, qui
dianlur in lenebris, ct
vitae

boratum, qui
dare

ail

:

t

Sanetus vir non potuil
Dicil crgo

calcaneo,

muniamur

El vide quoniam ad primain et completorium aj)0-

julorium

quam mcum

vixil.

»

seniel
:

;

Dcus^

intende *% et post tcr

Dontine, labia

slolorum Symbolum non oinitlimus; quia cuncla noslra opora in ejus nomine incipimus ci conclu-

mea

apcries ". propter revercnliam uniialis el Tri-

nilatis. Evip.de

psalmum

:

Domine, quid inuUipH'-

dimus in quem credimus. que ollicium conressionem,
•*

Simililer ad

ulrnmDeits

cali suntj eo dicit in eo
:

et Miserere viei,
in

quod a somno, secundum qiiosdam, Ego dormivi et soporatus sum '*. Inde
Ecclesiam
venire

adjicinr.is,

iit

quidquid

nocte

peccavinius

per invitalorium, et Venile^ ad
invitat.

aut in die dcliquimus, perconfessionem el poenilen-

Proinde Ambrosianus scd.uilur hyinnus. Du
hic
ailj

liam diluamus, adimplentes
alterulruin peccata vesira,

iliud

:

«

Conlilemini
invicem,

hymnis supcrius diximus. Sed

ciondum pu•",

et oraie

pro

uL salvemini

"^.

»

Uespicienles etiam

illud

qnod
in

tamus hymnos cliam paties vcleres cecinisse David, et Ircs pueros in foriiace '^ Sedeliam

ut

ipsl.is

olim

sacerdos

vicis suae,

ridiem

**.

Domini et aposlolonim babenius exeinpi;:in *'. In medielatem mane, medietaicui post me- C his demiim quia bealus Ambrosiiis floiuisse cognoscilur, ex ejus nomine Ambr siani vocauiur.
farinae

assarium

offerebat

die

Sacrificium autem nostrum esl spiritus luimiliatus "'; similiter
et

Vei

quod

alj

ipso sint conditi, vei quia ejus lcnipore
in Ecclesia

ulrumque

soli

Deo referimus
"^.

coeperunt ccleberrimo

cclebrari.

Ad boc

ad inslar primitiarum et decimarum

Lnde pro

septem psalmos
tiones,

cum

anliphonis suis ei qualuor lec-

supervenienti feslo non mutanlur, nisi Christi, qui

cum

lotidem respousoriis in primo nocturno

Deus

est

"

(ut in

Paschali lempore aiunt quidam)

ct bealse Virginis

ad confirmandum, quod idem est
hominis, et sigiiilicant preces

tolidem iu secundo. Senarius vitam designat activam, in qua sex opera raisericordiae nos
adjecit, et

Filius

Dei el Filius

convenit exercere,
clionera

si

ad

vitae

contemplaliva^ perfe*",

bumilitatem, quis semper esl necessaria, in principio,

volumus pervenire
vei

quae

per

qualer-

ad quod signilicandum
et in fine.

humili vocc scrvilium
in (inc

narium lectionum responsorium proplcr qiiatuor
Evangeiia designatur
;

inchoalur,

Kleoque preces

ponunet inef-

per

octonarium ulrocan-

tu". Ultiina oratio est uliiuia bcnediclio.

Benedira-

rumque propter
lcrtio
tica censuil esse

oclo bcalitudincs figuratur ". \n
vitje

inus

DominOy Deo grutias^ laus
illud

cst

finaliSi

nocturno idem vir

venerabilis

iria

fubilis, ct

de consuramaio cursu gratiarum actio.

cantanda

in

laudem

Trinilatis, a

Demura
pus ab

non

est de officio

negiigendum, quod,

^

quautriusquc vilaiperfectionem dari nobis credimus
et

ut quidara

aiunt, noclurnale officium recolit

lem-

speramus.

Adam

ad Noe, matutinale a Noe ad Abra-

Quod cum

Alleluia,

quod

est

canlicum

ccelesle,

ham, prima ab Abraham ad Moysen, lcrlia a Moyse ad David, sexta a David usque ad adventum Christi, nona ab adveotu primo usquc aJ sceundum, cum Dominus venerit adjudicandum. Per vesperas inteiligunt Sabbatum animarum, quo re(|uiescent a
iaboribus suis "*; per completorium,
illud

non sufcanlalur, innuit quod ad laudom Tiiniiaiis quia pro laujibus T. ificlat laus vocis humanae vel
nitatis

perveniemus ad canticum

coeleslis lajlitiic.

Deinde

quatuor lcctiones do Evangelio,

quae sc-

lempus

magnae

soleraniiaiis, in
•',

quo venient

electi

percipere

regnum

et consuramabitur gaudiura sanciorum,

per quuntur, insinuanl quod laudaiores Trinitaiis qualuor virtutldoclrinam quatuor Evangeliorum, qualuor bus insignili, rauniti et eruditi sunt; per laudantium hilaritas responsoria, quae sequuntur,


»'

Luc. 24.
9. 5.
»»

"Luc.
Apoc. 14.

2.
«^ •"

" Gen
Dau.

5.
«'

"

Psal. 50.
*•

"
•'

Jnc. 5.

'*
l

Rom.

Maitb. 23.
5.

^Psal.

"Psal. 64.

Canl. 5. Mallh. 2(5.

Nahum.

Levit. 6^ Psal. lo. ;
«^

"
o.

Psal.
1

oO

»«Deut. 12,

sai. oy.

"

Psal. ^O,

«»Mallh. 25.

Malth.

,

!S7
Inlelligiti?

SICARDI 4:remone>sis EPiscon
Fl vide qmoJ canojiici novjiiario, nio-

iSS

A

irasci. el
licot

nachi vero (iuodenario leclionum uluntur. Novenarius

quodam furoris impolu eomnioveri, qui slatim animum non coliibcal, exspectandas
veniam
lertia,

enim lelragonus
quaifrus
,

esl,

scilicet

aequis

undique

est

ad

hleribus

et

convenit

pnvdicaloribus

siiper

iracundiam

quoruni verbuiii ^l opus debenl rrqua bnce proportionaliler irulinari.

prima,

non occidat Ternorius psalmorom in sexta, nona el complelorio, fidero
;

quia

sufficit

si

«

sol

Duodenarius vero incPqnaconvenit monachisad

sancix
opera
sporis,
git
;

Trinilatis

insinuat,

ad

quam

sunt dim-na
in vediri-

libus consiat lateribus, quia ter qualuor, aul qua-

referenda. Quaiernarius
vel ad

psalmorum

luor tria duodecini faciunl,
inslar Jacob
^*

et

quadraluram

superiorem nos

cum Deo
;

luctanlibus el pede allero
el

vel ad

quaternarium

cardinalium virtutum,
ut

cJaudicantibus

quia

minns operanlur,
illius

amplius
qua-

circa

qiiarum cardincs expedit

ogera nostri

meditanlur. Rursus quaternariiis
cli

ordinis san;

vertantur.

quadraiam

significat stalililatem ejusdejn
'*,

Et allende a myslefio non vacare, quod monachl
se toto

drigas Aminailab

quadruplum
in

videlicet

sensua

corpore gyrflnt ab oriente in occideniem,

Sciiplurarum
cura el

hisloricum,

allegoricum, Iropologiille

signillcantes

Deum

«bique

adorandum

:

quia ubi-

anagogicum,

quibus

sannlus ordo

prae cseteris mediiatur.
sibi

Sed
^*,

ne hoc agentes

bonum
se

que praesenlem. Yel potius, quod cum ralionabili Diotu ab ortu nostjr;Ge naliviiatis usque ad occasum
morlis sequi tcneraur, sicui firmamenlum ab oriente naiuraliler

ascribant, sed lotum

Dfo

iribuant,
:

vero

inuiiles

servcs

dicant

subjungunl

Te

Deum

verliiur

in

occidentem..

Hoc
:

cliara

Laudamus.
Posl
scilicet,

transmonlana designat Ecclesia
legitur

cum
et

dicit

Gloria

lioc

evangelium,

quod denarium,

Patri,

se inclinal in

orienlem,

subdens, sicut

viiam designat aelernam,
:

qu«

digne laudanet cura
id

cra/, se veriit in.occidentem.

Et est haec quaedam
slatuil ille

libusin fine reddeiur

unde solemniter

ho-

species devoiionis

;

devoiioiiem autem

Dore canlatur, ad quod sequilur Amen,
nobis quod

esl fiat

magisler

in officiis

exhibendam
tunc

:

si

enim credimus
ereet-

ex

E\angelio credimus et speramus.

Deum
damus

ubique
adesse,

praesenlem,

eum mnxime

Per
decet

hymnum
laui,

qui canitur in

extremo,

scilicet

:

Te

cum ad divinum opus corpore
et

uliima intelligiiur

gralulaiio,

quando
:

meutc assisiimus, sed

angelorum praesenliam-

percepto denario exsuUabunl sancti in Domino'*

adesse non dubitamus. Servite ilaque, fratres,

Doli-

ideoque magna cura delectatione cantatur

et

hym-

mino
bus
;

in

limore ", scrvite in psalmis,

in

leclioni;

nus diciiur
Dei

;

nam

,

nt dicimus,

hymnus

esl laus

exsultale in hymiiis ei jubilationibus

in
sit

cum
et

caniico. In matutinis laudibus pene toti-

Q more

addilur et tremore,

ut servilium

non

ne-

dem,
et in
tuil.

eosdem psalmos, hymnos

et cantica,

lam

gligens, nec exsultatio torpens. In psalmis, ut

cum

ferialibus

quam

festivis,

ut superius

exposuimus,

melodia cantenl-ur, quo facilius animi ad compun-

eadem significatione beatus Benedictus instiEo lamen mulalo quod Deus, misereatur noprimo
voliiit

ciionem lkctantur,ut qui verbis non compunguntur,

modulationis dulcedine moveantur

;

ardenlius

stri '*,

indirectum absque antiphona
tcnebris faliscentibus
;

enira,utexperimento cognovimus,percanium anima

decaniari. Vel quia

diluculo
Illuminet

movetur infirma ad
bus,

pietatis

affectum. In lectioni-

maiulinae cantantur

hic antem dicitur
"".

:

ut pronuntienlur, in quibus est quidem nou
aedificatio
:

vulium suum super nos

Vel quia hoc officium ad

parva audkntium
litur,

unde

licet

cura psal-

Domini pertinet rcsurrectionem, per qnara accepi-

psallatur ab omnibus;
:

et

cum

oratur, orelur

mu5 graiiam

et

benedictionera

;

quod sequitur

:

ab omnibus
silentium et

Miserere mei Deus secu)idum

magnam

misericordiam

tamen cura legiiur, faciendura esi est ab omnibus audiendum, L'nde si

tuam '•, psalmas velJubilaeus recolit remissionem, lum propier psalmorum numerura, tura propler
poenitentialem,

quis supervenerit,

Deum
et

capite

inclinato adorel,

frontem persignet,

aurem

lectioni

accommodei,
habebit,
eril. In

quam

in

se continei humilitateiu

ne obtentu oralionis fiuclnm perdat ejus quaelegitur,
lectioiiis
:

Rursus
in

id sppcialius

ordo raonaslicus habet,

quod ^
dicit

nam eam non
sit

seniper

in matutinis et vesperis

Dominicam orationem
;

orandi vero poiesias semper in piomptu
oralionibus, ut devota,
si

voce propter simplices, el versutos

sunt enim
;

enim

principi

saecu-

qui

eam non

intelligunl, aut obiiviscuntur

et

sunt

larium, qui est cinis et vermis, cst submissa voce

qui spinam odii gerentes in corde fratrem odiuni,
el dicere nolunt
et
:

loquendum, quanto majori devolione
supplicandum, qui
brevis, quia
•'
;

est

Dominoeiiam

dimitte

nobis debita nostra^ sicut
^^
:

est creator

omnium.
deerit

Sit

nos dimitiimus,

debiloribus nostris

hoc ergo

(

in

multiloquio non
ail
:

peccatum

dicere compeliuntur in publico,
illo vitio
;

ut purgenlur ab hoc in maiutino, id est fine diei, ut noctem aut diem non pertranseat quis sin€ reconet

»

ideoque Dominus
loqui
'* ..>

«

Oranies nolite mul-

tura

inde quoque

mos

est

Graecorum

frequenier

sed

parum

orare. Et

attendc quod in

ciliatione
in

fratris
;

;

in aliis

autem horis
contingit fralri

non

ilixit

singuiari oratione tamdiu proslrati jacere

debemus,
ut ait

voce dici
'•

quia

saepe

fratrem

quonsque cogiiationcs varias coniprimamus,
^*

"

Gen. 32. tuhes. 4.

'•

Cant.

C^.

"

Psal. 2.

Luc. 17. Prov. 10.

"
«•

Psal. 449.

Pial. 66.

'• Ibid.

^'

P^aJ. 30.

^'

MaUh.

6.

Maiih. 6.

^^
Gregonus.
In

MlinALE.


A

I.!B.

V.
qiiia,

190
si

convenUi verobreviler esl orafjiluin, ei facto signo ab oralione surgendum. Ei vide quod oum sacertlos in vocedixerit oralionem, non debet
aliis

riMis

:

quilins

iKTsevciave:

il

iisque

i'i

tiiicm snivus erit

".

i

Sil quoqiie 0|) 'ribiis coiicor-

dans, ut verlatiir os
nis aiitem
tico

lurliiris

ad axillam «^ In
sil la<is

verbis

orare, sed

illam

orationem cordc at-

exsultandmn, ut
si

Dei

hymcum can-

tendere, utea dicla respondeat :Amfn. Rursus quod

"
;

:

nam

laus est et non Dei, non est liym-

usque adeo debent fratres proslrali jacere. quousque dicalur In unttate Spiritns saucti Dens, excepJo
:

completorio, in quo prostrati jacemus quousque , dicatur Benediciio Dei Patris omnipotenliSy el Fi:

et si laus est, et Dei, sed non canlolur, propric non est hymnus, licetlargo vocai)ulo dic.itur i Hvmnodiclo, exiere in montem Oliveli *•*. > In voce
:

nus

lii, et

Spiritus sancti.
ut

quoque cxsultniionis est Domino exsiihaiiduin '\ sic lamen \H mens yoci concordet qiiod et de c3E:

Tunc erigimur,
terea
oratio

Amen respondeamus.

Slt prre-

teris

inielligemlum
et

pura,

ex cordis puritate procedens,

lamus

menie

**,

psallamus spiritu, psalpsallamus Domino sapicnler, id
est, ut

laorymarum compunctionem inducens, de irriguosuperiori et inferiori "; nam, utait Gregorius, veraciter orare est
e;

est corde, ore, cupienles

quam scnsum
Amen..

et >;erba

bominibus

non tam voccs nostras, el Dco placere.

amaros

in

coinpunclione gemilus,
Sit

non composila verba sonare.

etiam persevei.

"

Joan.

Irt.

"

jyfgttjj^

24.

»*

Levit.

"

PsaL 68.

Matlb.^f).

" PsaL

46.

«»

I

Cor.

U,

LIBER QUINTUSPROLOGIjS.
hz multipmcitate libroru.m, PORUM.
Excursis
generalibus
,

B sexdecim,quiadocent decem
varietate temesse complenda.

pnecepta per sexopeia
scilicol

et

Sequuntur hagiographa,
Canlica.

liber Psalriiorum, Job, Ires libri

Salomonis, ut PaLibri Sapientiie
et

specialia

prosequamur

rabolre,

Ecclesiastes,

de concordia
el diversitas

et diversitalibus

officiorum.

Verum

Ecclesiasticus, qui sunt septem; quia docent vilani

qula concordia consurgit ex muitiplicitatelibrorum,
ofiiciorum

aeternam per dona
[

Spirilus

sancti adipiscendam,
iibcr Toliiap,

ex varietate

idcirco de librorum pUiralitate et
tate utlba praemiltamus.

temporum , lemporum varieecclesiaslicum
duae
abi

Apocrypha lamen esse dicuntur
Jehu
,

Ma-

chabaiorum, Sapientiae, Philonis,
stitiam, et liber
filii

id est Diligiie ju-

Cum

igitur

Sirach,

Omnii

za;4enlia a

ofiicium consistat in lectione et

cantu,

sunt
simt

Domino Deo

est

qui dicilur £ccIesiasticus,hosqua-

nianerieslibrorum ecclesiasticorum.
leclionarii, alii canluaiii.

Nam

tuor apocryphos Ecclesia non aulhenlicai,

quoniam

Lectionarii sunt

biblio-

eorum auclores
posuisse, qui

ignoral.

tiieca, passionarius, legendarius,

nomiliarius, ser-

liam Salomonis elalios

Nam duo tenent sentenduosEsdram credimiiscombibliolhecam a Babiloniis
sci-

niologus, epistolarius, evangeliarius, collectarius et

reparavit

ordo. Bibliotheca dicitur a biblis
vel abiblo, quia

,

quod

est

liber;

C combuslam.
licet,

]

Sequuntur libriNovi Testamenti,

quondani scribebatur

in biblis, et

quatuor evangelistae, Epistolae Pauli qualuor,

theca,

quod

est positio

etaequivocum ad armarium,

decim

Apocalypsis, Epislolae
libri

canonicai septem;

ubi

iibri

reponuntur, et ad

magnum

volumen, quod

Actus apostolorum. Hi

duorum Teslsimenlo-

utrumque continel Testamentum. Vetus iniriaparlilur, in

rum sunt pene
ta

sepiuaginta duo contra scplrtagin-

historiam,

prophetiam, hagiographa
scilicet
/ea:,
:

;

hi-

storia

XXI

volumin.a continel,

Pentaleuli-

duas linguas superborum, ut septuaginla duae iinguae convertantur ad Dominura. Passionarius est
in

chon, quidicilurThorah,scilicet
bri
:

Hi quinque

quo sunt passiones martyrum;
est conversalio

lej^endarius, in

Moysi Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, super quos jurant Ilebraei, sicut
illa

quo

confessorum

;

homiliarius cst,
;

nos super Evangelia, veluti sacratiora
iliosjista
scilicet,

penes

sermoiogus in quo sunt exposiliones evangeliorum epicst liber sermonum hiemalium et aesiivalium
;

penesnos. Pentateucho veroaddunturduo,

stolarius er evangeliarius sunt

parles

bibliothecae;

Josue, et Judicum,et vocalur Eptateucbos.
et

colleciarius est liber collectarum,

sicul

hymnarius
sunt tres

Deinde sequitur liber Ruth
titiones.

Regum qualuor
liber

parT^

hymnorum,

et

ordo exorcismorum,
gradualis

et benedictio:

Postea sequuniur duo libriParalipomenon;
Tobiae, Ju

narins benedictionum. Cantuarii

libri

duo Esdrai; duo Machabaeorum;
dilh et Esther
;

antiphonarius,
rius a dignidri
nis,

,

Irophalis.

Antiphonaab anlipho:

et

sunt XXI, quia docuere
in unilate
'

Decalo-

nomen

accepil, scilicet

gum

corpore ac mente,

lidei

observanJeremias,

cum
iu

et ibi versus sint, et responsoria

legilur

duin. Prophetae sunt
Oaniel, fcizechiel, el

sexdec.m

Isaias,

enim

Tripartita Hisloria, quod bcalus Ignatius
;

duodecim prophelse, qui sunt

audivit angelos canlantes auliplionas

ideoque in-

491
siiiuit

SICARDI CKEMONENSIS EPISCOPI
aiiliphoijas

lOi

cum

psalmis

iii

chor.)

.

quasi
,

A pore

devialionis incip«ro, qiiac desiderabalerrorciii

cl40rea canlari, cl idcircodicunlur anliphoiue iicut responsoria rospondcnl ad iusloriam.

i]uia

vilare, et

modicum

iuveniro.

sic :iu-

CAPri PRIMLM.
DOMINICA PRIMA DK ADVENTU.

(iphon.e ad psalmodiam. Anliphoiiariiim hoaliisGie-

goiiui ceiitjnizavit el compilavit. Gradualisdicilur
a gradiliu»,

eo quoa in diebus

resiis

^uper gradus

Aspiciens a
iiieiUem.

lonj;e,

ccce video Dei polentiam veduplici cele-

isceudilur, ibique in
an.'.'^

amboue

caniauir. in protestis

Advenlum Domini ex causa
:

jjradus aliaris conciintiir. Tr©pl;alis vel lioplKiest libcr in qiio troplii, et

biamus
nius fuit
a Ivenire

duplex est enim adventus
iii

Domiiii.

Pri:

nanus
quod unde

Kijm

elcison^

cum

humilitnte, secundus erit in majeslate
scilicot

prosis et se'|uenti;L>coiilineiilur, et dicitur a lroph< s
est convtrsio; quia converiitur ad introilum;
et

nanique

ad nos veiiire dicilur Do-

ininus, qui ubique cst per invisibilem pneseiiliam
majeslalis,

Iropjnum

diciliir

zona^

quoc vertilur ab

dum

assiimplo eo, quod visibile cst,

sc

unibilico ad umbilicum. Varielas Vfro
variis slatibus aceidit

leniporunnx
:

visibilem visilms noslr* carnis oslcndil, qiiod tunc

hiimansR coiidilionis

sicut

factum

est,

quaiulo
>

<

Verbum caro faclum
tunc [sccundus]
liet,

est,

e.t

enim anniis

solaris

qualuor lemporuni

successione
veris in
aeslaiis,

habilavit in nobis ",
videbiiiiiis

el

quando
Domini
Ecce

jaciuiilur, iii qua semina quo semiua pro.leunl et in spicas acuunliir,
dilabittir, hie:iiis
iii

Kilium hominis venieniem
ilaque lempus

in niibibus

coeli ''. lilnd

quod

nalivitalcin

qiia

messes
in

albe5.(:unt

ei falce succi luiilur,
:

au-

anlecedil, propterea iiominatur Adveiiius, quia in eo

quo giana separanlur a paleis pale;B comburuntur, et grana in horreis recundunlur ;sic
ei ma;jjnus

lumni,

commemoraiilur
Virgo concipiel
in
'^

partiin ea qu?e ad
:

primum,

til

parlim quae ad secundum, ut Ecce
;

aniius viiai pra*senlis diirnns a principio

nubihus

cocli ^'

parlim

qu«
el

ad utrumquespectare
»*.

niundi usqiie ad llnein s;cculi, quailripaitita successioiie

videnliir, nt la^ieutur cceli

exsnllet f^rrfl
alia suiit

Eoruni

miiilur;

ttiit

enini

primo lempiis devialionis
facti sunt,

rcro quic au priinum periinent,
liria

epithala-

abAdam usque
fuil (|ui facercl

ad Moysen, in quo omnes doclina-

Virginis, alia

paranympbi archangeli Gabrielis,
pr^conia, aliacrepilacula prosunl tripudia conversse
:

verun! a cullu Dji, etsiniul inutiles

clnon
'';
'°,

alia sunl Praecursoris

bonum, non
fuil

est

usque ad iimim

ficiscentis Salvaloris, alia
gentilitalis.

serviebant e:iim crealur.e potius

quam

Creatori
a

iSam pafanymphus annuntiavil
»

<

Virgo
'*,
acj

Seciindum lempus

revocalionis

Moyse usper legem

concepit ",

Priecui sor digilo

dernonstravit

que ad Chiistum,
ct

in

quo revocali

suiit

Salvator advenit, geniilitas credidit.

Qu«

vero

prophelas, el edocti de adventu Chrisli, de vila-

C

dla, vel

ad

illa

pertineant providus leclor in

oili-

lione peccali, de dileclione unius Dei. Terlium lempus fuit reconciliaiionis a Naiivitate Domini usque ad Ascensionem; in quo divina reconcilian-

cialibus libris allendat. In oflicialibus

autem

qui-

busdam, ut

in

leciionario et evangeliario (|uinque

iiotantur hebdomad;Te proj>ter quinque ailales saecu.i

lur humanis; quia facta est gloria Id excelsis Deo,
ti in terra

praicedentis, in quibus praecessitvcnturi pr.ECOnium

pax hominibus bome voluntatis
est

^*.

>

Salvaloris

:

el in

quibus

elecii fuere, qui credidere,

Quarluin lempus

nostrre

peregrinalionis,

ab

speravere et dilexere

Adventum

Doinini. In quibus-

ascensione Doinini usque ad consummationem sxculi.

dam

vero, ut in aiiliplionario et graduali duniaxat

Primum comparalurnocti, secundum mane,
homoinba-

terlium meridiei.quartum vesper.T. Sic et

quatuor atiiluiantur propter legem, psalmos, prophelias et genliiium libros, in qnibus pmnibus
advenlus Domini praenolabaiur. Vel ieclormonet ad suscipiendum Chrisium purgare corporis hospitium

gredilurin peccalo, scd devians rcvocatur in

plismo, progre

lilur in opere,
flanc

sed egreditur et con-

summalur

in

morte.

tempora niagni annividens

exquatuor elementorum maleria compaginaium, vel

Ecclesia pro varietate lemporiim, laudabili varictate
ulilur (•mciorum.
revocfltioiiis.

Nam

in

Adventu

rccolit

tempus

monet aclivos per adventum Chiisli de terra Eduxil Dounde in Jeremia aquilonis adduci
leclor
: :

In

Sepluagesima usque ad octavas

^

"»»"«« «^'"^" ^«^«^'

'^"''

^''''''^

aquilonis »% scilicet de
mille viri

Paschae ten»piis deviaiionis. In paschalibus diebus
usqiie ad octavas Pentecosles
iiis.

peccalis. Hi sunt quinquies

Deum

secuti.

tempus reconcilialioAboctavisPentecostesusquein Advenlumtemcomposiseciinofticiis

ex quinque panibus

pasti, de

quibus

iii

Evangelio di^

citur "*. Canlor vero ad

altiorem conversationem

pus peregrinaiionis. Propterea librorum

lionem hoc

artificiali

ordine prosequentes,

excitat,et exhilarat contemplativos, qui vehuntur in quatuor quadrigis Aminadab «. Hi sunt quatuormillia

dum

qiiatuor lempora quatuor faciemus in
Iii

virorum seplem panibus

",

id est sepliformi gratia

divisiones.
inilitiae

hoc enim lempore incipitEccIesiasuse
proetendit,

refeclorum. llujus causa distantiae, reor in introitu
tabernaculi

spirilualis officia, quia Ggiiram

quinque, sed ante
';

Sancta sanctorum

ul diximus,

revocationis,
:

non sequitur ordlnem

quo tenet rera, ct non enim dccehat a leinin

columnas qualuor exsUtisse

quoniam incipientes

casligantur perlegis virgam,perfecti roborantur pcr

••Psal. 13.

^'Luc.

1.

•• Rom. "Joan.l.

I.
»'

•'

Luc. 2.

Jer. 25, 51.

•' Joan. "• Joan.

\.
6.

•»
'

Luc. 21. Canl. 6.

»Msa.
»

7. 8.

*',Dan.

7.

••

Psal.

Marc.

»Exod.20,27.

gratiam, ad (luonmi in?iuiiMn gan.liuin

repr.Tbej»-

A

venil libt vuinsucius, ul $alvet

U

".

Ad

ciisloil;'S
.ad

iimcu.
(

laiulum

(it

rer.ovylio ciiMlunin;
;

:ul

eos dicil vcrsus

rorun), ad

vii,'iUs

qui cuslodiuiit ciNitaiem.
dii i^ii Is.iias
:

\ebperlinalis

lloralc, ccjli. desupcr, ct nuhes plnunt
ijerrniuet

sloJes

iiii.n

Sion scrmonein

id
,

esr n

justum, aperiatur tecm,£t

S«/i'rt/orm

Mpsi
nu-

uoclores Lcclesire, ut dicant
tuus vcnit
»/ii/is,

tdin Sion

ecce Iltx

enim snnt
Chrisli, ut

caili,
f

qui rorant suWMliy de incarnalione
est
".
>

id

est

aiiiuMHcni cnHlcniil.us cl
adv<nliini

Verlmm caro faclum

Ipsi

Denm
.'liii

spc.rianlibus

primnm Sahalmis

bes, quifi pluunl grossior?^, nt Josepli

dcs; onsavit
ait
:

Mariam

*.

Ad cosdcm cliam
'.

veisus matnlinalis

maiisuelndine vcnit ad sahitcin. Lanahitur deserla, et exsullabit salitudo,
in

rt

flore-

Vox

clamnniis in deserto, paratcvium Domini, rectas

iit

quasi (ilium*'. Prophctnl Isaias

lU)

conv.Msioi.e

facile semiias Dei noatri

Viam paiarcest pocnilensemilas
reclas
laccn',

l^cnlililatis;

tiam agere ct prrpdicare;

Dco

qu.e ante Salvatori?, a Lcniuin fnorat a desertn/w, via sineCliiis-lo, qui rsl i \']a, vcrilas
>

posl manda-.a consilia ohservare. Sa^pius lamcn tres

et vila -»;

soiitudo sine lc-c, sine doctore. Sed pcr
et post

hebdomadifi

in

Advenlu coluntur propter

iria

tem

advenlnm,

adventum

/a.'/«/<i/Hr

menie,ej-s«/-

pora, antc logem, sub lege, sub gratia, de excursu

lahit corpore, florebii |jon:t opinionis
:

odore, quasi

lihnm, unde Sicut lilium ini.cF spinas, sic amica lem Adventus semper est in die Dominico cdobran- B niea inler /ilias > In medio namqne naiion is Kalendas Deccmbris, nec posl iii dum, non anle v pravae alque pcrvcrsae " moraluiKcclesiarubens in Nonas ejusdem mcnsis, sed in bissepteni diebus martyribus, candens in conlVsssoribus, virens inviraiit
*'"'.

quarum

infra latius disputabimus.

Principium

ubicunquo Dominicus occurreril,
mini celcbrelnr.
ofliciis

ibi

Advenlus Doel

[siiiibMs,

redolens

in

dortoribus.

Nunc vero noclninis

diurnis

Erit in novissiniis diebus
vcrlice

mons domns Domini
Cbrisli

in

insislamus
venil de longinqiio, et clariias

montium ". De
:

jnirlalione

loqnilur

Ecce nomen Domini

Isaias di«;cns

lu Jiovissimis diebus, de quibus Jacob
slt in

ejus replet orbern terrarum^,

Hocin Isaiade secundo
sic valel

", ut annunlicm vobis quid fulurnm

novissiet ple-

advcnlu exponilur, quod cliam de primo
inteiiigi.

mis diebus

;

in

lcmpoie,
iti

id est plenitudinis,

Ecce vox demonslraliva lemporis innuit

niiudine lemporis,

ultima scilicet aUale.
Lcclesi:e

Mont
qi:em

brevilaleni,
f

nomen Domini estipse PaliisFilius, nr.de: Non nobis, Domine, non n ;bis, sed nomini tuo
^
;

dumus Dcmini
Ims
a
^

qui est capul

Dei,

quasi lapidem vidit alisclsum de monlcsine maniel crcvisse in

da gloriam
lerram
*",

»

Venit de longinqno, quia de cicio ad
cla-'

magnum moniem

'°.

Praeparatus
sola gr»-

de sinu Patris in uterum Virginis. Et
est

Deo

pritdeslii.aius;
^*.

scoundum bominem

ritas ejus, id

doclrina vcl fama, repiet orbem
iil

via

praeleclus

Eritin veriice montnnn,

i(\

eiilom"

terrarum; quia flagjat unguenlis oplimis,
efl*usum efl"iindiluf
lur ^^
Aitdite
^',

oleum
reple-

nes super eos protegens, eisque de plenitudirsc^sui
fontis inslillans
:

cujus odore lcta

domus

bisunl angeli

et

omiics sancii, de
".
>

qnibus

:

«

Montcs

in circuitn ejus
:

Calwic

1

An-

verbum Domini, gentes^

et

annv.nliale
:

in

gelus b"»cutus est Mari.T, dicens

-4rc,

rjra/irt

plena,

insulis^ quce procul sm/</, ct dicile

"

Ecce Salvator
Ge\do.s

Dominus lecum

,

benedictu iu inter mulieresy

et

bene-

noster adveniel^ el

jam

nolite timere

^^*.

con-

dictus frucius venlris tui ^^

Lncas nomen angeli
quid nii-

verlendas Jeremias ad lidem Mcdiatorisinvitat;quia

posuit, ut ex ipsa nominis inteiprelatione

non

est aliud in

quo nos

salvaii (qjorleat

*"
;

quem
Paler

nislralurus vcnerat dcmonslres. Gabriel forliludo

MediatoremVerbumappciial,quoiiiam sicutex verlo
menlis inlenlio declaralur,
sic

Dei dicilur, quia ilium annuniiat qui ad

debcllnn-

per Fiiium
el
:

6w\n diabolum venielial

^*'.

Uic iocutus est Mariift,

agnoscitur^^ lloc est Verbiim iu quo

per quod
Eruclavit

maris

stell:«,

qu:e iucem flucluanlibus in saeculoge-

omnia
cor

facta sunt

^^

;

de quo P^almisia
'**.

t

nuil; vel maris

domime, qu:e Dominnm loliusmuiidi

meum verbum

bomini

i

Lst autem
ei

verbum

portavit: Ave, gralia plena, por
iu

Evam mors
:

intiavit

insj)iralum, nl boniinis imeliecius; esi

inJicalnm,

mundum,

per

te

salus et vila

tinde
Illa

nif^rito

sa-

ul divinus culuis; est et cruclaium, ul Deus
factus. Audile

bomo d
;

lutaris voce noniini

Evie conlraiia.

giaiia fuit
virgi
-

Uocverbmn Domini, quo

coeli fiiniali
*•

evacuata, lu vero gratia plena
nilnlis

tri[dici;

quia
ct

sunt

^',

el

annuniiale illuJ in finiims lcrr:e
a<i

quia

rnunn? Domino oblulisli; quia visu

coUo-

reminiscentur, et converleiWiir
lines terrae, ei dicite
:

Dominum omnes
faciet

quio angeli peifrui meruisli;

(juia toliiis gialiic

auIb

Ecce salvator nosler advemet,
quia nolum

ciorem saiculo

edidisti.

Nam Dominus

tecum^

quasi ad nos veniet
salulare
Stiliam

;

Dominus
accedite

animo tuoper dileciionem;
nalionem;

in ntero tuo per

in(ar-

suum in conspectu geniium suam '^ Ergo nolite timcre
^
:

revelabit ju-

in auxillo luo per viriiilum collalionem

sed

«

licnedicta tu inter mulieres, quia sine
liebris condilioni.> virgo es,

cxcmplo muiheolocos es.

ad

eum

ct illuminamini, el facies vestiie
»

fundentur»^

Dicite

filiie

Sicn

:

non conEcce Rex luus

mater

es,

Bcnedictus frucius ventris

tui,

de quo Proyhetapra^-

Msa. 45. »'Jo;in. 12.
'^

'Joan.
'3
j^.,.

1.

«

Maith.

4.

'

Isa.40.

«

Isa. 30.

»

Psal. 113.

"

.foan. 3,
'•

>j

Ps.il.

i>l.

^'

Ps.al.

"

Pbil. 2.
Ilcbr. 2.

"

"

isa. 2.

iMsa. ()-2. »» Act. 4. -«Matlb. 41. ^Moan. 1. " Isa. ()2; Zacb. 9. »* Isa. .35. 97. "Psal. 53. '' '' Gcn. i». *' Joan. 1. »» Dan. 2. iijiu. 1.

16. Psal. 44.

»'

Cant.

i.

"

Psal. 32.

"
»

Joan. 14.
124.

"
'*

Cani. 2.
L::c. 1.

Pial.

«03
di\it
:

sicARDi ci\emoni:nsis episcopi
i

A%
opcrum removeie;
quare
i

De fructu
>

venlris lui

pouain supor scdeni

A

fueril in progressu

nolilc

re-

lunm

'•.

iinquere lapidem siiper lapidem *'; quia Dow/nws
:

Maiij

Jixil, pul;\s

Qu:\lis esi isla salulalio? quia

noster veniet

cum

salule,

agite pornilentiani,
^^.
>

conUirbala

esl

auinia

inea

,

el

quia parilura suni

appropinquabit cnim rcgnunvfoclorum

Re^ein, qui clauslrum vir^initatis ineje non violabil.

Aspiciens a longe^ ecce video Dei potentiam venien-

De Luca sumilur beaue
virginis
lis
ile

Mari;£ respoiisio, quuj
inore human;«

more

tem

^

et

nebulavi

totam lerrani tegentem ^eic. Hlud
est

aspeclu

viiili et
,

fragilita-

responsorium non

Gregorianum, scd
et

a

quodam
Caeiera

de an^clica
«le

visione

el

de insolila salulalione

monacho

fuit

appositum

compilatum.

lurbalur, el

novo concipiendi modo miratur, unde
fiet

sunt a Gregorio compilala; unde non debel illud
isla pra:cedere
si.t.
,

? i « Ecce Dominus venlurum esse cum veniel, quem gloria: > boc sumilur de Mallhjco; ait enim Joannes

subdil :«|Quomodo \n nie

istud

nisi

lantum invalulssel usus
in

Eccle>-

Joannes pr.edica\it

Cantatur aulem hoc responsoriura
:

peisona

Joannis Baplistce, vel spcnsaj dicenlis

Aspiciens a

de

Christo, sicut legilur in Mailhaio

:

«

Forlior ine

longey a terra videlicet ad coelum, video Dei polen-

esl, qui post ine
licet

venlurus esl "

:

»

Christum enim,

tiam venienlem. Licet proprie Patii potenlia, Filio
sapieniia,
hic
Spiritui

esse
et

jam vei.isset in mundum, tamcn prccdicavii venturum quia venturus eral ad pr^edicandum "
; ;

sanclo

benigniias assigne^ur.
cui
«

tamen poienliam accipe Filium Dei,
*"
;

t

Dala

baptizandum
praesenti

unde sequitur
»

:

c

lilc

vos baj)liza-

est potesias in coelo et in lerra

>

qui est
:

DomiAccin-

bit Spirilu sanclo, et ?^ue '^;

Spirilu sanclilicatio-

nus polens
Hic

iii

praelio

".

>

Cui propheta

c

nis

iii

,

igiie

purgalionis in fularo. A'entu-

gere ^ladio tuo super femur tuum, poientissime''^!
veiiit,

rjs ttiam erat
quia
«
<

Paier

cum gloria denique omne judicium dedil
,

ad judicandum;
Filio
id
^'.
>

dum

se visibilem demonstravit. Et nebu:

Unde
ex-

lam totam tevram tegentem
vitiorum.

haec nebula csl miseii-

cujus veiiiilabrum in manuejus*°,>

estjudicium

iii

poiesiatem

Dominum Salvatorem nosirum
Ilaec dicil

speciamus, qui dat salutem corpori nostro

el conlir-

mat
**

in

nobis clarilalem suam.

Aposloliis

ad Philippenses in persona Patrum anliquorum

«stum Hanc Moyses intravitcura ad suscipiendam legem ascendit °'. Hanc Petrus intellcxit, cum Moyscn et Eiiara in nube lucida videns Dominum « Faciamus dixit hic tria tabernacula ". > H«c
cordia Dei, qiix praistat refrigerium contra
,
:

modernorum. Exspeciavere enim Palres anliqui Messiam ad redimendum exspectamus et nos ad
et
,

posl dcdicationem

in

templo apparuit
et

"^.

Haec po••.

pulum

in

desertum deduxit
,

ab igne protexit
quia
quia
"'.

'udicandum

,

et uirique

ad salvandum.

illi

ad ani/^

Hsc
'^;

est virius Aliissimi

quje Yirgini obumbravit
« <
>

marum
propi

salutem, nos ad corporura saiiilalem. Salus

quae toiam
plei}a

terram
terra

tegit;
'^' ;

misericordia

ie esi

anima;

;

sanilas, corporis.

pus salulis, quod anliqui
stolus
:

Nunc est leniexspeclavere. Unde Apo>

Domini
oriri dicit

esi

>

solem suum
Yel nebulam

lacit

super bonos

et

malos

«

Ecce nuuc dies salulis*'.
immorlalilalem
^'.

In fuluro erit

infidelitatem aut ignorantiam; ignorabat
,

enim

lempus sanilati5,qi!od nos exspeclamus qnando hoc
morlale induet
,

homo Deum

se

ipsum

,

nalale soliim

,

et

concupi-

lioc

corruplibile

scenliam esse peccatum.
tegebat; quia
facli sunt
=*',

H«c

nebula lotam terram
inulilcs

incorruptionem

Quando Salvalor
^*.

nosler rcfor-

<
>

omnes declinaverunt, simul
el
<

raabit corpus humilitatis nostrse coiiHguratum cor-

a planta pedis
*'°.

usque ad verti-

pori clarilalis suae
ponilur.
:

Ulrumque lamen pro utroque

cem, non erat
Ite

in eis sanilas
:

>

Unde qui dat salulem corpori noslro et connrmal in nobis claritatem suain. In prim.o adin

obviam

ei, et dicile

Nuntia nobis
Israel.

si

tu es ipse
dixit
>

qui rcgnalurus es

in
:

populo

Similia
•*.

venlu confirmavit

nobis clarilatem doctrinae vel

Joannes discipulis
es, an

«Parateviam Domini
:

Et

graliai; in futuro confirmabit claritalem gloriae.

per. discipulos ad Christura

«

Tu
>

es qui

vcnlurus

Lapides qui suni in lia removete"'^
ncsicrienje/
parlt nobis

\

quia Dominus

alium exspectamus

*'?

Vel sunl sponsae
:

.sa/u/c; ad siniilitudinem corporum Jle obviani verba ad adolescentulas dicentis medicamen animarum quandiu noxii D sponso ". sunl humores in corpore, inutileesl nutriiiva superYia Dei ad nos Gdes est, vel misericordia quia addere; quia non pura corpora quanto magis nunostra adipsum charitasest; utramque propheta noIries, Unlo magis bedes; etcum ferrum est in vulneimpolluta via ejus '^, » « Deus meus tavil, dicens re, non esl malagma apponere et sincerum est nisi scilicet, fides, posuit immaculatam viam roeam, vas, quodcunque infundis acescil, et « in malevolam scilicet charilatem. Iie ergo perviam chaiitalis, et animam non introibil sapientia; quia non habitat dicite : nuntia nobisy elc. Revela nobis per Scriptu; ;

cum

;

;

in corpore subdilo peccatis

''^,

>

sed egressns
ejicite

vitii

ram, per inspiralionem aelernam, magis ac magis,
per luara praesentiara,
si tu es

virtulum operalur ingressura. Ergo

lapides

Messias in lege pro-

de

plateis, duriliam viiiorum delatitudine

cordium;

missus,

et si

regnalurus es in populo Israei, in po-

•*

"

*' Matth. 5. »« Ibid. " joan. 5. *<» xMatth. 3. ^' Phil. 2. " H Cor. 6. ** I Cor. 15. '*' "^' •' Psal. 4i. ^' Joi. aO. *« *« Malih. 5. Pbil o. Sap. 1. Liic. 19. M;aih. 28. »° Psal. 23. »' Maiih. 17. »* n Par. 7. »« Luc. 1. "' Psal. 32 »» Exod 14. " Matih. G. " P^ai. E\ol. 20. 13. '•Isa. 1. •'Juan.l. «^>Ma!lh. 11. *' Canl. 5 ; Mallh. 2j. *M^all7.

'*Psal 151.

197
pulo

ilTRALE.


A

Lin. V.
;

103

qucm
:

prajparnsli

atl

visioiiem l«ir<m,

ul

libi

fcllexore
ravii '^

nndc Abraham

tres fidil, ct

urvum ado-

dicgtur

«

Libera Deus Israel ex omnibirs Iribula»

tiortibus suis *'.

El quoniam

lex, psahiKxlia el pro-

Aspiciebam in vlsu noctis,
Fitius hominis veniebat, et

et

ecce in nubibus caeli
esl ei

phetia hunc Salvalorts advenlum prajnunlravere, vcr

dalum

regnum,

et

ho-

poltus quia patres

anle legem liunc ailvenluni prae-

nor,
ci

et

omnis pomilus,

iribus et

linguo!

servient

videre, palres sub lege desidcravere, palrcs gratia»
priEdicavere. Idcircolres versus sequuntur,

". Daniel coclestibus flagrans desideriis, unde, et
rfe.si(/^rior«m 4tteniil appellaii
*",

perquos
ergo
,

vir

acceplo

per

patrcs

iriuni

temporum
:

inielliguntur. Dicit

angelum

inlcllectu, his verbis investigaliiles dlviiia»

Baplisla, vel Ecclesia

qne terrigenoe,
€t

et fdii

Vos patres ante legem hominum, siniul in unum
'^,

qui-

sacranienii abscondili a saeculis, hoc est myslcrium

dives,

incarnallonis Verbi,

quod
:

in

principio erat apud
in visu,
aiit:

pauper^

I le

ooviam

etc.

Terrigenas

dicit
([ui

malos,
terrena
in

Palrem

***,

apcruit, diccns

Aspiciebam
,

quisunt

in parte
filios

Adaj de terra plasmali,

visione noctis. Triplex esl visio, noctis

diei

,

lucis

;

sequontur;

homiimm
filii

dicil
;

bonos, qui sunt
divites subdit
Iilios

nocturna ante gratiam
gloria.
lii

,

diurna sub gralia, lucida in

parte servi Adai

hominis

quos

noclurna videre palriarchie et proplieloj:
nostri

terrigenas appellaverat, pauperes, quos

homi-

omnes enim Patres

sub nube fuere
"^

"•
; ;

nam
velaia

num. Vos ergo
litia

quique^ id esl quilibet terrigencc^

ma^',

B

(

diviles

;

et filii

hominum

spiritu

pauperes

fuit facies Moysi,^
**.

» brachium Domini cui revelatum est velum pendebat in medio

tcmpli-

qui estis simul in unum. In uno ovili agni et hajdi,
in

Unde

et hic Daniel aspic^cbat in visu noclis. In

uno

rete pisces boni et mali ^*
^'
;

;

in

uno ulero Jlacob
et

diurna videie apostoli, quibus apparuit humanilas
Salvatoris nostri
^**
;

ei

Esau

in

una arca Sem, Cham
et

Japhet
el

;

in

a quibus in terra visus
*"

erst,

cl

una area granum
gressum
te
:

palea

'".

Iie obviam^

vos

cmn

eis

conversatus est
;

Emmanuel "%

id est

uo-

mali per ingressum
proliciatis.

incipiatis,

vos boni per prolege
c/ici-

biscum Deus

nobiscum formai pariicipaticmc, ca:"*.

Yos etiam patres sub
;

nis peccati similitudine et conversationc

In lu-

Qui

regis Israel, inlende

qui deducis velut

ovem

cida vidcbunt
lutj ei
it

filii

Dei facie ad faciem
'°,

^',

quando so-

Josephy nunlia nobis, eic. Qui regis Israel Suiidicum

corrigia calccamenii
erit dies,

quando secunduin
se<l

j)opuIum per docLrinam
deducis dc virlule in

Deum vitienlem qui virtutem " ducis veluli ovem
legis
;

Zachariam'^ non
conlinualio.

velnox,

tantum lux

:

quia ccssabit noctis ct diei vicissitudo, et crit lucis

Hanc dislinctionem visionum verilas iu exsullavil, tum pcr frumentum mortificatum" intende super ( Abraham Evangelio innuit inquiens iiosiumen pietalis infunde. Et nuntia nubiSy etc. Vos q ut viderel diem meum, vidit et gavisus est ". » t Multi reges et prophet.qe voluere videre^ quoque paires sub gratia dicile ToUite portas, Iie^n
jnnoccntem Joseph,
; ^
:

populum gentilem angmenta-

:

:

principeSy vesirac, et
introibil
''^

etevaniini porlce
est^ etc.

(Bternales, et

qna? vos videtis, el non viderunt

^^,

»

supple
in

:

quovos

qui

regnalurus

principes et
^*,

modo vos
in

vidciis

;

illi

enim viderunt

nocte,

potestales aeris hujus, et o genimina viperaruia

die.

lili

in ligura, vos in veritalc. Et eccein nu:

aufertc porlas mortis, vitia, per quae diabolus
trat

in-

bibus

coeCi

Filius hominis veniebal

nubes
;

coeli,

caro

ad corda, eioporicB ceiernales, virtutes ad «ter-

Vcrbi, non de coelo ducta, sed coelestis
lus sancti operatioiie formala
;

quia Spiri:

nilatera ducentcs, elevamini conlra vitia, et per vos
introibil et habitabit
in

de qua Lsaias

«

As-

Rex

gtoricCy qui

reynaturus est

cendit
est,

Dominus supcr nubem
levis,

levem

^'*
;

»

nubes

populo hrael.

quia praestat rcfrigeTJum contra aeslum vitio;

Et alLende quod ad lertium versiim non respondctur
:

rum

quia a culpa immnnis

esl. In

hac nube

Ps^untia nobis,

quia

palres Novi Tcstamenti
;

venil Filius liominis, ut in Danicle continctur usque-

certiricali

sunt de advcniu Christi

Palres graliae
quia nun-

ad Antiquum dicrum,
IJnde
i

id csl

aequalilalem Pairis.

corli

sunt de iniroilu Kegis gloriai.
suffecit

Vernm

cum
et

esset in

lorma Dei, non rapinnm ar-

quam

nec

sufticil,

nec

sufiicict fides incar-

bitratus est se esse sequalem

nationis sine fide sanctissimae Trinitatis, ideo subcinilur:

D

ei

regnum,

honor, scilicet
**, »

i

Deo ". > Et datum cst nomen quod est supcr

Gloria Patri,

et

Filio, et Spiriiui sanclo.

omne nomen

quod

est
:

ab aeterno datwm, scd In

Elquia qui venit
in rcpetilione
(

in humilitate,

venlurus esl etiam
;

in majesiaie"''', ideo

responsorium denuo repetitur
-^

vero nebulam accipias ad litteram
coeli
>

:

et res tunc dicitur ficri. tempore manifestalum ( Dala est mihi polestas quando innotescit. Unde in coelo, ct in lerra ^^ Et omnis populus, trihus et
:

Veniet enim in nubibus

Sicut iiul)es suin

tinguce servient ei;

nam

ut Isaias ait

:

<

Et curva-

scepit

eum,

sic

cril

nubes

et caligo

circuitu

buntur omnia genua, et jurabit omnis lingua in
Doniino
^*"'.

ejus". Velbrevitcr, tres versus
pra:seiitani,

cumuna
ei

Gloria re-

>

quod palres Deum trinum

unum

in-

Pcteslas ejus,

polestas

(eterna,

qiicB

non auferc-

2^4. "Psal. 48. " Matlli. 5. *^« Malih. 13. " Gen.25. "" Gen. 7. '» Psal. 85. " Joan. " Psal. 90. '« Geii. IS PsaL 25. '* Maith. 5. '» Matih. 25. '« Dan. 7 Luc "il Act. 1. " I Cor. 10. «M^a. ^55. •* Exod. 54;nCor. 3; Exod. -.i6. «^ Joan. I. soDan j() •M),in. 7. "Joan. 8. »<» "' «« |^m. 8. «» I Cor. 15. 8« Bar. 5. Zach. 14. Joan. 17. «- Isa. 7. «nit. 5. " Watih. 28 "isa.45. "«ibid. ''^Luc.lO. ^Msa. 19. '» Philipp. 2.

"

Psal.
'^

1*2.

;

;

»

IDD
lur.et
cjiis

SICARPI CREMONENSIS EPISCOPI
regnum ejusquod nonconumpetur.^jkm regni
eril Unis.
est

2O0
esl hic iutegrila-

A

di»*i

quod

hoc noinen virgo non
pu<'il;\,

non

lis,

sed .Tlatis, id est

sed sccundiim hoc non

Mitsui

Cubriel angclus ad JosepU. His vof his

Mariam viryincm
Euras
'*

erit signiin),

noc iulclleclus explicabilurlsaia;:
civilalis
tl
ij[enlis
:

cum
libi

dcsponsutum

lexuit or-

enini de liberalione

suai dcspei

dihom anminiialionis. Dedesponsao Sahaior iiasci Voliiit, ut per virum geuerulionis ordo tcxeretur;
el
iii

lasscl Achaz, ail Doininus per Isaiam

Peie

signum

a

Doniino
'"
:

lU
»

profundiim inferni, sive Qua^i

in ex-

nialcr (juasi

aduilera

noii

lapi»!arciur,

ut et
;

c«lsum supra

vis ul leria scindaiur, vcl

vi; -^o

solalium

viri, cl

testem inlegrilalis haberel

ctclum aperiatur

?

iMoyscs accepil sit,Mium de tcna,
et

ul dialxdiis incariialioiiis mvslerium ijiuoraret.

qwando
Spi-

niisil

signa

proiligia
et
iii

in

medio

lerrae

^r^, Maria^

gratia plena.

His verbis idem Lu:

.4:!|;ypii, cl in

Pliaraonem,

servos ejus, ranas,

las MUHliim conccptionis annexuit, subdens

lccustas, sciniphes, et siuiilia
ul

*'.

Dc

toelo quoiiue,
**.

rims sinutiis supfneuict in
unib-nbii
ic
tibi
;

/e, ct

virtus Aliisainii oblc piot»

grandincm,

el

lenebras trium dierum

Saul de

i>upen\'niel,

inquam,
cl

gendo
cx

;

ab oinni soide purgando,
scilicel

exinde vir/us Allisrifci,

prolundo iuferni, quaudo Samuel esl suscilalus **. Ezcchias de coeio, quando sol est decem lineis regicssus
'^.

simt,

Vcrbum
Anima

Dci, obumbrubil

le

Cuinque lespondissel
'",
»

:

i

Non pclam, non
Ecce,

carnem i,umendo. tuibra a liimine corpore oljocio " teiilabo
solel foruiari.

Dominum

audivit

:

quasi de(ilium;

Virginis non sufliciebal capere idco ii»7us
iii

moustro vobis, quod Virgoconcipiet^
«

et pariet

pleniiuilincm
obuntbravit,

divinilatis, et
fecit,

virgine

Verbum caro faclum

est

*^ >

nostrac liberalionis

umbram
te

dum

lux incomprchen-

el salulis

indicium. Et vocabitur nowen ejus^ elc.

sibihs divinilaiis corpus in ea suscepil iiumanilalis.

De

noiniiiibiis Chrisli latius iitfra
el

dicemus.
David
c

Quod enim ex
fit.i ',

nabcctur sunctum, vocubilur Filius
"***,

Snper solium David,
in

super rcgnum ejus sedebit
fuii
:

bei. iSos in pei calo coiicepti

nalura

sumus
;

iiai

ancrnum,

id csl

super humilcs sicut

;

sed per giaiiam possiimus sanciilicari

sed
',

liuiuiles

enim
*'

soliuin sunlChrisli dicenlis

Super

Chrislus, qui iion esl decinial:is in luiubis
iion cbl coneeptiis
liasiitiir, ct
fiet i:^lud,

Abrahx
in

quem
del

requiescel spii ilus njcus, nisi superiiumilem,
>

ex

viiili

semiue, inerilo saiicie

elquieium?

Hi regnum sunl Christi, quod tra*'.

l)a

FHius appetlalur.
'

Quomcdo
?

me

Deo

et

Palri
et

Obsecro^ Domine^ mitie
vopuli
lui*^^.

quem
Sicut

quuniam virum non cognosco

Legei'ai

misiurus es,
loculus es
:

vide afjliclionem

Vi:«:o

:

Ecce virgo concipiel
;

non ergo dubilahst

veni^ et liberanos a solis ortu et occasu,
ei

\irgiiiem parituram

sciebatenim quod propheliam

nb aquilone,
:

mari

'".

Cum

dixisset

Dominus ad
iEgyptiofilios Israel

oporlebal
I.-gerat,

iiiipleri,

scd

isou

audicrat,
niiii

rebal. Lc;c est

quia quomodo lierel non Q Moysen descendi quomodo iii;plcrciur iiiquiiDyslciium abscor.ditum a sanrum '*. >

t

Vidi aUliclionem populi mei in Jigypto,

ut

iiberem

eum de mauibus
le,
:

Veni et miltam
ait

ut educas

ctis,a prophctisiion pr.i»dictum,aiige!orcscrvatum*,
qiiasi in
:

de iEgyplo;

Moyses

Obsecro, Donmie^ milie

Quomodo

concipiam, quaj proposui semper
Iiiterrogalive,
et
sujit

quem missurus

es, scilicet

Fiiium tuum, ad liberan/mi,

virgiiiitate

permanere?
In

dum

popiilum luum.
in

Vide afjliciionem populi

«luae

uicliones; vel admiraiive, el est una dictio. Et
:

quantum

iCgypio, scilicet in niundo

affligitur a

altende ordinem

primo responsorio di\inilas
in

Pharaone,

id esl diabolo, in lulo luxurise, in laleries,

adoraiur,

in

sccundo humanilas honoratur,
sii

ter-

bus avantise. Sicut locuius
liberem, sic vcni
ortu cl occasu
stro, Vel
;

dicens

:

Descendi ut
solis

lio el nuarto, qualiter diviuitas

incarnaia

osten-

el

libera nos

habilanles, a
id

dilur.

Quic iucarnaiio per Apostohim confirmalur
:

ab aquilone ei inari ",
st

est

au-

qui dixil

Siilniiorpm ex}>pcclamus
airiiil
".
>
:

',

per piophclas
t

tolum dc

cundo advenlu

:

Mitte Filium
;

roboraliir, qui

AHuile verbum Domini.

Ecce

ad judicandum, vide ad

miserendum

veni ad

li-

Virgo coiicipiet

Ecce dies veniunt, per legem
ait
:

berandum
el

;

a solis ortu,elc. quia veniunl ab orienle
;

comprobaiur, ubi Moyscs
iniite

Obsccro,

Domine,
<

occidente

aquilone

el

meridie, qui rccumbent
*^.

qnem missurus

es'. El quia veiiit ideo
*.
»

laileji-

^ cum Abraham,
5^cce dies

Isaac et Jacob
;

lur coeli et exsultet terra

veniunl

dicil
;

Dominus^

et
et

suscitabo
sapiens,

Salvatorem exspeclanius. lloc Apostoli verbum ad secun !um priecipue speclal adventum. Audite ver-

David germen justum
et faciet

et

regnabit liex,

judicium,

et
:

justiliam in terra.

Eihocnomen
Jn die-

bum Oomini,
in eis

superius exposuimus, exposita naninoii

quud vocabunl eum
bns
tcr.
illis

Dominus justus
et
'^S

noster.

que piieleribimus;
ambiguilatis

exposila,

si

quid

tamen

salvabitur Judn^

Jsrael liabitabil confiden'

occuneril,

noo

prailermilic-

Ilaec dicit

Jeremias

quse de

primo advenlu
fa-

mus.
Ecce virgo cojinpiet,
et pariet filium, et

particulariter accipiuiilur. Confortamini inanus

vocobitnr

ligal«, el geiiua debilia,

roboramini

:

qui pusillo
dicit

nomen

ejus,

admirabiHs^ Deus,

forlis

-.

Dicuitt Ju-

animo

estis nicnle

convalescite,

ne limete,

"• Psal. 50 Msa. Ephes. 1. • Hebr. 7. •Psai. 9o. Msa. 7-9. 'Mbid. »^ E\o.!. 8. »» Exod. 9. «« Joan. \. »» I Cor. 15. '• Exod. 4. " Isa. 63. 7. *» Maiiii. S, Luc. 15. «^Cap. 25.

•»Cap.

1.

'

7.

I

^CoI.
R...,'.

1.

«Phil. 5

«^ Pi^iil.

28. iOJ.

»MV
''

• I.wa. 7. ' Exod. 4. Ucg. 20; Isa 58. " isa *' Psal. iOiJ. txod. 3.

201
Pori)iiuis;
lis YPslr;L'.

MITRALE. quia venio disiumpore jugum caplivita-

LIB. V.

20^2

A

saiictis inlllibussuis faceie juiiicium
<

contraomncs.»

Kcce dominalor Dominus cum virlute
vos inanus a bonis ope-

Ecce

veiiiet proplieta

inagnus, et ipse
legein,
(^l

renovabu

veniel ". Isaias iiortntur, nt cor ct caro exsullent
in

llierusalem,

novam dando
et

nova condentjo
versilms,
(|uaj

Denm vivum

"'',

dicoiis

:

pr.ecepla. ILrc, et responsoria

cnm

ribus dissolulcP, peccatorum oneribus fatigata coii-

cantantur ad lioras
dclibris

:

quiedam

feiiales amipliona'!

rortamini in
idola

fide, et

vos geiiuadebilia diversis ad
et vos

propiielicis,

qu.edam vero dc Evangdio
ovidenliam leciori expo-

cuUibdS Claudicanlia, roboramini spe,
:

colliguntur;

(luanim qiiasdam suporius (^xposnipr(q)ler sui

pnsillanimcsconvalescile in cbarilate
iiisidias diaboli,

Nolite timere.

mus, quasdam
Dominica',

adversa mundi, cos qui cnrpus oclimele, qui potest

nendas relinqnimus. Ollicinm vero diurnum prim;e

ciduiit; scd

eum
iii

corpus et ani-

primum

signilioat Salvatoris

adventnm.

mam

perdcre

gebennam

^', sciliccl

dominatorem

lllud ante onuiia geneialitcr iion cst

pia^lermitlen-

Dotiiiiinm,
rHpiivilarLs

(|ui

veniet ciim virlule,

jugura nootroe

disrumpere.
cieli, ct

dum, quod sanctum evaiig(.'lJum |uincipale est omnium qu.ne dicuntur ad niissa? onicium sicut ciiim
;

LiVhiitur

exsidtct lcrra

'^

:

Coeli sunt

ma-

caput prseeminet ca'toris

mcnibiis,

cl
toti

illi

cactera

jores el coclesles, ut pr«dicatoresqui enarrant glo-

membra

subserviunt; sic evangelium

pr.Teminct

riam Dei

«»,

vel ang(di.

Tcrrasuni minores

et terconli.

^

^"^'^\« "''^^^'

elomnia qu3C

ibi

canianlur ct legun-

reni, ut audiiores qui
Jiibilnte,
ei

compluuntur nubibus

tur,

illi

consonliuiil intcllocluaii ralitmc, vorbi gra-

muntes^ laudem; quia Deus noster veniet,
in

tia, in

hac prima Dominica de Advonlu Domiiii logi-

pauperum suorum miscrebitur, Orietur
'".

diebus

tur

evangclium.

Cum

appropinquasset

Dominus
soluta
^'.

ejus justitia, ct abundantia pacis
i(i

Montes suntiHi,
salit

Hierusulem, misit duos cx discipnlis suis solvere asi-

quibus fundala est Sion,

in

quos

sponsus.

nam

alligatam,

et

adducere cam

sibij ut in

Omnes
y enit

invilantur ad luudem quia venit

cum

paupe-

mansuclu&

sederet, et in

Hierusnlem reducerei
:

Vcl
in
ibi

rurn providenlia.
(liKxm

Pauj»eres dicit genies sine lege.
juslitia et

propler illam clausulam

Benedictus

qui venit

Lwm

abundanlia

pads. Et

nomine Dominil \t\ quia ipsum factum, quod
describitur,

vide quia respon.>oriuni de Isaia, et versus assumilur deproplieta,
iio,

bcnc congruit lempore

:

ideo

namquc
ut

quod

saepe invenies in anliphona-

Dominus
asinam,

advenit, id cst ad nos in carne venii,
id est

ut ex diversis locis compilatiofial. Le.Ma,
et vide

Hie-

genus

humanum

a diaboio peccatoet in

Yusalem, oculos tuos,

potenliam
«

regis.

Ecce

rum

vinculis alligalum

miseralus absolverel,

Sfilvator venii salvare te

avinculo ^K
et

Iv^va

in cir-

solulo quiescerel, ct ipsum in C(3eiestem Hierusalem,

cnilu oculos tuos
T
,

**,

>

vide
vel
I

polenlem

Regem.
ut levet
,
1

^ .„. r I Isaias Jioriaiur Lcclesiam,
.

1

aiumam,

..

unde caplivum abduclum fuerai, per vias suas C equilatu salulis reducerel. Scd quia non reducitur,
^
' '

oculos mouiis, et vidcal per inleiligeniiam regem

liisi

ad
:

poleniem; quia venil eam soLvere a viuculo peccaii, p(Xinai et diaboii.

caniat
et est

Dominum levaveril animam; ideo in introilu Ad tc levavi animam mcam, Deus meus '"
:

vox generis bumani, \eleiis originalls pecet idololalriae vinculis allignti,
si
iii

cali

Erumpant montes jucundilalemy el collesjustitiam; quia lux mundi cum potentia venit. De Sion exibit
lex, et

stem patriam redire volentis; ac
deviationis meae levavi

dicat
ct

suam caileTempore
:

manus
^";

nieas,
,

cor

meum
la-

verbum Domini de Hierusalem. Haec de Isaia

ad opera
pidi
:

manuum nioarum
es

dicens

ligno, vel

suuiunlur *\ qui majorcs el minores ad laetitiam,

Tu

Deus meus

nunc vero tempore cu:

observandam invitat, secundum quod cam Dominus in Hierusalem observandam mandaet justitiam
vit, vel

rationisel renovationis meae

Ad

le levavi

animant
in te

meam
fido

,

quia tu vere es Deus meus, ei ideo

con-

Ecclesia primitiva docuit, ct observavit, quae

'*K

Unde

:

Non

erubescaniy

neque irridcant

me

fuit

Sion per speculationemy et H.erusalem per pa-

inimici mci

''',

scilicet

daemones vinculis peccalonon conni

cis vistonem,

rum me
ita erit.

diutius alliganfes ncqiie confundant ine, et

Laudes malutinse utrumque sonant adventum.

Etenim
*', el
;

universi, qui te exspectanl,

Primum
Joells
^^,

:

In illa die,

quando secundum propbetiam
slillabanl

fundentur

quia ad
ideo,

te levavi

animam meam,
id

nionles,
:

apostoli,

dulcedinem

ad

te

venirem
el

vias tuas,

Domine, dcmonstra
csl

prajdicationis

et colles, doctores, fluebantlacet

mel
de

mihi,

semitas tuus edoce

me ^%

prnccopla

doclrinae minoribus et majoribus.
est

Tunc jucundala
id

et consilia.

Et qnia de via sa^pius
viaj sinl

graditur ad
et quie
:

de-

secundum Zachariam ", Sion,

est ecclesia

viurn

,

ideo quae

ambulandx,
in epistola,

non
Via

Judseis, el exsullavit Hierusalem, id esl ecclesia de

ambulandai Paulusdocet
tes

dicens

<

Scien-

deomni genere sitientes salutis et scienliae venere, secundum Isaiam '", ad aquas baplismatis et docirinac. Secundum Ecce Dominus veniely et omnes sancti ejus cum eo. Enocli ait, ut Judas " asserit. « Ecce Dominus veniet in
gentibus.
id est
:

Tuncomnes,

quia bora est jam nos de

somno

surgore.*'.

est de

somno
'^'.

surgere,

arma
in

lucis induore,

boncste
opera

ambulare

Devium
quod

esl in

nocle pigiilaii;

tenebrarum operari,
iibus delectari
;

comessationibus

el sinii:

in epislola

concluditur

<

In-

"Isa.So. '« PsaL 83. " Mallh. 10. " Cap. 2. ^v Cap. 5. '» Cap. 49.60.

"95.
9.
'"
"*

"

Psal.

|18..

^Msa. 49; Psal. 85.

"
21.

Isa. 02.

"

Isa.

Jer. 2.

Psal. 24.

*^

Ibid.

"

Ibid.

^^ Vers. Cap. 55. « Piom. 15. Ibid.

U.

"

.Mallh.

PsaL 24.

ibid.

Patkol. CCXIII,

7

5(^
duimini

SICARDI CREMONENSIS EPISCOPI

20*
cl

Dominum Jesum
:

Clirislum *';

>

idem

eol
Seil

\

liiic

Thessalonicensium
:

de fnluro judicio.

Parme,

ac si liical asinx Ascensoreni suscipe quia non esl volenlis, nequc currenlis, sed Domini miserenlis ", ideo subdilur in Alioluia Ostende noicgeni.
:

tim ad priii:um, ul

Veuit fortior rne; unde sumi:

tur aiuipliona malulinalis

\'ejiit

fortior

post

cujus non suni dig^ius, id esl sufliciens, solvere corrifjUnn

kis,Domi)ie^ misericordiam tuam

*'.

calceamentomm ^%
IIlc

id est

aperire saeramen-

Gra.luale
fil

ol

offerlorium de iniroitu roplicantur, et
videat

lunj inoarnationis.

de loto adventu '^ULedani

iJeo replicalio, ul qui slat,
q.ii

nc cadal ".

suni generalitcr adjicicnda, ut ilUid quod por loluRi

Beatfs homo,

semper

esi

paridus
vias

'*.

Ecce homo
didicil,

a)!ventum tolus legitur Isaias

:

quia lam prinium,

animarn ad
de

Dominum

levavil,

Domini

quani secundum non
evangeli/.al Sulvatoris
lire

somno
Sed

sn«rL'xit, et velul asina asconsorem acceiit

sohim prophctat, sed cliam advewlum, nisi quod transiin

pil.

p<>lo^l esse,

aninia ad lerrena declinet,

debcat leclor quod legiiur

Nalaii,

Populus

vias ignoret, nienlis

somnus obrepal, unde offeusus
:

genlium^ primo tempore

"; consolamini '^ consurge
:

cquessuuDi
el

Y*»Iit
:

mulare vehiculum
Univerbi qui
te^
:

ideoque re-

";

et

quod

legitur in

Epiphania

Sarge,

illuwinare
cae-

plical in graduali
ctc.
;

elc; etviastuas,
te levaviy

";

hcCC

namque

perlinent ad Chrisluin natum,
iii

peraeveral in oflenorio
:

Ad

elc.

te:a vcro ad nascilurum.

jejuniis

lamen quatu(vr
;

Et eiiam addil

Dirige

me

in veritate tua "•.

"
genus

ti

mporum,

el in >igilia

non

legilur de Isaia
oflicia.

quia

Communio
humanum,

:

Dominus

dabit benignitatem ", con-

proprias hahent lectiones et

Ilem, per loium
:

solalur se ipsum canlor

hcdiernus,

id est

Advenlum

Iseliliae

canlioa sublicenlur, ut
in excelsis,

JeDeum
tristiiia

vidons per os Prophelaj quod

de beni-

laudamus, Gloria

Iie
in

missa est; quia
inferni

«'niiate Spirilus sancti/^rra «us/ra, idesl beata virgo

justi, anle Chrisluni

advcntum,

concipiens dabil fruclum suum

"*,

scilicel

Deum

el

lenebantur. Vel ut gratia Novi Teslamenli proeslantior Yeleri cognoscalur. Vcl,

hominem,
lur et
in

per

quem

a poccalorum

vinculis

solve-

Te

Deum landamus^

palriam reducclur.
respiciunt
:

Oralioncs manifeste
et esl congrue, sta-

ideo sublicelur, ut in die festo
feslivius resuni^ilur,
est.
«

cnni majori gaudio
raruin estpretiosius

primum adventum
lio

nam quod
:

ad sanftum Petrum; ipse est enim primus aposiolorum, qui ad solvendum asinam missi sunt;cui

Undein Samuele

Et erat sermo Domini prctiosus ",

>

quia rafus
*

consors

fuil

Paulus Romae, ut sicul

illi

duo missi

vel quia

nondum

est priesens,

quem exspeclamus

sunJ in Ili(irusalem ad solvendum animal subjugale,
sic isti

ad prsesenlem enim sermo dirigiiur. Cloria in excelsis^

missi sunl Roinam, ut de capite

mundi

a

simillbus omitlitur rationibus. Vcl hac lerlia
scilicel ut

peccaiis soluio facerent vehiculum Jesu Christi. Et

q

ratione,

quasi noviter cantetur ea die,
Iie missa est, ideo

attende quod bealus Gregorius staliones ordinavit,
iii

qua per angelos sumpsit iniiium.
omiltilur,
liceniielur.

qu bus

viginli honiclias

Evangelii

diverso

leni-

ne populus,

qiii

est

docendus assiduc,

pore declaravit. Alias vero
aliis
aiie

lassescente siomacho

Et cave quod quiilam simpliciter asse-

pronunliandas commisit. Qujedam vero.Ecclelegunt Evangelium
:

veiant, hnec tria se vicissiludine comilari,
cet ssepius,

quod

11-

Erunt signa in

sole et luna

non tanion semper
si

:

nam

in

cathedia

"; quod ad secundum perlinet Salvatoris adventum in quo dicilur Prope est reynum Dei; cui
; :

beali Petri, etiam

sit
:

in

Quadragesima, secun-

dum quosdam,
omissis,

canlalur

Te

Deum

laudamus,

aliis

adaplatur
calus '%

epi:.tola,

ubi dicilur

:

Propior

est

nostra

regnum tuum, Domine; ideo ad te levaviy dicit canlor, vetus homo, vel Joannes Baplista, ul quidam aiunt, animam meam,
ct

quia prope esl

quoniam hoc cantico solemus uti ad inlronizandum episcopos in sedes suas. Et hac die est iotronizaius Petrus in caihedra Anliochena.Pr«terea,

Gloria in excelsis, el Ite missa

est,

dicuntur in coena
ofriciuiii

Deus meus
scricordia

;

et ideo

:

Vias luas demonslra mihi,
'^''y

el,

Domini,si praesens
olei:

sit

cpiscopus, elcelebrol
omittitur.

Osiende mUii misericordiam tuajn
certificatus concludit

:

ei quA9>'i 6emi' Dominus dabit

sed

,

Te

Deum Laudumus

Pi-aete-

rea, Gloria in excelsis, canlalur in nocturna missa

benigniiatemy id est affectumbonum, etterranostrOy
scilicel caro,

D

nalalis

:

nec tamen usque ad terliam missam, seest
:

dnbil fruclum suum.idestopera bona.

cundum quosdam, dicendum
populus
Alleluia vero in

Jte missa esl^ ut
:

Oraliones eiiam congrue secundo adaptari possunt
advcnlut.
In feria quarta et sexta,
habitii
et

sciat, se adhiic tcrliam

missam audilurum

Advenlu

noii dimitlilur propler fir-

legunliir evangelia
,

dc

niani

spem anli(|uorum de

Christi incarnatione, et

praedicatione Joannis

quae

praedicaiio
ibi
:

parlim ad sccundum spectat adventum, ut
irn?

Ge-

noslram ceriitudinem de futura glorificatione. Item per tolum adventum vestes la^liliaedeponuntur non
:

nimina viperarum, quis vos docuil fugerc a ventura
'^^

enim subdiaconus
malica;
aiile

lunica, ncc diaconus ulitur
,

dal-

hem
:

:

Securis ad radicem arboris pcsita est

quia

lex

quam

signilicat

subdiaconus,

". It«m

yenlilabrum in
(^rrt/ifls

mauu
a^iV^

ejus
•',

"•.

His igilur
ngiiur

incarnalioncm Domini Evangelii ornalu care-

cpislola coaptatur.

ubi

de

hai; ei claritas evangolii,

quam

diaconus signincat,

»'

Ihid.
»«

^'

Rom,
l.j.

9.
•'

"

Psal. 84.
»«

"
g:

I

Cor. 10.
63

"*

Piov. 58.
Jbid.

''='

Psal. 2i.

"Psr-I. 8i.
5.

2\
(sa

Rom,

iU,

"

Psal. 8i.

Maltl». 5.
j

ii>i.l.

''U Thcss.

•Ibid. " Lur. " Isa. 9. «'iUaah. 3.

Isa. 52.

"

|5a,

qq

^^.^

5

,

^
Dondum
apparueral. Vel quia

MITRALE.
nondum
veneral, qui

— Lin.
A

V.

m
;

juniis, et cleemosynLS, et orationibus sine intennis-

vesleni innocenliae el immortalitatis

nos induere

sione vacanduni

et

ideo

a

nuptiis abslinenduni.

debebat, Vci

iit
:

in

ieslo avidius

assumalur; quia

Ft ita cclebialur Advcnlus, p:^rlim in airumna

cum
:

omnia rara cara uluntur aulemcasula veste sacer(lotali, non ut in ea legaut, aut minisirenl S(;d eam
;

jejunamus

,

quia nondiim

habemus
in

»|uod in socundo

Adventu speran)us; parlim
Alleluia; quia pcr primuni
in

gaudio cuni dicimus
,

lectuii, et

adminislraiuri exuunt,

profiientes

non

Adventum

de eo quod

csse vestem propriam, sed cb revereutiam alicujus
fesli

secundo sperannis,
ct

certilicali

sunius.

Ergo jefu-

eam

recipere

commodatam. Vel
ideoque diaconus
in

in

repraesen-

junalur pro nostra
latur

antiquorum

dilalione. Jubi-

lalione

charitaiis;

Evangeliurn
quia
oportet

aulcm

sicut in

bebdomada Peulecosle pro

legens duplicat

eam

humerum
et

;

lupe bealiiudinis certiludine.

priEdicalorem
ferre
**, sibi

ex charitate sui

alterius

onera

CAPl'!
nierusalem
cilo

II.

lumbos prajcingere ",pro

suis lucernas

DOMIMCA. SECU.NDA DE ADVENTU.
vcniet
saliis

in manilius ardentes habere^'*. Vei traclum est ab antiquis sacerdolibus, qui

tuu.

Ilaic

bisloria

mitates ballhei super

dum sacrilicabant suml«vum humerum refleciebaut.

secundae bebdomadve partim cv, prophelicis, partim
ex evangelicis libris assumitur
pariler, et
el
Ijsec

Item

per

toium

advenlum,

horae beatse Virginis

sacundum quosdam, conlicentur, eo quod toluni ofpertinet.

in qua responsoria anliphon« de ulroque adventti ponuntur; de 4a dixisse surficiat sufficiat eiiim iii
; :

licium

iilius

ad laudcm ejus

Similiter et

prinioe

liisloria;
,

iectionibus

exposilionis

formam

spccialia

sanctorum

suffragia reticentur,

ut quiin vespe-

dedisse

cum omnium
et

expositioni

operam dare,

dam
ralis

aiunt, tani in missse collectis,

quam

opus nimisexpansum
^'^"^1

plenum, taidium generaret.

ris ct ca^.teris horis;
fit

eo quod singulis diebus geneper

nolabile cst
,

quod canlus pcr singulas hebdoproprer gaudium proficienliuni,

omnium sanciorum commemoratio,
:

madas renovalur

har>c

aniiphonam

£cc€ Dominus venieiy

et

omnes
:

qui proficiunt de virlule in virlutcni, ut \idcant

sancti ejus

cum

eo, ct per

hanc orationem

Con-

Deum deorum
^'"3^

iu

Sion

scientias nostras. etc, quoe

semper

in matulinis, et

significal Salvatoiis
'*
:

\ Officium diurnum sccunadvenlum, in quo legitur
in

vesperis dicenda

sunt posl Benedicamus Domino,
si

evangclium
prajrnissis

Erunl signa

sole el

luna;

ubi

quidam

aute, sed cave; quia

dicalur, conscien-

signis,
;

qu.e gloriosuni
;

tias noslras,

quaesumus, Domine, visitando purifica,

praecessura

subditur

adventum sunt Tvnc videbunt Filium liominis
deinde sequiiur peregrini
filii

ut veniens Jesus Christus

Dominus

noster,

nibus sanctis paralam

sibi in

nobis

cum ominveniat mau- ^
:

venientem in nubibus
populi, peregrinae
patris,

coeli;

matus

vagienlis de absenlia
:

sionem

;

pertinet ad

advenlum mentis

est

cnim

quem nonduin

viderat consolatio, sciiicct
capila veslra
:

adventus

in carne, in racnte, in inajestate.

Altende

His

fieri incipienlibus, levate

:

quoniam
est

etiam quod a prima Dominica de Advenln usque ad

^ppropinquat redemptio vestra; et infra

Prope

Epiphaniam

,

non debent nuptise celebrari; imo
nisi debi-

regnum
seria

Dei.

Cul

flenti,

quia incolatus ejus in miIa;tifi-

etiam vir debet abstinere a leclo uxorio,

prolongatur '^ commiserescens nialer

tum
siiis,

exigatur
ct

:

eo quod

sit

orationi vacandura in

ca"s, ci consolans
i"

eum, luba
,

proplielica

pra^cinii
veuiet

adventu,

sacris solemnitatibus

cum

ferialibus

inlroilu

:

Populus Sion
et

ecce

Dominus

ad

quosdam quod diximus ad Epiphaniam, dubitantes, an haec prohibitio ad Octavam exlendatur quidam aiunt, quod extenderetur, nisi quia Dominus nuptias tam sui praisentia, quarn
sed inovet
:

salvandum
mei
'^'.

genies^

auditam
:

facicl

gloriam vocis
Patris

suoi '\ hujus
>

scilicet

«

Venite,

benedicti

Sed quia sine oratione non est menlis soregis Israel, intcnde, qui deducis velut

lilium, sed cailidae proJiiionis indicium, idco subdit
:

rairaculo decoravil. Sanius est

quod extendatur, sicut officium convc-rsionis aquae vinum diOerlur ad Doininicara, quae Epiphaniae comitalur Ociavam (3). Similis est causa prohibilionis de tribus hebdomadibus ante nativiiatem sancti
scilicet ut

Qui

ovem
huic
:

Josepk

^^, ct

subdit collectie

:

Exciltty Doniine

;

coiisolationi concordat epistola

sequens,

scilicet

D

Qucocunfftie scripta sunt; quce nos invitat

ad patien-

Joannis Baptislse
:

tiam^

et

consolalionem Scripturarum^ ut per hcec
anli-^

vacent liberius oraiioni

institueraienim

spem fiabeamus eorum, quos promiserunt patres
qui
''\ sciiicet (ie

Ecclesia

duas

quadragesiraas

praeter

majorem,
orationi-

saiuie geniiuni el

lactitia

sancio-

unain ante nalalein Domini; aliara ante nativitatera
beali Joannis, in quibus erat

rum, quam

Ixiiiiara

graduaic

:

Ex

Sion species de-

vacandum
in

coris ejus '^,

eum

manifeste vcnturum canens, cuillis

bus, jejuniis et eleemosynis
fragilitalein
illa

;

sed propler

duae sunt
in

redjicta;

homincm unam; et iiem
nisi

jus decor cst ex Sion, id est salus ex Judaeis,
sanctis
aniiuntiat, qui

sunt ad dexteram congre-

divisa

tres

hebdomadas Adventus,
fial

cb
je-.

gandi, eo quod ordinavere

Testamentum Novum
materna

praediclara
(3)
llaec

causam

excursus, in quibus est
sublata cst ex

super
Concilii

sacrificia. Filius audila consolalione

exiensio

modo

decreto

Tridentini,

unde prohibilio prolcndilur ad

dieiu terJiam Epiphaniae inclusive.

««

^5.

" Lut!. 12. '» Luc. 11. '- Psal. S5. Gal. 6. " Psal. 79. " Uom. 15. " Psal. 49.

'*

Luc. 21.

''

Psal, 419.

'*

La. 30.

"

Mallh.

,

©07
de adven:u pai;
Kelilia
is,

SICARDI CREM0NF.NS1S EPISCOPI
de sue gemis salulc, de consorlis
:

20R
•'.

A

qui« exsuperjit

onineni sensum

Audiia consola-

gaudel in alleluia, dicens

Liciatus

sum

i/x

lione de Advenlu
collccl;i
:

Domini, oial Ecclesise rector in
ut tenebras, qiias paiimur,
,

his quec dicla sunt mini, in

domum Domlni
ul»i

ibimus.

Anrem tuam;
falso

Statiteserantpedesnoitriinatriistuis.Hicrvsalem^*.

m

eo quod

judicamur

sua visit;Uione
Epislola
:

illu-

Posimodum
transibunt
tii

pt^r

evangr^lium cerlificatus
;

dicitur

:

strct. et
f j/srnnel

exhortatur nibditos in
//omo
»', ui

Sic nos

Ccetuvt et terrn trausibunt
••,

verba autcm mca
:

tion

de magislris suis

nihil nisi

bo-

securior in offercnda subjiingil
•*.

Deus,

num
cl si

cxii>timenl, et ante

lcmpus non judicent; quod
fiiobis

eonversus tirificabis nos

Communio
oflicii

:

Uierusa-

susurronesjudicarenon desinunl, consolaturse
:

lem, surge**,

summara hujus
exsilium

concludit, qiui:
id est

ipsuin dicens

}filiivromimmo esl^ui

judkerf

fst liorlari ul pf^rcgriiia

Hiorusidom,
hujus
in

pra-sons
perferal,

nut ab h.umano die^'.

Sed quia gravis est sarcina
in graduali, cl Alleluia,
**, id

Ecclesia

patir nler

vilre

deiractorum, poslulat euni
qui scdet super Cherubin
pleniiudinerii, ut cxcilcl

porfcrens surgal, surgens siel
videat jucundiiatcm,

excelso, ul slans
a
in

esl hahel scientiae

qure veniet sibi

Domino;
Evange-

poicntiam suam, veniat et
alxscondila tcnebrarum,
'*,

surgere, el stare,
lio,

hoc est quod dicilur

iniondat,
maiiircslol
^^ et

ut

ilhnniiiei

et

capila ievare; hoc est

quod

in

coliccla conclu-

consilia

cordium

avertat

captivita-

ditur terrcna despicere ct

amare

cceleslia.

Ideoque " tem

rcmitiat iniquitatem ^\ Quod, qnia procul
,

merito esl

liac die

siatio

ad Hierusalem, ad cujus

dubio futurum

rector in offerlorio securus utitur
:

cor loetiticandum

lotum speclat olTicium; vel quia
:

prLtlcrito pio fiiluro, diccns

Benedixisii,

Domine^
rectores

in atieluia cantalur
atriis luis

Slantcs erunt pedes noslvi in
:

ierram iuam

^*.

Communio

:

Diciie pusHlantmes ",
ofllcii, qu;*i esl

Hierusnlem; quidam iegunl evangclium

conchisio est suinmae hiijus
lioriari,

Cum
clal
i]ui

cudisset Joannes^*\

adventum, ex eo quod Joannes quaerit
ventnrus
:

es,

quod ad secundum speTu es an alium exspectamus? Cui Domi:

ut

pnsiilanimes

efl^ecti

piopter

infamiani

detiaclionis,

lamen conforlenlur propter conscienin

liam cordis ct devolionem mentis, et confidant in

Hus
oi*

Erce ego veni ad rcdimeudnm,
y

el rursv.s

veniam

adventu Salvatoris, quod

completa postmcdum

saltandum

quod
•*,

ei:

signis conjecturare poiestis;

postulatur. Huic olTicio de Ecclesiae recloribus instituto congruit slalio

quia

cccci videnl

elc. feria iv, vi et

Sabhato

le-

ad sanctum Petrum, qui re-

guntur Lvangelia de tesli.monio Christi de Joanne,
ei

clor obrmuil principalum.
In leria

testimonioJoannisdeChrislo, ctejus advenlu, de
:

nuarta hujus lortue seplimana?, brumalis
;

quo loquilur epislola

Palieiiies estotc ^'.
III.

tfmporisesljcjur.ium inslitutum

inter caeleras

heb-

CAPIT

domadx
in

ferias,

quarla

et sexla jejuniis

deputantur;
aliis

TERTIA DOMINJCA DE ADVENTU.
Ecce apparebit Dominus'^^, Et

quia memoria Oominicoe passionis
insignif«. Nani
iii

sunt prai
est a

hac historia,
anliphonie

quarla

feria..

Dominus

Juda

partim ex piophetia, parlim ex Evangelio compiiaia
suHl. flriusque adveiitus

venditus, sed a Judacis in

scxia

feria crucifixus.

communia tam

Inde est quoque quod per singulas hebdoinadas ha-

quam

responsoria; officium vero diurnum speciali-

benl evangelionim

el

episiolarum proprias leclio-

ter periinet

ad gaudiura praedicaiorum, qui alios
illo

ncs. Ideoque jejunia quatuor

Temporuin a
""*,

lege ha-

doccnt de adventu Domini. Ideoque de
praedicalore Joanne Bapiisla
legilur

famoso
:

buerunt initium, de quihus Zacharias
quarli, qiiinti, sexti,
ct Iliei

jijunium

evangelium

seplimi et decimi

m^runt
digito

Judcei ", vel
,

cum
ct

audisset, qui

Dominum
vesii-

usalem

in diob feslos

domui Judae verletur in gaudium
:

demonslravit

venturum evangelizavii

quce jejunia ub divt-rsas plagas,

(\\i<e

illis

lempo-

quem
tnm,

Dorainus negavii
el

homluem mollibus
vel
:

ribus acciderunl, ut ait Uieronymus super Zacha-

annuntiavii

oflicio,

meriiis angel.iin

riam,

iilis

in

niensibus insliluorunl, quod eliam non

voce prophelica, diccns

Ecce ego mitto ungclum
tlere,

vacat a mysterio. Sicul enim qualuor sunl corporis

meum

". Quis non erubescai

qui per olYiciuin

elemenla, qualuor anni lempora

per Ires

mcnses

pr«ef]icalionis

merelur

vocabulum
sit

angelicae? Gaudete polius, cantal Aposlolus
troilu
:

nuncupalionis d dislincla, sic qualer in anno jejunamus tribus diei:j inLus; tres dies ad Ires menscs referenies, et Domino
^'.

JUodeslia veslra nota
si

ommibus liominibus

de mense diem
offerentt.-s, ut

unum

salubribus

contenlaiiis {sic)
et

Qnod
eis

oculos suos cornpresserint, et

eam

corain
silis
;

iiubis

quielam vilam tribuat,

cor-

lucenlem videre noluerint, mhil prope
est,

sollicili

poris quatuor protcgat elementa, el jciunium cor-

Dominus enim

quia

lucem

vestram

pora lasciva macerci
jiinamus, ut

et castiget; vel ter

quater je-

eliam videre nolenlibus ingerct, tantummodo petiliones \cstrjE innotescant iUe leslis conira

apud Deum; unus enim
qiii
"*,

Domlno ^^'e!'.m primilias off^eramus. Hoc autcm bruinale jejuniiim aliorum temporum
magis plenarium habens
ofli-

omncs

dctractores praevalebit,

jejuiiiis celebrius est,

avcriet captiviiatem Jacob

qui replebil vos pace,

cium, perlinens ad

Salvatoris

adveutum, ut du m

'•

Psal. 121.

"3

cob. b.
•«
I

"

^^i^m,

24.

«1

Psal. 84.
»8
»=
;yjy,ii,
i

"

Darurh.
j|.
»6

5.

«3 89

Mnlth. II.
Piiil.
*^ i.

Apoc.

U.

^Moan.
»^

1.

Mj,ia 5,

Cor, 4.

"

Jbid.

Psal. 79.

Cor. 4.

psaj

15.

•" JaIbid.: Isa. 55. «^ Rom. lo. Psal. 84. 89 isa. 35, »8 jf^ij^ Psal, 84.
8* *"

'" Cor. 8.

509
caro jejuniis
affligllur,

MITRALE.
anima redeniplionis
suae

LIB. Y.

210

A

tur;

tesliinoniis ex sacra leciione, vel concenlu Ecclesiaj

delectetur, el quideni sic perlinet ad Salvaioris ad-

adhuc dicilur hoc fie:i in ecclcsia orienlali ; itaque dum unaqua^que bis logilur duplicalo se.^ario duodecim computanlur, pioplor duodecim lecliones,

venlum, ut perlineal adejus lemplum, ad Spiritus
sancti sacrarium,

non lectionum, aut senlenliarum
feria duic leganiur
fciia
in

varietates.

beatam virginem loquor,

in

qua

Sed cura in quarta
in

Icctiones, el

Deus novem mensibus iiabilans, dignalus esl fieri homp. Nam ex Evangelio Missus est Angelus *.
:

Sabbato sex, cur sexta

unius pauper-

tale rclinquitur? salius csset

hoc novenariura tribus

Paranymplii recilalur annuntialio, virginis consensus, et

dieT)us per ternarium dividi, sed hsec

non vacanl a
stalu-

Domini Incarnalio, quae propheticis

lubis

rationc.

Nam

in

Sabbalis qualuor
;

lemporum

fuerat antea declamata.
introilu
:

Unde prophela
et
:

pracinit in

lura esl, ul ordines celel)renlur

qui sunt in Sabferia

Rorate

coeli

dcsuper,

nubcs

pluant ju-

batis

oidiiiandi, in

prseceJenti quarta

sunt

ilum
bura

*.

Rorate

dicil, ct

phiere

qnia uescendit versioul pluvia de-

eligendi. Ideo

autem
in

ordinaiidi in quarla feria eli-

in

aulam credulae
^.

virginis,
et

gunlur, quoniam
et

quarla aitale

levitoe

a David*',

scendit in vellus
et prophetas, qui

Coelos dixit

nubes, angelos
In pro',
'^

Salomone*' ad templi minisieria distribuuntur.
snni
in

enarrant gloriam Dei*.
Erit in novisf^imis diebus

Elecli vero

ulriusque Testamenti pagina
duiip

pheiica leclione

:

agil de

examinandi. Ideoque
cura tono

legunlur lecliones, primti
significat

monte Domini, qui de parvo lapide crevit ia niontcm *, qui regnabit in domo Jacob. Unde recle subdilur in graduali. Tullite, introibii Rex glorim^ el.: Quis ascendet in montem Domini''. In epistolari lecliona Locutus est Dominus ad Acltaz; Pele tibi signum a Domino^^ nianifesle agit dc beala virgine,
:

declinanle, et

primura Testa:

menlura, quod terrena promisit, ut
terrara lacte et melle

f

manantem

*^;

»

Dabo vobis unde ad tertono QscenTcsla-

rara

gcnua lleclimus. Secuuda cum

denie, et signilicai

secundum,

id esi

Novum

nicntum, quod coeleslia solerna
ut
:

et excelsa promitlit,

cui bene succinitur graduale

:

Prope
si

est
:

Dominus
Pete, quiu
in

<

Beali pauperes spirilu,
'*
;

quoniam ipsorum

est

omnibus vivocanlibus eum
prope
est et ne

',

ac

dicat

regnum coelorum

»

quia, licet haec duo Testa-

qua subrcpat dubitalio subdilur
;

nienta in superficie

litler»

duo diversa promiltere

oOerlorio.

Coufortamini
:

aliud
;

,

secundura

quos:

videantur, tamcn in spiritu illud

unum

promitlunt,
'*, >

dam, offertorium Ave Maria et communio Ecce virgo, sumpta sunl de Evangelio, et ideo rationabiliter

de quo dicitur
el

:

«

Porro
pelii a

unum

est

necessarium

ad

illara
:

unara et slernam nos dirigunt, de qua

ad

sanctam

Mariam

siailo

convenit

bo.-

(ticitur

«

Unam

Domiuo, hanc requiram, omnibus diebus
vita»

dieina.

^
:

ut inhabitem in

domo

Doniini,

Sexla feria legitur Evangelium
Epistolaris leciio
fesle
:

Exsurgens

'°,

el

roeae";» idcirco in sexla

feria, in

quacrealisumus,
nisi per

£"^ref/fef2/r

virga^\ quic mani-

una taniura
tur;

leclio legitur, et

aculo axicentu canta-

de advenlu Domini el beata virgine intelligun-

verum, quia ad illam unam, non
ideo
in

opera
le-

tur, qui
fuit.

cum

essel
in
et

in

immaculata virgine, prope
:

misericordiae pervenitur;
ctiones leguntur
;

Sabbalo sex

Ideoque
Domini,

introilii Ecclcsia praecinil

Propg
:

vel quaria feria du.ie lecliones le-

esto

Beali

immaculati "
:

;

graduale

guntur, quia in quarta aelale lex et prophetia

ser-

Ostende nobis, Dumine *% etofferenda

Deus
*^,

tu, vel

vanda mandantur. Semei genua flectuutur, quia

secundum aWos lAudi
advenlum, quem quia

Israel;
coeli

primum

respiciunt
id

lam

in lege

quara in propbeiia unus Deus coiendus

narraverunt

est

praecipitur. In sexta feria
in sexla
tate
aetate, lex
ei,

una

leciio recilatur; quia

aposloli praedicaveruni, in

secundo

adventu

cum

propUetia in evangelica uni-

Domino
tio

judicaturi

"

;

idcirco est hodierna die sia-

complenlur, ubi Flectamus genua dicitur, quia

ad sanctos apostolos, de quibus in caniico vir-

Christus Legislalor adoratur, vel

cum

in

quaria

ginis, de

quo

fit

in

Evangelio menlio, dicilur: De-

feria duae recilentur propler praedictas raliones, se-

posuil pGtcntes, k\ cst
saeos,

superbos scribas
id

et

Phari-

cundum profeclum

jejunii

ires

deberent in sexta

Et exaltavit humiles^^,
:

est apostoios; et in

^

feria reciiari, et in

Sabbalo quatuor, sed duae a
iransferuntur,
in

communione Ecce Dominus vcniet, el omnes sancti ejus cum eo ^^ sequens Sabbalum, et omnia qua;

sexia

feria in

Sabbatum
officii

et

una

in

sexta feria remanenle, sex
ut ordinandis sacri

Sabbalo recitantur,

Temporum Sabbala dicunlur Sabbaia duodecira lectionum, cum sex dumtaxat legantur, quod est ab aniiqua Romanorum consuetudine derivalum quia cum Roinana Ecclesia esset Graecis cl
tuor
;

proferendi opulenlia re-

servetur, qui et ad jejunium instruuntur et

ad sa-

cram tirones miiitiam
ita

titulanlur,

quarum quatuor
singuli orle:

cum

primis quatuor ordinibus dislinguuntur,

Latinis permista, singulai lectiones in

ulraque lin-

quod post singuhs orationes sequuntur
dines, quibus singulis
cliones,
datis

gua recilabantur; quia
taise

in

una dunlaxatlingua reciintelliga-

sequuntur singulae
si

ab utriusque linguae populis non intelligcban-

cum

singulis responsoriis, ac
et

dicatur

lur; vel ul utriusque populi unanirailas

Orat Ecclesia pro vobis ordinandis,

hi

ordines

'Luc.l.
«Psal.

Msa. 45.
'M^uc.

»

Judic. 6

;

U4.
14.

1.

"Juda

UReg.

6.

^Msa. II. '' 111 Rcg.

Psal. 71. *«Psal.
8.

^Psal.18.
118.
14.

Msa.2.
84.
5.
^^

Dan.
18.

2.
'"

'

Psal. 23.

Msa.

7-

'^Psal.
»»

Psal.

Mallh. 19.

'«Luc. 1.

*^Num.

Matth.

«Loc.

10.

«apsai. 26,

,

?!l
tlaiJliirvobis

SICAKDi CURMONENSIS EPISCOPI
aJ JegenJum
et psall»M)cluin,
iie

21^
levilas in labernaculi ministeriun>

ergo

A Moyses

et

Aaron

legere el cantare.

orilinavit, el

Christus sepliiaginta

duos discipulos.

Sed Tidele ut quod ore legiiis et cantatis, corde creJatis, et quod corde creditis, operibus comprobelis
;

ordinatos ad pra^dicandum misil.
Illud

quoque notabile

est

quod orJines prseser-

videie ul qualuor virliilibus

polleatis, ul, in

lim

quatuor

temporibus

exhibentur,

qu«

sunl

qualuor ordiuibus
possitis,

Doniinuni benedicentium esse
dicit
:

dieruni primili»,

ut ordinandi se scianl esse pri-

quibus Psalmista

<

Donms

Isracl

mates

ecclesiae

;

et ut

quatuor virtutibus exornen-

benedicite

Domino

;

Domus Aaron
Domino
'*;

benedicile

Dosint

mino, Domus Levi benedicite Domino, qui timetis

tur; et sub quatuor Evangeliis servire Chrisio el EcclesiaB moneantur. In vere , ut virlulibus floreant; in aesiate, ut charitate ferveanl
ut fructus bonorura
;

Dominum

benedhcile

undccunque
el

in

autumno,

quatuor privcedenles
quinta lectio
:

lecliones,

rcsponsoria,

Angelus Domini descendit^

cum
Im

ora-

operum raeiant; in hicme, ui coHecta serventin horreo, eteis fruanlur in Domino.
In quadragesima

lione prxcedenli et

bymno

sequenti,

him

boe

quoque, ut
,

viliis

niarceanl; in
,

Sabbato,
iion

quam

in rliis

quatuor temporum Sabbatis
in

jejuniis et a jejunantibus

et jejunis et

ul apostolos

mulanlur, sed continuo semper

quinto loco

imitenlur,-

qulcum Paulum
,

Barnabam ad evan'",

legunlur el pertinent ad jejunium. Sicut enim pueris a

gelizanduin

genlrbus delegarent

et presbyteros

Babylonico regc

in

fornacem

missis

coeleslis

per Ecclesias conslituerent
eis

jejunantes ct orante»,

gralia subvenit, et fccit

medium

fornacis quasi ven-

manus
in

imposuerunt'*-,

commendaiUcs eos Do,

tum

roris flantem

";

sic a rege confusioiiis diabolo

raino,

quem

credidere
et

ut intelliganl

quanta
hujus

per incentiva libiJinum proslratos, jejuniorum et

devotione danlium
benediciionis Iribui

accipieniium debeat
,

orationum instantia

liberat

:

Hoc enim genus

dse-

sacramentum

quod

in

Sab-

moniorum non
liberati vero

ejlcitur, nisi in oralione et jejunio **;

bato celebratur, eo quod
dies prae caeteris

Dominus

inier CJKlcros

Domrnum

laudare lenentur, et ne vi-

Sabbatum

sanctilicavit", per

quod

deantur beneficiornm ingrati, canticis magnilicarc,
Tel pertinent ad

intelligimus, ordinalos

non solum

a servili opere

sequentium sacrorum ordinum saquia vasa
:

sed etiam a vitiis cessare debere ".
licel in

Hodie lamen

cramentum.
et

Nam
;

figuli

probat fornax
;

"',

Sabbalo

liat,

debet diei Dominico depularl,
,

quia dicit Aposlolus
miiiislreul"
>

<

Ili

primo probeniur

et

unde

in cjus

vespera

a qua sumil inilium, debel

sic

ideo sacris

ordinibus fornacis

ordinalio celebrari, et

ad

mane

Diei

Dominici,
;

prophetia prgemittilur; quia, sicut pueri in foruace
ignis, sic in

dummodo
in

continualo jejunio., valet

exlendi

el

sacris orJinandi probaniur

in

camino C congrue

hac die celebranlur mystcria sacerdotain

unde benedicliones scquunlur, quia post probaiionem coronantur. Ad idem perlinet setribulationis,

lium benediciionum

quo sunt

collaia charisniala.

graiiarum. In hac enim die Dominus resurreiit,
in
«

quens oralio

:

Dem

qui

tribus

pneris,

poslquara

hac apostolis (ut dicilur)
Accipiie Spiritum

,

«

insufflavit
,

,

dicens

^

praestaiur orJo

subdiaconalus» ut novitio subdia:

sanclum

quorum

remiscritia

cono Epislola deputelur
•pbetias

ad oraliones

super pro-

peccaia remittunlur eis*\ In hac Spirilus promissus advcnit, unde merito ad hanc diem sacerdotaleui

genua fleclimus, super epistolam vero ne-

quaquam. Quidam tamen ad Anyelus Domini nunquam genua flectunl, ne videaniur Nabuchodonosor slatuam adorare. Poslea praestatur ordo diacouatus, ut novitio diacono

diFigimus benediclionem, ut
novitale
viiae

surgente in

cum Domino reambulemus", et cum
:

apostolis hilariter canlare possimus
Spiritus
,

Veni Sancie

evan^elium assignetur,

Post sacerdotes ordinantur, ut tirones

cum

ordi-

tuorum corda fidetiumt scilicct ordinalorum. Quod in Sabbato medianae hebdomadae,
reple
ei in

natore introeant aj altare, hinc inde morantes, et

Sabbato sancto celebratur, sicut invenitur in
in illorum diei aclus re-

cum

signante signantes, quidam vero inler lectioet epistolam,

canonibus, ordinalio forle

ucmy Angelus Domini
prx-stani, ut post

ordines

sacros

^

spicit, et oflicium

,

ut

sicut lunc neophyti ad ba-

consecralionem consecratis proet

piismum
vanti^

,

sic

vocentur ad hujus characteris sacra-

ponant epistolam
storis, qui ct qualiter

evangelium ad instar boni pafiliura

mentum. Haec solemnis praedictorum dierum obser,

millens
sit

suum, docet eum quid
per Epistolam monenttir

sacris duntaxat crdinibus est observanda.
in

acturus;

Minores enim ordines
episcopis erogare.
nisi in praeiaxatis

cclebribus

diebus

licet

cuslodire

benedictionem
eis
:

Evangelium dicilur

per Jley doceie omnes gentes ".
praestilo

quam

acceperunt,

Ad subdiaconalum
diebus non
pontifici,

vero et ultra
episcopo-

licet alicui

Quidam, subdiaconatu

ante

cpislolam

rum, praBterquam Romano
dilos
in

aliquospromo-

ralione praimissa, coniinuo

post

praebenl et sacerdotium, quibus praestitis in

eam diaconatum vocem

vcre. Ideoque scoti redargulanlurepiscupi, qui sub-

dedicalionibus ecclesiarum ad sacros orpost Christum

Ixtabundam erumpunt

:

Laudate, eo quod hi prae-

dincs promovebant. Ordinaliones hujusmodi Petrus

sertim ordines invitanlur ad laudes. Praestantur autera hi ordines praescrtira

primus

et princeps

instituit,

cui

circa evangelium

;

quia
17.

summum Ecclesiae collatura
"
Eccli. 27.

est poniificium.

Ideoque

i5.

"Psal. ii5; Psal. 154. "Acl. ii. "Gcn. 2.

"

Dan.

3.

«Malth.
QO.

"ITim^S.

"Mallh, 28.

"Ac^.

"E^qI.

'Moan. 20.

^»Rom,

Q.

213

MITRALE.
in

LIB. V.

!214

lam

hoc Sabhalo
stalio

,

quam

\n

cieteris

qualuor

A Dominicoe
advenlus,

parlim

ei proplicis,

pailiin

ex Evan-

Temporum
Petrum.

congrue celebratur ad Sanctum

geiio compilala,
ct

communia
in

ulriusquii decanlanlur

inaxime vocaiio geniium declaratur
persona aposlolorura,
,

Tunc ad summam recurramus ofTicii qnod ad utrumque speclat adventum sicut in leclionijjus ,
,
,

per Ciuisti advcntum, ubi
vel

doclorum

dicilur
:

:

Canite tnba
est

vocale

gentes

,

excepla quinla
buif.,

,

et

responsoriis paluit praicedenliift

in Craduali vero

Propc

Domhius.

Il#c Domi-

sicut et liquct

epistola

:

Bogamus^^,

in

qua

nica vacans anliquilus inlitulaiur, vcl quia propriuni

Jigitur

de

fiiio ini(|uilalis,

quem Uominus
in

interli-

non babct

olliciura

sed

muluat alicnum,
occupalus
srrpius

scilicel

ciet illustratione

sui

advenlus. Traclus epistolam

Rorale et hoc propter ordines praicedenlis

diei

in in

comilatur,
seii

ne

ordinatus
et

superbiam clevelur,

quibus apostolicus

luit

;

enim

ad gemiiura sui

aiiorum potius deprimalur.
:

Decembri consueveranl ab
brari
;

aposlolicis ordines ccle-

Ad adventum vero
quinlodecitno
bit
,

pertinet evangelium
:

Anno
filia^^

vel ideo

,

quia

numerum

excedit advenlus,

ubi dicilur
^^
;

Quod

saluiare Dei vide:

scilicet vigiuli

unius diei, rjuos circa inler Doinidebuil conij)ulari
,

omnis earo

quod offertorium
eliam

exsulta

nicas advcntus Don
appellari
;

,

sed vacans

ct

communio

:

ExsnUavil ut gigas ", neinini exslat

vel potius

quia

hujusdiei slatio nulli
,

anibiguum.

lilud

non

est silentio praeler-

" sanclorum
quo

legilur

assignala
:

ot

merilo;

hodie

eundum, quod hoc Sabbatum semper oporlet praecedere vigiliam Domini, tum quia uterquedies est
lum quia Sabbatum est de adventu, vigilia nequaquam sed de natali, ct pertinet ad lempus gaudii, quod ex ipsa patet ordinatione Grcgorii,
ofiicialus,
,

nanique legilur Evangelium
:

Miserunt Jiulcei, \n

Non sum dignus solvere corri" dicit Joannes giam calceamentorum eju^i'"'*. Si ergo Joannes, quo major inter natos mulierum nemo surrexit*", non
cst suITiciens incarnationis Chrisli

mysterium decnarra-

qui ullimas adventus antiphonas ad
posuit islas
:

evangelium

nudare
bil:''^

;

c

generaiionem cnim ejus quis
scilicet

Completi sunt dies

,

et

Ecce complela
reest

t

Quomodo

sunt omnia''^. Ideoque
gulariier hahere

cum advenlus ad minus debeat viginti unum diem id
,

quomodo
ut

vivificatur,

Verbum iitcorporatur, animaiur, quomodo Alpha
mysierium creditur,
ofllcia

concipilur, cui sanclorum hoc

tres septiraanas inlegras

prceter vigiliam

Domini,
si

apud illum debila slatione hoc oHicium celebresi

cumquo semper
fuerit in

incipiat ad
,

Dominica,

Nalalis

lur? Porro

rite

considcrcnlur
vel merilis

,

illorum

Dominica

oporlet adventum
;

per quatuor

sanclorum virtulibus,
lur,
sic

consonare viden

hebdomadas quod si fuerit in feria secunda in Sabbato, tum pro jejunio quatuor Tem- C porum tum pro vigilia jejunabitur, etin Dominica
prolatari
,

apud quos solemnibus slationibus depulantur; qui habet piincipalum ad sanctum Pelrum
,

ligandi et solvendi*^, statio celebratur,
solulio nobis evangelizalur^^
;

cum

asina^
,

vigilice oflicium

celcbrabilur, el A//e/Mia cantabilur

sic

cum

scrutinia

propter adventum, vel diem Dominicum. Et allcnde

vel calechumeni signantur ad calecliizatorem gen-

qyod
sicut

tres

septimanas adventus Irium temporum
,

lium recurrilur. Proinde vacal

Patres accipimus, primi fuerunt ante legem

qui

Dominica, non quia non sitoiricium ejusauihenticuni,vel proprium
isJa

granum

in

terram jactum est a frnctu renioDoniino remoti clamant
in

non habeat officium, sed quia

sit

de ordinalissima

tuni

,

sic procul a
:

in-

slalionum dispositione raiionabililer exceptum, utpote maleriam habens nulli sanctorum investigabilem, omnibus impensam, sed per solum sanctum

troitu

Ad

te levavi^^,

Secundi fuerunt sub lege,
,

qui doclrina legis instructi

et ideo

ad lumen

pi o-

pius accedentes, in introitu, Sion popnlus appellatur. Tertii fuerunt prophetiie
,

Spirilum
nalis
fuit

adminislratam

,

qui

in

triclinio
ct

virgi-

prseseilim

illi

,

quos

uteri solus

meuius

,

soius conscius

unus

Simeon, quihus, quia redemptor est prope, dicilur m introitu missae Gaudetc'*^, Aiunt quidam quod in officio primai Domiinvenit
illa

nativitas

ut

coeleslium

nuptiarum architriclinus. In quo
fore

:

utero videns gentilitas calceatam

divinilatem
,

nicae agitur

de vocatione Judaeorum.
,

In

clamat in Introitu, secundum quosdam modernos Memento noi,lri Domine inbesecunda D ad cam dicens
,
: ,
, :

vero de vocatione gcntium

unde

dicilur ibi

Ad
et

neptacilo populi

tui''^,

hoc

est

in Filio,
,

in

quo solo

salvandas genles yin tertia de vocatione utriusque

beneplacuisti ex raillibus populi

qui fuit luus ab

popuIi,unde hic dicitur
canlatur
in

:

Gaudete, Gaudete,
in

prima,

in

persona Joannis;
in
tertia
,

secunda,

initio mundi; et inde congratulalur aliis in epistola dicens : Gaudete^\ scd ctjuxla consideralionem

inpersona, prophetarum;
apostolorum
;

in

persona

uieri virginalis canlat in graduali

:

Prope esse DoAlleluia
:
^

in

quarta sequenti, in persona docto,

minum
Domine
Ecce

,

et
,

celereni ejiis
:

advenlum

,

Veni
:

rum
ut

;

rursus de gentium vocatione loquentium
collata gratia perseverent

et

oflertorium
f

Confortamini
in

communio

in

exhortantium, ut

Virgo

nola

sunt

qu:ous desiderat, et

de gralia spei perveniant ad gloriam speciei.

consolatur, et

CAPUT
DOMINIC.V

IV.

QUARTA DE ADVENTU.

causam concludit consolationis. Et vide quod hebdomada proxima nativitati pra^paraclama in tio merito nominatur et in ea hisloria
,

Canile tuba in Sion''^. Hac quoque historia quarlae

fortitudine decantatur,

quse non, ut simplices au^^Piul. 4.

»MI Thess. 2.

"Luc.

5.

Zach.

9.

'^Psal. 18.
i(i.

"Joan.

1.

Mallh.

U.

^Msa 53.

*^^falth.

Luc. 2. ^«Mallh.^l.
"^"

*=

^'Psal. 2i. P&al. 105.

^'JoeL 2.

»ThiI.

4.

,

2«5
imnant, ad qualiior Tempora
,

SICVRDl CKEMONENSIS EPISCOPI
sed ad Uomini per-

Sir,

A

concepil^allernproangoluqui aj Virgiiieminlroivit*'.
Si

Unel pro\in)»ni naliviialeiu. Uiulc

cnm

sex inalu-

duoelecim fucrinl, duotiecim prophel* expi imunqni
Clnisli

linalibus laudibus decanlatur; qnia per sex actales
Sintiqui se ad adventiim pnvparaverunl, el nos pcr sex opt^ra inisericordi;i? ad secundmn eiiain pnrpa-

l>ir,

advenlum
cl

privdicaveniiit, qucin

diiodccim aposloli leslinionio roboravcre, ex quo

dnodccim
salvantur

Iribus
•*.

cx eis duodecim

niilliu

signati

ramur. Verumtamen
fcslo sancti

ferialcs

aiiliphonas,

qiue in

Tbnmo?

scripiae sunl,

oclava die aiitea

CAPIT
IN VICILIA

V.

canere consuevimus, et decel canius anie nativilaiem proximam renovah; quia , sicut per plures,
et frequontiores
,

NATALIS DOMIM.
et

Uodie
tis

sciatis

qnia veniei Dominus,
'.

mane

videbi-

et

novos nuntios niagis

et niagis

gloriam ejus

Dies iste

vijrilia

dicitur

nalalis

niovetur animus subitilorum ad solliciludinem suscipiendi prxlatum
,

Domini, vigili* a pastoribus inceperunt. More aniiquo

sic

per renovationem canluum

duo nocturnalia
oflicia,

praecipuis feslivitalibus agcin inilio noctis a

ina^^isexcitamur. ui simus dignum vcnturo Doniino Iiabitacuium. Potest tamen et lolus adventus
prjeparatio nominari.

bantur
^»^^6

unum tantum

ponia

cum

suis capellanis

absque Veniie,

illud

Llnde

in
^

principio legitur
tt

:

u

"ledio noclis articulo, sicut adliuc ab aii(}uibiis in

Abjiciamus opera tenebrarum
lucis
,

induamur arma
praeparalionis

solemnibus observatur,

el

populus qui ad feslum
;

eic.,'*.

Quae

omiiia

sunt

veneral, tota nocte in laudibus vigilabat

sed post-

insignia.

In

hac

hebJomada, seplem antiphons
unaquceque
nativilntem
,

quam

illusores
cl

laudabile inslilutum in Iiidibrium

secundi

loni

canlantur,

per
quie

ordi-

muiaverunl,

luipibus canlilenis, el salialionibus,

ncm suo

die, usque ad
;

ideo

^l rornicalionibus

opeiam dedei

iiiu

,

vigiliiC

sunt

sunl socundi loni

qiiia

diriguntur ad Chrislum

inlerdicl?R et dies jejuniis dcdicati

prislinum vigivigilia

qui factus est gigas geminaB subslanlise, el sunl scplem quia lequievil in eo spirilus sapientiip
,

liarum nomen reiinuerunl; inler quas
niini celebrior est et

Do-

pr«cipua,

proprium habens

et

inlelleclus

,

spirilus

consilii
,

et

fortitudinis

,

ofilcium noctuiiuim aiquo diurnuui. Super VeHt/e,

spiritus scientiap et pielatis

et spiriius timoris

Do-

hodie scietiSf quia vcniet Dominns,

cl

mane

videbitis

mini", per
nis graliam

qu.-B

seplera dona suae nobis IncarnatioIpse

gloriam ejus,

iioc

est de Exodo parva muiatione

ministravii.
fecit"^,

enim

cst

snpientia,

qua Paior omnia
liae

qui venit in spirilu sapieii-

Iranssumpium, nam cuin dixissel Dominus liliis ego pluam vobis pancs de coelo, « Ecce Israel
:

docere nos viam prudenliae. Ipse est Adonai, qui noraen suum indicavit Moysi "S cui legera dedit in Sinai", qui venit in spiiiiu inteliigenliae nos
redimeie. Ipse est radix Jesse", qui crucis in patibulo sietii in
coDsilii venit

dixerunt Moyses el Aaron ad eos, vespere scielis

C

Q'^'^^

eduxerit vos

Dominus de
>

terra

^gypli,

ct

raane videbiiis gloriam ejus *^
turnix, et

Vespcre enini co-

signum popuiorom
nos liberare. Ipse

,

qui

in

spiriiu

tnrnix caro Chrisli,

mane manna super caslra descendil. Comanna ligura fuit verbi Dei ",
^*,

est clavis

David

panis vivi qui de coelo descendit
et
<

vespere carneni

qui apeni et neraoclaudit, claudit et
cellaria paradisi et

nemo aperit"

inferni

,

qui in spiritu fortitu-

mane verbum accepimus, cum in fine saeculorum Yerbum caro factura esr ", > et hoc in linibus
et

dinis venit nos de inferni clausiris educere.

saeculorum, licet verisimilius vespera dicalur, ta-

Ipse est oriens sol juslitiic ", qui spiriiu scientiae

men

mane

dicitur, eo

quod

in eo, velut
"*, ct

lempore

nos venit illuminare. Ipse esl rex geniium, lapis angularis ", qui venit salvare nos spiriiu pielatis.
Ipse esi

gralije, sol jusiiliae

nobis illuxit

novum mane
creli-

novum

scientiae

lumen,

Novum Testameniura
scietis et

Emmanuel, nobiscum Deus ", qui per
et

sp.i-

denlibus

reparavil. Igitur, liodie
esl in

mane

ritum tiraoris vcnit ad salvandum nos,
nobis dedit amoris.

charisma

debilis gloriam ejus, id

tempore

graliae

Ver-

Omnes

hi£ antiphonae incipiunt

bum
unde

incarnalum per
sic
illis

experienliara

cognoscetis;

pcr 0, quod potius adrairative,
iiitur.

quam

vocalive po-

dictum

est hoc, ut se praepaiarent ad

Vcl ideo sunt seplem, quia cantantur in designalione antiquorum patruin, qui seplenario servienles

^ esum

Dominicae carnis; vel dicilur spiritualiler ad

eos, qui in Salvatoris ortu fuerunt,

etverum manbrevis clausula

adventum Domini exspeclabant, unde
in
;

in

na suscipere meruerunt, vel
net ad resurreclionera,slc
scietis,

liaec

oninibus Veni dicitur. Canlantur autem
ris,

Vespehic est
*^,

verius ex una parte ad Nalivitatera, ex alia perti/jO(i;>, id

quia Dorainus venit

iji

vespera raundi

est vita pi-aesenli

Elias,qui sero cariies, et in maiie panes vescitur

quia veniel Dominus,
et

id est

panis vivus,
resur-

Dorainus, scilicet noster, qui

in uliima aetate

munin

qui de coelo descendit ",
reclionis
gloria
,

mane,

id est in

di carncrn assumpsit et diluculo

resmgens

pa-

non

soluni

humanilatem, sed
nolite timerey

nem angclorum

ira.isivit

•*.

Si

novem sccundum

eliam gloriam divinitatis

ejiis videbitis.

quosdara cantanlur, addttur una pro Virgine qua

Ad Laudcs

:

Judcsa

et

llierusalem

»^Rom.

15.

" "

"Isa.il.
Malach.
-i.

Zach. 6; Exod. 16.

"

Ibid.

"

" Exod. 51. "• Isn. H. »Msa. 22; Apoc. 3. Psal. i05. »«^Exod. 6. »-' " Psal. " Luc. i. «^ Apoc. 7. 111 Uok. 17. Isa. 28. 'Msa. 7. "" Joan. H. Cor. 10. ^» Joan. G. " Joan. 1. '" Malach. 4.
»'

"

;

217
cras egrediemini^
cjiiens et
el

MITRALE.
Dominus
erit


A

LIB. V.
in

218
Domiriica,
liinc

vobiscum.

Hoc

fre-

servalioncxn iejunil, nisi fiuMit

celeberrimum divinie cousolalionis oracnParalipomenon,quan(lo,
lilii

iuni millil nos ad liisloriam

cnim non omitlitur propler rcsurrectioneni Dornini. Mcin quoqne patcl in communione, revelabilur.
Scil (luia cjus

regnantc Josapliat, congrcgali sunt

Amon

el

incarnalio cr«t fulura Jud;corum'di$regis^

Moab cum

habitatoribus nionlis Selr adversus Ju-

persio, idco versus in graduali subdilur, qui
i"

dam, convenitque omnis Juda in llierusalem el in lempium Domini ad precandum faciem ejus, et siantibus illis coram Domino cum nxoribus et liberis, el

quo pio
qui

eis

oratur. Quaiitus

sit

ostendil psal:

mus
lite

cantatur ad

inlioitum,

scilicet

Donnni
:

cst terra

". Dc quo eliam
vide

sumitur oflTerenda
liicc vigilia

Tol-

vociferantibus ad

Dominum
:

exclamavil Ja-

portas, et

quoniam

propriam
dici,

baziel filius Zachariai, leviles de
iiis

medio mullitudiJuda
et
et

habet

collcclam, idcoque dcbel
et in

in

Vesperis

in spiritu

Domini diccns
'*.

«

Hieru-

quod

salcni nolite timerc, cras egrediemini,
erit

Duminus

raliter est

omni vigilia ( sccundum quosdam ), gcneobservandum, ut si propriam habet colin

vobiscum

>

Amon

inlerprelalur popiUus tur;

leclam in missa, dicatur et
bel propriam, dicaiur
qnentis. In vcsperis
in

vesperis

;

si

non hapsalmi

bidus, Moiib ex patre^ Se\r hispidiis
lia

bajc sunt vi-

vcsperis collecla fesli sevigiliae natalis
'".

hominum

lurbantia et

exaspcranlia a diabolo

autem

procedentia,

quw

iucrant ad noslrum introitum con-

^

cantantur

:

Laudate pueri Dominum

Laudate Do-

gregata, neccral^iui adjuvaret, donec vcnit

Sama-

ritanus in carne, qui vulneratum fomenlavit et sla-

minum omnes genies^K Lanila^ ainma mea, Dominum ^*. Landate Dominum, qnoniam bonus*^. Lau"
da llierusalem
pueri
^*.

bulario commisit

ad eos ergo, qui anle Nativitalem Domini lencbantur in polcslale diaboli, vcl
in clauslris inferni sernio dirigitur.

'^;

^*,

iisvitamur ad laudes. At
te

secunUum quosdam, secundum alios
(

in
),

quibus

Laudaet

Juda

et

Hie-

Qni confidunt ^^

/;i

converlendo ^\
®*,

rusalenij id est fonfilcntes
nolitc timere, crasj id cst in
€t

et

pacem desideranics,

vteuto

^^.

Benedictus Dominns Deus nieus

Meme-

pioximo egrediemini^
quibus est peccalorum

Dominus

erit

vobiscum. Similis vobis, habitabit

primus devolos invitalad Dominum laudandum jugiter et pncdicandum. Secundus monel
rito; quia
in

in vobis. Moraliter o aclivi,

Domino

confidere.
sil

In

iribus sequentibus causa

confessio necessaria, et o contemplalivi, quibus est

rcdditur, quare

laiulibus
scilicel
:

inslandum

el in

Do-

pacis visio in desiderio,

i

nolite timere eos qui oc-

mino confidendum,
vitatem converlil
^"

quia nosiram captiinagnificavil
venti
is
'*

cidunl corpus
tnini

'*, >

cras, id esl in

proximo

egredieerit

et

nobiscum
^^
;

de corpore moriis hujus

'", et

Duniinus

quia promissa complevit,

dum fructnm
quia

Da-

vobiscum, ergo cupile dissolvi et esse

cum

Christo'°.
scietis,
ti-

p

vid super

sedem ejus constilnit
^^
;

quia inclinavit

Ex

his

duabus

clausulis, videlicel,
;

liodie

cceIos alque descendit

dcmum

de allo

ma-

quia veniet Dominus

Juda

et

Hierusalem nolite

num suam
et a
filiis

emittel ^S ut nos

eripia-1

ab aquis multis

mere; fere caetera noclurni

officii

contexuntur, de
vigilia

alienis.

quo

scias

quod

in

quacunque
at
si

fcria

Domiiii
et
in

CAPUT VL
natali domini.

vencrii, illius feriules

psalmos cum antiphonis
fuerit in

tanlicum oblinebil

:

Donnnica, sex
de ipsa vigict

Puer natus
mimdi.
fuit;

esl nobis

^\ In

fine

anni

Dominns vo-

responsaria de hisloiia canile, ct
lia

Iria

luitnasci, ut ostenderet se venire
In sexta feria conceptus, in

in ultima a^tate

cum

laudibus suis. Hodie quoquc

usque ad
secun-

Dominica nalus
Dominiea resur-

nocturnse Epiphanije

Symholum

Athanasii,

in sexla lcria crucifixus,

in

dum quorumdam

consuetudinem, subticctur, diurconstat essc

rexit, nt

qui

hominem

in

sexla fcria plasnialum

m

quiflem

officii

intentionem ostensit,

])erdidciat, in sexia feria liberarct, et qui in

Domi-

dere, non solum quod Christus natus
et de quo, et

sed eiiam
sit
:

nica veniens, oriens ex alto

^',

nos illuminarci, ct

cur naius

sif,

et

quanlus

Natus
"^*,

hajc regula compati coniprobatur.

Nam

si

relro per-

est, ut dicilur in Epistola Pauli

"

et in

Evangelio

curras

v. iilius

anni invenics concurrcntem. In nocle
est, juxta illud
:

cum

esset de semine

David,

de Maria desponsata

D quoque
Icniium

natus

<

Duin medium

si-

Joseph; hodie namque Maria; desponsatio legilur,
ut sciatur quod
alii

lenereiit

omnia,

et

nox suum peragerel

fuerit

desponsata, scilicet Jo-

seph; etabalio fecundata, scilicet a Spiritu Sancto.

Nalus

est ut

populum salvum
;

faceret et iniquila-

cursum, omnipotens Domini sermo a regalibus sedibus venit^^ ? inde est quod media nocie ad annunsiandum nativitatem surgimus, quia crcdimus
tunc Virginem peperisse ei puero profescenninis, id est cantilenis quas nulrices pueris faciunt, G/oria
in

lem
ti»,

lerra; delerei

/<ot/j>

in

spe per sacramenta gra:

mane

iii

re per revelationem gloriai
:

baec

pa-

lent in iniroitu ct graduali

Uudie scietis,

et Allelnia.

exceUis Deo

*^

cantasse

;

sed

nec vacal a

Crastina die, quidam
Alleluia

\):\be\ii

AUeluia, Ate Maria;

mysterio. In nocte

namque

natusesl, ut se clam sub

tamen
Par.

in vigiliis

non canlaiur propter ob10.
«'

carne latenlem venirc signaret, vel ut se ad illumi'»

"

II

" "
«'

Psal. 2-2. Psal. 124 Psal. 17.

'=» 20. Psal. 8' Psal. »* Psal.

L;ic.

^^

Mallh. 10.
«^

«0

n-2. 125. 145.

«^ "«

Psal. UG. Psal. 131.

«»

Psal. Psal. 145.
1.
^'

Rom. Uo.
«°

" Rcmi. 1. Phil. 1. «' Psal. 147. Psal. 140. "* Psal. 125. »' Luc. Jer. 1.
7.

«^

"
"
1
:

Psal.

Malth. 1. 112. PsaL 151.

ha.

9.

««

Luc.

Sap. 18.

««

Luc.

2.

: ;

QT9

SlCARDl CREMONENSIS EPISCOPl
venire itemouslrarel, qiio- A muiulo
Ijrlilia
;

520

nnndum no>tMm nociem
ni.iin

in

eodem legimus Evangelia

;

<luo

habil.iiilil»ns
**.

in

regione umbrai morlis \u\
ejiis nalali

MTsaniur circa tempoialenv nalivilatcm,
i;igas

in lertio

orla esl eis

Umle ab
in

dies prolongan-

geminae substantiac declaralur.

El attende.

lur, quia credenlos

eum ad

seiernitalis

Inccm

(|uod
ut

novenarium per

tria

nocturna dislinguimus,

Tocanlur. Ralionabililer itaque noclurna celebran-

secundum anliquum morem ascribunlur duo nalaii Domini nocluinalia. l'nnn) in quo Dominus tanquam di/fnsa e$t, et resnnliphonj;
lur ofliiia, el
:

temporum inlelligamus sociandos novem ordinibus angelorum, undc in primis duobus
patres trium

Mleluia subticelur
sed murmurabant
lio

,

quia patres

illis

sociaii sunt,

infra claustra inferni; at in ter"

pousoria hodie nobis^
in

cum

aliis

concinuntur
in sole

;

aliud

frequenlalur, quia patres noslri temporis tranin pri;

quo antiphon;p
:

:

Domiuns,

etevaminif ct

seunles. angelis illico socianlur. Ternarius

responsoria

Ecce agnus Dci canlanlur, sed hoc ad

mo

nocturno, trcs sunt palres in tempore primo
et Jacob.

Oofa>am
IIoc in

ri'lim]uilur.

Nunc primo insislamus super
est

:

Abraham, Isaac
tio

Ternarius in secundo

;

Venite, Cliristus nutus

nobiSy venite, adoremus,

Logislator, psalmista et propheia. Ternarius in ler:

pcrsona angelorum canlatur, a quibus pas-

homines de tribus partibus

orbis, aut Ecclesia

lores, vel poiius

omnis populus ad adorandum na-

primiliva,

Ecclesia genlium et ultima conversio re-

lumDominum
invitaii, ei

inviialur.

Nos
in

B

igilur ad hjpc tripuJia

liquiarum, qui

omnes per bonam operalionem,
ct
'.

et

consaudenlcs

tribus psalmis psalli-

doctrinam Evangelicam,

(idem sanctit Trinitatis,

mus.
In

perveniunt ad collegium angelicae socictalis

So-

quorum primo
genitura
;

agilur de aelerna Chrisli ei in-

lent
lio

murieres parlurientcs visilare. ct matri.
:

el li-

cffa!)i!i

in

secundo vero de Chrisli incaroracula

exennia ferre

Iias in

reponsoriis trium noclur-

nalione; in terlio delaudibus sponsi et sponsai; ci-

no.um imilamur,
ginem salulamus,
propheta), in

dummodo
vel

Chrislum,

modo
ih

vir-

que

in iribus

lectionibus per

Isaiae

tcsiifi-

quasi utrique munera offe-

camur, qui

iion

lam prophetice quam evangelice
:

rentes, nlriquc applaudimus. Et vide quia

Drimo

incarnalionem Chrisli descripsit

ei

quoque

in Iri

socuniio doctores, in

lertio

leguntur

bus responsoriis cum angelis jubilamus, quie reprujscniant nobis cuncta in coelis et in lerris "" per

evangolistae, qr.ia de incarnalione Christi prophelia prLCcessit, quam sub obscuram expositor, quasi

hanc Chrisii naliviiatem reslaurata. In primo quorum, in quo gaudet exercitus angelorum, canialnr

pastor enucleavit, Evangclista elucidavit. Item at-

tendequod ante noclurnos solent Ires panni,secundum quosdam, super altari deponi, el singulis nor.estauratio ccelestium. In secundo nbi pax vera descendit, cantatur rcparatio lerrestrium. In terlio ubi C clurnis uuus auferri, primus esl niger pro tempore
diciiur qiiOil
iilur

introivit in
in

regionem nostram, reco-

ante legem; secundus subalbidus pro tempore legis;
terlius

libcratio
'.

rcgione umbrae morlis habitan-

profusus

rubore pro tempore

graiice,

quo

liuin

Et quia hrec cuncta Trinilas operalur, id-

tertio
clesiae.

sublalo luminaria

plenius accendunlur EcMallhaei

circo,

sccundum quosdam, adsingula, velsecundura
Quia vero inef-

Post hoec canlatur Evangelium

alios, post haec tria subdilur gloria.

Liber geuerationis Jesu CArasri^ Jacob in nocte dor-

fabiliter fabrica

mundi per verbum Dei creatur »; idcirco in fabrica mundi jubilalur. Item quia incffabiliter de Virgine, tanquam sponsus de thalamo suo processisse credilur ', idcirco in lanquam
neunja rcsonatur;
Spiritui sancto
in Gloria alplia

miens

vidil

scalam, eique

Dominum innixum,

el in.

ea descendenles angelos et ascendenles ^^ Quid est scala Jacob? nisi gcneralio Christi, cui Dominus
innililur,

dum

per Joscph in uUinio gradu localur

item quia ineffabiliter Patri et
,

angeli desoeiuienies et ascendcnles sunt
cti,
sti

omnes

ele-

coaequalis esse praedicatur

idciico

qui prius ad suscipiendam

Incarnalionis

Chn-

Patri jubilus
*,

exsultat. Et quia ipse esl

iidem humilianlur,

etomega

idcirco in

A

et

modulalur.

ejus

postmodum ad videndam quia factus homo Deus gloriam sublcvantur
cl
:

In

socundo noclurno, lecliones de expositionibus

primo vagit

in cunis, etbapiizalur in

aqua Jordaius^
**
;

legimus, eicantanlcscum pastoribus jucundamur,

dum

ipsorum devoiionem
et

recolentfes, eos
in

ad Beth-

leem feslinasse
invenisse
'.

Christum

prxsepio canimus

In

tertio

nocturno prima ponitur aniivi differei;-

per posimodum humiliprimum nos uocet humiliari exemplo suae humiles suscilari laiis **; per secundum nos erudit Utrumque ad inielligendam gloriam suaedivinitalis.
coelesiibus coruscat miraculis
scilicet

phona
tia,

:

Ipse invocabit me, quae est de
:

descensum

ct

ascensum Matlhaeus

et

Lucas

etseptimolocoinducitpsalmum
i,i

iV/isencorf/ias

Domini

(Bternum caniabo

«
;

quia ejus misericor-

dia cantalur, qui sepiiformi

gratia venit

eum

re'.

dimere, qui fuerat

vii

die creatus et lapsus
in

in

de\idenlur innuere, dum Chiisli generalionem alier vero ascendendo. scribunl, alter descendendo, quia Vel ideo Matthaeus «' descendendo computat; per quam ad nos Christi describit,

eodcm nocturno frequentatur
luia, quia in
terlio

antiphonis Allegratiae,

humaniiatem descendit. Lucas
baplizato

'^

ascendendo
usque ad

refert,

quoniam a

lempore, id est

advenit

incipiens

Deum

ascendit, effe-

•Msa.9. "'Ephes.i. ^Gen. ict2. «Rom.ll.

Isa.

9.

*

Gen.

•Malih.l.

' Psal. 48.^ Apoc. Psal. 52. '• Maiih. 5.^' Phil. 2. Gvn. 28. 1
;

I.
»'

» Luc. 2 Cap. I. ^

^

Psal
3.

88.

Cap.

;

m
ctus ostendens
filii

MITRALE.
baplisnu; quia baptizali efficiunlur
vidit
in

~

LIB. V.
fesli (iecore
/ieri
:

222
videalur, niissa lamen laudes

A

pro

Dei.

Scalam dormiens
sed

in nocte

:

ideoque

ea ratione prajcedit

quia prius fuit

illa

aeterna ge-

hanc generationem

legimus

nocte profunda, non

nitura, de qua missa loquilur;

quam

aliqua fuerit

somno corporeo,
dormienles.

Juxia
*". >

illud

supernorum coniemplalione Ego dormio, et cor <
:

creadjrn, quai

Deum

laudare poluerit.
:

Una
acl

collecta

laudf-

l

missam terminal

quoniam

eum

re-

meum
cipit a

vigilat

Et allendequod haec generatio
et concludil Joseph.
,

in-

David

et

Abraham,
In

Qui-

ferenda estChristi incarnalio, a quoest alcrna generalio. Et haec prima missa, non per Ite missa est,
sed per Benedicamus Domino, terminelur, ne populus ab ofljcio
licenliclur.

bus Iribus

factae

sunt promissiones
:

dictum est

cnim ad Abraham

t

semine luo bcnedicenlur

Quidam vero,
:

linito

no-

omnes
ficat
j

genles

*®,
:

David

c

sederii

luam

'',
;

hominem signiDe fructu ventris tui ponam super hominem et rc> quae promissio
>

quae proniissio

cturno,

confestim

incipiunl

Te

Deum

lattdamus^
est

repraesentanles in

hoc horam,

in

qua nauis

Chrislus
excelbis,

:

mox subjungunt missam cum
:

Gloria in

gem
ciet

signilical

ad Joseph

:

<

Pariet tibi filium, et
ipse

repraesenianies

gaudium angelorum. Exrepraesentantes

vocabis nomen ejus Jesum

,

enim salvum

fa-

inde

subdunt

Liber
;

yenerationis^

populum suum

a peccatis

eorum

quae

promissio hominem et

Deum

pronuntlat. Et sicut

B

gaudium hominum

sed nosira Ecclesia, post nocelebrat; qua linita, sub-

vem
dit

responsoiia,
:

missam

per quadraginta duas mansiones pervenitur ad Jor-

evangelium
:

Liber generationis, ct post evange-

danem ",

et

exinde

in

terram promissionis,

sic

per

lium
tis

Te Deum laudamus; quia generatio divinila-

quadraginta duos

palres pervenitur ad Virginem

praicessit

generationem hunianilatis,

quorura

niatrem Salvaloris. In medio vero apposuit Evangelista

notitia fuit nohis materia laudis.

Raab roeretricem, el quod Chrislus non solum Judaeis, sed etiam bus venerat, quod et Prophcla praedixerat

Ruth Moabiiidem, innuens
genti:

Nunc missarum
sae in

oflicia

prosequamur. Tres mis-

Natali Domini celebrantur

sccundum

inslitu-

*

Me>

lionem
voluit

Thelesphori papae,
celebrari, ad

qui

missani in nocie
est,

mor

ero Raab, et Babylonis scientium

me

*°,

id
la-

oslendendum quod idcm
illa
:

est latitudinis

confusarum gentium. Raab enim
in

qui in nocte nascilur ct in allari immolatur, ct ad

UtudUf Babylon confusio dicitur. Evigilans a somno

recordalionem angelorum, qui in
nerunt illum angclorum
sis

nocte ceci-

Jacob prorupil
<

confessione
isto

Domini,
*',
>

dicens

:

hymnum
mane

Gloria in excel-

Vere Dominus est in loco
Te

et

nos gene-

Deo ". Aucior

olTicii

voluit

aliam cele-

ralione canlata concrepamus in laudes Dei, dicenles
:

brari, ul novae Lucis in

mundum
eum

inlroitus

demon-

Deum laudamus;

in

quo etiam congratula- C

slrelur; et quia

sanclificavit

Pater ab exordio

jnur de drachma perdita,

censa lucerna

quam mulier invenit, ac'^ Surgens a somno Jacob, erexit
fundens oleum desuper
**; et

conceptionis,

ideo

sacrificium

oOertur in exordio

lucis, seu propter visilalionem pastorura

ad prajse^'^,

lapidem

in

litulum,

nos generalione,

et laudis

confessione caniala, mis-

pium Domini, in quo invcnerunt pabulum quoiidie reficiuntur animae sanclorum.
terlia

unde Rursus
missae

sarum solemnla celebramus, ubi lapidera angularem *^ erigimus, et oleuni confessionis et devolionis eiTundimus.

missa

in liora lertia

celebratur, ut
tria

debitus ordo servetur. Hae tres missae
significant,

tempora

conslat enim Iria
nativitatera

lempora mundi per
salvari.

Communionecantata, matutinas laudes
rimus, antequam
collecla

interse-

hanc singularem

Per n/issam

ullima

concludatur, in

quae in noctecernitur, tempus antelogem ignoranliae
tenebris involulum accipilur, ideoque in nocie canlatur, et in ea legitur
:

quibus quatuor psalTni ad praesentem slatura pertinent. In primo
:

Dominus regnavit

*',
;

Regis decoin

Populus gentium qvi ambu-

rem

et

pulchritudinem collaudamus

secundo

:

labat in tenebris ". Per missam quae in aurora cantatur,

Jubilaie^^y
lerlio,

nos vicissim ad laudes inviiamus; in
in

tempus

legis

exprimilur in

quo lux

fidei

velut
:

deserto Idumeae sitienles, et di-

mundo

per Scripturas ostenditur, ideoque, in au:

centes

Deus, Deus

"

;

in quarto
:

imbrcm miseri'*.

^

cordiae petimus, dicentes

Deus misereatur

Ex-

Lux fulyebii. Per rora canitur, el in ea dicitur missam tertiam quae in die ad horam tertiam celebratur,
dies salulis et

inde creaturas
tes
:

Dominum
tres

laudare

monemus

diccn-

lempus
;

gratiae denotaiur, in
in die
»^
:

Benedicile ",

vero

qui sequuntur, scilicuntaie ^\ lau-

cel

;

Laudate Dominum de

coelis ^^,

quo Christus nascilur ideoque ea dicilur Puer naius esl nobii>
:

canitur
est

et in

hoc

quod in

dale

Dominum

in sanctis ejus ^*,

ad futurum stafum

Levitico

"

dicitur

:

i

Vetustissima

veterum come-

pertiuent, in
fine et

quo una cum angelis Dominum sine

intermissione laudabimus. His psalmis Ec-

clesiaquasi choraeam ducit,

dum

sponsa liberatori

suo

in raatulinis laudibus concinit,

quas sacerdos

vetera abjicieiis; > deiis, el novis supervenientibus, lex mosaica vctustissima est naluralis lex, vetus docuit mtelligere nova lex Evangelica; naturalis missa de aeterna loquitur geni-

Deum, unde prima
tura
:

cum

missJB

collecla

concludit, quae varietas, licet

Mosaica

Dominum "

promisit nasciturum.

-Cant.
?»Gen.28.

5.
«^

-Gen.2-2.
Ephes. 2.

-Psal.I5l.

'VMiUth.
Psal. 99.
ibid.
''

1

- Josue 3
I*^^'- ^-»"

Psal.

S^^^^^^^^^^

«

Psal. 92.
''

'^^ '''

"

,'
.

i^s^i.

i^o-

Psal. 150.

''ViAl

10.

Luc. 2.

Isa. 9.

^//U'' Cap. 26. Ibid.

^Sr

,

223
llnJe in secunda
inissa

SlCARDl CREMONENSIS EPISCOH
diciiur
:

2ii

Lux

fuiyebit.
lerlia

X

hvangelica precdicat nalum.
diciiuf
:

Puer natus
:

est

Unde in no^is. Undo

inissa

OOlciura vero secundiE mlssre loiuin consonai dielis pastoruin dicenlium , ut iegilur in Evangelio :

nieirice scri-

ptum

est

Jranseamus usque Bethleem, et vidcamns hoc Verbum, quod faclum cst ^^ qui gralulanles aiunt in
Iniroilu
:

Jn natati sacrosacrcF solemnia

v.iissce^

Lux
:

fulgcbit

;

sed
:

ail

Quid significant, aut cur celebieniur habe: yocte prior sub luce sequens, in luce suprema. Sub yoe, sub teniplo, sub Christo sarra fuerunt^ :Vox, aurora^ dies, umbra^ figura^ Deus.
Prinia niissa pertinel ad

semidoctus gramfulget,

malicus
slella

cur non dicunt

Lux

orla

crat
:

ex Jacob?

"

Convenientius lamen dicilur

Lux
cilur

fulgebit; quia
,

coelum rubel in aurora, fulgel
,

generationem, quae est
,

in terlia
:

in sexia forvel

in

vespere lepet

;

vel di-

de secrelo,

id esl

subslaniia Patris

(juie
;

est de

Lux

fulgcbit, in

persona legis, quse tcmpoet
^*,

Palre sinc matre, ideo in nocle canilur
neratio
ejus

Quia ge-

ralem nalivilatem aniiquis patribus repromisil,
subdilur
:

non enarrabiiur "; vel quia omnes fuerunt ante legem, eam fere pcnitus ignoraverunt.
et in

Dominus
,

regnavit^ decorem indutns est

illum decorem
Hific est

quo coronavit eum

raater sua

*^.

Ideoque

ea canlalur

:

llodiey et aute Luciferutn
iilara

bumanilas, ornntus miserationis, diadema

tfenui te ".

Secunda perlinetad

gencvaiionem,

pielaiis,pulchriludocbarilatis,ctaddunlingraduali:

quae est de utero virgiuis, quae est de matre sine
palre. Ideoque diluculo canilur
;

Benediclus quivenil, et
vit^ et

in alleluia
sit in

:

Dominus regnao£ferenda suppo

quia bomines legis

quis

sit,
:

et

quanlus

semiplennm de
'\n

ipsa

notiliara

babuerunt, ideoque
,

nunt dicentes

Z>e«5 e;iim /in/iari<

orbem

terra'''^.

ea canitur

:

Lux

fulyebit hodie super nos

quia

Et quia primus parics est ex Hebraiis, ideo priraitioe,

natus est Dominus nnbis. Terlia perlinet ad uliamque, quod ex ejus Evangelio patet, ubi namque dicilur
:

scilicet paslores
:

in

communionem loquuntur
^*.

ad eos
dicilur

Exsulla,

filia

Sion

Ecclesia ex Hebrseis

In principio erat
<

flcatur, ubi subditur,

Verbum * atterna signiVeibum caro factum esl *•*, •
,

:

Fi/ia S/on,quiain Sion, quae etllierusalem

erattemplum etSancta sanclorum.ln ulra^jue missa
str.lio
<Ie

temporalis oalendilur, ideoque in die cantatur, quia liomincs grali.c per tempoialem Nativitatem plenius

debuit esse ad Sanctam Mariam, quia nobis

utero ejus vera salus advenii, sed causa inter-

agnoverunldivinilatem, quia per nolitianj Filii pervenitur ad Patrein *'. Oflicium igitur primae missce

ad Sanclam Anastasiam eatur, qo.e boc dic per martyrlum Iransivit ad Dominum; ideoquc
currit, ut
in

pene per omnes suas pnrles divinam coramernorat
nalivilaiein
,

secunda missa secunda dlcalur oralio de Sancla
tertiGe

ut introiius
tu,

:

Dominns

dixii cd

me

:

Annstasia. Officium

missae personal mirabilia
principio,
et incipit esse
:

Filius

meus

es

cgo hcdiegenui

te ^*,

id esl aeter-

C

verbi Dei, quod erat in
^^^ro
,

nalitcr genui te,

nam

hodie, ut bealus asserit
signilical
,

Au-

sicut legilur in

Evangelio

"

Hoc verbum

gnslinus,

quia priesenlia

et in «terni-

est

pner qui, sscundnm prophetam^natus eslnobis*^^

lale nibil est

proileritum quasi e<se desierit,nihil,

^t

canimus

in introilu; et
:

hoc canlicum novum, de
canticum no-

que futurum quasi nondum sil sed prsesens tantum quia, quidquid aeiernura est, semper est;
,
;

q"0 Prophcta
vura "•;
»

<

Caniale Domino
:

et

Jeremias
"'.
>

*

Novum
illud

faciet

Dominus

iden

divinitus

accipilur

ibi

:

Ego hodie genui
et

te.

snper lerram
ni"*, quod

Iloc est

brachium Domi-

Idcm
nitur

in graduali, et alleluia
,

,

communione

ca-

et

repelilur
h?cc

quod

in

inlroila
capiii

praeniiltitur

sed

quomodo

membra

suo conveniuiit
virgine

secundum propheticara hujus diei leclionem paravit Dominus in oculis genlium ;.h3ec est loculio, quam secundum apostolicam leclionem
h>culus est Pater in Filio qui multifarie locuius est olim palribus in prophetis ". tt altende quod lam
in vigilia,

scilicet

evangelio nativitatera
et cuni ibi dicalur
:

e\

prose-

quenli? seJ

Maria

peperit filium

suum primogeniium *\ plane

praemissaj

materiie

quam
,

in tribus missis hodiernai festivi-

coaplalur; quia primogeiiilura non referimus ad
Mariara, sed asserimus genilura prirao, id esl ante

latis duae lecliones sine intervallo,

prima de pro-

omnera crealuram,
vei:it

vel quia divinitas hjec calceala

^

ad nos, et per hoc calcenmentum divinilalem
in colleclis, in lectionibiis, in
fit

secunda legitur de Apostolo, quia Christus pro duobus populis in uno pariete conjungendis nascitur; vel quia super basira prophepheta
Isaia

agnovimus, ideo
gine

Evanvir-

tarum fundala
fide

est

columna aposlolorum

;

vel quia
in

gelio, in offorlorio

evi<Jenler

nativilatis de

aclivi et contemplalivi per

hanc nativitatem
vel

una

commemoralio
oflicii

lenlio totius
referri,

unde quidam aiunl, quod inad temporalem nativitatempotest
;
:

salvantur; vel quia per prophelas et apostolos,

et evidentius

per

illura

et

istura

,

ulrumque

ui cxp.')!iat

//orfte

sciliccl

hac die anle
le, id

luciferum, stcllain videlicet matutinam, genui
est
;

Tesiamentum, ejus nalivitas concordiier praedicatetur hi sunt duo Cherubin, qui propilialorium
;

generationem luam sum operalus et quod in Evangelio dicilur Maria peperit filium , scilicet
:

gunt

seseque

vultibus

versis

in

propitiatorium

respiciunt "^ Per propilialorium incarnatus

Domi-

primogenitum, id cst post, vel antc

quem nullum.
1.
^^
*'

nus figuratur, de quo Joannes

:

Ipse est propitialio

«
*•

»

Isa. 53. Pval. 92. Psal. 97.

"
*'

Psal. 109.
*"
'''

"

Joan.
2.j.

Joan. \i.
i2.
»•

"

Psal. 2.
1.
^'

''

Luc.

2.

''

Ibid.

"

JSum. 24,
Jer. 51.

«5

Cani. 3. Hebr. l.

Psal. 02.

ha.

Joan.

Isa. 9.

"

Psal. 97.

»»

Exod.

225
pro peccatis noslris"'';
sed niysleriunj
illud

MITRALE.

LIB. V.

2-26
:

dum

ergo non discrepant, concordiler

A

celebrantur, prima de Matre

incarnaiioiiis

narrant

de Filio

:

Putir naliis est nobis

VuUum tuum •«; alia " quod si quis al;
:

prophetando, istud asservando,

in propilialo-

teram volueril omillerc, non omiKal illam, quai
spectat ad virginem, ut dicat orationein
salutis a'tcrna',

rium vuituni

suoe intentionis dirigunt, et se vicissim

Deus, qui

respiciunt, Iioc

quoque verbuni

est
:

illud

salutare
""'.

qua- diccnda est a Circumcisione
et

de quo prolinus canilur in graduali
Hiec est
lux
«

yideriuU

usque

ad

Epiphaniam,

ab Oclava Epiphuniaj
hac vero die iriplex

magna

,

qu;e

descendit in virginis
ve-

us(iue ad Purificalionem. In

ulerum
nientem

:

Quai iiluminat

omnem hominem
,

soleninitas iniimalur, sciliccl Ogdoadis, circumcisionis et iiominis

hunc mundum "". > Et attende quod vci alneumae, quae moduianlur in Kyrie eleison
in

impositionis, ut in Evangelio lc''^
:

leluia
Iias

;

polius per E, vel per

A

jubilanlur

,

ul pcr
,

Poslquam consummaii suntdies oclo verborum trium fit commemoralio. Prima solemnitas
gitur
;

vocaies
in

significemus

spjritualo

gaudinin
,

Ogdoadi assignatur,

id est ociavaj dici, el

quia se,

quod nobis

partu

Virginis est reslilulum

cui
:

quentes dies octavarum nominibus decorantur

id-

facta est mulalio ejus noininis Eva, dicenle
«

Angelo

Ave Maria

*•* ;

>

Ave quidcm vox

est gaudii,

Eva

cJrcode octavis fecundior sermo decurral. Ociavum diem.celebrandum Leviticus liber insinual, diccns :
Dies oclavus erit celeberrimus atque sanctissi mus ^^ > Celebrantur autem octav.ie diversis et
«

luctus,

quem
:

nasccntes exprimunt lugentes, E, vel "
est dives ille et

A. Hic demiim,
in offerenda

poiens qui diciiur
tua est terray tu hu
-

Ttii

sunt
**,

cosli, et

specialibus causis, verbi
Nativitatis

gratia, celebralur Oclava
diei
;

miliasti

superbum

sed nuuquid hodie liumiliavit,
uescivit
illud
:

ob reddendam causam prim^e
colimus

in

quando Patrem

et

matrem vocare

?
i

lle-

die Nalivitalis coluimus Chrisli

adventum ad nos,
ut ircmus ad

spondeo: Ilumiliavit per causam, juxla
celeia, spolia detiahe, festina pr^edari
,

Ac-

in Oclavis

hominum advcjilum ad Chrieum,
Ibi di-

^*. > In communione de eodem qui est salulare concludilur, quod, Videruiit omucs fiiies terrw *^, quod quia bea-

stum;
et

ipse

autem venitad nos,

hoc ex antiphonis manifeste dignoscitur.
:

tus Pelrus vidit, ct confessus est prse casteris, re-

Genuit puerpeva regem. Hic 01 admirabile citur commercium! nomine commercii datur inielligi ,
aliud dari et

velanle sibi Patre, qui est in coelis
est

®*

;

idco siaiio

aliud

accipi.

Dedit

nobis Christus

ad Sanclum Peirum.

Illud

non

esi silentio pra^-

suam
quod

divinitatem ct accepit noslram humanitalem;
;

quod accepi^, codedit, coliluriiJi nativitate primam, lertiam, scxtam et novam dilitur in octava die. Membra juncta capiti congracimus respo/isoria et ccnim vcrsiis cum Alleluia, Q tulantur in festivitale prsesenli, sic el in aliis antioclavam Epiphania?
st^niper ad
,

lereunduin, qiiod ab hodie ad

ad rcprajsentandum sumrnam

laetilia\

quae advenit

phonis:

in illis agitur deNativitale, in istis

de

mem,

tempore

gralioe.

Yesperj:e

quoque

Natalis

Domini

brorum copulalionc, quae
Anliphona
iila
:

faota est pcrNalivitatem.

singulis dicbus prius totoe
(jnificat

caiilentur.

Poslea

Ma-

Mirabile niysterium liominis

de-

cum Anliphona,

et collecla

de sequenti feslo

clarat assumptiojiera^cura dicitur: i«noi)«?UMr.

Ecce

beati

Stephani, et aiiorum dicatur. Quidam vero
,

dicunt secundam vesperam tclani

quidam duntaxat
istarum

nova permulaiio ijalurarum quia Deus (it homo, et honio Deus ; sic lamen, ut quod fuit permansit,
et

antiphonam
vesperarum
nienti

et collectam,
;

ei.

es^ privilegium

quia

cum

cietera ofticia

pro

superve-

festo mutenlur, isla; vespcrai

non mutanlur,

quod non erat assumpsit, non passus commistionem,quam Sabellius identilavit, nec divisioncn), quam Arius obiatravit. Ob similem causam oclava
ctilebralur Epiphaniaj.

el est singuiare in istis,

eo quia Dominus venit in

Nam

in

Epiphania cantatur

:

vesperis, id est in ultima aelate

mundi ad salvandum

Quod Dominus

est

bnptizatus; in Octava caiita red-

sallem reliquias geneiis humani.

dilur cur bapiizalus, sciiicct ut

baptizemur, ul a

CAPUT

VII.

peccatis per noslrum lavacrum abluamur, qiiod cx
ipsis antiphonis declaraiar
:

DE OCTAVA DOMIM.

Veierem liominem. Hic

Postquam consummali suut
ciderelur puer^ vocatum esl

dies oclo^ ut ctrcuni'

^

quscrilur cur Octava Passionis
liculo

eodem

ralionis

ar-

nomen

ejus Jesus

**.

In

non celebretur
'**
,

?

Sicul

enim Chrislus, qui
se, sed ut

die

Natalitio

duo

festa

concurrunt, parientis et
filii;

est sol justiliie

natus est non propier

partus, id est matris et

sed propter

lilii

cele-

britatem, de matre plene solemnizare nequivimus.
Ipsius ergo solemnia reservavimus ad oclavam, hoc
signilicantes

lux nostris mcntibus, qui eramus in tenebris appasicul etiam baplizalus esl non propler se, reret. '*
;

quod

si

Chrislo in hac vila

servierifigu-

sed ul nostra peccala lavarei^*; sic mortuus est non propter se, sed ut nos moreremurpeccalo, per quod

mus, de
ral,

Ecclesiaj glorificalione,
,

quam Maria

in octava

id est in

futura viia

gaudebimus,

nos a morte Uberaret '^ Respondeo quia superveniens festum l«titiai obumbrat el abolet com:
,

ideoque nocturnum ofiicium, ex magna parte ad virginem periinrri parientem; idcirco et du« missie

memorationem
ratio,

Irislitis,
fiant,

cur non

verumlamcn licel reddalur non lamen usquequaque in
«*

"

" "

«« Psol. 97. «" Luc. J «' Joan. i " Psal. 88. " Isa. 8. " Psal. 97. Joan. 2. Luc. 2. «^ Psa!. 4-4. '' Isa. 9. «"«Luc. 2. " Levit. 23. '» Mal. 4. '' Isa. 9; Luc. i. Hebr. 2.
I
.

''

Malih. 16. Rora. 6.

2^7
siiuilibus exigiiur,

SICAPaU r.REMONENSIS EPISCOPl
cnr Ikcc
liaiil,

228

nniii ci

circum-

A immaculalus
f;am
•*,
«

'»,

cisus esl
ler
•*.

carnaliter, ul cin

uuuiiiamur
^"
;

^pirilualrlavil ul la-

«lui

non habcns maculam, iipque rupeccalum non fecif, nec inveiTius est
»

Jejniiavii ul
^*.

jcjunemus

pedes

dolus

in ore

cjus"^;

cur, inciuam, voluii circum?

veinur
liuui

>im lamen oclavas islorum, am simicausam dissimilcm celebrantur,
,

cidi, (]ui niliil

habuil in se, quod (icbuit nmpulari
voluil
in

celebramus. Scd OciaviB sanclornm, ul Sie-

Uesponileo

:

sicut

lemplo proesenlari
de agno pascliaii
in

"•,

piiar/H»t alioruiiiob

sicui el baplizari **% sicul ei

cum

In

nalaliliis
,

enim ipsoruni
in ociavis

receplacula

colimus

discipulis epulari
cidi

"

,

sic voluil

coipore circum*

animarum
l
jitle

resurreclionem corporum.
ilicilur,

non proptor

se, sed

piopter nos.
:

Tum

ne Judael

in lilulis
:

Psalmorum
Qiiod

pro octuva.
cele-

Fi aiiende

quorumdam sanclorum
laleal,
si

Momacharenlur in eum, dicenlcs Uunc non esse Messiam promissum in lege; quia non vivil secun-

brantur Ociavie, ne boc myslerium
it-ni

non au-

dum

legem, qui do se ipsoposlea dixil
^'.
>

:

c

Non

veni
li-

o.nnium, ne
lesla

vilesc.\t, el

eliam,

non valemus

solvere legem, sed adimplere

Tum

propler

omnium

ct.lebrare sanclorum, quanio minus

guram

;

carnalis clenim

circumcisio ligural

pne-

otlavas eorum? Rursus dissimilem babet causam

sentem spirilualem,

qune est
;

ex gralia, et fuiu-

ociava pahchalis soiemnilaiis, cui

cum

sit

oclavae

fam, quaeeril
carnaliter

in gloria

ncc dedit nobis exempluin
;

mvsterium, ociava tamen additur propter octo beatiludiiies, qiue in
illa

circumcidendi

qnasi
t

«

circnmcidimini,
scd invilavit nos
id est

solemni octava percipienlur.

Chrisiiis vobis nihil proderit ^%
spiriiualiier ad spiriiualem
viiie

Rursus dissimilem habet causam Ociava Penlecosles, quae ideo celciiratur,

circumcisionem,

ut operum sancii Spiri-

innovationem, ad
diceiis
:

quam nos

invitai Spirilus pef
'°.
»

lus

consummatio declarctur; est demum omnium ociavarnra ratio generalis, quod octava redil ad ca-

Jeremiam,
forle

*

Novate vobis novale

Et

put,

quod de bealiiudinibus asserit Auguslinus. Idem quoque dies primus est et octavus, id est Doniinicus. Ideoque resurrectio

non sine occulla causa ha2C innovationis solemnilas in anno genliiitalis novo Concurrit quia
;

tunc novuni

annum auguiala
si

strena,

etbono omine

Domini dicilur

facta

celehrabinnis,

menle

et

spirilu

renovaii fueri-

in oclava, id esl in die Dominica. Idcirco igitur ob-

mus

''^;

demum

carnalom circumcisionem baptismi

servaiur celebritas

octavarum, ut revcria^nur ad
in

sequenlis inslilulione mulavit. Tura propter honeslatem, quia honcsiius cst aqua lavari,

primum
ul

innocentiae sialum;

cujus innoccnliae

recordalione, in octava die Circumcisio agebalur,

pore muiilari; propler uiiliialem, quia
est
(;, ;

quam corcommunius
,.

mens circumcisa licret ab omni carnali contaDe circumcisione et nominis imposilione sermo succcdat, et mcrito in octavo die circumcisionis, el nominis, quod esi Jesns, imposilionis sogione.

cnm cnim solum
femime
circumcisio

inaies circumciderentur, niaet

rcs el

iiapiizaniur,

quia erricacius esl

quia

duntaxat
cl

ab originali

peccaio
et

mundarel, baplismus

rnundat ab omni,

pandit

kmiiilas tdi^bralur

;

quia, sicut

in

die Naiivitaiis

adilum paradisi. De nominibus vero Christ» scien-

oslenditur, qualiter Chrisiiis vcnil ad nos, ut salvarel nos, scilicet per

dum
el

esi

quod qua?dam ex
qua^ilam

ipsis

de Chrislo relative,
"*,

incarnalionem

;

sic in

ociavis

vel quasi lelalive dicujiiur, ut paslor

sponsus

'*
^'.

oslendilur, qualiter veniemns ad ipsum, ut saive-

medialor

'*,

non

relative

ut

homo

mur

ab ipso,

scilicet

per circumclsionem. De cir-

Item nonnuUa ex ipsis de Chrisio iranslative dicuntur,
aries
''%

curncisionc sciendum esl

quod Dominus eam

praeli-

ut leo

agnus,
'^*",

ovis "% vitultts ", serpens *',
».

cepit Abraha?, in signiim obcdieiUi.T el juslitiai,
dei et dlscrelionis populi ''.Fiebat

vermis

Ilem quaedam,

cum

sint

auiem

in

octavo

insiilulione appcllaliva, sunl ei pra?iogaiiva privilegii

die petrino cultelloin

membro

luxuriae,in

quo pro-

appropriaia, ul Christus quod sic Grsece,

3/'es-

loplastus verecundiam sensit inobedieniiie, signifilicans
pecc.Tii

^ias

Hebraice,

unctus dicitur

Latine. Unxit
suis
'
;

euni

quod

in

octava graiise per fidemChrisii onmis
'*,

Deus oleo

liElitix prae

consoriibus

hoc no-

oleum effusum, ideoque adoiescentulie diper Chrislum ornnis etiam poenae coiTupiio peniius ^ lexerunt cum ^; boc nomen, cum sit Graecum^ abokaiur ''. Unde hoc feslum celebrant subdi;icoGiaeca scribitur abbreviatione sicXPS. Nam X poet in

corruptio deleaiur

oclava

gloriac

men

est

nes, juvenes et

forlc-s,

ad signiOcandum, quod in
aeias,

nunt Graeci pro
Si

c/ii;

P

vero pro r

;

c

auiem pro

s.

ociava lesurgenlium nulla erit debilis
nectus,
lion

non sesed

autem per
si

s

scribitur Laiina (erminatione lini-

scnium, non impolens pucritia,
in

lur, ergo

longo .schcmate scribitur, per aspirapiugatur, Chrisius. Jesus autem csl proillius

omncs occurremus
incorrupiionem
ginalis abolit.o.
'"'

virum perfectum

*"

cuin Iioc

tiontm
nrie

ita

mortalc induet immorlalilaiem et hoc corruptibile
*'.

proprium nomcn

personae impositum
et

ei

Hujus effectus eral peccati
fuii

ori-

ab -Vngclo in die conceptionis

ab hominibus in
*

Cur ergo Christus qui
Mallh. 4.
Isa.
;

agnus

die circumcisionis ei dicilur i^sus

«^

Hebraice,
8.
<">

sc/ftr

Luc. 2,

"* 1

Cor. <5.
Isa.

••Maub.5.
•«

55.
1.
*

'Cant.

Joan. 12. '"Gen. il Rom. 4. "' l.Pclr. "2. «^ Ephes. 5. Joan. 1. 55 •• "Gal.5. "Jcicni. 4. •' tph. s. 4. Joan. 10. •' Luc. 15. " Num. 21 Joan. 3. '» Gen. 22. Luc. 1 et 2.

;

" "

Rom.
Luc.
2.

6.
«°

''

Rom.
T.m,
Psal.

Maiih.
»=•
*

5.

«^

»=Psal.i8.
'«»

2.

Apoc,

5.

2L

Ephes. 4. Mallb. 26. *»Joan. i. " Psal. 44.

929
GrsBce, Salvator Laillm
<
;

MITRALi:.
iindc Angelus ad Joscph
:
:


A

LIB. V,
iiileilige

250
soctindum

celebrarc,

Romaiios;

Arab»'S

ipse enim Sitlvam popuium suum a peccalis eorum ', > qnod nomcnPorphyrius philo&ophusGnmca el Lalina lin-

Vocabis uoiuen ejus Jesuin

cnin» incipiunl posl solslilium ;e.^livale; ab llebra;is

faeiet

aulem inchoatur in Martio. Aimum quoque inlelesl enim annus solaris circuilus solige usualem
:

gua peritus Latine scribebat Jesus, Gra*ce per H,

lis

semel per zodiacum, ex quo per quadriennium

quam
ien

Graici pro

i

longa sonanl.

Unde quidam

pro-

quadrantis ralione unins diei

summa

colligilur, qune

Gisiis.

Latini

vero

pro

e

longa, reclius ergo

quarlum annum generat bisscxiilcm;
naris circuilus lunas duodecies
,

csl

annus luhis Iri-

videUir sic esse pingendum

JHC

per Gni^cam ab-

per zodiacum, qui

hreviallonem
"Vocatur
ei linis*.

quam JHS
et

pcr Latinam aspiralioncfu.

cum

a solari diebus

undccim suppletur, ex
cflicilur
;

eiiam alpha

et

omega,

id

esl

principium

plicalis

annus cmljolismalis

cst ctiam an-

Vocatur

EmmanucP

qiiod csl int.npreest per praRel

nus usualis hodie sccondum

usus

hominum

su-

taium v.obiscum Dens. Nobiscum enim
vita®;via

mens
soli

initium. Est annus emergcns capicns a quo-

sentiam majestatis. Vocatur praeterea via,-ventas
in

vis die

principium

:

est

annus naturalis, cum luna
;

exemplo, vei
in praemio.

in

priiecepto, veritas Ux

supponitur, unde sol eclypsim palitur

cst

an-

promisso, vita
piose reperics

De
:

his

nominibus cochoyus, Sab-

nus magnus,

cum omnia
;

sidera ad

suum

locu.m ct

in iila

scquentia

Abna

ordincm rcvertuntnr
pias

cst

annus apud Grsecos olym-

haiQihyid csl Deus exercituum^,Adou2i\ *\ quod est
Doj/i2rtMs; Ai.hanalhos, id cs» immorlalis; Kyrios, id

ab agonc olynipio dictus, qui de quarto in

esl

Dominus

;

Theos,
;

id est

Deus; Pantocralor,
id est

id

qnartum annuin observabatu)-. Esl apud Uomanos annus lurslralis quinque annorum spatium, quod
insirum appellabatur
;

cst omnipotens
ticCy

Ilomousios,

ejusdem essen-

quia solutis censibus sacri-

nomina

su)it Dci,

Vocaiur praeierea
mirabilis,

non lantum person.ne Christi. Christus secundum Isaiam '* adDeus
est,

Ikabant

et

ur))em lusirabanl, Esl apud eosdem anter

nus indiciionalis, qni
qni s»»ptennis complctis
lebratur.

quinos cmiiinct

annos.

consiliaiMus,
:

forlis,

Paicr

futuri

Est apudllebrucosannus jubiluHis, idesti^emissionis,

S5eculi,princcpspacis

Admirabilis in Incarnatione,

annorum hcbdomadibusce-

quid enifn mirabilius
caro faclum est ^*?
>

quani quod

<

Verbum
rerum
in
«

Est apud Chrisiianos viatores annus b«in

Consiliarius in integra
co))siiii,

)iignitaiis et gratiat,

cognilione, hie est Angelus magni
su)it

quo

sola

quo Chrislus venil et nos boiignilatc rcdemit. Est apud sanctos compro
annus
jctcrnitatis
^*

omnes Ihesauri
*^,
»

sapicntiae el scienliai Dci ab-

iicnsoics

ct gloriae iu
>

quo

<

ex-

•sconditi

cui

omne

cor paiet ct ofnnis voiuntas
:

suliabunt sancli in gioria

sine Hnc.
:

rcrum crealione liic est cnim q Solarem annum pcr quatuoi- tcmpora ver, aeslapuer, qui creavit stellas, imo omnia per ipsum fatcm, autumimm et hieniem,etper duodecim menses cla sunt, et sine ipso faclura est nihil '\ Forlis in diviscrunt philosophi. Mensis cst spatiurn in qua rerum dispositione luna sonel peicunil zodiacum. Gentiles n)ensibus haec est enim sapienlia, quije
loquilur. Deus
iii
:

i

attingit a iine

usque ad linem

forliter
et

*"*,

j

hsec li-

)i©)nina

quicdam cx
nu)neris

brat omnia in pondere,
tai fuiuri
saeculi,

numero

mensu)*a ^^ Pa-

dam

ex

quaedam ex causis, qu<T,imposuerunt. Januarium ergo
diis,

in

meritorura relributione, hic

dixerunt ab idolo, et rc ab idolo; quia ex Jani bifiontis

est

enim paierfamilias, qui ponet laiionem cum
ei,

nomine vocaverunt,

in

cujus prinio die Jani
re Januarius

servis suis, et

qui lidelis exstitit in
in

commissis,
j

solemnia celebrabant, scd
appciialur, co
stiluilur.

verius a
et

inqniet

:

<lnt)'a

gaudium Doniini
^*,

lui. ^^

Prin-

quod anni Janua,
est
;

principium conscili

ceps pacis dicitur, vel quia mediator

fuit Dei, el

Februarius autem ab idolo dicilur,
id

hominum
«

et

angelorum

vel

quia conrert illam

cct a leliruo,

Plulooe; vel a

)^e

a febribus,
civitas fesic uppel-

paeem, quae exsuperat
pacis

omncm sensum *^, cujus non erit finis "*. Yocatur etiam Christus ineffabili nomine Tetragrammaton, id esl quatuor
i

vel a februo, as

qnia in cjus prima die Martium ad honorem Homuli bruabatur.

laverunt, qui

eum
a

Mariis
le

liliuin

crediderunt, et sic

litterarum,

quse sunt Jo,
/, e, u,

He^ vauy He, quaj sunt

D

ab idoio. INam
apcrilis dicitur

diciiur

a

maribus, eo quoJ
Aprilis

apud nos,

dieilur ineffabile,

non
dus
;

est

Ae : esl e)'go nomen Jcu/ig, quod non quia non valet fari, sed quia Deus hoc nomine, jiisi in ai^duis invocansuITicienter
talis
:

lunc ani)nanlia mares desideranl.
florem, et sic vocatur a )e; ab

quasi
in

eo quod gernien lunc aperitur

idolo vero diciiur

vel ejus senlenlia

nequeat expUprincipium,
princi-

ab Aphros, quoe esi Venus, qnasi Aph)ilis. Maius a

cari.

Cujus inlerpreiatio

lod

Maia rnatre Mercurii. Junius a Junone vocatur, sed
verius majus a majoribus, Junius a junioribus ap-

Jbe iste,

vau passionis

vitce,

quasi

iste est

pium

vila^passionis,

Genitivus Groecorum

nioi'e

po-

pelbtur; qnia quod majores dictnbant

in

Maio, hoc

nilur pro abialivo, passionis, pio passione, id est

juvencs exsequcLantur in Juiiio. Julius a Julio Cse-

per passionera.
ipsius

Quomodo autem
))on

vila

)joslra

ab

morle

dcpendeat,

suffici^nus

intucri.

Qiiod diximus gentilitatcm

novum annum, hodie
7.

Augustus ab Octaviano vocatur augusto,nam prius Julius quintilis, et Augustus appellabatur sexlilis. September, October, Novcmbcr, Dccemsare.
fj.

«Maith.
*^

1.

Joan.

1.

«Apoc. 1. » Sap. 8.

Msa.
»«

Uoan.ii.
»^

"

isa.
''

Sap. 11

Matii). 23.

I

Exod. Tim. 2.

6.
*'

» Cap.
Philip. A.

9.
^<>

»»Jonn.
Isa. 7.

I.

'^

CoL

?.

"

P.sai.

UO.

531
b<T, ex nuraeris el imbribus

SICAI\DI

CREM0NENS4S EPISCOPI
A
cessare tenemur.

252
Dicitur ergo dies Domiuica, in

aeris acceperunl vo-

cabulutu.
5Jenses
serunt.

qua
Kalcndas, Nonas
el

Dommus

resurrexit, dicilur
dies, in
:

eadcm prima
feriandum,
;

fe-

quoque in Kalend* a colondo dicunlur, eo
vi-l

Wus
(juod

divi-

ria, id esl

prima

qua

sit

id

esl

men-

a peccatis

vacandum
dicitur

similitor ot de aliis

vel

Sabtlies

siuin pnncipia colobanlur,
csi t^onum
;

polius a Calon, quod
.4'gyplios principia

batuni oiim dies forialus est liabilus, idcoque

el scilo

quod apnd

Dominica
sicut

prima

forin,

id est

piinia a feria,

roensiuiu prjDnunliabanlur. Ideoque decimo Kalen-

prima Sabbati.

Siiiibali

vero

nomen de Hein

das

el sic

de reliquis invonilnr. Non>T dicnnlur a
et

braica voritate Chrisliana reliyio conservavil.

nundinis,

Idus dicilur divisio mensis. Menses
;

El allonde quod sunt dios sideralcs,

quibus

ciiam

iu se

quatuor conlinenl hebdomadas

hebdo-

niada vero dicitur ab liebtlomos Giieca voce, qnje
inlerpretatur laline septimus
;

movenlur cluduntur. Sunt
sidera

;

et

homincs

a navi^alionibus ex-

praeliares,

de qnibus in libro
solenl

rc-

quia sepiem dieruni
viginti
el

gum
dere.

", lempore quo reges ad bolla

proce-

cursu peragiiur. Dies esl

spArmm

qualuor

Sunl inlercalares

,

quos scimus duodecini
in

horarum, cujus dua: sunl paries, dios
est solis praisentia

nox. Dies
Ires
esl

mensibus superesse. Sunt oanicularos,
cauicula terras incendit. Sunt
l>"s sol stare videtur.

quibus

super lerram,
et

cujus

sunl
ab- ^

solsliliales, in qui-

partes

:

mane, meridies

suprema. Nox

Sunl aviuinocliales, Sunt

in

quibus quibus
fesli,

senlia solis super lerram, cujns septem
les
:

sunl par-

dies

noctibus

adiequanlur.

fasli, in

crepuscuhim, dictum quasi creperum, quod
dubiuin. Vesperum dicilur ab ortu
esl.
stell;£,

jura fanlur. Sunt nefasti, eis contrarii. Sunt
id est feslivr,

est

cui

ut

dies

azymorum
;

**'.

Suni

profesli,

hoc nomen

Conlicinium,

lempeslum,

id est

cum omnia silent. !ninopporluuuui, cum aliquid agerc
a Galli canlu di-

q^uasi proeiil a fesiis, ut (eriales

sunt

dies

mali,

unde Aposlolus, redimontes Xempus
inali

quoniam dies

nou

est

oppwlunum. Gallicininm
a stclla, vel a

sunt

"
;

quia in eis plus solito homiiies afQi-

citur.

Matiiiinum
a luce, id

mane. Anlelucaet

giintur; sunt c contrario boni; sunl dies /Egypliaci
in

num

estquod diluculum. Qui vero qua-

quibus crcditur iCgyptus fuisse percussa, vel
fuit

luor esse
coiiticinio

dicunt, crepusculum

vesperum sub
in antcvigilise

quorura observalio ab iEgypiiis

invenla. Est
venit ad sal*^,

comprohendunt,

el

malutinum

lucano iiuelligunt; \\x qualuor parles
niinaiilur,

no-

quoque dies vandum. Est
noslrisunt;
"^"^' ^'
ni
^''^'^

salulis, iu

quo Doininus

dies judicii, vei die»
in

Domini
qnibus

in

quo

quod sumpium

cst a pasioribus, vel cain

veniet ad judicandum ". Dios

vivimus

slrorum excubiis, quas Doininus
norainibus appcllavit, scilicet
cte,
:

Evaiigelio aiiis

quia in eis
judicii

pio libero arbitrio ceilaesl,

sero an

media no- G
a

noa noslra

sed dies

Domierit

aa

galli

cauiu, an niane. Genles diebus a pla-

",

qriia

suo nos rcmunerabit
iceiilise,

arbitiio, qui

nelis uoinina indiderunt,

primuin (liem

sole no-

bonis dies
seriie
'*.

malis aulora calami(nlis et iniviginli

mihanles, qui est prhiceps et gubernalor
siderura, sicut hic dies

omnium primus dierum omnium
;

Dics autem

quatuor horas, hora

vero quaiuJF puncta. Ista quoque sunt mysieriis
plena.

secundum
corio,

a luna, lertiuai a Marie,

quartum

a

Mer-

Tunc enim Janum bifrontem colimus, cum
plangimus,
et a

quintum a Jove, sextum a Venere, septimum
:

praiici iia peccaia

sequeniibus prae-

a Saturno
les, ut

gin^^ulis planeiis lioras

singuias iribuen

caverans
teriora

;

cum

obliii

priorum cum Apostolo ad an'°.

cuicunque prima poslviginli qualuor occur-

nos exiendimus

Annus

est

generali»

rerit, ipse planeia

nomen

illius diei vindicabit. Esi
:

Chrislus, cujus
licet

membra

sunl quatuor tempora, scihi

igitur hic ordo planelorum

Saturnus
et Luna,

,

Jupilor,

quatuor evangelistce. DuoJecim menses

suut

Mars, Sol, Venus, Mercurius
philosoplii

a quibus

Apostoli, seplimanae, quilibei

septcm dona sancli
per (Idem Trini;

dierum nomina conLraxerunl, eo quod a
a

Spirilus habentes
tatis

;

dies, quiiib»it

singulis aliquid esse in horainc voluei unt, ut a Sa-

ad oclo beatitudines pervenientes

horae, qui-

lurno laidiiatem, a Jovc teniperantiam,
fervorcm,
a

Marle

libel

quaiuor virlutibus redolenles

;

vcl pcr

annuni
;

&ole spiritum, a Venere voluptateni, a
luiia

D

lotiim hnjus vil^e prajsnnlis tcnipus accipimus

pcr

Mercuiio eloquenliani, a
bi^seus dicilur
lia

corpus.

Apud

ilelei'-

quatuor

leiiipora,

quatuor slaius Ecciesii« mililan-

prima Sabboli, secunda Sabbali,

tis, scilicei

slaluin pacis, tyrannicie porseculionis,

Sabbati, qiiaria Sabbati, quinla Sabbati, sexla

haireticiae pravitatis,

simulata! lamiliarilatis. Mi sunt

Sabbati, Sabbaium. Et est sensus, prima Sabbati,

qualuoroqui,

scilicel albus, rufus,

niger et palli'*.

hoc

ost prinia

a

Sabbalo,

el

sic de

cateiis.

Nos

dus, de quibus Joannes loquilur in Apocalypsi
Quilibei slalus Ircs continet dimensionos in

>ero dies ferias appellamiis, vel ab co, quod fepiaii
dicalur, qiiasi fari; in creatione

eleclis

mundi per singu>

seplem lampadibus coruscantes ",
pium, meiliuin
ciem,
el

scilicet

princiet

losdies

ait

Dominus

:

<

Fial lux *%

vel quia

Te-

lincm

;

conlinct et diem
et

noin

riari est vocare, et ctt

a genlilibu;» dcrivatum, qui
;

id est prospcrilalem

advcrsitatem;
ct

dics

feslos feiias

appellubant

fios

aulem omnes

ulraque fuerunt duodecim prophels^
apostoli, ct eliani
legis
:

duodecim
et

dics ferias nppellamus, vei quia singulis

missarum

omnes doctores

veteris
'^
;

nov»
II-

solerania cclebramus;

vel quia quoiidie a peccalis

qui dicuntur viginti quatuor
6.
*'

vel quia

"
«>

Gcn. i. «MI Reg. Soph. i. " Ph lipp.

U.
3.

'^

Malih. 26.
C.
»*

" Apoc.

" H Coi. Ephes. 5. Apoc. 4. " Apoc. 5.
»»

UPelr.

2.

"

1

Thess. 2.

235

MITRALE.
sanctiie


A

LIB. Y.

i:,.i

dem
liti

Trinilatis

annunliant per q«atuor

cli-

saluiis peneral, ct

nox secuni omnia rapicbat, ouidivijuTu

mata mundi,
Evangelii

vel quia sex
,

opera excrcent quadripar-

nipotcns sermo ad liberandum mittltur, ut
gratiae

et

hos omnes fulciunt quatcrnaruTi
miiitia vitae

munus amplius commendelur. Moyses DA

puncla virtutum; vel annus est
super tcrram
^*.

hominis
ictates,

fanuilus mulla verba pro(uI:t, multos scrniones im-

Quatuor tempora quatuor
;

potentes emisit, qui quod promiserunt cfTicerc non

adolcscentia, juventus, senectus et senium

vel qua-

valucrunt; sed unus,
quia
«

et

unicus esl Scrmo Palris
'*°,

:

tuor virtutes,

in

quibus sanciae Tiinitati servire,

semel locutus esl Deus
;

>

et ipse est oin-

Iribus virtutibus redolere,

septem donis abundare
per quater-

nipotens

quia non solum

<

dixit et facta sunt
'''.

",•

deberaus in prosperis

et

in adversis, ut

sed

<

qua^cunque

voiuil, fecit
?

>

IlicSermo venit.

narium virtutumperveniamusad senarium operum, ct per ternarium virtutum ad octonarium beatitudinum.

Sed unde venil? Et quo

A

regalibus sedibus, a

consensu Patris, ab aequalilate majestatis ad car-

nem, ad crucem, ad mortem,

a

lumine

coeli

ad

te-

CAPLT

VIII.

nebras
quia
et

inferni. Sic veniens

silenlium

interrupit;

D0M1NIC\ CIRCA OCTAVAM.

locutus est pacem, dedit graliam, proposuit

Dum medium

silenlium tenerent omnia,
iter

nox

hi

misericordiam, promisit veniam. Cocperunl igitur

suocursu medium

haberet, omnipolem Sermo tuus
'''.

^

segri

accelerare

ad medicum,

et

Udei

purilate et

a regalibus sedibus venit

.Tria sunt silentia,

pri-

veritatis confessione
flagitare.

magnis clamoribus remediuni
loquisur,

mum

antc legem,

secundum sub
fuit

lege, tertiura erit

Adhuc isteSermo

dum promissa
cum
plena

in gloria,

Primum

ignorantia languoris, secun-

in suis quotidic

operatur, adhuc

segrotus Aagitat,
;

dum desperalio tis. Homo enim
et

curationis, tertium adeptio sanita-

ut per gratiam sanitatem recipiat
sanitas venerit,
illud
:

sed

ante

legem

morbum suum non
lex

non
die

erit

ampliusquod petatur, juxta

agnoscebat, et idco silens

remedium non quaerebat;
subin-

«

In
et

illa

non rogabitis Patrem quid-

hoc

esl

primum

silentium. Ut aulem

quam*^,»
tium.

tunc erit tertiumcousumm.ationis silea-

travit 3% languidus
legis sanari

morbum agnovit, et per opera quaesivit " sed agnoscens neminem
;

Ofiicium vox est primitivae Ecclesiae, in quo Do-

per legem posse jusiificari

^*,

diuturnis claraoribus
siluit,

mini

recolit nativitatem, cujus
:

fructum prcedicat in
:

/atigatus, de salute desperansiterum

Et non

epistola

Quanio

tempore

^*

quia

de Bervitule

solum

siluit

homo, sed etiam omnia,

scilicet

homi-

transivimus ad filiorum adoptionem, et ipsum com-

nes, angeli et elementa, quaj prius Christo nascituro
vel per voces, vel per indicia praebuerant testimo-

mendat, secundum

sapientiam, ut in evangelio

:

C EratJoseph
cum
vit
illo,

^*»,

in

quo

dicitur

:

Puer crescebaly
et

et

nia.Hoc

est

secundura silentium, quod

cum

tene-

confortabalur plenus sapientiay

gratia

Dei erat

rent omnia, nox in suo cursu

medium iter habebat.
itinera
:

Secundum potentiam,
"^^,

ut in

allcluia,

Do-

Triplex nox intelligitur

:

diabolus, fluxus vitje prae-

minus regnavit

et

offerenda, Deus enim firma-

sentis et peccatum. Tria

quoque sunt

pri-

mum

ad coelum, secundum ad infcrnum,

tertium

secundum pulchriludinem, ut in graduali, ; Speciosus forma **; in communione vero, ToUe

"

praesentis vitae stadium. Vel

medium

itei*

est

genus

humanum,

vel spiritus
et

humanus, medius

inter spi-

ritum qui moritur

carne tegitur, et spiritum qui

puerum *^, lempus fugae notatur, quo descendit Dominus in iEgyptum, et mystice respicit ad gentilitatis adoptionem, quia Dominus de Judaea transivit
ad gentes, ut eas adoptaret haeredes. Et aitende quod, si Nativitas Domini, vel solemnitas Sancti
Siephani, vcl Sancli Joannis, vel Innocentum fuerit in die Dominico, cantabitur hoc ofiicium post

nec raoritur, nec carne tegitur. Diabolus universum

genus humanura possidebat,

et

suo cursu ad bara-

Ihrura perditionis trahebat. Pr^sens

quoque

vita

nox

est,

cujus

primum
;

est iier

de non esse ad esse

per generationem
corruptionera,

uUimura de esse ad non esse per
alicujus

modi esse ad allerius modi esse per alterationem. Prsesentis enim cursus vitae est quem nascendo iotramus, vivendo percurrimus, moriendo eximus in hoc cursu nox
:

medium de

octavam Domini; sin autem, tur. Unde si Dominica fuerit

inlra
in

octavam canta-

sanctorum octavis,

^

cantabitur hoc officium de Dominica, e: fiet duntaxat comraemoratio de octava. Proinde quidam

aiunt quod, sicut officiura Natalis diei cst

isia

mediura

iter habuit,

cum mors

universos quos
inferos traxit;

gentium, quae viderunt salutare Dei, sic
officiura est

gaudium hodiernum

reperit in stadio vitai pnesentis, ad

revocandorum

in fine saeculi

praeconium

nox quoque

peccaii,

dum

ab originali peccato inci-

piens per actualia discurrebat,
scriptae legis praevaricatione

dum
,

naturalis

et

Judaeorum. Non enim gloriari debet oleasler adversus ramos bonae olivae ^° , nec minor frater indignari contra

succedenle, peccatum

majorem ", sed roget

inter conv-via

ad sumraum venerai incrementum
habuit,

medium

iter

patrem, utexeat,
troducat
;

et delinitura blandis monitis in-

mors ab Adam usque ad Moysen regnavil ^', > et etiara usque ad adventum Domini perseveravit. Cum igitur omnis spes recuperandae
<

dum

quia qui

modo

positus est in

^

ruinam

,

ponetur

in resurrectionem in Israel, sicut-in

Evan

-

gelio dicitur ".

Tunc adimplebitur quod Apostolu
5.

s

*Uob
*» *»

7.

35

sap

-18,

3M\om.
'^'^

5-

"Joan.5.

38GaL5,
2.
^^

o.

^Mlom.
''

Psai. 113. Uom. 11.

" "

Joan. 16. Luc. 15.

Gal. 4.

"

Luc.

Psal. 92.

ibid.

''^Y)f^'^^\uuu^l' *" Matih. 2. Psal. U.

"^

Lue. 2.

Patrol. CCXill.

; ,

»

t33
in

SlCARDl CKEMONENSIS EPISCOP!
dicit
:

83(j

Epistola

Quod

misit Deus Filiuvi suutn,

\

alii

quod

in

primordialem rcsolula rsl

makTam

matum ex muliere^ factum sub lcge^ ut eos qui sub Uge erant redimeret ". Tunc parvulus qnj fuil
sub etementis
el re^iii
'^,

<}uoad hoc miraculum dicilur hasc solemniias Epiphania, ab sTrt, quod cst supra, et ^'«Cf,-, quod est
apfjariiio. Iloilie

iJ

est

sensu

liiierali,

hiBrrs c.il,

Christus
>

soiium obliiieMl; sed uunc esl Doniinus iii ", scilcel rpud gcnles, qn^ quor.dam sub yEpyflo IMuraone, scilicel diabol.», millial aiil, sed lunc per
fidein
licet

norum
pleret

iriginla *\

in

< oum esstt incipiens anJordane baplizalus est a

Joanne Iribusde causis, ut oranem justiliam adim*'^,

ut Joannis opera

comprobaret, ut aquij

revr^rlelur ab /E^yplo

iii

lerrain Isratl,

sci-

vim regeneraiivam

Iribueret. Ideoin tricesimo

anno

ad Juda'0s,

cum

reliquioj
in'

salvabur.lur '*; de
:

volnit bapllzaii, et poslca jtr.edicare, quia pradicalor prius forlis debet esse el miindus in se, et posl
li;ec aliis

qua reversione agilur

Evangelio
vigiiia

Defumto He,

rode *\ quod legilur in

Epipiianiae

qu;e

pr«dicare.

IIiEC

eiiam aetas convenit oraiin

lolum pnrler evangelium a missa de aurora mutnalur oflicium
:

dicalori.In Jordane
latis, a

baplizalur

signum humli-

Lux

fuigcbif,

eo quod

in

Epiphania,

Joannc

in

signum

graliaj Dei. Jordanis
;

enim
quia

gloriosa apparilione Domini comprehensoria, qua,
sicut e>l,

f/t"sre?/sw5,

Joannes Dei graiia inteiprttalur

Dominus apparebit
Deusfulgebit in
;

•*,

sancti fulgebunt in
die quaerilur,

his qui in bapt-smo humiiiantur gralia

Dei conferiii

Dco

'•, et

eis,

si sit

in

ea jejuiiandura

et

De hac quidem

g

lur.

In

hoc baptismo Triniias apparuil, Pater

videtnr, quia

voce, Fiiius in carne, Spiritus sanclns in columbja
specie; ideoque

sibi ofTicium a,^proprialur, et ali«jiuia in oilicio, nisi

secundum

lioc

miraculum hicc so-

io

Dominica, subticetur.

lemnilas
IX.

vocaiur

Theophania, a 6e6», quod est

C.iPLT
IN

Deus. Hodie, revoluto anno, Dominus
jn

aquam

vertil

EPirnAMA DOMLNI.
floiiie

Tribus miraculis ornalura diem colimus.
slella

esiei

magos duxit ad pisesepium. Cum enira nalus Dominus in Beihlchem Judai in dicbus Ilerodis
magi ab Griente venerunt Jerosolymam
est
:

regiSf ecce

dicentes

Ubi

qui natns est rex Judosorum? Viin

vinum ad nuptias architriclini *', secundum qiiod rniraculum hsc solemnilas Bethphania vocalur, a belh^ quod esl domus. Ait Beda super commenio Luc« Dominum eodem Oie, revoluto anno, quarlum fecisse miracuiura, scilicei, de refeclione panum secundum quod tiiciliir haec solemnitas
;

dimus euim <fellum ejus
rore

Onsnte,

et

venimus adoinvenit,
Ciiriiio

Phagiphonia, a ^uytrjf quod est

comedere. Sed de

eum ". Zoroasles rex magicam ariem
exstiiit,

hoc qnasi non auLhentico non solemnizat Ecclesia. De tri!ms vero primis miraculis quajrilur,quoil miraculum cui miiacnlo prseferatur? Aiunt Grajct

de cujus semine Balaam
prophelavit dicens
:

qui

(te

(

Orietur stfiia ex Jacob, et
**.
i

consurget Jiomo de Israei
hi
tres

Ex hujus progeKJe

baplisma

cjF.lcris

praeferendum, piopter quod ba

magi fueruni, qui adorare Dominum cum muneribus, auro, thure et myrjha venerunt. Magi
dicti

piismi sacramenium nuraerosiuset suiemnius hoJie
coacelebrant, quibus in canonibus
dicit Ecclesia.

Romana

contra-

sunt malheniatiri, scilicet in

stellis periii.

Ih

Tum

quia alterius ei alterius raiio-

tres fuere primiiire genlium, a quibus
luil adorari, ut a iribus pariibus

Dominus vo-

nisfuitejus, elnosierbaplismus,

tum cquia quicunmorte
:

mundi, Asia, Africa

que bapiizati sumus

in Christo, in

ipsius,

ei

Europa,

et

ex tiibus
:

filiis

Noe, gentes innueret

converiendas

qui Iria niunera obtulerunl,
ihiire

dum

in

auro regem,

in

Deum,

in

myrrha credidere
et

non in baptismo, < baptizali sumus Consepulii enim sumus cum illo perbaplismum in morie ^^; » unde poslquam surrexii a mortuis baptizaudi
potcstatem, et
(

niortalem. Yel pcr iria raunera physicam, ethicam,

formam

dedit

aposlolis, dicens

:

logicam,\el hisloriam, tropologiam

aliegoriaai,
inlelligi-

Euntes, doccte omncs gentes,baplizantcs eos iu

el
taii

sapienliam

fidei,

oralionem

et

bonam

miis oporatione.m. Vcnere au»em,

sieila rlucc, a

na-

nomine Patris et Filii et Spiritus sancii "; > de quo cum eos ante passionem instruere potuisset,
noluit,
rx

duodecimodie, ut signifKarelur gentcs ad lidem Christi, < scrmone cooperante " > per duodecim
,

dans

intelligi

graliam regenerationis ex sua

resuneclione coepisse, et

apostolos alirahendas. Sed
stellam viderunt,

si

primitus in die
cito

iiaiali

rum

ex suo latere

Yim regenerativam aquaprofluxisse; emineniaque poiius

quomodo tam

de tani remotis

partibusvenire poluerunt?Responden!quidam quod
ante naiiYitatem

eam
:

viderunt;

alii,

quod

super

maqis utique genlilibus cst adoralus, quod cordibus genlium magnam spiritualium pVL«assumens enim illos stat materiam gaudiorum
illud,

quod

a

:

dromedarios vcnerunt

dromedarius
;

est

animal mi^

(

pa\ noslra

fecit

utraque unurn ".
,

>

Quid

coelesti

nus camelo, sed vcl(»cius eo currit enim una die quantum equus tribus diebus. Ideo dicitur a §&o/iof qaod esi cursus, etapsr/i, quod est virius. De steiia

miraculo plenius
pturac,

quam quod magos non

Scri-

non hominis, non angeli magisteriura, sed
?

per sleilam docuit solius Spiritus sancti oraculum

quo devenerit post complelum oilicium. Respondent quidam quod in puteum cecidit, et adquatriiur
J^uc quibusdara. sed

Quid
ihure

coelesti

magisterio dignius? Quid auro regcm,
el

Dominum,

noii

nisi

virginibus, apparet

his tribus

mortalem? Ex miraculis, praeserlim ex primo hiijus diei

myrrha

conliteri

"
"'

Gal. A.
'1.

"
*^

!bid.

"Matlb.

Maith.

Nuin.

U.

"

2. »Msa. 40, et Rora. 9. *- Luj. 5. Marc. i6.

"
'^

Matth. 2.
.Matlh.
3.

"

I

«'

Joan. 3. Joan. 2.

"Matth.
«•

13.
t».

Roc;.

"

Ephcfc. 2.

:

S-S?

MITRALE.


A

LIB. V.
Chrisli
in

•38
nocte, id esl
;

cOiTipaginalur officium.noclurnum videlicel eldiur-

generatio

obscura,
carnalis,

nec
al-

num. Noclurnum in siii principio discrepat ab Venile, exsultemus non enini cantalur u.^ltalo Domino '^, lum quia reges ad Dominum adorandum veniunt '*, non etiain invilali, unde slatiin post Domine^ labia mca aperies''^ quisi ex improviso dicelur Afferte Lomino '* (secundum nostram consuelndinera, caniatur anlipiiona sunimam conli:

priorum sensibus
tos, et

intellecla

una

cst

:

tera spirilualis; in carnali

descendimus computanrpirituali
fiiius,

ponitur genuit ut carnaiis, et temporalis
,

:

exprimitur successio
ponitur qui
fuil, et

in

ascendimus, et
ut spiritualis

subditur

:

generationis denotetur adoplio. Qnare aulem

Mat-

thaeus descendat, et Liiras ascendat, superius proe-

nens

sequenlls

ofiicii,

scilicet

tribus iniraculis).

tractavimns

;

ve' ideo

ascendendo computat Lucas,
ut ab inlimis per-

Tum

eiiam Yenilemrx canlanius, nec invilatorium,

quia proprium est sacerdoluni
diicant plebem ad

ne Herodiare ^idcamur; ipse namque invitavit principes sacerdoium, el sc.ibas populi, et sciscitaba-

supreraa.

Evangelio lecto,

Te

Deum laudamusj
pertinet ad

de Christi generalione gaudonles,
lotun\

turab

eis nbi Chrislus nascerelur;

magis enira

dixil

altisone resonamus. Ofrjciiim vcro diurnura
id qiiod

Cnm

inveneritiSy vennnliate milii,
'',

ut et ego veniens

adorem eiim

quod
;

dicebat,

non

ut Chrislum

diximus esse praccipuum, et principaie miraculum, scilicct ad prirailias gentium

adoraret, sed perderet

simili de csusa, triduo a;ife

"

et

ad raunera raagorura.

Pascha pacis osculum nemini damus, ne proditori
Judae similes vldeamur.

Tum

forte,
:

quoniam

ad

Sancia crgo Eccle.>ia dc genlibus elccta pro suo vocalionis iniiio gaudens, Deo generosum laudis
off^ert

scxtam

reservatur

aniiphona

propter

gentes,

pro sua salute pra,coniuni, dicens

:

Ecce adcon-

quae sexta

mundi
in

a?tale

ad

lideni Chrisli venere, vel

venity

quod sumltur de

Isaia'^, sed

non

sic ibi

ad significandum quod Chrisfus ad quera psalmus
in\itat, venit

tinue rcperitur; licuit enim canloribus

ad instar
raellis

pbnitudine temporum
significat.

''^;

scnarius
est

apicularum, quai ex diversis floribus

unam

enim pcrfeclionem
in antiphonis

Notandum

quod

dulcedinem coniponunt, ex

\".\vi\s

locis

Scripiurae

priorum nocturnorum non ponitur

AUehiia; quia slatui veteri depularitur.
Prinius nociurnus tangit tempus legis naluraiis,
in

cantum Deo hilaritalis componere, stura bonorum. Ecce, m propalulo
venit, scilicel

gralior est
est,

miquod Doad no«

rainus natura, dominalor effectu advenit,

quo Abraham arietcm

olTerebat

*",

in

qu©

se

ad

carncm a^sumpsit;

vel ut

ailudamus

psailendum, adorandum

Dominum

invitabant; sc-

praesenti diei, ad nos venit, scilicet q-ii in carnc lateb?.t,
(^

eundus vero langit tempus
pvopheiae genles venturas ad

legis Mosaica?, in

quo

per raulta signa Deus esse apparuii, ut per

adorandum Dominura
quaprohujus-

stell.im

pruividebant; lcrtius vero ad novuujpertinet Testa-

luni in

munera, per vocera paJernam et Spiricolumba ca-tera sint raanifesta. Et aiiende
ei

raentum, quod habet initium a bapiismo
pter habet antiphonam in
luSy

:

quod
liare

raoris est in

hac die Pascha Doraini praenunNovit
charilas
veslra^

capite

:

Fiuminis impe-

bis

verbis

:

fratres

cum psalmo

:

Deus nosier

'^, et

cum

charissimi, quod, awnicnte Chrisli misericordidy tali
die

raodi

ordo psalmorum prieposterus,

et inusitaius,

Pascha Domini celebrure debetis

:

ideo prainun-

<\m raerito tcnet seplimum locum; quia pertinetad
septiforraem gratiae
4:oilaium; sequentes

tiatur,
caetera'

quia non sicutcaeteriTe festivitatescelebralur;

spiritum

per

vim

baptisrni

namque

slabiliter

annualim observantur,
vsol

quoque antiphonae cumpsalmis

solera et stellas comitanlur,

gerit

lypum

Christi

suis

novum

indicani Testamentum, ot hi tres psabni
<

qui est soi
illud

justiiiae"^^, stellae
:

sanclos siguificant juxta
a
stella in

quidem nionstrant

ommolionem genlium conira
idolo-

Apostoli
»

<

Stella

differt

clari-

praidicalionem afostolorum, subversioncm

late®*,

sicut ergo sol

et sidera

secundum visum

rum

et

conversionem fidelium. Haec aulem diximus
:

nostrum sunt imniuiabilia,

sic Christi nativitas et

secundum quorumdam consuetudineni nos cnim sanctorum natalitia imrautabiliter celebrantur. Paschalis vero solemnitas ex inandato Domini Iiinam fuminis impetus, cum suopsalmo ponimus in priino r.octurno, et Venite in teriio, servanles psalmorum ^ sequitur, ui inferius declarabitur luna vero seordinem rectum, naturalem et consuetum quod et cundum visum hominum crescere ct decrcscere congruit, quia gentes in lempore graliae venere ad saipe videtur. Rursus nec eadem esl por singulos fidem.Etvide quod ascensus in antiphonis consiannos in eodcm dic; naraquo est bodic xiv, revoderetur continet enim prima pcriocha sacerdotes; luto enno additis xi, crit hodie xxv, ct lertlo anno
; : ;

secunda, reges; in^terlia, usque ad angelos perve-

addii^

XI,

et

abjeciis xx\, erit

hodie vi. Rursus

nUur; in
tertio

lertio

nocturno frequentat Alleluia

:

quia

Paschalis soleranitas non nisi in die Dorainico celebrat!ir,

tempore redempta

laetatur Ecclesia, post ler-

sed qui dies Dominicus cst, in futuro se-

lium noctuvnum scquitur evangelium de bapiismc et generatione Christi '"^. Et vide qnia duo evangeiij de generatione

cunda

feria norainabitur, et ideo illa soleranitas

va-

riatur, cujus rautatio

mutationem

inducit LXXmam,

Christi

leguntur

in

nocte;

LXmam

unum
«'

i"n

nativitaie, alterum bodie,

quia utraque

Ascensicnis et Pcntecostes, cacteros namque numero dies nec plures, nec pauciores, oporMatlb.
'*

"

" Matth. 2. " Psal. 50. Psai. 94. " Luc. 5. ^* Cap. 5. '* Mai. 4. Psal. 45.

Psal.
»»
1

28.

*2.

Gal.

4.

"

Gcn, 22,

Cor. 15.

,

;

9S8
let,

SlCAROl CREMONE^SIS EPISCOPl
sicul inferius docebimus,
iiiier

240

esse inler

LXXmam A
solcm-

vt enira a die Naialis usque ad Epiphaniam apparuit ex officiis

et

Pascha,

Pascha

et

Ascensionem, inler Paiila

bumanitas Salvatoris ",
quce

sic in iribus

scha ei Peiilecosten. Ideoque necessario
nilas prynunlialur, ui

Dominicalibus
elucei ejusdem.

sequuntur
in

officiis

divinilas
legitur

sciamus per quod lemporis
iliani hi-

Nam
:

prima Dominica
esset

spaiium posl festivilalcm Epiphanice nos
sioriaui

evangelium

;

Cuni faclus

Jesus annorum elue-

Domine

,

ne

in

ira

tua

•',

canlare,

ct

decim^ in quo dicens

Nesci^batis quia in his, qua;

quando

LXXmam

oporteal inchoare. In Dominico
occurril,

Patris mei s««f, oportet
rat se esse

me

esse^'^? manifesle decla-

die, qui infra

Octavam

secundum nostram

Deum,

illum scilicet cui millia millium
:

consueiudinem, lecliones sunl de Dominica ad Benedicius, anliphona Fili ; ad Magnificat, anliphona

serviunl angelorum"'. Ideoque cantalur
thronOy ubi dicitur

In exceUo

quod oum adorant angelorum
ad idem in al-

Puer;

introitus

In

excelso
,

,

epistola

Obsecro

muititudo, in graduali coUaudanl;
leluia
bilate

oratio Vota. Posiquam €vangeWum Cum esset lit commemoratio de Epiphania, c<eierai horae de Fpiphania dicaniur. Sed horum ralio et excu. -.i

et offerlorio terram invitant dicenles : '/«Deo, omnis terra ^^ Sed quia laus Salvatoris in

,

non bene sedet

labiis

peccaloris
io

^'

;

ideo viue

inferius exponeiur. lu Oclava Epiphaniae de bapti

sanciimoaiam Apostolus

Epislola praihorlatur
In se-

smo,

scilicet

de secundo Epiphanise miraculo juYeterem hominem^
et cae-

"

e^ obsecrat.

Comraunio consouat evangelio.

bilatur, ut in anliphona
teris quae

sequuntur, quae translalae sunt de Graeco

cunda vero Dominica legitur evangelium iu quo dicilur quod Dominus invitalus ad nuptias, aquam
vertil in
tatis

Laiinum. Ideoque gravius in diclamine continelur idioma, quae sunt de vii tono, quia perlinent ad
in

vinum
et

^^;

quod

fuit

magnum

suae divini-

indicium.

Solus enim Deus poiest naturan»
in gloriam repa-

baptismura,

ubi

septiformis gralia sancti Spiritus
viii

mutare
rare.
psallai

nostrum corrupiibile

operalur, et sunt

pro verae Oclavae, ad

quam

Propter quod

eum omnis
et
invitet,

terra

adoret,

el

Bapiisia ducil, baptismi raysterio et
riio.

baplismi mequia vicem

*%

et

jubilet,

confilcatur et laudet, ei

Officium

ad Octavam

differiur,

angelosadlaudandum
graduali, alleluia et

utapparet in
;

introiii^,

lenet circumcisionis, quae iu viii die celebrabatur,

offerenda

communio consoquo dicens
:

€t caniatur hac die in>iiatorium

;

quia praedicaniiinvliaii.

Bat evangelio. In

tertia

Dominica legitur evange*°,

bus aposiolis, ad baplismum sunt homines

lium

:

Cum
f

descendissel

in

Volo,

Tertium miraculum,

scilicet

conversio aquae in vi-

mundare
laiis

beniguitaiem et potestatem suae divini-

Unde leprosus mundatus , quasi non anle viii li- c choraula, tam angelosquamhomines ad Deum adoquitur. Unde fit judicium quod randum invitat, dicens in introitu : Adorate Domicuit, sed ex nunc duntaxat iiceat sacramentum colere nuptiarum. num ®', el in graduali Time6unt",et causam redCAPUT X. Dextera Dodit in alleluia et offerenda, dicens
ostendil.
:

num, ad Dominicam

reservalur quae Octavam se-

:

DB OFFICIIS POST DOMIMCiM PRIMAM EPIPHANIJ:. Domine, ne in ira tua arguas me, neque in furore
iuo corripias me^*. Hanc historiara, lara in anli-

mini^^;

communio consonat
in

evangelio.

Ecce quara evidenter
annis

Dominicalibus tribus ofquia tribus
diviniiatera

Cciis divinitas apparet, quae tres sunt,

phonis

qaam

iu

responsoriis Dominicalibus et fe,

Dominus

praedicavit,

et

suam

rialibus,

de psaimis conslat assumptam
Epipbaniae usque ad

qua

uli-

miraculis declaravit. Haec tria officia Christi nobis

mur
quia

ab Octava
in

LXXmam;

insinuant beneficia praestiia

nobis ad iaetiHcanda
offertoriis
:

praecedentibus solemnilaiibus ad saecularc
et

corda nostra; unde cantamus in
bilate^'*
:

Ju-

gaudiura lapsi suraus, conviviis
indulsiraus;

canlibus lascivis

jubilandum enim

est,

quod nos educit de
",
id est

idcirco psalmis ad poenitentiam inviin

clauslris

inferni, et liberat de inferno inferiori

taniibus uiimur

vel quia in primo istorum trium annorum, quodamraodo ad poenitenliam statim post baptismum, post tentationem accessere D insiruunt, recitamus. Unde sequenti die post Octaangeli et ministravere ei ^*. Ideo staiim post Epivam, epistolas et ferialia poniraus; vcl quia, 'slcut phaniam in Dominica <lie quae ante Octavam occur-

responsoriis et antiphonis, et

Epistolas Pauli, quae

post legem propheiia, sic post evangelium

Scri-

ritp

cantaiur in
:

introitu

:

Jn

excelso;

et legitur

ptura sequitnr apostolica.

Quam
ideo.

poeniientiam quia

evangelium
et

Cum

factus esset Jesus
illud

pro spe

laetiliae

subimus,
;

et alleluia

cantamus

jubilamus psalmos quod in ultimo ad vesperam
quia digne poenitenies de

bene congruit, ui

post xii

annornm xii •' diem Nativitatis,

multiplicamus

officio;

proxima Dominica legeretur quod post, duodecirao anno consiat essc peractum et, si necesse fuerit,
in sequenii

hac viu ad requiem transeunt, et immensam angelorum laetitiam percipiunt sempilernam. Sed de
his
latius

etiam Dominica repeleretur. Nostra
ut
si

ta-

men

obtinet consuetudo

terminus

LXXmae
in

inferius

dicemus.

Officia
;

vero diurna

prolongatur, in Dominica infra Octavam tantum de

«liam habeni consideralionem
^pparitionem,
•' »»

pertinet

enim ad
:

Epiphania dicalur. Si autem Epiphania fuerit

id est deitatis

manirestatibnem
83 >»

sic-

Dominiea post Octavam, Dominicale officium dese«'Dan.
101.
7.

Psal. 6. Psal. 65.

"Psai.

'^

q^ 57^
8.

j^^

3
93.

si

Lu^. 2.
''

"Psal. 99.
psai^ ,17^
»=•

^» Matth. 4.

Maiih. Luc. 2.

Psal.

Psal.

93

Eccle. Psal. G5.

«^

15.

««Joan.2.
Psal.
85'.

"

u\
ratur'; et quia in

MITRALE.
secundo anno miraculis manife-

LIB. V.

n^
et

A

feclis

numeris, senario duplicato

XXVIlIo. DupUmajoris perfecti,

stius coruscavit, ideo in secunda

Dominica legitur

citas senarii duplicem significat perfectam humani-

qua gratiarum dona scribuntur ^*, et evangelium de inilio signorum Domiiii recitalur"^; quod eliam ea congruit ralione, quoiiiam hoc miraepistola in

talem corporis

et

animae, unilas

divinilatis unitatem;

ideo sicut in xii diebus jubisic in

lalur de

apparitione humanilalis,

XXYIIIo
in

culum secundo baptismalis anno legitur esse peractum, quod quia litterae in spiritum, terne in
coelum
,

de apparitione divinitatis.

Hanc

<