28

5. OSNOVNI ZAKONI GIBANJA (1.74 - 1.101.) 1.74. Na tijelo mase 5 kg djeluje sila 500 N. Koliku akceleraciju uzrokuje ta sila? m = 5 [kg] F = 500 [N] a=?
F m 500 a= 5 m  a = 100  2  s  a=

1.75. Kolika sila daje tijelu mase 1 t akceleraciju 5 m/s2? m = 1000 [kg] a = 5 [m/s2]
F =m ×a F =1 0 ×5 00 F =5 0 00

[N]

1.76. Kolika je masa tijela koje zbog sile 15000 N dobiva akceleraciju 10 m/s2? F = 15000 [N] a = 10 [m/s2] m=?
F a 15000 m= 10 m =1500 [ kg ] m=

1.77. Kolika je težina tijela mase 5 kg? m = 5 [kg] G=? G=m×g G = 5 × 9,81 G = 49,05 [N] 1.78. Kolika je težina tijela mase 600 g? m = 600 [g] = 0,6 [kg] G=? G=m×g G = 0,6 ×9,81 G = 5,886 [N] 1.79. Kupac kupuje u Stockholmu i Rimu po 1 kg brašna. Hoće li u oba grada dobiti jednaku količinu

29

brašna: a) ako brašno važu u oba grada vagom s polugom, b) ako važu vagom na pero koja je baždarena u Münchenu? a) Dobit će jednaku količinu brašna. b) U Rimu će dobiti više, a u Stockholmu manje nego u Münchenu (Rim je južnije, pa je tamo g manje!)

1.80. Kolika je gustoća tijela mase 300 g i obujma 0,5 dm3? Izrazite rezultat jedinicama g/cm3 i kg/m3. m = 300 [g] = 0,3 [kg] V = 0,5 [dm3] = 500 [cm3] =0,0005 [m3] ρ =?
m V 300 [ g ] ρ= 500 cm 3 ρ= ρ= m V

[

]

ili

ρ=

0,3[ kg ] 0,0005 m 3

[ ]

 g  ρ = 0,6 3   cm 

 kg  ρ = 600  3  m 

1.81. Koliki obujam ima komad pluta mase 1 kg? m = 1 [kg] ρ = 250 [kg/m3] V=?
m ρ 1 V= 250 V = 0,004 m 3 V=

[ ]

1.82. Koliko je težak 1 dm3 leda pri 00 C? V = 1 [dm3] = 0,001 [m3] t = 00 C ρ = 1000 [kg/m3] G=?
m =ρ×V m =1000 ×0,001 m =1[kg ] G =m ×g G =1 ×9,8 1 G =9,8 [ N ] 1

1.83. Koliko je teška kapljica žive obujma 0,25 cm3? V = 0,25 [cm3] =0,00000025 [m3]

30

ρ = 13600 [kg/m3] G=?

m = ρ× V m =13600 × 0,00000025 m = 0,0034 [kg ]

G = m ×g G = 0,0034 ×9,81 G = 0,033 [ N ]

1.84. Koliko je puta manji obujam što ga zauzima živa od obujma što ga zauzima jednaka masa petroleja? mŽ =mP ρ Ž = 13600 [kg/m3] ρ P = 800 [kg/m3] VP =? VZ
mP VP ρ = P VZ m Z ρZ VP m P × ρ Z = VZ m Z × ρ P VP ρ Z = VZ ρ P VZ 13600 = VP 800 VZ = 17 VP

1.85. Koja će sila kolicima mase 2 kg dati akceleraciju 1 m/s2 ako su ona opterećena teretom težine 20 N? Trenje zanemarimo. m = 2 [kg] Gt = 20 [N] ≈ 2[ kg ] a = 1 [m/s2] muk = 4 [kg] F=? F = muk × a F=4×1 F = 4 [N]

1.86. Lokomotiva vučnom silom 8 × 104 N daje vlaku akceleraciju 0,1 m/s2. Kojim će se ubrzanjem gibati vlak ako se vučna sila smanji na 6 × 104 N, a ostali uvjeti ostanu nepromijenjeni? F = 8 ×104 [N]

31

a = 0,1 [m/s2] F1 = 6 × 104 [N] a1 = ?
F m= a 8 ×10 4 m= 0,1 m = 800000 [ kg ]

F1 m 6 × 10 4 a1 = 800000 m  a 1 = 0,075  2  s  a1 =

1.87. Neka sila daje tijelu mase 3 kg akceleraciju 4 m/s2. Koju će akceleraciju dati ista sila tijelu mase 5 kg? m = 3 [kg] a = 4 [m/s2] m1 = 5 [kg] a1 = ?
a1 =
F =m ×a F =3 ×4 F = 2 [N] 1

F m1 12 5

a1 =

m  a 1 = 2,4  2  s 

1.88. Padobranac mase 78 kg spušta se otvorenim padobranom stalnom brzinom. Koliki je otpor što ga pruža zrak? m = 78 [kg] Fotp. = ? Fotp. = G Fotp. = m × g Fotp. = 78 × 9,81 Fotp. = 7730,28 [N]

1.89. Tijelo mase 20 g pod djelovanjem stalne sile prevali u prvoj sekundi put od 20 cm. Kolika je sila koja djeluje na tijelo? m = 20 [g] = 0,02 [kg] s = 20 [cm] = 0,2 [m]

32

t = 1 [s] F=?
s= 1 2 ×s ×a × t 2 ⇒a = 2 2 t

2 × 0,2 12 m  a = 0,4  2  s  a=

F=m×a F = 0,02 × 0,4 F = 0,008 [N] 1.90. Granata mase 5 kg izleti iz topovske cijevi brzinom 700 m/s. Kolikom su srednjom silom plinovi u cijevi djelovali na granatu ako se ona kroz cijev gibala 0,008 s? m = 5 [kg] v = 700 [m/s] t = 0,008 [s] F=?
∆v ∆t 700 a= 0,008 a= m  a = 87500  2  s 

F = m ×a F =5 ×87500 F = 437500 [ N ]

1.91. Na mirno tijelo mase 10 kg počinje djelovati neka sila. Djelovanjem te sile 10 sekundi tijelo je dobilo brzinu 20 m/s. Kolika je ta sila? m = 10 [kg] t = 10 [s] v = 20 [m/s] F=?
∆v ∆t 20 a= 10 m  a = 2 2  s  a=

F =m ×a F =10 ×2 F =2 [ N ] 0

1.92. Automobil ima masu 1 t. Za vrijeme gibanja na automobil djeluje trenje koje iznosi 1/10 njegove težine. Kolika je vučna sila motora auta ako se giba: a) jednoliko, b) stalnom akceleracijom 2 m/s2? m = 1 [t] = 1000 [kg] Ftr = 1/10 G a = 2 [m/s2] F=?

33

G=m×g G = 1000 × 9,81 G = 9810 [N] a) F = Ftr F = 0,1 × G F = 0,1 × 9810 F = 981 [N] b) F = Ftr + m × a F = 0,1 × G + 1000 × 2 F = 981 + 2000 F = 2981 [N]

1.93. Kolika sila mora djelovati na vagon koji stoji na pruzi da bi se on počeo kretati jednoliko ubrzano te za 20 s prešao put 16 m? Masa je vagona 20 tona. Za vrijeme gibanja na njega zbog trenja djeluje sila koja iznosi 0,05 težine vagona te ima smjer suprotan gibanju. t = 20 [s] s = 16 [m] m = 20 [t] = 20000 [kg] Ftr = 0,05 × G G=m×g G = 20000 × 9,81 G = 196200 [N]
s= 1 2×s ×a × t2 ⇒ a = 2 2 t 2 ×16 a= 20 2 m  a = 0,08  2  s 

F = Ftr + m × a F = 0,05 × G + m × a F = 0,05 × 196200 + 20000 × 0,08 F = 11410 [N]

1.94. Pod utjecajem stalne sile 150 N tijelo za 10 sekundi prijeđe put 50 m. Kolika je težina tog tijela? F = 150 [N] t = 10 [s] s = 50 [m] G=?

2 ×s a= 2 t 2 × 50 a= 10 2 m  a = 1 2  s 

34

F a 150 m= 1 m =150 [ kg ] m=

G =m ×g G =1 0 ×9,8 5 1 G =1 7 ,5[ N ] 41

1.95. Vagon mase 15 tona giba se početnom brzinom 10 m/s i usporenjem 0,2 m/s2. Odredi: a) Kolika je sila kočenja? b) Za koje će se vrijeme vagon zaustaviti? c) Na koliku će se putu vagon zaustavljati? m = 15 [t] = 15000 [kg] v = 10 [m/s] a = 0,2 [m/s2] F = ?, t = ?, s = ?
F = m ×a F =15000 ×0,2 F =3000 [ N ]

v a 10 t= 0,2 t = 50 [s ] t=

1 ×a ×t2 2 1 s = × 0,2 × 50 2 2 s = 250 [ m ] s=

1.96. Koliki put prevali tijelo mase 15 kg za 10 sekundi ako na njega djeluje sila 200 N? Kolika je njegova brzina na kraju tog puta? m = 15 [kg] t = 10 [s] F = 200 [N] s = ?, v = ?
F m 200 a= 15 a= m  a =13 ,33  2  s 
1 ×a × t 2 2 1 s = ×13 ,33 ×10 2 2 s = 666 ,67 [ m] s=
v = 2 ×a ×s v = 2 ×13 ,33 ×666 ,67 v = 17773 ,33 m  v =133 ,31   s 

1.97. Sila 200 N djeluje na neko tijelo 20 sekundi te ga pomakne za 800 m. Kolika je masa tog tijela? F = 200 [N] t = 20 [s] s = 800 [m] m=?

2 ×s a= 2 t 2 ×800 a= 20 2 m  a = 4 2  s 

35

F a 200 m= 4 m = 50 [ kg ] m=

1.98. Vlak mase 50 tona giba se brzinom 50 km/h. Vlak se mora zaustaviti na putu dugome 20 m. Kolika mora biti sila kočenja? m = 50 [t] = 50000 [kg] v = 50 [km/h] = 13,89 [m/s] s = 20 [m] F=?
v2 2×s 13,89 2 a= 2 × 20 m  a = 4,83  2  s 

v2 = 2 × a × s ⇒ a =

F = m ×a F =50000 ×4,83 F = 241126 [ N ]

1.99. Auto mase 1 tone giba se po horizontalnom putu brzinom 6 m/s. Kolika mora biti sila kočenja da se auto zaustavi na udaljenosti 10 m? m = 1 [t] = 1000 [kg] v = 6 [m/s] s = 10 [m] F=?
v2 2 ×s 62 a= 2 ×10 m  a = 1,8 2  s  a=

F =m ×a F =1000 ×1,8 F =1800 [ N ]

1.100. Preko nepomične koloture obješena je nit. Na jednom kraju niti visi tijelo mase 4 kg, a na drugome tijelo mase 3 kg. Kolika je akceleracija gibanja koje će nastati pod utjecajem sile teže? Trenje i masu koloture zanemarimo. m1 = 4 [kg]

36

m2 = 3 [kg] a=?

F = (m1 − m 2 ) × g F = ( 4 − 3) × 9,81 F = 9,81[ N ]

F = (m 1 + m 2 ) × a ⇒ a =

F m1 + m 2
9,81

a=

4 +3 m  a = 1,4  2  s 

1.101. Dva utega različitih masa vise na krajevima niti koja je prebačena preko nepomične koloture. Masu koloture i niti možemo zanemariti. Lakši uteg visi 2 m niže od težega. Ako pustimo da se utezi kreću pod utjecajem sile teže, oni će za 2 sekunde biti na jednakoj visini. Koliki je omjer njihovih masa? d = 2 [m] t = 2 [s] m1/m2 = ?

d

F = (m 1 − m 2 ) × g F = (m 1 + m 2 ) × a (m 1 − m 2 ) × g = (m 1 + m 2 ) × a d 1 d = ×a × t2 ⇒ a = 2 2 2 t

m1 × g − m 2 × g = m1 × a + m 2 × a m1 × g − m1 × a = m 2 ×g + m 2 × a m 1 × 9,81 − m 1 × 0,5 = m 2 × 9,81 + m 2 × 0,5 9,31 × m 1 = 10,31 × m 2 m 1 10,31 = m2 9,31 m1 = 1,1 m2

a=

2 22

m  a = 0,5 2  s 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful