You are on page 1of 38
COMPANIA NATIONALA DE ASIGURARI iN MEDICINA DIRECTIA EVALUARE $I MONITORIZARE MD-2012, mun.Chisinau, str.Vlaicu Parcilab, 46; tel. 022 780 198; fax.022 222 032 23 iunie 2021 Raport de evaluare nr.10-07/85 Denumirea entitayii evaluate. IMSP Spitalul Raional Soroca ,,A.Prisacari” Tematica: area prevederilor Contractului de acordare a asistenfei medicale in cadrul i obligatorii de asistenf& medicala (anul 2020); b) utilizarea mijloacelor financiare alocate din fondurile asigurarii obligatorii de asistenté. medical pentru anul 2020, cu unele aspecte la zi, cu accent asupra corectitudinii acordarii suplimentului de platé la salariu pentru indicatorul de performanta .,Acordarea asistenfei medicale pacienfilor cu Covid-19, in baza detinitici de caz suspect/probabil/confirmat”; ©) realizarea auditului codificarii clinice a diagnosticelor si procedurilor pentru anul 2020-2021 Perioada evaluata: anul 2020, | trimestru a.2021 Echipa de evaluare: Sefuul echipei: sef Serviciu auditul codificarii, Directia evaluare si monitorizare Membrii echipei edie (DEM): expert coordonator, Serviciu auditul codificarii, DI |specialist coordonator, DEM; = specialist coordonator DEM; (———Imedic-expert coordonator, DEM: medic-expert coordonator, DEM; medic-expert coordonator, DEM. Perioada evaludrii: 07-17.06.2021 Super Sef adjunct DEM f adjunct DE) S Sef adjunct DEM ; pro 9 & fos in baza Ordinului Directorului general adjunct al Companiei Nafionale de Asigurari in Medicina (in continuare - CNAM) nr.119-A din 02.06.2021 cu modificarile operate prin Ordinul nr.133-A din 15.06.2021, a fost efectuat& evaluarea tematic planificata la IMSP Spitalul Raional Soroca ,,A.Prisacari” (in continuare - Prestator, Institufie) privind respectarea prevederilor Contractului de acordare a asistenfei medicale in cadrul asigurarii obligatorii de asistent& medicala (anul 2020), utilizarea mijloacelor financiare alocate din fondurile asigurarii obligatorii de asistenfa medicala pentru anul 2020, cu unele aspecte la zi, cu accent asupra corectitudinii acordarii suplimentului de plata la salariu pentru indicatorul de performanté .Acordarea asistenfei medicale pacientilor cu Covid-19, in baza definitiei de caz suspect/probabil/confirmat” precum si realizarea auditului codificarii clinice a diagnosticelor si procedurilor pentru anul 2020-2021. Evaluarea a fost efectuata in conformitate cu prevederile Regulamentului privind monitorizarea si evaluarea prestatorilor de servicii medicale si farmaceutice, incadrafi in SAOAM, aprobat prin Ordinul Directorului general al CNAM nr.71-A din 23.02.2018, in prezenta: ‘© directorului IMSP Spitalul Raional Soroca ,,A.Prisacari”| © contabilului-sef| Pentru efectuarea evaluarii au fost prezentate urmitoarele documente: 1. Contractul de acordare a asistenfei medicale (de prestare a serviciilor medicale) in cadrul asigurarii obligatorii de asistenfa medicala nr. 05-08/38 din 31.12.2019 (Contract). 2. Figele medicale a bolnavilor de stafionar/FMBS (F 003/e-2012). 3. Darea de seama despre volumul acordat de asistenjai medicald spitaliceasca si specializata de ambulator pentru perioada nominalizata 4, Figele medicale a bolnavilor de ambulator (F-025/e), preluate de la AMP, care au beneficiat de asistenf& medical& specializata de ambulator. 5. Registrul de evidenfd a internarilor bolnavilor si renunjurilor la spitalizare (F 001/e). 6. Registrul persoanelor asigurate, care au beneficiat de asistenj medical specializata de ambulator (F 1-03/1). 7, Darile de seama privind decontarea medicamentelor si dispozitivelor medicale. 8. Rapoarte privind migcarea medicamentelor si dispozitivelor medicale. 9. Devizul de venituri si cheltuieli (business-planul) pe anul 2020 cu modificairile ulterioare. 10.Contractele cu furnizorii. 11. Documente primare si centralizatoare din evidenja contabila. 12.Odine interne de activitate. 13.Documente interne privind activitatea si normarea muncii personalului implicat in acordarea asistenfei medicale in secfia boli infectioase (COVID -19). 14.Rapoarte privind cheltuielile de retribuire suplimentara pentru indeplinirea indicatorului de performanfa profesionala ,,Acordarea asistenfei medicale pacientilor cu COVID-19”. 15.Jumale-ordere pe conturile contabile in care sunt reflectate faptele economice privind gestionarea mijloacelor financiare a CNAM. Pentru efectuarea concluziilor au fost colectate probe prin metoda examindrii selective a documentelor mentionate, interviurilor persoanelor implicate in proces, observatiilor vizuale precum si datelor preliminare contabil, finénd cont de modificarile ce pot fi operate pand la finalizarea raportérii financiare ale perioadei de gestiune. Date generale Institutia Medico-Sanitard Publica Spitalul Raional Soroca ,,A.Prisacari” este institutie publica de nivel raional in sistemul asigurarii obligatorii de asistenf& medicalé (in continuare - AOAM), avand drept scop de bazi ameliorarea s&ndtajii populatiei Republieii Moldova prin organizarea si dezvoltarea asistenjei medicale. IMSP SR Soroca ,,A-Prisacari” este inregistrat in Registrul unitajilor de drept la Camera inregistrarii de Stat de pe linga Ministerul Dezvoltérii Informationale al RM la 22.12.2003 sub seria MD nr.0065824. Adresa juridica: or Soroca, str. M. Kogalniceanu 1, tel. (230) 23741. IDNO 1003607150209; Datele bancare: Cod bancar: TREZMD2X, IBAN: MDS1TRPCBRS18430A00258AA- AMS si MDS1TRPCBRS18430B00258AA- AMSA. Pe perioada anului 2020 relapiile dintre IMSP SR Soroca si CNAM au fost reglementate prin Contractul bilateral nr.05-08/38 din 31.12.2019, obiectul céruia constituie acordarea asistenjei medicale (serviciilor medicale) de catre Prestator, in volumul si calitatea prevazute in Programul unic al asigurarii obligatorii de asistent& medicala (in continuare ~ PU), Normele metodologice de aplicare a acestuia (in continuare — NM) si prevederile contractului mengionat, La momentul evaluarii instituyia este acreditaté in modul stabilit si dispune de autorizatie sanitaré, Conform cerinjelor Ordinului MS RM nr.139 din 03.03.2010 ,Privind asigurarea calita serviciilor medicale in institujiile medico-sanitare” in institujie este implementat un sistem intern de control al calitafii serviciilor medicale prestate si raportate Companici. Concomitent, in instituyie este implementat Sistemul informayional, care permite verificarea polijelor de asigurare, dispune de program computerizat de evidenfd a pacientilor internaji si permite analiza majorit&fii indicatorilor de baza a activitafii stafionarului. In fiecare sectie la loc vizibil si accesibil este afisat registrul sesizarilor, propunerilor si reclamatiillor persoanclor asigurate, numerotat, brosat si parafat de Companie. La fel este afisaté si lista persoanelor si telefoanelor de contact ale CNAM si Agentiei teritoriale, Programul unic. La data de 01.01.2020 institugia dispunea de 280 paturi, inclusiv: © ingrijiri acute — 237 paturi: 70 — profil chirurgical, 73 — terapeutic, 30 — obstetrico- ginecologic, 40 ~ pediatrie, 10 ~ psihiatrie si 14 — boli infectioase: © ingrijiri cronice — 43 paturi 15 — geriatrie, 25 — reabilitare gi 3 — ingrijiri paliative. Asistenj& medicala spitaliceasca (in continuare — AMS) cit si asistenja medicala specializata de ambulator (in continuare ~ AMSA) se acorda persoanelor asigurate de c&tre medicul specialist de profil, inclusiv si persoanelor neasigurate in cazul maladiilor social-condigionate si starilor de urgent, cu impact major asupra sinatafii publice, prevazute in Lista din pet.10 din NM. De catre echipa CNAM au fost evaluate Registrele persoanelor asigurate care au beneficiat de asistenfé medicalé specializatd de ambulator. Registrele se completeaz conform cerinjelor. Contrar prevederilor PU al AOAM unele servicii medicale prevazute in Anexa nr.3 (manoperele ‘medicale specifice pe profilul chirurgical; pe profilul dermatovenerologic; hematologie; pe profilul obstetrico-ginecologic; pe profilul ofialmologic; pe profitul ORL; pe profilul urologic) nu pot fi prestate la nivel de AMSA, din lipsa sdlilor de manopere, inclusiv si a aparatajului medical, fapt ce genereazi riscul de marire artificiald a spitalizarilor neargumentate. Evaluarea activitifii unitifii primire urgente (UPU) tip II pentru perioada 2.2020 Conform condifiilor contractuale suma alocat& pentru Unitatea de Primire Urgente tip II pentru persoanele asigurate, care ulterior nu au fost spitalizate pentru perioada anului 2020, constituia — 588112,25 lei, UPU este completata cu personal conform statelor: + medicii (funcfii aprobate — 6,0; funcfii ocupate — 5,5; persoane fizice ~ 4); + asistente medicale (funcfii aprobate — 9,0; functii ocupate ~ 7,0; persoane fizice ~ 6); + personal medical inferior (funcfii aprobate — 5,0; funcfii ocupate ~ 5,0; persoane fizice ~ 5). UPU tip II a Prestatorului este amplasata la parter cu cai de acces facil pentru ambulante si separat pentru pacienfi, care se adreseazi desinestatator si dispune de urmatoarele structuri funetionale: zona de triaj, biroul de inregistrare a pacienfilor, zona de asteptare pacienfi, laboratorul de urgenfé, salonul pentru ECG, sala pentru evaluare gi tratament imediat, cabinetul ginecologie, sala de pansamente, sala pentru ghipsare, birou pentru efectuarea USG si EFGDS de urgenfé, cabinetul radiologic si dispune de setul necesar de medicamente pentru ajutorul de urgen{a. Conform cerinfelor ordinului MS nr.424 din 02.06.2017 ,,Cu privire la aprobarea Standardului de organizare, funcyionare si practica in cadrul Unitailor de Primiri Urgente” la Prestator este format’ Zona de resuscitare din cadrul UPU (Cod rogu)” si ,Zona pentru evaluare gi tratament imediat (Cod galben)” si ,.Zona pentru evaluare si tratament al urgenfelor minore (Cod verde Pe parcursul anului 2020 in UPU tip II sau adresat dupa asistenja medical 15939 persoane, inclusiv 15439 persoane asigurate sau 96.8%. Dup& acordarea ajutorului medical necesar si in lipsa indicafiilor pentru tratamentul ulterior in condifii spitalicesti la 8856 persoane a fost recomandat tratamentul ambulator (inclusiv la 8696 persoane asigurate), 12 persoane au decedat. De catre echipa CNAM au fost evaluate aleatoriu registrele de evident a internarilor bolnavilor si renunfitilor la spitalizare (F-001/e) in cadrul UPU tip II a Prestatorului pe parcursul a. 2020. In rezultatul evaluarii s-au constatat urmatoarel + datele referitor la asistenf4 medical acordata si investigafiile efectuate sunt fixate in registrul de evidenga a intemarilor bolnavilor si renunfurilor la spitalizare (F 001/e); + in cazul spitalizarii pacientului datele referitor la asistenfi medicalé acordata si investigatiile efectuate sunt reflectate in figa medicala a bolnavului de stafionar; + in lipsa indicajiilor pentru tratamentul spitalicesc, pacientului se elibereazA trimitere-extras (formular 027/e) cu recomandarile pentru tratamentul ambulator ulterior; + in unele cazuri in Registrul sus menfionat (F-001/e) nu se indica ora plecarii pacientului din UPU sau lipseste semndtura pacientului cu refuuz de spitalizare. Volumul si calitatea serviciilor medicale, argumentarea spitalizarilor urgente in cadrul asistenfei medicale spitalicesti pentru anul 2020 De catre echipa CNAM au fost evaluate aleatoriu 711 cazuri tratate a pacienfilor, care au beneficiat de asistenf& medicala in conditii spitalicesti pe pericada anului 2020 si anum 1, 602 cazuri de ingrijiri acute ~ la Programul general (finanfare in baza de DRG (CASE-MIX)); 2. 102 cazuri de ingrijiri acute — la Programul special ,Jnfectia cu Coronovirusul de tip now (COVID-19) - finantare in bazé de DRG (CASE-MIX); 3. 7 cazuri de ingrijiri cronice (Ia profilul Geriatrie — 4 si la Reabilitare — 3) — finangate dupa metoda , per caz tratat”. Conform datelor Raportului intern generat din SI DRG, numérul total de cazuri tratate pe perioada anului 2020 au constituit 7 071, inclusiv cazuri externate raportate si validate in sistemul DRG (CASE-MIX) - 6 520 (92,2%). In fiecare F-003/e-2012 este prezent Acordul informat, privind consimjamintul pacientului la proceduri de diagnostic si tratament. Toate cazurile de ingrijiri cronice evaluate au fost spitalizate programat in baza biletelor de trimire-extras (F-027/e), eliberate de catre medicii de familie din centrele de sanatate din raionul Soroca. aza de DRG (CASE-MIX) s-a efect 1, Evaluarea cazurilor cu impact semnificativ asupra indicelui de complexitate al Prestatorului: selectarea grupelor de DRG-uri cu VR mari (scumpe) si cu cazuri ponderate (CP) semnificative (costisitoare) cu scopul verificarii corectitudinii diagnosticului stabilit (pancreatita acuta, ulcerul duodenal acut cu hemoragie, varice esofagiene cu singerare, boala toxicd a ficatului cu hepatité acuta, ciroza ficatului, hepatita cronica, hepatita virala cronica C, boala cerebro-vasculara, hemoragie intracerebrala intraventricularé, paraplegie spastic, radiculopatie, artrita fra precizare, colecistita cronicd, bronhopneumonie fara precizare); —selectarea fiselor cu VR mic DRG-lor frecvente cu scopul verificdrii corectitudinii diagnosticului stabilit si argumentarea spitalizarii, durata tratamentului (encefalopatic hipertensiva, hipertensiunea esenfiala (primara), anemia complicind sarcina, nasterea si lauzia, iminenja de avort, bronsitd acuta, faringita acuta, infectii ale cailor respiratorii superioare, otita medie nesupuratd, poliartroza); =selectarea cazurilor cu frecvenfa mare a unor diagnostice secundare potentiale pentru influentarea grupérii cazului (hipertensiune arterial, diabet zaharat cu complicafii multiple, anemie, insuficienfa respiratorie acuta, gastrita hemoragic&, panereatité acuta). 2. Selectarea cazurilor cu spitalizare de scurti duraté, scopul — argumentarea duratei tratamentului. 3. Evaluarea selectivé a statutului de persoand asigurata, in rezultatul evaludrii s-au depistat urmatoarele neajun: fn unele cazuri nu se respecté prevederile protocoalelor clinice si standardelor de diagnostic si tratament, de exemplu: — FMBS nr, 6993 (sectie externare - Terapie), D-cul principal: Angina pectorala de repaus. D-cele secundare: Cardiopatie ischemic cronicd. HTA gr. III, rise adifional inalt. Spitalizare: 24.12.2020 - 27.12.2020. Contrar cerintelor PCN-1 ,,Hipertensiunea arterial la adult”, aprobat prin Ordinul MS nr.929 din 29.11.2016 de catre medicul curant nu se indic& ECG. Analogic: FMBS nr.6641, 3021, 5904, 5525. ~ FMBS nr. 6224 (sectie externare - Terapie), D-cul principal: Bronsita acuta de origine virala. D-cul secundar: Pancreatita cronica cu dereglari exeretorii. Spitalizare: 14.11.2020 - 20.11.2020. Contrar cerinfelor PCN-58 ,,Pancreatita cronied la adult”, aprobat prin Ordinul MS nr.172 din 19.06.2009 de catre medicul curant nu se indick — a-amilaza si EUS a organelor abdominale. Analogic: FMBS nr.4605, 214, 2003, 1050, 12808, 512. = FMBS nr. 3901 (sectie externare - Terapie), D-cul principal: Bronsita acuta. D-cul secundar: Gonartroza bilaterala deformanta, Spitalizare: 10.07.2020 - 14.07.2020. Contrar cerinjelor PCN-86 ,,Osteoartroza deformanta la adult”, aprobat prin Ordinul MS. nr.384 din 07.03.2018 de catre medicul curant nu a fost indicat determinarea proteinei C reactive, rgrafia genunchilor. Analogic: FMBS nr.6885. — FMBS nr. 4331 (sectie externare-Neurologie), D-cul principal: Encefalopatie discirculatorie mixta. D-cul secundar: Diabet zaharat tip 2, insulinodependent. Spitalizare: 03.08.2020 — 10.08.2020. Contrar cerinfelor PCN-33 ,,Diabetul zaharat”, aprobat prin Ordinul MS nr.726 din 17.07.2012 de catre medicul curant nu a fost indicat determinarea K, Ca, Na. Analogic: FMBS nr.1458, tn unele cazuri, la externare, nu sunt repetate investigagiile cu schimbitri patologice — lipsese investigagiile in dinamicd, de exemplu: ‘© hemograma ~ FMBS nr. 6762, 6578, S005. © urograma ~ FMBS nr. 3100, 6071, 5005, 12802, 6553, 6171, 6293, 5053. © corpi cetonici - FMBS nr, 2758, 3055, 6396. © a-amilaza — FMBS nr. 6224, 4605, 214, 2003. Pe parcursul evaludrii cazurilor tratate a pacientilor, care au beneficiat de asistenf& medicala in conditii spitalicesti (program general, program Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)), s- au depistat 27 eazuri tratate neconformate cerinfelor actelor normative in vigoare din diferite motive, inclusiv: Cazuri tratate a persoanelor neasigurate, dar prezentate ca asigurate - 8 cazuri: FMBS ~ 6538 (sectie externare - Pediatrie, program general), VR-0,3248, D-oul principal: Amigdalité acuta (J03.9). Spitalizare: 30.11.2020-04.12.2020. Conform datelor din sistemul informational cazul menfionat a fost raportat la CNAM ca caz tratat a persoanei asigurate, cu toate c& pacienta respectiva la Ss FMBS ~ 4272 FMBS - 3890 FMBS ~ 12784 FMBS - 5266 FMBS - 3650 FMBS - 4058 FMBS ~ 3293 momentul internarii si pe toaté perioada spitalizarii nu a avut statut de persoan’ asigurata (pacienta a avut statut de persoand asiguraté pind la implinirea virstei de 18 ani la data de 13.10.2020). (sectie externare - Chirurgie, program general), VR-4,3333, D-cul principal: Peritonita totala seroasa (K65.9). Spitalizare: 30.07.2020-01.08.2020. Conform datelor din sistemul informational cazul menfionat a fost raportat la CNAM ca caz tratat a persoanei asigurate, cu toate ci pacientul respectiv la momentul internarii si pe toaté perioada spitalizarii nu a avut statut de persoand asigurati. (sectie externare - Chirurgie, program general), VR-2,2372, D-cul principal: Varice esofagiene cu singerare (185.0). Spitalizare: 09.07.2020-15.07.2020. Conform datelor din sistemul informational cazul menfionat a fost raportat la CNAM ca caz tratat a persoanei asigurate, cu toate c& pacientul respectiv la momentul intemarii si pe toata perioada spitalizarii nu a avut statut de persoan asigurata. (sectie externare - Terapie, program general), VR-0,6527, D-cul principal: Diabet zaharat tip 2, primar depistat, insulinodependent, decompensat. Spitalizare: 27.12.2019-03.01.2020. Conform datelor din sistemul informational cazul menfionat a fost raportat ca caz tratat a persoanei asigurate, cu toate c& pacientul respectiv la momentul internérii nu a avut statut de persoan asiguraté. Conform bonului de plat nr.0009 din 02.01.2020, anexat la FMBS (F 003/e-2012), pacientul a achitat suma de 1402,5 lei pentru servicii medicale acordate in stationar. (sectie externare - Chirurgie, program general), VR-5,0227, D-cul principal: Hemo-pneumotorax traumatic (27.2). Spitalizare: 25.09.2020-13.10.2020. Conform datelor din sistemul informational cazul mentionat a fost raportat ca caz tratat a persoanei asigurate, cu toate c& pacientul respectiv la momentul intenarii nu a avut statut de persoand asigurat2, Conform bonurilor de plata, anexate la FMBS, pacientul a achitat in total suma de 7041,0 lei pentru servicii medicale acordate in stagionar. (sectie externare - Traumatologie, program general), VR-2,4107, D-cul principal: Fracturi multiple ale femurului pe stinga cu deplasare ($72.7). Spitalizare: 25.06,2020-18.07.2020. Conform datelor din sistemul informational cazul menfionat a fost raportat ca caz, tratat a persoanei asigurate, cu toate c& pacientul respectiv la momentul intemnarii nu a avut statut de persoana asigurata. Conform bonurilor de plata, anexate la FMBS, pacientul a achitat in total suma de 3766,84 lei pentru servicii medicale acordate in stafionar. (seetie externare - Traumatologie, program general), VR-2,7825, D-cul principal: Fractura extremitiii inferioare a tibiei pe stinga ($82.3). Spitalizare: 18.07.2020-29.07.2020. Conform datelor din sistemul informational cazul menfionat a fost raportat ca caz. tratat a persoanei asigurate, cu toate c& pacientul respectiv la momentul internat nu a avut statut de persoand asiguraté. Conform bonului de plata nr.0002 din 21.07.2020, anexat la FMBS, pacientul a achitat suma de 158,0 lei pentru servicii medicale acordate in stafionar. (sectie externare - Traumatologie, program general), VR-1,0181, D-cul principal: Fractura celor doua diafize, cubitala si radiala ($52.4). Spitalizare: 02.06.2020-12.06.2020. Conform datelor din sistemul informational cazul mengionat a fost raportat ca caz tratat a persoanei asigurate, cu toate c pacientul respectiv la momentul intemarii nu 6 Cazuri precentate FMBS ~ 4346 FMBS ~ 4715 a avut statut de persoana asigurat. Conform bonurilor de plat, anexate la FMBS, pacientul a achitat in total suma de 35,0 lei pentru servicii medicale acordate in stafionar. ‘hitate partial sau integral de pacienti — 2 cazurii (sectie externare - Patologia graviditaiii, program general, VR-0,2029, D-cul principal: Avort spontan incomplet, fr complicajii 0.0034. Spitalizare: 04.08.2020, 03.”” — 05.08.2020, 12.°. Pacienta a fost internat in mod urgent cu acuze: durere, eliminari din cavitatea vaginal, d-cul la internare: Sarcin& 7 séptmani. La data de 05.08.2020 a fost efectuaté USG, unde s-a constatat lipsa sarcinei uterine. in FMBS este anexat bon de plata din data de 05.08.2020, 13." in suma de $43,0 lei pentru servicii medicale. (sectie externare - Chirurgie, program Infectia cu Coronovirusul de tip now (COVID-19), VR-0,6987, D-cul principal: Pancreatita acuta K.85.0. D-cul secundar: Litiaza biliaré K.80.0. Spitalizare: 25.08.2020- 01.09.2020. Pacienta a fost internata in mod urgent cu statut de persoand asigurat, prezentind acuze: durere in regiunea hipocondrului drept, greajd, vome repetate, In rezultatul examenului clinic gi paraclinic a fost stabilit d-cul principal: Pancreatité acuta. Conform cerintelor PCN-58 ,,Pancreatita cronica la adult”, aprobat prin Ordinul MS 1nr.172 din 19.06.2009 a fost administrat tratamentul necesar. La data de 26.08.2020 a fost efectuat testul PCR nr.B2527735, rezultatul fiind negativ. Totodata, in sistemul informagional a fost selectat eronat statutul pacientei ca neasigurat si respectiv programul special ,,Infecfia cu Coronovirus de tip nou (COVID-19)”. In FMBS sunt anexate bonurile de plata din data de 01.09.2020 in suma de 170.0 lei si din data de 04.09.2020 in suma de 2200.0 lei pentru servicii medicale acordate in stafionar. Cazuri nerezolvate (abandonuri de tratament - fair codificarea diagnosticului secundar cu Z53 ,.Act medical neefectuat”) ~ 10 cazuri: FMBS - 2898 FMBS ~ 5359 FMBS - 622 FMBS ~ 2700 FMBS - 4665 (sectie externare - Neurologie, program Infectia cu Coronovirusul de tip now (COVID-19), VR- 0,3248, D-cul principal: Infectia a cailor respiratorii, fra precizare J 20.8. Spitalizare: 09.04.2020, 12.° — 11.04.2020, 13.%. Abandon ~ pacientul refuzd tratamentul in stafionar. (sectie externare - Terapie, program Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID- 19), YR- 0,4885, D-cul principal: Angina pectoral& de efort 120.8 Spitalizare: 30.09.2020, 13.° — 03.10.2020, 12., Abandon — pacientul refuzd tratamentul in stafionar, (sectie externare - Urologie, program general), VR- 0,5646, D-cul principal: Pielonefrité neobstructiva cronicé N 11.0. Spitalizare: 21.01.2020, 15.*” — 22.01.2020, 10.°. Abandon — pacientul refuza tratamentul in stafionar. (sectie externare - Urologie, program general), VR- 0,5646, D-cul principal: Pielonefrita bilaterala acuta N 11.0. Spitalizare: 31.03.2020, 07. — 01.04.2020, 12.. Abandon ~ pacientul refuzA tratamentul in stafionar. (sectie externare - Pediatrie, program general), VR- 0,3248, D-cul principal: Rinofaringita acuta 1.00. Spitalizare: 22.08.2020, 07"° — 22.08.2020, 10. FMBS ~ 4664 FMBS - 2018 FMBS - 3529 FMBS - 14 FMBS - 2758 FMBS - 6427 FMBS - 1974 Abandon ~ pacientul refuz4 tratamentul in stafionar (sectie externare - Pediatrie, program general), VR- 0,281, D-cul principal: Gastroenterita alimentara. Spitalizare: 22.08.2020, 07° — 22.08.2020, 10.%. ‘Abandon — pacientul refuzd tratamentul in stafionar. (sectie externare - Patologia graviditafii, program general), VR- 0,2161, D-cul principal: Infecfile aparatului genital in cursul sareinii 0.235. Spitalizare: 02.03.2020, 11° — 03.03.2020, 12. ‘Abandon ~ pacientul refuza tratamentul in stafionar. (ectie externare - Patologia graviditajii, program general), VR- 0,1657, D-cul principal: Fals travaliu, fara precizare 0.479. Spitalizare: 19.06.2020, 03" ~ 20.06.2020, 20.”. Abandon ~ pacienta refuz4 tratamentul in st (sectie externare - Patologia graviditafii, program general), VR- 0,1657, D-cul principal: Fals travaliu, fara precizare 0.479. Spitalizare: 01.01.2020, 18*” — 03.01.2020, 09.. Abandon ~ pacienta refuzd tratamentul in stafionar, (sectie externare - Patologia graviditafii, program general), VR- 0,1657, D-cul principal: Fals travaliu dupa cea de a 37-a saptémand completa de gestafie, sau mai tirzie 0.471. Spitalizare: 23.09.2020, 13°° — 24.09.2020, 18.™, Abandon ~ pacienta a parasit sectia. Cazuri nerezolvate (externari neintemeiate) — 4 cazuri: (sectie externare - Neurologie, program general), VR-2,6382, D-cul principal: AVC ischemic in dreapta I 63.8. D-cele secundare: Hemiparez spastica pe stinga G81. Fibrilatie atriala tahisistolica 1 48. HTA gr. IIL, rise aditional major I 10.0. Boala cerebrovasculara I 58.1. Dereglare a mersului R 26.1 Spitalizare: 03.04.2020, 05. — 06.04.2020, 11.°° Durata scurté de tratament pentru rezolvarea cazului dat — 3 zile. Lipseste confirmarea prin dovezi paraclinice (in dinamic& nu se repet analizele cu schimbari patologice - urograma si glicemia, urograma din 03.04.20 confine corpi cetonici, dar glicemia este ridicati pind la 8.45 mnv/) si dovezi clinice a amelioratii stérii slnatapii (slabiciune in membrele superioare gi inferioare, preponderent pe stinga, dereglare a mersului). Extemnare neintemeiata. (sectie externare - Terapie, program Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID- 19), VR-1,0963, D-cul principal: Pneumonie virala J 12.8 D-cul secundar: Pancreatit& cronica. K 86.1 Spitalizare: 24.11.2020, 14.5 — 27.11.2020,12." Durata scurté de tratament pentru rezolvarea cazului dat — 3 zile. Lipseste confirmarea prin dovezi clinice a amelior&rii stérii stndtitii (febra pina la 38,4C pe parcursul ultimelor 3 zile pind la externare, lipseste ultimul zilnic cu deserierea starii de sAnatate). Extemare neintemeiata. (sectie externare - Chirurgie, program general), VR-1,7707, D-cul principal: Tromboz a arterelor femorale 174.3. D-cele secundare: Angiopatie diabetica a membrelor inferioare E 14.5. Ateroscleroz bilateral a membrelor inferioare gr TV 170.2. Fibrilafie atriala 1 48. Diabet zaharat tip 2, forma medie, subcompensata. Spitalizare: 29.02.2020, 19." — 03.03.2020,12." Durata scurté de tratament pentru rezolvarea cazului dat ~ 2 zile. Lipseste confirmarea prin dovezi paraclinice (in dinamic& nu se repet& analizele cu schimbari patologice - urograma si glicemia in dinamica, urograma din 29.04.20 confine 8 proteine 0,23, dar glicemia este ridicaté pind la 17,9 mmv/l) gi dovezi clinice a ameliorarii stiri sdndtatii (slabaciune in membrele inferioare, dereglarea mersului). Externare neintemeiatd. FMBS - 2703 (sectie externare - Terapie, program general), VR-2,1748, D-cul principal: Peumonie comunitara pe dreapta J.189. D-cele secundare: Infectie respiratorie acutd gr.II. J 961.Ulcerafii in decubitus L.89. Spitalizare: 31.03.2020 — 04.04.2020. Durata scurté de tratament pentru rezolvarea cazului dat ~ 4 zile. Lipseste confirmarea prin dovezi clinice (starea general grav-medie, tus cu sputd alb- galbuie, slabaciuni, lipsa de migcari in extremitiji) si dovezi paraclinice (hemograma din data de 03.04.20 - Hb-82,0, er-2,83, leuc.-30, VSH-67 mmvord). Externare neintemeiati. Cazul nerezolvat cu act medical neefectuat, necodificat in modul corespunzitor — 1 caz: FMBS ~ 3739 (sectie externare - Ginecologie, program general), VR- 0,2613, D-cul principal: Hiperplazia glandulara a endometrului N 85.0. Spitalizare: 01.07.2020, 10*° — 02.07.2020, 09**. Pacienta a fost internat in mod urgent, trimisi de medicul ginecolog pentru chiuretaj in conditii de stafionar, dar din cauza atreziei canalului cervical, a fost imposibil colectarea materialului histopatologic. Cazuri nerezolvate (monitorizare insuficient& prin constatarea lipsei supravegherii de caitre personalul medical 24 din 24 ore pe perioada tratamentului in conditii de stationar (contrar prevederilor pct. 23, lit. c din Programul Unic) si rt yrespunzator, cauzat de nerespectarea cerintelor PCN) — 2 cazuriz FMBS ~ 6342 _(sectie externare - Terapie, program Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID- 19), VR — 0,3738, D-cul principal: Bronsita acuta J 20.8, D-cul secundar: Covid-19 confirmat B 97.2. Spitalizare: 13.10.2020 ~ 17.10.2020. Lipseste examinarea primar& de medicul curant si monitorizarea pe tot parcursul tratamentului in condifii de stafionar. FMBS~815 —(sectie externare - Terapie, program general), VR- 1,7607, D-cul principal: Pancreatita cronica datorita alcoolismului K86.0. D-cul secundar: HTA gr.If, rise inalt 110. Spitalizare: 28.01.2020-30.01.2020. De cdtre echipa CNAM au fost evaluate aleatoriu 711 cazuri tratate, ceea ce constituie 10,9% din numarul total de cazuri externate si validate (6 520) pe parcursul anului 2020, fiind invalidate 27 cazuri tratate neconformate cerinfelor actelor normative in vigoare din diferite motive, Evaluarea accesului persoanelor asigurate la investigafii paraclinice obligatorii, prevazute in Anexa nr. 4 la Programul unic la nivel de asisten{i medicali specializati de ambulator Pentru anul 2020, IMSP SR Soroca, in conformitate cu prevederile pet.20 din NM cu privire la formarea devizului de venituti si cheltuieli (business-plan) si gestionarea surselor financiare provenite din fondurile asigurarii obligatorii de asistent& medicalA de cdtre institutiile medico-sanitare publice incadrate in sistemul AOAM aprobate prin Ordinul comun al MS si CNAM nr.653/205-A. din 24.05.2018 cu modificarile si completarile ulterioare in lipsa capacitatii necesare proprii pentru efectuarea anumitor investigatii paraclinice prevazute in Anexa nr.4 la PU al AOAM a incheiat 1 contract cu institujie medico-sanitara adiacenta in suma totala de 12977,0 lei si anume: - servicii de analize medicale — contract nr.11 din 10.02.2020 cu S.C. Imunotehnomed SRL. Accesul populatiei la investigatii paraclinice in conformitate cu prevederile compartimentului II din Anexa nr. 4 la PU prin prisma investigaiilor efectuate de sine statator gi investigatiilor paraclinice contractate cu alte IMSP in anul 2020 s-a realizat 1a nivel de 37% (sau 273 pozifii din 740 prevazute) si 467 pozifii (sau 63%) nu sunt contractate. Efectuarea serviciilor de fizioterapie si reabilitare medicala cu metode fizice in conformitate eu prevederile compartimentului III din Anexa nr. 4 la PU de cétre Prestator a fost realizat dupa cum lin numéarul total de servicii (71) prevazute, Prestatorul a asigurat efectuarea de sine statdtor i sau 45% (in cadrul sectiei de fizioterapie a spitalului la trimiterea medicului specialist de profil), nu sunt contractate si nici nu pot fi efectuate in eadrul institutiei 39 pozifii sau 55%. Evaluarea accesului persoanelor asigurate la serviciile medicale de fnalta performanta, prevazute in Anexa nr. 5 la Programul unic la nivel de asistenfi medicala specializat de ambulator Evaluarea procesului de trimitere la serviciile de inalta performanfd (in continuare - SIP) si accesul persoanelor asigurate la serviciile mengionate s-a efectuat prin prisma NM de aplicare a PU al AOAM. Evaluarea cazurilor s-a efectuat finindu-se cont de argumentarea trimiterii la SP, de la cine gi in ‘ce mod au parvenit recomandarile efectuarii investigatiei. Lista serviciilor medicale de inalt& performanta este afisatd la loc vizibil si accesibil. Pentru rezolvarea conform protocoalelor clinice si standardelor medicale in vigoare, a cazurilor de boala la pacienfii internafi in secfiile spitalicesti, pentru anul 2020 IMSP SR Soroca a incheiat 2 contracte cu institutii medicale, prestatori de servicii medicale de inalt& perforant, executate in total in suma de 137558,0 lei: = nr. 11/2020 din 02.01.2020 cu CM Magnific Nord SRL. Obiectul contractului — prestarea serviciilor medicale de diagnosticare de inalt& performanfé (tomografii computerizate, RMN, coronarografii, angiografii, ecocardiografii, ultrasonografii a vaselor, endoscopii), executat in suma de 6485,0 lei; = contract nr.11 din 10.02.2020 cu Imunotehnomed SRL. Obiectul contractului — prestarea serviciilor de analize medicale, executat in suma de 131073,0 lei. IMSP SR Soroca dispune de informatia, privind cotele de servicii garantate pentru pacienfii ambulatori conform contractelor, incheiate intre CNAM si institufiile medico-sanitare, prestatoare de servicii medicale de inalt& performanta (Centrul de Diagnostic German SRL; Med Diagnostica SRL; Magna Med SRL; Imunotehnomed SRL). Cotele prevazute pentru anul 2020 nu au fost depasite. in anul 2020 conform Registrului persoanelor asigurate, care au beneficiat de asistenfé medical specializaté de ambulator (F 1-03/r) de catre medicii specialisti au fost recomandate 6692 servicii medicale de inalté performanfé (tomografii computerizate — 1188; RMN — 536; scintigrafii — 93; urografii — 2; coronarografii ~ 7; mamografii — 57; Holter monitoring ECG — 42; electroencefalografii compiuterizate — 39; ultrasonografii 2 vaselor ~ 299; ecodopplerografii — 3; ecocardiografii ~ 229; examindri ecografice — 16; examinari endoscopice ~ 35; markeri endocrini ~ 3002; markeri tumorali — 171; markeri hepatitelor virale ~ 973). De catre echipa CNAM au fost selectate spre evaluare 100 F-025/e a paciengilor, trimisi la serviciile medicale de inalta performanté. {n rezultatul evaluarii s-au constatat urmatoarele neajunsuri _* S-au depistat cazuri, cind in F-025/e lipseste acordul informat, privind trimiterea pacientului la SIP. * Nu in toate cazurile la argumentarea trimiterii 1a servicii medicale de inalta performanfa i zilnicul de supraveghere a pacientului (in F-025/e) sunt reflectate rezultatele investigatiilor clinice, paraclinice si instrumentale la nivel de asistent& medicala specializata de ambulator, de exemph —Pacienta cu D-cul: Radiculopatie discogen& lombara L4-LS cu s-m algic persistent violent. A fost trimisé Ia RMN a coloanei vertebrale regiunea lombara in cadrul SRL Centrului Medical ,,Euromed-Diagnostic” la data de 26.09.2020 de cétre medicul specialist, fiind efectuata la data de 13.10.2020, examinarile efectuate inainte de trimitere la SIP la nivel de AMSA nu au fost efectuate in volum deplin (lipseste hemograma, urograma, r-grafia coloanei vertebrale). 10 ~Pacienta cu |, D-cul: Encefalopatie discirculatorie cu s-mul vertebro-atactic. A fost trimisa la USG a vaselor magistrale cervico-cerebrale (extra-intracraniene) si TC a encefalului in cadrul CM ,,Magnific - Nord” SRL la data de 13.08.2020 de catre medicul specialist, find efectuata la data de 20.08.2020, examinirile efectuate inainte de trimitere la SIP la nivel de AMSA nu au fost efectuate in volum deplin (lipseste hemograma, urograma, r-grafia cerebral). —Pacienta cu| D-cul: BCV. AVC ischemic. A fost trimisa la tomografie prin RM a encefalului in cadrul Centrului Medical ,,Euromed-Diagnostic” SRL la data de 30.11.2020 de cdtre medicul specialist, fiind efectuata la data de 10.12.2020, examinarile efectuate inainte de trimitere la SIP la nivel de AMSA nu au fost efectuate in volum deplin (lipseste hemograma, urograma, r-grafia cerebral). ~Pacienta cu| D-cul: Disfuncfii vegetative de etiologie nedeterminata cu cefalee pronunfata si s-m anxios alarmant. A fost trimisa la TC a encefalului in cadrul UMS Centrului Medical ,,Magnific - Nord” SRL la data de 23.11.2020 de catre medicul specialist, fiind efectuata la data de 25.11.2020, examinarile efectuate inainte de trimitere la SIP la nivel de AMSA nu au fost efectuate in volum deplin (lipseste hemograma, urograma, r-grafia cerebrala). —Pacienta cu D-cul: Radiculopatie discogend cervicalé C4-CS5 cu s-m algic persistent. A fost trimisi Ta RMN a coloanei vertebrale regiunea lombara in cadrul SRL Centrului Medical ,,Euromed-Diagnostic” la data de 15.08.2020 de cdtre medicul specialist, fiind efectuata la data de 21.09.2020, examinarile efectuate inainte de trimitere la SIP Ia nivel de AMSA nu au fost efectuate in volum deplin (lipseste hemograma, urograma, r-grafia coloanei vertebrale regiunii cervicale). ~Pacienta cu D-cul: Cefalee cronicd de origine nedeterminata, Cr a glandei tiroide st I. A fost trimisa Ia TC cerebrala cu contrast in cadrul IMSP Centrului Republican de Diagnosticare Medicald la data de 07.10.2020 de c&tre medicul specialist, fiind efectuaté la data de 27.11.2020, examinaile efectuate inainte de trimitere la SiP la nivel de AMSA nu au fost efectuate in volum deplin (lipseste hemograma, urograma, r-gratia cerebral), Evaluarea procesului de prescriere a medicamentelor compensate din FAOAM de citre medicii specialisti de profil in baza ordinului intern al Prestatorului responsabilitatea de prescriere a medicamentelor compensate psihotrope si anticonvulsivante pentru tratamentul in condiiile de ambulator li se asuma medicilor=[ ‘J iar pentru antidiebetice - IMSP SR Soroca dispune de ordinul privind numirea persoanei responsabile de pastrarea, distribuirea gi evidenfa formularelor de refete pentru medicamente compensate din FAOAM. De catre echipa de evaluare au fost supuse evaluirii 26 reyete pentru medicamente compensate la 16 pacienti (conform datelor din sistemul informayional, in continuare — $I), cArora s-au prescris medicamente compensate pentru tratament in condifii de ambulator pe perioada de 4 luni ale anului 2021. Evaluarea cazurilor s-a efectuat jinéndu-se cont de necesarul de medicamente, reflectarea starii pacientului la momentul adresérii si cliber&rii medicamentelor compensate, monitorizrii pe parcursul anului, consultafia medicului specialist de profil. Verificind corectitudinea prescrierii medicamentelor compensate pentru tratament in condifii de ambulator in conformitate cu prevederile ordinului comun al MSMFS ai RM si CNAM nr.492/139-A din 22 aprilie 2013 .,Cu privire la medicamente compensate din Yondurile asigurarii obligatorii de asistenfa medicala” cu modificarile ulterioare s-a constatat, c4 toate 26 de reyete au fost prescrise regulamentar, de exemplu: *Conform datelor din SI pacientului cu PA 071257484 (¢-cul: Epilepsie simptomatica) la data de 02.01.2021 de catre medicul neurolog au fost prescrise 50 pestile de Acidum valproicum (Orfiril Jong 300 mg-I pastila de 2 ori pe zi) conform refetei nr. 0151952722. in rezultatul evaluarii figei medicale a bolnavului de ambulator (F-025/e) s-a constatat, ef medicul din cadral IMSP SR Soroca a prescris medicamentul menjionat in stricté conformitate cu prevederile ordinului sus menfionat si recomandarile medicului neurolog din cadrul Centrului National de Epileptologie a IMSP Institutul de Mediciné Urgenia {pacicntul este su Centrului National de Epiteptologie) *Conform datelor din SI pacieniei (d-cul: Boala Alzheimer) la data de 07.04.2021 ae catre medicul neurolog a fost preserisa rejeta ni pentru Tab.Memontinum 10 mg N260 — cite 1 tab/ 2 oti pe zi pentru perioada de 30 zile; *Conform catelor din SI pacientului cu (d-cul: Epilepsie post-traumatica) la data de 05.02.2021 de ciitre medicul neurolog au fost prescrise 2 refete pentru tab. Carbomazipinum 300 mgN210C-ca‘e Ltab/ 2 ori pe zi (reteta nr si urmatoarea refeta nr[_______a fost prescrisa tocmai la data de 12.04.2021 (peste 66 zile). vavegheat trimestrial de cAtre medicul neurolog din cadrul Respectarea prevederilor Contractului si evaluarea gestiondtrii mijloacelor provenite din FAOAM Reiesind din activitagile institugiei, evaluarea a urmat s& confirme dac& entitatea a asigurat regularitatea planific&sii si utilizarii conform destinatiilor aprobate a mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurarii ob‘igatorii de asistent& medical (in continuare ~ FAOAM), objinute in baza contractului bilateral incheiat intre Compania Naionala de Asigurari in Medicina si IMSP Spitalul Raional Soroca ,.A. Prisacari”, in procesul prestarii serviciilor medicale persoanelor incadrate in sistemul asigurarii obligatorii de asistenfi medicala (SAOAM) conform prevederilor contractuale, inclusiv corectitudinea acordarii suplimentului de plata la salariu pentru indicatorul de performanta wAcordarea asistenfei_ medicale pacienfilor cu Covid-19, in baza definitiei de caz suspect/probabil/confirmat, ‘Acfiunea de evaluare a fost efectuat’ utilizind procedee si tehnici, cum ar fi studiul general prealabil, analiza selectiva documentar-contahilé, control faptic, analiza activitatii economico- financiara in stabilirea utilizarii mijloacelor financiare bazate pe principiul economie, eficienta si eficacitate, conform destinafiilor prevazute pentru realizarea contractului, precum si legalitagii operafiunilor efectuate. in perioada anului 2020, relafiile dintre Prestator si CNAM au fost reglementate prin Contractul de acordare a asistenjei medicale (de prestare a serviciilor medicale) in cadrul asigurarii obligatorii de asistenfa medical nr.05-08/38 din 31.12.2019 ( in continuare — contract, contract bilateral) cu Acordurile adifionale (11) i suma totald de 68282742,52 lei, inclusiv: © asistenfa medicala spitaliceasca ~ 59222182,23 lei; * asistenja medical specializaté de ambulator — 9060360,29 lei (inclusiv pentru TBC- 435056,25 lei). Obiectul contractului a constituit acordarea asistenjei medicale (prestarea serviciilor medicale) in volumul si calitatea prevazute de Programul unic al asigurrii obligatorii de asistent& medicala, Normele metodologice de aplicare a acestuia si prevederile contractului bilateral menfionat in cadrul asistenfei medicale spitalicesti $i asistenfei medicale specializate de ambulator. Evaluarea nivelului de executare a contractului bilateral a constatat c&, acesta a fost indeplinit la nivel de 94,50% faya de suma planificata. La situagia din 01.01.2020 Prestatorul a inregistrat sold de mijloace banesti in suma total de 5749650, 02 lei Conform documentelor contabile primare in perioada evaluata institugia a inregistrat venituri efective din FAOAM in sumé totala de 64528258,08 lei, inclusiv: suma contractual de 64527232,40 lei, dobinda caiculata la soldurile banesti de 95,68 lei si 930,0 lei — alte venituri. Totodata, veniturile de casa in total au constituit suma de 65308223,65 lei, inclusiv cele obfinute ca rezultat al acordarii serviciilor medicale in baz de contract pentru anul 2020 au constituit suma de 63845056,65 lei, 95,68 dobinda, 1463071,32 lei-alte venituri si creanfe CNAM in suma de 682175,75 lei . Cheltuielile de cas au constituit $9100161,35 lei. Soldul disponibil al mijloacelor banesti la 31.12.2020 a constituit 11957712,32 lei. Cheltuielile efective pentru acordarea serviciilor medicale contractate cu CNAM, in anul 2020 au constituit 60368467,47 lei, ceea ce constituie 88,41% din suma contractatd. Analiza cheltuielilor efective pe compartimente de cheltuicli releva c&, ponderea major revine cheltuielilor de personal (retribuirea muncii), care constituie 76,70 la suta, urmate de cheltuielile atribuite 1a compartimentul alte cheltuieli cu o pondere de 12,20 la suta, cheltuielilor atribuite la 2 articolul medicamente si dispozitive medicale le-a revenit o coté de 8,50 la sutf si alimentarea pacienfilor care constituie doar 2,60 la suta, din totalul cheltuielilor efective. {in cadrul evaludrii s-a constatat cd in anul 2020, evidenfa mijloacelor financiare provenite din FAOAM in contabilitatea Institufiei s-a finut pe conturi contabile distincte, atribuirea la cheltuieli efective s-a efectuat in baza documentelor primare. Totodata, urmare a evaluarii utilizarii mijloacelor din FAOAM s-a constatat 4, pe parcursul perioadei 2016-2021 concomitent cu conturile bancare trezoreriale Prestatorul paralel a utilizat si 2 conturi bancare (MD14V1000000225150636MDL, MD81V1000000225170638MDL) _deschise anterior in filiala nr.6 Soroca, Banca comercialé VICTORIABANK SA prin care se gestionau mijloacele din FAOAM, fapt ce contravine prevederilor art.6. a Legii Bugetului de stat pe anul 2016, nr.154 din 01.07.2016, conform cAruia ineepAnd cu 01.01.2016: ,Mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public nafional de care autoritafile/instituyiile publice la autogestiune, intreprinderile de stat si societiile pe acfiuni, ai cdror fondatori sint autoritafile publice centrale si locale, conform anexei ar. 6, se gestioneazi prin Contul Unie Trezorerial al Ministerului Finanfelor. La situagia din 01.01.2020 soldurile de mijloace financiare provenite din FAOAM aflate in Banca ,,Victoriabank” S.A. constituiau suma de 29549,20 lei (inclusiv: la contul AMS suma de 29190,99 lei si la contul bancar AMSA suma de 358,21 lei) Este de menfionat ca, in cadrul evaluarii, Prestatorul la data de 09.06.2021 a efectuat ultima operatiune de transfer a soldurilor ramase din conturile respective in suma totala de 3511,55 lei la contul trezorerial al Institutiei si pe data de 10.06.2021 in baza Cererei de inchidere a conturilor (copia se anexeaza) au fost inchise conturile respective. Conform documentelor primare la tipul de asistenfa medicalé spitaliceascd, la situatia 01.01.2020 soldul mijloacelor banesti a constituit 4831136,79 lei. in perioada anului 2020 Prestatorul a incasat mijloace financiare pentru acordarea serviciilor de asisteng& medicala in suma totala de 56372744,29 lei, inclusiv: suma contractual de 5552198836 lei, suma de 93,93 lei — dobinda calculata la soldurile banesti $i 930,0 lei alte venituri, Cheltuielile de casa au fost executate in suma totala de 50823615,15 lei. Soldul de mijloace banesti la 31.12.2020 a constituit 10380265,93 lei. La tipul asistenta medical specializata de ambulator la situatia 01.01.2020 soldul mijloacelor bancsti a constituit 918513,23 lei. in perioada anului 2020 Prestatorul a incasat mijloace financiare pentru acordarea serviciilor de asistenf& medicala in sumé total de 8935479,36lei, inclusiv: suma contractuala de 9005244,04 lei si 1,75 lei dobinda calculata la soldurile banesti. Cheltuielile de casa au fost executate in suma totala de 8276546,20 lei. Soldul de mijloace banesti la 31.12.2020 a constituit 1577446,39 lei. Evaluarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii Evaluarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii s-a efectuat prin prisma prevederilor Hotararii Guvernului nr.837 din 06 iulie 2016, Despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajafilor din institutiile medico-sanitare publice incadrate in sistemul asigurarilor obligatorii de asistenja medicala”, cu modificarile ulterioare, Ordinului Ministerului Samatafii, Muneii si Protectiei Sociale nr.466 din 15.05.2020 ,,Cu privire la motivarea personalului”, Circularei Companiei Nafionale de Asigurari in Medicina nr.01-13/28 din 10.08.2020, alte acte normative in vigoare. S-a stabilit, c& pentru realizarea angajamentelor contractuale cu CNAM, pentru anul 2020, statele de personal din contul FAOAM, au fost aprobate de catre Fondator si Directorul IMSP, in numar total de 476,75 unitagi, inclusiv pe categorii de personal: 4,00 unitati de personal de conducere, 91,75 unitayi medici, 200,5 unitafi personal medical mediu ,116,5 unitifi personal medical inferior si 64 unitafi alt personal, fiind ocupate la data intocmirii darii de seama de catre 438 persoane fizice. Conform datelor evidentei contabile pe parcursul anului 2020 din contul surselor FAQAM la tipul de asistenta medicala spitaliceasca au fost salarizate in mediu 381,25 unitigi de personal, inclusiv: 4,00 unitati de personal de conducere, 61,5 unitaji medici, 160.5 unitafi personal medical mediu, 104,00 unitati personal medical inferior, 51,25 unitafi alt personal. 3 La tipul de asistenfd medical specializatit de ambulator din contul surselor FAOAM au fost salarizate in mediu 75,25 unitati de personal, inclusiv: 22,75 unitaji medici, 31,75 unitafi personal ‘medical mediu, 11,30 unitafi personal medical inferior, 9,25 alt personal. Ca rezultat, in urma evaluat gi analizei efectuate asupra unitatilor aprobate pentru personalul de conducere (4,00 unitafi) se observa airibuirea total a acestora la tipul de asisten{& medicala spitaliceasca ce genereaz& o majorare a fondului de salarizare la acest tip de asistenta medicala, care, defacto urma si fie atribuite parfial si la asistenfa medicala specializata de ambulator. in rezultatul evaluarii s-a constatat c& conform devizului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2020 au fost planificate cheltuielile de personal din contul mijloacelor FAOAM in suma de 56 735 112,62 lei, inclusiv: - asistenfa medicalA spitaliceased ~ 49 732 736,45 lei; - asistenfa medicala specializaté de ambulator —-_ 7.002 376,17 lei. Cheltuielile planificate pentru cheltuielile de personal au constituit, in total pe IMSP, 83,09 la sutd din suma anual contractaté fn perioada evaluata cheltuiclile efective la capitolul dat, au constituit 46 346 777,18 lei, - asistenfa medicala spitaliceasea = 39.803 382,32 lei; - asistenfai medicala specializaté. de ambulator = 6 543 394,86 lei. Astfel, cheltuielile efective pentru cheltuielile de personal, in total pe institufie au constituit 67,87 % din suma contractatd, totodatd acestea constituie 81,69 % din cheltuielile planificate. Cheltuielile de cas& la articolul cheltuieli de personal au constituit suma 45 405 095,97 lei Salariul mediu lunar achitat din FAOAM, pe perioada anului 2020 a constituit 6906,55 lei, respectiv pe categorii de personal salariul mediu la o funcfie ocupata a constituit: Personal de conducere 16691,42 lei; Medici 11017,53 Personal medical mediu 7165,93 Personal medical inferior 480,25, Allt personal 434265, Analiza cheltuielilor efective pentru remunerarea personalului din fondurile asigurérii obligatorii de asistenfa medicalé a stabilit faptul cA, fondul de remunerare a fost format din plata sub forma de parte fix a salariului si partea variabila a salariului sub forma de indicatori de performana sia alte norme $i garantii salariale, inclusiv suplimentul pentru realizarea indicatorului stabilit prin ordinul Ministerului Sanatijii, Muncii si Protectiei Sociale nr.466 din 15.05.2020, personalului implicat la tratarea—pacientilor cu Covid-19 in baza_—definitici. de caz contact/suspect/probabil/confirmat. Evaluarea calcularii gi efectuarii platilor pentru suplimentul indicatorului achitat personalului implicat la tratarea_—pacientilor cu Covid-19. in baza_definitiei_ de © caz contact/suspeet/probabil/confirmat a constatat urmatoarele. Prin Ordinul Ministerului Sanataii, Muncii si Protectiei Sociale nr.318 din 26.03.2021 IMSP SR Soroca ,,A. Prisdcari” a fost nominalizata pentru internarea pacientilor care intrunese criteriile definitiei de caz COVID-19 pentru teritoriul arondat (raionul Soroca). La data de 04.05.2020 acordarea serviciilor medicale in tratamentul infectiei cu coronavirus de tip nou (Covid-19), in baza Hotardrilor Comisiei Nafionale Extraordinare de Sanatate Publica gi cu acordul Consiliului Raional Soroca a fost modificaté structura paturilor si structura statelor de personal, astfel s-a reorganizat numarul de paturi pentru pacientii cu Covid-19: Secfia UPU- secfia de triere; Secfia boli infecfioase ~ 19 paturi; Sectia ATI — 3 paturi; Sectia boli interne — 36 paturi; Sectia traumatologie ~ 16 paturi. Totodata in cadrul secfiilor Pediatrie si Maternitate a fost organizat céte un post de triere cu izolarea saloanelor si paturilor in dependenfa de fluxul de pacienfi internafi, iar dupa confirmarea infectarii cu infecjia Covid-19 acestia find transferafi in secfiile cu profil Covid-19 pozitiv menfionate mai sus. Statele de personal aferente acestor paturi a constituit 165,5 unitati cu implicarea a 173 persoane angajate. 4 In rezultatul evaluarii procesului de remunerarea a muncii personalului antrenat in acordarea asistenfei medicale in sectiile COVID-19 au fost verificate si contrapuse informatiile din documentele prezentate CNAM si documentele primare de evidenfa a timpului de munca, ordinele inteme privind activitatea sectiilor respective, statele de personal si personalul implicat in acordarea asistentei medicale in lunile iunie, julie si august. Ca rezultat s-a constatat c& lunar, Institujia prin ordinul directorului, a aprobat achitarea suplimentului pentru indeplinirea indicatorului de performanta profesionala “Acordarea asistenfei medicale pacientilor cu COVID-19, in baza definitiei de caz suspect/probabil/confirmat”, stabilind achitarea suplimentului dat pentru. gefii de sectie cu profil Covid-19 in marime de 100% la salariul de funcfie, iar pentru angajatii din sectie conform orelor de expunere. Situafia data fiind explicata de catre directorul Instituiei prin faptul cA sefii de sectii respectivi erau implicati si in acordarea asistenfei medicale pacientilor din alte secjii cu profil Covid-19, fapt confirmat prin prezentarea aleatorie, la solicitarea echipei de evaluare, a fiselor personale ale pacientilor din alte sectii in care se regaseau inscrisuri ale medicilor-gefi respectivi. De mengionat faptul c& secjia neurologie conform Ordinului intern nr, 101/3 din data de 04.05.2020 activa ca sectie non-Covid, cu internarea pacientilor testati negativ din secfiile de triaj. Totodata incepand cu luna mai a.2020 geful sectiei respective a continuat s4 beneficieze, pentru lunile mai-noiembrie a.2020, de suplimentul pentru indeplinirea indicatorului de performanta profesionala »Acordarea asistenfei medicale pacientilor cu COVID-19, in baza definitiei de caz suspect/probabil/confirmat”, fiindu-i achitat suplimentul dat in marime de 100% la salariul functiei de sef al sectiei neurologie (pentru acordarea asistenfei medicale pacienfilor din alte secfii cu profil Covid-19, concomitent suplimentar beneficiind de suplimentul pentru cumul a 0,5 salariul de medic neurolog din cadrul aceleasi secfii. Astfel, se remared achitarea neregulamentard a suplimentului ‘menfionat, inclusiv contribufiile sociale $i medicale achitate de angajator, in sumé de 27268,5 lei, Ja salariul prin cumul a 0,5 unitafi de funcfie medic neurolog din secfia neurologie non-Covid. Concomitent pentru evaluarea corectitudinii datelor incluse in tabelele de pontaj pentru lunile iunie-august privind orele efective lucrate (conform tabelelor de expunere prezentate in pracesul de evaluare) pentru care s-a achitat suplimentul indicatorului de performanfa profesional “Acordarea asistenfei medicale pacienfilor cu COVID-19, in baza definifiei de caz suspect/probabil/confirmat”, au fost evaluate toate fisele personale ale pacienfilor care s-au tratat in secfiile matemitate gi pediatrie in perioada data gi au fost confirmafi pozitiv cu infectia Covid-19. Ca rezultat s-a stabilit c& in perioada 26.08-31.08,2020 in sectia Pediatrie nu a fost spitalizat nici un pacient confirmat cu Covid-19 pozitiv, iar personalul din sectie care a activat in perioada data a fost tabelat cu ore de expunere (orele efectiv lucrate cu pacienfi confirmati la Covid-19), fiind indicate nejustificat 239 ore cu expunere la infectia Covid-19, pentru care s-a achitat neregulamentar suplimentul menfionat la salariul de funcfie in suma de 9889,10 lei, inclusiv contributiile sociale si medicale achitate de angajator. De menfionat, cé IMSP SR Soroca .,A. Prisécari”, in cadrul asistentei medicale specializate de ambulator (AMSA), incepand cu luna aprilie 2.2020 a achitat suplimentul pentru indicatorul de performanta profesionala ,,Acordarea asistenfei medicale pacienjilor cu COVID-19, in baza definitiei de caz suspect/probabil/confirmat” in marime de 100% la salariul de functie personalului din serviciul radiologic (imagistic). Tinand cont de prevederile Ordinului Ministerului Sanatafii, Muneii si Protectiei Sociale nr.466 din 15.05.2020 ,,Cu privire la motivarea personalului”, prin care achitarea suplimentului pentru tratarea pacientilor cu Covid-19 in baza definitiei de caz contact/suspect/probabil/confirmat, nu este prevazut pentru asistenfa medical specializata de ambulator, in luna octombrie, respectiv prin serisoare recomandaté, Institufia sesizat CNAM cu privire la plafile salariale efectuate in suma de 220406,26 lei cu solicitarea refinerii sumei date din contul transferurilor pentru perioada imediat urmatoare pentru indicatorul dat. Suma menfionata fiind tefinuta de c&itre CNAM la achitarea indicatorului dat pentru luna octombrie 2020. De mengionat c& Institufia a continuat achitarea suplimentului respectiv personalului din serviciul radiologic pind la finele a.2020, fiind modificat devizul de venituri si cheltuicli cu alocarea sumei de 380000,0 lei pentru indicatorii de performang& (bonificafia) din contul diminuarii fondului de baz a salariului. Modificarea data fiind aprobata la sedinja Consiliului Administrativ prin procesul verbal nr. 6/2020 din 01.12.2020 gi prezentaté CNAM la finele anului de gestiune. Drept baz& pentru acordarea suplimentului a servit aprobarea prin Ordinul intern nr.147 semnat de directorul Institujiei SR Soroca ,,A. Pristcari” la data de 11 septembrie 2020, cu referire la prevederile ordinului MSMPS nr.588 din 18.07.2016, a ,,Regulamentului cu privire la evaluarea gi validarea indicatorilor de performanfe profesionale individuale pentru personalul din cadrul IMSP SR Soroca A. Prisicari”, conform cAruia a fost instituit indicatorul de performanfi.profesionala suplimentar in volum de 100% la salariul de functie pentru medici, personal medical mediul si inferior din serviciul imagisticé (radiologie) din cadrul asistenfei medicale specializaté de ambulator care presteaz servicii medicale imagistice. Acest indicator fiind achitat din contul economiilor acumulate din FAOAM. Economiile respective find rezultatul neasigurarii cu medici specialisti (exemplu: Hematolog, Alergolog, Nefrolog, Proctolog, Neurochirurg copii, etc.), conform prevederilor Ordinului MSMPS nr.100 din 10.03.2008 ,,Cu privire la normativele de personal medical”, acestia fiind asigurafi in proporfie de 71,00 la suta. Legalitatea cheltuielilor suportate pentru medicamente, articole parafarmaceutice si consumabile utilizate in procesul prestarii servictilor medicale in cadrul AOAM Jluarea legalitafii cheltuielilor suportate pentru medicamente, articole parafarmaceutice gi consumabile utilizate in procesul prestirii serviciilor medicale in cadrul AOAM a constatat c&, in perioada evaluat Institufia a utilizat medicamente din mijloacele FAOAM, achizifionate din veniturile acumulate de la prestarea serviciilor medicale contra plata gi ajutor umanitar. Conform business-planului pentru perioada anului 2020 au fost planificate cheltuieli pentru procurarea medicamentelor si dispozitivelor medicale pe toate tipurile de asistenjé medicala contractate, in suma totala de 7122671,80 lei, inclusiv: - asistenfa medicala spitaliceasc& — 6657048,04 leis asistenfa medicala specializatd de ambulator ~~ 465623,76 lei. Cheltuielile planificate pentru medicamente pentru anul 2020 au constituit 10,44% din suma contractuala. Cheltuielile efective din sursele FAOAM au constituit 5120936, 11 lei, inclusiv: - asistenfa medicala spitaliceasca — 4736766,80 lei; - asistenfa medical specializati de ambulator —_ 384169,31 lei, cea ce reprezinta o indeplinire a nivelului planificat in proporfie de 71,90 la suta. Reiesind din cele expuse se releva faptul c&, la tipul de asistenf& medicala spitaliceasca si la tipul de asistent& medical specializaté de ambulator au fost formate economii in suma total de 2001735,69 lei. Conform datelor evidenjei contabile si darilor de seama in anul 2020 din sursele FAOAM au fost achitate medicamente si dispozitive medicale in suma total de 6697568,33 lei, acestea depagind cheltuielile efective deoarece existau datorii 1a finele anului fafa de furnizorii de medicamente si dispozitive medicale. Prin prisma Ordinului nr. 857/241 — A din 27.12.2010 al MS si CNAM ,,Cu privire la aprobarea normativelor stocurilor de valori materiale”, in scopul reglementaii activitifii economico- financiare a institufiilor medico-sanitare publice incadrate in sistemul asigurarilor obligatorii de asisten{& medical4, institutiilor medico-sanitare si de invafémant subordonate Ministerului Snatapii si finanjate de la bugetul de stat, neadmiterii dezafectarii mijloacelor financiare la procurarea valorilor materiale in cantitaiti supra necesitafilor reale, normativele stocurilor de medicamente, produse farmaceutice si parafarmaceutice este stabilit pentru 60 zile. La data de 31.12.2020 Prestatorul dispunea de stocuri de medicamente in suma de 2935140,51 lei. Conform prevederilor ordinului sus menfionat, normativul stocului de medicamente, produse farmaceutice si parafarmaceutice nu putea s& depaseascd suma de 841798,20 lei. Stocul format constituie o depasire de apoximativ 4 ori fafa de normativul stabilit, sau cu 2093342,31 lei mai mult, astfel fiind imobilizate mijloacele FAOAM.care puteau fi utilizate pentru alte necesitafi ale IMSP. Medicamentele livrate se recepfioneaz si se pastreazA in Farmacia Spitalului, in care funcfioneaz& un program informational de evidenfa a medicamentelor (ONIX), care inregistreazé toate intrérile si iesirile de medicamente din Farmacie. Concomitent, programul nu are interconexiuni cu sistemul de evidenfa contabila, respectiv, in cadrul secfiilor evidenfa medicamentelor este finuta 16 manual. Ca rezultat, nu este asigurati plenitudinea informatie’ privind circuitul medicamentelor si articolelor de uz medical in cadrul Institujici, fapt ce diminueaz& transparenfa procesului de migeare si eliberare a medicamentelor, precum si determina un rise sporit de inregistrari eronate, si, respectiv o raportare neveridica. Eliberarea medicamentelor si articolelor de uz medical in sectii se efectueaz& in baza bonurilor de comanda-livrare personificate si bonurilor de comanda-livrare pentru necesitafile intregii secfi. In cadrul evaluarii a fost analizat procesul de utilizare si decontare a consumabilelor costisitoare - endoproteze (Cap protetic, cupa acetabulara necimentaté, insert, ti femurald, suruburi de cup, lame pentru motor oscilant). In cadrul programului special ,,Protezarea articulasiilor mari” au fost contractate initial 40 cazuri tratate. S-a stabilit c& in anul a.2020 Prestatorul nu a efectuat nici un caz, desi in urma modificdrilor prevederilor contractuale acesta urma si efectueze 14 cazuri tratate pind la finele anului Totodata Institugia nu dispunea de edoproteze pe parcursul anului 2020, acestea fiind achizigionate la finele anului in baza Contractul de achizitionare a dispozitivelor medicale nr.76/11/20 din 10 noiembrie 2020 incheiat cu .,Intermed” SRL, care prevedea achizitionarea a 40 endoproteze. Au fost achizifionate 35 endoproteze in sums totala de 644000,0 lei conform facturii fiscale nr.IM2176394 din 21 decembrie 2020. Echipa de evaluare a examinat, pentru 3.2020, procedura de decontare a reactivelor, medicamentelor si consumabilelor precum si inregistrarea cheltuielilor aferente Laboratorului Instituici. Pentru evaluare au fost prezentate datele statistice privind numérul de analize efectuate in laborator (pentru fiecare tip de analiza) persoanelor asigurate si neasigurate, precum gi celor efectuate contra plata conform contractelor de prestare 2 serviciilor altor institufii. Analiza rulajului achizitiilor, casarea reactivelor precum si sursa de platd a acestora pentru activitatea laboratorului a stabilit ca din numérul total de analize efectuate (206452 analize), 12,9 % au fost efectuate persoanelor neasigurate sau efectuate contra plata conform contractelor de prestare servicii altor institufii, iar cheltuielile fective inregistrate in evidenfa contabila aferente analizelor efectuate persoanelor neasigurate sau contra plat au constituit 7% din totalul cheltuielilor pentru preparate (reactive), medicamente si consumabile utilizate in laborator. Prin prisma prevederilor pet.3.1 al Contractului de acordare a asistengei medicale (de prestare a serviciilor medicale) in cadrul asigurérii obligatorii de asistenf& medical, cheltuielile urmau a fi suportate proporjional numarului de analize efectuate din contul FAOAM si contul mijloacelor provenite de la prestarea serviciilor contra platd(persoane neasigurate). Nerespectarea prevederilor menjionate, a generat atribuirea si achitarea neintemeiata din contul mijloacelor FAOAM a cheltuielilor la compartimentul ,Medicamente si dispozitive medicale” in sum totalé de 24355,8 lei care urmau a fi suportate din contul mijloacelor provenite de la prestarea serviciilor contra plata. Astfel, mijloacele provenite din FAOAM au fost utilizate in alte scopuri decat cele pentru care sint stabilite conform contractului de acordare a asistenjei medicale (de prestare a serviciilor medicale) in cadrul asigurarii obligatorii de asistenfA medicala, ce contravine prevederilor art.14 (pct.5) din Legea nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de sistent’ medicala. Evaluarea procesului de asigurare cu medicamente si consumabile s-a efectuat prin prisma prezentei in cadrul sectiilor COVID gi farmacia prestatorului a grupelor de medicamente prevézute in Protocolul Clinic National nr.371 ,,Infectia cu coronavirus de tip nou (editia a IV), aprobat prin Ordinul Ministerului Sanatajii, Muncii si Protecjiei Sociale nr.1180 din 11.12.2020, pentru tratamentul pacientilor cu Covid-19 in condifii de stafionar cu forma moderata gi sever&.a bolii. Evaluarea, a fost efectuata prin metoda examinarii stocurilor din farmacia Prestatorului. in cadrul evaluarii a fost analizaté migcarea medicamentelor si produselor farmaceutice cdtre sectiile Prestatorilor i farmacie pentru lunile aprilie — decembrie 2020. Ca rezultat in baza datelor prezentate S-a constatat asigurarea in perioada sus menfionata cu medicamente din grupele prevazute in PCN m371 Legalitatea cheltuielilor suportate pentru alimentatia paciengilor Conform devizului de venituri si cheltuieli (business — plan), pentru anul 2020, au fost precizate cheltuieli in total pe institujie 1a compartimentul .,Alimentatia pacientilor” in suma de 2544462,25 lei, inclusiv la tipul de asistenj& medicala spitaliceasca in suma de 2138409,75 lei si pentru pacienfii cu tuberculoz& in suma de 406052,50 lei la tipul asistenja medicala specializata de ambulator. Cheltuielile efective din sursele FAOAM au constituit suma de 1540494,56 lei, ceea ce reprezinté o indeplinire a nivelului programat in marime de 60,54 %, sau cu 1003967,69 lei mai putin decét au fost planificate. La data de 01.01.2020 soldul produselor alimentare din contul surselor FAQAM a constituit suma de 85182,84 lei. La 31.12.2020 soldul de produse alimentare din sursele FAOAM a constituit suma de 65510,38 lei, ce corespunde datelor evidengei contabile. Pentru evaluare au fost prezentate, la tipul de asistenfA medicala spi iceasca, urmatoarele date: Eos ee : Nr. zile/pat din Costul ; Nr. zilefpat din : Alimentarea | Chetuieliefective | evidentastatstica | °¥idenfe contabila, Abaterea ener pacientilor enteral caruri_ Petsoane participant la unc ____alimentare zile/pat 2 3 | 6224 "pers. asigurate aaa 1185629,56 477155 49383 16685 24,01 (surse CNAM) (an malguis 7 2 7 1 : [Gusepropaiy | 580743 __ 1647.7 245 | -1402,7 23,70 | 119143699 | 49363,2 49629 24,01 Conform informafiilor contabile prezentate in tabelul de mai sus cheltuielile efective privind alimentarea pacientilor la asistenta medical& spitalicease’ a constituit suma de 1191436,99 lei, inclusiv: 1185629,56 lei surse CNAM si 5807.43 surse proprii. Numarul total de zile/pat ale pacientilor care au beneficiat de alimentare, prezentate de persoanele responsabile din cadrul serviciului de evidengé contabila in anul 2020 a constituit 49629 Zile/pat, inclusiv: 49383 zile/pat persoane asigurate si 245 zile/pat persoane neasigurate. Conform datelor contabile prezentate, cheltuielile efective pentru alimentatia persoanelor asigurate pentru 2.2020 au constituit suma de 1185629,56 lei si 5807.43 lei persoanelor neasigurate, iar costul mediu pentru o zi/pat in anul 2020 al produselor alimentare pentru un pacient a constituit 24,01 lei (1191436,99 1ei/49629 zi/pat). S-a constatat o discrepanfa intre datele prezentate din evidenta statistica gi datele din evidena contabilé. Majorarea cu 1668.5 zile/pat pentru pacientii asigurati spitalizati care au participat la alimentare, acestea fiind argumentate prin faptul alimentérii mamelor pe durata spitalizarii copiilor pana la 3 ani, Diminuarea cu -1402,7 zile/pat ce reprezinté numérul de zile/pat cind pacienfii neasigurafi spitalizafi nu au participat la alimentare. In evidenta contabila pentru zilele/pat respective nu s-au efectuat inregistrari separat. Ca rezultat nu a fost posibil stabilirea costului real a unei zile/pat pentru fiecare categorie de pacienfi (asigurafi/neasigurai), Reiesind din cele expuse, persoanelor responsabile, li se impune intreprinderea tuturor méisurilor de rigoare, pentru a asigura la un nivel adecvat evidenta, prin confruntarea permanenta a datelor statistice cu datele evidenfei contabile si gestionarea mijloacelor financiare destinate pentru acest compartiment pe principiu de transparenta Pe parcursul perioadei de evaluare a fost efectuata inventarierea stocurilor de produse alimentare la depozitul cu produse alimentare. Ca rezultat al inventarierii nu sau constatat surplusuri sau lipsuri. in cadrul evaluarii a fost verificat termenele de valabilitate a produselor si examinarea organolepticd a acestora la depozitul alimentar. Ca rezultat la momentul evaludrii nu au fost constatate produse alimentare cu termen expirat. Potrivit prevederilor Ordinului comun al MS si CNAM nr. 99/52" din 15.02.2017 Cu privire la uncle intervenfii de crestere a aderenfei Ja tratamentul antituberculos in condifii de ambulatori 18 Prestatorii asigurd procurarea produselor alimentare (in suma de 3Slei/zi) pentru tofi pacieni eligibili in baza listelor intocmite de c&tre medicul ftiziopneumolog si medicii de familie si acopera cheltuielile pentru transport (tur-retur) in baza abonamentelor, tichetelor sau a unui echivalent banese in sua de 75 lei lunar. {in rezultatul evaluarii procedurii de acordare si compensare a cheltuielilor privind alimentarea pacienfilor in tratamentul antituberculos in condifii de ambulator s-a constatat cd, in anul 2020, Instituyia a achizitionat produse alimentare din sursele AMSA, pentru 10139 pacienti cu tuberculoz, in sumA de 354865,00 lei. Ridicarea produselor alimentare, de la blocul alimentar al Institutiei s-a efectuat de cdtre pacientii cu TBC in baza tichetului alimentar, Ridicarea produselor alimentare de ctre pacienfi este confirmata prin anexarea tichetului alimentar semnat de pacient la darea de seama privind alimentarea pacienfilor in tratamentul antituberculos in condifii de ambulatoriu. Evaluarea documentatiei privind alimentarea pacienfilor i cheltuielile pentru transport (tur- retur) pentru anul 2020 nu a constatat refineri privind eliberarea tichetelor de alimentare precum si achitarea cheltuielilor de transport. Corectitudinea reflectarii cheltuielilor la articolul ,,alte cheltuieli” Conform devizului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2020 la compartimentul alte cheltuieli” au fost planiticate si precizate mijloace din FAOAM in suma total de 8133121,91 lei, cheltuiclile efective au constituit 7360259,62 lei, inclusiv: 6130079,98 lei pentru AMS si 1230179,64 lei pentru AMSA, fiind executate in proportie de 90,50 la suté fay de planul precizat, astfel fiind admise economii faya de planului precizat, care au constituit suma de 772862,29 lei. Unmare evaluarii privind eficienta utilizarii mijloacelor FAOAM la acest compartiment de cheltuieli s-a constatat c&, in perioada evaluat Institutia nu a respectat prevederile pet.28 a Normelor Metodologice cu privire la formarea devizului de venituri si cheltuieli i gestionarea surselor financiare de catre institutiile medico-sanitare publice incadrate in sistemul asigurarii obligatorii de asistenfé medicala aprobate prin Ordinul MS si CNAM nr.653/20S-A din 24.05.2018 (ulterior Norme metodologice) si nu a stabilit in Politica de contabilitate a institufiei metoda de raportare a cheltuielilor, care nu pot fi raportate separat, aceasta urma a fi bazaté pe repartizarea proportional pe articole de cheltuieli, reiesind din veniturile objinute, sau numérul serviciilor medicale prestate in cadrul AOAM gi celor prestate din alte surse. in anul 2020 veniturile institutiei sau format din veniturile FAOAM, veniturile acumulate de la prestarea serviciilor contra plata si alte venituri. Reiesind din suma veniturilor acumulate cota procentualé a veniturilor objinute de la prestarea serviciile contra plata in anul 2020 a constituit 3,0%, respectiv, prin prisma Normelor metodologice si prevederilor pet.3.1 aln.22 si 24 al Contractului de acordare a asistenfei medicale (de prestare a serviciilor medicale) in cadrul asigurérii obligatorii de asistenf4 medical, cheltuielile urmau a fi suportate proportional din contul FAOAM si contul mijloacelor provenite de la prestarea serviciilor contra plata. In cadrul evaluarii s-a stabilit c& pe parcursul anului au fost efectuate cheltuieli din contul mijloacelor speciale in total de 2159972,75 lei sau 3,45 %, astfel fiind respectat cota procentuala a cheltuielilor in raport cu veniturile objinute din prestarea serviciilor contra plata. in cadrul evaludrii s-a stabilit cd, Institufia a efectuat cheltuite neregulamentare care au generat atribuirea si achitarea neintemeiata din contul mijloacelor FAOAM a cheltuielilor la compartimentul ,.Alte cheltuieli” in suma de 10444,65 lei, acestea fiind mijloace achitatle SRL »Polimer” pentru efectuarea calculului de deviz pentru lucréri de reparatie capitala a Sectiei ingrijiri cronice, conform facturii fiscale IM nr.0052477 din 18.02.2020. Nefiind planificate in devizul de venituri si cheltuieli din FAOAM, aceste mijloace urmau a fi suportate din contul surselor Provenite de la prestarea serviciilor contra plat& sau din sursele Fondatorului care a finantat reparafia capitala. Astfel, mijloacele provenite din FAOAM au fost_utilizate in alte scopuri decit cele pentru care sunt stabilite conform contractului de acordare a asistenjei medicale (de prestare a serviciilor medicale) in cadrul asigurarii obligatorii de asistenja medicala, ce contravine prevederilor art.14 (pet.5) din Legea nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenja medicala, Concomitent, se menfioneazd faptul c&, in perioada evaluat Prestatorul, contrar_prevederilor pet.22 din Normele metodologice de elaborare a Devizului de venituri si cheltuieli (business-plan) si gestionarea mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurarii obligatorii de asistenti medicala de c&tre prestatorii de servicii medicale incadrafi in sistemul asigurarii obligatorii, aprobat prin Ordinul comun al MSMPS nr. 653/205-A din 24.05.2018 si a pet.4 din Condifii speciale (Anexa nr.3) Ja Contractul nr. 05-08/38 din 31.12.2019 incheiat cu CNAM nu a respectat cota minima planificata a cheltuielilor pentru investigatiile paraclinice prestate de alfi prestatori efectuate la trimiterea medicului specialist de profil, specificate in anexa nr.4 la Programul unic, respectiv diferenfa dintre suma planificata si cea executatd in suma de 187166,31 lei au ramas nevalorificate (200143,31 lei-12977,0 lei). ‘Se mengioneaza faptul cd, la data de 31.12.2020 Institufia inregistra sold de mijloace banesti la AMSA in suma de 1577446,39 ei, datorii in suma de 102081,24 lei si creanfe in suma de 12241,95 lei. Analiza datoriilor yi creanfelor Analiza datoriilor si creanjelor pe compartimentele de cheltuieli a constatat c&, la situagia 01.01.2021 conform datelor din darea de seama Formularul nr.1-16/d si datelor din evidenga contabilé, datoriile din contul FAOAM in total pe Institutie au constituit suma de 4828811,62 lei, inclusiv: la AMS suma de 4726730,38 lei si la AMSA suma de 102081,24 lei, concomitent creanfele au constituit suma de 106571,02 lei, inclusiv: la AMS — 94329,07 lei si la AMSA -12241,95 lei. Cele mai considerabile datorii sunt inregistrate la compartimentul cheltuieli de personal (retribuirea muneii si contribufiile obligatorii) in suma total de 3988197,05 lei (inclusiv: AMS- 398015696 lei si AMSA-8040,09 lei), suma de 610193,64 lei la compartimentul alte cheltuieli, medicamente $i dispozitive medicale in sum& de 182494,53 lei si la compartimentul alimentarea pacientilor in suma de 47926,40 lei. Soldul de mijloace financiare ia finele anului de gestiune a constituit suma de 11957712,32 lei, inclusiv: Ia AMS suma de 10380265,93 lei si la AMSA suma de 1577446,39 lei, si creanfele CNAM in sumé totald de 682175,75 lei, Datoriile formate la finele anului sunt practic datorii curente care au fost achitate pe parcursul primelor luni ale anului 2021. Evaluarea cazurilor pentru I tr.2021 prezentate la program special ,Infecfia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)” cu suportul ventilator non-invaziv in temeiul Circularei CNAM nr.01-24/23 din 23.04.2021 si m1.01-24/26 din 30.04.2021 Prestatorul pind la data de 07.05.2021 urma s& autoevalueze cazurile tratate raportate in perioada | trimestru a.2021 privind corectitudinea datelor codificate referitor la suportul ventilator continuu, suportul ventilator non-invaziv si terapiei cu oxigen administrate pacientilor cu Covid In contextul celor expuse, pentru verificarea corectitudinii codificirii procedurii de management a suportului ventilator neinvaziv, au fost evaluate 6 FMBS raportate prin SI DRG la program special ,,Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)” in care conform datelor sistemului informational s-au realizat procedurile de intubare si/sau suportul ventilator non- invazivlinvaziv. in urma evalurii s-a stabilit c& in majoritatea cazurilor manoperele prenotate sunt documenate in FMBS ca fiind prestate, dar nu au fost codificate confom prevederilor Standardelor de codificare. Tinem s& menfiondm, c& aceste proceduri sunt parte component a Blocurilor [569] ,.Suport ventilator continu” si [570] .Suport ventilator non-invaziv”, care fac referire 1a obligativitatea consultarii si utilizarii SC 1006: ,Suportul ventilator este un proces prin care gazele sunt migcate in interiorul plaminilor de un dispozitiv care asisté respirajia prin cresterea sau inlocuirea efortului respiratoriu propriu al pacientului. Suportul ventilator poate fi administrat prin intermediul dispozitivelor invazive sau non-invazive” Suportul ventilator continuu (SVC), ventilatie invaziva se referd la aplicarea ventilafiei prin intermediul unei ci aeriene artificiale invazive. Pentru scopul acestui standard, calea acriand artificiala invaziva este cea alimentatd prin tubul endotraheal sau tubul traheostomic. Ventilafie non-invaziva (VNI) se referd la toate modalitijile care asist& ventilajia Pra utilizarea tubului endotraheal sau traheostomiei. Pentru scopul acestui standard, dispozitivele non- invazive includ: masca de faa, canul, masc nazald, mascd nazalé cu peme, furci nazale, tuburi nazale si tuburi nasofaringiene Totodata, condorm SC 1006 nu se codificd metoda de intubare pentru suportul ventilator, se codified mai intii suportul ventilator continu, si atunci cind pentru tratament sunt folosite atit SVC cit si VNI. codificati separat fiecare tip. Folositi marimea duratei potrivite a fiectirui cod pentru a indica cite ore pacientul a primit fiecare tip de suport ventilator. in contextul celor expuse, in cadrul evalarii s-a constatat urmatoarele: 1. FMBS nr.26. Conform SI DRG la proceduri secundare se codifica 2207-00 Intubatie endotraheala, cu lumen simplu si 22007-01 Monitorizarea intubafici endotraheale, lumen simplu. Totodata, zilnicul din data de 13.01.2021 ora 01'° indica c& pacientul a fost conectat la ventilare asistat in regim CPAP si la data de 14.01.2021 ora 15°? trecut la intubare si la ora 17" pacientul a decedat. Astfel, conform SC 1006 urma sa fie codificate urmatoarele proceduri: 13882-00 Managementul suportului ventilator continu mai putin de 24 ore si 92209-01 Managementul suportului ventilator neinvaziv > 24 ore si < 96 ore. 2. FMBS nr.162. Conform SI DRG la proceduri secundare se codifica: 22007-00 Intubatie endotrahealé, cu lumen simplu si 2007-01 Monitorizarea intubafiei endotraheale, lumen simplu Totodata, zilnicul din data de 14.01.2021 ora 09"° indic& c& pacientul a fost conectat la ventilare asistata in regim CPAP si la data de 14.01.2021 ora 13“ a fost intubat pina la data 17.01.2021 20*. Asifel, urma sa fie codificate urmatoarele proceduri: 13882-02 Managementul suportului ventilator continuu mai mult de 96 ore si 9209-00 Managementul suportului ventilator neinvaziv <=24 ore. 3. FMBS nr.1362. Conform SI DRG la proceduri secundare se codificd: 1382-00 Managementul suportului ventilator continuu mai putin de 24 ore, 2007-00 Intubafie endotraheald, cu lumen simplu si 22007-01 Monitorizarea intubatiei endotraheale, lumen simplu. Totodata, conform FMBS pacientul pe durata de 12.03.2021,14"° - 14.03.2021, 23° si 15.03.2021, 14*- 20.03.2021, 14a fost conectat 1a ventilare asistata in regim CPAP si pe data de 20.03.2021, 14'S- intubat pina la 20.03.2021, 17°. Astfel, conform inregistrarilor in FMBS urma sa fie codificate urmatoarele proceduri: 13882-00 Managementul suportului ventilator continuy mai putin de 24 ore si 9209-02 Managementul suportului ventilator neinvaziv, >= 96 ore. 4. FMBS nr.1468. Conform SI DRG la proceduri secundare se codificd: 13882-00 Managementul suportului ventilator continuu mai putin de 24 ore, 22007-00 Intubatie endotraheala, cu lumen simplu si 22007-01 Monitorizarea intubafiei endotraheale, lumen simplu. Totodat4, conform FMBS pacientul pe durata de 15.03.2021,22- 17.03.2021, 15° si 19.03.2021, 08- 28.03.2021, 16" a fost conectat 1a ventilare asistata in regim CPAP si pe data de 28.03.2021, 16°- intubat pind la 30.03.2021, 09°°. Astfel, conform inregistrrilor in FMBS urma sa fie codificate urmétoarele proceduri: 13882-01 Managementul suportului ventilator continuu intre 24 si 96 ore si 9209-02 Managementul suportului ventilator neinvaziv, >= 96 ore. 5. FMBS nr.1509, Conform SI DRG la proceduri secundare se codificé: 22007-00 Intubatie endotraheala, cu lumen simplu, 22007-01 Monitorizarea intubatiei endotraheale, lumen simplu, 13882-02-Managementul suportului ventilator continuu mai mult de 96 ore, 92209-02 Managementul suportului ventilator neinvaziv.>= 96 ore. Totodati, conform FMBS pacientul pe durata de 17.03.2021,20°-23.03.2021, 15" a fost conectat la ventilare asistaté in regim CPAP, la data de 23.03.2021, 15*° s-a intubat. La suport ventilator continuu s-a afltat pind la 23.03.2021, 17°. Astfel, conform inregistrarilor in FMBS urma sa fie codificate urmitoarele proceduri: 13882-00 Managementul suportului ventilator continuu mai putin de 24 ore si 92209-02 Managementul suportului ventilator neinvaziv, >= 96 ore (codificat corect in SI DRG si FMBS). 6. FMBS nr.6909. Informatia cu privire la Suportul ventilator continuu si Ventilajie non- invaziva raportata prin intermediul SI DRG. corespunde datelor documantate in FMBS privind metoda de administrare a suportului ventilator, Evaluarea procesului de codificare clinica prin auditul codificarii Scopul auditului de codificare clinied Evaluarea calitafii codificdrii datelor clinice de catre Prestator, identificarea lacunelor in colectarea, inregistrarea si codificarea datelor, contribuirea la revizuirea procesului de codificare, asigurarea ramburs&rii corecte in funcfie de consumul de resurse pentru serviciile prestate. Abrevieri CCAP ~ Aplicatia ,,Programul de Audit al Codificdrii datelor Clinice” FMBS ~ Fisa medicala a bolnavului de stationar DPr — Diagnostic principal DSec — Diagnostic secundar PPr — Procedura principala (intervengia chirurgicala principal) PSec ~ Procedura secundar& SC — Standardele codificarii australiene ICD-10-AM DRG —Grupe de diagnostice ICM - Indice de complexitate a cazurilor SI DRG - Sistem informational ,.Evidenfa i raportarea serviciilor medicale in sistem DRG” PCN - Protocol Clinic National Baza normativa: ® Contractul de acordare a asistenfei medicale in cadrul asigurarii obligatorii de asistenya medical nr. 05-08/33 din 31.12.2019. * Regulamentul privind monitorizarea si evaluarea prestatorilor de servicii medicale si farmaceutice, incadrafi in sistemul asigurérii obligatorii de asistenfA medicald, aprobat prin Ordinul CNAM nr.71-A din 23.02.2018 # Regulamentul cu privire la modalitatea de codificare, colectare, raportare si validare a datelor la nivel de pacient in cadrul finanfarii spitalelor in baz& de DRG (CASE-MIX) aprobat prin Ordinul comun al MS si CNAM nr.397/125-A din 05.04.2013, cu modificarile ulterioare © Ordinul MS nr.426 din 11.05.2012 privind aprobarea formularelor statistice de evidenya medicala primara. Ordinul comun al MS/CNAM nr.839/427-A din 21.08.2014 ,,Cu privire la aprobarea materialelor pentru codificarea medicala a maladiilor si intervenfiilor in cadrul sistemului DRG”. 1, Etapa preaudit (din oficiu): La etapa inifiere/pregatire a auditului a fost efectuat& analiza cazurilor raportate in SI DRG de Institutie, fn extrasul Bazei de date DRG pentru anul 2020, au fost inregistrate 6 520 cazuri validate, dupa cum urmeaza: | | DRG fara CC] DRG eu CC} Program special Total | _catastrofale catastrofale | BEE Nr. | Cota | Nr. | Cota | Program general aa 5243 | 4286 | 82% 957 18% | Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19) 950 | 728 | 77% | 222 | 23% | Chirurgie de zi 327 | 324 | 99% | 3 | 1% Total Se 6520 | 5338 | 82% | 1182 | 18% De cdtre echipa de audit a fost analizaté repartizarea structurii acestor grupe de cazuri pe SR Soroca, in comparatie cu situafia pe tard. Astfel datele comparative au demonstrat o cot mai joasa a cazurilor grupate in DRG - urile ,..cu CC catastrofale”, atit la Program general (18% fay de 24%), cit sila alte programe speciale. Descrierea metodei de selectare a egantionului pentru audit fn conformitate cu metodologia de audit, din ele au fost filtrate in scopul seleetarii pentru audit 1 219 cazuri grupate in A-DRG. in scopul efectuarii auditului au fost selectate 50 cazuri, inclusiv: 2 30 cazuri din ,,Program general” (15 cazuri operate, $i 20 neoperate); - 15 cazuri din programul spInfectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)” si 5 cazuri program ,.Chirurgie de o zi”. Cazurile au fost aranjate separat, in crestere, dupa ziua extemndrii, utilizind urmatorul pas: din Programul general: operate — fiecare a 14 fig, neoperate ~ fiecare a 40 fia; din programul ,Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)" — fiecare a 14 figé; din program Chirurgie de o zi” — toate 5. Astfel, au fost selectate urmatoarele fige medicale: 109, 381, 665, 707, 730, 909, 1419, 1647, 1674, 1878, 2133, 2421, 2444, 2562, 2690, 2847, 2973, 3013, 3061, 3112, 3398, 3566, 3779, 3836, 3895, 4024, 4234, 4342, 4481, 4497, 4584, 4883, 4985, 5146, 5308, 5402, 5458, 5534, 5887, 5980, 6025, 6164, 6192, 6363, 6531, 6613, 6747, 6978, 12804, 12840. Lista cu numérul concret al fiecarei fige selectate (FMBS), data externare si sectie externare, a fost transmis prealabil Prestatorului, pentru prezentarea lor spre audit. IL Auditul la fata locului Auditul lotului selectat de fise medicale la fata locului a fost efectuat independent, de catre 2 auditori. Dupa efectuarea auditului, datele celor 2 auditori au fost suprapuse gi comparate. Cazurile de necorespundere a opiniilor celor 2 auditori au fost discutate pana la objinerea unei opinii comune Rezultatele conerete ale auditului codificarii clinice pe fiecare fis medicala auditata sunt prezentate in Anexa la Raport IIL, Etapa post-audit Rezultatele auditului codificarii clinice a 50 fige medicale pentru anul 2020 sunt prezentate in tabele de mai jos. 1. Corectitudinea codificarii diagnosticului pri Dec Total: 50 |—100% Corect 41 | 820% Incorect 9 t 18,0% Conform definitiei din SC 0001 diagnosticul principal este dupa un studiu a fi principalul responsabil care a necesitat ingrijiri in spital in cadrul episodului de boala al pacientului stabilit la sfarsitul episodului de ingrijiri”. Expresia dupa studiu din definitie se refera la evaluarea rezultatelor pentru a se stabili problema ce a fost responsabilé in cel mai mare grad de episodul de ingrijire. Afectiunea stabilité in urma studiului poate confirma sau nu diagnosticul de la internare”. In 9 cazuri diagnosticul principal a fost incorect, dupa cum urmeaza: S| Cod D- ind la au Cod | Diagnosticul principal dupa audit [381] 189 | Pneumonie, fara precizare J180_| Bronhopneumonie, fara precizare | 665 [1200 | Angina instabila ‘J180_| Bronhopneumonie, fara precizare | 2133 [Z532__| Act med. neef.., deciz. persoanei_| $060 _| Comotie 2562 | J159 | Pneumonii bacteriene, f.preciz. | J180_| Bronhopneumonie, ira precizare 4883 | J448 | Alte BPOC precizate [1441 | BPOC cu epis. acute, f. preciz. 5146 [C259 | Tumora maligna pancr., fpreciz | K862 | Chistul pancreasului 6192 | $270__| Pneumotorax traumatic [1948 [Alte afectiuni pleurale precizate 6613 |J041__| Traheita acuta 1069 | Infectii ale cailor respir. Sup. [6747 | 3189 | Pheumonie, Prd precizare J128 | Alte pneumonii virale Unele exemple: > La pacientul cu FMBS nr.6613 ca DPr se codificé J04.1 Traheita acuta, care nu este documentat dar si nesusfinut de figa medical. in fis se documenteaza: ,.Febra 39 ~ 40°C, transpiratie, 2B oboseald, slabiciune”. Obiectiv pe sisteme si organe — in limitele normei. Careva simptome care ar sugera prezenfa traheitei nu se descriu. Dat find cele menfionate, in mod corect uma de selectat si codificat ca DPr J06.9 Infecfii acute ale cailor respiratorii superioare, nespecificate. > La pacienta de 87 ani cu FMBS nr.4883, d-cul principal este formulat ca: ,BPOC cu exacerbare”, care conform SC 1008 ,Boala pulmonaré obstructiva cronic& (BPOC)”, alineatul Exacerbarea acuté. a BPOC” urma a fi codificat ca J44.1 Boala pulmonara obstructiva cronica cu episoade acute, a fost codificat incorect ca J44.8 Alte boli pulmonare obstructive cronice precizate, deoarece nu a inclus toate componentele actuale a bolii. La internare se determina leucociturie 20-25 clv, iar a doua zi schema de tratament se suplineste cu Cefuroxim 1,5 mg i/m x 2 ori pe zi, dupa care se repetd urograma — cu normalizare. Reiesind din cele expuse ar necesita un cod de infectie urinara, cum de exemplu ar fi N39.0 Infecfia cAilor urinare. > Pacientul cu FMBS nr.5146 se interneaza cu rezultatele TC pulmonar si abdominal, efectuate inainte de spitalizare prin care se descrie prezenja pleureziei si a formatiunii chistice pancreato- duodenale, Atit in partea descriptiva cit si in concluzii nu se mentioneazi despre prezenta sau suspiciunea de cancer. In spital pe parcursul a 7 zile de spitalizare nu a fost efectuaté nici o investigafie instrumental. Ca DPr neargumentat se codific& C25.9 Tumora maligna pancreas, fara precizare. Ca DSce cu derogare de la SC 0010, 0002 si SC 1802 se codificd R18 Ascita si J90 Revarsare pleurala, Fara careva susfinere in fisa medicala (I/A = 140/80 mmHg, pulsul in limitele normei) neargumentat se codificé R57.1 Socul hipovolemic. Dup& 7 zile de tratament cu Spasmalgon, Ketorolac si Gentamicin pacientul se transferd la SCR cu d-cul de trimitere (conform SI DRG) K862 Chistul pancreasului (7!). La SCR pacientul a fost supus interventiei de Drenaj al chistului intraabdominal, fara a confirma un d-c de Cancer. > Pacienta cu FMBS nr.665 se interneaza in mod urgent cu acces de Astm cardiac, cupat in ziua imemarii, La examenul radiologic se stabileste Bronhopneumonie bilateral& cu opacitai nodulare si reacfia pleurei, pentru care a fost administrat tratament pe tot parcursul spitalizérii, cu dinamica pozitiva pe fond de tratament. Reiesind din prevederile SC 0001, finind cont de consumul de resurse, urma a fi codificat ca DPr J180 Bronhopneumonie, fara precizare, iar la DSec 1200 Angina instabila. > La pacienta cu FMBS nr.2562, dcul clinic se noteazA ca ..Bronhopneumonie pe stinga”, dar se atribuie codul J15.9, care corespunde d-cului de Pneumonie bacteriana, fara precizare. 2. Corectitudinea codificarii diagnosticelor secundare Decizie Numarul[ Cota % Total 216 100% Corect __125 37.9% Tncorect ig | 83% Redundant 36 25.9% Lipsa 17_| 79% fn 50 cazuri supuse auditului in SI DRG au fost inregistrate 199 DSec (in mediu cite 4 diagnostice la fiecare pacient). Top-ul primelor 10 DSec dupa freevenfa se prezinta astfel: | ; ; Cota din | Cota din | Cod Denumire diagnostic secundar Nr. 199 DSec jee | 50 fise 7 | codificate J960_| Insulicienfa respiratorie acuii————— 20_| 400% 10.1% [T10_| Hipertensiunea esentiala (primara) 32,0% 8,0% | 'B972_ | Coronavirusi, cauza unor boli clasate Ta alte ca 30,0% 75% Z038 | Punerea sub observajie pentru suspiciunea ..boli 20.0% 5.0% 1509_| Insuficienta cardiaca, fird alta specificare 18.0% 4.5% 1500_| Insuficienfa cardiaca congestiva 18,0% 4.5% 148 __| Fibrilayie atrial, lutter 12.0% 3,0% 1255_| Cardiomiopatie ischemicd 100% | 25% 1E660_| Obezitatea datorita unui exces calorie 8.0% 2.0% [i82_| Pneumonia hipostatica, fara precizare 80.% 2,0%6 24 Constatari: ~ In fiecare caz d-cul de agentul patogen (B97.2) este codificat corect. ¥ in 9 (45%) cazuri din 20 in mod redundant a fost codificata J96.0 Insuficienga respiratorie acutd. FMBS nr.: 381, 2562, 3836, 4234, 4481, 5402, 5980, 6164, 6363. ¥ In 4 cazuri, contrar SC 0002 se codifica Obezitatea. FMBS nr.: 2562, 3013, 4481, 4883. ¥ in 8 cazuri contrar prevederilor SC 0926 ,,Boala hipertensiva de inima (111)” afecfiunile inimii datoritd hipertensiunii au fost incorect codificate drept 150.0 Insuficienfa cardiac& congestiva. FMBS nr.: 3779, 3895, 4342, 4584, 4985, 5980, 6164, 6192. Unele exemple: > La pacienta cu FMBS nr. 6164 pe tot parcursul spitalizarii SpO2 in limitele normei (97 - 98%), dar nejustificat se codifica 96.0 Insuficienja respiratorie acuté. La DSec 110 Hipertensiunea esentiala (primara), contrar SC 0926 ,.Boala hipertensiva de inima’” se codific& 150.9 Insuficienta cardiaca, fara alta specificare, in loc de 1119 Cardiopatia hipertensiva ffir insuficienta congestiva a inimii, dupa cum prevede acest standard. in cazurile cu FMBS nr. 2562, 381 in genere fara aprecierea SpO>. > La pacienta cu FMBS nr.4481, in rezultatul examenului primar se stabileste d-cul de Pneumonie, Tratament exclusiv pentru Pneumonie. Examenul pe sisteme si organe nu scoate in evidenja careva patologii. Alte diagnostice nu figureaza in fisa medicala. in mod miraculos la pet.25 al figei medicale se mai codific& 5 DSec:1428 Alte cardiomiopatii, E660 Obezitatea datorita unui exces caloric, 1500 Insuficienta cardiaca congestive, J960 Insuficienta respiratorie acuta, F480 Neurastenia. > Pacientului cu FMBS nr.6978, la durata de spitalizare de 14 ore, conceptual nicidecum cu un ‘Tramadol gi un Sibazon nu a fost posibil de tratat inci 4 maladii secundare codificate: C787 Tumora maligna secundara a ficatului, C169 Tumora maligna stomac , fara precizare, 1844 Hemoroizi externi cu alte complicafii, K580 Sindromul intestinuluiiritabil, cu diaree. > La pacientul cu FMBS nr.4985 la DPr K430 Hernia abdominala cu ocluzie, fird gangrena, ca DSee se codificd K366 Ocluzia intestinala, alte si neprecizate, contrar denumirii Blocului KS6: ,Jleus paralitic $i obstructia intestinala fard hernie” si contrar notei de excludere Ia acest Bloc: - cu hernie (K40-K46). > La pacientul cu FMBS nr.6363, doar la a 4 zi de spitalizare se apreciaza valorile Sp02 = 92% si contrar SC 0010 si 0002 se codificd 1960 Insuficienta respiratorie acuta. La acest pacient ca DSec se mai codificd si D508 Alte anemii prin carenta de fier, care se trateaz& cu Sorbifer al pacientului. in mod gresit pentru DSec Diabetul zaharat insulino-dependent se atribuie codul E112, ce corespunde Diabetului zaharat neinsulino-dependent, > La pacienta cu FMBS nr.5887, d-cul scris in pet.25 este: ,DZ tip 2, IN, dezechilibrat”, dar incorect este selectat si codificat ca E116 Diabetul zaharat neinsulino-dependent cu alte complicarit precizate, fr a fi documentaté sau/si tratata careva complicafie. Pe lingé DSec Insuficienja respiratorie acuta, contrar SC 0033, fr a tine cont de nota explicativa concomitent se mai codifica gi 380 Sindrom de suferinga respiratorie la adult, care se prevede a fi atribuit in cazul Bolii membranelor hialine, > La pacientul cu FMBS nr.5308 la d-cul scris: Plaga contuzd a regiunii parietale stinga”, incorect, contrar SC 1916 ,,Leziuni superficiale” si SC 1917 .,Plagi deschise” se codifica S018 Plaga deschisa a capului cu alta localizare, in loc de S008 Leziunea traumatica superficiala a capului cu alta localizare. > La lduza cu FMBS nr.4024 cu Nastere spontana prin prezentarea capului se codifica o serie de DScc, infirmate de Fisa de te ie Ta Nastere (form.096/e). Desi fatul este in prezentare craniand, se codificd 0648 Distocia de obstacol datorita altor pozitii si prezentari anormale. Desi nu este constataté si documentaté o circulara de cordon, eronat se codifica 0691 Travaliul si Nasterea complicate de cireulara de cordon, cu compresiune. La fel, pierderea de singe normala (200 ml) eronat este codificatdi D62 Anemia post-hemoragica acuta. > La pacientul cu FMBS nr.3398 se efectueaza Paracenteza pe motiv de ascité dar Ascita nu este codificaté. SC 0001 si SC 0002 Ia alineatul Simptome si afectiuni de baz” prevede: .Dacé se trateaz un simptom a cérui cauz& principal este cunoscuta, ambele afectiuni trebuie s& fie codificate”. > La pacientul cu FMBS nr.6363, desi se descrie clinica de Gastroenterit si se administreazi timp de 6 zile Linex, Famotidin, Metoclopromid, Maalox, Loperamid si Stopdiar. Nu se codifica un DSec precum ar fi de exemplu A09 Diareea si gastro-enterita probabil infectioasa, 3. Corectitudinea codificdrii intervenfiilor chirurgicale principale [- Decizie Numarul Cota % Total: 15 100% Corect Tncorect > La pacientul cu FMBS nr.1878 cu DPr M701 Bursita mini este efectuata operajia cu denumirea: ,,Deschderea si drenajul bursitei infectate de olecran drept”. Acest tip de procedura se incadreaz& in axa procedurala de tipul ,Incizie” [Blocul] 1555 Proceduri incizionale pe articulatia altor zone ale aparatului locomotor), dar medicul curant incorect a selectat si codificat procedura 3011100 Excizia bursei mari, care face parte din axa procedural de tipul ,Excizie” (Blocul 1566 Proceduri excizionale pe alte zone ale aparatului locomotor). : ‘sebursdh neclasificat it fn mod corect, consultind Indexul alfabetic al ‘90568-01 [1559] interventiilor CIM -10 la litera I”, gasim: Incizie, - burs& 90568-01 [1559]. Pentru conformitate consultam si Lista tabelara a interventiilor si gasim procedura la Blocul 1559 Proceduri incizionale pe alte zone ale aparatului locomotor” si atribuim codul. in mod redundant, in acest caz raportat a programu! .,Chirurgie de o zi”, contrar SC 0002 se mai codifiea ca DSec L031 Flegmonul membrelor cu alte localiza. > La pacientul cu FMBS nr.3566 cu DPr 160.0 Unghia incamata, conform procolului opetaror nr.48 din 21.06.2020 este efectuat’ si documentat& operafia cu denumirea: ,Excizia parfiala a unghiei incarnate”. Totodata, in FMBS pe suport de hirtie la compartimentul .,Jnterventia chirirgicala principal&” initial corect s-a completat si s-a codificat procedura conform protocolului operator si atribuirea codului 46531-00 ,,Rezectia parfiali a unghiei incarnate”, iar ulerior in FMBS procedura a fost corectat& si prin Si DRG s-a raportat sub codul 46528-00 ,,Rezectia larga a unghiei incarnate”. Motivul corectiilor probabil fiind — incadrarea intervenfiiei corectate in Lista procedurilor efectuate in cadrul prest&rii cazurilor de 1 zi in condigii de stafionar (Ordine MS nr.182 din 27.02.2013 si nr.987 din 14.12.2016), si durata de spitalizare pacientului pind la 24 de ore. > La pacientul cu FMBS nr. 4497 cu DPr K40.9 Hemia inghinalé, unilaterald sau fara precizare, fra ocluzie si gangrena, conform procolului opetaror din 14.08.2020 in mod programat s-a efectuat gi s-a documentat operafie: Plastia canalul inguinal dupa Bassini. In SI DRG la PPr s-a codificat 30614- 00 Cura herniei femurale unilaterale si la PSec 92513-10 Infiltrarea anestezicului local, ASA 10. Astfel, conform protocolului urma de codificat 30614-02 Cura hemiei inghinale unilaterale. Totodata, examenul primat indica c& pacientul sufera de Hipertensiune arteiala si diabat zaharat, se afla Ia evidenfa medicului de famlie si in tratamentul continua pe maladiile mentionate. Contrar SC 0031 wAnestezia” eronat a fost calificaté Clasificarea Starii Fizice (ASA), precum ca, intervengia chirirgicala s-a efectuat in mod programat si pacientul suferé de boli sistemice medie, urma de codificat 92513-29 Infiltrarea anestezicului local, ASA 29. 26 4. Corectitudinea codificarii procedurilor secundare in 50 cazuri supuse auditului au fost inregistrate 84 PrSec (in mediu cite 1,7 proceduri la fiecare pacient). [ Decizie Numarul | Cota % Total 39 | (100% Corect—__ 25 28,1% Incorect [4 45% Redundant | _55 61,8% Lips 5 5,6% Prezentém topul primelor 15 proceduri secundare dupa frecventa din 50 fise supuse auditului, conform tabelului de mai jos. ] Cota di Loeeaat Cod Denumire procedura secundara 0) | erate | cazuri ; codificate 5850000 _| Radiografia toracica 1170000 | Ait tip de electrocardiografie [ECG] 0% 26,2% 32,0% 19,0% 9251310 | Infiltrarea anestezicului local, ASA 10 20,0% 11,95 9603700 | Alte determindri, consultajii sau evaluat 12,0% Re | 9053100 _| Tracfiune, nespecificata in alta parte 4,0% 24% %3005500 | Pansamentul plagilor 4,0% 24% | '55%03600 | Ultrasonografia abdominala 4,0% 2.4% | 3550000 _| Examinarea ginecologica 2.0%. 12%: | 3200000 __| Excizia limit. a intest.gros cu exterioriz, stoma 3040600 _| Paracenteza abdominala _ 3039600 __| Debridarea si lavajul cavitaii peritoneale 3037800 _ | Disecfia aderentelor abdominale 3002300 __| Debridarea excizionala\a partilor moi 1651401 | Monitorizare fetala externa 1381500 _| Cateterizarea unei vene centrale a )efa}-|=)—l label elats}s iy) Din tabelul prezentat constatim: Majoritatea - 50 (59.5%) proceduri (Hindiirile)mareate eu/Umbrife), din totalul de 84 proceduri codificate, conform SC 0042 nu urmau a fi codificate, deoarece ele fac parte din categoria celor neinvazive, care nu poarté rise procedural si sunt de rutina prin natura lor, iar resursele folosite pentru efectuarea lor sunt reflectate de obicei in diagnostic sau intr-o procedura asociata. Uncle exemple de codificare incorect a procedurilor secundare: Nerespectarea axei procedurale > La pacientul cu FMBS nr.5308 fir documentare in fisé, in lipsa protocolului operator, in al figei se noteaz& procedura PPC a plagii capului”, care se codified ca 3002300 Debridarea excizionala a pArilor moi profunde (incluzind muschi, tendon, fascia, ligamente sau nervi). Dacd ar fi si presupunem c& a fost efectuatd PPC a pligii capului”, asa procedurd urma a fi codificaté ca 9066500 Debridarea excizionala a tegumentului si fesutului subcutanat (pentru: rani), din Blocul 1628. Atribuirea incorecta a scorului ASA in cazul anesteziilor > in cazul pacientului de 73 ani cu FMBS nr.5402 supus Toracocentezei pe motiv de pleurezi ‘mai avind si o serie de maladii secundare, incorect la primul caracter al scorului ASA se atribuie prevazut in cazul de .Pacient normal sanatos”. > Analogic incorect apreciat scorul ASA FMBS nr.4497, Necodificarea procedurilor secundare, care find documentate, in conformitate cu SC 0016 urmau a fi codificate: > in cazul pacientului cu FMBS nr.2421 urma de codificat 9068601 Debridarea non excizionala a tegumentului si fesutului subcutanat; > in cazul pacientului cu FMBS nr.4584 urma de codificat 9220900 Managementul suportului ventilator neinvaziv <=24 ore; > in cazul pacientului cu FMBS nr.2973 urma de codificat 9620300 Administrare orala de agent farmacologic, agent antineoplazic; > {in cazul pacienfilor cu FMBS nr.6531 si 3112 urma de codificat 9205200 Resuscitarea cardio- pulmonara. 5. Indicele de Complexitate a cazurilor auditate ICM la Program general ICM Program COVID - 19 @ICM Pind la Audit ¢1CM Dupa Audit | S1CM Pind la Audit «ICM Dupa Audit N ICM la Chirurgie de zi ICM Pind la Audit UICM Dupa Audit 6. Cazuri cu DRG schimbat dupa audit Cazuri cu DRG schimbat dupa Audit Schimbat 20 (40%) 5 Neschimb 30 | ¢ 0%) qe Pee Ect eee ee Not: Din cele 20 de cazuri cu DRG modificat, 18 cazuri s-au grupat in DRG cu valoare relativa mai mic&, iar 2 cazuri in DRG cu valoare relativa mai mare. 28 7. Impactul financiar cauzat de erorile de codificare in sistemul DRG Dupa transmiterea datelor generate de Aplicajia CCAP catre serviciul de validare SI DRG modul ,,Audit”, a fost extras Raportul cu regruparea cazurilor dupa audit. A. Cazurile raportate la program general Luind in consideratie diferenta dintre ICM-ul celor 30 cazuri raportate la Program general (2,8714) si ICM-ul obfinut in urma auditului codificarii (1,6342) a acestor cazuri, precum $i tariful de 4 024 lei in anul 2020, putem estima cd Institutia a raportat ca prestate servicii pentru 30 cazuri in sumé de 225 915,41 lei, pe cénd real au fost prestate servicii in suma de 197 280,62 lei sau cu 28 634,79 lei mai putin. Astfel, suma medic pentru un caz pind la audit a constituit — 7 530,51 lei, iar dupa audit — 6 576,02 lei, sau eu 954,49 lei mai putin. B. Cazurile raportate la program ,Chirirgie de zi” Luind in considerafie diferena dintre ICM-ul celor 5 cazuri raportate 1a program ,,Chirirgie de zi” (1,7129) si ICM-ul obfinut in urma auditului codificarii (0,7082) @ acestor cazuri, precum si tariful de 4 024 lei in anul 2020, putem estima c& Institujia a raportat ca prestate servicii pentru 5 cazuri in sumé de 34 463,55 lei, pe cand real au fost prestate servicii in sum de 14 248,98 lei sau eu 20 214,57 Jei mai putin Astfel, suma medic pentru un caz pind la audit a constituit — 6 892,71 lei, iar dupa audit - 2,849,890 lei, sau eu 4 042,91 lei mai putin. C. Cazurile raportate la program ,,Infectia cu Coronovirus de tip nou (COVID-19)” Luind in consideratie diferenta dintre ICM-ul celor 15 de cazuri raportate de spital (1,9849) gi ICM-ul obfinut in urma auditului codificarii (1,5624) a acestor cazuri, precum si tariful de 4 667 lei, in anal 2020, putem estima c& Institutia a raportat ca prestate servicii in sum& de 138 952,92 lei, pe And real au fost prestate servicii in suma de 109 375,81 lei sau cu 29 577,11 lei mai pufin. Astfel, suma medie pentru un caz pind la audit a constituit ~ 9 263,53 lei, iar dupa audit ~ 7 291,72 Ici, sau eu 1 971,81 lei mai pusin. D. Impactul financiar sumar dupa efectuarea auditului codificirii pe 50 cazuri: Institutia a raportat ca prestate servicii in suma de 399 331,88 lei, pe cAnd real au fost prestate servicii in suma de 320 905,41 lei sau eu 78 426,47 lei mai putin. Astfel, suma medie pentru un caz pind la audit a constituit ~ 7 986,64 lei, iar dupa audit — 6 418,11 lei, sau cu 1 568,53 lei mai putin. Rezumatul constatarilor de audit ¥ Diagnosticul principal a fost incorect codificat in 9 (18,0%) cazuri, atestind o dinamica pozitiva faya de 28,0% in anul 2019. ¥ Corectitudinea codificdrii diagnosticelor secundare atest o ameliorare fafa de anul 2019 de la 48,0% corecte 1a 57,9% corecte in anul 2020, concomitent cu scdderea celor redundante de la 44,0% in anul 2019 la 25,9% in anul 2020. ¥ Corectitudinea codificarii procedurilor secundare atest o ameliorare fayé de anul 2019 de la 20,0% corecte la 28,1% corecte in anul 2020, concomitent cu scdderea celor redundante de la 75,0% in anul 2019 la 61.8% in anul 2020. Y Concomitent, echipa de audit a constatat multiple cazuri de sub-codificare a diagno: procedurilor, fapt ce poate duce la ratarea unor acumulati financiare. Recomandari v Asigurarea respectarii prevederilor Ordinului MS si CNAM nr.839/427-A din 21.08.2014. ¥ A fine cont de constatarile si recomandarile in urma auditului codificarii, intru prevenirea nevalidarii cazurilor. 29 ¥ Fottificarea procesului de monitorizare si evaluare a corectitudinii codificarii clinice. aplicarea masurilor, responsabilizarea medicilor in procesul codific&rii clinice, efectuarea controlului codificarii de catre medicii - statisticieni. ¥ Elaborarea planului de masuri de imbunatatire a calitaqii codificarii clinice. Reiesind din cele expuse, factorii de decizie din cadrul Institufiei urmeazA si intreprind’ misurile de rigoare intru asigurarea respectarii prevederilor actelor normative in vigoare, Standardelor de codificare a diagnosticelor si procedurilor, Programului unie, onorarea obligatiunilor contractuale, asigurarea prestirii serviciilor medicale la nivelul cerut al volumului si calitifii, intru neadmiterea pe viitor a eazurilor similare. {n cazul in care, factorii de decizie si persoanele responsabile ale Prestatorului (administrafia) au unele obiecfii asupra constatarilor facute de cétre reprezentanfii CNAM gi expuse in Raport, acestea vor fi prezentate in scris timp de maxim 5 zile de la data semnarii Raportului. Raportul de evaluare a fost intocmit in 2 exemplare pe céte 37 file. Sef Serviciu auditul codificarit Medic- expert coordonator Medic- expert coordonator Medic- expert coordonator Medic- expert coordonator Specialist coordonator Specialist coordonator A luat cunostinta Director IMSP SR Soroca: Un exemplar a fost primit de inumele, preniamele, semrdiura, data) 01.0% LO 30 Anext la Raportul de evaluare rir. 10-07/85 din 23.06.2021 Rezultatele Auditului codificdrii in IMSP Spitalul Raional Soroca, anul 2020 (Diagnostice si Proceduri) Nota: La decizia ,Coreet” diagnosticul sau procedura nu se modifica; La decizia ,,Incorect” diagnosticul sau procedura se modifica dupa cum este propus; La decizia ,Redundant” diagnosticul sau procedura se elimina; La decizia Missing” diagnosticul sau procedura sc codifica suplimentar. NFO [TIP COD [Denumire Diag Proc Deeiz | RezAudit 109 | DPr K451__| Alte hernii abdominale cu localizare precizata, 1 | Corect 109 [Dsec | K565__| Aderentele intestinului (bride), cu ocluzie 1 | Corect: 109 [Dsec | K729__| Ins. hepatica, fara precizare [1 | Corect 109 | Dsee N19 | ins. renala, fBra precizare 1 | Corect 109 | Dsec K650__| Peritonita acuta 1 | Corect 109 | Dsec: R571 __| Socul hipovolemic sa 1 | Corect 109 [IntChPr | 3040300 | Cura chirurgicala a eventratiei posioper. 1 | Corect 109 | PrSec | 3039600 | Debrid. si lavajul cavitagii perit 1 | Corect 109 | PrSec | 3037800 | Disectia aderentelor abdominale 1 | Corect 109 | PrSec | 3200000 | Excizia limitata a inti gros cu exier. in stoma 1 | Corect 109 | PrSec | 3038500 | Redeschiderea, ... a plagii oper. 3 | Redund. 109 | PrSec | 9251540 | Sedarea, ASA 40 1 | Corect [381 [per | 1180] Bronhopneumonie, fara precizare 2 [ incor. 381 | Dsce | 1255 | Cardiomiopatie ischemica 1 | Corect 381 | Dsec F102 | Consum de acool - sindrom de dependenia 3 | Redund. 381 | Dsec 148 Fibrilayie atrial, flutter 1 | Corect 381 | Dsec | 1500 | Ts. cardiaca congestiva ~ 1 | Corect 381 | Dsec 1960 | Ins. respiratorie acu: 3 | Redund. 381 | PrSee | 1170000 | Alt tip de electrocardiografie [ECG] 3 | Redund. 381 | PrSec | 5850000 | Radiografia toracica 3 | Redund. (665 | DPr 3180 ___| Bronhopneumonie, fr precizare 2 [Incor. 665 | Dsee 1200 | Angina instabila [2 [incor. 665 | Dsee | 1255 | Cardiomiopatie ischemica 1 (665 | Dsec 1674 | Encefalopatie hipertensiva eee L 665 | Dsec 110 Hipertensiunea esentiala (primara) 1 665 | Dsec 1500___| Ins. card. cong. a 1 665 | PrSec | 5850000 | Radiografia toracica 3 707 | DPr ‘0800 | Nasterea sp. prin prez. capului 1 707 | Dsec 7370 | Nasterea unica a unui nascut-viu 1] 707 | Dsec 0713 | Ruptura colului uierin.. a i 707 | Dsec 0691 | Trav. si nast. complic. de circ.cordon 1 707 | Dsee | O681 | Trav. si nast. complic. de meconiu 1 707 [IntChPr__| 1657100 | Sutura laceratiei .colului uterin 1 | Corect 707 |PrSec | 9047200 | Epiziotomic_ 1 | Corect 707 | PrSec | 3550000 | Examinarea ginecologica [3 | Redund. 707 | PrSec___| 1651401 | Monitorizare fetala externa 3 | Redund. 707 | PrSec [9046700 | Nasterea sp. in prez. craniana 1 | Corect 707 | PrSec | 9046601 | Stimularea chir. a travaliului 1 | Corect 707 | PrSec | 5573100 | Ultrasonografia pelviana la femeie 3 | Redund. 730 | DPr $324 | Fractura acetabului 1 | Corect 730 | Dsee W110 [| Caderea pe sau de pe scara, domiciliu 1 | Corect 730 | Dsec | $325 __| Fractura pubisului 1 | Corect 730 | Dsec [1794 ‘Soc traumatic 1| Corect__} 31

You might also like