You are on page 1of 40
COMPANIA NATIONALA DE ASIGURARI IN MEDICINA DIRECTIA EVALUARE $I MONITORIZARE MD-2012, mun.Chisiniu, str.Vlaicu Parealab, 46; tel, 022 780 198; fax.022 222 032 04 iunie 2021 Raport de evaluare nr.10-07/81 Denumirea entitatii evaluate. IMSP Spitalul Raional Edinet Tematica: a) respectarea prevederilor Contractului de acordare a asistenjei medicale in cadrul asigurarii obligatorii de asistenta medicald (anul 2020); b) utilizarea mijloacelor financiare alocate din fondurile asigurarii obligatorii de asisten}A_medicali pentru anul 2020, cu unele aspecte la zi, cu. accent asupra corectitudinii acordarii suplimentului de platé la salariu pentru indicatorul de performanta ,.Acordarea asistentei medicale pacienilor cu Covid-19, in baza definitiei de car suspect/probabil/confirma ©) realizarea auditului codified 2020-2021 clinice a diagnosticelor si procedurilor pentru anul Perioada evaluaté 12020, 1 trimestru 2.2021 Echipa de evaluare. Sefuul echipei jet Serviciu auditul codificarii, Directia evaluare si monitorizare Membrii echipei. -xpert coordonator, Serviciu auditul codificdrii, DEM: specialist coordonator. DEM: ecialist coordonator DEM: expert coordonator, DEM; expert coordonator, DEM; medic-expert coordonator, DEM Periouda evaludrit: 24-28.05.2021 Supervizat: Sef adjunct DEM fou wan? Sef adjunet DEM od Seven’ ’ Conform planului de evaluare al prestatorilor de servicii medicale si farmaceutice publice si privaji, incadrati in sistemul asigurarii obligatorii de asistenféi medicale pentru trimestrul II anului 2021 si in baa Ordinului Directorului general adjunct al Companiei Nafionale de Asigurari in Medicina (in continuare - CNAM) nr.106-A din 21.05.2021, a fost efectuaté evaluarca tematicd planificata la IMSP Spitalul Raional Edinet (in continuare - Prestator, Institutie) privind respectarea prevederilor Contractului de acordare a asistenfei medicale in cadrul asigurdrii obligatorii de asistent medicala (anul 2020); utilizarea mijloacelor financiare alocate din fondurile asigurarii obligatorii de asistenta medicala pentru anul 2020, cu unele aspecte la zi, cu accent asupra corectitudinii acordarii suplimentului de plata la salariu pentru indicatorul de performanga ..Acordarea asistenfei medicale pacientilor cu Covid-19, in baza definitiei de caz suspect/probabil/confirmat”; realizarea auditul codificarii clinice a diagnosticelor si procedurilor pentru anul 2020-2021 Evaluarea a fost efectuati in conformitate cu prevederile .Regulamentului_ privind monitorizarea si evaluarea prestatorilor de servicii medicale si farmaceutice, incadraji in SAOAM aprobat_prin Ordinul CNAM_nr.71-A_din 23 Es teas Pentru efectuarea evaluarii au fost prezentate urmatoarele documente: 1, Contractul de acordare a asistentei medicale (de prestare a serviciilor medicale) in cadrul asigurarii obligatorii de asistent& medicala nr. 05-08/33 din 31.12.2019 (Contract. 2. Figele medicale a bolnavilor de stationar/FMBS (F 003/e-2012) 3. Darea de seama despre volumul acordat de asistenta medicald specializaté de ambulator gi spitaliceasca pentru perioada nominalizata, 4. Darea de seama (formularul nr. 1-21/d) despre volumul acordat de servicii medi inalté performanta pentru a. 2020. 5. Figele medicale a bolnavilor de ambulator (F-025/e), preluate de la AMP, care au beneficiat de asisten{a medicald specializata de ambulator. 6. ,Registrul de evidenta a intemarilor bolnavilor si renunjurilor la spitalizare” (F 001/e). 7. ..Registrul persoanelor asigurate, care au beneficiat de asisten{a medicala specializat de ambulator” (F 1-03/r). 8. Registrul persoanclor asigurate care au beneficiat de SiP (formular 1-19/r). 9. Darile de seama privind decontarea medicamentelor si produselor parafarmaceutice. 10. Rapoarte privind miscarea medicamentelor $i produselor parafarmaceutice. 11. Devizul de venituri si cheltuieli (business-planul). 12. Contractele cu furizorii 13, Documente primare si centralizatoare din evident contabila. 14. Odine interne de activitate, 15. Rapoarte privind cheltuielile de retribuire suplimentara pentru indeplinirea indicatorului de performanja profesionala ,,Acordarea asistentei medicale pacientilor cu COVID-19” 16. Documente interne privind activitatea si normarea muneii a personalului implicat in acordarea asistentei medicale in sectia boli infectioase (COVID-19). 018, in prezen{a conducerii Prestatorului ~ dl set, cale de Date generale Instituyia Medico-Sanitara Publica Spitalul Raional Edine} (in continuare — IMSP SR Edinet sau Prestator, Instituie) este institutie publica de nivel raional in sistemul asigurdrii obligatorii de asjstenta medicala (in continuare - AOAM), avand drept scop de baz ameliorarea sinatatii populatiei Republieii Moldova prin organizarea si dezvoltarea asistenjei medicale, in perioada evaluata, IMSP SR Edinet si-a desfisurat activitatea pe principiul autofinantarii, de non-profit IMSP SR Edinet este inregistrat in Registrul unitagilor de drept la Camera inregistrarii de Stat de pe lingd Ministerul Dezvoltarii Informationale al RM la 17.12.2003 sub nr. MD 0052742. Adresa juridiea: or. Edinet, sos. Bucovinei, nr. 1, tel.. (246) 22448, 25492, 22883. IDNO 1003604150817; Ministerul Finanjelor, Trezoreria de Stat, BIC TREZMD2X IBAN: T°: 3) | SIP. Pe perioada anului 2020 relafiile dintre IMSP SR Ediney si CNAM a contractul bilateral nr.05-08/33 di a fost reglementate prin 31.12.2019, obiectul cdruia constituie acordarea asistentei medicale (serviciilor medicale) de cdtre Prestator, in volumul i de calitatea prevaizute in Programul unic al asigurarii obligatorii de asistenja medicala (in continuare — PU) precum si de Normele metodologice de aplicare a acestuia (in continuare ~ NM) si prevederile contractului mentionat. La momentul evaludrii Institujia este acreditata in modul stabilit si dispune de autorizatie sanitara. Conform cerinjelor Ordinului MS RM nr.139 din 03.03.2010 ,Privind asigurarea calitii serviciilor medicale in institujiile medico-sanitare” in institutie este implementat un sistem intern de contro] al calitati serviciilor medicale prestate si raportate Companici. in institujie este implementat Sistemul informational, care permite verificarea polijelor de asigurare, dispune de program computerizat de evidenjd a pacientilor internaji si permite analiza majoritajii indicatorilor de baza a activitajii stationarului in fiecare sectie la loc vizibil si accesibil este afigat registrul sesizarilor, propunerilor si reclamatiilor persoanelor asigurate, numerotat, brosat si parafat de Companie. La fel este afisati si lista persoanelor si telefoanelor de contact ale CNAM si Agentiei teritoriale, Programul unic. La data de 01.01.2020 institutia dispunea de 321 paturi: © ingrijiri acute ~ 276 paturi: 80 ~ profil chirurgical, 116 ~ terapeu ginecologic, 25 — pediatrie si 15 ~ boli infctioase: © ingrijiri cronice — 45 paturi: 10 — geriattie, 15 — reabilitare. 10 — psihiatrie si 10 — ingrijiri paliative, Asisten{i medicala spitaliceasea (in continuare ~ AMS) cit si asisten{a medicala specializatai de nbulator (in continuare ~ AMSA) se acorda persoanelor asigurate de cAtre medicul specialist de profil, inclusiv si persoanelor neasigurate in cazul maladiilor social-conditionate si starilor de urgent, cu impact major asupra sanatatii publice, prevazute in Lista din pet. 10 din NM. 40 — obstetrica- De catre echipa CNAM au fost evaluate Registrele persoanelor asigurate care au beneficiat de asistenja medicala specializata de ambulator. Registrele se completeaza conform cerinjelor. Contrar prevederilor PU al AOAM unele servieii medicale prevazute in Anexa nr.3 (manoperele medicale specifice pe profilul chirurgie; profilul dermatovenerologie; pe profilul obstetrica- ginecologic; pe profilul oftalmologie; pe profilul urologic nu pot fi prestate la nivel de AMSA, din lipsa salilor de manopere, inclusiv si a aparatajului medical, fapt ce genereazi riscul de marire ala a spitalizarilor neargumentate. Respectarea prevederilor contractului $i evaluarea gestiondrii mijloacelor provenite din FAOAM Reiesind din activitajile institujiei, evaluarea a urmat si confirme daci entitatea a asigurat regularitatea planificdri i utilizdrii conform destinatiilor aprobate a mijloacelor finaneiare prover din fondurile asigurarii obligatorii de asistent& medical (in continuare ~ FAOAM), objinute in baza contractului bilateral incheiat intre Compania National de Asiguriri in Medicina si IMSP Spitalul Raional Edine}, in procesul prestirii serviciilor medicale persoanelor incadrate in sistemul asigurarii obligatorii de asistengé medical (SAOAM) conform prevederilor contractuale, inclusiv corectitudinea acordarii suplimentului de plata la salariu pentru indicatorul de performanfi ,,Acordarea asistenjei medicale pacientilor cu Covid-19, in baza definiiei de caz. suspect/probabil/eonfirmat. Acjiunea de evaluare a fost efectuatd utilizind procedee si tehnici, eum ar fi studiul general prealabil, analiza selectivi documentar-contabili, control faptic, analiza activitayii economico- financiard in stabilirea utilizarii mijloacelor financiare bazate pe principiul economie, eficiena si eficacitate, conform destinafiilor prevazute pentru realizarea contractului, precum si legalitaqii operafiunilor efectuate in perioada anului 2020, relagiile dintre Prestator si CNAM au fost reglementate prin ctul de acordare a asistenjei medicale (de prestare a serviciilor medicale) in cadrul asiguraii Contr obligatorii de asistenji medicala nr.0S—08/33 din 31.12.2019 ( in continuare — contract, contract bilateral) cu Acordurile aditionale (12) in sumé total de 64626185,67 lei, inclusiv + asistenta medicala spitaliceasedi ~ 5524822098 lei: # asistenfa medicala specializati de ambulator ~ 9244674,69 lei: * servicii medicale de inalté performanta — 133290,00 lei. Obiectul contractului a constituit acordarea asistenfei medicale (prestarea serviciilor medicale) in volumul si calitatea prevazute de Programul unie al asigurarii obligatorii de asistenfa medicalé, Normele metodologice de aplicare a acestuia si prevederile contractului bilateral mentionat in cadrul asistentei medicale spitalicesti, asistenfei medicale specializate de ambulator si servicii medicale de inalté performanga. Evaluarea nivelului de executare a contractului bilateral a constatat 4, acesta a fost indeplinit la nivel de 99,71% faa de suma planificata. La situatia din 01.01.2020 Prestatorul a inregistrat sold de mijloace banesti in sumé total de 652290,91 lei Conform documentelor contabile primare in perioada evaluaté institutia a inregistrat venituri efective din FAOAM in suma totala de 64440808,67 lei. Mijloacele financiare obtinute ca rezultat al acordirii servieiilor medicale in baz de contract pentru anul 2020 a constituit 61805505.65 lei, find istrate creanje cdtre CNAM in sum total 2697440,02 de lei. Totodata, la inceputul perioadei de ‘stiune institutia inregistra creante aferente contractului bilateral precedent in suma de 1434961,67 lei, Platile efectuate in perioada anului 2020 au constituit suma de 61565550.78 lei. Soldul disponibil al mijloacelor banesti la 31.12.2020 a constituit 2327207,45 lei Cheltuielile efective pentru acordarea serviciilor medicale contractate cu CNAM, in anul 2020 au constituit 66175745,49 lei. Analiza cheltuielilor efective pe compartimente de cheltuieli releva e&, ponderea majord revine cheltuiclilor de personal (retribuirea muncii), care constituie 69,68 la sutd, urmate de cheltuielile atribuite la compartimentul alte cheltuieli cu o pondere de 15,50 la suta, cheltuielilor atribuite la articolul medicamente si dispozitive medicale le-a revenit o cot de 11,51 la suti si alimentarea pacienilor care constituie doar 3.31 la su din totalul cheltuielilorefective in cadrul evalua anul 2020, evidenja mijloacelor financiare provenite din FAOAM in contabilitatea institutiei s-a finut pe conturi contabile distinete, atribuirea la cheltuieli efective s-a efectuat in baza documentelor primare. Conform documentelor primare la tipul de asistenfa medicald spitaliceascd, la situatia 01.01.2020 soldul mijloacelor banesti a constituit 407777,33 lei. in perioada anului 2020 Prestatorul a incasat mijloace financiare pentru acordarea serviciilor de asistenfi medicala in sumé total de 453,60 lei, inclusiv: summa contractuald de 52723336.96 lei si 1312116,65 lei alte venituri inrey Cheltuielile de casi au fost executate in sumé totala de banesti la 31.12.2020 a constituit 1848965.05 lei. La tipul asistenfa medicalé speciatizata de ambulator la situatia 01.01.2020 soldul mijloacelor banesti a constituit 244513,38 lei, in perioada anului 2020 Prestatorul a incasat mijloace financiare pentru acordarea serviciilor de asistenfa medicala in sumd totala de 9133013,72 lei, inclusiv: suma contractual de 9010168,70 lei si 122845,02 lei alte venituri Cheltuielile de casi au fost executate in sumd totald de 8941884,70 lei. Soldul de mijloace banesti la 31.12.2020 a constituit 435642,40 lei La serviciile medicale de inaltié performanga la situatia 01.01.2020 sold de mijloace banesti nu a fost inregistrat, in perioada anului 2020 Prestatorul a inregistrat venituri de casi in suma de 72000.00 lei. Cheltuielile de casi au fost executate in suma totala de 29400,00 lei la compartimentul medicamente si dispozitive medicale. Soldul de mijloace banesti la 31.12.2020 a constituit 42600,00 94266,08 lei. Soldul de mijloace Este de menjionat ca in perioada anului 2020 au fost prestate si facturate servicii medicale de inalta performanta in suma de 9863,00 lei, astfel diferenta de 62137,00 lei nu a fost valorificata si urmeazi a fi restituité pe contul CNAM. Evaluarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii Evaluarea cheltuiclilor pentru retribuirea muneii_ a fost efectuatd prin prisma respectatii prevederilor Hotératii Guvernului nr.837 din 06 iulie 2016, ..Despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajatilor din institujiile medico-sanitare publice incadrate in sistemul asigurarilor obligatorii de asisten{4 medicala”, Ordinului Ministerului Sanatatii, Muneii si Protectiei Sociale nr.466 din 15.05.2020, Circularei Companiei Nationale de Asigurdiri in Medicina nr.01-13/28 din 10.08.2020, alte acte normative in vigoare. In rezultat s-a stabilit, c& statele de personal, din contul FAOAM, pentru anul 2020 aw fost aprobate de catre Fondator si Directorul IMSP, in numar total de 503,50 unitati, inclusiv pe categorii de personal: 4.00 unitati de personal de conducere, 108,50 unitafi medici, unitai personal medical mediu - 197,00, unitaji personal medical inferior - 136,50 si 57,50 unitati alt personal, find ocupate la data intocmirii darii de seama de catre 478 persoane fizice. Conform datelor evidengei contabile pe parcursul anului 2020 din contul surselor FAOAM Ja tipul de asistenga medicala spitaliceased au fost salatizate in mediu 413,75 unitaji de personal, inclusiv: 4,00 unitati de personal de conducere, 68,00 unitaji medici, 163.25 unitati personal medical mediu, 126,00 unitaqi personal medical inferior, 52,50 unitati alt personal. La tipul de asistensa medicala specializatd de ambulator din contul surselor FAOAM au fost salarizate in mediu 84,50 unitaqi de personal, inclusiv: 36,75 unitafi medici, 33.25 unitati personal medical mediu, 10,00 unitati personal medical inferior, 4.50 alt personal. La tipul de servicii medicale de inalia performanta din contul surselor FAOAM nu a fost aprobata si salarizata nici o unitate de personal medical. Ca rezultat, in urma evaluarii si analizei efectuate asupra unitajilor aprobate pentru personalul administrativ si administrativ gospodarese se observa o atribuire majora a acestora la tipul de asistenta medi spitaliceased ce genereaz’ o majorare a fondului de salarizare la acest tip de asistenti medicala, care, real ar urma sa fie atribuite total sau partial gi la asistenta medicald specializatdi de ambulatoriu, drept exemplu liftier 2,5 unitati, ete. in rezultatul evaluarii s-a constatat ¢ conform devizului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2020 au fost planificate, cheltuiclile de personal din contul mijloacelor FAOAM 50351971.93 lei, inclusiv a medicala spitaliceased = 42538078,88 lei: = asistena medicala specializati de ambulator —_- 7783669,92 lei: + servieii medicale de inaltd performanta ~ 3023.13 lei Cheltuielile planificate pentru cheltuielile de personal au constitu, in total pe IMSP, 77,91 la sutd din suma contractuald anualé, In petioada cvaluata cheltuiclile efective la capitohul dat, au constituit 46113691,98 lei. inclus jenja medical spitaliceasca - 3960383610 lei: fen{a medicala specializaté: de ambulator = 650985588 lei i medicale de inalta performanta - 0 lei Analiza cheltuiclilor efective pentru remunerarea personalului din fondurile asigurarii obligatorii de asistenjai medicala a stabilit faptul cd, componenta fondului de remunerare a fost format din plata sub forma de partea fixa a salariului si partea variabila a salariului sub forma de indicatori de + serv performan(a si a altor norme si garantii salariale heltuielile de casa la articolul cheltuieli de personal au constituit suma 44562260,94 lei lunar achitat din FAOAM, pe perioada anului 2020 a constituit 6562,73 lei, respectiv pe categorii de personal salaritl mediu la o functie ocupata a constituit Personal de conducere — ~ 1089.65 lei; Medici ~ 10987,17 leis Personal medical mediu — 6713,00 lei; Personal medical inferior ~ 4096,29 lei: Alt personal ~ 4431,74 lei Urmare evaluarii eficientei utilizarii_ mijloacelor FAOAM la acest articol de cheltuieli s-a constatat calcularea si efectuarea pliilor salariale unor asistente medicale superioare si surori gospodine prin nerespectarea_prevederilor Anexei nr.3 la Ordinul Ministerulu 10.03.2008 “Cu privire la Normativele de personal medical” im sumda totalé de 12671,60 lei. Conform prevederilor ordinului mentionat, normativul pentru asistentul medical superior trebuic stabilit corespunzator posturilor sefilor de sectii, iar surorilor gospodine conform posturilor de asistente medicale superioare. Concomitent s-a stabilit cd, in perioada evaluat contrar prevederilor pet.3.1 aln.22 si 24 al Contractului de acordare a asistenfei medicale (de prestare a serviciilor medicale) in cadrul asigurdrii obligatorii de asistenjd medicala nr.05-08/33 din 31.12.2019 a fost calculat si achitat salariul si alte plati salariale medicului neurolog specialist din cadrul asistenfei medicale specializate de ambulator integral din mijloacele FAOAM. Tinind cont de faptul c& pe perioada evaluat specialistul mentionat a prestat servicii inclusiv contra plata, reiesind din cota vizitelor efectuate a pacientilor contra plata, institusia urma a stabili cel pujin 0.25 unitati medic neurolog, respectiv salariu in sumd toralit de 19113,50 lei, wma a fi achitat din contul serviciilor contra plata. Totodatd, examinarea Formularelor nr.1-03/r-Registrul persoanelor care au beneficiat de asistenf& medicala specializata de ambulator a diferitor medici specialisti din cadrul asistenfei medicale specializate de ambulator, ca exemplu registrul medicului ORL, cardiolog, medicilor urologi, medicului infecyionist s-a constatat ca in aceste registre sunt inclusi si pacienti cu statut de persoana asigurata din teritoriile deservite de alte institutii medico-sanitare cum ar fi raionul Dondugeni, raionu! Ocnita, raionul Briceni si raionul Otaci. Conform prevederilor pet.41 a Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale in cadrul sistemului asigurarii obligatorii de asistenta medicala pentru anul 2020, la estimarea volumului contractual de servieii medicale in cadrul asistentei medicale specializate de ambulator, oferite dupa principiul teritorial. va fi luat in calcul numérul de persoane asigurate identic celor inregistrate in institujiile medico-sanitare ce presteaza sistent medicala primard situate in teritoriul de deservire a institufici de asistenja medicala specializaté de ambulator la situafia din 20 decembrie 2019. Astfel, IMSP SR Edine| conform contractuluipresteazd servicii medicale persoanelor asigurate inregistrate in institutiile medico- sanitare ce presteaza asistenté medicala primara Edinet si Cupcini. in contextul celor expuse, pentru prestarea serviciilor medicale persoanelor din alte teritorii, Prestatorul urmeazii sa incheie contracte bilaterale pentru prestarea serviciilor. Legalitatea cheltuielilor suportate pentru medicamente, articole parafarmaceutice si consumabile utilizate in procesul prestarii serviciilor medicale in cadrul AOAM Evaluarea legalitatii cheltuiclilor suportate pentru medicamente, articole parafarmaceutice i consumabile wtilizate in procesul prestirii serviciilor medicale in cadrul AOAM a constatat ca, in perioada evaluata Instituyia a utilizat medicamente din mijloacele FAOAM, achizitionate din veniturile acumulate de la prestarea serviciilor medicale contra plata si ajutor umanitar Conform business-planului pentru perioada anului 2020 au fost planificate cheltuieli pentru procurarea medicamentelor si dispozitivelor medicale pe toate tipurile de asistenf& medical contractate, in sumé totala de 6941970,77 lei, inclusiv: ~ asistenta medicala spitaliceasca — 669458258 lei: ~ asisten{d medicala specializata de ambulator 193388,19 lei ~ servicii medicale de inalt performanta — 54000,00 lei. Cheltuielile planificate pentru medicamente pentru anul 2020 au consti contractuala. Cheltuielile efective din sursele FAOAM au constituit 7616876.13 lei, inclusiv ~ asistenja medicala spitaliceasca — 7431498,13 lei - asistenta medical specializati de ambulator ~~ 155978,02 lei ~ servicii medicale de inalta performan — 29400,00 tei ceea ce reprezinté o indeplinire a nivelului planificat in proportie de 109,72 la suta. Reiesind din cele expuse se releva faptul cd, la tipul de asistenta medicala spitaliceas admis depasirea planului precizat cu 674905, 38 lei, iar la tipurile de asistenta medicala specializata de ambulator si servicii medicale de inalta performanta au fost formate economii in suma totala de 62010,17 lei. uit 10,74% din suma 6 Conform datelor evidentei contabile si darilor de seama in anul 2020 din sursele FAOAM au fost achizitionate medicamente si dispozitive medicale in sum& totali de 10082079,97 lei, acestea depasind cheltuielile efective de 1,32 ori, fapt ce a generat la finele perioadei de gestiune datorii considerabile faa de furnizorii de medicamente si dispozitive medicale. Prin prisma Ordinului_ nr. 857/241 — A din 27.12.2010 al MS si CNAM ,,Cu pri aprobarea normativelor stocurilor de valori materiale”, in scopul reglementdirii activitatii economico- finaneiare a institu o-sanitare publice incadrate in sistemul asiguririlor obligatorii de asistenfi medical, institujiilor medico-sanitare si de invaamant subordonate Ministerului Sanatafii gi finanjate de la bugetul de stat, neadmiterii dezafectarii mijloacelor financiare la procurarea valorilor materiale in cantitaqi supra necesitatilor reale, (anexa nr.1 a prezentului ordin), normativele stocutilor de medieamente, produse farmaceutice si parafarmaceutice este stabilit pentru 60 zile. La data de 31.12.2020 Prestatorul dispunea de stocuri de medieamente in suma de 3616530,69 Conform prevederilor ordinului sus mentionat, normativul stocului de medicamente, produse farmaceutice si parafarmaceutice nu putea si depaseascd suma de 1252089,23 lei, astfel, suma aferenta supranormativului putea fi utilizaté pentru alte necesitati ale IMSP. Stocul format constituie 0 depigire de 2,89 ori fata de normativul stabilit Medicamentele livrate se receptioneazd si se pastreazi in Farmacia Spitalului, in care functioneazi un program informational de eviden{i a medicamentelor, care inregistreazé toate intrarile si iesirile de medicamente din Farmacie. Concomitent, programul nu are interconexiuni cu sistemul de evident contabila si cu evidenfa finuta in cadrul secfiilor in format manual. Ca rezultat, nu este asigurata plenitudinea informajiei privind circuitul medicamentelor i articolelor de uz medical in cadrul Institutiei, fapt ce diminueaz& transparenja procesului de migcare si eliberare a medicamentelor, precum si determina un rise sporit de inregistrari_eronate, i, respectiv o raportare neveridica. Fliberarea medicamentelor si articolelor de uz medical in secjii se efectueaza in baza bonurilor de comanda-livrare personificate si bonurilor de comanda-livrare pentru necesita intregii secti in cadrul evaludrii a fost analizat procesul de utilizare si decontare a consumabilelor costisitoare - endoproteze (Cap protetic, cupa acetabulara necimentata, insert, tija femurala, suruburi de cupa, lame pentru motor oseilant) utilizate in cadrul programului special contractat ,.Protezare articulatiilor mar Conform contractelor nr.152/01/20/7 din 29.01.2020 si nr.75/11/20 din 10.11.2020 $i a facturii AAH 8169038 din 30.01.2020 si din 21.12.2020 in perioada evaluaté au fost achizitionate 70 endoproteze in suma totald de 1308080.00 lei in perioada 01.01-31.12.2020 au fost efectuate 8 endoprotezati si au fost decontate consumabile costisitoare (cap, insert cupdi,tid, suruburi) in sumd totald de 161936,00 lei Se atest faptul cA, in sectii nu este finutd o evidenfa a componentelor endoprotezelor, fiind prezente doar facturile fiseale si bonurile de comandi livrare din farmacie, Decontarea se efeetucazi in baza bonurilor personificate a pacientilor, in contabilitate evidenta se fine doar valoric. Reiesind din cele expuse, modul de evident contabila actual’ a consumabilelor costisitoare nu poate asigura 0 evidentd integra a acestora, Acest fapt a fost confirmat si prin rezultatele inventarierii efectuate in Sala de operatii la situatia din 27.05.2021, in rezultatul careia s-au constatat surplusuri in valoare total de 119900,00 lei, inclusiv 2 bucafi cap protetic in valoare de 4100,0 lei, 12 buedti eupe acetabulare in valoare de 74880,0 lei gi 1! bucdti insert cupa in valoare de 40920,0 lei. (Anexa nt.1). Situajia expusd este rezultatul faptului ca, in contabilitatea instiupiei stocurilor de medicamente si dispo: cale se fine pe subd doar in expresie valorie’, ce contravine ive med prevederilor pet.10 din SNC .Stocuri” aprobate prin Ordinul privind aprobarea Standardelor Nationale Contabilitate nr.118 din 06.08.2013 Concomitent se menjioneazd cA, contrar prevederilor Regulamentului privind inventarierea aprobat prin Ordinul Ministrului Finanjelor nr.60 din 29 mai 2012 Instituyia nu a efectuat inventarierea stocurilor nor ate la finele anului 2020, care conform prevederilor Regulamentului menfionat se efectueaz cel pujin o data pe parcursul perioadei de gestiune, de reguld, la sférsitul perioadei de gestiune. Se mentioneaza faptul eX persoanele responsabile nui au putut oferi explicatit clare referitor la existenta surplusului idemtificat, fapt ce creeaza suspiciuni privind veridicitatea datelor raportate CNAM la programul .Protezare articulatiilor mari Conform prevederilor Regulamentului prenotat surplusurile identificate in cadrul inventarierii in sum totala de 119900,00 lei, urmeaza a fi inregistrate in evidenta contabilé a institutiei in cadrul evaluarii a fost examinat procedura de eliberare si decontare a medicamentului Metadona. Ca rezultat medicamentul Metacona din farmacia institutiei este eliberat medicului nareolog din sectia consultativa, care ulterior in baza dari de seama lunate, prezinta cantitati si valoric rulajul prepratului, Se remarea faptul ca desi formularul dari de seama la compartimentul de iesiri prevede inscrierea pacienjilor beneficiari a tratamentului de substitutie cu metadond, cantitatea ¢liberaid si suma, persoana responsabila inscrie pacienfi, fara indicarea cantitatii si sumei per pacient. in contextul faptului cd metadona este un preparat pentru tratamentul de substitutie al dependenjei de opiacee si necesitd 0 evidenta strietd, se impune o evident de consum al prezentului preparat per pacient conform inscrierilor din darea de seama, Deficientele identificate in cadrul evaluarii, in procesul de asistentai cu medicamente si dispozitive medicale a bolnavitor spitalizati denoté faptul cd, in cadrul Institujied nu sunt stabilite reguli si proceduri interne, ce ar constitui un sistem de masuri menite sd asigure la un nivel adecvat gestionarea eficientd a mijloacelor financiare destinate pentru acest compartiment de cheltuiel. Alimentatia pacientilor Conform devizului de venituri si cheltuicli (business — plan), pentru anul 2020, au fost precizate cheltuieli in total pe instituyie la compartimentul Alimentatia pacientilor” in suma de 2378383.70 lei, inclusiv la tipul de asistenta medicala spitaliceascd in suma de 2098698.70 lei si pentru pacienfii cu tuberculoza in suma de 279685,00 lei la tipul asistenta medical specializata de ambulator. Cheltuielile efective din sursele FAOAM au constituit suma de 2190843,81 lei, ceea ce reprezinta o indeplinire a nivelului programat in marime de 92,10 %. La data de 01.01.2020 soldul produselor alimentare din contul surselor FAQAM a constituit suma de 163876,10 lei. La 31.12.2020 soldul de produse alimentare din sursele FAOAM a constituit suma de 104973,49 lei, ce corespunde datelor evidengei contabile. Conform informatiilor contabile prezentate cheltuielile efective privind alimentarea paciengilor la asistenfa medicala spitaliceascd a constituit suma de 1925064.18 lei. Numarul total de zile/pat prezentate de persoanele responsabile din cadrul evidentei contabile in anul 2020 a constituit 73057 7ile(pat, inclusiv 126 zile/pat neasigurate. in baza datelor prezentate, costul mediu in anul 2020 al produselor alimentare pentru 0 zi/pat a constituit 26,35 lei (1925064,18 lei!73057 zi/pat), inclusiv din sursele FAOAM a constituit suma de 26,35 lei [1921883,08 lei/72931 zi/pat]. Cheltuiclile efective la compartimentul ..produse alimentare” sunt confirmate prin documente primare, Organizarea alimentatiei curative (dietetice) in sectiile spitalicesti ale institutiilor medico- sanitare publice este © component importanta in terapia completa a pacientilor. in cadrul evaluarii s-a constatat nerespectarea Ordinului Ministerului Sanatayii nr.238 din 31.07.2009 privind ameliorarea alimentatiei pacienjilor in institutiile medico-sanitare spitalicesti, exprimata prin cazuri in care in meniurile de repartifie au fost incluse produse fara fige tehnologice (Formularul 10 — diet), concomitent nu se intocmeste Formularul nr. 12-diet si corectia totala (Formular nr. 13-died), La situatia din 28.05.2020 in cadrul evaluarii nemijlocit in blocul alimentar s-a constatat cd in meniu a fost introdus bucatele terei de mei cu lapte, ins& la inventarierea produselor alimentare, lapte nu a fost prezent, deci remarcdm nerespectarea pet. 23 din ordinul sus menfionat, in lipsa sortimentului necesar de produse alimentare, aprobate si prevazute in meniul-model pe 7 zile, la depozitul blocului alimentar, nua fost efectuatd substituirea produselor alimentare in baza echivalenjei valorii nutritive ~proteine si glucide. i Pe pareursul perioadei de evaluare a fost efectuati inventarierea stocurilor de produse alimentare la depozitul cu produse alimentare. Ca rezultat al inventarierii s-au constatat surplusuti in valoare de 433,82 lei si lipsuri in valoare de 603,77 lei. (Anexa nr.2). Persoanele responsabile de eviden{a contabila urmeaza a inregistra surplusurile si lipsurile, in baza prevederilor Ordinului Ministerului Finanjelor nr.60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea, precum si modul de compensare a lipsurilor. in cadrul evaluarii a fost verificat termenele de valabilitate a produselor si examinarea organoleptica a acestora la depozitul alimentar. Ca rezultat la momentul evaluarii nu au fost constatate produse alimentare cu termen expirat sau produse alterate. in rezultatul evaluarii procedurii de acordare si compensare a cheltuielilor privind alimentarea pacientilor in tratamentul antituberculos in conditii de ambulator s-a constatat Potrivit prevederilor Ordinului comun al MS si CNAM nr. 99/52* din 15.02.2017 eu privire la unele intervenjii de crestere a aderentei la tratamentul antituberculos in conditii de ambulator, Prestatorii asigura procurarea bonurilor, tichetelor pentru produse alimentare (in suma de 35lei/zi) pentru tofi pacientii eligibili in baza listelor intocmite de cdtre medicul ftiziopneumolog si medicii de familie si acopera cheltuielile pentru transport (tur-retur) in baza abonamentelor. tichetelor sau a unui echivalent banese in suma de 75 lei lunar. in anul 2020, Institutia a incheiat un contract de achizijionare a produselor alimentare (pachet pentru alimentarea paciengilor cu tuberculoza) cu entitatea economica (furnizor de bunuri) Tiuliuliue LI. Ridicarea produselor alimentare, de In entitatea economicd, de c&tre pacienfii bolnavi de luberculoza se efectueazi in baza Tichetului alimentar, Ridicarea produselor alimentare de catre pacienji este confirmata prin Cotorul tichetului alimentar care se anexeazi la darea de seama privind alimentarea pacientilor in tratamentul antituberculos in conditii de ambulatoriu. Evaluarea documentajiei privind alimentarea pacientilor gi cheltuielile pentru transport (tur- retur) pentru luna decembrie 2020 nu a constatat refineri privind eliberarea tichetelor de alimentare precum si achitarea cheltuielilor de transport. Catre prestatorul ce livreazd produselor alimentare pacienjilor in tratamentul antituberculos in conditii de ambulator la finele anului 2020 a fost inregistrata o datorie de 36085,40 lei, Aceasta reprezinti datorie curenta si contine serviciile prestate pentru luna decembrie 2020. Corectitudinea reflectirii cheltuielilor la articolul ,alte cheltuieli® Conform devizului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2020 la compartimentul alte cheltuieli” au fost planificate si precizate mijloace din FAOAM in sumé total de 7041111,85 lei, cheltuielile efective au constituit 10254633,55 lei, inclusiv: 869373131 lei pentru AMS, 1438174,24 lei pentru AMSA si 122728,00 lei pentru servicii de inalta performanta, find executate in proportie de 145,64 la suti fayi de planul precizat, flind admis depasirea planului precizat, generat si de icluderea wzurii imobilizarilor necorporale, mijloacelor fixe, reiesind din cota veniturilor din partea CNAM in veniturile total acumulate, care a constituit 2410646,31 lei. Urmare evaluatii privind eficienta utilizarii mijloacelor FAOAM la acest compartiment de cheltuieli s-a constatat ea, in perioada evaluata Institutia nu a respectat prevederile pet.28 a Normelor Metodologice cu privire la formarea devizului de venituri si cheltuieli gi gestionarea surselor financiare de catre institutiile medico-sanitare publice incadrate in sistemul asiguririi obligatorii de asisten{a medicala aprobate prin Ordinul MS si CNAM nr.653/205-A din 24.05.2018 (ulterior Norme metodologice) si nu a stabilit in Politica de contabilitate a institujiei metoda de raportare a cheltuielilor, care nu pot fi raportate separat, aceasta urma a fi bazaté pe repartizarea proportional pe articole de cheltuieli, reiesind din veniturile objinute, sau numarul serviciilor medicale prestate in cadrul AOAM si eelor prestate din alte surse. In anul 2020 veniturile institujiei sau format din veniturile FAOAM, veniturile acumulate de la prestarea serviciilor contra plat si alte venituri. Reiesind din suma veniturilor acumulate cota procentuala a veniturilor obfinute de la prestarea serviciile contra plata in anul 2020 a constituit 3,1%. respectiv, prin prisma Normelor metodologice si prevederilor pot.3.1 aln.22 si 24 al Contractului de acordare a asistentei medicale (de prestare a serviciilor medicale) in cadrul asigurarii obligatorii de 9 asistenja medicala, cheltuielile urmau a fi suportate proportional mijloacelor provenite de la prestarea serviciilor contra plata, Nerespectarea prevederilor actelor normative mentionate, a generat atribuirea si achitarea neintemeiata din contul mijloacelor FAOAM a cheltuielilor la compartimentul ,,Alte cheltuieli” in suma totali de 78275,23 lei (cheltuieli de regie, cheltuicli de mentenanta, etc.). care urmau a fi suportate din contul mijloacelor provenite de la prestarea serviciilor contra plata (Anexa nr.3). Astfel. mijloacele provenite din FAOAM au fost utilizate in alte scopuri deca cele pentru care sant stabilite conform contractuluti de acordare a asistentei medicale (de prestare a scrviciilor medicale) in cadrul asigurarii obligatorii de asistengd medi contravine prevederilor art.14 (pet.5) din Legea nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenja medicala. Alt aspect relevant identificat in cadrul evaludrii este utilizarea arbitrar’ a mijloacelor financiare de la tipul de asistenfa medicalé specializata de ambulator la asistenfa medicala spitaliceased, in suma total’ de 950382,59 lei, care pand la finele perioadei de raportare (30 iunie, 31 decembrie) nu au fost restabilite, fapt ce contravine pet.29 din Normele metodologice si pet. 82 din Criteriile de contractare a prestatorilor de asistenta medicale in cadrul sistemului asiguratii obligatorii de asistent4 medicala pentru anul 2020, aprobate prin Ordinul MSMPS si CNAM nr. 1515/375-A din 31.12.2019. O parte considerabila din mijloacele financiare mentionate au fost utilizate pentru acopetirea cheltuielilor inregistrate la tipul de asistenta medicala spitaliceasea pentru procurarea obiectelor de birotica, materialelor de constructie, OMVSD, elaborarea devizului de cheltuieli pentru lucratile de reparatie din Centrul prenatal, pentru lucrarile de constructie, ete Concomitent, se menjioneazi faptul cd, in perioada evaluata Prestatorul, contrar prevederilor pet.22 din Normele metodologice si a pet.6 din Condifii speciale 1a Contractul nr, 05-08/33 din 31.12.2019 incheiat cu CNAM nu a respectat cota minima planificati a cheltuielilor pentru investigatiile paraclinice prestate de alti prestatori efectuate la trimiterea medicului specialist de profil, specificate in anexa nr.4 la Programul unic. respectiv diferenta dintre suma planificaté si cea executatd in sumd de 122731,18 lei au rimas nevalorificate. Se mentioneazd ca, la data de 31.12.20 Institutia inregistra sold de mijloace binesti in sum& de 435642,40 lei, datorii in suma de 698695,66 lei si cteanfe in suma de 950382.59 lei in cadrul evaluarii a fost examinata activitatea laboratorului din cadrul Prestatorului de servieii medicale precum si registrele de evidenta a pacienjilor care au beneficiat de servicii de laborator. Ca rezultat s-a constatat c& in registrele de evident pacientilor care au beneficiat de servicii de laborator, nu este specificat statutul pacientului. Ca urmare acestui fapt, a fost analizat extrasul din baza de date pe un esantion de 45 pacienti neasigurati indreptati spre examinare pentru a constata daca au beneficiat de servicii de laborator. Ca rezultat s-a constatat c& 42 de pacienti au beneficiat de servicii de laborator, costul carora a constituit 13780,00 lei, care urmau a fi suporate din alte surse decat FAOM. in_contul FAOAM si contul Asigurarea cu medicamente si consumabile pentru pacientii cu COVID-19, eu accent \dinii decontarii si corectitudinea acordirii suplimentului de plati la salariu pentru indicatorul de performanta ,.Acordarea asisten{ei medicale pacientilor cu Covid-19, in baza definitiei de caz suspect/probabil/confirmat” Evaluarea procesului de asigurare cu medicamente si consumabile a constat in analiza acestui proces prin prisma prezentei in cadrul sectici COVID si farmacia prestatorului a grupelor de medicamente previzute in Protocolul Clinic National nr.371 ,Infectia cu coronavirus de tip nou (editia a 1V), aprobat prin Ordinul Ministerului Sanatajii, Muneii si Protectiei Soci 11.12.2020, pentru tratamentul pacienjilor cu Covid-19 in condifii de stationar cu forma moderata severi a bolii Evaluarea, a fost efectuati prin metoda examinarii stocurilor din farmacia prestatorului, in cadrul evaludrii a fost analizaté miscarea medicamentelor si produselor farmaceutice eatre sectiile Prestatorilor si farmacie pentru lunile aprilie — decembrie 2020. Ca rezultat in baza datelor prezentate s-a constatat asigurarea in petioada sus mentionata cu medicamente din grupele prevazute in PCN nr.371, cu exceptia medicamentelor din grupa Tocilizumabum, medicamentul Actemra 200mg din aceasti grupi a fost prezent in farmacia spitalului ineepand cu luna octombrie anul 2020. Examinarea darilor de seama de eliberare a medicamentelor si produselor parafarmaceutice din farmacie pentru fiecare lund in parte prin prisma prevederilor Ordinului n1.857/241-A din 27.12.2010 al MS si CNAM ..Cu privire la aprobarea normativelor stocurilor de valori materiale” a constatat « [a sffrsitul lunii mai stocul de medicamente din unele grupele prevazute in Protocolului Clinie National nr.371, valoric nu acoperea consumul lunii curente, ca exemplu stocul la medicamente din grupele anticoagulante, inhibitori, bronhodilatatoare: + a sfarsitul lunii iunie stocul de medicamente din grupa anticoagulante valoric nu acoperea consumul lunii curente: * la sfarsitul lunii iulie stocul de medicamente din unele grupele prevazute in Protocolului Clinic National nr.371, valorie nu acoperea consumul luni curente, ca exemplu stocul la medicamente din grupele anticoagulante, antiagregante, antipiretice, bronhodilatatoare, _vasodilatatoare, glucocorticostervizi, anticonvulsivante; * la sfairgitul lunii august stocul de medicamente din unele grupele prevazute in. Protocolului Clinic National nr.371, valorie nu acoperea consumul lunii curente, ca exemplu stocul la medicamente din grupele inhibitori, antipiretice, bronhodilatatoare, glucocorticosteroizi: * la sfarsitul Iunii septembrie stocul de medicamente din unele grupele prevazute in Protocolului Clinic National nr.371, valoric nu acoperea consumul lunii curente, ca exemplu stocul la medicamente din grupele —anticoagulante, antiagregante, —inhibitori, _bronhodilatatoare, glucocorticosteroizi, alfa-beta-adrenomimetice: la sfarsitul lunii octombrie stocul de medicamente din unele grupele prevazute in Protocolului Clinic National nr.371, valorie nu acoperea consumul lunii curente, ca exemplu stocul la medicamente din grupele anticoagulante, inhibitori, antipiretice, diuretice, antibiotice, mucolitice, vasodilatatoare, glucocorticosteroizi; * la sfasitul luni noiembrie stocul de medicamente din uncle grupele prevazute in Protocolului Clinic National nr.371, valoric nu acoperea consumul lunii curente, ca exemplu stocul la medicamente din grupele anticoagulante, inhibitori, antibiotic, mucolitice, vasodilatatoare, glucocorticosteroizi: ¢ la sfirgitul luni decembrie stocul de medicamente din unele grupele prevazute in Protocolului Clinic National nr.371,, valorie nu acoperea consumul lunii curente, ca exemplu stocul la medicamente din grupele anticoagulante, antiagregante, inhibitori, antibiotice, - mucolitice, glucocorticosteroizi. in rezultatul evaludrii informatie’ prezentate de persoanele responsabile din cadrul farmaciei institujiei, din luna septembrie anu! 2020 se atesta o asigurare a stocului de medicamente pentru tratamentul pacientilor cu Covid-19 sub 30 de zile. in baza celor relatate anterior se constatd o asigurare insuficienté cu medicamente pentru tratamentul pacienfilor cu Covid-19 in unele perioade ale anului de gestiune si la unele grupe de ‘medicamente, ceva ce presupune crearea unor situafii ce ar condifiona ca pacienfii si fie obligati si procure medicamente pentru tratamentul Infecfia cu coronavirus de tip nou, Totodati, prin prisma faptului cd majoritatea medicamentelor din grupele prevazute in Protocolului Clinic National nr.371 ,,Infectia cu Coronavirus de tip nou (editia a IV) sunt utilizate si pentru tratamentul altor maladii, iar IMSP SR Edine{ fiind o institutie multiprofil, nu se poate stabili o opinie separatd privind asigurarea cu medicamente a secfiei boli infectioase (sectia COVID), rezuméndu-ne la general la cele constatate mai sus. in scopul objinerii unei informajii ample privind asigurarea cu medicamente, a fost efectuata examinarea selectiva a Figelor medicale a bolnavului de stajionar Foii de prescripjii medicale (Anexa nr.3 la FMBS), cite 10 FMBS din sectia Boli infectioase nr.2 si 3 luna octombrie, 10 FMBS din sectia Boli infectioase nr.4 luna noiembrie si bonurilor personificate. Ca rezultat in majoritatea cazurilor se atest asigurarea cu medicamente a pacientilor spitalizati. ins, in unele cazuri in Foile de prescriptii medicale sunt indicate medicamentele fri indicarea sursei de provenienyi, care ulterior nu s-au regasit in bonurile personificate. in rezultatul intervievarii asistentelor superioare din sectiile respective s-a constatat cd medicamentele respective au fost procurate de pacienti in watamentul pacientilor cu diagnosticul infectia cu Coronavirus de tip nou, pe Langa asigurarea cu medicament si produse parafarmaceutice un rol important il constituie asigurarea cu personal medical precum si manoperele efectuate de acestia, Conform prevederilor Ordinul Ministeruh Muneii gi Protectiei Sociale nr.318 din 26.03.2020 cu privire la acordarea asistentei medicale persoanelor care intrunese criteriile definitiei de caz COVID -19, IMSP SR Edinet a fost nominalizata pentru internarea pacientilor care intrunese criteriile definitiei de caz COVID-19 pentru teritoriul arondat, raioanele Edin}, Donduseni, Briceni Ocnita. Ulterior prin Ordinul Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale nr.1296 din 30.12.2020 cu privire 1a regionalizarea acordarii asistenfei medicale pacientilor cu forme severe/eritice de COVID-19, institutia a fost nominalizata ca institutie de Nivelul I (pana la 18 paturi TI COVID-19) pentru monitorizarea si tratamentul pacientilor in Unitatea de Terapie Intensiva (UTI). Conform actelor normative in vigoare si deciziei Consiliului raional Edinet a fost aprobat pentru anul 2020 Nomenclatorul paturilor desfaisurate in numar de 321, inclusiv 15 infeetioase cu un numar total de 415,75 unitati state pentru AMS, inclusiv 18 unitati pentru sectia boli infectioase Pe parcursul anului 2020 in baza Hotararilor Comisiei Nationale Extraordinare de Sanatate Publica si cu acordul Consiliului raional Edinet au fost modificate structura paturilor si structura statelor de personal, astfel ca la data de 01.10.2020 acordarea serviciilor medicale in tratamentul Infectiei cu coronavirus de tip nou a avea urmatoarea structuri: Sectia de triaj COVID-19 cu 10 paturi; Sectia boli infectioase ~ 30 paturi: Sectia boli infectioase II (locatia — Sectia ORL si oftalmologie) ~ 20 paturi: Sectia boli infectioase Ill (locatia ~ Sectia pediatrie) ~ 26 paturi; Sectia boli infeetioase IV (locatia ~ Sectia cardioreumatologie) — 25 paturi: Sectia terapie intensiva ~ 22 paturi; Statele de personal aferente acestor paturi a constituit 125,25 unitati, in cadrul evaluarii a fost examinata metodologia de retribuire a muncii personalului angajat in acordarea asistentei medicale in sectiile boli infectioase (COVID-19). Ca rezultat s-a constatat ci salariul personalului din aceste sectii a fost format din salariu de funefie, sporuri si suplimente si suplimentul de plat pentru indicatorul de performanti profesionala ,.Acordarea asistenfei medicale pacientilor cu COVID-19, in baza definitiei de caz suspectprobabil/confirmat Plata indicatorului de performanta profesionala ..Acordarea asistenjei medicale pacientilor cu COVID-19, in baza definitiei de caz suspect/probabil/confirmat” in cadrul IMSP SR Edine} in anul 2020 a fost acordat in baza prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale nr.466 din 15.05.2020 si Circularei Companiei Nationale de Asigurari in Medicina nr. 01-13/28 din 10.08.2020. In rezultatul evaluarii procesului de r ‘a muncii personalului antrenat in acordarea asistentei medicale in sectiile COVID-19 au fost verificate si contrapuse informatiile din documentele prezentate CNAM si documentele primare de evident a timpului de munca ordinele interne privind activitatea sectiei respective, statele de personal si personalul implicat in acordarea asistenjei medicale in lunile aptilic, septembrie si decembrie, Ca rezultat s-a constatat c& persoanele nominalizate in Raportul privind cheltuielile de retribuire suplimentari pentru indeplinirea indicatorului de performanta profesionala ..Acordarea asistentei medicale pacienjilor cu COVID-19, in baza definitiei de caz suspect/probabil/confirmat”, au activat in sectiile respective, sunt ineluse in tabelele de pontaj pentru lunile respective si confirma orele efective lucrate inscrise in raportul sus mentionat cu exceptia Sefului de sectie boli infecfioase MM care in luna septembrie a activat si in sectia reanimare, creia prin suprapunere de ore in zilele de 07.09 si 08.09.2020 i-au fost calculate si achitate plati salariale in sumé de 2653,90 lei, inclusiv indicatorului de performanté profesional. ,,Acordarea cientilor cu COVID-19 1326,95 lei. Totodata, in urma evaluari efectuate privind raportul orelor efectiv Iuerate si norma de ore de munca stabilite pentru lunile respective se atest o depasire, la unii angajati, a normativului stabilit prin prevederile pet.32° din Regulamentul privind salarizarea angajafilor din institutiile medico- sanitare publice incadrate in sistemul asigurarii obligatorii de asistenté medicala anexa nr.1 la Hotirérea Guvernului nr.837 din 6 iulie 2016, argumentarea factorilor de decizie fiind lipsa personalului in perioada respectiva In contextul celor enuntate, factorilor de decizie se impune intreprinderea tuturor masurilor de rigoare, intru asigurarea institutiei cu personal medical, precum $i respectarea prevederilor Regulamentului sus mentionat si Codului muncii nr.154 din 28.03.2003. unerar Analiza datoriilor si creantelor Analiza datoriilor si creanfelor pe compartimentele de cheltuieli a constatat cA, la situayia 01.01.2021 conform datelor din darea de seama formularul nr.1-16/d si datelor din evidenta contabila, datoriile din contul FAOAM in total pe Institufie au constituit suma de 12118839,44 lei, inelusiv: la AMS suma de 11420143,78 lei si la AMSA suma de 698695,66 lei, concomitent creantele au constituit suma de 954161,73 lei, inclusiv: la AMS - 379,14 lei si la AMSA -950382,59 lei Cele mai considerabile datorii sunt inregistrate la compartimentul cheltuieli de personal in suma total de 5054133,01 lei si medicamente si dispozitive medicale in suma de 4847893,96 lei. Se atest faptul ca, Formarea datoriilor excesive inregistrate au fost generate de faptul c& in datoriile inregistrate la AMS au fost incluse creantele inregistrate la AMSA mijloace financiare, care pe parcursul anului au fost utilizate pentru acoperirea unor cheltuieli de Ia AMS, care urmau a fi Utilizate pentru prestarea serviciilor contractate la tipul de AMSA. Concomitent, si stocurile de endoproteze a determinat formarea datoriei catre fuizor (Intermed SRL), in suma totala de 1108320,00 lei, desi in anul 2020 au fost utilizate endoproteze doar in suma de 161936,00 lei, astfel fiind imobilizate mijloace financiare si formate datorii considerabile la compartimentul medicamente si dispozitive medicale Soldul de mijloace financiare la finele anului de gestiune a constituit suma de 2327207,45 lei, inclusiv: la AMS - 1848965,05 lei si la AMSA - 435642,40 lei, si creanfele CNAM in sum total’ de 2697440,02 lei. Datoriile formate la finele anului sunt practic datorii curente care urmeazi si fie « achitate pe pareursul anului 2021 hitate Evaluarea activitatii unitatii primiri urgente (UPU) tip II pentru perivada a.2020 Conform condiiilor contractuale suma alocata pentru Unitatea de Primiri Urgente tip II pentru persoanele asigurate, care ulterior nu au fost spitalizate pentru perioada anului 2020 a constituit — 246308,0 lei UPU este completati cu personal conform statelor: medicii (functii aprobate — 6,0; functii ocupate — 6,0; persoane fizice ~ 4); tente medicale (funcfii aprobate ~ 6,0; functii ocupate ~ 6,0; persoane fizice ~ 7); + personal medical inferior (functii aprobate ~ 7,0; funetii ocupate ~ 6.0: persoane fizice ~ 7). UPU tip Il a Prestatorului este amplasata la parter cu cai de acces facil pentru ambulante si separat pentru pacienti, care se adreseazé desinestatitor si dispune de urmétoarelestructuri functionale: zona de triaj, biroul de inregistrare a pacientilor, zona de asteptare pacienti, laboratorul de urgent, salonul pentru ECG, sala pentru examiniri, sala de pansamente, birou pentru efectuarea USG. si EFGDS de urgenta, cabinetul radiologic si dispune de setul necesar de medicamente pentru ajutorul de urgent. Pe parcursul anului 2020 in UPU tip II sau adresat dupa asistenfa medical 13521 persoane. inclusiv 11490 persoane asigurate sau 85%. Dupi acordarea ajutorului medical necesar si in ipsa indicatiilor pentru tratamentul ulterior in conditii spitalicesti la 3362 persoane a fost recomandat tratamentul ambulator (inclusiv la 1867 persoane asigurate), 64 persoane au fost transferati la alt nivel si 12 au decedat. De eatre echipa CNAM au fost evaluate aleatoriu registrele de evidenta a interndirilor bolnavilor si renunfatilor la spitalizare (-001/e) in cadrul UPU tip II pe parcursul a. 2020. in rezultatul evaludrii sau constatat urmatoarele: + in cazurile rezolvate la nivelul sectiei de intemare datele referitor la asistena medicala acordata si investigatiile efectuate sunt fixate in registrul de evidenti a internarilor bolnavilor si renun{ucilor la spitalizare (F 001/e): + in cazul internarii pacientului datele referitor la asistent’ medical acordata si investiyatiile efectuate sunt reflectate in figa medical’ a bolnavului de stafionar; + in lipsa indicatiilor pentru tratamentul spitalicesc, pacientului se elibereaza trimitere-extras (formular 027/e) cu recomandirile pentru tratamentul ambulator ulterior; in unele cazuri in Registrul susnumit (F-001/e) nu se indic& ora plecarii pacientului din sectia de internare sau lipseste semnaitura pacientului cu refuz de spitalizare: tin unele cazuri s-a depistat inregistrarea adresdrilor far indicarea diagnosticului stabilit, asistentei medicale acordate si/sau investigatiilor indicate de citre sectia de internare. lor medieale, argumentarea spitalizarilor urgente in cadrul asisten{ei medicale spitalicesti pentru anul 2020 De edtre echipa CNAM au fost evaluate aleatoriu 636 cazuri tratate (F-003/e-2012) a pacientilor. care au beneficiat de asisten{i medical in condifii spitalicesti pe perioada anului 2020 si anume: 1, 371 cazuri de ingrijiri acute ~ la Programul general (finantare in baza de DRG (CASE-MIX)); 2, 238 cazuri de ingrijiri acute — la Programul special .Jnfectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19) — finantare in baz de DRG (CASE-MIN)3 3. 9 cazuti de ingrijiri acute — la Programul special ..Prot bazit de DRG (CASE-MIN); 4. 21 cazuri de ingrijiri eronice (la profilul Geriatrie — 7 si la Reabilitare ~ 14) ~ finanjate dupa metoda ,,per caz tratat Total cazuri tratate pe perioada anului 2020 conform datelor din sistemul informational au constituit 10083, inclusiv cazuri externate raportate si validate in sistemul DRG (CASE-MIX) ~ 9075 (90%). ICM realizat pentru cazurile validate a constituit 1.0041 in fiecare F-003/e-2012 este prezent Acordul informat, privind consimtimantul pacientului la proceduri de diagnostic si tratament. Toate cazurile de ingrijiri cronice evaluate au fost spitalizati programat in baza biletclor de trimire-extras (F-027/e), eliberate de citre medicii de familie din centrele de sdnitate din raionul Edinet. Evaluarea in baza de DRG (CASE-MIX) s-a efectuat prin: 1, Evaluarea cazurilor cu impact semnificativ asupra indicelui de complexitate al Prestatorului -selectarea grupelor de DRG-uri scumpe si costisitoare cu scopul verificdrii corectitudinit diagnosticului stabilit (Hepatita viral cronica B fara agent Delta: Alte afecjiuni ale sistemului nervos autonom; Bronhopneumonie: Cistiti acuté; Infectia cailor urinare; Limfadenita acuta Alte boli pulmonare obstructive cronice precizate: Alte pancreatite cornice; Pneumonie: Gonartroza primara, bilateral); ~selectarea fiselor cu VR mic&i DRG-lor freevente cu scopul verifiedrii corectitudinii diagnosticului stabilit si argumentarea_ spital durata tratamentului (Infectii_ ale cailor respiratoriisuperioare: Contuzia genunchiului; Leziune traumaticd cu localizare multiplé a geminchiului; Alte colecistite; Pancreatita acuta; Alte gastrite acute; Amigdalité acuté; Bronsité acuta; Laringo-traheitd acuta: Sinusitd maxilara acuid; Nefritd tubulo-interstitiala cronict =selectarea cazurilor cu freeventa mare a unor diagnostice secundare potentiale pentru influenjarea gruparit cazului (Hipertensiune arteriald, Diabet zaharat cu complicatii multiple, Anemie, Insuficienfa respiratorie acuid, Encefalopatie: Faringita acutdi; Hepatita cronied: Obezitate Panereatita acute). rrea articulattilor mari — finanjare in 2, Selectarea cazurilor cu spitalizare de scurta durata. scopul — argumentarea duratei tratamentului 3. Evaluarea selectiva a statutului de persoand asigurata la intrenan in rezultatul evahudrii s-au depistat urmitoarele neajunsuri: © in unele cazuri, la externare, nu sunt repetate investigatiile cu schimbari patologice — lipsese investigatiile in dinamici, de exemplu: © hemograma ~ FMBS nr. 9590, 10372, 11127, 2701. ° urograma ~ FMBS nr, 10487, 12881, 12882, 13008, 12228, 12586, 12096, 10695. glicemia ~ FMBS nr. 13044, 11519, 2701, ° Pe parcursul evaluarii_cazurilor tratate (F-003/e) a pacientilor, care au beneficiat de asistemta medical in conditii spitalicesti (program general, program Infectia cu Coronovirusul de tip now (COVID-19), program Protezare articualtiilor mari $i profitul Geriatric), s-au depistat 60 eazuri tratate neconformate cerinjelor actelor normative i wre din diferite motive. inclusiv: Cazuri prezentate spre achitare, dar care au fost achitate partial sau integral de pacienti (inclusiv cazuri de administrare a medicamentelor procurate de catre paciengii spit —4 eazuris FMBS — 12287 (profil boli infectioase, program Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)), VR-1,1168, D-cul principal: Infectie respiratorie.J96.9. Spitalizare: 23.11.2020 ~ 03.12.2020. Contapunand datele din foaia de prescipfii medicale si bonul de comanda-livrare s-a constatat, ci din 7 medicamente indicate in sectie 1 nu a fost asigurat de spital - sol.Meropenem 1% Ne10 fl EMBS - 11793. (profil boli infectioase, program Infectia cu Coronovirusuil de tip nou (COVID-19)), VR-1,1168, D-cul principal: Infectie respiratorie.196.9. Spitalizare: 11.11.2020 — 21.11.2020. Contapunand datele din foaia de presciptii medicale si bonul de comanda-livrare s-a constatat, c& din 6 medicamente indicate in sectie 1 nu a fost asigurat de spital - sol,Cefiriaxoni 1,0 010 f1 FMBS - 11563 (profil boli infectioase, program Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)), VR-1,1168, D-cul principal: Infeetie respiratorie.196.9 Spitalizare: 05.11.2020 ~ 13.11.2020. Contapunand datele din foaia de presciptii medicale gi bonul de comanda-livrare s-a constatat, ed din 11 medicamente indicate in sectie 3 nu au fost asigurate de spital - sol.Ceftriaxoni 1,0 #10 fl, sol. Metrogil 100 Nel4, sol.Mildronati 5,0 Ne10. MBS -7197 (profil traumatologie, program Protezare articualtiilor mari), VR-9,1641, D-cul prineipal: Fractura de col femural pe dreapta.S 72.4. Spitalizare: 22.07.2020 - 28.07.2020 Proteza nu a fost asigurati de spital (procutatd de citre pacient). in FMBS lipseste descrierea interventiei chirurgicale principale Cazuri nerezolvate (abandonuri de tratument - {fara codificarea diagnosticului secundar cu 253 ,.Act medical neefectuat”) ~27 eazuri: MBS - 1007 (profil pediatrie, program general), VR- 0.3248, D-cul principal: Infectii ale calor respiratori 020, 11. andon — externat la insistenta mamei, FMBS - 11588 (profil boli infectioase, program Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)), VR-1,0963, D-cul principal: Alte pneumonii virale J 19.8. Spitalizare: 06.11.2020, 11.°°— 07.11.2020, 15. ndon ~ pacientul a pardsit sectia. FMBS - 11852. (profil triaf, program Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)). VR-0,8235, D-cul principal: IRVA. J 06.9 D-cul secundar: Covid-19 confirmat. B 97.2 Spitalizare: 13.11.2020, 23.75 - 13.11.2020, 14.”. Abandon — pacientul insista la externare. FMBS - 10576 (profil triaj, program Infectia cu Coronovirusul de tip now (COVID-19)), VR-0,3248, D-cul principal: IRVA. 1.06.9 Spitalizare: 12.11.2020, 16.5 — 13.11.2020, 19." Abandon ~ pacientul refu mentul de stationar. FMBS - 10202 (profil wriaj, program Infectia cn Coronovirusul de tip nou (COVID-19)), FMBS ~ 5010 FMBS ~ 11931 FMBS ~ 10790 FMBS ~ 10791 FMBS ~ 9803 FMBS - 8157 FMBS ~ 11742 FMBS ~ 13412 FMBS ~ 747 FMBS ~ 18232 FMBS - 9911 VR-0,3248, D-cul principal: IRVA. J 06.9 Spitalizare: 03.10.2020, 20.7" — 04.10.2020. 16. Abandon — pacientul refuza tratamentul de stafionar. (profil iria), program Infectia eu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)), VR-0,3325, D-cul principal: Infectia coronovirala, fara precizare. Spitalizare: 22.04.2020, 18.7" — 24.04.2020. 18.", Abandon — pacientul insista la externare. (profil triaj, program Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)), VR-0,3248, D-cul principal: IRVA. J 06.9 Spitalizare: 14.11.2020, 22." — 15.11.2020, 16."°, Abandon ~ refuzul mamei pentru tratamentul copilului in stationar. (profil triaj, program Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)), VR-0,3248, D-cul principal: IRVA. 106.9 Spitalizare: 18.10.2020, 19." — 19.10.2020, 16." Abandon — mama refuza pentru tratamentul copilului in staionar. (profil triaj, program Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19))y VR-0,3248, D-cul principal: IRVA. 1.06.9 izare: 18.10.2020, 19."° ~ 19.10.2020, 16." don — pacientul refuuza spitalizarca. (profil triaj, program Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)), YR-0,5769, D-cul principal: Alte pneumonii viral. Spitalizare: 24.09. , 18." — 25,09..2020, 18.”. Abandon ~ pacientul insist la externare. (profil wriaj, program Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)), VR-0,3248, D-cul principal: IRVA. J 06.9 Spitalizare: 15.08.2020, 19."° — 17.08.2020, 18.”, Abandon — pacientul refuza tratamentul in stationar. (profil pediatrie, program general), VR-0,3741, D-cul principal: Gastrita, fara precizare. K29.7 Spitalizare: 10.11.2020, 13.*° — 11.11.2020, 10.” ‘bandon — se externeaza la cerere. (profil pediatrie, program general), VR-0,5646, D-cul principal: Nefrita tubulo - interstitiala acuta. N10 Spitalizare: 23.12.2020, 10." — 26.12.2020, 10.™. Abandon ~ se externeaza la cerere. (profil pediatrie, program general), VR-0,5529, D-cul principal: Erezipel a gambei piciorului drept.A46. Spitalizare: 17.11.2020, 09,*" — 20.01.2020, 11 Abandon — se extemeaza la cerere. (profil pediatrie, program general), VR-0,9513, D-cul principal: Infectie bacteriand intestinala.A049. Spitalizare: 30.12.2019, 18.*° — 01.01.2020, 16." Abandon — se externeaza la cer (profil Infectioase pentru copii, program general), VR-0,2881, D-cul principal: Infectie bacteriand intestinal, A049. Spitalizare: 07.03.2020, 07." — 08.03.2020, 17.2. Abi externa la insistenja mamei (profil pulmonologie, program general), VR-1,0963, D-cul principal Bronhopneumonie viral, bacteriana polisecmentara pe dreapta. J 15,8. Spitalizare: 27.09.2020, 14." — 30.09.2020, 14.°°. Abandon ~ pacientul insista la externare. (profil pulmonologie, program general), VR-1,0963, D-cul principal: Bronhopneumonie virala, bacteriana bilaterala, lobii superiori. J 96,0. Spitalizare: 27.09.2020, 14.*” — 30.09.2020, 14., 16 FMBS - 6397 FMBS ~ 8022 FMBS ~ 5952 FMBS ~ 9385 FMBS ~ 12520 FMBS - 284 FMBS ~ 12174 FMBS -10154 FMBS ~ 280 PMBS ~ 271 Abandon ~ pacientul se externeazi la insistent’. (profil traumatologie, program general), VR-0,2887, D-cul principal: Contuzia lombelor si bazinului, $ 30.0 Spitalizare: 24.06,2020, 22. — 26.06.2020, 20.” Abandon ~ pacientul refuza_ tratamentul in stationar (profil traumatologie, program general), VR-0,2857, D-cul principal: Contuzia soldului, $ 70.0 Spitalizare: 12.08.2020, 08.°° — 13.08.2020, 08.*’ Abandon ~ pacientul refuzd tratamentul in stajionar, (profil traumatologie, program general), VR--0,2062, D-cul principal: Trauma cranio-cerebrala. $ 86,0. Contuzie hemitoracica dreapta. $ 60.0. Spitalizare: 09.06.2020, 17."° — 11.06.2020, 08.” Abandon — pacientul insisté la externare (profil traumatologie, program general), VR-0,2062, D-cul ening Trauma cranio-cerebrala. Spitalizare: 15.09.2020, 16. 20 16,09.2020, 08." Abandon ~ pacientul se externeaz’ la insistent (profil traumatologie, program general), VR-0,2062, D-cul principal: TCC acuta inchisi. Comotie cerebrala. Spitalizare: 28.11.2020, 18.° — 30.11.2020, 08.” Abandon ~ pacientul a refuzat traramentul (profil patologia gravidelor, program general), VR-0,2161, D-cul principal: Sarcina primara 9-10 saptamini. Pi dl gestitionala in acutizare. O 23.0 pitalizare: 16.07.2020, 13.” ~ 18.07.2020, 12. Abandon ~ pacienta refuz’ tratamentul in stationar. (profil patologia gravidelor, program general), VR-0,2161, D-cul principal: Sarcin primara 6 siptamini, Iminenga de avort. O 20.0. Spitalizare: 08.01.2020, 09.2" — 08.01.2020, 19." Abandon — pacienta insista la extern (profil patologia gravidelor, program general), VR-02161, D-cul principal: Sarcing III la 30 saptimini, Iminenta de avort, 0 20.0 Spitalizare: 20.11.2020, 20." — 22.11.2020,10.™. Abandon ~ pacientula se externeazi la insistent’. (profil triaj, program general), VR-0,8235, D-cul principal: Covid 19 confirmat .2020,18."" — 03.10.2020, 16. Abandon ~ se externeaza la cerere. lone! Cazuri nerezolvate (exierndri neintemeiate) ~2 eazuri: (profil pediatrie, program general), VR-1,0907, D-cul principal: Encefalopatie toxic. G 92.1. IRVA. J 068 Spitalizare: 08.01.2020, 02.°” — 10.01.2020,11. Durata seurtd de tratament pentru rezolvarea cazului dat — 2 zile. Lipseste confirmarea prin dovezi paraclinice (nu se efectueazi hemograma, urograma dinamica) si dovezi clinice a ameliorarii starii sanatajii (in plamini respirat raluri difuze, t-37,6" la externare). Externare neintemeiata (profil pediatrie, program general), VR-1,0907, D-cul principal: Encefalopatie toxic. G 92.1, IRVA. J 068 Spitalizare: 07.01.2020,15.° — 10.01.2020, 11. Durata scurti de tratament pentru rezolvarea cazului dat — 2 zile. confirmarea prin dovezi paraclinice (nu se efectueazi hemograma, urograma in dinamica) si doveri clinice a ameliorari start sanataii (in plamini respiratie aspra, raluri difuze, -37,1° la externare), Exter a Cazul nerezolvat cu act medical necfectuat, necodificat in modul corespunziitor ~ 1 ca: (conform punctului 46, subpunct 5, lit, (c din Regulamentul privind monitorizarea si evaluarea prestatorilor de serviett medicale si farmaceutice, incadrati in SAOAM, aprobat prin Ordinul FMBS -3924 Directorului general al CNAM nr. 71-A din 23.02.2018) (profil traumatologie, program general), VR-0,8652, D-cul principal: Coxartroza gr.IV pe dreapta. M 16.0 Spitalizare: 16.03.2020 ~ 20.03.2020. Pacientul a fost trimis de catre medicul de familie pentru interventie chirurgicalé programati, insd din cauza lipsei componentelor de protez nu a fost operat. Cazuri nerezolvate (monitorizare insuficientit prin constatarea lipse’ supravegherti de editre personalul medical 24 din 24 ore pe perioada tratamentului in conditii de stafio FMBS ~ 10657 FMBS - 9518 FMBS ~ 9517 PMBS — 4301 FMBS ~ 6990 FMBS ~ 12284 FMBS ~ 7789 FMBS ~ 7932 FMBS ~ 5453 FMBS ~ 10436 FMBS - 4113 (contrar prevederilor pet. 23, lit, ¢ din Programul Unic)) ~ 15 eanui (profil triaj, program Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)), VR — 0,3248 D-cul principal: Infectie ale cdilor respiratorii superioare, J 96.2 D-cul secundar: Covid-19 confirmat. B 97.2. Spitalizare: 13.10.2020 ~ 17.10.2020. (profil boli infectioase, program Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)), VR ~ 0,3738 D-cul principal: Bronsita acuta, grad medi J 20.9. D-cul secundar: Covid-19 confirmat. B 97.2. Spitalizare: 18.09.2020 ~ 25.09.2020. (profil boli infectioase, program Infectia eu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)). VR = 1,1168, D-cul principal: Infectie ale cdilor respiratorii 196.2. D-cele secundare: Pheumonie viralé bilaterala gravitate medie. J 12.8 Covid-19 confirmat. B 97.2. Spitalizare: 18.09.2020 ~ 25.09.2020. (profil pulmonologie, program general), VR ~ 1,0963 D-cul principal: Bronhopneumonie virala bacteriana lobii superiori. J 15.8 D-cul secundar: Insuficien{& respiratorie gr. II. 1 96.0. Spitalizare: 30.03.2020 — 02.04.2020. (profil patologia gravidelor, program general), VR-0,2161, D-cul principal: Infectiile renale in timpul sar Spitalizare: 16.07.2020-20.07.2020 (profil traumatologie, program Protezare articualtiilor mari), VR-9,1641, D-cul principal: Fractura inchis’ a colului femural pe stanga cu deplasare.$ 72.0 Spitalizare: 23.11.2020, 14.*” — 11.12.2020, 09.% in FMBS lipseste descrierea interventiei chirurgicale principale. (profil traumatologie, program general), VR-0,2857, D-cul principal: Contuzie hemitoracied $ 20.2 Spitalizare: 06.08.2020. 06.” — 07.08.2020, 08." (profil traumatologie, program general), VR-0,2062, D-cul principal: Fractura inchisa,comotie cerebrala.S06.0. Spitalizare: 09.08.2020, 06.” ~ 12.08.2020, 09." (profil traumatologie, program general), VR-0,2857, D-cul principal: Contuzie femurului $ 70.1 Spitalizare: 18.05.2020, 10.7 — 19.05.2020, 08.” (profil traumatologie, program general), VR-08652, D-cul principal: Coxoartroza pe dreata gr-II-[I1. M 16.0. Spitalizare: 09.10.2020, 09.* — 14.10.2020, 08.” (profil traumatologie, program general), VR-0,6095, D-cul principal: Sinovita infiltrativa genunchiului M 70.13. Spitalizare: 21.03.2020, 19." — 23.03.2020, 08.”. FMBS - 11203. (profil rraumatologie, program general), VR-0,2887, D-cul principal: Contuzia bazinului Spitalizare: 28.10.2020, 10.** — 02.11.2020, 08." FMBS - 4870 (profil iraumatologie, program general), VR-0,3502, D-cul principal: veche a osului humerus pe dreapta, 43.0. Spitalizare: 17.04.2020, 08."" — 19.04.2020, 08.*" FMBS ~ 10925 (profil raumatologie, program general), VR-0,2857, D-cul principal: Contuzie hemitoracica § 20.2 Spitalizare: 22.10.2020, 10.'* — 23.10.2020, 08.*" FMBS - 9960 (profil rraumatologie, program general), VR-0,2062, D-cul principal: Comotie cerebraid $ 06.0. Spitalizare: 06.08.2020. 06." — 07.08.2020, 08.*" Cazurile invalidate din cauza divergentelor intre diagnosticele pricipale in format electronic cu datele_din FMBS — 9 cazuri (conform punctului 50, subpunet 3 din Regulamentul privind monitorizarea si evaluarea prestatorilor de servicti medicale si farmaceutice, ineadrati in SAOAM, aprobat prin Ordinul Directorului general al CNAM nr. 7. FMBS ~10780 (profil triai, program Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)), VR-0,3248, D-cul principal din FMBS: Covid 19 confirmat.Z 038 D-cul principal in format electronic: Infectii ale cailor respiratorii superioare, fara precizare. J069. Spitalizare: 18.10.2020,18."° — 20.10.2020, 15." FMBS -8159 (profil triaj. program Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19))y VR-0,5769, D-cul principal din FMBS: Covid 19 confirmat.Z 038. D-cul principal in format electronic: Alte pneumonii virale. 112.8, Spitalizare: 16.08.2020.06."° ~ 17.08.2020, 12."° FMBS -10823 (profil triaj, program Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)), VR-0,3738, D-cul principal din FMBS: Covid 19 confirmat.Z 038 D-cul principal in format electronic: Bronsita acuta, fara precizare Spitalizare: 18.10.2020,12.°° — 20.10.2020, 15." FMBS 10156 (profil riaj, program Infectia cu Coronovirusul de tip now (COVID-19)), VR-0,3248, D-cul principal din FMBS: Covid 19 confirmat.Z 038 D-cul principal in format electronic: Infectii ale cailor respiratori precizare. J069. Spitalizare: 02.10.2020,18.'° ~ 03.10.2020, 16.” FMBS -10947 (profil (riaj, program Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19))y VR-0,3738, D-cul principal din FMBS: Covid 19 confirmat.Z 038 D-cul principal in format electronic: Brongitd acuta datorita altor micro-organisme precizate. 120.8 Spitalizare: 22.10.2020,14."” — 23.10.2020, 10." FMBS -9839 (profil sriaj, program Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)), VR-0,3738, D-cul principal din FMBS: Covid 19 confirmat.Z 038. D-cul principal in format electronic: Bronsita acuta, Para precizare, J 20.9 Spitalizare: 25.09.2020. 11.7" - 25.09.2020 FMBS -8200 (profil triaj, program Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19))y VR-0,5769, D-cul principal din FMBS: Covid 19 confirmat.Z 038. D-cul principal in format electronic: Alte pneumonii virale, J12.8 Spitalizare: 17.08.2020,19."" - 18.08.2020 FMBS 10779 (profil triaj, program Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)), VR-0,3248, D-cul principal din FMBS: Covid 19 contirmat.Z 038. D-cul principal in format electro precizare. 1069. 0.9 Spitalizare: 18.10.2020.18."" — 20.10.2020, 17." FMBS ~10781 (profil triaj, program Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)), VR-0,3248, D-cul principal din FMBS: Covid 19 confirmat.Z 038. D-cul principal in format electronic: Infectii ale cailor respiratorii superioare, fird precizare, J069, Spitalizare: 18.10.2020,18.”° — 20.10.2020, 14.” Pe profilul Geriatrie s-au depistat 2 cazuri tratate neconformate cerintelor actelor normative in vigoare din cauza abandonului de tratament FMBS = 11627 (profil boli cronice geriatrie), D-cul principal: Angor pectoral gr.II. D-cul secundare: Fibrilajie atriala cronica Spitalizare: 07.11.2020, 09. — 08.11.2020, 12. Abandon — pacientul refuza tratamentul de stationar. FMBS - 11008 (profil boli cronice geriatrie), D-cul principal: Pancreatita cronica reactiva in acutizare. Spitalizare: 23.10.2020, 09.'* — 24.10.2020, 12.. Abandon — pacientul a parisit sec Evaluarea accesului persoanelor asigurate Ia investigatii paraclinice obligatorii, previzute in Anexa nr. 4 la Programul unic la nivel de asistenté medicala specializata de ambulator Pentru anu! 2020, IMSP SR Edinet, in conformitate cu prevederile pet. 20 din NM cu privire la formarea devizului de venituri si cheltuieli (business-plan) si gestionarea surselor financiare provenite din fondurile asigurarii obligatorii de asisten{a medicala de catre institujiile medico-sanitare publice ineadrate in sistemul AOAM aprobate prin Ordinul comun al MS si CNAM nr. 653/205-A din 24.05.2018 cu modificdrile si completirile ulterioare in lipsa capacititii necesare proprii pentru efectuarea anumitor investigafii paraclinice previzute in Anexa nr.4 la PU al AOAM a incheiat 1 contract cu institutie medico-sanitara adiacentd in suma total de 48660.0 lei si anume: - servicii hacteriologice si serologice — contract nr.169 din 10.12.2019, Agentia Nationala pentru Sandtate Publica. Accesul populatici Ia investigafii paraclinice in conformitate cu prevederile compartimentului I] din Anexa nr. 4 la PU prin prisma investigatiilor efectuate de sine stitdtor si investigafiilor paraclinice contractate cu alte IMSP in anu! 2020 s-a realizat la nivel de 32% (sau 237 pozitii din 740 prevazute) si $03 pozitii (sau 68%) nu sunt contractate, rea serviciilor de fizioterapie gi reabilitare medicala cu metode fizice in conformitate cu prevederile compartimentului III din Anexa nr. 4 la PU de catre Prestator a fost realizat dupa cum urmeaza: din numérul total de servicii (71) prevazute, Prestatorul a asigurat efectuarea de sine statator 35 pozitii sau 49,3% (in cadrul sectiei de fizioterapie a spitalului la trimiterea medicului specialist de profil), nu sunt contraetate si niei nu pot fi efeetuate in eadrul institufiei 36 pozitii sau 50.7%, Evaluarea accesului persoanclor asigurate la serviciile medicale de inalta performanta, previzute in Anexa nr. 5 la Programul unic la nivel de asistenta medicala specializata de ambulator IP) si a efectuat prin prisma NM de aplicare a PU al Evaluarea procesului de trimitere la serviciile de inalté performanta (in continuare — accesul persoanelor asigurate la serviciile menfionate s AOAM. Evaluarea cazurilor s-a efectuat tinindu-se cont de argumentarea trimiterii la SIP, de la cine gi in ce mod au parvenit recomandirile efectuarii investigatiei, a fost spitalizata persoana inainte de a fi a SIP, Lista serviciilor medicale de inaltd performanja este afigatd la loc vizibil gi accesibil Pentru rezolvarca conform protocoalelor clinice yi standardelor medicale in vigoare, a cazurilor de boala la pacientii internaji in sectiile spitalicesti, pentru anul 2020 IMSP SR Edine} a incheiat 5 20 contracte cu institutii medicale, prestatori de servieii medicale de inalta performanja, executate in total in sum de 243634.0 lei: = nr. 9 din 02.01.2020 cu Andiendomed SRL. Obiectul contractului — prestarea serviciilor medicale de diagnosticare de inaltd performanja (RMN), executat in suma de 1402,0 lei — nr. 4 din 02.01.2020 cu Neuromed Test SRL. Obiectul contractului ~ prestarea serviciilor medicale de diagnosticare de inalti performanya (tomografii computerizate, echocardiografii), executat in suma de 1387760 lei: = nr.169 din 10.12.2019 cu Agenjia Nationala pentru Séndtate Publicd, Obiectul contractului — prestarea serviciilor bacteriologice si serologice, executat in sum de 89937 lei: — contractul pentru achizijionarea serviciilor de valoare micé cu ICS Centrul de Diagnostic German SRL. Obiectul contractului — prestarea serviciilor medicale de diagnosticare (tomografii computerizate, RMN, investigatii de radiodiagnostic, ultrasonografii, endoscopii, investiga laborator), achitat prin factura in suma de 8500.0 lei; — contracnil pentru achizifionarea serviciilor de valoare micd cu Magnific SRL. Obiectul contractului ~ prestarea serviciilor medicale de diagnosticare (tomografii computerizate), achitat prin factura in suma de 5019.0 lei IMSP SR Edinet nu dispune de informatia, privind cotele de servicii garantate pentru pacientii ambulatori conform contractelor, incheiate intre CNAM gi institutiile medico-sanitare, prestatoare de servicii medicale de inalta performanga. in anul 2020 conform Registrului persoanelor asigurate, care au beneficiat de asistenta medical specializata de ambulator (F 1-03/r) de catre medicii specialisti au fost recomandate 3241 servieii medicale de inalta performana (tomografii computerizate — 879; RMN — 298; scanare sistemului osos ~ 67; investigatii de radiodiagnostic ~ 13; ecografii — 732; ecocardiografii ~ 69; endoscopie de diagnostic ~ 12; markerii infectiosi - 776: oncomarkerii — 88; investigajii de laborator ~ 307). De catre echipa CNAM au fost selectate spre evaluare 100 F-025/e a pacientilor, trimisi la serviciile medicale de inalta performanta. in rezultatul evaludrii s-au constatat urmatoarele neajunsu __* S-au depistat cazuri, cind in F-025/e lipseste acordul informat, privind trimiterea pacientului la SIP. * Nu in toate cazurile la argumentarea trimiterii la servieii medicale de inalta performant zilnicul de supraveghere a pacientului (in F-02S/e) sunt reflectate rezultatele investigafiilor clinice, paraclinice si instrumentale la nivel de sistent medicald specializati de ambulator, de exemplu, Pacienta cu PA 101035914, D-cul: Radiculopatie vertebrogend lombari La-Ls eu accent pe dreapta, S-m algie persistent violent. A fost trimisa la TC a coloanei vertebrale regiunea lombara i adrul SRL Centrul Medical NEUROMED Ia data de 19.10.2020 de catre medicul specialist, find efcctuatd la data de 21.10.2020, examinarile efectuate inainte de trimitere la SIP la nivel de AMSA nu au fost efectuate in volum deplin (lipseste hemograma, urograma, R-grafia coloanei vertebrale). Pacientul cu PA 021721329, D-cul: S-m comotional. Consecinfele traumei cranio-cerebrale cu s-m hipertensiv-hidrocefal. Insuficienta piramidala pe dreapta. A fost trimis la TC a encefalului cadrul SRL Centrul Medical NEUROMED la data de 22.07.2020 de catre medicul specialist, fiind efectuata la data de 23.07.2020, examinarile efectuate inainte de trimitere la SIP la nivel de AMSA nu au fost efectuate in volum deplin (lipseste hemograma, urograma) —Pacienta cu PA 061567225, D-cul: Radiculopatie vertebro} m algic persistent violent. A fost trimis& la TC a coloanei Centrul Medical NEUROMED Ia data de 07.10.2020 de catre medicul specialist, fiind efectuati la data de 07.10.2020, examinarile efectuate inainte de trimitere la SIP la nivel de AMSA nu au fost efectuate in volum deplin (lipseste hemograma, urograma, R-grafia coloanei vertebrale). Jombar’ L4-L5 pe dreapta cu s- ertebrale regiunea lombard in cadrul SRL sului de press de ciitre medi mentelor compensate din FAOAM ligti de profil al Prestatorului responsabilitatea de prescriere a medicamentelor compensate psihotrope si anticonvulsivante peniru tratamentul in conditiile de ambulator li se atribuie medicului ~ Melnic Larisa, iar pentru antidiabetice ~ Moroz Stela. IMSP SR Edine| dispune de ordinul privind numirea persoanei responsabile de pastrarca, distribuirea si evidenta formularelor de refete pentru medicamente compensate din FAOAM. De caitre echipa de evaluare au fost supuse evaluarii 10 rejete pentru medicamente compensate la 3 pacienti (conform datelor din sistemul informational, in continuare — SI), carora s-au preseris medicamente compensate pentru tratament in condifii de ambulator pe perioada anului 2020. Evaluarea cazurilor s-a efectuat findndu-se cont de necesarul de medicamente, reflectarea stiri pacientului la momentul adresarii gi eliberarii medicamentelor compensate, monitorizarii pe parcursul anului, consultatia medicului specialist de profil. Veriticind corectitudinea prescrierii medicamentelor compensate pentru tratament in conditii de ambulator in conformitate cu actele normative in vigoare s-a constatat urmitoarele pentru perioda anului 2021: *Conform datelor din SI, pacientului cu PA. 061402709 (d-cul: Epilepsic de etiologic neidentificati cu accese epileptice frecvente) la data de 12.03.2021 au fost eliberate 800 pastile de Acidum valproicum (Orfiril long 300 mg), prescrise de citre medicul psihoneurolog la data de 11.03.2021 (refeta 0162632071). in rezultatul evalusirii figei medicale a bolnavului de ambulator (P= 025/e) s-a constatat. ci medicul din cadru] IMSP SR Edinet a preseris medicamentul mentionat in strict conformitate cu recomandarile medicului neurolog din cadrul Centrului Najional de Epileptologie a IMSP Institutul de Medicina Urgenta, reiesind din doza zilnica de 2700 mg (sau 9 tab, cite 300 mg). C imal de pastile necesare pentru maxim trei luni de tatament de susfinere constituie ~ 9 tab. x 90 zile = 810 tab. Pacientul este supravegheat trimestrial de catre medicul neurolog din cadrul Centrului National de Epileptologi + Conform datelor din SI, pacientei cu PA 101047758 (d-cul: Diabet zaharat tip Il, forma grava, decompensat) la data de 25.02.2021 a fost eliberata reteté (0162632125) pentru insulina umana de seurti durata (sol.inj.cartus Actrapid HM Penfill 100UI/ml-3ml Nes — cite 48 Ul/2i pe perioada de 31 zile), prescris de ciitre medieul endocrinolog la data de 25.02.2021. A doua refeta (0162632124) pentru insulind umana de scurta durata (sol.inj.cartus Actrapid HM Penfill 100UI/ml-3ml NeS) a fost cliberata la data de 01.03.2021. in rezultatul evaluarii F-025/e s-a constatat, ed retetele mentionate au fost prescrise de catre medicul endocrinilog la data de 25.02.2021 in cadrul tratamentului antidiabetic combinat cu insulind umana de scurté durata (sol.inj.cartus Actrapid HM Penfill 100UI/ml-3ml Nes — refeta 0162632125) si de hung’ durata (sol.inj.cartus Protofan HM Penfill 100UI/ml-3ml Nes — refeta 0162632124). Astfel, la data de 01.03.2021 de caitre farmacist s-a admis eliberarea erona umane de scurti duratd in loc de insulin umana de lung durata Evaluarea procesului tratamentului de substitutie cu metadona raportate pentru perioada anului 2020, cu accent asupra autenticitatii servieiilor prestate Pe perioada anului 2020 conform conditillor contractuale, finantarea pentru tratamentul de substitutie cu metadond s-a efectuat prin metoda per vizita (in total au fost contractate ~ 2858 vizite: tarif per vizita — 30,0 lei; suma contractuala a constituit — 1429000 Iei). in baza ordinului intern al Prestatorului asigurarea tratamentului de substitutie cu metadona li se asuma medicului narcolog Jitaru Anatolie. Tratamentul de substitufie cu metadona al dependentei de opiaece se acorda atit persoanelor igurate, cit si celor neasigurate. Pe perioada 12 luni 2020 a fost organizat tratamentul cu metadon’ pentru 10 persoane, confirmate prin extrasele eliberate de Dispensarul Narcologie Republican. Administrarea si monitorizarea tratamentului respectiv se efectueaz& in cadrul IMSP SR Edinet in cabinetul narcologic sub supravegherea medicului narcolog si asistentei medicale cu introducerea datelor in fiscle medicale si in registrul de evidenté a tratamentului de substitujie cu metadons (registru adaptat) cu semndtura personal a pacientului. Pentru evaluarca procesului de tratament de substitutie cu metadond au fost supuse evaluirii 10 fige a pacientilor respectivi. {n rezultatul evaluarii s-au constatat urmatoarele: + pentru perioada lunilor ianuarie ~ decembrie 2020 numarul de vizite raportate la CNAM coincide cu numatul de vizite inregistrate in registru adaptat, confirmate prin semnatura pacientult as 2 in total pe perioada mentionata au fost inregistrate in registru si fisele medieale, si raportate la CNAM ~ 1619 de vizite sau cu 1239 de vizite mai pufin faya de cele contractate de CNAM. Evaluarea acordirii serviciilor medicale de inalta performanta (SIP) Conform prevederilor contractuale pentru anul 2020 au fost cont inalta performanga (conform Anexei nr.5 la Programul unie al AOAM), din ele find realizate 3 pozitii (sau 23.1%). Din afirmatiile administratiei, pozitiile neefectuate nu au fost solicitate de catre medicii specialisti din cadrul [MSP SR Edinet care au eliberat bilete de trimitere. Adresarea pacientului la Prestator pentru efectuarea SIP s-a efectuat in lipsa programarii prealabile. Conform afirmatiilor administratiei Prestatorului lipsa programérii pacientilor se datoreaz& faptului, c& prestatea serviciilor de inalta performanta s-a efectuat la adresarca directa a pacientilor in baza biletelor de trimitere (F-027/e) eliberate de medicii specialisti de profil din cadrul IMSP SR Edinet nemijlocit in ziua trimiteri Conform darilor de seama lunare despre volumul acordat de servieii medicale de inalti performan{a pe perioada anului 2020 au fost prestate 32 servicii medicale de inalti performana in cadrul asiguririi obligatorii de asistenji medicalé in suma de 9374,0 lei sau cu 123916,0 lei mai pujin fatd de suma contractati de CNAM (133290,0 lei) Pentru stabilirea veridicitajii darilor de seama prezentate la CNAM si corectitudini completatii documentajiei medicale au fost supuse evaluarii lista serviciilor contractate cu CNAM, Registrul (formularul 1-19/r) persoanelor asigurate care au beneficiat de servicii medicale de inalta performanya si formularele extras-trimitere a pacientilor la investigatii performante (F-027/e). Contrapundind datele privind numarul investigajiilor efectuate conform biletelor de trimitere (F- 027/e) cu numarul investigatiilor reflectate in darile de seama prezentate CNAM pe perioada anului 2020, s-a constatat raportare eronata a 32 de servicii (investigatii histopatologice a bioptatului in biopsie endoscopicd multifocal — 27 servieii: EFGDS diagnosticé cu determinarea germenului Helicobacter Pylori —3 servicii i colonoscopia diagnosticd — 2 servicii) prezentate in darea de seam ‘in suma totala de 9374,0 lei (cauza neconformirii fiind neprezentarea formularelor extras-trimitere a pacientilor la investigajii performante (F-027ie) si neinregistrarea a 27 de servicii de investigatii histopatologice a bioptatului in biopsie endoscopicd multifocala in formularul 1-19/r pe perioada anului 2020). ictate 13 pozitii de servicii de Eyaluarea cazurilor pentru I tr.2021 prezentate 1a program special ,,Infeetia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)" cu suportul ventilator non-invaziv in temeiul Circularei CNAM nr.01-24/22 din 23.04.2021 Prestatorul pind la data de 07.05.2021 urma s& autoevalueze cazurile tratate raportate in perioada I trimestru a.2021 privind corectitudinea datelor codificate privind suportul ventilator continu, suportul ventilator non-invaziv si terapiei cu oxigen administrate pacientilor cu Covid. in contextul celor expuse, pentru verificarea corectitudinii codificarii procedurii de management a suportului ventilator neinvaziv, au fost evaluate 95 FMBS raportate prin SI DRG la program special Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)” in care conform datelor sistemului informational s-au realizat procedurile prenotate. in urma eval s-au stabilit 5 fise medicale (FMBS nr.: 2262, 2954, 2577. 2886, 1446) in care nu s-au documentat manopere suportului non-invaziy (pacientul a beneficiat de terapia cu oxigen prin intermediul mastii unite la concentratorul de Op sau la sursa de O2). iar in SI DRG este inregistr’ neconform procedura suportului ventilator non-invaziv Astfel, pentru neexecutarea corecfiilor in termenii prevazuyi, CNAM va recalcula diferenga de cost pind la/si dupa evaluare pentru FMBS nr.: 2262, 2954, 2577. 2886, 1446 raportate in | tr.2021 la program special ..Infectia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)" Evaluarea procesului de codifieare clinicd prin auditul codified Scopul auditului de codificare clinica Evaluarea calitatii codificarii datelor clinice de catre Prestator, identificarea lacunelor in colectarea, inregistrarea si codificarea datelor, contribuires la revizuirea procesului de codificare, turarea rambursarii corecte in functie de consumul de resurse pentru serviciile prestate, Abrevieri CCAP ~ Aplicatia ..Programul de Audit al Codificarii datelor Clinice FMBS - Fisa medicala a bolnavului de stationar DPr — Diagnostic principal DSee — Diagnostic secundar PPr ~Procedura principala (interventia chirurgicala principala) PSee — Procedura secundara SC ~ Standardele codificarii australiene [CD-10-AM DRG ~ Grupe de diagnostice ICM — Indice de complexitate a cazurilor SI DRG — Sistem informational .Evidents si raportarea servielilor medicale in sistem DRG” PCN ~ Protocol clinic national Baza normati * Contractul de acordare a a medicala nr. 05-08/33 din 31.12.2019. Regulamentul privind monitorizarea si evaluarea prestatorilor de servicii_medicale si farmaceutice, incadrati in sistemul asigurarii obligatorii de asistenti medical, aprobat prin Ordinul ‘NAM nr.71-A din 23.02.2018 + Regulamentul cu privire 1a modalitatea de codificare, colectare, raportare si validare a datelor la nivel de pacient in cadrul finanyarii spitalelor in baza de DRG (CASE-MIX) aprobat prin Ordinul comun al MS si CNAM nr.397/125-A din 05.04.2013, cu modificarile ulterioare, * Ordinul MS nr.426 din 11.05.2012 privind aprobarea formularelor statistice de evidenta medicala primara ¢ Ordinul comun al MS/CNAM_ nr.839/427-A din 21.08.2014 ‘u privire la aprobarea materialelor pentru codificarea medicald a maladiilor si interventiilor in cadrul sistemului DRG”. tentei medicale in cadrul asigurarii obligatorii de asistenta I, Etapa preaudit (din oficiu): La etapa inifiere/pregatire a auditului a fost efectuata analiza cazurilor raportate in SI DRG de SR Edin} in anul 2020. In perioada respectiva au fost raportate si validate 9 075 cazuri, din care 8 838 (97.4%) cazuri la persoane asigurate si 237 (2.6%) cazuri la persoane neasigurate. Durata medie de spitalizare a constituit: la program general — 6.5 zile/pat, chirurgie de zi — 0.9 zile/pat, program ,Infe Coronovirusul de tip nou (COVID-19)" — 13.4 zile/pat si program special .,Protezare articulatiilor mari” 13,3 zile/pat. Structura pacientilor dupa starea la externare se prezintdi astfel: Vindecat — 3 258 (35,9%), Ameliorat — 5 471 (60,3%), Fard schimbairi ~ 134 (1,5%). Agravat ~ 20 (0,2%), Decedat ~ 192 (2.1% Descrierea metodei de selectare a esantionului pentru audit In extrasul Bazei de date SI DRG pentru anului 2020, a fost aplicat filtru pe cazurile validate pe program general si program special ,,Infecjia cu Coronovirusul de tip nou (COVID-19)", pe urmitoarele categorii de cazuri > Cazurile grupate in A-DRG fafa de B-DRG; > Cazurile din categoria medicali/chirurgicala cu durata scurta de spitaliz > Cazuri cu numir neargumentat mare a unor proceduri secundare; > Cu proceduri principale sau secundare dupa tipul axei procedurale: de ex. .,Alte procedu > Cazurile de nerespectare a standardelor de codificare. in conformitate cu selectarea fintita, s-au examinat urmatoarelor categorii de cazuri: 1. in grupul DRG-urilor £62A, E62B si E62C raportate pe program general s-au grupat 615 cazuri validate. Repartizarea lor pe SR Edine, comparativ cu repartizarea pe {ard este prezentata in tabelul de mai jos ~p | Cota peSR DRG Denumire DRG Macy Edinet Cota pe tard (615 CT val) (20 416 CT val) Infeeti resp./inflam. eu CC catas 39.3% | __37,0% | Infectii resp./inflam.cu CC. 374% 45.6% ‘a CC 3% Totodata, s-au analizat cazuri din DRG-ul B62A Infectii resp/inflam. eu CC catastr, cu durata de 24 zile de spitalizare: (FMBS: 1119, 10096, 3537, 6946, 12413). Analiza DRG-ului OO1A Nastere prin cezariana cu CC catastrofale sau severe demonstreazi 8, 23 cazuri s-a intemat in mod urgent, $ ~ programat, Dupa tipul trimiterié: 7 cazuri - serviciul AML, 3 cazuti - medicul de familie, | cazuri - medicul specialist de profil si 17 cazuri — la cerere (din care in 3 cazuri d-cul la internare Z33 Sarcina constataté. (FMBS: 4873, 7: 6973), 3. Cazuri din DRG-ul H62A Tulburai ale pancreasului, cu CC catastrofale cu durata de 2 ~ 5 zile de spitalizare si H62B : (FMBS: 10776, 12392, 11846, 11845, 10769, 8460). 4, Din totalul pe jar de 73 de cazuri validate la program general cu DPr de D75.1 Policitemia secundara in SR Edinet s-au inregistrat 41 (56.2%) cazuri, iar din aceste cazuri 35 (85.4%) s-au grupat A-DRG, si concomitent, din totalul pe ari de 169 de cazuri validate cu Psec de 13757-00 Flebotomie terapeuticd in SR. Edine} s-au inregistrat 125 (74,0%) cazuri (FMBS: 2418, 8460, 9198, 10028. 10804). 5. Cazuri cu selectarea si codificarea DPr la externare sub coduri J96_ Insuficienfa respiratorie, iar la DSec se codified 112.8 Alte pneumonii virale, cu PSec - suportul ventilator neinvaziv (FMBS: 5205, 9058, 9090, 10485, 12377, 12676, 10693, 12773, 12778), cu DPr 150.1 Insuficienja ventriculara stanga, cu PSec - suportul ventilator neinvaziv (FMBS: 7490). 6. Pe parcursul anului 2020 in SR Edine} au fost inregistrate 42 interventii chirurgicale de apendicectomii, toate (100%) grupate in DRG-ul GO7A Apendicectomie cu CC catastrofale sau severe. Pentru comparajie: cota acestor DRG pentru spitalele raionale a constituit 52%, fata de GO7B Apendicectomie fara CC catastrofale sau severe cu 48%, Concomitent, s-a aplicat filtru si pe durata de italizare pentru cazuri din DRG-ul GO7A cu durata de | — 3 zile de spitalizare: (FMBS: 7096, 9370, 6470), 7. Cazuri a nou-nascutilor: a) cu interventiile specifice pentru nou-nascut grupate in DRG-uri P67B, P67D cu PSec 90677-00-Alte proceduri tegumentare de fototerapie (FMBS: 39, 3959, 3987, 12962), b) cu data internare=data nastere grupate in DRG-uri P67B, P67D cu DPr codificat 312.0 Pneumonia datorita unor Adenovirusi; 320.9 Bronsita acuta, fara precizare: A50.0 Sifilisul congenital precoce, simptomatic (FMBS: 1538, 4384, 8946), ¢) cu. DPr codificat P03_ Fat si nou- nascut afectati de nasterea prin cezariana (FMBS: 11903,11189, 11332), cu DPr P13.4 Fractura claviculei dat. traum. obstetrical (FMBS: 3141). 8. Cazuri_ cu DPr codifieat sub coduri R_ (Cap. XVIII Simptome, semne si rezultate anormale..”. CIM-10-OMS), iar la DSee se codified diagnostic precis definit dupa investigarea complexé @ cazulvi respectiv. in cadrul edrora manifestarile din R_ se incadteaza ca semnele formei nozologice tratate in conditii de stationar (FMBS: 9115, 5317). 9. Cazuri de codificare a procedurilor care sunt parti componente (inerenta sau de rutind) ale altor proceduri efectuate mai importante (FMBS: 6111, 6368, 7071). 10. Cazul de nastere vaginal cu codificare Prsec de tip ..Alte proceduri...” (FMBS: 13505). 11. Cazul pacientului a.n 2006 cu DPr J60 Pneumoconioza de carbune, a minerilor (FMBS: 424). in rezultat, pentru auditul codificarii au fost filtrate 50 de cazuri (FMBS nr.: 39, 424, 1119, 1538, 2418, 3141, 3537, 3959, 3987, 4384, 4873, 5317, 6111, 6368, 6470, 6946, 6973, 7071, 7096. 7553. 8460, 8946, 9058, 9090, 9115, 9198, 9370, 10028, 10096, 10485, 10693, 10769, 10776, 10804. 11189, 11332, 11845, 11846, 11903, 12377, 12392, 12413, 12676, 12773, 12778, 12858, 12962. 52 05, 7490), ista cu numarul concret al fiecarei fige selectate (FMBS), data externare gi sectie externare, a fost transmis prealabil Prestatorului, pentru prezentarea lor spre audit. Din lotul de 50 de fige solicitate nu a fost prezentate 3 fige medicale, din care FMBS nr. 490-- din motive obiective. iar doud FMBS nr. 12858, 12962 — din motive necunoscute, care se invalideazi. Astfel, au fost supuse auditului codificarii 47 fise IL Auditul la fata locului Auditul lotului selectat de fise medicale la fafa locului a fost efectuat independent, de catre 2 auditori. Dupa efectuarea auditului, datele celor 2 auditori au fost suprapuse si comparate, Cazurile de necorespundere a opiniilor celor 2 auditori au fost discutate pana la obfinerea unei opinii comune. Rezultatele concrete ale auditului codificarii clinice pe fiecare fis medical auditata sunt prezentate in Anexa la Raportul de evaluare, IIL Etapa post-audit Rezultatele auditului codificarii clinice a 47 fige medicale pentru anul 2020 sunt prezentate in tabele de mai jos, 1. Corectitudinea codifiearii diagnosticului principal Decizie Numirul | Cota % Total: a 100% Corect 23 48.9% Incorect aT s11%_| Conform definitiei din SC 0001 diagnosticul principal este .Diagnosticul stabilit dupa un stadiu a fi principalul responsabi at ingrijiri in spital in cadrul episodului de boala al pacientului stabilit la sférsitul episodului de ingrjir”. Expresia dupa studiu din definitie se refera la evaluarea rezultatelor pentru a se stabili problema ce a fost responsabila in cel mai mare grad de episodul de ingrijire. Afecjiunea stabilita in urma studiului poate confirma sau nu diagnosticul de la internare™. 24 cazuri diagnosticul principal a fost incorect, dup’ cum urmeaza: care a neces CEurs D-cul principal pind la audit Cod | Diagnosticul principal dupa audi 424 Preumoconioza de carbune,mineri | 1209 | Bronsiti acuta, Pira precizare_ 1538 Preum.datorita unor Adenovirusi | J180__| Bronhopneumonie, fara precizare | 3537 "Alte pneumonii bacteriene 3180] Bronhopneumonie, fara precizare | 3959 ‘Vomia nou-ndseutului_ P9I8 | Alte tulbur. Cerebr. precizate ale nln 4384 Hemangiom, toate localizarile 2380 5205 Insuficienta respiratorie acut J128 | 6470 ‘Apendicita ac. cu peritonita gener. | K355 di rec 6946 Alte pneumonii bacteriene J180__| Bronhopneumonie, fra precizare_ [7096 ‘Apendicita ac. cu abees peritoneal | K359 | Apendicita acutd fara precizare [3946 Sifilisul congenital precoce, 3209 | Bronsita acuta, Fira precizare | 9058 Insuficienga respir.. fird preciz. | J128 | Alte pneumonii virale Poo 9090 Insuficienfa respiratorie acuta__| J128 | Alte pneumonii virale 9115 Febra . necunoscuta, f. preci 4039 | Amigdalita acut, fara precizare 9370 ‘Apendicita ac. cu abces pe K359_| Apendicita acuta fara precizare | 10096 Alte pneumonii bacteriene | 1189 | Pheumonie, fra precizare 10485 Insuficienfa respiratorie acuta 1128 Alte pneumoniivirale 10693 Insuficienta resp.. f. precizare 1128 joni virale “T1189 Fit si nn afectati de cezariana 7380 iniscut in spital (11332 Fat si n/n afectati de cezariana Z380_| Copil unic, ndscut in spital 11903 Fat si n/n afectati de cezariana P240_| Aspirajia de meconiu, in per. neon, 2377 Insuficienja respiratorie acuta | J128 | Alte pneumonii virale Alte pneumonii Alte pneumonii virale Alte pneumonii virale Not: Deoarece pentru audit au fost selectate cazurile cu probabilitate mare de codificare incoreeta a DPr, aceste date nu reflecta procesul de codificare in ansamblu. Unele exemple: > La copilul cu FMBS nr9113 se stabileste d-cul clinic: Amigdalité foliculara, S-m hipertermic”. Ca DPr incorect se codified R50.9 Febra de origine necunoscuta. Conform SC 0001, ~Atunei cind un pacient se prezinta cu un simptom si in timpul episodului de ingrijire este identiticata afectiunea de baza, atunci aceasta este stabilita ca cod de diagnostic principal iar simptomul nu trebuie codificat”. Prin urmare ca DPr urma a codifica J03.9 Amigdalita acuta, Rira precizare, iar d-cul de Febri nu urma a fi codificat > in FMBS nr. 3537 si 6946 ca DPr se noteazt ,.Bronhopneumonie viruso — bacteriana..”, dar incorect se selecteazi si se codified J15.8 ce corespunde d-cului Alte pneumonii bacteriene. in conformitate cu SC 0015 .Coduri combinate”, urma de acordat numai codul combinat cind acest cod identifies complet conditiile de diagnostic implicate (bronsita + pneumonie). > La nou-nascut cu FMBS nr.1538 ca DPr incoreet se codified J12.0 Pneumonia datorita unor Adenovirusi, Luind in consideratie faptul cd nu a fost prelevat material pentru identi germenului patogen, precum si rezultatul Radiografiei pulmonare, in mod corect urma de codificat J180 Bronhopneumonie, fk precizare. Concomitent, fra a tine cont de Nota de la Capitolul X Bolile sistemului respirator, se mai codifica J00-Rino-faringita acuta [guturaiul comun] > In FMBS nr.8946 la DPr se completeaza cu sintagma ,,Reactie serologica pozitiva la lues la mama” si se codificd A50.0 Sifilisul congenital precoce, simptomatic. Conform prevederilor PCN 374 .Sifilis” (Ordin MSMPS nr.710 din 03.08.2020) sifilisul congenital precoce se defineste (cu confirmare de laborator) si epidemiologic (Fira confirmare de laborator). La data, : de 07.09.2020 analiza de sange nr.26 indica rezultatul Wasserman - negativ, iar sgh ple, RG din 11.09.2020 - Bronsita acutd. > Codificarea DPr s-a efectuat conform definitiei epidemiologice sifilisului congenital (2% mort sau nou-ndscut viu la termen mai mare de 20 siptimani de sarcina, avand masa corpului >S00gr, nascut de © mama seropozitiva pentru sifilis f¥rd tratament adecvat (netratata, tratata neconform sau tratata in ultimele 30 zile ale sarcinii). Conform datelor SI DRG in episodul actual de nastere (FMBS nr, 8940) nu este mentionat prin codificare .,statusului seropozitiv al mamei”. Astfel, in mod corect conform SC 1605 (care indie’ cA unele afeefiuni care apar in perioada perinatald, si nu sunt clasificate in cadrul Cap.16, este acceptabil sa fie atribuit un cod din alte capitole ale CIM-10 fara vreun cod din Cap.16) urma de codificat DPr J20.9 care se confirma R6-logic. > in FMBS or. 6470 si 7096 in cazurile de apendicité la DSec incorect se mai codified si peritonita. Conform materialelor codificarii Apendicita acuta cu peritonité generalizatd prevede Apendicita (acuta) cu: - perforatie; - peritonitd (generalizata) (localizat) dupa ruptur’ sau perforatie: ruptura. Reiesind din descrierea operatiei si tinind cont de notele de la K350 si K359, in mod corect urma de codificat K359 Apendicita acutd, nespecifieata. Aceleasi date le putem objine consultind Indexul alfabetic al bolilor ICD-10-AM, lit.A, pagina 37. De mentionat cd in nici un caz din cele 3 supuse auditului nu este efectuati inseminjarea bacteriologicd din cavitatea abdominald si nu este rezultatul cercetarii histologice > FMBS nr. 11189 - nou-nascut in spital la data de 27.10.2020, dupa Foaie de observatie a nou- nascutului nr.642 (form.097/e) copilul s-a nascut la termen prin cezariand, aprecierea starii dupa scala Apgar ~ 8/9 punete; malformatii congenitale, traume puerperale - abs., status somatic: respiratie - murmur vezicular, FR/minut ~ 44; cordu! - zgomote ritmice, Ps- 130 pe min, alimentafia la san. in 7ilnice (28.-30.10) nu este documentata careva problema de sanatate. Din conduita ~ administrarea vit. K, imunizare HVB, BCJ. in FMBS DPr se completeaza si se codificd PO3.4 Fat gi nou-nscut afectafi de nasterea prin cezariana, iar DSee - nu se completeaz’, iar in Sl DRG ~ se codific& 238.0 Copil unie, nascut in spital. In rezultatul auditului constatam, ca DPr a fost selectat eronat, contrar prevederiior SC1609, care indica cd codurile de ta categoriile POO-PO4 Fat si nou-nascut afectayi de tulburdri materne si de complicatiile sarcinii, nasterii si Hiuziei ar trebui sa fie folosite numai pentru a indica faptul ca nou-nascutul a fost afectat de © afectiune materna. Pentru a putea aloca unul din aceste coduri, foaia clinica trebuie sa conjin documentatia problemei nou-niscutului (efectul) gi 0 prin care sa se arate ca a fost cauzat de catre una dintre afectiunile materne sau 0 complicatie a sarcinii, avaliului sau nasterii. De aceea, vor fi intotdeauna doua coduri: problema si cauza intotdeauna ordonati mai intai codui problemei, urmat de codul cauzei. deci un cod de la POO-PO4 nu va fi niciodata codul diagnosticului prineipal al nou-niscutului. > Analogic si FMBS nr.11332. > Conform bazei de date DRG in 2020 au fost inregistrate 66 cazuri in DRG-ul 0642. Fals travaliu, De mengionat c& in cca 1/3 de cazuri durata de spitalizare a constituit intre 7 si 12 zile/pat (FMBS: 4062, 754, 1808, 13125, 13084, 7718, 1248, 3044, 8517, 10677. 4659, 12041, 1594, 7613, $9, 6770, 12195, 7177, 7231, 8673). Dat fiind ca travaliul nu dureazi pind la un astfel de timp, reiese 4 DPra fost codificat incorect. in 3 cazuri din ele (FMBS: 7718, 1248, 12041) ca DSec in loc de DPr a fost codificat 023.0 Infectiile renale in timpul sarcinii notd 2. Corectitudinea codificirii diagnosticelor secundare Decizie Numarul Total 197, Corect Soa Incorect [3B dant | 108" Eien eae Et in 47 cazuri supuse auditului au fost inregistrate 195 DSee (in mediu cite 4,2 la fiecare pacient), Top-ul primelor 10 DSec dupa frecventa se prezintd astfel: in | Cota din Cod nr, | Cotadin | 195 psec 47 fige eee 1960 _ 130) 27.7% 6.7% | 2380 10 213% B9T2 ca He 9 19.1% 1428 | Alte cardiomiopatit om 19.1% | 110 | Pielonefrita neobst 7 No G934 | Encefalopatia, fra pr - 6 110 __| Hipertensiunea esentiala (primara) 6 UOT | COVID-19, virus ider 6 1255 _| Cardiomiopatie isch 5] 1509 | Insuficienja cardiacd, fara alta specificare_ 1 iz Constatari: ¥ In 46 de cazuri d-cul de Covid 19 (O71) si de agentul patogen (B972) este codificat corect, in cazul FMSB nr.10693 s-a codificat incorect. ¥ In 3 cazuri, contrar SC 0002 in mod redundant a fost codificat DSec 110 Hipertensiunea cesenfiald primard (FMBS nr. 10096, 10769, 12413), ¥ In 3 cazuri (FMBS nr. 6946, 10028, 10804) contrar SC 0104 au fost incorect codificate Hepatitele virale, deoarece acest SC prevede: Hepatita viral sau starea de purtitor de hepatith ar trebuisa fie intotdeauna codificata chiar daci nu se intilnese criteriile pentru un diagnostic adijional. Ghidul in aplicarea codurilor hepatitelor ne explica: ,Documentatia ,hepatiti B (sau alta) pozitiva” sau .,purtator de hepatita B (sau alta)” fara nici o indicafie a unui proces infectios ar trebui jeata 1a 2225. in aceste cazuti urma de codificat 2225 Purtitor de ia 28 hepatita B. ¥ In 7 cazuri incorect si in mod arbitrar se codified N110 Pielonefrita neobstructiva cronica, asociata cu un reflux. in nici un caz efectuat’ Ecografia Doppler color ureterala, care ar permite evidentierea sensului invers de circulajie a urinii. FMBS nr.: 2418, 8460, 9198, 10028, 10769, 11845, 11846 ¥ In 4 cazuri, contrar SC 0010 ce codifica rezultatele testelor, cum ar fi K760 Degenerescenta grisoasi a ficatului, neclasata la alte locuri. FMBS nr.: 8460, 9198, 10028, 10804, ¥ In 6 cazuri, contrar SC 0002 se codified Obezitatea. FMBS nr.: 6973, 8460, 9058, 9198, 10028, 12778. Unele exemple: > Pacientul de 46 ani cu FMBS nr.12392 este transportat de AMU la 25.11.20, ora 20:50 eu suspecfie la intoxicafie cu ciuperci, La internare se stabileste d-cul: ,.Pancreatit cronicd recidivanta acutizare cu dereglarea funcfiei exocrine si endocrine”. Investigatile efectuate a doua zi, termometria tot pind la doua zi. Pe parcursul a 5 (2) zile de spitalizare nu se mai documenteaz& careva d-ce. La extemnare, contrar SC 0002 si SC 0010. Rird careva documentare gi justificare se mai codifica 6 DSec: E107 Diabetul zaharat insulino-dependent cu complicatii multiple, 1209 Bronsita acuta, fara precizare, K811 Colecistita cronies, N200 Litiaza renala, K739 Hepatita cronica, fara precizare, K838 Alte boli preeizate ale cailor biliare. > Analogic in cazul pacientei cu FMBS nr.11845 cu data si durata spitalizarii corectata la pet.27 si 32 a FMBS. In plus la aceasta pacienta, conform Foii de prescriptii medicale se administreaza Cefiriaxon 1,0 x 3 ori iim, Ringher 1000 (4 ori) si LB Henze Subtil Ip x 3 ori/zi, care lipsese in Bonul de comandi-livrare wk he opted pe personal. in alté ordine de idei semnatura pacientului din acordul j, ~~ © A informat totalmente nu corespunde cu cea din Bon. ee > Analogic cu 6 DSce fird careva documentare in afaré de DPr la pacienta cu FMBS nr.10769. » Parturienta cu FMBS nr. 4873, se interneazi la adresare, in mod urgent, dar conform inscripliei medieului eurant pentru nastere prin cezariand planificata”, cu efectuarea investigatiilor de rigoare, care urmau a fi efectuate inainte de internare, in AMP. In mod redundant ea DSec se codified d-ce, nedocumentate gi netratate in episodul actual de spitalizare: O141 Preeclampsie severa, 0658 Distocia de obstacol datorita altor anomalii pelviene ale mamei. © La parturienta cu FMBS nr. 6368, fir% a fine cont de prevederile SC 0002 si SC 1506 pe ling’ DSce 0654 Distocia de obstacol datorita unei disproportii feto-pelviene, fra careva documentare se mai codified 0648 Distocia de obstacol datorita altor pozitii si prezentari anormale. Mai mult, fara a fine cont de nota de excludere de la 065.4 se mai codificd si 066.2 Distocia de obstacol datorita unui fat anormal de mate. > Pacientei cu FMBS nr. 7071 la DPr de Sarcina tubulara, contrar prevederilor SC 1110 lichidul liber intraperitoneal se codified ca K661 Hemoperitoneu. > Pacientului cu FMBS nr.10028 Ia ora = intemari, in cadrul vizitei primare prezumptiv 26.8" se stabileste DPr D751 Policitemia secundara * si concomitent se mai codified 8 DSee, care pe parcursul fg spitalizirii nici nu se confirma gi nici nu se infirma, Printre ny ele: DSee £660 Obezitatea datorita unui exces caloric, la care IMC nu se calculeaza greutatea si indltimea nu se indica, la obiectiv prin sublinicre se noteaza: nutritia redusi ~ subnutrijie. DSee M170 Gonartroza primara, bilaterala, eu unica menjiune la obicctiv: pozifia bolnavului ~ activ, articulayile indolore. Para careva documentatic a Hepatitei virale contrar SC 0010, SC 0002 si SC 0104 se codified B188 Alte hepatite virale cronice. Contrar SC 0010 si SC (0002 se mai codified si K760 Degenerescenja grisoasé a ficatului > Analogic FMBS nr. 2418, > PMBS nr.3141. Nou-nascut in spital la data de 29.02.2020, DSec P59.8 Ieter neonatal datorit altor cauze precizate, conform zilnicului din 04.03.20 Fototerapie eu durata de 8 ore codified 9067-00 Alte proceduri tegumentare de fototerapie, conta prevederilor SC 1615, care contra pla itie wgoar’, moderalé, promuntatl, age. € i 29 faica maswceorp dg. Tine era

You might also like