GORAZDBUCAR

6.. Strojni rucni alati. Troskovi rada stroja. Prihodi poduzeca.. Normativi rada i 163 3.".. 15. 3. 6_ Norrnativi rada i materijala... Troskovi poslovenja 6. SVRHA I NAMJENA 13 1. 14.. Ucmak II. Sustavi koji se sklapaju na mjestu gradnje..." . _.. .. ." . 2. . Normativi rada I 2. lmovina poduzeca. MATERIJALA I STROJNOG RADA I. Radne operacije kod zemljanih radova.Odmor. Struktura vremena u normativu 6. 5_ Priprema i skidanje oplatnih sklopova. P rethod n i i pri prem ni ra dovi na gradilistu " " _ 147 I.177 .. Zastita radnika kroz normative. Utjecaj niskih temperatura na gradevinsku proizvodnju B. Proracun radnog ucinka. 4. Rad izvan radnog vrernena i posebno teskim uvjetima. 10. NORMIRANJE RADA I MATERIJALA A. 2. Zemljani radovi . Tesarski radovi . 9. Prethodni radovi na gradilistu. 2. Utvrdivanje uspjesnosti poslovanja. 13.8 Gorazd Bucar " NORMATIVII CIJENE U GRADITELJSTVU" GORAZD BUCAR NORMATIVI I CIJENE U GRADITELJSTVU SADRZAJ 1. Ukljucivanje zajednickih troskova u cijenu proizvoda.. . Obucenost i radne kvalifikacije 15. .. Zbijanje betona. Prijevoz betona. Radno vrijeme.. Prethodna istrazivanja na lokalitetu gradilista. Analiza troskova poslovanja. Gospodarski i pravni status poduze6a.. 7. 17. 5.. 12. Stanje normativa u praksi. 4. 11.. u gradevinarstvu. Pripremni radovi na gradilistu. Radni ucinak strojeva za prijevoz 6.. Ekonomika u graditeljstvu.. rnaterijala za rucno obavljanje zemljanih radova.. " . 8.. 5.. Izrada oplat na mjestu gradnje. Utvrdivanje jedinicnih cijena.. Sto je norrniranje. 5. 8. Izbor tehnoloskihlanaca.". Umor . 9.' . Motivacija covjeka za rad. Prosjecni godi~nji gubici radnog vremena po mjesecima. 2.. Odredivanje potrebnog broja vozila iii vrernena.."... 3.. Sredstva za pod izan je i prijenos. . 2.. 10 Radn i ucin ak sredstava za podizanj e i prijenos 1I. . 2.. 2.. Otpor kopanju sraslog tla..... . Troskovnik radova B. . 14. Suvremena rjesenja oplatnih sklopova 4.. 3.. Analiza projektne dokumentacije. Kako su dobiveni nonnativi.".. C ijena pod izanj a i prijenosa 12.. Proracun cijene rada strojeva.. PRORAC:UN CIJENA GRADEVINSKJH RADOVA 79 1_ Redoslijed radnji prj proracunu cijena. .. . Strojevi STROJNOGA RADA 37 gradevinskih strojeva. 7. Namjena normiranja 3.... 8.. . III. 7. Motivacijska priprema ljudi.. 3.. EKONOMSKE OSNOVE POSLOV ANJA PODUZECA 89 I.. materijala. EKONOMSKE OSNOVE POSLOV ANJA I PRORACUN ClJENA A.." .. NORMIRANJE I. Radni ucinak bagera.. 3... NORMATIVI RADA. Vraste normativa.. Tehnicki i radni ucinak. . NORMIRANJE. 5. Fiziologija rada.. ".. lzbor i izrada oplatnih sklopova.... Okruzenje radnog mjesta. 13. 3... Norrnativi ljudskog rada. I. 16.. 3. 7. .. ". Analiza ponudbene iii natjecajne dokumentacije. 4. L Oplare za betonske konstrukcije. 4.

Arrniracki radovi 5. Trzi~ne cijene rada strojeva. Prijenosi i utovari 1. VRSTE. Tehnicki propisi za beton. 4. 6.Gorazd Buear . I. TRZISNE CIJENE RADA STROJEVA I. 9. Propisi po EUROCODE 2. IZVODI IZ "ZAKONA 0 ZASTITl NA RADU" OD ZNACAJA ZA IZVODENJE RADOVA . Normativi rada i materijala. NORMA TIVII CIJENE U GRADlTELJSTVU" 9 4. CJENICI U GRADITELJSTVU A. 9. 5. Betonski radovi. 2. 7. 7. 8. 6. Obrada betonskog celika 7. 6. Zidarski radovi. Armira~ki radovi Vrste celika i Tehnicki propisi. Priprema zbuka na gradilistu. Cvrstoca betona i vodocementni faktor. 4. POPIS KORISTENE I CITIRANE LITERATURE 573 . Zastitni sloj betona do armature. Rucni utovari materijala Kameno polagafki radovl 1. Prethodni i pripremni radovi 2. 2. Dopusteni naponi u betonu 8. RADOV A . .. 7. Zemljani radovi 1.. Betonski radovi .. TRZISNE CIJENE GRADEVINSKIH RADOVA . 457 c.. 3. 467 475 479 496 . Rucni prijenosi rnaterijala. 5. Tesarski radovi 4. 545 563 VI. Posebni postupci ugradnje betona.. 502 512 533 537 539 I.Njegovanje betona. 1. Prigotovljeni proizvodi od betonskog celika. SVOJSTV A I ClJENE GRADEVINSKIH MATERIJALA I. 5.IO. 2. Keramicarski radovi V. Kamenopolagacki radovi 9. IZVODI IZ "ZAKONA 0 GRADNJI" OD ZNACAJA ZA IZVODENJE 2. 6. Norrnativi rada i materijala. : ' .materijala 379 2. 11. nastavci i zastita armature. 3. Prijedlog propisa po EUROCODE 2... Postavljanje armature u konstrukcije. Normativi rada i rnaterijala. Normativi radai materijala 240 272 307 361 365 368 IV. 8.. Savijanje. 2. Beton kao rnaterijalza gradenje. 3. Keramifarsld radovi I. Zidarski radovi . Trzisne cijene gradevinskih materijala B. Rueni utovari i prijenosi 8. Vrste i svojstva gradevinskih. . Vrste i svojstva zbuka. Normativi rada i matenjala. Svojstva ocvrslog betona . Posebne vrste betona. ZAKONI I PROPISI PRI IZVODENJU RADOV A I. Svojstva svjezeg betona..

U Omislju. proracun cijena. rninistarstva. Svaka strucna knjiga namijenjenaje posve odredenoj populaciji strucnih djelatnika. Danasnji poduzetnik ne raspolaze sluzbama za radnje koje je neophodno obaviti. "Normativi i cijene u graditeljstvu" usmjereni su : koji se zaposleni neposredno na izvodenju iii su vezani za izvodenje. izvodi iz odgovarajucih tehnickih propisa. zupanije. godini. u Hrvatskoj je u gradevinarstvu je bilo zaposleno oko 80 tisucaljudi. Gorazd Bucar . U takvom drustvenom okruzenju i potrebama pisanaje ova knjiga. od opcine. pravne poslove. Gradevinskim inzenjertma i tehnicarima Studentima gradevinskih fakulteta N astavnicima gradevinskih strucnih skola. U posljednje dvije godine taj broj dostize 50 do 60 tisuca. godini osamdeset posto radi u poduzecirna koja imaju do 10 zaposlenih. za savladivanje gradiva i rjesavanje zadataka na vjezbama iz kolegija "Tehnologije i organizacije gradenja'' iInzenjerske ekonomike' . do sluzbi za investicije i odrzavanje u javnim poduzecima.. Velika gradevinska poduzeca irnala su razvijene sluzbe sa strucnim Ijudima za pripremu gradenja. U 2002. U 1989. Pred rat. Gradevinske inzenjere i tehnicare zadovoJjit ce numericki podaci razvrstani po tabelama. U nastojanju da se zadovolje korisnici navedeni skupina prilagoden je i naci izlagan j a u knj izi. otvoren je veliki broj malih poduzeca i obrta. standardai zakona. Radi olaksanja pretrazivanja i koristenja brojnih numerickih podataka uz knjigu je pripremljen i CD. osamdeset posto zaposlenika. To obuhvaca vrlo sirok krug strucnih djelatnika koji rade u gradevinskim i inzenjcring poduzecima i obrtima iii prate izvodenje. kao sto su strucne sluzbe u drzavnirn organima uprave. posebne sluzbe za ugovaranje. Uz poglavlj a su pripremlj ene osnovne teorij ske postavke iz navedenih oblasti. zima 2003 godine.Gorazd Buear" NORMATIVI I CIJENE U GRADITELJSTVU" II PREDGOVOR Nekada su gradevinarstvo u zemlji obiljezavala gradevinska poduzeca s vise tisuca zaposlenih. radilo je u poduzecima s vise od 250 zaposlenih. izradu ponuda. ali s tendencijom porasta. pravne poslove. Umjesto velikih. izradu ponuda. za pripremu gradenja. analizu uspjesnosti poslovanja. U novim gospodarskim uvjetima takva su poduzeca nestala s trzista. Za poduzetnike ne postoji usmjerena obuka i strucna literatura koja bi im pomogla u savladivanju potrebnih znanja. zastitu na radu. itd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful