WAJ3105 Numerical Literacy 2.

8 Bahan Manipulatif

Dalam seksyen ini, kita akan bincangkan penggunaan bahan-bahan manipulatif seperti rod Cuisenaire, Blok Dienes dan cip berwarna dalam pengajaran & pembelajaran matematik.

Hasil Pembelajaran: 1. Men g a i t k a n p e n g g u n a a n a b a k u s , k a l k u l a t o r , k o m p u t e r d a n b a h a n m a n i p u l a t i f dalam p&p matematik. 2. Menyatakan sebab penggunaan kalkulator dalam pengajaran matematik asas. 3. Menyenaraikan kriteria pemilihan kalkulator yang sesuai untuk digunakan dalam bilik darjah 4. 5. Membincangkan beberapa kategori penggunaan computer dalam pendidikan matematik Me m i l i h d a n m e n i l a i p e r i s i a n C A I / C A L u n t u k p & p m a t e m a t i k .

2.8.1 Abakus Dalam seksyen ini, anda akan dapati bahawa abakus boleh digunakan untuk merancang aktiviti p&p supaya konsep matematik dapat dipersembahkan dengan lebih efektif dan menarik. Pada tahun 1995, abakus telah digunakan sebagai bahan bantu mengajar yang efektif untuk menggalakkan aritmetik mental di sekolah rendah. Pada dasarnya, abakus digunakan sebagai alat mengira untuk melakukan empat operasi asas matematik. Pelajar- pelajar tahap 2 iaiatu tahun 4 hingga 6 telah

diperkenalkan dengan abakus sebagai alat mengira dalam aktiviti pengayaan.

Adakah anda tahu apa itu abakus? Apakah nama biasa untuk abakus dalam negara kita? Dengan menggunakan parkataan sendiri, terangkan tentang abakus.

63

darab dan bahagi. pelajar tahun 4 wajib diajar bagaimana menggunakan abakus sebagai alat mengira sejak ia dimasukkan dalam kurikulum sekolah rendah pada tahun 1995. Kemungkinan juga abakus berasal dari perkataan abq atau abak. Abakus digunakan untuk membantu mereka menguasai empat operasi asas iaitu tambah. Buat nota ringkas. Abakus biasanya dikenali sebagai sempoa dalam kalangan orang melayu dan “suanpan” dalam masyarakat cina. Susun peristiwa berhubung dengan “Sejarah Abakus” mengikut kronologi. Bina jadual untuk menyimpan maklumat.Telah dinyatakan sebelum ini. Bandingkan penerangan anda tentang abakus dengan takrifan berikut. yang bermaksud “pasir”. Sejarah Abakus Abakus telah berkembang mengikut peredaran masa. Baca Lampiran 1 untuk mengetahui lebih lanjut tentang abakus. Tugasan 1 Bacaan Baca Tugasan 1. 64 . tolak. Definisi abakus Abakus ialah perkataan Latin yang berasal dari perkataan Greek abax atau abakon (bermaksud “jadual” atau “kepingan”).

ryerson. Papan membilang ialah sekeping kayu. B a gi ya n g l ebi h b er p en g a ruh . ribu dan sebagainya ). Perkembangan peranti daripada keperluan Abakus wujud untuk memenuhi keperluan untuk mengira. Walau bagaimanapun kita boleh membuat andaian yang baik tentang bagaimana mereka membinannya berdasarkan penulisan awal Plutarch. Perbezaan antara papan membilang dan abakus Adalah penting untuk membezakan abacus dahulu (atau abaci) yang dikenali sebagai papan membilang dengan abacus “moden”. Papan kayu ini kemudiannya diganti dengan bahan yang leb ih kekal seperti marmar dan logam. Dalam pasaran luar.ca: 8080/~elf/abacus/images/lee-abacus. puluh. batu atau logam dengan ukiran alur atau garis bercat di mana manik.manik yang mudah digerakkan. Orang yang menggunakan abakus biasanya melakukan pengiraan mental dan abakus berungsi untuk menyimpan hasiltambah. telah dicipta. mengumpul semula dan sebagainya. Ia bukanlah kalkulator sebagaimana yang anda gunakan sekarang. seorang paderi di Oracle Delphi dan ramai lagi.Lampiran 1 Sejarah Abakus Kenapa abakus wujud? Abakus ialah satu bahan bantuan mekanikal yang digunakan untuk membilang. Abakus digunakan untuk menjadikan pengiraan harian lebih mudah sehinggalah nombor dicipta.gif 65 . Bagaimanakah bentuk papan pembilang yang pertama? Kebanyakan papan membilang terdahulu tidak dapat dikesan kerana bahan digunakan untuk membuatnya tidak tahan di makan zaman.ee. papan membilang yang ringkas melibatkan garisan lukisan yang dilukis pada pasir dengan menggunakan tangan dan meletakkan kerikil antara garisan-garisan sebagai nilai tempat yang mewakili nombor (jarak antara 2 garisan mewakili sa. Abakus ialah sebuah peranti yang biasanya dibuat daripada kayu (atau plastik pada masa kini) yang mempunya bingkai untuk memegang rod dengan manik. kerikil atau cakera logam digerakkan di antaranya. Sumber: Diambil daripada: http:// www. Wujud keperluan untuk papan membilang yang lebih tahan lama dan mudah dibawa. ratus. maka papan kayu dengan ukiran beralun. Papan membilang ini boleh juga digunakan untuk aktiviti dalaman. Peniaga bukan sahaja memerlukan cara untuk membilang barangan yang dibeli dan dijjual tetapi juga untuk mengira kos barangannya. m er ek a b ol eh m en ggu n ak an m ej a k a yu ke ci l ya n g s em p ad an n ya di k el i l i n gi o l eh p asi r (bi as a n ya wa r na bi r u at au hi j au ).

66 . Rajah 6. Setiap manik di bahagian atas mempunyai nilai lima manakala setiap manik di bahagian bawah bernilai satu.8. Setiap tiang mempunya 4 biji manik di bahagian bawah manakala 1 biji manik di bahagian atas. Abakus moden Pengiraan dilakukan dengan menempatkan abakus atas meja atau riba dan menggerakkan manik dengan jari-jari pada satu tangan sahaja.Adakah bacaan mengenai sejarah abakus memudahkan tugasan anda sebelum ini? Adakah anda fikir abakus berguna untuk mengajar matematik dalam kelas anda? 2.2 Teknik menggunakan Abakus Manik yang terdapat pada abakus moden seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6 dibahagikan kepada dua bahagian.

mana tiang pada abakus itu. han ya j ari hant u di gunakan untuk m enggerakkan m ani k ke at as dan ke bawah . nilainya dibawa ke bahagaian atas. t i ga j ari di gunakan untuk m enggerakkan m anik i ait u j ari i bu.manik diambilkira sebagai telah dikira apabila digerakkan menuju ke beam yang memisahkan bahagian atas dan bawah. Pengiraan yang melibatkan nombor perpuluhan boleh dijalankan dengan meletakkan titik perpuluhan di antara dua tiang. Tiang yang paling kanan mewakili sa.m anik di bahagi an at as. pengiraan diteruskan ke manik di bahagian bawah. manakala tiang bersebelahan di kiri mewakili puluh dan seterusnya ke kiri mewakili nilai tempat yang lebih besar. Selepas kesemua empat manik di bahagian bawah habis digunakan. Dalam abacus cina. Mani k .Manik. Begitu juga sekiranya manik atas telah dikira. Rajah 7 di bawah menunjukkan teknik jari yang sepatutnya digunakan. Kita boleh bermula daripada mana. Unt uk m ani k .m anik di sebel ah bawah di gerakkan ke at as dengan j ari i bu dan di gerakkan ke bawah m enggunakan j ari tel unj uk. Ini bermaksud tiang di sebelah kanan titik perpuluhan mewakili tempat perpuluhan manakala tiang sebelah kiri mewakili nombor bulat. Rajah 7 : Teknik Jari 67 . j ari t elunj uk dan j ari hantu. Kecekapan menggunakan abakus bergantung kepada teknik jari yang betul.

Contohnya apabila menambah 3 kepada 8 (penambahan tiga dikenali sebagai Jian Chi Jia Shiiaitu iaitu selari dengan maksud tolak 7 tambah 10).k e s ya n g l a i n . Walaubagaimana pun. V e r s i J e p u n h a n ya m e n g g u n a k a n j a r i t e l u n j u k d a n i b u j a r i sahaja. Manik bergerak ke atas dengan menggunakan ibu jari dan bergerak ke bawah dengan menggunakan jari telunjuk.Buku teks Jepun yang diterbitkan pada tahun 1954 menunjukkan teknik yang betul untuk menggerakkan manik.713 + 669 = ? Langkah 1: Tunjuk 823 Langkah 2: Tolak 713 68 .. Contoh penggunaan abakus dalam matematik Contoh berikut menunjukkan bagaimana abakus boleh digunakan sebagai alat mengira untuk operasi tambah dan tolak: Contoh : 823 . I b u j a r i d i g u n a k a n u n t u k m e m b i l a n g m a n i k d i b a h a g i a n b a w a h d a n j a r i t e l u n j u k d i g u n a k a n u n t u k k e s . beberapa operasi yang kompleks memerlukan pergerakan manik atas dengan jari telunjuk.

69 .Langkah 3: tambah 669 Jawapan : 823 – 713 + 669 = 779 Anda perlu membaca „Modul Latihan Abakus dan Aritmetik Mental’ terbitan BPG & PPK . Cuba fahamkan modul tersebut untuk membantu anda menyiapkan tugasan di bawah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful