6. Disciplina: DOCTRINA ŞI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE 1. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare si de etica in profesia contabila.

Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale, cum sunt: - ştiinţă, competenta şi conştiinţa; - independenta de spirit şi dezinteres material; - moralitate, probitate şi demnitate. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: a) sa îşi dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar şi cunoştinţele de cultura generala, singurele capabile sa-i întărească discernământul; b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personala, înainte de a face propuneri; c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa, chiar ascunsa, a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate, fără ocolişuri, exprimânduşi, daca e nevoie, rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate; d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale; e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei, cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp. Un semn distinctiv al profesiei contabile îl constituie asumarea responsabilităţii de a acţiona în interes public. Aşadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu constă exclusiv în a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual 2. Definiti conceptul de profesie contabila. Profesia contabila este in mod current definita ca totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (le presteaza), precum si organismele lor profesionale. 3. Activitatile componente ale profesiei contabile. In toate statele member UE, in pofida diferentelor istorice, economice, juridice si cultural, poate fi regasit un cumul de activitati care sunt legate mai mult sau mai putin de procesul de elaborare si validare a informatiilor financiare, contabile sau fiscal. Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea:

Page18

1. 2. 3.

4.
5. 6. 7. 8.

9.

Tinerea contabilitatii Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare Audi statutar Alte lucrari de audit financiar contabil Mamagement financiar contabil Servicii fiscal Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor Evaluari de intreprinderi si titluri Alte servicii contabile si paracontabile. Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in sectorul public, contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor, auditul elementelor nemonetare, lichidari, insolvabilitate, expertiza contabila, consultant, consiliere si reprezentanta fiscala, consiliere in investitii etc. Numai motive intemeiate de competent, integritate, independent si obiectivitate pot limita aria de practica profesionala a profesionistilor contabili. Activitatile component ale profesiei contabile se pot organiza si exercita prin compartimente proprii sau prin externalizare.

4. Categorii de profesionisti contabili. Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic: - Profesionistii contabili independenti, cu statut de angajati; - Profesionistii contabili  independenti sau liber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor component ale profesiei contabile. Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili, acestia pot sa-si desfasoare activitatea: - individual; - in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii. O parte din profesionistii contabili imi desfasoara activitatea in calitate de angajati sau ca furnizori de servicii - in domeniul auditului intern si controlului intern, activitati importante pentru o buna guvernare a intreprinderilor. 5. Necesitatea reglementarii profesiei contabile. In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesului public, organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol essential care se regasesc in cele 3 obiective fundamentale ale organismelor profesionale, si anume: - Educatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor; -Etica: comportamentul deontologic al membrilor lor; -Calitatea: certificarea serviciilor oferite de membrii lor.

Page18

Aria de aplicabiliate si calitatea reglementarii in profesia contabila. inclusiv prin intermediul reglementarii. Standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa le respecte. Cerintele referitoare la educatia continua. capcitatea ei de a raspunde efectiv si efficient cerrerilor economiei si societatii. precum investitorii. 6. b) conditiile de piata in care activeaza profesia. Cerintele de acces si certificarea sau autorizarea. 5. Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de: a) profesia insasi. membrilor lor. tehnice. ceea ce implica: . Sunt trei modaliatti de implemenatare a reglementarii: . Page18 7. reglementarea este necesara pentru a certifica faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata. De obicei reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii: 1.nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractati ai serviciilor contabile. Monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili. Standardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o baza de referinta pentru membrii profesiei. creditorii etc. Sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc cerintele de mai sus. trebuie sa fie: -Proportionala -Transparent -Sa nu fie impotriva competitiei - Nediscriminatorie - Precisa - segmentata in functie de tinta sa - implementata consecvent si just - supusa unei examinari periodice.adoptarea de standard profesionale.adoptarea de reguli etice. 4. Modaliati de implementare a reglementarii. . 2. 3. pentru a evalua conformitatea membrilor cu cele mai bune practici Pentru ca reglementarea sa asigure servicii de calitate utilizatorilor ei. utilizatorii serviciilor contabile si organe de reglementare.Pentru a sustine aceste obiective organismele profesionale trebuie sa sustina sis a promoveze practicile profesionale la nivel inalt. . c) calitatea serviciilor furnizate de membrii sai.

Serviciile de audit statutar sunt reglementate de Directiva 84/253/CEE. Autoreglementarea. la activitatea de audit tatutar. 3. O combinatie in care organismul profesional este responsabil pentru anumite aspecte ale reglementarii. un stagiu practice d cel putin 3 ani si au sustinut si promovat un test de aptitudini. cunoscuta ca fiind noua Directiva a 8-a. Reglementarea generala Profesia contabila este reglementata de Directiva 89/48/CEE inlocuita prin Directiva 2005/36/ CEE cu privire la recunoasterea calificarilor profesionale. Modaliatati de combinare a autoreglementarii cu reglemenatrea externa: 1. iar guvernul sau o agentie independent. fie prin intermediul unei agentii independente. cunoscuta sub denumirea de a 8-a Directiva. Reglementarea externa: profesia este reglememntata de uvern. sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica de cel putin 3 ani. Conditiite de autorizare sunt : sa aiba studii universitare relevante sau un nivel echivalent. specifica economiilor liberale: organismul profesional este recunoscut de guvern. Autoreglementarea impreuna cu supravegherea intreprinsa de o agentie independenta. pentru alte aspecte. Acesti profesionisti au studii universitare. Reglementarea speciala Reglementarea speciala se refera la reglementarea activitatii de audit statutar. . odata autorizat. 2. Principalele prevederi sunt: . Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit intr-un stat membru cel mai inalt nivel de pregatire si formare cerut in acea tara pentru activitatea de profesionist contabil si care are acces fara restrictii la toate serviciile si activitatile component ale profesiei contabile incluiv.Conditiile speciale privind independent auditorului. fie prin intermediul unei agentii guvernamentale. sa fi sustinut un examen de acces la caliatea de profesionist contabil. 2. sa fi promovat un examen de competent profesionala. Reglementarea profesiei contabile la nivel European. inlocuita cu Directiva 2006/43/CF.Condiile de autorizare si de retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a efectua audit statutar. careia guvernul i-a delegate sarcini de reglementare. Autoreglementarea si reglementarea externa trebuie sa se comporte in asa fel incat sa fie complementare sis a nu concureze.1. 8. caliatea prestatiilor de audit statutar si standardele aplicabile. care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia. Page18 . Coreglementarea:reprezinta o combinare intre autoreglementare si reglemenatrea externa. in acest caz supravegherea este complementara reglementarii si o intareste.

Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public. Necesitatea unor organism profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului public. fianciare. In plus. in entitati din sectorul public. capabile sa asigure o gestiune finaanciara eficienta. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei. salariati. adica de calitatea muncii profesionistilor contabili. 11. Pofesionistii contabili sunt implicate in toate domeniile vietii economice si sociale: ei lucreaza in firme mari. donatorii de fonduri. informatiile desprinse din aceste situatii financiare sunt utilizate de cei care formeaza publicul. in organizatii non-profit. cel putin din punctul de vedere a trei domenii. contribuie la performantele pietelor fianciare etc. mijlocii si mici sau ca practicieni individuali. care constituie comnandamentele fundamentale ale unui organism professional: educatia. lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii venititurilor memebrilor societatii sunt indispensabile societatii. Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii. furnizori. in sens larg. angajatorii si alete sectoare din lumea afacerilor. Chiar daca profesionistul contabil este platit de un client determinat care este beneficiarul final al serviciului de elaborare sau auditare a situatiilor financiare. iar costul capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare. iar profesionistul contabil este artizanul acesteia. Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei intreprinderi. fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindere: actionari. 12. precum si Guvernul si publicul. buget. industrial. Page18 . printre altele. prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public. si de a oferi sfaturi avizate asupra unui numar mare de problem. etc. Investitorii. in institutii. Fiind implicate in atatea structure ei asista guvernele in atingerea obiectivelor lor economice si sociale. in intreprinderi comerciale. in educatie etc. 9. 10. banci. Rolul social al profesionistilor contabili. asupra gestiunii afacerilor sau de ordin fiscal. etica si control de calitate. trebuie sa aiba inredere in capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme rigureoase de gestiune si informare. Intreprinderile mici si mijlocii reprezinta peste 80% din economia europeana. Profesionistii contabili joaca un rol social important. Dezvoltarea lor depinde de costul capitalului acestora.. Atitudinea si comportamentul acestora in legatura cu serviciile prestate au repercusiuni asupra proprietatii economice a colectivitatii si a intregii tari.Crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit statutar si a auditorilor statutari. Necesitatea unor organisme profesionale puternice.

- Sa demonstreze ca acorda deosebita atentie atunci cand isi selecteaza membrii. S-a infiintat in 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de state ca raspuns la provocarile perioadei : sustinerea contabililor in rezolvarea unor problem tehnice si de afaceri mai complexe.. activitatile traditionale effectuate de profesionistii contabili. disciplina. 13. aceasta protective este asigurata atunci cand organismul profesional stabileste masuri eficiente in ceea ce priveste educatia profesionistilor contabili si in ceea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de profesionistii contabili. . practica profesionala. insolvabilitate etc.Sa fie recunoscut fie printr-o lege fie prin consens general ca fiind un organism  national profesional major care isi desfasoara activitatea in jurisdicatie. masuri eficiente de etica si deontologie profesionala. IFAC este o organizatie globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si specializarile profesiei: contabilitate de afaceri.Criterii de recunoastere a unui organism profesional. - Sa participle sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala. un organism national al profesiei contabile trebuie: -Sa fie un organism necomercial si neguvernamental. Pentru a devein membru IFAC organismul professional solicitant trebuie: . audit. furnizarea unei directii si aunui mechanism institutional care sa orienteze contabilii din intreaga lume pe calea dreapta si etica.Atat publicul cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie potejate de o eventual incompetenta a profesionistilor contabili. Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dezvoltarea economiilor international prin promovarea aderarii la standardele profesionale de inalta calitate. educatie.Sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai. . Despre IFAC Federatia internationala a contabililor. In present IFAC este o organizatie globala care cuprinde 155 de organism member si associate din 118 state reprezentand 2.  -Membrii sa fie profesionisti contabili. tehnologia informatiei.. controlul calitatii). Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele international. consultant fiscal. 14. la cel mai inalt nivel posibil. -Sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului. -Sa aiba capaciatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile (etica. - Membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare. - Sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si obiectivele sale.5 milione de contabili care lucreaza in practica publica sau angajati in industrie si comert.Sa fie solvable financiar si operational. institutii publice etc. Page18 .

- gruparea sustine obiectivele si reglementarile IFAC si IASC. gruparea are potential sa indeplinesca eventual criteriile pentru recunosterea oficiala de catre IFAC . Asigurarea calitatii serviciilor profesionale. Scopul final al organizatiilor regionale il constituie facilitarea dezvoltarii reloatiilor economice in regiunile respective. 15. Profesia contabila in Romania este repezentata la IFAC prin CECCAR membru plin din 1996 si CAFR membru asociat din 2005.contine déjà un numar sufuicient de organism contabile care sunt déjà member ale IFAC. doar cu invitatie speciala si intr-un anumit scop. Page18 16.zona de acoperire de grupare are o marime suficienta cu potential pentru un numar semnificativ de organisme profesionale. Gruparile regionale recunoscute nu au drept de a participa laintalnirile Consiliului de Administratie al IFAC. - sa fie infiintata corespunzator atat din punct de vedere financiar cat si ethnic. Controlul calitatii este abordat la trei niveluri: 1. Gruparile regionale repezinta asocierea mai multor organism profesionale din tarile aceleasi regiuni. are o intentie si un plan evident in vederea obtinerii acestei recunosteri. Pentru a fi recunoscuta de IFAC o grupare regional trebuie sa demonstreze ca: -exista o grupare sau o organizatie infiintata si sustinuta. Pentru a fi recunoscuta de IFAC organizatia regional trebuie sa demonstreze ca: -va subscrie obiectivelor IFAC si va fi de accord sa promoveze aceste obiective si se va asigura ca sunt promovate in regiune prin intermediul propriilor organisme membre.La nivelul de contract . Organisme si grupari regionale profesionale Organizatiile regionale sunt acele organizatii care reprezinta profesia contabila dintr-o regiune in fata organismelor guvernamentale si de dezvoltare din acea regiune si in anumite cazuri in fata organizatiilor international. a functionat pe o perioada rezonabila de timp si dispune de infrastructura si resursele organizationale si fianciare necesare indeplinirii eficiente a responsabilitatilor si participarii la activitatile IFAC. - are ca obiectiv dezvoltarea si intarierea profesiei contabile in regiune. care insa nu indeplineste toate criteriile mentionate pentru o organizatie regional. . .- Sa aiba structura operational interna care furnizeaza sprijin si reglementari pentru membrii sai.

combinarea celor de mai sus.La nivelul organismului profesional Organizatia poate analiza mai multe abordari care include: • Resurse interne – folosirea de inspector angajati de organismul professional • Resurse externe ca de exemplu: . Indiferent de abordarea folosita. 17. sisteme educationale. Page18 . jurdicie si sociale din tarile din care fac parte organismele member IFAC. de postcalificare si de dezvoltare. .Exprima reperele pe care organismele member trebuie sa le atinga in pregatirea si dezvoltarea continua a profesionistilor contabili.2. .abordare bilaterala sau regionala. . Standardele internationale de educatie pentru profesionistii contabili: . 2.contractanti – folosirea de revizori contractati de organizatia profesionala. Documentele internationale de educatie pentru profesionistii contabili.Stabilesc standard de buna practica general acceptate in educatie si dezvoltare pentru profesionistii contabili. este la latitudinea fiecarui organism membru sa determine cerinte detaliate ale educatiei de precalificare.sistem de control de catre terti . acceptate si aplicate pe scara larga. 3. Avand in vedere marea divesitate de culture. acceptarii si aplicarii international.La nivelul firmei 3.Stabilesc elemente esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare la nivelul scontat pentru castigarea recunosterii. dar care sa aiba la baza elementele esentiale prevazute in Standardele Internationale de Educatie.contractarea lucrarilor in afara societatilor – organismul professional externalizeaza controalele unei terte perti. . Standardele international de educatie si rolul organismelor profesionale. IFAC emite trei tipuri de documente: 1. limbi. . Furnizeaza referinte autorizate pentru influentarea reglementarilor locale cu privire la buna practica in general. Standardele international de Educatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc elementele esentiale pe care trebuie sa le contina programele de educatie si dezvoltare astfel incat acestea sa fie recunoscute. Indrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili. Standarde intrenationale de educatie pentru profesionistii contabili. organizatia profesionala trebuie sa ia masuri pentru asigurarea independentei auditorilorde calitate.

competent.Acceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni specifice. stimulente etc.Sa depuna eforturi pt implementarea acestor standard sau a cerintelor nationale de educatie si dezvoltare care incorporeaza standardele.Sa depuna cele mai sustinute eforturi pentru incorporarea elementelor esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare pe care se bazeaza aceste standard. Page18 . . promovarea.Responsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei.Sa aduca la cunostinata membrilor toate standardele international de educatie emise de IFAC. . . . . adecvate. Standardele internationale de calitate si rolul organismelor profesionale. confidentialiatea. dezvoltarea carierei.Monitorizarea – asiguraea ca procedurile si politicile cu privire la sistemul de control al calitatii sunt relevante. . 18.Depunerea celor mai sustinute eforturi pentru incurajarea celor responsabili sa implementeze prevederile standardelor international de calitate.stabilirea de politici care sa asigure respectarea de catre personal a cerintelor etice relevante: integritatea. profesionalismul si independenta. evaluarea performantei.Principalele obligatii ale organismelor profesionale member IFAC in legatura cu standardele international de educatie sunt: .Existenta unui program obligatoriu de examinare si asigurare a calitatii.Cerintele etice .Resursele umane – politici care sa asigure recrutarea personalului. functionale si sunt respectate. Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la: . Standaredele international de etica si rolul organismelor profesionale. 19. . competent profesionala. obiectivitatea. capacitatile. Controlul calitatii este abordat la trei niveluri: -La nivelul misiunii -La nivelul firmei -La nivelul organismului professional Sistemul de control la nivelul firmei (controlul intern) trebuie sa includa politici si proceduri care sa faca referiri la: .

. . organismele membre trebuie sa urmaresca convergenta codului etic national cu codul IFAC. sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti. 20.Asistenta la implementarea IFRS-urilor sai altor standard care incorporeaza aceste standarde. Acest cod stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionistii contabili si creaza un cadru conceptual si indreumari pentru apluicarea acestor principii. . IFAC prin consiliul pentru standardele international de contabiliate pentru sectorul public emite standardele international de contabilitate pentru sectorul public.Incorprarea cerintelor standardelor international de contabilitate pentru sectorul public in cerintele nationale de contabilitate pentru sectorul public.Standarde internationale pentru misiunile de examinare.Asistenta la implementarea standardelor internationale de contabilitate in sectorul public sau altor standard care incorporeaza aceste standard. Consiliul pentru standard international de audit si asigurari al IFAC emite urmatoarele standarde: .Organismele membre nu trebuie sa aplice standard mai putin stringente decat cele stipulate in codul etic IFAC. sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti. . convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde.Incorprarea cerintelor IFRS-urilor in cerintele nationale de contabilitate. Page18 21. convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde. iar consiliul pentru standarde internationale de contabilitate emite standardele internationale de raportare financiara IFRS. . . Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la urmatoarele: . Organismele profesionale membre IFAC trebuie sa urmareasca: . precum si alte prevederi pentru profesionistii contabili din intreaga lume.Consiliul pentru standardele internationale de etica di cadrul IFAC a emis Codul etic al profesionistilor contabili ccare curpinde standardele etice de inalta calitate. si sa-I convinga pe cei responsabili cu elaborarea codului national sa incorporeze codul IFAC. Standardele international de audit si rolul organismelor profesionale.Standarde internationale de audit. Standardele international de contabilitate si rolul organismelor profesionale.Acolo unde responsabilitatea elaborarii codului national de etica revine tertilor.

. finante corporative si altele. unde pot avea roluri diferite. Profesionistii contabili lucreaza independent. cum ar fi management.-Standarde internationale pentru serviciile conexe.se intr-un tot unitar.Incorprarea cerintelor standardelor internationale si a celorlate documente emise de consiliul pentru standarde internationale de audit si asigurari in standardele nationale. sau daca responsabilitatea elaborarii standardelor nationale revine guvernului sau altor terti. constituindu. sisteme informationale. Un cod de conduita este definit de specialisti ca un ansamblu de principia profesionale de etica ce reglementeaza exercitiul professional al unor activitati. impartialitatea Page18 . Profesia contabila cuprinde de asemenea consultanti in diverse si numeroase domenii legate de administratia publica sau afaceri.Implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor la timp traducerea corenta si complete a standardelor intrenationale si a celorlalte documente emise de de consiliul pentru standarde internationale de audit si asigurari. convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standard si documente. ei lucreaza in organisme sau institutii publice sau private. Unicitatea Profesia contabila se distinge de celelalte profesii prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public. Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC sunt: . fiscalitate.Asistenta la implementarea standardelor sau altor standarde care incorporeaza aceste standarde si documente. Unicitatea si unitatea profesiei contabile Unitatea Profesia contabila este o profesie cu un camp larg de actiune si cu multe specializari diferite. Chiar daca in unele organisme profesionale membrii sunt specializati numai pe una sau foarte putine din aceste activitati. cat si individual. . Ca atare profesionistii contabili trebuie sa furnizeze servicii de cea mai inalta calitate publicului. Un cod de etica trebuie sa includa. in functie de specificul fiecarei profesiuni. Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile. 22. modalitati de comunicare comerciale referitoare la profesiile reglementate . profesia contabila in ansamblul ei le contine pe toate. cat si reguli referitoare la conditiile de exercitare a activitatile profesionistilor ca reguli deontologice ce vizeaza sa garanteze in mod deosebit independenta. organisme non-profit sau in educatie. precum si relatiile dintre profesionistii contabili trebuie sa respecte anumite principii si regulie menite sa dea autoritatea necesara serviciilor furnizate. 23. si pentru aceasta relatiile dintre ei si angajatorii sau clientii lor. atat in firme.

legislatie si tehnică. fraude. Informatiile confidentiale obtinute în cadrul unei relatii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terte părti. (c) Competenta profesională si prudenta .si secretul profesional. confuziilor. 24. -Fie prin adoptarea codului etic IFAc la specificul jurisdictiei locale. Organismele profesionale membre IFAC sunt obligate sa aplice principiile si regulile stabilite prin codul etic IFAC: -Fie prin adoptarea codului etic IFAC drept cod etic national al profesionistilor contabili. cu exceptia cazului în care există un drept sau o obligatie legală sau profesională de a dezvălui aceste informatii.Da autoritate serviciilor furnizate de profesionalistii contablili. coruptii.Protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene negative din economie. (b) Obiectivitate . Principiile fundamenale ale eticii in profesia contabila. Un profesionist contabil trebuie să respecte următoarele principia fundamentale: (a) Integritate . -Fie prin elaborarea unui cod etic propriu care sa cuprinda toate principiile si regulile stabilite prin codul etic IFAC. conflictelor de interese sau influentelor nedorite să intervină în rationamentele profesionale sau de afaceri.Un profesionist contabil ar trebui să se conformeze legilor si normelor relevante si ar trebui să evite orice actiune ce poate discredita această profesie. finantari de terirism. beneficiarii serviciilor furnizate de ei sunt asigurati ca aceste servicii sunt realizate de specialisti care respecta anumite standarde si raspund pentru calitatea prestatiilor lor.un profesionist contabil trebuie să fie impartial si nu trebuie să permită prejudecătilor. Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol: . Un profesionist contabil ar trebui să actioneze cu prudentă si în conformitate cu standardele tehnice si profesionale aplicabile în furnizarea de servicii profesionale.Un profesionist contabil trebuie să respecte confidentialitatea informatiilor dobândite ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri si nu trebuie să divulge astfel de informatii unei terte părti fără o autorizatie specifică. (e) Comportament profesional . (f) Respectul fată de normele tehnice si profesionale . precum spalare de bani.Profesionistul contabil Page18 . (d) Confidentialitate . bazate pe ultimele evolutii din practică.un profesionist contabil are o datorie permanentă de a-si mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura că un client sau un angajator primeste servicii profesionale competente. .un profesionist contabil trebuie să fie drept si onest în toate relatiile profesionale si de afaceri.

astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil. 2. Independenta in aparentä: — reprezinta capacitatea de a demonstra cä riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate. Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberalä. Activitatea de expert contabil este incompatibilä cu orice alta activitate curentä. comunitatea oamenilor de afaceri. Independenta de spirit (in gândire): — Stare de gândire care permite oferirea unei opinii. a finantatorilor si alte persoane care se bazează pe obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea corespunzătoare a Page18 . cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp 25. Asadar. Definiti conceptul de independenta in profesia contabila.trebuie sa-si îndeplinească sarcinile profesionale în conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masurä de a influenta lucrãrile profesionistului contabil.. C. cu independenta. obiectivitate si. • Publicul profesiunii contabile este format din clienti. În plus. un profesionist contabil ar trebui să respecte si să se conformeze prevederilor etice ale acestui Cod. responsabilitatea unui profesionist contabil nu constă exclusiv în a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual. IASB. Actionând în interes public. Componentele independentei: 1.C. în cazul liberprofesionistilor contabili. Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil. — Ea presupune integritate si obiectivitate. Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea (serviciul profesional) intr-o maniera obiectiva si corecta.E. CAFR si legislatia relevanta.R. angajatori. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului în măsura în care sunt compatibile cu cerintele de integritate. Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa îsi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei si în protejarea ei. guvernanti. • Un semn distinctiv al profesiei contabile îl constituie asumarea responsabilitătii de a actiona în interes public.Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa îsi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei si în protejarea ei. ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: IFAC. angajati.A. — este componenta fundamentala a independentei. Un functionar public nu poate fi niciodata independent.C. investitori. donatori de credite. cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp. a unui serviciu profesional farä sä fie afectatã judecata profesionala. g) Independenta .

Profesionistii contabili îsi desfăsoară activitatea în multe domenii diferite si trebuie sa-si demonstreze obiectivitatea în împrejurări diferite. În selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa în mod specific potrivit cerintelor etice legate de obiectivitate. Interesul public este definit drept bunăstarea colectiva a comunitătii si a institutiilor deservite de profesionistul contabil 26. profesionistii contabili trebuie sa protejeze integritatea serviciilor profesionale si sa mentină obiectivitatea în rationamentul profesional. Integritatea in profesia contabila. Liber-profesionistii contabili realizează rapoarte de certificare. de asemenea. Principiul integritătii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili de a fi drepti si onesti în relatiile profesionale si de afaceri. Un profesionist contabil nu trebuie să se asocieze cu rapoartele. Este imposibil ca toate aceste situatii să fie definite si descrise. .contin declaratii sau informatii eronate. Obiectivitatea presupune cã profesionistul contabil trebuie sã fie impartial. trebuie acordata atentia corespunzătoare următorilor factori: Page18 . sectorul public si educatie. de conflict de interese sau alte asemenea. Integritatea implică. De asemenea. Obiectivitatea in profesia contabila. Indiferent de pozitie sau serviciul prestat. evidentele. Un profesionist contabil poate fi pus în situatii în care obiectivitatea îi este afectată. Nu se va considera că un profesionist contabil încalcă paragraful dacă el furnizează un raport modificat pentru a respecta cerintele paragrafului 27. Aceasta încredere impune profesiunii contabile o răspundere publica.contin o declaratie în mod semnificativ falsă sau care induce în eroare . comunicatele sau alte informatii când apreciază că acestea: . Principiul obiectivitătii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de a nu îsi compromite profesia din cauza unor erori. atunci când aceste omisiuni induc în eroare. Relatiile care aduc un plus de confuzii sau influentează în mod negativ rationamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate. sa nu se afle in situatii de incompatibilitate.omit sau ascund informatii. de naturã a determina un tert sa puna la indoialä obiectivitatea acestuia. comert. unii profesionisti contabili pregătesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre în profesie. tranzactii corecte si juste.economiei. prestează servicii fiscale si alte servicii de consultanta manageriala. executa serviciile de audit intern si servesc în diferite functii financiare de conducere din industrie. Alti profesionisti contabili angajati întocmesc situatii financiare fiind subordonati altora. farä prejudecati. conflicte de interese sau din cauza influentei nedorite a unor alte persoane.

În stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot. 28. . . .un profesionist contabil trebuie. d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru serviciile profesionale contabile si-au însusit principiul obiectivitătii.un profesionist contabil trebuie să facă tot posibilul pentru a se asigura că personalul aflat sub controlul său si persoanele care îi furnizează consultantă sau asistentă respectă principiul confidentialitătii. b) este practic imposibil sa se definească si sa se descrie toate situatiile în care ar exista aceste posibile presiuni. Confidentialitatea in profesia contabila. trebuie sa domine un caracter rezonabil. Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese. ori par sa afecteze obiectivitatea profesionistului contabil. de a se abtine de la: a) dezvăluirea de informatii confidentiale în afara firmei sau organizatiei angajatoare ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri. Când profesionistul contabil schimbă organizatia angajatoare sau obtine un nou client el are dreptul să utilizeze Page18 .a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii în care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea. - un profesionist contabil trebuie să respecte întotdeauna confidentialitatea. spectacole) care pot fi considerate a avea o influenta importanta si dăunătoare asupra rationamentului lor profesional sau asupra acelora cu care negociază. în special în situatii ce implică o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin. Profesionistul contabil trebuie să fie constient de posibilitatea unor scurgeri de informatii. in afarä de cazurile când obIigaia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme reglementare. de asemenea. Principiul confidentialitătii impune ca obligatie profesionistilor contabili. Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor obtinute in timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara autorizatie scrisä. c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute părtinirea ori influentele altora sa încalce obiectivitatea. chiar si într-un mediu social.un profesionist contabil trebuie. cu exceptia cazului în care a fost autorizat în mod special să facă publică o anumită informatie sau dacă există o obligatie legală sau profesională de a face publice acele informatii. să mentină confidentialitatea în prezentarea de informatii către un posibil client sau angajator. să ia în considerare mentinerea confidentialitătii în cadrul firmei sau al organizatiei angajatoare. de asemenea.obligatia de confidentialitate continuă si după încheierea relatiei dintre profesionistul contabil si client sau angajator. (b) folosirea informatiilor confidentiale dobândite în timpul executării sarcinilor de serviciu în avantajul personal sau în avantajul unei terte părti. .

totusi. din legislatie si tehnici de lucru. aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala. • atunci când divulgarea este autorizată prin lege. • pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil în cursul procedurilor judiciare. trebuie să se recurgă la rationamentul profesional pentru a se determina tipul de prezentare care trebuie făcută. să folosească sau să divulge informatii confidentiale primite sau obtinute dintr-o relatie profesională sau de afaceri. • pentru a răspunde unei anchete sau unei investigatii din partea organizatiei membre sau al unui organism normalizator. inclusiv ale tertelor părti ale căror interese ar putea fi afectate. în măsura în care acest lucru este posibil. ar fi prejudiciate în cazul în care clientul sau angajatorul consimt ca profesionistul contabil să divulge informatii. Atunci când profesionistul contabil a determinat că informatia confidentială poate fi divulgată. Dobândirea cere: Page18 . profesionistul contabil nu ar trebui. mai exact. când situatia implică fapte sau opinii nefondate.experienta anterioară. grija si sârguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de competenä profesionalã care sä justifice asteptari1e unui client sau ale angajatorului. • atunci când există o obligatie profesională sau un drept de a le divulga atunci când nu este interzis prin lege: • pentru a se conforma controlului calitătii unui corp membru sau al organismului profesional. dacă sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si dacă pot fi sustinute cu dovezi. dacă este disponibil. 29. profesionistul contabil trebuie să fie convins că părtile cărora li se adresează comunicarea sunt destinatarii adecvati si că au responsabilitatea să reactioneze ca atare. de exemplu: pentru a furniza documente sau alte probe în cursul unor proceduri judiciare. Compententa in profesia contabila. trebuie avute în vedere următoarele aspecte: dacă interesele tuturor părtilor. Competenta profesionala are douä componente de bazä: — obtinerea. Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesiona1e cu competenta. — mentinerea. în următoarele situatii profesionistii contabili sunt sau pot fi obligati să divulge informatii confidentiale: • atunci când divulgarea este autorizată de către client sau angajator. • pentru a respecta standardele tehnice si cerintele etice. si • pentru a aduce la cunostinta autoritătilor publice în măsură eventuale încălcări ale legii. ce tip de comunicare este preconizată si cui i se adresează.

în cazul liber profesionitilor contabili. Profesioniştii contabili au datoria de a executa cu grija şi abilitate instrucţiunile clientului sau patronului în măsura în care sunt compatibile cu cerinţele de integritate. Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti. — adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale. Profesionistul contabil trebuie sa-şi îndeplinească sarcinile profesionale în conformitate cu normele tehnice şi profesionale relevante. si fata de publicul larg. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in mäsura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate. comert. COMPETENTELE PROFESIONALE (comentariu): o Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie. Mentinerea cere: — cunoasterea continua a evo1utii1or in profesia contabila (la nivel national si international in contabilitate.Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate  . de patroni. — practica si examinare in subiecte profesionale semnificative.R. 30. Profesionalismul in profesia contabila.Legislatia relevantă 31. obiectivitate si.E.C. o In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare angajatorul cu privire la nivelul real al competentelor sale.C. fata de terti.— inalt standard de pregatire generalä. ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: .C. — perioada de practica in domeniu. sectorul public sau in sistemul educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau sau experiena necesarä. urmatã de una specifica.Comportamentul profesional Profesionistul contabil trebuie sä actioneze intr-o manierä conformä cu buna reputatie a profesiei si sä se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia.Ministerul Finantelor Publice . . si Camera Auditorilor Financiari  . Respectarea normelor tehnice si profesionale Un profesionist contabil trebuie sä-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. in conformitate cu normele nationale si intemationale.Profesionalism . Respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale. cu independenta (după cum se va vedea în Secţiunea Page18 . audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante). în cazul liber-profesioniştilor contabili.IFAC (de ex.A. de angajati si colaboratori. de alti membri ai profesiei contabile. obiectivitate şi. In plus. cerand consultanta sau asistenta unui specialist. Standardele Intemationale de Audit) . cu independenta .

C. intocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.21 Misiunea de ţinere a contabilităţii. întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. modificärile si completarile acestuia. CAFR şi legislaţia relevanta.22 Misiunea de examinare a contabilităţii. 33. Clasificarea standardelor profesionale emise de CECCAR. Standardele profesionale aplicabile: • Standardul profesional nr. b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului ExperiIor Contabili si Contabililor Autorizati. • Standardul profesional nr. 16.290 de mai jos). c) aprobä bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Experilor Contabili si Contabililor Autorizati. g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabihilor Autorizati in conformitate cu prevederile art. În plus.23 Activtatea de cenzor în societăţile comerciale. precum si Codul privind conduita eticä si profesionala a experilor contabili si a contabililor autorizati. la propunerea comisiei superioare de disciphina. C. • Standardul profesional nr. 32.37 Misiunea de evaluare a întreprinderii. f) examineaza activitatea desfasaurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare. avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei. • Standardul profesional nr.E.32 Misiunea experţilor contabili pentru fuziuni şi divizări. • Standardul profesional nr. precum si pentru aparatul propriu al acestora.C. ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale şi tehnice emise de: IFAC. • Standardul profesional nr. d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia. e) alege si revocä membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati i ai comisiei de cenzori a acestuia.R.A.. • Satndardul profesional nr. • Ghidul experţilor contabili şi al contabililor autorizaţi în activitatea de prevenire şi combatere a spălării banilor. IASB. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania? Conferinta nationala are urmätoarele atributii: a) stabi1este directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferina nationala poate fi facutä la Sectia Page18 .35 Expertizele contabile.39Misiunea de consultanţă pentru crearea întreprinderilor.

i) alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei supenoare de disciphina j) Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta 34. care. b) Organizeazä evidenta expertilor contabili. Hotarârile Curtii de Apel sunt definitive. efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.. h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizali. interzice dreptul de gestiune si de administrare a societätilor comerciale. judecare si tragere la raspundere? Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare. organizeaza sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul laprofesia de expert contabil si de contabil autorizat. potrivit legislatiei in vigoare.contencios administrativ a Curtii de Apel. organizcaza efectuarea stagiului. la care sa se obtina cel putin media 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina. judecare si tragere la raspundere sunt: La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei 35. candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii: a) au capacitate de exercitiu deplina. Care sunt. 65/1995 sunt enumerate urmätoarele atributii: a) organizeazä concursul de admitere. d) Elaboreazä si publicä normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a contabililor autorizati. F. Page18 . reglernentarile privind stagiul si examenul de aptitudini care se avizeaza de M. b) au studii economice superioare . Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere. atributiile CECCAR? In art. potrivit legii. elaborcaza ghidurile profesionale in domeniul financiar contabil. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati nivelul de pregatire teoretica si practica necesar. elaboreaza: programele de concurs. 19 din 0G. urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor Europene in domeniu. Accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de admitere. c) nu au suferit nici o condamnare. c) Asigurä buna desfaurare a activitatii experti1or contabili si a contabililor autorizati. cu diploma recunoscuta de Ministerul Educţiei şi Cercetării. a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil. in termen de 30 de zile de la data instiintärii oficiale. d) au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil. 36. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare. prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului. in vederea accesului la profesie.

organizate in diverse forme. Prin urmare. i) Editeazä publicatii de specialitate. precum si a unor active sau bunuri ale acestora. standardele privind evaluarea societatilor comerciale. 65/1994.G. având competenţa profesională de a verifica şi de a aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii economico-financiare şi de contabilitate.Donatii. h) Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainätate.Cotizatii anuale asupra veniturilor  .Sa aiba ca obirect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil  . j) Alte atributii stabilite prin lege sau regulament. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a Corpului? Pentru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: .Alte venituri 38. g) Apara prestigiul si independenta profesionalä a membrilor säi in raporturile cu autoritätile publice. in colaborare cu institutiile guvernamentale. prin programe anuale de pregatire continua. nr.Actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala. astfel incat la acestea sa aiba acces toti membri activi.Majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a partiloe sociale .Taxa de inscriere la examenul de EC si CA .e) Elaboreaza. ne găsim în faţa unei arii de competenţe mult mai largi faţă de cea a unui economist salariat. economistul este subordonat unui şef ierarhic şi execută Page18 . precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR? Sursele de finantare ale CECCAR: . 39.Taxa de inscriere in tabloul Corpului . 37. organisme specializate. vanzari de publicatii proprii . f) Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati. In ce consta diferenta intre expertul contabil si economistul salariat? Dar cea dintre contabilul autorizat si contabilul salariat? Prima situatie Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate. de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale şi de a verifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere si a celorlalte component a situatiilor financiare. în condiţiile O.Consiliul de Adm a societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii experti contabili .

a controlului de gestiune si controlului prin buget. Expertul contabil este un economist. Ca şi economistul salariat. răspund civil şi penal faţă de întreprindere. nr. Contabilul autorizat. factoring etc. contabilul autorizat. sursa de venit. De asemenea. • asistenta in prevenirea §i inlaturarea dificultatilor unitatii. a planului de conturi adaptat unitatii. c. planificare. • elaborarea de tablouri de utilizari si resurse. chiar dacă sunt independenţi. Efectuarea de audit financiar contabil. ei pot pierde întreprinderea de client şi. ca şi expertul contabil. a tabloului de bord. b. El nu primeşte.G. pierd cu greu postul sau în urma unor proceduri anevoioase. independent faţă de societatea comercială. Rareori. salariaţi. nesalarizat de o entitate economică. De regulă. putând fi stimulat ori penalizat de şeful Irarhic sau la propunerea acestuia. management. ca: Page18 . • analiza gestiunii fmanciare si a rentabilitatii capitalului investit. este un profesionist independent. A doua situatie Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile O. • determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale. Contabilul salarizat este subordonat şefului ierarhic şi execută sarcinile ce îi revin din fişa individuală. un salariu. • sistem de credit leasing. In schimb. contabilul salariat răspunde faţă de calitatea lucrărilor executate. 65/1994 şi are capacitatea de a ţine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare. pentru lucrările executate. prin aceasta.atribuţiile specifice fişei postului său. inclusiv in cazul sistemelor informatice. • elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile. • elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie. ci un onorariu prevăzut prin contractul încheiat cu referire la misiunea sa. De asemenea. servicii. in baza si cu respectarea normelor generale. absolvent al specializării financiar-contabile. economistul şi contabilul. marketing. economistul este specializat în multe domenii: turism. în cazul unei întreprinderi mari. Expertul contabil. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili? Conform ROF ( VA FI ACTUALIZAT LA CONFERINTA NATIONALA) a. • tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment. execută toate lucrările contabile. Tinerea sau supravegherea contabilitatii Si intocmirea bilantului contabil: • acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii. financiar-contabil. salarizare. a contabilitatii de gestiune. Efectuarea de analize economico-financiare: • analiza structurilor financiare.. mijlocii. este specializat pe un sector al contabilităţii. 40.

f. • expertize de gestiune. structuri. • asistenţă în aplicarea tarifului vamal. d. Executarea de lucrări cu caracter fmanciar-contabil. partaje. • analiza şi organizarea fluxului informaţional. circulaţia documentelor şi informaţiilor. şi impozite. 41. e. Efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică. • cresterea. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si teritorial)? Sediul central este al Corpului este in municipiul Bucuresti. • formarea profesională continuă.• diagnostic-financiar. succesiuni. ca: • studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal. • fiscalitate imobiliară. alegerea echipamentelor. • consolidarea conturilor şi bilanţului. asistenta pentru realizarea de investitii financiare. rentabilitatea. • audit si certificarea bilantului contabil. • evaluari de elemente intangibile. • asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor. Este astfel organizat incat sa isi poata indeplini atributiile de organism de autoreglementare. ca: • întocmirea de situaţii periodice. La nivel central: Organe de decizie: Page18 . • arbitraje în cauze civile. • contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii. definiri de funcţii. Efectuarea de expertize contabile: • amiabile (la cerere). •întocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung. • asistenţă în probleme de T. • contabil-judiciare. organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului.Executarea de lucrări cu caracter fiscal. • legături între servicii. • mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţiilor. • audit intern.A. h. g. CECCAR are filiale fara personalitate juridica in fiecare resedinta de judet si municipiul Bucuresti. • alegerea softurilor necesare. • participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale.V. donatii sau la cererea celor interesati. Efectuarea de evaluari patrimoniale: • evaluari de bunuri si active patrimoniale. • organigrame. echilibrul si riscurile financiare. • evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare pentru vanzari. • studii.

comisii LA NIVEL DE FILIALĂ Adunarea Generală Consiliul filialei Biroul Permanent Preşedintele filialei Secţiuni Organe de execuţie Secretariatul General Sectoare şi departamente Secretariatul filialei Sectoare Page18 .o Conferinta Nationala o Consiliul Superior o Biroul Permament o Presedintele Corpului Organe de executie: o Directorul general o Departamente La nivel de filiala: Organe de decizie: o Adunarea generala o Consiliul filialei o Biroul Permament o Presedintele filialei Organe de executie: o Directorul executiv o Sectoare LA NIVEL CENTRAL Organe de decizie (legislativ) Conferinţa Naţională Consiliul Superior Biroul permanent Preşedintele Corpului Secţiuni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful