You are on page 1of 8

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa Archdiocese of Good Hope

6th Sunday After Pentecost - 6th Sunday of St Matthew:

Sunday Matins Hymns 24 July 2011

The Faith of the Paralytic & Friends

St Christina, Virgin Martyr of Tyre


Also the Feast of St Christina the Virgin Martyr of Tyre St Athenogoros the Apologist St Athanasios St Romanos (Boris) & St David (Gleb), Holy Martyrs & Passion Bearers, sons of St Vladimir - St Polycarp the Archimandrite of Kiev Far Caves Monastery St Hilarion of Tvali

Compiled, Adapted & Edited By Marguerite Paizis Archondissa & Teacher By Divine Grace Greek Orthodox Patriarchate Of Alexandria & All Africa Archdiocese Of Good Hope Holy Church Of The Dormition Of The Mother Of God Port Elizabeth Po Box 28348 Sunridge Park 6008 Republic Of South Africa Telephone/Fax: 041 360 3854 Email:

T on e ( 5) Pl ag al 1 Re su r re cti on G o sp e l 6 :
Luke 24 : 36 53
Our Resurrected Lord Jesus Christ Appears to His Holy Apostles & Disciples before Ascending to Heaven

writers@telkomsa.net
Compilations Available On

www.scribd.com/writers4574

Eo th i n on 2 Ka ta v a si a o f th e E ve r Bl e s se d Th e o tok o s
(To Be Used In Conjunction With The Matins Service Book)
Our Eternal Gratitude To Pater Seraphim Dedes & All The Contributing Translators Of The St Gregory Palamas Monastery & Elsewhere For The Original Greek & English Translation And For Making Our Worship A Little Easier To Understand, To Participate And To Appreciate.
www.sgpm.goarch.org/ematins

Not For Material Profit!

16

Tone (5) Plagal 1 6AP 6 Matt Paralytic & Friends 24 July 2011

agapin toxon, ton tyrannon tas timiorias enikisas, andrios. Ton demonon tas panourgias katirgisas entheos. Tin kefalin de timitheisa, horevis en Hristo, adialiptos presvevousa iper ton psihon imon.

Hope as a Shield, and Love as a Bow, Thou bravely overcame the tortures of the tyrants. Inspired by God, Thou destroyed the demons trickery; and Thy head being severed, Thou now celebrate in Christ, and Thou unceasingly Intercede for our souls.

Doxa

Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit

S i x t h E o t h i n o n D o x a s t i c o n Tone (6) Plagal 2

ontos Erini Si, Hriste, pros anthropous Theou, Irinin tin sin didous meta tin Egersin Mathites, emfovous edixas aftous doxantas pnevma oran. Alla katestilas ton tarahon afton tis psihis, dixas tas Hiras ke tous Podas Sou. Plin apistounton eti, ti tis trofis metalipsi ke didahon anamnisi diinixas afton ton noun, tou sinine tas Grafas. Is ke tin patrikin epangelian kathiposhomenos, ke Evlogisas aftous, distis pros Avranon. Dio sin aftis Proskinoumen Se, Kyrie, Doxa Si!

Since

Thou art the True Peace of God to mankind, O Christ, Thou granted Thy Peace to Thy Disciples after Thy Resurrection when Thou saw them frightened by what they thought to be a spirit. But Thou removed the anxiety of their souls when Thou showed them Thy Hands and Feet; and yet they still doubted. But when Thou partook of food with them, reminding them of Thy preaching, Thou opened their minds to understand the Scriptures. And Thou made the Eternal Covenant with them, Blessed them and then Ascended into Heaven. Wherefore, with them, we worship Thee. O Lord, Glory be to Thee!

The Congregation must stand for the Theotokion and the Great Doxology which is followed immediately by the Divine Liturgy of St John Chrysostom

Tone (5) Plagal 1 6AP 6 Matt Paralytic & Friends 24 July 2011

Tone (5) Plagal 1 6AP 6 Matt Paralytic & Friends 24 July 2011

15

ginekes katirgisan tin planin tis idolomanias, dinami tou Stavrou Sou Filanthrope. Tyrannon ouk eptoithisan, ton dolion katepatirsan, ishisan de opiso Sou elthian, is osmin myrou Sou edramon, presvevouse iper ton psihon imon..

us; for even women destroyed the error and madness of idolatry by the Power of Thy Cross, O Lover of humanity. They were not afraid of the tyrant; they trampled on the crafty one; they had the Strength to follow Thee; they ran after Thee for the scent of Thine Ointments, and they Intercede for our souls.

Resurrection Apolytikion -

TONE (5) PLAGAL 1

Ton

sinanarhon Logon Patri ke Pnevmati, ton ek Parthenou Tehthenta is Sotirian imon, animnisomen, Pisti, ke Proskinisomen. Oti ivdokise sarki anelthin en to Stavro ke Thanaton ipomine ke egire tous tethneotas en ti Evdoxo Anastasi Aftou.

The

Enite

afton en kimvalis evihis. Enite afton en kimvalis alalagmou. Pasa pnoi inesato ton Kyrion. lipousa patrikon, Hriston de pothouse ilikrinos, doxan evrato i Martis, ke plouton Ouranion. Ke ti pantevhia peripefragmeni tis Haritos, to oplo tou Stavrou katepatise ton tyranon. Othen Angeli tous agonas thavmazontes, elego. Peptoken O ehthros, ipo ginekos ittithis. Stefanitis anedihthi i Martis, ke Hristos is tous eonas Vasilefi os Theos, O Parehon to kosmo to Mega Eleos.

Praise Him with tuneful cymbals,


praise Him with cymbals of jubilation! Let every breath praise the Lord!

Word, Who with the Father and the Spirit has no beginning, and Who, for our Salvation, was born of a Virgin, let us faithful believers hymn and adore. For it was His Good Pleasure to ascend the Cross in the Flesh, and to Suffer Death, and through His own Glorious Resurrection to raise the dead. Son, and to the Holy Spirit

Doxa

Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Glory to the Father, and to the


Lamb, OLord Jesus, cries to Thee with a great voice: O my Bridegroom, Thee I Love; and seeking Thee, I now contest, and with Thy Baptism am crucified and buried. I suffer for Thy sake, that I may reign with Thee; for Thy sake I die, that I may live in Thee: accept me offered out of longing to Thee as a spotless sacrifice. Lord, save our souls through her Intercessions, since Thou art great in Mercy.

Olyn

Leaving

her fathers wealth, and desiring Christ sincerely, the Martyr found Heavenly Glory and riches; and protected by the full Armour of Grace, she trampled the tyrant by the Power of the Cross. Angels admired her Struggles, saying: The enemy has fallen, defeated by a woman; the Martyr is proven a Crowned Victor, and Christ reigns to the ages as God, Who grants His Great Mercy to the world.

Apolytikion of St Christina of Tyre Tone 4

I amnos Sou, Iisou, krazi megali ti Thy


foni: Se Nimfie mou potho, ke Se Zitousa athlo, ke sistavroume, ke sinthaptome to Vaptismo Sou. Ke Pasho dia Se, os Vasilefso sin Si. Ke thnisko iper Sou, ina ke ziso en Si. All os thisian amomon, prosdehou tin meta pothou tithisan Si. Aftis Presvies, os eleimon, soson tas psihas imon.

STIHOS:

Ipomenon ipemina ton Kyrion, ke proseshe mi.

Verse:

I waited patiently for the Lord, and He heeded me.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and unto the ages
eonon. of ages.

Ethavmatourgise

Hriste, tou Stavrou Sou i Dinamis oti ke Hristin i Martis, athlitikon Agona igonisato. Othen to asthees tis fiseos aporripsameni, genneos antesti kata ton tirannon. Dio k eta vravia tis Nikis komisameni, presvevi iper ton psihon imon.

The

Power of Thy Cross has worked Wonder, O Christ, for Christina the Martyr, has undergone her athletic contest. She threw aside the weakness of her nature and bravely confronted the tyrants. Therefore she received the Trophies of Victory, and she intercedes for our souls.

Amin
Theotokion

Amen
TONE 4

To

Stihos: Ke estisen epi petran tous podas mou, ke katiithinen ta diavimata mou.

Verse: And He established my feet upon a Rock and kept straight my steps.

ap eonos apokrifon ke Angelis agnoston Mystirion, dia Sou Theotoke tis epi gis pefanerote. Theos en asighito enosi sarkoumenos. Ke stavron ekousios iper imon katadexamenos. Di ou Anastisas ton protoplaston, esosen ek thanatou tas psihas imon. )

(SMALL LITANY

Stavron

os oplon krateon, Hristina Martis katehousa hersi, tin Pistin os thoraka, elpida Thireon,

Clutching

a Cross as a powerful weapon, O Martyr Christina, and with Faith as a Breastplate,

Theotokos, through Thee was revealed to us on earth, the Mystery, which was hidden from Eternity, and which the Angels themselves knew not: that God, uniting Natures without confusion, became Man and accepted crucifixion voluntarily for our Salvation; by virtue of which Resurrecting mankind whom He had first created, He Saved our souls from Death.

14

Tone (5) Plagal 1 6AP 6 Matt Paralytic & Friends 24 July 2011

Tone (5) Plagal 1 6AP 6 Matt Paralytic & Friends 24 July 2011

F ir s t Ka t h is m a o f t he R e s urre c t i on Tone (5) Plagal 1

Kyrie,

Ton

Stavron tou Kyriou egkomiasomen, tin Tafin tin Agian Imnis timisomen, ke tin Anastasin aftou iperdoxasomen: oti sinigire nekrous, ek ton mnimaton os Theos, skilevsas kratos thanatou, ke ishin diavolou, ke tis en Adi fos anetile. Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Let

us celebrate the Cross of the Lord! Let us honour in Hymns His Holy Burial and Highly Glorify His Resurrection, for with Himself He raised the dead from the graves, as God, having despoiled the might of death, and the devils strength, and He made Light dawn for those in Hades. Son, and to the Holy Spirit

tous mohlous tous eonious sintripsas, ke desma diarrixas, tou mnimatos anestis, katalipon Sou ta entafia, is martiron tis alithous triimerou tafis Sou: ke proiges en ti Galilea, O en spileo tiroumenos. Mega Sou to Eleos, akatalipte Sotir! Eleison imas.

Doxa Kyrie,

Glory to the Father, and to the O


Lord Who put Death to death, Thou were called dead; Thou Who emptied the tombs were placed in a Tomb; above, soldiers were guarding the Tomb, below, Thou raised the dead from every age. O Lord, All Powerful and beyond all understanding: Glory to Thee! ages.

Lord, having smashed the Eternal Bars and burst bonds asunder, Thou Rose from the Tomb, leaving Thy grave clothes behind as evidence of Thy True Burial for three days; and Thou went ahead into Galilee, while being guarded in a cave. Great is Thy Mercy, O Saviour, beyond understanding: have Mercy on us! Him for His Mighty Acts; praise Him according to the greatness of His Majesty. Lord, the Women ran to Thy Tomb to see Thee, the Christ Who had suffered for our sake, and approaching, they found an Angel seated upon the stone rolled back, with fear but he cried out to them and said: The Lord has Risen! Tell His Disciples that He has Risen: He Who Saves our souls. trumpet; praise Him with lute and harp.

Enite

nekros prosigorevthis, O nekrosas ton thanton: en mnimati etethis, O kenosas ta mnimata: ano stratiote ton tafon efilatton, kato tous ap eonos nekrous exanestisas. Pantodiname ke akatelipte, Kyrie Doxa Si!

Afton epi tes Dinasties Afton. Enite Afton kata to plithos tis Megalosinis Aftou e Ginekes edromon epi to mnima, tou idin se ton Hriston, ton di imas pathonta: ke proselthouse, evron Angelon epi ton lithon kathimenon, to fovo kilisthenta, ke pros aftas evoise legon: Anesti O Kyrios! Ipate tis Mathistes, oti anesti ek nekron, O soson tas pishas imon.

Praise O

Kyrie,

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the ages of
eonon.

Amin Here
pili Kyriou i adiodevtos!. Here tihos ke skepi ton prostrehonton is se! Here ahimaste limin ke apirogame! I tekousa en sarki ton piiton sou ke Theon, presvevousa mi ellipis iper ton animnounton ke proskinounton ton tokon sou.

Amen
Theotokion

Enite

Hail,

Second Kathisma -

O Impassable Gate of the Lord! Hail, Wall and Shelter of those who flee to thee! Hail, Haven unvexed of storms and Unwedded One who brought forth in the Flesh Thy Maker and Thy God! Abate not Thine entreaties on behalf of those who sing Thy praises and do homage to Thy Birth giving. Tone (5) Plagal 1 the Third Day, and the worship of the Apostles, Peter cried out unto Thee: Women had courage, and I was a coward! A Thief confessed Thee as God, but I denied Thee! Will Thou call me Disciple in future, or will Thou declare me once again, a Fisher of the deep? But accept me repenting, O

Afton en iho salpingos. Enite Afton en psaltirio ke kithara. osper exilthes esfragismenou tou tafou, outos isilthes, ke ton thiron keklismenon, pros tous Mathitas Sou, kiknion aftis ta tou somatos pathi, aper katedexo Sotir makrothimisas. Os ek spermatos David, molopas ipinegkas: Os Ios de tou Theou, kosmon ileftherosas. Mega Sou to Eleos, akatalipte Sotir! Eleison imas.

Praise Him with the sound of the O


Lord, as Thou came out of the sealed Tomb, so Thou came in to Thy Disciples when the doors were shut, and showed them Thy Bodys sufferings, which Thou had accepted, O Long Suffering Saviour; as sprung from Davids seed, Thou endured stripes; as Son of God Thou hast freed the world. Great is Thy Mercy, O Saviour, beyond understanding: have Mercy on us!
TONE 4

Kyrie,

Kyrie,

meta tin Trimeron Sou Anastasin, ke tin ton Apostolon proskinisin, O Petro evoa Si: Ginekes apetoliisan, kago ediliasa: Listis etheologise, kago irnisamin Se; ara kalesis me tou lipou Mathitin? I palin dixis me aliea vithou? Alla metanoonta me dexe, O Theos ke soson me.

O Lord, after Thy Resurrection on

Stihera for St Christina

Enite

afton en timpano ke horo. Enite afton en hordes ke organo. Sou, Hriste, tin pollin evsplaghnian ke tin agathotita, ti is imas genomenin. Oti ke

Praise O

Him with timbrel and dance, praise Him with strings and flute! Christ, we Glorify Thy Great Compassion and Goodness, which Thou hast bestowed on

Doxazomen

Tone (5) Plagal 1 6AP 6 Matt Paralytic & Friends 24 July 2011

Tone (5) Plagal 1 6AP 6 Matt Paralytic & Friends 24 July 2011

13

Theotokion

God, and Save me!

Gererousi ton tokon Sou, Asomaton The


e taxis. Haras gar ta epigia, Si peplirokas moni. Dio Se ti panamomon, i Pisti doxazomen, en imnis doxologountes, Fos gar Si tis en skoti, exanatellon os orthros, anetilas tis imeras.

Orders of the Bodiless gaily honour Thy Childbirth. For among women, only Thou filled the earth with rejoicing. We Faithful therefore glorify Thee, the Pure and Blameless Maiden; with Hymns we sing Thy Glory; for to those in darkness, Thou shone forth the Light of Day, Thyself shining like the morning.
TONE (5) PLAGAL 1

Doxa Kyrie,

Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati en meso se prosilosan. I paranomi ton katadikon, ke loghi tin plevran Sou exekentisan, O Eleimon. Tafin de katedexo, O lisas Adou tas pilas, ke anestis trimeros; edramon Ginekes idin Se, ke apingilan Apostolis tin egersin. Iperipsoumene Sotir, on imnousin Angeli, Evlogimene Kyrie, Doxa Si!

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit

Lauds:

Praises to God

Pasa

pnoi enesato ton Kyrion. Enite ton Kyrion ek ton Ouranon. Enite Afton en tis ipsistis. Si prepi imnos to Theo. Afton, pantes i Angelli Aftou. Enite Afton, pase e Dinamis Aftou. Si prepi imnos to Theo.

Let

everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord from the Heavens; praise Him in the Highest. To Thee praise is due, O God.

Lord, the lawless nailed Thee between malefactors and pierced Thy Side with a lance, O Merciful. But Thou who destroyed the Gates of Hades, accepted burial and Arose on the third day. Women rant to see Thee and they announced the Resurrection to the Apostles. O Saviour, Highly Exalted, Whom the Angels hymn: O Blessed Lord: Glory to Thee! ages.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the ages of
eonon.

Enite

Praise Him, all His Angels; praise


Him, all His Powers. To Thee praise is due, O God.

Amin Apirogame
Nimfi Theogennitria, i tis Evas tin lipin haropiisasa, animnoumen i Pisti ke proskinoumen Se, oti anigages imas, ek tis arheas aras: ke nin disopi apafstos, panimnite Panagia, is to sothine imas.

Amen
Theotokion

Bride without wedlock,

Tou

piise en aftis Krima engrapton. Doxa afti este pasi tis Osiis Aftou.

To

execute upon them the Judgement that is decreed; such Glory will be for all His Holy Ones. Lord, although the grave was sealed by lawless men, Thou came from the Tomb as Thou had been born from the Theotokos; Thy Bodiless Angels did not know how Thou had become Incarnate, the soldiers guarding Thee did not know when Thou Arose, for both are sealed for those who enquire, but the Wonders have been revealed to those who with Faith worship the Mystery that we hymn: Grant us Joy and Great Mercy! God in His Saints; praise Him in the firmament of His Power.

Kyrie,

esfragismenou tou tafou, ipo ton paranomon, proilthes ek tou mnimatos, kathos etehthis ek tis Thetokou: ouk egnosan pos esarkothis, i asomati Sou Angeli: ouk isthonto pote anestis, i filassontes se stratiote: amfotera gar esfragiste tis erevnosi: pefanerote de ta thavmata, tis proskinousin en pisti to mistirion: O animnousin, apodos imin agalliasin, ke to Mega Eleos.

Resurrection Evlogitaria, Trisagion Hymn, Theotokion & Small Litany

Mother of God, who turned Eves grief to Joy, we, the Faithful, hymn and venerate Thee, for Thou hast brought us back from the ancient Curse. And now, All Hymned, All Holy One, ceaselessly intercede, for the Salvation of our souls.

Iperkoi of the Resurrection (Sunday)

Angeliki

orasi ton noun ekthamboumene, ke thiki egersi tin psihin fotizomene, e Mirofori tis Apostolis evingelizonto Anangilate en tis ethnesi, tin Anastasin tou Kyriou, sinergountos tis thavmasi, ke parehontos imin to Mega Eleos.

The

Myrrhbearers, astounded in mind by the Vision of the Angel yet Enlightened in soul by the Divine Resurrection, announced the Good Tidings to the Apostles: Tell among the Nations the Lords Resurrection, Who works with us through Wonders, and grants us His Great Mercy.

Enite

ton Theon en tis Agiis Afton. Enite Afton en stereomati tis Dinameos Aftou.

Praise

12

Tone (5) Plagal 1 6AP 6 Matt Paralytic & Friends 24 July 2011

Tone (5) Plagal 1 6AP 6 Matt Paralytic & Friends 24 July 2011

Anabathmi
ANTIFONON A

Tone (5) Plagal 1


ANTIPHON

ODI 8

to thlivesthe me, Davitikos ado si, Sotir mou. Rise mou tin psihin ek glossis dolias.

En

my Lord, in my sorrow I sing unto Thee like David. Save my soul from deceitful tongues.

Enoumen, Pedas

Evlogoumen

ke

ODE 8

Proskinoumen ton Kyrios. evagis en ti kamino O tokos tis Theotokou diesosato, tote men tipoumenos, nin de energoumenos tin ikoumenin apasan agiri psallousan. Ton Kyrion imnite ta erga ke iperipsoute is pantas tous eonas.

We The

Praise, we Bless and we Worship the Lord!

Tis epimikis, zoi makaria esti, thiko Blessed


eroti pteroumenis.

is the life of those in the desert. By Love Divine, they ascend upward.

Doxa

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and to the Ages of Ages.

The Magnificat

Offspring of the Theotokos saved the Holy Children in the furnace. He Who was then prefigured has since been born on earth, and He gathers together all Creation to sing: O ye Works of the Lord: Bless ye the Lord and exalt Him above all forever! every mortaL born on earth, carrying his torch, in spirit leap for Joy; and let the Order of the Angelic Powers celebrate and honour THE HOLY FEAST of the Theotokos, and let them cry: Hail, All Blessed Theotokos, Pure and Ever Virgin!

K a t a v a s i a o f t h e E v e r B l e s s e d T h e o t o k o s - 9 t h Od e

Amin Agio

Pnevmati, perikratite panta ta orata te, sin tis aoratis. Aftokrates gar on, tis Triados en estin apsevstos.
B

Amen All things

Apas

visible and invisible are preserved by the Holy Spirit. He is the Sovereign Being and truly One of the Trinity.

gigenis skiratato to pnevmati lampadouhoumenos. Panigirizeto de ailon noon fisis, gererousa TA IERA THAVMASIA tis Theomitoros ke voato. Heris, Pammakariste Theotoke Agni, Aiparthene.

Let

ANTIFONON

Is

arthomen. voithia iki.

ta ori, psihi, Devro ekise, othen

ANTIPHON 2

O my soul, let us ascend

the heights. From there comes thy help.

The Small Litany & Praises To The Lord

Sixth Exaposteilarion of the Resurrection

Dexia

Sou Hir kame, iptameni, skeorias perifilaxato.

Hriste, pasis

Let Thy right Hand also touch me,


Christ, that I may be preserved from all evil deceits.

Diknion

Doxa

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory

Amin. Agio

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and to the Ages of Ages.

Pnevmati thelogontes fomen. Si i Theos, soi, eros, fos, nous, si hristotis, si Vasilevis is tous eonas.

Amen. Let us

oti anthropos, Soter is kat ousian, en meso stas edidaskes. Anastas ek tou tafou, ke vroseos simmeteshes, vaptisma metanias. Evthis de pros Ouranion, anelifthis Patera, ke Mathites, pempin ton Parakliton epingilo. Iperthee Theanthrope, doxa ti si Egersi!

When Thou Rose from the Grave,


O Saviour, Thou revealed Thyself as Man by Nature, as Thou stood in the midst of the Disciples and ate with them and taught them the Baptism of Repentance. Then at once Thou Ascended to Thy Heavenly Father and promised to send them the Comforter. Wherefore, O Most Divine and Incarnate God, Glory to Thy Resurrection!

ANTIFONON

Epi tis erikosi mi, is tas

speak by the Holy Spirit of Things Divine. Thou art God, Life, Love, Light and Mind. Thou art Goodness and Thou reigns to the Ages.

E x a p o s t e i l a t i o n o f S t C h r i s t i n a TONE 3

Os

ANTIPHON 3

For those who have said

avlas provomen Kyriou, haras pollis plisthis, evhas anapempo.

to me: Let us go into the Courts of the Lord, I offer Prayers, being filled with great Joy.

evhriston ke timion, tou Despotou Se Skevos, Hristina hrimatisasan, kata hreos timiomen. Ipirxas gar os alithos, ton Martyron kavhima, ke ton Parthenon i doxa, iatir te dapsilis, anedihthis pros Theou, tis vrefesi tis nipiis.

We dutifully honour Thee, O Holy


Martyr, Christina, for Thou became the Masters useful and precious Vessel. And also for Martyrs all truly Thou were pride and Joy, the Glory of Virgin Maidens; Thou were also shown to be a great Healer sent from God for innocent babes and infants.

Tone (5) Plagal 1 6AP 6 Matt Paralytic & Friends 24 July 2011

Tone (5) Plagal 1 6AP 6 Matt Paralytic & Friends 24 July 2011

11

ODI 1

Katavasia of the Ever Blessed Theotokos ODE 1

TONE 4

Epi

Anixo to stoma mou ke plirothisete I


Pnevmatos ke logon erevxome ti Vasilidi Mitri. Ke ofthisome fedros Panigirizon ke aso gnothomenos TAFTIS TA
THAVMATA.
ODI 3

shall open my mouth and the Spirit will inspire it, and I shall utter the words of my song to the Queen and Mother: I shall be seen radiantly keeping Feast and JOYFULLY PRAISING
HER MIRACLES

ikon David, ta fovera telesiourgite. Pir gar eki flegon apanta eshron noun.

In

the House of David, awesome Wonders happen, for therein is a burning Fire that consumes every evil mind. to the Father and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and to the Ages of Ages. living thing is Animated by the Holy Spirit Who, with the Father and the Logos, is the Principle of Life.

Doxa

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory

ODE 3

Tous

sous imnologous, Theotoke, izosa ke afthonos pigi, thiason sigkrotisantas pnevmatikon, stereoson. Ke en ti Thia Doxi Sou Stefanon Doxis axioson.

O Mother of God, Thou living and


plentiful Fount, grant strength to those united in Spiritual Fellowship, who sing Hymns of Praise to Thee: and in Thy Divine Glory grant them Crowns of Glory. the Unsearchable Purpose of God concerning Thine Incarnation from a Virgin, O Most High, the Prophet Habakkuk cried: Glory to Thy Power, O Lord!

Amin Agio Pnevmati Zoarhiki axia.

Ex ou pan Zoon empsihoute, os en Patri ama te ke Logo.

Amen Every

Prokeimenon

ODI 4

ODE 4

Tin

anexihniaston Thian Voulin tis ek tis Parthenou sarkoseos Sou to ipsistou O Profitis Abbakoum katanoon ekravgaxe. Doxa ti Dinami Sou, Kyrie ta simpanta epi ti Thia Doxi Sou. Si gar, apirogame Parthene, eshes en Mitra ton epi Panton Theon ke tetokas ahronon Iion, pasi tis imnousi Se Sotirian vravevousa.

Perceiving

Anastithi,
STIHOS

Kyrie O Theos mou oti ou Vasilevis is tous eonas.

Arise, O Lord my God, for Thou


reignest forever
VERSE

Exomologisome

Si Kyrie, en

oli kardia mou.

I will give thanks unto Thee, O Lord with my whole heart

Anastithi,

ODI 5

Exesti

ODE 5

The

Kyrie O Theos mou oti ou Vasilevis is tous eonas Small Litany & Praises To God

Arise, O Lord my God, for Thou


reignest forever

whole world was amazed at Thy Divine Glory: for Thou, O Virgin, Who has not known wedlock, has been Translated from earth to the Eternal Mansions to the Life without end, bestowing Salvation upon all who sing Thy praises.

Gospel 6: Luke 24:35 - 53


Our Lord Jesus Appears To The Apostles & Ascends To Heaven

Ke afti exigounto ta en ti odo ke os And


egnosthi Aftis en ti klasi tou artou.

they told about the things that had happened on the road, and how Jesus was known to them by the breaking of the bread.

ODI 6

ODE 6

Tafta

Tin

Thian Taftin ke Pantimon Telountes Eortin i Theofrones tis Theomitoros, defte tas hiras krotisomen, ton ex aftis tehthenta Theon Doxazontes.

As

ODI 7

we celebrate this Sacred and Solemn Feast of the Theotokos, let us come, clapping our hands, O people of the Lord, and Glorifying God Who was Born of her. Holy Children bravely trampled upon the threatening fire, preferring not to worship created things rather than the Creator, and they sang in Joy: Blessed art Thou and praised above all: O Lord God of our Fathers!

de afton lalounton aftos O Iisous esti en meso afton ke legi Aftis: Irini imin.

Now

as they said these things, Jesus Himself stood in the midst of them, and said to them: Peace to you! they were terrified and frightened, and thought they had seen a spirit.

Ptoithentes de ke emfori genomeni


edokoun pnevma theorin.

But

Ouk elatrefsan ti ktisi i theoforones The


para ton Ktisanta. Alla piros apilin andrios patisantes, herontes epsallon. Iperimnite, O ton Pateron Kyrios ke Theos, Evlogitos I.

ODE 7

Ke

ipen Aftis. Ti tetaragmeni este, ke diati dialogismi anavenousin en tes kardies imon? Idete tas Hiras Mou ke tous Podas Mou, oti aftos Ego Imi. Psilafisate me ke idete, oti pnevma sarka ke ostea ouk ehie kathos eme theorite ehonta.

And

He said to them: Why are you troubled? And why do doubts arise in your hearts? Behold My Hands and My Feet, that it is I, Myself. Handle Me and see, for a spirit does not have flesh and bones as you can see I have.

10

Tone (5) Plagal 1 6AP 6 Matt Paralytic & Friends 24 July 2011

Tone (5) Plagal 1 6AP 6 Matt Paralytic & Friends 24 July 2011

Ke Eti

touto ipon epedixen Aftis tas Hiras ke tous Podas. de apistounton afton apo tis haras ke thavmazonton ipen Aftis: Ehete ti vrosimon enthade?

When He had said this, He showed


them His Hands and His Feet.

Ke

Yet since they still did not believe


for Joy, and they marvelled, He said to them:Have you any food here?

afti proskinisantes Afton ipestrepsan is Irousalim meta hara megalis, ke ison diapantos en to iro enountes ke evlongonntes ton Theos.

And

they worshipped Him, and returned to Jerusalem with great Joy, and were continually in the Temple Praising and Blessing God.
Of Salvation & Salvation

de epedokan Afto ihthvos optou meros ke apo melissiou Kyriou, ke lavonenopion Afton efagen.

Amin.

Amen.
K o n t a k i o n o f t h e R e s u r r e c t i o n Tone (5) Plagal 1

So

they gave Him a piece of broiled fish and some honeycomb. And He took it and ate in their presence. the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms concerning Me.

Resurrection Prayer... Psalm 50/51... H y m n s Prayers ...

Pros

Ipe de Aftis: Outi i logi ous elalisa Then He said to them:, These are
pros Imas eti on sin Imin, oti di plirothine panta ta gegrammena en to Nomo Moiseos ke Profites ke Psalmis prepi emou.

ton Adin Sotir mou sigkatavevikas, ke tas pilas sintripsas os Pantodinamos, tous thanentas os Ktistis sinexanestisas, ke thanatou to kentdron Hriste sinetripsas, ke Adam tis kataras erriso Filanthrope. Dio pantes Si SOSON IMAS, krazomen:
KYRIE.

Thou

descended into Hades, Christ my Saviour, smashed its gates as All Powerful, raised the dead with Thyself as Creator, smashed the sting of Death and delivered Adam from the Curse: O Lover of Mankind: therefore, we all cry unto Thee: SAVE US, O LORD!

Tote

diinixen afton ton noun tou sinine tas Grafas.

And

He opened their understanding, so that they might comprehend the Scriptures.

I k o s o f t h e R e s u r r e c t i o n Tone (5) Plagal 1

Akousase e Ginekes tou Angelou ta The Women, when they heard the
rimata, apevalonto ton thrinon, prosharis genomene, ke sintromi tin Anastasin evlepon: ke idou Hristos prosingisen aftes, legon to: Herete: tharsite, ego ton kosmon nenikika, ke tous desmious errisamin: spoudasate oun pros tous Mathita apangellouse aftis, oti proago imas en to Galilea tou kirise: dio pantes si krazomen:
SOSON IMAS, KYRIE!

Ke

ipen Aftis: Oti outo gegrapte ke outos edi pathin ton Hriston ke anastine ek nekron triti imera, ke kirihthine epi to Onomati aftou metanianke afesin amartion is panta ta ethni, arxamenon apo Irousalim. Imis de este martires touton. Ke idou ego Apostelo tin epangelian tou Patros Mou ef imas. Imis de kathisate en ti poli Irousalim eos ou endisisthe Dinamin ex Ipsous.

Then He said to them: Thus it is


written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that Repentance and Remission of sins should be preached in His Name to all Nations, beginning at Jerusalem. And you are Witnesses of these Things. Behold, I send the Promise of My Father upon you; but remain in the city of Jerusalem until you are endued with Power from on High.

Angels words, cast away their lamentation and becoming Joyful, trembling saw the Resurrection. And behold: Christ drew near them and said: Rejoice! Take courage, I have overcome the wold and freed the prisoners! Hurry then to the Disciples; take them this message: I Am going before you to preach in the city of Galilee. Therefore, we all cry unto Thee: SAVE US, O LORD!

Synaxarion of 24 July

Ti Ti

K tou aftou minos, Mnimi tis Agias Megalomartiros Hristinis. afti imera, i Agii Martires Kapiton, Imeneos ke Ermogenis Xifi teliounte.

On the 24 On

th day of this month, we Commemorate the Great Holy Martyr, St Christina of Tyre.

Exigage Ke

de aftous exo eos is Vithanian, ke eparas ta Hiras aftou Evlogisen aftous. egeneto en to Evlogin Afton aftous disti ap Afton ke anefereto is ton Ouranon.

And

He led them out as far as Bethany, and He lifted up His Hands and Blessed them.

Now

it came to pass, while He Blessed them, that He was parted from them and carried up into Heaven.

Tes afton Agies presvies, O Theos, By


eleison imas.

this day the Holy Martyrs, St Capito and St Hymenaeus were Perfected in Martyrdom by the sword, and St Hermogenes, when his teeth were uprooted.

Amin

their Holy Intercessions, O God, have mercy on us.

Amen

Tone (5) Plagal 1 6AP 6 Matt Paralytic & Friends 24 July 2011

Tone (5) Plagal 1 6AP 6 Matt Paralytic & Friends 24 July 2011