Godina XVIII - Broj 41

Srijeda, 6. 7. 2011. godine SARAJEVO –

ISSN 1512-7079

tro{kovi upravljanja . . . . . . . . 0,45% jednokratno tro{kovi za neiskori{tena sredstva . . . 0,35% godi{nje (u toku perioda podizanja uz kvartalno pla}anje)

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
929
Na osnovu ~lana 40. stav 5. Zakona o dugu, zadu`ivanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10), Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavni~kog doma odr`anoj 19. maja 2011. godine, i na sjednici Doma naroda odr`anoj 16. juna 2011. godine, donio je

IV. Potvr|uje se da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za Federaciju, a posebno: – Sporazum o kreditu za finansiranje Projekta nabavke opreme za KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo, izme|u Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i Unicredit banke AG Austria; Usagla{eni zapisnik sa pregovora.

ODLUKU
O PRIHVATANJU ZADU@ENJA PO SPORAZUMU O KREDITU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I UNICREDIT BANK AUSTRIA AG ZA FINANSIRANJE PROJEKTA NABAVKE OPREME ZA KJKP "RAD" D.O.O. SARAJEVO I. Prihva}a se zadu`enje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), po Sporazumu o kreditu izme|u Bosne i Hercegovine i Unicredit bank Austria AG, u iznosu od 2.185.092,00 EUR-a, za realizaciju Projekta nabavke opreme za KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo. II. Sredstva kredita iz ta~ke I ove Odluke koristit }e se za finansiranje Projekta nabavke opreme za KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo. Cilj Projekta je nabavka opreme, odnosno nabavka specijalnih vozila za obavljanje poslova odr`avanja komunalne higijene na podru~ju Kantona Sarajevo, ~ime bi se postigla ve}a efikasnost u obavljanju osnovne djelatnosti i smanjili tro{kovi odr`avanja i popravke vozila. III. Sredstva kredita iz ta~ke I ove Odluke odobravaju se Federaciji pod sljede}im uslovima: – iznos zajma. . . . . . . . . . . . . 2.185.092,00 EUR – rok otplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 godina – grace period . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 godine – kamatna stopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0% – dospije}e polugodi{nje, u jednakim otplatama glavnice – tro{kovi garancije . . . . . . . . . . . . . . . 1.051% (podr`ano grantom Ministarstva finansija Austrije u iznosu od 158.419,17 EUR)

V. Kreditna sredstva iz ta~ke I. ove Odluke, Federacija prenosi na kreditnoj osnovi na Kanton Sarajevo. U periodu implementacije Projekta, u Bud`etu Federacije nije potrebno osigurati finansijska sredstva za dodatno sufinansiranje Projekta. VI. Zadu`uje se Federalno ministarstvo finansija da sa Kantonom Sarajevo usaglasi i sklopi odgovaraju}i Podugovor o kreditu kojim }e, u svrhu redovne otplate, definirati uslove vra}anja sredstva koja se prenose na kreditnoj osnovi. VII. Daje se saglasnost za zaklju~ivanje Supsidijarnog sporazuma o kreditu izme|u Bosne i Hercegovine i Federacije i Podugovora o kreditu izme|u Federacije i Kantona Sarajevo za kredit iz ta~ke I ove odluke. Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i odgovaraju}eg Podugovora o kreditu ovla{}uje se federalni ministar finansija. VIII. Za realizaciju ove Odluke i izvje{tavanje zadu`uje se Federalno ministarstvo finansija, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo i KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo, svako u okviru svoje nadle`nosti. IX. Implementacija Sporazuma iz ta~ke I. ove Odluke ne zahtijeva dono{enje novih ili izmjenu postoje}ih zakona.

Broj 41 - Strana 2

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

X. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01,02-02-30/11 22. juna 2011. godine Sarajevo Predsjedavaju}a Predsjedavaju}i Doma naroda Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije BiH Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlovi}, s. r. Denis Zvizdi}, s. r.

Na temelju ~lanka 40. stavak 5. Zakona o dugu, zadu`ivanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10), Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Zastupni~kog doma odr`anoj 19. svibnja 2011. godine, i na sjednici Doma naroda odr`anoj 16. lipnja 2011. godine, donio je

ODLUKU
O PRIHVA]ANJU ZADU@ENJA PO SPORAZUMU O KREDITU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I UNICREDIT BANK AUSTRIA AG ZA FINANCIRANJE PROJEKTA NABAVE OPREME ZA KJKP "RAD" D.O.O. SARAJEVO I. Prihva}a se zadu`enje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), po Sporazumu o kreditu izme|u Bosne i Hercegovine i Unicredit bank Austria AG, u iznosu od 2.185.092,00 EUR-a, za realiziranje Projekta nabave opreme za KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo. II. Sredstava kredita iz to~ke I. ove Odluke koristit }e se za financiranje Projekta nabave opreme za KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo. Cilj Projekta je nabava opreme, odnosno nabava specijalnih vozila za obavljanje poslova odr`avanja komunalne higijene na podru~ju Kantona Sarajevo, ~ime bi se postigla ve}a u~inkovitost u obavljanju osnovne djelatnosti i smanjili tro{kovi odr`avanja i popravke vozila. III. Sredstva kredita iz to~ke I. ove Odluke odobravaju se Federaciji pod sljede}im uvjetima: – iznos zajma. . . . . . . . . . . . . 2.185.092,00 EUR – rok otplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 godina – grace period . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 godine – kamatna stopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0% – dospije}e polugodi{nje, u jednakim otplatama glavnice – tro{kovi garancije . . . . . . . . . . . . . . . 1.051% (podr`ano grantom Ministarstva financija Austrije u iznosu od 158.419,17 EUR) – tro{kovi upravljanja . . . . . . . . 0,45% jednokratno – tro{kovi za neiskori{tena sredstva . . . 0,35% godi{nje (u toku razdoblja podizanja uz kvartalno pla}anje) IV. Potvr|uje se da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za Federaciju, a posebno: – Sporazum o kreditu za financiranje Projekta nabave opreme za KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo, izme|u Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora i Unicredit banke AG Austria; – Usugla{eni zapisnik sa pregovora. V. Kreditna sredstva iz to~ke I. ove Odluke, Federacija prenosi na kreditnoj osnovi na Kanton Sarajevo.

U razdoblju implementacije Projekta, u Prora~unu Federacije nije potrebno osigurati financijska sredstva za dodatno sufinanciranje Projekta. VI. Zadu`uje se Federalno ministarstvo financija da sa Kantonom Sarajevo usuglasi i sklopi odgovaraju}i Podugovor o kreditu kojim }e, u svrhu redovne otplate, definirati uslove vra}anja sredstva koja se prenose na kreditnoj osnovi. VII. Daje se suglasnost za zaklju~ivanje Supsidijamog sporazuma o kreditu izme|u Bosne i Hercegovine i Federacije i Podugovora o kreditu izme|u Federacije i Kantona Sarajevo za kredit iz to~ke I. ove odluke. Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i odgovaraju}eg Podugovora o kreditu ovla{}uje se federalni ministar financija. VIII. Za realiziranje ove Odluke i izvje{tavanje zadu`uje se Federalno ministarstvo financija, Ministarstvo financija Kantona Sarajevo i KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo, svako u okviru svoje mjerodavnosti. IX. Implementacija Sporazuma iz to~ke I ove Odluke, ne zahtijeva dono{enje novih ili izmjenu postoje}ih zakona. X. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01,02-02-30/11 22. lipnja 2011. godine Sarajevo Predsjedateljica Predsjedatelj Doma naroda Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije BiH Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlovi}, v. r. Denis Zvizdi}, v. r.

Na osnovu ~lana 40. stav 5. Zakona o dugu, zadu`ivawu i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10), Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavni~kog doma odr`anoj 19. maja 2011. godine, i na sjednici Doma naroda odr`anoj 16. juna 2011. godine, donio je

ODLUKU
O PRIHVATAWU ZADU@EWA PO SPORAZUMU O KREDITU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I UNICREDIT BANK AUSTRIA AG ZA FINANSIRAWE PROJEKTA NABAVKE OPREME ZA KJKP "RAD" D.O.O. SARAJEVO I Prihva}a se zadu`ewe Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Federacija), po Sporazumu o kreditu izme|u Bosne i Hercegovine i UniCredit bank Austria AG, u iznosu od 2.185.092,00 EUR-a, za realizaciju Projekta nabavke opreme za KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo. II Sredstva kredita iz ta~ke I ove Odluke koristi}e se za finansirawe Projekta nabavke opreme za KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo. Ciq Projekta je nabavka opreme, odnosno nabavka specijalnih vozila za obavqawe poslova odr`avawa komunalne higijene na podru~ju Kantona Sarajevo, ~ime bi se postigla ve}a efikasnost u obavqawu osnovne djelatnosti i smawili tro{kovi odr`avawa i popravke vozila.

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 3

III Sredstva kredita iz ta~ke I ove Odluke odobravaju se Federaciji pod sqede}im uslovima: – iznos zajma . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.185.092,00 EUR – rok otplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 godina – grace period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 godine – kamatna stopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0% – dospije}e . . . . . polugodi{we, u jednakim otplatama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . glavnice – tro{kovi garancije. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.051% (podr`ano grantom Ministarstva finansija Austrije u iznosu od 158.419,17 EUR) – tro{kovi upravqawa . . . . . . . . . 0,45% jednokratno – tro{kovi za neiskori{tena sredstva 0,35% godi{we (u toku perioda podizawa uz kvartalno pla}awe) IV Potvr|uje se da je razmatrana dokumentacija prihvatqiva za Federaciju, a posebno: – Sporazum o kreditu za finansirawe Projekta nabavke opreme za KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo, izme|u Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i UniCredit banke AG Austria; – Usagla{eni zapisnik sa pregovora. V Kreditna sredstva iz ta~ke I. ove Odluke, Federacija prenosi na kreditnoj osnovi na Kanton Sarajevo. U periodu implementacije Projekta, u Buxetu Federacije nije potrebno osigurati finansijska sredstva za dodatno sufinansirawe Projekta. VI Zadu`uje se Federalno ministarstvo finansija da sa Kantonom Sarajevo usaglasi i sklopi odgovaraju}i Podugovor o kreditu kojim }e, u svrhu redovne otplate, definirati uslove vra}awa sredstva koja se prenose na kreditnoj osnovi. VII Daje se saglasnost za zakqu~ivawe Supsidijarnog sporazuma o kreditu izme|u Bosne i Hercegovine i Federacije i Podugovora o kreditu izme|u Federacije i Kantona Sarajevo za kredit iz ta~ke I ove odluke. Za potpisivawe Supsidijarnog sporazuma i odgovaraju}eg Podugovora o kreditu ovla{}uje se federalni ministar finansija. VIII Za realizaciju ove Odluke i izvje{tavawe zadu`uje se Federalno ministarstvo finansija, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo i KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo, svako u okviru svoje nadle`nosti. IX Implementacija Sporazuma iz ta~ke I ove Odluke ne zahtijeva dono{ewe novih ili izmjenu postoje}ih zakona. X Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01,02-02-30/11 22. juna 2011. godine Sarajevo Predsjedavaju}a Predsjedavaju}i Doma naroda Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije BiH Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlovi}, s. r. Denis Zvizdi}, s. r.

novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10), Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavni~kog doma odr`anoj 19. maja 2011. godine i na sjednici Doma naroda odr`anoj 16. juna 2011. godine, donio je

ODLUKU
O PRIHVATANJU SPORAZUMA O SREDSTVIMA ZAJMA IZME\U KRALJEVINE [PANIJE ZASTUPANE PO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL I BOSNE I HERCEGOVINE ZASTUPANE PO MINISTARSTVU FINANSIJA I TREZORA ZA FINANSIRANJE PROJEKTA IZGRADNJE POSTROJENJA ZA PRE^I[]AVANJE OTPADNIH VODA U [IROKOM BRIJEGU I. Prihvata se zadu`enje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) po Sporazumu o kreditu izme|u Bosne i Hercegovine i Kraljevine [panije, u iznosu od 1.800.000,00 EUR-a, za realizaciju Projekta izgradnje postrojenja za pre~i{}avanje otpadnih voda [iroki Brijeg. II. Sredstva kredita iz ta~ke I ove Odluke koristi}e se za finansiranje Projekta izgradnje postrojenja za pre~i{}avanje (tretman) otpadnih voda u [irokom Brijegu po sistemu "klju~ u ruke". Cilj Projekta je izgradnja postrojenja i nabavka opreme ~ime bi se postigla ve}a efikasnost u tretmanu otpadnih voda na podru~ju Op}ine [iroki Brijeg. III. Sredstva kredita iz ta~ke I ove Odluke, odobravaju se Federaciji pod sljede}im uslovima: – iznos zajma . . . . . . . . . . . . 1.800.000,00 EUR – rok otplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 godina – grace period . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 godina – kamatna stopa . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,95% – dospije}a . . . . . . . . . . polugodi{nje, u jednakim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . otplatama glavnice – jednokratna administrativna naknada na ukupni iznos zajma . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 % – tro{kovi za neiskori{tena sredstva. . . . . . . . 0,05% (u toku perioda povla~enja sredstava) IV. Potvr|uje se da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za Federaciju, a posebno: – Sporazum o sredstvima zajma izme|u Kraljevine [panije zastupane po Instituto de Credito Oficial i Bosne i Hercegovine zastupane po Ministarstvu finansija i trezora. V. Kreditna sredstva iz ta~ke I ove Odluke Federacija prenosi na kreditnom osnovu na Op}inu [iroki Brijeg. U periodu implementacije Projekta, u Bud`etu Federacije nije potrebno osigurati finansijska sredstva za dodatno sufinansiranje Projekta. VI. Zadu`uje se Federalno ministarstvo finansija da sa Op}inom [iroki Brijeg usaglasi i sklopi odgovaraju}i Podugovor o kreditu kojim }e, u svrhu redovne otplate, definisati uslove vra}anja sredstava koja se prenose na kreditnom osnovu. VII. Daje se saglasnost za zaklju~ivanje Supsidijarnog sporazuma o kreditu izme|u Bosne i Hercegovine i Federacije i Podugovora o kreditu izme|u Federacije i Op}ine [iroki Brijeg za kredit iz ta~ke I ove Odluke. Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i odgovaraju}eg Podugovora o kreditu ovla{}uje se federalni ministar finansija.

930
Na osnovu ~lana 40. Zakona o dugu, zadu`ivanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene

Broj 41 - Strana 4

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH –

Srijeda, 6. 7. 2011.

VIII. Za realizaciju ove Odluke i izvje{tavanje zadu`uju se Federalno ministarstvo finansija, Op}ina [iroki Brijeg, svako u okviru svoje nadle`nosti. IX. Implementacija Sporazuma iz ta~ke I ove Odluke ne zahtijeva dono{enje novih ili izmjenu postoje}ih zakona. X. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01,02-02-152/10 22. juna 2011. godine Sarajevo Predsjedavaju}a Predsjedavaju}i Doma naroda Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije BiH Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlovi}, s. r. Denis Zvizdi}, s. r.

Na temelju ~lanka 40. Zakona o dugu, zadu`ivanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10), Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Zastupni~kog doma odr`anoj 19. svibnja 2011. godine i na sjednici Doma naroda odr`anoj 16. lipnja 2011. godine, donio je

ODLUKU
O PRIHVA]ANJU SPORAZUMA O SREDSTVIMA ZAJMA IZME\U KRALJEVINE [PANJOLSKE ZASTUPANE PO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL I BOSNE I HERCEGOVINE ZASTUPANE PO MINISTARSTVU FINANCIJA I TREZORA ZA FINANCIRANJE PROJEKTA IZGRADNJE POSTROJENJA ZA PRE^I[]AVANJE OTPADNIH VODA U [IROKOM BRIJEGU I. Prihva}a se zadu`enje Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) po Sporazumu o kreditu izme|u Bosne i Hercegovine i Kraljevine [panjolske, u iznosu od 1.800.000,00 EUR-a, za realiziranje Projekta izgradnje postrojenja za pre~i{}avanje otpadnih voda [iroki Brijeg. II. Sredstva kredita iz to~ke I ove Odluke koristit }e se za financiranje Projekta izgradnje postrojenja za pre~i{}avanje (tretman) otpadnih voda u [irokom Brijegu po sustavu "klju~ u ruke". Cilj Projekta je izgradnja postrojenja i nabava opreme ~ime bi se postigla ve}a u~inkovitost u tretmanu otpadnih voda na podru~ju Op}ine [iroki Brijeg. III. Sredstva kredita iz to~ke I. ove Odluke, odobravaju se Federaciji pod sljede}im uvjetima: – iznos zajma . . . . . . . . . . . . 1.800.000,00 EUR – rok otplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 godina – grace period . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 godina – kamatna stopa . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,95% dospije}a . . . . . . . . . . . . . . . . .polugodi{nje, . . . . . . . . . . . . . u jednakim otplatama glavnice – jednokratna administrativna naknada na ukupni iznos zajma . . . . . . . . . . . . . . . 0,05% – tro{kovi za neiskori{tena sredstva. . . . . . . . 0,05% (u toku razdoblja povla~enja sredstava) IV. Potvr|uje se da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za Federaciju, a posebno:

Sporazum o sredstvima zajma izme|u Kraljevine [panjolske zastupane po Instituta de Credito Oficial i Bosne i Hercegovine zastupane po Ministarstvu financija i trezora. V. Kreditna sredstva iz to~ke I. ove Odluke Federacija prenosi na kreditnoj osnovi na Op}inu [iroki Brijeg. U razdoblju implementacije Projekta, u Prora~unu Federacije nije potrebno osigurati financijska sredstva za dodatno sufinanciranje Projekta. VI. Zadu`uje se Federalno ministarstvo financija da sa Op}inom [iroki Brijeg usuglasi i sklopi odgovaraju}i Podugovor o kreditu kojim }e, u svrhu redovite otplate, definirati uvjete vra}anja sredstava koja se prenose na kreditnoj osnovi. VII. Daje se suglasnost za zaklju~ivanje Supsidijarnog sporazuma o kreditu izme|u Bosne i Hercegovine i Federacije i Podugovora o kreditu izme|u Federacije i Op}ine [iroki Brijeg za kredit iz to~ke I. ove Odluke. Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i odgovaraju}eg Podugovora o kreditu ovla{}uje se federalni ministar financija. VIII. Za realiziranje ove Odluke i izvje{tavanje zadu`uje se Federalno ministarstvo financija, Op}ina [iroki Brijeg, svako u okviru svoje mjerodavnosti. IX. Implementacija Sporazuma iz to~ke I. ove Odluke ne zahtijeva dono{enje novih ili izmjenu postoje}ih zakona. X. Ova Odluka stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01,02-02-152/10 22. lipnja 2011. godine Sarajevo Predsjedateljica Predsjedatelj Doma naroda Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije BiH Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlovi}, v. r. Denis Zvizdi}, v. r.

Na osnovu ~lana 40. Zakona o dugu, zadu`ivawu i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10), Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavni~kog doma odr`anoj 19. maja 2011. godine i na sjednici Doma naroda odr`anoj 16. juna 2011. godine, donio je

ODLUKU
O PRIHVATAWU SPORAZUMA O SREDSTVIMA ZAJMA IZME\U KRAQEVINE [PANIJE ZASTUPANE PO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL I BOSNE I HERCEGOVINE ZASTUPANE PO MINISTARSTVU FINANSIJA I TREZORA ZA FINANSIRAWE PROJEKTA IZGRADWE POSTROJEWA ZA PRE^I[]AVAWE OTPADNIH VODA U [IROKOM BRIJEGU I Prihvata se zadu`ewe Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Federacija) po Sporazumu o kreditu izme|u Bosne i Hercegovine i Kraqevine [panije, u iznosu od 1.800.000,00 EUR-a, za realizaciju Projekta izgradwe postrojewa za pre~i{}avawe otpadnih voda [iroki Brijeg.

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 5

II Sredstva kredita iz ta~ke I ove Odluke koristi}e se za finansirawe Projekta izgradwe postrojewa za pre~i{}avawe (tretman) otpadnih voda u [irokom Brijegu po sistemu "kqu~ u ruke". Ciq Projekta je izgradwa postrojewa i nabavka opreme ~ime bi se postigla ve}a efikasnost u tretmanu otpadnih voda na podru~ju Op{tine [iroki Brijeg. III Sredstva kredita iz ta~ke I ove Odluke, odobravaju se Federaciji pod sqede}im uslovima: – iznos zajma . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800.000,00 EUR – rok otplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 godina – grace period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 godina – kamatna stopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,95% – dospije}a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . polugodi{we, . . . . . . . . . . . . . . . u jednakim otplatama glavnice – jednokratna administrativna naknada na ukupni iznos zajma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 % – tro{kovi za neiskori{tena sredstva . . . . . . . 0,05% (u toku perioda povla~ewa sredstava) IV Potvr|uje se da je razmatrana dokumentacija prihvatqiva za Federaciju, a posebno: – Sporazum o sredstvima zajma izme|u Kraqevine [panije zastupane po Instituto de Credito Oficial i Bosne i Hercegovine zastupane po Ministarstvu finansija i trezora. V Kreditna sredstva iz ta~ke I ove Odluke Federacija prenosi na kreditnom osnovu na Op{tinu [iroki Brijeg. U periodu implementacije Projekta, u Buxetu Federacije nije potrebno obezbijediti finansijska sredstva za dodatno sufinansirawe Projekta. VI Zadu`uje se Federalno ministarstvo finansija da sa Op{tinom [iroki Brijeg usaglasi i sklopi odgovaraju}i Podugovor o kreditu kojim }e, u svrhu redovne otplate, definisati uslove vra}awa sredstava koja se prenose na kreditnom osnovu. VII Daje se saglasnost za zakqu~ivawe Supsidijarnog sporazuma o kreditu izme|u Bosne i Hercegovine i Federacije i Podugovora o kreditu izme|u Federacije i Op{tine [iroki Brijeg za kredit iz ta~ke I ove Odluke. Za potpisivawe Supsidijarnog sporazuma i odgovaraju}eg Podugovora o kreditu ovla{}uje se federalni ministar finansija. VIII Za realizaciju ove Odluke i izvje{tavawe zadu`uju se Federalno ministarstvo finansija, Op{ina [iroki Brijeg, svako u okviru svoje nadle`nosti. IX Implementacija Sporazuma iz ta~ke I ove Odluke ne zahtijeva dono{ewe novih ili izmjenu postoje}ih zakona. X Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01,02-02-152/10 22. juna 2011. godine Sarajevo Predsjedavaju}a Predsjedavaju}i Doma naroda Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije BiH Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlovi}, s. r. Denis Zvizdi}, s. r.

PREDSJEDNIK FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
931
Sukladno ~lanku 10. stavku 2. Zakona o provo|enju kontrole zakonitosti kori{tenja prava iz oblasti branila~ko-invalidske za{tite ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 82/09) te Pravilnika o formiranju i radu Revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju, predsjednik Federacije BiH donosi sljede}u

ODLUKU
I. O imenovanju Revizorskog tima za koordinaciju u sastavu od 8 ~lanova i to: 1. PETAR BARI[I], predsjednik 2. BESIM HOD@I], zamjenik predsjednika 3. ILIJA KALEB, ~lan 4. MEHO GAZI], ~lan 5. VINKO DRINOVAC, ~lan 6. ELVIS TUKAR, ~lan 7. BERISLAV ELEZ, ~lan 8. EMIR BA[I], ~lan II. Sjedi{te tima je u Sarajevu, u prostorijama Federalnog ministarstva za pitanje branitelja i invalida Domovinskog rata. III. Tim }e donijeti pravilnik o svom radu u roku od 15 dana od dana njegovog imenovanja. IV. Tim }e vr{iti nadzor i koordinaciju, nadzor i pra}enje rada Revizorskih timova za kontrolu. V. Mjese~ne naknade i tro{kove za rad Tima }e se isplatiti sukladno Odluci o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvr{enje Zakona o provo|enju kontrole zakonitosti kori{tenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske za{tite ("Slu`bene novine Federacije BiH, broj 33/10). VI. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-02-368/11 13. lipnja/juna 2011. godine Sarajevo
(Sl-714/11-F)

Predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir, v. r.

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
932
Na osnovu ~lana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BIH", br. 1/94,8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 54. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 32/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, donosi

Broj 41 - Strana 6

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

UREDBU
O INSPEKCIJSKOM NADZORU NAD PROVEDBOM ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI KOJI PROVODI FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ^lan 1. Ovom Uredbom ure|uje se inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, te pojedina~nih akata, uslova i na~ina rada nadziranih pravnih i fizi~kih lica davatelja ugostiteljskih usluga, koji provodi Federalna uprava za inspekcijske polove. ^lan 2. Federalna uprava za inspekcijske poslove vr{i nadzor ugostiteljskih objekata za smje{taj kojih se kategorije ozna~avaju sa ~etiri i pet zvjezdica, i ugostiteljskih objekata za prehranu iz skupine restorani koji se kategoriziraju, a odnosi se na: 1. minimalne uslove, razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata, 2. vo|enje poslovnih knjiga i ostale poslovne dokumentacije ugostitelja, 3. vo|enje knjige gostiju i postupak u vezi prijave gostiju, 4. vo|enje knjige `albe i postupak u svezi prigovora kupaca ugostiteljskih usluga, 5. utvr|ivanje i pridr`avanje normativa jela i pi}a u koli~ini i kvalitetu, 6. isticanje i pridr`avanje objavljenih cijena usluga, izdavanje ra~una za pru`enu uslugu te pridr`avanje radnog vremena, 7. obra~un, naplatu i uplatu boravi{ne takse i ~lanarine turisti~kim zajednicama. ^lan 3. Federalna uprava za inspekcijske poslove, pored poslova navedenih u ~lanu 2. ove Uredbe, vr{i nadzor ugostiteljskih objekata za smje{taj kojih se kategorije ozna~avaju sa dvije i tri zvjezdice, kao i nadzor ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju. ^lan 4. Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 598/11 29. juna 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

ugostiteljskih usluga, koji provodi Federalna uprava za inspekcijske polove. ^lanak 2. Federalna uprava za inspekcijske poslove vr{i nadzor ugostiteljskih objekata za smje{taj kojih se kategorije ozna~avaju sa ~etiri i pet zvjezdica, i ugostiteljskih objekata za prehranu iz skupine restorani koji se kategoriziraju, a odnosi se na: 1. minimalne uvjete, razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata, 2. vo|enje poslovnih knjiga i ostale poslovne dokumentacije ugostitelja, 3. vo|enje knjige gostiju i postupak u svezi prijave gostiju, 4. vo|enje knjige `albe i postupak u svezi prigovora kupaca ugostiteljskih usluga, 5. utvr|ivanje i pridr`avanje normativa jela i pi}a u koli~ini i kakvo}i, 6. isticanje i pridr`avanje objavljenih cijena usluga, izdavanje ra~una za pru`enu uslugu te pridr`avanje radnog vremena, 7. obra~un, naplatu i uplatu boravi{ne pristojbe i ~lanarine turisti~kim zajednicama. ^lanak 3. Federalna uprava za inspekcijske poslove, pored poslova navedenih u ~lanku 2. ove Uredbe, vr{i nadzor ugostiteljskih objekata za smje{taj kojih se kategorije ozna~avaju sa dvije i tri zvjezdice, kao i nadzor ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju. ^lanak 4. Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 598/11 29. lipnja 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 54. Zakona o ugostiteqskoj djelatnosti ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 32/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, donosi

UREDBU
O INSPEKCIJSKOM NADZORU NAD PROVEDBOM ZAKONA O UGOSTITEQSKOJ DJELATNOSTI KOJI PROVODI FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ^lan 1. Ovom Uredbom ure|uje se inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o ugostiteqskoj djelatnosti i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, te pojedina~nih akata, uslova i na~ina rada nadziranih pravnih i fizi~kih lica davateqa ugostiteqskih usluga, koji provodi Federalna uprava za inspekcijske polove. ^lan 2. Federalna uprava za inspekcijske poslove vr{i nadzor ugostiteqskih objekata za smje{taj kojih se kategorije ozna~avaju sa ~etiri i pet zvjezdica, i ugostiteqskih objekata za prehranu iz skupine restorani koji se kategoriziraju, a odnosi se na: 1. minimalne uslove, razvrstavawe i kategorizaciju ugostiteqskih objekata, 2. vo|ewe poslovnih kwiga i ostale poslovne dokumentacije ugostiteqa, 3. vo|ewe kwige gostiju i postupak u vezi prijave gostiju,

Na temelju ~lanka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lanka 54. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (''Slu`bene novine Federacije BiH'', broj 32/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. lipnja 2011. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, donosi

UREDBU
O INSPEKCIJSKOM NADZORU NAD PROVEDBOM ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI KOJI PROVODI FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ^lanak 1. Ovom Uredbom ure|uje se inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i propisa donesenih na temelju ovog zakona, te pojedina~nih akata, uvjeta i na~ina rada nadziranih pravnih i fizi~kih osoba davatelja

Srijeda, 6. 7. 2011. 4.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 7

vo|ewe kwige `albe i postupak u vezi prigovora kupaca ugostiteqskih usluga, 5. utvr|ivawe i pridr`avawe normativa jela i pi}a u koli~ini i kvalitetu, 6. isticawe i pridr`avawe objavqenih cijena usluga, izdavawe ra~una za pru`enu uslugu te pridr`avawe radnog vremena, 7. obra~un, naplatu i uplatu boravi{ne takse i ~lanarine turisti~kim zajednicama. ^lan 3. Federalna uprava za inspekcijske poslove, pored poslova navedenih u ~lanu 2. ove Uredbe, vr{i nadzor ugostiteqskih objekata za smje{taj kojih se kategorije ozna~avaju sa dvije i tri zvjezdice, kao i nadzor ugostiteqskih objekata koji se ne kategoriziraju. ^lan 4. Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 598/11 29. juna 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

933
Na osnovu ~lana 33. stava 1. Zakona o za{titi prirode ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 33/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

UREDBU
O PROGRAMU NATURA 2000 - ZA[TI]ENA PODRU^JA U EVROPI I. Op{te odredbe ^lan 1. Zakonski osnov za dono{enje Uredbe o programu Natura 2000 - Za{ti~ena podru~ja u Evropi sadr`an je u odredbi ~lana 33. stav 1. Zakona o za{titi prirode ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 33/03). Ova uredba odnosi se na evropski program Natura 2000 u cilju formiranja ekolo{ke mre`e za{ti}enih prirodnih tipova stani{ta i vrsta na podru~ju Federacije BiH i uklju~ivanja odre|enih podru~ja u me|unarodnu ekolo{ku mre`u za{ti}enih prirodnih stani{ta i stani{ta vrsta. Ova uredba sadr`ava ciljeve o~uvanja podru~ja Nature 2000 i neophodne mjere za{tite za o~uvanje ili dostizanje povoljnog stanja populacija divljih biljnih i `ivotinjskih vrsta u prirodi (u nastavku teksta: biljne i `ivotinjske vrste), njihovih stani{ta i tipova stani{ta, ~ije odr`avanje je u interesu Evropske unije. Ova uredba prenosi dio Direktive o o~uvanju prirodnih `ivotnih stani{ta i divljih `ivotinjskih i biljnih vrsta(92/43/EEC) od 21. maja 1992. godine sa Anexima i dio Direktive o za{titi divljih ptica (79/409/EEC) od 2. aprila 1979. godine sa Anexima. ^lan 2. Ovom Uredbom utvr|uju se na~in odre|ivanja Natura podru~ja, ciljevi o~uvanja, pravila postupanja i planiranje o~uvanja Natura Podru~ja. ^lan 3. Pojmovi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju slijede}e zna~enje: – Za{ti}eno podru~je u Evropi (podru~je Natura 2000; u nastavku teksta: Natura podru~je) je ekolo{ki va`no podru~je, koje je na teritoriji Evropske unije(u nastavku teksta: EU) va`no za o~uvanje ili dostizanje povoljnog stanja populacija vrsta ptica (Podru~ja posebne za{tite), drugih `ivotinjskih i biljnih vrsta, njihovih stani{ta i tipova stani{ta (Posebna podru~ja za{tite), ~ije odr`avanje je u interesu EU, a koje: – u biogeografskoj regiji ili regijama sna`no doprinosi odr`avanju ili obnavljanju povoljnog stanja

populacija vrsta ptica i drugih `ivotinjskih i biljnih vrsta, njihovih stani{ta; – doprinosi uskla|enosti evropske ekolo{ke mre`e Natura 2000; – doprinosi o~uvanju biolo{ke raznolikosti u biogeografskoj regiji ili regijama; – evropska ekolo{ka mre`a Natura 2000(u nastavku teksta: evropska ekolo{ka mre`a) je sistem me|usobno povezanih ili bliskih Natura podru~ja, koja omogu}ava, da se o~uva,odr`ava ili, ako je to potrebno, obnovi, povoljno stanje tipova stani{ta ili vrsta, ~ije je o~uvanje na njihovom prirodnom podru~ju rasprostranjenosti u interesu EU; – tipovi stani{ta u interesu EU su oni, za koje postoji opasnost da nestanu na svom prirodnom podru~ju rasprostranjenosti ili se njihovo prirodno podru~je rasprostanjenosti smanjuje ili je prirodno podru~je rasprostranjenja ograni~eno ili predstavljaju izuzetne primjere tip~nih osobina jedne ili vi{e od slijede}ih pet biogeografskih regija: alpske, atlantske, kontinentalne, makronezijske i sredozemne regije; – ugro`eni tipovi stani{ta su oni, koji su na podru~ju EU u opasnosti da nestanu, i za ~ije o~uvanje EU ima posebnu odgovornost zbog veli~ine njihovog prirodnog podru~ja. – biljne i `ivotinjske vrste u interesu EU su one, za koje na evropskom teritoriju dr`ava ~lanica EU va`i, da su: – ugro`ene, {to zna~i, da njihov opstanak nije mogu}, ako faktori ugro`avanja djeluju i dalje, osim vrsta, ~ije prirodno podru~je rasprostranjenosti na tom teritoriju nije va`no i u zapadnoj palearkti~noj regiji nisu ugro`ene ili osjetljive; – osjetljive, {to zna~i, da }e vjerovatno u bli`oj budu}nosti pre}i u kategoriju ugro`enih vrsta, ako faktori ugro`avanja djeluju i dalje; – rijetke, {to zna~i da su njihove populacije male i da jo{ nisu ugro`ene, ali bi mogle biti. To su vrste koje su smje{tene unutar ograni~enih geografskih podru~ja, a rijetko rasprostranjene i na {irem podru~ju; – endemske vrste i vrste koje zahtjevaju posebnu pa`nju iz razloga specifi~ne prirode njihovog stani{ta i /ili zbog potencijalne opasnosti od njihovog iskori{tvanja na njihovom prirodnom stani{tu i/ili zbog potencijalne opasnosti iskori{tavanja njihovog polo`aja kao za{ti}ene vrste; – vrste od interesa za EU su one vrste za ~ije o~uvanje EU ima posebnu odgovornost u pogledu veli~ine njihovog prirodnog podru~ja rasprostranjenja koje se nalazi unutar podru~ja EU. II. Uredba Natura podru~ja Na~in odre|ivanja Natura podru~ja ^lan 4. Natura podru~je se odre|uje na osnovu stru~nih kriterija za ocjenjivanje podru~ja za pojedina~ne tipove stani{ta i pojedina~ne vrste, ~ije je o~uvanje u interesu EU. Stru~ni kriteriji za ocjenjivanje Natura podru~ja se odnose na: – tipove stani{ta na podru~ju Federacije BiH, koji su navedeni kao tipovi stani{ta od interesa EU. – stani{ta biljnih vrsta na podru~ju Federacije BiH, koje su navedene kao vrste ~ije je o~uvanje od interesa EU. – stani{ta vrsta ptica i drugih `ivotinjskih vrsta na podru~ju Federacije BiH, koje su navedene kao vrste ~ije je o~uvanje od interesa EU. Stru~ni kriteriji za utvr|ivanje tipova stani{ta iz stava dva ovog ~lana su: A. kriteriji za utvr|ivanje podru~ja za za{titu tipa stani{ta; a) stopa zastupljenosti tipova stani{ta od interesa na podru~ju EU; b) povr{ina tipova stani{ta od interesa, na podru~ju EU u odnosu na cjelokupnu povr{inu datog stani{ta na podru~ju dr`ave;

Broj 41 - Strana 8 c)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH IV. Pravila postupanja

Srijeda, 6. 7. 2011.

stepen o~uvanosti strukture i funkcija stani{ta i mogu}nosti za njihovu obnovu; d) globalna ocjena vrijednosti podru~ja za za{titu tipa stani{ta. B. kriteriji za utvr|ivanje podru~ja za za{titu stani{ta vrsta a) veli~ina i gustina populacije vrste na podru~ju u odnosu na populaciju na teritoriji dr`ave, a za ptice u odnosu na populaciju na teritoriji EU. b) stepen o~uvanosti komponenti stani{ta, va`nih za vrste i mogu}nost obnove i pobolj{anja stanja; c) stepen izoliranosti populacija vrste u odnosu na njeno prirodno rasprostranjenje d) globalna ocjena podru~ja za o~uvanje vrste. Biljne i `ivotinjske vrste i tipovi stani{ta iz stava dva ovog ~lana su biljne i `ivotinjske vrste i tipovi stani{ta ~ije o~uvanje je svrha uspostave Natura podru~ja. Stru~ni kriteriji iz stava dva ovog ~lana se uspostavljaju na osnovu pra}enja stanja biljnih i `ivotinjskih vrsta i tipova stani{ta u skladu sa kriterijima propisanim Direktivom o stani{tima i Direktivom o pticama. Teritorij, koji obuhvata Natura podru~je je uskla|en sa ocjenom pra}enja stanja biljnih i `ivotinjskih vrsta i tipova stani{ta iz stava dva ovog ~lana. ^lan 5. Uspostavom Natura podru~ja iz ~lana 1., stav 2. uspostavlja se baza podataka Ekolo{ke mre`e Natura 2000 u Federaciji BiH. Baza podataka Ekolo{ke mre`e Natura 2000 u Federaciji BiH sadr`i sljede}e obavezne podatke: – identifikacijski broj Natura podru~ja u Federaciji BiH, – ime Natura podru~ja, – obuhvat uspostavljenog Natura podru~ja – biljne/`ivotinjske vrste ~ije o~uvanje je svrha uspostave Natura podru~ja ili tipove stani{ta ~ije o~uvanje je svrha uspostave Natura podru~ja. – opis stani{ta vrsta biljaka/`ivotinja ~ije o~uvanje je svrha uspostave Natura podru~ja ili opis tipova stani{ta ~ije o~uvanje je svrha uspostave Natura podru~ja – kartografski prikaz obuhvata Natura podru~ja sa distribucijskim mapama vrsta iz ~lana 4, stav 2. ove uredbe ili kartografski prikaz obuhvata Natura podru~ja sa granicama tipova stani{ta iz ~lana 4., stav 2.ove uredbe. – ostale karakteristi~ne biljne/`ivotinjske vrste u obuhvatu uspostavljenog Natura podru~ja – ostale tipove stani{ta u obuhvatu uspostavljenog Natura podru~ja. Kartografska uredba Natura podru~ja ^lan 6. Kartografski prikazi podru~ja iz ~lana 5., alineja 6. ove Uredbe }e se pripremiti u GIS-u, u razmjeri 1:50.000. ^lan 7. Bazu podataka iz ~lana 5. ove Uredbe vodi Federalno ministarstvo okoli{a i turizma(u skladu sa propisima iz oblasti o~uvanja prirode). III. Ciljevi o~uvanja ^lan 8. Ciljevi o~uvanja Natura podru~ja su sljede}i: namjerno odr`avanje ili pobolj{anje postoje}ih atributa ne`ive i `ive prirode na podru~ju Federacije BiH, koje doprinosi povoljnom stanju biljnih i `ivotinjskih vrsta kao i tipova stani{ta, a koji su odre|eni ekolo{kim zahtjevima pojedina~nih vrsta i tipova stani{ta iz ~lana 4., stav 2. ove Uredbe. Na Natura podru~ju, gdje je prisutno vi{e biljnih/`ivotinjskih vrsta ili tipova stani{ta, zbog ~ijeg o~uvanja je uspostavljeno Natura podru~je, uzimaju se u obzir me|usobno uskla|eni ciljevi o~uvanja.

^lan 9. Mjere za{tite za o~uvanje Natura podru~ja su smjernice za planiranje i izvo|enje zahvata i aktivnosti, kao i svih drugih postupaka ~ovjeka na Natura podru~ju sa namjerom dostizanja ciljeva o~uvanja. Na Natura podru~jima zahvati i aktivnosti se planiraju tako, da se u {to ve}oj mogu}oj mjeri: – sa~uva prirodno rasprostranjenje tipova stani{ta i stani{ta biljnih/`ivotinjskih vrsta; – o~uvaju adekvatne osobine abiotskih i biotskih komponenti tipova stani{ta, njihova specifi~na struktura i prirodni procesi; – o~uva ili pobolj{a kvalitet stani{ta biljnih i `ivotinjskih vrsta, posebno onih dijelova stani{ta, koji su va`ni za najzna~ajnije `ivotne faze(na primjer: mjesta za razmno`avanje, preno}i{te, zimovanje, seljenje i prehranjivanje `ivotinja); – o~uva funkcionalna povezanost stani{ta populacija biljnih i `ivotinjskih vrsta, te omogu}i ponovna povezanost, ako je ista prekinuta. Pri izvo|enju zahvata i aktivnosti u skladu sa stavom 2., izvode se sve mogu}e tehni~ke i druge mjere, kojima se posti`e minimalan negativan efekat na biljne i `ivotinjske vrste, kao i na njihova `ivotna stani{ta. Vrijeme izvo|enja zahvata, obavljanje aktivnosti kao i drugih postupaka prilago|ava se `ivotnim ciklusima biljnih/`ivotinjskih vrsta ~ije je o~uvanje cilj uspostave Natura podru~ja, time da se: – ne podudara sa periodima razmno`avanja, odgajanja mladih, razvoja nepokretnih ili slabo pokretnih oblika i prezimljavanja, – biljnim vrstama omogu}i nesmetano zasa|ivanje ili drugi oblici razmno`avanja. Natura podru~ja se ne odnose na unesene biljne i `ivotinjske vrste, kao i na genetski izmijenjene organizme. Mjere za{tite za o~uvanje Natura podru~ja se uzimaju u obzir kod ure|ivanja prostora i upotrebe prirodnih resursa na na~in, kako je to odre|eno Zakonom o za{titi prirode FBiH. Unutra{nja podru~ja ^lan 10. Unutar Natura podru~ja mogu se odrediti unutra{nje zone, kojima se prostorno odre|uju dijelovi podru~ja kao va`ni dijelovi stani{ta pojedina~nih biljnih i `ivotinjskih vrsta, ili dijelovi tipova stani{ta, zbog ~ijeg o~uvanja je Natura podru~je uspostavljeno. Granice unutra{njih zona iz stava 1.ovog ~lana su sastavni dio ~lana 5., alineja 3. ove Uredbe. Granice unutra{njih zona mogu se promijeniti zbog promjena u prirodi, koje mogu prouzrokovati prirodni procesi, mjera o~uvanja i drugih aktivnosti za pobolj{anje stanja, dozvoljeni zahvati, drugi postupci u prostoru kao i zbog dodatnih stru~nih saznanja. Monitoring stanja vrsta i stani{ta ^lan 11. Na Natura podru~jima se izvodi monitoring indikatora stanja u skladu sa Pravilnikom kom o uspostavljanju i upravljanju informacionim sistemom za za{titu prirode i vr{enje monitoringa ("Slu`ben novine Federacije BiH", br.46/05) koji omogu}ava: – pra}enje stanja biljnih i `ivotinjskih vrsta kao i tipova stani{ta, – ustanovljenje djelotvornih mjera o~uvanja na osnovu dostizanja povoljnog stanja populacija biljnih i `ivotinjskih vrsta kao i tipova stani{ta. Monitoring se prvenstveno izvodi za biljne i `ivotinjske vrste kao i stani{ne tipove, zbog kojih je i Natura podru~je formirano, gdje se posebna pa`nja poklanja prioritetnim vrstama i prioritetnim tipovima stani{ta.

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 9

V. Planiranje o~uvanja Natura podru~ja ^lan 12. Zbog ostvarivanja ciljeva o~uvanja na Natura podru~jima se izvodi prilago|ena upotreba prirodnih resursa i upravljanje vodama u skladu sa Zakonom o za{titi prirode i drugim propisima. Mjere o~uvanja i sa njima povezani zadaci, plan prilago|ene upotrebe prirodnih resursa i upravljanje vodama se utvr|uju planom upravljanja Natura podru~jem(u nastavku teksta:plan upravljanja). U planu upravljanja utvr|uju se mjere o~uvanja za svako Natura podru~je. Mjere o~uvanja uva`avaju prirodno stanje Natura podru~ja, uklju~uju}i sociodemografske i ekonomske karakteristike, stvarno stanje ekosistema, te postoje}e i o~ekivane faktore ugro`avanja. Plan upravljanja Natura podru~jem prvenstveno sadr`i: – detaljne ciljeve za{tite, koje proizlaze iz konkretnih ciljeva o~uvanja, odre|enih ovom uredbom, a u skladu sa propisima za za{ti}ena podru~ja, te prihva}enim strategijama i programima, koji su planirani na podru~ju o~uvanja prirode. – konkretne mjere za dostizanje ciljeva o~uvanja, pri ~emu se utvr|uje: – za mjere o~uvanja prirode: odgovorni nosioci, rokovi i finansijski izvori aktivnosti; – za mjere prilago|ene upotrebe prirodnih resursa: nacrt upotrebe prirodnih resursa i izvo|a~ nacrta; – za mjere prilago|ene poljoprivredne prakse: aktivnosti kojima se dosti`u za{titni ciljevi, te na~in osiguranja tih mjera; – za mjere upravljanja vodama: nacrt upravljanja vodama i izvo|a~ nacrta – druge mjere, ako su potrebne za osiguravanje povoljnog stanja populacija biljnih i `ivotinjskih vrsta, kao i tipova stani{ta. pokazatelje, koji se moraju redovno pratiti sa namjerom ustanovljavanja djelotvornosti mjera, na osnovu dostizanja povoljnog stanja biljnih i `ivotinjskih vrsta, njihovih stani{ta i stani{nih tipova. U planu upravljanja se odre|uju tako|e: – mjere i aktivnosti, koje su potrebne za osiguravanje povezanosti sa i unutar evropske ekolo{ke mre`e, – istra`iva~ke aktivnosti na podru~ju bazi~nih i aplikativnih znanosti, koje su nu`no potrebne za bolje poznavanje ekologije biljnih i `ivotinjskih vrsta kao i tipova stani{ta. Ako je kod pripremanja plana upravljanja ustanovljeno, da je u Natura podru~ju broj i raznolikost mjera tako velika, da je za njihovo uspje{no izvo|enje potrebno prethodno uskla|ivanje na vi{e podru~ja, u planu upravljanja za takvo podru~je odre|uju se samo bitna polazi{ta i nosioci pripreme detaljnijih programa upravljanja. Plan upravljanja ^lan 13. Plan upravljanja iz ~lana 12. je operativni dokument, kojeg prihvata Vlada Federacije Bosne i Hercegovine(u daljem tekstu: Vlada), na prijedlog Federalnog ministarstva okoli{a i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa Zakonom o za{titi prirode. Plan upravljanja se donosi za period od pet godina, na osnovu stvarnog stanja podru~ja i potrebnih planiranih mjera. Ministarstvo jednom godi{nje podnosi izvje{taj Vladi Federacije Bosne i Hercegovine o izvo|enju plana upravljanja. VI. Zavr{ne odredbe ^lan 14. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 599/11 29. juna 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

Na osnovi ~lanka 33. stavka 1. Zakona o za{titi prirode ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 33/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

UREDBU
O PROGRAMU NATURA 2000 - ZA[TI]ENA PODRU^JA U EUROPI I. Op}e odredbe ^lanak 1. Zakonski osnov za dono{enje Uredbe o programu Natura 2000-Za{ti}ena podru~ja u Europi sadr`an je u odredbi ~lanka 33. stavak 1. Zakona o za{titi prirode ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 33/03). Ova uredba odnosi se na europski program Natura 2000, u cilju formiranja ekolo{ke mre`e za{ti}enih prirodnih tipova stani{ta i vrsta na podru~ju Federacije BiH te uklju~ivanja odre|enih podru~ja u me|unarodnu ekolo{ku mre`u za{ti}enih prirodnih stani{ta i stani{ta vrsta. Ova uredba sadr`ava ciljeve o~uvanja podru~ja Nature 2000 i neophodne mjere za{tite za o~uvanje ili dostizanje povoljnog stanja populacija divljih biljnih i `ivotinjskih vrsta u prirodi (u nastavku teksta: biljne i `ivotinjske vrste), njihovih stani{ta i tipova stani{ta, ~ije odr`avanje je u interesu Europske unije. Ova uredba prenosi dio Direktive o o~uvanju prirodnih `ivotnih stani{ta i divljih `ivotinjskih i biljnih vrsta (92/43/EEC) od 21. maja 1992. godine sa Anexima i dio Direktive o za{titi divljih ptica (79/409/EEC) od 2. aprila 1979. godine sa Anexima. ^lanak 2. Ovom Uredbom utvr|uju se na~in odre|ivanja Natura podru~ja, ciljevi o~uvanja, pravila postupanja i planiranje o~uvanja Natura Podru~ja. ^lanak 3. Pojmovi uporabljeni u ovoj uredbi imaju slijede}e zna~enje: – Za{ti}eno podru~je u Europi (podru~je Natura 2000; u nastavku teksta: Natura podru~je) je ekolo{ki va`no podru~je, koje je na teritoriji Europske unije (u nastavku teksta: EU) va`no za o~uvanje ili dostizanje povoljnog stanja populacija vrsta ptica (Podru~ja posebne za{tite), drugih `ivotinjskih i biljnih vrsta, njihovih stani{ta i tipova stani{ta (Posebna podru~ja za{tite), ~ije odr`avanje je u interesu EU, a koje: – u bio - zemljopisnoj regiji ili regijama sna`no doprinosi odr`avanju ili obnavljanju povoljnog stanja populacija vrsta ptica i drugih `ivotinjskih i biljnih vrsta, njihovih stani{ta; – doprinosi uskla|enosti europske ekolo{ke mre`e Natura 2000; – doprinosi o~uvanju biolo{ke raznolikosti u bio zemljopisnoj regiji ili regijama; – europska ekolo{ka mre`a Natura 2000 (u nastavku teksta: europska ekolo{ka mre`a) je sustav me|usobno povezanih ili bliskih Natura podru~ja, koja omogu}ava, da se o~uva,odr`ava ili, ako je to potrebno, obnovi povoljno stanje tipova stani{ta ili vrsta, ~ije je o~uvanje na njihovom prirodnom podru~ju rasprostranjenosti u interesu EU. – tipovi stani{ta u interesu EU su oni, za koje postoji opasnost da nestanu na svom prirodnom podru~ju rasprostranjenosti ili se njihovo prirodno podru~je rasprostanjenosti smanjuje ili je prirodno podru~je rasprostranjenja ograni~eno ili predstavljaju izuzetne primjere tipi~nih osobina jedne ili vi{e od slijede}ih pet bio - zemljopisnih regija: alpske, atlantske, kontinentalne, makronezijske i sredozemne regije; – ugro`eni tipovi stani{ta su oni, koji su na podru~ju EU u opasnosti da nestanu, i za ~ije o~uvanje EU ima

Broj 41 - Strana 10

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

posebnu odgovornost zbog veli~ine njihovog prirodnog podru~ja. – biljne i `ivotinjske vrste u interesu EU su one, za koje na europskom teritoriju dr`ava ~lanica EU va`i, da su: – ugro`ene, {to zna~i, da njihov opstanak nije mogu}, ako ~imbenici ugro`avanja djeluju i dalje, osim vrsta, ~ije prirodno podru~je rasprostranjenosti na toj teritoriji nije va`no i u zapadnoj palearkti~noj regiji nisu ugro`ene ili osjetljive; – osjetljive, {to zna~i, da }e vjerojatno u bli`oj budu}nosti prije}i u kategoriju ugro`enih vrsta, ako ~imbenici ugro`avanja djeluju i dalje; – rijetke, {to zna~i da su njihove populacije male i da jo{ nisu ugro`ene, ali bi mogle biti. To su vrste koje su smje{tene unutar ograni~enih zemljopisnih podru~ja, a rijetko rasprostranjene i na {irem podru~ju; – endemske vrste i vrste koje zahtjevaju posebnu pa`nju iz razloga specifi~ne prirode njihovog stani{ta i /ili zbog potencijalne opasnosti od njihovog iskori{tvanja na njihovom prirodnom stani{tu i/ili zbog potencijalne opasnosti iskori{tavanja njihovog polo`aja kao za{ti}ene vrste; – vrste od interesa za EU su one vrste za ~ije o~uvanje EU ima posebnu odgovornost u pogledu veli~ine njihovog prirodnog podru~ja rasprostranjenja koje se nalazi unutar podru~ja EU. II. Uredba Natura podru~ja Na~in odre|ivanja Natura podru~ja ^lanak 4. Natura podru~je se odre|uje na osnovu stru~nih kriterija za ocjenjivanje podru~ja za pojedina~ne tipove stani{ta i pojedina~ne vrste, ~ije je o~uvanje u interesu EU. Stru~ni kriteriji za ocjenjivanje Natura podru~ja se odnose na: – tipove stani{ta na podru~ju Federacije BiH, koji su navedeni kao tipovi stani{ta od interesa EU. – stani{ta biljnih vrsta na podru~ju Federacije BiH, koje su navedene kao vrste ~ije je o~uvanje od interesa EU. – stani{ta vrsta ptica i drugih `ivotinjskih vrsta na podru~ju Federacije BiH, koje su navedene kao vrste ~ije je o~uvanje od interesa EU. Stru~ni kriteriji za utvr|ivanje tipova stani{ta iz stavka dva ovog ~lanka su: A. kriteriji za utvr|ivanje podru~ja za za{titu tipa stani{ta; a) stopa zastupljenosti tipova stani{ta od interesa na podru~ju EU; b) povr{ina tipova stani{ta od interesa, na podru~ju EU u odnosu na cjelokupnu povr{inu datog stani{ta na podru~ju dr`ave; c) stupanj o~uvanosti strukture i funkcija stani{ta i mogu}nosti za njihovu obnovu; d) globalna ocjena vrijednosti podru~ja za za{titu tipa stani{ta. B. kriteriji za utvr|ivanje podru~ja za za{titu stani{ta vrsta a) veli~ina i gustina populacije vrste na podru~ju u odnosu na populaciju na teritoriji dr`ave, a za ptice u odnosu na populaciju na teritoriji EU. b) stepen o~uvanosti komponenti stani{ta, va`nih za vrste i mogu}nost obnove i pobolj{anja stanja; c) stepen izoliranosti populacija vrste u odnosu na njeno prirodno rasprostranjenje d) globalna ocjena podru~ja za o~uvanje vrste. Biljne i `ivotinjske vrste i tipovi stani{ta iz stavka dva ovog ~lanka su biljne i `ivotinjske vrste i tipovi stani{ta ~ije o~uvanje je svrha uspostave Natura podru~ja. Stru~ni kriteriji iz stavka dva ovog ~lanka se uspostavljaju na osnovu pra}enja stanja biljnih i `ivotinjskih vrsta i tipova stani{ta u skladu sa kriterijima propisanim Direktivom o stani{tima i Direktivom o pticama.

Teritorij, koji obuhvata Natura podru~je je uskla|en sa ocjenom pra}enja stanja biljnih i `ivotinjskih vrsta i tipova stani{ta iz stavka dva ovog ~lanka. ^lanak 5. Uspostavom Natura podru~ja iz ~lanka 1., stavak 2. uspostavlja se baza podataka Ekolo{ke mre`e Natura 2000 u Federaciji BiH. Baza podataka Ekolo{ke mre`e Natura 2000 u Federaciji BiH sadr`i sljede}e obvezne podatke: – identifikacijski broj Natura podru~ja u Federaciji BiH, – naziv Natura podru~ja, – obuhvat uspostavljenog Natura podru~ja, – biljne/`ivotinjske vrste ~ije o~uvanje je svrha uspostave Natura podru~ja ili tipove stani{ta ~ije o~uvanje je svrha uspostave Natura podru~ja, – opis stani{ta vrsta biljaka/`ivotinja ~ije o~uvanje je svrha uspostave Natura podru~ja ili opis tipova stani{ta ~ije o~uvanje je svrha uspostave Natura podru~ja, – kartografski prikaz obuhva}a Natura podru~ja sa distribucijskim mapama vrsta iz ~lanka 4, stavak 2. ove uredbe ili kartografski prikaz obuhvata Natura podru~ja s granicama tipova stani{ta iz ~lanka 4., stavka 2.ove uredbe, – ostale karakteristi~ne biljne/`ivotinjske vrste u obuhvatu uspostavljenog Natura podru~ja, – ostale tipove stani{ta u obuhvatu uspostavljenog Natura podru~ja. Kartografska uredba Natura podru~ja ^lanak 6. Kartografski prikazi podru~ja iz ~lanka 5., alineja 6. ove Uredbe }e se pripremiti u GIS-u, u razmjeri 1:50.000. ^lanak 7. Bazu podataka iz ~lanka 5. ove Uredbe vodi Federalno ministarstvo okoli{a i turizma (u skladu s propisima iz oblasti o~uvanja prirode). III. Ciljevi o~uvanja ^lanak 8. Ciljevi o~uvanja Natura podru~ja su sljede}i: namjerno odr`avanje ili pobolj{anje postoje}ih atributa ne`ive i `ive prirode na podru~ju Federacije BiH, koje doprinosi povoljnom stanju biljnih i `ivotinjskih vrsta kao i tipova stani{ta, a koji su odre|eni ekolo{kim zahtjevima pojedina~nih vrsta i tipova stani{ta iz ~lanka 4., stavka 2. ove Uredbe. Na Natura podru~ju, gdje je prisutno vi{e biljnih/`ivotinjskih vrsta ili tipova stani{ta, zbog ~ijeg o~uvanja je uspostavljeno Natura podru~je, uzimaju se u obzir me|usobno uskla|eni ciljevi o~uvanja. IV. Pravila postupanja ^lanak 9. Mjere za{tite za o~uvanje Natura podru~ja su smjernice za planiranje i izvo|enje zahvata i aktivnosti, kao i svih drugih postupaka ~ovjeka na Natura podru~ju s namjerom dostizanja ciljeva o~uvanja. Na Natura podru~jima zahvati i aktivnosti se planiraju tako, da se u {to ve}oj mogu}oj mjeri: – sa~uva prirodno rasprostranjenje tipova stani{ta i stani{ta biljnih/`ivotinjskih vrsta; – o~uvaju adekvatne osobine abiotskih i biotskih komponenti tipova stani{ta, njihova specifi~na struktura i prirodni procesi; – o~uva ili pobolj{a kvalitet stani{ta biljnih i `ivotinjskih vrsta, posebno onih dijelova stani{ta, koji su va`ni za najzna~ajnije `ivotne faze (na primjer: mjesta za razmno`avanje, preno}i{te, zimovanje, seljenje i prehranjivanje `ivotinja); – o~uva funkcionalna povezanost stani{ta populacija biljnih i `ivotinjskih vrsta, te omogu}i ponovna povezanost, ako je ista prekinuta;

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH –

Broj 41 - Strana 11

Pri izvo|enju zahvata i aktivnosti u skladu sa stavkom 2., izvode se sve mogu}e tehni~ke i druge mjere, kojima se posti`e minimalan negativan efekat na biljne i `ivotinjske vrste, kao i na njihova `ivotna stani{ta. Vrijeme izvo|enja zahvata, obavljanje aktivnosti kao i drugih postupaka prilago|ava se `ivotnim ciklusima biljnih/`ivotinjskih vrsta ~ije je o~uvanje cilj uspostave Natura podru~ja, time da se: – ne podudara sa periodima razmno`avanja, odgajanja mladih, razvoja nepokretnih ili slabo pokretnih oblika i prezimljavanja, – biljnim vrstama omogu}i nesmetano zasa|ivanje ili drugi oblici razmno`avanja. Natura podru~ja se ne odnose na unesene biljne i `ivotinjske vrste, kao i na genetski izmijenjene organizme. Mjere za{tite za o~uvanje Natura podru~ja se uzimaju u obzir kod ure|ivanja prostora i upotrebe prirodnih resursa na na~in, kako je to odre|eno Zakonom o za{titi prirode FBiH. Unutarnja podru~ja ^lanak 10. Unutar Natura podru~ja mogu se odrediti unutarnje zone, kojima se prostorno odre|uju dijelovi podru~ja kao va`ni dijelovi stani{ta pojedina~nih biljnih i `ivotinjskih vrsta, ili dijelovi tipova stani{ta, zbog ~ijeg o~uvanja je Natura podru~je uspostavljeno. Granice unutra{njih zona iz stavka 1.ovog ~lanka su sastavni dio ~lana 5., alineja 3. ove Uredbe. Granice unutarnjih zona mogu se promijeniti zbog promjena u prirodi, koje mogu prouzrokovati prirodni procesi, mjera o~uvanja i drugih aktivnosti za pobolj{anje stanja, dozvoljeni zahvati, drugi postupci u prostoru kao i zbog dodatnih stru~nih saznanja. Monitoring stanja vrsta i stani{ta ^lanak 11. Na Natura podru~jima se izvodi monitoring indikatora stanja u skladu s Pravilnikom kom o uspostavljanju i upravljanju informacijskim sustavom za za{titu prirode i vr{enje monitoringa ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 46/05) koji omogu}ava: – pra}enje stanja biljnih i `ivotinjskih vrsta kao i tipova stani{ta, – ustanovljenje djelotvornih mjera o~uvanja na osnovu dostizanja povoljnog stanja populacija biljnih i `ivotinjskih vrsta kao i tipova stani{ta. Monitoring se prvenstveno izvodi za biljne i `ivotinjske vrste kao i stani{ne tipove, zbog kojih je i Natura podru~je formirano, gdje se posebna pa`nja poklanja prioritetnim vrstama i prioritetnim tipovima stani{ta. V. Planiranje o~uvanja Natura podru~ja ^lanak 12. Zbog ostvarivanja ciljeva o~uvanja na Natura podru~jima se izvodi prilago|ena upotreba prirodnih resursa i upravljanje vodama u skladu sa Zakonom o za{titi prirode i drugim propisima. Mjere o~uvanja i sa njima povezani zadaci, plan prilago|ene upotrebe prirodnih resursa i upravljanje vodama se utvr|uju planom upravljanja Natura podru~jem (u nastavku teksta:plan upravljanja). U planu upravljanja utvr|uju se mjere o~uvanja za svako Natura podru~je. Mjere o~uvanja uva`avaju prirodno stanje Natura podru~ja, uklju~uju}i sociodemografske i ekonomske karakteristike, stvarno stanje ekosistema, te postoje}e i o~ekivane faktore ugro`avanja. Plan upravljanja Natura podru~jem prvenstveno sadr`i: – ciljeve za{tite, koje proizlaze iz konkretnih ciljeva o~uvanja, odre|enih ovom uredbom, a u skladu s propisima za za{ti}ena podru~ja, te prihva}enim strategijama i programima, koji su planirani na podru~ju o~uvanja prirode;

konkretne mjere za dostizanje ciljeva o~uvanja, pri ~emu se utvr|uje; – za mjere o~uvanja prirode: odgovorni nositelji, rokovi i financijski izvori aktivnosti; – za mjere prilago|ene upotrebe prirodnih resursa: nacrt upotrebe prirodnih resursa i izvo|a~ nacrta; – za mjere prilago|ene poljoprivredne prakse: aktivnosti kojima se dosti`u za{titni ciljevi, te na~in osiguranja tih mjera; – za mjere upravljanja vodama: nacrt upravljanja vodama i izvo|a~ nacrta; – druge mjere, ako su potrebne za osiguravanje povoljnog stanja populacija biljnih i `ivotinjskih vrsta, kao i tipova stani{ta; pokazatelje, koji se moraju redovno pratiti, s namjerom ustanovljavanja djelotvornosti mjera, na osnovu postizanja povoljnog stanja biljnih i `ivotinjskih vrsta, njihovih stani{ta i stani{nih tipova. U planu upravljanja se odre|uju tako|er: – mjere i aktivnosti, koje su potrebne za osiguravanje povezanosti sa i unutar europske ekolo{ke mre`e, – istra`iva~ke aktivnosti na podru~ju bazi~nih i aplikacijskih znanosti, koje su nu`no potrebne za bolje poznavanje ekologije biljnih i `ivotinjskih vrsta kao i tipova stani{ta. Ako je kod pripremanja plana upravljanja ustanovljeno, da je u Natura podru~ju broj i raznolikost mjera tako velika, da je za njihovo uspje{no izvo|enje potrebno prethodno uskla|ivanje na vi{e podru~ja, u planu upravljanja za takvo podru~je odre|uju se samo bitna polazi{ta i nosioci pripreme detaljnijih programa upravljanja. Plan upravljanja ^lanak 13. Plan upravljanja iz ~lanka 12. je operativni dokument, kojeg prihva}a Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:Vlada), na prijedlog Federalnog ministarstva okoli{a i turizma (u daljnjem tekstu:Ministarstvo) u skladu sa Zakonom o za{titi prirode. Plan upravljanja se donosi za period od pet godina, na osnovu stvarnog stanja podru~ja i potrebnih planiranih mjera. Ministarstvo jednom godi{nje podnosi izvje{taj Vladi Federacije Bosne i Hercegovine o izvo|enju plana upravljanja. VI. Zavr{ne odredbe ^lanak 14. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 599/11 29. lipnja 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

Na osnovu ~lana 33.stava 1. Zakona o za{titi prirode ("Slu`bene novine Federacije BiH, br. 33/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

UREDBU
O PROGRAMU NATURA 2000 - ZA[TI]ENA PODRU^JA U EVROPI I. Op{te odredbe ^lan 1. Zakonski osnov za dono{ewe Uredbe o programu Natura 2000-Za{ti~ena podru~ja u Evropi sadr`an je u odredbi ~lana 33. stav 1. Zakona o za{titi prirode ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 33/03). Ova uredba odnosi se na evropski program Natura 2000 u ciqu formirawa ekolo{ke mre`e za{ti}enih prirodnih

Broj 41 - Strana 12

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

tipova stani{ta i vrsta na podru~ju Federacije BiH i ukqu~ivawa odre|enih podru~ja u me|unarodnu ekolo{ku mre`u za{ti}enih prirodnih stani{ta i stani{ta vrsta. Ova uredba sadr`ava ciqeve o~uvawa podru~ja Nature 2000 i neophodne mjere za{tite za o~uvawe ili dostizawe povoqnog stawa populacija divqih biqnih i `ivotiwskih vrsta u prirodi (u nastavku teksta: biqne i `ivotiwske vrste), wihovih stani{ta i tipova stani{ta, ~ije odr`avawe je u interesu Evropske unije. Ova uredba prenosi dio Direktive o o~uvawu prirodnih `ivotnih stani{ta i divqih `ivotiwskih i biqnih vrsta (92/43/EEC) od 21. maja 1992.godine sa Aneksima i dio Direktive o za{titi divqih ptica (79/409/EEC) od 2. aprila 1979. godine sa Aneksima. ^lan 2. Ovom Uredbom utvr|uju se na~in odre|ivawa Natura podru~ja, ciqevi o~uvawa, pravila postupawa i planirawe o~uvawa Natura Podru~ja. ^lan 3. Pojmovi upotrebqeni u ovoj uredbi imaju slijede}e zna~ewe: – Za{ti}eno podru~je u Evropi (podru~je Natura 2000; u nastavku teksta: Natura podru~je) je ekolo{ki va`no podru~je, koje je na teritoriji Evropske unije (u nastavku teksta: EU) va`no za o~uvawe ili dostizawe povoqnog stawa populacija vrsta ptica (Podru~ja posebne za{tite), drugih `ivotiwskih i biqnih vrsta, wihovih stani{ta i tipova stani{ta (Posebna podru~ja za{tite), ~ije odr`avawe je u interesu EU, a koje: – u biogeografskoj regiji ili regijama sna`no doprinosi odr`avawu ili obnavqawu povoqnog stawa populacija vrsta ptica i drugih `ivotiwskih i biqnih vrsta, wihovih stani{ta; – doprinosi uskla|enosti evropske ekolo{ke mre`e Natura 2000; – doprinosi o~uvawu biolo{ke raznolikosti u biogeografskoj regiji ili regijama; – evropska ekolo{ka mre`a Natura 2000 (u nastavku teksta: evropska ekolo{ka mre`a) je sistem me|usobno povezanih ili bliskih Natura podru~ja, koja omogu}ava, da se o~uva,odr`ava ili, ako je to potrebno, obnovi, povoqno stawe tipova stani{ta ili vrsta, ~ije je o~uvawe na wihovom prirodnom podru~ju rasprostrawenosti u interesu EU; – tipovi stani{ta u interesu EU su oni, za koje postoji opasnost da nestanu na svom prirodnom podru~ju rasprostrawenosti ili se wihovo prirodno podru~je rasprostawenosti smawuje ili je prirodno podru~je rasprostrawewa ograni~eno ili predstavqaju izuzetne primjere tip~nih osobina jedne ili vi{e od slijede}ih pet biogeografskih regija: alpske, atlantske, kontinentalne, makronezijske i sredozemne regije; – ugro`eni tipovi stani{ta su oni, koji su na podru~ju EU u opasnosti da nestanu, i za ~ije o~uvawe EU ima posebnu odgovornost zbog veli~ine wihovog prirodnog podru~ja. – biqne i `ivotiwske vrste u interesu EU su one, za koje na evropskom teritoriju dr`ava ~lanica EU va`i, da su: – ugro`ene, {to zna~i, da wihov opstanak nije mogu}, ako faktori ugro`avawa djeluju i daqe, osim vrsta, ~ije prirodno podru~je rasprostrawenosti na tom teritoriju nije va`no i u zapadnoj palearkti~noj regiji nisu ugro`ene ili osjetqive; – osjetqive, {to zna~i, da }e vjerovatno u bli`oj budu}nosti pre}i u kategoriju ugro`enih vrsta, ako faktori ugro`avawa djeluju i daqe; – rijetke, {to zna~i da su wihove populacije male i da jo{ nisu ugro`ene, ali bi mogle biti. To su vrste koje su smje{tene unutar ograni~enih geografskih

podru~ja, a rijetko rasprostrawene i na {irem podru~ju; – endemske vrste i vrste koje zahtjevaju posebnu pa`wu iz razloga specifi~ne prirode wihovog stani{ta i /ili zbog potencijalne opasnosti od wihovog iskori{tvawa na wihovom prirodnom stani{tu i/ili zbog potencijalne opasnosti iskori{tavawa wihovog polo`aja kao za{ti}ene vrste; – vrste od interesa za EU su one vrste za ~ije o~uvawe EU ima posebnu odgovornost u pogledu veli~ine wihovog prirodnog podru~ja rasprostrawewa koje se nalazi unutar podru~ja EU. II. Uredba Natura podru~ja Na~in odre|ivawa Natura podru~ja ^lan 4. Natura podru~je se odre|uje na osnovu stru~nih kriterija za ocjewivawe podru~ja za pojedina~ne tipove stani{ta i pojedina~ne vrste, ~ije je o~uvawe u interesu EU. Stru~ni kriteriji za ocjewivawe Natura podru~ja se odnose na: – tipove stani{ta na podru~ju Federacije BiH, koji su navedeni kao tipovi stani{ta od interesa EU. – stani{ta biqnih vrsta na podru~ju Federacije BiH, koje su navedene kao vrste ~ije je o~uvawe od interesa EU. – stani{ta vrsta ptica i drugih `ivotiwskih vrsta na podru~ju Federacije BiH, koje su navedene kao vrste ~ije je o~uvawe od interesa EU. Stru~ni kriteriji za utvr|ivawe tipova stani{ta iz stava dva ovog ~lana su: A. kriteriji za utvr|ivawe podru~ja za za{titu tipa stani{ta; a) stopa zastupqenosti tipova stani{ta od interesa na podru~ju EU; b) povr{ina tipova stani{ta od interesa, na podru~ju EU u odnosu na cjelokupnu povr{inu datog stani{ta na podru~ju dr`ave; c) stepen o~uvanosti strukture i funkcija stani{ta i mogu}nosti za wihovu obnovu; d) globalna ocjena vrijednosti podru~ja za za{titu tipa stani{ta. B. kriteriji za utvr|ivawe podru~ja za za{titu stani{ta vrsta a) veli~ina i gustina populacije vrste na podru~ju u odnosu na populaciju na teritoriji dr`ave, a za ptice u odnosu na populaciju na teritoriji EU. b) stepen o~uvanosti komponenti stani{ta, va`nih za vrste i mogu}nost obnove i poboq{awa stawa; c) stepen izoliranosti populacija vrste u odnosu na weno prirodno rasprostrawewe d) globalna ocjena podru~ja za o~uvawe vrste. Biqne i `ivotiwske vrste i tipovi stani{ta iz stava dva ovog ~lana su biqne i `ivotiwske vrste i tipovi stani{ta ~ije o~uvawe je svrha uspostave Natura podru~ja. Stru~ni kriteriji iz stava dva ovog ~lana se uspostavqaju na osnovu pra}ewa stawa biqnih i `ivotiwskih vrsta i tipova stani{ta u skladu sa kriterijima propisanim Direktivom o stani{tima i Direktivom o pticama. Teritorij, koji obuhvata Natura podru~je je uskla|en sa ocjenom pra}ewa stawa biqnih i `ivotiwskih vrsta i tipova stani{ta iz stava dva ovog ~lana. ^lan 5. Uspostavom Natura podru~ja iz ~lana 1., stav 2. uspostavqa se baza podataka Ekolo{ke mre`e Natura 2000 u Federaciji BiH. Baza podataka Ekolo{ke mre`e Natura 2000 u Federaciji BiH sadr`i sqede}e obavezne podatke:

Srijeda, 6. 7. 2011. – – – – –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 13

– –

identifikacijski broj Natura podru~ja u Federaciji BiH; ime Natura podru~ja; obuhvat uspostavqenog Natura podru~ja; biqne/`ivotiwske vrste ~ije o~uvawe je svrha uspostave Natura podru~ja ili tipove stani{ta ~ije o~uvawe je svrha uspostave Natura podru~ja; opis stani{ta vrsta biqaka/`ivotiwa ~ije o~uvawe je svrha uspostave Natura podru~ja ili opis tipova stani{ta ~ije o~uvawe je svrha uspostave Natura podru~ja; kartografski prikaz obuhvata Natura podru~ja sa distribucijskim mapama vrsta iz ~lana 4, stav 2. ove uredbe ili kartografski prikaz obuhvata Natura podru~ja sa granicama tipova stani{ta iz ~lana 4., stav 2.ove uredbe; ostale karakteristi~ne biqne/`ivotiwske vrste u obuhvatu uspostavqenog Natura podru~ja; ostale tipove stani{ta u obuhvatu uspostavqenog Natura podru~ja.

Vrijeme izvo|ewa zahvata, obavqawe aktivnosti kao i drugih postupaka prilago|ava se `ivotnim ciklusima biqnih/`ivotiwskih vrsta ~ije je o~uvawe ciq uspostave Natura podru~ja, time da se: – ne podudara sa periodima razmno`avawa, odgajawa mladih, razvoja nepokretnih ili slabo pokretnih oblika i prezimqavawa, – biqnim vrstama omogu}i nesmetano zasa|ivawe ili drugi oblici razmno`avawa. Natura podru~ja se ne odnose na unesene biqne i `ivotiwske vrste, kao i na genetski izmijewene organizme. Mjere za{tite za o~uvawe Natura podru~ja se uzimaju u obzir kod ure|ivawa prostora i upotrebe prirodnih resursa na na~in, kako je to odre|eno Zakonom o za{titi prirode FBiH. Unutra{wa podru~ja ^lan 10. Unutar Natura podru~ja mogu se odrediti unutra{we zone, kojima se prostorno odre|uju dijelovi podru~ja kao va`ni dijelovi stani{ta pojedina~nih biqnih i `ivotiwskih vrsta, ili dijelovi tipova stani{ta, zbog ~ijeg o~uvawa je Natura podru~je uspostavqeno. Granice unutra{wih zona iz stava 1.ovog ~lana su sastavni dio ~lana 5., alineja 3. ove Uredbe. Granice unutra{wih zona mogu se promijeniti zbog promjena u prirodi, koje mogu prouzrokovati prirodni procesi, mjera o~uvawa i drugih aktivnosti za poboq{awe stawa, dozvoqeni zahvati, drugi postupci u prostoru kao i zbog dodatnih stru~nih saznawa. Monitoring stawa vrsta i stani{ta ^lan 11. Na Natura podru~jima se izvodi monitoring indikatora stawa u skladu sa Pravilnikom kom o uspostavqawu i upravqawu informacionim sistemom za za{titu prirode i vr{ewe monitoringa ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.46/05) koji omogu}ava: – pra}ewe stawa biqnih i `ivotiwskih vrsta kao i tipova stani{ta, – ustanovqewe djelotvornih mjera o~uvawa na osnovu dostizawa povoqnog stawa populacija biqnih i `ivotiwskih vrsta kao i tipova stani{ta. Monitoring se prvenstveno izvodi za biqne i `ivotiwske vrste kao i stani{ne tipove, zbog kojih je i Natura podru~je formirano, gdje se posebna pa`wa poklawa prioritetnim vrstama i prioritetnim tipovima stani{ta. V. Planirawe o~uvawa Natura podru~ja ^lan 12. Zbog ostvarivawa ciqeva o~uvawa na Natura podru~jima se izvodi prilago|ena upotreba prirodnih resursa i upravqawe vodama u skladu sa Zakonom o za{titi prirode i drugim propisima. Mjere o~uvawa i sa wima povezani zadaci, plan prilago|ene upotrebe prirodnih resursa i upravqawe vodama se utvr|uju planom upravqawa Natura podru~jem (u nastavku teksta: plan upravqawa). U planu upravqawa utvr|uju se mjere o~uvawa za svako Natura podru~je. Mjere o~uvawa uva`avaju prirodno stawe Natura podru~ja, ukqu~uju}i sociodemografske i ekonomske karakteristike, stvarno stawe ekosistema, te postoje}e i o~ekivane faktore ugro`avawa. Plan upravqawa Natura podru~jem prvenstveno sadr`i: – detaqne ciqeve za{tite, koje proizlaze iz konkretnih ciqeva o~uvawa, odre|enih ovom uredbom, a u skladu sa propisima za za{ti}ena podru~ja, te prihva}enim strategijama i programima, koji su planirani na podru~ju o~uvawa prirode. – konkretne mjere za dostizawe ciqeva o~uvawa, pri ~emu se utvr|uje:

Kartografska uredba Natura podru~ja ^lan 6. Kartografski prikazi podru~ja iz ~lana 5., alineja 6. ove Uredbe }e se pripremiti u GIS-u, u razmjeri 1:50.000. ^lan 7. Bazu podataka iz ~lana 5. ove Uredbe vodi Federalno ministarstvo okoli{a i turizma (u skladu sa propisima iz oblasti o~uvawa prirode). III. Ciqevi o~uvawa ^lan 8. Ciqevi o~uvawa Natura podru~ja su sqede}i: namjerno odr`avawe ili poboq{awe postoje}ih atributa ne`ive i `ive prirode na podru~ju Federacije BiH, koje doprinosi povoqnom stawu biqnih i `ivotiwskih vrsta kao i tipova stani{ta, a koji su odre|eni ekolo{kim zahtjevima pojedina~nih vrsta i tipova stani{ta iz ~lana 4., stav 2. ove Uredbe. Na Natura podru~ju, gdje je prisutno vi{e biqnih/ `ivotiwskih vrsta ili tipova stani{ta, zbog ~ijeg o~uvawa je uspostavqeno Natura podru~je, uzimaju se u obzir me|usobno uskla|eni ciqevi o~uvawa. IV. Pravila postupawa ^lan 9. Mjere za{tite za o~uvawe Natura podru~ja su smjernice za planirawe i izvo|ewe zahvata i aktivnosti, kao i svih drugih postupaka ~ovjeka na Natura podru~ju sa namjerom dostizawa ciqeva o~uvawa. Na Natura podru~jima zahvati i aktivnosti se planiraju tako, da se u {to ve}oj mogu}oj mjeri: – sa~uva prirodno rasprostrawewe tipova stani{ta i stani{ta biqnih/`ivotiwskih vrsta; – o~uvaju adekvatne osobine abiotskih i biotskih komponenti tipova stani{ta, wihova specifi~na struktura i prirodni procesi; – o~uva ili poboq{a kvalitet stani{ta biqnih i `ivotiwskih vrsta, posebno onih dijelova stani{ta, koji su va`ni za najzna~ajnije `ivotne faze (na primjer: mjesta za razmno`avawe, preno}i{te, zimovawe, seqewe i prehrawivawe `ivotiwa); – o~uva funkcionalna povezanost stani{ta populacija biqnih i `ivotiwskih vrsta, te omogu}i ponovna povezanost, ako je ista prekinuta. Pri izvo|ewu zahvata i aktivnosti u skladu sa stavom 2., izvode se sve mogu}e tehni~ke i druge mjere, kojima se posti`e minimalan negativan efekat na biqne i `ivotiwske vrste, kao i na wihova `ivotna stani{ta.

Broj 41 - Strana 14

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

– za mjere o~uvawa prirode: odgovorni nosioci, rokovi i finansijski izvori aktivnosti; – za mjere prilago|ene upotrebe prirodnih resursa: nacrt upotrebe prirodnih resursa i izvo|a~ nacrta; – za mjere prilago|ene poqoprivredne prakse: aktivnosti kojima se dosti`u za{titni ciqevi, te na~in osigurawa tih mjera; – za mjere upravqawa vodama: nacrt upravqawa vodama i izvo|a~ nacrta; – druge mjere, ako su potrebne za osiguravawe povoqnog stawa populacija biqnih i `ivotiwskih vrsta, kao i tipova stani{ta. pokazateqe, koji se moraju redovno pratiti sa namjerom ustanovqavawa djelotvornosti mjera, na osnovu dostizawa povoqnog stawa biqnih i `ivotiwskih vrsta, wihovih stani{ta i stani{nih tipova. U planu upravqawa se odre|uju tako|e: – mjere i aktivnosti, koje su potrebne za osiguravawe povezanosti sa i unutar evropske ekolo{ke mre`e, – istra`iva~ke aktivnosti na podru~ju bazi~nih i aplikativnih znanosti, koje su nu`no potrebne za boqe poznavawe ekologije biqnih i `ivotiwskih vrsta kao i tipova stani{ta. Ako je kod pripremawa plana upravqawa ustanovqeno, da je u Natura podru~ju broj i raznolikost mjera tako velika, da je za wihovo uspje{no izvo|ewe potrebno predhodno uskla|ivawe na vi{e podru~ja, u planu upravqawa za takvo podru~je odre|uju se samo bitna polazi{ta i nosioci pripreme detaqnijih programa upravqawa. Plan upravqawa ^lan 13. Plan upravqawa iz ~lana 12. je operativni dokument, kojeg prihvata Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: Vlada), na prijedlog Federalnog ministarstva okoli{a i turizma (u daqem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa Zakonom o za{titi prirode. Plan upravqawa se donosi za period od pet godina, na osnovu stvarnog stawa podru~ja i potrebnih planiranih mjera. Ministarstvo jednom godi{we podnosi izvje{taj Vladi Federacije Bosne i Hercegovine o izvo|ewu plana upravqawa. VI. Zavr{ne odredbe ^lan 14. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 599/11 29. juna 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnih ure|aja propisana u ~lanu 4. stav 1. Zakona o fiskalnim sistemima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 81/09). II. U smislu ta~ke I. ove odluke, pod drugim djelatnostima kod ~ijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnih ure|aja, propisuju se sljede}e djelatnosti: a) djelatnosti javnih zdravstvenih ustanova b) djelatnost organa uprave i upravnih organizacija c) djelatnosti pravnih lica koja vr{e profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom i registrovanu djelatnost obavljaju upo{ljavanjem preko 50% lica sa invaliditetom, ~iji stepen invalidnosti iznosi najmanje 50% d) djelatnosti Crvenog krsta/kri`a Federacije Bosne i Hercegovine propisane Zakonom o crvenom krstu/kri`u ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 28/06) i druge humanitarne djelatnosti humanitarnih organizacija, udru`enja i fondacija koja nisu registrovana za obavljanje privredne djelatnosti e) taksi djelatnost koju fizi~ka lica obavljaju sa samo jednim (vlastitim) vozilom f) djelatnosti obrtnika i srodnih djelatnosti koji pau{alno pla}aju porez na dohodak g) djelatnosti Komisije za vrijednosne papire, Registra vrijednosnih papira i dru{tava za upravljanje fondovima, prilikom obavljanja poslova finansijskog posredovanja h) prodaja na tr`nicama na malo (pijacama), koja se obavlja izvan trgova~kih radnji koje su rje{enjem nadle`nog organa registrovane za djelatnost trgovine i) prodaja na {tandovima i stolovima izvan tr`nica na malo, koja se obavlja na mjestima za koje je nadle`ni organ izdao odobrenje. III. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 592/11 29. juna/lipnja 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

935
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 27. Zakona o izvr{avanju Bud`eta FBiH za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

934
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 5. stav 3. Zakona o fiskalnim sistemima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 81/09), na prijedlog federalnog ministra finansija-financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ BUD@ETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA "PODR[KA MRE@AMA SOCIJALNE SIGURNOSTI" ZA I. I II. KVARTAL 2011. GODINE I. Iz Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 100.000,00 KM, za sufinansiranje Projekta "Podr{ka mre`ama socijalne sigurnosti" za I. i II. kvartal 2011. godine. II. Sredstva iz ta~ke I. ove odluke }e biti ispla}ena sa razdjela 16. glava 1601 sa pozicije "U~e{}e Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira me|unarodna zajednica" Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu.

ODLUKU
O ODRE\IVANJU DRUGIH DJELATNOSTI KOJE NE PODLIJE@U OBAVEZI EVIDENTIRANJA PROMETA PUTEM FISKALNIH URE\AJA I. Ovom odlukom odre|uju se druge djelatnosti kod ~ijeg obavljanja, polaze}i od tehni~kih i funkcionalnih karakteristika fiskalnog sistema i specifi~nosti obavljanja tih djelatnosti, ne

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 15

III. Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo finansija Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadle`nosti. IV. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 593/11 29. juna 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

ODLUKU
O ODOBRAVAWU IZDVAJAWA SREDSTAVA IZ BUXETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU ZA SUFINANSIRAWE PROJEKTA "PODR[KA MRE@AMA SOCIJALNE SIGURNOSTI" ZA I i II KVARTAL 2011. GODINE I Iz Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11) odobrava se izdvajawe sredstava u iznosu od 100.000,00 KM, za sufinansirawe Projekta "Podr{ka mre`ama socijalne sigurnosti" za I i II kvartal 2011. godine. II Sredstva iz ta~ke I. ove odluke }e biti ispla}ena sa razdjela 16. glava 1601 sa pozicije "U~e{}e Vlade u projektima rekonstrukcije koje finansira me|unarodna zajednica" Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu. III Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadle`nosti. IV Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 593/11 29. juna 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lanka 27. Zakona o izvr{avanju Bud`eta FBiH za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. lipnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ PRORA^UNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA "POTPORA MRE@AMA SOCIJALNE SIGURNOSTI" ZA I. I II. KVARTAL 2011. GODINE I. Iz Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 100.000,00 KM, za sufinanciranje Projekta "Potpora mre`ama socijalne sigurnosti" za I. i II. kvartal 2011. godine. II. Sredstva iz ta~ke I. ove odluke }e biti ispla}ena sa razdjela 16. glava 1601 s pozicije "U~e{}e Vlade u projektima rekonstrukcije koje financira me|unarodna zajednica" Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu. III. Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo financija Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadle`nosti. IV. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 593/11 29. lipnja 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

936
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ta~ke II. Odluke o usvajanju Programa utro{ka sa kriterijima za raspodjelu sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvr|enih u Bud`etu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, V. broj 371/11 od 04. 05.2011. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 26), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

ODLUKU
O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA TEKU]EG TRANSFERA "SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZE]IMA-PODSTICAJ PROIZVODNJI I PRESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE I RUDARSTVA" UTVR\ENIH BUD@ETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA PRIVREDNO DRU[TVO "ZRAK" D.D. SARAJEVO I. Iz Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utro{ka sa kriterijima za raspodjelu sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - razdjel 17 Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, utvr|uje se raspodjela dijela sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a radi nabavke repromaterijala privrednom dru{tvu "ZRAK" d.d. Sarajevo, u iznosu od 150.000,00 KM.

Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 27. Zakona o izvr{avawu Buxeta FBiH za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

Broj 41 - Strana 16

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

II. Sredstva iz ta~ke I. ove Odluke }e se iz sredstava utvr|enih u razdjelu 17 Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, ekonomski kod 614400 "Subvencije javnim preduze}ima - podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, uplatiti na ra~un privrednog dru{tva "Unis Group" d.o.o. Ilid`a u cilju realizacije obaveza preuzetih odredbama Ugovora o trgovinskom zastupanju i poslovnoj saradnji "Unis Group" d.o.o. Ilid`a i "ZRAK" d.d. Sarajevo i aneksa ovog Ugovora i Ugovora broj 2011-04-01-03/01 od 18.04.2011. godine. III. Korisnik sredstava iz ta~ke II. ove Odluke du`an je ovom Ministarstvu dostaviti izvje{taj o utro{ku odobrenih sredstava, odmah po njihovom utro{ku, uz materijalne dokaze o istom. IV. Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svako u okviru svoje nadle`nosti. Realizacija ove Odluke }e zavisiti od ostvarenih prihoda u Bud`etu Federacije Bosne i Hercegovine. V. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 594/11 29. juna 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

II. Sredstva iz to~ke I. ove Odluke }e se iz sredstava utvr|enih u razdjelu 17 Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, ekonomski kod 614400 "Subvencije javnim preduze}ima - poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, uplatiti na ra~un gospodarskog dru{tva "Unis Group" d.o.o. Ilid`a u cilju realiziranja obveza preuzetih odredbama Ugovora o trgovinskom zastupanju i poslovnoj suradnji "Unis Group" d.o.o. Ilid`a i "ZRAK" d.d. Sarajevo i aneksa ovog Ugovora i Ugovora broj 2011-04-01-03/01 od 18.04.2011. godine. III. Korisnik sredstava iz to~ke II. ove Odluke obvezan je ovom Ministarstvu dostaviti izvje{}e o utro{ku odobrenih sredstava, odmah po njihovom utro{ku, uz materijalne dokaze o istom. IV. Za realiziranje ove Odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svatko u okviru svoje nadle`nosti. Realizacija ove Odluke }e zavisiti od ostvarenih prihoda u Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine. V. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 594/11 29. lipnja 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

Temeljem ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i to~ke II. Odluke o usvajanju Programa utro{ka sa kriterijima za raspodjelu sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvr|enih u Prora~unu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, V. broj 371/11 od 04.05.2011. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 26), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. lipnja 2011. godine, donosi

Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ta~ke II Odluke o usvajawu Programa utro{ka sa kriterijima za raspodjelu sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvr|enih u Buxetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, V. broj 371/11 od 04. 05.2011. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 26), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

ODLUKU
O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA TEKU]EG TRANSFERA "SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZE]IMA-POTICAJ PROIZVODNJI I PRESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE I RUDARSTVA" UTVR\ENIH PRORA^UNOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA PRIVREDNO DRU[TVO "ZRAK" D.D. SARAJEVO I. Iz Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), sukladno Odluci o usvajanju Programa utro{ka sa kriterijima za raspodjelu sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - razdjel 17 Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, utvr|uje se raspodjela dijela sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a radi nabave repromaterijala gospodarskom dru{tvu "ZRAK" d.d. Sarajevo, u iznosu od 150.000,00 KM.

ODLUKU
O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA TEKU]EG TRANSFERA "SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZE]IMA-PODSTICAJ PROIZVODWI I PRESTRUKTURIRAWE INDUSTRIJE I RUDARSTVA" UTVR\ENIH BUXETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA PRIVREDNO DRU[TVO "ZRAK" D.D. SARAJEVO I Iz Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), u skladu sa Odlukom o usvajawu Programa utro{ka sa kriterijima za raspodjelu sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - razdjel 17 Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, utvr|uje se raspodjela dijela sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a radi nabavke repromaterijala privrednom dru{tvu "ZRAK" d.d. Sarajevo, u iznosu od 150.000 00 KM.

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 17

II Sredstva iz ta~ke I ove Odluke }e se iz sredstava utvr|enih u razdjelu 17 Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, ekonomski kod 614400 "Subvencije javnim preduze}ima - podsticaj proizvodwi i prestrukturirawe industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, uplatiti na ra~un privrednog dru{tva "Unis Group" d.o.o. Ilixa u ciqu realizacije obaveza preuzetih odredbama Ugovora o trgovinskom zastupawu i poslovnoj saradwi "Unis Group" d.o.o. Ilixa i "ZRAK" d.d. Sarajevo i aneksa ovog Ugovora i Ugovora broj 2011-04-01-03/01 od 18.04.2011. godine. III Korisnik sredstava iz ta~ke II ove Odluke du`an je ovom Ministarstvu dostaviti izvje{taj o utro{ku odobrenih sredstava, odmah po wihovom utro{ku, uz materijalne dokaze o istom. IV Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svako u okviru svoje nadle`nosti. Realizacija ove Odluke }e zavisiti od ostvarenih prihoda u Buxetu Federacije Bosne i Hercegovine. V Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 594/11 29. juna 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

ODLUKU
O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O PRIJENOSU DIONICA I UDJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U GOSPODARSKIM DRU[TVIMA IZ OBLASTI NAMJENSKE INDUSTRIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA GOSPODARSKO DRU[TVO "UNIS - GROUP" D.O.O. VOGO[]A I. Stavlja se van snage Odluka o prijenosu dionica i udjela Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim dru{tvima iz oblasti namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine na gospodarsko dru{tvo "UNIS - GROUP" d.o.o. Vogo{}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 47/09). II. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 595/11 29. lipnja 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

937
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

ODLUKU
O STAVQAWU VAN SNAGE ODLUKE O PRENOSU DIONICA I UDJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U PRIVREDNIM DRU[TVIMA IZ OBLASTI NAMJENSKE INDUSTRIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA PRIVREDNO DRU[TVO "UNIS - GROUP" D.O.O. VOGO[]A I Stavqa se van snage Odluka o prenosu dionica i udjela Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima iz oblasti namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine na privredno dru{tvo "UNIS - GROUP" d.o.o. Vogo{}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 47/09). II Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 595/11 29. juna 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

ODLUKU
O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O PRENOSU DIONICA I UDJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U PRIVREDNIM DRU[TVIMA IZ OBLASTI NAMJENSKE INDUSTRIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA PRIVREDNO DRU[TVO "UNIS - GROUP" D.O.O. VOGO[]A I. Stavlja se van snage Odluka o prenosu dionica i udjela Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima iz oblasti namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine na privredno dru{tvo "UNIS - GROUP" d.o.o. Vogo{}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 47/09). II. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 595/11 29. juna 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

938
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ta~ke II Odluke o usvajanju Programa utro{ka sa kriterijima za raspodjelu sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvr|enih u Bud`etu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, V. broj 371/11 od 04. 05. 2011. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 26), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. lipnja 2011. godine, donosi

Broj 41 - Strana 18

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

ODLUKU
O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA TEKU]EG TRANSFERA "SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZE]IMA-PODSTICAJ PROIZVODNJI I PRESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE I RUDARSTVA" UTVR\ENIH BUD@ETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA PRIVREDNO DRU[TVO "BINAS" D.D. BUGOJNO I. Iz Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utro{ka sa kriterijima za raspodjelu sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - razdjel 17 Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, utvr|uje se raspodjela dijela sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a radi nabavke repromaterijala privrednom dru{tvu "Binas" d.d. Bugojno, u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM. II. Sredstva iz ta~ke I ove Odluke }e se iz sredstava utvr|enih u razdjelu 17 Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, ekonomski kod 614400 "Subvencije javnim preduze}ima - podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, uplatiti na ra~un privrednog dru{tva "Unis Group" d.o.o. Ilid`a u cilju realizacije obaveza preuzetih odredbama Ugovora o trgovinskom zastupanju i poslovnoj saradnji "Unis Group" d.o.o. Ilid`a i "Binas" d.d. Bugojno i aneksa ovog Ugovora i Ugovora broj KAIRO/N/OV/BINAS/2010/55 od 09.06.2011. godine. III. Korisnik sredstava iz ta~ke II ove Odluke du`an je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostaviti izvje{taj o utro{ku odobrenih sredstava, odmah po njihovom utro{ku, uz materijalne dokaze o istom. IV. Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svako u okviru svoje nadle`nosti. Realizacija ove Odluke }e zavisiti od ostvarenih prihoda u Bud`etu Federacije Bosne i Hercegovine. V. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 596/11 29. juna 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

ODLUKU
O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA TEKU]EG TRANSFERA "SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZE]IMA-POTICAJ PROIZVODNJI I PRESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE I RUDARSTVA" UTVR\ENIH PRORA^UNOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA GOSPODARSKO DRU[TVO "BINAS" D.D. BUGOJNO I. Iz Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), sukladno Odluci o usvajanju Programa utro{ka sa kriterijima za raspodjelu sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - razdjel 17 Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, utvr|uje se raspodjela dijela sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a radi nabavke repromaterijala gospodarskom dru{tvu "Binas" d.d. Bugojno, u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM. II. Sredstva iz to~ke I ove Odluke }e se iz sredstava utvr|enih u razdjelu 17 Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, ekonomski kod 614400 "Subvencije javnim preduze}ima - poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, uplatiti na ra~un gospodarskog dru{tva "Unis Group" d.o.o. Ilid`a u cilju realiziranja obveza preuzetih odredbama Ugovora o trgovinskom zastupanju i poslovnoj suradnji "Unis Group" d.o.o. Ilid`a i "Binas" d.d. Bugojno i aneksa ovog Ugovora i Ugovora broj KAIRO/N/OV/BINAS/2010/55 od 09.06.2011. godine. III. Korisnik sredstava iz to~ke II ove Odluke obvezan je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostaviti izvje{taj o utro{ku odobrenih sredstava, odmah po njihovom utro{ku, uz materijalne dokaze o istom. IV. Za realiziranje ove Odluke zadu`uje se Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svatko u okviru svoje nadle`nosti. Realiziranje ove Odluke }e ovisiti od ostvarenih prihoda u Prora~unu Federacije Bosne i Hercegovine. V. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 596/11 29. lipnja 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

Temeljem ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i to~ke II Odluke o usvajanju Programa utro{ka sa kriterijima za raspodjelu sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvr|enih u Prora~unu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, V. broj 371/11 od 04.05.2011. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 26), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. lipnja 2011. godine, donosi

Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ta~ke II Odluke o usvajawu Programa utro{ka sa kriterijima za raspodjelu sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvr|enih u Buxetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, V. broj 371/11 od 04. 05. 2011. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 26), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 19

ODLUKU
O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA TEKU]EG TRANSFERA "SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZE]IMA-PODSTICAJ PROIZVODWI I PRESTRUKTURIRAWE INDUSTRIJE I RUDARSTVA" UTVR\ENIH BUXETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA PRIVREDNO DRU[TVO "BINAS" D.D. BUGOJNO I Iz Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), u skladu sa Odlukom o usvajawu Programa utro{ka sa kriterijima za raspodjelu sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - razdjel 17 Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, utvr|uje se raspodjela dijela sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a radi nabavke repromaterijala privrednom dru{tvu "Binas" d.d. Bugojno, u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM. II Sredstva iz ta~ke I ove Odluke }e se iz sredstava utvr|enih u razdjelu 17 Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, ekonomski kod 614400 "Subvencije javnim preduze}ima - podsticaj proizvodwi i prestrukturirawe industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, uplatiti na ra~un privrednog dru{tva "Unis Group" d.o.o. Ilixa u ciqu realizacije obaveza preuzetih odredbama Ugovora o trgovinskom zastupawu i poslovnoj saradwi "Unis Group" d.o.o. Ilixa i "Binas" d.d. Bugojno i aneksa ovog Ugovora i Ugovora broj KAIRO/N/OV/ BINAS/2010/55 od 09.06.2011. godine. III Korisnik sredstava iz ta~ke II ove Odluke du`an je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostaviti izvje{taj o utro{ku odobrenih sredstava, odmah po wihovom utro{ku, uz materijalne dokaze o istom. IV Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svako u okviru svoje nadle`nosti. Realizacija ove Odluke }e zavisiti od ostvarenih prihoda u Buxetu Federacije Bosne i Hercegovine. V Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 596/11 29. juna 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

ODLUKU
O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA TEKU]EG TRANSFERA "SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZE]IMA-PODSTICAJ PROIZVODNJI I PRESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE I RUDARSTVA" UTVR\ENIH BUD@ETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA PRIVREDNO DRU[TVO "BNT-TVORNICA MA[INA I HIDRAULIKE" D.D. NOVI TRAVNIK I. Iz Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utro{ka sa kriterijima za raspodjelu sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije - razdjel 17 Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, utvr|uje se raspodjela dijela sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije, a radi nabavke repromaterijala privrednom dru{tvu "BNT-Tvornica ma{ina i hidraulike" d.d. Novi Travnik, u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM. II. Sredstva iz ta~ke I. ove Odluke }e se iz sredstava utvr|enih u razdjelu 17 Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, ekonomski kod 614400 "Subvencije javnim preduze}ima - podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, uplatiti na ra~un privrednog dru{tva "Unis Group" d.o.o. Ilid`a a u cilju realizacije obaveza preuzetih odredbama Ugovora o trgovinskom zastupanju i poslovnoj saradnji "Unis Group" d.o.o. Ilid`a i "BNT-Tvornica ma{ina i hidraulike" d.d. Novi Travnik i aneksa ovog Ugovora i Ugovora broj 2011-04-01-01/01 od 18.04.2011. godine. III. Korisnik sredstava iz ta~ke II. ove Odluke du`an je ovom Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostaviti izvje{taj o utro{ku odobrenih sredstava, odmah po njihovom utro{ku, uz materijalne dokaze o istom. IV. Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svako u okviru svoje nadle`nosti. Realizacija ove Odluke }e zavisiti od ostvarenih prihoda u Bud`etu Federacije Bosne i Hercegovine. V. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 597/11 29. juna 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

939
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ta~ke II. Odluke o usvajanju Programa utro{ka sa kriterijima za raspodjelu sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvr|enih u Bud`etu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, V. broj 371/11 od 04.05.2011. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 26), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

Temeljem ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i to~ke II. Odluke o usvajanju Programa utro{ka sa kriterijima za raspodjelu sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije utvr|enih u Prora~unu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, V. broj 371/11 od 04.05.2011. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 26), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici, odr`anoj 29. lipnja 2011. godine, donosi

Broj 41 - Strana 20

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

ODLUKU
O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA TEKU]EG TRANSFERA "SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZE]IMA-POTICAJ PROIZVODNJI I PRESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE I RUDARSTVA" UTVR\ENIH PRORA^UNOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA GOSPODARSKO DRU[TVO "BNT-TVORNICA MA[INA I HIDRAULIKE" D.D. NOVI TRAVNIK I. Iz Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), sukladno Odluci o usvajanju Programa utro{ka sa kriterijima za raspodjelu sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije - razdjel 17 Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, utvr|uje se raspodjela dijela sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije, a radi nabave repromaterijala gospodarskom dru{tvu "BNT-Tvornica ma{ina i hidraulike" d.d. Novi Travnik, u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM. II. Sredstva iz to~ke I. ove Odluke }e se iz sredstava utvr|enih u razdjelu 17 Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, ekonomski kod 614400 "Subvencije javnim preduze}ima - poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, uplatiti na ra~un gospodarskog dru{tva "Unis Group" d.o.o. Ilid`a u cilju realiziranja obveza preuzetih odredbama Ugovora o trgovinskom zastupanju i poslovnoj suradnji "Unis Group" d.o.o. Ilid`a i "BNT-Tvornica ma{ina i hidraulike" d.d. Novi Travnik i aneksa ovog Ugovora i Ugovora broj 2011-04-01-01/01 od 18.04.2011. godine. III. Korisnik sredstava iz to~ke II. ove Odluke obvezan je ovom Ministarstvu dostaviti izvje{}e o utro{ku odobrenih sredstava, odmah po njihovom utro{ku, uz materijalne dokaze o istom. IV. Za realiziranje ove Odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svatko u okviru svoje nadle`nosti. Realiziranje ove Odluke }e ovisiti od ostvarenih prihoda u Prora~unu Federacije Bosne i Hercegovine. V. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 597/11 29. lipnja 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

ODLUKU
O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA TEKU]EG TRANSFERA "SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZE]IMA-PODSTICAJ PROIZVODWI I PRESTRUKTURIRAWE INDUSTRIJE I RUDARSTVA" UTVR\ENIH BUXETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA PRIVREDNO DRU[TVO "BNT-TVORNICA MA[INA I HIDRAULIKE" D.D. NOVI TRAVNIK I Iz Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), u skladu sa Odlukom o usvajawu Programa utro{ka sa kriterijima za raspodjelu sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije - razdjel 17 Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, utvr|uje se raspodjela dijela sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije, a radi nabavke repromaterijala privrednom dru{tvu "BNT-Tvornica ma{ina i hidraulike" d.d. Novi Travnik, u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM. II Sredstva iz ta~ke I ove Odluke }e se iz sredstava utvr|enih u razdjelu 17 Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, ekonomski kod 614400 "Subvencije javnim preduze}ima - podsticaj proizvodwi i prestrukturirawe industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, uplatiti na ra~un privrednog dru{tva "Unis Group" d.o.o. Ilixa a u ciqu realizacije obaveza preuzetih odredbama Ugovora o trgovinskom zastupawu i poslovnoj saradwi "Unis Group" d.o.o. Ilixa i "BNT-Tvornica ma{ina i hidraulike" d.d. Novi Travnik i aneksa ovog Ugovora i Ugovora broj 2011-04-01-01/01 od 18.04.2011. godine. III Korisnik sredstava iz ta~ke II ove Odluke du`an je ovom Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostaviti izvje{taj o utro{ku odobrenih sredstava, odmah po wihovom utro{ku, uz materijalne dokaze o istom. IV Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svako u okviru svoje nadle`nosti. Realizacija ove Odluke }e zavisiti od ostvarenih prihoda u Buxetu Federacije Bosne i Hercegovine. V Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 597/11 29. juna 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ta~ke II Odluke o usvajawu Programa utro{ka sa kriterijima za raspodjelu sredstava Teku}ih transfera Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije utvr|enih u Buxetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, V. broj 371/11 od 04.05.2011. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 26), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

940
Na osnovu odredbi ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 21. stav 3. Zakona o pravima i du`nostima republi~kih organa u kori{tenju sredstava u dru{tvenoj svojini ("Slu`beni list SR BiH", br. 38/81 i 29/90) koji se, u skladu sa ~lanom IX.5 (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, primjenjuje kao federalni zakon, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 21 III.

ODLUKU
O ODOBRAVANJU PRIJENOSA PRAVA VLASNI[TVA NA PUTNI^KOM VOZILU FEDERALNOG MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVA - JEDINICE ZA IMPLEMENTACIJU PIU [UMARSTVA I POLJOPRIVREDE, NA FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVA I. Odobrava se prijenos prava vlasni{tva na motornom vozilu NISSAN TERANO, broj {asije: VSKTVUR20U0567040, broj motora: JH00000466388, registarskih oznaka J93-J-995, godina proizvodnje 2005. godine sa Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva - Jedinice za implementaciju PIU {umarstva i poljoprivrede, na Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva bez naknade. II. Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva - Jedinica za implementaciju PIU {umarstva i poljoprivrede i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, svako iz svoje nadle`nosti. III. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 600/11 29. juna 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 600/11 29. lipnja 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

Na osnovu odredbi ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 21. stav 3. Zakona o pravima i du`nostima republi~kih organa u kori{tewu sredstava u dru{tvenoj svojini ("Slu`beni list SR BiH", br. 38/81 i 29/90) koji se, u skladu sa ~lanom IX.5 (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, primjewuje kao federalni zakon, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU
O ODOBRAVAWU PRIJENOSA PRAVA VLASNI[TVA NA PUTNI^KOM VOZILU FEDERALNOG MINISTARSTVA POQOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVA - JEDINICE ZA IMPLEMENTACIJU PIU [UMARSTVA I POQOPRIVREDE, NA FEDERALNO MINISTARSTVO POQOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVA I

Na temelju odredbi ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lanka 21. stavak 3. Zakona o pravima i du`nostima republi~kih organa u kori{tenju sredstava u dru{tvenoj svojini ("Slu`beni list SR BiH", br. 38/81 i 29/90) koji se, sukladno sa ~lankom IX.5 (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, primjenjuje kao federalni zakon, na 12. sjednici odr`anoj 29. lipnja 2011. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

Odobrava se prijenos prava vlasni{tva na motornom vozilu NISSAN TERANO, broj {asije: VSKTVUR20U0567040, broj motora: JH00000466388, registarskih oznaka J93-J-995, godina proizvodwe 2005. godine sa Federalnog ministarstva poqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva - Jedinice za implementaciju PIU [umarstva i poqoprivrede, na Federalno ministarstvo poqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva bez naknade. II Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo poqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Jedinica za implementaciju PIU {umarstva i poqoprivrede i Federalno ministarstvo poqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, svako iz svoje nadle`nosti. III Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 600/11 29. juna 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

ODLUKU
O ODOBRAVANJU PRIJENOSA PRAVA VLASNI[TVA NA PUTNI^KOM VOZILU FEDERALNOG MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVA - JEDINICE ZA IMPLEMENTACIJU PIU [UMARSTVA I POLJOPRIVREDE, NA FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVA I. Odobrava se prijenos prava vlasni{tva na motornom vozilu NISSAN TERANO, broj {asije: VSKTVUR20U0567040, broj motora: JH00000466388, registarskih oznaka J93-J-995, godina proizvodnje 2005. godine sa Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva - Jedinice za implementaciju PIU {umarstva i poljoprivrede, na Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva bez naknade. II. Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva - Jedinica za implementaciju PIU {umarstva i poljoprivrede i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva svatko iz svoje mjerodavnosti.

941
Na osnovu ~lana 40. i 41. Zakona o izvr{avanju Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), na prijedlog Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

Broj 41 - Strana 22

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "ME\UNARODNI SIMPOZIJ, SAJMOVI I TURIZAM" UTVR\ENIH BUD@ETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLI[A I TURIZMA I. Usvaja se Program utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Me|unarodni simpozij, sajmovi i turizam", utvr|enih u razdjelu 61. Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, pozicija 614100 "Me|unarodni simpozij, sajmovi i turizam" II. Bud`etom Federacije BiH za 2011. godinu sredstva iz ta~ke I ove Odluke utvr|ena su u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM (slovima: petstotinahiljada KM i 00/100). III. Sredstva iz ta~ke II ove Odluke raspodjeljuju se na sljede}i program: – Sufinansiranje organizovanje i su-organizovanje me|unarodnih simpozija, sajmova i manifestacija od zna~aja za razvoj i promociju turizma i ugostiteljstva, kojima se unapre|uje tr`i{na ili druga konkurentnost BiH turizma i ugostiteljstva, u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM. Pravo u~e{}a na javnom pozivu ostvaruju: pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva, turisti~ke zajednice, udru`enja sa podru~ja Federacije BiH, jedinice lokalne samouprave sa projektima iz oblasti turizma, usmjerenim ka ostvarivanju ciljeva ovog programa. Ciljevi programa su: pomo} ja~anju privredne djelatnosti turizma; promocija turisti~kih destinacija i ugostiteljske djelatnosti u i izvan zemlje; organizovanje sajamskih manifestacija s ciljem oboga}ivanja ponude turizma i ugostiteljstva; organizovanje promotivnih doga|anja na sajamskim manifestacijama i tematskim izlo`bama; promocija doma}ih proizvoda; pru`anje podr{ke projektima i programima koje doprinose razvoju cjelokupne privrede u BiH. Kriteriji za izbor programa su: program manifestacije, tradicija u organizovanju sajamskih manifestacija, povr{ina izlo`benog prostora, broj u~esnika (prethodni i o~ekivani); broj u~esnika izvan BiH; stepen samofinansiranja ili finansiranja iz drugih izvora; medijska pokrivenost. IV. Sredstva iz ta~ke II ove Odluke, dodjeljivat }e se korisnicima u skladu sa usvojenim programom iz ta~ke III ove Odluke, a na osnovu javnog poziva koji }e raspisati federalna ministrica okoli{a i turizma. Javni poziv za dodjelu sredstava iz ta~ke II ove Odluke objavit }e se na slu`benoj web stranici Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i najmanje jednom dnevnom listu s ciljem dostupnosti naj{iroj javnosti. V. Federalna ministrica okoli{a i turizma imenuje stru~nu Komisiju za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava. Komisija razmatra projekte zaprimljene na osnovu javnog poziva, cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje sredstava, te zapisnik sa obrazlo`enom ocjenom i mi{ljenjem dostavlja federalnoj ministrici okoli{a i turizma, koja donosi kona~nu odluku.

VI. S korisnicima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava iz ta~ke III ove Odluke Federalno ministarstvo okoli{a i turizma zaklju~it }e ugovor o me|usobnim pravima i obavezama u realizaciji projekta za koji su sredstva odobrena. VII. Nadzor i provjeru programskog utro{ka sredstava vr{i Federalno ministarstvo okoli{a i turizma, putem stru~ne komisije za nadzor koju imenuje federalna ministrica okoli{a i turizma. VIII. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma izvje{taj o utro{enim sredstvima dostavljat }e Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija, u skladu sa Zakonom o izvr{enju Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine. IX. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 601/11 29. juna 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

Na temelju ~lanka 40. i 41. Zakona o izvr{avanju Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), na prijedlog Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. lipnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "ME\UNARODNI SIMPOZIJ, SAJMOVI I TURIZAM" UTVR\ENIH PRORA^UNOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLI[A I TURIZMA I. Usvaja se Program utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Me|unarodni simpozij, sajmovi i turizam", utvr|enih u razdjelu 61. Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, pozicija 614100 " Me|unarodni simpozij, sajmovi i turizam" ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11). II. Prora~unom Federacije BiH za 2011. godinu sredstva iz to~ke I ove Odluke utvr|ena su u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM (slovima: petstotinatisu}a KM i 00/100). III. Sredstva iz to~ke II ove Odluke raspodjeljuju se na sljede}i program: – Sufinanciranje organiziranja i su-organiziranje me|unarodnih simpozija, sajmova i manifestacija od zna~aja za razvitak i promid`bu turizma i ugostiteljstva, kojima se unapre|uje tr`i{na ili druga konkurentnost BiH turizma i ugostiteljstva, u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM. Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: pravne i fizi~ke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva, turisti~ke zajednice, udru`enja sa podru~ja Federacije BiH, jedinice lokalne samouprave sa projektima iz oblasti turizma, usmjerenim ka ostvarivanju ciljeva ovog programa. Ciljevi programa su: pomo} ja~anju gospodarske djelatnosti turizma; promid`ba turisti~kih destinacija i ugostiteljske djelatnosti u i izvan zemlje; organiziranje sajamskih

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 23

manifestacija s ciljem oboga}ivanja ponude turizma i ugostiteljstva; organiziranje promid`benih doga|anja na sajamskim manifestacijama i tematskim izlo`bama; promid`ba doma}ih proizvoda; pru`anje potpore projektima i programima koje doprinose razvitku cjelokupnog gospodarstva u BiH. Kriteriji za izbor programa su: program manifestacije, tradicija u organiziranju sajamskih manifestacija, povr{ina izlo`benog prostora, broj sudionika (prethodni i o~ekivani); broj sudionika izvan BiH; stupanj samofinanciranja ili financiranja iz drugih izvora; medijska pokrivenost. IV. Sredstva iz to~ke II ove Odluke, dodjeljivat }e se korisnicima sukladno usvojenom programu iz to~ke III ove Odluke, a na temelju javnog poziva koji }e raspisati federalna ministrica okoli{a i turizma. Javni poziv za dodjelu sredstava iz to~ke II ove Odluke objavit }e se na slu`benoj web stranici Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i najmanje jednom dnevnom listu s ciljem dostupnosti naj{iroj javnosti. V. Federalna ministrica okoli{a i turizma imenuje stru~no Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta i kriterija za dodjelu sredstava. Povjerenstvo razmatra projekte zaprimljene na temelju javnog poziva, cijeni ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje sredstava, te zapisnik s obrazlo`enom ocjenom i mi{ljenjem dostavlja federalnoj ministrici okoli{a i turizma, koja donosi kona~nu odluku. VI. S korisnicima koji ispune uvjete i kriterije za dodjelu sredstava iz to~ke III ove Odluke Federalno ministarstvo okoli{a i turizma zaklju~it }e ugovor o me|usobnim pravima i obvezama u realiziranju projekta za koji su sredstva odobrena. VII. Nadzor i provjeru programskog utro{ka sredstava vr{i Federalno ministarstvo okoli{a i turizma, putem stru~nog povjerenstva za nadzor kojeg imenuje federalna ministrica okoli{a i turizma. VIII. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma izvje{}e o utro{enim sredstvima dostavljat }e Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija, sukladno Zakonu o izvr{enju prora~una Federacije Bosne i Hercegovine. IX. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 601/11 29. lipnja 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

ODLUKU
O USVAJAWU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "ME\UNARODNI SIMPOZIJ, SAJMOVI I TURIZAM" UTVR\ENIH BUXETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLI[A I TURIZMA I Usvaja se Program utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Me|unarodni simpozij, sajmovi i turizam", utvr|enih u razdjelu 61. Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, pozicija 614100 " Me|unarodni simpozij, sajmovi i turizam". II Buxetom Federacije BiH za 2011. godinu sredstva iz ta~ke I ove Odluke utvr|ena su u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM (slovima: petstotinahiqada KM i 00/100). III Sredstva iz ta~ke II ove Odluke raspodjequju se na sqede}i program: – Sufinansirawe organizovawe i su-organizovawe me|unarodnih simpozija, sajmova i manifestacija od zna~aja za razvoj i promociju turizma i ugostiteqstva, kojima se unapre|uje tr`i{na ili druga konkurentnost BiH turizma i ugostiteqstva, u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM. Pravo u~e{}a na javnom pozivu ostvaruju: pravna i fizi~ka lica registrovana za obavqawe djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteqstva, turisti~ke zajednice, udru`ewa sa podru~ja Federacije BiH, jedinice lokalne samouprave sa projektima iz oblasti turizma, usmjerenim ka ostvarivawu ciqeva ovog programa. Ciqevi programa su: pomo} ja~awu privredne djelatnosti turizma; promocija turisti~kih destinacija i ugostiteqske djelatnosti u i izvan zemqe; organizovawe sajamskih manifestacija s ciqem oboga}ivawa ponude turizma i ugostiteqstva; organizovawe promotivnih doga|awa na sajamskim manifestacijama i tematskim izlo`bama; promocija doma}ih proizvoda; pru`awe podr{ke projektima i programima koje doprinose razvoju cjelokupne privrede u BiH. Kriteriji za izbor programa su: program manifestacije, tradicija u organizovawu sajamskih manifestacija, povr{ina izlo`benog prostora, broj u~esnika (prethodni i o~ekivani); broj u~esnika izvan BiH; stepen samofinansirawa ili finansirawa iz drugih izvora; medijska pokrivenost. IV Sredstva iz ta~ke II ove Odluke, dodjeqivat }e se korisnicima u skladu sa usvojenim programom iz ta~ke III ove Odluke, a na osnovu javnog poziva koji }e raspisati federalna ministrica okoli{a i turizma. Javni poziv za dodjelu sredstava iz ta~ke II ove Odluke objavit }e se na slu`benoj web stranici Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i najmawe jednom dnevnom listu s ciqem dostupnosti naj{iroj javnosti. V Federalna ministrica okoli{a i turizma imenuje stru~nu Komisiju za ocjenu ispuwavawa uslova i kriterija za dodjelu sredstava. Komisija razmatra projekte zaprimqene na osnovu javnog poziva, cijeni ispuwenost uslova i kriterija za odobravawe sredstava, te zapisnik sa obrazlo`enom ocjenom i mi{qewem dostavqa federalnoj ministrici okoli{a i turizma, koja donosi kona~nu odluku.

Na osnovu ~lana 40. i 41. Zakona o izvr{avawu Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), na prijedlog Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

Broj 41 - Strana 24

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

VI S korisnicima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava iz ta~ke III ove Odluke Federalno ministarstvo okoli{a i turizma zakqu~it }e ugovor o me|usobnim pravima i obavezama u realizaciji projekta za koji su sredstva odobrena. VII Nadzor i provjeru programskog utro{ka sredstava vr{i Federalno ministarstvo okoli{a i turizma, putem stru~ne komisije za nadzor koju imenuje federalna ministrica okoli{a i turizma. VIII Federalno ministarstvo okoli{a i turizma izvje{taj o utro{enim sredstvima dostavqat }e Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija, u skladu sa Zakonom o izvr{ewu Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine. IX Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 601/11 29. juna 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

naslje|a kao i poticaj za proizvodnju zdravog na~ina prehrane {to posjetitelju daje izuzetan vizualni do`ivljaj za opu{tanje i odmor, da mogu slu`iti svojoj namjeni a to je proizvodnja bra{na i da mogu biti dio objekata uvr{tenih u turisti~ku ponudu na lokalitetu gdje se mlinice nalaze. Kriteriji za izbor programa su: program za izgradnju i obnovu postoje}ih mlinica, godina izgradnje mlinice, procenat o{te}enja postoje}e mlinice, povr{ina mlinice, broj posjetilaca i zna~aj turisti~ke destinacije; stepen samofinansiranja ili finansiranja iz drugih izvora. IV. Sredstva iz ta~ke II ove Odluke, dodjeljivat }e se korisnicima u skladu sa usvojenim programom iz ta~ke III ove Odluke, a na osnovu javnog poziva koji }e raspisati federalna ministrica okoli{a i turizma. Javni poziv za dodjelu sredstava iz ta~ke II ove Odluke objavit }e se na slu`benoj web stranici Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i najmanje jednom dnevnom listu s ciljem dostupnosti naj{iroj javnosti. V. Federalna ministrica okoli{a i turizma imenuje stru~nu Komisiju za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava. Komisija razmatra projekte zaprimljene na osnovu javnog poziva, cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje sredstava, te zapisnik sa obrazlo`enom ocjenom i mi{ljenjem dostavlja federalnoj ministrici okoli{a i turizma, koja donosi kona~nu odluku. VI. S korisnicima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava iz ta~ke III ove Odluke Federalno ministarstvo okoli{a i turizma zaklju~it }e ugovor o me|usobnim pravima i obavezama u realizaciji projekta za koji su sredstva odobrena. VII. Nadzor i provjeru programskog utro{ka sredstava vr{i Federalno ministarstvo okoli{a i turizma, putem stru~ne komisije za nadzor koju imenuje federalna ministrica okoli{a i turizma. VIII. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma izvje{taj o utro{enim sredstvima dostavljat }e Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija, u skladu sa Zakonom o izvr{enju Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine. IX. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 602/11 29. juna 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

942
Na osnovu ~lana 40. i 41. Zakona o izvr{enju Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), na prijedlog Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TRANSFER SANACIJE MLINICA" UTVR\ENOG BUD@ETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLI[A I TURIZMA I. Usvaja se Program utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer sanacije mlinica" utvr|enih u razdjelu 61. Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, pozicija 614100 "Transfer sanacije mlinica" ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11). II. Bud`etom Federacije BiH za 2011. godinu sredstva iz ta~ke I ove Odluke utvr|ena su u ukupnom iznosu 100.000,00 KM (slovima: stotinuhiljada KM i 00/100). III. Sredstva iz ta~ke II ove Odluke raspodjeljuju se na sljede}i program: – Sufinansiranje sanacije i obnove starih mlinica u izvornoj, tradicijskoj i ambijentalnoj arhitekturi koje doprinose razvoju i promociji turizma, te unapre|uju tr`i{nu ili drugu konkurentnost BiH turizma, u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM. Pravo u~e{}a na javnom pozivu ostvaruju: pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva, pojedinci, udru`enja sa podru~ja Federacije BiH, jedinice lokalne samouprave sa projektima iz oblasti turizma, usmjerenim ka ostvarivanju ciljeva ovog programa. Ciljevi programa su: radovi na rekonstrukciji izvornih objekata ili njihovih izvornih dijelova koji osiguraju odr`ivu upotrebu objekata, radovi na redovnom odr`avanju objekata prirodno-graditeljske cjeline, obnovu kulturno - historijskog

Na temelju ~lanka 40. i 41. Zakona o izvr{avanju Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), na prijedlog Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. lipnja 2011. godine, donosi

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 25

ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TRANSFER SANACIJE MLINICA" UTVR\ENOG PRORA^UNOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLI[A I TURIZMA I. Usvaja se Program utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer sanacije mlinica" utvr|enih u razdjelu 61. Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, pozicija 614100 "Transfer sanacije mlinica" ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11). II. Prora~unom Federacije BiH za 2011. godinu sredstva iz to~ke I ove Odluke utvr|ena su u ukupnom iznosu 100.000,00 KM (slovima: stotinutisu}a KM i 00/100). III. Sredstva iz to~ke II ove Odluke raspodjeljuju se na sljede}i program: – Sufinanciranje sanacije i obnove starih mlinica u izvornoj, tradicijskoj i ambijentalnoj arhitekturi koje doprinose razvoju i promociji turizma, te unapre|uju tr`i{nu ili drugu konkurentnost BiH turizma, u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM. Pravo u~e{}a na javnom pozivu ostvaruju: pravne i fizi~ke osobe registrirana za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva, pojedinci, udru`enja sa podru~ja Federacije BiH, jedinice lokalne samouprave sa projektima iz oblasti turizma, usmjerenim ka ostvarivanju ciljeva ovog programa. Ciljevi programa su: radovi na rekonstrukciji izvornih objekata ili njihovih izvornih dijelova koji osiguraju odr`ivu upotrebu objekata, radovi na redovnom odr`avanju objekata prirodno-graditeljske cjeline, obnovu kulturno - povijesnog naslje|a kao i poticaj za proizvodnju zdravog na~ina prehrane {to posjetitelju daje izuzetan vizualni do`ivljaj za opu{tanje i odmor, da mogu slu`iti svojoj namjeni a to je proizvodnja bra{na i da mogu biti dio objekata uvr{tenih u turisti~ku ponudu na lokalitetu gdje se mlinice nalaze. Kriteriji za izbor programa su: program za izgradnju i obnovu postoje}ih mlinica, godina izgradnje mlinice, procenat o{te~enja postoje}e mlinice, povr{ina mlinice, broj posjetitelja i zna~aj turisti~ke destinacije; stupanj samofinanciranja ili financiranja iz drugih izvora. IV. Sredstva iz to~ke II ove Odluke, dodjeljivat }e se korisnicima u skladu sa usvojenim programom iz to~ke III ove Odluke, a na temelju javnog poziva koji }e raspisati federalna ministrica okoli{a i turizma. Javni poziv za dodjelu sredstava iz to~ke II ove Odluke objavit }e se na slu`benoj web stranici Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i najmanje jednom dnevnom listu s ciljem dostupnosti naj{iroj javnosti. V. Federalna ministrica okoli{a i turizma imenuje stru~nu Komisiju za ocjenu ispunjavanja uvjeta i kriterija za dodjelu sredstava. Komisija razmatra projekte zaprimljene na temelju javnog poziva, cijeni ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje sredstava, te zapisnik sa obrazlo`enom ocjenom i mi{ljenjem dostavlja federalnoj ministrici okoli{a i turizma, koja donosi kona~nu odluku. VI. S korisnicima koji ispune uvjete i kriterije za dodjelu sredstava iz to~ke III ove Odluke Federalno ministarstvo okoli{a

i turizma zaklju~it }e ugovor o me|usobnim pravima i obavezama u realizaciji projekta za koji su sredstva odobrena. VII. Nadzor i provjeru programskog utro{ka sredstava vr{i Federalno ministarstvo okoli{a i turizma, putem stru~nog povjerenstva za nadzor koju imenuje federalna ministrica okoli{a i turizma. VIII. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma izvje{}e o utro{enim sredstvima dostavljat }e Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija, u skladu sa Zakonom o izvr{enju prora~una Federacije Bosne i Hercegovine. IX. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 602/11 29. lipnja 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

Na osnovu ~lana 40. i 41. Zakona o izvr{ewu Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), na prijedlog Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJAWU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TRANSFER SANACIJE MLINICA" UTVR\ENOG BUXETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLI[A I TURIZMA I Usvaja se Program utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za sanacije mlinica" utvr|enih u razdjelu 61. Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, pozicija 614100 "Transfer sanacije mlinica" ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11). II Buxetom Federacije BiH za 2011. godinu sredstva iz ta~ke I ove Odluke utvr|ena su u ukupnom iznosu 100.000,00 KM (slovima: stotinuhiqada KM i 00/100). III Sredstva iz ta~ke II ove Odluke raspodjequju se na sqede}i program: – Sufinansirawe sanacije i obnove starih mlinica u izvornoj, tradicijskoj i ambijentalnoj arhitekturi koje doprinose razvoju i promociji turizma, te unapre|uju tr`i{nu ili drugu konkurentnost BiH turizma, u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM. Pravo u~e{}a na javnom pozivu ostvaruju: pravna i fizi~ka lica registrovana za obavqawe djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteqstva, pojedinci, udru`ewa sa podru~ja Federacije BiH, jedinice lokalne samouprave sa projektima iz oblasti turizma, usmjerenim ka ostvarivawu ciqeva ovog programa. Ciqevi programa su: radovi na rekonstrukciji izvornih objekata ili wihovih izvornih dijelova koji osiguraju odr`ivu upotrebu objekata, radovi na redovnom odr`avawu objekata prirodno-graditeqske cjeline, obnovu kulturno historijskog nasqe|a kao i poticaj za proizvodwu zdravog na~ina prehrane {to posjetitequ daje izuzetan vizualni do`ivqaj za opu{tawe i odmor, da mogu slu`iti svojoj namjeni

Broj 41 - Strana 26

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

a to je proizvodwa bra{na i da mogu biti dio objekata uvr{tenih u turisti~ku ponudu na lokalitetu gdje se mlinice nalaze. Kriteriji za izbor programa su: program za izgradwu i obnovu postoje}ih mlinica, godina izgradwe mlinice, procenat o{te}ewa postoje}e mlinice, povr{ina mlinice, broj posjetilaca i zna~aj turisti~ke destinacije; stepen samofinansirawa ili finansirawa iz drugih izvora. IV Sredstva iz ta~ke II ove Odluke, dodjeqivat }e se korisnicima u skladu sa usvojenim programom iz ta~ke III ove Odluke, a na osnovu javnog poziva koji }e raspisati federalna ministrica okoli{a i turizma. Javni poziv za dodjelu sredstava iz ta~ke II ove Odluke objavit }e se na slu`benoj web stranici Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i najmawe jednom dnevnom listu s ciqem dostupnosti naj{iroj javnosti. V Federalna ministrica okoli{a i turizma imenuje stru~nu Komisiju za ocjenu ispuwavawa uslova i kriterija za dodjelu sredstava. Komisija razmatra projekte zaprimqene na osnovu javnog poziva, cijeni ispuwenost uslova i kriterija za odobravawe sredstava, te zapisnik sa obrazlo`enom ocjenom i mi{qewem dostavqa federalnoj ministrici okoli{a i turizma, koja donosi kona~nu odluku. VI S korisnicima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava iz ta~ke III ove Odluke Federalno ministarstvo okoli{a i turizma zakqu~it }e ugovor o me|usobnim pravima i obavezama u realizaciji projekta za koji su sredstva odobrena. VII Nadzor i provjeru programskog utro{ka sredstava vr{i Federalno ministarstvo okoli{a i turizma, putem stru~ne komisije za nadzor koju imenuje federalna ministrica okoli{a i turizma. VIII Federalno ministarstvo okoli{a i turizma izvje{taj o utro{enim sredstvima dostavqat }e Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija, u skladu sa Zakonom o izvr{ewu Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine. IX Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 602/11 29. juna 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA U FEDERACIJI BiH" UTVR\ENOG BUD@ETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLI[A I TURIZMA I. Usvaja se Program utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" utvr|enih u razdjelu 61. Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, pozicija 614100 "Trasnsfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11). II. Bud`etom Federacije BiH za 2011. godinu sredstva iz ta~ke I ove Odluke utvr|ena su u ukupnom iznosu 5.112.000,00 KM (slovima: petmilionastodvanaest hiljada KM i 00/100). III. Sredstva iz ta~ke II ove Odluke raspodjeljuju se po sljede}im programima: 1. Sufinansiranje izgradnje ili rekonstrukcije turisti~kougostiteljskih kapaciteta u svrhu odr`ivog razvoja turizma, te izgradnje osnovne turisti~ke infrastrukture, u ukupnom iznosu od 1.900.000,00 KM Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva sa razra|enim projektima usmjerenim ka pove}anju turisti~ko-ugostiteljskih kapaciteta, pobolj{anje ponude i razvoja odr`ivog turizma u op}inskom, gradskom i ruralnom podru~ju, kao i za projekte izgradnje osnovne turisti~ke infrastrukture. Ciljevi programa su: poticaj izgradnji novih smje{tajnih i ugostiteljskih kapaciteta; doprinos pove}anju kvalitete turisti~ke ponude, turisti~kih sadr`aja i uposlenosti; pove}anje kvalitete `ivota u op}inskom, gradskom i ruralnom podru~ju; stvaranje uvjeta za ostanak mladih na selu; razvoj seoskog turizma kao novog turisti~kog proizvoda; podizanje kvalitete osnovne turisti~ke infrastrukture kao pretpostavke za daljnji razvoj turizma i podizanje ukupne razine turisti~ke ponude destinacije. Kriteriji za izbor programa su: jasno definisan program projekta, stepen samofinansiranja; broj uposlenih; povr{ina obuhva}ena izgradnjom ili rekonstrukcijom, za izgra|ene ugostiteljske objekte neophodno je da je za objekat izdato rje{enje od nadle`nog organa uprave o utvr|enoj vrsti i kategoriji. 2. Sufinansiranje novih turisti~kih proizvoda, izrade turisti~ke horizontalne i vertikalne turisti~ke signalizacije i tematskih cesta u kantonima, gradovima i op}inama (panoi, putokazi, vinske i ceste sira, pou~ne staze, {etnice, putna odmori{ta, info punktovi, vidikovci, u ukupnom iznosu od 250.000,00 KM Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva; turisti~ke zajednice; jedinice lokalne samouprave; te udru`enja ~ija je registrovana djelatnost turizam sa projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva ovog programa. Ciljevi programa su: bolja prepoznatljivost destinacije i podizanje op}eg dojma o kantonu, gradu, op}ini i regiji kao turisti~koj sredini; stvaranje tematski integrisanih i organiziranih turisti~kih atrakcija kroz cijelu godinu povezivanjem prirodnih, kulturno-historijskih i drugih znamenitosti podru~ja; zajedni~ko oblikovanje i promocija regionalnog turisti~kog proizvoda vi{e mjesta, op}ina, gradova i kantona koje povezuje ista tema; pobolj{anje

943
Na osnovu ~lana 40. i 41. Zakona o izvr{enju Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), na prijedlog Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 27

turisti~ke ponude; ja~anje konkurentnosti BH turisti~kih proizvoda na doma}em i ino tr`i{tu; pove}anje turisti~kog prometa i potro{nje; stvaranje kvalitetnije i prihvatljivije okoli{ne slike na putnim pravcima u BiH. Kriteriji za izbor programa su: jasno definiran program projekta, stepen samofinansiranja; povr{ina obuhva}ena signalizacijom, faza izrade, broj info punktova, broj panoa. 3. Sufinansiranje organiziranja i sudjelovanja na manifestacijama i programima od zna~aja za razvoj i promociju turizma i ugostiteljstva (sajmovi, festivali, kongresi, konferencije, stru~ne radionice, tradicionalne vjerske manifestacije, izlo`be, obrazovni programi, kazali{ne predstave, znanstvenoistra`iva~ki projekti i sl.) kojima se unaprje|uje tr`i{na ili druga konkurentnost bh. turizma i ugostiteljstva, i sl. u ukupnom iznosu od 600.000,00 KM. Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma, ugostiteljstva, turisti~ke zajednice, udru`enja sa podru~ja Federacije BiH, jedinice lokalne samouprave, znanstvene, stru~ne i vjerske institucije, te pojedinci sa projektima iz oblasti turizma i ugostiteljstva, usmjerenim ka ostvarivanju ciljeva ovog programa. Ciljevi programa su: pomo} ja~anju privredne djelatnosti turizma; promocija turisti~kih destinacija i ugostiteljske djelatnosti u i izvan zemlje; organiziranje sajamskih manifestacija od strane jedinica lokalne samouprave s ciljem promocije turizma i ugostiteljstva; organiziranje promotivnih doga|anja na sajamskim manifestacijama i tematskim izlo`bama; promocija doma}ih proizvoda; pru`anje potpore projektima i programima znanstvenih i stru~nih organizacija koje doprinose razvoju turizma i ugostiteljstva; pru`anje potpore vjerskim organizacijama i udru`enjima u organiziranju vjerskih manifestacija koje doprinose razvoju turizma. Kriteriji za izbor programa su: program manifestacije, tradicija u organiziranju sajamskih manifestacija, broj u~esnika (prethodni i o~ekivani); kategorija sajamske manifestacije; stepen samofinansiranja ili finansiranja iz drugih izvora; medijska pokrivenost; za pojedince dokaz o prijavljenom radu na kongresu, sajmu, festivalu, radionici. 4. Sufinansiranje izrade originalnih turisti~kih suvenira u svrhu ja~anja turisti~ke ponude, u ukupnom iznosu 250.000,00 KM Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva, pojedinci koji rade na promociji turizma i ugostiteljstva; udru`enja ~ija je registrovana djelatnost turizam i ugostiteljstvo s projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva ovog programa. Ciljevi programa su: poticanje izrade izvornih suvenira, pobolj{anje turisti~ke ponude, pove}anje turisti~kog prometa i potro{nje; stvaranje prepoznatljivog turisti~kog brenda, za{tita ba{tine i njezino o~uvanje kori{tenjem tradicijskih vrijednosti starih zanata. Kriteriji za izbor programa su: jasno definiran program projekta, stepen samofinansiranja; izrada u cijelosti provedena na prostoru BiH uz primjenu tradicionalnih tehnologija izvornih motiva; originalnost projekta u smislu pro{irenja turisti~ke ponude, faza realizacije projekta, nagrade i priznanja 5. Sufinansiranje brandiranja pojedinih mjesta, doga|aja i proizvoda u svrhu ja~anja turisti~ke ponude, u ukupnom iznosu 300.000,00 KM Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva, pojedinci i udru`enja koja se bave promocijom turizma, prirodnih i kulturnih vrijednosti s projektima usmjerenim na realizaciju, ciljeva ovog programa. Ciljevi programa su: stvaranje prepoznatljivog turisti~kog branda; ja~anje kvalitete promocije BH turisti~ke ponude na doma}em tr`i{tu i u svijetu; pobolj{anje turisti~ke ponude; pove}anje turisti~kog prometa i potro{nje; o~uvanje

tradicijskih vrijednosti i starih zanata. Kriteriji za izbor programa su: jasno definiran program projekta, stepen samofinansiranja, originalnost projekta u smislu pro{irenja turisti~ke ponude, originalnost rje{enja sistema brandiranja povezana sa kulturnim i prirodnim naslije|em BiH. 6. Sufinansiranje promocije, edukacije i uvo|enja upravlja~kih sustava prema ISO standardima u oblasti turizma i ugostiteljstva (kvalitete prema ISO 9001:2000; i sigurnosti hrane prema specifikaciji HACCP-a i HALAL certifikata u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM. Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva; institucije koje svojom djelatno{}u podupiru razvoj turizma i ugostiteljstva. Ciljevi programa su: promicanje kvalitete, upravljanja, sigurnosti hrane, primjene novih tehnologija u turizmu i ugostiteljstvu; ja~anje veze izme|u obrazovnog znanstveno-istra`iva~kog sustava i turizma; aktivniji rad na uvo|enju, certificiranju i odr`avanju ISO standarda u cilju podizanja kvalitete ponude, pove}anja efikasnosti i konkurentnosti turisti~kih kapaciteta; ve}i broj turisti~kih i ugostiteljskih subjekata zasnovanih na znanju i me|unarodnim normativima, certificiranost usluga iz oblasti ugostiteljstva koje odgovaraju me|unarodnim standardima. Kriteriji programa su: jasno definiran program projekta, stepen samofinansiranja, broj uposlenih, stepen implementacije novih tehnologija koje pove}avaju sigurnosti hrane. 7. Sufinansiranje izgradnje i ja~anja infrastrukture u ski i rekreacijskim centrima, u svrhu ja~anja i konkurentnosti BH skijali{ta na me|unarodnom turisti~kom tr`i{tu, te razvoj planinskog turizma, u ukupnom iznosu od 662.000,00 KM Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva koje upravljaju skija{kim turisti~kim resursima sa razra|enim planovima usmjerenim na realizaciju ciljeva programa, pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva u zimskim i planinskim centrima, planinarska dru{tva, te ski klubovi sa registrovanom djelatno{}u u oblasti razvoja i unapre|enja skija{kog i ostalih vidova sporta Ciljevi programa su: ja~anje zimskog i planinskog turizma; pobolj{anje ukupne zimske turisti~ke ponude i njezinih kapaciteta; pove}anje sigurnosti na skijali{tima; pobolj{anje vertikalnih transporta; ja~anja ukupne infrastrukture na skijali{tima koja doprinosi pobolj{anju ukupne zimske turisti~ke ponude; razvoj sadr`aja planinskog turizma ~ime se sezona produ`uje na cijelu godinu. Kriteriji za izbor programa su: jasno definiran program projekta, stepen samofinansiranja; broj uposlenih; povr{ina izgra|ene ili rekonstruirane infrastrukture, 8. Sufinansiranje {tampanja publikacija, stru~nih ~asopisa i promotivnog materijala, publikacija iz oblasti turizma i ugostiteljstva, potpora promociji turizma i ugostiteljstva u elektroni~kim i {tampanim medijima, u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva; pojedinci koji imaju projekte vezane za {tampanje publikacija, stru~nih ~asopisa, promotivnog materijala, nabavka i otkup publikacija iz oblasti turizma i ugostiteljstva, potpora promociji turizma i ugostiteljstva u elektroni~kim i {tampanim medijima. Ciljevi programa su: promocija turizma, turisti~kih destinacija i ugostiteljske djelatnosti; promocije prirodnih i kulturnih vrijednosti u svrhu razvoja turizma; osiguravanje stru~ne literature za potrebe turisti~kih i ugostiteljskih djelatnika. Kriteriji za izbor programa su: jasno definisan program; brojnost ciljne skupine kojoj je program namijenjen,

Broj 41 - Strana 28

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

klasifikacija publikacije (priru~na, popularna i nau~na); promocija o~uvanja kulturnog i prirodnog naslije|a i identiteta. 9. Sufinansiranje projekata iz podru~ja turizma koji su kandidirani na me|unarodne konkurse a nedostaju im finansijska sredstva za obavezno sudjelovanje-kontribuciju, te projekata koji zagovaraju prekograni~nu i regionalnu saradnju, u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: pravna lica i NVO sa razra|enim razvojnim projektima koje su kandidirali ili }e kandidirati na me|unarodne konkurse (IPA, Svjetska banka, GEF, WWF i druge organizacije) odnosno koji imaju razra|ene projekte prekograni~ne i regionalne suradnje. Ciljevi programa su: pomo} pri izradi i kandidiranju programa usmjerenih ka me|unarodnim izvorima finansiranja razvojnih programa iz oblasti turizma, i ugostiteljstva; ja~anje privrednih djelatnosti kroz me|unarodne programe potpora; razvoj prekograni~ne saradnje i regionalne suradnje. Kriteriji za izbor programa su: stepen sufinasiranja me|unarodne organizacije; uklju~enost regija, uspostavljanje prekograni~ne i regionalne suradnje, o~ekivani rezultat u cilju razvoja turizma. 10. Sufinansiranje projekata: Internacionalnog parka mira, Regata na Drini, Udru`enje gra|ana Klisa Srebrenica, u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM Primalac transfera: Op}ina Srebrenica Ciljevi programa su: bolje kori{tenje rapolo`ivih resursa u cilju razvoja turizma kroz zapo{ljavanje i samozapo{ljavanje raseljenih lica sa podru~ja Op}ine Srebrenice, kojim bi se osigurao odr`ivi proces povratka u Op}ini Srebrenica Kriteriji za izbor programa su: zapo{ljavanje, odr`ivost povratka u Op}ini Srebrenica IV. Od sredstava iz ta~ke II ove Odluke, za Interventna sredstva, koja }e se koristiti za projekte i programe u oblasti turizma i ugostiteljstva, odre|uje se iznos od 300.000,00 KM. Interventna sredstva ostvaruju sve navedene kategorije iz ta~ke III ove Odluke (podta~ke 1 do 9), a odobravaju se na osnovu podnesenih zahtjeva sa razra|enim programima i finansijskim planom u skladu sa zadatim ciljevima programa, a najvi{e odobreni iznos 20.000,00 KM. V. Nerealizirana sredstava po programima iz ta~ke III ove Odluke (podta~ke 1 do 9) tokom bud`etske 2011. godine prebacuju se na Interventna sredstva. VI. Sredstva iz ta~ke II izuzev sredstava iz ta~ke IV ove Odluke, dodjeljivat }e se korisnicima u skladu sa usvojenim programima iz ta~ke III podta~ke 1 do 9. ove Odluke, a na osnovu javnog poziva koji }e raspisati federalna ministrica okoli{a i turizma. Javni poziv za dodjelu sredstava iz ta~ke II ove Odluke objavit }e se na slu`benoj web stranici Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i najmanje, jednom dnevnom listu velike naklade s ciljem dostupnosti naj{iroj javnosti. VII. Federalna ministrica okoli{a i turizma imenuje stru~nu Komisiju za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava. Komisija razmatra projekte zaprimljene na osnovu javnog poziva, cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje sredstava, te zapisnik s obrazlo`enom ocjenom i mi{ljenjem dostavlja federalnoj ministrici okoli{a i turizma, koja donosi kona~nu odluku.

VIII. S korisnicima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava iz ta~ke III ove Odluke Federalno ministarstvo okoli{a i turizma zaklju~it }e ugovor o me|usobnim pravima i obavezama u realizaciji projekta za koji su sredstva odobrena. IX. Nadzor i provjeru programskog utro{ka sredstava vr{i Federalno ministarstvo okoli{a i turizma, putem stru~ne komisije za nadzor koju imenuje federalna ministrica okoli{a i turizma. X. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma izvje{taj o utro{enim sredstvima dostavljat }e Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija, u skladu sa Zakonom o izvr{enju Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine. XI. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 603/11 29. juna 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

Na temelju ~lanka 40. i 41. Zakona o izvr{enju Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), na prijedlog Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 23. lipnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA U FEDERACIJI BiH" UTVR\ENOG PRORA^UNOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLI[A I TURIZMA I. Usvaja se Program utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" utvr|enih u razdjelu 61. Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, pozicija 614100 "Trasnsfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11). II. Prora~unom Federacije BiH za 2011. godinu sredstva iz to~ke I. ove Odluke utvr|ena su u ukupnom iznosu 5.112.000,00 KM (slovima: petmilijunastodvanaest tisu}a KM i 00/100). III. Sredstva iz to~ke II ove Odluke raspodjeljuju se po sljede}im programima: 1. Sufinansiranje izgradnje ili rekonstrukcije turisti~kougostiteljskih kapaciteta u svrhu odr`ivog razvoja turizma, te izgradnje osnovne turisti~ke infrastrukture, u ukupnom iznosu od 1.900.000,00 KM Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: pravne i fizi~ke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva sa razra|enim projektima usmjerenim ka pove}anju turisti~ko-ugostiteljskih kapaciteta, pobolj{anje ponude i razvoja odr`ivog turizma u op}inskom, gradskom i ruralnom podru~ju, kao i za za projekte izgradnje osnovne turisti~ke infrastrukture. Ciljevi programa su: poticaj izgradnji novih smje{tajnih i ugostiteljskih kapaciteta; doprinos pove}anju kvalitete turisti~ke ponude, turisti~kih sadr`aja i uposlenosti;

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 29

pove}anje kvalitete `ivota u op}inskom, gradskom i ruralnom podru~ju; stvaranje uvjeta za ostanak mladih na selu; razvoj seoskog turizma kao novog turisti~kog proizvoda; podizanje kvalitete osnovne turisti~ke infrastrukture kao pretpostavke za daljnji razvoj turizma i podizanje ukupne razine turisti~ke ponude destinacije. Kriteriji za izbor programa su: jasno definisan program projekta, stepen samofinansiranja; broj uposlenih; povr{ina obuhva}ena izgradnjom ili rekonstrukcijom, za izgra|ene ugostiteljske objekte neophodno je da je za objekat izdato rje{enje od nadle`nog organa uprave o utvr|enoj vrsti i kategoriji. 2. Sufinansiranje novih turisti~kih proizvoda, izrade turisti~ke horizontalne i vertikalne turisti~ke signalizacije i tematskih cesta u kantonima, gradovima i op}inama (panoi, putokazi, vinske i ceste sira, pou~ne staze, {etnice, putna odmori{ta, info punktovi, vidikovci, u ukupnom iznosu od 250.000,00 KM Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: pravne i fizi~ke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva; turisti~ke zajednice; jedinice lokalne samouprave; te udruge a ~ija je registrirana djelatnost turizam sa projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva ovog programa. Ciljevi programa su: bolja prepoznatljivost destinacije i podizanje op}eg dojma o kantonu, gradu, op}ini i regiji kao turisti~koj sredini; stvaranje tematski integriranih i organiziranih turisti~kih atrakcija kroz cijelu godinu povezivanjem prirodnih, kulturno-historijskih i drugih znamenitosti podru~ja; zajedni~ko oblikovanje i promocija regionalnog turisti~kog proizvoda vi{e mjesta, op}ina, gradova i kantona koje povezuje ista tema; pobolj{anje turisti~ke ponude; ja~anje konkurentnosti BH turisti~kih proizvoda na doma}em i ino tr`i{tu; pove}anje turisti~kog prometa i potro{nje; stvaranje kvalitetnije i prihvatljivije okoli{ne slike na putnim pravcima u BiH. Kriteriji za izbor programa su: jasno definiran program projekta, stupanj samofinanciranja; povr{ina obuhva}ena signalizacijom, faza izrade, broj info punktova, broj panoa. 3. Sufinansiranje organiziranja i sudjelovanja na manifestacijama i programima od zna~aja za razvoj i promociju turizma i ugostiteljstva (sajmovi, festivali, kongresi, konferencije, stru~ne radionice, tradicionalne vjerske manifestacije, izlo`be, obrazovni programi, kazali{ne predstave, znanstveno-istra`iva~ki projekti i sl.) kojima se unaprje|uje tr`i{na ili druga konkurentnost bh. turizma i ugostiteljstva, i sl. u ukupnom iznosu od 600.000,00 KM. Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: pravne i fizi~ke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma, ugostiteljstva, turisti~ke zajednice, udruge sa podru~ja Federacije BiH, jedinice lokalne samouprave, znanstvene, stru~ne i vjerske institucije, te pojedinci sa projektima iz oblasti turizma i ugostiteljstva, usmjerenim ka ostvarivanju ciljeva ovog programa. Ciljevi programa su: pomo} ja~anju privredne djelatnosti turizma; promocija turisti~kih destinacija i ugostiteljske djelatnosti u i izvan zemlje; organiziranje sajamskih manifestacija od strane jedinica lokalne samouprave s ciljem promocije turizma i ugostiteljstva; organiziranje promotivnih doga|anja na sajamskim manifestacijama i tematskim izlo`bama; promocija doma}ih proizvoda; pru`anje potpore projektima i programima znanstvenih i stru~nih organizacija koje doprinose razvoju turizma i ugostiteljstva; pru`anje potpore vjerskim organizacijama i udru`enjima u organiziranju vjerskih manifestacija koje doprinose razvoju turizma. Kriteriji za izbor programa su: program manifestacije, tradicija u organiziranju sajamskih manifestacija, broj u~esnika (prethodni i o~ekivani); kategorija sajamske manifestacije; stepen samofinansiranja ili finansiranja iz

4.

5.

6.

7.

drugih izvora; medijska pokrivenost; za pojedince dokaz o prijavljenom radu na kongresu, sajmu, festivalu, radionici. Sufinansiranje izrade originalnih turisti~kih suvenira u svrhu ja~anja turisti~ke ponude, u ukupnom iznosu 250.000,00 KM Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: pravne i fizi~ke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva, pojedinci koji rade na promociji turizma i ugostiteljstva; udruge ~ija je registrirana djelatnost turizam i ugostiteljstvo s projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva ovog programa. Ciljevi programa su: poticanje izrade izvornih suvenira, pobolj{anje turisti~ke ponude, pove}anje turisti~kog prometa i potro{nje; stvaranje prepoznatljivog turisti~kog brenda, za{tita ba{tine i njezino o~uvanje kori{tenjem tradicijskih vrijednostii starih zanata. Kriteriji za izbor programa su: jasno definiran program projekta, stupanj samofinansiranja; izrada u cijelosti provedena na prostoru BiH uz primjenu tradicionalnih tehnologija izvornih motiva; originalnost projekta u smislu pro{irenja turisti~ke ponude, faza realizacije projekta, nagrade i priznanja Sufinansiranje brandiranja pojedinih mjesta, doga|aja i proizvoda u svrhu ja~anja turisti~ke ponude, u ukupnom iznosu 300.000,00 KM Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: pravne i fizi~ke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva, pojedinci i udruge koje se bave promocijom turizma, prirodnih i kulturnih vrijednosti s projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva ovog programa. Ciljevi programa su: stvaranje prepoznatljivog turisti~kog branda; ja~anje kvalitete promocije BH turisti~ke ponude na doma}em tr`i{tu i u svijetu; pobolj{anje turisti~ke ponude; pove}anje turisti~kog prometa i potro{nje; o~uvanje tradicijskih vrijednosti i starih zanata. Kriteriji za izbor programa su: jasno definiran program projekta, stupanj samofinansiranja, originalnost projekta u smislu pro{irenja turisti~ke ponude, originalnost rje{enja sistema brandiranja povezana sa kulturnim i prirodnim naslije|em BiH. Sufinansiranje promocije, edukacije i uvo|enja upravlja~kih sustava prema ISO standardima u oblasti turizma i ugostiteljstva (kvalitete prema ISO 9001:2000; i sigurnosti hrane prema specifikaciji HACCP-a i HALAL certifikata u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM. Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: pravne i fizi~ke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva; institucije koje svojom djelatno{}u podupiru razvoj turizma i ugostiteljstva. Ciljevi programa su; promicanje kvalitete, upravljanja, sigurnosti hrane, primjene novih tehnologija u turizmu i ugostiteljstvu; ja~anje veze izme|u obrazovnog znanstveno-istra`iva~kog sustava i turizma; aktivniji rad na uvo|enju, certificiranju i odr`avanju ISO standarda u cilju podizanja kvalitete ponude, pove}anja efikasnosti i konkurentnosti turisti~kih kapaciteta; ve}i broj turisti~kih i ugostiteljskih subjekata zasnovanih na znanju i me|unarodnim normativima, certificiranost usluga iz oblasti ugostiteljstva koje odgovaraju me|unarodnim standardima. Kriteriji programa su: jasno definiran program projekta, stupanj samofinansiranja, broj uposlenih, stepen implementacije novih tehnologija koje pove}avaju sigurnosti hrane. Sufinansiranje izgradnje i ja~anja infrastrukture u ski i rekreacijskim centrima, u svrhu ja~anja i konkurentnosti BH skijali{ta na me|unarodnom turisti~kom tr`i{tu, te razvoj planinskog turizma, u ukupnom iznosu od 662.000,00 KM Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: pravne i fizi~ke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva koje upravljaju skija{kim turisti~kim resursima sa razra|enim planovima usmjerenim na

Broj 41 - Strana 30

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

realizaciju ciljeva programa, pravne i fizi~ke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva u zimskim i planinskim centrima, planinarska dru{tva, te ski klubovi sa registriranom djelatno{}u u oblasti razvoja i unaprije|enja skija{kog i ostalih vidova sporta Ciljevi programa su; ja~anje zimskog i planinskog turizma; pobolj{anje ukupne zimske turisti~ke ponude i njezinih kapaciteta; pove}anje sigurnosti na skijali{tima; pobolj{anje vertikalnih transporta; ja~anja ukupne infrastrukture na skijali{tima koja doprinosi pobolj{anju ukupne zimske turisti~ke ponude; razvoj sadr`aja planinskog turizma ~ime se sezona produ`uje na cijelu godinu. Kriteriji za izbor programa su: jasno definiran program projekta, stepen samofinansiranja; broj uposlenih; povr{ina izgra|ene ili rekonstruirane infrastrukture, 8. Sufinansiranje tiskanja publikacija, stru~nih ~asopisa i promotivnog materijala, publikacija iz oblasti turizma i ugostiteljstva, potpora promociji turizma i ugostiteljstva u elektroni~kim i {tampanim medijima, u ukupnom iznosu od 300.000, 00 KM Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: pravne i fizi~ke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva; pojedinci koji imaju projekte vezane za {tampanje publikacija, stru~nih ~asopisa, promotivnog materijala, nabavka i otkup publikacija iz oblasti turizma i ugostiteljstva, potpora promociji turizma i ugostiteljstva u elektroni~kim i {tampanim medijima. Ciljevi programa su: promocija turizma, turisti~kih destinacija i ugostiteljske djelatnosti; promocije prirodnih i kulturnih vrijednosti u svrhu razvoja turizma; osiguravanje stru~ne literature za potrebe turisti~kih i ugostiteljskih djelatnika. Kriteriji za izbor programa su: jasno definisan program, brojnost ciljne skupine kojoj je program namijenjen, klasifikacija publikacije (priru~na, popularna i nau~na); promocija o~uvanja kulturnog i prirodnog naslije|a i identiteta. 9. Sufinansiranje projekata iz podru~ja turizma koji su kandidirani na me|unarodne konkurse a nedostaju im finansijska sredstva za obavezno sudjelovanje-kontribuciju, te projekata koji zagovaraju prekograni~nu i regionalnu saradnju, u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: pravna lica i NVO sa razra|enim razvojnim projektima koje su kandidirali ili }e kandidirati na me|unarodne konkurse (IPA, Svjetska banka, GEF, WWF i druge organizacije) odnosno koji imaju razra|ene projekte prekograni~ne i regionalne suradnje. Ciljevi programa su: pomo} pri izradi i kandidiranju programa usmjerenih ka me|unarodnim izvorima finansiranja razvojnih programa iz oblasti turizma, i ugostiteljstva; ja~anje gospodarskih djelatnosti kroz me|unarodne programe potpora; razvoj prekograni~ne saradnje i regionalne suradnje. Kriteriji za izbor programa su: stupanj sufinasiranja me|unarodne organizacije; uklju~enost regija, uspostavljanje prekograni~ne i regionalne suradnje, o~ekivani rezultat u cilju razvoja turizma. 10. Sufinansiranje projekata: Internacionalnog parka mira, Regata na Drini, Udru`enje gra|ana Klisa Srebrenica, u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM Primalac transfera: Op}ina Srebrenica Ciljevi programa su: bolje kori{tenje rapolo`ivih resursa u cilju razvoja turizma kroz zapo{ljavanje i samozapo{ljavanje raseljenih lica sa podru~ja Op}ine Srebrenice, kojim bi se osigurao odr`ivi proces povratka u Op}ini Srebrenica Kriteriji za izbor programa su: zapo{ljavanje, odr`ivost povratka u Op}ini Srebrenica

IV. Od sredstava iz to~ke II ove Odluke, za Interventna sredstva, koja }e se koristiti za projekte i programe u oblasti turizma i ugostiteljstva, odre|uje se iznos od 300.000,00 KM. Interventna sredstva ostvaruju sve navedene kategorije iz ta~ke III ove Odluke (podta~ke 1 do 9), a odobravaju se na osnovu podnesenih zahtjeva sa razra|enim programima i financijskim planom u skladu sa zadatim ciljevima programa, a najvi{e odobreni iznos 20.000,00 KM. V. Nerealizirana sredstava po programima iz to~ke III ove Odluke (podta~ke 1 do 9) tokom prora~unske 2011. godine prebacuju se na Interventna sredstva. VI. Sredstva iz to~ke II izuzev sredstava iz to~ke IV ove Odluke, dodjeljivat }e se korisnicima u skladu sa usvojenim programima iz to~ke III podto~ke 1 do 9. ove Odluke, a na osnovu javnog poziva koji }e raspisati federalna ministrica okoli{a i turizma. Javni poziv za dodjelu sredstava iz to~ke II ove Odluke objavit }e se na slu`benoj web stranici Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i najmanje, jednom dnevnom listu velike naklade s ciljem dostupnosti naj{iroj javnosti. VII. Federalna ministrica okoli{a i turizma imenuje stru~no Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava. Komisija razmatra projekte zaprimljene na osnovu javnog poziva, cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje sredstava, te zapisnik s obrazlo`enom ocjenom i mi{ljenjem dostavlja federalnoj ministrici okoli{a i turizma, koja donosi kona~nu odluku. VIII. S korisnicima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava iz to~ke III. ove Odluke Federalno ministarstvo okoli{a i turizma zaklju~it }e ugovor o me|usobnim pravima i obavezama u realizaciji projekta za koji su sredstva odobrena. IX. Nadzor i provjeru programskog utro{ka sredstava vr{i Federalno ministarstvo okoli{a i turizma, putem stru~nog povjerenstva za nadzor koju imenuje federalna ministrica okoli{a i turizma. X. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma izvje{}e o utro{enim sredstvima dostavljat }e Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija, u skladu sa Zakonom o izvr{enju Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine. XI. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 603/11 29. lipnja 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

Na osnovu ~lana 40. i 41. Zakona o izvr{ewu Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), na prijedlog Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 31

ODLUKU
O USVAJAWU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA U FEDERACIJI BiH" UTVR\ENOG BUXETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLI[A I TURIZMA I Usvaja se Program utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" utvr|enih u razdjelu 61. Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, pozicija 614100 "Trasnsfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11). II Buxetom Federacije BiH za 2011. godinu sredstva iz ta~ke I ove Odluke utvr|ena su u ukupnom iznosu 5.112.000,00 KM (slovima: petmilionastodvanaest hiqada KM i 00/100). III Sredstva iz ta~ke II ove Odluke raspodjequju se po sqede}im programima: 1. Sufinansirawe izgradwe ili rekonstrukcije turisti~ko-ugostiteqskih kapaciteta u svrhu odr`ivog razvoja turizma, te izgradwe osnovne turisti~ke infrastrukture, u ukupnom iznosu od 1.900.000,00 KM. Pravo sudjelovawa na javnom pozivu ostvaruju: pravna i fizi~ka lica registrovana za obavqawe djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteqstva sa razra|enim projektima usmjerenim ka pove}awu turisti~ko-ugostiteqskih kapaciteta, poboq{awe ponude i razvoja odr`ivog turizma u op}inskom, gradskom i ruralnom podru~ju, kao i za projekte izgradwe osnovne turisti~ke infrastrukture. Ciqevi programa su: poticaj izgradwi novih smje{tajnih i ugostiteqskih kapaciteta; doprinos pove}awu kvalitete turisti~ke ponude, turisti~kih sadr`aja i uposlenosti; pove}awe kvalitete `ivota u op{tinskom, gradskom i ruralnom podru~ju; stvarawe uslova za ostanak mladih na selu; razvoj seoskog turizma kao novog turisti~kog proizvoda; podizawe kvalitete osnovne turisti~ke infrastrukture kao pretpostavke za daqwi razvoj turizma i podizawe ukupne razine turisti~ke ponude destinacije. Kriteriji za izbor programa su: jasno definisan program projekta, stepen samofinansirawa; broj uposlenih; povr{ina obuhva}ena izgradwom ili rekonstrukcijom, za izgra|ene ugostiteqske objekte neophodno je da je za objekat izdato rje{ewe od nadle`nog organa uprave o utvr|enoj vrsti i kategoriji. 2. Sufinansirawe novih turisti~kih proizvoda, izrade turisti~ke horizontalne i vertikalne turisti~ke signalizacije i tematskih cesta u kantonima, gradovima i op}inama (panoi, putokazi, vinske i ceste sira, pou~ne staze, {etnice, putna odmori{ta, info punktovi, vidikovci, u ukupnom iznosu od 250.000,00 KM. Pravo sudjelovawa na javnom pozivu ostvaruju: pravna i fizi~ka lica registrovana za obavqawe djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteqstva; turisti~ke zajednice; jedinice lokalne samouprave; te udru`ewa ~ija je registrovana djelatnost turizam sa projektima usmjerenim na realizaciju ciqeva ovog programa. Ciqevi programa su: boqa prepoznatqivost destinacije i podizawe op{teg dojma o kantonu, gradu, op{tini i regiji kao turisti~koj sredini; stvarawe tematski integrisanih i organiziranih turisti~kih atrakcija kroz cijelu godinu povezivawem prirodnih, kulturno-istorijskih i drugih znamenitosti podru~ja; zajedni~ko oblikovawe i promocija regionalnog turisti~kog proizvoda vi{e mjesta, op{tina, gradova i kantona koje povezuje ista tema; poboq{awe turisti~ke ponude; ja~awe konkurentnosti BH turisti~kih proizvoda na doma}em i ino tr`i{tu; pove}awe

turisti~kog prometa i potro{we; stvarawe kvalitetnije i prihvatqivije okoli{ne slike na putnim pravcima u BiH. Kriteriji za izbor programa su: jasno definisan program projekta, stepen samofinansirawa; povr{ina obuhva}ena signalizacijom, faza izrade, broj info punktova, broj panoa. 3. Sufinansirawe organizirawa i sudjelovawa na manifestacijama i programima od zna~aja za razvoj i promociju turizma i ugostiteqstva (sajmovi, festivali, kongresi, konferencije, stru~ne radionice, tradicionalne vjerske manifestacije, izlo`be, obrazovni programi, kazali{ne predstave, znanstvenoistra`iva~ki projekti i sl.) kojima se unaprje|uje tr`i{na ili druga konkurentnost bh. turizma i ugostiteqstva, i sl. u ukupnom iznosu od 600.000,00 KM. Pravo sudjelovawa na javnom pozivu ostvaruju: pravna i fizi~ka lica registrovana za obavqawe djelatnosti iz oblasti turizma, ugostiteqstva, turisti~ke zajednice, udru`ewa sa podru~ja Federacije BiH, jedinice lokalne samouprave, znanstvene, stru~ne i vjerske institucije, te pojedinci sa projektima iz oblasti turizma i ugostiteqstva, usmjerenim ka ostvarivawu ciqeva ovog programa. Ciqevi programa su: pomo} ja~awu privredne djelatnosti turizma; promocija turisti~kih destinacija i ugostiteqske djelatnosti u i izvan zemqe; organizirawe sajamskih manifestacija od strane jedinica lokalne samouprave s ciqem promocije turizma i ugostiteqstva; organizirawe promotivnih doga|awa na sajamskim manifestacijama i tematskim izlo`bama; promocija doma}ih proizvoda; pru`awe potpore projektima i programima znanstvenih i stru~nih organizacija koje doprinose razvoju turizma i ugostiteqstva; pru`awe potpore vjerskim organizacijama i udru`ewima u organizirawu vjerskih manifestacija koje doprinose razvoju turizma. Kriteriji za izbor programa su: program manifestacije, tradicija u organizirawu sajamskih manifestacija, broj u~esnika (prethodni i o~ekivani); kategorija sajamske manifestacije; stepen samofinansirawa ili finansirawa iz drugih izvora; medijska pokrivenost; za pojedince dokaz o prijavqenom radu na kongresu, sajmu, festivalu, radionici. 4. Sufinansirawe izrade originalnih turisti~kih suvenira u svrhu ja~awa turisti~ke ponude, u ukupnom iznosu 250.000,00 KM. Pravo sudjelovawa na javnom pozivu ostvaruju: pravna i fizi~ka lica registrovana za obavqawe djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteqstva, pojedinci koji rade na promociji turizma i ugostiteqstva; udru`ewa ~ija je registrovana djelatnost turizam i ugostiteqstvo s projektima usmjerenim na realizaciju ciqeva ovog programa. Ciqevi programa su: poticawe izrade izvornih suvenira, poboq{awe turisti~ke ponude, pove}awe turisti~kog prometa i potro{we; stvarawe prepoznatqivog turisti~kog brenda, za{tita ba{tine i wezino o~uvawe kori{tewem tradicijskih vrijednosti starih zanata. Kriteriji za izbor programa su: jasno definisan program projekta, stepen samofinansirawa; izrada u cijelosti provedena na prostoru BiH uz primjenu tradicionalnih tehnologija izvornih motiva; originalnost projekta u smislu pro{irewa turisti~ke ponude, faza realizacije projekta, nagrade i priznawa. 5. Sufinansirawe brandirawa pojedinih mjesta, doga|aja i proizvoda u svrhu ja~awa turisti~ke ponude, u ukupnom iznosu 300.000,00 KM. Pravo sudjelovawa na javnom pozivu ostvaruju: pravna i fizi~ka lica registrovana za obavqawe djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteqstva, pojedinci i udru`ewa koja se bave promocijom turizma, prirodnih i kulturnih vrijednosti s projektima usmjerenim na realizaciju, ciqeva ovog programa.

Broj 41 - Strana 32

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

Ciqevi programa su: stvarawe prepoznatqivog turisti~kog branda; ja~awe kvalitete promocije BH turisti~ke ponude na doma}em tr`i{tu i u svijetu; poboq{awe turisti~ke ponude; pove}awe turisti~kog prometa i potro{we; o~uvawe tradicijskih vrijednosti i starih zanata. Kriteriji za izbor programa su: jasno definisan program projekta, stepen samofinansirawa, originalnost projekta u smislu pro{irewa turisti~ke ponude, originalnost rje{ewa sistema brandirawa povezana sa kulturnim i prirodnim naslije|em BiH. 6. Sufinansirawe promocije, edukacije i uvo|ewa upravqa~kih sustava prema ISO standardima u oblasti turizma i ugostiteqstva (kvalitete prema ISO 9001:2000; i sigurnosti hrane prema specifikaciji HACCP-a i HALAL certifikata u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM. Pravo sudjelovawa na javnom pozivu ostvaruju: pravna i fizi~ka lica registrovana za obavqawe djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteqstva; institucije koje svojom djelatno{}u podupiru razvoj turizma i ugostiteqstva. Ciqevi programa su: promicawe kvalitete, upravqawa, sigurnosti hrane, primjene novih tehnologija u turizmu i ugostiteqstvu; ja~awe veze izme|u obrazovnog znanstveno-istra`iva~kog sustava i turizma; aktivniji rad na uvo|ewu, certificirawu i odr`avawu ISO standarda u ciqu podizawa kvalitete ponude, pove}awa efikasnosti i konkurentnosti turisti~kih kapaciteta; ve}i broj turisti~kih i ugostiteqskih subjekata zasnovanih na znawu i me|unarodnim normativima, certificiranost usluga iz oblasti ugostiteqstva koje odgovaraju me|unarodnim standardima. Kriteriji programa su: jasno definisan program projekta, stepen samofinansirawa, broj uposlenih, stepen implementacije novih tehnologija koje pove}avaju sigurnosti hrane. 7. Sufinansirawe izgradwe i ja~awa infrastrukture u ski i rekreacijskim centrima, u svrhu ja~awa i konkurentnosti BH skijali{ta na me|unarodnom turisti~kom tr`i{tu, te razvoj planinskog turizma, u ukupnom iznosu od 662.000,00 KM. Pravo sudjelovawa na javnom pozivu ostvaruju: pravna i fizi~ka lica registrovana za obavqawe djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteqstva koje upravqaju skija{kim turisti~kim resursima sa razra|enim planovima usmjerenim na realizaciju ciqeva programa, pravna i fizi~ka lica registrovana za obavqawe djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteqstva u zimskim i planinskim centrima, planinarska dru{tva, te ski klubovi sa registrovanom djelatno{}u u oblasti razvoja i unapre|ewa skija{kog i ostalih vidova sporta Ciqevi programa su: ja~awe zimskog i planinskog turizma; poboq{awe ukupne zimske turisti~ke ponude i wezinih kapaciteta; pove}awe sigurnosti na skijali{tima; poboq{awe vertikalnih transporta; ja~awa ukupne infrastrukture na skijali{tima koja doprinosi poboq{awu ukupne zimske turisti~ke ponude; razvoj sadr`aja planinskog turizma ~ime se sezona produ`uje na cijelu godinu. Kriteriji za izbor programa su: jasno definisan program projekta, stepen samofinansirawa; broj uposlenih; povr{ina izgra|ene ili rekonstruisane infrastrukture, 8. Sufinansirawe {tampawa publikacija, stru~nih ~asopisa i promotivnog materijala, publikacija iz oblasti turizma i ugostiteqstva, potpora promociji turizma i ugostiteqstva u elektroni~kim i {tampanim medijima, u ukupnom iznosu od 300.000, 00 KM. Pravo sudjelovawa na javnom pozivu ostvaruju: pravna i fizi~ka lica registrovana za obavqawe djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteqstva; pojedinci koji imaju projekte vezane za {tampawe publikacija, stru~nih ~asopisa, promotivnog materijala, nabavka i otkup publikacija iz oblasti turizma i ugostiteqstva, potpora promociji turizma i ugostiteqstva u elektroni~kim i

{tampanim medijima. Ciqevi programa su: promocija turizma, turisti~kih destinacija i ugostiteqske djelatnosti; promocije prirodnih i kulturnih vrijednosti u svrhu razvoja turizma; osiguravawe stru~ne literature za potrebe turisti~kih i ugostiteqskih djelatnika. Kriteriji za izbor programa su: jasno definisan program; brojnost ciqne skupine kojoj je program namijewen, klasifikacija publikacije (priru~na, popularna i nau~na); promocija o~uvawa kulturnog i prirodnog naslije|a i identiteta. 9. Sufinansirawe projekata iz podru~ja turizma koji su kandidirani na me|unarodne konkurse a nedostaju im finansijska sredstva za obavezno sudjelovawe-kontribuciju, te projekata koji zagovaraju prekograni~nu i regionalnu saradwu, u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM. Pravo sudjelovawa na javnom pozivu ostvaruju: pravna lica i NVO sa razra|enim razvojnim projektima koje su kandidirali ili }e kandidirati na me|unarodne konkurse (IPA, Svjetska banka, GEF, WWF i druge organizacije) odnosno koji imaju razra|ene projekte prekograni~ne i regionalne saradwe. Ciqevi programa su: pomo} pri izradi i kandidirawu programa usmjerenih ka me|unarodnim izvorima finansirawa razvojnih programa iz oblasti turizma, i ugostiteqstva; ja~awe privrednih djelatnosti kroz me|unarodne programe potpora; razvoj prekograni~ne saradwe i regionalne suradwe. Kriteriji za izbor programa su: stepen sufinasirawa me|unarodne organizacije; ukqu~enost regija, uspostavqawe prekograni~ne i regionalne saradwe, o~ekivani rezultat u ciqu razvoja turizma. 10. Sufinansirawe projekata: Internacionalnog parka mira, Regata na Drini, Udru`ewe gra|ana Klisa Srebrenica, u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM. Primalac transfera: Op{tina Srebrenica Ciqevi programa su: boqe kori{tewe rapolo`ivih resursa u ciqu razvoja turizma kroz zapo{qavawe i samozapo{qavawe raseqenih lica sa podru~ja Op{tine Srebrenice, kojim bi se osigurao odr`ivi proces povratka u Op{tini Srebrenica. Kriteriji za izbor programa su: zapo{qavawe, odr`ivost povratka u Op{tini Srebrenica. IV Od sredstava iz ta~ke II ove Odluke, za Interventna sredstva, koja }e se koristiti za projekte i programe u oblasti turizma i ugostiteqstva, odre|uje se iznos od 300.000,00 KM. Interventna sredstva ostvaruju sve navedene kategorije iz ta~ke III ove Odluke (podta~ke 1 do 9), a odobravaju se na osnovu podnesenih zahtjeva sa razra|enim programima i finansijskim planom u skladu sa zadatim ciqevima programa, a najvi{e odobreni iznos 20.000,00 KM. V Nerealizirana sredstava po programima iz ta~ke III ove Odluke (podta~ke 1 do 9) tokom buxetske 2011. godine prebacuju se na Interventna sredstva. VI Sredstva iz ta~ke II izuzev sredstava iz ta~ke IV ove Odluke, dodjeqiva}e se korisnicima u skladu sa usvojenim programima iz ta~ke III podta~ke 1 do 9. ove Odluke, a na osnovu javnog poziva koji }e raspisati federalna ministrica okoli{a i turizma. Javni poziv za dodjelu sredstava iz ta~ke II ove Odluke objavi}e se na slu`benoj web stranici Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i najmawe, jednom dnevnom listu velike naklade s ciqem dostupnosti naj{iroj javnosti.

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH –

Broj 41 - Strana 33

VII Federalna ministrica okoli{a i turizma imenuje stru~nu Komisiju za ocjenu ispuwavawa uslova i kriterija za dodjelu sredstava. Komisija razmatra projekte zaprimqene na osnovu javnog poziva, cijeni ispuwenost uslova i kriterija za odobravawe sredstava, te zapisnik s obrazlo`enom ocjenom i mi{qewem dostavqa federalnoj ministrici okoli{a i turizma, koja donosi kona~nu odluku. VIII S korisnicima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava iz ta~ke III ove Odluke Federalno ministarstvo okoli{a i turizma zakqu~i}e ugovor o me|usobnim pravima i obavezama u realizaciji projekta za koji su sredstva odobrena. IX Nadzor i provjeru programskog utro{ka sredstava vr{i Federalno ministarstvo okoli{a i turizma, putem stru~ne komisije za nadzor koju imenuje federalna ministrica okoli{a i turizma. X Federalno ministarstvo okoli{a i turizma izvje{taj o utro{enim sredstvima dostavqa}e Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija, u skladu sa Zakonom o izvr{ewu Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine. XI Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 603/11 29. juna 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

doprinos uspje{nom prezentiranju i afirmaciji Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu; – nastavak realizacije zapo~etih projekata; – regionalna i nacionalna zastupljenost; – podr{ka djelatnostima koje podsti~u povratak i odr`ivost povratka izbjeglih i raseljenih osoba u Federaciji BiH; – sufinansiranje programa u oblastima za{tite kulturnog i graditeljskog naslije|a, kulture i sporta koji su podr`ani od strane dr`avnih organa i Republike Srpske; – podr{ka programima i projektima koji imaju potporu lokalne zajednice i obezbije|eno sufinansiranje. III. Raspodjela sredstava teku}ih transfera vr{it }e se za programe i projekte kako slijedi: 1. Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslije|a Posebni kriteriji: – nastavak i realizacija zapo~etih projekata; – vrijednost objekta (historijska, umjetni~ka, arhitektonska, kulturna, duhovna, prostorna); – stanje objekta (preliminarna za{tita, konzervacija, sanacija, restauracija i revitalizacija); – prioritet i neophodnost radova u skladu sa stanjem objekata koji imaju status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine; – za{tita i o~uvanje pokretnih i nematerijalnih kulturnohistorijskih dobara.
Svrha programa 1. 2 3 1. Izrada projekata i Za{tita javnih izvo|enje radova za objekata za{titu javnih kulturnog objekata kulturnog naslije|a naslije|a Broj Naziv programa OrganizacijaIznos primalac 4 5 Institucije za{tite 100.000,00 kulturnog naslije|a i vlasnici objekata zadu`eni za realizaciju programa/projekata: -Likovna kolonija Po~itelj, - Kapetanova kula u Biha}u, - Sanacija paviljona prirode, - Zemaljski muzej, - Zgrada financija u Jajcu, -Muzej i biblioteka, - MDD Merhamet, Bosanska Dubica. Institucije za{tite 100.000,00 kulturnog naslije|a i vlasnici objekata zadu`eni za realizaciju programa/projekata: - Ferhad-begova d`amija u Te{nju, - D`amija Hasana Kjafije -Prusac, - Huseinija d`amija u Grada~cu, - Musalla u Kamengradu Sanski Most, - Ljubovi}a d`amija u Od`aku. Institucije za{tite 80.000,00 kulturnog naslije|a i vlasnici objekata zadu`eni za realizaciju programa/projekata: Crkva sv. Ilije Proroka u Kru{evu Mostar, - Nova crkva sv.Mihovila u Vare{u, - Crkva Sv.Trojstva u Blagaju, - Crkva Sv.Petra i Pavla na Gorici u Livnu, - @upna crkva u Fojnici.

944
Na osnovu ~lana 37. i 41. Zakona o izvr{avanju Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKU]IH TRANSFERA UTVR\ENIH BUD@ETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I [PORTA I. Usvajaju se Program i kriteriji raspodjele sredstava teku}ih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i {porta (u daljnjem tekstu Ministarstva) utvr|enih u razdjelu 52. Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11). II. Raspodjela sredstava teku}ih transfera utvr|enih ovom Odlukom vr{it }e se u skladu sa op}im i posebnim kriterijima. Op}i kriteriji su jedinstveni za sve transfere utvr|ene u skladu sa ovom Odlukom, a posebni kriteriji se utvr|uju za svaki transfer posebno. Op}i kriteriji za raspodjelu sredstava teku}ih transfera su: – kvalitet kandidiranih programa i projekata i njihov doprinos podizanju op}eg nivoa u oblastima za{tite kulturnog i graditeljskog naslije|a, kulture i sporta; – doprinos anga`iranju i afirmaciji mladih u oblastima za{tite kulturnog i graditeljskog naslije|a, kulture i sporta;
2. Izrada projekata i izvo|enje radova za za{titu islamskih sakralnih objekata kulturnog naslije|a Za{tita islamskih sakralnih objekata kulturnog naslije|a

3.

Izrada projekata i izvo|enje radova za za{titu katoli~kih sakralnih objekata kulturnog naslije|a

Za{tita katoli~kih sakralnih objekata kulturnog naslije|a

Broj 41 - Strana 34
Broj Naziv programa 4. Svrha programa Izrada projekata i Za{tita izvo|enje radova za pravoslavnih za{titu pravoslavnih sakralnih sakralnih objekata objekata kulturnog naslije|a kulturnog naslije|a

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

OrganizacijaIznos primalac Institucije za{tite 50.000,00 kulturnog naslije|a i vlasnici objekata zadu`eni za realizaciju programa/projekata: - Pravoslavna crkva sv.Vasilija Velikog u Konjicu, - Crkva Uspenija presvete Bogorodice u Livnu, - Hram sv.Georgija Koluni}, Bos.Petrovac. Izrada projekata i Za{tita Institucije za{tite 80.000,00 izvo|enje radova za arheolo{kih kulturnog naslije|a i za{titu arheolo{kih podru~ja vlasnici zadu`eni za podru~ja nekropola realizaciju nekropola programa/projekata: - Konzervacija arh.lokaliteta Vir, Podbila Posu{je, - Arheolo{ki lokalitet Halepi} kod Glamo~a, - Nekropola ste}aka Konjic, Glavati~evo, - Arheolo{ki lokalitet Bagina strana, D.Vakuf. Izrada projekata i Za{tita starih Institucije za{tite 130.000,00 izvo|enje radova za gradova kulturnog naslije|a i za{titu starih zna~ajnog vlasnici zadu`eni za gradova zna~ajnog kulturnog realizaciju kulturnog naslije|a naslije|a programa/projekata: - Stari grad Te{anj, - Stari grad Jajce, - Stari grad Travnik, - Stari grad Klju~, - Stari grad Sokolac, - Stari grad Ljubu{ki. Izrada projekata i Za{tita Institucije za{tite 80.000,00 izvo|enje radova za stambenih kulturnog naslije|a i za{titu stambenih objekata vlasnici objekata objekata zna~ajnog zna~ajnog zadu`eni za realizaciju kulturnog naslije|a kulturnog programa/projekata: naslije|a - Ku}a Abdibegovi}a u Pruscu, - Stambeni kompleks Begovina u Stocu, - Stambeni devastirani objekti u Mostaru (u ul.M.Tita), -Ku}a Mare Popovac u Gra~anica. Za{tita pokretnog Podr{ka Institucije kulture kao 220.000,00 kulturnomuzejima i nosioci projekata historijskog institucijama za{tite pokretnih dobara naslije|a kulture koje kulturnog naslije|a u imaju Federaciji BiH dugogodi{nji kontinuitet i zna~aj u o~uvanju pokretnih dobara kulturnog naslije|a Programi Organizacija Institucije i organizacije 70.000,00 me|unarodne manifestacije" kulture kao nosioci saradnje i Dani projekta za{tite dobara organizacija evropskog kulturnog naslije|a u manifestacije "Dani naslije|a", Federaciji BiH evropskog saradnja s naslije|a" Vije}em Europe Interventna sredstva Projekti Svi korisnici u 115.199,00 za provo|enje za{tite i kategorijama 1-9 hitnih mjera za{tite, obnove programe, projekte i kulturnog zavr{etak zapo~etih naslije|a i ugovorenih radova UKUPNO: 1.025.199,00

2. Transfer za kulturu od zna~aja za Federaciju Posebni kriteriji: – afirmacija kulturnog i umjetni~kog stvarala{tva; – interes kulturne javnosti; – dugogodi{nji kontinuitet i inovativnost; – zna~aj programa na me|unarodnom i doma}em planu; – mobilnost umjetnika, poticanje razmjene, realizacija u kooperaciji ili koprodukciji; – doprinos anga`iranju i afirmaciji mladih.
Svrha programa 1. 2 3 1. Manifestacije, Podr{ka programi i projekti razvoju kultureod zna~aja manifestacija za Federaciju programa i Bosne i projekata Hercegovine kulture od posebnog zna~aja za Federaciju Bosne i Hercegovine i BiH, internacionaln og zna~aja Broj Naziv programa OrganizacijaIznos primalac 4 5 Internacionalni festival 50.000,00 Sarajevska zima 2011 Sarajevo film festival, Sarajevo 200.000,00 Internacionalni teatarski festival MESS, Sarajevo 150.000,00 Dani Matice hrvatske - 150.000,00 Mostarsko prolje}e 2011. Mostar UG Jazz fest za Jazz 80.000,00 Fest, Sarajevo Programi East West 150.000,00 Centra Sarajevo UG Obala Art Centar, 60.000,00 Predstavljanje BiH Paviljona na Kanskom festivalu Podr{ka Tuzlanski pozori{ni 13.000,00 razvoju dani 2011. Tuzla manifestacija Festival bh.drame, 18.000,00 programa i Zenica projekata Festival komedije 10.000,00 kulture od Mostarska liska, zna~aja za Mostar Federaciju Festival scenskih 13.000,00 Bosne i Hercegovine umjetnosti Biha}ko ljeto, Biha} Pozori{ne/kazali{ne 20.000,00 igre BiH, Jajce Festival prijateljstva 10.000,00 2011. u Gora`du Grada~a~ki knji`evni 5.000,00 susreti [anti}eve ve~eri 5.000,00 poezije, Mostar HKD Napredak Jajce 5.000,00 za [opove dane na Plivi u Jajcu UG Susreti Zije 10.000,00 Dizdarevi}a za knji`evnu manifestaciju Susreti Zije Dizdarevi}a u Fojnici UG Matica hrvatska 5.000,00 Grude za knji`evnu manifestaciju [imi}evi susreti u Drinovcima, Grude Ustanova za kulturu i 10.000,00 obrazovanje ''Hrvatski dom Kupres'', CIOFF Me|unarodni festival ''Dani kosidbe-Kupres BiH'' Knji`evna 6.700,00 manifestacija ''Dani Skendera Kulenovi}a'' B.Petrovac Sarajevski otvoreni 10.000,00 centar: Sajam knjige u Leipzigu UG Slovo Gor~ina iz 20.000,00 Stoca za knji`evnu manifestaciju Slovo Gor~ina u Stocu

Srijeda, 6. 7. 2011.
Broj Naziv programa 2.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Iznos 55.000,00

Broj 41 - Strana 35

Svrha Organizacijaprograma primalac Programi mladih i Podr{ka Ljetni kamp programi kulture anga`iranju i animiranog filma u koji se realiziraju u afirmaciji Sarajevu saradnji s Centrom mladih, za mlade razvijanje manifestacija, programa i projekata mladih u oblasti kulture UKUPNO:

– – –
Broj 1 1.

uspjesi na doma}em i me|unarodnom planu; zna~aj projekta za edukaciju i vaspitanje mladih; doprinos za razvoj sportskih aktivnosti osoba sa invaliditetom.
Naziv programa 2 Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata Sufinansiranje me|unarodnih i tradicionalnih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH Svrha programa 3 Podr{ka izgradnji, rekonstrukciji i opremanju sportskih objekata s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj sporta i rekreacije gra|ana Pomo} sportskim organizacijama i asocijacijama u organizaciji sportskih manifestacija, koje doprinose popularizaciji i razvoju sporta u Federaciji BiH Podr{ka u~e{}u klubovima iz Federacije BiH na zvani~nim me|unarodnim takmi~enjima, KUP-ovi {ampiona Evrope Podr{ka vaspitnim i edukacionim programima koji doprinose o~uvanju zdravlja i vaspitanja mladih OrganizacijaIznos Primalac 4 5 Sportske 250.000,00 organizacije, asocijacije, institucije, klubovi, savezi i udru`enja odabrani putem javnog poziva Sportske organizacije, 320.00,00 asocijacije, institucije, klubovi i udru`enja odabrani putem javnog poziva Sportske 100.000,00 organizacije, asocijacije, institucije, klubovi, savezi i udru`enja odabrani putem javnog poziva Klubovi, 80.000,00 sportski savezi, {kole i institucije u oblasti sporta i obrazovanja, odabrani putem javnog poziva Organizatori zavr{nih {kolskih sportskih takmi~enja 40.000,00

1.055.700,00

3. Transfer za udru`enja gra|ana i organizacija u oblasti kulture Posebni kriteriji: – kvalitet programa ili projekta, potvr|en status i zna~aj; – interes kulturne javnosti, zna~aj za kulturni `ivot lokalne zajednice i dru{tva; – doprinos ja~anju nacionalne i vjerske tolerancije; – zna~aj programa na me|unarodnom i doma}em planu; – poticanje razmjene, realizacija u kooperaciji ili koprodukciji; – doprinos anga`iranju i afirmaciji mladih; – samoodr`ivost programa i projekata.
Broj 1. 1. Svrha OrganizacijaIznos programa primalac 2 3 4 5 Djelatnost Podr{ka Me|unarodna 20.000,00 strukovnih realizaciji i knji`evna udru`enja i dru{tava razvoju manifestacija kulture i drugih programa "Sarajevski dani organizacija u kulture i poezije" kulturi od zna~aja umjetnosti, od PEN centru u BiH 14.000,00 za Federaciju Bosne izuzetnog za nagradu Mithat i Hercegovine zna~aja za Begi}, Sarajevo FBiH Muzej Ars Aevi, 10.000,00 odr`avanje stalne postavke Franjeva~ka mlade`, 16.000,00 Programske aktivnosti Muftijstvu 30.000,00 travni~kom za kulturnu manifestaciju Dani Ajvatovice, Travnik BZK Preporod, 20.000,00 Livno - Opremanje prostorija Sredstva za podr{ku Podr{ka Institucije, 250.000,00 realizaciji projekata realizaciji i udru`enja iz oblasti kulture i razvoju asocijacije i umjetnosti od programa organizacije u zna~aja za kulture i kulturi kao nosioci Federaciju BiH umjetnosti od projekata. zna~aja za Realizacija sredstava FBiH odabrani putem javnog poziva Interventna sredstva Podr{ka Institucije, 140.000,00 rezerve za projekte i programima i udru`enja programe u oblasti projektima u asocijacije i kulture oblasti kulture organizacije u kulturi kao nosioci projekata. U K U P N O : 500.000,00 Naziv programa

2.

3.

U~e{}e sportista i klubova iz Federacije BiH na zvani~nim me|unarodnim takmi~enjima Nabavka sportske opreme za vaspitno-obraz ovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade Zavr{na sportska {kolska takmi~enja na nivou Federacije Programi testiranja i pra}enja fizi~ke spremnosti {kolske omladine Djelatnosti sportskih saveza Sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom

4.

5.

Podr{ka organiziranim {kolskim sportskim takmi~enjima Podr{ka realizaciji programa testiranja i pra}enja fizi~ke spremnosti mladih

6.

Nosioci 10.000,00 programa pra}enja fizi~ke spremnosti {kolske omladine Sportski savezi Nosioci sportskih programa osoba s invaliditetom U~e{}e na Paraolimpijskim zimskim igrama U~e{}e u KUP-ovima {ampiona i zvani~nim me|unarodnim takmi~enjima Organizatori doma}ih prvenstava Korisnici sredstava iz Odluke od 1 do 8. 300.000,00 15.000,00

2.

7. 8.

3.

Podr{ka aktivnostima sportskih saveza Podr{ka programima invalidnih osoba u skladu sa Strategijom za izjedna~avanje mogu}nosti osoba sa invaliditetom u FBiH

40.000,00 15.000,00

4. Transfer za sport od zna~aja za Federaciju Posebni kriteriji: – zna~aj sportskih objekta za razvoj sporta i stvaranju uvjeta za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunski sport; – kvalitet programa i dugogodi{nji kontinuitet i zna~aj; – broj u~esnika u projektu i teritorijalna {irina; – doprinos popularizaciji i razvoju sporta; – doprinos postizanju vrhunskih sportskih rezultata; – prethodna saglasnost za kandidaturu za organizaciju me|unarodnih takmi~enja u FBiH;

15.000,00 115.000,00

9.

Interventna sredstva rezerve za projekte i programe u oblasti sporta

Podr{ka programima i projektima u oblasti sporta

U K U P N O : 1.300.000,00

Broj 41 - Strana 36

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

IV. Sredstva iz ta~ke III podta~ka 3. pod rednim brojem 2. i iz ta~ke III podta~ka 4. pod rednim brojem 1, 2, 3 i 4 ove Odluke dodijelit }e se na osnovu javnog poziva kojeg raspisuje federalni ministar kulture i sporta. V. U skladu sa ovom Odlukom, pojedina~ne odluke o dodjeli sredstava korisnicima, u svim navedenim transferima, donosi federalni ministar kulture i sporta. VI. Korisnici sredstava su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvje{taj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utro{ak sredstava u roku od 15 dana od dana zavr{etka projekta/programa. Ukoliko u toku 2011. godine sva odobrena sredstva ne budu utro{ena, korisnik sredstava dostavlja izvje{taj o utro{ku dijela sredstava i kopiju izvoda iz banke kojom se potvr|uje da preostala sredstva nisu utro{ena i to do 15.01. naredne godine. VII. Komisija Ministarstva za nadzor nad namjenskim utro{kom sredstava, vr{it }e kontrolu namjenskog utro{ka odobrenih sredstava korisnicima. Komisija }e kontrolu vr{iti na osnovu dostavljenih izvje{taja od strane korisnika, a po potrebi, i neposredno kod korisnika sredstava. VIII. Ministarstvo }e dostavljati izvje{taj o utro{enim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, tromjese~no, u skladu sa Zakonom. IX. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 604/2011 29. juna 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

Op}i kriteriji za raspodjelu sredstava teku}ih transfera su: – kvalitet kandidiranih programa i projekata i njihov doprinos podizanju op}eg nivoa u oblastima za{tite kulturne i graditeljske ba{tine, kulture i sporta; – doprinos anga`iranju i afirmaciji mladih u oblastima za{tite kulturne i graditeljske ba{tine, kulture i sporta; – doprinos uspje{nom prezentiranju i afirmaciji Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu; – nastavak realizacije zapo~etih projekata; – regionalna i nacionalna zastupljenost; – potpora djelatnostima koje podsti~u povratak i odr`ivost povratka izbjeglih i raseljenih osoba u Federaciji BiH; – sufinanciranje programa u oblastima za{tite kulturne i graditeljske ba{tine, kulture i sporta koji su podr`ani od strane dr`avnih organa i Republike Srpske; – potpora programima i projektima koji imaju potporu lokalne zajednice i obezbije|eno sufinanciranje. III. Raspodjela sredstava teku}ih transfera vr{it }e se za programe i projekte kako slijedi: 1. Transfer za obnovu kulturne i graditeljske ba{tine Posebni kriteriji: – nastavak i realizacija zapo~etih projekata; – vrijednost objekta (historijska, umjetni~ka, arhitektonska, kulturna, duhovna, prostorna); – stanje objekta (preliminarna za{tita, konzervacija, sanacija, restauracija i revitalizacija); – prioritet i neophodnost radova sukladno sa stanjem objekata koji imaju status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine; – za{tita i o~uvanje pokretnih i nematerijalnih kulturnohistorijskih dobara.
Broj 1. 1. Naziv programa 2 Izrada projekata i izvo|enje radova za za{titu javnih objekata kulturne ba{tine Svrha OrganizacijaIznos programa primalac 3 4 5 Za{tita javnih Institucije za{tite 100.000,00 objekata kulturne ba{tine i kulturne ba{tine vlasnici objekata zadu`eni za realizaciju programa/projekata: -Likovna kolonija Po~itelj, -Kapetanova kula u Biha}u, -Sanacija paviljona prirode, Zemaljski muzej, -Zgrada financija u Jajcu, -Muzej i biblioteka, MDD Merhamet, Bosanska Dubica. Institucije za{tite 100.000,00 Za{tita kulturne ba{tine i islamskih vlasnici objekata sakralnih zadu`eni za realizaciju objekata programa/projekata: kulturne ba{tine -Ferhad-begova d`amija u Te{nju, -D`amija Hasana Kjafije -Prusac, -Huseinija d`amija u Grada~cu, -Musalla u Kamengradu Sanski Most, -Ljubovi}a d`amija u Od`aku.

Na osnovi ~lanka 37. i 41. Zakona o izvr{avanju Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. lipnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKU]IH TRANSFERA UTVR\ENIH PRORA^UNOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I [PORTA - FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA I. Usvajaju se Program i kriteriji raspodjele sredstava teku}ih transfera Federalnog ministarstva kulture i {porta - Federalnog ministarstva kulture i sporta (u daljnjem tekstu Ministarstva) utvr|enih u razdjelu 52. Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11). II. Raspodjela sredstava teku}ih transfera utvr|enih ovom Odlukom vr{it }e se sukladno sa op}im i posebnim kriterijima. Op}i kriteriji su jedinstveni za sve transfere utvr|ene sukladno sa ovom Odlukom, a posebni kriteriji se utvr|uju za svaki transfer posebno.
2. Izrada projekata i izvo|enje radova za za{titu islamskih sakralnih objekata kulturne ba{tine

Srijeda, 6. 7. 2011.
Broj 3. Naziv programa Izrada projekata i izvo|enje radova za za{titu katoli~kih sakralnih objekata kulturne ba{tine

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 9. Naziv programa Programi me|unarodne suradnje i organizacija manifestacije "Dani evropskog naslije|a" Interventna sredstva za provo|enje hitnih mjera za{tite, programe, projekte i zavr{etak zapo~etih i ugovorenih radova

Broj 41 - Strana 37

Svrha OrganizacijaIznos programa primalac Za{tita Institucije za{tite 80.000,00 katoli~kih kulturne ba{tine i sakralnih vlasnici objekata objekata zadu`eni za realizaciju kulturne ba{tine programa/projekata: -Crkva sv. Ilije Proroka u Kru{evu Mostar, -Nova crkva sv.Mihovila u Vare{u, -Crkva Sv.Trojstva u Blagaju, -Crkva Sv.Petra i Pavla na Gorici u Livnu, -@upna crkva u Fojnici. Za{tita Institucije za{tite 50.000,00 pravoslavnih kulturne ba{tine i sakralnih vlasnici objekata objekata zadu`eni za realizaciju kulturne ba{tine programa/projekata: -Pravoslavna crkva sv.Vasilija Velikog u Konjicu, -Crkva Uspenija presvete Bogorodice u Livnu, -Hram sv.Georgija Koluni}, Bos.Petrovac. Za{tita Institucije za{tite 80.000,00 arheolo{kih kulturne ba{tine i podru~ja vlasnici zadu`eni za nekropola realizaciju programa/projekata: -Konzervacija arh.lokaliteta Vir, Podbila Posu{je, -Arheolo{ki lokalitet Halepi} kod Glamo~a, -Nekropola ste}aka Konjic, Glavati~evo, -Arheolo{ki lokalitet Bagina strana, D.Vakuf. Za{tita starih Institucije za{tite gradova kulturne ba{tine i zna~ajne vlasnici zadu`eni za kulturne ba{tine realizaciju programa/projekata: -Stari grad Te{anj, -Stari grad Jajce, -Stari grad Travnik, -Stari grad Klju~, -Stari grad Sokolac, -Stari grad Ljubu{ki. 130.000,00

Svrha OrganizacijaIznos programa primalac Organizacija Institucije i organizacije 70.000,00 manifestacije"D kulture kao nosioci ani evropskog projekta za{tite dobara naslije|a", kulturne ba{tine u suradnja s Federaciji BiH Vije}em Europe Projekti za{tite Svi korisnici u i obnove kategorijama 1-9 kulturne ba{tine 115.199,00

10.

4.

Izrada projekata i izvo|enje radova za za{titu pravoslavnih sakralnih objekata kulturne ba{tine

UKUPNO: 1.025.199,00

5.

Izrada projekata i izvo|enje radova za za{titu arheolo{kih podru~ja nekropola

2. Transfer za kulturu od zna~aja za Federaciju Posebni kriteriji: – afirmacija kulturnog i umjetni~kog stvarala{tva; – interes kulturne javnosti; – dugogodi{nji kontinuitet i inovativnost; – zna~aj programa na me|unarodnom i doma}em planu; – mobilnost umjetnika, poticanje razmjene, realizacija u kooperaciji ili koprodukciji; – doprinos anga`iranju i afirmaciji mladih.
Broj 1. 1. Naziv programa 2 Manifestacije, programi i projekti kulture od zna~aja za Federaciju Bosne i Hercegovine Organizacija Iznos -primalac 3 4 5 Potpora razvitku Internacional 50.000,00 manifestacija programa i ni festival projekata kulture od Sarajevska posebnog zna~aja za zima 2011 Federaciju Bosne i Sarajevo film 200.000,00 Hercegovine i BiH, festival, internacionalnog zna~aja Sarajevo Internacional 150.000,00 ni teatarski festival MESS, Sarajevo Dani Matice 150.000,00 hrvatske Mostarsko prolje}e 2011. Mostar UG Jazz fest 80.000,00 za Jazz Fest, Sarajevo Programi 150.000,00 East West Centra Sarajevo UG Obala 60.000,00 Art Centar, Predstavljanj e BiH Paviljona na Kanskom festivalu Potpora razvitku Tuzlanski 13.000,00 manifestacija programa i pozori{ni projekata kulture od dani 2011. zna~aja za Federaciju Tuzla Bosne i Hercegovine Festival 18.000,00 bh.drame, Zenica Festival 10.000,00 komedije Mostarska liska, Mostar Svrha programa

6.

Izrada projekata i izvo|enje radova za za{titu starih gradova zna~ajnog kulturne ba{tine

7.

Izrada projekata i izvo|enje radova za za{titu stambenih objekata zna~ajne kulturne ba{tine

8.

Za{tita pokretnog kulturnohistorijske ba{tine

Za{tita Institucije za{tite 80.000,00 stambenih kulturne ba{tine i objekata vlasnici objekata zna~ajne zadu`eni za realizaciju kulturne ba{tine programa/projekata: -Ku}a Abdibegovi}a u Pruscu, -Stambeni kompleks Begovina u Stocu, -Stambeni devastirani objekti u Mostaru (u ul.M.Tita), -Ku}a Mare Popovac u Gra~anica. Potpora Institucije kulture kao 220.000,00 muzejima i nosioci projekata za{tite institucijama pokretnih dobara kulture koje kulturne ba{tine u imaju Federaciji BiH dugogodi{nji kontinuitet i zna~aj u o~uvanju pokretnih dobara kulturne ba{tine

Broj 41 - Strana 38
Broj Naziv programa Svrha programa

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

2.

Organizacija Iznos -primalac Festival 13.000,00 scenskih umjetnosti Biha}ko ljeto, Biha} Pozori{ne/ka 20.000,00 zali{ne igre BiH, Jajce Festival 10.000,00 prijateljstva 2011. u Gora`du Grada~a~ki 5.000,00 knji`evni susreti [anti}eve 5.000,00 ve~eri poezije, Mostar HKD 5.000,00 Napredak Jajce za [opove dane na Plivi u Jajcu UG Susreti 10.000,00 Zije Dizdarevi}a za knji`evnu manifestaciju Susreti Zije Dizdarevi}a u Fojnici UG Matica 5.000,00 hrvatska Grude za knji`evnu manifestaciju [imi}evi susreti u Drinovcima, Grude Ustanova za 10.000,00 kulturu i obrazovanje "Hrvatski dom Kupres", CIOFF Me|unarodni festival "Dani kosidbe-Kupr es BiH" Knji`evna 6.700,00 manifestacija "Dani Skendera Kulenovi}a" B.Petrovac Sarajevski 10.000,00 otvoreni centar: Sajam knjige u Leipzigu UG Slovo 20.000,00 Gor~ina iz Stoca za knji`evnu manifestaciju Slovo Gor~ina u Stocu Programi Potpora anga`iranju i Ljetni kamp 55.000,00 mladih i afirmaciji mladih, animiranog programi razvijanje manifestacija, filma u kulture koji se programa i projekata Sarajevu realiziraju u mladih u oblasti kulture suradnji s Centrom za mlade U K U P N O : 1.055.700,00

3. Transfer za udru`enja gra|ana i organizacija u oblasti kulture Posebni kriteriji: – kvalitet programa ili projekta, potvr|en status i zna~aj; – interes kulturne javnosti, zna~aj za kulturni `ivot lokalne zajednice i dru{tva; – doprinos ja~anju nacionalne i vjerske tolerancije; – zna~aj programa na me|unarodnom i doma}em planu; – poticanje razmjene, realizacija u kooperaciji ili koprodukciji; – doprinos anga`iranju i afirmaciji mladih; – samoodr`ivost programa i projekata.
Broj 1. 1. Naziv programa 2 Djelatnost strukovnih udru`enja i dru{tava kulture i drugih organizacija u kulturi od zna~aja za Federaciju Bosne i Hercegovine OrganizacijaIznos primalac 3 4 5 Potpora realizaciji i Me|unarodna 20.000,00 razvitku programa knji`evna kulture i umjetnosti, manifestacija od izuzetnog zna~aja "Sarajevski za FBiH dani poezije" PEN centru u 14.000,00 BiH za nagradu Mithat Begi}, Sarajevo Muzej Ars 10.000,00 Aevi, odr`avanje stalne postavke Franjeva~ka 16.000,00 mlade`, Programske aktivnosti Muftijstvu 30.000,00 travni~kom za kulturnu manifestaciju Dani Ajvatovice, Travnik BZK 20.000,00 Preporod, Livno Opremanje prostorija Sredstva za Potpora realizaciji i Institucije, 250.000,00 podr{ku razvitku programa udru`enja realizaciji kulture i umjetnosti asocijacije i projekata iz od zna~aja za FBiH organizacije u oblasti kulture i kulturi kao umjetnosti od nosioci zna~aja za projekata. Federaciju BiH Realizacija sredstava odabrani putem javnog poziva Interventna Potpora programima i Institucije, 140.000,00 sredstva rezerve projektima u oblasti udru`enja za projekte i kulture asocijacije i programe u organizacije u oblasti kulture kulturi kao nosioci projekata. U K U P N O : 500.000,00 Svrha programa

2.

3.

4. Transfer za sport od zna~aja za Federaciju Posebni kriteriji: – zna~aj sportskih objekta za razvoj sporta i stvaranju uvjeta za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunski sport; – kvalitet programa i dugogodi{nji kontinuitet i zna~aj; – broj u~esnika u projektu i teritorijalna {irina; – doprinos popularizaciji i razvoju sporta; – doprinos postizanju vrhunskih sportskih rezultata; – prethodna suglasnost za kandidaturu za organizaciju me|unarodnih takmi~enja u FBiH; – uspjesi na doma}em i me|unarodnom planu; – zna~aj projekta za edukaciju i vaspitanje mladih;

Srijeda, 6. 7. 2011. –
Broj 1 1.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 39

doprinos za razvoj sportskih aktivnosti osoba sa invaliditetom.
Naziv programa 2 Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata Svrha programa OrganizacijaIznos Primalac 3 4 5 Potpora izgradnji, Sportske 250.000,00 rekonstrukciji i organizacije, opremanju sportskih asocijacije, objekata s ciljem institucije, stvaranja preduvjeta klubovi, savezi za razvoj sporta i i udru`enja rekreacije gra|ana odabrani putem javnog poziva Sufinanciranje Pomo} sportskim Sportske me|unarodnih i organizacijama i organizacije, 320.00,00 tradicionalnih asocijacijama u asocijacije, manifestacija organizaciji sportskih institucije, koje se manifestacija, koje klubovi i organiziraju u doprinose udru`enja Federaciji BiH popularizaciji i odabrani razvitku sporta u putem javnog Federaciji BiH poziva U~e{}e sportista Potpora u~e{}u Sportske 100.000,00 i klubova iz klubovima iz organizacije, Federacije BiH Federacije BiH na asocijacije, na zvani~nim zvani~nim institucije, me|unarodnim me|unarodnim klubovi, savezi takmi~enjima takmi~enjima, i udru`enja KUP-ovi {ampiona odabrani Evrope putem javnog poziva Nabavka Potpora vaspitnim i Klubovi, 80.000,00 sportske opreme edukacionim sportski za programima koji savezi, {kole i vaspitno-obrazo doprinose o~uvanju institucije u vne, razvojne i zdravlja i vaspitanja oblasti sporta i edukacione mladih obrazovanja, programe u odabrani sportu za mlade putem javnog poziva Zavr{na Potpora organiziranim Organizatori 40.000,00 sportska {kolska {kolskim sportskim zavr{nih takmi~enja na takmi~enjima {kolskih nivou Federacije sportskih takmi~enja Programi Potpora realizaciji Nosioci 10.000,00 testiranja i programa testiranja i programa pra}enja fizi~ke pra}enja fizi~ke pra}enja spremnosti spremnosti mladih fizi~ke {kolske spremnosti omladine {kolske omladine Djelatnosti Potpora aktivnostima Sportski savezi 300.000,00 sportskih saveza sportskih saveza Sportske Potpora programima aktivnosti osoba invalidnih osoba sa invaliditetom sukladno sa Strategijom za izjedna~avanje mogu}nosti osoba sa invaliditetom u FBiH Nosioci 15.000,00 sportskih programa osoba s invaliditetom U~e{}e na 40.000,00 Paraolimpijski m zimskim igrama U~e{}e u 15.000,00 KUP-ovima {ampiona i zvani~nim me|unarodnim takmi~enjima Organizatori 15.000,00 doma}ih prvenstava Interventna Potpora programima i Korisnici 115.000,00 sredstva rezerve projektima u oblasti sredstava iz za projekte i sporta Odluke od 1 programe u do 8. oblasti sporta UKUPNO: 1.300.000,00

2.

3.

4.

5.

IV. Sredstva iz ta~ke III podta~ka 3. pod rednim brojem 2. i iz ta~ke III podta~ka 4. pod rednim brojem 1, 2, 3 i 4 ove Odluke dodijelit }e se na osnovu javnog poziva kojeg raspisuje federalni ministar kulture i sporta. V. Sukladno sa ovom Odlukom, pojedina~ne odluke o dodjeli sredstava korisnicima, u svim navedenim transferima, donosi federalni ministar kulture i sporta. VI. Korisnici sredstava su obvezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvje{}e sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utro{ak sredstava u roku od 15 dana od dana zavr{etka projekta/programa. Ukoliko u toku 2011. godine sva odobrena sredstva ne budu utro{ena, korisnik sredstava dostavlja izvje{}e o utro{ku dijela sredstava i kopiju izvoda iz banke kojom se potvr|uje da preostala sredstva nisu utro{ena i to do 15.01. naredne godine. VII. Komisija Ministarstva za nadzor nad namjenskim utro{kom sredstava, vr{it }e kontrolu namjenskog utro{ka odobrenih sredstava korisnicima. Komisija }e kontrolu vr{iti na osnovu dostavljenih izvje{}a od strane korisnika, a po potrebi, i neposredno kod korisnika sredstava. VIII. Ministarstvo }e dostavljati izvje{}e o utro{enim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, tromjese~no, sukladno sa Zakonom. IX. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 604/11 29. lipnja 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

6.

7. 8.

Na osnovu ~lana 37. i 41. Zakona o izvr{avawu Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJAWU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKU]IH TRANSFERA UTVR\ENIH BUXETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I [PORTA I Usvajaju se Program i kriteriji raspodjele sredstava teku}ih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i {porta (u daqwem tekstu Ministarstva) utvr|enih u razdjelu 52. Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11). II Raspodjela sredstava teku}ih transfera utvr|enih ovom Odlukom vr{it }e se u skladu sa op}im i posebnim kriterijima. Op}i kriteriji su jedinstveni za sve transfere utvr|ene u skladu sa ovom Odlukom, a posebni kriteriji se utvr|uju za svaki transfer posebno.

9.

Broj 41 - Strana 40 su:

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 3. Svrha programa Izrada projekata Za{tita i izvo|ewe katoli~kih radova za sakralnih za{titu objekata katoli~kih kulturnog sakralnih naslije|a objekata kulturnog naslije|a Naziv programa

Srijeda, 6. 7. 2011.
OrganizacijaIznos primalac Institucije za{tite 80.000,00 kulturnog naslije|a i vlasnici objekata zadu`eni za realizaciju programa/projekata: -Crkva sv. Ilije Proroka u Kru{evu Mostar, -Nova crkva sv.Mihovila u Vare{u, -Crkva Sv.Trojstva u Blagaju, -Crkva Sv.Petra i Pavla na Gorici u Livnu, -@upna crkva u Fojnici. Institucije za{tite 50.000,00 kulturnog naslije|a i vlasnici objekata zadu`eni za realizaciju programa/projekata: -Pravoslavna crkva sv.Vasilija Velikog u Kowicu, -Crkva Uspenija presvete Bogorodice u Livnu, -Hram sv.Georgija Koluni}, Bos.Petrovac. Institucije za{tite 80.000,00 kulturnog naslije|a i vlasnici zadu`eni za realizaciju programa/projekata: -Konzervacija arh.lokaliteta Vir, Podbila Posu{je, -Arheolo{ki lokalitet Halepi} kod Glamo~a, -Nekropola ste}aka Kowic, Glavati~evo, -Arheolo{ki lokalitet Bagina strana, D.Vakuf.

Op}i kriteriji za raspodjelu sredstava teku}ih transfera kvalitet kandidiranih programa i projekata i wihov doprinos podizawu op}eg nivoa u oblastima za{tite kulturnog i graditeqskog naslije|a, kulture i sporta; – doprinos anga`irawu i afirmaciji mladih u oblastima za{tite kulturnog i graditeqskog naslije|a, kulture i sporta; – doprinos uspje{nom prezentirawu i afirmaciji Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu; – nastavak realizacije zapo~etih projekata; – regionalna i nacionalna zastupqenost; – podr{ka djelatnostima koje podsti~u povratak i odr`ivost povratka izbjeglih i raseqenih osoba u Federaciji BiH; – sufinansirawe programa u oblastima za{tite kulturnog i graditeqskog naslije|a, kulture i sporta koji su podr`ani od strane dr`avnih organa i Republike Srpske; – podr{ka programima i projektima koji imaju potporu lokalne zajednice i obezbije|eno sufinansirawe. III Raspodjela sredstava teku}ih transfera vr{it }e se za programe i projekte kako slijedi: 1. Transfer za obnovu kulturnog i graditeqskog naslije|a Posebni kriteriji: – nastavak i realizacija zapo~etih projekata; – vrijednost objekta (historijska, umjetni~ka, arhitektonska, kulturna, duhovna, prostorna); – stawe objekta (preliminarna za{tita, konzervacija, sanacija, restauracija i revitalizacija); – prioritet i neophodnost radova u skladu sa stawem objekata koji imaju status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine; – za{tita i o~uvawe pokretnih i nematerijalnih kulturno-historijskih dobara.
Broj 1. 1. Svrha OrganizacijaIznos programa primalac 2 3 4 5 Izrada projekata Za{tita javnih Institucije za{tite 100.000,00 i izvo|ewe objekata kulturnog naslije|a i radova za kulturnog vlasnici objekata za{titu javnih naslije|a zadu`eni za realizaciju objekata programa/projekata: kulturnog -Likovna kolonija naslije|a Po~iteq, -Kapetanova kula u Biha}u, -Sanacija paviqona prirode, Zemaqski muzej, -Zgrada financija u Jajcu, -Muzej i biblioteka, MDD Merhamet, Bosanska Dubica. Za{tita Institucije za{tite 100.000,00 Izrada projekata islamskih kulturnog naslije|a i sakralnih vlasnici objekata i izvo|ewe objekata zadu`eni za realizaciju radova za kulturnog programa/projekata: naslije|a -Ferhad-begova xamija u za{titu Te{wu, islamskih -Xamija Hasana Kjafije -Prusac, sakralnih -Huseinija xamija u objekata Grada~cu, -Musalla u Kamengradu kulturnog Sanski Most, naslije|a -Qubovi}a xamija u Oxaku. Naziv programa

4.

Izrada projekata i izvo|ewe radova za za{titu pravoslavnih sakralnih objekata kulturnog naslije|a

Za{tita pravoslavnih sakralnih objekata kulturnog naslije|a

5.

Izrada projekata i izvo|ewe radova za za{titu arheolo{kih podru~ja nekropola

Za{tita arheolo{kih podru~ja nekropola

6.

Izrada projekata Za{tita i izvo|ewe starih gradova radova za zna~ajnog za{titu starih kulturnog gradova zna~ajnog naslije|a kulturnog naslije|a

7.

2.

8.

Institucije za{tite 130.000,00 kulturnog naslije|a i vlasnici zadu`eni za realizaciju programa/projekata: -Stari grad Te{aw, -Stari grad Jajce, -Stari grad Travnik, -Stari grad Kqu~, -Stari grad Sokolac, -Stari grad Qubu{ki. Izrada projekata Za{tita Institucije za{tite 80.000,00 i izvo|ewe stambenih kulturnog naslije|a i radova za objekata vlasnici objekata za{titu zna~ajnog zadu`eni za realizaciju stambenih kulturnog programa/projekata: objekata naslije|a -Ku}a Abdibegovi}a u zna~ajnog Pruscu, kulturnog -Stambeni kompleks naslije|a Begovina u Stocu, -Stambeni devastirani objekti u Mostaru (u ul.M.Tita), -Ku}a Mare Popovac u Gra~anica. Za{tita Podr{ka Institucije kulture kao 220.000,00 pokretnog muzejima i nosioci projekata kulturnoinstitucijama za{tite pokretnih historijskog kulture koje dobara kulturnog naslije|a imaju naslije|a u Federaciji dugogodi{wi BiH kontinuitet i zna~aj u o~uvawu pokretnih dobara kulturnog naslije|a

Srijeda, 6. 7. 2011.
Broj 9. Svrha programa Programi Organizacija me|unarodne manifestacije saradwe i "Dani organizacija evropskog manifestacije naslije|a", "Dani evropskog saradwa s naslije|a" Vije}em Europe Interventna Projekti sredstva za za{tite i provo|ewe obnove hitnih mjera kulturnog za{tite, naslije|a programe, projekte i zavr{etak zapo~etih i ugovorenih radova Naziv programa

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Organizacijaprimalac Institucije i organizacije kulture kao nosioci projekta za{tite dobara kulturnog naslije|a u Federaciji BiH Svi korisnici u kategorijama 1-9 Iznos 70.000,00 Broj Naziv programa Svrha programa

Broj 41 - Strana 41
OrganizacijaIznos primalac Pozori{ne/kaza 20.000,00 li{ne igre BiH, Jajce Festival 10.000,00 prijateqstva 2011. u Gora`du Grada~a~ki 5.000,00 kwi`evni susreti [anti}eve 5.000,00 ve~eri poezije, Mostar HKD Napredak 5.000,00 Jajce za [opove dane na Plivi u Jajcu UG Susreti Zije 10.000,00 Dizdarevi}a za kwi`evnu manifestaciju Susreti Zije Dizdarevi}a u Fojnici UG Matica 5.000,00 hrvatska Grude za kwi`evnu manifestaciju [imi}evi susreti u Drinovcima, Grude Ustanova za 10.000,00 kulturu i obrazovawe "Hrvatski dom Kupres", CIOFF Me|unarodni festival "Dani kosidbe-Kupres BiH" Kwi`evna 6.700,00 manifestacija "Dani Skendera Kulenovi}a" B.Petrovac Sarajevski 10.000,00 otvoreni centar: Sajam kwige u Leipzigu UG Slovo 20.000,00 Gor~ina iz Stoca za kwi`evnu manifestaciju Slovo Gor~ina u Stocu Qetni kamp 55.000,00 animiranog filma u Sarajevu

10.

115.199,00

UKUPNO: 1.025.199,00

2. Transfer za kulturu od zna~aja za Federaciju Posebni kriteriji: – afirmacija kulturnog i umjetni~kog stvarala{tva; – interes kulturne javnosti; – dugogodi{wi kontinuitet i inovativnost; – zna~aj programa na me|unarodnom i doma}em planu; – mobilnost umjetnika, poticawe razmjene, realizacija u kooperaciji ili koprodukciji; – doprinos anga`irawu i afirmaciji mladih.
Broj Naziv programa Svrha programa 1. 1. 2 3 Manifestacije, Podr{ka razvoju programi i manifestacija projekti programa i kulture od projekata kulture zna~aja za od posebnog Federaciju zna~aja za Bosne i Federaciju Bosne Hercegovine i Hercegovine i BiH, internacionalnog zna~aja OrganizacijaIznos primalac 4 5 Internacionaln 50.000,00 i festival Sarajevska zima 2011. Sarajevo film 200.000,00 festival, Sarajevo Internacionaln 150.000,00 i teatarski festival MESS, Sarajevo Dani Matice 150.000,00 hrvatske Mostarsko proqe}e 2011. Mostar UG Jazz fest za 80.000,00 Jazz Fest, Sarajevo Programi East 150.000,00 West Centra Sarajevo UG Obala Art 60.000,00 Centar, Predstavqawe BiH Paviqona na Kanskom festivalu Tuzlanski 13.000,00 pozori{ni dani 2011. Tuzla Festival 18.000,00 bh.drame, Zenica Festival 10.000,00 komedije Mostarska liska, Mostar Festival 13.000,00 scenskih umjetnosti Biha}ko qeto, Biha}

2.

Programi mladih i programi kulture koji se realiziraju u saradwi s Centrom za mlade

Podr{ka anga`irawu i afirmaciji mladih, razvijawe manifestacija, programa i projekata mladih u oblasti kulture

Podr{ka razvoju manifestacija programa i projekata kulture od zna~aja za Federaciju Bosne i Hercegovine

U K U P N O : 1.055.700,00

3. Transfer za udru`ewa gra|ana i organizacija u oblasti kulture Posebni kriteriji: – kvalitet programa ili projekta, potvr|en status i zna~aj; – interes kulturne javnosti, zna~aj za kulturni `ivot lokalne zajednice i dru{tva; – doprinos ja~awu nacionalne i vjerske tolerancije; – zna~aj programa na me|unarodnom i doma}em planu; – poticawe razmjene, realizacija u kooperaciji ili koprodukciji; – doprinos anga`irawu i afirmaciji mladih; – samoodr`ivost programa i projekata.

Broj 41 - Strana 42
Broj 1. 1. Svrha programa 2 3 Djelatnost Podr{ka strukovnih realizaciji i udru`ewa i razvoju dru{tava kulture programa i drugih kulture i organizacija u umjetnosti, kulturi od zna~aja od izuzetnog za Federaciju zna~aja za Bosne i FBiH Hercegovine Naziv programa

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
OrganizacijaIznos primalac 4 5 Me|unarodna 20.000,00 kwi`evna manifestacija "Sarajevski dani poezije" PEN centru u BiH za 14.000,00 nagradu Mithat Begi}, Sarajevo Muzej Ars Aevi, 10.000,00 odr`avawe stalne postavke Fraweva~ka mlade`, 16.000,00 Programske aktivnosti Muftijstvu 30.000,00 travni~kom za kulturnu manifestaciju Dani Ajvatovice, Travnik BZK Preporod, 20.000,00 Livno - Opremawe prostorija Institucije, 250.000,00 udru`ewa asocijacije i organizacije u kulturi kao nosioci projekata. Realizacija sredstava odabrani putem javnog poziva Institucije, 140.000,00 udru`ewa asocijacije i organizacije u kulturi kao nosioci projekata. U K U P N O : 500.000,00 Broj 2. Naziv programa Svrha programa Sufinansirawe me|unarodnih i tradicionalnih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.
OrganizacijaIznos Primalac Pomo} sportskim Sportske organizacijama i organizacije, 320.00,00 asocijacijama u asocijacije, organizaciji institucije, sportskih klubovi i udru`ewa manifestacija, odabrani putem koje doprinose javnog poziva popularizaciji i razvoju sporta u Federaciji BiH Podr{ka u~e{}u Sportske 100.000,00 klubovima iz organizacije, Federacije BiH asocijacije, na zvani~nim institucije, me|unarodnim klubovi, savezi i takmi~ewima, udru`ewa odabrani KUP-ovi putem javnog poziva {ampiona Evrope Podr{ka Klubovi, sportski 80.000,00 vaspitnim i savezi, {kole i edukacionim institucije u programima koji oblasti sporta i doprinose obrazovawa, o~uvawu zdravqa odabrani putem i vaspitawa javnog poziva mladih Podr{ka Organizatori 40.000,00 organiziranim zavr{nih {kolskih {kolskim sportskih sportskim takmi~ewa takmi~ewima Nosioci programa 10.000,00 pra}ewa fizi~ke spremnosti {kolske omladine

3.

U~e{}e sportista i klubova iz Federacije BiH na zvani~nim me|unarodnim takmi~ewima Nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazo vne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade Zavr{na sportska {kolska takmi~ewa na nivou Federacije Programi testirawa i pra}ewa fizi~ke spremnosti {kolske omladine Djelatnosti sportskih saveza

4.

2.

3.

Sredstva za Podr{ka podr{ku realizaciji i realizaciji razvoju projekata iz programa oblasti kulture i kulture i umjetnosti od umjetnosti od zna~aja za zna~aja za Federaciju BiH FBiH Interventna Podr{ka sredstva rezerve za programima i projekte i projektima u programe u oblasti oblasti kulture kulture

5.

6.

4. Transfer za sport od zna~aja za Federaciju Posebni kriteriji: – zna~aj sportskih objekta za razvoj sporta i stvarawu uvjeta za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunski sport; – kvalitet programa i dugogodi{wi kontinuitet i zna~aj; – broj u~esnika u projektu i teritorijalna {irina; – doprinos popularizaciji i razvoju sporta; – doprinos postizawu vrhunskih sportskih rezultata; – prethodna saglasnost za kandidaturu za organizaciju me|unarodnih takmi~ewa u FBiH; – uspjesi na doma}em i me|unarodnom planu; – zna~aj projekta za edukaciju i vaspitawe mladih; – doprinos za razvoj sportskih aktivnosti osoba sa invaliditetom.
Broj 1 1. OrganizacijaIznos Primalac 2 3 4 5 Sufinansirawe Podr{ka Sportske 250.000,00 izgradwe, izgradwi, organizacije, rekonstrukcije i rekonstrukciji i asocijacije, opremawa opremawu institucije, sportskih sportskih klubovi, savezi i objekata objekata s ciqem udru`ewa odabrani stvarawa putem javnog poziva preduvjeta za razvoj sporta i rekreacije gra|ana Naziv programa Svrha programa

7. 8.

Podr{ka realizaciji programa testirawa i pra}ewa fizi~ke spremnosti mladih Podr{ka aktivnostima sportskih saveza Sportske Podr{ka aktivnosti osoba programima sa invalidnih osoba invaliditetom u skladu sa Strategijom za izjedna~avawe mogu}nosti osoba sa invaliditetom u FBiH

Sportski savezi Nosioci sportskih programa osoba s invaliditetom U~e{}e na Paraolimpijskim zimskim igrama U~e{}e u KUP-ovima {ampiona i zvani~nim me|unarodnim takmi~ewima Organizatori doma}ih prvenstava Korisnici sredstava iz Odluke od 1 do 8.

300.000,00 15.000,00 40.000,00 15.000,00

15.000,00 115.000,00

9.

Interventna sredstva rezerve za projekte i programe u oblasti sporta

Podr{ka programima i projektima u oblasti sporta

UKUPNO: 1.300.000,00

IV Sredstva iz ta~ke III podta~ka 3. pod rednim brojem 2. i iz ta~ke III podta~ka 4. pod rednim brojem 1, 2, 3 i 4 ove Odluke dodijelit }e se na osnovu javnog poziva kojeg raspisuje federalni ministar kulture i sporta. V U skladu sa ovom Odlukom, pojedina~ne odluke o dodjeli sredstava korisnicima, u svim navedenim transferima, donosi federalni ministar kulture i sporta. VI Korisnici sredstava su obavezni da dodijeqena sredstva koriste namjenski i da dostave izvje{taj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utro{ak sredstava u roku od 15 dana od dana zavr{etka projekta/programa.

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 43

Ukoliko u toku 2011. godine sva odobrena sredstva ne budu utro{ena, korisnik sredstava dostavqa izvje{taj o utro{ku dijela sredstava i kopiju izvoda iz banke kojom se potvr|uje da preostala sredstva nisu utro{ena i to do 15.01. naredne godine. VII Komisija Ministarstva za nadzor nad namjenskim utro{kom sredstava, vr{it }e kontrolu namjenskog utro{ka odobrenih sredstava korisnicima. Komisija }e kontrolu vr{iti na osnovu dostavqenih izvje{taja od strane korisnika, a po potrebi, i neposredno kod korisnika sredstava. VIII Ministarstvo }e dostavqati izvje{taj o utro{enim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, tromjese~no, u skladu sa Zakonom. IX Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 604/11 29. juna 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

ODLUKU
O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU GOSPODARSKOG DRU[TVA "KTK VISOKO" D.D. VISOKO ZA IMENOVANJE VR[ITELJA DU@NOSTI RAVNATELJA DRU[TVA I. Stavlja se van snage Odluka o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog dru{tva "KTK Visoko" d.d. Visoko za imenovanje vr{itelja du`nosti ravnatelja gospodarskog dru{tva, kojom je data suglasnost za imenovanje SENADA SEFI]A za vr{itelja du`nosti ravnatelja "KTK Visoko" d.d. Visoko, do okon~anja postupka izbora ravnatelja Dru{tva na osnovu javnog natje~aja ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 36/11). II. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 606/11 29. lipnja 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

945
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 14. Uredbe o vr{enju ovla{}enja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 14. Uredbe o vr{ewu ovla{}ewa organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

ODLUKU
O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRU[TVA "KTK VISOKO" D.D. VISOKO ZA IMENOVANJE VR[IOCA DU@NOSTI DIREKTORA DRU[TVA I. Stavlja se van snage Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog dru{tva "KTK Visoko" d.d. Visoko za imenovanje vr{ioca du`nosti direktora privrednog dru{tva, kojom je data saglasnost za imenovanje SENADA SEFI]A za vr{ioca du`nosti direktora "KTK Visoko" d.d. Visoko, do okon~anja postupka izbora direktora Dru{tva na osnovu javnog konkursa ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 36/11). II. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 606/11 29. juna 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

ODLUKU
O STAVQAWU VAN SNAGE ODLUKE O DAVAWU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRU[TVA "KTK VISOKO" D.D. VISOKO ZA IMENOVAWE VR[IOCA DU@NOSTI DIREKTORA DRU[TVA I Stavqa se van snage Odluka o davawu prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog dru{tva "KTK Visoko" d.d. Visoko za imenovawe vr{ioca du`nosti direktora privrednog dru{tva, kojom je data saglasnost za imenovawe SENADA SEFI]A za vr{ioca du`nosti direktora "KTK Visoko" d.d. Visoko, do okon~awa postupka izbora direktora Dru{tva na osnovu javnog konkursa ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 36/11). II Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 606/11 29. juna 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lanka 14. Uredbe o vr{enju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim dru{tvima sa sudjelovanjem dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. lipnja 2011. godine, donosi

946
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 13. Uredbe o vr{enju ovla{}enja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

Broj 41 - Strana 44

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011. II

ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRU[TVA "KTK VISOKO" D.D. VISOKO ZA IMENOVANJE DIREKTORA DRU[TVA I. Daje se saglasnost Nadzornom odboru privrednog dru{tva "KTK Visoko" d.d. Visoko za imenovanje SENADA BILALOVI]A za direktora privrednog dru{tva "KTK Visoko" d.d. Visoko. II. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 607/11 29. juna 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r.

Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 607/11 29. juna 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

947
Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03) i Rje{enja o nominovanju za privremeno imenovanje ~lanova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar V. broj 389/11 od 05.05.2011. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/11), a na prijedlog federalnog ministra prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donijela slijede}e

Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lanka 13. Uredbe o vr{enju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim dru{tvima sa sudjelovanjem dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 21. sjednici odr`anoj 29. lipnja 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
O IZMJENI RJE[ENJA O NOMINOVANJU ZA PRIVREMENO IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR I. U Rje{enju o nominovanju za privremeno imenovanje ~lanova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar u ta~ki I umjesto nominiranog ~lana Nadzornog odbora Eso Pobri} nominuje se ~lan SEJAD ^OLAK te umjesto nominiranog ~lana Damir Leko nominuje se ~lan ANTE PENAVI]. II. Ovo rje{enje stupa na snagu dano dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 605/11 29. juna/lipnja 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU GOSPODARSKOG DRU[TVA "KTK VISOKO" D.D. VISOKO ZA IMENOVANJE RAVNATELJA DRU[TVA I. Daje se prethodna suglasnost Nadzornom odboru gospodarskog dru{tva "KTK Visoko" d.d. Visoko za imenovanje SENADA BILALOVI]A za ravnatelja gospodarskog dru{tva "KTK Visoko" d.d. Visoko. II. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 607/11 29. lipnja 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 13. Uredbe o vr{ewu ovla{}ewa organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici odr`anoj 29. juna 2011. godine, donosi

948
Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lana 310. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 63/10), a u vezi sa ~lanom 246. stav 1. ta~ka 11. istog Zakona, ~lana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03) i ~lana 2. Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 48/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), a na prijedlog federalnog ministra prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine vr{i nominaciju za privremeno imenovanje ~lanova Nadzornog odbora JP Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o Sarajevo, te na 11. sjednici odr`anoj 21. juna 2011. godine, donosi

ODLUKU
O DAVAWU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRU[TVA "KTK VISOKO" D.D. VISOKO ZA IMENOVAWE DIREKTORA DRU[TVA I Daje se saglasnost Nadzornom odboru privrednog dru{tva "KTK Visoko" d.d. Visoko za imenovawe SENADA BILALOVI]A za direktora privrednog dru{tva "KTK Visoko" d.d. Visoko.

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 45

RJE[ENJE
O NOMINOVANJU ZA PRIVREMENO IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO I. Nominuju se za privremeno imenovanje na funkciju ~lanova Nadzornog odbora JP Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o Sarajevo: 1. OMER KULI], ~lan 2. KEMAL MUHI], ~lan 3. EMIR HAD@IMURATOVI], ~lan 4. ADNAN HAD@IKAPETANOVI], ~lan 5. @ELJKA VIDOVI], ~lan. II. Privremeni ~lanovi Nadzornog odbora JP Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO" Sarajevo, imenuju se na period do 60 dana, odnosno do okon~anja postupka kojim }e se izvr{iti imenovanje na na~in, po postupku i uz po{tivanje i primjenu principa propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. III. Obavezuje se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da u skladu sa zakonom pokrene i provede konkursnu proceduru za izbor i kona~no imenovanje ~lanova Nadzornog odbora JP Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO" BiH d.o.o. Sarajevo. IV. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 610/11 21. juna/lipnja 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, s. r. Na temelju ~lanka 17. stavak 5. Zakona o igrama na sre}u ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/02 i 40/10), federalni ministar financija-federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA RASPODJELU DIJELA SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE ^lanak 1. U Pravilniku o kriterijima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 13/11 i 21/11), u ~lanku 5. to~ka b), broj: "15" zamjenjuje se brojem: "20". To~ka e) bri{e se. ^lanak 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-15-2023-3/11 Srpanj 2011. godine Ministar Sarajevo Ante Krajina, v. r.

Na osnovu ~lana 17. stav 5. Zakona o igrama na sre}u ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/02 i 40/10), federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA RASPODJELU DIJELA SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. U Pravilniku o kriterijumima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 13/11 i 21/11), u ~lanu 5. ta~ka b), broj: "15" zamjewuje se brojem: "20". Ta~ka e) bri{e se. ^lan 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-15-2023-3/11 Juli 2011. godine Ministar Sarajevo Ante Krajina, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
949
Na osnovu ~lana 17. stav 5. Zakona o igrama na sre}u ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/02 i 40/10), federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA RASPODJELU DIJELA SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. U Pravilniku o kriterijima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 13/11 i 21/11), u ~lanu 5. ta~ka b), broj: "15" zamjenjuje se brojem: "20". Ta~ka e) bri{e se. ^lan 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-15-2023-3/11 Juli 2011. godine Sarajevo Ministar Ante Krajina, s. r.

950
Na osnovu ~lana 56. Zakona o organizaciji organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), a u vezi sa ~lanom 13, 17. i 19. Zakona o fiskalnim sistemima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 81/09), i ~lana 169. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/98 i 48/99), rje{avaju}i po zahtjevu registrovanog proizvo|a~a/zastupnika, ministar Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija izdaje

UVJERENJE
O ISPUNJENOSTI TEHNI^KIH I FUNKCIONALNIH KARAKTERISTIKA DIJELOVA FISKALNOG SISTEMA Uvidom u Registar registrovanih proizvo|a~a/zastupnika, utvr|eno je da "SK Tradeing d.o.o.", ima Rje{enje broj

Broj 41 - Strana 46

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

05-02-5524-3/10 od 14.07.2010. godine kojim je registrovan kao ovla{teni proizvo|a~ fiskalnih sistema. Shodno ~lanu 19. Zakona o fiskalnim sistemima, Komisija je nakon provedenog postupka ispitivanja ispunjenosti tehni~kih i funkcionalnih karakteristika uzorka dijela fiskalnog sistemafiskalni pisa~ SK FPR200, interni terminal SIM Com SIM900 i softverska aplikacija FPLink.dll, utvrdila da isti ispunjava tra`ene uvjete, propisane ~lanom 17. naprijed navedenog Zakona. Uvjerenje se izdaje u svrhu ispunjenja uvjeta za zaklju~enje ugovora ovla{tenog proizvo|a~a sa Federalnim ministarstvom finansija o stavljanju u promet navedenog fiskalnog sistema i u druge svrhe se ne mo`e koristiti. Broj 05-02-5524-3-2/10 28. juna/lipnja 2011. godine Sarajevo Ministar Ante Krajina, s. r.

PRAVILNIK
O UTVR\IVANJU ISPUNJAVANJA USLOVA ZA OBAVLJANJE PERIODI^NIH PREGLEDA, MJERENJA I ISPITIVANJA NA ELEKTROENERGETSKIM POSTROJENJIMA, ELEKTRI^NIM URE\AJIMA, ELEKTRI^NIM INSTALACIJAMA I IZDAVANJU ISPRAVA ^lan 1. Ovim pravilnikom propisuju se uslovi za obavljanje poslova periodi~nih pregleda, ispitivanja i mjerenja na elektroenergetskim postrojenjima, elektri~nim ure|ajima i elektri~nim instalacijama na elektroenergetskim objektima i gra|evinama. Pravna lica mogu obavljati poslove iz stava 1. ovog ~lana ako ispunjavaju uslove u pogledu stru~nih kadrova, tehni~ke opreme, metodologije mjerenja i ispitivanja i poslovnog prostora utvr|ene ovim pravilnikom. Periodi~ni pregledi, ispitivanja i mjerenja na elektroenergetskim postrojenjima, elektri~nim ure|ajima i elektri~nim instalacijama na elektroenergetskim objektima i gra|evinama mogu se obavljati samo na osnovu odobrenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo). Poslove iz stava 3. ovog ~lana mogu obavljati pravna lica iz drugih zemalja na osnovu odobrenja izdatih u inostranstvu koji su sa~injeni na osnovu me|unarodnih ugovora o me|usobnom priznavanju dokumenata koje je potpisala Bosna i Hercegovina. Pravna lica iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina nema potpisan ugovor iz stava 4. ovog ~lana mogu obavljati poslove iz stava 3. ovog ~lana pod istim uslovima kao i doma}a pravna lica ukoliko imaju ovla{tenog zastupnika sa sjedi{tem u Federaciji BiH. Pravna lica iz stava 4. i 5. ovog ~lana obavezna su dostaviti odgovaraju}i dokaz naru~iocu posla. ^lan 2. Periodi~ni pregledi, mjerenja i ispitivanja iz ~lana 1. ovog pravilnika ne odnose se na ispitivanja fizi~kih, hemijskih i biolo{kih {tetnosti i mikroklime u radnim i pomo}nim prostorijama kao i mjerenje, ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti stabilnih sistema za dojavu i ga{enje po`ara i ure|aja za sprje~avanje {irenja po`ara. ^lan 3. Svrha periodi~nih pregleda, mjerenja i ispitivanja elektroenergetskih postrojenja, elektri~nih ure|aja i elektri~nih instalacija je odr`avanje ispravnosti i sigurnosti funkcionisanja postrojenja, ure|aja i instalacija i sprje~avanje nastajanja povreda na radu prilikom njihove izgradnje, zavr{nih ispitivanja, upotrebe i odr`avanja. ^lan 4. Izrazi u ovom pravilniku zna~e: 1. elektroenergetsko postrojenje podrazumijeva dio elektro-energetskog objekta kao gra|evinskoelektro-monta`ne cjeline koje slu`i za proizvodnju, prijenos, transformaciju ili razvo|enje-distribuciju elektri~ne energije (elektrane, transformatorske stanice, rasklopno-razvodna postrojenja, mre`e, kao i sistemi uzemljenja u navedenim objektima); 2. elektri~ni ure|aj podrazumijeva dio ili dijelove (oprema) elektroenergetskog postrojenja koji slu`e za uklju~ivanje - isklju~ivanje, za za{titu, mjerenje i kontrolu pogona, za upravljanje i signalizaciju kao i za prijenos podataka i informacija; 3. elektri~ne instalacije podrazumijevaju skup opreme, pribora i vodova niskog napona koji slu`e za vo|enje elektri~ne energije prema potro{a~ima kao i za sve druge namjene kao {to su instalacije za vatrodojavu, kontrolu, signalizaciju, prijenos podataka i dr., kao i gromobranske

951
Na osnovu ~lana 56. Zakona o organizaciji organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), a u vezi sa ~lanom 13., 17. i 19. Zakona o fiskalnim sistemima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 81/09), i ~lana 169. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/98 i 48/99), rje{avaju}i po zahtjevu registrovanog proizvo|a~a/zastupnika, ministar Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija, izdaje

UVJERENJE
O ISPUNJENOSTI TEHNI^KIH I FUNKCIONALNIH KARAKTERISTIKA DIJELOVA FISKALNOG SISTEMA Uvidom u Registar registrovanih proizvo|a~a/zastupnika, utvr|eno je da "KIM TEC d.o.o.", ima Rje{enje broj 05-02-5524-9/10 od 14. 07. 2010. godine kojim je registrovan kao ovla{teni proizvo|a~ fiskalnih sistema. Shodno ~lanu 19. Zakona o fiskalnim sistemima, Komisija je nakon provedenog postupka ispitivanja ispunjenosti tehni~kih i funkcionalnih karakteristika uzorka dijela fiskalnog sistema fiskalni pisa~ TREMOL T260F, terminal GSM Network Data transfer Device type TREMOL fiscal terminal i softverska aplikacija Tremol Fiskalni drajver V.2.2.5. utvrdila da isti ispunjava tra`ene uvjete, propisane ~lanom 17. naprijed navedenog Zakona. Uvjerenje se izdaje u svrhu ispunjenja uvjeta za zaklju~enje ugovora ovla{tenog proizvo|a~a sa Federalnim ministarstvom finansija o stavljanju u promet navedenog fiskalnog sistema i u druge svrhe se ne mo`e koristiti. Broj 05-02-5524-9-9/10 28. juna/lipnja 2011. godine Sarajevo Ministar Ante Krajina, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
952
Na osnovu ~lana 16. Zakona o elektroenergetskoj inspekciji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/02), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 47

instalacije ~ija je namjena za{tita objekata, postrojenja, zgrada i sl. od atmosferskih pra`njenja; 4. gra|evine podrazumijevaju gra|evine svih vrsta, energetske, proizvodne i druge privredne gra|evine i postrojenja (industrijske gra|evine), vodoprivredne, saobra}ajne, telekomunikacione, skladi{ta, sajmi{ta, igrali{ta, trgovi, sanitarne deponije, skloni{ta i druge sli~ne gra|evine. ^lan 5. Periodi~ne preglede, mjerenja i ispitivanja mogu obavljati i odgovaraju}e isprave izdavati pravna lica koja ispunjavaju sljede}e uslove: a) da posjeduju rje{enje o upisu u sudski registar djelatnosti obavljanja periodi~nih pregleda, mjerenja i ispitivanja, a koje se u smislu standardne klasifikacije djelatnosti, obavljaju u okviru djelatnosti: tehni~ko ispitivanje i analiza, istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama i arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i savjetovanje, b) da posjeduju poslovni prostor gra|evinsko-tehni~ki prikladan za namjenu za koju je odre|en i koji prostorno i rasporedom opreme i ure|aja zadovoljava potrebe nesmetanog odvijanja pregleda, mjerenja i ispitivanja, c) da u radnom odnosu imaju potreban broj zaposlenika odgovaraju}e stru~ne spreme i kvalifikacija, d) da posjeduju odgovaraju}u opremu (mjerne ure|aje, instrumente i pribor sa nazivom, namjenom, proizvo|a~em, tipom, brojem i inventarskim brojem mjernog ure|aja ili instrumenta) potrebnu za obavljanje poslova pregleda, mjerenja i ispitivanja navedenih u zahtjevu, e) da posjeduju razra|enu metodologiju rada za poslove navedene u zahtjevu sa spiskom procedura odnosno kori{tenih metoda kod mjerenja i ispitivanja, sa posebnim aspektom koji se odnosi na za{titu ljudi i imovine. ^lan 6. Periodi~ne preglede, mjerenja i ispitivanja mogu obavljati i odgovaraju}e isprave izdavati pravna lica koja u radnom odnosu na neodre|eno vrijeme imaju najmanje tri zaposlenika odgovaraju}e stru~ne kvalifikacije od kojih jednog zaposlenika sa VII stepenom stru~ne spreme elektrotehni~ke struke odnosno diplomiranog in`injera elektrotehnike sa polo`enim stru~nim ispitom iz oblasti elektrotehnike i tri godine radnog iskustva u struci, ako isto lice nema nau~no zvanje magistra ili doktora nauka iz oblasti elektrotehni~ke struke. ^lan 7. Zahtjev za obavljanje periodi~kih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, elektri~nim ure|ajima, elektri~nim instalacijama i izdavanju isprava podnosi se Ministarstvu. Zahtjev za izdavanje odobrenja odnosi se na sljede}e: a) ispitivanje funkcionalnosti elektroenergetskih postrojenja, elektri~nih ure|aja i elektri~nih instalacija, b) primarno i sekundarno ispitivanje elektri~nih za{tita i za{titnih releja svih vrsta i svih naponskih nivoa, c) ispitivanje za{tite od istovremenog direktnog i indirektnog dodira dijelova pod naponom, d) ispitivanje za{tite od direktnog dodira dijelova pod naponom (izoliranje, pokrivanje, prepreke, prolazi, za{titni ure|aj diferencijalne struje), e) ispitivanje za{tite od indirektnog dodira dijelova pod naponom izvedenim u TN, IT i TT sistemima (ispitivanje otpora petlje, mjerenje struje kratkog spoja i ispitivanje za{titnih ure|aja diferencijalne struje - FI sklopke, za{titno izoliranje, galvansko odvajanje i izjedna~avanja potencijala), f) mjerenje otpora izolacije elektroenergetskih postrojenja, elektri~nih ure|aja, elektri~nih transformatora,

elektri~nih generatora, elektri~nih motora, elektri~nih kablova i elektri~nih instalacija, g) mjerenje napona koraka i napona dodira, mjerenje napona uzemljiva~a i mjerenje iznesenog potencijala, h) mjerenje otpora pogonskih (radnih) i za{titnih sistema uzemljenja, i) mjerenje otpora izoliraju}ih podova i zidova, j) pregled gromobranskih instalacija i mjerenje otpora uzemljenja gromobranskih instalacija, k) mjerenje dielektri~ne ~vrsto}e izolacionih medija, l) mjerenje intenziteta osvjetljenosti, m) mjerenje otpora galvanske povezanosti (neprekidnosti) na instalacijama za izjedna~avanje potencijala, n) pregled, ispitivanje i mjerenje ure|aja za katodnu za{titu, o) pregled i ispitivanje ure|aja za zavarivanje, pregled i ispitivanje prijenosnih alata ure|aja sa elektromotorom (mje{alice, bu{ilice i sl.), p) ispitivanje, monta`a i odr`avanje ure|aja izra|enih u za{titi IP i protiveksplozijskoj za{titi (Ex izvedba), q) mjerenje elektri~nih veli~ina napona, struje, snage, energije, frekvencije, cos j, magnetskih i elektri~na polja, kapaciteta, induktiviteta i otpora, r) kontrola rada pokaznih i registriraju}ih instrumenata i provjera redoslijeda faza u elektroenergetskim postrojenjima, s) utvr|ivanje termovizijskom metodom stepena zagrijavanja dijelova elektroenergetskog postrojenja i opreme, sabirnica, elektri~nih ure|aja i sl., t) specijalna mjerenja na elektri~nim generatorima, motorima i transformatorima (mjerenje kapaciteta namotaja, mjerenje ugla dielektri~kih gubitaka, mjerenje parcijalnih izbijanja, mjerenje napona osovine i napona le`ajeva, mjerenje impendanse rotora i statora, utvr|ivanje stepena zagrijavanja limova generatora, motora i transformatora, termovizijska ispitivanja itd.). Za periodi~ne preglede, mjerenja i ispitivanja iz stava 1. ovog ~lana, kao i za ostale ne navedene periodi~ne preglede, mjerenja i ispitivanja koje podnosilac zahtjeva namjerava obavljati treba precizno navesti u zahtjevu, a u skladu sa raspolo`ivim kadrovima, mjernom opremom, instrumentima i razra|enom metodologijom. ^lan 8. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz ~lana 7. stav 1. podnosi se: a) ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, b) izjava odgovornog lica da su ispunjeni svi uslovi iz Pravilnika, c) nazivi poslova za koje se tra`i odobrenje, d) spisak zaposlenih kadrova, sa podacima o stru~noj spremi, koji }e obavljati poslove za koje se tra`i odobrenje, e) uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu iz oblasti elektrotehnike, f) spisak mjernih ure|aja, instrumenta i pribora za preglede, mjerenja i ispitivanja, g) spisak propisa i standarda koje }e primjenjivati u toku rada i izdavanja isprava, h) kopiju ranije izdatog rje{enja ovog Ministrastva, ukoliko je izdato. Ako je zahtjev za izdavanje odobrenja nepotpun ili sadr`i formalne nedostatke, Ministarstvo }e pismeno ili telefonskim putem pozvati podnosioca zahtjeva da u roku od 15 dana, prije po~etka rje{avanja zahtjeva, otkloni te nedostatke. ^lan 9. Mjerni ure|aji, instrumenti i pribor moraju odgovarati bosanskohercegova~kim standardima (BAS), me|unarodnim standardima IEC ili evropskim normama EN, uklju~uju}i i multifunkcionalne mjerne ure|aje.

Broj 41 - Strana 48

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

Oprema iz stava 1. ovog ~lana mora biti odgovaraju}e klase ta~nosti i redovno ba`darena i servisirana u propisanim rokovima, o ~emu se vodi odgovaraju}a evidencija. ^lan 10. Pravnom licu se mo`e izdati odobrenje za obavljanje samo onih periodi~nih pregleda, mjerenja i ispitivanja za koje ima odgovaraju}e ispitne i mjerne ure|aje, instrumente i pribor. ^lan 11. Postupak utvr|ivanja postojanja uslova za obavljanje poslova periodi~nih pregleda, mjerenja i ispitivanja propisanih ovim pravilnikom provodi stru~na komisija koju posebnim rje{enjem obrazuje federalni ministar energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: ministar). ^lan 12. Komisiju iz ~lana 11. ovog pravilnika ~ine predsjednik i najmanje dva ~lana. U komisiju se mogu imenovati samo stru~na lica koja imaju najmanje sedmi stepen {kolske spreme odgovaraju}eg smjera i pet godina radnog iskustva u struci. U komisiju mogu biti imenovana stru~na lica iz organa uprave, ustanova, institucija ili drugih pravnih lica, osim lica zaposlenih u pravnim licima iz ~lana 1. ovog pravilnika i ~lanova njihove u`e porodice. U pogledu na~ina i sadr`aja rada komisije, naknada za rad ~lanova komisije kao i vo|enja evidencija i izdavanja javnih isprava nakon zavr{etka rada komisije iz ~lana 11. ovog pravilnika, primjenjuju se odgovaraju}e odredbe Zakona o upravnom postupku i Pravilnika o uslovima i na~inu vr{enja odre|enih intelektualnih usluga u oblastima rudarstva, geologije, energije i industrije. Rje{enjem iz ~lana 11. ovog pravilnika odre|uje se visina i na~in uplate propisanih taksi i naknada za rad stru~ne komisije, koje snosi podnosilac zahtjeva. ^lan 13. Komisija iz ~lana 11. i 12. ovog pravilnika du`na je da u roku od 15 dana od dana podno{enja kompletnog zahtjeva i dostavljanja dokaza o izmirenju tro{kova postupka, izvr{i uvi|aj na licu mjesta u poslovne prostorije, tehni~ku opremljenost, stru~no-tehni~ku dokumentaciju i kadrovsku osposobljenost podnosioca zahtjeva. O izvr{enom uvi|aju komisija sastavlja zapisnik sa nalazom kojim se konstatuje utvr|eno stanje i mi{ljenjem kojim se stru~no obrazla`e ispunjenost uslova tehni~ke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za odre|ene vrste i obim poslova za ~ije obavljanje podnosilac zahtjeva raspola`e odgovaraju}im poslovnim prostorijama i stru~nim kadrovima, te neophodnom opremom i tehni~kom dokumentacijom (metodologije rada i ispitivanja, pravilnici). Zapisnik komisije sadr`i sljede}e elemente: a) datum, vrijeme i mjesto pregleda, b) sastav stru~ne komisije, c) spisak lica podnosioca zahtjeva koji su u~estvovali u radu, d) metode rada komisije, e) kadrovska struktura, f) uplate poreza i taksi, g) normativna dokumenta podnosioca zahtjeva (statut, pravilnici o radu, pla}ama, za{titi na radu, za{titi od po`ara i dr. dokumenti). h) poslovni prostor koji koristi podnosilac zahtjeva, i) ispitna i mjerna oprema i instrumenti, j) metodologija i propisi i k) mi{ljenje komisije. Zapisnik se sastavlja u ~etiri primjerka od kojih se dva primjerka ostavljaju podnosiocu zahtjeva, a druga dva primjerka se odla`u uz predmet u arhivi Ministarstva.

^lan 14. Podnosilac po ~ijem je zahtjevu pokrenut postupak, obavezan je da prilikom vr{enja uvi|aja komisiji omogu}i nesmetano vr{enje radnje u postupku i stavi na uvid sljede}u dokumentaciju: a) statut pravnog lica, b) dosije zaposlenika, c) dokaze o stru~noj osposobljenosti zaposlenika za poslove ispitivanja, monta`e i odr`avanje ure|aja izra|enih u za{titi IP i protiveksplozijskoj za{titi (Ex izvedba), d) dokaz o vlasni{tvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu i rje{enje nadle`nog organa kojim se dozvoljava njegova upotreba (upotrebna dozvola), e) dokaze o tehni~koj opremljenosti, uklju~uju}i uvid u ispitnu i mjernu opremu, pribor i instrumente, f) pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta sa opisom poslova i radnih zadataka, g) pravilnik o za{titi na radu, h) pravilnik o za{titi od po`ara, i) metodologije rada i ispitivanja, u skladu sa va`e}im tehni~kim propisima, normativima i standardima, j) spisak propisa i standarda koji }e se primjenjivati u toku rada i izdavanja isprava, k) dokaze o izmirenim porezima, naknadama i doprinosima i l) dokaze o usagla{enosti i verifikaciji mjernih ure|aja, instrumenata. Komisija mo`e tra`iti i druge dokaze o ispunjavanju uslova za davanje ovla{tenja, kao {to su provjera dokaza dostavljenih uz zahtjev, uvid u originale dokumenata kojima se dokazuju uslovi za davanje ovla{tenja i sl. Podnosilac po ~ijem je zahtjevu pokrenut postupak, du`an je da odredi svoje ovla{tene i stru~ne predstavnike koji }e prisustvovati radu komisije radi stavljanja na uvid tra`ene dokumentacije, davanja potrebnih podataka i obja{njenja u vezi sa rje{avanjem radnje u postupku. ^lan 15. Ukoliko komisija prilikom vr{enja uvi|aja utvrdi neki formalni nedostatak ili nedostatak koji je mogu}e otkloniti u kratkom roku, predlo`it }e Ministarstvu da od podnosioca zahtjeva zatra`i da u odre|enom roku, ne du`em od 60 dana, otkloni nedostatak, a {to }e se konstatovati u zapisniku komisije. Ako podnosilac zahtjeva u roku i na na~in utvr|en u stavu 1. i 2. ovog ~lana, ili ~lana 8. stav 2. ovog pravilnika, ne dostavi dokaze o otklanjanju nedostatka, odbit }e se zahtjev za izdavanje rje{enja. ^lan 16. Na osnovu prilo`ene dokumentacije podnosioca zahtjeva, zapisnika komisije i mi{ljenja komisije o izvr{enom uvi|aju na licu mjesta, ministar donosi rje{enje o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova periodi~nih pregleda, ispitivanja i mjerenja na elektroenergetskim postrojenjima, elektri~nim ure|ajima i elektri~nim instalacijama na elektroenergetskim objektima i gra|evinama i izdavanju isprava u skladu sa ovim pravilnikom. Kopija rje{enja iz stava 1. ovog ~lana se dostavlja Federalnoj upravi za inspekcijske poslove na znanje. Ministarstvo vodi evidenciju izdatih rje{enja, a spisak izdatih rje{enja iz stava 1. ovog ~lana se objavljuje na internet stranici Ministarstva. ^lan 17. Ukoliko se kod pravnog lica koja je dobilo rje{enje, naknadno promijene uslovi na osnovu kojih je ovla{tenje izdato, isto je obavezno da pisanim putem obavijesti Ministarstvo o nastaloj promjeni. ^lan 18. Pravno lice koje posjeduje rje{enje iz ~lana 16. ovog pravilnika prilikom obavljenih djelatnosti periodi~nih pregleda, mjerenja i ispitivanja izdaje zapisnik koji sadr`i:

Srijeda, 6. 7. 2011. a)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 49

naziv pravnog lica koje je izvr{ilo periodi~ne preglede, ispitivanja i mjerenja, b) naziv podnosioca zahtjeva, c) naziv objekta ili opreme na kojima su vr{ena ispitivanja i mjerenja, d) nazive standarda, pravilnika, propisa, normativa ili tehni~kih preporuka koji su kori{teni pri pregledu, mjerenju ili ispitivanju, e) naziv kori{tenog mjernog ure|aja ili mjernog instrumenta, f) naziv primjenjene mjerne metode. g) datum i mjesto pregleda, h) ime i prezime, stru~nu spremu i radno iskustvo u struci zaposlenika koji su izvr{ili preglede, mjerenja i ispitivanja, Sastavni dio zapisnika iz stava 1. ovog ~lana ~ine izvje{taji i protokoli sa podacima o izvr{enim pregledima, mjerenjima i ispitivanjima i ocjenom da li dobijeni rezultati zadovoljavaju, potpisani od odgovornih stru~nih zaposlenika sa visokom stru~nom spremom. Zapisnik iz stava 1. ovog ~lana mo`e sadr`ati i druge podatke koji su zna~ajni za ocjenu i rezultate periodi~nih pregleda, mjerenja i ispitivanja. Zapisnik iz stava 1. ovog ~lana radi se u 4 (~etiri) primjerka, od kojih pravno lice koje je vr{i periodi~ne preglede, mjerenja i ispitivanja i naru~ilac posla zadr`avaju po 2 (dva) primjerka. ^lan 19. Rje{enje o ispunjenosti uslova poslova periodi~nih pregleda, ispitivanja i mjerenja na elektroenergetskim postrojenjima, elektri~nim ure|ajima i elektri~nim instalacijama na elektroenergetskim objektima i gra|evinama izdavanju isprava iz ovog pravilnika izdaje se na rok od 4 (~etiri) godine. ^lan 20. Nakon isteka roka iz ~lana 19. ovog pravilnika imalac re{enja mo`e podnijeti zahtjev za izdavanje novog rje{enja u skladu sa ovim pravilnikom. ^lan 21. Pravna lica koja posjeduju rje{enja iz ~lana 16. ovog pravilnika du`na su da, u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, usklade svoje poslovanje sa ovim pravilnikom. Postoje}a rje{enja o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti iz ~lana 1. pravilnika, donijeta od strane Ministarstva, ostaju na snazi do isteka ~etiri godine, ra~unaju}i od dana izdavanja rje{enja. Rje{enja izdata od strane Ministarstva koja su starija od ~etiri godine, ra~unaju}i od dana izdavanja rje{enja, ostaju na snazi do isteka roka iz stava 1. ovog ~lana, nakon ~ega su pravna lica du`na postupiti u skladu sa ~lanom 20. ovog pravilnika, ukoliko `ele nastaviti da obavljaju odobrene djelatnosti. ^lan 22. Kontrolu ispunjenosti uslova iz done{enog rje{enja iz ~lana 16. ovog pravilnika vr{i Ministarstvo. ^lan 23. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena Pravilnika o utvr|ivanju ispunjavanja uslova za obavljanje periodi~nih, pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, elektri~nim ure|ajima, elektri~nim instalacijama i izdavanju isprava ("Slu`bene novinama Federacije BiH", broj 58/02). ^lan 24. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-1123/11 23. juni 2011. godine Ministar Mostar Erdal Trhulj, s. r.

Na temelju ~lanka 16. Zakona o elektroenergetskoj inspekciji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/02), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi

PRAVILNIK
O UTVR\IVANJU ISPUNJAVANJA UVJETA ZA OBAVLJANJE PERIODI^NIH PREGLEDA, MJERENJA I ISPITIVANJA NA ELEKTROENERGETSKIM POSTROJENJIMA, ELEKTRI^NIM URE\AJIMA, ELEKTRI^NIM INSTALACIJAMA I IZDAVANJU ISPRAVA ^lanak 1. Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti za obavljanje poslova periodi~nih pregleda, ispitivanja i mjerenja na elektroenergetskim postrojenjima, elektri~nim ure|ajima i elektri~nim instalacijama na elektroenergetskim objektima i gra|evinama. Pravne osobe mogu obavljati poslove iz stavka 1. ovog ~lanka ako ispunjavaju uvjete u pogledu stru~nih kadrova, tehni~ke opreme, metodologije mjerenja i ispitivanja i poslovnog prostora utvr|ene ovim pravilnikom. Periodi~ni pregledi, ispitivanja i mjerenja na elektroenergetskim postrojenjima, elektri~nim ure|ajima i elektri~nim instalacijama na elektroenergetskim objektima i gra|evinama mogu se obavljati samo na temelju odobrenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Poslove iz stavka 3. ovog ~lanka mogu obavljati pravne osobe iz drugih zemalja na temelju odobrenja izdatih u inozemstvu koji su sa~injeni na temelju me|unarodnih ugovora o me|usobnom priznavanju dokumenata koje je potpisala Bosna i Hercegovina. Pravne osobe iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina nema potpisan ugovor iz stavka 4. ovog ~lanka mogu obavljati poslove iz stavka 3. ovog ~lanka pod istim uvjetima kao i doma}e pravne osobe ukoliko imaju ovla{tenog zastupnika sa sjedi{tem u Federaciji BiH. Pravne osobe iz stavka 4. i 5. ovog ~lanka obvezna su dostaviti odgovaraju}i dokaz naru~itelju posla. ^lanak 2. Periodi~ni pregledi, mjerenja i ispitivanja iz ~lanka 1. ovog pravilnika ne odnose se na ispitivanja fizi~kih, kemijskih i biolo{kih {tetnosti i mikroklime u radnim i pomo}nim prostorijama kao i mjerenje, ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti stabilnih sustava za dojavu i ga{enje po`ara i ure|aja za sprje~avanje {irenja po`ara. ^lanak 3. Svrha periodi~nih pregleda, mjerenja i ispitivanja elektroenergetskih postrojenja, elektri~nih ure|aja i elektri~nih instalacija je odr`avanje ispravnosti i sigurnosti funkcioniranja postrojenja, ure|aja i instalacija i sprje~avanje nastajanja povreda na radu prilikom njihove izgradnje, zavr{nih ispitivanja, uporabe i odr`avanja. ^lanak 4. Izrazi u ovom pravilniku zna~e: 1. elektroenergetsko postrojenje podrazumijeva dio elektroenergetskog objekta kao gra|evinsko- elektro-monta`ne cjeline koje slu`i za proizvodnju, prijenos, transformaciju ili razvo|enje-distribuciju elektri~ne energije (elektrane, transformatorske stanice, rasklopno-razvodna postrojenja, mre`e, kao i sustavi uzemljenja u navedenim objektima); 2. elektri~ni ure|aj podrazumijeva dio ili dijelove (oprema) elektroenergetskog postrojenja koji slu`e za

Broj 41 - Strana 50

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH e)

Srijeda, 6. 7. 2011.

uklju~ivanje - isklju~ivanje, za za{titu, mjerenje i kontrolu pogona, za upravljanje i signalizaciju kao i za prijenos podataka i informacija; 3. elektri~ne instalacije podrazumijevaju skup opreme, pribora i vodova niskog napona koji slu`e za vo|enje elektri~ne energije prema potro{a~ima kao i za sve druge namjene kao {to su instalacije za vatrodojavu, kontrolu, signalizaciju, prijenos podataka i dr., kao i gromobranske instalacije ~ija je namjena za{tita objekata, postrojenja, zgrada i sl. od atmosferskih pra`njenja; 4. gra|evine podrazumijevaju gra|evine svih vrsta, energetske, proizvodne i druge gospodarske gra|evine i postrojenja (industrijske gra|evine), vodoprivredne, saobra}ajne, telekomunikacione, skladi{ta, sajmi{ta, igrali{ta, trgovi, sanitarne deponije, skloni{ta i druge sli~ne gra|evine. ^lanak 5. Periodi~ne preglede, mjerenja i ispitivanja mogu obavljati i odgovaraju}e isprave izdavati pravne osobe koje ispunjavaju sljede}e uvjete: a) da posjeduju rje{enje o upisu u sudski registar djelatnosti obavljanja periodi~nih pregleda, mjerenja i ispitivanja, a koje se u smislu standardne klasifikacije djelatnosti, obavljaju u okviru djelatnosti: tehni~ko ispitivanje i analiza, istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama i arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i savjetovanje, b) da posjeduju poslovni prostor gra|evinsko-tehni~ki prikladan za namjenu za koju je odre|en i koji prostorno i rasporedom opreme i ure|aja zadovoljava potrebe neometanog odvijanja pregleda, mjerenja i ispitivanja, c) da u radnom odnosu imaju potreban broj zaposlenika odgovaraju}e stru~ne spreme i kvalifikacija, d) da posjeduju odgovaraju}u opremu (mjerne ure|aje, instrumente i pribor sa nazivom, namjenom, proizvo|a~em, tipom, brojem i inventarnim brojem mjernog ure|aja ili instrumenta) potrebnu za obavljanje poslova pregleda, mjerenja i ispitivanja navedenih u zahtjevu, e) da posjeduju razra|enu metodologiju rada za poslove navedene u zahtjevu sa spiskom procedura odnosno kori{tenih metoda kod mjerenja i ispitivanja, sa posebnim aspektom koji se odnosi na za{titu ljudi i imovine. ^lanak 6. Periodi~ne preglede, mjerenja i ispitivanja mogu obavljati i odgovaraju}e isprave izdavati pravne osobe koja u radnom odnosu na neodre|eno vrijeme imaju najmanje tri zaposlenika odgovaraju}e stru~ne kvalifikacije od kojih jednog zaposlenika sa VII stupnjem stru~ne spreme elektrotehni~ke struke odnosno diplomiranog in`injera elektrotehnike sa polo`enim stru~nim ispitom iz oblasti elektrotehnike i tri godine radnog iskustva u struci, ako ista osoba nema nau~no zvanje magistra ili doktora nauka iz oblasti elektrotehni~ke struke. ^lanak 7. Zahtjev za obavljanje periodi~kih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, elektri~nim ure|ajima, elektri~nim instalacijama i izdavanju isprava podnosi se Ministarstvu. Zahtjev za izdavanje odobrenja odnosi se na sljede}e: a) ispitivanje funkcionalnosti elektroenergetskih postrojenja, elektri~nih ure|aja i elektri~nih instalacija, b) primarno i sekundarno ispitivanje elektri~nih za{tita i za{titnih releja svih vrsta i svih naponskih razina, c) ispitivanje za{tite od istovremenog izravnog i neizravnog dodira dijelova pod naponom, d) ispitivanje za{tite od izravnog dodira dijelova pod naponom (izoliranje, pokrivanje, prepreke, prolazi, za{titni ure|aj diferencijalne struje),

ispitivanje za{tite od neizravnog dodira dijelova pod naponom izvedenim u TN, IT i TT sustavima (ispitivanje otpora petlje, mjerenje struje kratkog spoja i ispitivanje za{titnih ure|aja diferencijalne struje - FI sklopke, za{titno izoliranje, galvansko odvajanje i izjedna~avanja potencijala), f) mjerenje otpora izolacije elektroenergetskih postrojenja, elektri~nih ure|aja, elektri~nih transformatora, elektri~nih generatora, elektri~nih motora, elektri~nih kablova i elektri~nih instalacija, g) mjerenje napona koraka i napona dodira, mjerenje napona uzemljiva~a i mjerenje iznesenog potencijala, h) mjerenje otpora pogonskih (radnih) i za{titnih sustava uzemljenja, i) mjerenje otpora izoliraju}ih podova i zidova, j) pregled gromobranskih instalacija i mjerenje otpora uzemljenja gromobranskih instalacija, k) mjerenje dielektri~ne ~vrsto}e izolacionih medija, l) mjerenje intenziteta osvjetljenosti, m) mjerenje otpora galvanske povezanosti (neprekidnosti) na instalacijama za izjedna~avanje potencijala, n) pregled, ispitivanje i mjerenje ure|aja za katodnu za{titu, o) pregled i ispitivanje ure|aja za zavarivanje, pregled i ispitivanje prijenosnih alata ure|aja sa elektromotorom (mje{alice, bu{ilice i sl.), p) ispitivanje, monta`a i odr`avanje ure|aja izra|enih u za{titi IP i protiveksplozijskoj za{titi (Ex izvedba), q) mjerenje elektri~nih veli~ina napona, struje, snage, energije, frekvencije, cos j, magnetskih i elektri~na polja, kapaciteta, induktiviteta i otpora, r) kontrola rada pokaznih i registriraju}ih instrumenata i provjera redoslijeda faza u elektroenergetskim postrojenjima, s) utvr|ivanje termovizijskom metodom zagrijavanja dijelova elektroenergetskog postrojenja i opreme, sabirnica, elektri~nih ure|aja i sl., t) specijalna mjerenja na elektri~nim generatorima, motorima i transformatorima (mjerenje kapaciteta namotaja, mjerenje kuta dielektri~kih gubitaka, mjerenje parcijalnih izbijanja, mjerenje napona osovine i napona le`ajeva, mjerenje impendanse rotora i statora, utvr|ivanje stepena zagrijavanja limova generatora, motora i transformatora, termovizijska ispitivanja itd.). Za periodi~ne preglede, mjerenja i ispitivanja iz stavka 1. ovog ~lanka, kao i za ostale ne navedene periodi~ne preglede, mjerenja i ispitivanja koje podnositelj zahtjeva namjerava obavljati treba precizno navesti u zahtjevu, sukladno raspolo`ivim kadrovima, mjernom opremom, instrumentima i razra|enom metodologijom. ^lanak 8. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz ~lanka 7. stavak 1. podnosi se: a) ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, b) izjava odgovorne osobe da su ispunjeni svi uvjeti iz Pravilnika, c) nazivi poslova za koje se tra`i odobrenje, d) spisak zaposlenih kadrova, sa podacima o stru~noj spremi, koji }e obavljati poslove za koje se tra`i odobrenje, e) uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu iz oblasti elektrotehnike, f) spisak mjernih ure|aja, instrumenta i pribora za preglede, mjerenja i ispitivanja, g) spisak propisa i standarda koje }e primjenjivati tijekom rada i izdavanja isprava, h) kopiju ranije izdatog rje{enja ovog Ministrastva, ukoliko je izdato.

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 51

Ako je zahtjev za izdavanje odobrenja nepotpun ili sadr`i formalne nedostatke, Ministarstvo }e pismeno ili telefonskim putem pozvati podnosioca zahtjeva da u roku od 15 dana, prije po~etka rje{avanja zahtjeva, otkloni te nedostatke. ^lanak 9. Mjerni ure|aji, instrumenti i pribor moraju odgovarati bosanskohercegova~kim standardima (BAS), me|unarodnim standardima IEC ili evropskim normama EN, uklju~uju}i i multifunkcionalne mjerne ure|aje. Oprema iz stavka 1. ovog ~lanka mora biti odgovaraju}e klase to~nosti i redovito ba`darena i servisirana u propisanim rokovima, o ~emu se vodi odgovaraju}a evidencija. ^lanak 10. Pravnoj osobi se mo`e izdati odobrenje za obavljanje samo onih periodi~nih pregleda, mjerenja i ispitivanja za koje ima odgovaraju}e ispitne i mjerne ure|aje, instrumente i pribor. ^lanak 11. Postupak utvr|ivanja postojanja uvjeta za obavljanje poslova periodi~nih pregleda, mjerenja i ispitivanja propisanih ovim pravilnikom provodi stru~na komisija koju posebnim rje{enjem obrazuje federalni ministar energije, rudarstva i industrije (u daljnjem tekstu: ministar). ^lanak 12. Komisiju iz ~lanka 11. ovog pravilnika ~ine predsjednik i najmanje dva ~lana. U komisiju se mogu imenovati samo stru~na lica koja imaju najmanje sedmi stupanj {kolske spreme odgovaraju}eg smjera i pet godina radnog iskustva u struci. U komisiju mogu biti imenovana stru~ne osobe iz organa uprave, ustanova, institucija ili drugih pravnih osoba, osim osoba zaposlenih u pravnim osobama iz ~lanka 1. ovog pravilnika i ~lanova njihove u`e obitelji. U pogledu na~ina i sadr`aja rada komisije, naknada za rad ~lanova komisije kao i vo|enja evidencija i izdavanja javnih isprava nakon zavr{etka rada komisije iz ~lanka 11. ovog pravilnika, primjenjuju se odgovaraju}e odredbe Zakona o upravnom postupku i Pravilnika o uvjetima i na~inu vr{enja odre|enih intelektualnih usluga u oblastima rudarstva, geologije, energije i industrije. Rje{enjem iz ~lanka 11. ovog pravilnika odre|uje se visina i na~in uplate propisanih taksi i naknada za rad stru~ne komisije, koje snosi podnositelj zahtjeva. ^lanak 13. Komisija iz ~lanka 11. i 12. ovog pravilnika du`na je da u roku od 15 dana od dana podno{enja kompletnog zahtjeva i dostavljanja dokaza o izmirenju tro{kova postupka, izvr{i uvi|aj na licu mjesta u poslovne prostorije, tehni~ku opremljenost, stru~no-tehni~ku dokumentaciju i kadrovsku osposobljenost podnositelja zahtjeva. O izvr{enom uvi|aju komisija sastavlja zapisnik sa nalazom kojim se konstatuje utvr|eno stanje i mi{ljenjem kojim se stru~no obrazla`e ispunjenost uvjeta tehni~ke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za odre|ene vrste i opseg poslova za ~ije obavljanje podnositelj zahtjeva raspola`e odgovaraju}im poslovnim prostorijama i stru~nim kadrovima, te neophodnom opremom i tehni~kom dokumentacijom (metodologije rada i ispitivanja, pravilnici). Zapisnik komisije sadr`i sljede}e elemente: a) datum, vrijeme i mjesto pregleda, b) sastav stru~ne komisije, c) spisak osoba podnositelja zahtjeva koji su u~estvovali u radu, d) metode rada komisije, e) kadrovska struktura, f) uplate poreza i taksi, g) normativna dokumenta podnositelja zahtjeva (statut, pravilnici o radu, pla}ama, za{titi na radu, za{titi od po`ara i dr. dokumenti).

h) poslovni prostor koji koristi podnosilac zahtjeva, i) ispitna i mjerna oprema i instrumenti, j) metodologija i propisi i k) mi{ljenje komisije. Zapisnik se sastavlja u ~etiri primjerka od kojih se dva primjerka ostavljaju podnositelju zahtjeva, a druga dva primjerka se odla`u uz predmet u arhivi Ministarstva. ^lanak 14. Podnositelj po ~ijem je zahtjevu pokrenut postupak, obvezan je da prilikom vr{enja uvi|aja komisiji omogu}i neometano vr{enje radnje u postupku i stavi na uvid sljede}u dokumentaciju: a) statut pravne osobe, b) dosije zaposlenika, c) dokaze o stru~noj osposobljenosti zaposlenika za poslove ispitivanja, monta`e i odr`avanje ure|aja izra|enih u za{titi IP i protiveksplozijskoj za{titi (Ex izvedba), d) dokaz o vlasni{tvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu i rje{enje nadle`nog organa kojim se dozvoljava njegova uporaba (uporabna dozvola), e) dokaze o tehni~koj opremljenosti, uklju~uju}i uvid u ispitnu i mjernu opremu, pribor i instrumente, f) pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta sa opisom poslova i radnih zadataka, g) pravilnik o za{titi na radu, h) pravilnik o za{titi od po`ara, i) metodologije rada i ispitivanja, sukladno va`e}im tehni~kim propisima, normativima i standardima, j) spisak propisa i standarda koji }e se primjenjivati tijekom rada i izdavanja isprava, k) dokaze o izmirenim porezima, naknadama i doprinosima i l) dokaze o usagla{enosti i verifikaciji mjernih ure|aja, instrumenata. Komisija mo`e tra`iti i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za davanje ovla{tenja, kao {to su provjera dokaza dostavljenih uz zahtjev, uvid u originale dokumenata kojima se dokazuju uvjeti za davanje ovla{tenja i sl. Podnositelj po ~ijem je zahtjevu pokrenut postupak, du`an je da odredi svoje ovla{tene i stru~ne predstavnike koji }e prisustvovati radu komisije radi stavljanja na uvid tra`ene dokumentacije, davanja potrebnih podataka i obja{njenja u svezi sa rje{avanjem radnje u postupku. ^lanak 15. Ukoliko komisija prilikom vr{enja uvi|aja utvrdi neki formalni nedostatak ili nedostatak koji je mogu}e otkloniti u kratkom roku, predlo`it }e Ministarstvu da od podnositelja zahtjeva zatra`i da u odre|enom roku, ne du`em od 60 dana, otkloni nedostatak, a {to }e se konstatirati u zapisniku komisije. Ako podnositelj zahtjeva u roku i na na~in utvr|en u stavku 1. i 2. ovog ~lanka, ili ~lanka 8. stavak 2. ovog pravilnika, ne dostavi dokaze o otklanjanju nedostatka, odbiti }e se zahtjev za izdavanje rje{enja. ^lanak 16. Na temelju prilo`ene dokumentacije podnositelja zahtjeva, zapisnika komisije i mi{ljenja komisije o izvr{enom o~evidu na licu mjesta, ministar donosi rje{enje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova periodi~nih pregleda, ispitivanja i mjerenja na elektroenergetskim postrojenjima, elektri~nim ure|ajima i elektri~nim instalacijama na elektroenergetskim objektima i gra|evinama i izdavanju isprava sukladno ovom pravilniku. Kopija rje{enja iz stavka 1. ovog ~lanka se dostavlja Federalnoj upravi za inspekcijske poslove na znanje. Ministarstvo vodi evidenciju izdatih rje{enja, a spisak izdatih rje{enja iz stavka 1. ovog ~lanka se objavljuje na internet stranici Ministarstva. ^lanak 17. Ukoliko se kod pravne osobe koja je dobila rje{enje, naknadno promijene uvjeti na temelju kojih je ovla{tenje izdato,

Broj 41 - Strana 52

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

isto je obvezno da pisanim putem obavijesti Ministarstvo o nastaloj promjeni. ^lanak 18. Pravna osoba koja posjeduje rje{enje iz ~lanka 16. ovog pravilnika prilikom obavljenih djelatnosti periodi~nih pregleda, mjerenja i ispitivanja izdaje zapisnik koji sadr`i: a) naziv pravnog lica koje je izvr{ilo periodi~ne preglede, ispitivanja i mjerenja, b) naziv podnositelja zahtjeva, c) naziv objekta ili opreme na kojima su vr{ena ispitivanja i mjerenja, d) nazive standarda, pravilnika, propisa, normativa ili tehni~kih preporuka koji su kori{teni pri pregledu, mjerenju ili ispitivanju, e) naziv kori{tenog mjernog ure|aja ili mjernog instrumenta, f) naziv primjenjene mjerne metode. g) datum i mjesto pregleda, h) ime i prezime, stru~nu spremu i radno iskustvo u struci zaposlenika koji su izvr{ili preglede, mjerenja i ispitivanja, Sastavni dio zapisnika iz stavka 1. ovog ~lanka ~ine izvje{taji i protokoli sa podacima o izvr{enim pregledima, mjerenjima i ispitivanjima i ocjenom da li dobijeni rezultati zadovoljavaju, potpisani od odgovornih stru~nih zaposlenika sa visokom stru~nom spremom. Zapisnik iz stavka 1. ovog ~lanka mo`e sadr`ati i druge podatke koji su zna~ajni za ocjenu i rezultate periodi~nih pregleda, mjerenja i ispitivanja. Zapisnik iz stavka 1. ovog ~lanka radi se u 4 (~etiri) primjerka, od kojih pravna osoba koja je vr{ila periodi~ne preglede, mjerenja i ispitivanja i naru~itelj posla zadr`avaju po 2 (dva) primjerka. ^lanak 19. Rje{enje o ispunjenosti uvjeta poslova periodi~nih pregleda, ispitivanja i mjerenja na elektroenergetskim postrojenjima, elektri~nim ure|ajima i elektri~nim instalacijama na elektroenergetskim objektima i gra|evinama izdavanju isprava iz ovog pravilnika izdaje se na rok od 4 (~etiri) godine. ^lanak 20. Nakon isteka roka iz ~lanka 19. ovog pravilnika imatelj re{enja mo`e podnijeti zahtjev za izdavanje novog rje{enja sukladno ovom pravilniku. ^lanak 21. Pravne osobe koje posjeduju rje{enja iz ~lanka 16. ovog pravilnika du`ne su da, u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, usklade svoje poslovanje sa ovim pravilnikom. Postoje}a rje{enja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti iz ~lanka 1. pravilnika, donijeta od strane Ministarstva, ostaju na snazi do isteka ~etiri godine, ra~unaju}i od dana izdavanja rje{enja. Rje{enja izdata od strane Ministarstva koja su starija od ~etiri godine, ra~unaju}i od dana izdavanja rje{enja, ostaju na snazi do isteka roka iz stavka 1. ovog ~lana, nakon ~ega su pravne osobe du`ne postupiti sukladno ~lanku 20. ovog pravilnika, ukoliko `ele nastaviti da obavljaju odobrene djelatnosti. ^lanak 22. Kontrolu ispunjenosti uvjeta iz donesenog rje{enja iz ~lanka 16. ovog pravilnika vr{i Ministarstvo. ^lanak 23. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena Pravilnika o utvr|ivanju ispunjavanja uvjeta za obavljanje periodi~nih, pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, elektri~nim ure|ajima, elektri~nim instalacijama i izdavanju isprava ("Slu`bene novinama Federacije BiH", broj 58/02).

^lanak 24. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-1123 /11 23. lipnja 2011. godine Ministar Mostar Erdal Trhulj, v. r.

Na osnovu ~lana 16. Zakona o elektroenergetskoj inspekciji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/02), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi

PRAVILNIK
O UTVR\IVAWU ISPUWAVAWA USLOVA ZA OBAVQAWE PERIODI^NIH PREGLEDA, MJEREWA I ISPITIVAWA NA ELEKTROENERGETSKIM POSTROJEWIMA, ELEKTRI^NIM URE\AJIMA, ELEKTRI^NIM INSTALACIJAMA I IZDAVAWU ISPRAVA ^lan 1. Ovim pravilnikom propisuju se uslovi za obavqawe poslova periodi~nih pregleda, ispitivawa i mjerewa na elektroenergetskim postrojewima, elektri~nim ure|ajima i elektri~nim instalacijama na elektroenergetskim objektima i gra|evinama. Pravna lica mogu obavqati poslove iz stava 1. ovog ~lana ako ispuwavaju uslove u pogledu stru~nih kadrova, tehni~ke opreme, metodologije mjerewa i ispitivawa i poslovnog prostora utvr|ene ovim pravilnikom. Periodi~ni pregledi, ispitivawa i mjerewa na elektroenergetskim postrojewima, elektri~nim ure|ajima i elektri~nim instalacijama na elektroenergetskim objektima i gra|evinama mogu se obavqati samo na osnovu odobrewa Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (u daqem tekstu: Ministarstvo). Poslove iz stava 3. ovog ~lana mogu obavqati pravna lica iz drugih zemaqa na osnovu odobrewa izdatih u inostranstvu koji su sa~iweni na osnovu me|unarodnih ugovora o me|usobnom priznavawu dokumenata koje je potpisala Bosna i Hercegovina. Pravna lica iz zemaqa sa kojima Bosna i Hercegovina nema potpisan ugovor iz stava 4. ovog ~lana mogu obavqati poslove iz stava 3. ovog ~lana pod istim uslovima kao i doma}a pravna lica ukoliko imaju ovla{tenog zastupnika sa sjedi{tem u Federaciji BiH. Pravna lica iz stava 4. i 5. ovog ~lana obavezna su dostaviti odgovaraju}i dokaz naru~iocu posla. ^lan 2. Periodi~ni pregledi, mjerewa i ispitivawa iz ~lana 1. ovog pravilnika ne odnose se na ispitivawa fizi~kih, hemijskih i biolo{kih {tetnosti i mikroklime u radnim i pomo}nim prostorijama kao i mjerewe, ispitivawe ispravnosti i funkcionalnosti stabilnih sistema za dojavu i ga{ewe po`ara i ure|aja za sprje~avawe {irewa po`ara. ^lan 3. Svrha periodi~nih pregleda, mjerewa i ispitivawa elektroenergetskih postrojewa, elektri~nih ure|aja i elektri~nih instalacija je odr`avawe ispravnosti i sigurnosti funkcionisawa postrojewa, ure|aja i instalacija i sprje~avawe nastajawa povreda na radu prilikom wihove izgradwe, zavr{nih ispitivawa, upotrebe i odr`avawa. ^lan 4. Izrazi u ovom pravilniku zna~e: 1. elektroenergetsko postrojewe podrazumijeva dio elektroenergetskog objekta kao gra|evinsko- elektromonta`ne cjeline koje slu`i za proizvodwu, prijenos,

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH a)

Broj 41 - Strana 53

2.

3.

4.

transformaciju ili razvo|ewe-distribuciju elektri~ne energije (elektrane, transformatorske stanice, rasklopno-razvodna postrojewa, mre`e, kao i sistemi uzemqewa u navedenim objektima); elektri~ni ure|aj podrazumijeva dio ili dijelove (oprema) elektroenergetskog postrojewa koji slu`e za ukqu~ivawe - iskqu~ivawe, za za{titu, mjerewe i kontrolu pogona, za upravqawe i signalizaciju kao i za prijenos podataka i informacija; elektri~ne instalacije podrazumijevaju skup opreme, pribora i vodova niskog napona koji slu`e za vo|ewe elektri~ne energije prema potro{a~ima kao i za sve druge namjene kao {to su instalacije za vatrodojavu, kontrolu, signalizaciju, prijenos podataka i dr., kao i gromobranske instalacije ~ija je namjena za{tita objekata, postrojewa, zgrada i sl. od atmosferskih pra`wewa; gra|evine podrazumijevaju gra|evine svih vrsta, energetske, proizvodne i druge privredne gra|evine i postrojewa (industrijske gra|evine), vodoprivredne, saobra}ajne, telekomunikacione, skladi{ta, sajmi{ta, igrali{ta, trgovi, sanitarne deponije, skloni{ta i druge sli~ne gra|evine.

^lan 5. Periodi~ne preglede, mjerewa i ispitivawa mogu obavqati i odgovaraju}e isprave izdavati pravna lica koja ispuwavaju sqede}e uslove: a) da posjeduju rje{ewe o upisu u sudski registar djelatnosti obavqawa periodi~nih pregleda, mjerewa i ispitivawa, a koje se u smislu standardne klasifikacije djelatnosti, obavqaju u okviru djelatnosti: tehni~ko ispitivawe i analiza, istra`ivawe i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama i arhitektonske i in`ewerske djelatnosti i savjetovawe, b) da posjeduju poslovni prostor gra|evinsko-tehni~ki prikladan za namjenu za koju je odre|en i koji prostorno i rasporedom opreme i ure|aja zadovoqava potrebe nesmetanog odvijawa pregleda, mjerewa i ispitivawa, c) da u radnom odnosu imaju potreban broj zaposlenika odgovaraju}e stru~ne spreme i kvalifikacija, d) da posjeduju odgovaraju}u opremu (mjerne ure|aje, instrumente i pribor sa nazivom, namjenom, proizvo|a~em, tipom, brojem i inventarskim brojem mjernog ure|aja ili instrumenta) potrebnu za obavqawe poslova pregleda, mjerewa i ispitivawa navedenih u zahtjevu, e) da posjeduju razra|enu metodologiju rada za poslove navedene u zahtjevu sa spiskom procedura odnosno kori{tenih metoda kod mjerewa i ispitivawa, sa posebnim aspektom koji se odnosi na za{titu qudi i imovine. ^lan 6. Periodi~ne preglede, mjerewa i ispitivawa mogu obavqati i odgovaraju}e isprave izdavati pravna lica koja u radnom odnosu na neodre|eno vrijeme imaju najmawe tri zaposlenika odgovaraju}e stru~ne kvalifikacije od kojih jednog zaposlenika sa VII stepenom stru~ne spreme elektrotehni~ke struke odnosno diplomiranog in`iwera elektrotehnike sa polo`enim stru~nim ispitom iz oblasti elektrotehnike i tri godine radnog iskustva u struci, ako isto lice nema nau~no zvawe magistra ili doktora nauka iz oblasti elektrotehni~ke struke. ^lan 7. Zahtjev za obavqawe periodi~kih pregleda, mjerewa i ispitivawa na elektroenergetskim postrojewima, elektri~nim ure|ajima, elektri~nim instalacijama i izdavawu isprava podnosi se Ministarstvu. Zahtjev za izdavawe odobrewa odnosi se na sqede}e:

ispitivawe funkcionalnosti elektroenergetskih postrojewa, elektri~nih ure|aja i elektri~nih instalacija, b) primarno i sekundarno ispitivawe elektri~nih za{tita i za{titnih releja svih vrsta i svih naponskih nivoa, c) ispitivawe za{tite od istovremenog direktnog i indirektnog dodira dijelova pod naponom, d) ispitivawe za{tite od direktnog dodira dijelova pod naponom (izolirawe, pokrivawe, prepreke, prolazi, za{titni ure|aj diferencijalne struje), e) ispitivawe za{tite od indirektnog dodira dijelova pod naponom izvedenim u TN, IT i TT sistemima (ispitivawe otpora petqe, mjerewe struje kratkog spoja i ispitivawe za{titnih ure|aja diferencijalne struje - FI sklopke, za{titno izolirawe, galvansko odvajawe i izjedna~avawa potencijala), f) mjerewe otpora izolacije elektroenergetskih postrojewa, elektri~nih ure|aja, elektri~nih transformatora, elektri~nih generatora, elektri~nih motora, elektri~nih kablova i elektri~nih instalacija, g) mjerewe napona koraka i napona dodira, mjerewe napona uzemqiva~a i mjerewe iznesenog potencijala, h) mjerewe otpora pogonskih (radnih) i za{titnih sistema uzemqewa, i) mjerewe otpora izoliraju}ih podova i zidova, j) pregled gromobranskih instalacija i mjerewe otpora uzemqewa gromobranskih instalacija, k) mjerewe dielektri~ne ~vrsto}e izolacionih medija, l) mjerewe intenziteta osvjetqenosti, m) mjerewe otpora galvanske povezanosti (neprekidnosti) na instalacijama za izjedna~avawe potencijala, n) pregled, ispitivawe i mjerewe ure|aja za katodnu za{titu, o) pregled i ispitivawe ure|aja za zavarivawe, pregled i ispitivawe prijenosnih alata ure|aja sa elektromotorom (mje{alice, bu{ilice i sl.), p) ispitivawe, monta`a i odr`avawe ure|aja izra|enih u za{titi IP i protiveksplozijskoj za{titi (Ex izvedba), q) mjerewe elektri~nih veli~ina napona, struje, snage, energije, frekvencije, cos j, magnetskih i elektri~na poqa, kapaciteta, induktiviteta i otpora, r) kontrola rada pokaznih i registriraju}ih instrumenata i provjera redoslijeda faza u elektroenergetskim postrojewima, s) utvr|ivawe termovizijskom metodom stepena zagrijavawa dijelova elektroenergetskog postrojewa i opreme, sabirnica, elektri~nih ure|aja i sl., t) specijalna mjerewa na elektri~nim generatorima, motorima i transformatorima (mjerewe kapaciteta namotaja, mjerewe ugla dielektri~kih gubitaka, mjerewe parcijalnih izbijawa, mjerewe napona osovine i napona le`ajeva, mjerewe impendanse rotora i statora, utvr|ivawe stepena zagrijavawa limova generatora, motora i transformatora, termovizijska ispitivawa itd.). Za periodi~ne preglede, mjerewa i ispitivawa iz stava 1. ovog ~lana, kao i za ostale ne navedene periodi~ne preglede, mjerewa i ispitivawa koje podnosilac zahtjeva namjerava obavqati treba precizno navesti u zahtjevu, a u skladu sa raspolo`ivim kadrovima, mjernom opremom, instrumentima i razra|enom metodologijom. ^lan 8. Uz zahtjev za izdavawe odobrewa iz ~lana 7. stav 1. podnosi se: a) ovjerena kopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim prilozima,

Broj 41 - Strana 54 b)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

izjava odgovornog lica da su ispuweni svi uslovi iz Pravilnika, c) nazivi poslova za koje se tra`i odobrewe, d) spisak zaposlenih kadrova, sa podacima o stru~noj spremi, koji }e obavqati poslove za koje se tra`i odobrewe, e) uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu iz oblasti elektrotehnike, f) spisak mjernih ure|aja, instrumenta i pribora za preglede, mjerewa i ispitivawa, g) spisak propisa i standarda koje }e primjewivati u toku rada i izdavawa isprava, h) kopiju ranije izdatog rje{ewa ovog Ministrastva, ukoliko je izdato. Ako je zahtjev za izdavawe odobrewa nepotpun ili sadr`i formalne nedostatke, Ministarstvo }e pismeno ili telefonskim putem pozvati podnosioca zahtjeva da u roku od 15 dana, prije po~etka rje{avawa zahtjeva, otkloni te nedostatke. ^lan 9. Mjerni ure|aji, instrumenti i pribor moraju odgovarati bosanskohercegova~kim standardima (BAS), me|unarodnim standardima IEC ili evropskim normama EN, ukqu~uju}i i multifunkcionalne mjerne ure|aje. Oprema iz stava 1. ovog ~lana mora biti odgovaraju}e klase ta~nosti i redovno ba`darena i servisirana u propisanim rokovima, o ~emu se vodi odgovaraju}a evidencija. ^lan 10. Pravnom licu se mo`e izdati odobrewe za obavqawe samo onih periodi~nih pregleda, mjerewa i ispitivawa za koje ima odgovaraju}e ispitne i mjerne ure|aje, instrumente i pribor. ^lan 11. Postupak utvr|ivawa postojawa uslova za obavqawe poslova periodi~nih pregleda, mjerewa i ispitivawa propisanih ovim pravilnikom provodi stru~na komisija koju posebnim rje{ewem obrazuje federalni ministar energije, rudarstva i industrije (u daqem tekstu: ministar). ^lan 12. Komisiju iz ~lana 11. ovog pravilnika ~ine predsjednik i najmawe dva ~lana. U komisiju se mogu imenovati samo stru~na lica koja imaju najmawe sedmi stepen {kolske spreme odgovaraju}eg smjera i pet godina radnog iskustva u struci. U komisiju mogu biti imenovana stru~na lica iz organa uprave, ustanova, institucija ili drugih pravnih lica, osim lica zaposlenih u pravnim licima iz ~lana 1. ovog pravilnika i ~lanova wihove u`e porodice. U pogledu na~ina i sadr`aja rada komisije, naknada za rad ~lanova komisije kao i vo|ewa evidencija i izdavawa javnih isprava nakon zavr{etka rada komisije iz ~lana 11. ovog pravilnika, primjewuju se odgovaraju}e odredbe Zakona o upravnom postupku i Pravilnika o uslovima i na~inu vr{ewa odre|enih intelektualnih usluga u oblastima rudarstva, geologije, energije i industrije. Rje{ewem iz ~lana 11. ovog pravilnika odre|uje se visina i na~in uplate propisanih taksi i naknada za rad stru~ne komisije, koje snosi podnosilac zahtjeva. ^lan 13. Komisija iz ~lana 11. i 12. ovog pravilnika du`na je da u roku od 15 dana od dana podno{ewa kompletnog zahtjeva i dostavqawa dokaza o izmirewu tro{kova postupka, izvr{i uvi|aj na licu mjesta u poslovne prostorije, tehni~ku opremqenost, stru~no-tehni~ku dokumentaciju i kadrovsku osposobqenost podnosioca zahtjeva. O izvr{enom uvi|aju komisija sastavqa zapisnik sa nalazom kojim se konstatuje utvr|eno stawe i mi{qewem kojim se stru~no obrazla`e ispuwenost uslova tehni~ke opremqenosti i kadrovske osposobqenosti za odre|ene vrste i

obim poslova za ~ije obavqawe podnosilac zahtjeva raspola`e odgovaraju}im poslovnim prostorijama i stru~nim kadrovima, te neophodnom opremom i tehni~kom dokumentacijom (metodologije rada i ispitivawa, pravilnici). Zapisnik komisije sadr`i sqede}e elemente: a) datum, vrijeme i mjesto pregleda, b) sastav stru~ne komisije, c) spisak lica podnosioca zahtjeva koji su u~estvovali u radu, d) metode rada komisije, e) kadrovska struktura, f) uplate poreza i taksi, g) normativna dokumenta podnosioca zahtjeva (statut, pravilnici o radu, pla}ama, za{titi na radu, za{titi od po`ara i dr. dokumenti). h) poslovni prostor koji koristi podnosilac zahtjeva, i) ispitna i mjerna oprema i instrumenti, j) metodologija i propisi i k) mi{qewe komisije. Zapisnik se sastavqa u ~etiri primjerka od kojih se dva primjerka ostavqaju podnosiocu zahtjeva, a druga dva primjerka se odla`u uz predmet u arhivi Ministarstva. ^lan 14. Podnosilac po ~ijem je zahtjevu pokrenut postupak, obavezan je da prilikom vr{ewa uvi|aja komisiji omogu}i nesmetano vr{ewe radwe u postupku i stavi na uvid sqede}u dokumentaciju: a) statut pravnog lica, b) dosije zaposlenika, c) dokaze o stru~noj osposobqenosti zaposlenika za poslove ispitivawa, monta`e i odr`avawe ure|aja izra|enih u za{titi IP i protiveksplozijskoj za{titi (Ex izvedba), d) dokaz o vlasni{tvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu i rje{ewe nadle`nog organa kojim se dozvoqava wegova upotreba (upotrebna dozvola), e) dokaze o tehni~koj opremqenosti, ukqu~uju}i uvid u ispitnu i mjernu opremu, pribor i instrumente, f) pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta sa opisom poslova i radnih zadataka, g) pravilnik o za{titi na radu, h) pravilnik o za{titi od po`ara, i) metodologije rada i ispitivawa, u skladu sa va`e}im tehni~kim propisima, normativima i standardima, j) spisak propisa i standarda koji }e se primjewivati u toku rada i izdavawa isprava, k) dokaze o izmirenim porezima, naknadama i doprinosima i l) dokaze o usagla{enosti i verifikaciji mjernih ure|aja, instrumenata. Komisija mo`e tra`iti i druge dokaze o ispuwavawu uslova za davawe ovla{tewa, kao {to su provjera dokaza dostavqenih uz zahtjev, uvid u originale dokumenata kojima se dokazuju uslovi za davawe ovla{tewa i sl. Podnosilac po ~ijem je zahtjevu pokrenut postupak, du`an je da odredi svoje ovla{tene i stru~ne predstavnike koji }e prisustvovati radu komisije radi stavqawa na uvid tra`ene dokumentacije, davawa potrebnih podataka i obja{wewa u vezi sa rje{avawem radwe u postupku. ^lan 15. Ukoliko komisija prilikom vr{ewa uvi|aja utvrdi neki formalni nedostatak ili nedostatak koji je mogu}e otkloniti u kratkom roku, predlo`it }e Ministarstvu da od podnosioca zahtjeva zatra`i da u odre|enom roku, ne du`em od 60 dana, otkloni nedostatak, a {to }e se konstatovati u zapisniku komisije. Ako podnosilac zahtjeva u roku i na na~in utvr|en u stavu 1. i 2. ovog ~lana, ili ~lana 8. stav 2. ovog pravilnika, ne dostavi

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 55

dokaze o otklawawu nedostatka, odbiti }e se zahtjev za izdavawe rje{ewa. ^lan 16. Na osnovu prilo`ene dokumentacije podnosioca zahtjeva, zapisnika komisije i mi{qewa komisije o izvr{enom uvi|aju na licu mjesta, ministar donosi rje{ewe o ispuwavawu uslova za obavqawe poslova periodi~nih pregleda, ispitivawa i mjerewa na elektroenergetskim postrojewima, elektri~nim ure|ajima i elektri~nim instalacijama na elektroenergetskim objektima i gra|evinama i izdavawu isprava u skladu sa ovim pravilnikom. Kopija rje{ewa iz stava 1. ovog ~lana se dostavqa Federalnoj upravi za inspekcijske poslove na znawe. Ministarstvo vodi evidenciju izdatih rje{ewa, a spisak izdatih rje{ewa iz stava 1. ovog ~lana se objavquje na internet stranici Ministarstva. ^lan 17. Ukoliko se kod pravnog lica koje je dobilo rje{ewe, naknadno promijene uslovi na osnovu kojih je ovla{tewe izdato, isto je obavezno da pisanim putem obavijesti Ministarstvo o nastaloj promjeni. ^lan 18. Pravno lice koje posjeduje rje{ewe iz ~lana 16. ovog pravilnika prilikom obavqenih djelatnosti periodi~nih pregleda, mjerewa i ispitivawa izdaje zapisnik koji sadr`i: a) naziv pravnog lica koje je izvr{ilo periodi~ne preglede, ispitivawa i mjerewa, b) naziv podnosioca zahtjeva, c) naziv objekta ili opreme na kojima su vr{ena ispitivawa i mjerewa, d) nazive standarda, pravilnika, propisa, normativa ili tehni~kih preporuka koji su kori{teni pri pregledu, mjerewu ili ispitivawu, e) naziv kori{tenog mjernog ure|aja ili mjernog instrumenta, f) naziv primjewene mjerne metode. g) datum i mjesto pregleda, h) ime i prezime, stru~nu spremu i radno iskustvo u struci zaposlenika koji su izvr{ili preglede, mjerewa i ispitivawa, Sastavni dio zapisnika iz stava 1. ovog ~lana ~ine izvje{taji i protokoli sa podacima o izvr{enim pregledima, mjerewima i ispitivawima i ocjenom da li dobijeni rezultati zadovoqavaju, potpisani od odgovornih stru~nih zaposlenika sa visokom stru~nom spremom. Zapisnik iz stava 1. ovog ~lana mo`e sadr`ati i druge podatke koji su zna~ajni za ocjenu i rezultate periodi~nih pregleda, mjerewa i ispitivawa. Zapisnik iz stava 1. ovog ~lana radi se u 4 (~etiri) primjerka, od kojih pravno lice koje je vr{i periodi~ne preglede, mjerewa i ispitivawa i naru~ilac posla zadr`avaju po 2 (dva) primjerka. ^lan 19. Rje{ewe o ispuwenosti uslova poslova periodi~nih pregleda, ispitivawa i mjerewa na elektroenergetskim postrojewima, elektri~nim ure|ajima i elektri~nim instalacijama na elektroenergetskim objektima i gra|evinama izdavawu isprava iz ovog pravilnika izdaje se na rok od 4 (~etiri) godine. ^lan 20. Nakon isteka roka iz ~lana 19. ovog pravilnika imalac re{ewa mo`e podnijeti zahtjev za izdavawe novog rje{ewa u skladu sa ovim pravilnikom. ^lan 21. Pravna lica koja posjeduju rje{ewa iz ~lana 16. ovog pravilnika du`na su da, u roku od {est mjeseci od dana stupawa

na snagu ovog pravilnika, usklade svoje poslovawe sa ovim pravilnikom. Postoje}a rje{ewa o ispuwavawu uslova za obavqawe djelatnosti iz ~lana 1. pravilnika, donijeta od strane Ministarstva, ostaju na snazi do isteka ~etiri godine, ra~unaju}i od dana izdavawa rje{ewa. Rje{ewa izdata od strane Ministarstva koja su starija od ~etiri godine, ra~unaju}i od dana izdavawa rje{ewa, ostaju na snazi do isteka roka iz stava 1. ovog ~lana, nakon ~ega su pravna lica du`na postupiti u skladu sa ~lanom 20. ovog pravilnika, ukoliko `ele nastaviti da obavqaju odobrene djelatnosti. ^lan 22. Kontrolu ispuwenosti uslova iz done{enog rje{ewa iz ~lana 16. ovog pravilnika vr{i Ministarstvo. ^lan 23. Stupawem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena Pravilnika o utvr|ivawu ispuwavawa uslova za obavqawe periodi~nih, pregleda, mjerewa i ispitivawa na elektroenergetskim postrojewima, elektri~nim ure|ajima, elektri~nim instalacijama i izdavawu isprava ("Slu`bene novinama Federacije BiH", broj 58/02). ^lan 24. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-1123/11 23. juni 2011. godine Ministar Mostar Erdal Trhuq, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
953
Na osnovu ~lana 150, a u vezi sa ~lanom 236. stav 1. alineja 26. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10), federalni ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIPRAVNI^KOM STA@U I STRU^NOM ISPITU ZDRAVSTVENIH RADNIKA ^lan 1. U Pravilniku o pripravni~kom sta`u i stru~nom ispitu zdravstvenih radnika ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/11 i 10/11), ~lan 17. mijenja se i glasi: "^lan 17. Stru~ni ispit se pola`e pred ispitnom komisijom koju imenuje i razrje{ava nadle`ni ministar zdravstva. Ispitna komisija iz stava 1. ovog ~lana sastoji se od pet do sedam ~lanova i imenuje se na period od dvije godine, i to sa liste ispitiva~a u ispitnim komisijama (u daljnjem tekstu: liste). Rje{enjem o imenovanju komisije odre|uje se predsjednik ispitne komisije. Predsjednik i ~lanovi ispitne komisije imaju zamjenike.". ^lan 2. Iza ~lana 17. dodaje se novi ~lan 17a, koji glasi: "^lan 17a. Liste iz ~lana 17. stav 2. ovog pravilnika, za stru~ni dio stru~nog ispita koji se pola`e pri Federalnom ministarstvu, utvr|uje federalni ministar zdravstva na prijedlog klini~kih zdravstvenih ustanova i federalnih zdravstvenih zavoda, a liste ispitiva~a u ispitnim komisijama za stru~ni dio stru~nog ispita koji se pola`e pri kantonalnom ministarstvu zdravstva, utvr|uje kantonalni ministar zdravstva na prijedlog zdravstvenih ustanova primarne i sekundarne zdravstvene za{tite sa podru~ja kantona, kao i kantonalnih zdravstvenih zavoda.

Broj 41 - Strana 56

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

Liste iz stava 1. ovog ~lana noveliraju se svake druge godine. Ispitiva~ za stru~ni dio stru~nog ispita, koji se kandidira na liste, mo`e biti lice sa zavr{enim fakultetom zdravstvenog usmjerenja, u pravilu sa specijalizacijom odnosno subspecijalizacijom, te najmanje 10-godi{njim radnim iskustvom na poslovima svog stru~nog odnosno specijalisti~kog zvanja ili subspecijalisti~kog zvanja, kao i zna~ajnim iskustvom u obavljanju poslova predsjednika odnosno ~lana ispitnih komisija. Ispitiva~i za op}i dio stru~nog ispita imenuju se na prijedlog nadle`nog ministra zdravstva iz reda istaknutih diplomiranih pravnika, sa najmanje osam godina radnog iskustva u struci, te najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti zdravstvene za{tite i zdravstvenog osiguranja.". ^lan 3. Iza ~lana 29. dodaju se novi ~l. 29a. i 29b, koji glase: "^lan 29a. Zdravstvene ustanove i privatne prakse kod kojih se provodi pripravni~ki sta`, du`ne su uskladiti svoju organizaciju i poslovanje sa odredbama ovog pravilnika u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu pravilnika. ^lan 29b. Do rje{avanja statusa vi{ih {kola zdravstvenog usmjerenja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa odredbama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09), zdravstveni radnici koji su zavr{ili vi{u {kolu zdravstvenog usmjerenja i stekli naziv vi{a medicinska sestra-tehni~ar, vi{i radiolo{ki tehni~ar, vi{i sanitarni tehni~ar, vi{i laboratorijski tehni~ar odnosno vi{i fizioterapeutski tehni~ar, obavljaju pripravni~ki sta` u trajanju od {est mjeseci, po planu i programu pripravni~kog sta`a koji je utvr|en za diplomirane medicinske sestre-tehni~are, diplomirane in`injere medicinske radiologije, diplomirane sanitarne in`injere, diplomirane in`injere medicinskolaboratorijske dijagnostike i diplomirane fizioterapeute. Stru~ni ispit za zdravstvene radnike koji su zavr{ili vi{u {kolu zdravstvenog usmjerenja iz stava 1. ovog ~lana, pola`e se pred ispitnom komisijom Federalnog ministarstva.". ^lan 4. Nadle`ni ministri zdravstva obavezni su imenovati ispitne komisije, na na~in i pod uvjetima utvr|enim ovim pravilnikom, u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika. ^lan 5. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-37-4581/11 27. juna 2011. godine Ministar Sarajevo Prof. dr. Rusmir Mesihovi}, s. r.

Ispitno povjerenstvo iz stavka 1. ovog ~lanka sastoji se od pet do sedam ~lanova i imenuje se na razdoblje od dvije godine, i to sa liste ispitiva~a u ispitnim povjerenstvima (u daljnjem tekstu: liste). Rje{enjem o imenovanju povjerenstva odre|uje se predsjednik ispitnog povjerenstva. Predsjednik i ~lanovi ispitnog povjerenstva imaju zamjenike.". ^lanak 2. Iza ~lanka 17. dodaje se novi ~lanak 17a, koji glasi: "^lanak 17a. Liste iz ~lanka 17. stavak 2. ovog pravilnika, za stru~ni dio stru~nog ispita koji se pola`e pri Federalnom ministarstvu, utvr|uje federalni ministar zdravstva na prijedlog klini~kih zdravstvenih ustanova i federalnih zdravstvenih zavoda, a liste ispitiva~a u ispitnim povjerenstvima za stru~ni dio stru~nog ispita koji se pola`e pri kantonalnom ministarstvu zdravstva, utvr|uje kantonalni ministar zdravstva na prijedlog zdravstvenih ustanova primarne i sekundarne zdravstvene za{tite sa podru~ja kantona, kao i kantonalnih zdravstvenih zavoda. Liste iz stavka 1. ovog ~lanka noveliraju se svake druge godine. Ispitiva~ za stru~ni dio stru~nog ispita, koji se kandidira na liste, mo`e biti osoba sa zavr{enim fakultetom zdravstvenog usmjerenja, u pravilu sa specijalizacijom odnosno subspecijalizacijom, te najmanje 10-godi{njim radnim iskustvom na poslovima svog stru~nog odnosno specijalisti~kog zvanja ili subspecijalisti~kog zvanja, kao i zna~ajnim iskustvom u obavljanju poslova predsjednika odnosno ~lana ispitnih povjerenstava. Ispitiva~i za op}i dio stru~nog ispita imenuju se na prijedlog nadle`nog ministra zdravstva iz reda istaknutih diplomiranih pravnika, sa najmanje osam godina radnog iskustva u struci, te najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti zdravstvene za{tite i zdravstvenog osiguranja.". ^lanak 3. Iza ~lanka 29. dodaju se novi ~l. 29a. i 29b, koji glase: "^lanak 29a. Zdravstvene ustanove i privatne prakse kod kojih se provodi pripravni~ki sta`, du`ne su uskladiti svoju organizaciju i poslovanje sa odredbama ovog pravilnika u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu pravilnika. ^lan 29b. Do rje{avanja statusa vi{ih {kola zdravstvenog usmjerenja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa odredbama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09), zdravstveni djelatnici koji su zavr{ili vi{u {kolu zdravstvenog usmjerenja i stekli naziv vi{a medicinska sestra-tehni~ar, vi{i radiolo{ki tehni~ar, vi{i sanitarni tehni~ar, vi{i laboratorijski tehni~ar odnosno vi{i fizioterapeutski tehni~ar, obavljaju pripravni~ki sta` u trajanju od {est mjeseci, po planu i programu pripravni~kog sta`a koji je utvr|en za diplomirane medicinske sestre-tehni~are, diplomirane in`enjere medicinske radiologije, diplomirane sanitarne in`enjere, diplomirane in`enjere medicinsko-laboratorijske dijagnostike i diplomirane fizioterapeute. Stru~ni ispit za zdravstvene djelatnike koji su zavr{ili vi{u {kolu zdravstvenog usmjerenja iz stavka 1. ovog ~lanka, pola`e se pred ispitnim povjerenstvom Federalnog ministarstva.". ^lanak 4. Nadle`ni ministri zdravstva obvezni su imenovati ispitna povjerenstva, na na~in i pod uvjetima utvr|enim ovim pravilnikom, u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Temeljem ~lanka 150, a u svezi sa ~lankom 236. stavak 1. alineja 26. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10), federalni ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIPRAVNI^KOM STA@U I STRU^NOM ISPITU ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA ^lanak 1. U Pravilniku o pripravni~kom sta`u i stru~nom ispitu zdravstvenih djelatnika ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/11 i 10/11), ~lanak 17. mijenja se i glasi: "^lanak 17. Stru~ni ispit se pola`e pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje i razrje{ava nadle`ni ministar zdravstva.

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 57

^lanak 5. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-37-4581/11 27. lipnja 2011. godine Ministar Sarajevo Prof. dr. Rusmir Mesihovi}, v. r.

organizaciju i poslovawe sa odredbama ovog pravilnika u roku od {est mjeseci od dana stupawa na snagu pravilnika. ^lan 29b. Do rje{avawa statusa vi{ih {kola zdravstvenog usmjerewa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa odredbama Okvirnog zakona o visokom obrazovawu u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09), zdravstveni radnici koji su zavr{ili vi{u {kolu zdravstvenog usmjerewa i stekli naziv vi{a medicinska sestra-tehni~ar, vi{i radiolo{ki tehni~ar, vi{i sanitarni tehni~ar, vi{i laboratorijski tehni~ar odnosno vi{i fizioterapeutski tehni~ar, obavqaju pripravni~ki sta` u trajawu od {est mjeseci, po planu i programu pripravni~kog sta`a koji je utvr|en za diplomirane medicinske sestre-tehni~are, diplomirane in`iwere medicinske radiologije, diplomirane sanitarne in`iwere, diplomirane in`iwere medicinsko-laboratorijske dijagnostike i diplomirane fizioterapeute. Stru~ni ispit za zdravstvene radnike koji su zavr{ili vi{u {kolu zdravstvenog usmjerewa iz stava 1. ovog ~lana, pola`e se pred ispitnom komisijom Federalnog ministarstva.". ^lan 4. Nadle`ni ministri zdravstva obavezni su imenovati ispitne komisije, na na~in i pod uslovima utvr|enim ovim pravilnikom, u roku od {est mjeseci od dana stupawa na snagu ovog pravilnika. ^lan 5. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-37-4581/11 27. juna 2011. godine Ministar Sarajevo Prof. dr Rusmir Mesihovi}, s. r.

Na osnovu ~lana 150, a u vezi sa ~lanom 236. stav 1. alineja 26. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10), federalni ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIPRAVNI^KOM STA@U I STRU^NOM ISPITU ZDRAVSTVENIH RADNIKA ^lan 1. U Pravilniku o pripravni~kom sta`u i stru~nom ispitu zdravstvenih radnika ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/11 i 10/11), ~lan 17. mijewa se i glasi: "^lan 17. Stru~ni ispit se pola`e pred ispitnom komisijom koju imenuje i razrje{ava nadle`ni ministar zdravstva. Ispitna komisija iz stava 1. ovog ~lana sastoji se od pet do sedam ~lanova i imenuje se na period od dvije godine, i to sa liste ispitiva~a u ispitnim komisijama (u daqwem tekstu: liste). Rje{ewem o imenovawu komisije odre|uje se predsjednik ispitne komisije. Predsjednik i ~lanovi ispitne komisije imaju zamjenike.". ^lan 2. Iza ~lana 17. dodaje se novi ~lan 17a, koji glasi: "^lan 17a. Liste iz ~lana 17. stav 2. ovog pravilnika, za stru~ni dio stru~nog ispita koji se pola`e pri Federalnom ministarstvu, utvr|uje federalni ministar zdravstva na prijedlog klini~kih zdravstvenih ustanova i federalnih zdravstvenih zavoda, a liste ispitiva~a u ispitnim komisijama za stru~ni dio stru~nog ispita koji se pola`e pri kantonalnom ministarstvu zdravstva, utvr|uje kantonalni ministar zdravstva na prijedlog zdravstvenih ustanova primarne i sekundarne zdravstvene za{tite sa podru~ja kantona, kao i kantonalnih zdravstvenih zavoda. Liste iz stava 1. ovog ~lana noveliraju se svake druge godine. Ispitiva~ za stru~ni dio stru~nog ispita, koji se kandidira na liste, mo`e biti lice sa zavr{enim fakultetom zdravstvenog usmjerewa, u pravilu sa specijalizacijom odnosno subspecijalizacijom, te najmawe 10-godi{wim radnim iskustvom na poslovima svog stru~nog odnosno specijalisti~kog zvawa ili subspecijalisti~kog zvawa, kao i zna~ajnim iskustvom u obavqawu poslova predsjednika odnosno ~lana ispitnih komisija. Ispitiva~i za op{ti dio stru~nog ispita imenuju se na prijedlog nadle`nog ministra zdravstva iz reda istaknutih diplomiranih pravnika, sa najmawe osam godina radnog iskustva u struci, te najmawe tri godine radnog iskustva u oblasti zdravstvene za{tite i zdravstvenog osigurawa.". ^lan 3. Iza ~lana 29. dodaju se novi ~l. 29a. i 29b, koji glase: "^lan 29a. Zdravstvene ustanove i privatne prakse kod kojih se provodi pripravni~ki sta`, du`ne su uskladiti svoju

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA
954
Na osnovu ~lana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 30. Uredbe o ure|enju gradili{ta, obaveznoj dokumentaciji na gradili{tu i u~esnicima u gra|enju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/09 i 75/09), federalni ministar prostornog ure|enja donosi

RJE[ENJE
O DOPUNI RJE[ENJA O IMENOVANJU STRU^NOG ODBORA ZA POSLOVE OCJENE VALIDNOSTI DOKUMENTACIJE NEOPHODNE ZA IZDAVANJE OVLA[TENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROJEKTOVANJA I IZVO\ENJE RADOVA I. U rje{enju Federalnog ministarstva prostornog ure|enja o imenovanju Stru~nog odbora za poslove ocjene validnosti dokumentacije neophodne za izdavanje ovla{tenja za obavljanje djelatnosti projektovanja i izvo|enje radova broj 01-34-620/11 od 18.04.2011. godine, u ta~ki I. iza podta~ke 8) dodaje se podta~ka 9) koja glasi: "Sabina Had`imehmedovi}, dipl.ing.teh. - ~lan". II. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-34-620-1/11 22. juna/lipnja 2011. godine Ministar Sarajevo Dr. sci. Desnica Radivojevi}, s. r.
(Sl-702/11-F)

Broj 41 - Strana 58

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Na osnovu ~lana 7. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 6/10) i ~lana 19. Pravilnika o nabavci roba, vr{enju usluga i ustupanju radova, broj Su-102/05 od 28.01.2005. godine, 070-0-Su-07-000878 od 11. juna 2007. godine i 070-0-Su-09-000260 od 24.02.2009. godine, predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donosi

predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donosi

RJE[ENJE
^lan 1. Obrazuje se Komisija za provo|enje javnog oglasa (u daljnjem tekstu: Komisija), radi prijema vi{eg referenta osnovnih sredstava, u radni odnos u Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu: 1. KARAMEHI] AMIRA - predsjednik Komisije 2. @IVOJEVI] HAZIRA - ~lan Komisije 3. MUSTAPI] MILENA - ~lan Komisije ^lan 2. Zadatak Komisije je da razmotri sve prijave podnesene na javni oglas, utvrdi listu kandidata koji ispunjavaju sve uvjete javnog oglasa i listu kandidata koji ne ispunjavaju uvjete javnog oglasa za prijem vi{eg referenta osnovnih sredstava u radni odnos u Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, sastavi zapisnik, navedene liste i zapisnik dostavi predsjedniku Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, radi dono{enja odluke o prijemu namje{tenika u radni odnos. ^lan 3. ^lanovi Komisije imaju pravo na naknadu, ~ija visina }e se utvrditi posebnim rje{enjem. ^lan 4. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 070-0-Su-11-000729 Predsjednik 28. juna/lipnja 2011. godine Vrhovnog suda FBiH Sarajevo Amir Jaganjac, s. r.
(Sl-706/11-F)

RJE[ENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVO\ENJE POSTUPKA NABAVKE U 2011. GODINI ^lan 1. Imenuje se Komisija za provo|enje postupka nabavke u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Komisija) u sastavu: 1. KARAMEHI] AMIRA - predsjedavaju}i Komisije 2. TVRTKOVI] MIHAJLO - ~lan Komisije 3. JAKUPOVI] SAFET - ~lan Komisije Za sekretara Komisije imenuje se: MERI] EDINA. ^lan 2. Zadatak Komisije je da: 1. Pripremi tendersku dokumentaciju za sve nabavke roba, usluga i radova za potrebe Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud), u toku 2011. godine. 2. Otvori ponude na javnom otvaranju ponuda i zapisnik o otvaranju ponuda dostavi svim ponu|a~ima odmah ili najkasnije u roku od 3 dana, ra~unaju}i od datuma otvaranja ponuda. 3. Nakon okon~anog svakog od postupaka predsjedniku Vrhovnog suda dostavi: – preporuku i navede razloge za izdavanje takve preporuke, – izvje{taj o radu Komisije koji sadr`i broj i predmet sastanaka Komisije, – potpisane zapisnike sa sastanaka Komisije u koje se unose: – odluke Komisije – razlozi na osnovu kojih je Komisija donijela odluku, – obrazlo`eni stav svakog ~lana Komisije s izdvojenim mi{ljenjem. ^lan 3. Svaki ~lan Komisije mo`e u~estvovati u radu Komisije tek nakon {to potpi{e: – izjavu o nepristrasnosti u odnosu na ponu|a~e i – izjavu o povjerljivosti. ^lan 4. Komisija ima pravo na naknadu, koja }e se utvrditi posebnim rje{enjem. ^lan 5. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 070-0-Su-11-000728 Predsjednik 28. juna/lipnja 2011. godine Vrhovnog suda FBiH Sarajevo Amir Jaganjac, s. r.
(Sl-705/11-F)

USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlu~uju}i o zahtjevu predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine za utvr|ivanje ustavnosti ~lana 9. st. 2. i 3. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana IV.C.10 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene javne rasprave, na sjednici odr`anoj 17. maja 2011. godine, donio je

PRESUDU
Utvr|uje se da su odredbe ~lana 9. st. 2. i 3. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09) saglasne sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Presudu objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Obrazlo`enje Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine u vrijeme podno{enja zahtjeva (u daljnjem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnijela je dana 06.10.2010. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev za utvr|ivanje saglasnosti (u daljnjem tekstu: zahtjev) ~lana 9. st. 2. i 3. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: osporeni zakon). U zahtjevu je navedeno da pojedini kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju razli~it status u raspodjeli prihoda koji se realizira uvo|enjem koeficijenata koji odra`avaju posebne rashodovne potrebe Kantona Sarajevo, Bosansko-podrinjskog i Kantona 10. Ostali kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema navodima podnosioca zahtjeva, stavljeni su u neravnopravan polo`aj, {to naru{ava na~elo jednakosti gra|ana pred zakonom, jer je raspodjela prihoda

Na osnovu ~lana 22. i ~lana 23. stav 5. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/95),

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 59

kantonima suprotna ~lanu II.2.(1) c. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Naprijed navedeno ilustrirano je samo podacima za Posavski kanton i to za prvih devet mjeseci 2009. godine. U tom periodu, prema navodima podnosioca zahtjeva, Posavski kanton ostvario je prihod od indirektnih poreza u iznosu od 13.923.044,00 KM, dok bi ukidanjem navedenih koeficijenata u apsolutnom iznosu ostvario prihod od l.647.653,00 KM vi{e, {to prema prikazanom stanju u podnesenom zahtjevu iznosi za 11,83% ve}i prihod za Posavski kanton. U skladu sa ~lanom 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95 i 37/03), Ustavni sud Federacije blagovremeno je dostavio zahtjev Predstavni~kom domu i Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kao suprotnim stranama u ovom postupku, radi davanja odgovora. One nisu postupile u ostavljenom roku. Na javnu raspravu, dana 17.05.2011. godine, pristupili su: opunomo}enik podnosioca zahtjeva, punomo}nik Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnik Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Sarajevo kao "amicuc curiae". Na odr`anoj javnoj raspravi, opunomo}enik podnosioca zahtjeva precizirao je zahtjev i zatra`io da Ustavni sud Federacije utvrdi da je ~lan 9. stav 2. i 3. osporenog zakona suprotan ne samo ~lanu II.2.(1) c., kako je to navedeno u podnesenom zahtjevu, nego i ~lanu I.1.(1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, dok je opunomo}enik Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine osporio sve navode podnosioca zahtjeva, isti~u}i ~injenicu da su u pripremi osporenog zakona konsultovani svi nivoi vlasti, koji su se saglasili s konceptom zakona koji je izraz neophodnog kompromisa u funkciji izjedna~avanja uvjeta i stvaranja parametara za njegovu punu primjenu u 2011. godini i dalje, jer }e tek tada biti mogu}e sagledati potpune efekte primjene ovih odredaba. "Amicus curiae" na javnoj raspravi elaborirao je sve elemente osporenog zakona i ukazao na njegovu primjenu u svim fazama realiziranja. Ustavni sud Federacije je nakon provedene javne rasprave i sagledavanja svih iznesenih navoda donio odluku kao u izreci iz slijede}ih razloga: Ustavni sud Federacije po{ao je od ~injenice da je tvrdnja podnosioca zahtjeva o neravnopravnom polo`aju kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, tj. naru{enom na~elu jednakosti gra|ana pred zakonom u pojedinim kantonima, ~lan II.2.(1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, neutemeljena, jer su prikazani samo podaci iz Posavskog kantona, ali ne i podaci za ostale kantone kod kojih nisu utvr|eni posebni koeficijenti, odnosno ponderi. Navode o nejednakom polo`aju i razli~itom statusu gra|ana pojedinih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine u raspodjeli prihoda koja se realiziraju na na~in utvr|en u osporenom zakonu, a koji predstavlja povredu prava na jednakost gra|ana pred zakonom, Ustavni sud Federacije je mogao razmatrati samo na temelju pokazatelja, odnosno dokaza koji su metodolo{kim pristupom i iskazanim parametrima jednaki za sve ili za ve}inu kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovakvi pokazatelji za sve kantone, a ne samo za Posavski kanton, nisu prezentirani od strane podnosioca zahtjeva niti u podnesenom zahtjevu, niti na javnoj raspravi. Ustavni sud Federacije je prihvatio stajali{te i analize Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Sarajevo, te ocijenio da je ~lanom 9. st. 2. i 3. osporenog zakona propisano pojedina~no u~e{}e kantona u raspodjeli prihoda s jedinstvenog ra~una na temelju formule ~iji je sadr`aj nazna~en u tekstu osporenog zakona, a iz koga proizilazi da, pored op}ih kriterija utvr|enih za raspodjelu prihoda kantonima, postoje i korektivni koeficijenti koji odra`avaju posebne rashodovne potrebe za pojedine kantone. Iskazana formula predstavlja model za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza izme|u kantona koji }e se u punom kapacitetu, u skladu sa odredbom ~lana 21. osporenog zakona, primjenjivati od 2011. godine. Iskazanim pristupom, tokom petogodi{nje primjene

osporenog zakona do{lo se do izjedna~avanja nivoa potro{nje po stanovniku u svim kantonima. Postignuti odnos prihoda kantona po stanovniku s federalnim prosjekom ukazuje na zna~ajne promjene donje granice, koja je sa 284,00 KM po stanovniku u 2006. godini pomjerena na federalni prosjek od 425,00 KM po stanovniku u 2010. godini. Iz naprijed navedenih razloga, Ustavni sud Federacije bez mogu}nosti komparativnog pristupa i ocjene pokazatelja za sve ostale kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine, a ne samo za Posavski kanton, nije mogao utvrditi utemeljenost navoda istaknutih u zahtjevu da osporeni zakon, posebno odredbe za njegovu primjenu u periodu do 2011. godine, predstavljaju naru{avanje na~ela jednakosti gra|ana pred zakonom u kantonima za koje nisu propisani posebni koeficijenti, pa je iz tih razloga donio odluku kao u izreci. Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: mr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarevi}, mr. Ranka Cviji}, Domin Malba{i}, Aleksandra Martinovi} i mr. Faris Vehabovi}, sudije Suda. Predsjednica Broj U-35/10 Ustavnog suda Federacije 17. maja 2011. godine Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr. Kata Senjak, s. r.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlu~uju}i o zahtjevu predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine za utvr|ivanje ustavnosti ~lanka 9. st. 2. i 3. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, na temelju ~lanka IV.C.10 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene javne rasprave, na sjednici odr`anoj 17. svibnja 2011. godine, donio je

PRESUDU
Utvr|uje se da su odredbe ~lanka 9. st. 2. i 3. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09) suglasne Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Presudu objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Obrazlo`enje Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine u vrijeme podno{enja zahtjeva (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnijela je dana 06.10.2010. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije), zahtjev za utvr|ivanje suglasnosti (u daljnjem tekstu: zahtjev) ~lanka 9. st. 2. i 3. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: osporeni zakon). U zahtjevu je navedeno da pojedini kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju razli~it status u raspodjeli prihoda koji se realizira uvo|enjem koeficijenata koji odra`avaju posebne rashodovne potrebe Kantona Sarajevo, Bosansko-podrinjskog i Kantona 10. Ostali kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema navodima podnositelja zahtjeva, stavljeni su u neravnopravan polo`aj, {to naru{ava na~elo jednakosti gra|ana pred zakonom, jer je raspodjela prihoda kantonima suprotna ~lanku II.2.(1) c. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Naprijed navedeno ilustrirano je samo podacima za Posavski kanton i to za prvih devet mjeseci 2009. godine. U tom periodu, prema navodima podnositelja zahtjeva, Posavski kanton ostvario je prihod od neizravnih poreza u iznosu od 13.923.044,00 KM, dok bi ukidanjem navedenih koeficijenata u apsolutnom iznosu ostvario prihod od l.647.653,00 KM vi{e, {to prema prikazanom stanju u podnesenom zahtjevu iznosi za 11,83% ve}i prihod za Posavski kanton. Sukladno ~lanku 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95 i 37/03), Ustavni sud Federacije blagovremeno je dostavio zahtjev Zastupni~kom domu i Domu

Broj 41 - Strana 60

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kao suprotnim stranama u ovom postupku, radi davanja odgovora. One nisu postupile u ostavljenom roku. Na javnu raspravu, dana 17.05.2011. godine, pristupili su: punomo}nik podnositelja zahtjeva, punomo}nik Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnik Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Sarajevo kao "amicuc curiae". Na odr`anoj javnoj raspravi punomo}nik podnositelja zahtjeva precizirao je zahtjev i zatra`io da Ustavni sud Federacije utvrdi da je ~lanak 9. stavak 2. i 3. osporenog zakona suprotan ne samo ~lanku II.2.(1) c., kako je to navedeno u podnesenom zahtjevu, nego i ~lanku I.1.(1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, dok je punomo}nik Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine osporio sve navode podnositelja zahtjeva, isti~u}i ~injenicu da su u pripremi osporenog zakona konzultirane sve razine vlasti, koje su se suglasile s konceptom zakona koji je izraz neophodnog kompromisa u funkciji izjedna~avanja uvjeta i stvaranja parametara za njegovu punu primjenu u 2011. godini i dalje, jer }e tek tada biti mogu}e sagledati potpune efekte primjene ovih odredaba. "Amicus curiae" na javnoj raspravi elaborirao je sve elemente osporenog zakona i ukazao na njegovu primjenu u svim fazama realiziranja. Ustavni sud Federacije je nakon provedene javne rasprave i sagledavanja svih iznesenih navoda donio odluku kao u izreci iz slijede}ih razloga: Ustavni sud Federacije po{ao je od ~injenice da je tvrdnja podnositelja zahtjeva o neravnopravnom polo`aju kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, tj. naru{enom na~elu jednakosti gra|ana pred zakonom u pojedinim kantonima, ~lanak II.2.(1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, neutemeljena, jer su prikazani samo podaci iz Posavskog kantona, ali ne i podaci za ostale kantone kod kojih nisu utvr|eni posebni koeficijenti, odnosno ponderi. Navode o nejednakom polo`aju i razli~itom statusu gra|ana pojedinih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine u raspodjeli prihoda koja se realiziraju na na~in utvr|en u osporenom zakonu, a koji predstavlja povredu prava na jednakost gra|ana pred zakonom, Ustavni sud Federacije je mogao razmatrati samo na temelju pokazatelja, odnosno dokaza koji su metodolo{kim pristupom i iskazanim parametrima jednaki za sve ili za ve}inu kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovakvi pokazatelji za sve kantone, a ne samo za Posavski kanton, nisu prezentirani od strane podnositelja zahtjeva niti u podnesenom zahtjevu, niti na javnoj raspravi. Ustavni sud Federacije je prihvatio stajali{te i analize Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Sarajevo, te ocijenio da je ~lankom 9. st. 2. i 3. osporenog zakona propisano pojedina~no u~e{}e kantona u raspodjeli prihoda s jedinstvenog ra~una na temelju formule ~iji je sadr`aj nazna~en u tekstu osporenog zakona, a iz koga proizilazi da, pored op}ih kriterija utvr|enih za raspodjelu prihoda kantonima, postoje i korektivni koeficijenti koji odra`avaju posebne rashodovne potrebe za pojedine kantone. Iskazana formula predstavlja model za raspodjelu prihoda od neizravnih poreza izme|u kantona, koji }e se u punom kapacitetu, sukladno odredbi ~lanka 21. osporenog zakona, primjenjivati od 2011. godine. Iskazanim pristupom, tijekom petogodi{nje primjene osporenog zakona do{lo se do izjedna~avanja razine potro{nje po stanovniku u svim kantonima. Postignuti odnos prihoda kantona po stanovniku s federalnim prosjekom ukazuje na zna~ajne promjene donje granice, koja je sa 284,00 KM po stanovniku u 2006. godini pomjerena na federalni prosjek od 425,00 KM po stanovniku u 2010. godini. Iz naprijed navedenih razloga Ustavni sud Federacije, bez mogu}nosti komparativnog pristupa i ocjene pokazatelja za sve ostale kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine, a ne samo za Posavski kanton, nije mogao utvrditi utemeljenost navoda istaknutih u zahtjevu da osporeni zakon, posebno odredbe za njegovu primjenu u periodu do 2011. godine, predstavljaju

naru{avanje na~ela jednakosti gra|ana pred zakonom u kantonima za koje nisu propisani posebni koeficijenti, pa je iz tih razloga donio odluku kao u izreci. Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: mr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarevi}, mr. Ranka Cviji}, Domin Malba{i}, Aleksandra Martinovi} i mr. Faris Vehabovi}, suci Suda. Broj U-35/10 17. svibnja 2011. godine Sarajevo Predsjednica Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Mr. Kata Senjak, v. r.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlu~uju}i o zahtjevu predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine za utvr|ivawe ustavnosti ~lana 9. st. 2. i 3. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana IV.C.10 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, nakon provedene javne rasprave, na sjednici odr`anoj 17. maja 2011. godine, donio je

PRESUDU
Utvr|uje se da su odredbe ~lana 9. st. 2. i 3. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09) saglasne sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Presudu objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Obrazlo`ewe Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine u vrijeme podno{ewa zahtjeva (u daqwem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnijela je dana 06.10.2010. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev za utvr|ivawe saglasnosti (u daqwem tekstu: zahtjev) ~lana 9. st. 2. i 3. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: osporeni zakon). U zahtjevu je navedeno da pojedini kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju razli~it status u raspodjeli prihoda koji se realizuje uvo|ewem koeficijenata koji odra`avaju posebne rashodovne potrebe Kantona Sarajevo, Bosansko-podriwskog i Kantona 10. Ostali kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema navodima podnosioca zahtjeva, stavqeni su u neravnopravan polo`aj, {to naru{ava na~elo jednakosti gra|ana pred zakonom, jer je raspodjela prihoda kantonima suprotna ~lanu II.2.(1) c. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Naprijed navedeno ilustrovano je samo podacima za Posavski kanton i to za prvih devet mjeseci 2009. godine. U tom periodu, prema navodima podnosioca zahtjeva, Posavski kanton ostvario je prihod od indirektnih poreza u iznosu od 13.923.044,00 KM, dok bi ukidawem navedenih koeficijenata u apsolutnom iznosu ostvario prihod od 1.647.653,00 KM vi{e, {to prema prikazanom stawu u podnesenom zahtjevu iznosi za 11,83% ve}i prihod za Posavski kanton. U skladu sa ~lanom 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95 i 37/03), Ustavni sud Federacije blagovremeno je dostavio zahtjev Predstavni~kom domu i Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kao suprotnim stranama u ovom postupku, radi davawa odgovora. One nisu postupile u ostavqenom roku. Na javnu raspravu, dana 17.05.2011. godine, pristupili su: opunomo}enik podnosioca zahtjeva, opunomo}enik Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnik Federalnog ministarstva

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 61

finansija/Federalnog ministarstva financija Sarajevo kao "amicuc curiae". Na odr`anoj javnoj raspravi opunomo}enik podnosioca zahtjeva precizirao je zahtjev i zatra`io da Ustavni sud Federacije utvrdi da je ~lan 9. stav 2. i 3. osporenog zakona suprotan ne samo ~lanu II.2.(1) c., kako je to navedeno u podnesenom zahtjevu, nego i ~lanu I.1.(1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, dok je opunomo}enik Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine osporio sve navode podnosioca zahtjeva, isti~u}i ~iwenicu da su u pripremi osporenog zakona konsultovani svi nivoi vlasti, koji su se saglasili s konceptom zakona koji je izraz neophodnog kompromisa u funkciji izjedna~avawa uslova i stvarawa parametara za wegovu punu primjenu u 2011. godini i daqe, jer }e tek tada biti mogu}e sagledati potpune efekte primjene ovih odredaba. "Amicuc curiae" na javnoj raspravi elaborirao je sve elemente osporenog zakona i ukazao na wegovu primjenu u svim fazama realizovawa. Ustavni sud Federacije je, nakon provedene javne rasprave i sagledavawa svih iznesenih navoda, donio odluku kao u izreci iz slijede}ih razloga: Ustavni sud Federacije po{ao je od ~iwenice da je tvrdwa podnosioca zahtjeva o neravnopravnom polo`aju kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, tj. naru{enom na~elu jednakosti gra|ana pred zakonom u pojedinim kantonima, ~lan II.2.(1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, neosnovana, jer su prikazani samo podaci iz Posavskog kantona, ali ne i podaci za ostale kantone kod kojih nisu utvr|eni posebni koeficijenti, odnosno ponderi. Navode o nejednakom polo`aju i razli~itom statusu gra|ana pojedinih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine u raspodjeli prihoda koja se realizuju na na~in utvr|en u osporenom zakonu, a koji predstavqa povredu prava na jednakost gra|ana pred zakonom, Ustavni sud Federacije je mogao razmatrati samo na osnovu pokazateqa, odnosno dokaza koji su metodolo{kim pristupom i iskazanim parametrima jednaki za sve ili za ve}inu kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovakvi pokazateqi za sve kantone, a ne samo za Posavski kanton, nisu prezentirani od strane podnosioca zahtjeva niti u podnesenom zahtjevu, niti na javnoj raspravi. Ustavni sud Federacije je prihvatio stanovi{te i analize Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Sarajevo, te ocijenio da je ~lanom 9. st. 2. i 3. osporenog zakona propisano pojedina~no u~e{}e kantona u raspodjeli prihoda s jedinstvenog ra~una na osnovu formule, ~iji je sadr`aj nazna~en u tekstu osporenog zakona, a iz koga proizilazi da, pored op{tih kriterija utvr|enih za raspodjelu prihoda kantonima, postoje i korektivni koeficijenti koji odra`avaju posebne rashodovne potrebe za pojedine kantone. Iskazana formula predstavqa model za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza izme|u kantona, koji }e se u punom kapacitetu, u skladu sa odredbom ~lana 21. osporenog zakona, primjewivati od 2011. godine. Iskazanim pristupom, tokom petogodi{we primjene osporenog zakona do{lo se do izjedna~avawa nivoa potro{we po stanovniku u svim kantonima. Postignuti odnos prihoda kantona po stanovniku s federalnim prosjekom ukazuje na zna~ajne promjene dowe granice, koja je sa 284,00 KM po stanovniku u 2006. godini pomjerena na federalni prosjek od 425,00 KM po stanovniku u 2010. godini. Iz naprijed navedenih razloga, Ustavni sud Federacije, bez mogu}nosti komparativnog pristupa i ocjene pokazateqa za sve ostale kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine, a ne samo za Posavski kanton, nije mogao utvrditi osnovanost navoda istaknutih u zahtjevu da osporeni zakon, posebno odredbe za wegovu primjenu u periodu do 2011. godine, predstavqaju naru{avawe na~ela jednakosti gra|ana pred zakonom u kantonima za koje nisu propisani posebni koeficijenti, pa je iz tih razloga donio odluku kao u izreci.

Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: mr Kata Sewak, predsjednica Suda, Sead Bahtijarevi}, mr Ranka Cviji}, Domin Malba{i}, Aleksandra Martinovi} i mr Faris Vehabovi}, sudije Suda. Predsjednica Broj U-35/10 Ustavnog suda Federacije 17. maja 2011. godine Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr Kata Sewak, s. r.

AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupaju}i po slu`benoj du`nosti, na osnovu ~lana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/05, 8/10), donosi

RJE[ENJE
1. Ukida se Rje{enje broj: 1.0.-021-1471/09 od 08.09.2009. godine, na osnovu kojeg je zastupniku u osiguranju Berini Obho|a{ iz Sarajeva, ul. Tuzlanska 27, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i ista upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 289. 2. Na osnovu ovog rje{enja izvr{it }e se brisanje upisa subjekta iz ta~ke 1. ovog rje{enja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH. 3. Ovo rje{enje je kona~no. 4. Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 1.0.-059-1031/11 29. juna 2011. godine Direktor Sarajevo Ivan Brki}, s. r.

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupaju}i po slu`benoj du`nosti, temeljem ~lanka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/05, 8/10), donosi

RJE[ENJE
1. Ukida se Rje{enje broj: 1.0.-021-1471/09 od 08.09.2009. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Berini Obho|a{ iz Sarajeva, ul. Tuzlanska 27, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i ista upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 289. 2. Temeljem ovog rje{enja izvr{iti }e se brisanje upisa subjekta iz to~ke 1. ovog rje{enja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH. 3. Ovo rje{enje je kona~no. 4. Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 1.0.-059-1031/11 29. lipnja 2011. godine Direktor Sarajevo Ivan Brki}, v. r. Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupaju}i po slu`benoj du`nosti, na osnovu ~lana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/05, 8/10), donosi

RJE[ENJE
1. Ukida se Rje{enje broj: 1.0.-021-1995/09 od 18.11.2009. godine, kojim je utvr|eno da zastupniku u osiguranju Esadu Bilali}u iz Sarajeva, ul. Isaka Samokovlije 79, ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u

Broj 41 - Strana 62

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 96. 2. Na osnovu ovog rje{enja izvr{it }e se brisanje upisa subjekta iz ta~ke 1. ovog rje{enja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH. 3. Ovo rje{enje je kona~no. 4. Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 1.0.-059-1032/11 29. juna 2011. godine Direktor Sarajevo Ivan Brki}, s. r.

odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 200. 2. Temeljem ovog rje{enja izvr{iti }e se brisanje upisa subjekta iz to~ke 1. ovog rje{enja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH. 3. Ovo rje{enje je kona~no. 4. Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 1.0.-059-1033/11 29. lipnja 2011. godine Direktor Sarajevo Ivan Brki}, v. r. Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupaju}i po slu`benoj du`nosti, na osnovu ~lana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/05, 8/10), donosi

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupaju}i po slu`benoj du`nosti, temeljem ~lanka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/05, 8/10), donosi

RJE[ENJE
1. Ukida se Rje{enje broj: 1.0.-021-1457/09 od 09.10.2009. godine, na osnovu kojeg je zastupniku u osiguranju Stojanu Tankosi}u iz Sarajeva, ul. Esada Pa{ali}a 11, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 35. 2. Na osnovu ovog rje{enja izvr{iti }e se brisanje upisa subjekta iz ta~ke 1. ovog rje{enja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH. 3. Ovo rje{enje je kona~no. 4. Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 1.0.-059-1034/11 29. juna 2011. godine Direktor Sarajevo Ivan Brki}, s. r.

RJE[ENJE
1. Ukida se Rje{enje broj: 1.0.-021-1995/09 od 18.11.2009. godine, kojim je utvr|eno da zastupniku u osiguranju Esadu Bilali}u iz Sarajeva, ul. Isaka Samokovlije 79, ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 96. 2. Temeljem ovog rje{enja izvr{iti }e se brisanje upisa subjekta iz to~ke 1. ovog rje{enja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH. 3. Ovo rje{enje je kona~no. 4. Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 1.0.-059-1032/11 29. lipnja 2011. godine Direktor Sarajevo Ivan Brki}, v. r. Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupaju}i po slu`benoj du`nosti, na osnovu ~lana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/05, 8/10), donosi

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupaju}i po slu`benoj du`nosti, temeljem ~lanka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/05, 8/10), donosi

RJE[ENJE
1. Ukida se Rje{enje broj: 1.0.-021-400/10 od 18.03.2010. godine, kojim je utvr|eno da zastupniku u osiguranju Emiru Hamzi}u iz Tuzle, ul. Fra Grge Marti}a 26, ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 200. 2. Na osnovu ovog rje{enja izvr{iti }e se brisanje upisa subjekta iz ta~ke 1. ovog rje{enja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH. 3. Ovo rje{enje je kona~no. 4. Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 1.0.-059-1033/11 29. juna 2011. godine Direktor Sarajevo Ivan Brki}, s. r.

RJE[ENJE
1. Ukida se Rje{enje broj: 1.0.-021-1457/09 od 09.10.2009. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Stojanu Tankosi}u iz Sarajeva, ul. Esada Pa{ali}a 11, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 35. 2. Temeljem ovog rje{enja izvr{iti }e se brisanje upisa subjekta iz to~ke 1. ovog rje{enja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH. 3. Ovo rje{enje je kona~no. 4. Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 1.0.-059-1034/11 29. lipnja 2011. godine Direktor Sarajevo Ivan Brki}, v. r. Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupaju}i po slu`benoj du`nosti, na osnovu ~lana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/05, 8/10), donosi

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupaju}i po slu`benoj du`nosti, temeljem ~lanka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/05, 8/10), donosi

RJE[ENJE
1. Ukida se Rje{enje broj: 1.0.-021-400/10 od 18.03.2010. godine, kojim je utvr|eno da zastupniku u osiguranju Emiru Hamzi}u iz Tuzle, ul. Fra Grge Marti}a 26, ostaje na snazi

RJE[ENJE
1. Ukida se Rje{enje broj: 1.0.-021-1638/09 od 28.09.2009. godine, na osnovu kojeg je zastupniku u osiguranju Ameru Bajramovi}u iz Zenice, ul. Tetovska 407A, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 63

Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 53. 2. Na osnovu ovog rje{enja izvr{iti }e se brisanje upisa subjekta iz ta~ke 1. ovog rje{enja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH. 3. Ovo rje{enje je kona~no. 4. Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 1.0.-059-1035/11 29. juna 2011. godine Direktor Sarajevo Ivan Brki}, s. r.

snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 66. 2. Temeljem ovog rje{enja izvr{iti }e se brisanje upisa subjekta iz to~ke 1. ovog rje{enja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH. 3. Ovo rje{enje je kona~no. 4. Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 1.0.-059-1036/11 29. lipnja 2011. godine Direktor Sarajevo Ivan Brki}, v. r. Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupaju}i po slu`benoj du`nosti, na osnovu ~lana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/05, 8/10), donosi

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupaju}i po slu`benoj du`nosti, temeljem ~lanka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/05, 8/10), donosi

RJE[ENJE
1. Ukida se Rje{enje broj: 1.0.-021-1638/09 od 28.09.2009. godine, temeljem kojeg je zastupniku u osiguranju Ameru Bajramovi}u iz Zenice, ul. Tetovska 407A, odobreno obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i isti upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH pod brojem ZO 53. 2. Temeljem ovog rje{enja izvr{iti }e se brisanje upisa subjekta iz to~ke 1. ovog rje{enja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH. 3. Ovo rje{enje je kona~no. 4. Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 1.0.-059-1035/11 29. lipnja 2011. godine Direktor Sarajevo Ivan Brki}, v. r. Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupaju}i po slu`benoj du`nosti, na osnovu ~lana 14. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/05, 8/10), donosi

RJE[ENJE
1. Ukida se Rje{enje broj: 1.0.-021-2270/09 od 17.12.2009. godine, kojim je utvr|eno da zastupniku u osiguranju Nijazu Merdanovi}u iz Sarajeva, ul. Vilsonovo {etali{te 2, ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 113. 2. Na osnovu ovog rje{enja izvr{iti }e se brisanje upisa subjekta iz ta~ke 1. ovog rje{enja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH. 3. Ovo rje{enje je kona~no. 4. Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 1.0.-059-1037/11 29. juna 2011. godine Direktor Sarajevo Ivan Brki}, s. r.

RJE[ENJE
1. Ukida se Rje{enje broj: 1.0.-021-1765/09 od 20.10.2009. godine, kojim je utvr|eno da zastupniku u osiguranju Kristini Bi~vi} iz Sarajeva, ul. Ljubljanska 25, ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 66. 2. Na osnovu ovog rje{enja izvr{iti }e se brisanje upisa subjekta iz ta~ke 1. ovog rje{enja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH. 3. Ovo rje{enje je kona~no. 4. Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 1.0.-059-1036/11 29. juna 2011. godine Direktor Sarajevo Ivan Brki}, s. r.

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupaju}i po slu`benoj du`nosti, temeljem ~lanka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/05, 8/10), donosi

RJE[ENJE
1. Ukida se Rje{enje broj: 1.0.-021-2270/09 od 17.12.2009. godine, kojim je utvr|eno da zastupniku u osiguranju Nijazu Merdanovi}u iz Sarajeva, ul. Vilsonovo {etali{te 2, ostaje na snazi odobrenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i upis u Registar zastupnika u osiguranju pod brojem ZO 113. 2. Temeljem ovog rje{enja izvr{iti }e se brisanje upisa subjekta iz to~ke 1. ovog rje{enja iz Registra zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH. 3. Ovo rje{enje je kona~no. 4. Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 1.0.-059-1037/11 29. lipnja 2011. godine Direktor Sarajevo Ivan Brki}, v. r.

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupaju}i po slu`benoj du`nosti, temeljem ~lanka 14. Zakona o posredovanju u privatnome osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/05, 8/10), donosi

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Temeljem ~l. 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99 i 33/04) i ~l. 15. st. (2) Zakona o preuzimanju dioni~kih dru{tava ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 7/06), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu dru{tva Biha}ka pivovara d.d. Biha}, podnesenom po odvjetniku

RJE[ENJE
1. Ukida se Rje{enje broj: 1.0.-021-1765/09 od 20.10.2009. godine, kojim je utvr|eno da zastupniku u osiguranju Kristini Bi~vi} iz Sarajeva, ul. Ljubljanska 25, ostaje na

Broj 41 - Strana 64

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

Ajlenu Bajri}u iz Biha}a, na 318. sjednici odr`anoj 23. lipnja 2011. godine, je donijela

RJE[ENJE
1. ODOBRAVA se tender ponuda za preuzimanje dru{tva Biha}ka pivovara dioni~ko dru{tvo Biha}, sa podacima: – Naziv emitenta: Biha}ka pivovara dioni~ko dru{tvo Biha}; – Sjedi{te emitenta: Vini~ka bb, Biha}; – Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 01-19; – Iznos temeljnog kapitala emitenta: 25.844.170,00 KM; – Nominalna vrijednost dionice emitenta: 10,00 KM; – Broj dionica emitenta: 2.584.417 dionica; – Naziv ponuditelja: Adem Ibrahimpa{i}; – Adresa ponuditelja: Dr. I. Ljubljanki}a, Biha}; – Osobe u zajedni~kom djelovanju: Edin Ibrahimpa{i} iz Biha}a i Emin Ibrahimpa{i} iz Biha}a; – Broj dionica emitenta koje ponuditelj posjeduje: 940.875 ili 36,4057% dionica; – Broj dionica emitenta osoba u zajedni~kom djelovanju: – Edin Ibrahimpa{i}: 54.355 ili 2,1032% dionica, i – Emin Ibrahimpa{i}: 49.704 ili 1,9232% dionica – Ponuditelj i osobe u zajedni~kom djelovanju imaju ukupno: 1.044.934 ili 40,4321% od ukupnog broja dionica dru{tva; – Broj dionica emitenta koje su predmet tender ponude: 1.492.189 redovitih (obi~nih) dionica ili 57,7379% od ukupnog broja dionica; – Ponuditeljeva cijena po jednoj dionici: 9,28 KM ili 92,80% nominalne vrijednosti dionice; – Dru{tvo ovla{teno za prikupljanje ponuda: Raiffeisen Bank BiH dd Sarajevo; – Mjesto prikupljanja ponuda: kod brokerskog dru{tva Raiffeisen Bank BiH dd Sarajevo; – Rok trajanja javnog poziva: 30 dana od dana objave tender ponude. 2. Ponuditelj je obvezan u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ovog rje{enja, objaviti informaciju o tender ponudi na na~in propisan ~l. 26. st. (1) Zakona o preuzimanju dioni~kih dru{tava ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 7/06), 3. Ponuditelj je du`an tender ponudu, jednovremeno sa objavljivanjem, dostaviti izravno burzi i emitentu na na~in propisan ~l. 26. st. (4) Zakona o preuzimanju dioni~kih dru{tava. 4. Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja. Predsjednik Broj 04/1-19-194/11 Komisije za vrijednosne papire 23. lipnja/juna 2011. godine Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr. Hasan ]elam, v. r. Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu ~l. 11., 12. i 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04), ~lana 107. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 85/08) i ~l. 41. Pravilnika o ovla{tenim u~esnicima na tr`i{tu vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 34/09 i 73/09), na 318. sjednici odr`anoj 23. juna 2011. godine, donijela je odluku da se izda

2. Ovo rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Predsjednik Broj 04/3-19-181/11 Komisije za vrijednosne papire 23. juna/lipnja 2011. godine Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr. Hasan ]elam, s. r. Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04) i ~lana 2. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izvje{taja investicijskih fondova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 7/11 i 28/11), rje{avaju}i po prijavi "Deloitte" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za reviziju, ra~unovodstvo i finansijski konsalting d.o.o. Sarajevo za uvr{tavanje na Listu revizorskih dru{tava za pru`anje usluge revizije finansijskih izvje{taja investicijskih fondova, br. 20/11-739 od 1. juna 2011. godine, na 317. sjednici odr`anoj 9. juna 2011. godine, je donijela

RJE[ENJE
1. Uvr{tava se "Deloitte" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za reviziju, ra~unovodstvo i finansijski konsalting d.o.o. Sarajevo na Listu revizorskih dru{tava za pru`anje usluge revizije finansijskih izvje{taja investicijskih fondova, pod rednim brojem 2. 2. "Deloitte" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za reviziju, ra~unovodstvo i finansijski konsalting d.o.o. Sarajevo du`no je kontinuirano ispunjavati propisane uslove i godi{nje obnavljati prijavu za uvr{tavanje na Listu iz ta~ke 1. dispozitiva ovog rje{enja. 3. O svakoj promjeni podataka dostavljenih uz prijavu za uvr{tavanje na Listu, "Deloitte" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za reviziju, ra~unovodstvo i finansijski konsalting d.o.o. Sarajevo, du`no je obavijestiti Komisiju u roku od 7 dana od dana kada se promjena desila. 4. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Predsjednik Broj 05/3-19-187/11 Komisije za vrijednosne papire 9. juna/lipnja 2011. godine Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr. Hasan ]elam, s. r. Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04) i ~lana 2. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izvje{taja investicijskih fondova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 7/11 i 28/11), rje{avaju}i po prijavi Dru{tva za reviziju i usluge PKF Re Opinion d.o.o. Sarajevo za uvr{tavanje na Listu revizorskih dru{tava za pru`anje usluge revizije finansijskih izvje{taja investicijskih fondova, br. 20/11-1137 od 14. juna 2011. godine, na 318. sjednici odr`anoj 23. juna 2011. godine, je donijela

RJE[ENJE
1. Uvr{tava se Dru{tvo za reviziju PKF Re Opinion d.o.o. Sarajevo na Listu revizorskih dru{tava za pru`anje usluge revizije finansijskih izvje{taja investicijskih fondova, pod rednim brojem 3. 2. Dru{tvo za reviziju PKF Re Opinion d.o.o. Sarajevo du`no je kontinuirano ispunjavati propisane uslove i godi{nje obnavljati prijavu za uvr{tavanje na Listu iz ta~ke 1. dispozitiva ovog rje{enja. 3. O svakoj promjeni podataka dostavljenih uz prijavu za uvr{tavanje na Listu, Dru{tvo za reviziju PKF Re Opinion d.o.o. Sarajevo, du`no je obavijestiti Komisiju u roku od 7 dana od dana kada se promjena desila.

RJE[ENJE
1. UKIDA SE dozvola fizi~koj osobi Amelu (Halim) Patkovi}u za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima na tr`i{tu vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj 04-19-350/04 od 01.07.2004. godine.

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 - Strana 65

4. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Predsjednik Broj 05/3-19-213/11 Komisije za vrijednosne papire 23. juna/lipnja 2011. godine Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr. Hasan ]elam, s. r.

epidemiolo{kog izvje{taja i Odjave epidemije JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a u vezi sa konzumiranjem hrane u objektu SUR "FAN" ul. ^izmed`iluk broj 1 Sarajevo. 2. Progla{enje prestanka epidemije trovanja hranom stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 10-37-18892-4/11 21. juna/lipnja 2011. godine Ministar Sarajevo Prim. dr. Zlatko Vukovi}, s. r.
(Sl-703/11-F)

FEDERALNI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU
Na osnovu ~lana 7. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10) i Odluke o na~inu obrazovanja i utvr|ivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo donosi

OP]INA TUZLA
Na osnovu ~lana 12. ta~ka 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), ~lana 49. stav 6. Statuta JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Tuzla i ~lana 39. Statuta Op}ine Tuzla ("Slu`beni glasnik Op}ine Tuzla", broj 2/99, 9/00, 2/08 i 12/09), op}inski na~elnik Tuzla donosi

RJE[ENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVO\ENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE LC MS/MS SA PRATE]OM OPREMOM I. U Komisiju za provo|enje postupka javne nabave LC MS/MS sa prate}om opremom imenuju se: 1. HARUN KURTAGI] - predsjedavaju}i Komisije, 2. EDITA SARI] - ~lan, 3. NEVZETA SALMAN - ~lan, 4. LEJLA LOKVAN^I] - ~lan, 5. ELMA [ABOTI] - ~lan. II. Zadatak Komisije je da provede postupak javne nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, na na~in da pripremi svu potrebnu dokumentaciju, otvori prispjele ponude, sa~ini zapisnik o otvaranju ponuda, ocijeni prispjele ponude, sa~ini izvje{taj o radu i pripremi prijedlog ugovora direktoru Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. III. Predsjedniku i ~lanovima Komisije pripada pravo na naknadu u skladu sa Odlukom o na~inu obrazovanja i utvr|ivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), o ~emu je potrebno donijeti posebno rje{enje. IV. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 04-49-1119-1/11 28. juna/lipnja 2011. godine Direktor Sarajevo Dr. sci. Mustafa \elilovi}, s. r.
(Sl-713/11-F)

ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JP "VETERINARSKA STANICA" D.O.O. TUZLA ZA IMENOVANJE DIREKTORA PREDUZE]A I. Daje se saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Tuzla, broj: 125/11, od 03.06.2011. godine, da se JASMIN FERIZBEGOVI], prof. dr. sci. iz Tuzle, imenuje za direktora Preduze}a. II. Odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benom glasniku Op}ine Tuzla". Broj 02-05-5812/11 21. juna/lipnja 2011. godine Tuzla Op}inski na~elnik Jasmin Imamovi}, s. r.

(Sl-716/11-F)

ISPRAVKE
Nakon sravnjivanja izvornog teksta, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 318. sjednici odr`anoj 23. juna 2011. godine, utvrdila je tehni~ku gre{ku u Pravilniku o upravljanju dioni~kim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/10), te daje sljede}u

ISPRAVKU
U Pravilniku o upravljanju dioni~kim dru{tvima, objavljen na bosanskom i hrvatskom jeziku, u "Slu`benim novinama Federacije BiH", br. 19/10 U ~lanu 16. u stavu (3), umjesto stav "4" treba da stoji stav "5". Broj 01-02-1793/11 23. juna 2011. godine Sarajevo Predsjednik Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine Mr. Hasan ]elam, s. r.

KANTON SARAJEVO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na osnovu ~lana 7. Zakona o za{titi stanovni{tva od zaraznih bolesti ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/05), ministar zdravstva Kantona Sarajevo progla{ava

PRESTANAK EPIDEMIJE
TROVANJA HRANOM U KANTONU SARAJEVO 1. Progla{ava se prestanak epidemije trovanja hranom u Kantonu Sarajevo dana 10. 6. 2011. godine, na osnovu

Nakon sravnjivanja izvornog teksta, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 318. sjednici odr`anoj 23. lipnja 2011. godine, utvrdila je tehni~ku gre{ku u Pravilniku o upravljanju dioni~kim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/10), te daje sljede}u

Broj 41 - Strana 66

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

ISPRAVKU
U Pravilniku o upravljanju dioni~kim dru{tvima, objavljen na bosanskom i hrvatskom jeziku, u "Slu`benim novinama Federacije BiH", br. 19/10

U ~lanku 16. u stavku (3), umjesto stavak "4" treba da stoji stavak "5". Broj 01-02-1793/11 23. lipnja 2011. godine Sarajevo Predsjednik Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine Mr. Hasan ]elam, v. r.

SADR@AJ

933 Uredba o programu Natura 2000 - za{ti}ena podru~ja u PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 929 Odluka o prihvatanju zadu`enja po Sporazumu o kreditu

izme|u Bosne i Hercegovine i Unicredit bank Austria AG za finansiranje Projekta nabavke opreme za KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik) Odluka o prihva}anju zadu`enja po Sporazumu o kreditu izme|u Bosne i Hercegovine i Unicredit bank Austria AG za financiranje Projekta nabave opreme za KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik) Odluka o prihvatawu zadu`ewa po Sporazumu o kreditu izme|u Bosne i Hercegovine i Unicredit bank Austria AG za finansirawe Projekta nabavke opreme za KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo (srpski jezik) izme|u Kraljevine [panije zastupane po Instituto de Credito Oficial i Bosne i Hercegovine zastupane po Ministarstvu finansija i trezora za finansiranje Projekta izgradnje postrojenja za pre~i{}avanje otpadnih voda u [irokom Brijegu (bosanski jezik) Odluka o prihva}anju Sporazuma o sredstvima zajma izme|u Kraljevine [panjolske zastupane po Instituto de Credito Oficial i Bosne i Hercegovine zastupane po ministarstvu financija i trezora za financiranje Projekta izgradnje postrojenja za pre~i{}avanje otpadnih voda u [irokom Brijegu (hrvatski jezik) Odluka o prihvatawu Sporazuma o sredstvima zajma izme|u Kraqevine [panije zastupane po Instituto de Credito Oficial i Bosne i Hercegovine zastupane po Ministarstvu finansija i trezora za finansirawe Projekta izgradwe postrojewa za pre~i{}avawe otpadnih voda u [irokom Brijegu (srpski jezik)

1

934 935

2

2

930 Odluka o prihvatanju Sporazuma o sredstvima zajma

3

936
4

4

PREDSJEDNIK FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 931 Odluka broj 01-02-368/11 VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 932 Uredba o inspekcijskom nadzoru nad

5

provedbom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove (bosanski jezik) Uredba o inspekcijskom nadzoru nad provedbom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove (hrvatski jezik) Uredba o inspekcijskom nadzoru nad provedbom Zakona o ugostiteqskoj djelatnosti koji provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove (srpski jezik)

6

937

6 6

Evropi (bosanski jezik) Uredba o programu Natura 2000 - za{ti}ena podru~ja u Europi (hrvatski jezik) Uredba o programu Natura 2000 - za{ti}ena podru~ja u Evropi (srpski jezik) Odluka o odre|ivanju drugih djelatnosti koje ne podlije`u obavezi evidentiranja prometa putem fiskalnih ure|aja Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za sufinansiranje Projekta "Podr{ka mre`ama socijalne sigurnosti" za I. i II. kvartal 2011. godine (bosanski jezik) Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za sufinanciranje Projekta "Potpora mre`ama socijalne sigurnosti" za I. i II. kvartal 2011. godine (hrvatski jezik) Odluka o odobravawu izdvajawa sredstava iz Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu za sufinansirawe Projekta "Podr{ka mre`ama socijalne sigurnosti" za I i II kvartal 2011. godine (srpski jezik) Odluka o raspodjeli dijela sredstava Teku}eg transfera "Subvencije javnim preduze}ima-podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" utvr|enih Bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za privredno dru{tvo "ZRAK" d.d. Sarajevo (bosanski jezik) Odluka o raspodjeli dijela sredstava Teku}eg transfera "Subvencije javnim preduze}ima-poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" utvr|enih Prora~unom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za privredno dru{tvo "ZRAK" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik) Odluka o raspodjeli dijela sredstava Teku}eg transfera "Subvencije javnim preduze}ima-podsticaj proizvodwi i prestrukturirawe industrije i rudarstva" utvr|enih Buxetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za privredno dru{tvo "ZRAK" d.d. Sarajevo (srpski jezik) Odluka o stavljanju van snage Odluke o prenosu dionica i udjela Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima iz oblasti namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine na privredno dru{tvo "UNIS GROUP" d.o.o. Vogo{}a (bosanski jezik) Odluka o stavljanju van snage Odluke o prijenosu dionica i udjela Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim dru{tvima iz oblasti namjenske industrije

7 9 11 14

14

15

15

15

16

16

17

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
17

Broj 41 – Strana 67

Federacije Bosne i Hercegovine na gospodarsko dru{tvo "UNIS - GROUP" d.o.o. Vogo{}a (hrvatski jezik) Odluka o stavqawu van snage Odluke o prenosu dionica i udjela Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima iz oblasti namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine na privredno dru{tvo "UNIS GROUP" d.o.o. Vogo{}a (srpski jezik)

Odluka o usvajawu Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Me|unarodni simpozij, sajmovi i turizam" utvr|enih Buxetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoli{a i turizma (srpski jezik)

23

17

942 Odluka o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa
kriterijima raspodjele sredstava "Transfer sanacije mlinica" utvr|enog Bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoli{a i turizma (bosanski jezik) Odluka o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer sanacije mlinica" utvr|enog Prora~unom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoli{a i turizma (hrvatski jezik) Odluka o usvajawu Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer sanacije mlinica" utvr|enog Buxetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoli{a i turizma (srpski jezik) kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" utvr|enog Bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoli{a i turizma (bosanski jezik) Odluka o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" utvr|enog Prora~unom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoli{a i turizma (hrvatski jezik) Odluka o usvajawu Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" utvr|enog Buxetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoli{a i turizma (srpski jezik) kriterijima raspodjele sredstava teku}ih transfera utvr|enih Bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i {porta (bosanski jezik) Odluka o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava teku}ih transfera utvr|enih Prora~unom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i {porta - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik) Odluka o usvajawu Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava teku}ih transfera utvr|enih Buxetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i {porta (srpski jezik) prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog dru{tva "KTK Visoko" d.d. Visoko za imenovanje vr{ioca du`nosti direktora dru{tva (bosanski jezik) Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog dru{tva "KTK Visoko" d.d. Visoko za imenovanje vr{itelja du`nosti ravnatelja dru{tva (hrvatski jezik) Odluka o stavqawu van snage Odluke o davawu prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog dru{tva "KTK Visoko" d.d. Visoko za imenovawe vr{ioca du`nosti direktora dru{tva (srpski jezik) odboru privrednog dru{tva "KTK Visoko" d.d. Visoko za imenovanje direktora dru{tva (bosanski jezik) Odluka o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog dru{tva "KTK Visoko" d.d. Visoko za imenovanje ravnatelja dru{tva (hrvatski jezik) Odluka o davawu prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog dru{tva "KTK Visoko" d.d. Visoko za imenovawe direktora dru{tva (srpski jezik)

938 Odluka o raspodjeli dijela sredstava Teku}eg transfera

"Subvencije javnim preduze}ima-podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" utvr|enih Bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za privredno dru{tvo "Binas" d.d. Bugojno (bosanski jezik) Odluka o raspodjeli dijela sredstava Teku}eg transfera "Subvencije javnim preduze}ima-poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" utvr|enih Prora~unom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za gospodarsko dru{tvo "Binas" d.d. Bugojno (hrvatski jezik) Odluka o raspodjeli dijela sredstava Teku}eg transfera "Subvencije javnim preduze}ima-podsticaj proizvodwi i prestrukturirawe industrije i rudarstva" utvr|enih Buxetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za privredno dru{tvo "Binas" d.d. Bugojno (srpski jezik) "Subvencije javnim preduze}ima-podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" utvr|enih Bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za privredno dru{tvo "BNT-Tvornica ma{ina i hidraulike" d.d. Novi Travnik (bosanski jezik) Odluka o raspodjeli dijela sredstava Teku}eg transfera "Subvencije javnim preduze}ima-poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" utvr|enih Prora~unom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za gospodarsko dru{tvo "BNT-Tvornica ma{ina i hidraulike" d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik) Odluka o raspodjeli dijela sredstava Teku}eg transfera "Subvencije javnim preduze}ima-podsticaj proizvodwi i prestrukturirawe industrije i rudarstva" utvr|enih Buxetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za privredno dru{tvo "BNT-Tvornica ma{ina i hidraulike" d.d. Novi Travnik (srpski jezik) putni~kom vozilu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva - Jedinice za implementaciju PIU {umarstva i poljoprivrede, na Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva (bosanski jezik) Odluka o odobravanju prijenosa prava vlasni{tva na putni~kom vozilu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva - Jedinice za implementaciju PIU {umarstva i poljoprivrede, na Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva (hrvatski jezik) Odluka o odobravawu prijenosa prava vlasni{tva na putni~kom vozilu Federalnog ministarstva poqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva - Jedinice za implementaciju PIU {umarstva i poqoprivrede, na Federalno ministarstvo poqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva (srpski jezik) kriterijima raspodjele sredstava "Me|unarodni simpozij, sajmovi i turizam" utvr|enih Bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoli{a i turizma (bosanski jezik) Odluka o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Me|unarodni simpozij, sajmovi i turizam" utvr|enih Prora~unom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu okoli{a i turizma (hrvatski jezik)

24

18

25

18

25

943 Odluka o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa

19

26

939 Odluka o raspodjeli dijela sredstava Teku}eg transfera

28

19

30

944 Odluka o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa
19

33

20

36

940 Odluka o odobravanju prijenosa prava vlasni{tva na

21

39

945 Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju

43

21

43

21

941 Odluka o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa

43 44 44 44

946 Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom
21

22

Broj 41 – Strana 68

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Srijeda, 6. 7. 2011.

947 Rje{enje o izmjeni Rje{enja o nominovanju za

privremeno imenovanje ~lanova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar 948 Rje{enje o nominovanju za privremeno imenovanje ~lanova Nadzornog odbora JP Me|unarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

44 44

Rje{enje o imenovanju Komisije za provo|enje postupka nabavke u 2011. godini Rje{enje broj 070-0-Su-11-000729

58 58

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA 949 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima za
raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijumima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 950 Uvjerenje o ispunjenosti tehni~kih i funkcionalnih karakteristika dijelova fiskalnog sistema 951 Uvjerenje o ispunjenosti tehni~kih i funkcionalnih karakteristika dijelova fiskalnog sistema 45 45 45 45 46

USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Presuda broj U-35/10 (bosanski jezik) Presuda broj U-35/10 (hrvatski jezik) Presuda broj U-35/10 (srpski jezik) 58 59 60

AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Rje{enje broj 1.0.-059-1031/11 (bosanski jezik) Rje{enje broj 1.0.-059-1031/11 (hrvatski jezik) Rje{enje broj 1.0.-059-1032/11 (bosanski jezik) Rje{enje broj 1.0.-059-1032/11 (hrvatski jezik) Rje{enje broj 1.0.-059-1033/11 (bosanski jezik) Rje{enje broj 1.0.-059-1033/11 (hrvatski jezik) Rje{enje broj 1.0.-059-1034/11 (bosanski jezik) Rje{enje broj 1.0.-059-1034/11 (hrvatski jezik) Rje{enje broj 1.0.-059-1035/11 (bosanski jezik) Rje{enje broj 1.0.-059-1035/11 (hrvatski jezik) Rje{enje broj 1.0.-059-1036/11 (bosanski jezik) Rje{enje broj 1.0.-059-1036/11 (hrvatski jezik) Rje{enje broj 1.0.-059-1037/11 (bosanski jezik) Rje{enje broj 1.0.-059-1037/11 (hrvatski jezik) 61 61 61 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE 952 Pravilnik o utvr|ivanju ispunjavanja uslova za
obavljanje periodi~nih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, elektri~nim ure|ajima, elektri~nim instalacijama i izdavanju isprava (bosanski jezik) Pravilnik o utvr|ivanju ispunjavanja uvjeta za obavljanje periodi~nih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, elektri~nim ure|ajima, elektri~nim instalacijama i izdavanju isprava (hrvatski jezik) Pravilnik o utvr|ivawu ispuwavawa uslova za obavqawe periodi~nih pregleda, mjerewa i ispitivawa na elektroenergetskim postrojewima, elektri~nim ure|ajima, elektri~nim instalacijama i izdavawu isprava (srpski jezik)

46

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
49 Rje{enje broj 04/1-19-194/11 Rje{enje broj 04/3-19-181/11 Rje{enje broj 05/3-19-187/11 Rje{enje broj 05/3-19-213/11 63 64 64 64

52

FEDERALNI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU
Rje{enje o imenovanju Komisije za provo|enje postupka javne nabave LC MS/MS sa prate}om opremom 65

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 953 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o

pripravni~kom sta`u i stru~nom ispitu zdravstvenih radnika (bosanski jezik) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pripravni~kom sta`u i stru~nom ispitu zdravstvenih djelatnika (hrvatski jezik) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pripravni~kom sta`u i stru~nom ispitu zdravstvenih radnika (srpski jezik)

55 56 57

KANTON SARAJEVO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Prestanak epidemije trovanja hranom u Kantonu Sarajevo 65

OP]INA TUZLA
Odluka o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Tuzla za imenovanje direktora preduze}a 65 65 65

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA 954 Rje{enje o dopuni Rje{enja o imenovanju Stru~nog

odbora za poslove ocjene validnosti dokumentacije neophodne za izdavanje ovla{tenja za obavljanje djelatnosti projektovanja i izvo|enje radova

ISPRAVKE
57 Ispravka broj 01-02-1793/11 (bosanski jezik) Ispravka broj 01-02-1793/11 (hrvatski jezik)

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 – Strana 69

Broj 41 – Strana 70

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 41 – Strana 71

Broj 41 – Strana 72

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 6. 7. 2011.

Izdava~: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, D`emala Bijedi}a 39/III - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Br~ko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - [tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za {tampariju: Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Slu`bene novine Federacije BiH", su upisane u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV. broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV. broj radi izdavanja poreske fakture. Izdanje na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Pretplata za II polugodi{te 2011. godine na "Slu`bene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Pretplata za II polugodi{te 2011. godine na "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM, Web izdanje: http: //www.sluzbenenovine.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM po korisniku

Godina XVIII - Broj 41

Srijeda, 6. 7. 2011. godine SARAJEVO

ISSN 1512-7079

SLU@BENE OBJAVE
UNION BANKA DD SARAJEVO SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA ZA MAJ 2011. GODINE RED. BROJ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. NAZIV PATAK TRGOVA^KA RADNJA GLOBUS TURISTI^KO-PROMET. DOO BAROK TRGOVA]KA RADNJA NERFIL D.O.O. PITERIJA [EMOVAC UGOST.RADNJA AX2 OBAVLJ. OBRTA AUTOPRAONA VELMOS DD EURO - TRADE CO DOO SOKO PROIZVODNJA OPREME DD MO-NET SZUR BIM SLU@ANJ DOO NATAN STR DROGERIJA VL.PAJO N. RULLMO DOO BAMBI STR LIDO RESTORAN SUR D&D ^OLI] D.O.O. BIG BEN CAFE BAR MLINAR KONOBA SUR GRANAP BOBI] TR MOSTAR SPORT. KLADIONICA MILLENIUM AVOKADO D.O.O. MOSTAR GVO@\ARIJA ALEN SAM.SPEC.PROD. AUTOSAOBRA]AJ DOO UPJ ROBNA KU]A GORA@DANKA STR "DM" ZIS COMERCE DOO UR "LION" VL.HRELJA ED@EVIT THE TWILIGHT ZONE CAFFE BAR SAR "BE]O" BURE UGOST.RAD. VL.NEVESINJAC ELEKTROAKUSTIK DOO BOR DOO LEJLA TRGOVINSKA RADNJA CONSTRUKTOR DOO SJEDI[TE MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTR MOSTAR MOSTAR ^ITLUK LJUBU[KI MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR DRE@NICA MOSTAR MOSTAR MOSTAR GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE PRA^A VITKOVI]I GORA@DE ADRESA M.TITA 141 KRALJA TOMISLAVA L1 3 BRA]E BRKI]A 16 VRAP^I]I BB ON[]UKOVA 49 M.TITA 13 A RODO^ BB BRA]E BRKI]A 5 M.TITA 302 B.FEJI]A 26 SLU@ANJ BB Z.FRANKOPANA BB BLAJBUR[KIH @RTAVA XII 2 ONE[]UKOVA 27 VUKOVARSKA BB BRA]E FEJI]A BB ONE[]UKOVA BB DONJA DRE@NICA BB VUKOVARSKA BB KO^INE 146 C M.TITA 122 RU@DIJE ISLAMAGI]A 3 F. DIZDAREVI]A 4 DUBI[TE BB M.TITA 10 R.ISLAMOVI]A BB Z.IMAMOVI]A BB M. MA[I]A MUNJE 69 ZAIMA IMAMOVI]A BB GAMEL ABDEL GANEMA RENOVICA BB M.BAJI]A-BAJE 1 MRAVINJAC BB TRANSAKCIJSKI 15 i 30 i 90 i RA^UN vi{e dana 1020010000003369 X 1020010000000362 X 1020010000002205 X 1020010000003757 X 1020010000003272 X 1020010000005891 X 1020010000001429 X 1020010000007637 X 1020010000001332 X 1020010000000653 X 1020010000003854 X 1020010000000556 X 1020010000007346 X 1020010000001817 X 1020010000001138 X 1020010000006473 X 1020010000009674 X 1020010000004436 X 1020010000011420 X 1020010000005988 X 1020010000012002 X 1020010000004048 X 1020070000003075 X 1020070000007440 X 1020070000009671 X 1020070000000844 X 1020070000011902 X 1020070000009865 X 1020070000003560 X 1020070000015588 X 1020070000006179 X 1020070000018304 X 1020070000004821 X 1020070000000650 X

Broj 41 - Strana 2
35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GORA@DE GORA@DE USTIKOLINA GORA@DE GOR@ADE GORA@DE GORA@DE VITKOVI]I GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE VITKOVI]I GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC M. MA[I]A MUNJE 2 ZAIMA IMAMOVI]A44 CVILIN BB ZDRAV.RADNIKA BB SINAN PA[E SIJER^. BB ZAIMA IMAMOVI]A BB 25.NOVEMBAR BB VITKOVI]I BB 43. DRINSKE 21 ZAIMA IMAMOVI]A BB SINICA 16 KULINA BANA 13 VITKOVI]I BB VI[EGRADSKA BB MUHIDINA M. MUNJE 2 16.MUSLIM.BRIGADE 1 KULINA BANA 18 FERIDA DIZDAREVI]A 21 ZAIMA IMAMOVI]A BB TRG DR@AVNOSTI BB VARDA 44 PODORA[AC BB TRG DR@AVNOSTI BB KOLONIJA 64 SUHI DO 5 LUKA 19 VARDA 33 SARAJEVSKA 31 SUHI DO 3 DONJE POLJE BB @ELJEZNI]KA 16 B. POLJE BB MIRKE 46 TRG DR@AVNOSTI 2 SEONICA BB PRKANJ 16 GRABOVCI BB VRDOLJE 9 KOLONIJA BB M.TITA BB M.TITA 72 VARDA 2 @ELJEZNI^KA 5 TRG DR@AVNOSTI 4 TRBI]A POLJE BB [UNJI 8 BOLNI^KA BB 3. MARTA 83 PODORA[AC BB ^ELEBI]I 10.HERCEG.BB DRECELJ 10.HERC.BRIGADE 1 3. MARTA 20 PODORA[AC BB VARDA BB M.TITA BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1020070000021893 1020070000002008 1020070000020147 1020070000008895 1020070000005888 1020070000018595 1020070000019080 1020070000014133 1020070000028877 1020070000017528 1020070000015297 1020070000005015 1020070000003754 1020070000025676 1020070000026161 1020070000023445 1020070000030429 1020070000024027 X 1020070000032078 X 1020080000040080 1020080000035327 1020080000040565 1020080000030768 1020080000020583 1020080000031932 1020080000042117 1020080000026597 1020080000000892 1020080000003802 1020080000006518 1020080000014278 1020080000028925 1020080000026306 1020080000026888 1020080000035230 1020080000031544 1020080000029119 1020080000045221 1020080000024948 1020080000043281 1020080000048422 1020080000028343 1020080000007585 1020080000017382 1020080000001862 1020080000041535 1020080000036879 1020080000006421 1020080000010689 1020080000023687 1020080000057443 1020080000024172 1020080000015733 1020080000017576 1020080000053466 1020080000006712 X X X X X X X X X X X X X X X X X

PODRINJE DD VEKTOR DOO SAZZD & ING DOO RALEX TR VL.MURATSPAHI] M. DONJI MOST UGOSTIT. RADNJA BE]KO UGOSTITELJSKA RADNJA BAHTO TRANS D.O.O. HATA-COMERC D.O.O. AKVARIJUM OBRTNI^KA RADNJA DINO TRGOVINSKA RADNJA MESOPROIZVOD D.O.O. NUNEX STR VL. FEJZI] NUSRET BAZENI MOTEL DOO ZLATNA NIT TVOR.MOD. KONFEKC. SABIX PRODUKT D.O.O. DAMIR-COMPANY D.O.O. SANTOS UR CAFFE-BAR IN-[EH KRUG D.O.O. CLUB UR CAFFE-BAR CACH DOO IDEAL DJL DOO HANNAH STR STIL VL.BUTUROVI] E. STR HIT VL. NUHI] A. STARI - GATSBY SUR STARI ASOVI SUR BIG-BEN SUR [IPAD NOVA PILANA DOO BOSNA- FLORA DOO NERETVA STR VL.BORI] LIGATURA STYLE DOO ZZ BUTUROVI] POLJE TERMAL DOO MINI MARKET VL. M. BAJI] BOS STR SEONICA BA]KO STR VL. TRE[NJO N. KRALJU[NICA STR VL. VRTI] AUTOPREVOZNIK NOVALI] AUTO-KOMERC STR VL. HUHI] M. LAZUR STR VL. KORI] FERID MERCI STR VL. OSMANOVI] AIDA STAKLOREZ-OPTI^ARSKA RADNJA UNA STR VL. ZOVKO-MACANOVI] ELA STR VL. ]IBO ESMA TVORNICA MA[INA DD ADNA SUR VL.KARI] A. GOLF STR VL. ]OSI] I. JAVNI PREVOZ STVARI MAND@UKA PREVOZNIK KORI] IBRAHIM SAMOSTALNI PRIVREDNIK MASLE[A CAFFE AVANTI MOS-MUSLIMANSI OMLAD.SAVEZ MENSO MERC DOO SAMOST.PRIVREDNIK PIRIJA HIMZO MILX DOO ^EVABD@INICA NI VL.VELJKOVI] N.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Srijeda, 6. 7. 2011.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC OSTRO@AC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONIC PRKANJ BR 20 KOLONIJA BB ^ELEBI]I 343 CIVIL.@RTAVA RATA BB ^ELEBI]I BB S.MUJI]A 15 MOSTARSKA BB BOLNI^KA BB M.TITA 68 BULATOVI]I BB ^ELEBI]I BB ^ELEBI]I BB M.TITA BB LISI^I]I BB RODI]I 32 DONJE SELO BB SAFETA MUJI]A BB TRG DR@AVNOSTI BB KOLONIJA BB M.TITA BB ORA[JE 1 ORAHOVICA BB STARI GRAD BB M.TITA 73 SELJANI 5 KOLONIJA 37 VARDA 21 ORA[JE BB M.TITA 42 HOMOLJE 17 B.POLJE BB TU[^ICA 3 BRA]E BEGTA[EVI]A 90 JURE JURI]A 28 BRA]E BEL[E (PLEHA) 3 M.TITA BB DONJE POLJE BB 4. MUSLIMANSKE 16/8 M.TITA 8 4.MUSL.BRIGADE 20/17 BUTUROVI] POLJE MIRKE BB BOLNI^KA 2 GLODNICA BB GLAVATI^EVO BB GORNJE POLJE 2 KOLONIJA BB ZUKE D@UMHUR BB BRADINA BB STARA ^AR[IJA 8 TRE[ANICA 11 BUTUROVI] POLJE BB M.TITA BR. 68 M.TITA BB PRKANJ BB M.TITA BB

Broj 41 - Strana 3
1020080000019807 1020080000041244 1020080000045124 1020080000020971 1020080000027858 1020080000017188 1020080000027373 1020080000046482 1020080000038140 1020080000025336 1020080000024754 1020080000048907 1020080000018934 1020080000019322 1020080000054630 1020080000009234 1020080000023202 1020080000035909 1020080000047646 1020080000053660 1020080000027955 1020080000055309 1020080000039886 1020080000035812 1020080000019031 1020080000031447 1020080000019710 1020080000045609 1020080000009331 1020080000009913 1020080000044639 1020080000060741 1020080000018158 1020080000056473 1020080000027082 1020080000030186 1020080000013405 1020080000038916 1020080000036491 1020080000037461 1020080000022329 1020080000065203 1020080000041826 1020080000058122 1020080000006809 1020080000019516 1020080000010010 1020080000062681 1020080000073448 1020080000070053 1020080000003220 1020080000047064 1020080000062487 1020080000039207 1020080000048810 1020080000046288 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

]OSI] TRANS DOO LINA STR VL.MAKSUMI] HIDAJETA PE]INA SUR V.BUKVI] FIKRET AMELKO STR VL.]ESIR IZETA [KORPION SUR MA[I] EDINA SABINA SZR-FRIZER VL.DIDIK S. HMMA STR VL.NUHANOVI] FATIMA AMINA SZR VL.SKORUPAN ADISA BELDI DOO LOJI] STR SAJONARA STR ^ELEBI]I BALI] SZR ^ELEBI]I ALDINKO STR VL. ^ESIR [EVKO BOSNA STR VL. LEPARA FAZILA ZIDARSKO-FASAD. SZR FALAN I. NEJRA STR VL.LAVI] RASEMA AME-PROMET STR AIDA STR GP IZGRADNJA D.D. DAN STR AMELA STR VL.BRKAN FATIMA EMINA STR SCREAM SZR DINO STR VL. TINJAK MUNEVERA KONSTRUKCIJE SZR VL.IDRIZOVI] B. HAJDUK SUR VL.HAJDUK ALIJA NAR SUR VL.[ORLIJA SULEJMAN ORA[JE STR VL.POTUR TANJA ARNESA SAM.ZANATSKA RADNJA MARKET T.R. VL.ALI] FATIMA MALI[ANI ]EVABD@INICA STOMATOLO[KA ORD.DR. DUHOLJ I. DENIS ZAN.-VODOINST.VL.SARAJLI] BREKALO SZR VL.BREKALO Z. ADVOKAT [UTA ASIM IZ STOCA MP-NERETVA DOO AUTOPREVOZNIK MU[INOVI] ESAD AUTOPREVOZNIK GRLICA KASIM CACADU PIZZERIA SUR VL.HONDO A SAMOST.AUTOPREVOZNIK GRCI] S. EURO - HAS DOO ZUKI] SZR VOLKSWAGEN SAM.SP.R.VL.^OSI] SUBLIME INTERNATIONAL DOO AJLA STR VL.TINJAK MENSUD LASTA STR VL NERMA.HALILOVI] AUTOB. STANICA SUR ZDRAVLJAK ODEON SUR AUTOPREVOZNIK MU[I] HUSO BRIJA^KO-FRIZER.RAD. VL.HALEBI] KONFEKCIJA DD [ARAN SUR BORA[NICA DD EXPRES-RESTORAN VL.]ESIR N. LAMES STR VIDEOTEKA \ENA VL.[URKOVI] \.

Broj 41 - Strana 4
147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC PROZOR-RAMA KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KOLONIJA BB M.TITA BB POKOJI[TE BB DONJE POLJE 42 ORA[JE L/19/7 HUSEINBEGOVA 31 ZELENIH BERETKI 24 TRG DR@AVNOSTI 30 TRE]I MART 88 DONJA JABLANICA BB BOLNI^KA 6 ^ELEBI]I 343 BRADINA 9 KOLONIJA 2 TRBI]A POLJE BB PODORO[AC 5 KRALJA TOMISLAVA BB M.TITA 23 VINKA BORASA 31 PERE BILI]A 1 DONJE SELO BB VARDA BB X HERCEG. BRIGADE 33 ^ELEBI]I 220 ZUKI]I BB MAR[ALA TITA BB BIJELA BB MAR[ALA TITA BB PRKANJ 10 PODORA[AC BB TRG DR@AVNOSTI 21 ZANATSKI CENTAR BB BUTROVI] POLJE 33 REPOVCI BB PSC PARTIZANOVO BB BUTROVI] POLJE BB SOLAKOVA KULA BB ZLATE BB MUSALA BB SUHI DO BB V.BORASA BB KOLONIJA BB M. TITA 8 OD@ACI 12 M.TITA(TR@.ZAN.CEN)BB KOLONIJA SOL 3 ZELENIH BERETKI 52 TRBI]A POLJE B.B. SUHI DO 1 LUKA 23 DONJE POLJE 42 VARDA 26A ZUKE D@UMHURA 76 [UNJI 45 KOLONIJA SOLITRE III BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1020080000056958 1020080000059286 1020080000059868 1020080000001571 1020080000070247 1020080000045512 1020080000044542 1020080000034163 1020080000026985 1020080000075582 1020080000028634 1020080000061323 1020080000056570 1020080000052690 1020080000062778 1020080000050556 1020080000002444 1020080000038043 1020080000067240 1020080000002735 1020080000080141 1020080000077328 1020080000019613 1020080000012435 1020080000079268 1020080000069083 1020080000053854 1020080000061808 1020080000054242 1020080000062875 1020080000007682 1020080000080723 1020080000074903 1020080000041050 1020080000078880 1020080000082275 1020080000028052 1020080000002929 1020080000069471 1020080000066464 1020080000022911 1020080000050459 1020080000000407 1020080000022426 1020080000072381 1020080000065494 1020080000081984 1020080000012629 1020080000027664 1020080000085767 1020080000016509 1020080000061711 1020080000084797 1020080000054048 1020080000067919 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

AMM - TRADE DOO SAAB DOO KARBOS SZR UNIS TADIV DOO TAJO-RAFT VL.HEJUB AIDA AUTOPREVOZNIK GLAMO^ SENAD RAAB DOO BIO-PAK STR VL.HAD@IMAHOVI] S. EMINA STR VL.SULTANI] HAJNA MINELA TR.RADNJA VL.BEGOVI] M. PRIVATNA BILJNA APOTEKA BUKVI] DOO SRCE SZR JASMINA SZR ADAN STR SULTANI] DOO [&M-CO DOO ASTERIX CAFFE BAR SAMOSTALNA UGOSTITELJS.DJEL. MUHIBI] SANJIN NERETVA DRVNA INDUSTRIJA DD BAGREM D.O.O. BROJLER-@UTO PILE SPR FARMA PIL. ALLAN FORD-TNT CAFFE BAR LJILJAN STR VL. MAD@AK ADIS @IKO I & S D.O.O. BERIX SZR CUP II POSLASTI^ARNA SUR POTA D.O.O. KORZOJ STR UNIPROM-KONJIC D.O.O. KONI D.O.O. EXPORT-IMPORT CUP SUR NEEY CO D.O.O. NERETVICA-KLIS ZEMLJOR. ZADR. J.P. STVARI-AUTOP.DJ.AJANOVI] \. ADMIRAL SUR CAFFE-BAR SENO STR NERETVICA SAMOSTALNA RADNJA POLJAREVI] D.O.O. TALE-PROMET D.O.O. TIP TOP SUR VL. ]ORI] ESAD ANANIX TRGOVA^KA RADNJA MM SAMOSTALNA TRGOV. RADNJA KONJICPROMET D.O.O. VISO^ICA D.O.O. MAK SUR PIZERIJA I ^EVABD@INICA LEPI-PROM TRG.RADNJA MJ. ROBOM AMZ & S.RAMI] D.O.O. MILENIUM D.O.O. AGENSA SZCD MAKSUMI] S. BALKAN EXPRES [TANCOVANI DIJELOVI D.D. GARAGE SUR NIK[I] 1919 GOD. SZR NIDEX EXPORT-IMPORT D.O.O. KENO STR

Srijeda, 6. 7. 2011.
202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA GLAVATI^. KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC @EP^E ZAVIDOVI]I ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA @EP^E ZENICA ZENICA ZENICA @EP^E ZENICA ZENICA VISOKO ZENICA ZENICA @ELJEZNI^KA 14 BRANILACA KONJICA 321 KOLONIJA BB VARDA 26-A SPOMEN KOM. MUZ. BB GLAVATI^EVO B.B. M. TITA BB BRANILACA KONJICA 129 DJEVOR BB PARSOVI]I BB ORA[JE 20 VARDA 40B SUHI DO BB DONJE POLJE 42 GORNJE POLJE 69 VARDA 1/5 OV^ARI BB TU[^I]A 41 X HERCEGOVA^KE BB RAVNE BB PATRIOT. LIGE L-10 OBALNI BUL.BB PRVE.ZEN.BRIG. 1A ZMAJA OD BOSNE 2 KULINA BANA 48 BRANILACA BOSNE 5 GORICA 46 ZENICA M.S. SERDAREVI]A 4 PUHOVAC 6 OBALNI BUL. 4 H. MAZI]A PUT 115 KAMBEROVI]A ^IKMA VRANDU^KA 12 PATRIOTSKE LIGE BB CRKVICE 42 RASPOTO^JE 111 SEJDE SERDAREVI]A 1 LOND@A 66 ARMIJE BIH 52 PEHARE 205 SARAJEVSKA 113 TOP^I] POLJE 133 TITOVA 55 KRANJ^EVI]EVA 9-A STARA ^AR[IJA 21 @ELE^A PEHARE 36C PRVE ZENI]KE BRIG.19 FRA GRGE MARTI]A 15 @ELJEZNO POLJE [TROSMAJEROVA 18 KRALJA TVRTKA 34 H.B. GRADA[^EVI]A 15 ASKA BORI]A 11 JALIJSKI PUT 6

Broj 41 - Strana 5
1020080000003317 1020080000022232 1020080000082081 1020080000063263 1020080000082566 1020080000025821 1020080000016897 1020080000065009 1020080000002832 1020080000011368 1020080000059189 1020080000044833 1020080000066561 1020080000016315 1020080000077134 X 1020080000072478 1020080000003705 1020080000053272 X 1020080000018352 X 1020100000011852 1020100000022716 1020100000025335 1020100000022134 1020100000017090 1020100000029894 1020100000018739 1020100000014665 1020100000018545 1020100000014083 1020100000014471 1020100000003510 1020100000022231 1020100000032998 1020100000015635 1020100000034744 1020100000032416 1020100000021843 1020100000028148 1020100000002734 1020100000016120 1020100000038139 1020100000019612 1020100000019806 1020100000009330 1020100000022522 1020100000020873 1020100000028342 1020100000013113 1020100000021455 1020100000033871 1020100000018836 1020100000031058 1020100000036684 1020100000039982 1020100000007584 1020100000000212 X X X X X X X X X X X X X X X X

MG - CO D.O.O. MAN - [PED D.O.O. BALKAN SUR VL.PIRIJA SEADA AUTOPRAONA SZR NANS-PROMEX EXP-IMP. D.O.O. NERETVA-T.N. D.O.O. DOELEND STR GEMONT - ZIDAR TRADAX D.O.O. PARSOVI]I OSNOVNA [KOLA J.U. KA[I]-TRADE D.O.O. KONJIC-STAN D.O.O. IKM CAFFE BAR SUR TURIST BEST D.D. MODA D.O.O. TAXI J.P. VL. KA[I] MUAMER KONJIC BUS D.O.O. RUSTI] ZR KONJIC JUKA STR VL.HEBIBOVI] AMELA DERLI] DOO LARIX DOO STR TANGO ABISA DOO ^AGO PP DJL DRA^I STR SAM DOO GRA\. POSLOVI VL. BEGANOVI] SUR FAST FUD BACARDI VL.[AHMI] KROJA^KI SALON VL. ALI] AIDA STR VL. SPAHI] MARKET - JASMIN PEEL DOO KALEN DOO "PODRUM PI]A" STR VL.MILETI] Z. ENERGOHOLZ DOO NEMILA RVI-NBA DOO BOSNATOURS DJL STR KOKOS VL.D@AFI] AZRA "2 E" STR VL.ZAHIROVI] ELVIR GRAFUS GRAFI]KO TRG. PRED. AVANTI DOO INPEK DD MG CAFFE BAR VL.NESLANOVI] S. TEA STR VL. ZGR^O IGDA SUR PIZZERIJA KAKTUS IR-2 VERONA CAFFE-SLAST.VL.SKENDER STR @ELE^ANKA VL.P. UDOV^I] INTERIJER KOMERC DOO ^EN\ SUR VL.KRAJI[NIK JASMINA AGENCIJA BULBULTON VL.ISMI] A. HAD@I] STR VL.HAD@I] ZEMIR TR. OAZA VL.BAJRAMOVI] NASIHA ENI STR VL.MULI] JASMINKA FAO-LIV DOO PROIZ.TRG.DRU[TVO JAVOR DOO TISAK DOO

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Broj 41 - Strana 6
258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA @EP^E ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA @EP^E ZENICA ZENICA N. TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK VITEZ TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK NOVA BILA N. TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK KRALJA TVRTKA I 13 STJEPANA RADI]A 2 @I^ARA 32 ZMAJA OD BOSNE 42 SARAJEVSKA 92 [TROSMAJEROVA 11 BUL.KRALJA TVRTKA I-9 CRKVICE 60 FAKULTETSKA 40 NIKOLE TESLE 5 SARAJEVSKA 424 LOND@A BB SARAJEVSKA 135 KANAL 38 M.S.SERDAREVI]A 21 MASARYKOVA 28 STJEPANA RADI]A 4 GORA@DANSKA 96 M.TITA 64 M.S.SERDAREVI] 6 [TROSMAJEROVA 30 BEGOV HAN BB BISTUA NUOVA 17 KAMBEROVI] ^IKMA BB STARA ^AR[IJA 9 ASKA BORI]A 23 ZMAJA OD BOSN.POS.J 1 MUH.SEIDA SERDAREV. 1 STJHEPANA RADI]A 8 @ELJEZARSKA 7 ADOLFA GOLDERB. 9 MEHMEDA SPAHE 1 BOSANSKA LUKA^KA BB ZENJAK KALIBUNAR BB [ARENA D@AMIJA KAMENJA^E BB BOSANSKA 119 [EHIDA CEN.I L-III KONATUR 2D [EHIDA 17 NOVA BILA 10 TRG ZL.LJILJANA 1 BA[BUNAR 32-A STANI^NA BB VARO[ BB BOJNA 17 KALIBUNAR PIROTA BB PIROTA BB E. BRANDISA 1 LUKA^KA 7/A ZEL.PIJACA TRGOV.A-3 [EHIDA BB KALIBUNAR BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1020100000019321 1020100000041922 1020100000037751 1020100000034065 1020100000023880 1020100000042698 1020100000024365 1020100000035229 1020100000007390 1020100000040273 1020100000035326 1020100000026790 1020100000001667 1020100000042504 1020100000036781 1020100000043183 1020100000011173 1020100000045705 1020100000039497 1020100000039012 1020100000034162 1020100000025917 1020100000003025 1020100000043668 1020100000029991 1020100000017478 1020100000043959 1020100000046093 1020100000011464 1020100000001085 1020100000022328 1020110000017623 1020110000015198 1020110000015004 1020110000005886 1020110000018981 1020110000016459 1020110000026450 1020110000010154 1020110000020630 1020110000019757 1020110000005983 1020110000026741 1020110000023055 1020110000013646 1020110000024122 1020110000016556 1020110000012288 1020110000016653 1020110000011221 1020110000015780 1020110000013355 1020110000017914 1020110000018787 1020110000018496 1020110000009863 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BOSNATOURS - TRADE DOO ZENICA RUDNIK MRKOG UGLJA DOO KANDIT STR VL.^AJLAKOVI] N. EXTRA SR PRAONICA VL.BURDALI] PINK DOO IZGRADNJA-INVEST DD ^ELIK FAST FOOD VL.ZLATAREVI] H BOSNA -VE DOO UKUS POSLASTI^ARSKO-VL.L.SALIJI ROMANO CENTRO-UDRU@. GRA\AN D@IMI- PROMET DOO SEJMEN-FAST FOOD VL.KUTI[I \. SINDIK.METALACA -SIND.PRIM ES-COMERC OPATIJA DOO CASSABO BUTIK VL.TODOROVI] G. MAJS D.O.O. D@ASKO PROM D.O.O. MAX TEHNO STR VL.SENDI] MELIHA KRISTAL S.Z.R. STAKLO-RAM SAM.ZANAT.RADNJA UNIKOM PROMET D.O.O. KOMRAD J.P. GROUP COP COMPANY DOO CAFFE BAR "PAPAGAJ" ITT INGRAP D.O.O SARIX DOO TR MARJAN VL.MARJANOVI] D. AUTO KU]A - BE]A D.O.O. ZENICATRANS D.D. G.P. BOSNA D.D. POGON ZENICA BNT KOVA^NICA STR LINEA ENS DOO RESTORAN DIVAN SLOBODNA ZONA DOO FRIZER .SALON VL.DERVI] MAX-PROM DOO FAN STR VL. PUZOVI] FI]O SUR VL.GRABUS AGI] DOO BISTRO AKVARIJUM SUR BADA PROMET DOO KAKTUS SUR I.D.E. DOO ^EVABD@INICA ALMA VL.GASAL H. KROJA^KI SALON GEMUS CAFFE SAN VL.JUSI] CAFFE BAR OAZA 7 PIROTA STR BIFE MIS VL.KADI] RESTORAN TARABOVAC PIZZERIA PICASSO ^EVABD@. GOLD-M OBU]AR .Z.R.NUHI] A. PORCELAN PROMET DOO

Srijeda, 6. 7. 2011.
314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TURBE TRAVNIK KARAULA TRAVNIK DONJI VAKUF BUSOVA^A TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TURBE TRAVNIK N.TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK DOLAC N/L TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK N.TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK N. TRAVNIK TRAVNIK VITEZ TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TURBE TRAVNIK TRAVNIK TURBE D. NA LA[VI TRAVNIK [UMARIJA 9 ZELENA PIJACA TURBE GRADINA BB TURBE-GOSTILJ 770 SBBR BB KA^UNI BB ERIKA BRANDISA BB GUVNA 26-C DOLAC BB BILA BOSANSKA 156 ALEJA BB BOSANSKA 182 KALINSKA 15 SLIMENA BB 29 NOVEMBRA BB MEHURI]I 24 BOSANSKA BB DOLAC NA LA[VI 8 BOSANSKA 145 DOLAC N/L LUKA 2C PA[A MAHALA 58 KALIBUNAR BB BOSANSKA 183 @ITARNICA VARO[ 24 JANKOVI]I 22B ZENJAK BB @ITARNICA BB KALINSKA 17/3 BOSANSKA 3 KLJACI 11A ZELENA PIJACA BB BOSANSKA 139 LAGERSKA BB TVORNI]KA BB @ITARNICA BB OMLADINSKA BB BOSANSKA 74 S.RADI]A BB VEZIRA BB ILOVA^A BB TVORNI^KA BB KALIBUNAR 24 A FATMI] 1 LUKA^KA 4 N.NASELJE 63 [UME].PLAVA VODA BB BA^VICE BB PUTI]EVO B.B. ZELENA PIJACA,TRGOV.B TURBE, STANICA BB MOSTARSKA BB GOSTILJ BB

Broj 41 - Strana 7
1020110000021018 1020110000009184 1020110000022473 1020110000016071 1020110000004043 1020110000016265 1020110000019466 1020110000023540 1020110000022764 1020110000021794 1020110000003073 1020110000017429 1020110000009572 1020110000017235 1020110000024704 1020110000010542 1020110000009960 1020110000023152 1020110000010445 1020110000028972 1020110000015489 1020110000025965 1020110000021988 1020110000034016 1020110000013161 1020110000001133 1020110000011803 1020110000031009 1020110000012385 1020110000031397 1020110000015683 1020110000018690 1020110000031591 1020110000014907 1020110000012191 1020110000019272 1020110000024510 1020110000011124 1020110000007632 1020110000012967 1020110000009378 1020110000037411 1020110000000648 1020110000031979 1020110000031494 1020110000034792 1020110000013743 1020110000040709 1020110000033725 1020110000038672 1020110000037314 1020110000005304 1020110000032949 1020110000029263 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

AUTOPREVOZNIK ]UK JASMIN A[^INICA ^AR[IJA MIRELA STR VL. SKROBO N. BIFE GOSTILJ DIP JANJ HOLDING POLJO-KOMERC DOO RESTORAN KEOPS AUTO SERVIS KIFFE ABID LOLI] RMU DOO MARGO DOO [IPAD NOVA PILANA DOO GA[I-PROM DOO MAX & R DOO BOSS DOO [ELS-TRAVNIK DOO HUM-COMMERC DOO BOSNA ^EVABD@INICA VL.ASANI R. PIN- KOMERC DOO SIN DOO RESTORAN KARUSEL VL.^ABRI] B. FASAM-KOMERC DOO SOJTARI] DOO MEDICUS UDRU@ENJE LJEKARA DENIS 5 T.R.VL.RIZVI] E. KOBRA STR VL.MAGLI] NERMIN AZEM DOO G-WEBER DOO IRENA FRIZER.SALON VL.JOVI^I] N. ^O[E MLIJE^.RESTORAN VL.IND@I] G.M.I. DOO N.TRAVNIK DIONIS RESTORAN VL.HAD@IABDI] BELI - TRADE DOO ROSA CAFFE-BAR VL.DURA^AK A. BOBI FICHER CAFE VL.ARNAUTOVI] DRVOPROMET DOO BORAC [TAMP. IZDAV.I PROMET DD AMN-SLOGA DOO OPREMA DOO NOVI TRAVNIK AMI FRIZ.SALON VL.SELIMOVI] E. MAH DOO KONAK TURIST DOO BA@DARENJE VAGA VL.ME[INOVI] BORAC PROIZ.OBU]E DD BRANDEW JEANS DOO SENFNER GROUP DOO TEHNOLOGIJA ME\.TRGOV. I FINANSIJE UFO DRU[TVO ZA TRGOVINU EXPORT IMPORT DOO MUKI] DOO LISA TR. RAD. VL.SALIH ME[INOVI] DEENS DOO TURBE-TRAVNIK ATOM SAM.EL.MEHAN.RADNJA LINEA-PLAST TRGOV.RADNJA 3 A ]EVABD@INICA VL.[ILJAK N. ONIKS KAMENOREZA^KA RADNJA HADI-COMMERCE D.O.O.

Broj 41 - Strana 8
368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA KALESIJA TUZLA TUZLA @IVINICE @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA @IVINICE TUZLA TUZLA BIJELJINA GRADA^AC TUZLA TUZLA LUKAVAC KLJACI 40 MEHMEDA SPAHE 1 DOLA.NA LA[VI,CIGL.BB DOLA.NA LA[VI,CIGL.BB CENTAR II B BOSANSKA 133 KALIBUNAR BB ERIKA BRANDISA 2 M.PA[E KUKAVICE 18 VELJKA VLAHOVI]A 71 M. TRIFUNOVI]A U^E 6 VELJKA VLAHOVI]A 4 BRATSTVA JEDINST. 32/6 XIV ULICA BB BIR^ANSKOG ODREDA 10 SLAVINOVI]I HB-2 RUDARSKA 72 DOBRNJA 30 RUD. STADION TU[ANJ 18. HRV.BRIGADE 2 MARINA GLAVA G. LAZAREVI]A 190 ZLOKOVAC 1A PERE KOSORI]A 16 BOSNE SREBRENE 10 SOLNI TRG 6 H. BRKI]A BB RUDARSKA 61 DUBRAVE DONJE BB 4 JULI 21 [I]KI BROD BB PRVI MAJ 111 STUPINE B-4 D.GRABOVICA DO BR.3 GRADINA SAKIBA KUNOSI]A 2 RUDARSKA B-7/36 V. LUKI]A KURJAKA 4 ALEKSE [ANTI]A 2 KALESIJA BB F. JAHI]A [PANCA 51 STUPINE B-11 16 MUSLIMANSKE 32A PRVA ULICA 59 RUDARSKA B-7 RUDARSKA 400 G. LIPNICA 33 I. MUJEZINOVI]A 23 DUBRAVE DONJE BB SLATINA 10-A S.B. BA[AGI]A 63 BIJELJINSKIH \AKA BB HAZNA 9 RUDARSKA 21 M. TITA 199 @ELJZNI^KA 1

Srijeda, 6. 7. 2011.
1020110000025383 1020110000001327 1020110000042164 1020110000042261 1020110000019369 1020110000001618 1020110000023928 1020110000020145 1020110000006274 1020130000026546 1020130000019077 1020130000026352 1020130000011220 1020130000017622 1020130000013742 1020130000022666 1020130000024703 1020130000006273 1020130000032269 1020130000027225 1020130000038089 1020130000042066 1020130000012772 1020130000021890 1020130000043036 1020130000002781 1020130000028680 1020130000027613 1020130000009474 1020130000043521 1020130000024606 1020130000016264 1020130000015779 1020130000037798 1020130000050214 1020130000023345 1020130000016167 1020130000032851 1020130000039641 1020130000031881 1020130000035373 1020130000045461 1020130000039059 1020130000026643 1020130000038768 1020130000015682 1020130000026837 1020130000029553 1020130000013936 1020130000024218 1020130000044006 1020130000051863 1020130000034791 1020130000043327 1020130000046334 1020130000054385 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ZIKO-ZP D.O.O. BNT TVORN. MA[INA I HIDR. TRAV. FENIKS EXPORT-IMPORT D.O.O. FENI-KOMERC D.O.O. TRAVNIK ULTRA CAFFE-BAR NEZAVISNA RADIO TELEV. TRAVNIK AUTO BISS AUTO SERVIS ^ARA D.O.O. AGROOPREMA D.O.O. TIA-GRADNJA DOO RUDHEM FEROELEKTRO DD TEBEIS KOMERC MI^IGEN COMPANY BOSNA- ENKO DOO UNIMA DOO [KORPION DOO S-COMERCE DOO TALETOVI] DOO FK SLOBODA AIDA FABRIKA OBU]E RAD STR VL.KADRIBA[I] INTEGRA IN@ENJERING LIVRES DOO FINOVA SDR TIM DOO TUZLA KEM DOO TEGOLIM DOO RADNIK DOO D@ADA DOO NEKRETNINA- PROMET TEHNOGRAD HILL-COMERCE DOO IKRA BISTARAC TAXI PREVOZ ISLAMOVI] DENI SUR UNIZANATI DOO ESNAF - IN@INJERING DOO JANA COMPANY DOO TAXI NIKOLI] GORAN AMER. KLUB "ATLANTA" TAXI PREVOZ MUJ^INOVI] OBP " 4 RU@E" VL. SOVI] [ABO DOO KVARTET DOO ERKER-ING. DOO HAD@I-TRADE DOO TAXI PREVOZ MALKO^EVI] SADEL-COMERC DOO AHMO TRADE DOO MESNICA "GERO" LRC DOO MTV-KOMERC SPLENDID DOO KANDELA DOO FEHTILIJEK DOO KOKSNO HEMISKI KOMBINAT DD

Srijeda, 6. 7. 2011.
424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TUZLA TUZLA LUKAVAC @IVINICE LUKAVAC @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA BANOVI]I TUZLA TUZLA TUZLA LUKAVAC @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA GRA^ANICA TUZLA LUKAVAC OLOVO ZAVIDOVI]I TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA LUKAVAC TUZLA KLADANJ TUZLA BANOVI]I TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUNJE MILJANOVI]A BB HUSINSKIH RUDARA 359 GNOJNICA BB II KRAJI[KE BB BABICE BB [ERI]I BB BOSNE SREBRENE 44 VOJE KNE@EVI]A 1 I.MUJEZINOVI]A 25 HASANA KIKI]A 13 ORB 78 KOLOVRAT 7 M.BU[ATLIJE 19 ZENI^KA 32 SAVE KOVA^EVI]A 11 D@AFER MAHALA 7 BANJALU^KA 24 M.TITA 88 BOSNE SREBRENE 14 TR@.CENTAR SJENJAK BB XVIII HRVATSKE BRIG.45 BANOVI]I SELO TURALIBEGOVA 55 TURALIBEGOVA 20 LJUBA^E BB GNOJNICA 510 SJEVER 1 B.KIDRI]A 7 MUFTIJE EF. KURTA 25 I.MUJEZINOVI]A 3 SLATINA TR@. CENTAR 1 ZLATNIH LJILJANA 24 SLATINA 2 TUZLANS. ODREDA BB BRANILACA 1 KRIVAJSKA BB HASANA BRKI]A DO 23 VELJKA LUKI]A 225 STUPINE B-6 KULINA BANA 6 H.BRKI]A 65 BIR^ANSKOG ODREDA DO BR. 2 TRG OSLOBO\ENJA 24 [.BROD V.TUTNJI]A 68 BOKAVI]I BB RUDARSKA 19 KLADANJSKE BRIGADE I.MUJEZINOVI]A 27 BRANILACA BANOVI].83 M.BU[ATLIJE DO 98 M.@.CRNOGOR^EVI]A 15 ALEJA BOS.VLADARA 9 M.BU[ATLIJE 7-8/33 VELJKA LUKI]A 126

Broj 41 - Strana 9
1020130000025964 1020130000034403 1020130000057392 1020130000041678 1020130000030038 1020130000044103 1020130000003266 1020130000055937 1020130000023539 1020130000048177 1020130000001714 1020130000028971 1020130000035470 1020130000036828 1020130000034694 1020130000029844 1020130000041581 1020130000040805 1020130000028583 1020130000024994 1020130000041484 1020130000047983 1020130000001326 1020130000045073 1020130000052445 1020130000056713 1020130000011026 1020130000038865 1020130000018398 1020130000018495 1020130000002684 1020130000001520 1020130000063503 1020130000057198 1020130000055646 1020130000023830 1020130000031008 1020130000052736 1020130000027031 1020130000004818 1020130000040223 1020130000032463 1020130000024412 1020130000017719 1020130000035276 1020130000019853 1020130000058750 1020130000035955 1020130000065346 1020130000046625 1020130000004915 1020130000024121 1020130000059720 1020130000036149 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SHKENDIJA DOO TAXI PREVOZ A. \ULI] INSTALATER D.O.O. AUTO-COMERCE T.R. VL.ALIJEVI] E. "^AMD@E" VL. ^AMD@I] MIRSAD EMI - BEGANOVI] D.O.O BEOM TRADE DOO TU[ANJ TR VL.ATIKOVI] MAIDA WEST STR CENTURY 21 D.O.O. NEDITAM DOO DAJANA TRGOVKA VL.JURI] S. U.R. KONOBA"MORE"VL.PJANI] TAXI PREVOZ MITI] SUAD ELEKTROMONTA@A D.O.O. PA[I] Z.T.R VL. ISMET PA[I^ AMIX SERVIS - ^I[^ENJE OBJEKATA ISRA APEX DOO EXPORT-IMPORT LIVNICA ^ELIKA DOO MRKVE CAFFE-BAR VL.MAZI] N. BEEM-COMPANY ZA TRG.I USLUGE GRADNJA SZR CA IRA COMPAGNIE DOO CAFFE BAR RIJAD VL.JA[AREVI] J. FOREST BH DOO KARITEX DOO HAMGRAF D.J.L. TAXI PRIJEVOZ HALIL^EVI] MIRSAD ROYAL TRAVEL DOO ABES COMPANY DOO ABASIDA DOO FERING - SERVIS DOO NJAM-NJAM OBJEKAT BRZE PREHR. EUROMONT DOO OLING DOO MEHMEDOVI] DOO PIERO MODE TR. VL.TOP^AGI] AZUR DINA DOO ATS DOO VIS-LEGIS DOO OBP GRIL VL.MILETI] AHMET GEPARD-21 DOO TIM HANS DOO LENAS TRGOVKA VL.HASI] \. TAXI MUJNOVI] ZLATKO BATVA STR VL.SINANOVI] SENIJA TM I M-KOMERC DOO ADECCO DOO BORAC TVOR.KONF. D.D.BANOVI]I SPIDER STR VL.MUJI] MUHAREM MINIKA COMERC DOO ADVOKAT AJNA DEMIROVI] D@AMM KNJIG.SERVIS VL AVDI] D@. ONO COMMERCE DOO

Broj 41 - Strana 10
478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TUZLA TUZLA TUZLA KLADANJ BR^KO TUZLA TUZLA TUZLA GRADA^AC @IVINICE TUZLA TUZLA SAPNA TUZLA TUZLA KALESIJA TUZLA BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO DONJI VAKUF DONJI VAKUF DONJI VAKUF BUGOJNO DONJI VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO G. VAKUF KUPRES BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF BUGOJNO G.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO RUDARSKA 32 HASANA BRKI]A 219 BLAGOJA PAROVI]A 29 AVDAGE HASI]A BB GORNJI RAHI] BR.350 IVANA RIBARA 15 21.DECEMBAR BB ROMANIJSKA 66 SARAJEVSKA BB [AHI]I,PANJIK 24 [ABANA ZAHIROVI]A 2 BOSNE SREBRENE 14 ME\E\A BB MUHAM.HEVAH.USKU. 1 RUDOLFA VIKI]A 2 RAINCI GORNJI BB PEJE MARKOVI]A 257 KOVA^U[A V BB SLOBODE 163 HAD@ALI] OGRADA II 12 770 SBB BB PRUSAC 770 SBBR BB GROMILE I 12 GUVNA BB KOVA^U[A II BR.9 KO@ARSKA 78 VRBAS NASELJE D4 TERZI]I BB BRATSTVA JEDINSTVA 10 INDUSTRIJSKA ZONA BB S.AHMEDOVA 75 SLOBODE 163 BOSANSKA 2 SLOBODE BB KO@ARSKA 18 PORI^E BB NOVA TRAVNI^KA BB ZLATNIH LJILJANA BB BATU[KI LUG BB NUGLE II BB ARMIJE BIH 171 14.SEPTEMBAR BB VESELA BB KULINA BANA 1 ZOHOVAC BB VESELA 59 SLOBODE 220 S.AHMEDOVA 75 POLJE 2 GAJ III 5 GROMILE II/1 ZLATNIH LJILJANA BB BOSANSKA BB HENDEK VIII/1

Srijeda, 6. 7. 2011.
1020130000012966 1020130000051281 1020130000047595 1020130000049535 1020130000058362 1020130000053803 1020130000046916 1020130000012481 1020130000067286 1020130000067771 1020130000020144 1020130000064764 1020130000018010 1020130000008504 1020130000005594 X 1020130000053997 1020130000001132 1020170000001421 1020170000013255 1020170000002294 1020170000014031 1020170000007532 1020170000011315 1020170000001227 1020170000017329 1020170000005398 1020170000019851 1020170000000742 1020170000022955 1020170000008405 1020170000009957 1020170000030812 1020170000000839 1020170000009860 1020170000015874 1020170000023537 1020170000026544 1020170000019366 1020170000002003 1020170000015777 1020170000018396 1020170000029163 1020170000012382 1020170000028775 1020170000004622 1020170000016650 1020170000007726 1020170000029745 1020170000002585 1020170000028581 1020170000019269 1020170000033237 1020170000008308 1020170000027708 1020170000032170 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

GUMA VULKANIZERSKA RADNJA VL. DEDAJI] SEAD TAXI PRIJEVOZ VL.ALIBA[I] ELDAR TAKSI PRIJEVOZ VL.LUKI] MIRJANA AF-KOMERC D.O.O. AUTOPREVOZNIK TALETOVI] GIPROM D.O.O. TUZLA-KVARC D.O.O. FAKTUM D.O.O. QBE D.O.O. ZA PROIZ. PROMET I USL. SRETNA ZEMLJA VL.ZUKI] HASAN TD-TOURS D.O.O. DAMM D.O.O. BEFAM GRADNJA DOO TUZLA - FILM D.D. AMSTERDAM DOO DVA LAVA DOO UNIVERSAL HEATING COM.&DJURIC HAZNEDAR DOO [PEDICIJA ATP DD C. DESING STUDIO ADLER CAFINO CAFFE BAR VL.HAD@I] N. SUR RESTORAN DUGA JANJ HOLDING DRVNA IND. D.D PLAVAC COMPANY DOO HOZI] TURIST DOO HEMBA SUR VL.MARI] E. SIND. TVOR.KO@NE OBU]E NEON TEHNIK SZR VL.KI[IJA SEAD HLADNJA^A I KLAONICA D.D BELLAMIEE D.J.L FRANC [PED DOO SEDMERAC CAFFE BAR VL.HEGI] N. BUGOJNO - BUS D.O.O PUTNIK-DO DOO UZORKOMERC DOO KVALITET DD OLD WIEN CAFFE-BAR VL.ME[AN R. GIOVANI DOO MODENA STR VL.RUSTEMPA[I] [. GRANIT MERMER INTERNACIONAL SURF-CENTAR INTERNET KLUB SUR BINAS DD FELIX RESTORAN SUR VL.MORI] S. ELIS DOO PRIMONT-S DOO ELEKTRO-HIS DOO NIK-STIL DOO TIM KAFE BAR SUR VL.BRE^I] M. TREF STR VL.HOD@I] RASIM FEJZI] DOO DEMINER DOO RASKO DOO BATA STR VL.^OLI] FERID FUDBALSKI KLUB BUGOJNO BOSNA PLAST OB..RADNJA VL.HERO

Srijeda, 6. 7. 2011.
533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO D. VAKUF BUGOJNO BUGOJNO G.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO G.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF D.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF G.VAKUF BUGOJNO G.VAKUF D.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF BUSOVA^A D.VAKUF PROZOR-RAMA BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO G.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO DONJI VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO GOR. VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO DONJI VAKUF GOR. VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO VESELA BB KOVA^U[A BB VOZNIK IV 56 GAJ III 1/A SULTAN AHMEDOVA 135 14 SEPTEMBAR BB NUGLE 51 S. AHMEDOVA 78 VRSE BB S.AHMETOVA 84 KO@ARSKA 18 NIKOLE MILISAVA K.BANA 28 PORI]E BB BARICE BB PRUSAC BB SULTAN AHMEDOVA 131 SULTAN AHMEDOVA 112 BUKA 7 VOLJICE BB VRBAS NASELJE II BB BOSANSKA BB 717.SL.BRIGADE BB SULTAN AHMEDOVA 73 POTO^ANI BB 770 SBBR POLJE BB 11.SEPTEMBAR BB KRALJA TOMISLAVA BB ^AU[LIJE (PROSTORIJE AMK)B VESELA BB ARMIJE BIH 171 SULTAN AHMEDOVA BB ARMIJE BIH 171 BOSANSKA 63 DRVETINE BB SULTAN AHMEDOVA 141 KRALJA TOMISLAVA BB KULINA BANA BB S.AHMEDOVA 81 ZLATNIH LJILJANA 89 KUMENTA 34 KOVA^U[A 1 GROMILE IV/99 KULINA BANA 1 HRASNICA BB NUGLE II 13 VESELA BB S.AHMEDOVA 97 705.SL.BRDSKE BRIG. 10 HRASNICA BB VESELA BB SULTAN AHMEDOVA 80 GROMILE IV / 7 ^AU[LIJE BB

Broj 41 - Strana 11
1020170000003361 1020170000018978 1020170000023149 1020170000023246 1020170000004040 1020170000000354 1020170000003070 1020170000029939 1020170000020336 1020170000032073 1020170000018784 1020170000004816 1020170000035274 1020170000010927 1020170000000160 1020170000030521 1020170000032267 1020170000027223 1020170000012673 1020170000011024 1020170000040027 1020170000006756 1020170000019657 1020170000018687 1020170000040415 1020170000039348 1020170000033722 1020170000008114 1020170000010345 1020170000039445 1020170000005592 1020170000034595 1020170000040512 1020170000041482 1020170000012091 1020170000038087 1020170000039542 1020170000010636 1020170000043519 1020170000008793 1020170000011509 1020170000000645 1020170000041094 1020170000020045 1020170000008696 1020170000031394 1020170000025768 1020170000044780 1020170000031782 1020170000042064 1020170000038863 1020170000013643 1020170000040124 1020170000020142 1020170000007241 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

VELPEK PEK.RADNJA VL.VELAGI] I. ROBERT SCHNEIDER DOO AMSTERDAM CAFFE BAR SUR ELEKTRO & PLIN DOO DARVIL STR VL.LON^AR D@ANA KONDOR DD PATRON SZR VL.MURIZ HAD@IABDI] GOLD CAFE- BAR VL.BE^IROVI] Z. KBM DRU[T.ZA TRGOV. I USL. DOO ISKRA RESTORAN SUR VL.ALITI A. BOS-ITA DOO ELEKTRO-SERVIS VL.D@ALILOVI] S. BB KROJA^KI SALON VL.BUREK S. BATI]-KOMPANI DOO BEDEM DOO DRVO SAN DOO PROIZ.I PROD.NAMJ. MO[US FRIZ.SALON VL.[LJIVO S. GORENJE SAM.RADNJA VL.HARA^I] CHEMOMETAL DOO RADU[A-DRVO DOO MAR[AL CAFFE BAR VL.HOD@I] B. FICH-^ELI] DOO MEHDI DOO TREF CAFE BAR SUR VL.HOD@I] R. POTO^ANI SUR HOTEL VL.KERO A. MM SUR VL. RAMI] ALMIR MT - TRANSPORT DOO MONTER DOO MEMIX DOO GOLF SUR-RESTORAN VL.HAD@I] ELDINA DRVO IZVOZ D.O.O. BUPLAST D.D. MLINEX DOO AP-PROFILI OB.RA VL.PLAVAC AIDA ADVOKAT [I[I] ENIS DAUTBEGOVI] AG.PAK OBR.RADNJA LUPING DISKO BAR SUR VIB TRADE D.O.O. JUNIOR XXL STR-BUTIK TEA KAFE BAR SUR MESNICA SZR. KALE D.O.O. RAM^I] KU]NA RADINOST IMRA D.O.O. AL-DINO - [PED DP-M PROIZ. TGOV. I USL. DRU[.DOO OPRUGA SZR VL.BENSAID FAZLIBEG. GAF D.O.O PROIZ.PROM.USL.PREDUZ. AMELA-H O.R. FIZER.SALON PATRIA-D.V. D.O.O. HRAST SZR DUBOKA D.O.O. EGIPAT SUR-PIZZERIA FARMEX D.O.O. PRODUCT BETON D.O.O.

Broj 41 - Strana 12
588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
DONJI VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF BUGOJNO DONJI VAKUF SARAJEVO SARAJEVO ILID@A ILID@A SARAJEVO ILID@A SARAJEVO ILID@A ILID@A SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A ILID@A TRNOVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A ILID@A SARAJEVO ILID@A ILID@A ILID@A SARAJEVO ILID@A HAD@I]I ILID@A ILID@A BIHA] BIHA] SANSKI MOST BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] 770 BRIGADE BB KARAD@E BB SULTAN AHMEDOVA 75 BOSANSKA 9A ^AU[LIJE BB S. AHMEDOVA 102 JAKLI^KA BB NUGLE II 12/A SULTAN AHMEDOVA 43 [EHITLUCI I BB 770SLAVNE BRD.BRIG.BB TERZI]I I 46 770 SL.BRD. BRIGADE BB BOJNI^KA 85 ADEMA BU]E 63-B STUPSKO BRDO BB STUPSKO BRDO BB A. [A]IRBEGOVI]A 98 D@. BIJEDI]A 2 BARE 20 OSKI 19-A DRAGE FILIPOVI]A 68 ENVERA [EHOVI]A 17-A PUT FAMOSA 38 SPOMENIK 26 MUSTAFE KAMERI]A 8 D@. BIJEDI]A 185 STUPSKA BB DRAGANA KULID@ANA 4 E.BOGUNI]A ^ARLIJA 63 LUKAVAC BB TEREZIJE BB OLIMPIJSKA 36 D@EMALA BIJEDI]A BB J.SLAVENSKOG DO 4 LU@ANSKO POLJE 9 D@.BIJEDI]A 202 HENDEKU[A 72 DRAGANA KULID@ANA 14 FARNC.REVOLUCIJE 116 HALILOVI]I 7 BOSANSKIH GAZIJA 6 ZOVIK BB PUT FAMOSA 38 EJUBA SARAJKI]A 1 MIROSLAVA KRLE@E 2 BOSANSKA 21 VELJKA MILEVI]A 3 HARMANSKI SOKAKA 19 DR. I..LJUBIJANKI]A 32 OZIMICE 1 L-3 B.\UR\EVA 16 ZAOBILAZNICA GORENJE PUT V KORPUSA BB BJELOVARSKA BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1020170000015680 1020170000017717 1020170000042549 1020170000010733 1020170000006271 1020170000020724 1020170000008502 1020170000016165 X 1020170000045653 1020170000002488 1020170000029648 1020170000013158 1020170000002973 X 1020180000003506 1020180000006222 1020180000008550 1020180000009035 1020180000007871 1020180000003797 1020180000011848 1020180000010102 1020180000011266 1020180000002730 1020180000005058 1020180000009811 1020180000009520 1020180000011169 1020180000013982 1020180000010587 1020180000008841 1020180000009714 1020180000008744 1020180000006804 1020180000014758 1020180000007677 1020180000012721 1020180000009229 1020180000012236 1020180000013594 1020180000010005 1020180000004961 1020180000013691 1020180000016310 1020180000015534 1020180000013303 1020220000014659 1020220000026978 1020220000018539 1020220000010197 1020220000032022 1020220000002825 1020220000021255 1020220000024068 1020220000033186 1020220000016114 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SAMOBORKA KOMCEL DD DRVOPROMEX D.O.O. ESCUDO D.O.O. ACCOUNT D.O.O. DADO-TRADE D.O.O. MESARSKA RADNJA VL. PLAVAC F. ISKRA NOGOMETNI KLUB URBANIZAM,PROJK. I IN@ENJ. D.D. LOVA^KI DOM VL.DEDI] ABAZ [PEDICIJATURIST D.D. PRIMO D.O.O. BUGOJNO TOURS D.O.O. JANJ DRVA INDUSTRIJA SANKOMERC DOO BAMBI SUR TIKET PROMET DOO MORANKA KOMERC DOO PAN - NAM DOO SAS COMERC DJL AUTODIJELOVI M&D DOO FRUTI STR VL. ZAJKO SANELA BONEKSID DOO GLOBE LINE DOO BIKAVAC DOO JUH-PROM DOO KRISTAL SUR VL.MUSLI] ISMET REVIJE PRESS DD DJURI] COMPANY DOO ^OBA DOO STOMAT. ORD. VL.A.DR.^EHAJI] AUTOPREVOZNIK HO[I] ZAIM ZLAJA STR NA MALO-KIOSK [LIVO H JASNA FRIZ. SALON SZR [ATROVI] A MALVEX DOO STIL SZR FRIZER.SALON VL.^ENGI] LIBOR SUR VL.MRANJAVAC M. POLJOTRA DOO ERFEX DOO LEJLA BISTRO SUR VL. ROV^ANIN NUSRET ]ORKA EXPORT-IMPORT D.O.O. FARIDO D.O.O. [U]UR ND D.O.O. BERLIT-EX D.O.O. KAMICHO - VENDING D.O.O. SMS STR. VL. MUSI] SAMIR GP IZGRADNJA DD CENTROMARKET DD SANA DI DD HAMDA[ UR KAFFE BAR MB LIPOVA^A DJL ROVO-KOPA^KA SZD MUSTANG KONJI^KI KLUB ELMES DOO SAFET SUR MARKET UNA

Srijeda, 6. 7. 2011.
643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] KULEN VAKUF BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] KLJU^ CAZIN BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] CAZIN BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] JABLANSKA BB KASIMA ^EHAJI]A 43 MAHALA 64 R. LOPA[I]A BB TR.CENTAR HARMANI CERAVA^KA BRDA M. OMEROVI]A 60 HARMANSKI SOKAK 14 OZIMICE LAMELA 3/4 SASTAVA^KA 1 OZIMICE II B-D @ELJEZNI^KA 16 KAJE POPOVI]A 22 BIHA^KIH BRANILACA BB GRABE[KA 4 VRSTA BB MATE VUKOVI]A 34 HANLOVSKA BB RASIMA DELI]A 8 MALI LUG DANA DR@AVNOSTI 2 HASANA K. PRU[^AKA B KRALJA TVRTKA 11 S.VELI^ANSTVENOG BB IVANA FRANE JUKI]A VJEKE ^ELEBI]A BB V KORPUSA BB OMERA NOVLJANINA 1 BIH.BRANILACA 70 HAMZE HUME BB @RTAVA FA[IZMA 32 S.BEGA BA[AGI]A 38 MAKA DIZDARA BB N.SMAILAGI]A BB OZIMICE I TO-10 HARMANI H-11 OZIMICE II BLOK X 1/6 SARAJEVSKA 13 H.POZDERCA 18 BIHA^. BRANILACA 106 UNSKA 7 HARMANSKI SOKAK 19 @RTAVA FA[IZMA BB HATINA^KI PRILAZ 4 MUHSINA RIZVI]A BB MIROSLAVA KRLE@E 2 IZA^I] BB SU^EVI]A ISLAMOVAC 11 MALA LISA BB VIKI]I 80 PREKOUNJE KRAJ.DIV.BB BOSANSKA 21 BIHA^.BRANILACA 52 M.[.KURT]EHAJI]A BB CEROVA^KA BRDAV 160 DVORANA LUKE BB

Broj 41 - Strana 13
1020220000000109 1020220000032507 1020220000032313 1020220000014756 1020220000017763 1020220000023777 1020220000020867 1020220000030761 1020220000009906 1020220000016793 1020220000010682 1020220000022710 1020220000035902 1020220000039103 1020220000034544 1020220000038521 1020220000015241 1020220000015047 1020220000012913 1020220000021061 1020220000007287 1020220000027172 1020220000003892 1020220000019897 1020220000009130 1020220000029112 1020220000013592 1020220000039297 1020220000005541 1020220000039685 1020220000039782 1020220000039588 1020220000036387 1020220000034059 1020220000037551 1020220000030567 1020220000013689 1020220000007772 1020220000021546 1020220000043565 1020220000041043 1020220000039879 1020220000040558 1020220000023971 1020220000040073 1020220000030858 1020220000044826 1020220000034932 1020220000040170 1020220000025038 1020220000024941 1020220000035029 1020220000024456 1020220000002728 1020220000026493 1020220000047736 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

KRAJINAMETAL DD "KOD HUSE" UR BIFFE IFTI] -IN@INJERING DOO DIVLJA ORHIDEJA DOO UNITED UR VL.TOPI] TR D@EMI EVRO-KRUITIK DOO PAPIR - COMERCE DOO CAFFE BAR UNA ZZ OSTROVICA "LEJLA" SUR VL.HUJI] F. OMEGAKOMERC DOO SUR SNEK BAR COBRA BO[NJ.STRANKA PRAVA BIMES DD ADAMS DOO BIMP IND.MLIJE^.PROIZ. DOO EURO-MLIJEKO DOO HA&DO DOO ROVO-KOPA^KA SZD DURATOVI] M. KAREKA UR PIVNICA KE^ALOVI] T CENTAR ZA PODUZETNI[TVO DOO A-IN@INJERING D.O.O. ALFA & OMEGA D.O.O. MA[OMONT D.O.O. DELTA D.O.O EDINO-COMERC D.O.O TRAVNIK CITRUS DOO BUTIK SEKA TR VL.SMAJI] M. UNA TEKSTIL DOO TR KIOSK "ALSA" VL.RED@I] K. AZRA-TRADE DOO UR FAST.FOOD"MILANO"VL.MUSLI] KAFFE BAR PRIZMA VL.BRKI] S. LION DOO EDO.GPU DOO BIMM-AUTO DOO MODUS DOO MESNICA DELI] DOO RAK-KAFFE BAR UR VL.ZJAKI] E. S M B DRU[TVO SA OGRAN.ODGOV. UR KAFFE BAR "HAMDA[" VL.KURI] KE^ALOVI] DOO [.A.S. EXPORT-IMPORT DOO KAFFE BAR OSKAR VL.LJUBIJANKI] FELIX DOO 5M KAFFE BAR VL.RAKOVI] ASIM LIMEE DOO BEREKIN DOO LABAMBA KAFFE-BAR VL.VIKI] R. DALAS KAFFE-BAR UR VL.RAKOVI] STELLA-TOURS DOO TERMINATOR DOO UNION IN@ENJERING DD KNJIG.SER. SR JURI] MATIJA INDI TR-A VL.^U^KOVI] INDIRA

Broj 41 - Strana 14
699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHA] BIHA] BIHA] BIHAC BIHAC BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] CAZIN BIHA] PUT 5. KORPUSA BB V.BUBNJA 43 DARIVALACA KRVI BB BIH.BRANILACA BB DOBRIH BO[NJAKA CEROVA^KA BRDA 84 5.KORPUSA 5 OZIMICE II B-7 D-1 BIH.BRANILACA 10 PLITVI^KA BB V KORPUSA BB PRIVILI^KA BB BIHA]KIH BRANILACA 89 DR.I.LJUBIJANKI]A 47 BOS.KRALJEVA 2 MIROSLAVA KRLE@E 2 PRIVILI^KA BB BANJSKA 5 BRA]E KUKOLJ 21 RASIMA DELI]A 6 DOBRIH BO[NJANA 55

Srijeda, 6. 7. 2011.
1020220000018345 1020220000015726 1020220000043953 1020220000014077 1020220000050840 1020220000004571 1020220000001370 1020220000022031 1020220000049288 1020220000002534 1020220000048221 1020220000014368 1020220000009518 1020220000043371 1020220000048415 1020220000011264 1020220000050549 1020220000032798 1020220000023583 1020220000013107 1020220000049385 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751.

DOM ZDRAVLJA BIHA] MART MARK DOO NE-VA DOO @ELJEZNICE BIH DIREKCIJA BIHAC BARON UR-POK.OBJ.VL.SAMARD@I] GIGANT DOO [IMECKI INTERNATIONAL DOO MIKI COMMERC DOO VOGUE TR VL.DUBAJI] DEJAN SELEKTA DOO POLET AUTO-MOTO KLUB TEHNO-PEK DOO [IPAD BINA DD NAVIKA UR-A BISTRO VL.]EHAJI] M EROLL KAFFE BAR VL.BI[]EVI] D. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU USK TEHNO-PEK DOO SANELA UR BIFE VL.REKI] IZETA PANDA-COMERC DOO SEMI] DOO ZA FIN. POSREDOVANJE SEKA FRIZERSKI SALON VL. IBUKI]-DAUTOVI] (MEHMEDA) NASIHA DONA TR KIOSK VL.ALI^I] RUBIJA BISTRO 077 UGOSTITELJSKA RADNJA VL.KULENOVI] NEMIN @ELJEZNI^AR UR.A[^INICA VOJI] TR.MESNICA VL.VOJI] AZRA ASK-KEY CENTAR SZR. EDI] SZR-A OPTIKA K&F D.O.O. AUTOPREVOZNIK DUPANOVI] E. HANA BRIJA^.-FIREZER. SALON SUR. KASUPOVI] D.O.O. ZABAVNE IGRE SAMOST.RADNJA ELEKTROUNIVERZAL D.O.O. SESA-COMERC D.O.O. HAKAN D.O.O. BI[PED D.O.O. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU USK GURMAN D.O.O. APO-COMERC D.O.O. K - S D.O.O. ALHAMBRA D.O.O. KRAJINAPUTEVI D.D. H - A D.O.O. BIHA] BUTEX D.D. IRFO-KOMERC DOO LUNA UR BISTRO DVA JABLANA S.U.R. PUTNIK UR BISTRO YUANG DONG INTER.ECON.TRADE GOLD TOP DJL ZHUBI DOO ZVRK STR HUA-FEI EXPORT-IMPORT DOO

BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BU@IM BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

HIMZE POLOVINE 12 \URE PUCARA STAROG BB BIHA]KIH BRANILACA BB RD.I.LJUBIJANKI]A 182 GAZIHUSREFBEGOVA BB TRG SLOBODE 7 KULEN VAKUF BB PRILAZ KOMBITEKSU 17 KRALJA TVRTKA BB MEHMEDA KOLAKOV. 22 501. SLAVNE BRIGADE 1 ].SALIHODZ./E.MUL.BB TR@NI CENTAR HARM. 2 ZAMA[]E 3 REPU[INE BB MIROSLAVA KRLE@E 2 HUSRETA RED@I]A JABLANSKA 111 ^EKRLIJE BB SAFET BEGA BA[AG. 25 BEDEM 1 VINICA BB GENER. IZETA NANI]A 79 H.]EMERLI]A LAMELA KOSTELA BB DR.IRFANA LJUBJINK. 232 KAMENICA BB ^ELJIGOVI]I 15 NIKE KOLUMBI]A 28 DIZDAREVA 8 NISETA 9 EJUBA ADEMOVI]A 2

1020220000028918 1020220000010391 1020220000026105 1020220000040849 1020220000007093 1020220000042983 1020220000002243 1020220000040655 1020220000014271 1020220000003116 1020220000009712 1020220000038715 1020220000038909 1020220000008645 1020220000027075 1020220000002631 1020220000005832 102022000046378 1020220000012428 1020220000005444 1020220000030470 1020220000006705 1020220000000885 1020220000003795 1020220000040267 1020220000010294 1020220000051325 1020290000008011 1020290000009078 1020290000006944 1020290000009466 1020290000006265

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Srijeda, 6. 7. 2011.
752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SARAJEVO ILID@A ILIJA[ SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVICI ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I SARAJEVO " SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO MEDRESE 5 PIRIN GRIJEG15 SOKOLOV.BATALJON 2 SREDNJE BB PEHLIVANU[A 17 FERHADIJA 11 DONJI KARTAL 15 MUSTAJPA[IN MEJDAN 15 SAGRAD@IJE 23 PEHLIVANU[A 33 AVDE [AHINAGI]A 18 SAFET BEGA BA[AG. BB SEDRENIK 66 M. TITA 7 DR.PINKASA BANDTA BB PODUBRAVLJE BB LAMELA 5 8 MART BB M.TITA BB RADNI^KA BB BOSANSKA BB KRIVAJSKA 8 ME^EVI]I BB SAFET BEGA BA[AGI]A BB DONJA LOVNICA BB GORNJI JUNUZOVI]I BB ZLATNIH LJILJANA BB DUBROVA^KI PUT BB RATRIOTSKE LIGE BB STIPOVI]I 220 @ELJEZNI^KA BB PRVOMAJSKA BB H.K.GRADA[^EVI]A L1-B RIBNICA 143 STADION LAMELA 2 LOVNICA BB NASELJE GAJ L 3/4 TR@NICA BB KRIVAJSKA 21 JOLDE BB PATRIOTSKE LIGE ALIJE IZETBEGOVI]A BB GAZIJA BB DONJA LOVNICA BB ]UMURANA 13 BA^I]I BB " D@. BIJEDI]A 95 GRADA^A]KA 28 B.MIMAR SINANA BB B. ZENUNIJA 1 HRASNI^KA 36 TRG HEROJA 21

Broj 41 - Strana 15
1020290000005877 1020290000005295 1020290000011309 1020290000010630 1020290000012279 1020290000012861 1020290000005780 1020290000017129 1020290000006168 1020290000014219 1020290000013734 1020290000012958 1020290000003549 1020320000003887 1020320000001268 1020320000006409 1020320000005730 1020320000004663 1020320000002529 1020320000003111 1020320000010774 1020320000007379 1020320000007476 1020320000000395 1020320000001947 1020320000000880 1020320000002335 1020320000003305 1020320000006603 1020320000001074 1020320000005439 1020320000003402 1020320000015624 1020320000019892 1020320000002820 1020320000006312 1020320000002917 1020320000010192 1020320000016206 1020320000017467 1020320000007088 1020320000018728 1020320000020474 1020320000016691 1020320000014654 1020440000016297 1020180000003118 1020440000009992 1020440000015327 1020440000012902 1020440000014551 1020440000023669 1020440000002717 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

HEI - JUNQ DOO ^AR KOMERC DOO YE EXPORT-IMPORT D.O.O BAGS-PDS DOO MAD@ DOO BISERA STR VL.]ERIMAGI] BISERA FUNIU INTERNATIONAL DOO VOLTA DOO DONG YI DOO GRANAP T VL.MOSTARAC AMELA MECOM DOO AMRA SUR VL.FETI] AMRA BELVI SUR RESTORAN INTERMERKUR DOO COLORADO SUR VL.MUJKI] SADAT JASMINA STR ADA SUR FAST FOOD VL.STAR^EVI] ADI-H TRG.RAD.VL.HAD@I] AMIRA TILU-LILU GRILL VL.KOVA^I] M. KRIVAJA IND.PRED.DD SPEKTRA KOMERC DOO START SZR PEKARA VL.BEGI] F. AMNEM DOO ZLATAR SZR VL.MEMAGI] ISMET DIJAMANT TR VL.MEHMED [OGOLJ GRADNJA SZR BE^I] SIFET MOST-GRAD DOO AUTOMEHANI^AR SZR VL. BE^IRAGI] MIRSAD KOD MUJE S.Z. MESARSKA RADNJA ^EHAJI]-S DOO GRADSKA PEKARA JP GRADSKI DJE^JI VRTI] J.U. JAGERMEISTER DOO ]EPEL EXPORT-IMPORT DOO ROYAL CAFFE BAR VL.AVDI] Z. [OGOLJ-S DOO SELEX- EKSTRA DOO RAHELA-A TRGOVA^KA RADNJA VL. KAPETANOVI] RAHEL SLOGA-MUHAREMOVI] DOO PRIV.DR.ZA OTKUP TR.KOOPER.USL. EDO-BAU D.O.O. KOLONIJAL TRG.RADNJ.VL.HUSI] S. DUHAN TR VL. [IBONJI] RASEMA KLEK U.R. FAST FOOD POLO OBRT. RADNJA NINA OBRTN. RADNJA D@OKEJ DOO " AUTO-TAXI POPARA INES GARMOND SZD SILVER FRIZ. SALON STUR GRIL VL. AMETI NED@BEDIN EKAM DJL SELI DOO

Broj 41 - Strana 16
804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO " SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO HRASNICA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO TRG ME\. PRIJATELJS.2 OLIMPIJSKA 17 MALA ALEJA 14 " RAJLOVA^KA BB GRADA^A^KA BB TRG SOLIDARNOSTI BB TETOVSKA 16 N. SMAJILAGI]A 4 RAGIBA D@INDE 90 TRG BARCELONE 3 T.C. V. POLJE TRG SOLIDARNOSTI 11 GRADA^A^KA 108 OLIMPIJSKA 32 V.^UR^I]A 34 AZIZE [A]IRBEGOVI] 82 D@. BIJEDI]A 174 BOJNI^KA 55 TRG GRADA PRATO BB AVDE HOD@I]A 58 SAFETA ZAJKE 296 M.KRLE@E DO 1 S. HAD@IJA 23 SARA^I 77 D@.BIJEDI]A 145 AVDE HOD@I]A 58 TR@NI CENT.DOBRINJA II OSMANA \IKI]A 12 SAFETA HAD@I]A 90 D@.BJEDI]A TC HECOPROM B TRG. SOLIDARNOSTI 17 MUSTAFE DOVAD@ILE 20A STARI DRUM DO 73 R.ABAZOVI]A 18 SAFETA ZAJKE BB TE[ANJSKA 7 LUKAVI^KA CESTA 67 D@.BIJEDI]A(TC ZORA)BB KRALJICE JELENE 2 BUNI^KI POTOK 193 DR.SILVE RIZVNABEG.40 BR]ANSKA 4/6 BULEVAR M.SELIMOV. 29 SAFETA HAD@I]A BB OLIMPIJSKA 42 D@. BJEDI]A 22 A. [A]IRBEGOVI] 56 SMAJE [IKALA 89 TRG SOLIDARNOSTI 35 ZABR\E DO BROJA 38 SUMBUL ]ESMA 33 M.TITA 4 SARAJEVO MAR[ALA TITA 52

Srijeda, 6. 7. 2011.
1020440000027549 1020440000025027 1020440000001650 1020180000001081 1020440000027743 1020440000020856 1020440000031720 1020440000010380 1020440000003978 1020440000032496 1020440000005336 1020440000033369 1020440000035891 1020440000006985 1020440000030653 1020440000021632 1020440000030944 1020440000001068 1020440000036570 1020440000033757 1020440000038704 1020440000037928 1020440000034921 1020440000007955 1020440000039965 1020440000035018 1020440000042390 1020440000039674 1020440000009798 1020440000003493 1020440000040450 1020440000037055 1020440000011156 1020440000012514 1020440000038995 1020440000026288 1020440000040256 1020440000003202 1020440000009022 1020440000030071 1020440000012611 1020440000029489 1020440000000292 1020440000003105 1020440000038219 1020440000012029 1020440000006597 1020440000042002 1020440000018334 1020440000012708 1020440000042875 X 1020500000042775 1020500000029292 1020500000002617 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MAMBA TRADE DOO AMBRAMONT D.O.O VRELO BOSNE GZP DJL " PLASTIKS SZR VL.MUZAFERIJA K. TURBO STR [ALT.USLU@.VL.MUSI] N "IDA" FAST FOOD VL.BIBI] [EFIKA MONTEX DJL K.B. WEST DOO WEI RONG DOO SRCE SZ-SLASTI^ARSKA RADNJA KOLEKCION MISS VL.KOM[I] M. AROMA SUR BUREG.I CAFFE SLAST. MAHO SZR BRIJA^ MERI SAM.KROJA^KA RADNJA PALMA STR VL.@IGOVI] MURAT A+A SUR CAFFE BAR VL.HASETA A. ZEBA TOURS DOO AMSTERDAM SUR VL.ARNAUTOVI] EM-2 STR VL.MIZDRAK ELVIRA TAFI] COMMERCE DOO ELEKTROINSTALATER SZD VL.BU[I] GORDANA STR VL.MIRKOVI] G. DINO SZR AUTOPRAONICA JUBIL DOO PORTA URBIS DOO TAFI] DOO IND DOO P.J. PRODAVNICA BR.1 D@ENI DOO IND DOO ZIJO FAST FOOD SUR VL. TEMA [ERIFA OLIMPIK FUDBALSKI KLUB ^OLA STR VL.^OLI] EMIR SPRING$ 91 D.O.O. OKI DOO GRA\.PROIZ.PROM.I.USL. SYDNEY 2000 STR VL.NUHANOVI] Z. ELKHAN DOO IZOLATER DOO AGO SUR FAST FOOD VL. AHMETSPAHI] AGO MEDENA-TEXSTR.VL.ABAZI SELMAN SINISTRA D.O.O. NAPRIJED D.O.O. LANCER D.O.O. EMAH D.O.O. MELIS FAST-FOOD S.U.R EVERBIH D.O.O. BRA^A MUJI] EXPORT -IMPORT 10 CAFFE BAR S.U.R. TAXI PREVOZ D@UBUR MUNIB SORAJA SZR ADI STR VL. \EDOVI] MIRSADA AUTOPREVOZNIK HAMZI] BUREKD@INICA ELEZOVI] N. EURO LJILJAN D.O.O. SARAJEVO

Srijeda, 6. 7. 2011.
857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
FOJNICA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO HAD@I]I SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO TUZLA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A HAD@I]I SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VISOKO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO BOSANSKA BB M.TITA 5 AZIZE [A^IRBEGOVI] 102 TRAMPINA 6 ANTUNA HANGIJA 83 KO[EVO 10 ASIMA FERHATOVI]A BB ZAGREBA^KA BB ALEJA LIPA 93 TRG HEROJA 6 ZOVIK 8 ALIPA[INA 51 KRALJA TVRTKA 12 TEREZIJE BB H.KRE[EVLJAKOVI]A N.SMAJLAGI]A-V GIMN. M.TITA 9A PATRIOTSKE LIGE BB ZMAJA OD BOSNE 18A TE[ANJSKA 72 VUKOVARSKA 2 KRANJ^EVI]EVA BB JAGODI]A 5 NOVOPAZARSKA 62 KOTUROVA 2 TEREZIJE BB OLOVSKA BB GORNJA JO[ANICA 2 HAD@ELI 25 GETEOVA 15 GABELINA 2 TEREZIJE BB TE[ANJSKA 24 H. ^EMERLI]A 6 PRIJEKO 1 TEKIJA 6 KULINA BANA 3 A.[A]IRBEGOVI] 102-5 HISETA BB ENVERA [EHOVI]A 14 ZMAJA OD BOSNE 14 C JADRANSKA 1 PLANDI[TE 66 TEREZIJE BB ^EKALU[A 21 SARAJEVSKIH GAZIJA 24 CIGLANSKA BB NEDIMA FILIPOVI]A 7 ZMAJA OD BOSNE 16 M.KRLE@E 13 TITOVA 13 TEREZIJE BB D@EMALA BIJEDI]A 182 MERHEMI]A TRG BB M. TITA 7A PATRIOTSKE LIGE 29

Broj 41 - Strana 17
1020500000027740 1020500000051408 1020500000035985 1020500000029971 1020500000056258 1020500000046946 1020500000052475 1020500000028128 1020500000048304 1020500000038313 1020500000011929 1020500000014257 1020500000010280 1020500000024345 1020500000045588 1020500000037731 1020500000025024 1020500000029583 1020500000034239 1020500000021629 1020500000057325 1020500000042678 1020500000055482 1020500000057519 1020500000044424 1020500000027158 1020500000040447 1020500000017846 1020500000030165 1020500000048886 1020500000035403 1020500000028031 1020500000050438 1020500000016488 1020500000063824 1020500000015712 1020500000040835 1020500000054706 1020500000038022 1020500000017361 1020500000027934 1020500000050923 1020500000030068 1020500000041029 1020500000018137 1020500000011153 1020500000063145 1020500000006691 1020500000030456 1020500000044036 1020500000001550 1020500000041126 1020500000045685 1020500000005527 1020500000021726 1020500000031426 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

[IPAD FOJNICA DOO ]ESKOPROMEX COMPANY DOO ALI CORPORACIJA DOO MIRDEM DOO TESSANTEX DOO ZEC SUR VL. DIZDAREVI] FAST FOOD MANCE PAVAROTI SUR PLAVI TURS DJL PLAY BACK SUR CAFFE BAR LOKVE DOO BEMIS DOO ME[ANOVI] SZR CITY LOOK MUKI STR KANTINA SUR GRA\. DEMOKRATS. STRANKA BIH S.M.A. DJL SAMEX DOO HUM DD SOKOLICA DOO CODIM DOO AUTOPREVOZNIK HIRKI] F. DEM - NAP DOO SAN REMO STR LEONARDO BELA VULKANIZER SZR UNIS BIOKOVO DJL ME[ANOVI] ZEM.ZADRUGA HASI] SUAD I OSTALI DNO REPAL SA DOO TELEKOM LINE DOO ALHOS-ALIJA HOD@I] DD ALFA NOVA DOO KTK VISOKO D.D. MESSENGER A.N DOO RIGTIS D.O.O RAIF GRADNJA D.O.O SILCA SZR MALBODUA DOO DELTA RA^UNARSKI IN@INJERING LJUCA KOMERC DOO FAMINEX D.O.O. BORSALINO SUR RESTORAN SELMA STR K.K. TRANS DOO FLJORIJA KOMPANI DOO GEOIN@ENJERING DOO INTEGRA DJL KALTENBERG DOO [IPAD DD ZA KOLSANTING POSL. BLACK AND WHITE SUR CAFFE BAR MINASCO DOO NATUR LAND STR BILJNA APOTEKA DADO SZR DUNDEE DOO

Broj 41 - Strana 18
913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A SARAJEVO BREZA SARAJEVO VISOKO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A ILID@A GORA@DE SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO VARE[ SARAJEVO OBALA MAKA DIZDARA 8 DRAGE FILIPOVI]A 75 BISTRIK MEDRESA 41 HALILOVI]I BB KRANJ^EVI]A BB @ELJEZN.CESTA BB D@.BIJEDI]A 144 BANJEVAC 104 CIGLANSKA BB KAKANJSKA 4 BA^I]I BB A. MUHAREMIJA 2 TRG HEROJA 29 H.^EMERLI]A 13A JEZERO 8 A.[A]IRBEGOVI] 12 IBRAHIMA LJUBOVI]A 43 IGMANSKA 36 HRASNI^KA CESTA14 RU@DIJE ISLAMAGI]A 3 A.[A]IRBEGOVI] 24 BRIJE[]ANSKA 23 BISTRIK 9 KOBILJA GLAVA 22 M.H.USKUFIJA 19 ALIPA[INA BB BREKA 152 @ I.MUJEZINOVI]A 24 PAROMLINSKA BB BRA]E ESKENAZI 3 S.BAKAREVI]A 13 M.KAMERI]A 12 TEREZIJE BB H.KRE[EVLJAKOVI]A 18 PEHLIVANU[A 3/3 FALETI]I 57 BRANIL. SARAJEVA 19A MEJILINA 6 GRADA KALGARIJA 1 VRATNIK MEJDAN 15 HALILOVI]I 9 DANIJELA OZME 2 HALILOVI]I B.B. KO[EVO 1 HAKIJE KULENOVI]A 1. KOVA^I 51 ANTUNA HANGIJA 65 VELIKIH DRVETA 2 D@EMALA BJEDI]A 156 ZIJE DIZDAREVI]A 86 KOLODVORSKA 12 PUT FAMOSA BB [TROSMAJEROVA 10 HAD@IBE[IREVA 14 ZVIJEDTA 17 A.[A]IRBEGOVI] 40

Srijeda, 6. 7. 2011.
1020500000050147 1020500000060914 1020500000064115 1020500000063339 1020500000038992 1020500000009989 1020500000062854 1020500000074688 1020500000021338 1020500000049759 1020500000068674 1020500000019398 1020500000021823 1020500000006594 1020500000075076 1020500000077307 1020500000015518 1020500000066734 1020500000034627 1020500000053251 1020500000016197 1020500000011056 1020500000075658 1020500000076337 1020500000072263 1020500000071778 1020500000070323 1020500000058974 1020500000060041 1020500000065764 1020500000074591 1020500000071196 1020500000005139 1020500000046073 1020500000015130 1020500000063048 1020500000020950 1020500000047625 1020500000008728 1020500000067510 1020500000011832 1020500000025412 1020500000055288 1020500000082060 1020500000003490 1020500000047237 1020500000051893 1020500000030941 1020500000016391 1020500000022890 1020500000070614 1020500000056840 1020500000018331 1020500000061108 1020500000074882 1020500000077889 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

GONG SUR VL.TOSKI] SEDIKA SELEK COMPANY DOO AUTOPREVOZNIK HAND@AR M. SAJ-KOMERC DOO NIZAM PROMET DOO DRVO MASIVA TRADE DOO MALOPRODAJA KLJU^-[IK DD HUBI] BAU-GRADNJA DOO MEDECO DOO VITEX TEKSTILNA IND.DD ISSAY DOO ZA UNUTR. I VANJ. TRG. KAMEN DOO VOLVOX DOO TERRA PROJECT DOO INTERNEON DD MOBILEX DOO ELTEHNA DOO BH PETROL DOO HOTELI ILID@A BANJ. REK. PR. DJL AUTOSAOBRA]AJ DOO IZGRADNJA GRA\-ZANAT.RADOVI LINO DOO SATEX DD DURIKOM DOO ENERGODATA-PROJEKT COMPUTERS BRA]A KURTOVI] DOO EKO KOMERC DOO UNIS INIDATA DD N.S. DOO ZELENIKA H.Z.M. DOO THD-COMERC DOO NOVI GRAD KO[ARKA[KI KLUB ELTRING DOO PRIVREDNI INFORMATIVNI ZAVOD BOSNAPUTEVI GRA\.PRED.DD PUCAN S.P.D.VL.JA[AREVI] AMIR YSKE DOO EKMI] DOO VAKO EXPORT-IMPORT DOO MUROVAC D.O.O. EUROTRADE D.O.O. ZENITH D.O.O. ALMA FAST-FOOD SUR. MAKER ING D.O.O. MIKAS & JASMIN D.O.O. KOVA^I BIFE VL.LAKOVI] DAMIR ALVI D.O.O. UNIONINVEST HIDROTEHNIKA DD METALIK D.O.O. HAZE D.O.O. SA DUNDEE GROUP D.O.O. ECN D.O.O. RVR COMPANY D.O.O. DID@ STR NA MALO MEDIHA M. VIHOR EXPORT-IMPORT DOO VARE[ BRAJEVI] TRADE D.O.O.

Srijeda, 6. 7. 2011.
969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO ILID@A SARAJEVO KO[EVO 1 KOLODVORSKA 12 A.[A]IRBEGOVI] BB IGMANSKA BB KO[EVO 21 \OKE MAZALI]A 2 VOJE DIMITRIJEVI]A 17 ALEKSE B. BRKE E2/I HAMDIJE KRE[EVLJAK.19 TVORNI^KA 3 M.TITA 15

Broj 41 - Strana 19
1020500000007758 1020500000087977 1020500000049662 1020500000084194 1020500000048983 1020500000027643 1020500000046558 1020500000076919 1020500000035209 1020500000089238 1020500000021047 X X X X X X X X X X X (Bi-49/11)

MEGATTI D.O.O. EXTREME-IN@INJERING DOO ELEKTROUNION-ELEKTROKOVINA PRETIS D.D. SLASTI^ARNA BAJRAMOVI] SUR ADVOKAT LJILJANA V. BA[I] TANIWELS-DIDAKTA DOO AMDI EXPORT IMPORT D.O.O. HIDROGRADNJA D.D. INTERNATIONAL UNIVERSITY PHILIP NOEL-BAKER [IPAD EXPORT-IMPORT D.D.

RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA SPISAK INSOLVENTNA PRAVNA I FIZI^KA LICA SA STANJEM 31. 05. 2011. GODINE - LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 15 I VI[E DANA SA PREKIDIMA RED. NAZIV BROJ 1. AD PROM DOO ZIVINICE 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU ZE DO KANTONA ZENIC AHMEDSPAHIC DOO BREZA AMNEM I DOO ZAVIDOVICI AQUA PROJEKT DOO BIHAC AS SZTR VL ANTESEVIC SNEZANA TESLIC ATLAS DOO GRUDE AUSTROREAL DOO TUZLA AUTOPREVOZNICKA DJ VL J ALIBEGOVIC KONJIC AUTOPREVOZNIK STANAR MILAN NOVI GRAD BACA SUR VL ESMIR BESIREVIC ORASJE BALKAN RESTORAN VL SEKUDIN RAMIC TESANJ BIRING BH DOO SARAJEVO BISER TR VL ZIKRET MANDZUKA ZEPCE BOR SZR VL TOMIC BOJAN KARAC PRNJAVOR CAFE ALDEMO SUR VL VUJASIN DEJAN BANJA LUKA CICA STR VL MARICIC MILENA KOZARSKA DUBICA CLUB UR CAFFE BAR VL FAKOVIC FARUK GORAZDE COKA DOO LIVNO CONDOR COMPANY DOO SANSKI MOST DES DOO SARAJEVO DUCAN SRETNO TR VL DELIC RAZIJA D DUBRAVE ZIV EKO TR VL MUJEZINOVIC ELVEDIN GORAZDE EL DD DOO DOBOJ SJEDI[TE ZIVINICE ZENICA BREZA ZAVIDOVICI BIHAC TESLIC GRUDE TUZLA KONJIC NOVI GRAD ORASJE TESANJ SARAJEVO ZEPCE PRNJAVOR BANJA LUKA KOZ DUBICA GORAZDE LIVNO SANSKI MOST SARAJEVO ZIVINICE GORAZDE DOBOJ ADRESA OMLADINSKIH RADNIH BRIGADA BB ZMAJA OD BOSNE BB NERKESI BB KLEK L 9 12 OZIMICE I LAMELA 4 2 BANJA VRUCICA DR FRANJE TUDJMANA 89 B LJEPUNICE BB BULATOVCI BB CADJAVICA II IX ULICA BR 2 ORASJE JELAH TITOVA BB RADNICKA 44 BEGOV HAN BB KARAC BB KRALJA PETRA I KARADJORDJEVI 71 SVETOSAVSKA 14 ZAIMA IMAMOVICA BB ZABRISCE BB PRIJEDORSKA BB LAMELA 1B OBALA KULINA BANA 22 SPRAT 2 DONJE DUBRAVE 68 ZAIMA IMAMOVICA BB KRALJA ALEKSANDRA 104 TRANSAKCIJSKI RA^UN 1610250028540066 1610550000110030 1610150001130005 1610550010920098 1610350005380050 1610400011950003 1610200061930039 1610250019460090 1610200048740076 1610450043450023 1610800000240046 1610550017250027 1610000031760042 1610750000350095 1610450036030008 1610450049410091 1610450030040064 1610000089580093 1610200040420095 1610350013840002 1610000018300031 1610250024300002 1610300005390092 1610450031790041

Broj 41 - Strana 20
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR DOBOJ TREBINJE DUBROVACKA 4 SJENINA RIJEKA

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610200009710089 1610400011330076 1610200039480068 1610000008490033 1610450042860069 1610700003830021 1610000000090027 1610000051870082 1610550011760021 1610000051350065 1610350035710010 1610000046980021 1610200048540062 1610000071400062 1610350016510024 1610000089700082 1610450055830036 1610200005980051 1610200049230023 1610200036580059 1610000085380090 1610450021570024 1610000019330074 1610450023340080 1610200043370059 1610450029580090 1610000029640010 1610000003670006 1610000009570031 1610450017060009 1610550019440093 1610200058270035 1610450059510022 1610350023990082 1610550016480041 1610550010730075 1610200011700044 1610200037540068 1610000039350098 1610000054240083 1610200030090080 1610250021910019 1610550014310054 1610400011690043 1610150000300073 1610200039350088

ELEGANT DOO MOSTAR ELMA STR MJESOVITE ROBE VL M VAHIDIN SJENINA ETAGE KAFE SUR VL SONJA VUCUREVIC TREBINJE FINX DOO SARAJEVO FRIGO MAR DOO GRADISKA GANIK DOO VITEZ GLAS MUNK COMPANY DOO SARAJEVO GRGA TRANS DOO SARAJEVO HADZIAHMETOVIC DOO ZENICA

DOBROVOLJNIH DAVALAC KRVI BB ILIDZA BLAZUJSKI DRUM 55 GRADISKA VIDOVDANSKA BB VITEZ POSLOVNI CENTAR 96 ILIDZA BLAZUJ BB SARAJEVO DAJANLI IBRAHIM BEGA 8 ZENICA M TITA TRGOVACKI CENTAR ZE 2005 HALLEY DOO SARAJEVO SARAJEVO MUHAMEDA EFENDIJE PANDZE BB HF IMAN DOO BUZIM BUZIM HAMZI 17 IAM DOO SARAJEVO SARAJEVO ALIPASINA BB IGUANA GRAFIKA DOO POSUSJE POSUSJE CITLUK BB INN DRAGON DOO SARAJEVO SARAJEVO SKENDERIJA 5 INTERNET KLUB NEXT VL DAMIR TOPIC SANSKI MOST KLJUCKA 7 INVEST KS DOO SARAJEVO SARAJEVO DEJZINA BIKICA LAMELA L 6 JASPOT DOO MRKONJIC GRAD MRKONJIC GRAD RADNICKA JKP LJUBUSKI LJUBUSKI LJUBUSKI KRALJA ZVONIMIRA 27 JUPROM STR VL ROBERT JURIC JABLANICA JABLANICA PERE BILICA 50 A KADULJA UDRUGA PCELARA UG LJUBUSKI LJUBUSKI HUMAC BB KETERING STR VL ANDJIC BORJAN I SARAJEVO VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA 25 KOMPANIJA DUSANIC DOO PRNJAVOR PRNJAVOR DJURE JAKSICA BB KOPSIK DOO SARAJEVO SARAJEVO KALEMOVA 40 KOVACEVIC TRANSPORT DOO KOSTAJNICA KOSTAJNICA PETRA PECIJE 3 KRASIC MESNICA VL MARIO KRASIC CITLUK CITLUK BIJAKOVICI BB KRECANA DOO CELINAC CELINAC I KRAJISKI PROLETERSKI BATALJ BB LIGNUM DOO SARAJEVO SARAJEVO JOSIPA VANCASA 23 A LOK INSTITUT ZA ORGANIZACIJU I SARAJEVO SKENDERIJA 13 EKONOMIKU DOO LOKINVEST DOO SARAJEVO SARAJEVO SKENDERIJA 13 LORA KOMERC DOO BANJA LUKA BANJA LUKA SKENDERA KULENOVICA 93 M S STR VL CELEBIC SEMIR ZENICA ZENICA M TITA BB MANDJARIA DOO MOSTAR MOSTAR BRUNE BUSICA 2 MARINA STR VL NASTIC MARINA BANJA BANJA LUKA IVE LOLE RIBARA 4 GR TRZ LUKA PRO N23 MARKET NEIRA TR VL FATE SELIMANOVIC BIHAC EDHEMA MULABDICA 104 BIHAC MDJ DOO VITEZ VITEZ KRUSCICA BB MESARSKA RADNJA SZ VL SARAJLIC SALIH ZENICA PATRITSKE LIGE 46 NEMILA MIK COMPANY DOO MOSTAR MOSTAR BISCE POLJE BB MM STEEL DOO DRVAR DRVAR PIONIRSKA BB MOCART KALIPSO DOO SARAJEVO SARAJEVO BRAVADZILUK 17 NATURAL ZEPA DOO SARAJEVO SARAJEVO HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 18 NOVKA SZR VL NOVKA PESIC TREBINJE TREBINJE STARI GRAD 32 NOVOPAK DOO GRADACAC GRADACAC HASANA DURMISEVICA 3 PEKARA E B DRU ZA PROI PEK PROIZVODA JAJCE H V HRVATICA BB JAJCE POPOVIC STR VL POPOVIC SASA TESLIC TESLIC BANJA VRUCICA BB QUEEN DOO VISOKO VISOKO BARE BB RASADNIK DOO NEVESINJE NEVESINJE NEMANJICA BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
PRNJAVOR KRESEVO LUKAVAC ZEPCE ZAVIDOVICI SARAJEVO GRADISKA BIJELJINA SARAJEVO LUKAVAC ZAVIDOVICI MOSTAR MOSTAR KRESEVO GRADISKA SREBRENIK MOSTAR ILIDZA ZENICA SIROKI BRIJEG SARAJEVO SARAJEVO KOZ DUBICA SARAJEVO PRIJEDOR BRCKO OSMACI ZENICA UKRINSKI LUG STRPCI POLJE BB MAGISTRALNI PUT BB STJEPANA TOMASEVICA BB ZLATNIH LJILJANA BB DZEMALA BIJEDICA 122 ALE HARBASA BR 9 NOVO SELO BIJELJINA ANTUNA BRANKA SIMICA 6 LUKAVAC MJESTO BB ZLATNIH LJILJANA BB RODOC BB KMV HUMSKOG 52 RESNIK BB PUT SRPSKE VOJSKE 45 BABUNOVICI BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB BLAZUJ 78 SARAJEVSKA 139 PURINGAJSKA BB SKENDERIJA 13 FERHADIJA 16 SVETOSAVSKA 10 MARSALA TITA 50 MILANA TEPICA M1 L E BRKA BB MATKOVAC BB BULEVAR KRALJA TVRTKA I 34

Broj 41 - Strana 21
1610450040360088 1610700005020017 1610250005910063 1610550013700021 1610750002320068 1610000082050080 1610450014890022 1610850001080015 1610000086590068 1610250021400090 1610550009860082 1610200032740023 1610200013090054 1610550015590066 1610450013510003 1610500003320005 1610200041410077 1610000043070048 1610550006330058 1610200023370017 1610000033620017 1610000019490027 1610450040220020 1610000032320023 1610450029260087 1610600001830080 1610850007780096 1610550000980023

RIBNJAK AD PRNJAVOR RIVAL B & V CO DOO KRESEVO RIVIN DOO LUKAVAC ROXY CAFFE BAR VL DAJANA VIDOVIC ZEPCE SABIC KOMERC DOO ZAVIDOVICI SALON VJENCANICA DESTINY SRT VL ETEMOVIC MERI SASA SZR VL HARAMBASIC SASA GRADISKA SEMBERIJA POLJOPRIVREDNO DOBRO AD BIJELJINA SINKO GRADNJA OD VL SINANOVIC ADMIR SLOZNA BRACA PEKARA CENTAR DOO LUKAVAC SMAS DOO ZAVIDOVICI SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR SPORT ENGINEERING DOO MOSTAR STAMAL DOO KRESEVO STOLARIJA TOMIC DOO GRADISKA SU HAN DOO SREBRENIK TEHNOMONT DOO MOSTAR TISLER DOO SARAJEVO TKM DOO ZENICA UNIJA SOLDO DOO SIROKI BRIJEG UNIS INSTITUT DOO SARAJEVO UNISTOURS DD SARAJEVO VIVA STR VL MAKIVIC NADA KOZARSKA DUBICA WORLD FASHION DOO SARAJEVO ZAVARIVAC DOO PRIJEDOR ZEJCIROVIC II DOO BRKA BRCKO ZELJA TRANSPORTE COMERCE DOO OSMACI ZENICATRANS PREVOZ PUTNIKA JKP DD ZENICA

- LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 30 I VI[E DANA NEPREKIDNO RED. NAZIV BROJ 1. 12 TI KM SUR VL MUSTAFICIC HATIDZA DERVENTA 2. 17 SEPTEMBAR DD BOSANSKA KRUPA 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ADA AGENCIJA VL POTUROVIC SENADA I ADI ADVOKAT HASANBEGOVI] [ERIF AGRINA DOO BANJA LUKA AGRO GOLD DOO ZIVINICE AGRO MIX STR VL VESNA JELACIC PATKOVACA AGRO PANIC PO OPSTA ZEMLJORADNICKA ZADRUGA AJLA SZR FRIZERSKI SALON VL COSTOVIC AMIRA AKAPULKO I SZR AUTOPRAONICA VL DARKO DJURIC AMELI KOZMET FRIZ STUDI VL HADZIC EDINA BIHAC SJEDI[TE DERVENTA BOS KRUPA SARAJEVO BIHAC BANJA LUKA ZIVINICE BIJELJINA TESLIC TESANJ BIJELJINA BIHAC GRADINA 1 UL 511 SLAVNE BRDSKE BRIGADE BB SEDRENIK 147 501 SLAVNE BRIGADE 13 CARA LAZARA 11 PASAGA GOGIC BR 37B PATKOVACA CETINJSKA BB 1 MART BB JELAH BATKOVIC UL BOSANSKOG STANKA BB ADRESA TRANSAKCIJSKI RA^UN 1610450032750050 1610350011310048 1610000068220014 1610350018240019 1610450033800075 1610250024800037 1610850007980013 1610400010210017 1610400009990021 1610250027990076 1610350022680097

Broj 41 - Strana 22
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
LIVNO LIVNO BIJELJINA BIHAC BRCKO ZIVINICE SARAJEVO SANSKI MOST PRIJEDOR CAZIN DERVENTA VITEZ BOS KRUPA UGLJEVIK TRAVNIK BIHA] TRAVNIK SANSKI MOST ZVORNIK BANJA LUKA SARAJEVO CITLUK BIHAC MODRICA BIHAC SARAJEVO USORA LAKTASI BIHAC KRESEVO SANSKI MOST BANJA LUKA ZENICA SANSKI MOST GRACANICA SANSKI MOST KLJUC ILIDZA SARAJEVO BANJA LUKA GRADISKA TUZLA CITLUK DOBOJ ZASTINJE BB GLAVICE BB PUT ZA PAVLOVICA MOST BB UL HASAN PASE PREDOJEVICA BR 10 SULJE KAHRIMANA BB I ULICA 22 ZIVINICE SIBENSKA 3 SPRAT 5 BULEVAR VII KORPUSA BB RUDI CAJEVCA BB MIOSTRAH 74 CRNCA BR 98 STJEPANA RADICA 20 HASANA BRKICA 2 UGLJEVICKA OBRIJEZ BB DOLAC NA LASVI BB MLINSKA BB MEHURIC BB BULEVAR VII KORPUSA BB CELOPEK BB VLADIKE PLATONA 6 TESANJSKA 2 BLIZANCI BB RIPAC 30 SAMACKI PUT BB AJVATOVICA BB HIMZE POLOVINE 2 SIVSA BB KRISKOVCI BB DZEMALA BIJEDICA BB STOJICICI BB DONJI KRKOJEVCI BR 96 PUT SRPSKIH BRANILACA 35A MARSALA TITA 22 BUZIMSKO NASELJE BB 22 DIVIZIJE 1 LUSCI PALANKA BB BRANILACA BIH 86 LATICKA 31 DZEMALA BIJEDICA 153 IVANA GORANA KOVACICA 56 NOVA TOPOLA BB RUDARSKA 71 S S KRANJCEVICA BB ZTC STADION LOKAL BR 18

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610200030130044 1610200054490042 1610850002540059 1610350016920043 1610250027010085 1610250014110055 1610000039820063 1610350030170049 1610450035960071 1610350006330068 1610450058080048 1610700006010096 1610350019510040 1610850008490039 1610550010610086 1610350026560097 1610550014270090 1610350037610046 1610250028990049 1610450009230072 1610000059040031 1610200006510059 1610350029760030 1610450038080006 1610350025260006 1610000086730039 1610550016510014 1610450007620066 1610350029620059 1610700000740086 1610350010430064 1610450004840046 1610550004720052 1610350008930056 1610250016590054 1610350021970057 1610350036840060 1610000011940032 1610000062410005 1610450015880004 1610450015680087 1610250025430052 1610200007670082 1610450054970034

ANTE AUTO SKOLA VL A KUDRIC ANTREX DOO LIVNO APIS DOO BIJELJINA AS ELECTRIC DOO BIHAC ATTIKA KAMINI SP VL MUHAMED SULEJMANOVIC BRC ATTIVO DOO ZIVINICE AUTO MEDIA GROUP DOO SARAJEVO AUTODIJELOVI ZUKANOVIC TR VL ZUKANOVIC MAHIR AUTOPREVOZNIK SP MARIC MILE PRIJEDOR B EKI DOO B PERIC STR VL PERIC MILOMIR CRNCA DERVENTA BARBUS DOO VITEZ BAZA J DOO BOSANSKA KRUPA BENOVIC PROMET DOO UGLJEVICKA OBRIJEZ BIBER DOO TRAVNIK BIHACIT IKI] DOO BILLA VJ DOO TRAVNIK BISTRO SUNCE VL JAKUPOVIC AIDA SANSKI MOST BON CHANCE UR VL SINISA DRAGIC CELOPEK BORAC FUDBALSKI KLUB BANJA LUKA BOSSWOOD DOO SARAJEVO BOZIC DOO CITLUK BRACA KALTAK DOO BIHAC BRACA POPOVIC DOO MODRICA BRKIC ZTF VL BRKIC OMER BIHAC BUCO STR VL DELIC SABAHUDIN BUFFET USORA VL IVAN MANDIR USORA BUKARA DOO LAKTASI CAFFE BAR INTIMA UR VL ZUNA SALIH BIHAC CALTEX DOO KRESEVO CAR AUTO DOO SANSKI MOST CASAMASSIMA DOO BANJALUKA CB CONSULTING COMPANY DOO ZENICA CELEBIJA DOO SANSKI MOST CEM BOS DOO GRACANICA CENTAR DRVNE INDUSTRIJE DOO SANSKI MOST CENTAR PEKARA SP VL DURAJ LEOTRIM KLJUC CENTRALNA BOSNA DOO SARAJEVO CENTROTRANS MT INTERNACIONAL DOO SARAJEVO CETOJEVIC KOMERC DOO BANJA LUKA CHAMPION AUTOOTPAD VL MILIC BILJANA NOVA TOPO CIK CAK DOMACA RADINOST VL FEJZIC AIDA TUZLA CIKO INZENJERING DOO CITLUK CORNER SUR KAFE BAR VL KOJICIC NEBOJSA DOBOJ

Srijeda, 6. 7. 2011.
56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SANSKI MOST BANJA LUKA CAZIN BRCKO I SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO TESANJ NOVI GRAD SARAJEVO SRBAC CELINAC TUZLA CAZIN TOMISLAVGR AD BOS KRUPA KISELJAK VITEZ PRNJAVOR ZENICA BANJA LUKA GORAZDE ILIDZA SARAJEVO BIHAC SARAJEVO LIVNO BOS KRUPA BRCKO BANOVICI PRIJEDORSKA BB ZMAJ OGNJENOVOG VUKA 37 IZETA NANICA BB CERIK BR 25 BRCKO DRUGE SARAJEVSKE BRIGADE 72 KEMALA KAPETANOVICA 21 FERHADIJA 15 SIJE LAZARA DRLJACE BB LULEDZINA 3 MOME VIDOVICA 11 MLADENA STOJANOVICA 2 HUSINSKIH RUDARA BB TUZLA MALA LISA B3 KRALJA ZVONIMIRA BB IVANJSKI PUT BB B OTOKA ZENICKI PUT BB KRUSCICA BB MAGISTRALNI PUT BB MARSALA TITA 78 TODORA OD STALACA 10A DZEMALA OSMANKOVICA 17 KAMENOLOM 10 BLAZUJ HAMDIJE CEMERLICA 47 IVANA FRANE JUKICA BB HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 18 VUKOVARSKA 32 CAVA BB BESCARINSKA ZONA OSKOVA BR 11

Broj 41 - Strana 23
1610350039370014 1610450009090004 1610350007490091 1610600002810071 1610000090270054 1610000006270091 1610000068370073 1610400002440026 1610450034860091 1610000066510098 1610450055660092 1610450051340003 1610250017750077 1610350021490004 1610200039850026 1610350011760031 1610700005720066 1610700000290006 1610450054590085 1610550010400081 1610450021880036 1610300006000028 1610000080930021 1610000062710026 1610350026510045 1610000085630059 1610200041650055 1610350028440054 1610600005440032 1610250023860010 1610350025350022 1610200059660045 1610200051830011 1610400005580013 1610000008760081 1610850002670039 1610200045820085 1610350027320092 1610000047790068 1610350037460084 1610600008280095 1610200044110072 1610000064300050 1610000078870032

CORSO CAFFE BAR VL RAJIC ERNAD SANSKI MOST COSMO D DOO BANJA LUKA CYBERCOMP DOO CAZIN DANIM DOO BRCKO DARIO SZR VL ZDRALE RADOVAN ISTOCNA ILIDZA DEHTRANS DOO SARAJEVO DELIKATES SLATKI BUTIK VL SALCINOVIC SEAD DENARO UG RADNJA BUFFET VL QORRI VAHDETA DENI STR VL JELISAVAC ZLATKO NOVI GRAD DIBEK SUR VL DIZDAREVIC MUSTAFA SARAJEVO DIJAMANT SZTR VL VRHOVAC MILORAD SRBAC DISKONT SVEGA 5 STR DRAGSTOR VL TOPIC CELINAC DITA INDUSTRIJA DETERDZENATA DD TUZLA DIVAN UR PIZZERIA VL BEKIR KAPIC CAZIN DIZAJN BUDUCNOSTI DOO TOMISLAVGRAD DIZDAREVIC MERC DOO BOSANSKA KRUPA DJECIJI VRTIC PCELICA MAJA KISELJAK DJELILOVIC DOO VITEZ DM MILUTIN DOO PRNJAVOR DM STR VL DIZDAREVIC MIRZA ZENICA DRAGANA SZR VL MILINKOVIC DRAGANA EFA COMPANI DOO GORAZDE EGW DOO SARAJEVO EKO PLANET DOO SARAJEVO ELEKTRO PRODAJA BA DOO BIHAC EM HA PROMET DOO SARAJEVO ENING DOO LIVNO ENO TR VL DIZDAREVIC NISVETA BOS KRUPA EX EL DOO BRCKO FABRIKA GRADJEVINSKE OPREME DOO BANOVICI FAIR PLAY DOO CAZIN FARMA KOKA DUZICE VL B MIKULIC SIROKI BRIJEG FARMKO DOO SIROKI BRIJEG FAST FOOD UR VL HATKIC HANKA FAVEDA DOO SARAJEVO FEROMONT DOO BIJELJINA FORTWITT EXPORT IMPORT DOO LJUBUSKI FRIENDS DOO BOSANSKA KRUPA FRIESS METALLBAU DOO SARAJEVO GEOID DOO GIGATRON SP VL ALMIR DZOMBA BRCKO GMK MONTAZA DOO JABLANICA GP GRADNJA DOO SARAJEVO GRADINA M STR VL MARIC NEBOJSA CAJNICE

CAZIN CUPRIJA BB SIROKI BRIJEG DUZICE BB SIROKI BRIJEG TESANJ SARAJEVO BIJELJINA LJUBUSKI BOS KRUPA HADZICI BIHA] BRCKO JABLANICA ILIDZA CAJNICE FRA DIDAKA BUNTICA BB MARSALA TITA BB JUKICEVA 62 PATKOVACA BB VITINA BB STARI GRAD BB ZANATSKI CENTAR MOSTARSKO RASKRSCE BB OZIMICE II B 6 D4 MUSE CAZIMA CATICA BR 65 MOSTARSKA BB BARE KOD STUPA 62 SERDAR JANKA VUKOTICA BB

Broj 41 - Strana 24
100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
PRNJAVOR LUKAVAC I SARAJEVO NOVI GRAD VITEZ KLADANJ KISELJAK KONJIC BIHAC MOSTAR GRADISKA ZVORNIK SARAJEVO LAKTASI BERKOVICI VITEZ ZENICA PRIJEDOR TESLIC ZEPCE SARAJEVO ILIDZA ILIDZA ILIDZA SARAJEVO LJUBUSKI HADZICI DERVENTA BANJA LUKA ZEPCE PRIJEDOR GLAMOC BUGOJNO SANSKI MOST KARADJORDJEVA 4 BRANILACA BOSNE BB NIKOLE TESLE 57 MICE SURLANA KRALJA TVRTKA 115 GURACA BB RADANOVICI BB VARDA1 GRABESKA BB KRALJA TOMISLAVA 1 BRESTOVCINA BB ZANATSKI CENTAR STADION 6 HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 19 KARADJORDJEVA 57 BIOGRAD BB DONJA VECERISKA BB SARAJEVSKA 108 P P NJEGOSA BB CARA DUSANA BROJ 3 BISTRICA BB EDHEMA MULABDICA 10 TVORNICKA 3 TVORNICKA 3 TVORNICKA 3 VRAZOVA 2 S RADICA BB HADZELI 15 DERVENTSKIH OSLOBODIILACA BB VLADIKE PLATONA 3 TC ZENIT LO 188 ZELJEZNICKA BB BRANE PROKOPICA 9 KRANJCEVICA BB GAJ III 1A GORNJI KAMENGRAD BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610450032610079 1610250020260049 1610000085390081 1610450046870049 1610700001160096 1610250017220069 1610550014490086 1610200041350034 1610350006440066 1610200054200012 1610450012610037 1610850007690080 1610000026890060 1610450008400043 1610200046780094 1610700001210051 1610550002890050 1610450026160064 1610400011970082 1610750005040045 1610000004020079 1610000023530077 1610000054030078 1610000054030175 1610000000500046 1610200057480067 1610000064170070 1610450004370081 1610450054280073 1610750005790049 1610450058520040 1610200038980033 1610550007870030 1610350015100032 1610350036060083 1610200052790020 1610450057230037 1610350021370015 1610000072590058 1610600003210002 1610250001650017 1610450039980042

GRAFOS SGUTR VL VUKOVIC DRASKO PRNJAVOR GRANDICIOZ BH DOO LUKAVAC GRAS DOO ISTOCNO SARAJEVO GRMEC STR VL MILJATOVIC MILAN NOVI GRAD GSM KOMERC DOO VITEZ GURACA ZEMLJORADNICKA ZADRUGA KLADANJ H B RADANOVICI OR VL HALID BASIC KISELJAK HAJJL DOO KONJIC HANA DOO BIHAC HANA OBRTNICKA RADNJA VL UMIHANA BIHOR MOST HEMEX DOO GRADISKA HI TECH ZTR VL MILICA BOSKOVIC ZVORNIK HIDROGRADNJA DD SARAJEVO HIDROINZENJERING DOO LAKTASI HLADNJACA DOO BERKOVICI IGM IUT HASKIC DOO VITEZ INDUSTROMONTAZA DOO ZENICA INFORMA TZR VL ECIM DRAGAN PRIJEDOR INFRAROJ DOO TESLIC INO TEAM DOO ZEPCE INSTITUT ZASTITE OD POZARA I EKSPLOZIJE DOO INTERGEOSS DOO SARAJEVO ILIDZA INTERNACIONALNI UNIVERZITET PHILIP NOEL BAKER INTERNACIONALNI UNIVERZITET PHILIP NOEL BAKER ISMENS COMPANY DOO SARAJEVO IVANA STR VL IVANA CULJAK LJUBUSKI IZVOR SUR KRCMA VL KORO ADEM HADZICI JAGUAR DOO DERVENTA JAZZLOOK SUR VL PUDAR VESNA BANJA LUKA JELEC STARACKI DOM VL DUBRAVKA JUKIC JOCA TR VL LUKIC SLADJANA PRIJEDOR KACAR DOO GLAMOC KADUNIC DOO BUGOJNO KAMENGRAD DD RUDNIK MRKOG UGLJA SANSKI MOST KAPA DOO KLJUC KARLA FRIZERSKI SAL VL M MANDIC SIROKI BRIJEG KLASIK PUR VL SIPRAGIC VERA TRN LAKTASI KNJIGOVODSTVENI BIRO DUCANOVIC VL MEHO D KOD MUJE SUR BISTRO VL POTURAK ERMINA VOGOSC KOMPANIJA KUSLJIC DOO BRCKO KONJUH DD ZIVINICE KORVER DOO BANJA LUKA

KLJUC KULINA BANA 28 A SIROKI BRIJEG FRA D BUNTICA 104 LAKTASI KLJUC VOGOSCA BRCKO ZIVINICE BANJA LUKA VUKA KARADZICA BB UL SAFETA FILIPOVICA BR 1 SPASOJA BLAGOVCANINA 11 DESANKE MAKSIMOVIC BR 9 PIONIRSKA 10 JOVANA DUCICA 40

Srijeda, 6. 7. 2011.
142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHAC CELINAC BIHAC VISOKO BIHA] BANJA LUKA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO I SARAJEVO PALE SARAJEVO USORA MAGLAJ CELINAC SARAJEVO SIROKI BRIJEG TOMISLAVGR AD CAZIN POSUSJE LAKTASI TESLIC MOSTAR BIJELJINA GRADISKA TREBINJE VOGOSCA GRADISKA VISOKO BIJELJINA BANJA LUKA KONJIC GORAZDE MOSTAR MOSTAR MOSTAR CAZIN DOBOJ LJUBUSKI ZEPCE BANJA LUKA DERVENTA SREBRENICKA BB I KRAISKOG PROLETERSKOG BATALJO MULA MUSTAFE BASESKIJE 76 PATRIOTSKE LIGE 5 MUSANOVICA MAHALA KRFSKA 2 KOLODVORSKA 11A SKENDERIJA 24 SALIHA UDZVARLICA 10 NIKOLE TESLE 33 MILANA SIMOVICA 11 PALE DZIDZIKOVAC 19 ZABLJAK LIJESNICA BB MLADENA STOJANOVICA 2 HIMZE POLOVINE 24 FRA D BUNTICA 24 BORCANI BB NURIJE POZDERCA 4 VUKOVARSKA BB KOSJEROVO BB BANJA VRUCICA SALAKOVAC BB KARADJORDJEVA BB DVOROVI GRBAVCI BB NIKSICKI PUT BB KOBILJA GLAVA BB VOGOSCA CATRNJA BB OKOLISCE BB VELIKA OBARSKA CARA LAZARA 65 GORNJE POLJE 69 RUZDIJE ISLAMAGICA BB TRG REPUBLIKE 1 TRG REPUBLIKE 1 TRG REPUBLIKE 1

Broj 41 - Strana 25
1610350026550009 1610450052790056 1610350031010069 1610150006770070 1610350018070075 1610450029650027 1610000015050046 1610000024130022 1610000001290014 1610000058940024 1610000088390097 1610000022600041 1610400004920025 1610400007310008 1610450051350091 1610000007610049 1610200021780090 1610200038560023 1610350006020056 1610200048830092 1610450008000015 1610400009770025 1610200003730039 1610850000140085 1610450039510077 1610200048550053 1610000091030049 1610450018180068 1610150006700036 1610850007560003 1610450047050081 1610200054750002 1610000087580050 1610200043460075 1610200043460172 1610200043460269

KRISTAL OBRT VL HASNIJA OSMICEVIC BIHAC KROS 202 DOO CELINAC KULT DOO BIHAC LACY KONOBA SUR VL HAJRUDIN MUJAGIC VISOKO LAMEA TR BUTIK VL.HAFURI] ALIJA LEDER LAND DOO BANJA LUKA LEKOINZINJERING DOO SARAJEVO LION SUR FAST FOOD VL TOPALOVIC DJEMO SARAJEV LORA DOO SARAJEVO LORD DOO ISTOCNO SARAJEVO LOVAC NO1 SUR BIFE LUCKY LAWYER DOO SARAJEVO MAGIK DOO ZABLJAK USORA MAGPETROL DOO MAGLAJ MANCHESTER SUR PIVNICA VL TOPIC DUSICA CELINA MARKET ARMIN STR VL SKENDEROVIC ARMIN MARTIN TRGOVINA DOO SIROKI BRIJEG MATIC PROMET DOO TOMISLAVGRAD MAXI METRO DOO MBG TRADE DOO POSUSJE MBS TEHNOLOGY DOO LAKTASI METALAC SZR VL SPASOJEVIC DRAGAN TESLIC METALIA DOO MOSTAR MILBO KOMERC DOO DVOROVI MILJANOVIC ZR SZR VL MILJANOVIC MIHAJLO MIM STR VL NADA CUK TREBINJE MINEDO MARKET DOO SARAJEVO MIRA STR VL VUJIC MIRJANA GRADISKA MIRSEN STR VL VRACO DZENANA VISOKO MLADOST SUR BIFE VL DELIMIR NOVAKOVIC MOCA SUR VL PLAVSIC ZORKA BANJA LUKA MODA DOO KONJIC MOFAYD UR CAFFE BAR VL CELJO RASIM GORAZDE MOSTARSKI TEATAR MLADIH JAVNA USTANOVA MOST MOSTARSKI TEATAR MLADIH JAVNA USTANOVA MOST MOSTARSKI TEATAR MLADIH JAVNA USTANOVA MOST MREZA DOO CAZIN MS COMPANY DOO DOBOJ MUSIC CLUB ESTRADA SUR VL Z RASIC LJUBUSKI MZ KAMION DOO ZEPCE NADA I ANDJA SUR VL TESANOVIC GOJKO BANJALUKA NATAKA DOO DERVENTA

JOSANI BB 1610350030300029 SOLUNSKIH DOBROVOLJACA C3 1610450039730073 L4 TINA UJEVICA BB 1610200055930007 TATARBUDZAK BB DOBRNJA BB KASARNA MANJACA 1 MAJA BB 1610750004040072 1610450022520042 1610450054260091

Broj 41 - Strana 26
184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ILIDZA ZEPCE KONJIC ZIVINICE SAMAC VITEZ NOVI GRAD ZENICA SARAJEVO BIHA] BIHAC BERKOVICI CAZIN USORA ODZAK NOVI GRAD SARAJEVO SIPOVO PRNJAVOR PRNJAVOR KOTOR VAROS GRADACAC MRKONJIC GRAD ILIDZA MRKONJIC GRAD LUKAVAC JAHIJELA FINCIJA 28 STJEPANA RADICA BB VINKA BORASA 79 MARSALA TITA 13 CARA DUSANA 45 PREOCICA BR 112 SKENDERA KULENOVICA BB ZAVNOBIHA BB ZMAJA OD BOSNE 4 BOSANSKA 13 DR IRFANA LJUBIJANKICA BR 12 NOVO NASELJE VIDUSA BB IZETA NANICA BB ULARICE BB NOVI GRAD BB ODZAK IVE ANDRICA BB MARSALA TITA 30 CUKLIC BB MAGISTRALNI PUT BB TRG SRPSKIH BORACA BR 7 CARA DUSANA BB VUCKOVCI 401 SIME SOLAJE BB ZDENKA MARKULJA 17 SIME SOLAJE BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610000068720049 1610750001840015 1610200041900024 1610250021840082 1610600000540077 1610550019480057 1610450038850089 1610550002000075 1610000041330062 1610350028330056 1610350024380022 1610200045850058 1610350028620086 1610400010440004 1610800005000030 1610450041040058 1610000016610097 1610450059330087 1610450023590049 1610450040500059 1610450046860058 1610250025300072 1610450048680069 1610000079720043 1610450042200081 1610250019510045 1610200049610069 1610350010820004 1610350022030003 1610450010840078 1610450037480061 1610200019000070 1610450045600028 1610300003310024 1610250001190043 1610000073010068 1610200042900094 1610000032820058 1610000032820155 1610450045720017 1610850002560041 1610450057450033 1610450049780049 1610000001340066 1610550014550032 1610350017600013 1610450029850041 1610150003640074

NEAL GROUP DOO SARAJEVO NENO EXPORT DOO ZEPCE NINEX DOO KONJIC NOTAR TERZIC JASMIN ZIVINICE NOVA FORMA DOO SAMAC NR PROMEX DOO VITEZ OMM STR VL JANDRIC OLIVERA NOVI GRAD ORBIS DOO ZENICA PALACE GROUP DOO SARAJEVO PIZZERIA RB UR VL. JUNUZOVI] NIHAD PLANET M TR VL NUSPAHIC MEHO BIHAC PLANTAZE VOCA DOO BERKOVICI PLEMIN SMR VL.HARBAS RASIM PODOMONT PODNE OBLOGE UGRADNJA I PRODAJA PRO MONT DOO ZA PROIZ TRG PROMET I USLU ODZAK PROMAX DOO NOVI GRAD PUTNA LABORATORIJA DOO SARAJEVO R R M KOMPANY DOO SIPOVO R&S COMPANY DOO PRNJAVOR RATAR AD PRNJAVOR RIKO DOO KOTOR VAROS RIMES PROM DOO GRADACAC ROCKY 2 STR BUTIK VL PETROVIC LJ M GRAD ROCKY COMPANY DOO SARAJEVO ROCKY STR KOMISION VL PETROVIC MILE M GRAD ROLO PLAST OR VL MEMISEVIC FAHRUDIN LUKAVAC ROLOGRAF DOO MOSTAR ROSAL BUTIK TR VL MEDIC HIDAJETA ROYAL DOO BIHAC RP PROMEKS DOO KOTOR VAROS SAMODRAZA TR VL VUKOVIC MLADEN PRIJEDOR SANDRK DOO LIVNO SANJA STR KNJIZARA VL NARIC DRAGICA DOBOJ SARABEL DOO ROGATICA SAS COMMERCE DOO GRACANICA SEGMENT DOO SARAJEVO SENEX STR VL SEAD NEZIREVIC KONJIC SERVIS EKO DOO SARAJEVO SERVIS EKO DOO SARAJEVO SFINGA GRAF DOO PRIJEDOR SGA DR VESNA LUKIC VL VESNA LUKIC STOJAK SIGAL S DOO BANJA LUKA SINBI STR VL SARIC STOJAN SRBAC SIPAD ERC DD SARAJEVO SLJIVO GRADNJA DOO KAKANJ SPORT CAFFE BAR UR VL SENAD TAHIROVIC CAZIN STIROKART PANELI DOO SRBAC STRANKA ZA BIH VISOKO

MUHAMEDA HEVAIJA USKUFIJA BB MOSTAR KRALJA ZVONIMIRA 18 SANSKI MOST PRIJEDORSKA 51 BIHAC NASELJE TRZNI CENTAR HARMANI ZA KOTOR VAROS STEFANA NEMANJE BB PRIJEDOR SANICANI BB LIVNO DOBOJ ROGATICA GRACANICA ILIDZA KONJIC SARAJEVO SARAJEVO PRIJEDOR BIJELJINA BANJA LUKA SRBAC SARAJEVO KAKANJ CAZIN SRBAC VISOKO SPLITSKA BB KNEZA LAZARA 6 BUKRICI BR 11 GRACANICKI SKVER 5 RAKOVICKA CESTA 102 ORASJE BB BEHDZETA MUTEVELICA 2 BEHDZETA MUTEVELICA 2 MAJORA MILANA TEPICA BB MILOSA OBILICA BR 1 GUNDULICEVA 102 SAVE VUJANOVICA ZUCE BR 14 TRAMPINA 12 BRNJIC 8 CUPRIJA BB MOME VIDOVICA BB JALIJA 35

Srijeda, 6. 7. 2011.
232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
NOVI GRAD CAZIN ZIVINICE VITEZ TESLIC ZIVINICE CAZIN SARAJEVO PRIJEDOR KOTOR VAROS CAZIN BIJELJINA ZIVINICE ORASJE GRACANICA POSUSJE CAZIN ZENICA ZEPCE BOS BROD CELINAC ZAVIDOVICI GRADISKA DOBOJ BIHAC BRCKO SREBRENIK KAKANJ DOBOJ DOBOJ MOSTAR TREBINJE DRVAR TOMISLAVGR AD KONJIC HADZICI MODRICA DOBOJ PALE BIHAC BIJELJINA CELIC ZENICA RUDICE BB LOJICKA BB PRVA ULICA 71 TRAVNICKA SNJEGOTINA GORNJA MAGISTRALNI PUT MALINE BB CORALICI 403 TRG ZAVNOBIHA 10 BOSKA BUHE BB JOVANA STERIJE POPOVICA BB GNJILAVAC BB KOMITSKA BB TUZLANSKOG ODREDA BLOK 3 JUG I BB ORASJE BABICI KARICI 131 GORNJI JUKICI BB ZRTAVA FASIZMA TO 13 S B BASAGICA BB ULICA PRVA BB KRAJISKIH BRIGADA BB SNJEGOTINA DONJA CELINAC DONJA LOVNICA II KILOMETAR BB ROVINE 133 VOJVODE MISICA 54 CERAVACKA BRDA 40 SAFVET BEGA BASAGICA 8 10 BRDA BB SREBRENIK RUDARSKA BB MAJEVAC BB MAJEVAC BB BIJELI BRIJEG DO BROJA 15 B SOLUNSKA BR 2 VIDOVO SELO GRAB MIJATA TOMICA 115 KOLONIJA BB DONJI HADZICI BB TC BINGO GAVRILA PRINCIPA BB PODNOVLJE BB PODKORAN BB KOSARE 77 RIPAC KARADJORDJEVA BB DVOROVI CELIC BB ZELJEZARSKA 7

Broj 41 - Strana 27
1610450021760047 1610350002620012 1610250005450089 1610550014480095 1610400010270060 1610250008660013 1610350020600029 1610000059540066 1610450043960049 1610450057320053 1610350024800032 1610850007610055 1610250022000035 1610800004550047 1610250024320081 1610200047580053 1610350022700079 1610550005860093 1610750002610098 1610450044980004 1610450021520069 1610550013980060 1610450018520053 1610450058490067 1610350039660044 1610600009060072 1610500001080081 1610650003450026 1610450035050017 1610450035060008 1610200061480056 1610200043250070 1610200060140098 1610200044590028 1610200052080077 1610000082420038 1610450039180083 1610450028350033 1610000070220057 1610350034960006 1610250027030067 1610600005690098 1610550001900068

STUPAR VLADIMIR AUTOPREVOZNIK NOVI GRAD STYROTHERM DOO SULJKIC DOO ZIVINICE SUR FAST FOOD DJANA VL DJENETA MUSLIMOVIC SUR KAFE BAR ZAM VL STOJKIC DALIBORKA SUS AUTO CENTAR DOO ZIVINICE SUZAN DOO CAZIN SWIFT STR VL LJILJIC MIRELA TABACCHI TR VL TINTOR DRAGANA PRIJEDOR TABAKPROMET DOO KOTOR VAROS TEHNIC STAR DOO CAZIN TEMA DOO BIJELJINA TEMOPROM DOO ZIVINICE TERMO PLIN DOO ZA PROMET I USLUGE ORASJE TIGES DOO GRACANICA TIPPAS MLJEKARA DOO POSUSJE TOGAL DOO CAZIN TONER SHOOP TR VL MRSIC AMELA ZENICA TRANS RENO DOO ZEPCE TRANSTTER AD BOSANSKI BROD TROMEDJA DOO UKRINA CELINAC TUZLIC SREBRENICA DOO ZAVIDOVICI UG LJEVCANSKI POLJOPRIVREDNICI GRADISKA UMBRELLA SUR KAFFE BAR VL KANDIC BOJAN DOBOJ UNA TR VL LONIC MIRHAD BIHAC UNIHEMKOM PHARMA DOO BRCKO UNITEKS DOO SREBRENIK UNIVERSAL VIDEO KLUB VL HARACIC ELDAR VAGA STR VL MLADJENOVIC SLOBODAN DOBOJ VAGA SUR VL MLADJENOVIC SLOBODAN DOBOJ VILA LA VITA DOM ZA STARE I NEM OSOBE MOSTAR VINITA STR VL LJILJANA CUZULAN TREBINJE VISUCICA DOO DRVAR VITRENIK DRVO DOO TOMISLAVGRAD VIZIJA SZR VL ABDULAH HANDZO KONJIC VOCE I POVRCE STR VL HADZOVIC HAJRO HADZICI VUJANIC KOMERC DOO MODRICA VUKMIROVIC DOO PODNOVLJE DOBOJ WEST DOO PALE ZAAN METAL & DESIGN DOO BIHAC ZAKIC SZR PEKARA VL MILAN TRIVKOVIC DVOROVI ZEJCIROVIC DOO CELIC ZENICATRANS DD ZENICA

Broj 41 - Strana 28
275. 276. 277. 278. 279.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BANJA LUKA ZEPCE GRADISKA BIJELJINA LAKTASI KRFSKA 56 GOLIJESNICA BB ZEPCE VLADETE RADICA 21 NEZNANIH JUNAKA 19 B SLATINA BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610450053190084 1610550015330009 1610450027770070 1610850008160045 1610450004190049

ZEUS STR VL POLETAN ILINKA BANJA LUKA ZIKA CAFFE BAR VL IVANKA ZIVKOVIC ZLATAR SZTR VL DJORDJEVIC SINISA GRADISKA ZODEX COM STR VL ZORAN LEKIC BIJELJINA ZRNO DOO SLATINA LAKTASI

- LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 90 I VI[E DANA NEPREKIDNO RED. NAZIV BROJ 1. 10 OKTOBAR DD SANSKI MOST 2. 15 JANUAR AUTO MOTO KLUB UG VEL KLADUSA 3. 2 OKTOBAR DD TUZLA 4. 22 SUR VL KAJKUT LJUBINKO BANJA LUKA 5. 23 SZ FRIZERSKA RADNJA VL ALIDZIKOVIC MIRZA 6. 27 JUNI DOO CAZIN 7. 29 SUR BIFE VL BORIC ZELJKO TESLIC 8. 2B DOO SIROKI BRIJEG 9. 2M CAFFE BAR VL SAMIRA MUJAGIC KISELJAK 10. 3 D UR KAFE BAR VL VESELINOVIC RADE PRIJEDOR 11. 3 H DOO SARAJEVO 12. 3 K GRAPH DOO VITEZ 13. 3 M DOO GRADACAC 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 3 SUR VL CULOV DZEVAD GORAZDE 37 JEDINSTVO DOO BIHAC 4 ASA DOO POSUSJE 5 PLUS STR VL SONJA JEFTIC BIJELJINA 58 DOO SARAJEVO 7 MAJ MIMIN DOO VELIKA KLADUSA A & D SZR VL MIRSAD IBRAHIMOVIC VITEZ A & V MARKET SP VL BRANKO BESLEMOVIC BRCKO A A SZR FRIZERSKI SALON VL STANA DAVIDOVIC A B TRGOVINA DOO KAKANJ A D ZUCO DOO LUKAVAC A EMM HRAST SZR VL REMZIJA ZVEKIC A GRADNJA DOO BIHAC A JEDAN RENT DOO MOSTAR A M A R DOO BUSOVACA A M A R DOO BUSOVACA A M DJUZELIC DOO CAZIN A M DOO BIHAC A PRESS DOO NIGP BANJALUKA A R VODENICA DOO VISOKO A S T DOO CAZIN A&S DOO LIVNO SJEDI[TE SANSKI MOST VELIKA KLADUSA TUZLA BANJA LUKA SARAJEVO CAZIN TESLIC SIROKI BRIJEG KISELJAK PRIJEDOR VOGOSCA VITEZ GRADACAC GORAZDE BIHAC POSUSJE BIJELJINA SARAJEVO VELIKA KLADUSA VITEZ BRCKO BIJELJINA KAKANJ LUKAVAC ZEPCE BIHAC MOSTAR BUSOVACA BUSOVACA CAZIN BIHAC BANJA LUKA VISOKO CAZIN LIVNO ADRESA MUSECAZIMA CATICA BR 24 TRG AHMETA MRZLJAKA 7 KULINA BANA BR 3 KARANOVAC 180 HUSREFA REDZICA 9 CUPRIJA BB KARADJORDJEVA BB TRN BB GROMILJAK BB ILIJE BURSACA 62 KOBILJA GLAVA 56 KRALJA TVRTKA 178 DONJE LEDENICE BB GRADACAC MUHIDINA MASICA MUNJE BB ALEJA BB LJUDEVITA POSAVSKOG 2 NEZNANIH JUNAKA 6 VLADISLAVA SKARICA 10 PRVE MUSLIMANSKE BRIGADE 34 S VITEZ ZAIMA MUSANOVICA BR 1 27 MARTA 16 311 LAHKE BRIGADE ARMIJE BIH BB BEGOV HAN BB PLJESEVICKA BR 77 KARDINALA STEPINCA BB KACUNI BB KACUNI BB OSTROZAC BB BIHACKIH BRANILACA 51 GRCKA 20 PODVINCI BB NURIJE POZDERCA 59 KRALJA TVRTKA BB TRANSAKCIJSKI RA^UN 1610350014050007 1610350021980048 1610250007520069 1610450047510055 1610000060170081 1610350012630024 1610400011590036 1610200023660047 1610700005980026 1610450042560048 1610000027780035 1610700000250042 1610250012490058 1610300002060082 1610350002770071 1610200049910090 1610850009180097 1610000008210091 1610350006000074 1610700004960071 1610600007350059 1610850008780069 1610650001960009 1610250020740005 1610750005810031 1610350013690040 1610200037070006 1610550005260051 1610700004090078 1610350013290012 1610350024530081 1610450000400065 1610150007030030 1610350014220048 1610200043640010

Srijeda, 6. 7. 2011.
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHAC TUZLA TREBINJE SARAJEVO SARAJEVO BANJA LUKA ODZAK GRACANICA ZEPCE CAZIN VITEZ BOS KRUPA VELIKA KLADUSA MOSTAR SIROKI BRIJEG BIHAC GRADACAC GRADACAC NOVI GRAD BANJA LUKA TUZLA BIHAC MOSTAR SARAJEVO SARAJEVO BRCKO MOSTAR TUZLA ZVINICE SARAJEVO MOSTAR DRVAR OLOVO KLJUC SREBRENIK BIHAC VISEGRAD ZENICA VISOKO VISOKO LIVNO LJUBUSKI MOSTAR VELIKA KLADUSA DOBOJ BOSANSKA BR 25 SICKO POLJE BB TUZLA KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA MULA MUSTAFE BASESKIJE 6 MULA MUSTAFE BASESKIJE 6 BULEVAR ZIVOJINA MISICA 25 PROLETERSKA 208 ODZAK RASLJEVA BB OSMANA DJIKICA BB DONJA KOPRIVNA BB PC 96 VITEZ BOSANSKA BB ZAVNOBIH A 1 BISCE POLJE BB TRN BB DR IRFANA LJUBIJANKICA 40 M. TITA BB M. TITA BB DONJE VODICEVO BB STEVANA PRVOVENCANOG BB STUPINE B7 2 25 DR IRFAN LJUBIJANKIC 82 MLADENA BALORDE 48 OLOVSKA BB SAFETA ZAJKE 53 PAJE JOVANOVICA BR 2 IVANA KRNDELJA 11 A UL SLATINA BR 9 TRZ CENT SLATINA 16 TUZLANSKOG ODREDA BOK BR 1 POSL TRG BARCELONE 2 MUJE PASICA 55 HRVATSKIH BRANITELJA 161 SARAJEVSKA BB HADZICI BB HASANA KIKICA BB OZIMICE I LAMELA IV 32 KRALJA PETRA BB BUL KULINA BANA 28 KRALJA TVRTKA DONJE MOSTRE 13 SUHACA BB VITINA ORAHOVLJE BB TRG HUSNIJE REPCA 5 V KORPUS 23 SVETOG SAVE 24

Broj 41 - Strana 29
1610350012320012 1610250023140076 1610200047900056 1610000010990014 1610000010990111 1610450001400038 1610250025600093 1610500002350005 1610750000030092 1610350006850085 1610700000360040 1610350021570029 1610350033290054 1610200008540075 1610200019550060 1610350024690034 1610500001940083 1610800000010059 1610450057350026 1610450046390093 1610250009460069 1610350022260087 1610200039660003 1610000089100040 1610000054400036 1610600002720055 1610200038320045 1610600004530075 1610250019030089 1610000022230083 1610200001150033 1610200046060063 1610000060880024 1610350037840033 1610500000080011 1610350008010011 1610300003460083 1610550010450036 1610150003030041 1610150002580058 1610200042170072 1610200045040011 1610200051420089 1610350017330062 1610450053210066

AA KAPITAL BROKERS BROKERSK DILERSKA KUCA DD AB BATA DOO TUZLA AB COMPANY DOO TREBINJE AB TECHNICS DOO SARAJEVO AB TECHNICS DOO SARAJEVO ABACUS SISTEMI DOO BANJALUKA ABAZIJA DOO ZA PRO PROMET TRANT I USLU ODZAK ABEMIX STR VL IMSIROVIC ABID GRACANICA ABLEZER AUTOPRIJEVOZNIK VL ELVIR TURSIC ZEPCE ABM DOO CAZIN ABRAMOVIC COMMERCE DOO VITEZ ABS S TR VL JASMIN SULJIC BOSANSKA KRUPA AC INVEST DOO VELIKA KLADUSA ACCOM HERC DOO MOSTAR ACG DOO SIROKI BRIJEG ACL DOO BIHAC ACM DOO GRADACAC ACM DOO GRADACAC ACO STR VL DJURDJEVIC RADMILA NOVI GRAD ACO STR VL SRDIC SLAVKO BANJA LUKA ACTIO DOO TUZLA AD AL TR VL AIDA KORICIC BIHAC AD COMPANY DOO MOSTAR AD KADRIC STR VL KADRIC MUHIRA ADA STR TRAFIKA VL MARIC BELKISA SARAJEVO ADAC PETROL DOO BRCKO ADAR DOO MOSTAR ADDE DOO TUZLA ADE ZEKO GRADNJA DOO ZA GRADJENJE ZIVINICE ADEA CAFFE BAR SUR VL MUZAFEROVIC ADMIR ADEL TR VL SNJEZANA MARIC MOSTAR ADF DOO DRVAR ADI COMERCE TR VL HADZIABDIC ADMIR ADI POLJOPRIV DJELAT VL BEGANOVIC EDINA KLJUC ADITEX DOO SREBRENIK ADLER DOO BIHAC ADMIRALKOMERC DOO ADNA STR VL KURTOVIC SAMIR ZENICA ADO STR VL CABARAVDIC ADNAN ADO TRANS DJL VISOKO ADRIA CABLE DOO LIVNO ADRIA COSMETIC GRUPA DOO LJUBUSKI ADRIATIC YACHTING DOO MOSTAR ADUT BISTRO VL IZET BEHRIC VELIKA KLADUSA ADVOKAT BRANKO RISTIC DOBOJ

Broj 41 - Strana 30
81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHAC BIHAC BOS KRUPA SARAJEVO ORASJE KLADANJ SANSKI MOST SANSKI MOST TESANJ TESANJ GRADACAC KOSTAJNICA NOVI GRAD BANJA LUKA VISOKO BIHAC POSUSJE SIROKI BRIJEG GRACANICA TREBINJE KAKANJ KLJUC SANSKI MOST KOSTAJNICA SIROKI BRIJEG BIHAC NOVO GORAZDE TRAVNIK DOBOJ VELIKA KLADUSA PRNJAVOR LJUBINJE KONJIC DOBOJ CAZIN BRCKO GRACANICA GRACANICA KAKANJ VISOKO SARAJEVO LUKAVAC VELIKA KLADUSA POVELJA KULINA BANA 6 502 VITESKE BRIGADE 16 PATRIOTSKE LIGE TRG BARCELONE 1 XIV ULICA BR 65 ORASJE STARIC BB CAPLJE 71 KLJUCKA BR 106 RADUSA RADUSA SARAJEVSKA BB SVETOSAVSKA 90 IVE ANDRICA BB VIDOVDANSKA 51 NASELJE LUKE B 1 L 3 13 IVANA FRANE JUKICA3 IVANA MAZURANICA 8 KRANJCEVICEVA 16 RUDARSKA 73 VINOGRADI BB VELIKI TRNOVCI BB BILJANI BB INDUSTRIJSKA ZONA BB SVETOSAVSKA 1 TRN BB OMERA NOVLJANINA BR.1 USTIPRACA BB MEHMED PASE KUKAVICE 18 KOLUBARSKA BB TRG AHMETA MRZLJAKA BR 1 SIBOVSKA BB SVETOSAVSKA 20 KOLONIJA BB KRNJINSKIH SRPSKIH BRIGADA BB CAZINSKI BRIGADA BR 12 BOSNE SREBRENE 10 KORICA HAN BB GRACANICA DONJA LOHINJA BB ZGOSCANSKA BB ZANATSKI CENTAR SEBILJ BB DZEMALA BIJEDICA 160 OSTROLUCANINA LUKE BB HUSE CEHICA BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610350015150084 1610350031550068 1610350014150014 1610000072400035 1610800004690018 1610250005650006 1610350023540002 1610350038320086 1610400008060012 1610400008060012 1610250015300051 1610450035760057 1610450043470005 1610450007540041 1610150003600013 1610350012230093 1610200050670085 1610200024280071 1610250004770022 1610200035610059 1610650001230084 1610350035070004 1610350012570078 1610450021600094 1610200024200046 1610350002900051 1610300003640018 1610550007200051 1610450025410060 1610350021590011 1610450036020017 1610200035220022 1610200043310016 1610450031880057 1610350017040032 1610600004650064 1610250011650038 1610250020780066 1610650002140041 1610150001740038 1610000000720042 1610250006660067 1610350027910046

ADVOKAT KEKIC DJEMAL BIHAC ADVOKAT SILIC SELVIRA BIHAC ADVOKAT VELIC SEMSUDIN BOSANSKA KRUPA AE STR VL NEZOVIC ESAD AF GRADNJA DOO ZA OBAV POSL VISOKOGRAD ORASJE AF KOMERC DOO KLADANJ AF LINE DOO SANSKI MOST AFRIKA CAFFE BAR VL ALAGIC HUSEJIN SANSKI MOS AFRODITA DOO TESANJ AFRODITA DOO TESANJ AG INZENJERING DOO GRADACAC AGAREVIC STR VL AGAREVIC RABIJA KOSTAJNICA AGENCIJA COLOSEUM VL BOSANCIC MARIJA N GRAD AGENCIJA HERA SR VL PRASTALO SLAVICA BANJALUK AGENCIJA ZA POSREDOVANJE U PROMETU ROBA SARA AGRA DOO AGRAM CAFFE SUR VL JAGODA CRNOGORAC POSUSJE AGRAR COMMERCE PO SIROKI BRIJEG AGRICOLA DOO GRACANICA AGRO EKO DOO TREBINJE AGRO MRAVA MINI FARMA VL ZUBACA MIRALEM AGRO SAN TR VL ZAHIROVIC MIRNES KLJUC AGRO SIEBEN DOO SANSKI MOST AGROBILJE ZADRUGA KOSTAJNICA SA P O AGROGOSTUSA DOO SIROKI BRIJEG AGROKRAJINA DD BIHAC AGRONIK DOO NOVO GORAZDE AGROOPREMA DOO TRAVNIK AGROPOLJE DOO DOBOJ AGROPROM DOO VELIKA KLADUSA AGROPROM ZZ SIBOVSKA PRNJAVOR AGROS DOO LJUBINJE AGROS F1 DOO KONJIC AGROSAD ZTR VL MILJANOVIC LAZIC DOBOJ AGROSTAR DOO CAZIN AGROUNIA DOO BRCKO AGROZEM PZ GRACANICA AHMETAS TR VL AHMETASEVIC HASIBA D LOHINJA GR AI FA DOO KAKANJ AIDA FRIZERSKI SALON VL OMERHODZIC SENADA AIS SPEDITRANS DOO SARAJEVO AJAMERC DOO LUKAVAC AJDINOVIC DOO VELIKA KLADUSA

Srijeda, 6. 7. 2011.
124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BOS KRUPA SARAJEVO SARAJEVO GRACANICA SARAJEVO VISOKO UGLJEVIK ILIDZA SARAJEVO BIHAC CAZIN DERVENTA BOS KRUPA LIVNO SIROKI BRIJEG ORASJE LUKAVAC BANOVICI VELIKA KLADUSA BANJA LUKA GORAZDE BIJELJINA TREBINJE BRCKO ZVORNIK LIVNO ILIJAS ZIVINICE KLJUC BIJELJINA BIJELJINA SAMAC BANJA LUKA ZVORNIK TESLIC LJUBUSKI SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR PRNJAVOR BOS BROD SARAJEVO SARAJEVO ODZAK STARI GRAD BB FERDE HAUPTMANA BB HRVATIN 51 LIPA NAHOREVSKA 101 LUKE BB CIRILA I METODIJA BB TVORNICKA 3 ESADA PASALICA 6 CAMILA SIJERCICA BB TRG ALIJE IZETBEGOVICA BB TRG OSLOBODJENJA BB UNSKA 48 A KRALJA TVRTKA BB FRA D MANDICA 1 XI ULICA 76 ORASJE BOKAVICI BB HUSINSKE BUNE 5 TRNOVI BB PAVE RADANA 9 RUZDIJE ISLAMAGICA BB GOLO BRDO DESET SKOJEVACA BB BANJALUCKA BB INDUSTRIJSKA ZONA BB KARAKAJ SPLITSKA 10 BOSNASKI PUT 231 MLINISTE BB ZIVINICE BRANILACA BIH 171 VELIKA OBARSKA 291 BIJELJINA POPOVI BB NJEGOSEVA 9 PAVE RADANA 20 BRACE JUGOVIC STADION 3C SVETOG SAVE A SIMICA BB MUFTIJE DZABIC 10 TESANJSKA 24 A POTOCI BB TRG SRPSKIH BORACA BB TRG CARA DUSANA 8 GORNJI VELESICI 97 GORNJI VELESICI 97 NOVI GRAD BB

Broj 41 - Strana 31
1610350005550091 1610000079660097 1610000062020065 1610250010210073 1610000080870075 1610150005450094 1610850004640012 1610000066450055 1610000002750058 1610350004810078 1610350034200011 1610450030830032 1610350004800087 1610200050970009 1610200019600015 1610800003020066 1610250019390056 1610250017650070 1610350020320087 1610450012580064 1610300003050064 1610850007770008 1610200005430061 1610850002550050 1610850000590068 1610200017550017 1610150003040032 1610500001890031 1610350025820084 1610850000320020 1610450002640086 1610450036900098 1610450010160011 1610850008280034 1610400002970034 1610200031430038 1610000058640003 1610000024430043 1610200002820082 1610450027110082 1610450041760089 1610000005790038 1610000005790135 1610800004210062

AJLA CE DOO BOSANSKA KRUPA AJLA STR VL BJELAK MEMSUD AJLA STR VL DELIC ELDINA SARAJEVO AJLA TR VL BAJRIC MIRALEM GRACANICA AJNUR STR NA MALO VL CANKUSIC NAZIF SARAJEVO AKE STR VL BABEROVIC ALMIR VISOKO AKROPOLIS SUR PICERIJA VL VASILIJE PRELIC AKTER DOO SARAJEVO AKVASAN DOO SARAJEVO AL BI TEX DOO BIHAC ALADIN TR KIOSK VL MUSIC SULTE ALAS RIBARNICA STR VL DARADAN M DERVENTA ALBATROS EXPORT IMPORT DOO BOSANSKA KRUPA ALBERO DOO LIVNO ALBIM DOO SIROKI BRIJEG ALBIN KOCIC SAMOSTALNI PRIJEVOZNIK ORASJE ALDER SZSR VL BECIRBASIC SEJFUDIN LUKAVAC ALDI TR VL VEJZOVIC SENIJA BANOVICI ALDIN TR VL RAHMANA DIZDAREVIC ALDJO COMPANY DOO BANJA LUKA ALDO DOO GORAZDE ALEA SZR VL ZIJAH HORIC GOLO BRDO BIJELJINA ALEK DOO TREBINJE ALEKO TRADE TP DOO BRCKO ALEKSANDRIJA DOO ZVORNIK ALEN BUFFET SUR STIPO TOMAS LIVNO ALEN VL ALIC ALEN ILIJAS ALERGY COMPANY DOO ZIVINICE ALES BOY DOO KLJUC ALEX KOMERC DOO BIJELJINA ALEX PETROL DOO BIJELJINA ALFA LUJIC DOO SAMAC ALFA MARKETING DOO BANJA LUKA ALFA UR KAFE BAR VL ASCERIC ZORICA ZVORNIK ALFAPROM JOKIC DOO TESLIC ALFATEL DOO LJUBUSKI ALIC TRADE DOO SARAJEVO ALIJA HODZIC ALHOS DD SARAJEVO ALIMAN DOO MOSTAR ALJASKA SUR VL SLAVISA BLAGOJEVIC PRNJAVOR ALJKO SUR CEVABDZINICA BUREKDZINICA VL MUSLIU ALJOVIC PROMET DOO SARAJEVO ALJOVIC PROMET DOO SARAJEVO ALKON DOO ZA PROMET I USLUGE ODZAK

Broj 41 - Strana 32
168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SANSKI MOST CITLUK KALESIJA BRCKO SARAJEVO BOS KRUPA BIHAC BREZA VISOKO VELIKA KLADUSA BIJELJINA MOSTAR SARAJEVO SANSKI MOST PRIJEDOR BOS PETROVAC TREBINJE TUZLA NOVI GRAD KAKANJ ZIVINICE ZEPCE MOSTAR BUGOJNO SANSKI MOST ILIJAS ORASJE VITEZ KISELJAK BIHAC GRADISKA GRADISKA VOGOSCA BANJA LUKA GRACANICA BIHAC ILIDZA TESLIC ZENICA SARAJEVO BOS OTOKA ZAVIDOVICI SEHOVCI BR 1 KRALJA TOMISLAVA BB SPRECANSKA BB BROD BR 55 ABDURAHMANA SIRIJE 10 UL UNSKA BB MESE SELIMOVICA BB BIHAC POTKRAJ BB ALIJE IZETBEGOVICA 1 KUDICI BB SEMBERSKIH RATARA BB TRG IVANA KRNDELJA 1 TEREZIJE BB DONJI KAMENGRAD 29 KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 19 V KORPUSA 34 NIKSICKI PUT BB FOCANSKA BB IZA BR 54 SVODNA BB BILJESEVO 13 SUHA BB STJEPANA RADICA 45 ZEPCE DUBROVACKA BB PODGAJ BB REDAK BB 126 ILIJASKE BRIGADE 70 VIII ULICA 75 S.BILA ZANATSKI CENTAR BB BOSANSKA 15 KARADJORDJEVA 7 KARADJORDJEVA 3 IGMANSKA 76 MOTIKE BR 334 SULTAN MEHMEDA II FATIHA BB PRITOKA BB TRG OTESKOG BATALJONA 109 IV RAJSEVA ADOLFA GOLDBERGERA 6 RAJLOVACKA 2 OTOCKOG BATALJONA 2 MEHMEDA SPAHE BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610350013230066 1610200045010038 1610800000090084 1610600002570093 1610000042320044 1610350034530005 1610350022270078 1610150007170098 1610550015410034 1610350034370052 1610850007010013 1610200044260034 1610000021640032 1610350012250075 1610450033500054 1610350008190043 1610200053080050 1610250010500006 1610450016990072 1610650002970070 1610250027580057 1610550006740077 1610200008650073 1610550015380061 1610350029200049 1610000073830009 1610800000110066 1610700000420083 1610700004590016 1610350018230028 1610450045020065 1610450045030056 1610000068940045 1610450038960087 1610250021690023 1610350021540056 1610350013470044 1610400010500047 1610550009540079 1610000027890033 1610350026130096 1610750000070056

ALKOR BOSNA DOO SANSKI MOST ALL STAR DOO CITLUK ALLEKO COMPANY DOO KALESIJA ALMA ALDIN SP VL HAJRIJA DZANOVIC BRCKO ALMA STR VL TIRAK MUZAFER SARAJEVO ALMA TR VL JASMINA AVDAGIC ALMATEX DOO BIHAC ALMINA STR VL SULJAGIC ZAHID BREZA ALMO BAU DOO VISOKO ALMORS DOO VELIKA KLADUSA ALOKS SZBR VL MILANKO DJOKIC BIJELJINA ALPA DOO MOSTAR ALPE JADRAN DOO SARAJEVO ALPELLA DOO SANSKI MOST ALPHA BETS COM DOO PRIJEDOR ALPIKA DOO BOSANSKI PETROVAC ALPINA STR VL NEDJO CUK TREBINJE ALTUM DOO TUZLA ALUPLAST DOO NOVI GRAD ALUSHI DOO KAKANJ ALUX ZR VL TRESTIC ELVIS ZIVINICE AM BH ABEL COMPANIY DOO ZEPCE AM KLUB SAL ZAB VL MARIO POLIC MOSTAR AM KOMERC CONSUL DOO BUGOJNO AM PROM DOO SANSKI MOST AM SAN STR VL KOZIC ALMIR AM SPED DOO ORASJE AM&D AUTORADIONICA VL ANDRIJA PESA VITEZ AMADEUS KAVANA KISELJAK VL RADOVAN VUCIC AMAI UR KAFFE BAR VL JASMIN MORIC BIHAC AMANTAS SR VLASNIK KRK ENESA GRADISKA AMANTAS STR VL KRK ENESA GRADISKA AMAR GIGANT STR TRAFIKA VL LJUBOVIC MIRELA AMARO SUR VL JOSIC SRECKO BANJA LUKA AMATERI DOO GRACANICA AMB COMPANY DOO BIHAC AMB COMPANY DOO SARAJEVO AMBALAZA SZR VL HUSEINBASIC SEFIK RAJSEVA AMBER DOO ZENICA AMC DOO SARAJEVO AMD OR VL NEDZAD PASALIC BOSANSKA OTOKA AMERISA PLUS TR VL HUSEIN DELIC ZAVIDOVICI

Srijeda, 6. 7. 2011.
210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
OSTRUZNICA BB OSLOBODILACA BR 57 B DZEMALA CELICA 8 C DZENETICA CIKMA 12 GENERALA IZETA NANICA BB LEPENICA CARSIJSKA BR 25 CUPRIJA BB PUT FAMOSA 38 KRUSEVICA BB S KARAMEHMEDOVICA BR 17 BARAKE MALA KLADUSA M S SERDAREVICA 1 SAFETA HADZICA 177A SEIKOVACA BB TRNSKA CESTA BB AKADEMIKA IVANA ZOVKE 9 BRESTOVO BB KEVLJANI BB STEVANA PRVOVJENCANOG 1 V BORASA BB OSINJSKIH BRIGADA 24 KRALJA TOMISLAVA BB

Broj 41 - Strana 33
1610700006470070 1610350016710038 1610000034190086 1610000033440082 1610350003760053 1610400001440053 1610150000500087 1610350014820090 1610000050750023 1610250022080060 1610250006610015 1610350016980086 1610550010370011 1610000071130014 1610350010570035 1610200041390095 1610200046830049 1610450041620021 1610450047130009 1610450010420068 1610200044640080 1610450046270007 1610200008680046 1610200016520071 1610200016530062 1610200034280092 1610550008550097 1610200049310048 1610350010400091 1610450021680022 1610350035530075 1610200035830055 1610200013970038 1610600006640019 1610200031670016 1610850008570064 1610000049260006 1610600002300045 1610350018190064 1610450021830081 1610200041150020 1610000047990082 1610750004440003 1610250013620011 1610450030610036

AMEX STR VL JASMINA MERUSIC FOJNICA FOJNICA AMG MONT DOO KLJUC AMI RUZ DOO SARAJEVO AMICIZIA DOO SARAJEVO AMINA CO DOO BUZIM AMINA STR VL BEDAK MELVA AMINA TR VISOKO VL MUZAFERIJA EMIRA AMIR TR VL KAPIC ISMIR CAZIN AMIX DOO ILIDZA AMON RAA DOO LUKAVAC AMPEX KOMERC DOO TUZLA AMRA E TR VL RIZAH CERIMOVIC V KLADUSA AMRA TRADE DOO ZENICA AMZAJ STR VL AMZAI AMZA AN JAPRASPED DOO SANSKI MOST AN PINA DOO SIROKI BRIJEG ANA K ZEN FRIZ SALON VL Z KRTALIC MOSTAR ANA SZR VL VETMIC RADOJICA BRESTOVO DOBOJ ANA TR VL RATKOVIC MIRA PRIJEDOR ANAKONDA DOO BANJA LUKA ANANIX TRGOVACKA RADNJA VL A KADIC KONJIC ANDI STR VL UZELAC GORAN DERVENTA ANDREA CAFFE BAR VL MIRJANA STOJKIC MOSTAR ANDRIC DOO POSUSJE ANDRIC GRADITELJSTVO DOO TOMISLAVGRAD ANDRO COMMERCE EXPORT IMPORT DOO LJUBUSKI ANELA STR VL SISIC EDINA ZENICA ANES TR VL AMIR GADARA MOSTAR ANGORA DOO SANSKI MOST ANGROCENTAR AD JEZERO ANI 10 UR CAFFE SLASTICAR VL BEHARIC SAMIR BO ANI PEH DOO MOSTAR ANIK DOO CAPLJINA ANISS PROM SP VL HASKOVIC ARMELA BRCKO ANITA DOO LIVNO ANKO DOO ZVORNIK ANSOFT DOO SARAJEVO ANTARIS DOO BRCKO ANTIKA Z R VL DJEVAD MISTRIC KLJUC ANTONIC PROM DOO CELINAC ANTONIO BENZ DOO PROZOR RAMA ANTONY COMPANY DOO SARAJEVO ANTUKIC DOO ZEPCE APATIN TR VL KAMARIC NIHADA GRACANICA APETITOS SUR BIFE VL KANJUH VLADIMIR DOBOJ KLJUC SARAJEVO SARAJEVO BUZIM TESANJ VISOKO CAZIN ILIDZA LUKAVAC TUZLA VELIKA KLADUSA ZENICA SARAJEVO SANSKI MOST SIROKI BRIJEG MOSTAR DOBOJ PRIJEDOR BANJA LUKA KONJIC DERVENTA MOSTAR

POSUSJE RAKITNO BB TOMISLAVGRAD MRKODOL BB LJUBUSKI ZENICA MOSTAR SANSKI MOST JEZERO BOS KRUPA MOSTAR CAPLJINA BRCKO LIVNO ZVORNIK SARAJEVO BRCKO KLJUC CELINAC PROZOR ILIDZA ZEPCE GRACANICA DOBOJ ZRINSKO FRANKOPANSKA BB MARSALA TITA BB MARSALA TITA 40 DONJI KAMENGRAD 23 JEZERO BB TRG ALIJE IZETBEGOVICA BB VUKOVARSKA 12 ANTE STARCEVICA BR 17 JOVANA S POPOVICA BR 7 BILO POLJE BB VUKA KARADJICA 150 DUGA LOKAL 2 HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 61 NIKOLE TESLE 1 UL BRANILACA BIH BR 22 ZIVOJINA MISICA BB PODBOR 65 STUPSKA BB LUPOGLAV BB MEHMEDA AHMETBEGOVICA 14 KRALJA ALEKSANDRA BB

Broj 41 - Strana 34
255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZENICA BIHAC TUZLA NOVI TRAVNIK CAZIN BUZIM SARAJEVO MOSTAR SAMAC BOS GRAHOVO ZENICA VELIKA KLADUSA MOSTAR MOSTAR MOSTAR LIVNO CAPLJINA SARAJEVO BUSOVACA BUSOVACA SANSKI MOST CITLUK NOVI GRAD BIHAC SARAJEVO SARAJEVO TRAVNIK BOS KRUPA TESLIC VELIKA KLADUSA BOS KRUPA DERVENTA NOVI GRAD SARAJEVO TRAVNIK SARAJEVO HADZICI SARAJEVO ZEPCE MOSTAR BIJELJINA KISELJAK BUSOVACA BIHAC ARMIJE BIH BB DUBOVSKO BB M FIZOVICA FISKA 15 KASAPOVICI BB IZETA NANICA BB IZETA NANICA 55 PETRAKIJINA 6 ANTE STARCEVICA 77 SKARIC K BR 19 SAMAC MARSALA TITA 18 FRA IVANA JUKICA 1 UL 1 MARTA BB K BRANIMIRA PRC RONDO BB KNEZA BRANIMIRA 6 P C RONDO RODOC BB KULINA BANA 10 TRG KRALJA TOMISLAVA KOVACI 45 KAONIK BB BUSOVACA KAONIK BB BUSOVACA PRIJEDORSKA 117 RUDARSKA 103 BRANKA COPICA 8 BOSANSKI KRALJEVA OZIMICE I TO 16 ZMAJA OD BOSNE 84 TERAZIJA BB KALIBUNAR BB SEHIDSKA BB DONJI RUZEVIC SULEJMANA TOPICA BB SOKAK 82 KNINSKA BB VIDOVDANSKA BB HAMDIJE CEMERLICA 43 BOSANSKA 141 KOSEVO 3 DUPOVCI 56 ISEVICA SOKAK 4 B ZELJEZNO POLJE BB STJEPANA RADICA 39B MESE SELIMOVICA 4 JOSIPA BANA JELACICA BB GRABLJE 23 UL BIHACKIH BRANILACA BR 3

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610550004200035 1610350029340020 1610250007580015 1610200025280044 1610350019480067 1610350029430036 1610000073320080 1610200008760071 1610800003790052 1610200008770062 1610550001680072 1610350007860049 1610200032080035 1610200044900040 1610200008780053 1610200017560008 1610200013990020 1610000000040072 1610150007240035 1610550012280038 1610350033480077 1610200031170078 1610450044220009 1610350000930078 1610000020110051 1610000009900025 1610550008500045 1610350024720007 1610550016540084 1610350018050093 1610350022220026 1610450038460052 1610450042470032 1610000012900041 1610550012450079 1610000028690089 1610000055250047 1610000004710040 1610750000180054 1610200025960014 1610850009870058 1610700005210040 1610550008990089 1610350021940084

APEX DOO ZENICA APO COMERC DOO BIHAC APOLLO TRANS DOO TUZLA APOLO DOO NOVI TRAVNIK APOLO M UR CAFFE BAR VL MERIM BEGANOVIC APOTEKA REDZIC PZU BUZIM APPLE HAIR AND BEAUTY STUD BY SEJLA VL TORLAK APRO FLORAMI DD MOSTAR APROVET DOO SKARIC KBR 19 SAMAC AQUA 3 DOO GRAHOVO AQUA TECH DOO ZENICA AQUA THERM DOO VELIKA KLADUSA AQUAMARIN SOR VL SOFIJA PAVLOVIC MOSTAR AQUAMARIN TRGOVACKA RAD VL S PAVLOVIC MOSTA AQUARIUS FAVORIT DOO MOSTAR AQUAVOD DOO LIVNO ARA STR SPASA RAIC CAPLJINA ARA STR VL DALAC FUAD SARAJEVO ARAL DOO BUSOVACA ARAL DOO BUSOVACA ARAL TR VL ALIJAGIC SANDA SANSKI MOST ARAP DOO CITLUK ARAPOVIC ERMIN SZGR VL ARAPOVIC ERMIN N GRAD ARCHING DOO BIHAC ARCOBALENO DOO SARAJEVO ARDI DOO SARAJEVO AREAS DOO TRAVNIK ARENA DISCO CLUB VL SABIDA BOSNIC BOS KRUPA ARES SUR KAFE BAR VL JASAREVIC ADEM ARGE PROM DOO VELIKA KLADUSA ARI ALD PROM DOO BOS KRUPA ARIES DOO DERVENTA ARKA COMMERCE DOO NOVI GRAD ARKA PRESS DOO SARAJEVO ARMANI CAFFE VL SOJTARIC SANEL TRAVNIK ARMEN DOO SARAJEVO ARMIX WASH DOO SARAJEVO ARNO DOO SARAJEVO AROMA COMMERCE DOO ZEPCE ARON DOO MOSTAR ARS SOP STR VL PERICA TANACKOVIC BIJELJINA ART DECOR CVJECARNA VL JADRANKA KAPETANOVIC ART DOO BUSOVACA ART MORRIS DOO BIHAC

Srijeda, 6. 7. 2011.
299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO VISOKO BOS KRUPA ODZAK BREZA TESLIC TESLIC SARAJEVO PRNJAVOR BREZA MOSTAR BIHAC SANSKI MOST NOVI TRAVNIK ILIJAS DOBOJ JUG BIHAC SARAJEVO ZENICA SREBRENIK TUZLA PRIJEDOR MOSTAR BRATUNAC CAZIN VITEZ SARAJEVO GRADACAC NOVI GRAD BANJA LUKA SANSKI MOST BIJELJINA SIROKI BRIJEG KLJUC PALE PRIJEDOR PRIJEDOR CAPLJINA VISOKO BRCKO LJUBINJE SARAJEVO NOVI TRAVNIK BANJA LUKA ORASJE PATRIOTSKE LIGE 24 TOPUZOVO POLJE 86 RADNICKA BB ATIFA SAPCANINA 1 BOSANSKA BB VITKOVCI VITKOVCI RADNICKA 16 DJURE JAKSICA BB NERKESI 38 M TITA 73 IRFANA LJUBIJANKICA 168 SKUCANI VAKUF 124 PRVOMAJSKA BB HASIMA SPAHICA BB MATUZICI GAZIHUSREFBEGOVA BB TEREZIJE BB SKENDERIJA MASARIKOVA 48 SPIONICA CENTAR BB ZARKA VUKOVICA BB TUZLA DJURE SALAJA 19 SPLITSKA BR 2 SVETOG SAVE BB CUPRIJA BB LASVANSKA BB BRACE BEGICA 38 BRACE KIKICA BB GRADACAC MASLOVARE BB SIMEUNA DJAKA BB 7 KORPUS BB STEFANA DECANSKOG BR 203 TRN BB SIROKI BRIJEG UL BRANILACA BIH BB JOVANA DUCICA 24 PETRA PRERADOVICA 7 STEPE STEPANOVICA BB PRIJEDOR ANTE STARCEVICA ALIJE IZETBEGOVICA 1 DUBRAVE TRZ ARIZONA BR XII LOK 21 CRNOGORSKI PUT BB MIS IRBINA 10 RATANJSKA BB TRG KRAJINE 1 III ULICA BB ORASJE

Broj 41 - Strana 35
1610000052600007 1610150005940041 1610350016860097 1610800003370042 1610000026560066 1610400008380015 1610400008390006 1610000002790022 1610450030090019 1610150000090068 1610200002840064 1610350005740017 1610350021080082 1610450007790010 1610000048330067 1610400001100068 1610350024620097 1610000018680077 1610000014390058 1610500002780006 1610250014420067 1610450045060029 1610200008810026 1610850006210054 1610350009000090 1610700000470038 1610000079930048 1610250014070091 1610450043740053 1610450027870077 1610350009880074 1610850001830019 1610200031030010 1610350016200012 1610000064700078 1610450017280005 1610450017290093 1610200014010002 1610150006020066 1610600005890015 1610200008820017 1610550006720095 1610200025290035 1610450000840057 1610800000150030

ART SUR TIPA FAST FOOD VL SALIHOVIC EMIR ARTEF DOO VISOKO AS AL DOO BOSANSKA KRUPA AS DOO PROIZV USLUZNO PODUZECE ODZAK AS JASMIN DOO BREZA AS KOMERC STR VL DUJAKOVIC DRAGO TESLIC AS KOMERC SUR KAFE BAR VL DUJAKOVIC DRAGO TES AS SPECIJAL DOO SARAJEVO AS VUKOVIC DOO PRNJAVOR ASA DOO BREZA ASA SUR PICERIJA VL AMINA CISIC MOSTAR ASAD TR VL SABIC ADIS ASC COMPANY DOO SANSKI MOST ASCIC DOO EXPORT IMPORT NOVI TRAVNIK ASCINICA SUR ASCINICA I BUREG VL FAZLIC EMIR ASCINICA SUR VL MURATOVIC HAZEMA ASK KEY CENTAR VL SAMIR KULENOVIC BIHAC ASKAN DOO SARAJEVO ASKO PROMET DOO ZENICA ASLAN DOO SREBRENIK ASMAD COMPANY DOO TUZLA ASMIR DOO PRIJEDOR ASPID DOO MOSTAR ASPRESA EXPORT DOO BRATUNAC ASPROM DOO CAZIN ASSI DOO VITEZ ASSYRIAN DOO SARAJEVO ASTER COM DOO GRADACAC ASTER STR VL MAJKIC MIROSLAV NOVI GRAD ASTRA CO DOO BANJA LUKA ASTRA E DOO SANSKI MOST ASTRA PROM DOO BIJELJINA ASTRA SPORT DOO SIROKI BRIJEG ATEA DOO KLJUC ATILA DOO PALE ATINA FIS STR VL KOVACEVIC MILKA PRIJEDOR ATINA STR VL KOVACEVIC MILKA PRIJEDOR ATLANTIC SUR CAFFE BAR MARKO RAJIC CAPLJINA ATLANTIS TRAVEL AGENCY DOO VISOKO ATLAS TRADE DOO BRCKO ATLAS WOOD COMPANY DOO LJUBINJE ATLETSKI SAVEZ BIH SARAJEVO ATOLI DOO NOVI TRAVNIK ATOM DOO BANJALUKA ATOM DOO ORASJE

Broj 41 - Strana 36
344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SRBAC SANSKI MOST BRCKO SIROKI BRIJEG LJUBUSKI TRAVNIK NOVI TRAVNIK MOSTAR CITLUK VELIKA KLADUSA LIVNO ZENICA TRAVNIK TRAVNIK BIHAC DOBOJ BRCKO VITEZ SANSKI MOST SARAJEVO BIHAC ZVORNIK GRADACAC SIROKI BRIJEG SANSKI MOST BUZIM KISELJAK ZEPCE KOZ DUBICA SARAJEVO BRCKO LUKAVAC BIHAC POSUSJE SIROKI BRIJEG CAPLJINA BIHAC ZENICA NOVI GRAD MODRICA MOSTAR SIROKI BRIJEG KAKANJ PRVOMAJSKA BB HAMZIBEGOVA 21 MOSTARSKA BR 128 KOCERIN 7 BANA JELACICA BB DONJE PUTICEVO BB NEVIC POLJE BB TEKIJA 51C KRALJA TOMISLAVA BB TRNOVI BR 88 ZUPANA ZELIMIRA BB MARIJANOVICA PUT 80 MOSTARSKA BB MOSTARSKA BB DR IRFAN LJUBIJANKIC BR 149 MAKLJENOVAC BB BULEVAR MIRA ZGRADA DELTA II VITEZ 12 JEZERNICE BB HAMDIJE CEMERLICA 1 A BIJELO BRDO BB KARAKAJ BB H K GRADASCEVICA BB GRADACAC H STJEPANA BB PRIJEDORSKA 56 D

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610450001110008 1610350023620027 1610600003030067 1610200019700022 1610200005630075 1610700007240056 1610700005430036 1610200001810021 1610200006390070 1610350009830022 1610200017580087 1610550005830023 1610550008010098 1610700000170017 1610350010800022 1610450029100037 1610600007090002 1610700000510002 1610350032610084 1610000039520042 1610350027660077 1610850008000092 1610250012610047 1610200019720004 1610350030860010

ATRACO DOO SRBAC ATTAR DOO SANSKI MOST AUPRO AUTOMATIZACIJA I PROIZVODNA TEHNIKA BRC AUREA INVEST DOO SIROKI BRIJEG AURO DOO LJUBUSKI AUROSPED DOO TRAVNIK AUTO CENTAR FISIC DOO N TRAVNIK AUTO FLORIDA DOO MOSTAR AUTO GAGA DOO CITLUK AUTO HAZARD DOO VELIKA KLADUSA AUTO KLUB DOO LIVNO AUTO KUCA AGIC DOO ZENICA AUTO KUCA TRAVNIK DOO TRAVNIK AUTO KUCA TRAVNIK DOO TRAVNIK AUTO KUCA ZP DOO BIHAC AUTO MASTER DOO DOBOJ AUTO MERTZ DOO BRCKO AUTO MLAKIC DOO VITEZ AUTO PRODAJA KEBIC DOO SANSKI MOST AUTO SENDY DOO SARAJEVO AUTO SERVIS BLIC DOO BIHAC AUTO SERVIS SR PROD AUTOD VL MILOS BLAGOJEVIC AUTO SHOP TR VL COSIC SANJIN GRADACAC AUTO SKOLA KOLOVOZ VL BRUNO ZELJKO S BRIJEG AUTO SKOLA N M VL HALILIC RUSMIR SAN MOST AUTO SKOLA START VL VESNA SAHINOVIC AUTO SPED DOO KISELJAK AUTO TAXI VL MARIJAN KRESIC ZEPCE AUTO TIM STR VL BABIC TATJANA KOZARSKA DUBICA AUTO TRADER MAGAZIN DOO SARAJEVO AUTO TRGOVINA DOO ORASJE PJ BRCKO AUTO TRGOVINA TNM VL MORANKIC AHMET LUKAV AUTOCENTAR BALIC DOO BIHAC AUTOCENTAR BASIC DOO POSUSJE AUTOCENTAR DOO SIROKI BRIJEG AUTOCOLOR STR VL ANAMARIJA JURKOVIC CAPLJINA AUTOCOMERC DD BIHAC AUTOGAS DOO ZENICA AUTOGOL KAFE BAR VL MUSTIC SANEL NOVI GRAD AUTOKOMERC MD ZTR VL KUZMIC GORAN MODRICA AUTOKUCA FLAR LIJANOVICI DOO MOSTAR AUTOKUCA LIJANOVICI DOO SIROKI BRIJEG AUTOLIMAR ZGOSCA VL GANIBEGOVIC ESAD KAKANJ

UL GENERALA IZETA NANICA 29 1610350024410092 HANPLOCA BB LUPOGLAV BB VOJVODE PUTNIKA 55 DOBRINJSKE BOLNICE BB TINA UJEVICA 10 M BRIGADA BB PRITOKA BB BROCANAC BB FRA DIDAKA BUNTICA BR 27 TINA UJEVICA BB 5 KORPUSA 26 ZMAJA OD BOSNE 1 NJEGOSEVA BB NOVOSADSKA 42 BISCE POLJ BB VISOKA GLAVICA BB ZGOSCANSKA BB 1610700004870055 1610750006620078 1610450039760046 1610000065980090 1610600000410097 1610250023820046 1610350026610052 1610200019730092 1610200004950105 1610200045670026 1610350004370086 1610550006130044 1610450039940078 1610450033390056 1610200047980081 1610200019750074 1610550019340086

Srijeda, 6. 7. 2011.
387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
CAPLJINA TESANJ BIHAC MOSTAR VITEZ SARAJEVO NOVI GRAD KAKANJ KAKANJ MOSTAR NOVI GRAD HADZICI KAKANJ MOSTAR MOSTAR VISOKO BIHAC VISOKO BIJELJINA PRIJEDOR SARAJEVO KAKANJ KAKANJ KONJIC VISOKO KAKANJ SARAJEVO BIHAC GABELA POLJE RADUSA BB KOSTELA BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB STJEPANA RADICA BB HALILOVICI BB KEJ VOJVODE STEPE 311 LAHKE BRIGADE OMERA MASLICA 14 OPINE BB RAVNICE BB GRIVICI 282 OMERA MASLICA 32 KONAK 20 MILE BUDAKA 98 RASIDOVICA 84 ESREFA KOVACEVICA H 2 4 BREDVE 8 RAJE BANJICICA 125 GORNJI ORLOVCI BB TRG NEZAVISNOSTI 17 ZGOSCANSKA 40 BREZANI BB MUSLIMANSKE BRIGADE 20 GORANI 4 KOPRIVNICA 1 ANDREJA ANDREJEVICA 88 JABLANSKA 235 MAHALA OSMACI HAN PLOCA BB STROSMAJEROVA BB ZEPCE LJUTI DOLAC BB ZMAJA OD BOSNE 1 29 FEBRUARA BB 1 MAJA 179 POCRTE 189 MARKA MARULICA 5 MATUZICI BB BILJANI BB

Broj 41 - Strana 37
1610200014070045 1610400008950084 1610350033250090 1610200024160082 1610700000520090 1610000040770081 1610450039590005 1610650002910027 1610650000820065 1610200001360038 1610450042310079 1610000080610018 1610650000660015 1610200000840021 1610200057160064 1610150002520015 1610350026660007 1610150001990007 1610850010280077 1610450038010069 1610000025520032 1610650001980088 1610650003340028 1610200054830027 1610150001570094 1610650000830056 1610000065550089 1610350027310004 1610600002240002 1610550013740082 1610200019810020 1610750000250088 1610200019830002 1610550004090037 1610000046320033 1610450033510045 1610200037580032 1610000042980032 1610400004130057 1610350033740037

AUTOLIMARSKA RADIONICA SZR CELIC JURICA CAPLJ AUTOLIMARSKA RADNJA VL IZUDIN SUBASIC TESANJ AUTOLUNA DOO BIHAC AUTOMAT KLUB DOO MOSTAR AUTOMEHANICAR IVICA ZEC VITEZ AUTOPRESTIZ DOO SARAJEVO AUTOPREVOZ LICINA VL LICINA MILAN NOVI GRAD AUTOPREVOZNIK BECIRHODZIC ENES KAKANJ AUTOPREVOZNIK CEHAJIC ADMIR AUTOPREVOZNIK DERVO CRNALIC MOSTAR AUTOPREVOZNIK DJURASINOVIC DRAGAN NOVI GRAD AUTOPREVOZNIK DUPOVAC SABAHUDIN HADZICI AUTOPREVOZNIK HUSIKA ALMIR AUTOPREVOZNIK IBRAHIM MAKSUMIC MOSTAR AUTOPREVOZNIK JADRAN BEGIC MOSTAR AUTOPREVOZNIK JUSIC EDIN AUTOPREVOZNIK KALER B VL BRKIC RAMO BIHAC AUTOPREVOZNIK KARDAS MIDHAT AUTOPREVOZNIK KRSTO JOKIC BIJELJINA AUTOPREVOZNIK MATIJAS RADENKO PRIJEDOR AUTOPREVOZNIK MEKIC SUAD SARAJEVO AUTOPREVOZNIK MUSIJA MEDZID AUTOPREVOZNIK MUSIJA NIHAD KAKANJ AUTOPREVOZNIK NEDZAD GRCIC KONJIC AUTOPREVOZNIK SAHETA NIJAZ AUTOPREVOZNIK TRAKO SUAD AUTOPREVOZNIK VELAGIC FAHRET SARAJEVO AUTOPREVOZNIK VEZIRA HRNJICA BIHAC

AUTOPREVOZNIK ZAHIROVIC DENIJAL OSMACI OSMACI AUTOPRIJEVOZNIK EDIM HASIC KISELJAK KISELJAK AUTOPRIJEVOZNIK SLOBODAN MUSA SIROKI BRIJEG AUTOPRIJEVOZNIK TAHIR MUSLIC ZEPCE AUTOPRIJEVOZNIK TOMAS GRLE SIROKI BRIJEG AUTOREMONT DOO ZENICA AUTOSERVIS DD ILIJAS AUTOSERVIS DJEKIC SZR VL DJEKIC G DERVENTA AUTOSIGNUM DOO GRUDE AUTOUNION DOO SARAJEVO AVDIC MERC DOO DOBOJ JUG AVDIC MOL FASAD ZR VL AVDIC NERMIN KLJUC SIROKI BRIJEG ZEPCE SIROKI BRIJEG ZENICA ILIJAS DERVENTA GRUDE SARAJEVO DOBOJ JUG KLJUC

Broj 41 - Strana 38
427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SARAJEVO KLJUC MOSTAR TESANJ SARAJEVO HADZICI VOGOSCA PALE LJUBUSKI GRUDE LIPAC LJUBUSKI BIHAC POSUSJE SAMAC SARAJEVO PRNJAVOR SREBRENIK KLJUC CAZIN DERVENTA VELIKA KLADUSA SANSKI MOST GORAZDE VISOKO SREBRENIK DOBOJ VISOKO LIVNO BRCKO CAZIN SIROKI BRIJEG GRADACAC GRADACAC KOSTAJNICA VISOKO KLADANJ BANJA LUKA KROMOLJ 12 ZELENIH BERETKI DO 22 OSLOBODILACA BB SANICA KOCINE 146 C JELAH BB TRG SOLIDARNOSTI 4 HADZELI 131 SVRAKE II 1 VOGOSCA MAGISTRALNI PUT 1C PALE PREDGRADJE BB DRINOVCI PLOCA 463 LIPAC BB HRASLJANI VITALJINA BB HASANA KJAFIJE BB OBILAZNICA BB TISINA BB DALMATINSKA 2 ZANATSKI CENTAR 1 ORMANICA BB 17 VL BBR 19 CORALICI BB CARA LAZARA BB HASIMA OKANOVICA 7 VELIKA KLADU ZELJEZNICKA BB 25 NOVEMBAR BB BRANILACA BB SPIONICA BB STANARI BB MLADIH MUSLIMANA BR 11 FRA EUGENA MATICA 11 LIVNO JOVANA DUCICA BR 1 CORALICI BB TRN BB H K GRADASCEVICA BB GRADACAC REUFA HUSEINAGICA BB TAVIJA 14 25 APRILA BR2 CENTAR BB SLAVKA RODICA BR 1

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610000017840057 1610000005080095 1610350036470005 1610200044320077 1610400001370019 1610000069400019 1610000086160067 1610000043480067 1610000065080027 1610200040350061 1610200042030004 1610400003560085 1610200044160027 1610350002210090 1610200019850081 1610450039920096 1610000003460098 1610450029910084 1610500000920031 1610350031440070 1610350005890076 1610450053680031 1610350016660083 1610350015400053 1610000082270076 1610150002280037 1610500002870022 1610450032110044 1610150003970068 1610200017660015 1610600003080022 1610350007520064 1610200019870063 1610250011940068 1610250022300056 1610450025190064 1610150005630029 1610600002310036 1610450033940046 1610450036310047 1610850008370050 1610450017530071 1610250014480013 1610200025610038 1610150003430069 1610150005670090

AVINGA STR VL BICIC SALIHA AVIO EXPRESS DOO SARAJEVO AVLIJA UR CAFFE BAR PIZZERIA VL BLAZEVIC HALI AVOKADO DOO MOSTAR AZ EN DOO JELAH AZAP DOO SARAJEVO AZONE SUR TIP CAFFE BAR VL ENES SABANOVIC AZRA STR VL CAKAL RAMIZ VOGOSCA B & B VUCKO DOO PALE B I T DOO LJUBUSKI B I TRANS DOO ZA PRIJEVOZ GRUDE B L KOMERC DOO B M G KOMPANI DOO LJUBUSKI B MUJANIC DOO BIHAC B TANK DOO POSUSJE B&B DISKO BAR VL PUPCEVIC ILIJA TISINA SAMAC B4B DOO SARAJEVO BABALOO SUR VL POPADIC PREDRAG PRNJAVOR BABIC DOO ORMANICA SREBRENIK BABOVIC TR VL BABOVIC SANELA KLJUC BABY SAN DOO CAZIN BACK STAGE SUR VL MAKSIMOVIC SINISA DERVENTA BADEM CAFFE PIZZERIA VL DZEVAD OMERAGIC BAHTIC COMMERCE DOO SANSKI MOST BAHTO TRANS DOO GORAZDE BAJADERA VL VEHABOVIC NEDZAD BAJAS DOO SREBRENIK BAJIC PROMET DOO STANARI DOBOJ BAJJN DOO VISOKO BAJKA DOO LIVNO BAJNICA DOO BRCKO BAKI I SZR VL JUSIC MURAT CORALICI CAZIN BALDI DOO SIROKI BRIJEG BALET DOO GRADACAC BALINJERA CO DOO GRADACAC BALJ ZPTUZ KOSTAJNICA BALKAN AUTO DOO VISOKO BALKAN DOO KLADANJ BALKAN LEGNA DOO EXPORT IMPORT BANJA LUKA BALKANIKA NACIONALNA KUCA SUR VL ZEC BOJAN BALTAZAR SUR PICERIJA VL ALEKSANDAR BUKARAC BALTIC PROM DOO NOVI GRAD BALZAK DOO TUZLA BAM COMPANI DOO MOSTAR BAM DJL BREZA BAMBOO STR KNJIZARA VL BECIRHODZIC A VISOKO

MRKONJIC GRAD SIME SOLAJE BB BIJELJINA NOVI GRAD TUZLA MOSTAR BREZA VISOKO GAVRILA PRINCIPA 20 KNEZA LAZARA BB ZLOKOVAC 6A TUZLA SPLITSKA BB MAHALSKI DOM BB NASELJE LUKE 5

Srijeda, 6. 7. 2011.
473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BRCKO BIJELJINA VITEZ SIROKI BRIJEG VOGOSCA VITEZ TESLIC TUZLA BOS KRUPA MOSTAR LIVNO LIVNO VITEZ LJUBUSKI PRIJEDOR SARAJEVO BIJELJINA GRACANICA BIHAC MOSTAR BIJELJINA ZAVIDOVICI MOSTAR MOSTAR SIROKI BRIJEG LJUBUSKI BUGOJNO SARAJEVO VITEZ BIHAC ZAVIDOVICI LIVNO GRACANICA BOS KRUPA ZAVIDOVICI ZAVIDOVICI DRVAR PRIJEDOR DR SAFETA MURATOVICA BR 4 MESE SELIMOVICA 27 STARA BILA VITEZ FRA DIDAKA BUNTICA SIROKI BRIJEG JOSANICKA 33 KRUSCICA 258 BARICI HADZI HASANAGE PASICA 4 TUZLA 511 SLAVNE BRDSKE BRIGADE BB AKADEMIKA IVANA ZOVKE BR 12 SPLITSKA 10 KRALJA TVRTKA BB JOSIPA KUREVIJE 4 S S ANTICA 7 VUKA KARDZICA BEHDZETA MUTEVELICA 95 VELIKA OBARSKA BIJELJINA UL PODRINJSKA 5 KAMENICA BB BISCE POLJE BB STEFANA DECANSKOG 124 14 APRIL 18 M TITA 34 BIJELO POLJE LIVAC BB FRA D BUNTICA 97 HUMAC BR 1 NUGLE II SAFVET BEGA BASAGICA 38 A KRUSCICA BB IVANA FRANE JUKICA BB DONJI JUNUZOVICI BB KALAJDZINICA 1 SKVER BB MAHMIC SELO 159 A ZLATNIH LJILJANA BB KOVAC BB HRVATSKIH BRANITELJA 21 RUDI CAJAVECA 5

Broj 41 - Strana 39
1610600007600028 1610850011170052 1610700000570045 1610200033440072 1610000008970086 1610700000580036 1610400009840059 1610250012530022 1610350004260088 1610200007520023 1610200017700076 1610200057700063 1610700003180024 1610200005700012 1610450013140045 1610000012830007 1610850000110015 1610250015430031 1610350013770065 1610200026470040 1610850007580082 1610550011530034 1610200003170058 1610200042630046 1610200019910027 1610200005710003 1610550013140040 1610000053000035 1610700002430020 1610350012120095 1610550011800082 1610200017730049 1610250005750013 1610350014690013 1610750004500046 1610550011220022 1610200047450073 1610450000740050

BAMBULA DOO BRCKO BAR KAFE SUR KAFE BAR VL SVJETLAN VUJADINOVIC BARAC STR VL MARINKO BARAC BARBARA STR VL VJEKOSLAV MILICEVIC SB BARCIC KOMPANI PJ KOMPJUTERSKI CENTAR LAPTOP BARE SUR VL ABDULAH BESO VITEZ BARICI STR VL KOPIC HUSEIN TESLIC BAROK ASCINICA UR VL FEHRATOVIC BEHARA TUZLA BARON DOO BOSANSKA KRUPA BARUN CAFFE SUR PEHAR DAMIR MOSTAR BASIC VULKANIZERSKA RADNJA ADEM BASIC LIVNO BASKET CAFFE BAR VL TIHOMIR BAKOVIC LIVNO BASKET CAFFE SUR VL LATIFA POJAVNIK VITEZ BASKET SNECK BAR SUR BILIC ZELJKO LJUBUSKI BASKET TIME DOO PRIJEDOR BAU TEHNIKA SZD VL PASIC AMER SARAJEVO BAUKOMPANIJA AG DOO VELIKA OBARSKA BAUWERKER DOO TRG NA VEL I MALO GRACANICA BAUWESEN KRAMPE DOO BIHAC BAZ VELMO DOO MOSTAR BAZAR STR VL JEFA BLAGOVCANIN BIJELJINA BAZAR TR VL MULABDIC EKREM ZAVIDOVICI BAZAR ZLATARSKA TR VL MUSTAFA SEMIC BBH MANAGEMENT DOO MOSTAR BBM DISCONT STR S B IVANKA MANDIC BBM INDUSTRIE DOO LJUBUSKI BEAUTY CENTAR FRIZERSKI SALON VL KARADZA AZ BEBA SZR VULKANIZER I PRAO VL VILIC IGBALA BEDEM COMPANY DOO VITEZ BEDEM EM DOO BIHAC BEDEM TR VL MAHMUTOVIC DERVIS ZAVIDOVICI BEGLUK MARKET STR EMIRA BURZA LIVNO BEGOS DOO GRACANICA BEHAR PREVOZ DOO BOSANSKA KRUPA BEHAR UR BISTRO VL MUHAREM MUHAREMOVIC BEJT TR VL HALILOVIC JASMIN ZAVIDOVICI BEK PROM DOO DRVAR BEL AUTO DOO PRIJEDOR

Broj 41 - Strana 40
511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BANJA LUKA LAKTASI BIJELJINA MOSTAR SARAJEVO KAKANJ CAZIN VELIKA KLADUSA ZIVINICE SREBRENIK KISELJAK SANSKI MOST SARAJEVO MOSTAR SARAJEVO NOVI TRAVN SIROKI BRIJEG KLJUC BIJELJINA SARAJEVO ZEPCE ILIDZA KONJIC CAPLJINA SARAJEVO KISELJAK ILIJAS ZENICA PRNJAVOR KAKANJ BOS BROD SARAJEVO BRCKO BRCKO SREBRENIK MOSTAR SANSKI MOST ZIVINICE VELIKA KLADUSA BOS KRUPA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR GRADACAC BRACE POTKONJAKA 109 KARADJORDJEVA BB LAKTASI LJELJENCA KNEZA VISESLAVA BB OLIMPIJSKA 8 UL 7 MUSLIMANSKE BB CUPRIJA BB VRNOGRAC POLJICE 53 PODGAJEVI 44 SPIONICA BB PARZEVICI BB HASANA KIKICA BB BISTRIK MEDRESA 37 A KRALJA ZVONIMIRA 2 CAZINSKA 90 HANUMICA BB KNESPOLJE BB UL INDUSTRIJSKA ZONA VELAGIC BB STEFANA DECANSKOG 7 PATRIOTSKE LIGE BB BEREK BB BUTMIRSKA CESTA 1 ZUKICI BB GRABOVINE

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610450039230038 1610450020430080 1610850005270027 1610200009040013 1610000003630042 1610650001300021 1610350031450061 1610350024150035 1610250016740016 1610500003840022 1610000027350034 161035000989006 5 1610000050350092 1610200009050004 1610000010340017 1610600004160020 1610200019920018 1610350016820036 1610850003430034 1610000034390003 1610750000320025 1610000034440055 1610200040950006 1610200037270020

BEL SZR VL HOTIC EMIR BANJA LUKA BELAVISTA DOO LAKTASI BELGAUTO DOO BIJELJINA BELLA ITALIA PIZZERIA VL BRANO PANDZA MOSTAR BELMA STR VL GAZIBARA BELMA SARAJEVO BELMA SZFR VL SKELEDZIJA ELDIN BELMA TREID CO DOO CAZIN BELMIN CAFFE BAR VL IBRADZIC NISVET BELMIN COMMERCE DOO ZIVINICE BELS DOO SREBRENIK BEM AGENCIJA ZA ADM TEH POS VL MARKOVIC BRANK BEMASA DOO SANSKI MOST BEMI SZD VL RADIC VESELIN SARAJEVO BEMIX AQUARIUS DOO MOSTAR BENID DOO SARAJEVO BENISAL DOO NOVI TRAVNIK BENKO DOO SIROKI BRIJEG BENVILLE LTD DOO KLJUC BEO SYSTEM DOO BIJELJINA BERBIR DOO SARAJEVO BEREK STR VL SALIHA ODZACKIC ZEPCE BERINEX DOO SARAJEVO BERIX SZR VL BAJRO ALIHODZIC KONJIC BERNARDA STR VL STOJAKA DUGANDZIC CAPLJINA BERNARDEENO SD VL TOLIC BERNARDA SARAJEVO BEROSI DOO KISELJAK BESA EXPORT IMPORT DOO ILIJAS BEST PRODUKT DOO ZENICA BEST STR BUTIK VL BANIC ZELJKA PRNJAVOR BETA DOO KAKANJ BETA GRUP DOO BROD BETANIJACENTAR DOO SARAJEVO BETIS DOO BRCKO BETON COMPANY DOO BRCKO BETON PROMET BJELIC SZD VL BJELIC MUSTAFA BEVANDA DOO MOSTAR BEZISTAN TR VL SABINA ALAGIC SANSKI MOST BH DOXA DOO ZIVINICE BH INZINJERING DOO VELIKA KLADUSA BH KRAJINADRVO DOO BOSANSKA KRUPA BH PELETE DOO SARAJEVO BH SPORTSKE NOVINE DOO SARAJEVO BIBA VL OSMANOVIC KEMAL SARAJEVO BIBER&SO KONOBA UR VL F CUSTOVIC MOSTAR BIBERKIC DOO GRADACAC

NEDIMA FILIPOVICA 11 SPRAT 6 1610000041990050 ZANATSKI CENTAR E 36 BOSANSKI PUT 166 TESANJSKA 44 TRG SRPSKIH BORACA BB M TITA 5 KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB BR MEHMEDA SPAHE 24 NASELJE BROD BR 62 DUBRAVE BB D SREBRENIK BB MARSALA TITA 189 BARE 35 PASAGE GOGICA BB POLJE BB LJUSINA BB VISNJIK 28 KEMALA KAPETANOVICA 21 POZEGINA 34 KALAJDZICA 2 MEDJIDJA DONJA BB 1610700005220031 1610000038790020 1610550000030005 1610450040980015 1610650000420037 1610550020010065 1610000079490056 1610600004960076 1610600008000056 1610500002270077 1610000040840018 1610350018120030 1610250007980043 1610350026870012 1610350013820020 1610000070760056 1610000028260088 1610000067360012 1610200056990023 1610250022120024

Srijeda, 6. 7. 2011.
556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VISOKO CITLUK TREBINJE SARAJEVO BIHAC MOSTAR BIHAC BIHAC KAKANJ ORASJE LJUBUSKI NOVI GRAD SIROKI BRIJEG DOBOJ BIHAC BANJA LUKA ZENICA CITLUK LAKTASI GRACANICA CAZIN POSUSJE GLAMOC KAKANJ DOBOJ SARAJEVO SARAJEVO SANSKI MOST TUZLA BIHAC SANSKI MOST KLJUC KLADANJ BOS KRUPA SANSKI MOST BOS KRUPA VISOKO SARAJEVO OZRAKOVICI BB NERETVANSKA BB LOZIONA BB KRANJCEVICEVA 6 IRFANA LJUBIJANKICA 88 M TITA 60 IRFAN LJUBIJANKIC 91

Broj 41 - Strana 41
1610150006820025 1610200033720014 1610200037780046 1610000063640062 1610350004120020 1610200002590095 1610350007180079

BICAN GRADNJA SZR VL SECEROVIC SABIT VISOKO BICIKL DOO CITLUK BIFE 365 SUR VL RADE NINKOVIC TREBINJE BIG BEN SUR PIZZE I FAST FOOD IKANOVIC JASMIN BIH SKONADINO DOO BIHAC BIH STR VL SABAHUDIN RASLJANIN MOSTAR BIHACKA GRADJANSKA ALTERNATIVA BIHAC BIHACKI TRANSPORT DD BIHAC BIJELE VODE FARMA VL HASAGIC FUAD BIKE SPORT STR UGLJARA BR 138 VL NADA MILICIC BIKERS SUR CAFFE BAR VL SRECKO BRKIC VITINA BILJANA STR VL JOVANOVIC DRAGA NOVI GRAD BILJNA LJEKARNA STR VL ANITA PRLIC SIROKI B BIM STR VL BIJELIC BORKA DOBOJ BIMES DD BIHAC BIN STR VL DJURIC LJILJANA BANJA LUKA BINA DOO ZENICA BIO TVORNICA OBUCE DOO CITLUK BIOHRANA SZR VL ANDRIC BUDIMIR LAKTASI BIOTERM DOO ZA PROIZV PROM I USLUGE GRACANICA BIOVET DOO CAZIN BIP COMMERCE DOO POSUSJE BIR STR VL GROZDA BELENZADA GLAMOC BIRNO TR VL KARAMOVIC BIRNAS BIRO COM DOO DOBOJ BIRO OSIGURANJA BIH SARAJEVO BIRO OSIGURANJA BIH SARAJEVO BIRO PAPIR DOO SANSKI MOST BISER TR VL KARIC NUSRETA TUZLA BISPED DOO BIHAC BISTRO ADI VL ZUKIC SANDA SANSKI MOST BISTRO BISTRO VL ALICIC ZARFINA KLJUC BISTRO COMPANY DOO KLADANJ BISTRO KOD GIZDE UR VL DIZDAREVIC MERSUD BOSA BISTRO KOD NECKE VL MULALIC NEDZAD SAN MOST BISTRO TUNEL UR VL SAHINOVIC VERDINA B KRUPA BISTRO VISOCANKA SUR VISOKO BIT DOO SARAJEVO

ANTIFASISTICKOG OTPORA BR 1 1610350003980049 BJELE VODE BB 1610650001410019 UGLJARA BR138 ORASJE 1610800005370085 VITINA BB PETRA KOCICA ROBNA PIJACA SANA A MIHANOVICA 2 SVETOG SAVE 3 RK BEOGRAD LOKAL 6 MATE VUKOVICA BB GRABESKA BR 4 ALEJA SVETOG SAVE BB BLATUSA 3 CERIN BB DOSITEJEVA 2 LETINAC BB GNJILAVAC BB POKLECANI BB IVE LOLE RIBARA BB TICICI BB SRPSKIH SOKOLOVA 65 KOLODVORSKA 11 A II KOLODVORSKA 11 A II PRVOMAJSKA 108 DR IVANA RIBARA PIJACA ISTOK BB REPUSINE BB HAMZIBEGOVA BB KRASULJE 77 16 MUSLIMANSKE BRIGADE KLADANJ KOLODVORSKA BB DONJI KAMENGRAD BB KOLODVORSKA 1 PODGRAJANI BB ZMAJA OD BOSNE 63 1610200036880080 1610450040430025 1610200037560050 1610450028000057 1610350004850042 1610450031750077 1610550016100092 1610200007570075 1610450017860065 1610250019620043 1610350005420014 1610200009120038 1610200040800044 1610650001670076 1610450027460058 1610000006420053 1610000006420150 1610350023670079 1610250018210051 1610350013390019 1610350011880020 1610350035580030 1610250011440033 1610350035970067 1610350020710027 1610350016020077 1610150004580004 1610000040750002

Broj 41 - Strana 42
594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SIROKI BRIJEG BANJA LUKA SIROKI BRIJEG BANJA LUKA KISELJAK BOS PETROVAC BOS PETROVAC VITEZ ZENICA VITEZ BRCKO BIHAC BOS BROD KISELJAK LIVNO DRVAR BRCKO DOBOJ JUG MOSTAR VITEZ I SARAJEVO BRCKO BRCKO BIJELJINA NOVI TRAVNIK GRADACAC SARAJEVO CITLUK BANJA LUKA POSUSJE CITLUK GRACANICA TUZLA BIJELJINA ZVORNIK LJUBUSKI ZEPCE ORASJE BRCKO VISOKO KISELJAK BIJELJINA BANJA LUKA BANJA LUKA ZEPCE NJIVICE 23 SUBOTICKA 43 TRN BB MILESEVSKA 66 PARZEVICKA BB SAFETA HIDICA BB DOBRO SELO BB RIJECKA BB BLATUSA 20 KRALJA TVRTKA BB TRG MLADIH BR 4 GRABESKA BB KRAJISKIH BRIGADA BB BRNJACI BB VICUKE BODROZE 17 POTOCI BB DRAGANA VESELICA 42 MATUZICI BB 2 BOJNE RUDNICKE BB KRUSCICA BB VITEZ HRESA BB POTOCARI BB POTOCARI BB VOJVODE PETRA BOJOVICA 237 MEHMEDA SPAHE 1 SARAJEVSKA BB GRADACAC BARDAKCIJE 19 BLIZANCI BB TROMEDJA 4B BATIN BB POSUSJE KRALJA TOMISLAVA 42 CENTAR BB MEME SULJETOVICA 5 DIMITRIJA TUCOVICA 38 DONJI SEPAK A STEPINCA BB ULICA PRVA BB STJEPANA RADICA 71 A JEVREJSKA BR 3 BRANILACA 51 BANJSKA BB SREMSKA BB CARA LAZARA 31 KRAJISKIH BRIGADA 17 POSLOVNI CENTAR XP BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610200038720073 1610450039030024 1610200019970070 1610450000870030 1610700004740075 1610350010290093 1610350032260011 1610700000610009 1610550007480090 1610700000620097 1610600009100036 1610350031910035 1610400005840070 1610700004600007 1610200046280059 1610450004380072 1610600002400149 1610450027600029 1610200009170090 1610700002800075 1610000056940078 1610000030450057 1610400003390044 1610850010260095 1610700000630088 1610250011410060 1610000066060018 1610200058240062 1610450037470070 1610200033990062 1610200007590057 1610800000330062 1610250009050050 1610850009850076 1610850004310018 1610200005730082 1610750000390059 1610800000370026 1610600005970040 1610150004350017 1610700005300056 1610850002420070 1610450036850046 1610450011070065 1610750005540080

BIT SZR VL DAMIR ZELENIKA SIROKI BRIJEG BITLANT SERVIS SOD VL DJAKIC STOJAN BLUKA BIVAL DOO SIROKI BRIJEG BIZE DOO BANJA LUKA BIZON MESARSKA RADNJA VL ELDIN DZINO BJELAJ DOO BOSANSKI PETROVAC BJELJAVINA DOO BOSANSKI PETROVAC BLANC STR VL JOSIPA BONIC VITEZ BLATUSA SUR FAST FOOD ZENICA VL SISIC SEDZIDA BLAZ DOO VITEZ BLAZANOVIC SP VL DRASKO BLAZANOVIC BRCKO BLED DOO BIHAC BLU SPED DOO BOSANSKI BROD BLUE STAR DOO KISELJAK BM RIS LOVOTURS DOO DRVAR BMBM PPP POTOCI DRVAR BMD SOCK DC DOO BRCKO BMS MONT DOO DOBOJ JUG BMT DOO MOSTAR BMT DOO VITEZ BMV ZICER DOO SARAJEVO BMW KOMERC DOO BRCKO BMW KOMERC DOO BRCKO BN SZTR PRZION KAFE RAD BR 4 VL DARKO RIKERT BNT KOVACNICA DD NOVI TRAVNIK BO EX DOO GRADACAC BOA SUR CAFFE BAR VL HASANOVIC SATKA SARAJEVO BOB PRO DOO CITLUK BOBA STR VL KASAPOVIC PETAR BANJA LUKA BOBAN PILCOMMPANY DOO POSUSJE BOBITA CO DOO CITLUK BODY COMPANY DOO GRACANICA BOHER DOO TUZLA BOJAN S STR VL RADOJKA STANKOVIC BIJELJINA BOJANIC TR VL MILADIN BOJANIC DONJI SEPAK BOKSA SZTR VL MIRKO BOKSIC LJUBUSKI BOLERO I KIOSK STR VL MIRNESA HUSEINAGIC BOLJI ZIVOT SUR VL LJUBICA ANDJIC ORASJE BOLL EX COM DOO BRCKO BONACA VL FRLJAK SENAD BONDAGS DOO KISELJAK BONI LUX DOO BIJELJINA BONI SUR VL PRILIPLIJA ENES BANJA LUKA BONI TRADE DOO BANJA LUKA BONIC TRADE DOO ZEPCE

Srijeda, 6. 7. 2011.
639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZEPCE MOSTAR FOJNICA HRENOVICA BOS KRUPA BANJA LUKA TRAVNIK BRCKO ZEPCE CAZIN D DUBRAVE GRUDE TESANJ BOS GRAHOVO BRCKO SANSKI MOST BIHAC SARAJEVO BIHAC SARAJEVO SARAJEVO KOSTAJNICA BIHAC PRNJAVOR DOBOJ JUG MAGLAJ SARAJEVO GRADACAC VISOKO SARAJEVO SARAJEVO ZENICA VELIKA KLADUSA VISOKO BIJELJINA SARAJEVO SARAJEVO BIHAC SARAJEVO BIHAC ZENICA KALESIJA ZENICA SANSKI MOST BOS GRAHOVO TRZNA BR 4 KRALJA TOMISLAVA 11 A BOSANSKA BB HRENOVICA BB TRG OSLOBODJENJA BB VLADIKE PLATONA 6 TVORNICKA BB BREZIK 117 ULICA PRVA BB PUSKARI BB RASKRSCE BB DRAGICINA BB POTOCANI BB RADNICKO NASELJE BB 8 MART BR 4 PRIJEDORSKA BR 26 V KORPUSA 24 SALKE LAGUMDZIJE 12 RIBIC BB TITOVA 7 SARACI 77 BRANKA COPICA BB CAVKICKA 12 RAJKA MALESEVICA 25 MATUZICI BB TRZNI CENTAR BB HAMZE HUME 2 SARAJEVSKA BB NASELJE LUKE EMERIKA BLUMA 9 A MIS IRBINA 8 CRKVICE 60 HUSE CEHICA 31 SARAJEVSKA BB ZIVOJINA MISICA 14 PEHLIVANUSA 3 III SPRAT ENVERA SEHOVICA 34 PREKOUNJE BLOK B KOLODVORSKA 11 A DZEMALUDINA CAUSEVICA 2 KRALJA TVRTKA I BR 1 DONJE VUKOVIJE PREVE ZENICKE BRIGADE 21A HUSIMOVCI BB SANSKI MOST BASTASI BB

Broj 41 - Strana 43
1610750000410041 1610200025430006 1610550004550011 1610300000220089 1610350011680006 1610450031170017 1610700003040053 1610600005150002 1610750000420032 1610350021700009 1610250006370037 1610200020020025 1610400007770079 1610200034100060 1610600004670046 1610350009850004 1610350034840017 1610000022680066 1610350001550005 1610000014870014 1610000039140093 1610450020810029 1610350034610030 1610450054080059 1610400011410004 1610550010940080 1610000030760069 1610250013630002 1610150004610074 1610000017760032 1610000024950060 1610550006380013 1610350013750083 1610150002960007 1610850005450059 1610000007810063 1610000050190042 1610350004830060 1610000040970095 1610350007730069 1610550000700081 1610250007350028 1610150003470033 1610350010370021 1610200051820020

BONITA STR VL EDIB MUSLIC ZEPCE BONTA DOO MOSTAR BOORD EXPORT IMPORT DOO FOJNICA BOR DOO HRENOVICA BOR DOO B KRUPA BORAC SFP DOO BANJA LUKA BORAC SIP DD TRAVNIK BORADOS TR VL PETROVIC BORISA BRCKO BORAS ZABAVNI SALON VL ANITA BORAS ZEPCE BORIC DOO CAZIN BORIK TR VL FILIPOVIC GORAN D DUBRAVE BORMIS DOO GRUDE BOS MAK DOO TESANJ BOS TIMBER COMPANY DOO B GRAHOVO BOS TR VL BLAZANOVIC SVJETLANA BRCKO BOSANCICA DOO SANSKI MOST BOSANSKA HASTANA OBRT VL TOLIC IVICA BIHAC BOSANSKA IDEALNA FUTURA HUMAN ORGANIZACIJA BOSANSKI FARMER DOO BIHAC BOSANSKOHERCEGOVACKE SUME BIH BOSANSKOPODRINJSKA RAZVOJNA FONDACIJA SARAJE BOSCANIN DOO KOSTAJNICA BOSHER DOO BIHAC BOSILJAK STR VL MILIJASEVIC RADANA PRNJAVOR BOSKAT DOO DOBOJ JUG BOSNA DOO MAGLAJ BOSNA KOSARKASKI KLUB UDRUZENJE SARAJEVO BOSNA PLET DOO GRADACAC BOSNA RUKOMETNI KLUB VISOKO BOSNA STAMBENA ZADRUGA SARAJEVO BOSNA UDRUZENJE KLUB RITMICKE GIMNASTIKE BOSNA VE DOO ZENICA BOSNAFUNGH DOO VELIKA KLADUSA BOSNAGRAF DD VISOKO BOSNAPLAST DOO BIJELJINA BOSNAPUTEVI GP DD SARAJEVO BOSNATRANSPORT DD SARAJEVO BOSNJACKA STRANKA PRAVA BIHAC BOSOIL DOO SARAJEVO BOSOIL DOO SARAJEVO PODRUZNICA BIHAC BOSONA DOO ZENICA BOSPROM TR VL JUKANOVIC MIRALEM KALESIJA BOSS KOMERC DOO ZENICA BOSS PAK DOO SANSKI MOST BOSWOOD DOO BOSANSKO GRAHOVO

Broj 41 - Strana 44
684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KAKANJ USORA SANSKI MOST LJUBINJE BANJA LUKA ZVORNIK BANJA LUKA BANJA LUKA LAKTASI SARAJEVO KNEZEVO SANSKI MOST GRADACAC KLJUC KOZ DUBICA KAKANJ BOS PETROVAC SARAJEVO SIROKI BRIJEG SIROKI BRIJEG PRIJEDOR CAZIN BOS PETROVAC GRADISKA UGLJEVIK ILIJAS PALE CAPLJINA NOVI GRAD VITEZ VINSKI PUT BB ZABLJAK BB HASANA KIKICA BR 17 SVETOSAVSKA BB DESPOTA KONSTANTINA DRAGASA 9 CAUSEVAC BB JUG BOGDANA BR 74 DRVARSKA 21 DRUGOVICI BB HERCEG STJEPANA 2 BOKANI BB TRNOVA BB H K GRADASCEVICA BB GRADACAC BRANILACA BIH 67 KNEZICA CATICI B JEDINSTVA 11 GAJ BB AZIZE SACIRBEGOVIC 40 KOCERIN KOCERIN OMLADINSKI PUT 184 CUPRIJA BB BRAVSKO BB PUT SRPSKE VOJSKE BB MODRAN BB PODLUGOVI BB PODKORAN BB TREBIZAT CAPLJINA KEJ KRAJISKIH BRIGADA 29 KRUSCICA BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610650001110095 1610400011790050 1610350014420062 1610200005580023 1610450046060002 1610850005950094 1610450018170077 1610450018080061 1610450010620082 1610000009770045 1610450031720007 1610350032130031 1610250014170098 1610350033150083 1610450025460015 1610650000780004 1610350033610057 1610000026020067 1610200020040007 1610200020060086 1610450042750071 1610350007420057 1610350032230038 1610450013010065 1610850008070029 1610150001060068 1610000069480044 1610200014230095 1610450039960060 1610700004010053 1610300005280094 1610200016610087 1610200016620078 1610350032480007 1610250002890065 1610450015900083 1610200024140003 1610750000440014 1610000045810007 1610450015360084 1610600006450093 1610250012800070 1610200046310032 1610850008530003

BOTARIA DOO PODRUZNICA KAKANJ BOTRABO DOO USORA BOUTIQUE SLON SP SANSKI MOST BOVEL DOO LJUBINJE BOZIC SOD VL BOZIC SLAVISA BANJA LUKA BOZUR STARTING DOO ZVORNIK BOZUR STR VL CVIJIC ZIVKA BANJALUKA BPM GROUP DOO BANJA LUKA BRACA DJUKIC DOO LAKTASI BRACA MULIC COMPANY DOO SARAJEVO BRACA PANIC DOO KNEZEVO BRACA SADICI ZR VL SADIC FARUK SANSKI MOST BRACA TURBIC SAMOST MESARSKA RADNJA GRADAC BRACO KOMPJUTERS TR VL ERMIN MULAHMETOVIC BRACO SR VL SOLDAT MIRJANA KNEZICA BRACO UG RADNJA CAFFE VL BOJIC LJUBAN BRACO ZR VULKANIZER I BRZI SERVIS GVERO RANKO BRAJEVIC TRADE DOO SARAJEVO BRAJO STR VL RADICA IVANKOVIC BRAMIX STR VL BRANKO MIKULIC SIROKI BRIJEG BRANE TR VL VUJINOVIC MAJA PRIJEDOR BRAVO CAFFE BAR UR VL MALIC AMIRA CAZIN BRAVSKO O Z P O BOSANSKI PETROVAC BRAZDA PROMET DOO GRADISKA BRCANKA STR VL SPOMENKA ZEKIC UGLJEVIK BREZA DOM DOO SARAJEVO BREZA STR VL BREZO DRAGOMIR PALE BRIDGE SUR DRAGAN BOROVAC CAPLJINA BRIJEST ZZ NOVI GRAD BRIKET PROMET OBRTNA RADNJA VL RASIM LIVNJAK BRIKETIRKA DOO GORAZDE BRISNIK DOO TOMISLAVGRAD BRIZANKIC STR ZDRAVKO PRANJIC TOMISLAVGRAD BRKIC KAMENOREZACKA RADNJA VL BRKIC VEHBIJA BROKOKA DOO GRACANICA BROMEX DOO BANJA LUKA BROTNJO NOGOMETNI KLUB CITLUK BSK SUR VL IVICA MARKOVIC ZEPCE BT DOO KRESEVO BTL DOO BOSANSKI BROD BU BU XIN DOO BRCKO BU BU XIN DOO EXPORT IMPORT GRACANICA BUBALO RESE DOO KONJIC BUBAMARA STR VL NADA MILESIC BIJELJINA

GORAZDE BRACE POSVANDZIC 29 TOMISLAVGRAD STJEPANA RADICA 6 TOMISLAVGRAD MIJATA TOMICA BB KLJUC GRACANICA BANJA LUKA CITLUK ZEPCE KRESEVO BOS BROD BRCKO GRACANICA KONJIC BIJELJINA KULINA BANA 14 MEDRESA 2 VELJKA MLADJENOVICA BB NERETVANSKA BARE BB 111 XP BRIGADE BB POLJE BB DONJA MOCILA BB ARIZONA TRZNICA BB SULTANA MEHEMDA BB ZELJEZNICKA 2 NEZNANIH JUNAKA BR 24

Srijeda, 6. 7. 2011.
728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KOTOR VAROS CAZIN BOS KRUPA ZAVIDOVICI VISOKO KISELJAK TUZLA SIROKI BRIJEG TUZLA TESANJ TUZLA SARAJEVO SANSKI MOST ZAVIDOVICI LIVNO TUZLA TUZLA LIVNO BRCKO SANSKI MOST ^ITLUK TESLIC VISOKO CAZIN PALE BUGOJNO NEVESINJE VELIKA KLADUSA BOS KRUPA BOS KRUPA VELIKA KLADUSA SANSKI MOST KISELJAK BOS OTOKA BOS KRUPA BOS KRUPA KLJUC BOS KRUPA ORASJE

Broj 41 - Strana 45

BUBIC DOO PTD MASLOVARE KOTOR VAROS BUDO S DOO CAZIN BUFFET KORZO UR VL HARBAS ALMAZA BOS KRUPA BUILDING DOO ZAVIDOVICI BUKI PROM DOO VISOKO BUKOVICA FUDBALSKI KLUB ZABRDJE KISELJAK BULEVAR SAHOVSKI KLUB TUZLA BULJE DOO SIROKI BRIJEG BULJUBASIC COMMERCE DOO TUZLA BULL DOG UR NOCNI BAR VL SEJDINOVIC IBRO BUMERANG DOO TUZLA BUREGDZINICA BDJ SUR VL DJINDJIC BRANKICA BURNIC KOMERC DOO SANSKI MOST BURZA DOO ZAVIDOVICI BURZINA BASTA STR VL RUSMIR BURZA BUSIS TRADE DOO TUZLA BUSIS TRADE DOO TUZLA BUSKO BLATO COMMERCE DOO LIVNO BUSTO INTER COMPANY DOO BRCKO BUTIK B W JEAS STORE VL ARNAUTOVIC EMIR BUTIK S STR VL RUZICA CVITKOVIC MEDJUG BUTIK ZENA STR VL DJURIC EDINA C I L E SZR VL BEGIC ERMIN VISOKO C KERANOVIC DOO CAZIN C PROVEX DOO PALE C&C 2 STR VL AMIR MLIVO BUGOJNO CABLING DOO NEVESINJE CAFFE BAR 10 VL ASMIR LATIC VELIKA KLADUSA CAFFE BAR CENTAR A VLTATAREVIC EMINA B KRUPA CAFFE BAR EKI UR VL BALICEVAC ARIJANA CAFFE BAR FENIX VL SIDIK KASUPOVIC V KLADUSA CAFFE BAR KOKTEL VL JAKUPOVIC OSMAN CAFFE BAR PIRAMIDA VL ADISA KARAVDIC KISELJAK CAFFE BAR PIZZERIA MAK UR VL BESIC ALIJA CAFFE BAR SERIF UR VL SERIF HADZIPASIC CAFFE BAR SPACE BAR VL ASMIRA MAKIC BOS KRUPA CAFFE BAR SRNDAC VL BOSNIC ELKAZ KLJUC CAFFE BAR WAITH HORS UR VL GAKOVIC RIFET CAFFE BEST SUR VL ANTO ZIVKOVIC DONJA MAHALA

MASLOVARE BB KOTOR VAROS 1610450024630083 STIJENA 71 PATRIOTSKE LIGE BB POTKLECE BB OZRAKOVICI 47 1 ZABRDJE BB ALEJA BOSANSKIH VLADARA15 FRA D BUNTICA SAKIBA KUNOSICA BB JELAH VJEKOSLAVA TUNJICA 15 TEREZIJE BB 1610350007380093 1610350021160010 1610550008830039 1610150006830016 1610700006440097 1610250009440087 1610200020100050 1610250006760074 1610400002740047 1610250001670096 1610000019790048

BANJALUCKA BR 115 1610350015900088 MEHMED PASE SOKOLOVICA BB 1610550012390036 KALAJDZINICA 1 SABANA ZAHIROVICA 7 SABANA ZAHIROVICA 7 PODGRADINA BB CVIJETE ZUZORIC 20 3 PRIJEDORSKA 50 MEDUGORJE BB STEVANA SINDJELICA BB DONJE MOSTRE BB OSREDAK BB MAGISTRALNI PUT 1C ZLATNIH LJILJANA 1 MILOSA OBILICA BB UL 15 APRIL BB SEHIDSKA BB PATRIOTSKE LIGE BB MARSALA TITA DILETACIJA C PRIJEDORSKA BB RADANOVICI BB OTOCKIH HEROJA BB PISTALINE BB KOLODVORSKA BB OSLOBODILACA BB ZELJEZNICKA BB FRANJEVACKA BB DONJA MAHLA 1610200029920039 1610250002720024 1610800000430069 1610200017780004 1610600002740037 1610350010560044 1610200006540032 1610400005120039 1610150005930050 1610350016490042 1610000067100052 1610550012860098 1610200049690094 1610350025650043 1610350028270013 1610350030390045 1610350028800021 1610350014650049 1610700007680048 1610350019330008 1610350025400074 1610350019800070 1610350031820019 1610350029980026 1610250026520041

Broj 41 - Strana 46
767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SANSKI MOST MOSTAR SREBRENIK TUZLA SAMAC TUZLA GRADISKA VISOKO SARAJEVO BANJA LUKA MOSTAR NEUM PRNJAVOR BRCKO BANJA LUKA ZVORNIK SARAJEVO POSUSJE KAKANJ NOVI TRAVNIK ILIDZA VELIKA KLADUSA TRAVNIK LJUBUSKI DERVENTA BRCKO ILIDZA ZEPCE SOKOLAC TUZLA VELIKA KLADUSA ZVORNIK ZENICA BANJA LUKA POSUSJE KLADANJ CAZIN CAZIN ZENICA BANJA LUKA TESLIC NASELJE 17 VKB 46 L2 SPLITSKA 60 BOKS NA TRZNICI 1 MARTA BB STUPINE B7 LAMELA II LOKAL 7 TUZLA UGAO JOVANA C I DZ D MIHAJLOVICA TURALIBEGOVA TRZNI CENTAR PAS 22 VLADE MILOSEVICA 32 PODVISOKI BR 84 KOSEVO 26 MARKA LIPOCVA 57 ZAGREBACKA 13 DUZI 11 ZANATSKI CENTAR 1 BRCKO DISTRIKT SATOROVICI KRALJA ALFONSA XIII 14 BRACE JUGOVIC B 17 FALETICI 57 ZAOBILAZNICA BB ZGOSCANSKA BB NEVIC POLJE 38 BOSANSKIH GAZIJA 6 I MUSLIMANSKE POLJE 50 ERIKA BRANDISA 2 ZRINSKO FRANKOPANSKA 76 CARA LAZARA BB KLEBICA BR 6 GLADNO POLJE DO BROJA 29 BEGOV HAN BB JOVE JANKOVICA BB SLATINA BR 5 TUZLA DONJA SLAPNICA BB SRPSKIH JUNAKA BB MARSALA TITA TRZNI CENTAR BB KNJAZA MILOSA 64 ZAVELIMSKA BB XVI MUSLIMANSKE BRIGADE BB MALA LISA MALA LISA BB CRKVICE KOMPLEKS ZENICA VIDOVDANSKA 53 CECAVA BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610350019610047 1610200009240027 1610500004310084 1610250014890032 1610450048410021 1610250008180057 1610450036690093 1610150005440006 1610000065180034 1610800000450051 1610200025020084 1610200042480084 1610450049050027 1610600004430068 1610450009650082 1610850005930015 1610000055080006 1610200054450078 1610650000860029 1610200025470067 1610000037330073 1610350013490026 1610550007330031 1610200005740073 1610450054240012 1610600008100063 1610000043300035 1610550020260034 1610000073600022 1610250028120056 1610350011630051 1610850008840015 1610550011090042 1610450043330034 1610200047100097 1610250016810050 1610350038170027 1610350017870061 1610200017810074 1610450033550009 1610400008630081

CAFFE MAK VL ALMIR MALOCIC SANSKI MOST CAFFE MARA SUR VL TADIC MARA MOSTAR CAFFEETERIA CREMANO UR CAFFE BAR VL TURSIC S CAKI COMPANY DOO TUZLA CALCIO CAFE VL IGNJATOVIC ZELJKO SAMAC CALL TRADE DOO TUZLA CALYPSO RONING DOO GRADISKA CAMASTRA DOO VISOKO CAMASTRA DOO VISOKO PODRUZNICA SARAJEVO CAMELIA DOO BANJA LUKA CAMIC DOO MOSTAR CAMO DOO NEUM CAMPARI SUR VL VRHOVAC SANELA PRNJAVOR CANDIC COMERZ DOO BRCKO CANDY COMPANY DOO BANJA LUKA CANE DOO ZVORNIK CANPU DOO SARAJEVO CANTA STR VL BLAZENKA JUKIC POSUSJE CAPPONE BIFE VL KAPO NIJAZ CAPY DOO NOVI TRAVNIK CAR NETWORK DOO SARAJEVO CAR WASH PICO DOO VELIKA KLADUSA CARA DOO TRAVNIK CARESOS DOO LJUBUSKI CARIBIC PICERIJA SUR VL NENIC MIRKO DERVENTA CARLOFON DOO BRCKO CARPET DOO SARAJEVO CARSIJA TRGOVINSKA RADNJA VL ELVIR ZGRCO CARTIEER SZTR BAKMAZ DRAGANA CASA UR KONOBA VL MULALIC MIRZA TUZLA CASANOVA NOCNI BAR VL NUHANOVIC HASIM KLADU CASPER UR KAFE BAR VL SLAVISA NIKOLIC ZVORNIK CASSABO BUTIK VL TODOROVIC GORDNA ZENICA CASTELLO SUR MOTEL VL MARKOVIC DARIO BLUKA CASTO & MOCA DOO POSUSJE CAVKUNOVIC TR VL CAVKUNOVIC SENIJA KLADANJ CAZA OBRT VL DZAKULIC ELMIR CAZIN CAZA UR CAFFE BAR VL AMIR CORALIC CAZIN CDA UNIVERZAL DOO ZENICA CE SHOP DOO BANJA LUKA CECAVATRANS SAP VL GACIC ZARKO TESLIC

Srijeda, 6. 7. 2011.
808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO KRESEVO BIHAC HADZICI POSUSJE GRUDE SIROKI BRIJEG TESLIC LAKTASI NOVI TRAVNIK BUGOJNO SARAJEVO VITEZ LJUBUSKI BIHAC SARAJEVO KAKANJ TUZLA ZAVIDOVICI ZAVIDOVICI TUZLA BOS KRUPA DOBOJ BIHAC SANSKI MOST BOS KRUPA VITEZ BIHAC BIHAC ZEPCE GRACANICA KISELJAK SANSKI MOST SAMAC BANJA LUKA TESLIC CITLUK MOSTAR CAZIN PLOCA 13 OBALA 2 ISLAMOVAC BR 5 JAPALACI 61 TARCIN VINJANI BB SOVICI B DRAGA BB FRA D.BUNTICA 2 A KRAJISKA BB KRNETE BB LAKTASI ROSTOVO BB N TRAVNIK NUGLE II BB HUMSKA 2 KRALJA TVRTKA -HOTEL B.B. HUMAC BB SALIHA MUSANOVICA 6 KURTA SCHORKA 18 DONJI KAKANJ HASANA KIKICA 13 RIBNICA 143 RIBNICA 143 BOSNE SREBRENE 56 RADNICKA BB SAMACKI PUT BB UL BOSANSKIH SEHIDA 29 PRIJEDORSKA 81 SEHIDSKA BB KULINA BANA B.B. RIPAC ZABARE 3 RIPAC BB STJEPANA RADICA BR 68 BRANILACA KULE GRADA BB BILALOVAC BB SANSKA BB NIKOLE SIMICA UCE BR 16 OBUDOVAC JEVREJSKA BB LAMELA L1 LOKAL 5 DJULIC KRALJA TVRTKA 21 KNEZA DOMAGOJA BB GNJILAVAC 151

Broj 41 - Strana 47
1610000050800075 1610700004970062 1610350004450014 1610000074670029 1610200047890065 1610200037790037 1610200020170084 1610400007960005 1610450058570092 1610700003260049 1610550012700048 1610000050270067 1610700000760068 1610200005750064 1610350013460053 1610000031230034 1610650000390064 1610250008780002 1610550009760075 1610750005970081 1610250013510013 1610350002410007 1610450038320081 1610350022120019 1610350036880024 1610350022240008 1610700000770059 1610350027720023 1610350012800065 1610750000480075 1610250005690067 1610700006400036 1610350018520058 1610450039670030 1610450037620032 1610400011850093 1610200006570005 1610200009280088 1610350007750051

CEKER STR VL MURATOVIC BAHRA SARAJEVO CELIK TVORNICA OTKIV I KOVA ALATA DOO KRESEVO CELIKOVIC E DOO BIHAC CELO SOD VL JAPALAK ENVER CENDO DOO POSUSJE CENTAR 1 STR VL ANGELA GRUBISIC GRUDE CENTAR A STR SIROKI BRIJEG DANKO SABLJIC CENTAR AM DOO TESLIC CENTAR PTR VL RASKOVIC DUSKO LAKTASI CENTAR ROSTOVO STR VL KARAC NIHAD CENTAR SUR CAFFE BAR VL ISO DJOPA BUGOJNO CENTAR SZR PEKARA VL KAJDOMCAJ KADA CENTAR ZA PODUZETNISTVO INVESTICIJE DOO VITEZ CENTRA COMMERCE DOO LJUBUSKI CENTRALA S DOO BIHAC CENTROTRANS TRANSPORT ROBE DD SARAJEVO CENTROTURS DOO KAKANJ CENTURY 21 TTD DOO TUZLA CEPEL DOO ZAVIDOVICI CEPEL DOO ZAVIDOVICI CEPT CENTAR ZA PROM I RAZ POSL VL CURO AIDA CESKO UG KONJICKI KLUB CESTE MOSTOVI ASFALT DOO MODRICA CESTOGRADNJA DOO BIHAC CEVABDZINICA BOJIC ALIJA VL BOJIC SABINA SANS CEVABDZINICA KOD ZINE VL ZILKA BAJREKTAREVIC CHARLIE SUR VL VLATKO GRABOVAC VITEZ CHELLI SAB DOO BIHAC CHELLI SAB SZR VL CELIKOVIC SEAD BIHAC CHERRY DOO ZEPCE CHROMOPLAST ZZ GRACANICA CICAK PROIZVODJAC UGLJA KISELJAK CICAK RESTORAN VL JAKUPOVIC ENES SANSKI MOST CICAN PROM DOO OBUDOVAC CICIBAN STR VL BABIC MILAN BANJA LUKA CIKEC SUR KAFE BAR VL G GABRIJELA TESLIC CILIC INTERIJER DOO CITLUK CINA CAFFE SUR VL SLAVKO DJINKIC MOSTAR CINGI LINGI SUR VL OMANOVIC RASEMA CAZIN

Broj 41 - Strana 48
847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GORAZDE SANSKI MOST GORAZDE POSUSJE TOMISLAVGRAD TRAVNIK TESANJ I SARAJEVO VITEZ BIHAC VOGOSCA SARAJEVO MOSTAR BANJA LUKA SARAJEVO MILICI POSUSJE CAZIN ILIDZA SIROKI BRIJEG MOSTAR MODRICA GORAZDE BIHAC KISELJAK MOSTAR TESANJ BANJA LUKA GRADISKA BIHAC SAMAC SARAJEVO CAPLJINA SIROKI BRIJEG MOSTAR TESANJ BIHAC SIROKI BRIJEG KULEN FAKUF I SARAJEVO SARAJEVO GRADACAC DOMALJEVAC LJUBUSKI M TITA BB PRIJEDORSKA ULICA BR 31 ALIJE HODZICA 90 MELJAKUSA 2 BORCANI BB BOSANSKA 20 HUSEIN KAPETANA GRADASCEVICA JE VUKA KARADZICA 100

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610300005100062 1610350009800049 1610300001040030 1610200016660042 1610200030660052 1610550008220006 1610400007900059 1610000042460015

CIPA UR GRILL VL CIZMIC ZEHRID GORAZDE CIRKON ZR VL AVDIC AMELA CIRO COMPANY DOO GORAZDE CIRO STR POSUSJE VL S IVANKOVIC CISTOCA STOJKIC DOO TOMISLAVGRAD CITADELA CAFFE PIZZERIJA VL NEDIM BE TRAVNIK CITADELA DOO TESANJ CITOFARM DOO ISTOCNO NOVO SARAJEVO CITRON DOO STARA BILA VITEZ CITRUS DOO BIHAC CITY LOOK SZR FRIZER SALON VL ZULIC NIHADA CITY NERJOVAJ DOO SARAJEVO CLASIC CRO DOO MOSTAR CLEVER DOO BANJA LUKA CLEVER DOO BANJALUKA POSLOVNA JEDINICA SARAJE CLUB DV SZR IGRAONICA VL DRASKO PRODANOVIC CMA DOO POSUSJE CO HERMES DOO CAZIN COBA DOO SARAJEVO COBEKS DOO SIROKI BRIJEG COCAJ PEKARNICA STR VL REXHE COCAJ MOSTAR COCIC KOMERC DOO MODRICA COCO UGOSTITELJSKA RADNJA VL ALIKADIC ELMA COKO SZR KOVACKO BRAVARSKA COKO VL SAFICSERI COLE COMMERCE DOO KISELJAK COLIC TR VL ISMETA COLIC MOSTAR COLING DOO COLLER DOO BANJALUKA COLONIA TRGOVINA VL MATIC ZORICA GRADISKA COLOR MIX DOO BIHAC COLOR PLUS TR VL SORMAZ RENATA SAMAC COLOR TRADE DOO SARAJEVO COMALL SZR PERO MARKO MILICEVIC CAPLJINA COMEX STOJIC DOO SIROKI BRIJEG COMFORT DOO MOSTAR COMMERCE SOFIC DOO TESANJ COMMPANY DALAS DOO BIHAC COMPAL DOO SIROKI BRIJEG COMPANIJA HORIC DOO COMPANY DMD DOO I SARAJEVO COMPANY EUROGRAND DOO SARAJEVO COMPANY HAPPY DOO GRADACAC COMPANY HAPPY DOO PJ COMPANY PAUK DOMALJEVA COMPANY JELAVIC 96 DOO LJUBUSKI

STARA BILA BB 1610700003200006 EFENDIJE OMERA NOVLJANINA 1610350003450041 1 JOSANICKA BR 61 1610000054580068 JUKICEVA 80 KRALJA TOMISLAVA 13 VIDOVDANSKA BB KRANJCEVICEVA 33 VUKA STEFANOVICA KARADZICA 7A VIR BB CUPRIJA BB DRAGANA KULIDZANA 4 KNESPOLJE BB FRANJEVACKA 75 TRG JOVANA RASKOVICA BB ZAIMA IMAMOVICA BB UL HUSREFA REDZICA 3 TOPOLE 14 VRANJEVICI 3 0 M TITA 106 JELAH JAROSLAVA PLECITIJA 17 KOZARSKIH BRIGADA 9 BIHACKIH BRANILACA BR 1 KRALJA ALEKSANDRA KARADJ 12 H. KRESEVLJAKOVICA 60 ZVIROVICI FRA D BUNTICA 59 FRA DIDAKA BUNTICA 109 TITOVA BB 502 VITESKE BRIGADE 3 A TRN BB MAHMUT PASE KULENOVICA 3 GORNJI KOTORAC 25 ALIPASINA 19 HADZIEFENDINA BB SV.ANE 2 TESKERA BB 1610000075940050 1610200031340022 1610450010140029 1610000042660029 1610850010120027 1610200016670033 1610350025760041 1610000034110061 1610200020240021 1610200009290079 1610450040400052 1610300001790034 1610350006120063 1610150001390062 1610200004750091 1610400004190003 1610450006050024 1610450036170076 1610350015110023 1610450037770091 1610000021830055 1610200014350084 1610200020250012 1610200009310061 1610400006200037 1610350004590082 1610200020280082 1610350006380023 1610000028480084 1610000007690074 1610800002780088 1610800002770097 1610200035070060

Srijeda, 6. 7. 2011.
891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BOS KRUPA BRCKO MOSTAR SANSKI MOST GRADACAC GRADACAC SARAJEVO VELIKA KLADUSA BRCKO 511 S BRDSKE BRIGADE BB BRACE KOBICA BR 6 BUNA BB SABICA SOKAK BB KEREP BB GRADACAC KEREP TREBEVICKA 87 HUSE CEHICA BB

Broj 41 - Strana 49
1610350015610058 1610800003460058 1610200009320052 1610350032420061 1610250011910095 1610250025530059 1610000040260055 1610350024120062 1610600003440086 1610000012960084 1610450001040071 1610250009730020 1610000019700032 1610200016690015 1610450032270094 1610350022910084 1610000048280015 1610450012220097 1610450008660003 1610700000780050 1610200020310055 1610750000520039

COMPANY KADIC DOO BOS KRUPA COMPANY PAUK DOO BRCKO COMPANY PERIC DOO MOSTAR CONAR DOO SANSKI MOST CONDOR PANSION VL UDVINCIC EDIN GRADACAC CONDOR UR REST VL CANDIC ELVIR KEREP GRADACAC CONFIDENTAL PROVIDER DOO SARAJEVO CONSULTERRA DOO VELIKA KLADUSA CONTAL DOO BRCKO CONTINENT DOO SARAJEVO CONTREL DOO BANJALUKA CONTROL PROM DOO BANOVICI CONVEX DOO SARAJEVO CONYTEX DOO TOMISLAVGRAD CONZOS DOO PRIJEDOR COOL BUTIK TR CRNOLIC JASNA KLJUC COOLPACK DOO I SARAJEVO COOLPACK DOO I SARAJEVO COOPER DOO ZA TRGOVINU BANJALUKA CORNADA DOO VITEZ CORONA ELEKTRO DOO SIROKI BRIJEG CORSO ASCINICA VL SAMIRA KAFEDZIC ZEPCE CORSO UR KAFE BAR VL BAJRIC KASIM PRIJEDOR COSIC PROM DOO MOSTAR COSMOS COMPUTERS SZR VL FARUK SKEJIC COSMOS COMPUTERS SZR VL FARUK SKEJIC COSTOVIC STR VL COSTOVIC SENAD DOBOJ JUG COUNTRY DOO BANJA LUKA COVIC KNJIG SERVIS VL COVIC BRANKA TRAVNIK COYOTTE CAFFE BAR VL NESLANOVIC ERNARD ZENICA CRAS DOO SARAJEVO CREATIVA DOO ILIDZA CREDO DOO MOSTAR CREMISIMO STR VL DENIS JURKOVIC LJUBUSKI CREPOLJSKO LOVACKO DRUSTVO UG SARAJEVO CRISTIAN GRADNJA DOO SIROKI BRIJEG CRNI BOR DOO BOSANSKA KRUPA CRNI VRH DOO LIVNO CRNOMARKOVIC DOO PRIJEDOR CRO HERC BENZ DOO LJUBUSKI CROHERC AG DOO MOSTAR CROM STR VL MUJO SUBASIC TESANJ

REJSA DZEMALUDINA CAUSEVICA 13 SARAJEVO MUSTAFE BEHMENA 61 BANJA LUKA GUNDULICEVA 6 BANOVICI BRDSKE BRIGADE 18 SARAJEVO ANTE BABICA 7/9 TOMISLAVGRAD LETKA BB PRIJEDOR ALEJA KOZARSKOG ODREDA BB KLJUC I SARAJEVO I SARAJEVO BANJA LUKA VITEZ SIROKI BRIJEG ZEPCE PRIJEDOR MOSTAR ZAVIDOVICI ZAVIDOVICI DOBOJ JUG BANJA LUKA TRAVNIK ZENICA SARAJEVO ILIDZA MOSTAR LJUBUSKI SARAJEVO SIROKI BRIJEG BOS KRUPA LIVNO PRIJEDOR LJUBUSKI MOSTAR TESANJ 17 VKB BB SRPSKIH PALIH BORACA 52 VOJKOVICI SRPSKIH PALIH BORACA 52 VOJKOVICI KNJAZA MILOSA 83 PC 96 FRA D MANDICA BB 111 XP BRIGADE BB

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 1610450053800020 BR 45 CRNICA BB 1610600003660082 RADNICKA BR 4 1610550008680077 RADNICKA BR 4 MATUZICI DOBOJ JUG BRONZANI MAJDAN BB ZENJAK 21 10 PATRIOTSKE LIGE BB DZEMALA BIJEDICA 160 MALA ALEJA 67 CIM MASICI BR 17 SS ANTICA BB PETRAKIJINA 24 RASNO 98 PISTALINE 216 BILA BB KOPRIVNA 158 FRA MATIJE DIVKOVICA BB VUKOVARSKA 18A VUKOVO BB 1610750003280077 1610400008090082 1610450026250080 1610550009210085 1610550012060042 1610000079480065 1610000048180008 1610200009370007 1610200052920097 1610000031830076 1610200028060064 1610350026910073 1610200037660057 1610450002410002 1610200007710046 1610200009400077 1610400010740025

Broj 41 - Strana 50
933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GRADISKA SIROKI BRIJEG ZVORNIK POSUSJE LJUBUSKI POSUSJE BIJELJINA ILIDZA KONJIC KONJIC KLJUC ZEPCE MOSTAR SARAJEVO UGLJEVIK KOZ DUBICA CAZIN NOVI TRAVNIK DERVENTA BUGOJNO MOSTAR MOSTAR DERVENTA KOZ DUBICA MOSTAR ORASJE MOSTAR VELIKA KLADUSA GORAZDE MOSTAR PRNJAVOR VOGOSCA KOZ DUBICA GORAZDE BUGOJNO SARAJEVO BOS KRUPA PRIJEDOR DOBOJ BANJA LUKA KOZARSKIH USTANIKA 36 FRA D BUNTICA 59 ZTC ZLATICA L 3 TRG FRA RUFINA SILICA BB S RADICA 29 VRANIC BB DUSANA BARANJINA BR 37 LEPENICKA 101 MARSALA TITA BB TRG DRZAVNOSTI 21 HANLOVSKA BB BISTRICA BB SLOBODNA CARINSKA ZONA KOLODVORSKA 13 BAZENI DONJI JELOVAC BB CAZINSKIH BRIGADA BB KRALJA TVRTKA 1 JASIKOVACA 57 SEHITLUCI 5 RAFAELA BOBANA 21 VUKOVARSKA BB DERVENTSKI LUG 223 KNINSKA BB CIM GARANACKA 5 VIDOVICE TRG IVANA KRNDELJA 20 IBRAHIMA MRZLJAKA BB IBRA CELIKA BR 2 MLADENA BALORDE 39C SARINCI STARA CESTA JEZERA 32 DOSTOJEVSKOG BR 14 KOZ DUBICA MRAVINJAC BB CAUSLIJE BB TEREZIJE BB PLATO SKENDERIJA PATRIOTSKE LIGE BB IVE ANDRICA BB VOJVODE MISICA 18 VASIJILA OSTROSKOG 1

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610450011440023 1610200020320046 1610850007960031 1610200025420015 1610200057040075 1610200020330037 1610850008630010 1610000015690052 1610200048900029 1610200048080088 1610350030370063 1610750000550012 1610200003140085 1610000011210010 1610850008820033 1610450040630039 1610350005830033 1610700005360002 1610450023630013 1610000028760026 1610200009420059 1610200009430050 1610450035220058 1610450043970040 1610200009440041 1610800000580031 1610200003670093 1610350009630008 1610000079330006 1610200001340056 1610450027260044 1610000048640079 1610450015210025 1610300003230096 1610550015110013 1610000017640043 1610350034210002 1610450045050038 1610450037890080 1610450010180090

CRVENI SIGNAL AD ZA AUTO OBUKU GRADISKA CS SPORT DOO SIROKI BRIJEG CUBE SALON ZAB IG INTE IGRA VL MINJA BOSKOVIC CUBIC DOO POSUSJE CUDOVISTE SUR CAFFE BAR VL A HERCEG LJUBUSKI CUK TRADE DOO POSUSJE CULT OF PS ZABAVNE IGRE ZA DJECU VL M STANCIC CUM CALL COMPANY DOO ILIDZA CUP II SUR VL NURDIN JASARI KONJIC CUP SUR VL P JASARI KONJIC CUPO CAFFE BAR VL AJKIC SAMIRA KLJUC CURIC DOO ZEPCE CURICORP DOO MOSTAR CURRY ZUR VL JOVANOVIC S I BAJROVIC D CVELE SUR BIFE VL CVIJETIN BENOVIC UGLJEVIK CVIJIC MARKET STR VL CVIJIC BRANKO K DUBICA CVJECARA LU SZR VLASNIK SEHIC RAZIJA CAZIN D & D DOO NOVI TRAVNIK D DIJANA DOO DERVENTA D ORO DOO BUGOJNO D&B DOO MOSTAR D&D COLIC DOO MOSTAR D&N SZR AUTOLIMAR VL JEVTIC GORAN DERVENTA DA CAPO ROSTILJNICA VL CIBIC MILICA K DUBICA DABID SOR DRAGAN KNEZOVIC MOSTAR DACO DOO VIDOVICE DADA TR VL VEDAD BASIC MOSTAR DADI TR VLASNIK HAZEMA KURTOVIC DADO 2 UR FAST FOOD VL CENGIC MUHAMED GORAZD DADO ASCINICA SUR VL DAUD BADZAK MOSTAR DADO BOBA STR VL DUJAKOVIC BRANE PRNJAVOR DADO MARKET STR VL MEMOVIC ADES VOGOSCA DADO PRODUKT DOO KOZARSKA DUBICA DADO TR VL SALISPAHIC DZEHVA DADO TRADE DOO BUGOJNO DAH COMPANY DOO SARAJEVO DAHLIA TR VL SAHINOVIC JASMIN DAJANA STR VL MILJATOVIC DARKO PRIJEDOR DAK VECI DOO DOBOJ DAKIC EXPORT IMPORT DOO BANJA LUKA

Srijeda, 6. 7. 2011.
973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR VITEZ VITEZ GLAMOC ILIJAS VITEZ VUKOVARSKA BR 9 MALI MOSUNJ 105 KRALJA PETRA KRESIMIRA BB TRG BANA JELACICA 40 126 ILIJASKE BRIGADE 11 KRALJA TVRTKA BB

Broj 41 - Strana 51
1610200009460023 1610700006320011 1610700000810023 1610200033950098 1610000045440049 1610700000820014 1610450044560091 1610450032980037 1610750000580082 1610300005070089 1610250005900072 1610200020370098 1610200009470014 1610200020340028 1610250015220123 1610150002770081 1610200020380089 1610200044030047 1610450015720051 1610450053600006 1610350018130021 1610850006850060 1610200003430018 1610800000590022 1610850003410052 1610000009240037 1610200030530072 1610750000600064 1610450020020061 1610450033770005 1610450028680027 1610450036220031 1610000006670022 1610200020390080 1610450042830096 1610600005610073 1610600002780098 1610200005140031 1610000028230018 1610300003040073 1610450009200002 1610200009500084 1610450025360008 1610300003030082

DAL DOO MOSTAR DALI EXPORT IMPORT DOO VITEZ DALIJA STR VL JOSIPA GAZIBARIC GUCANIN VITEZ DAMA DOO GLAMOC DAMA STR VL DURANOVIC OMER ILIJAS DAMBI SALON NAMJESTAJA STR VL DRAGAN GARIC DAMBO SZTR VL UBOVIC SLAVICA MRKONJIC GRAD DAMHEM DOO DERVENTA DAMI KOMERC DOO ZAVIDOVICI DAMIR TOURS DOO GORAZDE DAMPEX DOO GRACANICA DAMS DOO SIROKI BRIJEG DAN DE DOO MOSTAR DAN GRADJ RADNJA VL GORAN MARIC POSUSJE DAN I NOC CAFFE BAR VL DIENST HAZEMA G ORAHO DANA DOO VISOKO DANCO SZD SIROKI BRIJEG GOJKO LJUBIC DANIELA COMPANY DOO MOSTAR DANIX SZTR VL MRDJA BORISLAV PRIJEDOR DANKA STR VL PRASTALO DANKA BANJA LUKA DANKO AUTO SKOLA VL DANKO JURIC BIHAC DANVEL DOO CAPARDE DAORSON COMMERCE DOO MOSTAR DAR EX DOO ORASJE DAR STR VL SINISA PLAKALOVIC BIJELJINA DARDANIJA DOO SARAJEVO DARGO DOO CITLUK DARIO 2 STR VL DARIO DRAGICEVIC ZEPCE DARNELA KOMERC DOO PRIJEDOR DAROTEKA MIMA STR VL ILIC AZRA K DUBICA DARTA TRGOVINA DOO TP BANJA LUKA DASA STR VL DJEKIC DARIJA BANJA LUKA DATA PROJEKT DOO SARAJEVO DATO DOO SIROKI BRIJEG DAVID SZTR VL KNEZEVIC SASA BANJA LUKA DAZ STJEPANOVIC DOO BRCKO DBD VOCAR DOO BRCKO DBD VOCAR DOO BRCKO PJ DBD VOCAR LJUBINJE DBK DOO SARAJEVO DC GORAZDE DD GORAZDE DD COMPANY LJOLJIC DOO GRADISKA DD STR VL MIOLJKA PUSARA GACKO DD STR VL GAJIC LJILJA BANJA LUKA DD TREJD PP ZA TRGOVINU I USLUGE VISEGRAD

MRKONJIC GRAD SIME SOLAJE 7 DERVENTA ZAVIDOVICI GORAZDE GRACANICA SIROKI BRIJEG MOSTAR POSUSJE GRACANICA VISOKO SIROKI BRIJEG MOSTAR PRIJEDOR BANJA LUKA BIHAC OSMACI MOSTAR ORASJE BIJELJINA SARAJEVO CITLUK ZEPCE PRIJEDOR KOZ DUBICA BANJA LUKA BANJA LUKA ILIDZA SIROKI BRIJEG BANJA LUKA BRCKO BRCKO LJUBINJE SARAJEVO GORAZDE GRADISKA GACKO BANJA LUKA VISEGRAD BOSANSKI LUZANI 141 ZAVIDOVICKI PUT BB OSANICA MODRAN BB BRANILACA KULE GRADA LJUTI DOLAC KRALJA TOMISLAVA 5 VINJANI MUJICI BB GORNJA ORAHOVICA GRAC HUSE MUZAFERIJE 20 LJUBOTICI 157 KNEZA VISESLAVA 13 UL 1 MAJA BR 63 MISIN HAN BB CERAVACKA BRDA 99 SARCI BB CAPARDE TRG IVANA KRNDELJA BB UGLJARA ORASJE DUSANA RADOVICA BR 4 VI RADICEVA 15 GORNJI HAMZICI BB ULICA PRVA BB SVALE BB DJACKA BR 5 KNJAZA MILOSA BB TRIVE AMELICE 39 EMIRA BOGUNICA CARLIJA 18 FRA GRGE MARTICA 24 BULEVAR VOJVODE S STEPANOVICA 85 KREPSIC 119 PERE KITICA 1 SVETOSAVSKA BB VELIKI CURCILUK 8 FERIDA DIZDAREVICA 10 NIKOLE TESLE BB TRG SAVE VLADISLAVICA 2 KOLA BB UZICKOG KORPUSA BB

Broj 41 - Strana 52
1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BANJA LUKA ZENICA NOVI GRAD POSUSJE BANJA LUKA MOSTAR GRADACAC MOSTAR POSUSJE GRUDE GRACANICA VELIKA KLADUSA KOSTAJNICA BANJA LUKA SARAJEVO MOSTAR BIJELJINA KAKANJ SARAJEVO PRIJEDOR TRAVNIK TRAVNIK GRACANICA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO BIHAC BIHAC BIJELJINA BIJELJINA VISOKO BIHAC VITEZ ODZAK PRIJEDOR LJUBUSKI SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR GRADACAC BILECA NOVI GRAD SARAJEVO BRCKO ILIDZA VITEZ PETRA RADJENOVICA 31 ASKA BORICA 30 E S KULENOVICA BB DALMATINSKA BB KOSOVKE DJEVOJKE 8 LACINA VILA NERETVA 5 8 MARTA BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB BLIDINJSKA 1 SOVICI BB GRUDE AHMET PASE BUDIMLIJE BR 30 SUMATAC BR 235 PETRA PECIJE 47 ILIJE GARASANINA 9 DRINSKA 152 SEFICA 9 KNEZA MILOSA BB 311 LAHKE BRIGADE 14 LASICKE MEGARE 65 KOZARSKA BB BOSANSKA 15 CIFLUK BR 13 SOKO DELICI BB GRACANICA ZMAJA OD BOSNE 74 JELICA 3 SARAJEVO FERHADIJA 15 HASANA KJAFIJE PRUSCAKA TO 15 IRFANA LJUBIJANKICA 200 MESE SELIMOVICA 16 JOVANA CVIJICA BR.6 KARAVDICA 20/3 REPUSINE BR.2 STJEPANA RADICA 14 TITOVA BB ODZAK KOZARDSKA 50 A STEPINCA 26 ASIMA FERHATOVICA 404 MJEDENICA 23 MLADENA BALORDE 35 VUCKOVCI CRVENO BRDO BB PODOSOJE BB RADNICKA 38 MARSALA TITA 21 BIJELA BR 108 BRCKO DISTRIKT DOGLODI BR 73 A HRVATSKIH BRANITELJA BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610450052280030 1610550009240058 1610450026840034 1610200025410024 1610450010050013 1610200050710049 1610500000990065 1610200009510075 1610200009520066 1610200031420047 1610250019710059 1610350004770017 1610450025770027 1610450026490058 1610000035290066 1610200027420058 1610850009240043 1610650000010018 1610000018990089 1610450020260039 1610550009690041 1610700007490025 1610250010970068 1610000021720057 1610000040510024 1610000003250093 1610350024180008 1610350016850009 1610850000990096 1610800000610004 1610150000170093 1610350001740028 1610700002770005 1610800005680097 1610450013460048 1610200005770046 1610000001540080 1610000032970020 1610200049330030 1610250021780039 1610200034750057 1610450044690071 1610000035630051 1610800003240062 1610000012340060 1610700000850084

DE COMP DOO BANJA LUKA DE EL DOO ZENICA DE MI STR VL GRBIC MILKA NOVI GRAD DE PO ZID DOO POSUSJE DE WIL DOO BANJA LUKA DEA BUTIK VL DEJANA RADULOVIC MOSTAR DEADONIS 2001 DOO GRADACAC DEBORA DOO MOSTAR DECOP DOO POSUSJE DEDA COM DOO GRUDE DEGASA DOO GRACANICA DEIDA DOO VELIKA KLADUSA DEJANOVIC PRODUKT DOO KOSTAJNICA DEJVI STR VL SKORIC GORDANA BANJA LUKA DEKO DOMUS DOO SARAJEVO DEKO DOO MOSTAR DEL CAPO SUR KAFE BAR VL IGOR GAGIC BIJELJINA DEL TRANS DOO KAKANJ DELFIN COM DOO SARAJEVO DELIC & JR DOO OMARSKA DELIC TR VL DELIC AMIR TRAVNIK DELICIJA DOO TRAVNIK DELIJA DOO SOKO GRACANICA DELIKATES 88 STR VL MUSTAFA SALCINOVIC DELIKATES AMNA SUPERMARKET STR VL SALCINOVIC DELIKATES SLATKI BUTIK VL SALCINOVIC SABAN DELIKATES TR VL ZDENKA SAJE BIHAC DELIKOMAT DOO BIHAC DELKA DOO BIJELJINA DELLTA COMPANY DOO BIJELJINA DELTA EXPORT IMPORT DOO VISOKO DELTA & VA DOO BIHAC DELTA DOO VITEZ DELTA DOO ZA PROIZV PROMET I USLUGE ODZAK DELTA STR VL RODIC VUKASIN PRIJEDOR DELTRA DOO LJUBUSKI DEMARS DOO SARAJEVO DEMEXIM DOO SARAJEVO DEMIA DOO MOSTAR DEMIRX TRANSPORTI DOO GRADACAC DENDA PROMET DOO BILECA DENDI STR VL VELETANLIC DENISA DENDI SZR VL HLPKA JANKO SARAJEVO DENI COMPANI DOO BIJELA BRCKO DISTRIKT DENI STR VL ZEJNELAGIC DENIS SARAJEVO DENI SUR VL LUCA VIDOVIC VITEZ

Srijeda, 6. 7. 2011.
1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GRACANICA ZENICA KLJUC SREBRENIK SREBRENIK BIHAC LAKTASI SRBAC SRBAC GRADISKA MOSTAR MOSTAR MOSTAR ORASJE ORASJE SIROKI BRIJEG VISOKO TESLIC VITEZ VISOKO TUZLA SANSKI MOST SANSKI MOST ZVORNIK BIHAC DOBOJ MOSTAR GRADACAC SARAJEVO SARAJEVO BIHAC GRADISKA PRIJEDOR SIROKI BRIJEG SREBRENIK BANJA LUKA VELIKA KLADUSA ZEPCE KISELJAK HADZICI MOSTAR GRACANICA BIHAC SARAJEVO SIROKI BRIJEG AHMET PASE BUDIMLIJE 9A ZELJEZARSKA 1 BRANILACA BIH 56 TINJA BB TINJA BB ALEKSE SANTICA BR:1 CARA DUSANA 155 DANKA MITROVA 18 DANKA MITROVA 18 MAJORA DRAGUTINA GAVRILOVIC BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB UGLJARA 162B ORASJE UGLJARA 90 C ORASJE G MAMICI BB ZANATSKI CENTAR SEBILJ BB UGODNOVIC BUHINE KUCE BB HAZIMA DEDICA 4 ISMETA MUJEZINOVICA 26 BANJALUCKA 87 A CAPLJE BB RADNICKA BR 7 JEZERO SRBLJANI BB BIHAC VIDOVDANSKA BB KNEZA MISLAVA BB HUSEIN KAPETANA GRADASCEVICA BB DERVISA NUMICA 18 A MARKA MARULICA 1 SPRAT 5 IVAN FRANE JUKICA 23 VUKA KARADZICA 4 KOZARSKA BB KNESPOLJE BB SPIONICA D BB JAROSLAVA PLECITIJA 17 IBRAHIMA MRZLJAKA BB STJEPANA TOMASEVICA BB HRASTOVI BB MRDJANA DJOKE 60 BISCE POLJE BB STJEPAN POLJE BB POLJE BB CERIMA REMICA 235 MUHAMEDA EFENDIJE PANDZE 383 TRN BB

Broj 41 - Strana 53
1610250015540029 1610000056920096 1610350037640019 1610250011220037 1610500001350032 1610350002740098 1610450035590016 1610450034180024 1610450034180121 1610450027420094 1610000047970003 1610200009530057 1610550004650018 1610800005410049 1610250026200038 1610200020410062 1610150001400053 1610400007470058 1610550012120085 1610150006320087 1610250007040016 1610350008390057 1610350036450023 1610850008300016 1610350011490080 1610450028130037 1610200009540048 1610250000150009 1610000007390053 1610000021680093 1610350002390025 1610450049800031 1610450033720050 1610200020420053 1610500000490030 1610450008980006 1610350011550026 1610750005410003 1610700005030008 1610000062690044 1610200003400045 1610250015340015 1610350033820062 1610000025400043 1610200020440035

DENIM CAFFE BAR VL ILJAZOVIC ZAJIM GRACANICA DENIS TOYS DOO ZENICA DENIS TR VL KRIVIC ELVISA KLJUC DENOKOM DOO SREBRENIK DENOKOM DOO SREBRENIK DENTEX DOO BIHAC DENTINA DOO LAKTASI DEODRVEX DOO SRBAC DEODRVEX DOO SRBAC DER FLIESENMANN STR VL BANJAC MIROSLAV GRADIS DERBY BET SHOP DOO MOSTAR DERBY BET SHOP DOO MOSTAR DERBY BET SHOP DOO MOSTAR DERBY SUR VL JELENA ZARIC UGLJARA DERBY SUR VL MARIO KOBAS UGLJARA DERMORAD DOO SIROKI BRIJEG DEVIBO DOO VISOKO DEVIC BROJ 2 STR VL DEVIC ZORAN DG S DOO VITEZ DHC DOO VISOKO DIAL DOO TUZLA DICLAS DOO SANSKI MOST DID DOO SANSKI MOST DID TR VL MILE KRUNIC ZVORNIK DID UR BISTRO VL CAUSEVIC SAMIR BIHAC DIGICOM DOO DOBOJ DIGITATA DOO MOSTAR DIGITEL TELEKOM COMPANY DOO GRADACAC DIGITRON INTER DOO SARAJEVO DIJA VALTER DOO SARAJEVO DIJAMANT DOO BIHAC DIJANA STR VL ILISEVIC STOJANKA GRADISKA DIJANA TR VL UMICEVIC DIJANA PRIJEDOR DIL INVEST DOO SIROKI BRIJEG DILCE DOO SREBRENIK DIMIT COMPANY DOO BANJA LUKA DINAMO 3 CEVABDZINICA BUREGDZINICA VL MURATI DINO CAFFE SLASTICARNA VL DIJANA SEHIC DINO MESNICA VL ELDIN SELMAN KISELJAK DINO STR VL ORUC EDIN TARCIN HADZICI DINO SZR VL IZIDIN SEJDIHOVIC MOSTAR DINO TR VL BASIC NEDIM ST POLJE GRACANICA DINO TR VL BEHIC EDINA BIHAC DINY STR VL SEHO MEVZETA SARAJEVO DIP DOO SIROKI BRIJEG

Broj 41 - Strana 54
1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VELIKA KLADUSA BANJA LUKA VELIKA KLADUSA LIVNO LAKTASI CAPLJINA MOSTAR SANSKI MOST MOSTAR MOSTAR LIVNO SANSKI MOST PALE CAZIN BIHAC SARAJEVO MOSTAR ZELINJE ZV ZELINJE ZV ZELINJE ZV TREBINJE KOZ DUBICA ZIVINICE ZIVINICE PRNJAVOR BUZIM BOS KRUPA ZEPCE ILIDZA BRCKO CAPLJINA ZVORNIK LIVNO BOS KRUPA PRIJEDOR BIJELJINA DRVAR SARAJEVO ZENICA TUZLA DOBOJ DOBOJ KUMARICA PODZVIZD BB STUDENICKA 1 HUSE CEHICA BR 13 BEGOVACA BB KOBATOVCI BB HRVATSKIH BRANITELJA BISCE POLJE BB PRIJEDORSKA 69 BRACE FEJICA 67 MOSTARSKOG BATALJONA 1 MISI BB KRKOJEVCI BB SRPSKIH RATNIKA 44 KLISA BB UL IRFANA LJUBIJANKICA BR 155 TEREZIJE BB DRACEVICE BB MAJEVICKA 35 MAJEVICKA 35 MAJEVICKA 35 NIKSICKI PUT 1 DJACKA BB MAGISTRALNI PUT BB MALINE MAGISTRALNI PUT BB MALINE VOJVODE STEPE BB POMAJDAN BB BUZIM LJUSINA BB BEGOV HAN BB STUPSKA BB STEVANA SINDJELICA 1 GABELA PILICA BB ZVORNIK SRDEVICI BB PATRIOTSKE LIGE BB KOZARSKA 111 LOZNICKA BR 41 A TITOVA 11 ZMAJA OD BOSNE HOLIDAY INN 4 SPR 8 MOKUSNICE 10 DONJA DRAGUNJA BB DO BR 1 CARA DUSANA BB VOJVODE MISICA BR 7

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610350025740059 1610450010520075 1610350026600061 1610200030370022 1610450053320064 1610200014390048 1610200043210009 1610350019710054 1610200058130064 1610200058190010 1610200016710094 1610350021610090 1610000052010053 1610350007140018 1610350011070070 1610000072970007 1610200002960053 1610250008670004 1610600001100058 1610800000680038 1610200031230024 1610450046580019 1610250008590076 1610250008590173 1610450032630061 1610350016630013 1610350024190096 1610750004130088 1610000044450067 1610250009710038 1610200014410030 1610850002920008 1610200026830007 1610350031870071 1610450037960017 1610850004370061 1610200050330003 1610000026850096 1610550016340070 1610250021480018 1610450037390045 1610450029970030

DIRA GRADNJA VL REFIK KANTAREVIC VEL KLADUSA DIS SZR VL GARIC NAMKA BANJA LUKA DISCO KLUB 3M VL FADILA MUJAKIC DISKO KLUB F1 VL RATKO PUDJA DISKONT HEINEKEN PTR VL SKENDERIJA S KOBATOVC DISKONT STR MARINA NJAVRO CAPLJINA DISKOTEKA BRIDDGE DOO MOSTAR DISKOTEKA CAMEL VL SINANOVIC SEFIK S MOST DISNEY TR VL TAJMA GOSTO MOSTAR DISNEYLAND DJEC BUTIK VL DJ TREBOVIC MOSTAR DIVA DOO LIVNO DIVEL DOO SANSKI MOST DIVKO DOO PALE DIVX DOO CAZIN DIZDAREVIC R DOO BIHAC DJECIJI BUTIK PIPI STR NA MALO VL PAMUKCIC AL DJENO STR VL ELDIN CORIC MOSTAR DJOLE DOO ZVORNIK DJOLE DOO ZVORNIK DJOLE DOO ZVORNIK DJOLE KAFE BAR SUR VL SLOBODANKA SEKARIC TRE DJOLE ROSTILJNICA VL UZELAC DJORDJE KOZ DUB DJUG AUTO DOO ZIVINICE DJUG AUTO DOO ZIVINICE DJUKARIC DOO PRNJAVOR DJULIC TRANS DOO BUZIM DJULIO DOO BOSANSKA KRUPA DJULISTAN KRCMA CEVABDZINICA VL N HECIMOVIC DJURIC COMPANY DOO SARAJEVO DJURIC PROMET DOO BRCKO DK&VK KOMERC DOO CAPLJINA DLLD AGROPROMET DOO PILICA ZVORNIK DM STRUJA COMMERCE DOO LIVNO DM TR BUTIK VL MUSTEDANAGIC DANIJELA B KRUPA DM ZPD ZA KNJIG USL VL RATKOVIC GORDANA DMG DOO BIJELJINA DMM DOO DRVAR DMP DOO SARAJEVO DMP DRUS ZA ZAPOSLJ INVALIDNIH LICA DOO ZENIC DN MARKET TR VL NISANDZIC DARINKA TUZLA DOBOJ ZGP AD ZA GRADJEVINARSTVO DOBOJ DOBOJPROM DOO DOBOJ

Srijeda, 6. 7. 2011.
1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
PRNJAVOR LJUBUSKI BANJA LUKA PALE PALE SARAJEVO SIROKI BRIJEG LJUBUSKI VOGOSCA SARAJEVO ZENICA BIHAC BIHAC BIHAC BANJA LUKA BIHAC SARAJEVO GORAZDE SARAJEVO GRADACAC DOMALJEVAC ZIVINICE ODZAK GRADACAC CAPLJINA BIJELJINA PALE ZVORNIK CITLUK MOSTAR KOZ DUBICA PALE GLAMOC GLAMOC BIJELJINA SANSKI MOST TESANJ ZEPCE MOSTAR LAKTASI TRAVNIK TRAVNIK BOZE TATAREVICA 13 PROLOG BB NJEGOSEVA 51 MESE SELIMOVICA BB MESE SELIMOVICA BB SPLITSKA 45 KOCERIN BB A SIMICA BB

Broj 41 - Strana 55
1610450000440029 1610200045660035 1610450004850037 1610000031810094 1610400003670083 1610000005690031 1610200020480096 1610200047590044

DOBRA GODINA DOO PRNJAVOR DODIG TRANSPORT DOO LJUBUSKI DOJC M SZTR VL DOJCINOVIC MARIO BANJALUKA DOKS DOO PALE DOKS DOO PALE DOKUMENT SERVIS DOO SARAJEVO DOLAC PROMET DOO SIROKI BRIJEG DOLCE VITA STR VL MARIJA MATIC LJUBUSKI DOLJO DOO SARAJEVO DOLLY BELL SALON CVIJECA VL DELAHMET HAJRIJA DOM ZDRAVLJA JAVNA USTANOVA ZENICA DOM ZDRAVLJA ZU BIHAC DOMACA RADINOST NAZIK LOKMA VL INDIRA ZULIC DOMACA RADINOST SP VL ALAGIC FUAD BIHAC DOMACA RADINOST VL JOVIC CEDOMIR BANJA LUKA DOMACA RADINOST VL NADZA ALAGIC BIHAC DOMITA IMPEX DOO SARAJEVO DOMUS DOO GORAZDE DONG FANG DOO SARAJEVO DONLIC COMERC DOO GRADACAC DOORS DOO DOMALJEVAC DORION TR VL HABIBOVIC JASMINKA ZIVINICE DOUBLE I DOO ODZAK DR TINJIC SUADA SPEC ORD ZA GIN I AKUS GRADAC DRAGAN STR DRAGAN CEMERAS CAPLJINA DRAGANA SUR OBJEKAT BRZE HRANE VL DRAGANA S DRAMON DOO PALE DRAZ DOO ZVORNIK DRINA STR VL DRINA GAGRO CITLUK DROP IN CAFFE CAFE BAR VL ZELJKO PERIC MOSTAR DRVENICA VR VL DRVENICA MILORAD KOZ DUBICA DRVNI CENTAR MAESTRO SZTR VL STANISIC RADOVAN DRVO DOO GLAMOC DRVO DOO GLAMOC DRVO KOMERC DOO LJELJENCA BJELJINA DRVO SANA DOO SANSKI MOST DRVO STIL DOO TESANJ DRVODJELAC DOO ZEPCE DRVOEXPORT DOO MOSTAR DRVOMASINE DOO LAKTASI DRVOPROMET DOO TRAVNIK TURBE DRVOPROMET DOO TRAVNIK TURBE

KRIVOGLAVCI 2 VOGOSCA 1610000031980038 HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 61 1610000063790024 FRA IVANA JUKICA 2 PUT 5 KORPUSA BB UL TERITORIJALNE ODBRANE 363A PO CAMILA SALIHODZICA 25 BUL VOJVODE STEPE STEPANOVICA 27 MESE SELIMOVICA 79 DZEMALA CELICA 16 HIMZE CUREVCA 23 DOBRINJSKA 85 VUCKOVCI BB J J STROSMAJERA 19 XVI MUSLIMANSKE BB DZEMALA BIJEDICA 5 ODZAK HUSEIN KAPETANA GRADASCEVICA BB RUDJERA BOSKOVICA 1610550001560083 1610350000340027 1610350022770016 1610350025250015 1610450044950031 1610350027140060 1610000016980055 1610300004340067 1610000017120026 1610500003260059 1610800003960093 1610250024770064 1610800003930023 1610250017550063 1610200014450091

SRPSKE VOJSKE KRUG BOLNICE 1610850009700017 MOKRO BB DRINJACA BB G M OGRADJENIK KRALJA TVRTKA 14A NOVOSADSKA 1 REPCA BB SPLITSKA BB SPLITSKA BB LJELJENCA BB BULEVAR 7 KORPUSA LAMELA A BB DOBRO POLJE BB TATARBUDZAK BB RUDE HROZNICEKA 39 DOSITEJEVA 2 LAGERSKA BB LAGERSKA BB 1610000050000019 1610850000560095 1610200046140088 1610200043900067 1610450027820025 1610000068050070 1610200045900013 1610750004430012 1610850001670066 1610350030240083 1610400002030007 1610750005470046 1610200009620073 1610450045980074 1610000034660051 1610550003740061

Broj 41 - Strana 56
1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. DRVORED DOO SREBRENIK

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SREBRENIK MEHMEDA IBRAHIMOVICA VAKUF BB KASINDO 2A RADISICI BB ISMETA ALAJBEGOVICA SERBE 30 KNEZA MUTIMIRA 34 VESELA BB FRA DOMINIKA MANDICA 1 LJUBOTICI BB ALIPASE HECIMOVICA BB HASIMA OKANOVICA 32 ZELENA PIJACA OBJEKAT F BR2 BIHACKIH BRANILACA 1 DUBRAVE BB VRATUSA BB VUKA KARADZICA BB DUGO POLJE BB FRA GRGE MARTICA 11 HILANDARSKA BB ULICA III BB ORASJE TINA S 91

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610500000150045 1610000029550091 1610200043170045 1610000038030025 1610200029040055 1610550013020051 1610200032800066 1610200020580006 1610400000470053 1610350013650076 1610450028760052 1610350016170039 1610600005100047 1610000070000061 1610850007080047 1610450040260081 1610550001090021 1610400011160035 1610800006070037 1610200050490053 1610550013350045 1610350005240079 1610150006780061 1610000043800070 1610450006350045 1610200016740067 1610350022130010 1610250010980059 1610700000920021 1610350023940030 1610150007180089 1610350031620005 1610200016750058 1610550000770018 1610400005490094 1610000072670083 1610550011460097 1610350025230033 1610600003860096 1610250021150024 1610200007760098 1610450018480089

DRVOSTIL DOO I SARAJEVO I SARAJEVO DRVOSTIL EXPORT IMPORT DOO LJUBUSKI LJUBUSKI DT DIREKTNA TRGOVINA DOO SARAJEVO ILIDZA DTP STR VL JELA SISKO LIVNO DUBOKA DOO BUGOJNO DUBOVIC STR VL IVAN MANDIC SIROKI BRIJEG DUBRAVAL DOO SIROKI BRIJEG DUCAN STR VL BUKVIC ADMIR DUCAN TR VL GRAHOVIC ELVIRA VELIKA KLADUSA DUDI NO1 DOO DOBOJ DUGA HB DOO BIHAC DUGA MZ DOO BRCKO DUGA STR VL CAKAL VEHADA ILIJAS DUGA TR VL GORDANA KOSTIC ZVORNIK DUGOPOLJKA ZZ SA PO DUGO POLJE SRBAC DUHAN DD ZENICA DUJIC DOO TESLIC DULEX MOBIL DOO ZA TRGOVINU I USLUGE ORASJE DUNJA STR VL NOVKA VUJOVIC TREBINJE DUR PROMEX TUD DOO BUGOJNO DURAK KOMERC DOO BIHAC DURAN STR VL DURAN MAHMUT VISOKO DURIKOM DOO SARAJEVO DUSPARA DJO POSUSJE DUVANJSKO POLJE DOO TOMISLAVGRAD DVA JARANA DOO VEL KLADUSA DVA LAVA DOO G RAINCI KALESIJA DVA SOFERA CAFE GRILL SUR VL SENAD KARALIC DVOJKA S SZR VL SEAD SELIMANOVIC BIHAC DZAKOVAC SZR VL DZAKOVAC ABDULAH VISOKO DZAKULIC OBRT VL DZAKULIC HAMDIJA CAZIN DZALE DOO TOMISLAVGRAD DZAMPO COMPUTING DOO ZENICA DZANA STR MJESOVITE ROBE VL LJEVAKOVIC SEMSO DZANE STR VL BALICEVAC DZENANA DZENEX STR VL HALILOVIC SELMA ZENICA DZENI MERC TR VL DZEBIC MIRSAD VEL KLADUSA DZIBA KOMERC DOO BRCKO DZIDIC COMPANY DOO GRADACAC DZIP CO DOO CITLUK DZM COMMERCE DOO BANJALUKA LIVNO BUGOJNO SIROKI BRIJEG SIROKI BRIJEG TESANJ VELIKA KLADUSA DOBOJ BIHAC BRCKO ILIJAS ZVORNIK SRBAC ZENICA TESLIC ORASJE TREBINJE BUGOJNO BIHAC

TERZICI I 10 SULEJMANA VELICANSTVENOGA BB VISOKO DONJA ZIMCA 58 VOGOSCA KOBILJA GLAVA 22 POSUSJE BROCANAC BB TOMISLAVGRAD DOMAGOJEVA BB VELIKA BARAKE 127 KLADUSA KALESIJA G RAINCI BB KALESIJA VITEZ TRAVNICKA 4 BIHAC VISOKO CAZIN EDHEMA MULABDICA BB MULICI 47 VILENJACA BB

TOMISLAVGRAD LATICE BB ZENICA CRKVICE 52 A TESANJ TREPCE BB SARAJEVO ZENICA VELIKA KLADUSA BRCKO GRADACAC CITLUK BANJA LUKA HAJRUDINA SABANIJE 51 LONDZA BB TODOROVSKA SLAPNICA 111 ZAIMA MUSANOVICA BB KADIC MAHALA BB TROMEDJA BB VELJKA MLADJENOVICA BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
CAPLJINA MAGLAJ DOBOJ DOBOJ ZAVIDOVICI BUZIM SIROKI BRIJEG BIHAC BIHAC SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILIDZA LJUBUSKI VELIKA KLADUSA VITEZ SARAJEVO PRIJEDOR SREBRENIK ILIDZA BREZA VOGOSCA GORAZDE SREBRENIK KLADANJ GORAZDE KONJIC SANSKI MOST BOS KRUPA VISOKO BIHAC BIHAC SARAJEVO MOSTAR BOS KRUPA BIHAC SARAJEVO KISELJAK SARAJEVO KRESEVO BIJELJINA BIJELJINA PODGRADINA NOVI SEHER BB NIKOLE PASICA BB NIKOLE PASICA BB KRIVAJSKA BB GENERALA IZETA NANICA 7 HERCEG STJEPANA 22 ANTIFASISTICKOG OTPORA 3 JABLANSKA BB HAMIDA BESIREVICA 16 PATRIOTSKE LIGE 30 VILSONOVO SETALISTE 10 PUT FAMOSA BB MOSTARSKA VRATA 67 SUMATAC 118 TVORNICKA BR 1 ALEJA BOSNE SREBRENE BB STEPE STEPANOVIC 69 UL HAZIMA VIKALA BB HRASNICKA 54 ZUPCA BB KOBILJA GLAVA BB OSANICA BB 211 OSLOBODILACKE BRIGADE BB KLADANJSKE BRIGADE 71 KLADANJ ZDRAVSTVENIH RADNIKA BB STARA CARSIJA BB PRIJEDORSKA 25 DANA NEZAVISNOSTI BB ZANATSKI CENTAR SEBILJ BB ZEGAR BB DARIVALACA KRVI 9 RADNICKA 19 ULICA VIII 2 511 SBBR BB IZACIC BB TRIGLAVSKA 29 JOSIPA BANA JELACICA BB NUSRETA SISICA DEDE 16 KRESEVO 23 AGROTRZNI CENTAR BLOK II BR 275 AGROTRZNI CENTAR BLOK II BR 275

Broj 41 - Strana 57
1610200014480064 1610750004290041 1610400004370035 1610450045220079 1610550010290083 1610350005720035 1610200020650040 1610350026330013 1610350005270052 1610000036190032 1610000011970005 1610000029000004 1610000047230087 1610200038660030 1610350005230088 1610700000940003 1610000057820062 1610450013440066 1610500002220025 1610000018130087 1610150000310064 1610000052090078 1610300001520083 1610500004290005 1610250012070048 1610300001310078 1610200039810062 1610350011950054 1610350023260060 1610150001800081 1610350026450002 1610350031020060 1610000006070077 1610200002780021 1610350015000025 1610350030360072 1610000023660057 1610550013340054 1610000053220031 1610700003360056 1610600001790019 1610850000460088

DZONO PROMET EXPORT IMPORT PP CAPLJINA DZUHERA NOVI SEHER DOO MAGLAJ DZUNGLA DOO DOBOJ DZUNGLA DOO DOBOJ E BIH O PLASTIKA RECIKLAZA DOO ZAVIDOVICI E FAVORIT DOO BUZIM E PARTNER DOO SIROKI BRIJEG E S MASINE DOO BIHAC E TVORNICA RASTAVLJACA I KABLOVSKIH GLAVA DD E&M&A SZR BRIJACNICA VL DURIC MIRELA SARAJEVO EARTH SCIENCE INSTITUTE DOO SARAJEVO EBROKERS DOO SARAJEVO ECN DOO SARAJEVO ECO HERC SZD VL MARIO PRIMORAC LJUBUSKI ECO STOLARIJA DOO VELIKA KLADUSA ECO VITEZIT DOO VITEZ ECOBIH DOO SARAJEVO ECONOMIC STR VL KOVACEVIC MILKA PRIJEDOR ED PETROL DOO SREBRENIK EDEKA COMERC DOO ILIDZA EDEN DOO BREZA EDEN STR VOGOSCA VL RAMIC EDIN EDI TR VL KOVAC ENIDA GORAZDE EDI INVEST DOO SREBRENIK EDIKOM DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET KLADANJ EDINPORT DOO GORAZDE EDITA STR VL EDITA MUHIBIC KONJIC EDITOR DOO SANSKI MOST EDMIR TR VL ESADA SARKIC BOS KRUPA EDNA FRIZERSKA RADNJA VL CURT EDNA EDNA TR VL KADA SALIHAGIC BIHAC EDO & AS VL HADZIPASIC EDHEM I DEDIC AHMET EDO STAKLOREZACKA RADNJA VL MURADBEGOVIC ES EDO SZR VL EDID HEBIBOVIC MOSTAR EDWIN TR VL REKIC SUVADA BOS KRUPA EDY UR CAFFE BAR VL RAKOVIC EDIS BIHAC EDZIX 2000 USLUZNA ZADRUGA SARAJEVO EFEKTA TR VL BORKO PECIREP KISELJAK EFFEKT DOO SARAJEVO EGG COMMERCE DOO KRESEVO EHOM COMMERCE DOO BIJELJINA EHOM COMMERCE DOO BIJELJINA

Broj 41 - Strana 58
1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KLJUC SARAJEVO TOMISLAVGRAD KISELJAK DOBOJ ZEPCE BIHAC SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR HADZICI NOVI GRAD SAMAC MODRICA DOBOJ PRIJEDOR VISOKO ILIDZA KNEZEVO SARAJEVO BOS KRUPA KALESIJA BIHAC SARAJEVO VELECEVO BB SKENDERIJA CIKMA 2 MIJATA TOMICA BB LUG BB KRNJINSKIH SRPSKIH BRIGADA 135 LJESKOVICA BB IRFANA LJUBIJANKICA 167 DAJANLI IBRAHIMBEGA 6 DAJANLI IBRAHIMBEGA 6 PUT ZA OPINE BB VRANCICI BB PIONIRSKA 33 2 GAVRILA PRINCIPA BB SVETOSAVSKA BB PODNOVLJE BB KRIVAJA BR 1 PODVISOKI BR 24 MOSTARSKO RASKRSCE BB GAVRILA PRINCIPA BB BOLNICKA 28 MAHMIC SELO 153 CENTAR BB RADOSLAVA LOPASICA 27 DR FETAHA BECIRBEGOVICA 23 A DOBOJ JUG MATUZICI BB GORNJE ROSULJE 62 43 DRINSKE BRIGADE BB MARJANOVAC 18 MEJKANOVICI BR 30 M TITA BB SPASOVDANSKA 8 LUKE BR C-4 IBRE MILJKOVICA UCE BB PUSKARI BB BORISA KRAJGERA 23 BIHAC HILANDARSKA BB DR FRIDMAN BR 17 PETRA PETROVICA NJEGOSA 6 GAMAL ABDEL GANEMA BB POTOCI BORACA BB CAMILA SALIHODZICA BR 88 BOJNICKA BB DONJI RANKOVIC BB GRABESKA BB DR IRFAN LJUBIJANKIC 3 M TITA BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610350034590048 1610000024810089 1610200016770040 1610700006100015 1610450039340036 1610750003210043 1610350005180036 1610000000480064 1610000000480161 1610200038340027 1610000057370079 1610450019130086 1610450039280090 1610450035070096 1610450023660083 1610450014370005 1610150004640047 1610000041130048 1610450009110083 1610000019740093 1610350009160043 1610800000780045 1610350022150089 1610000057610057 1610400002910088 1610150002160048 1610300001440058 1610350024840093 1610350018970041 1610250022650032 1610000081350031 1610150000660040 1610350028950080 1610350032460025 1610350000750046 1610400011860084 1610600008210061 1610450026400042 1610300003130089 1610200048040027 1610350000320045 1610000019620007 1610400003800063 1610350021820095 1610350029690093 1610200003450097

EKIC KROVOPOKRIVAC VL KRIVIC EDIN KLJUC EKIS DOO SARAJEVO EKO BENZ DOO TOMISLAVGRAD EKO BRIKET DOO KISELJAK EKO CESMA SZTR VL KURTOVIC DRAGAN DOBOJ EKO DD ZEPCE EKO DOM DOO BIHAC EKO ING DOO SARAJEVO EKO ING DOO SARAJEVO EKO KIRMICO DOO MOSTAR EKO MILK I VOCE OD VL DUBRAVIC ENES HADZICI EKO PAM DOO NOVI GRAD EKO PAM DOO SAMAC EKO STAN DOO MODRICA EKO SZR VL STOKIC DRAGICA PODNOVLJE DOBOJ EKO TURIZAM DOO PRIJEDOR EKOS STR VL KESO SULEJMAN VISOKO EKOSISTEM SZR VL SERIFOVIC MUHIDIN ILIDZA EKSSTAN PO KNEZEVO EL EM STR VL ZELJKOVIC EMIRA SARAJEVO EL GRADNJA DOO BOSANSKA KRUPA EL KROJ DOO KALESIJA EL UMMA DOO BIHAC ELAMI DOO SARAJEVO ELAN PROM DOO DOBOJ JUG ELD EM DJL VISOKO ELDAR SUR VL MRGUDA HASO GORAZDE ELDIN TR VL CATIC ISMET

DOBOJ JUG VISOKO GORAZDE VELIKA KLADUSA ELDIN TR VL EKREM MEKANOVIC VELIKA VELIKA KLADUSA KLADUSA ELDO TR VL TURSUNOVIC ENISA ZIVINICE ZIVINICE ELECTRONIC SZUTR VL LUBURA SINISA I SARAJEVO ELEDAM DJL VISOKO VISOKO ELEKTRO AD ICAN VL ICANOVIC AMIR V VELIKA KLADUSA KLADUSA ELEKTRO BORIC OBRT VL BORIC CAZIN MUHAMED CAZIN ELEKTRO COMMERCE DOO BIHAC BIHAC ELEKTRO GACIC BOS DOO TESLIC TESLIC ELEKTRO RAD DOO BRCKO BRCKO ELEKTRO UNIVERZAL STR VL DESNICA D PRIJEDOR PRIJEDOR ELEKTROAKUSTIK DOO GORAZDE GORAZDE ELEKTRON JUKIC DOO MOSTAR MOSTAR ELEKTROUNIVERZAL DOO BIHAC BIHAC ELEMENTAR DOO SARAJEVO ILIDZA ELGRAD DOO TESLIC TESLIC ELHANA DOO BIHAC BIHAC ELI & COMPANY DOO BIHAC BIHAC ELI SZR VL HASRETA REPESA MOSTAR MOSTAR

Srijeda, 6. 7. 2011.
1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHAC JAJCE ZVORNIK ZENICA DOBOJ BIHAC PRIJEDOR DRVAR LJUBUSKI LAKTASI DRVAR POSUSJE TOMISLAVGRAD MODRICA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO KLJUC VELIKA KLADUSA BIHAC VELIKA KLADUSA DERVENTA DERVENTA SANSKI MOST KISELJAK OMERA MUJADZICA 55 SKELA BB RK ZVORNICANKA STAND 307 ALIJE IZETBEGOVICA 73 CARA DUSANA 5 AP V KORPUSA BB M P ZIMONJICA BB JOLE MARICA 49 LISICE BB KARADJORDJEVA 46 A POTOCI BB DALMATINSKA BB ANTE STARCEVICA BB SVETOSAVSKA BB ALEJA LIPA 56 KUNDURDZILUK 39 PUT MLADIH MUSLIMANA 16 RAJLOVACKA CESTA BB RUDJERA BOSKOVICA 103 510 BBR BB IVE MARINKOVICA 11 IZACIC BB

Broj 41 - Strana 59
1610350036800096 1610700003350065 1610850008320095 1610550006750068 1610450027840007 1610350023830032 1610450048710042 1610200052850063 1610200005800019 1610450010970058 1610450000730059 1610200050190032 1610200038820080 1610450044720044 1610000054800064 1610000017430038 1610000078500074 1610000067760040 1610000027950076 1610350037870006 1610350032490095 1610350017230055

ELINA TR VL HADZIC ZINETA BIHAC ELING ZL DIONICKO DRUSTVO JAJCE ELITE TR VL DESA BACIC ZVORNIK ELIZ STR VL BIOGRADLIJA FAHRA ZENICA ELKOMONT STZR RADNJA BR 1 VL MOCIC D DOBOJ ELLA TR VL ARFADZAN EDITA BIHAC ELLA TRGOVACKA RADNJA VL K DRAGAN PRIJEDOR ELLAS STR VL MARINA SOBAT DRVAR ELLIS DOO LJUBUSKI ELMO DOO LAKTASI ELOX MONT DOO DRVAR ELPI SAM ELEK INST RADNJA VL I PETRIC POSUSJE ELPID DOO TOMISLAVGRAD ELPROM SM DOO MODRICA ELRO DOO SARAJEVO ELSI SZTR VL KAVAZOVIC ALEN SARAJEVO ELTMAN TRADE HOTEL ALEM DOO SARAJEVO ELVAN DOO SARAJEVO ELVEDIN PMB DOO SARAJEVO ELVEDIN POLJ DJ VL DZANANOVIC IBRAHIMA KLJUC ELVER ELEKTRONIK DOO VELIKA KLADUSA ELVIN TR KIOSK VL SKALIC SUADA BIHAC ELVIS DOO VELIKA KLADUSA EM COMPANY DOO DERVENTA EM COMPANY DOO DERVENTA EM ENTERIJER DOO SANSKI MOST EM MARKET TRG RADNJA VL ELMA MUTAP KISELJAK EM PRO MD DOO MODRICA EM S GUSIC DOO BIHAC EM TR VL PENJIC EMINA EMAL AD DOO GRACANICA EMANA TR VL KESEROVIC ALMIR BUZIM EMBRION DOO VELIKA KLADUSA

I MUSLIMANSKE BRIGADE BR 66 1610350010860065 1 MAJA BB 1 MAJA BB REDAK BB PALESKA CUPRIJA VV MILOSA CRNJANSKOG BB H KJAFIJE BB 29 NOVEMBAR BB BRANILACA GRADA BB UL 505 VITESKE BRIGADE BB TODOROVO 83 MUJE PASICA BR 20 CUMURIJA 1 MUHAMEDA EF PANDZO 37 M TITA 32 BOSANSKA BB JELAH BB BRANKA POPOVICA 312 ZGOSCANSKA BB PRIBAVA BB ZAIMA MUSANOVICA BB EVLIJA CELEBIJA 16 1610400002560015 1610450044860015 1610350011580096 1610700007290011 1610450034130069 1610350002220081 1610650002150032 1610250015550020 1610350034070031 1610350022760025 1610200003640023 1610000041140039 1610000042770027 1610000022640005 1610550010330047 1610400000990070 1610450017190086 1610650002020052 1610250015530038 1610600006510039 1610600002030094

MODRICA BIHAC KAKANJ GRACANICA BUZIM VELIKA KLADUSA EMELA TR VL EDINA PRGUDA MOSTAR MOSTAR EMERALD INVESTMENT DOO SARAJEVO SARAJEVO EMI SUR CAFFE BAR I INTERNET CLUB VL SARAJEVO CENGIC E EMINA SUR BUREGDZ CEVABDZ VL SARAJEVO OMANOVIC NIJAZ EMINA TR VL EMINA DAGOJA TRAVNIK TRAVNIK EMIR TEX DOO TESANJ TESANJ EMMSA S DOO BANJA LUKA BANJA LUKA EMONA CAFFE BAR VL ALIC MIRSAD KAKANJ EMONA CAFFE BAR VL JUKAN DZEMAL GRACANICA GRACANICA EMS & STAHL DOO BRCKO BRCKO EMS DOO BRCKO BRCKO

Broj 41 - Strana 60
1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TUZLA SANSKI MOST BIHAC TUZLA SARAJEVO TRAVNIK FOCA ZENICA ILIDZA SIPOVO KONJIC CAZIN CAZIN SANSKI MOST NOVI GRAD SREBRENIK VOGOSCA ZENICA ZENICA GORAZDE BRCKO GRADACAC SARAJEVO POSUSJE CAZIN SARAJEVO VELIKA KLADUSA DOBOJ TESLIC TESLIC SARAJEVO ZEPCE BRCKO ZENICA SANSKI MOST MOSTAR VISOKO GRUDE SARAJEVO TESLIC CAZIN SIROKI BRIJEG KONJIC SARAJEVO IVANA RIBARA BB DO BR 5 INDUSTRIJSKA ZONA BB HARMANSKI SOKAK BB BIHAC STUPINE B8 MUHAMEDA HAVAIJE USKUFIJA 19 BOSANSKA 21 USTIKOLINA BB SARAJEVSKA 102 STUPSKO BRDO BB CUKLIC BB KOLONIJA 64 RASIMA DELICA 12 RASIMA DELICA 12 SEJKOVACA BB BRANKA COPICA 8 BABUNOVICI BB BRACE KRSO 20 GORAZDANSKA 26 GORAZDANSKA 26 MRAVINJAC PAJE JOVANOVICA BR 4 POREBRICE BB GRADACAC RADICEVA 5 VITEZA MILE BOSNJAKA 32 GNJILAVAC BB TRG ZLATNIH LJILJANA 6 STABANDZA BB OSJECANI BB CARA LAZARA BB BANJA VRUCICA CARA LAZARA BB BANJA VRUCICA PAVLA LUKACA 16B ULICA PRVA BB MAOCA BB PEHARE BB HASANA KIKICA 74 TRG REPUBLIKE BR 3 STUPARICI BB HV HRVATINICA BB ALIJE NAMETKA 1A DONJI RUZEVIC LOJICKA BB LJUBOTICI BB SIROKI BRIJEG BUTUROVIC POLJE ANTUNA HANGIJA 37

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610250023530016 1610350020260044 1610350009760085 1610250004690094 1610000002140025 1610550007550027 1610300006080053 1610550005390031 1610000011610038 1610450042270018 1610200054360062 1610350000210047 1610350006240052 1610350030530016 1610450043870033 1610500002640035 1610000042400069 1610550004170062 1610600004000067 1610300003360076 1610600007510012 1610500004120061 1610000001420091 1610200032960019 1610350023050055 1610000013040012 1610350014600094 1610450050160095 1610400008790034 1610400011550072 1610000029660089 1610750005360048 1610250001500055 1610550014710082 1610350034220090 1610200048960072 1610150004080066 1610200020680013 1610000034530071 1610400009680009 1610350020120073 1610200020690004 1610200004020069 1610000044460155

EN EM TRGOVI RADNJA VL HODZIC NUSRETA TUZLA ENCOM ALU FERO PLAST DOO S MOST ENDI TR VL HADZIC NAHID BIHAC ENERGO GROUP DOO TUZLA ENERGODATA PROJEKT COMPUTERS DOO SARAJEVO ENI DOO TRAVNIK ENIGMA CAFFE BAR VL ODZAK AJSA USTIKOLINA ENIS TRANS DOO ZENICA ENKA MERC DOO SARAJEVO ENTERIJER PROTIC SSR VL PROTIC MIRKO SIPOVO ERBA VITA DOO KONJIC ERC PROMET DOO CAZIN ERC SPED DOO CAZIN ERG INZENJERING DOO SANSKI MOST ERKO SZGD VL ARAPOVIC SEVAL NOVI GRAD ERMI TRANSPORT DOO SREBRENIK ERMIR KOMERC STR VL FAZLIC SAMIR VOGOSCA EROL KOMPANI DOO ZENICA EROL KOMPANI DOO ZENICA ERVIN TR VL DUZEL NERMIN GORAZDE ES APOTEKA SP VL ENES SMAJLOVIC BRCKO ESAL TRGOVACKA RADNJA VL MASIC MONETA ESAP ENTERPRISE DOO SARAJEVO ESKADA DOO POSUSJE ESO SVR VL ESAD BADIC CAZIN ESOPROM STR VL KUC ESAD SARAJEVO ESTELA COMPANY DOO VELIKA KLADUSA ESTETIKA SD VL BLAGOJEVIC DRAGISA DOBOJ ESTRADA SUR SNEK BAR VL BORIC DRASKO TESLIC ESTRADA SUR SNEK BAR VL BORIC ZELJKO TESLIC ETA ENG COMPANY DOO SARAJEVO ETAS DOO ZEPCE ETOS PROMET 2 MAOCA DOO BRCKO EURO A D DOO ZENICA EURO BAZAR DOO SANSKI MOST EURO BEN DOO MOSTAR EURO BIH INTERNACIONAL DOO VISOKO EURO CAFFE BAR VL SUZANA CORLUKA GRUDE EURO CODE DOO SARAJEVO EURO FASADE SZD VL SIVIC SALIH TESLIC EURO FRUIT DOO CAZIN EURO GAL DOO SIROKI BRIJEG EURO HAS DOO KONJIC EURO HOMME SZD VL HEKALO SAMER SARAJEVO

Srijeda, 6. 7. 2011.
1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SANSKI MOST PRIJEDOR BRCKO POSUSJE BRCKO BIHAC SAMAC BRCKO BANJA LUKA PRNJAVOR LIVNO MODRICA BRCKO I SARAJEVO POSUSJE SANSKI MOST CITLUK BANJA LUKA SARAJEVO ZVORNIK GRADISKA BANJA LUKA SARAJEVO KOTOR VAROS VITEZ ILIDZA ILIJAS MOSTAR CAZIN CAPLJINA BANJA LUKA SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR KONJIC TESANJ TESANJ BIHAC DOBOJ MOSTAR SARAJEVO ODZAK MOSTAR BIJELJINA CAPLJINA HUSIMOVCI BB GORNJI ORLOVCI BB PLAZULJSKA BB CITLUK BB MIROSLAVA KRLEZE BR 22 IVANA FRANE JUKICA 16 CRKVINA BB BANJALUCKA BB DUNAVSKA 1C PECENEG ILOVA BB GABRIJELA JURKICA BB MILOSEVAC BB TINA UJEVICA BB BRCKO DRUGE SARAJEVSKE BRIGADE 27 B JUKICA NJIVE BB HAMZIBEGOVA BR 1 INDUSTRIJSKA ZONA BB SOLUNSKA BR 43 CICIN HAN 41 NASELJE BIRAC ARCIBALDA RAJSA 128 OGRANAK STEPE STEPANOVICA BB JOSIPA VANCASA 32 CARA DUSANA BB KRALJA TVRTKA BB LUKE 26 MAKLJEN BB USKRC BROJ 21 KULA BB TREBIZAT 273 NJEGOSEVA 77 TODORA SVRAKICA 6 FRANJEVACKA 6 E RODOC BB 4 MUSLIMANSKE BRIGADE MEKIS BB 25 NOVEMBRA 8 KAJE POPOVICA HADZIABDICA MAH 30 JUG BOGDANA BR 73 KURLUK BR 1 RADICEVA 8A G DUBICA B B MILE BUDAKA 123 A S DECANSKOG BB AGROTRZNI CENT 10 BRACE RADICA BB

Broj 41 - Strana 61
1610350010000063 1610450040020006 1610600001620075 1610200016810004 1610600006880094 1610350022590081 1610450049560053 1610600004520084 1610450022210030 1610450026420024 1610200016820092 1610450029520047 1610600003890069 1610000055180013 1610200052280091 1610350007820085 1610200007800062 1610450034090008 1610000010230019 1610600003050049 1610450004820064 1610450020390019 1610000025410034 1610450029040091 1610700001020028 1610000066820013 1610150004630056 1610200003080042 1610350034760089 1610200014550098 1610450030490047 1610000071900097 1610000041750072 1610200026480031 1610200050540008 1610400006650020 1610400000020070 1610350000440034 1610450028290087 1610200004340072 1610000023600014 1610800000840088 1610200045680017 1610850009380014 1610200014570080

EURO KOKA SPD VL JUSIC CAMIL SANSKI MOST EURO LOOK DOO PRIJEDOR EURO OIL COMPANY DOO BRCKO EURO OIL DOO POSUSJE EURO OPTIK DOO BRCKO EURO PEKARA SZR VL ALI MEMCAJ BIHAC EURO PETROL DOO CRKVINA SAMAC EURO PROM DOO BRCKO EURO PROMET 2005 DOO BANJALUKA EURO PROSPEKT DOO PECENEG ILOVA PRNJAVOR EURO STAR DOO LIVNO EURO SVET TR VL DUSKO POPOVIC MODRICA EURO TRADE DOO BRCKO EURO VIVA DOO ISTOCNO SARAJEVO EURO ZIP DOO POSUSJE EUROART DOO SANSKI MOST EUROBEMM DOO CITLUK EUROCOOP DOO BANJA LUKA EUROECCO DOO SARAJEVO EUROFINAL DOO ZVORNIK EUROFOTO DOO GRADISKA EUROGAME DOO BANJALUKA EUROGOLD DOO SARAJEVO EUROKANT DOO KOTOR VAROS EUROKIR DOO VITEZ EUROLIFT SZR VL GRADISIC ELVIN ILIDZA EUROMAG DOO ILIJAS EUROMEBEL DOO MOSTAR EUROMONT GRADZEVINSKI OBRT VL HEBILOVIC DZELI EUROPA COMMERCE DOO CAPLJINA EUROPEK SZTR VL PAVLOVIC ZELJKO BANJA LUKA EUROPELET&CONSULTING DOO SARAJEVO EUROSHOP DOO SARAJEVO EUROSPED MOSTAR EUROSTAR DOO KONJIC EUROTEHNA DOO TESANJ EUROTRADE DOO TESANJ EVA SZR FRIZERSKI SALON VL HRNJICA ERVINA EVERGRIN SUR VL BJELIC DARKO DOBOJ EVROPA PEKARA SZR VL HAJRUDIN DAUTOVIC MOSTA EVRORITAM DOO SARAJEVO EX DOO GORNJA DUBICA ODZAK EX PONTO DOO MOSTAR EXCALIBUR AN DOO BIJELJINA EXCELLENT BUTIK STR PRCE DANICA CAPLJINA

Broj 41 - Strana 62
1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHAC SARAJEVO KISELJAK LIVNO CITLUK MOSTAR KAKANJ ZENICA SARAJEVO BIHAC MAGLAJ CAZIN SARAJEVO MOSTAR NOVO GORAZDE SANSKI MOST SANSKI MOST POSUSJE ILIDZA SARAJEVO SIROKI BRIJEG SARAJEVO KOSTAJNICA VISOKO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ZEPCE POSUSJE KLJUC GORAZDE TUZLA SARAJEVO SANSKI MOST SIROKI BRIJEG SANSKI MOST GRACANICA SARAJEVO VITEZ DOBOJ BIHAC VISOKO LIVNO VELIKA KLADUSA VISOKO PUT V KORPUSA BB SALKA LAGUMDZIJE 3 ZANATSKI CENTAR BB KNEZA MUTIMIRA LIVNO DRAGICINA BB KRALJA TOMISLAVA 5 ALIJE IZETBEGOVIC BB BRCE 40 A KOLODVORSKA 12 SAFET BEGA BASAGICA 38 TRZNI CENTAR BB KLUPE BB BRACE KADICA 26 M TITA 237 CENTAR I BB SEJKOVACA BB PRIJEDORSKA 139 RAKITNO BB STUPSKO BRDO BB EDHEMA EKE DZUBURA 4 FRA DIDAKA BUNTICA TEREZIJA BB SVETOSAVSKA 16 HUSEIN BEGA GRADASCEVICA KOTROMANICA 48 KOSEVO 11 SPRAT 3 HALILOVICI 7 LUPOGLAV BB VIR BB ZGON BB LUG BARICA BB BAJRAMA MALKOCEVICA 1 SEHERCEHAJINA CIKMA 1 DZEVAR 11 POTKRAJ 88 LUSCI PALANKA BB DONJA LOHNJA AVDE SMAJLOVICA 3 C GMS POSLOVNI CENTAR 96 SVETOG SAVE 26 HARMANSKI SOKAK 21 PTC SEBILJ II GABRIJELA JURKICA BB HASIMA OKANOVICA 2 SARAJEVSKA BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610350007630062 1610000012250044 1610700003960098 1610200018020079 1610200038010033 1610200033300004 1610650003030016 1610550002740088 1610000066800031 1610350002200002 1610450047430030 1610350023000003 1610000017990019 1610200004510016 1610300003590063 1610350016160048 1610350006070011 1610200020740056 1610000066980063 1610000029450084 1610200020750047 1610000046090046 1610450009260045 1610150001580085 1610000035250005 1610000012540074 1610000062170027 1610750003390075 1610200051570051 1610350028560043 1610300005440047 1610250019880003 1610000062830015 1610350010080088 1610200029140062 1610350011650033 1610250003990045 1610000020360020 1610700004430063 1610450036420045 1610350016700047 1610150005530022 1610200053380071 1610350019850025 1610150005950032

EXICON DOO BIHAC EXPERT MI DOO SARAJEVO EXPO TRADE DOO KISELJAK EXPRES M CAFFE BOZO RIMAC LIVNO EXSKLUZIV AGENCIJA DOO CITLUK EXSPERIMENT STR VL VINKO LUCOVIC MOSTAR EXTRA TR VL KICO ILHANA EXTRACHEM DOO ZENICA EXTREM INZINJERING DOO SARAJEVO EZZA DOO BIHAC F&B KROJACKI SALON VL BASIC FIKRETA MAGLAJ FA COMMERCE DOO CAZIN FA REM DOO SARAJEVO FABRIKA DUHANA DD MOSTAR FABRIKA ZA PROIZ CELICNE ZICE AD N GORAZDE FADALTI DOO SANSKI MOST FADING COMMERCE DOO SANSKI MOST FAGUS DOO POSUSJE FAHOM STR VL HODZIC ALIJA FAHRI EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO FAMILIA DOO SIROKI BRIJEG FAMIX TRADE DOO SARAJEVO FAMOK AD FABRIKA METALNE OPREME KOSTAJNICA FAO LIV DOO VISOKO FAPOL DOO SARAJEVO FAREX COMPANY DOO SARAJEVO FARIDOO DOO SARAJEVO FARMA BARBARIC SR VL JOSIP BARBARIC ZEPCE FARMA BLEKAVA DOO POSUSJE FARMA MH VL HALILOVIC SULEJMAN KLJUC FARMA MILOVIC SPP VL MILOVIC DRAGOLJUB GORAZD FARMACIJA DOO TUZLA FARMASEJ DOO SARAJEVO FARMEF DOO SANSKI MOST FARMER MESNA INDUSTRIJA DOO SIROKI BRIJEG FARMER TR VL LEMAJIC ZDRAVKO SANSKI MOST FARMIN DOO GRACANICA FASAVET DOO SARAJEVO FASHION BOOM DOO VITEZ FASHION BOOM STR BUTIK VL SIMIC ZELJKA DOBOJ FASHION BOX BUTIK TR VL BADNJEVIC ALMASA FASHION DI DOO VISOKO FASHION STR VL ANTO CARAN LIVNO FASHION TR VL ZEJNA SABIC V KLADUSA FAST FOOD COOL VL HRNJIC MEDIHA VISOKO

Srijeda, 6. 7. 2011.
1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TESANJ CAPLJINA SREBRENIK SANSKI MOST CAZIN SARAJEVO CAPLJINA TREBINJE ILIDZA SARAJEVO BRCKO BANJA LUKA KOZ DUBICA SARAJEVO TRAVNIK TRAVNIK BUZIM VELIKA KLADUSA PRNJAVOR SANSKI MOST BANJA LUKA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO GRACANICA BIJELJINA BIJELJINA LIVNO LJUBUSKI ZENICA KAKANJ SARAJEVO KISELJAK ZENICA KISELJAK SARAJEVO MOSTAR CAZIN I SARAJEVO ZEPCE LIVNO BOS BROD BOS BROD SARAJEVO DOBOJ PATRIOTSKE LIGE HRVATSKIH BRANITELJA 200 DUBOKI POTOK BB NAPRELJE BB TRZACKA RASTELA BB KRANJCEVICEVA 1 BRACE RADICA 2 STARI GRAD 86 GLISE JANKOVICA 3 TRG SOLIDARNOSTI BB TRZNI CENTAR DUBRAVE BB BANJA LUKA KOZARSKIH JUNAKA BB GORAZDANSKA 4 ZELENA PIJACA BB DOLAC NA LASVI CIGLANA BB GENERALA IZETA NANICA BB RASIMA DURAKOVICA 3 POTOCANI BB MAHALA 23 CARA LAZARA 31 DZEMALA BIJEDICA 160 KOLODVORSKA 9 AZIZE SACIRBEGOVIC BB CEMALUSA 1 ZLATNIH LJILJANA 24 MILOSA OBILICA 83 MILOSA OBILICA 83 KALAJDZINICA 9 HUMAC II BB LUKOVO POLJE 32 SALIHA JASARSPAHICA 14 MARSALA TITA 28 BILALOVAC BB HUSEINA KULENOVICA 2 BRNJACI 102 MERKATOR TC LOZIONICKA 16 DR MILE BUDAKA 98A BASCE BB SPASOVDANSKA 17 C DONJI LUG BB KNEZA MUTIMIRA BB JOVANA RASKOVICA BB JOVANA RASKOVICA BB HASANA BRKICA 12 KOSTAJNICA

Broj 41 - Strana 63
1610400004170021 1610200037000069 1610500002970029 1610350023520020 1610350028590016 1610000014170062 1610200037930008 1610200045450030 1610000014620045 1610000048110071 1610600004070004 1610200025500040 1610450033280058 1610000005650067 1610550011770012 1610550011000026 1610350034350070 1610350010580026 1610450052780065 1610350033460095 1610450034010080 1610000030160027 1610000003130007 1610000075470085 1610000069630006 1610250006310091 1610600001580014 1610850001720021 1610200018040061 1610200026530083 1610550006670043 1610650003330037 1610000004540096 1610700001040010 1610550005430092 1610700001050098 1610000027820096 1610200032100017 1610350020650081 1610000077760061 1610750007060070 1610200034380002 1610450041570066 1610450041570163 1610000043810061 1610400002390071

FAST FOOD VL BAHRA SEJMENOVIC FAUNA DOO CAPLJINA FAZE PROM DOO SREBRENIK FAZLIC DOO SANSKI MOST FBI DOO CAZIN FE AL METALI DOO SARAJEVO FE&DA DRUSTVO DOO CAPLJINA FEAR SZUR ZABAVNI SALON VL B REBAC TREBINJE FEBAS DOO ILIDZA FEDEPAL COMPANY DOO SARAJEVO FEI HUANG DOO BRCKO FELIKS DOO BANJA LUKA FELONI STR VL IGNJATIC NADA KOZARSKA DUBICA FEMIX DOO SARAJEVO FENGO DOO TRAVNIK FENI KOMERC DOO TRAVNIK FENIKS CAFFE BAR VL KABILJAGIC MIRVIN BUZIM FENING SP VL NEDZAD MASINOVIC FENIX SUR KAFE BAR VL SAMAC MIODRAG PRNJAVOR FENNIX AE COMPANY DOO SANSKI MOST FER PLEJ SUR VL PRILIPLIJA ENES BANJA LUKA FERARI TRANS DOO SARAJEVO FERBA INTERNATIONAL DOO SARAJEVO FERIJAL DOO SARAJEVO FERIJALNI SAVEZ U BOSNI I HERCEGOVINI FERING SERVIS DOO GRACANICA FERO PROM DOO BIJELJINA FERO PROM DOO BIJELJINA FERO TRADE DOO LIVNO FEROAL TRADE DOO LJUBUSKI FEROBETON ZENICA DOO ZENICA FEROCOMERC DOO KAKANJ FEROELEKTRO DD SARAJEVO FEROMETALI DOO KISELJAK FEROMONT DOO ZENICA FEROTOM DOO KISELJAK FERRE DOO SARAJEVO FIDEL DOO ZA TRGOVINU I USLUGE MOSTAR FIKO TERM DOO CAZIN FILA SZTR KNJIZARA VL FILIPOVIC JOVO FILIPOVIC DOO ZEPCE FILM CAFFE VL ZELJKO BATINIC LIVNO FILM DVD KLUB SUR VL KOSTADINOVIC S BOS BROD FILM DVD KLUB SUR VL KOSTADINOVIC S BOS BROD FILM SUR CAFFE BAR VL ALAJBEGOVIC FERHAT SARA FILUKS DOO DOBOJ

Broj 41 - Strana 64
1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
FOJNICA BRCKO BANJA LUKA TUZLA TESLIC BANJA LUKA SANSKI MOST BANJA LUKA ZAVIDOVICI GRUDE VITEZ VISOKO MILICI PRIJEDOR BRCKO BRCKO UGLJEVIK BANJA LUKA BIHAC SIROKI BRIJEG BANJA LUKA VISOKO LAKTASI BUSOVACA VITEZ VELIKA KLADUSA LAKTASI SARAJEVO POSUSJE VITEZ MOSTAR VISOKO SREBRENIK PROZOR RAMA BRCKO GRUDE BRCKO SARAJEVO NOVI TRAVNIK GRADACAC TESLIC BRCKO I SARAJEVO MOSTAR MOSTAR DUSINA 77 DEJTONSKA BR 164 IVANA GORANA KOVACICA TURALIBEGOVA 22 GORNJI RUZEVIC TESLIC KRFSKA 52 KOPRIVNA BB JOVANA DUCICA 30 32 LOVNICA BB VITEZA RANKA BOBANA BB VITEZ MEVICA BR 2 TAKOVSKA 4 UL PRVOG MAJA 72 PRIJEDOR IVANA FRANJE JUKICA BR 3 BRACE CUSKICA BB HILENDARSKA BB JOVANA RASKOVICA 115 GRMECKA BR 21 TRN BB SIROKI BRIJEG VESELINA MASLESE BB HADZI HASANOVA 23 M TITA 48 GAVRINE KUCE BB HRVATSKIH BRANITELJA BB CAGLICA BB KARADJORDJEVA BB KOLODVORSKA 11 A OSOJE BB KRALJA TVRTKA BB RUDE HROZNICEKA BB FERHATOVICA BR 16 SPIONICA JEZINAC BB BOROVNICA BB MIROSLAVA KRLEZE BR 39 KRALJICE KATARINE BB GRUDE SULJAGICA SOKAK BR19 ALIPASINA 53 PRVOG MAJA BB H K GRADASCEVICA BB SVETOG SAVE BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610150002700047 1610600007910040 1610450003550043 1610250001550010 1610400008150028 1610450025150003 1610600003750098 1610450001450090 1610550006800023 1610200025980093 1610550013500007 1610150004050093 1610850009800024 1610450016380039 1610600007540082 1610600002950042 1610850004830035 1610450008840035 1610350004010022 1610200020780020 1610450042380016 1610150001900088 1610450016850004 1610550006900030 1610700001060089 1610350025010037 1610450003210058 1610000000880092 1610200047270041 1610700005630050 1610200040050040 1610150004650038 1610500001040020 1610550016370043 1610600005210045 1610450006610005 1610600007410005 1610000071720065 1610200025230089 1610250018640052 1610400009560020

FIN DOO FOJNICA FINAL INVEST DOO BRCKO FINALEX DOO BANJALUKA FINALIST DOO TUZLA FINESTRA SZR VL MARKOVIC BUDIMIR TESLIC FIRMA SUR VL PEPIC SLAVICA BANJA LUKA FIRMATRANS DOO SANSKI MOST FISHING TRADE DOO BANJALUKA FITTICH BH DOO ZAVIDOVICI FLAMENCO COMMERCE DOO GRUDE FLASH DOO VITEZ FLES AUTO SKOLA VL MUJACIC ASMIR FLEXBARD DOO MILICI FLEXIBILLE DOO EXPORT IMPORT PRIJEDOR FLEXO TEAM DOO BRCKO FLORAVIT DOO BRCKO FLORIDA DOO UGLJEVIK FLORIJAN DOO TRGOVACKO DRUSTVO BANJALUKA FLOTTMANN DOO BIHAC FOCUS CAFFE SIROKI BRIJEG VL ANKA PERKO FOKUS SUR VL MARINKOVIC MIROSLAV BANJA LUKA FONDACIJA ZA POMOC MUSLIMANIMA BOSNE FONTANA COMPANY DOO LAKTASI FONTANA DOO BUSOVACA FONTANA SUR VL ANTONIJA LIVANCIC VITEZ FONTANA TR VL HUSIC ERMIN VELIKA KLADUSA FOOD PRODUCT DOO LAKTASI FORMEL DOO SARAJEVO FORMULA DOO POSUSJE FORMULA DOO VITEZ FORMULA RS SOR VL MARSELA SIMIC MOSTAR FORTEGLAS EXPORT IMPORT DOO VISOKO FORTIS DOO SREBRENIK FORTUNA DOO PROZOR RAMA FORUM TRADE DOO BRCKO FOSTEX DOO GRUDE FOX MAX SP VL MERSED CVIKO BRCKO FRANCUSKI PODRUM DOO SARAJEVO FRANKVAS DOO NOVI TRAVNIK FRANS TR VL OKANOVIC SELMA GRADACAC FRAP SUR KAFE BAR VL SEKULIC NEBOJSA FRATELLO ARESS DOO BRCKO FREE LANCE DOO ISTOCNA ILIDZA FRIGOMONT SOD VL FILIPOVIC ZELJKO MOSTAR FRIGOSTAR DOO MOSTAR

SLOBODNA CARINSKA ZONA BB 1610600008950074 VOJVODE PUTNIKA 1 1610000066290005 ZRINSKI FRANKOPANA 9 1610200010070056 BISKUPA CULE BB 1610200035800082

Srijeda, 6. 7. 2011.
1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KISELJAK MOSTAR LIVNO LIVNO CITLUK BANJA LUKA KONJIC SREBRENIK NEVESINJE SANSKI MOST LIVNO SARAJEVO DOBOJ JUG NOVI GRAD CAZIN GRACANICA TUZLA BRCKO BIJELJINA TRAVNIK DRVAR GRUDE TESLIC MOSTAR BUGOJNO BOS KRUPA VITEZ MOSTAR BIJELJINA ILIJAS SAMAC LUKAVAC VELIKA KLADUSA MOSTAR GRADISKA ZENICKI PUT 1 PUT ZA OPINE BB KRALJA TVRTKA BB ZABLJAK BB BARE BB ZAKUP KOD ZU RIC UNION FO BEOGRADSKA 24 CELEBICI BB PREVILE BB TINJA CARA DUSANA BB GORNJI KAMENGRAD 139 BRINA BB TRAMPINA 12 MATUZICI BB MILOSA OBILICA BB RUJNICA 40 PATROTSKE LIGE BB SABANA ZAHIROVICA BR 4 KONACKO BRDO BB RK POBJEDA AD I SPRAT LOK BR 135 JANKOVICI 22 B SIPOVLJANI BB GORICA BB HILANDARSKA BB TRZNICA MLADENA BALORDE 17 A VESELA BB PUCENIK BB STJEPANA RADICA BB VOJNO BB SRPSKE VOJSKE 55 MRAKOVO 31 CARA DUSANA BB BERKOVICA DOM KULTURE BB LUKAV HUSE CEHICA 5 STJEPANA RADICA BB VIDOVDANSKA 60

Broj 41 - Strana 65
1610700005750039 1610200000760093 1610200018120086 1610200049890011 1610200049220032 1610450010410077 1610200056130021 1610500003240077 1610200005520077 1610350012600051 1610200018130077 1610200010080047 1610400009890014 1610450046910013 1610350004650028 1610250024270029 1610250001360084 1610600005110038 1610850010210043 1610700003540088 1610200052000052 1610200020840063 1610400009570011 1610200000880082 1610700005640041 1610350023480056 1610600003910051 1610200037080094 1610850009210070 1610150000020034 1610450037300029 1610500002900092 1610350021620081 1610200052430053 1610450036260092 1610200016860056 1610350008080045 1610350031780055 1610350019040075 1610750000900085 1610250017770059 1610200025530013 1610650002110068

FRIGOTEHNIKA DOO KISELJAK FRIMONT DOO MOSTAR FRIZERSKI SALON STR LJUBICA RIMAC LIVNO FRIZERSKI STUDIO LIFE STYLE VL M BARUN LIVNO FROTEA SUR DISCO KLUB VL IVAN ZUBAC CITLUK FRUKTONA AD BANJA LUKA FRUTOL DOO KONJIC FUL TANK DOO TINJA FULL SPORTSKA KLADIONICA VL MILOS RATKOVIC FUNGI KAMENGRAD DOO SANSKI MOST FURA TRANS DOO LIVNO FUTURA MEDIA DOO SARAJEVO FUTURA TRADE DOO DOBOJ JUG G 6 KAFE BAR VL VEJNOVIC NADA NOVI GRAD G H R M DOO CAZIN G M T TRANSPORT DOO GRACANICA G S INDUSTRY DOO TUZLA G S M GM SP VL MIRKOVIC GORAN BRCKO G STAR STR VL DUSAN GAJIC BIJELJINA G WEBER DOO TRAVNIK G&G DOO DRVAR GA GI DOO GRUDE GACIC INSTAL SZTR VL GACIC VEDRAN GADARA TR VL IBRO GADARA MOSTAR GAF DOO BUGOJNO GAJ SPD VL ZDRAVKO VIGNJEVIC BOS KRUPA GAJ TRADE DOO VITEZ GALA DOO MOSTAR GALAC SUR BIFE VL STANISLAV STANKOVIC BIJELJI GALANTERIJA TM DOO ILIJAS GALANTEX ZR VL BOGDANOVIC DRAGO SAMAC GALAXIA DISKO KLUB VL PLAVSIC ESAD LUKAVAC GALAXIJA TR VL ENES HALILOVIC VEL KLADUSA GALAXY TR VL SUZANA FIDORIS MOSTAR GALE STR VL MEMEDOSKA NADZIE GRADISKA GALE&CO DOO TOMISLAVGRAD GALERIJA DOO CAZIN GALERIJA RESTORAN VL SADIC REMZIJA SAN MOST GALIC TR VL IVICA GALIC VELIKA KLADUSA GAMA KOMERC DOO ZEPCE GAMADEUS DOO KALESIJA GAMMA DOO MOSTAR GAMMA VL PAUCINAC ADNAN KAKANJ

TOMISLAVGRAD MESIHOVINA BB CAZIN SALIHA OMERCEVICA BB SANSKI MOST HAMZIBEGOVA BB VELIKA KLADUSA ZEPCE KALESIJA MOSTAR KAKANJ 7 KORPUS BR 5 PAPRATNICA BB OSLOBODILACA 21 SPLITSKA 67 SELIMA EF MERDANOVIC BB

Broj 41 - Strana 66
1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BRCKO GRUDE BIJELJINA VISOKO ZIVINICE VELIKA KLADUSA BIHAC CITLUK CITLUK MOSTAR DOBOJ BUZIM BOS PETROVAC SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SANSKI MOST LJUBUSKI SARAJEVO SAMAC BRODUSA 2782 H STJEPANA 11 B MESE SELIMOVICA 2 N 1 BIJELJINA OZRAKOVICI BB KOTORNICA BB V BAKARICA 28 5 GRABESKA BB MEDJUGORJE BB KRALJA TOMISLAVA 49 RUDARSKA 102 SVETOG SAVE 2 505 VITESKE BRIGADE 56 PEKIJSKA MAHALA BR 92 GRBAVICKA 2 GRBAVICKA 2 GRBAVICKA 2 GRBAVICKA 2 SANSKA 5 PUT ZA METKOVIC BB GATACKA 20 NJEGOSEVA BB FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 FRA GABRE GRUBISICA 17 POTOCI 73 A DALMATINSKA 22 TRG MERHEMICA 1 NEDIMA FILIPOVICA 7 POLJE BB ULARICE BB HADZIEFENDINA BB GRADACAC CERAVACKA BRDA 84 SUBOTICKA 92 GRADAC BB KNINSKA 4 BLIZNE GOMILE BB CETINSKA BR 1 PAROMLINSKA 2 DANILA DJOKICA BB SVETOG SAVE BB DONJI VELIKI OGRADJENIK MERHEMICA TRG BB NARODNOG FRONTA 28 TUZLA

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610250006030052 1610200035720057 1610850010150097 1610150000390089 1610250019550009 1610350016350071 1610350036070074 1610200006710073 1610200033230067 1610200010140090 1610450030730025 1610350035570039 1610350003570030 1610000037620006 1610000037620103 1610000037620297 1610000037620394 1610350010490010 1610200005890035 1610000029740017 1610450040830053 1610000003480080 1610200020850054 1610200004490034 1610200025390042 1610000044880068 1610000040600040 1610350008890092 1610400005290080 1610250014570029 1610350020450067 1610200025350078 1610200016880038 1610450032370004 1610200025050057 1610450047100036 1610000024470007 1610000073610013 1610400010990091 1610200020880027 1610000063110054 1610250006070016

GAMMON TRADE DOO BRCKO GANE DOO GRUDE GARD STR VL ZORAN MIHAJLOVIC BIJELJINA GAS METAL DOO VISOKO GASOLINE COMPANI DOO ZIVINICE GASTRO MARKT DOO VELIKA KLADUSA GASTRO TIM DOO BIHAC GASTROSTELA DOO CITLUK GATT DOO CITLUK GAZAL DOO MOSTAR GAZELA STR VL SUMATIC GORDANA DOBOJ GAZI UR CAFFE SLASTICARNA VL ZENDELI GAZI BUZ GAZIJE BOSNE DOO BOSANSKI PETROVAC GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO GEBRUK DOO SANSKI MOST GENERAL TOBACCO INDUSTRY DOO LJUBUSKI GENERAL V I P DOO SARAJEVO GENERALELEKTRONIK PR VL BOROJEVIC Z SAMAC GENERALTURIST DOO SARAJEVO GENEX DOO GRUDE GENEX DOO MOSTAR GENIO DOO CAPLJINA GENTLY TRAVEL AGENCY DOO SARAJEVO GEOINZENJERING DD SARAJEVO GERMANY DOO VELIKA KLADUSA

SARAJEVO GRUDE MOSTAR CAPLJINA SARAJEVO SARAJEVO VELIKA KLADUSA GERUST UND FASSADENBAU DOO USORA USORA GIFT SHOP TR VL AVDIC AZRA GRADACAC GRADACAC GIGANT DOO BIHAC BIHAC GIGANT COMERC DOO BANJA LUKA BANJA LUKA GIK DOO POSUSJE POSUSJE GINA FRIZ SAL VL PETKOVIC ANGELINA KOZ DUBICA KOZ DUBICA GIPI MESNA INDUSTRIJA DOO CITLUK CITLUK GIPS AKUSTIK DOO BANJA LUKA BANJA LUKA GLAMOCANKA EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO SARAJEVO GLAMOUR STR VL LOSIC BILJANA SOKOLAC GLAMUR STR VL AHMETKADIC SASA TESLIC TESLIC GLITEKS DOO CITLUK CITLUK GLOBAL COMPUTERS STR NA MALO SARAJEVO BULJANDRIC ALM GLOBALNA TRANSFORACIJA FAMILIJE TUZLA TUZLA

Srijeda, 6. 7. 2011.
1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ILIDZA MOSTAR TOMISLAVGRAD ORASJE DERVENTA SIROKI BRIJEG PRIJEDOR LIVNO MODRICA MOSTAR ZVORNIK KOTOR VAROS DERVENTA ZEPCE BANOVICI KLADANJ SIROKI BRIJEG PRNJAVOR ZVORNIK CITLUK SARAJEVO LJUBUSKI ORASJE TREBINJE VELIKA KLADUSA BIHAC MOSTAR SARAJEVO ZEPCE SARAJEVO ZIVINICE TUZLA LIVNO GRUDE TUZLA GORAZDE VELIKA KLADUSA MOSTAR LIVNO LIVNO SIROKI BRIJEG BLAZUJSKI DRUM 2 KRALJA ZVOPNIMIRA 13 DONJI BRISNIK BB TOLISA IVE ANDRICA 51 1 MAJA 63 TRN BB SIROKI BRIJEG SANICANI BB BRINA BB TAREVCI BB VILA NERETVA LACINA 5 KOD ZTC ZLATICA CARA DUSANA 24 POLJE BB DERVENTA ZELJEZNO POLJE BB MUSICI BB BANOVICI CENTAR BB JARE SIROKI BRIJEG NOVAKA PIVASEVICA 60

Broj 41 - Strana 67
1610000020080078 1610200010200036 1610000039600067 1610800000930007 1610450052240066 1610200020890018 1610450022190048 1610200031600079 1610450049630087 1610200049340021 1610850006900015 1610450004440018 1610450031950091 1610750000930058 1610250017580036 1610800000950086 1610200032480063 1610450027320087

GLOBE LINE DOO SARAJEVO GLOBUS TRADE DOO MOSTAR GLORIA DOO TOMISLAVGRAD GLORIA PLET DOO TOLISA ORASJE GLORIA SLISKO STR VL SLISKO DANIJEL DERVENTA GM PROMET SIROKI BRIJEG GMG COMPANY DOO PRIJEDOR GMS DOO LIVNO GO GO UR VL ZILIC E TAREVCI GOA ART OR VL MAIDA BRAJLOVIC MOSTAR GOCA FRIZERSKI SALON VL GORDANA MILADINOVIC GOD DOO KOTOR VAROS GOD SZR VL GRBIC ZELJKO POLJE BB DERVENTA GOD ZANATSKA RADNJA VL MURIS EFENDIC ZEPCE GODAX DOO BANOVICI GODIZAK DOO KLADANJ GOGA STR VL GORDANA ZELENIKA GOGA STR VL KNEZEVIC GORDANA PRNJAVOR GOGA TR VL GORAN KULAS ZVORNIK GOGO TRAVEL 77 DOO CITLUK GOGY SUR CAFFE BAR VL CRNOJA GORAN SARAJEVO GOJAN DOO LJUBUSKI GOLD VIDEOTEKA VL ALISAN KRAJSIC ORASJE GOLD BAKER SZR PEKARA VL S PRODAN TREBINJE GOLD CEVABDZINICA VL TABAKOVIC SIDIK GOLD GAMES ELECTRONIC SPIELE DOO BIHAC GOLD INVEST DOO MOSTAR GOLD LION DOO SARAJEVO GOLD M STR VL ZDRAVKO MARJANOVIC ZEPCE GOLD SUR BIFE VL IMAMOVIC AMIRA SARAJEVO GOLDENAGRO DOO ZIVINICE GOLI BRIJEG STR VL HADZISELIMOVIC SEMIN TUZLA GOLUB DOO LIVNO GONDOLA SUR VL MARIO ZORIC GRUDE GOOD LINE COMPANY DOO TUZLA GORING DOO GORAZDE GOSIN COMERC DOO VELIKA KLADUSA GOSPODARSKA BANKA DD MOSTAR U LIKVIDACIJI GOSPODARSKA KOMORA HB ZUPANIJE LIVNO GOSPODARSKA KOMORA HB ZUPANIJE LIVNO GOSTUSA DOO SIROKI BRIJEG

BRACE JUGOVIC B 11 1610850007020004 MEDJUGORJE BB 1610200024480085 BULEVAR MESE SELIMOVICA 25 1610000068450098 BANA JELACICA BB XII ULICA 11 ZICKA BB BREGOVI HASIMA OKANOVICA BB BIHACKIH BRANILACA BR 1 VOKICA I LORKOVICA 89 HALILOVICI 12 GOLIJESNICA BB CEKALUSA 34 BASIGOVCI BB VLADIMIRA POPOVICA 42 TUZLA OBRTNICKA 1 DR FRANJE TUDJMANA BB GRABOVICA GORNJA 15 KULINA BANA 17 7 KORPUSA 53 ANTE ZUANICA BB TRG KRALJA TOMISLAVA BB TRG KRALJA TOMISLAVA BB TRN BB SIROKI BRIJEG 1610200030760059 1610800000960077 1610200052150014 1610350018360008 1610350016380044 1610200002490088 1610000054250074 1610750003550028 1610000019550070 1610250020220085 1610250004970036 1610200018210005 1610200059530065 1610250008290055 1610300001200080 1610350024160026 1610200010210027 1610200032850021 1610200032850118 1610200020910097

Broj 41 - Strana 68
1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHAC BIHAC SIROKI BRIJEG ZVORNIK TESLIC VELIKA KLADUSA MOSTAR BOS KRUPA CAPLJINA TUZLA LAKTASI BREZA UGLJEVIK DJURDJEVIK BIHAC CAZIN CAZIN ZENICA I SARAJEVO BRCKO DOBOJ JUG BUGOJNO GORAZDE BRATUNAC SANSKI MOST BANJA LUKA PRNJAVOR SARAJEVO ILIDZA BRCKO BANJA LUKA LAKTASI SARAJEVO TOMISLAVGRAD MODRICA TREBINJE SARAJEVO LIVNO BIHAC DOBOJ NOVI TRAVNIK GRADACAC MOSTAR SANSKI MOST VISOKO 502 VITESKA BRIGADA 15 502 VITESKA BRIGADA 15 K A STEPINCA BB SVETOG SAVE 3 RUZEVIC BB DZEMALA BIJEDICA 60 ALEKSE SANTICA 4 SOKAK 7 PODGRADINA TURALIBEGOVA 22 GLAMOCANI BB BANJEVAC BB KRALJA PETRA I DJURDJEVIK MUSLICI BB MALA LISA 1 CORALICI BR 598 ZMAJA OD BOSNE 21 NIKOLE TESLE 33 BRKA BB BRCKO DISTRIKT MATUZICI WAGNERA BB VITKOVICI BB DOSITEJA OBRADOVICA 22 BULEVAR VII KORPUSA L 2E OD ZMIJANJA RAJKA 107 VELJKA MILANKOVICA 7 TEHERANSKI TRG 9 KULENVAKUFSKA 15 SAFETA BEGA BASAGICA BR 1 ALEJA SVETOG SAVE 24 DOSITEJEVA 2 DONJE VLAKOVO BB,ILIDZA DONJI BRISNIK BB VRANJACKI PUT BB ALEKSE SANTICA 2 ZAGREBACKA 27 ZABRISCE IRFANA LJUBIJANKICA 13 NEMANJINA 56 BUCICI BB LUKAVAC GORNJI 129 KRALJA TOMISLAVA BB HAMZIBEGOVA 30 DOBRINJE

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610350008900083 1610350008900180 1610200020920088 1610850006350025 1610400011580045 1610350035540066 1610200000360065 1610350025540045 1610200014680078 1610250001560098 1610450001000010 1610000067250014 1610850002270011 1610250008960034 1610350026340004 1610350028410081 1610350028320065 1610550000680002 1610000067820083 1610600003970094 1610200029510020 1610550015630030 1610300003790077 1610850006910006 1610350034480050 1610450035470027 1610450008300036 1610000056710091 1610000048190096 1610600005170081 1610450002480036 1610450017130043 1610000001300005 1610200016900020 1610450035800021 1610200045710087 1610000086480070 1610200018240075 1610350018030014 1610450045820024 1610200025190028 1610250019360083 1610200025570074 1610350031350054 1610150002540094

GP PLAN DOO BIHAC GP PLAN DOO BIHAC GRABOVINA SUR SB DARIO MARUSIC GRAD MAT DOO ZVORNIK GRADAS SZD VL DRAGONJIC SLOBODAN TESLIC GRADEVINSKI OBRT EXTRA VL MILJKOVIC ADEMIR VE GRADEX DOO MOSTAR GRADIANA DOO BOSANSKA KRUPA GRADINA STR REBAC STANKA CAPLJINA GRADIS DOO TUZLA GRADITELJ BL DOO LAKTASI GRADITELJ OBRTNICKA DJELATN VL MIRSAD KADRIC GRADJENJE AD UGLJEVIK GRADJEVINAC ZR VL DZAFIC NIJAZ DJURDJEVIK GRADJEVINAR OBRT VL ARNEL RAHMANOVIC BIHAC GRADJEVINARSTVO NADAR DOO CAZIN GRADJEVINARSTVO ZUNIC DOO CAZIN GRADNJA DD ZENICA GRADNJA LORD DOO ISTOCNO NOVO SARAJEVO GRADNJA NOVA DOO BRCKO GRADNJA VL RASIM OMEROVIC DOBOJ GRADSKA BASTA SUR VL DJOPA ELVEDIN BUGOJNO GRAFIKA DD GORAZDE VITKOVICI GRAFIKA STAMPARIJA SZR VL PREDRAG NOVAKOVIC GRAFIN DOO SANSKI MOST GRAFO PAK SZR VL PRASTALO IGOR BANJA LUKA GRAFOMOTAJICA IP DOO PRNJAVOR GRAIN DOO SARAJEVO GRANAS DOO SARAJEVO GRAND CASINO SP VL TODOROVIC CEDO BRCKO GRANIT DOO ZA PRERADU DRVNIH ASORT BANJALUKA GRAOVAC TRADE DOO LAKTASI GRASSA DOO ILIDZA GRATEX DOO TOMISLAVGRAD GRATIS TR VL STEVANOVIC ILIJA MODRICA GRAZELY DOO TREBINJE GRBAVICA UDRUZENJE BOCARSKI KLUB GREBENAR DOO LIVNO GREEN RIVER DOO PUTNICKA AGENCIJA BIHAC GREEN SUR PEKOTEKA VL MIHAJLOVIC D DOBOJ GRENLAND DOO NOVI TRAVNIK GRENY SMIT DOO GRADACAC GRGI DOO MOSTAR GRIJANJE LASIC DOO SANSKI MOST GRIL B ES VL BRESCIC ESMA

Srijeda, 6. 7. 2011.
1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO BRCKO KLJUC KISELJAK TESLIC ZENICA KISELJAK LAKTASI MODRICA ILIJAS BANJA LUKA BOS PETROVAC BRCKO NOVI GRAD VISOKO GRADISKA VISOKO ZEPCE ZEPCE TREBINJE MOSTAR CAZIN LJUBUSKI CAZIN KLJUC ZENICA BIHAC VISOKO ILIDZA TUZLA TRAVNIK VISOKO SARAJEVO SARAJEVO KLJUC TESANJ GORAZDE SANSKI MOST TESANJ ILIDZA BIHAC SANSKI MOST KISELJAK VISOKO ILIDZA SREBRENIK RADICEVA 3 8 MARTA BR 10 GORNJA SANICA ZAVOLJE 36 RADANOVICI BB VOJVODE PUTNIKA 31 KAMBEROVICA CIKAMA BB ZENICKI PUT BB LAKTASI KOSOVSKA 2 126 ILIJASKE BRAIGADE 21 PAVLOVAC BB KRNJEUSA BB NIKOLE TESLE BR 36 PROTE SIME KONDICA BB DONJA ZIMCA BB PUT SRPSKE VOJSKE 9 KRALJA TVRTKA 52 STJEPANA TOMASEVICA BB STJEPANA TOMASEVICA BB BEOGRADSKA 4 BLAGAJ BB POROBICI BB STJEPANA RADICA BB HASANA MUJEZINOVICA BB KAMICAK BB SARAJEVSKA 135 M S KURTCEHAJICA BB GRAJANI BB STUPSKO BRDO BB HECOPROM DONJI DOLOVI BB SOLINA DO BR 22 GOSTILJ BB DOBRINJE BB HEKIM OGUL ALIPASE DO BR 8 ARMAGANUSA 40 LUKE BB JELAH 43 DRINSKE BRIGADE 11 36 HUSIMOVCI BB KRASEVO LEPENICKA 101 PRVE BIHACKE PART CETE 108 HAMZIBEGOVA ULICA BB HRASTOVI BB GODUSA NIKOLE SOPA 37 BOSANSKIH BRANILACA BB

Broj 41 - Strana 69
1610000023840089 1610600003720028 1610350016730020 1610000027740071 1610400002700083 1610550011880010 1610700004340047 1610200025450085 1610450044790078 1610000063730078 1610450027250053 1610350002170029 1610600004540066 1610450043950058 1610150004100048 1610450012230088 1610150002640004 1610750005480037 1610750000980013 1610200036550086 1610200001080096 1610350019630029 1610200045240025 1610350009150052 1610350033780098 1610550006050019 1610350009640096 1610150002570067 1610000027960067 1610250019440011 1610550008460081 1610150005810061 1610000050990098 1610000008670065 1610350033000024 1610400001650058 1610300002610072 1610350017780045 1610400002080059 1610000034040027 1610350025520063 1610350009690051 1610700004890037 1610150002510024 1610000054370063 1610500000660071

GRIN ENERGY DOO SARAJEVO GRIZZLY SP VL MARGETIC TATJANA BRCKO GRMEC COMERC DOO KLJUC GROSO STR VL GROSO SEJDA GROTES DOO TESLIC GROUP COP COMPANY DOO ZENICA GRUBEX DOO KISELJAK GS 84 KOMERC DOO LAKTASI GS KOMERC DOO MODRICA GSM PLANET STR VL SMAJIC DAMIR GSN AUTO DOO BANJA LUKA GTH KRNJEUSA DOO BOSANSKI PETROVAC GTI DOO BRCKO GUARDIAN COM DOO NOVI GARD GUMA VULKANIZERSKA RADNJA VL SKRSO BILAL GUMIKO DOO GRADISKA GUMIPLAST DJL VISOKO GURMAN I RESTORAN VL NERMANA PRELDZIC GURMAN STR VL SEVALA DIZDAREVIC ZEPCE GVOZDJARA STR VL HRNJAZ VUKASIN TREBINJE H & A CAFFE SLAST VL JASMINKA SARIC MOSTAR H & F STYL DOO CAZIN H B KEM DOO LJUBUSKI H KASAPOVIC DOO CAZIN H MAK DOO KLJUC H METAL DOO ZENICA H R M SPEDICIJA DOO BIHAC HAAS EXPORT IMPORT DOO HABIT TREJD DOO SARAJEVO HADAN DOO ZA TRGOVINU I USLUGE TUZLA HADI COMMERCE DOO TRAVNIK HADZAJLIC COMPANY DOO VISOKO HAIR STYLE SZR FRIZER SALON VL HRNJIC AMELA HAJDBEL KOMERC DOO SARAJEVO HALILOVIC DOO KLJUC HAMBOK DOO TESANJ HAMEDPROM DOO GORAZDE HAMIC ZUD VL MUHAMED SMAJLOVIC S MOST HAMO EXPORT IMPORT DOO TESANJ HAMOS DOO SARAJEVO HAMULIC COMERC DOO BIHAC HAMZIBEG RESTORAN VL DELIC ISLAM HAN STR HRASTOVI KISELJAK VL ELDIN SELMAN HAN STR VL ADILOVIC ASMIR HANA STR VL MASNIC NIJAZ HANI SZR VL FAZLIC HANA SREBRENIK

Broj 41 - Strana 70
1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TUZLA BOS KRUPA SARAJEVO TUZLA VISOKO SREBRENIK TESANJ VITEZ SARAJEVO SREBRENIK GORAZDE ZEPCE SREBRENIK SARAJEVO CAZIN VISOKO GORAZDE LIVNO ILIDZA ZEPCE ILIDZA SARAJEVO ZIVINICE BRCKO SARAJEVO GRADACAC BIJELJINA VITEZ BRCKO PALE BIJELJINA MOSTAR BERKOVICI TREBINJE MOSTAR SARAJEVO TREBINJE MOSTAR VELIKA KLADUSA SARAJEVO SARAJEVO BIHAC CITLUK SARAJEVO TESANJ TESANJ DZAFER MAHALA 38 HASANA KIKICA BB BOGUSEVAC 17 PASCI BB DO BAZENA LJUBACE SKOPLJAKA BR 66 NN POLJE BB ROSULJE BB MATIJE GUPCA BB PANJINA KULA 44 UL BOSANSKIH BRANILACA BB VITKOVICI BB PRVA BB SREBRENIK BB ZIJE DIZDAREVICA 86 OSTROZAC BB DONJA ZIMCA BB ILOVACA BB VUKOVARSKA 20 DZEMALA BIJEDICA BB ZENICKI PUT BR 33 STANJEVAC DO BROJA 8 DOGLODI 92 STUP ORB 104 ZIVINICE PLAZULJSKA BR 20 MALTA BB POSLOVNI CENTAR M PP 3 SARAJEVSKA BB GRADACAC ZIVOJINA MISICA 52 JARDOL BB PROF MURATA EFENDIJE SINANAGI BB JAHORINSKA BR 12 AGROTRZNI CENTAR OBJEKAT B11 KNEZA DOMAGOJA 12 VIDUSA BB KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BR 33 DUBROVACKA 4 HAMDIJE CEMERLICA 37 GARIBALDIJEVA BB ILICKA 169 SULEJMANA TOPICA 22 TESANJSKA 1 ZELENIH BERETKI 16 HAMDIJE KAPIDZICA 6 TROMEDJA INDUSTRIJSKA ZONA DZEMALA BIJEDICA 2 MARSALA TITA BB JELAH

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610250023350081 1610350005990083 1610000069970088 1610250007790020 1610150000450035 1610500001240034 1610400007690054 1610700002990098 1610000040570067 1610500002750033 1610300000980084 1610750004000011 1610500000160036 1610000021290056 1610350005820042 1610150001330019 1610300005800014 1610200018260057 1610000060230027 1610750001000092 1610000043260071 1610000037890054 1610250014010048 1610600006980004 1610000049000046 1610250015850041 1610850001870080 1610700001190069 1610600001750055 1610000077410085 1610850006030022 1610200010320025 1610200046810067 1610200054690056 1610200029970091 1610000033830022 1610200010370077 1610200010390059 1610350020910041 1610000051190015 1610200026380024 1610350002300009 1610200033370038 1610000036540008 1610400002710074 1610400004100084

HANNAH TR VL BECIROVIC SADETA TUZLA HARBAS COMP DOO BOSANSKA KRUPA HARE SUPER MARKET VL COVRK HARIZ HARKOM DOO TUZLA HARRY FAST FOOD VISOKO HARUN DOO SREBRENIK HAS PROM DOO JELAH TESANJ HASKIC COMERC DOO VITEZ HASOVIC KOMERC DOO SARAJEVO HASTE DOO SREBRENIK HATA COMERC DOO GORAZDE HAYAT NO 1 VL NAZIM BECIROVIC ZEPCE HAZARD DOO SREBRENIK HAZE DOO SARAJEVO HB HB DOO CAZIN HBH EXPORT IMPORT DOO VISOKO HEARTWOOD INITIATIVES DOO GORAZDE HEATING DOO LIVNO HECOPROM DOO SARAJEVO HEDAS DOO ZEPCE HEDOEMA DOO SARAJEVO HEINEMANN DOO SARAJEVO HELA TRANSPORTI DOO ZIVINICE HELIX DOO BRCKO HELP DESK SAVJETOVANJE DOO SARAJEVO HEMPRO DOO GRADACAC HEPSU DOO BIJELJINA HER EX DOO VITEZ HER POS 2001 DOO BRCKO HERATEKT SZTR PALE HERBAVITA DOO BIJELJINA HERC MB DOO MOSTAR HERCEG VOCE I POVR DOO BERKOVICI HERCEGO DOO TREBINJE HERCEGOVACKA RADIO TELEVIZIJA DOO MOSTAR HERCEGOVINA SARAJEVO GP DD SARAJEVO HERCEGOVKA DOO TREBINJE HERMIS DOO MOSTAR HERZ BOUTIQUE VL DJONKO ALMIN V KLADUSA HESA DOO SARAJEVO HETRING DOO SARAJEVO HEUREKA DOO IZUMI I NOVE TEHNOLOGIJE BIHAC HFB DOO ZA PROIZVODNJU CVIJECA CITLUK HI FI CENTAR DOO SARAJEVO HIB UR CAFFE BAR VL HANDZIC ELFAD TESANJ HIDRAULIK NUMIC DOO JELAH TESANJ

Srijeda, 6. 7. 2011.
1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ILIJAS VISOKO BIHAC SREBRENIK ORASJE DOBOJ DOBOJ BOS SAMAC CAPLJINA PRIJEDOR ZENICA SIROKI BRIJEG KLADANJ VISOKO BRCKO SANSKI MOST BANJA LUKA BUZIM GLAMOC BANJA LUKA SARAJEVO ZVORNIK HADZICI BIJELJINA BANJA LUKA LIVNO VITEZ KLJUC SARAJEVO DONJI VAKUF MODRICA I SARAJEVO SIROKI BRIJEG GRACANICA SARAJEVO BREZA VELIKA KLADUSA SANSKI MOST KAKANJ DOBOJ SARAJEVO MOSTAR BUGOJNO BRCKO LIVNO PODLUGOVI BB SARAJEVSKA BB HADZIABDICA MAHALA BR 16 ZELJEZNICKA 26 XIV ULICA BR 13 KRALJA ALEKSANDRA 155 CARA DUSANA 6 CARA DUSANA BB STRUGE BB KRALJA ALEKSANDRA BB ILIRSKI PUT 51 TRN 41 SIROKI BRIJEG STUPARI BB DONJE MOSTRE BB REISA ÐEMALUDINA CAUSEVICA 12 TOMINA BR 167 BRACE PODGORNIKA 23 BUZIM IZETA NANICA 11 STJEPANA RADICA BB GLAMOC VLADIKE PLATONA BR 3 LOK 189 DZEMALA BIJEDICA BB PIJ HECO SVETOG SAVE 71C GAROVCI 51 A IVE ANDRICA 15 SLOBODANA KOKANOVICA 5 TRG BRANITELJA LIVNA BB KRALJA TVRTKA BB KAMICAK BB BARUTHANA 9 GUVNA BB SKUGRIC BB HRESA BB TRN BB SIROKI BRIJEG ORAHOVICA DONJA BB KOVACI 27 BANJEVAC 104 ADNAN ADO REDZIC BR 2 VRSE 349 SANSKI MOST V DIVIZIJE NOP A 318 BRIJESNICA VELIKA BB MALI SOUKBUNAR 5 KRALJA TVRTKA 10 DONJEVAKUFSKA BB DUBRAVE BB TRZNICA ARIZONA ZUPANA ZELIMIRA BB

Broj 41 - Strana 71
1610000004750004 1610150000930088 1610350013080007 1610500000450066 1610800001050093 1610400004220073 1610450038370036 1610800001060084 1610200014770094 1610450033120008 1610550009200094 1610200021060059 1610250004580096 1610150005760009 1610600001170092 1610350011800092 1610450035200076 1610350017150030 1610200026720009 1610450038930017 1610000035520053 1610850001680057 1610000055680048 1610850010460012 1610450021780029 1610200018280039 1610700005110033 1610350030350081 1610000072370062 1610700002670095 1610450043130020 1610000072610040 1610200021070050 1610250023190031 1610000062040047 1610000044810034 1610350010220059 1610350030900071 1610650003460017 1610750001040056 1610000044310096 1610200010470084 1610550014340027 1610600008330050 1610200018290030

HIDROINZINJERING PILANA PODLUGOVI DOO ILIJAS HIDROINZINJERING PROMET DOO VISOKO HIMS MS DOO BIHAC HINUS DOO SREBRENIK HIP STR VL ESENA TVICA ORASJE HIT KOMERC DOO DOBOJ HIT PROM STR VL POPOVIC DRAGO DOBOJ HIT PROMET DOO BOSANSKI SAMAC HLADNJACA STRUGE DOO CAPLJINA HLT DOO PRIJEDOR HM STR VL MESKOVIC HALID ZENICA HM TRADE DOO SIROKI BRIJEG HMH GOSTELJA DOO STUPARI KLADANJ HMM GRADNJA DOO VISOKO HO GASTRA DOO GORNJI RAHIC HODZIC ZUD VL HODZIC ZIKRET SANSKI MOST HOLIVUD SUR VL UKMAR BRANKA BANJA LUKA HOLLAND DOO BUZIM HOLZ DOO GLAMOC HOME STAR STR VL TALIC DANIJEL BANJA LUKA HONEM DOO SARAJEVO HONET DOO ZVORNIK HOODIA GORDONI DOO HADZICI HORIC DOO BIJELJINA HOTEL ATINA DOO BANJALUKA HOTEL DINARA UTD DOO LIVNO HOTEL VITEZ DOO VITEZ HOTIC KOMERC DOO KLJUC HOZBO STR VLASNIK HOZBO HASIJA HOZIC TURIST DOO DONJI VAKUF HRANA PROM ZTR VL STOJIC NEDELJKO MODRICA HRESA DOO ISTOCNI STARI GRAD HRKAC STR SIROKI BRIJEG VL BLAZENKA HRKAC HS CELICNE KONSTRUKCIJE DOO GRACANICA HS STR VL KADIC SENIJA HUBIC BAU GRADNJA DOO BREZA HURMA DOO VELIKA KLADUSA HUSIC ZR VL HUSIC HASE SANSKI MOST HUSIKA DOO KAKANJ HUSO DOO DOBOJ ISTOK HVAC ZANATSKA DJELATNOST VL JUSIC ALDIN SARAJ HVIDRA HRVATSKI RATNICI HB UG MOSTAR I C P DOO BUGOJNO I K E SP VL EMIRA KOMBIC BRCKO I LIVNOBUS DOO LIVNO

Broj 41 - Strana 72
1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHAC ZEPCE GRUDE SARAJEVO BIHAC BRCKO CAZIN MOKRO SARAJEVO GRACANICA ZVORNIK SARAJEVO BIHAC LIVNO BIHAC BANJA LUKA TUZLA BANJA LUKA SARAJEVO SIROKI BRIJEG CAPLJINA LAKTASI VELIKA KLADUSA UGLJEVIK LAKTASI BOS KRUPA VISOKO VISOKO NOVI TRAVNIK BIHAC BIHAC BRCKO TESANJ BIHAC KOZ DUBICA MOSTAR BRCKO TUZLA MOSTAR VISOKO SARAJEVO BIHAC SARAJEVO ILIJAS SIROKI BRIJEG VITEZ CERAVACKA BRDA 136 DONJA PAPRATNICA BB SREDISTE 184 HAMDIJE CEMERLICA 2 ZAGREBACKA BR 57 INDUSTRIJSKA ZONA BB CORALICI BB MOKRO BB MUHAMEDA HADZIJAHICA 56 SOKOGRADSKA CESTA 24 PISKAVICA TRG KRALJA PETRA I KARADJ CENTA4 BULEVAR MESE SELIMOVICA BB DOM KULTURE BB SUHACA BB CAZINSKA BR 2 KRAJISKIH BRIGADA 3 KULINA BANA 15 JAROSLAVA PLETICIJA 5 ISMETA MUJEZINOVICA 14 A. MIHANOVICA BB CELJEVO BB VELIKO BLASKO BB NURIJE POZDERCA BB FILIPA VISNJICA BR 1 VELIKO BLASKO BB BRANILACA GRADA BB KRALJA TVRTKA BR 34 KARAVDICA 25 NEVIC POLJE BB ZAGREBACKA ULICA BR 53 ZAGREBACKA ULICA BR 53 TRG MLADIH BR 1 TESANJKA DARIVALACA KRVI 39 AGINCI BB STJEPANA RADICA 114 CERIK BB BOSNE SREBRENE 12 RUDARSKA 123A ZANATSKI CENTAR TOPAL OSMAN PASE 18 IRFANA LJUBIJANKICA BB KRANJCEVICEVA BB LJESEVO 1 TRN BB SIROKI BRIJEG STJEPANA RADICA BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610350031980069 1610750004620035 1610200036500034 1610000056050006 1610350026580079 1610600000990060 1610350005790069 1610000066410091 1610000012130055 1610250006260039 1610850010690096 1610000062400014 1610350024970073 1610200027500083 1610350002440077 1610450021000052 1610250003960072 1610450003850064 1610000042730063 1610200021080041 1610200014820049 1610450041390034 1610350007980038 1610850004180038 1610450017590017 1610350014270003 1610150000200066 1610150001310037 1610700003400020 1610350013630094 1610350013630191 1610600005200054 1610400001560042 1610350005950022 1610450021500087 1610200025930041 1610250021100069 1610250004980027 1610200054980086 1610150002740011 1610000060070074 1610350018220037 1610000017870030 1610150006630002 1610200021100023 1610700001220042

I T S DOO BIHAC I TREID DOO ZEPCE I&M GEL DOO GRUDE I2DB DOO SARAJEVO IB AGENCIJA DOO BIHAC IBREX SP VL IBRAHIM HADZIMURATOVIC BRCKO IC FBI DOO CAZIN ICE AQUA GROUP DOO ISTOCNO SARAJEVO ICEX AGENCIJA VL BECIC SULJO SARAJEVO ICJM DOO GRACANICA ID 69 ZTR VL DARKO ESPEK ZVORNIK IDAAUTO DOO SARAJEVO IDEA DOO BIHAC IDEAL DOO LIVNO IDIR DOO BIHAC IDT SYSTEM DOO BANJALUKA IEO MARKETING DOO TUZLA IEO MARKETING DOO BANJALUKA IEVE DOO SARAJEVO IGA SUR SIROKI BRIJEG VL IVANA KRALJEVIC IGM DOO CAPLJINA IGM INTERNATIONAL DOO LAKTASI IGMIT DOO VEL KLADUSA IGNOLUX DOO UGLJEVIK IGO STELL COMPANY DOO V BLASKO LAKTASI IHLAS DOO BOSANSKA KRUPA IHTEX DOO VISOKO IHTIJAREVIC EXPORT IMPORT DOO VISOKO IKAR DOO NOVI TRAVNIK IKIC COMERC DOO BIHAC IKIC COMERC DOO BIHAC IKO DOO BRCKO IKOMS PROM DJL TESANJ ILMA DOO BIHAC IM COMMERCE DOO KOZ DUBICA IMA 2000 DJO MOSTAR IMAMOVIC COMERC DOO BRCKO DISTRIKT IMBIS FAST FOOD VL MAJDANCIC SEVKIJA TUZLA IMD DOO MOSTAR IME KAFFE VL CABARAVDIC FIKRETA IMEDIA DOO SARAJEVO IMIDZ T4 DOO BIHAC IMOBILIA TRADE DOO SARAJEVO IMOVINA PYRAMID TRAVEL DOO ILIJAS IMPALA DOO SIROKI BRIJEG IMPREGNACIJA HOLZ DOO VITEZ

Srijeda, 6. 7. 2011.
1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
PRIJEDOR SARAJEVO BOS KRUPA ZENICA MODRICA ZAVIDOVICI BIHAC DOBOJ ZEPCE BANJA LUKA BANJA LUKA SIROKI BRIJEG TUZLA GRACANICA TUZLA SIROKI BRIJEG TESANJ VITEZ MODRICA POSUSJE MOSTAR VOGOSCA SREBRENIK LIVNO BUSOVACA BANJA LUKA POSUSJE I SARAJEVO LIVNO GRUDE ZENICA ZENICA BRCKO LJUBUSKI BRCKO MOSTAR BANJA LUKA CAPLJINA SARAJEVO SARAJEVO BRCKO LJUBUSKI BOS KRUPA SARAJEVO BANJA LUKA KOZ DUBICA BREZICANI BB SOUKBUNAR 19 JEZERSKI STJEPANA RADICA 4 CARA LAZARA BB PODUBRAVLJE BB DVORANA LUKE BB BIHAC STANARI SARAJEVSKA BB SAVE KOVACVEVICA 17 DUNAVSKA 1C A STEPINCA BB SIROKI BRIJEG MIKELJE TESICA 12 GRADASCEVICA 1 GRACANICA PAR SELO BB FRA A KRALJEVICA BB SIROKI BRIJEG KRNDIJA BB BILA BB TRG JOVANA RASKOVICA BB OSOJE BB BISCE POLJE BB IGMANSKA 36 TERIT ODBRANE ZGRADA TINJAK II BB TRG KRALJA TOMISLAVA GG LUGOVI BB BULEVAR SRPSKE VOJSKE CITLUK BB D MIHAJLOVICA BB LUKAVICA GABRIJELA JURKICA BB DRINOVCI BB CRKVICE 56 GORAZDANSKA 28 KANTARDZICA BR 8 A SIMICA BB MEHMEDA SPAHE BR 33 RODOC BB VASE PELAGICA 18 A DON IVANA TOMASA 10 PAROMLINSKA 25 VISNJIK 35A BULEVAR MIRA BR 5 PUT ZA MEDJUGORJE BB I BKB 2 IGMANSKA 85 IVANA GORANA KOVACICA BB MLADENA STOJANOVICA 18

Broj 41 - Strana 73
1610450035290092 1610000038710092 1610350010420073 1610550006220060 1610450038600023 1610750005910038 1610350021320060 1610450029090046 1610750005250050 1610450045860085 1610200025540004 1610200021110014 1610250007010043 1610250008380071 1610250017390013 1610200021120005 1610400000230075 1610700006110006 1610450050300066 1610200034800012 1610200010590073 1610000014540020 1610500000100090 1610200030280006 1610000022700048 1610450002920028 1610200016950072 1610000037810029 1610200018320003 1610200024920077 1610550000670011 1610550010580016 1610600005640046 1610200005940087 1610600004320070 1610200010630037 1610450003090069 1610200014850022 1610000075650020 1610000054530016 1610600000470043 1610200005950078 1610350018090057 1610000023350045 1610450010810008 1610450036790003

IMPRO AD PRIJEDOR IMSIR EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO IMTP DOO BOSANSKA KRUPA IN CAR DOO ZENICA IN TR BUTIK VL SAVIC STOJAN MODRICA INA TRGOVACKA RADNJA VL ESAD ALIC INDI TR VL INDIRA CUCKOVIC BIHAC INDUKTOR SZR VL GAVRIC SRECKO DOBOJ INEA A TR VL MEMNUNA MULABDIC INES ESPERIA STR VL PREMASUNAC JASENKO B LUKA INEX EXPORT DOO BANJA LUKA INFO CLUB DOO SIROKI BRIJEG INFO DIS DOO TUZLA INFO FIR INF KNJIG SER VL HADZIC S GRACANICA INFOGRAF CORPORATION FOR PRINTING DOO TUZLA INFOTEL DOO SIROKI BRIJEG INGRAP ITT DOO TESANJ INKUBATORSKA STANICA VITEZ BILA DOO INO PARTNER DOO MODRICA INOVERONIKA DOO POSUSJE INTER CAT DOO MOSTAR INTER COLOR CENTAR DOO VOGOSCA INTER DOO SREBRENIK INTER ETIS DOO LIVNO INTER FAGUS DOO BUSOVACA INTER GAS INZENJERING DOO BANJA LUKA INTER GRADNJA DOO POSUSJE INTER KOMERC MG DOO I SARAJEVO INTER MATIC CENTAR DOO LIVNO INTER MEDIC DOO GRUDE INTER PAK DOO ZENICA INTERCAR DOO ZENICA INTERCOM DOO BRCKO INTERCOM DOO LJUBUSKI INTERDRVO DOO BRCKO INTEREUROPA MOSTAR DOO INTEREX DOO BANJALUKA INTERGRAF DOO CAPLJINA INTERGRAF SOR GRAFICAR VL RAMLJAK VLADIMIR INTERGROUP DOO SARAJEVO INTERIJER DOO BRCKO INTERIJER DOO LJUBUSKI INTERIJER VRANIC SD VL HARIS VRANIC INTERKERAMIK DOO SARAJEVO INTERKOMERC COMPANY DOO BANJA LUKA INTERMONT OUTSOURCING DOO KOZARSKA DUBICA

Broj 41 - Strana 74
1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIJELJINA BANJA LUKA BOS KRUPA BOS KRUPA LIVNO KLJUC SANSKI MOST DOBOJ BRCKO MOSTAR BIHAC BRCKO VITEZ SARAJEVO SIROKI BRIJEG SARAJEVO LIVNO SANSKI MOST BRCKO SANSKI MOST NOVI GRAD VITEZ BIHAC MOSTAR BIHAC BANJA LUKA SARAJEVO NOVI GRAD TUZLA CAZIN ZENICA BANJA LUKA BUGOJNO BRCKO BIHAC CITLUK MOSTAR TRAVNIK MOSTAR LJUBUSKI LAKTASI CITLUK MILOSA OBILICA 16 VELJKA MLADJENOVICA BB PROLETERSKA BR 27 PROLETERSKA 27 ZABLJAK BB 17 VK BBR BB BULEVAR VII KORPUSA VIDOVDANSKA BB LUCKA BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB POLIKLINIKA B K 4 BULEVAR MIRA BB P SVACICA B.B. SIBENSKA 3 SPRAT 1 VISOKA GLAVICA BB SIROKI BRIJEG ZMAJA OD BOSNE 4 HOLIDAY INN SINJSKA 9 MUSA CAZIM CATIC BR 25 KLOSTERSKA BR 1 ZELJEZNICKA BR 8 SELO DOBRLJIN KRUSCICA BB OMERA MUJADZICA 55 M TITA 137A MUSTAFE OMEROVICA BR 8 16 KRAJISKE NOU BRIGADE 37 NIZE BANJE 4 DONJE VODICEVO 117 UL FRIDE LAUFER BR 6 HASANA MUJEZINOVICA S 16 BILMISCE 86 B PETRA RADJENOVICA 2A KOZARSKA 18 BULEVAR MIRA BB HARMANSKI SOKAK BB NERETVANSKA BB RODOC BB DONJE PUTICEVO BB DR ANTE STARCEVICA 38 S RADICA BB JABLAN BB GORNJI MALI OGREDJENIK

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610800001130021 1610450009930024 1610350007270095 1610350005250070 1610200042670010 1610350031930017 1610350025640052 1610450028430058 1610600007000083 1610200010650116 1610350001360079 1610600005410059 1610700001230033 1610000027180090 1610200021150075 1610000045790025 1610200039610048 1610350009910047 1610600007150045 1610350002870078 1610450047160079 1610700001250015 1610350019220010 1610200003530025 1610350002670064 1610450020870072 1610000029510030 1610450023970095 1610500002600071 1610350005150063 1610550003730070 1610450040160074 1610700002780093 1610600001450034 1610350026890091 1610200006880017 1610200010720053 1610550012430097 1610200010730044 1610200033270031 1610450054320037 1610200003970017

INTERNACIONAL COMPANY DOO BIJELJINA INTERNATIONAL DOO BANJA LUKA INTERNATIONAL DOO BOSANSKA KRUPA INTERNATIONAL S DOO BOSANSKA KRUPA INTERNATIONAL TEKSTIL COMPANY DOO LIVNO INTERNET CAFFE STAR VL HOTIC IRZAD KLJUC INTERNISTICKA ORDINACIJA VL ENIS SABANOVIC INTERSIK PROFESSIONAL DOO DOBOJ INTERSPED DOO BRCKO INTERSPORT DOO MOSTAR INTERTEHNA DOO BIHAC INTIMA SP VL MIRJANA MIHAJLOVIC BRCKO INTIMA VITEZANKA SZR VL ANA IVOS VITEZ INTUP GP DOO SARAJEVO INVAL DOO SIROKI BRIJEG INVESS DOO SARAJEVO INVEST GRADNJA DOO LIVNO INVEST PROJEKT DOO SANSKI MOST INZENJERING DOO BRCKO DISTRIKT INZINJERING JAKUPOVIC DOO SANSKI MOST IRIS CVIJECARA VL DJAKOVIC BOSKO NOVI GRAD IRIS KOMERC STR VL MUSLIMOVIC NEIRA VITEZ IRIS TR VL SABIRA HADZIC BIHAC IRMA TR VL AMRA PATAK MOSTAR IRMA TR VL KLICIC IRMA IROKO DOO BANJA LUKA ISKRA PRINS BH DOO SARAJEVO ISKRATRANS MARKETING DOO NOVI GRAD ISMIREX DOO TUZLA ISO DOO CAZIN ISTIKAMET UDRUZENJE ZENICA ISTOK SUR VL SMILJANIC MILJAN BANJA LUKA ISTRA DOO BUGOJNO ITALPROJECT DOO BRCKO ITD UR KAFFE BAR VL ADIN KASUMOVIC BIHAC ITK&JERKIC DOO CITLUK ITMA DOO MOSTAR IVA CVJECARA VL NIKOLIC IVKA TRAVNIK IVAKO DOO MOSTAR IVANA SHOP STR VL MATEA CULJAK LJUBUSKI IVANCICA DOO LAKTASI IVANDA STR VL IVAN GAGRO CITLUK

Srijeda, 6. 7. 2011.
2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SIROKI BRIJEG BUZIM VITEZ VOGOSCA BANJA LUKA TUZLA FOJNICA LJUBUSKI KUPRES HADZICI BIHAC SAMAC DOBOJ NOVI GRAD BOS PETROVAC KRESEVO VELIKA KLADUSA ORASJE TUZLA TUZLA BIHAC PRIJEDOR LONCARI MODRICA BANJA LUKA GLAMOC GLAMOC KRESEVO TOMISLAVGRAD PRNJAVOR LIVNO CAZIN SAMAC GORAZDE KONJIC JANJA BIHAC KONJIC DERVENTA DERVENTA PRNJAVOR DERVENTA TUZLA VISOKA GLAVICA BB SIROKI BRIJEG ZARADOSTOVO 239 JOSIPA DJOKICA BB JOSANICKA 136 ALEJA SVETOG SAVE 1 GORNJI LUKAVAC BR.26 SETALISTE BB VELJACI BB KRALJA TVRTKA BB DONJI HADZICI 70 BIHACKIH BRANILACA 2 CRKVINA BB FILIPA VISNJICA 70 POLJAVNICE 142 HASKE IBRAHIMPASICA 90 GUNJANI BB PODZVIZD CAPRAG BB S.RADICA 49 VELJKE LUKICA KURJAKA 4 VELJKE LUKICA KURJAKA 4 FRANJEVACKA BR 12 SVALE BB LONCARI BB CARA LAZARA BB LOZIONICKA BB RADASILJE BB RADASILJE BB OBALA BB KRALJA ZVONIMIRA BB DONJI STRPCI ZASTINJE BB SEPICI 9 NIKOLE PASICA BB SAMAC 31DRINSKE BRIGADE BB SEONICA BB KARADJORDJEVA BB DARIVALACA KRVI BB IV MUSLIMANSKE BRIGADE 20 17 OSINJA 355 POLJE BB DONJI STRPCI BB LUG BB RATKA VOKICA 6

Broj 41 - Strana 75
1610200021190039 1610350023740016 1610700001270094 1610000059170011 1610450014250016 1610800001160091 1610700004770048 1610200005960069 1610200044820015 1610000062720017 1610350031410097 1610450055810054 1610450028320060 1610450045140054 1610350006870067 1610000030560055 1610350013600024 1610800001170082 1610250006950097 1610800001180073 1610350004020013 1610450014100054 1610600002580084 1610450042160020 1610450015540019 1610200045070081 1610750003940065 1610700004000062 1610200016990036 1610450029250096 1610200018340082 1610350023130080 1610800005070064 1610300005290085 1610200039050067 1610850008360059 1610350002250054 1610200050220005 1610450037940035 1610450033490063 1610450028560038 1610450033880003 1610250025160004

IVANKOVIC DOO SIROKI BRIJEG IZAN COMMERC DOO BUZIM IZBOR DOO VITEZ IZET STR VL CANKUSIC IZET IZGRADNJA INZENJERING DOO BANJA LUKA IZING DOO TUZLA IZO COMMERC DOO FOJNICA J&B DOO LJUBUSKI J&P DOO KUPRES J&R STR VL MASIC JASMINA HADZICI JA SA DOO BIHAC JABUKA DRAGSTOR VL VASILJEVIC SLAVICA SAMAC JABUKA STR VL STOJA BOJIC DOBOJ JACA STR VL BRKIC JADRANKA NOVI GRAD JAGANJAC DOO BOS PETROVAC JAHIC PROMET DOO KRESEVO JAKA TR MIRSAD OMERAGIC JAKYCOMMERCE DOO ORASJE JANA COMPANY DOO TUZLA JANA COMPANY DOO TUZLA JANEDIN DOO BIHAC JANJOS DOO PRIJEDOR JANKOMERC DOO S ORASJE JANKOVIC KOMERC DOO MODRICA JANKULINA KOMERC DOO BANJA LUKA JANS EXPORT IMPORT DOO GLAMOC JANS EXPORT IMPORT DOO GLAMOC JANY & R SGD VL JOZO KESIC KRESEVO JAPAN DOO TOMISLAVGRAD JARO STR VL SINISA GAVRIC D STRPCI PRNJAVOR JAS COMMERCE DOO LIVNO JASEN MERC DOO CAZIN JASEN PODUZ RADNJA SAMAC VL DERVIC AMIR JASEN SZSR VL MEHANOVIC IZET GORAZDE JASMIN STR VL NERMIN SOFIC KONJIC JASMINA SZTR ZLATARA VL JASMIN NUKIC JANJA JASMINA TR KIOSK BIHAC VL SAMARDZIC JASMINKA JAVNI PREVOZ STVARI VL FEDJA GRCIC KONJIC JAVNI PREVOZ VL GOJKOVIC CEDOMIR DERVENTA JAVNI PREVOZ VL GRBIC MARINKO DERVENTA JAVNI PREVOZ VL SINISA COLIC PRNJAVOR JAVNI PREVOZ VL ZORIC MIODRAG DERVENTA JAVNI PRIJEVOZ TERETA VL TREBO EDHEM TUZLA

Broj 41 - Strana 76
2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZEPCE MOSTAR BUGOJNO SRBAC LJUBUSKI BIJELJINA BANJA LUKA PRIJEDOR BOS KRUPA BRCKO POSUSJE VITEZ BRCKO VISOKO BANJA LUKA GLAMOC NOVI TRAVNIK SRBAC ILIDZA SIROKI BRIJEG SARAJEVO SAMAC BOS BROD ZVORNIK BANJA LUKA TESLIC PELAGICEVO SARAJEVO ZENICA BIJELJINA SARAJEVO NOVI TRAVNIK SARAJEVO BANJA LUKA ZENICA BRCKO BRCKO BIHAC CITLUK GRADACAC BIJELJINA CAZIN ZEPCE KRESEVO TUZLA BEGOV HAN BB K PETRA KRESIMIRA IV SPC RONDO CIPULJIC I BB OMLADINSKA BB ZRINSKO FRANKOPANSKA BB NEZNANIH JUNAKA BR 19 BULEVAR SRPSKE VOJSKE BB VUKA KARADZICA 48 JEZERSKI 287 ARIZONA TRZNICA JUKICA NJIVE BB POSUSJE DJURE PUCARA BB DUBRAVE BB BRCKO MULE HODZICA 108 V PRIGRADSKI PUT BB DR ANTE STARCEVICA BB 1 MAJA 20 11 NOVEMBRA BB STUPSKO BRDO BB TC HECOPROM JAPLANICKA 5 SIROKI BRIJEG PRUSCAKOVA 8 RASKRSCE NIKOLE TESLE I CARA D SVETOG SAVE BR 76 BRACE JUGOVICA PIJACA PRIJEDORSKI PUT BB SNJEGOTINA GORNJA BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610750001130072 1610200058120073 1610550015960024 1610450005470061 1610200039780089 1610850004260063 1610450020800038 1610450030970003 1610350029390072 1610600006430014 1610200029170035 1610700002790084 1610600007230070 1610150001440017 1610450035930098 1610200059130037 1610200025460076 1610450004490070 1610000029890076 1610200021280055 1610000026960191 1610450034910046 1610450048820040 1610850010870031 1610550021450030 1610400012150017

JAVORPROMET DOO ZEPCE JEANS WEST TR VL S PAVLOVIC MOSTAR JELAS DOO BUGOJNO JELAS PRODUKT DOO SRBAC JELAVIC BENZ DOO LJUBUSKI JELCOM DOO BIJELJINA JELOVICA PROMET DOO BANJALUKA JEZERA TR VL KESIC NADA PRIJEDOR JEZERSKI TRANSPORT DOO BOS KRUPA JIAN QIN DOO BRCKO JIM BENZ DOO POSUSJE JIM DOO VITEZ JIQING DOO BRCKO JKP GRADSKA GROBLJA DOO VISOKO JO TA JE SOD VL MILANOVIC JOVAN BANJA LUKA JOKA DOO GLAMOC JOKIC PROMET DOO NOVI TRAVNIK JOKS DOO SRBAC JONATAN DOO SARAJEVO JOSOTIC DOO SIROKI BRIJEG JOURNALIST DOO SARAJEVO JOVANA RAD DOO SAMAC JOVANA SUR PEKOTEKA VL MILANOV MARJANCE BRO JOVANA T TR VL CVIJA TEOFILOVIC ZVORNIK JOVIC DOO BANJA LUKA JOVIC DOO BANJA LUKA PJ MLJEKARA DTD TESLIC JOVIC KOMERC DOO BLAZEVAC JOY DOO SARAJEVO JP ZA ODRZAVANJE JAVNIH POVRSINA ZENICA JUGOKOMERC DOO BIJELJINA JUH PROM DOO SARAJEVO JUKIC DOO NOVI TRAVNIK JUMBO STR VL KARACIC NERMIN SARAJEVO JUMBOPLAST DOO BANJALUKA JUNIOR STR VL MILJKOVIC SEMIR ZENICA JUNQING DOO BRCKO JUNUZOVIC ALMIR AUTOPREV VL JUNUZOVIC ALMIR JUR MARK DOO BIHAC JURIC DRVO DOO CITLUK JURKIC DOO GRADACAC JURSIK DOO BIJELJINA JUSAN MERC DOO CAZIN JUSUFOVIC SZR VL SAMIR JUSUFOVIC ZEPCE JUTRO DOO KRESEVO JUVE UR CAFFE BAR VL MRKALJEVIC ELVIS TUZLA

BLAZEVAC BB 1610450046890031 HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 61 1610000016560045 BISTUA NUOVA 17 STEFANA DECANSKOG BR 112 SPOMENIK 26 ILIDZA STOJKOVICI BB ZAGREBACKA BB VELJKA MLADJENOVICA BB TITOVA BB DUBRAVE BB HAJDUCKA BR 9 IVANA FRANJE JUKICA BB MARKOVAC BB UL OSLOBODJENJA 13 MESE SELIMOVICA 29 KRIVAJA 144 BEGOV HAN BB FRA GRGE MARTICA 108 BAROK 10 1610550012800055 1610850005730098 1610000022120085 1610700001290076 1610000049090062 1610450006260029 1610550005410013 1610600005900006 1610600003260054 1610350008740033 1610200006920078 1610500000470048 1610850001210092 1610350022610063 1610550015150074 1610700003380038 1610250017300094

Srijeda, 6. 7. 2011.
2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VEDROPOLJSKA BB FRA DIDAKA BUNTICA BB SIROKI BRIJE BEGOVACA BB ILIDZA VOJKOVICI 222 STARA CARSIJA VIDOVDANSKA BB BLAGAJ BB MEHMEDA SKOPLJAKA 1 NERETVANSKA BB IGMANSKA 84 KRALJA TVRTKA BB FILIPA VISNJICA 161 ALIPASINA 6 OKREC BB PETRA RADJENOVICA 3 DOSITEJEVA 2 DZAKULE BB GRACANICA IVE ANDRICA 56 BRNJACI BB PAJE JOVANOVICA BR2 KNEZA BRANIMIRA 7 GAVRICI BB POBRIJEZJE BB AK IVANA ZOVKE 14 RUZICI BB FRA PETRA BAKULE BB BEGOV HAN BB M TITA 190 TVORNICKA BB

Broj 41 - Strana 77
1610350001730037 1610200021290046 1610200052600094 1610000038990034 1610200018360064 1610450015570089 1610200004640093 1610650002830002 1610200007950024 1610000000990090 1610150003340053 1610850004240081 1610000001710024 1610350006520091 1610450005910053 1610450035430063 1610250010650065 1610200025310017 1610700004780039 1610850008330086 1610200048250032 1610450030780077 1610350011900002 1610200034940080 1610200003130094 1610200040970085 1610750006060097 1610200002140015 1610550009840003 1610350008710060 1610000037120068 1610350021710097 1610200017000027 1610000016110062 1610450013020056 1610350000730064 1610400006640029 1610450044460084 1610200037880053 1610350028980053 1610850007840042 1610200056250010 1610350002190011 1610450038040042 1610350020850095

K & L DOO BIHAC BIHAC K&G ZTR VL KVESIC GALIC SIROKI BRIJEG SIROKI BRIJEG KA MA DOO LIVNO KACELJ DOO I SARAJEVO KAFANA MILOSNIK TEOFIK VELIC LIVNO KAFE 5 SUR VL GIGOVIC NENED GRADISKA KAIRO CAFFE BAR VL NIJAZ CUSTO MOSTAR KAKANJ TRADE DOO KAKANJ KAKTUS DOO CITLUK KAKTUS DOO SARAJEVO KAKTUS FENIKS DOO VISOKO KAKTUS SUR PECENJARA VL RADISLAV NIKOLIC KAKTUS SZ CR VL TURNADZIC SEAD SARAJEVO KAL M SPED DOO SANSKI MOST KALA ART DOO BANJALUKA KALA TR VL MOMCILOVIC MIRJANA TRN LAKTASI KALABRIA TURS DOO GRACANICA KALIMERO DOO BANJA LUKA KALIPSO DOO KISELJAK KAMELEON DOO BRCKO KAMEN DENT DOO MOSTAR KAMENOREZACKA RADNJA SZ VL KEKIC PETAR DOBOJ KAMENOREZACKA RADNJA VL ISLAMCEVIC M I S KAMGRAD DOO MOSTAR KAMO AUTO KUCA DOO GRUDE KANI DOO LJUBUSKI KANI DOO ZEPCE KAPIJA CAFFE BAR VL ADNANA DEMIROVIC MOSTAR KAPIJA FAST FOOD VL ODOBASIC ALMA TRAVNIK KARAKAS DOO BIHAC KARAPINO DOO SARAJEVO KARARA DOO BIHAC KARLIKO DOO TOMISLAVGRAD KAROKAN DOO SARAJEVO KASTANEA KOMERC DOO LAKTASI KASUPOVIC DOO BIHAC KATA SZR VL SAMIR KATARDZIC TESANJ KATARINA TRADE DOO BANJA LUKA KATIC DOO NEUM KATIE AG ZA PROM NEKR VL IBRAHIM KLICIC BIHAC KAZA NOSTRA DOO BIJELJINA KD DOO LIVNO KECALOVIC DOO BIHAC KECIGA ZTR VL STOJIC STEVO MODRICA KEE I DOO SANSKI MOST LIVNO I SARAJEVO LIVNO GRADISKA MOSTAR KAKANJ CITLUK VOGOSCA VISOKO BIJELJINA SARAJEVO SANSKI MOST BANJA LUKA LAKTASI GRACANICA BANJA LUKA KISELJAK BRCKO MOSTAR DOBOJ SANSKI MOST MOSTAR GRUDE LJUBUSKI ZEPCE MOSTAR TRAVNIK BIHAC SARAJEVO

MIMARE HAJREDINA BR 6 KOLODVORSKA 12 ENERGOINVEST ZG BIHAC UL PLJESEVICKA BR 49 KAMENICA TOMISLAVGRAD TOMISLAVGRAD SARAJEVO ZVORNICKA 27 LAKTASI PRIJEDORSKA BB BIHAC MEHMEDA KOLAKOVICA 22 BIHAC TESANJ ILIRSKI TRG BB BANJA LUKA DUNAVSKA 1 C NEUM DUZI BB BIHAC MUSANOVICA MAHALA 9 BIJELJINA LIVNO BIHAC MODRICA SANSKI MOST KOMITSKA 46 MISI BB ZRTAVA FASIZMA 41 BERLINSKA BB POBRIZJE BB

Broj 41 - Strana 78
2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KISELJAK TOMISLAVGRAD BOS PETROVAC TUZLA SARAJEVO BUZIM SARAJEVO JELAH VITEZ BUZIM VITEZ VOGOSCA CAPLJINA VISOKO SREBRENIK SIROKI BRIJEG BIHAC BIHAC MOSTAR BANJA LUKA MOSTAR MOSTAR SARAJEVO ILIDZA BRCKO GRACANICA VITEZ DERVENTA TRAVNIK BANJA LUKA BANJA LUKA BIHAC HADZICI ZENICA MODRICA ZVORNIK POSUSJE SANSKI MOST KISELJAK VISOKO BUGOJNO CAPLJINA SARAJEVO LIVNO ZENICA KALESIJA KRESEVSKA CESTA 1 VOJKOVICI BB RAJINOVAC BB BOSNE SREBRENE 28 MEHMEDA SPAHE 24 DONJI BRIGOVI 291 TEREZIJE BB ULICA TITOVA BB JELAH STJEPANA RADICA BB UL 505 VITESKE BRIGADE BB POSLOVNI CENTAR 96 JOSANICKA 61 GOJKA SUSKA BB NASELJE LUKE IV L 3 6 N N POLJE VAGAN BB SIROKI BRIJEG ALEKSE SANTICA 2 HAMZE HUME BB SPLITSKA 3 KARADJORDJEVA 136 A PUT ZA OPINE 11 K KRESIMIRA 21 TRAMPINA 6 MALA ALEJA 19 TRZNICA ARIZONA LUKE BB KRUSCICKA 27 DERVENTSKIH OSLOBODILACA SP 34 SEHIDA 17 A KNJAZA MILOSA 78 KRALJA PETRA I KARADJORDJEVI 97A DR IRFAN LJUBIJANKIC BR 65 MISEVICI 287 MARJANOVICA PUT 58A KNEZA MILOSA BB KISELJACKI PUT MZ TRNOVICA VRPOLJE BB PRIJEDORSKA 43 KRESEVSKA CESTA BB ARNAUTOVICI BB KOVACUSA 17 ANTE STARCEVICA BB MIS IRBINA 8 SPLITSKA BR 5 MASARYIKOVA 26 VUKOVIJE DONJE BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610000031800006 1610200017010018 1610350006790042 1610250008580085 1610000008900052 1610350034500032 1610000050140087 1610400010420022 1610700003880073 1610350035760062 1610700002810066 1610000069900054 1610200040530093 1610150002870088 1610500002430030 1610200021350089 1610350025100053 1610350005370059 1610200030050019 1610450022860027 1610200002920089 1610200025440094 1610000030540073 1610000067240023 1610600008670035 1610250006480035 1610700005390072 1610450053050016 1610550008490054 1610450019630024 1610450001340092 1610350011640042 1610000062390023 1610550004390058 1610450036480088 1610850006700098 1610200021380062 1610350012310021 1610700005660023 1610150001480078 1610550012900062 1610200014980002 1610000040030068 1610200018410019 1610550005600036 1610250019400047

KELLER DOO KISELJAK KELWELT DOO TOMISLAVGRAD KENAN B E DOO BOS PETROVAC KENDI DOO TUZLA KENGURO DOO SARAJEVO KENO MERC TR VL SIJAMHODZIC MIRSADA BUZIM KENT SUR LJETNA BASTA VL HAJRIC JASNA KENTA STR VL ENES BAJRIC JELAH TESANJ KERAMIKA INTERIJERI DOO VITEZ KESEROVIC DOO BUZIM KESTEN DOO VITEZ KEUNE SOR FRIZ SALON VL OSMANAGIC NAIL KEY SUR VL LJUBICA NIKOLIC CAPLJINA KG COMERC DOO VISOKO KIB GLAS DOO SREBRENIK KIBO KOMERC DOO SIROKI BRIJEG KID DOO BIHAC KIESINGER FITTINGS TUBES DOO BIHAC KIKI BUTIQUE VL RADICA BUSIC MOSTAR KIKI STR VL KREMENOVIC BRANKICA BANJA LUKA KIKI TR VL DIJANA SUTA MOSTAR KIKO TRADE DOO MOSTAR KIM 2001 DOO SARAJEVO KIMEL STR VL KOVACEVIC IDAJETA KIMKI SP VL VEJSELI HAJDIN BRCKO KINEMA VL ZUNIC IBRAHIM GRACANICA KING CAFFE BAR VL MURIS KAROVIC VITEZ KING SUR KAFE BAR VL LATINOVIC S DERVENTA KING TR VL MRAKIC MELINDA TRAVNIK KINGS COMMERCE DOO BANJALUKA KINGS EXPORT IMPORT PP BANJALUKA KIOSK TR VL MESIC EDIN KIRIBI SOD AUTOPRAONICA VL DURGUT MEDINA KIS COMMERCE DOO ZENICA KIS DOO MODRICA KIS UG RAD KAFE BAR VL BOBAN SIMIC TRNOVICA KISIC VD DOO POSUSJE KISS CAFFE BAR VL IBRAHIMOVIC EDINA KISS MEDIA AGENCIJA VL SLAVKO GRGIC KISELJAK KIT DOO VISOKO KIWI DOO BUGOJNO KIWICO DOO CAPLJINA KK DRAVERSI DOO SARAJEVO KLAS DOO LIVNO KLAS IES DOO ZENICA KLAS KALESIJA TR VL RAMIC ENISA VUK D KALESIJ

Srijeda, 6. 7. 2011.
2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GRADISKA GACKO ZENICA SARAJEVO MAGLAJ BIHAC VISOKO MOSTAR SARAJEVO ZEPCE PRIJEDOR TESANJ SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO BIHAC MOSTAR USTIKOLINA TUZLA LIVNO DONJI VAKUF GRACANICA DERVENTA GRUDE DERVENTA TUZLA GRACANICA SIROKI BRIJEG KOSTAJNICA SANSKI MOST SANSKI MOST MOSTAR GRACANICA VISOKO LJUBUSKI LUKAVAC SRBAC BIHAC VISOKO BREZIK LAMINCI 15 SOLUNSKIH DOBROVOLJACA BR 27 BRANILACA BOSNE 2A DR FETAHA BECIRBEGOVICA 23 A BIJELA PLOCA BB IZACIC BB MUSALA BR 4 PRVA ULICA 4 PAROMLINSKA 30 PAPRATNICA BB DONJA DRAGOTINJA 74 UL KRALJA TVRTKA OBALA KULINA BANA 4 OBALA KULINA BANA 4 MARSALA TITA 54 KOLODVORSKA 12 BIHACKIH BRANILACA BR 26 MARSALA TITA 286 USTIKOLINA BB TABASNICE 12 OBRTNICKA 6 TORLAKOVAC BB 22 DIVIZIJE 22 BEGLUCI BB DONJI MAMICI BB SVETOG SAVE BB 15 MAJA 2 7 GRACANICKIH GAZIJA BB TRN BB SIROKI BRIJEG RANKA SIPKE 19 S TRNOVA BB TRNOVI BR 13 M TITA 82 D ARMIJE BIH BB UVORICI BR 35 VOJNICI BB ZELJEZNICKA 1 DANKA MITROVA 78 BIHACKIH BRANILACA 49 RADINOVICI BB

Broj 41 - Strana 79
1610450048130079 1610200048020045 1610550002220071 1610000040440087 1610400004330071 1610350017430069 1610150004430042 1610200010840042 1610000047850014 1610750004830040 1610450017020045 1610400005750054 1610000012970075 1610000012970172 1610000013300069 1610000072210012 1610350010340048 1610200004250056 1610300005670034 1610250023260065 1610200050050061 1610550018170072 1610250013640090 1610450048300023 1610200033800039 1610450046420066 1610250029290070 1610250004740049 1610200021410035 1610450004520043 1610350024990055 1610350004660019 1610200004850098 1610250010540067 1610150000540051 1610200003900080 1610250008350098 1610450047860031 1610350022170071 1610150001840045

KLAS POLJOPR DJEL VL CVISIC DJURAD LAMINCI KLAS TR VL BRANKA GORDIC GACKO KLINKHAMMER DOO ZENICA KLISALBI DOO AUTO KUCA SARAJEVO KLJUC DOO MAGLAJ KLUB 8 KAFFE BAR UR VL FUDO DIZDAREVIC BIHAC KLUB GALERIJA SUR VL MARKOTIC MARIN KMB DOO MOSTAR KNAUFER SZ GRADJEV DJELATN VL SALIHOVIC ALMIR KNEZ DOO ZEPCE KNEZ STR VL KNEZEVIC GORAN PRIJEDOR KNJIZARA CENTAR STR VL DOLAMIC MIDHETA KNJIZARSTVO MASLESA DD SARAJEVO KNJIZARSTVO MASLESA DD SARAJEVO KNOCK KNOCK DOO SARAJEVO KNOP DOO SARAJEVO KOCKICA TR VL DUPANOVIC AMIR BIHAC KOD DEDE BISTRO UR VL ZELJKO LEVACIC MOSTAR KOD HADZIJE UR VL RAHMAN SAMIR USTIKOLINA KOD HAMZE MESNICA VL PARTIC SULJO TUZLA KOD HUSE CEVABDZINICA VL ENEZ CAR LIVNO KOD KOLEGE SUR RESTORAN VL HALEP NURA DONJI V KOD MRKINA MESNICA VL BRKICEVIC JASMIN GRACAN KOD SEKULE SUR ROSTILJNICA VL SEKULIC S DERVE KOD STAROG BONDZE GRILL VL BONDZA I GRUDE KOD ZOKE SUR ROSTILJNICA VL POPOVIC Z DERVENT KODA JR UDRUZENJE TUZLA KODING DOO GRACANICA KOFINTT DOO SIROKI BRIJEG KOKA PRODUKT DOO KOSTAJNICA KOKA SANA DOO SANSKI MOST KOKA SANA VL SADIC ADEM KOKA TR VL VLADO MILICEVIC MOSTAR KOKO DZADA DOO GRACANICA KOKOS EXPORT IMPORT DOO VISOKO KOKOT COM DOO LJUBUSKI KOKSNO HEMIJSKI KOMBINAT DD LUKAVAC KOLARIC SAM AUTOM RAD VL KOLARIC SAMIR SRBAC KOLODVOR UR VL SANEL CEHAJIC BIHAC KOLORADO KAFFE VL RAJKIC ANES VISOKO

Broj 41 - Strana 80
2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
STUPSKO BRDO BB SVETOZARA COROVICA BR 3 BOSNE SREBRNE BR 36 CENTAR 17 GORNJI GAREVCI 30 RADE JANJUSA 25 PODORASAC BB BAKSAIS HIPODROM BB OVCARI BB GORNJA ORAHOVICA BB MAGISTRALNI PUT BB LUKAVAC GRUDE BB BLAZUJSKI DRUM 14 BLAZUJSKI DRUM 14 SARAJEVSKA 9 VELJKA MLADJENOVICA BB GABRIJELA JURKICA BB M TITA BB ZELIMIRA ZUPANA BB OSJECANI BB PROBOJ BB VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA 112 DIVIC BB KORITA BB VAHIDBEGOVA BB VINOGRADI STARINE NOVAKA 12 GOJKOVICI BB SVETOSAVSKA 75 KOZARSKA BB KOSTELA BB PELJAVE BB KRALJICE KATARINE 1 13 JUNI 18 A SENOE BB SIROKI BRIJEG KOVACI BB DRINOVCI BB DOLE 25 MILOSA OBILICA 143 KRALJA TOMISLAVA 16 KRALJA TOMISLAVA 16 STUPSKA 7 GLAVICE BB BRACE PISTELJIC 1 CUPRIJA BB JABLANSKA BB BEDEM BR 1

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610000034810013 1610600004480023 1610600000130058 1610800001320044 1610450025710081 1610450023670074 1610200029130071 1610350004350007 1610200033940010 1610250023130085 1610250013330078 1610200027370006 1610000050740032 1610000050740129 1610600000030051 1610450006330063 1610200017030097 1610400000410010 1610200017040088 1610400004080005 1610200029560072 1610000069390028 1610850008430093 1610200030800023 1610350013890054 1610200005200074 1610250008990007 1610450017260023 1610450034720023 1610350005020083 1610850002210065 1610200035050078 1610000070480017 1610200021450096 1610200027860050 1610200040440077 1610200031260094 1610450016520010 1610200017060070 1610450009470050 1610000002400082 1610200033310092 1610450013050029 1610350021270008 1610350004220027 1610350001790080

KOLOVRAT DOO SARAJEVO SARAJEVO KOMERC MARKET DOO BRCKO BRCKO KOMPANIJA ELINS PANIC KEP DOO BRCKO BRCKO KONA DOO KLADANJ KONCAR STR VL KONCAR BRANKO PRIJEDOR KONEL PROM DOO LAKTASI KONI DOO KONJIC KONJICKI KLUB BIHAC KONJICTRANS DD KONJIC KONKRIT DOO GRACANICA KONLES DOO LUKAVAC KONOBA DOO GRUDE KONOTJERA DOO SARAJEVO KONOTJERA DOO SARAJEVO KONRAD ELEKTRONIK VL SELMANOVIC ENVER BRCKO KONZORCIJUM ZA INZENJE INGROMA GROUP B LUKA KOP BENZ DOO LIVNO KOP DOO TESANJ KOPEX DOO LIVNO KOPLAST DOO OSJECANI DOBOJ KORAK STR VL ZELJKO PERIC LJUBUSKI KOREKS SZTR AUTOSERVIS VL KORONJA PREDRAG KORIN ZR PEKARA VL INDIRA HADZIAVDIC DIVIC KORIX COMMERCE DOO BILECA KORKARIC ZUD VL KORKARIC MEVLUDIN SANSKI MOS KORLATI TRADE DOO TREBINJE KOSACE PROMET DOO KLADANJ KOSMO INTERNATIONAL DOO KOSTANA UR VL UMICEVIC DIJANA PRIJEDOR KOSTEL COMMERCE DOO BIHAC KOSTIC KOMERC DOO PELJAVE LOPARE KOSUTA DOO DRVAR KOTORAC DOO SARAJEVO KOVA STR VL DRAGAN KOVACIC SIROKI BRIJEG KOVAC DOO POSUSJE KOVACEVIC STR VL MIRO PANDZIC GRUDE KOZA ZIGA DOO LJUBUSKI KOZAR DOO PRIJEDOR KP TRID MOSTAR KP TRID MOSTAR KPR DOO SARAJEVO KR & LO DOO GLAMOC KRAJINA CO DOO BANJA LUKA KRAJINA MLIJEKO SMZ PO CAZIN KRAJINAMETAL DD BIHAC KRAJINAPUTEVI DD BIHAC KLADANJ PRIJEDOR LAKTASI KONJIC BIHAC KONJIC GRACANICA LUKAVAC GRUDE ILIDZA ILIDZA BRCKO BANJA LUKA LIVNO TESANJ LIVNO DOBOJ LJUBUSKI I SARAJEVO DIVIC BILECA SANSKI MOST TREBINJE KLADANJ LAKTASI PRIJEDOR BIHAC LOPARE DRVAR ILIDZA SIROKI BRIJEG POSUSJE GRUDE LJUBUSKI PRIJEDOR MOSTAR MOSTAR ILIDZA GLAMOC BANJA LUKA CAZIN BIHAC BIHAC

Srijeda, 6. 7. 2011.
2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
CITLUK DERVENTA SARAJEVO ZENICA ILIDZA ZENICA KAKANJ VITEZ MOSTAR ZAVIDOVICI MOSTAR ZEPCE VITEZ SARAJEVO BRCKO SARAJEVO BOS KRUPA BOS KRUPA LAKTASI LAKTASI SANSKI MOST SANSKI MOST BANJA LUKA CAZIN GORAZDE VISOKO CAPLJINA POSUSJE VISOKO BREZA PRNJAVOR BIJELJINA CAPLJINA SANSKI MOST BIHAC SIROKI BRIJEG LAKTASI ILIDZA KAKANJ KAKANJ TUZLA SAMAC SARAJEVO BIJELJINA DERVENTA PODGREDA BB KRALJA PETRA I BB TEREZIJE BB KSC SKENDERIJA SARAJEVSKA 115 BARE 22 STUP ILIDZA ADOLFA GOLDBERGERA 6 ZGOSCANSKA LC BB STAR BILA BB ZRINSKI FRANKOPANA 15 RADNICKA BB TRG IVANA KRNDELJA 1 ULICA PRVA BB GACICE BR 76 KOLODVORSKA 11 A KLOSTERSKA 1 III HIMZE POLOVINE DO BROJA 22 PROLETERSKA 33 PRVOMAJSKA 90 KARADJORDJEVA BB KARADJORDJEVA BB FAJTOVCI BB MAHALA 23 PETRA RADJENOVICA 25 MIOSTRAH BB MEVSUDA BAJICA BAJE BR 24 STUPARICI BB BRACE RADICA BB ZAGREBACKA BB NASELJE LUKE B1 PODZUPCA BB KULASI BB DIMITRIJE TUCOVICA BR 214 SJEKOSE BB UL PRIJEDORSKA BB GRABESKA BB KOCERIN BB ZMIJANJSKA BB LAKTASI RUSTEM PASINA 41 SPRAT III PODVARDA BB PODVARDA BB S HAN MIKELJE TESICA 55 BATKUSA 68 ZAGREBACKA 50 SRPSKE DOBROVOLJACKE GARDE 93 DEVENTSKIH OSLOBODILACA SP 45

Broj 41 - Strana 81
1610200006960042 1610450031430074 1610000042470006 1610550001510031 1610000008710029 1610550004220017 1610650000190050 1610700006560086 1610200011060038 1610550000570004 1610200001640077 1610750001330086 1610700000080098 1610000040070032 1610850002000060 1610000067790013 1610350029550025 1610350020180019 1610450032880030 1610500003780076 1610350013620006 1610350026100026 1610450026980005 1610350032400079 1610300005480011 1610150006580047 1610200015050036 1610200017080052 1610150002020077 1610000052060008 1610450033010010 1610850001790055 1610200015070018 1610350004380077 1610350034710037 1610200021500051 1610450017580026 1610000035090052 1610550012360063 1610650003600085 1610250021370020 1610450049830004 1610000066110070 1610850010800094 1610450042870060

KRAS OPREMA DOO CITLUK KREA DOO DERVENTA KREATIV HOBBY SZR VL ALIJAGIC NERMINA SARAJEV KREHIC DOO ZENICA KRIAM DOO SARAJEVO KRIN DOO ZENICA KRIN MZ DOO KAKANJ KRISTAL DISCO KLUB VL PERICA PRANJKOVIC VITEZ KRISTINA STR VL STANISLAV MARUSIC MOSTAR KRIVAJA DD ZAVIDOVICI KRIVAJA TR VL JULKA STOJIC MOSTAR KRIVAJA ZEPCE DOO ZEPCE KRIZANOVIC DOO VITEZ KRONN EXPORT DOO SARAJEVO KROV DOO BRCKO KRUG SUR BUFFET VL SKENDEROVIC ARMIN KRUPA TRANSPORT DOO BOSANSKA KRUPA KRUPLJANKA DOO BOS KRUPA KS OBITEX DOO LAKTASI KS OBITEX DOO LAKTASI KS TR VL UDZVALIC SENADA KUBIK A UD VL ALDINO AVDAGIC SANSKI MOST KUCA LEPOTE NIKOLETA DOO BANJA LUKA KUCE MIOSTRAH TR VL BEGIC FATIMA CAZIN KUCNA RADINOST VL GABELA IGBALA VITKOVICI KUCNA RADINOST VL ZERDO SENAD VISOKO KUK DOO CAPLJINA KUK STR CAMBER DAMIR POSUSJE KUKI MJESOVITA ROBA VL BURHAN HILMO VISOKO KULAK DOO BREZA KULASI ZZ PRNJAVOR KUM 1 SUR PECENJARA VL SAVO PERIC BIJELJINA KUM DOO CAPLJINA KUMALIC DOO SANSKI MOST KUMITE DOO BIHAC KUMOVITRANS DOO SIROKI BRIJEG KUNARA DOO GLAMOCANI LAKTASI KUNOVAC COMPANY DOO ILIDZA KURTAS DOO KAKANJ KURTAS DOO KAKANJ KUSMI PROM DOO TUZLA KVALITET ZR VL JEKIC DUSAN BATKUSA KVANTUM GROUP DD SARAJEVO KVARTO SUR KAFE BAR RAD BR 2 VL BORISLAV ERIC L EVEL S VIDEO KLUB VL VLAJIC SINISA DERVENTA

Broj 41 - Strana 82
2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. L FASHION DOO GRADACAC L K W DOO BIHAC

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GRADACAC BIHAC DOMALJEVAC DERVENTA ILIDZA KLJUC MOSTAR NOVI GRAD LUKAVAC SARAJEVO TREBINJE CAZIN KOZ DUBICA LAKTASI BRCKO SARAJEVO ZENICA SARAJEVO POSUSJE SAMAC BIJELJINA DERVENTA MOSTAR SARAJEVO KLJUC CAZIN KONJIC GRADACAC MOSTAR PRIJEDOR SANSKI MOST SARAJEVO TUZLA TUZLA SARAJEVO CAPLJINA BIJELJINA TREBINJE SARAJEVO ORASJE GRUDE RAIFA SALDICA BB GRADACAC SULEJMAN VELICANSTVENI BR 25 KALISTA BB DOMALJEVAC SVETOG SAVE BB RUSTEMPASINA 80 17 VK BBR BB DRLJEVICA 1 LAZARA DRLJACE BB OMLADINSKA BB TRG DJECE DOBRINJE 20

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610250011500076 1610350014400080 1610800005190053 1610450041910051 1610000047150062 1610350028690023 1610200004350063 1610450042970067 1610250023510034 1610000077550056

L M COMMERCE DOO ZA PROMET I USLU DOMALJEVAC L S SZR VL PETRIC BRANISLAV DERVENTA L&G ENTERPRISE DOO SARAJEVO LA AMOR TR VL AVDIC SABINA KLJUC LA BORSA SZR VL SALKO HALVADZIJA MOSTAR LA IM EX PTP DOO NOVI GRAD LA MIA DOO LUKAVAC LA PERLA SUD VL SEJFIC MERSA SARAJEVO LA ROSE DOO TREBINJE LABUD DOO CAZIN LABUD STR VL PRTIC DANIJELA KOZARSKA DUBICA LACIO KOMPANI DOO LAKTASI LADA AUTO BD DOO BRCKO LAGERHAUS DOO SARAJEVO LAGUNA DOO ZENICA LAHAJ EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO LAKATUS DOO POSUSJE LAKI DOO SAMAC LALA SUR VL VUKOSAVA LALOVIC BIJELJINA LAN ZZ DERVENTA LANA DOMACA RADINOST VL MILKA MATIC MOSTAR LAPTEX CONSULTING & INVESTMENT DOO SAREJEVO LARGO PC DOO KLJUC LARISA TR VL DURAKOVIC LEJLA LARIX DOO KONJIC LARPROM DOO GRADACAC LASER DOO EXPORT IMPORT MOSTAR LASER TR VL HODZIC FARUK PRIJDOR LASER TR VL HODZIC HASNIJA SANSKI MOST LASTRO DOO SARAJEVO LATTECO DOO TUZLA LAUFER SAH KLUB UDRUZENJE GRADJANA TUZLA LAV ST KOMISIONA RADNJA VL DJANKO KEMAL LE PIAF STR VL DANIJELA KATIC CAPLJINA LE SCAMPE STR VL DANIEL PERIC LEA STR VL ZORAN REMETIC TREBINJE LEBEN AGENCIJA VL KRECAR HIBA LEDER STR VL VIOLETA KAMBEROVIC ORASJE LEDIX PROM DOO GRUDE

KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 1610200043720035 23 ZUHDIJE ZALICA 12 1610350007850058 NIKOLE TESLE TRANZIT 1610450043000040 DOSITEJEVA 2 CIGLANE BR 23 DZEMALA BIJEDICA 162 SARAJEVSKA BB BRANILACA SARAJEVA 49 SUTINA BB SKARIC BR 53 ZMAJ JOVE JOVANOVIC 6 VELIKA SOCANICA VJEKOSLAVA VRANCICA 44 HISETA 2 BRANILACA BIH 108 BEGOVE KAFANE CELEBICI BB H K GRADASCEVICA BB GRADACAC VUKOVARSKA 21 KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 3 BULEVAR VII KORPUSA BB 1610450019750013 1610600000880062 1610000055540077 1610550001700054 1610000024820080 1610200017090043 1610800003880068 1610850008040056 1610450003770039 1610200043510030 1610000063470021 1610350011470098 1610350018710081 1610200055000068 1610250012580074 1610200011160045 1610450017650060 1610350010520080

GRBAVICKA 4C 1610000016420074 GOSTE LAZAREVICA BR 10 1610250015760025 ALEJA BOSANSKIH VLADARA 37 1610250004320039 TEREZIJE BB ANTE STARCEVICA BB TRG KRALJA PETRA I BR 1 RK I SP 129 NIKSICKI PUT 1 BARDAKCIJE 43 V ULICA BR 32 ORASJE BANA JELACICA 83 1610000018490054 1610200015080009 1610850004760098 1610200032530018 1610000058130074 1610800004250026 1610600003570066

Srijeda, 6. 7. 2011.
2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHAC SARAJEVO BOS KRUPA SIROKI BRIJEG SARAJEVO MODRICA POSUSJE ZVORNIK BANJA LUKA ZVORNIK TESLIC VITEZ MOSTAR VITEZ I SARAJEVO BOS KRUPA LAKTASI BRCKO LIVNO ZEPCE TUZLA BRCKO ZIVINICE MOSTAR ILIDZA GRUDE TUZLA ZENICA SIROKI BRIJEG SIROKI BRIJEG GRADISKA ZEPCE SARAJEVO LJUBUSKI SIROKI BRIJEG TRAVNIK ZEPCE BILECA MOSTAR PALE ILIJAS DR IRFANA LJUBIJANKICA 24 RADENKA ABAZOVICA BB 503 SBBR BB K DOMAGOJA 8 SIROKI BRIJEG TEREZIJA BB DOSITEJA OBRADOVICA BB VINJANI BB SVETOG SAVE BB STEVANA MOKRANJCA 54 KARADJORDJEVA BR 16 BARICI PODGRADINA BB KRALJA ZVONIMIRA 9 MIROSLAVA KRLEZE 6 MILJEVICI 38 STARI GRAD BB SLATINA BB DUBRAVE BB STJAPANA RADICA 33 RADUNICE BB VELJKA LUKICA KURJAKA 4 DUBRAVE BB M TITA BB RASTANI BB HIFZI BJELAVCA 82 FRA PASKALA BUCONICA BB SAVE KOVACEVICA 68 FRA GRGE MARTICA 15 VISOKA GLAVICA BB VISOKA GLAVICA BB ZMAJ JOVINA BB PAPRATNICA BB FERHADIJA 15 ZRINSKI FRANKOPANA BB FRA DIDAKA BUNTICA BB SUMECE BB TRAVNIK LUPOGLAV BB BIJELA RUDINA IV BOJNA BR.3 MILANA SIMOVICA BB BOSANSKI PUT 196

Broj 41 - Strana 83
1610350036330034 1610000067650042 1610350019090030 1610200032150069 1610000009170003 1610450038770064 1610200026640081 1610850001320090 1610450052670067 1610850005960085 1610400001870054 1610700001420056 1610200011190018 1610200026880059 1610000027310070 1610350019970014 1610450011900094 1610600005270088 1610200018470062 1610750001360059 1610250005280048 1610600005830069 1610250018670025 1610200048510089 1610000058800053 1610200027170089 1610250004040097 1610000025320018 1610200021540015 1610200021550006 1610450037440097 1610750003670017 1610000000570080 1610200043710044 1610200021560094 1610550007080062 1610750001390032 1610200034780030 1610200011250061 1610000066250041 1610000042170082 1610200024700081 1610000019860082 1610200021600058 1610450056330071 1610200061590054 1610200010300043

LEJLA DOO BIHAC LEJLA STR BOX VL POPARA ADMIRA LEJLA TR VL TEHVIDA KRUPIC BOSANSKA KRUPA LEKO CO DOO SIROKI BRIJEG LEMAR DJL SARAJEVO LEN MAX DOO MODRICA LENTINI DOO POSUSJE LEO KOMERC DOO ZVORNIK LEO SUR VL TOMAS MILKICA BANJA LUKA LEON TR VL MARKO SAVIC ZVORNIK LESNE DOO TESLIC LET DOO VITEZ LEVI TRADE DOO MOSTAR LEXI PROM DOO VITEZ LEZARD DOO I SARAJEVO LEZETT TR VL BOSNIC SABIDA BOS KRUPA LF GRUPA DOO LAKTASI LI DOO BRCKO LI MAMIC DOO LIVNO LIBERTAS STR VL GORDANA ANTOLOVIC ZEPCE LIBITUM TRADE DOO TUZLA LICHENG DOO BRCKO LIDA SZR FRIZ SAL VL DJULOVIC VALIDA ZIVINICE LIDER DOO MOSTAR LIDO OSIGURANJE DD SARAJEVO LIDVINA DOO GRUDE LIFE AUTO DOO TUZLA LIGNO CHEM DOO ZENICA LIJANOVICI DOO SIROKI BRIJEG LIJANOVICI RENT A CAR DOO SIROKI BRIJEG LIMEKS BRAV LIM USLUGE VL HUREMOVIC SABAN LIMEL DOO ZEPCE LINA INTERNATIONAL DOO SARAJEVO LINEA STR VL RADMILA CULJAK LJUBUSKI LIO TRANS DOO SIROKI BRIJEG LIPA DOO TRAVNIK LIPA KOMERC DOO ZEPCE LIVADE DOO BILECA LIVIO SUR JOZO KVESIC MOSTAR LJILJA SAMOSTALNI KOZMETICKI STUDIO LJILJAN SUR VL MATORUGA FERIDA ILIJAS LJUBAS COMMERCE DOO TOMISLAVGRAD LKC VALTER DOO SARAJEVO LODA COM DOO SIROKI BRIJEG LOGISTIK DOO GRADISKA LOGOSPHARMA LJEKARNA VL MR PH DODIG CAPLJINA LOK OSIGURANJE DD SARAJEVO

TOMISLAVGRAD ROSKO POLJE BB SARAJEVO SIROKI BRIJEG GRADISKA CAPLJINA SARAJEVO VRAZOVA 14 UZARICI BB SIROKI BRIJEG UL S KRILA SLOBODE BB BRACE RADICA BB BRANILACA17

Broj 41 - Strana 84
2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BANJA LUKA ZAVIDOVICI BANJA LUKA PRIJEDOR KISELJAK NOVI TRAVNIK MOSTAR CITLUK TUZLA LIVNO LJUBUSKI PRNJAVOR ZEPCE GRUDE NOVI TRAVNIK I SARAJEVO BIHAC BIJELJINA SAMAC GRUDE GLAMOC DERVENTA CAPLJINA DERVENTA BIHAC BRCKO ZVORNIK VITEZ CAPLJINA KAKANJ ZENICA CAZIN MOSTAR ZVORNIK KISELJAK CAZIN SIROKI BRIJEG BANJA LUKA SIROKI BRIJEG SAMAC UGLJEVIK VLADIKE PLATONA 3 PATRIOTSKA LIGA BLOK C DRAGANA BUBICA 13 RAKELICI 166 DRAZEVICI BB STJEPANA TOMASEVICA BB KRUSEVO SRETNICE BB K.TOMISLAVA 100 FADILA JAHICA SPANCA 61 SINJSKA BR 3 ZRINSKO FRANKOPANSKA BB STRPCI PRNJAVOR LUG BB H V HRVATINICA BB GRUDE RATANJSKA BB STEFANA NEMANJE 19 MUHSINA RIZVICA 21 STEFANA DECANSKOG BB GAJEVI 96 LUKOVAC 259 ANTE STARCEVICA 8 KNINSKA BB BRACE RADICA BB SVETOG SAVE BB KOSTELA BB KONACKO BRDO BR 13 VUKA KARADZICA BR 68 JOZE PLAVCICA DJOKCA BB SS KRANJCEVICA SELIMA EF MERDANOVIC JALIMANOV PUT 6A LOJICKA BB KRALJA TOMISLAVA 11B KRALJA PETRA I KARADJORDJEVICA 4 ZANATSKI CENTAR BB LOJICKA BB TRNSKA CESTA 100 KRALJA PETRA I KARADJORDJEVICA 28 FRA DIDAKA BUNTICA SIROKI BRIJEG TISINA 1 NJEGOSEVA BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610450045490030 1610550009110078 1610450038620005 1610450047960038 1610150005200028 1610700002290049 1610200028740034 1610200007020085 1610250016660088 1610200018540096 1610200035290056 1610450039610084 1610750001420005 1610200031190060 1610450007690003 1610000086400045 1610350027080017 1610600002840044 1610450048380048 1610200049490080 1610200045210052 1610450047530037 1610200040190011 1610450040770010 1610350006710017 1610600000860080 1610850005670055 1610700006290038 1610200015130061 1610650003530051 1610550000230019 1610350022960039 1610200011300016 1610850004130083 1610700005710075 1610350024780050 1610200043600046 1610450012340086 1610200030610097 1610450051670094 1610850007600064

LOLLIPOP STR VL TODOROVIC JASNA BANJA LUKA LONGO ZUR BIFE VL SABINA I DINA ZAVIDOVICI LOTO NAMJESTAJ DOO BANJA LUKA LOVAC TR VL SAJDEL OBREN PRIJEDOR LOVCOMMERCE DOO KISELJAK LOZANCIC UTD DOO NOVI TRAVNIK LPS COMMERCE DOO MOSTAR LS KERATERM DOO CITLUK LTD COMPANY DOO TUZLA LUCIJA STR RONI PENJAK LIVNO LUDVIG PAVLOVIC SAVEZ TAJ BOKSA U ZUPANIJI ZH LUG SUR RESTORAN VL TOMAS DRAGOLJUB PRNJAVOR LUG TRGOVINSKA RADNJA VL MERZUDIN AHMETOVIC LUISIANA DOO GRUDE LUKA PROM DOO NOVI TRAVNIK LUKAS SUR KAFE BAR VL ELEK LJILJANA I ILIDZA LUKE PEKARA SO VL SERIF SIDJECI BIHAC LUKIC KOMERC STIL DOO BIJELJINA LUKIC OR KLA I HLA VL LUKIC N I LUKIC GAJEVI LUKOVAC KOD SISE SUR KRCMA VL M SOLDO GRUDE LUMIX DOO GLAMOC LUNA GAS DOO DERVENTA LUNA STR VL ZDENKA JOVANOVIC CAPLJINA LUNA SUR KAFE BAR VL SIMIC SRETEN DERVENTA LUNA UR VL DIZDAREVIC MUJO BIHAC LUVAS DOO BRCKO M & M SHOP EXTRA ZTR VL JOVICA MILANOVIC M & P TRADE DOO VITEZ M 84 SUR MISIR JADRANKA CAPLJINA M A N AUTOLIMAR VL MIJOC ALMEDIN M ANI DOO ZENICA M BJELI SZD VL PIVIC MIRZET CAZIN M COM DOO MOSTAR M EKSID ZTR MESARA VL SRDJAN JOVANOVIC M G COMPANY DOO KISELJAK M I B UR CAFFE BAR VL PIVIC MIRZET CAZIN M K ILUMINACIJE DOO SIROKI BRIJEG M L COMPANI DOO BANJA LUKA M L SIROKI SUR VL JELENA MANDIC SIROKI B M M POLJOPRIVR DOMACINSTVO VL TOVIRAC S SAMAC M M STR VL NENAD DJUKIC UGLJEVIK

Srijeda, 6. 7. 2011.
2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BANJA LUKA BIHAC GRADACAC ZAVIDOVICI TESANJ ZEPCE BRACE PODGORNIKA BB MIROSLAVA KRLEZE BB HADZIEFENDINA BB GRADACAC MARSALA TITA BB KRASEVO BB

Broj 41 - Strana 85
1610450040050076 1610350007020029 1610250014250026 1610550012550086 1610750001450075 1610750003440030 1610600004840087 1610750001470057 1610450034000089 1610200011320095 1610450027190010 1610450034820030 1610200029070028 1610450039010042

M PLUS S STR VL KUCUK RADAN BANJA LUKA M PROJECT DOO BIHAC M S AGENCIJA ZA KNJIG POS VLMULAMUJIC SELMINA M S COMPANY DOO ZAVIDOVICI M SPORT STR VL HILARIJA KASELJ KRASEVO TESANJ M T DOO ZEPCE M TEMO DOO BRCKO M ZOVKO DOO ZEPCE M&G SUR BIFE VL DJUZA MIODRAG MRKONJIC GRAD M&K LEVENTIC DOO GRUDE M&N KOMERC DOO SRBAC M&N PLASTIKA SZR VL NEDELJKOVIC MILAN DOBOJ M&S STR VL SANJA KRALJEVIC LJUBUSKI M&V SUR VL UKMAR BRANKA BANJA LUKA MA BELLE SAM KOZM RAD VL MARKOVIC ALEKSANDR MABIJO LJUBAS DOO TOMISLAVGRAD MACHIATTO STR VL RACIC MISO BANJALUKA MACK DOO BRCKO MACRO SPED DOO DR ZA PREVOZ TRGOVINU I USLUGE MADIC DOO SIROKI BRIJEG MAESTRAL DOO MOSTAR MAESTRO STR VL SAMIL ODOBASIC DOBOJ MAFRAN DOO POSUSJE MAGAZIN GROUP DOO SARAJEVO MAGIS DJO LJUBUSKI MAGISTRA DOO TREBINJE MAGMA DOO CAZIN MAGMUS STR SIROKI BRIJEG MARINKO MUSA MAGNA COMERCE DOO BANOVICI MAGNA DOO NOVI TRAVNIK MAGNAT MERC DOO SARAJEVO MAGNET SUR KAFE BAR VL RADMILA JOLIC BIJELJIN MAGRA PROJEKT DOO MAH DOO VITEZ MAHMIC TRANS DOO BOSANSKA KRUPA MAJA OBJ BRZE HRANE VL JOVANOVIC M KOZ DUBICA MAJA STR VL MANDIC BRANKICA CELINAC MAJA SUR VL STANA LAZIC SEKOVICI MAJA SZR FRIZ SALON VL ZIVKOVIC RADA PRNJAVOR MAJA SZR PALE MAJA TR VL HASAN OMERAGIC

STJEPANA TOMASEVICA DELTA 1 BRCKO BOSNE SREBRENE 24 ZEPCE DOBOJSKI PUT BB MRKONJIC GRAD PODRASNICA BB GRUDE SRBAC DOBOJ LJUBUSKI BANJA LUKA LAKTASI DRINOVCI DUBRAVA 290 PETRA KOCICA BB PORJECINA BB K KRESIMIRA BB BRACE PODGORNIKA 23

KARADJORDJEVA BB LAKTING 2 1610450023060041 1610200028160071 1610450006390009 1610600001250020 1610650001190023 1610200021670092 1610200026370033 1610450031120062 1610200025510031 1610000025720046 1610200008000076 1610200054800054 1610350021470022 1610200021680083 1610800001460015 1610200025220098 1610000001800040 1610850009980056 1610400004230064 1610700000040037 1610350003530066 1610450052250057 1610450053550051 1610850010130018 1610450036190058 1610000083170042 1610350013590033

TOMISLAVGRAD ROSKO POLJE BB BANJA LUKA VLADIKE PLATONA 3 BRCKO KAKANJ SIROKI BRIJEG MOSTAR DOBOJ POSUSJE SARAJEVO LJUBUSKI TREBINJE CAZIN SIROKI BRIJEG BANOVICI NOVI TRAVNIK SARAJEVO BIJELJINA MAGLAJ VITEZ BOS KRUPA KOZ DUBICA CELINAC SEKOVICI PRNJAVOR PALE VELIKA KLADUSA DANILA KISA BR 10 SEHIDA BB FRA. DIDAKA BUNTICA 21 AKADEMIKA IVANA ZOVKE 14 KOTORSKO BB BROCANAC BB TEREZIJE BB SKENDERIJA H K GRADASCEVICA BB DJOKA PUTICE 1 LOJICKA BB PRIVALJ MALI ZANATSKI CENTAR BB CEHOVA BB MERHEMICA TRG BB MAJEVICKA 136 ULICA PRVA SP 70 LAMELA 3 STJEPANA RADICA BB MAHMIC SELO BB SVETOSAVSKA BB I KRAISKOG PROLETERSKOG BAT B DRAZE MIHAJLOVICA BB VOJVODE STEPE BB SERDAR JANKA VUKOTICA BB PALE PODZVIZD RAJNOVAC BR 42

Broj 41 - Strana 86
2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZVORNIK BOS KRUPA KOZ DUBICA BIJELJINA SARAJEVO HADZICI GORAZDE DOBOJ SARAJEVO KONJIC MOSTAR SARAJEVO DONJI ZABAR DONJI ZABAR TESLIC FOJNICA BANJA LUKA LJUBUSKI MOSTAR TESLIC TESANJ SARAJEVO LAKTASI PRNJAVOR KONJIC NOVI GRAD VITEZ POSUSJE CAPLJINA MODRICA SIROKI BRIJEG MOSTAR DRVAR SARAJEVO TREBINJE SARAJEVO GRUDE BIHAC KONJIC I SARAJEVO SIROKI BRIJEG MOSTAR STOLAC TUZLA BOLNICKA BB OTOKA CARSIJA BB SVETOSAVSKA BB UROSA PREDICA BR 22 ZABRDJE 5 B KUCICE 61 MUHIDINA MASICA MUNJE BR 10 PLOCNIK BB FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 M TITA BB VUKODOLSKA 1 KOSEVO 1 DONJI ZABAR BB DONJI ZABAR BB BRANKA COPICA BB SEHIDSKA BB VLADIKE PLATONA 3 LOKAL BR 190 ORAHOVLJE BB 29 HUD 61 KRAJISKA BB KRASEVO DZENETICA CIKMA 12 PROLETERSKIH BRIGADA GORNJA MRAVICA BRANILACA KONJICA 21 LAZARA DRLJACE 16 STROSMAJEROVA 14 ZAVELIMSKA BB TREBIZAT BB VIDOVDANSKA 43 KVATERNIKOVA 29 DUBROVACKA BB KRALJA TOMISLAVA BB KRANJCEVICEVA 33 ULICA LUKE PETKOVICA BB JUKICEVA 116 FRA PASKALA BUCONICA 36 IRFANA LJUBIJANKICA 79 TULEG BR126 KASINDOLSKOG BATALJONA 100 TRN BB SIROKI BRIJEG K VISESLAVA BB CRNICI BB KULINA BANA 13

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610850006560030 1610350010500098 1610450038580041 1610850002030033 1610000031380093 1610000058150056 1610300005780032 1610400005660038 1610000058110092 1610200045700096 1610200011340077 1610000049670025 1610600006850024 1610450044320016 1610400008260026 1610700003500027 1610450051380064 1610200045430048 1610200002850055 1610400009870032 1610400001910018 1610000001740094 1610450013610010 1610450043100047 1610200039680082 1610450040170065 1610700001490090 1610200025320008 1610200015170025 1610450049760067 1610200043780078 1610200037400097 1610200043650098 1610000047270051 1610200041660046 1610000016060010 1610200024520049 1610350006540073 1610200049710076 1610000079090028 1610200031010028 1610200011390032 1610200049810083 1610250008410044

MAJA TR VL MAJA CVIJANOVIC ZVORNIK MAJA TR VL MUSTEDANAGIC NAILA MAJA UR VL SADZAK JELENA KOZARSKA DUBICA MAJEVICA EXPORT DOO BIJELJINA MAJORKA DOO SARAJEVO MAK BAU DOO SARAJEVO MAK COMPANY DOO GORAZDE MAK KOMERC DOO DOBOJ MAK S ZTR VL IMAMOVIC SABERA I KOZLJAK MEHO MAK SUR VL SALKO MARIC KONJIC MAKAENA DOO MOSTAR MAKER ING DOO SARAJEVO MAKS SANDRA DOO DONJI ZABAR MAKS SANDRA DOO DONJI ZABAR MAKSI SPORT HRANA MAXI SPORT FOOD DOO TESLIC MAKSUMIC KOMERC DOO FOJNICA MALA KAFANA SUR VL KOSTIC VITOMIR BANJA LUKA MALE BARE DOO LJUBUSKI MALI KUK SZUR VL HASAN DJULIC MOSTAR MALI MEDO STR KIOSK VL PAVLICEVIC ALEKSANDAR MALI SVIJET STR VL DADIC VEZIRA MALIK TRADE DOO SARAJEVO MALJOTIC KOMERC DOO LAKTASI MALTEX SZR VL KRAJISNIK NEBOJSA PRNJAVOR MAN SPED DOO KONJIC MANCOM SYSTEMS STR VL PEKIJA MIROSLAV N GRAD MAND PROM DOO VITEZ MANDA EXPRESS DOO POSUSJE MANDA TRADE DOO CAPLJINA MANDIC COMPANY DOO MODRICA MANDIC ROVOKOP DJ VL I MANDIC SIROKI BRIJEG MANECO COMPUTERS DOO MOSTAR MANGO STR VL ZORAN SOBIC DRVAR MANGO STR VL ZUBCEVIC ALMA SARAJEVO MANHATTAN CAR RENTAL DOO TREBINJE MANIX DOO SARAJEVO MANJE STR VL MARIO MILOS GRUDE MANN COMERC DOO BIHAC MAOLES EXPORT IMPORT DOO KONJIC MARABU DOO ISTOCNA ILIDZA MARANA DOO SIROKI BRIJEG MARANT DOO MOSTAR MARE NIKO DOO STOLAC MARIC SPECIJAL PROD VL MARIC VLADO TUZLA

Srijeda, 6. 7. 2011.
2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIJELJINA CAPLJINA SIROKI BRIJEG KISELJAK LJUBUSKI BOS PETROVAC LIVNO BIJELJINA TUZLA DVOROVI MOSTAR MOSTAR KOZ DUBICA SAMAC SIROKI BRIJEG SARAJEVO SARAJEVO CAPLJINA MOSTAR SANSKI MOST ILIJAS ZEPCE NOVA TOPOLA DOBOJ LIVNO LIVNO TOMISLAVGRAD SAMAC PRIJEDOR USTIKOLINA GRADACAC ORASJE VITEZ BIHAC PALE VITEZ SIROKI BRIJEG CAZIN ZEPCE MOSTAR POSUSJE PRIJEDOR GRACANICA

Broj 41 - Strana 87

MARICA STR VL SANJA GAVRILOVIC BIJELJINA MARIJA SZR VUKOJEVIC MARA CAPLJINA MARIJAM DOO SIROKI BRIJEG MARIJEL DOO KISELJAK MARINA SUR BUFFET VL RUZICA SABLJIC LJUBUSKI MARINELA DOO BOS PETROVAC MARINITA CAFFE BOZO RIMAC LIVNO MARINKOVIC SZTR VL MILICA LUKIC BIJELJINA MARIO M DOO TUZLA MARIO STR VL SNEZANA MATIC DVOROVI BIJELJINA MARION DOO MOSTAR MARISOL DOO MOSTAR MARK PRODAVNICA VL DJENADIJA KOZ DUBICA MARKET 1 TRGOVINA VL BURIC DJORDJE SAMAC MARKET ANA VL ANDJA SLISKOVIC SIROKI BRIJEG MARKET BULL DOO SARAJEVO MARKET JADRANKA STR NA MALO VL RAUNIC JADRAN MARKET M STR VL S MUSTAPIC CAPLJINA MARKET MAJA STR VL SUNJIC ZDENKO MOSTAR MARKET MINCI TR VL ALAGIC AMELA S MOST MARKET SAN STR VL KOZIC NEVZETA MARKET STR VL ALMIR MUJIC ZEPCE MARKET STR VL LJEVAR MIRKO NOVA TOPOLA MARKET STR VL MILICA TUBIN DOBOJ MARKET STR VL N EMRULAI LIVNO MARKIC DOO LIVNO MARKO AUTO SERVIS VL M VISIC TOMISLAVGRAD MARKO POLO DOO OBUDOVAC SAMAC MARKO SRL DOO PRIJEDOR MARKOM DOO USTIKOLINA MARLYN COMERC DOO GRADACAC MAROS DOO UGLJARA MAROSI STR MAROS ZORAN VITEZ MARSHAL KAFFE BAR UR VL ABDIC HARIS BIHAC MARTEX DOO SARAJEVO PALE MARTIN CVJECARNA STR VL B MARTINOVIC VITEZ MARTINI CAFFE BAR VL BRANKA MIKULIC MAS EXPORT DOO CAZIN MASIC STR VL SABIT MASIC ZEPCE MASICI COMMERCE DOO MOSTAR MASKA DOO POSUSJE MASRIK DOO KOZARAC PRIJEDOR MASS SZR VL SALIHBASIC ADNAN GRACANICA

ROBNA KUCA POBJEDA 1 SPRAT 1610850009360032 ZRINSKO FRANKOPANSKA ZAGREBACKA 2 KRESEVSKA CESTA BB STJEPANA RADICA SPORTSKA DVOR B HUJICI BB S S KRANJCEVICA BR 10 MAJORA DRAGUTINA GAVRILOVICA 14 MEHE AZAPAGICA 95 HUSINO KARADJORDJEVA BB JASENICA 158 VIHOVICI NOVO NASELJE BB KOSOVSKIH JUNAKA BB CRKVINA BB TRN BB MUHAMEDA KANTARDZICA 3 HAKIJE KULENOVICA 3 BRACE RADICA KNEZA DOMAGOJA 6 KLJUCKA ULICA BR 106 126 ILIJASKE BRIGADE 94 ZELJEZNO POLJE BB NOVA TOPOLA FILIPA VISNJICA PASAZ C GABRIJELA JURKICA 8 PODHUM BB MALOG MARIJANA 5 OBUDOVAC BB FRANJE KLUZA BB USTIKOLINA BB UL HADZIEFENDIJINA 2 UGLJARA 90 B ORASJE DUBRAVICA BB UL 502 VITESKE BB KULTURNI CENTAR SUMBULOVAC BB SLAVKA RODICA B.B. KOCERIN SIROKI BRIJEG LOJICKA BB ZELJEZNO POLJE BB MASICI 21 CIM JUZNA OBILAZNICA BB 27 JULA BR 25 KOZARAC TULEG 10 1610200015190007 1610200027640054 1610150005190037 1610200041760053 1610350006570046 1610200018610033 1610850003730055 1610250008440017 1610850008600037 1610200011410014 1610200037860071 1610450051800074 1610450037530016 1610200021750020 1610000039680092 1610000078650036 1610200038580005 1610200011430093 1610350009790058 1610000073820018 1610550014040006 1610450013130054 1610450028070091 1610200047280032 1610200018620024 1610200048570035 1610450049230059 1610450018410055 1610300002390076 1610500003300023 1610800003770070 1610700001500081 1610350013790047 1610000046310042 1610700001510072 1610200021810063 1610350001650012 1610750001570064 1610200011460066 1610200056900007 1610450025280080 1610250009740011

Broj 41 - Strana 88
2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. 2623. 2624. 2625. 2626. 2627. 2628. 2629. 2630. 2631. 2632. 2633. 2634. 2635. 2636. 2637. 2638. 2639. 2640. 2641. 2642. 2643. 2644. 2645. 2646. 2647.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SANSKI MOST KISELJAK KISELJAK SARAJEVO SARAJEVO DERVENTA SOKOLAC TESANJ SIROKI BRIJEG ZVORNIK GRUDE LJUBUSKI PRNJAVOR TOMISLAVGRAD LIVNO KRESEVO PRNJAVOR SARAJEVO BANJA LUKA ZEPCE KONJIC PRNJAVOR ZENICA BANJA LUKA TUZLA SIROKI BRIJEG CITLUK TREBINJE BOS BROD LAKTASI RUDO BIHAC BOS KRUPA CAZIN KAKANJ SIROKI BRIJEG SIROKI BRIJEG ZVORNIK SANSKI MOST BANJA LUKA BRCKO ORASJE ZEPCE BILECA GRADACAC PRIJEDOR SIROKI BRIJEG VLASENICA ALAGICA SOKAK 15 ZANATSKI CENTAR BB ZANATSKI CENTAR BB MAJDANSKA 2 ZMAJA OD BOSNE 90 GAVRILA PRICIPA BR 17 MAJDANI 8 ROSULJE BB JARE PILICA BB GRUDSKO VRILO 101 BANA JELACICA BB MAGISTRALNI PUT BR 27 STJEPANA RADICA BB SPLITSKA BB TROSKA BB CARICE JELENE BB TEREZIJE BB MISE STUPARA 3 STJEPANA RADICA BR 68 ZUKE DZUMHURA 26 SPRAT 2 MACINO BRDO MARSALA TITA 64 BRANKA POPOVICA 115 PODSICI BB KRALJA TOMISLAVA 7 SLUZANJ BB STARI GRAD BR 121 PETRA PETROVICA NJEGOSA 123 CARA DUSANA BB TRN UVAC BB IRFANA LJUBIJANKICA 32 BIHACKA 1 MIOSTRAH 215 BREZANI 127 G CRNAC TRN VAGAN BB SIROKI BRIJEG MAJEVICKA 53 CAPLJE 282 VELJKA MLADJENOVICA BB TRG MLADIH BB UGLJARA 43 STJEPANA RADICA BB SRPSKE VOJSKE BR 9 6 BATALJONA BB RUDI CAJAVEC BB FRA D BUNTICA 93 TRG SRPSKIH BORACA 5

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610350003250027 1610700004150024 1610700004150024 1610000052690023 1610000000220007 1610450032840066 1610300004520002 1610400007550083 1610200021830045 1610850005440068 1610200037010060 1610200024690090 1610450023770081 1610200017120016 1610200024570004 1610700005070069 1610450026510040 1610000063320059 1610450012480057 1610750004060054 1610000066040036 1610450054670013 1610550009380029 1610450009290018 1610250021230049 1610200035860028 1610200034590007 1610200005170004 1610450048570071 1610450025060084 1610300005570027 1610350003010049 1610350026520036 1610350030500043 1610150003160021 1610200021840036 1610200021850027 1610850008790060 1610350005600046 1610450009160038 1610600005630055 1610800001560022 1610750006210059 1610200005550050 1610250019650016 1610450014460021 1610200021880097 1610850002700012

MASSA DOO SANSKI MOST MASSIL DOO KISELJAK MASSIL DOO KISELJAK MASSIV SZD VL ZUKIC IBRAHIM SARAJEVO MASTEL BEROX DOO SARAJEVO MASTPED PROM STR VL MARIC DRAZEN DERVENTA MAT PAN DOO SOKOLAC MAT PROM DOO TESANJ MATAS SIROKI BRIJEG SZR DRAZEN BEVANDA MATEHORN DOO ZVORNIK MATEJ GAL DOO GRUDE MATICA DOO LJUBUSKI MATIDRA DOO PRNJAVOR MATIX DOO TOMISLAVGRAD MATKOVIC DOO LIVNO MATO COMMERCE DOO KRESEVO MATRICA DOO PRNJAVOR MATRIX COMPUTERS DOO SARAJEVO MATRIX KOMERC DOO BANJA LUKA MATURITAS DOO ZEPCE MAX STYLE DOO KONJIC MAX SUR KAFE BAR VL MUSINOVIC MUHAREM PRNJAV MAX TEHNO STR VL SENDIC MELIHA ZENICA MAXIM COMPANY PPTP BANJA LUKA MAXIPEK DOO TUZLA MAXWEL DOO SIROKI BRIJEG MB CAKIC DOO CITLUK MB COMPANY DOO TREBINJE MB GROUP DOO BOSANSKI BROD MB KEKEROVIC DOO LAKTASI MB KOMERC DOO UVAC RUDO MB LIPOVACA DOO BIHAC MB OR VULKANIZER AUTOPRAONA VL BALIC MIRDAL MB TRADE TR VL BEGIC BEKIRA CAZIN MB TRANSPORT DJL KAKANJ MBM MONT SZR SIROKI BRIJEG MARIN SARAVANJA MBM MONTAZA SZR SIROKI BRIJEG BLAGO SAKOTA MBO TR VL ANA HAJDUKOVIC ZVORNIK MBS PROMET DOO SANSKI MOST MBS TRADE COM DOO BANJA LUKA MC GROUP DOO BRCKO MCM DOO UGLJARA ORASJE MCS TRGOVINA NA MALO VL ADI BIJEDIC ZEPCE MD KOMERC DOO BILECA MD PEKARA VL MESANOVIC RUZMIR GRADACAC MD TOURS DOO PRIJEDOR MDM DOO SIROKI BRIJEG MDV DOO VLASENICA

Srijeda, 6. 7. 2011.
2648. 2649. 2650. 2651. 2652. 2653. 2654. 2655. 2656. 2657. 2658. 2659. 2660. 2661. 2662. 2663. 2664. 2665. 2666. 2667. 2668. 2669. 2670. 2671. 2672. 2673. 2674. 2675. 2676. 2677. 2678. 2679. 2680. 2681. 2682. 2683. 2684. 2685. 2686. 2687. 2688. 2689. 2690. 2691. 2692.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
LIVNO SIROKI BRIJEG BRCKO MOSTAR I SARAJEVO SARAJEVO BANJA LUKA SANSKI MOST CAZIN KLJUC SANSKI MOST BIJELJINA PRIJEDOR MOSTAR BRCKO SANSKI MOST CAZIN SIROKI BRIJEG TUZLA SARAJEVO MOSTAR MOSTAR BRCKO GRUDE ILIDZA ZEPCE MAGLAJ ILIDZA BANJA LUKA BANJA LUKA ZEPCE BRINA B.B. UZARICI BB SARAJEVSKA BR 11 KRALJA TOMISLAVA BB NIKOLE TESLE 22 TRZNI CENTAR DOBRINJA II ZC A2 BULEVAR SRPSKE VOJSKE BB BANJALUCKA 2 SEFERAGICI BB OSLOBODILACA BIH 101 KRUHARI BB IVE ANDRICA BB NASELJE INTERGAJ VOZDA KARADJORDJA 7 ANTE STARCEVICA BB SETALISTE 7 BUZIMSKO NASELJE BB CUPRIJA BB PRIVALJ BB MUFTIJE EFENDIJE KURTA BR 25 GABELINA 25 ORTIJES BB MILE BUDAKA 106 C UL JAKOVA GOTOVCA BR 8 MARICA STRANA 301 A JOSIPA SLAVENSKOG 11 FADILA JAHICA SPANCA BB VITESKA ULICA 11 MEJDAN 34 JOVANA RASKOVICA 77 NJEGOSEVA 53 A ZELJEZNO POLJE MJESTOVA RAVAN217 SOKOLAC BB LUSCI PALANKA BB UL GENERALA IZETA NANICA BB OTOKE 12 A BUSTUA NUOVA 73 ALIPASINA 19 ARMIJE BH 41 PODZUPCA BB GOSTE LAZAREVICA 44 ZANATSKI CENTAR BB GRACANICA DUBRAVE BB DRINOVCI -METILJEVAC BB RADISICI BB TESLICKE SRPSKE BRIGADE BB

Broj 41 - Strana 89
1610200018650094 1610200048440055 1610600007420093 1610200011570064 1610000057810071 1610000064100036 1610450003890028 1610350029960044 1610350037860015 1610350006700026 1610350034330088 1610850011100018 1610450011660019 1610200011580055 1610600006970013 1610350021290087 1610350016740011 1610200021890088 1610250012640020 1610000021510052 1610200044790042 1610200011610028 1610500000250052 1610200031360004 1610000057550014 1610750002940092 1610750006180086 1610000077140037 1610450027400015 1610450012000004 1610750001600037 1610350008780094 1610350032370009 1610350033090040 1610350010730085 1610550005820032 1610000010320035 1610550013390009 1610150006480040 1610250021950080 1610250002650087 1610600005700089 1610200008080004 1610200006100040 1610400007150055

MEAGRAKOP DOO LIVNO MECA DOO SIROKI BRIJEG MED SP VL MIRSAD CVIKO BRCKO MEDDLE CAFFE BAR SUR VL MARUSIC MIRKO MOSTAR MEDEKS STR VL SMOLOVIC BRANKA MEDENI BUTIK STR BILJ APOT VL BAJRAKTAREVIC MEDIA PROMET DOO BANJALUKA MEDIAGRAF DOO SANSKI MOST MEDIAPRO DOO CAZIN MEDIC COMERC DOO KLJUC MEDIC GRATUS DOO SANSKI MOST MEDICAMENT DOO BIJELJINA MEDICUS II APOTEKA PRIJEDOR MEDILAB DOO MOSTAR MEDINA DOO BRCKO MEDIPLAST ZD VL NISVETA DUDIC SANSKI MOST MEDITERAN DOO CAZIN MEDITERAN SUR SIROKI BRIJEG IVICA ALEKSIC MEDITERAN TOURS DOO TUZLA MEDIUM ADRIA TRADE DOO SARAJEVO MEDJUGORJE AIRLINES DOO MOSTAR MEGACOMM DOO MOSTAR MEGASPED DOO BRCKO MEGASTORE DOO GRUDE MEGATRON DOO SARAJEVO ILIDZA MEGEN DOO ZEPCE MEHINAGIC DOO MAGLAJ MEJDAN STR VL TITORIC MIRSAD MELEM 3 APOTEKA VL TOMIC DRAGAN BANJA LUKA MELEM II APOTEKA VL DRAGAN TOMIC BANJA LUKA MELI I DOO ZEPCE

MELI TR VL BULIC EDINA BIHAC MELI UR BISTRO VL MUJKANOVIC DENISA SANSKI MOST S MOST MELKIC DOO BUZIM BUZIM MELKIC KNJIGOVODSTVENI BIRO VL MELKIC SAKIB MELONI DOO ZENICA MEMFIS DOO SARAJEVO MEMIKS TR VL MEMIC DJENANA BUGOJNO MEMISEVIC DOO BREZA MEMKOM OBR DJEL VL MEMIC AMEL TUZLA MEMO DOO GRACANICA MENAF HALIL DOO BRCKO MENAGER DJO GRUDE MENAGMENT GABI DOO LJUBUSKI MERA DOO TESLIC SANSKI MOST ZENICA SARAJEVO BUGOJNO BREZA TUZLA GRACANICA BRCKO GRUDE LJUBUSKI TESLIC

Broj 41 - Strana 90
2693. 2694. 2695. 2696. 2697. 2698. 2699. 2700. 2701. 2702. 2703. 2704. 2705. 2706. 2707. 2708. 2709. 2710. 2711. 2712. 2713. 2714. 2715. 2716. 2717. 2718. 2719. 2720. 2721. 2722. 2723. 2724. 2725. 2726. 2727. 2728. 2729. 2730. 2731. 2732. 2733.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZAVIDOVICI NEVESINJE LIVNO CAPLJINA ORASJE TESLIC PELAGICEVO TESANJ CAZIN KISELJAK VELIKA KLADUSA ZEPCE SANSKI MOST LJUBUSKI ZENICA SIROKI BRIJEG BIHAC SREBRENIK VISOKO CAZIN CAZIN KOZ DUBICA CAZIN SIROKI BRIJEG CITLUK KRESEVO KRESEVO KRESEVO KLJUC BANJA LUKA MOSTAR ZAVIDOVICI GRACANICA ZENICA VITEZ BANJA LUKA DOBOJ VISOKO MRKONJIC GRAD GRADISKA TREBINJE ALIJE IZETBEGOVICA BB USTANICKA BB ZELENA TRZNICA BR 15 SS KRANJCEVICA B B DUSINE BB STEVANA SINDJELICA BB UL KLADUSA BB VUKOVO BB OSTROZAC 15 FRA BONE OSTOJICA 15 GOLUBOVICI 125 TODOROVO ORAHOVICA BB 17 V K B E BB H K GRADASCEVICA BB CRKVICE LAMELA C 1 C 2 BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610550009870073 1610200053130005 1610200018660085 1610200015290014 1610800003870077 1610400011620009 1610600006710053 1610400004550067 1610350018330035 1610700005230022 1610350012090025 1610750005080009 1610350012670085 1610200008090092 1610550007830066

MERCES M TR VL MOMKOVIC NIJAZ ZAVIDOVICI MERCI TR VL RADISLAVKA ZUBAC NEVESINJE MERDIJANA STR SAFIJA DURAN LIVNO MERDZAN TRADE PP CAPLJINA MERI SBR VL ANTE KUJUNDZIC MERI SZTR VL MARIC MILENA TESLIC MERI TEX DOO PELAGICEVO MERIMA FRIZERSKI SALON SZR VL KRDZALIC SAMIRA MERIS BENZ DOO CAZIN MERIS DOO KISELJAK MERIS TR VL REDZIC ESMA MERKUR DISCO CLUB VL ANA PRAVDIC MERKUR ZABAVNE IGRE VL GRGIC FEHRUDIN S MOST MERLIN KAFE BAR SUR VL BRKIC IVAN LJUBUSKI MERLIN SUR PIZZERIA VL ORUC RIFET ZENICA MERLOT DOO SIROKI BRIJEG MERMERI I GRANITI DOO BIHAC MEROS KOMERC DOO SREBRENIK MERY STR VL BECIC MIRNESA VISOKO MES TRADE DOO CAZIN MES TRADE DOO CAZIN MESKO DOO KOZARSKA DUBICA MESNA INDUSTRIJA LIJANOVICI DOO PJ CAZIN MESNA INDUSTRIJA LIJANOVICI DOO SIROKI BRIJEG MESNA INDUSTRIJA MI DOO CITLUK MESNA INDUSTRIJA STANIC DOO KRESEVO MESNA INDUSTRIJA STANIC DOO KRESEVO MESNA INDUSTRIJA STANIC DOO KRESEVO MESNICA BAJRIC TR VL BAJRIC MUHAREM KLJUC MESNICA KOD BUCE SZTR VL MARIC MILAN BLUKA MESNICA KOD ILE STR VL KOVAC ILIJA MOSTAR MESNICA SZR VL MUSTAFA SARAJLIC MESNICA VL DZAFIC OSMAN GRACANICA MESO PROMET HALILOVIC DJL ZENICA MESOPROMET PERICA SOR VL IVAN MISKOVIC VITEZ METAL AD BANJALUKA METAL COMERC STR VL TUBIC JELENKO DOBOJ METAL GRADJA DD VISOKO METAL INOX DOO MRKONJIC GRAD METALIK PTP GRADISKA METALMONT DOO TREBINJE

DR DJ BASLERA 9 SIROKI BRIJEG 1610200031470002 IRFANA LJUBIJANKICA 18 M TITA BB K TVRTKA 15 BRACE SEHIDA BB BRACE SEHIDA BB AGINCI BB UL PRKOS 128 CAZIN VISOKA GLAVICA BB BLIZNE GOMILE BB VELGOSCE 20 VELGOSCE 20 VELGOSCE 20 BRANILACA BIH BB SRPSKA 109 SPLITSKA BB PATRIOTSKE LIGE BB MEHMEDA AHMEDBEGOVICA BB STROSMAJEROVA 5 DONJA DUBRAVICA BB VOJVODE MOMCILA 18 KRALJA ALEKSANDRA 163 BRANILACA 19 MAJDAN BB DJORDJA SMITRANA BB MOSKO BB 1610350025120035 1610500001270007 1610150004880025 1610350036590091 1610350036590188 1610450006860071 1610350006090090 1610200021900079 1610200033350056 1610000000230095 1610000000230192 1610700002300040 1610350028340047 1610450024310080 1610200011650089 1610750004410030 1610250016370058 1610150003930007 1610700007770064 1610450005020078 1610450039210056 1610150001980016 1610450028270008 1610450003710093 1610200027840068

Srijeda, 6. 7. 2011.
2734. 2735. 2736. 2737. 2738. 2739. 2740. 2741. 2742. 2743. 2744. 2745. 2746. 2747. 2748. 2749. 2750. 2751. 2752. 2753. 2754. 2755. 2756. 2757. 2758. 2759. 2760. 2761. 2762. 2763. 2764. 2765. 2766. 2767. 2768. 2769. 2770. 2771. 2772. 2773. 2774. 2775. 2776. 2777.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BUSOVACA ZENICA TESANJ SRBAC POSUSJE BANJA LUKA BRCKO VELIKA KLADUSA GACKO LAKTASI ZVORNIK LJUBUSKI BRCKO MOSTAR SIROKI BRIJEG CAPLJINA SANSKI MOST TESLIC ZVORNIK MRKONJIC GRAD DOBOJ PRNJAVOR TESLIC MOSTAR BIHAC PALE PRIJEDOR CITLUK LIVNO SARAJEVO BRCKO LAKTASI TREBINJE MOSTAR ODZAK KUPRES BIHAC NOVI GRAD VISOKO BANJA LUKA GRUDE CAPLJINA TESLIC VISOKO KRALJA TVRTKA BB SKOLSKA 10 KRASEVO BB VASE PELAGICA 17 ZAGREBACKA ULICA BB SIROKI BRIJEG DJURE DJAKOVICA 12 DUBRAVE BB ZBORISTE BB AVTOVAC BB KRNETE D LOKANJ LISICE BB BULEVAR MIRA BR 5 DR ANTE STARCEVICA BB FRA D BUNTICA ZRINJSKO FRANKOPANSKA BB KLJUCKA BB SVETOG SAVE 114 RK ZVORNICANKA DR JOVANA RASKOVICA 8 NIKOLE PASICA BB STEVANA NEMANJE BR 3 GORNJI TESLIC RADE BITANGE 44 PRVI PRILAZ SAKIRA KURTCEHAJICA 5 JAHORINSKA BB SRPSKIH VELIKANA 8 GORNJI MALI OGRADJENIK BB ZUPANA ZELIMIRA 29 AVDE JABUCICE 4 ULOVIC BB INDUSTRIJSKA ZONA BB LAKATSI MALOG RADOJICE BB MASICI 15 PROLETERSKA 207 ODZAK BLAGAJ BB OZIMICE II B 7 D 1 KNEZA LAZARA 53 B B MAHALA BB V.MLADENOVICA 16 BOBOSKA BB BOBANOVO SELO PRIBINIC JALIJA BB

Broj 41 - Strana 91
1610700005420045 1610550012480052 1610400000970088 1610450007440034 1610200021920061 1610450029410049 1610800003310096 1610350011290066 1610200034450036 1610450005250065 1610850006980040 1610200038230029 1610600007450066 1610200027240026 1610200021940043 1610200015310093 1610350011980027 1610400009300060 1610850011390048 1610450038530086 1610450030330094 1610450050750049 1610400008160019 1610200043190027 1610350022510056 1610000026880069 1610450012820042 1610200008110074 1610200036070033 1610000040660083 1610600007240061 1610450020850090 1610200039640021 1610200011720026 1610800004180089 1610450010250027 1610350012870002 1610450046120045 1610150006420094 1610800001650038 1610200026020057 1610200050450089 1610400008900032 1610150007000057

METALMONT SZR VL K BARTULOVIC BUSOVACA METALURG CITY CENTER DOO ZENICA METAS DOO TESANJ METPLAST DOO SRBAC METRO STR POSUSJE VL KRISTI IVANKOVIC MEXICO CITY SUR VL SAVIC SNJEZANA MF DOO BRCKO DISTRIKT DUBRAVE MF TRGOVACKA RADNJA VL MUJAGIC FIKRET MG KOMERC DOO GACKO MG MARKET STR VL CULIBRK GORDANA LAKTASI MG PROM TR VL GORAN MITROVIC D LOKANJ MG STR VL GOJKO PAVICIC LJUBUSKI MGN CO DOO BRCKO MI MO DOO MOSTAR MIAL STR VL MILA MIKULIC SIROKI BRIJEG MIAMI DOO CAPLJINA MIB KOMPANI DOO SANSKI MOST MIBEKS DOO TESLIC MICA STR VL DJUKA PETROVIC ZVORNIK MICA SUR NARODNA KUHINJA VL VULIC MIRA M GRAD MICAN DOO DOBOJ MICKYSLAND DJEC IGRAON VL SAVKOVIC V PRNJAVOR MICO KOVIN SZD TESLIC MICRO CHIP DOO MOSTAR MICRONET DOO BIHAC MIG DOO PALE MIG SR AUTOPRAONA VL KARLICA MIOMIR PRIJEDOR MIGAGRO 2000 DOO CITLUK MIGRA DOO LIVNO MIJA STR VL SAHOVIC SENADA MIJAS TRADE DOO BRCKO MIJAT I SINOVI GROUP DOO LAKTASI MIKA 1 STR VL ZDRAVKO KOVACEVIC TREBINJE MIKAS DOO MOSTAR MIKASA DOO PROIZVODNJA PROMET I USLUGE ODZAK MIKEC KOMERC DOO KUPRES MIKI COMMERC DOO BIHAC MIKI STR VL RAILIC MILICA NOVI GRAD MIKRON TOKARSKA SZR VL HUSANOVIC F VISOKO MIKRONS DOO BANJA LUKA MIKULIC COMPANY DOO GRUDE MIL STR VL ZLATKO ANDRIC CAPLJINA MILADIC STR VL MILADIC SINISA TESLIC MILANO FAST FOOD VL BUKVA NADZA VISOKO

Broj 41 - Strana 92
2778. 2779. 2780. 2781. 2782. 2783. 2784. 2785. 2786. 2787. 2788. 2789. 2790. 2791. 2792. 2793. 2794. 2795. 2796. 2797. 2798. 2799. 2800. 2801. 2802. 2803. 2804. 2805. 2806. 2807. 2808. 2809. 2810. 2811. 2812. 2813. 2814. 2815. 2816. 2817. 2818.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
FOCA NOVI GRAD PALE MRKONJIC GRAD BANJA LUKA PRIJEDOR GORAZDE GORAZDE GRADISKA SAMAC PRNJAVOR DOBOJ VELIKA KLADUSA MOSTAR MOSTAR SIROKI BRIJEG BIHAC PRNJAVOR DERVENTA KAKANJ ZENICA SARAJEVO VUKA KARADZICA BB SOKOLISTE BB BREZOVICE BB BJELAJCE BB VELJKA MLADJENOVICA BB KRALJA ALEKSANDRA 39A MRAVINJAC BB MRAVINJAC BB ALEKSE SANTICA BB MAJKE JEVROSIME BB BOZE TATAREVICA 76 OSJECANI DOBOJ DZEMALA BIJEDICA 8 KNEZA DOMAGOJA 12 DR ANTE STARCEVICA 32 D A G MATOS OZIMICE I P 12II ZANATSKI CENTAR 1 CARA DUSANA BB VEHABI BB MARSALA TITA 48 COBANIJA 1 MUHSINA RIZVICA BB S RADICA 72 K TOMISLAVA BB D MIHAILOVICA 55 SEKOVICI M TITA 2 JASENICA 97 D POTOCI BB RADINOVICI BR 2 DZEMALA BIJEDICA 182 ADEMA BUCA 25 SABACKIH DJAKA BB VRBANJA BB DOBRIC BB SIROKI BRIJEG KALIBUNAR BB BULEVAR 7 KORPUSA BB STEVANA MOKRANJCA 34 MARKA MARULICA 3 LUKOVO POLJE 85 KNEZA LAZARA 75

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610300004980073 1610450040140092 1610000065290032 1610450033820057 1610450014830076 1610450022610058 1610300000250062 1610300000250159 1610450053310073 1610450041100004 1610450051170059 1610400003340089 1610350011030009 1610200032640016 1610200011750096 1610200021960025 1610350026030089 1610450032210051 1610450032900012 1610650003090059 1610550009250049 1610000086660005 1610350008610053 1610200011780069 1610200007090022 1610850009410084 1610200002550034 1610200011790060 1610450001780084 1610150003940095 1610000022910053 1610200038220038 1610800001710081 1610000027640064 1610200021970016 1610550008660095 1610350020870077 1610450008280054 1610000039930061 1610550009960089 1610450044700062

MILANOVIC DOO FOCA MILD TRADE DOO NOVI GRAD MILE KOMERC DOO PALE MILEKIC DOO BJELAJCE MRKONJIC GRAD MILETIC DB DOO BANJA LUKA MILETIC ZDRAVKO AUTOPREVOZNIK PRIJEDOR MILGOR DOO GORAZDE MILGOR DOO GORAZDE MILIM DOO GRADISKA MILIX DOO SAMAC MILJANOVIC DOO PRNJAVOR MILJANOVIC KOMERC DOO DOBOJ MILJKOVIC MERC DOO VELIKA KLADUSA MILJKOVICI DOO MOSTAR MILKA B STR VL BOZIC MILKA MOSTAR MILKA STR SIROKI BRIJEG MILA SLISKOVIC MILLENIUM DOO BIHAC MILLENIUM SUR VL SAMAC DALIBOR PRNJAVOR MILOVANOVIC COMPANY DOO DERVENTA MIM VL VEHAB MEHRUDINA MIMA SZ ZLATARA VL DIZDAREVIC SABAHUDIN ZENIC MIMI DIDI STR VL COLO ADNAN SARAJEVO MIMIN COMERC DOO VELIKA KLADUSA

VELIKA KLADUSA MIMOZA CVJECARNICA STR VL MARIJANA MOSTAR MARIC MIMOZA STR VL DUGANDJIC SILVANA CITLUK CITLUK MIMOZA SUR VL ZARKO IBRISIMOVIC SEKOVICI SEKOVICI MIN FRIZ SALON SZR VL FATA ABAZA MOSTAR MOSTAR MIN KAKTUS DOO MOSTAR MOSTAR MINAL DOO DRVAR DRVAR MINAS PRZIONICA KAFE VL NEIMARLIJA VISOKO OSMAN MINASCO DOO SARAJEVO SARAJEVO MINELLA CAFFE SHOP TR VL ESMA MOSTAR ZUHRIC MOSTAR MING COFEE DOO BIJELJINA BIJELJINA MINI FARMA KOKA NOSILJA VL SLJIVAR TARCIN VAHID MINI MARKET STR SIROKI BRIJEG SIROKI BRIJEG JADRANKO MARIC MINI MARKET STR VL MULAIMOVIC TRAVNIK RASID MINI PEKARA AROMA VL BAJRAM CAKAJ SANSKI MOST S MOST MINOAN DOO BANJALUKA BANJA LUKA MIPA DOO SARAJEVO SARAJEVO MIR PROMET DOO ZENICA ZENICA MIR STR VL BATEZ MIRA NOVI GRAD NOVI GRAD

Srijeda, 6. 7. 2011.
2819. 2820. 2821. 2822. 2823. 2824. 2825. 2826. 2827. 2828. 2829. 2830. 2831. 2832. 2833. 2834. 2835. 2836. 2837. 2838. 2839. 2840. 2841. 2842. 2843. 2844. 2845. 2846. 2847. 2848. 2849. 2850. 2851. 2852. 2853. 2854. 2855. 2856. 2857. 2858. 2859. 2860.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
LAKTASI BOS PETROVAC VELIKA KLADUSA SANSKI MOST BANJA LUKA ZVORNIK ZVORNIK BOS KRUPA CITLUK VISOKO GRADACAC BOS KRUPA SARAJEVO VISOKO ZENICA ILIDZA PETROVO LIVNO ZEPCE SAMAC ZENICA GRACANICA ZVORNIK NEVESINJE TREBINJE MAGLAJ BANJA LUKA TESLIC VISOKO VISOKO TESANJ TESANJ ZVORNIK SAMAC SAMAC SAMAC BRCKO ZEPCE SIROKI BRIJEG CAPLJINA PROZOR RAMA ZVORNIK CARA DUSANA 134 MEDENO POLJE JOSE BLOK 1 LAMELA A HUKICA BRDO PRVOMAJSKA 126 16 KRAJISKE NOU BRIGADE 37 CELOPEK BB BRACE JUGOVICA OSTRUZNICA BB NERETVANSKA BB CABARAVDICA 20 KEREP KEREPSKI PUT BB OSTRUZNICA 12 HUMSKA 292 PODVISOKI 23 SARAJEVSKA 10 BLAZUJ 116 PETROVO BB ZUPANA ZELIMIRA 19 PAPRATNICA 108 JOVANA CVIJICA BB MARSALA TITA 73 BRANILACA KULE GRADA TC ETNA PP7 SV SAVE 120 NEVESINJSKIH USTANIKA 17 RASTOCI 1 LIJESNICA BB DJURE DANICICA 6 MAJORA GAVRILOVICA 2 RAMADANOVCI BB LIJESEVA DOBROPOLJE BB MEDAKOVO KOZLUK JOVANA CVIJICA BB MAJKE JEVROSIME BR 4 MAJKE JEVROSIME BR 4 MOSTARSKA BR 253 BEGOV HAN BB MOKRO BB MATE BOBANA PC 1 OMETALA BB KARAKAJ BB

Broj 41 - Strana 93
1610450020700031 1610350006530082 1610350018530049 1610350019250080 1610450036280074 1610250009570067 1610250007380098 1610350034900060 1610200050720040 1610150001350098 1610250022940062 1610350024680043 1610000063990038 1610150004030014 1610550004570090 1610000066590026 1610450049480028 1610200018720031 1610750001710035 1610450048110097 1610550005750095 1610250022660023 1610850006770035 1610200051490026 1610200048560044 1610750001720026 1610450027200098 1610400006870016 1610150007210062 1610150001200039 1610400006860025 1610400002420044 1610850010770024 1610800003800043 1610450040750028 1610800005430031 1610600005010031 1610750004380057 1610200022010077 1610200052380098 1610200057090030 1610850002760055

MIRCE & COMPANY DOO LAKTASI MIREL ERMIN DOO BOS PETROVAC MIRELA BRIJACKO FRIZERSKI SALON VL FATIMA B MIRELA TR VL AHMET KRUPIC SANSKI MOST MIREX PROMET DOO BANJA LUKA MIRJAM COMERCE DOO ZVORNIK MIRJAM DOO ZVORNIK MIRNI GAJ UR BISTRO VL JEZERKIC OMER BOS KRUP MIROSLAV STR VL MIROSLAV KORDIC CITLUK MIRSO SZR VL BECIRHODZIC MIRSAD VISOKO MIRVAD COMPANY DOO GRADACAC MIRZA DOO BOSANSKA KRUPA MIRZA STR VL MANDRA MIRZA SARAJEVO MIS AG DOO VISOKO MIS PROM BEAUTY DOO ZENICA MISA STR VL SKRIJELJ NAIL ILIDZA MISEL TRANSPORTI DOO PETROVO MISIC DOO LIVNO MISKO HOLZ DOO ZEPCE MISS N PARFIMRIJA TR VL BAJIC LJ SAMAC MISTIC STR VL ZERDO DELILA ZENICA MISTIQUE PARIMERIJA VL SPAHIC JASMIN GRACANIC MIVA KUCNA RADINOST JASNA BOSKOVIC ZVORNIK MIVES KOMISION VL M COVILO NEVESINJE MIVEX DOO TREBINJE MIVEX TR VL SENADA SALKANOVIC MAGLAJ MIXIM DOO BANJA LUKA MJESOVITA ROBA KOD BOCE STR VL MISIC BOGOLJUB MJESOVITA ROBA STR VL ALIHODZIC NEZIR VISOKO MJESOVITA ROBA VL HALILOVIC NASIHA VISOKO MJESOVITE ROBE STR VL BRKA HASAN MJESOVITE ROBE STR VL MESINOVIC DZENANA MLADJO KOMERC BR 2 TR VL LJILJANA JEFTIC MLADOST MN DOO SAMAC MLADOST P DOO SAMAC MLADOST P DOO SAMAC MLIN PSENICA DOO BRCKO MLIN ZLATNO ZRNO DOO ZEPCE MLJEKOPRERADA DOO SIROKI BRIJEG MM FRIZERSKI SALON VL M KRESIC CAPLJINA MM MARKO DOO PROZOR RAMA MM PROM DOO KARAKAJ ZVORNIK

Broj 41 - Strana 94
2861. 2862. 2863. 2864. 2865. 2866. 2867. 2868. 2869. 2870. 2871. 2872. 2873. 2874. 2875. 2876. 2877. 2878. 2879. 2880. 2881. 2882. 2883. 2884. 2885. 2886. 2887. 2888. 2889. 2890. 2891. 2892. 2893. 2894. 2895. 2896. 2897. 2898. 2899. 2900. 2901. 2902. 2903. 2904. 2905.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
PRNJAVOR BIHAC SIROKI BRIJEG MOSTAR MOSTAR MAGISTRALNI PUT BB JABLANSKA BR 2 CERIGAJ BB SIROKI BRIJEG BISCE POLJE K PETRA KRESIMIRA IV BB SPC RONDO BRANKA COPICA 5 ZANATSKI CENTAR BB ODZAK TRG MEDJUNARODNOG PRIJATELJS 15 CVIJETE ZUZORIC BB BRCKO ZARKA VUKOVICA 3 DRAGE LUKICA BB EMIRA BOGUNICA CARLIJA 14 ANTE STARCEVICA BB DR ASKA BORICA 23 GAVRILA PRINCIPA BR 22 ZRINSKO FRANKOPANSKA BB SRBAC MOTAJICKI ODRED BB MODRA BR 76 CARA DUSANA 90 IGMANSKA 1 RADISICI BB FRANJEVACKA 59 S RADICA BB NOVA TOPOLA BB LOPATICE BB LIVNO SRPSKIH RATNIKA 9 CARA DUSANA BR 33 PROLOG BB JOVANA RASKOVICA 23 AVDICEVICA BR 5 BRCKO MLADENA BALORDE 35 MATIJE GUPCA BB ZAGREBACKA 18 JALIJA 45 VINKOVACKA 5B DONJA MAHALA SIME LOZANICA BB BRANILACA BOSNE 2A AZIZA SOKOLICA 2 VELIKOG SUDIJE GRADJESE 19 DONJI KRKOJEVCI INDUSTRIJSKA ZONA BB TUZLANSKOG ODREDA BB DRACEVO BB MAJEVICKA 29 RUZICI BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610450023190021 1610350015830054 1610200022020068 1610200037420079 1610200032050062 1610450042210072 1610800005880014 1610000047780077 1610600005020022 1610250007670031 1610450037130085 1610000034020045 1610200040830017 1610550001250071 1610850005160029 1610200040960094 1610450020050034 1610350010020045 1610450052360055 1610000040700047 1610200033620007 1610200011900058 1610200022040050 1610450048280041 1610200032540009 1610000073880061 1610400004600022 1610200032070044 1610200050010097 1610600004440059 1610200049350012 1610200015380030 1610200046970020 1610150000400080 1610800001750045 1610400008170010 1610550011640032 1610000029570073 1610550008250076 1610350029380081 1610350029890010 1610250001740033 1610200034660041 1610800001760036 1610200029390031

MM SZUR VL STJEPANOVIC BRANKICA PRNJAVOR MM TR VL BEGOVIC MIREL BIHAC MM WERK SZR VL MARKO MUSA SIROKI BRIJEG MO RENT DOO MOSTAR MO TEHNO DOO MOSTAR

MOBI MIX STUR VL SPASOJEVIC NEBOJSA PRNJAVOR PRNJAVOR MOBIL ZONA STR ODZAK VL CAVALIC ODZAK NERMINA MOBILEX DOO SARAJEVO SARAJEVO MOC PRIRODE DOO BRCKO MOCCA DOO TUZLA MOCO STR VL GRBIC VELIMIR PRIJEDOR MODA MIX STR VL MUZAFEROVIC HASNA ILIDZA MODE LINE STR VL MARIJANA BULUM CAPLJINA MODEA DOO ZENICA MODENA SUR KAFE BAR VL ZELJKO PAJIC MODERNA DOO TOMISLAVGRAD MODIS SZR VL JESIC MILOS SRBAC MODRASPED DOO SANSKI MOST MODRICA MPI AD MODRICA MODUL INZENJERING DOO SARAJEVO MODULAR DOO LJUBUSKI MOFAZA SOD VL IVAN MARIJANOVIC MOSTAR MOKA STR SIROKI BRIJEG IVA ZELJKO MONA STR VL GLIGORIC M NOVA TOPOLA MONACO CAFFE BAR VL STJEPAN KRIVIC LIVNO MONAKO KAFE BAR SUR VL BOZOVIC MILOMIR MONAKO STR MJESOVITE ROBE MONALISA DOO LJUBUSKI MOND TRADE DOO BILECA MONDO TRADE DOO BRCKO MONEA DOO MOSTAR MONEL STR PAVLOVIC MILENA CAPLJINA MONERA DOO MOSTAR MONEX DOO VISOKO MONIKA DOO DONJA MAHAKA ORASJE MONT ELEKTRO DOO TESLIC MONTANA DOO ZENICA MONTBOSS COMPANY DOO SARAJEVO MONTE COM DOO ZENICA MONTES SEHA DOO SANSKI MOST MONTTECH DOO SANSKI MOST MOR DOO LUKAVAC MORANGO DOO CAPLJINA MORBIX COMERCE DOO BIJELJINA MORE DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOV GRUDE BRCKO TUZLA PRIJEDOR ILIDZA CAPLJINA ZENICA BIJELJINA TOMISLAVGRAD SRBAC SANSKI MOST MODRICA VOGOSCA LJUBUSKI MOSTAR SIROKI BRIJEG GRADISKA LIVNO PALE DOBOJ LJUBUSKI BILECA BRCKO MOSTAR CAPLJINA MOSTAR VISOKO ORASJE TESLIC ZENICA SARAJEVO ZENICA SANSKI MOST SANSKI MOST LUKAVAC CAPLJINA BIJELJINA GRUDE

Srijeda, 6. 7. 2011.
2906. 2907. 2908. 2909. 2910. 2911. 2912. 2913. 2914. 2915. 2916. 2917. 2918. 2919. 2920. 2921. 2922. 2923. 2924. 2925. 2926. 2927. 2928. 2929. 2930. 2931. 2932. 2933. 2934. 2935. 2936. 2937. 2938. 2939. 2940. 2941. 2942. 2943. 2944. 2945. 2946. 2947. 2948. 2949.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
CITLUK BANJA LUKA BIHAC MODRICA BANJA LUKA TUZLA BANJA LUKA SARAJEVO TESANJ SRBAC GRUDE TREBINJE VITEZ TREBINJE BRCKO VELIKA KLADUSA PRNJAVOR LAKTASI ZVORNIK TOMISLAVGRAD CITLUK SARAJEVO PRIJEDOR PALE BIJELJINA GRACANICA GRACANICA BUZIM TESANJ MAGLAJ MOSTAR SARAJEVO KISELJAK BRCKO MOSTAR TUZLA KAKANJ ILIJAS ILIJAS SIROKI BRIJEG ODZAK POSUSJE BIJELJINA GACKO MEDJUGORJE BB MILANA MIRICA 4 IZACIC 14 RISTE MIKICICA BB BRANKA MORACE 17 ARMIJE BIH DO 41 KARADJORDJEVA 242 SAMIRA FRASTE 16 MARSALA TITA BB JELAH SITNESI SRBAC SOVICI PRLICI 345 NJEGOSEVA 13 KRALJA PETRA KRESIMIRA IV BB SERAFIMA PEROVICA BR 31 NIKOLE TESLE BR 70 IVE MARINKOVICA 15 VLADIKE PLATONA BB DOSITEJEVA 2 BRACE JUGOVICA BB ZVORNIK PRISOJE BB MEDJUGORJE BB AZIZE SACIRBEGOVIC BB S VELIKANA BB JANKA VUKOTICA BB SABACKIH DJAKA BB LUKAVICA BB

Broj 41 - Strana 95
1610200007110004 1610450020240057 1610350023380049 1610450034770075 1610450043650037 1610250007290082 1610450006560050 1610000023960078 1610400006160073 1610450017030036 1610200044520091 1610200042730053 1610700004040026 1610200041600003 1610600007440075 1610350030670084 1610450039000051 1610450015860022 1610850010240016 1610200017170068 1610200026400006 1610000048770059 1610450040610057 1610000044300008 1610800001770027 1610250003350039

MORGAN DOO CITLUK MOST DOO BANJALUKA MOST DOO BIHAC MOST KOMERC DOO MODRICA MOST SUR VL DJERVIDA DRAGOMIR BANJA LUKA MOTO NAUTICA DOO TUZLA MOTOCOMMERCE DOO BANJA LUKA MOTOR FORM DOO SARAJEVO MOTOR OIL DOO TESANJ MOTORAD DOO SITNESI SRBAC MP HERBA DOO GRUDE MP MESARSKA RADNJA VL PERO MASLO TREBINJE MP3 CLUB SUR VL BERNARD JABLANOVIC VITEZ MRKAIC DOO TREBINJE MRKONJIC PROM DOO BRCKO MS CAFFE BAR VL PAJAZETOVIC JASMINA MS DELTA ZZ PO PRNJAVOR MS GROOUP DOO LAKTASI MS LOGOS DOO ZVORNIK MS TRADE DOO TOMISLAVGRAD MS TRANS DOO CITLUK MSN STR VL KAPO SANELA SARAJEVO MSSSS TR VL LAHOLAT SNEZANA PRIJEDOR MTN KOMERC DOO PALE MTV KOMERC DOO BIJELJINA MUFAD HARFA DOO LUKAVICA GRACANICA MUJDO AUTOMEH VULK RADNJA VL AVDAGIC MUHIDI MUKI TR VL MURADIF DIZDAREVIC BUZIM MUKIPROM EXPORT IMPORT DOO TESANJ MULTI BOX TR VL IVICA SAINOVIC NOVI SEHER MAG MUNJA TRANS DOO MOSTAR MUR MUR DOO SARAJEVO MURA TRGOVINSKA RADNJA VL RAMIZ MUJIC MURSELOVIC DOO BRCKO MUSALA BUREGDZINICA VL ARIF JASARI MOSTAR MUSSALA OBP FAST FOOD VL RAKIPI ELSADAT TUZLA MUSTANG DOO KAKANJ MUSTANG EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO ILIJAS MUSTANG EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO ILIJAS MUSTAPIC FRIGO DOO SIROKI BRIJEG MUTAPCIC DOO ZA UNUT I VANJSKU TRGO ODZAK MUVARNICA DOO POSUSJE MV BORD DOO BIJELJINA MV SOKOMONT DOO GACKO

STJEPAN POLJE BB GRACANICA 1610250013810034 DOBRO SELO BB JELAH NOVI SEHER BB HODBINA 201 TEREZIJE BB GROMILJAK BB GORNJI RAHIC 333 OSE GREBE 1 15 MAJA BB PP 142 PRIZ TC SJENJAK ZGOSCANSKA BB BOSANSKI PUT 124 ILIJAS BOSANSKI PUT 124 ILIJAS K DOMAGOJA BR 7 DONJI SVILAJ 150 ODZAK POKLECANI BB MILOSA CRNJANSKOG BB GRACANICA BB 1610350016990077 1610400000670067 1610550017370016 1610200056300062 1610000073250046 1610700006770091 1610600000180013 1610200001230058 1610250024060024 1610650000730049 1610000038180084 1610600004450050 1610200012020047 1610800004780034 1610200017180059 1610850006300070 1610200024460006

Broj 41 - Strana 96
2950. 2951. 2952. 2953. 2954. 2955. 2956. 2957. 2958. 2959. 2960. 2961. 2962. 2963. 2964. 2965. 2966. 2967. 2968. 2969. 2970. 2971. 2972. 2973. 2974. 2975. 2976. 2977. 2978. 2979. 2980. 2981. 2982. 2983. 2984. 2985. 2986. 2987. 2988. 2989. 2990. 2991. 2992. 2993. 2994. MVS PHARM DOO BRCKO

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BRCKO MOSTAR BIJELJINA DERVENTA MOSTAR SAMAC SARAJEVO CAPLJINA VELIKA KLADUSA SARAJEVO DOBOJ NOVI GRAD MOSTAR SARAJEVO ZEPCE ZIVINICE BRCKO LJUBUSKI MOSTAR KAKANJ KRESEVO TESLIC TESANJ SARAJEVO ZIVINICE SARAJEVO ILIDZA PROZOR RAMA SREBRENIK PRIJEDOR NOVI TRAVNIK LJUBUSKI LJUBUSKI GRADACAC MOSTAR ZEPCE LIVNO ILIJAS BIHAC SARAJEVO BANJA LUKA SIROKI BRIJEG SREBRENIK GRADACAC SANSKI MOST SAFETA BEGA BASAGICA BR 8 10 ZAGREBACKA 2 SRPSKE DOBROVOLJACKE GARDE BR 1 DERVENTSKIH OSLOBODILACA SP 45 VOJNO BB CARA LAZARA BB SAFETA ZAJKE BB ANTE STARCEVICA BB HAMDIJE POZDERCA 13 HASANA SUCESKE BB LIPAC BB MLADENA STOJANOVICA 1 KRALJA PETRA KRESIMIRA IV BR1 ALIPASINA 195 ZELJEZNO POLJE BB 16 MUSLIMANSKE BRIGADE 1 ZIVINICE DUBRAVE BB LISICE BB OSE GREBE 10 ULICA SEHIDA 31 GUNJANI bb G BULETIC RADUSA BB SKENDERIJA 14 UL MARSALA TITA BB HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 16 TUKOVI 64 B KOVACEVO POLJE 14 SPIONICA BB TONE PERICA BB PRVOG MAJA 20/01 RADISICI BB Z FRANKOPANA 76 HADZIEFENDIJINA 2 SPLITSKA 40 STJEPANA RADICA BB GUBER MLINI 33 BOSANSKE NEZAVISNOSTI OZIMIC I BB MARSALA TITA 50 SRPSKIH USTANIKA BR 56 PROVO BB SIROKI BRIJEG BOSANSKIH BRANILACA BB HASANA KIKICA 4 FAJTOVCI BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610600007380032 1610200056620065 1610850002960069 1610450043040004 1610200050950027 1610450000830066 1610000051610025 1610200015400012 1610350032140022 1610000034280005 1610450050270093 1610450049610008 1610200012030038 1610000070710004 1610750001810042 1610250012620038 1610600006570082 1610200028690079 1610200004880071 1610650000340012 1610000020370011 1610400007540092 1610400002930070 1610000048440065 1610250008430026 1610000005980061 1610000034010054 1610200046220016 1610500001770042 1610450051600060 1610200025200019 1610200012040029 1610200044190097 1610250013730009 1610200025520022 1610750001820033 1610200018760092 1610000005700022 1610350023780077 1610000023440061 1610450042430068 1610200032700059 1610500004280014 1610250015250096 1610350012290039

MY CAFFE CLUB UR VL ZDRAVKO ANIC MOSTAR MY WAY DOO BIJELJINA MY WAY SUR VL SANTRAC MARELA DERVENTA MZI DOO MOSTAR N B S GROUP DOO SAMAC N&B&S DOO SARAJEVO N&D CO DOO CAPLJINA NA DI TR VL BEGANOVIC DZEVAD VELIKA KLADUSA NAAR DOO SARAJEVO NACIONALNA KUCA SUR VL DAMJANOVIC D DOBOJ NADA BIFE VL OLJACA NADA NOVI GRAD NADA PIZZA GRILL SUR VL SOLDO SLADJ MOSTAR NADIX DOO SARAJEVO NADZAK STR VL NUSRET NADZAK ZEPCE NAF DOO ZIVINICE NAKI DOO BRCKO NAM COMMERCE DOO LJUBUSKI NANA TR VL ISMET PASIC MOSTAR NANDA CAFE BAR PICERIJA VL ALAGIC SEMSA KAKAN NAPEX DRVO DOO KRESEVO NAPOLEON DOO G BULETIC TESLIC NAPREDAK DD TESANJ NAR TOURS DOO SARAJEVO NARCIS SZCR VL MARIC VLADO ZIVINICE NARIS CHEM DOO SARAJEVO NARODNO GRIJANJE DOO SARAJEVO NARODNO GRIJANJE ENERG SIS DOO PROZOR RAMA NAS COMERC DOO SREBRENIK NASLEDNIK TR VL VURUNA ZARKO PRIJEDOR NATASA PROM DOO NOVI TRAVNIK NATIONAL HOLDING DOO LJUBUSKI NATIVA DOO LJUBUSKI NATURPRODUKT DOO GRADACAC NAV DOO MOSTAR NBI CURIC DOO ZEPCE NDB PROMET DOO LIVNO NEAL DOO ILIJAS NEC UR KAFFE BAR VL DAMIR REDZIC BIHAC NECKAR CO DOO SARAJEVO NEDA STR VL RADULOVIC NEDA BANJA LUKA NEDALM DOO SIROKI BRIJEG NEDIM PROM DOO SREBRENIK NEED DOO GRADACAC NEES UR CAFFE BAR VL BEGOVIC KASIM

Srijeda, 6. 7. 2011.
2995. 2996. 2997. 2998. 2999. 3000. 3001. 3002. 3003. 3004. 3005. 3006. 3007. 3008. 3009. 3010. 3011. 3012. 3013. 3014. 3015. 3016. 3017. 3018. 3019. 3020. 3021. 3022. 3023. 3024. 3025. 3026. 3027. 3028. 3029. 3030. 3031. 3032. 3033. 3034. 3035. 3036.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KONJIC ILIDZA TREBINJE LUKAVAC TRAVNIK SARAJEVO ZENICA BIHAC BIHAC PRIJEDOR BOS BROD I SARAJEVO SANSKI MOST VUKOSAVLJE I SARAJEVO BANJA LUKA MOSTAR NEUM TESLIC PALE VISOKO SREBRENIK ZVORNIK MOSTAR ZENICA BANJA LUKA SARAJEVO CAPLJINA VITEZ ZVORNIK SARAJEVO SARAJEVO TRAVNIK TUZLA MOSTAR BANJA LUKA CAPLJINA TREBINJE ZVORNIK CAPLJINA BANJA LUKA BRCKO ZANATSKI CENTAR BB VREOCA 63 D TREBINJSKIH BRIGADA 3 KRALJA TVRTKA BB TURBE BOSANSKA BB TEREZIJE SKEND BAZAR BB MARSALA TITA 48 GOLUBIC BB VEIZOVAC BR 5 M VRHOVCA 21 JOVANA RASKOVICA 10 IVANICI BB VAHIDBEGOVA BB VUKOSAVLJE BB CARA LAZARA 44 VELJKA MLADJENOVICA BB BRACE FEJICA BB PUT SVETOG ANTE BB DONJA VRUCICA TRIFKA GRABEZA BB VISOKO SPIONICA DONJA BB POSLOVNI OBJEKAT MEGA 2 PETRA KRESIMIRA IV 2 ZMAJA OD BOSNE 32 DUNAVSKA BR 1 C PRUSCAKOVICA 27 VISICI BB SANTICI BB VUKA KARADZICA 54

Broj 41 - Strana 97
1610200047960002 1610000010760027 1610200054320098 1610250024880062 1610550008110008 1610000022330090 1610550006260024 1610350026960028 1610350007170088 1610450019890081 1610450046900022 1610450009700037 1610350026860021 1610450034490036 1610000064430030 1610800001810088 1610200041610091 1610200015440073 1610400007720027 1610000081620079 1610150001470087 1610500003280041 1610850010580098 1610200031460011 1610550000870025 1610450005820037 1610000010390069 1610200015450064 1610700001620070 1610850011360075

NEEY CO DOO KONJIC NEHAM PROMET DOO SARAJEVO NEIMARSTVO AD TREBINJE NEJA M TNM VL MEMISEVIC JASMINA LUKAVAC NEJLA AUTOPRAONICA VL SAKIC AMRA TRAVNIK NEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO NELA STR VL DJULAN ADMIRA ZENICA NELA TR VL SEBIRA MEMAGIC BIHAC NENA M DOO BIHAC NENA TR VL SUSNICA NEVENKA PRIJEDOR NEPTUN STUDIO STR VL PETKOVIC D BOSANSKI BROD NERC KOMPANI DOO I SARAJEVO NES DOO SANSKI MOST NESO ZTR VL GOJKOVIC BOSKO VUKOSAVLJE NESPRI DOO ISTOCNO SARAJEVO NESTT PROMET DOO BANJA LUKA NET 1 INTERNET KLUB VL ELDIN OBRADOVIC MOSTAR NEUMPROMET DOO NEUM NEVEN STR VL VAJIC ZORAN TESLIC NEVENA STR VL KLISARA NEVENA NEVZET PROMET DOO VISOKO NEW YOUNG DOO SREBRENIK NEX SHOP TR VL BILJANA BOSKOVIC ZVORNIK NEZAVISNA INFORMATIVNA NOVINSKA AGENCIJA DOO NIAGARA DOO ZENICA NICOLA S DOO BANJALUKA NICPETROL DOO EXPORT IMPORT SARAJEVO NIDA CO DOO CAPLJINA NIGHT CLUB EXTASA SUR MISKOVIC D VITEZ NIJ MUSKI I ZENSKI FRIZ SAL VL DJUKA PETROVIC NIKI EXPORT STR VL OMEROVIC SANELA NIKOLE SALON ZA ULJEPSAVANJE ALEKSIC NIKOLINA NIKOM COMPUTERS VL DIZDAREVIC GORAN TRAVNIK NIMFA SOUND DOO TUZLA NIN TR VL AMRA KAJAN MOSTAR NINA STR VL KAJKUT DRAGANA BANJA LUKA NINO CAFFE BAR LJERKA JURKOVIC CAPLJINA NINO STR VL NIKOLA VLACIC NINO STR VL NADA GRABOVAC ZVORNIK NIPROM DOO CAPLJINA NIR SR VL KOVACEVIC NENAD BANJA LUKA NIS PROM DOO BRCKO

HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 46 1610000068160068 KOLODVORSKA 11A BOSANSKA BB LIPNICA BB ULICA IX BR 10 IVANA GORANA KOVACICA 56 CAPLJINA MOKRI DOLOVI BB RK ZVORNICANKA TEZGA BR 34 B RADICA BR 1 BRACE PISTELJIC 22 CERIK 110 1610000065020081 1610550015930051 1610250006420089 1610200043320007 1610450030900066 1610200015470046 1610200005290090 1610850009150027 1610200015480037 1610450017630078 1610600004400095

Broj 41 - Strana 98
3037. 3038. 3039. 3040. 3041. 3042. 3043. 3044. 3045. 3046. 3047. 3048. 3049. 3050. 3051. 3052. 3053. 3054. 3055. 3056. 3057. 3058. 3059. 3060. 3061. 3062. 3063. 3064. 3065. 3066. 3067. 3068. 3069. 3070. 3071. 3072. 3073. 3074. 3075. 3076. 3077. 3078. 3079. 3080.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ORASJE SARAJEVO TESLIC VITEZ GORAZDE GRADACAC SANSKI MOST TRAVNIK MOSTAR SARAJEVO BANJA LUKA CAZIN TESANJ BANJA LUKA SARAJEVO ZEPCE GRADISKA SAMAC MODRICA DERVENTA NOVI TRAVNIK PRNJAVOR TREBINJE BANJA LUKA ORASJE MODRICA PROZOR RAMA TESANJ SARAJEVO CAZIN KOTOR VAROS NOVI TRAVNIK GRACANICA VISOKO SARAJEVO VELIKA KLADUSA SIROKI BRIJEG DRVAR ZEPCE PRNJAVOR BANJA LUKA BIHAC LAKTASI KOTOR VAROS III ULICA BR 96 TRAMPINA 2 BRANKA COPICA BB DOBROVOLJACKA BB ZAIMA IMAMOVICA BB H K GRADASCEVICA BB OKREC BB NOVA BILA BB SPLITSKA 28 RUDJERA BOSKOVICA 44 PETRA PECIJE 77 HASANA MUJEZINOVICA 16 4 JELAH ZMAJ OGNJENOG VUKA 57 PAVLA LUKACA 44 BEGOV HAN PEPELARSKA RIJEKA BB VIDOVDANSKA BB VUKA KARADZICA BB VRANJAK BB PRVOG MAJA BB KRALJA TVRTKA 40 GORNJI STRPCI BB NASELJE TINI BB SVETOZARA MARKOVIC F III ULICA BR 25 VIDOVDANSKA BB GRACAC BB JELAH BB PAROMLINSKA BB BEGOVE KAFANE BB MASLOVARE BB MEHMEDA SPAHE 1 TULEG 10 DONJE MOSTRE BB ISPOD ORAHA 18 7 KORPUS BB OBILAZNICA BB SIPOVLJANI BB BEGOV HAN BB ZANATSKI CENTAR 2 RADE RADICA 48 PRVI PRILAZ SACIRA KURT CEHAJICA 5 JAKUPOVCI BB LAKTASI OBODNIK BB KOTOR VAROS

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610250005830038 1610000006770029 1610400008330060 1610550007680007 1610300005450038 1610250028270018 1610350035380016 1610700004050017 1610200045570019 1610000039480078 1610450027220080 1610350011280075 1610400000240066 1610450020790047 1610000025670091 1610750001850006 1610450035860064 1610450050220041 1610450034900055 1610450036510061 1610700002630034 1610450000450020 1610200012110063 1610450011480084 1610800005830059 1610450031660061 1610200052580015 1610400006020005 1610000015100098 1610350033210029 1610450050230032 1610000002970054 1610250002010081 1610150002450078 1610000062630098 1610350017610004 1610200026190098 1610200018800056 1610750001860094 1610450033900082 1610450056120066 1610350037470075 1610450020830011 1610450053340046

NISAL DOO ORASJE NISSADRIA DOO SARAJEVO NIT DOO TESLIC NIT TRANS DOO VITEZ NJAM NJAM UR GRILL VL RIKALO HASAN GORAZDE NJAMI UR KONOBA VL RABIC SEVKO GRADACAC NM MALOVCIC ZIDARSKI RADOVI VL MALOVCIC NESIB NOBIL TRANS DOO NOVA BILA TRAVNIK NOBILIS VITA DOO MOSTAR NOBLESS EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO NOOK 3 SUR VL TOLIMIR OGNJEN BANJA LUKA NOPPEX DOO CAZIN NOR DOO TESANJ NOVA D DOO BANJALUKA NOVA ERA INTERNATIONAL DOO SARAJEVO NOVA LINIJA DOO ZEPCE NOVA TI KOZM SALON VL KONDIC DIJANA GRADISKA NOVA VAROS TR VL JANKOVIC RAJANA SAMAC NOVAKOVIC S B DOO VRANJAK MODRICA NOVKOMERC DOO DERVENTA NOVOTEHNA DOO NOVI TRAVNIK NOVOTERM GROUP DOO PRNJAVOR NOVOTEX AD TREBINJE NOVUS KOP DOO BANJA LUKA NOX SUR VL NEDIMOVIC ALMA ORASJE NP DOO MODRICA NP GEGI DOO PROZOR RAMA NS DH DOO TESANJ NS DOO SARAJEVO NS TR VL BAJRAMOVIC NIHAD CAZIN NT COMERC DOO MASLOVARE KOTOR VAROS NT IGM FABR ZA PRER PRIR KAMENA DOO N TRAVNIK NTS METAL DOO GRACANICA NUKIC TRANS DOO VISOKO NUR AGENCIJA ZA KUCNU NJEGU VL MALOVIC AIDA NURR TR VL NURE MRZLJAK V KLADUSA O KLIMAT DOO SIROKI BRIJEG OAK S DOO DRVAR OAZA 2 SUR VL KEMAL NASER LJUBOVIC OAZA PALMA SUR VL GATARIC RANKO PRNJAVOR OAZA STR VL IVIC MERLINA BANJALUKA OBAMA UR CAFFE BAR VL SEHIC MERSUD BIHAC OBILIC COMPANY DOO LAKTASI OBITAL GLISO DOO KOTOR VAROS

Srijeda, 6. 7. 2011.
3081. 3082. 3083. 3084. 3085. 3086. 3087. 3088. 3089. 3090. 3091. 3092. 3093. 3094. 3095. 3096. 3097. 3098. 3099. 3100. 3101. 3102. 3103. 3104. 3105. 3106. 3107. 3108. 3109. 3110. 3111. 3112. 3113. 3114. 3115. 3116. 3117. 3118. 3119. 3120. 3121. 3122.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SREBRENIK GRACANICA VELIKA KLADUSA TESANJ CAPLJINA VELIKA KLADUSA TUZLA SREBRENICA SIROKI BRIJEG SIROKI BRIJEG BANJA LUKA VISOKO SRBAC POSUSJE GRADACAC SIROKI BRIJEG BIJELJINA VITEZ VITEZ KLADANJ LAKTASI MOSTAR POSUSJE ZVORNIK BRCKO SAMAC BIHAC SREBRENIK PRIJEDOR KNEZEVO TESLIC TESLIC BOS PETROVAC SARAJEVO MOSTAR SAMAC BIHAC TUZLA CAZIN BIHAC SARAJEVO TUZLA HAZIMA FAZLICA BB PRIBAVA BB ZBORISTE 122 CEROVAC BB BRACE RADICA ZUHDIJE ZALICA BR 15 TZC SJENJAK 10 CRNI GUBER BB TRN BB ZORICEVINA BB JOSIFA PANCICA 2 TABHANSKA BB MOME VIDOVICA BB TRG FRA RUFIN SARAJEVSKA BB VISOKA GLAVICA BB KNEZ IVE OD SEMBERIJE HRVATSKIH BRANITELJA 9 HRVATSKE MLADEZI BB CENTAR 17 DOSITEJEVA 2 LAKTASI BIJELI BRIJEG III NIZ 2A ZAGREBACKA 28 SVETOG SAVE BB BRKA BR 135 GAVRILA PRINCIPA BB HUSREFA REDZICA 2 VAHIDA IBRICA BB KNEZOPOLJSKA BB GAVRILA PRINCIPA 19 GORNJI OCAUS OCAUS SKENDEROVO NASELJE BB HAKIJE KULENOVICA 16 BRACE LAKISICA BB DJENERALA D MIHAJLOVICA 49 JASIKA PLITVICKA BB CAKLOVICI DO BR 105 DONJA KOPRIVNA BB IVANA FRANE JUKICA BB NADMILINI 10 PETRA KOCICA 8

Broj 41 - Strana 99
1610500003620026 1610250002920038 1610350031650075 1610400007330087 1610200015530089 1610350019860016 1610250009010086 1610000035510062 1610200029230078 1610200022180021 1610450010740071 1610150006950005 1610450044000013 1610200025360069 1610250020250058 1610200022210091 1610600002440016 1610700001670025 1610700005960044 1610800001870034 1610450017640069 1610200035320029 1610200047180025 1610850009880049 1610600002670003 1610450050180077 1610350038410005 1610500003330093 1610450033650016 1610450004110024 1610400009820077 1610400009810086 1610350000410061 1610000012100082 1610200012180097 1610600001220047 1610350020570056 1610250016190026 1610350006300095 1610350029170076 1610000065660087 1610250004380082

OBITEX DOO SREBRENIK OBLICA DOO GRACANICA OBRT BETON GRADNJA ERDIC VL ERDIC ARIF OBRT COMMERCE DOO TESANJ OBUCA STIL STR NOGOLICA DINKA CAPLJINA OBUCARSKA RADNJA SZR VL KASIM PAJAZETOVIC OBZORI DOO TUZLA ODBOR ZA ODRZIV POVRATAK U SREBRENICU UG ODMOR SUR VL MARIO SLISKOVIC SIROKI BRIJEG ODVJETNICKI URED IVANKOVIC SIROKI BRIJEG OGNJISTE SUR VL TESIC SASA BANJA LUKA OGNJISTE SZRP VL BABIC EMIRA VISOKO OK SZPK VL BABIC DRAGANA SRBAC OKAN DOO POSUSJE OKMAN DOO GRADACAC OKTAN DOO SIROKI BRIJEG OKTAN OIL DOO BIJELJINA OLD STAR 5 DOO VITEZ OLD STAR OBRTNA RADNJA VL IVONA STRINIC VITEZ OLDING DOO KLADANJ OLIMP PROM EX DOO LAKTASI OLIMPIC DOO MOSTAR OLIMPIC SUR CAFFE BAR VL J SREBROVIC POSUSJE OLIMPIJA S D DOO ZVORNIK OLIVER DOO BRCKO OLJA ZUBNA PROTETIKA SZR VL STANIC O SAMAC OLYMPICO UR DISCO BAR VL HOSIC DAMIR BIHAC OM SISTEM TRANSPORT COMPANY DOO SREBRENIK OMANOVIC SMTR VL OMANOVIC HUSEIN PRIJEDOR OMAR AKCIONARSKO DRUSTVO KNEZEVO OMAR STR VL MARKOVIC NOVO OMAR SUR BIFE VL MARKOVIC NOVO TESLIC OMDA DOO BOSANSKI PETROVAC OMEGA COMPUTERS DOO SARAJEVO OMEGA DOO MOSTAR OMEGA S DOO SAMAC OMERMERC DOO BIHAC OMKO TEX DOO TUZLA OMKO TRADE DOO CAZIN OMLADINSKA ZADRUGA STUDENTSKI SERVIS PO BIHAC OMLADINSKI FUDBALSKI KLUB REKREATIVO ONE GROUP DOO TUZLA

Broj 41 - Strana 100
3123. 3124. 3125. 3126. 3127. 3128. 3129. 3130. 3131. 3132. 3133. 3134. 3135. 3136. 3137. 3138. 3139. 3140. 3141. 3142. 3143. 3144. 3145. 3146. 3147. 3148. 3149. 3150. 3151. 3152. 3153. 3154. 3155. 3156. 3157. 3158. 3159. 3160. 3161. 3162. 3163. 3164.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SIROKI BRIJEG MAGLAJ BIHAC SARAJEVO POSUSJE LIVNO TREBINJE TREBINJE SIROKI BRIJEG MOSTAR LJUBUSKI BOS BROD BOS KRUPA ORASJE ORASJE VITEZ CITLUK BIJELJINA BIJELJINA BIJELJINA MOSTAR CAZIN BANJA LUKA CITLUK SARAJEVO SARAJEVO BANJA LUKA SREBRENIK SARAJEVO PRIJEDOR MOSTAR ZIVINICE BANJA LUKA SARAJEVO POSUSJE GRADACAC SARAJEVO BIHAC BIHAC KRUSKOVO POLJE VISOKO DOBOJ TRN BB BOCINJA BB MAGLAJ TRZNI CENTAR HARMANI AERODROMSKA 95 BARTOLA KASICA BB LIVNO VUKA KARADZICA BR 2 VUKA KARADZICA BR 2 VISOKA GLAVICA 3 BISCE POLJE BB PUT ZA BUCINE BB TRG CARA DUSANA PISTALINE 187 ZAOBILAZNICA BB ORASJE ZAOBILAZNICA BB ORASJE HRVATSKIH BRANITELJA BB POTPOLJE BB MILOSA CRNJANSKOG BB BRACE LUKIC LAMELA D OB TRG DJENERALA DRAZE MIHAJLOVI 10 SJEVERNI LOGOR JOSANI BB PUT SRPSKIH BRANILACA 25 27 BROCANSKI TRG BB DR FETAHA BECIRBEGOVICA DO 8 SEDRENIK BB JOVANA DUCICA 25 16 MUSLIMANSKE 35 MERHEMICA TRG 14 KOZARSKA BB M BALORDE 1 DONJA VISCA BB KNJAZA MILOSA BB GORNJI VELESICI 79 OSOJE BB BAGDALE 126 VUKA KARADZICA 290 UL 501 SLAVNE BRIGADE BR 15 501 SLAVNE BRIGADE 15 KRUSKOVO POLJE SARAJEVSKI PUT BB PLOCNIK

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610200022230073 1610550011940053 1610350023180035 1610000029260061 1610200017220023 1610200018830029 1610200052540051 1610200052540148 1610200050780083 1610200030180096 1610200033030053 1610450040590075 1610350017860070 1610250001940144 1610800001940068 1610700001710086 1610200052090068 1610850010550028 1610850010540037 1610850010500073 1610200001950089 1610350022400058 1610450001610043 1610200025620029 1610000053630050 1610000005660058 1610450041450077 1610500001410075 1610000028000031 1610450018020018 1610200002830073 1610250002430091 1610450030030073 1610000051120078 1610200022300010 1610250018970046 1610000028680098 1610350037750017 1610350033440016 1610250005980097 1610150006860086 1610450027940014

ONKEL DOO SIROKI BRIJEG ONYX SHOES DOO MAGLAJ OPERA UR KAFFE BAR VL HAMDIJA MESIC BIHAC OPERACIONI INFORMACIONI SISTEMI DOO SARAJEVO OPERATIVA DOO POSUSJE OPSKRBA TP JP LIVNO OPSTINA TREBINJE OPSTINA TREBINJE OPTIMUM DOO SIROKI BRIJEG ORA DOO MOSTAR ORAH DOO LJUBUSKI ORANGE STR VL ZARIC VAJKA BOSANSKI BROD ORASCANKA DOO BOS KRUPA ORASJE HRVATSKI NOGOMETNI KLUB ORASJE ORASJE HRVATSKI NOGOMETNI KLUB ORASJE ORBIT STR MIRKO KRISTO VITEZ ORCHIDEA D ORO DOO CITLUK OREA SZR FRIZ SAL RAD BR 2 VL LJILJANA BABIC OREA SZR FRIZ SAL RAD BR 3 VL LJILJANA BABIC OREA SZR FRIZ SAL RAD BR 4 VL LJILJANA BABIC ORGANIZACIJA STUD PRAVNOG FAK U MOSTARU ORHIMA DOO CAZIN ORION 3 DOO BANJALUKA ORO DOO CITLUK ORSSEY DOO SARAJEVO ORTGRAB DOO SARAJEVO ORTOPLAST SZTR VL MARJANOVIC DRAGAN BANJA L OS COMERC DOO SREBRENIK OSCAR SUR VL SLJIVO RASKA SARAJEVO OSKAR SUR VL STUPAR NENA PRIJEDOR OSKAR BUTIK TR VL MUSTAFA KAMBER MOSTAR OSKOVA TR VL MESIC ENVER D VISCA OSLOBODJENJE NISP AD BANJA LUKA OSMAN STR VL COMOR OSMAN SARAJEVO OSOJE PERADARSKA FARMA POSUSJE OTKUP DOO ZA PROIZ TRG PROM I USLUGE GRADACAC OXY SUVENIRI DOO ISTOCNO SARAJEVO OZ CAFFE BAR UR VL HASANBEGOVIC DINO BIHAC OZ UR CAFFE BAR HASANBEGOVIC EMIR OZAJ PP KRUSKOVO POLJE OZBEK INDUSTRIAL PRODUCTS DOO VISOKO OZIRIS DOO PLOCNIK DOBOJ

Srijeda, 6. 7. 2011.
3165. 3166. 3167. 3168. 3169. 3170. 3171. 3172. 3173. 3174. 3175. 3176. 3177. 3178. 3179. 3180. 3181. 3182. 3183. 3184. 3185. 3186. 3187. 3188. 3189. 3190. 3191. 3192. 3193. 3194. 3195. 3196. 3197. 3198. 3199. 3200. 3201. 3202. 3203. 3204. 3205. 3206. 3207. 3208. 3209. 3210. 3211. 3212.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO GRADACAC BRATUNAC BOS KRUPA SARAJEVO GRACANICA SREBRENIK CITLUK VITEZ BANJA LUKA VITEZ USORA BANJA LUKA VISOKO BANJA LUKA SARAJEVO KUPRES BANJA LUKA MOSTAR KOZ DUBICA BIHAC VITEZ ORASJE BIJELJINA BIHAC SAMAC ZAVIDOVICI SARAJEVO CAZIN SARAJEVO SANSKI MOST SIROKI BRIJEG KAKANJ TREBINJE TUZLA LIVNO VELIKA KLADUSA DOBOJ SARAJEVO NOVI GRAD VISOKO CAPLJINA SREBRENIK POSUSJE KLJUC BIHAC POSUSJE VITEZ FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 VIDA II VI BATALJONA BB GAVRILA PRINCIPA BB UNSKA BR 40 BOSANSKI PUT 134 ILIJAS STUBLJANSKA 2 SPIONICA BB MEDJUGORJE BIJAKOVICI BB KULINA BANA BB SOLUNSKA 79 STJEPANA RADICA B B ZABLJAK BB KARDJORDJEVA BR 2 UVORICI BB VELJKA MLADJENOVICA BB TRG DJECE DOBRINJE 33 KUPRESKE BOJNE 19 ZARKA ZGONJANINA 12 ZAGREBACKA 24 NIKOLE TESLE PIJACA TRANZIT IZACIC BB J PLAVCICA 1 PRUD 194 MACVANSKA 45 BRACE KUKOLJ 21 GAVRILA PRINCIPA BB KRIVAJSKA BB HALILOVICI 12 ZUHDIJE ZALICA BR 2 DZIDZIKOVAC 15 OMLADINSKA BB TRN BB SIROKI BRIJEG GORNJA PAPRATNICA BB RASTOCI OTOK 2 20 TURALIBEGOVA 42 DUBROVACKA 46 SULEJMANA TOPICA BB POP LJUBINA 112 KOLODVORSKA 12 SKENDERA KULENOVICA 18 SINANAGICA BR 8 HRVATSKIH BRANITELJA BB ZTC FAZA 2 OBILAZNICA BB 17 VKB BB JABLANSKA 195 KRALJA PETRA SVACICA 3 SOSE MAZARA 79

Broj 41 - Strana 101
1610000051530097 1610250024260038 1610850005080198 1610350004130011 1610000029560082 1610250003000063 1610500002070063 1610200008160029 1610700003310004 1610450000140008 1610700000120062 1610700003000089 1610450042400095 1610550020740087 1610450013780051 1610000032110018 1610200017240005 1610200025370060 1610200012330059 1610450043230027 1610350030180040 1610700001720077 1610800001990023 1610850004060049 1610350034050049 1610450045150045 1610550012670075 1610000058170038 1610350010350039 1610000013250017 1610000044410006 1610200022330080 1610650002820011 1610200044500012 1610250001290050 1610200033360047 1610350011190059 1610400009940066 1610000081550045 1610450044670089 1610150000790020 1610200046590071 1610500000680053 1610200025180037 1610350020170028 1610350026390056 1610200054540094 1610700001730068

OZREN NICKEL DOO SARAJEVO OZZY COMMERCE DOO GRADACAC P I P DOO BRATUNAC P T G MAKIC DOO BOSANSKA KRUPA P V H S ALPLAST DOO SARAJEVO PAAM AUTO DOO GRACANICA PACIFIK DOO SREBRENIK PADRINO DOO CITLUK PAGANINI SUR VL DRAGAN GELIC VITEZ PAGE INTERNATIONAL TRADING DOO BANJALUKA PAHOLZ DOO VITEZ PAHOLZ DOO USORA PAJIC CO DOO BANJA LUKA PAK KOKOS DOO VISOKO PAK PLAST SZR VL TRAMOSLJIKA RADENKO BLUKA PALADIJUM SUR PICERIJA VL MULIC MUFID SARAJEV PALLADIUM SUR DRAGUN RADIC KUPRES PALMA IMPEX DOO BANJA LUKA PALMA MOSTAR DOO MOSTAR PALMA STR VL BASTA VELIMIRKA KOZARSKA DUBICA PALMA UR VL ALICIC SAMIR BIHAC PAM COMMERCE COLOR DOO VITEZ PAM&S DOO PRUD ORASJE PAN KOMERC DOO BIJELJINA PANDA COMERC DOO BIHAC PANIC & P GLAS STAKLOREZACKA RADNJA SAMAC PANINVEST DOO ZAVIDOVICI PANSPED DOO SARAJEVO PAPILON DOO CAZIN PAPIR MARKETING CENTAR DOO SARAJEVO PAPIR SERVIS DOO SANSKI MOST PAPIR TRADE DOO SIROKI BRIJEG PAPRATNICA VL SMOLO SADIK PAPRIKA DOO TREBINJE PARADIGMA doo TUZLA PARALELE DOO LIVNO PARK BUREGDZINICA VL AMETI BEKIM PARK STR MJESOVITE ROBE VL MALIC ZARKO DOBOJ PARKET MAXIMUM DOO SARAJEVO PARKET PLASTIKA MARINKOVIC SZR VL MARINKOVIC PARKETAR VL CELIKOVIC RASIM PARON DOO CAPLJINA PASAGE UR KONOBA VL KAVGIC REFIJA SREBRENIK PASAT DOO POSUSJE PASSION TR MUJEZINOVIC INDIRA KLJUC PAUK DOO BIHAC PAVIC OBRT VL JOSIP SIRIC POSUSJE PAVLOVIC DOO VITEZ

Broj 41 - Strana 102
3213. 3214. 3215. 3216. 3217. 3218. 3219. 3220. 3221. 3222. 3223. 3224. 3225. 3226. 3227. 3228. 3229. 3230. 3231. 3232. 3233. 3234. 3235. 3236. 3237. 3238. 3239. 3240. 3241. 3242. 3243. 3244. 3245. 3246. 3247. 3248. 3249. 3250. 3251. 3252. 3253.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BANJA LUKA SIROKI BRIJEG BANJA LUKA SARAJEVO SAMAC OLOVO CAPLJINA KISELJAK MOSTAR I SARAJEVO SIROKI BRIJEG BRCKO VISOKO BRCKO CITLUK TRAVNIK KONJIC BIJELJINA BIJELJINA VITEZ SANSKI MOST BIHAC PRIJEDOR BRCKO BANJA LUKA SANSKI MOST VITEZ PRIJEDOR KOZ DUBICA ILIJAS DOBOJ KNEZEVO POSUSJE LIVNO BIHAC MOSTAR SIROKI BRIJEG BUSOVACA MODRICA BOS KRUPA VITEZ SIME PANDUREVICA 49 FRA DIDAKA BUNTICA BB BRANKA POPOVICA BB RADICEVA 13 PISARI BB SOLUN BB BRACE RADICA KRALJICE MIRA BB STJEPANA RADICA 70 STEFENA NEMANJE 17 BRANIMIROVA BR 1 NASELJE PLAZULJE BR 18 SEBILJ II ZANATSKI CENTAR STEVANA MOKRANJCA BB BLIZNE GOMILE BB PRNJAVOR BB DONJE POLJE 14 A SRPSKE VOJSKE 322 RAJE BANJICICA 7 VLASICKA BB PRIJEDORSKA 21 BIHACKIH BRANILACA 74 MILANA VRHOVCA 2 BOSNE SREBRENE BR 18

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610450043150002 1610200035840046 1610450037830037 1610000009910016 1610450052910045 1610000065100009 1610200015610017 1610700004680032 1610200050560087 1610000071620058 1610200027760043 1610600008050011 1610000012530083 1610600004610003 1610200035580086 1610550009390020 1610200050910063 1610850009320068 1610850009760060 1610700001760041 1610350034360061 1610350030990087 1610450038030051 1610600007630098

PAVLOVIC MONT SOD VL PAVLOVIC MILENKO B LUKA PAVONE DOO SIROKI BRIJEG PC 201 PEVEC DOO BANJA LUKA PC KIDS DOO SARAJEVO PC MEDI DOO PISARI SAMAC PCELAR DOO OLOVO PCELICA MAJA STR KNEZEVIC MARIJA CAPLJINA PECA CAFFE VL ZDRAVKO PECIREP KISELJAK PECARA TR VL SRECKO DURAKOVIC MOSTAR PECINA SUR PALACINK VL SLOBODANKA VESELINOVIC PECINA SUR VL OLIVER MANDIC SIROKI BRIJEG PEDJA SP VL PREDRAG JOVANOVIC BRCKO PEGAZ DOO VISOKO PEGO DOO BRCKO PEHAR & CO DOO CITLUK PEITHO DOO TRAVNIK PEJA TR VL JASMIN PEJAK KONJIC PEJICIC DOO BIJELJINA PEKARA BUDUCNOST SZPR VL SKENDER DACAJ PEKARA BURAK SZR VL MESUD BURAK PEKARA CENTAR VL KAJDOMQAJ SALIH SANSKI MOST PEKARA KOD SERE SZR VL DURAJ SERIF BIHAC PEKARA MARIC 2 ZTR VL MARIC ZORAN PRIJEDOR PEKARA MLADOST SP VL SATRI FERHAT BRCKO PEKARA NOVOSELIJA SZTR VL SLAVNIC LJILJANA PEKARA SANA VL PARALANGAJ SADIK SANSKI MOST PEKARNA SZR VL MILENKO FALETAR VITEZ PEKKOS VL KOS BOSKO UGOSTITELJSKA RADNJA PRIJ PEKS SZR VL PEKIC DRAGAN KOZARSKA DUBICA PELE PROMET DOO SARAJEVO PELE SPED DOO DOBOJ PELENGIC TRADE DOO VLATKOVICI PELIN DOO POSUSJE PENAL DOO LIVNO PENALTI UR KAFFE BAR VL LJUBIJANKIC HIMZO PER FLAMINGO DOO MOSTAR PERISTIL DOO SIROKI BRI PERKOVIC DOO BUSOVACA PERKOVIC GRADNJA DOO MODRICA CARDAK PERNA DOO BOSANSKA KRUPA PERTY DOO VITEZ

VOJVODE UROSA DRENOVICA 7 1610450025840061 PRIJEDORSKA 21 KAMENJACE BB PETRA PRERADOVICA BB AGINCI BB HASIMA SPAHICA 23 NIKOLE PASICA 5 VLATKOVICI BB VRPOLJE BB VIDOSI POLIKLINIKA BK 1 XI HUB 2 TRN BB SIROKI BRIJEG POLJE BB CARDAK BB PRVOMAJSKA 26 MAHALA 10 1610350033540023 1610700001770032 1610450022290055 1610450040340009 1610000068070052 1610450035870055 1610450019460080 1610200022370044 1610200018880081 1610350014250021 1610200012430066 1610200032510036 1610700003030062 1610250020240067 1610350004500066 1610200025240080

Srijeda, 6. 7. 2011.
3254. 3255. 3256. 3257. 3258. 3259. 3260. 3261. 3262. 3263. 3264. 3265. 3266. 3267. 3268. 3269. 3270. 3271. 3272. 3273. 3274. 3275. 3276. 3277. 3278. 3279. 3280. 3281. 3282. 3283. 3284. 3285. 3286. 3287. 3288. 3289. 3290. 3291. 3292. 3293. 3294. 3295. 3296.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIJELJINA BIJELJINA SAMAC BIHAC MOSTAR ILIJAS SAMAC GRADISKA BANJA LUKA LJUBUSKI SARAJEVO I SARAJEVO BANJA LUKA BIHAC ILIDZA DONJI VAKUF TUZLA BUGOJNO MOSTAR ZEPCE GRUDE CAPLJINA BANJA LUKA BANJA LUKA GACKO MOSTAR NEVESINJE ZVORNIK KRESEVO HADZICI MOSTAR GRADACAC SANSKI MOST KLJUC TESANJ ZVORNIK BIJELJINA CITLUK MOSTAR DOBOJ TESLIC USORA VITEZ MAJEVICKA 102 MAJEVICKA 102 OBUDOVAC BB DR IRFANA LJUBIJANKICA BB

Broj 41 - Strana 103
1610450006540068 1610850001110085 1610450039390088 1610350024960082

PERUN DOO BIJELJINA PERUN DOO BIJELJINA PERUN S TR VL STEVANOVIC PERO SAMAC PET SHOP EXOTIC SP VL ELVIS ALIJAGIC BIHAC PETICA DOO MOSTAR PETLJA SUR GOSTIONICA VL IBISEVIC ESED PETRIX DOO SAMAC PETROCHEM DOO GRADISKA PETROCOR DOO BANJA UKA PETROL DD LJUBUSKI PETROMAR DOO SARAJEVO PETRONIC DOO ISTOCNO SARAJEVO PEULJA SOD VL PEULJA DRAGISA BANJA LUKA PEZIC TRANSPORT DOO BIHAC PHARAOHS CO DOO SARAJEVO PHARMA TEC DOO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVI PICCOLLO MONDO CAFFE SLAST VL ABDIJI IBRAIM PICCOLO CAFFE BAR VL SANDRK SANJA BUGOJNO PID DOO MOSTAR PIGEON DJL ZEPCE PIKA COMMERCE DOO GRUDE PIKAN PYNKI DOO CAPLJINA PIKOLINO STR VL BLAZEVIC BEPINA BANJA LUKA PIKOLINO STR VL BLAZEVIC BEPINA BANJA LUKA PIKOLO SUR VL KOSTADIN SUSIC GACKO PIL DOO MOSTAR PILANA I NAMJESTAJ DOO NEVESINJE PILANA MARKOVIC DOO SA PO GRBAVCI ZVORNIK PILANA TOMIC SGD VL NEVENKO TOMIC PILE SUR TIP FAST FOOD VL REIZBEGOVIC FARUK PINCOM DOO MOSTAR PINK ING DOO GRADACAC PINK 2 CAFFE BAR VL HODZIC ISMET SANSKI MOST PINK PANTER DOO KLJUC PINK STR VL HOTIC SAMELA TESANJ PINOKIO TR VL DRAGICA MITRIC ZVORNIK PIONIR STR KNJIZARA VL LJUBOMIRKA SAMARDZIC PIPA DOO CITLUK PIRAMIDA DD MOSTAR PIRAMIDA DOO DOBOJ PIRAMIDA STR VL RADESIC IGOR TESLIC PIRAT CAFFE BAR VL TANJA PERIC USORA PIRICI SIROVINA DOO VITEZ

BLAJBURSKIH ZRTAVA DOO 1610200012450048 MOSEVICKA BB PODLUGOVI BB 1610000053360002 JASENIK I BB CEDE KOVACEVICA BB PEREKRECE 13 BANA JELACICA 23 ZMAJA OD BOSNE 4 VUCIJA LUKA 55 KARANOVAC BB KLOKOT BB HUSEINA DJOZE 123 14 SEPTEMBRA BB TRZNI CENTAR SJENJAK BB TUZLA TPC NUGLE BB LACINA BB GOLUBINJA 41 K KATARINE 4 DRACEVO BB MIRKA KOVACEVICA 2 MIRKA KOVACEVICA 2 STOJANA KOVACEVICA 1 BUNA BB BOJISTA BB GRBAVCI RAKOVA NOGA BB BJELASNICKA 68 KARDINALA STEPINCA BB LEDARA 6 APRILA 16 ALAJBERGOVICA SOKAK BR 1 SAFETA FILIPOVICA 1 JELAH TESANJ SVETOG SAVE BB VOJVODE STEPE BR 11 K GRADAC K TOMISLAVA 18 KOLUBARSKA 27 SVETOG SAVE MAKLJENOVAC BB PIRICI BB 1610450039700003 1610450005980087 1610450024380017 1610200006170074 1610000032090036 1610000059290097 1610450035580025 1610350002530093 1610000026080013 1610550009000080 1610250012990093 1610550012710039 1610200035540025 1610750002000065 1610200035550016 1610200037850080 1610450034970089 1610450034970186 1610200034950071 1610200012480021 1610200045990029 1610250026410043 1610700004180094 1610000040710038 1610200012490012 1610250020420002 1610350034850008 1610350018200055 1610400003220003 1610850006200063 1610850003380079 1610200007190029 1610200008180011 1610450038720012 1610400010290042 1610400011120071 1610700003550079

Broj 41 - Strana 104
3297. 3298. 3299. 3300. 3301. 3302. 3303. 3304. 3305. 3306. 3307. 3308. 3309. 3310. 3311. 3312. 3313. 3314. 3315. 3316. 3317. 3318. 3319. 3320. 3321. 3322. 3323. 3324. 3325. 3326. 3327. 3328. 3329. 3330. 3331. 3332. 3333. 3334. 3335. 3336. 3337. 3338. 3339. 3340.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BRCKO POSUSJE ZVORNIK SIROKI BRIJEG SIROKI BRIJEG ORASJE BUZIM BANJA LUKA BANJA LUKA BRCKO NOVI GRAD BIJELJINA SRBAC TOMISLAVGRAD TREBINJE KLJUC GRACANICA SARAJEVO BIJELJINA GRUDE USORA BANJA LUKA GLAMOC PRNJAVOR CAZIN SIROKI BRIJEG SOKOLAC MOSTAR HADZICI BIHAC MOSTAR CAPLJINA ILIJAS VITEZ ILIJAS SIROKI BRIJEG POSUSJE BOS BROD TUZLA BRCKO KOSTAJNICA PELAGICEVO SIROKI BRIJEG BIHAC GREDICE BB RASTOVACA BB CELOPEK BB FRA DIDAKA BUNTICA BB S RADICA BB MATICI UL OSLOBODJENJA 12 JUSUFOVICI BR 11 JEVREJSKA 38 LOKAL 20 PRIZEMLJE DUBICKA BB DUBRAVE JABUCIK BB PIONIRSKA 5 RACANSKA 52 MOME VIDOVICA 58 MIJATA TOMICA 219 NASELJE RASTOCI OTOK BR 20 VELECEVO BB AHMET PASE BUDIMLIJE ZVORNICKA 27 27 MARTA LAMELA BR 10 PUT KRSTELICA BB ZABLJAK BB VIDOVDANSKA 59 BANA JELACICA BB UL MILOSA TODICA BB VASILIJE BOZICA BB FRANJEVACKA 6 PODROMANIJA BB KNEZA DOMAGOJA BB HADZELI 13 IVANA FRANE JUKICA BB VUKOVARSKA 31 MATE BOBANA BB 126 ILIJASKE BRIGADE BB POSLOVNI CENTAR 96 126 ILIJASKE BRIGADE 94 BANA JELACICA 3 MELJAKUSA BB LOKACIJA SREDNJA SKOLA N TESLA MILOSA POPOVICA DJURINA BB ASIMA DERVISEVICA BR 12 VUKA KARADZICA BB PELAGICEVO BB KOCERIN BB GOLUBIC 19

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610600007220079 1610200029680061 1610850009300086 1610200022400017 1610200025550092 1610800002970014 1610350006250043 1610450024080093 1610450041300018 1610600002350097 1610450005130076 1610850006810096 1610450017950081 1610200036110094 1610200045840067 1610350032900017 1610250001150079 1610000028180063 1610850009450048 1610200008190002 1610400001970061 1610450053540060 1610200056700090 1610400005640056 1610350017210073 1610200055950086 1610300004420092 1610200012550055 1610000073490024 1610350003580021 1610200012560046 1610200015670060 1610000048870066 1610700005770021 1610000048720007 1610200022440078 1610200022450069 1610450047460003 1610250020370047 1610600003670073 1610450021470017 1610600008190079 1610200022460060 1610350023430004

PIROMETAL DD BRCKO DISTRIKT BH PISAK DOO POSUSJE PIT STOP UR KAFE BAR VL MILADIN OSTOJIC PITARELLO DOO SIROKI BRIJEG PITOMCIJA DOO SIROKI BRIJEG PITT BULL SUR VL MLADEN IVIC MATICI ORASJE PIVNICA DOO BUZIM PIZZETA PARADISO SUR VL ZEC ZELJKO BANJA LUKA PK TRADE DOO BANJA LUKA PLAMEN DOO BRCKO PLAMENIK PTP NOVI GRAD PLANET CINEMA VK VL ANDREA DJUKIC BIJELJINA PLAST KOMERC DOO SRBAC PLASTEKS DOO TOMISLAVGRAD PLASTENIK DOO TREBINJE PLAVA DOLINA RESTORAN UR VL MURATAGIC MIRZA PLAVA RUZA STR VL TOMAN ZORAN GRACANICA PLAVI ZAMAK DOO SARAJEVO PLAY OFF SUR KAFE BAR VL SVJETLANA ANDRIC PLESNO DOO GRUDE PLIMA 3 DOO USORA PLJESEVICA DOO BANJA LUKA PLUS STR VL SENADETA VOJIC GLAMOC PLUS TRADE DOO PRNJAVOR PO TEX DOO CAZIN POD BRIJEGOM SUR VL M MARUSIC SIROKI BRIJEG PODROMANIJA DOO SOKOLAC POEM DOO MOSTAR POGLED SUR VL KORO IBRO POGY DOO BIHAC POINT DOO MOSTAR POINT STR PULJIC VEDRAN CAPLJINA POINT SUR CAFFE BAR VL FAZLIC EMIR ILIJAS POKER DOO VITEZ POKLON SOP ILIJAS STR VL MESETOVIC MEHO POLETARAC DOO SIROKI BRIJEG POLIC TRANS DOO POSUSJE POLIGON SUR GRIL VL KUSLJIC SAVKA BOS BROD POLIOLCHEM DOO TUZLA POLJO OIL DOO BRCKO POLJO PRODUKT STR VL MILAN PERIC BOS KOSTAJNI POLJOAPOTEKA BOKI SP VL JELENA PEJKIC PELAGIC POLJOPREM DOO SIROKI BRIJEG POLJOPRIVREDNA DJELATNOST VL HALID MEMAGIC

Srijeda, 6. 7. 2011.
3341. 3342. 3343. 3344. 3345. 3346. 3347. 3348. 3349. 3350. 3351. 3352. 3353. 3354. 3355. 3356. 3357. 3358. 3359. 3360. 3361. 3362. 3363. 3364. 3365. 3366. 3367. 3368. 3369. 3370. 3371. 3372. 3373. 3374. 3375. 3376. 3377. 3378. 3379. 3380. 3381. 3382.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
CAZIN BIJELJINA SIROKI BRIJEG NEUM VELIKA KLADUSA BIHAC LAKTASI SIROKI BRIJEG SARAJEVO PRIJEDOR BANJA LUKA CAZIN ORASJE ODZAK KISELJAK SAMAC VITEZ GRADISKA MOSTAR SARAJEVO MOSTAR MOSTAR PALE ILIDZA BIHAC ZEPCE BIHAC TUZLA GRADISKA BIHAC KAKANJ GORAZDE DOBOJ ZIVINICE ZIVINICE ZIVINICE ZEPCE ZEPCE POSUSJE TESANJ ZEPCE BIJELJINA TRZACKA RASTELA 29 KARADJORDJEVA BB JANJA KRANJCEVICA 2 ZAGREBACKA 47 GORNJI PURICI SARAJEVSKA 5 KRISKOVCI BB FRA D BUNTICA 27 DZEMALA BIJEDICA 145 SAVE KOVACEVICA 13 VOJVODE ZIVOJINA MISICA 10 GLOGOVAC BB II ULICA BR 30 REDZE POROBICA BB ODZAK GROMILJAK BB UL KRALJA A KARADJORDJEVICA BR 2 TVORNICKA 1 VELJKA VLAHOVICA 1 UL KRALJA ZVONIMIRA 13 DZEMALA BIJEDICA 160 KNEZA VISESLAVA 12 KNEZA VISESLAVA 12 KASARNE BB UMIHANE CUVIDINE BB 1 HASANA KJAFIJE PRUSCAKA BB ORAHOVICA BB HAMZE HUME BR 7 SICI BB GORNJI PODGRADCI 194 OZIMICE I LAMELA 1 ZGOSCANSKA NIZ C 22 MAJ BR 169 STANIC RIJEKA BB OMLADINSKIH RADNIH BRIGADA 180 OMLADINSKIH RADNIH BRIGADA 180 OMLADINSKIH RADNIH BRIGADA 180 BISTRICA BB BISTRICA BB ZAGORJE BB JELAH BB TESANJ BREZOVO POLJE BR 5 DAZDAREVO

Broj 41 - Strana 105
1610350025830075 1610850002110058 1610200026250044 1610200043100011 1610350018370096 1610350011000036 1610450046840076 1610200022470051 1610000034680033 1610450007980033 1610450001180042 1610350012760004 1610800002040075 1610800004880041 1610000008050041 1610450036410054 1610700003660077 1610450001080035 1610200034550043 1610000074070084 1610450009460059 1610200017230014 1610300003990091 1610000075540022 1610350014000052 1610750003740051 1610350007970047 1610250017910030 1610450056850088 1610350007430048 1610650000300048 1610000081770041 1610450038490025 1610250006780056 1610500001880040 1610600000100085 1610550012960008 1610750006980045 1610200049430037 1610400001950079 1610750004730033 1610850006260009

POLJOPRIVREDNIK TR VL NURFET CORALIC CAZIN POLJOPROMET DOO JANJA BIJELJINA POLO SUR VL DRAGICA ZELJKO S BRIJEG POLUOTOK KLEK DOO NEUM PONJO COMMPANY DOO VELIKA KLADUSA PONOS DOO BIHAC POPADIC KOMERC DOO KRISKOVCI PORT DOO SIROKI BRIJEG PORTA URBIS DOO SARAJEVO PORTAL INVEST DOO ZA PROIZV I TRGOV PRIJEDOR PORTORIKO XXL DOO BANJALUKA PORTOS DOO CAZIN POSAVAC SUR VL RANKO PAVKIC ORASJE POSAVINA GRANIT DOO ZA PROIZ PROMET I USL ODZ POSAVLJAK DOO KISELJAK POSAVLJE PROM DOO SAMAC POSLOVNI SUSTAV VITEZIT DOO VITEZ POTKOZARJE AD GRADISKA POTOMAC DOO MOSTAR POWER TEAM DOO SARAJEVO PP CENTAR D O O MOSTAR PP CENTAR DOO MOSTAR PRACANKA DOO PALE PRAGMA PRINT DOO SARAJEVO PRAVA POMOC PRIVATNA APOTEKA VL SELMA K A PRAVDA DOO ZEPCE PREMIERE MEDIA MARKETING DOO BIHAC PREMIUM BENZ DOO TUZLA PRERADA DRVETA PILANA VL ILISEVIC GRADISKA PRESTIGE MODE DOO BIHAC PREVOZ ZADRUGA SAMOSTALNIH PREVOZNIKA KAKA PREVOZNIK OBUCA ADIL GORAZDE PREVOZNIK VL GAVRIC OZREN DOBOJ PRIJATELJI HUMANITARANA ORGANIZACIJA ZIVINICE PRIJATELJI HUMANITARANA ORGANIZACIJA ZIVINICE PRIJATELJI HUMANITARANA ORGANIZACIJA ZIVINICE PRIJEVOZNIK VL GORAN HERCEGOVAC ZEPCE PRIJEVOZNIK VL GORAN HERCEGOVAC ZEPCE PRIM GRADJEVINSKI RADOVI VL P BESLIC POSUSJE PRIMA COMERC DOO TESANJ PRIMA PROMET DOO ZEPCE PRIMA STR VL RUZICA SUSLJIK DAZDAREVO

Broj 41 - Strana 106
3383. 3384. 3385. 3386. 3387. 3388. 3389. 3390. 3391. 3392. 3393. 3394. 3395. 3396. 3397. 3398. 3399. 3400. 3401. 3402. 3403. 3404. 3405. 3406. 3407. 3408. 3409. 3410. 3411. 3412. 3413. 3414. 3415. 3416. 3417. 3418. 3419. 3420. 3421. 3422. 3423. 3424. 3425. 3426. 3427.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
LJUBUSKI VITEZ KOTOR VAROS MAGLAJ MAGLAJ VISOKO KAKANJ PRIJEDOR VELJACI BB STJEPANA RADICA BB MASLOVARE BB LIJESNICA ILIJASA SMAJLAGICA BB DONJA VRATNICA BB ZGOSCANSKA P 4 M SLAVKA RODICA 14

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610200041910015 1610700000130053 1610450007380088 1610400003150066 1610400007440085 1610150005460085 1610650000500062 1610450052930027 1610200017260084 1610200030810014 1610700003300013 1610850008200009 1610000043350087 1610600005430041 1610450039780028 1610450039790019 1610000046770016 1610200022510015 1610350029740048 1610700001810093 1610700001820084 1610250014000057 1610450011710071 1610450000350013 1610450012330095 1610750007040088 1610000029020083 1610400005620074 1610450042530075 1610000058080022 1610000002410073 1610450025740054 1610600000340063 1610250008870018 1610450012150063 1610750005180016 1610450013200088 1610200025660090 1610000051680059 1610350019150073 1610200022530094 1610850001350063 1610400000360055 1610450048390039 1610350020790052

PRIMAR DOO LJUBUSKI PRIMO D OO VITEZ PRIMULA DOO KOTOR VAROS PRIMUS DOO MAGLAJ PRIMUS ENERGY DOO MAGLAJ PRIMUS PRODUKT DOO VISOKO PRIMUS S DOO KAKANJ PRINCE ELITE ZTR VL TODOROVIC MILANA PRIJEDOR PRINCIP DOO TOMISLAVGRAD PRINTMEDIA DOO SIROKI BRIJEG PRIPOLJAC ASA AUTO SKOLA DOO VITEZ PRIV ORDIN ZA FIZIK MEDIC I REHAB DR DJURIC PRIVATNA STOM ORD VL CEKRO DR EMIR PRIZMA GRADING SGR VL SEVALA MURSELOVIC BRCK PRIZMA STR VL VOKIC STOJA PRIJEDOR PRIZMA TR VL VOKIC STOJA PRIJEDOR PRO AUTO STR VL HODZIC NEDZAD HADZICI PRO BEST PRO DJL SIROKI BRIJEG PRO EM TEAM DOO BIHAC PRO IZBOR DOO VITEZ PRO LASER SUOR VL ZELIMIR PULJIC NOVI TRAVNIK PROCOFIL HASANBASIC DOO GRADACAC PRODAJA NAOCALA STR VL PEJICPETAR B LUKA PRODEX ZZ NOVA TOPOLA GRADISKA PRODUKT CO DOO BANJA LUKA PRODUKT SEER DOO ZEPCE PROFIMAX DOO SARAJEVO PROFIT DOO MODRICA PROFIT DOO MODRICA PROFITKOR DOO SARAJEVO PROGAL DOO SARAJEVO PROGRESIJA DOO KULASI PRNJAVOR PROHEMA DOO BRCKO PROING GRADJEVINAR DOO GORNJA TUZLA PROING TRADE DOO NOVI GRAD PROIZVODNJA MALINE VL SACIR TUTNJIC PROIZVODNJA OBUCE B M AD BANJA LUKA PROMAJA DOO TOMISLAVGRAD PROMEBA DOO SARAJEVO PROMET JASMIN TR VL JASMIN MUJADZIC CAZIN PROMIK DOO SIROKI BRIJEG PROMMETAL DOO BIJELJINA PROMTES TESLIC DD TESANJ PROMTEX TR VL HADZIC AMIR BRCKO PRONET DOO VELIKA KLADUSA

TOMISLAVGRAD MIJATA TOMICA 88 SIROKI BRIJEG TRG GOJKA SUSKA SIROKI BRIJEG VITEZ STJEPANA RADICA 67 BIJELJINA MAJEVICKA 137 SARAJEVO BRCKO PRIJEDOR PRIJEDOR HADZICI SIROKI BRIJEG BIHAC VITEZ NOVI TRAVNIK GRADACAC BANJA LUKA GRADISKA BANJA LUKA ZEPCE SARAJEVO MODRICA MODRICA ILIDZA VOGOSCA PRNJAVOR BRCKO TUZLA NOVI GRAD ZEPCE BANJA LUKA MARSALA TITA 11 GORNJI RAHIC BB DRAGE LUKICA BB SAVE KOVACEVICA BB HADZELI 91 STJEPANA RADICA BB ALIJE NAMETKA BB BIHAC SANTICI BB FRA M SUNJICA 5 LUKAVAC GORNJI BB GRADACAC BANA MILOSAVLJEVICA LOKACIJA 5 VIDOVDANSKA 40 BRACE PISTELJIC 1 LJUBATOVICI BB GLISE JANKOVICA 14 UL POPA SAVE BOZICA BR13 UL POPA SAVE BOZICA BR13 HIVZI BJELAVCA 68 KROZ 3 BLAGOVAC 53 KULASI BB BESCARINSKA ZONA A SARACEVICA ACE DRUSTVENI DOM SKENDERA KULENOVICA BB ZELJEZNO POLJE BB BRONZANI MAJDAN

TOMISLAVGRAD MIJATA TOMICA BB ILIDZA DZEMALA BIJEDICA BB CAZIN ALAGICA OGRADE BOLNICKA BB SIROKI BRIJEG DUZICE BB BIJELJINA MAJEVICKA 131 TESANJ PATRIOTSKE LIGE BB BRCKO TRZNICA ARIZONA HALA XV OBJEKA21 VELIKA ZUHDIJE ZALICA BB KLADUSA

Srijeda, 6. 7. 2011.
3428. 3429. 3430. 3431. 3432. 3433. 3434. 3435. 3436. 3437. 3438. 3439. 3440. 3441. 3442. 3443. 3444. 3445. 3446. 3447. 3448. 3449. 3450. 3451. 3452. 3453. 3454. 3455. 3456. 3457. 3458. 3459. 3460. 3461. 3462. 3463. 3464. 3465. 3466. 3467. 3468. 3469. 3470. 3471. 3472.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
CAZIN SIROKI BRIJEG NOVI GRAD TREBINJE BIJELJINA RAMA SREBRENIK BRCKO MOSTAR DOBOJ ZENICA MOSTAR VISOKO CORALICI BB FRA D BUNTICA BB OBALA VOJVODE STEPE BB TINI BB SVETOG SAVE BB KRALJA TOMISLAVA BB TINJA POTPEC BB OBILICEVA BB TRG IVANA KRNDELJA 1 TEDIN HAN BB STJEPANA RADICA 4 KNEZA DOMAGOJA 11 ZANATSKI CENTAR SEBILJ VISOKO LOJICKA BB SULEJMANA VELICANSTVENOG REPUSI OKLAJI BB KRALJA A KARADJORDJEVICA BB ZRTAVA SREBRENICE BB SELIMA EF MERDANOVICA BB BILA BB KNEZA LAZARA BR 24 BRACE PISTELJICA 1 ZANATSKI CENTAR BB HADZELI 53 IZETA NANICA BB STEFANA DECANSKOG 24 BIJELJINA PODBREZANI BB DONJA CADJAVICA ZASEOK STUPANJ GATACKA 28 ISTOCNA ILIDZA PASINACKI PUT BB IGMANSKA BB KRALJICE KATARINE 11 B CARA DUSANA BB TRN LAKTASI CARA DUSANA 45 BOSE ZIVKOVIC 13 FERHADIJA 10 B TRZNICA BB SPLITSKA BB MLADENA BALORDE 77

Broj 41 - Strana 107
1610350023270051 1610200022540085 1610450014560028 1610200055190091 1610200025380051 1610200012640071 1610500000360050 1610600001370009 1610200027940075 1610450050970045 1610550012780073 1610200015720015 1610150004690002 1610350015330019 1610350028640068 1610200022570058 1610450045530091 1610250011040005 1610650000270075 1610200018950018 1610450048480055 1610450006550059 1610800002110012 1610000031530055 1610350002480041 1610850000130094 1610650001000097 1610850010730060 1610000077750070 1610450029960039 1610000047980091 1610200012690026 1610450020450062 1610450001060053 1610450006770055 1610000011540004 1610550011870019 1610200032400038 1610200004760082

PROPOLIS SPD VL DZEVAD KAPIC CAZIN PROSOFT DOO SIROKI BRIJEG PROSPECTA DOO NOVI GRAD PROSTOR STAMBENA ZADRUGA TREBINJE PROVEKS DOO BIJELJINA PROZOR BENZ DOO RAMA PROZORGLASS DOO SREBRENIK PUB KAFE BAR VL DEDIC SELIM BRCKO PUCC AGENCIJA VL MIRELA KOZUL MOSTAR PULJO GRADNJA DOO DOBOJ PULMONT DOO ZENICA PUMA SECURITY DOO MOSTAR PURISEVIC DOO VISOKO

PUSKAR CO DOO CAZIN CAZIN PUTNIK UR BISTRO BIHAC VL SEHIC REFIK BIHAC PVC ZOVKO DOO SIROKI BRIJEG PYRO EXSPERTS VATROMETI I SPEC EFEKTI SAMAC QBE DOO GRADACAC QBE DOO GRADACAC POSLOVNA JEDINICA KAKANJ QUO VADIS DOO LIVNO R C D DOO NOVI GRAD R COM AD BANJALUKA R&S DOO ODZAK RABITA DOO HADZICI RAD DD CAZIN RAD ING DOO BIJELJINA RAD SZR VL KEVILJ ALIJA RADAN STR VL SMILJA SOLAKOVIC DONJA CADJAVICA RADIAL SZUR VL MICIC ALEKSANDAR RADIC STONE DOO PRIJEDOR RADIONICA ZEC DOO VOGOSCA RADOBOLJA RESTORAN SUR VL ZORAN SKORO MOSTA RADOST VL PUCAR NEVENKA UGOST RADNJA LAKTASI RADOVIC COMPANY DOO LAKTASI RADUKIC COMPANY DOO BANJA LUKA RAGUZA SUR VL HEBIB SULEJMAN SARAJEVO RAHELA TR VL KAPETANOVIC MUFID ZAVIDOVICI RAIC DOO UTP KUPRES RAINBOW AGENCIJA VL ARNEL ELEZOVIC MOSTAR RAINBOW DOO MOSTAR RAJIC SZR ZA PROIZ POGREBNE OPR VL LJILJANA R RAKIC PROM DOO BIJELJINA RAKIC PROM DOO BIJELJINA RAKICAK SUR SB MARIO MILICEVIC RAKITA DOO GRADISKA SIROKI BRIJEG SAMAC GRADACAC KAKANJ LIVNO NOVI GRAD BANJA LUKA ODZAK SARAJEVO CAZIN BIJELJINA KAKANJ BIJELJINA I SARAJEVO PRIJEDOR VOGOSCA MOSTAR LAKTASI LAKTASI BANJA LUKA SARAJEVO ZAVIDOVICI KUPRES MOSTAR MOSTAR BIJELJINA BIJELJINA BIJELJINA SIROKI BRIJEG GRADISKA

KRALJA P KRESIMIRA IV BB SPC 1610200012700017 ROND DAZDAREVO 1610850010760033 NEZNANIH JUNAKA BB NEZNANIH JUNAKA BB TRN BB SIROKI BRIJEG TREBINJSKA 22 1610600003100004 1610700001860048 1610200022590040 1610450022130005

Broj 41 - Strana 108
3473. 3474. 3475. 3476. 3477. 3478. 3479. 3480. 3481. 3482. 3483. 3484. 3485. 3486. 3487. 3488. 3489. 3490. 3491. 3492. 3493. 3494. 3495. 3496. 3497. 3498. 3499. 3500. 3501. 3502. 3503. 3504. 3505. 3506. 3507. 3508. 3509. 3510. 3511. 3512. 3513. 3514. 3515. 3516. 3517. 3518. 3519.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
CAZIN BIHAC BOS KRUPA SARAJEVO SARAJEVO HADZICI VISOKO SREBRENIK BANJA LUKA BIJELJINA ZENICA LJUBUSKI VELIKA KLADUSA PRIJEDOR BOS KRUPA MOSTAR PRNJAVOR VELIKA KLADUSA BIJELJINA BIJELJINA GRUDE KUPRES TUZLA BANJA LUKA JAJCE CAPLJINA ILIDZA DOBOJ DOBOJ ISTOK SARAJEVO MOSTAR SARAJEVO GORAZDE MOSTAR SARAJEVO GRADACAC MOSTAR VISOKO KAKANJ TREBINJE PRIJEDOR SAMAC SAMAC GRADACAC TRZACKA RASTELA BB BOSANSKI KRALJEVA BB OTOKA 2 USTANICKA BR 21 BUKA 3 MISEVICI 200 TOPUZOVO POLJE 82 SREBRENIK BB PROTE TODORA SRDICA 3B DJURE JAKSICA BR 1 TALICA BRDO 9 VITINSKA 6 VEJINAC BB DJURE DJAKOVIC BB JEZERSKI BB JUZNI LOGOR 46 ZANATSKI CENTAR 2 MARIJANOVAC BB MILOSA OBILICA 81 MILOSA OBILICA 81 PLOCA BB BLAGAJ BB NIKOLE TESLE BR 25 UL 1 STEVANA MARKOVICA 11 CAREVO POLJE 57 KLEPCI PIJACNA 8 NEMANJINA 8 17 12 BRIJESNICA VELIKA BB ENVERA SEHOVICA 15 KRALJA ZVONIMIRA 19 A CAMILA SIJARICA 6 MEVSUDA BAJICA BAJE BB ANTE STARCEVICA 48 ABADZILUK 15 DUBRAVE BB DUBROVACKA 6 PINJAGICA 29 NEDZADA ZAIMOVICA BB SOKOLSKA 17 RUDNICKA 39 NJEGOSEVA BB NJEGOSEVA BB HUSEINA KAPETANA GRADASCEVICBB KRALJA PETRA I KARADJORDJEVIC BB TRG KRALJA PETRA BB ZGOSCANSKA BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610350013760074 1610350002880069 1610350026470081 1610150003760063 1610000004000097 1610000021690084 1610150000130032 1610500001670035 1610450023890070 1610850001250056 1610550002480031 1610200041200072 1610350019210019 1610450012720035 1610350022360094 1610200001470036 1610450032600088 1610350015880009 1610600001550041 1610850001560068 1610200052270003 1610450007640048 1610250016980091 1610450025130021 1610550012920044 1610200015750085 1610000068120007 1610450036240013 1610400004010068 1610000044980075 1610200012720096 1610000026270036 1610300003480065 1610200012740078 1610000015980082 1610600008240034 1610200012750069 1610150006910041 1610650002520087 1610200048730085 1610450018260093 1610450035950080 1610450035950177 1610250013480040 1610250027600039 1610850006420059 1610650001780074

RALDO TR VL MURIC ISMIRALD RAMA DUS DOO BIHAC RAMIC PETROL DOO BOSANSKA KRUPA RAMINA DOO SARAJEVO RAMING GRADNJA DOO SARAJEVO RAMIZ KALJANAC DOO SARAJEVO RAMPART DOO VISOKO RANCER BEG DOO SREBRENIK RANDEVU SUR VL DJUKIC DARINKA BANJA LUKA RANKOM INZENJERING DOO BIJELJINA RAPSODI TRAVEL DOO ZENICA RASIC TRG RADNJA VL J RASIC LJUBUSKI RASIM MERC TR VL VELIC REDZEP VELIKA KLADUSA RASKRSNICA STR VL PAVLOVIC MIRJANA PRIJEDOR RASMIN DOO BOS KRUPA RASO STOLARSKA RADNJA VL RASID DJOGO MOSTAR RASPROM DOO PRNJAVOR RATAR OP ZZ P O VELIKA KLADUSA RATARKA DOO BIJELJINA RATARKA DOO BIJELJINA RAV NELI DOO GRUDE RAVNOPROMET DOO SRPSKI KUPRES RAZELDA DOO TUZLA RC DOO BANJA LUKA RDA JAKESEVIC DOO JAJCE REBAC BETON SZR REBAC SILVANA CAPLJINA REC DOO SARAJEVO RED CARPET STR VL DADIC BRANISLAV DOBOJ RED DEVIL DOO DOBOJ ISTOK RED DUVEL DOO SARAJEVO REDARSTVENIK DOO MOSTAR REDZAN KOMERC DJL SARAJEVO REFA TR VL UHOTA REUF GORAZDE REFAN BH DOO MOSTAR REGATA DOO SARAJEVO REGICA SP VL MIRSADA BILAJAC BRCKO REISE SERVICE DOO MOSTAR REKADO DOO VISOKO RELAX TR VL BECIRHODZIC MUAMER RELJA AUTO SERVIS SZR VL Z RADOVIC TREBINJE RELUX DOO PRIJEDOR REMIX COM DOO SAMAC REMIX COM DOO SAMAC REN M DOO GRADACAC

RENESANSA S SUR KAFE BAR VL NENAD BIJELJINA SUBARIC RENESANSA SUR KAFE BAR VL GORDANA BIJELJINA SUBARIC RENOME DOO KAKANJ KAKANJ

Srijeda, 6. 7. 2011.
3520. 3521. 3522. 3523. 3524. 3525. 3526. 3527. 3528. 3529. 3530. 3531. 3532. 3533. 3534. 3535. 3536. 3537. 3538. 3539. 3540. 3541. 3542. 3543. 3544. 3545. 3546. 3547. 3548. 3549. 3550. 3551. 3552. 3553. 3554. 3555. 3556. 3557. 3558. 3559. 3560. 3561. 3562. 3563. 3564.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SANSKI MOST ODZAK BANJA LUKA ZIVINICE SIROKI BRIJEG SARAJEVO BIHAC LUKAVAC SANSKI MOST KAKANJ ZIVINICE LIVNO MOSTAR DOBOJ BRATUNAC VOGOSCA CAZIN BOS KRUPA SREBRENIK NAHOREVSKA 77 PRIJEDORSKA 92 PRUD BB ODZAK MLADENA STOJANOVICA 23 DJURDJEVIK BB ZIVNICE HERCEG STJEPANA 35 ZMAJA OD BOSNE 50 5 KORPUSA 19 B BRANILACA BOSNE BB LUKAVAC STANICNA BB BICER BB DRUGE KRAISKE BB LISTANI BB BRACE FEJICA 71D SVETOG SAVE BR 26 SVETOG SAVE BB JOSANICKA BB CORALICI BB BRANILACA GRADA 10 UL 211 OSLOBODILACKE BRIGADE BB RAIFA SALDICA 32 GRADACAC STJEPANA RADICA BB STJEPANA RADICA BB RODOCKIH BRANITELJA 52A 111 XP BRIGADE HVO ZEPCE VUKOVARSKA 47 IV KRAJISKE DIVIZIJE 4 BOSANSKA 15 ALEKSE SANTICA 1 TRN BB ZELENA TRZNICA BB TRG SOLIDARNOSTI 25 KARANOVAC BB HUMAC I LONCARI BB 76212 LONCARI VOJVODE PUTNIKA 31 FRA DIDAKA BUNTICA 117 NERETVANSKA 31 BRACE PODGORNIKA 81 GRABESKA 61 GORNJI PURICI BB MOKRO BB VISICI BB TABANCI STURLIC 1

Broj 41 - Strana 109
1610000019010071 1610350024430074 1610800004510083 1610450035630077 1610250015070064 1610200041670037 1610000071940061 1610350036300061 1610250013830016 1610350011870029 1610650002720004 1610250006180014 1610200044650071 1610200004530095 1610450030850014 1610850005840096 1610000063150018 1610350004730053 1610350021930093 1610500003020081 1610250011560022 1610700002420029 1610700001880030 1610200012770051 1610750002270016 1610200025790070 1610350004040092 1610000027000058 1610450031390013 1610200035530034 1610200029590045 1610000073840097 1610450035350038 1610200034930089 1610800003560065 1610400007730018 1610200012780042 1610200037770055 1610450009340070 1610350015050077 1610350004750035 1610450008670091 1610200044870067 1610850004390043 1610350005500039

REPAIR DOO SARAJEVO RESTORAN AL DINO VL JASMINA JAKUPOVIC RESTORAN DIAMANT SUR VL IVO MATKOVIC PRUD RESTORAN MLJEKARA SUR VL ROGIC RADEN BANJA L RESTORATION CLASSIC CARS DOO ZIVINICE RETRO DOO SIROKI BRIJEG RETROS DOO SARAJEVO REVICO DOO BIHAC REVOLTEC DOO LUKAVAC REVSAN DOO SANSKI MOST RGP DOO KAKANJ RH SALONI DOO ZIVINICE RI MA DOO LIVNO RIBARNICA BUFFET UR VL MEHO GOLOS MOSTAR RIBNJAK RUDANKA DOO DOBOJ RIBOSPORT RD STR VL DRAGAN MARKOCEVIC BRATUN RICH ZOR VL HASANSPAHIC ALMA I SALIHOVIC ANES RIDZI COMMERC DOO CAZIN RIFO EXPORT DOO BOSANSKA KRUPA RIGA DOO SREBRENIK

RIJECANKA TR VL OMERAGIC BEDRUDIN GRADACAC GRADACAC RIJEKA DOO VITEZ VITEZ RIJEKA STR VL DRAGICA JURKOVIC VITEZ VITEZ RIKO TRADE DOO MOSTAR RIM STR VL RUZICA SUMIC ZEPCE RIMA DOO MOSTAR RIMES S DOO BIHAC RIMINI DOO SARAJEVO RING SUR VL BURIC ZLATIMIR PRNJAVOR RIO 2 SUR VL VLADO VUKOJA SIROKI BRIJEG RIO CAFFE VL PERO RADOS LIVNO RIO STR KIOSK VL GLAVOVIC AMELA RIPI DOO KARANOVAC PETROVO RIPI DOO LJUBUSKI RISTANIC DOO LONCARI RISTIKA DOO TESLIC RISTORANTE PIZZERIA PASTAVINO SUR VL ARAPOVIC RIVA TOURS NEUM RIVAL DOO BANJA LUKA RIWELLA DOO BIHAC RIZVAN Z PROMET DOO VELIKA KLADUSA RM COMERC MOKRO DOO PALE RM DOO CAPLJINA RM KOMERC DOO ZVORNIK RMT PROMET DOO CAZIN MOSTAR ZEPCE MOSTAR BIHAC SARAJEVO PRNJAVOR SIROKI BRIJEG LIVNO SARAJEVO PETROVO LJUBUSKI LONCARI TESLIC MOSTAR NEUM BANJA LUKA BIHAC VELIKA KLADUSA PALE CAPLJINA ZVORNIK CAZIN

Broj 41 - Strana 110
3565. 3566. 3567. 3568. 3569. 3570. 3571. 3572. 3573. 3574. 3575. 3576. 3577. 3578. 3579. 3580. 3581. 3582. 3583. 3584. 3585. 3586. 3587. 3588. 3589. 3590. 3591. 3592. 3593. 3594. 3595. 3596. 3597. 3598. 3599. 3600. 3601. 3602. 3603. 3604. 3605. 3606.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZIVINICE SARAJEVO BIJELJINA BIJELJINA SIROKI BRIJEG PALE SAMAC SANSKI MOST ILIDZA TESLIC VITEZ BRCKO SRBAC MOSTAR CAPLJINA ORASJE TESANJ SREBRENIK BANJA LUKA GRADISKA BOS PETROVAC VISOKO ILIDZA SARAJEVO CAPLJINA MOSTAR GRADISKA BANJA LUKA PRIJEDOR BOS KRUPA BREZA SANSKI MOST SARAJEVO SARAJEVO BRCKO MOSTAR TESANJ PRIJEDOR NOVI TRAVNIK ILIDZA SARAJEVO SIROKI BRIJEG GORNJE DUBRAVE ZIVINICE RAJLOVACKA CESTA BB FILIPA VISNJICA 159 SRPSKE VOJSKE 337 TRN BB SERDAR JANKA VUKOTICA BR 39 PISARI 31 SAAMC TRG LJILJANA MOSTARSKO RASKRSCE DO BROJA 30 BIJELO BUCJE KULINA BANA BB POTOCARI BB DANKA MITROVA BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610250019760014 1610000000080036 1610600003430095 1610850009470030 1610200022640092 1610300004580045 1610800004590011 1610350010140034 1610000003880011 1610400010970012 1610700003070026 1610600004690028 1610450046930092

RO TRADE DOO G DUBRAVE ZIVINICE ROBOT COMMERCE DOO SARAJEVO RODIC DOO BIJELJINA RODJO STR VL JOVO MICIC BIJELJINA RODNA GRUDA KSD SIROKI BRIJEG ROKO BAROKO DOO PALE ROLANGO DOO PISARI 31 SAMAC ROLEX CAFFE BAR VL TALIC MIRELA ROLLING COMPANY DOO SARAJEVO ROMANA STR VL TESIC SLAVICA TESLIC ROMANSA SUR VL TOMISLAV LIVANCIC ROMEO DOO BRCKO ROMIC SUR ROSTILJNICA VL ROMIC BOJAN SRBAC RONDO MUSIC SHOP VL MILAN DRENSKI MOSTAR RONHIL STR VL IVANKOVIC VESNA CAPLJINA ROSA DOO TESANJ PODRUZNICA ORASJE ROSA DOO TESANJ ROSENDAAL BOSNA DOO SREBRENIK ROVER RENTA CAR DOO BANJA LUKA ROVINE KIOSK STR VL STANISIC Z GRADISKA ROYAL RESTORAN VL CUBRILO SVJETLANA BOS PETRO ROYAL SZR VLASNIK RASEVIC SANA RR SUR CAFFE BAR I FAST FOOD VL ALIBASIC VELI RRS GRADNJA DOO SARAJEVO RS STR ROZIC SLAVICA CAPLJINA RSDA DOO MOSTAR RUBIN SZR VL OZEGOVIC DANIJEL GRADISKA RUDAR DOO EXPORT IMPORT BANJA LUKA RUDNICI ZELJEZNE RUDE LJUBIJA AD PRIJEDOR RUDNIK BOKSITA DD BOSANSKA KRUPA RUDNIK MRKOG UGLJA BREZA RUFKO OBJEKT BRZE PREHRANE VL RUFAD SEFEROVIC RUILONG DOO SARAJEVO RUJA COMPANY DOO SARAJEVO RULE PROM SP VL RUSMIR KAZAZOVIC RULLMO DOO MOSTAR RULO KA DOO TESANJ RUNER DOO PRIJEDOR RUPCIC COMERC DOO NOVI TRAVNIK RUSTICO STR VL BIBER JELENA ILIDZA RUZA SUR RESTORAN VL SALMAN MENSUD SARAJEVO RUZA SZR CVJECARA VL IVAN HRKAC SIROKI BRIJEG

KNEZA BRANIMIRA 6 PC RONDO 1610200036860098 VISICI BB CERINSKI TERMINAL LOK 7 KRASEVO BB RAPATNICA BB ALEJA SVETOG SAVE BB BLOK A ROVINE BB SAFETA HIDICA BB KADIJE UVEJSA BB OSIK 16 A FERDE HAUPTMANA 7 ZRINSKO FRANKOPANSKA BB PETRA KRESIMIRA IV ZELENA PIJACA BB GRADISKA VLADIKE PLATONA 1 AKADEMIKA JOVANA RASKOVICA 1 PATRIOTSKE LIGE BB BOS KRUPA BRANILACA GRADA BB PRIJEDORSKA 37 TRG ZAVNOBIHA 11 IV MUHAMEDA EFENDIJE PANDZE 213 BRKA BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB MARSALA TITA BB JELAH KOZARSKA 30 BUCICI BB LATICKA 10 SAFETA HADZICA 1 TRG A STARCEVICA BB 1610200015820022 1610800003160037 1610400005330044 1610500000790051 1610450018220032 1610450049490019 1610350034660082 1610000071230021 1610000077350042 1610000011010093 1610200015830013 1610200025590056 1610450014110045 1610450010980049 1610450000020019 1610350006140045 1610150003890043 1610350020670063 1610000018510036 1610000003850038 1610600004830096 1610200012880049 1610400007700045 1610450012210009 1610700006330002 1610000053290065 1610000025010006 1610200024670011

Srijeda, 6. 7. 2011.
3607. 3608. 3609. 3610. 3611. 3612. 3613. 3614. 3615. 3616. 3617. 3618. 3619. 3620. 3621. 3622. 3623. 3624. 3625. 3626. 3627. 3628. 3629. 3630. 3631. 3632. 3633. 3634. 3635. 3636. 3637. 3638. 3639. 3640. 3641. 3642. 3643. 3644. 3645. 3646. 3647. 3648.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ORASJE ZIVINICE LAKTASI BIJELJINA PALE LJUBUSKI MODRICA BIHAC BRCKO BRCKO PROZOR RAMA BANJA LUKA DERVENTA SARAJEVO MOSTAR VISOKO VISOKO CAZIN BIHAC HADZICI BANJA LUKA HADZICI GORAZDE VELIKA KLADUSA LJUBUSKI GRUDE BOS KRUPA TESANJ KLADANJ VELIKA KLADUSA POSUSJE SARAJEVO SARAJEVO VELIKA KLADUSA SARAJEVO BANOVICI TUZLA SARAJEVO ZENICA ZENICA VISOKO SREBRENIK UGLJARA 176 A ORASJE UL 25 NOVEMBRA BB SUSNJARI MILOSA CRNJANSKOG BB TREBEVICKA 24 E STJEPANA RADICA BB MILOSA CRNJANSKOG 8 EL GAZALIJA BIVSA DRVARSKA ULIC 1 RADOJA DOMANOVICA BB KONACKO BRDO BB KRALJA TOMISLAVA BB NJEGOSEVA 56A STEVANA SINDJELICA BB KOLODVORSKA 12 KRALJA TOMISLAVA 69 MOKRONOSKO POLJE BB MOKRONOSKO POLJE BB CUPRIJA BB CAZIN VIKTORA BUBNJA BB PC ZUJEVINA BB OMLADINSKA BB PC ZUJEVINA BB MUHIDINA MASICA MUNJE 2 DJURE PUCARA STAROG 60 BRACE RADICA 29 KRALJICE KATARINE 7 JEZERSKI BB SAFETA HADZIHASICA BB HOTEL BOSNA BB 7 KORPUS BB POKLECANI BB ZAIMA IMAMOVICA DO BROJA 32 TEREZIJE BB I MUSLIMANSKE BRIGADE 21

Broj 41 - Strana 111
1610800005340015 1610500003700051 1610450018570008 1610850010490082 1610000078710079 1610200046090036 1610450049590026 1610350012940036 1610600003450077 1610600007990065 1610200044540073 1610450059400024 1610450033810066 1610000039330019 1610200012900031 1610150006880068 1610150004710081 1610350039180088 1610350015950043 1610000054930044 1610450022230012 1610000064570098 1610300002760034 1610350031060024 1610200048850074 1610200026920023 1610350035750071 1610400010760007 1610800002190037 1610350023950021 1610200017310039 1610000078360006 1610000016950082 1610350027060035

RUZE DOO PODU ZA MEDJU CESTOVNI PROMET UGLJAR RUZICA DOO ZIVINICE RUZICA SUR VL RACIC DUSKO LAKTASI RUZICA SZ FRIZ RAD VL RUZICA ESPEK BIJELJINA RVF COM DOO ISTOCNO SARAJEVO S & L STR VL ZELJKA VUKOJEVIOC LJUBUSKI S I M ZR KUJUNDZIC MILAN MODRICA S LIEN DOO BIHAC S M D DOO BRCKO S MEDAN SP VL SAFET FAZLIC BRCKO S&M CO DOO EXPORT IMPORT PROZOR RAMA S&N FASHION SZTR VL MILOSEVIC NATASA B LUKA S&S STR VL TANASIC VESNA DERVENTA SA DUNDEE GROUP DOO SARAJEVO SA MINI MARKET STR VL SUSAC ANDJA MOSTAR SABA BH DOO VISOKO SABA SZR VL SABIC SALIH VISOKO SABAH 2 SPR VL GJIBEXHI QAZIM CAZIN SABIC COMERCE DOO BIHAC SABIH GROUP DOO HADZICI SABIX COMERC DOO BANJALUKA SABIX DOO HADZICI SABIX PRODUKT DOO GORAZDE SABLJAKOVIC TR VL SABLJAKOVIC VLASTIMIR SABLJIC GRILL SUR VL RANKA SABLJIC LJUBUSKI SABMES DOO GRUDE SABRINA TR VL SELIMAGIC AZRA BOSANSKA KRUPA SABUR USPJEH DOO TESANJ SADA & MI DOO KLADANJ SADEL DOO VELIKA KLADUSA SAFAR DOO POSUSJE SAFIR K DOO SARAJEVO SAHAND CO DOO SARAJEVO SAI DOO VELIKA KLADUSA SAIBORG DOO SARAJEVO SAILAS DOO BANOVICI SAINT TROPEZ TR VL VASIC ADRIANA TUZLA SAJMAN DOO SARAJEVO SAJRA TR VL SIVAC ZEHRUDIN ZENICA SAJRA TR VL SIVAC ZEHRUDIN ZENICA SALEX SZR SUHOMESNAT PROIZ VL BEGOVIC FERID SALKO SAM TR VL KURTIC SALIH SREBRENIK

DR FETAHA BECIRBEGOVICA 23 1610000036000009 A HUSINSKE BUNE 15 BANOVICI 1610250014550047 15 MAJA RK SJENJAK BB TUZLA 1610250021180094 D@EMALA BIJEDICA BR 212 MARSALA TITA 48 MARSALA TITA 48 MULICI 19 BOSANSKIH BRANILACA BB 1610600003820035 1610550012580059 1610550012580059 1610150004970041 1610500003460073

Broj 41 - Strana 112
3649. 3650. 3651. 3652. 3653. 3654. 3655. 3656. 3657. 3658. 3659. 3660. 3661. 3662. 3663. 3664. 3665. 3666. 3667. 3668. 3669. 3670. 3671. 3672. 3673. 3674. 3675. 3676. 3677. 3678. 3679. 3680. 3681. 3682. 3683. 3684. 3685. 3686. 3687.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
CAPLJINA SARAJEVO ZIVINICE MOSTAR JABLANICA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILIDZA BIHAC DONJI VAKUF LUKAVAC LIVNO I SARAJEVO KOZ DUBICA TESLIC TESLIC TESLIC PALE BRACE RADICA DOLINA 2 1 ULICA 70 SALAKOVAC BB OMLADINSKO SETALISTE BB SAFETA ZAJKE BB GRADA BAKUA 9 KRANJCEVICA 33 BISTRICKI PUT DO 9 MUHSINA RIZVICA 23 770 SLAVNE BR BRIGADE BB POST KRUSEVICA BB KRALJA TVRTKA 10 VUKA KARADZICA 42 ISTOCNO SARAJ JOVANA CVIJICA 80 GORNJI TESLIC OCAUS TESLIC BLATNICA

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610200015850092 1610000026420095 1610250021860064 1610200002080069 1610000067020027 1610000017220033 1610000073790045 1610000010740045 1610000050520036 1610350004080056 1610000006510069 1610250019730041 1610200042080056 1610000076870086 1610450041320097 1610400010330006 1610400010490056 1610400008020048 1610000076530004 1610450037070042 1610800002960023 1610200008240054 1610350028050017 1610200022720020 1610350037160063 1610850001520007 1610450009390025 1610200053470087 1610200043260061 1610000014820059 1610000017180069 1610850000170058 1610350026050071 1610450034470054 1610200022730011 1610350013970079 1610250017870066 1610200019010061 1610450013600019

SALON NIKOLO STR PERISIC NOVICA CAPLJINA SALONI DOO SARAJEVO SAM PINO DOO ZIVINICE SAM TR VL SANELA COKOJA MOSTAR SAMIR DOO JABLANICA SAMIR SUR FAST FOOD VL MAREVAC MEJRA SARAJEVO SAMIR SUR TIPA PIZZERIA VL GUSO EMINA SAMIS TRADE DOO SARAJEVO SAMMA DOO SARAJEVO SAMMERS AG DOO BIHAC SAMOBORKA KOMCEL DOO DONJI VAKUF SAMOST POLJOPR PROIZV VL HANKIC REFIK LUKAVAC SAMOSTALNA OBRT DJELATNOST VL M PESIC LIVNO SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA LELA SAMOSTALNA ZIDAR TERAC RAD VL M IDRIZ K DUBIC SAMOSTALNI AUTOPREVOZNIK DOSENOVIC DALIBOR SAMOSTALNI AUTOPREVOZNIK KRSIC DRAGAN OCAUS SAMOSTALNI AUTOPREVOZNIK RISTIC SIMO TESLIC SAMOSTALNI FRIZERSKO KOZMETICKI SALON UPSSS SAMOSTALNI PREVOZNIK GRABEZ RADENKO M GRAD SAMP TRADE DOO BRCKO SAMPER DOO CITLUK SAMPION DOO VELIKA KLADUSA SAN &MELI VL STEFICA CAVAR SIROKI BRIJEG SAN DISCO BAR VL TICEVIC SEFIK KLJUC SAN DOO BIJELJINA SAN IT DOO BANJA LUKA SAN SOR FRIZERSKI SALON VL S SELIMOVIC PROZOR SAN STR VL RAHMO MILAK LIVNO SANA STR VL HOMARAC SANEL SARAJEVO SANCE DOO SARAJEVO SANDA DOO BIJELJINA SANDA TR VL MERIMA SELMANOVIC BIHAC SANDI OBJEKAT BR 1 TR VL POPOVIC TIHOMIR SANDRA DOO POSUSJE

NIKOLE TESLE BB AUTOB STANIC PALE MRKONJIC GRAD STEFANA NEMANJE 7 BRCKO CITLUK VELIKA KLADUSA SIROKI BRIJEG KLJUC BIJELJINA BANJA LUKA PROZOR RAMA LIVNO SARAJEVO SARAJEVO BIJELJINA BIHAC MODRICA POSUSJE ALEKSE SANTICA 9 RUDARSKA 105 IBRAHIMA MRZLJAKA 94 TRG RATNIH ZRTAVA PUDIN HAN BB STEFANA DECANSKOG 117 VELJKA MLADJENOVIC BB KRALJA TOMISLAVA BB STJEPANA RADICA 12 VITKOVAC 214 HAKIJE KULENOVICA 3 LOZNICKA 55 BIJELJINA HARMANI H 15 BB DOSITEJA OBRADOVICA BB FRA GRGE MARTICA BB POSUSJE IBRAHIMA MRZLJAKA BB 4 JULA 22 GORICKA 26 PROLETERSKIH BRIGADA BB

SANELA KOMERC DOO VELIKA KLADUSA VELIKA KLADUSA SANELA TR VL PALAVRIC NERMIN TUZLA TUZLA SANGAJ DOO LIVNO LIVNO SANI COMPANI DOO LAKTASI LAKTASI

Srijeda, 6. 7. 2011.
3688. 3689. 3690. 3691. 3692. 3693. 3694. 3695. 3696. 3697. 3698. 3699. 3700. 3701. 3702. 3703. 3704. 3705. 3706. 3707. 3708. 3709. 3710. 3711. 3712. 3713. 3714. 3715. 3716. 3717. 3718. 3719. 3720. 3721. 3722. 3723. 3724. 3725. 3726. 3727. 3728.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KLJUC ROGATICA TRAVNIK SANSKI MOST MOSTAR TUZLA TUZLA BANJA LUKA BIHAC ZENICA BIHAC LAKTASI NOVI TRAVNIK POSUSJE TRAVNIK VITEZ ILIDZA HADZICI LIVNO ZVORNIK BIHAC BRCKO SANSKI MOST BOS KRUPA BANJA LUKA TESANJ BUGOJNO PRIJEDOR NOVI GRAD BANJA LUKA SIROKI BRIJEG BANJA LUKA SARAJEVO PRNJAVOR NOVI GRAD SARAJEVO OSLOBODILACA 88 PREOBRASENSKA BB BOSANSKA BB TRG AMIRA ZILICA 9 STARI MAJDAN DREZNICA BB RUDARSKA 48 ARMIJE BIH BB KRALJA PETRA I KARADJORDJEVICA 40 MALI LUG 182 PSC KAMBEROVICA POLJE BB HADZIABDICA MAHALA 26 KARADJORDJEV 46 LAKTINGOVA ZGR PRIBILOVICI BB BATIN KAMENICA BR 1 KALIBUNAR BB KULINA BANA BB RUSTEMPASINA 38 HADZELI BB SPLITSKA BB POSLOVNI OBJEKAT MEGA 2 UL BIHACKIH BRANILACA BB DUBRAVE TRZNICA ARIZONA CAPLJE 24 SANSKI MOST PAZADZIK BB VLADIKE PLATONA 3 KRASEVO TERZICI III 4 SRPSKIH VELIKANA 255 MICE SURLANA 13 KOZARSKA 35 PROVO BB SRPSKIH BRANILACA 180 BISTRIK 9 MILOSA KONDICA 40 SVODNA BB PEHLIVANUSA 6

Broj 41 - Strana 113
1610350032700003 1610300003700061 1610550008170051 1610350011700085 1610200001710014 1610250017880057 1610250017630088 1610450037970008 1610350012860011 1610550010800012 1610350005300025 1610450019840029 1610200025260062 1610200022750090 1610550017090074 1610700001920091 1610000055920026 1610000053540034 1610200059860059 1610850007750026 1610350012440098 1610600008460030 1610350007570019 1610350033970024 1610450035100069 1610400003160057 1610550015080040 1610450041370052 1610450046670035 1610450028360024 1610200022760081 1610450013380023 1610000045760052 1610450023020077 1610450040850035 1610000036360073 1610450005850010 1610250017890048 1610200025480058 1610600007100090 1610850010360005

SANICA CAFFE SLAST BUREG VL MAMUTI DZEVAT SANIK DOO ROGATICA SANILLA TRG RADNJA VL ODOBASIC SANILA TRAVNIK SANIMO DOO SANSKI MOST SANITA TR VL RAMIZA OMEROVIC MOSTAR SANJA 2 ZEN FRIZ SALON VL NUKIC MERIMA TUZLA SANJA FR SALON ZA ZENE VL DELIBEGOVIC NUSRETA SANJA SZR VL LUKETA JOKSIM BANJA LUKA SANOINVEST DOO BIHAC SANREMO CAFFE BAR VL CAHUT NEDZAD ZENICA SANSAN DOO BIHAC SANTA TRADE DOO LAKTASI SANTA DOO NOVI TRAVNIK SAPOLI MI DOO POSUSJE SAR HADI DOO TRAVNIK SARA 2 STR VL SILVIJA FISIC VITEZ SARA KOMPANI DOO ILIDZA SARA STR VL HEBIBOVIC MAJDA HADZICI SARA STR VL MUHAREM DURAN LIVNO SARA TR VL MILENA RAMLJAK ZVORNIK SARAC TR KIOSK VL KOZLICA NERMA SARAJEVO TEKSTIL SP VL GORDANA USPOR BOSNJAK SARCEVIC DOO SANSKI MOST SARENI DUCAN OBRT GR VL JASENKA BESIREVIC SARITA STR VL STOJICEVIC BORKA BANJA LUKA SARM STR VL MEHINOVIC DZEVAHIRA TESANJ SARMAK DOO BUGOJNO SASA 2 STR VL CALIC GORDANA PRIJEDOR SASA STMR VL KRECA SASA NOVI GRAD SASA STR VL PELIKAN DRAGANA BANJA LUKA SASKUR COMMERCE DOO SIROKI BRIJEG SASSI MARKETING DOO BANJA LUKA SATEX DD SARAJEVO SATIMA EXPORT IMPORT DOO PRNJAVOR SAVANELI SPR VL SAVANOVIC SLOBODAN NOVI GRAD SAVEZ HOKEJA NA LEDU BIH UG SARAJEVO SAVIC DOO MRKONJIC GRAD SAVIC M P EXPORT IMPORT DOO VRANJAK SAVIO DOO NOVI TRAVNIK SBH COMPANY DOO BRCKO DISTRIKT BIH SC TRANSPORT COMPANY DOO ZVORNIK

MRKONJIC GRAD TRG KRALJA PETRA MODRICA VRANJAK 53 NOVI TRAVNIK BRCKO ZVORNIK BUCICI BB SARAJEVSKA BB CELOPEK

Broj 41 - Strana 114
3729. 3730. 3731. 3732. 3733. 3734. 3735. 3736. 3737. 3738. 3739. 3740. 3741. 3742. 3743. 3744. 3745. 3746. 3747. 3748. 3749. 3750. 3751. 3752. 3753. 3754. 3755. 3756. 3757. 3758. 3759. 3760. 3761. 3762. 3763. 3764. 3765. 3766. 3767. 3768. 3769. 3770. 3771. 3772. 3773.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KRESEVO BRCKO POSUSJE SIROKI BRIJEG GRUDE TUZLA VISOKO VITEZ VISOKO SIROKI BRIJEG SARAJEVO VELIKA KLADUSA ZENICA JABLANICA MOSTAR SANSKI MOST BANJA LUKA BOS KRUPA TESANJ BRCKO BIHAC SIROKI BRIJEG KAKANJ BIHAC OLOVO HADZICI ZENICA KLJUC BIHAC BIHAC ILIDZA GRACANICA TUZLA CAZIN TRNOVCI TRAVNIK SARAJEVO PRNJAVOR ZIVINICE VISOKO CAZIN SARAJEVO KLJUC SRBAC BRCKO RESNIK BB STOJANA SINDJELICA RASTOVACKO POLJE BB MOKRO BB GRUDE TUSANJ BB HADJINA VODA BR 3 K P KRESIMIRA IV BB SEBILJ BB TRN BB DALMATINSKA 3 VII KORPUSA BB KAMBEROVICA POLJE BB PROLETERSKIH BRIGADA 35 KNEZA VISESLAVA BB DONJI KRKOJEVCI 119 A OD ZMIJANJA RAJKA 391 BANJA LUKA MIRSADA CRNKICA BB MRKOTIC BB BANJALUCKA BB DOBRIH BOSNJANA 55 TRN 35 ULICA 4 JULI BB PLITVICKA BB BOSANSKA BB HADZELI BB STUDENAC 24 BRANILACA BIH BB CAMILA SALIHODZICA 141 MUSTAFE OMEROVICA BB 14 MAJA 92 BROJ 14 22 DIVIZIJE 34A DZAFER MAHALA 24 CUPRIJA BB KRCEVINE GRACANICA FATMIC 1 KOSEVO 26 RATKOVAC BB TRECA ULICA 55 TUSNJICIC H MUJEZINOVICA BB DZEMALA BIJEDICA 102 BRANILACA BIH BB RAZBOJ LIJEVCE BB CVIJETE ZUZORIC BR 8

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610700005120024 1610250005020088 1610200025920050 1610200022780063 1610200025490049 1610250018770032 1610150004180073 1610700001930082 1610150005980005 1610200022790054 1610000023510095 1610350014790020 1610550010540052 1610200002510070 1610200012930004 1610350001290045 1610450005810046 1610350007600089 1610550010260013 1610600003580057 1610350034750098 1610200022800045 1610650000960036 1610350000250011 1610550021400075 1610000048550063 1610550005110089 1610350029260092 1610350001750019 1610350005860006 1610000077720097 1610250008150084 1610250004180068 1610350009110088 1610250010870061 1610550010820091 1610000029810051 1610450040870017 1610250019860021 1610150003250037 1610350028910019 1610000007080041 1610350031130058 1610450048120088 1610600007740096

SCALA DOO KRESEVO SCARLETT DOO BRCKO SCHNEIDER DOO POSUSJE SCHWEIKER DOO SIROKI BRIJEG SCS DOO GRUDE SEAT INTERNATIONAL DOO TUZLA SEAVICO EXIM DOO VISOKO SEBASTIAN SUR VL BRANKO MARKOVIC VITEZ SEBILJ STR TRAFIKA VL HIDO PLAMENKA VISOKO SEC CAFFE BAR SIROKI BRIJEG MARIO PAVKOVIC SED DOO SARAJEVO SEDEF RESTORAN VL DELIC MINKA VELIKA KLADUSA SEEMI TR VL SELIMOVIC SEMIRA ZENICA SEFER TREID DOO JABLANICA SEGAFREDO SOR VL IVICA DZEBA CAFFE SERVIS MO SEHA ES DOO SANSKI MOST SEHER AD BRC BANJALUKA SEHERZADA DOO BOSANSKA KRUPA SEJDINOVIC DOO TESANJ SEJFIC COMMERCE DOO BRCKO SEKA OBRT FS VL NESIHA DAUTOVIC BIHAC SEKA STR SIROKI BRIJEG MILJENKA KOLOBARIC SELAM I RAHMET DOO KAKANJ SELEKTA DOO BIHAC SELIM DOO OLOVO SELIMOVIC SZMR VL MUSIC AMER HADZICI SEM SUR CAFFE BAR VL SAHDAN ESMA SEMA TR VL BEGANOVIC HIMZO KLJUC SEMAFOR STR BIHAC VL MUSLIC EMIRA SEMCO DOO BIHAC SEMERKAND UDRUZENJE SARAJEVO SEMING DOO GARACANICA SEMPRE DOO TUZLA SEN DZI DOO CAZIN SENA TR VL SELIMOVIC INDIRA TRNOVCI GRACANICA SENFNER GROUP DOO TRAVNIK SENS DOO SARAJEVO SENSO MED DOO PRNJAVOR SENT LUIS DOO ZIVINICE SENTILJ SUR VL SULJIC ISMET SEPIC MESARSKA RADNJA VL SUAD SEPIC CAZIN SEREX DOO SARAJEVO SERO OBRT PEKARA VL DURAJ CERIM KLJUC SERPSKI CAR SUR KAFE BAR VL MITROVIC R RAZBOJ SERVIS BIRO OPREME BIREX VL BOBAN JOSIC BRCKO

Srijeda, 6. 7. 2011.
3774. 3775. 3776. 3777. 3778. 3779. 3780. 3781. 3782. 3783. 3784. 3785. 3786. 3787. 3788. 3789. 3790. 3791. 3792. 3793. 3794. 3795. 3796. 3797. 3798. 3799. 3800. 3801. 3802. 3803. 3804. 3805. 3806. 3807. 3808. 3809. 3810. 3811. 3812. 3813. 3814.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
CAPLJINA KRESEVO ZAVIDOVICI SARAJEVO BRCKO GRADACAC CAZIN TUZLA TUZLA CAZIN SARAJEVO ZVORNIK POSUSJE TREBIZAT VELEGOSCE 20 DONJA LOVNICA BB TEREZIJE BB PLATO SKENDERIJA NIKOLE TESLE BR 13 SARAJEVSKA BB DONJA KOPRIVNA 51 STUPINE B 8 28 MEHMEDALIJE M DIZDARA 64 L3 PP28 CUPRIJA BB HASANA BRKICA 66 BRACE JUGOVICA B 8 PUT ZA BATIN

Broj 41 - Strana 115
1610200014080036 1610700006950026 1610550003850059 1610000029800060 1610600007950004 1610250019410038 1610350037060056 1610250010050023 1610250017420083 1610350028480018 1610000041170012 1610850010480091 1610200022820027 1610200045060090 1610250021320065 1610000051150051 1610250011790009 1610150004280080 1610500002380075 1610250011460015 1610450048490046 1610350017160021 1610400010400040 1610450048740015 1610450009540084 1610350023460074 1610550008290040 1610350025360013 1610450024150030 1610250014770043 1610350026420029 1610350028090078 1610350007040011 1610450040700073 1610850009060011 1610450040130004 1610450048850013 1610500002570098 1610200045200061 1610350006100081 1610350019470076

SERVIS JUKA SZR VL JURE BUBALO CAPLJINA SETRO DOO KRESEVO SEVEN SA DOO ZAVIDOVICI SEXY SHOP SOFT PACK STR VL SARVAN SABIRA SG ELEKTRONIC SP VL SLOBODAN GARIC BRCKO SGM CEMENT DOO ZA TRG GRADJ MATERIJ GRADACAC SGP KAUKOVIC VL KAUKOVIC RASIM CAZIN SHARK DOO TUZLA SHARK SECURITY DOO AG ZA ZAST LJUDI I IMOVINE SHELL TR VL KISMETOVIC FADIL CAZIN SHETA DOO SARAJEVO SHINE ZEN FRIZ SAL VL MIRJANA VUKOVIC ZVORNIK SHOPPING MALDI STR POSUSJE STANKO IVANKOVIC SIBA DOO KOVACI TOMISLAVGRAD SIBILA TR VL OMERAGIC RAMZIJA GRADACAC SIBINT DOO KASINDOL ISTOCNO SARAJEVO SICA DOO GRACANICA SICILIJA CAFFE BAR SUR VL SULJIC ZIJAD SIDOIL DOO SREBRENIK SIEMA DOO TUZLA SIGMA KOMERC DOO SAMAC SIGMAPROM DOO KLJUC SIGNUM DOO TESLIC SIK PROIZVODNO PROMETNO DOO MG SIKANJIC AG DOO LAKTASI SIKI M TRANSPORT DOO CAZIN SIKRATEH TR VL EDVIN SAMOKOVLIC TRAVNIK SILIC MUJO TR VL MUJO SILIC BOSANSKA KRUPA SILKON BH DOO LAKATSI SILLVER LAND TR VL PROLE DIJANA GRADACAC SILNOVIC DOO BOSANSKI PETROVAC SILVA DOO VELIKA KLADUSA SILVANA FRIZ SALON SZR VL LJATAJ SILVANA SIM PAK DOO SAMAC SIM PROM TR VL DALIBOR SIMIC BRANJEVO SIMA DOO ALEKSANDROVAC LAKTASI SIMAC PROM DOO KOZUHE DOBOJ SIMAL DOO SREBRENIK SIME MESNI CENTAR STR VL S BAGARIC CAPLJINA SIMECKI INTERNATIONAL DOO BIHAC SIMIC AUTOPRAONA I VULKANIZER VL MARIO SIMIC

TOMISLAVGRAD KOVACI BB GRADACAC NOVALICI BB I SARAJEVO KASINDOLSKOG BATALJONA BB GRACANICA DONJA ORAHOVICA BB VISOKO KADIJE UVJESA BR 11 SREBRENIK SREBRENIK GRAD BB TUZLA HASANA BRKICA 58 TUZLA SAMAC PUT SRPSKIH DOBROVOLJACA 7 SANSKI MOST UL BRANILACA BIH TESLIC KRAJISKA 15 MRKONJIC GRAD BARACI BB LAKTASI DONJI DRUGOVICI BB CAZIN HASANA MUJEZINOVICA BB TRAVNIK ZITARNICA BB BOS KRUPA LAKTASI GRADACAC BOS PETROVAC VELIKA KLADUSA BIHAC SAMAC ZVORNIK LAKTASI DOBOJ SREBRENIK CAPLJINA BIHAC BIHAC 511 SBBR BB CARA DUSANA 40 H K GRADASCEVICA BB GRADACAC DIDOVICI BB AHMETA MRZLJAKA 1 SARAJEVSKA 42 NJEGOSEVA BB BRANJEVO BB INDUSTRIJSKA ZONA BB ALEK KOZUHE BB BOSANSKIH BRANILACA BB BIGERAJ MATE BOBANA BB 5 KORPUSA BR 5 IVANA FRANE JUKICA BR 25

Broj 41 - Strana 116
3815. 3816. 3817. 3818. 3819. 3820. 3821. 3822. 3823. 3824. 3825. 3826. 3827. 3828. 3829. 3830. 3831. 3832. 3833. 3834. 3835. 3836. 3837. 3838. 3839. 3840. 3841. 3842. 3843. 3844. 3845. 3846. 3847. 3848. 3849. 3850. 3851. 3852. 3853. 3854. 3855. 3856. 3857.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BRCKO SRBAC CAPLJINA GORAZDE GRACANICA GRACANICA BIHAC SARAJEVO BANJA LUKA GRADISKA ZVORNIK IVANA FRANJE JUKICA BB MOME VIDOVICA 52 KLEPCI ZAIMA IMAMOVICA BB STUBO 2 STUBO 2 BIHACKIH BRANILACA 89 MARSALA TITA 15 KARADJORDJEVA 64 VUKA STEFANOVICA KARADZICA BB D PILICA LIPA BB SIROKI BRIJEG LUKAVICKA CESTA 108 LUKAVICKA CESTA 108 SITNESI BB MARJANOVAC BB STEVANA MOKRANJCA BR 10 SVETOG SAVE BB MLADE BOSNE BB OCAUS POBRIZJE BR 30 STUPINE B3 I MUSLIMANSKE BRIGADE BB MALA BUKOVICA BB TURALIBEGOVA 36 PRIJEDORSKA BB SKELA BB TVRTKA MILOSA BB BISINSKA 35 FRA SERAFINA DODIGA BR 17 MATUZICI BB MAJORA D GAVRILOVICA 41 SREDISTE 184 DRINOVCI TESKERA BB ALEKSE SANTICA 8A UL OTOCKIH HEROJA BB OSLOBODJENJA BB KRALJA PETRA 1 OSLOBODIOCA 13 FRA D BUNTICA 1 C KARADJORDJEVA 2 MOME VIDOVICA BB CARA DUSANA 13

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610600000670057 1610450041060040 1610200015900047 1610300004360049 1610250013590038 1610400001510087 1610350007700096 1610000016020046 1610450002830012 1610450026450094 1610850006690010 1610250002950011 1610200044370032 1610000042540040 1610000042540137 1610450026640020 1610350021230044 1610400005170091 1610400009370094 1610450033450002 1610450038570050 1610350023070037 1610250008570094 1610350012210014 1610450031920021 1610250010610004 1610350009430091 1610700007020060 1610200025580065 1610250003410082 1610200015920029 1610400002510060 1610450022810072 1610200041990040 1610200025300026 1610250007320055 1610350035780044 1610250017440065 1610450035310074 1610200022930025 1610450008240090 1610450044300034 1610450049060018

SIMIKIC DOO BRCKO SIMP COMPJUTERS SUR INT KAFE VL MEDIC I SRBAC SINDY STR VL SVJETLANA PREVISIC SINEEX DOO GORAZDE SINTERKOMERC DOO GRACANICA SINTERKOMERC DOO GRACANICA SIPAD BINA DD BIHAC SIPAD EXPORT IMPORT DD SARAJEVO SIRANO DOO BANJA LUKA SIRIJUS 1 STR VL GOJKOVIC RANKO GRADISKA SIRIUS UG RAD KAFE BAR VL LJUBO IVANIC PILICA SIRIUS ZR VL BRKIC DAMIR GRACANICA SIROKI JUDO KLUB SIROKI BRIJEG SITADI DOO SARAJEVO SITADI DOO SARAJEVO SITNESI ZZ SA PO SITNESI SRBAC SITNI KAMEN DOO VELIKA KLADUSA

GRACANICA SIROKI BRIJEG SARAJEVO SARAJEVO SRBAC VELIKA KLADUSA SITOGRAF DOO TESLIC TESLIC SITOGRAF STR VL GOGIC DRAGAN TESLIC TESLIC SJAJ SZTR VL TRNJANIN JASNA GRADISKA GRADISKA SJECA I IZNOS DRVNIH SORT SZR VL KLJECANIN N SJECA I IZNOS DRVNIH SORTIMENAT VL SUAD KOVAC SJEME DOO TUZLA SJEMENARNA DOO VELIKA KLADUSA SJEMEPROM DOO MALA BUKOVICA DOBOJ SK ORION FIN DOO TUZLA SKALA UR CAFFE BAR VL HUSIC RUFAD SKELA DOO JAJCE SKIPPER DOO MOSTAR SKM GLAS DOO ZIVINICE SKORPION KAFE BAR SUR VL BORAS ZELJKO LJUBUSK SKULIC COMPANY DOO SL DOO BIJELJINA SLADOLED KAMENKO DOO GRUDE SLAK DOO LJUBUSKI SLANAC DOO TUZLA SLAP UR RESTORAN VL SULJKANOVIC SANEL BOSANSK SLATKA JAGODA DOO ZIVINICE SLATKA TAJNA STZR VL UZELAC GORDANA NOVI SLATKICA DOO SIROKI BRIJEG SLATKOM ALFA & OMEGA DOO BANJALUKA SLAVEN STR VL TOVILOVIC ZELJKA SRBAC SLAVICA FRIZERSKI SALON VL DEVIC S DOBOJ TESLIC SANSKI MOST TUZLA VELIKA KLADUSA DOBOJ TUZLA SANSKI MOST JAJCE MOSTAR ZIVINICE LJUBUSKI DOBOJ JUG BIJELJINA GRUDE LJUBUSKI TUZLA BOS OTOKA ZIVINICE NOVI GRAD SIROKI BRIJEG BANJA LUKA SRBAC DOBOJ

Srijeda, 6. 7. 2011.
3858. 3859. 3860. 3861. 3862. 3863. 3864. 3865. 3866. 3867. 3868. 3869. 3870. 3871. 3872. 3873. 3874. 3875. 3876. 3877. 3878. 3879. 3880. 3881. 3882. 3883. 3884. 3885. 3886. 3887. 3888. 3889. 3890. 3891. 3892. 3893. 3894. 3895. 3896. 3897. 3898. 3899. 3900. 3901. 3902. 3903. 3904. 3905. 3906.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
LAKTASI MOSTAR VITEZ SIROKI BRIJEG SAMAC LAKTASI BRCKO KLJUC VITEZ MOSTAR SARAJEVO BRCKO TESANJ DOBOJ HADZICI CAPLJINA DERVENTA ZEPCE SIPOVO KONJIC TRAVNIK TRAVNIK BOS PETROVAC MOSTAR MOSTAR MOSTAR SARAJEVO SARAJEVO GRACANICA SIROKI BRIJEG CITLUK PALE GRUDE ILIDZA ILIJAS NOVI TRAVNIK BIJELJINA BRCKO CITLUK KOTOR VAROS VISOKO MOSTAR BIHAC BIHAC GRACANICA SARAJEVO GRADACAC SANSKI MOST DRVAR KARADJORDJEVA 46A BLAJBURSKIH ZRTAVA 16 A HRVATSKE MLADEZI BB TRN BB SIROKI BRIJEG OBUDOVAC BB KARADJORDJEVA LAKTING ZG II BB DUBRAVE BB RUDENICE BR 7 DJURE PUCARA STAROG 29 TRG IVANA KRNDELJA BR 1 TEREZIJE BB PLATO SKENDERIJA PRNJAVOR 6 KRNDIJA BB KARNOVAC STANICA BB DONJI HADZICI BB MATE BOBANA BB 9 MAJA BB VASARISTE 19 DJURE PUCARA 3 2 BUTUROVIC POLJE BB PASA MAHALA 58 PASA MAHALA 58 VRANOVINA BB RODOC B.B. RODOC BB KRALJA TOMISLAVA 108 SKENDERIJA 5A SKENDERIJA 5A HAJRIJE KURTAGIC BB DUBRAVA BB KREHIN GRADAC BB 3APRIL 33 CARSIJA 182 DRINOVCI GRUDE HUSEINA DJOZE BB LJUBINA BB KASAPOVICI BB TRG KRALJA PETRA I RK 1SPR LOK 167 DESANKA MAKSIMOVIC BR2 KRALJA TOMISLAVA 114 CARA DUSANA BB OZRAKOVICI BB BRACE FEJICA 51 JABLANSKA BR 5 IRFANA LJUBIJANKICA 204 MUSTAFA RESIDBEGOVIC 2 BARDAKCIJA 18 HAZNA 8 MUSE CAZIMA CATICA BB GLAMOCKA 1

Broj 41 - Strana 117
1610450000160087 1610200012980056 1610700001940073 1610200031940064 1610450049730094 1610450019670085 1610600002600066 1610350003330052 1610550003490092 1610200049040097 1610000050390056 1610600004350043 1610400003960016 1610450041000094 1610000026620012 1610200015930020 1610450053140032 1610750006720085 1610450001200024 1610200042340016 1610000025420025 1610700003020071 1610350023930039 1610200013000038 1610200013020020 1610200013030011 1610000064400057 1610000064400154 1610250010710011 1610200022950007 1610200008300097 1610000026740098 1610200029790059 1610150004010032 1610000073950095 1610200025270053 1610850010660026 1610600000730003 1610200038350018 1610450002330074 1610150004420051 1610200003090033 1610350008230007 1610350004820069 1610250004620060 1610000035650033 1610800002290044 1610350008540019 1610200043480057

SLAVIJA INTERNACIONAL DOO LAKTASI SLAVONIJA TRGOVINA DD MOSTAR SLAVUJ STR VL VELJKO CATO VITEZ SLIMS DOO SIROKI BRIJEG SLK SUR VL PAVLOVIC S OBUDOVAC SLOT TRADE DOO LAKTASI SM HUZAL DOO BRCKO SMAJIC COMERC DOO KLJUC SMAJIC PROMET DOO VITEZ SMART GROUP DOO MOSTAR SMART&AZ COMPUTERS DOO SARAJEVO SMELT INTAG DOO BRCKO SMH EDELSTAHLVERARBEITUNG DOO TESANJ SMRCA SZR VL RISTIC DUSAN PETROVO SNAGIC S DOO HADZICI SNOOPY SUR FAST FOOD VL DRAGAN BOROVAC CAPLJI SOBA SUR KAFE BAR VL BAROS ZORAN DERVENTA SOBO BAU DOO ZEPCE SOBORAD DOO SIPOVO SOFIC DOO KONJIC SOJTARIC DOO TRAVNIK SOJTARIC DOO TRAVNIK SOKO SD USLUGE U SUMARSTVU VL ZELJKO JEVIC SOKO DD PROCESNE TEHNOLOGIJE MOSTAR SOKO KVALITETA DOO MOSTAR SOKO TRGOVINA DOO MOSTAR SOKOLOV REAL ESTATE DOO SARAJEVO SOKOLOV REAL ESTATE DOO SARAJEVO SOLAR CERADE DOO GRACANICA SOLDO GRADNJA DOO SIROKI BRIJEG SOLDO SZR VL SOLDO IVAN CITLUK SOLVENT KOMERC DOO PALE SOMBRERO SUR VL VINKO SIMIC DRINOVCI SOMER DOO SARAJEVO SORA SUR BISTRO VLASNIK PUSINA ALMA SOSI PROM DOO NOVI TRAVNIK SOV STR VL CVIJETA SKOLNIK BIJELJINA SP MONT DOO BRCKO SP SOLING DOO CITLUK SP STEEL DOO KOTOR VAROS SPALTEX DOO VISOKO SPAR DOO MOSTAR SPECT DOO BIHAC SPEED MERC TR VL DUJMOVIC DANIJEL SPEKTRA BB DOO GRACANICA SPILJA COMMERCE DOO SARAJEVO SPLENDID DOO GRADACAC SPLONUM DD SANSKI MOST SPOMY DOO DRVAR

Broj 41 - Strana 118
3907. 3908. 3909. 3910. 3911. 3912. 3913. 3914. 3915. 3916. 3917. 3918. 3919. 3920. 3921. 3922. 3923. 3924. 3925. 3926. 3927. 3928. 3929. 3930. 3931. 3932. 3933. 3934. 3935. 3936. 3937. 3938. 3939. 3940. 3941. 3942. 3943. 3944. 3945. 3946. 3947. 3948. 3949.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR GRUDE CAPLJINA DUBRAVE SARAJEVO ZVORNIK BRCKO BIHAC BIHAC SARAJEVO BIJELJINA SARAJEVO ZENICA POSUSJE BANJA LUKA PRIJEDOR SAMAC SAMAC NOVI TRAVNIK BIJELJINA BIJELJINA ZENICA GRADISKA MODRICA BANJA LUKA TUZLA TEKIJA BR 53 K KATARINE BB GABELA POLJE DUBRAVE BB TERAZIJA BB SVETOG SAVE BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610200004430088 1610200055800027 1610200015950002 1610600002990006 1610000018980098 1610850009630080

SPORT BUREGDZIN SUR VL ABDIL ABDULAI MOSTAR SPORT CAFFE SUR VL MARIJA CORLUKA GRUDE SPORT GAME DJO CAPLJINA SPORT LINE DOO BRCKO SPORT SA TREND DOO SARAJEVO SPORT SPORTSKA KLADIONICA VL BRANKO VIDAKOVI SPORT STAF SP VL LAZOVIC DRAGAN BRCKO SPORT TOURS DOO SPORTIX TR VL ALMIR MIDZIC BIHAC SPORTLAND DOO SARAJEVO SPRING DOO BIJELJINA SPV DOO SARAJEVO SPYDER DOO ZENICA SREBRENKO DOO POSUSJE SREM SID DOO BANJALUKA SRKI TR VL SEKULIC MILKA PRIJEDOR SRPSKA VAROS TR VL JANKOVIC BRANISLAVA SAMAC SRPSKA VAROS TR VL JANKOVIC BRANISLAVA SAMAC SS KOMPANI DOO NOVI TRAVNIK SS PETROL DOO BIJELJINA SS PETROL DOO BIJELJINA SSIGEN DOO ZENICA ST GEORGE STR VL DELJA SANDRA ST GEORGE TR BUTIK VL ZELINCEVIC ZIVKO MODRIC STAKLO COMERC DOO BANJA LUKA STAKLO DOO TUZLA STAKLO DOO VELIKA KLADUSA

DR SAFETA MURATOVICA BR 13 1610600007610019 BOSANSKIH BANOVA 1 DZANICA MAHALA BB ALIPASINA BB ZETRA STEFANA DECANSKOG BR 264 MARKA MARULICA 2 VATROGASNI PUT 1 IVANA MESTROVICA 11 VOJVODE MOMCILA 12 SRPSKIH VELIKANA BB NJEGOSEVA BR 3 NJEGOSEVA BR 3 IVANA MESTROVICA BB KOMITSKA BB BENZINSKA PUMPA KOMITSKA BB BENZINSKA PUMPA NIKOLE TESLE 5 VIDOVDANSKA BB SVETOSAVSKA BB 161035000015000 4 1610350026220015 1610000078850050 1610850004800062 1610000043890086 1610550012910053 1610200047350066 1610450020460053 1610450035330056 1610450048510028 1610600007400014 1610200025250071 1610850006340034 1610850006340131 1610550005710034 1610450032400074 1610450042390007

VELIKA KLADUSA STAKLO PIRALIC DOO BIHAC BIHAC STAKLOREZACKA RADNJA SZR SB FRANO SIROKI BRIJEG DAMJANOVI STAKLOREZACKA SZR VL PIRALIC ZERINA BIHAC STAN GRAD DOO MOSTAR MOSTAR STANARI RUDNIK LIGNITA AKCIONARSKO DRUSTVO STANDARD DH DOO MOSTAR STANDARD M DOO SANSKI MOST STANDARD SZR VL TOMISLAV NACIC BIJELJINA STANICA STR VL MILICA RAMLJAK VITEZ STANICO DOO PRNJAVOR STANISIC ZR VL STANISIC LAZAR SAMAC STANKOVICPROM DOO BANJALUKA STANOGRADNJA COMMERCE DOO BANJA LUKA STAR INZINJERING DOO SARAJEVO STAR MO GO DOO MOSTAR STAR SAMOSTALNI DVD INTERNET KLUB DOBOJ MOSTAR SANSKI MOST BIJELJINA VITEZ PRNJAVOR SAMAC BANJA LUKA BANJA LUKA SARAJEVO MOSTAR PALE

IVANA GORANA KOVACICA 177 1610450027450067 TURALIBEGOVA 22 VI BOS 1610250000260007 BRIGAD 136 BRACE MUJAGICA BB 1610350009290023 MIDZIC MAHALA BR 9 S RADICA 29 MIDZIC MAHALA BR 9 KNEZA VISEVICA MIHAJLA HUMS 43 A STANARI BB KURLUK 4 BANJALUCKA 11 SRPSKE DOBROVOLJACKE GARDE 46 DUBRAVICA BB GRABIK ILOVA CARA LAZARA BB PAJE JOVANOVICA BB KARADJORDJEVA BR 378 1610350002790053 1610200023000059 1610350002800044 1610200049790004 1610250009620022 1610200001000071 1610350010920011 1610850010570010 1610700001990028 1610450023510024 1610450049880056 1610450010230045 1610450003910010

MIHRIVODE 50 A 1610000063650053 DR ANTE STARCEVICA 66 1610200044830006 SERDAR JANKA VUKOTICA BR 6 1610000085270092

Srijeda, 6. 7. 2011.
3950. 3951. 3952. 3953. 3954. 3955. 3956. 3957. 3958. 3959. 3960. 3961. 3962. 3963. 3964. 3965. 3966. 3967. 3968. 3969. 3970. 3971. 3972. 3973. 3974. 3975. 3976. 3977. 3978. 3979. 3980. 3981. 3982. 3983. 3984. 3985. 3986. 3987. 3988. 3989.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIJELJINA GRADISKA NUSICEVA 12 PUT SRPSKE VOJSKE 144

Broj 41 - Strana 119
1610850005250045 1610450035250031 1610350017050023 1610000037280021 1610200029670070 1610250022290065 1610550016190011 1610450032820084 1610350017320071 1610000045940084 1610450034260049 1610450027290017 1610350002370043 1610200015970081 1610000053120024 1610450009690046 1610450012030074 1610350012190032 1610850010180070 1610850000160067 1610450011240009 1610000028020013 1610200025600047 1610450025310053 1610350020160037 1610350015810072 1610400006260080 1610750005300005 1610400003240082 1610400001310073 1610350020370042 1610350008220016 1610350020920032 1610000010520049 1610450032170087 1610850006360016 1610200005480016 1610450009380034 1610000000180043 1610200017340012

STARA CARSIJA MM SUR BUREG VL MIRA MALOVIC BN STARI BISER RESTORAN VL SOBOTA LJ GRADISKA STARI GRAD DOO CAZIN STARK DOO SARAJEVO START SUR VL A PETROVIC TOMISLAVGRAD START TRANSPORT DOO GRADACAC STARTER DOO BUSOVACA STB PROMET DOO DOBOJ STEA DOO VELIKA KLADUSA STECAK DOO FOJNICA STEFANOVIC STR VL STEFANOVIC NADA B BROD STEKOVIC PROMET DOO PRIJEDOR STELLA TOURS DOO BIHAC STELLA SUR VL SRECKO SKIPINA STOLAC STEP COMMERC DOO SARAJEVO STEP DOO BJELJINA STERNEN DOO BANJA LUKA STHENOS DOO VELIKA KLADUSA STIGMA STR VL ZELJKO DELIC BIJELJINA STIL MSM ENTERIJER DOO BIJELJINA STIL STR VL DAMJANAOVIC LJILJANA MRKONJIC GR STJEPREP DOO SARAJEVO STJEPREP DOO SARAJEVO STOJAKOVIC STR VL STOJAKOVIC ZELJKA GRADISKA STOL TAP RAD VL HASANBEGOVIC JASIM STOLARIJA CEHIC ZR VL CEHIC MUHIDIN S MOST STOLARIJA JASAR SZR VL CAZIM JASAREVIC TESANJ STOLARIJA M SZR VL IBRAHIM MASIC STOLARIJA PRNJAVORAC SZR VL PRNJAVORAC SUBHIJ STOLARSKA RADNJA SZ VL HIMZIC IZUDIN STOLARSKA RADNJA VL STRKONJIC RAMIZ KLJUC STOLARSKA RADNJA VL TUZLAK EKREM CORALICI STOLARSKA RADNJA VRANIC PLAST VL VRANIC HARIS STOMATOLOSKA ORDINACIJA VL PORIC ZLATAN STOMIL DOO LAKTASI STOP AUTO SKOLA VL DUSAN KRUNIC ZVORNIK STOTIH COMMERCE DOO BILECA STRANKA MLADIH BOSNE I HERCEGOVINE BLUKA STROM EXPORT DOO ILIDZA STRONG DOO KUPRES

CAZIN STIJENA BB SARAJEVO DERVISA NUMICA 18A TOMISLAVGRAD KRALJA ZVONIMIRA 3 GRADACAC BUSOVACA DOBOJ VELIKA KLADUSA FOJNICA BOS BROD PRIJEDOR BIHAC STOLAC SARAJEVO BIJELJINA BANJA LUKA VELIKA KLADUSA BIJELJINA BIJELJINA MIONICA 2 NIKOLA SUBIC ZRINJSKI KNEZA MILOSA 36 KULISTE BR 90 PROKOSKI PUT BB GRADSKA PIJACA BOKS NP 11 MAJORA MILAN TEPICA BB BOSANSKA 21 STJEPANA RADICA BB KALESIJSKA 2 DVOROVI BB MILOSA DUJICA 37 MARJANOVAC BB

KNJEGINJE MILICE 18 MILOSA OBILICA ZANATSKI C ZELJ STA MRKONJIC GRAD JOVANA RASKOVICA 52 SARAJEVO SARAJEVO GRADISKA KLJUC SANSKI MOST TESANJ ZEPCE TESANJ TESANJ KLJUC CAZIN BOS OTOKA SARAJEVO LAKTASI ZVORNIK BILECA BANJA LUKA ILIDZA KUPRES CEKALUSA 26 CEKALUSA 26 PETRA PECIJE BB BANJALUCKA 118 VRHPOLJE BB DRINCICI BB OZIMICA BB HRVATINOVICI BB ROSULJE BB BRANILACA BIH BB CORALICI BB BUZIMSKI PUT BB HUSREFA REDZICA 13B STAROG VUJADINA BB POSLOVNI CENTAR MEGA 2 OBILICEV VIJENAC BR 19 VIDA NJEZICA 36 SAMIRA CATOVICA KOBRE 17 KUPRES BB

Broj 41 - Strana 120
3990. 3991. 3992. 3993. 3994. 3995. 3996. 3997. 3998. 3999. 4000. 4001. 4002. 4003. 4004. 4005. 4006. 4007. 4008. 4009. 4010. 4011. 4012. 4013. 4014. 4015. 4016. 4017. 4018. 4019. 4020. 4021. 4022. 4023. 4024. 4025. 4026. 4027. 4028. 4029.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SIROKI BRIJEG SARAJEVO BUZIM BANJA LUKA BANJA LUKA SARAJEVO VISOKO SANSKI MOST ILIDZA BANJA LUKA VISOKO VISOKO VISOKO BOS PETROVAC PRNJAVOR MOSTAR KAKANJ ZENICA GRADISKA PRIJEDOR BANJA LUKA VISOKO VISOKO TESLIC LAKTASI TESLIC NEVESINJE BOS BROD SAMAC TUZLA VITEZ PRIJEDOR DOBOJ SAMAC ZVORNIK FRA DIDAKA BUNTICA BB SIROKI BRIJE SAFETA HADZICA BB 505 VITESKE BRIGADE BB GAJEVA BR 10 KRALJA PETRA DRUGOG BR 26 ALIPASINA BB CARSIJSKA BB SEJKOVACA BB BOSANSKIH GAZIJA 6 KRAJISKIH BRIGADA BB UVORICI KOLOSICI BB MULICI DIDOVICI BB MAGISTRALNI PUT BB JUZNI LOGOR BB A IZETBEGOVIC 45 PRVE ZENICKE BRIGADE 3C ATIFA TOPICA BB ISTARSKA 2 KARADJORDJEVA BR 140 B MAHALA BB D MOSTRE SARENI HANOVI BB STEVANA SINDJELICA BB SVETOSAVSKA BB GLAMOCANI UGODNOVIC GVOZD BB SVETOG SAVE BB ULICA CARA DUSANA BB MARSALA TITA 199 6 BUHINE KUCE BB MILOSA OBRENOVICA BB KNEZA LAZARA BB NJEGOSEVA BB SVETOG SAVE ZGRADA CRPNA ST MEJ MIROSLAVA KRLEZE BB PUDIN HAN BB DOGLODI 79 SRPSKE VOJSKE SP 106 POLJE BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610200032770093 1610000017780014 1610350035210072 1610450034880073 1610450039560032 1610000062920031 1610150007110055 1610350015750029 1610000041920016 1610450034460063 1610150003060014 1610150003610004 1610150002370053 1610350008990002 1610450024940095 1610200002810091 1610650003210048 1610550017030031 1610450051140086 1610450042940094 1610450029860032 1610150005840034 1610150006080012 1610400009540038 1610450049680042 1610400012070089 1610200051910036 1610450050660033 1610450049210077 1610250002680060 1610700007870071 1610450035820003 1610450030530011 1610450036300056 1610850006450032 1610600007290016 1610350022490074 1610000027630073 1610450044290043 1610700004470027

STUDIO A&M DOO SIROKI BRIJEG STUDIO ART FRIZER SALON ZZR VL MISIC I RACIC STUDIO ART SZR VL PORIC NISVET BUZIM STUDIO GLAMOUR SZR VL SLIJEPCEVIC RANKA BL STUDIO LARA DOO BANJA LUKA STUFF DOO SARAJEVO STYL SUR CAFE SLASTIC VL SAHINOVIC M VISOKO STYROMAL DOO SANSKI MOST SUCUR ND DOO ILIDZA SUCUR TRADE DOO BANJA LUKA SUHOMESNATI PROIZVODI VL LEMES SULEJMAN SUHOMESNATI PROIZVODI VL SUSA MEHO I MAHIR SUHOMESNATI PROZIVODI VL MUZAFERIJA KENAN SUMA PROM DOO BOSANSKI PETROVAC SUMA RM PRODUKT DOO PRNJAVOR SUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD MOSTAR SUN SHINE VL BUZA ALEM SUNCANA STRANA FAST FOD VL RAIC SANELA ZENICA SUNCE STR VL GOJKOVIC RANKO GRADISKA SUNCOKRET ZTR VL MIKANOVIC SNJEZANA PRIJEDOR SUPER AUTO DOO BANJA LUKA SUPER MONT SZR VL MUSLIC MAID VISOKO SUR FAST FOOD SISIC VL SISIC SAMIRA VISOKO SUR KAFE BAR SASA VL JOVIC SASA SURTOV LASER DOO LAKTASI SUZA STR VL GAVRIC JOKA TESLIC SUZANA STR VL G KESELJ NEVESINJE SUZI SUR EKSPRES ZAKUSKA VL SUZIC D S BROD SUZI TR VL SAMARDZIC S SAMAC SVIDEN DOO TUZLA SVIJET PODOVA DOO VITEZ SVIN 3 TR VL KANTAR SLOBODAN PRIJEDOR SVITANJE DOO DOBOJ SVJETLOST S PR VL BOSIC SVETLANA SAMAC SVRCO TR VL TATJANA REGOJA ZVORNIK

SWEET SP VL GORDANA ANTIC BRCKO DC BRCKO SWISS DOO KLJUC SYNERGICON BAVARIA TRADE DOO SARAJEVO T M SUR KAFE BAR VL TUTNJEVIC MARA DERVENTA T&M INTERSPAR DOO KRESEVO KLJUC ILIDZA DERVENTA KRESEVO

Srijeda, 6. 7. 2011.
4030. 4031. 4032. 4033. 4034. 4035. 4036. 4037. 4038. 4039. 4040. 4041. 4042. 4043. 4044. 4045. 4046. 4047. 4048. 4049. 4050. 4051. 4052. 4053. 4054. 4055. 4056. 4057. 4058. 4059. 4060. 4061. 4062. 4063. 4064. 4065. 4066. 4067. 4068. 4069. 4070. 4071. 4072. 4073.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
PISCE BB ARIZONA SEONJACI MUSHINA RIZVICA BB ARIZONA TRZNICA MAHMUTA BUSATLIJE 58 ORASJE L 19 7 ZANATSKI CENTAR BB RAVNO POLJE TAKSI STAJALISTE ZVORNIK ZVORNIK BRANJEVO STAJALISTE 14 PEHARE 78 PEHARE 78 ISMETA MUJEZINOVICA D7 DOBOROVCI BB VESELINA MASLESE 1 OTESKA 27 CEKREKCIJE BB MAJKE JUGOVICA 22 KOZARSKA 54 DONJI KAMENGRAD 28 A SANSKI MOST MARKA MARULICA 13 ANTUNA HANGIJA 6 HAMDIJE CEMERLICA 2 ZAGREBACKA BB 111 GRACANICKE BRIGADE BKC TERZICA SOKAK BR 12 DONJA SLAPNICA 140 BRODSKA 1 ODZAK RUDNICKO NASELJE 25 STANARI OSTROZAC BB KEMALA KAPETANOVICA 6 GNOJNICE 72 VELJKA MLADENOVICA BB M. TITA BB M. TITA BB HAMDIJE POZDERCA 23 PC 96 MUHAMEDA HADZIJAHICA 35 MRAVINJAC BB PATIZANSKI PUT BB LUKAVAC A MIHANOVICA BB ARIZONA DUBRAVE SVETOG SAVE BB

Broj 41 - Strana 121
1610550010410072 1610800002360078 1610350005070038 1610600006460084 1610250002860092 1610200043830033 1610150003560049 1610850008450075 1610850010080063 1610850009820006 1610850008900058 1610550000430033 1610700002320022 1610250003740076 1610250017370031 1610600004740080 1610000014200035 1610150001360089 1610450011300052 1610450008430016 1610350009380039 1610000069500026 1610000044390024 1610000057780098 1610200023110057 1610250008790090 1610350008620044 1610350029590086 1610800005310042 1610450042850078 1610350029580095 1610000045340042 1610200054500033 1610600004590021 1610500001950074 1610800002370069 1610350028180094 1610700002020098 1610000021420036 1610300001910023 1610250010520085 1610200023130039 1610800002390051 1610450035650059

TA EM AUTO DOO ZENICA TA STR VL VINKOVIC IVO BRCKO TABAK DOO VELIKA KLADUSA

ZENICA BRCKO VELIKA KLADUSA TACA PATRICIO SP VL BABAJIC HIDAJETA BRCKO BRCKO TAISA TR VL ISIC MAKSIDA TUZLA TUZLA TAJO RAFT RAFTING VL AIDA HEJUB KONJIC KONJIC TAK CAFFE BAR VL HASECIC FIKRETA VISOKO TAKSI PREVOZ MIRKO JANKOVIC RAVNO RAVNO POLJE POLJE TAKSISTA ALEKSANDAR DRASKO ZVORNIK ZVORNIK TAKSISTA DRAGAN MAKSIMOVIC ZVORNIK ZVORNIK TAKSISTA RASKO SEPUR BRANJEVO ZVORNIK TALIC KOMERC DOO ZENICA ZENICA TALIC KOMERC DOO ZENICA ZENICA TAMARIS BIFE VL DZINDO FEJSAL TUZLA TUZLA TANDEM TRANS DOO GRACANICA GRACANICA TANE PROM DOO BANJA LUKA BANJA LUKA TANGO CAFFE BAR SUR VL GOJAK MUMIN ILIDZA ILIDZA TANIN DOO VISOKO VISOKO TANJA STR VL MIHALJCIC MARIJA BANJA LUKA TANJA STR VL MILINOVIC JELA BANJA LUKA BANJALUKA TANK COMERC DOO SANSKI MOST SANSKI MOST TAPETAR SOR VL LONCAR SADIJA TARA DOO SARAJEVO TARA DRINA DOO SARAJEVO TARABA KOMERC DOO POSUSJE TARE TR VL IMAMOVIC RASIM GRACANICA TARIK TRGOVINA DOO BOS KRUPA TARKO DOO VELIKA KLADUSA TASO DOO RESTORAN BARON ODZAK TAXI PREVOZ VL JANJILOVIC IGOR STANARI DOBOJ TAXI PRIJEVOZ VL DZELALAGIC ALE CAZIN TAXI PRIJEVOZNIK GELJO TUFIK SARAJEVO TAXI SLUZBA VL SAMIR BASIC MOSTAR TD PROMET DOO BANJA LUKA TE&SI DOO GRADACAC TE&SI DOO GRADACAC TECHNIC & MORE DOO BIHAC TECHNIC WORLD DOO VITEZ TECNOARREDO DOO SARAJEVO TEHNIKA DOO GORAZDE TEHNIKA DOO LUKAVAC PJ GRADJENJE SARAJEVO TEHNO BAGARIC DOO SIROKI BRIJEG TEHNO SHOP STR VL JOSO KOPIC TEHNO SISTEMI DOO DERVENTA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO POSUSJE GRACANICA BOS KRUPA VELIKA KLADUSA ODZAK DOBOJ CAZIN SARAJEVO MOSTAR BANJA LUKA GRADACAC GRADACAC BIHAC VITEZ SARAJEVO GORAZDE LUKAVAC SIROKI BRIJEG DUBRAVE DERVENTA

Broj 41 - Strana 122
4074. 4075. 4076. 4077. 4078. 4079. 4080. 4081. 4082. 4083. 4084. 4085. 4086. 4087. 4088. 4089. 4090. 4091. 4092. 4093. 4094. 4095. 4096. 4097. 4098. 4099. 4100. 4101. 4102. 4103. 4104. 4105. 4106. 4107. 4108. 4109. 4110. 4111. 4112. 4113. 4114. 4115. 4116. 4117. 4118.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TREBINJE BOS KRUPA BANJA LUKA BRCKO VELIKA KLADUSA LUKAVAC KAKANJ VITEZ SARAJEVO SARAJEVO MODRICA ILIDZA SRBAC HADZICI SARAJEVO SARAJEVO ILIDZA ILIDZA TESANJ ILIDZA LJUBUSKI ZENICA KLJUC ZIVINICE BANJA LUKA BANJA LUKA LAKTASI SIROKI BRIJEG PRNJAVOR PALE ZVORNIK SARAJEVO BANOVICI GRADISKA GRADISKA KISELJAK SARAJEVO BIHAC CAZIN ORASJE GRUDE NOVI TRAVNIK BANJA LUKA SIROKI BRIJEG LJUBUSKI CARA DUSANA 1 5 KORPUSA BB VIDOVDANSKA 35 D RAHIC BB PODZVIZD BB BRANILACA BOSNE BB LUCIANA I BB 311 LAHKE BRIGADE JOSIPA PLAVCICA DJOKCA 1 DOBRINJSKE BOLNICE 12 LUKAVICKA CESTA BB BERLINSKA BB VINKA SAMARLICA 1 27 JULA BR 20 HADZELI 83 ALIPASINA 29 HISETA 6 STUPSKA 11 STUPSKA 11 KRASEVO BB BARE 16 H ZVONIMIROVA BB BULEVAR KRALJA TVRTKA 110 KAMICAK BB PASAGE GOGICA BB ZIVINICE MILANA MARICA 6 VIDOVDANSKA 33 KARADJORDJEVA 46 KOCERIN SIROKI BRIJEG HRVACANI BB SILOS BB GORNJE PALE ZC MEGA 2 LOKAL 11 DZEMALA BIJEDICA 144 BRANILACA BANOVICA 4 PUT SRPSKIH JUNAKA BB PUT SRPSKIH JUNAKA BB JOSIPA BANA JELACICA 27 JEZERO 8 V KORPUSA BB GNJILAVAC 37 UGLJARA DUSINE 256 VISNICA BB RASTOVCI BB VELJKA MLADJENOVICA BB KNESPOLJE 184 J B JELACICA BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610200005240038 1610350005680071 1610450019960018 1610600003310009 1610350016430096 1610250013450067 1610650002280012 1610700002910073 1610000055040042 1610000011150064 1610450037520025 1610000003750031 1610450013550064 1610000067130025 1610000022090015 1610000060620064 1610000015630009 1610000015630106 1610400005480006 1610000039870018 1610200047370048 1610550007940064 1610350033490068 1610250013340069 1610450011040092 1610450000700086 1610450000340022 1610200023190082 1610450023900061 1610000024830071 1610850005910033 1610000026780062 1610550007170078 1610450019820047 1610450019410028 1610700006570077 1610000024320045 1610350028400090 1610350006930013 1610800004430058 1610200026050030 1610200025210010 1610450019180041 1610200023220055 1610200025630020

TEHNOART DOO TREBINJE TEHNOCENTAR TR VL CURIC SAKIBA TEHNOGRADNJA DOO BANJALUKA TEHNOGRADNJA DOO BRCKO TEHNOGRADNJA ZR VL RIZVIC DZEVAD V KLADUSA TEHNOING DOO LUKAVAC TEHNOLOG VL EMINOVIC NERMIN TEHNOMAT STR VL BRANISLAV PAVLOVIC VITEZ TEHNOMERC DOO SARAJEVO TEHNOMETAL DOO SARAJEVO TEHNOPROM ZTR VL KARAMANOVIC UGLJESA MODRIC TEHNOS DOO ILIDZA TEHNOS DOO SRBAC TEKILA SUR VL NIZIC ADMIR TELECOR DOO SARAJEVO TELENOVA DOO SARAJEVO TELEPARTNER DOO SARAJEVO TELEPARTNER DOO SARAJEVO TELESOFT COMPUTERS DOO TESANJ TELESVIJET DOO SARAJEVO TELEVIDEO DOO LJUBUSKI TEMPO SPORT DOO ZENICA TENA BETON OBRT ZR VL HOTIC EMIR TENG YUE INTERNATIONAL DOO ZIVINICE TEPIND DOO BANJA LUKA TERMOMONT 3B DOO BANJALUKA TERMONT KOMPANI DOO LAKTASI TERMOSTAKLO DOO KOCERIN TERRA NOSTRA ZZ HRVACANI PRNJAVOR TERRA PRODUCT CO DOO PALE TESLA AGEN ZA VODJENJE KNJIG VL MILE TESLIC TEXA DD ZA TRGOVINU USLUGE I TRANSPORT SARAJE TEXTILE INC DOO BANOVICI TEZGA BROJ VIII 7 BOHANEK BRANISLAV GRADISKA TEZGA BROJ XI 9 VL IVANOVIC ZORAN GRADISKA THE CLUB DOC HOLIDAY VL DURAK ALMIR KISELJAK THE QUEEN OF DUNAV STECH HOUS SUR RESTORAN THEATAR UR RESTORAN VL SAMIR FAJKOVIC BIHAC THF DOO CAZIN THOMAS PLASTIKA DOO ZA PROIZVODNJU PROMET I U THUNDERCOP DOO GRUDE TICIJANUS DOO NOVI TRAVNIK TICKY TRADE DOO BANJALUKA TIFANY BUTIC SIROKI BRIJEG ZELJKA BARBARIC TIFFANY DOO LJUBUSKI

Srijeda, 6. 7. 2011.
4119. 4120. 4121. 4122. 4123. 4124. 4125. 4126. 4127. 4128. 4129. 4130. 4131. 4132. 4133. 4134. 4135. 4136. 4137. 4138. 4139. 4140. 4141. 4142. 4143. 4144. 4145. 4146. 4147. 4148. 4149. 4150. 4151. 4152. 4153. 4154. 4155. 4156. 4157. 4158. 4159. 4160. 4161. 4162. 4163. 4164. 4165. 4166.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SAMAC MOSTAR MOSTAR BRCKO SREBRENIK SARAJEVO OLOVO BOS KRUPA BIJELJINA SARAJEVO PRIJEDOR BANJA LUKA CAPLJINA ZEPCE BOS BROD TOMISLAVGRAD ZVORNIK KONJIC I SARAJEVO VITEZ KAKANJ BOS PETROVAC TESANJ TESLIC VISOKO LAKTASI CAZIN SARAJEVO CAPLJINA GRUDE TUZLA TREBINJE POSUSJE BIHAC PRNJAVOR GRADISKA TUZLA LIVNO BANJA LUKA BIHAC GRUDE ZEPCE ORASJE DUBRAVE KRESEVO CAPLJINA KAKANJ TEREZIJE BB TISINA BB RUDARSKA 97 FRANJEVACKA 90 ABDULAHA BUKVICE 33 TERITORIJALNE ODBRANE 92 BB AVDE HUME BB OLOVSKE LUKE BB BIHACKA BB STEFANA DECANSKOG BR 128 LUKAVICKA CESTA DO 80 SKENDERA KULENOVICA 7 SLATINSKA ULICA BRACE RADICA BB DONJE RAVNE BR 6 PETRA PETROVICA NJEGOSA 151 MIJATA TOMICA BB UGLJARI SKOCIC SUHI DO BB AERODROMSKA 13 STARA BILA BB 311 LAHKE BRIGADE BB V KORPUSA BB KRASEVO BB SVETOG SAVE 88 TESLIC MAUROVICI BB ALEKSANDROVAC BB NURIJE POZDERCA BB FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 DOLJANI BB H V HRVATINICA BB DZAFER MAHALA 24 HRUPJELA BB GRADAC BB JABLANSKA 86 TRG SRPSKIH BORACA BB PUT SRPSKE VOJSKE BB SOLANSKA DO BR 3 PRILUKA BULEVAR V S STEPANOVICA 175A MEHMED PASE SOKOLOVICA 14 SREDISTE 194 DRINOVCI POSLOVNI CENTAR XP BB VLADIMIRA NAZORA 28 DONJA MAHAL ULOVIC 42 DUBRAVE RAKOVA NOGA BB KLEPCI BB ZGOSCANSKA

Broj 41 - Strana 123
1610000012060021 1610450041310009 1610200050210014 1610200013390075 1610600003120083 1610500004000072 1610000079030082 1610000076020075 1610350026650016 1610850002740073 1610000036670085 1610450007230029 1610450005870089 1610200016090070 1610750002560046 1610450007760037 1610200017370082 1610850006830078 1610200048070097 1610000064640035 1610700002030089 1610650002290003 1610350029530043 1610400004780054 1610400008180098 1610150005150073 1610450012060047 1610350035150029 1610000044160037 1610200016140025 1610200029120080 1610250020140060 1610200052060095 1610200026840095 1610350006430075 1610450016330084 1610450018630051 1610250019990098 1610200019180005 1610450045670062 1610350021150019 1610200027380094 1610750006120043 1610800004300078 1610800002450094 1610700005130015 1610200016200068 1610650001060043

TIK LINE DOO SARAJEVO TIK TAK TR VL TOVIRAC SLADJANA TISINA SAMAC TIL STR CVJECARNA VL RAJNA SMAJIC MOSTAR TILM&CO DOO MOSTAR TIM DOO BRCKO TIM INVEST DOO SREBRENIK TIM SUR KONOBA VL REKA DZEVDZET TIMA DOO OLOVO TIMAL DOO BOSANSKA KRUPA TIMB KOMERC DOO BIJELJINA TIMB KOMERC DOO BIJELJINA PJ BR 1 SARAJEVO TIMEKS CO DOO PRIJEDOR TIMEL COMPANY DOO BANJALUKA TIN DOO CAPLJINA TINA DOO ZEPCE TINA PETROL DOO BOSANSKI BROD TINA STR JANJA KRIZANAC TOMISLAVGRAD TINA TR VL ZORAN VUKOTIC SKOCIC TIP TOP SUR VL E CORIC KONJIC TITANIC DOO ISTOCNO SARAJEVO TITANIC SUR VL ZARKO BABIC VITEZ TIZ DOO KAKANJ TIZIANO DOO BOSANSKI PETROVAC TIZZIANA STR VL DOBRIC SEFIKA TKB DOO TESLIC TM COMPANY DOO VISOKO TMK COMPANY DOO LAKTASI TMK SAN DOO CAZIN TMS COMPANY DOO SARAJEVO TMT DOO CAPLJINA TMTI TRADE DOO GRUDE TNT FRIZ STU VL OVCINA TAMARA I FAZLIC TANJA TNT TEAM SZTR AUTO MOTO VL Z SKRIVAN TREBINJE TO DOO ZA PROIZVODNJU I USLUGE POSUSJE TOBACCO DOO BIHAC TODIC KOMERC DOO PRNJAVOR TOLJAGIC DOO GRADISKA TOLJEMERC DOO TUZLA TOLMING DOO LIVNO TOM I DZERI STR VL LAHOVSKI SINISA BANJA LUKA TOMATO UR KAFFE BAR VL SAJE EMINA BIHAC TOMI GROUP DOO DRINOVCI GRUDE TOMIC BAU DOO ZEPCE TOMIC CO DOO ZA TRGOVINU PROMET I USLUGE ORAS TOMIC COMMERC DOO DUBRAVE TOMIKS DOO KRESEVO TOMY TRADE DOO CAPLJINA TON DOO KAKANJ

Broj 41 - Strana 124
4167. 4168. 4169. 4170. 4171. 4172. 4173. 4174. 4175. 4176. 4177. 4178. 4179. 4180. 4181. 4182. 4183. 4184. 4185. 4186. 4187. 4188. 4189. 4190. 4191. 4192. 4193. 4194. 4195. 4196. 4197. 4198. 4199. 4200. 4201. 4202. 4203. 4204. 4205. 4206. 4207. 4208. 4209. 4210. 4211. 4212. 4213. 4214.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VITEZ SIROKI BRIJEG MOSTAR LIVNO BIHAC CAZIN BOS BROD BIHAC DOBOJ GRADISKA BANJA LUKA GRUDE SREBRENIK KAKANJ LONCARI TESANJ SARAJEVO SARAJEVO ZEPCE SARAJEVO SREBRENIK VITEZ TESANJ CITLUK LJUBUSKI VITEZ BRCKO SARAJEVO TREBINJE CAPLJINA KLJUC ZVORNIK GRUDE PRIJEDOR BIHAC MODRICA MODRICA MODRICA GRACANICA LJUBUSKI KLJUC LIVNO DERVENTA PRIJEDOR CAPLJINA TREBINJE LAKTASI KOTOR VAROS STJEPANA RADICA BB TRNSKA CESTA 29 KRALJA TOMISLAVA 11 ZELENA PIJACA BB GRABESKA BB TRZACKA RASTELA BB PETRA PETROVICA NJEGOSA 123 DR IRFANA LJUBIJANKICA BR 136 MATUZICI BB PETRA PECIJE BB MIRKA KOVACEVICA BR 25 FRA PASKALA BUCONJICA BB MAGISTRALNI PUT BB 311 L B B OSLOBODJENJA 8 TESANJKA BB VISNJIK 5B SAFETA HADZICA BB ANKE TOPIC BR 27 KOMATIN 24 SLADNA BB DJURE PUCARA 8 OSMANA POBRICA 24 PAOCA BB PROBOJ BB DOBROVOLJACKOG ODREDA BB BREZIK BB ALEJA BOSNE SREBRENE BB NEMANJINA BR 7 TREBIZAT OMLADINSKIH BRIGADA BB SVETOG SAVE 78 H V HRVATINICA BB AKADEMIKA JOVANA RASKOVICA 3 DANA DRZAVNOSTI BR 1 VIDOVDANSKA BR 43 MODRICA VIDOVDANSKA BR 43 MODRICA VIDOVDANSKA BR 43 MODRICA SULTANA MEHMEDA II FATIHA 16 GRA STJEPANA RADICA 2 CADJAVICA BB DALMATINSKA 21 SVETOG SAVE 5 KOZARSKA 6 GABELA POLJE BB HERCEG STJEPAN KOSACE BR 9 CARA DUSANA BB LAKTASI DJURE JAKSICA BR 6

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610700003160042 1610200038160092 1610200013440030 1610200029290024 1610350003820096 1610350033730046 1610450023920043 1610350002710028 1610400000390028 1610450015640026 1610450051680085 1610200033870073 1610500001680026 1610650000900090 1610600002390061 1610400000090007 1610000044820025 1610000067880029 1610750002600010 1610000070310073 1610500001470021 1610700004190085 1610400003790072 1610200044450057 1610200041260018 1610700002400047 1610600004230054 1610000025110013 1610450042910024 1610200016210059 1610350012450089 1610850010710078 1610200026150037 1610450016910047 1610350008980011 1610250019560097 1610250019560194 1610450033290049 1610250003670042 1610200031520054 1610450000980028 1610200019220066 1610450009000085 1610450023470060 1610200016220050 1610200050850020 1610450021380098 1610450055010095

TONI TRADE DOO VITEZ TONKO DOO SIROKI BRIJEG TOP SPORT DOO MOSTAR TOP TRADE DOO LIVNO TOPAL DOO BIHAC TOPEX UR BISTRO VL TOPIC AMIR CAZIN TOPIC TRADE DOO BOSANSKI BROD TOPLOTNA TEHNIKA DOO BIHAC TORNADO DOO DOBOJ JUG TORONTO DOO GRADISKA TOTI STR VL PRASTALO VESNA BANJA LUKA TOTO CAFFE BAR VL GORDANA ZUCIC GRUDE TOURS COMPANY DOO SREBRENIK TP DC KAKANJ TP GRANIT DOO LONCARI TPU ODISEJA 1 DOO TRACE DOO SARAJEVO TRADE SS DOO SARAJEVO TRAKOTRANSPORTI DOO ZEPCE TRANS KIKO DOO SARAJEVO TRANS OROBIKA BH DOO SREBRENIK TRANS PROMET DOO VITEZ TRANSCONNEX DOO TESANJ TRANSPORT DZIP CO DOO CITLUK TRANSPORT GAVRAN DOO LJUBUSKI TRANSPORT SIME DOO VITEZ TRANSPROM DOO BRCKO TRATORIA DUE SUR PIZZERIA VL SPAGO MIRSADA TREBINJE RESORT DOO TREBINJE TREBIZAT STR VL ANTON PULJIC CAPLJINA TREBUNJ DOO SANICA KLJUC TREF TR VL MILOSAVKA COLIC ZVORNIK TREND MAR DOO GRUDE TREND TR VL VUJCIC SRDJAN PRIJEDOR TRG SZR PEKARA VL TOPIC REFIKA TRGO MAX DOO MODRICA TRGO MAX DOO MODRICA TRGO MAX DOO MODRICA TRGO MONJ DOO GRACANICA TRGOCOOP DD LJUBUSKI TRGOKOMERC DI DOO RIBNIK TRGOMIX STR VATRENKA MISKOVIC LIVNO TRGOMONT DOO DERVENTA TRGOPRODAJA AD PRIJEDOR TRGOPRODUKT JURKOVICI DOO CAPLJINA TRGOPROMET DOO TREBINJE TRGOPROMET DRAGAN DOO LAKTASI TRGOPROMET KRSIC DOO KOTOR VAROS

Srijeda, 6. 7. 2011.
4215. 4216. 4217. 4218. 4219. 4220. 4221. 4222. 4223. 4224. 4225. 4226. 4227. 4228. 4229. 4230. 4231. 4232. 4233. 4234. 4235. 4236. 4237. 4238. 4239. 4240. 4241. 4242. 4243. 4244. 4245. 4246. 4247. 4248. 4249. 4250. 4251. 4252. 4253. 4254. 4255. 4256.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MRKONJIC GRAD BUZIM CITLUK SIROKI BRIJEG TESANJ DOBOJ NOVI GRAD BRCKO PODRASNICA 117 UL IZETA NANICA 81 POTOPLJE BB BIOGRACI BB 1 MARTA BB JELAH TESANJ LIPAC DOBOJ BRANKA COPICA 70 TRZNICA ARIZONA POS ZG BR IX LO 17 K TOMISLAVA 5 IBRE MILJKOVICA UCE BB MIHAJLA PUPINA 27 TESANJSKA 32 BULEVAR MESE SELIMOVICA BB TC BM FRA D BUNTICA 14 M TITA 288 TITOVA BB JOSIK BB CEROV DOLAC BB RUZICI ANKE TOPICA BB STUBO BB MULA MUSTAFE BASESKIJE 10 NOVOBRDSKA 5 XIV ULICA 26 311 LAHKE BRIGADE BB KNEZA MUTIMIRA BB POLJICE BB JANJARI A.MIHANOVICA BB TASOVCICI BB RADE VRANJESEVIC 77 KARAKAJ 143 E ARMIJE BIH BR 19 TRG DJECE DOBRINJE 13 MUSTAFE MUJE PASICA 36 ZELJEZNICKA BB MARSALA TITA 11 B JEZERSKI 269 ALEJA BB BIHACKIH BRANILACA 89 TRG 1 MAJ BR 18 B MATIJE GUPCA BB MISEVICI BB

Broj 41 - Strana 125
1610350038210088 1610350034140065 1610200032040071 1610200023290089 1610400007110091 1610450029380076 1610450020090095 1610600008180088 1610200050750013 1610350026720050 1610850005990058 1610000026070022 1610000022410018 1610200023300080 1610200000340083 1610600003070031 1610450031610009 1610200037690030 1610750002640071 1610250005110007 1610000015610027 1610150006260044 1610800002480067 1610650000980018 1610200019240048 1610250019590070 1610850007050074 1610200023310071 1610200016240032 1610450009480041 1610850005970076 1610250023090024 1610000080090098 1610000027680028 1610500000330077 1610200038510068 1610350018780018 1610350029660023 1610350015070059 1610200004670066 1610200035410045 1610000064560010

TRGOPROMEX DOO MRKONJIC GRAD TRGOTEKSTIL DOO BUZIM TRGOVINA LIP TRADE DOO CITLUK TRGOVINA MARKA DOO SIROKI BRIJEG TRGOVINA SAMOPOSLUGA VL MEHMED HASIC TRGOVKA STR VL DRAGAN DAMJANOVIC DOBOJ TRI MAR DOO NOVI GRAD TRI SMIZLE SP VL BORJANA BEROVIC BRCKO TRIEL DOO POSUSJE TRIMEX DOO VELIKA KLADUSA

POSUSJE VELIKA KLADUSA TRIS DOO BIJELJINA BIJELJINA TRISTAR INTERNATIONAL DOO SARAJEVO SARAJEVO TRIUMPH DOO SARAJEVO TROPICANA SUR SIROKI BRIJEG MARIN MANDIC TROPICANA TRADE DOO MOSTAR TROPIK DOO ODZAK TRUBA AUTOPRAONA VL TRUBARAC TIHOMIR KOZARS TRUBA STR VL DIJANA TOMIC GRUDE TRZNA STR VL FUAD SECIC ZEPCE TRZNI CENTAR DOO GRACANICA TTI TRANSFER TECHNOLOGY ENGINEERING DOO SARAJ TUFO DOO VISOKO TUKULJ DOO ORASJE TUNIS CAFFE VL IMAMOVIC FARUK TUP TAPES PP LIVNO TURIC PROMEX DOO LUKAVAC TVIKS STR VL ALEKSANDAR MILJANOVIC JANJARI TVIN MP SIROKI BRIJEG TVORNICA TRIKOTAZE CAPLJINA DOO CAPLJINA TWIN TRADE D O O BANJA LUKA TWINS DOO ZVORNIK TWINS FR SAL ZA ZENE VL PLESNIK INDIRA TUZLA TWITTY STR VL DJURICIC SNJEZANA U LJUBAVI DOO SARAJEVO U ZDRAVLJE PROM DOO SREBRENIK UBVIJA FRIZERSKI SALON VL UBVIJA MEDAR MOSTAR UDRUZENJE MINE ACTION GROUP BOS KRUPA UDRUZENJE NK JEDINSTVO BIHAC UDRUZENJE ZA ZASTITU OD MINA BIHAC UGOR BISTRO UR VL HAFIZA HUSIC MOSTAR UGOSTITELJSTVO I TURIZAM DD CAPLJINA UGURLU DOO SARAJEVO SARAJEVO SIROKI BRIJEG MOSTAR ODZAK KOZ DUBICA GRUDE ZEPCE GRACANICA SARAJEVO VISOKO ORASJE KAKANJ LIVNO LUKAVAC UGLJEVIK SIROKI BRIJEG CAPLJINA BANJA LUKA ZVORNIK TUZLA SARAJEVO SARAJEVO SREBRENIK MOSTAR BOS KRUPA BIHAC BIHAC MOSTAR CAPLJINA HADZICI

Broj 41 - Strana 126
4257. 4258. 4259. 4260. 4261. 4262. 4263. 4264. 4265. 4266. 4267. 4268. 4269. 4270. 4271. 4272. 4273. 4274. 4275. 4276. 4277. 4278. 4279. 4280. 4281. 4282. 4283. 4284. 4285. 4286. 4287. 4288. 4289. 4290. 4291. 4292. 4293. 4294. 4295. 4296. 4297. 4298. 4299. 4300. 4301.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GORAZDE VOGOSCA DOBOJ BIHAC BILECA CAZIN NOVI GRAD KOZ DUBICA KOZ DUBICA BOS KRUPA BIHAC BOS KRUPA SARAJEVO BIHAC DERVENTA ZENICA GRACANICA TUZLA SARAJEVO SARAJEVO SIROKI BRIJEG SARAJEVO POSUSJE VELIKA KLADUSA SARAJEVO SIROKI BRIJEG BIHAC SARAJEVO TUZLA BRCKO BANJA LUKA VISOKO KONJIC SARAJEVO BUZIM KOZ DUBICA VELIKA KLADUSA BIHAC SAMAC BRCKO BIHAC ZENICA ZVORNIK SARAJEVO ZAVIDOVICI GAMAL ABDEL GANEMA 1 KAMENICA II BB GRABOVICA DOBRIH BOSNJANA 47 HERCEGOVACKIH USTANAKA BR 40 GNJILAVAC 51 DONJI AGICI BB SVETOSAVSKA 5 A SVETOSAVSKA 5 A RADNICKA BB BOSANSKA KRUPA HAMZE HUME BB KOLODVORSKA BB PROTE BAKOVICA 6 DO 8 IRFANA LJUBIJANKICA 201 9 MAJA BB I ZENICKE BRIGADE 1 D MUSE CAZIMA CATICA 15 GRACANICA SICE 34 KASINDOLSKOG BATALJONA 1 DZEMALA BIJEDICA 160 K DOMAGOJA 8 SOUKBUNAR 201 RASTOVACKO POLJE BB ZRTAVA FASIZMA BR 1 ADILA GREBE BROJ 6 VAGAN BB TRN SIROKI BRIJEG88220 M S KURTCEHAJICA BB VELIKA DRVETA 2 DOJCINA LUKICA 9 VUKA KARADZICA BR 2 MISE STUPARA 6 ARNAUTOVICI BB DONJE POLJE 42 ISMETA MUJEZINOVICA 24 KONJODOR BR 86 STEFANA DECANSKOG 6 STABANDZA BB PRITOKA BB BATKUSA 98 DUBRAVE BB ZAOBILAZNICA JABLANSKA BB JALIJSKI PUT 16 KOZLUK KOLODVORSKA 11 A HAJDEROVICI BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610300002320042 1610000053100042 1610450028580020 1610350003390095 1610200050610042 1610350007740060 1610450001750111 1610450005100006 1610450005100103 1610350002230072 1610350007760042 1610350005980092 1610000058210002 1610350025170087 1610450031640079 1610550006090080 1610250011990023 1610250019680086 1610000054680075 1610000003570096 1610200023350035 1610000000130088 1610200049090052 1610350008650017 1610000029960013 1610200022410008 1610350005770087 1610000003190050 1610250001310032 1610600000290011 1610450029020012 1610150000220048 1610200026210080 1610000008860088 1610350008970020 1610450014210052 1610350016970095 1610350027820030 1610800004130037 1610600006040074 1610350003930094 1610550000900095 1610850006950067 1610000042780018 1610750002670044

UKUS UGOSTITELJSKA RADNJA VL ZIBERI REMZI UKV COMPANY DOO SARAJEVO ULER STR VL BILIC MILKA GRABOVICA DOBOJ ULJARA KONZUM DOO BIHAC ULJAREVIC PEKARA SZR VL V ULJAREVIC BILECA ULTRA PLUS DOO CAZIN UNA EXTRA DOO DONJI AGICI NOVI GRAD UNA IGP AD KOZARSKA DUBICA UNA IGP AD KOZARSKA DUBICA UNA OM DOO BOSANSKA KRUPA UNA PAK DOO BIHAC UNA SA DOO BOSANSKA KRUPA UNA SUR TIPA RESTORAN VL SEHIC FAHRUDIN UNACOMFORT DOO BIHAC UNDERGROUND NO1 SUR CAFFE BAR VL MILANOVIC V UNI FORMA DOO ZENICA UNI PLAST SZR VL SALIHBASIC DZENAN GRACANICA UNIDOM OBR DJELATNOST VL SULJIC RUSMIR TUZLA UNIGRAD DOO SARAJEVO UNIGROUP DOO SARAJEVO UNIJA LEKO DOO SIROKI BRIJEG UNIKATI LEJLA USLUZNA ZADRUGA SARAJEVO UNIMAR DOO POSUSJE UNIMARKET DOO VEL KLADUSA UNIMONT DD SARAJEVO UNION 2000 SIROKI BRIJEG UNION INZENJERING DD BIHAC UNIONINVEST HIDROTEHNIKA DD SARAJEVO UNIPROM DOO TUZLA UNIPROM IMPEX DOO BRCKO UNIQUE BLUE DOO BANJA LUKA UNIS KOVINA DD VISOKO UNIS TVORNICA ZAKOVICA DD KONJIC UNIS UNIDATA DD SARAJEVO UNISUL DOO BUZIM UNIVER EXPORT DOO KOZARSKA DUBICA UNIVERZAL GRADNJA GRADJEVINARSTVO VL T ZIJAD UNIX DOO BIHAC UNIX DOO SAMAC UNKIC COMPANY DOO BRCKO UNO PETROL DOO BIHAC UNO TRADE DOO ZENICA UNO UR BIFE VL DRAGAN MILIC KOZLUK URAN DOO SARAJEVO URANAK TR VL MIRSADA HOROZOVIC ZAVIDOVICI

Srijeda, 6. 7. 2011.
4302. 4303. 4304. 4305. 4306. 4307. 4308. 4309. 4310. 4311. 4312. 4313. 4314. 4315. 4316. 4317. 4318. 4319. 4320. 4321. 4322. 4323. 4324. 4325. 4326. 4327. 4328. 4329. 4330. 4331. 4332. 4333. 4334. 4335. 4336. 4337. 4338. 4339. 4340. 4341. 4342. 4343. 4344. 4345. 4346. 4347.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
DOBOJ SIROKI BRIJEG BIJELJINA GRADISKA BOS KRUPA BANJA LUKA SIROKI BRIJEG SARAJEVO SAMAC BANJA LUKA VISOKO SARAJEVO BIJELJINA DOBOJ LAKTASI BANJA LUKA SARAJEVO BANJA LUKA DOBOJ ZENICA LJUBUSKI BANJA LUKA SREBRENIK SREBRENIK MOSTAR MOSTAR MOSTAR ZENICA BRCKO BUZIM BIJELJINA VISOKO PRIJEDOR ZENICA SARAJEVO BANJA LUKA BANJA LUKA VELIKA KLADUSA POSUSJE SREBRENIK CITLUK GRACANICA MOSTAR SIROKI BRIJEG LIVNO VISOKO SRPSKIH SOKOLOVA 1 TRG FRA RUFINA SILICA PATKOVACA BLOK II BR 184 KOZINCI BB LJUSINA BB KNJAZA MILOSA 86 TRNSKA CESTA 54 GRADA KALGARIJA 1 KRALJA ALEKSANDRA KARADJA 1 FRUSKOGORSKA 6 JALIJA BB FERDE HAUPTMANA 7 GRADSKO GROBLJE PUCILE SVETI SAVA 3 SVETOSAVSKA 45 KARADJORDJEVA 79 FRANJE KLUZA DO BR 3 SAVE MRKALJA 13 CEROVICA BB JURAJA NEIDHARTA 42 VELJACI BB MOTIKE 31 UL 25 NOVEMBAR BB MARSALA TITA BB MARSALA TITA 165 AKADEMIKA IVANA ZOVKE 14 II RUDNICKE BOJNE ZAVNOBIH BB NJEGOSEVA 44 ZARADOSTOVO BB RAJE BANJICICA BR 157 DJURE PUCARA 10 BREZICANSKI PUT BB GORAZDANSKA 32 SAFETA ZAJKE 380 DRAGANA BUBICA 8 MARIJE MAZAR UL VII KORPUS BB CITLUK 142 SREBRENIK BB MEDJUGORJE BB MIRICINA POLJE BB BRACE FEJICA 42 DR JURE GRUBISICA SPLITSKA BB KRALJA TVRTKA BR 40

Broj 41 - Strana 127
1610450012650098 1610200025560083 1610850004020085 1610450031100080 1610350009410012 1610450011230018 1610200037530077 1610000002040018 1610450045470048 1610450004080051 1610150000410071 1610000044360051 1610850010160088 1610450027480040 1610450011470093 1610450002210085 1610000081660043 1610450053400089 1610450031440065 1610550005210096 1610200028080046 1610450013770060 1610500000350059 1610500000210088 1610200055790036 1610200013580098 1610200013590089 1610750002680035 1610600000330072 1610350035520084 1610850001650084 1610150002460069 1610450021920097 1610550003680018 1610000044610020 1610450006670048 1610450006470034 1610350006600019 1610200025400033 1610500001650053 1610200007420016 1610250018980037 1610200038120031 1610200023470024 1610200027720079 1610150004720072

UZDAH DOO DOBOJ UZOR DOO SIROKI BRIJEG V I D STR VL NATASA VULIC BIJELJINA V STYLE SZTR VL IVASTANIN VESNA GRADISKA V V POLJOPROMET DOO BOSANSKA KRUPA LJUSINA V W SHOP VL DJURIC JADRANKA BANJA LUKA VAK FLEX HIDRAULIKA I PNEUMATIKA DOO S BRIJEG VAKO EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO VALENTINO DISKOTEKA VL LUKIC JELENA SAMAC VALIS AUREA DOO BANJALUKA VALJEVAC DOO VISOKO VAMA DOO SARAJEVO VANJA S STR CVJECARA RAD BR 2 VL GOSPA SENIC VANJA STR VL LAZENDIC SNJEZANA DOBOJ VANS COMPANY DOO LAKTASI VARAN DOO BANJALUKA VAS DOM STR VL TELAREVIC SEMIR VASA KNJIGA DOO BANJA LUKA VASILJEVIC DOO CEROVICA DOBOJ VATROSTALNA DD ZENICA VD 2000 DOO ZA TRG I USLUGE LJUBUSKI VECA STR VL PILIPOVIC MILENKO BANJA LUKA VECOM HS DOO SREBRENIK VEDA DOO SREBRENIK VEDRAN CAFFE BAR UR VL VEDRAN KLJAKO MOSTAR VEGRAD DOO MOSTAR VEIMA DOO MOSTAR VEJZPROM DOO ZENICA VEKA KOMERC DOO BRCKO VELEDAR DOO BUZIM VELEFARM DOO BIJELJINA VELEPROMET USLUZNE DJELATNOSTI DD VISOKO VELEPROMET AD PRIJEDOR VELIC CO DOO ZENICA VELIC AUTO DOO SARAJEVO VELIKI BROJ DOO BANJALUKA VELIKI ZMAJ DOO BANJALUKA VELSAR DOO VELIKA KLADUSA VELTIK DOO POSUSJE VEMBLI BIZNIS DOO SREBRENIK VENECIJA DOO CITLUK VENECIJA PEKARA VL NUKIC BADEMA GRACANICA VENEDIK DOO MOSTAR VENERA DOO SIROKI BRIJEG VENEZIA CAFFE PIZZERIA VL JOZO ISTUK VENTO SZTR VL MAHMUTCEHAJIC IRHAD

Broj 41 - Strana 128
4348. 4349. 4350. 4351. 4352. 4353. 4354. 4355. 4356. 4357. 4358. 4359. 4360. 4361. 4362. 4363. 4364. 4365. 4366. 4367. 4368. 4369. 4370. 4371. 4372. 4373. 4374. 4375. 4376. 4377. 4378. 4379. 4380. 4381. 4382. 4383. 4384. 4385. 4386. 4387. 4388. 4389. 4390.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
LIVNO BANJA LUKA MOSTAR BRCKO CITLUK ZVORNIK BANJA LUKA BIHAC PRIJEDOR SAMAC LIVNO VITEZ TRAVNIK ODZAK ORASJE BUGOJNO BOS PETROVAC LJUBUSKI MOSTAR VISOKO KONJIC KONJIC SARAJEVO SRBAC BOS BROD POSUSJE VITEZ VISOKO BUSOVACA LAKTASI TESLIC BRCKO VISOKO GRACANICA VISOKO MOSTAR CITLUK GRADACAC VELIKA KLADUSA VISOKO TESLIC SARAJEVO HADZICI PODHUM BRACE PODGORNIKA BB AUTOBUSKA CARSIJA BB BLAGAJ DUBRAVE BB KRSTINE BB ZC MEGA 2 ZVORNIK RAMICI BB TRG SLOBODE 8 VOZDA KARADJORDJA 10 CARA DUSANA 41 S S KRANJCEVICA 3 KAMENJACE 10 BOSANSKA 119 BRODSKA BB ODZAK II ULICA BB KULINA BANA BB SAFETA HIDICA BB VELJACI BB DUBROVACKA BB ZANATSKI CENTAR SEBILJ 43 BIJELA 133 BIJELA 133 ALIPASINA 1 MOME VIDOVICA 52 PETRA PETROVICA NJEGOSA 9 VIR BB PODGRADINA BB HUSEINBEGA GRADASCEVICA 22 GUDELJI BB NIKOLE PASICA 7A TRN CARA LAZARA BB SETALISTE LOK BR 7 DONJA ZIMCA 14 DOBOROVCI ARNAUTOVICI BR 42 K V HUMSKOG 45 G V OGRADJENIK BB H K GRADASCEVICA BB GRACACAC IBRAHIMA MRZLJAKA 68 KRALJA TVRTKA 44 DJULIC LUKAVICKA CESTA 152 BJELASNICKA BB PAZARIC

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610200019280012 1610450055490051 1610200003750021 1610600003850008 1610200008390016 1610850006400077 1610450040070058 1610350021810007 1610450008850026 1610450041950015 1610200019290003 1610600003470059 1610550007320040 1610800004990039 1610800002560092 1610000076780070 1610350016110093 1610200016300075 1610200003790082 1610150005710054 1610200040560066 1610200040560163 1610000011320008 1610450041010085 1610450032510072 1610200025340087 1610700002130096 1610150002790063 1610650001720031 1610450025700090 1610400011670061 1610600007060029 1610150004260098 1610250007360019 1610150001370080 1610200013650035 1610200007430007 1610250014200071 1610350034020076 1610150000680022 1610400009110037 1610000042790009 1610000073740090

VENUS BUREGDZINICA DANE CURIC LIVNO VERA SUR VL PAVLOVIC VERICA BANJA LUKA VERA SZR FRIZ SALON VL ASIM FAZLAGIC MOSTAR VERDIS SP VL LALIC VITOMIR VERONA DOO MEDJUGORJE CITLUK VERONA TR VL NEVENA IKIC ZVORNIK VERONA TRANSPORTI DOO BANJA LUKA VERONA UR KAFFE BAR VL HAMDO FAJKOVIC VERONELLA DOO PRIJEDOR VESELE SLIKE HAPPY PICTURES DOO SAMAC VESNA DOO LIVNO VESNA PROMET DOO VITEZ VETAGRO DOO TRAVNIK VETERINARSKA STANICA DOO ODZAK VETERINARSKA STANICA DOO ORASJE VH SPED DOO BUGOJNO VIBOP DOO BOSANSKI PETROVAC VICE DOO LJUBUSKI VICE KOMERC DOO MOSTAR VICTORY TECHNOLOGY COMPUTERS DOO VISOKO VIDACKOVIC EXPORT IMPORT DOO KONJIC VIDACKOVIC EXPORT IMPORT DOO KONJIC VIDAM DJL SARAJEVO VIDEO STUDIO M VL MEDIC MIRJANA SRBAC VIDKOMERC DOO BROD VIDOVIC DOO POSUSJE VIDOVIC PEKARNA SZR VL VIDOVIC ZELJKO VITEZ VIFRUIT DOO VISOKO VIK PROMETNO USLUZNO DRUSTVO DOO BUSOVACA VIKPRODUKT DOO LAKTASI VIKTORIJA SUR KAFE BAR VL POPOVIC S TESLIC VIKTORIJA TRADE DOO BRCKO DISTRIKT BIH VILKO DOO VISOKO VILKOM DOO GRACANICA VIMAR DOO VISOKO VIMIN DOO MOSTAR VINETA DOO CITLUK VIOLA 4 UR RESTORAN VL SKORIC NEDZAD GRADACAC VIS CAFFE RESTORAN VL VELIC SALIH V KLADUSA VIS PANDA DOO VISOKO VIS STR VL MARIC OLIVERA VISNJA DOO SARAJEVO VISNJA STR VL LIHOVAC JASMINA

Srijeda, 6. 7. 2011.
4391. 4392. 4393. 4394. 4395. 4396. 4397. 4398. 4399. 4400. 4401. 4402. 4403. 4404. 4405. 4406. 4407. 4408. 4409. 4410. 4411. 4412. 4413. 4414. 4415. 4416. 4417. 4418. 4419. 4420. 4421. 4422. 4423. 4424. 4425. 4426. 4427. 4428. 4429. 4430. 4431. 4432. 4433. 4434. 4435. 4436. 4437.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
CAZIN GRADISKA ZENICA CITLUK VISOKO CAZIN VITEZ GRUDE VITEZ TESLIC ZVORNIK BANJA LUKA BOS BROD GRUDE TRAVNIK VISOKO MOSTAR TESANJ BREZA VISOKO MRKONJIC GRAD CITLUK TRAVNIK POSUSJE CAPLJINA NOVI GRAD GRUDE PRNJAVOR SIPOVO CITLUK BIJELJINA SARAJEVO BOS PETROVAC SARAJEVO BANJA LUKA SANSKI MOST LIVNO SANSKI MOST GRUDE TUZLA POSUSJE DERVENTA DERVENTA MOSTAR SARAJEVO PRIJEDOR PALE ZUHDIJE ZALICA BB BREZIK LAMINCI 78 PRVE ZENICKE BRIGADE 154 PADALOVINA BB KAKANJSKIH RUDARA BR 4 KRAJISKIH BRIGADA 7 SANTICI BB H V HRVATINICA BB POSLOVNI CENTAR 96 SVETOG SAVE KOD SPC KARAKAJ BB BRACE JUGOVIC 26 SVETOG SAVE BB FRA P BUCONJICA 31 TURBE NOVO NASELJE 36 A ZANATSKI CENTAR SEBILJ BB ILICI 503 SIJE BB BOSANSKIH NAMJESNIKA BR 80 BUCI BR 35 MAGALJDOL BB KRALJA TOMISLAVA 100 GRADAC BB VLADIMIRA NAZORA BB TASOVCICI BB BLATINA BB SOVICI 93 ZIVOJINA PRERADOVICA 2B VOLARI K TOMISLAVA 125 DJURE JAKSICA 1 ANTUNA BRANKA SIMICA 8 VRANOVINA BB CARINA 23 MILANA RADMANA 58 KOLONIJA 13 GABRIJELA JURKICA BB BULEVAR VII KORPUSA 2 E G VRELO 97 GOSTE LAZAREVICA 42 GORNJI JUKICI BB SRPSKE VOJSKE BR 95 KRALJA PETRA I BB TRG IVANA KRNDELJA 1 TRIGLAVSKA 13 NASELJE AERODROM BB LJUBOGOSTA BB

Broj 41 - Strana 129
1610350009840013 1610450024660056 1610550009180015 1610200007450086 1610150000890027 1610350021680027 1610700006590059 1610200029550081 1610700002190042 1610400011380031 1610850006170090 1610450010210063 1610450033150078 1610200026060021 1610550008080035 1610000064920074 1610200013700087 1610400005150012 1610150004190064 1610150003490015 1610450047370084 1610200042290061 1610550015460086 1610200050420019 1610200016380003 1610450047620053 1610200023610092 1610450045430084 1610450023500033 1610200008430077 1610850000640023 1610000069410010 1610350027130069 1610000064690087 1610450029240008 1610350031480034 1610200019320073 1610350004560012 1610200027390085 1610800002600056 1610200036560077 1610450046690017 1610450039400079 1610200013730060 1610000009450042 1610450044940040 1610000072040068

VISPROM DOO CAZIN VIT PLASTIK DOO BREZIK LAMINCI GRADISKA VITA DOO ZENICA VITAI DOO CITLUK VITEX TI DD VISOKO VIVA PZU APOTEKA CAZIN VIVAKO DOO VITEZ VIZ DOO GRUDE VIZA DOO VITEZ VIZANTIJA SUR KAFE BAR VL T ZDRAVKO TESLIC VIZIJA DOO ZVORNIK VIZITOR COMPANY DOO BANJA LUKA VIZO KOMERC DOO BOSANSKI BROD VIZZOLA DOO GRUDE VLASIC II DOO TRAVNIK VMF DOO VISOKO VMG GRAFIKA DOO MOSTAR VOCEPROMET DOO TESANJ VODENICA RM DOO BREZA VODENICA VL AVDO MURATOVIC VODJA STR VL VODJEVIC DRAGAN MRKONJIC GRAD VODO OPREMA DOO CITLUK VODOINSTALATERSKA RADNJA DELIC TRAVNIK VODOMONT DOO POSUSJE VODOPRIVREDA DOO CAPLJINA VOJNOVIC KAMENOREZAC VL VOJNOVIC D NOVI GRA VOKIC TRADE DOO GRUDE VOLAN AUTO SKOLA VL MLADJENOVIC V PRNJAVOR VOLARI AD GIPSARA SIPOVO VOPRI DOO CITLUK VRACA STR VL PERO MOCEVIC BIJELJINA VRANICA DD SARAJEVO VRANOVINA SUME DOO BOSANSKI PETROVAC VRATNIK STR VLASNIK HAJDO MUAMER SARAJEVO VRBASPACK DOO BANJA LUKA VRELO ZDENE PD VL MASINOVIC ALE SANSKI MOST VRGOC DOO LIVNO VRHPOLJE PROMET DOO SANSKI MOST VRILO STR VL ANTE MARIC GRUDE VROGA DOO TUZLA VUCIPOLJE DOO POSUSJE VUCJAK STR VL PANZALOVIC MIROSLAV DERVENTA VUCKO S STR VL ZIVANIC SVJETLANA DERVENTA VUDEX DOO MOSTAR VUJAKOVIC DOO SARAJEVO VUJASIN PREVOZ DOO PRIJEDOR VUK STR VL RADOVIC KOVILJKA

Broj 41 - Strana 130
4438. 4439. 4440. 4441. 4442. 4443. 4444. 4445. 4446. 4447. 4448. 4449. 4450. 4451. 4452. 4453. 4454. 4455. 4456. 4457. 4458. 4459. 4460. 4461. 4462. 4463. 4464. 4465. 4466. 4467. 4468. 4469. 4470. 4471. 4472. 4473. 4474. 4475. 4476. 4477. 4478. 4479. 4480. 4481. 4482.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KISELJAK BIHAC SIROKI BRIJEG TESANJ BIJELJINA BANJA LUKA DOBOJ KISELJAK BOS KRUPA BRCKO SARAJEVO BRCKO SIROKI BRIJEG MAGLAJ I SARAJEVO LJUBUSKI SARAJEVO SARAJEVO BRCKO SIROKI BRIJEG BANJA LUKA TUZLA CAZIN SARAJEVO LJUBUSKI CAZIN DERVENTA BIHAC CAZIN SARAJEVO BOS KRUPA SREBRENIK SARAJEVO DOBOJ CAPLJINA TREBINJE PRNJAVOR DERVENTA LJUBUSKI ZEPCE LJUBUSKI ORASJE CAZIN CELINAC ZIVINICE BRESTOVSKO BB ANTIFASISTICKOG OTPORA BR 1 OKLAJI BB VUKOVO JELAH KARADJORDJEVA 28 MILANA MIRICA 4 BRESTOVO BB BRESTOVSKO BB PAZARDZIK BB DUBRAVE BB AZIZE SACIRBEGOVIC BB II 44 ARIZONA TRN BB VITESKA ULICA BB JOVANA RASKOVICA BR 4 PROBOJ BB SLATINA 18 KRANJCEVICEVA 15 ZANATSKI CENTAR BB ANTUNA MIHANOVICA BB BRACE PISTELJICA 1 BECAREVAC BR 4 STURLIC BB ZMAJA OD BOSNE 4 IX TINA UJEVICA 15 CAZINSKIH BRIGADA BB KRALJA PETRA I BB LIPA BB VIII K BRIGADE BB MUSE CAZIMA CATICA 25 III SPRAT JEZERSKI 50 UL AHMETA FAZLICA 15 GORNJA MAHALA 21 DJENERALA DRAZE 12 MATE BOBANA BB UL VOJVODJANSKA BB JEFIMIJINA 5 KALENDEROVCI 101 KLOBUK BB ULICA PRVA BB J B JELACICA BB FRANJEVACKA 54 DONJA MAHALA NURIJE POZDERCA BB CARA LAZARA 1 PRILUK BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610000011650002 1610350007780024 1610200027790016 1610400001990043 1610200025330096 1610450018540035 1610450031380022 1610700006500043 1610350025900012 1610600005770026 1610000064340014 1610600006420023 1610200037950087 1610400005340035 1610450048780076 1610200008450059 1610000023160022 1610000009020041 1610600006160063 1610200028490065 1610450018130016 1610250021880046 1610350004300052 1610000022000096 1610200040140056 1610350007070081 1610450043190063 1610350005040065 1610350015430026 1610000040650092 1610350011840056 1610500001500091 1610000027730080 1610450030720034 1610200052130032 1610200053920070 1610450043110038 1610450035440054 1610200052770038 1610750004350084 1610200025640011 1610800002620038 1610350032940078 1610450020640085 1610800002630029

VUKOJA COMERCE DOO KISELJAK VUKOVIC TRANSPORT DOO BIHAC VULHERC DOO SIROKI BRIJEG VULKANIZER MEH RADNJA SZR VL ZUBANOVIC ESMIR VUPEKS TRADE DOO BIJELJINA VUPEX DOO BANJALUKA W&B STR VL MILUTIN VESNA BRESTOVO DOBOJ WALDEX DOO KISELJAK WALDHEIMAT PRODUCTION DOO BOSANSKA KRUPA WANG SHENG DOO BRCKO WASP DOO SARAJEVO WEI WU DOO BRCKO WEST CAFFE BAR VL DRAZEN PERKO SIROKI BRIJEG WEST STAR DOO MAGLAJ WETER DOO ISTOCNO SARAJEVO IST NOVO SARAJEVO WFZ KOMERC DOO LJUBUSKI WHITE HORSE DOO SARAJEVO WHITEFIELD COMPUTERS DOO SARAJEVO WIENA BRCKO VL RUZA LAKIC SP WILLIAMS KLADIONICA DOO SIROKI BRIJEG WK COMPANY BANJALUKA WM DOO FRIZERSKO KOZMETICKI SALON TUZLA WR REZ DOO CAZIN WRC 1 DOO SARAJEVO X CAFFE BAR VL DALIBOR TOMIC LJUBUSKI X KAFE UR BISTRO VL ABDIC NAIL CAZIN X SUR CAFFE BAR VL GOZDENOVIC DEJAN DERVENTA XHONATTAN DOO BIHAC XXL UR CAFFE BAR VL RAZIJA OSMANAGIC CAZIN XY FILMS DOO SARAJEVO YEZERKA MILEX DOO BOSANSKA KRUPA YILDIRIM DOO SREBRENIK YOURS S FUR DOO SARAJEVO YU PLAST DOO DOBOJ Z&I SUR CEVABDZINICA VL Z PRUSINA CAPLJINA Z&S STR VL SNJEZANA NINKOVIC TREBINJE Z&S SZR VL DJURIC MILENKO PRNJAVOR Z&Z BASIC DOO DERVENTA ZA DOM DOO KLOBUK LJUBUSKI ZABAVNI SALON VL IVICA MARKOVIC ZACC DOO LJUBUSKI ZADRUGA ZZ TOLISA ORASJE ZAGIDESIGN DOO CAZIN ZAK PROM DOO CELINAC ZAKO DOO ZIVINICE

Srijeda, 6. 7. 2011.
4483. 4484. 4485. 4486. 4487. 4488. 4489. 4490. 4491. 4492. 4493. 4494. 4495. 4496. 4497. 4498. 4499. 4500. 4501. 4502. 4503. 4504. 4505. 4506. 4507. 4508. 4509. 4510. 4511. 4512. 4513. 4514. 4515. 4516. 4517. 4518. 4519. 4520. 4521. 4522. 4523. 4524. 4525.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZIVINICE GRADISKA PRIJEDOR BANJA LUKA BIHAC SIROKI BRIJEG MOSTAR HADZICI VELIKA KLADUSA ZIVINICE SARAJEVO PRIJEDOR MOSTAR ZENICA CAZIN TRAVNIK GRADISKA SIROKI BRIJEG LJUBUSKI SIROKI BRIJEG VELIKA KLADUSA KRESEVO SARAJEVO LIVNO SREBRENIK SANSKI MOST POSUSJE MOSTAR TUZLA KOSTAJNICA MOSTAR GRUDE KONJIC PRIJEDOR TESANJ CITLUK BIHAC BANJA LUKA KAKANJ MOSTAR DOBOJ DOBOJ CELINAC SJEVER 1 ZIVINICE KOCICEVO 27 27 JUNA 2 MLADENA STOJANOVICA BB ZAVALJE BB KNESPOLJE BB SIROKI BRIJEG PODGORANI BB HADZELI 99 HUSE CEHICA BB II KRAISKA DOBROSEVICKA 14 BRANISLAVA NUSICA 33 KNEZA DOMAGOJA 4/A GORAZDANSKA BB TRZAC 47 OVCAREVO BB VIDOVDANSKA BB ZC D BORKOVIC KNESPOLJE BB HRASLJINA BB H STJEPANA 27 BARAKE BB FRA GRGE MARTICA 78 ASIKOVAC 46 ZGONA UL H K GRADASCEVICA BB PRIJEDORSKA 56 E RASTOVACA BB ZAGREBACKA BB KAZANDZIJSKA 6 VUKA KARADZICA BB KRALJA TOMISLAVA 22 STJEPANA HERCEGA 4 CELEBICI 220 MUHAREMA SULJANOVICA 55 TESANJKA BB KOD FONDA CUKOVI BB ORASAC NIKOLA PASICA 74 CATICI OMLADINSKA 4 HRVATSKE MLADEZI BB

Broj 41 - Strana 131
1610250012630029 1610450036660023 1610450009450068 1610450018550026 1610350014750056 1610200029530002 1610200003470079 1610000055720012 1610350021380006 1610250003630078 1610000076010084 1610450026120003 1610200013820076 1610550000600074 1610350005400032 1610200025650002 1610450049640078 1610200023680029 1610200005590014 1610200023690020 1610350012490053 1610700004060008 1610000072380053 1610200019400098 1610500003380048 1610350034440086 1610200008470041 1610200013870031 1610250021820003 1610450043270088 1610200043680071 1610200034700005 1610200039120004 1610450039050006 1610400009260096 1610200035230013 1610350015030095 1610450009270036 1610650000550017 1610200026500013

ZALT DOO ZIVINICE ZANA PROM DOO GRADISKA ZANAT COMPANI DOO PRIJEDOR ZAPLANJE DOO BANJA LUKA ZAVALJE TR VL DUJMOVIC NADA BIHAC ZDENKA STR VL GOJKO GLAVINA S BRIJEG ZDRAVA HRANA DOO MOSTAR ZDRAVA HRANA SPD VL REDZIC EMIRA ZDRAVLJAK LATAN UR VL LATIC ZUMRETA ZDRAVLJAK UG BUREGDZIN VL EI EDISA ZIVINICE ZE ZA PILE OD VL ALIC ZEJNA ZEC TRANSPORT DOO PRIJEDOR ZEDIGS DOO MOSTAR ZEFARM DOO ZENICA ZEJNISA DOO CAZIN ZELENA GORA DOO TRAVNIK ZELENA JABUKA STR VL DIMIC S GRADISKA ZELJA TRADE DOO SIROKI BRIJEG ZELJEZARIJA PLANINIC DOO LJUBUSKI ZELJKO STR VL SLAVKA ZELJKO SIROKI BRIJEG ZELJO UR GOSTIONICA VL OKANOVIC ZLATKO ZEMLJORADNICKA ZADRUGA VISOCICA KRESEVO ZENIT STR NA MALO VL FISIC SADZIDA SARAJEVO ZENSKI KOSARKASKI KLUB TROGLAV LIVNO ZERUN DOO SREBRENIK ZET GAME SALON ZABAVNIH IGARA VL EKIC VEDAD ZETAPROMET DOO POSUSJE ZGO DOO MOSTAR ZI KAFE VL SPAHIC MUSTAFA CAFFE BAR TUZLA ZICA TRADE DOO KOSTAJNICA ZID DOO MOSTAR ZIGA DOO GRUDE ZIKO I&S DOO KONJIC ZIKO UR VL CRNALIC MUAMER PRIJEDOR ZIKRET VULKANIZ RADNJA VL Z RAMIC TESANJ ZILAVKA SUR VL MARKO KRTALIC CITLUK ZIMAR DOO BIHAC ZIP KOMERC DOO BANJA LUKA ZIR FARMA VL RADOS SLAVKO KAKANJ ZIRAL KULTURNO OBRAZOVNA USTANOVA MOSTAR ZISKORAD DOO DOBOJ ZIVINARKA IPP PORJECINA VL BS PETROVO DOBOJ ZIVINARSTVO SAVIC DOO CELINAC

ZELENA PIJACA OBJEKAT F BR 8 1610450028990039 PORJECINA BARE BB ULICA STRBE 107 CELINAC 1610450054360098 1610450016880074

Broj 41 - Strana 132
4526. 4527. 4528. 4529. 4530. 4531. 4532. 4533. 4534. 4535. 4536. 4537. 4538. 4539. 4540. 4541. 4542. 4543. 4544. 4545. 4546. 4547. 4548. 4549. 4550. 4551. 4552. 4553. 4554. 4555. 4556. 4557. 4558. 4559. 4560. 4561. 4562. 4563. 4564. 4565. 4566.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TESANJ LJUBUSKI ZENICA PRNJAVOR GRACANICA HADZICI VITEZ BRCKO SREBRENIK GORNJI VAKUF SANSKI MOST TUZLA BIHAC GRADISKA CAPLJINA TESANJ DOBOJ LAKATSI BANJA LUKA SARAJEVO TREBINJE NOVI GRAD SARAJEVO GRUDE BANJA LUKA ZEPCE MAGLAJ SREBRENIK GRUDE BANJA LUKA LIVNO GORAZDE KLADANJ DOBOJ BIHAC BIHAC SARAJEVO VARES VISOKO ORASJE MOSTAR KRASEVO BB NOVO NASELJE BB PRVE ZENICKE BRIGADE 15 DONJI VIJACANI ZELENA PIJACA HADZELI 135 K P KRESIMIRA IV BB BOSNE SREBRENE BR 3 ZLATNIH LJILJANA BB VOLJEVAC BB BANJALUCKA 11 SETALISTE SLANA BANJA BB ESREFA KOVACEVICA 2 MOKRANJCEVA BB TREBIZAT BB KRASEVO VELIKA BUKOVICA BB DOSITEJEVA 2 ALEJA SVETOG SAVE BB ISPOD BUDAKOVICA 17 K SANTICEVA BR 5 NJEGOSEVA BB AZIZE SACIRBEGOVIC 8B ALAGOVAC BB 16 KRAJIS NARODNOOS UDARNE B BB GOLIJESNICA BB TRECA ULICA BB UL 1 MARTA BB SREDISTE 184 KRALJA A I KARADJORDJEVICA 47 ZAGORICANI BB FERIDA DIZDAREVICA BB CENTAR 25 NIKOLE PASICA 5 MRIZNICKA 58 LJUDEVITA GAJA BR 13 MARSALA TITA 7 DJURE DJAKOVIC 26 ULICA JALIJA BR 55 SKOLSKA 36 OSTRA LUKA FRANJEVACKA BB

Srijeda, 6. 7. 2011.
1610400000620015 1610200006300054 1610550006270015 1610450046230043 1610250003980054 1610000037880063 1610700002240094 1610600004580030 1610500003350075 1610550004750025 1610350003270009 1610250029540039 1610350027170033 1610450000710077 1610200016430055 1610400001060007 1610450035300083 1610450021630067 1610450009850096 1610000019290013 1610200050500044 1610450044910067 1610000050790084 1610200025160055 1610450050240023 1610750002880049 1610750003590089 1610500003370057 1610200026690036 1610450039370009 1610200028390058 1610300005330049 1610800002710054 1610450041850008 1610350020620011 1610350008300041 1610000002440046 1610150004380087 1610150000040016 1610800002730036 1610200025170046 (Bi-51/11)

ZIZO DOO TESANJ ZLAJO DOO LJUBUSKI ZLATA STR VL GAFUROVIC INDIRA ZENICA ZLATAN STR VL MILOSEVIC V PRNJAVOR ZLATAR VL OSMANBEGOVIC FAHRUDIN GRACANICA ZLATAR SZR VL KAPIC DZEVDET HADZICI ZLATARA SZR RANKA BULAJIC VITEZ ZLATARNA SEJLA ZLAT RAD VL OSMIC REZAK BRCKO ZLATARSKA RADNJA BISER VL KARIC JUSUF SREBREN ZLATNA DOLINA DOO GORNJI VAKUF ZLATNA DOLINA DOO SANSKI MOST ZLATNIK DOO TUZLA ZLATNO RUNO TR VL IRFAN SARIC BIHAC ZLATNO ZRNO DOO GRADISKA ZOGA DOO CAPLJINA ZOKA SALON NAMJESTAJA STR VL BEJIC MARINA ZOKAS KOMPANI DOO VELIKA BUKOVICA DOBOJ ZOKI PROM EX DOO TRN LAKTASI ZOLA TRADE DOO BANJA LUKA ZONEX DOO SARAJEVO ZORA SUR NACION REST VL B SAMARDZIC TREBINJE ZORANA STR VL KOVACEVIC VLADIMIR ZORNIC DOO SARAJEVO ZORSIP DOO GRUDE ZOV SUR VL KLJAJIC IVANKA BANJA LUKA ZOVKO DOO ZEPCE ZOVKO GRADNJA DOO MAGLAJ ZR ZLATAR VL BAJRAKTAREVIC SEAD ZRINSKI DOO ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU GRUDE ZRMANJA STR VL GAGIC MILENA BANJA LUKA ZUBER DOO LIVNO ZUKO COMPANY DOO GORAZDE ZUMMIR COMERCE DOO KLADANJ ZUNA TRANSPORT DOO DOBOJ ZUPA DOO BIHAC ZUPANCIC SZR BIHAC VL ZUPANCIC NADA ZUTE STRANE DOO SARAJEVO ZVIJEZDA DRVNA INDUSTRIJA DD VARES ZVIJEZDA GP DD VISOKO ZVONIX DOO OSTRA LUKA ORASJE ZZ FRAN DOO MOSTAR

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 41 - Strana 133

KONKURSI NATJE^AJI OGLASI
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE MOSTAR Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), u postupku imenovanja na poziciju u organu privrednog dru{tva u kojem federalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojem prema va`e}im zakonima, pravima i propisima imaju zakonito pravo da vr{e nominaciju odnosno imenovanje, federalni ministar energije, rudarstva i industrije objavljuje

OBAVJE[TENJE
O PONI[TAVANJU JAVNOG OGLASA ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA JEDNOG ^LANA NADZORNOG ODBORA ARCELORMITTAL ZENICA DOO ISPRED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Poni{tava se Javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za jednog ~lana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine, objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 10/11 i u dnevnim novinama "Oslobo|enje" dana 3. 3. 2011. godine i istovremeno objavljuje ponovni

JAVNI OGLAS
ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA JEDNOG ^LANA NADZORNOG ODBORA ARCELORMITTAL ZENICA DOO ISPRED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. PREDMET JAVNOG OGLASA Objavljuje se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata na upra`njenu poziciju za jednog ~lana Nadzornog odbora ispred Federacije Bosne i Hercegovine u privrednom dru{tvu: ARCELORMITTAL ZENICA DOO - 1 ~lan II. OPIS POZICIJE Predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora nadgledaju u~inak uprave, izgra|uju i razvijaju odnose izme|u nadzornog odbora uprave, dioni~ara ili vlasnika udjela, investitora i drugih sudionika, a naro~ito prilikom dono{enja odluka kojima se uti~e na vrijednost kapitala dru{tva; raspola`u imovinom i kapitalom dru{tva ili utvr|uju strategiju razvoja dru{tva, razmatraju i usvajaju finansijske izvje{taje uprave dru{tva; predla`u raspodjelu i na~in upotrebe dobiti, s pa`njom i pravi~no{}u se odnose prema interesima zaposlenika, povjerilaca, kupaca dobavlja~a i lokalne zajednice; sprje~avaju i rje{avaju sukobe interesa; zastupaju interese svih vlasnika kapitala; uspostavljaju sistem interne kontrole i monitoringa nad internom kontrolom i obavljaju i druge poslove u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima, drugim zakonima, propisima i poslovnom etikom. III. MANDAT Mandat ~lanova Nadzornog odbora je ~etiri (4) godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. IV. USLOVI ZA POZICIJE Op{ti uslovi: 1. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; 2. da je stariji od 18 godina; 3. da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja;

4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za prekr{aj nespojiv sa du`no{}u u nadzornom odboru, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne; 5. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti nadzornog odbora u koji se kandiduje; 6. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; 7. da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine; 8. da nije na funkciji u politi~koj stranci; 9. da nema privatni/finansijski interes u privrednom dru{tvu u ~iji se nadzorni odbor kandiduje; 10. da nije direktor ili ~lan uprave dru{tva; 11. da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 13/02, 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08); 12. da nije lice kojeg isklju~uju odredbe Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10); 13. da nije lice kojeg isklju~uju odredbe Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 35/11); 14. da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje. Posebni uslovi: 1. visoka stru~na sprema; 2. radno iskustvo u struci; 3. sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa privrednog dru{tva i uva`avanja interesa drugih zainteresovanih sudionika; 4. sposobnost za savjesno, odlu~no, odgovorno i profesionalno obavljanje upra`njene pozicije; 5. izra`ena induvidualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i dono{enju odluka; 6. komunikacijske i organizacijske sposobnosti; 7. znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja, poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja nadzornih odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike; 8. sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu; 9. rezultati rada ostvareni tokom karijere. V. POTREBNI DOKUMENTI Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu treba dostaviti: 1. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju li~ne karte (CIPS); 2. diplomu o visokoj stru~noj spremi; 3. dokaz o radnom iskustvu u struci; 4. uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od 3 mjeseca); 5. uvjerenje da nije osu|ivan za prekr{aj (ne starije od 3 mjeseca); 6. izjavu o ispunjavanju Op{tih uslova iz podta~ke 6. do 14.

Broj 41 - Strana 134

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – i istovremeno objavljuje ponovni

Srijeda, 6. 7. 2011.

Kandidati koji u|u u u`i izbor du`ni su dostaviti ovjerene kopije tra`enih dokumenata. Kopije dokumenata }e biti vra}ene kandidatima samo na njihov zahtjev. VI. OSTALE NAPOMENE Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku deset (10) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu kandidovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu popuniti neposredno prilikom intervjua. Sve informacije u toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/06). Kandidate koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatra}e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice-~lan javnosti slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj oglas se objavljuje u dnevnom listu "Oslobo|enje" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". Oglas ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom na koverti: "Prijava na javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za Nadzorni odbor ArcelorMittal Zenica, d.o.o." Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na slijede}u adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Mostar, ul. A. [anti}a bb. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. (Sl-686/11-F) FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE MOSTAR Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), u postupku imenovanja na poziciju u organu privrednog dru{tva u kojem federalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojem prema va`e}im zakonima, pravima i propisima imaju zakonito pravo da vr{e nominaciju odnosno imenovanje, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, objavljuje

JAVNI OGLAS
ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ^LANOVE NADZORNIH ODBORA I. PREDMET JAVNOG OGLASA Objavljuje se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata na upra`njene pozicije za ~lanove nadzornih odbora u privrednim dru{tvima: - "Energoinvest" d.d. Sarajevo..............................4 ~lana - IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovi}i .......................... 3 ~lana II. OPIS POZICIJA Predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora uz konsultacije sa federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, nadgledaju u~inak uprave, izgra|uju i razvijaju odnose izme|u nadzornog odbora, uprave, dioni~ara ili vlasnika udjela, investitora i drugih sudionika, a naro~ito prilikom dono{enja odluka kojima se uti~e na vrijednost kapitala dru{tva; raspola`u imovinom i kapitalom dru{tva ili utvr|uju strategiju razvoja dru{tva, razmatraju i usvajaju finansijske izvje{taje uprave dru{tva; predla`u raspodjelu i na~in upotrebe dobiti, s pa`njom i pravi~no{}u se odnose prema interesima zaposlenika, povjerilaca, kupaca, dobavlja~a i lokalne zajednice; sprje~avaju i rje{avaju sukobe interesa; zastupaju interese svih vlasnika kapitala, uspostavljaju sistem interne kontrole i monitoringa nad internom kontrolom i obavljaju i druge poslove u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima, drugim zakonima, propisima i poslovnom etikom. III. MANDAT Predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora imenuju se istovremeno na period od ~etiri (4) godine s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja skup{tina dru{tva glasa o povjerenju ~lanovima nadzornog odbora. Isto lice mo`e biti imenovano za predsjednika ili ~lana nadzornog odbora vi{e puta bez ograni~enja. IV. USLOVI ZA POZICIJE Op{ti uslovi: 1. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; 2. da je stariji od 18 godina; 3. da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja; 4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za prekr{aj nespojiv sa du`no{}u u nadzornom odboru, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne; 5. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti nadzornog odbora u koji se kandiduje; 6. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; 7. da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine; 8. da nije na funkciji u politi~koj stranci; 9. da nema privatni/finansijski interes u privrednom dru{tvu u ~iji se nadzorni odbor kandiduje; 10. da nije direktor ili ~lan uprave dru{tva; 11. da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 13/02, 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08);

OBAVJE[TENJE
O PONI[TAVANJU DIJELA JAVNOG OGLASA ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ^LANOVE NADZORNIH ODBORA 1. Poni{tava se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za ~lanove nadzornih odbora u dijelu koji se odnosi na privredna dru{tva "Energoinvest" d.d. Sarajevo i IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovi}i, objavljenog u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 22/11 i 23/11 i u dnevnim novinama "Oslobo|enje" od 23. 4. 2011. godine i 30.04.2011. godine.

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 41 - Strana 135

12. da nije lice kojeg isklju~uju odredbe Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10); 13. da nije lice kojeg isklju~uju odredbe Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 35/11); 14. da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje. Posebni uslovi: 1. visoka stru~na sprema; 2. radno iskustvo u struci; 3. sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa privrednog dru{tva i uva`avanja interesa drugih zainteresovanih sudionika; 4. sposobnost za savjesno, odlu~no, odgovorno i profesionalno obavljanje upra`njene pozicije; 5. izra`ena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i dono{enju odluka; 6. komunikacijske i organizacijske sposobnost; 7. znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja, poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja nadzornih odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike; 8. sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenosti timskom radu; 9. rezultati rada ostvareni tokom karijere. V. POTREBNI DOKUMENTI Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu treba dostaviti: 1. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju li~ne karte (CIPS); 2. diplomu o visokoj stru~noj spremi; 3. dokaz o radnom iskustvu u struci; 4. uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od 3 mjeseca); 5. uvjerenje da nije osu|ivan za prekr{aj (ne starije od 3 mjeseca); 6. izjavu o ispunjavanju Op{tih uslova iz podta~ke 6. do 14. Kandidati koji u|u u u`i izbor du`ni su dostaviti ovjerene kopije tra`enih dokumenata. Kopije dokumenata }e biti vra}ene kandidatima samo na njihov zahtjev. VI. OSTALE NAPOMENE Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku deset (10) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu kandidovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu popuniti neposredno prilikom intervjua. Sve informacije u toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01). Kandidate koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatra}e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju.

Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice-~lan javnosti slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj oglas se objavljuje u dnevnom listu "Oslobo|enje" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". Oglas ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom na koverti:"Prijava na javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za nadzorni odbor (navesti privredno dru{tvo u ~iji se nadzorni odbor kandidujete), ne otvarati". Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na slijede}u adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Mostar, ul. A. [anti}a bb. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. (Sl-687/11-F) VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA] Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~lana 7. Zakona o bibliote~koj djelatnosti ("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 6/99 i 10/03), ~lana 11. Odluke o preuzimanju prava i obaveza osniva~a prema JU "Kantonalna i univerzitetska biblioteka", Biha} ("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 9/98 i 10/03), i Zaklju~ka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-442/2011 od 02.06.2011.godine o pokretanju postupka za izbor i imenovanje ~lana Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna i univerzitetska biblioteka", Biha}, Vlada Unsko-sanskog kantona objavljuje

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANA UPRAVNOG ODBORA JU "KANTONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA" BIHA] Objavljuje se javni oglas za nominiranje kandidata za izbor i imenovanje ~lana Upravnog odbora JU "Kantonalna i univerzitetska biblioteka", Biha} - jedan (l) ~lan ispred osniva~a Opis pozicije ~lana Upravnog odbora: - donosi pravila Ustanove, - imenuje i razrje{ava direktora - utvr|uje planove rada i razvoja, - utvr|uje godi{nji plan rada, - donosi finansijski plan i usvaja finansijske izvje{taje, - odgovara osniva~u za rezultate rada Ustanove, - podnosi osniva~u izvje{taj o poslovanju, - vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom, pravilima Ustanove Kandidati treba da ispunjavaju slijede}e op{te i posebne uvjete: OP]I UVJETI - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije,

Broj 41 - Strana 136 -

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 6. 7. 2011.

-

-

-

da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX. Ustava BiH), da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03) da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.70/08) da nema privatni ili finansijski interes u instituciji u kojoj se kandidira da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u instituciji u koju se kandidira, pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, i da se ne vodi krivi~ni postupak, da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira, da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja.

JP VETERINARSKA STANICA DOO VARE[ Na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05) ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03) i Odluke Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica d.o.o. Vare{, broj 034-5/11 od 19.05.2011. godine, NO JP Veterinarska stanica d.o.o. Vare{ raspisuje

KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP VETERINARSKA STANICA DOO VARE[ 1. Opis pozicije direktora JP Veterinarska stanica d.o.o. Vare{ - organizacija i vo|enje poslovanja preduze}a - izvje{tavanje Nadzornog odbora na zahtjev Nadzornog odbora - provedba Statuta i Eti~kog kodeksa - izrada i nadgledanje Plana poslovanja - izrada provedbenih propisa za postupak nabavki - priprema prijedloga o raspodjeli profita - zapo{ljavanje i otpu{tanje radnika u skladu sa postupcima utvr|enim u Pravilnicima te va`e}im Zakonima - zastupanje preduze}a prema tre}im licima - odgovornost za zakonitost rada preduze}a - ostali poslovi utvr|eni Zakonom, Statutom i drugim aktima preduze}a 2. Mandat direktora traje 4 (~etiri) godine. Sa izabranim kandidatom zaklju~uje se menad`erski ugovor s kojim }e se urediti prava i obaveze, pla}a i ostale naknade u skladu sa va`e}im propisima. Direktor }e biti izabran transparentnim i nezavisnim selektivnim procesom od strane Nadzornog odbora preduze}a. 3. Kandidat koji se prijavljuje na konkurs mora ispunjavati sljede}e uslove: Op{ti uslovi - da je dr`avljanin BiH - da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja konkursa - da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH - da nije osu|en za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u instituciji u koju se kandidira 5 godina od pravosna`nosti presude Posebni uslovi - da ima visoku stru~nu spremu, VII stepen, zavr{en veterinarski fakultet - da ima polo`en stru~ni ispit - da ima najmanje 5 godina radnog iskustva VSS spreme 4. Prijave kandidata trebaju sadr`avati kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu potrebno je dostaviti sljede}a dokumenta: - uvjerenje o dr`avljanstvu - rodni list - diplomu o zavr{enom obrazovanju VSS - veterinarski fakultet - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu doktora veterinarske medicine - potvrdu da ima najmanje 5 godina radnog iskustva VSS spreme

POSEBNI UVJETI - visoka stru~na sprema (VII stepen) dru{tvenog smjera - da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS - da nije ~lan upravnog ili drugog odbora u vi{e od jednog reguliranog organa Pored op{tih i posebnih uvjeta, prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet }e se u obzir i sljede}e karakteristike: - sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje du`nosti ~lana Upravnog odbora, - poznavanje propisa koji reguli{u djelatnost Ustanove, - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluke. Zainteresovani kandidati du`ni su podnijeti pismenu prijavu sa potpunom dokumentacijom kojom dokazuju tra`ene uvjete iz oglasa i to: - kra}u biografiju sa adresom i kontakt-telefonom, - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju CIPS- li~ne karte, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli, - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup i da se ne vodi krivi~ni postupak, te da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje navedene aktivnosti (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerenje o radnom iskustvu, - ovjerenu izjavu kandidata iz alineja 3,.4,5, 6 i 7 op}ih uvjeta i alineje 3 posebnih uvjeta. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom na slijede}u adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona, Komisija za izbor, ulica Alije \erzeleza br. 6. Biha} sa naznakom: "Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje ~lana Upravnog odbora JU "Kantonalna i univerzitetska biblioteka" Biha}, ispred osniva~a. Na pole|ini koverte navesti ime i prezime po{iljaoca sa punom adresom stanovanja. Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja oglasa u dnevnom listu "Oslobo|enje" i "Slu`benim novinama Federacije BiH" . Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. (Sl-688/11-F)

Srijeda, 6. 7. 2011. -

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 41 - Strana 137

uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak, te da mu Odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na poziciji na koju se kandiduje (ne starije od 3 mjeseca) - ovjerena izjava kandidata o ispunjavanju uslova pod 3 alineja 3., - i druge dokaze o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova konkursa. 5. Konkurs }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" u nezavisnim novinama "Na{a rije~", a ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu: JP Veterinarska stanica d.o.o. Vare{ Ulica Planinarska broj 9. 71330 VARE[, sa naznakom: Nadzornom odboru JP Veterinarska stanica d.o.o. Vare{ "Prijava na konkurs - ne otvaraj" Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. (Sl-689/11-F) FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE MOSTAR Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), u postupku imenovanja jednog ~lana Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda u smislu odredaba Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 41/04, 24/05 i 38/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

OBAVJE[TENJE
O PONI[TAVANJU JAVNOG OGLASA ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA IZ REDA HRVATSKOG NARODA ZA IMENOVANJE JEDNOG ^LANA REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Poni{tava se Javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata iz reda hrvatskog naroda za imenovanje jednog ~lana Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljenog u dnevnim novinama "Oslobo|enje" od 15.09.2008. godine i "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 58/08 od 17.09.2008. godine, i istovremeno objavljuje ponovni

JAVNI OGLAS
ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA IZ REDA HRVATSKOG NARODA ZA IMENOVANJE JEDNOG ^LANA REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I. Zakonom o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 41/04, 24/05 i 38/05) osnovana je Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Regulatorna komisija), kao specijalizirana, samostalna, nezavisna i neprofitna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Regulatorna komisija se sastoji od tri ~lana, uz osiguranje zastupljenosti konstitutivnih naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mandat jednog ~lana Regulatorne komisije koji se bira iz reda hrvatskog naroda je pet godina s mogu}no{}u ponovnog imenovanja.

II. Kandidat mora biti lice sa visokom stru~nom spremom i odgovaraju}im vi{egodi{njim profesionalnim iskustvom iz okvira elektroprivrednih djelatnosti, kao i posjedovati prethodno iskustvo i znanje o pitanjima vezanim za elektroenergetske djelatnosti, posebno o pitanjima tehnologije, ekonomije, prava ili za{tite okolice. III. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava svih kandidata uzet }e se u obzir i slijede}e: - sposobnost kreativnog doprinosa u reformi elektroenergetskog sektora; - sposobnost za savjesno, odlu~no, odgovorno obavljanje upra`njene pozicije; - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka; - komunikacijske i organizacijske sposobnosti; - sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu; - rezultati rada ostvareni tokom karijere; - poznavanje engleskog ili drugog evropskog jezika. IV. Pored navedenih kriterija, svaki kandidat treba ispunjavati i slijede}e op{te kriterije: - da je dr`avljanin BiH; - da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili za prekr{aj nespojiv sa du`no{}u u instituciji u koju se kandiduje pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne; - da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti institucije u koju se kandiduje; - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pizicije; - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ince u smislu ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine; - da nije na funkciji u politi~koj stranci ili ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti i nadzornog odbora; - da nema pravni/finansijski interes u elektroenergetskom sektoru; - da ne obavlja ili provodi aktivnosti koje su u suprotnosti sa na~elima transparentnosti i nediskriminacije na tr`i{tu elektri~ne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine; - da nije sa ostalim ~lanovima institucije u koju se kandiduje u braku ili srodstvu u pravoj liniji, u pobo~noj liniji do tre}eg stepena zaklju~no, kao i po tazbini do drugog stepena zaklju~no; - da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u instituciju u koju se kandiduje. V. Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu treba dostaviti kopije: - diploma o zavr{enoj visokoj stru~noj spremi; - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci); - uvjerenje o profesionalnom iskustvu iz okvira elektroprivredne djelatnosti; - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od 3 mjeseca), - uvjerenje da nije osu|ivan za privredni prijestup (ne starije od 3 mjeseca), - izjavu o ispunjavanju op}ih uslova iz alineja 4. do 10.

Broj 41 - Strana 138

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – -

Srijeda, 6. 7. 2011.

VI. Kandidati koji budu pozvani na intervju du`ni su dostaviti ovjerene kopije tra`enih dokumenata. Kopije dokumenata }e biti vra}ene kandidatima samo na njihov zahtjev. Sve informacije u toku postupka kandidavanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima na prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/06). Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prigovor se podnosi istovremeno federalnom ministru i Ombudsmenu Federacije Bosne i Hercegovine. VII. Ovaj oglas ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. Javni oglas objavi}e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnim listovima "Oslobo|enje" i "Dnevni list". VIII. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom na koverti: "Prijava na javni oglas - Regulatorna komisija, ne otvarati". Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na slijede}u adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Mostar, ul. Alekse [anti}a bb. Neblagovremene i nepotune prijave ne}e biti razmatrane. (Sl-690/11-F) KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD" DOO SARAJEVO Na osnovu ~lana 8. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), ~lana 31. i 55. Statuta KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo i Odluke Nadzornog odbora broj 7539/11 od 27.06.2011. godine, Nadzorni odbor KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo raspisuje

usvaja izvje{taje Odjela interne revizije o izvr{enim revizijama, razmatra izvje{taj eksternog revizora i o~ituje se o datom mi{ljenju i eventualnim preporukama, te o~itovanje upu}uje Upravi, Nadzornom odboru i Skup{tini, daje mi{ljenje na prijedlog Uprave o na~inu raspodjele dobiti odnosno pokri}a gubitaka Nadzornom odboru, daje nalog Odjelu interne revizije o vr{enju vanrednih revizija, na zahtjev organa upravljanja, daje mi{ljenje i preporuke Nadzornom odboru o finansijskim izvje{tajima na polugodi{njem i godi{njem nivou, daje mi{ljenje i preporuke Nadzornom odboru o izvje{tajima Uprave o nabavkama, daje preporuke Upravi o uo~enim nepravilnostima, podnosi Nadzornom odboru informaciju o svojim mjese~nim sastancima, izvr{enim revizijama od strane Odjela interne revizije sa opisom preporuka datih Upravi, podnosi Skup{tini izvje{taj o radu, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom.

III. Mandat ^lanovi Odbora za reviziju (predsjednik i dva ~lana) se imenuju na period od ~etiri godine, s mogu}no{}u obnove mandata. Sa imenovanim ~lanovima Odbora za reviziju, na osnovu Odluke Skup{tine Preduze}a zaklju~uje se ugovor kojim se reguli{u ovla{tenja, odgovornosti i visina naknade. Izbor i predlaganje ~lanova Odbora za reviziju vr{i Nadzorni odbor, a imenovanje Skup{tina Preduze}a. IV. Uslovi Kandidati moraju ispunjavati op}e i posebne uslove: a) Op}i uslovi 1. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: izvod iz mati~ne knjige dr`avljana BiH, ne stariji od {est (6) mjeseci), 2. da je osoba starija od 18 godina, a mla|a od 65 godina na dan imenovanja (dokaz: kopija CIPS-ove li~ne karte), 3. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: izjava kandidata svojeru~no potpisana, a potpis u izjavi ovjeren od strane op}inskog organa, ne starija od tri (3) mjeseca), 4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za prekr{aj nespojiv s funkcijom ~lana Odbora za reviziju, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: izjava kandidata svojeru~no potpisana, a potpis u izjavi ovjeren od strane op}inskog organa, ne starija od tri (3) mjeseca), 5. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje du`nosti u nadle`nosti Odbora za reviziju (dokaz: izjava kandidata svojeru~no potpisana, a potpis u izjavi ovjeren od strane op}inskog organa, ne starija od tri (3) mjeseca), 6. da nije ~lan Nadzornog odbora ili Uprave Preduze}a, kao ni zaposlenik preduze}a niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u preduze}u, u smislu ~lana 14. Zakona o javnim preduze}ima (dokaz: izjava kandidata svojeru~no potpisana, a potpis u izjavi ovjeren od strane op}inskog organa, ne starija od tri (3) mjeseca).

KONKURS
ZA IZBOR I PREDLAGANJE KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA I DVA ^LANA ODBORA ZA REVIZIJU KJKP "RAD" D.O.O. SARAJEVO I. Objavljuje se javni konkurs za izbor i predlaganje kandidata za predsjednika i dva ~lana Odbora za reviziju KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo II. Opis pozicije Odbor za reviziju ima obavezu i odgovornost da: - imenuje vanjskog revizora, - imenuje direktora Odjela interne revizije na osnovu javnog konkursa, - donese Poslovnik o radu Odbora za reviziju, - odobrava godi{nju strategiju rizika po prijedlogu Odjela interne revizije u kojoj su prikazane pojedinosti u pogledu rizi~nih podru~ja, - odobrava strate{ki plan revizije, - odobrava plan revizije po prijedlogu Odjela interne revizije, - osigura da Odjel interne revizije obavlja svoje obaveze u skladu sa me|unarodnim revizorskim standardima,

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 41 - Strana 139

b) Posebni uslovi 1. da ima visoku stru~nu spremu (VSS) ekonomskog ili drugog dru{tvenog smjera (dokaz: ovjerena kopija diplome fakulteta o sticanju tra`ene spreme), 2. da ime najmanje tri (3) godine radnog iskustva na poslovima ra~unovodstva (dokaz: uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima ra~unovodstva), 3. da ima sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje du`nosti na poziciji, ~lana Odbora za reviziju, (dokaz: preporuke poslodavca, priznanja i sl.), 4. da ima certifikat ovla{tenog revizora (dokaz: certifikat ovla{tenog revizora). V. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustava kandidata, uze}e se u obzir sljede}e: b) sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa preduze}a, c) sposobnost za odgovorno obavljanje du`nosti ~lana Odbora za reviziju, d) izra`ena inicijativnost i nezavisnost u radu i dono{enju odluka, e) znanje i sposobnost razumijevanje finansijskih, poslovnih izvje{taja, f) poznavanje propisa vezano za djelatnost i rad preduze}a, g) komunikacijske i organizacijske sposobnosti, h) rezultati rada ostvareni tokom dosada{njeg rada, i) posjedovanje certifikata za samostalnog ra~unovo|u i neovisnog revizora, Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata, koji su dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova tra`enih konkursom. Komisija zadr`ava pravo provjere svih podataka iz izjava i drugih dokumenata kandidata. Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju u roku 10 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava. Prijave kandidata s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e se uzimati u razmatranje u daljem postupku za izbor. Kovertirane prijave sa tra`enim dokazima dostaviti na adresu: KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo ul. Paromlinska broj 57. 71000 SARAJEVO sa naznakom: PRIJAVA ZA PONOVNI KONKURS (Za Odbor za reviziju) - NE OTVARATI Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Konkurs }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Konkurs ostaje otvoren 15 dana, od dana posljednjeg objavljivanja ovog konkursa. U~esnici konkursa }e, o Odluci imenovanja ~lanova Odbora za reviziju KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, biti obavije{teni pismenim putem. Preduze}e nije obavezno vra}ati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. (Sl-697/11-F) MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA TRAVNIK Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~lana 64. stav 3. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10), kao i Odluke o bli`im kriterijima za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasni{tvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili vi{e kantona i Federacije

Bosne i Hercegovine zajedno ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 54/10 i 59/10), Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona objavljuje

PONI[TENJE JAVNOG OGLASA
Poni{tava se javni oglas za izbor i imenovanje kandidata na poziciju ~lanova upravnih odbora KCU Sarajevo i KB Mostar, po jedan predstavnik Srednjobosanskog kantona kao suosniva~a, koji je bio objavljen u dnevnim novinama "Dnevni avaz" dana 12.01.2011. godine, "Ve~ernji list" dana 05.01.2011. godine i "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 3/11 od 14.01.2011. godine. Javni oglas se poni{tava u cijelosti.

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~lana 64. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10), kao i Odluke o bli`im kriterijima za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasni{tvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili vi{e kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 54/10 i 59/10), Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona raspisuje

PONOVNI JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA NA POZICIJU ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA KCU SARAJEVO I KLINI^KE BOLNICE MOSTAR IZ SREDNJOBOSANSKOG KANTONA KAO SUOSNIVA^A 1. PREDSTAVNIKE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA KAO SUOSNIVA^A ^INE JEDAN ^LAN ZA KCU SARAJEVO I JEDAN ^LAN ZA KLINI^KU BOLNICU MOSTAR

2. OPIS POZICIJE Djelokrug rada upravnog odbora u smislu ~lana 65. Zakona o zdravstvenoj za{titi je: Donosi statut zdravstvene ustanove, imenuje i razrje{ava direktora odnosno v.d. direktora zdravstvene ustanove, utvr|uje planove rada i razvoja zdravstvene ustanove, utvr|uje godi{nji program rada, donosi financijski plan i usvaja godi{nji obra~un, donosi op}e akte o unutra{njem ure|enju i sistematizaciji poslova i druge op}e akte, saglasno zakonu i statutu zdravstvene ustanove, odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koje je zdravstvena ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ zdravstvene ustanove, usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em, odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog statutom zdravstvene ustanove, odgovara osniva~ima za rezultate rada zdravstvene ustanove, odlu~uje o prigovoru zaposlenika na rje{enje kojim je drugi organ odre|en statutom zdravstvene ustanove odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa, podnosi osniva~u najmanje jednom godi{nje izvje{taj o poslovanju zdravstvene ustanove, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom zdravstvene ustanove. ^lanove upravnih odbora KCU Sarajevo i KB Mostar iz Srednjobosanskog kantona kandiduje Vlada KSB, na prijedlog ministra zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona, a kona~no imenovanje vr{i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra zdravstva.

Broj 41 - Strana 140

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – -

Srijeda, 6. 7. 2011.

3. MANDAT Mandat ~lanova u upravnom odboru traje ~etiri (4) godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja. 4. UVJETI Kandidati za ~lanove upravnog odbora zdravstvenih ustanova du`ni su ispunjavati uvjete iz Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 70/08) i Odluke o kriterijima za imenovanje u upravne odbore u oblasti zdravstva ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 45/04 i 33/10) i to: 4.1. Op}i uvjeti - da je dr`avljani Bosne i Hercegovine (dokaz; uvjerenje o dr`avljanstvu), - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog oglasa (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da se na njega ne odnosi ~lanak IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nije na funkciji u politi~koj stranci, u smislu ~lana 5. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nema privatni - financijski interes u zdravstvenoj ustanovi u ~iji se upravni odbor kandidira (dokaz; izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo nespojivo sa du`no{}u u upravnom odboru zdravstvne ustanove (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nije direktor zdravstvene ustanove, odnosno zavoda (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nije ~lan ni u jednom upravnom, odnosno nadzornom odboru ustanove, odnosno privrednog dru{tva sa ve}inskim, dr`avnim kapitalom (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa). 4.2. Posebni uvjeti Osim op}ih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete utvr|ene Odlukom o bli`im kriterijima za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasni{tvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili vi{e kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 54/10 i 59/10) i to: - da ima zavr{en VII stepen stru~ne spreme: pravnog, ekonomskog, tehni~kog ili zdravstvenog usmjerenja (dokaz: diploma odnosno uvjerenje - fotokopija ovjerena od nadle`nog organa), - da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima svog stru~nog naziva (dokaz: potvrda o radnom iskustvu), - da ima stru~no znanje iz djelatnosti zdravstvene ustanove, te da su upu}eni u sadr`aj i na~in njenog rada,

da ima sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu. Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biogrfiju, adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata (ne starije od 6 mjesesci) kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta tra`enih ovim oglasom. Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom: "PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA ^LANA UPRAVNOG ODBORA KCU SARAJEVO I KLINI^KE BOLNICE MOSTAR - NE OTVARAJ" na slijede}u adresu: Vlada SBK - Komisija za izbor, Stani~na 43, Travnik. Prijave koje ne sadr`e propisano iz ovog oglasa, kao i prijave podnesene istekom roka utvr|enog u ovom oglasu, odbacit }e se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao takve ne}e uzeti u razmatranje. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija }e obaviti intervju. Prije intervjua kandidati }e biti pozvani da daju podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od kojih se mogu zatra`iti preporuke i informacije o kandidatima. 5. NAKNADA ZA RAD ^lanovi upravnih odbora zdravstvenih ustanova imaju pravo na naknadu. Naknada ~lanu za rad u upravnom odboru zdravstvene ustanove ispla}ivat }e se sukladno op}im aktima, a na teret zdravstvene ustanove. 6. OSTALO Oglas ostaje otvoren (15) petnaest dana od posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, a isti }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Dnevnim novinama "Oslobo|enje". (Sl-698/11-F) MINISTARSTVO GOSPODARSTVA @UPANIJE ZAPADNOHERCEGOVA^KE POSU[JE Na temelju ~lanka 8., a u svezi ~lanka 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~lanka 19. i ~lanka 20. Statuta Stru~ne organizacije Centra za vozila [iroki Brijeg, a sukladno Odluci Vlade @upanije Zapadnohercegova~ke o raspisivanju natje~aja za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog vije}a Stru~ne organizacije Centra za vozila [iroki Brijeg, broj: 01-437/11-9 od 14. travnja 2011. godine, Ministarstvo gospodarstva @upanije Zapadnohercegova~ke raspisuje

JAVNI NATJE^AJ
ZA IZBOR KANDIDATA ZA IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG VIJE]A STRU^NE ORGANIZACIJE CENTAR ZA VOZILA [IROKI BRIJEG 1. Predmet javnog natje~aja je prikupljanje prijava za izbor i imenovanje - Upravnog vije}a 2. Opis poslova Upravnog vije}a Donosi - Statut, - donosi druge op}e akte Stru~ne organizacije, - donosi program rada i razvoja Stru~ne organizacije, - financijski plan i zavr{ni ra~un, - plan i program mjera za{tite na radu, - odluke u drugom stupnju u svezi s predmetima u kojima odlu~uje o pojedinim pravima djelatnika

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 41 - Strana 141

Odlu~uje o - kori{tenju zajmova i kredita za investicijska ulaganja, - uvjetima i na~inu ulaganja sredstava fizi~kih i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva u razvoj Stru~ne organizacije, - izvje{}ima ravnatelja o poslovanju, - raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti, - drugim pitanjima predvi|enim op}im aktima, - sklapanju ugovora o stjecanju, raspolaganja i otu|ivanju nekretnina, - investicijska ulaganja u prostor ~ija vrijednost prelazi 300,00 KM, Predla`e - ravnatelju rje{enja pojedinih pitanja, zna~ajnih za organizaciju i poslovanje ustanove - vlasniku promjenu i pro{irenje djelatnosti, Imenuje i razrje{ava - ravnatelja Ustanove - komisije i druga tijela predvi|ena op}im aktom Nadzire - izvr{enje programa rada i razvoja Ustanove, - izvr{enje plana i programa mjera za{tite na radu. Upravno vije}e obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom, Statutom i op}im aktima. Upravno vije}e sastoji se od predsjednika i dva ~lana, a imenuje se na razdoblje od 4 godine. 3. Op}i kriteriji za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog vije}a Stru~ne organizacije Centra za vozila u [irokom Brijegu: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da nije izabrani du`nosnik, nositelj javne du`nosti, savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08), - da nije osu|ivan za kaznena djela koja ga ~ine nedostojnim za obavljanje du`nosti, - da se na njega ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 4. Posebni kriteriji za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog vije}a Stru~ne organizacije Centra za vozila u [irokom Brijegu: - da ima VSS ili V[S stru~nu spremu, - da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nom Upravnom vije}u, - da nije osu|ivan za kazneno djelo ili gospodarski prijestup iz oblasti gospodarskog ili financijskog kriminala u periodu od pet godina od dana pravomo}nosti presude, isklju~uju}i vrijeme izdr`avanja kazne zatvora, - da nema izravnih ili neizravnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koje bi dovele sukoba interesa s njihovom slu`benom du`no{}u. 5. Prilikom ocjene kvalificiranosti i iskustva kandidata uzet }e se u obzir slijede}i kriteriji: - znanje iz okvira djelatnosti Upravnog vije}a Stru~ne organizacije Centra za vozila u [irokom Brijegu, - znanje iz okvira djelatnosti Upravnog vije}a Stru~ne organizacije Centra za vozila u [irokom Brijegu, sklonost timskom radu i komunikacijske i organizacijske sposobnosti. Kriteriji iz stavka 1. bodovat }e se ocjenama od 1 do 5. Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`ava kratak `ivotopis, adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente ili

ovjerene preslike dokumenata kojima se dokazuje ispunjenje op}ih i posebnih uvjeta tra`enih natje~ajem i to: 1. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili presliku CIPS osobne iskaznice, 2. rodni list, 3. uvjerenje izdano od nadle`nog tijela da nije osu|ivan za kazneno djelo i gospodarski prijestup (ne starije od 6 mjeseci), 4. uvjerenje od nadle`nog suda da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), 5. uvjerenje da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciju za koju se kandidira, 6. dokaz o {kolskoj spremi, 7. potpisane i ovjerene izjave kandidata za uvjete propisane to~kom 3. alineja 3., 4., i 6. i uvjete propisane to~kom 4. alineja 4. Svi kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju pred Povjerenstvom za imenovanje. Ostali kandidati ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. Kandidati koje nakon intervjua predlo`i Povjerenstvo za imenovanje, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. Osobni podaci o kandidatima su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa odredbama Zakona o za{titi osobnih podataka Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). Javni natje~aj bit }e objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Dnevnom listu". Natje~aj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti osobno ili preporu~eno po{tom na adresu: @upanija Zapadnohercegova~ka Ministarstvo gospodarstva Posu{je Ulica Andrije Ka~i}a Mio{i}a bb 88240 POSU[JE Uz naznaku: "Prijava na javni natje~aj za izbor kandidata na poziciju ~lanova Upravnog vije}a Stru~ne organizacije Centar za vozila [iroki Brijeg - NE OTVARAJ Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. (Sl-699/11-F) JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" JAJCE DOO Na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 8/05), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH i Odluke Nadzornog odbora broj 01-472/11 od 22.06.2011. godine raspisuje se

KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA " JAJCE D.O.O. Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora JKP "Vodovod i kanalizacija" Jajce d.o.o. Izbor i imenovanje se vr{i na period od 4 godine. Opis pozicije Direktor preduze}a odgovoran je za: organizaciju i vo|enje poslovanja preduze}a; izvje{tavanje Nadzornog odbora preduze}a na njegov zahtjev; provedbu Statuta, Eti~kog kodeksa i drugih akata preduze}a; izradu i nadgledanje realizacije planova poslovanja; osiguranje provedbe propisa za postupak javnih nabavki i izradu kalkulacije cijene i na~ina pla}anja komunalne usluge; dono{enje Pravilnika o radu, Pravilnika o unutra{njoj

Broj 41 - Strana 142

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 6. 7. 2011.

organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, akta o na~inu utvr|ivanja odgovornosti zaposlenika za povrede radne obaveze, kao i ostale op}e akte; pripremanje prijedloga o raspodjeli dobiti ili pokri}u gubitka; zapo{ljavanje i otpu{tanje zaposlenika prema Pravilniku o radu i va`e}im propisima; zastupanje preduze}a prema tre}im licima; staranje i odgovornost za zakonitost rada preduze}a; implementaciju Eti~kog kodeksa u preduze}u; primjenu preporuka Odbora za reviziju; osiguranje uslova za rad Odbora za reviziju u pogledu prostora i cjelovitog uvida u evidenciju preduze}a potrebnu za njihovo obavljanje poslova. Pored op}ih uslova propisanih zakonom, kandidat mora ispunjavati slijede}e posebne uslove: - da posjeduje visoku (VSS) ili vi{u (V[S) {kolsku spremu, - da ima najmanje pet godina rukovode}eg radnog iskustva, - da ponudi program razvoja za planski period, - da ne postoje zakonom predvi|ene smetnje za obavljanje funkcije. Kandidati su du`ni, uz prijavu za izbor i imenovanje prilo`iti slijede}e: - kra}u biografiju sa adresom i brojem telefona; - diplomu o stru~noj spremi (original ili ovjerena kopija, nostrificirana ako je ista ste~ena poslije 30. septembra 1992. godine van Bosne i Hercegovine); - uvjerenje o dr`avljanstvu; - uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 mjeseca); - izvod iz mati~ne knjige ro|enih; - dokaz o radnom iskustvu. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije. Prijave na konkurs za izbor i imenovanje direktora sa potrebnom dokumentacijom dostaviti li~no ili putem preporu~ene po{te na adresu: NADZORNI ODBOR JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o., ul. H.V. Hrvatini}a 1, 70101 Jajce, sa naznakom: "PRIJAVA NA JAVNI KONKURS - NE OTVARATI", i to u roku od 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. (Sl-700/11-F) DD BOSNALIJEK SARAJEVO SEKTOR LJUDSKI POTENCIJALI raspisuje

JP RTV 7 DOO TUZLA Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~lana 8. i 12. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), ~lana 42. Statuta JP RTV 7 d.o.o. Tuzla i Odluke Nadzornog odbora Dru{tva od 27.06.2011. godine, Nadzorni odbor JP RTV 7 d.o.o. Tuzla raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP RTV 7 D.O.O. TUZLA I. Naziv pozicije: - direktor JP RTV 7 d.o.o. Tuzla - 1 (jedan) izvr{ilac II. Opis pozicije: - vodi poslovanje Dru{tva i samostalno donosi odluke u vo|enju poslovne politike u okviru programa rada i planova razvoja Dru{tva, - predla`e Nadzornom odboru i Skup{tini program rada i plan razvoja Dru{tva, - priprema i predla`e Nadzornom odboru i Skup{tini op{ta akta Dru{tva i odluke iz poslovanja Dru{tva za ~ije su usvajanje nadle`ni Nadzorni odbor ili Skup{tina, - donosi op{ta akta Dru{tva, ~ije dono{enje nije u nadle`nosti Nadzornog odbora ili Skup{tine Dru{tva, - zastupa Dru{tvo prema tre}im licima u okviru djelatnosti Dru{tva, - podnosi Nadzornom odboru izvje{taje o poslovanju Dru{tva po periodi~nom i godi{njem poslovanju, - odgovoran je za zakonitost rada u Dru{tvu, - zaklju~ujuje ugovore u ime javnog preduze}a - Dru{tva, - izvr{ava odluke Skup{tine i Nadzornog odbora, - donosi odluku o upu}ivanju na slu`beni put, - donosi odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa sa zaposlenicima u skladu sa programom razvoja Dru{tva i op{tim aktima, prima u radni odnos i raspore|uje zaposlenike u Dru{tvu, te imenuje zaposlenike sa posebnim ovla{tenjima i odgovornostima, - donosi rje{enja o prestanku radnog odnosa u slu~ajevima predvi|enim zakonom i op{tim aktima Dru{tva, - izri~e mjere odgovornosti radnicima za povredu radne obaveze, u skladu sa zakonom i op{tim aktima, - ima i druga prava i obaveze utvr|ene op{tim aktima Dru{tva i zakonom. III. Op}i uslovi Kandidat za direktora JP RTV 7 d.o.o. Tuzla, mora ispunjavati sljede}e op}e uslove: 1. da je dr`avaljanin Bosne i Hercegovine, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, 4. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 5. da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prijestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju, u roku od pet godina od dana izdr`ane, izvr{ene, zastarjele ili opro{tene kazne, 6. da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na poziciju za koju se kandiduje,

KONKURS
ZA IZBOR KANDIDATA ZA SPECIJALIZACIJU Toksikolo{ka hemija - 1 specijalizant Kandidati za specijalizaciju iz oblasti Toksikolo{ka hemija treba da ispunjavaju slijede}e uslove: 1. zavr{en farmaceutski fakultet 2. polo`en stru~ni ispit 3. dvije godine samostalnog rada u struci nakon polo`enog stru~nog ispita 4. aktivno znanje jednog stranog jezika 5. da imaju manje od 35 godina `ivota Ovaj konkurs se objavljuje za dodjelu specijalizacije zaposlenicima Bosnalijeka u skladu sa Godi{njim planom edukacija i na isti mogu aplicirati samo zaposlenici Bosnalijeka. Prijave na konkurs sa kra}om biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti sektoru Ljudski potencijali u Bosnalijeku, na adresu Juki}eva 53, 71000 Sarajevo. Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja. (Sl-701/11-F)

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – VII. Rok i mjesto za podno{enje prijava

Broj 41 - Strana 143

7. da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, tj. da se na njega ne odnosi ~lan IX. l. Ustava Bosne i Hercegovine. IV. Posebni uslovi: Pored op}ih uslova, kandidat mora ispunjavati i sljede}e posebne uslove: 1. da ima visoku stru~nu spremu, dru{tvenog ili tehni~kog smjera, 2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stru~ne spreme, na poslovima u okviru svog zanimanja, od ~ega najmanje tri godine radnog iskustva na rukovode}im poslovima, 3. da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja, 4. da ne obavlja posao ili ne vr{i du`nost koja po posebnom zakonu ili drugom propisu predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju, 5. da se ne bavi konkurentnom djelatno{}u Dru{tva, 6. da nema privatni finansijski interes u Dru{tvu, 7. da istovremeno nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove, privrednog dru{tva ili druge institucije, a ukoliko jeste ~lan drugog upravnog odnosno nadzornog odbora, kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa pozicije, u roku od sedam dana, od dana imenovanja, 8. da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, 9. da nije izabrani du`nosnik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02 i 12/04), a ako jeste, kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa pozicije, u roku od sedam dana, od dana imenovanja, 10. da ponudi Program rada i razvoja Dru{tva za mandatni period. V. Potrebni dokumenti Kandidat je du`an uz prijavu na javni konkurs, koja treba da sadr`i kratku biografiju, adresu i kontakt telefon, prilo`iti original ili ovjerenu kopiju sljede}ih dokumenata: 1. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 2. izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), 3. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), 4. diplomu o zavr{enoj visokoj stru~noj spremi, 5. uvjerenje o radnom sta`u iz kojeg je jasno vidljivo da kandidat ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stru~ne spreme, na poslovima u okviru svog zanimanja, od ~ega najmanje tri godine radnog iskustva na rukovode}im poslovima, 6. ovjerenu izjavu kandidata o ispunjavanju uslova iz ta~ke III. podta~ka 4., 5., 6. i 7. i ta~ke IV. podta~ka 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovog konkursa 7. Program rada i razvoja Dru{tva za mandatni period. VI. Ostale napomene Direktor JP RTV 7 d.o.o. Tuzla imenuje se na period od 4 (~etiri) godine. Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove iz Javnog konkursa, bi}e obavljen intervju. Podnosioci prijave sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja, bez posebnog dostavljanja pismene odbijenice.

Javni konkurs }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u dnevnom listu "Oslobo|enje", a krajnji rok za podno{enje prijava je 14 (~etrnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti li~no ili putem po{te u zatvorenoj koverti, na adresu: JP RTV 7 d.o.o. Tuzla Ul. Mirze Deliba{i}a broj 4 75 000 Tuzla sa naznakom: "Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JP RTV 7 d.o.o. Tuzla" (NE OTVARAJ) Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje. (Sl-709-11) FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA MOSTAR Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03), a u postupku imenovanja na pozicije u nadzornim odborima javnih preduze}a i privrednih dru{tava u kojima federalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima, prema va`e}im zakonima, pravilima i propisima, imaju zakonito pravo da vr{e nominaciju, odnosno imenovanje, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija objavljuje

JAVNI OGLAS
ZA IMENOVANJE NA POZICIJE U NADZORNI ODBOR "JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO I. PREDMET JAVNOG OGLASA Objavljuje se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za ~lanove Nadzornog odbora u privrednom dru{tvu: JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo - 7 ~lanova iz dijela dr`avnog kapitala II. OPIS POZICIJE ^LANA NADZORNOG ODBORA - zajedno sa ostalim ~lanovima i uz konsultacije sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija nadzire poslovanje i rad Uprave, - izgra|uju i razvijaju odnose izme|u Nadzornog odbora, Uprave, dioni~ara ili vlasnika i drugih sudionika, a naro~ito u postupku dono{enja odluka kojima se uti~e na vrijednost kapitala dru{tva, - utvr|uje strategiju razvoja preduze}a, - razmatra i usvaja finansijske izvje{taje Uprave o poslovanju Dru{tva, - predla`e raspodjelu i na~in upotrebe dobiti i na~in pokri}a gubitka, - utvr|uje prijedlog odluke o smanjenju i pove}anju osnovnog kapitala preduze}a, - utvr|uje prijedlog odluke o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku preduze}a, - obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom preduze}a. III. MANDAT ^LANA NADZORNOG ODBORA Mandat ~lana Nadzornog odbora je ~etiri godine od momenta imenovanja Nadzornog odbora od strane Skup{tine ovog dru{tva sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. Lica kona~no imenovana na pozicije ~lana Nadzornog odbora ostvarivat }e pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru u skladu sa uslovima utvr|enim Zakonom o pla}ama i drugim materijalnim pravima ~lanova organa upravljanja institucija

Broj 41 - Strana 144

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 6. 7. 2011.

Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduze}a u ve}inskom vlasni{tvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/09). IV. USLOVI ZA POZICIJE Kandidat mora ispunjavati slijede}e kriterije: - da ima visoku stru~nu spremu, - vi{egodi{nje iskustvo i stru~no znanje posebno iz okvira djelatnosti preduze}a za koje se tra`i imenovanje te da je upu}en u sadr`aj i na~in rada organa upravljanja preduze}a. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet }e se u obzir i slijede}i kriteriji: - sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa privrednog dru{tva i uva`avanja interesa drugih zainteresiranih sudionika, - sposobnost za savjesno, odlu~no, odgovorno i profesionalno obavljanje upra`njene pozicije, - izra`ena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i nepristrasnost u dono{enju odluke, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti, - znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja, poznavanja privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja nadzornog odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike, - sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu, - rezultati rada ostvareni tokom karijere, - teritorijalna pripadnost, - spol, - nacionalnost Pored navedenih kriterija, svaki kandidat treba ispunjavati i slijede}e op}e kriterije: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojive s du`no{}u u nadzornom odboru pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, - da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti nadzornog odbora za koji se kandiduje, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije na funkciji u politi~koj stranci u skladu sa ~lanom 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, - da nema privatni finansijski interes u privrednom dru{tvu u ~iji se nadzorni odbor kandiduje, - da nije direktor ili ~lan uprave dru{tva, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02 i 12/04) i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 70/08), - da nije predsjednik ili ~lan nadzornog odbora ili upravnog odbora drugog privrednog dru{tva ili institucije vlasti u skladu sa ~lanom 264. Zakona o privrednim dru{tvima

("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09), - da nije lice na kojeg se odnose odredbe ~lana 9. Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/11) - da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje. V. POTREBNI DOKUMENTI Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu treba dostaviti: - uvjerenje o dr`avljanstu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju li~ne karte (CIPS), - diplomu o visokoj stru~noj spremi, - dokaz o radnom iskustvu u privredi, - uvjerenje da se protiv kandidata, podnosioca prijave na konkurs, ne vodi krivi~ni postupak od nadle`nog kantonalnog suda (ne starije od tri mjeseca), - uvjerenje da nije osu|ivan za privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u nadzornom odboru pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne od nadle`nog op}inskog suda (ne starije od tri mjeseca), - izjave o ispunjavanju op}ih uslova navedenih pod ta~kom IV USLOVI KONKURSA za alineje od 6. do 15. Kandidati koji budu pozvani na intervju du`ni su dostaviti ovjerene kopije tra`enih dokumenata. Kopije dokumenata }e biti vra}ene kandidatima samo na njihov zahtjev. VI. OSTALE NAPOMENE Podnosioci prijave s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od isteka roka za podno{enje prijave ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu kandidovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor koju imenuje federalni ministar prometa i komunikacija. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci }e se dobiti neposredno prije odr`avanja intervjua u sjedi{tu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u Mostaru. Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). Kandidate koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju, a Federalno ministarstvo prometa i komunikacija osigurat }e da se izvr{e i javno objave kona~na imenovanja na upra`njene pozicije. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor za kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, a kopija se dostavlja Ombudsmenu Federacije BiH. Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnim novinama "Oslobo|enje" i "Dnevni list". Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom na koverti:

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 41 - Strana 145

"Prijava na javni oglas za Nadzorni odbor "JP BH PO[TA" d.o.o Sarajevo - ne otvarati". Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave i adresu. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na slijede}u adresu: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Bra}e Feji}a b.b. 88000 Mostar Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatranje. (Sl-711/11-F) OP]INA LIVNO Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i ~lanka 4. Odluke o utvr|ivanju uvjeta i postupka izbora kandidata za kona~na imenovanja u regulirana tijela Op}ine Livno ("Slu`beni glasnik Op}ine Livno", br 3/05), op}inski na~elnik raspisuje

JAVNI NATJE^AJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANA [KOLSKOG ODBORA OSNOVNE [KOLE IVAN GORAN KOVA^I] U LIVNU ispred osniva~a: 1. U [kolski odbor Osnovne {kole Ivan Goran Kova~i} u Livnu bira se i imenuje kandidat za sljede}u poziciju: - Jedan (1) ~lan ispred osniva~a Opis pozicije i period imenovanja [kolski odbor {kole ima polo`aj i ovlasti organa upravljanja, te obavlja poslove utvr|ene Zakonom i Statutom {kole. ^lanovi [kolskog odbora imenuju se period od 4 (~etiri) godine. Sastav [kolskog odbora mora odra`avati nacionalni sastav zajednice u kojoj {kola djeluje. Ravnatelj, pomo}nik ravnatelja i sindikalni ~elnici ne mogu biti ~lanovi [kolskog odbora. Rad u [kolskom odboru je dragovoljan i besplatan. Op}i uvjeti Kandidati za izbor i imenovanje u [kolski odbor obvezni su ispunjavati sljede}e op}e uvjete: - da su dr`avljani BiH; - da su stariji od 18 godina; - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja natje~aja; - da se na njih ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Posebni uvjeti: Pored op}ih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete: - visoka, vi{a ili srednja stru~na sprema; - najmanje jedna godina radnog iskustva nakon stjecanja visoke, vi{e ili srednje stru~ne spreme na poslovima u okviru zanimanja; - da nije ~lan vi{e od jednog upravnog, nadzornog odbora ili upravnog vije}a; - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lanka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH; - da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH.

Potrebni dokumenti Uz prijavu koja sadr`i kra}i `ivotopis, adresu i kontakt telefon potrebno je prilo`iti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - ovjereni preslik diplome odnosno svjedod`be, - dokaz o radnom iskustvu, - ovjerenu izjavu da ne podlije`e ~lanku IX. 1. Ustava BiH, - ovjerenu izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be, - ovjerenu izjavu da nije na funkciji u politi~koj stranci, - ovjerenu izjavu da nije ~lan vi{e od jednog upravnog, nadzornog odbora ili upravnog vije}a, - ovjerenu izjavu da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa. Razmatranje prijava, intervju, rang lista, prigovori Povjerenstvo za izbor kojeg imenuje op}inski na~elnik }e nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua s kandidatima predlo`iti rang listu s najboljim kandidatima i dostaviti prijedloge za kona~no imenovanje op}inskom na~elniku u roku od 15 dana od dana isteka roka za primitak prijava. Imenovanje kandidata na svim pozicijama izvr{it }e op}inski na~elnik. Svaki kandidat koji bude stavljen na listu s u`im izborom bit }e pozvan na intervju, a povjerenstvo za izbor mo`e zatra`iti i dostavljanje dodatne dokumentacije. Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e se uzimati u razmatranje u daljem procesu imenovanja. Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba slobodna je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje ako vjeruje da se u postupku imenovanja nisu po{tovali principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (kopija). Rok za prijavu, ogla{avanje Prijavu uz tra`ene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od 15 dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH" na adresu: OP]INSKI NA^ELNIK - POVJERENSTVU ZA IZBOR Trg branitelja 1 sa naznakom: "JAVNI NATJE^AJ ZA IZBOR ^LANA [KOLSKOG ODBORA OSNOVNE [KOLE IVAN GORAN KOVA^I] U LIVNU-NE OTVARAJ Nepotpune i nepravovremene prijave ne}e se razmatrati. Ovaj natje~aj }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Ve~ernjem listu i putem radio Livna i radija Studio N, te web portala op}ine Livno, www.livno.ba. (Sl-712/11-F) JP "UNSKO-SANSKE NOVINE" DOO BIHA] Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Javnog preduze}a "Unsko-sanske novine" d.o.o. Biha} broj: 6-R-NO-392-03/11 od 23.06.2010. godine i ~lana 51. i 52. Statuta Javnog preduze}a "Unsko-sanske novine" d.o.o. Biha}, Nadzorni odbor preduze}a objavljuje

KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE IZVR[NOG DIREKTORA JP "UNSKO-SANSKE NOVINE" D.O.O. BIHA] Ogla{ava se pozicija: 01. IZVR[NI DIREKTOR ( glavni i odgovorni urednik) - 1 Opis pozicija 01. Izvr{ni direktor je ~lan Uprave preduze}a koja ima slijede}e nadle`nosti:

Broj 41 - Strana 146 -

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 6. 7. 2011.

predstavlja i zastupa JP prema tre}im licima i odgovara za zakonitost rada i poslovanja JP, - organizuje i vodi poslove JP, - izvje{tava Nadzorni odbor, po njegovom zahtjevu, - vr{i provedbu Eti~kog kodeksa i Statuta; - izra|uje provedbene propise (Uputstvo i Pravilnik) za postupak nabavke i provedbu Zakona o javnim nabavkama i propisa, te provodi odredbe propisa o nabavkama i po zaklju~enju ugovora o nabavci podnosi izvje{taj Odboru za reviziju i Nadzornom odboru; - priprema prijedloge o raspodjeli dobiti; - nadzire zaposlenike u implementaciji va`e}ih propisa i provedbenih propisa o nabavkama; - obezbje|uje distribuciju i implementaciju Eti~kog kodeksa i postupanje svih odgovornih lica u skladu sa Eti~kim kodeksom JP, tako {to protiv lica koja kr{e Kodeks provodi disciplinski postupak; - vr{i zapo{ljavanje i otpu{tanje zaposlenika u skladu sa poslovnikom odnosno poslovnicima i va`e}im zakonima, i u vezi s tim ima du`nosti i odgovornosti propisane ~lanom 45. Zakona o javnim preduze}ima; - zaklju~uje ugovore u ime JP; - obavlja i druge poslove, utvr|ene Zakonom i Statutom, od zna~aja za nesmetano odvijanje organizacije rada i vo|enje poslovanja JP. Izvr{ni direktor obavlja poslove glavnog i odgovornog urednika lista Krajina. U ostvarivanju poslovne funkcije izvr{ni direktor obavlja poslove koji su mu Zakonom, Statutom dru{tva i drugim op}im aktima Dru{tva dati u njegovu nadle`nost a naro~ito: - rukovodi radom novinskog odjeljenja - u skladu sa zakonom, programskom orijentacijom i koncepcijom vr{i funkciju glavnog i odgovornog urednika - predla`e i realizira usvojenu koncepciju lista - vr{i i druge poslove predvi|ene zakonom i drugim propisima i po odluci direktora Izbor i imenovanje izvr{nog direktora preduze}a/dru{tva vr{i se na mandatni period u trajanju od 4 (~etiri) godine. Pla}e i druga materijalna prava izvr{nog direktora ure|uju se ugovorom izme|u direktora i izvr{nog direktora, uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora. Kandidati za izbor i imenovanje za izvr{nog direktora preduze}a moraju ispunjavati op}e uslove propisane Zakonom ozna~ene u ~lanu 34. Statuta Javnog preduze}a, a to su: a) da je dr`avljanin BiH (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu) b) da je stariji od 18, a mla|i od 70 godina na dan imenovanja (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih), c) da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od 3 (tri) godine prije objave javnog konkursa (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa), d) da se na njega ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa), e) da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prestup, niti da se protiv njega vodi krivi~ni postupak (dokaz: uvjerenje od op}inskog i kantonalnog suda), f) da mu pravosna`nom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira (dokaz: uvjerenje nadle`nog suda), g) da nije izabrani zvani~nik, nosilac sudske ili izvr{ne funkcije ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa),

h) da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa), i) da nije u sukobu interesa u li~nom ili profesionalnom odnosu sa dru{tvom u kojem aplicira na poziciju direktora odnosno izvr{nog direktora preduze}a. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uslova ne mogu biti stariji od 6 ({est) mjeseci. Pored navedenih op}ih uslova, kandidat koji se prijavljuje na konkurs mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove: Za izvr{nog direktora; - VII stepen slo`enosti zanimanja, VSS, fakultet dru{tvenog smjera, - najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci. Prilikom procjene menad`mentskih znanja i iskustva za izvr{enje poslovnih i operativnih potreba JP, kao posebni uslovi uzimaju se u obzir i slijede}i kriteriji: - organizacijske sposobnosti i prilagodljivost timskom radu, - sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova, te nepristranog i odlu~nog dono{enja odluka, - rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog anga`mana i preporuka poslodavca U vezi posebnih uslova kandidati trebaju prilo`iti: - dokaz o stru~noj spremi (univerzitetska diploma - mo`e ovjerena fotokopija) - dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca kod kojeg je zaposlen kandidat ili ispis AM obrazac iz PIO/MIO). Uz prijavu na konkurs, kandidati za izvr{nog direktora su du`ni prilo`iti kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, te odgovaraju}u dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) kojom dokazuju da ispunjavaju op}e i posebne uslove tra`ene konkursom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Konkurs }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", dnevnom listu "Oslobo|enje" i sedmi~nom listu "Krajina", NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENO PRIJAVE NE]E SE UZETI U RAZMATRANJE. Prijave na konkurs dostavljaju se na adresu: UNSKO-SANSKI KANTON, JAVNO PREDUZE]E "UNSKO-SANSKE NOVINE" d.o.o. Biha}, 502. Vite{ke brigade broj 11, 77000 Biha} sa naznakom: "Prijava na konkurs za izbor i imenovanje izvr{nog direktora - Ne OTVARAJ". Izbor i imenovanje }e izvr{iti Nadzorni odbor preduze}a/dru{tva. (Sl-715/11-F) VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjim Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i Odluke o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora i predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduze}a i banaka ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 38/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 41 - Strana 147

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DIREKTORA, PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE PASIVNIM PODBILANSOM PREDUZE]A I BANAKA 01. Direktor -1 (jedan) izvr{ilac 02. Predsjednik i 4 (~etiri) ~lana Upravnog odbora 01. DIREKTOR - OPIS POZICIJE Direktora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduze}a i banaka imenuje Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), putem javnog konkursa, na period od ~etiri godine. - OPIS POSLOVA Direktor Direkcije: rukovodi Direkcijom, predstavlja i zastupa Direkciju; odgovara za zakonitost rada, pravilno i zakonito vo|enje materijalno-finansijskog poslovanja Direkcije; obavlja druge poslove utvr|ene zakonom, Statutom i drugim op}im aktima Direkcije. 02. PREDSJEDNIK I ^LANOVI UPRAVNOG ODBORA - OPIS POZICIJE Predsjednika i ~lanove Upravnog odbora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduze}a i banaka imenuje Parlement Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), putem javnog konkursa, na period od ~etiri godine. - OPIS POSLOVA Upravni odbor Direkcije: donosi Statut Direkcije, donosi Poslovnik o radu, donosi akt o unutra{njoj organizaciji Direkcije, donosi finansijski plan Direkcije; donosi program rada Direkcije; usvaja zavr{ni ra~un Direkcije, podnosi izvje{taj o radu Direkcije, donosi metodologiju i druge op}e akte iz nadle`nosti Direkcije u skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Direkcije. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA Pozicija 01 a) Op}i uvjeti: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da je zdravstveno sposoban, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njenog polo`aja, - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije pravomo}no osu|ivan za krivi~no djelo, - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, - da mu nije izre~ena za{titna mjera u smislu Zakona o privrednim prekr{ajima, - da nema direktnih ili indirektnih pravnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koja bi dovela do sukoba li~nih interesa sa njegovim slu`benim du`nostima, - da ne smije obavljati politi~ku funkciju ukoliko bude imenovan.

b) Posebni uvjeti: - VSS, ekonomski ili pravni fakultet, - da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodnom radnom mjestu, - da je istaknuti stru~njak iz oblasti ekonomije ili prava sa iskustvom iz oblasti privatizacije u Federaciji BiH i pasivnog podbilansa preduze}a i banaka, - da ima komunikacijske sposobnosti, sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim potencijalima, te sklonost timskom radu. Pozicija 02 a) Op}i uvjeti: - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine, - da su stariji od 18 godina, - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objave upra`njenog polo`aja, - da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nisu pravomo}no osu|ivani za krivi~no djelo i da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak, - da im nije izre~ena za{titna mjera u smislu Zakona o privrednim prekr{ajima, - da nema direktnih ili indirektnih interesa u odnosu na rad Upravnog odbora, a {to mo`e uticati na zakonitost, javnost, objektivnost i nepristrasnost u vr{enju njegove funkcije kao predsjednika i ~lana Upravnog odbora, - da ne smiju obavljati politi~ku funkciju ukoliko budu imenovani. b) Posebni uvjeti: - VSS, ekonomski ili pravni fakultet, - da je istaknuti stru~njak iz oblasti ekonomije ili prava, te da poznaje propise i procedure iz privatizacije u Federaciji BiH, - da ima najmanje pet godina radnog iskustva, - da ima iskustva iz oblasti privatizacije i pasivnog podbilansa ili sektora finansijskog sistema, - da ima komunikacijske sposobnosti, sposobnosti upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim potencijalima, te sklonosti timskom radu. UZ PRIJAVU NA JAVNI KONKURS POTREBNO JE PRILO@ITI SLJEDE]A DOKUMENTA (ORIGINAL ILI OVJERENU FOTOKOPIJU): - biografija (sa adresom i brojem kontakt telefona), - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopiju CIPS-ove li~ne karte, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od {est mjeseci), - ovjerenu izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - uvjerenje da nije pravomo}no osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od tri mjeseca), - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca), - uvjerenje da kandidatu nije izre~ena za{titna mjera u smislu Zakona o privrednim prekr{ajima, - ovjerenu izjavu da nema direktnih ili indirektnih pravnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koja bi dovela do sukoba

Broj 41 - Strana 148

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 6. 7. 2011.

li~nih interesa sa njegovim slu`benim du`nostima (za poziciju 01) - ovjerenu izjava da nema direktni ili indirektni pravni interes u odnosu na rad Upravnog odbora, a {to mo`e uticati na zakonitost, javnost, objektivnost i nepristrasnost u vr{enju njegove funkcije kao predsjednika i ~lana Upravnog odbora (za poziciju 02), - ovjerenu izjavu da je upoznat sa podatkom da ne smije obavljati politi~ku funkciju ukoliko bude imenovan, - ovjerenu kopiju fakultetske diplome, - potvrdu (uvjerenje) o radnom iskustvu na rukovodnom radnom mjestu (za poziciju 01), - potvrdu (uvjerenje) o radnom iskustvu u struci nakon zavr{enog fakulteta (za poziciju 02). Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje (ne starije od {est mjeseci) kandidat }e biti du`an dostaviti nakon potvrde imenovanja (za poziciju 01). OSTALE VA@NE NAPOMENE Javni konkurs bit }e objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnim novinama: "Dnevni avaz" Sarajevo, i "Dnevni list Mostar". Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana zadnjeg objavljivanja u dnevnim novinama, odnosno "Slu`benim novinama Federacije BiH". Prijave na javni konkurs sa potrebnom dokumentacijom (koja se ne}e vra}ati kandidatima) dostavljaju se putem po{tanske slu`be preporu~eno, na adresu: Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Ulica Alipa{ina broj 41 Sarajevo, sa naznakom: "Ponovni javni konkurs za izbor direktora i predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduze}a i banaka" i "Ne otvarati". Na koverti je potrebno nazna~iti broj pozicije za koju se kandidat prijavljuje. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-717/11-F) JU O[ "BREKOVICA" BIHA] Na osnovu ~lana 8.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), ~lana 157. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju ("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04) te na osnovu ~lana 84. Pravila JU O[ "Brekovica" - Biha} i Odluke [kolskog odbora od dana 27.06.2011. godine, [kolski odbor, na 47. redovnoj sjednici, raspisuje

KONKURS/NATJE^AJ
ZA IMENOVANJE DIREKTORA JU O[ "BREKOVICA" BIHA] NA PERIOD OD ^ETIRI GODINE Opis pozicije direktora a) rukovodi radom {kole; b) zastupa {kolu i odgovara za zakonitost rada {kole; c) stara se o ostvarenju Nastavnog plana i programa {kole; d) odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, te u slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava Ministarstvo i Pedago{ki zavod; e) podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada; f) izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora;

g) odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa; h) informira [kolski odbor o finansijskom poslovanju; i) vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima {kole. Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine. Svaki kandidat mora ispunjavati slijede}e uvjete: A) OP]E - da je stariji od 18 godina, - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX. Ustava BiH), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv sa du`no{}u u ustanovi pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, - potvrdu da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (ne starije od {est mjeseci), - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, - da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Feredacije BiH", br. 70/08), - da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira. B) POSEBNE - da kandidat ima vi{u ili visoku stru~nu spremu (VI ili VII stepen), te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovaraju}e {kole, odnosno pedagoga ili psihologa i ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi; - sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje upra`njene pozicije - sposobnost nepristrasnosti dono{enja odluka Uz prijavu, koja treba sadr`avati kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidat treba dostaviti: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (izdato od nadle`nog MUP-a) - uvjerenje da nije ka`njavan za privredni prijestup (ne starije od {est mjeseci, op}inski sud) - uvjerenje da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (ne starije od {est mjeseci, op}inski sud) - uvjerenje o neka`njavanju (kantonalni sud) - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom obrazovanju - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o radnom sta`u u nastavi - ovjerena izjava kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira.

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 41 - Strana 149

Krajnji rok za podno{enje prijava je 15 (petnaest) dana od dana zadnje objave konkursa/natje~aja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave slati na adresu: JU O[ "Brekovica" -Biha} 77205 Brekovica (Sl-718/11-F) AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa ta~kom I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Sredi{nja Bosna o davanju saglasnosti Agenciji za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine broj 01-02-58/11 od 28. 02. 2011. godine, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Novi Travnik, objavljuje

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Ku~ukovi}i broj 2 72000 Zenica sa naznakom: "Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Novi Travnik" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-719/11-F) AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa ta~kom I. Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Sredi{nja Bosna, o davanju suglasnosti Agenciji za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, broj 01-02-58/11 od 28. 02. 2011. godine, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Sredi{nja Bosna, objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI NOVI TRAVNIK 5/ 277 Stru~ni saradnik za geodetske poslove u Odsjeku za urbanizam i katastar pri Slu`bi za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar - 1 (jedan) izvr{ilac

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu Javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to: - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en geodetski ili gra|evinski fakultet - smjer geodezija - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - poznavanje rada na ra~unaru Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

JAVNI KONKURS
ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODE]EG DR@AVNOG SLU@BENIKA U UREDU ZA ZAKONODAVSTVO VLADE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA/KANTONA SREDI[NJA BOSNA 5/276 Sekretar Ureda -1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: - VSS, VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet, - najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, -

Broj 41 - Strana 150

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 6. 7. 2011.

Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 2. potvrdu / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 3. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton ul. Ku~ukovi}i broj 2 72000 Zenica sa naznakom: "Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovode}eg dr`avnog slu`benika u Uredu za zakonodavstvo Srednjobosanskog kantona" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-720/11-F) AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa ta~kom I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Sredi{nja Bosna o davanju saglasnosti Agenciji za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-02-58/11 od 28. 02. 2011. godine, Agencija

za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva unutra{njih poslova/Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Sredi{nja Bosna, objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU UNUTRA[NJIH POSLOVA/MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA/KANTONA SREDI[NJA BOSNA 5/278 01. Stru~ni saradnik za provo|enje propisa o oru`ju i javnim okupljanjima u Policijskoj stanici Vitez - 1 (jedan) izvr{ilac 02. Stru~ni savjetnik za kontrolu, plan, analizu i nadzor u Odsjeku za finansijske poslove MUP-a - 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova (pozicija 01 i 02) sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene u Pravilniku o unutra{njoj organizaciji i to: Za poziciju 01. - VSS, VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, Za poziciju 02. - VSS, VII stepen stru~ne spreme, zavr{en ekonomski fakultet - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 2. potvrdu / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
OGLAS

Broj 41 - Strana 151

ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Ku~ukovi}i broj 2 72000 Zenica sa naznakom: "Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu unutra{njih poslova/Ministarstvu unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Sredi{nja Bosna" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-721/1-F) PROGLA[ENJE LICA UMRLIM
Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Alji~evi} Jasmina, u vanparni~nom predmetu predlagatelja Toma{ Veseljke iz Tar~ina, Sivice 10, protiv protivnice predlaga~a Glava{ Mire, sa posljednjim prebivali{tem u Had`i}ima, Sivice, zastupana po posebnom staratelju Ivi{i} Darinki iz Had`i}a, Sivice 49, postavljena Rje{enjem Slu`be socijalne za{tite Op}ine Had`i}i broj 35/VI-10/550-234/11 od 11. 4. 2011. godine, radi dokazivanja smrti, na osnovu ~lana 62. i 65. Zakona o vanparni~nom postupku FBiH, izdaje sljede}i OGLAS Glava{ Mira, k}i Save i majke Bo`ice ro|. Vujovi}, ro|ena 17. 11. 1954. godine, u mjestu Osenik, op}ina Had`i}i, sa posljednjim prebivali{tem u Had`i}ima, Sivice, navodno je umrla prirodnom smr}u dana 14. 1. 1996. godine, u svojoj porodi~noj ku}i lociranoj u Sivicama, na podru~ju op}ine Had`i}i. Poziva se sama GLAVA[ MIRA, kao i sva druga lica koja bilo {to znaju o njenom `ivotu ili smrti da se u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novima Federacije BiH" jave Op}inskom sudu u Sarajevu, [enoina 1, soba broj 15/prizemlje. Po isteku roka od 30 dana, Sud }e donijeti odluku po prijedlogu za dokazivanje smrti. Broj 65 0 V 189705 11 V 29. juna 2011. godine Sarajevo (O-614/11) Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Alji~evi} Jasmina, u vanparni~nom predmetu predlagatelja Zukanovi} Memnuna iz Sarajeva, Kurta Schorka 19, protiv protivnice predlaga~a Zukanovi} Ned`ade, sa posljednjim prebivali{tem u Sarajevu, Kurta Schorka 19, a boravi{tem u Vi{egradu, Okoli{ta bb, zastupana po posebnom staratelju Kosovac Elviru iz Sarajeva, postavljen Rje{enjem Slu`be socijalne za{tite Op}ine Novi Grad Sarajevo broj 35/IV-06-550-25/11 od 18. 4. 2011. godine, radi progla{enje nestalog lica umrlim, na osnovu ~lana 62. i 65. Zakona o vanparni~nom postupku FBiH, izdaje sljede}i

Zukanovi} Ned`ada, k}i Hamida i majke Razije ro|. Alibegovi}, ro|ena 4. 9. 1971. godine, u Sarajevu, sa posljednjim prebivali{tem u Sarajevu u ul. Kurta Schorka 19, a boravi{tem u Vi{egradu, Okoli{ta bb, nestala je tokom aprila mjeseca 1992. godine, na podru~ju op}ine Vi{egrad u specijalnoj {koli u Vi{egradu gdje ju je rat zatekao, od kada joj se gubi svaki trag. Poziva se sama ZUKANOVI] NED@ADA, kao i sva druga lica koja bilo {to znaju o njenom `ivotu ili smrti, da se u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" jave Op}inskom sudu u Sarajevu, [enoina 1, soba broj 15/prizemlje. Po isteku roka od tri mjeseca, Sud }e donijeti odluku po prijedlogu za progla{enje nestale Zukanovi} Ned`ade umrlom. Broj 65 0 V 166362 10 V 28. juna 2011. godine Sarajevo (O-618/11) Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i OGLAS Kod Op}inskog suda Travnik vodi se postupak po prijedlogu Rudolfa Suba{i}, sin Nike, iz Busova~e, Granice bb, zastupan po punomo}niku Bruni Bo`i}, advokatu iz Travnika, radi progla{enja nestale osobe umrlom Nike (Marko) Suba{i} iz Busova~e, koji je ro|en dana 12. 2. 1921. godine u mjestu Buselji, op}ina Busova~a, a koji je nestao tokom Drugog svjetskog rata u periodu mart/april 1945. godine. Poziva se svaka osoba koja o `ivotu imenovanog NIKE (Marko) SUBA[I] iz Busova~e ne{to zna, da se javi ovom Sudu ili ovla{tenom staratelju Rudolfu Suba{i}, sin Nike, Busova~e, Granice bb, koji je imenovan od strane Centra za socijalni rad Busova~a, Rje{enjem broj 01-680/11 od 15. 6. 2011. godine, u roku od 3 mjeseca od dana objavljivanja oglasa. U protivnom }e nestali Niko (Marko) Suba{i} iz Busova~e biti progla{em umrlim. Broj 51 0 V 048258 11 V 24. juna 2011. godine Travnik (03-3-1714/11) Op}inski sud u Gora`du, po sudiji Jokanovi}-Janji} Antoneli, u vanparni~nom predmetu predlaga~a Ahmetspahi} [e}e iz Gora`da, Mar{ala Ttita 23, zastupane po punomo}niku-advokatu Borovac Omeru iz Gora`da, radi dokazivanja smrti njene majke Kova~evi} Zahide, na osnovu ~l. 65. stav 4. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje OGLAS Kod ovog Suda pokrenut je vanparni~ni postupak po prijedlogu predlaga~a Ahmetspahi} [e}e, radi dokazivanja smrti njene majke Kova~evi} Zahide. KOVA^EVI] ZAHIDA je ro|ena 11. 2. 1928. godine u mjestu Dolovi, op{tina Rudo, od oca Muratovi} Ibra i majke Muratovi} ro|. Kahriman Hanije, sa posljednjim prebivali{tem u Gora`du, Mar{ala Tita 23, gdje je ista navodno i umrla u dana 22. 9. 1992. godine. Ovim oglasom poziva se svako lice koje bilo {ta zna o njenoj evenualnoj smrti, da se u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" javi Op}inskom sudu Gora`de, u ulici Zaima Imamovi}a 3. Po proteku roka od 30 dana, Sud }e donijeti odlaku po prijedlogu za dokazivanje smrti. Broj 45 0 V 020856 11 V 28. juna 2011. godine Gora`de (03-3-1733/11) Op}inski sud u Livnu, sudac Sofija Vrdoljak, u izvanparni~nom predmetu po prijedlogu Kemala Halak iz Glamo~a, radi utvr|enja datuma smrti Ethemu Halak iz

Broj 41 - Strana 152

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 6. 7. 2011.

Glamo~a, na temelju ~l. 65. Zakona o izvanparni~nom postupku, izdao je dana 27. 6. 2011. godine slijede}i OGLAS Navodno umrli Ethem Halak, sinu Ibre i majke Hasibe r. Hod`i}, ro|en 19. 9. 1910. godine u Od`aku, op}ina Glamo~, s posljednjim prebivali{tem u Glamo~u, koji je navodno umro prirodnom smr}u dana 5. 5. 1993. godine, a ~ija smrt nije prijavljena Mati~nom uredu u Glamo~u. POZIVA SE ETHEM HALAK, kao i svaka druga osoba koja bilo {to zna o njegovom `ivotu ili smrti da se javi Op}inskom sudu u Livnu, Trg branitelja 1, u roku od 30 dana od dana objave oglasa. Ukoliko se u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u ""Slu`benim novinama Federacije BiH" nitko ne javi, Sud }e donijeti odluku po prijedlogu predlagatelja za utvr|ivanje datuma smrti umrlom Ethemu Halak. Broj 68 0 V 003870 05 V 27. lipnja 2011. godine Livno (03-3-1738/11)

Omerba{i} Salihu, Husanovi} [abanu, Beguni} Huseinu, Plan~i} Sali, Omerba{i} Rami, Beguni} Zlati, Beguni} Asimu, Halilovi} Salihu, Bahti} Fati, Beguni} Hediji, Halilovi} Umihani, Halilovi} Hamdi, Halilovi} Mehmedu, Omerba{i} Mini, Halilovi} Huseinu, Halilovi} Salki, Halilovi} Mahmutu, Halilovi} Muhamedu, Beguni} Eminu, Softi} Sadili, Halilovi} Ekremu, Halilovi} Ramizi, Softi} Hamidu, Halilovi} E{erefu, Halilovi} Fati, Halilovi} Pa{i, Halilovi} Muhamedu, Halilovi} Salihi, Halilovi} Be}iru, Halilovi} D`aferu, Omerba{i} Begi, Halilovi} Ajki, Halilovi} Ahmi, Halilovi} Halilu, Alispahi} Hazbi, Muminovi} Salki, Muj~inovi} Halimi, Muminovi} Rami, Halilovi} Hamidu, Bahti} Fati, Halilovi} Begi i Beguni} Mahmutu, a koji su upisani kao suvlasnici u zk. ul. broj 170 K.O. SP-KOPRIVCI i zk. ul. broj 8614 K.O. SP-TE[ANJ na nekretninama ozna~enim kao k.~. broj 165/16 2 2 2 Polje, ku}a i zg. u pov. 104 m dvori{te u pov. 500 m i njiva 4. kl. u pov. 191 m , k.~. 2 broj 165/19 Polje, njiva 4. kl. u pov. 71 m , k.~. broj 165/20 Polje, njiva 4. kl. u pov. 2 2 16 m , k.~. broj 6187/14 Cerici, rezervoar za vodu u pov. 32 m i njiva 7. kl. u pov. 2 2 5746 m , k.~. broj 6187/15 Cerici, njiva 7. kl. u pov. 203 m , k.~. broj 6187/16 Cerici, 2 2 njiva 7. kl. u pov. 333 m i k.~. broj 6187/17 Cerici, njiva 7. kl. u pov. 322 m , postavlja se privremeni zastupnik u osobi Halep D`evadu, advokatu iz Te{nja, po{to su isti upisni kao suvlasnici, isti su nepoznate adrese ili su umrli, a nasljednici po izjavi predlaga~a su nepoznate adrese, a u skladu sa odredbama ~lana 296. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH. Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika i isti }e izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnik predlaga~ ili njegov pounomo}nik ne pojave pred Sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja. Broj 039-0-Dn-11-000 177 24. juna 2011. godine Te{anj (03-3-1699/11) Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju izdaje slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju, referent Zemlji{noknji`nog ureda Ned`ad Ljevakovi}, u postupku predlaga~a "TE[ANJSKA VRELA" DOO TE[ANJ po punomo}niku Mularifovi} Arifu, advokatu iz Te{nja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Protivnicima predlaga~a Halilovi} Vahidi, Halilovi} Hanifi, Halilovi} Selimi, Taletovi} [abanu, Halilovi} Sejdi, Bahti} Fati, Beguni} Admiru, Halilovi} Ra{idi, Omerba{i} Salihu, Husanovi} [abanu, Beguni} Huseinu, Plan~i} Sali, Omerba{io} Rami, Beguni} Zlati, Beguni} Asimu, Halilovi} Salihu, Bahti} Fati, Beguni} Hediji, Halilovi} Umihani, Halilovi} Hamdi, Halilovi} Mehmedu, Omerba{i} Mini, Halilovi} Huseinu, Halilovi} Salki, Halilovi} Mahmutu, Halilovi} Muhamedu, Beguni} Eminu, Softi} Sadili, Halilovi} Ekremu, Halilovi} Ramizi, Softi} Hamidu, Halilovi} E{erefu, Halilovi} Fati, Halilovi} Pa{i, Halilovi} Muhamedu, Halilovi} Salihi, Halilovi} Be}iru, Halilovi} D`aferu, Omerba{i} Begi, Halilovi} Ajki, Halilovi} Ahmi, Halilovi} Halilu, Alispahi} Hazbi, Muminovi} Salki, Muj~inovi} Halimi, Muminovi} Rami, Halilovi} Hamidu, Bahti} Fati, Halilovi} Begi i Beguni} Mahmutu, a koji su upisani kao suvlasnici u zk. ul. broj 170 K.O. SP-KOPRIVCI i zk. ul. broj 8614 K.O. SP-TE[ANJ na nekretninama ozna~enim kao k.~. broj 165/2 Polje, Njiva 4. kl. u pov. 732 m2, 185/5 [ib, pa{njak 3. kl. u pov. 107 m2, 185/6 Svila~e, vo}njak 4. kl. u pov. 821 m2, k.~. broj 6180/5 Svila~e brijeg, ku}a i zg. u pov. 57 m2 i dvori{te, u pov. 441 m2 i k.~. broj 6180/9 Svila~e, njiva 6. kl. u pov. 2729 m2, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Halep D`evadu, advokatu iz Te{nja, po{to su isti upisni kao suvlasnici, isti su nepoznate adrese ili su umrli, a nasljednici po izjavi predlaga~a su nepoznate adrese, a u skladu sa odredbama ~lana 296. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH. Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika i isti }e izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnik predlaga~

POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA
Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i OGLAS Kod Op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak u pravnoj stvari tu`iteljice Sajde Deli} iz Od`aka, Proleterska bb, zastupane po punomo}niku Satki Red`epovi}, odvjetniku iz Ora{ja, protiv tu`enika ]amila Deli}a iz Od`aka, ul. 27. jula bb, Muje Deli}a iz Od`aka, Bosanska bb, Huseina Deli}a iz Od`aka, Bosanska bb, Ifete (Deli}) Med`ikovi} iz Od`aka, Fadile (Huseina) Osmi~i} iz Od`aka, Brodska 102, Mande (Tomi}) Manduri} iz Od`aka, Brodska 102, Ramize (H. Mehi}) Omerba{i} iz Od`aka, S. Grebenarevi}a 36, Bo`e (Ive) Andri}a iz Od`aka, Brodska 192, Senade (Nurije) Osmanovi} iz Od`aka, Bosanska 48, Senade Osmanovi} ro|. Ahmetovi} iz Od`aka, Bosanska 48, D`emala (Nurije) Osmanovi}a iz Od`aka, Bosanska 50, Kemala (Nurije) Osmanovi}a iz Od`aka, M. Mileti}a bb, Huseina (Ganije) Omi~evi} iz Od`aka, Proleterska 157, Rabije (Deli}) D`ananovi} iz Od`aka, Raife Deli} iz Od`aka, Sulje (Huseina) Osmi~i}a iz Od`aka, Emine (Mehi}) Deli} iz Modri~e, Muhameda (Red`e) Deli}a iz Modri~e, Mahmuta (Red`e) Deli}a iz Modri~e, Ramiza (Red`e) Deli}a iz Modri~e, Almase (Deli}) Had`idedi} iz Modri~e, Nerveze (Deli}) Herdi} iz Modri~e, Pakize (Red`e) Deli} iz Modri~e, radi utvr|ivanja i uknji`be prava vlasni{tva v.p.s. 2.000,00 KM. Rje{enjem br. 25 0 P 012648 09 P od 19. 5. 2011. godine Sud je tu`enima Fadili (Huseina) Osmi~i} iz Od`aka, Brodska 102 i Mandi (Tomi}) Manduri} iz Od`aka, Brodska 102, postavio privremenog zastupnika u osobi Christiana Or{oli}a, odvjetnika iz Ora{ja, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te istih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enima bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enike u postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 25 0 P 012648 09 P 21. lipnja 2010. godine Ora{je (03-3-1692/11) Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju izdaje slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju, referent Zemlji{noknji`nog ureda Ned`ad Ljevakovi}, u postupku predlaga~a Omerba{i} Ibre, sina Rame iz Kardaglija, po punomo}niku Mularifovi} Arifu, advokatu iz Te{nja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Protivnicima predlaga~a Halilovi} Vahidi, Halilovi} Hanifi, Halilovi} Selimi, Taletovi} [abanu, Halilovi} Sejdi, Bahti} Fati, Beguni} Admiru, Halilovi} Ra{idi,

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 41 - Strana 153

ili njegov pounomo}nik ne pojave pred Sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja. Broj 039-0-Dn-11-000 178 24. juna 2011. godine Te{anj (03-3-1700/11) Op}inski sud u Zenici, sudija Adnan Baru~ija, Zenica, u pravnoj stvari tu`ioca Op}ina Zenica, koju zastupa Kantonalno pravobranila{tvo Zenica, protiv tu`enog D`ampo Munir iz Zenice, Crkvice 53, radi duga, v.s. 3.150,00 KM, dana 23. 6. 2011. godine, objavljuje OGLAS Ovaj Sud je dana 23. 6. 2011. godine donio rje{enje kojim je postavio tu`enom Munir D`ampo privremenog zastupnika u li~nosti Nad`ija Tali}, zaposlenik Kantonalnog zavoda za pravnu pomo} Zenica, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enog nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 43 0 P 015298 03 P 23. juna 2011. godine Zenica (03-3-1706/11) Op}inski sud u ^apljini objavljuje slijede}i OGLAS Op}inski sud u ^apljini, sudija Zlatko Tanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja 1. Gavran-Kapetanovi}-Softi} Sadrudina iz Sarajeva, 2. Gavrankapetanovi} Munira Faris, 3. Gavrankapetanovi} Munira Ismet, zastupani po punomo}nicima Azri i Marinku Kati}, odvjetnicima iz ^apljine, protiv tu`enika 1. Haznadarevi} ro| Kadi} (`ena Fehima) Arifa, 2. Kapetanovi} rod. Alagi} (`. Alije) Hava, 3. Kapetanovi} (ud. Pa{e) Fata, ^apljina, Po~itelj bb, 4. Kapetanovi} (Pa{e) Azim, ^apljina, Po~itelj bb, 5. Kapetanovi} (Pa{e) Huso, ^apljina, Po~itelj bb, 6. Mijatovi} (Mate) Vidoje, ^apljina, Po~itelj bb, 7. Mijatovi} (\ure) Nikola, ^apljina, ^eljevo bb, 8. Mijatovi} (\ure) Cvitan, ^apljina, ^eljevo bb, 9. Mijatovi} (\ure) Anica, ^apljina, ^eljevo bb, 10. Golu`a (`. Mate) Tomica, Stolac, Trijebanj bb, 11. ^utura (`. Vinka) Matija, ^apljina, Po~itelj bb, 12. Mijatovi} (Ivana) Mato, 13. Malovoz Nikola, ^apljina, Dra~evo bb, 14. Malovoz (Nikole) Iva, ^apljina, Dra~evo bb, 15. Malovoz (Nikole) Getruda, ^apljina, Dra~evo bb, 16. Malovoz (Nikole) Marica, ^apljina, Dra~evo bb, 17. Malovoz (Nikole) Janja, ^apljina, Dra~evo bb, 18. Mori} (`. Ramiza ) Ilduza, 19. Alagi} (um. Zulfe) Mustafa, ^apljina, Po~itelj bb, 20. Alagi} (um. Zulfe) Alija, ^apljina, Po~itelj bb, 21. [abanovi} (um. Osmana) Salko, ^apljina, Po~itelj bb, 22. Be}irovi} ro|. [abanovi} (`. Munira) Emina, 23. Naki~evi} ro|. [abanovi} Munta, 24. [abanovi} (um. Osmana) Fahro-Pa{o, 25. Me{ki} ro|. [abanovi} (`. Hamze) Arifa, 26. Kadi} ro|. Sara~ (Ibrahima) Pa{a, 27. Kadi} (Kasima) Sead, 8. Habibija ro|. (Kesim) Senema, 29. Abdulah ro|. Kadi} (Mahmut) Zejneba, 30. Lokva~i} ro|. Kadi} (Mahmuta) Sejda 31. Kadi} (Mahmut) Arhib, 32. Kadi} (Mahmut) Senadin, 33. Lali} ro|. Kadi} (Mahmut) Nermina 34. Rov~anin ro|. Kadi} (Mahmut) Sabina, 35. Tari} ro|. Kadi} (Mahmut) Senadina, 36. Bo{kailo ro|. Klari} (ud. Avde) [erifa, ^apljina, Po~itelj bb, 37. Bo{kailo (um. Avde) D`evad, ^apljina, Po~itelj bb, 38. Gavrankapetanovi} ([emsudin) Bekir, 39. Kadi} (Husein) Mahmut, 40. Kadi} (Husein) Ahmet, 41. Kadi} (Husein) Muhamed, 42. Selihbegovi} (Husein) Had`era, 43. Novokmet (Muje) Hajrija, 44. Kadi} (Abid) Mirza, ^apljina, Po~itelj bb, 45. Kadi} (Abid) Mustafa, 46. Kadi} (Abid) Tahsim, ^apljina, Po~itelj bb, 47. Kapetanovi} (Na|ija) Emir, ^apljina, Po~itelj bb, 48. Kapetanovi} (Na|ija) Ilduza, 49. Veledar (Na|ija) Mersiha, 50. Kne`evi} (Na|ija) Munevera 51. Malovoz (Nikole) Ilija, ^apljina, Dra~evo bb, 52. Alagi} (Muhamed) Ekrem, Sarajevo, Husrefa Red`i}a 22, 53. Alagi} (Muhamed) Irfan, ^apljina, Po~itelj bb, 54. [eremet (Numo) Razija, Sarajevo, Kranj~evi}eva 39, 55. [eremet (Numo) Zlatko, Sarajevo, Nusreta [i{i}a Dede 19, 56. [eremet (Emir) Svjetlana, Sarajevo, Envera [ehovi}a 3,

57. Fazli} (ro|. [eremet, k}i Emira) Sanja i 58. Kadi} (Alija) Sehija, Mostar, A. [enoe 5, radi utvr|enja prava vlasni{tva, v.sp. 3.100,00 KM, dana 17. 5. 2011. godine, postavio je tu`enicima pod 7. Mijatovi} Nikoli, sinu \ure, 8. Mijatovi} Cvitanu, sinu \ure i 9. Mijatovi} Anici, k}i \ure privremenog zatupnika, Moniku Rebac-Filipovi}, odvjetnika iz ^apljine, na temelju ~l. 296. st. 1. i st. 2. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enika nepoznatoga nema punomo}nika i jer bi redovan postupak postavljanja zakonskog zastupnika tu`eniku dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastupiti {tetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`enik ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 53 0 P 037305 10 P 24. juna 2011. godine ^apljina (03-3-1716/11) Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju izdaje slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju, referent zemlji{noknji`nog ureda Ned`ad Ljevakovi} u postupku predlaga~a Salki} Besime, k}i Hasana iz Jablanice, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Protivnicima predlaga~a Ro{a Hasanu, Halilovi} Pa{i, Kalabi} Hatid`i, Kalabi} Hati, Halilovi} Sulejmanu, Halilovi} Ademu, Halilovi} Sejdi, Me{i} Ramizi i Kusur Melvi, a koji su upisani kao suvlasnici u zk. ul. broj 544 K.O. SP-JABLANICA na nekretnini ozna~enoj kao k.~. broj 707/2 Luka-poslovni objekat i zg., ku}a i zg. u 2 2 2 pov. 350 m , dvori{te u pov. 249 m i pristupni put u pov. 164 m , postavlja se privremeni zastupnik u osobi Prnjavorac Fuadu, advokatu iz Te{nja po prijedlogu predlaga~a, po{to su isti upisani kao suvlasnici, isti su nepoznate adrese ili su umrli, a nasljednici nepoznate adrese, te je u skladu sa odredbama ~lana 296. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH. Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika i isti }e izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnik predlaga~ ili njegov pounomo}nik ne pojave pred Sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja. Broj 039-0-Dn-11-000 446 27. juna 2011. godine Te{anj (03-3-1717/11) Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju izdaje slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju, referent zemlji{noknji`nog ureda Ned`ad Ljevakovi}, u postupku predlaga~a Nali} Jasmina, sina Enesa iz Jevad`ija, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Protivnicima predlaga~a Kovaljesko Nenadu, Janji} Nadi i Kovaljesko Gojku, a koji su upisani kao suvlasnici u zk. ul. broj 8613 K.O. SP-TE[ANJ na 2 nekretninama ozna~enim kao k.~. broj 3568/75 Atmejdan, njiva 5. kl. u pov. 534 m i 2 k.~. broj 3568/76 Atmejdan, njiva 5. kl. u pov. 527 m , postavlja se privremeni zastupnik u osobi Mularifovi} Arifu, advokatu iz Te{nja, po{to su isti upisni kao suvlasnici, isti su nepoznate adrese, a u skladu sa odredbama ~lana 296. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH. Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika i isti }e izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnik predlaga~

Broj 41 - Strana 154

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 6. 7. 2011.

ili njegov pounomo}nik ne pojave pred Sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja. Broj 039-0-Dn-11-000 183 27. juna 2011. godine Te{anj (03-3-1718/11) Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju izdaje slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju, referent zemlji{noknji`nog ureda Ned`ad Ljevakovi}, u postupku predlaga~a Alihod`i} Ibrahima, sina Smaje iz Radu{e, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Protivnicima predlaga~a Bukvi} Muhi, Bukvi} Pa{i, Bukvi} Muharemu, Me{inovi} Aliji, Mujagi} Sejdagi, Brki} Vasvi, [i{i} Fatimi, Suba{i} Salihu, Kupre{ak Nadiri, Brka Fatimi, Brki} Hanki, Suba{i} Hakiji, Brki} Pa{i, Brki} Umihani i Suba{i} Muji, a koji su upisani kao suvlasnici u zk. ul. broj 8636 K.O. SP-TESANJ na nekretninama ozna~enim kao k.~. broj 5509/8 Luka, njiva 4. kl. u pov. 1167 m2, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Prnjavorac Fuadu, advokatu iz Te{nja, po{to su isti upisni kao suvlasnici, isti su nepoznate adrese ili su umrli a nasljednici nepoznate adrese, a u skladu sa odredbama ~lana 296. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH. Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika i isti }e izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnik predlaga~a ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja. Broj 039-0-Dn-11-000 305 27. juna 2011. godine Te{anj (03-3-1719/11) Op}inski sud u Te{nju izdaje slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJUPRIVREMENOG ZASTUPNIKA Op}inski sud u Te{nju, rukovodilac Zemlji{noknji`nog ureda Brki} Dijana, u postupku predlaga~a Me{i} Elvira, sina Kemala, iz Jelaha - Bra}e Kotori} bb, radi uspostave ZK ulo{ka, protivnicma predlaga~a Me{i} Ahmetu, sinu Selima, Me{i} [abanu, sinu Ibrahima, Me{i} Muji, sinu Ibrahima, Begi} ro|. Me{i} Emini, Ogri} ro|. Me{i} Ajki, Muslija ro|. Me{i} Mejri, Me{i} ro|. Spre~o Mejri, Memi} ro|. Me{i} Ajki, Spre~o ro|. Me{i} Havi, Djedovi} ro|. Me{i} Mejri, Kraji{nik ro|. Me{i} Adviji i Me{i} Almiru, sinu Idriza, koji su upisani kao suvlasnici nekretnina u ZK ul. br. 464 k.o. Lepenica, postavio je Rje{enjem br. 039-0-Dn-10-000-324 od 22. 6. 2011. godine privremenog zastupnika u osobi advokat Mularifovi} Arif iz Te{nja, po{to su ozna~ene osobe nepoznate adrese, a na osnovu ~l. 72. stav 1. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH i ~l. 296. stav 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku FBiH. Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika, i ista }e se izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnice predlaga~a ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja. Broj 039-0-Dn-11-000-324 22. juna 2011. godine Te{anj (03-3-1720/11) Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju izdaje slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju, referent zemlji{noknji`nog ureda Ned`ad Ljevakovi}, u postupku predlaga~a Deduki} D`emala i Deduki} Safete iz Trep~a, po punomo}niku Prnjavorac Fuadu, advokatu iz Te{nja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Protivnicima predlaga~a

Deduki} Vasvi, Deduki} Kasimu, Deduki} Muharemu, Hasanba{i} Aliji, ]eman Hanifl, Ahmi} Salihu, Kotori} Ismetu, Deduki} Mustafi, Kotori} Jusufu i Deduki} Hatid`i, a koji su upisani kao suvlasnici u zk. ul. broj 615 K.O. SP-TREP^E na 2 nekretnini ozna~enoj kao k.~. broj 155/7 Njiva, ku}a i zg. u pov. 103 m , postavlja se privremeni zastupnik u osobi Halep D`evadu, advokatu iz Te{nja, po prijedlogu predlaga~a, po{to su isti upisani kao suvlasnici, isti su nepoznate adrese ili su umrli, a naljednici nepoznate adrese, te je u skladu sa odredbama ~lana 296. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH. Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika i isti }e izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnik predlaga~ ili njegov pounomo}nik ne pojave pred Sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja. Broj 039-0-Dn-11-000 450 27. juna 2011. godine Te{anj (03-3-1721/11) Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju izdaje slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju, referent zemlji{noknji`nog ureda Ned`ad Ljevakovi}, u postupku predlaga~a Deduki} D`emala i Deduki} Safete iz Trep~a, po punomo}niku Prnjavorac Fuadu, advokatu iz Te{nja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Protivnicima predlaga~a Deduki} Vasvi, Deduki} Kasimu, Deduki} Muharemu, Hasanba{i} Aliji, ]eman Hanifi, Ahmi} Salihu, Kotori} Ismetu, Deduki} Mustafi, Kotori} Jusufu i Deduki} Hatid`i, a koji su upisani kao suvlasnici u zk. ul. broj 616 K.O. SP-TREP^E, na nekreetninama ozna~enim kao k.~. broj 155/5 Njiva, pristupni put u pov. 320 m , k.~. broj 155/6 Njiva, dvori{te u pov. 500 m i njiva 5. kl. u pov. 62 m i k.~. broj 136/2 Donji gaj, {uma 3. kl. u pov. 4048 m , postavlja se privremeni zastupnik u osobi Halep D`evadu, advokatu iz Te{nja, po prijedlogu predlaga~a, po{to su isti upisani kao suvlasnici, isti su nepoznate adrese ili su umrli a naljednici nepoznate adrese, te je u skladu sa odredbama ~lana 296. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH.
2 2 2 2

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika i isti }e izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnik predlaga~ ili njegov pounomo}nik ne pojave pred Sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja. Broj 039-0-Dn-11-000 451 27. juna 2011. godine Te{anj (03-3-1722/11) Op}inski sud u [irokom Brijegu objavljuje slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Op}inski sud u [irokom Brijegu, sutkinja Snje`ana Jerki}, u pravnoj stvari tu`itelja Miroslava Gali}a, sin Mate iz [irokog Brijega, Ljuboti}i 46, zastupan po punomo}nicima Zoranu Palameta, Draganu Palameta i Hrvoju Gali}u, odvjetnicima iz Mostara, protiv tu`enih Ane Sopta ro|. Naletili}, Jelice Hrka} ro|. Naletili} iz [irokog Brijega, Oklaji bb, Mladena Naletili}a, sina Ivana iz [irokog Brijega, Oklaji bb, Anice Soldo ro|. Naletili} iz [irokog Brijega, Oklaji bb, Mare Zovko ro|. Naletili} iz [irokog Brijega, Oklaji bb, Bo`e Naletili}a, sina Mate iz [irokog Brijega, Oklaji bb, Mirka Naletili}a, sina Mate iz [irokog Brijega, Ive Kara~i} ro|. Naletili}, Gorjane Naletili}, k}eri Marka, Marije Lasi} ro|. Naletili} iz [irokog Brijega, Oklaji bb, Kate Naletili}, Mirka Topi}a, sina Bo`e, Damira Topi}a, sina Mirka iz [irokog Brijega, Oklaji bb, Ivice Topi}, sina Mirka iz [irokog Brijega, Oklaji bb, Jelke Topi}, k}eri Mirka iz [irokog Brijega, Oklaji bb, Mirjane Mari}, k}eri Mirka iz Mostara, Ili}i bb, i Ru`ice Musa, k}eri Mirka iz [irokog Brijega, Rasno bb, sada svi nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i uknji`be, v.s.p. 5.000,00 KM, Rje{enjem broj 64 0 P 002777 08 od 20. 6. 2011. godine, postavio je privremenog zastupnika tu`enima Ani Sopta ro|. Naletili}, Jelici Hrka} ro|. Naletili}, Mladenu Naletili}, sinu Ivana, Anici Soldo ro|. Naletili}, Mari Zovko ro|. Naletili}, Bo`i Naletili}, sinu

Srijeda, 6. 7. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 41 - Strana 155

Mate, Mirku Naletili}, Ivi Kara~i} ro|. Naletili}, Gorjani Naletili}, Mariji Lasi} ro|. Naletili}, Kati Naletili}, Mirku Topi}a, sinu Bo`e, Damiru Topi}, sinu Mirka, Ivici Topi}, Jelki Topi}, k}eri Mirka, Mirjani Mari} i Ru`ici Musa, sada nepoznata boravi{ta, u osobi Jerke ^ili}a, odvjetnika iz Ljubu{kog, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a tu`eni nemaju punomo}nika, te bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enima dugo trajao, tako da bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice (~lanak 296. st. 1. i 2. to~ka 4. ZPP-a). Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika, ta prava i du`nosti }e obavljati sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja (~lanak 297. ZPP-a). Broj 64 0 P 002777 08 P 20. lipnja 2011. godine [iroki Brijeg (03-3-1725/11) Op}inski sud u Mostaru, po sutkinji tog suda Daniela [uh, u pravnoj stvari tu`iteljice Munta Sal~in, k}i Mustafe iz Blagaja, koju zastupaju punomo}nici Miro Kebo & Semir Guzin, odvjetnici iz Mostara, protiv tu`enika Grad Mostar i dr., radi utvr|enje i uknji`be VSP 11.000,00 KM, izvan ro~i{ta, dana 27. 6. 2011. godine RIJE[IO JE U ovom postupku, tu`enicima Ahmet Mi~ijevi}, sin Halila, Omer Mi~ijevi}, sin Halila, Salko Mi~ijevi}, sin Halila i Salih Sal~in um. Alije, postavlja se privremeni zastupnik Irena Pehar, odvjetnica iz Mostara, jer je boravi{te tu`enika nepoznato, a oni nemaju punomo}nika i zato {to bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice (~l. 296. st. 1. i 2. to~ka 4. ZPP-a.) Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskoga zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e obavljati sve dok se tu`enici Ahmet Mi~ijevi}, sin Halila, Omer Mi~ijevi}, sin Halila, Salko Mi~ijevi}, sin Halila i Salih Sal~in um. Alije ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ za socijalnu skrb ne obavijesti Sud da je postavio staratelja (~l. 297. st. 1. i 2. ZPP-a). O postavljanju privremenog zastupnika tu`enicima obavje{tava se Centar za socijalnu skrb Mostar, dostavom prijepisa ovog Rje{enja (~l. 296. st. 3 ZPP-a). Budu}i da je privremeni zastupnik postavljen tu`enicima zbog razloga navedenih u ~lanku 296. ZPP-a, Sud }e izdati oglas koji }e objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Slu`benom glasilu Kantona i na oglasnoj plo~i Suda (~lanak 298. ZPP-a). Broj 07 58 P 015214 03 P 27. lipnja 2011. godine Mostar (03-3-1726/11) Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i OGLAS Kod Op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak u pravnoj stvari tu`itelja "DELICATE" d.o.o. Od`ak, Titova bb, zastupan po punomo}niku Anti Luka~u, odvjetniku iz Ora{ja, protiv I-tu`enika "TAXON TRADE" d.o.o. Sarajevo, Hasana Sutjeske bb i II-tu`enika Vedada Fo~e iz Sarajeva, Tina Ujevi}a 6, radi isplate duga, v.p.s. 1.409,60 KM. Rje{enjem br. 25 0 Mals 001115 05 Mals od 22. 6. 2011. godine Sud je tu`enima "TAXON TRADE" d.o.o. Sarajevo, Hasana Sutjeske bb i Vedada Fo~e iz Sarajeva, Tina Ujevi}a 6, postavio privremenog zastupnika u osobi Marijana Peji~i}a, odvjetnika iz Ora{ja, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te istih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enima bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enike u postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 25 0 Mals 001115 05 Mals 22. lipnja 2011. godine Ora{je (03-3-1734/11) Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i OGLAS Kod Op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak u pravnoj stvari tu`iteljice Janje (Nike) Koba{ iz Grebnica, zastupana po punomo}niku Marijanu Peji~i}u, odvjetniku iz Ora{ja, protiv tu`enika Marte (Marka) Kopi} iz O{tre Luke, J. B. Jela~i}a 34, Ive (Mate) Prgomet iz Grebnica i Vlade Stojanovi}a iz Zemuna, R. Srbija, radi utvr|ivanja prava posjeda i upisa u javne knjige, v.p.s. 1.000,00 KM. Rje{enjem br. 25 0 P 008559 08 P od 5. 4. 2011. godine Sud je tu`eniku Vladi Stojanovi}u iz Zemuna, R. Srbija, postavio privremenog zastupnika u osobi Adama Filipovi}a, odvjetnika iz Ora{ja, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te istog nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`eniku bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 25 0 P 008559 08 P 24. lipnja 2011. godine Ora{je (03-3-1735/11) Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i OGLAS Kod Op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak u pravnoj stvari tu`itelja Ive Ga{parevi}a iz Domaljevca, Struga bb, zastupanog po punomo}niku Marijanu Peji~i}u, odvjetniku iz Ora{ja, protiv tu`enika Jele (Stjepana) \uki} iz Domaljevca, J. B. Jela~i}a 2, @eljka (Marijana) Ga{parevi}a iz Domaljevca, Savska 74, Kate Jo{i} ro|. Jurki} iz Domaljevca, M. Gupca 70, Slavka (Mate) Iljazovi}a iz Domaljevca, Posavskih branitelja 86, Tomislava (Mate) Jurki}a iz Domaljevca, A. Stepinca 17, Filipa (Marka) \uki}a iz Domaljevca, Savska 82, Mate (Marka) \uki}a iz Domaljevca, Posavskih branitelja 126, Perice (Ilije) Jo{i}a iz Domaljevca, Svete Ane 57, Ljubice Maro{evi} ro|. Jozi} iz Domaljevca, Posavskih branitelja 95, Zlatka (Jakoba) Maro{evi}a iz Domaljevca, Posavskih branitelja 95, Gorana (Jakoba) Maro{evi}a iz Domaljevca, Posavskih branitelja 95, Darka (Martina) Matica iz Domaljevca, S. Radi}a 39, Ilije (Ive) Leovca iz Domaljevca, Posavskih branitelja 108, Luke (Marka) Jurki}a iz Domaljevca, Kate (Marka) Jurki} iz Domaljevca, Mare Jurki} ro|. Mad`arevi} iz Domaljevca, Luje (Bone) Jurki} iz Domaljevca, Marijana (Stjepana) \uki}a iz Domaljevca, Mike (Stjepana) \uki}a iz Domaljevca, Marijana (Ive) Klari}a iz Domaljevca, Jose (\ure) Leovca iz Domaljevca, Mladena (\ure) Jurki}a iz Domaljevca, Ive (Marka) Pavi}a iz Domaljevca, Ane (Marka) Pavi} iz Domaljevca, Marijana (Luke) Pavi}a iz Domaljevca, Mike (Stjepana) \uki}a iz Domaljevca, Petre Pavi} udov. Jakova iz Bosanskog [amca, Petre Leovac iz Domaljevca, Marije (Mate) Jo{i} iz Domaljevca, Marka (Ante) Hrskanovi}a iz Domaljevca, Mirele (Jakoba) Maro{evi} iz Domaljevca, Kate Benkovi} ro|. Hrskanovi} iz Domaljevca, Mare (Tunje) An|i}-Bomeli} iz Domaljevca, Ane (Tunje) An|i}-Bomeli} iz Domaljevca, Mande An|i} ro|. Vidovi} iz O{tre Luke, Ive (Peje) Matica iz Domaljevca, Luke (Ante) An|i}a iz Domaljevca i Ante (Ante) An|i}a iz Domaljevca, sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|ivanja i uknji`be prava 2 vlasni{tva na nekretninama i to: k.~. br. 341/6, povr{ine 697 m i k.~. br. 342/6, 2 povr{ine 2095 m , obje upisane u zk. ul. br. 225 k.o. Domaljevac, k.~. br. 3/150, 2 povr{ine 559 m , upisane u zk. ul. br. 349 k.o. Domaljevac i k.~. br. 3/151, povr{ine 2 225 m , upisana u zk. ul. br. 1061 k.o. Domaljevac. Rje{enjem br. 25 0 P 018827 10 P od 16. 5. 2011. godine Sud je tu`enima Zlatku (Jakoba) Maro{evi}u iz Domaljevca, Posavskih branitelja 95 i Goranu (Jakoba)

Broj 41 - Strana 156

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 6. 7. 2011.

Maro{evi}u iz Domaljevca, Posavskih branitelja 95, postavio privremenog zastupnika u osobi Adama Filipovi}a, odvjetnika iz Ora{ja, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te istih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enima bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enike u postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 25 0 P 018827 10 P 24. juna 2011. godine Ora{je (03-3-1736/11)

lica su umrla ili nepoznate adrese, a na osnovu ~lana 296. stav. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku FBiH. Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika, i ista }e se izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnici predlaga~a ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja. Broj 039-0-Dn-11 000 375 28. juna 2011. godine Te{anj (03-3-1740/11) Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje slijede}i

Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i OGLAS Kod Op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak u pravnoj stvari tu`itelja Ive @ivkovi}a iz Donje Mahale, S. Radi}a 62, zastupan po punomo}niku Satki Red`epovi}, odvjetniku iz Ora{ja, protiv tu`enika Huseina He}imovi}a iz Tuzle, Vr{ani 62, Majde Ni{li} iz Ora{ja, VII. ulica br. 86, Maide Kuljanin iz Tuzle, Kazan Mahala 11, Ume Ra{idovi} ro|. He}imovi} iz Brezova Polja bb, Bahrije Toki} ro|. He}imovi} iz Jelova~e Sela bb, Tahira He}imovi}a iz Ora{ja, VIII. ulica br. 25, Fevkije Dervi{evi} zv. "Kija" iz Ora{ja, VII. ulica br. 8, Hatid`e Sejrani} ro|. He}imovi} iz Tuzle, H. Brki}a 67, Jasmina He}imovi}a iz Zenice, Lond`a 90, Jasminke Gusi} iz Sarajeva, Novi Grad, Geteova 7, Jusufa ^oli}a iz Ora{ja, XI. ulica br. 26, Edina ^oli}a iz Ora{ja, XI. ulica br. 26, Re{ide (Refika) He}imovi}, Adrahmana (Refika) He}imovi}a i Zikre (Refika) He}imovi}a, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, v.p.s. 3.000,00 KM. Rje{enjima br. 25 0 P 013340 09 P od 24. 1. 2011. godine i 24. 6. 2011. godine Sud je tu`enima Umi Ra{idovi} ro|. He}imovi} iz Brezova Polja bb, Jasminki Gusi} iz Sarajeva, Novi Grad, Geteova 7, Re{idi (Refika) He}imovi}, Adrahmanu (Refika) He}imovi}u i Zikru (Refika) He}imovi}u, postavio privremenog zastupnika u osobi Christiana Or{oli}a, odvjetnika iz Ora{ja, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te istih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enima bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enike u postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 25 0 P 013340 09 P 24. juna 2011. godine Ora{je (03-3-1737/11) Op}inski sud u Te{nju izdaje se slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMNOG ZASTUPNIKA Op}inski sud u Te{nju, zemlji{noknji`ni referent Jasminka Prnjavorac, u postupku predlaga~a Kurdi} [abana, sina Husejina iz Bobara, radi uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka, protivnicima pedlaga~a Kajni} Ivo, sin Ive iz Bobara, Kajini} Marijan, sin Ilije iz Bobara, Kajini} Marko, sin Ilije iz Bobara, Kajini} Doma, k}i Ilije iz Bobara, Kalem Manda, `ena Pavla iz Dragalovaca, Duvnjak Pero, sin Ante iz Vrela, Duvnjak Pranjo, sin Ante iz Vrela, Duvnjak Marko, sin Ante iz Vrela, Duvnjak Luka, sin Ante iz Vrela, Duvnjak Kata, k}i Ante iz Vrela, Duvnjak Luka, sin Jure iz Vrela, Duvnjak Marko, sin Jure iz Vrela, Duvnjak Anto, sin Jure iz Vrela, Duvnjak Mara, k}i Jure iz Vrela, Duvnjak An|a, k}i Jure iz Vrela, Kajini} Ilija, sin Mate iz Vrela, Kajini} Ivan, sin Joze iz Bobare, Kajini} Mara, sin Mate iz Bobara, Kajini} Kata, k}i Mate iz Bobare, Kajini} Filip, sin Ilije iz Bobara, Kajini} Anto, sin Marka, Kajini} Janja, `ena Joze iz Bobara, Erceg Marija, `ena Stipe iz Bobara, Kajini} Jozo, sin Joze iz Bobara, koji su upisani kao suvlasnici u zk. ul. br. 202. k.o. Bobare, postavio je Rje{enjem br. 039-0-Dn-11-000 375 od 28. 6. 2011. god. privremenog zastupnika u osobi advokat Arif Mularifovi} iz Te{nja, po{to ozna~ena OGLAS Op}inski sud u Ljubu{kom, po sutkinji Leni Raspudi}, u pravnoj stvari tu`itelja Mirko Parad`ik, zastupanog po punomo}niku Tomislavu Zeli}, odvjetniku iz Ljubu{kog, protiv tu`enika Op}ina Ljubu{ki i dr., radi Utvr|enje i uknji`ba, Rje{enjem broj 63 0 P 004245 09 P od 28. 6. 2011. godine postavio je tu`enima: Hafizi Ko{ari} ud. Alije Lali}a, Muhamedu Lali} umrl. Alage, Hakiji Lali} umrl. Alage i Hasanu Lali} umrl. Alage privremenog zastupnika u osobi odvjetnice Anke Hrsti} iz Ljubu{kog, na temelju ~l. 298. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 63 0 P 004245 09 P 28. lipnja 2011. godine Ljubu{ki (03-3-1746/11) Op}inski sud u Te{nju izdaje se slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Op}inski sud u Te{nju, zemlji{noknji`ni referent Jasminka Prnjavorac u postupku predlaga~a Mjesna zajednica Bukva, zastupana po predsjedniku savjeta Bedrudinu Krd`ali}u iz Bukve, radi uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka, protivnicima pedlaga~a Ibre Bukvi}a, sina Saliha iz Te{nja, Ibrahimkadi} Mehmeda, sina Osmana iz Medakova, Jaband`i} Alije, sina Ibre iz Te{nja, Jaband`i} Omera, sina Ibre iz Te{nja, Bukvi} Hamdo, sin Mustafe iz Te{nja, Bukvi} Behije, k}i Mustafe iz Te{nja, Bukvi} Muharem, sin Hamida iz Te{nja, Bo{njak Pero, sin Jakova iz Te{nja, Bukvi} Selim, sin Sulje iz Te{nja, Bukvi} Behija, k}i Sulje iz Te{nja, Hasi~i} Hanifa iz Novog Sela, [abanovi} Rukija iz Lepenice, Agi} Uma iz Rosulja, Babaji} Hava iz Logobara, Vasi} Simo, sin Vase iz Rosulja, Hati~i} Alija, k}i Hasana iz Te{nja, Markovi~ Stojko, sin Milana iz Rosulja, Markovi} Dragica, ud. Milana iz Rosulja, Markovi} Vladimir, sin Milana iz Rosulja, Markovi} \or|e, sin Milana iz Rosulja, Markovi} Rajko, sin Milana iz Rosulja, Markovi} Simo, sin Milana iz Rosulja, Bukvi} Sadika, k}i Sulje iz Te{nja, Bukvi} Muharem, sin Sulje iz Zenice, Bukvi} Halid, sin Sulje iz Zenice, Me{i} ]amila, `ena Avde, Bukvi} ud. Muhameda Hiba, Bukvi} Mustafa, sin Muhameda iz Zenice, Bukvi} [emsa, k}i Muhameda iz Zenice, Dinarevi} Sena, `ena Ahmeta iz Breze, Prnjavorac Sabina iz Te{anj, Agi} Aida, k}i Muharema iz Sarajeva, Kalvare{in Kata iz Siska i Kri`anovi} Jozo, sin Jure iz Siska, koji su upisani kao suvlasnici u zk. ul. br. 8643 k.o. Te{anj postavio je Rje{enjem br. 039-0-Dn-11-000 371 od 28. 6. 2011. god. privremenog zastupnika u osobi advokat Fuad Prnjavorac, po{to ozna~ena lica su umrla ili nepoznate adrese, a na osnovu ~lana 296. stav. 2. ta~ka 4. Zakona o prani~nom postupku FBiH. Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika, i ista }e se izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnici

Srijeda, 6. 7. 2011.