LIVING MATRIX Az élő mátrix [Introductory music] Bevezető zene NARRATOR: Five year old Demitri was born

with cerebral palsy. There is no medical cure for this condition. Az öt éves Demitri születése közben agyvézést kapott. Állapotán orvosi módszerekkel nem lehet javítani. ILIANA (in translation from Greek (görögből fordítva): When Demitri was born, the doctors told us he might never be able to walk, never be independent; that he would have, since this was a chronic disease, certain damage to his health, that he might never recover from. We have not tried any alternative. Personally, I trusted nothing but the standard approaches until some people we trusted, because we knew them well, told us about Eric. Demitri születésekor az orvosok azt mondták nekünk, hogy valószínűleg sohasem fog járni és nem lesz önálló, - és mivel ez egy olyan krónikus betegség, amely károsította az egészségét, lehetséges, hogy soha nem fog felépülni. Nem próbálkoztunk semmilyen alternatívával. Személy szerint én kizárólag a hagyományos orvosi módszerekben bíztam, egészen addig, amíg néhány közeli ismerősünk meg nem ismertetett bennünket Erikkel. ERIC PEARL: We think of healing as getting up out of wheelchairs, vision returning, hearing returning, cancers disappearing, all sorts of things. And these things happen. They happen. Általában úgy gondolunk a gyógyulásra, mint hogy emberek szállnak ki a tolókocsiból, visszanyernik a látásukat, visszakapják a hallásukat, megszűnik a rákbetegségük és hasonlók. És ezek a dolgok meg is történnek. Valóban megtörténnek. ILIANA(in translation):fordításban The idea initially was just to attend a seminar that might show us some ways to help Demitri as a family. Eleinte mindössze csak annyi történt, hogy részt vettünk egy szemináriumon, ahol megmutattak néhány módszert, amivel mint család segíthetünk Dimitri állapotán. ERIC PEARL:This little boy's parents came up and said will I do a healing session after a presentation that I gave them. I said, "Well, they're closing the room, but let me finish signing these books and we'll get them to keep the room open

1

for just a little bit longer. What's wrong?" And they explained he had cerebral palsy. A kisfiú szülei odajöttek hozzám előadás után és megkérdezték, hogy elvégeznék-e egy kezelést. Azt feleltem nekik, hogy “Bár már zárják a termet, engedjék meg, hogy befejezzem ezeknek a könyveknek a dedikálását, aztán megkérjük, hogy egy kicsivel tovább maradhassunk. Mi a baj?” Ekkor elmondták, hogy a fiú agyi bénulásban szenved. ILIANA (in translation): After the seminar was completed, they met for the first time, just for a short while, about ten or 15 minutes. Amikor véget ért a szeminárium, akkor találkoztunk először, csupán egy rövid ideig, körülbelül 15 percig. ERIC PEARL:There's something in cerebral palsy that's very common where your feet, instead of your feet being able to be flat on the ground, the heel was up. So his heel would not be able to touch the ground. He was scheduled for surgery for that. He had to wear supports and braces. For him to be able to get up, he'd have to hold on to furniture or people's clothing. For him to be able to go down any steps at all, he'd have to sit down on the steps and push himself down a step at a time. And to go up, he'd have to crawl on his hands and knees. Az agyi bénulás jellemző tünete, hogy a talpak nem képesek megérinteni a talajt és a sarok felfelé emelkedik. Dimitri sarka sem tudta megérinteni a talajt. Emiatt már műtétre is előjegyezték és ortopéd támasztékokat és fűzőket is kellett viselnie. Ahhoz, hogy fel tudjon állni más emberekben a vagy bútorokban kellett megkapaszkodnia. Ahhoz hogy egyáltalán le tudjon menni valamilyen lépcsőn, le kellett ülni és lépcsőről-lépcsőre lecsúszni. Ahhoz hogy feljusson, a térdén és a kezén kellett másznia. ILIANA (in translation): We stepped on the stage with Demitri, put him on the bed that was there, and told him that he should stay calm and collaborate with Eric. And that nothing would happen that might bother him. It was strange for us to think that this man was trying to heal him using his hands, and yet without actually touching him. Felmentünk a színpadra Demitrivel és az ott álló ágyra fektettük. Mondtuk neki, hogy maradjon nyugodt és kövesse Erik utasításait - semmi olyan nem történhet, ami kellemetlen lehet. Számunkra nagyon furcsa volt, hogy ez az ember a kezeivel próbálja őt meggyógyítani, úgy hogy hozzá sem ér. ERIC PEARL: He got up after four minutes, and was not just walking; he was jumping and he was running.

2

Négy perc múlva felkelt és nemcsak hogy járt, hanem ugrált és szaladt is! ILIANA (in translation): It was a huge surprise, and a great joy for us. But at the same time, we were left wondering, how did this all work so fast, so directly, and so effectively. He was walking properly, not standing on his tiptoes. And there was no need for anyone to help him climb the stairs, which was what usually happened. Other children, they naturally walk up and down the stairs every day. But Demitri was unable to do this. So accomplishing such things is very important for him. Óriási meglepetés és hatalmas öröm volt ez számunkra! Ugyanakkor nem győztünk csodálkozni azon, hogy hogyan is működhetett mindez ilyen gyorsan, ilyen közvetlenül és ilyen hatékonyan. Rendesen járt és már nem pipiskedett a lábujjain. Nem volt már szüksége másvalaki segítségére, ahhoz hogy felmenjen a lépcsőn, mint korábban. Más gyerekek természetesen nap mint nap föl-le mászkálnak a lépcsőn, de Demitri ezt eddig nem tudta megtenni. Az hogy képes legyen ilyen dolgok végrehajtása, nagyon fontos számára. ERIC PEARL: They brought him back down for another session. He had one hand that was closed. I didn't know. He looked at me in Greek, and he said, "Look, I can open my hand." He was just five. He said, "It doesn't hurt anymore." He said, "Look, I can hold a glass and drink by myself." (Nemsokkal később) visszahozták őt egy másik kezelésre. Az egyik kézfeje össze volt csukva. Nem is tudtam róla. Rám nézett és görögül azt mondta: „Nézd ki tudom nyitni a kezemet!” Még csak öt éves volt. Azt mondta: „Már nem fáj többet.” - majd hozátette: „Nézd! Meg tudom tartani a poharat és tudok egyedül inni!” ILIANA (in translation): Now his fist is open. It is relaxed and cooperates with the left hand much better, which is very helpful. It's not closed into a fist, which bothered him a lot. And when he wants to give us a hug, he used to do it with only one hand. Now, he gives a full hug, and says, "You see, I can do it, I'm a big boy now." Of course, his hand isn't fully functional yet, but together with the left hand, it works somehow. And he doesn't reject it. Most már ki-be nyílik az ökle. Lazán tudja tartani és sokkal jobban össze tudja hangolni a jobb és bal kezével, ami nagyon hasznos. Már nem szorul ökölbe, ami nagyon zavarta őt. Régebben ha meg akart ölelni bennünket, csak egy kezével tette. Most már teljesen át tud ölelni és azt mondja: „Látod, meg tudom csinálni! Most már nagyfiú vagyok.” Természetesen a keze még nem működik tökéletesen, de a bal kezével együtt valahogy működik és legalább elkezdte használni.

3

NARRATOR: Perhaps the most fascinating aspect of re-connective healing, is that it can be learned. A legcsodálatosabb dolog az újra-kapcsolódó gyógyításban az, hogy bárki megtanulhatjha! ILIANA (in translation)fordításban: Now, I didn't believe that this was something one can learn. I thought it was something only Eric was capable of doing. I didn't think I could acquire these skills, too, and help you, my neighbor, my friend. But in the course of the program, right away we saw for ourselves that yes, you can indeed learn to help others. If you see the living example standing in front of your eyes, as we see our own child, then I think that yes, you believe it. Én sem hittem el, hogy ez valami olyasmi, amit bárki megtanulhat. Azt gondoltam, hogy ez valami olyan, amit csak Erik képes megtenni. Nem gondoltam, hogy én is megszerezhetem ezeket a képességeket és segíteni tudok a szomszédomnak vagy a barátomnak. De a program során mi magunk is láthattuk, hogy igen, valójában megtanulható hogyan segítsünk másokon. Ha az élő példát látod a szemed előtt, mint ahogyan mi a saját gyerekünket látjuk, akkor azt gondolom, igen, te is hinni fogsz benne. NARRATOR: There are amazing healings taking place all the time. Yet, traditional allopathic medicine has no model or explanation for how these healings can occur. Csodálatos gyógyulások történnek minden pillanatban. Mégis a hagyományos allopatikus orvoslásnak nincs magyarázata arra, hogy ezek a gyógyulások hogyan fordulhatnak elő. MARILYN SCHLITZ: We don't understand how it is that even the simplest thing like, you know, the healing from a wound that is so mundane that every child has experienced it, we don't have a full understanding of how that occurs. Még nem értjük pontosan, mi hogyan működik. Még a legegyszerűbb dolgok esetében is, mint például egy seb begyógyulása – pedig ez annyira hétköznapi, hogy minden gyerek megtapasztalta már – sem értjük teljesen hogyan is történik valójában. NARRATOR: The answers may lie in the fundamental shift which is occurring in our understanding of our universe. A válasz valószínűleg abban az alapvető szemléletváltásban rejlik, amely az univerzum működésének megértésére vonatkozik.

4

LYNNE MCTAGGART: Virtually every ancient culture and every native culture has thought of the universe as a unity, as a circle. And man as being central to that. And it was only with the discoveries of Isaac Newton and Rene Descartes that ripped us out of the fabric of our universe, and created this clockwork model where mind is separate from body and that we are separate from each other. And that idea of separation is the foundation of western thinking. Now, Newton described a very well behaved universe of separate things operating in space and time according to fixed laws. The idea of the body as machine, the body as this well-behaved machine, with the two engines of the body being the brain and the heart, and the whole central orchestra being conducted by DNA--that's the model we have. And we think of various processes being localized in certain parts of the body. What's wrong with that is just about everything. Body is completely decentralized. There is no central brain, in a sense, and that the brain is closer to a, an antenna receiver. It's closer to a transducer of information, a receiver and a transmitter of information, but not the central repository of that information. Minden ősi kultúra és minden természeti népcsoport az univerzumot egy egységnek, egy körnek képzelte el. Ennek a világnak a közepén állt az ember. Csupán Issac Newton és René Descartes felfedezési következtében tépték ki az embert az univerzum szövetéből és hozták létre azt az óramű szerű világmodellt, ahol is az elme el van választva a testtől és az emberek el vannak választva egymástól. Ennek az elválasztottságnak az eszméje vált a nyugati gondolkodás alapjává. Newton egy szófogadó univerzum működését írta le, ahol a különválasztott dolgok egymástól függetlenül, meghatározott törvények szerint működnek térben és időben. Jelenleg azzal modellel rendelkezünk, amely a „test mint gép” gondolatára épül. E modell szerint a test egy jól működő gépezet, melynek két motorja van, az agy és a szív, és melynek központi zenekarát a DNS vezényli. Azt gondoljuk, hogy a különböző testi folyamatok a test bizonyos részeihez vannak rendelve. Ebben az elképzelésben csak az hibádzik, hogy ez egyáltalán nem így van. A hagyományos értelembe véve nincs központi agy – az egy leginkább egy TV antennához hasonlítható. Leginkább egy információ átalakítóhoz hasonlít, amely az információt felfogja és továbbítja, de semmiképpen nem az információ tárolója. BRUCE LIPTON: In our conventional world of biochemistry and cellular biology we focus on a Newtonian belief of a material world. Through the history of science we focus on the mechanical reality, and have let go of the concept of energy and fields as information and biology. That's a Newtonian perspective that says "focus on the matter, don't pay attention to the rest of the stuff." Except that we're now recognizing that the mind, which is an

5

hogyha a megfelelő vegyszert tesszük a testbe. Akkoriban komoly szemléletmód beli szakadás következett be a fizikában. PETER FRASER: 1875 to 1920 there's this enormous growth of biochemistry. where everything happens for a specific reason in its own way. Germany. hogy valószínűleg a vegyészet és az emberi test is egy kémiai gépezet. hogy az elme egy olyan energia mezőt hoz létre. az úgynevezett magneto enkefalográffal. az óramű univerzum. 1875 és 1920 között a biokémia óriásit fejlődött. de úgy tűnik. melyekkel az agyi aktivitást mérjük. akkor az jobban lesz. And there were huge anomalies found in physics that could not be explained. To a point. kidolgozta a kvantum fizikát és bebizonyította. hogy 6 . Németországban és kisebb mértékben Angliában. And the upshot of this was that the old idea of a mechanical universe. vagy egy még érdekesebb érdekesebb. It doesn't happen like that. and to a lesser extent. Néhány ütődött fizikus Dániában. amelyek az információt és a biológiát energia mezőkként írják le. A tudomány történetében a mechanikus valóságképre irányítottuk a figyelmünket és elfordultunk azoktól a nézetektől. melyet az agyhoz kapcsolt EEG mérőkkel meg tudunk mérni. had to be dropped. hogy hozzá sem ér a testhez. hogy amikor agyi tevékenységet folytatunk. Ez egy bizonyos pontig helyes is. a magnetoenkefalográf esetében egy mérőműszer veszi körül a fejet. developed quantum physics and said that it doesn't work the way you said it works. újszerű eljárással. mert a régi newtoni világ. And it was then thought that chemistry is probably. So it basically says that when you're processing with your brain you're broadcasting fields. valójában mezőket sugárzunk szét. It's correct in the short term. kezdett összeomlani.energetic field of thought which you can read with EEG wires on your brain. a MEG-gel meg tudunk vizsgálni. Míg az enkefalográf esetében a bőre helyezünk érzékelőket. Ez alapvetően azt bizonyítja. Akkor úgy gondolták. we're a chemical machine. And a few crackpots in Denmark. While electroencephalograph you put wires on the skin and read brain activity. hogy a krónikus betegségek esetében már nem. A megoldás az. that's correct but it doesn't appear to be correct for chronic disease. was going strong. A newtoni nézőpont azt mondja: „az anyagra fordítsd a figyelmet és egyebekkel ne foglalkozz!” Azonban manapság kezdjük felismerni. amely úgy érzékeli az idegi működést. A hagyományos biokémia és sejtbiológia világában az anyagi világ newtoni modelljére támaszkodunk. or even more interesting is a new process called magneto encephalograph. The answer is to put the right chemical in the body and you'll get better. the clockwork universe. called MEG. There was a major intellectual split going on at the time in physics because the old Newtonian world. England. Csak rövid távon bizonyul igaznak. magnetoencephalograph is a probe outside of the head and it reads the fields of neural activity without even touching the body. you know.

ha elképzelünk egy hagyományos sejtet: egy sejt olyan mint egy úszómedence és a molekulák olyanok. A jelenlegi elméletek szerint a molekuláris ütközés miatt jön létre reakció. azaz egy molekula beleütközik egy másikba és ez által adják át egymásnak az információt – így zajlik le a kémiai reakciók sokasága. általában a molekulákkal. And according to this theory. it tries to treat the organism as a machine that works simply in terms of physics and chemistry. And that is supposed to account for all the millions of instantaneous activities that occur in our body at every second. RUPERT SHELDRAKE: The main problem with the current biology model is that it's reductionist and mechanistic. hogy a testben a lezajló kémiai reakciók központi irányítás alatt állnak. generally molecules. melyeket nem lehet a hagyományos modellel megmagyarázni. according to current theory. hogy mindent kis egységek formájában próbál megmagyarázni. and molecules are like a couple of tennis balls in that swimming pool. hogy redukcionista és mechanisztikus. And that's ludicrous. hiszen ezek az organizmusok legkisebb részei. Ez egyrészt azt jelenti. A kvantumfizika legfőbb következménye az lett. Másrészt az organizmust mint egy gépet próbálja kezelni.a világ nem úgy működik. Azt feltételezik. a cell is like a swimming pool. A jelenlegi elmélet szerint az egyik teniszlabdának meg kellene találnia a másik teniszlabdát ebben a 7 . and that's how they have this information and how we have a cascade of chemical processes. A dolgok nem úgy működnek. A fizikában óriási anomáliákat fedeztek fel. ahogyan azt eddig állították. LYNNE MCTAGGART: Chemical reaction in the body is supposed to be central. NARRATOR: Quantum physics changed our perception of reality over 80 years ago. melyet a fizika és kémia törvényei irányítanak. if you think of the usual cell. Surprisingly this new viewpoint has yet to be incoorporated into our current biology model. That means first it tries to explain everything in terms of little bits. a saját törvényei szerint történik – el kellett vetni. (Namost). mint néhány teniszlabda amelyik ebben az úszómedencében lebeg. A jelenlegi biológiai modell legfőbb hibája az. A kvantum fizika már nyolcvan évvel ezelőtt megváltoztatta a valósággal kapcsolatos felfogásunkat. hogy a mechanikus univerzum régi világképét – ahol minden egy bizonyos ok miatt. is through molecular collision so that one molecule collides into another. 'cause they're the smallest things in organisms. one tennis ball is supposed to find another tennis ball in this vast body of water. And secondly. Meglepő módon ezt az új nézőpontot még be kell építeni a jelenlegi biológiai modellünkbe. and do so instantaneously. And the main reason it occurs. Now.

Mi ezt az elképzelést nem tartjuk megfelelő magyarázatnak. Pedig az igazság az. Minden új fejezet gyakran tovább fűzi. Minden ami az ember irányítórendszerét alkotja. And every new chapter often times refines or completely changes what has come before. A modern orvoslás szerint a létező irányító rendszer enzimekből és hormonokból.hatalmas víztömegben. amely Newton idejére és az anyag elődlegességére nyúlik vissza. Ez nevetséges elképzelés. though it isn't defined as spirit. which dates back to the time of Newton and the primacy of matter. LYNNE MCTAGGART: We look to science as some sort of absolute truth. hogy nem az anyag. not consciousness. hogy a tudomány egy folytatásos regény. Modern physics has long ago eliminated that paradigm and understands that it is not matter. not body field. csupán enzimek és hormonok sokasága. mint valamiféle abszolút igazságra – egy olyan történetre amelyet már megírtak. DIETMAR CIMBAL (in translation): Today's medicine still works on the old paradigm of physics. és mitöbb. újra értelmezi vagy teljesen megváltoztatja az elözőleg történteket. and it's swinging towards the idea of holism and looking at how an entire system works together. PETER FRASER: The existing control system of modern medicine is enzymes. but as energy fields. That's all been done for a 8 . All that is there. A modern fizika már réges-rég kiiktatta ezt a paradigmát és megértette. But the. amely képes lenne megmagyarázni a teljes emberi viselkedés nagyságát. Whereas you see the doctors began to look at how each individual cell works. as your control system. And we find this a bit inadequate to explain the whole majesty of human behavior and sickness. Úgy tekintünk a tudományra. PETER FRASER: There is an intellectual pendulum swing. hanem az elme vagy szellem az elsődleges. azonnal. érzelmekből és test mezőből áll. És ezzel a folyamattal magyarázható mindaz a milliónyi tevékenység. a betegségek kialakulását és az egész hatalmas rendszert – ez így lehetetlen. not emotions. amely lejátszódik a testünkben minden egyes másodpercben. and they got down to the cellular level. is enzymes and hormones. it's impossible. hormones. which is primary. nem pedig tudatból. and the whole damn thing. the reality is that science is a story told in installments. (fordításból): A mai orvoslás még mindig a régi fizika paradigmáin nyugszik. bár ezt nem szellemként hanem energia mezőként – intelligens energia mezőként – határozza meg. as intelligent energy fields. and a story that's already been written. but mind or spirit.

And it was sort of shocking to me when I kind of came back into the body. hogy testen kívüli élményem volt – a tudatom kívülről figyelte ahogyan a testem átbucskázik a levbegőben. And I could feel it tingling. Elég megrázó volt amikor végül visszatértem a testembe. it came directly to me that that was what I needed to do. I had a very serious motorcycle accident. And so I think that there was something about. And so I would lay on the couch and I would visualize my immune system. hogy az orvosok azt kezdték vizsgálni. melyet végül 66 öltéssel varrtak össze. you know. hogy ott feküdtem a csípőmtől a bokámig begipszelve és arra gondoltam. Ez azt az üzenetet hordozta számomra. and how they deal with information. hogy a tudatom nem csupán az agyamban van. But somehow it was noetic. I was on a motorcycle I shouldn't have been on. I have no idea at all where this idea came from. Egy motorbiciklin voltam. And then. At the point of impact. But we don't understand how the cells talk to each other. Igen komoly sérülést okozott a lábamon. my own personal experience with that. amely a holizmus irányába lengeti az ingát és azt vizsgálja. Az ütközéskor tisztán emlékszem. eljutottak a sejtek szintjére. amin nem kellett volna. Míg azt láttuk. De még mindig nem értjük hogy a sejtek hogyan beszélnek egymással és hogy hogyan kezelik az infomációt. that healing. I could feel the healing happening in my leg. such that I could promote healing in my leg. that. Ezt vizsgálták vagy száz évig. hanem jóval több minőséggel érzékel. I clearly remember having an out of body experience where my consciousness watched my body tumbling through the air and ultimately landing. És mikor szembe kellett néznem az igen súlyos következményekkel – mely szerint azt mondták. but that it is imbued with more quality than that.hundred years. great. That said to me that perhaps my consciousness isn't just in my brain. és nagyszerű hogy most már sokat értünk ebből. és elütött egy autó. that there was something about recognizing that my mind was important to my body. and we were hit by a car that caused a very serious wound in my leg. And ultimately they took the cast off and I'm. hogy valószínűleg amputálni kell a lábamat – emlékszem. as I was facing a very serious outcome. you know. Amikor 15 éves voltam. that I just knew intuitively. I remember laying with a cast from my hip down to my ankle and thinking about how to rally my immune system through my thoughts. I'm a two-legged creature still. Egy intellektuális elmozdulás látszik. hogyan működik az az egész rendszer együttesen. And it didn't come from a medical feeling. majd végül földet ér. hogyan kapcsoljam be az immunrendszeremet. nagyon súlyos motorbicikli balesetet szenvedtem. hogyan működnek az egyes sejtek önmagukban. they talked about the possibility of having to amputate part of my leg. MARILYN SCHLITZ: When I was 15 years old. thank goodness. and my body was important to my mind. we understand it a lot. hogy elősegítsem a lábam 9 . ended up with 66 stitches.

you are right. if you think it yourself. az utóbbi 15 vagy 20 évben. EDGAR MITCHELL: It's been discovered in the laboratory. for example. az immunrendszere legyengül és kevésbé működik. Ma már tudjuk. hogy ezt kell tennem. hogy honnan jött az ötlet. It all depends on your intention. hogy gondolataink. Befolyásolhatják ezek a tényezők a gyógyulást? HERMAN KONING: If you think you have an incurable disease. még mindig kétlábú élőlény vagyok. for example. Can these factors influence healing? Elme. And we know that this happens. Ha a szándékra gondolunk – mit is jelent. És végül levették a gipszet. Ha úgy gondolod. és hála Istennek. MARILYN SCHLITZ: So for example we recently conducted a study where we recruited couples. that intention does have physical effects. Laboratóriumi körülmények között fedezték fel. De valahogy tudatos volt és nyílvánvaló volt számomra. és ezt „csak úgy tudtam”. Tudjuk például. Belief. over the last 15 or 20 years. akkor igazad is lesz. hogy a problémád gyógyítható. one of whom had cancer. hogy gyógyíthatatlan betegséged van. hogy azoknak az embereknek. Mindez a szándékodon múlik. Intention. ha elhiszed. We know that people who feel a tremendous amount of stress. Így a saját élményem alapján azt gondolom.gyógyulását. Éreztem a gyógyulást a lábamban. Fogalmam sincs. have a diminished capacity in terms of their immune systems functioning. If you think your problem is curable. Így tehát lefeküdtem a heverőre és elképzeltem a saját immun rendszeremet. ha belegondolunk. akkor szintén igazad lesz. hogy ez így van. hogy „szándék”? És milyen szerepet tölt be a gyógyulásban? A szándéknak akkor van jelentősége. akiket rengeteg stresszt ér. Szándék. Éreztem ahogyan bizsereg. és hogy a testem fontos a tudatom számára. érzelmeink és felfogásunk befolyásolják az immun és endokrin rendszerünket. MARILYN SCHLITZ: When you think about intention. intuitiv módon. Ez nem valami gyógyítási érzés volt. Hit. then you are also right. what is intention? And how does intention play a role in healing? Intention plays a role when you think about how our thoughts and our emotions and our cognitions influence our immune system and our endocrine system. ami felismerte hogy a tudatom fontos a testem számára. hogy a „szándék”-nak fizikai hatásai vannak.. hogy volt a gyógyításban valami. And we took the partner of 10 . Ha úgy gondolod. NARRATOR: Mind.

and the physiological activity of the other. The idea was to see if we could find correlations between the intention of the one person. Aztán a kísérlet ideje alatt megkértük őket. Newtonian model of cause and effect. and we put them in a 2000 pound." We could rule out any of those kind of conventional explanations. And we took them to this training program. breathe deeply now. You know. együttérző szándékukat a páciens felé. amit mi „együttérző szándék programnak” hívunk. hogy egy adott pillanatban fejezzék ki szerető. on their cell phone. 11 . And we monitored the patient in one room. it had to do with subtle energies. electromagnetically shielded room. and we put them in our laboratory. the partner of the cancer patient wasn't coming in and whispering in their partner's ear. What we found is that there was a significant correlation in the physiological activity of this person and the physiological activity of the other. and yet it happened. tehát semmilyen elektromágneses hullám nem juthatott el hozzájuk – így a partnerük sem mondhatta nekik rádión vagy mobilon. quite the contrary. aki részt vett a képzési programon. A lot of it had to do with meditation." You know. hogy vegyenek részt a képzési programban. és a finomenergiákkal állt kapcsolatban. We brought them back. Ezután visszatértek a laboratóriumba vizsgálatra. "Calm down now. Megtanítottuk a rákbetegek élettársait arra. Meanwhile. the partner. sat in another room and watched the image of their loved one on a closed circuit television screen. "Okay. ahol olyan párokat vizsgáltunk. hogy „Ok. Miután elvégezték a képzést megkértük őket. Ezalatt a partnere. egy másik szobában ült és egy zárt körü TV láncon keresztül figyelte szeretett párját a képernyőn. Meghívtuk őket. that isn't accountable by the conventional. And then at random times throughout the session.the cancer patient and we trained them in what we call "the compassionate intention program. and then we asked them to go home and continue to practice this intervention for eight weeks. ahol az egyik félnek rákja volt. a szív megnyitásával. They were at a distance and there was no way that the two people knew when this kind of interaction was happening. egy elektromagnetikusan leárnyékolt szobában helyeztük el. hogy otthon is folytassák a beavatkozó gyakorlatot nyolc héten kersztül. or the partner of the cancer patient talking to them on the radio. Ezzel kizárhattunk minden ehhez hasonló konvencionális magyarázatot. Most lélegezz méllyen!”. who'd gone to the training program. they were asked to send loving. And this suggests that there is some way in which information is transferred. Ennek nagy része meditációval. compassionate intentions to the patient. (Így például) nemrégiben lefolytattunk egy kísérletet. A pácienseket egy 90 kilós pajzs mögé." And so they were invited into participate in a training program. and saying. so that there was no possibility of electromagnetic fields. it had to do with heart opening.

amely információt küld a testnek. So if we don't believe that we can help ourselves. a gondolat valódi. Csontkovácsként nagyon egyértelmű számomra. sending information with belief that I am better. pillanatról-pillanatra. that the stress that people hold in their body has various patterns. physical energy. we release certain chemicals into our body. A két ember térben el volt választva egymástól.Arra voltunk kiváncsiak. hogy segíthetünk magunkon. és nem tudhatta. akkor valószínűleg nem is tudunk. Ha nem hiszünk abban. And it also affects our lifestyle. mely szerint jobban vagyok. hogy a pozitív információ jól hat az egészségünkre. too. bizonyos vegyületek áradnak szét a testünkben. is sending information to the body to correct itself. because as we say. hogy az emberek testében tárolódott stressz különböző 12 . akkor negatív vegyületek áramolnak szét. according to how they're thinking. hogy az információ átjusson. Épp ellenkezőleg. A gondolataink hozzák létre a testünket. amelyet nem lehet a hagyományos newtoni ok-okozati modellel megmagyarázni. Vagyis hogy. hogy éppen mikor fog megtörténni ez az interakció – és mégis megtörtént. fizikai energia. It's very obvious to me. hogy létezik valamilyen mód arra. hogy „nyugodj meg!. mintha azt üzenném a testemnek. LYNNE MCTAGGART: Sending an intention that I am better. nem a rákos beteg társa megy be a szobába és súgja a fülébe. Tehát ha nem hiszünk abban. hogy van-e mérhető egyezés a szándék kifejezése és a páciens fizikai reakciói között. we release negative chemicals into our body. akkor ez azt sugallja. Amikor negatívan gondolkodunk. ha egy hittel megerősítet üzenetet küldök. When we think negative thoughts. akkor valószínűleg nem is hat. Ha egy olyan szándékot fejezek ki. hogy javítsa meg magát. When we think positive thoughts. And those have a profound effect on how the cells are behaving and how the nutrition is being used. then it probably won't be. Hiszen mint tudjuk. it sends information to the body. If we don't believe that positive information is useful to our health and wellbeing. Már többízben bebizonyították. hogy hitrendszerünk befolyásolja hogyan viselkedünk és hogyan működünk. EDGAR MITCHELL: It's been very well demonstrated that our belief system affects how we behave and how we perform. Amikor pozitívan gondolkozunk. És ezeknek döntő szerepe van abban. Mitöbb a hit befolyásolja életmódunkat is. Ha igen. a thought is an actual. hogy a sejtjeink hogyan viselkednek és hogyan használják fel a táplálékot. akkor ez úgy hat. working as an osteopath. as well. hogy „jobban vagyok”. we probably cannot. And it. ARIELLE ESSEX: Our thoughts create our body moment by moment.

a másik felüknél azonban csak színlelt műtétet végeztek. There's so much evidence about belief in a system of medicine. regardless of what that is. Half actually went through an operation where they were worked on for their arthritis. The other half were given a sham operation. Rengeteg bizonyíték létezik arra nézve. hogy az adott személy hogyan gondolkozik. There've been other studies looking at if there's any difference between going to the gym and thinking about going to the gym.”Ma már nem tennék ilyet. anélkül hogy bármilyen beavatkozást végeztek volna. Ha hiszel abban. mint a kemoterápia hatására vonatkozóan. hogy egy adott gyógyászati rendszerbe vetett hit döntő módon befolyásolja annak hatékonyságát. hogy higgyünk az alkalmazott módszerben és hogy valamilyen módon pozitívak maradjunk. and to stay positive in some way. mert felismertem. És azért nem. action and thought. who have cancer. where they just opened the knee and then closed it and did nothing. There was a study in Houston of some patients going through a knee operation for arthritis. their arthritis was gone. hogy mi is az – számodra működni fog. to believe in the modality you're using. And if you believe something is going to work. And with this study. it's going to work for you. And they still reported a very strong effect in the group who had just sat in their armchairs. still reported being pain free. hiszen az esetek csupán kilen százalékában hatásos. Az egyik felüknél valóban megoperálták az izületi gyulladást. hogy valami működni fog – függetlenül attól. I used to say to people. régebben gyakran mondogattam olyanokat rákos betegeknek. And you see this most clearly with the placebo effect. So the body really can't distinguish between. And the reason I don't is that I believe that belief itself is the body's strongest medicine. after researching the limitations of things like chemotherapy.mintázatokat vesz fel. hogy a hit a test legerősebb orvossága. you know. ahol csupán felnyitották a térdet majd visszazárták. Egy vizsgálatot végeztek Houstonban olyan pácienseknél. "Don't have chemotherapy. they took a group of people and they sent half to the gym to work on their biceps. A három éves követési időszak 13 . Miután kutatásokat végeztem az olyan módszerek. The couch potatoes still built up their biceps. akik izületi gyulladás miatt térd műtéten estek át. hogy: „Ne vegyél igénybe kemoterápiát. annak megfelelően. it only works nine percent of the time. being crucial to the effectiveness of that." I don't do that anymore. They found over three years of follow up that both sets of patients reported having no pain. LYNNE MCTAGGART: Probably the most essential aspect of healing is to. So the patients where nothing was done to them. and the other half were allowed to sit in their armchairs and just think about going to the gym and working on their biceps. A gyógyítás leglényegesebb része valószínűleg az.

szintén arról számoltak be. but has to do with the placebo effect. one third of all healings has nothing to do with the process. So that our doctors are not really using the placebo effect effectively. akik csupán a karosszékben üldögéltek. a műtéteket és más allopátiás beavatkozásokat is – semmi köze nincs magához az eljáráshoz. csupán a placebo hatáshoz. hogy a fájdalom elmúlt és az artritiszük eltűnt. hogy a gyógyulások legalább egyharmadának – beleértve a gyógyszereket. Azok a páciensek is. is clearly one third of all healings occurs without anybody doing anything other than having a positive thought. Mégis megfigyelhető eredményről számoltak be azon csoport esetében. hogy egy ember hite felül tudja írni saját biológiáját. Ez legnyílvánvalóbb módon a placebo hatásban figyelhető meg. how we can talk about the placebo effect for about 15 minutes in a pharmacology course. Tehát valójában a test nem tud valódi különbséget tenni gondolat és tett között. But what exactly is the placebo effect? A hagyományos nyugati orvoslás a placebo-nak egy sor spontán vagy csodálatos gyógyulást tulajdonít. And why this becomes important is. that we're not even studying the placebo effect. van-e különbség a között. hogy az edzőterembe mennek és a karizmukat erősítik. Ezen vizsgálat során egy csoport felét elküldték az edzőterembe. it's so profoundly important that science has recognized that at least one third of all healings. and heals themselves in spite of the fact that maybe the pill was a sugar pill. and then totally ignore the relevance of thought and mental processes on biology for the rest of medical education. akiken semmilyen beavatkozást nem végeztek. and former professor in a medical school is. A fotel bajnokok is bicepszet építettek. Ez annyira fontos felfedezés. including drugs and surgery and other allopathic interventions. And what interests me as a biologist. ahol azt vizsgálták. That a person believes that the process is going to heal them. NARRATOR: Traditional Western medicine typically attributes spontaneous or miraculous healing to placebo. Ahhoz.alatt mindkét betegcsoport arról számolt be. hogy a tudomány kezdi felismerni. And right now we could cut the healthcare costs by exactly one third. Well. hogy a fotelben ülve csupán arra gondoljanak. or the operation was just a sham and wasn't real. by just using the placebo effect. De mi is pontosan a placebo hatás? BRUCE LIPTON: The placebo effect is the fact that a belief that a person has can override their biology. A placebo hatás az a tény. a másik felüknek pedig megengedték. Folytattak olyan vizsgálatokat is. hogy dolgozzanak a bicepszükön. 14 . hogy nincsenek fájdalmai. hogy lejárunk az edzőterembe vagy csak gondolunk rá.

for example. but actually somehow is able to manage a whole cascade of responses within a very complex system. which means that we go into alignment with the frequency where RTL can be received. that is a great mystery. ha alkalmaznánk a placebo hatást. it is the same. Ez egy óriási misztérium. such that it can target the liver. So. And here. Tehát az. azon kívül hogy pozitívan gondolkodna. RTL is always present. or the kidney. majd az orvosi tanulmányok hátralevő részében teljesen figyelmen kívül hagyjuk a gondolatok és a tudati folyamatok jelentőségét és biológiára kifejtett hatását. the information follows this attention. I have to focus on it. hiszen a gyógyulások legalább egyharmada anélkül következik be. – valami olyat. If. hanem valamilyen módon képes válaszok egész sorozatát előidézni egy olyan összetett rendszerben. and that inert substance not only can create physiological changes in the body. hogy itt az ideje. mint például a máj. vagy a műtét csupán színlelt volt (és nem valódi). then we won't receive it. a German TV station. hogy hogyan lehetséges. hogy az orvosaink nem használják elég hatékonyan a placebo hatást azért van. Mint biológust és néhai egyetemi orvosprofesszort az izgat. a vese vagy a tüdő. one has to believe in it. you know. something that has no known medicinal capacity. potential. but if we don't focus on it. 15 . by all means. hogy bárki bármit is tenne. Hogyan lehetséges. akkor is meggyógyul. then it will work. hogy az eljárás meg fogja gyógyítani. hogy veszünk egy semleges anyagot. That is correct. Ez azért válik fontossá. when I want to watch RTL. DIETMAR CIMBAL (in translation): I would say that what medicine calls the placebo effect is. hogy figyelmünket a placebo hatás természetére irányítsuk. or the lungs. and we don't understand that. Pedig éppen most csökkenthetnénk egyharmaddal az egészségügyi kiadásokat. mert nem is tanulmányozzák a placebo hatást. I have to engage in it. and start really focusing on what is the nature of the placebo? How is it that you can take an inert substance. amit még nem értünk. ha csupán cukorkát kapott gyógyszer helyett. an effect that is created through energy fields. And much more needs to be done. You know. nemcsak hogy fizikai változásokat idéz elő a testünkben. When I focus on something with my mind. És ezen a téren még nagyon sok a tennivaló. we wanted to watch RTL. As we often say. hogy a gyógyszerészeti kurzusokon csupán 15 percet beszélünk a placebo hatásról. MARILYN SCHLITZ: It seems time that we began to shift the lens. ami nem rendelkezik ismert gyógyító hatással vagy potenciállal – és ez a semleges anyag. yet we don't think about how we actually do that every day. Úgy tűnik.hogy ha valaki hiszi. then we press the RTL button.

So. noha nem gondolunk bele. I was seeing clients. Sometimes they lasted as long as five days. out of the blue. I decided to treat it alternatively rather than go for the orthodox drugs or surgery.(fordításban) : Úgy fogalmaznék. I had my osteopathic practice. a férjem viszont nem. Because of my alternative medicine background. ARIELLE ESSEX: I was absolutely desperate to have children. So. Ez volt egyike azoknak az okoknak. nem tudjuk venni. And I was stressed. egy olyan hatás. aztán fog működni. Én gyereket akartam.5 children and I'd be totally happy. There had to be some reason for this. so maybe ten years I'd been having these terrible headaches. I was sent for a brain scan and they diagnosed a prolactinoma. my husband didn't. I had a routine visit with my doctor and the doctor found that my hormone level was very much out of balance and immediately suspected that I had a tumor. egy jobb rendszert fog létrehozni. RUPERT SHELDRAKE: The placebo effect is really another way of talking about the body's self-healing capacity. frustrated. and I felt at first "How unfair. It was one of the reasons why I'd gotten divorced. you know. So I moved to London thinking it would take me a maximum of two years to find myself a new partner and settle down. az információ ezt a figyelmet fogja követni. Tehát ha az RTL-t akarom nézni. ami azt jelenti. There had to be. hogy az amit az orvostudomány placebo hatásként ír le. "That is so ironic. az RTL-t akarjuk nézni. Teljesen elszánt voltam. I was very good at making plans. amiért elváltam. Például ha a német TV állomást. And I had been having headaches for years. de ha nem hangolódunk rá. I wanted children. akkor az RTL gombot nyomjuk meg. ahol az RTL-t lehet fogni. hogy ráhangolódunk arra a frekvenciára. It was a huge shock. Gyakran úgy fogalmazunk. I thought. And anything that unleashes more of that is going to be a better system. hogyan is tesszük ezt nap mint nap. 16 . depressed. ami felszabadítja ezt a képességet. which were getting worse and worse and worse." Every cell in my body was saying. amit energia mezők idéznek elő. rá kell hangolódnom. Ez helyesnek tűnik. huge shock. Ebben az esetben is ugyanarról van szó. Ha valamire fókuszálok az elmémmel. rá kell fókuszálnom. And I got very curious. there I was. A placebo hatás valójában a test öngyógyító képességének egy más megközelítése. hogy az embernek hinnie kell benne." I went off to the medical library and started to learn everything I could about this tumor. hogy gyerekem lehessen. That was my plan. I. this was too much of a coincidence. And I'd be out in the country having my 2. Az RTL mindig jelen van. És bármilyen módszer. And when I discovered that it caused infertility. I thought. "I want children." and I had somehow created a tumor that stopped me having children.

És majd kiköltözöm vidékre a 2.5 gyerekemmel és teljesen boldog leszek. hogy neurolingvisztikus programmozást. és először azt éreztem. Szóval ott voltam – volt egy csontkovács praxisom. Így aztán sokkal mélyebb szintre ástam bele magam az NLP-be. Néha öt napig is eltartott. És amikor felfedeztem. 17 . És évek óta fejfájás gyötört. amit lehetett ezzel a tumorral kapcsolatban. ahol elláttam a betegeimet. Elküldött agyvizsgálatra aholis prolactinomát diagnosztizáltak. hogy miket is tudok tenni. hogy maximum két éven belül új partnert találok magamnak és letelepszem. ami meggátolja. ARIELLE ESSEX: So then I got into doing NLP at a much deeper level. Ariel elhatározta. Elkezdtem valójában megérteni. aki felfedezte. hazajöttem. Valami kell hogy legyen. hogy a hormonszintem nagyon kibillent az egyensúlyából és azonnal tumorra gyanakodott. Szóval nagyon kiváncsi lettem. which starts from where you are now. Kell hogy ennek valami oka legyen. miről is szól az NLP. NARRATOR: NLP is practical form of psychology. hogy gyerekem lehessen. “gyereket akarok”. Az alternatív gyógyítási hátterem miatt elhatároztam. Ez volt a tervem. Hatalmas sokk volt – hatalmas megrázkódtatás – igazi derült égből villámcsapás. came home. hogy terméketlenséget tud okozni. Got through the master practitioner level. az NLP-t választja tumorjának kezeléséhez. Túljutottam a mester fokozaton. hiszen túl sok az egybeesés – gondoltam. NARRATOR: Ariel decided to utilize neurolinguistic programming or NLP to approach her tumor.Londonba költöztem azt gondolván. – vagy tíz éve rettenetes fejfájással küszködtem – ami egyre rosszab és rosszabb lett. Elmentem a könyvtárba és tanulmányozni kezdtem mindent. És stresszes voltam. and looks at where you want to be. Mindig is nagyon jó voltam tervek készítésében. frusztrált és depressziós. hogy “milyen igazságtalan”. és mégis valahogyan egy olyan tumort növesztettem. and uncovers what's in the way. és nagyon lelkes voltam. minthogy alávessem magamat az orthodox gyógyszeres vagy műtéti kezelésnek. A testem minden sejtje azt mondta. I started to really understand what NLP was all about. hogy inkább alternatív kezelést választok. and was totally inspired as to what I could actually do. arra gondoltam: „ez olyan irónikus”. Rutin vizsgálatra mentem az orvosomhoz.

I was the person who thought every cell in her body wanted children. early childhood. hogy gyereket akar. what we actually start exploring with NLP. hogy mi akadályozza az odajutást. "Wow. it's like this little voice saying. És ez a felfedezés naygon-nagyon megrázott. és a végcél az. And what I discovered was that deep down. pedig valójában a tudatalatti részem épp az ellenkező irányba tartott. and you'd like to be without a tumor in your end state. the journey to get from square one to the end square is. Ha öt napig tartó fejfájásod van mint nekem. to be a mother. hogy elengedjem és hagyjam a maga útján haladni. hogy egy bizonyos dolgot akarok. Azt gondoltam. I want to be rid of this tumor. aki testének minden porcikájával azt gondolta. going back to early. És legalább megértettem. And this really. hogy olyan iszonyatot éreztem az akkori családom iránt. you know. amely nem ezen az úton halad tovább. hogy miért is nem akarok gyerekeket és hogy ez a vágy min is alapult. NARRATOR: Arielle made some very interesting discoveries as she began working with NLP. and what it was based on.Az NLP a pszichológia gyakorlati formája. early. really shocked me. Amint elkezdett az NLP-vel dolgozni. Pedig valójában azt fedeztem fel. képessé váltam arra. És amikor megértettem az okokat. a 18 . One day I heard myself shouting inside my head. hogy hová is akarsz eljutni. "I'm so sick of this. majd feltárja. hogy miért alakítottam az életemet olyanná. there's a lot of anger in there. mélyen elrejtve a nagyon-nagyon korai gyerekkori emlékek között. that the last thing in the world part of me wanted was to. hogy a világon a legutolsó dolog amit kívánok. hogy hol is tartasz most és megnézi. I was able to kind of let go of that. remember. Emlékezzünk rá. hogy anya legyek. ami onnan indul ki. and allow it to be the way it was and at least understand why I'd created a life that didn't go down that path. ARIELLE ESSEX: If you have like my five-day headaches. I had such an abhorrence of what my family had been like. Arielle néhány nagyon érdekes felfedezést tett. And when I understood the reasons why it didn't want children. akkor az út a start kockától a cél kockáig vezet. hogy én voltam az az ember. and in fact an unconscious part of me was going in a completely different direction. and I went. and. I just want to be rid of this whole nightmare. I. I'd thought I wanted one thing." And I stopped in shock as I listened to this voice inside my head. ARIELLE ESSEX: Now. Ez az amit elkezdünk felfedezni az NLP segítségével. you know. hogy ne legyen daganatod.

Azt gondoltam: „Mi lenne az ellenkezője? Bizonyára az elfogadás. ahogy a fejemben kiabálok. I had changed my whole outlook. rengeteg dolgot tanultam magamról és másokról. hogy egy kicsit közelebbről megvizsgálom a dolgot. And so I thought. amikor felismertem. and it's still here. wonderful people. it was absolutely a. And I had never looked at healing in that way. And I thought. pedig abszolút ez volt a fordulópont a gyógyulásomban. Olyan dolgokat tanított meg nekem. Rengeteg önostorozás. hogy sokkal jobban szeretem saját magamat. Egy napon hallottam magamat. rengeteg frusztráció." So what if it has a purpose or a reason for being here? 'Cause obviously it's done a good job so far. Megváltoztattam a karriremet." If I'm attacking my tumor with all those thoughts of wanting to get rid of it. hogy távozásra késztessem. That's a lot of self attack. megváltoztattam a kinézetemet. amellyel azelőtt soha nem rendelkeztem. what would be the opposite? It has to be acceptance. Mintha egy kis hang azt mondaná: „Olyan elegem van ebből az egészből. A világ minden tájáról támogattak az emberek. I can see that this tumor hasn't been totally bad. that's murderous. amiket soha nem állt szándékomban megtanulni. ahogyan ezt a belső hangot hallgattam. amit sohasem terveztem. Így végül 19 . Felismertem. that's a conflict. a turning point in my healing. I had the support of people all over the world. I had learned lots of things about myself and others. és azt gondoltam magamban: „Hűha! Rengeteg harag van itt. Elbűvőlő embereket – csodálatos embereket ismertem meg a világ minden tájáról. akkor ez halálos. Pedig még soha nem gondoltam így a gyógyításra. hogy a daganatom egy olyan útra terelt. Now. Aztán felismertem. And I realized then that every thought I'd had was actually about making it go away." I thought to myself. when I realized that my tumor had taken me down a journey I'd never planned. maybe there's still a purpose. It had taught me things I had never intended to learn. I had changed my career. I'd met amazing people. So if it's got a purpose for being here. Ez pedig egy konfliktus – egy hatalmas belső konflikus – ezért elhatároztam. "Well. I had insights I'd never had before. That can't be healing. Ez nem lehet gyógyítás. csak meg akarok szabadulni ettől az egész rémálomtól! Meg akarok szabadulni ettől a tumortól!” Teljesen megbénultam a döbbenettől. ha valóban elfogadnám ezt a tumort?” És ez jó néhány évvel később volt. And I realize I liked myself a lot better. "Well. Olyan belátást nyertem. all over the world. hogy minden gondolatommal azon voltam.lot of frustration. what would it be like if I really accepted this tumor?" And this is quite a few years later that it was.” Ha a tumoromat mindezekkel a gondolatokkal támadom meg és így akarok megszabadulni tőle.” Azt gondoltam magamban: „Mi lenne. "Okay. that's a huge inner conflict and I decided to look at that a little bit more closely.

You are completely different. those kind of emotional shifts. I had my routine blood test. hogy a tumor eltűnt. "This can only mean one thing: your tumor has gone. no. now during a day. and I'm older now. Teljesen megváltozott. the highs and the lows. "This is a real credit to you. I've seen you for ten years and you're not the same person you were ten years ago. talán megváltoztak a hormonjaim”. And when my doctor saw them. So it makes a lot of sense to start paying attention to the emotional diet. biztosan hiba történt. my hormone levels were completely normal. hogy ezt felismertem és eljutottam addig a pontig. ez hihetetlen!” Azt gondoltam. can't be that. Szóval ha oka van az ittlétének és még mindig itt van. no. "No. that's incredible. Mi van akkor. And to my surprise. Meglepetésemre a hormonszintem teljesen normális volt. and you know. That's one of the keys to better health." He said. you know. all the emotions that we feel. hogy itt van? Hiszen nyílvánvalóan jó munkát végzett mindezidáig. hogy tíz éve látom magát. about 1400 biochemical changes instantly go off in the body. az nem lehet. talán rossz a vérteszt vagy valami hasonló. I thought it'd been a mistake. What would happen if I gave it permission to stay for the rest of my life? It was six months after I had that realization. hogy ez a tumor nem csupán a rosszról szól”. you can see that emotions are creating lots and lots of changes in our physiology. idősebb is vagyok már. akkor még mindig van oka.azt gondoltam: „Ok." He said." And he said. so much time has passed. he just went. I don't know what you've been doing but I have to tell you. let's say we go from frustration to joy. more appreciation. and I got to the point of accepting the presence of my tumor. 20 . no. aki tíz évvel ezelőtt volt. "Wow. as well as to the physical diet.” HOWARD MARTIN: When we make an emotional shift. de már nem az a személy. Feel more love. hogy életem végéig maradjon? Hat hónap telt el azóta. I don't know how you've done it. ha oka van annak. Now if you think about the course of one day. belátom. hogy elfogadtam a tumorom jelenlétét. I thought maybe the blood test reading was wrong or something. Strong negative emotions just degenerate us. no.”És hozzátette: „Fogadja legmélyebb elismerésemet! Nem tudom hogyan csinálta. de el kell mondanom. ha megengedném neki. the myriad of emotional textures that occur through our perceptions. becomes simple math." Mi történne. and I went to see my specialist. A szokásos vérvizsgálatom után felkerestem a szakorvosomat. "Well. Ő azt felelte „Nem. nem. I said. Ez csak azt jelentheti." And you know. nem. Amikor az orvosom látta az eredményeket azt mondta: „Nahát. and certainly to slowing down the aging process. more care. Azt modtam neki: „Bizonyára annyi idő telt el. maybe my hormones have changed. positive emotional states regenerate us. and your health's got a better chance of improving and staying that way.

There's a simple quote by Albert Einstein that makes sense out of this." What Einstein meant by this very simple is the field. "The field is the sole governing agency of the particle. the 21 . is the energy exchange that goes on between subatomic particles. you come up with this unfathomable amount of energy. pozitív érzelmi állapotok regenerálnak bennünket – egyszerű mint a matematika. akkor láthatjuk hogy az érzelmek rengeteg változást okoznak a fiziológiánkban. All subatomic particles engage in a little energy dance. amely minden kétséget kizárólag lelassítja az öregedési folyamatot. a csúcs. Ez az egészségesebb élet egyik kulcsa. A kvantum fizika megjelenése óta az egyik legfontosabb felfedezés az úgynevezett zéro-pont mező. playing a game of basketball. több törődést. and the quote is. quantum physics reveal that it's the invisible stimuli that are much more important. And in that exchange. mintha kosárlabda játékot játszanánk. all happening out there in empty space. És ebben a cserében egy szempillantásra létrejön egy dolog. hogy milyen sok érzelmet élünk át egy nap leforgása alatt. is a thing called the zero point field. And what this is. több hálát és valószínű. – mondjuk a frusztrációtól eljutunk az örömig – akkor egy ilyen fajta érzelmi változás körülbelül 1400 biokémiai változást indít el a testünkben azonnal. mint valami túltöltött háttértárolóban. Majdnem olyan ez. They send energy back and forth to each other. it's about a half a watt's worth. that little individual exchange isn't much energy. But when you multiply all of the subatomic particles doing this energy exchange across all things in all the universe. BRUCE LIPTON: While conventional biology focuses on the material stimuli. hogy a fizikai diétához hasonlóan érdemes odafigyelnünk az érzelmi diétára is. amely a szubatomi részecskék között megy végbe. akkor mérhetetlen energia mennyiséghez jutunk – mindez folyamatosan történik az üres térben. Valamennyi szubatomi részecske bekapcsolódik egy kis energia táncba. a thing called a virtual particle is created. like some supercharged backdrop.Ha bekövetkezik egy érzelmi változás. just for less than the blink of an eye. És hogy mi is ez? Ez az energia csere.és mélypontokat. azt a számtalan érzelmi hatást melynek ki vagyunk téve az észlelésünk által. Beláthatjuk. hogy valamennyi szubatomi részecske ezt az energia cserét végzi minden egyes dologban a teljes univerzumban. Mármost ez az egyedi kis csere nem sok energiát jelent. Ha végiggondoljuk. Erős negatív érzelmek degenerálnak bennünket. It's almost like a. Energiát küldenek oda-vissza egymásnak. Now. Érezz több szeretetet. körülbelül fél Watt nagyságú. De ha ezt megszorozzuk azzal. hogy az egészséged javulni fog és úgy is marad. LYNNE MCTAGGART: One of the most profound discoveries made really since the advent of quantum physics. amit virtuális részecskének neveznek.

radarjelek vagyunk ebben a mezőben – ebben az energia. hol ritkábbak vagyunk benne. fény és információ mezőben. we're denser. hogy a mezők – a minket körülvevő láthatatlan energia erőterek – irányítják egyedül a részecskéket. az anyagi részecskéket." Whatever the aspect is. DIETMAR CIMBAL(in translation): Every one of us has watched a flock of birds in flight. Hogyan is kommunikálható a gyógyítás egy másik személlyel? Tehát. hogy információveszteség nélkül közvetítsenek és mindenek felett egyidejűleg. Létezik egy egyszerű idézet Albert Einsteintől amely megmagyarázza ezt: „Egyedül a mező irányítja a részecskék működését.” Einstein egyszerűen azt értette ez alatt. Ennek megfelelően a kvantumfizika azt állítja. hol ritkábbak vagyunk benne. adott ez a mező. Minden madár a seregben azonnal. Állandóan ezzel a mezővel lépünk kapcsolatba. all birds in the flock change direction. we're lighter in between. Or some people say. and we're denser in between. Mi nem ebben a mezőben vagyunk – mi magunk vagyunk a mező. hol sűrűbbek. this field of energy. "We're lighter when we're physical form. of information. We're not in this field. So. Úgy tűnik hogy egy felsőbbrendű madár-agy szimultán módon irányít minden egyes madarat. We're denser. "The character of matter is ultimately determined by the field. of light. (fordításból) Mindnyájan figyeltük már meg madársereget repülés közben és hogy hogyan váltanak irányt. you see. We pull information from this field all the time.” Bármilyen szemszögből is nézzük. idő késlekedés nélkül. Vagy ahogy mások mondják: „Ritkábbak vagyunk a fizikai formánkban és sűrűbbek közötte. 22 . Instantly. hogy „Az anyag jellegzetességét végső soron a mező határozza meg . Minden pillanatban ebből a mezőből nyerünk ki információt. we're blips in this field. instantaneously.” ERIC PEARL: How then is healing communicated to another person.invisible energy forces around us. well the particle's matter. And so quantum physics says. we're lighter in between. We access this field all of the time. with no time delay. egyidejűleg vált irányt. there's this field. Well. and above all. and how it changes direction. Ez csak a mezőknek a segítségével lehetséges. addig a kvantum fizika feltárja." Míg a hagyományos biológia az anyagban tetten érhető ingerekre fókuszál. we are this field. Hol sűrűbbek. That only works with the help of those fields. mivel a mezők képesek arra. it seems as if a superior bird brain controls all the birds simultaneously. they are the sole governing agencies of the particle. hogy a láthatatlan ingerületek sokkal fontosabbak. since the fields are able to transfer with no informational loss.

Mi valamennyien részei vagyunk ennek az óriási energia mezőnek. hogy csend. és azt fogod tapasztalni ezekben a katedrálisokban. that's been standing for 100 years or more. Nerve impulses and chemical reactions are two slow to explain the subtleties of life. Az idegi impulzusok és kémiai reakciók túl lassúak ahhoz. ha belenézünk a pszichológiai. anywhere. in Europe. orvosi. PETER FRASER: Even now. vagy bárhol máshol. Még ma is. és tiszteletadás tölti be a teret. and what you will experience is in that cathedral. hogy megmagyarázzák az élet finomságait. and fed back in later centuries to the participants coming into it. you're confronted with the discontinuity of the system. és ott a lehető legjobb módon viselkedtek. 23 . Menj be bármelyik nagy katedrálisba az Egyesült Államokban. JAMES OSCHMAN: Watch an ice skater. in terms of nerve impulses. vagy biológiai tankönyvekbe és próbáljuk megtudni. quiet. and reverence. És hogyan lehetséges ez? Úgy lehetséges. amelyben össze vagyunk kapcsolódva és össze vagyunk kapcsolva a kozmosz legtávolabbi részével is. is a hush of awe. they have been in awe and worshipful. Európában. bele ivódik a katedrális falaiba és még évszázadokkal később is visszasugárzik azokra akik belépnek ide.EDGAR MITCHELL: Walk into any great cathedral in the United States. a csend kézzelfogható élmény. áhitat. amiket nem lehet az idegrendszeri működéssel megmagyarázni. hogyan működik az idegrendszer. awe. És ebben a tudatállapotban a testi agyból kiáramló kvantum kibocsájtás átsugárzik a katedrálisba. LYNNE MCTAGGART: We're all part of this giant energy field. and that we're connected across the furthest reaches of the cosmos. hogy az emberek évszázadokon át jártak abba a katedrálisba. az áhitat. this zero point field. that we're all connected. szembe találjuk magunkat a rendszer következetlenségével. if you look up the textbooks in psychology. ennek a zéró pont mezőnek. Figyelj meg egy korcsolyázót. And in that state of mind that the quantum emissions from the body/brain are emitted into that cathedral. And that's why they feel like there's a hush. and it's a palpable experience. or biology. absorbed into that cathedral. Olyan dolgokat tudnak mecsinálni. reverence. and try to find out how the nervous system works. Ezért érezzük úgy. Why is that true? It is true because for hundreds of years the people going in to that cathedral have been on their best behavior. a tisztelet. áhitatot és hódolatot tanusítottak. amely már 100 éve vagy annál régebben áll ott. in medicine. There are things that they can do that are not describable.

ami egyszerre történik a testben. when you study nervous system activity. is when scientists looked at how fast you could coordinate all these different areas that were focusing at the same time. virtually instantaneously. Szükségünk van egy mező elméletre hogy megmagyarázzuk. is just an impossible problem. a fájdalom reflexek azok. Hogy hogyan lehet koordinálni mindezeket a fontos tánclépéseket egyszerre. Az idegrendszer jelenlegi modellje szerint ez lehetetlennek tűnik. The significance of the coherence of these pulses that begin to fire when actually consciousness is functioning. Hogy az ördögben tudja az agy. This seems to be impossible with the contemporary model of the nervous system. So basically. whereas other of them going at two miles an hour. that the brain can start firing synchronous pulses throughout different areas of the brain. hogy az idegrendszer a maga teljes komplexitásában hogyan is koordinál mindent.NARRATOR: A nervous system is comprised of neuron cells that carry electrical and chemical impulses throughout the body. Azt hiszem. and your very fine movements. amelyek nagyon lassúak. míg mások csupán másfél kilométert tesz meg egy óra alatt. for example. And I think those are the pain reflexes are very slow. when these impulses are supposed to be traveling at many different speeds. vagy a testnek más része koordinálni az idegrendszert és a nagyon finom mozgásokat. melyek elektromos és kémiai impulzusokat közvetítenek az egész testbe. az már szinte titokzatos. azt találjuk hogy némelyikük 125 km/órával száguld. amikor ezek az impulzusok állítólag különböző sebességgel közlekednek – ez egy megoldhatatlan probléma. Ha megmérjük az idegrendszer impulzusait. akkor például három dimenzióban mozogsz és időben mozogsz egyszerre. and you're moving in time. How on earth that person can coordinate all of these important dance steps is quite a mystery. we get some of them going at 200 miles an hour. BRUCE LIPTON: We now know. How on earth the brain or any other part of the body can coordinate the nervous system and. If you're a dancer. Az idegrendszer neuron sejtekből épül fel. PETER FRASER: If you measure the impulses of the nervous system. We need a field theory to explain how the nervous system in all its complexity can coordinate everything that happens in the body Ha táncos vagy. these results reveal that the brain is 24 . that the coherence of the firing was faster than the physical ability of cells to communicate from one area to the other. we're moving in three dimensions.

mint ahogyan azt az iskolában tanultuk. Ezek az aspektusok az egész agyunkban szétszóródva léteznek és a mezőn keresztül férünk hozzájuk. it's not something that ends here. that memory might not exist inside the skull at all. this isn't there. ugyanis amikor a tudat elkezd működni és elkezdi kilőni ezeket az ingerületeket. But they would still. Szóval úgy tűnik.communicating on a higher level than through the physical transmission of nerves. Az idegrendszer aktivitását tanulmányozva. LYNNE MCTAGGART: We're understanding that the brain doesn't have precise addresses for certain things. where they taught rats certain runs. it's something that ends out here. this isn't somewhere else. memory isn't here. And from that Privrem understood that you couldn't say that memory has one precise address. hogy az agy párhuzamos impulzusokat képes kibocsájtani az agy különböző területeiről látszólag egyidejüleg. for instance. but maybe somewhere out here in the field. a beszéd nem egy helyen képződik. Learning isn't there. These aspects are diffuse throughout our brains. although not always consciously. melyekre egyszerre fókuszálunk. horrible studies. mint az idegek fizikai ingerületátviteli szintje. over and over. bár nem mindig tudatosan. speech isn't here. a tudósok megvizsgálták hogy milyen gyorsan tudjuk koordinálni azokat a különböző területeket. ma már tudjuk. ERIC PEARL: Our brains also don't work the way we were taught in school. A tanulás nem egy helyen történik. And Carl Privrem [phonetic] did some amazing studies years ago. ezek nem itt és nem is ott vannak. a memória nem egy helyen tárolódik. centralized system. Tehát az eredmények alapvetően azt bizonyítják. minthogy azt a sejtek fizikai kommunikációs képessége lehetővé tenné. hogy az agy magasabb szinten kommunikál. us and the field at every moment. that it's much more delocalized. hogy létezik egy információ hullámhossz amelyre mindig rá vagyunk hangolva. And so. And in fact. and we access it from the field. And that we have an interaction taking place between us and our environment. is much more of a paradigm where the body is an interaction. Agyunk egyáltalán nem úgy működik. remember the run. 25 . and then began systematically destroying the rats' brains. So it's as if there's this bandwidth of information that we're always in tune with. most radically. the rats might have terrible motor skills from that. Ezen impulzusok összehangoltsága igen fontos jelentősséggel bír. And they found that no matter how much of the brain they removed. No one's been able to find where memory is. hogy az összehangolt impulzuskibocsájtás gyorsabban történik. és úgy találták. what you have instead of this localized.

and I said "No. which indicates illness or injury. but the irregularity in the kidney is smaller and disappearing. Carl Privrem néhány bámulatba ejtő tanulmányt folytatott évekkel ezelőtt. majd elkezdte szisztematikusan szétroncsolni a patkányok agyát. Látja azokat a területeket. that were discovered by an MRI. hogy bármennyit is távolítottak el az agyból – és bár a patkányok motorikus képessége szörnyen leromlott ettől – mégis újra és újra emlékeztek az útvonalra. Ő akart dolgozni rajta.Kezdjük megérteni. A helyhez kötött. in Vancouver. he manipulates energy and information to clear these blockages. The physicians wanted to operate. He wanted to work on it. egy héten egyszer megtettük. azt a radikális nézetet is felvetette. we're not going to do that. Through his intention to heal. – egy fiatal embert Vancouverben – aki tehetséges gyógyítói képességekkel rendelkezett. He sees areas where the energy flow is blocked. Ádám képes arra. who was developing his talents as a healer. hogy az egyes dolgoknak nincs pontos helye az agyban. És köztünk és a környezetünk között. hogy megtisztítsa ezeket a blokádokat és lehetővé tegye a test számára a változást. de én azt mondtam „Nem.” Ismertem egy gyógyítót. amely betegségekre vagy sérülésekre utal. Egy hónapon keresztül. biopsy that." And I had a healer. ahol is patkányoknak bizonyos útvonalakat tanított meg. 26 . Például senki sem képes megtalálni. later in 2003. miszerint a memória egyáltalán nem a koponyán belül tárolódik. hogy nem helyhezkötött (delokalizált). Az orvosok biopsziával akarták megoperálni. hanem inkább azt. Ádámot. Ebből Privrem megértette hogy nem állíthajuk azt. meglássa egy ember testmezejét hologramos kép formájában. ahol az energia áramlás blokkolva van. amit MRI-vel fedeztek fel. Szándék-gyógyítási képességével képes befolyásolni az energia és információ áramlást. hogy csupán egy fotó segítségével. ami itt kint ér véget. allowing the body to change. valmint köztünk és a mező között folyamatos interakció zajlik minden pillanatban. The radiologist examined the data and said whatever you're doing. Mitöbb. Went back three months after that and early. hanem valahol itt kint a mezőben. Adam can perceive a person's body field in the form of a holographic image. hogy a memóriának egy adott helye van. Volt valami rendellenesség a vesémben. szörnyű tanulmányokat. Over a period of a month. a young man. we did that once a week. Adam. hogy hol is van a memória helye. amely nem itt ér véget. Azt találták. Nem ezt fogjuk tenni. NARRATOR: Using just a photograph. EDGAR MITCHELL: I went back and had a sonogram made of that a month after diagnosis. hanem valami olyan. EDGAR MITCHELL: I had an irregularity on a kidney. központi rendszer helyett új paradigmára van szükség: a test inkább egy interakciós felület. keep doing it.

Folytattam a kísérletezést a különböző gyógymódokkal. it seems. A gyógyító Vancouverben tartózkodott. melyeket az élőlények sejtjei sugároznak ki. ami megintcsak arra enged következtetni. and it was totally gone. a távolságnak egyáltalán nincs hatása. Szinte minden gyógyítás. 27 . The healer was in Vancouver. A biofotonok gyenge fényemissziók (fénykibocsájtások). and there seems to be an energy transfer. Ezután három hónap múlva mentem vissza ismét. that's palpable. And so I continued then to experiment with different healing modes. Úgy tűnik. Minden ismét rendesen működött. De a mechanizmus mindig ugyanaz: van egy kibocsájtott információ. és úgy tűnik. mivel a vese eltérés kisebb és eltünőben van. as well. the longest distance across the United States. Brit Kolumbiában. NARRATOR: It now appears that our bodies are connected to the field. A röntgenorvos megvizsgálta az adatokat és azt mondta. 2003 vége felé – tudniillik a gyógyulási időszak hat hónapnál is kevesebb volt – és megismételtük a szonográfiát és ekkorra már teljesen eltűnt. have no effect at all. and again had a sonogram. hogy bármit is csinál. where the total healing period had been less than six months. Everything was regular again. But the mechanism is always the same: there's information being transferred. a testünk hozzá van kapcsolódva a mezőhöz. British Columbia. had been remote or at a distance. távolról vagy áttételesen történt. And it didn't seem to make--the distance. folytassa csak. Nearly all of the healings that I have worked with. különböző esetekkel és különböző emberekkel.after that. van egy érzékelhető energiaátvitel. I was in Florida. Egy hónappal a diagnózis felállítása után visszamentem egy szonográfiára. Biophotons are weak emissions of light emanating from the cells of all living things. but what is the mechanism for this intercommunication? How can this connection take place? One possible solution: the biophoton. én Floridában voltam – ez a leghosszabb távolság az Egyesült Államokban. for different things with different people. which would again suggest we're dealing with a quantum phenomenon. de mi a mechanizmusa ennek az interkommunikációnak? Hogy zajlik le ez a kommunikáció? Egy lehetséges megoldás: a biofoton. Úgy tűnik. amivel találkoztam. hogy egy kvantum jelenséggel állunk szembe.

And all living systems which we put in those instrument showed this very weak photon emission. hogy biofotonok kibocsátása révén információt sugárzunk szét. which is necessary to regulate the metabolism. Kezdettől fogva tudtam. Popp professzor elmélete szerint ezek a biofoton kibocsátások irányíthatják testünk metabolizmusát. When a living organism is placed in front of the photon detector. – például Fritz Popp is – hogy egészen kis fény áramokat sugározunk szét. 28 . FRITZ POPP: Uborka magocskákkal kezdtünk majd később másmilyenekkel. Elkezdtük keresni ezeket a fotonokat. hogy nem lehet túl nagy intenzitásuk. hogy 12 mérföld távolságról is érzékeli a gyertylángot. nagyon gyenge foton kibocsájtást mutatott. akkor megfigyelhető.LYNNE MCTAGGART: We know we're sending out information with biophoton emissions because people like Fritz Popp have discovered that we are sending out tiny currents of light. more or less. FRITZ POPP: We started to look for these photons. hogy minden belső sejtben jelen kell lenniük. amely olyan érzékeny. FRITZ POPP: Molecules cannot regulate themselves. NARRATOR: In order to detect the biophotons. but it was clear that one should have these photons at all inner cells. So as the photons should be the carrier of the information. they have to have a field. Ha egy élőlényt helyezünk a fotondetektor elé. Tudjuk. light emitting from the cells can be observed. Professor Popp and his students needed a photonmultiplier that was so sensitive it could see a candle over twelve miles away. I knew from the beginning on that it must not be very high intensity. We started with cucumber seedlings and later with other ones. NARRATOR: Professor Popp theorizes that these biophoton emissions may be controlling our bodies metabolism. Popp professzonak és tanítványainak egy olyan fotonsokszorosítóra volt szüksége. Azért hogy biofotonokat tudjanak detektálni. hogy a sejtek fény bocsájtanak ki. Hiszen már felfedezték. de világos volt. Minden élő rendszer. amit a műszerhez tettünk.

NARRATOR: These biophotons create a dynamic. amelyben benne sincs ez a rák.” Amit kihagytak ebből a nagyon érdekes kutatásból. it says being introduced into the family dynamics. coherent web of light within our bodies. Ezek a biofotonok egy dinamikus. When we get issues running in families. genetics. our genes. Vajon ezek a biofotonok jelentik testünk ellenőrző mechanizmusát ? Nem a DNS-ünk. hogy az befolyásolja a rák kialakulását. "Look. mint például a rák. hitrendszert és hozzáállást tanulunk meg – nem pedig az." What they've left out of this very interesting piece of research that reveals that when children are adopted into families that have cancer. mint a család saját gyerekeinél. the adopted children will express the cancer with the same propensity as any natural child in that family. this is running in the family so there must be cancer genes. hogy amikor gyerekeket fogadnak örökbe olyan családokba. – milyen érzékelést. mondván: „Lássuk a genetikát. kell lennie rák génnek. not the genetic that somebody came in with. Nem a gének irányítják a biológiánkat. hogy milyen genetikai háttérrel rendelkezünk. nem a génjeink irányítják ezt a funkciót? BRUCE LIPTON: Genes are not controlling our biology. Tehát a fotonoknak kell információ hordozóknak lenniük – ez szükséges a metabolizmus szabályozásához. Our bodies are constantly emitting light in the form of biophotons. is what shapes the cancer. for example. mivel ez végigvonul a családon. az adoptált gyereknél ugyanolyan mértékben alakulhat ki rák. 29 . which is where you learn perceptions and beliefs and attitudes. Ha olyan családi problémákkal találkozunk. cancer. the child comes from totally different genetics that doesn't even have that cancer. rögtön a géntérképet kezdjük vizsgálni és megjelöljük azokat a családtagokat. így többé-kevésbé valamilyen mezővel kell rendelkezniük. hogy az örökbefogadott gyerek olyan genetikával rendelkezik. hogy milyen családinamikával kerülünk kapcsolatba.A molekulák nem szabályozhatják önmagukat. Ez arra világít rá. ahol rákbetegek vannak. akik megkapták a rákot. we immediately look at a genealogy chart and mark all the recipients of this cancer running through the family. and then turn around and say. Are these biophotons the body's control mechanism? Isn't that the function of our DNA. So. koherens fényhálót hoznak létre a testünkön belül és a testeink folyamatosan fényt bocsájtanak ki biofotonok formájában. Az érdekesség az. but the interesting fact is.

egészen az elmúlt tíz évig. and changes things. hogy a gének határoznak meg mindent.000 genes. when you start to recognize that. that's basically what it is. there are over 100. because it reveals that through epigenetic mechanisms. through the influence of the environment on reading the genes. rájövünk arra. hogy végtelen lehetőségekkel rendelkezünk. the thing that. Now genes are potentials. you realize we have potentials that are totally unlimited. the Human Genome Project has revealed that we have about 25. amikor genetikai lenyomatokról beszélünk. Okay? So the issue is. ami bekapcsolja. amelyekből felépül a biológiánk. ami lényegében arra szolgál. amit epigenetiká-nak nevezünk. Ez hatalmas változás ahhoz a nézethez képest. we talk about gene blueprints. epigenetic mechanisms can produce over 30. A gének csupán lehetőséget jelentenek. viselkedésünk. and up until the last ten years. but outside.000 of 'em. a génfejlődésre gyakorolt környezeti hatásokkal foglalkozik. is not inside the cells. hogy fehérjét állítson elő. A genetikának létezik egy új ága. rávílágított arra. that addresses this environmental influence on genetic expression. amely létrehozza az egyes fehérjéket. from the environment. nem is a sejteken belül található. LYNNE MCTAGGART: Epigeneticists have discovered that the information inside every cell. a környezetből jönnek. képezik azokat az építő elemeket. Signals occur outside. A gén egy lenyomat. our biology. far fewer than they 30 . And the proteins. hanem azokon kívül. szerkezetünk. And all the sudden. ami működteti és ami megváltoztatja a dolgokat. amint felismerjük ezt. amely ezzekkel.NARRATOR: There is a new branch of genetics known as epigenetics. BRUCE LIPTON: A gene is blueprint. Az epigenetikusok felfedezték. A jelzések kívül jelentkeznek. Értjük? Tehát ami a témát illeti. És hirtelen. our structure. hogy a környezet leolvassa a géneket – az epigenetikus folyamatok több mint 30 000 különböző variációt tudnak előállítani ugyanabból a lenyomatból. amelyekből több mint 100 000 létezik. are the building blocks that give us our. RUPERT SHELDRAKE: If you just look at the molecular level. a lenyomatot tekintettük annak az információ hordozó egységnek. hogy az epigenetikai mechanizmusokon keresztül – azon a hatáson keresztül. hogy a sejteken belüli információ. to make a protein molecule. Azonban az új tudomány. a blueprint was a hardwired piece of information to make a particular protein. our behavior. The new science is just mindboggling.000 different variations from every gene blueprint. zavarba ejtő módon. that switches it on and turns it on. És a fehérjék. And this is a great change from a belief that genes were deterministic.

Today. as they are in humans and chimpanzees. known as the morphogenic field. but you've got to know which book to take out of the library. what can you explain it in terms of? And the answer is. Yet. 31 . a földi gilisztától kezdve egészen mi magunkig. the same kind of genes. Just as you can build two different buildings with the same bricks and cement. vagy test mezőnek hívnak. is trying to explain how the body knows which book to take out of the genetic library. The Chimpanzee Genome Project has now sequenced the entire chimpanzee genome. Ugyanabban a könyvtárban van minden. A Csimpánz Gén Projekt mostanra feldolgozta a teljes csimpánz génállományt. researchers theorize that the body does have a field of energy. Mégis van egy nyílvánvaló különbség. It's all the same library. and if you can't explain it in terms of genes. alig lehet megmondani a különbséget. ha az alkotó molekulák nagyon hasonlóak. melyik információt veszi ki a DNS-ből. akkor mivel is tudjuk? A válasz úgy gondolom: a morfogenetikai mezők. and their genome is virtually the same as ours--they've got the same kinds of proteins. hogy a testnek valóban van egy energia mezője. amint az ember és a csimpánz esetében. PETER FRASER: The DNA is like a library book. Hasonlóan ahhoz. melyik könyvet vegyük ki. ugyanúgy felépíthetünk két különböző organizmust két különböző mező alapján. you can build different organisms with different fields. még akkor is. Az összes lehetséges fehérje gyűjteménye. you can hardly tell the difference. ahogyan fel tudunk építeni két különböző házat ugyanazokból az építő anyagokból két különböző terv alapján. Ma a tudósok úgy képzelik. there's an obvious difference. amit morfogenetikus mezőnek. hogy körülbelül 25 000 génnel rendelkezünk.originally expected. amelyik dönt afelől. de tudni kell. This is the big problem in genetics itself. honnan is tudja a test. A múltban számos kultúra vizsgálta a testünk energetikai rendszerét. melyik könyvet kell kivennie a genetikai könyvtárból. Ha csak a molekuláris szintet vizsgáljuk. mint azt korábban feltételezték. And we think the body field is what decides which piece of information is taken from the DNA. A genetikának éppen ez a nagy próblémája. from earthworms. ugyanazok a gének. morphogenetic fields. jóval kevesebbel. or the body field. Mi úgy gondoljuk. hogy megmagyarázza. NARRATOR: Many cultures of the past have explored the energetic system of the body. right up to us. These are all the possible proteins. even if the constituent molecules are very similar. az Emberi Gén Projekt feltárta. és genetikájuk gyakorlatilag ugyanaz mint a miénk – ugyanazok a proteinek. if you have two different plans. és ha ezt nem tudjuk a genetikával megmagyarázni. A DNS olyan mint egy könyvtár. I think. hogy a testmező az.

és különböző szervekért felelő – moduláris mezőkből állnak össze. The gravitational field is. There's an overall field. hogy hány darabra vágjuk. minden darab teljes mágneses mezővel fog rendelkezni. melyek további – a kezekért. a field system. There's the field of the whole body. hogy valójában holisztikusak. And it was this analogy with magnetic fields that led developmental biologists to suggest the idea of morphogenetic fields in the first place. aztán a szövet mező és aztán a sejt mező mindezeken belül. that grows and divides. and then there's subsidiary fields of modular fields. that wouldn't happen. Hogy is lehetséges ez? Egy géppel ez nem történne meg. Ha feldarabolunk egy gépet. The fields of our own body is within and around the body. you can't slice a bit out of it. And this field is now a crucial concept in developmental biology. If you cut a flatworm into ten different pieces. NARRATOR: All humans begin life as a single cell. there's the fields of the organs. But if you cut up a magnet. mondjuk egy mágnest darabolunk fel. legs. And this was way back in the 1920s. És ez a mágneses mező analógia vezette el a fejlődést kutató biológusokat oda. developing into the various organs and limbs of our bodies. az 1920-as években megtörtént. for arms. All fields are holistic.RUPERT SHELDRAKE: There's a hierarchy of fields organizing our bodies. all you get is a break in the machine. hogy előrukkoljanak a morfogenetikus mezőkkel. lábakért. De ha egy mező-rendszert. Minden mező holisztikus. however many bits of little magnet you produce. A testünk mezeje a testen belül és a testen kívül is elhelyezkedik. aztán léteznek másodlagos mezők. and then the fields of the tissues. and the different organs. Létezik egy hierarchia a testünket szervező mezőkön belül. Now how's that possible? If it was a machine. minden részből külön új féreg fog fejlődni. akkor csak lerobban. Létezik a teljes test mező. Enélkül nem igazán érthető. If you cut up a machine. A gravitációs mezőből. létezik a szerv mező. akkor függetlenül attól. sem tudsz kivágni egy kicsit. each part can grow into a new worm. egyetlen sejtből osztódik szét és fejlődik különböző szervekké és végtagokká. Minden ember egyetlen sejtként kezdi az életét. Azóta ez a mező vált a fejlődést kutató biológia központi eszméjévé. then you. És ez már réges-rég. Hogy honnan tudják ezek a 32 . and then the fields of the cells within those. Létezik egy mindent körülvevő mező. each has a complete magnetic field. The advantage of fields is that they're intrinsically holistic. A mezők előnye az. Ha egy férget tíz különböző részre vágunk. You can't really understand how organisms develop without it. How these cells know what to become has baffled scientists and led to the idea of control fields in biology. hogy az élőlények hogyan fejlődnek ki.

míg egy újabb része a morfikus mezőhöz. it's just going a little bit further conceptually. they help bodies to recover from disease or damage. Hogyan tudja a test egy bizonyos hőmérsékleten tartani a hőmérsékletét? Mi vagy ki dönti el. amelyik a DNS-sel és a testünk genetikai információjával áll kapcsolatban. and all animals have them. too. for example.sejtek. az írányítja az összes alkatrészt. A testmező egy másik része az agyhoz és az idegrendszerhez kapcsolódik. vagy általánosabban az információ mezők jelentik azt az irányító rendszert. and nervous system. which connects back to the DNA and the genetic information of your body. PETER FRASER: We've already found that there are different parts of the body field. mivé váljanak. hogy a testmező hangolja be a rendszert. zavarba ejtette a tudósokat. and we're saying. So it links up with medicine in many places. plants have them. so it's not different from medicine. és ez vezetett a biológiában a kontrol mezők elméletéhez. Ezek az energia mezők nyújtják a test irányításához szükséges információt. A morfogenetikus mezők. hogy a testmezőnek különböző részei vannak. Sok ponton kapcsolódik az orvosláshoz. NARRATOR: These energetic fields may provide the information necessary for controlling the body. They underlie a regeneration. the body field decides to tune. Mi a holisztikus szemléletünkkel azt állítjuk. turn all the knobs. melynek egy része az izmokhoz és kötőszövetekhez kapcsolódik. PETER FRASER: How does the body know to maintain its temperature at a particular temperature? What decides or who decides what is going to be the correct blood pressure for that person? Nobody knows. csak koncepcionálisan egy kicsit tovább megy. They are systems that organize the body. yes are control systems over and above the molecular level. yet another one for the morphic field. some of which relate to the muscles and connective tissue. RUPERT SHELDRAKE: Morphogenetic fields. tehát nem is különbözik az orvoslástól. Another part of the body field that relates to the brain. they organize the developing organism. They maintain the form of the body. as a holistic idea. Már felfedeztük. hogy mi is a megfelelő vérnyomás egy adott ember számára ? Senki sem tudja. or more generally fields of information. melyek a molekuláris szint és biokémiai szint felett állnak és irányítják azt. melyek megszervezik a test működését és megszervezik egy fejlődő szervezet kialakulását – a 33 . or the biochemical level. Olyan rendszerek.

A szív a rendszer uralkodója. mint struktúrált információ – más szavakkal szólva. hogy az emberi test nem más. scalar waves. hogy az összes jel. Ezek tartják fent a test formáját és ezek segítenek a testnek felépülni a betegségekből vagy sérülésekből. A testmező egy információ-mintákkal telített energia mező. Az energia gyógyászatban létezik egy elképzelés amelyet „energia kardiológiának” neveznek. filled with patterns of information. JAMES OSCHMAN: There's a concept in energy medicine called "energy cardiology. hogy egy bizonyos szerv olyan szignifikáns mezőket generál. 34 . into a coherent understanding. a májnak és valamennyi szervnek is vannak feladatai. but the heart is overruling all. FOLKER MEISSNER: The heart is the emperor in the system. Testünk minden szerve a saját specifikus mezőjét hozza létre. NARRATOR: The body field is an energetic field. hogy valóban szükségünk van egy mezőn alapuló test-modellre. de a szív felülírja valamennyit. ha valaha képesek leszünk integrálni a gyógyítás és orvoslás különböző formáit egy egységes rendszerbe. Ez azt állítja. An energy field of standing." that says that the signals produced by the heart are all of regulatory importance. Egy állandó skaláris állóhullámokból összetevődő energiamező. One organ in particular seems to generate significant fields which affect the entire body. DIETMAR CIMBAL (in translation): We can go even further. and could say that the human body actually is structured information. melyet a szív állít elő szabályozó jelentősséggel bír. Úgy tűnik. melyek az egész testet befolyásolják. that the human body is an energy field. stationary. az emberi test egy energiamező. Úgy gondolom. the liver and all the organs have other tasks. and contain a great deal of information. that are correspondingly organized. Még tovább menve azt mondhatjuk.növények és az állatok is rendelkeznek ilyenekkel. RUPERT SHELDRAKE: And I think that we really need a field based model of the body. amely ennek megfelelően szerveződik és struktúrálódik és rengeteg információt tárol. structured. or in other words. if we're ever going to be able to integrate different forms of healing or medicine. All of the organs in our bodies generate their own specific fields.

it's modulated with emotional patterns. nyomás-hullámokat. if we're feeling angry or frustrated. heat. Ezek a minták szorosan kapcsolódnak az érzelmeinkhez és ahhoz. in other words. ROLLIN MCCRATY: The heart generates before the largest rhythmic. irritated. JAMES OSCHMAN: All of the cells in the body are receiving these different kinds of signals at different times. this magnetic field. electrical. láthatjuk hogy információval van modulálva. Felfedezték. Tehát ez az információ vívő hullámja. frusztráltak vagy ingerlékenyek vagyunk a mágneses mezőre átvitt információ nagyon különbözik attól. érzelmi mintákkal van modulálva. És ez a koherens ritmus hangolja be és szinkronizálja az agy ritmusát. NARRATOR: The heart has been found to have rhythmic beating patterns that can be incoherent or coherent. mágneses. it's called a coherent rhythm. And work in our lab is. The information that's being imprinted on that magnetic field is very different than if we're feeling care or love or compassion towards that person. Ha a szív ritmikus dobogása sima és rendezett. So it's the carrier wave for information. A szív generálja a legnagyobb ritmikus. A testünkben folyó munka. all dance in harmony to that heart coherent rhythm. entrains or synchronizes the brain rhythm. hogy hogyan érzünk.és elektromágneses jeleket bocsát ki. light. mintha szeretetet. hogy a szívnek különböző koherens. as a carrier wave. Ha erre és a mágneses mezőre. because they travel at different velocities through the circulatory system. electromagnetic signal in the body. quite clearly. vagy inkoherens ritmikus dobogási mintái vannak. These patterns are closely linked to our emotions and how we feel. If you look at the. belátható módon. DEBORAH ROZMAN: When the heart's rhythmic beating pattern is smooth and ordered. pressure waves. the bodily organs and glands. magnetic. meleget. mint vívő hullámra tekintünk. Testünk minden sejtje más-más időközönként fogja ezeket a különböző jeleket. elektromagnetikus jelet a testben. you know. it's being modulated with information. Az 35 . törődést vagy részvétet éreznénk. the nervous system. And that coherent rhythm. azt koherens ritmusnak nevezzük. mivel ezek válzotó sebességgel terjednek a keringési rendszerben. például ha mérgesek. fényt.NARRATOR: The heart is constantly emitting sound. elektromos-. and electromagnetic signals. A szív állandóan hangokat.

Like the brain would be in trouble if it didn't have that synchronizing signal. hogy a szívnek ennek a szinkronizált.idegrendszer. When our heart's beating out to what we call coherent rhythm. Mi „szívkoherenciának” hívjuk. things like love. hogy az agy és az idegrendszer átvegye és szinkronba hozza magát ezzel az erőteljes ritmussal. amikre hajlamosak vagyunk azt mondani. elismerés. hála – mind igen különböző szív mintát eredményeznek. Nagy bajban lenne 36 . mert a kutatásokban azt találjuk. hanem a nyomás hullám. ROLLIN MCCRATY: When we feel the pulse. So every time the heart beats. gratitude. it's a sine wave like pattern that the heart is sending to the brain. amit a szív hozott létre. care. coherent. megbocsátás. Tehát a szívvel kezdődik minden. hogy pozitívak – mint például szeretet. akkor tulajdonképpen azt a nyomáshullámot érezzük. rhythmic pattern of heart rate in order for the rest of the brain and the nervous system and body to entrain and synchronize to that powerful rhythm. what we tend to call positive. those create what are called incoherent rhythm. koherens ritmikus minta szerint kell vernie ahhoz. ROLLIN MCCRATY: Positive emotions. – ezek mind olyan mintát hoznak létre. that pressure wave goes to the brain and throughout the body. appreciation. amikor a szív ver egyet. or disordered patterns. hogy milyen gyönyörű. like if we're feeling anger or irritation. DEBORAH ROZMAN: And we call it "heart coherence" because in research we find that the heart has to get into this synchronized. Ezzel szemben pozitív érzéseink támadnak amikor a naplementét csodáljuk. a negatív dolgokhoz képest. that pressure wave synchronizes all the neurons. So it starts with the heart. A pozitív érzelmek. what we're feeling is the pressure wave created by the beating heart. a test szervei és a mirigyek mind harmonikusan működnek együtt a szív koherens ritmusára. akkor ez a nyomáshullám szinkronizálja az összes neuront. – mint amikor dühösek vagy ingerültek vagyunk. it's the pressure wave. ez nem a vér áramlása. Ha ezt az agy szintjén vizsgáljuk. when we're appreciating the sunset and how beautiful it is. Tehát minden alkalommal. vagy aggódunk. we have the positive feelings. anxiety. Amikor a szívünk úgynevezett koherens ritmusban ver. akkor ez a nyomáshullám végigfut a testen és eljut az agyig. akkor a szív szinusz-hullám szerű mintázatot küld az agynak. Ha a pulzust érezzük. it's not actually the flow of blood. to kind of give us a global synchronizing effect. amith inkoherens ritmusnak vagy rendezetlen mintának nevezünk. And if we look at the brain level. forgiveness. On the other hand. törődés. all lead to a very different kind of heart pattern in negative things.

" There was some previous research that had been done showing that the body would respond in a way that would predict a future event. ami független az agytól. ROLLIN MCCRATY: Coherence is the optimal physiological state that underlies learning and performance and facilitating the body's natural regenerative processes. ROLLIN MCCRATY: One of the more recent studies we did in our labs was looking at the.az agyunk. hogyan sugárzik belőle a szeretet. or their gratitude radiating. Azonban kezdjük felfedezni. Mindig úgy gondolunk a bejövő információ rendszerre. amely a tanulás és a jó teljesítmény alapja. if the future event was emotionally significant and relevant to the person. gyakran érezheted. hogy”Az intuició elektrofiziológiája”. But we're now discovering information that the heart receives information first. amit végül is úgy neveztünk el. you can often feel their love. emlékezni és olyan információt állít elő. amit a laboratóriumunkban végeztünk az volt. érezni. LYNNE MCTAGGART: We always think of the information input system as being entirely in the brain. A szívnek megvan a saját belső idegrendszere amely tud érzékelni. ami teljes szinkronizáló hatással van ránk. DEBORAH ROZMAN: When someone is in coherence. hogy a test képes jelezni. hogy először a szív kapja az információt és csak aztán közvetíti tovább az agyba. vagy a hála. hogy valamilyen 37 . Tanulmányok mutatták ki. Ha valaki koherenciában van. mintha az teljesen az agyban történne. hogy a szív gyorsabban válaszol a külső stimulációkra. mint az agy. what we ended up titling "The Electrophysiology of Intuition. ha nem nem lenne ez a szinkronizáló jel. Néhány megelőző tanulmány kimutatta. A legújabb tanulmány. remember and process information that's independent from the brain. and then relays it to the brain. NARRATOR: The heart has its own intrinsic nervous system which can sense. A koherencia az az optimális fiziológiai állapot. feel. NARRATOR: Studies have shown that the heart responds faster than the brain to outside stimulation. or their compassion. a részvét. és amely a test természetes regeneratív folyamatait táplálja.

The computer itself didn't even know. you would be shown a photograph. Ami a lényeg ebben a kísérletben. NARRATOR: Participants were shown pictures of car accident victims. The photographs were randomly assigned for display to the participants.jövőbeli esemény fog bekövetkezni. miközben mi a fiziológiai adatokat rögzítjük. hogy mi lehet a következő fotó. heart activity. Még maga a számítógép sem tudta. A fotók az érzelmi spektrum két ellentétes oldalának megfelelő képeket ábrázoltak. NARRATOR: Participants were attached to sensors to record their brainwave activity. A spektrum másik végéről virágokról vagy naplementékről mutattunk képeket. it was absolutely impossible for the research subject. amelyek rögzítették az agyhullámtevékenységüket. NARRATOR: The results were surprising. ROLLIN MCCRATY: The person would be sitting at a computer. and other disturbing images. On the other end of the spectrum. ha az a jövőbeli esemény az alany számára érzelmileg jelentős és fontos. and then the photograph would be from two opposite ends of the spectrum of emotional arousal. and heart/brain interactions. to have any kind of foreknowledge of what photograph it might be. Okay. The body responded even before the picture was displayed. hogy melyik fénykép következik. a szív-tevékenységüket és a szív-agy egymásrahatásokat. ROLLIN MCCRATY: What's key here is the computer assigned not only which photograph. hogy a számítógép nemcsak azt választotta ki. A résztvevők véletlen sorrendben kapták ezeket a képeket. A résztvevőknek felkavaró képeket mutattunk autóbaleset áldozatokról. snakes attacking. and then we're recording physiological data. push a button. támadó kigyókról vagy hasonlókról. or sunsets. A résztvevőket olyan érzékelőkhöz kapcsolták. So. Így a kísérletben résztvevő alany és a kísérletet végző számára is teljesen lehetetlen volt bármit is előre tudni arról. hanem azt is hogy milyen típusú fényképet választ – mindezt azután. és 6-8 másodperccel később egy fotót mutattunk neki. the experimenter. and six to eight seconds later. the pictures included flowers. hogy az adatot már rögzítettük. after the data was already recorded. but which type of photograph. 38 . Az alany egy számítógépnél ült és egy gombot kellett megnyomnia.

test. agy. you know the seeing the picture. aztán a test válaszát. attól függően. hogy a szív volt az. depending on what a future picture was going to be. ROLLIN MCCRATY: What we found was that not only did the body indeed respond prior to the event. Ezután van szükség a test válaszára. Then you saw a brain response. So the flow of this intuitive information. hanem azt is. a kép érzelmi töltete szerint változott. and that that's really primary. megállapítottuk. body. is heart. hogy a szív szó-szoros értelemben különböző üzenetet küld az agyba. brain. A szív válasza nemcsak hogy gyorsabb volt. hogy tudatosan is felfogjuk a dolgot. ROLLIN MCCRATY: Looking at the signals that the heart was sending to the brain. that's old news. NARRATOR: The heart's response was not only faster. Then you have to have the body response for it to become consciously aware of it. or quantum physics. then you saw the body response. in a way that would predict it. Aztán láthatjuk az agy válaszát. hogy a kép megjelent volna. If we're talking kind of quantum holographics. mintha előre megjósolta volna. melyeket a szív küldözgetett az agyba. hogy a soron következő kép milyen lesz. már az esemény előtt válaszolt. de a jel. amelyik elsőként válaszolt.Az eredmények meglepőek voltak. Tehát ennek az intuitív információ áramlásnak a sorrendje a következő. that the heart literally sent a different message to the brain. Nemcsak azt találtuk. We're really starting to have ways now of showing that we really do have an energetic or an electronic system. A test már azelőtt válaszolt. hogy a test valóban. hogy meg kell változtatnunk az emberi test működésével kapcsolatos nézeteinket. amit az agynak küldött. NARRATOR: What these experiments reveal is changing our basic understanding of how the human body functions. mielőtt meglátta volna a képet. which is where it then became conscious. Ezek a kísérletek arra világítanak rá. but it was the heart that responded first. amikoris tudatára ébred a dolognak. later. szív. 39 . have access to a field of information not bound by time and space. ROLLIN MCCRATY: It appears as though the heart and brain. it's really not bound by time and space. but the signal it sent to the brain varied depending on the emotional content of the picture. A jeleket vizsgálva.

amely bár különbözik tőle. PETER FRASER: Inside the heart. hozzáférne egy olyan információ mezőhöz. se térhez. de kiegészíti az agy mezejét. A szív rengeteg idegszövettel rendelkezik. Ha kvantum holográfiáról vagy kvantum fizikáról beszélünk. NARRATOR: Other researchers theorize that the heart may be the master organ for imprinting information into the body field. De végre vannak módszereink arra. hogy az idegszövet azért is van ott. that it's a functional brain. there's an enormous amount of charge. hogy a szívben és az agyban található neuronok rövid. A szív egy olyan információ és intelligencia mezőhöz kapcsolódik. hogy megmutassuk. And we believe that neural tissue is there in order to act as an imprinter for the hologram. hogy imprinterként – amolyan holografikus nyomtatóként működjön. hogy a szív az a központi szerv. (egy kissé később). és hogy valójában ez az elsődleges. 40 . akkor ez nem újdonság. inside the chamber of the heart. Egyes kutatók úgy vélik. Úgy hisszük. amely nem függ tértől és időtől.és hosszútávú memóriával is rendelkeznek. They process information. valóban létezik energetikai illetve elektronikus rendszerünk. NARRATOR: The heart is connected to a field of information and intelligence that's different but complimentary to the field of the brain.Úgy tűnik. Now the pressure waves in the presence of this charge. A test holografikus testmezejét a szív nyomáshullámai folyamatos információval látják el. mint egy működő agy. NARRATOR: The body's holographic body field is continually supplied with information via the pressure waves of the heart. és valójában nincs kötve se időhöz. Teljesen világos. Információt dolgoznak fel. mintha a szív és az agy. ROLLIN MCCRATY: It's very clear these neurons in the heart and the brain part have short and long term memory. amelyik a test-mezőbe nyomtatja az információt. PETER FRASER: There's a lot of neural tissue in the heart. is sufficient to imprint information.

mire gondolok. the dynamic energetic part. you don't have a single atom left in your body. 41 . We need to eat like a ton of food a year. Ha a szív közvetíti vagy imprinteli az információt. they've all exchanged. It's a very dynamic system. Somebody basically doesn't change much for maybe 40 years as an adult. which remains extremely stable for long periods of time. hogy érzékeljék a környezetből származó információkat. De pontosan mi is ez az információ? DEAN RADIN: We think of the body as both a material and an energetic. Ennek a feszültségnek a hatására a szív kamrán belüli nyomáshullámok képesek arra. Léteznek receptor fehérjék a sejt külső részén. But what exactly is information? Ez az irányítórendszer a testmezőn keresztül bocsátja ki az információt a testnek. dynamically exchanging open system. and gone out. NARRATOR: This control system is sending out information to the body via the body field. even though after a short period of time. de léteznie kell egy közös forrásnak is – kell hogy legyen egy irányító rendszer. PETER FRASER: There are receptor protein cells on the outside of the cell. akkor valahogyan a test sejtjeinek is fel kell tudniuk fogni ezt az információt. NARRATOR: If the heart is transmitting or imprinting information. So. this'll be a carrot that I eat tomorrow. in three weeks from now. which holds it together. if it's not the material. and most of it is passed out. ami a testet vezérli. People recognize you immediately. mit csináljon ez a kis sejt ma? Érthető. which it is. then what's left? There must be something like an informational pattern. so there can be one control system for the body. and presumably not the energetic part. Léteznie kell a sejtek közötti kommunikációnak. there must be a way for the cells in the body to receive that information. all of that food is somehow turned into the body. How is my day today? What is going on out there? What does the body want this little cell to do today? You see what I mean? There has to be intercellular communication. and you know. melyek csupán azért vannak ott. this is the hamburger I ate yesterday. And so on. 'cause the basic body structure doesn't change. And so now this is. which is simply there to receive environmental information.A szíven belül hatalmas feszültség van. and yet I remain the same. hogy információt nyomtassanak (a hologramra). but there has to be one source. even 40 years later. Milyen napom van ma? Mi is történik odakint? Mit akar a test. it. So.

information is patterns of energy. Ez a rendszer teljesen a testünkben található. amit holnap fogok megenni. Gyakorlatilag felnőttként nem nagyon változunk vagy 40 éven keresztül. Tehát most ez az a hamburger amit tegnap ettem. and some people say that illness is just a lack in the information system. Az emberek rögtön felismernek. A test állandóan koherens rendszereket keres: keresi a sejtek közötti információcserét. and with information in the field. LYNNE MCTAGGART: Many scientists who are on the frontiers theorize that. There's an information flow in our bodies that we still don't completely understand. igazuk van. hogy az ember. nyitott rendszer – ami az is. Évente több mint egy tonna élelmiszert kell elfogyasztanunk. amely ne cserélődött volna ki. There's a large information system. dinamikusan változó. vagy ne távozott volna a szervezetből. hogy minden egyes sejt tudja. annek ellénre. NARRATOR: The body appears to be constantly connecting with information. és néhányan úgy fogalmaznak. through out nervous system and through the 42 . And I suppose they are right. egy információs rendszer. és feltételezhetően nem is az enegetikai rész az ami stabil. Ez a rengeteg élelem valahogy mind a testbe kerül. looking for information interchange between all cells we have. hogy a betegség csupán egy hiány az információs rendszerben. Ez egy nagyon dinamikus rendszer. Úgy tűnik.Úgy gondoljuk hogy a test. melynek nyagyobbik része ki is ürül. And it's entirely localized in our body. és a mezőből információt hívunk le minden pillanatban. és be is bizonyította. hogy a test állandóan információval lép kapcsolatba – a saját magán belül. egy anyagi és egyben energetikai. that we're an information system. ha nem az anyagi. within itself. de három hét múlva ez az a répa lesz. amely ettől hoszzú időn keresztül igen stabil marad. de én mégis ugyanaz maradok. Ez egy nagy információs rendszer. ami ezt az egészet egyben tartja. És tehát. FOLKER MEISSNER: The body is always looking for coherent systems. még 40 évvel később is. EDGAR MITCHELL: Matter is compressed energy. Számos élen járó tudós úgy véli. akkor pedig mi? Kell hogy legyen egyfajta információs minta. that we're accessing information from the field all the time. Úgy gondolom. mi is történik. hiszen az alap testszerkezet nem változik. és a mezőben tárolt információval is. and have demonstrated. hogy már egy kis idő elteltével sem marad egyetlen atom a testben. És így tovább. so that every single cell knows what's on.

néhányan az ősiek közül. Alright? So they are interchangeable. there's information everywhere. according to Einstein. ha annak rendszere van. mit is csinál a másik sejt az adott pillanatban. is the order itself. but on the other hand. amit az 1980-as években fedeztek fel. hogy az akupunktúra rendszere egy szervezett rendszer. And we processed with the help of these structured fields. a kínaiak. ezeknek a skaláris hullám mezőknek a segítségével lehetséges. akkor sehol sincs. Akkor kapunk rendszert. It's not just random group of acupuncture meridians. és ez az. and that's what makes the body field. hogy a meridiánok egy bizonyos rendbe szerveződnek és bizonyos irányokba akarnak egymással kommunikálni. akupunktúrás rendszernek hívják – ez az információ áramlás rendszere magában a testben. isn't there. It looks. Ha mindenhol van információ. and of all cells. hogy az információnak sorrendje van. az információ pedig az energia mintája. ha van szerkezet. and other people more recently. some of the ancients. is accomplished with the help of these information fields. have said that energy and information must be interchangeable. because it's. Létezik egy információ áramlás a testen belül. the coordination of all cells. call it the acupuncture system.tissues. Az anyag összesűrüsödött energia. and that they wanted to communicate with each other in a certain direction. the Chinese. PETER FRASER: Ultimately. És a nagy áttörés. Nemcsak az akupunktúrás meridiánok véletlen sokasága. ami a testmezőt alkotja. az volt. that they wanted to arrange themselves in a certain order. – amit még nem teljesen értünk. Az elvégzett kísérletek arra utalnak. DIETMAR CIMBAL (in translation): The actual regulation of the whole organism. They guarantee that each cell knows what every other cell is doing at any given time. You only get an information system when it's ordered. in 43 . these scalar wave fields. hogy minden sejt tudja. Az ősiek is. Így azt mondhatjuk. PETER FRASER: We get a system when we get structure. was that the acupuncture system appears to be an organized system. information becomes a type of energy. És mi ezeknek a struktúrált mezőknek a segítségével működünk. – az idegrendszeren és a szöveteken keresztül. You know. which is a system of information flow in the body itself. fordításból A teljes szervezet és minden sejt tényleges szabályozása – valamennyi sejt koordinációja – ezeknek az információmezőknek. it's an orderliness in space. So. So we're saying that information has order. And the great thing that was discovered in the 1980s. Alright. upon doing experiments. Ezek garantálják. – maga a rend. Csak akkor kapunk információs rendszert. And even the ancient.

amely képes felülírni és megváltoztatni a szétküldött információt. Az az orvoslás. bár meglepő. mert megtanultuk. 44 . Is it possible to put new information into the body to affect wellness? That is exactly what a number of researchers are doing. Lehetséges új információt juttatni a testbe a célból. but information. melyet különböző betegségfolyamatok idéznek elő. LYNNE MCTAGGART: Disease is in a sense scrambled information. And so if we can access the appropriate information. ha veszünk egy energiahullámot és arra a hullámra imprintelünk egy információt? És az információ mennyisége. They're basically correcting that information scrambling. hogyan állítsuk meg az információ torzulást. De mi történik a gyakorlatban. what happens is you get a wave of energy and then upon that wave. hogyan javítsuk ki a testmezőben kialakult információ torzulást. hogy jobban legyen? Pontosan ezt teszi néhány kutató. there are really wonderfully healing stories to be told here. the control system of the body is not genes or chemistry. Rendben. LYNNE MCTAGGART: Informational medicine. And that's what a number of these new energy modalities are doing. PETER FRASER: We've learned how to stop the distortion of information that occurs. the chemistry comes right. mivel az egy rendezettség a térben. And the amount of information you can imprint appears to be limitless. surprisingly enough. – csodálatos gyógyulási történeteket mesélhetnénk el ezek kapcsán. de a fiziológia elkezd működni. a kémia helyreáll. we correct the scrambling. amely a testmezőn keresztül válik hozzáférhetővé. hogy az energia és az információ felcserélhetőek. NARRATOR: Apparently. Láthatóan a test irányító rendszere nem a génekben vagy a kémiában keresendő. you can get imprinted information. the physiology begins to work. Ha egyszer megállítottuk a torzulást. which seems to be available in the body field. Az információs orvoslás lesz a jövő gyógymódja. és más mai gondolkodók is azt mondják.practice. Tehát az információ az energia egy típusává válik. hanem az információban. amit rányomtathatunk határtalannak tűnik. Rendben. És csupán azért. And it's simply because we've learned how to correct the distortion of information in your body field. Végtére is Einstein. Once you stop the distortion. Tehát felcserélhetőek. is going to be the future of medicine. Megtanultuk. as a result of various disease processes. medicine that takes information and changes disturbed information.

just to. amit néhány új energia érzékelő eszköz meg is tesz. ami egy olyan műtéthez vezetett ahol eltávolították a pajzsmirigyeim mintegy háromnegyedét. Olyan rosszra fordultak a dolgok. És ez az. My husband had to pick me up out of the bed if I had to get up. We didn't think. JIMMY STONE: It. És néhány év múlva izomfájást. hogy gyakorlatilag nekem kellett fürdetni őt és elcipelnem az ágytól a fürdőszobáig. I've had to take a synthetic hormone to give me the thyroid hormone that I needed. and they removed all but a fourth of my thyroid gland. He had to feed me. hogy tanuljak meg együtt élni vele. ha fel akartam kelni. JIMMY STONE: I couldn't help her. And fibromyalgia some years later. it got really bad to the point as where pretty much I bathed her and carry her from the bed to the bathroom. for her to survive on a daily basis. hogy pótolják a szükséges hormonokat. 45 . Azóta szintetikus hormonokat kell szednem. I was pretty much told that you just kind of had to live with it. ki tudjuk javítani a zavart. krónikus fáradtság szindrómát állapítottak meg nálam. Etetnie kellett – fel kellett ültetnie az ágyban és úgy etetni. Ha tehát hozzá tudunk férni a megfelelő információhoz. I just continued to get sicker and sicker. set me up in the bed and feed me. what hurt of what felt bad. Gyakorlatilag kijavítja az összekeveredett információt. and things of this nature. csak hogy túlélje a mindennapokat. which you know.A betegség bizonyos értelemben összezavart információ. I couldn't help her. meg minden ilyesmi. VANESSA STONE: They really didn't know what to do for that type of. Gyakorlatilag azt mondták nekem. every since. you know. Néhány évvel később. VANESSA STONE: I was diagnosed with thyroid cancer when I was 20. of illness. hogy mit kellene csinálni ezzel a betegséggel. which resulted in having to have surgery. pajzsmirigy rákot állapítottak meg nálam. and neither could anybody else. or what was happening. And no matter what she told me. A mikor 20 éves voltam. just to. Egyáltalán nem tudták. I was diagnosed with chronic fatigue syndrome some years later. A férjemnek kellett felhúznia az ágyból. és gyakrolatilag csak egyre betegebb és betegebb lettem.

És nem számított. szó szerint nem volt képes egy napot sem eltölteni ágyon kívül. hogy látogasd meg ezt a táplálkozási tanácsadót. The first thing I did was the NES testing. or at least. And maybe she could help you figure out what you can eat. But I would suggest that you go see this nutritionist. mintha kicserepesedett volna.Nem tudtam segíteni neki. hogy kitaláljátok mit ehetsz. hogy mit mondott nekem. – én nem tudtam segíteni neki. New information is made available to the body by ingesting drops that have been imprinted with an information pattern. De azt javaslom. Talán ő segíteni tud abban. Vanessát az endokrinológusa utalta be hozzám. A haja olyan volt mint a szalma és hullott is. vagy hogy milyen rossz érzései voltak. vagy legalábbis hogy hogyan juthatsz némi táplálékhoz valamiből. hogy felírok valamilyen orvosságot hogy jobban érezd magad. Sok bajom volt azzal. DEBORAH HOLT: Vanessa actually was referred to me by her endocrinologist. She was allergic to almost everything. DEBORAH HOLT: The inside of her mouth was. hogy mi fájt. Csaknem mindenre allergiás volt. you can start to get some nutrients from something. Az első dolog amit elvégeztem. Rengeteget súlyt vesztett. 46 . And her hair was like straw. Nem hittük. A szája belülről tele volt sebbel. amit egyáltalán meg tudok enni. VANESSA STONE: My doctor finally said. you know. All I can do is try to give you medicines to make you more comfortable. mint ahogy senki más sem. "Vanessa. not unlike a cold sore type thing. and coming out. she was literally not able to spend a day at all out of the bed. VANESSA STONE: I was having a lot of trouble finding any foods that I could eat at all. egy NES teszt volt. hogy bárki segíthet. NARRATOR: The system is designed to determine areas of distortion in the body field. had a lot of sores inside of it. mit tehetnék érted ezen a ponton! Mindössze annyit tehetek. When she first came to me. you know. hogy ilyen gyenge lettem. which really resulted in me being so weak. Az ajkak is tele voltak sebekkel." Végül az orvosom azt mondta: „Vanessa. vagy hogy mi történt. I really don't know what to do for you at this point. She had lost a tremendous amount of weight. Végül is ez vezetett ahhoz. Amikor először jött hozzám. The lips had multiple sores. tényleg nem tudom. hogy olyan ételt találjak magamnak.

oh. amin áthaladtunk. to where every layer that we went through. And I just had this feeling that I hadn't ever had. hogy elsírtam magamat. because her energy fields were that weak. I can even wash my car. Nagyon-nagyon óvatosan kezdtük el. Körülbelül hat hónap alatt érte el azt az energiaszintet. Felültem az ágyam közepén. JIMMY STONE: Being from a man's standpoint. hogy olyan cseppeket juttatunk bele. is phenomenal. And I had my doubts. So we started out very. You know. I can do things that I never thought I would ever be able to do again. és csak sírtam. Minden egyes rétegen. And I knew. VANESSA STONE: One morning I woke up. hogy meghatározza a testmezőben keletkezett torzulások helyét. DEBORAH HOLT: I started her out at the dosing that we would have addressed a child. – hiszen délvidéki srác vagyok. valóban az! VANESSA STONE: I've become healthy enough to what I think is living a normal life again. she was showing remarkable health changes. it truly is. De most már látom. and it took a while.A (NES) rendszert arra tervezték. figyelemreméltó egészségi változáson esett át. I can cook my meals. she reached an energy level of where the body was beginning to transfer message more effectively. I knew that. Férfias szemszögből nézve. very cautiously. And I felt so good that I just cried. after I had been seeing Debra probably for. egy reggel felébredtem. amit még sohasem éreztem. I can even work in the yard. and a southern country boy type person. Azután hogy már egy pár hónapja jártam Debrához. és ez eltartott egy darabig. DEBORAH HOLT: In about six months. így nőttem fel –nekem először hókusz-pókusznak tűnt a dolog. olyan dózissal indítottunk. sírtam és sírtam. it's. melyeket megfelelő információs mintával imprinteltünk. Először kételkedtem benne. is how I grew up. amit általában gyerekeknek szánunk. tudtam hogy ez a válasz. I just sat up in the middle of my bed and I just cried and cried and cried. a couple months. hogy ez fenomenális. És olyan jól éreztem magamat. 47 . ahol a teste jobban kezdte szállítani az üzeneteket. Mivel annyira le volt gyengülve az energiamezője. Because now I can clean my own house. that this was the answer. But I see now that it. És hirtelen rámtört egy érzés. És tudtam. A test úgy jut új információhoz. I at first thought it was hocus pocus.

There's a vast increase in chronic disease in our community. Egy teljesen új belátás küszöbén állunk: hogy megértsük hogyan keletkeznek a betegségek.Az egészségem eléggé rendbe jött ahhoz. and it had to do with this system called thought field therapy-which is an energy psychology that supposedly heals and changes negative thoughts around us. and I never thought that I would ever feel this way again. Valóban az. és soha nem gondoltam volna. just a total turnaround. Most már újra én takarítom a házamat. még a kertben is tudok dolgozni. and the instantaneous effect of informational medicine. amiket ezelőtt nem. azokat a krónikus betegségeket is tudjuk majd kezelni. And the theory is that negative thoughts hang around us almost like a net. ahogyan érzem magam. hogy újra normális életet éljek. that we can treat the chronic disease that couldn't be treated before. hogy ezeknek az új információs módszereknek a segítségével. amelyekről úgy gondoltam. and it's wonderful. tudok magamra főzni. just so the survivors would be demoralized. A krónikus betegségek száma óriási növekedésben van társadalmunkban. It really Ez egy 180 fokos fordulat ahhoz képest. soha többé nem leszek képes. hogyan lehet erősíteni az információ átadást egy élő szervezetben. ahol tartottunk – egy teljes fordulat. Olyan mintha meghaltam volna és visszatértem volna az életbe. I got my life back. and I believe using these information methods. 48 . Tényleg nem tudom. hogy ismét így érezhetek. and they affect bodily systems. how information is transferred. Visszakaptam az életemet. VANESSA STONE: I really don't know how to explain the difference in the way I feel. LYNNE MCTAGGART: One of the most remarkable instances of the effectiveness. Még az autómat is le tudom mosni. It's 180 degrees from where it was. It's like I died and I come back to life. Visszakaptam az életemet és ez csodálatos! PETER FRASER: We're on the threshold of an entire new understanding of how disease happens. They use this system in Kosovo with survivors of the war in former Yugoslavia. Olyan dolgokat tudok csinálni. I got my life back. These were families who had been severely traumatized because the policies of ethnic cleansing were to kill half of the family. and how to enhance information transfer within living systems. JIMMY STONE: is. hogyan történik az információ átadás. hogyan magyarázzam el a különbséget. I heard about recently. és úgy gondolom.

this is 100 percent of the people in this study. A legfontosabb dolog amit tehetünk. hogy demoralizálják a túlélőket. who would've required years and years and years of talking cures. So. that they are in a good state of mind. hogy teljes felelősséget vállalunk az egészségünkért. Azt. Még az energia pszichológiát végzőket is teljesen meglepte ennek a módszernek a hatékonysága. gyógyszeres kezelésre és ilyen hasonló. joking. Ezek olyan családok voltak. amely feltételezhetőleg megváltoztatja és meggyógyítja a körülöttünk lévő negatív gondolatokat. akiket komoly trauma ért. A teljes felelősségvállalás azt jelenti. They were healed. So they took a group of people who had severe post-traumatic stress syndrome. to the point where they were laughing. abban a tudatállapotban. De ez csupán egy apró példa arra. And to a person. from this trauma. Egy csoport poszt-traumatikus stressz-szindrómában szenvedő embert választottak ki. the state of mind that's most conducive to healing. hogy mi válogatjuk meg saját gondolatainkat. And they gave them thought field therapy. Not to think that it comes from outside themselves. Even the practitioners of energy psychology were blown away by the power of this modality. that may mean they. Ne gondoljuk azt. they have to start with choosing the thoughts that they think. Teljesen kigyógyultak a traumából. But this just gives us one small example of the power of using information as medicine. Majd gondolati-mező terápiában részesítették őket. hagyományos módszereken alapuló terápiára lett volna szüksége. ARIELLE ESSEX: So the most important thing for people to do is to take total responsibility for their health. A terápiát először Koszovóban alkalmazták a Jugoszláv háború túlélőinél. hogy milyen hatása van az információ gyógyító erejének. amely leginkább kedvez a gyógyulásnak. A vizsgálatban résztvevő emberek 100 %-a – minden egyes ember – láthatóan azonnal jobban lett. And by taking total responsibility. akiknek éveken át tartó terápiás beszélgetésre. Ez egy olyan energia pszichológia. olyannyira. vagy hogy valaki más adhatja nekünk. completely. and medicine. hogy jó tudatállapotba legyünk. or that somebody else can give it to them.A egyik legfigyelemreméltóbb példa az információs gyógyítás azonnali hatására és hatékonyságára. hogy még nevettek és tréfálkoztak is. mivel a politika és az etnikai tisztogatások miatt a család felét kiirtották. és ezáltal hatnak a testünkre. were made virtually instantly better. 49 . hogy valahonnan kívülről jön. A feltételezések szerint a negatív gondolatok úgy vesznek körül minket mint egy pókháló. csupán azért. egy olyan rendszerrel kapcsolatos. melyről mostanában hallottam. melyet gondolati mező terápiának neveznek. and all that sort of conventional thinking.

Az egyik legalapvetőbb dolog. RUPERT SHELDRAKE: We have to learn from other cultures. you'll have an understanding that the gene is really subordinate to this outside information system. Tanulnunk kell más kultúráktól. from the observations of all the different kinds of healers that are working in our own cultures at the moment. mindazoknak a különböző gyógyítóknak a megfigyeléseiből. MARILYN SCHLITZ: I think there is absolutely no question that health care today. from other traditions. hogy mi segíti elő és mi eredményezi a gyógyulást. aminek meg kell változnia a jövő orvoslásában. as being the thing that we have to crack.LYNNE MCTAGGART: One of the fundamental things that have to change in the future of medicine is this focus on the gene as being the solution to every illness. De a testnek ez igazából egyáltalán nem tetszik. JAMES OSCHMAN: We do things like we have a war on cancer. gazdasági értelemben. at a global level. so to speak. It's a warfare model of health and disease and how to treat disease. And it's a crisis of meaning. If you look at what epigeneticists are coming up with. it's a crisis of leadership. is in crisis. akik jelen pillanatban is a saját 50 . and our understanding of what promotes or facilitates healing. We have to come up with information systems that regularize the things that go wrong. nem a génekre. hogy az epigenetikusok milyen felfedezéseket tesznek. and use it to integrate what's going on. más hagyományokból. és inkább az információra kell figyelnünk. Olyan információs rendszerekkel kell előállnunk. Válságban van az értelmét illetően. and that we have to look at information rather than the gene. hogy úgy mondjam. mint például háborút üzenünk a ráknak. hogy a gének jelentenek megoldást minden betegségre. melyek szabályozni tudják azokat a dolgokat. A modelljeink kerültek válságba – a felfogásunk arról. akkor meg kell hogy értsük. We have to take the best of modern science. Az egészség megőrzést és a betegségek kezelését egy háborús modellre építjük. amik elromlanak. Ha figyelembe vesszük. hogy a gének valójában ennek a külső információs rendszernek vannak alárendelve. hogy nem kérdéses. és a vezetés tekintetében is. And it's a crisis of our models. Az információt kell megfejtenünk. hogy manapság az egészségügyi ellátás globális szinten is krízisben van. And the body really doesn't go for that. Úgy gondolom. Megpróbáljuk elpusztítani a támadó organizmusokat. We try to destroy invading organisms. az a szemlélet. it's a crisis of economics. Olyan dolgokat teszünk.

hogy a gyógyítás nem más. És hamár egyszer megtörtént a váltás. responsive to a variety of different factors that can facilitate or enhance our natural healing capacities. almost like an electron. Hasonlóan gondolkodású kutatók dolgoznak világszerte. Úgy tűnik rengeteg bizonyíték mutat arra.kultúránk keretein belül szorgoskodnak. hogy a test hogyan tárolja és hogyan fér hozzá az információhoz. you know. 51 . hogy az. akkor nyitottá válunk egy sor olyan tényezőre. Úgy gondolom igazat mondok. hogy a forradalom már elkezdődött. olyan kutatási eredményeket produkálva. [extended musical sequence] hosszabb zenei bejátszás LYNNE MCTAGGART: There seems to be this huge body of evidence demonstrating that we can pick up information that. hogyan javítsuk ki az emberi testmezőt. hogy az információt majdnem úgy vesszük fel. Segítségül kell hívnunk a legjobb modernkori tudományt. mi is történik. we can be everywhere at once. amely elősegíti és fokozza saját öngyógyási képességeinket. Úgy foglalnám össze. amely betegség-centrikus szemléletmódunkat. Olyan forradalmat kell kirobbantanunk. és nemcsak az én esetemben. And once you begin to make that move. So we do have a medical revolution on our hands. az eredeti lenyomata szerint működjön. mint megtanulni. melyeket integrálni tudunk a testmezőre vonatkozó új elméletekbe. mintha egyszerre lennénk jelen mindenütt. ha azt állítom. But I think now we have a viable scientific theory. gyógyítás-centrikus szemléletmódra változtatja meg. PETER FRASER: So I would say what healing is. hogy integrálni tudjuk. Tehát igenis kezünkben van az orvosi forradalomhoz szükséges eszköz. is learning to correct the human body field so that it works according to the original blueprint. There are research workers all around the world who are thinking much the same. MARILYN SCHLITZ: What we need to do is foster a revolution that shifts our model from a disease centered to a healing centered orientation. you are. PETER FRASER: I think we can rightly say the revolution has begun. for how the body stores and accesses information. mint az elektron – úgy. Úgy vélem. mostanra már egy életképes tudományos elméletet sikerült kidolgoznunk azzal kapcsolatban. not just in my case. and who have research data that we can incorporate into these new ideas of the body field.

they don't want to know whether pill X works better than a placebo in a double-blind trial. our biology's controlled by our mind. What they want to know is: what's the best kind of treatment? Ha valaki beteg nem azt akarja tudni. amiről még nagyon sokat kell tanulnunk. hogy például az X gyógyszer működik-e jobban vagy a placebo. Amint megértjük saját energetikánkat. 52 . amely interpretálja a környezetet és hozzá állítja a biológiát. Tehát végtére is azt szeretném látni. you change your biology and your genetics. mint egy tárgyaláson. mintsem azt felismernénk. So rather than being controlled by our genes. Tehát ahelyett. És ahelyett. hogy már rendelkezünk a válasszal. hogy azt feltételeznénk. Azt akarja tudni. inkább a az elme irányítja a biológiánkat. JAMES OSCHMAN: I believe that we are more powerful than we realize. hogy a génjeink irányítanának. RUPERT SHELDRAKE: If someone's sick. Az elme az agy működése. akkor megváltoztatjuk a biológiánkat és a genetikánkat is. amit sikeresnek tartunk. hogy képesek vagyunk megváltoztatni a tudatunkat. magunkon is alkalmazni tudnánk. Once they understand their own energetics. hogy a gyógyulás egy teljes misztérium. sokkal nagyobb hatalmunk van. Úgy hiszem. people can do on themselves. hogy sok gyógyító eljárást. I believe that many of the medical techniques that we're finding be very successful. and that we have so much to learn. Ha ezt megértjük. nyitottak maradnánk azokra az új. amikkel javíthatjuk az emberek állapotát. hogy végre elmozdulunk a betegség centrikustól a gyógyulás központú modell felé és felismerjük. felfedezésre váró dolgokra. because when you do that. staying open to the possibility that there are new things that we can discover for how to enhance the human condition.MARILYN SCHLITZ: So ultimately what I'd like to see is a shift from this disease centered to this healing centered model. Hiszem. melyik a legjobb kezelés. And when you understand this and you realize the power of being able to change your mind. and recognizing that healing is a profound mystery. And rather than presuming we have the answers. BRUCE LIPTON: The mind is the functioning of the brain that interprets the environment and adjusts the biology. akkor felismerjük. És ha ezt megtesszük.

amit koherens állapotnak is nevezünk. amit azt hiszem termodinamikai energia feleslegnek hív. that was the miracle. – arra lenne szükség. which of course does not happen. or that you. Tehát a csoda a gondolkodás megváltoztatásával kezdődik. and into your belief system. ahogyan én megváltoztattam a gondolkodásomat a tumorommal kapcsolatban és úgy határoztam. hogy a szoba hőmérséklete 300 fok fölé emelkedjen. meg fogja változtatni. Ez persze nem következik be. ERIC PEARL: We know that from work by William Tiller and others. Okay? And it's. we do have. us humans. it will change the way you react and change your state of health. Úgy. vagy csak pusztán energia-gyógyítás. it's the change of thinking which leads to a completely different inner state. Rendben? Ez az. Ez jelenti az emberi test természetes rezonáló állapotát. there's an amount of. valami mással lépünk kapcsolatba. we. that is released. Más szavakkal. ARIELLE ESSEX: So a miracle starts with a change of thinking. we've found that when you begin to work with re-connective healing. Koherenciában lenni. ROLLIN MCCRATY: In coherence is the natural resonant state of the human body. – ahhoz hogy ennyi energia szabaduljon fel. hogyan változtatjuk meg egészségi állapotunkat és hogyan reagálunk rá. we have a resonant frequency. rather than it being the worst thing that had ever happened to me. William Tiller és mások munkáiból tudjuk. but it's not the end result. and this change to happen in people. vagy beengedjük a hitrendszerünkbe. It's like when I changed my thinking about my tumor. mintsem hogy ez a 53 . nekünk emberi lényeknek van egy rezonáló frekvenciája. hogy a negatív információ ártalmas. because we're accessing something new and something different. Ha ez csupán energia lenne. that was the miracle. it would require that the room temperature rises over 300 degrees centigrade. hogy amikor az újrakapcsolódó gyógyítással kezdesz dolgozni. az újra-kapcsolódás helyett. or just energy healing. When I gave it permission to stay to the end of my days. In other words. People think it's the end result. hiszen valami újjal. hogy ez lesz a legjobb barátom és vezetőm. He befogadjuk a testünkbe.EDGAR MITCHELL: It's very clear that negative information is deleterious. it's also what we call the coherent state. egy bizonyos mennyiségű energia szabadul fel. instead of the reconnection. I believe he calls it excess free thermodynamic energy. and I decided it was my best friend and my guide. for this amount to be released. if you accept it into your body. és hogy ilyen változás következzen be az emberben. That if this were just energy. nekünk. Teljesen világos.

Mindkettőre szükség van. Ez volt a csoda. Azt gondoljuk.] Vége a felvételnek 54 . FOLKER MEISSNER: You need both. Yes. that you can help your patients with restoring their own repairing mechanisms. Szükség van az akaratra. [END OF RECORDING. hogy az életem végéig maradjon. And that's the biggest thing as a doctor you can achieve. És a legnagyobb dolog.legrosszabb dolog ami valaha történt velem. Természetesen ezeknek összhangban kell lenniük. HERMAN KONING: So healing is restoring the body's own self repairing mechanisms. and the good information. this. amit orvosként elérhetünk az az. this has to come together. Tehát a gyógyítás a test saját javító mechanizmusának a helyreállítása. de nem ez a végeredmény – a gondolkodás megváltozása vezet el egy teljesen más belső állapothoz. hogy meggyógyulj és szükség van a helyes információra a terapeutától vagy az infocseppektől. Amikor megengedtem. ez volt a csoda. whatever. of course. it has to match. passzolniuk is kell. from a therapist. from infoceuticals. hogy ez a végeredmény. hogy segítünk pácienseinknek helyreállítani saját öngyógyító mechanizmusukat. you need the will to be healed. vagy bármi is legyen az.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful