namas te narasimhaya prahladahlada-dayine hiranyakasipor vaksahsila-tanka-nakhalaye ito nrisimhah parato nrisimho yato yato yami

tato nrisimhah bahir nrisimho hridaye nrisimho nrisimham adim saranam prapadye

domingo 30 de mayo de 2010

SALUDOS y REVERENCIAS namas te narasimhaya prahladahlada-dayine hiranyakasipor vaksahsila-tanka-nakhalaye domingo 30 de mayo de 2010 .

yato yato yâmi tato nrisimhah. bahir nrisimho hridaye nrisimho. nrisimham adim s'aranam prapadye domingo 30 de mayo de 2010 .MANTRAS DE INVOCACION nrisimhah parato nrisimho.

tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-sringam dalita-hiranyakasipu-tanu-bhringam kesava dhrita-narahari-rupa jaya jagadisa hare domingo 30 de mayo de 2010 .

Sudarshana Nrisimha Mantra Om Sahasrara Jivalavartine Ksaum Ham Ham Hum Phat Swaha Om Shri Nrisinghaye namaha Om Jaya Jaya Sri Nrisimhaye namaha Om Nrim Nrim Nrim Nrisimhaye namaha domingo 30 de mayo de 2010 .

Narasimhadeva vag-isha yasya vadane laksmir yasya cha vakshasi yasyate hridaye samvit tam nrisimham aham bhaje domingo 30 de mayo de 2010 .

om kraum narasimhaya namaha om ksaum namo bhagavate narasimhaya jvala-maline dipta-damstrayagni-netraya sarva-raksho-ghnaya sarva-bhuta vinashaya sarva-jvara-vinashaya daha daha pacha pacha raksha raksha hum phat domingo 30 de mayo de 2010 .

jaya jaya nrisimha prahladesha jaya padma-mukha-padma bringa domingo 30 de mayo de 2010 . jaya nrisimha.shri nrisimha.

el Gran Protector. Oh Narasimha. domingo 30 de mayo de 2010 . Bendiceme con el fuego que emerge de tu boca que reduce a todo lo diabolico a cenizas. Protegeme de la destruccion. Bendiceme con la inmortalidad.NARASIMHA MAHA MANTRA OM UGRAM VÎRAM MAHAVISHNUM JVALANTAM SARVATO MUKHAM NARASIMHAM BHîSHANAM BHADRAM MRITYUM MRITYUM NAMAMYAHAM Oh Gran Vishnu. protegeme de la muerte.

The Nrisimha Gayatris Om Nrisimhaye vidmahe vajranakhaya dhimahi tan nah simhah pracodayat domingo 30 de mayo de 2010 .

vajra nakhaya vidmahe tikshna damstraya dhimahi tan no narasimhah prachodayat domingo 30 de mayo de 2010 .

el valiente protector.OM SRI SHARAVANABHAVAYA NAMAHA Nos entregamos al Señor Subramanya. que el nos protega de todas las maldiciones y malos espiritus domingo 30 de mayo de 2010 .

Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam 3 domingo 30 de mayo de 2010 . Yogeesa Saswatha Saranya Bhabdhi Potha. Aarthasya Mathsara Nidha Chain Peedithasya. Rudra Arka Kireeta Koti. Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam 2 Samsara Gora Gahane Charathe Murare.Srimat Payonidhi Nikethana Chakra Pane. Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam 1 Brahmendra. Sangattithangri Kamala Mala Kanthi Kantha. Lakshmi Lasath Kucha Saroruha Raja Hamsa. Marogra Bheekara Mruga Pravardhithasya. Bhogeendra Bhoga Mani Rajitha Punya Moorthe.

Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam 6 domingo 30 de mayo de 2010 . Sakha Satham Karana Pathramananga Pushpam. Dheenasya Deva Krupana Padamagadasya. Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam 5 Samasra Vrukshamagha Bheeja Manantha Karma. Nakra Graham Grasana Nigraha Vigrahasya. Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam 4 Samsara Sagara Vishala Karala Kala. Samprapya Dukha Satha Sarpa Samakulasya.Samsara Koopam Adhi Ghora Magadha Moolam. Aroohasya Dukha Phalitham Pathatho Dayalo. Vyagrasya Raga Rasanormini Peedithasya.

Damshtra Karala Visha Daghdha Vinashta Murthe. Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam 7 Samsara Dava Dahanathura Bheekaroru. Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam 9 domingo 30 de mayo de 2010 . Proth Ganditha Prachoora Thaluka Masthakasya. Thwat Pada Padma Sarasi Saranagathasya. Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam 8 Samsara Jala Pathithasya Jagan Nivasa. Jwala Valee Birathi Dhighdha Nooruhasya.Samsara Sarpa Ghana Vakthra Bhyogra Theevra. Naagari Vahana Sudhabhdhi Nivasa Soure. Sarvendriyartha Badisartha Jashopamasya.

Nishpishta Marmma Vapusha Sakalarthi Nasa. Chorai Prabho Bhalibhi Rindriya Nama Deyai. Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam 10 Andhasya Me Viveka Maha Danasya.Samsara Bheekara Kareeendra Karabhigatha. Ekaakinam Paravasham Chakitam Dayaalo Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam 12 domingo 30 de mayo de 2010 . Karshhanti Yatra Bhavapaashashatairyutam Maam. Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam 11 Baddhvaa Gale Yamabhataa Bahutarjayantah. Prana Prayana Bhava Bhhethi Samakulasya. Mohanda Koopa Kuhare Vinipathathasya.

Prahlaada Kheda Parihaara Paraavataara Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam 15 domingo 30 de mayo de 2010 . Vaame Karena Varadaabhayapadmachihnam. Brahmanya Kesava Janardhana Chakrapane. Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam 14 Samsaara Saagara Nimajjana Muhyamaanam Diinam Vilokaya Vibho Karunaanidhe Maam. Devesa Dehi Krupanasya Karavalambam 13 Ekena Chakramaparena Karena ShamkhaManyena Sindhutanyaaamavalambya Tishhthan.Lakshmi Pathe Kamala Nabha Suresa Vishno. Vaikunta Krishna Madhu Soodhana Vishwaroopa.

Prahlaada Naarada Paraashara PundariikaVyaasaadi Bhaagavata Pungavah Rinnivaasa . Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam 16 Lakshminrisimha Charana Abja Madhuvratena Stotram Kritam Shubhakaram Bhuvi Shankarena Ye Tatpathanti Manujaa Haribhakti YuktaaSte Yaanti Tatpada Saroja Makhandaruupam 17 domingo 30 de mayo de 2010 . Bhaktaanurakta Paripaalana Paarijaata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful