'"2 CDs

Joe full GORKY 17 Horror SF turn-based strategy

lIand & COnqUer
eviewa.1 prlmulul

Reneua e

FPS Westw,ood

S ar Wars alaxi s
Universul Star Wars 100% on-line

Gran Turismo 3
Mlrajul vitezei virtuale pe PS2

Un experiment geneUc scapa de sub control in Pol'onia.

Noul disc de B em. de la Mernorex poate fi Gscris" la

I
I' ':

'i"WV5hU
Alte sen+: Jucurtle sl drogurile
UI"I extrern de Intereulrit aitlcol du:prn fO!Q-slj'lIr;a

24.
Mollmorfli)l; .. daug.s un !"IOU'fo-trnlt ~... m!ii:i :iil!!ii: d41 ~Qmpict diuurf.

I '] "

~~~~~~;:

~~;:~~~;~~~:::~~,
~!"Io~~:~:!:6;~1 .rnp3 plall¥rQ ~olle In ~i urnl!i:'!ii: di'iJitill!ii:

;:~~~~~'f~#i~,~~.~~~~~~;,~: I: i!;~~~;;~:;gt:: ::::r:::
di:r.c:u,l ao.J .c:apadht-E!-2ide 201 MEl ~ ~ dirn,Hulun.IIM
inrll;lstr de pe .. r .. .. DOMQrll!.i1 i-!;;",:I ..

• t, LRjldn;k

! :, :;;~~i~:;;;2!;:~;!ft~n~ ~~ ! : ~!:!~~Y#D~;:=~l! !;li~~~~
!loces!I

droUo.Jri!oriro (I)ntp~ljt;jjl'il mal l"I'1ultS.l!U mai putin oRclal. d. ;.aomln'!l putGtl cjl::i~. Dece .,...eti ce ..... de spus d'Hp~1! ate~-i ~ubl",d u.u "'Nlti sa ~Qdl!'ti c;a, au dll spus "Iti 9dmo!ri. ~uto!:tl Q3,2~: ..., PM

Q7.lL.2QDl

I~~r

Pn=Fjntl'!

!{lIn fad Dyniuro

mid :r~~o~iblliutli de .. pid muz:lci do",n!Q .. d· atoll
fil'.
i

Internet,

oCCUp. loasl

p'iil

~ I~ I

.2 npu.g
Riyg!ii PVD

!fers1un!E! :a Nin)da abC ... "'iSN1C2f1iny !unt mu~tumiti )yriuiyi jOu d .. ~",,,,o: an,<nil'te

de, dCijia;ijl

"'11,'01 dl~k.

~ Yo

.. fast;

c.:;r .1'1.2001 0:0:. nl18

:.,Q, PM

I~
I

Editorial

_

Genu metsmor'ice
in lojo unei dilerr.e: e nevoie de resuscuon ~i socuri electrice2 eonfirmore Se sirnte cumvo nevoio de a lui .Toote-s vechi ~i nouo loole".

D

e depone

ceo rnoi socorto

cponhe

0

lunii a fast Commond&Conquer Renegade ~i ne-am trezil cu tojii, brusc,

Cei care se vor slrnf eiudat sau bolnavi pot urma un tratament cu [ocuri din eele vechl §i neeonvertite.

Eminescu 5e referea 10 miscoreo

Iumii,

e u door

10 rniscoreo de moi mica onverguro

din ga-

ming. Poole e cozul 50 discutom un pie ~i s6 privirn evolutio lucrunlor din perspeclivo celor grafieii si, mai ales, 0 ideilor, sou connnuom ne og61om de valori deja consacrate? ciar vorbind, ambele variante so core eunosc, ou [ecot ~i terminal foorle mulle loeuri pe porcursul limpului. Ideeo de a te plirnbo first-person prinlr-o bozo dintr-un RTS moo loscinol dintotdeouno loscinol?). "abilila!i" Coesor Au I~i oore pe cali nu i-o osemeneo

Finon-

par suhcienl de

solide. La 0 score ~i moi mare lnsa pore 0 se

prolilo a rniscore nu pe directio nou-vechi, ci
pe aceeo unui gen de cornbinore pono 10objinereo so

lost

voci core cereou

~i in cozu altar [ocuri, cum ar Ii IlL Ei bine, arum visul s-a implinll ne ofer6 acum oceosto

hibnd

cot moi vandabil.lncerco!i

vo orr

intiti cote din [ocurile ap6rute in ultima

intr-un fel. Westwood urico oporlunitote toole elemenlele

vreme au fosl obsolut pure si nu au ovut

dilerue

de a inspecto de oproope care au focul din serlo C&C Ce poole

inluziuni din aile genun? RPG-urile sunl cu sigurooiQ cele moi irnperrneobile, dar ~i acolo

un punet de reper in istorio [ocurilor. Ii mai plocut pentru un fon C&C mire de aproope de energie? rohncrlo.

incep so se simta influente. inso cel mai noloriu
coz, tipic pentru ocest fenomen de rrunojie,

decal so adsou uzino

baroco

este
~i

Warcroft

III, core

se

profileozo

co un

ve-

ritobil ... RPS [Role Playing Sirategy). zarea continuo:

$i hibridieste
CU 0

$i tolu~i, chiar e nevoie? So ne g6ndim

Bottleeruiser Millenium

10

aprapiato

lonsoreo

a lui The Elder Scrolls III:

ceo moi sumbr6 oportne 0 momenlului,

Morrowind.

intr-un fel overn si in ocest C02 de-a dar in eel mai bun

cornbinore obsoluo a unor genuri aparent incompotiblle: shooter spatial, FPS, action, manade genuri. Problema excelent6, jocul ger ~ilnco vreo douozeci

foce cu 0 conlinuare, cuvcnlului.

sens 01

Este peul core promile so zquduie

lumeo [ocurilor ~i s6 deo un nou osoh osupro genului RPG. Din toate lnlormotiile pe care Ie

este co, loro a documenlore
este eel punn "impracticabil". in condili'le

ovem, nu sunl deloc de porte de odevor. Avem, osodor, porte, eo reprezentonl hibride [comblnojf Morrowind,

ocesteo, se pore co prog-

CtC

Renegade,

pe de 0

noza

penlru urrnotoorele luni [eel pulin] cnunro abundente cu asemeneo hibrizi. Cei pot urma

01 unei close de jocuri 01 unei noi gene-

precipitctii

vechi-nou, oction-RTSl. }i

core se vor sim)i ciudat sou bolnavi

co deschizotor

un Iratamenl cu [ocuri din cele veehi ~i neconverlile. In eazul oporil.ei odrescli-vo unor reocjii nedorite, sou

ra!ii de jocuri, dar rotusi oflor ln continua reo deja tradi!ionalei linii de first-person RPG.

medicului, farmacislului Explorer.

Tendin!o pare destul de neclar conlurat6: suntem deci~i so mergem pe drumul evolu!iel

SHIFT +DEL In Windows

Mike

Aprilie

2002

••

11••••

Screensavers
Command & Conquer Renegade Multiployer Demo Die Hord Star Trek - 8ridge Commander Aurorae Deskworm Quotations

MEDIA
Filme Halo - Warthog Jump Syberia Cossacks - The Art of Wor

lmagini
Day of Defeat 1.3b Emperor - Riseof the Middle Kingdom Star Wars Galaxies TOCA Race Driver

8attlecruiser Millennium 1.007 Disciples II 1.1 C&C Renegade 1.015 MotoRacer 3 1.1

UTILITARE
BitDefender DivX5.0 IfranView 3.61 MicroDVD 1.2 QuickTime5 WinRar2.90

Inlerlolo C()'ului LEVELesle concepuio

sO ruleze opsrn

hmctionorea

onormala

a saftware-ulu; ~i nici nu poole R

pe 0 plcco gro~ca ce soporo minim 0 rezohne de 800x600 ~i 0 odoncrno 0 culorii de 16 bili De oceeo, folosirea acesteio lntr-un rnediu

lacuta responsobile

pentru eventuolele doune prod use.
CU

CD-ul LEVELa fost verihcot imp<ltriva viru~ilor loorele progrome

urmo-

nu este recomondota

anlivirus: Kasperky Labs Anl~Virus 3.5 Pro

ce nu afera minimul necesar! Inlerfara pocre R rulola alai sub Windows NTj2CXXl/XP. 95/98/Me cal ~i sub Windows

lfurnizal de Kaspersky Lab - Rusia) ~ BiiDelender fessional6.3 (furnizal de Softwin).

Din cauzo mulnludinii de configura~i,

Penlru arice inirebDri legale de aplicaliile de pe CD, vO rugam sO contocto] oulorii progromelor lelefonic, prin fax sau prin ernoil respective. a inlerle)ei CD· minime

redocio LEVELnu ~i poole asurna nici a responsobi
Iilale in evenluoliloleo in care opor probleme in funclionorea inlerfere; ~ a Oplico!iilor. Progromele core au inlrol in cornponeoto LEVELCD au los! testote ~i selecLEVEL Tolu~i. redocjo pentru nu i~

A TENTI EI Pentru ruloreo corecto ului va recomondorn de 800x600, Iolosireo selareo

unei rezoluni

tale cu griia in redocjo

a od6ncime

a culorii de 16 biti ~i

poole osurno nid a respoosobmo'e

optiunii

Small Fontsl

f~IJI)IIINS ill)llll ..l~ 2()()2 l
Silent Hunter 2 Alaturi de S511a bine $i mai ales Toote-s noi sl sunl in LEVEL The Sims - Hot Dote N-ovetl prietena? Gosiji aici pe toate gusturile Bottlecruiser Millennium 33 30

10 rou

MODs
Conundrum

+

MODs

news

Indiana Jones in varianta Hall-tile

11
Frank Herbert's in adventure Dune 34 Clasicul roman science-fiction transformot 12 Block & White - Creature Isle 36 Iostoti-vo creatura in iuptc drecpto

Multimedia
Discover Egypt

Un foorte complicot simulator spatial Star Wars principole Emperor - Rise ~~dom city builder TOCA timpurile Grom Durul $1 trabucul din AI Doilea Rozboi Mondial Syberia Alla)i de ce-i spune Syberia ... 20 18 Race Driver 16 Galaxies

Cotz 4&Dogz 4 + Scrabble 61

Personajele secundare au roluri

Console
Gran Turismo 3 A-spec MO$ini cum nu s-ou mai vozut 62

01 the

Middle

Arthur's

Knights I

37 Headhunter Un lei de Max Payne pentru PS2 64

U

Quest-urile covolerilor Mesei Rotunde Serious Sam - The Second Encounter 38 Seriosul se intoarce. Scope cine poate! Cossacks - The Art

Impressions Gomes ne propune un nou

Hardware
Thrustmaster Beretta 92FS 360 Modena Red Edition Epson Perfection 1650 Photo Racing Wheel

78

Cel mai costisitor sim auto din toote

01 War

41

Un add-on core meritc otenjie WeBL Un manager online de box. E gratiS! Patrician 42

A4TECH My Baby Mini Mouse GeForce 3 Ti 500 LG CD-ReWriter

10 puterea

a

2-0

2

44

USB Ethernet Adopter Genius SW-S.1 Home Theater

liga honseatica "i arIa comer)ului Vikings 22 48

Gel

Mobilelll

72

Aventurile vikinqilor recenzate de Claude Douo roji $i un motor pulernic inseornno vilezo Shadow Force - Razor Unit 24

Siemens SL42e Samsung A300e Nokia 8310 Troubleshooting Rezolvori 10cerere 75

Classic Game Collection
Gorky 17 50 Un experiment genetic scope de sub control, undeva, in Polonia.

Cel de-al doileo FPS rornonesc Rainbow 6 - Black Thorn IV Mission CD 25

+ Settlers

Walkthrough
Pool

Lifestyle
Filme 52 Monsters Inc. Lord of the Rings Patch 77 76

Bunola)i pentru [ocurile vechi Command & Conquer Renegade 26

01 Radiance

2

Deco vi s-o porut greu, poote vo oiutorn noi Puteo so ramona RTS... Takeda Tocticile Orienlului Medieval pe colculoloorele nooslre 28

Game Universe
BogdanS's Game Universe 54 Toful despre Bogdan5, mai pu)in

Chatroom
Demo-urile -un rau necesar?

78

,.5"

News

LithTech ~i No One Lives Forever 2
lilh Tcch a lonsot un updote 01
engine-ului Jupiter, eel core engine onunlo un joe care vo orolo destul de bine, moi ales exterioorele par so fie red ate 10 un nivel cum rar am moi vozu!' [ocul se pare co vo fi a can linuore a povestii din primul No One lives Forever. Nul va fi 10 fel de provocolor, do r experiento in

The Sims Vacation - EA
Electronic Arts a onunjct co cosfurnose din douo buco!i Ce-li ore intenJia de a lonso In oceosto primovaro nou add-on The Sims Vocation, un pentru eel moi bine }i moi Irebuie co so te crezi in paradis? Vor existo peste 180 de obiecte cu core vorn puteo interocliono ~i a rnuhime de dornnisoore vom puteo proctico cu core

va sto

10 bozo confinucrll 3D shooler-ului
ce s-o bucura I de un imens succes: No One lives Forever. Jupiter vine ocum cu un nou sistem de colcul 01 poligoanelor care va suporto dy-

vondut joe din lume in anii 2000

2001: The Sims. Dupo ce eroii no}" Iri din Sims au trail pe picior more in livin' Lorge, au [lnul-o numoi in chef uri in House Party ~i au rnuncit pe bronci pentru

lehnicile invo-

tote in The Sims Hot Dale. Parry on!

namic lighting, reflectii Fresnel ~i a onirnojie dinomico a suprolejelor. un pentru

molerie de spionoj din primul joe ne

vo ~ cu siguronlo de folos. lonsoreo
confinuorii esle progromOlo in porteo a dauo a acestui on,

in plus, ocesto are 10 dispozilie command editor imbun6t6jit

o-si dezvolro reunei va co nle bi-

laJiile .sociole" in Hot Dote, iota co a sosit ~i momentul nemerilote. Vocation in ccocluzte, in The Sims vom pleca in excursii pen-

a creo mol usor efeclele

~i penlru a

oferi un suport moi more texlurilor de calilale. Chipu rile personojelor rnult moi reo-

Val puree fi reolizote lisl, deoorece bililoleo

Iru a ne reloxo }i a moi pierde din stresul pe core viola de zi cu zi, plino de obligojii.

enqine-ul olero posi-

de a dezvolro 0 largo

1-0 creot

In sufletul

polero de expresii pe fetele acestora. Imaginile realizale cu acesl

noslru. Vom porni cu mic cu more, eu nevosro, colel, purcel, concubino, ornonto ~i ceoloho nevosto pe

a insula de vis cum numai in Sims poote so extste, Condiliile de aid

sunt sublime: sporluri de iorno pe vorful munlelui, 0 labaro podurii in mijlocul

cu corturi, dom ntsoore $i tot

tocomul so u 0 plojo pi ina de

Probleme cu procesoarele
Desi Via a anunJol co in iorno vor ~ disponibile 10 933 MHz, procesoarele C3 promiJond cot de

la 1 GHz
nVidio

oveo de suferil ~i eomponiile

sou Broodcom, Anul treeut campania VIA a fast primo core a Ion sol proeesoore fabricate in tehnoloqte De ccesto dolo invers,

corond procesoore mai pulernice,

10 1GHz sou

deocorndoto compo-

10 0,13 microni, fapt data rot porteneriotului cu TSMC.

nio este nevoilc so ornone lcnsoreo ocesloro, Acesi fopt se daloreazo [Iolwon proa

inso, siluolio sto inlocmai

ccrnpoolel TSMC

oceosio componie
procesoorelor.

fiind principolo

Serniconcucror], ce inl6mpino
bleme cu procesul de produc!ie chipseturilor In tehnologio

couzo pentru omonoreo fobricorii Deocomdoto sunt

de 0,13

disponibils door coievo rnoslre ole procesorului.

microni. Tal de acesl nsojuns vor

Prima lanseozG
Primo Gomes 0 lansot in ultimo perioodo ~iva moi lonso In viitorul apropiat peste 15 ~~uride joeuri. Unale dinlre oceslea sunt pentru PC, allele pentru DOMOIe. Din ti~urile pentru PC amintesc: The Sims: Warrior

I

5
vccosoo.

Tropico 2: Pirate (ove

II sh

Trilogia Myst
Ubi Soft Entertainment Myst Trilogy. Aceosto

las
vo lonso in curnnd a celor pockeste a compilotie
0

Frog City este producotorul core }i<J creat foe rno prin serio Imperialism. lola co in prezent ccesho

lucreozo 10 0 continuoreo a lui Tropico, un joe ce se vo numi Iropco 2: Pirole Cove. Juc6torul vc conduce a insula mioO de pirOfi, osamsCi undevo in Corobe. Rolul
lou de rege 01 piro!ilor te vo obligo sO orgonizezi loeulln care ocesfio sa vor aduna pentru o-~ refoee navele, a vinde copfivii de pe vopoorele cucerite ~ia obline resurse penlru viitoorele calatorii [rornul va prelui cat greutoteo lui in our]. Schimberea fo!o de

Irei [ocuri ole populo rei serii Myst. Game ul vo include imbun6161ito Myst Masterpiece, a Myst-ului original versiune

Kings, Hihnon 2: The Silenl Assassin, Mighl

care a fosl Riven,

& Magic IX ~ Heroes of Mighl & Magic IV. Tillurile
pentru PS2 sunl ~i ele nurneroose: Kings Field: The Ancient Ciry, Star Wars Conspiracy,

lansot in 1993, continuoreo

acestuio

lonsot In 1997 $i Myst III: Exile core a oporot onu l trecul in moi. Toote cele trei [ocuri fe vor conduce in lumi misterioase, fantostice, In core

Jed; Storfighter,

Deus World

Ex: The
2,

Virtua Fighter 4, PacMon

Gauntlet: Dark Legacy $i Blood Omen 2.

0 per"

va Irebui so rezolvi bine reolizate. lnceputullui

un nurnor series de quest-uri vo oporeo 10

ooda destul de foslo pentru distribuitor core pro mite sO se aRe In lopul vonzorilor din oceoso penoodo.

primul Tropico este mare, benii ie$ind de oceosto data din pirotorea oomenilor cins~~.

Acesl pochet

aprilie.

Aprilie 2002

www.level.ro

News_

Legion - Strategy First
Sirolegy FirSIvo distribui iocul Legion. Acesro este 0 slrolegie In limp real bozcto pe evenimenlele ce au ovot loc in Imperiul Romon. Joeul esle creal de Paradox Entertainment. Jucolorii vor comrolo unul din mullele lriburi, crose-stcre sou ligi din Itolio in trebui so olocorn muncilori pentru diferilele modolil6)i de coicctoro 0 re-

Xpand Rally - Techland
Techland esle 0 ~rmo prodoccioore de [ocuri din estol Europei. Deco O]i ouzit de ei pono ocum, insea mno co ali ouzit de Chrome, un joe care a ovul preview inlr-un numor Irecul 01 revistei nooslre. Acesno lucrsczo in prezentlo [oc de rohu, un sirnulotor dupe WRC. jocul se doreste so prezinte o versiune extrema a roliului (de oici vine $i Xpond], Nu exist6 limito de co i putere 10 moroorele rnosuulor $i nici limita 10 modihconle }i moderniz6rile pe care Ie puleli oduce rnosi nii. Ceeo ce doresc producelorii so educe in plus 1016de sirnulotoorele de roliu care
OU

-

surselor, sO construim lorlare]e penlru
prolecfie $i so ontrenom regimenle de soldof pe cornpuri de boroie recreale cu ocurotete dupe cele ale Romei antice. Peste 20 de combotanli conlrolo] de AI vor concura

~..
.~!

'IS::.

~~
.,

~'W',

-

4

.~~.
,~
~

un

penoodo de dinoinle de dorninolio romano. Perioodo in core se deslosooro [ocul este uno destul de vi, Irego, CU 0 rnultirne de schirnbori in leriloriile iloliene: Ramo $i Elrurio sunt monorhii, ior celelolle provincii ou 10 putere oligo rhio crislocrcto sou sunt republici guverna menta Ie. Vom oveo deplinul control osupro oroselor, Va

unul impalriva celuilolt, liecore cu propriile puncte forle $i puncte slobe, in funclie de corocteristicile provinciilor din ocele vrernur, DiplomOjio va Ii uno dinlre ormele pe core vo Irebui so 0 lolosim in combinolle co lupta dreaplo penlru 0 Invinge In acesl joc.

oporut

p6no ocum este senzojio de vuezo. Ve]i simli cum rnosino pleoco de sub dumneovoosfro in clipo in care dilicultole. Nu poote so lipseosco

veli cposo tosto de occelerojie. Existo 36 de trosee imense pe core Ie pore] pare urge in diferite condllll otmosferice $i 10diferite niveluri de

modul cortero in core ve]i puteo deveni un pilot prolesionisl din WRC. Jocul vo folosi engine-ul din Chrome,

Die Hard: Nakatomi Plaza - Vivendi Universal
Fonii filmului Die Hard au motive so se bucure, Vivendi Universal a incheiot un contracl pentru a distribui Die Hard, Jocul este creal de Bits Studios sub licen]o primilo de 10Fox lnterocfive. lonsoreo ioeului se osteoplo a oveo lac in ccest on at61 pentru PC, cot }i pentru console. N u cred co este preo greu sO yo dOli seoma despre ce este vorbo, [ocul nostru esle un first person shooler in co re eroul nostru vo fi reprezenlontul virtual 01 lui Bruce Willis, Intrigo are lac cu cOlivo ani dupe ocJiuneo din filmul Die Hard: With A Vengeance, Jucotorii se vor lupta in dilerite locofii, incluzcnd $i Nokolomi Plozo. Iocul vo oveo

excelente electe speciole, de colitote cmemcioqrohco. McClone se

vo lupto penlru a gosi olioJi intr-o lume plino de dusrnoni. Aceslo poole executo 101 felul de mi~cori surprinzotoore $;, cu s;guronjo, va foro

dezormo sou ucide odvcrsorii

so chpeosco, Deco vre!; so vede] cum vo oroto ocesl [oc putef so tncercoj demo-ul de pe CD,

Noi procesoare de la AMD
Campania in ocesro perioodo nai procesoare,

las
dlsipoto. In acest sens, procesoarele Athlon XP de 10 lionheod

II
Studios, Block

5
dolorito

& White,

2100+ vor ii ultimo generolie de procesocre ce
omerlcono AMD are in plan co so 10nseseze pe pioJa douo

originolitopi co rezultot 01 .exploror. de noi posibililo!i creotoore".

vex

folosi nucleul Pclornino,

Unul dinlre oceslo este Aihlon XP

A S-a edi!ie AlAS
Acodemio de Arte ~i $tiinle Interactive si-c decernol premiile pentru a cinceo core. Colegoriile prerniote au fast in numor de 29, de 10 coloono sonoro poM 10 inovolii oduse in me-

Gmax pentru Trainz
Celebrul Troinz, concuretul eel moi puternic 01 lui MicrosoH Train Simulator, va pune, se pare, 10dispozijio tuturar celor core daresc, pulerni-

2100+ core loloseste occlosi nucleu Palomino
co ~i modelele precedente, lor ceo de-c douo serie de procesoore Thoroughbred Aihlon XP cu numele de cod vor fi lonsale peste olre 2 sepio-

m6ni, Acesl nou procesor. desl are cceeosi performanto, difero de modelele precedente deoorece are 10 bozo lehnologiO de

cele focilitoJi de madelore 3D oferile de Gmox, Este vorbo de un oeard intre Strategy First ~i Discret pentru dislribuireo unui pochet de elemente $i unelte Gmox lmpreuno cu [ocul ominlil. Cu acesleo, eei inleresali i$i vor puteo creo

lerie de console, CO$ligolorul celui moi voloros premiu a lost penlru console: Halo (produs de Bungiel, care de oltfel a ~i cO$tigot titlul suprem de [oc 01 onului, ior pentru PC producjio celor

0,13

rnicroni.

Acest lopt are co efeci crestereo frecventelar de funcJianore $i scodereo canlilo)ii de colduro

News

IDelta Force: Task IForce Dagger - NovaLogllic
Novo logic a onunto! co imbunolo)iri. fosl proiecial Task Force de Zombie Dogger a

I

Shaman - Boston Animation

lucreozo in porleneriol
Studios [prinlre lillurile

cu Zombie pe core le-ou

co un joc

10101 nou, cu persoro]e ~iorme noi,
precum ~i ~i cu noi misiuni single-ployer penlru modul muhiployer. pe core in nici nu

seas ocesno Atlantis,

se numar6

~i Disney's

Redslarm's

Rainbow

6:
from

hor]

Covert Ops, Bodyglove'
Hunter Alcalraz) Della sou AClivislon's

5 Bluewater Escape

Uno

dintre corcctsnstcile
pono Delta

le-orn mai inlolnil
unul din jocurile posibilitotea Irupe parle: Force SAS. speciale de de

ocum

10 urrnotorul
penlru

fitlu din serio

Force va ~ inlre putem

Force

Pc. Jocul

se va

a olege
din core Force

10
lace

in isloro exislo un

jocunlor

penru

PC

num, Delta Dogger

Force: Task Force in mai 2002.

coptol

ole corui aproope

resorse nu
deloc ~

~i va fi lansol

10

Delta pono

~i Marines

au fOSIexploolole anume legendele

Aceslo
core

vo fi ol potrulso lill u 01 seriei
vondut in pesle in lumea 3 miliaane inlreoga.

Reeon, Misiunile

10 SEAL ~i Brilish

amer~ndienilor.ln

s-o

din ioc se vor aprorea Ie pe de

condozie, sludioul de produClie din
Mossochuse~s ocelcs

de exemplare Engine-ul Novalogic Warrior,

pia cal moi mult de misiuni core

01

Boston Animo~on,

vo fi eel pe care

osllel

de Irupe

le-ou ovul

core a creal ~ Simon Sky,

&

1-0

moi

[olosil in Land
de

rezolvol, osupro

lnduzo
oroselor,

nd raiduri

~i alocuri

Schuster's Darkened
lucrulla inspirolo

a inceput

dar cu a mul!ime

un joe a corui tema este din viaJa

~ilegendelor
de Nord.

Blood Omen 2 - Eidos lnteractlve
Crystal Dynamics

indienilor AeJiunec veslul

din Americo jocului

vo ~ siluata in sud-

luoeozo 10 0
serlo LeBlood esle un tn care

~ noi man~1Ii din ce in ce moi ogresivi ior Karn i~i va redobandi lelile penlru a puteo duce Ireptot puluplo ~nola Data

Americii ~ in urm6 C\J oproope
ijioo legalurile

nouo prodocte

din lungo

400 de oni. Coroscuie
anceslrale cu

gacy
Omen

of Kain

core se cheornc
co ~i celelalle

pe care

indienii

leou owl
nu or

2

Aoasto
3D

~i rec6~liga
de lansore

ceeo

ce

a

pierdut.

notoro, persoroid
decol

prindpcl

3rd person ve)i ovso

oction/corrbot
joeului

esle inca

necunascul6,

se

putee ~ altcevo

un vaOOIOf.

rolul unui vampir

cu numle de

stie insa co dislrbuitor

vo fi Hdos,

Acesto vo ~ nevoit co in urmo unor onumile buie imprejurori

Koin. Ac!iunea lemporal ani de dupO

ese siluolo
sO subluge
prelume suAelul.

sO fie eel core Ire-

oprcedrncnv 400 de

56 luple penlru inYinge un
eliberol asupra lumii. Joeul

cood

Koin 0 reu~t

demon

vo

lumeo din primul Blood

Omen, ocesla

~ un ac~on/adventure
vanolor de vroii ~

in oare aces!

lerond
decal ln50

sO stop6neasea
56

va ~ nevoil sO invele 0 serie sO rezofve 0 muljime de

moc-o ~isO·~isolveze
lucru a luot sfar~il in necunoseut

cces

clipo

in

puzzleun pemu a inYinge ccesie
demon, toote inspirole din legendale joeul

core un personoj

a reu~it

sO-I

priveze de pulerile de core dispuocesle conditii

ominijte_ Bineinjeles,

va ~ 3D;;i

neo.ln

vol impreuno

cu

vo include muzic6 speci~ca, Ilaul ~
lobe penlru a

Koin vo Irebui bandi

sO luplo!i penlru a redoominlile. Ur-

recreo cal moi bine

conlrolullerilorilor

ctmoslero ~ speciocul vremli. BosIon
Animotion dislribuilor, ~ oaul6 momenlon un

rnond s~lul Soul Reaver 2, pe m05uro
ce ve!i ovonso }i ve!i rezolvo acces siluo~ile

oso

c:a nu se poote
de Ionsore.

vorb

1ntalnite, vei' aveo

10 noi leritorii

inca de 0 dolo

lash
propriile modele 3D ~i extinde foro

flash
lui gandit or

flash
capitola imedial odversarului ~i fora co [ocul so io sfar~il

perfcrrncnlele
numai

celor de 10 Sony,
un PS3.

caci

singura

solujie

T oinz Surveyor,

a se mai limila de layout-uri.

10 a

Ii

rezolvo cotevo bug-uri

legale

de sunet.

posibilloeo

creiSr;i

Xbox on~line
o armata
18
luni pentru co Se spune de oomeni so de

Disdples 2 patch
Sirotegy Firsl 0 a nunlot 2: Dark lansorea care unui nou

De~ale gamerilor
Dupo vorate cum $Ii!i, lansarea PS2 0 dus

10 odelola pe

lucreozo

de

peste online. Isunt au

potch Disciples
o serie adoug6 lupto,

Prophecy,

rezolvo
$i

fenomene

socole,
nu S8

opropo

de ioponezi. Un englez

co Xbox nurnorul

oibo
oomeni

serviciu care core

de probleme

legale

de mulliplayer

co nici englezii nume

IasCI

rnoi prejos.

uncle lucruri nol de genul posibilitcteo
Lag pentru de a a pulea

compuri de

Dan Holms

esle otot de 1ndrogoslit in cosotorie. nici un preal Co urmore

de confiSro

implico]i este mol more
lucral

decal

cei

solve In Hoi Seat, un
veri fica toate obililOJior Direct mesajele in

solo lui incal cuvinte,

a ceroto

Eo aromas

10 console in sine. Cert
a anun!al ro inlrorea

este iaplul
an-line in

co

Ouest

dar din pocola 5fonlo

nu a vrut 50 solui Don so nu

Microsoft primcvc covent.

oceosto

anterioare, dilerite

encidopedlo
suporl Edilor,

eroului 3D in

var~eose6

legoluro.

~i se po re co so se vo [i n e de
lucru vo irebui 56 Ie deo de

ecrone,

peniro

io rnoi rornos oltcevo
sch imbe numele

de liS:cut decal

i~i
co

Acesl

Conhquroron

posibiltoteo

de copiuro

in PloySlolion

2. So sperorn

•••

OJ: ••

Aprilie 2002

www.leveLro

News~

Tom Clancy's Rainbow Six: Raven Shield
lnlr·un mod cal se poole de originol, cu surle, Irambi)e ~i ohe cheslii d-osteo, UbiSoft a onuntot cu mondrie co se cam g6nde~le 50 mol loco nomenle (cei ovizl de delolii sunl rugoli 50 cteosco crscclul Rainbow ocest Six: Black Thorn prezentln

numar 01 revislei LEVEll. Procucotorii spun co Roven Shield va aduce un slorviine complet nou, un engine gralic next-generalion Unreal, 15

un joc din serio Celui de-ol Soseleo Curcubeu. ASllel. penlru eei care nu

sou 5Olurol de ex-oventorile Rainbow Six, Raven Shield vo ~ pe tarobele magazine lor de speciohote pend cu toomno oceslui an. ince-

misiuni single ployer linclusiv una in core vo Irebui 50 deseoperiji modo de arme bioloqice 0 gro·

Irecond

}i 50 opri!i

10 lucruri mai senoose, in eiuda lapPentru a venl In sprijinul rnorilor colecjionon ~ipcsionolilor de lumeo n61uro spedolo Collector's Edition ~i tului co cei de 10 UbiSoft par a Inlin· de pu!in coarda, planurile lor sunt de

un convoi de, ali ghicil, rerorisl care vor so, evidenl, terorizeze londrei] ~i, deoco-ndoto, bonca com 0101.

4 postere in edilie limilolo reprezen land cele potru rose prezenle in loc. Num6rul de exemplare 01 oceslei edi-

jocurilor, in special ceo Warcroft, Blizzard Enterainmenl vo lonso sirnulIII,

inleles. P6i, doco serio Curcubeul No. Sose [core exact

Ion cu versioneo finalo a vvorcrolt o edilie speciclo - Warcraft

Iii va II unul loorte limilol ~i vo fi disponibil door penlru un numor red us de dislribuilori. selul camplel DVD-ul ohcial vo cuprinde de hlme din joe plus crtpro-

pano ocum cuprinde

III: Reign

trei jocuril a fast curnporoto de aproape de 7 milioone

of Chaos Collector's vo cuprinde

Edition. Aceslo

pe longa jocul in sine 0

de oomeni din 10010 lumeo, normal co vor 50 foco inca a conlinuore. Penlru cei

sene de olte lucruri }i anume: 0 corte numita The Arl of Worcroft cuprinde core vo

work-uri, imogini din periooda ductiei ~i comentariile

echipei Blizzard

imagin; rore ~i necunoseute DVD-ul ohciol

care a produs filmele. Dupo cum §fiti, Worcraft gromol III: Reign of Chaos este propenlru lansore In oceosto

core nu cunose, serio Rain· bow Six esle un FPS utilizol, pore-sa, de Irupele orner cane ont-lero penlru onlre-

din universul Warcroft, cu hlme Worcroft

III, CDul cu coloo-

no sonora 0 lacului, manual co sern-

primavora.

Til-, r-I -I -I

1!l1ID~@)1ID

M.O.T.

News

A. 5-a generalie
Cadecul DivX a aiuns

Ia ver-

30 de USD. Pentru oceio dinlre voi care nu au chef sO deo bani, sa g6seste $i 0 versiune, oso zis .free', core, vorbo fie intre noi, este mult mai buno decor versiuneo precedenro 4.12. Pana in acest moment, penlru versiuneo ope bonl" nu si-o exprimat foorte multo lume dorinro de a 0 achizi)iona, d impotriva, mojcriloleo incerccnd sa treoco

siunea 5. Dupo cum rnojoriloteo dinIre voi }Iili, DivX esle cel mai cunoscul codec cu ceo mai buno rata de compresie. Doco pano acum v<l!i obi$nuil sO ;, lace)i update de pe Internet, de ocum incolo situa!ia sta cu lotul si cu totul olrel Aceosto versiune

5 este una

comercialo, ior

penlru a 0 ochizitiono ve)i

h

nevoip so

10 folosirea

oltor codec-uri,

scccleli din buzunor nu mai pupn de

cum or Ii eel produs de Xvid,

Lansare Xbox in Japonia
De}i oceosto pio)a este inca morcoto de botoho dintre Sony PlayStation 2 }i Gomecube de lendo, Xboxol de )ionala. Xbox nu esle singura console core a avut probleme

10 Jansore, aici

10 Nin-

orninlirn de problemele tehniee ole PS2-ului 10 inceputuri, ior compania M icrosoh esle foorle increzoloore cu privire

10

Microsoh inlro ~i

elin competilie. Din pocoe, oceosio lansare sa oflo sub un nor rna; negru, degaiot de numerose sesizori eu privire

10 numarul

de uniti5!ivandute

pe ocest segment de pia)o.

10 unele probleme

tehnice

pe care oceosio console or puleo so Ie oibo. Principalul aspecl liind ocela co unilaleo DVD incluso in Xbox zg6rie DVD-urile in momenul in core ocestea sunt citile de respecova unilete Conform ohoollor Microsah, core susnnco nurnorul seslzonlor nu este unul foarte mare, s-o decis co in

osfel

de situo)ii companlo sO

schirnbe grotuil consolo cu probleme cu uno perfect fune-

5
nu 0 vo in selo pe frumoose console cu modelul mai lonor core va Ii probobll PloySlalion 3. procesoare.ln nerncrul viilor vern reveni cu infor)ioneze impotriva proliferljrii unor astlel de iaeuri. Entertainment Software Ratings Board, ceo core acordo rating-ul [ocurilor, a slobilil volooreo M ma)ii rnoi deiohoie eu privire CeBIT.

10

ceea ce a Iost

10

CeBIT 2002
Unul dinlre cele mai mari ~i mai imparlanle lorguri inlerna)ionale de tehnlco de calcul a avul loc in perioada vro in Germania 13 mar lie - 20 marlie

Michigan se revoltii
CeloJenii, }i in special oomenii legii din Michigan S-OU revoltal impotrivo [ocurilor extrem de violente din ultimo perioado $i au decis co

pen Iru oceslo, ceeo ce lnssornno

co persoanele

sub 17 ani nu au voie so-I cumpere. Dor 0 caseto video prezenioto a oroiot un capil de 12 ani core iese dinlr-un magozin cu ocest joc, Desl in alte 15 state americane exislo a lege core pedepseste aspru magazinele ce yond produse

10 Hano-

La edilio din ocest on a aceslui

lorg, AMD ~i Intel au "nut capul de ali~ cu lei de lei de lcnscr in domeniul procesoorelor $i nu

ocesleo nu trebuie 56 ajungo pe mono copiilor. Reprosurile lor s-ou indreplat in special impotrivo lui Grand Theh Auto 3. Imaginile violente din aces! [oc laliteri de polilie ucisi, femei strivite sub rotile rncsinilor] l-ou determinal pe celo)eni so ac-

interzise persoanelor sub 0 onumito vorsto, oceosto nu se relerea pono acum si

10

jocurile

numoi. Cele mai lnteresonte ornmlur! au lost cele legale de nolle procesoore Xeon M P,capo bile so lucreze in slslerne de 2 sou mai rnuhe

Video. 1010 co lucrurile se vor schimba de acum incolo. N u putem s6 nu ne lntrobo m coco nu s-or impune 0 astfel de leg9 ~i 10 noi in lor6.

•••

III~'.1Aprilie

2002

www.level.ro

Un [oc pentru care nu cred co suntem inca pregatiti

Pasul

~trengaruluil

g6zduil

C

umuli limp in urrno, cond nici nu ne co vom puteo susjoe lunar CD cu joe full,

Pentru cei care nu su nl familiari eu serio de joeuri produso de Derek Srnort, Bol!lecruiser Millennium

gandeom

un 01 doileo

LEVEL

a

esie un simulator spatial. Dar nu ori-

pe CD·ul sou versiuneo complete

0

ee fel de simulolor, ei unul in core pretel camando unei imense nove spo)iole ~i odoto cu aceasta toate responsobilltotlle ce Ie presu· pune oceosrc pozilie, Doco, totu~i, oceosto po-

unui [oc conceput

de Derek Smort, Pe olunci

designerul inca i$i distribuia creoliile gratuit oric6rui omolor. !;;lin pocole penlru noi, Derek 0 ior ullimul joc

ronunjct lo oetele sale coritobile,

zilie este mull prea .cposotoore", se poole
apia $i penlru pozilii moi lejere, precum pilot de fighler sou comandonl 01 unei unito!i de

01 serlei Baltle'cruiser vo Irebui cump6ral.

Prea devreme
Dupe cum am spUS-O,Batllecruiser Millennium este un 10C ce a oporur preo devreme, mull preo devreme. Inlr-o piala dominal6 de FPSuri din ce in ce mai simpliste, RTS-uri$i TBS-uri ce nu·ji moi solicito otenlio ~i creierul co 01t6do16, Boilleeruiser este un [oc mull prea complex. nici

desa nt a Inlanleriei Tooto ocjluneo

Stelore. se pelreee in Spojiul Cospe cote a ploneto], un

mic leu mici escapade

Spotiu imens, gal $i reee, exact cum este ~i in
reolitole. N-am fast niciodol61n spojiu, co deh, 10 NASA rni-ou spus co nu au unilorrne pe rnorimea mea, dar aeesl joc este singurul care Artificii

mi-o losot impresia de Spajiu Cosmic exacl oso cum mi·1imaginam din toale
documenlorele 056 vozule pe 10 televizor. va intrebali poole: Bine-olne ... Dar cu

in intunericul

tlmversuful

At61 de complex incat in lipso manuolului

subiectul ln singuro pagino ce a fosl olocolo oces!ui arficol. De oceeo ~i consider earecl din parlea mea

nu are rest so tncercop. Din pccote, 10 ocest copitol [ocul se prezinl6 Tutoriolul.ln cu un minus fantastic:

so norez

ocest joe moi pe lorg

Ioc sO teinvete m6car manevrele de

ce e locul pano 10 urma? Ce facem ocala? lor
rospunsul vine foorte prompl: Foorte multe, 0161 de mulre, lnc611n nici un coz nu voi puteo epuiza

Intrunul din numerele viitoare. Battlecruiser Millennium esle un [oc complex ce necesiio un si analiza, moi

bozo sou mocor 0 mono de lucruri cu core so

poli continua [ocul, to bog6 ~i moi

(aU

in ceara.

timp foarte mare de explarare

mull dec61 orieare ali joe ce rnki picot In mono Claude

DATE lEHNICE
Baltlecruiser Gen Producetor Distribuitor Procesor Simulator Derek Millenium

spojiol

Smart

3000 AD Inc, PII 300 MHz 64 MB
minim 16 M8 www.bc300Dad.com

A. Ii sau a nu tL. holoqrarna

Aprilie

2002 11'Il'il' •••

_Previiew

Din sene care nu mal

frumos ~i pentru co numoi ~i lulgi de porumb panola
cu ocelcsi

gondirii" sou pur ~i simplu .Din nou", oricum nimic nu s-or schimba in alara de revista in care opcreo orticolul. M6 rog, eel putin oso m-orn gandit ccnd exploram ultimele titluri din ciclul "Galeeava·n Cer'. Deco slam un pie 56 ne gondim, sou nu, de vreo 30 de ani Tncoace nu cred co existo olt lucru care so Ii avut un lond mai larg de abordare, pe plan mondial bineinteles, decal acest subiecr Icred co e urrnot indeaproape de Rozboiul Rece) Initiol au cporut filmele cu cele trei episaade plus unu moi recenl, dupo care au oporut restul, de 10 chips-uri

L

a lei os Ii putul probobil spune "Din lumeo celor care nu cuvcntc". "Din potrio rnosh"Din pUjul
nolut", "Din coso de 10 lpotesn",

lenjerie inlirno, laate

pono acolo om reusit so ajung. Deco

subiect, in ceeo ce priveste jocurile.

nu cred co mo. ex iSla vreun orronunr din hlm care 56 Ii scopot. in conciuzie, evident, acest ultim litlul nu preo a mai alras otenlio cuiva, de· cat poole a intreprinderilar de produs Rice Crlspres [cricum, probobil esre suhcienl].

as pleca pe ideeo co
in fine, dupo 30 de ani, avem
0

nouo abordore

a

loil-rnotivului

Razbaiul Stelelor,

s-or puteo

sa simi irrr-odevor,

otol hic cot ~i... hztc, loptul co

o

abordare ....
Chior doco onumite elemente externe

port respoosooilitoreo celor scrise pe iei pe colo. Cum in general consider co, cu cot slii rnoi pu!ine, cu ctot esli mol leridl ~icu Col esli feridt. cu otol esli moi ignoront, 0 so zic door c61n cceoso
procuclie

precum scepticismul, lebro epidermco. praprielate personolo
creeczo

~i nu numoi, degetul de 10 ptde 10 90ro imi

cior din prize ~i europubelele

un anumit disconlort psiho-intelectuol

ovem 0 obordare gen,

oorecum semiparalelo obiecfvconstrudvo ropcrlolclo

01 carei fond cognitiverecrealiv esie, binelnteles co v-a!idol seamo. pur eligibil. Pentrueventualele nelomuriri v6 recomond Noica, 3:23.5.

noua
conteozo.

~I...

1ngeneral, ideea esle tol ce Studiul lilozofic pe alt orticol, 10lei de a oltcuivo. Asodcr. p.emargineo propozme onrerioore 11 ve!i intolni probcbiln
prooobil proprielole

cond de 10 olicen)O. Sony Online Enrertoinun prom amfibian
preobsesiv,

menl ~i lucos/vts Entertainment lucreozo acum 10 un MMORPG 01 corui subiect esle eel de 5i mai pujin timmai sus. Tillul este ccelosi cu a onurniro odOu· gire numilo Galaxies. lns6 modul de desfosurare a jocului se pare co va Ii total. Adico, doco pana ocum produdille derivate din lilmul cu

am avut robdoreo
0

pul de a exam ina

lunga lista cu intrebarile

dese referitoare 10 acest [oc, Co so nu 0 mai Unele, lucruri nu sa schlmba nlclodata

lungesc. a so incep cu slor~itul pentru co e mai

••

Dt.1

Aprilie 2002

Previ!ew

~

Probabil so!ul ...
ccelosi nume troroc door onurnite componenle, ProcHe vo fi Star Wars in aproape

in situolio de fo)o va f, cupnnstolul creola 0 lurne - copie perfecto

core ve] Ii invito!i so intro]i in pieleo

oricui dorj]i. mol pulin in a personojelor principole. Prodocotorn i§i doresc un nivel de interocfiune oproope pro/contra totolo In core varionto jucator delerminale de Iimila rile de rcso. in more porte filmului.

Intalnlre de gradindefinil

[ucolor vo oveo 0 mare pondere. so va luoji 10

Evidenl, nu ve]i oveo posibilitoteo horja cu primul venit, deoarece

jocul vo respecto linio si corocteristicile Siluarea lemporol6

sklllurile

nu 0

nu 0 losl inca hotarDla de

so vo permila, dar, cu timpul, va ve]i puleo olio intre voi ~i incepe rozboole §i 101 felul de cheslii plocuto esle co pude proprielor

cotre produCOlori, dar probobil vo Ii in limpul
"Erei Closice" 0 filmului, dupo distrugereo Dealh Slor sl Botoho pentru Yovin. Pe mcsuro ce vo veti desfo~ura acHviloteo In codrul

d-osteo. Porteo infr-odevor leli Ii arice, de 10 un amoral de magozin care so-~i
,

duco potelico
0

irnperiului, veli oveo plccuro surprizo so vo intersecro] cu crhcunoscunl eroi Luke
Skywolker, Han Solo, Princess

curnporo tol felul

de oiureli pona 10 pirot spaliol sou vonotor de copefe. Produc61crii ne onunlo co $i rnoi odevoroto otroctie a

leto,

Dorlh

Vader [core vor Ii din pccore

NPC-uri)

II s-au tnrnulat
Referilar 10 grofico,

coarnele

... sper, ultima
in prime lozo ni se spune co va Ii door 0 singuro goloxie, dor pe mosuro ce jocul vo noi terilorii, noi locuri prncipolo vor fi sulici-

eel putin din screenshol-uri

totul ororo foorte b.ne. Viitorul ne va edilico. Coloona noooooa sonora se subinleleqe, ~ti!i vot 10noooao, no-no-no-ns-no.. .. A, so nu

ocestui RPG vo Ii reprezentoto posioililoteo dezvolloru de

ovonso, vor fi odaugole de explorot in galoxia

uit, 0 so puteji deveni sl jedi, chior Dork jedi Locke

100%
independenfO

erne planete penlru a salisfoce pretenjii cal se
poole de mari Fiecore plonero In porte vo
0

;;i port.culoro
lieccrui personoj in parte. Contilotea

ovea 0 suprofa!o

lizico de oproximaliv

16 Km

polroji, In care se vo puteo construi ~i face com orice 5e face in mod obisuit, de 10 comer! pono 10 luplele propriu-zise. Nu toote zonele

de skill-uri ;;i modul in care aceslea vor

plo-

netei vcr fi libere pentru conshuclii, zone solbonce, impodurile, 10 ojunge]

ci vor fi ~i so nu

puteo Ii ccrnbinote vor duce prcclic ereareo aproape

ostietncot

so distruqe]i cu totul rnediul ncturcl. medii nu vor Ii cele obi}'

unei lumi idemice

Trecerile inlre diferile

nuite (cu bore de progresie-mediu vor

urrnotor], o
pe 0

cu ceo rcolo, doarece nu vor

fi continue.

Astle],

doco ve]i olerizo

plonoto, ve]i Irece efecHv prin atmosfera ~i veli
oterizo unde vi se vo perrnite. Rosele sunt in numor de 8: vvook.ee, Zobrok, Humon, Bo· ~i Gen Producafor Distribuitar Procesor Memorie Accelerare 3D MMORPG lucos Arts Lucas Arts & Sony N/A N/A Cu siguranta toornno 2002

existo niei un fel de lipOlogii fixe, ci door eventuole

than, Radian, Mon Colamari,

Trondoshon

Iwi'lek,
depo~ilo,

Fiecore va avea coraeleristlci

lixe, lnso

coieqorn

cum once condi!ie,

mdilerent de nivel, poole fi
510

cilerentele de rose nu vo vor

ex-

Iroordinor

de mullin cole. Din conlro, faptul co de bine primite

onurnite rose nu vor fi deosebit vor determina onlmoztcn

core 10 randullor pentru erot.

Data oporitiei ON-LINE

constituie a cdevoroto

pepiniero

www.starwarsgalaxies.com

Aprilie

2002

.'Deil· ••••

_Preview

Ie pol oferi ocum. in plus, Zodiocul rol irnportont ln sodetoteo the Middle

va juca un

din Emperor: Rise of

Kingdom, otot de importanl incot ~i

tu '10 Irebui so i Ie supui. La ineeputul jocului iti 'lei olege zodio din core loci porte, tor din 12 in 12 0 ni orO$UI t6 u vo

II blnecuvontor

in lunejie

de zcdio cleoso ~i de elemenlul

predominonl.

Surprizc
Adevoroiul
$OC pe core vo incerea .s6 ni~

Descoperind toinele Chinei Antice ...

ofere Impressions Games este introducerea multiployer-ului. De oeeao am $i preclzot in de-

Cezor

I

mpressions Games ... ~i deja ar Irebui so ~Iiti despre ce va voi povesti in rondurtie de moi jos. DupiS ce am constrult Ramo lui ~i Egiplul Cleopolrei, dupe ce ne-orn lui

chioezesti; Shong, Zhou, Gin, Han, Suijf ong ~ Song, p6nll 10morea invazie condusll de nimeni oltul decal Gingis-Hon in 1211 Id.Hr.). Oe~i se olio inca departe de momentullons1lrii lloomno 20(2), producoicru ne osiguro cll ne '10m puteo delecto

bulul oceslui crficol co '10m asisla 10 nosrereo unei noi generajii de city builder-e. Spre lini$leo ne osiguro co jocul

lanilor serlei, prodocotorf

nu se vo Iranslormo lntr-un RTS ieNin, ci vo continua s6 fie un city builder. Un nurnor maxim de opfifudinile de cal ~i in ol8 juc6tori i$i 'lor pureo compara

jucol de-o zeii in Grecio

lui Zeus ~i Allonhdo

Poseidon, ne '10m indrepto alto more civilizotie

ocum posii spre 0

cu minunile orbltectontce, culturole ~i economice ole Chinei pe pareursul 0 40-50 de seenarii. nu spun degeoba

a lurnii ontice: Chino. Ase-

s

primari 0101in scenarii cooperative tele competilive.

meni unei ooze de cultura In mijlocul unui de~erl de barbarism, The Middle Kingdom lin chi-

.mirumi", deoorece vom p.rtea

Pol Ii dusrnoni sou pol Ii olioti, so otingo de unii

coosITui ~ de oceoso dolo lot lelul de proiecte
arhileh onice core SO uirneosco posteritoteo do, do, chior ~i Marele Zid Chinezesc], foorle multe lucruri nu par schimbole ... de Ida,

ei decid. Vor puteo lncerco singuri obieclivele

nezo Zhong Guo), cum era cunoscuto Chino in onlichilole,

misiunii sou se po! olio intre

s-o dezvoltol
~i coliorole.

~i 0 olerillumii moderne

ei pentru a construi, de exemplu, Morele Chinezesc. Fiecore dinlre porliciponti

Zid

unele dinlre cele moi irnoresiononre rnosteniri tehnologice Nu e de mirare atund 0 nouo ge nerope de

i$; vo con-

Vom conlinuo so dadim orose moiesluoose, dolo oceosto 'folosi ndo-ne de Iroditio~i

strui orcsul pe harto proprle.

osfel incal so se

cll Impressions Gomes si-c ales locmoi acest med iu penlru a dezvolto City BUilder-e.

slilu I chi-

evue conflictele penlru resurse. Dar fiecare bor-

nezesc. Ne '10m osiguro co locuhorf 'lor oveo burjile pline cu man care ~i creierele cool. pline eu ol-

ta va

detine onumite resurse, in contit6)i moi co tot vo

mari sou rna; mici, ceeo ce toseomno

$i rnulte olte

osemeneo

ospecre econoMici modificori

Irebui 10 un momenl dot so cou)i In olte p6r)i moterii prime ~i so Ie oblii prin corner] sou cu

Excursie In Orosul Interzis
incepond cu dinaslia neolincll Xio !circa 2100i.Hr.), Emperor: Rise of the Middle King-

mice, polnice ~i militore cu core deja sunlem obisnuif din jocurile onlerioore. 'lor oporeo

lorto
core

ormelor. Pentru a puleo suprovegheo

evo-

10 eopitolul

religios, unde in loc de Oooismul sou Confupe core vi

lulia ~i dezvollarea

rivolilor po]i Irimite spioni, Dar

zei '10m servi .docirine".

10 nevoie

pal efecluo ~i soboto]e, ocestio pol

dom ne va conduce pcsii prin loole marile dinoslii

cionismul sunl door doua exemple

ove] more grija, deoarece

&

Aprilie

2002

www.leveLro

copfuro]l, converli] ~iopoi trimi~ilno poi co ogenti dubli. $i uit&O~ incepe
0 odevarol6

'Marile inventii
Chino este recunoscut61n ~i-ou pus amprenta lumii moderne.
tecto

antice
numireo populoro de prof de p'u}c6. Din nou, tot chinezii ou lost eei core s-ou gandil primo dato 10 oso cevo. Chino nu s-a april insa oicL Mulre

ovenlur6 pe

Pc. Ve~puleo dezvolto mice ~pde relohe cu orosele canduse de oomeni, Ie ve~ puteo cere aiutarul in coz de percol sou, dimpotrivO,ve~ puleo cere plata unuimbul. Pule~so le cuceri~',coz in care 'lor plali automat Iribut;pute~trimitecodouri sau sO constfIJi~ comerciole. Preturileproduselor nu vor rute moi fifixe, d 'lor puleo fi rnodhccte de fiecare primor'in porle ~ivor fi impuse lin oorecore m6sura) de necesit6~.Un oro, aHalsub osediu vo pl6ti boni grei penlru rnoncore sau pentru orme. Aporilio mulliplayer-ului a fostint6mpinata cu a usooro rehnere din partea fanilor, dar 10 scurf limp dup6 ce prCduCalOrii i-ou osigurat co Emperor: Rise ollhe Middle Kingdom i~i vo
postrc specricul. oceslio au incepullntr-odev6r

lumea pentru patru mari inventii ce asupra dezvoltarii

1.

HOrlie - Cai lun esle consideral cu

0

Ii

olte invenlii care ne u~ureaz6: viola provln tat din ocea periaodll ~i zona eulturaI6',

porlntele hartiei, el prezenrondu-se

cceosto inovaJie in lata imparalului He Di (Dinaslio Han) in ooul 105 d.Hr. Ultimele deseaperiri orheologice alesla ins6 existenia hartiei cu mulli ani (doua secole) inainle de amintilul evenimenl. Rooba - desi s-o erezut mull limp ca europenii au concepul prima dolo acest "dispozitiV", descoperiri recente au orctot co inca de prin onul118 d.Hr. ehinezii 1010seou roabo. Boncnotc - denumil6 popular "bani zburorort", a fosl introdusa penlru primo dala in Chino secolului IX ~i a los! ropid ccceprotc otol de negustori cot ~i de oliciolii administrajiei pentru toxe ..

2. Tiparul - esle acreditol co liind inventia lui Bi Sheng in onul 1045. Adevoro tul succes 01 tiporului
0

oporut insa 300 de

oni mai larziu cond a lost pus 10 puncl de cotre Gutenberg, Tiparul nu a fosl [oorte opreciotln Chino deoorece limbo chinezo lolose~!e nu rnoi pujin de 3()(x) de coreetere, spre deosebire de englez6, care 1010seste doar 26,

sa ostepte cu nerabdare ocesl joe. Pot 56 spun c6 ma olotur ~i eu ocesroro, co vechi Ion 01 [ocurilor Coesor ~i moi ales din curioziloteo deo vedeo cum e s6,consuuiesf un orcs lnlr-o lume ccndusll de oomeni, nu de mo~ini. Claude LEVEL Tlliu Gen Produclltor Distrfbuilor Procesar Memorie DATETEHNIC'E Emperor: Rise 01 the Middle City Builder lrnpresstons Sierra PII 350 MHz 32 MB RAM minim 9MB toamna 2002 Gomes Entertainment Kingdom

Seismogrolul

- China a. 1051mereu in sec II,

linto unor cutremure devcsiotoore.

10 ordinul lrnpdrofului, faimosul molemoticion ~i inventator Chang Heng a pus 10 punct primul seismograf din lome. Chong Heng
0

3_ Magneful si Busolo - lof chinezii au
lost cei care au observer primii proprtetcnle mognetice ale anumilor elemenle din nororo
sitendinlo

fost unul dintre vizionorii care au considerot pnmontul rolund, cu 9 continente, ~ia inlrodus sistemul de longitudine ~i lotiludine. Chibriturile - Au lost inventale in China secolului VI 1577 d.Hr.) de cotre

minereului de lier imognetito) de chineze
0

o se olinio pe direcjia Nord-Sud a planelei. in secolele X-XI toote corobille erou datale cu busole. 4. Praful de PU$cO - Secolul VIII luile de un omeslee explozivlormat vazut primele semne ale puterii militore constldin sulf, corbune ~initral de polosiu, cunoscut sub de-

lemelle unui cosrel allot sub oseciu militor. Acestea au constiluil singurul mod prin care lemeile puleau oprlnde focul penlru g61il sau inc6lzit.

Accelerore 3D
Dora apari~ei
I

ON -LI NE

emperor.impressionsgames.com

Aprilie 2002 ••

1'••••

~Preview

Codemasters colcd occelercflo

(din nou)
costa a
mosuro se deformeozo atot structuro interno cot ~i

cant in banco din care so tr6ie~ti pan' Ia odorci botroneli SAU

C

e po] face cu 3 rnilioonc de lire sterline? hi pall cumpcro vila/vile, ma~lno/ rnosini si iii pOli desehide un

TOCA Race Driver, a
tooto otenjio.

corui productie

coru!o de bani ~i core promite so ~i merile

caroserio. Aceosto obordore fidelo fizicii vo permite un nornor proctic infinit de posibililO)i de a distruge unele din cele rnoi eostisitoore mosini existente 10 oro oouolo.

il' poji

deschide a afaeere foorte

intinso din core so eo~tigi alte milioone de lire SAU te poii apuca de cercetori orheologice pe fundul morii SAU pOli face eeeo ee a foeut Codemosters: un joe cu rnosini, TOCA (Touring

Analiza viitorului
Din lillu ni se orninteste despre pilot - race driver ~iosto pentru co TOCA Race Driver e pornit sO schimbe Ioto genului din core face porte - cel 01 simulataarelor oulO
=,

Cors]
Prabobil ce rnoi mulli dintre voi i~i ornintese ultirnul titlu TOCA [ullirnul dintr-o serie, core s-o vondut in 3,5 milioane de exemplare!, sernnot tot Codemosters. Ceeo ce e de remorcot este co oceosio componie nu renun)o 10 cceosto siglo ~i chior mvesreste in eo. Uite oso am ojuns so oflom despre oeest super titlu -

mizond destul de

mull nu door pe gomeploy ~iengine grofic ~ifizic, ci §i pe storyline. in noul TOCA, Codemosters ne
vo pune in posturo lui Ryan Mc

one. Jucotorul vo

fi mortorul {~iporticipontul directJlo evoluho corierei lui Ryan de Ia stotutul de pilat de test 10 ocelo de poten!iol campion rnondiol. Cursele 10 core porticipo Ryan suntintegra Ie unei linii nora live core Ii implico otol pe colegii ocestuio, cot ~ipe familia McKone, cu a bogota trodipe in cursele cu motoore puternice. Totus, TOCA Race Driver este un simulator auto, ceeo ee lnssomno co punctele forte ramon

engine-ul bc }i Nul. Tneeea ee-l
privests pe primul,

Codemosters

a folosit ceeo ce se numeste FEM (Finite Element ModellingJ domoge system.Acest sisiem permite simulareo deformorii structuriimO}inilor pe tooto duroto Subaru inevolutie impactului si cclculeozo in ce Un TVR Cerebra pulin prea artistic ...

•••

:c'ill

Aprilie 2002

www.level.ro

Preview

~

I am TOeA! Hear my ROAR!
Ccnd am vozut lillul aceslui press-release, am awl senzajia lac, dar subecul co este vorba despre un alt era totusi TOCA producolorii, Race Driver, ceea ce real 01 rrcsi01

Din cote ne povestesc

vom auzi in acest joe va

Ii sunetul

nilor de curse, 01 izbnurilor, 01 derapajelor, tobelor (mai bine zis 01 tunurllor] de e~apa-

ment. Toate aceste Jidelitoji" in laboratoarele

au fast rcolizote

MIRA, in ceea ee se nurneste Dynamomeler, a ca-

Semi·AnechoieChassis

mere cunoscuto ~i sub denumirea de "rolling
road" - in care orot rnosinile c61 ;;i echipomenlul de inregistrare limita. Ma;;inile a sunetului au 1051impinse 10 au rulal in acea cornero cu so se

120

mph

1192 km/hl. evident, lor6

mi$te din lac. Acustica ineaperii mai lidelo cu pulinja inregislrare generat de mcsini. Codemaslers golagia

permile ceo a sunelului se loudo cu

pe care a produs-o 10 MIRA de$i, iroesle lolosilo in principiu penlru a surse de zgomot ale di-

nic, lncopereo delermina

polenjialele

lerilelor lipuri de mos.ni $i a Ie elimina. Ceea ce este interesant 10 inregistrarile lacul Cademaslers probleme pe care le-a

Inter-national
13 este nurnorul campianatelar
Ie pe core

Audi Tl, Mercedes

CLK ~i Opel

Astra Coupe],

esle laplul co au oporut $i electronic, Mai pre-

Asodor, TOCA Race Driver promite so ne
plimbe din Europa $i Auslralasia pana in America de Nord ;;i de Sud ;;i in zona Pacilicului, in pielea lui Ryan McKone, pe circuite dure, 10

cu echipomenlul

cis, unul din microfoanele pe molar

de precizie ,.instalate"

vo olen

TOCA

Race Driver. Prinlre ele se

s-o

lopit 10 un momenl dot din cauza ior rnosinile core au general

g6sese, evident, British Touring Cor Championship, oloturi de DTM Championship nio] $i AVESCO V8 Supereor (Germa-

coldurii generate,

bordul celor mai scumpe rnosini de louring ole momentului. Altcevo~

9a169ia, de;;i legate bine de sol, au awl cotevo tendinte de decolare.

Shell Champion-

ship Series (Australia). 1n lunelie de joro unde se vo vinde [ocul, aeesto va purla dilerile denumiri: V8 Supercor Race Driver (Auslralia ;;i Naua DTM Race Driver (Germania) Zeelandol, ;;i Pro Race Gen Produc6tor Distribuitor Procesor Memorie Aeeelerare

Mike

Driver (SUA). Jocul so va numi simplu TOCA Race Driver in Marea Brilanie $i in reslullumii.

Strn aula spart
Codemaslers Codemaslers N/A N/A

;>i osto nu e tal! Mai exlsto in stoc nu rnoi putin de

38

de circuite de renume international,

re-

produse exlrem de fidellHockenheimring, verslone, Adelaide, Magny

Sil-

Cours etc.) $i 42

3D

Da iunie

de mosiru (dintre core aminlesc, extrem de selecliv, Alfa Romeo GTV, Milsubishi Mirage,

Data cporltiel ON-LINE

2002

www.codemasters.com/racedrivcr

._. pentru a fi chlar din [oc.;

Dor,i!i fri§ca,

sirop de clocclata,

umbreluta?

Aprilie

2002

II••••

.W3'

Preview

ocnvo 0 ocelor timpuri. In concluzie,

ou incepul

s6 lucreze 10 Gram, un [oc pe care-l vom puleo gasi in varo oceslui on.

Evenimentele
Jocul incepe ocolo unde a incepul tolul ~ in Berlinul onului

1942.

Nozl~lii se olio in co.ito-

reo Orosu.ui Pierdut, Aceslo se pare a Ii locul in core ou

Iost

ascunse

12 arme

in slare so

dislrugo nojiuni inlregi de cotre regele Arjuno. Armele nu au 0 origine pornonteono ~i au fosl

lolosile de rege pentru a inobu~i cotevo rosecole de pe pornonturile efeclele pogubele produce, inimaginabile sale. Dar, speriol de de

ale aceslora,

imense pe core pot so Ie regele s-o holoral so un oro} in core so penlru co nimeni

conslruicscc Ie

oscundo

s6 nu Ie moi Ioloseosco. V6 lrnreboji cum de

Vorianta neoficiala a infrongerii nczistilor in AI Doilea Razboi Mondiol

or puree Ii ~elii nozisti alai de prosf so creodo osemenea bo-

ele, Axo, aveo co cenlru Germania. core

D

liverne? Ei bine, upo cum slim cu lojii, AI Doileo Mondiol Rozboi ani, n u rnoi sunt in viaja, ar Ii pulul so depuno mcrfurle penlru cele inlomplale. Dalele s-ou moi poslrol undeva, intr-un doser praluit dintr-un leonc kilometric de aile dosore, hcrtii, rapoarte, chilonje etc. ale concelonei scrise ocala germone. lucrurile penlru co au 1051 gasile mijloace de Iransport oeriene, lara cripi, de pe

a lnsemnol a conlruntare

cumplila intre douo olion]e, Uno dinlre Nozi~tii,

se ollou

otund

10

putere, au holorat co au

vremeo regelui, cum nu
moi fusesero vozute pano olunci, penlru co loate inlorrnoliile o civilizojie trimiteau 10

nevoie de mult moi mult spajiu penlru co rosa
lor superiooro so se dezvohe. Au strons in jurul lulor un grup de slale ~i s-ou ridicat impotrivo mii. De porleo ceololta

povestesc despre a reolitote istocore or Ii schimbol cu siguronlo ~i 0 omenirii de

rica de netnchipun. Povestesc despre lucruri $i evenimenle

S-oUreunil pulerile An-

soorta rozboiului

dupe

oceeo,

puternico in

lanlei. Luplele inlre cele douo facliuni s-ou dol nu numai pe cornpul de botore, ci a existor ~i a conlrunlore niul }tiinlei}i cel putin

dar mol oles povestesc despre un am. Un am cum nu s-o moi vozul ~i nu s-o moi auzil. Pavestesc despre Gram. Peste acesl dosar au mind ;oi,deoarece

trecul ~i, nu in ultimul rand, penlru co lnfr-odevor erau prosf de bubuiou.

10

lei de crunro pe domelehnologice. Dar, pe

01 dezvoltort

dot

cei de

10

Rebel-

Ropoarlele serviciilor secrele germane prezenlote oroio co sunt de Pierdut }i

longo toote lucru rile ocesteo pe co re Ie Involorn din manualele de istorie, mai exislo ceva. care omenirea

a reolilote

islorico este desde istorie,

lui de sec prezental6

in monualele

Exisla un dosar uhrosecretpe nu

ccesno s-ou gondit so ne oduco lo CUno}tinla
cele Int6mplote lntr-o modolitate mai pulin claintersica. Ei au dorit 56 realizeze a prezenlare

10 Berlin

1-0 cunoscut.

Door cei cOlivo core au porli-

destul de aproape gasirea Orcsului

cipot lo evenimente }i care, dupa 01010 amar de

"Grom

~i apusul"

• tablou

impresionist:

Sa fie oare Ora§ 1.11 Pierd ul?

Aprilie

2002

www.level.ro

Preview

_

a ormelor

0 unitote de elilo nozlsto, aiulal6 de

a lia!ii lor din zona Tibelu Iui Iunde 5e pore co or Ii

Orosull

se preg6le~le

pentru a pune mono

pe ele. Dor, oceleos ropoorte

pezinto un
in

Iocror core or puteo so puna be]e in roole intregii misiuni. Este vorba despre prezenjo zona a lui Grom. Colonelul

Grom ore cevo cu ~i

nozisli., core i-au pricinuil 0 more nenorocire,

de otunci Ie pune be]e in roate cond niei nu se a}teapto.

RPG, aventura, RTS intr-un singur
Cam 0$0 se doreste a are un fir epic bine dezvolrot, rile dezvoltori

joe
n Grom.jocul,
desi va permite dife-

In funclie de nivelul eraului

Iso nu crede]i co Grom este de 10 Inceput de level maxim }i e6 nu are nevoie de imbunoto!iri pe iei Tibetull celul de-AI Iloilea lupo liecore colliso 01ocesluio.lnlerfajo de el, eu de va fi simple, aejiunile jocului Razboi Mondial

pe colo]. Ace510 so vo plimbo prinlr-o lume vie,

lndependerto
persono]e

puland Ii focute usor de

controlole

coire [ocotor }i nu dupe sludii de are inlregi pentru o-)i do seomo cum se roreste comero Spuneom moi sus eo vom g05i }i strolegie in limp reol In acesl joe. Elernentele de strolegie sunl evidente in hmpul luprelor. Dar, desi vor existo moi multe lipuri de unitoli, lupto ij! vo permite so te oxezi pe eroul principal rea vicloriei depinde

un Al tndrozne]
personaje care

Vor existo
I S8

vor

oloturo in lupto irnpomvo

nozistilcr }i cora ro Ie vo
puteo do comenzi destul de Simple de genul: urmeozorno, stai pe lac, princi po 10 de lot felul }i quest-u ri

Objine roLaml;lriti-ma ljil pe mine ce sunt acestea:? fo!o locticii

moi mull de folosireo determinoreo

oporo. Povesteo
pooto

[iunii [ucotorului lcalculul}i

Ii inlreruplo

In functie de nivelul inamieului direct ~i de obilito!ile eroului], decal de nivelul reflexelor. lolte personole vor fi conlrolole Celebuzele uscote. Din buzunarul dreoplo

de poveslioare

care vor contribuila maturizoreo Gram, lui

de AI dar, du-

scaate un chiorit. il freaco de cizrno, dar ch!brilui se umple de scnqe, Atunei reol.zeozo eo son-

po cum am mai spus, Ie vom puteo do comenzi simple. in timpulluptelor vor Ii foarle

gele nu e numoi pe slrozi, pe pereji, pe .nosini. pe tal ceeo ce vedeo eu ochu, Songele era ?i

importo nle slalisticile role-ployi ng: grod uI de pulere, ogil1lole sou oeurole)e in ce m05uro [ocol

pe el. lor eeeo ce mesleco lnlre din] nu era ave a un happy-end numai tigara de fai, ci moi ero si oltcevo. Nu sfio doco i-o soril in guro cond i-a zdrobit ereierii unulo de 10 2 metri cu shotgun-ul sou cond ou

va

va las pe voi 50 ghici!i. Deco V-D} moi spune co ocesio se doreste a Ii Iranspunerea meniul [ocurilor a unei odevorote Iywood-iene, in dohol-

produc)ii

sent In

oer eel

5

oameni

din fOjD lui

10 ex-

alunci nu cred co exislo un singur sunl grondioose europene (grofico si asiotice a obi-

plozio unui obuz. $lio un singur lucru:
- Trebuie s6 foe un dus $i O}O se pierdu prin fum Colonelul Gram,

rcspuns. lrroqinlle oeesto ovond nevoie de puncte de experlento pentru a puteo treee 10 un nivel superior. in ccelcsi timp [ocul va oveo puterruce IroVA fi cevo In s~lullui Indipore drogu!a,

ior locoliile

olero deslule posibilitoji de demonstrore
Iilolilor enqtneulul]. Animojiile excelente. porsoncjelor

culcqcnd un obuz tncins de pe lOSpenlru o-si
oprinde jigaro lui din USA

sunt

sclun de odventure.

Sunetul ~i rnuztco promil 56 fie ioro}i incluzonc elemenle si povesteo reole cu Gen Producotor Rebelmind CDV Software N/A N/A 3D Da Nu

Sebeh

ana Jones Misterul vo trebui so fie rezolvcl, deoarece oltlel nu vom puteo dormi noopteo (eel

un festin. Toole ccesteo, In core se var omesteco por)i fonlastice

puhn O}O spero producdtorfil.jucoiorul

va oveo

}i pline de mister, vor concura

impresio co face porte dintr-un plan imensin care este ceo mal importonl6 verigo. Foro el lumea 58 va duce de ropo }i rocrno! de aceeo luerurile trebuie puse pe f6go}ul nu vo fi un advenlure eel bun. Dar ele-

pentru a reolizo atmosfera otol de necesoro pentru 0-1olroge pe [ocotor. Asccor, nu ne

Dlstrlbultor
Procesor Memorie

romone decal so osteplorr: }i so vedem.

norma I, deoareee

mentele RPG vor irnpiedico

so devine 0 pa-

La sf6r~it
Colonelul ierii}i Gram priveste nepcsotor eresongele ce umpleou slrOzile Orosu.ui a pune inlre PierduL Scoole a figaro de foi}i

Accelerare Multiployer

veste liniora in core va trebui so foci un lucru pentru a puteo merge mai deparle sou in care cu

vo Irebu i so coul' oeul pe eera n cercetond

Aprilie

,2002 ••DPii1· ••••

A

cOtivo ani buni invodoserO ,plato'

I

nneboreo core or trebul so se puna' este, de fopt: MoiexistO uri? Stili vol, [ocurtle oore quest- • ~i toooleo care acum

inca o~teptotO. De ce? Probobil din couzc faplului cO esle vorbc aiei despre [ocuri ce se bozeoze in principal pe poveste,
0

~i cum este grev sO g6se~ti

poveste bune

to lumeo pOrea so fie innebunitO dupe ele. Un gen ce pereo so oiba un vlitor moi mult decOt luminos. $i totusl, dupa ce moi toti producetorn lui in dorneniul sl-ou lncercat toleninteresul orefoto de acest
quest-urllor,

in zilale ostee ... Sou poate ,este din vino expansiunii genului RPG, eu [ocurl ce au inceput

sa

conlina in ultima vreme din ce

in ce mal multe elemente care mai deunczl defineou genul ouest, Nu ccnteczo ... ce esle imporlont in acest moment esle laptul ell cei de

tat de public/producatori
$-(I

gen de [ocurl a scOzut brusc

[10

fel cum

10

Microids preglltesc un nou

inlOmplot ~i in cczel RPG~urilorL lor

quest care, eel pujin despre ce este vorba.

10

prima vedere, so vedem deci

singurele producjii de acest fel prezente pe piotll au rllmos serio Monkey Island, cetevo jocuri mediocre de poole ~I mai rOv. in aceste conditii a opllrut The longesl Journey, probobll ceo mai plaeutO surprlzO a ultirnllor ani, un joe ce a orctot cO se mol pot promovo idei originale intr-un gen ce parea sa'$ifi epuizot loote resurseIe. Cu toote cO TlJ a reprezentat un sueCBS

pore extrem de prornltator.

10

Cryo ~i

doull-trei mluri ee au orotct eu brio 011 se

Iucorii
Personajul pricipol Kate Walker,
0

01

jocului este

tOnarO avocate din New de jucarii sO se ccupe

York ce a fast trimisa de catre 0 lrnportonto !irmO producotocre de cumpororeo unei fabrici mai speciale

din Val ad ilene, undeva in lntrno Europel. A[unsa inl(-(I tarll necunoscute, Kotese grObe~te sa se intOlneasco cu Anna Vorolberg, proprietaro prtrnul lueru lahricii. Din pllcate,

in oehii critlcllor Ide

10

noi ~i pretufin-

deni] ~i a vOndut deslule copii 1ncOl sOfie luot in seama ~i de restullumiigamerislice, revenlreo in forla a genului quest sa

1056

10

care aslstO IOnara Kate

Aprilie 2002

qdolO ojunsO in Volcdtlene Inmdrmantoreo

esle toemal Vorol-

bOtranai deornne

b~rg. MultumitO testame"'ntului Annei, Kate 0110 cO fobriea opcrtlne de oeum lui Hons Vorolberg, singuro rusO. a Annel rOmasOTn violll ... sou cine sne, Problema este cO Hans, un in&",id deslul de eiudal de altfel, a dispOrul cu eeva timp in urmO $i nimenl u $tie unde sou de ceo IntrigatO de toatO aeeastO alaeere, Kate se decide sO nu se lase $i sO dea de urma lui Hans.
n-oveo

co habar
cO de

in ce sa implicO, vO osteptojl;

acum tncolo paveste se complico $i mizo se rnoreste nu mirO pe nlmeni, presupun; dar ell In toolO tooro oceosto poveste intrll momun, jueOrii $i ma$inOrii eiudate, orcse industri'ole $i loccjil mai mult sou ma.i pujn exotlce, ei bine, oslo nu poate decet sO ne trezeosco in!eresul (doce nu v-ern lunO)... eonvins panO ocurn, privi!i troiler-ul de pe CD-ul din cceosto [ocul este prod us $i va

Ii dislribuit

de

cat se paate de atent canstruit - un persono] complex ce se va dezvalta pe parcursui [oculul].
Avem

puzzle-uri complicate ~i 0101,ci sO se cancentreze osupro unor puzzle-uri moi scurte dor moi inteligente. Mai e de spus cO [ocui vo folosi un engine grafic dezvoltot in-house, cO
echtpo

eOtre Microids. ~i nu cred cO a 50 sOritiin sus de bucurie 10 auzul acestei ve$ti, ovend in vedere laplul cO Microids a ovot porteo so de esecorl in ultimul limp (Road 10 Indio, Drunno atc.}. Ce or trebui sO vO de indeaproape

apoi a poveste ce se

anunjO loerte cludoto [ce mult ml-or ploceo sO fie 0$01 $i un pic ie$itO din tipar. 0 poveste in core nu vo existc un personal sou a lorjO negativ6 impotrlvo cereio s6 lup,i ... door un mister. Universul din Svberia promite a Ii unul plin de locojll core moi de care moi incitonte $i personoje cot mai reole $i interesonte. Producorcrtt mit a inleroctivitole proridicato cu celelolte

bu-

core lucreozO. 10 el este compose ~i cO vo fi
a

cure esle insO'laptul co de joe se vo ocupa Benoit Sokol, eel cerulo penlru Amerzone, un respectivO [pe 10 slOrde Irebuie 511 it mullumlm de loude 10 vrerneo

din oproope 30 deoamani
exclusiv

lonsot eel mai probobtl in voro acestui an, pe Pc. POnOatune! oruncc]i privire osupro troiler-ului alicia I 01 [oculul de pe CD.ul LEVELdin oceosto lunO.

quest in genul Myst ce a strans portea so $ilul lui 1999, dcce nu ma in$eIJ. Am amintit 10 inceputul ortieolului The Longesl Journey, care reprezintO pentru mine etolonul otunci ccnd vine vorbo de quest-uri. ~i Syberia, din cOte am vOzut/citit/ouzit/presupus se cpropie destul de mult de canceptul de quest core imi este pe plac. AsemOnOri cu TU? Avem

personoje ole jocului, diolaguri inteligente $i bine slructurale $i a more imporlonjO ccordcto deeizilar luole de jucOlar Ideeizii ce vor inlluenta doco nu lnlreogo poveste, otunci macer camportomentul interlocu!orilor). Un lucru core ml-o plocut 10 TU 0 last modul de concepere 01 puzzle-urilor.

LEVEL
Tillu Gen Produc6tor Distribultor Procesor Memorie Accelerore 3D Multiplayer Dolo aporiliei
ON-LINE

DATETEHNICE Syberia Adventure Microids/Benoit Distribuitar N/A N/A Do Nu voro Sokol

de-c

lace cu un persanaj principal

feminin 10 core, spun ei, s-a lucrot laarte mult Ijocul este in productie din noiernbrie 2000, ior Mr. Sakal se pore cO a jinut mortis co persanojul principal so lie

Deco or Ii so dOm crezore praducOlorilor,
~i in Syberia se lnceorcd cevo asemOnolor. Asta inseomnO cO cei de 10 Micraids au
decls

2002

so nu puno [ucororul in lojo unor

www.microids.com

Aprilie 2002

_Review

sunt imporJite undeva intre rnosinile sport ~i rnotociclete. Fide 50 fie bollzi de soseo cu motoore de

C

ore este oore vehiculul tereslru care creeozo ornului ceo moi pure senzolie de liberto!e? Foarle probobil

tulin cotevo zile, pe slrozile noostre cel punn. Oar, slovo Domnului, decccmdoio nu prea sun!

domnule, ocihnesc

mi-om alins in slar$it limite. Pot s6 rno acum."8 Co exemplu, $titi c6 sunl a core predou indiferent de

porerile

multi core-si permit esc ceva, plus co mai ex isla $i posibilitoleo de 0 0le98 un roodstor de lip 10copirolul v.tezo.

mulFme de prolesori varsta ~i nu or ranunjo

10 aces!

lucru peniru nicri-

Harley, core nu exceleozo

rnic in lume, chior doco ojung 56 provoace ze nevrotice inv6)Oceilor.

tip Ferra ri sou Lomborgh ini so u cri minal ii de peste 500cc [cen-

pe douc roJi cu motaore

timetri cubi)? Doco luom in colcul laptul co libertoleo este psrcepulc co 0 funC!ie de rise, anume cu cot ai postbilitcteo 56 rl~jl rnoi mult, cu 0161 Ie simi; mai liber, for6 indoialo Formula 1 pe douo ra!i ca~ligo deta~al. Adica, tolusi, malocicletele toe moi multe victime pe on decal concerul, fumotul ~i 51DA 10 un lac. Nu ~Iiu cali posesori de sange rece ar rezisto tentotiei de a oposo 10 maxim occelerofio molar de 1200cc! unei corosote cu

lntre vitezo ~i lndemoncre
Ciclul Mota Racer core

Ascdor,

in Moto

Racer 3 veji Ii nevoi!i so

cleqeji uno dinlre cele dcuo cOi, ceo a seozojiei

a ajuns

10num6rul

3

sou ceo a ~liintei. DiferenJo de dihcultote este cloro, motocross-ul fllnd mull rnoi greu de inreles
~i oprolundol corespunde decor rnotociclisrnol vitezo, lopt ce in proporfie de 100 % rea I 1!6)ii.Cu

o fast $i esre genul de aventura care ineeorc6 SO exploateze 10 maxim nebunia vitezei, dar $i
a skill-ului. inlotdeauna am tentoria lndernoncrii,

fosl pus in dihcultote cond a Irebuil s6 oleg intre cursele de vitez6 10 ca!egoriile $i acrabolicul 250 $i 500cc

riscul de a deveni sentimental, incerccn 56 v6

16>o~inirno 56 oleoqo. Pcm6 10 urrno nu esre
decol 0 problema de outocunoostere,

motocross. Sincer, prefer vitezo, de inimo mea inca

care a fast moi opropioto

Eu unul probabil

a~ do col-

din secalul trecu!. Motocross-u I este f6 r6 indoiolci oponojul oulodepcs're celor penlru care canceplul de

Puncte de vedere
Acest joe poote Ii privil din douc directii

este ndicot 10 nivel de unic scop este

in viola, iar eu consider co outcdeposireo lnevitobilc

prncipole. Se ~tie co in ulnmul timp se pune
loerte mult occentul pe realism, pe simulere. Din acest punct de vedere, voi Ii foarle direct ~i v6 vai spune co dcco doriti ocesl lucru cu in"

~i derlvo din nevoio urnono de cude gord'. in con-

nooslerc. de a privi .dlncoo

cI uzie,

nu este nevoie s6 fortez nolo cone de 10 sine, limilele fiind

ocesl lucru se pelrece

versunore, or Irebui s6 couto!, olr joe din ocest gen. Oricum, reolisrnul in jocuri este proctic inede natura lui. Nivelul tehnodecal s6 creeze

procnc inexistente. Adico, so fim sinceri, ea!! 00· meni core si-ou descaperillolentul ori ouzu po"Do

xistenr, indilerenl

no acum so spun6 plini de convingere

logic ocluol nu este copobil

~otron pe motor

E doar traflc ...

Vedere din cabina

••••

~*~II Aprilie

2002

www.level.ro

Re'view

.'iI.iliIil9Iiii.....

decor un spa)iu semivirtualin tiilar in compara)ie

care sumo senzarealitale es-

cu "adevarata"

te undeva pe 10 10%. Daca ocest nivel este

onns, co Tn Il2 Sturmovik, ovem imr-odevor un
joe de exceptie. avul niciodat6 de realism. Molo Racer unu si doi nu au prelen)ia de a Ii nisle [ocuri pline vrut doar a fi genul de nebunie care explooin acest

S-a

pe dou6 roj. genul de arcade

teaza ceea ce esle moi specloculos

sport. Evidenl, ntc acesl nurnor 3 nu se evidentioza prin preo mult realism. Din nefericire, ducotorii ce nu Ie face cinste. Daco inlr-cdevor pro-

descriu acesl joc co unul realist, ceeo au vrut

so creeze un simulator, otunci au cam do 1-0 in bora. Daca ei, odico DSI, reusesc so ramona pe motocicleto ln condili.le in core se iese din linl~lit 0

trmeu in curse, alunci eu pot so conduc b.clclelc lara ro]i pe coblul telelorc

in limp ce

1mi curo! din!ii cu 010 dentoro este eel reprezentat

Singurul realism

de Iaptul co 10 vileze moto-

foarte mari scade mcnevrobilitoteo

cieletei, ceea ce ~i 0 goino, indiferenl de nojionolilate, slie, Co arcade, bun. Curbo de inv6!are mai lunga din couzo condus 0 rnotoclcleto, esle un [oc destul de esle lnlr-odevcr ceva ocelo co au reusit 56 va problema. Pachelul de Malo Racer 3 vine cu un nuimbed de lung, coLevel de I u no oceosto.

o depa;;;lre
Date concrete
mar serial imens, aproope re justifica oorecum

ca la carte

moduli» rnoi special de tnso odo-o formala mo-

loco

un patch care rezol-

no, [ocul se ml~di de 10 sine. Fizica in sine este destul de buno. mai pu)in efectele derooojului, ior AI-ul eoneuren)ilor, rnuljurnilor.

Acesl patch se g6se$te pe CD-ul

cerin)ele mari de sislem. Pe

longo acest nurncr, mai pule!i gasi, rnoi ales dupo instolore, un farmular cu dotele persona Ie care Irebuie completate plu ~i 16ra Options. ~i un meniu foorle sim-

Concluzii
Molo Rocer este genul de arcade core menlo alenjie, moi ales dotorlto Iocului pe core il

De fopl, din acesl meniu

oci.oc in serio [ocurtlor de gen. Asodcr, chior doco granca esle uno obi~nuil6 spre buno lchinr
pl6cuta in orcs], chia r doco sunelul seomonc cu ~i eel pe core il scot motorosele mosinuteor telecornondo aproape cu

pute] olege numele celui core [ooco, tipul de

curse, od.co

Speed, Motocross/Supercrass,

Iriol, Freeslyle ~i Traffic, tipul de rr.otocicleto genul de compeulle. Aceste modolilO)i de a

s chior doco reolismul nu este moi

folosi uno d inlre cele 40 de rnotoclclete

sunl

delac, totusi [ocul rneruo incercol,

deslul de suqeslive, sper, $i, in oloro de Traffic, nu cred co neceslto vreo expiicotie. Traffic veri concuro in modul

ales co parle de feel ing $i fun, pentru co face, sincer. Am spusol!l Locke

pe un Iraseu core este situol

Tn mi.locol orcsulu: ~i core este plin de solen cu

LEVEL
Titlu Gen ProducOtor Distribuitor

Date tehnice
Mota Racer 3 Molosim DSI Electronic Arts

outovehiculele lor cu lot. Deco ove] reflexe bune, aici ve] oveo faarte more oevoie de ele. Oricu m, probo bl ocesto ~i Freestyle-ul su nI ceIe mal phne de feeling din lot joeu!' Motoarele dintre core pute] olege sunlin closele 250 ~i 500ce. Lo inceput 125,

Ofertont
Procesor Memorie Accelerare RAM 3D

Best Distribution tel. 01-3455505 P 11450 64 Mb 16MB MHz

nu fi se vo permite Pe mosuro ce

so Ie folosi!i pe cele de 500cc

concu roti §i e6~tigo)i suhcienre pu ncte de experien!a, veji puleo s6 va ,cumparo!i" ~i aile tra-

minim

see. in lotol joeul olero vreo 15 locc] core cuprind}i circuits reole co Suzuka, Sochsenring 01 Fran)ei. Versiuneo onume ceo referi~i

LEVEL
Grofiea Sunet Gameplay Feeling Multiployer Storyline lrnpresle ON-LINE

i Nota Review
17/20 07/15 25/30

sou Stodionul Notional

1.0 ore 0 more problema,

loore 10 foplul co nu pure]! seta nici rezolulio

04/05
17/20 N/A 08/10

~7g%,~
~

nici schirnbo toslele, Tn principiu com nimic. Seamana foorle mult cu un beta. Probobil produce-

torii au 1051pulin cam preo grabili cu lansorea ~i au omis acest ornonunt Merilullor este lolu~i

.....

it••

www_motoracer3.com

Aprilie 2002

1'6+••••

_R,eview

bozo ole genului FPS, faro lnlerleren]e

cu olte

genuri, este lrnposibll so impreslonez: prin chcovo decal prin grofica (m6 rog, moi existo ~i Serious Sam .. ). Asodor, grofieo din Shodow Force: Rozar Unit este buno penlru ariee joe In

oloro de un FPS. Un RPG, un adventure first
person chior or oroto interesont cu engine-vi celor de 10 Funlobs...

o olto

more problema

0

Secret Service-

ului 0 constot ln foptul co misiunile nu emu delac echilibrote, pur}i Aveoi misiuni core te seoteou

simplu din fire, urmole de misiuni alai de

banole, incol ts trezeoi

dupo

cotevo

minute co

o

rezolvot

problemo

fora so ~tii prea bins ce

foci. ln Shodow

Force lucrurile s-ou mai

echilibrot, Misiunile sunl mai bine gandite si destul de osernonetoore in ceeo ce prlveste dificuhatea. Din pacole, ~i oici po]: so termini mlsiupnn nlve], foro soiti

nile doco te mi}ti repede pese de gloonte,

ceeo ce reduce gomeplay-ul

10 0 fuga continua printre nisle inamici core reocjloneozo preo incet pentru 0 opune 0 rezis-

tento cot de col normolo.

FPS "made in Romania", partee a ll-o

Doco In Secret Service om avul 0 ploculo surprizoin legolura cu vocile personojelor mocor oportineou in Shadow ornencoru co-

de 0 porte se afla u cei core loudou mu II osteptala oporilie a primului FPS rornonesc, iar pe CD r u

S

re, doco nu excepfionole, ecret Service 01 celor de 10 FunLobs a reocjii care moi de core mai romOni. Pe miorilice ole Inlernelului, ceeo ce do drepl unor vorbilori

de limbo engleza, soldo]

provocol

loorte posibl'o
oorecore Merilo

lporezo

co joeul

or fi ovul

un

Force cei mai get-beget

vex-

diverse din porleo gamerilor

succes finonciar

(sper din lot 'sufletull.

besc exact ea niste rornoni inlr-un schirnb de experienj6 in SUA. nu pot so va recomond (mai bun, po-

sou nu, citi] mai deparle.

Conlcuzioncnd,

de 0110 acei gameri care au consideral conteozo

laptul co jocul e foeul de rorncni ~i

Cum ziceam
lansat am fosl pkicul

_
impresionot de qroflco so.

acesl joc. Esle un FPS mediocru

rerea meo, decal Secret Service), nu slob, dor deporte de 0 se ndico 10 ruvelul iDcurilor de co-

a u purees in

0-1 critico

cole se poole de dur,

in momenlul in core Secret Service 0 fast

scojond in eviden!o a lnceput 0 d-sputo

toote lipsurile sale. De oici deslul de oprigo despre

litale din ultimo vreme. Sunt inso oplirnisl penlru co cele douo jocuri praduse de FunLabs pona in acest moment, chior doco nu nemoipomenile, m-ou convins co echlpo romoneosco ore potentlol sunl ~i poote mull moi mull decal 0101 Eu so

Chior doco ocum lrebuie so recunosc co impreslo pe care

cum or trebui so reccftonorn menea eveniment, sou nu si, docc

in Iojo unui ose-

rm-o loso-o

jocul a 1051 deslul de

docc

or trebui so lim potrlo]

puternic influentoto de Ioplul co ero primul FPS

do, or Irebui saii trecem cu ve-

rorronesc, chior si dupe ce am vozul/jucol
dow Force raman gut ... Problema

dereo minusurile sou s6 coutam pana }i ultimul bug }i sale orolom prod.cctorilor ce ou moi gre}it8 Ce bine co nu pe unde ~i

10

cceeosi

porere.

e dro-

Shoo

dispus

ostepr, ..
Milza

care se iveste oici opare

toe-

a

trebuit so

moi din couzo foplului co jocul esle un FPS ~i, dcco va uiloji un pie in jur, a so observo]l co obsolut toote FPS-urile din

mo ocup eu de review-ullo
Dup6 aproximotiv primului FPS romcnesc, joe de oceeosi gine grofic

Secrel Service!

o luni de-le lonsoreo FunLobs revine cu un olt en-

uhimul nrnp

se

bo

LEVEL
Tillu

Date tehnice
Shadow Razor Force: Unit

zeozo In more parte pe grofiea. rotie cu engine-ul de Ouoke

lor in compo-

focluro }i bozot pe ccelosi

III sou Unreel, Gen Produccror Dislribuitor Proeesor Memorie Accelerme RAM 3D

Demo-ul de Shadow
0

Force: Razor

grofieo din Razor Unit pare 0 gluma proosto. Ideeo e co in momentul in core foci un joe 01 corui gameploy se rczurnc

FPS FunLabs Activision Volue MHz

Unit (pltmgi, Chuck Noris!!!) nscsteplo!

avu! un socces

pe ploiurile agitote ~i nu neoporot

10

elemenlele

de

P 11333 64 MB
minim

16 MB

LEVEL
Grolieo

Nota Review
13/20 10/15 22/30 03/05 OB/l0 03/10 06/10

Sunet
Gomeplay Feeling Multiplayer Storyline Impresie Dungeoncu arabi

fffloJ
<#... ~ .

....

In

aproplarsa

bazarufu]

din lstanbul

ON·LlNE

www.funlabs.comlrazorl

••

II\li~"11Aprilie

2002

www.leveLro

Review

_

Patrulaterul riposteczd

Black Thorn

comporojre

cu restul seriei, noutolile sunt red use
0

10 nivel de groliea Iuncjcnore

meniului ~i un nou bug de

eu unele plcci video. Penlru eei pentru primo doto ccest [oc, rolul

core tnceorco

add-on penlru lunga serie a ciclului Rainbow Six cu lillu de cod, Black Thorn Dupe cum ~Ii)i, rnonvollo de bozo otot a producotorului dislribuilorului cal ~i 0

P

pe core illOci este acela de cornponer.to destul de importonto onlitera cu numele in codrul unei echipe

enlru a reveni 10 0 poveste mai veche, Red Storm Enlerlainmenl au

oceiosi produs

de

Rainbow

Six. inointe de cu care

in urrno cu ceva limp un nou

oriee lucru vo trebui sa-Ii olegi oamenii

vei lucro ~i so ii dotezi cu orsenolul necesar. Urrnotorul pos esle plonlhcoreo Ioorte omonun)ito a fiecarui aspect 01 misiunii, deoorece elibercreo este vorbo in principol de

a fosl faplul co Rainbow Six a can-

dido! penlru shooler-ul onului in 1999 De ce?
Penlru co dinlr-un cnurnit punel de vedere oveo un concepl deslul de original complexiloteo pentru ocea wejocului 0 dus Terortstl oceslui ioc se reduc 10 cotevo aspecle de editoreo interfo]o 10 fel de neprietenooso deghiza\i legale

unor seturi de ostoleci 0 corer sigu-

ranlo esle pe primul plan. Acest lucru il foci prin intermediul unui editor de misiune. in limpul ol putere de control osupro la comenzile

oc-

me. Din pccote.

[iunii propriu-zise

inevitobil lo clcsoreo

lui co islorie. MOlivoJio

intregii echipe, core vo reocjiono

pnnopo.o,

co s6 spun pe

sleou, este

co Penta·

planului de rnisrune core ore ;;i eng ine-u I

tole in virluteo planului olcoton anterior. Daca nu merge, a iei de

gonul a sollcitot ocesl Rogue Spear penlru anlrenomenlele Irupelor antitero. Din ocesl puncl de vedere. cinsle

10 co pat.
Date Rogue FPS

$i tal 0;;0 .. locke

complel invechil ;;i plin de bug-uri. inlr-adevor, esle vorbo de un [oc de echipo. lucru core, din

lor!

Acesl Black Thorn vine Six plus a de

pe

pioto cu bozo dolo de Rainbow ~i adougiri. legal

poco Ie, dislruge plocereo single-ployer-ului. Normol, poole

LEVEL TiIJu
Gen Producotor Distribuitor Oferlont

tehnice Speor: Black Thorn

serie de rnodiiicori

Ii jucal

;;i simplisl, in modoliloleo

parlea, co so zie cso, normolo pernru un sequel, [ocul vine cu un set complel misiuni penlru single-ployer multi player. Co odougiri complel noi gen M60 $i de 9

"no brain shooter", inso genul ocesto este prezenl in toote formele, peste tot ;;i cu niveluri grofice mult superioore. cu 0 oorecore retinere Recunosc co am porn it

Red Storm Ubi Ubi Soft Soft

Enlerlainment

~i 6 horti de or Ii vreo 10 arme

Romonio

cond

0

trebuit so incerc Procesor Memorie Accelerare RAM 3D

leI. 01-2316769 P II 266 MHz

P90,

plus noul mod un fel de King of de bozo ole

penlru 0 nu ;;tiu colo ooro ocesl [oc si e loarte

lone Wolf

penlru multiployer, Problemele

posibil co ocest lucru so duco 10 0 occenluore
o subiectivismului

64

MB

Ihe Hill rncdhcot.

rneu. inso, lotu;;i, in

minim 4 MB

Mai multe misiuni pentru fanii strategiei

in plus, pe acesl CD moi gosim ~i un editor de harti. Posionotil de strotegie vor puleo

oporeo

S

erio Settlers 0 devenit de-a lungullimpului un litlu de referinjo penlru iubilorii strolegiei in limp real. Doco anul trecut
0

nu ne pliclisi: lupto oloturi de romoni impotriva inlunericului, clionlo cu vikingii penlru 0 cuceri zona Marii Medileraneene, mayo impolriva catropilorilor, ne va pune 10 incercore live ~i organizalorice perfecl6 lupto civilizojiei a componie core

reolizo horti iesc

dupo

gustul ~i doleon)ele

lor. Bonu-

co

de multe ori o] ovuf impresio co

dus-

monii, conlrolaji se pe porteo protejoti

de AI, au mult mot multe resur-

polro porte a seriei. iota co in aces! s-au gandit so scooto pe piolo

lor de hor16 ;;i sun! muir mai bine

on produc6torii

cunoslinlele

adminislro-

de relieful din oceo zone. Ei bme, este

un Mission CD. Fanii jocului vor oveo 10 dispozitie 30 de noi misiuni single-player noi pentru modul multi player. Companiile pozijie pe care Ie vom oveo 10 dissi

penlru 0 creo

o csezore
[diviunor

10 lolitudinea vooslro so sclurnbof lucrurile ~i
sa-i loso] faro minereu de fier, ccrbune. our sou sulf. lor doco Ie luo!i ~i piotro, so vedem cum se vor mai oporo dupo oceeo Sueces impotimi!;lor Settlers, pentru core un ostiel de CD este co 0 gura de ocr. Desi nu

18 harti

din puncl de vedere economic

ziuneo rrumcii] $i 0 campanie

core ne vo lesto

opmud.rule a leriloriului).

loctice militare [suprovieluireo

pe ocest CD sunr in nurnor de

5. Aces-

otacuri crunle si pornireo

unei lupte de cucerire

leo ofero 0 vorielale

destul de mare penlru 0

schirnbo nimic din Settlers IV, ocesto of era lotusi
ore bune de [cc in condijii diferile 10)6 de jocul originol. Sebeh

LEVEL
Tltlu Gen Producoror Distribuitor Ofertant

Date RTS

tehnice

The Settlers IV - MISSion CD

Blue Byte Software Ubi Ubi Soft

So]t Romania
MHz

tel. 01-2316769 Procesor Memorie fnceputul esle tntotdeauna dificil Accelerare RAM 3D P 266 64 Nu. MB

Aprilie

2002

Eli•••

_Review

incepulullui

2002

vede opcritio

unei ciu-

do!enii, a ceva ce Westwood

nu a prod us nici-

odoio $i ocum, dupe ce am [ucol ocesl cevo,
nici nu Ie doresc so mai produce mare, s-o incercat aducereo pe viitor. in luturor elemenlelor mai

din RTS-ul closic inlr-un FPS, core seamona

mult 0 gluma proosto decal a [oc, $i cu atol mai pujin 0 [oc isloric.

No command, no conquest
Unul din ideolurile mele persislenle de acum cojivo ani era so rno pllrnb in first-person

pnrur-o torv-ul

bozo GDI, so vad de oproope Acum visul 5-0 implinil ~i rno

rofino-

ria, borccile,

uzinele de energie sou war fac-

qrobesc

so

uit de 10010 ocecslo povesle.

E

drepl co Rene-

gade iii of era ocozio de a vedeo C&C-ul de pe [os, din tone sou din hummer, dor nu In rnodul in core a cere momentul (~i nu pot spune co fac parle din colegoria nu ezit so mo deleclez snobilor grafiCii, desi cu eye candy din ccnd

in cond ...). Prima impresie pe care rni-o losot-o acest prim FPS Westwood Half-life a fast aceeo de bo

cevo mai orotos $; mai C&C,

poole chlor mai rou, Irozne}le GeForce2 probleme

t

drepl co [ocul merge de cu 256 RAM 9;

pe un Pili 1 GHz

MX, dar pe sisteme mai slabe cpor serioase de perlorrncnlo. (De$1 cerin-

!ele minime specihcote

pe cutio iocului vorbesc

de un PII 400 MHz, nu e cazul

sa vo

bucuro]. ..)

vrerne,

W

Primele cotevc niveluri mi-ou suscitat destul estwood Sludios sun I cuvinle core preoslinlilelor La a primul CD oporul alaturi de 0 revisto in Romania [Computer Gomes), Iroiler-ul de Red Alerl in de mult interesul, moi ales co hype-ul din

spore-

inlrouin coteqorio

le

lui C&C

Renegode

a fosl destul de pulernic (Tin minte nenurnorotele $i preview-uri core au

realitali ole lurnii gomerislice.

se oflo 10 more cinsle ~i~Iiu co l-orn orctot stango ~i in dreopto ouzisero

9i, mai ales, indelungal. ~ti(i, inlreviuri, hrsf-look-uri

cine nu ouzise de Command

& Conquer

tuturor celor care (inca) nu serte de RTS-uri C&C.

era considerot un olienot, un anormal. 5e ojunsese chior In situojio de a vedeo parinli dandu-~i

de faimooso

oporu' in ullimii doi ani). Acum lnso am produsul final In folo ~i ma inlreb din nou: 10 ce bun tecto agitojia!investiji02 Cu FPS-uri co MoH-AA, Encounter sau [nemoivorbind trebuie de

Tolu~;,timpul 0 Irecut ~i, dola cu o $istondordul impus de Westwood.

el a "treeu!"

copiii 10 0 parte din fato calculotorului

pentru a

Producliile ulti-

mai rezolva cotevo misiuni eu GDI-ul (dupa a zi greo 10 serviciu ...) in acest ntrn, Westwood nu a ovut nici 0 problema In a se impune pe

me ole componiei omericone au 10sal desiul de mult de dont, chiar dad') Red Alert 2 a avul un oarecare succes. C&C Tiberian Sun este insa recunoscul co ~ind un hllu mediocru, core se remorco cel mull prin muzico [excepfioncio, de al~el).

Serious Sam - The Second Return to Castle Wolfenstein AvP2 sou chior Undying),

conccrenjo

p,ata [ocurilor co unul din foelorii mojori de schirnbore ~i sucees. imi oduc ommte cum pe

so se prezinte cu a olerto moi mult decol generooso. Renegade refuzQ, totusi, so se inslaleze

Construction

Yard-ul chiar lncapea in MeV?

Fight Nod with Nod (commando

GDI tntr-un buggy)

•••

:II"

Aprilie

2002

www.level.ro

Review

~

In topul FPS-uTilor contemporane sim plist6, go meplay care se potriveste ~i unui firsl-person. Marele cpropiereo Commond obund61n avanlaj )oultativ"

prin grofico ~i un slorvli n e

de rninune unui RTS, dar nu

01 jocului rornone,

osodor,

pe care 0 oduce & Conquer. Renegode

foj6 de closicul din ocest RTS ca. in cutsce-

Elementele ~ise lnlampla

ne-urile dinlre rnisiuni, reolizore

cu engine-ul [ocu lui,

56 apara
preluote

pe un monitor din C&C

sou altul scene efectiv

- RTS-ul. AsIa nu oduce inso am

decor slimo si rnondrie producotorilor, ostepto! in Renegade vilolizeze serio C&C,

un [oc greu, core so renu so S9 ogole gerantat exclusiv

de un succes aprioric, numelui.

de faimo

Practic. in Renegade, unui Ioarle agilal

[ucotorul

are rolul

commando,

care nu preo resduce cu succes

peclc regulile

[ocului, insa

W

misiunile 10 copor. Una din cele mai izbiloore osernonort cu RTS-ul a 1051 chlor prima unde po]i recunooste misiune elemenle de

Mammoth

§i

e liniste
10 Renegade, loti aceia care doa pot

din Renegade,

Revenind

din prima misiune din Command&Conquer, pilda deborcorea trupelor

resc so se reinlroduc6 race inca din low

in universal C&C

cu hovercroll-ul.

de anlrenomenl,

unde vor

observe too Ie abilito)ile,

ormele, c1odinle}1 urudin RTS. Poole sinplocut a lost

Our base is under attack!
Ce rornone to'usi, original, gade 8 Bug-urile fropat ex'sterjc cu siguranja in C&C ReneDe 10 incepul grave:

tolile atol de bine cunoscute gurullucru vaga

core moo impresionol a acelor

ominlire

vremurl, penlru co am
cum arato irnpocful de

m-o
un

putut 56 vod. hrstperson, unui tir cu ION aproope connon-ul

'Debarcarea din prima mlslune
(Renegade §i C&C R1S)

unei problems foarle

sou cum oroto

AI cu felurile crize. Cum esle posibil co, inlr-un joe cu mo ri preten] i. so observi cum un NOD un anume invarle s6 pun buggy se pornesre cu slupefocti pe incercuil e

un harvester

de liberium. grofico nu exceleozo fad, dssi se In-

Dupo cum spuneam, Terenul este realizot lomplo se inl6lne~li

obsolut

puncl de pe lorlo, in jurul coruic se

vorojiuni de tipul plojo-declMisiunile vorlozo co rno-

10 nesf6r$it pona ma decld, lntr-un hnol, cocot oceslei scene grote~ti cu.. pistolul?
Mi

munte sou vcro-lorno.

colilote de obordore,
rezolvo orice Morele

fiind nevoie

uneori de

Un 01 doileo lucru core deroneczo este un
defect de gameploy si'Hni propun

stealth, de$i de cele moi multe ori forlo brula dezovcnto] esle Ins6

s-o lntomplat

nu 0 data

s6 raman Intr-un loe pentru a vedeo am conslatal co prcducctorii, jocului, OU

lipso unui echilibru 01 ormelor, reo jocului fiind, practic, scarolargo rachele. precise, a ottock Ambele

penlru rezolvoulilizarea pe de

ee se inl6mpla. ~

suhclento

in s6rguin!0 lor penlru dinomizorea permis cascade so stou ocolo

rifle-ului $i a lonsotorului

de unilaji inamice. Praclie, puleam pona se termina rnunilio mea ~i ceo sO vad cum curge

sunt loorte puternice

$i faorte

LEVEL
Titlu

Date tehnice
Cammand&Canquer Renegade

chior ~i 10 distonle mari.

a lntregului GDI $i in ccnnnuo-e cu Irupe NOD, in mojorilale

Intersant este modul de joe in multiplayer, care

inbnleri~ti doto] cu

probobil
~i scopul

va fi eel mai aprecial jucatorii

de fanii sero-

Gen

FPS Westwood EA Games Best tel. Distribution Studios

oulornote si aruncoloore

de flocariJoh.J$i, s6 fiu

riei C&C
I uri

in multiplayer

au diferile

Producetor
Distribuitor Oiertant

cinstit ~i so recunosc co existo ~i alte trupe lereslre in [oc: loncun medii ~i grele, geni~li, elicoptere orca, buggy-uri ~i, poole mai important, onte(i. Acesle personaje sunt 0 inova)ie In universul C&C de a cere lnlariri

meci urilor este acela schimbare
0

de a distruge a clasei perse-

bozo

inornico. Orice

n.ajului sou 0 nouo ochizijie

unui vehicul costa Procesor Memorie Accelerare

credne.

core

se oduno
$i trebule

in limp sou sunl furnizote core plecco lo cules

~i sunl cele core au obilitatea Problema

de horvester-ul propriu, de tiberium

ceo mai grova este coin cazul omintit cu Aood-ul de Irupe NODI. nu mai

protejot, Cammand&Conquer pcsionojilor se-

01-3455505 P II450 MHz RAM 128 MB 3D minim 16 M8
Nola Review

mai sus lccelo

La final, recomond Renegode

LEVEL
Gralica

exisla nici un aliter in zona. Tecto oceoslo

tuluror [cu cdevorot]

levoluro cu cponpo cerrnonento de inomici mo
duee faarfe repede The Second cu gondulla Serious Sam co in jocul Encounter, cu deasebire

riei Commond&Conquer. se afloln coutoreo

Celorloln

celor care Ie re-

Sunet
Gameplay Feeling Multiplayer Storyline lmpresie

unui FPS decalitate,

cornond a privire preolobilo asupra lui Renegade prin intermediul deme-ului inainle de pe CD-ul de cchizilio LEVEL din ace05101un6,

croal nu e vorba de armate cuprinse cat de colin Iimitele realului, ci de hoarde rnonslri nepomonleni, justinco cantitalea apocoliptice de

ceeo ce moi mult decer de creah.Jri din [oc.

produsolu

final.

15/20 12/15 22/30 02/05 07/10 07/10 06/10
weslwood.ea.com

generoos6

Mike

ON-LINE

Aprilie

2002

I'Biil•••

_Review

"Nu te folosi de oameni, foloseste-te de calitatile lor" - Takeda Shingen

Scenariul
Loeul de desfo}urare: Joponio Ieodolo Persanajul principal: Takeda Shingen, cdico tu.

expedijiilor

O

Icnorul Shingen faemoi
rientul lndepcrto! i-o foscinat pe din milologia, culture }i isloria popoorelor osloprovineiei Kai, slluatoinlr-o locuilarii Botronului Conlinenl dintotdeauno. lui Marco Fie co lice ap6rule 1n ultima vrerne. Dupa Shoqun si Throne of Dorkness, dOUG jocuri axote pe istoria feudal6 a Japoniei, Xicollnleroctive 1mpredesn. de sorococ'ooso. domestiee,

0

rnostenil tranul

regiune rnontooso si Pe 16ngo problemele feu-

s-a datorat

specihce de oltfel perioodei

Polo sou marinarilor por-

dole, noul lidsr

s-a trezit

pe cop }i cu 0 orneninFo}lil olio] oi 10

lugheZi}1 enqlez! losc.noho oeeasto 5-0 perpetual peste secole, ajung6nd fel nu se explico ovolonso ~i pona 10 noi. AIIde jacuri inspirole

uno eu Mogilech

ne propun 0 nau6 tncursione }i 0 inrriqilor Joponiei se-

Jare dinlre cele moi periculoase.

in Iumeo samuroilor colului XVI.

totclui sou ou Incepul so-}i str6ngo ormotele

granite cu dorinjo de o-l alungo de 10 conduce-

PIasa rea regiment.eIQ'r Tnaiflte de lupta

Ataeul unel fortarefe

•••

am:l.

Aprilie 2002

www.level.ro

Review

~

Takeda Shingen

Alae de noaple
pat camonda hecore pono 10 potru regimente generalului, unor copltoni I. lu vei

(unul se aflo direct sub camanda lor celelolte Irei sunt lncredin)ate

Practic, in ocesl lcn] 01 comandomenlului, do ordine generalilor, deporle Mariaje'le

oceslio vor transmile rnoi

copronllor. care se vor osigura co solTakeda Shingen s-o noscut pe brie

datii de rond Ie vor respecto cu slinjenie, astlel

3

noiem-

polltlce erau la modii

lncct lronspunsrao depinde

in procnco a oric6rui ordin moralul $i

1521 in

castelullchimizudoiro

~i a fast

rea clonu Iui Kai. Acesto esre contexlul lstoric in core lucolorul vo mlroin peleo uneio dintre cele moi iluslre personolitO)i ole [cponiei rnedievole.

foorte mult de experiento,

fiul eel mare 01 lui Takeda r-Jobutoro. printul provtnciei KoL fn limpul domniei sole, Take-

curo'ul oli!erilor

10i. $i co lot voroirn de moral,

ocesto 0 devenit din nou [dupe Shogun
experimentoji zeze oemenii }i respecic]i

I un

da Shingen a resirucfurot

lntregul sistern posi militor 01 pro-

loelor decisiv In scnereo istonei lupielor. Ofi)erii

litic, odrninisirotiv, economic vinciei sale, fapt ce a dus

Piesa
Takeda

vor rei.si so-}i mobil i-

10 inslaurarea
ce a trezil A

moi bine decot un lnceporor. De

unei stabililo!i ~i a unei bogalii

este

a simulore

tocnco. in sens.l

in

aceeo Moarleo

trebuie so ai faorle mare 9fllo de ccesno, lor nu numoi co te va priva pe viitor }i voloorea lor, dor morolul 00-

invid i0 malorilO!ii liderllor conlemparani. fost primul care a injghebat sionlsto ?i tal el a concepul
0

core te vei ocupc sfrict de conducerea ~i de puJinlico politico pe iei pe colo. lar

armatelar

ormoto profe-

10 acesl
de

de experien)a

un sislern juridic

nivel jocul se prezinta mai bine decot rna osteptam. Esle un joe in care e}1i marele comandanl osf ~ olat. Nu le privesle ee se consruiesie in provincia to, ce se cullivQ, ce se aduna ~i oso mai deparle I§tiu

rnenilor va sccdeo

sim)itor. Cu cal mai experi-

folosil inca }i oslczi in Japonio.

rnenlot si mai inoinlat in rang esle ofi!erul ucis, cu alaI maralul va Ii aleclat ral uI nu va suleri schimbofi - ucidereo mai mult. Dar modoor In sens negotiv cum sunt] sunt mai mult decot reusi Ie, chtor daco osedlul unei celati Inseam no mol mult decal eliminoreo

co nu esfe tocmai

reolisl, dar se

unor oli!eri ina rnici, co pturarea steo10 in primele ronduri

incodreozo bine in lema [oculol]. La nivel locnc }i
militor, jocul se rerrorco printr-o oprolundare cotorvo elemente ce au debutat Inlr-o alto - Shogun. a

gurilor inamice, prezen)a

oporotonlor.

sou onooreo de a otoco primii pal ridico spiritul soldajilor

Ireccnd peste toote acestea cs putea spune co Takeda are un unic ~i mare defecl. A
last lonsot

simulore a epodi leudole japoneze Ofilerii si generalii piese g(ele in angrenajul

dupo

Shogun. Daco nu or Ii ap6rul

au last dintotdeauna oriccrei armate. Cu

Epilogul
N-om

0161 de lorziu, in mod cerl oltlel s-or Ii disculat despre el acum. Sper, totusi, s6 nu se piordo deloc

toote ocesteo, [ocurile de stralegie iou ignorol cu desovorsire. Takeda slroluceste toemai In

vorbu oproape

c'espre .coh

preo repede in noio-iul de [ocuri mediocre, fiindca nu rnerito oceoslo soorto. Cloude

tOFle tehnice" ole jacului. Aceosto se dotoreozo laplului co nu ies in eviden!o cu absalut nirnic, nu sunt nici proasle dor nici slrolucitoare. A} pu-

acest dameniu. Tu [Tokedo Shingen) e}ti camandanlul suprem, oi un batalion lormat din eei mai 10

LEVEL
Titlu Gen Produc6tor Distribuitor

Date tehnice
Takeda

buni samurai pentru pozo, ior sub camanda

tea spune co Takeda este aeel ioc in care IUcobililoloo are ea~lig de couzo in lo]o orliliciilcr vor fi melle lipuri de leren

direclo se afla eel mai buni ofiJeri, dar, oserneni reai,to!ii, vei sto ololuri de ocesre regimente In spolele frontului, de unde vei conduce inlreaga lupce

RTI
Mogitech Xicat Interactive Conimpex

tehniee. Chtor dod)

pe care se vor duee luptele, chor doco sunt prezente ~i condiliila almoslerice chior doco animo!iile luptctorilor (plooie, eea!al, [oso rninusculi

ocliune. Imedial sub line se aflo generolii, lolari farmidobil, }i cu a vosto experierjo

Olertont
Procesor Memorie Accelerore RAM

Manosit tel. Pili

01-3302375 233 MHz
Mb

64

3D

minim

4

Mb

Grofico Sunet Gameplay Feeling Multiplayer Storyline Impresie

15/20 12/15 26/30 05/05 06/10 09/10 08/10

Raportulfi!f!alal

luptel

Aprilie 2002

l'fJ*~'•••

_'Rev'iew

Silent Hunter II specilcul

isroric 01 rozboiului

din

Atlantic. De allfel, scenoriul fiecarei misiuni por· neste de 10 0 situolie reolo, ce a avut locul sou In istoric confrunt6rii dirnre navele ce au brozNordului. Remorcom din

dot Atlanticul ~i Morea nou otenjlo dovsdlto

de SSI fata de verlo.cfo

teo istOfico 0 unui produs ce poorla marco so prestigioosa, p-ezentori fapt ce se reflect6 $i in amplele

ale isloriei navelor ~i ale corocterisexistente inlr-uno din cele moi am gasit ornonunte excelent

ficilor ocestoro,

interesanle sectiuni ale jocului, nurnito simplu Museum. Acolo

sfruciurote ~i legote core ne-ou clorilicct multo
din nedumeririle noastre in privinla istoriei Asta ca s6 nu mai tridimensional6 morinelor germane. de utilo reprezentore toro Aceosto

subvorbn a oces-

din urrno, tnso, nu reuseste

so

sobsutuie mult rnoi mreresonto prezentore a submarinelor omericane,

oso cum op6rea
americone

aceasta

in primul Silent Hunter. Este vorbo despre rnogin [e in care submorinele ero u

.de-

A cam intrat la ape ...

corticate",

lasand so se

vodo

ln detaliu diver-

sele secliuni din interiorul acesfora. 10 posionojii de subrnorinisticc, s-o produs: in Si· unui U·Boot! lor doco este so vorbim despre docornentarea isronco, rernorcorn consecvenlo produca.

proprietarii

A

u, trecut, ani, ani mulii de ccnd osteplcrn o conlinuore 10Silent Hunter. Dor,

lent Hunter II suntem

10 comanda

Acumo, s6 nu ne losom orbiji de aura de Iegenda 0 ocestor submarine }i 50 privim ode-

torului, ce a indus ~i in Silent Hunter II un fel de

probobil, dotarito faptului co SSI S~U schmbot de douo
sub

docurnentor-interviu cu un comondont
data aceasta el esle, in

de sub-

ori in

vorulin

fala, cso cum ocesto ne este dezvoluit ole jocului,

morin din eel de-ol doilea rozbol mondiol, De

ocesf ani, cu repercusiuni eVldente in pion
finonciar ~i cu clipe de incerlitudine cspociul plcnurilor de development, Silent

in cele trei misiuni de ontrenoment

mod

hresc, german, ~i

execurote pe un submcrin Typ 2 - prime Ie submarine germane erau ntste borci subocvonce ... Din fericire, pe parcursul celor 8 misiuni ole

se nurneste Erich Topp. Excelenle sunt filmulelele de rncruo] ol irncplnllor de epoco cu spusele lui Erich Topp, ojutond poole mai mult decal olte elemente 10 inlrareo In pentru conhuntorile

Hunter II a opcrut ob:c de curand. Ero ~i timpul,

coco ne gondim 10cote screenshof-uri ole
jocului am vozut de vreo doi ani lncoace ... Ani in core, pe de olio porte, s-ou sehimbot foorte multe in ceea ee priveste locrnoi ceo moi

[ocului, precurn }i in singuro cornponie core ne
este puso 10 dlspozilie, .utilizo" $i submarinele veti oveo ocozio eele moi ovonsote de a ole

otrooslero

~i pregatireo

navale ce vor urma.

Kriegsmorine. lmr-odevor; pocote, misiunile sunt cam pujine, Din

irnportonto noutote

0

jocului: grofica

3 D. De

Dar. ..
Trebuie s6 recunoostern co am fost corecum Vlojiti de introrea In joc - un filmulet drogut de introducere ~i apoi intrarea in meniuri, 01

oceeo, incertiludinea

in co re W sc61dal de 10

ocestea nu of era cine $Iie ce vorietote, 10octiuni perfect corocterl-

bun inceput Silent H unter II se citeo ~iIn ochii nostri, 10primo inchidere de chepeng.

totul rezurnondu-se

zote de un tillu celebru: "Seek and Deslroy". Porco ducem dorul misiunilor de recuncostere

corer fundal sunl chiar afi~e de propaganda din timpul rozbotului, ne-ou f6cut 0 buno irnpre-

Achtung baby!
Ceeo ce ne doream cu lofii, ma refer aici

din onmul Silent Hunter, sou 01 color de recuperare a pilonlor. Dar, Irebuie so recunoostern co, pe de alto parte, producotorf au respectalln

sie. Dor, in momentul in care am pus piciorul pe submarin, am observat un fault. Sou ofsoid,

Anomalla binoclului din chlose •

Dand din ellce intr-Ull ocean de peruzea,

•••

~!~I.I Aprilie 2002

www.level.ro

Re,viiew

cum vreji so-i spuneJi. in chioscul submarinului este monlol un binociu, solider cu corool subrnorinulvi, prevozul cu diverse rnire si grodojii deslinate a cjuto

10

stobil.reo

poziliei

relalive a obiectivelor

fol6 de

submarinul propriu.

Ei bine, cond volurile sunt so se in-

mari, este normol co linia orizontului cline lola de orizontol6,

~i so se 101 misle in Dar,

funqie de rnonmeo ~i pozilio volurilor.

cond Ie uiji In binoclul respectiv, llnio orizonlului pcsfreozo cu demnitcle
0

orizortolo

perfectol

OK, veli spune, Oslo inseornnn, probobil, co binoclul cu pricino oveo un com pensator giroscopic

01miscorllor de ruliu ~i langai. Very
Moi ales elj apar in imaginea

clever, indeed!

din binoclu chior por)i in miscore ale submorinului (ex provo submorinului saltond pe 110-

luri]. De ce, olunci, din ceea ce se poole vedea pe longo margineo binoclului, observorn

co ocesto pore foarte bine .,Iego1" de chioscul

submorlnului, hind perfect solider cu acesta? $i
doco nu se vede nici urma de rniscore relcrivo o binoclului fo)6 de chiosc, onmci probobil ocesto din urmil este compensal giroscopic co fa-

Da, asta ne place!
sirnulore, No comment.

Ja

de carpul submarinului,

nu? Sil

hm

seriosi. ..

Nu am Ii dol 01010 irnporrcrjo nunt, dacil exocl cceeosl problema de gilsit ~i 10 sistemul de ochire

aeestui cmonu ar fi fost de pe

Alerqcnd

dupa

0

stea
fora lunO.

Era noapte, 0 noopte inrunecooso,

01 lunului

Submarinul meu Irebuia sO gaseasc6 un convoi inamie }i so scufunde lot ee misco. Dupe indelungi coulori si zbaleri, decid sO ies

submarino Ceea ce, dejo, ni se pare co trodeozo 0 gravo neatenlie locmai faJo de ornonunle.

10 suprafalo

~is6

Ori, ocesteo sunt de maxima lmportonjo, este so ne gondim simulatoarelor copobill

doco

ma uil in sl6ngo }i in dreaplo, door-door oi vedea ceva care so dezvoluie pozmo oblechvulo. Numai bine, zoresc in deportore ni~te luminite polpo-

10 prafilul

psihic

01

lonilor

de submarine

- aameni dote locmai de

de a imensc robdore.

itoore. Dou bciote inainle si,in curond inlru inlr-o furtunO. Ce credej co emu luminilele cu pricina?

posh.ne La ostiel de oomeni nu vii cu proslii
precum ceo pe core tacmoi am deseris-a. Deco ciudoteniile s-or opri oici. Inca or fi foplul co se

Chior fulgerele furtunii tospre core ma Indreptom.
"Nice touch!" m-orr SPUS, $i am reluot mi siuneo. De dolo oceosla, lumini)ele ace leo polpoiloore nu mai erau de

bine. Oaf cum ne putem explico

poate ie~i in chiosc, dec; In afara submorinului, alunci dnd acesto se oflo inca sub suprofo)a? curof Chiorlnointe

10 fulgere.

In fopl, era

10 d!iva

melri aer

vorbo de un bug gronc - 10 linia arizonlului, dor
uneari ~i pe cer, apor puncle sou chlor linii aibe, ce Ie pot derula pe innmeric. Aso co, nu irni mai esle dar doco am vozut fulgere, sou erori de gronco ... Cert este, lotu~i, co stelele de pe cer

de a ie;;i"la

marin, po]i privi luciul ape; de [os 1nsus, secvenJe

lotr-una din cele mai suprarealiste subacvatice a porule vreadata

lntr -un [oc de

Dar de ce este atat de· patr.iltos fr'ontul de unda al acestelexplozil?

Saracele

culrasate

sarace in graficii, blnelnleles.

Aprilie

2002

II.g5••••

':WW'

R.eview

in timp ce unul din ele ne urrnorec. Porteo }i mai cornico a ocestei eioeniri este co eo nu a dus 10

oponpo niei unui fel de do mage 10eele douo
nave, de parco ocestea nici nu s-or fi atins. Cu excepno unor momente de inteligento ce apar in general submarine, dovado pe parcursul vanalorii de

AI-ul pare lent, dezlcnol, focond nedore In ceeo ee

unei concepjii

priveste laclico

luplei navale In WWII

Echilibrcnd balanta?
Silent Hunter II este [ocul pe core I-Dm

csteptot

preo mull pentru Col de purn are de

oferit. Dor, coco esle so fim cinsti)i, trebuie so

recunoostem co ovem, mocor, a urmare a
morelui Slenl Hunter, In core putem retroi atmosfero su bmorinisto specifico. Sopoi, me rea i, foino, fiind unuI din orne nuntele de grofico reusite ale jacului (indusiv sub ospect hmcncnol Ecranul

sangeriu: al infrallgerii.
5implisrnul conceptei, col ~iprin faptul COnu pare

- cond valurile sunt mari, elicele ies din ope din ccnd in cond] lor, co elemenl suplirneotor de
reolism fa!a de primul Silent Hunter, aici nu putem cunoosle direclia }i vilezo obieetivelor dupa calcularea decal

respecto harta coostelojiilor, oso cum se vede aceasta pe eerul de deasupro nooslro.

so foloseosca nici uno din funcliile

3 D accelerole

de plDeile grofice mai recente. Proetie, do CD va

acestora. Dar, pe de alta parte,

Grclico

istorico

intereseazo istorio evolujiei 9 rohcii 3 D pentru PC, pure] vedeo cum sloleo u lucrurile in urrno cu vreo Irei oni, Uilondu-vo 10Silenl Hunler II Do, este cdevorot co po] so privesti (Tn funelie de selorile de reohsrn J 5i din exlerior 10

parco se nrnereste preo user a !into cu tunul de bord sou cu mitraliera ontioeriana ... Greu, greu de lot se poate ojunqe 10 un echilibru lntre plusorile ;;i minusurile Silent Hunter II, moi ales co nu am descoperit nici un mod de joe multlployer legorii cu

Repelom: in buna masura, grofieo ecceleroto 3D urma so fie unul din punctele forte ole noului Silent Hunter. De oceea, om cuscot cu more otenlie ochu 10 101 ce se poole vedeo tridimensionol lasol in joe. 5i eeeo ee om vozut ne-o indiferenti Pe n Iru co grofieo din

compul de luplo din lorgul morii. Efeclul este
similor pe undeva celui din Fighting Steel, dor faro

care so psrrmto, eventual, poslbllltoteo jucotori de Deslroyer Command.

perlect

ocelosi

impacl cinemologrofic

lor

doco

Concluzio esre uno simpla: jocul pare f6cui din dalorie cu odevoot '.Domn' e, am cnuntot co-l faTrebuie so Iii cern, hoi sc-l terrninorn odoto!"].

Silent Hunter II esle de muh rosuflolo, 0101 prin

este so facem 0 cornporcue focem comporo)ia,
CO

cu IL2, mai bins nu

esle vorbo de 0 diferenta

de cotevo genero!ii lnlre eele douo jocu ri. lipso unui eleel einemologrolie se dotoreozo pozitio-

un posionot 01 Silent Hunler pentru
inleresul.

co urmoreo acestuio s6-1i trezecscc

norii nelnspirote 0 camerei virtuale de lua! vederi 5i reslricliilor impuse aeesleia, dar 5i reprezenlorii neinspirote 5i soroce in cmcnunte a obieclelor di n joe, fie co este vorba de nove de suproloto sou ovioone (submorinele sunt reolizote mai bine], De aeeea, spunem co toemai grafiea, acel element im porter t in hype-ul faeut joeului de cotre producolorl dezorncqiri
0

Dar ;;1 aici este vorbo de douo toi}u ri - co pasionol de Silent Hunter, vei fi cu siguron!a mull mai sensibillo problemele de care nu duce

lipso urmareo oeestuio, cu num6ruili. ~tefan aPlllG

LEVEL
Titlu Gen Producator Distribuitor

Date tehnice
Silent Hunter II Simulator Ultimation Ubi Soft Romania

este surso uneio din cele moi mari noosne In privin)o Silent Hunter II.

Aoleu ~i vAl!
Se poote sa treci in submersie printre novele unui eonvoi 5i so doi eu torpile Tnele foro co vreun dislrugator din escorto so reae)ioneze. suprafatolon-

Ofertant

Ubisolt

tel, 01-2346769 Procesor Memorie Accelerare RAM 3D P 11266 64 MB 16 MB MHz

minim

Se poote so Ie ridici eo prostulla

go un dislrug610r obio torpilat si vag in flocori 5i s6 Ie opuci so Irogi cu tunul in el, faro co oeesla so schijeze rnocor vreun gest de oporore cu

LEVEL Grohco
Sunet Gameplay Feeling Multiplayer Storyline Impresie ON-LINE

Nota Review
13/20 13/15 40/50 03/05 N/A N/A 08/10

"

tunurile sole de 120 rrrn, chor dac6 ele sunt in perlecto store. Dar siupldltoteo AI-u lui ore
~I

li-

i"Trlo.
~
www.leveLro

chie de morgoritar,

doco este so ne oducem Idin sen in britonice,

ominte cum s-ou ciccnil cu seninolote

......

r••

?i pe un cer senin] douo distrugot~~re

www.silenthunteriLcom

~f'

Review

de seri lnlregi (in incercoreo

de a-)i ca~tigo un

amic sou iubit) distrusa in cctevo secunde. Din fericire nu moi sunlem obliga); 56 eonsfruim tol ocest esolodo] locuinja. sociol in urnilo ncostro

Putem ie}i seara sing uri sou cu prielenii

in orcs, Interesonl este co in momentul plecor« jocul solveozo coso exocl cum era, ior dupo ce Ie zbengui in orcs 0 noapte inlreogo, loorcere 10 in-

vei gosi coso exocl in oceleosi eonexocl oro 10core oi in lovooreo 10

ditii }i eu ceosul indiccnd

plecal in orcs. Dar so treeem peste acest .incovenient", deoorece luereoz6

{altlel Sim-ul nu or mai ajunge in veci 10 muncol. Cenlrele americone: de divertisment din oro} sunl tipie a rnuhlrne de mogczinose eu fot

felul de suveniruri, baruri ;;i borule]e, $i am ccnstctot cu slupoare eo cei care au eonslruit sunl ari rornonl ori au vizuot servicii jolnice. polronilor.
0

ace Ie mogazine

tara ooosiro. Pre!uri ostronomiee, Acesto pore so fie slogonulluluror

Dupo ce co am plotil 50 de <ce monedo

fi

eo> pe un amoral de cockrell. am mai ;;i ostcp-

Romantism in lumea virtuala
.

101cinci are dupo ospotori!o

so mi-I cduco. $i singur, odoto

cum un necoz nu vine niciodclc

ce oi dot comonda
cctluns, mocor Hot Dole

nici nu moi pol' efectua 0lt6

celor mol bi ne vondute jocuri, luna de luna. Poole c610 ocest lucru au contribuil ~i

C
doco

hiar dcco nu va vine so creden, 10 moi bine de doi de 10 lonsare, The Sims continuo

sc-l fi distrot pe bielul ornulet. or trebui so se concenlreze
dintre Sim;;i, prin inlroducereo

loarle mull pe relaliile amoroase lucru pe care il ~i incearco acesluia

SO se afle In Top )0 01

.in orcs", core este vizuot de nenurno-

ro] alti Sim~i [oso co o! de unde so-ti alegi viiiooreo vicfimo]. Din pocore, timpul foarte lung necesar oricorei ocliuni soboteozo Irumoose ale producotonlor. in ccest momenl nu putern decot so sperom co Sims Online, osupro ccruio 5·0 abatul inlreoga inleniiile

odd-onunle oporule ulterior [toote cereou jocul
originor penlru 0 puteo fi jucote), dor in mod so foscineze
U

cerl The Sims continuo lnlreago. Nici nu vreo

a lume ce se

so rna gandesc

va Inlornplo odolo $i

cu oporilio

lui Sims Online.

tal am incepul 56 vorbesc de add-on-

oteoue a prodocotorilor. vo oveo

0

uri pentru The Sims am so va prezint pulin ultim u I din oceosto va concenlro dinlre Sim~i.

evolojte ternporolo reusi cu odevorot

mai potrivito ~i olunci vom so inlre!i ne m rela)ii virluale ...

ser!e. The 5i ms: Hoi Dote. ce-si
asupro reloJiilor intime

acliunea

odevorote.
Claude

Don Juan in ccjiune
Nu cu mulli oni in urrno creareo unor lumi virtuale in care so Ie plirnbi ~i so te cornporti co In viejo reolo sou, me rog, cso cum ne-am Ii dorit so fie viola reo 1o, era door un vis indr6z· ne], demn de Stor Trek. The Sims a laeUI primul pas in cancepereo ocestor lumi, ior add-on-ul "emO!iilor" 10ocesl

Tillu Gen Producotor Distribuitar Ofertant

The Sims - Hal life Sim Maxis Electronic Arts

Date

Best Distribution tel. 01-3455505

Procesor Memorie Accelerore RAM 3D

P 11300

MHz

Hoi Dale 1-0odancit prin omplilicoreo ~i sentimenlelor umone

64

Mb

Deco pana

minim 8 Mb

add-on inleroctioneo

dintre Sirnsi era destul de

LEVEL

INota'Review
18/20 15/15 44/50 02/05

prlrnoro, odoto cu oceostc nouo lonsare vom

Grohco
Sunel Gameploy Feeling Mulliployer Storyline Impresie

oveo 10 dispozuie
comunico

0

mul!ime de moduri de a

(verbal sou mimic) cu celelohe perso-

Ii

noje. Pocot co ceilol!i Sirnsi au romos in urmo ~i lenlotivele lor de comunieore sunl bonole ~i une-

187'/01

ori slresonle. Din pocote va trebui so Iii foorte olenl,

N/A N/A
08/10

deoorece

cceslio nu conslientizeczo
CU

....,
Aprilie

Ir.~
2002

doco foe bine sou rou }i te pol' trezi

munca

Review

... din pacate

compromisuri ~i 50 pcrcezi 10 a duce 10 bun sfar~it une!e sorcini nu tocmoi plOcute rio
0

N

U .Ioote luc.rurile in. ViOrO. u. l frusn moose ~i sunt unele momente in

core trebuie 50 Iocl onumite

pouzo 50 resplrel... co de exemplu
btletului

dusul gunaiului, cumporctol Trebuie 50 adaug

de

autobuz, plata intretinerii etc.

[pemru

a oferi ciU-

torului 0 privire de cnsornblu osupro fntregii situotii) cO sunt un fan declo ret 01 seriei Dune (cOrtile, nu vO gOnditi 10 alte prostli]. Pentru mine, Dune inseam nO eel moi complet ~i complex unlvers SF erect vreodctc, o corte otOt de bine scrtse incOt a~ moi citi-o incO
0

doto ~i incO a doto fOrll 50

mO phctlsesc de eo. Am osteptor cu sufletulia gurO a ecronizare care sO se ridlce 10 nivelul cOrtii [nu se poote, ~tiu) sou poote un [oc core sO surprtndo mogia cOrtii._. degeoba.in cevo din cazul in care

'III ganditi cl:l poote Fronk Herbert's Dune (jocul de care trebuie sa vO povesresc
ccuml or puteo Ii rOspunsul 10 intrebOrlle lonilor, ei bine, '10 in~eloti amarnic. De ce? POi .. sll mO gOndesc ... probobll . ccuzo faptului cO este un [oc prost din

10 se

accentuo punctul ce urmeo.zOI_ Punct. Nu o sa mcerc sO va rnencjez esc cO '10 spun cum e [ocul de 10 1nceput [cdlco prost], ~i am sll '16 demonstrez in poginile urrndtoare de ce (ingratt) sarcina moi om].;

De ra:u
Un [oc ce are in spate 0 corte sou 0 serie de ollrti deja consecrate [co de exernplu Harry Potter sou Fronk Herbert's Dune-ul de loro) nu numoi cOtrebuie sa fie bine 16cut [Iuetu 10 care teosteptl dar trebuie sll $i respecte
S9

Doell vre]i sO ollc] de 10 bun inceput to ce sll 'Ill o~teptati de-a lungul [oculul nu trebuie decet sO '10 opriti
0

clipo cu

privireo osupro logo-ului de tntroducere in core toote surr bune $ilrumoase in 010rll de titlul jocului care ne anunjll ferieil cO ovem de-a face cu FRANCK Herbert's Dune (0 so lneere sO pun imagineo cu pricinc undeva ln orticol], Nu ~tiu cOt de
oboslti,

de 10 orice

iOCI.

pe cat se poote din care

idelle prezente Tn cartea/serialul cOrtli, etc. A$a cO hoi sO de foro prin prisma unui fan

inspira, sa ~e cat mol fidel lirului epic 01 un pic [ocul

beji sou plietisiji erou eei de' 10
[oculul

Ctvo eand au dot drumul

pe pia-

ra, dar sO gre§e§ti insu~i nume1e autorului cllrjii pe core se bozeozo joeul jOu este, trebule sO recuncostetl, cevo iesit din comun ~i greu de iertot. in cozul in core ol citit correo, u~i vei reSora fa mai rnica.; cum

sa,

nu 0 iubeli'll?1

sa

~i trecond cu vederea stobillreo unor relotii intre personejele principale etc. Spre exemplu Paul se vo intalni In primele minute de [oc cu sora so moi mlcd, Alia. So '10 explic curn... Vezt 10 un moment dot 0 IigurO mai pitieO prin sieteh ~i cum ceil'altl
nu prezintO vreun interes te gende~ti ell or

intelegi ee se intemplO In [oc, cine

sunt Ilia rOii $i de ce nu iji trimit m6rti~oare de 8 mcrfle, Dar 'lei ramOne cu un gust crncr Tn eeeo ce prive~te storyline-ul [ocului. Este co ~I cum cinevo Imagine. cu prlclna ...
or incepe sO IIi

spuna 0 paveste, dor sertnd peste ineeput

••

&1

Aprilie 2002

www.Je·vel.ro

Ii bine 50 ofli cine e respectivo liinlO. Ajungi 10ngO eo ~!tncepl
0

conversofte. Pe

101 ecronul se vo Inlinde opoi 0 1010de

copil fOrO cei 7 ani de occse, umAot de porce tocmai mestecO 3 kile de prune ~I cu o voce olOt de penibiio incOt

iti

vine sO Ie

oscunzi sub scoun de rusine, Si fora Oslo, tetol necunoscutO jle, 1)i spune grllbit: .Eu sunl moooi mult decOt soooro taaaoo ... blo, blo, blo ... ai grljllMIII·Si

pleacl!.

DocO 01 gninlonul sO Ie numerl prlnlre ccelo core nu au ciNt Dune, otuoci sloryline-ul din Frank Herbert's Dune

p sa

vo pOrea mol anost ~i mol prost g~nd" decOI povestlrile din cOrllle de colorp,Nu numoi ell nu vel Tnrelege obsolut nlmtc, dar modul Tn cora se com portO, oratO ~I varbesc personajele te vo convinge cO nu 01 vOzut chlor totul Tn violO. Dlol09urlle punctote dintre personojesunt

10

fiecore ocozle de cOte un

moment de tOcere. Astfel, un diolog dramotic i~1vo plerde tootll volooreo prin momentele de respira opOrute dupo liecore lroz6, momente Tn core, probobll, personojele mol trag un pui de somn, moi lumeazo 0 tigore! etc. Primo corte din serio Dune iti olerO toote ingredientele pentru a realizo un adventure de colitote. Vesteo bunll; esle ell producOtorii jocului au reuslt sO ghiceascO cetevo dintre ocesteo. Vesteo proostO este cO nu ou reusit 56 implementeze prea bine elementele cu pricina in joe. Deseris pe scurl ~i IlIrO a lntro In defaliu, Fronk Herbert's Dune esle un adventure in care ai porte de octlune sOngeroasO [gloonle, lasere etc.] ~i moi pulin 50ngeroosll po]l furi~a pe 10ngO inamici ~i Ii poli
ornorl

Mia· unuia mi-a pl'aeut poza asta (ee trlst,

--

ee trtst),

[te

pe ccestio

silenjios,

cu cUlitul din
Pssst, :'iasel!tl Vine· 'iBfu'!

dotare). cet ~i de puzzle-uri moi mull sou moi pujin inteligente. Co idee sunO foarte bine, dar in joe ... Problema e ell Dune se rezurno in more parle 10 0: alerga pe corldonre c6utarea solujiilor 10 puzzle-ul in prea pujin

eel mai noo :'il performant pistolla.ser. Sa.u nu.

De bine
Ce e bun in [oc, totu~i? Evenluol grofiea or mente a jumOtate de billl olbo, elOturi de coloona lilericiti demonstreozll mai mult.~

Titlu Gen
I

Fran(clk Herbert's Dune Action/Adl/enture Widescreen Cryo MonasH Canimpex
tel.
i
I ! I

Producotor
Distribuitor Oferlant

Gomes

interesanl pe core Irebuie sO il rezolvi. Tn periplul IOu te vel lntOlni cu dlversl lnomici, tot timpul mai puternici decal tine, dar nu lndeajuns, Ceo mol more dezomOBire" cel putln din porteo meo, constO in laptul cO elementele de' stealth nu sunt lolosite 10 edeveroto Moioritalea me convenjlonole. lor voloore. inamicilor Ii vei omori cu ormult p,ea pulini Ilind

sonorc, In rest,

puleji

cO [ocul nu I/O em6ge~te, ci I/O de 10 inceput ell nu meritll.

Fronk Herbert's Dune or

h

pulul h mult

Procesor
Aecelerare 3D Grcllco
Sunet

01-3302375 P 111.500 MHz
minim 16 MB Nota Review
_

Insll pore un prod us seas pe

Memorie RAM 164Mb
-

plal6 10 repezeolO, nelinirot ~i oproope delac testal. DacO sunte] un Fan Dune nu I/O' recomond ccest roc pentru simplul fopt cO nu face onoore numelui lui Fronk Herbert [10propriu ~i 10 hgurat). tor dacO: nu

aceio core pot Ii r·edu~i 10 10cere lntr·un mod mai pujin brutal. Tn plus, misiunile sunr destul de lungi, tntortocheote misiuni ... ~i pllctlsltoore, lor

~~Jice

e oia

Gomeploy Feeling Multiployer Storyline
lrnpresre ON.LlNE

Dune dar vre] un adventure de colitote, cliotoJi oltundeva. Aiel nu I/ep g6si dedlt un joe core, in loc 56 vO olere
0

: 15/20 '08/15 15/30 01/05
N/A

doce

1/6

anumitO so~sfocjie,

spun cO nu pute]i scsolvof

decct lntre

vo do un nou sens cUVOntului !rustrere.

08/20 103/10
dune.cryoqame.ccm

Mitza

-

Aprilie 2002

E••••

...

R.eview

Date tehnice
Bleck

.

&

White:

Creature Gen God

lsle
Studios Arts

Game

Producetor
Distribuitar Ofertant

, lion head Electronic

Best Distribution tel.

Procesor
Memorie Accelerare

'

Pili

01-3455505 350 MHz

RAM ,64MB 3D : minim B MB

cre(l,ture

sLe
Sunet Gameplay Feeling Multiplayer Storyline Impresie

Nota Review

19/20 14/15 ,24/30 '03/05 'OB/10 07/10 07/10

AHa

cine este cu cdevdrot Creatura ta
a reprezental unul dintre orgonizal intr-o soclelote secreta, numito Brotherhood, care este 9 010 sale }i Crealura oceosto jocuri din ultirnii ani ~i

anului trecut. Cei de 10 llonhecd copliveze de porteo devataji,

B

lack&Wl1ile

cele mai osteptote

sa occepte

in rondurfle

unul dintre cele mai mari succese ale au reusil sa

to, dar numai in cazul in core

duee 10 bun SfOr}iI 0 serle de teste co-

otentlo unei lumi intregi }i s-ou otros lor }i a [ocului lor 0 multime de foni dor si gomeri care au fast dezamogiti publicului, cei de 10 cum co or Ii

re moi de core moi diverse. Fiind un expansion set, multe lucruri nu s-au schirnbot in Creolure Isle.

So poslral

de 10 Block

de [oc Atenti 10cerinlele lionhead

& White

ocelosi superb engine grolic, oceeosi sunete de co lilote }i ocelosi Ceeo ce s-a schirnbot este, core se concentreozo

au ojuns 10 concluzto

interfo!6, oceleosi umor englezesc.

bine co inlr-un eventual sequel sa se puno mol mult occentul management, pe Creoturo to [porteo de micro-

evident, gameploy-ul,

ceo care a primit eele mai multe fiind scooso dehnmv ce poorto ls.e. $0 veproduse

acum exclusiv asupra Creoturii tale Testele prin core Irebuie so treoco oceosto voriozo concept Creature de 10 dragule si reolizore]. pona

critiei din porteo gamerilor,

din [oc], Aso 0 oporut exponsion-ul numele de Block&While: Creature

10 Irustronle

leo }i a

Problema principola

dem cum se reflecto in joc schimborile de lianhead.

Isle-ului consto in laptul co respeclimai mult de obililoleo to de

vele teste depind a te descurca

cu interfoja }i e ngine-ul 9 rohc

01

GuguMumu se intoarce
in introul jocului it veli relntolni pe cei trei morinori care jklu cerut ajutorul in Black

[ocului deco! de felul in core ji-oi crescut Creotero. Ceeo ce este un lucru nu tocrnoi plocut pentru co tacmai din oceosto couzo leqoluro emojionala dispore, dintre tine ~i Creoluro aproope co

& White

(mo rag, eu cnul i-am lacut so moore in chinuri, dar se pare co indivizii ou mai multe vieji decct o pisico). ojun}i bine mersi pe 0 noco insula. Odoto cu ei sosesf ~i tu, Insoli! de proprio Cre-

Plus

co rrojoritoteo
Ii neop6rat

teslelor ororo de

porco or Ii scocse dintr -un joe eduea!iv pentru copii (nu

o 0lt6 nou6

Co or

un lucru rou, dOL ..).

olroc)ie a Creature Isle-ului

oiuro, uimlndu-i pe locolnici, este uno moi speciolo

Insula cu prieina oomenii ce

este Tyke, puiul de g6in6 pe core Creatura to vc trebui s6 il creosco, Asriel, dupe cum iji 'lei instrui lu Creotura oso il vo inv6!0 }i eo pe Tyke. Este a idee extrem de buna dar core poole Ii uneori frustranla, deocrece nu ai nici a influen!o

deoorece

troiesc pe eo nu au cunoscul nkiodotc [csoIrurnos

un Zeu

co tine) }i este Iocul in care s-ou core au invo!at cum sa se in Creature Isle nu

refugiot Creaturile descurce

faro Zei, Ascdor,

direcl6 osu pro miculului Tyke. Doc6 ali fost nernultumiji de unele aspecte legate de portea de micromanagement Block & White, v6 recomand Nu vo osreprof originoluL insolo din

vei mai oveo de luptot cu nid un olt Zeu ceea ce duce, evident, 10 sirnplilicoreo pona 10 dis(bo}tino}ii

porihe a porl]i de micromanagement oricum 0 so te venereze existo a Ilernotiv61.

ocest expansion.

pe line pentru co nu

cevo moi bun decor

Creoturi Ie de pe oceast6 nou6 insulo s-ou

MitZel

••••

~!'.I

Aprilie

2002

www.leval.ro

I

"'·.r·.);' rj'
,,~\
,

I t

i ,VI J ((lJl. J '
l, .1''-'

'\.1 ,; j\
I

\.

I
I

(('.)::>-.'.\ '...
'." .:» " ~. -

.'

.

1._\f~Ji.j-I "'r I .. I I j'-, • 1- ; J] " h
'."

r,.Ji.jJ iI'~J' \.... ...•... _J·\ ~. '
'.
_.J ,

J

~

.

:.].;

.
.

!.'.J.

t

Prietenul tau de nadejde! Titlluri proaspete .....

Povesf cu ccvoleri stralucitori ~iprintese dragalla~e...

iumul. ~i nici n u se puteo ohlel, de vrerne ce

M

a rog, prinjesele

cam lipsesc, dar

inte njii in ceeo ce te priveste nu su nt d eloc prietenoase. Tot acest parcurs este extrem de liniar, din pocore pentru [oc. Atal de linior, incal nici nu po] explore aile zone decol cele in care ai ceva de rezolvot. Surprinzulor, chior ~iin aceste condi!ii in care ~Iii sigur co Ie all i acolo pentru

cavaleri in armuri, care moi de

core rnoi sirolocnocre vor Ii eu du-

ccest joe este inspirot din legenda Regelui Anhur. Moi exact din oceo perioodo
tannia, iar celjii inca mai constilviou de inceBriput, cond Arthur inca se chinuio so pocilice a pulere

...ale unor studiouri renumite .......
EI'DOS

"a face" cevo, de mulle ori m-am trezit lora so am ceo moi mica idee releritoare malar (poote n-am Clti! eu cehice, nu ~Iiu). Am fost, in schirnb, plocut impresionol de

10

pasul ur-

dernno de luo! in seorno. Jocul ne spune povestee lanarului Brodwen, vesli - una a lui Bradwen a doua a lui Brodwen lunclie de cartea butul avenlurii. Firul povesni te vo purto, chior doco pe coi dilerile, din cetoleo natala, Uffington, panola curteo regalo a Camelot-ului, liind urmat indea· proape de frotele vitreg, Morganor, ole corui de lapl douo poPaladinul, ior ceo de Druid, in

sohoerre

legende

- Covolerul

sirnpluoteo ~i elkienlo inlerlelei. Absolul tal ce oi nevoie se alia

[olbo sou

rosie]

oleoso in de-

10 door

un click distanj6. InZvo-

terfojo este imporlila in Irei grupe. Obiecte,

nuri ~i Deslino)ii, lieeare dintre ocesreo stocond exacl eeea ce sugereozo moment elemenle ~i numele. 1n orice doar ocele

01

jocu lui vor

Ii aellvote

core pot Ii falosite intr-u n fel sou ohul.

1nschimb, conlrolul personojului poote do

Date tehnice

dureri de cop serioose; norocul nostru co luplele se rezolvo cutornot ~ivor ~ ca~ngole numoi lolosil orma/obiectul Interactive

lulu
Gen Producetor

Arthur's Adventure

Knights

polrMt AI~el, lup!ele or

doco ai fi putul

DreamcaJcher Cryo Interactive

deveni un odevorot cosmor. De remarcat romone loplul co inlre locojte importonle vei colo lor; colore, fopl care nu more~le vileza de deplasore, dar 1050 0 impresie buno pe onscmblu. Partea procso a explorarii esle, dupo cum spuneam deia,

acum sl pentru

Distribuitor
Olertont

Monosil

Conimpex

tel. 01-3302375 Procesor Memorie Accelerore RAM 3D P II 233 32 MB minim B MB MHz

Pia Station

§~

Nota Review
Gralice Sunet Ga.meplay Feeling Multiplayer Storyline Impresie 14/20 10/15 18/30 03/05 N/A 12/20 06/10 www.cryo.fr

• ".a~
63%
..

I.~

aeeea co e~li obligot sO mergi numai prin onumile

locuri. lor

10 oceosta

se cdouqo laptul co pe,sojul

ese obsclut dezalont. 51iuco popukno in aeele

wemuri nu era locrte oumercoso, dar lotu~i pano ~i in erose numeri locu;torii pe degelele de la 0 mana. de parco acolo or Iroi nurnoi acei indivizi cu

Pelntru oric'e'titllu multi .. med ii3" eemenai $i la
www.monosit.ro
8uctJre~ti, SpJailul' Unirii nr,4, bJ. 83, SC. 2, ap 10._ tel: 01-3302375, fax: 01-3306351 e-mail: monosit@rdsnet.ro

core lu oi ceva de impo~it Acesta esle primul episod 01 oventurilor rmsnce in lumeo lui Arthur, conlinuorea rul viilor in numo-

01 reviste i noostre
Claude

_Review

seornno co ali jucal SeriOUS Sam - The First Encounter. Doco nu ali inleles nirruc, inseomna co nu preo ovej hobor despre ocest personaj ~i

ocest 10C $i, sincer, ero }I nrnpul so 011011cole cevo, pentru co jocurile produse de Croleom sunl de a calitale, zic eu, excelenl6 olto, dor e pocot s6 nU-I loud6m Iri inlr-ale Balcanilor si, nu de no~-

pe colegii

penlru cea mai more reo lirefarmorea genului

zore cenlrcl-esl-europeono:

FPS. Asia pentru co Serious Sam, ~i primul, }i-al doilea, sunt shooter-s in odevoroful sens al cu-

v6nlului, cu

drubo

~i sule de mii de rnonslri de prin-

locot, pro]! ~i lmpuscot. Pono $i personagiul

cipal e necesor }i sulicient sou, cum or spune bunica, ezact co 10 carte minle rn.co, pectorali $i blcepsl hlperdezvclto]i, orme in cosccdo, re-

plio de moi bme n-or Ii }i multo, multo transpirohe pe compel de botoie.

E

cu grafica
Co ~i Serious Sam - The First Encounter, [oc 01 (deja) seriei, engine-ul grofic superbului, adica fiori placuli pe

in 01 doileo

bole absolulul perfecliunii oroto cetrozneste

$i creeozo

parcursul nervilor oplici. Ceea ce vezi in SeriOUS SO m nu vezi in nici 0 0110 creoje gamerislico oporuto in domen'. Cu loole c6 otenlio Eglpel, onlieo nu mal e lndreptoto spre piramide, chitati si farooni indreptoto

.deod'n'bcrled",

este tolu}i

cu pulere spre olte zone ole globu-

Sam ...

II •••

am ... again!:
se izbesc cu pro-

lui }i ole istoriei; Teotihuocon }i Polenque (America Centrolo], Persepolis (Irani ~i locolitcteo Evul Mediu, judo Europa. Desigur, in fond $i prin locojiilor e ceo core [o-

di n nou mull ~i bine despre cum ignoronla, incetineola minlalo ~i reflexele meo din gheorele ropide pol salvo luLuciga-Iloaco", cos~i po-

M

UZo,

tu, ceo core ne inspiri pre noi

~i pe Iraseu aju nge ... so coda din ceruri, penlru co deslepfii de producotorl priullor

murilorii inlru creope, invaluie-mi

urmare, nu denumireo ce deliciullul

rninteo cu nori purpurii, so pol sene

vehicul in novo lui Sam.

Aceosto

din ur-

S5 - TSE.ln

esenlo, cine jooca Se-

mo, dramalico-Iealral
vedere Madagascar America

~i efectiv, din puncl de ~i preponderent, code in

rious Sam 0 face penlru co me parte de preo pujin songe $i preo purina rnunilie in viejo osto.

MenlolulUi

de Sud, unde sode pe pisc de munte. e 10

Aso se face co echipa croolo (Croleoml
reluot in forra

a

"01 de sla pe comoorc". acesl.Scaraojchi
mic", care vine cu Irupele lui nesonotoose lueozo istoria omenirii). Povestea e de Serious Som:

Sam code in opo, ia druibo, NETRICSA

st.lul

primului Serious Sam $i a dol evident reformate.

locul ei, moi are chiar ~i pistolul cu TMAR, apar cotevo gnar female, colivo beheaded bom-

drumul hoardelar,

E drept

CO to] moo}1rii din First Encounter sunt prezenji 10 dotorie, cu ormele ~i capajanile
mOini/cangi/gheare, propriiin dar lot alot de drepl e ~i

Sornolo

bers $i. .. incepe

01 doilea sfor~il al seriei creole.

Piolra plecco pe novo cosmico inspre Mental

Deco aji injeles ceva din too Ie aslea, in-

Vehicolul

mljloculul de transport

pantru

dilatorie

IJOE!orii,lhe'

Second

IEncounter

pare un arcade

F'PS

••••

IE:••

Aprilie

2002

www.level.ra

R.eview

_

--

eo noi ereoturi grejoase

au uwodot pomontul.

in fajo lor slo, vojruc ~i com singurel, ccelcsi Sam core, pore-se, eo odevoroto pentru producjio de ormoment pocosle

Rai da' noi
Foooe penculos in grupuri mori, cedeozo psiho-nervos 10 ouzul ormelor oulomale }i a I

a lui Mental,

.Oricot de eficienta or fi, sub nici 0 forma nu poole ocoperi gourile creole de ornul-orsenol,

v6j6itului ro.chetelor. intrebarea
0

Asodor. esenlo jocului s-o paslrol, proclic, oceeosi, Chior iti pui inlreboreo: ce rosl a avut
conlinuore? Unul singur: so prelungeosca din First Encounter (~i so educe inca un convoi de coruje cu bani). in plus, se pore co pro-

preferoro: .Doco

aveom

piele pe mine, oore traiam rnoi mutt?'

fun-ul

Zorg Commander

docotor

i si-cu pus In minte so creeze n ivel uri mult decot in primul joe. E cdevorot c6

mai dudote

spoji ile largi de deslo~urore a forjelor sunt 10 Ie I de covorsitor de mori ~i co, in principiu, conlilolea de rnonstri pe metru patrol romone e ocest superb exemplar

dernonsrreozo inca
0

ceo mai buno dovodo a colilojii excepjonole engine-ului

o dolo co nu iii trebuie cop co SO operezi drujba lofirma!ie volobilo }i pentru Sam

croci

Totusi, ou oparul inovolii

notobile
cu

10 level design: comere cu personolitole, dilerite ciudojenii. am potruns inlr-uno din sutele de lncaperi

"Serious" Stone). intreboreo

De pild6, 10 un moment dot ale

preferotn:

"Ce chestie, ore si rnotore"

jocului, door pentru 0 constoto cu slupoare co sun!

dot cu capul de pereril loreroli, lntr-un bounce
conlinuu. Inleresont co ocelosi lucru se lntamplo ~i cu rnonslrii, oso co luplo s-o Ironslormotinlr-un dons nebunesc, in core toote personajele screou dintr-un perete in oltuL La fel, inlr-a 0lt6 cornero, cilindrico de dolo oceosto, peretii se ratesc in perrnonenjo secunde, inccpereo si, in mo i pujin de 10

o oporilie
Comamnder

... coloroto in joeul croal, Zorg se dovedesie pe niveluri
0

s-a umplul de rnonshi core
Efectul

fi un odversor

olergou pe .lovon" ~i pe .Ioterole",

.boiobil".
subCu toote co panoplia de legorie de rnonstri de ca-

dlior}i

de dificullote

vizcol }i de feeling esre. evident, devostotcr..

sporito: Este chior 0 plocere sc-i into Inesti, pentru co sunt opcrifii destul de rare. Totusi, alenjie! Doco inl61niji c6jivo zorg commonder-i (insoti!i de alte c6tevo sute de

Grohco

propriu-zis6

nu s-a imbunotajil cevo

slanjial Ie foarle greu so perfecjionezi dc.c exceleru reolizat], decor sunl de deporle

Desigur, schirrborile ceo moi irnportonto

greo ero deja foorte bine reprezensou scorpioni, din c6nd

lola prin Werebulls

mon}tri.".), nu 0 so va fie chiar moale. intreboreo prefero!a: .Cu costernul oslo

schimbare. Cei obi}nuiji cu

oimoslero

egipleono

in c6nd l~i scoote oripile 10 porodo }i ocest demon ie}il cu siguronlo de undevo din strafundurile lodului, door pentru a fi rnodihcot de Mental conform celor mai dlobolice de Sorn vrecdoto.

din First Encounter vor Irebui so se oclimofizeze in America de Sud, In Persia sou in Europa Me-

sigur sun! invizioii in iarbo?"

dievolo, unde eleclele vizuale sunt mai abundenle decot ln Egipt: clooie. innorori ~i inseninori subne, ploi de meteoriti, eterna cecjo etc.

plonuri dejucote intrebarea

Guffy
"Ce, Cu barba crescuto peste limitele acest simpotic personaj

preferoro

I~i ultimo

I:

Tolusi. in SS Second Encounter a disporut ocel .cevo" care oporeo in First Encounter. Asta e!
Riscul contmuorilor. S-a postratinso un altelemenl care, pracfic, asigura succesul de meso al lui SeriOUS Sorn; cerintele rnodice de sistern. Spre deosebire de alte FPS-uri ole ocestui on, Encounler este de

doco

oi sniper rifle, crezi co ...:;l·

occeptobile.
alacurilor

este

lenl in rnisccri, ceea ce il face vulnerobil ropide. Iotusi, doca este inl61nitin do cevo boroie de cop

miilocul hoordelor, lui Sam. intreborea

preferalo:

uSi zi, Sam, cum iF

Serious Sam - The Second departe

moi merge, ce rnoi foe oi tal, de ce oi scos Tommy Gun-ul?"

jocul care permile cele mel mulle ses: care ruleozo decent desi,

lori ale conliquroliei

chior ~i pe un Penlium 1110400 evidenl, pe un osemenea

MHz,

sistern se pierd mulle

dmlre

artificiile core foc deliciul oceslui FPS.

Cooperativa de inductle

ovicolo
Aloluri de Zorg Commander, ocum grosul infonleriei -

Ceea ce mi-o lipSi! ccnd om [ocot Serious Sam - The FirslEncounler ~i,moi opai, am scris or~colul din lEVEllpenlru cei inlareso]t 6/2001

olconnesre

grele a lui Menial.

Aprilie

2002

11!l€~' •••

__

R.eview

Noi da' relle
--

Chainsaw

Pentru a demonstra co Serious Sam i~i are, tofusi, radacinile in Doom, Croteam a decis co sunt preo mulJicopoci in [oc si li of~ fO lucoloru luI ocozto de o-si luo licente in silviculture. Teslele au orotot co drujba este elici-

ento si impotrivo altor moteriole decor lemnul.

Flamethrower
gradina h.li Mental arde monstri in primul rand pentru co am terminot The First Encounter de unul singur }i, sincer, priveom cu destul de multo lngrijorore perspectivo unui nau mocel de unul singurimpotriva hoordelor. $i ialO cum rni-o fost demonstrat co am colegi soritori Cond vi se foce po~a de puJina fripturico sou as incolzit [dupe coz], lncercof cu incredere oce0510 ultimo ochizaie a lui Sam, pregalila special pentru picnicuri cu mulji, foarte multi porftciponji. Are ovontojul de a-}i face efectul }i in timp, oso co de cele moi multe ori friplura ajunge orso comple!. E de rnenlionot, tolusi, ea obieclul orderii poote fi in ocolosi limp }i impu}cot sou Iron}Ol, rezultotul fiind ocelosi: gustos ~i... mort. mai pu)in de
0

puse in joe oso, co so fie. Pe de alto porte, chior mo intreb cum de-om mal avut urechi $i pentru asemenea replici, cond infernul sonor 01 jocului Iindeo so ocopere intreaga redoclis (din diluzcorele a patru-cinci computere). Concluzio nu poote fi decot uno sinqurc: Sam aromas cceeosi rnosino de tocot cu core ne-om obi}nuit inca din primul [oc sl FPS-ulin sine
este demn de tooto loudo

10

nevoie si degraba vorsatori de songe vinovat: in oro de 10 intrareo joeului in redocjie, cei cmo redocton lEVEL au speriat in

repetote r6nduri Eslul,Sudul, Nardul }i Vestul
lumii din Serious Sam. Astfel, un [oc core deja imi oporoo pu~ninvechillocela$i Som co aproape oceleosl arme impalrivo ocelorosi rnonsirl, cu
cotevo excepjii $iin decoruri schirnbole], a stro-

Morele ovonto] este

co cine ore in continuore nevoie de cotevo ore bune de mace I nu mai e obhqot sa-}i reinstoleze FirstEncounter,muljumitonolor hoarde ole lui Mental $i chiar lui Mental lnsusi, Totu$i, in oer moi pluteste a Intrebare: doco Val rno: simi' vrecdoto nevoio de distrugere in meso, de
coride impotrivo a docozecl de tauri ~i de botolii

Iucil din nou ~i ne-e facul so ne legom cu centuri de siguronte in lata birourilor (nu de $i, u ite-oso, om
01 uns 0110,

dor

ovem deja destule posters pe perejii redacjiei. ..) 10finolu I jOCului,cond se do lupto cu Mentol, Iuplo core, sincer, mi s-o porut destul de slab reolizcto in compo rotie cu

Sniper Rifle

10 score largo, voi Ii nevoit so joc First sou Second Encounter sou pot so ostept (ne)lini$liI
opontio unui Third Encounter2 Cond voi aflo un

ceeo ce se int6mplo 10 sf6r~ltullui First Encounter. Ciudot e co nici unul dinlre bossn de
final de nivel din SS The Second Encounter nu mi s-a porut co se ridica 10 nivelul provocorii pe care am intalnit-a in pnrnul Serious Sam. De aici Irog concluzio co producoiorii s-a u cxot mult rnoi mult pe level design decal pe schirnbori majore 8x zoom lnseornno co distonlo nu mor reprezinto a problema penlru Sorn, ole corui obililo)i de lunelisl, oscunse nouo pona ocum, yin lnlru Iinistireo foorte muller elemente de disconfort plasate strategic in peisaj, pe dealuri, clodiri SOUpoduri suspendole. Este foarte eficiento }i irnpofrivo horpi ilor de gomeploy, penlru co in Second Encounter am inlolnil mult mai mulle inovoji arhilectonice.
Aso cum vad eu lucrurlle. Croteom a mizol

rcspuns, vi·1vol tronsmile. Mike LEVEL Titlu Gen Producotor Distribuitor Olerton! Procesor Memorie RAM Accelerare 3D LEVEL Grafica Sunet Ga,meplay Feeling Multiplayer Storyline Impresie
ON-LINE

Date tehniee Serious Sam The Second FPS Croteam God Gomes Best Distribution tel. 01-3455505 P II 400 64 MB minim 8 MB Nota Review 20/20 14/15 29/30 04/05 08/10 05/10 08/10
www.serioussam_com

Encoun~r

foarle mult pe succesul

luribund 01 primul SS ~i a

MHz

pedolot pe toote elemenlele de succes. E evident co The Second Encounler este drogul devenit necesor dupo ce ai luat dejo primele doze. Umorul pe core 11 emono Som Slone este unul din pUiinele lucruri core nu mi-au moi piocul

numorul cu Desperados pe coperrol.

0

lost un

aproope deloe. Doco in primul joc replicile dadeau cu cdevorot sovoore ~i,ce moil, confereou [ocului a more porte din nolo de
oriqinclhote,
$~U de]o

joc serios in cooperotiv. De dote oceasta, olcluri de Mitzo, Sebeh, locke si BogdanS, am trecut la ac)iuni sericose ~i,intr-un hool, chicr am terrninot The Second Encounter in COop. Marturisesc co mi-o piocul chior mai mulr decal singl~player-ul,

ocum, poate tocrnoi din couzo co

cum stoteou lucrurile inoinle, loco-

nismele lui Som mi se par de-o dreptul insipide $i

•••

I·'III.

Aprilie 2002

www_level.ro

de dezvoltare

se alera [ucotoriior.

Terenul de

joe liind mai more, jucalorii se vor puleo argo" nizo ~i dezvolto mai

bine,

ior un camp lorg de

borote presupune ~i poslbiluoteo de a ordono
unitajile ~i de a pune in evidenla lupto pe care Ie po] crea. Exislo noi modolitati de lormaliile de

a csezo soldo] i In
covodiferif

Iormctte, in func!ie de corocterisficile lerenului

Portee 'a douo o razbo,aielor europene

3D. Acum putem ordono

in formo)ie}i

lerio. Se pol forma mai rnuhe lormaliuni de
ocelosi lip pe care Ie putem poziliono pe harta. Soldo)ii pol primi douo noi comenzi: ope-

lop-urile onului, Cossacks: 1051 ~i mai este a stralegie

A

nul frecut YO prezenlom

a stroteqie in

soldoj], nurnorul more de notiun, diferentiote prin orhuectoro conslrucliilor, prin lehnologio dlsponibllo iii nurnorul ~i moi more de upgrode·uri posibile, Toole oeestea, tmpreuno cu companiile

roreo U nui obi ecliv pe care-I considero m slralegic [orfilerio core poole fi coptcrctc simplu soldol ce ajunge in aprapierea de un lunurilor,

limp real core s-a bucural de un 00 reeore sueces. De~i nu a inlrat In European Wars a reusitd. Argumentele

sou minele ce pol Ii cucerite sou dislruse lofel de usor] }i ponuloreo alegem. inlr-o zona pe core 0
0

bine puse 10 punci ce recreou marile bafalii
europene de pe more ~i de pe uscot din secore v-or Ii cua sense bine colele XVI-XVIII ~i multiployer-ul

ei forte erou numorul more de unifati (puteom

De osemenea,

lncercare

de imbu-

oveo In ccelosi fimp pe horto pone 10 8CXlO de

nala!ire a gameplay-ului fi date comenzi

consto in fOpful co pol

ceril lara lndoiolo doco i-oJi Ii acordol

unitoJilor in pouzo, 10 reluareo

au reusil 56 dea nostere unui joe complex, documental olirrnctie or (un argumenlin plus 10 oceosto releritoore

[ocului ocesteo fiind mult moi user de orgoniza!.
Tunurile ou 0 neue funclie. Ele pol execute foc continue,

fi

enciclopedia din perioado

10 nojiu-

10

sol, lmpolriva

unei zone, fora fixa-

nile europene bins reolizal. Cossacks

ocesror secole] ~i

reo unui obiecfiv cnume. Schijele pe care Ie vor produce proiectilele 10 detonore vor ma-

Probobil co molivul penlru care

nu a cuceril poziJia de vorf anul Ire-

turo zona inconjuroloare Add-on-ul

de arice liin!a vie. editor deslul

cui or Ii loptul co au mai oporut pe pioto sirolegii 3D precum Emperor: Bottle lor Dune,

mai vine }i cu un complex

de horti penlru cei care nu Ie considero de otroctive

Z:

Steel Soldiers, Mylh III etc. 1n spojiul european joeul s-o bucural de un campionale Nu este de

pe eele exislente sa u pentru cei

core s-au sa!urol de aceslea.

succes mai mare, orqcntzondu-se pe nojiuni cu premii semrulicative. mirore co producotorf nuore.lcio

s-ou gandil 10 a contia opcrut odd-on-ul

Merita?
Probobil ccest lucru va ve] inlrebo. Cum am moi spus: doco o] jucol Cossocks: European Wars, l-o] lerrnnol si moi vreti, oiunci merito

co, in concluzie,

cu numele de Cossacks: The Arl

of

War.

Noutati
Sunl destul de punne lucrurile noi pe core odd-on-ulle oduce jocului original. Din acesl punct de vedere The Arf of War se cdreseozo In speciol celor care ou devenit foni Cossacks, moi ales co Irebuie so ovo] instolot jocul original pentru a

cu siguranjo.

DociS nu of [ucor Cossocks: Euro-

pean Wars, ofunci juca)i-I, terrninoti-l de vo place ~i mergeji

10 primul .docc"

din acesl oliniol.

Cam olat am ovul de spus. Sebeh

LEVEL
Titlu Gen

Date tehnice
Cossacks RTS GSC CDY Game Software Ent - The Art of War

puteo

juco

odd-oo-ul.
co Iucrurile nu

Dupe inslolare veti canslola prea s-ou schimbal. Grolico

PraducOtor

esle oceeosi, su-

Dlstrlbultor

neful lo fel deci, 10 primo vedere, nimic nou sub
soore. Dar, doco veti inlro un plc In odoncurile jaculu i, veti constata co exlsto cinci noi campanii, hecore dinlre ele cu ~ase misiuni separate: Prusia, Austria, Saxonia, Algeria ~i Poionia.

Oiertont
Pracesar Memorie Accelerare RAM 3D

Monosit tel. Pili

Conimpex

01-3302375 400 MHz

128 MB
Nu

Douo noliuni au fosl introduse in add-on, ele neexisiond in versiunea originolo: cooezu

s bo-

LEVEL
Gralica Sunet Gameploy Feeling Multiplayer Storyline

Nota Review

varii, liecare cu cote 0 unilote unico. In plus, moi exislo }i

6 noi

single-missions. Deslul penfru

a petreee zile infregi de sfralegie in Iojo colcu loforului. Penlru muhiployer au fast inlroduse horti imense, de 16 ori moi mori decal cele din verMorli la datenle, siunea originalo. Va dati seamo ce posibilila!i

Aprilie

2002

II~"~! •••

I

.mD

Revi:ew

Tn cautarea unui nou Mike Tyson...

all [ocule] Iree de pe Internel. in numc.ul trecul vo prezentam aeeoslo un manager de

D

ceo v-o placut ~i v-a inleresol articolul del una irecuto desore Hettrick, atu nei poole 0

ambele

sisterne de mosur6 - american

~i euromoi ales

automat, dinlre aceia a core. preslolie de pono olunci esre ccrnporobilo cu a baxerului vostru.

pean). Acesteo sunt loarte imporlante, liindca greulaleo

so vo

ploco ~i eel despre un

nu a po] dehni, eo depin-

Fiecare lupto 5e va do pe 0 sumo de bani, in volute verde, incepond de 10 modica sumo de

zcnd de celelolte colitc] pe care le-ai ales. Un
boxer 09il va Ii moi user decal unul lo~os. Greutatea este exlrem de irnportunto deoarece eo

lotbol;

de dolo

0$

pentru primele luple bune de

pane 10 cotevo
dintre

am so va scriu despre un manager
Q~O,

milioane

$

penlru lnclestorile

de ... box. $i leonard

de

cond

cu performontele

lui

sto b.leste Tnce categorie vo I upto boxerul creat.
Po!i creo coli luptotorl vrei, Inca nu am descoperit so existe vreo lirnito maximo pe solo sou pe coteqorie. Urrnsozo porte a ceo moi grea dar ~i ceo pentru

titani. Toole rezultotele atot 10 nivel individual reolizcndu-se

luptelor vor Ii posirote cot ~i 10 nivel de sola, pentru o-]

DoroMei, ocest sport a reintrot Tn

aten)io publieului roman, lac de unde n-or Ii Irebuit SO dispcro de altlel deloe

lot felul de closomente

oroto cat de bun oi fost pana acum in regiunea ?i 10 categorio 10 care te-ai Tnseris.

La sola de antrenament
Co de obieei, Tncazul [ocurilor de browser, va trebui Tn primul rand so va inregislra!i, ee pentru Web eeeo

moi inleresonlo, ~i cnurne pregolirea

lupto, Penlru aceasta Irebuie In primul rand so
antrenaji boxerii. Pute!i alege pe ce tip de antrenamenl so se concentreze luplotorul. in boxerul vo primi un onhencto penlru

in ring
Foarte important penlru evolulio meciului

Boxing League este sinonim eu pentru nu va ae-

urmo ocestui ontrenomenl punclin plus 10obilitoteo

este plonul de lupto pe core boxerul il va urmo. lncc din stort ji se ofero cotevo plan uri de

boxeri.

deschidereo $i nu

unei soli de antrenamenl Irebuie so vc irnpociento]i,

meciul urmotor. in cozul in core aceo lupio va Ii eO$li9alo, atunei punclul rornone permone nt,

lupto
Dar

predelinite,

precum

.Co

for early KO

n ,

Irebui so alrage!i

boxeri sou aile asemenea

folosit mai ales cond inlalne~1i un odversor slab

livila)i ce jin mai degraba solo dese

de un tycoon. Odota 10crearea spa rti-

doco nu, va trebui

SO 0

lua!i de 10 copot

Astle]

dcco

wei sa oi

rnccor

ceo mai mica

sonso

h isc,

p ute!; pureede

cu cat ea~ligo mai mulle lupte, cu at61 mai multe "obility points" vor cjusio luptotorul. pregatindu-I campion. penlru a concura 10wlul de acesl coz nu va

de a cuceri inlr-o buna zi tillul mondicl. mai bine iti eduez. propriile Iuncne de adversorul core experienlc deprinde

otunci

viler fie lasand ealculatorul fie prelucrcnd

so 0

loco (random).
(Tnlimi-

plan uri de lupta, in

voi liecore corocteristico

intalnit. Daco eve] ceresolunci veli concepe] pro-

lele regulomentare,

binein!eles). Sportivii var

Va dOli seamo cain

in eodurile HTMl,

oveo diverse coracleristici precum fo~a, og ,Iitole, vileza sou rezistenlo 10 purnni, dar ~i earacterislexprimote Tn

veti trezi lupronduvo

din stort cu cornproou en-

foorte ropid cum sa

vo

titre, ci 0 ve]i lua usurel de [os, de 10 coodo lislei in sus. Partenerii de lupta sunl selectof

priul plan de lupio, daca nu, cvef nevoie de 10-

tiei hzice co Tn61!imeo ~i greutoteo

15 minute in plus, odico exact cat so citi!i inslruc-

••••

·~f'lAprilie

.2002

www.level.ro

Review

~

~.r.e2I~

iI Qq"&zrS!:;mFiN"l'mbmt;r(2,-l-O('i~)h.."OI&Tgwlojpe

Ar!.rMpfj1ll""

JrolM'r.z.

r...:120"" S.rdrt.

W.~~
~R.ri;"I'(I~lO)a. NUI'J!..Io;£

am

'hl!!jF2rrrJ!i!f.

f.re!?rsoI;e

a·1-.lJ MI

M IMTmp!s;QpAamglLq2.tmfw!h!Q

~ 'l_'-';o:r.

M>irl.l. :np'h~"f'II-dW~o'ft.u"F""""I].~~UuI___.,....t.

U

~,;:r';;~Mum)H!-~t-:uColllFtkw.7:<'3.'"'ffllll'=_~_o.&....Ud1'"'11111l~~)

s-t::

12fJ..1Q8..IZO-

~1l~~"'J:1~1~1&!u

Agenda

saptarnanala

a meciurilor

Tabelul

campionilor,

pe categorii

)iun[e. in limp ~i cu purina imagina!ie 0 sa pule] creo cotevo reprize de box fontostice. Co ~i in cozul jocului HaUriek, 101 ciclul onIrenamenle-meciuri

plel alluplei consecintele

cu rezultalele,

deciziile

orburllor ~i

nul de lu plo, pe core 11 puteti teste impatrivo diverse lipuri de boxeri sou de tocnci.

0

meciului prin e-mail. Dupa aceea

nu ove] decor sa relucf c.clul, sa va corectc] gre~elile ~i so spero]! co In meciu I urrncror bexe ru I va fi cu ci nci secu nde moi destept rapid decol odversarul. Penlru a vedea in ce sfadi u sunt luptotoru }i cat de pregOli!i sunl penlru rneci. pule)i oronio meciuri de onlrenoment ~i mai

Doco vre] so vo purro]! cu manu}i, cred
co v-oti gosil lacul ideal, numoi so ave)i grijo 50 nu suporo] boxerul nepotriviL

durcozc

0

saptomonolnse fac tot felul

Ireogo. La lnceputul soptamonii

s-or puleo s6 va
Claude

de update-u ri, lor spre sfar~il incep sa aiba lac parlidele. de joi de exemplu vor oveo loc luprele mijlocie, In limp ce supergreii ltoore ocesreo dupo 50 fili treli

frimif6 in corzi Inca dm primo rundo.

10 coreqorio

Date tehnice

se vor infrunta sombolo oro omenconc}.

oriccnd 0101 cu ni}le

Titlu
Gen Producetor

Web Online Bruce

BOXing league Manager Cola

r-Ju Irebuie

10 ora

boxeri imaginori cal }i lnlre I uplolorii proprii !erabil intre dai boxeri de oceecsi

Ipre-

meciului pentru co oricum nu veri moi puleo influen!o derulorea lui. Veri prim; ropartul com-

coteqorie].

Asilel puleji veri fico }i cot de elicient este plo-

www.vivLcom

_Review

Micro-, mcncqementul

nu Ieee case
bun,c cu rcbdarea
,
I

legot6 de rObdare.

D

in cotesper

ell' v-oti dot seorno

P,,o,n,,II aC,um,'una din,tre, cele mal mari problerne ale mele este

Tnco

de 10 ineeputuri,

eel ccroro Ie datorez prezento mea in

oceosto formO fizicO au lost deosebit de
critici in ceea ce prive~te capacitatea mea de a face ocelosl lucru Tn mod repetat sou pe 0 pertoodo pe care eu a consldercrn un pic prea: lungO. De asemenea, mai oveorn predlspozljle nu centecze spre
0 0

anumitll,

stare avan5atO de

nervozitate cOnd erom nevolt sO cstept, pe cine sou ceo Doce de mine, ocsst tip a~teptorea depO~eo anumite limite ternporole liJCCe stobtllte de nervozltote degenera in mOrunte crize de lslerie pe care mi Ie calmom prin dilerite' metoda, unele dureroose, ahele moi putin, 0101 pentru mine, cOt ~i penlru celloltl. Normal, nlcl acest vast dameniu 01 [ocurllor
nu a last sulicient de mare

pentru a mO convinge cO invOlareo l'nseomnO repetare, deoorece duee pentru mine repetareo inseamn6 drsperore, disperorec

lo

Irustrare care 01 r1indul ei
0

amplificO anumite instincte negative. Cu ocozlcocecstc sO vO dezv61ui un rntc [ocurl pe

secret, Pentru eO nu am robdore, in mod
oblsnulr frebuie sO lac doue-rret zi, Astle'l nu ajung in stadiul ocela de subiectivitate incOt 1.111 joe bun sO devtne sacul meu de box, lor vol so-I percepejl prin intermediul meu co nu meritll nlcl
0 0

producrte care

otentle,

Microcontinuare
Acum sO nu '10 inehipulti c(j nu aprolundez un [oc suficient de mult. In general lncerc sO Ie dau de copot, lucru pe core din pOcole nu pol 50-1spun ~i de data oslo. Mea culpol Nervii mei nu au ovut potento necesar6 pentru a face latil unei provoco ri de asemenea proporjil. Dupll 0 sOpt(jmOn6 am cedat psihic, lucru care a dus 10 amllnarea
orflcol

ocestui

din motive medica Ie. A~a cll ... 0

Apririe 2002

www.level.ro

rog din suliel so mo scuzcji pentru foptul co oceosto in$iruir,e de cuvlnte, lrnpresll ~i date tehnioe opere cevo moi tCirziu relativ 10 data de aparijie a [oculul, curOlol [cdlce Am avut nevole de un concediu in care rnl-orn

spclot]

rnlntec, vindecat

depresia $i descdrcot Iruslr6rile [ucond Serious Scm $i Moto Racer

3. Sper co

nu

v<lm speriat plea tore. " jocul.... sincer v~1 recomand. POno lo urmO cu lolii avem nevoie de un concediu, fie, el$i medical. A$a cO, slncer, '10 urez mull noroc $i sOnOtate cO-! mai bunO decortoote, rornenulutl

vorbo

Microoloceri
Co, sO tncep $i elogios, Palrician II esle face parte din acel gen de [ocln care realismul 10 niveleconomlc este deosebtr de bine implementat $icombinat eu eelelalte elemente mai muir sou mol putln tehniee: grafico, gameploy. sunet, feeling, douo, veF romone deosebit de impresionati $i sperto]t de cal de scurl6, poate Ii viola: in raport cu timpul Universului $i, btnetnjeles, cu acest joe. Nu trebuie sO ajungi decot Conducotorul Ugii Hansealice. Suprem 01 Realismul este tulburctor, !uncjie de Huctuctule prelurilor. populajiei Hecore orcs are cnumue cerlnje din porteo ~i de asemenea produce door anumite tipuri de bunuri de consum. Prelurile variazo in Iunctle de acesle neeesita,ti. Tntotdeauna pretul unui produs care' nu este Icbrtcot in orosul respecti v vo Ii mai mare, normal, cu conditio co proto respectivOsO nu fie suprosoturcto prin exces de corner], Astlel, urmorlnd aceste necesitoli $i folosind !nformalnle de pe harlO care opar sub forme unor icons cu tipul de bunuri lipsO. plus tips-utile pe care Ie cumperi de 10 bodega. orosulul, 'lei tncepaso te rnisti. Iniiial ca$tigurile vor Ii morunte, impartont fiind so nu cve]i pierden, fie ele cat de mid. Cu timpul veli ccostcto c6 '10 mOnOncO taxele ~i cO pentru a oveo ca$liguri mai mari trebute soinvestili~iso v6 extlnde]l. La primul contact cu [ocul esti

tentat sO crezi co sponul pe core il ocupa pe hord-dlsk este lmens $1probobil 'lei reollzo cO tocmai otuncl trebuie sO foci lac pentru oltcevo. DacO veli depO$i ccest moment $i veli reusl so terminali tutoriolul exagerat de bine facut $i de oproximotlv trei are lungime, a sO simlili
0$0 0

deoarece cam tot atota' limp iIi lua $i in vremurile ccelao. Doco reuseol so te in!igi in fruntea acestei mari organiza!ii, eu siguranto eel de 10 care a plecot ocecsto dorinlO a lost slro-strobunicul tou sail tu esf eel care a fondat-o. Com ce trebule s6 foci? Pled de 10 nivelul de Shopkeeper dotat eu 0 coroble mica de tip snolkkcst un birov intr-un mic orcs component 01 rejelei ligii amintite, cu core incepi sO-ji administrezi microala.cerea. Tinand cont de necesucjtle lieearui orcs in parte ~i in special de cete 01 cOrui cetOtean e~li, vei navigo, curnpcrc ieftin ~i vtnde scurnp in

dorinlosubitO

de a '10 mosuro I.Q.-

ul cu eel core core face door cateya rnlliorde de operojii in blnor pe secunda. Astlel ve]! pOtrunde plini de avant $i speranto in lumeo microolocerilor rnocro-llqo Honsectlco. din

0 50 privili pllni
,COlO llpso de

de nemultumire laptul cO [ocul nu are decCiI douo ccrnpcnii. diversilalel' veti spune. Din cate am yozut, $i mai rapid de

prima campanie este mol u}oorO, scopul hind unul mai polpobll cnns (6 lund. DacO veti lncepe lnsO cu a

IReviiew

Microindustrie
Co sO liu sincer, jocul nu esle greu. Esle door fcorte complex. Contitatea de vorlcbtle de care Irebuie sa tineli conI
este suficient de mare incOt sO ultotl

permile aprecierea olliecarei In report cuIOO%.

gradu[ui de multumtre nivel procenlual Grija voostrc

pOrli printr-un

Uga Hanseatica

principatO vc idea

f

aceea de o-l face pe toli

lericiti. ~i cum fericirea este door un

I...

lucruri foarte importanle, co de exemplu

scopul campaniei - sa urei In sccrc ierarhic6. DacO te vei oxo numai pe a; lace' bani,
IIU

Microscop
Din cocstderentc de gameplay, exislO ~i 0 modalitote de oulomatizore a procesului de comer]. Doc6 veti reusl s6 ongajaJi un coptton din Bodego, aveo poslbllitoteo
eutomoto 56 crecf

vel rezolva nimie. [nrr-cdevcr, 10 alingi un anumit nivel

lnceput vo trebuise

financier pentru a primi titlul de Trader. Apoi va trebui sO Ie inscrii in Ugo
Honseotlce

veli sa

pentru a beneficia: de or fi sO devil
0

0 rutO

avanlajele pe care aceasto Ii Ie ole[(':I. Urm6torul pas reeomandabil
prlrnorul

pe care respectiva corcbie de

circule. Ca~tigurile vot Ii inlunctie rating.ul copltcnulu!

oro~ului respectiv. Aici este s-ar puteo s6 uitl Ioptul

ales. Un coleg de la ligo Hcoseonce scopul de de
0

more problema. de comer],

Fiind prins ill meconismul cO Pe

CHIP, un pasionat 01 [ocurllor core eer mult mal mult decal tndernenore spuneo despre acest aspect co: Jntr-adevar, outomotlzore
incipiente,

a lost 0 orqontzoue

~i rellexe,

londoto [a mijlocul secolului 01 XliI·leo cu
prote]o interesele comerciole

penlru a primi 0 lunclie lrnportcnro oi nevole ~i de' cOlltribulia! electoratului. mid ilegalitOti de genul piraterie sou sOparea grapii adversarului. YO' dOli seama ciS esle vorbo de Evul Mediu
0

[ocul iti olerO lacilitateo in fazele 01

din zono MOrii Baltice ~i Marii Nordului. I ni~aI,a lost doer a osodere inlre cajiva
rnici alaceri~1icare se ocupau cu comerjul

aceasta nu 0 'lei ca~tiga doce 'lei lace

a, 'troding-ului. Din pecate,

ocest lucru functioneozo nivelul financior-economic

cOnd piaja este libera ~i

pe more, ulterior devenmd uno dintre oele mai mari convenjii cornerciole maritime din isloria lumii.Datorita vremurilor ~iin5tabilitOlii econornice ~isociaIe, era foorte impor1anl so Iii membru in cadrul acestei ligi unde se inlra loerle greu, numai dccc erai un 0$0· numil .porrtclcn". eu 0 sltoojie hncocloro ~i rnorolo deosebito. Se perpetua ideeo de arislocrojie onnco ce i~i protejaozo interesele. PrOCk,ajungand so detina ~i0 imensa putere politico, Uga Honseotlco poole Ii consideroto co un precursor 01 Cornunirojii Europene octuole. Exislenla~i dezvoltoreo oceste lig.ia Iost posibilo mai oles dororuo faplului CO In acea perioada nu era cunoscutOdecal
0

intunecal. Varbele circula~i popularilate

sa fiJi

concurennlor este scozut, lor [ucotorul are oricum limp sO supravegheze care illoce dotorltc convoaie comerjul pe fiecare novO. Cu limpul insO,

lnghiti!i de amenzi, termenul de lntre cetOleni ne mai intrOnd veti spune bunO:· In colcul, Adlcc. ~i doco aclivita!i ilegole.

cresterll substantia Ie a numaru[ui aparjinOnd ccelelosl olero mult moi devine compl'et
0

zluo unui om rau famat veji Ii aeuza! de Penlru a ca~tigo din orosul de respectul populojtet

de rute comerciale eel mol des batute de concurente [convoolele plrote], au omatizareo

origine, vo trebui sa fiti neprlhdnit, cum am spus, ~i s6fi!i loarte alen!i 10 necesitojile ei. Acesteo vor !rebui sa fie asigurate prirnele. Populojlo fiecOrui orcs aste ImpOrjila. Tn trei dose soclole: scrccf, medii ~i bogali. Fiecare dintre oceste cotegoriisociale are nevoie de anumile prod use: cet saroci peste ~i cereole, cei boga~ haine scumpe, carne ~i vinuri, iar cei medii din toate cale un pic. [ocul

multa siguronlO Tn cozul otacurilor ineficienla. A,juogi co de 10 un oros 10 altul sa fad proliluri de genu I per vanzar,e/cumparare. unUate Astfel estl fortot

automat sa te extinzi ~i cotre alte domenii de activitote, ceea ce duce la cornpllcoreo micromanagementului Aceste domenii de ~i
O}O

mica parte din Alrica ~iAso,

iar Amertco ~iAustralia inca nu [usesero descoperile.

suprotncorcot".

activitote de care ominteo colequl meu

www.levei

..ro

Review

_

sunt eel de consfruclii irnobiliore sou de alt gen ~i eel induslrial. Pe mOsurOce fondurfle 111 cresc 'lei avea postbilnctso sO ccntrlbul 10 bunOstoreo orosulul prin conslruirea de locuinle penlru liecare cotegarie scclole in porte (de care depinde nlvelul chirtllor incasa) ~i sa·li pe care Ie 'lei propriile prod use ulterior. esle

Stetln 2577 GoocIs

59/500 Offloe Buy Sc:I
411 )

product

pe care sll Ie comercinlizezi more ~i depinde de In rnonuolul
0

beer doth
fish grain

11,521

Evidenl, riscul unor asemenea ocjiuni

serle de poramelri

pe care ii puteji gOsi loarte bine exphcoj jocului. Cu timpul veli ajunge un membru de seamO atOI 01 comunilalli locale, cal ~i or celei hanseoliee. Foima va Irece pesle mllii ~i lOri, ceeo ce '10 va aduce 0 serle de avantaje alOt politice, cOt~i linanciore, dor ~i dezcvcnto]e, deoorece
uitoll,

hCl11' honey
iron

38.~ n."
~"

Town

Office
25
I

____£_) \.
)

450 ) 529 ) 139)

as'. ~ 563
~

'IIi)

\. 379 )

16

... 136) 34 '

iron eee
ICtlthCll'

sood

10 ' 10.' 2I
16

... 867 ) \,_~O_7) \. 924 ) ,,853 ) ,,828 ) ,,458 )

,du~manii nu doorrne". Dor nu
0

co polricion veli Ii pus in siluojio
susline

meat pitch
pottery

-----!...J
... 28)

,,21.1118)
34 )

.__2!_) "

inevitobilo ~i necesorO de

~i

opere orosul notal pe proprii dumneavostrO bani, 10 lei un aspect care comportO prezenjo obi~nuitO 0 celor doue tOi~uri.

salt skms
spices

Micro'lupte
Pe 10ngO principalele adivilOti omintite anterior, lumeo in core trOili este uno duro. Plrotil colin do rnarile eu scopul de 0 beneficia de gratuitalile olerite de,
v-of prins,

linm
Ira In, oil!

cil£s

wine
wool

88.~ 54.~~ s.'73 ~

o ) ... 370

)

____£_) .. 145~)
~\.593) ,,-~32')

30

~,95)

,,1.11

)

~ 477' )

15~13)

... U92)

piraterie. Joeul dispune de

(T'

2J "Max)

porru close de nave de transport, lieeare

upqrode-oblle.
In lunelie de nivelul ocestui upgrade, dar ~i de tipul de nova, Ie veli dolo cu armomentul atOt de neeesor in luptele cu
pirojii.

Lista produselor disponibile pentru cornert cu conditio sO lacell 0 rnonltorlzore Ioorte amOnunjitO a plejel Ilucru deslul de dificil}.
cslstento

medicalO, doarece

moinile,lmi

Apropo.

vejl

purto lupto propriusimple

sun! legate de pot, inca douo ztle de injectil co mormeladO $i 10 Diazepame ~i pot pleco aeasO. TrOiasca Serious Som $i Molo Racer 3. ~I voua: ,VOn' din pupol",

zls ~I 10 nivel macro eu ccesf pirati. Jocul olerO oceostO olternotivO printr-o infrebore ,Will you toke this baNle?·. DodS veli raspunde olirmoliv. harta obi~nuilO va dispOreo $i veli

M icroconcl
sifu-

uzie
limilot 01
0

Locke
privire LEVEL Date tehnice Patrician II Economic Slm
I

Ii pU$i In

Din pocote, in spotlol acestui orlicol am aruncat
Connroteo

olio de a [uco un RTS. DacO nu, atunci marinorll 'lor lupta singuri sou 'lor ineerca sO lugo. Apropo, pirolii au prostul obicei olocolO, devenind De oceeo va de a copturo coroblo

deosebit de generalO asupro [ocului. de aspecte alinse este inllmO In raporl cu posibilitOti1e propriu-zise ole rile .. Omisiunile ~i eventualele lncdvertenle pte.zenle oici sunt determinate in primul rand de spotlul reslrons ~i in 01 doileo rOnd de modul meu evident subiectiv de a vedea lucrururile. Co
0

Titlu
Gen

Prodecotor
Distribuitor Procesor Accelerare 3D LEVEL Grchco Sunet Gomeploy Feeling Mulliplayer
Storyline

Ascaron GmbH Stralegy Firsl

ostfel dU$mani mal putemlct.

! I

sugerez sa va vindeli pieleo cOl de greu se poote sou sa fU9ili cal va line von luI.

P II 233 MHz
nu Nota Review 18/20 12/15 26/30 03/05 07/10 10/10 09/10 www.patricianworld.com

o altO modchtote

Memorie RAM 32 MB

esle aceeo de a inlra

In eonvoaie creole de 01111 sou, rnct tarziu. in cele formate de voi. Convoaiele, Chior dcco of era protecjie, prolilul objtnut
CU 0

pOrere generalO, jocul meritO lara toalO otentto. Gralica esle

indoiolo interfoto

au un mare dezavantaj: lace exael oceeosi rulll corabie.

excelento, londul sonor foarte pOlrivit, lor suhclent de luncjionalO. ROmOne rObdOrii. DacO dispuneti doar problema

esle de obieei moi mie decOI doco oi singurO

de ccecsto colitote, sunteji ni~te lericili. DacO nu, alunci Irebuie sa monee]! ca mine supO 10 phc eu paiul oferrr de produselor.

Aceost6 problema or puleo Ii rezolvalO prin diversilicareo

Impresie
ON·L1NE

Aprllie

2002

Review

Inceputul unei trilogii ...

,...

.....
__

:'~~~II. a.' ~~_..._...._,..

.. -.-~-t. 1!:oI! __..' 1iI!n:_ir,~

.........,_ _1_

...

moi dintre toots. Nu cu mult timp in urrno, Cryo Inleraclive a semnal un conlracl cu France ee prevedeo reohzoreo

D

ela se slie, ccnd este vorbo despre [roncezo Cryo lnterocnve este ceo moi ~i ceo

aici poveslea

[exlrern ds linioro de allfel) in· Eldgrim esHaideji baie\ii'! 'Repede ca vine
fUrtUIIIB •..

quesl-uri istorice, compania

cepe so se lncclcecsco, deoarece te foorte prelenjios,

servicule lui costond loarle
so

mult, moliv pentru core Hjolmor vo Ii obligot indeplineasca
0

multirne de sareini adijionole

ee conlero imoginii rnoi mult6 orumohe decor un engine eonslruitin intregime virtual. 10 acest lucru zumzetul rnullirnii,
0

Telecom MultimediO,

pono cood ~manul Horoldsson

vo fi mullumit. Odoto
aeesto 11 inSO!1pe Hloi. vo

Adouqo]

unei noi trilogii de quesl-uri istoriee. Primul dintre acestea esle Vikings, urmat de Crusade rs ~i Ge· nesys. Vikings, jocul pe care vi·1voi prezenta in continuare, tnceorco so recreeze lorneo brutclo

vindecat,

pleiodo in-

marin regolul nalal eu scopul de 0·1 ojuto s6' i recosliqe tronul, numoi co sarcina nu vo fi toe-

s

treaga de sunete naturale §i, per ooscmblo, "feeling".ul de cpo.renento ~i imersiune in acea

mai usocro, de vreme ce toolo lumea este

lurne vibngo este eomplel. Din poco Ie, [ocul,
cum spuneam moi devreme, este foarte liniar ~i cu dese bloco]e cdnd nu descoperi .obieclul

~i plina de rnituri 0 vechilor vikinqi.

convinso co Hjolmar este asasinul tat61ui sou

Pe scurt ...
Eroul povsstirii, tanorul Hjalmar, s-a Irezil

Generale ...
Vikings sparge liparul cu care Cryo ne obisnuise pono aeum, in ceea ce priveste concepjo tehnico a [ocurilor sale. Acest fapt se poole si laptului co a fost facut de

pomvu".
Vikings este ur joe istoric exlraardinar odevcroto ecciclopedie (a a vie)ii ~i culturii nordi-

Inlr-o singuro noapls foro toto ~i lora tron, fiind
nevail so se relugiez.e 10 unul din vechii oIio!i,

eel, co corevo puzzle-uri inleresante, co cotevo hustronte si un joe inedil, co so nu spun eiuda!. Claude
--

leil Horoldsson, sloponitorullinuturilor
meczo cstozi Norvegia.

ce for-

dotorsozo

Din nelericire, niei noul

colre un alt oroducotor.

S-o renuntat 10englne-ul pentru Toate per· Gen Producator Distribuitar Ofertant

Date tehnice
Vikings Adventure France Telecom Cryo Interactive Conimpex Multimedia

lutare nu se simte prea bine ~i singurul core il poote solve este un pulernic so.non, Eldgrim Inc care lndeplineste ~i lune/ia de nero-or] De

SCOL folosil pane acum, oplcndu-se unul

bczot

pe

secvenre

cinematics.

sonoiele sunl interpretore de oetori filmoji, fapt

Monosit

tel. 01-3302375 Proeesor Memorie Accelerare RAM 3D P 133 MHz 16 MB minim 16MB

Nota Review
17/20 Sunet Gameplay Feeling Multiplayer Storyline Impresie 12/15 23/30 05/05

N/A
17/20 08/10 www.flmullimedia.com

•••

I·ll!:.'

Aprilie

2002

www.level.ro

ra!
TriUe,1I1 Cr,eazii'li 'propril
ornliJletl s'lrnliJlatl. Construle!Jtl ... Curnperl •..

NFS RoadICha'llen.ge

SimCity

3000

Triile.,I,e

vlla,ta de IHI STADION:I Coboarii din trlbunesl vlno pe gazon!

Risclilotul ca sA cA!Jtlgll 'f;e 8~leapla 81 de rna,lnl, de vIs pe care Ie POll,conduce.

ce 011'051jlna aeumt Maxis p a tntreeut arlee a~tepUi rl!

••. revlne ljIl depiil}e!Jtelol

PGA Tour 2001

S,ports ,Car GT

Theme Park World

='FLAM(NCO
,. COMPUITEIRS

www.fl.amingo .. o r 0800-22,.,55,.,12(0800-CALl PC) eFlamilngo@filamingo.ro

Classic

Game CoUecUo.n

a zvonurilorlngrozitoore

core circul6 printre
0

locuitorii orosului Lubin, aflallongo de experimente. [ucotorul

alta bozo

Va fi un nou Gorky conducerea

17?
unui co-

se aflala

mondo IGroup Two) compus, initial, din Irei membri, mrms so invesligheze lui de speciolisti din Gorky dispori!io grupu-

rnentionot mai sus. Obiectivul

17 pare destul de sirnplu ... door suprovrejuttonlor din Group
loborotoruui secret $i elucido-

pore: evocuoreo One, locolizoreo

reo misterului din sporele inl(egii afoceri Group Two este un comando

cosrnopolu, di-

dat fiind c6 membrii s6i sunt de nojianolitale

ferila: Cole Sullivan, liderul grupului, este un bioing iner ca ncdion speoolizot ceilolti doi speciolisf in rozboiul genetic;

su nt Jorek Owicz, din Po-

Ionia (un persono] motivat de tara de origine a

[occlui] si Thiery Tranngne, din Franta. Ultimii doi
olcoluiesc un duo in care nu inlarzie so opera replicile urnorlstce, core au dorul de a moi

deter-

Ceva e putred in Polonio ... ~i traie~te
upa cum observe], departe LEVEL merge mai

siona atmosfera surrbro care domino intreg jocuL Decorurile va spuneam, din Gorky

17 sunl, dupe cum
~i compun un

excelent reolizole

Gorky-Fiction
Poveslea care anima [ocul va va purto pe slrczile unui ora} pierdut undevo in Polonia, in opropierea unei boze de experimente ~Iiinli-

fundal nemoipomenit

penlru lema ~i ocjiunea

cu ini]iativa de a aferi [ocuri

[oculu., Ve] fi purtof prin lccoju sinisrre, incepond cu portul prin core se face inlroreo in eros, trecond pe strozi pustiite ~i lnlr-o stare de haas absolut ~i ajungond bozei Gorky lniliol, problema 01 anului a cporut 10 un moment dol lnlrevada

full de calitate ;;i va pune 10 dispozijie de data aceasta un ioc care face onoare oricarei coleclii respeclobile de [oom, evident clo-

pone in laboroloarele

sice. Gorky 17 este un [oc care s-a bucurat de
otenjo inlregii prese mondiale de specicliloje si moi ales de olenjia gomerilor din tooto lumeo (in Statele Unite, Gorky

hce, 2008
in Rusio si este legato strcns de

17, unde, in sf6r~it, pore s6 se
misterului

sohro

17 a lcst

lonsot sub numele

esecul si cluor sccpo rea de sub control ole
unor experimente genelice

de Odium). Am consrderot luno oprilte co fiind

exlrern de delicate
ul rus inceor-

lupto in stil TB
Turn-based - acesla esle modul in care se dou too Ie luplele din Gorky

un moment cum nu se poate mai oporlun penlru
a vo oferi acesl tillu de excepbe, care se cdreseozo milioanelor de foni oi genului TBS, combinot, desigur, cu elemenle RPG }i adventure }i eu a grafico excelenl reolizom, Gorky

facute in bozo Gorky

17 Govern

co, desigur, sO rnusornolizeze lnlreaga ofacere ~i, penlru co nu cumva privirile indiscrete ale NATO

17 }i,

pute] sla

lini~Ii'i (sou nelini~ti!iL veti oveo parle de suficiente lupte penlru a v6 salisface opetitul combofiv, de pas ve] fi pu}i in fa!o pericolului de a va int61ni cu rnonstri, crealuri hidocse rezultate in urma experimentelor genetice. Tensiunea va Pas

sO ajunga in zona respecnvo, se inceorca rezolvoreo situo!iei critice prin incendiereo cu nopol m otol a bazei Gorky 17, Col }i a orosolui din imediota cpropiere. Dar lucru rile evolueozo mentul in care NATO un grup de exper] inlereso nl di n mo-

17 oduce ominte, din anumite puncte de
de Incubotion sou de serio X-Com,

vedere.

ceea ce de]o spune deslul de multe despre genul jocului full pe care il gasi!i luna aceasta in LEVEL. [ocul esle producjio unui studio polonez Melropolis Software House.

mai fi oplonoto

intre luple, limp in care veri puleo

Irimile in

2009

in Polonia

explore zona respectivo ~i recupera cot se poole de mulla rnunilie ~i/sau orme noi,

(Group

One). a corui

misiune esre elucrdoreo

misrerelor lntunecole si

rnspond ite, oscunse ~i inchise in diferite cufere

o

lupta

faral

prea mar; dificlJltiitL

Sau nu?

lntrarn

Ia :ElJfomark'et,

II/am. IJn sue §i ne

v edem.

de Gorky

117

••

lill!ll'

Aprilie

2002

www.leveUo

Clasalc Game

Coljectinn

~

Fiecare lupla va va osezo foja in Iota cu rnonslri

de

mereu cite rpurl, dinlre care unul vo ~i va vo provoco

Ii moi puternic decal ceilclli cele mai muite probleme. in Gorky

Secretul suprovieluuu

17 sl6

in foorte

orento lolos're

a pu-

lerii de foc, in distributio ~i primirea cat moi bolonsc-o 0 lovilurilor si, nu in ultimul rand, in Aici inlervine lotura

dezvohoreo personojelor.
RPG 0 lui Gorky

17

Toole cele Irei personoje

101corer num6r vo creste pe porcursul jocului, prin .rocoloreo" oltor personoje] I}i dezvolto

obilitntile in limp, in funcjie de modul in care

lopto. De pild6, dac6 Owicz Ioloseste in repe10Ie r6 n duri ossoull rifle-ul, elicien!o lui cu oce0516 arma va ojunge, in limp, moxirno. Desigur, skilluri Ie persocojeior nu se lirnireozo 10 elicienjo de-

folosirii ormelar, ci cuprind $i olte cotegerii: lensivo, conlraalac,

calm, nurnor de hil point-uri $i chiar nome. Una caraclerislici ale celor de 0 Cum spuneam, graflca

I..io!o"liecorui v

personoj]

din cele moi irnoortonle

rrei membri ai eamandoului se rnisco ropid }i pe dislcnle

esle oblhtoteo

mari in limpullup-

e chtar artlstlca
comondo[butooie ATENTIEI

tei (care, v6 am inlese, are loc inlr-un stslem pe lure). Fiecare ocliune cosio un anumit nurnor de unita!i de mtscore din totolul olocot fiec6rui personaj in parle. Din fericire, spre deosebire de olre [ocun cu luple pe lure, schirnboreo ormei sou echiporeo

incat so creeze deslule prableme ului: rnonstrii vor evilo eapconele plozibile, de pildo

[ocol conjlne scene de vio-

ex-

lenta $i se tncocreozo in genu cazul juc<:i!orilor cu vfirste sub aeordul

I

horror

SF_Tn

I §i vor

Tneereo lntotdeau no

15

oni este penfru a

so 11 otoce pe cel mai slab persono] oflol sub controlul jucalorului. Totu~i, dot hind co nu preo obisnu iese sa coloboreze lor vulnerabililo)i, ~i dotorito diverselor

recomandabil juca Gorky

porintilor

17.

Penlru infarmofji sa consultof

suplimenGorky

tare v6 rug6m

manualul

umn anumil obiect din invenlory,
luptei, nu coste nici 0 uniunor lac-

inomicii nu sunt irnposibil de

17, care este

disponibil

pe CD.

chlor dup6 tocepereo

invins. Asia nu inseornno co nu ve]i fi nevoiji sa reluof anumile lupte, doco nu vreli 56 rnerqe] rnoi deporte personaj ... in cancluzie, sper sa va cu door doi sou chior cu un singur

rote de rniscore, osllel Incot abordarea

tiei dilerile de 10 lura 10 tura esle muit lnlesruto. Mon~lrii core v6 vor 510in cole sunl, dup6 cum spuneom, de mai rnulte lipuri (printre care se nurnoro .bucun:" gonlic6 precum Grandma - 0 gi-

Colectia continua!

ploco

Gorky

17

cel pujin tol otal de mull pe cal ne-e plocut $i

Knights and
Merclhants . "The Shattered

insecl6, care i$i poorl6

progen ilurile Ie-

nouo, celor de

10 LEVEL (K'shu}i

umi din calegii

gote cu lanjuri, $i Incubus - 0 fiin!a urnonoido cu a inal!ime de palru metri $i cu un cop enorm de insecta) $i hecore din ocesreo are anumite puncte farle [unele orme sunl ineficiente impoIrivo anumitor rnonshl], cornpenso!e vulnerobllltcteo co gloon!ele Insa de

de 10CHIP au terminal Gorky dupo ce ocesto 0 fost lonsol, Standardul puse din

17 chier imediol Ia slar}wullui 1999(.
eom-

grofic 01 jocului (personoje

Kingdomll

800

pono 10 2000 de poligaane,

elecle rneteo 3D - ploaie, de

vent etc., sisteme
efectelar chior $i in 2002.

10 olre orme (de exemplu, dasunt inehcieote impotriva unui anu-

portcule

lolosite pentru redoreo

ormelar) rornone odmirobil

mit lip de lnormc, nu ccelosi lucru se poole spune sl despre oruncotorul lolositlmpotriva de fl6e6ri cand esle

Gala cu vorbo. luoj CD-ul, lnstolc] [ocul ~i

eve] grija ce facen in Gorky
rele genetice palaneze

17

Labaratoa-

oceluiosi monslru).

nu su nl n ici pe deporte

Nu va face!i iluzii (sou grili) co ve.!i termlna preo user Gorky

deslinO!il de voconto. Georvpl

17 AI-ul

implemenlat

de pro-

d ucotari este sufieient de bine pus 10 p unci

Mike

Sunref

strotegi?

Sigur?

LEVEL
Titlu Gen Producotor Dlsnlbuitor Oferfanf Procesor Memorie Accelerare Foc deshotgun .._ ON-LINE 3D

DATETEHNICE
Gorky TB

SIR PG I Advenlu

17

re

Metropolis

Sof1wore House

Zuxxez Enterta:inment
LEVEL P

200

MHz B RAM

32M

minim 4 MB www.zuxxez.com

Aprilie

2002

.1f!1l;$iII•••

_

Walk.through

rezislenjd incredibilo

in fala armelor fizice_ De

asemeni un Thief este .rnusl-hove", nici s6 nu v6 gondi!i s6 lncepe]i

[ocul 16r6 56 fi!i osiquroji
cu cap-

de serviciile lui. Faorte multe cufere pe core Ie ve]i g6si vor fi incuiate $i prev6zute cane,

ostiel Incct

prieeperea

unui Thiel ln de-

zorrnoreo ~i fortorea lor este un olu incontestobil, iar contirurul de lepodot. capcane acelor cufere nu este tocmai in plus, multe u~i sunt protejore de

$i, cum va Irebui so treci de ele, esle decot s6 Ie declan-

mai bine so Ie dezarmezi

sazi. Nici in lupla Thief-ul nu ssle de lepcdct; de multe ari am rcusit 56 co}tig luple imposibile cu ojutorul Li (are un Sneak Attack formidobil,l_ Pe lango oceslio dot vo rscomand sono]e de luplalBorbor, dou6 per-

Fighter, Ranger eic.]

pentru a forma 0 prirno linie solido $i rezisienro. Eu personal am plecat cu un Barbar $i un Ranpe cat posibil otri-

ger. Nu uito s6 moximizezi

bulele de bozo ale hecorei close (Slrength 10 Fig hte r, Dexlerily

10 Thief

etc.].

Explorarea
Ocupo ceo mai mare parte a limpului de
[oc.. Desi [ocul se desfa~oara intr-o singura zona, Mylh Dronnor, oceosto este alot de larg6 Primullu-

Mid sfaturi pentru cei ce se Incumeta sa afle misterele din Myth Drannor

incat ve)i pierde ore lntregi calotorind_

cru pe care trebuie s6-1!ii minte esle so salvezi cot se poate de des, Nu pori ~tii niciodata un grup de potru eroi pes-

jocului, Pool of Radiance se bucurc in canlinuore de un imens succes, chior si in rondurile gamerilor romoni. Tocmai de aceeo 0 so Inso va afer cctevo rnici indi-

L

a aproape

[urnotote de an de 10 lansore ~i

va trebui so vo inigheboji oportmond

te ce vel do in camero sou holul urrnotor. Deci nu uitaJi: SAVE, SAVE ~i ior SAVE! Moi ales doco oji reusit so foce] cevo important so c6~tigo!i 0 bataliel_ De}i pe un ii acest lucru 0 s6-i co m slreseze, totu~i exploro)i once ccljsor, orice buroi, orice dulop once lode, puref (cum or fi

corevo luni bune de

cord

producotorf

si-ou

mai multor rase $i close, Pe porveji moi puleo culege ~i a IIi iar 01

reparat gola irnenso strecu rato in Instoller-ul

cu rsuI expedifiei parteneri

pe core li veji salva prin catacombe

Iprimul dmlre oceslio fiind un Sorccerer,

doileo un Fighterl_ Spre deosebire de olte RPGuri, cornponenlo de ince put a grupu lui co $i obilit6tile fiec6rui erou in parle pal oveo un eleci hot6rolar asupra dificult61ii misiunii vcosfre. Chior doco veji pulsa lua cu voi pe par-

cerc in cantinuare

lntotdeouno

colii core sper s6 vo ojute in incursiunile voosire prin cotocombele ~i ruinele din Mylh Dronnor_

gasi ceva folositor, iar 10 lncepulul

jocului nimic

nu esie de prisos_ Dupo cum spuneom si in capitolul speciale anteriar, folosi!i 0 close cu "simturi" atunci ccnd cerceto] un euler sou 0 ~i

Party-ul
inainte de a vedea ce vo csteopto ruinele 0101 de prin

curs un Sorcee rer, nu stnco s6 incepe]

$i aven-

tura cu un as~el de erou Doi magi v6 vor face viola mult mai usooro, cu alot mai mult cu col veti intolni ~i destu i adverso ri co re dovedesc
0

uso (Thief sou Ranger) pentru a descoperi
evito eventualele capcane_

Unele usi au geom

loudote ole

Mylh Dronnar-ului

sou sunl formate din grotii __in ocesl caz 1010-

Fotosirea

baricadelor

naturale,

precurn

aceasta

u§a, pentru

a

Totul incepe de aieL.

evlta un atac pe toate f,lancurile ,esle 0 tactica adecvata

••

li!!~1Aprilie

2002

www.Ievel.ro

Walkthrough

sesre

comanda

"look".

Nu

de puline ori

vei

puteo vedea ee Ie csteopto

in spatele ei ~i te

poole salvo de 10 a retncorcore 0 jocului. Spuneom co horro este irnenso, are 0 mulrime de eomere ~i niveluri, incat nu]: vo deloc so Ie raloce}li. s6-1i ornmtesn ineapere
Q

fi

greu

Si iii vo fi cu alai mai greu

pe unde ai vozut ce sfiu eu ce

carel cheie locmai ai g6sil·o sou

vreun monstru de core oi nevaie 10 vreun ouest. Din ocest motiv, lnsemnoj locurile pe

unde lrece]i ~i oriee lueru care vi se pore important. Penlru oce0510 folositi slegulerele Ie gasi!i in modul "mop" $i ar mai pe care

Ii un lucru

de rejinul lo ocest casiluala in col-

pitol. Urmari!i eu olenlie imaginea lui din dreapla

[os 01 ecranului ce reprezinto un
;;i repe-

carl. Doca este verde orurci odihni!i-va

lo!i ocest praces ori de cole ori oveli ocazia. Astfel v6 ve]i refoce ~i sonototeo personcqelor, dar, mult mai important, ~i wojile magilar. puleo schimba armo (shortcut

Cateodata

spatiile

miciili

Irnpledica

ortcetentatlva tacttca

.1"

de

10

lee" se allol6ngo (in oloro de Melee o riposte sericoso

oceslio, orice otoe incercat Attack) se poate soldo cu din partea odversorului. De

Inventory)' inoinle de otoc, osllel incot so pute!i

lupto
Eh... luplele sunt adev6ralul deliciul pentru ariee tactician. in primul rand nu uita!i

speculo oceste slCibiciuni ole odversa rllor. Spuneom moi devreme speciale CO trebuie sa te ale persona-

aceea, otunci cond te conhunji cu mogi sou orccsl inceorc6 sa-Ii d uci cat moi repede un

folose~ti de obilito)ile

co forma10

[elor, Co so intelegeJi ee vreou s6 spun om s6
lolosesc un exemplu closic. Borbarul ore obillcare ii conlero un aloc in plus in odversorul cu tateo Cleave

luptotor 16ngo el pentru c-i obligo

so lupte corp

[io este laorle imporlonto,
corp. In afara de aceasta !inute rninle: I. Foloseste abilitotile najelor.

door nu vrefi co ma-

10 corp

[unde sunt mull inferiori). Ronger-ul ~i

gii vostri so fie implico]i in vreo lupto corp

Borbar-ul se deploseozo mol mull decal olte

douo

lucrun trebuie

cozul in core 0 reusi I 56 omoare

persono]e - !iind mdico] pentru csftel de
"incursiuni" in linio a dcuo inomicO. Cu soeroo]o co ocesre mici slaluri v-ou los! de ojutor, lnchei oici ~i va los in campania eroilor din Myth Drannar. Cloude

ultima 50 lovitur6. Pentru 0 vo lolosi de speciale ale oersoobililote introduce]

cceosto

Barbarul in mijlocul cdverso-

rilor ~i folosi!i celelolte

persoco]e penlru 0 slobi

2. Foloseste sl6biciunile adversorilor.
Orice manstru are anumite corocleristici, core-l foe 56 fie moi rezislent sou moi slob 10 un anumit tip de otoc. De exemplu, nu incercoti nidodot6 s6 omara!i un Skeleton eu sulila, in aeest coz un Clomog sonotos dupe ceolc Ii vo zgudui muit moi series osciaorele. 56 v6 echipo] personajele De aeeea oveti grijo cu arme pentru toate

rnonslrii sulicient de mull co Barborul sO·i pooto omori dinlr-o singuro Iovitura. Nu uiloti de Sneok Allock-ul Thief-ului, core esle a lovilur6 formidobila. Pentru a reusi un osemenea otoc, Thiel-

LEVEL
Titlu Gen Produeotor Distribuitor Oferlanl

DATETEHNICE
Pool of Radiance RPG

II

ul trebuie sa se aile in spotele sou in Iioncul odversorului, ior ccesto trebuie SOlie concenfrct

551
Ubisoft Ubiso!t Entertainment Romania

pe olt membru 01 grupului tau. Un mag eu Combot Costing esle a odevorato deoorece mana cereosco.

tipurile de aloe: Range (Bow sou Sling], Crushing (Sloff, Mace, Hommer, Club], Piercing (Spear)

el i~i poote lolosi magiile chior ~i luplo corp

tel. 01-2316769 Procesor Memorie Accelerore ON-LtNE 3D P 11400 64 MB MHz RAM 16 MB

cond esle implicotlntr-o Magii}i

10 corp.

sou Sloshing (Sword, Axe). Chiar dac6 in timpul luptei ve]i Ii atacat de tipuri dilerite de mons'ri [ceeo ce se va intampla destul de des) ve]

orcosii trebuie so stea neap6rot

de porte de lupto pentru c-si putea lolosi calitatile. in momentul in core un luptotor de .rne-

minim

www.poolofradiance.com

.Avantajete

Combat

Castinq-ul ui ~i ate magiilor

ce afeeteaza

pe arie

Aranjarea ereuer ln tormatle pare ansvoloasa

dar extrern de ulila

Aprilie

2002

111ll*!I •••

Game Universe

lual conlaet cu lumea fonrosnco, a [ocunlor. De

oio incepe so se repele, deja a devenil un chseu: "Am vozut primul

He sou

orice alto

sculo 10 un prielen. $i mi-o pl6cut esc de tare
ce se juea ala co am focul $i e u cerere 10 forurile superiaore blo blo co co vreau $i eu. Dar soarta .. final so se intample miracolul."

infr-un doco

Bucata oslo or com Ii volobilc lumea, sou majoritate.

penlru tecto

nu pentru 0 oarecore am vozut $i m-om jueal

intr-odevor,

pentru primo ooro pe un HC 10 un prieten $i sincer, hmmm, nu prea rn-o incolzil chestia oslo.

Probobil co el oveo un TV mic $i alb-negru. in
fine. So mai Irecem peste 0 penoodo nu preo lung6. Stop - momentul in care porinJii mei Irni
IOU

primo console TV. Eu 0$0 om ineepul s6 joe

la modul serios. Ero 0 console (pe core 0 om ;;i ocum, in perfecto Nintendo.

store de funcjionore)

Super

Am rnontot cablurile

10 TV $i am

incepul cu inceputul. Primul [oc care evident

tosojeo

~i .pockope-ol" se numeo Super Mario

Bros. $i am ineeput frumoa5a aventura plino de penpelii in salvorea frumaasei printese Toadstol [porcc], din m6inile urolului Bowser [osto hind un bolour]. Am stat ;;i .rnuncit" 10 asia 0 bun6 bucol6 de vreme [cprcope z ;;i noopte]. Mai

cine ~tie ce, deh, omu' de 10 hardware, inainle de a vo serie vouo acele cotevo

N

O,

drogilor,

vo S.OIUI eu.In sf6r~iI, a ~i

venit vremea so

rno

foe ~i eu cat de

Titlu: Gen:

Bagdon Dupl:l

zis $i BogdonS ultimele Co. lui '80 teste am dedus rezultotul: mosculin

cal cunoscut printre voi. Nu sunl eu dar ran-

Producotor:
Data oporiliei: Procesor; Memorie:

MyParentz

pe 10 rnijlocu' I realy need

duri in LEVELpot 50 zic co am avut ~i eu a viola gamerislico. Nu prea cine sne ce, dar 0 se

a

cooler. ..

de scurla

durcto

fost. Deco rno uit in jurul meu prin redocjie, pore co om totu~i onoareo capitol din frumoasa de a ineheia

ocest
Look: • who's Dr. Alban Sune!: core

NOTA:
talking" vorbo lui

Gameplay:

depinde sou foorte

de

[oc ... mai agresiv
visotor .

serie a Gome

Univer-

surilor nostre, pe care unii dintre noi probobil Ie-au troit eu 0 oarece anilor din .lmerete". intensitate de-a lungul Dar so revenim 10 eel ce incepe

Feeling: woofer-ul ma

sholly 0000, about whotS

a $Ierpelil

???

Impresie:

va scrte in ccest moment.

undeva prin sec.

XX

onume pe 10 onul

luom cote un nivel de 10ineepul, mai f6cem cole un eooperotiv cu Luigi, co in final so dou nos in

1980, cond se facea ca eu sa vod lumina

De

10

inceputuri ...
de 10 doci ~i romani sou nu

zilei intr-o noopte, undevo in nordul Jorii. Toote bune si frumoose. Din cote am auzit, om ovut 0 greulate dreptul in normala. Cu olte cuvinle posisern cu

nos cu urolul dinozour ~i dupo botolii croncene s6 il pun lini~tit eu botul pe lobe ~i so m6 lase

so

Acu' so nu crede]i co am 56 incep so vo in~ir evenimenlele ~tiu

i1 cosotoresc

pe Mario cu frumooso pnnteso,

ocesto

lurne

.reolo",

ca so-i zic 0;;0.

Uouuuu ee vremuri.. Dup6 ocesto au moi urmot 0 sene destul de mare de joace core moi de care mai inleresonle.

ce

olt eveniment din ocea vreme. Am so "fost" peste perioodo

Anii au trecut, ;;i eu am creseut,

;;i am

ereseut,

derulez

respecfivo $i so

vorbo oro, lnir-un an cat altii in 3, dar nu oslo e importont Important e momenlul in care am

dau un "stop" & "ploy"

10 filmul vie]ii mele core

Aprilie 2002

www.level.ro

Game Uniiverse

"iN

Blizzard

a facut un lucru

bun: Warcraft

2 ....

." §i 'Inca unul, mal bun: Starcraft

Momentul culminant ...
A fast acsla Asia se inlamplo

purees 10 [oc, Primul pe core am pus mono a
fast Another World, "fobricot" de colre cei de

rente zilei de moine cond voi puteo soimi conlinuu activitotea, de tosloturo. Varbeam bulbucojl de dezlipit de toslolur6 }i ochi S6 vedeli show }i mo dezlipeam deslul de greu

ccod

am dol de primul

Pc.

10 Delphine

Software.

Era ceva ... nu ~tiu cum so Mi S8 pureou - povesteo toale

inointe de a Incepe primul an

v6 exolic, cevo incredibil. porco luote din realitote

de liceu, Vorba oio, am dot admiterea

10 lnlor-

unui pro-

de oboseoI6?~

rnofico si boiatul avea nevoie de .instrumenle" de lucru ~i experimenle. Asodor, rni-orn ochi-

fesor core a reusil so invenleze

fel de fel de

rnullurnire sufieteose6

e6nd am dol de Wolfen·

stein 3D. Nu imi venea 56

ered.

Tin minte eo

zitlonol un PC, vorl de lonce 10vremea oia un 486 DX2

v6zuse m 10 TV un documenlar pa de gralieieni

d espre 0 ech i·

10

66 MHz.

Nici oeum $i niei

3D din stole. Acesno pre-

peste 100 de ani nu 0$ puteo uita prin cole am Irecut impreun6. Evidenl, l-orn Iuol, dar he-

zenlau secvente din lucrarile lor. Era super jocul Oslo chior rn-o opropiol trup ~i suflet de

bar nu oveom de el, niei mocar cum se .bago" o discheloin unitote. )i stoi, rno nene, si rnur3.11

Pc. Ero penlru primo ooro cand oveorn a assmeneo perspective osupra imoginilor. Nu duo

cito reste-l, citesle cor] }i Inva!o Windows

pentru work grupuri. Nu a durot multo vreme pono cond, in curiozitc'eo mea, 56 ii foc SO

vorzo. Atunci, co orice beginner, am chemal un "meserlo}", so vino so imi repore si mie colcufenomene §i Irebuia 56 elucideze mislere }i 56

lalorul, pentru co pe fata mea erau cularile semaforului, de leoma col-om strical. Vine}i nenea meser.osu' ~i imi rei nstoleo za tol ce oveam ~i eu pe ocolo. Dar sprefinol, cand credeam co

irnpuste diverse cnirnclute. lnlepenil

Tin minle co m-om

in nu §tiu eu ce loqore pe ocala }i nu

am reu~iI s6 II termin. Oricum, traiesc cu ideeo

CO nu moi oveorn mult ~i il terminom. Dar probobil acela ero un bug de joe. Nu mai relin exact. Dupo oceosto experierjo a urmol ~i perfect

a lerminot, scoole dimr-un buzunor de 10 hain6 o ditamai culie cu dischete. Dupo oia am aflal c6 erau phne cu [ocuri. H3h3, "No more paintbrush!!!" lraejia. Mi 1170copiot bucurio mea -

Prince of Persia, un [oc core se lncodro Tnimagineo

De oio a inceput dispe irnensul HOD de 270 director

creota de [ocul aterior. Zile sou .plerdure" }i cu 56 Ie

moi bine zis week-end-uri ocesto. Nop!ile

MB, unul cote unvl, in binecunosculul Games.

nu prea iml permileom

La vremeo oceeo mi se poreo un odecopierea elecnvc a

pierd; moi auzeam mero de al6turi ru nco.

cote 0 strigolur6 din co0 po-

vorot proces tehnologic informo)iilor

core suno mai deqrobo

pe horddisk. Irecond ~i peste Oslo, am

Bogdoneee,

moi loso 010 }i Ireci 10

evident luand notijele obsolut necesare,

culcare!!!"

Of-ol ... Mai cu nervi, mai cu spe·

IDuke, protectorul

mediului

Inconjurator

po foarte multo vreme am inceput 56 merg ~i 10 scoolo tdupo voconto, a 9-0, un bobocel ee credeali~1 Clasa noi

pregotil so descopere

stagii ole oceslei vieji, Am tnceput s6 imi cunose no ii co legi $i am incercot dcspre domeniul Informatica. bore-or. 56 vorbesc cu ei

cu core ne-orn legal 10 cap:

Cel moi fun lucru erau orele de Ia-

De}i lucram pe niste sisleme cu proe· 286, era dislractie. Abio

uri ce nu deposeou

Aprilie

2002

II~f;J•• •

Game

Universe

bolnov

probobil

co ou }i ovutincredere

in

mine. De hecore dolo cond puneam caropacea

10 lac, spre surprinderea lor colculatoru

I

ala mai

~i parnea. Deja aveom mono libero 10 acest capitoL Paate ~i de asta practic ceea ce praclic. Hordwore. Sto)i oso, ocurn 0 so zice] co eu nu am mai jueot nimic?? Ei bme. nu am renuntot nid 10 acesl capitol. Nu moi jucam tot oso intens lnsc., jueam. So revenim 10 era Daom-ului. De prima versiune nu plea am ovul timp sa mo ocup olea oleo), fmo

leu sccolo, 2

cond

a venit vorba de Doom

siluatio 0 sic I cu totul }i cu totul oMe!. Am lacul

rost de el in daub zile de 10 lansare. Nu tu Iegeo drepturilor de outer, nu tu balai de cap tolul era posib.l. Nu }tiu cum of sirnfit voi ocel joe, inso pe mine ma "prinsese" deslul de bine,

l-orn terrrmot ~i pe ocesta ... one more plz. $i au
mai urmat 0 go~ca de jooee care mai de care mal lari, pono am dot de Duke Nukem. Aici

IStrike-Counter place imi [cu anna ill stanga) osteptorn pauzele so piece prole' 10 0 cafea
~i noi so inch idem cso, intr-un siciir, Turbo Paslimp ceva memorie ... RAM plus un CD·ram ~i 0

ploco de sunet Nu va explic cum crotou fetele
porinlilor mei cone m-ou surprins pe mine "infipt" ponolo coote in corea so co1culolorului

col-ul si so Irecem so cout6m jaaee prin HDD.
Dupo coutori, care de cele mai multe ori aveou rezultote de izbondo (va zic s: de

eel, ii

De~i oveom jooce gorlo, pe mine dent, 10 a osemeneo

rna

atr6geou Evi-

dodeom botoie. Creds] co jocurile emu frumos puse in d.rectorul rododno}i ziceou "Hoi, Ei

ocum cu totul ~i eu tatul alte "meleaguri"

faza, eu m-om ales cu 0

dsschide-rno!"

sou olte chestii dinlr-Qsleo??2 ele erou chior

pedeopso
dreptote, sudoarea

"Nu moi pui mona pe colculatorul $i intr-un fel oveou cu

blne, vo rn~elo!L Unele dinne

ala ... nu stiu cota vrerne",

otot de bine .comoilote"
closele

de

coire colegii din

Au dot a draaie de boni oduno]

rnoi mari coi!i Irebuio }i a oro so coufi...

fruntii co eu so stric totul cu 0 rriscore

}i tal nu goseaL Sistemul era simplu. Erou orhivote }i apoi redenumite.

gre}ilo de $urubelnijo. puleom cbtine.

Desi pedepsit, tol nu ma
efectiv co un $i uue O}O,

Aso

S8

face co un joc

M6 otr6geo

cum or Ii supoplex.ori devenea ecuofie.pos. profesoaro

cevo de genul

magnet. Ma furnicou deqejelele,

Ei? Ce zice!i? Nu Ie mai goseo nici doco vroio. NOi, cum Ie go-

mai pe oscuns, invalom eu hardware.

seom?? Cereom

ponluri de 10 colegii mai
peste ii inlrebam

mori, Sa vezi ocolo lorgu;eli }i intelegeri intelegeri. Cum inlram in labomtor

Practica, bat-o vrno
Gala, mi s-o pus poto. Erorn de nerece-

Tabla §i danleti\

.•. racomandat

18+

pe cei mari ii inlrebam:

jocuri sunl? Nu moi

perot lmi ploceo 10 nebunie, Aso am ojuns so

siluojia e, din nou, ohfeL Deco nu ocnuneo in sine, eel putin grofica }i senzofiile mo foceau so

conto nici chior loplul doco ero SOUnu curent prize. ln fine, obio osieprorn 56 scriem in console: ren proiect.pcs e wolf.arj. wolf.arj

10

studiez care

e

~pilu' cu opraape

toate com-

urrnoto de or]

Unii dinlre voi poole vo mai educe]

aminte de oeele vremuri. Eu unulle 'roiesc parco }i acum, cu leamo co veneo profesooro, cu expllcotule penlru foptul co PC-ul 58 reseto O}O din senin, plus multe alte omlntiri. Nu vo mai zic, problemele cau cu virusii.. uouuu, imi rnon-

zilele }i

nervii.

Cond

ji-era lumeo mal drogo

lncepeo un Tbov, de exernplu, so urle co nu
}Iiu ce li$ier este infectal cu OneH alf nu }tiu ce versiune. curgeou

$;

uite O}O vremeo trecea, [ocunie

tot

prin colculotorul meu core incepeo so

moi dea }i el, sorocu!ul, semne de oboseolo. Se cereo neoporot un upgrade. Nu mai canto ponenetele documentom

dinlrun computer. Ziua mo
din carti, ior mai spre seoro

mo simt co un mic erou american. $i nu pot so uit scenele $1 filmuletele dintre unele niveluri. Era un

de core, de memorie, de creier, eventuol 0 donolie de songe, de care 0 fi, numai so fie. Am focul eu cum am focut }i rni-orn mai luat in

meslereom efectiv prin culia lermecoto ... Nu au mai avut ai me; ce 56 imi mai

fel de amestec inlre durul ~i s6ngerosul erou core

foco.

erom

impusco

tat ce mi}ca in jurullui (mai

puin

Aprilie

2002

www.level.ro

Game Universe

_

dornniscorele

respective, ~Ii!ila ce mo refer] si

fozele super nosnrne pe core Ie focea In onurnite 5iluaJii. Evidenll-om lerminal cu 0

odevorolo plocere, dar cu un iz de scdisrn in
veno. Au moi urm01 iara}i a go~co de joe uri, cum orh Bolmon, Bi Fi - Acaon In Hollywood, Epic Pinball, Grand Prix-uri. Aha, }i coco 101am ominlil de iooee cu rnosni, sO vo zic ~i de Hi Octone, eelebrul [oc ln core concurezi cu d Irerite vehicu Ie futurisle ~i ai posibilitoleo so i!i

lmpusf adversorii foro nici 0 ienO. Poeot lolu~i co
a adurot alai d e putin, co mpionalele ero u inlr-odevor cool. Am mol [ucol ~i fighler-e, cap de serie fiind close Morlal tostoiu ro, colo Kombal. Soroculo peri-

moi ovul de suferil in oceo

oodo, Mai ales co mai ~i lucam cu un ornic 01 meu. Stotcom omondoi $i ne boteom co "ehiorii"

zile inlreg

I

$i uile CO mi-am adus aminle de un ali joe pe care nu foarte multo Iume 0 ovut ocozio il vodo. Se noroeste Melol so

Mu~eul satulul dupaIncendlu {Commandos)
reo seriei Sto(cm~. Am Iucot po no 10outodisrugere, deocomdoto in single player. lo modul

&

lace

- The Boule

of The

Robo Babes. Doca inca nu vo]

dot sec-

pcrolel cu oslo rnoi juco m ?i allele, penlru c6 nu
se mai puteo. Trebuia sO lmi reglez fusul oror, Eu funclionam oeum mai bine pe ora Americii decal ceo a Bucure~liului. in ocest momenl pOI sa zic co sunt cot de cat vindeeot. N u garanlez penlru ce perioodo,

ma cu ce S8 rno nonco, v6 zic eu Este un fig htsr mai deocheot. B610lii inlre robofi. "Hmm, 0 so Dar vine ~i continuorea -

multi ployer am inceput so

tl joe 10 modul series

ziee!i, nimic incredibil."

cond am inlrol lo focultale ~i, evident, am primil
cozore inlr-un c6min stuoenlesc. Atunei om facul un "join on Ion" ~i a incepul dislrugerea. pierdute [nici nu Ie mai ~Iiu nurnorui], Nop!i

dace oji §ti ce se g6se~le sub acele ormuri cred co vo veli schirnbo pcrereo ... S6 vo zic?? Se g05ese minunote .. prezente feminine. $i

CO lacmai m-om apueal de Medal Of

nervi rocili,

Honor, lns6 viilorul... Moi bine lermin oici cu looto minipovesleo oslo, nu de alto, dor mie lmi Irebuie eel putin

doco

§tii so Ie "m6nuie~ti",

adioJ SO

te baji

cu

iniurii, companii ~i concursuri peste concursuri Aslo se inlamplo din onull ~i pono in zilele asleo. Numoi co acum, cu inlernelulosla, 56 vede]

robotii, ve, avec porte de 0 odevorote de "surprize". Asta evldenl in varionla

golerie penlru

8-9 numere

de revista SO poveslesc prin

101 am Irecut eu ~i prielenul meu, colculolorul ce

cei pesle 18 ani. Penlru ceilol!i inso existo §i 0 vorionto moi eu potio!el ro~u ... Prin fo!a ochilor mei s-ou mal perindal ~i [ocur, de genul Opera lion Wolf, Prehislorik 1 ~i 2,

b61a1i1cu coreenii. Esle incredibil. Stoleom eu }i colegii me, sa batem 10ei co 10sculurol de nuci. Din nou nopji, zile, soptcrnonl de nesomn ~i mi~c6ri leleghidale emu mamente intre cornin ~i redocjie .. Mal m6 moi luo Mike de cole

AI - 50 va moi zic ceva. AI - nu, moi bine las pe
dolo viiloare. $i doco 101 am lncheiol oC80si0 rubric6 va rnullurnesc, in numele meu ~i 01 redoctiei, penlru olen!io §i robdcreo de core ati

[ozz jock Robil, dor si eele eu lenta moi grea
gen Herelic, Hexen sou Descent. Toole in varianlele

cond

dot dovod6 in cureo ocestor cotevo rondun di n
viola noosiro, mal mull sou mal pu!in rninunoto Cu respect, BogdanS P.S_ Ha, }i 101nu v6 zic de 10 ce vine ,S-ul de

o orip6

~i m6 trimileo ocos6 so dorm. inso numoi

1 }i 2, 10 core este cozul, imi oduc
mele pono 10 Bu-

somn nu loceom ccnd ojungeom. Toote ostea
au dural 0 buno bucoto de vreme, pano om dot ~i de CS. Hoi eu 4-3-ullo impuscot de lerorist. lor6 nervi, loro rnousi distrusi, lastaluri lipile ... in

ominte de una din excursiile

curesn, penlru CE R F. Asia se lnlamplo prin nouozeci si ceva. Acolo am avul ocozio pe olu nci proospol lo nsotu I Descenl lari 3D. Senzojio era incredibilo. oso de s6 .testez"

10 sfor$itul

numelui.

2

cu

oche-

Eleetele erou

bi ne reulizole

incol zieeai co e~1ichior In

ace I "enviroment"

Dar, sto] so vedef senzo] i

tori dupo ce mi-om dot !Oseosca [csio dupe vreo 3 ore de jucal lnconlinuu]. colo colo de po rca a} Mo clclinorn de

fi

bout

1 buc.

stido de

vorco Asto era senzono, co oricum eu nu preo folosesc oserneneo "Iieori" magice. Eram

cornplet ometit. Tot firnpul oveom senzotio e6 oeroponul 80neosa se invorteo In jurul meu.
Noroe cu oi ste prieleni care rno !ineau de manute, so nu cumvo s6 aterizez forrot prinlr-un siond de pe oeolo. Ajuns ocoso, va dOF seomo, om ovut ce povesti 10 colegi. $i iocurile nu s-ou terminal. A urmal Worcrolt,

pochetelul

de

10 Blizzard.
2, jucol
po no Nu co

dar in special Worcroft

nu 0 moi ramas nici 0 rasa nedevoroto.

erau foarle multe, dar mi-a lual ceva vreme. Bomba inso a venit moi t6rziu, odote cu lonsa-

o

proaspatii

lubtre

Aprilis

2002

IIIEl1••• •

_MODs

pe core Holf-Ufe-ul e indrepto!it Avond 0 osemeneo

D

u.p cum. }ti)i, eu sun! eel core collndo .. lnlemeful cu scopul declorot de a deposi complexele legale de vorslo so Ie oibo.

a

Bine c-ai venitl
Aso esle primil morele Freeman cond po trunde pe 0 onumilo cole in cenlrul de cercetcrl core sincer hobor n-am cu ce se ocupa. E lim-

misiune nobile, esle foorte

clor co voi face lolul penlru co cim ilirul so devina lac de [ooco }i monli ferid!; coos mor]; ocala 10ei in teritoriu. Cum orice doi ore un un u dar nu ~i invers, Conundrum

pul so solveze penlru a colo ooro siluo!ia2 A cmceo a ~osea2 Nimeni nu mai stie, nici rno-

cor el. Cerl e co ori de cole ori se inlampl6 cevo, ori de cole ori oomenii de }tiin!a 0 dou

1 nu are voloore pre a more din
totul fiind

10 more orto in boro, lalicul Freeman Irebuie so se murdoreosc6 pe maini. ~i oici este aproxico nu Ire-

puncl de vedere educojiono., opraope colitoteo.

identic cu Hail-life, moi pujin Singurullui merit esle )deeo" core

rnofiv cceiost lucru, cu deosebireo buie so omori decaf vreo MOD-uL dezlegi

20

de alieni in lot

s-a pomenil lolosilo mull ma, bine in doiul de dupe unu.

in

rest tot ce oi de focut este so de puzzle-uri creole de

a gromoda

Only the brave,
l

o'n lail olver the I
blewar1e
Arta
§i cultura, dar nu pentru multtimp

Numal nol putern ca'ica iII .••

••••

jlll:'.

Aprilie 2002

www.Ievel.ro

MODs

~

egi pteni i vechi, cunoscotorl Cu alte euvinle,

oi Iirnbii engleze.

Zopodo,

versiune demo, dor cornplet lunc)io-

dupo ce

om vazul

co DI. F.
de Hi Tech,

nolo. A~a co nu va leme)i decot de cote un monstru care apare pe aid pe colo, dor }i de

esre un dur, un Chuck Noris ollnlalnirilor grodul

3, un

Eminescu 01 armelor

nceslio S8 trece usor, Cum? POi, se porneste MOD-ul eu instruc)iuneo ,,-dev" §i opoi de 10 $i lotul vo merge

ocum elimpul

sa 11 testam din punet de vedere

10. ~i aiureala ineepe. in primul rand Irebuie
so te obisnuiesli eu clirno. Perioodo de acomadare esle piperotc eu party-uri ~i cercetoioore care mai de care mai cosfumote, surprize guvernamentole, de psiholcqie donsuri in cere ~i perlnito, cursuri a omului de }tiin!ii in situcjii limitii

console toston lini~titi ,,/god" de 10 sine.

Deco

nu veli reu~i 0$0, olunci e clor, de medici La mine

or Irebui so consuhoti vreo 3500 penlru co so vo rezolvof a mers de

problemele.

10 incepul

pentru c6 in spejo nu

pr~o conteozo. Deco

n u Ie

duce capul so in!8-

~i cursu ri de silucfii limitii pentru omul de ~liin)O. Din pocole, se pore co prolilul cercetnlorului cei nu

legi faptul co mod-ul osto e un fel de Indiana Janes, otunc moi bine loso-l pentru alJii care $Iiu sa aprecieze faptul

permite preo mulle influen)e exlerioare, ani de ocoso neovand

7

co phcnseolo dota

de ocli

nirnic de-a foce cu osto we

vitate este lncornporobil data de inociivilate.

mai bunc dccot ceo

Textul 0161de evident .Aoooooaaaoaao, are doomed!!!" felurile foro 0 5e poate Ii onolizot in loale

Eu sper co vo plocut filmul

Lord of The Rings pentru eo e un film core merita spre deosebire de olte lucruri $i mal ales ...

obnne rurnic,

in cazul oeesta

fiind vorbo de 0 exeeptie .Aporentele inseolo"

cloro de 10 regula

Omul pur ~i simp Iu este

disperat, eeea ce n u va din oceoslo comunitale

doresc

}i voua. TOtU~i,

Din olt unghi
Schirnbond perspecuvc, pol spune co
grofico

de "Unde rni-s achelarii cu nume

prin care me uit ccurn" un specimen

este un dram soperlooro celei din Half
moi

sugesliv, Free-rna n, 0 ovul prezerjo de spiril so spuno "Eu ou renun], eu lug". Revenind rioodo de ocomodore,

Life, ceea ee putern Ireee eu vederea,

10

pe-

ales din obisnulnlo. Joeul oslo, in afara de puz-

pot sa va osiqur co

zle-onle lui interrntnoblle, n-ore obsolut nirnic
deosebil, nici arme, nici ext/oteresfri, nici intraterestr! sou olte oratonii. Tal ce ore pozitiv este laplul co, in mosuro in core lexturile nu crete co fondul de Windows cu brick in tile, peisojele

acest OM

nu renunto }i niei nu consume bou-

turi clcoollce, eeeo ce va doresc ~i vouo precum $i mie.

Du-te ~i descurcc-te
inso co 10 un semn ~i moi oles dalorilo faplului eo

sunt frumoase, ehiar inspirale. Dar tot rnoi bine e

10 to(O,

penlru co ocolo moi ~i rniroose, Dol

!iind fopful co prinlr-un joe 01 sortii nu moi am

dupe

0161ea misiuni ineheiote

cu

sue-

obsolut

niei un unghi de privire, e fimpul sa imi $i so revin 10 vecheo

ces nimeni nu crede co voinicul asia poate lace cevo, ormoto vo reocjiono cu siguranta

frong elanul crealor

hlo-

zohe a slatului degeaba

sou stotului [core este

comro. lnso eu zic so losom viitorul so decide.
Cerl este co vo trebui so lrece] pas cu pas de fiecare nivel in porte Jinand conI, bineinteles. de hinl-vrile pe care vi Ie dou lot felul de inscriptii, Pol so va csiqur co nu este mare lueru, odico am facut testul pe SeriOUS Som ~i Duke Nukem $i ornondoi In concluzie,
XlU

o oclivitote ~i inslitujie in sine). Toiusl, pentru co
leneo ma euprinde, vo sugerez so lncerco] jocul mocor oso, eo fopl divers. Poote chior 0 so vo plcco. Indiferenl ce focefi, nu trebuie 50 vo simji!i vinovo]
AU

~i nici 56 nu vo fie rusine. Eu

rna

simI. Locke

descurcot

de minune. ON·lIN E plonetholflife.com/

l-orn premiat cu cote a Alba co

conundrum/

Aprilie 2002

Eli•••

_

Multimedia

cuvinte de

S

unt foarte bucuros 50 am In foto1nco

un

dinlre elementele

ce consliluie

maleriolul sou do-

Co a culme a hyperllnk-ului, am descoperil co acest procedeu esle aplical in Disco-

produs 01 GSP, firma des pre ole carei multimedia am avut1n general

cumentor ~i de imagine

Proche, in hecorc texl
alte ferestra

reolizori

sunt otcteo cuvinle core Ie ducin explicative

ver Egypt indusiv in imagini. Spre exemplu, In poza scenei c6ntaririi inimii celui decedat, in

loudo In

paginde revistei noastre. (Travel Series), a ojuns 10

sou pur ~i simplu conexe subieclului,

Din serio de calatorie

incat nu te mai saluri citind ~i privind. Din feri-

mornentul juceco-u ocestoro post-mortem, plimbondu-mi mouse-ul peste imagine am observer co forma cursorului acesluio

mine un CD numit Discover Egypt, core sot pur ?i simplu cu guro coscofo.

rr-o

10-

eire, butoone de Next, Previous §i Back lac totul col mai usor de porcurs, ojutond 10 revenirea In radacina de 10 care se desfoce un

se schimba deo-

Ceea ce m-o uimit dintr-un bun lnceput a lost lelulln core totul nu mai ovea un slor~it.

supra figurii lui Anubis. Dou die, ~i ce

crede]

co

inlreg arbore 01cunoosterii

Egiplului Antic Si,

se lntompla?
conlineo

Se deschide

a lereosiro ee

Adicc, pamind a explora ocest produs multimedia prin inlrorea In secjiunea de Tirnelme 0 CD-ului, am dot un dic pe zona Egiptului Preistoric. Ei bine, inchipuiti-vo irnoqini ~i explicojii deporte, 1ntimp. lor osto penlru co Discover Egypt este a minune a hyperlink-ului, a legoturilor de tal felul co din fereostra cu core s-o deschis am ojuns otot geogrofic, dor ~i

tol din fericire, structure de legaturi inlre elemenlele "hypertexluole" ole prezenlului CD este sub ospect loqlc

dale despre acest zeu eg I plea n. La

fel mi s-o Intornplct ~i cu figura lui Amon. Evident, Discover Egypt nu lnsecmno a foorte bne conceouro Aeeasta numoi

uno din cel e mai "5anoI005e"

din tal ce am vozul pana acum in ocest domeniu. Asta inseornno co nu exislo link-u (I care nu func!ioneazo, cele exislente 1mbinandu-se

slrucluro de hyperlink

este numai un inslrument de explorore
impresionanle de inlorrr-olii de-

foorte departe,

a unei conlito]

spre Egiptul Antic, fie ocesleo sense sau sub
forma de imogini, filme sou recanslitiri mice. De

perfect, indiierent de sec)iunea din Discover Egypt co reia ii opornn

3D dinoDiscover

oltlol,

expllcotlo

seriozilolii

$i rnlnujio

zilo!ii evidente cu core a fast realizot

E.gypt a venit in momentul in core dai un clic pe butonul de Credits. Alunci rni-crn dol seomo co Discover Egypt este produs in Europa, de cone un coleetiv olcotuit in more porte din soectohsf

Late PredynasUc Period

itolieni. Va rog so rna eredeli, nu orunc a

vorbo

in vo nI cond spun co prefer produsele multimedia europene ... Mi-o plocut foorte mull ocest Discover Egypl, moi ales

co ore

$i 0 muzico de fundal caire visore in-

foorle pI6culi:i, ce Ie indeomn6

fiorola 10 minunile unui Irecut pe core moi putern door s6 ni-I imoginom. ajutam siS ni-I imoginam lor produsul

GSP

ne

cat moi excct,

Marius Ghinea

••••. ~IIpri!ie A

2002

www.level.ro

'Multimedia

_

Catz4,i
malul virtual nu musco, nu zg6rie, iar pono 10 invenlarea plocii de mirosuri, i}i com poote 10' pe oriunde, co nu se

z4
Anim6lu!ele voaslre au more nevoie de jooc6 $i de rniscore, O}O

Inmultiti, cresteji, cnlreno]i ~i iubif oarece prieteni patrupezi!

A

Poi'

ovontojele

de a oveo de-o face

cu un animol 01101pe monilorul PC-ului vosnu sunr mal mult decot lirnpezi. Ani'

co in

Colz

4

$i D09z

4 ve] oveo multe scene in core acesteo pot

evol;o.

A$ enumero aici:

The Gypsy

Circus,

The Arabian

Palace, The Wild Wesl, The The Soulh Seas Island. in scene not 10 ce-

so resrurile rnetobolice

Winler Wonderland,

sirnte. lar docc vi se pore co lioro lotro in exces sou rniorlo ie prea sinislru di n motive de onotimp propice imperecherii,
0

cozul in core dOri!i s6 cdouqo]

Ie deja exislenle, este disponibil un Ploy Scene Editor. Cu ocesto pute!' cnicr folosi lotogrofii proprii penlru creoreo tual ch.or ole grodinii

simpla rr-onevrc

din butonul de volum 01 sistemului vostru audio va rezolvo ~i ocsosro problema.

scenelor virtuole, evensou casei vooslre.

lore, deci, celebro serie Colz I§i Oogzl
ojung6nd 10 ceo de-o polra versiunel Se vede treabo co ge nul ocesto de lac are succes, ~i se pare co va oveo in continuore, judecom dod'> este so

Binelnleles, in aceasl6 versiune ve]i gosi, pe deasupro, ~i noi costume, occesorii }i jucorii

cu core vo pute!i lnconlo

petz-urile virluole. lor [ocuri,

doco veti ojunge in posesio ambelor

lucrurile dupo cum se prezinro acesl episod. 10 rose din core vo pu-

otot a Corz 4 col $i a Oogz 4, veri puree so Ie foce!i cuno$lin!a pisicilor vooslre cu c6inii vosln, exisl6nd posibllnoteo grupuri de petz-uril Sou poole vre]i so va scoole] onimolele in lume, pe lnrernet.. Oricore voostre, veti pelrece piccute in campania voostre. Marius Ghinea or fi opfiurule momenta de a unilico cele douo

01 polruleo

Ave!i 10 dispozilie

te!i olege p.sico sou c\inele pe core so-I odoploli. Acesleo pereche gromodo ovej grijo se pot inmul]i, doco le oducelisi 0

polrivil6,

cstlel

incol

veti pvteo

ave a 0

de urmosi, de core, lnsa, vo Irebui so Inrereso nl este loplul c6 se poote 01 liecarui exem-

cu siguronto

coinilor sou pisicilor

creeo un orbore geneologic

plor, merg6nd p6na 10opl generolii in urrno.

ON-LINE
labia de scrabble

www.mindseape.com poole Ii rolilo pe loole lrei

axele spojiului ;;i exista }i a funC!ie de zoom, 100te ocesteo joeului. Moi mult decor otot, lnoinle de inceperea joeului se poole olege tema loblei de joe, sub ospecl vizuo I, bi neinteles. in oceast6 idee, se liind volobile In limpul efecliv 01

Fiecare cuvdnt conteazCi!

pol lncorco

pana 10 sese teme de game

boord, de 10Classic 10 Sci-Fi sou Histoncol, [ocurile pol fi solvale in arice stope 0 lor.

oceea, poole co jocul Scrabble Ubi Soft pentru PC
Of

N

u }Iiu doco posiono]: scrabble inleligento

jocului de

Penlru verilicarea

[ocurilor sau peniru invo)orea
d ictionoru I lor in cczol in core

or pune more prel pe unui oponenl artificial. De

unor cuvinle not vo sl6 10dispozitie Scrabble oiicio.

vo grobi!i

publico! de penlru

sou sunto] dornici de reloxore de concentroreo scrabble,

moi rnult dec6t portido de

Ii moi inleresonl

101r-ocoptivonto

ocesno in mod muhiployer, In care pOI concuro In releo panola potru [ucotori, Totusi, nu esle

se pot juco ;;i alte dou6 feluri de 10;;i Conundrum. ar Ii lnse opliuneo vooslrc,

curi: Anagram Orieore tote ole [oculu., inspre zonele superioore poorto etichela Expert. Prezenloreo produs de Rune vizualo a jOCUIUide scrabble ce Scrobble-ul colrore,

irnposibil co ;;i un cunoscctor

SO oib6 din greu

de fureo pe unul din eele 12 niveluri de dificul·

celor de 10 Ubi Soil esle un joc de

ce meril6 ovul in otentre chlor ;;i de cotre boordgame

cotre cei moi putin lnclinoi urile closice.

Croh

penlru Ubi SoH este, launo de excep]ie. inainte

ra umbra de indoialo,

Marius

Ghinea

de toote, rnonvul penlru care lac 0 osemeneo olirrnojie Irebuie coutot in foptul co, spre moreo ocest Scrobble este reolizot

mea surprindere,

In moniero lridirnensionolo, de a ploco grolico potlbllo

si chior ore nevoie 3D, corn-

ee occelereozo

OireclX 3D;;i dototo cu minimum 8MB De oceea, este liresc Ioptul co

de memorie.

Aprilie

2002

1'[!l3.....

Console

o
Losati-va furati de irncqini
este un astfel de joc. Faro tndoiclo, clarno facutala PlayStation

A-apec
biShi, Chevrolet, Dodge, Ford, Audi, BMW, VolkswaJaguar, lister, Lotus, Mercedes-Benz, gen a simpla curse de

D

ceo exislo pe lumea oslo jocuri special facule penlru a vinde 0 cornoonenotunci cu siguranta GT

curse de roliu $i veti lauda foro oprire tolentele regizorului transmisiunii care poole so prezinte

to hardware,

3

ot6t de dinomic $i caplivonl

(CU

New

Beetle) elc. Printre acestea se special

ali vczur reavut

rnosini, lor doco vef mai urmari

$i reluareo

curse-

vor ollo $i cotevo boco] omenajate

2. Ei bine. am

lor, olunci nu ve] mai ovea numai impresia, ci veri $Ii cu siguran!a co televizorul este pornil pe un post in core se transmite a relrospectivo a celor moi importonte compionate de raliu ale onului.

penlru curse de nume mali in raliu, dar cu un pre] care face deslul de dificil6 delinereo uneio, Hzico rnosinilor, cornportoreo acestora

norocul de a primi

10 redccne,

cu ceva limp in

orrnc, 0 console PloyS lotion 2. De olunci am 101

osteptot so oporo $i GT 3, deoorece,
nun6!ie. lot6

din inforrni-

pe Iraseu in luncjie de model, de puterea rnolorului etc. esle exernoloro, iar posibilit61ile }i

rnojule pe care Ie aveam, era 0 cdevorcio

co. intr-un

final, am primit $i jocul

core ne-e facut pe atotio so visom si, drept s6

Si nu numai grafica
La urma urmei GT

de setare a mosinii sunt destul de numeroase complexe numoi a suepentru 0 mulJumi crice fan lnr6i1 01

va spun,

oroto excelenl.

Este mai mult decot

3 nu esie

curselor de mosini, Sunelele pe care Ie scot Ie foe so simji sutele de coi ce se ascund sub co-

ne-orn imaginot.

Nu este momenlul ocum pensou

cesiune de imagini superbe, ci este un joe, lor penlru a Ii un joe bun moi are nevoie $i de eeva. Sunt 0 grooz6 de caracteristici

tru 0 discujie pro $i contra privind consolele colcu lotoorele,

oh-

pore {unde este cozul). Se aude 0101 zgomolul
mcsinii tole col ~i 01celorlolf concuren], Muzica din fundol esle excelento, din pocote esle

dar nu am moi intolnit 0 osllel

core ne

de grofico in nici un joe pentru PC pe core l-orn vozul vreodoto. Cloritoteo imoginii, complexiloteo decoru-

vor face so iubirn ocest joc. MO$inile pe care vom concuro, $i de a corer prezentore grofiCO nu Irebuie 56 moi vorbirn (peste 5.000 de ligoone

ocoperuo oproape in totoluore de zgomotul
rnosinilor. Traseele sunt 1n numor de diferite tipuri. Condijiile

po-

rilor, culorile $i detolule phoe de formec core dou puternico prezente nota de realism dirnr-un joc sunt

pentru hecore - moi mult decal in ori-

15 ~i sunt

de

core olt jocL sunl in num6r de exista producctor de col tangen!a prolesionlsl',

150.

Nu cred co

meteorologice

pol inunui

10 superlativ 1n GT 3. Deco veti osisto de joe veji ovea impresia co pe lui este Iransmis6 in direct 0

din industrie core a ovul cot cu cursele de mcsinl (omolori, elc.] core so nu fie preHondo, Mitsu-

terveni pentru a schirnbo corocteristicile

10 un astfel
ecranul

fraseu exact cond erai convins co il cunosf foarle blne ~i nimic nu te mai poole surprinde. Cele mai mulle sunt disponibile In modul cori-

incepalori

era. Alunci vei deline un goroj In core pof pastro

200

de rnosini. incepulul

esle destul

de

difi-

18.000
LUIII.U'<:llU

de

$

din core vo Irebui

ma$in6 pentru

a porlicipa 10

ApI1He 2002

www.level.ro

prime Ie cupe. Premiile Ie po]i investi in upgrade

10 diferite
core cupo

componente co~tigoto

ale rr.osinii. Pentru fie-

Iun nurnor

de

3-4 trosee

terminole pe lacul

II vei

prirni premiu a rnosinc,

Bonii pe core Ii oblii pe 0 mo}ina din goroj 10 vonzo re su nl desful de pu!lni, chio r doco vesli mull in dlferile componente oi in-

penlru o-i im-

bunata!i performo njele. Exista a numite restrictii pentru onumile cupe, in func!ie de rnosino pe care 0 de!ii, de puterea acesteio sou de lipul

lroctiunii, precurn sl de licenjo de pilot pe core a are lucalorul licenjele se obtin prin porcurgerea anu-

rnilor tesle care nu sunl deloc usoore. De [opt, obtinereo licentelor este un lulorial pe care vo Daco nu pute]! Ireee

Irebui so-l porcurge]],

lestele de oio, oiunc cu siguran!o nu veli reusi nimic in limpul cursei, mai ales 10 categaria rnosinilor puternice [sport, raliul. pentru luning-vi rnosin ii, un Exislo a zona speciolo unde putem cu mpara com ponenle

Iroseu de test in core putem mosuro diferi!i paromelri penlru a delermina setarea optirno a

rnosinii ;;i unde putem efectuo teste intre rnoslnile din goraj penlru a a gosi pe ceo moi bono, un lac in core putern cosmetizo rnosino }i, pen-

Iru cotevo sute de dolori, putem face ~i schirnbul uleiului

dupo

ce am porcurs mai multe

sute

de kilornelri cu rncsioo.

in modul
concuren]

arcade

jocul esle

destul

de dis-

Iraetiv, mol ales pentru co se poole juco in doi [splitscreen]. S-au incins odevorcte

cam pionote in redoclie, cu grupe, calific6ri, sernfino I e ~i fino I e core ne-e u lacut so ne ad u nom in jurul consalei penlru a ne demonslra calil6!ile

de soleri prolesionisfi,

Si totusl. ..
Trebuio SO exisle sou mol bine spes so nu existe cevo in acesl joe penlru co lucrurile so nu fie chior perfecte. Cs-i lipse~le? Ei bine, GT 3 nu are niei un sislem de damage.
58

Procic, rnosino nu

slrica chior dad]

mergi zeci de rnii de kilomelri

din perele in perele sau din ma}ina in ma}ino. Gra~co a oroio 10 lei de opretoto. luoooso, foro pic de zgarieruro ca }i cum olunci or Ii ie;;il de pe linia de produclie foro so cu un perete

fi ovot

un impact frontal

10 250

km/h. Veri spore eo nu este

a mare problema, dar cine a jueol NFS Porsche cu damage off ~i a incercol OPO! ~i cu damage on lfora curbe loore eu peref ~i raslDrnOri lontcsnce din core sO iosO neolins] vo fn!elege core este diferenjo. So osteplorn gosi oso ceva sou, probobl, GT 4 pentru a

nu are rost sO moi

o~leplom pentru co prooesorul PlaySlo~on-ului nu vo puteo face niciodoto al61ea opera!ii? Rospunsul ni-Ivo ad uce cu siguranj6 viilarul, dar pono otunci, doco ove] ocozio, nu ralali acest joe. Chior for6 damage jacul vo ~ a inc6nlare.

Sebeh

Apri1ie 20.0.2

I'~i!ll •••

La concursul LEVELimpreunO cu Best Distribution, [ocul .Harry lilozolalO· Oono Diona din Bro~ov_ Ciuroru Florin-Adrian La concursul LEVEl ImpreunO cu Ubi Soft, [ocul Earth 2150 - The Moon Project a lost cfj~ligot de cOlre Grunner D. Cristian din Deve. La concursul LEVEl impreunO cu Monosit Conimpex, Dan din Bucuresn, [ocul Arabian Nights a lost cfj~tigat de cOtre POrioe-ea Maleiescu Oprea Monole Poller ~i piotrCil a lost cfj~tigot de cOtre Papa

[lupenl],

Andrei Sarin [Bucuresfl], Cristian [Bucurestl], ROzvan [Brosov], Bogdan

[Bcccu],

Chiriac Aurel (8rOiI0). Dumitru Sergiu !Torgovl$tel. Papa Radu Mihai

[Brosov],
$i

C6$tigOto(ii sunt rugarl 50 sune

Bistreon Simian Daniel [Ilrnlsocrc] Sirno Stefcn Alex [Ploiesfi],

10 redccjle 10 068415158 sou sO ne contocteze prlo lax 10 068-418728.

I

_

Hardware

lido. De oicl ~i0 incredere rile lole lmpolrivo inamicilor

des6vor~ila1n

pule-

din orice joc de nu rotezi nici lui 007, Ide CD-

PS2. Cu un asemenea

instrumenl

a !inlO din fata 10. Fie c6 e~1i in pieleo
fie co te of Ii 10 0 vanotoore pele - vezi orlicolul "virlualo" Headhunler

din secjiuneo

Cor-sole]. inamicii lai vor simji pulereo
arme. Sislemele foarle de reload

oceste:
penlru

sou de outo-lire sunt

bins puse 10 punct. Ele sunt solujio
0

en head-shot executor cu
Deocamdato vorionlo aces! model pentru console

precizie

de invidiol.

se gose~le I

door In

PloySlalion

1

~i 21,

lnso producororf acestui stondard proiect.

ou plonuri

mari in privinlo

Pradusul lcloseste un coneclor

GunCon

1, otot

penfru PSone cal ~i

penlru PlaySlalion2. Cu ojulorul modul de Irogere: unui comulolor Normal, se poote olege sou

Auto-Relood Trogaciul

Auto-Fi re special

+ Auto-Reload. ovond

esle §i el

odaplal neplotiJi,

pentru mo!nile noostre de lolu~i in unele cozuri 0

1n momenlul1n sfrozile meneo

H

"killer;" ands poole up, lhis is Level Police! Hehe, inlr-un viilor moi indep6rtat vom caple fidelo a odevorolului"9un" core se g6-

curse com preo lungo. Senzotiile de reolitote
virfuolo sunt dote ~i de un rnotoros cu rol de care vibroti., pentru a simji puterea urrneozo in urmo unei Irogeri. reculului

seste in cotoreo unor mafio!i sou agen!i secroj
din Anglia. Adevorotol Berelta 92FS este de 1 kg, foro colibru 9 mm ~i canlore~le munijie incorcolOiul neze 15 gloanje. aproape

ouzi oceosio

replico prin jocuri. Pano

core vom ojunge

so cpororn
cu un OS8-

"gameristice"

ale Romaniai

este dispus so inmogaziRevenind 10 modelul pe care

pistol in dotore. or Irebui so ireoco mulDeocomdoto dreplotii mo rnullurnesc door cu cu uster sile mai pulin ~i m ouse-u I. 92FS

LEVEL
ProducOtor Ofertant

DATETEHNICE
Thrustmaster Ubi Salt Romania

10 vreme. .opororeo"

il am acum in fa!o, ~i anume dela din plastic, rncrluriscsc

cceosto copie fic6 rno sirnt deslul cu

)0-

coose", cum or fi tcsloluro Acesl Thruslmasler

de bine cu el in .ootore",

pentru co iji ofero

Tel Pre!

01-22316769 19,5 USD.(f6rOTVA!

Berella

este a

odevorot

senlimenlul

ca)ii 1n mon6 a orm6

so-

380 Modena IRacing Wheel Reel Edit;ion
1nlotdeouna Nu sunl de

I

nginarii scuderiei de Formulo cdevorof

1

Ferrari sunt eu cu

de conducere,

cu ocest sistem pule] s6 va con-

pedolelor schimboreo

penlru accelerojie/frano?i perspectivei

pentru

moeslri. Nu co as froternizo

duce)i mosino foro problema

CO vreun poli!iSI or
so va ia 10 .

- in car sou behind).

oceosio

firmo, dar odevorotii rneseriosi Irebuie respectoji, indiferent unde ar lucra ei.

puteo s6 ios6 de prin nu }tiu ce cellon,

Moterialul

ce occpero volanul esle fabrical

intrebari ~i so va ceoro lalonul ~i osigurarea Force feedback-ul motorose

dinlr-un oliaj de plcslic destul de solid, lns6 dolorilo

lepcdct

nici eei de 10 Th-usrnoster,

este

reolizol

de cele dou6 penlru

denr-elorlor ce se gosesc pe suprofo!o ocesuio,
prize 1nlre ocesta ~i palmele jucotorului.sa so reolizeze deslul de occeptobil. Fiind un volon .copiot" din cockpii-ui unei mo}ini de

core prin rnoiesmo lor ou reu~it so educe ~i pe rnesele noaslre adev6rota senzone 0 unei curse

suficienl de puternice

0-1 face

ch iar ~i pe eel mai musculos soler s6 lremu reo $i acest model 0 fosl speciol conceput sole PloySlation, penlru con-

de bohz. Deco penlru rnoini am gosil 0 ocupolie

F I,

cursa de roiote

SO vedem ce gosim ~i penlru picioare. Cculond
pn n cutie, om gasil ~i pentru ele un sislem cu douc pedale cu control progresiv osupra occele-oje ~i

fie I sou 2 (depinde de care

este deslul de mice. Aslo duce 10 0 sanzilivilote sponl6, ceeo ce face co In cozul [ocurilor de roliu controlul virajelor sO ~e mai dificil, dar ~i mai veridic. Aceio dinlre voi core sunl obisnui'i so condoco 0 Docie vor oveo unele probleme de acomodore; nu disperap 1n56,tot raul e spre bine - odal6 acomodareo incheioto, cu Modena vei' sirnj odevoro] Racing Wheel vo

crspunep]. Pe pio!a eXlsto ~i vononto oceslut controller ~i penlru eompu rter, cu eonectare pe pori

frOnei. Fie CO suntej sou nu In posesia unui permis

USB. Pe volon ~i in spatele lui exislo butoane ~i
monete hecore cu un scop b.oe definit. De exemplu, pe volan sa aflo §i butoonele core in PlayStation

mod normol or exislo pe 0 console standard Monelele

plasote in spalele volonolui de pe conlrolerul normal

cornpioni oi vitezei.

au func~ile butoanelor de PS2 (buloane

ollole ~i pe voIan). BineTn!eles,

selarile de funcjie ole monerelor /buloonelor difer6 in lunctie de [oc, ele pulond schimbale 10 preferinja ulilizalorului

fi oricood
Ide pildo, in Tel Prel

GT3 A-Spec,

jocul pe core am leslat cu pol ~ folosile in Iocul

01-22316769

precilecjie volonul, manetele

52

USD (faro TVA)

••••

«iI!11

Aprille

2002

www.level.ro

Hardware

_

"Push Button' Rezolu)io maxima este de 12800 dpi, Inso cu oiutorul software·uiui indus (Epson Micro Step Drive} se pol ob)ine 1600 x 3200 dpi. Aconctrneo de culoore maxima 10 core se

D

ouo cuvrnte dehnesc ocest sconer: vitezo ~i colltote, Esle vorbo de un sconer color A4 ce Ioloseste lehnologia

poore reolizo 0 pozo este de 48 de bili. Vitszo de scanare a ocesnri mod el ofero urmotcorele volori: In modul monocrom, sconoreo unei pogini A4 10 0 rezolulie de 1600 dpi necesno 65 de

secunde; in rnodul color, oceeosi pogino A4, 10 oceeosi rezolu)ie de 1600 dpi, esre sconoio in cproxirnotiv 190 secunde. Clarilaleo imoginii esle

dolo ~i de culolocus-ul de core ocsst sconer dispune. De osemenea, pe fronl ponel-ul scone-

rulUi se g6sesc 4 butoone, hecore cu diferile

scopon

(Starl, Smart Panel, Copy, Scan to poslbihoteo de a alege outomot folografia dinlr-o a urornoro a fologrofiei mosking. Tehnoloqio sau sconoto se poole converf in coroctere ce pal Ii incluse dupo aceea in odevorote lucrori, mai

Web). De exemplu, 10 coosoreo butonului Scan 10 Web, sohul sconeozo o Irimile aulomatlo
0

imaginea din aparol §i

poqinc, coreclarea eleclul de unshcrp

cdresc de moil specihcoro

TET (Texi

rnult sou rnci putin originole. Modul de olimentore se reohzeozo extern, cu ojurorul unui tronsformolor. Maso cproxlrnonvo esre de a scanerului

onlerior. Ca surs/Sde lumina se folose$le 0 lornpo de lumina alba cu coiod rece. Nivelul de zoom pe care acesl scaner il ofero se tocccreozo intre 50% $i 200%. Volaoreo efeclivo [increment

EnhancemenlTehnologiel Segmentation)

$i AAS (Aula Area

slau la bozo ocestui soft. Penlru

cceio core dejin filme fola ~i Ie esle tncomod sou nu au timp s6 Ie moi duca 10 un lobootor folo,

2,8

kg.

Sislemul de operore necesor Irebuie SO ~e Windows

se poote sela cu posi uniprocentuoli 1%).

ocest scone/ dispune §i de dipozitive de sconore direct de pe negalive Deco dispur e]i de a pule!; so va crso]

98, Windows

2000

sou Windows

Me. Esle nevoie de un minim de 32 MB RAM, spoj'u pe horddisk de 150 M B ~i a ploco video ce suporto in 640x480 minim 256 de culcri.

lnterfoto lui Epson Perfection 1650 cu PCu I se reollzeozo pe porlul USB (USB 1.1). Software-

irnprirnonto proleslonolo, propriile latogrolii, fologre!ica cozuri],

faro a moi fi nevoie de hartie in osemenea

ul livrot cu ocest produs cuprinde Epson Smarl Panel, Epson Pholo Prinl Utility, Epson Copy Ulility, Scan 10 Web $i ArcSoft Phololmpression, ullirnul special conceput pentru aplicarea de

(de aillel recomondoto

Conversio faloelectrico

ce se bozeczo

pe Olertant Tel Pret M B Distribution 01·2300314 298 USD (faro TVA)

senzorii de linii lexlual (CCDI hmctior eozo perfeci in cozul OCR·ului. Daca doriti sa doli 0 corte 10 "cilit" cu oiutorul sohwore-ciui. imogineo

elecle speciale imoginilor. Soft·ul efectiv de sconare are numeroase facililaji, prinlre care

I

t's so sweet ... ca iii vine so il iei ~i Sa 11 strongi In brcje. Dupa spusele pro.ducol~ rilor, ocest model de mouse se odreseozo

in special celar cu rnoini nu preo mario Ailiel spus: mouse for kids. Compolibil InlelliMouse, el poole fi cu Microsoh eu

ocest

mouse so fie cu 30% moi rapid

decor

unul

dosic, co 400 dpi. Ce nu rni-o plocurlc

ocesl

lolosu

succes

ololuri

model este totu?i robusteleo com preo cccentuoia de core da dovodo rofilo de scroll. Pe

de un notebook mamenlu!

sou un laptop in sunle)i

cond

in deplobuzunor

longo zgomotul ce devine 10 un moment dol slresont de 10 01010 sco~aiol6, clic-ul cu ocesl Mouse button 3 se reolizeozo deslul de greu

sori. Fiind foorte mic ~i robust, poeIe soincopo de linistittnfr-un

in

10 comoso,

foro sO derajeze

ob-

schirnb, celelolte douo buloane se cornporto lrumos, nu lac zgomot $i sunt faerie user de

solut delae. Desqnol sou deosebr;
culooreo ~i modul in core este conBoby Mouse" slruil, foc din .My fie un odcvorot

oposot (moi ales 10 lriplu-clic ], Aviz omotorilor
de fPS-uri c6roro mouse-ul eel vechi si profuit Ie

sa

tovoros de cornpo-

tronslormo M4ul sou AK47·le in ... topor?

nie ~i [ooco. Mouse-ul este ioso!it de odoplorul pentru portul serial,

ce are co slandard PS/2, $i de a dlscheto ce conline ulililere penlru a usuro lucrul cu anumile oplicojii,

Producetor

A4TECH Ultra PRO Campulers 01-2117090

in

Olertant Tel Pre)

plus, rezoluho de 520 dpi lace co

5,7 USD (Ioro TVA)

Aprilie

2002

!11.:1Jif••••

Hardware

GeForce 3 Ti 500
ocest test SO olere 0 imagine de cnsornblu surprlnzotor, de]o 0 lesll!) GeForce

18 puterea 8
MSI G3Ti500 P,ro VTG

2-a

M

ojorttoteo

dinlre voi o.r Ii preleral

poole a .prezenlore"

a

noilor GeForce hardware

4. Alunci, de ce inca douo poglni de

dedicote leslului de plOd GeForce 3? Doresc co
osupro a ceeo ce, 4 vern purlo 10 4 MX Flamingo Computers 3. Despre GeForce

disculii ~i '10m Irece evenluollo

leste in num6rul viilor, deoorece,

01-2225041 Pret
359 USD 116rOTVA)

momenlul scrierii aceslui orlicol, pe piojo nu exislo decal Geforce core, sincer, nu preo reusesle so olere senzotio de grofico de steroizi. Dupo prirnele .onnqeri" echivolot co un GeForce

cu suprodozo De 10 bun inceput am vozut in modelul oferit de MSI placo video a corei unico ro!iune de a existo este dominoreo dezlonjuite obsoluto a furiei grofice

am observer co ocest MX poole Ii celor care

2 Ullro sou Pro, spre surprinderea

sperou co oceslo so oiba 0 "inimo" rnocor 10 nivel de GeForce3.

de cele moi dure jocuri 3D oporute in ullimele luni. Losand 10

Lead:tekWinfast litan,ium 500lD
Dupo WinFasl Ti200T, iota }i varianta compeliJia penlru lillul de campion pe core Leodtek 0 orunco in "grele" - Ti-500. inlr-a 01 categoriel

anumit6 rnosuro prevlzlbtl, acesl model esle door cu putin moi perforrnont decor cel prezenlalln ridical 1390/369 200). MHz, NVIDIA voloore numdrul precedent, in timp ce pretul este vizibil mai USD penlru Ti10 240

USD penlru Ti-500 lajo de 243/260 GeFarce3 Ti 500

nfinileFX (1m) GPU ruieoze celor

core, desi superiouro salluri fenomenale objinonduse

175 MHz intalnili 10 WinFost Memoria plOCii

TI-200, nu produce

de eficienjo.

roleozo 10 500MHz,
totollzeozo dctor: suplimenlore

a vitezo de acces de 3,8ns. Eo de 8,0 GB/secundo. Co

10164 MB DDR, cu un bondwidth

w nf ole rite oceleosi

douo jocuri inlalnile in pochelul

WinFosl Ti200: Dronez ~i Gunlok WinFasl Ti-500 sunt opraape

in rest com 100Ie corocrer.sncile lUi

identice cu cele ole surorii ei mai mid. o parte bugetul reolmente lobulos core se cere oiocol unei osemeneo

Totusi, un lucru mi-o alms in mod piocul atenjia: canlitatea de .toblo" a

plocl, am luor in vizor corocteristicile
Irecul cu vedereo, priveste procesorul

sale rehruce, core nu sunl deloc de special In ceeo ce

nu neoporot co plOd'! in sine, din grofie core a insuflete~le grofic din oceoslo

- GeForce

3

Ti 500, eel

moi puterntc procesor mai remarcobile

colegorie

(GF3)_ Prinlre eele

corocterisfici

ole ocestei ploci se nurnoro un .ceos' a memorie cu 0 voloare MHz. pe de 8 GB ce

inlern core decoleozo lololizeozo

lo 240 MHz,

64 MB DDR SDRAM

10 a lrecvenlo de 500

Aceostc

ploco esle in store 56 totolizeze

960 de miliarde de operolii

secundo, lapt datorat in speclol mernoriei ce ore un bondwidlh pe secunda. Ca §i modelul precedent iMSI

n 200

Pro-VT), MSI

n 500
se S-Vi~i a

Pro-VTG are un engine grofic ce ruleczo compun din conecloarele

pe 256 bill. Dotorile .video"

AV ~i S-Video penfru TV-out ~i conectorul plcco esle prezento

deo penlru modul Video-in. Aloluri de aceast6

extensie ce are rol de a oleri suport penlru ochelori 3D (3D VR glosses).
Cu 0lutorul ocestui device eve] posibllitoteo mull mal reolisto alotin de a t(6i a experierqo 3D [ocun COI}i in vizuolizoreo de filme VCD/DVD.

$i doco 101sunlem cu totii moi mult sou mult mai mult gomeri, a cooler-ului, care asiguro plocii 0 mai buno rocire in cozul unui foarle probobil overclockin' executot loro prea multo ornonore de once gamer surprizo plocuto ne o~teaploin penlru GeForce3, culia plocn MSI, un joe special optimizal

pe numele sou ... Sacrifice.

care vreo so stoorco FPS-uri pono 10 cota de avorie.

LEVEL
Produc61or Olerlant Tel Pre) Olertont Tel

DATETEHNICE lecdtek
Skin Media

01-2315097

390

USD 116r6 TVA)

UltraPRO Computers

01-2227090
269 USD (IOrO TVA)

Pret

•••

IINE:'.

Aprilie

2002

www.level.ro

Hardware

_

Verdict
111 urme testului, elegeree meo s-o delinilivel $i, dtnne ploctle de mal sus, ceo mal alradivO este cu slguran)O cee de Ie MSI. In dude feplului cll
0

Sistemul lalosil pentru acest testa 1051 ocela}i co $i in cozul modelelor de plOd Tl 200 prezentate in articalul din LEVEL marlie: Pentium 410 2 GHz cu 256 MB RAM DDR,eu SO Windows drept

(dace un pre] ce depll$e$le Irei sute de doleri poate II catalogot occestbtl]. Probobll, pe viitor, odcto cu lntroreo rnoi putemicO pe piotO a lui GeForce 4, pretul pillcilor GF3 vo seodeo simJilar $i vorn puleo vorbl eu cdevorot de .occestbtluote".

2000

$1,

evldent, toate update-urile 10 zi {DireclX 8.1, SP2 ~i IE 6.0J. Driverele video folosile au fast cele
510

tnsojesc mel puhne [ocuri, co dolOrl hardware e mult mei consislenlO, co sO nu mei vorbesc de prelul moi occaslbil

ndord, core tnsotesc

plocile pe C().uri!e de instelare.

Leadtek WinilFastTitanium 500TD
7565 10.24x7·68x16 10.24x768x32 7.298 6528 6.2.13 5521 5086,

i

MSIIG3Ti500 Pro-VTG
10.24x768x16

---

mark

3D

030

03D
160.0x120.0.x16 160.0x1200x32 160.0x1200x16 1600x1200.x32

1280.x1IO.2.4x32 1600x1200x16 1600)l1200x32 95,67 030 94,12 93,18 90,26 91,21 88,96 98,1 97,55 94,64 95,02 94,63 93,79 1024x768x16 1024x768,x32 1280x1024x16 1280.x.1o.24x32 160.0.x 11200x.16 1600x120o.x32

OGL
1600x1200x32 138,33

UT

1024x766x32 1280x1024x16 1!280.x10.24x32 160.0x1200x16 160.0.x120.0x32 1024x768x116

o3D
45.,11

OGL

10.24x768)132 1280.)11024)116 1280x10.24x32 160.0x12o.Ox16 160.0.x12o.Dx32 1024x768)(16 1024x768)(32 1280x10.24x16

1'280x10.24)132 16o.Ox1200.)l1:6 16DDx120D.x32

OGL
76,07

03D

Ii 54,0.1
GIants
D3D

155,07 48,15 48,89 4.2,49 43,21

1024x768x.16 1024x7,68,x32 1280x1024x16 1280.x1024)(32 1600x120.0x16 1600x12o.o.)(32

D3D
1

1600x1200x32

42,2
--

Rezolutii si Rate de refresh Adimcime de Refresh euloare
640x480. 800.x60.0 1024x768 1152x864 1.28o.x1024 1600x1200 19,20.)11200
8/16/32 8/16/32 8/16/32 8/16/32 8/16/32 8/16132 8/16/32

Rezolutii si Rate de refresh Adancime de culoare
8/116/32 8/16132

Refresh
60Hz to 150H:z 60Hz to 150Hz 60Hz to 120H:z 60Hz to 120Hz ,60Hz to 100Hz 60Hz to 85Hz ,60Hz to 75Hz 60Hz

1024x768 60Hz to 115o.Hz 60.Hz to 100.Hz 60Hz to 85Hz 60.Hz 1280x1024

8/1:'6/32 8/16/32 8/1 '6/32
1

8/16/32

Aprilie

.E*••••

Hardware

R.eWriter
A
Caroceristica

I

n cele ce urrneozo vo voi prezenta

un

prod us care a dot niste rezultate mai mult

decot mul!umltoare pentru un horne-user.
pri ncipala a acestei unitali

este

vilezo more de scriore a unui CD. Datorita ocestui ospect producotorii unitote in cotegorio au etichetat oceosto

High Speed. Eo esle in store

so ardo un CD 10 0 viteZQ moxlrno de (4800KB/sj.

32x
core La penlru conexiunea unitalii pe 0 ploco de bozo, Manuale? Se gosesc dcuo romane, nu douo ~i coblul audio, pentru conexiuneo 10 0 ploco de sunet, sun! nelipsite. Pentru situa!ii de cutremur cu un grad mai ridieof pe scaro Richter, in cutie se moi gosesc $1 potru suruoun pentru hxore in inferiarul carcasei Pe CD-ul cu drivere se mai

Doca stam 50 ne g6ndim, unii

dintre noi au in posesie unital; CD-ROM CITESC d.scuri 10 capitolul

° asemeneo
lOx.

vilezo

RW, putem formata un disk rewritable Vitezo rnoxirno de

la 0 vilezo maximo de

manuale. intr-unul dintre ele sunf descrisi posii de montore ~iinstolore, in nu moi pu)in de cinci limbi, lcr in cel de-al

citire este de 40x. 0 unitate CD-RW of era cea
mai avontajoo so solu!ie pentru back-up in zilele noosfre. [inond eont $i de loptul

doileo

manual, ceva moi gros, se

co suportunle

gosese informa!ii $i sfaturi cu privi re 10 instoloreo }i folosirea utilitorelor produs.

din plosfic ou preJuri din ce in ce moi scoz.ne, cred co oricore dinlre noi ore mijlooce so i$1

sohwore ce insojesc ocest

oHo $i Easy CD Creator

5, un soh

ce devine

posireze informo!ii importante pentru a putea so
Ie [oloseosco peste 0 perioada mai

faarte necesor in mamenlul in care se scrierea vreunui CD cu oceosto unitote Imporlanta esle $i prezenlo

dcrosto

indelunqoto.

in cutia cu core este ombolata

protechei Buffer UltroPRO Computers

oceosto unitole, core ore un cesiqn cornerciol,
se gosesc $i cotevo accesorii pentru a ne usuro vioto in momentul instalorii acesleia. CablullDE,

Underrun core, alotun de cei 8192 KB memorie cache ai aceslui write r, garonteazo inscripjionoreo CD-urilor faro probleme. Pre!

01-2117090 129,9 USD {lllrll TVAj

USB Ethemet Adapter
ploco de rejeo ir stoloro lo
calculatoore. puleo fi eanectol

P

rincipolul scop pentru core

0

fast

10 a
faro a

lirma de

10 core

oti curnporot colculotorul

proiectot

ocest

dispozitiv

esle oeelo de

Ce foceti?

Recurge)1 10 0

.ploco

de re)eo ex-

foci Iito conexiuneo unui computer
0

lerna". Dupo cum spuneom $i moi sus, oeest odoptor conectore poote luncriono in dilerite moduri de inir-o reteo. Ele sunl semnolizate ce se de recu

re)eo lccolc de pentru 0

EI este special conceput

10

un computer

Desktop sou

ajutorul a douo LED-uri de diagnostic, alia olaturi de conectorul penlru

10 un
dows

laptop ce au un port USB {Universal Se~i ca sistern de operore Winse per-

coblv

rial Bus) disponibil

teo. Primul dintre ele conlirrno

doco existo link

98.

Cu ajutorul acestui adaptor

sou nu cu un HUB sou un switch, ior eel de-al doilea se oprinde door in cazul in core aji setot cu reteaua pe 100 Mb.

mite conectorea

intr-a feteo in mai multe moduri

- 10 Mb Ethernet sau 100 Mb Fast Ethernet
in modul half sou full duplex. Din pccote, din couzo limitorilor pe core Ie au in ocest moment porturile USB 1, rato de transfer este destul de mica. Concctorii de montore of era 0 insfalore

modul de conexiune

Acest prod us este inso!it de un coblu de conexiune USB, de 0 dischelo cu driverele de insta-

lore ~i de un manual ce seornono moi mult a servelel Cu alte cuvinte, m-os cumporo un dis-

exlrem de simplo. Odoto toote coblurile conectale, aici mo refer toolO conliquroreo

poziliv dinlr-ocesleo jora, deoorece,

door in cozun de lorto maob-

10 cel

USB §i la cel de reteo, se vo reolizo

in urma teslelor, rezultolele

porornetrilor

!inute nu au fost rosunotoore.

direct de pe colculotor, oceosto interpret6nd dispoziftvu I co orice ploco de rejeo ce se oflo rnonlcto in propriul Pc. De aid §i utilifatea lui. De exernplu, eve] un sigiliu more pe colculotor, nu putef 50 VO ins'oloji 0 ploco de reteo in interior §i nu ove] posibilitcteo so merge)i irnediot Olertont Tel Pre]

N/A N/A N/A
www.level.ro

•••

~4~'11prilie A

2002

IHardware

_

Theoter este olcoluil din douo boxe de fajo,

D

esi este voroo despre un sistern audio Genius, pe buze mi se-nfirip6 cuvinle de lauda ... Genius SW-5.1 Home

Dolby Digilal sou Dalby Pro logic extern, Alrag otenlio co sistemul Genius SW·5.1 Home surexistn s]

Theorer nu connne nlcl un lei de decodor
round. Tot penlru intrare in formal AC3 mule excephe

douo unel

de surround, una de centru ~i un

subwoo-

- uno de lip DIN cu 9 piciocu sis-

fer. Boxele de foro au cole douo diluzoore

ruse, Un coblu specicl livrot lrnpreuno temul Genius SW-5.1 reolizorf

de inalte ~i unul de frecven)e medii/ioose, ~i cu bas reflex. Boxele sur-

Home Theoter servesle

fiind prevozute

legaturii intre ocesto }i orice ploco de

round au cole un singur difuzar, pe eel de medii/ioose,
}l

sunet cu ie~ire 5.1 pe mule [ock rnici (cum este

nu ou bos rellex. Baxa de centru
cu douo diluzoore de medii/

cozul cu

seriile live! }i Audigy

de

10 Creolive,
in ciaritaleo sunelului

este prevozuto

sou cu plod de sunet precum Hercules Gome

10 ouditia

muzicala, in filme

[ocse, unul de inalte ~i un bas rellex. Moteriolul
din core su nt execulole ponente carcasele liecorei com[inclusiv subwooler-ui] este de hpul

Theoter XP, Hercules GomeSurround
Pro, Philips Setsm ic Edge }i Acoustic

Fortissimo

remorcondu-se ~i conslruc)ia boxei de centro. Subwooler-oltsi face Ireaba cu con~tiinciozitote,
fiind de remorcot prafunzimea redorf hecvenlelor ~i cioritoteo [oose. De ollfel, construcjio
0

II, Terrotec DMX X-Fire 1024, Hdpoint Apollo Edge,

PAL melaminot. Purereo pe fiecore canol de sotelit esle de

l.eodtek Winfosl6X,

Genius Sound Moker

live 5.1 elc.) Pentru cei care doresc numai 0 auditie stereo Ice folose}te, insa, }i subwoofer-ulL acesl lucru este postbll prin trei perechi de introri RCA, selecrobils butoanele de pe panoul Irontol cu

solido, compo cia, din maleriollemnos, componenlelor siste.nului contrlbule

luluror

15 W, ior pe subwoofer de 45 W, duccnd 10
un lolol de putere

din plin

10

01 sistemului

Genius SW-51

crestereo col ;Iojii redorii sonore - un puncl in
plus fiind de acordol aiel }i pentru hntso], in opinio mea, Genius SW-5.1 Home Theoter esre primo reu~ito in domeniu 0 Kye Systems, sislem ce concureaz6 compelitorii

Home Theorer de 120 RMS. Arnphhcoto-ul ocestui sislern ou die este con; nut de corpul corcasei subwooler-ului, rodioiorului

TV, Tope ~i CD/VCD/DVD(2CHI. Home camero

lucru viz.bil ~i dotorito
ui. cu 0 mea

Sunetul redat de Genius SW-51 Theoter esle putemic

hmd un

metolic de dimensiuni reloliv mari

Isu~cie nt pentru

cu succes cu oncore din

oflorio

spatele subwooler-ul

01 corei

valum este de oproximativ

90 me]

octool de pe piata outohtono,
aces lora lin plus, sensib-l moi rnic,

Conexiunile singuro excepne,

de introre sunt reolizote.

}i plocut De

ohlel, de~i

poole fi folosit ~i co

oferind a colitote opropiolc rna; ror in minus), dar

prin mule RCA. Primo grunumele de cote

sistem oudio pentru desktop, Genius SW-5.1 Home Theater este cu certitudine indicat spre

10 un pre)

pore de 6 osffel de mufe poorto

M(]rius Ghinec

AC-3 Input, ~i hecore mufo corespunde

uhlizore lnlr-un spo)iu ma i Io;g decal eel 01 biroului, liind polrivit 0101 co pulere, cal ~i co design, ulilizorii in sufragerie alaluri de un siste-n DVD sou Dalby Surround. Foplul co boxele de fato sunl pe FI(]mingo Compulers 01-2225041 Pret 160 USD Ifor6 TVA)

unui conal din cele 5.1 ale sislemului. Aceosro primo grupare de mufe esle necesor6 celor

care doresc 0 oudilie in core rnoteriolul sonor vine pe multiple canale, de

10 un

decodor

douc

coi ~i ou subwaafer

se simte

Aprilie

.2002

I'~iill •••

__

Hardware

Siemena SL42e

dintre noi or ~ probobil poarle.

mondro SO a

pe core a are incluso, Prodocotoru au olocot stocareo 16 MB ogendei, informaliilar. penlru

Timpul de stand-by, cu stondord, este de

acumulatorul aproximoliv ocesllelefon

Telefonul

3 zile. in modul.vorbs", este alimental doar

poate emile vibrori in lac so sune \volobil moi ales pentru amolorii de ~edinle - coli ciudo] din o~tia or Ii I Recorderul osemeneo posibilitOleo digitol, care de esle ~i el prezent,

E

ste yorba de uhrnul model de telefan mobil de

pentru 180 de minute. De~i c6ntore;;te door

10 Siemens,
pe piata din

88

de grome,

firma deja cunoscut6

dmcnsiunile

ocestu io sunt 105 x 46

va do

Romanio dotorito colitolil superioore a produselor ce

x

17 mm, eeeo ee face co so pooto

de 0 inregistro secveoje 120 de

Acest model de

poono ocesio telelon mobil
GSM De

sigl6.

Siemens Sl42e

Ii foorte

oudio, ce iorolizeozo minute

usor de Ironsporlol ~i folosil. Deco
stom so ros1orm prin meniul sou, deslul de stufos, descoperim co

lexcus

~edin!e, core

folose1te tehnologia lucroin

~i poate

doreozo mult moi multi. Un
odevorot reportofon. melomoni, acesllelefon Pentru

mod DuoiBand.

oserneneo, pentru novigoreo

pe

ocest mobil poole inmagozino peste 500 in de numere de telefon, ~i cele conpnute Dotal cu un

poole redo
de cinste se

Internet se poote folosi ~i serviciul indus de WAP. EI se cdreseozo mod special celor din domeniul business, dar nu nomoi Designul ~i culaarea odevcroto acesluia foe din el a bij ulerie, pe core oricine

~i 45 de minute de muzico ln format MP3. Bineln!eles,1o

10 care

se odaugo SI MM.

lac

de corlelo

g6sesc ~i cotevo jocuri, dar nu slim cu ce engine lucreozo: Quake III? Unreal sou

display deslul de more, dar monocolor, se poote foarte usor personolo

.coirobol" prin agenda

Samaung A300e

telefonie men Milar vizuolo

GSM.

Anlmojlo

face co plocereo ~i so deo 0 Aloturi de eele se in

so creosce

Nokia 8310

nota de recreolie

S

48 de ton uri predefinite gose~te

D

esigned

to make

a

Big

foro nouO .. pentru telelon, 10 olegerea WAP unllzotoruh.l]. esle nelipsito, Opjiuneo de

Impression

- oceasto

esre
ce

amsung

A300e

este cel rnoi

}i un Tone Composer

devizo

sub core Nokia

a lansot

10 core se
pe core Ie de dlnoconiine

nou prod us iesi! de pe llruo
0

core va pure] de compozitor.

exerso creativitoteo

ocest produs. rncsooro door

Esle un aparot

mol odougo

}i funC)iile unui Radio

de lobricohe

uzinelor

Somsung.

Deco sunelele nu

97 x 43 x 17 ..

FM. Alte corocteristici moi include mic memory, pono

Desi este un model este un produs vrobil, Dotorito

cu deschidere,

sun! punctul voslru forte, se poole folosi §i in modul , vibrocoll", Dimensiunile acestuia sunl 82 90 de

19 mm (com cal a curie de chibritur;J ~i cont6re~le me. in stabdby 100 ~i 350 tolk "dues" modelele lucreozo (900/1800). 84 de grointre

sunt optiunile ce poole

foorte

usor manede poji vizuolizo

corocteristicii

"rezisto"

dual screen display, num6rul de

x42 x 22 mm ~i conlore}le
grome. Irebu 'e so face)i 0 retocorcore acumulatorului

de are, iar in mod in Ire

10 250 de nollje sortote dupe dote eolendorislice. Me·
moria agendei mite stocorea lelefonului a 500

10 care

este opelat

DUfOtO de hmp dupo core
0

2 }i

4 ore.

Co

~i

per-

faro 0 mo: fi nevote so 11 deschizi.

precedente,

~i ocesto

de nume ~i Fiind un pro-

EI esre

primul produs

"flip'

ce ore

este de 4 ore de

in mod duolband Meniul esls eel

numere

de telefon.

un display exlerior. in momentul in care il deschizi vei avea aeces display

vorbit, sou dupe 3 zile de standby.

dus dinomic

s! 0 firma core se

10

in cozul in core se lnterccllonezo eu un laptop prin portul infroro}u,

clostc cu miei rnodihco ri pe iei
colo. Modulul eopial Nokio ds 10 ce-

rcspecto, .contrcreo' de occesoru pentru ocest model este
uirnuoore: hands-free, telefonL
0

taste ~i 10 eel de-al doilea

screen eu mull moi multe linii vizibile. funcliei Dotorita de

pule] so ii activo)i lunc)iile de WAP ~i ostfe naviga
I

lelohe
ocestui schimba

modele 8310

ii permite ~i
exemplu,

lele (penlru ...

se poole pe In- .

so i se poo to

huse, ogololori

look-ullde

DualBond,

lernet foro oici o problerno

liono cu orice rejeo de

••••

it.. Aprilie 1

2002

www.level.ro

__

Aboname,nt

tail:on de abonameint
Decupati talonul din revista, cornpletap-l ~i expediati.-I tmpreuna cu dovada pla.~ii, pe adresa loan a Badescu, O.P:.2 C.P.. 4 .2.200 Bra~ov.

I I· I' I· I

'----'---------'--'--------------1
,VA,
doresc un ABONAMENT 'Iarevj:sta LEVEL, pe:
06 luni, fa pretul de 400.000 U 12 luni, la pretul de 750.000

X

"

it •
o :s

i

It

a-

lncepand cu luna
Firma, 'cod 'fiscal:

o :s
lD

Taloanele care nu sun! inso!He de doyada piji NU VOR.FI LUAlE IN CONSIDERAREI
Plata se poate efectua prin mandat postel pe adresa loana Bi!idescu, O.P. 2 C.P; 4 2200 Bra~ovsau pnn ordin de plati!i 1n contul Vogel Publishing nr. 264100060476 deschis la ABN AMRO BANK, Bra:;;ov.

:I

a.
N'r; :81.. Sc.

Str.

AI'.

I

Loc.

Cod
IE-mall.::

Judet

Telefon:

Pentru bugetari, plata, se faoe contul nr..50691099507 deschis la Trezoreria B'raii'0v.

Am pl~tit lei in data de cu mandatul po§tali I oroinul de plata nr

. .

Am mai fast abonat, cu codul
I

.

4/02

,lM, doresc

Atentie!' ,

nainte de a efectua plata : l • va ru.gamisa. telefonati la Iredactie : • a.va .aslgura ca, mai exista : in stoe rev,iste,Ie solicitate. '1-. . " (06814115158,418728)
-

, Firma, cod fiscal;
Nil me" Prel1ume:

,

Nu expedi:em ireviste rambursl Taloanelecare nu sunl inso~e de dovadaiplApi
NU VOR RI WATE fN CONSIDERAREI
Plata sa face cu mandat postal pe adresa. loana Bildescu, 'OP'2 ell' 4, 22,00 Bra§,ov sau prin ordin de plata In contul Vogal Publishing: nr. 264100060476 deschis la A_BN AMRO BANK Bralov.

ser,

INr. Cod

81.

Sc.
JlJdet·

A,p.

l'elefo.l1:

E.-mall:

Am platit

,

Ieiin data de

cu

mandatull po~tal nr;

..

TombolaLEV

Tombolla. dinacest nurnar va of era ca premiu un RTS de exceptle: Settlers IV ,~ Mission CD.

Raspunsuil se gase~te in articolul dedie at jocului dinacest numar,

1

Cate misiunl single-play sunt disponibille in Settlers IV-Mission CD?
a)5 b)20 c) 30

!

Tombola 'LEVEL ,ii
decupa11talenul ,'expedlat,·r pe adresa redactlsl: O.IP.2, C.P...
2200 Bra.,oy. Rb,llundell la intrebarea alituraUi,

Nume·, P,renume:

1r~ r------------------------------------I 4/2002
Cod J'ude1

Str;

Nr.

181.

ae,

Ap.

Tel'efon:

E-ma'll:

••

m4i1'

Aprilie 2002

www ..level.ro

Service autorizat
Stanciu Mihneo_-@_

MHz nu vreau so tisc} ~ijocurile nu se mi~ca moi rapid, din contra, merg aproape In slow-mo/ion E Ti
cevo in neregu/6?

R: 0
oi couto permi!6 mpeg.

solu!ie de cornprorns

or fi oceeo

in core sa iji

lu pe sile-ul Pinnacle s6 faci converso De osemeneo,

un utillar

care

Am un P4 1.8 GHz, 1GB R/MM, GeForce2 64 HB, HOD Weslern Digila/4OGB 72OOrpm.
CU

Sa nu folosesc overcloeking.ul?

din ~~ierele TRP in ovi sou un alt sa~ de copPClV. Acesl copioroie

etc.

Driverele pen/ru modem, placo de bozo, ploca video ~i ceo de sunel pe core le-om inslolal sun/ ullime/e, cele mai noi ~i sun/ cer/iNcate de Microsoft.

poti ineerea

Windows probleme

2000 PRO. Cord icc Senoo: Sam 2
cu aeeelerareo de parco a~oveo un

luro. De exemplu, soh este copobf

po!i lncerca sa solveze

Pinnacle direcl

am

clip-urile

colcul%r

de ocum 3 ani. Co loole op/iunile de

In tipul de ij~ier pe care ~ doresn lu: ~e avi, Re mpg

rendering care sunl pe medium sao nottnol. La Medal of Hanour e nosol ... toote ap/iunile sunl 10 minim, lor din prezentateo joeului in lEVEL sene or merge pe un P21a 500 eu aecelera/or

R:1.
des de

Aceosl6

problema

€Isle couzalo

eel moi

proosio inslolore

0 cooler-ului

sou de

co

incapacilateo

so de a face foto "situafiei" problema, iji recomand

Deco
fn momentul de folo am un AMD K 62 3OJMHz. 32 MB RAM, 3.2GB HOD Seogole ~ un S3 Tri03D AGP. Acum un an s-o suico: ~ilam duslo firma de unde 10m IvaI, sOl repote. Acolo ei nvoo spus CGploca de bozo e Slricola, dor merge ~i ow 10 tncepa. a mers. dupa
co

video de

esie aceasla

s6 iIi cumperi

minim 16 MB ~i 128 MB SDRAM. inseomno colo mme or Irebu! s6 meargD perfect. CeoSO fac? Co ap/iunile plocii video sunt i ele com 10 medium drivere am 10 lal io: din hard mai am liberi 18 G8

unol mai more sou unul cu un numor de luro!ii de

peste 5cxx).
defect6/pe

Asia

coco

nu cumvo

ai ~i a surs6

duco.. 2 La ocesi capilal despre hecvenlo 10 core
Acest lucru variaz6

nu exis!o 0 leorie acel de pracesor

scriso

PC-ul

or lunc!iona
10

2 s6p./om6ni

R:
siguron)o inslalote. s6 iii faci video

Molivul

penlru

core

se mi:;co moi lent oproope vechi sou ~i

optrn. altul. in

10 un

procesor

ins6 a cede: CO-ROM,;! ~;sunelul (naroc cO am opueal s6 inslolez Siorcraft-ul). Am inslalal ~i Check /T98, care Imi spune cO lipse~le .ptccesso: sopon". Cred c6 aceoslo esfe prablemo. Talu~iam deos sa imi "and colculolarul 10 second bood; ~is6 imi iou allul noo, dOl pe bucofi. Acum u(meozo inlrebonle: I. ce ploca DDR-ram care sopotta Duron ~ AlMon este moi ieftino? 2. placo video Kyro 2000 esle moi buna decot TNT2 m64?

sislemul lou in ioeuri

se

gose~te

eu prost
rccornond
plaeo ~i 0

ocest COZ nu ol nimie ohcevo de foeul decal
Irecven!6 sislemului in parte ~i sa suproveghezi pracesorului.

in

folos1reo

driverelor

so iei hecore ,tobililaleo

Penlru

rezolvoreo prablemei,
ollimsle delonaloore

si a lemperalurii

rest de

penlru

3. Poole lezi onlidiosing-ul TNT2 M64

nu loci bine cevo

(oi grii6 so nu sedar oricum, more dinlr·un

(vezi Level CDI.

10 core

sa moi odougi or Ii

preo

morel.

verslcne de DireelX (reeomondol
ai

8.1 J. Apropa,

nu prea

pO!i

so sioro

lucru

Service Pack 2 inslolal?
Mr.G-@ Gabor Florin - Bra ov

Am ~i eu un Penlium210 333MHz, Am vo Imel Celeran lo 566 MHz montot pe a placo de bozo VIA 694x Apalla Pro, 192 MB video NvidiaGeforce2 RAM, Windows

plaeo

3. os dor! sO cumpor compolibila cu Mf3.ul?

im

M8 cu chipsel Sis

MX 200 de 32bit( 160

735, dor nu ~Iiu ce lip de memorie DDR-rom esle 4. por/uri/e USB ~icooectou vin odOla cu Mf3.ul Ji celelolte componente sou Irebuie competi seporol?

98 ~iDireclX 8.0 ins/alai. Te (og,
Heavy Melol

RAM.

HDD Quantum Fireball de 7,5 GB, a ploeG
0010

poole poF 56 rna oiu/i Problema este Ecronul Alboslru. Cond rulez Desperados, Fokk2, American McGee 5 Aiice, SWINE, 9i multe

video Rivo TNT 2 M64 Pro. p/oeG de sonet Crys/ol CS 4281 WDM, modem in/em Ambienl OM Fax Vaice, Windows I. 0 prablema c6nd dawnloodez XP Professianal. cu care

sa Ie

aile demo-uri imi do erooreo oslo; A FOlal Errar de mull
hos... ~Iijivoi. Va rog ojulalj.mo II \freau 50 joe ~ eo

5 a corcos6 de 250Wesle
hdd de 40BG+celelalle pUIernice
co

buno penlru un
lei

mo ccolnm:

componenle? de

limp ~icare a devem: un colver de hecor« doto ceva de pe Inlemel, Irimilmail· uri, oxull mp3·uri, vizionez filme in Windows Media Ployer sou rulez oplicoP! de benchmarking camputerul averfizare
mi

un ioc co lumeo ..fnu

poi.

6. procesccrele Via C3 - (cpgo, sunllo Duron Socket A?
plodS rezonabilo

R: in eozul tau, cred .obosn". Recomondorea
reinslolare de

co Windows-vi

este com

mea 0 Ii 0 so foci 0 si

R: 1. 0
pracesor cele fabricale iehino

core

so suporte

un

se reseteoza din senin, foro niei
~ie6nd oveam
co

0

sistern, dupo care so inslolezi
de

Duron de

sou un Athlon

sor nurnora

prinlre

I~i cred nu

co e Windaws-ul de vina, W98SE/. in syslray «leozo Ilumai Pro ~ieu nu

ulirnele drivere

ploco video, plocc de bozo. ..

Epox. Deco a wei pe ceo mol
tu!

deocrece 10 fel po/eam
Vreou SO va men,/ionez

s.o, Nu uilo ~i de DirectX.

cooto un ECS Elilegroup ..Dor ... in!elegi
2. Do,

este mult mai
cunoslirrele

bone.
mele, ariee ploco cu otol memorie depinde de

Norlon Antivirus 2002 ~i Zoneolorm

Marius

-@
acesl

3. Dupa
chip,e! cal}1 0

obi~nuiesc sa rulez moi multe ap/ico/Ii simulton.

or fi in slore sa suparte
DDR SDRAM. A~adar,

2. Recent mi-om schimbol vechiul cooler cu
un Coolity QTSK328. pasibili/oleo so a oleg? 3. MkJm insiO/ot ultimele drivere NVIOIA ~i om observol ea
am

Am ~ eu

intrebore: De curand am cumporol
0 problem6.

SDRAM

Vreav sa va in/reb doca BIOS-vi imi orera 10 638 MHz
cele

o ploc6 PCTV de 10 firma Pinnacle, care ore un soft foarle bun, dar penlru mine are cop/urez un videodip Doca el m;.! salveoz6 in formol

cine 0 produs-o

}i cum 0 fo,I ploni~colo DDR, ~e

s6 luereze,

risc fi:icGnJ.i vn overclocking. ~i10 705 MHz. Core dinlre

~e cu memorie

cU SDRAM

s6-mi foe overclocking

4. Do, al6t porturile sou COM-urile

USB

cal ~i cele de LPT de bozo . Alhlon nu,

doua frecvente

• TRP·. Am inlrebol pe mal mulli pneteni ~ ei nu au ~6ul aces! formal. Doca caplurez cu camero video el m;.! salveozo in fo(mol.ovi· ~ pol s6 Ie vad cu windows ce le-om cop/ol cu

sunl incluse

pe placa

5

in cazul

in core ai un procesor oceaslo

nu esle suficienl6 RecomondOlo

sursa de 250W. sou pes!e.

pasibililoleo sa-mi foe overcfocking

media player. Toole videodipurile

or

Ii uno de 300W

10 ploco video. Am averclackuil de 10 125 MHz (~i care-vi ~imemoria) 10 140 MHz (ploca video
suporto pono 10 J60MHyz, darmoi mU/lde 140

placo PcTv nu Ie pol vedeo eu all pr090m dedil cu softullui. Puleli s6-mi spuneJi un soH CU care o~ vedeo video.cfipurile in ofara de sonu"ui.

6. Nu, nici pe departe, nu Ie apropii de ele.

slatul meu esle s6 nici

BogdanS

Aprilie

2002

_I

Lifestyle

ocesieo de plocere Aceasla esle meseria lor. Ce, credeti co mon~triinu trebuie sO troiasc6~ Nu trebuie sO~iosigure cumva §i ai existan!a~ Tocmai de aceeo au deschis a nrmo intitulata Mon~tri S.R.L.~iou inceput sOloco ~i ei un bon cinstt. incet, incel, nrmo 0 devenit ceo mai puternica alacere din toromul rnonsrilor ~i doiorno a douo personoje: James P.

prin talentullor doosebt de a sperio copila~i'. N u Irebuie so vo mai sp un co Iumea monsmlor ~i alocerea acestara Irebuie so romano

complet necunoscuto copulor, pentru co firma 56 mearg6 mai dsporte in profit ~i 56 nu dea foliment. inlr-o noapte lucrurile se schlrnco inso. Sulley introduce occidental in lumeo rnonstrilor 0

fe-

Sullrvon,a.

k. a. Sulley lun monstrumore, cu c blo-

li)a. Aventurile acesteia Ie pute!i urrnorl in corond

no verde §i pete olboslre] §i osislentul sou, Mike Wazowski lun ochi more verde) Ace~tia sou evidential

In cinematogrofe. Prcducotor Walt Disney

culcore ~i parin)ii vin pentru oi invcli, lumino se stinge, io r de dupo cohunle intuneeate i~i foe oporqio Ei. Cine sunt Ei? Mon~Irii. Do, ali auzil bine, Mon~trii urali, ~ora~i, paro~i, cu zeci de mii de broje, cu trei, potru sou zeci de mii de achi, rnonsrii insetoli de s6ngele copiilor pe core var sil~ smulga din polulurile lor ~i s6-i duca in tinutul rnoasuilor, in locul acela core miroase urat ~i In core te supun 10 chinuri nelnchipuita, dar in care nu va mai Irebui sO Ie spe] pe dinli in fiecore seoro, Acum, cli am a,uns 10 0 onumit6 vorsto, ne dam faro indoiala seamo co mon~triinu foe loota

D

e cond exista lumea cceoslc, copiii stiu

un adevar core nu este occesibil odul-

t,lor. In momentu I in care sunl Iri rnisi

10

Lord of th Riin,gs· The, Fellowship of the, Ring
cia Ie, personaje [ornosnce cum nurnol lntr-un role· playing game ali mai vozut, octlune ~i leslin de imagini pentru suHetul nostru lnsetat de magie. Intriga este uno de bcsrne: fiecore popor din lumea lcntosnco in core ne of lam depoe cote un

nau mana pe inel. Soorla lumii depinde de viilorul aceslui inel. Frodo IrebuiB so ajung6

10 vulcanul
Rings -

Osondo in core s6 orunce blestematul inel, Trebuie 56 vo onuo] co lord

01 the

V

The Fellowship of tha Ring esre primo parte a unei t'ilogii din core vo moi fi ionsoi in ocesr on lord of the Rings" The Two Towers, iar in

orbeam

de lumi fantostice ~i de mon~tri.

inel co puteri rnoqice

Lordul Sou-on incecrco

Nirnic nu v-o preg6tit insa pentru eeea ce
veli gosi in lord of lhe Ring s: eleete spe

sO"~iconstruiosco un tip de inel penru a ovea puteri asupro tuturor raselor ~i osupro Muror inele-

2003 voopo-

'eo ultimo porte, lord of Ihe Rings - The Relurn of the King. Tocmoi de oeeeo nu va I'ebui so fiJi dezamagili de sfor$itul abrupt 01 prirnului episod.

10', Lordul esre ucs lntr-o lupt6 ~i nu se moi §tie nimic despre soorto inelului pana cond ocesio ajun· ge In posesio lui Bilbo Baggins. Elii vo Inmana lordul inelul lui Frado pentru 0,1 dislruqc, deaarece

Sl, doco mai aveJi nevaie de argumente penlru a-I
vizionc, filmul a prirnit 13 nom'nolizori lo Oscar.

incepe so revin/) 10 violo ~i doreste sO pu na din

Producotor New line Productions

•••

fjitfill

Aprilie

2002

www.levet.ro

Patch

1 __

• Petch • Potch • Petch • Potch • Palch • Patch .' Petch • Patch • Patch • Pctch • Patch • Patch • Pctch • Patch • Patch • Patch

I[: ..... :o.r=lI
Cal de dur e error Oslol Imagine primilO de 10 Octovion Florea

o fob,icO

hi-tech din Gabon

{bine, e editatO pozo,

Imagine primitO de

10 !cemon

plOtise~i inlreti nerea? Imagine primitO de 10 Miohi
x
This Jl!ogram IS crap and will be shut dQYll'!\ ~

Sunr prost,

Mo due

sO mO culc.

Imagine primitlS de

10 Maste_D

Microsoh

Internet iExplorer

Ei

IC::::::::::9~::::::::::::J1
Do, ~Iiaml Imagine primitil de 10 Cirie Crisf

Five l!lID • !lOdl .till n!!lhi~ ..• M..,be pa .hould CANCEl a .. ""'" bunch I
, I I I

1iIM. and see il 1'1-1)\']'"lllb.

pr""

;1

EJ

8p

Joocl:

TIM!

(C:)
Text Document Modified:
7/29{O! 12:22 AM klt.tl<t

""""
Ne!Iog.bd

w_
?

My0....,......

i>o.doI

eom-.t...,

Altoom:.boI

~

1tLbi!

~

11

i

(3.•• : SK_B'

$i mai spun unii ell PC-ul nu gande~te

de unul singur ...
-_

Ca~tig6torul Iceman

din cceoste oplouze

lunll

este

[ovo]ii,

indelungate, sunt oruncote

proeesaare Nu toote sunt ceeo ce por. Imagine prim itO de

~i monitaare in oer).

10 Cilpo

Cornel

eu bucurie

Aprilie 2002

Iii•••• i

__

Chatroom

NSD
Esle ora 11 :26. Plielisit de otoio jOoco/ IRC/nel m-orn gondil sO va mai seriu 0 epiSlola luna am mai scris, $i oio cjunso lo bubo lunu], Vreau so vo spun co apreciez revisla ~i

co este cu mult mai bun6 decal ceea ce moi exisl6 pe 10 noi pe piojc. De fa pi ce lot oberez eu oici. .. motivul real penlru care vo seriu este co In aproximaliv foorte probobil

1 luna vo! porasi Romania,
pentru lotdeauno. Urmotalul numea de revisle,

mar vo Ii ultimul din colecno cel putin pe 0 perioado rost de cetotenie de

4-5

ani, pan6 foe

etc. Eu vreou so las cevo In

urrno, eeva plocut, sO-$ioduco aminte cu plocere redoctorii ~i ciritorii de mine. LEVEL-ul este

unul din putinele lucrurl pe care le iau cu mine,

So nu fiii eumva dezam6gili. acea pagina "subtilizato"

I

0101malerial c61 ~i In suflel. Probobil singurul 016 e6 s-a intomplot din nou.

Abundeo]o

de

e cdevorol: ceva moi nou de 4 ani nu pupom In revisto co [oc full iar exemplele de mai sus sunl exocl ce vorn vedea In revislo

lucru core mo foce fericil cond rna gondesc

lo

review-uri pe oeeost6 scodere a paginilar

lun6 a dus 10lneo 0

Romania. Asia inlr-un lei m6 bucur6, inlr-altul mo doore ... Ce este Romania? Ce viilor ore ea ...? Ce se vo lnrorr.plo cu revista In cojivo oni. ..? Acum co rni-orn descorcot ~i 10 ceva sufletul so trec

rezervate Chalroom-ului. .. g6ndiii-v6 Chatroom-ului co pe 5e la-

[sperll

A jucal

coreva SpecOps I sou mocor Holflife onginol? Vo spun eu co nu, chior coco jumolale de lara 58 do ccnoscotocre de CS. Nu spun co iocul nu e bun lns6 nu e$figomer doro joci CS 10nekafe 14 ore

foie acum un review de colitote. Temo penlru doto viitoore este ... M-om gondil co or fi interescnt so oflu core esre ceo moi lrrportcnro voi, Grohco, gameplay-ul, cornponento a unui joe penlru

legat de !Dcuri. Am impresia colu-

pe

zi.

mea esle In pono de idei. Nu mai sunt [ocuri bune! M<lm saturol de vesnicele Alerl 2/Slorcrafl. CS/HL/ Vreau

Va spun co a 56 pierde] 0 gromado de foni doco ve~ confinua cu iocul full pe CD. ~iju co mul~cer joc full, ln56 nu sliu ce vorbesc. RecunOa$leli: sunlem In Romania, aid nu pop face more lucru. Nici unul dinlre cei core ou cerut joc full nu 58 gandea co doco

Q3/Heroes/Red

multiplayer-ul, storyline-ul, sunetul, feeling-ul sou ce allcevo~ Doco

ceva nou moi interesanl, mai inleligenl ... "RtCW", "Serious Sam: The Second of Honor" ... porcorii cu inamicii

va vef $i moliva pe larg alegerea guro un lac de onoore in Chatroom.

vo veti osiAslept scri-

Encounter" sou "Medal

tl pune]

cresle prejul revislei de 2-3 ori Ide$i

domne! Acelos. dasic ,puschi-puschi'

sorile voastre pe adresa de moil mitza@level.ro sou pe adresa redoctiei, oceosto Penlru alte discuiii pe

e 10mintea cocosulu], Cred e6 mulli 58 g6ndeou co pune~ [oc full fora so cresle] prelul $i dup6 aio poole moi pune] colevo pagini In plus. De fopl eu prefer

~i slrons de rnunitii ~i de orme nai. .. N-om moi vozut un joe cu 0 idee mai rosorilo sou mai copnvomo de 10cporilio lui "The Sims", do eo

terno ~i nu numai va invit so viziloji

fa.

rumul de pe site-ul noslru \www.level.ro). VA osiept cu interes scrisorile,

100 de

pogini decot 2 CD-

ma gondesc moi bine ...Tooic lurneo e lnnebunilo de GeForce 3, 4,

uri. $i olicum, doco e sa punep jex: fuilirebuie sa punep CS lnlr-un nurnor $iln restulh6rji, boti, arme, skin-urielc. Poole so kmso] un numor special CS, 56 consku] un altar CS in cenlrul Bucure~~ulul~ sCH ridico~ slotui in hecore eros \In iposlozo "Gigic6 de 10 3 impu$Cond "Coimoro"]. Ahem, am incepul 56

5,

6 ... $i Rodeon

29500,

Pentium 6 10 9000

MHz

$i Athlon XP 9999 ...

Mihai Coman
Cred co eu foe porte din rrilionul de cititori core v-o seris luno oslo Insa eu nu va voi serie numoi despre subiedul dot, ci $i de ceva mult moi importonl (cred eu], in primul rand, m-all dezomOgit. Cum? So incepem eu lncepulul? Dupo ce am cumpo-cl revisio voosro pur ~i simplu nu puteam treee peste pre]: \ 115000) 9BOOO? Eu injeleg co oricum revisla or ~ costot moi mull cu 2 CD-uri iocluse lnsa nu cred co oceasla rriscore era necesoro penlru a imbunoloti revislo. Eu m6 muljumeom cu ni$le demo-uri core mo ajulau so aleg ce jocuri sa eump6r lnso nu cred co in joro oslo plin6 de CS-i$li pure] impune 0 schirnbore de genuri. NIMENI, dor absolut nimeni nu (ered) 0 so

Nu se mai fac iocuri co inoinle ... am vazUI co un Geforce4 costa 400$ ... Cine or do olo)io bani

pe el nu 10jeleg ... acum 10 jocurl nu moi conteozo ideeo, nuuu, e goona dupo grafica $i idee de 2 lei. A~ lncepe

oberez, Oricum, vom spus, nu ie~i~nicaieri cu treabo oslo, mai bne renun!a!i. Deco revislo e 115CX:O lei [e 98COJ, n.r.), un CD pirot cu iocun e Boxo. ICXXXXllei ~isunl ~i jocuri noi, deci nu ve~ putea aiula gomerul roman sO-$iaco ,,0 colecjie de jocuri f ocsce" oricotde mullapvrea.

rnislo [vezi Aquonox]

so aberez $i despre ,.inutililaleo" consolelor daco os mol avec lac dar mai bme mo oblin ... In final. In eozul meu lotul se rezurno 10 "a Ii sou a nu MAl Ii gomer'. Cu cat siclir am

ojuns s6 joe CS 110fel de mare cu eel 01 producotonlor de [ocuri] cu otot rno gandese doco impreuno cu

Nu cred co e$ti corecl cu Counler-Slrike-ul.

nu comvo solos ealculalorul, nervii/slresul/durerile

[ocul osro reprezinlo un lenomen (wei nu wei) $i
eu unul ~ consider un joe excepjionol. Co jucotorii de Counter-Strike nu sunt cei mai nernoipomeni i ~ mai verso] gameri pe care ioi lntolnit (unii dinlfe ei], Oslo este eu totul altceva ... Seven Kingoms l-am considerat deauna un joc closic, de valoore. intol-

de cap $i rnulte altele favoareo

[tnlr-un

cuvont COMPUTERUL)In

ahor preocopori

mull moi utile $i implicit moi

plocute. Asta a fost ce am avut de zts, Urmeaza incheiereo: Tin faorle mult 10 oamenii per de treaba, ~i cu oceaslo luI, dor nu numoi pe ei: BogdanS, Milza, Mike, Claude, Locke, exdin redocjie, su-

opredot Seven Ki~gdoms 10adevorolo

valoore. Eu am avut iocul $i l<l m jucalln drad dar exislo persoane care nid n<JU auzil de el de cond a aporul SlorCraft (huuuuuuuuoaoaoa, uzurpalorul!). A jucal cineva DarkReign 12 Dar ToioiAnnihiialion2 V6 spun eu co nu, $i nid nu or fi

Am sperol 10 adevoroto

ocozie

lin so-i sa-

co $i cililorii LEVELso il oprecieze so voloore.

Am $Iiul co ne asumom un rise care

se pore co a merilat. Ah, $i 0 so fie $i jocuri moi no; de 4 ani, stoi lini~lit .. .

Wild Snake ~i reslul pe core nu i<lm cunoscul. Si prletenii de pe Undernel: Assassin', Garret, Zar, Skee, XScorpion,

apreciate de cititori penlru co, lume drago, acesla

•••

IlAIl];..

Aprilie

2002

www.leve1.ro

Chatroom

_

Thriller, sekobo, Moghy, DSf, dono IXP,Yang, Wexus, Gunman, R3dMon, Miker, PC-culzo, dutz ~i Mego_Bylu. llsto poole continuo dor nu esle deslul loc ...lmi cer scuze 10)0 de cei core se se simi co or Ii Irebuil so oporo in listo de moi sus ~i nu sunl, penlru co i-o m uitol. Ma opropii de slar§il. Vreou so

dupo ce Ie lup)i eu xenornorphu'

de 3 melri,
=

~i ojung pe plonero cu un minigun §i inconjurol de squadronul meu. Era 0 curse, Numoi 4 oomeni scope. Am losl unul dinrre ei. Moi e a chesue pe core vreou s6 Dar dcco un olien .scopo" pe
0 0

unoso novo oterizeozc in 10)0 to §i te solveozo + 10 slar§it oproope oceeos scene COOOOOL. OK! Imoginoli-vo a haria de marimeo Tronsilvoniei sou ch.or rnoi more. inauntru bagam cotevo zeci de mii de jucolori dupe modelul AvP2: jumolote oomeni, jumatole xenomorphi, ior vreo 50. I 00 predotori (jocul so lie de echipo]. Aeeslei har)i ii moi odaugam 0 picaturo de Infonterie Steloro, odic6 niste corabu§i cat mun)ii si multe nove, a picatura de Storcrolr, dar 10 nivel mult moi more plus 0 pic61ura de simulolor de zbor 110nove) $i simulolor aula 110Armored Personal Carried. ~i ... to do!!! Desigur, jocul so dureze 34 sapl6mani. ior jucolorii so nu se pcoto schimbo 1nalta rosa lola de ce au ales 10lnceput. Cu limpul cel moi bun so devina locolenent, sergent, ior cel core moore so a io de 10copot, so ~e un simplu solder. Desigur co
serqenl Idou un exernplul le vei lace greu,

Super

odo-

ug 10joe. Doco nu luptorn pe 0 ploneto e OK. novo ~iojunge 10"MOTH ER".... n-osvreo so sfiu conlinuoreo. Desigur co e oproope imposibil so fie conecio] zeci de mii de oomeni 10un singur ioc. Ar trebui un super-super-computer. Dar cine ~tie?! Chior ocum plec cu urrnotoorele 2 legiuni. "We ore going 10 kick some asses, privoles' "YES SIR!". Ma due eu $i ojung Intr-o pesrero gigontic6, do' gigontica. ToF oomenii sunf prins', "Commander we've 1051 conloct with delta squadron. They went into a big hole and Ihey're Iroped ...Woil, we have 0 weak signol from sergent Assassin" "Commander, we.lhe nest... the queen ... eggs ... soldiers ... we .. are surrounded ... NOOOOOOOOOO!!!. I'm alone ... hidden ... een leovinq ...dying. Rescue me! I... wailing. TRANSMISION INTERRUPTED.

vo spun

co nu sfiu cand ne vom moi vedeo !live sou IRC) ~i vreou so cred co nu ma ve]i uito chior 0$0 usor:) Bye! Boho §i numoi bine! Probobil co 0 56 iti olrogi cotevo priviri nervoose osupro to din couzo decloroliei lole cum co: "M-om salurol de vesnicele CS/HL/ 03/Heroes/Red Alerl 2/Slorcroh". Pe de a porte sunt de ocord cu line. E nevoie de origi no lilote, e clor ... insa e nevoie de niste jocuri originale core so moi fie §i bine lacul. Lucru Cafe esle exlrem de dilicil de reolizot. A§a co decot so vod cum apor 10 jocuri originole pe lunoln core toote ocele idei noi sunl insa prost implemenlote, preler SO slou lini§liI, so rna joe ni$te jocuri ce urmeozc sobloone bine cunoscufe dar reohzote co 10 corle, lara cusur. Idei originole a so lot oporo. .. Mult noroc, ne moi ouzim ...

chtor loorte greu, dar onmci so Iii moi greu de
omorol, so oi In subordine soldof e cevo., Si un

bug ce este necesor so fie odaugol : un incepOtar so nu pooto omori un caporal - boiolul din spotele coporolului 0 Ii pierdut zile ned ormile - co O§Ochinuiolo aluio a lost in zodor. Si, desigur, doco ii spui unui general "Go Inleresonl...ip recomond in5O,pena cand [ocultou
0

sO devina reolilole, 0 mica incursiune in

cadrul ormetei rorncne [doco fat te roode curiozitoleo so vezi cum e sO zbiere grodO!ii un poinfboll, senzople sunl pe masura.

Ia line).

f* *k yoursell" ala so te lrnpusie. Porco ma }i

Sou, de ce 50 liu rou, moi bine ie$i cu prietenii 10

Assassin din C6lara~i
CalarO§i, un oro} destul de lini§tit,zk eu, de unde va scoe un gomer omorct in legalura cu un joc, core doco s-orreolizo or oporeo peste un deceniu. Dupa cum a spus Mitzo .o}tept cu ocelosi inleres scrisorile ce lroleozo olt subiect decal eel impus de mine", m-om decis so scriu un preview 10un joc MMo.", a sO vede!i. Toole visele mele au lncepul de 10slar§itul misiunii a 6-0 10AvP2 cand oi toole ormele §i,

imoginez sergent: "Whol's the situation?" "Sir a VMDG-71 has detected some sort 01orgonic cily. We have a leom slonding by" "I'm going in!" .But Sir! There is.." "Soldier, shul up!" YES SIR!". Apoi ma indrepl cotre echipo mea "Soldiers, we're going in!" "SIR YES SIR SARGEANT SIRI" "Any questions?" "Are we gonno 10 gel bock olive SIR?" ..I don't know. It\ up 10you." "SIR YES SIR SARGEANT SIR!" ,Any other questions?" 'Sir con we ..." "GOOD, LET'S GO!'.

Ungureanu Mihai
Solurl Dupo moi mult de 4 ani ali reusit so mo suporo]il Sunte] ceo moi buna revisla de jocuri de 10noi ~i mi se pore inodmisibil so ove)i
0

disfribulie de lot c"

* * 'u'!

imi cumpor

revislo in liecore luna irnediol dupo ce opore $i pono ocum nu am preo ovut probleme, dar numorul din lebruorie nu l-orn gos;1 nici unde. La

Tombola
Sa

§I

THRVSTMJlST£R

Sperarn va placa noul premiu pe care il oferirn impreuna cu Thrustmaster:

Thrustmaster Fox 2 Pro,Shock Joystick ..

Gasi~ raspunsunn articolul despre 360 Modena Racing Wheel Red Edition din acest nurnar,

1

De cats pedale dispune sistemul care tnsotsste volanul 360 Modena Racing VVheel Red Edition? a) una b) doua c) trei

.---.----------

Tombola

LEVEL

-- ..------------~-~~~-..--------,---------------------------- ..--------.~.
§i

Decupaf talonul ~i trimiteti-l pe adresa Vogel Publishing SRL, OP 2 CP 4, 2200 Brasov

r---------------------------------------.
Str_ Nr.

Numa. Prenume!

BI.

Sc.

Ap_

4/02

1

Loc. 'Telefen:

Cod E..maU:

JIJda1

LEVEL§i
Tornbola dinacest numar Va ofera ca premiu un simulator excelent:
Sims - Hot Date,

l' ~
.u.UliM!.U611i

Cat timp a asteptat Claude un cocktail tn Sims-Hot Date?
a) 5 minute b) 5 ore c) 5 zite

.~~~~~~~ ••_'.'.' •••••••'.•'••.•..• : ..... ~~~e~~~~ll~~~~LtJ.l~}!.~i.?ol~~~~Sll~~~!~~~~~J.dJ~.~~~~ ••_._' •.'.'.'.'.' Tombola LEVEL §i 1I!t Nume.P~enume: 11-----------------1

I

Decupafi talonul ~i trirniteti-l pe adresa Vogel Publishing SRL, OP.2 CP. 4,

St~.

IN r,

IEII.

Sc.

Ap.

.2.200 Brasov,

4'/,02

11 )
~

~~~-------=~----~
Cod Judet 17elef:o:n:

Loc.

E,-mall:

Tombola
1
Decupati talonul ~i trimiteti-l peadresa Vogel Publishing SRL, OP 2 CP 4, 2200 Brasov

MONOSIT CON'IMPEX

continuam concursul orqanizat in colaiborare
cu Monosit Conimpex. Premiul este un Joe adventure: Vi.kings.
Gum 11 chearna pe eroul principal din jocul Vikings? a) Ericsson b) Andersson c) Hjalmar Raspunsul II gasi~ in articolul dedicatjocului din acest numar.

··~~;ib-;;i~~LEVEL··;,i~~~g~~i~~·····:::::::~:::·:'.···-~ - ~~,~.,.----.--.,--,---.x-,.
Str .. N'~. Cod BI. ,Jydet Sc. Ap.

4/02

1 0

LEVEL Tomlbola ~ii

~------~~~~~~--~~~==~~
Telef'on:

E·ma'U:

S,ony

.,.~--.-,.-,.-,-----,-,.-,.--.-,.-,--,.~-,~.-~-~.---.-.-, ..,-.-,..,-~,.~,-,-,-~-.~.,~--.,---,---.,-.-,-.,-, ....'.,._,._" ..,--_.'.'
'

a), 100 b) 18.. 00 c) 100.000 0 Raspunsul il ga.sili in articolul dedicatjocului dilll acest nurnar.

1

Sunt oferite ca prernli 10 jocuri "I Peter Pan", Cu cati dolari pornesti modul carjera In
Gran Turismo3?:

'Tombola
2200 Bra§ov.

L.EVEL

§iSony
1.

Raspundeti la tntrebarea ali1iturata, decupatlita'l~onul!!jI' ,expedlati-I pe adresa redacllei: O.'P. 2, C.'P. 4

[_j
---

Str;

Nr.
Cod

BI..

Sc.

A.p.

Loc.

4/2002

'''Iefon:

E-mail:

mojoriloleo

chioscurilor

de z.ore au zis co

nu l-ou primi!. Unde l-ou primit au zis cal-au terminal in eel mult douo zile penlru co OU primit putine, Gondifi-vo co deslul de multo

lume va couto revislo ~i nu 0 gose~le. Numorul din rnorne mi l-orn luot dejo penlru

Co nu am risco I so roman foro. Pono ocum de oproximotiv

4 ani de cond curnpor
sou

revislo nu om pO!iI oso cevo Am moi pierdul vreo

3

4

numere dar trebuie

56 reeunosc co nici nu Ie-om coutot oloto

Pe lango oceoslo more poblerno pe
core sper so 0 rezolvo] col mai repede nu pol decal so '10 loud. Despre [ocu I fuliloole revislele au zis dar voi chior l-oti bogai. Din

pocote, cum v-om spus mai spus. nurnorul
din februarie l-om rotot. Oricurn, in scurt limp,
O}O

cum o] spus voi oveo 0 mico colec)ie

de jocuri. Pentru mine iocurile oso vechi cum su nt ele sunl excelenle penlru mine fiindca

nu rno preo jine colculotorul.

Problemo cu dislribu!IO

s-o ivilln
aarecore din !aro

momentul in core om onuntot noul pre! 01 revislei, ceea ce a dus relicenjo din

10 0

poneo

dislribuitorilor

lrnedor dupe aeeeo in so om primil mai
mulls cereri penlru noi reviste astlel incat, eredem noi, am acoperi! tooto cerereo. Tu Laszlo Vargo din Bro~ov. Vlod din Brosov, Igor din largo, Harghidan Ovidiu din lcsl, Durnitroscu Alexandru din

se pare co ai fost unul dinlre acei ghinioni}li chioscuri, rezolvo. care nu au mai gosil revisla 10 Do un telelon 10 redocjie }i se

$tefon din Bucure}li, Marascu

8ucure~li, Drogu Rozvan Alex din Bucure~li, Rusu leodora din Giurgiu, Bauer Robert din Baia Mare, Doru

Ne-au

mai scris: Robinx, Do_freak Alex de

Cojocoriu din [orlstcc,

Theodor din 8010~ani, Munteanu Robescu Florian din Croiovo,

DoomHommer,

undeva, Andrei aka kurl din Bucurosfi, DoNeZ, Baraonici

Croclunescu Andrei din Baciu, Bogdan Andrei
Baghion din los, Roibu lonut Eduard din Alexandria, Grigore Vlod din Bucuresfi, Pop-Ovidiu Scrin-Mihoi din ~i Vasile Adrian

Silviu, Polkos Csobo,
Dobriceonu

Andrei oko Oynomix, Adrion din Craiova,

Evil ED din Bucure~li, Neo Torno

lulius din Brosov, Oprea Torgovi}te,

Snoke, Andrei aka alpher09. Niculescu.

D.T. Tezeu din Bucurest

Horio Radu din Tirn'sooro,

lulion din Buccresn,

Aprilie

20.0.2 ••

!ll:iill••••

Salt Lake 2002
Olimpiada a trecut
I

sporturile au rornos

Wtar II,· 81 .. • Qc:k
Uptele d
Use In ~. Rozbo' loII/toru!
I

.~ Gold

Mandiol

Computer & Communic3.'tions

profesionalism

,

dinamism
MULfI".lUJ.

~~."''''':::~1'-;
..

'1: un Sound Blast,er realist

B RY C iu~~~"~~:.' E
i ., . ,:

• Forta inteligenta: ,GIF3 Titanium 500 • TEST: ,eele mai rapide' P'C·uri din Romania am pre nta

nSf: ProceS03re d,1!b!::d

Carel in Ipeisaje

Sistemele seriel Dia'blo sunl dedicate ,aplicatiUor multimedia. de la j!ocuri ,enterlainmenll:al progr,ama d'adica1.e crea,iei multimedia. Flexibililale'aarhilecluriii r3spund~e prompl evenlualelorsoliciUlri ullerioare! pentru Implemenlarl hardware mal dezvollale. Sislemele au la baizaproeesoalie pulernice care incorporeaz,31instrueliuni multimedia, interfete grallee de mare performan1a, hard diseuri r,aplde!de mare!capacilale,1 exl,ensli multimedia de eea'rnaflnalUil calitale. Diablo a oblinul in ullimil dol ,aniide d'oua ori disline,ia CHIP TIP, cerllilicandl a,sOell eeea ce IHarldGamer~1i Ideja::S'UNTCElE IMAI BUNE! ,IiU Cumparal de minimum lun milion IPanape' 28 aprilie sil poll casUg:a premll loarte atracli,ve IialTombola Primaverii 2002. :Extragerea va a,vea lOGipe 28: aprinein',cadrul,celuil mal speolacul'os evenim.enllT' al anului - FLAMINGO COMPUTER SHOW -I:a Worild:Trade ICenler' 21-291 aprille! ,Z002"

,i

rFLAM(NGO

r

COiMI,PU,TE,RS'

OaOO-22.55.72 (OBOO-CALL PC)
.,eFlam,ingo@fllamingo,.ro'

www.flami1ngo ..ro

.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful