You are on page 1of 24
ee eee Ons age ee ee ee t ; i : tw 13290 INSTITUTUL AGRONOMIC ,,N BALCESCU” BUCURESTI” _ FACULTATEA DE AGRONOMIE =» © et ; CONF OR. |. PLESA SEF LUCR: OR, |. JINGA ASIST. DR. AL.ENE , Ser ue DR. 0.SANDOIU ASIST. NICULINA DUMITRESCU COMBATEREA EROZIUNII. SOLULUI, DESECARI SI IRIGATI. Partea I —Lucrari practice ePentre uzul studentilor— sis 1987: Scanned with CamScanner HA SI CRASARIA CANALBLOR DB _COASTA Canalele do coast se exeautii pe terenurile in pant& ou scopul de a Hetine apa care ve scurge 1a suprefata solului sau de 2 0 dirija oltre debugee, So asigny’ astfol regularizarea squrgeri-~ Yor superficiale pe versanti gi controlul eroziunii solului. Gonalele de coast se proicoteast si se exeouth po varaan- ii ou penta cuprined intre lo % + 25 %, eu soluri auficient de profunde. * In zomele cu eluneciii active sau pertiel stabilizate, pe solini ugoste sau pe suprafete puternio fragmentate de formayiunile ‘eroniémid de adincimey mu se vor exeouta oanale de coasté. : ‘Se xeoomdnds oxeoutarea lor pe piguniy in plantatii pomloo- le. gi mai putin fn plenteyid viticole. Bol» Cesificeres canalelor ds coasts In funeple de rolnl pe care-1 indeplineso canclele de coas~ oo chested in + - @anele de’ cost de nivel 4 = candle de coast fnolinate. . os nde Ls ett orinenbal nivel, (figs Bl) se exe-. qutd tn sonele ot prockpivayil redace, sub, God my pe soluri ou tex- tite qpijloeie, 00 0 vitert bani de Anfiltrare a apel, ou sooptl de. a. tnbexcepte gi refine: Intregal velum'de epi ce se bourge le supra faye ootalui. ‘Pentwa a retime ape camalele se ‘trascazi pe teren peralel et’ dinveopia einrvolor do aivel. Id capete gi pe tracen) conalulut, “Var ehisbonite ‘de! So, -: Go my Se cxseut’ pintent-oere au rolyl de a Smptedion odwouiatia ape repinute deve lengul eamatalute = i fs 4d is (fig. @.2) se excouti in wonele ‘on peste’ 600 ‘mm precipitayis, ‘oi solid ob textert fink, ou permea+ qiatitate vedas, wide coke: noceserl eveoterea euxplisulut de opi, Bie ee “tuagcezt suid un imei fate de ‘@ivectie ourpelor de-nivel gi vondoaat La de! notuwale sau ertifieiale. i roe Se te oro xizontale se execu ou digulet fn aval sivtro! eoweta gi comall 22 1deh.o Noted de 0,5 mi liyime,, ponte a mdat ebabilitetes diguletului gi suprateta pectiunii de rejinere-a scur- govitor, Lex cabelele de, coast fnolinate au in evel numa 0 boxm’ oe panier ae coveté de nivel a¢ executd cu scotiunea transver— salt de fornd trapezoidal, ser sole ierlinaté ge not execute gi ou Scanned with CamScanner wie Bb Sg tyansversalX triunghiulart. In vederea aimonoiontvii danalelor de coast& orizontale as vor calcula urmitorii parametri 1 i? (wx) ¢ Folosindu-se elenentele constructive ale canalulut (fig. 8.1) reniity 4 Vy = vy + VQ 6 Sn care 1 jig conte Vx-este volumul de apt xeyinut de canal gi, diguley pe lunginca de my ina? 4 ~-. : Vy = volumul de apf ropinut de sectiuned oanaltlut, in m/l e ieee 2 Vg = volumul-de apt xopinut do digulet, in. '/m1 3. V3 - vVolumul de api dislocuit de digulet}, ooréspunzi<, _ ‘ tor inlLyimis ective.a digulefulud (ha) ,.Sn.m/ms1), * Galoulul fLeokvui volum partial ee face cu rolatiile ¢ Vy = (then) 2), (/med) ‘ ats wes = Beebo yy bo 31 (m3); decarece Le whe ee 21 It Tt = tee, _ sMhos bo). boo 2) 2 2 TnLoouind In formula gonoxel’ ag abyss: Ch + oh? 4 DOs oho) (mw?) v, 2 44 2 : ey ; douk canele (Vet) oes Ws; + 2h (W/m?) ee : in care 5 81 + suprafeye de courgore ogaik ou.1 ye 4 K ~ oveficient de sourgere (tabolur be) , h = Snlfimea preoipitetitior m de 1o %, in m.(tab. 1.3) Distanta dintre dov% canale (D) axime fn 24 ore on asigurare Scanned with CamScanner BR te Digeronta de nivel dintre dows eanste (Ao) ' Atte = 1, (mn) in care ¢ Zy = panta toronulut 1a unitetea de Lungime Jumizul de canoe oc se pot amplasa pa versont (1) it cent , Ne Ha in core t DH ~ ditexenya ao ritve tnive dota maxim’ gi minim’ a Guprafetel de onenajat, inm « Se mai poate calcula gi ou relatia 1 We ca fnoaret | Ig -.lunginea suprafeyel,'miourat’ pe direo}ia de cea mal “mare pant, in m. hho = in&ttimea fotivd a digateyolut,.in'n.s i Ty =panta teenuloi in locul emplac’rif. pintenului, la unitatea de ‘Lungime. i In’ luordxile de proiectare .a.canelelor de nivel, pentru. ngurarea efectuseil calculelor neccsare, elementels.constructive. | ‘ale ecestora au fost tipizate, dimensiunile seotiunil transversale (baad stabilindu-pe in finctie de’ panta terenulut (pentru pente cupringe intre lo.= 15 %, tipul TIL, ier peat pent mai mari de 20% tipul I}. 8,3. Bxonmlu_de_coloud ~ suprafata: torenulut ryevaautlitus (po ove: aoc esdsutl Gane’ ofizontale - 3 = 15 hai = panta’ terenulul - I, = 12% 5 ~ lungimea texenului'miaurat’ pe dizeotia de cea mai mare pant& - bs = 3oo ms Scanned with CamScanner iit conatructive t Ir versteniehdendanis maddie pdaindnesseiccniineneninip rena TS Cn Sacae Osho 0450 0450 » 0,30 0440 0450 ho : 0420 0,20 0420 2 wi wa “wM. wanaweasienrmaracstenrsesan = aeeee sae sti pocseeree weer senses = SnSipinoe preoipiteyiilor maxime in 24 ore ou esigura~ rea de lo ® - Pitegti, h = 74 mn 4 = coofieiont de sourgere pentru teren oultivat K = 052 Se prolecteas capele orizontete tip IIT (pante terenulut ‘eproape We Limite minimis). Ay, Volum de apt: repinet pe an ms canal Laon! Ve = 0,5 4 0,5 +1 095" + = 0,64 m7 no 2 3 Votemut de. apk votue de pe! supratake do 1 n Vow 1 0/52 4 Dy0Tt = 04090 w/a? GQ. Distant pe oricontelX dintre douk canale ¢ oe ahh le = é 9,038 D, Digoronye do_nivel dintre dowd sansle 1 - Ho = 17 © 012 = 2,04 m , MumSrul de canele + w= 22 » 16 canale wy F, Volumul comgorit ouperfioile pe introaga upratagt # a Vor los 15 52 = 5 772m? G, Iungimea toteli a canalolor + io tills 6! 9 in ea _s H, Lungimea pintenilor 1 4 : Lp = 2:22 » 1,708 perry i Scanned with CamScanner by 04. Exagazea canalelox do coanti orizontale, situatie se face incepi e planul de . pind din anonte of eet fleokxui canal $1 onte oltre aval. Se nale (D), Palus is cee a Atwteirtaies oelaomtays aantre ergs ‘a planul reotia senza stabs astar ee canalelor va urniri die in teren : pein Gsusty desitolucoe de coast orinontele se natexielizoaek do core sc vor relent suasaitt? 9 ourbit de nivel shotey fn funotie plans alele, la distanjele oorespunaitoere din Pige ait ~ Canale de ‘goadth orizontale ‘ 1 = Guplesaytea oanélelor pres mie) Gup}chae reaneveraslé printr-un canal be oxigontal i transveraale b = Wipimea 2e-fund oanalului, in m } h_=, adinoimes canalului, iam} bo = perma canalululs inmpe te fio = ingltimee activé diguiejului, in ms hy = gndlpimee aiguletululs inm+ : ‘ + 18yimes poronenentulus diguietuluts taia.| a + gooficient, ae talus (m= La 1,5) 3, 8 guré a camalulut, Sn ms = deaohideves 18 : {mea quoiulus eped gn amonte de digdle}, in m 4% Ta > 184 enuluse = fnolinares te Scanned with CamScanner £20. Pigs 8.2 ~ Ganalele de coasti tnolinate a ~ enplasatea cenelelor de consti tnclinate b ~ ebetiune tranaversalé printy. Snolinat un canal Scanned with CamScanner ia UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI Prof. univ. dr. IOAN PLESA Prof. univ. dr. \ONEL JINGA Cont. univ. dr. ALEXANDRU ENE Sef lucr. univ. dr. SORIN CIMPEANU IMBUNATATIRI FUNCIARE si IRIGAREA CULTURILOR — Lucrari practice — — 2000 — eo 3 9. DIMENSIONAREA SI TRASAREA CANALELOR DE COASTA Ganaole de coast ve execu pe terenuilé Tn pants cu ecopul de reine apa cares ge suprafata solulul sau de a 0 dija cftre debugee. Se asiguré astfel regularizarea scuretioraupe, ann & ‘versanti si controlul eroziunil solulul, Pe Gana de coat se proiecteazi ive execu pe verano pata cup inte 10 24 soluri suficient de profunde. a In zonele cu alunecdri active sau partial stabilzate, pe solurl usoare sau pe supratete Pate fragmentate de formatiunile eroziunii de adancime, nu se vor executa canale de coast. lie ‘Se recomanda executarea lor pe piguni, in plantatiile pomicole gi mai putin in Plantatiile viticote, 9.1. CLASIFICAREA CANALELOR DE COASTA tin functie de rolul pe care 1! ndeplinesc, canalele de coast se clasifica astfel : a) de nivel sau orizontale; b) de coast’ inclinate, le de coasta sau de ni 1 Se executi tn zonele cu precipitatireduse, sub 600-550mm, pe soluri cu texturd miloce,cuo viens ‘bund de infitrare a apei, cu scopul de a intercepta si refine intregul volum de ap ce se scourge la supatta solu. Pentru a retine apa, canalele se traseazi pe teren, paralel cu directia curbelor de nivel, La capete si pe traseul canalului, la distante de 50 — 60 m, se executd pinteni care au rlu de a impiedica circulatia ape! retinute de-a lungul canalulu q inate (fig. 9. Se executd In zonele cu peste 500 ~ 550 mm precipita, pe soluri cu texturd find, cu permeabite edusd, unde este necesarl evacuarea surplusulul de apa. Ele se traseaz sub un unghi falé de drecia ccurbelor de nivel gi se racordeaza la debusee naturale sau artfciale. Canalele de coast orizontale se execut’ cu digulet in aval, tntre acesta si canal Kisinduse © berma de 0,5 m litime, pentru a mari stabiltatea diguletului si suprafata sectiunil de refinere a scurgeror, iat canalele de coast’ inclinate au in aval numai o berm de 0,5 m latime. Canalele de coast de nivel se executd ce sectiunea transversal de forma trapezoidalé, iar cel ‘nclinate se pot executa si cu sectiunea transversali triunghiulara, 9.2. DIME REA Cf Cos TALE. {hn vederea dimensionarii canalelor de coasti orizontale se vor calcula urmatori paramett Volumul nut pe 1m liniar de Folosindu-se elementele constructive ale canalului (fig. 9.1 )rezuta: Va=Vi+Ve-Vs (m°ymi) In care Va- volumul de apa retinut de cana! si diguet pe lungimea de 1m, Vs volumul de apa retinut de sectiunea canalulul, in m® /m! Ve volumul de apa retinut de diguet, in m/ ml Ve volumul de apa dislocuit de digulet, corespunzitor indtimil active a diguletutui, in m°/ ml ‘Calcul fiecdrui volum partial se face cu relate : nm Vy = (bh + mb?) Lahy , by 3 To lsget OML) deoarece (enim) Scanned with CamScanner 34 mii rl aD Inlocuind In formula generala se obtine : 2 2 2, he mn V2, = (bh + mh’ oe ae ys my Vol e de tm? dit ) Vere SiK+H (m?/m?) ncare: ‘$1 ~suprafata de scurgere egaléi cu 1m? K -coeficient de scurgere (tabelul 13.2) H -Indltimea preciitailor maxime Tn 24 ore cu asigurare de 10%, In m (tabelul 19.3 ) ntre dou canale (D va vp im) Diferenta de nivel dintre dou canale (Ho) AHo=D-k — (m) incare |,este panta terenului la unitatea de lungime, Ju le ce se pot tN AE: Incare: AHc {AH diferenta de nivel jntre cota maxima s| minima a suprafefei de amenajat, in m ‘Se mai poate calcula si cu relatia : Ls Nex in care: D incare Ls - lungimea suprafetei, masurata pe directia de cea mai mare panta, inm Volumul ii ici tr renaié Se determina cu relatia: Vs=10-S-K+H (m) Incare: the) Vs Tenet ya Ae Lungimea pintenilor (Le) (m) ho - inaitimea activa a diguletului, in m | =panta terenutul in zona amplasarl pintenuitl, la unitatea de lungime jn luordtle de proiectare a canalelor de nivel, pentru usureres ‘efectuari calculelor necesare, elementele constructive alo acestora au fost tpizate, dimensiunile sectiuni transversale ( tabelul 9.1 ) stabiindu-se in functie de panta terenulul (pentru pante cuprinse intre 10 ~ 15 %,tipul lll, pentru pante de 18-20%, tipul liar pentru pante mai mari de 20 % tipul I). Scanned with CamScanner 35 Te Elementela constructive ale canalelor, in m aba Tipul de canal constructive - h 0.40 b 0.30 Te 020 i iw 93. IPLU DE CALC suprafata terenului versantului pe care se executd canalele orizontale - S = 15 ha; ppanta terenului - k = 12%; lungimea terenului, masurata pe directia de cea mai mare pant - Ls = 300 m; ‘naltimea precipitatilor maxime in 24, de ore cu asigurarea de 10% - Pitesti, H= 74m, + coeficient de scurgere pentru teren cultivat K = 0,52. ‘Se proiecteaz canale orizontale tip II ( panta terenului aproape de limita minima ). A. Volumul de apa refinut pe 1 m.! de canale 0,20? 10,207 2-012 2 B. Volumul de apa scurs de pe suprafata de 1m? : Ves 1-0,52- 0,074 = 0,038 m? /m? C. Distanta pe orizontala dintre dou canale : Dut ay Vr =05-0,5+1-0,5? + 0,64 m/ml 038 D. Diferenta de nivel dintre doua canale : AHe = 17 0,12 = 2,04m . Numatul de canal : Ne 2 = 18 canale F. Volurnul scurgerii superficiale pe intreaga suprafata : Vs = 10 - 15 - 0,52 - 74 = 5772 m* G. Lungimea totala a canalelor : 772 Le= =9018 m : 1H. Lungimea pintenilor : 0,20 uy Pe oN2 ie RASABEA CANALELOR DE COASTA onIZO! ‘Se traseazi pe planul de situate incepand din am ‘n unctie de diotanta pe ovtzontala dintre dou canale ( Uurmari directia generalé a curbelor de nivel ‘In tefen, canalele de coasta orizontale se mater nivel cheie, in functie de care se vor orienta canalole, fiecdrv j ca ‘onte catre aval. Se amplaseaza axu! Jon (D), redusi la scara planului. Traseul care rato out YializeazA prin térusi, trasdndu-se intial © 'a distantele corespunzstoare din plan. Scanned with CamScanner 56 Fig. 9.1. ~ Canale de coast orizontale ( de nivel ) a. amplasarea canalelor orizontale .sectiune tansversala printr-un canal orizontal Elementele sectiuni transversale : B \itimea la fund a canalului, in h ~agncimea canaluli, in m; bo = berma canalului, in m; bo —inaitimea activa a diguletului, in m; by = Inditimea diguletulu, in m ; e = Fitimea coronamentului digulefului, in'm; = coeficient de taluz (m= 11,5 8 = deschiderea la gurd a canalului, in m be ~ latimea luciului apei in amonte de digulet, in’ m 1m —inclinarea terenului ») L-+— Fig. 9.2 — Canale de coast tncinate a. amplasarea canalelor de coast inclinate b. sectiune transversalé printr—un canal inctinat Scanned with CamScanner UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE $1 MEDICINA VETERINARA BUCURESTI Prof, univ. dr. IONEL JINGA Prof. univ. dr. SORIN CIMPEANU Membru corespondent al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe lonescu Sisesti IRIGATII, DESECARI, COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI IRIGAREA CULTURILOR ‘Scanned with CamScanner’ CAPITOLUL IX. DIMESIONAREA SI TRASAREA CANALELOR DE COASTA Canalele de coasta se execut8 pe terenurile in panté cu scopul de a refine apa care se su suprafela soll sau de a dirja excesul de apa cltre debugee, Se asigurastelregulaizarea scurgerior Stperciale pe versanti si controlul eroziuni slut ‘Canalele de coasta se proiecteaza si se execut8 pe versantii cu panta cuprinsa intre 10 - 20 %, cu solu suficient de profunde. in zonele cu elunectii active sau partial stabilizate, pe solurile cu texturé grosieré(nisipoase) sau pe'supraele puteric fragmentate de formatiuile erozini de adéncime, nu se vor execula canale de coasté ‘Se recomanda executarea lor pe paguni, in plantafile pomicole gi mai putin in plantatile viticole 9.1 CLASIFICAREA CANALELOR DE COASTA Tn functie de rolul pe care il indeplinesc, canalele de coasié se clasificd astel a). de nivel sau orizontale, b)_ de coasta inclinate. a) Canalele de coasté orizontale sau de nivel (fia. 9.1 Se executd In zonele cu precipita reduse, sub 500-560 mm, pe soluri cu texturd milocie, cu © vitezé buna de infitrare a apel, cu scopul de a intercepta gi reine intregul volum de apa ce se scurge la suprafala soluli Pentru retine apa, canalele se traseaza pe teren paralel cu directia curbelor de nivel. Canalele de coasta orizontale se executd cu digulet'in aval, intre acesta si canal lasandu-se © berma de 0.5 m latin pentru a! mari stabiltatea diguietului si suprafata sectiuni de retinere 2 scurgerilor, iar canalele de coasté inclinate au in aval numai o berma de 0,5 mlatime. Ganalele de coast de nivel se executd cu sectiunea transversalé de forma trapezoidala, iar cele inclinate se pot executa gi cu sectiurea transversal triunghiulard La capete sie traseul canelului, la dstante de 50 — 60 m, se executa pintent care au rolul de @ Impiedica circuraiva ePel retin Gee angi Canali ‘Canalele de coasta orizontale in plantatile neterasate se pot ampiasa la limita dintre tarlale sau print rBndurile plantailor viipomicole daca distanta reiesté din calcul este mai mica decat latimes tara. b) Canalele de coasta inclinate (fia. 9.2 Se exeould In zonele cu peste 500'~ 550 mm: precipita, pe. soluri cu textura find, cu permeabifiate redusa, unde este necesard evacuerea sufplusuli de apa. Ele se traseaza sub un unghi fata de diectia curbelor de nivel si se racordeazé la debusee naturale sau artifical. Canaiele de coast’ inciinate cin plantafile vitpomicole, pentru a nu ingreuna mecanizarea lucréror agricole $i pentru a diminua suprafata scoasé din culturé se recomands 8 se amplaseze | : cupretetes iciasate 51 cele neterasate, la limita dinte planta 5 alte folosinte, im amonte de ‘Jumurile trasate pe curbele de nivel, pe marginile drumurilor in serpenting.sau diagonala,,Ja schimbale de panta pe versanti iin zonele depresionare. 3 9,2 DIMENSIONAREA CANALELOR DE COASTA ORIZONTALE in vederea dimensionéri|canalelor de coasta orizontale se vor caleula urmatorl parametri: Volumul ‘etinut pe 1m liniar de canal (Vt Folosindu-se elementele constructive ale canaluful(fig'9.1) rezuté: . Ve = V1 +.Vaz Va (m?/ mi) wage in care ‘Ve - volumul de apa retinut de canal si digulet pe lungimea de 4m, in as Vi -volumul de apa retinut de sec{iunea canal, in m*/ ml V}- volumul de apa retinut de digulet, In m° / ml Vs-volumul de apa dislocuit de digulet, corespunzaitor inaitimil active a digulefului, in m°/ mi 61 Scanned with CamScanner ee Garou Iiecarut Volum partial se fate ee fetal Ad (on +mh)| (mm) ta: ty ate I5 ee deoaréce eae Ay la=2 haga isto viol u ° : ‘i lige ay hs) mh ; tas rp eibti Inlocuind in formula general se obtine 5°! AQ JAA 4 a, fe my | my 2 Oh dmb +t Dah et (mL) ‘Semnificatia termenilor b, h, ho, m, La, se prezinta in fig. 9,4 3 Volumul de apa ce se Scurae pe suprafata'de 1 m*dintre dowd. iA canale (Vs) ee Ver SiH (meme): ve ‘in care: S, - Suprafata dé scurgere gals cu tim? 7 ‘K - coeficient de sturgere (tabelul 13.2)>< . 0°} - inaltimea precipitatiilor Maxime in 24 ore'cu axiguare de 10%, in m (tabelul 13.3) Distanta gintre doud canale LD b i anil pow dan) Diferenta de nivel dintre doi le (He) is lores gnc : Bola Tbirriek AHe =IDzh SoG m)poine« : Incare este pantaterenululaunitatea de ngime. (°° de cafale ce s9 pot amplasa pe Versant CN wd. AHe in care: rib a 912s = = ‘AH © diferenta de hivel intre cota maxima si minima @suprafetel de amenejat, in m Se mai poate calcula si cu relatia roleerqah alsnos ni ig in Ls MAEMC 2.99 30 HO.WEMAD naRaunotn An Cares jog: B LLg- lungimea suprafetei, masurata pe directa de cea idl ire planta, ih m Volumu! scurgeri superficiale de.pe intreaga suprafatd/amena y= 10- 8 Ge S - suprafata amenajata, inha.* : » fur a Se determin cu relata: , In care: 62 : Scanned with CamScanner Lungimea totalé a canalelor orizontale necesar’ retineri int | scurgerli superficial fled im) Lungiméa pintenlior Up) incare: : 2% ho —_~inditimea activa a diguletuli, tn rh 2 |,’ = panta terenului in zona amplasérii pintenull, le uritatea de lungime Ti lucrérile de proiectare a, canalelor de nivel, pentru usurarea efectuaril calculelor necesare, elementele constructive ale acestora au fost tiizate, dimensiunilé sectiunl transversale (tabotul ©.°) Stabiindu-se in funetie de penta terenulul (pentru pante cuprnse inte 10 ~ 18%, tpul Il, pentru pante de 48-20%, lipul I iar pentru pante mai mari de 20 % til). ; Tabelul 9.4, Elemeritele Gonstructive ale canalelor, nm Tipul de canal w O50. 0.40 0.20 7 Elemente constructive nh b i ™ 9.3 DIMENSIONAREA CANALELOR DE COASTA INCLINATE T 0.40 0.30 0.20 17h t ES Canalele de coasté inclinate se. dimensioneaza pentru @ fi capabile sa capteze si evacueze ebitul provenit de pe suprafata ditre dous canele fer a provoca eraziuni pe traseul acestora. Debitul canalului de coasta inclinat (Q) se calcvleaza cu relatia: Q= 0.167 #S+ir Ks (mm/s): In core O° a. debt maxim provert de pe supa sine 2 canal debit care trebuie preluat in-canal , inl (rr) seprezintd suprafata de colectare a apelor de catre canal, in m* Pr eitatea plol torentiale de calcul cu asigurarea de §-10%; Ke cosficient de scurgere (tabel 13.2; ceptolulul 13); Canalele cu s* mortar de ciment. Sere nea emonte @ rumusilorrasate de lungul curbeor de nivel sia drumurlor de legaturd pe versent, dead nu traneporta deble mari, se recomandé_s8- se exerute.cu,seciluneatransvarsos Peunghiasts cu edsncimi de 0,90,4 m, felizl emonte,de 4:9 -, 11,5 far cel dnspre drum, mult mal dulee de 1:3 1'5. aca eae Senate se consolideaz cand pante druiului depaseste 8%, la panto mai mici se inierbeaza. Lungimea _canalel V5= 40,50 + 0,057 = 0,0285 m°/.m? C. Distanta pe orizontala dintre dou canale: 7 pet 99 45 mn 23 0.0285 : : D. Diferenta de nivel dintre doua canale ~ =0,64 inl Ay so AHe $23 0,12.= 2,76 m E. Numérul de canale i Z : w= *Re13canale ni e F. Volumul scurgerii superficialé pe Intreaga suprafata : | Ms = 1024 + 0,50 = 57 = 6840 m? G. Lungiméa totala a canalelor: H. Lungimea pintenilor : ‘I. Suprafata ocupata de'canale: 5 199 9, , a ,, 800° 13: 4 = 41600 m? respectiv 17,33 % jn : 4°” Volim de terasamente ta hectar: es, air ; Le-bh+mh® 10400205 °° 2. 5 on Bi tnaa BAS ces eane 9.5 TRASAREA CANALELOR DE COASTA ORIZONTALE |.» ~~: in aeaZé Be Blanul de 8tuaté Incepand din amonte catre-aval:-Se arnpleseazd Cistanta pe orizontala dintre doua canale (D). redusa la seara planu analelor va urmaii directia general a curbelor de nivel Ou pars 3 de in teren, canalele de coasté crizontale se materializear’ or ital 0 cu" oo materializeaza prin rus, trasdndu-se iit nivel cheie, in functie de care se vor orienta canalele, la datarinle satan din plan. 9 feed on Tas Scanned with CamScanner Fig’ 914 Canale de coasta orzoniale (de nivel) 3 ______ 8) amplasarea canalelor orzontale, ') Sectiune transversala printr-un canal orizontal. » Elementele sectiunii transversale 2°" °° 3 i on B — l8timea la fund a canatului, in m; a adit fh =adancimea canalului, nm; G25 by. — berma canalului, tn m; , ho = inallimiea activa a diguletului, in.m, hy —Inalfimea diguletului, nm... ¢_—létimea coronamentului diguletulu, in m, m “‘coeficient de taluz (m =,1—1,5 ) < ” Bo US deschiderea la guré a canalului, in m L, _ =latimea tuciului apei in monte de digulet, 18 mi ‘im — =Inclinarea terenulul.... oe Fig, 9.2 Canale de coast Inclinate a) amplasarea canalelor de coasta Inclinate; m9 ») sectiune transversaia printr-un canal Inclinat , oe 06 th eS ‘Scanned with CamScanner UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE $I MEDICINA VETERINARA BUCURESTI 6 Prof. univ. dr. IONEL JINGA Prof. univ. dr. SORIN CIMPEANU Membru corespondent al Asis. univ. dr. NITU OANA ALINA Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe lonescu Sisesti “ IRIGATII, DESECARI, COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI IRIGAREA CULTURILOR Scanned with CamScanner CAPITOLUL IX. DIMESIONAREA $I TRASAREA CANALELOR DE COASTA Canalele de coast se executa pe terenurle in fa panté cu scopul de a refine apa care se scurge suprafata solu sau de a dirja excesul de apa catre debusee. Se asigurd astel regularizarea scurgerior ‘superficie pe versanti si controluleroziuni solu Canalele de coastd se proiecteaza gi se executé pe versanti cu panta cuprinsa ine 10 - 20 %, cu solu suficient de profunde. In zonele cu alunecdti active sau partial stabilzate, pe soluile cu textura grosier8 (nisipoase) say pe supratee pul fragmenta de fms eerni de ed8ncine, nu 68 vor ‘executa canale de coast ‘Se recomand8 executarea lor pe paguni, in plantatile pomicole si mai putin in plantatile viticole. 9.1 CLASIFICAREA CANALELOR DE COASTA In functie de rolul pe care il indeplinesc, canalele de coasta se ciasifc’ astfe! a). de nivel sau orizontale; )_ de coasta inciinate. a) Canalel 513 orizontale sau de nivel (fia, 9.1 Se executa in zonele cu preciptali reduse, sub 500-550 mm, pe soluri cu texturé mijlocie, cu 9 viteza bund de infrare a apel, cu scopul de a intercepta si refine intregul volum de apa ce se scurge la suprafata solull ‘Pentru a retine apa, canalele se traseaza pe teren paralel cu directa curbelor de nivel Canalele de coasta orizontale se executa cu digulet in aval, intre acesta si canal lasandu-se 0 berma de 0.5 m latime, pentru a mari stabiitatee diguletuli si suprafata sectiunii de retinere a scurgeriior, iar canalele de coasta inelinate au in aval numai o berma de 0,5 m latime. ‘Canalele de coasté de nivel se execulé cu sectiunea transversala de Inctinate se pot executa si cu sectiunea transversalé trunghiviaa. La capete si pe traseul canalului, la dstante de 50 ~ 60 m, se executd pinteni care au rolul de @ ‘impiedica circulatia apei retinute de-a lungul canalulu Saisie de coasta orzontale in plantatile neterasate se pot amplasa la limita dintre tarlale sau inte randarle plantailor viipomicole daca cistana reieit din calcul este mai micd decat latimes tarlale, forma trapezoidal, iar cele ) Canalele de coasta inelinate (ia. 9.2 Oana te inzonele cu peste 600 - 550 mm precipitali, pe soluri cu texturd find, cu permeabiltate redusé, unde este necesa’a evacuarea surplusului de apa. Ele se traseaz8 sub un unghi fata de direcia curbelor de nivel s se racordeaza la debugee naturale sau articiale. Cantisle de coast incinate din plantafiie vipomicole, pentru 2 nu ingreuna mecanizarea luerror apncole gi pentru a diminua suprafala scoasé din cura se recomanda e8 se amplaseze la lia cntre suprfetele teresa gi cele netrasate, la limita dire plantati sate folsinf, in amonte de Srsurle rsedie pe curbele de nivel, pe margiile drumuror in serpentiné Sau diagonala, la schimt ‘de panté pe versanti gin zonele depresionare. 9.2 DIMENSIONAREA CANALELOR DE COASTA ORIZONTALE In vederea dimensions canaleor de coasts orzonale se vor calcula uteri parametri iide apa retinut pe 1m liniar de canal (Vi Folosindu-se elementele construcve ale canalulu (fg. 9.1) rezulta Ve2VitVerVe (mi) incare ‘Vq-volumul de ap rtinut de canal si digule pe lungimea de tm, in m* Ve volumul de apa refinut de secfiunea canalulu, To m”/ ml Vj volumul de apa rejinut de cigult, m/l Vi “Notumul de apa cistocut de aigule, corespunzator inal active a diguletul, im m7 mi ot Scanned with CamScanner Caleulul fiecdrui volum partial se face cu relatile Vy= (bh + mh?) (mimi) taly tv. mf) deoarece yd mt alga : ae or Inlocuind tn formula generala se obtine I my (bh+ mh? +) 2 ‘Semnificatia termenilor b, h, ho, m, La, se prezinta in fig. 9.1 : ‘Volumul de apa ce se scurge pe suprafata de 1m" dintre doud canale (Vs) Voi = SK H(m?/m?) In care: Sy - suprafata de scurgere egal cu 1m? K -coeficient de scurgere (tabelul 13.2) H - inaltimea preciptatilor maxime in 24 ore cu asigurare de 10%, in m (tabelul 13.3) Distanta dintre doua canale (D b= im) Diferenta de nivel dintre doua canale (He, AHo=D.4 (m) jn care |; este panta terenului la unitatea de lungime. ful de canal amy ersant (N. ehh in care: AH - diferenta de nivel intre cota maxima gi minima a suprafetei de amenajat, in m Se mai poate calcula gi cu relatia in care: Lg lungimea suprafetei, masurata pe directia de cea mai mare pant, in m Volumul scurgerii superficiale de pe intreaga su ‘Se determina cu relatia: fata amenajata ( V, Vs=10°S-K-H tn care: we S - suprafata amenajata, In ha oy Scanned with CamScanner Luriaimea totala a canalelor of fa is wut =r tm) Lunaimes pintenor (Le) p=.) cto Incare: ho -Inditimea activa a digultulu, in m |) _=panta terenului in zona amplaséri pintenulu, a unitatea de lungime In lucrarle de proiectare a canalelor de nivel, pentru usurarea.efectuarii calculelor necesare, clementele constructive ale acestora au fost tipizale, dimensiunile sectiunil transversale (tabelu! 9 1) stabilindu-se in funcje de panta terenulu (pentru pante cuprinse intre 10-15 %,tipul Il, pentru pante de 15-20%, tiul Il iar pentru pante mai mari de 20 % tipul!) Tabelul 9.1 Elementele constructive ale canalelor, in m Elemente Tipul de canal constructive T W a 0.40 0.50 b 0.30) 0:40. Te 020 0.20 ™ wt vA 9.3 DIMENSIONAREA CANALELOR DE COASTA INCLINATE Canalele de coasté inclinate se dimensioneaza pentru a fi capabllé s8 capteze si evacueze debitul provenit de pe suprafata dintre doua canale fara a provoca eroziuni pe traseul acestora. ‘Debitul canalului de coast inclinat (Q) se calculeaz& cu relatia: Q=0.167+S+i+Ks (ms) ; In care: ©. debitul maxim provenit de pe suprafata sintre 2 canale, debit care trebuie preluat in canal , (m'ts) reprezinta suprafata de colectare a apelor de catre canal, in m* i intensitatea ploi torentiale de calcul cu asigurarea de §-10%; Ks — coeficient de scurgere ( tabel 13.2 ; capitolului 13) ; Canalele cu sectiune trapezoidalé se pot consolida cu dale din beton sau zidérie din piatra cu mortar de ciment. Pe marginea amonte a drumurilortrasate de-a lungul curbelor de nivel si a drumurilor de legatura pe versant, daca nu trensporté debite mari, se recomanda s& se execute cu seciiunea transversal trunghiulara, eu adancimi de 0,3-0.4 m, taluzul amonte de 1:1 ~ 1:1,5 iar cel dinspre drum, mult mai dulce de 1:3 - 1:5. “Aceste canale se conéolideazé cand panta drumului depageste 5%, la pante mai mici se Inierbeaza. ‘Lungimea canalelor de coasté Inciinate, pentni @ nu cOnduce la Secfiuni transversale cu dimensiuni mari; se vor proiecta cu lungimi de pand la 200 m. Dimensionarea propriu zis& 2 canalelor de coasté inclinate se face folosind metodologia prezentaté in cadrul capitolului 3 8 Scanned with CamScanner 9.4 EXEMPLU DE CALCUL Canale de coast orizontle ct yup cares exacts caatele uonsle- $= 24 ho are pant - Ls = 300m; © panta terenului- = 12 %: ee + lungimes terenulul, masuraté pe directa Ce 2 inallmea precptilr maxime in 24 de ore cu asiOvrere ide 10% - Buzau, H = 87 mm, 2 eater tre pent tern cutival = 0:60 (8004 Se psi ee oor oniztale pl (pana terenulu aproape de limite min ims). A. Volumul de ap refinut pe t mde canale : 0,20 10.20" _ 964 van =0,5-0,5+1:0,5° + eer ie Vr=05-0541-05° +3519 2 ‘Avand in vedere clstanta mica dite canal rezltaté an call, suprotae ‘ocupatl de acestea si volumul Se Torseemente st foptul c8panta versantuui esto de numal 12%, rezultd ca nejustiicats aoe oe ee eee aid in conake dats, Ereziune. €2 Poste COMO. Prin cee mal i mult mai ecgnomice. ‘simple (cultura tn f@sii sau benzi inierbate) B. Volumul de apa scurs de pe supratata de 4m ee Pee 10,50 : 0,057 = 0285 m° sm? C. Distanta pe orizontala dintre doua canale: p24 222,45 m= 23m 0.0285 D. Diferenta de nivel dintre doua canale AHe = 230,12 = 2,76 m E. Numarul de canale 300. N=-—13canale \Volumul scurgerilsuperticiale pe intreaga suprafel& Vg = 10 24 -0,50- 57 = 6840 m® Lungimea totald a canalelor : Le = 800: 13 = 10400 m H. Lungimea pintenilor nale: 1. Suprafata ocupat de ca 800 - 13-4 = 41600 m* respectiv 17,33 % Volum de terasamente la hectar: 4 Le:bh+mh? _ 10400-0,5 : 24 24 a 9.5 TRASAREA CANALELOR DE COASTA ORIZONTALE Se traseaza pe planul de situatie incepand din amonte cai F te i canal in functie de distant pe orizontalé dintre doua canale 7 ain Sesanasereh canalelr v2 ‘umari directia generala a curbelor de nivel. ) redusa la scara planu! in teren, canalele de coastd orizontale se mater é ‘ svt cieds i RAeia i ais ce vf cron tan tea ere axul fecal iy, Traseul curb de 64 Scanned with CamScanner a Fig, 9.1 Canale de coasta orizontale (de nivel) a) amplasarea canalelor orizontale, b) sectiune transversal printr-un canal orizontal. Elementele sectiunii transversale. B- — Letimea la fund a canalului, in m; h | =adancimea canaluli, in m; by = berma canalului, in m: ho Kimea activ’ a diguletulu, in m; hy ~indkimea diguletului, in m; c m B L = latimea coronamentului diguletuli, in m; = coeficient de taluz (m= 1=1,5 }, = deschiderea la gurd a canalulu, in m = latimea luciului apei in amonte de digulet, in m tim = Inclinarea terenului Fig. 9.2 Canale de coasta tnclinate 2) amplasarea canalelor de coasta inclinate; b) sectiune transversal printr-un canal inclinat. =, ‘Scanned with CamScanner

You might also like