“BIG BROTHER”

Ἡ ἔμπμεσρη, ἡ ὀμξμαρία καί ξἱ ςευμικέπ εἶμαι νεμότεοςεπ· ποξέουξμςαι,
ὡπ γμχρςό, ἀπό ςό ὁμώμσμξ μσθιρςόοημα ςξῦ G. Orwell (1984) καί ἀπό ςή
μεςέπειςα δημιξσογία ςξῦ ςηλεξπςικξῦ Reality Show ρςήμ ἀλλξδαπή, ὅπξσ
μάλιρςα λειςξσογεῖ καί ὡπ <Big Sister>. "Μεγάλος Ἀδελφός" ἀπεκλήθη ἀτεμόπ
μέμ γιά μά ὑπξδεικμύει ςήμ ἀμχςεοόςηςα, ςό κῦοξπ καί ςήμ ὑπεοξυή (ςξῦ
"ἀουηγξῦ"), ἀτεςέοξσ δέ γιά μά μή θεχοηθεῖ ὅςι (αὐςόπ ὁ "ἀουηγόπ") εἶμαι
κσοίαουξπ, ἀλλά δῆθεμ ἰρόςιμξπ (ρσμ-άδελτξπ). Ἡ πεμπςξσρία ςξῦ
μσθιρςξοήμαςξπ ἀλλά καί ςῆπ ςηλεξπςικῆπ παοαγχγῆπ ςξῦ "Μεγάλου
Ἀδελφοῦ" βοίρκεςαι ἀτεμόπ μέμ ρςή ρσμευῆ ἑςεοξπαοαςηοηρία (καί ἄοα ςό
διαοκῆ ἔλεγυξ) καί ἀτεςέοξσ ρςήμ φσυξρχμαςική "κλειρςόςηςα" (J.-P. Sartre),
δηλ. ςή μή φσυξρχμαςική ἐπατή μέ ἄλλξ/ἄλλξσπ κόρμξ/κόρμξσπ. Τό δέλεαο
(κίμηςοξ), μέρχ ςξῦ ὁπξίξσ ξἱ μέμ ρκξςειμέπ δσμάμειπ ἐπιδιώκξσμ ςήμ
παγκόρμια ὑπξδξύλχρη, ςά δέ ςηλεξπςικά καμάλια ἀμαμέμξσμ γιά ςόμ ἑασςό
ςξσπ, ἀλλά καί ποξρτέοξσμ ἀτεμόπ μέμ μά κλειρςξῦμ ἐκεῖ ἀπξμξμχμέμξι γιά
ἕμα ὁοιρμέμξ υοξμικό διάρςημα κάπξιξι ἄμθοχπξι καί ἀτεςέοξσ ξἱ ἴδιξι μά
ἐκςίθεμςαι ἀμά πᾶρα ρςιγμή δημόρια, εἶμαι ςό υοῆμα (ὁ Μαμωμᾶς), ςό ὁπξῖξ
ἀπξοοέει ἄτθξμξ ἀπό ςίπ διατημίρειπ (26 διρεκαςξμμύοια δου. ςό Νξέμβοιξ
2001 ρςήμ ἗λλάδα), πξύ παοεμβάλλξμςαι καςά ςή διάοκεια ςῆπ μεγάληπ
ςηλεθέαρηπ. Τό γιαςί, ςώοα, παοξσριάζει ςέςξια ςηλεθέαρη 1, πξύ κάμει μάλιρςα
ςξύπ παμεσςσυεῖπ παοξσριαρςέπ (ἄμξιοξσπ Ἀουαιξελλημικῆπ/Πλαςχμικῆπ καί
Παςεοικῆπ παιδείαπ) μά ὑπεοαμύμξμςαι ςῆπ <πλειξφητίαπ ςξῦ λαξῦ>, δέμ εἶμαι
δύρκξλξ μά ἀπαμςηθεῖ: πεοιέογεια (ρςξιυεῖξ ςῆπ "κλειδαοόςοσπαπ") πξύ μεςά
ἀπό λίγξ ἐνελίρρεςαι ρέ ἐθιρμό, ἡδξμξβλεφία, υαμηλό ἠθικξκξιμχμικό καί
πξλιςιρμικό (παγκόρμια καί ἐθμικά) ἐπίπεδξ, ἀρθεμεῖπ φσυξπμεσμαςικέπ
ἀμςιρςάρειπ, ἡμιμόοτχρη (Th. Adorno), ἀεογία καί κξμτξομιρμόπ εἶμαι ἀπό ςά
κσοιόςεοα αἴςια. Σύμτχμα μέ ςήμ ὀοθό-δξνη Παοάδξρη, ςό θέατρο (ὑπό ςήμ
εὐοεία ςξῦ ὅοξσ ἔμμξια), ὅπχπ καί ςό Συξλεῖξ, δέ θά ποέπει μά "τχςξγοατίζει"
ἁπλᾶ ςήμ κξιμχμία, γιαςί ςόςε ξἱ ἠθξπξιξί θά τοξμςίζξσμ πῶπ μά γίμξμςαι
ἀοερςξί ρςό λαό, ἀλλά μά ςή διδάνει. Κοιςήοιξ, ἔςρι, δέ θεχοεῖςαι ἡ πξρόςηςα,
ἀλλά ἡ πξιόςηςα.
Τό “Big Brother” δέμ ποξρτέοει παοά μόμξ ἀομηςικά ἀπξςελέρμαςα καί
γιά ςξύπ ἴδιξσπ, ἀλλά καί γιά αὐςξύπ πξύ ςό παοακξλξσθξῦμ. Κας' ἀουήμ,
καμείπ ρξβαοόπ, πεπαιδεσμέμξπ καί ὁλξκληοχμέμξπ ἄμθοχπξπ δέ θά δευόςαμ
μά "παίνει" ἕμα ςέςξιξ παιυμίδι. Ἡ μή πληοξτόοηρη μέ ςόμ ἔνχ (ὑπόλξιπξ)
κόρμξ δέμ εἶμαι δσμαςό μά ἐναγξοάζεςαι. Ὁμξίχπ, καμείπ ρξβαοόπ καί μξήμχμ
ἄμθοχπξπ δέ θά καθόςαμ μά ςό παοακξλξσθήρει, ἐκςόπ καί ἄμ ποξςίθεςαι μά
κάμει καμιά φσυξλξγική ἤ κξιμχμιξλξγική ἔοεσμα. Εἶμαι ὄυι μόμξ παοάλξγξ,
ἀλλά καί γελξῖξ μά καςενεσςελίζεςαι ἔςρι ἡ ἀμθοώπιμη ποξρχπικόςηςα ("ἄμ
θέλεις μιά εἰκόμα γιά τό μέλλομ τοῦ κόσμου", γοάτει ὁ Orwell, "φαμτάσου μιά
μπότα μά καλύπτει ἕμα ἀμθρώπιμο πρόσωπο")· μά γίμεςαι ἀμςικείμεμξ
παγκόρμιαπ παοαςήοηρηπ (πειοαμαςόζχξ: G. Orwell, Animal Farm, 1945) καί ἡ
μή ἐλεσθεοία ἐνχςεοικῆπ ἐπικξιμχμίαπ μά ἐμπξοεσμαςξπξιεῖςαι. Ἀλλά εἶμαι καί
ἀμήθικξ μά πλξσςίζξσμ κάπξιξι μέ ςή "βλακεία" ςῆπ ἑςεοξπαοαςηοηρίαπ ςῶμ
ἄλλχμ.
Ἔπειςα, ἡ ςευμηςή αὐςή "ὁμαδξπξίηρη" βιάζει ςά πρόσωπα καί
λειςξσογεῖ ἀμςικξιμχμικά (βλ. ἰρξπεδχςική ὁμξιξμξοτία/οξμπξςξπξίηρη,
ἀπξποξρχπξπξιηςική διατάμεια/ἔλλειφη ςασςόςηςαπ καί "κάοτχμα" ςῶμ
Ἀναλυτική κοινωνιολογική καταγραφή κατά φῦλο, ἡλικία, μόρφωση καί τόπο διαμονῆς, βλ. ΤΟ
ΒΗΜΑ, 6/1/02, σ. Α54.
1

"ρσμπαιυςῶμ"). Βγαίμξμςαπ ἔνχ ςά ἄςξμα αὐςά ρςήμ κξιμχμία, πξιά κξιμχμική
ἔμςανη θά ἔυξσμ; Μήπχπ ξἱ λεγόμεμεπ ρξβαοέπ ποξςάρειπ, πξύ ςξύπ γίμξμςαι
ἀπό ςηλεξπςικξύπ ρςαθμξύπ καί ἡδξμξθηοικά πεοιξδικά, ὑπάγξμςαι ρςήμ
(ὑγιῆ) κοιμωμικοποίησή ςξσπ; Μήπχπ ἡ εὐςέλεια ςξῦ ἀμθοχπίμξσ ὄμςξπ καί ἡ
διεθμήπ ἀμεογία ρσμςελξῦμ, μέρα ρέ ἕμα γεμικόςεοξ κλῖμα "ἄρτου καί
θεάματος", ὥρςε ςά ἄςξμα αὐςά μά πχλξῦμςαι "ἀμτί πιμακίου φακῆς"
(αὐςξκίμηςξ, λετςά, δόνα, διαρημόςηςα, διατήμιρη, βιβλία, CDs, Clubs, Posters
κ.λπ.); Δέμ εἶμαι ὑπεοβξλή ὅςι ἡ μή ἐπικξιμχμία μέ ςόμ ἔνχ κόρμξ ὅλξσπ (ςξύπ
"παῖυςεπ"), λίγξ-πξλύ, ςξύπ "ςοελαίμει". Ἤδη ρςό ἖νχςεοικό πξλλά ἄςξμα,
ὅςαμ βγῆκαμ ἀπό αὐςό ςό "παιυμίδι", ςοελάθηκαμ. Ἡ "ἀπξμόμχρη" αὐςή
"ἀδειάζει" ςά μσαλιά ςῶμ "παιυςῶμ" ἀπό ςό παοελθόμ ςξσπ (διαμξηςικόπ
θάμαςξπ: ἀμικαμόςηςα ρκέφηπ, ἕχπ ὅςξσ γίμεραι ἄυοηρςξπ ςόρξ γιά ςόμ ἑασςό
ρξσ, ὅρξ καί γιά ςξύπ ἄλλξσπ, ὁπόςε δέ ρξῦ μέμει ςίπξςε ἄλλξ ἐκςόπ ἀπό ςήμ
αὐςξκςξμία), ἔςρι ὥρςε μά γίμξμςαι εὐκξλόςεοα δεκςικξί ρςά ποξρςάγμαςα
ςξῦ <Μεγάλξσ Ἀδελτξῦ>. ἖νάλλξσ, ἡ καςάρςαρη αὐςή ἀμαγκάζει ὅλξσπ (καί
ἐδῶ βοίρκεςαι ἡ ὅλη ἀμηθικόςηςα ςῆπ ὑπόθερηπ) μά διξυεςεύρξσμ ςά
ρσμαιρθήμαςα καί ςήμ ἐμεογηςικόςηςά ςξσπ (γι' αὐςό καί κάπξιξι, πιό
εὐαίρθηςξι, δέμ ἀμςέυξσμ καί ρσμαιρθημαςικά "ρπάμε") μόμξ ρςξύπ ἄλλξσπ
(ὅπχπ ρσμβαίμει ρςό γμχρςό θεαςοικό μσθιρςόοημα ςξῦ Sartre "Κεκλεισμέμωμ
τῶμ Θυρῶμ"), πξύ γι' αὐςό ξἱ ἁομόδιξι ἔυξσμ τοξμςίρει μά εἶμαι ξἱ "παῖυςεπ"
ἀμά ζεύγη. Ἔςρι, μπξοεῖ, εἴςε λόγχ "βιξλξγικῆπ" ἀμάγκηπ, εἴςε λόγχ κάπξιξσ
(ἀμαγκαρςικξῦ) "ἔοχςα" (ἀτξῦ πξλλέπ τξοέπ διαλύξμςαι ξἱ ποώημ ρυέρειπ
ςξσπ), μά ποξκύφει καί καμιά γαογαλιρςική ρκημή γιά ςό τιλξθεάμξμ
(ὀτθαλμξλάγμξ) κξιμό.
἖δῶ καί πξλλά υοόμια γοάτξμςαι ἀπό εἰδικξύπ καί Κοιςικξύπ ςῆπ
Τέυμηπ ὅςι ςά ςηλεξπςικά καμάλια, ποξκειμέμξσ μά διαςηοξῦμ ὑφηλή
ςηλεθέαρη, δέ διρςάζξσμ μά οίυμξσμ ρςό γσαλί (ςηλεξπςικά) "ρκξσπίδια". Κι'
ἀπ' ςήμ ἄλλη, βέβαια, ὅλξι ὁμιλξῦμ γιά πξιόςηςα ζχῆπ...! Πέοαμ ςξῦ
ρημαίμξμςξπ μέ ςίπ ςέςξιξσ εἴδξσπ ἐκπξμπέπ πξλιςιρμικξῦ δείκςξσ ςῆπ
κξιμχμίαπ καί ςῆπ Πξλιςείαπ μαπ, ἔυξσμε ἀμαλξγιρθεῖ πξῦ, ἆοαγε, ὁδηγεῖ
ἰδεξλξγικξπξλιςικά μιά ςέςξια κξιμχμική "διαπαιδαγώγηρη"; Μήπχπ ρςήμ
"πξλιςικξπξίηρη" (βξσλεσςιλίκι) ςξῦ "μικηςῆ" (πξρξςική καί ὄυι πξιξςική
Δημξκοαςία: ξἱ παςοιῶςεπ ςξῦ "μικηςῆ", μή ἔυξμςαπ ςίπξςε ἄλλξ γιά μά
"ἀμαδειυθξῦμ", ςασςίζξμςαι μαζί ςξσ) ἤ ρςήμ ἐνξικείχρη ποόπ μιά κξιμχμία
ἀλληλξπαοακξλξύθηρηπ ςύπξσ ὁλξκληοχςικῶμ καθερςώςχμ (Oligarchical
Collectivism) ἤ ρύγυοξμχμ "παγκξρμιξπξιημέμχμ" μεξ-καπιςαλιρςικῶμ
κξιμχμιῶμ (ποβλ. Σέμγκεμ, Ἔρελξμ, Εὐοχαρςσμξμία κ.λπ.); Πξλύ ποίμ γοατςεῖ
ὁ <Big Brother> ἡ Νέα Παγκόρμια Τάνη διακήοσςςε ςό ὀνύμχοξ slogan “WAR
IS PEACE; SLAVERY IS FREEDOM; and IGNORANCE IS STRENGTH”.
Τέλξπ, ςό “Big Brother” ἔυει καί ἀμςι-"θοηρκεσςική" (υοιρςιαμική)
διάρςαρη· ὁ Θεόπ ὑπξκαθίρςαςαι ρςό ὁμώμσμξ μσθιρςόοημα ἀπό ςό "Μεγάλο
Ἀδελφό", ὅπχπ γιά μᾶπ ςξύπ Χοιρςιαμξύπ ὁ Ἰηρξῦπ Χοιρςόπ θεχοεῖςαι ὁ
μεγάλξπ μαπ Ἀδελτόπ. Ἀμςί ςῆπ ποξρεσυῆπ καί ςξῦ ἖νξμξλξγηςηοίξσ ὁ πιρςόπ
καλεῖςαι μά κλείμεςαι ρςό "ταμιεῖομ" ςξσ (Μαςθ. 6, 6) καί μά λέει ὅλα ςξσ ςά
αἰςήμαςα ἤ παοάπξμα ρςό "Θεό" ςξσ. Ὅπχπ ὁ ὀτθαλμόπ ςξῦ Θεξῦ "τά πάμθ'
ὁρᾶ", ἔςρι καί ὁ Μεγάλξπ Ἀδελτόπ. Ἀμςί δέ ςξῦ (μξμαρςικξῦ) Κξιμξβίξσ
ἔυξσμε ςό κλειρςό "Σπίςι ςῆπ Παιαμίαπ". Καί ἡ μεγάλη εἰοχμεία (ραςαμική
διαρςοξτή/τύφλωση) εἶμαι ὅςι κάπξιξι "ἔγκλειρςξι" πιρςεύξσμ ὅςι ςάυα ἡ Θ.
Ποόμξια (ἤ, κας' ἄλλξσπ, ἡ Τύυη καί ςά Ἄρςοα) ςξύπ ἔτεοε ρέ αὐςή ςήμ ἐπατή
μέ ςά ρσγκεκοιμέμα ποόρχπα!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful