Page 1 of 15

30 வைக ேசமியா ெரசிப
'ேசமியா'
எ ற ேம...
பாயச ,
உ மா,
கி ச ...
அதிகப ச
ேகச இைவதா

வயதிலி
ேத
இ ப
ஒ றிர
ெப
பாலானவ க
சா ப

ேபா ...
ைவ தி
ேபா !

நிைன


.
சி ன
அய ட கைள தா
சைம க ெத

இ ேக... ேசமியாைவ பய

தி
வ , சாத , ப யாண , ேக எ
வ த வ தமாக...

ெகா ட ைவ
ைவேயா
ெச
கா
அச திய
கிறா 'ெவைர
சைமய
ெபஷலி
’ கி

மா
ெஜய
மா . அ தைன அய ட கைள
தன
க பைன வள தி , மிக
அழகாக அல க
தி
கிறா 'ெசஃ ' ரஜின !
பா ெக

ேசமியா' எ

தி

தாள க
,
அதிர யாக
சி ட
ய ப சண
ெச ய
ேவ
மா?
ச பா தி
ப ைச த மாைவ,
ெப ய வ ட ச பா தியாக

,

சி ன
யா
வ ட வ டமாக ெவ
ெகா
க .
இ த
கைள
ேகா
வ வ தி


ெணய
ெபா
க .
உடன யாக,
ெபா
த ச கைரய


க .
ச கைர ஜராவ
கி எ
கலா . ந வ
உ ள இைடெவள ய
பாதா ,
பழ , ெஜ
மி டா
ேபா றவ ைற ெச கி வ
க .ச
ெகா
சா ப

தி , ெச
வா க .


ேபாகிற க
ேகா

இன , மாதா திர மள ைக சாமா
தாேன!

லி

, 'ஐ

ைம ேகா

- பா திமா, கீ ழ கைர
மரவ

ள ெபா ய

மரவ ள
சா ப வ
சீவ , சி
கார
ேச
மரவ ள

!

கிழ
தா

ைக உ
ேபா
ேவக ைவ
,
மைழ கால மாைல
பல
வழ க . இைதேய ைச
ஷாக
தயா
கலா .
களாக ந
கி,

ேவக ைவ க
. ெவ த ப

ணைர
வத
க .பற ,க

கறிேவ ப ைல ேச
தாள தா
கிழ
ெபா ய
ெர !
-அ

கல ஃ

ெலம

ைர

ேவைளகள
க வ , ேதா

, உ ,
... ைவயான

ராதா, பா

ேச

!
எ மி ைச சாத
தயா
ேபா ,
ெபா
கடைல ேபா
தாள
,
ேச தா , பா க கல ஃ
லாக


சா ப வா க .

கடைல ப
ெகா ச
ைவயாக

பதிலாக...
வ ய ேகர ைட
.
ழ ைதக

- உஷா, தி

மா

சி-3

!

பாசி ப
ைப வாச

வைர கடாய

ெகா
க .

ட ,
அைர ப
ச கைர,

த ஏல கா
ஏெழ
ேச
,
மி ஸிய
ைநசாக ெபா
,
பா
லி
ேசமி
க . ேதைவயானேபா
ேத கா
பா
ேச
க சி யாக
கலா . அ ல

க பாலி ,

ேடப
மாைவ கைர
,


இர
நிமிட க
ேவகவ
,
தி


பாயசமாக ப மாறலா .

கிய ெந

ப ைச
,
பய தமா

ைட
தயா
கலா .
-த

http://www.vikatan.com/article.php?aid=7875&sid=218&mid=3
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

மிலா, கீ ழ கைர

7/9/2011

Page 2 of 15
ேசமியா ப ன
ேதைவயானைவ: ேசமியா ஏல கா
- கா
ேடப
, ெந
- 2 ேடப

ேடப

2
,

, பா
- ஒ
லி ட , ச
தி , திரா ைச, சார ப
(
, பாதா
ப ட -ஒ
ேடப
.

கைர - 250 கிரா ,
கல த ) - ஒ

ெச
ைற: ேசமியாைவ சிறியதாக உைட
, அதைன ெந ய

ெகா ள
.
தி ,
திரா ைசைய ெந ய


.
பற ,
கா
ட ள பாலி
ேசமியாைவ ேவகவ
,
ெவ த
ஆற ைவ க
.
மதி
ள பா ட
ச கைர ேச
...


வைர
கா

.
ஆறிய ேசமியா ட
பாதா
ப ட ,


தி ,
திரா ைச,
சார ப
,
ஏல கா
,
ட ைவ த பா
ேச
ந றாக கல
ப மாற
; ஃப
ஜி
ைவ
'ஜி ’ எ
ப மாறலா .
பாயச

ேபா

ெக

யாக இ

லாம

, தளர இ

தா

சியாக இ

.

ேசமியா பகளாபா
ேதைவயானைவ: ேசமியா - ஒ
க , தய ( ள காத ) கா
க , பா
- அைர க , ப ைச
மிளகா
- 2, இ சி - சிறிய
, க
, உ
த ப
, கடைல ப
- தலா கா
,
கறிேவ ப ைல, ெகா தம லி - சிறிதள , உ , எ
ெண
- ேதைவயான அள .

ெச
ைற: ெவ
கடாய
ேசமியாைவ வ
ெகா ள
. பா திர தி

ண வ
,
டான

த ேசமியாைவ ேபா
5 நிமிட
ெகாதி க ைவ க
. பற , த
ணைர ந
வ க
, அதைன ஆறவ ட
. ஆறிய
தய , உ
ேச
கிளற
. கடாய , எ
ெண

கா


, உ
த ப
, கடைல ப
, ந
கிய ப ைச மிளகா , இ சி,
கறிேவ ப ைல ேச
தாள
,
அதி
ேச
கல க
.
பற
பாைல தளர ேச
கல க
. நிைறவாக ெகா தம லி ேச க
.

ைவ காக... திரா ைச, மா

ைள
ேசமியா - த

,ஆ ப

ேச

ப மாற

.

சண ேகச

http://www.vikatan.com/article.php?aid=7875&sid=218&mid=3
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

7/9/2011

Page 3 of 15
ேதைவயானைவ: ேசமியா - ஒ
க , த
சண ஜூ
ேடப
,
தி , திரா ைச - தலா 10.

- 2 க , ச

கைர - ஒ

றைர க , ெந

- 2

ெச
ைற: கடாய
ெந

, ேசமியா,
தி , திரா ைசைய தன தன யாக வ
ெகா ள
. ஒ
பா திர தி

சண ஜூ
ேச

ெகாதி க வ ட
. ெகாதி த சில
நிமிட
கள

த ேசமியாைவ ேச
ேவக வ ட
. பாதி ெவ த
, அத ட
ச கைர
ேச
கிளற
. பா தி ர தி
ஒ டாம
வ த
... வ

தி , திரா ைச, மதி
ள ெந
ேச
கிளறி இற கினா ,
கல ப ட ேச காமேல இய ைகயான நிற

ேசமியா,

சண ேகச ெர !
ேசமியா வைட
ேதைவயானைவ: ேசமியா - ஒ
க , தய ெவ காய
- ஒ
, கறிேவ ப ைல, ெகா தம
அள .

கா
க , இ சி - சிறிதள , ப ைச மிளகா
- 2,
லி - சிறிதள , எ
ெண , உ
- ேதைவயான

ெச
ைற:

பா திர தி
தய ைர வ
ேசமியா ேச
20

30
நிமிட க
ஊற
வட
.ந
ஊறிய
, ெபா யாக ந
கிய ப ைச மிளகா , இ சி, ெவ காய , கறிேவ ப ைல,
ெகா தம லி, உ
ேச
வைட மா
பத தி
ெக
யாக ப ைசய
. ப ற , அதிலி
ெகா ச
ெகா சமாக எ
,
சி சி
வைடகளாக த
...
டான எ
ெணய
ேபா
ெபா
ெத
தா
ெடலஷிய
ேசமியா வைட ெர
ேசமியா கி ச
ேதைவயானைவ:
ப டாண - கா
கறிேவ ப ைல , ெந , எ

ேசமியா - ஒ
க , ெபா
க , ெப ய ெவ காய
சிறிதள , க
, உ
மி ச பழ சா
- தலா

யாக ந
கிய ேகர , ப
, உ ைள கிழ
, ப ைச
- ஒ
, இ சி - சிறிய
, ப ைச மிளகா
- 2,
த ப
, கடைல ப
(
கல த ) - ஒ

,உ ,எ
ெண
- ேதைவயான அள .

http://www.vikatan.com/article.php?aid=7875&sid=218&mid=3
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

7/9/2011

Page 4 of 15

ெச
ைற: ஒ
பா திர தி

ெண

, ேசமியாைவ வ
ெகா ள
. க வ,

கிய கா கறிகைள 5 நிமிட
ேவகவ

ெகா ள
. கடாய

ெண

,
டான

, உ
த ப
, கடைல ப
, கறிேவ ப ைல ேச
தாள
, ந
கிய
ெவ காய , இ சி, ந
கிய ப ைச மிளகா , ேவக ைவ த கா கறிக
ேச
கிளற
.பற ,
ேதைவயான த
ண ,

ேச
ெகாதி க வ ட
.
பற ,

த ேசமியாைவ அதி
ேச
கிளறி இற க
.
இற
வத
ெந ,
எ மி ச பழ சா
ேச
கல
ெகா ள... ைவயான கி ச
ப மா வத
தயா .
ேசமியா ெவ

யாண

ேதைவயானைவ: ேசமியா - ஒ
க , ேகர , ப
, உ ைள கிழ
, ப ைச ப டாண , காலிஃ ளவ
(ந
கிய ) - ஒ
க , ெவ காய
- ஒ
(நளவா கி

கிய ), த காள - ஒ
, இ சிவ
- ஒ றைர ேடப
, மிளகா
, தன யா
, கர
மசாலா
- தலா

,

ேத கா
பா
- ஒ
க . இர
டா
ேத கா
பா
- 2 க , ெந
- 2
ேடப
, ெகா தம லி, தினா - சிறிதள , உ , எ
ெண
- ேதைவயான அள .

தாள
கா

க: ப ைட - ஒ
.

சிறிய

, கிரா

, ஏல கா

- தலா 2, ப

சி இைல - ஒ

, ேசா

-

ெச
ைற: பா திர தி
ெந , எ
ெண

,
டான
ப ைட, கிரா
, ஏல கா , ப
சி
இைல, ேசா
ேபா
தாள க
.ந
கிய ெவ காய , த காள , இ சிவ
ேச
ப ைச வாசைன ேபா
வைர ந
கிளற
.

கிய கா கறிக ,
கர
மசாலா
,
மிளகா
, தன யா
ேச
கிளறி, இர
டா
ேத கா
பா
ேச
ேவக வ ட
.
கா கறிக
கா
பத தி
ெவ த
... ேசமியா, உ
ேச
கிளறி

ேத கா
பா ,
ெகா தம லி,
தினா ேச
மிதமான தய
ைவ
பா திர ைத
ைவ க
. வாசைன
வ த
,அ
ப லி
இற கி தய ப ச

ப மாற
.
ேசமியா
ேதைவயானைவ: ேசமியா - ஒ
இ சிவ
- ஒ
ேடப
, ெகா தம லி, எ

க , ெவ காய , த காள , ேகர , உ ைள கிழ
, ப
- 5, ப ைச ப டாண - 2 ேடப
ெண , உ
- ேதைவயான அள .

http://www.vikatan.com/article.php?aid=7875&sid=218&mid=3
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

- தலா ஒ
,
, ெந
- ஒ

7/9/2011

Page 5 of 15

தாள

க: ப ைட, கிரா

, ஏல கா

,ப

சி இைல, ப ைச மிளகா

- 2.

ெச
ைற:
ேசமியாைவ வ
ெகா ள
.
கா கறிகைள ேவக ைவ
ெகா ள
.
கடாய
ெந , எ
ெண

டான
ப ைட, கிரா
, ஏல கா , ப
சி இைல, ப ைச
மிளகா
தாள
, ந
கிய ெவ காய
ேச
வத க
. அத ட

கிய த காள , இ சிவ
ேச
ப ைச வாசைன ேபா
வைர வத க
.
பற ,
ேவக ைவ த
கா கறிக ட

ேச
கிளறி, த
ண ேச
ெகாதி கவ ட
. ெகாதி க ஆர ப த

த ேசமியா ேச
ெம வாக கிளறி,
ேவக வ ட
.
ெவ
வ டத
அறி றியாக
வாச
வ த
ெந

கிளறி... ந
கிய ெகா தம லி
வ இற கி
டாக ப மாற
.
ேசமியா

வர ப

பா

ேதைவயானைவ: ேசமியா - ஒ
க , வர ப
- அைர க , ம ச
, ெவ தய , சீரக
- தலா
அைர
, ெப
காய
- ஒ
சி
ைக, சி ன ெவ காய
- 10, த காள - ஒ
, கீ றிய
ப ைச மிளகா
- 2,
(ந
கிய ) - 4 ப , ெகா தம லி, எ
ெண , உ
- ேதைவயான அள .
தாள க: க
சிறிதள

, உ

த ப

- தலா கா

, ப ைட - சி

ெச
ெகா

ைற: வர ப

ம ச
, ெவ தய , சீரக , ெப

. ேசமியாைவ எ ெண


ெகா ள
டான
தாள க ெகா
ளவ ைற ேச
தாள
, சி ன ெவ காய , த காள ேச
ப ைச வாசைன ேபா
2 க, உ
ேச
ெகாதி க வ ட
. ேவக
ேசமியா ஆகியவ ைற அதி
ேச
, (ேக
) அ
ைப 'சி ’மி
ெவ த
கிளறி, ந
கிய ெகா தம லி
வ இற கி ப மாற
வர ப

ேவகைவ த த

ணைர ம

பய

தி

, கறிேவ ப ைல -

காய
ேச
ேவக ைவ
. கடாய

ெண

...

.
அத ட ...

கிய
வைர வத க
. அத ட
ைவ த
வர ப
, வ

ைவ
, ேவக வ ட
.
.

ட ெச

யலா .

த காள ேசமியா
ேதைவயானைவ: த காள - 4, ேவக ைவ த ேசமியா - 2 ேடப

கிய
, இ சி - தலா ஒ
, ெவ
ெண
- ஒ
ஒ றைர
, ெகா தம லி,
தினா - சிறிதள , ேசாள மா
ேதைவயான அள .

http://www.vikatan.com/article.php?aid=7875&sid=218&mid=3
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

, பா
ேடப
- ஒ

- கா
ேடப

க , ெபா யாக
, மிள
, உ
-

7/9/2011

Page 6 of 15

ெச
ைற: த காள ைய ேவக ைவ
, ேதா
, மி ஸிய
ேபா
சா
ெர
ெச ய
.
கடாய
ெவ
ெண

டான
...
, ந
கிய இ சி ேச
வத க
. அத ட
த காள
சா , உ , த
ண ேச
ெகாதி க வ ட
. ப ற , பாலி
ேசாள மாைவ கைர
ேச க
.
அ த கலைவைய அ


இற
வத
ேவக ைவ த ேசமியா,
மிள
,ந
கிய ெகா தம லி, தினா ேச

கல
டாக ப மாற
.

ப ப டா

ஃ ெர

ேச

ப மாற
ேசமியா

ேதைவயானைவ: வ
த ேசமியா ெவன லா எச
, ேரா
மி
எச
அல

க:

தி , பாதா , ப

கா
க , பா
- அைர லி ட , மி
ெம
- தலா 3 ெசா
, ச கைர - ஒ
ேடப

தா (அ

)

- அைர
.

,

.

ெச
ைற: வ
த ேசமியாைவ பாலி
ேவக ைவ க
. ெவ த
அத ட
மி
ெம
ேச

கல க
.
அ த கலைவ ெக
யான
,

ப லி
இற கி,
இர
எச ைஸ
ேச
கல
, ஒ
பா திர தி

ஆவ ய
15-20 நிமிட
ேவக வ ட
.
வாசைன வ த
,
ெவள ேய எ
ஆற வ ட
.
பற ,


கவ
ைவ தா
ெர ! இ ெனா
பா திர தி
ச கைரைய ேபா
, அ

ைவ
டா கி அ

கல ஆன
,
ேம
பரவலாக வ ட
. ப ற , அத
ேம
தி , பாதா ,

தா அ ல

ெகா
அல க

.

ப ப டா ,
அல க
அைத பய ப
தி
ெச

க,
ெவன லா ஐ
யலா .
ேசமியா

ேதைவயானைவ: ேசமியா - அைர க , பா
அைர க , ெவன லா எச
- 3 ெசா
.

- ஒ

கி

ைவ கலா .

ேமா

தா


லி ட , ேசாளமா

http://www.vikatan.com/article.php?aid=7875&sid=218&mid=3
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

- 2 ேடப

,ச

கைர -

7/9/2011

Page 7 of 15

ெச
ைற: ேசமியாைவ வ
, ேவக ைவ
ஆற வ ட
. பா ட
ச கைர ேச

கா
சி, கைர த ேசாளமாைவ ேச க
. அ த கலைவைய சி மி
ைவ


காம
கிளற
. திர
ெக
யாக வ
ேபா
ேசமியாைவ ேச

கிளற
. பறஇற கி எச
ேச
, ஆற வ
ப 'ேமா


, ஃப
ஜி
ைவ க
.
ப 'ேமா
’ இ ைலெய றா , சி சி
கி
ண கள

, ஃப
ஜி
ைவ கலா . அைவ

இ கி 'ெச ’
ஆன
ெவள ேய எ
,

ைவ
கவ

தா

தயா .

ப டா

பாதா ,

தி , ப

தா ேச

கலா .

ேசமியா ப ேகாடா
ேதைவயானைவ: ேசமியா - ஒ
க , ப ச சி மா , கடைல மா
- தலா கா
க , ெவ காய

(நளமாக ந
கிய ), இ சி, ப ைச மிளகா , ேசா
ேச
அைர த வ
- ஒ றைர
ேடப
, தினா - சிறிதள , தய - கா
க ,எ
ெண , உ
- ேதைவயான அள .

ெச
ைற: ேசமியாைவ எ
ெண


, ைககளா
ெநா
கி, தய
அைர மண
ஊற வ ட
. ஊறிய
, அத ட
ப ச சி மா , கடைல மா , இ சி ப ைசமிளகா , ேசா

, ெவ காய , தினா, உ
ேச

ப சிறி ெகா ள
. கடாய

ெண

டான
, மாவ

ெகா ச
ெகா சமாக எ
, உதி உதிராக எ
ெணய
ேபா
ெபா
ெத

.
ேசமியா க ெல
ேதைவயானைவ: வ
த ேசமியா - அைர க , ேவகைவ த உ
இ சி, ப ைசமிளகா , தினா அைர த வ
-ஒ
ேடப
அள .

http://www.vikatan.com/article.php?aid=7875&sid=218&mid=3
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ைள கிழ
,எ
ெண

- 2, ேகர
- ஒ
,
,உ
- ேதைவயான

7/9/2011

Page 8 of 15

ெச
ைற:

த ேசமியாைவ ேவகைவ

ெகா ள
.
ேவகைவ த
உ ைள கிழ ைக ந
மசி
, ேவகைவ த ேசமியா,
வ ய ேகர , இ சி, ப ைசமிளகா ,
தினா வ
, உ
ேச

ப ைசய
. அ த கலைவய லி
ெகா ச
ெகா சமாக


பமான வ வ

,
டான தவாவ
ேபாெண

கலாக ெவ த

டாக ப மாற
. இத
த காள சா
ச யான ைச
!
ேசமியா இ லி
ேதைவயானைவ: ேசமியா - ஒ
க , இ லி மா
-ஒ

- 2 ேடப
, ெகா தம லி - சிறிதள .

க ,இ

சி

, ேகர

-ஒ

ெச
ைற:
ேசமியாைவ வ
,
ெகாதி


ேபா
சில நிமிட க
கழி
வ க

ஆறவ ட
. இ லி மாவ
ேகர , இ சி
வ , ஆற ைவ த ேசமியா
ேச

கல க
. இ லி த

ெண
தடவ , மா
கலைவைய த

,
ஆவ ய
ேவகைவ


ைவய
ேசமியா இ லி தயா .
இத

கார

ச ன ெப

கா ப ேனஷ

!

ேசமியா ெகா

க ைட

ேதைவயானைவ:

த ேசமியா ஒ
க ,
ரைவ அைர க ,
ேடப
, க
- கா
, உ
த ப
, கடைல ப
கறிேவ ப ைல - சிறிதள , எ
ெண , உ
- ேதைவயான அள .
ெபா

க: மிள

, சீரக , கடைல ப

- தலா ஒ

, கா

http://www.vikatan.com/article.php?aid=7875&sid=218&mid=3
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ேத கா
- தலா ஒ

த மிளகா

-

2
,

- 2.

7/9/2011

Page 9 of 15

ெச
ைற:
ெபா
க ெகா
ளவ ைற வ
ெபா
ெகா ள
.


ேசமியாைவ ைககளா
ெநா
கி ெகா ள
. கடாய

ெண

,
டான
, க
,

த ப
,
கடைல ப
,
கறிேவ ப ைல தாள
...
இர
டைர க த
ண ேச
ெகாதி கவ ட
. அதி
உ , ேத கா
வ , ரைவ, வ
த ேசமியா, ெபா
ைவ

ெபா
ேச

ேவக வ ட
.
ெவ த
இற கி ஆறவ
,
சி
ெகா
க ைடகளாக

ஆவ ய
ேவகைவ

தா ...
பரான ேசமியா ெகா
க ைட ப மாற ெர !
ேசமியா ேப

ெந

ேதைவயானைவ: வ
த ேசமியா - ஒ
க , ேவகைவ
ேதா
த உ ைள கிழ
வ ய ேகர
- ஒ
, ேவகைவ த ப ைச ப டாண - 2 ேடப
, மிளகா
, கர
மசாலா
- அைர
, ந
கிய தினா, ெகா தம லி எ
ெண , உ
- ேதைவயான அள .

- இர
,
- ஒ
சிறிதள ,

ெச
ைற:

த ேசமியாைவ ேவக ைவ
,

ண இ லாம
வ க
ெகா ள
.

ண ந


,

ெணய
ேபா
ெபா


.
அைத ஒ

'பறைவ
’ ேபா
பர ப
.
வய
ேகர , ேவகைவ த
ப ைச
ப டாண , ஒ
உ ைள கிழ
,
உ ,
மிளகா
,
கர
மசாலா
ேச
ப சிறி...
ேம
பரவலாக
வ ைவ க
ெர !
மத
ந வ
ைவ
பா

ள உ ைள கிழ கி
பாதிைய எ
சி
சி
ைடக
ேபா

ைவ க
.
எ சி
ள உ ைள கிழ ைக எ
பறைவேபா
ெச
தினா, ெகா தம லி
வ னா ... 'ேப
ெந
’ தயா .

கேவ வ

தியாசமாக இ

பதா

இதைன

ழ ைதக

ேசமியா ெபா
ேதைவயானைவ: வ
த ேசமியா - ஒ
க , பாசி ப
அைர
, இ சி - சிறிய
, ப ைச மிளகா
- 10, ெந , எ
ெண , உ
- ேதைவயான அள .

ஆைச

சா ப

வா க

.


- அைர க , மிள
-ஒ
-ஒ
, கறிேவ ப ைல - சிறிதள

http://www.vikatan.com/article.php?aid=7875&sid=218&mid=3
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

, சீரக
,
தி

7/9/2011

Page 10 of 15

ெச
ைற: ெந ய
தி , ேசமியாைவ தன தன ேய வ

ெகா ள
. வ

ேசமியா ம
பாசி ப
ைப தன தன ேய ேவக வ ட
. கடாய
ெந , எ
ெண

டான
... கறிேவ ப ைல, மிள , சீரக , ந
கிய ப ைச மிளகா , ந
கிய இ சி ேச
தாள க
. அத ட , ேவக ைவ த ேசமியா, பாசி ப
, உ
ஆகியவ ைற ேச
சீராக
கல க
. ப ற , ெந
ேச


கிளறி ப மாற
. ெதா
ெகா ள ேத கா
ச ன கல க
கா ப ேனஷ !
ேசமியா - மா பழ கீ
ேதைவயானைவ: வ
கா
க .

த ேசமியா - கா

க , மா பழ

- ஒ

, பா

- அைர லி ட , ச

ெச
ைற:

த ேசமியாைவ பாலி

ேவக வ ட
.
ெவ த
கல க
. மா பழ ைத பாதியாக ெவ
,ஒ
பாதிைய மி ஸிய
அைர
- ேசமியா
கலைவைய ஆற ைவ
, அைர த மா பழ
ைழ ேச

மா பழ
கைள ேமேல ேபா
, 'ஜி ஜி ’ எ
ப மாற
.

தின கைள

ழ ைதகைள

அச

அ டகாசமான கீ

கைர -

ச கைர ேச
ெகா ள
. பா
கல கி, ந
கிய

!

ேசமியா ேதாைச
ேதைவயானைவ: இ லி மா
இ சி - சிறிய
, ெவ
ேதைவயான அள .

ெச
ைற: இ லி மா ட
கறிேவ ப ைல,

ேச
ேதாைச வா
,இ

- 2 க , ேவக ைவ த ேசமியா காய
- ஒ
, கறிேவ ப ைல -

ேவக ைவ த ேசமியா, ந
கிய ெவ

கல க
.
ேதாைச க

ேவகவ


.

http://www.vikatan.com/article.php?aid=7875&sid=218&mid=3
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

கா
க , ப ைச மிளகா
- 2,
சிறிதள , எ
ெண , உ
-

காய , ப ைச மிளகா , இ
டான

ெண

சி,

7/9/2011

Page 11 of 15

ேபா
ப மாறலா .

இ லி

மாவ

இதைன

ெச

ேசமியா பன

யலா . அைன

வைக

ச ன

ப பா

ேதைவயானைவ: ேவக ைவ த ேசமியா - அைர க , பன - 100 கிரா , இ
, மிள
- கா
, மிளகா
- அைர
, கர
, ேசாள மா
-ஒ
,எ
ெண , உ
- ேதைவயான அள .

சி

மசாலா

- ஒ
- கா

ெச
ைற: பனைர
வ , அத ட
ேவக ைவ த ேசமியா, இ சி
வ , மிள
,
மிளகா
, கர
மசாலா
, உ
ேச
ப ைசய
. பற
ேசாள மா
ேச
, ைகய

பத தி
ப ைச
ெகா ள
. அதிலி
ெகா ச
ெகா சமாக மாைவ எ
சி
சி

ைடகளாக உ

. அவ ைற
டான எ
ெணய
ேபா
ெபா


.
த காள சாஸுட

டாக

ப மாற

. எள தி

ெச

ேசமியா - ேசாயா

ய ஈவ ன

நா

.

ேரவ

ேதைவயானைவ: ேசாயா உ
ைடக
- 10, ேவக ைவ த ேசமியா - கா
க , இ சிவ
- ஒ
, த காள , ெவ காய
- தலா ஒ
(அைர
ெகா ள
), ெவ காய
(ெபா யாக ந
கிய ) - ஒ
, ப ைட - சிறிய
, கிரா
- 2, ஏல , ப
சி இைல - தலா

,ம ச
- கா
, மிளகா
- ஒ றைர
, தன யா
-2
,

கிய தினா, ெகா தம லி - சிறிதள
உ ,எ
ெண
- ேதைவயான அள .

அவ ைற
ெச
ைற: ெகாதிந
ேசாயா உ
ைடகைள ேபா
5 நிமிட
ைவ
, பற


த த

ேபா
ப ழி
ெகா ள
. கடாய

ெண

டான
ப ைட, கிரா
, ஏல , ப
சி இைல தாள
, ந
கிய ெவ காய
ேச
வத க
. அத
பற
இ சிவ
, அைர த த காள , ெவ காய
ேச
ப ைச வாசைன ேபா
வைர
வத க
.ம ச
, மிளகா
, தன யா
ேச
கிளறி த
ண வ
டா க
.
ேலசாக ெகாதி க ஆர ப த
ேசாயா உ
ைட, உ
ேச
கல க
. எ
ெண

வ த
, ேவகைவ த ேசமியா, தினா, ெகா தம லி ேச
கிளறி இற க
.இ ,

ச பா தி
ஏ ற ைவயான ைச
!
ேசமியா ம
ேதைவயானைவ: ேவக ைவ த ேசமியா - ஒ

க , ேவக ைவ

http://www.vikatan.com/article.php?aid=7875&sid=218&mid=3
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ேதா

த உ

ைள கிழ

-

7/9/2011

Page 12 of 15

, ைமதா மா , ேசாள மா , அ சி மா
- தலா 4 ேடப
, இ சிேடப
, மிள
- 2
, ேசாயா சா
- ஒ
, ந

,
- 2, இ சி - சிறிய
(ந
கிய ),
ட மிளகா
ெவ காய தா
- சிறிதள , எ
ெண , உ
- ேதைவயான அள .

ெச
ைற: ேவக ைவ த ேசமியா ட
பாதியள
ேசாள மா
ேச
ப ைச
அ சி மா , மத
ள ேசாள மா ட
ெகா ள
. உ
ைவ
ள உ
ேபா
ெபா
ெத

.


- ஒ
கிய ெவ காய
கிய

, ந

உ ைள கிழ
, உ , மிள
இ சிவ
சி
சி

ைடகளாக உ

.
ைமதா மா
உ , த
ண ேச
ப ஜி மா
பத தி
கைர
ைடகைள அதி
ேபா

,
டான எ
ெணய

கடாய

ெண

... ெபா யாக ந
கிய
, இ சி, ெவ காய
ேச
அத ட
உ ,
ேசாயா சா
,

கிய
ட மிளகா
ேச
கல
,

ைடகைள ேபா

கல க
. ெவ காய தா
ேச
இற கி
டாக
ேசமியா பா
ேதைவயானைவ: ேசமியா ேடப
, ேபகி
ப ட -ஒ

அல

க: ெபா

த ச

கைர,

கா
க ,
றைர

தி , பாதா

வத க
ெபா
ப மாற

,
,

.

.

ேக


, ெந

- கா
க ,
- சிறிதள .

ெபா

(அ

)

ைட -

2,

ேத

-

.

ெச
ைற:
ேசமியாைவ ேவக ைவ

ெகா ள
.

பா திர தி
ைடைய
உைட

, அதைன
ைர வ
அள

ெகா ள
. அத ட
ேத , 'ேபகி
ப ட ’,
ேவக ைவ த ேசமியா,

ண ேச
ேதாைச மா
பத தி
கல
ெகா ள
.
மிதமான தய
'தவா’வ ைன ைவ
டான
, ெந
வட
. பற
மாைவ ேதாைச ேபா
வா
, தி

ேபாடாம

. அத
ேம
ெபா
த ச கைர,
தி , பாதா
ெபா
அ ல

வ ... ேரா
ேபா
ப மாற
.
ேசமியா - ரைவ
ேதைவயானைவ: ேசமியா - ஒ
- 2, ஏல கா
- கா

ழி பண யார

க , ரைவ - அைர க , ெபா
த ெவ ல
, ேத கா

(ெபா யாக ந

http://www.vikatan.com/article.php?aid=7875&sid=218&mid=3
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

-ஒ
கி, வ

க , வாைழ பழ
த ) - கா
க .

7/9/2011

Page 13 of 15

ெச
ைற: ேசமியாைவ அைரமண ேநர
ஊற வ ட
. ெவ ல ைத த


கைர

க ட
.
ஊற ைவ த ேசமியா,
ெவ ல கைரச ,
ஏல கா
,
ரைவ,
ப ைச த
வாைழ பழ ,
ேத கா

ேச
பண யார மா
பத தி
கல கி ெகா ள
.
ழி பண யார க ைல
டா கி,
அதி
ெந

,
மாைவ ஒ

அளவாக
ஒ ெவா
ழிய

, மிதமான தய
ேவக ைவ

டாக ப மாற
.
ேசமியா ஆ ெல
ேதைவயானைவ: ேவக ைவ த ேசமியா - அைர க ,

, மிள
-ஒ
, ேகர

-ஒ
உ ,எ
ெண
- ேதைவயான அள .

ைட - 2, ெவ காய , ப ைச மிளகா
ேடப
, ெகா தம லி - சிறிதள

,

ெச
ைற:

பா திர தி
ைடைய உைட

ைர வ மள


ெகா ள
. அத ட
உ , ப ைச மிளகா , ெவ காய , ேகர
வ , ேவகைவ த ேசமியா,

கிய ெகா தம லி ேச

கல க
.
டான ேதாைச க லி

ெண

இதைன வா
, மிள
வ இ.
ேசமியா - ஓ
ேதைவயானைவ: ேசமியா கா
க , ஓ

, ப ைச மிளகா , ேசா
அைர த வ

ெண , உ
- ேதைவயான அள .

- கீ ைர அைட
- அைர க , ெபா யாக ந
- ஒ
, கீ ைர ந

கிய ெவ காய
கிய
- அைர க ,

ெச
ைற: ேசமியா, ஓ
இர
ைட
தன தன ேய அைரமண ேநர
ஊற ைவ க
.ந
ஊறிய
இர
ைட
ஒ றா கி,

ெண
தவ ர அைன
ெபா
கைள
ேச
இ லி மா
பத தி
கல

மண ேநர
ஊற வ ட
.
டான ேதாைச க லி
மாைவ
ெகா ச
த மனாக வா
,இ


ெண

ெட

. இத
, கார ச ன
கெர
கா ப ேனஷ !
ேசமியா ஃ

சால

http://www.vikatan.com/article.php?aid=7875&sid=218&mid=3
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

7/9/2011

Page 14 of 15
ேதைவயானைவ:

- கா

- ஒ

.

ெச
அவ
அத

ேவக ைவ த ேசமியா - 4 ேடப
, வாைழ பழ
- ஒ
க , க
திரா ைச, ப ைச திரா ைச (கல த ) - 2 ேடப
, ஆ ப
- ஒ
(ந
கிய ), ெவன லா ஐ
கி
- ஒ

ைற:

பா திர தி
பழ க
அைன ைத

ேச

கல
,
ெவன லா ஐ

ேத

, ஃப
ஜி
ைவ
'ஜி ’ எ
சா ெல

ேதைவயானைவ: பா
கிரா , ெவன லா எச

- 800 மி.லி, சா ெல
- 3 ெசா
.

ேபாட
கி
ேச
ப மாற

.

மா ைள
, ப பாள
க , ேத
-

,

ேவக ைவ த ேசமியாைவ

சீராக கல க
.

.

ேசமியா

- 75 கிரா , ேசமியா - 50 கிரா , ெபா

த ச

கைர - 75

ெச
ைற: ெமா த
உ ள பாலி ,
கா

பாைல கா

. அதி
ேசமியாைவ
ேபா
ேவக வ ட
. மதி பாலி , 'சா ெல ’ைட
வ அத ட
ேச

டா க
.
மிதமான தய
ைவ
டா
ேபா ,
சா ெல
சீராக உ
.
ெமா த
உ கி ந
கல த
ேவக ைவ த ேசமியா - பா
கலைவ ட
ேச
... ெபா
த ச கைர, ெவன லா
எச
ேச

கல க, சா ெல
ேசமியா தயா !
ழ ைதக

ப சா ப

வா க

.
ேசமியா அைட

ேதைவயானைவ: ேசமியா - ஒ
க , ள த தய - ஒ
க , இ சி

- ஒ
,
ப ைச மிளகா
(ெபா யாக ந
கிய ) - 2, ெவ காய
(ெபா யாக ந
கிய ) - ஒ
, ேகர
(
வய ) - ஒ
, ந
கிய
தினா, ெகா தம லி - சிறிதள , எ
ெண , உ
- ேதைவயான
அள .

http://www.vikatan.com/article.php?aid=7875&sid=218&mid=3
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

7/9/2011

Page 15 of 15

ெச
ைற: வ
த ேசமியாைவ, ஒ
மண ேநர
தய
ஊற வ ட
. ஒ றைர மண ேநர
கழி
அத ட
இ சி
வ ,
ப ைசமிளகா ,
ேகர
வ ,
ெவ காய ,
தினா,
ெகா தம லி,


ேச
அைட மா
பத தி
கல க
.
டான தவாவ
மாைவ
வா
,இ


ெண

, ெவ த

, டாக ப மாற
.
அைன

வ தமான ச ன

சா ப டலா .
ேசமியா வா

கி பா

ேதைவயானைவ: ேவக ைவ த ேசமியா - ஒ றைர க , ப
க தி
கா
- 8, ெவ காய
- 2,

கைரச
-ஒ
ேடப
, ப ைச மிளகா
- 2, சிவ
மிளகா
- 2, க
- கா
,
கடைல ப
- ஒ
, ம ச
- கா
, கர
மசாலா
- ஒ
,
மிளகா
- ஒ
, கறிேவ ப ைல, ெகா தம லி - சிறிதள , ந ெல
ெண , உ
ேதைவயான அள .

ெச
ைற: கடாய

ெண

தாள க
.
அத ட
ெபா யாக
ப ற , ப ைச மிளகா , சிவ
மிளகா
கா

வத கிய

கைரச
ேவக வ ட
.

ெண

ெகா தம லி
வ இற க
.

, அ
டான

, கடைல ப
, கறிேவ ப ைல

கிய ெவ காய ,
க தி
கா
ேச
வத கிய
, ம ச
, மிளகா
ேச

வத க
.
, கர
மசாலா
, உ
ேச
, சிறி
ந ெதள

ேபா
ேவக ைவ த ேசமியா ேச

கிளறி

ெதா
: நா சியா ,
பட க : எ .உேச

http://www.vikatan.com/article.php?aid=7875&sid=218&mid=3

http://www.vikatan.com/article.php?aid=7875&sid=218&mid=3
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

7/9/2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful