http://mmteashop.

com

လူထုစိန္ဝင္း

http://mmteashop.com

လူထုစိနဝ
္ င္း

မွ
Ebook အျဖစ္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီသည္။
Typing - ေမ

2

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မာတိကာ
၁။ လူေကာင္းကိသ
ု ာ ေရြးခ်ယ္ပါ
၂။ အသိနဲ႔ ခံစားမႈကုိ ဘယ္အရာက ျပ႒ာန္းတာလဲ

http://mmteashop.com

၃။ က်က္သေရရွတ
ိ ဲ့ လူမိုက္ေတြ
၄။ ယဥ္ေက်းမႈခၽြတျ္ ခံဳက်ျခင္း ေရစီးေၾကာင္းႀကီး
၅။ ႏွစင
္ ါးဆယ္စစ္တမ္း
၆။ မွနတ
္ ာေရးလို႔ လူမုန္းမ်ားတယ္ဆိုတာ
၇။ ျပည္သူ႔ဘက္ကရပ္မွ ျပည္သ
့ ူ႔ေခတ္ကို ေရာက္မာွ ပါ
၈။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးဝတၳဳမ်ားရဲ႕ ၾသဇာအရွန
ိ အ
္ ဝါ
၉။ ဂ်ာနယ္ေတြရဲ႕ ယေန႔အေျခအေန
၁ဝ။ ေၾကာက္ေမြးပါ ဇာဂနာနဲ႔ ဆြဲႏတ
ု ္
၁၁။ အလိမအ
္ ညာေၾကာ္ျငာေတြမာွ ၾကံရာပါမျဖစ္ေစနဲ႔
၁၂။ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ႐ိုက်ိဳးမႈ
၁၃။ ေတာင္ထ
့ ား
၁၄။ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လည္တာ စာမဖတ္လို႔

Typing - ေမ

3

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

၁၅။ အတုယဖ
ူ ြယ္ ပံသ
့ ကူအလွဴ
၁၆။ အစိးု ရက မိဘလား ျပည္သူက မိဘလား

http://mmteashop.com

၁၇။ ခ်စ္စရာ ေရွးရိးု စဥ္လာ ျမန္မာ့ဓေလ့စရိက
ု ္
၁၈။ အ႐ႈံးကို အႏိင
ု ျ္ ဖစ္ေအာင္ေျပာင္းလို႔ ရပါတယ္
၁၉။ တားၾက ဆီးၾက ကာကြယၾ္ က
၂ဝ။ စတုတၳမ႑ိဳင္ကိုယ္တိုင္ တည့္မတ္ဖို႔လိုတယ္
၂၁။ လူေ
႔ လာကႀကီး ပစၥႏ ရ
ၱ စ္အရပ္ မျဖစ္ေစဖိ႔ု

Typing - ေမ

4

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လူေကာင္းကိသ
ု ာ ေရြးခ်ယ္ပါ
လူေတာ္
ျမန္မာစကား

လူေကာင္းဆိတ
ု ဲ့

ျဖစ္တယ္။

စကားဟာ

ဒါေပမယ့္လို႔

အင္မတန္

အသံးု မ်ားတဲ့

အသံးု မ်ားသေလာက္

ေတြ႔ဖို႔ခက္တဲ့

http://mmteashop.com

ရွားပါးလူ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္တယ္။

အက်ိဳးစီးပြားကိအ
ု ေျခခံ
ေလာကႀကီးမွာ

လူေတာ္ေတြ

မ်ားပါတယ္။

လူေကာင္းေတြလည္း

ရွိပါတယ္။ ေတာ္လည္း ေတာ္ ေကာင္းလည္း ေကာင္းတဲ့ လူေတာ္ လူေကာင္း
ကေတာ့ ရွားတယ္။ တခ်ိဳ႕က သိပေ
္ တာ္ သိပခ
္ ၽြန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတထ
္ ား
မေကာင္းဘူး။ စိတထ
္ ား ယုတ္ညံ့သူ သိပ္ေတာ္ သိပခ
္ ၽြနေ
္ လ ေၾကာက္စရာ
ေကာင္းေလပဲ။ ဉာဏ္နီ ဉာဏ္နက္ေတြ ေကာက္က်စ္ စဥ္းလဲမေ
ႈ တြ အလြနမ
္ ်ားၿပီး
တဖက္သားကို

ေနာက္ေက်ာ

ဓားနဲ႔

ထိုးဖို႔

အတြကေ
္ လာက္ပဲ

ေခ်ာင္းေန

တတ္တယ္။ ဘယ္သူ ေသေသ ငေတမာၿပီးေရာ ဆိတ
ု ဲ့ စိတ္သေဘာလည္း
ရွတ
ိ တ္တယ္။ ဒီလူစားမ်ိဳးက မိတေ
္ ဆြ ဆိတ
ု ာလည္း ထားေလ့ မရွိဘူး။ အက်ိဳးတူ
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြကတ
္ ဲ့ အေပါင္း အေဖာ္ ဆိုတာမ်ိဳးပဲ ရွိတယ္။ အက်ိဳးရွေ
ိ နတုနး္
ေပါင္းမယ္။ အက်ိဳးမရွေ
ိ တာ့ဘးူ ဆိတ
ု ာနဲ႔ ခြာပစ္လိုက္မယ္ပဲ။ ဘယ္လုိ ကိစၥမ်ိဳးမဆို
သူတုိ႔က အက်ိဳးစီးပြား အေပၚမွာပဲ အေျခခံၿပီး စဥ္းစားတယ္။ ေပါင္းသင္းတယ္။
အလုပ္ လုပတ
္ ယ္။

Typing - ေမ

5

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အျပစ္မရွသ
ိ ေ
ူ တြမထိခက
ုိ ေ
္ စခ်င္
သိပေ
္ တာ္
ဇာတ္ခေ
ုံ ပၚမွာ

သိပခ
္ ၽြန္ၿပီး

လက္ညိႇဳးထိးု ျပစရာေတြ

ေထာက္ျပလိုက္႐ံု

ဒါမွမဟုတ္

တစ္ေထာင္ေလာက္
http://mmteashop.com

စိတဓ
္ ာတ္

ယုတ္ည့ံသေ
ူ တြ

ျမန္မာ့သမိုင္း

အမ်ားႀကီးရွပ
ိ ါတယ္။

ဓာတ္ပုံတစ္ပုံ

နာမည္တခု

ေရးျပေနတာထက္

ရြတ္ျပလိုက္႐ံုနဲ႔တင္

ပိုၿပီး

ကြငး္ ခနဲ

စာလံးု ေပါင္း

ကြကခ
္ နဲ

ျဖစ္သြား

ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာအျပစ္မွ မရွတ
ိ ဲ့ သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ား စိတ္ထိခိုက္စရာ
ျဖစ္ေစတာေၾကာင့္

မေရးလိပ
ု ါဘူး။

အပင္ပန္းခံၿပီး

စာလံးု ေပါင္း

တစ္ေထာင္

ေလာက္နဲ႔ သြယက
္ ာ ဝိုက္ကာ ေရးရတာကိသ
ု ာ သည္းခံခြင့္လႊတ္ ေစခ်င္ပါတယ္။

သူေတာ္စင္လပ
ို ုဂၢိဳလ္
တခ်ိဳ႕ ပုဂဳိၢ လ္မ်ားက်ေတာ့ စိတထ
္ ား သေဘာထား အင္မတန္ ျဖဴစင္
ျမင္ျ့ မတ္တယ္။ သူေတာ္စင္လို႔ ေခၚရေလာက္ေအာင္ကုိ ေကာင္းတဲ့သူ ျဖစ္တယ္။
ဒါေပမယ့္ သိပခ
္ ၽြန္ သိပထ
္ က္တဲ့ သူမ်ိဳးေတာ့ မဟုတဘ
္ းူ ။ ဒီပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးက လုပင
္ န္း
တစ္ခုကို ထိပ္ဆံုး ေရာက္ေအာင္ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ ္စြမး္ မရွဘ
ိ းူ ။ သာမာန္ ရြကၾ္ ကမ္း
ေရက်ိဳ အဆင္ေ
့ လာက္သာ လုပ္ႏုိငတ
္ ယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတခ
္ ်ရတာက ဘယ္သက
ူ မ
ုိ ွ
ဒုကၡ

မေပးဘူး။ ဝန္တုိ မစၧရိယစိတ္မ်ိဳးလည္း မရွဘ
ိ းူ ။ သူ႔ေခါင္းေပၚ နင္းၿပီး

တက္ခ်င္သူ ကိေ
ု တာင္ မလိမ
ု န
ု း္ ထားစိတ္ မထားတတ္ဘးူ ။

Typing - ေမ

6

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ဆရာတင္ထက
ုိ ္ ၾကည္ညဳိ ထိုက္သူ
စိတသ
္ ေဘာထား ႀကီးရင့္ ျမင္ျ့ မတ္သူ ျဖစ္တဲ့ အဲ့ဒီပုဂၢိဳမ်ိဳးဟာ ေငြေၾကး
စည္းစိမ္ ဥစၥာ ရာထူးအာဏာ ေႁခြရသ
ံ င္းပင္း ေက်ာ္ေစာထင္ရာွ းျခင္း ဆိုတာမ်ိဳး
ေတြကလ
ုိ ည္း

တပ္မက္ျခင္း

မရွဘ
ိ းူ ။

သူ႔အလုပ္

သူတ
႔ ာဝန္

ေက်ပြနေ
္ အာင္

http://mmteashop.com

လုပ္ဖို႔ဆတ
ုိ ဲ့ စိတတ
္ ခုပဲ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးဟာ နာမည္မေက်ာ္ဘးူ ။
ထိပ္ဆံုး ေရာက္ေလ့ မရွဘ
ိ းူ ။ ဒါေပမယ့္ အင္မတန္ ေလးစားၾကည္ညဳိ ထိက
ု သ
္ ူ
ဆရာတင္ထက
ုိ သ
္ ူ တစ္သက္တာ အနီးကပ္ေပါင္းသင္းထိက
ု သ
္ ူ ျဖစ္တယ္။

တစ္ေယာက္ပဲ ေတြဖ
႔ းူ တယ္
ျမန္မာ့သမိင
ု း္

ဇာတ္ခေ
ုံ ပၚမွာ

ဒီလို

ပုဂဳိၢ လ္မ်ိဳးေတြလည္း

အမ်ားႀကီး

ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နယ္ပယ္ျဖစ္တဲ့ စာနယ္ဇင္း ေလာကမွာလည္း အမ်ားႀကီး
ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ဆံုးမ သြနသ
္ င္မေ
ႈ တြ ေရးခဲတ
့ ဲ့ စာေတြကုိ
ၾကားနာ ဖတ္႐ႈ မွတသ
္ ားၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူျဖစ္လာရတာပါ။ ကၽြနေ
္ တာ္တို႔ရဲ႕
ေက်းဇူးရွငႀ္ ကီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စာနယ္ဇင္းသမား သက္တမ္း
ေတာင္ ငါးဆယ္ ရွခ
ိ ဲပ
့ ါၿပီ။ ဒီသက္တမ္း အတြငး္ မွာ ကၽြနေ
္ တာ္တို႔ ေခတ္ၿပိဳင္
လုပေ
္ ဖာ္ ကိုင္ဖက္ ေတြထဲမာွ ေတာ္လည္း ေတာ္ၿပီး ေကာင္းလည္း ေကာင္းတဲ့
လူဆိုလို႔ေတာ့ တစ္ေယာက္ပဲ ေတြ႔ခဲဖ
့ းူ ပါတယ္။

Typing - ေမ

7

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

တစ္သက္မာွ တစ္ေယာက္သာ ေတြ႔
တခ်ိဳ႕

ကံေကာင္းသူမ်ား

သံးု ေလးဦး

ေတြေ
႔ ကာင္း

ေတြႏ
႔ ုိငပ
္ ါတယ္။

တစ္သက္လးုံ ေနလိ႔ုမွ လူေတာ္ လူေကာင္း ဆိုႏိုငေ
္ လာက္သူ တစ္ဥးီ မွ မေတြ႔
ခဲရ
့ သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ကၽြနေ
္ တာ္တို႔ တစ္သက္မာွ ေတာ့ အတတ္ပညာ

http://mmteashop.com

အရေရာ စိတေ
္ န သေဘာထား ဆိင
ု ရ
္ ာပါ ၾကည္ညဳိ ေလးစားႏိုငသ
္ ူ ေတာ္လည္း
ေတာ္ ေကာင္းလည္း ေကာင္းသူဆိုလို႔ တစ္ဥးီ တည္းပဲ ေတြခ
႔ ဲဖ
့ းူ ပါတယ္။ အဲ့ဒီ
ပုဂၢိဳလ္က သူ႔ကို ခ်ီးပင့္ ေျမႇာက္စား လုပ္တာမ်ိဳး မႏွစၿ္ ခိဳက္တာေၾကာင့္ ဘယ္သူ
ဘယ္ဝါ ဆိတ
ု ာကို သူ သက္ရွိထင္ရွား ရွေ
ိ နစဥ္မာွ ေတာ့ ထုတမ
္ ေျပာခ်င္ေသး
ပါဘူး။ ကိုယ္က အရင္ ေသခဲရ
့ င္လည္း မေျပာႏိင
ု ္ ေတာ့ဘးူ ေပါ့။ ဒါေပမယ့္
ကိစမ
ၥ ရွပ
ိ ါဘူး။ လူတစ္ေယာက္ ရဲ႕ သမိုင္းဆိုတာ သူမ်ားက ေရးေပးတာ
မဟုတပ
္ ါဘူး။ သူ႔ဟာသူ ေရးတာပါ။

လူေတာ္ေတြမ်ား လူေကာင္းရွား
ေတာ္လည္းေတာ္ ေကာင္းလည္းေကာင္းတဲ့ လူေတာ္လေ
ူ ကာင္း ဆိတ
ု ာ
အင္မတန္

ရွားပါတယ္။

ထြကႏ
္ ုိင္တာပါ။

တစ္ေခတ္မာွ

အထူးသျဖင့္

တစ္ေယာက္ေတာင္

ေၾကာင္ျဖဴတာ

မည္းတာက

ထြကခ
္ ်င္မွ

အေရးမႀကီးဘူး

ႂကြက္မိဖသ
ို႔ ာ လိရ
ု င္းပဲ ဆိတ
ု ဲ့ ဘယ္နည္းနဲ႔ ရရ ပိုက္ဆံရဖို႔က အဓိကဆိတ
ု ဲ့
ေခတ္ႀကီးမွာ လူေတာ္ေတြသာ အထြကမ
္ ်ားလာၿပီး လူေကာင္းက ရွားသထက္
ရွားလာတယ္။ ရွားတာက ကမၻာတစ္ခုလံုး မွာကို ရွားတာ။ ဒါေၾကာင့္ ေတာ္လည္း
ေတာ္

ေကာင္းလည္း

Typing - ေမ

ေကာင္းတဲ့

လူေတာ္လေ
ူ ကာင္း

ဆိတ
ု ာ

မ်ိဳးသုဥး္

8

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ကြယေ
္ ပ်ာက္မယ့္ အႏၲရာယ္ ရင္ဆင
ုိ ္ ေနရတဲ့ အရာ (endangered species)
လို႔ေတာင္ ေျပာရလိမမ
့္ ယ္ ထင္မတ
ိ ယ္။

မတတ္တာ သင္လရ
ို႔ တယ္

http://mmteashop.com

လူေတာ္ လူေကာင္း ရွားေတာ့ အလုပတ
္ စ္ခု လုပတ
္ ဲအ
့ ခါမွာ ဘယ္လုိ
လူကုိ ေရြးခ်ယ္ သင္သ
့ လဲ။ လူေတာ္ကုိ ေရြးရမွာလား လူေကာင္းကို ေရြးရမွာ
လားလိ႔ု ေမးတတ္ၾကတယ္။ ကိုယ္နဲ႔ နီးစပ္ရာ စာနယ္ဇင္း နယ္ပယ္က လာေမး
ၾကသူတိုင္း ကိေ
ု တာ့ လူေကာင္း ရေအာင္ ရွာပါလို႔ခ်ည္း အၾကံေပးပါတယ္။
မေတာ္တာ

မတတ္တာက

သင္ေပးလို႔ရတယ္။

လူေကာင္း

ျဖစ္ေအာင္က

သင္ေပးလို႔ မရပါဘူး။ စိတဓ
္ ာတ္ ေအာက္တန္းက်တဲ့ လူေတာ္ တစ္ေယာက္
ေၾကာင့္

ဂ်ာနယ္

သိပ္ေတာ္လြန္း

တစ္ေစာင္လးုံ
ထက္လြနး္ တဲ့

ပ်က္စးီ သြားႏိုင္တယ္။
လူျဖစ္ရင္

အဲ့ဒီ

တိင
ု း္ ျပည္ေတာင္

လူေတာ္က
ပ်က္ေအာင္

လုပ္ႏင
ုိ ္တယ္။

သူလလ
ုိ ူ ရွတ
ိ ယ္
တစ္ခါက ေမးခြနး္ တစ္ခု ေမးခံရဖူးတယ္။ မူလတန္း ပညာေလာက္သာ
တတ္တဲ့ သူေတာ္ေကာင္း ရြာဦးဘုရား ေဂါပကလူႀကီးကို ျဖဴစင္လြနး္ လို႔ ဆိုၿပီး
ႏိင
ု ္ငံ တစ္ခုရဲ႕ သမၼတ ခန္႔လို႔ ျဖစ္သလား ဆိုတဲ့ေမးခြနး္ ျဖစ္တယ္။ ဒါက
တမင္သက္သက္ ကန္႔လန္႔တက
ုိ တ
္ ဲ့ ေမးခြနး္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူေတာ္ေကာင္း မွနရ
္ င္
ရာထူး အာဏာေတြ မက္သူ မဟုတတ
္ ာေၾကာင့္ ခန္႔လည္း မလုပပ
္ ါဘူး လို႔ပဲ

Typing - ေမ

9

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေျဖလိက
ု တ
္ ယ္။ ဒါေတာင္ ေသခ်ာရဲ႕လားလို႔ ထပ္ေမးေသးတယ္။ ရွညရ
္ ည
ွ ေ
္ ဝးေဝး
ေျပာမေန

ေတာ့ဘးူ ။

ဆရာေမာင္ဝသ

ေရးတဲ့

ရွာမွရာွ းတဲ့

ႏိင
ု ္ငေ
ံ ရးသမား

ေဆာင္းပါး ဖတ္ဖးူ တယ္ မဟုတလ
္ ား။ အမတ္တစ္ေနရာ ရဖို႔အတြက္ လူသတ္ဖို႔
ဝန္မေလး

သူေတြ

ရွိသလို

သခင္ဝတင္လုိ

ႏိင
ု ္ငေ
ံ ရးသမားေကာင္း

မ်ိဳးဟာ

အမတ္ဆတ
ုိ ာ မေျပာနဲ႔ ဝန္ႀကီးေတြ သမၼတေတြေတာင္ လုပခ
္ ်င္တာ မဟုတဘ
္ းူ လို႔

http://mmteashop.com

ဆက္ေျပာလိက
ု ရ
္ တယ္။

ဘုရားဆင္းတု ခိုးေရာင္းမယ့္သူမ်ိဳး
သခင္ဝတင္လုိ

လူမ်ိဳး

ရွားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္

ရွိတယ္။

ရွာရင္

ေတြ႔ႏိုင္တယ္။ ေစာေစာက ဘုရားေဂါပက ခန္႔တဲ့ ကိစပ
ၥ ဲ ေျပာဦးမယ္။ ရြာသူ
ရြာသားေတြက ကိုယ့္ရြာသားခ်င္း ဆိေ
ု တာ့ ဘယ္သူ လူေကာင္း ဘယ္သူ လူဆိုး
ဆိတ
ု ာ သိတယ္။ ရြာဘုရား ေဂါပက လုပတ
္ ာက ေရႊတိဂံုဘုရား ေဂါပကလို
ႏိင
ု ္ငျံ ခားက သမၼတေတြ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကုိ ႀကိဳဆိုဧည့္ခံ ေနရတာမွ မဟုတတ
္ ာ။
အလွဴရေငြ သံးု ေငြ စာရင္းေလးေလာက္ မွတသ
္ ားတတ္ရင္ ျဖစ္တာပဲ။ ၿမိဳ႕က
အထက္တန္းေတြ ဘာေတြ ေအာင္လာတဲ့ အရက္သမား ဖဲသမား သူႀကီးသားကို
ဘုရားေဂါပက

ခန္႔လို႔ကေတာ့

ဘုရား

ေသခ်ာတယ္။

ရြာသားေတြက

ဘယ္သူ

ဆင္းတုေတာ္ေတာင္
လူေကာင္းလဲ

ခိးု ေရာင္းပစ္မာွ

ဆိတ
ု ာ

သိပါတယ္။

တန္ရာတန္ရာ ေရြးထားၾကတာ ျဖစ္တယ္။

Typing - ေမ

10

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေၾကာက္ေနပါၿပီ
လူေတာ္ လူေကာင္းဆိတ
ု ာ ရွားတယ္။ ဒါေပမယ့္ လံုးဝ မရွတ
ိ ာေတာ့
မဟုတဘ
္ းူ ။ စိတရ
္ ည
ွ ္ လက္ရည
ွ ္ ရွာရင္ ေတြႏ
႔ င
ုိ ္တယ္။ ရွာမေတြေ
႔ သးခင္ အခ်ိနမ
္ ာွ
ေတာ့ ေတာ္သူနဲ႔ ေကာင္းသူ ဘယ္သ႔ူ ေရြးရမလဲ ဆိုတဲ့ကိစၥမ်ိဳး ၾကံဳေတြ႔လာရင္

http://mmteashop.com

သခင္ဝတင္လုိ

လူေကာင္းကို

ေရြးဖို႔ပဲ

အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ကေတာ့

သိပေ
္ တာ္၊ သိပထ
္ က္၊ သိပခ
္ ၽြနတ
္ ဲ့ သူမ်ိဳးကိုမွ သေဘာက်ခ်င္ က်လိမ့္မယ္။
ကၽြနေ
္ တာ္ကေတာ့ လူ႔သမိုင္း ဇာတ္ခေ
ုံ ပၚမွာ သိပေ
္ တာ္ သိပထ
္ က္တဲ့ ဆိတ
ု ဲ့
မသူေတာ္ေတြ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ထြကလ
္ ာၿပီး ဇာတ္ခုႀံ ကီး တစ္ခုလံုး
ကၽြမ္းထိုး

ေမွာက္ချုံ ဖစ္ေအာင္

လုပၾ္ ကတာေတြ

ေတြ႔ရျမင္ရပါ

မ်ားလြနး္ လို႔

ေၾကာက္ေနပါၿပီ။ လူေကာင္းေတြကပ
ုိ ဲ ေတြ႔ခ်င္ ပါေတာ့တယ္။

အသိနဲ႔ ခံစားမႈကုိ ဘယ္အရာကျပ႒ာန္းတာလဲ
လက္ပြနး္ တတီးနဲ႔ သိပ္ၿပီးရင္းႏွးီ တဲ့ တပည္မ
့ တစ္ေယာက္ တစ္ရက္မာွ
ေရာက္လာၿပီး ရန္ေထာင္ပါတယ္။ ဘတ္စက
္ ား သမားေတြ သိပ္ၿပီး ရိင
ု း္ စိင
ု း္ တဲ့
အေၾကာင္း စာေတြေရးၾက၊ ကာတြနး္ ေတြဆြဲၾက လုပေ
္ နၾကတာမ်ားနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး
ကိုယ့္ဘက္က ခံရတာေတြခ်ည္းဘဲ ဘတ္စက
္ ားသမားမ်ား ဘက္က ေျပာစရာ
ရွိတာေတြ ကိုလည္း ေျပာခိင
ု း္ ၿပီး နားေထာင္ၾကည့္ဖို႔ လိုတဲ့အေၾကာင္း “သူမ်ား
ဖိနပ္ကုိ စြပၿ္ ပီး စဥ္းစားပါဆိတ
ု ဲ့” ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စာေရးခဲတ
့ ာကို မေက်နပ္လို႔ ပါတဲ။့

Typing - ေမ

11

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ဘတ္စက
္ ားစီးမ်ားရဲ႕ ဒုကၡ
သူရန္ေထာင္တဲ့ စကားေတြထဲမာွ ဘတ္စက
္ ား မစီးဖူးဘဲနဲ႔ ဘတ္စက
္ ား
စီးေနရသူ ေတြရဲ႕ ဒုကက
ၡ ုိ မသိႏင
ုိ ္ဘးူ ဆိတ
ု ဲ့ စကားတခြနး္ ပါပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ
ေန႔စဥ္နဲအ
႔ မွ် ၾကံဳေတြေ
႔ နရတဲ့ ဘတ္စက
္ ားစီးသူမ်ားရဲ႕ အေစာ္ကား ခံရမႈမ်ိဳးစံက
ု ုိ

http://mmteashop.com

အက်ယ္တဝင့္ ရွငး္ ျပပါတယ္။ စပယ္ယာေတြက ႐ိင
ု း္ ႐ိုငး္ ပ်ပ် ေစာ္ကားတယ္
ဆိတ
ု ာေတြကေတာ့

ၾကားဖူးေပါင္းမ်ားလို႔

မဆန္းေတာ့ပါဘူး။

ဆန္းတာတခုပဲ

ေျပာျပပါမယ္။ သတင္းစာ ဆရာႀကီး ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ဥးီ ခ်စ္ေမာင္က ခါးပိက
ု ႏ
္ ႈိက္
ေနတာကို သိသိႀကီးနဲ႔ ခါးပိက
ု ႏ
္ ႈိက္ ရွက္သြားမွာစိုးလို႔ ဘာမွမေျပာဘဲ ၿငိမၿ္ ငိမ္
ကေလး အႏိႈက္ခံလိုက္တဲ့ အေၾကာင္းကို စာေရးဆရာေတြက စာဖြဲၾ႔ ကတယ္။
ဦးခ်စ္ေမာင္လလ
ုိ ူ ရွားတဲ့ အေၾကာင္း အမႊမး္ တင္ၾကတယ္။

ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ေတြ အမ်ားႀကီး
ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္ေခတ္က သူလလ
ုိ ူမ်ိဳး ရွားေပမယ့္ ဒီေခတ္မွာ
ေတာ့ သူလိုလူမ်ိဳးေတြ ေပါမ်ားလွပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းေတြေတာ့ ဘယ္သက
ူ မွ
ေရးေဖာ္ မရၾကဘူး လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ကားထဲမာွ လူေတြ ႁပြတသ
္ ပ
ိ ္
ညပ္ေနတဲၾ့ ကားက ခါးပိက
ု ႏ
္ ႈိကက

ကိုယ့္အတ
ိ ္ ခြဲေနတာကို သိလည္း သိသိနဲ႔
ၿငိမေ
္ န လိက
ု ရ
္ တယ္။ ဘလိတဓ
္ ားနဲ႔ ပါးကို ျခစ္သြားမွာ စိုးလို႔ မေျပာရဲဘးူ ။
အဲဒ
့ ါထက္ ပိုဆိုးတာ ရွေ
ိ သးတယ္။ ငါးေသတၱာထဲက ငါးေတြလုိ တစ္ေယာက္နဲ႔
တစ္ေယာက္ ထပ္ညႇပ္ ေနရခ်ိနမ
္ ာွ ကိုယ့္ေဘးမွာ ကပ္ေနတဲ့ ေကာင္ေလးနဲ႔
ေကာင္မေလး

Typing - ေမ

စံုတြဲက

ေဘးလူေတြကုိ

ရွတ
ိ ယ္ေတာင္

သေဘာမထားဘဲ

12

http://mmteashop.com
တစ္ေယာက္ခါး

တစ္ေယာက္

ဖက္ရင္းက

လူထုစိန္ဝင္း
ပါးခ်င္း

အပ္ေနၾကတာ

ေတြကုိ

ေအာင္အ
့ ည္း သည္းခံ ေနရတာပါပဲတဲ။့

နားသယ္ကုိ တူနဲ႔ ႏွကသ
္ လို

http://mmteashop.com

အဲ့ဒီလို အခ်ိနမ
္ ာွ မ်က္စရ
ိ က
ွ ္လို႔ ေရွာင္ထြကခ
္ ်င္လို႔လည္း ထြက္လို႔မရတဲ့
မိနး္ မ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဒုကၡကို ဆရာစဥ္းစားေတာင္ ၾကည္ဖ
့ းူ မွာ မဟုတပ
္ ါဘူးလို႔
သူက စကားကို နိဂးုံ ခ်ဳပ္ လိက
ု ပ
္ ါတယ္။ သူေျပာတာေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါပဲ။
ဒါေပမယ့္ ဘတ္စက
္ ား မစီးဖူးဘဲနဲ႔ ဘတ္စက
္ ား စီးသူေတြရဲ႕ ဒုကၡကို မသိႏင
ုိ ္ပါဘူး
ဆိတ
ု ဲ့ စကားတစ္ခြနး္ က ေခါင္းထဲမာွ ပဲတ
့ င္ထပ္ၿပီး စြဲက်န္ရစ္တယ္။ တကယ့္
အမွနတ
္ ရားကို သူက တည့္တည့္ႀကီး ေျပာထည့္လိုက္တာကိုး။

သူ႔စကားက

နားသယ္ကုိ တူနဲ႔ ႏွကသ
္ လို ဒိင
ု း္ ခနဲ ဒိင
ု း္ ခနဲ ေဆာင့္ဝင္သြားတယ္။ အခံရ
ခက္ေပမယ့္ ဘာမွျပန္ မေခ်ပႏိင
ု ္ဘးူ ။ အမွနတ
္ ရားဆိတ
ု ာ ခါးသီးလွပါတယ္။

ကိယ
ု မ
္ ခံရေတာ့ ခြင့္လႊတႏ
္ င
ုိ တ
္ ယ္
ဒုကၡိတ ဘဝနဲ႔ အိမထ
္ ဲက အိမျ္ ပင္ မထြက္ႏင
ုိ ္တဲ့ အခ်ိန္ ကတည္းက
ဘတ္စက
္ ား မစီးခဲဖ
့ းူ တာ ဆိေ
ု တာ့ကာ ဘာလိလ
ု ုန
ိ ဲ႔ ႏွစေ
္ ပါင္း သံဆ
ု ယ္တတ
ိ ိ ရွခ
ိ ဲ့ၿပီ။
ဘယ္ကမွာလဲ ေထာင္ထဲ၊ ကၽြနး္ ထဲ ေနခဲတ
့ ဲ့ ကာလေတြနဲ႔ပါ ဆိရ
ု င္ ေလးဆယ့္
သံးု ႏွစ္ ေတာင္ ရွိၿပီေပါ့။ အဲ့ဒီ မတိင
ု ခ
္ င္ကလည္း အိမ္နဲ႔ အလုပက

တစ္ေနရာ
တည္း ျဖစ္ေနေတာ့ ဘတ္စက
္ ားစီးဖို႔ မလိုဘးူ ။ ဒါေၾကာင့္ ဘတ္စက
္ ား အေၾကာင္း
ဘာမွ မသိဘးူ ဆိတ
ု ဲ့ တပည္မ
့ ရဲ႕ စကားက မွနပ
္ ါတယ္။ ဒုကၡ မခံဖးူ သူ ကေတာ့

Typing - ေမ

13

http://mmteashop.com
လြယလ
္ ြယက
္ က
ူ ူ

ခြင့္လႊတ္ႏင
ုိ ္မာွ ေပါ့။

ကိုယ္ခံရတာမွ

လူထုစိန္ဝင္း
မဟုတဘ
္ ဲကးုိ ။

ခံရသူ

ကေတာ့ဘယ္ေမ့ႏင
ုိ ္မာွ လဲ။

နာဇီမဆ
ု းုိ မ်ား

http://mmteashop.com

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးသြားေတာ့ နာဇီအေသခံ စခန္းေတြကေန အသက္
ရွင္လွ်က္ ျပန္လြတလ
္ ာသူေတြ ရွိတယ္။ အဲ့ဒီထဲက တခ်ဳိ႕က အဖမ္း မခံရဘဲ
လြတေ
္ ျမာက္သြားတဲ့ နာဇီ စစ္တရားခံေတြကုိ မရမက လိုက္လံရွာေဖြၿပီး စစ္ခံု႐ံုး
တင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲၾ့ ကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ “အိက
ု ခ
္ မန္း” လို
ထိပ္သီး လူသတ္သမား စစ္ရာဇဝတ္ ေကာင္ေတြကုိ ဖမ္းဆီး အျပစ္ေပးႏိင
ု ္ခဲ့
ၾကတယ္။ စစ္ႀကီးၿပီးတာ ႏွစေ
္ ပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္တဲအ
့ ထိ နာဇီမဆ
ု းုိ ေတြဟာ
ေသြးေအး မသြားခဲဘ
့ းူ ။ နာဇီအုိႀကီးေတြကုိ လိုက္လံရွာေဖြ ေဖာ္ထတ
ု ေ
္ နၾကဆဲ
ျဖစ္တယ္။ မိသားစု တစ္ခုလံုး ဘိးု ဘြားမိဘေတြကအစ သားငယ္၊ သမီးငယ္ေတြပါ
မက်န္ရစ္ေအာင္ အသတ္ခခ
ံ ဲ့ ၾကရသူေတြဟာ ဘယ္လလ
ုိ ပ
ု ္ၿပီး ေသြးေအးသြားႏိင
ု ္
မွာလဲ။

မခံရသူ သေဘာထား ႀကီးႏိင
ု ္
ဒီလူေတြကို သြားၿပီး နာဇီေတြကုိ မမုနး္ ပါနဲ၊႔ ရန္သူလို သေဘာ မထားပါနဲ႔
လို႔ ေျပာရင္ ရက္စက္ရာ မက်ဘူးလား။ သူ႔ ေသြးသား ရင္းခ်ာေတြ တစ္ေယာက္ၿပီး
တစ္ေယာက္ ဇြတအ
္ တင္း ဆြဲေခၚသြားတာကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႔ခဲရ
့ ၿပီး
သူကိုယ္တိုင္ေတာင္မွ ေသလုေသခင္ အျဖစ္က သီသက
ီ ေလး လြတခ
္ ဲရ
့ တာ။

Typing - ေမ

14

http://mmteashop.com
သူလုိ

မခံစားခဲရ
့ သူ

အဖို႔ေတာ့

လူထုစိန္ဝင္း

သေဘာထားႀကီး

ခြင့္လႊတ္ရတာ

လြယမ
္ ာွ

ျဖစ္ေပမယ့္ ခံရသူ အဖို႔ေတာ့ လြယမ
္ ာွ မဟုတဘ
္ းူ ။ အဲ့ဒီေတာ့ သူ အမုနး္ ႀကီးၿပီး
အၿငိဳး မေျပႏိင
ု ္တာကို အျပစ္မတင္သင္ေ
့ ပဘူး ။

http://mmteashop.com

အသိကုိ ဘာက ျပ႒ာန္းသလဲ
ေက်ာင္းသူေဟာင္း
က်န္ရစ္တယ္။

လူ႔

ဘယ္အရာက

ျပ႒ာန္း

ျပန္သြားေပမယ့္

ဒီအေၾကာင္း

အေတြးမျပတ္ဘဲ

အသိညဏ္တို႔၊ ခံစားမႈတို႔၊ ယံုၾကည္မႈတို႔
သလဲ

ဆိတ
ု ဲ့

အေၾကာင္းကို

ဆိတ
ု ာေတြကုိ

စဥ္းစားေနမိတယ္။

ေမြးရာပါဗီဇတို႔၊ ပါရမီတို႔က ျပ႒ာန္း လိက
ု တ
္ ာလား၊ မိးု ေပၚက က်လာတာလား။
ဘတ္စက
္ ား မစီးဖူးဘဲ ဘတ္စက
္ ားစီး သူေတြရဲ႕ ဒုကၡကို မသိႏင
ုိ ္ဘးူ ဆိတ
ု ဲ့
တပည္မ
့ ရဲ႕ စကားဟာ မွနေ
္ သာစကားပဲ။ ဒီဒုကၡကို မခံဖးူ တဲ့ သူက သေဘာထား
ႀကီးႏိင
ု ္၊ အလြယတ
္ ကူ ခြင့္လႊတ္ႏင
ုိ ္မာွ ျဖစ္ေပမယ့္ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် တစ္ေန႔ကုိ
ႏွစႀ္ ကိမ္နဲ႔ ႏွစေ
္ ပါင္းမ်ားစြာ အဲ့ဒီ ဒုကၡေတြကို ခံလာခဲရ
့ သူ အဖို႔ေတာ့ အလြယတ
္ ကူ
ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ဖို႔ ဆိတ
ု ာ မလြယလ
္ ပ
ွ ါဘူး။ ဒါကို အျမင္ က်ဥ္းတယ္၊ တစ္ဖတ္သတ္
ၾကည္တ
့ ယ္၊ ေမတၱာစိတ္ ေခါင္းပါးတယ္လို႔ အျပစ္ေျပာရင္ ေျပာတဲသ
့ ူ လြနတ
္ ာပဲ
ျဖစ္လိမ့္မယ္။

ၿမိဳ႕သားက ေႁမြကခ
ုိ ်စ္ေပမယ့္
တကယ္ေတာ
အရာအားလံးု ကို

Typing - ေမ

့လူ႔အသိညဏ္တို႔၊

အဲ့ဒီလုိ

က်င္လည္ေနတဲ့

ခံစားမႈတို႔၊
ဘဝနဲ႔

ယံုၾကည္မႈတို႔

ပတ္ဝန္းက်င္က

ဆိတ
ု ဲ့
ျပ႒ာန္း

15

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေပးလိက
ု တ
္ ာပဲ။ ဘယ္ တန္ခးုိ ရွငက
္ မွ ဖန္ဆင္း ေပးလိက
ု တ
္ ာ မဟုတၾ္ ကပါဘူး။
နီယြနမ
္ းီ ေရာင္ ေအာက္က ကြနက
္ ရစ္ လမ္းမႀကီးေတြ ေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္ေနတဲ့
ၿမိဳ႕ႀကီးသားက ေႁမြကုိ မေၾကာက္ဘးူ ။ ရန္သူလို သေဘာ မထားဘူး၊ အလွေမြး
ေႁမြေလးေတြ ကိေ
ု တာင္ ဝယ္ၿပီး အိမမ
္ ာွ ေမြးခ်င္ ေမြးထားဦးမယ္။ ဒါေပမယ့္
ေတာက

လယ္ကြငး္ ေတြထဲ

http://mmteashop.com

လယ္သမားေတ
ေတြ႔တာနဲ႔

ကေတာ့

႐ိုက္သတ္မွာပဲ။

အခ်ိနမ
္ ေတာ္၊
ေႁမြဟာ
သူက

အခ်ိနေ
္ တာ္

ေၾကာက္စရာ
ဦးေအာင္

အလုပလ
္ ပ
ု ေ
္ နရတဲ့

အေကာင္းဆံးု

႐ိုကမ
္ ထားရင္

ရန္သပ
ူ ဲ။

ေႁမြက

သူ႔ကုိ

တစ္ခ်ိနခ
္ ်ိနမ
္ ာွ အေသကိုက္မွာ မဟုတလ
္ ား။

ေတာသားက ေႁမြေၾကာက္တယ္
ၿမိဳ႕သား ေႁမြခ်စ္တာ အျပစ္ မေျပာပါဘူး။ သူက ေႁမြကက
ုိ ္ မခံရဖူးသလို
သူ႔ေဆြမ်ိဳး ေတြထဲမာွ လည္း ေႁမြကက
ုိ ္လို႔ ေသတာ တစ္ေယာက္မွ မရွတ
ိ ာပဲ။
ေတာက

လယ္သမား

ေႁမြကုိ

ရြေ
ံ ၾကာက္ႀကီး

ျဖစ္ၿပီး

အႀကီးဆံုး

ရန္သူလို႔

သေဘာထားတာ၊ ေတြ႔တာနဲ႔ ဦးေအာင္ သတ္တာကိလ
ု ည္း ၿမိဳ႕သားက အျပစ္
မတင္ဘဲ ေနတတ္ဖို႔ လိပ
ု ါတယ္။ အသိနဲ႔ ခံစားမႈဆတ
ုိ ာ လက္ေတြ႔ ဘဝက ျပ႒ာန္း
ေပးလိက
ု တ
္ ာပါ။ ေဂဟစနစ္ ထိနး္ သိမး္ ေရး သမားေတြက ေႁမြေတြဟာ ႂကြကေ
္ တြ
ႏွမ
ိ ႏ
္ ွငး္

ေပးေနတာ

ျဖစ္လို႔

လယ္သမားရဲ႕

မိတေ
္ ဆြပါလို႔

ေျပာေနေပမယ့္

လက္ေတြ႔ အားျဖင္ေ
့ တာ့ လယ္သမားက သူ႔ဘဝေပး အသိနဲ႔ ေႁမြကုိ ရန္သအ
ူ ျဖစ္ပဲ
သေဘာထား ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Typing - ေမ

16

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အိမ္ျပန္ေရာက္တိုင္း မွနေ
္ ျပးၾကည္ရ

ဘတ္(စ္)ကား ဒုကၡမခံဖူးတဲ့ ဆရာျဖစ္သက

ဘတ္(စ္)ကား ဆရာေတြကုိ
နားလည္ေပးဖို႔၊ စာနာစိတ္နဲ႔ သည္းခံဖို႔ စာေတြေရးၿပီး လူႀကီးလူေကာင္း ပီသျပ
ေနေပမယ္၊့ ေန႔စဥ္နဲ႔ အမွ် ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လူမွ ဟုတေ
္ သးရဲ႕လားလို႔ အိမျ္ ပန္

http://mmteashop.com

ေရာက္တိုင္း မွနေ
္ ျပးၾကည့္ ရတဲအ
့ ထိ အေစာ္ကား ခံေနရတဲ့ တပည္မ
့ ကေတာ့
လူႀကီးလူေကာင္း မဆန္ႏင
ုိ ္ဘးူ ဆရာေရလို႔ ဘြငး္ ဘြငး္ ရွငး္ ရွငး္ ပဲ ေျပာလိက
ု တ
္ ယ္။
အဲ့ဒါ သူ႔ကိုအျပစ္တင္လို႔ ရမလား။ ေႁမြကုိ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံးု ရန္သူ
အျဖစ္ သေဘာထားတဲ့ ေတာက လယ္သမားကိေ
ု ရာ အျပစ္တင္လို႔ ရမလား။
အသိကုိ ဘဝက ဖန္တးီ ေပးတာပဲေလ။

က်က္သေရရွတ
ိ ဲ့ လူမိုက္ေတြ
ကိုယ္တိုင္ အသက္ ၇ဝ တန္း

လူႀကီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာတဲအ
့ ခါမွာ

သတိထားမိတာ တစ္ခက

လူႀကီး ႏွစမ
္ ်ိဳးႏွစစ
္ ား ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ ျဖစ္တယ္။
တစ္မ်ိဳးက အသက္ႀကီးလာတာနဲ႔ အမွ် တစ္ေန႔တျခား ပိုပိုၿပီး ယဥ္ေက်းလိမာၼ
လာတဲ့ လူႀကီး ျဖစ္တယ္။

Typing - ေမ

17

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အေတြအ
႔ ၾကံဳက သင္ခန္းစာယူတတ္
ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့

အသက္ႀကီးေလ

တစ္ေန႔တျခား

ပိုပိုၿပီး

မိက
ု လ
္ ာတဲ့ ႀကီးမိုက္ လူႀကီး ျဖစ္တယ္။ ပထမ အမ်ိဳးအစား လူႀကီးက အေတြ႔
အၾကံဳ ေတြထဲက သင္ခန္းစာ ထုတယ
္ တ
ူ တ္တဲ့ အတြက္ အျမင္မေတာ္တင
ုိ း္

http://mmteashop.com

ဝင္မေျပာေတာ့ဘးူ ။ သေဘာမက်တိင
ု း္ ဝင္မပါေတာ့ဘးူ ။ သတၱဝါတစ္ခု ကံတစ္ခပ
ု ဲ
လို႔ သေဘာထားၿပီး ဥပကၡာတရား လက္ကင
ုိ ္ ထားတတ္တယ္။ ေရငုႏ
ံ ုတပ
္ တ
ိ ္
ခပ္မဆိတ္

ေနတတ္တယ္။

စိတ္ထဲမွာ

ယားက်ိယားက်ိ

ျဖစ္လာရင္ေတာင္

ဝင္ၿပီးမေျပာမိ၊ မဆိမ
ု ေ
ိ အာင္၊ ကိုယ္တိုင္ ဝင္မပါမိေအာင္ ပုတးီ စိတ္လို႔ ျဖစ္ေစ၊
တရားသေဘာ

ဆင္ျခင္

ႏွလံုးသြင္းလို႔

ျဖစ္ေစ

ကံသံုးပါးကို

ခၽြနး္ အုပ္ၿပီး

ထိနး္ ခ်ဳပ္ထားတတ္တယ္။

ကံသံုးပါးလံုး မထိနး္ ခ်ဳပ္တတ္
ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားကေတာ့
အပုတေ
္ တြ

ဘယ္ေလာက္ပဲ

ခံခဲရ

ေလာကဓံရဲ႕ အထုအေထာင္း၊
ခံခဲရ

သင္ခန္းစာ

အ႐ိုက္

ထုတမ
္ ယူတတ္ဘးူ ။

ေနာင္တလည္း မရဘူး။ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ သံးု ပါးစလံးု ကို ခၽြနး္ အုပ္
မထားႏိင
ု ္ဘးူ ။ အျမင္မေတာ္တာ ေတြ႔ရင္ ဝင္ေျပာလိုက္တယ္။ မသင့္ေတာ္ဘူး
ထင္ရင္ ဝင္စြတ္လိုကတ
္ ယ္။ မတရားဘူးထင္ရင္ ဝင္တားလိက
ု တ
္ ယ္။ လူတကာရဲ႕
အပူကုိ ကိုယ္အပူလုပ္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေလာင္ၿမိဳက္ေနေစတယ္။ ကိုယ္၏
ခ်မ္းသာျခင္း၊ စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္းနဲ႔ ဘဝ၏ ၿငိမး္ ခ်မ္းျခင္း ဆိတ
ု ာကို ဘယ္ေတာ့မွ

Typing - ေမ

18

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မခံစားရပါဘူး။ ဒီလိုလူမ်ိဳးကိုမွ လူမိုက္ မေခၚရင္ ဘယ္သ႔ူကုိ လူမိုကေ
္ ခၚရေတာ့
မွာလဲ။

လူလမ
ိ ာၼ ေတြကမ်ား

http://mmteashop.com

ဝမ္းသာရမွာလား၊ ဝမ္းနည္းရမွာလား ဆိတ
ု ာ ေသေသခ်ာခ်ာ ေရေရ
ရာရာေတာ့

မေျပာတတ္ဘးူ ။

လူ႔ေလာကႀကီး

တစ္ခုလံုးမွာ

လူလမ
ိ ာၼ ေတြက

လူမက
ုိ ေ
္ တြထက္ ပိမ
ု ်ားတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ႏိုင္ငံတိုင္း ႏိင
ု ္ငံတိုင္းမွာ ဥေပကၡာ
တရား လက္ကင
ုိ ထ
္ ားသူေတြ မ်ားၾကတယ္။ အျမင္မေတာ္တာ ေတြ႔လည္း ငါနဲ႔
ဘာဆိင
ု တ
္ ာမွတ္လို႔ ဆိုၿပီး မ်က္ႏာွ လႊဲ ေနလိက
ု ၾ္ ကတယ္။ မေတာ္မတရား တာေတြ
ျမင္ေနရလည္း ကိယ
ု မ
့္ ထိသေရြ႕ေတာ့ ဘာျဖစ္လို႔ ၾကားကေန အမုနး္ ခံရမွာလဲ
ဆိုၿပီး

ခပ္ကင္းကင္း

ေနလိက
ု တ
္ ယ္။

ကိုယ့္ကို

လက္ေတြ႔

ထိလာေတာ့မွ

နာရေကာင္းမွနး္ သိၿပီး ေအာ္ၾက ဟစ္ၾက ေလေတာ့တယ္။

အခါေႏွာင္းခဲၿ့ ပီ
မႏွစက

အေမရိကန္ႏင
ုိ ္ငံ အႏ႔ံွအျပား ၿမိဳ႕ႀကီးေပါင္း ေလးငါးဆယ္မာွ
လူေတြ သိနး္ ခ်ီပါဝင္တဲ့ စစ္ဆန္႔က်င္ေ
့ ရး ဆႏၵျပပြဲေတြ ျဖစ္ခဲတ
့ ာကို မွတမ
္ ၾိ ကမွာပါ။
အဲ့ဒါ ကိုယ့္ထိမွ နာရေကာင္းမွနး္ သိၾကတဲ့ အထင္ရာွ းဆံးု သာဓက ျဖစ္တယ္။
အီရတ္နဲ႔

အာဖဂန္စစ္ပြဲမာွ

ကိယ
ု သ
့္ ားေတြ၊

ကိယ
ု ခ
့္ င္ပြနး္ ေတြ

အသက္ဆးုံ ႐ံႈး

သြားၾကရတဲ့ မိဘေတြနဲ႔ ဇနီးသည္ေတြက ဦးေဆာင္ဆင္ႏဲႊရာက လူေတြ သိနး္ ခ်ီၿပီး

Typing - ေမ

19

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ပါဝင္ဆင္ႏဲႊ လာၾကတာ ျဖစ္တယ္။ အလာေကာင္းေပမယ့္ အခါေႏွာင္းခဲ့ၿပီလို႔
ေျပာရေတာ့မာွ ပါ။ ေသၿပီးသူေတြ ျပန္မရွင္ႏင
ုိ ္ ေတာ့ပါဘူး။

ဘဝေပး အသိ

http://mmteashop.com

အစကတည္းက တားဆီးကန္႔ကြက္ ခဲၾ့ ကမယ္ဆရ
ုိ င္ လူေတြ သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး
ေသခဲၾ့ ကမွာ

မဟုတပ
္ ါဘူး။

လူ႔အခြငအ
့္ ေရးတို႔

ဆိတ
ု ဲ့

ထိထေ
ိ ရာက္ေရာက္

အစကေတာ့

အၾကမ္းဖက္သမား

စကားေတြကုိ

မတားခဲၾ့ ကဘူး

နားေယာင္ၿပီး

မဟုတလ
္ ား။

ႏွမ
ိ ႏ
္ ွငး္ ေရးတို႔၊
စစ္ပြဲႀကီးေတြကုိ

ေက်ာင္းတက္ေနဆဲ

ကိယ
ု သ
့္ ားေတြ စစ္မႈထမ္း ဆင္ေ
့ ခၚခံရၿပီး ႏိင
ု ္ငရ
ံ ပ္ျခားမွာ ေသသြားၾကရေတာ့မွ
စစ္ကုိ ဆန္႔က်င္ရ ေကာင္းမွနး္ သေဘာေပါက္သြား ၾကရတာကိးု ။ ဘဝေပးအသိ
တစ္ခပ
ု ါပဲ။

အဖိးု တန္

အသိျဖစ္ေပမယ့္

ေပးလိက
ု ရ
္ တဲ့

တန္ဖးုိ က

ႀကီးလြနး္

လွပါတယ္။

ဆင္ျခင္တုံသိ
အသိဆတ
ုိ ာ လက္ေတြ႔ဘဝက ေပၚထြကလ
္ ာတာ မွနေ
္ ပမယ့္ အခုလုိ
တန္ဖိုးႀကီးႀကီး ေပးလိက
ု ရ
္ တာ မ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္သင္ဘ
့ းူ ။ ေရွ႕ေနာက္ ေျမာ္ျမင္
စဥ္းစားတဲ့ ဆင္ျခင္တုံ တရားနဲ႔လည္း အတန္အသင့္ သိႏင
ုိ ္ပါတယ္။ ဘဝေပး
အသိေလာက္

ေလးနက္ခင
ုိ ္မာမႈ

မရွေ
ိ ပမယ့္

ဘဝေပး

အသိက

တန္ဖိုးႀကီး

လြနး္ ပါတယ္။ ဆင္ျခင္တံုသိနဲ႔ သိႏင
ုိ ္တာမ်ိဳး ဆိရ
ု င္ ဘဝမေပးဘဲ ရယူသင္ပ
့ ါတယ္။
အီရတ္နဲ႔ အာဖဂန္ကုိ က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္ရင္ ဘာေတြ ျဖစ္လာႏိင
ု ္တယ္ ဆိတ
ု ာ

Typing - ေမ

20

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ဆင္ျခင္တံုသိနဲ႔ အလြယတ
္ ကူ သိႏင
ုိ ္တယ္။ ဗီယက္နမ္စစ္က

အေကာင္းဆံးု

သက္ေသ မဟုတဘ
္ းူ လား။

ဉာဏ္ရရ
ိွ င္ ေတာင္ပမ
႔ုိ န
ွ း္ သိတယ္

http://mmteashop.com

“ဖြတထ
္ ြကမ
္ ွ ေတာင္ပ႔ုိမန
ွ း္ သိတယ္”ဆိတ
ု ဲ့ စကားက ဆင္ျခင္တတ
ုံ ရား
ကင္းမဲတ
့ ဲ့ လူမိုက္ေတြကုိ ရည္ရြယတ
္ ဲ့ စကားျဖစ္တယ္။ အသိဉာဏ္ရွိသူ မွနရ
္ င္
ေတာင္ပ႔ုိႀကီးကို ျမင္ရင္ ေတာင္ပ႔ုိမန
ွ း္ သိတယ္။ ဖြတ္ႀကီး ထြကျ္ ပစရာ မလိုဘူး။
ဘုရားက ဘုရား၊ ေတာင္ပို႔က ေတာင္ပ႔ုိ သိသာပါတယ္။ မွားစရာ ဘာအေၾကာင္းမွ
မရွပ
ိ ါဘူး။ အေရးႀကီးတာက ဘယ္ေနရာ ဘယ္ကိစၥ ျဖစ္ျဖစ္ ဆင္ျခင္တုံ တရားနဲ႔
အသိဉာဏ္ကို အသံးု ခ်တတ္ဖို႔သာ ျဖစ္တယ္။

လူလမ
ိ ာၼ ေတြ မ်ားလြနး္ ရင္ မေကာင္းဘူး
မဆိင
ု ရ
္ င္ ဝင္မေျပာဘူး၊ ဝင္မစြတဘ
္ းူ ၊ ဝင္မပါဘူးလို႔ ေနရင္းနဲ႔ ကိုယ့္နဲ႔
တိုက္႐ိုက္ ဆိင
ု လ
္ ာတဲ့ အခါက်ေတာ့ အမ်ားႀကီး ေနာက္က်သြားလို႔ ေနာင္တရခဲ့
ရင္လည္း ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒ
့ ါေၾကာင့္ ေလာကႀကီးမွာ လူလိမၼာ
ေတြ

သိပမ
္ ်ားလြနး္

ႀကီးစိုးႏိင
ု ္ပါတယ္။
အမုနး္ ခံၿပီး

ေနရင္လည္း

မေကာင္းတာ၊

ေျပာဖို႔လပ
ုိ ါတယ္။

မေကာင္းပါဘူး။

မမွနတ
္ ာ၊

ေလာကႀကီး

မသူေတာ္ေတြ

မတရားတာေတြကုိ
လွေစခ်င္သူ

မွနသ
္ မၽွ

ေတြ႔ရင္
ေျပာကို

ေျပာရပါမယ္။

Typing - ေမ

21

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အနာခံဖခ
ို႔ ်ည္းပဲ
စာနယ္ဇင္းသမား ဆိတ
ု ာ မွနတ
္ ာေျပာရရင္ မိုက္လို႔ လုပေ
္ နၾကသူေတြ
မ်ားတယ္။ လူလိမၼာ နည္းတယ္၊

ျမန္မာႏိင
ု ္ငမ
ံ ာွ ခ်မ္းသာတဲ့ သတင္းသမား

ဘယ္ေခတ္ကမွ မရွပ
ိ ါဘူး။ အမ်ားအားျဖင့္ ရရစားစား ပါပဲ။ အဂၤလိပန
္ ယ္ခ်ဲ႕

http://mmteashop.com

ေခတ္မာွ လူမိုက္ငွားၿပီး ဓားထိးု ခံရလို႔ ေသခဲရ
့ တဲ့ ဆရာသင္လုိ အယ္ဒီတာမ်ိဳး
ရွိသလို အသေရပ်က္မႈနဲ႔ တရားစြဲခရ
ံ သူ၊ အစိးု ရကို အၾကည္ညဳိ ပ်က္ေစမႈနဲ႔
တရားစြဲ ခံရသူေတြ ရွိပါတယ္။ လြတလ
္ ပ္ေရး ရၿပီးတဲ့ ေနာက္ပုိငး္ ေခတ္ေတြမာွ
လည္း ေထာင္က်သူ၊ ကၽြနး္ ေရာက္သ၊ူ နရသိနစ
္ ေ
ံ တြ မနည္းလွပါဘူး။ အသာစံဖို႔
အေၾကာင္း လံုးလံုးမရွိပဲ အနာခံဖို႔ခ်ည္း ေနရမွာကို သိသိႀကီးနဲ႔ လုပေ
္ နၾကသူေတြ
ျဖစ္လို႔ မိုက္လို႔လပ
ု တ
္ ဲ့ လူမိုက္ေတြလို႔ ေျပာတာပါ။

ႏိင
ု င
္ ံ က်က္သေရတိးု ေစဖို႔
ဒီလို လူမက
ုိ ေ
္ တြဟာ လူမက
ုိ ျ္ ဖစ္ေပမယ့္ က်က္သေရရွတ
ိ ဲ့ လူမိုက္မ်ိဳး
ျဖစ္ပါတယ္။ တိင
ု း္ ျပည္ႏင
ုိ ္ငံကို က်က္သေရ ရွေ
ိ အာင္ အနာခံ၊ အမုနး္ ခံၿပီး လုပ္ေန
ၾကသူေတြ

ျဖစ္တယ္။

သတိတရား

ရၿပီး

အျမင္မေတာ္တာ၊

ျပဳျပင္ႏင
ုိ ္ၾကေအာင္

အၾကား
ေထာက္ျပ

မေလ်ာ္တာ

မွန္သမၽွကို

ေနၾကတာ

ျဖစ္တယ္။

ေရွးအခါက ဆိရ
ု င္ ရွငဘ
္ ရ
ု င္မ်ားဟာ တိင
ု း္ ျပည္ရဲ႕ အေျခအေနမွန၊္ ႏိင
ု ္ငသ
ံ ူ
ႏိင
ု ္ငသ
ံ ားေတြရဲ႕

ဘဝအမွနက
္ ုိ

သိရဖို႔

အတြက္

စြန႔စ
္ ြန႔စ
္ ားစားနဲ႔

႐ုပဖ
္ ်က္ၿပီး

စနည္းနာ ထြကၾ္ ကရတယ္။ အခုေခတ္ေတာ့ သတင္းမီဒယ
ီ ာမ်ားရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္
တိင
ု း္ ျပည္

တစ္ျပည္လံုးရဲ႕

Typing - ေမ

အေျခအေနမွနေ
္ တြကုိ

ထိင
ု ရ
္ ာမထ

သိႏင
ုိ ္ၾကတဲ့

22

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အတြက္ လုပ္သင့္ လုပထ
္ က
ုိ တ
္ ာေတြကုိ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း လုပ္ႏင
ုိ ္လာခဲတ
့ ယ္။
သတင္း မီဒယ
ီ ာေတြဟာ တိုင္းျပည္လက္႐ံုး ျဖစ္တယ္။ အင္မတန္ အားကိးု
ရပါတယ္။

http://mmteashop.com

ေရကင္းသံေလးနဲ႔ ခ်ီတက္ေစ
ကိုယ္တိုင္က အသက္ ၇ဝ ေရာက္တဲအ
့ ထိ မိုက္လက္စ မဆံးု ေသးဘဲ
အျမင္မေတာ္တာ ေတြ႔တိုင္း ဝင္ဝင္ေျပာမိ ေရးမိ ျဖစ္ေနေသးတယ္။ ေမတၱာထား
ၾကသူ အေပါင္းက ေစတနာ အရင္းခံနဲ႔ သတိေပးၾကေပမယ့္ ေအးေအးလူလူ
မေနႏိင
ု ္ဘးူ ။ အဲဒ
့ ါေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ေခတ္ အယ္ဒတ
ီ ာမ်ားက ဆိုင္းသံ ဗံသ
ု ၾံ ကားရင္
မေနႏိင
ု ္ဘးူ ။ စိတ္ထဲမွာ ႐ိုးတိးု ရြတ ျဖစ္ၿပီး ေျခလႈပ္ လက္လႈပက
္ ေလး ဝင္လပ
ု ခ
္ ်င္
ေသးတယ္ ဆိတ
ု ာကို သေဘာေပါက္ နားလည္ႏင
ုိ ္တယ္။ ကိုယ္က ဒုကၡိတ
ျဖစ္ေနလို႔ ေျခလႈပ္ လက္လႈပ္ မလုပ္ႏိုင္ေပမယ့္ ေမးထိးု ကေလးနဲေ
႔ တာ့ အားေပး
ႏိင
ု ္ပါေသးတယ္။ အဲဒ
့ ါေၾကာင့္ “ရြာစား စိန္ဝံသေရ...၊ မတိမး္ မေစာင္းရေအာင္
(မဟုတေ
္ သးပါဘူး) ေရကင္းသံေလးနဲ႔ ခ်ီတက္ၾကေစဗ်ား”

ယဥ္ေက်းမႈခၽြတျ္ ခံဳက်ျခင္း ေရစီးေၾကာင္းႀကီး
ေစ်းႀကီး တစ္ေစ်းမွာ အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အစား အသံးု အေဆာင္ မ်ိဳးစံု
ေရာင္းခ်တဲ့ ေက်ာင္းသူေဟာင္း တစ္ေယာက္၊ တနဂၤေႏြ တစ္ရက္ ေရာက္လာၿပီး
ေခတ္

မိနး္ ကေလးမ်ား

ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ

တစ္ေန႔တျခား

လြနက
္ ဲလာပံု

အေၾကာင္းမ်ားကို ေရးပါဦးလို႔ ဆိပ
ု ါတယ္။

Typing - ေမ

23

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အေမေတြကုိ ေထာင္းခ်င္တယ္
အမ်ိဳးသမီးသံးု

ပစၥညး္ ေတြခ်ည္း

သီးသန္႔ေရာင္းတာ

ဆိေ
ု တာ့

ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယေ
္ လးေတြက အစ ေလးဆယ္ေက်ာ္၊ ငါးဆယ္ေက်ာ္ေတြ
အထိ အရြယမ
္ ်ိဳးစံု အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ ေန႔စဥ္ထေ
ိ တြ႔ ဆက္ဆေ
ံ နရသူ ျဖစ္တာေၾကာင့္

http://mmteashop.com

အျမင္မေတာ္တာ မ်ိဳးေတြကုိ သူမ်ားေတြထက္ ပိုၿပီး ျမင္ေတြေ
႔ နရလို႔ ေျပာရတာပါ
လို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။ “ဆရာ့ကုိ ေျပာမေကာင္းတာေတြ တစ္ပုံႀကီးပါပဲ။
ကၽြနမ
္ ကေတာ့ အေမေတြကုိ ဖိေထာင္းခ်င္ေတာ့တယ္ ဆရာရယ္” လို႔လည္း
ေဒါမနသ စိတေ
္ တြ ပြငအ
့္ န္ ထြကလ
္ ာပါတယ္။

မသင္ေ
့ တာ္တာ ေျပာမိလို႔္
“ကန္ေတာ့ေနာ္၊ ကန္ေတာ့” လို႔ သူ စကားခံၿပီး ေျပာတာေတြထဲက
ႏွစခ
္ ေ
ု လာက္ပဲ နမူနာ ထုတျ္ ပပါမယ္။ တစ္ခက
ု ေတာ့ ၁၂ႏွစ္ အရြယ၊္ ၁၃ႏွစ္
အရြယ္ ကေလးေတြ ဘရာစီယာ လာဝယ္ၾကတဲ့ အခါမွာ သူက ဘရာစီယာ
မဝယ္သင့္ေသးဘူး၊ ခ်ပ္ခ်ပ္ရပ္ရပ္ရိွတဲ့ ေခြ်းခံလ၊ုိ ရွငမ
္ းီ လို အက်ႌမ်ိဳးသာ ဝတ္သင့္
ေသးတယ္လို႔ ေျပာမိတဲ့ အေၾကာင္း၊ အဲဒ
့ အ
ီ ခါမွာ ကေလးေတြက မ်က္ေစာင္းခဲၿပီး
ေဆာင့္ႀကီး ေအာင့္ႀကီးနဲ႔ ထြကသ
္ ြားၾကတဲ့ အေၾကာင္း ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခု
ကေတာ့ သူ႔ဆိုင္ လာေနက် ေမာ္ဒယ္ဂဲလေ
္ တြနဲ႔ တျခား အပ်ိဳမေတြ အေၾကာင္းပါ။

Typing - ေမ

24

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အရွက္ဆိုတာ နားမလည္တာလား
ခုေခတ္ အပ်ိဳအရြယ္ မိနး္ ကေလးေတြက ကမၻာေက်ာ္ တင္းနစ္မယ္ေတြ
ဝတ္ၾကတဲ့ တိုနန္႔နန္႔ စကတ္တေ
ုိ လးေတြ ဝတ္ၾကပါတယ္တဲ။့ ၿပီးေတာ့ စကတ္
ေအာက္က ေပါင္လည္ေလာက္ထိ ေရာက္တဲ့ ေဘာင္းဘီ က်ပ္က်ပ္ကုိ ဝတ္ဆင္

http://mmteashop.com

ၾကတယ္။ အဲ့ဒီေဘာင္းဘီကို ပါးပါးလွပလ
္ ပ
ွ ္ ကေလးေတြမွ ေရြးဝတ္ၾကသတဲ။့
“အရွက္ဆိုတာ သူတို႔ လံုးလံုး နားမလည္ ေတာ့တာလား၊ နားလည္ပါလ်က္နဲ႔
ဂ႐ုမစိက
ု တ
္ ာလား မေျပာတတ္ေတာ့ပါဘူး” လို႔လည္း ညည္းေျပာ ေျပာလိက
ု ္
ပါေသးတယ္။

ၿပီးေတာ့

ဒီကိစၥေတြ

ေရးျဖစ္ေအာင္ေရးပါ

ဆရာရယ္လို႔လည္း

တိက
ု တ
္ ြနး္ သြားပါတယ္။

ရင္ရာွ းနဲပ
႔ ဲ ေနေတာ့တယ္
သူလုိ မိနး္ ကေလး တစ္ေယာက္ေတာင္ နားမလည္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ ကိစၥမ်ိဳးကို
အသက္ ၇ဝ တန္း ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ လူအိုႀကီး တစ္ေယာက္က ဘယ္လလ
ုိ ပ
ု ္ၿပီး
နားလည္မာွ လဲ။ စာေစာင္ေတြထဲမာွ ျမင္ရ၊ ေတြ႔ရတဲ့ ဝတ္စားဆင္ယင္ ပံုေတြကို
ၾကည့္ၿပီး ဟီရၾိ သတပၸတရား ေခါင္းပါး လာၾကတဲ့ အေၾကာင္းမ်ားကို ေရးခဲဖ
့ းူ
ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ “ေဟာရင္းသာ ပ်ံေတာ္မရ
ူ လိမမ
့္ ယ္” ဆိတ
ု ဲ့ စကား အတိင
ု း္ ပါပဲ။
ေပၚတာ၊

ပါးတာေတြ၊

ေဖာ္တာ၊

ခၽြတတ
္ ာေတြ

ေရးရင္း

ေရးရင္းနဲ႔

အခုဆုိ

မိနး္ ကေလးေတြ အေပၚပိင
ု း္ တစ္ခုလံုး ဗလာက်င္းၿပီး ရင္ရာွ းနဲ႔ပဲ ေနၾကေတာ့
တယ္ေလ။

Typing - ေမ

25

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေရစီးေၾကာင္းႀကီး
တပည္မ

ေျပာသလို အေမေတြကုိ ဖိေထာင္းလည္း ေထာင္းေထာင္း
ရွမ
ိ ာွ ပဲ။

ေကာင္းသြားဖို႔ေတာ့

မျမင္ဘးူ ။

ဘာေၾကာင္လ
့ ဲ

ဆိေ
ု တာ့

အခုလုိ

ဟီရၾိ သတပၸ တရား ေခါင္းပါးကုနၾ္ ကရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ

http://mmteashop.com

ယဥ္ေက်းမႈ ခၽြတျ္ ခံဳက်ျခင္း ေရစီးေၾကာင္းႀကီးရဲ႕ ႐ိုက္ခတ္မႈ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ ကမၻာ့
အေနာက္ျခမ္းမွာ စတင္ သေႏၶတည္ခဲတ
့ ဲ့ ေငြသာအဓိက စီးပြားေရး စနစ္ဆးုိ ႀကီးက
လူသားမ်ား တန္ဖးုိ ထားခဲၾ့ ကတဲ့ စံႏႈနး္ မွန္သမွ်ကို အေျခခံက စၿပီး ႐ိုက္ခ်ိဳး ဖ်က္စးီ
ပစ္လိုက္တဲ့ အတြက္ လူ႔ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးဟာ “ေငြသာလွ်င္ ကိးု ကြယရ
္ ာလို႔”
သေဘာထားတဲ့ အဆင့္ထိ ေရာက္ေအာင္ ယုတေ
္ လ်ာ့ က်ဆင္းသြားခဲၾ့ ကတယ္။

ဇနပုဒ္ စိတဓ
္ ာတ္တလ
ဲ့ ား
ေရွးက လူ႔တန္ဖိုးလို႔ သတ္မတ
ွ ခ
္ ဲၾ့ ကတဲ့ အသိဉာဏ္ ပညာ ျမင္မ
့ ားျခင္း
စိတသ
္ ေဘာထား ႀကီးရင္ျ့ ခင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြနျ္ ခင္း၊ ဟီရၾိ သတပၸ
တရား ေစာင္ထ
့ န
ိ း္ ျခင္း၊ ေမတၱာ၊ ေစတနာ ျဖဴစင္ သန္႔ရင
ွ း္ ျခင္း၊ က႐ုဏာ ႀကီးမား
ျခင္း၊ ကိယ
ု ခ
္ ်င္းစာ တရား လက္ကိုင္ထားျခင္း ဆိတ
ု ဲ့ အရာေတြ အားလံးု ဟာ
ခုေခတ္မာွ ႏုံအျခင္း၊ မိက
ု မ
္ ဲျခင္း၊ ေခတ္ေနာက္ျပန္ ဆြဲျခင္းလို႔ ႐ႈျမင္ ၾကေတာ့တယ္။
ဒီေခတ္က

ဘာမဆို

ကမာၻနဲ႔ခ်ီ

စဥ္းစားရတဲ့

“ကမာၻျပဳမႈေခတ္”

ျဖစ္ေနၿပီ။

က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အျမင္၊ ဇနပုဒ္ စိတဓ
္ ာတ္နဲ႔ အေနာက္ရယ္ အေရွ႕ရယ္ ခြဲျခားေနလို႔
မျဖစ္ေတာ့ဘးူ ။

ႏိင
ု ္ငတ
ံ ကာ

ဆိုတဲ့စိတ္

ေမြးျမဴၾကရမယ္လို႔

က်ယ္က်ယ္

ေလာင္ေလာင္ ေျပာဆို ေနၾကတယ္။

Typing - ေမ

26

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ယဥ္ေက်းမႈပ်က္ေတြ
တခ်ိဳက်ေတာ့လည္း ေခါင္းေမြးစုတဖ
္ ြားနဲ႔၊ မုတဆ
္ တ
ိ က
္ ်င္စြယ္ ထူလပ်စ္နဲ၊႔
ဂ်င္းေဘာင္းဘီ

ဖြာလန္ၾကဲ

ဝတ္ၾကတာ

မ်ိဳးေတြနဲ႔၊

အေဖာ္

အခၽြတေ
္ တြနဲ႔

စင္ေပၚတက္ လူလးုံ ျပတာ မ်ိဳးေတြ၊ ရည္းစား တစ္ေထာင္ လင္ေကာင္တစ္ေယာက္

http://mmteashop.com

အျဖစ္မ်ိဳးေတြကုိ လက္ညိႇဳး ထိုးျပၿပီး အေနာက္တင
ုိ း္ ယဥ္ေက်းမႈေတြပဲ ဆိုၿပီး
သိမ္းက်ံဳး

႐ႈတခ
္ ်

အေနာက္တင
ုိ း္
ဘက္ေပါင္းစံု

ပစ္လက
ုိ ၾ္ ကတယ္။

ယဥ္ေက်းမႈ
ယိုယြင္းၿပီး

ဒါလည္း

မဟုတပ
္ ါဘူး။
ခၽြတျ္ ခံဳက်သြားတဲ့

မမွနပ
္ ါဘူး။

ေငြသာ

ပဓာန

အေနာက္

ဒါမ်ိဳးေတြဟာ
စနစ္ဆးုိ ေၾကာင့္

လူ႔အဖြဲ႔

အစည္းရဲ႕

“ယဥ္ေက်းမႈပ်က္” ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးနဲအ
႔ ပ်ိဳ ဆိုတာမ်ိဳး
ေရွးေခတ္ ေရွးအခါသမယ လူေတြ ဒီေလာက္ “ေငြ႐းူ ” မ႐ူး ၾကေသးခင္
အခ်ိနက

အေနာက္တင
ုိ း္ သူေတြလည္း ဂါဝန္ရည
ွ ္ႀကီးေတြ ေျခမ်က္စိ ဖံးု ေအာင္
ဝတ္ၾကပါတယ္။
ေနာက္ေက်ာ

အတြငး္ ခံ
တစ္ျပင္လံုး

ကိယ
ု က
္ ်ပ္
ေဘာကန္

အက်ႌ(ေကာ့ဆက္)

ဖိနပ္ႀကိဳးေတြလုိ

ႀကိဳး

ဆိုရင္လည္း
အထပ္ထပ္နဲ႔

ငွကေ
္ ပ်ာထုပ္ ထုပသ
္ လို တင္းက်ပ္ေနေအာင္ စည္းထား ၾကရတာပါ။ အေနအထိင
ု ္
ေလာ္လည္မိလို႔ မဖံးု ႏိင
ု ္၊ မဖိႏုိင္ အျဖစ္မ်ိဳး ၾကံဳလာရင္ေတာ့ အရွက္ကို အသက္နဲ႔
လဲသြားၾကရ ပါတယ္။ အခုေခတ္လုိ (single Mother) ကေလးနဲ႔ အပ်ဳိ ဆိုတာမ်ိဳး
ဘယ္ရွိမွာလဲ။

Typing - ေမ

27

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အတိုးတက္ဆံုး အပ်က္စီးဆံုး
ေရွးက အရွက္ဆိုတာ ထိနး္ သိမး္ ရမွနး္ သိၾကသလို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ
ဆိတ
ု ာလည္း ခုေခတ္ေလာက္ေတာ့ ေၾကာက္စရာ မေကာင္းေသးပါဘူး။ စစ္ျဖစ္လို႔
တိက
ု ၾ္ က၊

ခိုက္ၾက၊

ေသၾက၊

ေၾကၾက

ဆိုတာမ်ိဳးက

လြဲၿပီး

အခုေခတ္လုိ

http://mmteashop.com

စာသင္ေက်ာင္းထဲ ဝင္ၿပီး ကေလးေတြကုိ ပစ္သတ္တာမ်ိဳး၊ စားေသာက္ဆင
ုိ ထ
္ ဲ၊
ဟိတ
ု ယ္ထဲ ဝင္ၿပီး အေသခံ ဗံးု ခြဲ တိုက္ခိုက္တာ မ်ိဳးေတြ မရွပ
ိ ါဘူး။ မၾကားဖူး၊
မျမင္ဖးူ ပါဘူး။ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ႀကီး ၿပီးဆံးု သြားၿပီး ေနာက္ပင
ုိ း္ ေခတ္ဟာ
နည္းပညာေတြ အထြနး္ ကားဆံးု ၊ အတိုးတက္ဆံုး ေခတ္ႀကီး ျဖစ္သလို လူသားမ်ား
ရဲ႕

စိတဓ
္ ာတ္နဲ႔

ယဥ္ေက်းမႈေတြ

အပ်က္စးီ ဆံးု

ေခတ္လို႔လည္း

သတ္မတ
ွ ္

ႏိင
ု ္လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။

ကလင္တန္ရဲ႕ ျဖစ္ရပ္
စိတဓ
္ ာတ္ ခၽြတၿ္ ခံဳက် ပ်က္စးီ မႈ ဘယ္ေလာက္ထိ ႀကီးမား ဆိုးဝါးေနသလဲ
ဆိတ
ု ဲ့ အခ်က္ကုိ အခ်က္ ႏွစခ
္ ်က္နဲ႔ မီးေမာင္း ထိုးျပလိုက္ပါမယ္။ ပထမတစ္ခ်က္
ကေတာ့ သမၼတ ကလင္တန္နဲ႔ ေမာ္နက
ီ ာလူဝင္စကီး အျဖစ္အပ်က္ပါ။ သမၼတ
ရင္မ
့ ာႀကီး တစ္ေယာက္က အိမျ္ ဖဴေတာ္မာွ လုပအ
္ ားလာေပးေနတဲ့ သမီးအရြယ္
ေက်ာင္းသူေလးကို မဖြယမ
္ ရာ ျပဳခဲပ
့ ါတယ္။ ဒီကိစၥ ဖံးု မႏိင
ု ္၊ ဖိမရနဲ႔ တိင
ု း္ ေက်ာ္
ျပည္ေက်ာ္ ကမာၻေက်ာ္ ျဖစ္ၿပီး ျငင္းကြယ္လို႔ မရတဲ့ အခါက်ေတာ့ (ျငင္းေတာ့
ျငင္းပါေသးတယ္) ကလင္တန္က “ေဆာရီးပါ” လို႔ေျပာၿပီး သမၼတ ကုလားထိုင္မွာ
မ်က္ႏာွ ေျပာင္ေျပာင္နဲ႔ အထိင
ု ္ မပ်က္ပါပဲ။ လင္ကြနး္ တို႔ ေခတ္ကသာ ဆိရ
ု င္ေတာ့

Typing - ေမ

28

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ဒီကိစမ
ၥ ်ိဳးဟာ ကိုယ့္နားထင္ ကိယ
ု ္ ေသနတ္နဲ႔ ေတ့ၿပီး ေမာင္းျဖဳတ္ ပစ္လိုက္ရမယ့္
ကိစအ
ၥ ျဖစ္ သေဘာထား ၾကမွာပါ။

ရွစ္ လ စံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

http://mmteashop.com

ေနာက္ကစ
ိ ၥ တစ္ခက
ု ေတာ့ မၾကာမီက ရာထူးက ႏုတထ
္ ြကသ
္ ြားတဲ့ ဂ်ပန္
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟာတိယ
ု ာမ ရဲ႕ အျဖစ္ပါ။ ရာထူးမွာ ရွစလ
္ ခြဲသာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္
ရေသးၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ မဲ႐းႈံ လို႔လည္း မဟုတ၊္ အက်င္ပ
့ ်က္ ျခစားမႈ ႀကီးေတြ
ေပၚထြက္ လာလို႔လည္း မဟုတဘ
္ ဲနဲ႔ ႐ုတတ
္ ရက္ ႏုတထ
္ ြက္ သြားခဲပ
့ ါတယ္။ လူထု
ဆႏၵစစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈ ေတြမာွ သူ႔ကုိ ေထာက္ခံမႈ ဒလေဟာ က်ဆင္းသြားတဲ့
အတြက္ ႏုတထ
္ ြက္ သြားခဲတ
့ ာပါ။ ႏုတထ
္ ြက္ မိန႔္ခြနး္ ေျပာၾကားရာမွာ အိုကီနာဝါ
ကၽြနး္ ေပၚက အေမရိကန္ ေရတပ္ စခန္းႀကီးကို ပိတသ
္ မ
ိ း္ ပစ္မယ္ လို႔ မဲဆြယ္
ကာလမွာ ကတိေပးခဲတ
့ ဲ့ အတိုင္း မေဆာင္ရြက္ ႏိင
ု ္ခဲတ
့ ဲအ
့ တြက္ မဲဆႏၵရင
ွ မ
္ ်ားကို
ေတာင္းပန္ပါတယ္ လို႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့ ပါတယ္။

ခ်ီးက်ဴးေလးစားတယ္
သူ
တည္တည္

ႏုတထ
္ ြကတ
္ ာကို
ၿငိမၿ္ ငိမ္နဲ႔

လက္ခံ

ဂ်ပန္

တစ္ႏင
ုိ ္ငံလံုးက

ၾကပါတယ္။

ေအးေအး

ႏုတထ
္ ြကတ
္ ာကို

ေဆးေဆး

အျပစ္တင္သူ

မရွိသလို ခ်ီးက်ဴးသူလည္း မရွပ
ိ ါဘူး။ ႏိင
ု ္ငေ
ံ ရးနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဂ်ပန္ လူမ်ိဳးမ်ားကပဲ
စိတ္ဝင္စားမႈ

မရွတ
ိ ာလား၊

ပတ္သက္ၿပီး

အေလးအနက္

Typing - ေမ

အရွက္တို႔

ဂုဏ္သိကၡာတို႔၊

သေဘာမထား

ၾကတာလား

တာဝန္ယူမႈတို႔နဲ႔
ဆိတ
ု ာေတာ့

29

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မေတြးတတ္ပါဘူး။ ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ မစၥတာ ဟာတိယ
ု ာမကို ခ်ီးက်ဴးေလးစား
သြားပါတယ္။

တြယက
္ ပ္ေနႏိုင္ေသးတယ္

http://mmteashop.com

မစၥတာ ဟာတိယ
ု ာမကို လူႀကိဳက္မ်ားမႈ က်ဆင္းသြားတာ မွန္တယ္။
အိုကီနာဝါကိစၥနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး သူ႔ကုိ မဲဆႏၵရင
ွ ေ
္ တြ မေက်နပ္ ျဖစ္ၾကတာလည္း
မွန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္လုိ လူေတြ သိနး္ ခ်ီ လမ္းေပၚ
ထြကၿ္ ပီး

ရာထူးက

လႊတ္ေတာ္မွာ
သူ႔ပါတီတြငး္

ဆင္းေပးဖို႔

အယံအ
ု ၾကည္
ပုနက
္ န္

မရွိ

ဆန္႔က်င့္မႈ

ေတာင္းဆို

ခံရတာမ်ိဳး

အဆိုတင္သြင္း
မ်ိဳးလည္း

မျဖစ္ေသးဘူး။

တာလည္း

မရွေ
ိ သးဘူး။

ႀကီးႀကီးမားမား

မရွေ
ိ သးဘူး။

သူ႔ရာထူးကို ဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး တြယက
္ ပ္ ေနမယ္ဆရ
ုိ င္ လ အေတာ္
ၾကာေအာင္ ေနလို႔ ရႏိုင္ေသးတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိပါတယ္။

ထမင္းထုပသ
္ ာ သိးု မယ္
ဒါေပမယ့္ မစၥတာ ဟာတိယ
ု ာမက ကမာၻေက်ာ္တဲ့ ဂ်ပန္တို႔ရဲ႕ အရွက္နဲ႔
ဂုဏ္သိကၡာကို အသက္နဲ႔လဲ ကာကြယတ
္ ဲ့ အစဥ္အလာကို ထိနး္ တဲ့ အေနနဲ႔ သူ႔
သေဘာနဲ႔ သူ ရာထူးက ႏုတထ
္ ြက္ သြားခဲပ
့ ါတယ္။ ဒါကို ဂ်ပန္လမ
ူ ်ိဳး အမ်ားစုက
မသိက်ိဳးကၽြန္ ျပဳေနခဲ့ ၾကပါတယ္။ ဒီေခတ္ ကမာၻႀကီး တစ္ခုလံုးမွာ ဒီလို တာဝန္
ယူစိတ္ရွိၿပီး ဂုဏ္သက
ိ ာၡ ကို ေလးစားတန္ဖးုိ ထားသူမ်ိဳး အင္မတန္မွ ကို ေတြ႔ရခဲ
လွပါတယ္။ မစၥတာ ဟာတုယ
ိ ာမ အေၾကာင္း ဘာမွ သိပမ
္ သိပါဘူး။ သူ႔ေပၚလစီ

Typing - ေမ

30

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မူဝါဒ ေတြကလ
ုိ ည္း သိပမ
္ သိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တာဝန္ယူမႈ စိတဓ
္ ာတ္နဲ႔ အရွက္နဲ႔
ဂုဏ္သိကၡာကို

တန္ဖးုိ ထားတဲ့

စိ္တ္ဓာတ္ကိုေတာ့

အထူး

ေလးစားပါတယ္။

ဒီေခတ္မွာ အရွက္တို႔၊ ဂုဏ္သိကၡာ တို႔ကုိ တန္ဖးုိ ထားသူ ဆိတ
ု ာ ကမာၻပတ္ၿပီး
လိက
ု ရ
္ ာွ ရင္ေတာင္ ထမင္းထုပသ
္ ာ သိုးမယ္၊ ေတြ႔လိမမ
့္ ယ္ မထင္ရေတာ့ဘးူ

http://mmteashop.com

မဟုတလ
္ ား။

နွစင
္ ါးဆယ္စစ္တမ္း
မၾကာမီ

ရက္ပင
ုိ း္ က

အသက္

၇ဝ

ျပည္ပ
့ ါတယ္။

စာနယ္ဇင္းသမား

သက္လည္း ၅ဝ ရွခ
ိ ဲၿ့ ပီလို႔ ဆိုရေတာ့မယ္။ အသက္ ၇ဝ ျပည္သ
့ ြားတဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္
ကိယ
ု ္ ျပန္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၅ဝ ကလိပ
ု ဲ စာအုပပ
္ ေ
ုံ တြ ၾကားက
စားပြဲမာွ တကုပက
္ ပ
ု န
္ ဲ႔ ထိုင္ၿပီး စာေရးေနဆဲ ျဖစ္တာကို ေတြရ
႔ တယ္။

လက္ဝဲစာေရးဆရာတဲ့
ေဘးပတ္ပတ္လည္

ျမင္ကြငး္

အားလံးု

လိုလိုဟာ

ေရွးကနဲ႔

ဘာမွ

သိပမ
္ ထူးျခားဘူး။ ေရေႏြးၾကမ္း ဖန္ခြကန
္ ဲ႔ ေရေႏြးၾကမ္း ဓာတ္ဘးူ ေဘးမွာခ်ထား
တာလည္း တစ္ပစ
ုံ ံ တည္းပဲ။ စားပြဲမာွ ထိင
ု ေ
္ နတဲ့ လူကလြဲရင္ ဘာမွ မေျပာင္းလဲ
ခဲသ
့ လို ထင္ရတယ္။ လူကေတာ့ ဘာဆို ဘာမွကုိ မဆိုင္ေတာ့ဘူး။ ေျဖာင္ေ
့ ျဖာင့္
ႀကီး ဆန္႔က်င့္တဲ့ ဘက္ထိ ေရာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲသြားတယ္။ ေရွးက ဖ်တ္လတ္
သြကလ
္ က္တဲ့

လူငယ္ေနရာမွာ

ဘီးတပ္

ကုလားထိုင္နဲ႔

ေ႐ြ႕လ်ား

ေနရၿပီး

ေအာက္စဂ
ီ ်င္ စက္ သြားေလရာ ပါတဲ့ အိုႀကီးအိုမ ဒုကၡိတႀကီး တစ္ေယာက္

Typing - ေမ

31

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေရာက္ရိွ ေနေတာ့တယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိ ဆန္က
႔ ်င္ဘက္ကုိ ေျပာင္းသြားသလဲ
ဆိရ
ု င္ ေရွးက ညာလက္နဲ႔ စာေရးရာက အခု ဘယ္လက္နဲ႔ စာေရးတဲ့ ထိေတာင္
ေျပာင္းလဲ သြားခဲတ
့ ယ္။ ရင္းႏွးီ သူေတြက အသက္ႀကီးမွ လက္ဝဲ စာေရးဆရာ
ျဖစ္သြားတယ္ ဆိုၿပီး ေနာက္ၾက ေျပာင္ၾကတယ္။

http://mmteashop.com

လူေတြက စာေရးဆရာေခၚၾကတာ
ကိုယ့္ဟာကိုယ္ေတာ့

သတင္းသမား

လို႔သာ

သေဘာထား

ေပမယ့္

အခုေတာ့လည္း တစ္လကို ေဆာင္းပါး ပုဒ္ေရ ၇ဝ ေက်ာ္ေလာက္ လစဥ္ ေရးျဖစ္
ေနတာဆိေ
ု တာ့ စာေရးဆရာလို႔ လူေတြက ေခၚေဝၚ သတ္မတ
ွ ္ ေနၾကတယ္။
အေခၚအေဝၚက
စာေရးဆရာ

အေရးႀကီးတာ

ေခၚလည္း

အေခၚခံ

မဟုတဘ
္ းူ ၊

သေဘာထား

လိုကတ
္ ာပါပဲ။

တာေၾကာင့္

စာေရးဆရာ

ျဖစ္ျဖစ္၊

သတင္းဆရာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကဗ်ာဆရာ ျဖစ္ျဖစ္ သူ ဘာေတြ ေရးတာလဲ ဆိတ
ု ာကသာ
အေရးႀကီးတာ မဟုတလ
္ ား။ တခ်ိဳ႕ဆို ဂ်ာနယ္အလုပက
္ ုိ တစ္သက္လးုံ လုပ္ၿပီး
စာေတြ

အမ်ားႀကီး

ေရးေနေပမယ့္

ဂ်ာနယ္လစ္

အေခၚခံထက
ုိ တ
္ ဲ့

အဆင့္

ေရာက္မလာ ခဲပ
့ ါဘူး။ အရည္မရ အဖတ္မရ ေပါက္ပန္းေစ်း အင္တာဗ်ဴးေတြနဲ႔
စီးပြားေရး ေၾကာ္ျငာေတြ ေရးေနၾကသူ ေတြကုိ စာဖတ္ ပရိသတ္က ဂ်ာနယ္လစ္လို႔
ဘယ္ေတာ့မွ မသတ္မတ
ွ ပ
္ ါဘူး။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဂ်ာနယ္လစ္၊ ဂ်ာနယ္လစ္လို႔
ကုနး္ ေအာ္ေနလည္း လူေတာ သူေတာေတာ့ မတိးု ႏိင
ု ပ
္ ါဘူး။

Typing - ေမ

32

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ယံခ
ု ်င္ေယာင္ မေဆာင္ဖးူ ခဲ့
အသက္ ၇ဝ ထိ တစ္ေန႔ကုိ ႏွစ္ပုဒ္ႏႈန္း၊ တခ်ိဳ႕ရက္ေတြ သံုးပုဒ္ႏႈန္း စာေတြ
ေရးေနႏိင
ု ေ
္ တာ့

ကိုယ့္ဟာကိုယ္

ေက်နပ္

ေနသလားလို႔

ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္

လိက
ု ေ
္ တာ့ ေက်နပ္မက

နည္းနည္းေလး။ ဆယ္ ရာႏႈနး္ ေလာက္ ရွိၿပီး မေက်နပ္

http://mmteashop.com

မႈက မ်ားမ်ား။ ကိးု ဆယ္ ရာႏႈနး္ ေလာက္ ရွိလိမ့္မယ္ လို႔ မွနး္ ဆမိတယ္။ ေက်နပ္မႈ
ဆယ္ ရာႏႈနး္ ထဲမာွ ပါတာကေတာ့ ႏွစေ
္ ပါင္း ၅ဝ ေလာက္ ပေရာ္ဖက္ရင
ွ န
္ ယ္
တစ္ေယာက္ အျဖစ္ စာေတြ ေရးလာခဲရ
့ ာမွ လူငယ္ လူ႐ြယေ
္ တြ အတြက္ အဆိပ္
အေတာက္ ျဖစ္ေစမယ့္ စာမ်ိဳး တစ္ပုဒ္ တေလမွ မေရးခဲဖ
့ းူ ေၾကာင္း ကိယ
ု ဟ
္ ာကိယ
ု ္
ယံၾု ကည္ စိတခ
္ ်တာ၊ နာမည္ႀကီးဖိန
႔ု ဲ႔ ပိုက္ဆံရဖို႔ အတြကသ
္ တ္သတ္ ဘယ္ေခတ္
ဘယ္အခါကမွ

မေရးခဲဖ
့ းူ တာ၊

မယံၾု ကည္တာကို

ယံခ
ု ်င္ေယာင္

ေဆာင္ၿပီး

ေနရေကာင္း ရေအာင္ ဘယ္တန
ု း္ ကမွ မလုပဖ
္ းူ တာ၊ မမွနတ
္ ာကို မမွနမ
္ န
ွ း္ သိသန
ိ ဲ႔
မ်က္ႏာွ သာေပး ခံရဖိအ
႔ု တြက္ အမွန္လို႔ မေရးခဲဖ
့ းူ တာ စတဲ့ အခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္။

ေတာ္ပဒ
ီ ပ
ုိ စ္ ငါးဖမ္း
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မေက်နပ္တဲ့ ကိးု ဆယ္ ရာႏႈနး္ ထဲမာွ ထိပ္ဆံုးက ပါတာ
ကေတာ့ ေရကန္ ေသးေသးေလး ထဲမာွ ေတာ္ပီဒိုႀကီး ေဖာက္ခြဲၿပီး ငါးဖမ္းသလို
အခ်ိနျ္ ဖဳန္း ေနရတဲ့ ကိစေ
ၥ တြ ျဖစ္တယ္။ ခဏခဏ ေရးေနတဲ့ လူငယ္အေၾကာင္း
ေဆာင္းပါးေတြ ဆိုပါစို႔။ လူငယ္ေတြ ခိုလိုညည္းတဲ့ အေၾကာင္း၊ အားမာန္ မရွတ
ိ ဲ့
အေၾကာင္း၊

သင္တန္းတကာ

လည္တက္၊

ေအာင္လက္မတ
ွ ေ
္ တြ

စုတာ

ေလာက္သာ အေလးထားၿပီး ဘာတစ္ခမ
ု ွ လုပစ
္ ား ကိုင္စား ေလာက္ေအာင္

Typing - ေမ

33

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ဟုတတ
္ ိ ပတ္တိ မတတ္တဲ့ အေၾကာင္း၊ ေနရာတကာ အားကိးု ရွာ လြနး္ တဲ့
အေၾကာင္း

စတဲ့

အားနည္းခ်က္ေတြကုိ

ေဇာင္းေပး

ေရးတာမ်ိဳးေတြသာ

မ်ားခဲတ
့ ယ္။ မွားသလား ဆိေ
ု တာ့ မမွားပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အျပည္အ
့ ဝ မွနတ
္ ယ္
လို႔ေတာ့ မဆိုႏိုင္ဘူး။ ဟိေ
ု ယာင္ေယာင္ ဒီေယာင္ေယာင္နဲ႔ သူမ်ား ေယာင္တိုင္း
လိက
ု ေ
္ ယာင္တဲ့ လူငယ္ေတြ ရွိသလို၊ မေယာင္တဲ့ လူငယ္ေတြလည္း အမ်ားႀကီး

http://mmteashop.com

ရွိတယ္။

မ်က္စမ
ိ ျမင္ေပမယ့္ မဟာဘြယ
ဲ႔ ူ
တခ်ိဳ႕

လူငယ္ေတြဆုိ

လက္ႏစ
ွ ဖ
္ က္

မပါတာေတာင္

ေျခေထာက္နဲ႔

စာေရးၿပီး ဆယ္တန္း ေအာင္ေအာင္ ေျဖတယ္။ ဘြဲရ
႔ ေအာင္ လုပတ
္ ယ္။ တခ်ိဳ႕က
မ်က္စိ မျမင္ေပမယ့္ မဟာဘြဲ႔ ရေအာင္ ယူႏိုင္တယ္။ တခ်ိဳ႕က ဘယ္သ႔ူမွ
အားမကိးု ဘဲ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးၿပီး ကိုယ့္လမ္း ကိယ
ု ေ
္ ဖာက္ ရဲရဲေလွ်ာက္တယ္။
အဲ့ဒီလို လူငယ္ေတြ အေၾကာင္း မ်ားမ်ားေရးသင့္ ပါလ်က္နဲ႔ မေရးႏိုငခ
္ ဲဘ
့ းူ ။
ဒါ့အျပင္ ေမာ္ဒယ္ မိနး္ ကေလးတခိ်ဳ႕ ဝတ္စား ဆင္ယင္ပုံ မဖြယမ
္ ရာ ျဖစ္တာနဲ႔
ေဖ်ာ္ေျဖေရး နယ္ပယ္က လူငယ္တခ်ိဳ႕ ဟီရၾီ သတပၸ တရား ေလ်ာ့ရေ
ိ လ်ာ့ရဲ
ျဖစ္လာတာ ေတြကုိ မီးေမာင္းထိးု ျပၿပီး မၾကာခဏ ေရးခဲတ
့ ယ္။ ကိရ
ု းီ ယားကား
ေတြကုိ လက္ညိႇဳးထိုးၿပီး အျပစ္ပခ
ုံ ် တာေတြလည္း ေရးခဲတ
့ ယ္။

Typing - ေမ

34

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

သစ္ကိုင္းခုတ္တဲ့ သူလုိ
စာနယ္ဇင္းေတြ အေၾကာင္း ေရးေတာ့လည္း ကံစမ္းမဲ ႏိႈကတ
္ ာ၊ ဖိတစ
္ ာ
လိုက္ဖိတ္ ေပးတာ၊ မင္းသမီး

မီးေနခန္း

ေစာင္ေ
့ ပးတာ

စတဲ့ ကိစမ
ၥ ်ိဳးေတြ

ေလာက္ကသ
ုိ ာ ေရးႀကီးခြငက
့္ ်ယ္ လုပ္ၿပီး ေဝဖန္ ေနခဲတ
့ ာကိပ
ု ဲ တာဝန္ ေက်လွၿပီ

http://mmteashop.com

ထင္ေနခဲတ
့ ယ္။

စတုတမ
ၳ ႑ိဳင္

ၾကံခ
့ င
ုိ ေ
္ ရးလို႔

ေအာက္ေမ့

ေနခဲတ
့ ယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီအေၾကာင္း ေတြနဲ႔ ဒီလူေတြကို အခ်ိနက
္ န
ု ္ ခံၿပီး ေရးစရာလား။
စတုတမ
ၳ ႑ိဳင္နဲ႔ ဒီလစ
ူ ားေတြ ဘာဆိင
ု ္လို႔လဲ။ သက္သက္မဲ့ အခ်ိနက
္ န
ု ္ ခံေနတာပဲ
မဟုတဘ
္ းူ လား။ ဘာနဲ႔ တူေနသလဲ ဆိေ
ု တာ့ ႏွငး္ ဆီပင္ေတြ ေလာင္းရိပမ
္ ိလို႔ ဆိုၿပီး
အေပၚက မိးု ေနတဲ့ သစ္ပင္ႀကီးက အကိင
ု း္ အခက္ေတြ တက္တက္ၿပီး ခုတေ
္ နတဲ့
လူလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ အကိုင္း အခက္ေတြ ခုတ္ခ်လိုက္၊ ေတာ္ၾကာ ျပန္ထြက္
လာလိက
ု ၊္ ျပန္ တက္ခုတ္လိုက္၊ ျပန္ ထြကလ
္ ာလိက
ု ္ နဲ႔ အႀကိမႀ္ ကိမ္ အထပ္ထပ္
သံသရာ လည္ေနၿပီး ေနာက္ဆးုံ က်ေတာ့ ႏွငး္ ဆီပင္ေတြ အပြင့္ မပြငႏ
့္ င
ုိ ္တာပဲ
အဖတ္တင္ ေနေတာ့တယ္။

အျမစ္ရေ
ိွ နရင္ ကိုင္းထြက္မွာပဲ
ပန္းေတြ ပြငေ
့္ စခ်င္ရင္ ေလာင္းရိပက
္ ုိ လံုးဝ ဖယ္ရာွ းပစ္ရမွာ မဟုတလ
္ ား။
အကိင
ု း္ ေတြ လိုက္ခုတ္ ေန႐ံန
ု ဲ႔ ဘယ္ရမွာလဲ။ သစ္ပင္ဆိုတာ အျမစ္ရေ
ိွ န သေ႐ြ႕
အကိင
ု း္ အခက္

အ႐ြကေ
္ တြ

ထြကလ
္ ာမွာပဲ။

ေဖ်ာ္ေျဖေရး

ေလာကသားေတြ

လွ်ပ္ေပၚ ေလာ္လည္တာတို႔၊ ကိးု ရီးယားကားတိ႔ု ဆိတ
ု ာေတြက တကယ္ေတာ့
အကိင
ု း္ အခက္ ေတြပဲ။ ဘယ္ေလာက္ ခုတ္ခုတ္ အခ်ိနတ
္ န္ေတာ့ ျပန္ထြကလ
္ ာ

Typing - ေမ

35

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မွာပဲ။ ႏိင
ု င
္ ျံ ခား ဇာတ္လမ္းတြဲေတြ စၿပီး ေခတ္စားတုနး္ က တ႐ုတ္ သိင
ု း္ ကားေတြ
ျဖစ္တယ္။ ကိုရီးယား ကားေတြ မဟုတေ
္ သးဘူး။ သိုင္းကား ေတြကုိ ဝိင
ု း္ ၿပီး
ေဝဖန္ၾက၊ ေရးသားၾကေတာ့မွ ကိုရီးယား ကားေတြ အစား ဝင္လာတာ။ ကိုရီးယား
ကားေတြလည္း ဝိင
ု း္ ေျပာလြနး္ ရင္ ေပ်ာက္သြားဦးမွာပါ။ အဲ့ဒီ ေနရာကို ယိုးဒယား

http://mmteashop.com

သရဲကားေတြနဲ႔ မေလးရွား စုနး္ ကားေတြ ဝင္ၿပီး ယူခ်င္ယူၾကဦး မွာပါပဲ။

ေကာင္းရင္ ႀကိဳက္တာ လူ႔ သဘာဝ
ၾကည္ေ
့ ကာင္းရင္ ၾကည္ခ
့ ်င္တယ္။ ေကာင္းရင္ႀကိဳက္တယ္။ ဒါ လူ႔သဘာဝ
ပဲ။ ကိရ
ု းီ ယားကား စြဲတဲ့ လူေတြကုိ အျပစ္မတင္နဲ။႔ ကိရ
ု းီ ယားကားေတြ ကိုလည္း
လက္ညိႇဳးထိုး တရားခံ မလုပန
္ ဲ။႔ ပရိသတ္ စြဲေစ ႏိုင္ေလာက္တဲ့ ျမန္မာ႐ုပရ
္ င
ွ ္
ဇာတ္ကားေတြ

ေပးႏိင
ု ရ
္ င္

ဘယ္သက

ကိရ
ု းီ ယားကား

ၾကည့္မွာလဲ။

အ႐ုပ္

ၾကည့္လိုက္ စာဖတ္လက
ုိ ္ နဲ႔ မ်က္စေ
ိ တာင္ ေညာင္းေသးတယ္။ ျပႆနာက
လူႀကိဳက္ေလာက္ စြဲေလာက္တဲ့ ျမန္မာ႐ုပရ
္ င
ွ ္ ဇာတ္ကားေတြ မေပး ႏိင
ု တ
္ ာပဲ။
အဲဒါ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာလဲ ဆိတ
ု ဲ့ အေျဖကိသ
ု ာ ဝိင
ု း္ ဝန္း ရွာသင္ၾ့ ကတယ္။

အက်ိဳးအေၾကာင္း အဆိုးအေကာင္း
သတင္း သမားတို႔၊ ဂ်ာနယ္လစ္တို႔ ဆိတ
ု ာ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမေ
ႈ ရး၊
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အႏုပညာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေရး စတဲ့ အေရး ကိစၥ မွန္သမွ်ကို
ရွာေဖြေရးသား ဆန္းစစ္ ေဝဖန္ ပိင
ု း္ ျခား သံးု သပ္တဲ့ အလုပေ
္ တြကုိ အၿမဲမျပတ္
လုပေ
္ နရသူေတြ ျဖစ္တယ္။ အက်ိဳးနဲ႔ အေၾကာင္း၊ အဆိုးနဲ႔ အေကာင္းကို ဆက္စပ္

Typing - ေမ

36

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ၿပီး ေထာက္ျပ လမ္းမွန္ လုပေ
္ ပးရမွာ ျဖစ္တယ္။ အခုေတာ့ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ က
အကိုင္း အခက္ေတြ ကိုပဲ တက္တက္ ခ်ိဳင္ျပေနခဲတ
့ ာ မဟုတလ
္ ား။ ဒါေၾကာင့္
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မေက်နပ္တာ၊ အားမရတာက ကိးု ဆယ္ ရာႏႈနး္ လို႔ ေျပာခဲတ
့ ာ
ေပါ့။ အတင္းအဖ်င္း ေရးသူေတြနဲ႔ လွ်ပ္ေပၚ ေလာ္လည္တဲ့ ေမာ္ဒယ္ေလးေတြ
ကိုခ်ည္း ဖိေရး ေနတာနဲပ
႔ ဲ အခ်ိနေ
္ တြ အလကား ျဖဳန္းပစ္ ေနခဲတ
့ ယ္။ “ႏွျံ ပည္စတ
ု ္

http://mmteashop.com

အေျမာက္နဲခ
႔ ်ိန္” ဆိတ
ု ဲ့ စကား ထက္ေတာင္ ပိုဆိုးၿပီး ေရကန္ငယ္ထဲက ငါးကို
ေတာ္ပီဒိုႀကီး ပစ္ေဖာက္ၿပီး ဖမ္းသလို ျဖစ္ေနသလား လို႔ေတာင္ ထင္ေနမိပါတယ္။

မွနတ
္ ာေရးလို႔ လူမုန္းမ်ားတယ္ဆိုတာ
အလုပ္တစ္ခုကို ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ အေျပာင္းအလဲ မရွိ ႏွစေ
္ ပါင္းမ်ားစြာ
လုပလ
္ ာတဲ့ အခါမွာ လူတုိင္း ၿငီးေငြ႔ လာတတ္တာ ဓမၼတာ ျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္
တစ္ေန႔လံုး စားပြဲခက
ုံ
မထတမ္း အလုပ္ လုပၾ္ ကသူ မ်ားဟာ ပိုၿပီး ၿငီးေငြ႔
တတ္တယ္။

စိတေ
္ တာင္ ပ်က္မတ
ိ ယ္
ဆယ္စႏ
ု စ
ွ ေ
္ ပါင္း မ်ားစြာက စာေတြ အဆက္မျပတ္ ေရးေနသူ တစ္ဥးီ
ျဖစ္ေတာ့ တခ်ိဳ႕ လူငယ္ေတြက တစ္ခါတစ္ရံ ၿငီးေငြသ
႔ လုိ မျဖစ္ဘးူ လားလို႔
ေမးတတ္ ၾကတယ္။ လူပဲ မျဖစ္ဘဲ ဘယ္ေနမွာလဲ။ ၿငီးေငြ႐
႔ သ
ံု ာမက တစ္ခါတစ္ခါ
စိတေ
္ တာင္ ပ်က္မတ
ိ ယ္။ ကိုယ့္ရင္ထဲ ေျပာခ်င္၊ ေရးခ်င္တာေတြနဲ႔ ကိယ
ု သ
္ ေ
ိ နတာ
ေတြကုိ

စာဖတ္ပရိသတ္ဆီ

Typing - ေမ

ေရာက္ေအာင္

ပိတ
႔ု တ္ေရးတတ္တဲအ
့ တတ္ပညာ

37

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အားနည္းမႈေၾကာင့္ စာဖတ္သူ မ်ားဆီ အေရာက္ ပို႔ႏိုင္စြမ္း မရွတ
ိ ဲ့ အခါမ်ိဳး ေတြမာွ
စာေရးခ်င္စတ
ိ ္ မရွေ
ိ တာ့ ေလာက္ေအာင္ကုိ စိတပ
္ ်က္ လက္ပ်က္ ျဖစ္ရပါတယ္။

တာဝန္ေက်ခ်င္တယ္

http://mmteashop.com

ဘာပဲလပ
ု လ
္ ပ
ု ္ တာဝန္ေက်ေအာင္ လုပခ
္ ်င္တဲ့ စ႐ုက
ိ ေ
္ ၾကာင့္ ဂ်ာနယ္ေတြ
မွာ စၿပီး ေရးလိက
ု ္ ကတည္းက အပတ္စဥ္ မပ်က္ကြက္ ရေအာင္ အစြမး္ ကုန္
ႀကိဳးစားၿပီး ေရးခဲတ
့ ယ္။ အိပရ
္ ာက မထႏိင
ု ေ
္ အာင္ ေနမေကာင္း ျဖစ္တဲ့ အခါမ်ိဳးနဲ႔
ေဆး႐ုံ တက္ရတဲ့ အခါမ်ိဳးေတြက လြဲရင္ မပ်က္ကြက္ ရေအာင္ အထူး ဂ႐ုစက
ုိ ္
ခဲတ
့ ယ္။ ဟိအ
ု ရင္က ေႏြရာသီ ေရာက္တဲ့ အခါတိင
ု း္ ျပင္ဥးီ လြငက
္ ုိ အပူေရွာင္ဖုိ႔
ႏွစလ
္ ၊

သံုးလ

သြားေနစဥ္

မွာေတာင္

ေရးေနက်ေတြ

မပ်က္ကြကရ
္ ေအာင္

တစ္ပတ္ ႏွစႀ္ ကိမ္ အျမန္ေခ်ာနဲ႔ စာမူေတြစၿု ပီး ရန္ကုန္အိမ္ကို ပိေ
႔ု ပးခဲတ
့ ယ္။

တာဝန္တစ္ခလ
ု ုိ သေဘာထား
စာေတြ မပ်က္မကြက္ ေရးေနတာ သတင္းသမား တစ္ေယာက္ရဲ႕ တာဝန္
ေက်ခ်င္တာ

သက္သက္ပါပဲ။

နာမည္ႀကီးခ်င္လို႔၊

ပိုကဆ
္ ရ
ံ ခ်င္လို႔

လံုးလံုး

မဟုတပ
္ ါဘူး။ ရတဲစ
့ ာမူခ အားလံးု လိုလိုဟာ ေန႔စဥ္ ဝယ္ဖတ္ေနရတဲ့ ဂ်ာနယ္၊
မဂၢဇင္းဖိးု

ေတြနဲ႔

ကုနသ
္ ေလာက္

ပါပဲ။

ကိုယ့္ဘက္က

တာဝန္ေက်ေအာင္

ဘယ္ေလာက္ပဲ ႀကိဳးစားႀကိဳးစား လုပသ
္ ေလာက္ အရာမေရာက္တဲ့ အခါေတြ
က်ေတာ့ စိတပ
္ ်က္ မိတာေပါ့။ ေႏြကာလမ်ား ျပင္ဥးီ လြင္ၿမိဳ႕မွာ အတူေနၾကစဥ္
ေဒၚေဒၚ လူထေ
ု ဒၚအမာ ေရွ႕မွာ စာေရးခ်င္ စိတေ
္ တာင္ မရွတ
ိ ဲ့ အေၾကာင္း တစ္ခါ

Typing - ေမ

38

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

တေလ ညည္းတြား မိပါတယ္။ အဲဒအ
ီ ခါ ေဒၚေဒၚက “စာေရးတာဟာ တာဝန္
တစ္ခပ
ု ဲလုိ႔ သေဘာထားၿပီး မပ်က္မကြက္ ေရးကို ေရးေနရမယ္လို႔” ဆံးု မပါတယ္။

ဆရာႀကီး ေ႐ႊဥေဒါင္းရဲ႕ အက်င့္

http://mmteashop.com

ေဒၚေဒၚက သူကိုယ္တိုင္လည္း အသက္ ၉ဝ ေက်ာ္ ေရာက္ေနတာေတာင္
တာဝန္

တစ္ခုလို

သေဘာထားၿပီး

စာေရးတာပါ။

ေဒၚေဒၚသာ

မဟုတဘ
္ းူ ၊

ကိုယ့္နား ပတ္ဝန္းက်င္က ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ေတြလည္း စာေရးတာကို တာဝန္တစ္ခလ
ု ုိ
သေဘာထားၿပီး ေန႔စဥ္ မပ်က္မကြက္ လုပၾ္ ကပါတယ္။ ဆရာႀကီး ေ႐ႊဥေဒါင္းဆိရ
ု င္
မနက္ေလးနာရီ ထိုးတာနဲ႔ အိပရ
္ ာက ထၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ပါတယ္။ လမ္းေလွ်ာက္
က ျပန္ေရာက္ေတာ့ မနက္ ေစာေစာစားၿပီး ေခတၱ အနားယူတယ္။ ၇ နာရီထိုး
တာနဲ႔ စာေရး စားပြဲထင
ုိ ၿ္ ပီး ၁ဝ နာရီထိ စာေရးတယ္။ ၁ဝ နာရီမာွ ထမင္း
စားပါတယ္။ ေန႔ခင္းမွာ တေရးတေမာ အိပပ
္ ါတယ္။ ၂ နာရီေလာက္မာွ အိပရ
္ ာက
ထၿပီး အိဗ
ု ာတင္းလို၊ မိုင္လိုလို တစ္ခခ
ု ု ေသာက္ၿပီး စာေရး စားပြဲထင
ုိ ္ ညေန
ေလးနာရီ ထိ စာေရးပါတယ္။

ဆရာႀကီး အနားယူပုံ
ေလးနာရီ
ထမင္းဝိင
ု း္ မွာ

ေဒါင္ခနဲ

ဝင္ထိုင္ပါတယ္။

ထိးု တာနဲ႔

စာေရးရပ္ၿပီး

ထမင္းစားၿပီးရင္

အသင္ျ့ ပင္

အိမေ
္ ရွ႕ထြကၿ္ ပီး

ထားတဲ့
ပက္လက္

ကုလားထိင
ု ္ တစ္လံုး၊ ေရေႏြးၾကမ္း ဓာတ္ဘးူ တစ္ဘးူ ၊ လက္ဖက္ တစ္အပ
ု န
္ ဲ႔
အပန္းေျဖရင္း ရန္ကန
ု က

ေရာက္လာတဲ့ သတင္းစာေတြ ဖတ္ပါတယ္။ ဧည္သ
့ ည္

Typing - ေမ

39

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေတြနဲ႔ စကား ေျပာပါတယ္။ ဧည္သ
့ ည္ မရွရ
ိ င္ေတာ့ ငါးနာရီ ေလာက္ဆုိ ဟမ္းမား
စက္ဘးီ အစိမး္ ေရာင္ ကေလး စီးၿပီး လူထုတိုက္ကို သြားပါတယ္။ ေရာက္တာနဲ႔
ေဒၚေဒၚမာ့ အခန္းထဲ ဝင္ၿပီး စကားစျမည္ ေျပာပါတယ္။ ဆရာႀကီး ေရာက္ၿပီလို႔
သိတာနဲ႔ ဦးေလးလွက သူ႔အခန္းက ကူးလာၿပီး ေဒၚေဒၚ့အခန္းထဲ ေရာက္ပါတယ္။
အဲဒီလို အခ်ိနမ
္ ာွ ဦးေလးနဲ႔ ေဒၚေဒၚက ဆရာႀကီး သိသင့္ သိထက
ုိ တ
္ ဲ့ တိင
ု း္ ေရး

http://mmteashop.com

ျပည္ေရး၊

ကမာၻ႔

အေရးေတြကုိ

ေျပာျပေလ့

ရွိပါတယ္။

စကားေျပာ

ဝရင္

ဆရာႀကီးက ျပန္သြားၿပီး အိမေ
္ ရာက္တာနဲ႔ ေရဒီယိုဖြင့္ သတင္းေတြ နားေထာင္
ပါတယ္။ ည ၉ နာရီ ဆိရ
ု င္ေတာ့ ဆရာႀကီး အိပရ
္ ာဝင္ခ်ိနပ
္ ါ။

ဦးေလးလွ အလုပ္လုပ္ပံု
ဦးေလး လူထဥ
ု းီ လွ ကေတာ့ ဆရာႀကီး ေ႐ႊဥေဒါင္း ထက္ေရာ ေဒၚဒၚမာ
ထက္ပါ

အလုပအ
္ မ်ားႀကီး

ေသာင္းေျပာင္း

ေထြလာ

ပိုလုပ္သူ

ျဖစ္ပါတယ္။

ေရးခ်င္ရာရာ

အတြက္

သတင္းစာ
ေန႔စဥ္

ေခါင္းႀကီးနဲ႔

စာႏွစပ
္ ဒ
ု ္

ေရးၿပီး

သတင္းစာ စာေဖာင္တင
ုိ း္ တစ္ခမ
ု က်န္ ေနာက္ဆံုး ဖိုင္နယ္ပ႐ုဖ္ကို မပ်က္မကြက္
ဖတ္ပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ ၿမိဳ႕ကိစၥ၊ ႐ြာကိစၥ မွနသ
္ မွ် မလစ္ဟင္း ေစရေအာင္လည္း
သိပ္ ဂ႐ုစိုက္ပါတယ္။ လာသမွ် ဧည့္တိုင္းကိုလည္း ဧည္ဝ
့ တ္ ေက်ပါတယ္။
ဧည္ရ
့ င
ွ း္ ၿပီ ဆိတ
ု ာနဲ႔ တစ္ခခ
ု ု ေရးေန ေတာ့တာပါပဲ။ ညဘက္ဆရ
ုိ င္ စာေတြ
တစ္ေဖာင္ၿပီး တစ္ေဖာင္ ႐ိုက္တာ ေစာင္ၾ့ ကည္ရ
့ င္း တစ္ညလံုး စာေရး ေနပါတယ္။
မနက္ ၃ နာရီေလာက္ သတင္းစာ တစ္ေစာင္လးုံ ႐ိုက္ၿပီးတာကို ဖတ္ၾကည္ၿ့ ပီးမွ
အိမေ
္ ပၚ တက္အပ
ိ ေ
္ တာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Typing - ေမ

40

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ဘယ္သက
ူ မွ ႐ိက
ု ္ခိုင္းတာမဟုတ္
ေဒၚေဒၚ ဆံးု မခဲတ
့ ဲ့ “စာေရးတာကို တာဝန္ တစ္ခုလို သေဘာထားရမယ္”
ဆိတ
ု ဲစ
့ ကား၊

ဒီေန႔ထိ

နားထဲမာွ

ၾကားေယာင္

ေနေသးတယ္။

စာေရးရမွာ

ပ်င္းေနတဲ့ အခါေတြမာွ ဒီစကားကို ျပန္ေတြးၿပီး ပ်င္းတာ ေဖ်ာက္ပစ္ရတယ္။

http://mmteashop.com

ဘယ္သက
ူ မွ ႐ိုက္ၿပီး ခိုင္းလို႔ မဟုတဘ
္ ဲ ကိယ
ု သ
့္ ေဘာနဲ႔ ကိယ
ု ္ ဒီအလုပ္ကို
လုပခ
္ ဲတ
့ ာပဲ၊ စိတပ
္ ်က္ေနလည္း ဘယ္သက
ူ မွ လာသနားမွာ မဟုတဘ
္ းူ ။ ဒီေတာ့
စိတမ
္ ပ်က္နဲ၊႔

ညည္းမေနနဲ႔

လို႔

ကိုယ့္ဟာကိုယ္

အားတင္းၿပီး

လုပ္ႏိုင္သမွ်

လုပေ
္ နရမွာပဲ။ အရာ ေရာက္တာလည္းရွ၊ိ အရာ မေရာက္တာလည္း ရွမ
ိ ာွ ေပါ့။
ေကာင္းတာလည္း ရွိ၊ မေကာင္းတာလည္း ရွမ
ိ ာွ ေပါ့။ ခ်ီးမြမး္ တာ ရွိသလို၊ ကဲ့ရဲ႕တာ
လည္း ရွမ
ိ ာွ ေပါ့။ ရလဒ္ကို ၾကည့္ၿပီး စိတအ
္ တက္ အက် ျဖစ္တဲ့ အ႐ြယက
္ ုိ
လြနေ
္ ျမာက္ခဲတ
့ ာ ၾကာၿပီပဲ။ အခုအခ်ိနမ
္ ာွ အေရးႀကီးဆံးု က ကိုယ့္အလုပ္ကို ကိယ
ု ္
တာဝန္ ေက်ဖို႔သာ ျဖစ္တယ္။

ဝန္ေဆာင္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္း
သတင္းသမားရဲ႕ တာဝန္ ဆိတ
ု ာကလည္း သတင္းေတြ စုေဆာင္းရွာေဖြ
ေရးသား ေပး႐ံသ
ု ာ မဟုတဘ
္ းူ ။ အဲဒီ သတင္းေတြရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ အေၾကာင္းတရားနဲ႔
အဲဒီ သတင္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္လာစရာ ရွိတဲ့ အက်ိဳးတရား ေတြကလ
ုိ ည္း ပိင
ု း္ ျခား
ေဝဖန္ သံးု သပ္ တင္ျပေပးရ ေသးတယ္။ စာဖတ္ပရိသတ္ ဆိတ
ု ာက သတင္းေတြ
ရဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္း

ရာဇဝင္ေတြ

ျပန္ရာွ ေဖြၿပီး

ေလ့လာဖို႔

အခ်ိနေ
္ ပးႏိင
ု တ
္ ာ

မဟုတဘ
္ းူ ။ အဲဒအ
ီ တြက္ သတင္းစာေတြက သူတို႔ အဆင္သင့္ ဖတ္ႏင
ုိ ေ
္ အာင္

Typing - ေမ

41

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ရွာေဖြ စုေဆာင္း ေပးရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သတင္းစာ ဆိတ
ု ာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပင
္ န္း
တစ္ခု ျဖစ္တယ္လို႔ ေရွး အစဥ္အဆက္ သတင္းစာ ဆရာႀကီးမ်ားက ေျပာခဲတ
့ ာ
ျဖစ္တယ္။

http://mmteashop.com

မွနတ
္ ာေျပာလို႔ မုနး္ တာမဟုတ္
လုပရ
္ င္း ကိုင္ရင္း မွားတဲ့ အခါေတြလည္း ရွမ
ိ ာွ ပဲ။ မွားလို႔ ေနာက္တြန႔္
သြားလို႔ေတာ့ ဘယ္ျဖစ္မာွ လဲ။ အမွားကို သင္ခန္းစာ ယူၿပီး ေနာက္ မမွားေအာင္
ဆင္ျခင္ သြား႐ံပ
ု ဲေပါ့။ အေရးႀကီးဆံးု က ေစတနာ မွန္ဖို႔သာ ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္က်ိဳး
အတြက္ လုပတ
္ ာ မဟုတဘ
္ ဲ အမ်ားအတြက္ လုပရ
္ င္း မွားတာမ်ိဳးကို လူေတြက
ခြင့္လႊတ္တယ္။ အမ်ားအက်ိဳး လုပ္သလိုလိုနဲ႔ ကိုယ့္ အတြကခ
္ ်ည္း လုပေ
္ နတာမ်ိဳး
ဆိရ
ု င္ေတာ့ ဘယ္သက
ူ မွ ခြင့္လႊတ္မွာ မဟုတတ
္ ာ ေသခ်ာတယ္။ မွနတ
္ ာေျပာ၊
မွနတ
္ ာေရး၊ မွနတ
္ ာလုပ္လို႔ လူမုန္း မ်ားတယ္ဆတ
ုိ ာ မဟုတပ
္ ါဘူး။ ကိုယ္က်ိဳး
အတြက္ လုပ္မွန္း သိလို႔ လူမုန္း မ်ားတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

မႀကိဳက္ေပမယ့္ ခ်စ္တသ
ဲ့ ူ
ထင္ရာွ းတဲ့ သာဓက တစ္ခုကို ျပပါမယ္။ ဆရာ ဒဂုနတ
္ ာရာ ၾကံဳတိုင္း
ေျပာေန၊ ေရးေနတဲ့ “ မုနး္ သူမရွိ ခ်စ္သူသာရွိ၊ ရန္သူ မရွိ မိတေ
္ ဆြသာရွိ ” ဆိတ
ု ဲ့
အယူအဆကို လူအေတာ္မ်ားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ပိုင္းက သေဘာမက်
ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဆရာ ဒဂုန္တာရာကို ဘယ္သမ
ူ ွ မမုနး္ ဘူး။ လူႀကီးေရာ လူငယ္ပါ
ခ်စ္ၾကတယ္။

Typing - ေမ

ကၽြနေ
္ တာ္

ကိုယ္တိုင္လည္း

မႀကိဳက္ေပမယ့္

ခ်စ္ပါတယ္။

42

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ဘာေၾကာင္လ
့ ဲ ဆိေ
ု တာ့ ဆရာ့ေစတနာကို လူတိုင္းက ႁခြငး္ ခ်က္မရွိ ယံၾု ကည္
စိတခ
္ ်လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ ဒဂုနတ
္ ာရာဟာ ေက်ာင္းေဆာင္ကုိ ကိုယ္ပိုင္စႏၵရား
ယူလာၿပီး တီးတဲ့ တစ္ဥးီ တည္းေသာ တကၠသလ
ုိ ္ ေက်ာင္းသားပါ။ ျမန္မာျပည္မာွ
ဒီလိုလုပ္တာ သူတစ္ေယာက္ပဲ ရွိလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။

http://mmteashop.com

ဘယ္ေခတ္မာွ မွ အိမ္မရွိသူ
သခင္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္ဗဟိနး္ တို႔နဲ႔ ေက်ာင္းေနဖက္ေတြ ျဖစ္သလို
ဖဆပလေခတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ တကြ ဝန္ႀကီး၊ ဝန္ကေလး အားလံးု နဲ႔ လည္း မိတေ
္ ဆြ
ရင္းခ်ာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေခတ္ ဘယ္အခါမွ ဆရာဟာ သူ႔
ကိုယ္က်ိဳး အတြက္ ဘာတစ္ခမ
ု ွ မလုပခ
္ ဲဖ
့ းူ ပါဘူး။ ျပည္ေတာ္သာ ေခတ္မာွ
ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး သမားေတြ မဆိထ
ု ားနဲ႔ စာေရးဆရာ ေတြေတာင္ ေနစရာ တိုက္ခန္း
တစ္ခန္း ေလာက္ေတာ့ ရၾက ယူၾကေပမယ့္ ဆရာကေတာ့ ဒီေန႔အထိ ရန္ကုနမ
္ ာွ
သူပိုင္ အိမတ
္ စ္လးုံ မွ မရွခ
ိ ဲပ
့ ါဘူး။ ဂ်ပန္ေခတ္မာွ ဗိလ
ု ခ
္ ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္က
ေခၚၿပီး ရာထူး ေပးတာေတာင္ ဗိလ
ု ခ
္ ်ဳပ္ မသိေအာင္ နယ္ျပန္ေျပးသြားတဲ့ လူမ်ိဳးပါ။

ျပည္သန
ူ ဲ႔ တစ္သားတည္း
ဆရာက ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးသမား မဟုတဘ
္ းူ လို႔ ဘယ္လပ
ုိ ဲ ေျပာေန ေျပာေန၊
ဘယ္ေခတ္မာွ မဆို ျပည္သေ
ူ တြနဲ႔ တစ္သားတည္း ရွေ
ိ အာင္ ေနခဲသ
့ ူ ျဖစ္တယ္။
အဲဒီလို လူမ်ိဳးမို႔ လူေတြက ဒီေန႔ထိ ဆရာ့ကုိ ေမတၱာမပ်က္ ခ်စ္လ်က္ ခင္လ်က္
ရွေ
ိ နၾကတာ ျဖစ္တယ္။ ဆရာေျပာတဲ့ စကားမ်ိဳး တျခားလူ ေျပာၾကည္ပ
့ ါလား

Typing - ေမ

43

http://mmteashop.com
တစ္ခါတည္း

ေျမာင္းထဲ

ေရာက္သြားမွာေပါ့။

လူထုစိန္ဝင္း
ဆရာ့မို႔သာ

လူေတြက

အခ်စ္

မပ်က္တာ။ ဆရာ့ ေမြးေန႔တင
ုိ း္ နယ္ေပါင္းစံက

စာေပသမားေတြ ေအာင္ပန္းကို
တစုတေဝး ေရာက္ေနၾကတာ ၾကည္ေ
့ ပါ့။ ကၽြနေ
္ တာ္လည္း ဆရာ့ အယူအဆကို
မႀကိဳက္ေပမယ့္ ဆရာ့ကုိ ခ်စ္တယ္။ ၾကည္ညဳိ ေလးစားတယ္။ အဲဒါ ေစတနာမွန္

http://mmteashop.com

လို႔ပါ။

ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္မွ ျပည္သူ႔ေခတ္ကို ေရာက္မာွ ပါ
က်င့္ဝတ္ပိုင္း ဆိုငရ
္ ာမ်ားကို ဦးစားေပး ေရးလြနး္ တာနဲ႕ ပတ္သတ္ၿပီး
ေစာဒက တက္သတ
ူ ခ်ိဳ႕ ေတြဖ
႔ းူ တယ္။ ေခတ္ေတြ ေျပာင္းတာနဲ႔ အတူ က်င္ဝ
့ တ္
စံႏန
ႈ း္ ေတြလည္း လိုက္ပါ ေျပာင္းလဲမွ ေခတ္နဲ႔ လိက
ု ေ
္ လ်ာညီေထြ ျဖစ္ေတာ့မာွ
ေပါ့လို႔ ေျပာသူလည္း ရွိတယ္။

တရားေဟာ ဆရာလိပ
ု ဲ
ေနရာတိင
ု း္ မွာ ဆရာႀကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္မိႈငး္ ရဲ႕ စာရိတၱ စံႏန
ႈ း္ နဲ႔
လိုက္တိုင္း

ေနလို႔ေတာ့

ဘယ္ျဖစ္မာွ လဲလို႔

ေျပာသူရွိသလို၊

လူတိုင္းကို

ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္ စိတထ
္ ားမ်ိဳး ထားဖိခ
႔ု ်ည္း ေျပာေနရင္ စာနယ္ဇင္း
အလုပ္ လုပမ
္ ည့္ သူေတာင္ ရွိမွာ မဟုတေ
္ တာ့ဘးူ လို႔ ေျပာသူလည္း ရွိတယ္။
ပညာတတ္ အေမရိကန္ တစ္ေယာက္ကေတာ့ “ခင္ဗ်ားက တရားေဟာဆရာ
တစ္ေယာက္လုိ သီလျဖဴစင္ဖို႔ခ်ည္း ေဟာေနတဲသ
့ ူ တစ္ေယာက္ (Moralist)
ျဖစ္ေနၿပီ”

လို႔

Typing - ေမ

ေကာက္ခ်က္

ခ်သြားဖူးတယ္။

သူကိုယ္တိုင္က

အေမရိကန္

44

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

တကၠသလ
ုိ ္ တစ္ခမ
ု ာွ သတင္းစာပညာ သင္ၾကားပိခ
႔ု ်တဲ့ ပါေမာကၡတစ္ေယာက္
ျဖစ္ပါတယ္။

လူ႔ႏန
ႈ း္ စံေတြ ထိန္းဖိ႔ု

http://mmteashop.com

ဒီေခတ္ႀကီးမွာက ဘယ္နယ္ပယ္ကုိ ၾကည့္လိုက္ၾကည့္လိုက္ က်င္ဝ
့ တ္
ေဖာက္ဖ်က္
ျမင္ေတြ႔

က်ဴးလြနမ
္ ေ
ႈ တြ

ေနရတဲအ
့ တြက္

အလြနအ
္ မင္း

လူအျဖစ္

ဆိးု ဝါးခ်င္တင
ုိ း္

သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္

ရည္႐ြယၿ္ ပီး

ေရးေနရတာ

ဆိးု ဝါးေနတာကို

ႏႈနး္ စံေတြကုိ

ထိနး္ ႏိင
ု ္

ျဖစ္တယ္။

မိတေ
္ ဆြ

သေလာက္

ထိနး္ ၾကေစဖိ႔ု

အေမရိကန္

ေက်ာင္းဆရာ ေျပာသလို “သီလသမား” ေတာ့ မဟုတပ
္ ါဘူး။

သမၼတေရဂင္ကုိ စာသင္ေက်ာင္းေတြမာွ ဓမၼက်မ္းစာေတြ ျပန္လည္သင္ၾကားဖိ႔ု
ေဆာ္ၾသခဲတ
့ ာေၾကာင့္

လူေတြက

Moralist

သီလသမားလို႔

ကင္ပြနး္ တပ္

ခဲၾ့ ကတယ္။ ဘာမွမဆိင
ု ပ
္ ါဘူး။ ေရဂင္ဟာ ကြနဂ
္ ရက္ လႊတေ
္ တာ္ကုိ လိမ္ခဲ့၊
အေမရိကန္ျပည္သူ ေတြကုိ ညာခဲတ
့ ဲ့ “အီရန္ဂတ
ိ ္” အ႐ႈပေ
္ တာ္ပေ
ုံ ၾကာင့္ ရာထူးက
ျဖဳတ္ခ်ခံရလုဆဲ ျဖစ္ခဲတ
့ ဲ့ လူလိမ္ႀကီး တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားစရာ
ဘာတစ္ခမ
ု ွ မရွပ
ိ ါဘူး။

လူႀကီးလူေကာင္းမဟုတ္
ေရဂင္လုိ သီလသမား အမည္ခမ
ံ ်ိဳးကို မေလးစားသလို အရက္ေသစာ
ေရွာင္ၾကဥ္ေရးတိ၊႔ု တိရစာၦနအ
္ သား မစားေရးတိ႔ု၊ လႈံ႔ေဆာ္ ေဟာၾကားေနသူတင
ုိ း္
ကိုလည္း လူႀကီးလူေကာင္းလို႔ သေဘာမထားပါဘူး။ ဘယ္နယ္ပယ္မာွ ပဲ ျဖစ္ျဖစ္

Typing - ေမ

45

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ က်င္ဝ
့ တ္မ်ားကို လိုက္နာ ေစာင္ထ
့ န
ိ း္ သူမ်ားကိသ
ု ာ လူေကာင္းလို႔
သေဘာထားပါတယ္။ အေမရိကန္သမၼတ ရာထူးကို လက္ခံဖို႔အတြက္ က်င္ဝ
့ တ္နဲ႔
စည္းကမ္း သတ္မွတခ
္ ်က္ေတြကုိ လိုက္နာေစာင့္ထိန္း ပါမယ္လို႔ က်မ္းသစၥာကို
က်ိန္ဆိုရပါတယ္။ ဒီက်မ္းသစၥာကုိ ခ်ိဳးေဖာက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳက္နက္ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ
က်မ္းစူးသြားပါၿပီ။ သမၼတျဖစ္ဖ႔ုိ မထိုက္တန္ေတာ့ပါဘူး။ ေရဂင္တ၊႔ုိ ကလင္တန္တ႔ုိ

http://mmteashop.com

ဟာ အဲဒီလို သမၼတမ်ိဳးေတြပါ။

ဝိနည္းနဲ႔ ညီမွ ရဟန္း
ဒီေခတ္ ဒီအခါႀကီးမွာ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း စံ၊ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္
ဦးခ်စ္ေမာင္ စံ ဆိတ
ု ဲ့ စံႏန
ႈ း္ မ်ိဳးေတြနဲ႔ ေနရာတကာ လိုက္တိုင္းတာလို႔ မျဖစ္ဘးူ
ဆိတ
ု ာ လက္ခံ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔နယ္ပယ္အလိက
ု ္ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားတဲ့
အနိမ့္ဆံုး က်င္ဝ
့ တ္ စံႏန
ႈ း္ ေတြကေ
ုိ တာ့ ပစ္ပယ္လို႔ မရပါဘူး။ ရဟန္းေတာ္ တစ္ပါး
အျဖစ္ သတ္မတ
ွ ္ ခံရဖိ႔ု အတြက္ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားတဲ့ ဝိနည္းေတာ္ေတြနဲ႔ ညီဖို႔
လိပ
ု ါတယ္။ ခ်မ္းလြနး္ ေအးလြနး္ တဲ့ ေဒသေရာက္ေနတဲ့ အတြက္ အေအးဒဏ္
ကာကြယဖ
္ ႔ုိ ဆိုၿပီး ဝီစကီေသာက္လို႔ မရပါဘူး။ ဒါဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္
လို႔ မေခၚႏိင
ု ္ ေတာ့ပါဘူး။

ဆရာဝန္ေကာင္းဆိတ
ု ာ
ဆရာဝန္ တစ္ေယာက္ အဖိမ
႔ု ာွ ေတာ့ အရက္ေသာက္ခ်င္ေသာက္၊ မိနး္ မ
ႏွစေ
္ ယာက္ သံးု ေယာက္ ယူခ်င္ယူ၊ ဆရာဝန္ က်င္ဝ
့ တ္နဲအ
႔ ညီ လူနာေတြ အေပၚ

Typing - ေမ

46

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေမတၱာ၊ ေစတနာ၊ က႐ုဏာနဲ႔ ျပဳစုေစာင္ေ
့ ရွာက္ေနသမွ် ကာလပတ္လးုံ သူဟာ
ဆရာဝန္ေကာင္း တစ္ေယာက္ပါပဲ။ အရက္ေသာက္လို႔ လူေကာင္း မဟုတဘ
္ းူ လို႔
မဆိုႏိုင္သလို၊ မိနး္ မႏွစေ
္ ယာက္ သံးု ေယာက္ ယူထားလို႔လည္း အဲဒီ မိနး္ မေတြဟာ
သူလ
႔ န
ူ ာေတြ မဟုတဘ
္ းူ ၊ သူ႔တပည့္ ေက်ာင္းသူေလးေတြ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ သူ႔ကို
လူယတ
ု မ
္ ာလို႔ မေခၚႏိင
ု ပ
္ ါဘူး။ ဆရာဝန္ က်င့္ဝတ္ကို လိုက္နာ ေစာင္ထ
့ န
ိ း္ ေနသမွ်

http://mmteashop.com

ကာလပတ္လးုံ သူဟာ ဆရာဝန္ေကာင္း တစ္ေယာက္ပါပဲ။

ဆရာဝန္ေကာင္းျဖစ္ဖပ
႔ုိ ဲ လိတ
ု ယ္
ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ကုိ ဆရာဝန္ေကာင္းျဖစ္ဖပ
႔ုိ ဲ လူေတြက လိခ
ု ်င္တာပါ။
သူ အရက္ေသာက္တာ၊ မိနး္ မမ်ားမ်ား ယူတာေတြကုိ လူနာေတြက စိတမ
္ ဝင္စား
ပါဘူး။ လူနာေတြ အေပၚမွာ ဆရာ က်င္ဝ
့ တ္နဲ႔ အညီ ျပဳမူဆက္ဆရ
ံ င္ ေက်နပ္
ပါတယ္။ Moralists ေတြကသာ ငါးပါးသီလၿမဲတဲ့ ဆရာဝန္ျဖစ္ဖ႔ုိ ေတာင္းဆိၾု ကမွာ
ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္တိုင္လည္း အရက္ မေသာက္ပါဘူး။ အိမေ
္ ထာင္လည္း တစ္ခါပဲ
ျပဳဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တျခားသူ တစ္ေယာက္ကုိ အရက္ေသာက္႐၊ုံ မိနး္ မ
ႏွစေ
္ ယာက္ ယူ႐ံုနဲ႔ ေတာ့ မေကာင္းတဲ့ လူလို႔ မသတ္မတ
ွ ပ
္ ါဘူး။ သူ႔ အလုပမ
္ ာွ သူ
တာဝန္ေက်ပြနၿ္ ပီး လူေ
႔ လာကမွာလည္း လူႀကီး လူေကာင္း တစ္ေယာက္လုိ ျပဳမူ
ေနထိင
ု ရ
္ င္ ဘာမွ ေျပာစရာမရွပ
ိ ါဘူး။

Typing - ေမ

47

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

စီးပြားေရး အဓိကေခတ္
ခက္တာက ေခတ္ႀကီး တစ္ခုလံုးက စီးပြားေရး အဓိက ျဖစ္ေနေလေတာ့
လူေတြ အားလံုးလိုလိုဟာလည္း ပိုက္ဆံရဖို႔ကိုသာ ဦးစားေပး လုပေ
္ ဆာင္ေနၾက
ရတယ္။ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ဖ၊႔ုိ လူႀကီး လူေကာင္း ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ ထားေတာ့၊

http://mmteashop.com

သာမန္ က်င္ဝ
့ တ္ ေစာင္ထ
့ န
ိ း္ သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖေ
႔ုိ တာင္ သိပအ
္ ေလးမထား
ၾကေတာ့ဘးူ ။ အဲဒါေၾကာင့္ က်င္ဝ
့ တ္ က်င္ဝ
့ တ္နဲ႔ ခဏခဏ ေအာ္ေပးေနရတာပါ။
Moralists ေတြလုိ သိပ္အျမင့္ႀကီး မေတာင္းဆိပ
ု ါဘူး။ ဆရာဝန္က ဆရာဝန္
ပီသဖို႔၊ ေက်ာင္းဆရာ က ေက်ာင္းဆရာ ပီသဖို႔၊ ဝန္ထမ္းက ဝန္ထမ္း ပီသဖို႔၊
စစ္သားက

စစ္သား

ပီသဖို႔၊

စာနယ္ဇင္းသမားက

စာနယ္ဇင္းသမား

ပီသဖို႔

ဆိတ
ု ာေလာက္ပဲ လိခ
ု ်င္တာပါ။

စံ ႏွစမ
္ ်ိဳး ႏွစစ
္ ား
မိတေ
္ ဆြ အေမရိကန္ သတင္းစာပညာ ပါေမာကၡကလည္း က်င္ဝ
့ တ္
အေျခခံ

ေလာက္ေတာ့

ထိနး္ သိမး္ မႈ

ရွရ
ိ မွာေပါ့လို႔

လက္ခတ
ံ ယ္။

ဒါေပမယ့္္

စံသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ က်ေတာ့ သူနဲ႔ ကိုယ္နဲ႔ ဘယ္လမ
ုိ ွ မတူေတာ့ဘးူ ။ ဥပမာဒိုင္ယာနာ မင္းသမီးကိစၥ ဆိုပါေတာ့။ ကိုယ့္အျမင္က မင္းသမီးေလး သူအ
႔ ေဖာ္နဲ႔
ႏိက
ု က
္ လပ္ သြားတာ၊ ျမင္းပြဲသြားတာ၊ ကၽြနး္ ကေလး တစ္ကၽြနး္ ေပၚ အပန္းေျဖခရီး
ထြကတ
္ ာမ်ိဳး ေတြကုိ ေနာက္က တေကာက္ေကာက္လုိက၊္ ဓာတ္ပုံ ခိုး႐ိုက္ၿပီး
လူသိရွင္ၾကား ေဖာ္ထတ
ု ္ ေရးသားတာမ်ိဳးက သတင္းသမား လုပရ
္ ပ္ မဟုတဘ
္ းူ ။
အဝါေရာင္ စာနယ္ဇင္းသမား လုပရ
္ ပ္၊ သည္းေျခခိက
ု ္ စာနယ္ဇင္း( Sensational

Typing - ေမ

48

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

paper) လုပရ
္ ပ္ လို႔ ျမင္တယ္။ အေမရိကန္ ပါေမာကၡက ဒါဟာ Sensational
မဟုတဘ
္ းူ ။ Human interest story(လူထစ
ု တ
ိ ဝ
္ င္စားတဲ့ သတင္း) ျဖစ္လို႔
ေရးသား ေဖာ္ျပ သင္တ
့ ယ္လို႔ ျမင္တယ္။

http://mmteashop.com

ဘက္လက
ုိ တ
္ ာ လူသ
႔ ဘာဝ
ေနာက္ၿပီး သူ ေက်ာင္းမွာ စာသင္ေတာ့ သတင္းစာဆိတ
ု ာ ဘယ္ေတာ့မွ
ဘက္မလိက
ု ရ
္ ဘူး။ သမာသမတ္ ရွရ
ိ မယ္လို႔ သင္ၿမဲျဖစ္တယ္။ နယူးေယာက္တင
ုိ း္ မ္
တို႔၊ ဝါရွင္တန္ပိုစ့္တို႔ ဘက္မလိက
ု ဘ
္ းူ လား။ တိုင္းမ္တို႔၊ နယူးစ္ဝခ
ိ တ
္ ေ
႔ုိ ရာ သမာ
သမတ္ ရွၾိ ကသလားလို႔ ေမးလိက
ု ေ
္ တာ့ သူ ဘာမွ မေျပာေတာ့ဘးူ ။ ဘယ္ေျပာႏိင
ု ္
မွာလဲ၊ ဘက္မလိက
ု တ
္ ဲ့ သတင္းစာဆိတ
ု ာ ရွမ
ိ ွ မရွတ
ိ ာ။ ေလာကသား တိုင္းဟာ
သူ႔ပင္ကို အခံ ယံုၾကည္မႈက ေပၚထြကလ
္ ာတဲ့ အသိနဲ႔ ေလာကကို ႐ႈျမင္သးုံ သပ္ၿမဲ
ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘက္လက
ုိ တ
္ ယ္ ဆိတ
ု ာ လူသ
႔ ဘာဝပဲ။ ဘက္မလိက
ု ဘ
္ းူ
ဆိတ
ု ာ ရွိကို မရွိႏိုင္တဲ့ အရာ ျဖစ္တယ္။

ျပည့္သူ႔ဘက္သားဆိုတာ
လမ္းသြားရင္း ကေလးတစ္ေယာက္ကုိ လူႀကီးတစ္ေယာက္က မညႇာမတာ
ထိးု ႀကိတ္ ႐ိုက္ႏွက္ေနတာကို ေတြပ
႔ ါလ်က္နဲ႔ ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္သလို မ်က္ႏွာလႊဲ
ေရွာင္ကြငး္ သြားတဲ့ စိတဓ
္ ာတ္မ်ိဳးကို မဆိင
ု ရ
္ ာ ဝင္မ႐ႈပတ
္ တ္တဲ့ စိတ္လို႔ ခ်ီးက်ဴး
ရမွာလား။ တကယ္လို႔ အ႐ိက
ု ခ
္ ရ
ံ တဲ့ ကေလး ေသဆံးု သြားရင္ ေရွာင္သြားတဲ့
လူဟာ လူသတ္မက
ႈ ုိ မတားဆီးတဲ့ အတြက္ အားေပးသူ အျဖစ္ ပူးတြဲတရားခံလို႔

Typing - ေမ

49

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မသတ္မတ
ွ ္ သင္ဘ
့ းူ လား။ အမွားနဲ႔ အမွန၊္

ဓမၼနဲ႔ အဓမၼၾကားမွာ ႏွာေစးေနတဲ့

သူဟာ တာဝန္မဲသ
့ ူ ျဖစ္တယ္။ လူတ
႔ ာဝန္ ပ်က္ကြကပ
္ ါတယ္။ ျပည္သဘ
႔ူ က္သား
ဆိတ
ု ာ ျပည္သဘ
႔ူ က္ က အၿမဲရပ္တည္ ေပးရမွာပါ။ ဒါမွ ျပည္သူ႔ေခတ္ကို
ေရာက္ႏင
ုိ မ
္ ာွ ျဖစ္ပါတယ္။

http://mmteashop.com

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး ဝတၳဳမ်ားရဲ႕ ၾသဇာအရွန
ိ အ
္ ဝါ
“သတင္းစာဆရာဆိတ
ု ာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေခတ္ရဲ႕ မွတတ
္ မ္းေတြကုိ ေရးသားတဲ့
ေန႔စဥ္မတ
ွ တ
္ မ္း ေရးသူေတြ ျဖစ္တယ္”

နာမည္ႀကီး အဂၤလပ
ိ ္ သတင္းစာဆရာ

တစ္ဥးီ ျဖစ္တဲ႔ “ဖရန္စစ္ဝလ
ီ ်ံ” ေျပာခဲတ
့ ဲ့ စကားျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာသတင္းစာ
ဆရာႀကီး လူထဥ
ု းီ ေလးလွကလည္း “သတင္းစာမ်ားသည္ သမိုင္းကို ေျပာေနၾက
သည္” လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

မင္းဒဏ္သင့္ အလုပ္
သတင္းစာဆရာတိ၊႔ု စာေရးဆရာတိ႔ု ဆိုတာ သူေ
႔ ခတ္ သူအ
႔ ခါရဲ႕ သမိုင္း
ေၾကာင္းကို မတိမး္ မေစာင္းရေအာင္ မွနက
္ န္တက
ိ ်စြာ မွတတ
္ မ္းတင္တဲ့ တာဝန္ကုိ
ထမ္းေဆာင္ၾကရသူမ်ား ျဖစ္တယ္။ ဥေရာပမွာ သတင္းစာ ေပၚဦးစ ေခတ္အခါက
ဆိရ
ု င္ ဒီတာဝန္ကို ေက်ပြနစ
္ ြာ ထမ္းေဆာင္ရင္းနဲ႔ သတင္းစာဆရာ၊ စာေရး
ဆရာႀကီးေတြ ျဖစ္တဲ့ ဒင္နီယယ္ဒီဖိုးတို႔၊ အီမိုင္းလ္ဇိုလာတို႔ တစ္ေတြ မင္းျပစ္
မင္းဒဏ္

သင္ခ
့ ဲၾ့ ကရတယ္။

Typing - ေမ

အခု

ႏွစဆ
္ ယ္တ
့ စ္ရာစု

ေရာက္တဲအ
့ ထိလည္း

50

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

သတင္းစာ အလုပ္ဆိုတာ သက္စြနဆ
႔္ ဖ
ံ ်ားလုပရ
္ တဲ့ အလုပမ
္ ်ိဳးအျဖစ္ ရွေ
ိ နေသး
တယ္။ ကမာၻေပၚမွာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး

အသတ္ခရ
ံ တဲ့

သတင္းစာဆရာ ဦးေရဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ငါးဆယ္ေအာက္ ေရာက္တယ္ မရွခ
ိ ဲဘ
့ းူ ။
တခ်ိဳ႕ႏွစမ
္ ်ားဆိရ
ု င္ ရာဂဏန္း အထိေတာင္ ရွိတာကို ေတြရ
႔ တယ္။ ဒါက စစ္ေျမျပင္
မွာ ေသရတဲ့ သူေတြရဲ႕စာရင္း မပါေသးပါဘူး။ ဒီလို သက္စြန္႔ဆံဖ်ား လုပၾ္ ကရ

http://mmteashop.com

ေပမယ္လ
့ ည္း သတင္းသမားေတြက ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တြနသ
႔္ ြားတယ္
မရွခ
ိ ဲ့ ပါဘူး။

ေရွ႕တန္းက ပါခဲတ
့ ာခ်ည္းပဲ
ျမန္မာသတင္းစာဆရာ၊

စာေရးဆရာေတြလည္း

“ဘိးု ဝဇီရ”

တို႔ေခတ္

ကစၿပီး ဒီေခတ္အထိ ေနာက္က် က်န္မေနရစ္ပါဘူး။ တာဝန္ေက်ခဲၾ့ ကတယ္။
“ျမန္မာႏိင
ု င
္ ံရဲ႕ သမိင
ု း္ စဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ သတင္းစာဆရာ၊ သတင္းေထာက္
ေခါင္းေဆာင္မႈ မပါခဲတ
့ ဲေ
့ ခတ္ ဆိုလို႔ တစ္ေခတ္မွ မရွပ
ိ ါဘူး။ အၿမဲ ေခါင္းေဆာင္မႈ
ေပးေနတာပဲ ဆိတ
ု ာ ရဲရဲႀကီး ေျပာခ်င္ပါတယ္” လို႔ေတာင္ ဆရာႀကီးထြနး္ (ေန႔စဥ္
ဦးထြနး္ ေဖ) က ေျပာခဲဖ
့ းူ ပါတယ္။ မွနလ
္ ည္း မွနပ
္ ါတယ္။ ႏွစေ
္ ပါင္းရာေက်ာ္
နယ္ခ်ဲ႕

ဆန္က
႔ ်င္ေရး

အခ်ဳပ္တန္း

ဆရာေဖလို

တိုက္ပြဲတစ္ေလွ်ာက္မွာ
ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြ

ဆီးဘန္နီ

ေရွ႕တန္းက

ဆရာေတာ္လ၊ုိ

ပါခဲ့သလို၊

ဖက္ဆစ္

ေတာ္လန
ွ ေ
္ ရး နဲ႔ တိင
ု း္ ျပည္ လြတလ
္ ပ္ေရး တိက
ု ပ
္ ြဲစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး မွာလည္း
သတင္းစာ ဆရာေတြ၊ စာေရးဆရာေတြ သက္စြနႀ႔္ ကိဳးပမ္း ေရွ႕ဆံးု တန္းက ပါခဲ့
ၾကတာပါပဲ။

Typing - ေမ

51

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ရန္သေ
ူ တာ္ နံပါတ္တစ္
နယ္ခဲ်႕ေခတ္

တစ္ေခတ္လံုး

ျမန္မာစာေပနယ္

တစ္ခုလံုးရဲ႕

“မီး႐ွဴး

တန္ေဆာင္” သဖြယ္ ေရွ႕က မားမားမတ္မတ္ရပ္ၿပီး ဦးေဆာင္မေ
ႈ ပးခဲတ
့ ဲ့ ဆရာႀကီး
သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းကို နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလပ
ိ အ
္ စိးု ရက “ရန္သေ
ူ တာ္ နံပါတ္တစ္”

http://mmteashop.com

အျဖစ္ စာရင္းသြငး္ မွတတ
္ မ္းအတင္ ခံခဲရ
့ ပါတယ္။ ဆရာႀကီးကလည္း တိင
ု း္ ျပည္
လြတလ
္ ပ္ေရးနဲ႔

နယ္ခ်ဲ႕

ဆန္က
႔ ်င္ေ
့ ရးဆို

ဘယ္ေတာ့မွ

ေနာက္ခ်န္ေနခဲတ
့ ာ

မဟုတဘ
္ းူ ။ အၿမဲတမ္း ေရွ႕ဆံးု ကထြကတ
္ ာ။
“ေဝးခရီးေပမယ့္
အေရးႀကီးလွ်င္ျဖင္ေ
့ သြးနီးရာပါစၿမဲေပမိ႔ု
ဆရာလဲကြာပထမအရင္ကနဦးဆီက
ျမန္မာ့တစ္ခြငမ
္ ာွ သမၼတရွငဘ
္ ရ
ု င္မလူးခင္ပ
(ထ)ဆင္ထူးကိုတျမည္ျမည္သင္ခဲ့သမို႔
(ထီ)မထင္ေက်ာင္းေတာ္သားေတြရဲ႕
အမည္အစဥ္ေခါင္းေပၚဖ်ားတြငမ
္ ွ
မင္း႐ိ႕ု ဆရာကို
စာရင္းတိက
႔ု ာထားလိက
ု ၾ္ ကေပေတာ့ …”
ယူနဗ
ီ ာစီတီ

သပိတ္

ေလးခ်ိဳးႀကီးမွာ

စပ္ထားခဲတ
့ ဲအ
့ တိင
ု း္

ဆရာႀကီး

ဘဝ

တစ္ေလွ်ာက္လံုး ျပည္သေ
ူ တြနဲ႔ တစ္သားတည္း ရွိခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။

Typing - ေမ

52

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မ်ိဳးေစ့မန
ွ လ
္ ို႔ အပင္သန္
ဆရာႀကီး

မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးခဲတ
့ ဲ့

ျမန္မာစာေပေလာကဟာ

လြတလ
္ ပ္ေရး

တိက
ု ပ
္ ြဲစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ခဲၾ့ ကသလို လြတလ
္ ပ္ေရးရၿပီး
ေနာက္ပင
ုိ း္ မွာလည္း နယ္ခ်ဲ႕ဆန္က
႔ ်င္ေရး၊ အမ်ိဳးသား လြတေ
္ ျမာက္ေရးနဲ႔ ကမာ႔ၻ

http://mmteashop.com

ျငိမး္ ခ်မ္းေရး

လႈပရ
္ ာွ းမႈေတြမာွ

ေတာ္လန
ွ ေ
္ ရး၊

ဗီယက္နမ္

ေရွ႕တန္းက

လြတေ
္ ျမာက္ေရး

ဦးေဆာင္ခဲၾ့ ကတယ္။
တိုက္ပြဲ၊

က်ဴးဘား

လက္တင္အေမရိကနဲ႔

အာဖရိက ကိုလိုနီ ထမ္းပိးု ေအာက္က ႐ုနး္ ထြကေ
္ ရး တိုက္ပြဲမွန္သမွ် ေထာက္ခံ
အားေပး ခဲၾ့ ကတယ္။ မ်ိဳးေစ့မန
ွ ္လို႔ အပင္သန္တယ္ ေျပာရလိမမ
့္ ယ္။

လက္ဝဲဝါဒ ၾသဇာလႊမး္
ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕နဲ႔ ဖက္ဆစ္ စနစ္ေအာက္က ႐ုနး္ ထြကခ
္ ဲၾ့ ကရတဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္း
မွာ

လက္ဝဲအယူဝါဒေတြ

အင္မတန္

ၾသဇာလႊမး္ မိးု ခဲတ
့ ယ္။

အထူးသျဖင့္

ပညာတတ္ ေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြ အေပၚမွာ ပိုၿပီး ၾသဇာႀကီးခဲတ
့ ယ္။ အဲဒီလို
လက္ဝဲ အယူဝါဒဘက္ တိမး္ ညြတၾ္ ကတဲ့ ျမန္မာလူငယ္ အမ်ားစုဟာ ဘယ္လက္ဝဲ
ပါတီေတြကမွ စည္း႐ံးု ခဲၾ့ ကတာ မဟုတသ
္ လိ၊ု ဘယ္လုိ လက္ဝဲဝါဒ က်မ္းေတြမွ
ဖတ္ဖးူ ခဲၾ့ ကလို႔ လည္း မဟုတပ
္ ါဘူး။ စာေရးဆရာႀကီးေတြ ျဖစ္တဲ့ သိနး္ ေဖျမင္၊့
ဒဂုနတ
္ ာရာ၊ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၊ လင္းယုနန
္ ၊ီ သခင္ျမသန္း၊ ေအာင္လင္းတိ႔ု
တစ္ေတြရဲ႕

စာေတြကုိ

စြဲလန္းအားက်ၿပီး

လက္ဝဲသမား

ေပါက္စေလးေတြ

ျဖစ္လာခဲၾ့ ကတာပါ။

Typing - ေမ

53

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ဇာတ္လိုက္ကို အားက်တဲအ
့ ႐ြယ္
ကိုယေ
္ တြေ
႔ ျပာရရင္ ေကာလိပေ
္ က်ာင္းေရာက္မွ ကားလ္မတ္တို႔၊ အိနဂ
္ ်ယ္
တို႔၊ လီနင္၊ စတာလင္နဲ႔ ေမာ္စီတုန္းတို႔ကို ၾကားဖူးခဲတ
့ ာပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမတိုင္မီ
အလယ္တန္း ေက်ာင္းသား ဘဝကတည္းက လက္ဝဲ အယူအဆ တခ်ိဳ႕ကို

http://mmteashop.com

ႏွစသ
္ က္ သေဘာက် ေနပါၿပီ။ လင္းယုနန
္ ီရဲ႕ ဇာတ္လက
ုိ ္ ေမာင္ေစာလြငက
္ ုိ
အားက်ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္တဲအ
့ ခါ ေက်ာက္ခဲကုိ ကန္ရင္း ေလွ်ာက္တတ္သလိ၊ု
ဓာတ္တိုင္ကို

ခဲနဲ႔

ေပါက္တဲ့

ထူးထူးျခားျခား

စ႐ိုက္ေတြကို

အတုခိုးခဲ့တယ္။

ေမာင္ေစာလြငက
္ ုိ ဇာတ္လက
ုိ အ
္ ျဖစ္ ထားၿပီး ေရးတဲ့ ျမင္၊့ မမျမင္၊့ ခ်စ္မမ၊
ခ်စ္မမျမင္၊့ ခ်စ္ေသာမမ၊ ခ်စ္မမ ဆိတ
ု ဲ့ စာအုပတ
္ ြဲေတြကုိ အိပယ
္ ာေဘးထားၿပီး
စကားလံးု ေတြ အလြတရ
္ လုနးီ ပါး ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ခဲတ
့ ယ္။

စာေရးဆရာေတြ ဂု႐ုႀကီး ျဖစ္ခဲ့
အဲဒေ
ီ နာက္ေတာ့

ဆရာဦးသိနး္ ေဖျမင့္ရဲ႕

အေရွ႕ကေနဝန္းနဲ႔

သပိတေ
္ မွာက္ ေက်ာင္းသား ဝတၳဳရွညႀ္ ကီးေတြရဲ႕ ၾသဇာ အလြနႀ္ ကီးခဲတ
့ ယ္။
မႀကိဳက္တဲ့ လူငယ္ ေက်ာင္းသား မရွသ
ိ ေလာက္ ျဖစ္တယ္။ ကိုတင္ထြန္း၊ မျမင္ဥ
့ းီ
နဲ႔ မျမမွီတို႔ကို စြဲခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆရာဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ရဲ႕ ကိုဘုန္းႏိုင္၊
ကိုတင္ဦး၊ ေအာင္လင္းရဲ႕ ေဗဒါ၊ ဒဂုနတ
္ ာရာရဲ႕ ေမနဲ႔ ၿမိဳင္၊ သခင္ျမသန္းရဲ႕ မမိးု ေစြ
စတဲ့ စတဲ့ ဇာတ္ေကာင္ ေတြကုိ စြဲလမ္းခဲၾ့ ကရတယ္။ ဝတၳဳဇာတ္ေကာင္ ေတြဟာ
လူငယ္တိုင္းရဲ႕ စံျပပုဂဳိၢ လ္ (Role Model) ေတြ ျဖစ္လာခဲ့သလို၊ စာေရးဆရာေတြ
ကိုလည္း “ဂု႐ုႀကီး” ေတြအျဖစ္ ကိးု ကြယဆ
္ ည္းကပ္ ခဲၾ့ ကတယ္။

Typing - ေမ

54

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လတ္တေလာ အေျခအေန
အခု လတ္တေလာ အေျခအေနကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ရာစုႏစ
ွ ္ တစ္ဝက္
ေလာက္ မၾကားရတဲ့ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးစကားေတြနဲ႔ ဒီမက
ုိ ေရစီအသံေတြ ျပန္ၾကားလာရ၊
ျပန္ဖတ္လာရေပမယ့္ အေရွ႕ကေနဝန္းလိ၊ု သပိတေ
္ မွာက္ ေက်ာင္းသား လို၊ သူပန
ု ္

http://mmteashop.com

ႀကီးလို၊

ျပည္ေတာ္သာ

ခင္ခင္ဥးီ လိ၊ု

မမျမင္လ
့ ၊ုိ

မမိးု ေစြလုိ

ဝတၳဳႀကီးေတြနဲ႔

ဇာတ္ေကာင္ေတြ ထြကေ
္ ပၚလာတာ မ်ိဳးေတာ့ မေတြရ
႔ ေသးဘူး။ ဝတၳဳေကာင္းေတြ
မထြက္ ၾကသလိ၊ု အားက်အတုယူ ေလာက္တဲ့ စာေရးဆရာ ဆိတ
ု ာလည္း
မရွေ
ိ တာ့ ပါဘူး။

စာေရးဆရာရဲ႕ တာဝန္
လူငယ္ဆတ
ုိ ာ စိတက
္ းူ ယဥ္တတ္၊ အိပမ
္ က္ေတြ မက္တတ္တဲ့ သဘာဝ
ရွိတယ္။ ဝတၳဳဇာတ္လမ္းနဲ႔ ႐ုပ႐
္ င
ွ ေ
္ တြၾကည္ၿ့ ပီး အားက် အတုယတ
ူ တ္တယ္။
ဇာတ္ေကာင္ေတြ

ၾကည့္ၿပီး

စိတက
္ းူ ယဥ္

တတ္တယ္။

စာေရးဆရာေတြကုိ

စံျပဳပုဂဳိၢ လ္ႀကီးေတြ အျဖစ္ ေလးစားၾကည္ညဳိ ေလ့ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခတ္က
ၾကည္ညဳိ ေလာက္တဲ့

စာေရးဆရာေတြ

အမ်ားႀကီး

ရွိခဲ့တယ္။

အမ်ားႀကီးမွ

တကယ္ကုိ အမ်ားႀကီး ျဖစ္တယ္။ မရွိဘူးဆို အစိတသ
္ းုံ ဆယ္ေတာ့ အသာေလး
ရွိတယ္။ အခုေခတ္မာွ (ေျပာရမွာ စိတမ
္ ေကာင္းဘူး၊ ရွက္လည္း ရွကမ
္ တ
ိ ယ္)
သိနး္ ေဖျမင့္

လို၊

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္လို၊

ျမသန္းတင့္လို၊

လင္းယုန္နီလို

စာေရးဆရာမ်ိဳး တစ္ေယာက္ မွ မရွပ
ိ ါဘူး။ ေခတ္တစ္ေခတ္ကုိ စနစ္တစ္ခက
ု ုိ
ျပဳျပင္ေတာ့မယ္ ဆိရ
ု င္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ လုပ္ဖို႔အတြက္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး ဝတၳဳႀကီးေတြ

Typing - ေမ

55

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မရွမ
ိ ျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီ လိုအပ္ခ်က္ကို စာေရးဆရာေတြက ျဖည္ဆ
့ ည္းေပး
ဖို႔ တာဝန္ရွိတဲ့ အေၾကာင္း ႏႈးိ ေဆာ္လက
ုိ ပ
္ ါရေစဗ်ာ။

ဂ်ာနယ္ေတြရဲ႕ ယေန႔အေျခအေန

http://mmteashop.com

လြတလ
္ ပ္တဲ့
တစ္ေယာက္အေနနဲ႔

ပုဂၢလိက
ဂ်ာနယ္ေတြ

စာနယ္ဇင္းမ်ား
တစ္ေစာင္ၿပီး

ဖြံ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးၿဖိဳး

ျဖစ္လာေစခ်င္သူ

တစ္ေစာင္

တိးု လာတာဟာ

ေက်နပ္စရာ ျဖစ္တယ္။ သတင္းစာသမား တစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲအ
့ တြက္ သတင္း
ဂ်ာနယ္ေတြ မ်ားလာတာကို အထူးဝမ္းသာမိတယ္။

အားလံုး အတူတပ
ူ ဲ
အျခားသူမ်ားရဲ႕အျမင္ကုိ သိခ်င္တဲအ
့ တြက၊္ ဂ်ာနယ္သမား မဟုတသ
္ မ
ူ ်ား
ကို ေမးျမန္းၾကည္ျ့ ဖစ္တယ္။

အေတာ္မ်ားမ်ားက စိတႀ္ ကိဳက္ သတင္းဂ်ာနယ္

တစ္ေစာင္ ပဲ ပံမ
ု န
ွ ္ဝယ္ဖတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ တစ္ပတ္
သံးု ေလးေစာင္ ဝယ္ဖတ္တယ္လို႔ ဆိတ
ု ယ္။ ဘာဂ်ာနယ္ေတြဖတ္လဲ ေမးလိက
ု ္
ေတာ့ ေဘာလံးု ဂ်ာနယ္၊ မႈခင္းဂ်ာနယ္၊ က်န္းမာေရးဂ်ာနယ္နဲ႔ သတင္းဂ်ာနယ္လို႔
ေျဖသူမ်ားတယ္။

ေဘာလံးု ဂ်ာနယ္ကေတာ့

ဖတ္သအ
ူ မ်ားဆံးု

ထင္ရပါတယ္။

သတင္းဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ ဖတ္႐န
ုံ ဲ႔ လံေ
ု လာက္တယ္ ထင္သလားလို႔ ဆက္ၿပီး
ေမးေတာ့ လံေ
ု လာက္တာေပါ့။ အားလံးု က အတူတပ
ူ ါပဲလို႔ ေျဖၾကတယ္။

Typing - ေမ

56

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

သတင္းေတြလည္း တူ
ခန္မ
႔ န
ွ း္ ေျခအရ စုစေ
ု ပါင္း ဂ်ာနယ္ ၁၅ဝ ေလာက္ထြကေ
္ နၿပီး သတင္း
ဂ်ာနယ္က အေစာင္၅ဝ နီးပါးရွတ
ိ ယ္လို႔ သိရတယ္။ အဲဒီ သတင္းဂ်ာနယ္ အေစာင္
ငါးဆယ္ထဲမာွ သိသသ
ိ ာသာ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ဂ်ာနယ္ မရွေ
ိ တာ့ဘးူ လား လို႔

http://mmteashop.com

ထပ္ေမး ၾကည့္မပ
ိ ါတယ္။ တူတာမွ အားလံးု တစ္ပစ
ုံ ံတည္းပဲ၊ ဂ်ာနယ္တင
ုိ း္ မွာ ဆန္၊
စပါး၊ ပဲ နဲ႔ င႐ုတ္သးီ ၊ ၾကက္သြနသ
္ တင္း၊ ငါး၊ ငါးရွဥန
့္ ဲ႔ ကဏန္းသတင္း၊ ေ႐ႊ နဲ႔
ကားသတင္း၊ အိမခ
္ န္း တိက
ု ခ
္ န္းသတင္း၊ ေစ်းပြဲေတာ္သတင္း၊ ပန္းခ်ီျပပြဲနဲ႔ စာအုပ္
ေရာင္းပြဲ သတင္းေတြခ်ည္းပဲ။ ကုနေ
္ စ်းႏႈနး္ ေဖာ္ျပရာမွာလည္း အားလံးု အတူတ။ူ
ကုနပ
္ စၥညး္ သစ္ ေၾကာ္ျငာမွာလည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာ၊ အမ္ပသ
ီ ရီး၊ ကြနပ
္ ်ဴတာ၊
လက္ကိုင္ဖုန္း စတဲ့ လူနည္းစုနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ပစၥညး္ ေတြပဲ ေဖာ္ျပၾကတယ္။

ဂ်ာနယ္ေတြ လူရည္မလည္ေသး
ေနာက္ၿပီး ကိရ
ု းီ ယားမင္းသား၊ မင္းသမီးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပတာေတြလည္း
တူတယ္။ ျပည္တြငး္ က ေပါ့ပသ
္ တင္းေတြလည္း တူတယ္။ အခု ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးသတင္း
ေဆာင္းပါးေတြ ေဖာ္ျပရာမွာေတာင္ တစ္ပံုစံတည္း ထြကေ
္ နၾကတယ္။ ဒါေတြကုိ
ၾကည့္ၿပီး ဂ်ာနယ္သမားေတြ လူရည္ မလည္ၾကေသးတာ သိပသ
္ သ
ိ ာတယ္။ သူမ်ား
ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တြမာွ ဆိရ
ု င္ ပါတီေတြက သူတို႔ ပါတီအေၾကာင္း လူေတြသေ
ိ အာင္ မီဒီယာ
ေတြကုိ ပိုက္ဆံအမ်ားႀကီး ေပးၿပီး ေၾကာ္ျငာ ထည္ၾ့ ကတယ္။ ဒီမွာေတာ့ ဂ်ာနယ္
ေတြက အပင္ပန္းခံ သြားေမးၿပီး ေၾကာ္ျငာထည္ေ
့ ပး ေနၾကတယ္။ ဆံထံုးလည္း
ထံုး၊ ဆီ လည္းစိက
ု ္ ဆိသ
ု လို ျဖစ္ေနတယ္။ ပါတီေတြအေၾကာင္း ေဖာ္ျပပံု ေတြက

Typing - ေမ

57

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အားလံးု အတူတူ တစ္ပံုစံတည္း ျဖစ္ေနေတာ့ ႏွစေ
္ စာင္ ဝယ္ဖတ္လည္း ပိုက္ဆံ
ပိုကုန္႐ံုပဲ ရွိတယ္။ ဘာမွ မထူးဘူးလို႔ အားလံးု ေျဖၾကတယ္။

ခါေတာ္မီ ယိမ္း

http://mmteashop.com

ပါတီစေ
ုံ ခတ္၊ ဗဟုဝါဒေခတ္ ဆိေ
ု တာ့ အေရာင္အေသြးေတြ စံုစံုလင္လင္နဲ႔
စိစ
ု ျုိ ပည္ျပည္ ျဖစ္မေနဘူးလားလို႔ တီးေခါက္ၾကည္ေ
့ တာ့လည္း သူတအ
႔ုိ ေျဖေတြက
အားရဖြယ္ မရွိလွဘူး။ ပါတီအားလံးု ကလည္း ဒီမိုကေရစီ၊ ဂ်ာနယ္အားလံးု ကလည္း
ဒီမိုကေရစီ၊ အားလံးု မညီမညာနဲ႔ ဒီမက
ုိ ေရစီ ယိမ္း ကေနၾကသလိပ
ု ါပဲ။ ဂ်ာနယ္
ေတြ မ်ားေတာ့ မတူကြဲျပား ျခားနားတဲ့ သတင္းေတြ၊ ေဆာင္းပါးေတြ ဖတ္ရမယ္
ထင္ခဲ့တာ။ တကယ္ ဖတ္ၾကည္ေ
့ တာ့ အားလံးု ေလသံတစ္သတ
ံ ည္း ထြကေ
္ န
တာပဲ ေတြေ
႔ နရတယ္။ ကိုယ့္မူ၊ ကိုယရ
့္ ပ္တည္ခ်က္နဲ႔ ေရးသားတဲ့ ဂ်ာနယ္ရယ္လို႔
မရွပ
ိ ါဘူး။ ခါေတာ္မီ ယိမ္း ဝင္က ေနၾကတဲ့ သေဘာမ်ိဳးထက္ ပိုထူးတာ မေတြရ

ပါဘူး လို႔ ဆိတ
ု ဲ့ အေျဖမ်ိဳးခ်ည္း ေပးၾကတယ္။

အေလးမထားရင္ မျဖစ္
ဂ်ာနယ္ေပါင္း ၁၅ဝ ေက်ာ္ ထြကရ
္ ေ
ိွ နတာကို ဝမ္းသာအားရ ျဖစ္ေနသူ
တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဒီလိုအေျဖေတြ ၾကားရတာ စိတမ
္ ေကာင္းျဖစ္မတ
ိ ယ္။ ရပ္ထဲ
႐ြာထဲ က ႐ိးု ႐ိးု စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားရဲ႕ အေျဖျဖစ္ေတာ့ ေစာဒက လည္း မတက္ႏင
ုိ ္
ဘူး။ စာနယ္ဇင္း ေလာကသားေတြက ေျပာတာဆိရ
ု င္တာ့ အျမင္မၾကည္လင္တာ
ေတြ ရွိလို႔ ေျပာတာေနမွာပါလို႔ ထင္စရာရွေ
ိ သးတယ္။ သူလုိ ငါလို စာဖတ္သမ
ူ ်ားရဲ႕

Typing - ေမ

58

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ထင္ျမင္ယဆ
ူ ခ်က္ဆေ
ုိ တာ့ အေလးမထားဘဲ ေနလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ေသေသခ်ာခ်ာ
စဥ္းစားသံးု သပ္ ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ပြငေ
့္ သာပန္းတိင
ု း္ ေမႊးမွာ ျဖစ္ပါ
တယ္။

http://mmteashop.com

မႈခင္းကလြဲရင္ မေရးတတ္
ဂ်ာနယ္ေတြကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ လွန္ေလွာၾကည့္လိုက္ေတာ့လည္း သူတို႔
ေျပာတာမမွားဘူးဆိတ
ု ာ ေတြရ
႔ တယ္။ ႀကိဳက္တဲဂ
့ ်ာနယ္ ဆြဲၾကည့္လိုက္၊ ငါးနဲင
႔ ါးရွဥ့္
အေၾကာင္းမပါတဲ့ ဂ်ာနယ္ မရွိသလို၊ တိက
ု ခ
္ န္းေစ်း ကားေစ်းမပါတဲ့ ဂ်ာနယ္
မရွဘ
ိ းူ ။ ေစ်းႏႈနး္ သတင္း မဟုတေ
္ တာင္၊ အားလံးု ေလာက္ နီးနီးကလည္း ဌာန
ဆိုင္ရာက ေပး သတင္းမ်ိဳးေတြ ခ်ည္းပဲ။ ရပ္ထဲ႐ြာထဲက လူေတြနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့
သတင္းမ်ိဳး ဆိရ
ု င္ မႈခင္းသတင္းကလြဲၿပီး ေရးရေကာင္းမွနး္ မသိၾကသလို ျဖစ္ေန
တာ ေတြရ
႔ တယ္။ လူဆတ
ုိ ာ လူေတြရဲ႕အေၾကာင္း ပိသ
ု ခ
ိ ်င္၊ ဖတ္ခ်င္တယ္။ ဒါ…
သဘာဝပဲ။ လူဆတ
ုိ ာေတာင္ အလက္စကာျပည္နယ္က လူေတြအေၾကာင္းထက္
လႈင
ိ သ
္ ာယာက လူေတြအေၾကာင္း ပိသ
ု ခ
ိ ်င္ ဖတ္ခ်င္တယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳး ျဖစ္ေန
တာကိးု ။

ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္ အေၾကာင္း
အခု

လတ္တေလာၿပီးစီးသြားတဲ့

ေတာင္ျပဳန္းပြဲသတင္း

ဆိုပါေတာ့။

မႏၲေလးသား ျဖစ္ေတာ့ ေတာင္ျပဳန္းပြဲကုိ စိတဝ
္ င္စားတာေၾကာင့္ ဂ်ာနယ္ထဲက
သတင္းေတြ ေစာင္ဖ
့ တ္ပါတယ္။ ေတာင္ျပဳန္းပြဲ မတိင
ု ခ
္ င္ကတည္းက ေတာင္ျပဳန္း

Typing - ေမ

59

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

သြားသူေတြ မ်ားလို႔ ရထားလက္မတ
ွ ္ အဝယ္ရခက္တဲ့ သတင္းေတြ ေရးေန
ၾကတယ္။ ပြဲေတာ္ရက္ ေရာက္ေတာ့လည္း မႏၲေလးက အထူးရထား ေျပးဆြဲေပးတဲ့
အေၾကာင္း

သတင္းေတြ

ေရးၾကသလိ၊ု

ရန္ကန
ု က

ဘုရားဖူး

ယာဥ္ေတြရဲ႕

လက္မတ
ွ ခ
္ ေစ်းႏႈနး္ ေတြလည္း ေဖာ္ျပေပးၾကတာေတြ ဖတ္ရတယ္။

http://mmteashop.com

ခ်ိဳးေရေတာ္ သံုးတဲ့အေၾကာင္း
သိခ်င္တာက ထိနခ
္ တ
ု ပ
္ ြဲအေၾကာင္း၊ ယုန္ထိုးပြဲအေၾကာင္း၊ ခ်ိဳးေရေတာ္
သံးု တဲ့ အေၾကာင္းေတြနဲ႔ အဲဒေ
ီ န႔ေတြမာွ လူဘယ္ေလာက္ စည္ကားတဲအ
့ ေၾကာင္း၊
ဘယ္ဇာတ္အဖ႔ြဲေတြ လာေရာက္ ကျပၾကၿပီး ႐ံဝ
ု င္ခ နဲ႔ ဖ်ာေစ်းႏႈနး္ ဘယ္ေလာက္
ရွိတဲ့ အေၾကာင္း၊ ဘယ္သူ႔ဇာတ္႐ံု ပြငသ
့္ ြားတဲအ
့ ေၾကာင္း၊ ဘယ္ျပဇာတ္နဲ႔ ဘယ္
ေအာ္ပရာေတြ လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ အေၾကာင္း၊ ဘယ္ဇာတ္က ဘယ္ေနာက္ပိုင္း
ဇာတ္ထပ
ု ္ က သြားတဲအ
့ ေၾကာင္း စတာေတြျဖစ္တယ္။ အဲဒါမ်ိဳးေတြ ဘယ္သမ
ူ ွ
မေရးၾကဘူး။ ဆိင
ု ခ
္ န္းေတြ ဒီႏွစ္ ဘယ္ေစ်းဝယ္ရေၾကာင္း၊ နတ္ကေတာ္ေတြ ဒီႏွစ္
လာရက်ိဳး မနပ္ ဆိတ
ု ဲ့ အေၾကာင္းေတြလည္း ဘယ္ဂ်ာနယ္မာွ မွ မေတြရ
႔ ဘူး။

႐ိးု ရာေစ်းပြဲေတာ္ေတြ
ပြဲလမ္းသဘင္ေတြဟာ

သတင္းမ်ိဳးစံု

ရႏိင
ု တ
္ ဲေ
့ နရာမ်ား

ျဖစ္တယ္။

ဘုရားပြဲေတြဟာ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ံရဲ႕ ႐ိးု ရာေစ်းပြဲေတာ္ေတြ ျဖစ္တယ္။ အနယ္နယ္
အရပ္ရပ္က ေဒသထြက္ ကုနစ
္ ည္ေတြ ဖလွယၾ္ ကတဲ့ ေနရာမ်ား ျဖစ္တယ္။
အညာအေၾက ေစ်းသည္ ေပါင္းစံု စုေဝးေရာက္ရိွ ၾကတယ္။ အဲဒီသူေတြဆီက

Typing - ေမ

60

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

တစ္ႏင
ုိ င
္ ံလုံးရဲ႕ သတင္း မ်ိဳးစံု သိႏိုင္တယ္။ လူမေ
ူ ရး၊ စီးပြားေရး သတင္းစံု
ရႏိုင္တယ္။ အဲဒီလို သတင္းမ်ိဳးေတြကုိ ဂ်ာနယ္ေတြက ေရးရေကာင္းမွနး္ မသိ
ၾကဘူး။ သတင္းေထာက္ ေတြကုိ အလိက
ု ခ
္ င
ုိ း္ ရမွနး္ လည္း မသိၾကဘူး။

http://mmteashop.com

ဇာတ္သဘင္မ်ားရဲ႕ အေျခအေန
ဇာတ္ပြဲေတြအေၾကာင္း ေရးၾကဖတ္ၾကရမွ ဇာတ္သဘင္ေတြ႔ရဲ႕ ပကတိ
အေျခအေနမွနက
္ ုိ သိၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ တေလာက ဂ်ာနယ္တခ်ိဳ႕မွာ ျမန္မာ့
ဇာတ္သဘင္ ကမာၻကုိ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေခတ္နဲအ
႔ ညီ ႀကိဳးစားအားထုတ္
ၾကဖို႔ လိုေၾကာင္းဆိုတဲ့ သတင္းကို ဖတ္လက
ုိ ရ
္ တယ္။ ဒီေန႔ ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ရဲ႕
အေျခအေနဟာ ႏိုင္ငံတကာကို ထိုးေဖာက္ဖို႔ထက္ ျပည္တြငး္ မွာ အေျခခိင
ု ခ
္ င
ုိ ္
ရပ္တည္ဖို႔က ပိုၿပီး အေရးႀကီးေနတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။ ေ႐ႊမန္းတင္ေမာင္၊
စိနေ
္ အာင္မင္း၊

ကက္နက္စိန္ဆိုတဲ့

ဇာတ္အဖြဲႀ႔ ကီးေတြလုိ

ေတာေရာၿမိဳ႕ပါ

ႀကိတ္ႀကိတ္တိုး ေနရတဲ့ အဖြဲႀ႔ ကီးမ်ိဳး အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ရွေ
ိ သးရဲ႕လားဆိတ
ု ာ
ေသေသခ်ာခ်ာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို႔ လိပ
ု ါတယ္။

ဇာတ္သဘင္ရဲ႕ ဝိညာဥ္
ၾကားရသေလာက္ေတာ့

အခု

က်န္ရေ
ိွ နေသးတဲ့

ဇာတ္အဖြဲေ
႔ တြဟာ

ေနာက္ပင
ုိ း္ ဇာတ္ထတ
ု ႀ္ ကီးေတြေတာင္ မကၾကေတာ့ဘဲ စတိတ္႐ိွုး၊ ေအာ္ပရာနဲ႔
ျပဇာတ္ေတြပဲ ကေနၾကေတာ့တယ္လို႔ သိရတယ္။ ႐ိးု ရာ ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ရဲ႕
အသက္ဝည
ိ ာဥ္ဟာ ေအာ္ပရာလည္း မဟုတဘ
္ းူ ။ ျပဇာတ္လည္း မဟုတဘ
္ းူ ။

Typing - ေမ

61

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ႏွစပ
္ ါးခြငန
္ ဲ႔ ေနာက္ပင
ုိ း္ ဇာတ္ထပ
ု ္ႀကီးေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစပ
္ ါးခြငက
္ ုိ မကတတ္
တဲ့ မင္းသားငယ္ေလးေတြ ႐ုပျ္ ပစားတဲခ
့ ြင္ အျဖစ္သာ သေဘာထားၿပီး ေနာက္ပင
ုိ း္
ဇာတ္ထပ
ု ႀ္ ကီးေတြ မကေတာ့ဘးူ ဆိရ
ု င္ေတာ့ ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္လို႔ မေခၚသင့္
ေတာ့ပါဘူး။

http://mmteashop.com

ငါးပြကရ
္ ာ ငါးစာခ်
ျမန္မာ့႐းုိ ရာ ပြဲလမ္းသဘင္ေတြဟာ သာမန္ ေပ်ာ္ပြဲ႐င
ႊ ပ
္ ြဲမ်ိဳး မဟုတပ
္ ါဘူး။
အဲဒါထက္ အမ်ားႀကီးပိၿု ပီး အဓိပၸာယ္ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂ်ာနယ္
သမားေတြ သတိျပဳသင္တ
့ ယ္။ လူေတြၾကားမွာ သတင္းေတြ ေရးမကုနႏ
္ င
ုိ ေ
္ အာင္
ေပါမ်ားလွပါတယ္။ ငါးပြကရ
္ ာလိက
ု ၿ္ ပီး ငါးစာခ်သလိ၊ု သူမ်ားေပါ့ပဆ
္ ရ
ုိ င္ အားလံးု
ဝိင
ု း္ ၿပီး ေပါ့ပ္လိုက္ၾက၊ သူမ်ားက ဒီမိုကေရစီဆိုရင္ အားလံးု ဒီမက
ုိ ေရစီ လိုက္ၾကနဲ႔၊
ဒီမက
ုိ ေရစီ ယိမ္း ကေန႐ံန
ု ဲေ
႔ တာ့ စာဖတ္ပရိသတ္ကုိ ဆြဲေဆာင္ႏင
ုိ မ
္ ာွ မဟုတဘ
္ းူ
လို႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္။ လူဥးီ ေရ သန္း ၅ဝ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီဆိုတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ
ေစာင္ေရ ၁သိန္း ေရာင္းရတဲဂ
့ ်ာနယ္ တစ္ေစာင္မွ မရွေ
ိ သးတာကိၾု ကည္ရ
့ င္ စာဖတ္
ပရိသတ္ရဲ႕ စိတဝ
္ င္းစားမႈ ဘယ္ေလာက္ရတ
ိွ ယ္ ဆိတ
ု ာ သိႏိုင္ေလာက္ၿပီလို႔ပဲ
ေျပာခ်င္ ပါေတာ့တယ္။

ေၾကာက္ေမႊးပါ ဇာဂနာနဲ႔ ဆြဲႏွဳတ္
ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္မာွ ႏိင
ု ဂ
္ ်ီးရီးယားႏိင
ု င
္ သ
ံ ား ႏွစေ
္ ယာက္က ျမစ္ႀကီးနား
မွာ

ကုနသ
္ ည္တစ္ေယာက္ကုိ

Typing - ေမ

လိမ္လည္လွည့္ျဖားၿပီး

ျမန္မာေငြ

က်ပ္သိန္း

62

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

တစ္ရာေက်ာ္ လိမလ
္ ည္ ရယူခဲတ
့ ဲအ
့ တြက္ တရား႐ံးု က ေထာင္ဒဏ္ ႏွစႏ
္ စ
ွ ္
ျပစ္ဒဏ္စရ
ီ င္ လိက
ု တ
္ ယ္ ဆိတ
ု ဲသ
့ တင္း ဖတ္လက
ုိ ရ
္ တယ္။

ေဒၚလာ ၂ သိန္း လွဴမယ္တဲ့

http://mmteashop.com

လူလိမ္ႏွစ္ေယာက္က

အရင္ဆးုံ

မိဘမဲ့

ေက်ာင္းအုပဆ
္ ရာႀကီး

တစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြၿ႔ ပီး သူတို႔ဟာ ေ႐ႊကန
ု သ
္ ည္ေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေ႐ႊဝယ္ဖ႔ုိ
လာေၾကာင္း၊ မိဘမဲေ
့ က်ာင္းကို ေဒၚလာေငြ ၂ သိန္း လွဴမယ့္ အေၾကာင္း၊
ေလာေလာဆယ္

သူတို႔မွာ

ျမန္မာေငြ

သံုးဖို႔လိုေနလို႔

ကူညေ
ီ စလိေ
ု ၾကာင္း

ေျပာတယ္။ ေက်ာင္းအုပႀ္ ကီးက ယံုၿပီး သူ႔မိတ္ေဆြ ေ႐ႊ လုပင
္ န္းရွင္ တစ္ေယာက္နဲ႔
ဆက္ေပးတယ္။ လုပင
္ န္းရွငက
္ လည္း ယံုၿပီး ေငြသန
ိ း္ တစ္ရာေက်ာ္ ထုတေ
္ ခ်း
လိက
ု တ
္ ယ္။ ျပန္ဆပ္မယ္ရ
့ က္ မလာလိ႔ု တည္းခိရ
ု ာ ဟိတ
ု ယ္ သြားေမးေတာ့
ျပန္သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရတယ္။ ရဲတိုင္၊ ရန္ကန
ု မ
္ ာွ ဖမ္းမိ၊ ႐ံးု တင္ စစ္ေဆးၿပီး
ျပစ္မထ
ႈ င္ရာွ းလို႔ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္တာ ျဖစ္တယ္။

ႏိုင္ငံျခားသားမို႔ ယံတ
ု ာ
အလိမခ
္ ရ
ံ တဲ့ လုပင
္ န္းရွငက

ေက်ာင္းအုပႀ္ ကီးကို ယံုလို႔ ေခ်းလိက
ု တ
္ ာ
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာတယ္။ ေက်ာင္းအုပႀ္ ကီးကလည္း ႏိင
ု င
္ ျံ ခားသားျဖစ္လ႔ုိ ယံုလိုက္မိ
တဲ့ အေၾကာင္း ေျပာတယ္လ႔ုိ ဂ်ာနယ္က ေရးထားတယ္။ ဒီသတင္းကို ဖတ္ၿပီး
တစ္ခ်ိဳ႕က ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ အယံုလြယ္တဲ့စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တာလို႔ ေကာက္ခ်က္
ခ်ၾကတယ္။ ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ အဲဒီလို မထင္ဘးူ ။ ျမန္မာေတြဟာ လြယလ
္ ြယန
္ ဲ႔

Typing - ေမ

63

http://mmteashop.com
ယံတ
ု တ္သေ
ူ တြ

မဟုတပ
္ ါဘူး။

လူထုစိန္ဝင္း

ဘာေၾကာင္လ
့ ဲ

ဆိေ
ု တာ့

လူမ်ိဳး

တစ္မ်ိဳးလံုး

ကြ်န္သေပါက္ ဘဝ ေရာက္တဲအ
့ ထိကုိ လွလႀွ ကီး အလိမခ
္ ခ
ံ ဲရ
့ ဖူးလိ႔ု ျဖစ္တယ္။
မႏၲေလးကို သိမ္းဖို႔ အဂၤလပ
ိ တ
္ ပ္ေတြ ခ်ီတက္လာေတာ့ ေညာင္ရမ္း မင္းသားကို
နန္းတင္ေပးမလိလ
ု န
ုိ ဲ႔

မင္းညီမင္းသား

အဝတ္အစားနဲ႔

လူတစ္ေယာက္ကုိ

http://mmteashop.com

သေဘၤာဦးမွာ တင္ၿပီး ေခၚလာခဲတ
့ ယ္ေလ။

အဂၤလပ
ိ ္ လိမ္ နဲ႔ ဂ်ပန္ လိမ္
သီေပါဘုရင္နဲ႔

မိသားစုကုိ

ေခၚသြားေတာ့လည္း

ရန္ကုန္ကို

ေခတၱ

ေခၚသြားတာ လိုလို၊ အိႏၵိယက ဘုရင္ခန
ံ ဲ႔ ေတြဆ
႔ ေ
ုံ ဆြးေႏြးၿပီး ျပန္ပို႔မွာ လိုလိုနဲ႔
အမ်ိဳးမ်ိဳး လွညစ
့္ ားၿပီး ေခၚေဆာင္သြားခဲတ
့ ယ္။ ေနာင္က်ေတာ့လည္း ဒိုမီနီယံ
အဆင့္ အုပခ
္ ်ဳပ္ေရးတိ၊႔ု ဟုမၼ႐ူးတို႔၊ စကၠဴျဖဴ စီမံကိန္းတို႔ စတဲ့ လိမလ
္ ည္မႈ
အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ ျပၿပီး စိးု မိးု ထားခဲတ
့ ယ္။ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ႀကီး အၿပီး ဘယ္လမ
ုိ ွ
မတတ္သာ ေတာ့မွ လြတလ
္ ပ္ေရး ေပးခဲတ
့ ာ ျဖစ္တယ္။ အဂၤလပ
ိ ္ရဲ႕ အလိမတ
္ င္
မဟုတေ
္ သးဘူး။ ဂ်ပန္ေတြရဲ႕ အလိမ္ကိုလည္း ေက်ာေကာ့ေနေအာင္ ခံခဲရ
့ ဖူး
ေသးတယ္။ ေမာ္လၿမိဳင္ သိမး္ ၿပီးရင္ ျမန္မာ့လြတလ
္ ပ္ေရး ေၾကညာေပးမွာ လိုလို၊
ရန္ကန
ု ္ ေရာက္ရင္ ေၾကညာေပးမွာ လိုလိုနဲ႔ အယံသ
ု ြငး္ တာ ခံခဲရ
့ တယ္။ ေနာက္ဆံုး
လက္နက္စြဲကင
ုိ ္ ေတာ္လွန္ၿပီး ေမာင္းထုတခ
္ ရ
ံ တာ မဟုတလ
္ ား။

Typing - ေမ

64

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေသဖူးလို႔ ပ်ဥ္ဖးုိ နားလည္
အလိမေ
္ တြ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ၾကံဳေတြ႔ ခံစားဖူးတာေၾကာင့္ ျမန္မာေတြဟာ
ဘာကိမ
ု ွ လြယလ
္ ြယန
္ ဲ႔ မယံုေတာ့ပါဘူး။ လိမတ
္ ဲသ
့ ူရဲ႕ ပါးစပ္က စကားမဆံးု ခင္
ကတည္းက လိမ္ေနၿပီဆိုတာကို သိေနတဲအ
့ ထိ ပါးေန နပ္ေနပါၿပီ။ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္

http://mmteashop.com

ေတြရဲ႕ လက္သည္းခံြခြာ၊ ေရေႏြးပူေလာင္း ႏွပ
ိ စ
္ က္နည္း ေပါင္းစံက
ု ုိ ရင္းႏွးီ ခဲၿ့ ပီး
ျဖစ္တာေၾကာင့္ ယံခ
ု ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနေကာင္း ေနလိမမ
့္ ယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ
လြယလ
္ ြယန
္ ဲ႔ မယံတ
ု ာေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ တစ္ခါေသဖူး ပ်ဥ္ဖးုိ နားလည္ဆတ
ုိ ဲ့
စကားအတိင
ု း္ လူလိမ္ကို လူလိမ္မွန္း ေကာင္းေကာင္း သိေနၾကပါတယ္။

လူညြန္႔တံုး လုပပ
္ စ္တာ
ဒါဆို
ေမးခ်င္စရာ

ဘာေၾကာင့္
ျဖစ္လာတယ္။

ႏိင
ု ဂ
္ ်ီရးီ ယား

လူမ်ိဳးေတြရဲ႕

အဓိကကေတာ့

ႏွစေ
္ ပါင္း

အလိမ္ခံရတာလဲလို႔
ရာေက်ာ္ေအာင္

ကြ်န္ဘဝမွာ ေနခဲရ
့ တဲအ
့ တြက္ ႏိင
ု င
္ ျံ ခားမွနသ
္ မွ်ကို အထင္ႀကီးတဲ့ “အငံု႔စိတ္”၊
ဒါမွမဟုတ္ သိမ္ငယ္စိတ္ေၾကာင့္လို႔ ထင္တယ္။ သူ႔ကြ်န္ဘဝမွာ မ်က္ႏာွ ျဖဴမွနသ
္ မွ်
သခင္ႀကီး ေခၚ၊ ဂ်ပန္ေတြတ
႔ င
ုိ း္ မာစတာ ေခၚခဲရ
့ တဲ့ အက်ိဴးဆက္လို႔ ယူဆတယ္။
သခင္ႀကီးတို႔ ဗိုလ္ႀကီးတို႔ ေခၚခိင
ု း္ တာေတြဟာ ခပ္ေပါ့ေပါ့ မဟုတဘ
္ းူ ။ နာမ္ႏမ
ိွ ၿ္ ပီး
လူညြနတ
႔္ းုံ ေအာင္ လုပ္ပစ္လိုက္တာ။ ဘယ္ေလာက္ စြမး္ သလဲဆရ
ုိ င္ လြတလ
္ ပ္တဲ့
ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ ေမြးဖြားလာခဲၾ့ ကတဲ့ ဒီေခတ္ လူငယ္ေတြအထိ မ်က္ႏာွ ျဖဴေတြကုိ
ဘိေ
ု တြ၊ ဘိုမေတြလို႔ ေခၚေနၾကေသးတယ္ေလ။ အခုေတာ့ လူျဖဴကိုသာမက

Typing - ေမ

65

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လူမည္း ကိုပါ အထင္ႀကီး စိတေ
္ တြ ဝင္ေနတယ္ဆတ
ုိ ာ သိရလို႔ ဝမ္းနည္း
စိတမ
္ ေကာင္း ျဖစ္ရတယ္။

အိတစ
္ ပတ္ႀကီးေတြ

http://mmteashop.com

ေက်ာင္းဆရာ လုပေ
္ နတုနး္ က ဂ်ပန္ထးီ ၊ ဂ်ပန္မေတြ ေက်ာင္းလာတက္
တာ ကို ျပန္ေတြးမိတယ္။ အရင္ အစိးု ရ လက္ထက္တန
ု း္ က စီမက
ံ န
ိ း္ လုပင
္ န္း
ေတြမာွ ႏိင
ု င
္ ျံ ခား ကုမၸဏီမ်ိဳးစံုက “အိတ္စပတ္”(expert) လိေ
႔ု ခၚၾကတဲ့ ကြ်မ္းက်င္
ပညာရွငေ
္ တြ လာေရာက္ အလုပလ
္ ပ
ု ၾ္ ကတယ္။ ဝင္ဒါမီယာတို႔၊ ေ႐ႊေတာင္ၾကား
တို႔လို ရပ္ကြကႀ္ ကီးေတြမာွ ၿခံဝင္းက်ယ္ႀကီးေတြနဲ႔ အိမေ
္ တြမာွ ထားေပးရတယ္။
ဒ႐ိုင္ဘာနဲ႔၊

မာလီနဲ၊႔

ထမင္းခ်က္၊

ကေလးထိနး္ နဲ႔

ဇိမက
္ ်က်

ေနၾကတယ္။

ေက်ာင္းသား ဂ်ပန္တစ္ေယာက္က ရန္ကန
ု က

တံတား ေဆာက္လပ
ု ေ
္ ရး စီမံကိန္း
တစ္ခမ
ု ာွ လုပပ
္ ါတယ္။ လင္ေရာ မယားေရာ ေက်ာင္းလာတက္ၾကတယ္။ လင္က
စေန၊ တနဂၤေႏြမတ
ွ က္ေပမယ့္ မိနး္ မကေတာ့ တစ္ပတ္ ၇ ရက္ ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္
လာတက္တယ္။ အခိင
ု း္ အေစေတြ တစ္ပႀုံ ကီးနဲ႔ ေနရေတာ့ ဘာမွလပ
ု စ
္ ရာ မရွဘ
ိ ဲ
အားေနတာကိးု ။

ၿပီးေတာ့

သူတုိ႔ႏိုင္ငံမွာလို

ေစ်းႀကီးႀကီးေပး

တက္ရတာ

မဟုတဘ
္ းူ ။ ေစ်းေပါေပါနဲ႔ တက္လ႔ုိ ရတာေၾကာင္လ
့ ည္း ျဖစ္ပါလိမမ
့္ ယ္။

တိုက်ိဳမေရာက္ဖူးတဲ့ ဂ်ပန္
ေက်ာင္းတက္လာတာ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေတာ့ ရင္းရင္းႏွးီ ႏွးီ ျဖစ္လာ
ၾကတယ္။ ဂ်ပန္ေတြက ျမန္မာေတြလပ
ုိ ဲ ဆရာဆိရ
ု င္ သိပ္ၿပီး ႐ိေ
ု သ ေလးစား

Typing - ေမ

66

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ၾကတာ။ ရင္းႏွးီ ကြ်မ္းဝင္ေတာ့ ဘာမဆို ေျပာေလ့ရတ
ိွ ယ္။ “အိတစ
္ ပတ္” ဆိုၿပီး
ျမန္မာျပည္မာွ

ဟိတႀ္ ကီးဟန္ႀကီးနဲ႔

လာလုပတ
္ ဲ့

အဲဒအ
ီ င္ဂ်င္နယ
ီ ာက

တိုက်ိဳ

ကိေ
ု တာင္ မေရာက္ဖးူ ဘူးတဲ။့ တိုက်ိဳနဲ႔ အေဝးႀကီးက ၿမိဳ႕ငယ္ေလး တစ္ခမ
ု ာွ ေနၿပီး
ျမန္မာျပည္က ဂ်ီတီအိုင္လိုမ်ိဳးေက်ာင္းက ေအာင္လာခဲတ
့ ာ ျဖစ္တယ္။ အလုပ္
ထဲမာွ သူ႔ကို မ်က္ႏာွ ခ်ိဳ ေသြးေနရတဲ့ ျမန္မာအင္ဂ်င္နယ
ီ ာက စက္မႈတကၠသိုလ္က

http://mmteashop.com

ဘီအးီ ဘြဲ႔ ရၿပီး လုပသ
္ က္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္လို႔ E.E ဆိတ
ု ဲ့ ရာထူးအဆင္က
့ ုိ ေရာက္
ေနၿပီ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ဂ်ပန္အတ
ိ စ
္ ပတ္နဲ႔ အဆင္တ
့ ူ ဂ်ီတီအိုင္ဆင္း အင္ဂ်င္နယ
ီ ာ
ဆိရ
ု င္ အရာရွအ
ိ ဆင့္ မဟုတတ
္ ဲ့ SAE ဆိတ
ု ဲ့ အဆင္ေ
့ လာက္နဲသ
႔ ာ လုပေ
္ နရတာ
ျဖစ္တယ္။

ရွကစ
္ ရာ ရင္နာစရာ
ဂ်ပန္အတ
ိ စ
္ ပတ္ ေနရထိင
ု ရ
္ ပံမ
ု ်ိဳးရတဲ့ အခြငအ
့္ ေရးမ်ိဳး သူထ
႔ က္ အသက္
ေရာ ပညာပါ ႀကီးျမင္တ
့ ဲ့ E.E အဆင့္ အင္ဂ်င္နယ
ီ ာေတာင္ မခံစားရပါဘူး။
ဝမ္းနည္းစရာ
အရမ္း

မဟုတဘ
္ းူ လား။

မ်က္ႏာွ ခ်ိဳ

ႏိင
ု င
္ ျံ ခားသား

ေသြးေနရတာ

ဆိတ
ု ာနဲ႔

အရမ္းအထင္ႀကီးၿပီး

ရွကစ
္ ရာလည္းေကာင္း၊

ရင္နာစရာလည္း

ေကာင္းတယ္။ အဲဒီ ဂ်ပန္ေမာင္ႏက
ံွ
႐ိုးတယ္။ ဟိတႀ္ ကီးဟန္ႀကီး မလုပတ
္ တ္ဘးူ ။
သူတို႔တစ္သက္မွာ ခုလို ၿခံနဲ႔ ဝင္းနဲ႔ အေႁခြအရံေတြနဲ႔ ေနရတာ ဒါပထမဆံုး
အႀကိမပ
္ ါ လို႔ ေျပာၾကတယ္။ သူတို႔ဆီမွာ အိမခ
္ န္း က်ဥ္းက်ဥ္းကေလးနဲ႔ ေနၿပီး
လင္ေရာ မယားပါ တစ္ေနကုန္ တစ္ေနခန္း ေျပးလႊား အလုပ္ လုပေ
္ နရတာပါတဲ့။
အဂၤလပ
ိ စ
္ ာ သင္တန္းေတြ ဘာေတြတက္ဖ႔ုိ စိတက
္ းူ ထဲေတာင္ မထည့္ႏိုင္ပါဘူးတဲ့။

Typing - ေမ

67

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

စီမံကိန္းၿပီးလို႔ သူတို႔ ျပန္ၾကရေတာ့ မျပန္ခ်င္ၾကဘူး။ မ်က္ရည္ မဆည္ႏင
ုိ ေ
္ အာင္
ငိေ
ု တာင္ ငိုၾကရွာတယ္။

ႏွစ္ ၆၀ ၾကာသည္႔တိုင္

http://mmteashop.com

ႏိင
ု င
္ ျံ ခားသား ဆိတ
ု ာနဲ႔ ျဖဴျဖဴ၊ ဝါဝါ၊ မည္းမည္း မ်က္စိမွိတ္ၿပီး အထင္ႀကီး
ပစ္လက
ုိ တ
္ ာဟာ သူက
႔ ၽြနဘ
္ ဝက အျမစ္တြယခ
္ ဲတ
့ ဲ့ အငံု႔စိတ္၊ သိမင
္ ယ္ စိတ္က
သားစဥ္ေျမးဆက္ ကူးစက္လာခဲ့တာလို႔ပဲ ထင္တယ္။ တိင
ု း္ ျပည္ လြတလ
္ ပ္ခဲတ
့ ာ
ႏွစေ
္ ပါင္း ၆၀ ေက်ာ္တဲအ
့ ထိ ႂကြငး္ က်န္ေနေသးတယ္ ဆိေ
ု တာ့ ေတာ္ေတာ္
ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေရွးလူႀကီးေတြက “ေၾကာက္ေမြးပါ
ဇာဂနာနဲဆ
႔ ြဲႏႈတ္” လို႔ ေျပာခဲတ
့ ာေနမွာ။ အျမစ္ပါ မက်န္ေအာင္ ဆြဲမႏႈတႏ
္ င
ုိ ရ
္ င္
ေတာ့ မလြယဘ
္ းူ ။

အလိမအ
္ ညာ ေၾကာ္ျငာေတြမာွ ၾကံရာပါ မျဖစ္ေစနဲ႔
တစ္ခါမွ မျမင္ဖးူ တဲ့ မ်က္ႏာွ စိမး္ ေလးငါးေယာက္ ဝင္လာတဲအ
့ တြက္
ထိင
ု စ
္ ရာေပးၿပီး ပဋိသႏၶာရ စကားမ်ား ေျပာၾကားႏႈတဆ
္ က္ လိက
ု ပ
္ ါတယ္။ အားလံးု
ၾကည္ရ
့ တာ နယ္ကလာၾကတာနဲ႔ တူတယ္။ သူတို႔ထဲက တစ္ေယာက္က ႏႈတဆ
္ က္
စကားေျပာၿပီး သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ မိတဆ
္ က္ပါတယ္။

Typing - ေမ

68

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေအးဂ်င္လ
့ မ
ိ ္
သူတို႔အားလံုး

ဘုတလင္နယ္

ကပါ။

ေရာက္လာတဲ့

အေၾကာင္းက

အၾကံဉာဏ္ ေတာင္းခ်င္လို႔တဲ့။ သူတို႔ထဲက လူငယ္တစ္ေယာက္ကုိ လက္ညႇိဳးထိုး
ျပၿပီး

သူ႔ကိစၥကို

ဘာလုပရ
္ င္ျဖစ္မလဲ

အၾကံေတာင္းခ်င္တာလိ႔ု

ေျပာပါတယ္။

http://mmteashop.com

လိုတုိရွင္း ေျပာရရင္ေတာ့ အဲဒီ လူငယ္ေလးကို မေလးရွား လႊတ္ဖို႔ လယ္ကြက္
ကေလး ေရာင္းၿပီး မိဘေတြက ေပးလိက
ု တ
္ ယ္။ လူငယ္ေလးက ရန္ကန
ု က

ေအဂ်င္စီ တစ္ခဆ
ု ီ လာၿပီး သူ႔ကိုယ္သူ အပ္လိုက္တယ္။ သူတို႔ေတာင္းတဲ့ ပိုက္ဆံ
လည္း ေပးလိက
ု တ
္ ယ္။ ပတ္စ္ပို႔ေတာ့ လက္ထဲ ေရာက္လာပါရဲ႕။ ဒါေပမယ့္ အခု
တစ္ႏစ
ွ ေ
္ က်ာ္တဲအ
့ ထိ မသြားရေသးဘူး။ ေမးေတာ့လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
ျပၿပီး

ခဏေစာင္ပ
့ ါဦး၊

ခဏေစာင္ပ
့ ါဦးနဲ႔

ေန႔ေ႐ႊ႕လေ႐ႊ႕၊

ေ႐ႊ႕ဆိင
ု း္ ေနခဲတ
့ ယ္။

မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့လို႔ ပိက
ု ဆ
္ ျံ ပန္ေပးပါ ဆိုေတာ့လည္း မေပးဘူး။ သူ႔လို ေစာင္ခ
့ င
ုိ း္
ထားတဲ့ လူေတြ မနည္းဘူး။ တခ်ိဳ႕ဆို ႏွစႏ
္ စ
ွ ေ
္ လာက္ ၾကာတဲအ
့ ထိ မသြားရေသး
ဘူး။ သြားရမယ္လည္း

မထင္ေတာ့ပါဘူး။

လိမ္တာ ထင္ရာွ းေနပါၿပီ။

သူတုိ႔

အလိမ္ခရ
ံ သလို ေနာက္ထပ္ နယ္ကလူေတြ အလိမမ
္ ခံရ ေစခ်င္လ႔ုိ လာတိင
ု ပ
္ င္
တာပါ လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

မ်က္ႏာွ ပူရတယ္
ေအးဂ်င္န
့ ဲ႔

ဘယ္ပံုဘယ္နည္း

ဆက္သြယမ
္ တ
ိ ာလဲလ႔ုိ

ေမးလိက
ု ေ
္ တာ့

ဂ်ာနယ္ေတြထဲက ေၾကာ္ျငာၾကည္ၿ့ ပီး လိက
ု လ
္ ာတာလိ႔ု သိရတယ္။ ႐ုတတ
္ ရက္
မ်က္ႏွာပူသလို ခံစားလိုက္ရတယ္။ မေလးရွားသြားဖိ၊႔ု ဂ်ပန္သြားဖို႔ဆိုၿပီး အလိမခ
္ ံ

Typing - ေမ

69

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လိက
ု ရ
္ သူ သံးု ေလးဦးထက္မနည္း ေရာက္လာဖူးတယ္။ ခမ်ာမ်ားလည္း ရန္ကန
ု မ
္ ာွ
မကၽြမး္ က်င္ေတာ့ အားကိးု တႀကီးနဲ႔ ေရာက္လာ အကူအညီ ေတာင္းရွာၾကတာ
ျဖစ္ပါတယ္။ စာနယ္ဇင္းသမား လုပရ
္ တာ ေရွ႕ေန လုပ္ရသလိုပဲ။ အမႈေပါင္းစံ၊ု
ကိစမ
ၥ ်ိဳးစံု ၾကံဳေတြရ
႔ တယ္။ လာသမၽွ လူတိုင္းရဲ႕ အပူကုိ မွ်ေဝခံစားၿပီး ၾကားဖူးနားဝ
ရွသ
ိ ေလာက္ ရွငး္ ျပစရာရွတ
ိ ာ ရွငး္ ျပ၊ ဆက္ၿပီး လမ္းညႊနစ
္ ရာ ရွိတာ လမ္းညႊန္

http://mmteashop.com

လုပရ
္ ပါတယ္။

အတိင
ု ပ
္ င္ခံ လုပင
္ န္း
အလုပက
္ စ
ိ န
ၥ ဲ႔ ေရာက္လာသူက သိပမ
္ မ်ားဘူး။ ႏွစေ
္ ပါင္း ႏွစဆ
္ ယ္ေက်ာ္
ေက်ာင္းဆရာ လုပခ
္ ဲဖ
့ းူ ေတာ့ ေက်ာင္းကိစၥ အလိမ္ခံရလို႔ လာတိင
ု ပ
္ င္ သူေတြက
ေတာ့ သိပျ္ ပတ္တယ္ မရွိလွဘူး။ လစဥ္လိုလို ႏွစဥ
္ းီ သံးု ဦးေတာ့ ေရာက္လာေလ့
ရွိတယ္။ ရင္းႏွးီ သူမ်ားက အပင္ပန္းခံ စာေရးေနတာက ဘာမွမရဘူး။ အတိင
ု ပ
္ င္ခံ
လုပင
္ န္းလုပၿ္ ပီး တစ္နာရီ ဘယ္ေလာက္ဆုိ သတ္မတ
ွ ္ ေတာင္းယူရင္ သူေဌး
ျဖစ္တာ

ၾကာလွၿပီေတာင္

ဟုတတ
္ ယ္။

ေနာက္ၾက

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔

ေျပာင္ၾကတယ္။

လာၿပီး

တိင
ု ပ
္ င္တာ၊

ဟုတေ
္ တာ့လည္း
အၾကံေတာင္းတာ၊

ရင္ဖြငတ
့္ ာ၊ တိင
ု တ
္ န္းေတြက ေန႔စဥ္ ျပတ္လွတယ္မရွိဘူး။ ကိုယ္နဲ႔ နီးစပ္တဲ့
ဂ်ာနယ္သမား

လူငယ္ေတြဆတ
ုိ ာ

တစ္ေန႔ကုိ

ႏွစဥ
္ းီ ၊

သံးု ဦးေတာ့

အၿမဲ

ေရာက္ေနၾကတာ။

Typing - ေမ

70

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ကံ့ကူလက္လွည့္ သင္ေပးၾက
တခ်ိဳ႕လူငယ္ေတြက

သိခ်င္တာေမးဖိ႔ု

ေရာက္လာၾကတယ္။

တခ်ိဳ႕က

သူတို႔ ဂ်ာနယ္မာွ ပါတဲ့ သတင္းတို႔၊ ဓာတ္ပံုတို႔ကုိ စာနယ္ဇင္းက်င္ဝ
့ တ္နဲ႔ ညီ၊ မညီ
ဆန္းစစ္ခ်င္လ႔ုိ လာၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ရင္ဖြငခ
့္ ်င္တာ၊ တိုင္တည္ခ်င္တာ

http://mmteashop.com

ေတြ ရွိလို႔ လာၾကတယ္။ ဘာအေၾကာင္းမ်ိဳးနဲပ
႔ ဲ လာလာ လူငယ္ေလးေတြကုိ
ကိယ
ု ခ
္ ်င္းစာ စိတန
္ ဲ႔ အၿမဲ ကူညပ
ီ ါတယ္။ သူတခ
႔ုိ မ်ာမ်ားမွာ အတတ္လည္းသင္၊
ပဲျ့ ပင္ညန
ႊ ျ္ ပ၊ ဆို ဆံးု မမယ့္ လူႀကီးသူမ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းမ်ားရဲ႕
ကံ့ကူလက္လွည့္

သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ိဳးကို

မခံၾကရရွာဘူးေလ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔

တုနး္ ကေတာ့ ဆရာႀကီး ေ႐ႊဥေဒါင္းလိ၊ု ဦးေလး လူထုဦးလွနဲ႔ ေဒၚေဒၚလူထု
အေမမာလို လူႀကီးသူမေတြက စာတစ္လးုံ ၊ စကားတစ္ခြနး္ ကစၿပီး ဒီလိုမသံုးရဘူး၊
ဒီလမ
ုိ ေရးရဘူး၊ ဒီအသံုးမ်ိဳးက ႐ုနရ
႔္ င္းၾကမ္းတမ္းတယ္။ ဒီအသံုးမ်ိဳးက မဂၤလာ
မရွဘ
ိ းူ ၊

ဒါက

ဖ႐ုႆဝါစာ

ျဖစ္တယ္။

ဒါက သမၹပလ
ၸ ာႅ ပစကား

ျဖစ္တယ္။

အသိမအ
္ ဖ်င္းေတြပဲ။ ေပထက္အကၡရာ မတင္သင့္ဘူး စသျဖင့္ စသျဖင့္ ေန႔တိုင္း
သြနသ
္ င္ဆးုံ မတာ

ခံၾကရတယ္။

ပါးစပ္နဲ႔

သင္႐ံုသာ

မဟုတေ
္ သးဘူး။

ကိုယ္တိုင္လည္း လူငယ္ေတြရဲ႕ မ်က္စထ
ိ ဲမာွ စံျပပုဂဳိၢ လ္(Role Model ) ျဖစ္ေအာင္
က်င့္ၾကံ ေနထိင
ု ၾ္ ကတယ္။

ပခံးု ငွားတဲ့ အလုပ္
အခုေခတ္ လူငယ္ေတြမာွ ဒီလို (Role Model) အျဖစ္ အားက် အတုယူ
ရမယ့္ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္း မရွရ
ိ ာွ ၾကဘူး။ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးၿပီး ကိုယ့္ဒူး

Typing - ေမ

71

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ကုိယ္ခၽြန္ ၾကရတာ။ ဒါေၾကာင့္ လာသမွ် လူငယ္ေတြကုိ လက္ခံၿပီး သူတို႔
ရင္ဖြငသ
့္ မွ်

စိတ္ရွည္လက္ရွည္

နားေထာင္ေပးပါတယ္။

အမွီလိုခ်င္သူတိုင္း

အတြကလ
္ ည္း မတြန႔္တဘ
ုိ ဲ ပခံးု ငွားေပးပါတယ္။ ဟိးု အရင္က ႀကိဳက္ခဲတ
့ ဲ့ Put
your head on my shoulder ဆိတ
ု ဲ့ သီခ်င္းထဲကအတိင
ု း္ ဆိုပါေတာ့။

http://mmteashop.com

မစားရ ဝခမန္း ေၾကာ္ျငာေတြ
လူငယ္ေတြနဲ႔

နီးစပ္ေတာ့

ႏိင
ု င
္ ျံ ခား

ေက်ာင္းသြားတက္ဖ႔ုိ

ကိစန
ၥ ဲ႔

အလိမခ
္ ရ
ံ တာ မ်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီး ၾကံဳခဲဖ
့ းူ တယ္။ အလိမခ
္ ံရသူ အားလံးု ေလာက္
နီးပါးက ဂ်ာနယ္ေတြထဲမာွ ပါတဲ့ မစားရ ဝခမန္း ေၾကာ္ျငာေတြဖတ္ၿပီး ေအးဂ်င္ေ
့ တြ
ဆီ သြားၾကတာလိ႔ု ေျပာၾကတာခ်ည္းပဲ။ ဟုတေ
္ တာ့လည္း ဟုတတ
္ ယ္။ ဂ်ာနယ္
ေတြမာွ ပါတဲ့ ေက်ာင္းေၾကာ္ျငာေတြနဲ႔ စေကာလားရွစ္ ေပးမယ္ဆတ
ုိ ဲ့ ေၾကာ္ျငာ
ေတြဟာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ရင္ သေရ(သြားရည္) ယိုစရာေတြ ခ်ည္းပါပဲ။ ခုေလွ်ာက္၊
ခု

အင္တာဗ်ဴးၿပီး

နက္ျဖန္ခါပဲ

အေမရိကတိ၊႔ု

အဂၤလန္တို႔၊

ၾသစေၾတးလ်နဲ႔

စင္ကာပူတို႔ သြားရေတာ့မယ့္ ပံပ
ု ဲ။ အဲဒီႏိုင္ငံက ေက်ာင္းေတြ ဝင္ခြငရ
့္ ဖိအ
႔ု တြက္
TOFEL အမွတ္ ဘယ္ေလာက္ရမွ၊ IELTS အမွတ္ ဘယ္ေလာက္ရမွ ဆိုတာမ်ိဳး
ေတြနဲ႔

TOFEL

ေျဖခြငရ
့္ ဖို႔

ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး

ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္

ေစာင္ရ
့ မယ္ ဆိတ
ု ာမ်ိဳးေတြ ထည္ေ
့ ၾကာ္ျငာေလ့ မရွၾိ ကဘူး။

“ပလံ”ု ခနဲ ျဖစ္သြား
စေကာလားရွစ္

ဆိတ
ု ာကလည္း

ရွငး္ ရွငး္ လင္းလင္း

ေၾကညာတာ

မဟုတဘ
္ းူ ။ ေဒၚလာ ၃၀၀၀ ေပးမယ္။ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ေပးမယ္ ဆိုတာေလာက္ပဲ

Typing - ေမ

72

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ထည္ေ
့ ရးတယ္။ ေက်ာင္းလခက တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းက ႏွစေ
္ သာင္းခြဲ
ေလာက္ထိ ရွိတာ၊ ေနစရိတ္ စားစရိတက
္ လည္း ေက်ာင္းလခနဲ႔ မတိမး္ မယိမး္
ေလာက္ ကုနက
္ ်တာဆိတ
ု ဲ့ အခ်က္ေတြကေ
ုိ တာ့ ထည္မ
့ ေျပာၾကဘူး။ ေနာက္ၿပီး
အေရးႀကီးဆံးု ျဖစ္တဲ့ သံ႐ံုးက ဗီဇာရဖိ႔ု ကိစၥလည္း ထည္မ
့ ေျပာၾကဘူး။ ဒီတစ္ႏွစ္
ေလာက္အတြငး္ မွာ သံ႐းုံ အားလံုး လိုလိုက ေက်ာင္းသားဗီဇာ စည္းကမ္းေတြ

http://mmteashop.com

ေတာ္ေတာ္ေလး တင္းက်ပ္ပစ္လိုက္တယ္။ လြယလ
္ ြယန
္ ဲ႔ မရေတာ့ဘးူ ။ မၾကာမီ
ေလးကတင္ ဗီဇာႏွစခ
္ ါ အပယ္ခရ
ံ လိ႔ု ဘာဆက္လပ
ု ရ
္ မလဲလ႔ုိ ေက်ာင္းသားေဟာင္း
တစ္ေယာက္က လာတိင
ု ပ
္ င္သြားတယ္။ ဗီဇာတစ္ခါဝင္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ဆိုေတာ့
ႏွစ္ခါဝင္လိုက္တာ ပိုက္ဆံ ၅ သိနး္ ေလာက္ “ပလံု” ခနဲ ျဖစ္သြားေတာ့တာေပါ့။
ဗီဇာမရမွေတာ့ ဟိမ
ု ာွ သြငး္ ထားတဲ့ ေက်ာင္းလခ ျပန္ထတ
ု ္ ရဖို႔ကလည္း အေတာ္
ေခါင္း႐ႈပရ
္ ဦးမွာ။

ေက်ာ္ေအာင္ညာတဲ့ ေၾကာ္ျငာေတြ
ဒီၾကားထဲမွာ ေအးဂ်င္လ
့ မ
ိ န
္ ဲ႔ ေတြၿ႔ ပီ ဆိရ
ု င္ေတာ့ ကုန္လိုက္မယ့္ ျဖစ္ျခင္း။
တကယ့္

အစစ္အမွန္

သိၾကတယ္။

ေအးဂ်င္ေ
့ တြ

အစစ္အမွန္

ရွေ
ိ နတာကို

ေအးဂ်င္ေ
့ တြက

ရန္ကန
ု က

မလုပခ
္ င္မာွ

လူငယ္ေတြပဲ
ေသေသခ်ာခ်ာ

အေသးစိတ္ ရွငး္ ျပၾကပါတယ္။ ဟိုႏိုင္ငံေတြက ေက်ာင္းေတြ၊ တကၠသလ
ုိ ေ
္ တြက
တရားဝင္ ခန္ထ
႔ ားၿပီး ေကာ္မရွင္ ခံစားခြင့္ ေပးၾကတာေၾကာင့္ ဒီဘက္ေက်ာင္းသား
ဆီက ပြဲစားခ ဝန္ေဆာင္ေၾကး မယူၾကပါဘူး။ ဒီလို အစစ္အမွနေ
္ တြ ရွိတာကို
နယ္က လူငယ္ေတြ၊ မိဘေတြ ဘယ္သၾိ ကမွာလဲ။ သူတက
႔ုိ ေတာ့ ဂ်ာနယ္ေတြထဲမာွ
ပါတဲ့ ေၾကာ္ျငာေတြ ဖတ္ၿပီး ဆက္သြယၾ္ ကရတာပဲ။ ဒီမွာတင္ ေက်ာ္ေအာင္ညာတဲ့

Typing - ေမ

73

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေအးဂ်င္လ
့ မ
ိ ေ
္ တြနဲ႔ ေတြၿ႔ ပီး သိနး္ ေပါင္းမ်ားစြာ အလိမခ
္ ရ
ံ ေတာ့တာ ျဖစ္တယ္။

ဂ်ာနယ္ေတြ တာဝန္မကင္း
အဲဒီလို

အလိမအ
္ ညာ

ခံရတာေတြ

ေန႔စဥ္လိုလို

ၾကားသိ

ေတြျ႔ မင္

http://mmteashop.com

ေနရေတာ့ စိတ္ထဲမွာ မသိးု မသန္႔ ျဖစ္မတ
ိ ယ္။ ဘာေၾကာင္လ
့ ဲဆေ
ုိ တာ့ အလုပက
္ စ
ိ ၥ
အလိမ္ ခံရတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေက်ာင္းသားကိစၥ အလိမခ
္ ရ
ံ တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေတာ္
မ်ားမ်ားက

ဂ်ာနယ္ေတြ

ထဲမာွ ပါတဲ့

ေၾကာ္ျငာေတြနဲ႔

သတင္းေတြ

ဖတ္ၿပီး

ဆက္သြယၾ္ ကရာက အလိမခ
္ ၾံ ကရတာ ျဖစ္ေနလိပ
႔ု ါ။ ပြဲစားလိမ၊္ ေအးဂ်င္လ
့ မ
ိ ္
ေတြရဲ႕ ခုတံုးလုပ္တာကို ဂ်ာနယ္ေတြ ခံေနရေလသလား လို႔လည္း ေတြးမိတယ္။
ဒါတင္မက ေၾကာ္ျငာလိမ္ ေတြကုိ စီစစ္ၿပီးမွ ထည္ေ
့ ပးဖိ႔ု ဂ်ာနယ္ေတြမာွ တာဝန္
ရွေ
ိ ၾကာင္း မသိၾကေလေရာ့သလား လို႔လည္း စဥ္းစားမိတယ္။ သိလို႔ပဲ ထည့္ထည့္၊
မသိဘဲနဲပ
႔ ဲ ထည့္ထည့္ စာဖတ္ပရိသတ္ေတြ ေၾကာ္ျငာလိမ္ ေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္
နစ္နာၾကရတဲ့ အတြက္ ဂ်ာနယ္ေတြမာွ လည္း တာဝန္ မကင္းတာကေတာ့ အမွနပ
္ ဲ။
ဂ်ာနယ္ေတြ ဒီကိစၥ အေလးအနက္ စဥ္းစားသင္ၾ့ ကတယ္။

မမွနတ
္ ာ၊ လိမတ
္ ာ မထည့္ရ
စာနယ္ဇင္းေတြရဲ႕

တစ္ခတ
ု ည္းေသာ

တာဝန္ဟာ

စာဖတ္ပရိသတ္၊

ျပည္သူလူထုႀကီးကို သတင္းမွန၊္ အျဖစ္မန
ွ ၊္ အခ်က္အလက္မန
ွ ္ ဆိတ
ု ဲ့ “အမွန္”
ေတြေပးဖိ႔ု ျဖစ္တယ္။ (Truth, Walking but the truth) ဆိတ
ု ဲ့ စကားအတိင
ု း္ ပါပဲ။
ဘာအေၾကာင္းနဲမ
႔ ွ မမွနတ
္ ာ၊ လိမတ
္ ာကို မထည္ရ
့ ပါဘူး၊ မေရးရဘူး။ အလိမ၊္

Typing - ေမ

74

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အညာေတြကုိ ေရးတာ၊ ထည္သ
့ ြငး္ တာဟာ စာနယ္ဇင္းသမားအတြက္ အႀကီးမား
ဆံုး ျပစ္မႀႈ ကီး ျဖစ္တယ္။ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ထဲမာွ ထည့္သြင္းပံုႏွိပ္ ေဖာ္ျပသမွ်
အရာတိင
ု း္ အတြက္ အယ္ဒီတာမွာ လံုးဝ တာဝန္ရပ
ိွ ါတယ္။ သတင္းေတြကုိ
ခိုင္လံုမႈ ရွိ မရွိ စစ္ေဆး အတည္ျပဳခ်က္ ရယူသလိ၊ု ေဆာင္းပါးေတြနဲ႔ ေၾကာ္ျငာ
ေတြကလ
ုိ ည္း တာဝန္ယရ
ူ ပါမယ္။ ေၾကာ္ျငာဟာ ေၾကာ္ျငာရွငန
္ ဲသ
႔ ာ ဆိုင္တယ္လို႔

http://mmteashop.com

သေဘာထားလိ႔ု မရပါဘူး။ စာေစာင္ထဲမာွ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပတဲ့ အေၾကာင္းတစ္ခဟ
ု ာ
ဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြနး္ လိ႔ု အေရးယူခရ
ံ ရင္ ေရးသူနဲအ
႔ တူ အယ္ဒီတာနဲ႔ ပံုႏွိပ္သူေရာ
ထုတေ
္ ဝသူပါ ပူးတြဲ အေရးယူခရ
ံ တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကံရာပါျဖစ္
စာနယ္ဇင္းသမားဟာ မွန္တာကိုပဲ ေရးရတယ္။ ကိုယ္တိုင္က မမွနတ
္ ာကို
လုပ္ၾကံဖန္တးီ ၿပီး မေရးရသလို သူတစ္ပါးက လိမ္ညာတာကိုလည္း မထည္ရ
့ ပါဘူး။
ေၾကာ္ျငာလိမေ
္ တြေၾကာင့္
စာနယ္ဇင္း

ေတြလည္း

စာဖတ္သမ
ူ ်ားမွာ
ေၾကာ္ျငာလိမသ
္ မားနဲ႔

ထိခက
ုိ န
္ စ္နာရတယ္
အတူ

ဆိရ
ု င္

ပူးတြဲတာဝန္ရပ
ိွ ါတယ္။

မွန္တာကိုသာ ေရးပါ့မယ္လို႔ အတိအလင္း ပဋိညာဥ္ ျပဳထားတဲ့ စာနယ္ဇင္း
သမားက ပိုၿပီး တာဝန္ရတ
ိွ ယ္ လို႔ေတာင္ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို စဥ္းစား
ၾကေစခ်င္တယ္။ လိမ္းမွန္းမသိလို႔ ထည္တ
့ ာပါ ဆိုလို႔လည္း အျပစ္မလြတပ
္ ါဘူး။
လိမေ
္ နတာကို သိသႀိ ကီးနဲ႔ ထည့္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေၾကာ္ျငာတဲ့ လူလမ
ိ ေ
္ တြနဲ႔
ၾကံရာပါျဖစ္တယ္ လို႔ေတာင္ ေျပာရင္ မွားတယ္ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ စာနယ္ဇင္းသမား
ဆိတ
ု ာ ဘယ္ေတာ့မွ လိမတ
္ ာညာတာကို အားေပးအားေျမႇာက္ မလုပရ
္ ပါဘူး။
အဲဒီလိုလုပ္ရင္ အႀကီးမားဆံးု ေသာ စာနယ္ဇင္း အာပတ္သင့္မႈႀကီး ျဖစ္တယ္လို႔ပဲ

Typing - ေမ

75

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေျပာလိက
ု ္ ခ်င္ပါတယ္။

ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ႐ိုက်ိဳးမႈ
အၿမဲလာေနက် လူငယ္ဂ်ာနယ္သမား တစ္ေယာက္က မိနး္ ကေလးငယ္
ႏွစ္ေယာက္ကုိ ေခၚၿပီး ေရာက္လာတယ္။ သူတို႔တိုက္က သတင္းေထာက္မေလး

http://mmteashop.com

ေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း မိတဆ
္ က္ေပးၿပီးေတာ့ “ဆရာ့ဆက
ီ ုိ လာခ်င္ေနတာ ၾကာၿပီ၊
မလာရဲလ႔ုိ ဆိတ
ု ာနဲ႔ ေခၚခဲတ
့ ာ” လို႔ ေျပာပါတယ္။

မလာရဲလ႔ုိ
မေန႔ကလည္း

ရင္းႏွးီ တဲ့

ကဗ်ာဆရာ

တစ္ေယာက္က

သူ႔မိတ္ေဆြ

ကဗ်ာဆရာကို ေခၚလာၿပီး မိတဆ
္ က္ေပးတယ္။ သူကလည္း “ေတြခ
႔ ်င္တာၾကာၿပီ၊
မလာရဲလ႔ုိ” ဆုတ
ိ ဲစ
့ ကားပဲ ေျပာတယ္။ ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္ ဒီစကားၾကားရေတာ့
ဒီအေၾကာင္း ေရးမွ ျဖစ္ေတာ့မာွ ပဲလိ႔ု ေအာက္ေမ့လိုက္တယ္။ ဘာေၾကာင္လ
့ ဲ
ဆိေ
ု တာ့ လူခ်င္း မေတြဖ
႔ းူ ေသးတဲ့ စာေပနယ္က စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာေလး
ေတြ ေရာက္လာတဲ့ အခါပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဂ်ာနယ္သမားေလးေတြ ေရာက္လာတဲ့ အခါ
ျဖစ္ျဖစ္ “ေတြခ
႔ ်င္ေနတာၾကာၿပီ၊ ဒီနားလည္း အၿမဲလိုလို ေရာက္တယ္။ မလာရဲလ႔ုိ
တက္မလာခဲတ
့ ာ” ဆိတ
ု ဲစ
့ ကား အေတာ္မ်ားမ်ားက ေျပာၾကတယ္။ တစ္ေခါက္
ေရာက္ၿပီး သြားေတာ့လည္း အၿမဲလိုလို သူတို႔ ေရာက္ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ေျပာခ်င္တဲ့
စကားေတြ ပြငပ
့္ ြငလ
့္ င္းလင္း ေျပာၾကတယ္။ ကိယ
ု ေ
္ ရးတဲ့ စာေတြထဲက သူတို႔
မႀကိဳက္တာ၊ သေဘာမတူတာေတြလည္း ရဲရဲတင္းတင္း ေျပာၾကတာပဲ။ လူငယ္
ေတြက ဟန္မေဆာင္ဘးူ ၊ ပြငလ
့္ င္းတယ္။ မ်က္ႏာွ လိအ
ု ားရ မလုပဘ
္ းူ ။ ႀကိဳက္ရင္

Typing - ေမ

76

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ႀကိဳက္တယ္၊ မႀကိဳက္ရင္ မႀကိဳက္ဘးူ ေျပာတယ္။ ႏွစသ
္ က္စရာ ေကာင္းတယ္။

တံခါးေတြ ဖြငထ
့္ ားတယ္
ဒီလို

လူငယ္ေတြက

မလာရဲလ႔ုိ

ဆိတ
ု ာ

ေတာ္ေတာ္အၾ့ံ သစရာ

http://mmteashop.com

ေကာင္းတယ္။ ကိယ
ု က
္ ပဲ လူငယ္ေတြအေပၚမွာ “ကိနး္ ႀကီးခန္းႀကီး” ႏိုင္တဲ့သေဘာ
ဆက္ဆတ
ံ ာ မ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေနသလားဆိၿု ပီး ဆန္းစစ္ ၾကည့္မတ
ိ ယ္။ ေန႔စဥ္ အိမ္ကို
ဝင္ထြက္ သြားလာ ေနၾကသူေတြထဲမာွ လူႀကီးပိုင္း စာေရးဆရာ၊ ဆရာမေတြ၊
အယ္ဒတ
ီ ာေတြက ေတာ္ေတာ္ကုိ နည္းၿပီး လူငယ္နဲ႔ လူလတ္ပိုင္းေတြက အမ်ားစု
ျဖစ္တယ္။ လူႀကီးပိင
ု း္ နဲ႔ ရင္းႏွးီ တာထက္ လူငယ္ပင
ုိ း္ နဲ႔ ရင္းႏွးီ တာ ပိမ
ု ်ားတယ္။
လူငယ္ေတြကုိ အၿမဲ ႀကိဳဆိတ
ု ယ္။ အိမတ
္ ခ
ံ ါးကို မိးု လင္းက မိးု ခ်ဳပ္ ဖြငထ
့္ ားတယ္။
အဆီးအတားမရွိ ဝင္လို႔ရတယ္။ ေအာ္ေခၚစရာ မလိုဘူး။ ေခါင္းေလာင္းတီးစရာ
မလုိဘူး။

“ကြ်န္ေတာ့္အမ
ိ မ
္ ာွ

တံခါးေတြ

အၿမဲဖြငထ
့္ ားတယ္”

ေခါင္းစဥ္နဲ႔

စာတစ္ပဒ
ု ေ
္ တာင္ ေရးဖူးတယ္။

ကီးမကိုက္လို႔
စကားအျဖစ္ေျပာတာ မဟုတဘ
္ းူ ။ တကယ္ဖြငထ
့္ ားတာ။ အိမတ
္ ခ
ံ ါးတင္
မဟုတဘ
္ းူ ။ ျပဴတင္းေပါက္ေတြ အကုန္လံုးကိုလည္း ေႏြမးုိ ေဆာင္း ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ
ဖြငထ
့္ ားတာပါ။

အလံပ
ု တ
ိ ထ
္ ားတာကို

ဘယ္လမ
ုိ ွ

သည္းမခံႏင
ုိ ဘ
္ းူ ။

ဟာလာ

ဟင္းလင္း ပြငလ
့္ င္းေနမွ ႀကိဳက္တယ္။ ျပတင္းေပါက္က ေလကေလး တျဖဴးျဖဴး
ဝင္လာမွ ေနသာတယ္။ ဒီလို တံခါးမရွိ ဓားမရွိ ဝင္လာလို႔ရတဲ့ ေနရာကိေ
ု တာင္

Typing - ေမ

77

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လူငယ္ေတြက “မလာရဲလို႔” ဆိတ
ု ာကေတာ့ သိပသ
္ ဘာဝ မက်ဘူး။ ဘာေၾကာင့္
လဲ ဆိတ
ု ာ မစဥ္းစားပဲ မေနႏိင
ု ဘ
္ းူ ။ လူခ်င္း ေတြဖ
႔ းူ ၿပီးမွ စကား ေျပာရတာ
“ဇီဝါမဝင္လ႔ုိ” (ေခတ္စကားနဲဆ
႔ ုိ ကီးမကိုက္လို႔) မလာေတာ့ဘးူ ဆိရ
ု င္ နားလည္
ႏိုင္တယ္။ တစ္ခါမွ မေတြဖ
႔ းူ ေသးဘဲနဲ႔ (ေတြလ
႔ ည္း ေတြခ
႔ ်င္ပါလ်က္နဲ႔) “မလာရဲလုိ႔”

http://mmteashop.com

ဆိတ
ု ာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကုိ သဘာဝမက်တာ နားလည္ဖ႔ုိ ခက္တယ္။

ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့စိတ္
ကေလးဘဝ ကတည္းက လြတလ
္ ြတလ
္ ပ္လပ္ စဥ္းစားၿပီး အေမးအျမန္း
ထူတာ၊ စပ္စတ
ု ာမ်ိဳး လုပခ
္ ြငမ
့္ ရခဲတ
့ ဲ့ ကေလးဟာ ႀကီးလာတဲ့ အခါမွာလည္း
အမွအ
ီ ခို ကင္းကင္းနဲ႔ လြတလ
္ ြတလ
္ ပ္လပ္ ကိုယေ
့္ ျခေထာက္ေပၚ ကိယ
ု ္ရပ္ႏိုင္ဖို႔
မလြယပ
္ ါဘူး။ ငယ္စဥ္က လူႀကီးမိဘရဲ႕ လမ္းညႊနမ
္ က
ႈ ုိ ခံယူခဲ့ရသလို ႀကီးလာတဲ့
အထိလည္း လူႀကီးမိဘရဲ႕ လမ္းညႊနမ
္ က
ႈ ပ
ုိ ဲ ေမွ်ာ္လင္ေ
့ နေလ့ ရွိတယ္။ သူတို႔ဟာ
မွခ
ီ အ
ုိ ားထား ရမယ္သ
့ ူ အၿမဲလအ
ုိ ပ္ေနတယ္။ ကိယ
ု အ
့္ စြမး္ အစနဲ႔ ကိယ
ု ္ ဘာမွမလုပ္
တတ္ဘးူ ။ ဒီလို တျခားလူ အေပၚ မွီခို အားကိးု လြနး္ တဲစ
့ တ
ိ ္ သိပ္ၿပီး လြနက
္ ဲေနရင္
စိတဟ
္ ာ ပံမ
ု န
ွ ္ မဟုတေ
္ တာ့ဘးူ ။ ေရာဂါတစ္မ်ိဳး စြဲကပ္ေနၿပီလ႔ုိ ေျပာရလိမမ
့္ ယ္။
ဒီစိတ္မ်ိဳးကို Dependency Syndrone လို႔ေခၚတယ္။

သံသယစိတေ
္ ၾကာင့္
အဲဒီစိတ္မ်ိဳး စြဲကပ္ေနသူဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ အားနည္းေလ့
ရွိတယ္။ “ငါမလုပတ
္ တ္ဘးူ ထင္တယ္၊ ငါလုပ္လို႔ မျဖစ္ဘးူ ထင္တယ္” ဆိတ
ု ဲ့

Typing - ေမ

78

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

သံသယ စိတေ
္ တြ အၿမဲလမ
ႊ း္ မိးု ေနတတ္တယ္။ သိမ္ငယ္စိတ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အငံ႔ု
စိတ္ဆိုတာ

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္

ျဖစ္တယ္။

သိမင
္ ယ္စတ
ိ အ
္ ခံ

ေၾကာက္စတ
ိ ္

ကလည္း

ေၾကာက္စရာ

ေတြမ
႔ ွ

http://mmteashop.com

သိမ္ငယ္စိတ္

အားနည္းရာက

အားႀကီးလြနး္ လာတဲ့

အလိအ
ု ေလ်ာက္

ေၾကာက္တာ

ေၾကာင့္

ေၾကာက္ေနတာ။

ယံုၾကည္မႈ

တစ္ဖက္သားကို

အခါမွာ

မရဲတဲစ
့ တ
ိ ၊္

အားႀကီးလာခဲတ
့ ာ

မဟုတဘ
္ းူ ။

ျဖစ္ေပၚလာတဲ့

ေပၚထြကလ
္ ာတာ

ေၾကာက္စရာ

ေၾကာက္စတ
ိ က

ေၾကာက္လ႔ုိ

ျဖစ္တယ္။

မဟုတဘ
္ းူ ။

မရွလ
ိ ည္း
အလိုလိုကို

အထင္ႀကီးလို႔

မဟုတဘ
္ းူ ။ ကိုယ့္ဟာ ကိယ
ု ္ သိမ္ငယ္စိတ္ ျဖစ္ေနတာ။

စီနယ
ီ ာနဲ႔ ဂ်ဴနီယာ
ဒီလို သိမ္ငယ္စိတ္၊ ေၾကာက္စတ
ိ မ
္ ်ိဳးဟာ မေကာင္းပါဘူး။ ဘယ္ေတာ့မွ
လူေတာ မတိးု ေတာ့ဘးူ ။ လူႀကီးမိဘေတြ အေနနဲ႔ ကေလးေတြကုိ သဘာဝအတိင
ု း္
ႀကီးျပင္းလာခြင့္ ေပးၾကပါ။ ကေလးသဘာဝ အတိုင္း ဆာရင္ငပ
ုိ ါေစ၊ လိုခ်င္တာ
ရွရ
ိ င္ ပူဆာပါေစ၊ သိခ်င္တာကို ေမးျမန္း စူးစမ္းပါေစ၊ ယဥ္ေက်းေအာင္ သင္ပါ။
႐ိက
ု ်ိဳးေအာင္ မလုပပ
္ ါနဲ။႔ ႐ိက
ု ်ိဳးအားလြနး္ ႀကီးရင္ အငံု႔စိတ္၊ သိမ္ငယ္စိတ္ေတြ
ေပၚလာေလ့ရၿိွ ပီး မလုပ္ရဲလို႔၊ မလာရဲလို႔၊ မေျပာရဲလ႔ုိ ဆိုတဲ့စိတ္ေတြ ေနာက္က
ကပ္ပါလာတယ္။ အခုတေလာ လူငယ္ေတြၾကားမွာ “စီနယ
ီ ာနဲ႔ ဂ်ဴနီယာ” ဆိတ
ု ဲ့
စကား အေျပာမ်ားလာတာ ၾကားရတယ္။ ကိရ
ု းီ ယားကားေတြက ကူးစက္လာတာ
ေသခ်ာတယ္။ ကိရ
ု းီ ယားေတြ ေခတ္မစားခင္က ျမန္မာေတြၾကားမွာ စီနယ
ီ ာနဲ႔
ဂ်ဴနီယာဆိုတဲ့ အသံးု အႏႈနး္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ လံးု ဝမရွပ
ိ ါဘူး။ ကိရ
ု းီ ယားကားေတြ
ေရာက္လာမွ ဒီစကားသံးု ၾကတာပါ။

Typing - ေမ

79

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ကြနျ္ ဖဴးရွပဝ
္ ါဒ
ကြနျ္ ဖဴးရွပ္ ၾသဇာလႊမး္ မိးု တဲ့ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိရ
ု းီ ယားစတဲ့ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တြမာွ
ႀကီးသူမွန္သမွ်

႐ိေ
ု သၾက

ဆိုတဲ့ဝါဒကို

သားစဥ္ေျမးဆက္

လက္ဆင္က
့ မ္းခဲ့

ၾကတယ္။ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုထဲ ေရာက္ေနတဲအ
့ ထိ ကြနျ္ ဖဴးရွပ္ ၾသဝါဒေတြက

http://mmteashop.com

ဆင္းသက္လာတဲ့
ေၾကာက္ရတဲ့

ေယာက္်ားႀကီးစိးု တဲဝ
့ ါဒ

ဗ်ဴ႐ိက
ု ေရစီဝါဒနဲ႔

(Paternalism)

တစ္ေသြးတစ္သတ
ံ စ္မန
ိ ႔္

နဲ႔

အဆင္ဆ
့ င့္

ေအာ္တက
ုိ ေရစီ

(autocracy) ဝါဒတို႔ ၾသဇာ လႊမး္ မိးု ေနဆဲျဖစ္တာ ေတြ႔ႏိုင္တယ္။ အဲဒၾီ သဇာက
ဆင္းသက္လာတဲ့ ႀကီးသူမွန္သမွ် ႐ိေ
ု သၾကဆိတ
ု ဲ့ အဆံးု အမက ေအာက္လေ
ူ တြကုိ
ေခါင္းမေထာင္ ႏိင
ု ေ
္ အာင္ ဖိထား ႏွိမ္ထား ေစတယ္။

ပ်က္စးီ ေအာင္ မလုပန
္ ဲ႔
ဗုဒၶဘာသာ

ထြနး္ ကားတဲ့

ျမန္မာႏိင
ု င
္ မ
ံ ာွ

ဇာတ္မ်ိဳးႏြယခ
္ ြဲျခားမႈ

အတန္းအစား ခြဲျခားမႈဆတ
ုိ ာ လံးု ဝမရွခ
ိ ဲဘ
့ းူ ။ လူသားအားလံးု ဟာ အတူတူပဲလို႔
သေဘာထား ခဲၾ့ ကတယ္။ ဒါဟာ အင္မတန္ အဆင္ျ့ မင္တ
့ ဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္တယ္။
ဒီယဥ္ေက်းမႈကို

ပ်က္စးီ ေအာင္

စီနယ
ီ ာ၊

အယူအဆေတြ

ဆြဲမသြငး္ ၾကပါနဲ။႔

ဂ်ဴနီယာဆိုတဲ့

ယဥ္ေက်းတာ

အဆင္အ
့ တန္းခြဲတဲ့

ေကာင္းေပမယ့္

သိပ္ၿပီး

႐ိက
ု ်ိဳးလြနး္ တာေတာ့ မေကာင္းပါဘူး။

Typing - ေမ

80

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေတာင္ထ
့ ား
အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ တ႐ုတ္ စတဲႏ
့ င
ုိ င
္ ေ
ံ တြမာွ ေရလႊမး္ မိးု မႈေၾကာင့္ လူေန
အိမေ
္ ျခေတြ သိနး္ ခ်ီပ်က္စးီ ၾကၿပီး အေသအေပ်ာက္ေတြလည္း မနည္းဘူး ဆိတ
ု ဲ့
သတင္းေတြ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ၾကားေနရတယ္။ သတင္းစာေတြက ေရးၾကသလို

http://mmteashop.com

႐ုပ္သံမီဒီယာေတြကလည္း ထုတ္လႊင့္ေနၾကတယ္။

ေသျခင္းနဲ႔ လက္တစ္လးုံ ျခား
ေရဒုကၡ သတင္းေတြ ႐ုပ္သံမွာ ၾကည္ရ
့ တာ အေတာ္ ေသြးပ်က္စရာ
ေကာင္းတယ္။ ေနအိမေ
္ တြဟာ ေရစီးနဲ႔ ဒလေဟာေမ်ာပါၿပီး ခ်က္ခ်င္း မ်က္စထ
ိ ဲက
ေပ်ာက္ကြယသ
္ ြားတယ္။ သစ္ပင္ႀကီးေတြလည္း အျမစ္ကကၽြတထ
္ ြကၿ္ ပီး ေရစီးထဲ
ပါသြားတယ္။ ေမာ္ေတာ္ကားေတြ ဆိတ
ု ာ ကေလးကစားတဲ့ အ႐ုပက
္ ေလးေတြလုိ
တလိမ့္ေခါက္ေကြး ပါသြားတယ္။ လူေတြ၊ ကၽြဲႏြားေတြနဲ႔ တိရစာၦနေ
္ တြဆတ
ုိ ာလည္း
ငွကေ
္ ပ်ာတံးု ေတြ က်ေနတာပဲ။ ျမင္ကြငး္ တစ္ခက
ု ေတာ့ အသည္း တထိတထ
္ တ
ိ ္
ရင္တဖိဖ
ု န
ုိ ဲ႔ ၾကည္ရ
့ င္းၾကည္ရ
့ င္း အသက္႐ွဴဖို႔ေတာင္ တစ္ခ်က္ တစ္ခ်က္ ေမ့သြား
သလို ထင္ရတယ္။ တမင္တကာ လုပ္ၿပီး႐ိုက္တဲ့ ႐ုပရ
္ င
ွ က
္ ားထဲက ျမင္ကြငး္ ထက္
အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိၿု ပီးသည္းထိတရ
္ င္ဖုိ ျဖစ္ရတယ္။ ေသျခင္းနဲ႔ လက္တစ္လးုံ ျခား
ေလးအလို အေနအထားမ်ိဳးမွာ ေရာက္ရေ
ိွ နတဲ့ လူသားတစ္ဥးီ ရဲ႕ အသက္ မေသ
ေရး အတြက္ ႐ုနး္ ကန္ လွဴပ္ရွားမႈကို မ်က္ဝါး ထင္ထင္ၾကည့္ၿပီး ကိုယ္ပါ ေမာဟိက
ု ္
သြားခဲရ
့ တယ္။

Typing - ေမ

81

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မ်က္စထ
ိ ဲက ေဖ်ာက္မရ
လူဆတ
ုိ ာ တစ္ေန႔မာွ ေသၾကရမယ္ ဆိတ
ု ာကို လူတိုင္း သိေနၾကေပမယ့္
ေသရမွာေတာ့ ဘယ္သမ
ူ ဆို ေၾကာက္ၾကတာပဲ။ ေသျခင္းတရားကို တကယ္
လက္ေတြ႔ ရင္ဆင
ုိ ၾ္ ကရတဲ့ အခါမွာ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေတာ့ ျငင္းဆန္လ႔ုိ ရသမွ်

http://mmteashop.com

ျငင္းဆန္ၾကတယ္။

အေၾကာက္အကန္

႐ုနး္ ရင္းကန္ရင္း

ခုခက
ံ ာကြယၾ္ ကတာ

ေတြရ
႔ တယ္။ မ်က္စိတစ္မွိတ္ အခ်ိနက
္ ေလး အတြငး္ ေတြ႔ျမင္လိုက္ရတဲ့ ျမင္ကြငး္
ကေလးက

တစ္ခဏတာေလးသာ

မရေအာင္ကုိ

စြဲက်န္ရစ္တယ္။

ျဖစ္ေပမယ့္

႐ြာထဲကုိ

စိတ္မ်က္စိထဲက

ေရေတြ

တဝုနး္ ဝုနး္

ေဖ်ာက္လို႔
တဒိုင္းဒိုင္းနဲ႔

ဒလေဟာ စီးဝင္ လာတဲအ
့ တြက္ အိမေ
္ တြ၊ သစ္ပင္ေတြ၊ တိရစာၦနေ
္ တြ တစ္ခၿု ပီး
တစ္ခု ေမ်ာပါသြားေနတဲ့ အခ်ိနမ
္ ာွ လူတစ္ေယာက္က ကန္႔လန္႔ျဖတ္ လဲက်ေနတဲ့
သစ္ပင္ႀကီး တစ္ပင္က အကိုင္းတစ္ကိုင္းကို ဆြဲၿပီး တြဲလြဲႀကီး ျဖစ္ေနတယ္။
ဒလေဟာ စီးဆင္းလာတဲ့ ေရလံးု ႀကီးေတြက သူ႔ခႏၶာကိုယ္ကို ေရစီးေၾကာင္းထဲ
အတင္းတြနး္ ပိ႔ု ေနတာေၾကာင့္ သူ႔တစ္ကိုယ္လံုး ေရစီးတဲဘ
့ က္ကုိ တန္းတန္း
ႀကီးႀကီး ျဖစ္ေနတယ္။ သူ႔လက္ႏွစ္ဖက္က သစ္ကိုင္းႀကီးကို ဇြတအ
္ တင္း ဆုပ္ကိုင္
ထားတယ္။ ေရလံုးႀကီးတစ္လံုး ဝင္ေဆာင့္လိုက္တဲ့ အခါတိင
ု း္ သူ႔ခႏၶာ ကိုယ္ႀကီး
ေျမာက္တက္သြားတာ ေတြရ
႔ ၿပီး ေရလံးု ႀကီးနဲ႔ ဖံးု သြားတယ္။ ပါသြားေရာ ေပါ့လို႔
ထင္လက
ုိ တ
္ ဲ့

အခ်ိနမ
္ ာွ

ေရစီးအရွန
ိ မ
္ ာွ

တန္းလန္းႀကီး

ျဖစ္ေနတဲ့

သူ႔ကို

ျပန္ေတြရ
႔ တယ္။

Typing - ေမ

82

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မလႊတတ
္ မ္း ဆုပထ
္ ားဆဲ
သူ ေမ်ာပါမသြားေသးဘူး။ သစ္ကိုင္းကို လက္ႏစ
ွ ဖ
္ က္နဲ႔ ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲႀကီး
ဆုပ္ကိုင္ ထားႏိင
ု ေ
္ သးတယ္။ ေရလံးု ႀကီး ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံးု ႀကိမေ
္ လာက္ ဝင္ေဆာင့္
လိုက္တိုင္း ျမင္ကြငး္ က သူ ေပ်ာက္ေပ်ာက္သြားတယ္။ ေရလံးု ႀကီး လြနသ
္ ြားတာနဲ႔

http://mmteashop.com

သူ ျပန္ေပၚလာတယ္။ သူ မေသေသးဘူး။ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုး ေရစီးေၾကာင္းမွာ
တန္းလန္းႀကီး ျဖစ္ေနေပမယ့္ လက္ႏွစ္ဖက္က သစ္ကိုင္းကို မလႊတတ
္ မ္း ဆုပ္ကိုင္
ထားႏိင
ု ဆ
္ ဲ ျဖစ္တယ္။ ျမင္လိုက္ရတဲ့ ျမင္ကြငး္ ကေလးက ဖ်တ္ခနဲ တစ္ခဏတာ
ေလးပဲ။ မ်က္ေတာင္ တစ္ခ်က္ ခတ္စာေလာက္ အခ်ိနက
္ ေလးပါပဲ။ ကင္မရာက
တျခားျမင္ကြငး္ ေတြဘက္ ေရာက္သြားလို႔၊ အဲဒီလူရဲ႕ ကံၾကမၼာ အဆံးု သတ္ကုိ
မသိလိုက္ရဘူး။ ေယာက္်ားလား မိနး္ မလားဆိတ
ု ာေတာင္ မသဲကြဲလက
ုိ ္ပါဘူး။
သစ္ကိုင္းကို မလႊတတ
္ မ္း ဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္ သေ႐ြ႕ေတာ့ သူ မေသႏိင
ု ဘ
္ းူ ။
ကယ္ဆယ္ေရးသမားေတြ အျမန္ ေရာက္လာၾကပါေစလိပ
႔ု ဲ ဆုေတာင္းေပးလိက
ု ္
ရတယ္။

အ႐ႈးံ မေပး အညံမ
့ ခံ
ေသမင္းနဲ႔ လက္တစ္လးုံ ျခား အလို ေရာက္ေနတဲ့ တိင
ု ေ
္ အာင္ အသက္ရင
ွ ္
ရပ္တည္ေရး အတြက္ အ႐ႈးံ မေပး အညံမ
့ ခံဘဲ ႐ုနး္ ကန္လပ
ႈ ရ
္ ာွ းသူရဲ႕ ပံုရိပ္ဟာ
မ်က္စထ
ိ ဲကကို ေဖ်ာက္ပစ္လ႔ုိ မရေအာင္ စြဲထင္ေနတယ္။ အသည္းတုန္ အူတန
ု န
္ ဲ႔
ရင္တဖ်တ္ဖ်တ္ ခုနရ
္ လြနး္ လိ႔ု ေဖ်ာက္ပစ္ခ်င္ေပမယ့္ ေပ်ာက္မသြားဘူး။ မ်က္စိ
ထဲမာွ ထင္ထင္ရာွ းရွား ျမင္ေတြေ
႔ နရတယ္။ မေသခ်င္တဲ့ လူ႔ဇြဲ၊ လူအ
႔ ားမာန္

Typing - ေမ

83

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ကိုလည္း အံ့ၾသမဆံုး ျဖစ္မတ
ိ ယ္။ တစ္ခ်ိနတ
္ ည္းမွာ “အသိ” တစ္ခုကိုလည္း
ရလိက
ု တ
္ ယ္။ လႈိင္းလံုးႀကီးေတြ ဘယ္ေလာက္႐ိုက္႐ိုက္၊ ေရစီးေတြ ဘယ္ေလာက္
ၾကမ္းၾကမ္း၊ ဆုပက
္ င
ုိ ထ
္ ားစရာ ခိင
ု ၿ္ မဲတဲ့ အရာတစ္ခု ရွေ
ိ နရင္ ေရစီးေၾကာင္းမွာ
ဘယ္ေတာ့မွ ေမ်ာပါမသြားႏိင
ု ဘ
္ းူ ဆိတ
ု ဲအ
့ သိ ျဖစ္တယ္။

http://mmteashop.com

လူ႔ေလာကမွာလည္း အလားတူ
ေအာက္ေျခ အခိင
ု အ
္ မာ မရွတ
ိ ဲ့ ေနအိမ၊္ တဲပတ
ု ေ
္ တြနဲ႔ အျမစ္မသန္တဲ့
သစ္ပင္ေတြ၊ အမွအ
ီ တြယ္ မရွတ
ိ ဲ့ လူသူ တိရစာၦန္ ကြ်ဲႏြားေတြ ေရစီးနဲ႔ ဒလေဟာ
ေမ်ာပါ ေပ်ာက္ကြယသ
္ ြားေပမယ့္ အေျခအျမစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာရွိတဲ့ သစ္ပင္ေတြနဲ႔
အေျခခံ အုတျ္ မစ္ေကာင္းတဲ့ အေဆာက္အဦ ေတြကေတာ့ ေရက်သြားတဲအ
့ ခ်ိနမ
္ ာွ
မားမားမတ္မတ္ က်န္ရစ္တာကို ေတြရ
႔ တယ္။ လူေ
႔ လာကမွာလည္း အလားတူပါပဲ။
အေျခအျမစ္ ခိင
ု ခ
္ င
ုိ မ
္ ာမာ မရွသ
ိ ူ မွနသ
္ မွ်၊ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း တိက
ု စ
္ ားခံရတဲ့
အခါတိင
ု း္ အလြယတ
္ ကူ ေမ်ာပါသြားၿပီး ဘဝဆံးု ရင္ဆးုံ ၊ ဘဝ မဆံးု ရင္လည္း
ေရေမ်ာ ကမ္းတင္ ျဖစ္သြားၾကတာပါပဲ။

ရွငသ
္ န္က်န္ရစ္သမ
ူ ်ား
မိးု ႀကီးေရလွ်ံ ဆိုတာမ်ိဳးက တစ္ႏစ
ွ တ
္ ာ ကာလအတြငး္ မွာ အလြန္ဆံုး
ၾကံဳေတြရ
႔ မွ ေလး ငါး ဆယ္ႀကိမေ
္ လာက္သာ ရွိႏိုင္တယ္။ လူေ
႔ လာက အတြငး္ က
ေလထန္ေရႀကီးမႈ ဆိတ
ု ာေတြကေတာ့ ေန႔စဥ္မျပတ္အခါမလပ္ ၾကံဳေတြေ
႔ နရတယ္။
ခိင
ု မ
္ ာတဲ့ အေျခအျမစ္ မရွသ
ိ ေ
ူ တြ အမ်ားႀကီး မုန္တင
ုိ း္ ေတြထဲ ေရစီးေတြထဲ ေမ်ာပါ

Typing - ေမ

84

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

သြားၾကတာ ေတြလည္း မေရမတြက္ ႏိင
ု ေ
္ အာင္ ေတြခ
႔ ဲရ
့ တယ္။ ေရစီးေၾကာင္းက
အေရွ႕ဘက္ကုိ
ၾကတယ္။

ဦးတည္တဲအ
့ ခါ

ေရစီးေၾကာင္းက

လူေတြလည္း

အေနာက္ဘက္ဆီ

အေရွ႕ဘက္ဆီ

ေမ်ာပါသြား

စီးေတာ့လည္း

လူေတြဟာ

အေနာက္ဘက္ကုိ ေမ်ာပါသြားၾကတယ္။ ဆုပက
္ င
ုိ ထ
္ ားစရာ တစ္ခုခုရွိတဲ့ သူမ်ား
ကေတာ့

မုနတ
္ င
ုိ း္ နဲ႔

ေရလႈင
ိ း္ ေတြကုိ

ၾကံ့ၾကံ့ခံ

အန္တရ
ု င္း

ရွငသ
္ န္က်န္ရစ္

http://mmteashop.com

ႏိုင္ၾကတာကို ေတြရ
႔ တယ္။

ေခတ္ေရစီးမွာ ေမ်ာပါ
လူမန
ွ ရ
္ င္ အေျခအျမစ္ခင
ုိ မ
္ ာတဲ့ အကာအကြယ္ တစ္ခုရွိဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္
လည္း အားကိးု အားထား ျပဳေလာက္တဲ့ ဆုပက
္ င
ုိ ထ
္ ားစရာ အရာတစ္ခရ
ု ဖ
ိွ ုိ႔ အေရး
တႀကီး လိုအပ္တာ အမွနပ
္ ဲ။ ဒါမွ အခ်ိနအ
္ ခါမေ႐ြး ဝင္ခ်င္ရာဘက္က ဝင္လာတတ္
တဲ့ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမွာ ေမ်ာပါၿပီး စံးု စံးု ျမဳပ္မသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ မုနတ
္ င
ုိ း္ ေတြ၊
ေရလႈင
ိ း္ ေတြ ဆိတ
ု ာက အၿမဲ တိက
ု ခ
္ တ္ ေမႊေႏွာက္ေနမွာ ျဖစ္တယ္။ အေျခအျမစ္
မရွတ
ိ ာေတြ မွနသ
္ မွ် အားလံးု ကို ေရစီးေၾကာင္းထဲမာွ သယ္ေဆာင္သြားလိမမ
့္ ယ္။
ေရစီးေၾကာင္းထဲ ေမ်ာပါသြားသူ မွနသ
္ မွ် ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ေပၚလာတယ္ဆတ
ုိ ာ
မရွပ
ိ ါဘူး။ စံးု စံးု ျမဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားတာခ်ည္းပါပဲ။

ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္
ေရစီးေၾကာင္းမွာ ေမ်ာပါမသြားဘဲ ၾကံ့ၾကံ့ခံ အန္တရ
ု င္း ရွငသ
္ န္က်န္ရစ္သူ
ေတြသာ ေလာကကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ ႏိုင္ၾကတယ္။ ေရွးက ဘိးု ဘြားေတြ

Typing - ေမ

85

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မုနတ
္ င
ုိ း္ နဲ႔ ေရလႈိုင္းဒဏ္ကို ၾကံ့ၾကံ့ခံ အန္တရ
ု င္း ရပ္တည္ရင
ွ သ
္ န္ ခဲ့ၾကလို႔ ဒီေန႔
ကၽြႏု္ပ္တို႔ တည္ရေ
ိွ နတာ ျဖစ္တယ္။ ေနာင္လာ ေနာက္သားေတြနဲ႔ အနာဂတ္
ျမန္မာႏိင
ု င
္ ႀံ ကီး

အတြက္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုး

မုနတ
္ င
ုိ း္ နဲ႔

ေရလႈင
ိ း္ ဒဏ္ေတြကုိ

ၾကံ့ၾကံ့ခံ ေတာင္ထ
့ ားဖိေ
႔ု တာ့ အထူးလိအ
ု ပ္ပါတယ္။

http://mmteashop.com

လွ်ပ္ေပၚ ေလာ္လတ
ီ ာ စာမဖတ္လ႔ုိ
ေဖ်ာ္ေျဖေရးနယ္ပယ္က

ေယာက္်ားေလးေတြနဲ႔

မိနး္ ကေလးေတြရဲ႕

ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ အတင့္ရဲ လြနက
္ ဲၿပီး ႐ုန႔္ရင္းၾကမ္းတမ္းတဲ့ အဆင္ထ
့ ိ ေရာက္ေန
တာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး မၾကာခဏ သတိေပး ေရးသားခဲဖ
့ းူ တယ္။ ဒီေခတ္ကို
“ရင္လ်ား ယဥ္ေက်းမႈ” ေခတ္လို႔လည္း ကင္ပြနး္ တပ္ခဲတ
့ ယ္။

အံ့ၾသကုန္ႏိုင္ဖြယ္
မိနး္ ကေလးေတြ ေက်ာျပင္တစ္ျပင္လးုံ ေဖာ္၊ ရင္တစ္ဝက္ေလာက္ ေဖာ္ၿပီး
ဝတ္တာက မိဘေမာင္ဖြားမ်ား အလယ္မာွ မတင္တ
့ ယ္ လြန္းလို႔သာ “ရင္လ်ား
ယဥ္ေက်းမႈ” လို႔ ကင္ပြနး္ တပ္ ခဲေ
့ ပမယ့္ တကယ္ေတာ့ မတင္တ
့ ယ္တာေတြ
အမ်ားႀကီးပါ။ ေနရာတိင
ု း္ လိုက္ေျပာဖို႔ မသင္တ
့ ာေၾကာင့္ မေျပာတာ မေရးတာ
ျဖစ္တယ္။

ဗ်စ္ေတာက္

ဗ်စ္ေတာက္

ေျပာဖန္မ်ားရင္လည္း

မေကာင္းဘူး

မဟုတလ
္ ား။ တစ္ေန႔ညက ႐ုပျ္ မင္သၾံ ကား ၾကည္ေ
့ နရင္း တယ္လဖ
ီ န
ု း္ လာေတာ့
တီဗီကို အသံပိတ္ၿပီး ထားလိက
ု တ
္ ယ္။ ႐ုပ္သံမီဒီယာတစ္ခုမွာ ဆံပင္ေနာက္တြဲထံုး
နဲ႔ မိနး္ ကေလးတစ္ေယာက္ စကားေျပာေနတာ ေတြေ
႔ တာ့ ျမင္ဖးူ သလိုလုိ ရွပ
ိ ါတယ္

Typing - ေမ

86

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လို႔ ဖုနး္ ေျပာရင္း ဂ႐ုစက
ုိ ္ ၾကည္ေ
့ နမိတယ္။ ဖုနး္ ေျပာၿပီး တီဗီအသံကို ျပန္ဖြင့္
လိုက္ေတာ့မွ

ေနာက္တြဲထးုံ နဲ႔

မိနး္ ကေလးရဲ႕

ပါးစပ္က

ေယာက္်ားသံႀကီး

ထြကလ
္ ာတာ ၾကားရၿပီး အံ့ၾသကုန္ႏိုင္ဖြယ္ ျဖစ္သြားခဲရ
့ တယ္။

http://mmteashop.com

ေ႐ႊထပ
ု တ
္ ဲ့ ျမပဝါ
ဒီေခတ္

ဝတ္ၾကစားၾကတာက

အေတာ္ခက္တယ္။
ေဘာင္းဘီနဲ႔

ေယာက္်ားလား၊

မိနး္ ကေလးေတြက

ဆိေ
ု တာ့

ဘိေ
ု ကလို

အမွတတ
္ မဲၾ့ ကည္ရ
့ င္

မိနး္ မလား

ခြဲျခားဖိ႔ု

ဆံပင္တိုထားၿပီး

ေယာက္်ားေလး

ဂ်င္း

ထင္ရတယ္။

ေယာက္်ားေလးေတြ ကလည္း ဂ်င္းေဘာင္းဘီဝတ္ၿပီး ေက်ာလယ္ထေ
ိ ရာက္တဲ့
ဆံပင္ရွည္ကို သားေရကြငး္ နဲ႔ စည္းၿပီး တန္းလန္းခ်ထား႐ံု မကေသးဘူး၊ နား
မွာလည္း

နားကြငး္ နဲ႔

ဆိေ
ု တာ့

အနားကပ္ၿပီး

ေသေသခ်ာခ်ာ

မၾကည္ရ
့ င္

မိနး္ ကေလးလိ႔ု ထင္မမ
ိ ာွ ေသခ်ာတယ္။ ခုေခတ္ေျပာေနတဲ့ “ဂ်င္ဒါ (gender) ”
ခြဲျခားမႈ မရွေ
ိ ရးဆိတ
ု ာ ဒါမ်ိဳးလားလို႔ ထင္လိုက္မိတယ္။ အေပၚယံ အဝတ္အစား
ကိုၾကည့္ၿပီး စိတ္ဓာတ္ကို အကဲခတ္လ႔ုိ မရဘူးလိ႔ု ေျပာတာက ဒီလို စတန္လ
႔ ပ
ု ္
ဝတ္စား

ဆင္ယင္တာေတြကုိ

ေျပာတာမဟုတဘ
္ းူ ။

ဆင္းရဲလ႔ုိ

အဝတ္အစား

ႏြမး္ ပါးတိင
ု း္ အထင္မေသးနဲ။႔ “အေနစုတေ
္ ပမယ့္ ေ႐ႊထပ
ု တ
္ ဲျ့ မပဝါ” ဆိတ
ု ာမ်ိဳးေတြ
ရွိတယ္ ဆိတ
ု ာကို ေျပာတာျဖစ္တယ္။ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီတာနဲ႔ ဘာမွမဆိင
ု ပ
္ ါဘူး။

မရင့္က်က္လို႔
ဒီေခတ္

ဆံရွည္ကိုယ္ေတာ္ေတြနဲ႔

မုတဆ
္ တ
ိ ္

ထူ

ဗရပ်စ္ေတြကုိ

ေတြ႔ရတိုင္း ေတာျပန္ သတင္းေထာက္ ေနာင္ေတာ္ႀကီး တစ္ေယာက္ ေျပာတဲ့

Typing - ေမ

87

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

စကားကို သြားၿပီး သတိရမိတယ္။ ကြနျ္ မဴနစ္ေတြ ေတာခိေ
ု တာ့ သတင္းေထာက္
ေနာင္ေတာ္ႀကီးလည္း ဆယ္ေက်ာ္သက္ အ႐ြယန
္ ဲ႔ ေတာထဲပါသြားတယ္။ ေတာထဲ
ေရာက္ေတာ့ တာဇံလုိ ဆံပင္ရည
ွ ႀ္ ကီးေတြနဲ႔ ဗိုလ္ႀကီးေတြ၊ ဗိုလ္မွဴးေတြ အမ်ားႀကီး
ေတြရ
႔ တယ္ တဲ။့ အဲဒီ ဗိုလ္ႀကီးေတြ၊ ဗိုလ္မွဴးေတြက ေတာထဲေရာက္ကတည္းက
ဆံပင္တစ္ခါမွ မညႇပၾ္ ကဘူး။ ေတာ္လန
ွ ေ
္ ရး ေအာင္ပြဲခၿံ ပီးမွ ဆံပင္ညႇပ္ၾကမယ္လို႔

http://mmteashop.com

အဓိဌာန္ျပဳ

ထားၾကတယ္ဆပ
ုိ ဲ ။

တစ္ေယာက္

လက္နက္ခ်ၿပီး

ေနာင္ေတာ္ႀကီးက

ေနာက္ေတာ့
ၿမိဳ႕

အဲဒလ
ီ ေ
ူ တြပဲ

ျပန္ေျပးေတာ့တာပဲလ႔ုိ

တဟားဟားရယ္ရင္း

ေျပာျပပါတယ္။

တစ္ေယာက္ၿပီး
သတင္းေထာက္

ဘာေၾကာင့္

ဒီလို

ျဖစ္ၾကတာလဲ လို႔ ေမးေတာ့ “မရင့္က်က္ၾကလို႔ေပါ့ကြာ၊ ေတာ္လန
ွ ေ
္ ရးလုပတ
္ ယ္
ဆိတ
ု ာ ကစားစရာမွတၿ္ ပီး ေရာက္လာၾကတဲ့ စိတက
္ းူ ယဥ္ ေတာ္လန
ွ ေ
္ ရးသမား
ေတြေပါ့” လို႔ ေျပာျပခဲပ
့ ါတယ္။

မျပည့္လို႔ ေဘာင္ဘင္ခတ္တာ
သူေျပာတဲ့ “မရင့္က်က္လို႔” ဆိတ
ု ဲစ
့ ကားကို ေတာ္ေတာ္ သေဘာက်
သြားတယ္။ ပညာမျပည္ဝ
့ လိ႔ု အေတြးအေခၚ မရင္က
့ ်က္သဟ
ူ ာ ေဘာင္ဘင္ခတ္
တတ္တယ္။ မီး႐ွဴးမီးပန္းေတြ လႊတတ
္ တ္တယ္။ စတန္႔ ထြငတ
္ တ္တယ္။ ပညာ
ျပည့္ဝလို႔ အေတြးအေခၚ ရင္က
့ ်က္သေ
ူ တြကေတာ့ ေအးေအးေနၿပီး တည္ၿငိမ္
တယ္။ စိတဓ
္ ာတ္ ေယာက္ယက္ခတ္ မေနသလို အေနအထိင
ု ္ အေျပာအဆိလ
ု ည္း
လွ်ပ္ေပၚ ေလာလီမႈ မရွဘ
ိ းူ ။ ဣေႁႏၵရတယ္။ မျပည္အ
့ းုိ မ်ားသာ ေဘာင္ဘင္
ခတ္တာ။ ျပည့္တဲ့အိုးက တည္တည္ၿငိမၿ္ ငိမ္ ရွိတယ္။ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ မလုပဘ
္ းူ ။

Typing - ေမ

88

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လူကုိ ဆင္ဆာလုပ္လို႔မရ
ဒီေန႔ ဝတ္စားဆင္ယင္မမ
ႈ ာွ စတန္အ
႔ မ်ိဳးမ်ိဳး ထြငၿ္ ပီး လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္
လုပေ
္ နၾကတာဟာ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၾကည္ေ
့ တာ့ မရင့္က်က္ၾကေသးလို႔၊
မျပည္ဝ
့ ၾကေသးလိပ
႔ု ဲ။ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီတာေတြကုိ ဘယ္ေလာက္ပဲ ပညာေပးေပး၊

http://mmteashop.com

ဘယ္ေလာက္ပဲ ႐ႈတခ
္ ်႐ႈတခ
္ ်၊ ေဟာရင္းသာ ပ်ံေတာ္မသ
ူ ြားမယ္ ျပဳျပင္သြားၾကမွာ
မဟုတတ
္ ာေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ လူတစ္ဥးီ ခ်င္းစီရဲ႕ ဝတ္စားဆင္ယင္မက
ႈ ုိ လိုက္ၿပီး
ကြပ္ညႇပ္လို႔လည္း ျဖစ္တာမဟုတဘ
္ းူ ။ စာအုပ္တို႔၊ ႐ုပ္ရွင္တို႔သာ ဆင္ဆာလုပ္လို႔
ရႏိင
ု တ
္ ာ။ လူကုိ ဆင္ဆာလုပ္လို႔မွ မျဖစ္တာ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လူတိုင္းလူတိုင္း
ကိုယ့္ဘဝကို

ကိုယ့္စိတ္တိုင္းက်

ဖန္တီးေနထိုင္ခြင့္ကိုလည္း

အသိအမွတျ္ ပဳ

ေလးစားၾကရမွာ မဟုတလ
္ ား။

စာဖတ္ေလ ရင္က
့ ်က္ေလ
လူ႔စိတ္ကို ဥပေဒနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မရဘူး။ အတင္းအက်ပ္ ျပဳျပင္လ႔ုိ
မျဖစ္ဘးူ ။

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕

စိတ္ကို

သူကုိယ္တိုင္

ျပဳျပင္မ၊ွ

သူကိုယ္တိုင္

ထိနး္ ခ်ဳပ္မွ ရတယ္။ သူကိုယ္တိုင္ ျပဳျပင္ခ်င္တဲစ
့ တ
ိ ္ ရွမ
ိ လာမခ်င္း ဘယ္ေလာက္
ပညာေပးေပး၊ ဘယ္ေလာက္ ဆံုးမဆံုးမ ဘယ္ေတာ့မွ ျပဳျပင္မာွ မဟုတဘ
္ းူ ။
သူကိုယ္တိုင္ ရင့္က်က္လာၿပီး သိလာမွ ျပဳျပင္လာမွာ ျဖစ္တယ္။ သူ႔ကို ရင္က
့ ်က္
လာေအာင္ လုပေ
္ ပးဖို႔ပဲ လိတ
ု ယ္။ ကိုယ္ပိုင္ အေတြအ
႔ ၾကံဳမ်ားအရ ေျပာရမယ္
ဆိရ
ု င္ လူတစ္ေယာက္ကုိ အျမန္ဆးုံ ရင္က
့ ်က္လာေအာင္ လုပေ
္ ပးႏိင
ု တ
္ ာက
စာဖတ္ျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ စာမ်ားမ်ားဖတ္ေလ ျမန္ျမန္ရင္က
့ ်က္ေလပဲ။

Typing - ေမ

89

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ပိတ္ပင္တားဆီး မလုပန
္ ဲ႔
လူငယ္ေတြကုိ စာဖတ္ဖ႔ုိ အားေပးပါ။ ဟိဟ
ု ာ မဖတ္နဲ၊႔ ဒီဟာ မဖတ္နဲ႔ဆိုၿပီး
ပိတပ
္ င္တားဆီး မလုပပ
္ ါနဲ။႔ သူအ
႔ သက္ သူအ
႔ ႐ြယန
္ ဲ႔ သူႀကိဳက္တာေ႐ြးၿပီးဖတ္ပါေစ။
စာဖတ္ရင္းနဲ႔ သူဟ
႔ ာသူ ေ႐ြးတတ္သြားပါလိမ
္ မ
့္ ယ္။ စိတခ
္ ်လက္ခ်သာ လႊတထ
္ ား

http://mmteashop.com

လိုက္ပါ။ သူပ
႔ တ္ဝန္းက်င္မာွ ဖတ္စရာစာအုပေ
္ တြ မ်ားမ်ားရွေ
ိ နဖိသ
႔ု ာ ဂရုစက
ုိ ပ
္ ါ။
စာဖတ္ရင္း ဖတ္ရင္းနဲ႔ သူစ
႔ ာဖတ္အဆင့္ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ျမင္တ
့ က္သြားတာ
သိသသ
ိ ာသာ ေတြလ
႔ ာရပါလိမမ
့္ ယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္ကလည္း နတ္သမီး
ပံျု ပင္ေတြ၊ တစ္ေထာင္တ
့ စ္ည ပံျု ပင္ေတြ၊ အန္ဒါဆင္ ပံျု ပင္ေတြက စႀကိဳက္ခဲဖ
့ တ္ခဲ့
တာ ျဖစ္တယ္။ ဆယ္ႏစ
ွ ္ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ရေတာ့ လူစြမး္ ေကာင္းပံျု ပင္၊ ဝတၳဳ
ေတြ ႀကိဳက္ခဲတ
့ ယ္။ အဲဒထ
ီ က္ နည္းနည္းႀကီးလာေတာ့ စံေ
ု ထာက္နဲ႔ စြနစ
႔္ ားခန္း
ေတြ၊ သည္းထိတရ
္ င္ဖေ
ုိ တြ ႀကိဳက္ခဲတ
့ ယ္။ လူပ်ိဳေပါက္ အ႐ြယေ
္ ရာက္လာေတာ့
အခ်စ္ ဝတၳဳေတြ အဖတ္မ်ားလာတယ္။ အသက္ ၁၆ ႏွစ၊္ ၁၇ ႏွစေ
္ လာက္မာွ
ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးဝတၳဳ ေတြ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ဖတ္လက
ုိ တ
္ ာ အသက္အစိတ္ သံးု ဆယ္ေလာက္အထိ
ဆိုပါေတာ့။

သူငယ္ျပန္တာလား
၃၀ ေလာက္ေရာက္ေတာ့ အႀကိဳက္ေျပာင္းသြားၿပီ။ ဝတၳဳေတြ သိပမ
္ ဖတ္
ခ်င္ေတာ့ဘးူ ။ အတၳဳပၸတၱိ စာအုပေ
္ တြ၊ အေတြးအေခၚနဲ႔ အဘိဓမၼာ စာအုပႀ္ ကီး
ေတြဘက္ ပိုၿပီး အားသန္သြားတယ္။ အသက္ ငါးဆယ္ေက်ာ္၊ ေျခာက္ဆယ္
ေရာက္ခ်ိနမ
္ ာွ ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုက ဘာသာေရးစာေပ ဘက္ကုိ စိတည
္ ြတ္

Typing - ေမ

90

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

သြားၿပီး တျခားစာအုပေ
္ တြ မဖတ္ၾကေတာ့ဘးူ ။ ေလာကီေရးေတြပဲဆၿုိ ပီး ေက်ာခိင
ု း္
ထားလိက
ု ၾ္ ကတယ္။ ကိုယ္တိုင္က်ေတာ့ နည္းနည္းဆန္းတယ္။ သူငယ္ျပန္တာ
လားေတာ့ မသိပါဘူး။ ငါးဆယ္ေက်ာ္၊ ေျခာက္ဆယ္ဝန္းက်င္က စၿပီး ဝတၳဳရွည္ႀကီး
ေတြနဲ႔ ကဗ်ာေတြကုိ စိတ္က ညြတသ
္ ြားတယ္။ အတၳဳပၸတိၱေတြကို ဖတ္ဆဲ ႀကိဳက္ဆဲ
ျဖစ္ေပမယ့္

ကိုယ္တိုင္ေရး

အတၳဳပၸတေ
ၱိ တြက်ေတာ့

သိပမ
္ ဖတ္ခ်င္ေတာ့ဘးူ ။

http://mmteashop.com

ကိုယ့္အေၾကာင္း ကိယ
ု ေ
္ ရးတဲ့ စာအုပ္တိုင္းလိုလိုဟာ “မင္းလိလ
ု စ
ူ ား အမ်ားႀကီး
ေဟ့၊ ငါလိုလူစား ငါတစ္ေယာက္တည္းပဲ” ဆိတ
ု ဲ့ ကိယ
ု ရ
္ ည္ေသြးေတြကုိ သည္းမခံ
ခ်င္ေတာ့ဘးူ ။

စာဖတ္ခင
ုိ း္ ပါ
စာဖတ္မ်ားတာနဲ႔ အမွ် လူဟာ ေဝဖန္ပင
ုိ း္ ျခား ႏိင
ု စ
္ ြမး္ လည္း တိးု တက္
လာပါတယ္။ ရင္က
့ ်က္လာပါတယ္။ ရင္က
့ ်က္သထက္ ရင္က
့ ်က္လာရင္ ျပည္ဝ

လာပါတယ္။ အဲဒအ
ီ ခ်ိနေ
္ ရာက္ရင္ ေဘာင္ဘင္ မခတ္ေတာ့ဘးူ ။ စတန္မ
႔ ထြင္
ေတာ့ဘးူ ။ တည္ၿငိမသ
္ ြားၿပီ။ စတန္ထ
႔ ြငခ
္ ်င္တဲ၊့ ေပၚပင္လက
ုိ ၿ္ ပီး လွ်ပ္ေပၚ
ေလာ္လီခ်င္တဲ့ လူငယ္ေတြကုိ စာမ်ားမ်ား ဖတ္ေအာင္သာ တိုက္တြန္း
အားေပးပါ။ စတန္ထ
႔ ြငတ
္ ာေတြ ေပ်ာက္သြားပါလိမမ
့္ ယ္။

အတုယဖ
ူ ြယ္ ပံသ
့ ကူအလွဴ
ရင္းႏွးီ တဲ့ မိတေ
္ ဆြ တစ္ေယာက္ဟာ အမ်ားနဲမ
႔ တူတဲ့ အလွဴအတန္းမ်ိဳးမွာ
အင္မတန္

စိတအ
္ ားထက္သန္ပါတယ္။

Typing - ေမ

မိ႐းုိ ဖလာ

စီးပြားေရး

လုပင
္ န္းတစ္ခု

91

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လုပ္ကိုင္ၿပီး ျပည့္စံုႂကြယဝ
္ သူ ျဖစ္လို႔ ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္စတဲ့ ဘိးု ဘြား
မိဘမ်ား လုပ္ခဲ့တဲ့ အလွဴႀကီး မ်ိဳးေတြလည္း လုပပ
္ ါတယ္။

စိတက
္ းူ ေပါက္ရာ ေလွ်ာက္သြား

http://mmteashop.com

ဒါေပမယ့္
ပံ့သကူအလွဴလို႔
စိတက
္ းူ ေပါက္ရာ

ထူးထူးျခားျခား
ေခၚရမလား

စိတအ
္ ားထက္သန္တဲ့

မသိတဲ့

ေလွ်ာက္ေမာင္းသြားၿပီး၊

အလွဴမ်ိဳး

အလွဴမ်ိဳးကေတာ့

ျဖစ္တယ္။

ကားတစ္စးီ နဲ႔

ဝင္ခ်င္စတ
ိ ေ
္ ပါက္တဲ့

ရြာတစ္ရြာကို

ဝင္တယ္၊ ကားေပၚပါသမွ် ပစၥညး္ ေတြကုိ အိမေ
္ ပါက္ေစ့ လိက
ု လ
္ ံ ေဝငွလွဴဒါန္း
တယ္။

တစ္ခါတစ္ေလ

ေလးျပည္ဝင္

ဆန္အတ
ိ ေ
္ လးေတြနဲ႔

တစ္ပႆ

ာဝင္

ဆီပးုံ ေလးေတြ ေတာင္းေအ့စက
္ ားနဲ႔ အျပည္ပ
့ ါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ေယာက္်ား၊
မိနး္ မ၊ ကေလး၊ လူႀကီး အဝတ္ထပ
ု ႀ္ ကီးေတြ စင္းလံးု ျပည္တ
့ င္ၿပီး လိက
ု ေ
္ ဝတယ္။
အေဟာင္း

မဟုတဘ
္ းူ ။

အားလံးု

စက္႐ံုထုတ္

အသစ္ေတြ။

ေဆာင္းရာသီ

ေရာက္ခါနီးၿပီ ဆိရ
ု င္ေတာ့ ေစာင္ေတြ လိုက္လွဴတယ္။ တစ္ႏွစ္ကို သံုး၊ ေလးႀကိမ္
ေလာက္၊

တစ္ခါတစ္ေလ

စိတက
္ းူ ေပါက္ရင္

ငါးႀကိမ၊္

ေျခာက္ႀကိမေ
္ လာက္

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အႏွံ႔ကို ေလွ်ာက္သြားၿပီး လွဴတာ။

အိမေ
္ ပါက္ေစ့ကုိ လိက
ု ေ
္ ဝတာ
သူလဴွ တာကို ဘယ္သမ
႔ူ ွ အသိမေပးသလို ဘယ္သူ႔မွလည္း ႀကိဳတင္
အေၾကာင္းၾကားတာမ်ိဳး မရွဘ
ိ းူ ။ တစ္ခါတေလ သူနဲ႔ ကားေမာင္းသူ ႏွစေ
္ ယာက္
တည္း သြားတယ္။ အလုပ္လုပ္တဲ့ သူ႔ဇနီး တစ္ခါတစ္ေလ ပါတယ္။ ေက်ာင္းပိတ္

Typing - ေမ

92

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ရက္ေတြ ဆိရ
ု င္ေတာ့ သူသ
႔ ားသမီးေတြ ကားတစ္စးီ သတ္သတ္နဲ႔ လိက
ု တ
္ တ္
တယ္။ သူေ
႔ တာင္းေအ့စ္ ကားကေတာ့ သူနဲ႔ ပစၥညး္ ေတြခ်ည္းပဲ။ ျမန္မာျပည္
အလယ္ပိုင္း သြားတဲအ
့ ခါ ရွိသလို အညာေဒသဘက္ သြားတဲအ
့ ခါလည္း ရွိတယ္။
စိတက
္ းူ ရရင္ ရွမး္ ျပည္နယ္ဘက္အထိ တက္ခ်င္တက္သြားတယ္။ သူဝင္ခ်င္တဲ့
ရြာကို ဝင္ၿပီး ရြာလူႀကီးေတြကုိ အသိေပးၿပီးတာနဲ႔ တစ္အမ
ိ ဝ
္ င္ တစ္အမ
ိ ထ
္ ြက္

http://mmteashop.com

ကိုယ္တိုင္

လိက
ု ေ
္ ဝတယ္။

ယူလာတဲပ
့ စၥညး္ က

မေလာက္မင

ျဖစ္ေနရင္

(ေဖာေဖာသီသီ ယူလာေလ့ရွိလို႔ ျဖစ္ခဲတယ္လို႔ ဆိပ
ု ါတယ္) ေငြလွဴခဲ့ပါတယ္တဲ့။

ပကာသနမပါ
အိမေ
္ ပါက္ေစ့ လိက
ု ေ
္ ဝရင္း နာမက်န္းျဖစ္ၿပီး ေဆးဝါးကုသဖိ႔ု လိေ
ု နတဲ့
လူနာေတြရ
႔ င္ ေဆးကုဖ႔ုိ ေဆးဖိးု ပါ လွဴပါတယ္။ ရြာစာသင္ေက်ာင္း အမိးု အကာမရွိ
ျဖစ္ေနတာ ေတြရ
႔ င္လည္း ျပဳျပင္ဖ႔ုိ ေငြလဴွ ပါတယ္။ ဒီလိုသာလွဴတာ၊ ဘယ္သူ
ဘယ္ဝါ ပါ ဆိတ
ု ာမ်ိဳးေတြ ေျပာေနတာ မဟုတဘ
္ းူ ။ တစ္ခါသြားၿပီးသားရြာကို
ေနာက္တစ္ေခါက္ ထပ္သြားေလ့ မရွဘ
ိ းူ ။ ပကာသန ဘာဆိဘ
ု ာမွ မပါတဲ့ အလွဴမ်ိဳး
ျဖစ္လို႔ သာဓုေခၚဖိ႔ု ေကာင္းပါတယ္။

စိတမ
္ ၾကည္လင္စရာ ေတြ႔ရလို႔
ဒီလို ထူးျခားတဲ့ အလွဴမ်ိဳး လွဴဖို႔ ဘယ္လုိ စိတ္ကူးေပါက္ခဲ့တာလဲလို႔
ေမးေတာ့ သူအ
႔ ေျဖက စိတဝ
္ င္စားစရာ ေကာင္းၿပီး ေတြးစရာေတြလည္း အမ်ားႀကီး
ပါပါတယ္။

အစကေတာ့

Typing - ေမ

သူဟာ

သူမ်ားတကာေတြ

လွဴ႐ိုးလွဴစဥ္

အတိုင္း

93

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မူလတန္းေက်ာင္း ေဆာက္ လွဴတာ၊ စာၾကည့္တိုက္ေဆာင္ လွဴတာ၊ ေရတြငး္
ေရကန္ လွဴတာ စတဲ့ အလွဴမ်ိဳးေတြပဲ လုပပ
္ ါတယ္တဲ။့ အဲဒီလို လုပရ
္ င္းနဲ႔
စိတမ
္ ၾကည္လင္စရာေလး

ေတြ

ခဏခဏ

ေတြလ
႔ ာရတဲအ
့ တြက္

အခုလုိ

ေျပာင္းလုပ္ လိုက္တာလို႔ ေျပာတယ္။ “စိတမ
္ ၾကည္လင္စရာ ဆိတ
ု ာ ဘယ္လုိ
ဟာမ်ိဳး ေတြလဲ ရွငး္ ျပပါဦး၊ မွတရ
္ သားရ တာေပါ့” လို႔ ေျပာတဲအ
့ ခါ သူက

http://mmteashop.com

အေၾကာင္းႏွစခ
္ က
ု ုိ ရွငး္ ျပပါတယ္။

စုဖြဲ႔ ေဆာင္႐ြကတ
္ ဲအ
့ ခါ
ပထမအေၾကာင္းကေတာ့ မထူးဆန္းပါဘူး။ လူေ
႔ လာကမွာ ေတြရ
႔ ိွ ေတြစ
႔ ဥ္
ေတြပါ။ ရြာတစ္ရြာမွာ ေက်ာင္းေဆာက္၊ ေရတြငး္ ေရကန္တးူ စတဲအ
့ လုပေ
္ တြ
လုပတ
္ ဲ့ အခါမွာ ရြာလူႀကီးေတြ စုဖြဲၿ႔ ပီး ေဆာင္ရြကၾ္ ကၿမဲ ျဖစ္တဲ့အတိုင္း စုေပါင္း
ေခါင္းေဆာင္မန
ႈ ဲ႔ လုပၾ္ ကရတယ္။ အဲဒအ
ီ ခါ တစ္ေယာက္နဲတ
႔ စ္ေယာက္ အေၾကာင္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ စကားမ်ားၾက၊ မတည္ၾ့ ကျဖစ္ၿပီး လုပင
္ န္း အၿပီးမသတ္ႏင
ုိ ္ဘဲ ၾကန္ၾ႔ ကာ
ေနတတ္တယ္။ အလွဴရွင္ဆီကိုလည္း တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳး စကားေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး
ေရာက္လာတဲအ
့ တြက္ စိတမ
္ ၾကည္မသာ ျဖစ္ရတယ္။ ကုသိုလ္လိုခ်င္လို႔ လွဴပါမွ
စိတ္ဆိုး ေဒါသထြကၿ္ ပီး အကုသလ
ုိ ္ ျဖစ္ရတယ္လို႔ ရွငး္ ျပပါတယ္။

အလွဴကိသ
ု ာ အားကိုးၿပီး လုပ္လို႔မရ
ဒုတယ
ိ အေၾကာင္းကေတာ့ စဥ္းစားစရာ၊ ေတြးစရာေတြ အမ်ားႀကီးရေစတဲ့
အေၾကာင္း

ျဖစ္တယ္။

Typing - ေမ

သူေျပာတာက

နီးစပ္ရာ

ေဒသတစ္ခု

ရြာတစ္ရြာကို

94

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

သတ္မွတ္ၿပီး လွဴတဲ့၊ တန္းတဲအ
့ ခါ ၾကာလာေတာ့ ရြာက လူတခ်ိဳ႕ဟာ ဘာကိစပ
ၥ ဲ
လုပစ
္ ရာ ရွိလာရွိလာ ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ မလုပခ
္ ်င္ၾကေတာ့ဘဲ အလွဴခံ
ဖို႔ေလာက္သာ စဥ္းစားလာၾကတာ ေတြရ
႔ တဲ့ အတြကလ
္ ႔ုိ ဆိပ
ု ါတယ္။ တစ္ခါက သူ
ႏွစထ
္ ပ္မလ
ူ တန္းေက်ာင္း ေဆာက္ၿပီး လွဴထားတဲရ
့ ြာက လူငယ္ေတြ ေရာက္လာၿပီး
စာၾကည့္တိုက္ ေဆာက္လွဴပါလို႔ ေျပာၾကတယ္။ ေမးၾကည္လ
့ က
ုိ ေ
္ တာ့ ေလးပင္

http://mmteashop.com

သံးု ခန္း နံရံကပ္ တိက
ု က
္ ေလးေဆာက္ၿပီး သြပမ
္ းုိ မယ္၊ မွနဗ
္ ႐
ီ ုိ ေလးလံးု ေလာက္နဲ႔
စာအုပေ
္ တြ ထိန္းသိမ္းမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ လစဥ္ စာအုပေ
္ တြ ျဖည့္တင္းဖို႔ဘယ္လို
အစီအစဥ္ လုပထ
္ ားလဲလ႔ုိ စပ္စုလိုက္ေတာ့ ရန္ကန
ု က

စာေရးဆရာေတြနဲ႔ စာအုပ္
တိက
ု ေ
္ တြဆီ ဆက္သြယၿ္ ပီး အလွဴခံဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္တဲ။့ လူငယ္ေတြဆေ
ုိ တာ့
ဘာမဆို ခပ္လြယလ
္ ြယ္ ေတြးလိက
ု ၾ္ ကတာကိးု ။ အလွဴခံတာ တစ္ခုတည္း အားကိးု
ၿပီး ေရရွညတ
္ ည္တေ
့ံ အာင္ လုပ္လို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ သူတို႔ မစဥ္းစားမိၾကဘူး။

ကိုယ့္အားနဲ႔ကိုယ္ ရပ္တည္ဖို႔
ဒါထက္
အလွဴခံရတဲ့

ပိအ
ု ေရးႀကီးတာက

စာအုပေ
္ လာက္နဲေ
႔ တာ့

ေရရွညတ
္ ည္တေ
့ံ အာင္
ဘယ္စာၾကည့္တိုက္မွ

ထိန္းသိမ္းဖို႔ပါ။
ေရရွညမ
္ တည္တ့ံ

ႏိင
ု ပ
္ ါဘူး။ အလွဴရွင္ကို အားမကိးု ဘဲ ကိုယ့္အားနဲ႔ကိုယ္ ရည္တည္ႏင
ုိ တ
္ ဲ့ နည္းလမ္း
မ်ိဳး ရွာရမွာမဟုတလ
္ ား။ အခုေတာ့ အလွဴခံတဲန
့ ည္းနဲ႔ ရပ္တည္မယ္လို႔ စဥ္းစားေန
တာ ဘယ္ေကာင္းမွာလဲ။ လူငယ္ေတြ သင့္တင့္တဲ့ အလွဴေငြ ထည္ဝ
့ င္ ေပးလိက
ု ္
ပါတယ္။

Typing - ေမ

95

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ထပ္ဆင့္ သာဓုေခၚ
အဲဒအ
ီ ခ်ိနက
္ စၿပီး

သူဟာ

အခုလိုပံ့သကူ

အလွဴမ်ိဳးေတြပဲ

လုပပ
္ ါ

ေတာ့တယ္။ ကိုယ္တတ္ႏိုင္သေလာက္၊ ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္လုပ္တာဆိုေတာ့
ကိယ
ု အ
့္ တြက္ ဝန္ထပ
ု ဝ
္ န္ပးုိ လည္း မျဖစ္တာမိ႔ု သိပ္စိတ္ခ်မ္းသာတယ္လို႔ သူက

http://mmteashop.com

ေျပာပါတယ္။ ပကာသန မဖက္တဲ့ သူ႔အလွဴကို သာဓုေခၚမိသလို လူငယ္ေတြကုိ
သူတစ္ပါးအေပၚ မွခ
ီ အ
ုိ ားထားမလုပဘ
္ ဲ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ရပ္တည္ေစခ်င္တဲ့
အတြက္ ပံသ
့ ကူ အလွဴမ်ိဳး ေျပာင္းလုပသ
္ ူ စိတ္ဓာတ္ကိုလည္း ထပ္ဆင့္ သာဓု
ေခၚလိက
ု ္ မိပါေတာ့ တယ္။

အစိးု ရက မိဘလား၊ ျပည္သူက မိဘလား
လူငယ္ ဂ်ာနယ္သမား တစ္ေယာက္က စာေရးရင္း သံုးလိုက္တဲ့ စကားလံးု
တစ္လးုံ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘဝင္မက်သလို ျဖစ္လာလို႔ စာေရးတာကို ရပ္ထားၿပီး
လာေရာက္ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေပၚထြကလ
္ ာမယ့္ အစိးု ရ
အေၾကာင္း ေရးရင္းနဲ႔ အစိးု ရဆိတ
ု ာ တိင
ု း္ သူျပည္သားမ်ားကို ရင္ဝယ္သားကဲ့သို႔
သနားၾကင္နာရမယ္လ႔ုိ ေရးလိက
ု တ
္ ယ္။ ေရးလည္းၿပီးေရာ ဟုတမ
္ ဟ
ွ တ
ု ္ရဲ႕လားလိ႔ု
စိတ္ထဲမွာ သံသယေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာနဲ႔ လာေဆြးေႏြးတာလိ႔ု
ေျပာပါတယ္။

Typing - ေမ

96

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

တိုင္းသူျပည္သားရဲ႕ မိဘလား
ဘာကို

ဘဝင္မက်

သံသယေတြ

ပြားတာလဲလ႔ုိ

ဆက္ေမးေတာ့

ရင္ဝယ္သား ကဲ့သို႔ ဆိတ
ု ဲစ
့ ကားပါ။ အဲဒစ
ီ ကားအရ အဓိပာၸ ယ္ ေကာက္လက
ုိ မ
္ ယ္
ဆိရ
ု င္ အစိးု ရက တိင
ု း္ သူျပည္သားမ်ားရဲ႕ မိဘဆိတ
ု ဲ့ သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။

http://mmteashop.com

ဒီမက
ုိ ေရစီေခတ္မာွ
ေပးတာ

အစိးု ရဆိတ
ု ာ

မဟုတလ
္ ား။

တိင
ု း္ ျပည္ရဲ႕
ဘ႑ာေငြ

တာဝန္ကုိ

ဘ႑ာေငြထဲက
ဆိတ
ု ာလည္း

အခြနအ
္ တုတေ
္ တြ

တိင
ု း္ သူျပည္သားမ်ားက
အခ်ိနျ္ ပည့္

လစာရိကာၡ

ထမ္းေဆာင္ႏင
ုိ ဖ
္ ႔ုိ

ေပးထားခဲတ
့ ယ္။

တိင
ု း္ သူျပည္သားမ်ားဆီက

ျဖစ္တာေၾကာင္၊့

ေရြးခ်ယ္တာဝန္

တိုင္းသူျပည္သား

အတြက္

တိင
ု း္ ျပည္ရဲ႕

ေကာက္ယရ
ူ ရွထ
ိ ားတဲ့
မ်ားကသာ

အစိးု ရရဲ႕

အလုပ္ရွင္လို႔ ဆိုရမွာ မဟုတဘ
္ းူ လား စတ့ဲ ေမးခြနး္ ေတြကုိ တသီတတန္းႀကီး
ဆက္ေမး လိက
ု ပ
္ ါတယ္။ ဒီတစ္ခါေျဖရမွာကေတာ့ ကိုယ့္အလွည့္ ျဖစ္သြားပါတယ္။

တရားလက္လြတမ
္ ျပဳေစဖိ႔ု
သူ

ဘဝင္မက်ျဖစ္တာ

ရင္ဝယ္သားကဲ့သို႔

ျဖစ္သင္ပ
့ ါတယ္။

သနားၾကင္နာရမယ္

တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကို

ဆိတ
ု ဲစ
့ ကားက

ေရွးေခတ္ေရွးအခါ

ရွငဘ
္ ရ
ု င္စနစ္ အုပခ
္ ်ဳပ္တဲေ
့ ခတ္က သံုးေလ့ရွိတဲ့စကား ျဖစ္တယ္။ သူေ
႔ ခတ္ သူ႔
အခါနဲဲေ
႔ တာ့ လိက
ု ေ
္ လ်ာညီေထြ ရွတ
ိ ာေပါ့။ အဲဒေ
ီ ခတ္ကေတာ့ မင္းကို တိုင္းသူ
ျပည္သားမ်ားက
အဆက္

ေရြးခ်ယ္ခန္အ
႔ ပ္တာ

အေမြဆက္ခၿံ ပီး

မဟုတပ
္ ါဘူး။

ျဖစ္လာၾကရတာပါ။

မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္

သူေ
႔ ခတ္

အစဥ္

သူအ
႔ ခါအေလ်ာက္

ဘုရင္က အရွငသ
္ ခင္ သက္ဦးဆံပိုင္ျဖစ္ၿပီး တိင
ု း္ သူျပည္သားမ်ားကို ေက်းေတာ္မ်ိဳး

Typing - ေမ

97

http://mmteashop.com
ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳး

အျဖစ္

သေဘာထား

လူထုစိန္ဝင္း

ခဲၾ့ ကတယ္။

အဲဒီလို

အေျခအေနမွာ

သက္ဦးဆံပိုင္ အရွငသ
္ ခင္ျဖစ္တဲ့ ဘုရင္က တရားလက္လြတ္ မျပဳေစဖိအ
႔ု တြက္
ဘုရင္ဆိုတာ

မိဘသဖြယ္

တိင
ု း္ သူျပည္သားမ်ားကို

ရင္ဝယ္သား

ကဲ့သို႔

သေဘာထားၿပီး အုပခ
္ ်ဳပ္ရမယ္လ႔ုိ ပညာရွမ
ိ ်ား ဆိခ
ု ဲၾ့ ကတာ ျဖစ္တယ္။

http://mmteashop.com

ျပည္သူက အာဏာပိင
ု ္
ေခတ္ေတြ စနစ္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းသြားခဲၿ့ ပီျဖစ္တဲ့ ဒီေခတ္မာွ ေတာ့
သက္ဦးဆံပိုင္
ဘုရင္စနစ္

ဘုရင္စနစ္ဆတ
ုိ ာ

ေတြဟာလည္း

ခ်ဳပ္ျငိမး္ သြားပါၿပီ။

သက္ဦးဆံပိုင္

ႂကြငး္ က်န္ေနေသးတဲ့

မဟုတေ
္ တာ့ပါဘူး။

အားလံးု ဟာ

တိင
ု း္ သူျပည္သားမ်ားက ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဖြဲစ
႔ ည္းအုပခ
္ ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒရဲ႕
ေအာက္က ဘုရင္ေတြ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ျပည္သက

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့
လႊတေ
္ တာ္ကုိ

နာခံရသူေတြ

ျဖစ္ေနပါၿပီ။

အဲဒါေၾကာင့္

ဒီမက
ုိ ေရစီစနစ္ရဲ႕

လူအ
႔ ဖြဲအ
႔ စည္းမွာ မဲဆႏၵရင
ွ ္ တိင
ု း္ သူျပည္သားမ်ားက အာဏာ အပိုင္ဆံုးသူမ်ား
ျဖစ္ၾကတယ္။ ဘုရင္တို႔၊ အစိုးရတို႔၊ လႊတ္ေတာ္တို႔ ဆိတ
ု ဲ့ အရာအားလံးု ဟာ
ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ဦးထိပထ
္ ားၿပီး ျပည္သူလူထုက တာဝန္ေပး ေစခိင
ု း္ တဲအ
့ တိင
ု း္
လိုက္နာ ေဆာင္ရြကၾ္ ကရတယ္။

ျပည္သက
ူ သာ မိဘ
အဲဒါေၾကာင့္ ေရွးေခတ္ ေရွးအခါကတည္းက အစိးု ရနဲ႔ အစိးု ရ ဝန္ထမ္းမ်ား
ကို ျပည္သဝ
႔ူ န္ထမ္း၊ ျပည္သအ
႔ူ ေစခံ (Public Servant) လို႔ ေခၚခဲၾ့ ကတယ္။

Typing - ေမ

98

http://mmteashop.com
ျပည္သက
ူ ေပးတဲ့

လစာရိကာၡ ကို

လူထုစိန္ဝင္း

စားေနၾကသူမ်ား

ျဖစ္လို႔

ဒီလိုေခၚတာဟာ

ေလ်ာ္ကန္ သင္ျ့ မတ္ပါတယ္။ ျပည္သဟ
ူ ာ အရွငသ
္ ခင္၊ ျပည္သဟ
ူ ာ အဓိကဆိတ
ု ဲ့
ဒီမက
ုိ ေရစီရဲ႕

အႏွစသ
္ ာရနဲလ
႔ ည္း

ကိုက္ညီတဲ့

အသံးု အႏႈနး္

ျဖစ္တယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ဘဝင္မက်လိ႔ု လာေရာက္ေဆြးေႏြးတဲ့ လူငယ္ ဂ်ာနယ္သမားေလးကို
ဒီမက
ုိ ေရစီ ေခတ္မာွ အစိးု ရက မိဘမဟုတဘ
္ းူ ၊ တိုင္းသူျပည္သား မဲဆႏၵရင
ွ မ
္ ်ား

http://mmteashop.com

ကသာ မိဘျဖစ္တယ္လို႔ အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြး ရွင္းျပလိုက္ပါတယ္။

အသံုးအႏႈန္းမ်ား
ဓေလ့ထးုံ စံနဲ႔

စကားလံးု

ေဝါဟာရ

အသံးု အႏႈနး္ မ်ားဟာ

ေခတ္ကုိ

ေက်ာ္လြနၿ္ ပီး တည္တေ
့ံ နေလ့ ရွၾိ ကတယ္။ ဘုရင္ကို မိဘေနရာ၊ သက္ဦးဆံပိုင္
အရွငသ
္ ခင္ ေနရာထားၿပီး ေျပာဆိခ
ု ဲတ
့ ဲ့ အသံးု အႏႈနး္ မ်ားဟာ သမၼတေခတ္အထိ
ဆက္ၿပီး သံးု စြဲေနၾကတယ္။ ဌာနဆိင
ု ရ
္ ာ အဖြဲအ
႔ စည္းမ်ားကို အာဏာပိင
ု ္ အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားလိ႔ု သံးု စြဲေနတာလည္း မသင္ေ
့ တာ္ဘးူ ။ ျပဳျပင္ဖေ
႔ုိ ကာင္းတာ ၾကာၿပီ။
“ပညတ္သြားရာ ဓာတ္သက္ပါ” ဆိတ
ု ဲ့ စကားအတိင
ု း္ အသံးု အႏႈနး္ ေဝါဟာရ
ေၾကာင့္ လူေတြရဲ႕စိတဓ
္ ာတ္ေတြပါ ေျပာင္းသြားတတ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္မာွ
အာဏာပိင
ု တ
္ ာက ျပည္သေ
ူ တြျဖစ္တယ္။ ဝန္ထမ္းေတြ မဟုတဘ
္ းူ ။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္
မွာ ဒီလအ
ုိ ေခၚအေဝၚ အသံးု အႏႈနး္ ေတြကစၿပီး ျပဳျပင္ ၾကရပါလိမမ
့္ ယ္။

႐ိုးတစ္လံုး ဓားတစ္စင္း
အာဏာပိုင္ဆိုတဲ့ စကားလံးု ေၾကာင့္ ျပည္သဝ
႔ူ န္ထမ္း (Public Servant )
ေတြက သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ ႐ိုးတစ္လံုး ဓားတစ္စင္းနဲ႔ အာဏာပိင
ု စ
္ းုိ တဲ့ အရွငသ
္ ခင္

Typing - ေမ

99

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အျဖစ္ မွတယ
္ သ
ူ ြားတတ္ၾကတယ္။ သူတို႔ကို လစာရိကာၡ ေပးထားတဲ့ တိုင္းသူ
ျပည္သားမ်ားကို
အာဏာပါဝါျပ
မနည္းႀကီး

ေက်းေတာ္မ်ိဳး
ဟိနး္ ၾက

ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးမ်ား

ေဟာက္ၾကတယ္။

လုပၾ္ ကရပါလိမ့္မယ္။

အျဖစ္

သေဘာထားၿပီး

ဒီစ႐ိုက္ေတြ

ပေပ်ာက္ေအာင္

အျမစ္တြယခ
္ ဲတ
့ ာ

ၾကာလွၿပီ။

မ်က္ႏာွ ျဖဴ

အရွငသ
္ ခင္ႀကီးမ်ား ေခတ္က သူတို႔ကို သခင္ေခၚၿပီး ဒူးတုပ္ ခစားေစခဲရ
့ ာက

http://mmteashop.com

စခဲတ
့ ဲ့ အက်င့္ ျဖစ္တယ္။
ဒီမက
ုိ ေရစီစနစ္
အျမစ္တြယေ
္ နတဲ့

တည္ေဆာက္မယ္ဆရ
ုိ င္

အေတြးအေခၚေဟာင္း၊

လူေတြရဲ႕ေခါင္းထဲမာွ

စိတဓ
္ ာတ္ေဟာင္းေတြကုိ

လံုးဝ

ရွငး္ လင္း ဖယ္ရာွ းပစ္ဖ႔ုိ လိပ
ု ါတယ္။ ပညတ္သြားရာ ဓာတ္သက္ပါ မျဖစ္ရ
ေလေအာင္ အေခၚအေဝၚ အသံးု အႏႈနး္ ေတြက အစ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ပစ္ရပါတယ္။
တိင
ု း္ သူျပည္သားမ်ားကို

ရင္ဝယ္သား

ကဲ့သို႔

သနားၾကင္နာရမယ္

ဆိတ
ု ဲ့

အေျပာအဆို အသံးု အႏႈနး္ မ်ိဳးကိုလည္း ေပ်ာက္ေအာင္ လုပရ
္ ပါမယ္။ အစိးု ရက
မိဘ မဟုတ္ဘးူ ၊ ျပည္သက
ူ သာ မိဘျဖစ္တယ္ဆတ
ုိ ဲ့ စကားကို နားထဲ စြဲေအာင္
လုပေ
္ ပးဖိလ
႔ု ည္း အထူးလိအ
ု ပ္ ပါတယ္။ ဒါမွ ဒီမက
ုိ ေရစီနဲ႔ လိက
ု ေ
္ လ်ာညီေထြ
ျဖစ္မာွ ပါ။

ခ်စ္စရာ ေရွး႐ိးု စဥ္လာ ျမန္မာ့ဓေလ့စ႐ိက
ု ္
ျပည္သေ
႔ူ ခတ္မာွ “အတုယဖ
ူ ြယ္ ပံ့သကူအလွဴ” ဆိတ
ု ဲ့ ေဆာင္းပါး ပါလာတဲ့
ေန႔က

ဖုန္းဆက္သူေတြ

ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။

မုဒတ
ိ ာပြားမိတဲ့

အေၾကာင္း

ေျပာသူေတြ ခ်ည္းပါ။ တခ်ိဳ႕က အလွဴရွင္ကို သိခ်င္လို႔ ေမးၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က

Typing - ေမ

100

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လူငယ္ေတြကုိ သူတစ္ပါးအေပၚ မမွီခိုဘဲ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုယ္ ရပ္တည္
ေစခ်င္တဲ့ ေစတနာနဲ႔ ေျပာတဲ့ အလွဴရွင္ရဲ႕ သေဘာထားကို ေထာက္ခၿံ ပီး
ဖုနး္ ဆက္ ၾကတာ ျဖစ္တယ္။

http://mmteashop.com

လႈံေဆာ္စာ မ်ားမ်ားေရးပါ
တစ္ေယာက္ကေတာ့ သူတစ္ပါးအေပၚ အားကိုးမွီခိုတဲ့စိတ္ ပေပ်ာက္ေရး
အတြက္

လႈေ
ံ ဆာ္စာေတြ

တစ္ေယာက္တစ္လက္

မ်ားမ်ားေရးေပးပါ၊

အခုေခတ္မာွ

ဝိင
ု း္ ဝန္းလုပေ
္ ဆာင္ၾကတဲ့

အစဥ္အလာ

ရပ္ေရးရြာမႈကုိ
ျမန္မာ့ဓေလ့

စ႐ိက
ု ေ
္ တြ ကြယေ
္ ပ်ာက္ၿပီး ထစ္ခနဲရိွ အလွဴရွင္ ရွာဖိခ
႔ု ်ည္းသာ ေတြးေနသူေတြ
မ်ားသထက္ မ်ားလာေနပါတယ္လ႔ုိ ေျပာသြားပါတယ္။ အလွဴရွင္ သိခ်င္သမ
ူ ်ား
ကိေ
ု တာ့

အလွဴရွင္ကိုယ္တိုင္က

မ႑ပ္တင
ုိ တ
္ က္ျပခ်င္သူ

မဟုတတ
္ ာေၾကာင့္

မသိခ်င္ပါနဲလ
႔ ႔ုိ စိတမ
္ ေကာင္းစြာ ျငင္းလိုက္ရတယ္။ လႈေ
ံ ဆာ္စာေတြ မ်ားမ်ား
ေရးေပးပါ ဆိုသူမ်ားကိုေတာ့ မၾကာခဏ ေရးေနပါတယ္။ ေနာင္လည္း ေရးပါမယ္
လို႔

ကတိျပဳလိက
ု တ
္ ယ္။

စာဖတ္ပရိသတ္

ျပည္သလ
ူ ထ
ူ ုရဲ႕

လိုအင္ဆႏၵကို

အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျဖည္ဆ
့ ည္းေပးရမွာက စာေရးသူမ်ားရဲ႕ တာဝန္ မဟုတပ
္ ါလား။

ျမန္မာ့႐းုိ ရာ အစဥ္အလာ
ဖုနး္ ဆက္တဲ့ စာဖတ္သက
ူ ရပ္ေရးရြာမႈကုိ တစ္ေယာက္တစ္လက္ ဝိင
ု း္ ဝန္း
လုပေ
္ ဆာင္ၾကတဲ့

အစဥ္အလာ

ျမန္မာ့ဓေလ့စ႐ိက
ု ေ
္ တြလ႔ုိ

ေျပာလိက
ု ေ
္ တာ့မွ

“ဟုတေ
္ ပသားပဲ၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားဟာ အဖြဲအ
႔ စည္းစိတဓ
္ ာတ္နဲ႔ ဘံအ
ု က်ိဳးစီးပြား

Typing - ေမ

101

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

စိတဓ
္ ာတ္ အင္မတန္ႀကီးမားတဲ့ လူမ်ိဳးပါလား” လို႔ ျပန္ၿပီး သတိရလိက
ု မ
္ တ
ိ ယ္။
ေက်းလက္ေတာရြာ ေတြမာွ ဆိရ
ု င္ ရပ္ေရးရြာေရးျဖစ္ျဖစ္၊ ပုဂၢလိက သာေရးနာေရး
ျဖစ္ျဖစ္ အေၾကာင္းႀကီးငယ္ တစ္ခခ
ု ု ရွလ
ိ ာခဲရ
့ င္ ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္က အစ
တတ္အားသမွ် ဝင္ၿပီးတာဝန္ယၾူ က လုပေ
္ ဆာင္ၾကတယ္။ ေဝယ်ာဝစၥ မွနသ
္ မွ်
လူႀကီးက လူႀကီးအေလ်ာက္၊ ကာလသားမ်ားက ကာလသားအေလ်ာက္ မိနး္ မ

http://mmteashop.com

ေတြက

မိနး္ မအုပစ
္ ု

အေလ်ာက္

တစ္ေယာက္တစ္လက္

ပါဝင္လပ
ု ေ
္ ဆာင္

ၾကတယ္။

လံုးလံုး မေပ်ာက္ေသးပါ
စာဖတ္သမ
ူ တ
ိ ေ
္ ဆြ

ပူပန္သလို

ေပ်ာက္ကြယသ
္ ြားတဲ့

အေျခအေနကို

လံုးလံုး လ်ားလ်ားႀကီး ေရာက္ေတာ့ မသြားေသးပါဘူး။ က်န္ေကာင္း က်န္ရာေလး
ေတြ က်န္ေနပါေသးတယ္။ ေ႐ႊတဂ
ိ ုံ တံျမက္လည
ွ း္ အသင္း၊ ေရၾကည္ေတာ္ဝတ္
အသင္း၊ ေရာင္ေတာ္ဖြဲ႔ အသင္းစတဲ့ အသင္းအဖြဲ႔မ်ိဳးေတြဟာ ကိယ
ု ေ
့္ စတနာနဲ႔
ကိယ
ု ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြကေ
္ နၾကတဲ့ အသင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သက
ူ မွ မခိင
ု း္ ပဲ
လာလုပၾ္ ကတာပါ။ ဒါ့အျပင္ ေနာက္ပင
ုိ း္ ဆယ္စႏ
ု စ
ွ ္ သံးု ေလးခု အတြငး္ မွာမွ
ေပၚေပါက္လာၾကတဲ့ ရန္ကန
ု ္ၿမိဳ႕တြငး္ အရပ္တကာ၊ လမ္းတကာက ဥပုသေ
္ န႔
ဆြမး္ ေလာင္း အဖြဲေ
႔ တြ၊ တနဂၤေႏြ ဆြမး္ ေလာင္းအဖြဲ႔ ေတြဟာလည္း ဗုဒဘ
ၶ ာသာဝင္
လူႀကီးလူငယ္မ်ားရဲ႕

ရပ္ေရးရြာေရး

စိတဓ
္ ာတ္ေၾကာင့္

ေပၚေပါက္လာတာေတြ

ျဖစ္တယ္။

Typing - ေမ

102

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ဖိတထ
္ ားမွ စားရတာ မဟုတ္
မႏၲေလးမွာလည္း
ဝတ္အသင္းေတြ

ေရွးအစဥ္အဆက္က

က်န္သင္သ
့ ေလာက္

ရွိခဲ့ၾကတဲ့

အ႐ုဏေ
္ တာ္

က်န္ေနပါေသးတယ္။

မလြနဆ
္ န္လဴွ

အသင္းႀကီးဆိရ
ု င္ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာ ေနရာအႏွမ
႔ံ ာွ အသင္းခြဲေတြအမ်ားႀကီး

http://mmteashop.com

တိးု ပြားလာၿပီး

ေရွးကထက္ေတာင္

ထြနး္ ကားစည္ပင္

ေနပါေသးတယ္။

အခု

ေခတ္မာွ ႏိင
ု င
္ ျံ ခားသားေတြ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာေနၾကၿပီး ကမာၻအႏွ႔ံ
သင္တန္းေတြ လိက
ု ေ
္ ပးေနၾကတဲ့ လူအ
႔ ဖြဲအ
႔ စည္း စိတ္ဓာတ္တို႔၊ ရပ္ရြာ အေျချပဳ
လူမေ
ႈ ရးလုပင
္ န္းတိ႔ု

စတာမ်ိဳးေတြဟာ

ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ

မၾကားဖူးတာမ်ိဳး

မဟုတပ
္ ါဘူး။ ေရွးႏွစေ
္ ပါင္း မ်ားစြာကတည္းက က်င့္သံုး လာခဲၾ့ ကတဲ့ ျမန္မာတိ႔ုရဲ႕
ဓေလ့စ႐ိက
ု ေ
္ တြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့လအ
႔ူ ဖြဲအ
႔ စည္းက တမင္တကာ ဖိတထ
္ ားမွ
လက္ဖက္ရည္ တစ္ခြက၊္ ထမင္းတစ္နပ္ သြားၿပီး စားရ ေသာက္ရတဲ့ အဖြဲအ
႔ စည္း
မ်ိဳး မဟုတပ
္ ါဘူး။ စားခ်ိန္ ေသာက္ခ်ိနန
္ ဲ႔ ၾကံဳႀကိဳက္ေနလို႔ ကေတာ့ မ်က္ႏာွ
စိမး္ က်က္မေရြး အိမရ
္ င
ွ က

ဇြတဝ
္ င္စားခိင
ု း္ ေလ့ရတ
ိွ ဲ့ လူအ
႔ ဖြဲအ
႔ စည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဝင္မစားရင္ စိတေ
္ တာင္ဆးုိ တတ္ ၾကပါေသးတယ္။

ဖြတသ
္ ထက္ ညစ္ၾကရ
သူတစ္ပါးကို မွခ
ီ အ
ုိ ားထားတဲ့ စိတဟ
္ ာ ျမန္မာ့စတ
ိ ရ
္ င္း မဟုတပ
္ ါဘူး။
ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီး ၿပီးသြားတဲ့ ေနာက္ပင
ုိ း္ က်မွ ေပၚထြကလ
္ ာတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ
အကူအညီေပးေရး အမည္ခံ အဖြဲအ
႔ စည္း ေပါင္းစံုရဲ႕ လုပေ
္ ဆာင္မေ
ႈ တြေၾကာင့္
ေပၚေပါက္လာတဲ့

Typing - ေမ

စိတ္ဓာတ္ျဖစ္တယ္။

ျမန္မာတစ္ခတ
ု ည္း

မဟုတပ
္ ါဘူး။

103

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

စစ္ဒဏ္ခခ
ံ ဲၾ့ ကရတဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ေပၚေပါက္ခဲတ
့ ာပါ။ စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ တိင
ု း္ ျပည္
ပ်က္ခဲရ
့ တဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို သူေဌးႏိင
ု င
္ ေ
ံ တြက ကူညေ
ီ ထာက္ပေ
့ံ ငြတို႔၊ ေခ်းေငြတ႔ုိ
ဆိတ
ု ဲ့ နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး တပ္ၿပီး သူတို႔ ၾသဇာခံ ျဖစ္ေအာင္လပ
ု တ
္ ယ္။ ေထာက္ပေ
့ံ ငြ
ဆိတ
ု ာကလည္း တကယ္ေတာ့ နာမည္ေကာင္းဟစ္တာပါ။ အဲဒေ
ီ ငြနဲ႔ သူတို႔ႏိုင္ငံက
ကုနပ
္ စၥညး္ ေတြ ျပန္ဝယ္ခင
ုိ း္ တာျဖစ္တယ္။ ေရာင္းမစြတ
ံ ဲ့ ပစၥညး္ ကို ျပင္ပေစ်းထက္

http://mmteashop.com

ႏွစဆ
္ ေလာက္ ေစ်းတင္ေရာင္းေတာ့ အႀကီးအက်ယ္ အျမတ္ရပါတယ္။ ေထာက္ပ့ံ
ခံရတဲ့ ႏိင
ု င
္ က
ံ ေတာ့ “ဖြတသ
္ ထက္ညစ္” ၿပီး ဆင္းရဲတြငး္ ထဲကကို မတက္ႏင
ုိ ေ
္ တာ့
ပါဘူး။

ေငြထပ
ု ႀ္ ကီးနဲ႔ ဖိသတ္ခံရ
အာဖရိကတိုက္ႀကီးကို အမည္းေရာင္တက
ုိ ႀ္ ကီးအျဖစ္က လြတေ
္ ျမာက္ေရး
ဆိုၿပီး ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ ရွိရွိသမွ် အဖြဲအ
႔ စည္းေပါင္းစံက

လုပခ
္ ဲ့
ၾကတာ စစ္ၿပီးစ ကတည္းက ျဖစ္တယ္။ အခုထက္ထိ ဆင္းရဲတြငး္ က မတက္ႏင
ုိ ္
ေသးတာ ဘာေၾကာင္ပ
့ ါလဲ။ ေသေသခ်ာခ်ာ ဆန္းစစ္ၾကည္ရ
့ င္

ေငြထပ
ု ႀ္ ကီးနဲ႔

ဖိသတ္ခံရလို႔ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ေတြ႔ႏိုင္တယ္။ ကူညေ
ီ ထာက္ပေ
့ံ ငြနဲ႔ ေခ်းေငြေတြ
မ်ားမ်ား ဝင္လာေလေလ အတိးု ဝန္ထုပ္ႀကီး ပိပ
ု ေ
ိ လေလ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအတိုး
ဝန္ထပ
ု ္ ဝန္ပးုိ ႀကီးထက္ ပိုပိတာက သူတစ္ပါးကို မွီခိုလြန္းတဲ့ စိတဓ
္ ာတ္ေတြ အျမစ္
တြယသ
္ ြားေစတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီစိတ္ဓာတ္ကို Dependency Syndrone လို႔
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပညာရွငေ
္ တြက ကင္ပြနး္ တပ္ခဲၾ့ ကတယ္။

Typing - ေမ

104

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေငြထပ
ု ျ္ ပ ဇာတ္သင
ြ း္ ခဲ့
ဒီစိတ္ဓာတ္ အျမစ္တြယသ
္ ြားၿပီဆရ
ုိ င္ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးၿပီး ကိုယ့္
ေျခေထာက္ေပၚ ကိယ
ု ္ ရပ္တည္လိုတဲ့ စိတဓ
္ ာတ္ လံုးဝ ခန္းေျခာက္သြားၿပီး
ဘာမဆို ကူညီေထာက္ပံ့မႈကိုသာ ေမွ်ာ္ကးုိ ေနေလ့ရိွတယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီး

http://mmteashop.com

ေတြကလည္း ေငြထုပ္ပိုက္ၿပီး သဘာဝ ေဘးဆိးု ကပ္ဆးုိ ၾကီးေတြနဲ႔ စစ္ပြဲႀကီးေတြ
ကို ေစာင္ေ
့ မွ်ာ္ေနၾကတယ္။ အဲဒီလို အခ်ိနအ
္ ခါမ်ိဳးမွ သူတို႔ပစၥည္းေတြ အစြထ
ံ တ
ု ္
ရၿပီး သူတို႔လက္နက္စက္႐ံုႀကီးေတြ အလုပျ္ ဖစ္မာွ ကိးု ။ အဲဒါေၾကာင့္ Dependency
Syndrone ျဖစ္ေအာင္ ခ်မ္းသာတဲႏ
့ င
ုိ င
္ ႀံ ကီးေတြက တမင္တကာ ဖန္တးီ ေနၾကတာ
လို႔ေတာင္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီစိတ္ဟာ အင္မတန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္။
ရင္သ
့ းီ ႐ိင
ု း္ ပ်တဲ့ စကားလံးု နဲ႔ ေျပာခြငျ့္ ပဳပါ။ အဲဒီစိတ္ကို “သူေတာင္းစားစိတ္” လို႔
ေခၚခ်င္ပါတယ္။ သူေဌးႏိင
ု င
္ ေ
ံ တြက ေငြထပ
ု ျ္ ပၿပီး ဇာတ္သြငး္ ခဲ့တာပါ။

ေက်းလက္ေတြမာွ မေပ်ာက္ေသး
ျမန္မာတိ႔ုရဲ႕ မ်ိဳး႐ိးု စဥ္လာဓေလ့စ႐ိက
ု က

“အတၱာဟိ အတၱေနာ နေတၳာ”
မိမိကိုယ္ မိမက
ိ လြဲၿပီး အားကိးု စရာ မရွိဆိုတဲ့ ဆံးု မၾသဝါဒက ဆင္းသက္လာတဲ့
စ႐ိက
ု ္ ျဖစ္တယ္။ ရပ္ေရးရြာမႈ ကိစၥမွန္သမွ် တစ္ေယာက္တစ္လက္ ဝိင
ု း္ ဝန္း
လုပေ
္ ဆာင္ ၾကတဲ့ အစဥ္အလာ ႀကီးမားတဲလ
့ မ
ူ ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ ဒီစိတ္ဓာတ္ဟာ
ေက်းလက္ေဒသေတြမာွ မေပ်ာက္မပ်က္ ဆက္လက္ က်င္သ
့ းုံ ေနဆဲ ျဖစ္တယ္။
ပံ့သကူအလွဴလုပ္တဲ့ မိတေ
္ ဆြေတြရဲ႕ ရည္႐ြယခ
္ ်က္ကလည္း ကယ္တင္ရွင္ေမွ်ာ္တဲ့
စိတဓ
္ ာတ္

ျမန္မာလူမ်ိ ဳးေတြၾကား

Typing - ေမ

အျမစ္တြယ္

မသြားေစဖိ႔ု

ျဖစ္တဲအ
့ တြက္

105

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အင္မတန္မက
ွ ုိ ေလးစားထိက
ု ပ
္ ါတယ္။ ႏိင
ု င
္ ျံ ခားသားေတြ လာေပးတဲ့ သင္တန္း
မ်ိဳးစံု ေလွ်ာက္တက္ၿပီး ႏိင
ု င
္ ျံ ခားက စာအုပေ
္ တြမွ အထင္ႀကီးတဲ့ ၿမိဳ႕သားလူလည္
ေရေပၚဆီ “အီလစ္” ေတြကပ
ုိ ဲ ေျပာစရာ ရွိပါတယ္။ ရပ္ရြာ အေျချပဳ ဖြၿ႔ံ ဖိဳးေရးတိ႔ု
အဖြဲအ
႔ စည္း

စိတ္ဓာတ္တို႔

ဆိတ
ု ဲ့

လုပင
္ န္းေတြဟာ

ျမန္မာေတြ

မသိတာ

မဟုတဘ
္ းူ ။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတိ႔ုရဲ႕ ေရွး႐ိးု စဥ္လာ ဓေလ့စ႐ိက
ု ္ ျဖစ္တယ္ ဆိတ
ု ဲ့

http://mmteashop.com

အေၾကာင္းပါ။

အ႐ံႈးကို အႏိင
ု ျ္ ဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလိရ
႔ု ပါတယ္
သီတင္းကြ်တ္လျပည္ေ
့ န႔က

ေက်ာင္းသားေဟာင္း

သံးု ေယာက္

လာ

ကန္ေတာ့တယ္။ သူတို႔တစ္ေတြနဲ႔ မေတြရ
႔ တာေတာင္ ဆယ္စႏ
ု စ
ွ ္ တစ္ခမ
ု ကေတာ့
ဘူး။ မႏၲေလးမွာ ေနတဲတ
့ စ္ေယာက္ ေရာက္လာလိ႔ု ဆံုၿပီး လာကန္ေတာ့ၾကတာ
ျဖစ္တယ္။

တည္ျငိမ္တဲ့ အရြယ္
သံုးေယာက္စလံုးက အလတ္စား စက္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းရွငေ
္ တြ ျဖစ္ၾကတယ္။
အသက္အရြယအ
္ ားျဖင္လ
့ ည္း လူလတ္ပိုင္းထဲ ေရာက္ေနၾကပါၿပီ။ အိမေ
္ ထာင္ေတြ
သားေတြ သမီးေတြနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ တည္ျငိမေ
္ နၾကၿပီလ႔ုိ ဆိုႏိုငပ
္ ါတယ္။ တကၠသလ
ုိ ္
ေက်ာင္းသားဘဝနဲ႔ သင္တန္းလာတက္ ေနတုနး္ ကေတာ့ အေတာ္ဗ႐ုတက
္ ်တဲ့
လူငယ္ေတြေပါ့။ ဆယ္တန္းေျဖၿပီး စကတည္းက ဘြဲရ
႔ တဲအ
့ ထိ ငါးႏွစ၊္ ေျခာက္ႏစ
ွ ္

Typing - ေမ

106

http://mmteashop.com
တက္သြားၾကတာ

ဆိေ
ု တာ့

သံးု ေယာက္စလံးု နဲ႔

လူထုစိန္ဝင္း
လက္ပြနး္ တတီး

ရွိခဲ့တယ္။

သြားေလရာ အတူပါတဲသ
့ ေ
ူ တြ ျဖစ္တယ္။ ေလးေခ်ာင္းေထာက္နဲ႔ လႈပရ
္ ာွ းေနရသူ
အတြက္ အေကာင္းဆံးု အေဖာ္ေတြ ျဖစ္ခဲၾ့ ကပါတယ္။ အခုလုိ ျပန္ေတြရ
႔ တာ

http://mmteashop.com

ဝမ္းသာရတယ္။ သူတို႔လည္း ငယ္မျူ ပန္ၿပီး ေပ်ာ္ေနၾကတယ္။

ကြကလ
္ ပ္ျဖည္စ
့ ရာေတြ
သူတို႔သံုးေယာက္နဲ႔ စကားေျပာေကာင္းေနဆဲမာွ ေနာက္ထပ္ႏစ
ွ ေ
္ ယာက္
ေရာက္လာျပန္တယ္။

အခ်ိနအ
္ တိအက်

ခ်ိနး္ ထားေပမယ့္

ျမန္မာ့ထံုးစံအတိုင္း

ေနာက္က် ေနခဲၾ့ ကတယ္။ ကေလးကို က်ဴရွင္ဝင္ပို႔ေနရလို႔ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္
ကိယ
ု ဆ
္ ီ ယူလာၾကတယ္။ ဆယ္ႏစ
ွ ေ
္ က်ာ္ မေတြရ
႔ တဲ့ သူေတြဆေ
ုိ တာ့ ကြကလ
္ ပ္
ျဖည္စ
့ ရာေတြ မနည္းဘူး။ စကားလက္ဆုံ ေျပာမကုနႏ
္ င
ုိ ္ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ကိုယ့္
ကြကလ
္ ပ္ သူက
႔ ြကလ
္ ပ္ တစ္ခမ
ု က်န္ ျဖည့္ေနၾကတာကိုက ေတာ္ေတာ္ၾကာတယ္။
ေနာက္ဆံုး “အခု ဘာေတြ လုပေ
္ နၾကသလဲ” လို႔ ေမးလိက
ု ေ
္ တာ့ ေစာေစာက
တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ သူထ
႔ က္ငါဦးေအာင္ ေရပက္မဝင္ ေျပာဆို ဆူညံ
ေနတဲ့ အသံအားလံးု မီးကို ေရနဲ႔ ၿငိမ္းလိုက္သလို ခ်က္ခ်င္း ၿငိမက
္ ် တိတဆ
္ တ
ိ ္
သြားေတာ့တယ္။

တစ္ေယာက္ပဲ ဣေျႏၵရ
“ကဲ၊ ေျပာပါဦး ဘာလုပေ
္ နလဲ” လိထ
႔ု ပ္ေမးရင္း တစ္ေယာက္ကုိ ေမးေငါ့

Typing - ေမ

107

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ျပလိက
ု ေ
္ တာ့ “အခုေလာေလာဆယ္ စက္႐ုံ ခဏရပ္ထားတယ္” လို႔ အားမရွတ
ိ ဲ့
ေလသံနဲ႔

ျပန္ေျဖတယ္။

ငါးေယာက္ထဲမာွ

တစ္ေယာက္ၿပီး

ဣေျႏၵမပ်က္

တစ္ေယာက္

လုပေ
္ နႏိင
ု တ
္ ာ

ဆက္ေမးလိက
ု ေ
္ တာ့

တစ္ေယာက္ပဲ

ရွိၿပီး

က်န္

ေလးေယာက္က အဆင္မေျပၾကဘူးလိ႔ု ေျဖၾကတယ္။ အားလံးု ကို ေမးၿပီးတာနဲ႔
ခ်က္ခ်င္းပဲ တစ္ေယာက္က စကားလမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းပစ္လက
ုိ ၿ္ ပီး ႏိင
ု င
္ ျံ ခား

http://mmteashop.com

ေရာက္ သူတို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ အေၾကာင္းကို ေမးတယ္။ ဆယ္ႏစ
ွ ေ
္ က်ာ္ၾကာမွ
ျပန္ေတြရ
႔ တဲ့ ဆရာျဖစ္သက
ူ ုိ စိတမ
္ ေကာင္း ျဖစ္မသြားေစခ်င္တဲ့

ေစတနာကို

ရိပ္မိလိုက္တဲ့ အတြက္ အဆက္အသြယ္ ရွေ
ိ နေသးတဲ့ သူတို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ
အေၾကာင္းကို ေျပာျပလိက
ု ပ
္ ါတယ္။

တစ္သက္လးုံ ေက်ာင္းသားလိျ႔ု မင္
ႏိင
ု င
္ ျံ ခားက

လူေတြအေၾကာင္း

အခ်ိနအ
္ ေတာ္ၾကာ

ေျပာၿပီးတဲေ
့ နာက္

ေစာေစာက စကားကို အစျပန္ေကာက္ လိက
ု တ
္ ယ္။ သူတို႔ဟာသူတို႔ ကေလး
အေဖေတြ ျဖစ္ျဖစ္၊ လုပင
္ န္းရွငေ
္ လးေတြ ျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာင္းဆရာ တစ္ေယာက္ရဲ႕
မ်က္စထ
ိ ဲမာွ ေတာ့

သူတို႔ကို

တစ္သက္လးုံ

ေက်ာင္းသားအျဖစ္

ျမင္ေနတာ

ဓမၼတာပဲ။ ေက်ာင္းသား ဘဝတုနး္ က သူတို႔တစ္ေတြကို အားေပးစကားေတြေျပာခဲ၊့
က်ေနတဲ့ စိတဓ
္ ာတ္ေတြကုိ ျပန္ေကာက္တင္ေပးခဲ၊့ လုပ္ၿမဲျဖစ္တဲ့အတိုင္း အခုလုိ
ျပန္ေတြၾ႔ ကတဲ့ အခါမွာလည္း ျပန္လပ
ု ေ
္ ပးခ်င္တယ္။ လုပေ
္ ပးဖိ႔ု ဝတၱရားရွတ
ိ ယ္
လို႔လည္း ခံယထ
ူ ားၿမဲ ျဖစ္တယ္။

Typing - ေမ

108

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေသာကနဲ႔ ဖိစးီ မႈေတြ ေလ်ာ့
သူတို႔ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းေတြ အေၾကာင္း ဘာမွနားမလည္ေပမယ့္ အခုလုိ
ဦးဘယ္သူ ဘယ္ဝါတို႔၊ အမ္ဒီႀကီးတို႔၊ စီအီးအိုႀကီးတို႔၊ အေဖႀကီးတို႔ ျဖစ္ေနခ်ိနမ
္ ာွ
ငယ္ဆရာက ငယ္ဘဝတုနး္ ကလို ဆံးု မစကား ေျပာတာေတြ၊ အားေပးစကား

http://mmteashop.com

ေျပာတာေတြ

ျပန္ၾကားရတဲအ
့ ခါ

သူတို႔ရင္ထဲက

ေသာကေတြနဲ႔

ဖိစးီ မႈေတြ

ေလ်ာ့က်သြားၿပီး တဒဂၤေလးျဖစ္ျဖစ္ ၾကည္ႏးူ မႈေလးကို ခံစားသြားၾက ရလိမမ
့္ ယ္
ဆိတ
ု ာေတာ့ ယံၾု ကည္တယ္။ သူတို႔မေျပာနဲ႔၊ အသက္ ၇၀ တန္းေရာက္ေနတဲ့
ကိုယ္တိုင္ေတာင္မွ

ေက်ာင္းေနဖက္

ငယ္သင
ူ ယ္ခ်င္းေတြနဲ႔

ဆံုေတြ႔တဲ့အခါမွာ

တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မင္းတစ္လးုံ ငါတစ္လးုံ နဲ႔ အားရပါးရႀကီး စကားေျပာရ
တာကို ၿမိနရ
္ က
ွ ေ
္ နမိေသးတာပဲ မဟုတလ
္ ား။

ေဟ့ေကာင္ ေခၚသံၾကားရင္
မႏၲေလး
ဒါမွမဟုတ္

ဖားသားလဖုနး္ ေက်ာင္းက

ဖုနး္ ဆက္ၾကတဲအ
့ ခါမွာ

သူငယ္ခ်င္းေတြ

“ေဟ့ေကာင္

စိနဝ
္ င္း”

လာတဲအ
့ ခါ
လို႔

ေခၚသံ

ၾကားလိက
ု ရ
္ ရင္ ရင္ထဲမာွ ၾကည္ႏးူ ပီတေ
ိ တြ တျဖန္းျဖန္းကို ထလာေတာ့တာပါ။
ဒီလိုေခၚသံမ်ိဳး မၾကားရေတာ့တာ ႏွစေ
္ ပါင္း ေလးငါးဆယ္ ရွေ
ိ နၿပီ မဟုတလ
္ ား။
တစ္ေလာက

ေရၾကည္မာွ

လာေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ

အေျခက်ေနတဲ့

သူငယ္ခ်င္း

အိမမ
္ ာွ စုေဝးၾကတယ္။

ေဒါက္တာေစာညြန႔္

သူဟ
႔ ာသူ ေရၾကည္မာွ

ဆရာဝန္ႀကီးျဖစ္ျဖစ္၊ ဆရာႀကီးေခၚေခၚ သူ႔ကိုေတြ႔တာနဲ႔ “ေဟ့ ေမာင္ညဳိ ” လို႔ သူ႔
ငယ္နာမည္ကုိ

Typing - ေမ

အားရပါးရ

ပါးစပ္က

အလိုလို

ထြကသ
္ ြားတာပဲ။

ႏိင
ု င
္ ျံ ခား

109

http://mmteashop.com
ကုမၸဏီႀကီး

တစ္ခုရဲ႕

သိနး္ တန္ေရ”၊

အမ္ဒီႀကီး

ငယ္ငယ္တန
ု း္ က

လူထုစိန္ဝင္း

ျဖစ္ေနသူ
မ်က္ႏာွ မွာ

ဦးသိန္းတန္ကိုလည္း

“ေဟ့

ေက်ာက္ေပါက္မာေလးေတြ

သံးု ေလးခုေလာက္ မထင္မရွားရွေ
ိ နတဲ့ လွျမင္က
့ ်ေတာ့ အားလံးု က “ျဖံဳး”တဲ။့

http://mmteashop.com

ဗိေႏၵာနဲ႔ ဆင္ႀကီး
ကိေ
ု လးကိေ
ု တာ့

ဗိေႏၵာလို႔ေခၚၾကတယ္။

ႏွစတ
္ န္း

သံးု တန္းတုနး္ က

ဆရာမႀကီး ေဒၚလွရင္ ေခ်ာင္းဆိးု ေနတာကို ဒီေကာင္က ေဆးယူလာေပးလိ႔ု သူ႔ကို
ဗိေႏၵာဆရာလိ႔ု ေလွာင္ေျပာင္ေခၚၾကတာ။ ေမာင္ေမာင္က်ေတာ့ သူက နားရြက္
ႏွစ္ဖက္စလံုးကို လႈပ္လႈပ္ျပတတ္လို႔ “ဆင္ႀကီး” လို႔ ေခၚတယ္။ ဟိတ
ု န
ု း္ ကေတာ့
ဗိေႏၵာတု႔ိ၊

ျဖံဳးတိေ
႔ု ခၚရင္

စိတ္ဆိုးၾကတာေပါ့။

အခုခ်ိနေ
္ ရာက္ေတာ့

ဒီလို

ေခၚလိက
ု ရ
္ င္ သူတို႔မ်က္ႏွာေတြ ျပံဳးျပံဳးႀကီး ျဖစ္ၿပီး ၾကည္ႏးူ ေနၾကတယ္။ တစ္ခါက
ေက်ာင္းသားေဟာင္း တစ္ေယာက္ဆက

ဖုန္နံပါတ္ရလို႔ ဆိုၿပီး ကမာၻေအးဘုရား
လမ္းက

ေက်ာက္မ်က္ကမ
ု ဏ
ၸ တ
ီ စ္ခုရဲ႕

အမ္ဒဥ
ီ းီ လွျမင္ေ
့ ခၚ

ဦးေရႊမတ
ိ က

ဖုနး္ ဆက္တယ္။ ဖုနး္ ထဲမာွ သူက ဦးစိနဝ
္ င္း၊ ဦးစိနဝ
္ င္းနဲ႔ ေျပာေနတဲအ
့ တြက္
“ကြ်န္ေတာ္က တစ္တန္းငယ္ပါတယ္၊ စိနဝ
္ င္းပဲေခၚပါ” လို႔ ေျပာလိက
ု တ
္ ဲအ
့ ခါ
Pyramid Drill ကစားတုနး္ အေပၚကျပဳတ္က်ၿပီး ေမ့သြားတဲ့ စိနဝ
္ င္းေလးလား” လို႔
သူက ျပန္ေမးလိက
ု တ
္ ယ္။

Typing - ေမ

110

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ပီတေ
ိ တြ တစ္ကိုယ္လံုးျပန္႔
သူ ျပန္ေမးသံ ၾကားလိက
ု ္ ၾကားလိုက္ခ်င္း ရင္ထဲမာွ စိမခ
့္ နဲ ျဖစ္သြားၿပီး
ပီတေ
ိ တြ ခ်က္ခ်င္း တစ္ကိုယ္လံုး ပ်ံ႕ႏွသ
႔ံ ြားေအာင္ ၾကည္ႏူးလိုက္ရတယ္။ သူ
အခုထိ

မေမ့ဘဲ

မွတမ
္ ေ
ိ နပါေသးလား

ဆိုၿပီး

ဝမ္းသာလိက
ု ရ
္ တာ။

http://mmteashop.com

ေက်ာင္းပြဲေတာ္ႀကီး တစ္ခမ
ု ာွ “လူပေဒသာ ကစားကြက္” ဆိတ
ု ဲ့ တစ္ေယာက္
အေပၚတစ္ေယာက္ ဆင့္တက္ၿပီး အလွျပကစားရတဲ့ ကစားကြကတ
္ စ္ခု ပါပါတယ္။
အဲဒါကို Pyramid Drill လို႔ ေခၚတာပါ။ အဲဒက
ီ စားကြကမ
္ ာွ အငယ္ဆးုံ ျဖစ္တဲ့
ကြ်န္ေတာ္က အၿမဲတမ္း အေပၚဆံးု က ေနရတယ္။ အဲဒေ
ီ န႔ကေတာ့ ေအာက္က
လူေတြ ဟန္ခ်က္ပ်က္ၿပီး လႈပ္သြားလို႔ အေပၚဆံးု ကေန ျပဳတ္က်သြားပါတယ္။
ေအာက္ေရာက္ေတာ့ သတိေမ့သြား ပါတယ္။ ဒါကို ကိုလွျမင့္က မွတမ
္ ေ
ိ နတာပါ။
သူနဲက

ေက်ာင္းဘတ္စက
္ က္ေဘာ

အသင္းမွာလည္း

အတူတူ

ကစားဖက္

ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔လည္း ၾကည္ႏးူ ေစခ်င္
အသက္ႀကီးလာတဲ့ အခါမွာ ငယ္ဘဝကို ျပန္စျမံဳ႕ျပန္ရတာ အင္မတန္
ၾကည္ႏးူ ရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း ေတြကုိ သူတို႔ ငယ္စဥ္
တုနး္ ကလို ျပန္ၿပီးေျပာလိက
ု တ
္ ာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္လိုပဲ သူတို႔လည္း ၾကည္ႏးူ
ေစခ်င္တယ္။

သူတို႔

အလုပအ
္ ကိင
ု ္

အဆင္မေျပ

ျဖစ္ေနတာကိလ
ု ည္း

စိတမ
္ ပ်က္ဘဲ ဆက္လုပ္ဖို႔ အားေပးရတယ္။ အဲဒအ
ီ ခါ သူတို႔က “ဆက္လုပ္ႏိုင္တဲ့

Typing - ေမ

111

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အင္အား မရွိေတာ့ဘူး ဆရာရဲ႕” လို႔ ျပန္ေျပာၾကတယ္။ ဆက္လုပ္ႏိုင္စရာ လမ္း
မရွိေတာ့ဘူး လို႔လည္း ညည္းျပတယ္။

လမ္းဆိတ
ု ာ ရွာရင္ေတြတ
႔ ယ္

http://mmteashop.com

တကယ္ေတာ့ လမ္းကို သူတို႔ မရွာလို႔ပါ။ ရွာရင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာသူတို႔

တစ္ေယာက္ရဲ႕အလုပ္

လိတ
ု ယ္။

လက္ထဲမာွ

က်န္လေ
ူ တြလည္း

လည္ပတ္ဖို႔အတြက္

သိနး္ တစ္ရာေလာက္ပဲ

သူ႔လိုပဲတဲ့။

ဆယ္ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ ေလာက္

လစဥ္

သိနး္ ငါးရာ

အနည္းဆံးု

ရွိေတာ့တယ္လို႔

ေျပာတယ္။

သိနး္ ငါးရာေလာက္နဲ႔

ပံမ
ု န
ွ ္လည္ပတ္ေနရင္

အျမတ္ေငြရပါတယ္။

ေကာင္းၿပီ၊

အဲဒီလို

တစ္ဥးီ ခ်င္း ဆက္လုပ္ႏိုင္စြမ္း မရွေ
ိ တာ့ဘးူ ဆိရ
ု င္ သူတို႔ သူငယ္ခ်င္းငါးေယာက္
တစ္ေယာက္ တစ္ရာစီ စုလိုက္ၾက။ ရတဲင
့ ါးရာနဲ႔ စက္႐တ
ုံ စ္ခု လည္ႏိုင္လိမ့္မယ္။
ဆယ္ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ နဲရ
႔ တဲ့

သိနး္ ငါးဆယ္ကုိမသံးု ဘဲ

စုထား၊

ဆယ္လၾကာရင္

သိနး္ ငါးရာ ရမယ္။ အဲဒါနဲ႔ ေနာက္စက္႐တ
ုံ စ္ခု ထပ္လည္ရင္ ေနာက္ထပ္ ငါးဆယ္
ရလာမယ္။ ႏွစခ
္ ေ
ု ပါင္းရင္ တစ္လ သိနး္ တစ္ရာ ျဖစ္မယ္။ ငါးလစုရင္ ေနာက္ထပ္
ရပ္ထားတဲ့

စက္႐ံုလည္ႏိုင္မယ္။

က်န္တဲ႔

စက္႐က
ုံ ်ေတာ့

သံးု လေလာက္နဲ႔

ျပန္ဖြင့္ႏိုင္လိမ့္မယ္။

စုေပါင္းအားနဲ႔ ရႏိင
ု တ
္ ယ္
တစ္ေယာက္အားနဲ႔

မရႏိင
ု ေ
္ ပမယ့္

အမ်ားရဲ႕စုေပါင္းအားနဲဆ
႔ ရ
ုိ င္

မရႏိင
ု စ
္ ရာ ဘာမွ မရွဘ
ိ းူ ။ သူတို႔ သူငယ္ခ်င္းငါးေယာက္ စုေပါင္း ကုမဏ
ၸ ေ
ီ ထာင္ၿပီး

Typing - ေမ

112

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

စည္းကမ္းတက် ညီညည
ီ ြတည
္ ြတ္ လုပရ
္ င္ တစ္ေန႔မာွ အင္မတန္ ႀကီးမားတဲ့
စီးပြားေရး လုပင
္ န္းစုႀကီး ျဖစ္လာႏိင
ု တ
္ ယ္။ ဒီသေဘာတရားကို ေျပာျပေတာ့ သူတို႔
ဝမ္းသာ အားတက္ သြားၾကတယ္။ ဆက္တိုင္ပင္ၿပီး ဆက္ႀကိဳးစားၾကမယ္လ႔ုိ
တက္တက္ ႂကြႂကြ ေျပာၿပီး ျပန္သြားၾကတယ္။ ေစာင္ၾ့ ကည္ရ
့ ဦးမွာပဲ။ စည္းနဲက
႔ မ္းနဲ႔
အလုပ္ကို အလုပန
္ ဲ႔ တူေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ မေအာင္ျမင္ႏင
ုိ စ
္ ရာ မရွိဘူးလို႔

http://mmteashop.com

ယံတ
ု ယ္။

အ႐ႈံးက အႏိင
ု ေ
္ ျပာင္းႏိင
ု ္
အေရးႀကီးတာက

အလုပ္ကို

အလုပန
္ ဲတ
႔ ေ
ူ အာင္

လုပ္ဖို႔

ျဖစ္တယ္။

အလုပန
္ ဲ႔ လူမေ
ႈ ရး၊ ပုဂဳိၢ လ္ေရးကို စနစ္တက် စည္းျခားထားရမယ္။ ဘာလုပလ
္ ပ
ု ္
စည္းကမ္းစနစ္ကုိ ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္ရမယ္။ ေက်ာင္းသားေဟာင္း ငါးေယာက္ကုိ
အဲဒအ
ီ ေၾကာင္းေတြ ေသေသခ်ာခ်ာ ရွငး္ ျပခဲရ
့ တာက ႐ံးႈ နိမေ
့္ နတဲ့ အေျခအေန
မွာေတာင္ စိတဓ
္ ာတ္က်မသြားဘဲ နည္းလမ္းေတြ ႀကိဳးစားရွာေဖြရင္ အ႐ံးႈ ကေန
အႏိင
ု အ
္ ျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားႏိင
ု ေ
္ ၾကာင္း သိေစခ်င္လပ
႔ုိ ါ။ တစ္ေယာက္အားနဲ႔ ယူလို႔
မရႏိင
ု ေ
္ ပမယ့္ အမ်ားအားနဲ႔ ယူရင္ ဘာမဆို ယူလို႔ ရႏိင
ု ေ
္ ၾကာင္း သူတို႔ သိေစခ်င္
ပါတယ္။

တားၾက ဆီးၾက ကာကြယၾ္ က
ကမာၻႀကီး

တစ္ခုလံုး

အုနး္ အုနး္

ကၽြကက
္ ၽြကန
္ ဲ႔

လက္ခပ
ု သ
္ ေ
ံ တြ

ေသာေသာညံခဲတ
့ ဲ့ ကမာၻဖ
႔ လား ေဘာလံးု ပြဲႀကီး ၿပီးဆံးု သြားပါၿပီ။ ထံုးစံအတိုင္း
ေအာင္ပြဲခံ

ေပ်ာ္ရင
ႊ ေ
္ က်နပ္သက

Typing - ေမ

နည္းနည္း၊

မေက်နပ္သက

မ်ားမ်ားနဲ႔

113

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

က်န္ရစ္ပါတယ္။ ေဘာလံးု ပြဲေတြ ၾကည္ေ
့ နတာေၾကာင့္ ေရးေနက် ဂ်ာနယ္မ်ား
အတြက္

ေဆာင္းပါးေတြ

ေရးဖိ႔ု

ပ်က္ကြကခ
္ ဲေ
့ ပမယ့္

ထြကစ

ျပည္သေ
႔ူ ခတ္

အတြကေ
္ တာ့ မပ်က္မကြက္ ေရးလိက
ု ရ
္ ပါတယ္။

http://mmteashop.com

ကမာၻအ
႔ ားကစား
ေဘာလံးု ကစားတာကို
ႏွစၿ္ ခိဳက္

ကမာၻေပၚမွာ

အားေပးက်တဲအ
့ တြက္

အခုဆရ
ုိ င္

ရွိသမွ်

ႏိုင္ငံတိုင္း၊

လူမ်ိဳးတိုင္း

ကမာၻအ
႔ ားကစား

လို႔ေတာင္

ေခၚႏိင
ု ပ
္ ါၿပီ။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ႏွစဆ
္ ယ္ေလာက္က စိတဝ
္ င္စားမႈ သိပ္မရွိခဲ့တဲ့
အေမရိကန္လ၊ုိ ဂ်ပန္လႏ
ုိ င
ုိ င
္ ံ ေတြေတာင္ အခုဆရ
ုိ င္ သဲႀကီးမဲႀကီး ေဘာလံးု
ကစားေနၾကၿပီ။ အဆင္အ
့ တန္း အားျဖင္လ
့ ည္း ကမာၻအ
႔ ဆင္ျ့ ပိဳင္ပြဲ ေနာက္ဆံုး
အဆင္ထ
့ ေ
ိ တာင္ တက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့အထိ တိးု တက္လာခဲ့ၾကတယ္။ ေဘာလံးု
ကစားျခင္းကို စိတအ
္ ားထက္သန္မႈ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိတာဆိုလို႔ ကမာၻတစ္ခုလံုး
မွာ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရန
္ွ ဲ႔ သီရလ
ိ ကၤာဆိတ
ု ဲ့ ေတာင္အာရွေလးႏိင
ု င
္ ံ
ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ သူတို႔ေတြက ခုအခ်ိနထ
္ ိ ခရစ္ကက္နဲ႔ ေဟာ္ကေ
ီ လာက္
ေဘာလံးု ကို

မစြဲမက္ၾကေသးပါဘူး။

ခရစ္ကက္နဲ႔

ေဟာ္ကက
ီ စားနည္းမ်ား

ဆိရ
ု င္ေတာ့ အိႏယ
ိၵ နဲ႔ ပါကစၥတန္က ကမာၻ႔ထိပ္သီး စာရင္းဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။

အိပေ
္ ရးပ်က္ရတာ မတန္
ျမန္မာေတြကလည္း အဂၤလပ
ိ ္ လက္ေအာက္မာွ ကတည္းက ေဘာလံးု
ကစားခဲၾ့ ကတာ ျဖစ္ေလေတာ့ တစ္မ်ိဳးသားလံးု ေဘာလံးု ကို စြဲမက္ခဲၾ့ ကတယ္။

Typing - ေမ

114

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အခုဆရ
ုိ င္ အမ်ိဳးသား အားကစားေတာင္ ျဖစ္လေ
႔ုိ နၿပီ။ ေဘာလံးု ေလာက္ ဘယ္
ကစားနည္းကိမ
ု ွ စိတမ
္ ဝင္စားၾကဘူး။ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ငယ္စဥ္ ကေလးဘဝ
ကတည္းက

ေဘာလံးု ကို

စြဲစြဲလမ္းလမ္း

ကစားခဲေ
့ လေတာ့

ၾကည့္လို႔ရသမွ်

ေဘာလံုးပြဲတိုင္းကို မလြတတ
္ မ္းၾကည္ခ
့ ဲတ
့ ယ္။ အခု ကမာၻဖ
႔ လားပြဲ ေတြကလ
ုိ ည္း
ၾကည္ပ
့ ါတယ္။

အစြဲအလမ္းႀကီးလို႔သာ

ၾကည္ရ
့ တာ

အိပေ
္ ရးပ်က္

ခံရတာ

http://mmteashop.com

မတန္ဘူးလို႔ ၾကည့္ၿပီးတိုင္း ေကာက္ခ်က္ခ်မိတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဗိုလ္လုပြဲ ေတာင္မွ
ရင္ခန
ု လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းျဖစ္စရာ မရွဘ
ိ းူ ။ ႏွစသ
္ င္းစလံးု က ဂိုးသြင္းဖို႔ထက္ ဂိးု သြငး္ မခံရဖိ႔ု
ကိသ
ု ာ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ခံစစ္ေသ ကစားေနၾကတာကိးု ။

ရင္မခုနရ
္ ေတာ့ဘးူ
ကိုယ့္ဘက္ကို ေဘာလံးု ေရာက္မလာေစဖိ႔ု အေကာင္းဆံးု နည္းလမ္းဟာ
တစ္ဖက္သင္းရဲ႕ ဧရိယာထဲမာွ အဆက္မျပတ္ တိက
ု စ
္ စ္ဆင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္
ဆိတ
ု ဲ့

ေဘာလံးု အဘိဓမၼာကို

ကိုင္စြဲခဲ့ၾကတဲ့

ဘရာဇီးလိ၊ု

အာဂ်င္တးီ နားလိ၊ု

ပါရာေဂြး၊ ဥ႐ုေဂြးလိ၊ု ေတာင္အေမရိက အသင္းေတြေတာင္ ဒီဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခု
အတြငး္ မွာ

စုျပံဳပိတ္ဆို႔ၿပီး

ခံစစ္

ေသ

ကစားနည္းဘက္ကုိ

ေျပာင္းသြားတာ

ေတြရ
႔ တယ္။ ဥေရာပ အသင္းေတြလည္း အလားတူပဲ။ ခံစစ္လံုဖို႔ပဲ ဦးစားေပး
လာၾကတယ္။ အဲဒေ
ီ တာ့ ေဘာလံးု ပြဲေတြဟာ ရင္ခန
ု စ
္ ရာ မရွေ
ိ တာ့ဘးူ ။ ပ်င္းစရာ
ေကာင္းလာတယ္။ အိပေ
္ ရးပ်က္ခဖ
ံ ႔ုိ မတန္ေတာ့ဘးူ ။

Typing - ေမ

115

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

စိတပ
္ ်က္စရာေတြ မ်ား
ပ်င္းစရာေကာင္းတာထက္

စိတပ
္ ်က္စရာေတြ

မ်ားလြနး္ လာတာ

ျဖစ္တယ္။ ဖီဖာလို ကမာၻ႔ေဘာလံုး အဖြဲခ
႔ ်ဳပ္ႀကီးနဲ႔ ဥေရာပေဘာလံးု အဖြဲခ
႔ ်ဳပ္ႀကီးလို
ဦးေဆာင္အဖြဲႀ႔ ကီးေတြ ကိုယ္တိုင္က အရာရာကို စီးပြားေရးမ်က္စန
ိ ဲ႔ ၾကည္လ
့ ာ

http://mmteashop.com

ၾကတာ သိပစ
္ တ
ိ ပ
္ ်က္စရာ ေကာင္းတယ္။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တြက အဖြဲခ
႔ ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ေဘာလံးု
အသင္းေတြကလည္း စပြနဆ
္ ာေၾကးနဲ႔ ႐ုပျ္ မင္သၾံ ကား ထုတ္လႊင့္ခြင့္ ေစ်းေကာင္း
ရေရးကို

ဦးစားေပးလာၾကတာ

စိတပ
္ ်က္စရာ

ေကာင္းတယ္။

ေနာက္ဆံုး

ေဘာလံးု သမားေတြ ကိုယ္တိုင္က ေဘာလံးု ကစားတာကို ဝါသနာေၾကာင္လ
့ ပ
ု ျ္ ခင္း
မဟုတေ
္ တာ့ဘဲ စီးပြားေရးေၾကာင့္ လုပတ
္ ဲ့သေဘာနဲ႔ ကိယ
ု ေ
္ စ်းေကာင္းရေအာင္
ပရိယာယ္ မာယာမ်ိဳးစံု သံးု ေနၾကတာေတြလည္း သိပ္စိတ္ပ်က္ဖို႕ ေကာင္းတယ္။

နင္းမယ္၊ ကန္မယ္၊ ထိးု မယ္
စီးပြားေရးလုပတ
္ ဲ့ ေနရာမွာ စီးပြားေရးဆန္တာကို အျပစ္မေျပာလိဘ
ု းူ ။
စီးပြားေရး လုပတ
္ ယ္ဆတ
ုိ ာ အျမတ္ရဖိ႔ု လုပၾ္ ကတာ သဘာဝပဲကးုိ ။ ဒါေပမယ့္
အားကစားလိ၊ု

ပညာေရးလိ၊ု

ဆန္လြနး္ တာေတာ့

က်န္းမာေရးလို

မတင္တ
့ ယ္ဘးူ ။

လုပင
္ န္းေတြမာွ ပါ

လူသားေတြရဲ႕

စိတဓ
္ ာတ္ေတြ

စီးပြားေရး
ပ်က္စးီ

ကုနတ
္ ယ္။ အခု ပူပေ
ူ ႏြးေႏြး ၿပီးသြားတဲ့ ေဘာလံးု ပြဲေတြကပ
ုိ ဲ ၾကည့္။ အားကစား
စိတ္ဓာတ္ဆိုတာ

ဘယ္မွာေတြ႔ရလို႔လဲ။

မႏိင
ု ႏ
္ င
ုိ ေ
္ အာင္

နင္းမယ္၊

ကန္မယ္၊

ထိုးမယ္၊ ႀကိတမ
္ ယ္၊ ေဆာင္မ
့ ယ္၊ ဆြဲမယ္၊ တြတမ
္ ယ္ ဆိတ
ု ာေတြပဲ ေတြရ
႔ တယ္။

Typing - ေမ

116

http://mmteashop.com
ေထာင္က
့ န္ေဘာ

လူထုစိန္ဝင္း

ကန္တဲအ
့ ခါမ်ားဆို

ျမင္မေကာင္း

႐ႈမေကာင္း

သိပ္အ႐ုပ္ဆိုးတယ္။

နည္းပညာနဲ႔ ကစားတာ

http://mmteashop.com

တစ္ဖက္လက
ူ ုိ ကာတာ၊ တြနး္ တာေလာက္ မကေတာ့ဘးူ ။ တစ္ကိုယ္လံုး
ကို လက္ႏစ
ွ ဖ
္ က္နဲ႔ ဖက္ၿပီးေတာ့ကုိ မလႈပႏ
္ ုိငေ
္ အာင္ ခ်ဳပ္ထားတာ။ ႐ုပျ္ မင္သၾံ ကား
မွာ

အနီးကပ္

ျမင္ေနရတာဆိေ
ု တာ့

ေတာ္ေတာ္

အၾကည့္ရဆိုးတယ္။

အဲဒီ

ေဘာလံးု သမားေတြ ကိုယ္တိုင္ သူတို႔ မိသားစုေတြနဲ႔ ဝိုင္းထိုင္ၿပီး ၾကည္ၾ့ ကတဲ့
အခါမွာ သူတို႔လုပ္ရပ္အတြက္ မရွကၾ္ ကဘူးလား လို႔ ေမးၾကည္ခ
့ ်င္လက
ုိ တ
္ ာ။
ေရွးက

ဘရာဇီးတို႔၊

အာဂ်င္တးီ နားတိ႔ု

နာမည္ႀကီးခဲတ
့ ာက

ပြဲေတြႏိုင္လို႔

ဆိတ
ု ာထက္ ႏိုင္ႏိုင္႐ႈံး႐ံႈး ေဘာလံးု ပညာကို လွလပ
ွ ပ ျပသြားႏိုင္ခဲ့ၾကလို႔ ျဖစ္တယ္။
သူတို႔က ၾကမ္းၾကမ္းရမ္းရမ္း မကစားတတ္ဘးူ ။ ကန္တင္ေျပးလည္း မကစားဘူး။
နည္းပညာနဲ၊႔ ကစားကြကန
္ ဲ႔ ၾကည္သ
့ ူရဲ႕ မ်က္စထ
ိ ဲမာွ လွလက
ုိ တ
္ ာ၊ လွလက
ုိ ္တာနဲ႔
ျဖစ္က်န္ရစ္ေအာင္ ကစားၾကတာ။ ဒါကို လူေတြက စြဲမက္ၾကတာ။ ခ်စ္ၾကတာ။

မကၠစီကိုက ဘလန္ကုိ
ဒီႏွစ္ မကၠစက
ီ အ
ုိ သင္းမွာ ျပန္ပါလာတဲ့ သက္ႀကီးကစားသမား ဘလန္ကုိ
ရဲ႕ လြနခ
္ ဲတ
့ ဲေ
့ လးႏွစ္ ကမာၻဖ
႔ လားပြဲ ကစားဟန္တစ္ခက
ု ုိ မ်က္စထ
ိ ဲ စြဲေနတာေလး
ျပန္ေျပာခ်င္တယ္။
မကၠစီကို

ေရွ႕တန္း

Typing - ေမ

ေဘာလံးု

ဝါသနာအိးု မ်ား

တိုက္စစ္မွဴးပါ။

သူ

မွတမ
္ ၾိ ကမွာပါ။

ေဘာလံးု

ဘလန္ကက
ုိ

ကိုင္ထားတုန္း

ေရွ႕မွာ

117

http://mmteashop.com
လူႏစ
ွ ေ
္ ယာက္
ညႇပထ
္ ားၿပီး

ပိတ္ဆို႔ထားတယ္ဆိုရင္
လူႏစ
ွ ေ
္ ယာက္ၾကားထဲ

လူထုစိန္ဝင္း
သူက

ဖ်တ္ခနဲ

ေဘာလံးု ကို

ေျခေထာက္နဲ႔

ခုန္ဝင္လိုက္ပါတယ္။

ေရွ႕က

လူႏစ
ွ ေ
္ ယာက္ ရွဲခနဲ ျဖစ္သြားၿပီး ေဘာလံးု က သူေ
႔ ျခေထာက္ထဲ ပါလာပါတယ္။
အဲဒအ
ီ ခ်ိနမ
္ ာွ သူက ဂိးု ေရွ႕ကို ကန္တင္ေပးလိက
ု ္ ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီပံုကို ဒီေန႔ထိ
မ်က္စထ
ိ ဲမာွ စြဲေနတုနး္ ပါပဲ။ အလားတူပဲ ဘရာဇီးက ႐ိုမာရီိယိုတို႔၊ အီတလီက

http://mmteashop.com

ေရာ္ဘတ္တိုဘက္ဂီယိုတို႔၊

အာဂ်င္တးီ နားက

မာရာဒိုနာတို႔ရဲ႕

ကစားဟန္

ေတြလည္း လူတင
ုိ း္ စြဲေန ခဲရ
့ ပါတယ္။

ေဘာလံးု မရရင္ လူခ်
ဒီႏစ
ွ ပ
္ ြဲေတြမာွ

ဒီလို

စြဲေလာက္တဲ့

ကစားသမား

တစ္ေယာက္မက
ွ ုိ

ေပၚထြကမ
္ လာ ခဲသ
့ လို ေကာင္းလွခ်ည္ရဲ႕လို႔ ခ်ီးမြမး္ ေလာက္တဲ့ အသင္းလည္း
တစ္သင္းမွ မရွခ
ိ ဲပ
့ ါဘူး။ ယဥ္ယဥ္ေလး လွလေ
ွ လး ေဘာလံးု ကစားတဲ့ ဘရားဇီးလို
အသင္းမ်ိဳးေတာင္ ခုေတာ့ လူခ်ကစားလို႔ အဝါကတ္ေတြ ပလူပ်ံခဲၿ့ ပီး အနီကတ္နဲ႔
အထုတခ
္ ရ
ံ တာေတာင္ ရွိခဲ့တယ္။ ဗိလ
ု လ
္ ပ
ု ြဲေရာက္ ေဟာ္လန္အသင္းဆိလ
ု ည္း
အရင္က တစ္သင္းလံုး ဟန္ခ်က္ညည
ီ န
ီ ဲ႔ အားႀကိဳးမာန္တက္ ကစားတတ္ေပမယ့္
လူမခ်တတ္ဘးူ ။ အခုေတာ့ ေဘာလံးု ကို ႏိင
ု ေ
္ အာင္မလုႏင
ုိ ရ
္ င္ လူကုိ ခ်ပစ္လက
ုိ ္
ေတာ့တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း အဝါကတ္ေတြ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ထၿိ ပီး
ေနာက္ဆးုံ မွာ တစ္ေယာက္ေလ်ာ့နဲ႔ ကစားသြားခဲရ
့ တယ္။

Typing - ေမ

118

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မႏိင
ု ရ
္ င္ လူခ်ႏုိင္ဖို႔ အဓိက
အားကစားသမား

စိတ္ဓာတ္တို႔၊

သန္ရ
႔ င
ွ း္ မွ်တစြာ

ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းတို႔

ဆိတ
ု ာေတြဟာ ဖီဖာရဲ႕ ေႂကြးေၾကာ္သံ အျဖစ္သာ ရွေ
ိ နေတာ့တယ္။ လက္ေတြမ
႔ ာွ
ေတာ့ မႏိုငရ
္ င္ လူခ်၊ ႏိုင္ဖို႔ အဓိကျဖစ္ေနတာ မျမင္ခ်င္ အဆံးု ပါပဲ။ အားကစား

http://mmteashop.com

ပြဲေတြမာွ ေတာင္ ဒီလိုျဖစ္ေနတာ ဆိေ
ု တာ့ တျခား ေနရာေတြမာွ ဆို ေျပာမေန
နဲေ
႔ တာ့ ၾသခ်ရမယ္လ႔ုိ ဆိရ
ု ေလာက္တယ္။ ဒီအတိုင္းသာ ဆက္သြား ေနရင္ေတာ့
သိပမ
္ ၾကာခင္ ကာလအတြငး္ မွာ လူအခ်င္းခ်င္း မေသမခ်င္း ဓားခ်င္း ယွဥခ
္ တ
ု ္
ခိင
ု း္ တဲ့ ပြဲေတြနဲ႔ လူနဲ႔ တိရစာၦန္ တိုက္ခိုက္ၿပီး အရသာခံၾကည္ရ
့ င္း ေလာင္းေၾကး
ထပ္တဲ့ ပြဲမ်ိဳးေတြ ျပန္လည္အသက္ဝင္ လႈပရ
္ ာွ းလာေလမလား ဆိတ
ု ဲ႔
စိးု ရိမစ
္ တ
ိ ေ
္ တြ ျဖစ္ေပၚလာမိပါတယ္။

လူေတြကုိ ၾကက္တက
ုိ သ
္ လို ခိုင္း
အခုေတာင္ တခ်ိဳ႕ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တြမာွ လူနဲ႔ ႏြား႐ိင
ု း္ တိုကတ
္ ာတိ႔ု လူအခ်င္းခ်င္း
ၾကက္တက
ုိ သ
္ လို ေရေလာင္းၿပီး ရက္ရက္စက္စက္ တိုက္ခိုင္းတာတို႔ကို အားကစား
နာမည္တပ္ၿပီး

႐ံုသြင္း

စားေနၾကတယ္

မဟုတလ
္ ား။

ေျပာရမယ္ဆရ
ုိ င္

ဒီေခတ္ေလာက္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မေ
ႈ တြ တင္းက်မ္း ျပည္ႏ
့ က
ွ ေ
္ နတဲ့ ေခတ္မ်ိဳး
မရွိဘူး ထင္တာပဲ။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာ ၾကည့္လိုက္ၾကည့္လိုက္ အၾကမ္းဖက္ ဒုစ႐ိုက္မႈ
မ်ိဳးစံေ
ု ၾကာင့္ လူတိုင္း ေယာက္ယက္ခတ္ ျဖစ္ေနၾကရတယ္။ ျငိမး္ ခ်မ္းမႈဆတ
ုိ ာ
ဘယ္သမ
ူ ွ မခံစားၾကရဘူး။

Typing - ေမ

119

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

တားၾက ဆီးၾကပါ
အားကစားစိတဓ
္ ာတ္တ၊႔ုိ

ဖဲပေလးဆိတ
ု ဲ့

သန္ရ
႔ င
ွ း္ မွ်တစြာ

ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့

စိတ္ဓာတ္တို႔ ဆိတ
ု ာေတြ ပ်က္စးီ သြားတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ အားကစားပြဲေတြကုိ
အားကစားပြဲလ႔ုိ

http://mmteashop.com

တိုက္ခိုက္

မေခၚထိက
ု ေ
္ တာ့ပါဘူး။

ၾကတာေတြကုိ

လူအခ်င္းခ်င္း

႐ံသ
ု ြငး္ ျပစားတဲ့

ထိုးၾက

ႀကိတၾ္ က

ဆက္ကပ္ပြဲလသ
႔ုိ ာ

ေခၚသင့္

ၾကေတာ့တယ္။ အဓိက ကေတာ့ ဘယ္နည္းနဲ႔ ႏိုင္ရႏိုင္ရ ႏိုင္ဖို႔ အဓိကဆိတ
ု ဲ့
စိတဓ
္ ာတ္ေတြ ေနရာတကာ လႊမး္ မိးု လာတာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြကုိ
တားဆီး ကာကြယမ
္ ႈ မျပဳပဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ထားၾကမယ္ဆရ
ုိ င္ လူအ
႔ ဖြဲအ
႔ စည္းႀကီး
တစ္ခုလံုးဟာ ပစၥႏၲရစ္ အရပ္ႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္သြားပါလိမမ
့္ ယ္။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး
တားၾက၊ ဆီးၾက၊ ကာကြယၾ္ ကပါ။

စတုတၳမ႑ိဳင္ကိုယ္တုိင္ တည့္မတ္ဖို႔လိုတယ္
ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းတိက
ု ေ
္ တြမာွ လူမၿမဲလို႔ ညည္းေနတဲအ
့ သံေတြ ေန႔စဥ္
လိုလို

ၾကားေနရတယ္။

ေတြလည္း

စံေ
ု နတယ္။

ေၾကာ္ျငာသမားနဲ႔

မၿမဲတဲအ
့ ေၾကာင္း

တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳး

အယ္ဒီတာကတစ္မ်ိဳး၊

မားကတ္တင္း

ေျပာၾကတာ

သတင္းေထာက္က

သမားကတစ္မ်ိဳး၊

ပိင
ု ရ
္ င
ွ သ
္ ေ
ူ ဌးက

တစ္မ်ိဳး၊
တစ္မ်ိဳး

အမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုယ့္႐ႈေထာင့္က ကိယ
ု ္ ေျပာၾကဆိၾု ကတယ္။

Typing - ေမ

120

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ပဋိပကၡ
ၾကားရသမွ်

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးစံက
ု ုိ

ျခံဳငံု

သံုးသပ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့

ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းရဲ႕ ေပၚလစီ မူဝါဒေရးရာေတြမာွ သေဘာကြဲလြဲၾကတယ္ ဆိုတာမ်ိဳး
မရွသ
ိ ေလာက္ နည္းတာကို ေတြရ
႔ တယ္။ အားလံုးလိုလိုက အခြငအ
့္ ေရးကိစန
ၥ ဲ႔

http://mmteashop.com

အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္မႈ (conflict of interests ) ေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာမ်ိဳး
ခ်ည္းပါပဲ။ အလုပရ
္ င
ွ န
္ ဲ႔ အလုပသ
္ မားၾကား ျဖစ္ၾကရတယ္ ဆိတ
ု ာမ်ိဳးကေတာ့
ကမာၻဥးီ အစကတည္းက ျဖစ္လာခဲၾ့ ကတဲ့ သဘာဝတရားမိ႔ု သိပထ
္ းူ ဆန္းတယ္
မဆိုႏိုင္ဘူး။ ထူးဆန္းတာက ပိင
ု ရ
္ င
ွ သ
္ ေ
ူ ဌးနဲ႔ အလုပသ
္ မားၾကား ျဖစ္ရတဲ့ကိစၥမ်ိဳး
ထက္

အလုပသ
္ မားခ်င္း

သတင္းေထာက္

ျဖစ္ရတဲ့

အခ်င္းခ်င္း

ကိစမ
ၥ ်ိဳးက

ျဖစ္တာမ်ိဳးေတြ

ပိမ
ု ်ားေနတာျဖစ္တယ္။

ရွိသလို

သတင္းေထာက္နဲ႔

အယ္ဒီတာ ျဖစ္တာမ်ိဳး ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။

ေခတ္ေပၚ ပဋိပကၡ
ဒါတင္မက သတင္းေထာက္ေတြ၊ အယ္ဒတ
ီ ာေတြနဲ႔ ေၾကာ္ျငာသမားေတြ၊
မားကက္တင္း သမားေတြၾကား ျဖစ္ၾကတဲ့ ပဋိပကၡေတြလည္း ရွေ
ိ သးတယ္။ ေရွးက
သတင္းစာတိက
ု ေ
္ တြ၊
မရွပ
ိ ါဘူး။

ဂ်ာနယ္

ေၾကာ္ျငာဌာန

အလုပသ
္ ဘာဝခ်င္း
အခုေခတ္မသ
ွ ာ
ဂ်ာနယ္လစ္

Typing - ေမ

လို႔

တစ္ခပ
ု ဲ

မတူလို႔

ဒီလို

မဂၢဇင္းတိက
ု ေ
္ တြမာွ
ရွိတယ္။

မားကက္တင္းဆိတ
ု ာ

အယ္ဒတ
ီ ာဌာနနဲ႔

ပတ္သတ္စရာအေၾကာင္း

ပဋိပကၡမ်ိ ဳးေတြ

အမည္ခထ
ံ ားတဲ့

ၾကားဖူးရတာပါ။

ေပါ့ပသ
္ မား

ေၾကာ္ျငာဌာန
ဘာမွမရွပ
ိ ါဘူး။
တစ္ေန႔ကေတာ့

မိနး္ ကေလးတစ္ေယာက္

121

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေရာက္လာၿပီး “ဆရာက လက္ေဆာင္ကုိ လက္ေရွာင္ဖို႔ အေၾကာင္းပဲ ခဏခဏ
ေရးတယ္။ သတင္းေရးေပးလိ႔ု ရတဲ့ပိုက္ဆံကို ဘယ္သပ
ူ င
ုိ သ
္ လဲဆတ
ုိ ဲ့ ကိစၥကို
လည္း ေရးပါဦး။ ဒီကိစၥက ဘယ္တက
ုိ ္ ေရာက္ေရာက္ ျပသနာ ျဖစ္ေနရတယ္” လို႔
ညည္းေျပာ ေျပာပါတယ္။

http://mmteashop.com

သတင္းေရး ခ တဲ့
သူက ေလာေလာလတ္လတ္ ဂ်ာနယ္တိုက္တစ္တိုက္က စကားမ်ားၿပီး
ထြကလ
္ ာခဲသ
့ ူ ျဖစ္တယ္။ အရင္ကလည္း ႏွစ္တိုက္ သံုးတိုက္ သူ ေျပာင္းခဲဖ
့ းူ တယ္။
သတင္းေရးေပးလိ႔ု

ရတဲ့ပိုက္ဆံဆိုတဲ့

ထပ္ေမးရတယ္။
တိုက္က

သတင္းေထာက္က

စာမူခေပးတယ္။

သူ

သူစ
႔ ကားကို
သတင္း

မရွငး္ လိ႔ု

ဒါမွမဟုတ္

ေရးတဲသ
့ တင္းအတြက္

ေသခ်ာေအာင္
ေဆာင္းပါးေရးလိ႔ု

ရတဲစ
့ ာမူခကို

သူပဲ

ပိင
ု တ
္ ာေပါ့။ ဘာ မရွငး္ စရာရွသ
ိ လဲ။ ဒီကိစၥက ျပသနာ ျဖစ္ရတယ္ ဆိတ
ု ာကို
နားမလည္လထ
႔ုိ ပ္ေမးရတာပါ။
“ကုမဏ
ၸ တ
ီ စ္ခုရဲ႕ ပ႐ိမ
ု ရ
ုိ င
ွ း္ ပြဲ

ကၽြန္မကိုလႊတ္လို႔ သြားတက္တယ္။

ကုမၸဏီက

တက္သမွ် လူတိုင္းကို လက္ေဆာင္ေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြနမ
္ ကို သတ္သတ္ေခၚ
ေတြၿ႔ ပီး ဒီသတင္းကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေရးေပးပါ။ ဓာတ္ပံုလည္း ထည္ေ
့ ပးပါလိ႔ု
ေျပာတယ္။ အဲဒအ
ီ တြက္ သတင္းေရးေပးခ ဆိုၿပီး စာအိတန
္ ဲ႔ ထည့္ထားတဲ့ပိုက္ဆံ
ေပးလိက
ု တ
္ ယ္။ တိက
ု ေ
္ ရာက္ေတာ့ အယ္ဒီတာက ရတဲလ
့ က္ေဆာင္နဲ႔ ပိုက္ဆံကို
အယ္ဒတ
ီ ာအဖြဲ႔
ခြဲေဝေပးမယ္

အပ္ရမယ္။
လို႔

ဒါက

ေျပာတယ္။

အားလံုးနဲ႔ဆိုင္လို႔

ကြ်န္မက

ေနာင္မွ

မေပးဘူးဆိေ
ု တာ့

အညီအမွ်
စကားမ်ားၿပီး

ထြကလ
္ ာခဲတ
့ ာပဲ” လို႔ မိနး္ ကေလးက ရွငး္ ျပပါတယ္။

Typing - ေမ

122

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ျဖစ္ေန
မိနး္ ကေလးက သူ ရသင့္ရထိုက္လို႔ ရတဲ့ပိုက္ဆံကို သက္သက္မယ့္ ဝင္ၿပီး
မိက
ု ေ
္ ၾကးခြဲတာပဲလ႔ုိ ယူဆတာေၾကာင့္ စကားမ်ားတာျဖစ္တယ္။ ဒီလိုယူေနၾကတာ
က

ဒီေန႔

ဂ်ာနယ္၊

မဂၢဇင္းေလာကမွာ

လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္လို

ျဖစ္ေနေလေတာ့

http://mmteashop.com

မိနး္ ကေလးက သူ႔ရပိုင္ခြင့္လို႔ ထင္မတ
ွ ္ ေနေတာ့တာေပါ့။ သူ႔ကို အျပစ္ေျပာ
လို႔လည္း မျဖစ္ဘးူ ။ တခ်ိဳ႕တေလကလြဲရင္ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက
ဒီလိုလုပ္ေနတာ
ဒါမွမဟုတ္

ၾကာၿပီပဲ။

ေပါ့ပသ
္ တင္းသမား၊

မားကတ္တင္းသမားက

ဝါသနာရွင္

ဒါမွမဟုတ္

ေၾကာ္ျငာသမား၊

မိနး္ ကေလး

တစ္ေယာက္ရဲ႕

ဓာတ္ပံုကို မ်က္ႏွာဖံုး တင္ေပးမယ္ဆၿုိ ပီး ယူလာတယ္။ အဲဒအ
ီ တြက္ ငါးသိနး္ ၊
ေျခာက္သန
ိ း္

ေတာင္းခဲတ
့ ယ္။

တိက
ု ေ
္ ရာက္ေတာ့

ပိင
ု ရ
္ င
ွ သ
္ ေ
ူ ဌးကလည္း

ေဝစုယတ
ူ ယ္။ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ကလည္း ဓာတ္ပံုတို႔၊ စာမူတို႔ ထည္ေ
့ ရး၊ မထည္ေ
့ ရး
ဆိတ
ု ာက သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္လို႔ ခြဲေပးရမယ္လ႔ုိ ေဝစုေတာင္းတယ္။ တျခား
ေၾကာ္ျငာသမား၊ မားကက္တင္း သမားေတြကလည္း ေတာင္းတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ
ခဏခဏ စကားေတြမ်ားၾက၊ ထြကၾ္ က၊ ထုတၾ္ ကေတြ ျဖစ္ၾကနဲ႔ သံသရာလည္
ေနၾကေတာ့တယ္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယပ
ူ ဲ
မေထာက္မညႇာ အမွနအ
္ တိင
ု း္ ေျပာရမယ္ဆရ
ုိ င္ ဒီကိစၥေတြ အားလံးု ဟာ
မသမာမႈေတြ ျဖစ္တယ္။ စာနယ္ဇင္းသမားမွ မဟုတဘ
္ းူ ။ ဘယ္လုိ ဝန္ထမ္းမ်ိဳးမဆို
လုပင
္ န္းခြငန
္ ဲ႔

Typing - ေမ

ပတ္သတ္တဲ့

ဘယ္လုိ

လက္ေဆာင္မ်ိဳးကိမ
ု ွ

လက္မခံရပါဘူး။

123

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ကုမၸဏီဖြင့္ပြဲတို႔၊ ပ႐ိမ
ု းုိ ရွငး္ ပြဲတ႔ုိ သြားတက္ၿပီး ေပးတဲလ
့ က္ေဆာင္ ယူတယ္ဆတ
ုိ ာ
ကို က လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ သတင္းေထာက္ဆတ
ုိ ာ တိက
ု ္
က ေပးတဲ့ စာမူခကလြဲၿပီး ဘယ္သဆ
ူ က

သတင္းေရးခကိမ
ု ွ လက္မခံရပါဘူး။
စီးပြားေရးသမားေတြက

ကံစမ္းမဲေပးတယ္

ဆိတ
ု ာဟာ

စားသံးု သူေတြကုိ

မလိမတ
့္ စ္ပတ္နဲ႔ လိမည
္ ာျခင္း ျဖစ္တယ္။ စာနယ္ဇင္းသမားက သြားၿပီး ကံစမ္းမဲ

http://mmteashop.com

ႏႈက
ိ ေ
္ ပးတယ္ ဆိတ
ု ာဟာ လိမ္ညာမႈကို အားေပးရာ ေရာက္တယ္။ ၾကံရာပါ
ျဖစ္သြားေစတယ္။

ေၾကာ္ျငာလိုလို သတင္းလိလ
ု ုိ
ေၾကာ္ျငာကို ေၾကာ္ျငာမွနး္ သိသာေအာင္ ထည္ရ
့ မယ္။ ေၾကာ္ျငာကို
သတင္းလိုလို၊

ေဆာင္းပါးလိလ
ု ုိ

လုပ္မထည့္ရဘူး

ဆိတ
ု ာဟာ

ဘယ္ႏိုင္ငံက

စာနယ္ဇင္းသမား ျဖစ္ျဖစ္ လိက
ု န
္ ာေစာင္ထ
့ န
ိ း္ ရတဲ့ အေျခခံက်င္ဝ
့ တ္ ျဖစ္တယ္။
စစ္ေအးတိက
ု ပ
္ ြဲေခတ္

ပုဂၢလိက

စာနယ္ဇင္းေတြ

ရွစ
ိ ဥ္အခါက

ႏိင
ု င
္ ျံ ခား

သံ႐းုံ ႀကီးေတြ ဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဝါဒျဖန္ခ
႔ ်ီခ်က္ေတြနဲ႔ ဓာတ္ပံုေတြကုိ သတင္းလိုလို၊
ေဆာင္းပါးလိလ
ု ုိ လုပ္ၿပီး သူတို႔ေထာက္ပံ့ ေပးကမ္းခ်င္တဲ့ သတင္းစာတိက
ု ေ
္ တြကုိ
ေပးတယ္။ ပါလာတဲအ
့ ခါမွာ ေၾကာ္ျငာခ ႏႈနး္ ထားအတိင
ု း္ တြကၿ္ ပီး ရက္ရက္
ေရာေရာ ေပးတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြ သိပမ
္ ်ားလာတဲအ
့ ခါမွာ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ံ စာနယ္ဇင္း
ေကာင္စက

အဲဒစ
ီ ာမ်က္ႏာွ ေတြ

အထက္မာွ

“ေၾကာ္ျငာ”

ဆိုတဲ့စာတန္း

ထင္ထင္ရာွ းရွား ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးရမယ္လ႔ုိ စည္းကမ္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ရတယ္။

Typing - ေမ

124

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ကိုယ္တိုင္ တည္မ
့ တ္ရတယ္
အခုေခတ္ေတာ့

အဲဒီလို

သံ႐းုံ ေၾကာ္ျငာေတြ

မေတြရ
႔ ဘူး။

ဒါေပမယ့္

စီးပြားေရး ေၾကာ္ျငာကို သတင္းေယာင္ေဆာင္ ထည္တ
့ ာမ်ိဳးေတြေတာ့ အမ်ားႀကီး
ေတြရ
႔ တယ္။

ဖြငပ
့္ ြဲ၊

ပ႐ိမ
ု းုိ ရွငး္ ပြဲ

ဆိတ
ု ာမ်ိဳးေတြကုိ

သတင္းလိေ
ု ရးေပးၿပီး

http://mmteashop.com

လုပင
္ န္းရွငဆ
္ က

သတင္းေရးခ ယူတာမ်ိဳး၊ စာအုပေ
္ ၾကာ္ျငာကို သတင္းအျဖစ္
ေရးေပးၿပီး ေၾကာ္ျငာခ ယူတာမ်ိဳးေတြေတာ့ ေတြေ
႔ နရေသးတယ္။ ဒါေတြဟာ
မသမာမႈေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ တိမး္ ေစာင္းမႈ မွန္သမွ်ကို တည္မ
့ တ္ေအာင္ လုပေ
္ ပး
တယ္ဆတ
ုိ ဲ ့

စာနယ္ဇင္းသမားဆိတ
ု ာ

ကိုယ္တိုင္က

မသမာမႈေတြေရွာင္ၿပီး

တည့္မတ္ဖို႔ လိတ
ု ယ္။ ဂ်ာနယ္ေလာကထဲ စတင္ဝင္ေရာက္လာစ လူငယ္ေလးေတြ
ကို အလုပဝ
္ င္ဝင္ခ်င္း စာနယ္ဇင္းသမား က်င္ဝ
့ တ္မ်ားနဲ႔ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္
(Dos and Don `ts) ေတြကုိ အရင္ဆးုံ သင္ၾကားေပးဖိ႔ု လိတ
ု ယ္။ ဒါ့အျပင္
ကိုယ့္တိုက္ရဲ႕ သီးျခားက်င္ဝ
့ တ္ စည္းကမ္းေတြကလ
ုိ ည္း ေျပာျပထားရမယ္။

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ စိတဓ
္ ာတ္
က်င္ဝ
့ တ္စည္းကမ္းေတြကုိ ဂ႐ုမစိက
ု ၾ္ ကတာရယ္၊ ပညာသည္ (ပေရာ္ဖက္
ရွငန
္ ယ္) စိတ္ဓာတ္ကို နားမလည္ ၾကတာရယ္ေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း ျပသနာေတြ
ျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းတာ၊ ထြကတ
္ ာေတြ မ်ားေနရတာ ျဖစ္တယ္။ အလုပ္ခြင္ဆိုတာ
လူေပါင္းစံု စုေဝးလုပက
္ င
ုိ ၾ္ ကတဲ့ ေနရာမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ စိတဓ
္ ာတ္နဲ႔ အေတြးအေခၚ
ေတြ တစ္ဥးီ နဲတ
႔ စ္ဥးီ မတူႏိုင္ၾကဘူး။ မတူတာေတြကုိ ညိႇႏိႈင္းၿပီး အလုပျ္ ဖစ္ေအာင္
လုပႏ
္ င
ုိ ျ္ ခင္းဟာ ပေရာ္ဖက္ရင
ွ န
္ ယ္ စိတ္ရွိျခင္း ျဖစ္တယ္။ မတူတိုင္း စကားမ်ား

Typing - ေမ

125

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ရန္ျဖစ္ရတာ မဟုတဘ
္ းူ ။ အလုပျ္ ဖစ္ဖအ
႔ုိ တြက္ အျပန္အလွန္ အေလွ်ာ့အတင္း
အေပးအယူ လုပၾ္ ကရတယ္။ အယ္ဒီတာနဲ႔ သတင္းေထာက္ဆတ
ုိ ာ စာသင္ခန္းထဲ
က လို ဆရာနဲတ
႔ ပည့္ မဟုတဘ
္ းူ ။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္သာ ျဖစ္တယ္။ ဒီစိတ္ဓာတ္
မ်ိဳး ထားႏိင
ု မ
္ ွ လုပ္ရကိုင္ရတာ ေပ်ာ္စရာျဖစ္ၿပီး လုပင
္ န္းေအာင္ျမင္မာွ ျဖစ္တယ္။

http://mmteashop.com

လူေ
႔ လာကႀကီး ပစၥႏ ရ
ၱ စ္အရပ္ မျဖစ္ေစဖိ႔ု
သက္ရသ
ိွ တၱဝါ

မွနသ
္ မွ်

အသက္ရင
ွ ္

ရပ္တည္ေနႏိင
ု ဖ
္ ႔ုိ

အတြက္

တစ္နည္းနည္းနဲ႔ အစာရွာေဖြ စားေသာက္ၾကရတယ္။ ရွာေဖြ စားေသာက္ၾကတဲ့
အခါမွာ

ဘာကိမ
ု ွ

မစဥ္းစားဘဲ

ကိုယ္အသက္ရွင္

ရပ္တည္ေရး

အတြက္

တစ္ခတ
ု ည္း ကိသ
ု ာ ၾကည့္ၿပီး ႏိင
ု ရ
္ ာစား လုပတ
္ ဲ့ သတၱဝါနဲ႔ ေထာက္ထားစာနာမႈနဲ႔
ဆင္ျခင္တံု တရားကို အေလးထားၿပီး စားသင္၊့ မစားသင့္ ခ်င္ခ
့ ်ိန္ စားေသာက္တဲ့
သတၱဝါ ဆိုၿပီး ႏွစမ
္ ်ိဳးႏွစစ
္ ား ရွိတယ္။

သတၱဝါႏွစမ
္ ်ိဳး
ပထမအမ်ိဳးအစား

သတၱဝါကို

တိရစာၦန္လို႔

ေခၚၾကတယ္။

ဒုတိယ

အမ်ိဳးအစား သတၱဝါကိေ
ု တာ့ လူလေ
႔ုိ ခၚတယ္။ တိရစာၦနန
္ ဲ႔ လူဆတ
ုိ ာ သက္ရိွ
သတၱဝါခ်င္း

တူညၾီ ကတယ္။

ျပန္ပ
႔ ြားျခင္း

အမႈတို႔ကို

ႏွစဥ
္ းီ စလံးု က

ျပဳၾကတယ္။

အိပျ္ ခင္း၊

ျခားနားခ်က္က

စားျခင္းနဲ႔

မ်ိဳးဆက္

တစ္ခတ
ု ည္း

ရွိတယ္။

တိရစာၦနမ
္ ာွ ေထာက္ထား စာနာစိတ္ဆိုတာ မရွဘ
ိ းူ ။ သူအ
႔ တြကပ
္ ဲ သူၾကည္တ
့ ယ္။

Typing - ေမ

126

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လူက စာနာေထာက္ထားတယ္။ အမ်ားအတြက္ ၾကည္တ
့ တ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္
လူကုိ ယဥ္ေက်းတဲ့ သက္ရွိသတၱဝါလို႔ သတ္မတ
ွ ခ
္ ဲတ
့ ာ ျဖစ္တယ္။

သမိင
ု း္ ဦးဘံေ
ု ျမေခတ္

http://mmteashop.com

သမိင
ု း္ ဦးဘံေ
ု ျမေခတ္

အခါက

လူသားမ်ားရဲ႕ဘဝဟာ

အင္မတန္

႐ိးု စင္းၾကတယ္။ လိုခ်င္တပ္မက္မ ရမၼကေ
္ တြ မ်ားမ်ားစားစား ႀကီးႀကီးမားမား
မရွၾိ ကဘူး။ အလိအ
ု ေလ်ာက္ ေျမကေပါက္တဲ့ သစ္သးီ ဝလံေတြကုိ ဆာတဲအ
့ ခ်ိနမ
္ ာွ
ဆြတခ
္ းူ စားေသာက္႐ပ
ုံ ဲ။ အသားစားခ်င္တဲအ
့ ခါ စုေပါင္းအမဲလက
ုိ ၿ္ ပီး ရလာတဲ့
အသားကို အညီအမွ် ေဝခြဲစားေသာက္ၾကတယ္။ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ ေရာင္းဝယ္
ေဖာက္ကားမႈ

စနစ္

မေပၚေပါက္ေသးတဲအ
့ တြက္

တစ္ဥးီ အေပၚ

တစ္ဥးီ

လွညစ
့္ ားတာမ်ိဳး၊ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲ တာမ်ိဳး မရွဘ
ိ းူ ။ ႐ိးု သားျဖဴစင္ၾကတယ္။
အကုသလ
ုိ ္ နည္းပါးတယ္။

ပစၥႏၲရစ္အ
္ ရပ္
ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ

စနစ္

ထြနး္ ကားလာတဲ့

အခါမွာ လူေတြဟာ ေလာဘစိတ္ ႀကီးမားသထက္ ႀကီးမားလာၾကတယ္။ ေငြရမယ္
ဆိရ
ု င္ ဘာမဆို လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတမ
္ ်ိဳးေတြ ေပၚေပါက္လာၾကတယ္။ လူခ်င္း
ဆက္ဆရ
ံ ာမွာ

ေရွးကလို

ေမတၱာမွာ

အေျခမခံေတာ့ဘဲ

အက်ိဳးစီးပြားကိသ
ု ာ

အေျခခံေတာ့တယ္။ အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ထိပ္တိုက္ ဆန္က
႔ ်င္လာတဲ့ အခါဆိရ
ု င္
တစ္ဥးီ နဲတ
႔ စ္ဥးီ

Typing - ေမ

လက္နက္စြဲကင
ုိ ္

တိုက္ခိုက္

သတ္ျဖတ္တဲအ
့ ထိ

ၾကမ္းၾကဳတ္

127

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လာၾကတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ တျဖည္းျဖည္း လူေ
႔ လာကႀကီး တစ္ခုလံုးဟာ ေနခ်င္စရာ
မေကာင္းေတာ့တဲ့ ပစၥႏၲရစ္ အရပ္ႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္သြားခဲၿ့ ပီး လူသားမ်ားဟာလည္း
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့

အ႐ိင
ု း္ အစိင
ု း္ မ်ား

ဘဝကို

ျပန္လည္ေရာက္ရိွ

သြားၾကတယ္။

http://mmteashop.com

ဟစ္တလာလို လူေတြ
ခရီးသည္ေတြ

ရာေပါင္းမ်ားစြာ

စီးနင္းလိက
ု ပ
္ ါလာတဲ့

ေလယဥ္ပ်ံႀကီး

ေတြကုိ ျခိမး္ ေျခာက အ
္ ပိင
ု း္ စီးၿပီး လူေတြ ေထာင္ေသာင္းခ်ီရေ
ိွ နတဲ့ အေဆာက္အဦ
ႀကီးေတြကုိ ဝင္ေဆာင္ပ
့ စ္တဲ့ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မမ
ႈ ်ိဳး၊ မိုက္မဲမႈမ်ိဳး ဘယ္ေခတ္မာွ
ၾကားခဲ့ဖူးလို႔လဲ။
ေတာ့ဘးူ

လို႔

ဟစ္တလာလိလ
ု မ
ူ ်ိဳး
ထင္ခဲၾ့ ကတာ

ေနာက္ထပ္

“ပါစင္ေအာင္”

လူ႔သမိုင္းမွာ

မေပၚေပါက္

ကိလ
ု ြဲေတာ့တာပဲ။

ဟိုေခတ္က

ဟစ္တလာလို ယုတမ
္ ာရက္စက္သူ ဟစ္တလာ တစ္ေယာက္သာ ေပၚခဲေ
့ ပမယ့္
ခုေခတ္မာွ ဟစ္တလာလိလ
ု ေ
ူ တြ ေနရာတိင
ု း္ မွာ နည္းတာမဟုတပ
္ ါဘူး။

လူတရ
ိ စာၦန္
အေမရိကန္ေတြ ထြင္ခဲ့တဲ့ ဗန္းစကားတစ္ခက
ု ုိ ေတာ္ေတာ္ သေဘာက်
တယ္။ လူဆတ
ုိ ဲ့ man နဲ႔ တိရစာၦန္ animal ဆိတ
ု ဲ့ စကားႏွစခ
္ က
ု ုိ ေပါင္းစပ္တထ
ီ ြင္
လိက
ု တ
္ ဲ့ “လူတရ
ိ စာၦန္(manimal)” ဆိတ
ု ဲ့ စကား ျဖစ္တယ္။ ေျခႏွစေ
္ ခ်ာင္းနဲ႔
လမ္းေလွ်ာက္ ေနတဲအ
့ တြက္ လူကေတာ့ လူပဲ။ ဒါေပမယ့္ အက်င့္စ႐ိုက္က
အဟိတ္တိရစာၦန္လို

Typing - ေမ

ၾကမ္းၾကဳတ္

ရက္စက္တဲအ
့ တြက္

လူလို႔မေခၚႏိုင္ဘူး။

128

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ဒါေၾကာင့္ လူတစ္ပိုင္း တိရစာၦနတ
္ စ္ပင
ုိ း္ “လူတရ
ိ စာၦန္” လို႔ သတ္မတ
ွ လ
္ က
ုိ တ
္ ာ
ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို လူေတြ ေနရာတိင
ု း္ မွာ အမ်ားႀကီးပဲ။ မူလတန္းေက်ာင္းေလး
ထဲက ကေလးသူငယ္ေတြကုိ အေၾကာင္းမဲ့ သက္သက္ ေမာင္းျပန္ေသနတ္ႀကီးနဲ႔
ဝင္ပစ္သတ္တဲ့သူလည္း လူတရ
ိ စာၦန္ ျဖစ္တယ္။ အာဖဂန္နစၥတန္က ၿမိဳ႕ေတြ၊
ရြာေတြေပၚမွာ

မေကာင္းသူထပ
ိ ္

ေကာင္းသူထိပ္ဆိုၿပီး

ေမာင္းသူမဲေ
့ လယာဥ္နဲ႔

http://mmteashop.com

ဗံးု မိးု ေတြ ဒလေဟာ သြနခ
္ ်ခိင
ု း္ သူေတြလည္း လူတရ
ိ စာၦန္ ျဖစ္တယ္။

နမူနာ ထုတျ္ ပတာ
လံေ
ု လာက္တဲ့

အကာအကြယ္

ဘာတစ္ခမ
ု ွ

မရွဘ
ိ ဲနဲ႔

ေျမႀကီးထဲကုိ

တြငး္ နက္ႀကီးေတြ တူးခိင
ု း္ ၿပီး ေက်ာက္မးီ ေသြး အရွာခိင
ု း္ တဲ၊့ ေရႊအရွာခိင
ု း္ တဲ့
စီးပြားေရးသမားေတြလည္း “လူတရ
ိ စာၦန္” ျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္ရာဂစိတ္ ေျဖေဖ်ာက္ဖ႔ုိ
အတြက္

ကေလးသူငယ္ေတြကုိ

ပိက
ု ဆ
္ ေ
ံ ပးၿပီး

အသံးု ခ်တဲ့

သူေတြလည္း

“လူတရ
ိ စာၦန္” ျဖစ္တယ္။ အသက္ေသတဲအ
့ ထိ ဆိးု ဆိးု ဝါးဝါး ျဖစ္သြားေစႏိင
ု တ
္ ဲ့
မူးယစ္ေဆးဝါး အမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတလ
္ ပ
ု ္ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားသူ ေတြလည္း
“လူတရ
ိ စာၦန္” ျဖစ္တယ္။ လူသတ္ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယခ
္ ်က္ သက္သက္နဲ႔ အသံးု ျပဳတဲ့
လူသတ္လက္နက္ပစၥညး္ ကိရယ
ိ ာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ ထုတလ
္ ပ
ု ေ
္ ရာင္းခ် သူေတြလည္း
“လူတရ
ိ စာၦန္” ျဖစ္တယ္။ နမူနာအျဖစ္ ထုတျ္ ပတာေတာင္မွ ေတာ္ေတာ္မ်ားေနၿပီ
ဆိေ
ု တာ့ ေနရာတိင
ု း္ မွာ “လူတရ
ိ စာၦန္” ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္လို႔ ေျပာခဲတ
့ ာကို
လက္ခံႏိုင္ၿပီ မဟုတလ
္ ား။

Typing - ေမ

129

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

တစ္ေထာင့္ တစ္ညမက
လူေတြ အက်င္ပ
့ ်က္ၿပီး တိရစာၦနစ
္ တ
ိ ္ ေပါက္ေနတာေတြကို ေျပာမယ္
ဆိရ
ု င္ ေျပာလို႔ကုန္မွာ မဟုတပ
္ ါဘူး။ တစ္ေထာင္တ
့ စ္ည ပံျု ပင္ေတြ ထက္ေတာင္မွ
မ်ားျပား ရွညလ
္ ်ားပါလိမမ
့္ ယ္။ လက္ေတြ႔ ၾကံဳရတာေလး တစ္ခပ
ု ဲ နမူနာျပပါမယ္။

http://mmteashop.com

နယ္မာွ ေနတဲ့

မိတေ
္ ဆြ

တစ္ေယာက္

ေသေကာင္ေပါင္းလဲ

ျဖစ္ေနလို႔ဆိုၿပီး

မ်က္ႏာွ သိ တစ္ေယာက္က လာ သတင္းေပးတာေၾကာင့္ ရန္ကန
ု မ
္ ာွ လက္လမ
ွ း္
မီရာ

မိတေ
္ ဆြေတြ

တတ္ႏင
ုိ သ
္ ေလာက္

စုေပါင္းၿပီး

ပိုက္ဆံစုၾကတယ္။

ေနမေကာင္းတဲ့ မိတေ
္ ဆြက လူခ်စ္လခ
ူ င္ မ်ားတာေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္ေလး စို႔စို႔ပို႔ပို႔
ရပါတယ္။ စုေဆာင္းရသမွ်ကို သတင္းလာေပးတဲ့ မ်က္ႏာွ သိ အျပန္မာွ ေပးလိက
ု ္
ၾကတယ္။ သံးု လေလာက္ၾကာေတာ့ အဲဒီမိတ္ေဆြ နည္းနည္း သက္သာလာတဲ့
အတြက္ ရန္ကန
ု လ
္ ာၿပီး ေဆး႐ံတ
ု က္ပါတယ္။

ျဖတ္စားလွ်ပ္စား စိတဓ
္ ာတ္
အဲဒမ
ီ ာွ တင္ ေဒါသ အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ၾကရပါေတာ့တယ္။ မိတေ
္ ဆြေတြ
စုေဆာင္းေပးလိက
ု တ
္ ဲ့ ေဆးကုသစရိတေ
္ တြ ရဲ႕ ေလးပံတ
ု စ္ပေ
ုံ လာက္ပဲ သူ႔လက္ထဲ
ေရာက္တယ္ဆတ
ုိ ာ

သိလိုက္ၾကရလို႔ပါပဲ။

ရက္စက္လက
ုိ တ
္ ာ။

ေသေကာင္

ေပါင္းလဲ ျဖစ္သက

ပိုက္ဆံယူသြားသူနဲ႔ တစ္ၿမိဳ႕တည္းသား မိတေ
္ ဆြ ရင္းခ်ာေတြ
ျဖစ္တာေတာင္

လုပ္ရက္လိုက္တာ။

တစ္ေန႔မာွ

မေပၚဘဲ

မေနဘူးဆိတ
ု ာ

သိသႀိ ကီးနဲ႔ မ်က္ႏာွ ေျပာင္ တိုက္ရဲလိုက္တာလည္း မယံုႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ပါပဲ။
လုပ္စရာရွားလို႔၊ ဒီလို ဒုကေ
ၡ ရာက္ေနသူ အေပၚကမွ ေခါင္းပံျု ဖတ္ စားရသလား။

Typing - ေမ

130

http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မိတေ
္ ဆြအားလံးု ေဒါသျဖစ္ၾကသလို စိတမ
္ ေကာင္းလည္း ျဖစ္ၾကတယ္။ ပိုက္ဆံ
လိမယ
္ သ
ူ ြားတာ ခံရလို႔ စိတမ
္ ေကာင္းျဖစ္ရတာ မဟုတပ
္ ါဘူး။ တစ္ေယာက္နဲ႔
တစ္ေယာက္ သိကြ်မ္းခင္မင္ေနသူေတြခ်င္းေတာင္ ဒီလို ျဖတ္စားလွပစ
္ ား လုပတ
္ ဲ့
စိတေ
္ တြ ေပၚေပါက္ေနတာကို ေတြးၿပီး စိတမ
္ ေကာင္း ျဖစ္ၾကတာပါ။

http://mmteashop.com

ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္း
ဒုကၡေရာက္ေနသူေတြကို

ခုတံုးလုပ္ၿပီး

ကိုယ္က်ိဳးရွာ

အျမတ္ထတ
ု တ
္ ဲ့

စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးကို သာမန္ ေအာက္တန္းက်တဲ့ စိတဓ
္ ာတ္လို႔ ေျပာ႐ံန
ု ဲ႔ မလံေ
ု လာက္
ပါဘူး။

ဒီစိတ္ဓာတ္ဟာ

“လူတရ
ိ စာၦန္”

တို႔ရဲ႕

အင္မတန္
လုပရ
္ ပ္

ယုတက
္ န္းတဲ့

ျဖစ္တယ္။

ဒီလို

စိတဓ
္ ာတ္

ျဖစ္တယ္။

ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္းတဲ့

လုပရ
္ ပ္မ်ိဳးေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားရင္ အင္မတန္ အႏၲရာယ္ႀကီးပါတယ္။ ဝိင
ု း္ ဝန္းတားဆီး
ၾကဖို႔ လိပ
ု ါတယ္။ လူတရ
ိ စာၦနေ
္ တြ မ်ားသထက္ မ်ားလာရင္ လူ႔ေလာကႀကီး
တစ္ခုလံုး ပစၥႏ ၱရစ္ အရပ္ႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္လို႔ သတိေပးလိက
ု ပ
္ ါရေစ။

လူထုစိန္ဝင္း

Typing - ေမ

131

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful