AKTIVITI PERTANDINGAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PPDa JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR TAHUN 2011

JENIS PERTANDINGAN : 1. Melukis Poster SekolahRendah SekolahMenengah 2. BukuSkrap SekolahMenengah 3. MenulisEsei SekolahMenengah SYARAT-SYARAT UMUM : 1. PertandinganterbukakepadasemuamuridSekolahRendahdanSekolahMenengahdaerahPasirG udang. Penyertaansekolahhendaklahterdiridaripada3 dipertandingkan. hasilkerjaterbaikbagisetiapkategori yang : : Tahap 2 ( Tahun 4 6 ) Tingkatan 1 3 danTingkatan 4 6

:

Tingkatan 1 6

:

Tingkatan 1 3 danTingkatan 4 6

2.

3.

Penyertaanhendaklahsampaike Unit HEM PPDPasirGudanguntukperhatian En Aszlizam Bin Tobari (PenyeliaPendidikanPencegahanDadah (PPDa) PPD PasirGudang) padaatausebelum 05 Ogos 2011 (Jumaat).

1

PERTANDINGAN BUKU SKRAP PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 2011

1.

SYARAT PENYERTAAN 1.1 1.2 1.3 Terbuka kepadasemuamuridSekolahMenengah( Tingkatan 1 Tingkatan 6 ). Setiappesertahanyadibenarkanmenghantar SATU (1) sahajakaryakeperingkatnegeri. Media danbahanadalahbebas (digalakkanpenggunaanbahanbahanterpakaidengancadangananggarankospenghasilankurangdaripada RM20.00) mengikutkreativitimuridasalkanmenepatitajuk. BahanfotostatTIDAK dibenarkan. Bahanbolehdisalin (tulis) semuladaripada yang asli (bahanasal). Bahandaripada internet dibenarkan. SaizBukuSkrap kertas A3 (2x saizkertas A4) Jumlah/ bilanganmukasurattidakkurangdaripada 100 helaidantidaklebih 120 helai. HasilkaryahendaklahdalamsebuahBukuSkrap (walaupunterdapatbeberapatajukkecil). Semuapenyertaanhendaklahdilengkapidenganbutiransepertiberikut (halamanpertamamukasurat) : NamaPenuh : No. KadPengenalan : Jantina : Tingkatan : AlamatSekolah : No. Tel. Sekolah : Pengesahandan Cop Pengetua : 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 Kandungan BukuSkrapdiletakkan di helaiankedua (mukasurat 2). Bahankeratanditampal di sebelahdepanmukasuratsahaja. Kotak/ bekasuntukmenyimpanbukuskraptidakdibenarkan. BukuSkrapmestiberciri mesrapengguna . Penyertaanadalahsecaraindividu.

1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

2.

KANDUNGAN BUKU SKRAP SebarangmaklumatberkaitandenganPendidikanPencegahanDadahdangayahidupsihattanpadada h.

3.

PEMARKAHAN 2

3.1

Kulithadapan (10 markah)   Teks yang jelasdansesuai Ilustrasi yang menarik (50 markah) ( 10 markah ) ( 25 markah ) ( 15 markah ) ( 5 markah ) ( 5 markah )

3.2

Kandungan   

Pendahuluan preview, desinisidangambaranawal Isi menepatitema, tajukdanmesejPendidikan PencegahanDadah Kepelbagaianbahan yang digunakanataudimuatkan (30 markah) Kreativiti Keaslianiaitubahandarisumbersebenardanbukan fotostat Teknikdansusunatur

3.3

Idea   

( 10 markah ) ( 10 markah ) ( 10 markah )

3.4

Persembahan (10 markah)  Kekemasandanmesrapengguna

4.

TEMA SEKOLAH BEBAS DADAH 2012 atau 1MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH

5.

PENGHAKIMAN 5.1 5.2 5.3 5.4 Panel hakimdilantikolehpihakSekolah/ PPD/ Jabatan/ Kementerian. Penilaiankaryaberdasarkan 4 aspek (rujukpara 3). Keputusan hakim adalahMUKTAMAD. Semua hakim akanmembuatpenilaiankeatas 4 aspekseperti yang telahditetapkan (rujukpara 3).

6.

SIJIL DAN HADIAH DisediakanolehJabatanPelajaranNegeri Johor.

3

PERTANDINGAN MELUKIS POSTER PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 2011

1.

SYARAT PENYERTAAN 1.1 Terbuka kepada: SekolahRendah SekolahMenengah 1.2 1.3 : : Tahap 2 ( Tahun 4 6 ) Tingkatan 1 3 danTingkatan 4 6

Tema SEKOLAH BEBAS DADAH 2012 atau 1MALAYSIA MEMBANTERAS DADAH . Pertandingandijalankansecaralangsung di peringkatsekolahberdasarkanperuntukan masaseperti yang berikut : SekolahRendah SekolahMenengah y : : 2 ½ jam 3 ½ jam

Tiadatambahanmasadibenarkan.

1.4

Saizdanukuran : SekolahRendah SekolahMenengah : : 37.4 cm x 27 cm (drawing block) Saiz½ imperial (saiz 4 x A4) ataudrawing block besar

1.5

Poster menggunakanbahandan media sepertiberikut : SekolahRendah SekolahMenengah y : Poster menggunakanpensilwarna. Krayonatauwarna air. : Poster menggunakanwarna air atau media campuran.

Teknikkolaj/ tampalantidakdibenarkan. Pesertajugatidakdibenarkanmenggunakan air brush dan cat air.

1.6 1.7 1.8

Hasilciptaansendiridanasli. Poster yang dipertandingkanadalahhakmilikpenganjur. SkemaPenilaianadalahsepertiberikut : Tema Ilustrasi Gubahan/ Komposisi/ Olahan WarnaBebas Kemasan 15 markah 25 markah 30 markah 20 markah 10 markah

1.9 1.10

Setiap hakim membuatpenghakimansecarakeseluruhan (100%) dankeputusan hakim adalahMUKTAMAD. Penyertaanadalahsecaraindividu. 4

1.11

Semuapenyertaanhendaklahdilengkapidenganbutiransepertiberikut : NamaPenuh : No. KadPengenalan : Jantina : Tingkatan : AlamatSekolah : No. Tel. Sekolah : Pengesahandan Cop Pengetua/ Guru Besar

:

1.12

SijildanhadiahdisediakanolehJabatanPelajaranNegeri Johor.

5

PERTANDINGAN MENULIS ESEI PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 2011

1.

SYARAT PENYERTAAN 1.1 Terbuka kepadasemuamuridsekolahmenengah : MenengahRendah MenengahAtas 1.2 1.3 1.4 : : Tingkatan 1 3 Tingkatan 4 6

Penyertaanadalahsecaraindividudansetiappesertahanyadibenarkanuntukmenghantar SATU (1) penyertaan/ satutajuksahaja. EseihendaklahditulisdalamBahasa Malaysia. Sumberrujukanhendaklahdinyatakandalamesei yang ditulispadahalamanbibliografi. Jumlahperkataanbagimengikutkategori : MenengahRendah MenengahAtas y : : 300 350 patahperkataan 400 650 patahperkataan

Jumlahperkataanhendaklahdicatatdengantepatpadapenghujungesei.

1.5

1.6 1.7 1.8 1.9

Eseihendaklahditaip di ataskertas A4 dalamjaraklangkausebarissetengah (1.5 spacing)menggunakanhuruf Arial bersaiz font 12 dandicetakpadasebelahmukasetiaphelaiankertas. Setiapeseihendaklahmerupakanhasilpenulisanaslidanbelumpernahdisiarkanolehmanamanabahancetak. Karyaciplak, plagiatatauterjemahantidakakanditerima. Setiapesei yang dihantarakanmenjadihakmilikJabatanPelajaranNegeri Johor. Pihak JPN Johor berhakuntukmencetakdanmenerbitkanesei-esei yang memenangipertandingan. Pesertadilarangsamasekalimenyentuhhal-hal yang sensitifsepertibangsa, agama mahupunfahamanpolitik. Semuapenyertaanhendaklahdilengkapidenganbutiransepertiberikut : NamaPenuh : No. KadPengenalan : Jantina : Tingkatan : AlamatSekolah : No. Tel. Sekolah : Pengesahandan Cop Pengetua :

1.10 1.11

Penilaianhasilpenulisanakanberdasarkankepadakreativitisertakeasliandankeputusan hakim adalahMUKTAMAD. SijildanhadiahdisediakanolehJabatanPelajaranNegeri Johor.

TAJUK BERITA : PERTANDINGAN MENULIS ESEI, MELUKIS POSTER DAN BUKU SKRAP PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PERINGKAT NEGERI JOHOR TAHUN 2011 6

Pengetuadan Guru Besar Sekolah-sekolah Daerah Johor Bahru. Merujuksurat JPN Johor (JPNJ.HEM(38)/100-19/6/1 JLD 9 (10) dimaklumkanbahawapihak Unit PendidikanPencegahanDadah akanmenganjurkanpertandingantersebutmulai 1 Julaihingga 1 Ogos 2011. bertarikh (PPDa) 20 Jun JPN 2011, Johor

Bahan-bahanpertandingantersebuthendaklahdihantarke Unit HEM PPD Johor Bahrupadaatausebelum05 Ogos 2011 (Jumaat). Bersama-samainidisertakansyarat-syaratpertandingan.

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful