\ill ~

~";f ~

~qij-~~ffiCfiT~~,

1J'lTff if m' a:Jfl CfIffi "ffiffif CfiB crrffi ~ arnuft ~ ~

ll€i'(CI;:iict!

b!1fcffi4T
'qffif

c;nl qij '3B -lfRCrnT CfiT frrB ll<pfMcfl -;f
ct

mrolR~t'
3=ftR
3lCf>ijfiltl

~

~311_~

am ~

~

~crm'

cf'

~~ ~ ~ 3N-ft ~ ~~ct~~
"$"R"28~
~

aih: 3f1:fft ~
;ffiU~
~

flr;Mt ,

~ ~ t -m (~)
ofu: ~
3'7'jj"j

~

~

rnq ~ ~
0

FG f.rz::tfur ct 125 Cl'f Tf! it rt fl

q;T

wfff

~41"'~

~ ~3lT ~F~JI);:H iRrr t, % 3Nl eM ttil f.:mffi t 1 ?:i6 ~ t ~

~ it

FCl \"l

%1

t ~-~ 111 l!(lfck1
'

'f1"W if

"Cfl1

~~WPI(fq)1%-qcffi~ct

~mwm

~
~lll"'~

of wfir
ffig

o1on-~ ~ ~ <tft ~ ~ ~ t ~ ct -qcffi ~ cp.r W, ~ am :aTI~ ~ c6 t, "tI\ cf ~ ~ ~"(m~~ct-~~ "cf ~ coFf cfi- 0;, c:J ~ om (fCfi v:<fi ~ 3TICfiR - WfiR c:mt ~ ~ :rTI ~ "5!W-'q <n«rr ~31T t:R41(11 a:J1i:0IRd t, ~ 3{f~ ~~
a:IT'I-.191 GRft-~

~

a:rtR ~

G;1111:<::fCltil4Cfi

"( am: ~

Cfllf1 ~

311Rt '1lJCRl

~

CfiT 7:Wr "tI\ ~ fJl1l ~

trr ~

# tfiE ~
ft;rorr 21T ~ ~;f~

-:rnl' t I ~ "31' ~ ~~~-a-B~$TTI~

cp0

cm-ft' ~

~

~

~

a:ri@
~

Cfil ~ .q V!fi

~

~

cR 1ffaT fl14Cfih,1111' afR

t "IJIl1cfffl
tnf~

B~
q;-

TT ~ :wR

~'

~~I3R~~~~<t

~ %1l1Al
~ c6

f.m itt16T ~
"If ~

~
p:r ~

fifFi"4T

21T1

31Cmf

fcrnR1
~

am ~ om ~
«\"q ~ ~

«\"q

'it

Tf7.TI

%. ~
~
q)\

~

v:cn ~
~
3TI~

31I~

W ;IDir "fClT1

~1:1FRf

~ 'lift ~ ~

CfiT v,q> ~ "3OT ~311 %, ~

afu: a#1mfuf ~
~

-q m:r:mT -.:fr tl

~~

~

.q ~
"R 3W3f
~l!_Cfl ~

a:rrq

Cfil:
CfIT

if 311R awr
~

'Iffid" <t ;:'1(114+=111

-:qlit 1:1\ ~

q;} ~4"'itfM

trr~~ct ~ am wCfl/wm
c;;r

"fi&:w

# ~ ''4hT
I

ct

t,~,~am~~~
~ ~

CfiT~&1 31TCfiWJ

B 'ifffi
IJ1cl~qltl

W1~~~am~cfi~ 116R.. ~ ~ oi:- ~
~ ~ 31ICflT\

S\Clf ~
"5I'"Cfl"C ~ 1 ~ R<1T
t

if

ct WOCIff
rff "fl-

~

CfiT ~ WCl'?lIcl ~ ;:lfCk1T>1 -q: ~

t -rnq "IJ11: irt lfl 'tf{ ~ c;nl ~ %1
~ ~ 4fjl~lfCR1;:1Iii11 1C1f1C1fol,*,dT "Cfll

~

ct

m 'u:At

m % -m

fcf; ~

afu: ~

~

~"'trril 'lR V<li"2 m 3lIcl!(JN" 21T1 ~ ~ ftIi<l a:m: liIT-l m cp:n ~ m ~ "ttm ~ ~ -g-~ q;- ~ if \ill 'l:fI«f ~ am'ln .q CfiT m ~ %1 <m
ri CllI fCk1fC1 f.rcm:r
~ % 2ft f>HR
Cfi"{()

m~-~

11AT

m~

VcIlR CllT ~

a:m: ~~'q

~

~ -.:fr ~

~

mcfiT{

qij ~ ri CfiT'

fo/rr f.f:~
"fjli

tl ~~ ~ tI ~
~

~ Cffl" -;:r

=Cf>..-f"lfdTTl4=IClT":TI~ ~~

.3lT'l1

~1(i"I{Cfl

fcR;:r~

'IIfi1 qft ~tft 11Fl1 ~
21T,

~

'R4l1

am '3B
311('Gl

a:fh:

% ~ % "IJIl ~
~ ~

awtlR

Cfi1 ~

~

.q ~ ~

3ffi'I1I CfiT

*~~n-~~

"til TT'4T afu: ~

fTr0n: CfiT.~
41

am ~

CfiT, ~

CfiT ~

,m-r.

~~~%I
~

~ 11cfMT 3TIGfiR % \ill

"1if cnm- "IJ1l ~ Cfil 31f'liYa 31fu ~ % fcF
~
fcfi ~

fcF;-ffi tftq; --atc!;" ?TT. GJ6

ihl ~

t am

31Tfl1T cnT

tfr

'3B

qij

CfiTzf

M~

f'lR

~'* am ~
~ ~~
9.1T ~

~1 Cf6 l1iGI:f 9.1T ~ 3iICfiIHfua ~ 111: ~ ~

~

~'*
~

<fit 3lf.f~
~ ~

m~, ~~~~mWUT~~,
"" .... ;,ldl qft 51fdTfd¥,q P 1R .afn: lWf) - mq:; "3t1 %~

mcnn: "<tiFf ~

lR .w:Rt Cfi1 'eJ

m, -mq
~
~I Cff5 ~

~

."CflTlf cnT \3fA'ffi 9.11
~ CfiT

"9/'\

am ~ cnl M ?fI1 W4 ~ Cfi1 ~ t fcn ~ 3lf'lf Clft aWR: <fu: 111:, ~ ~ trtl ~ 1l ~ 3W fto<;rr q;1 ~ ~ cor C1'TT ~ ~I Cffl" ~ mif ~ ~ F ~ ~ ~ I{Cfi{ ~ W % "~ 'I1T«fl7;r! -m ~ 'qlCf ~ 31lR If ~ ~m 31f.lf}("ClC1~ ~ ~ ~ ~ . l=ffi m3iT.~
9.11, ~

3ITfl1l ~

m, ~

qt

~

em 111: ~«lLJl\.'1 coB ~
gtt

~

~

alh: ~

co1 'iff ~ 3JTR 31f~

141~nt11.WflJt

"fiT# ~

9.11 ~

~

qt

~ 31tAt ~ cnl f-fmmr ~
"""'4f*l"
~
"{<\"q ~.~

'l<1T 9.11, ~
9.1T

"B'fl11iT Cfft

am m ~

'fITCi

q:ft

3lf~

~ Roq~f!lC ~

m

~

fcF;Grr lim

31tRt

4RCfiftfGd ~

cnl ~

wmr

f.:rmfur <fi\T fen ~ awl· ~3Rurrqt~~~~1%~aWt~"A1T
>fOfi"m ~ %1 ~ ~ ~~~tr:m:~l ~ ~

~

fcF q{il~q{

cp::rr ~

~

t ~ >Run
~

cp::rr' iRRT ~

%,

qt

~.am
~

Cfll4Cfidl q;"f

~lf<'k1'ilJf fB"tlWdl fcf;<:rr 9.111 "fif if q{~~cH

~

~ m a:rR wm t ~m ~ ~ ~
qt ~
~"(fcF"ll"W
CfiT ~, ~

1fff

qt ct CfilHgl1 qt ~ CfiT 'Ii2lR Cfi«fT "( aT ~ -mtR ~ qt
qt, ~
31]"q

qt W?T ~

~

m ~,

1=fJ121
~~ct

'iff <fl\1" ~
9.11. ~

q{il~CI{

qt 00 "11l 'R W~

~

m~~ m m9.:1 W-Ffu ct q-ift t ~% m 2:fr, % ~
<iRt,
'RW9.:I q{il~cH ~, ~

~~!

"q'

3TIFGT ~

qt. fcr;ir:ft crft:w=r qt ffi % 1 .\iiII if ~

%~~

31RtIT

qt ~

f.T~ ~~I Cfi6{or, ~~

am:

~

am ~'*
>it

CfiT~,

q{ih"H ~

<fiT ~

qt ~

Cfi1 ~

C!lC1l ~1if4<t>I{,

CfiR51W11~

~~~<fiT,

~~~
~ ~

t~

afu:

9.11, afu: qft ~

2.TI1'~'

~~if~

m lIT1l ~
<t ~
~
co1 ~-~

~~tl

~co1~ti<tt if 'l=Jlft-'liRt ~ ~ ?fI1

amsT 1l ~31T

~%m~"
q~i1ICfl{ 3lT~

~

~~
~

rnn ~
~ tl

-mq~lR~~

m fcfGR ~
Cfft ~
~

CZlqt\14dl Cf>ll 3lT~

afn:

arr~
~

0fiT $(lf6R1:i!II~1 ~

~:~
~

CZlqt:14dl.

'R

%- ~ ~ ~
~

1ft

C!il ~
Cfi\

~ ~-~
Cfi1 ~

-B ~

~~

tn'~1
~

t-:rr ~ ~

fcrrfur ~
~

~~

~

~, ~ fcf; % m if ~
WfI ~

afu:

00 ~
qft.~

CZlCli!i14dl

CfiT11 'R ~ tl1m"Prf ~

fiN41{'14Cfldl

m "¢f 'GlCRT -q CflT11 M 3fu: "¢f ~ ~~~~-q1%~~-srGBCfi\~ %1 m ~ m -q ~ ~ CfiT m ~~
-m tffi" ~
f%7;rr
1

~CfiT

m 511 ~

CflT11 ~,

~~

m~ ~

ClIf(fFctCfl ~

"ll"W a'1!2f 1% ~ CfiT ~ ~ CfiTli M, 9.11

mI ~

~~>f~~~if~~~I3ih~
~ ~

alh: ~

~ ~

~
(.jQ

Cfi1 7:f6 fcf;a;ft ROI.OI ~ ~ am: ~ ct

m
t

~

\iFl1

<t ~ ~

.m:mr

m

"'f-I16B <:fil

fiRt
~qt

am: ~

fcn4T •

~

ilt1d41~}l"i"1

<t CfiRUT am ~ ~ ~
co1 ~ co1 ~
~~

31fmlf4 CfiT ~ fen ~

3"fifR-'l1t ~

IifilCf 9.:i1 fen ~

~ ~~
9.:i1

~'(1:{3*'1Cfl·

\if[ ~

3'PIT if foq;;:{ ~ cm1T "3t1CfiT ~ ~ TT %1 ~ ~ TT ~ CfiT ~ %1 ~ a:v'lI ffiTf "5I'tITClT Cffr 1% 'qffi ~ ~ t .afu: "f"f -g~ '<fiT t:l1 31lR 3R\ 3{ff <t) afu: ~ 31JBR 31fR col ~ ~ %, ~ ~~ ~ WUT t afn: ~ -B CfiFf <fit ~ ~ lU'iT ~ %, ~ ~ >f'l:flCf \lfRIl ~ m "5I'I:fICf t:ffiT "'CK'IT \lfRIl t I ~ fcIm Rw col ~ CfiRf % ~ ~ 1l t:l1 31R'tOlTRct4Ri m-a ~, 3l(l: ~ ~ 3iR ~ ~ 31Rft % fcnm ow ~ ~ trJl "# ~

ir ~ (ffq ~ ~

~

~

Cf>l %

~qt

wi Pli ~
qft ~

~"Wrffi

it ~ afn: ~

cR: <fit
aln:

~

<iffif

«{\iffi ~

~

~ ~ am ~
0fl4 ~, ~ CfiT

ClIWFClCfi ~

% ~4g@Cfi ~ ~ V<lR1

'IncR1 futIT ~ qft -,:rqf ~ ~

t ~~
tl
M~ICl1"1~

~

-"11 ~ ~

~

~,
'R ~

1fiIT ~
""1RT

~
qft

*

mm

m

~ m <fiT 31f~
m~
~lf<ffi:i!1IC11 ~

~

am:

31f~
~

~ if ~ -0r
~

~

cnl1reUT ~ -;rit ~ 31N.m am: 1C1A4TUI <fiT ~
CfiT q;-r:f ~ m

"1"i51 %1

afu: ~, ~ ~ 31lR CfiTlIT if ~ ~ 'Iii'f co11reUT fcfim ~31T t. -m ~ ~ ct ]"Wf ~ qt afu: ~ ~ ~ "fiT <[fu 'tOJRUT Cfi#r m ~ if t am anf<:; m -B -mm 31R qt "Efil"{Ul 1lfcr-l t ~ 'iff 5ll "Cfff(f"Ci 1l 31q (Ol {CI1;1 "if m 1 -m a:rrR ~'lEf f.r:rq am ~ fcl;-t:ft ~ am ~ ~ "{'j"(q <t tfIitq tl '. ~ ~ ~ ~ ~31T ~ "Bqf CfiT ~ Cfi\ ·fWn, fcnit \if[ ~ am 3"F<\{ oB ~. M. f~"t:f(fdl qt W?:[ cB ern- ~ ~ "B\c1" WKft %, ftfI< 'iff ~ ~ 3TJCfiR 1RR fct;<n"RIB ~ ~ ~ m m~ Wr tl ~ ftR;n CfiT 1f:i ~ 9.:11, 3ffi'llJ if ~, ~ am: ~ "3ir m ~ ~I ~ if ""11 ~ ~ 1l ~, ~ 11' ~ ~ ftn<rr 1l ~I r~la\4Cfl ~, ~ cnT
I!fff ~

% 1 "fif

com 5ll

~

3fCim 'R ~ co1 ~ %'"3t1 %1 ~ -2t

m

m ~C11\iT tl

qt fWt

"E' ~ Wtr- >fCfm: qt "{'j"(q

tl

~

am 'liJ"C!11 <fiT

1l

m~

m m~
~ li9.:l1

t1~Cfiq1 <iffi CfiT

"if ~ crrr ~ ~

afu: 311i*i14Cfiq1 wmr % % m- ~~
~
'tfP1 2U 1

qt

'~',-

qt

. ll6R, 6T~

qt

m m 1LJ1:i!ncl

~

awf

afu: crruft
~FdCfidl

~

1l ~

<.fill If ~

f1l'.CflQ2dl

am ~ ~
~,
~ ~

m

~~
~

mw, aln:

ml

~

~

~~
qg -rntI
3flRT

~

<fiT ~

eft ~

~

7.fIft

(~'.

CfiT ~~.

?.ft f5R1 ~ ~

0W-fiT

CflfCf .~

cm: ~
Cfin1 ~~~I

~

fi=ff;

a:i'R mtlm ~
~,

tR: ~ tl ~ ~ ~ ~~mCfiTwnuT a:rq;l W ~ ~

a:i'R W <iffi'f

<fiT ~

~ fct; ~

~' lff ~.q ~
3jqRClRfti ~IClillfCfidl

~

~

afR ~
GRT ~
~l
~

~ ~, tl
'qffif-q
~

Cfilf
Cfil
~

ct ~ oB mqW
aili:11?4<tldl ~I 3iGl ~ ~

~

-q ~.~

~ -q ~
q;i- ~ q;i- ~ q;i- ~

~

~

~

a:m=crr3=fi .q ~
aTIt-.rcfl

aiR ~
~
~

W w:JiR 0!1't ~-~

~~
~ ~a.f

a1R 'fcrW'lfCfi'
~?1T-q: ~ ~ ~~

-q

'ml ~
'i"1lfYC;:

~

~.

~

<iii 3fu: Off ~ q:;l ~~ #~
~~, ~~
€(IQ''1"G

meAT ~,

m ~~' ~ -q ~
~~

~

~

31h9, ~

ml!l'

(I'm ~

afu:

trr -~ CFft ~ "$U Cfil ~ ~
~
'Q'{

.q

aTI'i-.TCfi'

t 3fu
W
1!l'T, ~

~

<n ~a.f
~

1?IRktilllcl) 3iRT iif;;:o; tIT

~I ~

~

1l. ~

~

3i"FtTlI11 ~ "$:: WaT <fiT f.F:l1:r ~

~

f«xJ ~ fum: ~

f<fi ~

":t cR qfr a:rq;ft 3W:m'liCf ~ ~ ct ~ ~ 'CfiT 31lR ~ <fiT 4 pl,,~iq; , -31:lfft 31iaftCfi' 31tR ~ q;Ff <fiT >Rurr- '5f<\Iffi ~ ~I m 16T, ~ ~ ~ ~ 'CfiT q.q.r fi ~ ~
llf5f

afir ~

~, Sl41fOICfi ~ 'Gtn ~ ~

V~
'tf{t:m

<t cih:

1R ~

.~ ~ <t ft;:rit, i'fm ~ ~ ~ <it ct 1ffiI ~ 11RCl' mf~ q} >Jfu 61tR ~m q} ~ ~~ a:r:R ~

*'~atR ~ ~
lIT1T

m t f<fl~.
q,l ~

ct ~

'Q'{

~

~ Cli'T ~ ~~ 3fu ~ ~ q:,l ~ ~~ <t ~ ~~ ~ ~ w:rrur ~ ~ itl -q ~it ~ ~ ~ 1ffiJn: 3TWTcr
<tlqq;la:g

m ~aT '1ft ~

it' ~

m. '3tJ :w:r::r m, 'l!WftT

'CfiT aTI"1'SlTlr ~ q{cq{I~' t\1{lfUICfi

'tf{P1{T qfr 'Gm3Qf.jlElo;1' ":t ~ cnTl .qnJ ~ ~ lJ>€l! til! 1 Cfi4Cfi 1a'S q;'T 'G2lT liIiHI RCfi 'CfiTli\' qft
'Q'{

tl ~

q:,l q 'lTm q;'T ~

~ ~

~. 'G2lT

awm

~ ffiTT ~
affimq

afR ¥. 31T~
1

~

liIUiI1 'tal -;oqan <t ~ <it ~, Cli'T Tp;ft '3"ffi ~ q:,l g1{I~f-d ~ tl 3mT ~ Ft> ~ (Rql Ql~:ql('l! ~ 4 ~ <t ~ 'CfiT ~ ~ ~ ~ ~ ~ "%1 ~ ~ '4T'~ ~ Cfim \lIT ~ ~ fcn Gt 1ffi:r ~ ~Cfi4Cf)lij:gQ{Cfi tITffi q:,l ~ Cfi4Cfil a:g -q ~ ~ qffi 31~~, 3i~ ~m: C!iT Sllipfl1"fi ~3=fi t ~ ~ 3i1P;:CfiIt1 ct ~~ ~ 11RCl' ~Cfit ~ll~<tm&W:n<{mrnTl m~ q:,l "i:f~3iT ~ ~ ~. Cfii 3lmf ~ ~ fcn ~ w:raf, 3FT ~ ~ ~, 61l a:rR '(R'tfi. \lITfu q:,l1.l'fucqr ":t ~ ~"ffi ~3lT <fiT R~ll.i1t'"lcfCfi ';:f'M Cfi1: -m, ~ cnT -urn, 3R?1T ~ 1(11f«;41' -a ~ 31T WT ~ <fiT '1ft ~ fl'1 Sf; 1101 ~, ~ \f5l~ ~~'~ ~ ~~t41fCflCfi \';fR fc;mr fcf> ~ iii ~l1lfc::~cf1 'SICli1VI (~) 'CfiT 3RJ: i'fI!l'T 'IfRCfflf <it V<\R fcn<:rr lfl1! ~ ~ ~ I~ Gt ~ ~ 'CfiT '1P1 ml ~<U ~ ml!l' ~ ~ 'Q,Cf> -mer ~ ~ '4t 0fi1{ ~ $:: q;i- ~ 4 Won:;) -q -a fcFim ~ -arm: fcRm 'CfiT~ ~ ~ tllB ~ ~ -q. ~:, c)c:; <t .~ fcr;r:r Cfft ~ ~ 'CfllR Cfit '&ffi§!nCli'T 7J1ft ~ <fiT ~ <fi\ B1l IWrrI 'lf6 ~ it WfiQT ~ fct; ~ UID

m m ~ crWr '4T ~ ~ 'YTlft ~ mffi 1ll7tt am tf ct fuqrq am: ~ m tl ~ ~~ ~ ~
!;II~R1Cf>

~ fcn cfo; 0!1't 'rl;m

~

~

q ~~
~? ~

~I 'R ~

i'f\lfl ~ CfiT

~ 3PPr

~ awl ~ ~ -q

mur ~

'llT1

C:1il ;o~ ~
31TCIi1: ~

m, 'S:G: Cfit ~
Cfi1. ~

Bll. ~

fWn

am ~
~~

\ffifu 31'Q;ft

~ ~ a:r:R -q

H\?\l1 ~{O l1C!ill c!G: Tf{P1{[ qft ~ ~ Gf'IT4 ~ 1 -wf 'Gfif ~

~

Cfit ~

~~

~ 'J'ftffi ~. a:rftrft:<m '~aTI q;ft ~ ~

am cp:rr
~

~

~

wr~ ~ ~, 3lf£RT ~~ ~ mm

am:

m

m am ~ ~
~

m

m.

t? "H1 ~
'5I'R ~

~ ~ am ~ Ofil:f (~) ~ am ~ l1AT lfl1! ~?
tl

~

CfiRUT ~

<t
CfiT ~

11:gGi'SClI@ ~

i~'Gt ~

<it .q l(AT

a:!if <fi\

aTIt-.rcfl ~ {JCf) Cfil ~ <:rr ~ >311r4Cl':q11 &:m ~

*'

~

, 3f<if,cR~#cp;rrt~~~~~mm
"lffi
~

m ~ ~ 'lIT 'Gl'C1'm m t. ~ ct fu<) ~ • t-=rr m <:rr cR Cffl' t m q 11?"'II~ f<:r;:A ~ WTflIT \lIT ~. ~ ~ ~ fcn ~ ~ am ~ <t fcftrq -q \ifR -m ~ ~ ~ ~ ~ ~ t, am: '~ ~ $:: <fi1 a:r~-~ 'iffifu cfit ~ <t ~oqrql <fiT fqf1il'qlf ~I ~ ~ ~~ m ~ ~ ftq;"r.g ct ~ -q ~ <t ~ -q 'Q,Cf> & t 6B' artR 'q'JCft ~ .q ~ 3llR cnT fclCfi ffH1 <fi«lT t ill t-=rr ml <n m *:: ~ ~ t,~ 'W"1 q:,l ~ t
'f ~

awff'i-.TCfi' ~ t 1% ~

~

"%1 <N 1I~'65I~1Ic_11 ;., 4Cfi 1a:g ct ct q;y<f ilcf;--orcg ft;:rit 'EfiW

~ q;1 tRfj. ~a;rn <ii6cIT ~ fq;' c)c:: ~

ct

~

ill 'S:G: 'Cffl' t ~ ~ t afR ~ ~ *:: <fi1 ~ m~ ct -an 'R ~ f<fl 3Vif fcI:q 1{¥ft C1 lf11
W wtl 'lIl

~.~

q:,l

-am -q ~
~

am

Cl1{

(f{qi'

~ ~~ ~ >l I!l'T 3fR "CRIi1R -q t '3tit ct 'iif(1' 'R aiR ~ ~ m <N ~ .~ <fi1 fqCfi ffli1 Cfi\ffi "% a:i'R ~ lB fcrc!:im -q fjll ~ cnT ~ atR ~.
RcIt11dlf1

aml ~ ~

am 3li:1~('I1til!1
~ ~

'tft ~-~

~ ct WFl'
~

~ <it U9i'ff

t ~~ ~Cfl@Tt

~

-q .'OJlIl t

am'ITI '3'B~, 'lIl .CRfqrf ~ -q 'QT

t ~~ ~ a:r:R fct;

mit ~'CfiT~t3th:

wr t. ~

fcn

<R'dl

m

~ 31?l -::rtft ~, lf1"4'Fft \WiT 'tl ~

~

3lftI'fu 'OOFft "\l1'Rft

~

<t rarenm 3th: tl ~ cR ~ ~

~

am: ~

fcn ~ 'CfiT ~~ o:{~ 'lf6 ",H,Q 11Cfl. -q_q' ~ cfit .~ ·cnT ~ $J ~ \lffiff fcn Cffl' "% 'ffm H41t1I"'111r4Cfi i'f<t i\' ~fCllCf}14

t

~

~

q:,l ~ qft

wIl

m \iITffi t fcf> t

*"1 ~
~

~ ~~,

'R~

~

\lffiff

't

~

~ ~ t, f-im
~ -mn:r ~

i%" ~

~

C11T~

t-=rr

f<n fcf;ffi ~

it 31.-!e1fcHclifl t m fcfi ~
~ ~
~"3lT'lf

fClCfiC'irtl ~

Gffif

-q-{

f.f~

"lfI ~

'::f ~

ct wzr

cnl %

~

CfiBT ~ C:f6 qq;

~

-ntI' ~
~I

<:ffii"WlW ~~. W1 CfiFl11 Ofil ;mlfTft. ~

~

"$;:'4I&l

com

om

tl

-q-{ ~

-q cp:rr

t,

if ~

Cfi1 ~

fcrrm: Ofil ~

foRm: ~

Cfi1 'ifti2Cf1IUI ~

WlR 311Ft ~

ct
~

"lIT ~

*"~ ~
~
~'tf1CRT
q;!f[ ~
"5Il'{I

~.

-w ~

~

~

(~)

'4fCl ~Cllufl

~

'i:ft ~
q} ~
Cfi1 ~

~

"!RR~~~~tfcn~~~afu:
.31tR Cfilf IDU
fcri;n\ &ro
~:

mill % ~.

q1 3lT'l'.1'l\ ~I ~ fcI:im ~ ~ ct Cfi1f am: fcrrm: -q ""IT ~ "SlTDT~ ~
if, ~ '~rtrmill%" ~ i ~
CFn ~

wwr ~ ~, CI'llR ~

d1" ~

~

"fl fcn ~

t am~ a:IT~ % ~ ~ ~ t ~ Off""Q;CfI"
I

am: am ~
quR"CfI1l

%1 "$;:

cnl ~3lT
b.RT
~

%!

l1BIT 'ff'fi" ~ ifi«ft 0BCfIT 3lT'l'.1'l\ 3iFc:l'iillffi
l{Cfl

t am: m

CfiUfi % i%" ~

~ qft 3ltRt ~:wijT
% I -zrm ~
~ ~ fc!1 ~ ~

~e;Siffi4rf.:;cl

qq

-q

-q-{ ~

am: ~
~

am
q}
CfiT

m'1Rl1 ~ 11tlT ltRT ~

ct 'lftG ~
~211 ~

t ~@ug1111
~

f~-ftr;:;:r:ruIT
fcrrm: ~

\=t

m-~

~

t

(fl{ ~~

ep;rr ~

Cfi1 2lT.

-qt fcf;:;rr:

%-

~ ~ ~ it a:ffif '<=I~I~'i_uf~ fcn<:n !flIT 2lT? Cfi'4T ~. ~ aT $:: "CfIT

m

m~

6Rf ~

~
&rr-l (~Y:ll .

<t 3im QCfI" ct ~
cp:rr ~ ~
~

CfiU"

t ~~ B' am:wfcn

~

~ ~lctl'<=lCfll' '::f"IT

n::m I

am: ~.
~

am: VcR qft am: 3N-l
~~~
fcn ~ "Cfil7.f CfiT
3N<.1fq

~

~

if dWr

~ ~ rcnrr ~m
3lfT;r <::Ili
" (~mI.)
"Q;CfI"

~I LlI(1R~ClI"'1ql~:11

*"

~.~3lT~~~-m~~~tfcn~'::f fcnzrr %? ~
"fiT 3Tti ~

~ mt ~
am:
~

fcf;<:n

t.l ~ ~,3TWIT "fl1Tr~, ~, ~. m c;_rFT) ~) a:Rct1]<fiR ~~" ~ (aW;r w:f 4ldftliClI1'
aW;r ~ ~ ~~,
'qTlT

1ft" tnt col (fcrgr)
"lfIi ~ ~

m C1TrT

(~

=s»

1F1"Cf1l~

~, 41iimClI ~

~I" ~

~
~tl

ct ~

mzrrr

"W-9 'CfIl

<f; q{AHI'

Cflq)i{1Cf1F~4d l=Ffl1fft"~ ct W2l <:i6 -rl"'l1I 11ft' ~ t1cFim. ~ fcn 1ii 'ql"Cli if;l ~ Cfi"dt ~ 1 ~ ~

m

31f~ ~

-q Cifim m~q1~'"fl1Tr
~I ~ ~

fcn~. ~,~'

~

am ~ct~-q
qft ~&l1

~

creT

~'i0=<:: qlfSfll'i_ul ~

<fiT, ~

fufuro
C@, ~

>rflf: ~

m 3fu: ~
~

~3lT Cfl@f
c@,
trcFi

W'tT["{UT ~

~

-B \jfaHe;f<il WRIT
"«<iT ~
'qf(Xf ~ ~

<fiT

am: ~
'lfR
~

3:II~l""l11,14Cf1 tf2lT gt11kl1Cf1 f.rU&fIlT trcFi fcn ~ m~~mG.T CfC1TCfI" ~ <fiT ~
"\@

t) ~

~

<fiT (~fcn

%-

a:rfqcn "fR"ff it,

-am: ~
f<:p

% -..m ~
~

U2l "lIT ~

~

-~-~

~~

Cfi"iff

fen ~

~,

1tCfl

~ m c:H'iUILlfi1L1lfi: a1it fa:a:J: "fr~
~ ~ fclm ~ aITr.=r crtt
611

J16(t111_1

LlIi'1R$lClHLllfi: II

m. 3fu:

~

<it Cffj f.f:~ f<::m TIm "lf5
~ ~

<.'fllTill{ ~-~

%, c:rnfq
~,

~

W'l1l otn·~ ~
""Igu~'i_of ~

Wq;:r <t <fR -q-{ ~ w'3!4fBf.g %1 1tt ~

1f{q1 ~

fl1Htfi:lfh lIT WfiCIT ~ "@lUI bffi "~ >f'4ICl~I(qt<;CfI, ~
~

~~

'Ff V-2t

Sil% f&4(1 "CfIT

t

Cfi'4't ~

em $:: ~

fcn' 41~fylt1

c,ic:mJqul "31" ffirIT ct ~ ~ m1 ij:' ~

qifS{'!l'i_ur'am
~

f;p.a ~

-qm <fit ~ ~I ~ WAr ~ fcFw • ~ ct W2:{ WfiC: fcn<:rr 7f4l t, 3Wif ct "lff -q ~ (fW ~ -q "3OT 3121c!T ~ ~ ~n"I{>JI"CfI, q_4'i_>JICfI, 31ICf1lli1'i"1Cf1 3W-if ct ~ ll9 if <:i6 m ~ 1ft ~, ~

ms~m~ ~
~oir~
~

"fR"ff ~

a:n~

tl ~~

fcf&FI. ~

t. <:i6~<~

wrruT

\=t

f4lln ~

ctm

~ if
"l1fi::

if 31Rrti"

01:fT&:rt CfiT "CfI1"{

G.l ~ lIT. ~
-q-{ ~

ct ~
'84~lfq<:;
<fir ~

-Q:m ~

"t!ftuTrq ~

~
~

~~
'l"lJT

t~

~ t i%" ~,j:pl
3R"t"JiI" ~

~an 11~ W -B 3:rRl ffiml ~ -mt m $:: if ~ ~ mn: C!il ~ CfiR ~.l=P-l ,afu ~ f'i:R1il tl 31fT;( "lIT ~ '4T 3frl.T ~~an -q~ l"B 1fcfiTl: ~ ~
~ ~

~'R:[

"0211 <;lliff1Cf1

CIRr

qffi s:;lfqf~41

3if~
~
1fI.1T ~.

~ 3if~ ~
"CfIT ~
~

-B ~

w:nuIT ct W\

t1T[fq ~

C!il ~
~
~

war
1""f1n

ct mzr~

~I ~

3lfr.f ~ ~~

~

tllffi£.

~C{(l144"quf.=r

~~

t.1:!:CfI"~
"CfI1 ~

amr {"l1i3'fll{of ~

~

3'lHWicfCfl ~

ct ~ 3N-l
~
(fW

31fcf ~

Cfjf&"1~4'f <fit m ~lW ~ TfGlT am ~ "Om >rflf: fI'::tfq1'tl(l Rm' fcrU~ -q ~ ~ ift !'I1'*Ilf&4d -q~ Cfij yffiqr<:;., ~ 7f4l lIT q) Cf6

ct

m

m ~ m.
mAT ~
~ 0;1 ~
1l{ ~

V11fIT[ -q-{

WU ~ ~'i:l(1 t;<fl~v,q> ~
fqli~ tlf u 1
~I -q-{, ~
~

7l<l t '\jf) fcn lIT m ~"BCfim
<fiT ~

~ "Wl: ~ "\jfJffi CfiT "qfu 'lIT fr.f.rq "CfIT "U'ilT "4FfCfi1: "~
'Rt:f

% "lIT

3llR1l11GR1cm1
1tCfl ~

t,

f.r:~ \=t ~

~
'lR

3itA~.

<t cfl Ef"fll &1 tr"fl", ~
~

~

t~

4"1{'lfY41 ~

~

~

m 3'I1<:;{Unl1 tl ~ -q lJ&l '41C11C"4Cf1 "iiffi'I ~ ~ t? ~ 0;1 fcI:im

am ~

l:f\ fc!;?:rr TT1:fT "lf5 ~

t 1~ fu"4 1tCfl afu:-;:p:n; ~ ~ ftRlf~ (Hentobeism)% ai'R <:i6 ~
~ a#=r ~ ~

lIT1T ~,

m, ~ ~ ~::rtf
-q

"CfIl

m~
~

ful "S;i:: -q '1{CI1

lIT WfiCIT,

\lIT ~ ~

<fit ~

~
~

mt ftrn
<tiT

oqr@qT

{"l4'l{1dl

'tft ~ ~ "lfI ~ <t cfi ~ 1'11Ci'ti ~ IfclCfl Cfj"{ij it ~ ~ ffi1l ~ ?l fcn ~" ~ l1' ~ tc:r 3Pf'ft 3if~ "Sl1ffi:IT, ~ 31J'ITCl "CfI1 3'IfIW4lfCkt'{uf ~
!f{l1 ~
I~ ~

Cfil: ~ fcn ~ "Q;CfI" 'I1J"f ~ ~ ~ ~I ~ W2l "Fcifqft 1:!:CfI"

m

C!il ~'

fcn ~

w

am ~"

31T~ coT tq'f~ "!Fl, ~ -::r<1 ~

~

Cfil ~

G."lfT qt mP.1 ~ ~
~
QC)i"

~ ";f ~ fcr;;m: qt l!;cfi,\!cRcHC:: (Monotheism) 1l'RT

1tritf~
~ ~

m

~
~

:B f'l1-f-fcq-;;r
~ ~

am ~ ~

(Hentoheisrn)

ct ~ ~
~

~~?

~
l1R ~

~I{f~ ~

-;:ffif ~

~

~

~ t 3W ~
~ ~ ami

~

cn1 ~

~ qt ~ GfWIT % % ~ <ifq

ct Gffi: it "Om ~ C!il ~ it ~ ~ t ~ 'ilTtit ~ ~ fcfcm:
~ 1li2:~ "l!;Cfi
(R1li

ct ~.

~3TI

-ill ~

am ~ ~
c.t ~
fCl"hlfl6l1<:;

3ffi~

-ffirr ~

onl

~ t ~ ql.qJ
~
~
~

Cfil1 ~

Ff ~

%, ~
~

Cfil1

Cfi"ct

VCfil'\

em' QC)i"

fcrmU ~
-;:ffif
~

'bTU ~

m ~,
"tR ~

~
~

ana ~ ~ ~ ~ a:w-=fi
it·~
~~

~, crcRT it ($:; it) ci

~~

>:T. ~

m a:r:!'l1ci
q;)

tt t I
'1ft

~

t, ~ ~
~aTI
~

'R -qr;ft

m m' 1f{ m ~
,~Iiii\,\!IIf5) '3ilq'\!Cf>111

~..tft

t~ ~
"d'm ~~

f6'qfCfliJld

ci ~

cf ~

m
~

it 00 ";f ~ ?ZlhJ, ~ ~
~

Cfil fu"rrr ~,
CfliflCfl",1:1~!
1f{ ~

m~ m~ ~ m \ifT1.1 ~
t afu: ~
~ ~ ~

%1 ~

CfiT '1ft ~ fcfi ~

Cfil ~

~3TI ";f?

-tf ~

~
~

~

ffi ql,

11l1"ff

t ~, <lR ~ ~ ~ ~

CfP.1[ fllOJ](::j'1'q11,llCfi ~

mu'fl:If~~

~

1Wi:

l_imff "(, ~

t 1%" ~ om ~
afu: m"lfl"
'R \3lffiT

lB ~

ct ~ ~ m¢rr Cfi\il ~ Cfi"U, ~ ~ qi- ~ afu: -mq c6 ~iRT3iT, 64 ~ qt ~ it ~ -q"{ll $:Rrr fcf'm::rR%1 -at ~ $:: ~ ""h1 "fI'RT m ~ "3"B 31~ it ~ m '5fRIT t -m 31~ 1%" Rar f.:l<rt:l" -q i:moT Cfi"U, ~ ~ qt ~ afu; ~ ~ ~ CRT, ~ "'Gffi. efturr am ~ -.l $:: Cfil Rm i,~ "ht{"hJU'Sq{"h, 1lT~ afu: 6RTan-.~ fc::ozr f.:l<rt:l" -q ~ iii t\J~ q ct 1 ~tI&I m<:rUT qft 0lfT&lT ~ ~ t, ~ ~ Cfft ~ >IG.R Ofi"\) ~ ~ ~ ~ ~I -.=R 1l a:r.af'ta;1fCl£lIQ{"h 3W ~'tlR1Ci1Icf1 lll<lF'i4'4 Ci!lT@lT '1ft ~ ~ ~ "fRlI afu: wf c6 fcrqr{ Cfil ~ ~ ~-B
~. <tq
C!il quf;r ~

i afR B'fll' ~ ~ -.l a:rR ~an Cfil ~ ~ ~ ~ t ~ 11R fc.lzrr \iffif[ i q) triJ ~ iiffil qt ~ <iIlfmr m ~ t' fcn ~ ql'l:ft ~ ~ ~ 31fT.:f 'IT ~
q) ~ ~

*~

lR iRG

ct ~TP.1, mt~

:FJ 3U~~
~-~ 41<lfilll1

<t,

(ff

~?

m~

~

fCl£l4l1ctl ft:r.& 61 ~3iIf<;;Cfilctl'"l ct~ 3U~"d'm~~cit

m~

$:;

~.q

ii ~ ~ % \lIT ~

~
mm

~

qft

~ -;fflT

m~

fcf;, ~
if>lf~~, ~

~ ~l mlfUT
~

cfG:

ii,

~
~

'fI'iii'm ~
~

~

C!il ~.

aU'I:lR~ :FJ ~

~ iW:rr

6tt t, feF;::g ~
.q

<t 31JBR ~ fua,:rr CflT it ~ t ~ fcf; ~

-Q:B a:rr:cm:

~aTI

~

am ~
"t[fq'

""h1

~aTI it ~ <t ~,

%~

FshlllCfiifll4

ct ~

"d'\?lT3U~

~

1f{

fcf; ~

fcfi

'"311

,p:f

m~

~,

altt ~ <t fcf~

qfCl?tCfi{1i, "5:1.9 afR ~ <t "ff2U ~ qi- ~ %1 ~ fcf; .6llRl "5:"@ f.rcIRoT "Cfi\T, trG'

itHr

~ firffi) ~I ~ CJ11f';1 3iTffi % fcfi ~ ~.

~ il~ ~ ~amffi ~
~ ~""h1 ~ qfq?lcttl ~ ~ ~

.•

qR; 4FW<4l wi cn1 ~ ."fcRlR
<tq qt
CfiT ctch 1;14i d

-q.~ i afu: ~ ~.
~

WTW-f

"f1:rift' "'ITffi

t, ~ ~ a:rml -.=R ~
~%I

CfP.1i

CfTUit tl
qffi ~

ct

"fIll'R

it

<.IT ~

~~ 'iff ~
~

Cf~

~

3if~ 'iff f.:nm

~

Of>l: ~ f.:r;m qft
~

~c::fCltllllCfi ~

'?tIT4 C'JTrr ~ ~ ~ afu: mcn1 m:q) ~ 31lRt 3l~ ~ Cfi\il ~ -m ~ $:: it W Wfffi 6fUlk4fCl£l1 ""h1 Cfm ~ q;- q{~,\!q{ ct mP.1 ~?:lT
C!1f ~. ~ 'q]T[ 'lOjllcFlj1g1 ~ q;- fc!:~ ~ ~ "lifl'{cfCfi ~ ~ fcfi ~

T1T

'lfturrI:I

Cf)). ~

tI

*~ m t' ~ ct am ~
<JUT

31T~
-q"{ll

"1T1i ~

~

~f.rlm
lR
f ~

t't ~

~ -q fcfvq

~

% afu: fcmf
~

rnrr ~

~~

CFiT
qft

~~~~~~lFi'iiim1Zftl~m
a:rrqn:\{ff ~
11 lfI' fcr!rq 'R, ~ ~

'1ft aWt ~

Q«f <fiB ~ 3RCfl' ~ % "d'21l~ it ft:o<:r fii;1:n ~ 011 C"llli 'iff

t

t. ci ~
~

r

% fcf1 11 ~

trRift t 1
31T~

f.r.n<;n

fcJm

m ~,
_

ct tffi(f ct

vA ~
~

m
fi:Rrr

~

qft
qft

~

q~

cfc:: it fcf'm::rR ~ 1 ~ ~ it ~ -. ~ !;JU muft <t ~
~
~

$:Rrr "3"B
~

'tJ'{l1

t<:r

)IG;R

qft ~

C!il ~

~

~

fcfi *u fclrcrm or ~ ~ c)GJ "if v:cn ~ ~ ct 3p:f.~ '1ft t ~~ "ffi:rr< qi 11R1 f<iliflCfj,ifI em "qTcf % ~ 'bTU 'ClW ~ <tq ~ 1f{ ~ q)«fI %1 ";f q) ql1?'"qI6!l ~ ";f Cfi4"hlO:s14 ~ ~ tt ~ tl afu: ctGf m ~ -;{~ fcror qft ~ ~ Gfrcr it ~ m .~ ~ fcfi CW ~ <t ~ a:rr~ fcR:aR: qi fqtr<.r .q 3if~ ~ ~ 910 Cfil1 m cruR ~ CfP.1T ~ ~ CFiT ~ ~ ~, .l1{ ~ G:AT tt a:rq;l-m il

1!,Cf ~ c6 ~ "CfiJ cruR ~I ~ iilC1.~Cfi ~ fcn ~ rCl,\!Cjflkl~ mq <t<\. it ~ tl ci $:; it ~f1l{il'11ct ~ col "ff'lff ~ ct "3"B f.;rlrq

ct

$:: -q ~

t ~ t afu:
~
C!1f

"3"B f.rlm "CfiT 'lRf ~ fc;"lrr ~ tl afu: <ffi\ "CfiT VcfiC ~ ~ %

~m mq
t -m

~I

~ fcfi

~ y~ m ~

if

%1 4 a:rq;ft 31~
a:rq;U ~
3ilcl'\!lICfi

%~

-q ~
"d'~ ~. a:r.<1 ~

~I

'9,"!iC: Cfl{ WfI"lf ~, ~'

m %1 ~
316f

~~

'Cf>1

m,~

i 1%" ~

fi:lf~

w:r ~

~

~
q;-@

~~

%

m

v:cn' ~

'q]T[

"ffP.1T

"fcRlR
~

~ ~. m ~

m it ~ 'i:ft ~ ~ qi ~m
'iff

3if'tlCfi' ~

~amr31T it ~ aRcn cnT 31T~ 'Fcrrn -.l ~:
v,ci ~~ 'tfT4 -;:ffif %1 ~
CfiIfGR"h ~·~lfijCf) ~
dl

.~ fcpu{
~
0!JCRf

m:m: qt fc!:l:p;r
CFiT ~
~'illf1Cfi

"'4: Cfi\

-;:ffif % fcfi ~ 'i:ft f.rfucf %1 ~

~

m-r %, ~

'ITlIl

%

~~

~

am m

~ l fq:tl!$l~lU
~
"C(fRl ~

'I1rfI~~m-ai!:fT~~m~~w orrqftf '~ 'liJ'<ft t ~ iIDJ ~
~l
~'

if ~ ~ "4 "iR '% I m::r ~

"ffi'{

"!'if

fcn ~ ~3lT
"fi1 'CfiT{tJJ ~

3¥R

<t -;:rrq) <t m~ ~
?:l'fj

Q!1:°lllOli

w afn: ~
~
fcl;: ~

'1.:fi

fqfdl{lid

~ ~ zrn ~
fir.&taT'
~

~"O!ll"&IT

"d"m ~ ct ~ ~ "<"llTT "B~: 11ff~' mit TG:'@&fllll .~ fqift

CfiRT ~"d"m

~

Cfi1""f1ll1

t

,'qfI!{[

<t $lj¥flclY
~

W fcf;' 611 ~ ,q lilt ~' ~m a:rr~ 'fcfcrrU
fcf; ~ Glldll ~

~qq

Cfilffi "( ~

3w:rfu

3f4,!';TI M t ~
!>Il<'lqlfG:d~'

if, ~ f9F;7:n 'Chl

~

~

~

afn: au~
-gfqa ~

~

l

q;'t '~

<6TWTR~fl~3TI~m~q;r~~

r$t ~ ~

~

'tflli"flY <:fI FJtOT

war. ~ ~ ~
ljl(fq4ifcl $l~

-q:' Cfifqa "GGJ~
q;r ~

'1fr' ~

~ ~.

~ ~ .ml ~ ~
q;'t' ~'~ ~
~

fRQ: ~ ~ fu:cI::i:fiT -qy;f

TQffit, ~

cf "3\1 ~
lA"

'G1T! ~

f"~'
~

<t ~ ~

'WI'ftCI' (~) ,q 3TIil ~,

<t 'lHtl ~

'1IT'iiiFf

Wi ~ f '"ffi ~ ~ ~ foSlZ"<tid ~ afu 3l~ <ifS!~, ~ %, ~ fen ~ m
'q]1i[f

' WI'ftCI' 3l2.i qn

~

<t '1iff ~

<t sm,'~ ,afu: ~

~m

~ I~
~

~: ~

0fCf!flr ~

~ ~ ~ <f; ~ \t "'1'PU am: ~

<t ~

w., ~
00

Offt ~

if ~

CfTm
q;1

"d"~4HqJtlfcl

*~
ma
~

Cfil

,q ~
~

~

t, '~ q;n ~'
l{ft "d"W ~

q;,'1 ~ ~ '"d\t 1,\£ ~

Cfi't3'/fir
~ ~

t.cR ~

t % "Cl'W ~

~

~

f.rlrq em ol!U l.gR14~t."tl!. auf;:{

~

mI'f;fa 'ltCfi' 1Rl'I

m

enun

~

'C!i1 f.:Rrq

~~~
~< ~

m
<f;

foFi1:ft '1ft

~~~~
~ '~

~

if fcml:rFr'~

-a-wt "ifR q;'t ffl creTffi
2ft I
~ 611 ~

31~'"lfT<:; ~

~~'I ~~<:fI~'-t~w~:Cf))~-qm~ 'itT ~ tl ~ ,i·h~11 ~

ap.r ~

ml ~
~
~

f<;n dB '~

~~
~

em

fRQ: fi
~~

m m:t a:rq if ~
~ ~I

q:zIf&l:tI~ ,Cfi1 ~ CfW tldclaf 'PI

m~
--q=

3i'RfT

%,

1.T6 <{\r:IHJqolfcf;<:rr ~

WTa

t fcl;: ~

~

~'~~~'

au ~

~

Qi\:~~~

, 31ft;:r ~

p

afu ~.~'
~ ~

Cfi1 '!:.<:I'R 3lRIT

~
~

ar;::q Q ~ em ~ (urg)

'1.:fia:rfT.f <t ~~,
'rff

t, w '~ ~. w ~ -m' <t
afn: ~
'1.:fi

i!:fT1 i~f W

am:

~ t m ~ -aR ~,~~~~<m11rnafu:~tmrR'~ coT
~
"Jt'R'1T

fl:r.~tcr <fiT '-qy.:rr 4f~filf( '1ft ~

am ~

tl W ~61f£1l fq) ~ ~ "1t('

~

it, ~

ftl~

i fcl;: T-=r "tf{
~
'6l1 -mIT
3lft::a'cq

if

'1.:fi ~

q;'t I ~

'~ Cfi1

3lT'!::fl1:'1iff

fof;" ~"fI1tf>1
"d"m ~

rn-

it ~ q{~:ti'H, ~,aiR ~' aum\ "Q"{

~11lr
~' ~, ~

'lffG:,
~

~

~ '~
"ffi1l. ~

~

'rff ~ 3:r~ ~I ~

if it TJ;"fI"

a:rrrr 'R: ~ llRt ~11r1lt ~
,m~ ~
~ ~~I,'1dl'i_cfCfi W~ ~ ~ ~

31211 if 'B ~

mm
~

fRQ: mfl:ra ~' t ~ -wr2f ~ ~ afn: ~ ~~ <tFr:: ~ ~ ~ m- % ~ 31ft;:r, ~ v;cFi ~ Cfil ~ it ~"l -am ~

'~

"GJf TQffi i ~at ~ <U 3:r'211 '<t ~ fq;a;:f it 3foqf q;T ~ <t "Ilfu cf; ~~'
'rff
3m:JR
i!:[T-

<:fI ~~I'1dl'!4<;tl iIlW 3TflT W

W m~ m~ ~ ,m~ w? aft\~, ~
~

W,

4{M<:l{ Cfil ~

<:fI~

~

~ TJ;"fI"

~-~

'fIT'qi '3OflIT t- -oj{~ I'*.1; Cfil ~ 'rff '~t ,~ ~ ~, 1.T6 v..:rR ~ ~ '%1 ~ ~ Cfi't ~ ~ eFl"dT <f; "iI1t if f.recRr '1.:fi w~ ~ t :am ~ afn: d q f.:tt\I<l} -q: W<ilJ qt ~ ~ >left "fI Ir4Ch ~ Cfi't
"Ii1 ~

~

<nTll

t-:f ~
~

~

<t ~.q' ~
~~
q;'t "dW

if

Cfdf I ~

~

m~ ~ ~
~ ~

<f; ~

3R1!3h "tfR Bi:fld ~l ~ 'Rr-1 ~ ~ q)f, ~ qft 3lT~IR4Cfidl "d"m ~3TI em ~ fcFw; ~, ~ tIm' f.:Rrq <fiT ~ ~ SQ: il?T[ q{~~Cj{ q;r ~1:i ~ W{ ~ q;,'1 B''tJ'TCFIT ""fIT ~' f.:r4'!:l Cfi1: ~. WI "tf{ -oj{

~ 'B"flr of; wti. ~m '<'h:: q;T 0fCf!flr 'WI" 'Q?1i

CfiUd1 .~, ~ of; f.:rll11 em ~ Cfi\RlT of; w:pftr oqr y{ql?C1.{ <f; !@r <fIT of; ~ of; ffiqr:r afR qm 174; ~ fi fu> ~ ~ ~ <PI

~~

~m

-rr~ ~

~

~ ~ '~

w

tti\ffiT

t at

of; ~

il ~

a:rq;ft 'lWlfl qft ~

'm'

1"Wm: ~

~t

em
f<;n

iff ~

f<:r;;m: ~

m ';ffffi "B ~
m~

R 1'f<ft f<:nm flUjfdCf11

4613{lG;"B

<w l:ffrr ~

~

~ ~~ ~
~ ~
<:f{

~~

%1 fGr;% a:rf~ ,~

m m afn:
t: ~
'ltCfi'
Cil{

~

a:r~

"(!'Off ~

~
~

f.:tffl·~6 ~

cn1 'qiTT:fT3I! '$" !f'111t'4,*,
-q: ~

~I q;T -;:::rn:' 'cll'tf ~

'1:ffil

afR

!~
if~tl
~

~fla;; :q;

~;;

:~i:fl~:!II~;'~~ ~6~
~
~'

~-Cf6l' -B ~ ~flqll of; fCh"'QT ~

GJr.f ~ ~'

t afn: ~
~

a:rrq if~'m6

~t

Wfim ,<$ fCl«tI{11 d ~

wm em ~
q;,'1

if ~

<t
~

at '1.:fi:'iU~'if~'~
a:r~-Sl<:fiI~1"l
"Q"{

31~ Gro ]l'td' WI ~ f<;n "'1"lIl' ~, "lfEifi:r "Cl'W

~

m "GJf

~'Hlfi:lll'1

am
~
q;,'1
~I

'~ q;,'1 '&ll'&n Cfi' fcrqq if, iro 1fJ ~ qft a:r'Fcr1 ~ "&JT&IT ~ ' 4'r m)~ <f; ~~ 6lfCl%di of; 11R 'IZR ~3'H't\i
q;'t ~~ "B~' amn'1IJPiW it ;fr( ~ W'!f Cfi1
"q~

t f<l;

(~

'mq ~'

m, ~

'ct 'ill ~

"ifIdl'

1ft

q:;-vn

Wi1fq' ~

~

tI ~ f, ~~.~ ~

rnl m '>:fi ~

<t ~

~

~tt
~

fc6"4l"GJf

fcn ~
~

mit ~ •
45'f'ii.'i_U) ~

q;1111M41'E9

]l'td' :Cfi"{' ~

~

ot ~

fcf; CfiTC1 ~ 1R

\t ~

~~

*~ ~ m afu ~ ClWit ~
ml'~"d'l U9J

3fJFfi ~

afu: ~

~~

f4iir "JtFTit1 ~

Cfil ~ if Cfil c@ ~

afu:' ~ WI

IDU q:ft~

~

-qi'q:,ll

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful