22-06-2010 MasalahDemamDenggidanL angkah-langkahmengatasi yang diambil Dalamsesiparlimenbaru-baruini, Dato· Seri Tiong King Sing (Bintulu) mengemukakansoalansoalankepadaKementerianKesihatansepertiberi

kut: a) Apakahfaktor yang menyebabkanpeningkatankesdemamdenggibarubaruini; dan b) Apakahlangkah-langkahdrastik yang diambilolehpihakKementerianuntukmengawalke sdemamdenggidanbagaimanadenganperlaksanaan nya. KementerianKesihatandalamjawapanbertulism

enyatakanbahawatrenkejadiankesdenggitelahmen unjukkanpenurunansejakdaritahun 2009. Trenpenurunankesdemamdenggiberterusanpadat ahunini di manasehingga 29 Mei 2010.707 kesdalamtempoh yang samatahun 2009.486 kesdemamdenggi yang dilaporkaniaitupenurunansebanyak 16% berbandingdengan 49. penurunansebanyak 10% berbandingdengan 21. KementerianKesihatantelahdanakanterusmelak sanakanpelbagaiusahasebagaitindakanmeningkat . terdapat 41. Walaupunpadakeseluruhannyakesdenggisudahm enunjukkantren yang menurunnamunKementerianKesihatanmenyatak anpihakmerekamasihtidakberpuashatikeranabilan gankes yang dilaporkanmasihtinggi. Padatahun 2009.335 kesdalamtahun 2008. Olehitu.604 kesdemamdenggi yang dilaporkan. terdapatsebanyak 19.

239 premistelahdisemburkabus (fogging) sementara 333.kanaktivitikawalandanmemerangidenggi di seluruhnegaradenganlangkah-langkahberikut: 1.Melaksanakan PelanStrategikKawalanDenggiKebangsaan yang bermula April 2009 bagitujuanmemperkukuhdanmempertingkatkanakt ivitikawalandenggi. sebanyak 10.Meningkatkan kerjasamadenganPihakBerkuasaTempatandala maktivitikawalanDemamDenggi di manasehinggabulan 22 Mei 2010. Di sampingitu. . denganmatlamatmengurangkanbilangankessebany aksebanyak 10% setiaptahun. Pelaksanaannyatelahmenunjukkankesanpositif.726.079 premisdibubuhracunpembunuhjentik-jentik di seluruh Malaysia. 2.

218 daripadanyamempunyaipembiakanAedes.860 dan 112 daripada 280 kes yang telahdirujukkemahkamahtelahdikenakandendaber nilai RM 25.902 premistelahdiperiksadan 14.700. di manapadatahun 2010 sehinggabulan March.240 daripadapremisinitelahdikenakankompaundengan nilaiberjumlah RM 941. . Sejumlah 5.kerajaantelahmengedarkanracunpembunuhjentikjentiksecarapercumakepada orang ramaiuntukmengawalpembiakanAedes di sekitarrumahmereka. 3.Penguatkuasaan di bawahAktaPemusnahanSeranggaPembawaP enyakit 1975 (Pindaan 2000) dipertingkatkanterhadappremis yang mempunyaipembiakanAedes. sebanyak 876.

Kempen media inimelibatkanpromosikesihatanmengenaidenggi yang dijalankanmelalui TV. masyarakatjugadiingatkanuntukmelaksanakanak tivitigotong-royongbagikawasan yang . radio danakhbar.9 juta. sejumlah RM 12 jutatelahdibelanjakanbagimelaksanakanKempen Media dankempeniniakanditeruskanpadatahuninidengan peruntukan RM 4. Padatahun 2009.Kementerian KesihatanakanmeneruskanKempen 10 MinitdanKempen Media dengantujuanmeningkatkankesedaranmasyarakat tentangbahayanyademamdenggidanmenggalakkan penglibatanmerekadalamaktivitipencegahandanka walandenggidenganmeluangkanmasasekurangkurangnya 10 minitseminggu.4. untukmenghapuskantempatpembiakanAedes. Melaluikempenkempenini.

Kerajaanjugaberusahameningkatkanpenglibata nketuamasyarakatdanmasyarakatdanmasyarakat setempatdalammelaksanakanaktivitipengurangan sumberpembiakannyamuk (source reduction) melaluipelaksanaan Program COMBI (Communication for Behavioural Impact) danaktivitigotong-royongatauaktiviti yang serupadengannya.mempunyaikadarpembiakanAedes yang tinggiatautidakbersih. 5. Sehinggakini. terdapat 661 bilanganlokaliti yang bermasalahdenggitelahmelaksanakandenggitelah melaksanakan Program COMBI . Masyarakatmemainkanperananpentingbagimeng hapuskantempattempatpembiakanAedesterutama di sekitarkediamanmereka. khususnya di kawasankawasanpanas (hot spots) di manawabaktelahberlarutanlebihdaripadasebulan.

amalanmasyarakatuntukmenghapuskantempatpe mbiakanAedessekurang-kurangnya 10 minitsemingguakandapatmencegahpenyakitdema mdenggidankematianakibatnya.563 sukarelawandanlebihmemberansangkan 62% daripadalokalitiini Berjaya menghalangkejadianataupeningkatankesde nggi di kawasanmasing-masing. KementerianKesihatanjugamenyatakanbahawa aktivitipencegahanadalahamatpentingbagimenga walpenularanpenyakitdemamdenggi. Olehitu.denganpenyertaanseramai 16. Tambahan pula. Sokongandanpenglibatanketuamasyarakatsertaa gensilaindalammelaksanaan program aktivitipencegahandenggiamatdiperlukan. Perananproaktifpenglibatanahli Jemaah MenteridanahliParlimendalamaktivitipencegah andankawalandenggiakanmemperkukuhkan .

.program pencegahandenggi di seluruhnegara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful