UY BAN NHAN DAN TiNH BiNHDJNH

D~

sir QUAN

VI10NG QUOC Bi

T';'I VI:f:T NAM

BAo cAo xAc

fJJNH

(Ban chinh thirc)

DV'AN

CAP NU'OC vA v~ SINH MOl TRU'ONG T~I HuvtNPHU CAT
&

CAl T~O HO CHUA HOC MON T~IHUV~N TINH niNH DJNH
? :::"'.'"

-"-

PHUMY

Hit Nc}i,thang 9/2007

1. Chu d~ hop tac d1}'ki~n: Tren co sa yeu cAu cua Chinh phu Vi~t Nam, trong khuon kh6 Chuang trinh hQ'Ptac gitta Chinh phu Viet Nam va Chinh phu Bi, xet thiy Binh Dinh la mot tinh mien trung cua Vi~t Nam dii va dang d6i mat voi rit nhieu vin dS vS mroc sach va VSMT, chinh phu Bi du dinh tai tro cho viec cai thien tinh hinh quan ly chit thai r~n tai mot s6 huyen cua tinh Binh Dinh, Sir tai tro diroc du kien phan b6 trong nhfrng hop ph~n sau: cftp mroc va VSMT tai huyen Phu Cat va cai tao h5 chua Hoc Man tai huyen Phu My. 2. CO"quan chuin b] va thl}'Chi~n d1}'an: D~ phoi hQ'Pchuan bi va thuc hien du an, dS xuit sir tham gia cua cac co quan sau: a. VS phia nha tai tro: DSQ Vuong qu6c Bi tai Viet Nam, dai dien boo Tham tan phu trach HQ'Ptac Phat trien; T6 chirc HQ'P tac Ky thuat Bi (BTC), dai dien boo Dai dien thuong tru tai Vi~t Nam. b. VS phia Vi~t Nam: Bo KH&DT; BoNN&PTNT; UBND tinh Binh Dinh; Sa KH&DT tinh Binh Dinh; Sa NN&PTNT tinh Binh Dinh; Trung tam Niroc sach va V~ sinh Nang than tinh Binh Dinh (pCERWASS); UBND cac huyen Phu Cat, Phil My va Tuy Phiroc. 3. Ml}c tieu tAng th~ va cac muc tieu Cl}th~ cua d1}'an:
Q.

~)

M{lC

tieu tang thi:

M\lC tieu t6ng th~ cua dir an cftp mroc va VSMT tai huyen Phil Cat va cai tao h5 chua Hoc Man tai huyen Phil My la nham gop phk vao muc tieu giam ngheo, thuc dAy phat trien kinh t~ trong do co san xuit nang nghiep, cai thien diSu kien s6ng va nang cao chit hrong cuoc s6ng cho nguoi dan .tai cac vung du an thuoc cac huyen Phil Cat, Tuy Phiroc va Phil My thuoc tinh Binh Dinh.

h. Cdc muc tieu

C{l

thi:

1. Dam bao cftp du mroc trong ca mila Iii va mila ki~t thong qua h~ thong cftp mroc tai huyen Phil Cat cho ngiroi dan thuoc 5 xii: Cat Thfug, Cat Chanh, Cat Ti~n va Phiroc Th~ng, Phiroc Hoa (voi t6ngs6 khoang 52.218 nguoi hien nay va 57.000 ngiroi vao nam 2015), dap ung tieu chuan cftp mroc sinh hoat 80l/ngum.ngay va tieu chuan chit hrong nuac1329-20021BYT/QD cua Bo Y t~; 2. Dam bao cftp du mroc ca vS luu hrong va ap hrc trong ca mila Iii va mila kiet thong qua h~ thong cftp mroc liy mroc tir h5 chua Hoc Man cho toan bo dan xii My Chau,

2

dap ling tieu chuan cfrp mroc sinh hoat 80l/nguoingay nuac1329-2002IBYT/QD cua BQ Y t~;

va tieu chuan ch~t hrong

3. Giam thieu cac benh lien quan d~n ch~t hrong mroc va VSMT nhir: dau m~t, ki~t Iy, tieu chay, phu khoa, ngoai da v.v ... cling nhir cac chi phi cho kham chua benh tai cac xa co du an; 4. Dam bao dll mroc nroi l~y ill h6 Hoc Mon, la cong trinh tu chay cfrp cho dien tich canh tac 262 ha thuoc xa My Chan; 5. Nang cao nang su~t va san hrong cay trong qua viec gia tang hrong mroc cung c~p thong qua viec cai tao h6 chua, tang hrong mroc tich trii' trong mua rmra nham han ch~ anh huang cua vi~c thi~u mroc tuoi ill tnroc too nay tai xa My Chau; k~t hop nuoi ca tren h6, tang thu nhap cho nhan dan va gop phan giam ngheo. 4. nai tU'Q'Ilg hU'Ong lc}'i til' dl}'

an va ly

do ll}'a chen:

4.1. tu« dl!' an cOp nuoc va VSMT t{li huYrn Phil Cat: a. n6i tuang duuc huang loi va If do lua chon: D5i nrong diroc huang loi ill tiSu du an cfrp mroc va VSMT tai huyen Phu Cat bao g6m toan bQ ngiroi dan thuoc thuoc 5 xa: Cat Thang, Cat Chanh, Cat Ti~n (thuoc huyen Phu Cat) va Phiroc Thkg, Phiroc Hoa (thuoc huyen Tuy Phiroc) va cac co quan cong sa thuoc khu V\fC nay, vOOt6ng s6 52.218 ngiroi hien nay va khoang 57.000 ngiroi vao nam 2015. Day la 2 huyen yen bien cua Binh Dinh, each thanh ph5 Quy Nhon 15 km vS phia bac, Cac xa neu tren, nh~t la 2 xa Phiroc Thkg va Phuoc Hoa nfun gfro dfun Thi Nai (giap bien) , dSu bi ng~p toan bQ vS mua rmra (keo dai til thang 10-12 hang nam), khong co nuac sach dS sir dung. Day chinh la nguyen nhan clla cac benh v€ ngoai da, dUOng ruet (tren 50 ca nam 2006), dau m~t (tren 150 ca nam 2006) cua ngiroi dan noi day vOOtY l~ m~c cao g~p han 2 lfro so vOOmua kho. Cac s5 lieu nay moo chi Ia con s5 ill Trung tam Y t~ du phong huyen, chua tinh d~n cac ca W diSu tri tai nha. Vao mua kho, tinh hinh mroc sinh hoat cling khong kha han. MQt s5 hQ dan co bS chua mroc rmra nhung hrong mroc tnt duoc chi dll dung cho mQt thai gian r~t ngan. Ngoai ra, mroc cho sinh hoat cua cac hQ gia dinh chu y~u duoc l~y til cac gieng dao nhung toan bQ cac gi~ng nay dSu bi nhi~m phen va nhiem man, nhiem bc1ntrong thai gian ngap lut ill mua rmra nen khong sir dung diroc. DS co mroc dung cho muc dich sinh hoat, cac hQ dan phai mua mroc ill ngiroi cho mroc bang do qua dfun Thi Nai each cac xa nay khoang 3-5 km. Day la mroc mach ill mii Cat (khu V\fC Nhon HQi). M5i ngay m5i hQ phai di mua mroc 2 lfro, m5i lfro mua khoang 40 lit (2 can 20 lit) vOOs6 tiSn phai tra la 4.000 d6ng. Nlnr v~y trung binh m5i thang, m5i hQ dan a cac xa nay, rna nhieu hQ la cac hQ ngheo, phai chi khoang 240.000 d6ng cho viec mua mroc dung cho muc dich sinh hoat vOO ch~t hrong mroc chua diroc danh gia,
Ty l~ hQ ngheo tai day trung binh khoang 17% (Cat Thang 17,08%, Cat Chanh 20,02%, Cat TiSn 14,2%).

_

Vi v~y, viec hra chon Uti tien thirc hien du an cfrp mroc cho khu V\fC nay la hoan toan hop If giup cai thien diSu kien s5ng, gop phfro giam ngheo tai day. 3

h. Tinh hinh VSMT tai khu vlfC: Tinh hinh VSMT tai khu vue cac xii nay d.t dang bao dQng. Rae thai khong h~ dtroc thu gom rna chon trong viron nha hoac vU1: mot each tuy tien, kS ca xuong cac nguon mroc mat, Toan bQ hrong mroc thai sinh hoat cua cac h9 gia dinh diroc xa true ti~p ra viron canh nha. Moi chi co khoang 60% sAhQ co nha v~ sinh va chi mQt phfuI ba trong sA do co bS tv hoai. Moi chi co mot sA hQ chan nuoi co hfrm biogas. Vi vay, vao mila mua, lut, teit ca cac cheit thai nay cung voi cheit thai chan nuoi bi mroc cuAn troi gay 0 nhiem cho toan bQ khu vue, them vao do la thieu mroc sach cho sinh hoat lam anh hirong nghiem trong too sue khoe cua nguoi dan. Ngoai ra, cilng chinh vi ly do di~u kien VSMT reit kern voi mire d9 0 nhi~m nghiem trong trong mila mua lut, hoan toan khong co h~ thong cAng ranh thoat mroc v.v ... nhu dii neu tren nen viec dtra khia canh VSMT vao xem xet trong khuon kh6 cua du an ciing 1a vc1n d~ reit ccip thi~t va nen thirc hien. Viec 16ng ghep ca vein d~ VSMT vao du an se cang phat huy diroc tinh hiep 19c va d6ng bQ cua du an, lam cho viec cai thien di~u kien sAng, nang cao cheit hrong cUQCsAng, gop phfuI xoa doi giam ngheo cho ngiroi dan trong khu vue du an cang tro nen hieu qua han reitnhieu. H? th6ng cap nude Phil Cat, f6ng muc ildu tu xdy dung: H~ thong ccip mroc Phil Cat bao g6m cac hang muc: Bai gieng nam doc thea song Con, each bo song khoang 20m dS t~ dung sir b6 c~p thirong xuyen cua mroc song, phuc vu cho viec khai thac mroc tho voi 4 gieng dir kien khai thac luan phi en, m6i gieng lSh/ngay dS dam bao cung ceip hrong mnrc tho S.SOOm3/ngay.dem;
C. ----------H~" : . .

oo-6'g---c2!----'<tl-x!i>'i--f>eoAon1'\---+l~~il------

trong khu vue rAn Iii (ben canh Cat Hung) thieu mroc trfrm trong, tinh hinh mroc sinh hoat va VSMT cling nrong tv nhu 3 xii tren day cua Phil Cat nhung chua duoc dira vao xem xet trong du an nay); Vi v~y, Tu vein khuyen nghi nen dira ca 2 xii nay vao xem xet 0 biroc ti~p thea la biroc xay dung du an. Duong Ang dful mroc tho tir bai gieng v~ tram xu 1y; Tram xu 1y mroc voi cac cong trinh gian mua, bS 1fug ti~p xuc va bS 1Qcnhanh dS xu ly mroc; ngoai ra con co bS chua mroc sach, tram born ccip II dS born mroc sach tir bS nay ra mang hroi ccipmroc; Mang hroi ccip mroc bao g6m cac h~ thong dirong Ang sau: + H~ thAng dirong Ang truyen dful, dirong Ang phan phAi va dirong Ang dich vu voi t6ng chieu dai khoang 102km; + Duong Ang va phu kien deiu nAi vao 8.700 h9 dan (cfuI xac dinh ro trong giai doan xay dung du an hoac l~p du an dfru tu ai se dfru nr I~p d~t, do Chu dfru nr dfru tu I~p d~t va tinh vao gia mroc hay do cac hQ dan ur bo ti~n ra hoac vay tir quy quay vong I~p ra cho muc dich cho vay ccip mroc). Voi chat hrong mroc ngam chua nhieu s~t, man gan va vi sinh virot tieu chuan cho phep, cong trinh xu Iy nhu neu tren voi cong nghe xu Iy d~ xueit ap dung la khir s~t va mangan

4

r6i khir trung se giup xu ly mroc dat tieu chuan ch§.t hrong mroc dung cho sinh hoat thea 1329-20021BYT/QD cua B9 Y t~. Tai khu V\fC cac xii dir kien diroc hirong IQ'itil h~ thong c§.p mroc Phil Cat, cac cum dan cir nam tuong d8i rai rae va each xa nhau. N~u tinh tir dirong 8ng truyen dfrn chay doc thea qu8c 19 1, khoang each toi C\lI11 dan cu xa nhdt len toi tren 2km, con C\lI11 gfrn nh§.t ciing khoang 1km. Vi v~y t6ng chien dai cua toan b9 h~ thong len toi khoang 102km. Voi t6ng chieu dai nhu v~y, cong voi duong 8ng va phu kien d§.u n8i vao 8.700 h9 dan (52.218 ngiroi hien nay va 57.000 ngiroi vao nam 2015) bao g6m ca d6ng h6 va cong nghe xu ly nhu tren, chi phi ddu nr iroc tinh cua h~ thong c§.p mroc Phil Cat voi cong su§.t 5.500 m.I/ngay dem se khoang 44 tY VND (tuong dirong khoang gdn 40 Euro/nguoi), trong do nnrc tai trQ' efta Bi cho ti~u dl}' an nay d~ xuit la 40 tY VND. Theo quan di~m chuyen mon, rmrc ddu nr neu tren la hoan toan c6 cc sa n~u so sanh voi su§.t ddu nr cua cac cong trinh cfrp mroc cho cac thi tr§.n dii va dang diroc thirc hien gfrn day nhat voi nguon v8n cua Thuy Sy va Phan Lan thong qua WB (tai Lim- B~c Ninh va Minh Dirc-Hai Phong) va Chuong trinh mroc sach va VSMT cho cac thi tr§.n nho tai Vi~t Nam cua Chinh phu Phfrn Lan (cho cac thi tr§.n tai 4 tinh Thai Binh, Hung Yen, B~c K~ va Hai Phong), 4.2. Ti~u dl}' an cai tao hA chua Hoc Mon t,i huy~n Phil My: a. fJ6i tuong duac huang loi va If do lua chon: S8 nguoi hirong IQ'ise la toan b9 ngiroi dan thuoc xii My Chau va My Dire (thuoc huyen Phil My) voi t6ng s8 la 18.162 nguoi hien nay va khoang 19.800 nguoi vao nam 2015. Nguoi dan xii My Chau (9.984 hien nay va khoang 11.000 vao nam 2015) se diroc hirong IQ'ikhong nhtrng ill viec duoc su dung mroc sach cho sinh hoat ill h~ thong cfrp mroc xay d\fllg tai hB H6c Mon rna con ill Vl~C co duQ'c ngudn nude tum phong phli hon ill he, nay. Trong khi d6, ngtroi dan xii My Due (8.178 hien nay va khoang 8.900 vao nam 2015) se chi hirong IQ'iill viec c6 them mroc nroi cho nong nghiep, T6ng dien tich d§.tnong nghiep diroc tang them nguon mroc cho uroi tieu Ia khoang 262 ha, dem lai gia tri kinh t~ ill san xu§.t nong nghiep khoang gfrn 8 tY VND/nam. Tuy nhien, viec dira xii My Due vao dien hirong IQ'iill cfrp mnrc l§.y ill h6 H6e Man ck duoc xem xet trong giai doan xay dung dir

an.

H6 chua H6e Mon nk trong chi hru cua su8i Nhien, hru V\fC ddm Tra O. Su8i nay chay til nui Phuong Mai xuong va d6 vao song Ha Thanh. H6 chua H6c Mon dii diroc ddu nr xay dung giai doan 1 vao nam 2000 voi dung tich chua chi du cung cfrp cho viec canh tac 104ha. Vi~c nang cfrp, tang cirong sue chua cua h6 H6c Man r§.t cfrp thiet khi day la khu V\fC d~c bi~t kh6 khan ve nguon mroc, ca cho sinh hoat va san xu§.t nang nghiep do n~m rieng biet, khong c6 kha nang ti~p nhan nguon mroc a khu vue khac chuyen qua. Toan b9 dien tieh canh tac cua xii My Chau deu trong cho vao nguon mnrc til h6 chua nay vi day la h6 duy nh§.t c6 th~ cfrp cho xii. Cho toi nay, nang su§.t va san hrong san xu§.t nong nghiep a day r§.tth§.p do thieu mroc uroi trdm trong,

5

M~t khac, h6 Hoc Mon co hru VlJCrQng nhung hien nay chua trtt hSt duoc hrong mroc trong hru VlJC,hrong mroc thira khi co mira lil chay v~ ha hru qua nhieu gay ng?p lut ha hru va lang phi hrong mroc nay. Trong giai doan xay dung du an, e<1nkiem tra lai cac thong tin v~ hru VlJCmroc song suBi d6 vao h6 Hoc Mon dS xac dinh dQ cao hop ly cua d?p chinh d.n nang them. Vi~c 19a chon xay dung h~ thong cftp mroc cho My Chau cilng hoan toan hop ly khi kSt hop su dung mroc trong h6 cho viec cftp mroc sinh hoat bang h~ thong tu chay, tiSt kiem di~n nang va chi phi v?n hanh do 19i dung duoc cao dQ cua h6 va vung d6i ven h6, noi d~t tram xu ly mroc. h. Cdc hang muc ilJ xUdt va t6ng muc ildu tu xdy dung: Cac hang muc thuy 19i d~ xufrt diu nr xay dung tren h6 chua Hoc Mon bao g6m: D~p nang cao d?p chinh them 3m dS tang sire chua cua h6 nham dat dung tich 2,786 trieu m3 dS bao darn du mroc tum cho 262 ha dfrt canh tac cua xa My Chau; Thi cong tu sua va nang cftp d?p phu; Xay dung tran xa lil moo bang be tong va da xay g6m ca bS tieu nang; Kenh va cac cong trinh tren kenh (83 cong trinh) (cai tao, nao vet, rna rong long kenh, kien cB hoa (lat da) dS darn bao tai du hru hrong thiSt kS moo khi h6 tang them dung tich chua); T6ng rmrc diu nr xay dung cho cac hgng muc coug trinh thuy l~ tren h6 se khoang 16,4 tY VND; Trong giai doan 1 (nam 2000), 2 hang muc la d?p phu va kenh va cac cong trinh tren kcnh chua dtroc tu sua va nang c§.p. Vi V?y, cung voi vice tang dung tich chua bang each d~p cao them d?p chinh, 2 hang muc nay cilng e<1nphai diroc tu sua cai tao, DBi voi d?p phu, viec nay se giup chong ro ri mroc, tham mM mroc. DBi voi kenh va cac cong trinh kenh bi b6i l~g, mat c~t kenh nho, chi du kha nang d§ll mroc tum thee dung tich hien co, do do e<1n sua cai tao, kien cB hoa dS darn bao du kha nang tai hru hrong thiet kS moo. tu Vi V?y, tfrt ca 4 hang muc neu tren d~u quan trong va e<1ndiroc dtra vao trong danh muc diu nr xay dung, Cac hang muc cho cftp mroc d~ xufrt diu nr xay dung tren h6 chua Hoc Mon bao g6m: Tram born mroc tho (tir 3 gieng khai thac diroc khoan ngay gitta long h6) va tuyen Bng mroc tho; Tram xu 1y mroc d~t tren d6i canh h6; BS chua mroc sach tren d6i; Tuyen Bng truyen tai va pharr phBi mroc, T6ng mire diu nr xay dung cho cac hang muc cong trinh cftp mroc tren h6 se khoang gin 11 tY VND T6ng rmrc diu nr iroc tinh cho di muc dich thuj' l~ va cftp DU'CYC se khoang 27,4 VND trong do rmrc tai tro cua Bi cho tiSu du an nay d~ xuat la 22 tY VND.

------~-4twre~n~k~~~~fildasud~lunfun1982,hAuh5tm~~~b*i~xff6iHI~&~,I~o~ng~---------

tY

Mire chi phi diu nr (27,4 tY VND) nay diroc tinh toan dna tren thiet kS cua cong ty CP Ttr vfrn XD thuy 19i va thuy di~n Binh Dinh la co quan co chuyen men v~ cac cong trinh thuy 19i nen co thS coi la dang tin C?y.

6

5. S1}'phil hep vOi Chien IU'(}'c toan di~n v~ tang trmmg va giam ngheo (CPRGS) cac muc tieu phat tri~n thien nien kY (MDGs):

va

ChiSn hroc tom dien v~ tang tnrong va giam ngheo (CPRGS) d~ ra muc tieu giam ngheo, nhAt la cho khu V\IC nong then, thu hep khoang each ngay cang tang v~ thu nhap gifra thanh thi va nong then, bao dam khu VlJC nong then cilng diroc hirong 19i ill cac kSt qua cua SlJ phat trien kinh tS, bao dam tang tnrong tom dien va b~n vtmg, Trong s6 8 muc tieu phat trien thien nien Icy, cac muc tieu sau la cac muc tieu phu thuoc wang d6i tnrc tiSp va rAt nhi~u vao viec cai thien di~u kien cAp mroc va VSMT nong thon: Xoa doi va giam tinh trang ngheo cung ClJC (muc tieu 1); Giam tY l~ ill vong a tre em (muc tieu 4); LOC;li HIV/AIDS, s6t ret va cac benh t~t khac (muc tieu 6); tnr Bao dam b~n vtmg v~ moi tnrong (muc tieu 7) Nhfun dat duoc SlJ phat trien b~n vtrng va dat diroc cac muc tieu d~ ra cua "ChiSn hroc tom dien v~ tang tnrong va giam ngheo" va cac muc tieu phat trien thien nien Icy, Chinh phu da: phe duyet " Chien hroc qu6c gia v~ mroc sach va VSMT nong thon" dSn 2020 theo quyet dinh 104/2000/QD-TTg va ChiSn hroc qu6c gia v~ BVMT 2001-2010. Chuang trinh muc tieu quoc gia (NTP) voi "Chuang trinh he; trc nganh mroc, v~ sinh va v~ sinh moi tnrong tai Vi~t Nam" da: hoan thanh giai doan 1 vao nam 2005, hien dang tiSn hanh giai doan 2 (2006-2010). Trong giai doan 1, rmrc bao phu cAp mroc dat gcln 62% nhung moi chi co dum 30% dan s6 nong then diroc dung mroc dap img tieu chuan cua BQ Y tS. Mire dQ tiSp c~ dich vu cAp mroc phu thuoc nhieu vao mire thu nhap. Theo quySt dlnh cfIa Chinh.phu phe dlly~t NIP g~C-c6 85% dan 86 nong iliOn dtroc su dung mroc sinh hoat hop v~ sinh, trong do 50% su dung mroc sach dat tieu chuan 09/2005/QD-BYT voi s6 hrong 60l/nguoingay. Ngoai ra, 70% s6 hQ gia dinh nong thon co nha tieu hop v~ sinh, 70% s6 hQ gia dinh chan nuoi co chuong trai hop v~ sinh. TAt ca cac cong trinh cong cong (nha tre, tnrong hoc, tram xa v.v ... ) co du mroc sach va nha tieu hop v~ sinh. Giam thieu 0 nhiem do cac lang nghe, nhAt la cac lang nghe chS biSn tlnrc pham gay ra. Theo TTNSH& VSMTNT Binh Dinh, hien nay tai tinh nay moi chi co khoang 66,7% dan s6 nong thon la co mroc sinh hoat, trong do chi co 10% la diroc tiSp c~ voi mroc sach. UBND tinh phAn dAu dSn 2010 dat 85% dan s6 nong thon co mnrc sinh hoat, 70% s6 hQ gia dinh nong thon co nha tieu hop v~ sinh, 70% s6 hQ gia dinh chan nuoi co chuong trai hop v~ sinh. Vi~c thirc hien tieu du an cAp mroc va VSMT huyen Phil Cat va cai tao h6 chua Hoc Mon se giup cai thien tinh trang cAp mroc cho sinh hoat va san xuAt nong nghiep va v~ sinh moi tnrong nong then tai cac khu V\IC dir an thuoc tinh Binh Dinh. Di~u nay se giup cai thien di~u kien s6ng, nang cao chAt hrong cuoc s6ng, giam tY l~ mac cac benh lien quan toi chAt hrong mroc va VSMT, qua do giam cac chi phi kham chua benh, M~t khac, co du mroc sinh hoat con tao co hQi phat trien cac nganh san xuAt, kinh doanh thirong mai va dich vu, du lich. Cai thien cAp mroc cho nong nghiep se lam tang nang suAt va san hrong

7

san xuat nong nghiep, c6 th~ phat trien them cac nganh nghe kSt hop khac nhir nuoi ca v.v .... ,g6p phful lam tang thu nhap. Nhtr v~y c6 th~ th~y, viec thirc hien ti~u du an dp mroc va VSMT huyen Phil Cat va cai t(;10h6 chua H6c Mon se g6p phdn giam tinh trang ngheo d6i, benh t~t va tir vong a tre em do cac benh v~ dirong ruot, xu~t huyet V.V •.• , giam 0 nhiem moi tnrong, giup thu hep khoang each giau ngheo va giup cho cac vung nong thon thuoc dir an diroc huang Ioi co ban til qua trinh phat trien kinh tS cua tinh. Di~u nay hoan toan phil hop voi cac muc tieu cua ChiSn hroc toan dien v~ tang tnrong va giam ngheo cua Vi~t Nam va cac muc tieu phat trien thien nien ky nhir da neu tren day.

6. Sl}' gin k~t vOi cac nha tai trC}' song phtrong va da phuong va chuong trlnh ngh] quae gia vi Sl}' hai hoa trong ph at tri~n

Sl}'

Cho toi nay, dBi voi dp mroc do thi cua Binh Dinh c6 du an nang cong su~t nha may mroc Tp. Quy Nhon la su dung vBn vay ill ADB va mQt du an khac su dung nguon vBn vay ill Ngan hang ThS gioi (WB) xay dung 7 h~ thong c~p nurrc cho 9 thi trk cua Binh Dinh la cac thi tran: B6ng San - Tam Quan, Tang B(;1tH6, Binh Duong, Go Gang - Ngo May, D~p Da, Binh Dinh, Tuy Phmrc dang trong qua trinh thi cong trong khuon kh6 du an phat trien dp mroc do thi Viet Nam (VUWSDP) nham rna rong pham vi dp mroc rna trong tam la cac thi trk. DBi vOOlinh V1JC dp mroc va VSMT cling nlnr cai thien dp mroc cho nong nghiep thong qua cai t(;10 cong trinh thuy loi cho khu V1JC nong thon cua Binh Dinh, cho too nay moo cac chi c6 SlJ tham gia cua Bi trong viec tai tro cho du an dp mroc huyen Phil My (hien dang thi cong, du kiSn cuBi nam se c~p mroc) va du an h6 chua Cay Sung (da dira vao su dung) va du an h6 D(;1iSan (dang trong giai doan thiet kS thi cong, d~u nam 2008 se thirc hien thi cong). Gful day, chuang trinh CARE moo chi h6 tro cung c~p thiSt bi 1Qcmroc quy mo hQ gia dinh cho cac hQ gia dinh a cac xa thuong bi Iii lut cua Binh Dinh trong d6 c6 cac xa diroc dira vao trong ti~u du an c~p mroc va VSMT huyen Phil Cat. Nhir v~y c6 th€ thay, Chinh phu Bi dang 1a nha tai tro di tien phong dBi vOOdp mroc va VSMT nong then cho Binh Dinh. HO(;1t dQng tai tro nay cua Bi, xet v~ quy mo quBc gia, c6 SlJ gfuI kSt nhftt dinh vOO cac nha tai tro song phuong va da phirong khac khi n6 cling h6 tro cho Iinh V1JC c~p mroc va VSMT - la dBi nrong h6 tro cua nhieu nha tai tro khac nhir Phful Lan, Dan Mach, Thuy Sy, Ha Lan, Phap v.v ... tai cac dia phirong khac nhau cua Vi~t Nam. KSt qua cua viec tai tro nay cua Bi cho tinh Binh Dinh cling vOOcac du an cua cac nha tai tro khac se g6p phful vao viec xoa d6i giam ngheo cling nhir dat muc tieu phat trien b~n viing cho Binh Dinh va cac tinh cua Vi~t Nam n6i rieng va ca mroc n6i chung. Di~m khac va moo xet v~ m~t pham vi tai tro 1a du thien dp mroc cho san xu~t nong nghiep.
(

an nay cua Bi kSt hop

ca hop phan cai

Theo Tuyen bB Pari, khia canh hai hoa trong hop tac phat trien se diroc th~ hien a SlJ tang cirong phirong thirc h6 tro dna theo chuang trinh/dir an va di~u nay duoc neu C\1 th~ trong Cong bB Ha NQi cua cac nha tai tro cho Viet Nam r~ng cac nha tai tro va Chinh phu se

8

hai hoa su hop tac mot each t8i da dira tren each tiSp c?n thea chuong trinh/du an. Muc dich nham lam cho sir h6 tro phil hop voi cac nhu celu Uti tien cua Viet Nam va cac dia phuong cua Vi~t Nam, dira tren cac h~ thong sful c6 va nang hrc dtroc hoan thien dfrn cua Vi~t Nam thong qua su hop tac mot each t8i da khi c6 th~, k~ ca trong viec phan tich, l~p kS hoach va chuong trinh, ph8i hop cung nhau va chia se thong tin va thea doi giam sat thuc hien dira tren cac chi s8 d~ ra. Hien nay, thea UBND tinh Binh Dinh va UBND cac huyen d~ xuAt dua vao du an, vAn d~ mroc sach cho sinh hoat va VSMT nong then dang la nhlmg vAn d~ birc xuc va la m8i Uti tien hang dAu va la nhu celu thirc tS cua dia phuong va ding da diroc phia Bi nhin nhan sau khi c6 d~ xuAt ill phia chinh quyen tinh Binh Dinh, Do d6 c6 th~ thAy, vi~c chinh phu Bi tai tro cho cac tieu du an neu tren la hoan toan thea dung tinh thAn cua su hai hoa trong hop tac phat trien da duoc tuyen b8 va nhan manh trong Tuyen b8 Pari va Cong b8 Ha NQi. Ti~u du an cAp mroc va VSMT huyen Phil Cat va cai tao h6 chua H6c Mon con gfuI kSt chat che voi chuong trinh nghi S\fqu8c gia v~ sir hai hoa trong phat trien, trong d6 neu ro sir phat tri~n v~ kinh tS phai kSt hop hai hoa voi viec giai quyet cac vAn d~ biro xuc cua xa hQi nhu xoa d6i giam ngheo, nang cao dan tri V.v... Phat trien b~n vtrng da tro thanh quan diem cua Dang, duong 18i chinh sach cua nha mroc va diroc khang dinh trong Nghi quyet Dai hQi Dang toan qu8c Ifrn thir IX la " Phat trien nhanh, hieu qua va b~n vtmg, tang tnrong kinh tS di doi voi tlnrc hien tiSn bQ, cong bfuIg xa hQi va bao v~ moi tnrong, "Phat trien kinh tS xa hQi g~n chat voi bao v~, cai thien moi tnrong, dam bao sir hai hoa gitra moi tnrong nhan tao voi moi tnrong thien nhien, gift gin da dang sinh h9C". D~ thirc hien muc tieu phat trien b8n vtmg nhu Nghi quyet cua Dai hQi Dang toan qu8c d~ ra, tlnrc hien cam kSt quoc tS v~ phat trien b~n vung, Chinh phu Viet Nam da ban hanh Dinh huang ChiSn hroc v~ Phat trien b~n virng (Chuong trinh Nghi su 21 euaVi~t Nam)theo Quy~t dinh 153/2004/QU TTg ngay 17/8/2004. Dinhlur6ng---R-ity,----da neu len nhtrng thach thirc rna Vi~t Nam dang phai d8i mat, d~ xuAt nhtmg chu truong, chinh sach, cong cu phap lu~t va nhtmg linh V\fChoat dQng Uti tien cfrn diroc tlnrc hien d~ dat su phat trien b~n vttng trong thS Icy 21 <'r Vi~t N am. Dinh huang ChiSn luoc v~ phat trien b~n vfrng <'r Vi~t Nam la can cu d~ cu th~ hoa ChiSn hroc phat trien kinh tS - xa hoi, cling nhu xay dung chien hroc va kS hoach phat trien cua cac nganh, dia phuong, nham kSt hop hai hoa gifra phat tri~n kinh tS, tlnrc hien tiSn bQ va cong bang xa hQi va bao v~ moi tnrong, bao dam sir phat tri~n b~n vimg dAtmroc. Nhu v~y c6 th~ thay, voi cac muc tieu va 19i ich nhu da neu tnroc d6, ti~u dir an cAp mroc va VSMT huyen Phil Cat va cai tao h6 chua H6c Mon gfuI kSt chat che voi chuong trinh nghi sir qu8c gia v~ su hai hoa trong phat tri~n, trong d6 nhAn manh viec Phat tri~n nong nghiep va nong thon b~n virng (Phfrn 2.4), Phat trien b~n vtrng cac vung va dia phuong (PhAn 2.5), T~p trung n6 I\fC xoa d6i giam ngheo, Dty ml;lnh th\fc hi~n tiSn bQ va cong bfutg xa hQi (Phfrn 3.1), Cai thi~n VSMT (PhAn 3.5), Bao v~ moi truOng nuac va sir dl,lllg b~n vihlg tai nguyen nuac (Phfrn 4.2), Hgp tac qu8c tS d~ phat tri~n b~n vihlg (Phfrn 5.3). 7. Nguan van Uti trv tai eta eua Bi va thM gian d1}:' an: V6i cac muc dAu tu d\f kiSn neu tren d8i v6i 2 ti~u d\f an: cAp nuac va VSMT huy~n Phil Cat va cai tl;loh6 chua H6c Mon, et~ xuit ban et§u v~ mue tai trv eua Bi la khoang 62

9

tY VND. Mire d6i ling cua phia Viet Nam de xu~t la 9,4 tY VNB, trong d6 4 tY VNB la cho ti~u du an c~p mroc Phil Cat con 5,4 tY VNB cho tieu du an h6 chua H6c Mon.Tuy nhien, cac khoan nay dn diroc xac dinh chinh xac hon trong biroc xay dung du an.
Do nhu du r~t c~p thiet cua dia phuong ve mroc sach va VSMT nong thon, khoan tai tro nay nen diroc giai ngan thirc hien cang som cang t6t. Tuy nhien, d~ tuan thu dung quy trinh thirc hien du an bao g6m xac dinh du an, xay dung du an, l~p bao cao du an d:1unr, thoi gian thuong keo dai khoang 2-3 nam voi cac biroc va cac co quan phe duyet khac nhau cho toi khi d~u th:1u tlnrc hien thi cong va hoan thanh cong trinh va ban giao cho dia phuong v~n hanh khai thac. Vi v~y du kien thoi gian thuc hien du

an se la 3 nam tinh til cu6i 2007.

8. Cac bi~n phap bao dam sl}'hoa hQ'P va b~n vii'ng cua dl}' an san khi k~t thuc: Nhfun dam bao su hoa hop va ben vfmg cua du an sau khi du an ket thuc, dn ap dung cac bien phap toan dien va d6ng b(_),bao g6m cac bien phap ve th~ che quan ly, phat trien nguon nhan 19c cho viec v~n hanh, bao dirong cac cong trinh, cling nhu dam bao cac nguon 19c tai chinh til dia phuong d~ bao dam sir ben vfmg trong khai thac, van hanh va quan 1y dir an sau nay. Cac bien phap nay dn diroc chi ro trong qua trinh xay dung du an ciing nhu thirc hien dir an va day se la phan r~t quan trong cua cac qua trinh nay va c:1n t~p trung vao cac v~ de chinh nhu sau: Th~ che quan 1y - nham xac dinh ro co quan chiu trach nhiem trong cac giai doan khac nhau cua du an: giai doan xay dung va nh~t la giai doan quan 1y v~ hanh cong trinh, dam bao bu d~p chi phi d~ h~ th6ng hoat d(_)ng ben vfmg; Nguon nhan 19c c:1nduoc dao tao cac ley nang thich hop cho viec v~ hanh va bao
~~~~~~~~~~~~~~~~

fulrih dUQ"c trol chay;

Nguon tai chinh dia phuong dn xac dinh ro- Dia phuong cung cfrp nguon v6n d6i ling d:1utu xay dung cong trinh con ngiroi dan se phai chi tra cac chi phi lien quan toi sir dung dich vu, v~n hanh cong trinh nham dam bao v~n hanh ben vfmg; Khi xay dung du an va l~p bao cao du an d:1u tu (FS tnroc day), c:1n xac dinh ro co che tai chinh cho giai doan quan 1y v~ hanh; Giam sat hoat d(_)ngva bao cao - co che giam sat, bao cao ve cac heat d(_)ngkhai thac va v~ hanh h~ thong, cung cfrp dich vu, hieu qua cua cac cong tac nay, de xuat ap dung cac dieu chinh trong qua trinh hoat d(_)ngd~ h~ th6ng v~ hanh hieu qua va ben vfmg hon v.v .... C:1n danh gia ky hrong d(_) toan cua d~p va cong trinh h6 chua cling nhu tac an d(_)ng moi tnrong trong qua trinh l~p bao cao du an d:1utu; Giai doan xay dung: Sa NN&PTNT Binh Dinh de xu~t se 1a Chu d:1utu d~ quan 1y viec thirc hien dir an thong qua viec thanh l~p mot Ban QLDA, voi sir ph6i hop voi Sa KH&BT va Sa Tai chinh, duoi sir chi dao cua Ban chi dao cua UBND tinh; Giai doan v~ hanh: C6 th~ tham khao kinh nghiem cua NHTG (WB) trong DA cfrp mroc va VSMT cho cac tinh B6ng bang song H6ng. Mot doanh nghiep ve 10

CN&VSNT cua tinh cAn diroc can nhac thanh l~p d~ lam chu sa htru va quan ly v~ hanh cac cong trinh cftp mroc va VSMT. Day la phirong an cAn diroc uu tien. Tuy nhien, co giao cho Trung tam Niroc sinh hoat va VSNT thuoc Sa NN&PTNT Binh Dinh quan ly van hanh; Khi do Trung tam nay co th~ tv dirng ra tnrc tiSp v~ hanh hoac t6 chirc d~u thau moi cac doanh nghiep nr nhan tham gia d~u th§.u van hanh;

the

D6i voi du an h6 chua Hoc Mon, khi di vao hoat dong d€ xu~t giao cho Sa NN&PTNT Binh Dinh quan ly v~ hanh thong qua viec thanh l~p Cong ty Thuy nong d~ quan ly van hanh thea hinh thtrc doanh nghiep. Ciing co th~ giao cho Phong thuy Ioi hoac NN&PTNT huyen Phil My dimg ra quan ly v~ hanh h6 chua va h~thong kenh muong thuy loi,

11

PHAN PHlJ LlJC

cAc TU VIET TAT
ADB CPRGS CERWASS DANIDA DONRE DOC DOF DPI DARD GoV HRC ICP IEC LWR MARD Ngan hang phat trien Chau

A

Chien luge t6ng th~ vS phat trien va giam ngheo Trung tam mroc sach va v~ sinh nong thon CO'quan h6 tro phat trien quae t€ Ban Mach Sa Tai nguyen va Moi tnrong Sa

xs,

dung

Sa Tai chinh Sa K€ hoach va BfrUTu Sa Nong nghiep va Phat tri~n nong then Chinh phu Vi~tNam Phat trien nguon nhan hrc Chuang trinh Hop tac Thong tin, Giao due, Truyen thong Lu~t TUi nguyen mroc BQ Nong nghiep va Phat trien nong thon BQ xs, dung

--------~14WHD~GJs~----------~~~aLtriinJhlenxuen~'~--------------------------------MOC MOF MONRE MPI NGO NTP ODA PPC SEDP TOR VDGs VND BQ Tai chinh BQ Tai nguyen va Moi tnrong BQ K€ hoach va Bfru nr T6 chirc phi Chinh Phil Chuang trinh muc tieu Quae gia H6 tro phat trien chinh thirc Uy ban nhan dan tinh Quy hoach phat tri~n kinh t€-xa hQi giai doan 2006-2010 BiSu khoan tham chieu Muc tieu phat trien Vi~t Nam BBng Vi~t Nam

12

cAc T AI LI:¢U

THAM

KHAo

Bao cao tom t~t dir an d~u ttl cap mroc sinh hoat huyen Phil Cat, l~p vao thang 8 nam 2007. Bao cao du an d~u ttl du an cap mroc sinh hoat khu Bong huyen Tuy Phuoc va Bong Nam huyen Phil Cat, l~p thang 6 nam 2006. Bao cao tom t~t du an d~u ttl xay dung hA chua mroc Hoc Mon phuc vu cap mroc tai huyen Phil My, l~p thang 7 nam 2007. Nien giam thong ke cua tinh Binh Dinh nam 2006. Nien giam th6ng ke cua huyen Tay Son nam 2004. Nien giam thong ke cua huyen An Nhon nam 2006. Nien giam thong ke cua huyen Phil Cat nam 2006. Nien giam thong ke cua huyen Phil My nam 2006. Nien giam thong ke cua huyen Hoai Nhon nam 2006. Lu~t Xay dung s6 16/2003/QHll ngay 2611112003 cua Qu6e h9i khoa XI, ky hop thir 4 va cac van ban huang din trong giai doan chuyen ti~p. Ludt Bao v~ moi tnrong, nam 2005. Luat tai nguyen mroc, nam 1998. Nghi dinh s6 9112002/NB-CP ngay 1111112002 cua Chinh phu quy dinh v~ clnrc nang, nhiem vu, quyen han va co cAu t6 clnrc cua B9 Tai nguyen va Moi tnrong. Nghi dinh s6 36/2003/NB-CP ngay 4/4/2003 cua Chinh phu quy dinh v~ chirc nang, nhiem vu, quyen han va co cAu t6 clnrc cua B9 Xay dung. Nghi dinh s6 86/2003/NB-CP ngay 18/7/2003 cua Chinh phu quy dinh v~ clnrc ~h ' :.. tA nang, n h'" Y\l, quyenc.m va cO'cau J) Ch' cua.no.rsong.ng h'''' va P h' tnen l~rn uc , R" N" HiP at . A nong thon, Nghi dinh s6 16/2005/NB-CP ngay 7/2/2005 ella Chinh phu v~ quan ly du an d~u ttl xay dung cong trinh. Nghi dinh s6 112/2006/NB-CP ngay 29 thang 9 nam 2006 sua d6i b6 sung mot s6 di~u cua nghi dinh 16/2005/NB-CP v~ quan ly dir an d~u ttl xay dung cong trinh. TCXD 233:1999 - Cac chi tieu hra chon nguon mroc m~itva mroc ngam phuc vu eho h~ thong cap mroc sinh hoat. TCXDVN 33:2006: cap mroc - Mang hroc dirong 6ng va cong trinh - Tieu chuan thiet k~. Tieu chuan v~ sinh mnrc an u6ng (Ban hanh kern theo quyet dinh s6 1329/20021BYT/QB ngay 18/0412002 cua B9 Y t~). Quy chuan xay dung Vi~t Nam, t~p 1. Du an cap mroc va v~ sinh eho 9 thi tran cua tinh Binh Dinh, nguon v6n ngan hang Th~ Gioi (WB). Du an cap mroc va v~ sinh nong then dAng bang song HAng, nguon v6n ngan hang Th~ Gioi (WB).
w

13

Du an e~p mroc va v~ sinh thi diem tai thi tr~ Lim - tinh B~e Ninh, nguon v6n ngan hang Th~ Gi6i (WB). Dir an e~p mroc va v~ sinh thi diem tai thi tr~ Minh Dire - Hai Phong, nguon v6n ngan hang Th~ Gi6i (WB). Chuang trinh e~p mroc va v~ sinh eho cac thi tr~n nho tai Vi~t Nam, nguon v6n PhfinLan.

14

Nhin chung cac khu V\IC do thi con nhiSu han chS vS co sa kinh tS-Icy thuat, tang tnrong kinh tS con thap, cac khu V\IC nong thon chua duoc d~u nr phat trien cac cong trinh co sa ha tkg, kinh tS con cham phat trien. Tinh hinh phan b6 dan cir khong dSu, phk 100 dan cir t~p trung doc thea cac tuyen duong qu6c IQ, tinh IQ, doc thea cac can song 100. CO' sa ha tkg Icy thuat nhin chung con ySu kern, khong dam bao cac tieu chuan phat trien do thi va cfing phat trien chua d6ng dSu gitra cac vung, ha t~ng xii hQi chua dap irng diroc voi t6c dQ phat trien dan cu. D~c di~m phat tri~n kinh t~: Binh Dinh la mQt trong 5 tinh duyen hai thuoc vung kinh tS trong diem mien Trung voi dien tich tv nhien la 6.024 krrr', dan s6 1.566.000 ngiroi va m~t dQ dan s6 260 nguoi/krrr'. Tong san pham xii hQi GDP cua tinh nam 2006 dat 12.314 tY d6ng, nhip dQ tang tnrong GDP thoi ky 1995-2006 tang binh quan hang nam la 9,48%, trong d6 cac nganh thuoc khu V\IC cong nghiep-xay d1)11g tang 14,06%, nong-larn-ngu nghiep tang 7,08% va cac nganh con lai tang 10,24%. GDP cua nam 2006 so voi nam 2005 tang 12% dat mire trung binh d~u ngiroi la 7,8 trieu d6ng. VS co cfru kinh tS cua tinh nam 2006 nganh cong nghiep-xay d1)11g chiem 28,2%, nganh nong-lam-thuy san chiem 36,6% va con lai cac nganh kinh tS khac chiem 35,2%. Gia tri san xu~t nong-Iam-thuy san c6 co cfru nong nghiep chiem 71,83%, lam nghiep chiem 3,12%, thuy san chiem 25,05%. Gia tri san xuat cong nghiep-xay d1)11gc6 co cfru xay d1)11g chiem 24,64%, cong nghiep chiem 75,36% va t~p trung chu y~u la cac nganh cong

--------~n~ghl~·~~biS--.-----------------------------------------------------------Nhin chung Binh Dinh la mQt tinh c6 nSn kinh t~ san xu~t nong nghiep la chu y~u voi tY trong chiem dSn 26,3% so voi t6ng gia tri GDP toan tinh. Nganh cong nghiep cling chi chiem c6 21,2% so voi t6ng gia tri GDP toan tinh, con cac nganh khac voi tY trong cao nh~t cling chi chiem d~n 7%. Nganh cong nghiep cua tinh voi quy mo vira va nho la chu y~u, co sa v~t ch~t Icythuat con nho be. 2. Tinh hinh chung vi kinh t~ xii hQi cua cac huy~n thuQc dl}'an: Trong b6i canh chung cua tinh hinh kinh t~ xii hQi cua tinh Binh Dinh, co cfru kinh t~ cua cac huyen thuoc du an chu y~u la san xu~t nong-lam-thuy san. Nhung cling tuy thea vi tri dia ly cua tirng huyen rna co cfru kinh t~ c6 khac nhau, nhir voi cac huyen Tay San va huyen An Nhon c6 vi tri nb a phia Tay cua tinh thi tY trong vS gia tri nong nghiep va cong nghiep la chu y~u, nhung tY trong vS gia tri nong nghiep vfu1cao han cong nghiep mQt chut. Con d6i voi cac huyen Phil Cat, Phil My va Hoai Nhon la cac huyen yen bien nam a phia Dong cua tinh thi tY trong vS gia tri nong nghiep va thuy san la chu ySu,

18

nhung tY trong ve gia tri nong nghiep v~ cao hon thuy san. Hang nam, mac du kinh t~ 6 cac huyen co str tang tnrong theo sir tang tnrong chung cua ca tinh, nhung gia tri tang tnrong con thap, tY 1~hQ ngheo tinh trung binh tren ca huyen ill 8,8% 6 huyen An Nhon d~n 18,98% 6 huyen Hoai Nhon. Cac hQ ngheo t~p trung chu y~u 6 cac xii, nhir cac xii Nhon Phong, Nhon H~, Nhon ThQ va Nhon Tan thuoc huyen An Nhon co tY 1~ hQ ngheo ill 10,12% d~n 13,57%. Cac xii Cat Nhon, Cat Thfulg, Cat Hung, Cat Chanh, Cat Ti~n thuoc huyen Phu Cat co tY 1~hQ ngheo ill 14,2% d~n 20,2%. 3. Tinh hinh chung v~ c~p nmrc, thoat mnrc va v~ sinh: (I) Huyen Tdy Son: Cac khu V\IC se duoc huang 19i ill du an la thi trk Phu Phong va cac xii Tay Phu, Tay Xuyen va Binh Nghi voi tAng dan sB cua cac khu V\IC la 52.195 nguoi, trong do thi trk Phu Phong co sB dan la 24.219 ngtroi. VS dp mroc: Hien nay thi trk Plni Phong va mQt sB khu V\IC Ian c~ dii co h~ thong dp mroc sinh hoat voi tAng chien dai dirong Bng dp mroc la 11 km, tY 1~ dan sB diroc dp mroc la 60% voi tieu chuan dp mroc la 80 Ift/nguoi/ngay, Con lai 6 cac xii hien nay chua co h~ thBng cfrp mroc sach, ngiroi dan sir dung nhieu nguon mroc khac nhau cho muc dich sinh hoat va san xuat hang ngay, trong do co mroc rmra, nuoc gieng dao ... VS thoat mroc: thi trk Phu Phong dii co cac tuyen cBng thoat mroc diroc xay dung. Day la cac tuyen cBng chung lam nhiem vu thu gom ca mroc mua va mroc I .' , I" . 'I ., khi I ~d ' A hal ta CaclQ gtand' rlI, nauc rial saunaqc d hu gum seaqc thuat I a au ho hoac song Con chay qua thi trk. cac xii hiu nhu chua co h~ thong thoat mroc, mroc thai 6 cac hQ gia dinh diroc thoat ra viron hoac ao, h6, song gk do.
r

a

a

VS cac cong trinh v~ sinh: Cac cong trinh v~ sinh g6m co xi tu hoai, tham dQi, hai ngan, mQt ngan. Cac cong trinh xi tu hoai t~p trung chu y~u 1a 6 khu V\IC thi trk. Tuy nhien tY 1~cac cong trinh v~ sinh trong khu V\IC con thap, (II) Huyen An Nhan: Cac khu V\IC se diroc huang 19i ill du an la thi trk Binh Dinh, thi trfrn D~p Da va cac xii Nhon Thanh, Nhon Hung, Nhon LQc, Nhon Hoa, Nhon Tan, Nhon ThQ voi tAng sB dan hien nay la 112.336 nguoi. VS cfrp mroc: Hien nay co mQt du an dp mroc cho cac thi trk Binh Dinh trk D~p da dang diroc xay dung bang nguon vBn vay ngan hang Th~ Gioi kien d~n thang 8 nam 2008 se hoan thanh, Con lai 6 cac xii v~n chua co h~ dp mroc sach, ngiroi dan su dung mroc trong cuoc sBng hang ngay til nguon khac nhau nhu mroc rmra, mroc gieng dao, ..... va thi va du thong nhieu

19

Y€ thoat mroc: cac thi tdn tuy co cac c6ng thoat mroc, nhung. h~ thong thoat mroc nay chua hoan chinh. Cac c6ng thoat mroc thu gom mroc rmra va .mnrc thai ill cac khu dan cu trong thi trk r6i d6 ra cac ao, h6, song g§.n do. .cac xii hoan toan chua co h~ thong tho at mroc, mroc thai diroc xa tnrc tiep raviron, ao, h6, song g§.n do.

a

a

Y€ cac cong trinh v~ sinh: cac khu Vl,IC thi trk co met s6 h9 gia dinh co xi tir hoai, can lai a cac xii thi nguoi dan su dung nhieu loai cong trinh v~ sinh khac nhau nhu tham d9i, hai ngan, mot ngan va tY I~ cac cong trinh ~inh vin can thAp.

a

v~

(III)

Huyen Phil Cat: Cac khu Vl,IC thuoc huyen Phil Cat se diroc huang loi ill du an la cac xii Cat Th~ng, Cat Chanh, Cat Tien va hai xii Phiroc Th~ng, Phmrc Hoa thuoc huyen Tuy Phiroc. T6ng s6 dan hien nay tai cac xii nay la 52.218 nguoi.

Y€ cAp mroc: Hien nay chua co mot h~ thong cAp mnrc nao cung cAp dich vu cAp mroc tai cac xii nay, ph§.n 160 cac h9 dang su dung mroc rmra va mroc gieng dao cho cac hoat d9ng sinh hoat hang ngay, Cac gieng mroc chi dli mroc dung cho muc dich sinh hoat vao mila rmra, can mila kho thuong bi can nen ngiroi dan phai phu thucc vao mroc nnra, mroc song, h6. Day la khu Vl,IC cuf,i h~ hru ella song Con d6 ra dfun Thi Nai nen dia hinh rAt thAp va thuong bi lut vao mila mira. Khi bi lut thi tAt ca cac gieng dSu bi nhiem b§.n nen h~u het cac h9 phai xay dung cac cOng triniI 19C dan ghin de 19C nacrc dUng cho an u6ngva ri'ra. V~ mila kfi6 mroc song can keo thea rmrc mroc ngam cling bi ha thAp lam cho cac gieng bi.can, M9t ph§.n cua cac xii ven bi~n mroc ngam bi nhiem phen va nhi8m man. Hien nay ngiroi dan a cac khu Vl,IC nay phai di xa 2-3 km de xin mroc hoac mua mroc v€ dung lam mroc an u6ng.

tam

Y€ thoat mroc: Hien nay a cac xii nay hoan toan chua co h~ thong thoat mroc, mnrc thai ill cac hoat d9ng sinh hoat va san xuAt diroc thai tnrc tiep ra viron, ao, h6 hoac kenh thoat mroc g§.n do r6i chay ra song. Y € cac cong trinh v~ sinh: Cac cong trinh v~ sinh hien co a khu Vl,IC cac xii nay bao g6m xi tl,I hoai, tham d9i, hai ngan va mot ngan voi tY I~ cong trinh v~ sinh can thAp, chua den 40%. Mila rmra gay Iii lut lam ng~p toan b9 cac cong trinh v~ . sinh va chuong trai chan nuoi dii gay 0 nhiSm rAt 160 cho khu vue, Hien nay co m9t s6 h9 chan nuoi 160 dii diroc h6 trc mot phan kinh phi d~ xay hfun biogas, Kinh phi diroc he; tro la 1 trieu d6ng, can dau la gia dinh ur bo kinh phi, kinh phi

20

h6 tree duoc lay til nguon (i) Yay vim til chuong trinh mroc sach va v~ sinh nong thon; (ii) Du an khi sinh h9C do Ha Lan tai tro, (IV) Huyen Phil My: Cac khu vue se diroc hirong 1Q'i ll dir an la xa i My Chau voi t6ng s5 dan hien nay la 18.162 nguoi,

My Dtrc va

xa

V8 cap mroc: Hien nay tai cac xa nay chua co h~ thong cung cdp mnrc sinh 'hoat, ngiroi dan hien nay dang sir dung cac nguon mroc mua, mroc gieng dao, gieng khoan .... cho muc sinh hoat va san xuat. V8 mila mua con dli mroc sir dung, v8 mila kho thi mroc rat thieu. Co mot s5 khu V\lCmroc bi nhiem phen hoac bi due vao mila kho nen khong th~ sir dung diroc, khi do ngiroi dan phai di dSn cac khu V\lCxa d~ lay mroc. V8 thoat mroc: Hien nay a cac xa nay hoan toan chua co h~ thong thoat mroc, mroc thai ill cac hoat dQng sinh hoat va san xuat diroc thai tnrc tiep ra viron, ao, h6 hoac kenh thoat mroc gAn do. V 8 cac cong trinh v~ sinh: Cac cong trinh v~ sinh bao g6m co xi tv hoai, tham dQi, hai ngan, mQt ngan. Cac cong trinh xi tv hoai t~p trung chu ySu la a khu V\lCthi trdn. Tuy nhien tY l~ cac cong trinh v~ sinh trong khu V\lCcon thap. (V) Huyen Hoed Nhan: Cac khu V\lCse dtroc hirong Ioi ill du an la thi tran B6ng Son va cac xa Hoai Dire, Hoai My, Hoai Huong, Hoai Tan, Hoai Xuan voi t6ng s5 dan hi~n nay lit 96.457 ngtrOi. V8 cdp mroc: Hien nay co mQt du an cdp mroc cho thi trdn B6ng Son dang diroc xay dung bfug nguon v5n yay ngan hang ThS Gioi va du kien dSn thang 8 nam 2008 se hoan thanh. Con lai a cac xa thi vdn chua co h~ thong cap mroc, nguoi dan sir dung mroc trong cuoc s5ng hang ngay ill nhieu nguon khac nhau nhu mroc mua, mroc gieng dao, ..... V8 thoat mroc: Chi co thi trdn Bong Son la co h~ thong thu gom mroc mua, mroc thai ill cac hQ dan diroc thoat tnrc tiSp ra vuon, ao, h6 hoac kenh thoat mroc gftn day. cac xa hien nay chua co h~ thong thoat mroc, mroc thai ill cac hQ gia dinh diroc thoat tnrc tiSp ra viron, ao, h6 ho~c kenh thoat mroc gftn do r6i chay ra song. mQt s5 xa co ngh8 chS bien nong san nen mroc thai bi 0 nhiem chat hfru co rat cao.

a

a

21

ve cac cong trinh v~ sinh: thi trfuI co mQt s6 nha xi tg hoai, con lai la tham doi, a cac xfi co cac nha xi tham doi, xi hai ngan, mQt ngan. Ty 1~cac cong trinh v~ sinh trong khu V\lC con thap.

o

4. Tinh hinh chungv~ quan
(I) Huyen Tiiy San:

ly chit thai rin:

Hien nay rae thai cua thi trAn Phu Phong va mQt s6 khu V\lC Ian c~n dfi duoc ti~n hanh thu gom. Tai thi trfuI tY 1~ thu gom rae dat 50% con cac xfi trong huyen thi rae thai chua diroc thu gom. Hien nay a cac xfi nguoi dan tlnrong dao h6 ngay trong viron nha d~ chon Ifrp rae, ngoai ra rae con diroc dB ra muong tho at mroc hoac cac con song chay qua gfrn do.

a

Hang ngay hrong rae thu gom diroc a khu V\lC thi trfuI khoang 6 m3 va co mQt chuyen xe cho rae ra bai chon Ifrp. Viec thu gom rae diroc thirc hien boi hQ'Ptac xfi nong nghiep va cac hQ gia dinh trong khu V\lC diroc thu gom rae phai tra phi thu gom rae hang thang cho hQ'Ptac xa. Dia diem bai chon Ifrp hien nay xfi Tay Xuan, khu V\lC bfii chon Ifrp vi tri xung quanh la nui nen khong anh huang toi nguoi dan. Khoang each d~n khu dan cu gfrn nhfrt la 3 km va trong khu V\lC khong co cac hoat dQng san xufrt nong nghiep, Rae duoc t~p trung ve day d~ chon Ifrp, nhung cong tac chon Ifrp chua duoc tlnrc hien dung yeu cAu ky thuat, bfii ,.. A.'" ,. 'II tat -OJ· A 1'\" ,. ! l. • A, chon lap Im;nnay mot chi mang ttl I C}A gtat quyet yea caa tmoc mat ve 1101 do rae ehu,. n chua duoc xay dung hoan chinh. Tfrt ca rae thai y t~ diroc thu gom va chuyen ve Quy Nhon d~ xu ly. (II) Huyen An Nhon: Tai thi trfuI Binh Dinh va thi trfuI D~p Da hrong rae thai diroc thu gom hang ngay la 12 tfuI, chiem khoang 60% hrong rae thai cua cac thi trfuI. N~u tinh tren ca huyen thi hrong rae thai thu gom diroc moi chi dat 15%. Noi chung, tai cac xfi rae thai chua dtroc thu gom, rae thai diroc cac hQ gia dinh thu gom sau do diroc chon a cac h6 trong viron nha hoac diroc dem dB ra cac muong tho at mroc hoac bo song. Tai hai thi trfrn Binh Dinh va thi trk D~p Da co hai dQi thu gom rae hoat dQng, cac dQi nay thuoc cac hQ'Ptac xfi nong nghiep. Hang thang cac hQ gia dinh phai tra phi thu gom rae voi rmrc phi 10.000 d6nglhQ/thang a thi trk D~p Da va 7.000 d6nglhQ/thang a thi trfrn Binh Dinh.

a

a

22

Bai rae hien nay tai thon Phu Son, xa Nhon Hoa each khu dan cu g§n nhelt co 300m nen relt anh hirong d~n nguoi dan. DS giup eho cac dQi thu gom rae trong vi~e xu ly rae thai, huyen da h6 tro cac hop tac xa cac hoa ehelt dS xU ly, hoa ehelt dS diet ru6i, mu6i. Bai rae hien nay da qua tai va dn phai diroc dong cira som. Telt ca rae thai y t~ diroc chuyen v~ Quy Nhon dS xu Iy, (III) Huyen Phil Cat:

Rae thai moo chi diroc thu gom a cac khu vue thi trcln va cac khu vue xung quanh, tY l~ rae thu gom duoc khoang g§n 80%. Vi~e thu gom rae diroc thirc bien boi mot dQi do co quan huyen quan ly, cac hQ gia dinh hang thang phai tra phi thu gom rae, mire phi diroc thu theo quy dinh cua UBND tinh. xa hien nay rae v§n chua diroc thu gom, rae cua cac hQ gia dinh diroc chon lelp trong vtron nha hoac d5 ra cac bo muong, song g§n do. Luong rae khong diroc thu gom a cac xa se bi mroc Iii euan troi va gay 0 nhiSm eho cac khu vue dan cu. (IV) Huyen Phil My:

o cac

Hien tai rae thai moo chi diroc thu gom a hai khu virc thi trcln Binh Duong va thi trcln Phil My, m6i thi trcln co mot dQi thu gom rae voi rmra phi thu gom la 5.000 d6nglhQ/thang. T:;ti hai thi tHin nay luqng nie duQc-thu gom v6i-tY -t ·1:e-?~+la~' +lfliOOf-}l'}~~.---. -----------,---------Bai rae hien nay each khu vue dan cir g§n nhelt la 500m, trong tuong lai huyen se chuyen bai rae too dia diSm moo each bai rae hien nay hon 500 m nen se each khu virc dan cir g§n nhelt hon lkm. Hien tai thi trcln Binh Duong dang d5 rae tai mQt bai rae each thi treln khoang 3 km. Nhung trong tirong lai bai rae nay se khong diroc su dung nita rna se t~p trung v~ dia diem bai rae moi. (V) Huyen Hoai Nhon: Rae thai hang ngay ill cac co sa san xUelttiSu thu cong nghiep, cac quan an, cho, tnrong hoc, cac hQ dan ..... la kha 100, thanh ph§n chu y~u la ehelt htru CO', bao bi ny lon ..... Hien tai tren dia ban huyen eo cong ty TNHH xay dung Nguyen Tin la don vi chiu trach nhiem thu gom va v~ chuyen rae voi rmrc phi dich vu la 7.000 d6nglhQ/thang - mire phi nay do UBND huyen quy dinh, Cong ty eo 01 xe ep rae chuyen dung loai 13 tcln va mQt xe tai loai 7 tcln, hang ngay cac xe thu gom va v~ chuyen diroc 12-15 tcln rae, hrong rae nay chu y~u ill cac thi trcln Bong Son, Tam Quan va cac xa Hoai Tan, Hoai Due, Hoai Hao.

23

Dan s5 tai cac khu V\l'C nay la 85.053 nguoi, trong d6 c6 khoang 22.500 ngiroi tham gia vao dich V\1 thu gom rae. Khu V\l'C c6 s5 hQ dan tham gia dich V\1 thu gom rae nhieu nhit la thi trin B6ng Son voi 1.159 hQ va thi trftn Tam Quan voi 1.462 hQ. LUQ1lgrae thu gom duoc hang ngay bang 26% hrong rae thai phat sinh tren toan huyen. Rae thai duoc van chuyen va t~p kSt d~ chon lip tai cac h5 tam thoi 6 khu V\l'C d6i mii then ThiSt Dinh thuoc thi trftn B6ng Son va vung d6i nui thon Truong Xuan thuoc xff Tam Quan B~c. Dich V\1 nay dff giai quyet viec lam cho 15 lao dQng tai dia phirong voi rmrc thu nhap 500.000 d6ng/thang (tinh cho 10 ngay lam viec). Bai chon lip hien nay chi la tam thoi vi trong nrong lai khu V\l'C nay se diroc danh d~ xay dung khu cong nghiep, khi d6 bffi rae se diroc chuyen dSn dia di~m moi tai thon Lai Dire thuoc xff Hoai Dire. De nang cao y thirc cua ngiroi dan trong cong tac bao v~ moi tnrong, co quan huyen dff t6 chirc nhieu chien dich truyen thong v~ bao v~ moi tnrong va thu gom rae thai, cac bien phap de nang cao y thirc cua ngiroi dan la: + Tit ca cac hQ gia dinh 6 thi trin d~u phai nQP ti~n phi thu gom rae. + Huyen dff thirc hien cac chuang trinh truyen thong va cac chuang trinh nay duoc trien khai toi t~ cac xff. + Huyen dff chu dQng bo kinh phi de mua cong nghe xu ly mroc thai r6i huang dfrn lai cac hQ xay dung cac b~ xu ly, cac hQ nay la cac hQ chS bien nong san va qua d6 thiy duoc sir cai thien ra r~t chit hrong mroc thai. + Cac dot tuyen truyen diroc 16ng ghep vao cac ngay c6 cac hoat dQng vi moi tnrong sach

Qua cac dot tuyen truyen nhir v~y thiy Y thirc cua nguoi dan diroc nang cao hon, ngiroi dan 6 nhttng noi kh6 khan cho viec thu gom rae dff thirc hi~n viec t~p trung rae va chon lip hop v~ sinh. Cac noi rna rae c6 th~ thu gom diroc thi ngiroi dan dff yeu d.u huyen dira xe dSn de thu gom rae.

24

AW

nna

3:3NIAOlId HNI([ HNIH ..L3IlI..LSI([ NI lIIOAlI3:SalI NOW 30H.tIO NOI..LV..LI'1IHYHalI
'Ig

..L V3

nna

..L3IlI..LSI([ NI NOI..LV..LINVS ([NY .vraans lI:tI.LV M. lIO.tl (UO!S.laA IBU!ID

-

I

XGflLS NOlL VJlilILN:tlOI

WVN.L3:IANI WO<I~NDI NVI~'13:lI 3:H.L ao ASSVlIW3:

3:3:.L.LIWWO:JS,3:'1d03:d 3::JNIAOlld HNI<I HNIlI

A13prod 13l!d13:)od S~llH 08 JO PA~I ~lll l13'(~ 1OZ l13~A =n U! ojdood 000' L~ ~UlOS r pU13iuosord l13~Ido~d 81 Z'Z~) 130H :)onlld pU138u1311l :)onlld 'U~!ll13J 'llU1311Jl13J '8u1311l l13J JO sounururoo ~ U! 8U!AH ojdoad lOJ 'W~lSAS AIddns l~l13M podtd l13J nlld ~lll 118nollll 'SUOS13~S lp pU138u!poog: llloq U! AIddns l~l13MlU~P!JJns ~msu3 A ·1 :8u!MOIIoJ ~lll oprqotn iooford oqrjo s~A!p~fqo :)yp~dS
:SiJi1.!PiJ[QO :J!lPiJds 0Q

·~:)U!AOld

llU!G llU!H 'SP!llS!G AW nlld pU13:)onlld Anl 'l13J nlld U! S13~l13iooford ~lll U! ~Ido~d 113:)01~lll lOJ AlH13nb ~JH pU13SUO!l!PUO:)8U!AH 8U!AOldw! pU13lllI13~ll oqqnd 8UpU13llU~ 'uouonpord I13llllIn:)!l813 8u!pnpu! rnourdojoacp :)!wouo:)~ ~lll 8UpOWOld 'uO!pnp~l Ap~Aod oi ~lnqpluo:) oi S! PPlS!P AW nlld U! .noxrosor uow :)oH JO UO!l13l!I!q1311~l pU13 P!llS!P l13J nlld U! UO!l13l!U13S pU13AIddns l~l13M. lOJ P;)fOld ~lll JO ~A!l:)~fqo II13l~AO ~lll
:iJi1.!PiJ[QO IlV.liJi1.0 °V :S3AH~3rqO J~3rO.ld

·SJdG :)onlld Anl pU13AW nlld 'l13J nlld =SSV M.1I3J·d llU!G llU!H =mIYa lfU!a lfU!ff =IdG llU!G llU!H =Jdd llU!G llU!H =crnvw =IdW

lU~wdoPA~G

·umUl~!A U! ~Ap13lu~S~ld~lI lU~P!S~lI ~lll Aq poiuasordar 'JlH =lOII~sunoJ UO!l13l:x!OOJ ~lll Aq poiuosardar 'W13Ul~!A U! wop8uDI U13!8PH ~lll JO ASS13qw3 :~P!S S,lOUOP ~lllWOld ·13

.suouruustn iJU!MOIIoJ ~lll JO tronarodooo pU13uonadronrad S! posodord 'UO!WlU~W~Idw! pU13uonaradard roofcrd ~llllod
:SUOHDJHSUJpUB S3l.lJSIUIW P3JBU~IS3<I °Z

·P!llS!P AW nlld U! .noxrasar uow :)OH JO UOP13l!I!q1311~l pU13 P!llS!P l13J nlld U! UO!l13l!U13S pU13AIddns l~l13M. .snrotrodtnoo 8U!MOIIOJ ~lll U! P~l13:)0II13 ~q oi P~UU13Id~l13 uoddns =u ·~:)U!AOld llU!G llU!H ~lll JO SP!llS!P JO ~WOS U! UO!l13nl!S ~lll iJU!AOldW! lOJ suoddns I13!:)U13UY ~WOS ~P!AOld oi SPU~lU! lU~lliUl~AOD Ulll!iJPH ~lll 'W13Ul~!AJO 1113d I13llU~:)~lll U! ~:)U!AOld I13lS130:) 13-llU!G llU!H U! UO!l13l!U13S pU13AIddns l~l13M oi P~l13pl UO!l13lll!Slln:)YJ!p Al~A iuaimo ~lll nmooon 0lU! 8uPIBl 'lU~lliUl~AOD Wn!iJpH ~lll pU13 W13Ul~!A JO lU~lliUl~AOD ~lll U~~Ml~q W13l80ld uouarodoo.j ~lll JO )JlOM~W13lJ~lll U! pU13umUl~!A JO lU~lliUl~AOD ~lll WOlJ isonbor 13JO S!S13q~lll uo
:3~UBm.loJ.l3d UOHB.l3doo;) P3PU3JUJ 3qJ JO J~3rqDS °1

£ spjoqosnoq =n '~~Bl~AUU! 'snlJl. ·~mH lJ~u~ Sl~U!UlUO~~llH-OZ OMl lOJ aNA OOO'VAud pUUAUPU ~~!Mll~lUM~lJllOJ O~ oi ~AUlJ ~l~lJl ojdood ~lJl. ·u~m !OHuOlJN ~lJl U! umnrnour lU;) mOlJ l~lUM umans S! S!lJl. ·s~unmmo~ ~lJl mOlJ UDJ~-£ omos S! lJ~!lJM'uOO~uI !UN !lJl. ~lJl lU usunaoq U mOlJ l~lUMosaqornd or ~AUlJ sPl0l(~snolJ ~lJl 'sosodmd onsourop ro d ·s~sodmd osn opsomop lOJ ~JqUl!nSlOU snqi 'sPOOlJ ~lJl ~u!mp P~lUU!UlUlUO~ IpM su Al!UnUS sa pun Ullllu Aq p~prulU! am m~lJlJo lIu 'l~A~MOH-sosodmd ousomop lOJ slI~M ~np MOlIulJs mOl] l~lUM osn Alu!um sPlolJ~snolJ ~lJl 'l~lUM AU!Ul oi uomppn uI ·~sn JO oum uoqs Al~A U AluO lOJ lJ~nOU~S! H l~A 'l~lUM AU!Ul ~UPOlS lOJ ~l U ~AUlJspjoqosnoq ~lJl JO otnog ·l~lJlP 'l~U~q lOUS! sosodrnd onsourop lOJ l~lUMJO UOHUlll!S lJl 'uossos Alp ~lJl uI ~ ·S~SU~ ouroq lU raon -Jps ~lJl ~u!pnpu! lOU 'l~lU~;) ~UP!P~W ~A!lU~A~ld pplS!a lU;) nlJd ~lJl Aq P~P!AOldisn] u~~q sUlJ~m~y ~lJl. ·UOSU~S ~lJl U! sn lJ~!lJ sn ~~!Ml UOSU~SOOlJjAU!Ul U! orar ~lJl Alp P ~lJl lJlIM 'u~m S!lJlU! (sosso poirodar 0~1 traqi orour) S~A~~lOS '(m~A 900Z U! S~SU~ pouodor O~ unlJl orour) S~SU~S!P ~lUpl m~lsAs UOHS~~!P P pun uPIs lOJ SUOSU~llOfum uooq ~AUlJ ~lJl ~s~lJl. ·~sn lOJ l~lUMun~p ){~UI pun 'm~A lJ~u~ l~qm~~~a Oll~qOPO uron ~UHsuIUOSU~S AU!Ul ~lJl U! p~poolJ ~q oi p~sn lIu '(~P!S nos ~lJl oi osojo) UOO~uI!UN !lJl. ~lJl .mou ~lu~oI lUlJluOH ~onlJd pun ~unlJl. ~onlJd AlIup~ds~ 'P~fOld ~l(l U! p~pnpu! ~q oi soununuoo ~lJl. .AlD UOlfN AnO aIp JO IplillI ::up II! lID{ ~ I 'IPI!G IpI!Q: JO SPP1S!P IRISRO;) OM1 am ~s~.T. ·~lOZ m~A ~lJl U! ~Ido~d OOO'L~ouros pun nrosord lU ~Ido~d 81z'Z~ JO IUlol U lJl!M 'U~lU ~lJl U! poraooj SUOHlllHSU! (pPlS!a pun ~onlJd Anl.) uOH ~onlJd pun ~unlJl. :lonlJd pun (pplS!a lU;) nlJd) u~n lU;) 'quuqJ lUJ '~unlJl. lU;) JO sounururoo ~ JO snreuqsqu] ~lJl lIu ~pnpu! p~fOld-qns ~lJlJO s~pupy~u~g
:a:J!olf:J .I!alfJ .IojuO!Jv:Jif!Jsnr puv sa!.Ivp!lauag :P!.IIS!a IV;) nlfJ U! pa[o.ld-qnS 'n

UO!IVI!UVSpun tfJddns .IalVAlorp

:uO!JB;)UHsnr

3;)!Oq:::>3qJ pUB S3J.1BPU3U3H oJ;> ·~Ido~d s.ountmuoo ~lJl

lOJ uOH~np~l All~Aod oi oinqunroo Oll!OAl~S~l ~lJl U! orrujnoanbe JO urourdojaaop lJlIM l~lJl~~Ol pun 'PP!A puu A!l!AH~npOld Iumlln~p~u ~SU~l~U! Ol.

=n

's

:~unmmo~ nUlJ;) AWJO PunI Iumlln~p~u JO ulJ Z9Z lOJ m~lsAs UOHU~Pl!Al!AUl~ U SUl!OAl~S~l uow ~OH ~lJl UlOl]l~lUMlu~pY:Jns amsuq

·v

:~m~ pun UO!lUU!mUX~ S~SU~S!P ~lJllOJ scam iooford ~lJl U! ojdoad ~lJl Aq serrurpuadxo SUlI~M sn ·~l~ S~SU~S!P IU~!~OIOlUlUl~p 'S~SU~S!P IU~!~OIO~~uUA~ 'U~OlJllU!P 'Al~lU~SAP 'S~A~ ~lOS sn qons S~SU~S!P trroq-rorae, ~~np~lI .£ :Alnunb l~lUM~U!){u!lPuo (HOW) lJllu~HJo AllS!U!W~lJl JO GOIl.AHlZOOZ-6Z£rON UO!Sp~a ~lJl ~U!l~~m pun AUProd Ul!du~rod sl~UH 08 JO PA~I ~lJllU 'SlU~P!S~ls.otmunrroo nUlJ;) AW ~lJl lIu lOJ 'l!OAl~S~l uow ~OH ~lJl mOl] l~lUM ~u!sn m~lsAs Alddns l~lUM podtd ~lJl lJ~nOllJl '~mss~ld pun Alpudu~ lJloq JO suuoi U! suosnes Alp puu ~U!poolJ lJlOq U! Alddns l~lUM lu~pYJns amsug ·Z :Alnunb l~lUM~u!){Uppuo (HOW) lJllu~H JO AllS!U!W ~lJl JO GOIl.AHlZOOZ-6Zn·ON UO!Sp~a ~lJl ~U!l~~m pun

:){lO.MlgU U0!lnqplS!p

gql oi ){U"Bl !ql WO.y: Jgl"BM S

dumd oi U0!l"BlS iiU!drnnd AJ"BPUO:lgS'){U"Blgii"BJOlS Jgl"BM.U"Bgp :Jgl"BM.l"Bgll oi ){U"Bl U0!lBlllY P!d"BJ pU"B){U"BllUgW!pgS 'Al!Ip"BJ UO!l"BJg"B U"Bql!M. lU"BId iuounean Jgl"BNl

=n

or ppg:

IpM. gql WOJJ Jgl"BM. pnpuo:l

oi gu!pd!d

:lU"BId iuourreon UO!SS!WSU"BJl Jgl"BM. M.R}l

:u0!l"BInWJoJ iooford gql 8u!mp UO!l"BJgp!SUO:l OlU! Ug){"Blgq pjnoqs sounururoo OMl gql 'gJOJgJgql ·pgfOJd AIddns J~l"BM. l"B;) nqd ~ql JOJ I"BsodOJd gql U! pgpnpu! Uggq 19A lOU gA"Bq lnq 'Jgl"BM.U"Bgp JO gii"Blloqs pU"Buountuts U0!l"Bl!U"BS J"BI!l.U!S gA"Bq'gunrnrno:l iiunH l"B;) ql!M. Jgqlgiiol q:lNM. 'ounumroo uoqN l"B;) JO "Bgm gql U! pgl"B:lOI S! ppg: IpM. ·lU"BIdurourraori gql JOJ A"BProd Jgl"BM.M."BJJo sroiotn :l!qn:l OO~'~ JO irmoum U"B8U!P!AOJd 'q:l"Bg A"BP rad smoq ~ 1 ql!M. trouarodo U! SUJUl iiu!){"Bl SIpM. 17 ql!M. 'Jgl"BM. JgAP iiu!lugWgIddns J"BIn8gJ JO gii"BlU"BAP"B){"Bl or repro U! g gP!S JgAP gql wo.y: wOlJo g:lU"BlS!P"BU! 'JgAP UO;) gql8uOI"B poreooj ppg: IpM. =u

=u

:SWgl! iiu!M.0IIoJ g-ql

sopnjout WglSAS AIddns Jgl"BM.l"B;) nqd gql
.J

:jSO;) iueuasesuj SJ!puv wajstCs tCzddnS.IajvM jV;) nLfJ
-----------~·8~~8JJ8

810lU lpnm "B8.ffi p8fOld8lp U!uOHonp81 ~J8AOd plffi ll;18Ul8olmllu8

AlH"Bnb gJ!I 'lUgWgAOJdw! UOmpUO:l 8U!A!I gql iiu!){"BW 'SSgUglgIdwo:l pU"B AiiJgUAS s,pgfOJd g-ql A"BId 0lU! 8upq PInoM. iooford gql 0lU! ~nss! UO!l"Bl!U"BS gql 8u!lBJoillo:lUI ·pglUgWgIdw! gq oi spoou l"Bql gnss! lUg8m U"BOSI"BS! iooford gql JO ){JOM.gurnJJ gql U! u0!l"BJgp!SUO:l 0lU! P~S"B UO!l"Bl!U"BS iiu!){"Bl 'gAOq"B pouonuour S"B UOS"BgS POOlJ/AU!"BJ gql U! uonnrurs uonrqjod snopgs AJgA pU"B'WglSAS g8"BU!BlP JO gii"BJM.gs AU"B lnoql!M. S! l"Bql "Bgm gql U! SUOmpUO:l U0!l"Bl!U"BS psq gql oi gna ·snopgs crour pU"BgJOW qlI"Bgq s.ojdocd gql uo ioedun gql gp"BW gA"Bq sosodmd :l!lSgWOP lOJ 19l"BM U"Bgp JO gii"Blloqs 'UOmpp"B uI ·"Bgm gIoqM. gql oi uonnpod 8u!sn"B:l 'SJgl"BM poop gql Aq A"BM"B ldgM.s gq oi posn SglS"BMJO SPU!){ gql II"B'UOS"BgSPOOlJ/AU!"BJ gql U! 'SUOS"Bgl l"Bql II"B lOd ·){U"Bls"BliON "B ql!M. pcddmbo uocq gA"Bq ){JOlS:}A!I P:}:}Jq l"Bql spjoqosnoq M.:}J "B AJUO .){U"Bl ondos "B :}A"BqS:}uPl"BI :}ql JO prrqr ouo AIuO lnq SgUPl"BI UMO Jpql :}A"Bqspjoqosnoq gql JO %09 ouros isn] l"Bql P:}l"BW!lS:}S! 1I ·:}snoq gql oi lX:}U u:}pmii ~ql 0lU! p:}liJ"Bq:ls!P AIl:lgJ!P Uggq OSI"B:}A"BqSP"BOIJ:}l"BM.:}lS"BM IIV ·sg:lmos J:}l"BM :}:l"BJlllS :}ql 0lU! UgAg 'pg8mq:ls!p AI!mJl!qm ro P"BglSU! ugpJ"B8 s, PIoqgsnoq gql U! pounq lnq pglgIIO:l Uggq lOU gA"Bq II"B S:}lS"BM. !IoS ·iiu!WJ"BI"BS! soununnoo P :}ql U! uouarurs U0!l"Bl!U"BS

-)

=u

:uo!Jvnns
·"B:}m

uouonuog .q

:}ql oi omqrnuoo oimb 'glOj:}J:}ql

:}ql U! u0!l:lnpgJ Ap:}Aod pU"BSUOmpUO:l iiU!A!I :}ql oxordun djoq q:lnw AJgA II!M. l"Bql :}Jq"BUOS"BgJ 'S! iooford AIddns Jgl"BM. :}ql U! AlPopd "BS"Bsounururoo osoqi ~U!pnpUI .( %tt

'%80'L 1 iiU"Bqll"B;) AII"B:lg:p:}ds) %L 1 gWOS lOJ iunooon
lOJ qlUOUl rod aNA OOO'Otl

"B:}m

1 U:}!ll"B;) '%lO'Oll{U"Bq;) l"B;) S!ql U! sPIoqgsnoq rood :}ql

-sosodmd osn ousourop JOJ Al!I"Bnb P:}lSglun ql!M. J:}l"BM. gWOS puods oi gA"Bq (rood gJ"B q:l!qM. JO .roqumtr "B) gJgql

'laAaMOH °SamA!pU IUlTllln~p3u wo.IJ Anunuut! aNA u0!II!q 8 ouros JO anluA onrrouooo trn 3u!3upq 'uq 19l S! UO!luA!lIn~ lOJ lalUM arour 3U!AUq WOlJ 3umpuaq uam pua] IUlOl =u °UO!lu3!ll! lOJ l!OAlaSal aql wo.IJ Alddns laluM WO.IJ AluO l!.puaq II!M 'sualaqM '(~ 1oz maA aql U! 006'8 moqn puu urosord lU aload 8L 1'8) otmumroo ~na AJI\lJO ojdood aql °asodmd UO!lu3pl! lOJ oornos lalUM nrepunqn orour 3U!AUq WO.IJ oSIu lnq 'l!OAlaSal UOJl\l~oH aql wo.IJ Ua){UllalUM MUl osn oi paionnsuoo oq oi walsAs Alddns lalUM aql Aq poptxord lalUM traojo oi ssoooa 3U!AUq WO.IJAluO lOU l!puaq II!M (~1Ol maA aql U! aldoad OOO'II moqu pun nrosord lU aldoad '1786'6) otmururoo nuq;) AJI\lJO ojdoad =u 'stoz maA U! 008'61 otnos pun iuosord lU 191'81 JO IUlOlU ql!M (l~PlS!P AJI\lnqd) ounururoo ~na AJI\l pun oununnoo nuq;) AJI\lJO SlUUlNuqu! aql nu opnput iooford-qns oqi jo sapnpyauag
:o;)Jolf;) .I.JolfJ .I.ojuoyv;)ifysnj' puv soJ.l.vpifouog
°V

op!.I1S!a trw n'lfJ U! 1:Ja[o.ld-qnS.I!otUasaN Uow ;)OH fo

UO!1VI!I!qv'lfaN°Z°fr

o(An;) 3uoqd !UH pun Sa~U!AOld un)! ~ug 'uaA 3unH 'qu!g !uql U! SUMOl nuws lOJ) luawruaAoD qS!UUH aql Aq paputlJ lSdSi\\. aql puu (Al!;) 3uoqd !UH - UMOl ~na qu!JI\l pun a~U!AOld qu!N ~ug - UMOl wn U!) Hi\\. aql q3nOlql 3u!putlJ qS!UllH pun sS!MS ql!M poiuourojdun Anua~al 3maq uaaq aAuy lUYl SUMOl HUWS l01 suroisxs Alddns lalUM alIl Yl!M 3upndwo~
°

aNA

uO!IlN 017 eq o~ posodoad S! ~J<Jfo.ld-qns S!q~ .I0J <Jp!SUU!~I<JH<Jq~mO.lJ aroddns aql q~!qM JO '(lualuA!nba ll! trosrod lad Olllg: 0'17ro) aNA U0!Il!q 1717 uros S! AUP lad srotour o otqno OO~'~ JO AlPudu~ IUlOl U ql!M walsAs Alddns laluM lU;) nqd aql JO lSO~ nrounsaxut paraumsc aql 'samI!~uJ iuounaon pouonuour oxoqa aql ql!M laqla30l sroiour laluM 3u!pnpu! (~1Ol maA aql U! aldoad OOO'L~ouros ptra mosord lU ojdood stz'zs) sPloqasnoq OOL lOJ s3umy suouoouuoo osnoq pun sodtd '){lOMlaU 3uoI U q~ns oi uomppu UI '8 °UDJlO 1 ouros aloJalaql S! ){lOMlaU al!lua aql JO ql3uaI IUlOl =u °UDJ 1 ouros S! ouo isoreou aql oi a~UUlS!p =n anqM 'lill[ unql orour JO ooumsrp U U! S! lalsnp rumstp lSOW aql 'rON AUMq3!H IUU0!lUN aql 3uOIU 3U!UUlll ouqodtd UO!SS!WSUUllaql WOlJ 3u!lunO;) °laqlO q~ua wo.IJ mJ pun poroneos APA!lUPl am sroisnp IU!luap!Sal 'iooford Alddns laluM lU;) nqd aql wo.IJ lyauaq oi posodord sotmururoo aql uI

z

onsourop pun 3u!){Upp lOJ alqUl!nS 'HoJl\l aql JO GO/lA.WlOOl-6ln sruourannbor aql 3u!laaw Al!Iunb laluM u!u3 dpq II!M tronocjtrtsap un3unw pun UOl! 3u!pnpu! pOqlaw nrouneon ql!M aAoqu paqp~sap o(asodmd Alddns laluM U Aq potrao] Aauow aql WOlJ lO Aauow aql lO JJ!ml laluM aql U! uroqi oprqotn aql lOJ Aud IUM OqM a3uls pafold 3U!lllP paY!luap! aq oi S! l!) spjoqosnoq

°sasodmd °ON uo!s!~aa aql U! Aq paMOnOJ uononpor sa lunld iuounecn aql

aqllOJ pcqsqqmso aq oi punj 3u!AloAal UMO l!aql WOlJ saAlaswaql spjoqosnoq oi laUMO luaUllsaAuI aql 'su0!l~auuo~ nrounsaauj lO a3uls UO!lUlnWlod aql OOL lOJ sodtd pun suouootmoo osnojj + '8 :UDJlOI moqn JO ql3uaI IUlOl U ql!M swalsAs odtd a~!Alas pun uO!lnqplS!p 'UO!SS!wsunll + :3u!MonoJ aql sopnjout ){lOMlaU =u

9 ~PBWu~~q ~AUl[A~l[lSU'S)[lOMlUUA~PlpUUyuun:)~l[l ~U!PlU~~"}I ·)[UOS/ )[U~yl~lUMWOl] nroxard djaq U!MAl!A!PUS!l[l 'Wup AlUmxnu ~l[ll0.:I ·Wup U!UW~l[l ~li!S!Ull[l!M l~l[l~~Ol popnrsdn lP~lUl!lNUl[~l ~q oi p~~u 1I!M A~l[l '~lOpl~l[.1 ·p~pul~dn lP~lUlmqUl[~l uooq lOU~AUl[S)[lOMlUUA~PlSl! pun yuuu:)~l[l pun urap AlUmxnu ~l[l '(OOOZ lU~A) I ~sul[d uI ·(lNA nOllnq .,°91 lU P~lUW!lS~S! S1U3J! nO!JB~!.I.1! 3ql .IoJ lSO:) lU~WlS~AU! O!PrulSUO:)YUlOl l[.1 U ~
:1!OA1~S~1 ~l[l

JO oumjox ~~UIOlS p~SU~l:)U! l[l ~U!MOlIoJMOg:P~U~!S~P~l[l ~U!A~AUO:) ojqsdao ~ JO l! ~)[Uwoi ropro U! 'oio lU~W)[UBqw~ ~UOlSAq P~lUP!l0suo:) 'P~U~P!Mpun p~~p~lP 'p~lulmqUl[~l oq U!M lUl[l (S)[lOM (8) S)[lOM lunA~Pl pun yuun:) ~U!lS!X~~l[.1 :l~MOd puoyl~lUM U!ds ~l[l oonpor puu osrodsrp oi ~UOlS pun oierouoo JO ~puw ~q 1l!MlUl[lAlHPuJ Ul[l!M l~l[l~~Ol AUMU!dsM~U · y :p~pul~dn pua p~lulmqUl[~l ~q lEMlUl[l WBpAlUmxnu ~UnS!X~~l[.1 :~unwwo:) nUl[;) AW JO puny YUlnlyn:)p~u sq Z9Z10J osodmd UO!lU~Pl! lOJ l~lUMJO nmoum lu~pYJns JO amstro oi 1~P10 U! sroiaur :)!qn:) uOHl!ill 98L·Z oi dn l!OAl~S~l ~l[l JO Alpudu:) ~~UIOlS~l[l ~SU~l:)U! i w£ Aq l~l[iJ!l[ P~S!Ul ~q lEM lUl[l ump U!UW~U!lS!X~~l[.1 o :~pnpu!
J!OAJ;)S:ll uoJt\[ JOH

Otfl U! pJpro-&lnjpOl:>lUlSUOJ

Jq Ol posodoJd

UJJq J~ftt['t-'J: puP SUlaj/

~SUIff¥.';')I'H'J:!f-:;')~t[r::tJ-----

:jSO;) tueuasesu]

pssodo.cj

.q

·p~lU:)Oyq oi posodord S!luuyd iuounaan o ~l[l ~l~l[M ~P!S Sl! lUU~lU1I!l[~l[l pun .noxrosar ~l[lJO UO!lUA~P l[~!l[ oi ~np lSO:)uoparodo pun AiJl~U~ :)pp~p ~U!AUS 'W~lSASAl!AU~ U SU~Al~S pynoM l! su Slunl!qUl[U!s.otmururoo nUl[;) AW 10J W~lsAS Ayddns l~lUM U PrulSUO:) oi ~:)!ol[:) ~l[l osje S! ~yquuosu~"}I ·p~S!Ulaq oi WBp~l[lJO ll[~!~l[ ~l[l AJ!lsn[ Oll~plO U! l!0Al~S~l ~l[l oi ~u!M0g: Al!:)udu:)WU~llS/l~AP~l[l uo lU~p ~puw ~q lIul[s l! '~iJuls uonajnunoj ~l[l ~u!mG 'ouru cures ~l[llU popoojj Aysnop~s SU~lU WU~llSU.M.Op ~l[l ~U!)[UW ~nl[M l~lnM porotsrm ~l[lJO ~lSUMU ~u!snu:) 'l[:)nw OOlWU~llSU.M.Op SMOg:uosnas AU!Ul~l[l iJupnp umoum l~lUMursptrnpor ~l[l 'lyns~l U sy ·l~lUMJJo-uru ~l[l lIu orois pun U!Ul~l lOUpjnoo U!lSl! 'tnssq pnords ~P!M U SUl[l!0Al~S~l ~l[l l[iJnol[llu 'punq roqio ~l[l uo ·~iJUllOl[S l~lUMsnouos JO ~snu:)~q MOY Al~A uooq ~AUl[ P!A puu P Al!A!pnpOld YUlfilyn:)piJu l[l 'MOUoi dn sv ·~unwwo:) nUl[;) AWJO U~lUpus] UO!lUA!lyn:) ~ ~l[l lIu 10J oomos UO!lU~Pl! AyUO~l[l ~lOJ~l~l[l S! noxrcsor ~l[.1 ·SU~lU1~l[1O wol] soomos l~lUM ~u!ll!WSUUllJO s~n!lN!Ssod lnol[l!M 'uonaooj P~lUyOS! l! oi ~np sosodmd S YUlnlyn:)piJupuu :)!lS~WOPl[loq 10J l~lUM oi P~lUpl s~!lln:)YJ!p yup~ds ~upuJ u~~q SUl[U~lUsrqi SUp~~u ~l[l U! onnb S! Al!:)udu:) S,1!OA1~S~1 ~l[l ~U!SU~l:)U! un ~u!pul~dfl p

'oooz lU~A ~l[l U! P~l~ydwo:) SUM 1!OA1~S~1 ~l[l JO I ~sUl[d lU~WlS~AU!UO!PrulSUO:) =u ·l~Ap l[UUl[.1uH ~l[l OlU!MOg: oi U!UlUnOW!UW ~uonl[d WOIJ S~AP~p means ~l[.1
·U!suq uooiJuy 0
Ul.1

·punyUOnUA!lln:) ul[ to I 10J isn] Alpudu:) UO!lU~Pl!tra l[l!M l! ~U!P!AOld JO

'umans U~!l[NJO U!suq-qns ~l[l oi s~uopq

l!OAl~S~l

uOW :)oH ~l[.1

·~iJulsuO!luynwl0.:I~l[l iJupnp UO!lUl~P!SUO:) U~)[Ul q pjnoqs ojdoad 0lU! ~ S,~unWUlO:)~l[l Oll~lUM iJu!Ayddns lOJ iooford-qns ~l[l 0lU! oununnoo :)nG AW iJu!pnpu!

L

l~lBM 'I ~sBqd uI °UOPBlU~UIaldw! l~pun iJU!~q MOU S! (OIOl-900l) l ~sBqd '~OOllB~A U! 1 ~sBqd Sl! poiojduroo - WBUl~!A U! UO!lBl!UBSpUB ~U~!iJAH 'Alddns l~lBM lOJ WBliJOld uoddng 10l::>~S - SHSMdSS ~ql ql!M d.LN ~q.L °UO!P~lOld IBlU~WU01!AU3 uo AiJ~lBllS IBuoPBN - d3SN pUB iJ.L.L-GOIOOOl/vOrON UO!S!::>~a ~ql Aq ozoz mun UOPBl!UBS pUB Alddns l~lBM IBlUlI uo AiJ~lBllS IBUOPBN - SSMlISN ~ql poxordds SBq AOO ~ql 'soaw pUB ~ql U! P~lBlS S~A!p~fqo pUB qlMOliJ ~{qBU!BlSnS~A~!q::>B repro UI oi

sosao

(L IBoiJ) AlmqBU!BlSnS IBlU~WU01!AU~ ~lUSU3 :(9 IBoiJ) S~SB~S!Pl~qlO pUB BPBIBW 'SalVI AIH ~lB::>!PBl3 :('17 IBoiJ) Al!JBllOWS,U~lPI!q::>~::>np~lI :(1 IBoiJ) All~Aod WB~llX~ oonpar pUB l~iJunq ~lBU!lliH3 :SB~lBIBlUl U! UOpBl!UBSpUB Alddns l~lBM JO iuouraaordurt ~ql uo puodap qonur Al~A pUB AIP~l!P ApApBPl iJU!MOlIoJ ~ql 'soaw 8 ~ql iJuowy
°qlMOliJ ~{qBU!BlSnSpUB ~A!SU~q~ldwo::> ~lUSU~ pUB 'lu~wdOpA~p onnouooc IIB1~AO ~ql wOl] l!J~u~q AIIBnb~ UB::>SB~lB IBlUl ~lUSU~ 'SB~lB IBlUl pUB UBqlU U! sPA~l ~wo::>U!U~~Ml~q dBiJ iJU!SB~l::>U! ~lOW pUB ~lOW ~ql MOlmU 'SB~lB IBlUl U! AIIBp~ds~ 'All~Aod ~::>np~l oi ~A!p~fqo ~ql poztseqdurc SOlldJ ~q.L

:s9GW pU8 S9Hd3 q "
°iJU!UiJ!S~PS)[lOM UO!lBiJP1!U! p~ZHBp~ds 'AUBdwoJ llUmnsuoJ UO!pn11SUOJ .J~ModOJpAH pUB uOPBiJp.TI lllT!a llll!H ~lIl Aq p~lBln::>IB::> uooq SBq l! SB~{qBH~l SBP~l~P!SUO::> UB::> ~q aNA UOHI!q vOLlJo lSO::> lU~UTlS~AU!BlOl ~q.L I

"Juawu.laAoD UB!~laH aqJ Aq papnnj aq OJposodo.rd JunOWB aqJ S! (INA u0!ll!q ZZ q::>NM JO '(INA u0!ll!q t"LZ moqn ~lOJ~l~ql S! 1!OA1~S~1 uoW ::>oH~ql oi P~lBPl sosodmd Alddns l~lBM pUB UO!lBiJP1!qioq 10J lSO::> lU~WlS~AU!IBlOl ~q.L "(INA u0!ll!q II lB P~lBW!lS~ S! SW;}l! P;}lBPl Alddns l;}lBM lOJ lSO::> lU;}WlS;}AU! O!pnllSUO::>IBlOl ;}q.L U
°S~UH~d!d uopnqplS!p pUB UO!SS!WSUB1.L :mq ~ql uo )[UBl~iJBlOlS l~lBM UB~IJ :~P!S l!OAl~S~l ;}qllB lIN ;}ql uo P~lB::>0I lUBld iuaunean rora M :~uH~d!d l~lBM MBl pUB (noxrcsar ;}ql UNl!M sIpM UOPBl!OIdx~ £ uron) UOpBlS iJu!dwnd l;}lBM MBlI :iJU!MOlIoJ ;}ql oprqour l!OAl~S;}l ~ql W01J l~lBM MBl ;})[Bl oi P;}SOdOld S! lBql W~lSAS Alddns l;}lBM ;}ql oi P;}lBPl SW;}l! ~q.L °lSHlU~WlS;}AU! UO!PTIllSUO::> ~q oi P;};}UpUB itmuodun lIB ;}lB ~AOqBpsuonuour SW~l! V ~ql '~lOJ;}l;}q.L

~ql U! poprqotn

°uiJ!S~P M~U ~ql oi iJU!PlO::>::>B MOTJ~ql fuB::> oi ;}IqB ;}q oi P;}!J!llOJ pUB poparsdn IP~lBlHNBq;}l ;}q oi spoou ~lOJ~l~ql IBUB::> ;}q.L °l~MOllBU UO!P;}S Sl! iJu!)[BW 'Sl!sod~p ql!M p~pU~lX~ u~~q SBq JpSl! IBUB::> ;}ql 'P;}sdBIIO::>/p~pOl~ uocq ~ABq s)[UBq Sl! JO lIB lSOWIB 'l86 1 lB~A ~ql ~::>U!S snonuuuoo 0lU! md pUB quao JO osn

8

MOU UO!PTIllSUO:)l~pun S! q:)!l{M 'P~fOld AIddns l~lBM R U! uoddns ~P!AOld 0l1OUOP lSlg: ~ql S! lU~UIUl~AOO UIU!3PH ~ql 'S)]:1OMUO!lR3!ll! JO UOHRlHNRq~l q3noJql AIddns l~lRM UOHR3!ll! JO lU~W~AOldW! SR n~M SR UO!lRl!liRS PW AIddns l~lRM IRIDl oi pm3~l ql!1\\ °daS1\\flA ~ql JO )]:lOM~We.IJ~ql U! SUMOlIll~wS uo sn:)oJ ql!M ~3Rl~AO:) l~lRM puedxo oi UO!PTIllSUO:) l~pun MOU ':)onqd Anl 'qu!a qu!H 'Ra dRa 'ARW 03N-3uRO 00 '8uona qum: 'oH lRH 8Wl 'wna WRl-UOS 8uoH ApWRU 'qll!a qum JO SUMOl 6 lOJ SW~lSAS AIddns l~lRM L oi P~lRPl S! roqio ~ql °HaV WOlJ stmo] 3u!sn lWId iuounaorj; l~lR1\\ s,Al!J uoqN Ana ~ql JO AlPRdR:) ~ql 3U!pRl8dn 10J iooford ~ql S! w~ql JO ~uO °P~lu~W~Idw! 8upq siooford OMl ~m ~l~ql 'quIa qu!H lOJ AIddns l~lRM URqIDJO suuoi U! 'MOU oi dn sv
BpU3~V UOnBZ!UOW.lBH IBuonBN pUB S.lOUO(( IB.l3JBI-mnW pUB IB.l3JBI!H .I3qJO qnM. 3~U3.13qo3

·9

°AIsnO!A~ld P~UO!lU~W SRsoaw pw s~A!p:}fqo SO~dJ ~ql ql!M °lU~wdopA~p :)!wouo:)~ s, ~:)U!AOld ~ql WOlJ 19:~u~q oi Al!Ufilloddo pmbo un SR~lR iooford IRlUl =n ~P!AOld pUR rood ~ql pUR q:)p ~ql U~~Ml~q dR8 ~ql oseorocp SR n~M SR uonrqjod IRlU~WUOl!AU~'S~SR~S!P P~lRPl UOH'Bl!URSUR uroq-roraa oi p ~np AlHRllOW pw Al!PNlOW s,u~lPI!l{:) '~lRl All~Aod ~ql ~:)np~l djoq IHM iooford ~ql 'snql ~UH U! oimb S! s!lll O~WO;)Ul ~ql ~SR~l:)U!oi 'oio onujnoenbe SRqons S~mA!pR l~qlO 8u!doPA~P JO AlHN!ssod pun PP!A ptm Al!A!pnpOld ~ql ~SR~l:)U! dpq IHM ~ltllIn:)p3R 10J AIddns l~lRM 8u!AoldwI °dOpA~p oi WS!IDOl pw s~:)!Al~S 'sossomsnq 'sotnsnptn SnO!mA lOJ sontururoddo ~lOW oreoro IHM l~lRM w~p lu~pg:Jns oi SS~:):)R'ptraq roqio ~ql UO O~ID:) w UO!lRU!WRX~ p IR:)!P~W lOJ sarmtpuadxo ~ql ~:)np~l ptra S~SR~S!PP~lRPl UO!lRl!liRSpUR trroq-roraw ~ql ~:)np~l 'AlHRnb ~JH oouaquc 'suompuo:) 3U!AH ~AOldw! djoq Aq~l~ql II!M 1I -oomxord quIa qll!H U! SR~m iooford ~ql U! uounruts UO!lRl!WS ~ql SR II~M SR S~SOdIDd IRltll{U:)p8R pun :)!lS~WOP 10J AIddns l~lRM JO srums ~ql ~AOldw! dpq II!M iooford-qns UOHRlHNRq~l .noxrasar uow :)oH pw iooford-qns UOHRl!URSpun AIddns l~lBM lRJ nqd JO UOHRlU~w~IdwI
°lR~A OlOZ; mun s~mlPRJ 8U!P~~lq :)!U~!~Aq 8U!ARq spjoqosnoq 3U!WlRJ Sl~l!0l :)!U~!3Aq 8U!ARq sPloq~snoq lRlUl %OL 's~sodmd :)!lS~WOP lOJ l~lRM lu~pmns 8U!ARq ~ldo~d lRlUl JO %~8 q:)R~l oi 8U!A!llS MOU S! pUR P~UWld SRq Odd ~ql °l~lRM uaojo oi SS~:):)R~ARq %01 AluO lnq S~SOdIDd onsourop lOJ l~lRM ~ARq ~:)U!AOld ~ql U! uomqndod lRIDl JO %L 099 AluO nrosord lB 1\\lIHJ °d quIa qu!H ~ql oi 8u!p1O:):)v

%OL pw

'ssv

°p~:)np~l ~q IHM '3U!SS~:)Old pooj U! P~ZHR!:)~ds souo ~ql AIIRp~ds~ 'S~8RIHA opan U! uonnnns uounjjod 'Sl~l!0l :)!U~!8Aq puu l~lRM traojo lu~pg:Jns oi SS~:):)R~ARq (xno SUOHRlSorno qllR~q 'slooq:)s 'SU~llR3l~PU!)]:) s~mlPRJ oqqnd lIR 's~HHPRJ 3U!P~~lq :)!U~!~Aq ~ARq InM spjoqosnoq 8U!WlRJ JO %OL 's~uPlRl :)!U~!8Aq ~ARq InM spjoqosnoq lRlUl JO %OL 'UOmppR UI °ARPORl!dR:)/Sl~UH JO nmoum UR U! lAH-GO/~OOZ;/60 09 °ON UO!Sp~a Aq pommdns RP~l!l:) ~ql 8u!l~~W AlHRnb ql!M l~lRM osn oi ~JqR ~q IHM %O~ q:)!qM JO 'l~lRM ~JRS pw w~p oi SS~:):)R~ARq InM ~Ido~d IRlTIl JO %~8 'z ~sRqd dlN 8U!AOlddR uo UO!Sp~a s,AoO ~ql oi 8li!PlO:):)V °PA~l ~wo:)U! ~ql uo sptrodop qonur Al~A S~:)!Al~S AIddns l~lRM oi SS~:):)RJO ~~l8~p ~ql °HOW ~ql Aq pomjndus sprapums ~ql 8u!l~~W l~lRM w~p oi SS~:):)RSRq uouejndod IRlTIl JO %0£ uRql sS~I PA '%Z;9 p~q:)R~l SRq ~8Rl~AO:) AIddns

6

:)"!W0UO:);:)-OPOS" pU1~ "UOH:);:)lOld U;:)UlU01!AU;:)P~ Al!pmb;:) P~ ssorfiord lBpOS ~uHn:);:)x;:)ql!M PIIulBd U! iuotndojaacp ;:)JquU!UlSnSP~ ;:)A!P;:)JP 'P!dU1" P;:)lU:)OAPU q:)!qM SS;:)l~UOJ IUUO!lUNAlmd XI =n JO uOHnIos;:)1[ ;:)ql U! p;:)WlYJU u;:);:)qseq P~ A:)Hod A 00 ;:)qlU! P;:)lU1~;:)lU! Allud ;:)qlJO nnod M;:)!A;:)ql ouroocq APU;:)lIunrourdojoacp ;:)Jquu!UlSns P~ uouonper All;:)Aod pun UOHUU!W!P l;:)~unq sa q:)ns SUl;:):)UO:) IUpoS lS;:)~~N ;:)ql ~U!WO:)l;:)AO ql!M UO!lUZ!UOWlUqU! ;:)qisnur lu;:)wdoPA;:)P onuouooo luql penns AJlU;:)pq:)!qM 'UOHUZ!UOWlUq ruourdojcaop uo upu;:)~u IUUO!lUU ;:)ql ql!M nraroqoo osja S! UOHUl!I!quq;:)l .noxrasar uOW :)oH P~ PPlS!P lUJ nqd U! UO!lUl!UUSpuu AIddns l;:)lUM 10J siooford-qns =u
':)l;:)

'lU;:)w;:)lUlS;:)lOJ !OUUHP~ UO!lUlBp;:)a spud ;:)qlU! poztseqduro P~ P;:)lUlSuocq suq luql uouaznrourraq uouarodooo nreurdojaaop JO lP!ds oqi ql!M ;:)uH U! oimb ora siooford-qns P;:)UO!lu;:)W ;:)ql10J lU;:)WW;:)AOO wn!~pa WlOJ uoddns ;:)ql 'snql 'Odd quIa qum Aq IusodOld ;:)ql UO posaq -lu;:)ww;:)AOO wn!~pa-lOUOp ;:)ql WOl] M;:)!Aoums ;:)qllo~ suq IP!qM 'poou jnruoa P~ AlPopd lSlY 'Ul;:):)UO:) lO[UWJO ora sonsst UO!lUl!UUSP~ AIddns l;:)lUM'p;:)[Old ;:)ql U! p;:)pnpu! ;:)q oi P;:)SOdOld SPPlS!P JO SJd P~ Jdd quIa qu!a ;:)ql oi ~U!P10:):)U'lU;:)S;:)ldlV 'slOlU:)!PU! P;:)U!Wl;:)l;:)P Op;:)suq ~li!lOl!li0W uonmuourojdun U P~ ~upuqs UOHUWl0]U! P~ ~U!lUlOquI0:) '~u~Id '~U!SAIU~ U! UOHU1;:)doo:) ;:)Jq!ssod tnnunxeur q1JnoJql P;:)A01dw! Allunpu1~ ~upq MOU am luql s;:)HPudu:) P~ SW;:)lSAS ~UHS!x;:);:)ql UO poseq 's;:)!lHu:)oI sl! pun WUUl;:)!AJO sanuoud ;:)ql ql!M PUOdS;:)llO:) uoddns ;:)ql ;:)){uw oi SW!U s!l{l 'q:)u01ddu WU1~Old/l:);:)[01d ;:)ql UO posaq uonezmonrraq ;:)ql ;:)z"!W!XUWII!M A 00 P~ SlOUOP ;:)ql luql lU;:)w;:)lUlS ;:)lOJ !OUUH ;:)ql U! P;:)lUlS U!U~U oouo SUM srqi P~ uoddns possq WU1~Old/l:);:)[01d ~U!SU;:)l:)U!U! P;:)lU1lSUOW;:)P ! S UOHU1;:)doo:) U;:)wdoPA;:)P U! ioodsa UO!lUZ!UOWlUq;:)ql 'UOHU1Up;:)a S!lBd ;:)ql oi ~U!P10:):)V l 'AIddns l;:)lUMUOHU~!ll!JO lU;:)W;:)A01dw!;:)ql oSIu s;:)pnpu! iooford pouoddns IU!~pa srqi luql S! oroq ;:)Iu:)s uoddns JO suuoi U! nnod M;:)UP~ lU;:)l;:)JJ!P;:)ql ';:)P!MAllunO:) iuourdojaaop ;:)JquU!UlSnSP~ uononpor All;:)Aod or cmquiuoo 'sp;:)[Old ,SlOUOP l;:)qlo ql!M l;:)ql;:)~Ol puu ramoumd U! ;:):)U!A01d ;:)ql U! uononper All~Aod oi cmqrnuoo IHM ootnxord quIa qu!a lOJ uoddns IU!~pa ~q.L 'WUUl~!A U! s~!l!Iu:)0I lU~l~JJ!P U! ':)l~ ~:)~ld 'sP~Jl~ql~N ;:)ql 'P~Jl~ZSS!MS ')[lUUlU~a 'puuIuH ;:))[!I SlOUOP l;:)qlo JO ioofqns iroddns osjn S! q:)!l{M 'lOP~S UO!lUl!liUSP~ AIddns l;:)lUM U! suoddns ;:)P!A01d osps A~ql SU SlOUOP IU1;:)luI-!l{nw P~ IU1~lUIN roqio ql!M nraroqoo MOq;:)WOSS! 'PA~I IuuoHuU lU SU 'lU~WW;:)AOO wn!~pa ~ql Aq S;:)!l!A!PU uoddns S!q.L ';:):)U!A01d quIa qu!a U! UOHUl~S P~ AIddns l;:)lUMIUlnl ~U!lloddns U! ;:)A!PU01d S! 'lOUOP U SU 'lU;:)WW;:)AOOwn!~pa ::lql lUql P::l:)!lOU ;:)q uno l! 'snq.L
'l:);:) [Old -qns UOHUl!~S P~ AIddns l;:)lUM lUJ nqd ;:)ql U! poprqotn ::lq oi posodord sotmururoo ::lql ~u!pnpu! 'spoog Aq p::lP;:)JJu AHu::lnb::l1JlSOW sotmururoo ::lql U! ~U!AH sPIoq::lsnoq 10J iuourdmbo UOHU1lIYl;:)lUM ;:)Iu:)s pjoqosnoq P;:)P!A01d isn] snq WU1~01d tlliVJ 'AHu;:):)::l1[

;:)ql U! inns II!M UO!PrulSUO:) ::lql P~ uog !Ua P~ (uonarodo OlU! md APU;:)lIu)rroxrasar ~uns AUJ oi p::llUp1 siooford UOHU~!ll! OMl P~ (lU::lA LOOl JO pu;:) =n U! )[lOMl::lU ;:)ql 0ll::llUM AIddns II!M) PPlS!P AW nqd U!

800l JO ~U!UU!~::lq ::l~UlS U~!s;:)P UO!PrulSUO:) U! MOU) .noxrosar
'(lU;:)A

01 uonarodo 'uouanojdxa :;)Iquup3lsns lOJ soomos IUpuuuy Iu~oI amsuo su IpM. SU 'S)}lOM.JO :;)~UUU:;)lU!UW UOHUl:;)do lOJ iuourdojaacp oomosar uuwnq 'UO!llll!lSU! lU:;)w:;)8uuuw oi pUU P:;)lUPl souo :;)l[l 8u!pnpu! 'poqdda :;)q pjnoqs somsecur snOUOJq~UAS pun :;)A!SU:;)l[:;)ldwo~ ':;)msop Sl! l:;)YU iooford :;)l[l JO AlmquU!UlSnS puu UO!lUl8:;)lU! =n ernsuo l:;)PlO uI :.unsop sn .lauu AlmquU!uJsns pus uOHu.l~aJu! JJafo.ld aqJ amsne OJsa.lnsuaw °8
·LOOZ

JO pu:;) :;)l[l
lOJ

WOlJ

8u!luno~

'SlU:;)A

£ S! UOHUlU:;)w:;)Idw! iooford poradtonua :;)l[l ':;)lOJ:;)l:;)l[l

·UO!lUl:;)dopuu lU:;)w:;)8uuuw s:;)Hnu~oI :;)l[l oi l:;)AO popuaq puu P:;)l:;)Idwo~ u:;):;)q :;)AUl[ S)}lOM. uononnstroo :;)l[l orojcq s:;)pu:;)iJu 8U!AOlddu puu S:;)iJuls lU:;)l:;)JJ!P l[l!M. SlU:;)A £ -Z :;)WOS 'Iunsn sn ':;))}UlPlnoM. H 'uonaradaid iooford lU:;)wlS:;)AU!'uO!lulnlUloJ iooford 'ApnlS UO!lU~mlU:;)p! 8u!pnpu! uoueruourojdun iooford :;)l[l JO S:;)iJuls :;)l[l nu l[iJnoJql 08 oi 'l:;)A:;)M.OH

·UO!lUlU:;)w:;)Idw!iooford :;)qllOJ :;)Iq!ssod sa uoos su p:;)smqs!p:;)q Plnoqs uoddns S!ql 'UO!lUl!U'BSpuu l:;)lUM. uu:;)p lOJ s:;)HHu~oI :;)ql JO P:;):;)ulu:;)iJm Al:;)A or :;)no ·:;)iJulsuO!lulnlUloJ :;)ql U! P:;)U!lUl:;)l:;)P APSP:;)ld arour oq oi P:;):;)uIHM.S!ql 'l:;)A:;)M.OH ·p:;)fOld -qns l!OAl:;)S:;)l UOJI\I ~OH :;)qllOJ ONA uOHI!q p.~ puu iooford-qns Alddns l:;)lUM. l'BJ nqd :;)l[llOJ ONA uOHIN P q~!qM. JO 'ONA uOHIN P·6 :;)q oi P:;)SOdOld S! UO!lnqpluo~ s,:;)P!S -----____;OJl!S~ournup~A otH ·UNA uOHUq ,9 lDoq8 se.pesodoad ,q18m~SJ-JlUUIU.I3A.uOT-9J-Uml&-lnll-!!bO~'fd1Ht-----aqJ mO.lJ aroddns Ol[l 'UO!lUlHNuq:;)ll!OAl:;)S:;)l UOJI\I~oH puu l~PlS!P lUJ nqd U! UO!lUl!U'BS pun Alddns l:;)lUM. lOJ siooford-qns OMl =n lOJ lSO~ lU:;)wlSOAU! P:;)lUW!lSO :;)ql ql!i\\ UOHuJuamaldw! JJafo.ld pun ap!s uU~lao: mO.lJ aroddns lUJJuuuy :alnpaqJs mnm!xuw °L

.(£.~ UO!p:;)S) iuotudojaaop 0JquU!UlSnS lOJ uonarodooo IUUO!luw:;)lUI puu '(Z·P uOH~oS) soomosar rcrae, 8u!sn AJquu!UlSnS puu lU:;)WUOl!AU:;) l:;)lUM. 8u!POlOld '(S·£ UO!p:;)S) UO!lUl!UUSiJu!AoldWI '(1·£ UO!p:;)S) Alnunbo puu ssorsord IUpoS JO UO!lUlUOWOldw! :;)ql iJUHOWOld 'uononpor Ap:;)Aod pun uopeururqo l:;)iJunq uo spoJP 8U!sn~od '(~.Z; UO!POS) s:;)!l!Iu~oI ptra SUO!iJOl JO ruourdojaxop 0JquU!UlSns '(P·Z uOH~OS) nrourdotozcp Iumlln~p8u puu IUllll :;)IquU!UlSns uo SOSSOllS md q~!qM. 'uonezruotnraq mourdojaxcp uo upu:;)8u IuuoHuU :;)ql ql!M iuaroqoo ApSOp S! UO!lUlmquq:;)l l!OAl:;)SOl UOJI\I ~oH puu PPlS!P lUJ nqd U! UOHUl!UUSpun Alddns lOl'BM. lOJ srooford-qns oql 'AIsno!Aold pouoHu:;)w sa slY:;)U:;)qpuu s:;)A!pofqo :;)l[l iJu!pnpu! ':;)AOqU:;)ql nu ql!i\\ .Alluno~ :;)qlJO ruourdojaxop :;)Iquu!UlSnS 8u!msuo 'uouociord lU:;)WUOl!AU:;) pun Alnunb:;) pun ssorsord IUpoS 8uHu:;)woldw! ql!M. uromdojaxop orurouooo ozruourreq oi .ropro U! s:;)!l!Iu~oI pun SlOP:;)S lU:;)l:;)JJ!P lOJ smqd puu S:;)!80lUllS maurdojoxap dn 8u!U:;)s lOJ 'luowdoPA:;)O onnouoog-otoog uo A8:;)lUllS :;)l[l 8uHu:;)w:;)Idw! lOJ S!suq U ios q~!qM. '( lZ upu:;)8V lUBUl:;)!.A)lU:;)wdopAOO :;)JquU!UlSns lOJ UOHUlU:;)PO ~!iJ:;)lUllS :;)ql uo POOZ 'L 1 lsn8nv P:;)lUP 8ll-GO/POOl/£~1 UO!Sp:;)O ponssr snq A 00 'lU:;)wdoPA:;)P :;)Jquu!UlSnS oi iuoumunuoo IUUO!lUW:;)lU! su IpM. su OA!p:;)fqo nrourdojaxap :;)JquU!UlSnS mo ios :;)ql lu:;)w:;)Idw! oi .ropro uI IU~!80IO!q 8U!Al:;)SOld 'lUOWUOl!AUO IUllllUU puu lU:;)WUOl!AUO opaur-uaur U:;)OM.l:;)qUO!lUZ!UOlUlUq 8upnsu:;) 'lU:;)WUOl!AU:;):;)ql 8U!AOldw! pun 8u!l:;)lOld qHM. P:;)lUl8:;)lU! ApSOp iuourdojaaap
·"Al!Sl:;)A!P

11

°JdG AW nqd ;:)ql .ropun lU;:)UIdoPA;:)G IUIDlI pun ;:)IDlIn:)p~v JO UO!S!A!G JO UO!S!A!G UO!lU~PJI ;:)ql oi P;:)lU~;:)PP ;:)q osja AUUI spnrao UO!lU~PJ! puu J!OAJ;:)S;:)J;:)qlJO lU;:)UI;:)~UUUUI uonarodo ;:)q.1 o;:)SPW;:)lU3UO!lU~!llI un dn ~U!»;:)S q~noJql P;:)lU;:)UI;:)IdUI!;:)q uno q:)!qM 'uouarcdo sH ;:)~UunUI oi UOPTIlPSU! ;:)ql sn poiurodda ;:)q pjnoqs G1IVG qu!G qum: 'J!OAJ;:)s;:)J UoW :)oH ;:)ql JOd nrouaiodo ;:)ql JOJ PN oi sostrdouro ;:)lUApd ;:)l!AU!JO JpSl! Aq s;:)!l!IpuJ ;:)ql omrodo AUUI l! ';:)SU:)lUql uI °lU;:)UI;:)~UUUUI uonerodo ;:)ql JOJ Almq!suods;:)J ;:)ql ql!M P;:)lu~;:)I;:)P ;:)q oSIu pjnoo SSV.M.1I3Jod qu!G qum: 'J;:)A;:)MOH 'uoudo AlPopd 13 SU poroptsuoo ;:)q PInoqs S!q.1 °S;:)PHpuJ troumnras pun AIddns J;:)lUM ;:)ql JO uonarodo pun d~SJ;:)UMO l;:)SSU;:)ql J;:)AO ;:))}Ul or dn ios ;:)q oi P;:)J;:)P!suo:) ;:)q pjnoqs osudrouro UO!lUl!UUSpuu AIddns J;:)lUMIUJru V oHM ;:)ql JO P;:)[OJd UO!lUl!UUS pun AIddns J;:)lU.M.UlPG J;:)A!1I P;:)lI ;:)ql UIO.IJ lUlu;:)I SUOSS;:)Ipuu s;:):)u;:)p;:)dx;:) ;:)ql oi J;:)pJ oi ;:)Iqul!nS ;:)l!nlJ S! n :;:)suqd UOHUJ;:)do UI ~Jdd ;:)ql .roptm ;:);:)U!llilli0J ~UP;:);:)lS ;:)ql JO UO!P;:)J!P ;:)ql ropun 'dOG ptm IdG ql!M uonaiodooo U! 'flWd 13 JO lU;:)UIqsHqUlS;:);:)ql q~noJql UO!lUlU;:)UI;:)IdUI!ooford ;:)ql ;:)~UUUUI i J;:)UMO i o lU;:)UIlS;:)AU!;:)ql ;:)q or posodord S! G1IVG qu!G qum: =u .osaqd UO!PrulSUO:) uI ~UO!lUmd;:)Jd uodor iooford lU;:)UIlS;:)AU! ;:)ql ~upnp P;:)ss;:)ssu AJq~noJOql ;:)q PInoqs SPUdUI! IUlu;:)UIUOJ!Au;:);:)ql SU IpM SU J!OAJ;:)S;:)J;:)ql U! S)[JOM roqio pun SUIUP JO Al;:)JUS ~UO!lUJ;:)dos, UI;:)lSAS;:)JquU!UlSnSpun ;:)AH:);:)JP ;:)JOUIJOJ iuounsnfpa JO Almq!ssod ql!M dn ios ;:)q PInoqs ss;:)u;:)A!l:);:)JP J!;:)ql pun S;:)!l!A!PU UO!s!AOJd ;:):)!AJ;:)s 'uouarodo puc UO!lUHoIdx;:) JO ~u!pod;:)J pun ~UPOl!UOUI JOJ UIS!unq:);:)UI oreudordda - ~u!pod;:)J prre S;:)!l!A!PU ~UPOl!UOW ~P;:)lHlu;:)P! AIm;:)p ;:)q pjnoqs oscqd uonaiodo JOJ UIS!liUq:);:)UIIUpuuy '(Sd J;:)UIJoJ) uonarsdord uodor iooford lU;:)UIlS;:)AU!pun uO!luInUIJoJ iooford ;:)ql ~upnG ~;:)suqd uoparodo ;:)ql U! s;:):)!AJ;:)s O csn Jpql JOJ Aud II!M ;:)Ido;:)d Ampy;:)u;:)q J ;:)ql ;:)I~M 'lu;:)UIlS;:)AU!uouonnsuoo S)[JOM ;:)ql JOJ ~upuuuy PUW;:)lunO:) ;:)ql ;:)P!AOJd II!M lU;:)UIUJ;:)AO~113:)01 ;:)q.1 - P;:)lHlU;:)P! AIm;:)p ;:)q PInoqs S;:):)IDOSIUpuuuy 113:)0,] ~UO!lUJ;:)doqlOOUIS Jpql ;:)IDSU;:) i SUI;:)HS)[JOM ;:)ql ~u!li!UlU!UUI o puu ~U!lUJ;:)do JOJ sII!)[S ;:)lUpdOJddu U!U~ oi P;:)U!UJl ;:)q PInoqs JJUlS UO!lUJ;:)do ;:)q.1 ~UI;:)lSAS ;:)qlJO UO!lUJ;:)do ;:)JquU!UlSnS puu AJ;:)AO:);:)JSO:) ~U!IDSU;:)';:)suqd UO!lUJ;:)do l AImIn:)!pud pun osaqd UO!PrulSUO:) :p;:)[OJd ;:)ql JO S;:)~UlS SnO!mA JO ;:)~Juq:) U! ;:)q oi suontupsur ;:)lll AJpu;:)P! AIm;:)p oi J;:)PJO U! - UO!lTIl!lSU! lU;:)UI;:)~UUUW :~U!MOIIoJ ;:)ql uo snooj pjnoqs pun ssooord oqrjo ired nnnrodnn am A;:)ql sa iooford ;:)ql JO sdois lX;:)U;:)ql ~U!IDP P;:)U!UIJ;:)l;:)PAPU;:)P ;:)q PInoqs S;:)IDSU;:)UI:)s;:)q.1 °lU;:)UI;:)~UUUUI ; pun

ZI

iJuoa UIDUl;}!A sIuoO lU;}WdOpA;}a ;}S;}WUUl;}!A ;}OU;}J;}J;}lIO sWJ;}], J

aNA
soaA 110], da3S ;)dd

o IOl-900e;

uuld lU;}WdOpA;}a O!WOU003-opoS ;};}ll!WWO;) ;}Ido;}d IUPU!AOJd ;}OUUlS!SSVlU;}WdOpA;}a IUPYJO ;}WUIDJiJOJdl;}iJJU], IuuoHuN UO!lUZ!uuiJJO lU;}WW;}AOO-UON

van
d]'N OON IdW 3"NNOW dOW ;)OW soaw

lU;}WlS;}AUIpuu iJu!UUUld JO ArlS!U!W lU;}WUOJ!AU3 pUU S;}OIDOS;}"N IUIDlUNJo A.IlS!U!W ;}OUUUHJO A.IlS!li!W UO!ptl.Q.SUO;) JO A.IlS!U!W SIuoO lU;}wdopA;}a lU;}wdoPA;}(] Wll!UU;}II!W IUIDlI puu ;}IDllnop'3v JO A.IlS!U!W s;";)oIDos;";)lI;";)lUM. o M.u'l J u uonaonmururo-j 'uounonpq lU;}wdopA;}a 'UO!lUuuoJuI

G1IVW ~'l
;)31

UIDJiJOJd UO!lUJ;}dooJ ;}A!lUO!PUI S;}OIDOS;}"N UUWllH WUUl;}!A JO lU;}WW;}AOO (IuPU!AOJd) lU;}wdopA;}a IUIDlI puu ;}IDllnopiJVJo lU;}WllUd;}a (IUPU!AOJd) lU;}WlS;}AUI pun '3U!UUUldJO lU;}WllUd;}a (IuPU!AOJd) ;}OUUU!dJo iuouuradorj (IU!0U!AOJd) UO!PrulSUO;) JO lU;}WllUd;}a (IuPU!AOJd) lU;}WUOJ!AU3 puu S;}OIDOS;}lIIUIDlUNJo iuounradoq ;}OUUlS!SSVlU;}wdopA;}a AiJ;}lUJlS l[lMOJO puu uo!pnp;}l1 IUUOHUW;}lUIl[S!UUa UO!lUl!UUS pun Alddns J;}lUM. IUIDlI JOJ J;}lU;};) AlJ;}AOd ;}A!su;}l[;}Jdwo;)
)[lIBH

aoi
;)"NH AOO

G1Iva
Ida doa ;)oa 31INoa

vcnxvo
SSVM.1I3;) SOlld;)

lU;}wdopA;}a

UU!SV

Hav

AlIVSSO'ID

X3NNV

'SA\. Aq P~PUl1J

'~~li!A01d l{UIN ~'BH- UMOl wn UI iooford UOIl'BlIU'BSUR Alddns l~l'BM iopd ~ql p 'SA\. Aq p~pUl1J 'P~fOld UOIl'BlIU'BSUR Alddns l~l'BM l'Blru 'BlPG l~Affi P~lI p
.SA\.

Aq P~PUl1J '~~UIA01d l{UIG l{UIH uI SUMOl 6 10J iooford UOIl'BlIURS pU'BAlddns l~l'BM '1 oumjo A - ~po~ uononnsuo.j W'BUl~IA l!ldy 81 'HOW Aq ponsst l~l'BM ~uPluPP 10J GOllAHlZOOZ/6Z£1 'ZOOZ prepums ~ql 'pmpURls

u~Is~G - s~!l!l!~'BJ pUR W~lSAS uOIlnqplsIG

l~l'BM ptrnorf pUR l~l'BM ~~'BJms JO uOIP~ps uI Sl~l~W'B1'Bd =u - 6661: ££Z GX;)l 'P~fOld uOIl~rulsuo~ lU~UllS~AUIJO lU~W~~'BURW ~ql uo d;)-GN/~00Z/91 'ON ~~l~~G lU~WU1~AODJO S~PIll'B ouros JO uOIsIA~l pUR uOnIPP'B 900Z l~qw~ld~S 6Z d;)-GNl900Z/Zll 'oN ~~l~~G lU~WUl~AOD 'P~fOld uononnsuoo lU~wlS~AUI IO lU~W~~'BURW uo <;007 Amrug~.J L d:J-GN/<;007191 'ON ~~l~~a ~ql lU~WUl~AoD 'G1IVWJO orruonns UOIl'BZIUR~lO pUR Sl~MOd 'S)[S'Bl'suoIl~Ul1J ~ql uo £OOZ Alnr 81 'd;)-GN/£00Z/98 'oN ~~l~~G lU~WUl~AOD ';)0W JO orruonns UOIl'BZIU'Bfbo UR Sl~MOd p 'S)[S'Bl 'suonotmj ~ql uo £OOZ l!ldy V 'd;)-GNI£00Z/9£ 'oN ~~l~~G lU~WUl~AOD ·tnINoW JO orruonns I'BUOIl'Bz!U'B~lO pU'BSl~MOd 'S)[S'Bl

- Alddns l~l'BM :900Z:££: NAGX;)l '~sodmd Alddns l~l'BM ousomop 10J

'SUOIPUl1J ~ql uo ZOOZ l~qW~AON 11 'd;)-GN/ZOOZ/16 'ON ~~l:>~G lU~WUl~AOD '8661 's~:>mos~1I1~l'BM uo M'B'1 .~OOZ 'uoIP~lOld I'BlU~WU01IAU3 M'B'1 uo 'surcumoop 1'B~~1 P~l'BP1 pUR uOIss~s tprno] 'A{qW~SSy I'BUOIl'BNIX ~ql Aq £00Zl1119Z p~nssI I1HO/£OOZ/91 'oN UOIPrulSUO;) uo M'B'1 'PPlsIP uoqN I'BOHJO 900Z )[Ooqm~A l'B:>IlSIl'BlS 'PPlsIP AW nqd JO 900Z )[00q1'B~AI'B:>IlSIl'BlS 'PIllSIP l'B;) nqd JO 900Z )[Ooqm~A l'B:>IlSIl'BlS 'PPlsIP uoqN uy JO 900Z )[Ooqm~A I'B~IlSIl'BlS 'PPlsIP uos A'BlJO vOOZ )[Ooqm~A I'B~IlSIl'BlS '~~UIA01d l{UIG l{UIHJo 900Z )[Ooqm~A I'B:>IlSIl'BlS .LOOZ Alnr poradard 'PIllSIP AW nqd l'BAlddns l~l'BM onsourop pU'B I'BmHn~p~'B 10J 1IOAl~S~1 UOW :>OH JO UOIl'BlHN'Bq~l UO 1l0d~1 Al'Bwwns '900Z otmj poredard 'PPlSIP l'B;) nqdJo 'B~1'B lS'B3-qlnos pU'BPPlSIP :>onqd Anl JO 'B~1'B Ul~lS'B3 l'B iooford Alddns l~l'BM uo 1l0d~1 ApnlS Al!lNIS'B~..J lsn~ny poradord 'PPlSIP 'LOOZ l'B;) nqd l'B iooford Alddns l~l'BM uo 1l0d~1 Amwwns

171

°PImIlf!d Aq P~PutlJ 'urnul~!A U! SUMOl Jll~WS lOJ cunnaniord UO!lUl!UUSpIm Alddns l~lUM. oHM. Aq P~PutlJ '~~U!AOld ~UOl(d !UH - UMOl ~na l£U!W U! iooford UO!lUl!UUSpIm Alddns l~lUM iopd ~l(l

':fl3NIAOHd HNUI HNUI NI SV':flHV .ioaroaa

91

:)!WOUO:);;)-OpOS S,:}:)U!AOld S! pUB II SSBP unqrn IBUO!lBUS! AlP UOl[N !na ·SUO!Zl:}luBqm £I am ==u ·61 ·oN pun 1 ·ON SABMl[Zl!l[ 0!lBU =n OlZluoIB p:}dOPA:}P pun P:}WlOJ u:}:}q U :}ABl[ SUO!Zl:}l unqm =u ·u0!lBlndod IBPU!Aold IBlOl JO % 1·9Z lOJ ZlU!lunO:):)B 'suosrod 000'6017 S! l[U!G l[U!H U! uousjndod unqm :}l[l '900Z U! map :)!lS!lBlS :}l[l oi ZlU!PlO:):)Y

:UO!J1mnS 3!WOU03<}-OPOS

·Sl:}AP :}l[lZluoIB :}lB:)oISB:}lB:}S:}l[llSOW ·:}:)BJms ptmorf wOlJ wS - S·1 JO l[ld:}p S! l:}J!nbB JO JOOl :}l[l pun 'w61 - £ JO sS:}IDp!l[l ':}:)BJms punorf wOlJ w~£ - ~ 1 JO qidop S! l:}J!nbB JO uronoq :}l[l lBl[l SMOl[S 'pciuourotdun Zlu!:}q uooq :}ABl[l[:)!l[M siooford :}l[l wOlJ l:}WM punors JO UO!lBZl!lS:}AU! l[Zlnoll[l ·Sl:}AP :}l[lJO SMOUl:}lBMpun :}l[l IIBJU!Bl :}l[l Aq P:}P:}JJB AIP:}l!P pUB Zl!q lOU S! :}Al:}S:}l ptmorflroptm :}l[l 'sp:}fOld :}S:}l[lAq P:}A:}AlllSBlBp :}l[l wOld ·Sp:}fOld oraredos lOJ SA:}AlllSAZlolo:}Zl pun Al[dBlZlOlpAl[l[ZlnOll[l P:}P:}IIo:) am l:}lBM ptmorf :}l[llnoqB SUO!lBWlOJU!:}l[l ·l[U!G l[U!H U! l:}lBM ptmorsropun lID ImId JalsIDU prm aAlasaI alp ITOAaAms nRIaAO U::l::lq LIISIDI aJ;:up ·jaJVM punOJg.lapUn
·m:}A :}l[l U! :}UJnIOAIBlOlJO %~I

-zt

lOJ snmooon UOSB:}S Alp U! :}UJnIOAl:}lBM

=u

'UOSBas Alp U! Alp am Sl:}AP ZlN :}l[l ny ·suooZiBI IBlOllH :}l[l OllSBg oi rso A\ mOl] Zlu!M0U ':}:)U!AOld:}l[l ll! nam snouraiunour wOlJ :}lBU!ZlpoSl:}AP osoqr IIY ·l[UBl[l BH pUB l[U!l B'} 'UO;) 'ZlUB!D !B'} :Ziu!pnpu! l[U!G l[U!H l[Zinoll[lZlu!uunJ Sl:}AP 17om :}l:}l[l :.laJlJA/. a;)lJj.lns

·uo!pnpOld l:}l[lO pun :}llllIn:)pZiB lOJ Alln:)!JJ!p ZiU!SnB:) 'lsnZiny oi Amruq:}d tnon sZluolold pouod ll[ZinOlp :}l[l ·BalB snourmunonr U! urur OOO·Z pUB B:}lB BlPP U! WW OOL·I - 009·1 moqn S! nBJU!Bl APB:}A :}l[l ·;)oL - 9 moqs S! ammrodmot lS:}l[Zl!l[pun lS:}MoI U:}:}Ml:}q :}:)U:}l:}JJ!Pal[l ';)oZZ MOpq lOU S! arruarodurci lS:}MoI :}ZiBl:}AB:}l[l 'B:}lB IBllu:}:)-P!W JO :}lBW!P :}l[l U! S! l[U!G l[U!H .%~ 1 lOJ snmoooe B:}m BlPP 'o~Z :}AOqBcdojs l[l!M %OL lOJ snmooon B:}lB snounnunour 'lSBg oi lS:} WOlJ p:}dOIS S! U!Bll:}l :}:)U!AOld:}l[l .Al!:) A\ 1 pun SPPlS!P 01 IBlOl ora :}l:}l[l ·UO!Zl:}l IBllU:};) l[lnoS U! oomxord IBlSBO:)B S! l[U!G l[U!H
:sUOmpU03 11unlBU pUB UO!JB30'I

SV:rn:V aI'IOS aNY

.L3m'OHd

am NI
'A'IddllS

.LN:ilW:il~VNVW

:iI..LSVM. 'IVH:ilN:iI~

NOI..LV.LINVS

H:iI.LSVM. NO .LX:iI.LN03

LI

·SlaAp 1i!q aql1iuop~ pUB SA'BMI'BPU!AOld pUB SA'BMI'BUO!l'BU 1iuOI'B crantroouoo snroptsar JO lSOW 'AluaAa palnqplS!p lOU S! UO!l'Blndod -padojoxop -lapun S! AWOUO::>a'palSaAU! lOU am sorruonnsuqur 'SUO!1ial I'Blru uI ·MoI lIPs S! qlMOl1i ::>!wouo::>a 'sormonnsaqur ql!M sa1i'BlUBAp'BS!PAU'BWam alaql 'SUO!1ial UBqm U! 'I'Blaua1i UI

pUB 1iU!P'Bll am SamA!l::>.Bu!.BWl!aq.l·sp.BOla::>U!AOldpu.B 1iuOI'B omquisrp AIU!'BW :sJf.lvd /V!.lJsnpU! meu puv tCVM.lf8JlISuotn 8u!tI.!l uontnndo.j

-uouonpord I'BmHn::>p1i'B 1 ·ON '61 ·ON SA'BMq1i~ UO!l'BU

·samn::>YJ!p U! am smoptsar JO aJH aql pU'B 'JO pa)[::>'BI am sormonnsuqur 'pmM)[::>'Bq am spoqlaw uononpord 'sonuoutur ::>~la AIU!'BW am alaql 'padopAap-lapun S! Awouo::>a .cm SUO!1ial asaql JO s::>!lspap'Bl'Bq::> all.l .Alddns lal'BM UO alol unnrodun A'Bld pUB WOlJ pal'BU!1iPO am SlaAp aql alaqM pUB SlsalOJ al'B alaql alaqM SUO!1ial snoupnunour U! aAH AJU!'BW

.uouonptud tC.lJsa.lojpuv douo /V!.lJsnpU! uo 8u!tI.!l uoutnndod MJsa.loj puv /v.lnJ/n:J!.l8v
·uo!pnpOld ppy pUB a::>p uo 1iU!AH 'SlaAp UOS WDI pUB O'B'] UV S'B qons laAp JO S)[UBq aql 1iuOI'B oranuoouoo AJU!'BW sruoprsor aql pUB MOl S! Al!suap uonajndod aql 'suo!'aal osoqi uI 'uouonpord I'Bmlln::>p1i'B lOJ pa)[::>'BIS! lal'BM pUB podojaaopropun S! Awouo::>a alaqM SUO!1ial snounnunour am alaql 'laAaMoH ·allua::> UMOl ouroooq oi pouuejd om SUO!1ial ourog ·swalsAs AlPppap 'swalSAS Alddns laWM 1iu!pnpu! mo papl'B::> uaaq aA'Bq spa [Old nrourdojaaop orruonnsaqm aql 'SUO!1ial ouros uI .AII'Bnba oimb podojoxap am SUO!1ial osoqr 'I'Blaua1i ur· ·ap'Bll 'y'Bl::> ouroq 'uo!pnpOld I'Bmlln::>'Bnb'B 'I'BlUlln::>p1i'B .suotssojord AUBW uo 1iU!AH uorrqndod 'Al!suap uoptqndod q1i!q .cm SUO!1ial osoqi JO sopstroioareqo I'Blaua1i aq.l ·a::>U!AOld aql JO SUO!1ial uouonpord I'BlUlln::>p1i'B U!'BW pUB onuouooo nmuodun aql 'SUO!1ial )[UBq pUBS I'BlS'BO::> pUB SUO!1ial 'BlPP U! aAH AIU!'BW .uouonptud emipunmbp puv a/qvJa8atl. »ou uo 8u!tI.!l uouomdod /v.lnJ/n:J!.l8v :OlU! pap!A!p am Aaq.l ·Alp 1 pUB SP!llS!P 01 JO sounururoo om 'Bam I'BJru U! suonajndod aq.l ·u0!l'Blndod I'BPU!Aold I'BlOl JO %6·£L 'suosrod OOO'L~I'I S! 'Bam I'Blru U! uonnmdod aql 900(; U! 'Bl'BP onsums L(;I U! paW::>0I lOJ 1iU!lunO::>::>'B oi 1iU!PlO::>::>Y

·SPPlS!P JO anuoo - SUMOl AIU!'BW am pU'B 'A SS'BP UBqm am IIY ·000'0(; pUB OOO'~ woy uonsmdod aA'Bq SUO!1ial traqrn laqlO '(900(; U! 'Bl'BP onsums) suosrod 008'179(;JO uouejndod ql!M AlP uoqN !no lda::>xg: traqm pAaI P!llS!P pUR UBqm pAaI I'BPU!Aold am -qu!a -qu!H U! SUO!1ial u'Bqm laqlO ·allua::> I'BlUlln::> pUB

81

'%Z'OZ oi %Z'v1wolJ S! PPlS!P lB;) nl[d JO sounururoo U~U lB;) 'l[UBl[;) lB;) ''BunH lB;) ''Buel[l. lB;) 'ol[N lB;) U! sPl0l[~snol[ .rood jo orar ~l[l. '%L~'£1 oi %Z1'Olwolj sPl0l[~snol[ rood jo oiar ~l[ll[l!M ~::>U!AOJd Ol[N UV JO sounururoo UBl. UOl[N pUB u UOl[N 'l[UBH UOl[N ''BuOl[d UOl[N SB qons 'scunururoo ~l[l U! AIU!BW~lBllU~::>UO::> SPl0l[~snol[ rood ~l[l. 'uol[N !BOH U! %86'81 pUB PPlS!P UOl[N uy U! %8'8 S! sPl0l[~snol[ rood JO orar =u 'Mol IHlS S! S~::>U!AOld S~l[l ~ U! l[lMOl'B oturouooo ~l[l. '~llllIn::>BnbBUBl[ll~l['B!l[ S! uononpord IBmlln::>p'BBJO ~'BBlU~::>l~d J~A~MOl[ 'sotnsnpm U!BW OMl ~lB anujnoanba pue ~llllIn::>p'BB '~::>U!AOld JO lSBg ~l[l U! SPPlS!P IBlSBO::>JB uOl[N !BOH 'AW nl[d 'W;) nl[d -uouonpord IBplSnpU! uel[ll~l['B!l[ ~ S! uouonpord IBllllln::>p'BBJO ~'BBlU~::>l~d l~A~MOH -uononpord IBplSnpU! pUB IBllllln::>p'BB uo 'BU!lBllU~::>UO::> '~::>u!AOJd~l[l]o lS~A\ ~l[l U! ~m SPPlS!P uOl[N UV pun uog ABl. 'SPPlS!P JO suonB::>0I ::>!l[dBl'BO~'B ~l[l uo 'Bu!pu~d~p SPPlS!P U~~Ml~q lU~l~JJ!P am sorruonns omrouooa 'l~A~MOH 'uo!pnpOld Al~l[Sg:-AllS~loJ-~mlln::>p'BB uo snooj AIU!BW iooford ~l[l II! SJ:l!lJS!P ::up 'a:'lIl!AoJd IPI!G IpI!Q: JO II0!T'mnS :'l!luillIma-opos pu:mal1 JO JxaJuoo aql UT

«u

:J3afO.ld U! SJ3!.IJS!PJO uounturs 3!WOU03a-opos

IU.laua~

"l

AJlsnpu! lOJ s~!l!IPBJ ~l[l '~IB::>sIlBWS pUB wn!p~w lB S! ~:)'u!AOJd ~l[l U! Alls.npU! =u 'l[::>B~ %L 'BU!P~~::>x~ lOU ~JB souisnptn roqio ptm %Z'1 Z lOJ umoooa AllSnpU! 'aero IBPU!Aold IBlOl]O %£'9Z lOJ sumooon ~llllIn::>p'By '~::>U!AOld IBmlln::>p'BBtm S! l[U!a l[U!H 'IBl~u~'B uI .AllSnpU! possooord U! AIU!BW %9'~L AllSnpU! '%V9'VZ sotdnooo UO!PrulSUO::> 'uouonpord uouonnsuoo-Xnsnptn uI '%~O'~Z :Al~l[sg: '%Z1'£ :AllS~lOJ '%£8'IL dn S~){BW~mlln::>p'BB '~nIBA uouonpord Al~l[sg: -AllS~loJ-~mlln::>p'BB uI '%Z'~£ .souisnpm l~l[lO '%9'9£ :Al~l[sg:-AllS~lOJ-~mlln::>p'BB '%Z'8Z lOJ siunooon uononnsuoo-xnsnpur :900Z U! onuonns onnouooa 'BU!PlB'B~lI 'Bl!dB::> 'Buop uO!IHw 8'L 'BU!l[::>B~l rod '~OOZlSU!B'BB %11 Aq p~SB~J::>U! 00Z U! daD 9 '%vZ'OI Aq souisnpur J~l[lO '%80'L Aq p~SB~l::>U!Al~l[Sg:-AllS~loJ-~mlln::>p'BB '%90'171 Aq p~SB~l::>U!uononnsuoo-xnsnput l[::>!l[M U! '%817'6 p~'BBl~AB 900Z-~661 WOlJ orar l[lMOl'B ano =n ''Buop uO!IHq 171 1 SBM 900Z: U! aoo IBPU!Aold ~l[l. . zlli){ /suosl~d £'z 09Z Al!SU~P l[l!M ~Ido~d 000'99~'1 JO uonamdod 'zlli){ vZO'9 JO B~lB purueu B ~ABl[l[::>!l[M UO!'B~l ottnotrooo U!BW IBllU~;) U!BW ~l[l U! S~::>U!AOldIBlSBO::> ~Ag: JO ouo S! l[U!a l[U!H

'SS~ID[B~MU! ~m

61

81 z:'ZS S! sounururoo osoqi U! uonrqndod IUlO.t ·P!llS!P oo.nqd Anl, Jo. sounururoo Uo.H oo.nqd 'iiunql, iiuo.nqd 'P!llS!P lU;) nqd Jo. sounururoo u:;')!l lU;) 'qunq;) lU;) 'iiunql,lU;) am iooford :;')ql uron S:;,)!lUP!.PU:;')q :Pl.ljSlP jV;) nlfJ all)
·SUo.Sl:;')d

·M.o.IlHlS S! U:;,)lUS!ql U! s:;')!l!lpuJ AlUl!uns Jo. :;')iiUlu:;,)Ol:;')d:;')ql, ·l!d :;')iimns IUl:;')u:;')ii:;')ql oi plUM.lo.J M.o.g: pun s:;')u!llul lIneA :;')liiu!s 's:;')u!llul llnuA :;')yqno.p 's:;')u!llUI qsnjj-rnod osn AIU!UW spjoqosnoq 'S:;')unurmo.O uI ·S){UUl ondos :;')AUq spjoqosnoq :;')Wo.S 'SUM.o.l uI :s:;')!l!lpuJ AlUl!UUS ·Sl:;,)A!110 spuod 'suopraf AqlU:;,)U oi AIP:;,)l!P p:;')iilUqOS!P S! spjoqosnoq Wo.lJ l:;')lUM:;')lSUM. 'W:;')lSAS U!UlP lno.ql!M sormururoo uI ·l:;,)A!l 1O spuod oi p:;')iilUqoS!P am P:;')P:;')llo.O l:;,)YUl:;')lUM.:;')ql, ·SPIo.q:;')sno.q Wo.l] l:;')lUM.:;')lSUM. 'l:;')lUM. trmr P:;')llo.O SW:;')lSAS :;')ql, ·P:;')l:;')ldwo.O AlltlJ lOU S! W:;')lSAS :;')iiUU!UlP S!ql l:;,)A:;,)M.o.q'SUM.o.l :;')ql U! W:;')lSAS :;')iiUU!UlP AYUo. S! :;,)l:;')ql ::;')iiUl:;,)M.:;')s/:;')iiuu!Ula .. ·Ol:;')slpM iinp/M.o.lluqs 'l:;')lUM U!Ul .soomos snouax Wo.l] uononpord puu :;')J!l lOJ l:;')lUM. osn slU:;')P!S:;,)l ::np 'Alddns J:;;)lU~LUlUOO ~!U!truI:)J uI ·SOGt-lS.t.lu.,o8uny-v--A&..l.j-q-PIJo:;;)a.l.IFlS'!-I!l-'-!Jy+------:;')q lHM pus ){uuH pp0M. uror; :;')ouuuy Aq poionnsuoo am qO!qM UM.o.l »o duO pun UM.o.l, ~a qu!H lo.J iooford Alddns l:;')lUM.U S! :;,)l:;')ql'lU:;,)S:;,)ldlV :Alddns l:;')lU..M. ·SUo.Sl:;')d 9££"z:I 1 Jo. uonsjndod IUlo.l ql!M. sounururoo «u uo.qN 'uul, uo.qN 'uo.H uo.qN '00.'1 uo.qN 'iiunH Uo.qN 'qunql, uo.qN pun 'UM.o.l, ua duO 'UM.o.l, qu!a qu!H ora iooford :;')ql uron S:;,)!lUpy:;')U:;')q :;')ql .touistp uOlfN uv(n) ·M.o.llmS S! U:;,)lUS~l U! s:;')!l!lpuJ AlUl!uns jo :;')iiUlU:;,)Ol:;')d :;')ql, ·SUM.o.l :;')l{lU! P:;')lUllU:;')OUo.OAIll!uW am S)}UUl ondos :;')l{l, ·s:;')u!llul llnuA :;')liiu!s 's:;')u!llulllnuA :;')yqno.p 'souunq qsnp-mod 'S){UUl oudos .opnpur :s:;')!l!HouJ AlUl!UUS ·Sl:;,)A!110 spuod 'su:;')pluii AqlU:;,)U oi AIP:;,)l!P p:;')iilUl{OS!P S! spjoqosnoq uror; l:;')lUM.:;')lSUM'W:;')lSAS :;')iiUl:;,)M.:;')s/:;')iiuu!UlP lno.l{l!M. sounururoo uI ·l:;,)A!1{ Uo.;) .ro spuod oi p:;')iilUl{OS!P ora P:;')P:;;)llo.Ol:;,)YUl:;')lUM.:;')l{l, ·SPIo.l{:;')sno.l{ Wo.l] l:;')lUM.:;')lSUM. 'l:;')lUM U!Ul SP:;')llo.O W:;')lSAS :;')l{l, ·UM.o.l nl{d iiUo.l{d U! W:;')lSAS :;')iiUU!UlP Aluo. S! :;,)l:;')l{l, ::;')iiUl:;,)M:;')S/:;')iiuu!Ula .. ·Ol:;')SlpM. 'U!Ul .soornos snouex Wo.lJ uononpord pun :;')J!llOJ l:;')lUM.:;')sn slU:;')P!S:;,)l:;')l{l'Alddns l:;')lUM.lno.l{l!M. setmurmoo iiU!U!UW:;')l uI ·AUp;Uo.Sl:;')d/Sl:;')l!l 08Jo. mm uondumsuoo l:;')lUM.l{l!M. %09 S! suroprsor lY:;')U:;')qjo :;')iiUlU:;,)Ol:;')d 'UDJ: 1 1 jo :;')u!pd!d l:;')lUM jo l{liiu:;')llulOl l{l!M. :;')l{l W:;')lSAS Alddns l:;')lUM :;,)AUl{SU:;,)lUiiU!puno.lmS puu UM.o.l iiUo.l{d nl{d :Alddns l:;')lU..M. 61z:·tz: S! UM.o.l, iiUo.l{d nl{dJo. uonsjndod l{0~M. U! 'suosrod ~6 1.Z:~ jo uonrqndod IUlo.l l{l!M sounumroo !l{iiN qu!H 'u:;,)AnX AUl, 'nl{d AUl, 'UM.o.l, iiUo.l{d nl{d em iooford :;')l{lWo.lJ lY:;;)U:;')ql:;')ii 1l!M lUl{l SU:;,)lU:;')l{l, .iouinp uos tfv,L (I)
·SUo.Sl:;')d

0(;

·l~lBM 8u!ll~8 lOJ SB~l'Baiouror oi 08 oi ~ABq sruenqaqm ~ql ·UOSB~S ~ql U! P!qml 10 poznnmpa Alp 8upq JO ~SnB:)~q osn oi ~JqBun S! l~lBM ~ql sooejd ~WOSUI ·~:)lB:)S Al~A S! l~lBM ~ql UOSB~SAlp U! 'UOSB~SAU!BlU! q8nou~ AIUOS! l~lBM ~ql ·S~mA!pB uononpord pUB :)HS~WOP 10J ····:)l~ SII~M P~IIPP 'SII~M MOIIBqs 'S){UBl l~lBM U!Bl W01J l~lBM 8u!sn em SB~lB ~s~ql U! sPloq~snoq ~ql ·s~unwwo:) esoqi U! SlUBlNBqu! oi ~:)IAl~S l~lBM ~P!AOld oi W~lSAS Alddns l~lBM ou S! ~l~ql :Alddns l~lBM. -suosrod (;9 I '8 I JO uoutqndod ql!M sotrnururoo nBq;) AW pUB :)nQ AW am iooford ~ql W01J SB~lB P~ly:~u~q =u :Pl.lJSlP tew n'LfJ

(III)

·PUBIIOHAq P~PUll] iooford 1!'B 1'B:)!8010!q (n) WB180ld Al'Bl!U'BS'BltU pUB l~l'BM UB~p wOl] UBol l C!) wOl] U~){'BlS! Ploq~snoq;QNA u0!II!lli I JO PUll] poiroddns ~ql ·){UBls'B80N
pgnq 01 lsm JO pBd B palloddns am sPIOIpsnOI{ 7iU!IIImJ 7i!q alIIOS 'lllasaxd 1V

·'B~lBS!ql oi uourqjod 8u!sn'B:) 'popoop ~1'BSWlBJ Alpu'Bqsnq pUB S~mlP'BJ Aml!UBS ~ql II'B 'UOSB~SAU!'BluI ·%Ot 8u!p~~:)x~ lOU 'Mol II!ls S! 'B~1'B SNl U! S~mlP'BJ Aml!U'BSJO ~8'BlU~:)1~d ~ql ·s~UPl'Bl lIn'BA ~18u!s 'sauPl'Bl lIn'BA ~Jqnop 'saupl'Bl qsrqj-rnod 's){U'Blondos .oprqour S~mlP'BJ Aml!UBSiuonno ~ql :S;}!l!I!:)'BJ Aml!UBS ·l~Ap 0lU! UMOy uoqr 'SpUUBq:) ro a){'Bl 'spuod 'suapl'B8 s, proqosnoq oi Alpal!p pa81'Bq:)S!P S! lal'BMalSBM. ·walsAs uonoopoo lal'BMalSBM aA'Bq sotmtmnoo OU iucsord l'B :a8'BlaMas/a8'Bu!'B1Q ·8u!){Upp pU'B 8uPIOO:) lOJ lal'BM 8U!Anq 10 8U!l1a8 10J UD[ £-(; 08 oi ~A'Bq SlUBlN'Bqu! ~ql 'au!I'Bs pUB pazmunlB S! lal'BM ptmorf aql sctmururoo 1'B1011!IO S'BalB ouros J uI ·OOl dn Alp slpM aql a){'Bw pUB laMol PAal lal'BM ptmorf aql a){'Bw slaAp Alp aql 'UOS'BasAlp uI ·8U!qS'BMpUB 8up[oo:) '8u!){Upp lOJ l~l'BM 8upalIY 10J samlp'BJ U0!l'BllIY ~ldw!s PrulSUO:) oi aA'Bq spjoqosnoq lSOW oS -pomjjod al'B SnaM aql II'B'aw!l papooy 8u!mQ ·uOS'BasAU!'BlU! popoojj SA'BM1'B! 'B~lB S!ql pUB MOl S AlaA S! trrarrot jo PAal aql os 'uo08'Bl !'BN !ql oi 8U!MOY laAp UO;) JO WBallSUMOP l'B omooj soununnoo ~saql ·SlaAp pU'B spuod W01J lal'BM 'lal'BM U!'Bl uo puadop oi ~A'BqPloq~snoq ~ql 'dn poup AluOWWO:) om sII~M aql SB 'UOSB~SAlp uI ·UOSB~S AU!'BlU! q8noua AluO S! slpM aql W01J lal'BM ~ql ·sa!}!A!p'B nouonpord pUB aJ!I A{!'BPlOJ slpM 8np/MOII'Bqs pUB S){U'Bllal'BMU!'BlW01J lal'BM 8u!sn ~1'B spjcqosnoq lSOW ·saunwwo:) oscqi U! oi W~lSAS Alddns l~l'BM ou S! ~laql :Alddns lal'BM.

Il

U! sud 11!p sPlolJ~snolJ ~lJl ·p~p~no~ u~~q Sl1lJ seam

lOU S! ~lSl1M PHos 'PPlS!P

~lJl U! S~unUIUlO~ l~lJlO

~lJl UI ·liMOl 11uOlJdnlJd ~lJl U! %O~ S! ~lSl1MPHos p~p~no~ JO ~11l1lU~~l~d~lJl ·p~p~no~ 11U!punOlIDs ptra liMOl 11uOlJd nlJd ~lJl U! ~lSUM PHoS ~lJl 'lU~S~ld lY :P!.l.JS!P

vos tfo.L

(J)

·MOI onnb S! l1~lU PPlS!P ~lJl U! S~UPll11JO ~11l1lU~~l~d ~lJl ·l!d ~11mns IU1~U~11~lJl oi pmMloJ MOY pUl1 s~uPluI lJsny -mod 'S~UPll11 lInl1A ~111u!s'S~UPll11llnuA ojqnop ~m S~unUIUlO~ ~lJl U! s~uPluI ~lJl ·s~uPluI lJsny

-rnod ~m lSOW ·liMOl ~lJl U! s)[lIDl oudos ouros AluO ~m ~l~lJl :s~!l!E~l1J Aml!Ul1S
·SlU~uodwo~ ~!lil111lO lJ11!lJlJl!M pompod S! seam esoqi U! l~ll1M ~lSl1M 'AllSnpu! 11li!SS~~OldIl1Jnlln~p11l1 S! ~l~lJl sountmnoo ouros uI ·Sl~Ap pua SpUUl1lJ~ UO!}l111Pl!Aqm~u lO spuod

'napmii l!aI[J <rJ AI1:laJ!p pa]lmlps!p S! SPlmpsnmI lUaI] JaWMglSBM gIll 'sg!l!I!:JFJ iuouneon pun W~lSAS UO!l~~nO~ 1~lUM~lSl1M/~11l1u!l11Pu S! ~l~lJl 'S~unUIUlo~ o
~lJl uI ·Sl~Ap ~lJl oi p~11mlJ~s!p ll1lJll~:y:l1 pun SpUUl1lJ~UO!}U11Pl!Aqm~u 'suapm11 l!alJl oi AIl::lal!p P~gll1lJ~S!P S! spjoqosnoq )[~uJq 'liMOl uOS 11uos: ~lJl U! walsAs ~11l1u!l1lPAluO S! ~l~lJl
10

spuod

~lJl WOl] l~ll1M~lSl1M A~lg pun :~11l11~M~S/~11l1u!l11a

····~l~ Sn~M 11np 'Sn~M MOnl1lJs 'l~ll1M U!l11 sn qons S~!l!A!Pl1 ~!}S~WOP

lOJ soomos SnO!mA wol] l~lBM l~11siuanqsqm ~lJl Sl1~m osoqr uI ·S~unUIUlO~ ~lJl U!
siuauqequr ·800llsn11ny ropun oi
~~!Al~S

l~lUM ~P!AOld oi W~lSAS Alddns l~lUM ou S! ~l~lJl 'MOU I!luil oi poiosdxo S! l! PUl1 HM. uro.q ~~unuy Aq uononnsuoo Alddns l~ll1M U S! ~l~lJl :Alddns l~lU.M.

U! ~l~ldwo~

liMOl uOS 11uos: lOJ iooford

·suosl~d lJl!M S~unUIUlO~ uunx ptm liMOl uOS 11uos:
~1l1 tooford

L~t'96 JO uonamdod IUlOl

!UOH puu Ul1l !l10H '11uonH !l10H 'AW !UOH '~na W01J saam p~ly~u~q

=u :P!.lJS!P

!UOH (AI)

uOLfN !OOH

·MOI oimb S! seam osoqi U! s~mE~uJ ~!U~!11AlJO ~11l1lU~~l~d~lJl 'l~A~MOH .AluO SliMOl ~lJl U! ~m S)[Ul1londos lSOW ·l!d J ~11mns 1l11~U~11lJl oi pmMloJ MOY pUl1 S~UPll11llnl1A ~I11u!s 'S~li!llUI lInl1A ~Jqnop ~ 'S~UPll1I qsng-rnod 'S)[Ul1l oudos cprqom S~mE~l1J Aml!Ul1S~lJl :s~mE~uJ Aml!UUS ·Sl~Ap pun SpUUl1lJ~UO!}l111!ll! 10 spuod 'u~pm11 ,sPlolJ~snolJ oi AIl~~l!P p~111UlJ~S!P S! samA!pl1 uononpord PUl1 ~!lS~WOP W01J l~ll1M~lSl1M :~11Ul~M~S/~11l1u!Ula ~lJl 'sl1~m ~S~lJl li! W~lSAS UO!p~nO~ l~ll1M~lSl1M ou S! ~l~lJl

II

·8U!l'R~ll 10J uoqN Ana or P~1l0dsU'R1lSS! 'R~m P!llS!P

=n U! spmdsoq

~ql wOlJ ~lS'RMpqos ~ql IIV

·UOOS p~sop ~q ismn pU'RMOUp~P'R0Jl~AO S! II!JpU'RI ~ql .. ·~l~ SI'R~!W~q~ I'RppOl!nbsow 'AU 8uHIPI 10J SI'R~!ill~q~ 'SI'R~!W~q~ 8u!l'R~1l Alddns sonuoqma P!llS!P ~ql '~lS'RM P!Ios l'R~ll uraoi UO!P~IIO~ ~ql djoq Oll~plO uI ·slU~P!S~l ~ql p~JJ'R AIlU'R~!J!U8!sn ·'R~m iuapisor isareau uror] mJ woos AluO S! q~!qM otmururoo 'ROH uOl.JN ~ql U! l~IW'Rq uog nqd l'R P~W~oI S! II!JpU'RIiuormo

=u

·UMOll.JUIGl.JU!HU! Ploq~snoqfLlluow/GNA OOO'L pU'R UMOl 'RG d'RG U! Ploq~snoq;qluow/GNA 000'01 JO ~~J ~~!A1~S ql!M umoi ~ql oi ~~J UO!P~IIO~ ~lS'RM P!Ios A'Rd oi ~A'Rq spjoqosnoq ~ql qlUOWAl~A3 ·s~A!l'Rl~doo~ I'Rllllln~!l~'R ~ql .ropun P~l'R1lS!U!WP'R ~1'R sumoi ~s~ql ·~lS'RM pqos 8u!l~~IIO~ 10J ~Jq!SUOdS~l ora OqM sureoi OMl ~1'R~l~ql 'SUMOl 'RG d'RG pU'Rl.JU!Gl.JU!HuI

s, Ploq~snoq ~ql U! poptmorf pU'R p~1~l.Jl'R8S! ~lS'RMPHos ~ql ·P~p~IIo~ lOU S! sounururoo U! ~lS'RMPHoS ~ql ·P!llS!P ~IoqM ~ql U! ~lS'RM PHos I'RlOlJO %~110J ~U!luno~~'R pU'RSUMOl;)ql U! ;)lS'RM PHoS I'RlOlJO %09 APl'RU1~XUlUUB 'A'RP .rod SUOl II moqs P~P~IIo~ S! ~lS'RM pqos ~ql 'SUMOl 'RG d'RG pU'R l.JU!G l.JU!HUI
:P!.lJS!P uOlfN uy (II)

UO!W8!ll! Aqm~u or mo UMOll.{l10 uopraf

.APl~Idwo~ poionnsuoo

uooq lOU S'RqpU'RAluO ~lS'RM

PHoS 10J ~l!s JO pU'RW~P~A!l'R1~dw! p~A1~S S! II!JpU'RIS!l.Jl'SlU~W~l!nb~l I'R~!uq~~ll~~W lOU s~op ~l~q ~lS'RMpqos JO 8U!pun018 'l~A~MOH ·8U!pun018 10J ~l~q p~1~ql'R8 S! ~lS'RMpqos 'A'RPAl~A3 ·S~!l!A!l~'RI'RmlIn~!l8'R ou S! ~l~ql S'R~l'R8U!punollns ~ql U! pU'R lID[ £ moqa S! 'R~m lU~P!S~l lS~l'R~U or II!JpU'RIwOlJ ~~U'RlS!P~ql ·slU~P!S~l ~ql p~JJ'R lOU scop l! l'Rql os smanmour Aq popunorms S! II!JpU'RI~ql '~unwwo~ u'Rnx A'Rl U! S! II!JpU'RIJO UO!l'R~OI ql ~ ·~A!l'R1~doo~~ql oi ~~J ~~!Al~S A'Rdoi ~A'RqsPloq~snoq ~ql pU'R~A!l'R1~doo~ I'Rllllln~!l~'R ropun P~l'R1lS!U!WP'R W'R~l 'R Aq mo P~!ll'R~ S! ~lS'RMP!Ios JO u0!l~~IIo~ =u ·A'RP'R oouo II!JpU'RI ~ql oi i; suodsuan ){~llll II'RWS'R pU'R (w 9 APl'RW!X01dd'R S! A'RP'RUMOl ~ql wOlJ ~lS'RMpqos P~P~IIo~ ~ql ·S){U'Rq~A!l pU'RSpUU'Rq~ UO!l'R8!ll! l ~ql oi mo UMOll.{lS! ~lS'RMP!Ios ~ql 'uo!l!PP'R UI ·~lS'RMpqos 8U!pun018 10J u~pm8 l!~ql

£l

urn.L pU'BsPIoqgsnoq 6~r 1 ql!M UMOl uOS 3uo8: U! lSgq3!q am g~!AlgS UO!pgIIO~ glS'BM P!Ios gql U! ired 3up{l:1l sPIoqgsnoq JO roqumu =u ·g~!AJgS UO!pgIIO~ glS'BM P!Ios gql U! 3u!P'BJlUO~ gJ'BSUOSJgd oos'zz r=sv ·suOSJgd £~0'~8 S! S'BgJ'B gSgql U! uonsjndod gq.L ·SgUmUUIO~O'BH!'BOHpU'B~na !'BOH'un.L !'BOHpun SUMOlu'Bno UI'B.L pU'BuOS 3uo8: UIO.IJ AIU!'BUI ! glS'BMP!Ios JO Al!lu'Bnb gql 'Au'BdUIO~gql Aq poioojjoo gJ'B glS'BM pqos JO SUOl S ~l-ll lnoq'B A'BPAlgAt[·SUOlL gd4 ){~nJl 13 pun SUOl £ 1 gd4 ){~nJl g3'Bq.rn3 13 S'BqAundUIO~ gq.L ·ggll!UIUIO;) gIdogd pplS!a Aq pgppgp S! ggJ g~!AlgS gq.L - PIoqgSn0qJqlUOUI/aNA OOO'L JO ggJ g~!AlgS ql!M 'Bg.rn PPlS!P gql U! glS'BM pqos gql 3u!1l0dsu'BJl pun 3u!pgIIO~ JOJ gJq!suodsgJ S! AundUIO~ ponun] UO!Prulsuo~ un ugAn3N mosord lV ·····~lg s3'Bq UOIAU'g~unlsqns ~!un3lO JO snrouoduroo U!'BUI=n ql!M lOI 13 ormb S! PPlS!P U! ... ·~lg spjoqosnoq 'sIooq~s 'Slg){J'BUI'SlunID'BlSgJ 'SgS'Bquononpord UIO.IJglS'BMpqos An'Ba

IIypU'BI MgU oi p~uaT.flE1iaq lI!M aJsRA\ .pasn aq JillI II!M IImmEI S!IP aml11J ::np TIl ·TIMOJalp IIIOTJ lID{ £ JO ooumsrp ql!M IIypU'BI gql oi pgJgql'B3 S! UMOl3uona qu!8: mOJJ glS'BMpqos gql 'MoN .UI){ 1 U'Bql glOUI gq IHM IIypU'BI MgU gql oi nam lUgp!SgJ tsoraou mOJJ g~unlS!P gql oS ·IIllunI iuauno mo.IJ ill OO~JO ootnnsrp lP!M n~.m MgU oi IIypU'BI glP gAOm II!M 4poqlnn l::l!.ijS!P gql onunj gql uI ·UI OO~ S! IIYPunI iuanno oi 'BgJ'Biuoprsor isoreou mo.IJ g~U'BlS!Pgq.L ·SUMOlgSgql U! pgpgIIO~ S! glS'BMPHoS JO %001 ·qlUomIPIoqgsnoq;aNA OOO'~S! ggJ g~!AlgS gql pun UMOl q~'Bg U! umor UO!pgIIO~ 13 S! gJgq.L ·lgA pgpgIIO~ uocq lOU S'BqglS'BM'SgunUIUIO~ gql uI ·AIuO SUMOlAW nqd pun 3uona qu!8: oqi jo saam U! pgpgIIO~ S! glS'BMPHos gql MON

·S'Bg.rn nroptsar gql oi uounjjod sosnao pun SJgl'BM poop gql Aq A'BM'B ldgMS gq IHM SgUnUIUIO~gql U! glS'BM PHos pgpgIIo~un gq.L ·s){U'BqJgAP ro SpUU'Bq~ UO!l'B3!JJ! AqJ'BgU oi mo UMOJql .ro ugp.rn3 s,PIoqgsnoq gql U! popunors S! glS'BM PHoS ·pgpgIIO~ lOU S! glS'BM P!Ios gql SgunUIUIO~ gql uI ·ggll!UIUIO;) gIdogd I'BPU!AOJd Aq poproop S! orar g~!AlgS gql pU'BggJ g~!AJgS AIqluom A'Bdoi gA'Bq spjoqosnoq gq.L ·g~YJo P!.ijS!P JO U0!l'BJlS!U!WP'B gql .roptm uraoi 13 Aq opaur S! UO!pgIIO~ glS'BMP!Ios gq.L ·%08 AI.rngUS! glS'BM pqos pgpgIIO~ JO g3'Blug~Jgd gql 'AIuO saora l}U!punoJms pU'B UMOl gql U! poioojjoo S! glS'BM pqos gq.L

tl

·glSUM. PHos lJu!l~gIIO~ 10J ){~rul gql gP!A01d oi AlPoqlnu P!llS!P gql isonbcr spjoqosnoq gql poioojjoo Al!SUg S! glSUM.PHos glgqM. snam gql UI .AIIU~!Ug!lJAqlJU!pun01lJ puu lJUpgqlUlJ mo lJU!AnU~ ora glSUM.PHos 1JU!pgIIO~ 10J SUg1U lln~YJ!p gql U! sPloqgsnoq gql ·pgA01dUl! S! n0!1oa10Id ptlIJaIJIIJOI!ATJa JO SSaIJaIRMR s,aldoad aIn SIJ'ilreduIRo ;)3] I{'iino.II.J.l

arn

-uonooiord IUlUgruu01!AUg S~mA!pU ~m ~l~ql UgqM. SAUP gql uo lJu!l~mpUO:l uocq ~AUq SUlJ!UdUlU:l;)31 gql + ·lgWM. poraau jo AlHunb JO nrouraxordun aql oos Aaql puu sionpord IUllllln~PlJu ssooord spjoqosnoq aql JO lSOW ·S){UUliuourraon 1alUM.alSUM.PrulSUO~ oi spjoqosnoq lJU!PrulSU! Ugql 'AlJolouq~al nrounean 1aWM.alSUM.lOJ pred seq Alpoqlnu P!llS!P aql + ·PAal onnururoo OllJu!dopAap uaaq aAuq SaUlUlUl1JOld aSgql pun SU1J!UdUlU~ ;)31 aql papnpuo~ suq Alpoqlnu PPlS!P aql + ·aaJ uonoojjoo alSUM.pqos gql Aud oi aAuq UM.Olaql IT! spjoqosnoq aql IIV + :ssauamM.U s,aldoad lJU!S!U110J am Sg!l!A!PU gql ,... ·~la 1auuap ppOM. lJU!){UUl10J AUP 'AUP IUluaruu01!AUa ·lJ·a uonoojjoo alSUM.P!los ptm uonooiord IUluaruu01!AUa 10J SUlJ!UdUlU~;)31 AunUl poionpuoo suq AlPoqlnu lu~ol aql 'uouooiord IUluaruu01!AUa JO ssauamM.U S,gldoad osrar oi ropro UI
10J

~na !UOH U! 19lUlUq ~na !UllU al!S M.gUOl paAoUl oq II!M.IIYPunl aql Ugql ll!l pun 'uam S!ql U! lHnq gq II!M. otroz luplSnpU! tra allllnJ gql U! csnnocq 'AluO AlUlOdUlgl S! IIypuuI alSUM. pqos iuarrno =u ·(SAUp lJUPP0M. Or) qluOUl;m!du~/aNA OOO'OO~ JO ouroour ql!M. smoqs] lu~ol ~ I 10J S){lOM.Sap!A01d g~!Alas S!ql 'otmururoo ~ug uuno UlUl IT! lalUluq unnx lJuorullU ua1U snommtmour aql pun UM.Oluog lJuog U! laJUluq qu!a 19!ql lU nam snouraumour lU gl!S AlUlOdUlgl gql 0lU! pa1gqlUlJ puu pouodsuan S! alSUM.pqos gql
·gunUlUlO~

lnoqu lOJ snmooon

glSUM. P!los pgpaIIo~

·uam P!llS!P aql U! glSUM.pqos IUlOlJO %9l Al!UP aql ·sPloqgsnoq 19t'l ql!M. UM.Oluuno