17

1. 2: SUKATAN KECENDERUNGAN MEMUSAT
Di akhir unit ini, pelaj ar akan dapat :
1. Menyelesaikan min, mod dan median dat a t er kumpul dan dat a t ak t er kumpul dengan kaedah
r umus
2. Menyelesaikan min, mod dan median dat a t er kumpul dan dat a t ak t er kumpul dengan kaedah
gr af
1. 2. 0: PENGENALAN
- Ter dapat dua j enis dat a:
i) dat a t ak t er kumpul (dat a yang t iada selang kelas)
ii) dat a t er kumpul (dat a yang ada selang kelas)
- Bagi kedua-dua j enis dat a, kaedah dan penyelesaian yang digunakan adalah ber beza. J adi amat pent ing unt uk membezakan j enis
dat a t er lebih dahulu sebelum menyelesaikan sesuat u soalan.
- Tiga pengukur an @ st at ist ik yang biasa digunakan unt uk menunj ukkan ukur an kecender ungan memusat ialah mod, median, min
1. 2. 1: MOD (MO)
- Nilai keker apan paling t inggi dalam suat u set dat a
- Tidak semest inya wuj ud & j ika ianya wuj ud, t idak semest inya ber nilai t unggal
a) MOD DATA TAK TERKUMPUL (t iada selang kelas)
- Cont oh (1.2a):
Car i mod bagi
a) 10, 20, 50, 30, 20, 40, 60, 20
b) 10, 20, 50, 30, 20, 40, 60, 50
c) 10, 20, 50, 30, 20, 40, 30, 50
d) 10, 20, 50, 30, 20, 40, 60
e) 10, 20, 50, 30, 20, 10, 30, 50
Penyelesaian
Langkah 1: Car i nilai yg ber ulang paling ker ap dalam senar ai soalan sebagai mod
Langkah 2: J ika ada 2 at au lebih nombor yang ber ulang sama banyak, maka nilai mod mempunyai lebih dar ipada sat u.
a) MO = 20
b) MO = 20 & 50 (bimodal)
c) MO = 20, 30 & 50 (t r imodal)
d) MO = 20
e) MO = Tiada
Obj ekt if
Sebab kesemua dat a ber laku sama banyak
18
- Cont oh (1.2b):
Car i mod bagi j adual di bawah
Skor (x) Keker apan
80 5
45 5
40 4
60 7
50 5
65 3
70 2
Car i mod bagi
a) 30, 40, 50, 60, 30, 40, 30
b) 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 4, 3, 4
c) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
d)
b) MOD DATA TERKUMPUL (ada sel ang kel as)
- Ada dua car a unt uk menent ukan mod bagi dat a t er kumpul :
i . Kaedah r umus
i i . Kaedah hi st ogr am
 Kaedah Rumus
- Kenal past i sel ang kel as yang mempunyai keker apan t er t i nggi
- Sel ang kel as i ni di namakan kel as mod
- Rumus
Mod =
Di mana:
L = sempadan bawah kel as mod
d1 = beza keker apan ant ar a kel as mod dengan kel as sebel umnya
d2 = beza keker apan ant ar a kel as mod dengan kel as sel epasnya
c = l ebar kel as mod
1 5 7 2 4 5 1 5 2 4 3 6 7 5 6
2 1 1 3 5 2 7 3 4 1 2 3 4 6 2
7 1 5 4 3 3 5 4 6 1 7 3 6 4 3
Penyelesaian
Mod ialah skor 60 ker ana mempunyai
bilangan pelaj ar paling r amai
Mod bagi dat a t er kumpul akan
t er let ak dalam kelas mod
c
2
d
1
d
1
d
L
|
|
.
|

\
|
+
+
C ub a i ni ! ! !
19
- Cont oh (1.2c):
Car i mod dal am j adual di bawah menggunakan r umus
Penyel esai an
Langkah 1: Bi na j adual sempadan kel as
Kel as Keker apan Sempadan Kel as
1 – 3 4 0.5 – 3.5
4 – 6 8 3.5 – 6.5
7 – 9 8 6.5 – 9.5
10 – 12 9 9. 5 – 12. 5
13 - 15 7 12.5 – 15.5
Langkah 2: Car i kel as mod
Keker apan pal i ng t i nggi adal ah 9
Maka kel as mod = 10 – 12
Langkah 3: Car i ni l ai bagi L, d1, d2 dan c
Sempadan bawah kel as mod L = 9.5
Beza keker apan ant ar a kel as mod dengan kel as sebel umnya, d1 = 9 – 8 = 1
Beza keker apan ant ar a kel as mod dengan kel as sel epasnya, d2 = 9 – 7 = 2
Lebar kel as mod c = 12.5 – 9.5 = 3
Langkah 4: Gunakan r umus
Mod = c
2
d
1
d
1
d
L
|
|
.
|

\
|
+
+
= 10. 5 =

Car i mod bagi j adual ber i kut
Kel as Keker apan
1 – 3 4
4 – 6 8
7 – 9 8
10 – 12 9
13 - 15 7
Kel as 1 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25
Keker apan 2 8 16 7 5
Nilai paling besar
3
2 1
1
9.5
|
|
.
|

\
|
+
+
I ni adalah kelas mod
C ub a i ni ! ! !
20
 Kaedah Hi st ogr am
- Per l u l uki s hi st ogr am dar i j adual keker apan
- Kemudi an t ent ukan kel as mod ber dasar kan keker apan t er t i nggi
- Mod di anggar kan seper t i dal am cont oh di bawah
- Cont oh (1.2d):
Car i mod dal am j adual di bawah menggunakan hi st ogr am
Penyel esai an
Langkah 1: Bi na j adual sempadan kel as
Langkah 2: Bi na hi st ogr am (x = sempadan kel as ; y = bi l angan) dan anggar kan mod
Kel as Keker apan
1 – 3 4
4 – 6 8
7 – 9 8
10 – 12 9
13 – 15 7
Kel as Keker apan Sempadan Kel as
1 – 3 4 0.5 – 3.5
4 – 6 8 3.5 – 6.5
7 – 9 8 6.5 – 9.5
10 – 12 9 9.5 – 12.5
13 – 15 7 12.5 – 15.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sempadan Kelas
K
e
k
e
r
a
p
a
n
Kelas Mod
Mod = 10. 5
0.5 3.5 6.5 9.5 12.5 15.5
21
¯
 Kelas 10 - 12 ialah kelas mod ker ana keker apan t er t inggi
 Lukis sat u gar isan t it ik t er t inggi sempadan bawah kelas mod dengan t it ik t er t inggi sempadan bawah kelas yang
ber t ur ut an
 Lukiskan sat u lagi gar isan yang menyambungkan t it ik t er t inggi sempadan at as kelas mod dengan t it ik t er t inggi
sempadan at as kelas yang sebelumnya
 Lukiskan gar is mencancang dar i t it ik per silangan ke paksi menguf uk
 Dapat kan nilai mod di paksi-x. Dar ipada hist ogr am, didapat i modnya ialah 10. 5 mar kah
Bina sat u hist ogr am bagi j adual t abur an keker apan ber ikut , kemudian anggar kan mod.
1. 2. 2: MI N
- Dikenali sebagai pur at a
- Dit andakan dengan simbol (dibaca sebagai x bar )
a) MI N DATA TAK TERKUMPUL (t iada selang kelas)
- For mula min dat a t ak t er kumpul
x = sebar ang nilai dalam dat a
N = j um. bilangan dat a
= hasil t ambah semua nilai

- Cont oh (1.2e):
Car i min bagi
a) 4, 6, 1, 8, 6, 3, 7, 6
b) 1.2 , 2.3, 1.8, 3.2, 2.5, 5.0
c)
Har ga (RM) 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34
Keker apan 4 7 9 10 2
Keker apan (f ) Skor (x)
1
2
3
4
5
80
100
60
55
75
x
Min, x =
N
x ¯
C ub a i ni ! ! !
22
Penyelesaian
Langkah 1: Tambahkan semua nombor yang diber i.
Langkah 2: Bahagikan j umlah nilai t er sebut dengan bilangan nombor .

= 5. 125 a) Min, x = =


= 2. 7 b) Min, =

c)
Langkah 1: Dar abkan set iap nilai f dengan nilai x.
Langkah 2: Bent ukkan j adual seper t i di bawah
Langkah 3: Masukkan nilai mengikut keper luan r umus
Min, x = = 70. 333
- Cuba ini!!!
Car i min bagi
a) 40, 65, 75, 70, 75, 80
b) 400, 450, 350, 300, 380
c) 250, 350, 300, 200, 700
d) 5, 7, 7, 9, 4, 6, 5, 10, 12, 8
e)
Keker apan (f ) Skor (x) Fx
1
2
3
4
5
80
100
60
55
75
80
200
180
220
375
15 J umlah 1055
Har i Bilangan
Ahad 785
I snin 546
Selasa 403
Rabu 621
Khamis 755
8
6 7 3 6 8 1 6 4 + + + + + + +
N
x
x
¯
=
6
0 . 5 5 . 2 2 . 3 8 . 1 3 . 2 2 . 1 + + + + +
N
x
¯
¯
¯
f
f x
C ub a i ni ! ! !
23
b) MI N DATA TERKUMPUL (ada sel ang kel as)
- Bagi sat u t abur an keker apan t er kumpul , r umus mi n adal ah
Di mana;
x = ni l ai t i t i k t engah kel as
f = keker apan kel as
- Cont oh (1.2f ):
Masa yang di ambi l ol eh 30 or ang pel aj ar unt uk menyi apkan sat u uj i kaj i bagi sat u l at i han amal i dal am makmal di cat at kan
seper t i ber i kut . Car i mi n masa.
Masa (mi ni t ) 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35- 39
Bi l angan Pel aj ar 3 8 15 4
Penyel esai an
Langkah 1: Bi na j adual bagi t i t i k t engah x dan ni l ai f x
Sel ang Kel as 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35- 39
Ti t i k t engah (x) 22 27 32 37
Bi l . Pel aj ar (f ) 3 8 15 4
¯ = 30 f
Fx 66 216 480 148
¯ = 910 f x
Langkah 2: Gunakan r umus
Mi n
f
f x
x
¯
¯
= =
30
910
= 30. 3 mi ni t
J adual keker apan di bawah menunj ukkan ber at badan bagi pel aj ar Ti ngkat an 6. Car i mi n
Ber at Badan (kg) Keker apan
45 – 49 3
50 – 54 4
55 – 59 7
60 – 64 11
65 – 69 10
70 - 74 5
f
f x
x
¯
¯
=
Cont oh:
37
2
39 35
=
+
Cont oh:
 148 4x37 =
 480 15x32 =
C ub a i ni ! ! !
24
1. 2. 3: MEDI AN
- Nilai yang ber ada di t engah-t engah dat a, yang membahagikan dat a kepada 2 bahagian
a) MEDI AN DATA TAK TERKUMPUL (t iada selang kelas)
- Nilai t unggal di t engah-t engah sesuat u set set elah dat a disusun mengikut t er t ib
- Sebelum mencar i median, susun dahulu dat a mengikut t er t ib menaik @ menur un
- Bagi N ganj il, median adalah nilai yang di t engah-t engah
- Bagi N genap, median adalah pur at a bagi dua nilai di t engah-t engah
- Cont oh (1.2g):
Car i median bagi
a) 3, 6, 11, 4, 8, 14, 21
b) 91, 78, 68, 61, 79, 65, 84, 90
Penyelesaian
a)
Langkah 1: Susun dat a mengikut ur ut an menaik.
Langkah 2: Pilih nombor yang ber ada di t engah-t engah sebagai nilai median.
3, 4, 6, 8, 11, 14, 21
Median = 8
b)
Langkah 1: Susun dat a mengikut ur ut an menaik.
Langkah 2: Pilih dua nombor yang ber ada di t engah-t engah.
Langkah 3: Tambahkan kedua-dua nombor t er sebut dan bahagikan dengan nilai t et ap iait u 2.
61, 65, 68, 78, 79, 84, 90, 91
Median = = 78. 5
Car i median bagi
a) 16, 4, 8, 9, 3, 2, 7
b) 24, 17, 23, 25, 22, 33
c) 7, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 8
d) 30, 35, 38, 37, 40, 45, 33
e) 355, 370, 365, 340, 360, 325
N = j umlah bilangan dat a
Susun mengikut t er t ib
3 nombor 3 nombor
Susun mengikut t er t ib
2
79 78 +
C ub a i ni ! ! !
25
b) MEDI AN DATA TERKUMPUL (ada sel ang kel as)
- Ada dua car a unt uk menent ukan medi an:
i . Kaedah r umus
i i . Kaedah ogi f
 Kaedah Rumus (j adual keker apan)
- Bagi dat a dar i t abur an keker apan, ki t a per l u kenal past i kel as medi an
- Kel as medi an adal ah sel ang kel as di mana 50% dar i pada j uml ah cer apan ber ada di kel as t er sebut
- Kemudi an medi an di ki r a menggunakan r umus di bawah
Medi an, m =
- Cont oh (1.2h):
J adual menunj ukkan t abur an keker apa j i si m pel aj ar dal am sebuah kel as. Car i medi an menggunakan r umus.
J i si m (kg) Keker apan
41 – 45 2
46 – 50 4
51 – 55 8
56 – 60 11
61 – 65 9
66 – 70 4
71 – 75 2
Penyel esai an
Langkah 1: Bi na j adual sempadan kel as dan keker apan l onggokan
J i si m (kg) Keker apan Sempadan Kel as Keker apan Longgokan
41 – 45 2 40.5 – 45.5 2
46 – 50 4 45.5 – 50.5 6
51 – 55 8 50.5 – 55.5 14
56 – 60 11 55. 5 – 60. 5 25
61 – 65 9 60.5 – 65.5 34
66 – 70 4 65.5 – 70.5 38
71 – 75 2 70.5 – 75.5 40
c
f
F
2
N
L
m
|
|
|
|
.
|

\
|
÷
+
Cer apan ke-20 t er let ak di sini. Maka ini
adalah kelas median
¯N = 40
Secar a r ingkas, nilai F
boleh r uj uk di sini
I ni adalah kelas median
Di mana;
L = sempadan bawah kel as dal am kel as medi an
N = j uml ah keker apan
F = j uml ah semua keker apan sebel um kel as medi an
f m = keker apan kel as medi an
c = sai z kel as medi an
26
Langkah 2: Car i j uml ah keker apan, N
N = 2 + 4 + 8 + 11 + 9 + 4 + 2 = 40
Langkah 3: Car i kel as medi an
Medi an = cer apan ke – (40 ÷ 2)
= cer apan ke 20
Maka kel as medi an adal ah 56 – 60
Langkah 4: Car i ni l ai bagi L, F, f m dan c
Sempadan bawah kel as medi an, L = 55.5
Keker apan semua kel as sebel um kel as medi an, F = 2 + 4 + 8 = 14
@ secar a r i ngkas bol eh r uj uk kot ak keker apan l onggokan sebel um kel as medi an
Keker apan kel as medi an, f m = 11
Sai z kel as medi an, c = 60.5 – 55.5 = 5
Langkah 5: Gunakan r umus
= 58. 2 kg

J adual di bawah menunj ukkan bi l angan t el ur yang di kumpul kan set i ap har i bagi t empoh 100 har i ber t ur ut -t ur ut
dar i sebuah l adang. Car i medi an
 Kaedah ogi f
- Medi an j uga bol eh di anggar kan menggunakan kaedah ogi f di mana cer apan ke 50% adal ah medi an
- Cont oh (1.2i )
J adual ber i kut menunj ukkan t abur an keker apan j i si m pel aj ar sebuah kel as. Car i medi an menggunakan ogi f .
J i si m (kg) Keker apan
41 – 45 2
46 – 50 4
51 – 55 8
56 – 60 11
61 – 65 9
66 – 70 4
71 – 75 2
Bi l angan Tel ur 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80–89
Bi l angan Har i 8 11 16 20 23 10 12
c
m
f
F
2
N
L m
|
|
|
|
.
|

\
|
÷
+ = 5
11
14
2
40
55.5
|
|
|
|
.
|

\
|
÷
+ =
C ub a i ni ! ! !
27
Penyelesaian
Langkah 1: Bina sat u j adual seper t i di bawah
J i si m (kg) Keker apan Sempadan Kel as Keker apan Longgokan Kur ang Dar ipada
0 40.5
41 – 45 2 40.5 – 45.5 2 45.5
46 – 50 4 45.5 – 50.5 6 50.5
51 – 55 8 50.5 – 55.5 14 55.5
56 – 60 11 55.5 – 60.5 25 60.5
61 – 65 9 60.5 – 65.5 34 65.5
66 – 70 4 65.5 – 70.5 38 70.5
71 – 75 2 70.5 – 75.5 40 75.5
Langkah 2: Lukis ogif ‘kur ang dar ipada’ dan set er usnya, t ent ukan median bagi ber at badan par a pelaj ar it u
Median,m = Cer apan ke - (40 ÷ 2)
= Cer apan ke-20
= 58. 5 kg (dar i ogif )
Car i median mer uj uk kepada j adual di bawah.
Bilangan Gula-gula 50 – 55 56 – 61 62 – 67 68 – 73 74 - 79
Keker apan 7 20 45 22 6
 BRAI N TEASER 
1. Her e you see six equal squar es. Can you leave j ust t hr ee squar es by t aking
away f ive st icks?
2. Thir t een st icks f or m eight t r iangles (six small ones and t wo lar ge ones).
Can you t ake away t hr ee st icks and leave only t hr ee t r iangles?
C ub a i ni ! ! !

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times