KEBERKESANAN PENGGUNAAN MODUL SEBAGAI ALAT BANTU MENGAJAR(ABM) DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI MATA

PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH.
CHE HAFIZIE BIN CHE HASSAN
1

Fakulti Teknikal dan Teknologi, UPSI, Tanjung Malim, Perak, Malaysia

Abstrak Keadah tinjauan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tahap keberkesanan penggunaan Modul sebagai alat bantu mengajar (ABM) bagi matapelajaran Kemahiran Hidup. Penyelidikan telah dijalankan secara soal selidik kepada sampel pelajar seramai 50 orang iaitu daripada pelajar Tingkatan 1,Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari,Tanjung Malim ,Perak. Sampel penyelidikan yang digunakan adalah daripada pelajar lelaki dan perempuan yang mengambil matapelajaran Kemahiran Hidup. Penyelidikan ini merupakan kajian deskriptif dan instrument. Berdasarkan dapatan kajian yang diperolehi daripada kajian ini, menunjukkan pelajar-pelajar yang disoal selidik peka terhadap penggunaan Modul dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Dapatan juga menunjukkan penggunaan Modul dalam pembelajaran dapat menarik minat pelajar serta dapat memberikan kefahaman yang lebih mendalam terhadap

matapelajaran Kemahiran Hidup. Terdapat beberapa cadangan yang dikemukakan bagi memberikan keberkesanan yang lebih baik dalam memantapkan lagi pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Kemahiran Hidup. Kata kunci: modul Mata Pelajaran Kemahiran Hidup, Reka Bentuk Dan Teknologi, Tingkatan 1.

mengenalpasti kekurangan yang terdapat dalam modul dan menilai prestasi pelajar serta untuk memilih kaedah pengajaran yang sesuai berdasarkan prestasi yang ditunjukkan oleh pelajar. Kajian dibuat ke atas pelajar-pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari. ia merupakan suatu mata pelajaran yang susah dan sukar untuk difahami apatah lagi untuk dikuasai sekiranya teknik pembelajaran yang berkesan tidak dipratikkan. Walau bagaimanapun. Setiap pelajar harus menguasai mata pelajaran Kemahiran Hidup di setiap sekolah. 3) Mengenalpasti kesan penggunaan modul sebagai alat ABM yang sesuai dugunakan dalam pengajaran dam pembelajaran bagi mata pengajaran Kemahiran Hidup. Sehingga banyak kajian dilakukan tentang modul mata pelajaran Kemahiran Hidup bagi meningkatkan kemajuan diri pelajar dalam pelbagai situasi dan keadaan.1989). .Tanjung Malim. 1983) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM. Oleh itu.Perak. menilai keberkesanan modul Reka Bentuk dan Teknologi kepada bakal– bakal guru kemahiran hidup. 2) Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan penggunaan modul sebagai ABM dalam pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran kemahiran hidup. Oleh sebab itu. Hal ini kerana kemahiran ini sangat penting dalam memajukan diri para pelajar dan segala kemahiran yang dipelajari seterusnya akan digunakan dalam kehidupan seharian pelajar. Objektif Kajian Objektif kajian ini dilaksanakan bagi mencapai matlamat tersebut. kajian ini memberi fokus kepada menilai sejauh manakah modul dapat meningkatkan pembelajaran pelajar–pelajar sekolah.PENDAHULUAN Mata pelajaran Kemahiran Hidup merupakan suatu mata pelajaran di dalam Kurikulum Barsepadu Sekolah Rendah (KBSR. Antaranya : 1) Mengenalpasti keberkesanan penggunaan modul sebagai satu alat ABM dalam meningkatkan kefahaman pelajar dalam mata pelajaran kemahiran hidup. Pelajar yang berkemahiran mampu meningkatkan kemajuan diri mereka dalam pelbagai situasi dan keadaan. Apabila pelajar hilang minat terhadap mata palajaran Kemahiran Hidup secara automatik akan mengurangkan kekuatan pelajar untuk mendalami pelbagai kemahiran yang diterapkan dalam mata pelejaran ini serta berasa sukar untuk menyelesaikan masalah yang diberi. terdapat kebanyakan pelajar kurang meminati mata pelajaran Kemahiran Hidup dan lebih buruk lagi terdapat segelintir di antara mereka yang langsung tidak menyukai mata pelajaran ini.

B. hipotesis kajian adalah seperti berikut: H1 : Penggunaan modul sebagai alat ABM berjaya menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup.2. METODOLOGI Kawasan Kajian Kajian ini. Alat Kajian Alat kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah soal selidik. hipotesis kajian adalah seperti berikut: H2 : Penggunaan modul sebagai alat ABM akan membantu pelajar mengukuhkan pemahaman dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup dan mengaplikasikannya.Kekangan-kekangan yang dihadapi semasa data dipungut adalah terdapat segelintir pelajar yang tidak menjawab kesemua soalan daripada borang soal selidik yang telah diedarkan.melibatkan 50 orang pelajar iaitu terbatas kepada pelajar tingkatan 1 dan 2 di Sekolah Menengah.1. Alat kajian adalah untuk menentukan jenis data yang diperoleh serta mempengaruhi jenis analisis yang dilakukan oleh penyelidik. Bagi soalan 1.Hipotesis Kajian Kajian ini melibatkan tinjauan ke atas kajian-kajian lepas dan pemerhatian sebagai sumber pembentukan hipotesis kajian. . Bagi persoalan 1.3.Kajian ini meninjau keberkesanan penggunaan modul sebagai bahan bantu mengajar ABM untuk menarik minat pelajar dan mengukuhkan pemahaman konsep pelajar terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup. C dan D.3. Soalan soal selidik terbahagi kepada 4 bahagian iaitu bahagian A.

para guru dapat mengetahui sejauhmana keberkesanan dan kekuatan penggunaan modul sebagai alat bantu mengajar ABM dalam pengajaran dan pembelajaran dan sentiasa mengikuti arus perubahan dalam pendidikan selaras dengan keperluan pembelajaran masa kini.1.melibatkan 50 orang pelajar iaitu terbatas kepada pelajar tingkatan 1 dan 2 di Sekolah Menengah.para guru dan pelajar. Justeru. . Signifikasi kajian ini boleh dibahagikan kepada tiga.Selain itu.6 Kesignifikan Kajian.Kekangan-kekangan yang dihadapi semasa data dipungut adalah terdapat segelintir pelajar yang tidak menjawab kesemua soalan daripada borang soal selidik yang telah diedarkan.Ini bermakna apabila seseorang pelajar dapat mengaplikasikan konsepnya. Kajian ini.Kajian ini meninjau keberkesanan penggunaan modul sebagai bahan bantu mengajar ABM untuk menarik minat pelajar dan mengukuhkan pemahaman konsep pelajar terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup.Selain itu.ini bermakna pelajar tersebut benar-benar memahaminya dan secara tidak langsung menambahkan lagi minat pelajar untuk belajar 1.Antaranya ialah kepada pihak sekolah.7 Batasan Kajian. dan pihak sekolah dalam merancang pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan penggunaan modul sebagai alat bantu megajar ABM. Malah turut mengkaji keberkesanan penggunaan modul sebagai alat ABM dalam proses pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Kemahiran Hidup bagi membantu pelajar menguasai dan mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari dalam kehidupan mereka.dapat juga menggalakkan pelajar mengikuti aktiviti pembelajaran dengan lebih menyoronokan bagi membantu mereka meningkatkan pencapaian dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup.Signifikan kajian ini kepada pihak sekolah ialah ianya boleh menjdi bahan rujukan dan sumber maklumat bagi pihak sekolah untuk mengadakan perancangan dan pendekatan untuk meningkatkan penggunaan modul sebagai alat ABM dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) pada masa akan datang. kajian ini perlu dijalankan untuk melihat keberkesanan penggunaan modul sebagai alat bahan bantu mengajar ABM dan secara amnya untuk menarik minat dan mengukuhkan kefahaman pelajar dalam pembelajaran. Hasil kajian ini diharapkan agar dapat membantu guru.

1. konsep dan idea melalui pengalaman dan aplikasi (Borman dan Levine. Satu proses memperoleh.7.2 Pelajar. pendidikan seseorang yang mempunyai pengetahuan kepada orang lain yang belum mengetahui. 1. menggunakan dan mengekalkan pengetahuan serta kemahiran melalui pengalaman yang mengubah pemikiran dan sikap dalam hubungan dengan dunia di sekeliling kita. Perihal keberkesanan.3 Pengajaran dan pembelajaran Pengajaran merupakan aktiviti atau proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran kepada orang lain iaitu pelajar. 1991).1 Keberkesanan. 1. Berikut dinyatakan beberapa istilah bagi perkataan atau rangkaian yang digunakan dalam kajian penyelidikan ini. perubahan dan sebagainya. Pelajar ialah individu yang selalu menerima bimbingan daripada guru. Menurut Abdul Hamid Othman dalam Kertas Kerja Seminar Dan Ekspo Pendidikan Islam (1988: 23) pengajaran bererti pemindahan pengetahuan. . Pembelajaran juga dirujuk sebagai proses mendapat.7. 1. berkesannya sesuatu tindakan. (Kamus Dewan. mengembang. 1996).8 Definisi Istilah. Definisi ini perlu untuk menjelaskan kefahaman yang tepat bagi tajuk kajian supaya tajuan penyelidikan dapat dicapai secara maksimum. Kajian ini memfokuskan kepada pelajar yang mengambil matapelajaran Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris. dan menyerap kemahiran dan pengetahuan dalam bentuk maklumat.7.

7. Peralatan mengajar bukan terhad kepada buku-buku teks. dalam bentuk buku.7. ABM adalah kelengkapan yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantu menyampaikan pengajaran di dalam kelas. ABM adalah kelangkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran.pemberatan berikut akan dibuat.5 Alat bantu mengajar. 1.iaitu mengikut bentuk soalan. membahagikan ABM kepada dua bahagian iaitu media elektronik dan media bukan elektronik.1. modul adalah unit atau bahagian tersendiri yang lengkap dengan komponennya yang melaksanakan fungsi tertentu dan dapat dirangkai dengan unit-unit lain dalam sesuatu yang lebih besar. Data mentah yang telah diperolehi disusun dalam data yang tersusun bagi memudahkan proses penganalisaan data dilakukan. Untuk bahagian A. Menurut NoraziahAbdul Hamid (1981).4 Modul. Soalan soal selidik yang telah dikembalikan kemudiannya dikumpulkan dan disemak oleh pengkaji bagi memastikan pelajar telah menjawab dengan lengkap. dan gambar sahaja tetapi merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan pancaindera serta apa saja yang dialami oleh pelajar. papan hitam. . Ianya terdiri daripada pelbagai bahan dan boleh disampaikan dalam pelbagai cara. Contohnya. agama dan bangsa. Alat-alat penyampaiannya dinamakan ABM.Manakala untuk bahagian B memerlukan responden menjawab menggunakan skala likert. METODOLOGI KAJIAN 3.6 Analisis Data Soal selidik digunakan untuk mengetahui persepsi pelajar terhadap penggunaan modul sebagai ABM dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Seterusnya bahagian C pula merupakan soalan pandangan responden. pengiraan akan dibuat bagi mendapatkan jumlah dan peratusan mengikut jantina. carta atau diletakkan pada slaid dan dipancarkan pada skrin. Menurut Kamus Dewan (1997).

1 Bilangan dan Peratus Responden Mengikut Agama.HASIL DAPATAN DAN PERBINCANGAN 4. Dapatan kajian ini dikemukakan mengikut bilangan dan peratusan yang diperolehi. JANTINA Lelaki Perempuan JUMLAH JUMLAH (Orang) 10 40 50 PERATUS (%) 20 80 100 .2 Bilangan dan Peratus Responden Mengikut Jantina.2. Jadual 4. seramai 46 orang atau 93% adalah responden daripada jumlah yang beragama Islam manakala 3 orang daripada responden Hindu iaitu sebanyak 6% sahaja dan selebihnya adalah responden beragama Kristian iaitu seramai 1 orang dengan sebanyak 1% . AGAMA Islam Hindu Kristian Lain-lain JUMLAH JUMLAH (Orang) 46 3 1 0 50 PERATUS (%) 93 6 1 0 100 Jadual 4.Hindu dan Kristian sahaja. Analisa data dibuat berhubung dengan agama .2. Bahagian ini merukapan analisa data bagi bahagian A dalam borang soal selidik (rujuk lampiran).1 di atas menunjukkan bilangan dan peratusan responden mengikut agama. Daripada 50 orang responden. dan bangsa responden. Responden yang terlibat adalah yang beragama Islam.2.2 Analisis Profil Responden (Bahagian A). Jadual 4.jantina.

didapati responden bagi lelaki adalah seramai 10 orang manakala perempuan seramai 40 orang.Jadual 4. Bagi memudahkan penganalisaan data. respon ini akan diperingkatkan kepada tiga peringkat iaitu setuju bagi responden yang menyatakan sangat setuju (SS) dan setuju (S). BANGSA Melayu India Cina Lain-lain JUMLAH JUMLAH (Orang) 46 3 1 0 50 PERATUS (%) 93 6 1 0 100 Jadual 4. Manakala tidak setuju (TS) bagi responden yang menyatakan tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).2 di atas menunjukkan bilangan dan peratus responden mengikut jantina.India dan Cina sahaja.2. Responden yang terlibat adalah yang berbangsa Melayu. Didapati bahawa seramai 46 orang (93%) adalah responden daripada jumlah yang berbangsa Melayu manakala 3 orang daripada responden berbangsa Idia iaitu sebanyak 6% sahaja dan selebihnya adalah responden yang berbangsa cina iaitu sebanyak 1 orang. Tidak pasti (TP) bagi responden yang menyatakan tidak pasti. Daripada hasil kajian.2. Penganalisaan dalam bahagian ini memerlukan responden memberi respon kepada pernyataan yang dikemukakan kepada skala likert lima aras iaitu sangat tidak setuju (STS).3 di atas menunjukkan bilangan dan peratusan responden mengikut bangsa. tidak pasti (TP).2.3 Bilangan dan Peratus Responden Mengikut Bangsa. . Jadual 4.3 Analisa Bahagian Minat Dan Kefahaman (Bahagian B). dan sangat setuju (ST). tidak setuju (TS). 4. setuju (S)..

Dapatan kajian ini akan dikemukakan mengikut bilangan dan peratusan yang diperolehi.4. Item Setuju (S) Bil. 5 20 4 12 7 20 11 1 4 2 8.1 .1 % 20 20 20 30 26 52 10 6 12 6 20.6 % 10 40 8 24 14 40 22 1 8 4 17. Bahagian ini merupakan analisa data bagi item (1-10) dalam bahagian B borang soal selidik yang menguji perkaitan penggunaan modul sebagai alat sebenar.2 Tidak Setuju (TS) Bil.2 Tidak Pasti (TP) Bil.1 Jumlah (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Purata 35 20 36 23 30 4 34 46 18 45 29. % 70 40 72 46 60 8 68 92 36 90 58. 10 10 10 15 13 26 5 3 6 3 10.1 Perkaitan Penggunaan Modul Sebagai ABM Dengan Minat Pelajar Terhadap Matapelajaran Kemahiran Hidup. Dengan minat pelajar terhadap matapelajaran Kemahiran Hidup.3.

0 74. Item Setuju (S) Bil. 3 10 12 8 5 8 3 5 18 3 7.0 10. Bahagian ini merupakan analisa data bagi item (11-20) dalam bahagian B borang soal selidik (rujuk lampiran) yang menguji perkaitan penggunaan modul sebagai ABM dengan kefahaman matapelajaran Kemahiran Hidup kepada pelajar.0 10.0 15.3.0 6.0 10.0 92.0 80.0 80.0 36.0 90.0 16.0 4.0 10.0 20.0 6.0 16.5 % 6.0 60.0 60.0 78.5 % 4.0 1.0 6.9 Jumlah (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Purata 45 35 30 37 42 40 46 40 30 45 39.0 16.0 Tidak Pasti (TP) Bil.0 10.0 84.0 4.0 6. 2 5 8 5 3 2 1 5 2 2 3.4.0 Tidak Setuju (TS) Bil.0 4.0 70.0 .0 24. Dapatan kajian ini dikemukakan mengikut bilangan dan peratusan yang diperolehi. % 90.2 Perkaitan Penggunaan Modul Sebagai ABM Dengan Kefahaman Matapelajaran Kemahiran Hidup Terhadap Pelajar.

1) Penggunaan modul dalam pengajaran Kemahiran Hidup menjadikan pembelajaran yang tidak membosankan. 4) Dapat membentuk keyakinan diri.Cadangan 5.Guru seharusnya peka terhadap keberkesanan penggunaan modul sebagai alat bantu mengajar. 4) Sentiasa memberikan kursus peningkatan kepada guru. bersikap positif dan pelajar lebih berdisiplin.4 Kesimpulan Hasil Kajian. 5) Pelajar dapat memahami langkah kerja sesuatu projek Kemahiran Hidup dengan baik. 3) Menyediakan modul pengajaran bersertakan dengan penggunaan ABM lain bagi mendapatkan kesan pembelajaran yang efektif. Terdapat beberapa cadangan bagi meningkatkan penggunaan modul dalam proses pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup iaitu: 1) Guru diberikan pendedahan pengetahuan secara meluas mengenai sesuatu modul yang akan diajar supaya proses pengajaran dan pembelajaran akan dapat menarik minat pelajar untuk belajar. 2) Penggunaan modul membolehkan pelajar mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. . 3) Pelajar sedar dengan penggunaan modul sebagai ABM dapat menarik minat pelajar untuk mempelajari matapelajaran Kemahiran Hidup. 2) Penggunaan modul patut digalakkan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup.

Penggunaan modul sebagai alat ABM juga dapat menarik minat pelajar untuk belajar dengan lebih baik dalam matapelajaran kemahiran hidup. New York : John Wiley And Sons.A Dan Champion.penggunaan modul ini dapat mengukuhkan pemahaman pelajar terhadap sesuatu konsep. ”Pedagogi Kaedah Am Mengajar”. Petaling Jaya : Logman Malaysia Sdn.6 Kesimpulan. Bhd. Borman. Cheong Lai Fong (2000).J.5. Petaling Jaya : Amiza Publishing Sdn. Pembangunan Dan Pengujian Keberkesanan Modul Multimedia Bertajuk Ikatan Kovalen. Keberkesanan Pendekatan Pengajaran Secara Inkuiri Penemuan Dalam Penguasaan Konseo-Konsep Fizik Berbanding Dengan Bab Keelektromagnetan Di SMK ST. Perak. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tanjung Malim : Perak. (1976). Blake. BIBLIOGRAFI Adiana Said (2005). Bernadettes Convent. (1996). J. Panduan Latihan Mengajar. penggunaan modul sebagai alat bantu mengajar (ABM) dalam proses pengajaran dan pembelajaran mestilah dianggap sebagai suatu bahan yang padu. S & Levine. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Boston : Allyn & Bacon. Kamus dewan edisi kedua (1991).Selain itu. Method And Issues In Social Research. A Practical Guide To Elementary Intstruction : From Plan To Delivery. Batu Gajah. Kamarudin Hussin (1986). Atan Long (1998). Tesis. Sebagai kesimpulannya. Bhd. . D. Penggunaan modul adalah bertujuan untuk menambahkan kelancaran perhubungan antara guru dan pelajar dan seterusnya mempercepatkan proses pengajaran dan memudahkan kefahaman pelajar untuk lebih memahami sesuatu pembelajaran dengan lebih jelas dan berkesan. J.

Kamus dewan edisi ketiga (1997). Pengajian Matematik Untuk Kursus Perguruan. Universiti Teknologi Malaysia. Pekan Nanas. Bhd. Pontian. Mok Soon Sang (1993). Tesis Yang Tidak Diterbitkan. Pengajaran & Persediaan Mengajar. (Pernyataan) Kurikulim Modular. Murid Dan Alam Belajar. Tesis Sarjana Muda Yang Tidak Diterbitkan. Deawan Bahasa Dan Pustaka. Rohani Kasmani (1999). Kota Bharu : Kelantan Press Sdn. Introducing The Modular Curriculum To Teachaers. Prinsip Am Pendidikan. Jahor. Musa Daia (1978). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Khalid Johari (2003). Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Mok Soon Sang & Lee Shok Mee (1991). Tinjauan Mengenai Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Dalam Pengajaran Matematik Di Sekolah Menengah Dato Mohd Yunos Sulaiman. Penyelidikan Dalam Pendidikan : Konsep & Prosedur. B. Bangi : UKM Mohd Majid Konting (1998). Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Moon. . B (1985). Kamus dewan edisi ketiga (1998). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. London : Paul Chopman. Maimun Aqasha (1991). Bhd. Bhd Moon. Selangor : Prentice Hall. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Mok Soon Sang (2008). Ipoh : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Satu Perbandingan Kesan Dua Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Terhadap Pencapaian Kemahiran Bahasa Di Pusat Matrikulasi UIA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.