TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PEMANDU AMALAN 5S i.

Menentukan hala tuju keseluruhan pelaksanaan Amalan 5S;

ii. Membentuk pelan tindakan pelaksanaan Amalan 5S; iii. Menetapkan dasar, peraturan serta garis panduan; iv. Menentukan belanjawan serta sumber-sumber kewangan; v. Melantik penyelaras, ketua jawatankuasa kecil dan fasilitator;

vi. Menetapkan sistem pengiktirafan/ penghargaan vii. Mengawasi dan menilai kemajuan pelaksanaan dengan bantuan jawatankuasa kecil (Latihan, Promosi, Audit Dalaman); dan vii. Memantau Kemajuan pelaksanaan Amalan 5S melalui contoh amalan terbaik.

TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PELAKSANA 5S i.
ii.

Melaksanakan amalan 5S sebagaimana yang dirancang oleh Jawatankuasa Pemandu Merekod dan menganalisa keadaan sebelum dan selepas serta melakukan aktiviti penambahbaikkan selepas mendapat kelulusan Jawatankuasa Pemandu

iii. Mempamerkan aktiviti amalan 5S di papan kenyataan (Sudut 5S) iv. Memaparkan perkembangan perlaksanaan amalan 5S; v. Memastikan amalan 5S dilakukan secara berterusan;

Memberi sokongan dan pengiktirafan kepada Jawatankuasa Kerja dan staf dalam penglibatan mereka bagi melaksanakan Amalan 5S Menandatangani surat perlantikan staf yang terpilih menganggotai Jawatankuasa Kerja Memberi semangat dan dorongan kepada semua staf setiap masa bagi menjayakan 5S Meluluskan bajet untuk melaksanakan Amalan 5S. SENARAI TUGAS TIMBALAN PENGERUSI 5S 1. 9. 6. Meluluskan visi. 10. 2. 6. Memantau persiapan Jabatan apabila melibatkan diri dalam konvensyen 5S. 10. Memastikan semua Fasilitator mendapat setiap maklumat yang baru Menyelia semua aktiviti yang dijalankan oleh Fasilitator didalam kumpulan. 8. 8. 4. Memantau Fasilitator di dalam membekalkan data-data atau maklumat mengenai 5S. 3. Mendapat sokongan dan pengiktirafan dari pihak atasan (jika perlu) untuk kebaikan 5S. Menyelesaikan masalah dan isu yang berbangkit berkaitan dengan pelaksanaan 5S yang dibawa oleh Jawatankuasa Kerja 5S melalui laporan Audit 5S. 7. 5. Melaksanakan lawatan ke premis-premis di Jabatan bagi melihat prestasi kumpulan 5S dalam melaksanakan amalan 5S. 4.SENARAI TUGAS PENGERUSI 5S 1. Menandatangani polisi 5S Jabatan untuk dipamerkan di sudut-sudtu 5S aon/sektor. misi. 2. 5. . Memastikan Jawatankuasa Kerja 5S Jabatan terlibat dalam mana-mana konvensyen 5S samada di peringkat dalaman mahu pun luaran. Menyelaras / memantau fasalitator kumpulan 5S di bawah jagaannya. 7. Melaksanakan lawatan ke premis-premis di Jabatan bagi memantau pencapaian di dalam Amalan 5S. slogan dan logo 5S yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Kerja Amalan 5S Jabatan. 9. Mempengerusi kan mesyuarat Jawatankuasa Induk 5S. Mengawasi / mengadakan perbincangan serta memberi semangat kepada Fasilitator setiap masa. motto. Memantau dan menilai / mengemaskini pelaksanaan tugas fasilitator perjalanan program 5S sepanjang masa.

Latihan dan Audit dalam melaksanakan tugas mereka. 9.  Menjadi urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Amalan 5S Jabatan. Mengambil bahagian diatas setiap aktiviti yang dijalankan Memastikan semua ahli kumpulan mendapat setiap maklumat yang baru Menyelia semua aktiviti yang dijalankan didalam kumpulan Menggalakkan semua staf berfikiran kreatif dan inovatif dalam melaksnaakan Amalan 5S di tempat kerja dan persekitaran. TANGGUNGJAWAB PENYELARAS AMALAN 5S:  Menyelaras pelaksanaan Amalan 5S di Jabatan. Mendapat sokongan dan pengiktirafan dari pihak atasan (jika perlu) untuk kebaikan 5S. Mengadakan perbincangan serta memberi semangat kepada kumpulan 5S setiap masa.  Membantu fasilitator dalam pelaksanaan Amalan 5S. 10.  Memastikan semua kawasan/ bahagian mematuhi peraturan dan panduan yang disediakan. 3.  Membantu membekal keperluan pelaksanaan Amalan 5S  Menyediakan Laporan Pelaksanaan Amalan 5S secara berkala. Membantu Jawatankuasa Kerja Promosi.  Menyediakan pelan pelaksanaan. Memantau pelaksanaan program 5S kumpulan pada sepanjang masa. 4. Menyelaras / memantau kumpulan 5S di bawah jagaannya.  Memastikan perjalanan Amalan 5S seperti yang dirancang. .  Mendapat sokongan dan pengiktirafan dari pihak atasan. 6. 5. 7.  Menyediakan belanjawan. Membantu membekalkan data-data atau maklumat mengenai 5S. 2.SENARAI TUGAS FASILITATOR 5S 1. 8.

 Sepanduk-sepanduk.  Menganjurkan latihan asas (in-house training) dan berkongsi pengalaman bersama jabatan-jabatan yang telah mengamalkan Amalan 5S demi meningkatkan kefahaman terhadap cara-cara agensi lain melaksanakan Amalan 5S.  Melaporkan status pelaksanaan aktiviti dan tahap kesedaran 5S di kalangan warga kerja kepada Jawatankuasa Pemandu.  Memastikan setiap warga agensi diberi peluang untuk menghadiri latihan.poster dan surat-surat yang diedarkan kepada anggota-anggota Jabatan (newsletter) harus digunakan dengan sepenuhnya untuk menarik perhatian semua pihak kepada program tersebut  Mencetak buku-buku panduan dan risalah-risalah yang menerangkan “Mengapa 5S’. poster. .  Menghebahkan maklumat terkini aktiviti pelaksanaan Amalan 5S zon/ kawasan/ aras/ bahagian.  Memastikan pelaksanaan pelan promosi ke arah membina kesedaran amalan 5S kepada semua warga kerja dalaman. “Apa itu 5S” dan “Bagaimana untuk melaksanakan 5S” untuk edaran dan rujukan semua pihak terbabit.TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA LATIHAN 5S  Menyedia pelan latihan bagi memupuk pemahaman mengenai konsep dan amalan 5S kepada semua warga kerja Jabatan  Mengenalpasti latihan yang diperlukan dari masa ke semasa bagi mengukuh aktiviti Amalan 65S serta amalan peningkatan kualiti yang lain (keperluan latihan yang diperlukan boleh dirujuk kepada hasil keputusan audit aktiviti Amalan 5S)  Latihan dijalankan oleh jawatankuasa atau fasilitator yang telah menghadiri latihan dalam Amalan 5S. TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PROMOSI AMALAN 5S  Menyedia pelan pelaksanaan aktiviti promosi 5S untuk tempoh 6 – 12 bulan.  Membantu mengurus aktiviti-aktiviti promosi.  Merancang dan memperuntukkan bajet bagi mempastikan aktiviti promosi dapat dilaksanakan sebagaimana yang dirancang.  Menganalisa keberkesanan aktiviti promosi telah dilaksanakan. cogan-cogan kata.

.  Dapatkan kelulusan Jawatankuasa Pelaksanaan Amalan 5S  Melantik Juruaudit dalaman 5S.  Mengadakan mesyuarat pendek ( 15 – 30 minit) berdasar kepada keperluan contohnya sekali seminggu atau sekali sebulan dengan kumpulan mengenai amalan 5S.  Memberi anugerah-anugerah kepada para pekerja yang telah menunjukkan perubahanperubahan penting.  Menentukan kekerapan aktiviti audit – pada peringkat awal audit dilaksanakan lebih kerap  Menyemak kriteria audit dari masa ke semasa mengikut keperluan  Setiap bulan.  Mewujudkan peraturan/disiplin kumpulan yang perlu dipatuhi oleh ahli. menilai setiap unit berdasarkan ukuran penjagaan kebersihan tertentu. sekumpulan pekerja dari berbagai tanggungjawab pekerjaan dipilih dan ditugaskan  melawat bahagian. meningkatkan kebanggaan terhadap tempat kerja dan menganggapnya sebagai keupayaan diri sendiri TANGGUNGJAWAB KETUA ZON AMALAN 5S:  Memberi latihan kepada ahlinya. Membuat kajian semula mengenai pelaksanaan 5S dari masa kesemasa untuk mendapatkan pendapat/maklumbalas dan meningkatkan lagi keadaan semasa TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA AUDIT AMALAN 5S  Menyedia kriteria audit yang bersesuaian. Ini akan memupuk sikap tanggungjawab yang lebih tinggi.  Mengalakkan ahli supaya terlibat dengan mesyuarat.  Dapatkan input dan maklum balas daripada ketua agensi/unit dan fasilitator.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful