MINISTERUL AGRICULTURll, INDUSTRIEI ALIMENTARE SI APELOR

NORMATIV
DE PROIECTARE SI EXECUTARE A CONSTRUCTIILOR DIN AGRICULTURA DIN PUNCT DE VEDERE AL PREVENIRII INCENDIILOR INDICATIV P.D. 68-73 N.P.C.I.A., APROBAT CU

o ROI

NUL

Nr. 38

DIN 5 FEBRUARIE 1973

RFDACUA

REVISTELOR Bucuresti

AGRIICOLE

1973

2.D. Directia constructii-investitii va lua masuri de difuzare a prezentului ordin la toate unitatile din subordinea Departamentului agriculturii de stat. SEFUL DEPARTAMENTULUI. 3. In temeiul Decretului nI'. 1/1972 privind atributiile. indicativ P. Se abroga normativul departamental pentru proiectarea si executarea constructiilor în agrilcultura. Industriei Alimentare si Apelor si al Ordinului nr. ing. 14/1971 pentru înfiintarea.MINISTERUL AGRICULTURII. din punctul de vedere al prevenii incendiilor.•.38/AS din 5 februarie 1973 Privind aprobarea normativului departamental de proiectare si executare a constructiilor din agricultura. 68-73. 37528 din 17 ianuarie 1973 . 68-71 aprobat prin Ordinul nI'.LA. 91/9 martie 1971..C. indicativ P. din punctul de vedere al prevenirii incendiilor Seful Departamentului agriculturii de stat: Vazînd nota Directiei constructii si avizul Comandamentului pompierilor nI'. din punctul de vedere al prevenirii incendiilor (N. organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii. competentele si raspunderile conducerii ministerului. emite urmatorul ORDIN 1.P.). Barbu Popescu 3 . . D. Se aproba normativul departamental de proiectare si executare a constructiilor din agricultura. INDUSTRIEI ALIMENTARE SI APELOR DEPARTAMENTUL AGRICULTURII DE STAT ORDIN nr.

06.I. 01.I. cladirile de productie agrozootehnica. Dupa destinatia lor. 1.I. republican în vigoare. republioan în vigoare si N.09. 01. aplicarea prevederilor normativului nu este obligatorie.d. Proiectele vor contine -certWcarea proiectantului cu privire la modul de respectare a prevederilor N.02.conform prevederilor N.P. în partile care îi privesc. 01.I. 01. Comandamentul pompierilor sau a conditiilor date prin derogari sau prin avizele organelor de pompieri din M.din punct de vedere tehnic sau economic.C.P.C.07.C.. conform competentei stabilite în N. Pe planurile de situatie se va indica la legenda gradul de rezistenta la foc si categoria de pericol de incendiu al cladirilor existente si proiectate.P.P. Pe planurile de baza ale obiectivelor.12. se pot cere derogari.I. 4 01. pot fi comasarte sau grupate între ele în conditiile admise de N. Conducatorii organzatiilor de proiectare si de executie.03. Cererile de derogari vor cuprinde. De asemenea se pot cere derogari si de la avizele date de organele de pompieri ale M. CAPITOLUL II PREVEDERI PRIVIND AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR SI ELEMENTE DE CONSTRUCTII 02.I. republican în vigoare (art.C. republican în vigoare. în functie de specificul lucrarii.C.P. 01.I. precum si la extinderi. republican în vigoare ale prezentului normativ. precum si social-administrative. toate datele prevazute în N. transformari sau schimbari de destinatie a constructiilor existente din sectorul de stat sau cooperatist din agricultura. temeinic justificate .02.C.P.I.A. republican în vigoare. precum si material în caz de nerespectarea prevederilor prezentului normativ. 5 . Prezentul normativ stabileste masurile obligatorii pentru prevenirea si stingerea incendiilor la proiectarea si executarea lucrarilor noi de constructii si instalatii. constructiile la care se refera acest normativ sînt cele spedficate în anexa 1.C. In cazurile deosebite.08. Organizatiile de proiectare sînt obligate sa respecte prevederile p. 01. a normativelor si instructiunilor avizate de M. daca aceste lucrari nu duc la înraurtatirea situatiei existente dinpunctul de vedere al pazei contra incendiilor. 01.04. amplasate pe teritoriul unitatilor agricole.05. în -care nu se pot respecta prevederile normativelor. sefii de proiect.01. Studiile si proiectele de constructii si instalatii din agricultura se vor elabora în conformitate cu prevederile N. Pentru lucrarile de transformari si schimbari de destinatie. în cazurile nerespectarii prezentului normativ se rezolva de catre comisiile de derogari. Derogarile si vizele se vor anexa în copie la documentatie. Pentru constructiile si instalatiile nespecificeagriculturii. disciplinar sau administrativ. republican în vigoare. 01. cladirile anexe. 02. pentru toate specialitatile se va indica gradul de rezistenta la foc si categoria de pericol de incendiu pe fiecare încapere.CAPITOLUL I GENERALITATI 01.P. se vor respecta prevederile N.P.C.I.. fara a se mai cere avizul organelor M. Comandamentul pompierilor.01. Clasificarea constructiilor din agricultura dupa gradul de rezistenta la foc si dupa categoria de pericol de incendiu se va face . In vederea cresterii gradului de utilizare a terenurilor agricole. verificatorii si executantii de constructii si instalatii sînt. proiectantii.I. Cererile de derogari.07). raspunzatori penal. republican în vigoare art. 01. privind întocmirea documentatiei tehnice a proiectelor:.I.

r. Birou~ile. in.) se stabIlesc consldermd grupul ca o singura cladire.2.. e~nstructiile si instalatiile de productie si depozita~e nu P?t.06. atelierele 2nexe si grupUrIle samtare afereTIte sectiilor de productii. distantele minime vor fi cele prevazute în N._C _ I-II IV V 12 10 1 14 8III 16 102 Pentru celelalte constructii din agricultura.luînd ca baza gradul de rezistenta la foc al celei mai putin rezis.parhmentar~ interioa~e. repubhcan. executate din materiale combustibile si grupate în limita unor suprafete construite de maximum 1200 m2 vor fi cele rezultate din considerente tehnologice.P.e. platforme acoperite sau SQproane pentru depozitarea porumbului stiuleti.~ai de evacuare.05.: conditia separarii de acestea conform N. Daca exista elemente constructive.'E.:rile cînd comasarea sau gruparea nu este posib~la. la comaS8rea diferitelor functiuni într-o 2ceeasi constructie se vor respecta cerintele tehnologice si sanitar-veterinare. iar fata de celelalte constructii agricole se respecta distantele prevazute în tabelul 1.I. (PE 101-71) tabelul 2-1 si 2. b) distantele de siguranta între 'constructiile de productie zootehnica nu se normeaza în urm.r. Observatii: I si III II IV V a) distantele între constructii se masoara între peretii exteriori. .maxima admisa între peretii antifoc.03. saucomparhmentele nu pot fi separate prin ziduri antifoc. .suma ariilor construite din grup (fara spatiile libere dintre acestea) nu depaseste aria maxima admisa pentru un compartiment de incendiu conform N.e.C. ' Intre serele si solariile executate din materiale combustibile distantele pot fi de 8 m. _ . 1-6 in~ cluslV.r. pct.atoarele oazuri : . Intre doua astfel de grupari (de d'te 1 200 m2 fiecare) distantele se vor prevedea de minimum 15 m.daca suprafata a doua sau mai multe constructii nu depaseste suprafata . daca: .talatii de stingere.De asemenea. . daca suprafata construita a fiecareia dintre ele nu depaseste 5000 m2. Distantele între serele executate din materiale incombust~~ile (exclusiv ram ele geamurilor mobile). Distantele între patule. . care nu sînt usor inflamabile.07. etc. republican luînd ca baza_categoria cea mai pericu10asa la incendiu si grad~l de rezistenta la foc al celei mai putin rezistente. 02. indicata m N. precum si între acestea si celelalte constr~ctii ?in c0I?plexe (daca nu se impun alte restrictii de prevemrea mcendllior sau exploziilor nu se normeaza ele stabilindu-se în functie de cerintele tehnologice.C. laboratoarele. _ 02. 02. c) distantele de amplasare a instalatiilor electrice de transformare si conexiuni se vor aplica conform normativului M.is_te_n_t_il_la fo. 02.p. 1.daca cladirea mai înalta are perete antifoc în spre cladirea vecina .mas~te sau grupate împreuna cu cladirile pubhce admIlllstratlve SI de locuit. In cRz.I. PatuleIe si soproanele executate din materiale incombustibile se 7 6 . avînd gradUl de _______ rez_. pot fi comasate c. dintre constructia proiectata SI constructia din vecinatate. totodata respectmdu-se dlstantele de protectie contra incendiilor în functie de gradul de rezistenta la foc al acestor cladiri conform tabel ului 1. sau arhitectonice combustibile care ies în relief cu mai mult de 1 m distantele se masoara de la acestea .<.masurile de prevenirea si stingerea incendiilor (com. fI co. solariile cu structUrI mcombustibile acoperite cu folii din mase plastice.E. ' Tabelul 1 Gradul de rezistenta la foc al constructiilor proiectate ~istanta în metri. d) se vor respecta de asemenea distantele prevazute în celelalte normative si prescdptii de speciaHtate . Doua sau mai multe constructii agrozootehnice sau auxiliare pot fi comasate sau grupate între ele la distante nenormate din punct de vedere p. 02. vestiarele.P.se vor sta?ili potrivit cerintelor de explO'atare. republican în vigoare.04.p. ehstantele mmime între constructiile din unitatile zootehnice alca~uite din obiectivele specificate în anexa nr.tente . republican în VIgoare.e.

se depoziteaza în afara incintelor construite. m cladIrea halei de sort. 'c)~constructIa halCI de sortare sa fie de gradul 1 sau II reZIstenta la foc. . iar instalatiile electrice sa se execute m cond:tu cor~spunzatoare acestor depozite. Per:tii s~ pl~fo:anele combustibile ale grajdurilor închIse~~are au mvehton dm stuf. în grosime de cel putin 2 cm. oua. 10 m latime si 8 m înaltime.cu prioritate a platformelordescopente astfel InCIt sa se realIzeze grupari cît mai mici de produse. .~tatii. proiectate si executate astfel încît sa corespunda cel putin de rezistenta la foc. secîn podul grajdurilor de gr. 02. propagarii incendiilor spre spatiile de depozitare.r. executate din lemn de esenta tare ignifugata. mcombustIbIlIdm zidarie sau beton. furajelor grosiere si paielor se face pc! sortimente.!0.C. Se admite depozitarea furajelor în podul grajdurilor de gradul I sau II rezistenta la foc. 22/1971 privind furajarea animalelor.terenul ales sa fie siituat astfel ca vîntul dominant sa nu bata dinspre depozit spre incinta construita a fermei. paie sau coceni.18. tehnologice. de uscare. necesare fermelor de cresterea si exproatarea animalelor pentru un ciclu anual de productie.C. Fînurile naturale si 'cultivate. trebuie sa aiba pere~ll.P.15.C.P. d) distanta de protectii fata de constructiile vecine Isa nu fie mai mica de 16 m .. c~nstructule ane:xe ~turndeme:anizare. avînd dimensiunile de gabarit : 30-50 m lungime.r..1~. statii de bate:e)~ trebu!e~sa corespunda grad ulm 1 SI II de rezistenta l~ foc SI ~a nu alba goluri spre spatiile de depozitare. 02. D~stantele dintre turnul de mecanizare. . Bu~atariile la care se utilizeaza focul pentru prepai'area hranei ammalelor. La amplasarea depozitelor de furaje fibroase si paie se va tine seama de urmatoarele: . acoperite pe cît posibil cu preIa te. pe terenuri care nu se vor scoate din circuitul agricol. republican capitolul 5.~porumbului stiuleti.13 . rogojini sau paie.17. Incaperile care servesc pentru încalzirea apei sau hran:: ~m constr~c~i~ c~re a~ayostesc animale. în sire. Depozitele deschise (soproane) pentru ladite si ambalaJe vor urma prevederile N. cu exceptIa trecenlor· de canale strict. In cazul în care aceste diiStante sînt mai mici decît cele prevaz~te în N.09. b) s~ nu ex~s~~cosuri de fum. Plafoanele combustIblle are acestor încaperi se vor proteja prin ten cuirea cu un strat de mortar. se vor tencui sau hpICU un strat de mortar sau lut. . 02. republican se vor lua masurile necesare Impotnv~. sectionate prin pereti antifoc în compartimente . Platfonn~ele descoperite pentru depozitare a provizorie (ma~~mu~ o luna) . sau lut. Depozitarea fînurilor.vor amplasa între ele la distantele necesitate de cerintele teh nologice. .. statia de ~scare SI statIa de batere a porumbului si magazii se vor stabili m raport de conditiile tehnologice.16.11.14.adul tionate prin pereti antifoc în compartimente-âc'cel mult l' 000 m2 cu urmatoarele conditii : a) sa nu existe cosuri de fum si instalatii electrice în pod. pot fi proiectate între spatul: dmtr~ dou~ platforme acoperite (soproane). republican capitolul 5 "depozite închise" . în functie de cantitatea de furaje si paie corespunzatoare marimii fermei (numarului de animale). fruc!e. Se adm~te~depo~zi~area laditelor siambalajelor pentru leg~me.te În aer liber. precum si V rezistenta la foc.')re (la parter sau etaJ) cu urmatoarele 'conditii: a) sa se respecte prevederile N. . 02.cu suprafata de cel mult 2000 m2.8. 02. cu grosimea de minimum 2 cm. III III- Depozitarea furajelor fibroase si paielor 02. 9 0~. 02. c)sistemul de sustinere a plafonului sa fie construit astfel încît incendierea sarpantei sa nu antreneze prabusirea plafonului. 02.P. grosierele si paiele pentru asternut. b) planseele combustibile sa fie protejate spre pod cu un strat de tencuiala cu lut în grosime de cel putin 3 cm . dente. e) trapele de coborîre a fînului sa fie prevazute cu obloane pentru închiderea golului.. Suprafata necesara depozitarii se calculeaza conform Legii nr. gradului 02. .0. ampLasa. luîndu-se masun orgail1z~toncepeIftr'f el~berarea . trebuie sa fie situa te în cladiri indepen8 . 02.r. O sira de furaje fibroase sau paie va cuprinde cantitate a de 500-1 000 tone.

distantele de la depazit la drumul de 'circulatie pubUca si C. . rE~s!ulcan- structiei prin pereti si plansee i~cambust~bIle.20. 10 CAI DE EVACUARE SI INTERVENTIE IN CAZ DE INCENDIU 04. .distanta minima de la depazit la cea mai apropiata canstructie din unitatea agrazaatehnica va fi de 50 m (masurata de la prima sira). în functie de gradul de rezistenta la fac si canfarm tabeluluÎ 1 din prezentul narmativ. curente va fi de minimum 100 m. sfecla.) . Se admite în bucatarii prevederea de spatii pentru depazitarea furajelar pregatite numai pentru necesarul de furaje pe 24 are. 02. fata de sirele de furaje sau paie. 02.în. si salaml: cu stru~tun mcambustibile acoperite cu faIn plasbce ce nu smt usar mflamabile. ce se executa în sectarul agrazaatehnic se var aplIca prevedenle N.01. CAPITOLUL III COMPARTIMENTAREA IMPOTRIVA PROP AGARII INCENDIILOR 03.P..23. In interiarul depazitelor. ref~ritaare:a asigurarea evacuarii în caz de incendm a cladIr!l~r: m .02. la amplasarea sirelar se var respecta urmatoarele distante: . Este interzis ca liniile electrice de înalta tensiune sa treaca la di:stante mai mici decît 20 m. Furajele brute se var aduce direct de la depazit la bucatarii pe masura pregatirii Iar.C. .între grupe de cîte 2 sire minimum 30 m . antifac. republican în vigaare. iar pe cele de joasa tensiune la minimum 10 m. . gradul de rezistenta la fac SI ~lUm~rul. _ . evitîndu-se situarea unei sire în prelungirea alteia pe aceasta directie.ias~istri~u:te. prevazîndu-se în acest scap pasibilitatea de acces pe cel putin daua laturi ale depazitului.P. Pentru serele si salariile executate din matenale cambustlbile suprafata maxima canstruita paate fi de 5 000 m2• CAPITOL UL IV vîntului daminant. pentru evacuarea am~alelar trebuie sa se asigure cel putin 2 iesiri judi'<:. Pentru cel~lalte cladIn. Asezarea sirelar 'se va face cu lungimea pe directia 02. 02. care se var praiecta canfarm prevedenlar N.I. Fac exceptie serele executate dm mate~~ale mcambust~b. Drumul de acces între depazit si ferma . rep~bhcan I~ vI~aare.tre 2 sire minim Uim15 m .I. cl~~irile.P. legume etc. a carar suprafata canstruita nu se limiteaza: . pentru a permite cil'culatia mijlaacelar de interventie în caz de incendiu). se va stabili în functie de c~tegon~ de perIcal :te mcendiu.care se adapastesc animale si pasari. respectîndu-se distantele fata de celelalte canstructii. Suprafata maxima canstrUlta.19. 04.de oatun. La cladirile zaatehnice. pe latura dinspre depozitul de furaje. In aceasta zona libera se pat cultiva plante care în faza de maturitate nu permit transmiterea incendiului (cartafi.I. republlcan în vigaare.02.C. respectîndu-se prevederile N. d:hmItata _.21.C.Ile (exdusiv ramele geamurilar ~abile).careia apartine.01. la grajduri. 02. Acest capital cuprinde p:escriP!ii~e. 03. Distanta de la depazit fata de centrele papulate va fi de minimum 200 m si fata de alte 'Obiective industriale 150 m. . .între sire si limita terenului afectat depazitului 15 m (spatiu care va fi curatat si mentinut liber· fara abstacale. revine pentru transpar:tul zilnic al furajelar.F. Se admite depozitarea furajelar fibroase pe timp de a zi.se recamanda ca depazitul sa se amplaseze pe cît pasibil în aprapierea unor surse naturale de apa. va fi astfel amenajat ea sa asigure si drculatia mijlaacelar de interventie pentru incendiu. La cladirile sau încaperile cu a capacitate de adapostlre pma la 10 11 ... prm pe~et'I . in încaperi închise si s~p~rate de. necesare cansumului în ferma. Bueatariile pentru pregatirea furajelor fibraase se amplaseaza în incinta canstruita a fermelor.cu lImIta de rezistenta la foc de 3 are si respectIv de 1 ara. Pentru limitarea prapagarii incend~ilar.22. din agricultura trebuie sa fie campartiment~te prm peretll ant~fac.

( Destinatia cladirii a cladirii Ii_GradUl de rezistenta la V foc IsiII III si Ivi . 04.II rezistenta la foc. c) numarul si latimea iesirilor pentru evacuarea pasarilor nu se norm~aza . 04.50 m pentru portile taI'lcurilor de oi.capete vite mari sau 6 cai de elita. astfel încît dimensiunile acestora sa corespunda latimii usilor care le deservesc. numarul usilor de evacuare se vor stabili de proiectant în functie de procesul tehnologic.03. Lungimea maxima a drumului de evacuare în cazul animalelor legate.00 m pentru usile grajdurilor de taurine si cabaline .constructii de gradul 1 . 2.06. 1. ele se stabilesc în raport de cerintele tehnologice. Iesirile se vor repartiza cît mai uniform pe conturul exterior al cladirii. Numarul maxim de animale admis pe o usa de evacuare Tabelul 2 . 0. Deschiderea usilor si portilor de evacuare.Grajduri pentru tineret taurin . tinîndu-se seama de numarul si asezarea animalelor în adapost.Grajduri pentru animale de munca . 04. Proiectantul trebui~.Compartimente închise ale saivanelor . se va adopta un sistem de dezlegare simultana pe grupe.Grajduri pentru scroafe cu purcei si pentru vieri . care nu contin elemente de constructii combustibile si în care nu se utilizeaza asternuturi combustibile. în mod obligatoriu planul cu traseele de evacuare. 04.ajdurile de scroafe (maternitati) si la saivanele închise nu se ia în calcul numarul purceilor si al mieilor.Adaposturi pentru ovine la îngrasat I 35 35 50 35 25 25 50 35 25 30 25 25 150 35 200 200 35 200 200 100 150 100 150 Observatii: a) la gr.II rezistenta la foc (în conditiile stabilite la punctul b de la "Observatii" tabelul 2) ale caror usi de evacuare (latimi) se dimensioneaza tehnologic. In cazul stabulatiei libere (animale dezlegate) aceasta distanta se poate mari pîna la 50 m. Latimea trecerilor de evacuare din interiorul grajdurilor 'se va stabili în functie de speciile si numarul de animale ce 'se evacueaza pe fiecare traseu prevazut în planul de evacuare. Numarul de animale admis la evacuare pentru o usa este precizat în tabelul 2. Pentru a se asigura eva'cuarea rapida a animalelor mari.Grajduri pentru cai de elita . nu trebuie sa depaseasca 30 m. 13 .II rezistenta la foc (în conditiile stabili te la punctul b din "Observatii" de la tabelul 2).90 m pentru usile grajdurilor de porci ." direct.constructiile de gradul 1 .Grajduri pentru tineret porcin si pentru porci la îngrasat . 04. Se excepteaza . Se admite rampa cu înclinare de maximum 1/10. fie printr-o încapere tampon. Latimea libera minima a usilor de evacuare trebuie st8bilita în functie de speciile de animale si a numarului de animalece se evacueaza fara sa fie mai mi'ca de : 2. 04.08. trebuie sa se faca în sensul evacuarii.50 m pentru usile grajdurilor de vitei pîna la 6 luni.25 m pentru compartimentele închise ale saivanelor.04. pe grupe de animale. 12 04.05. La stabilirea numarului de iesiri de evacuare se vor considera iesiri de evacuare acelea care conduc la exterior fi. precum si a usilor de la boxele care dau în alei. tinîndu-se seama si de posibilitatile de asigurare a unei eVa'cuari lesn~cioase în 'caz de incendiu. Nu se admite construirea de praguri în fata usilor sau portilor de evacuare a animalelor.09.07. pîna la iesirea din cladire. 1. în functie de categoria de animale si de gradul de rezistenta la foc a cladirilor. Se excepteaza constructiile de gradul 1 . se admite o singura iesire pentru evacuarea animalelor. b) la grajdurile de porcine si 1Jaurine.Grajduri pentru vaci . la care se admite ca lungimea traseului de evacuare sa fie de 'cel mult 45 m si respectiv 60 ro pîna la iesirea din cladire.sa cuprinda.

debitele vor fi : . Usile de evacuare vor fi de regula de tip normal (pivotante) admitîndu-se usi glisante sau bas~culante pe ax orizontal.60 X 0. Retelele de apa pentru incinta se fac de regula comune cu cele pentru apa menajera sau tehnologica. . In cazul cînd la o distanta mai mica de 200 m de constructii exista rîuri. punctele 8.02. fara a se mai prevedea bazine sau rezervoare. 04. Executarea unei retele separate pentru incendiu se admite numai atunci cînd este rationala din punct de vedere economic 15 . pe baza unor calcule -comparative tehnko-economice.C. debitele vor fi : 14 P 'J a) prin vite mari conventionale se întelege vaci de lapte cu norma de consum 70-90 1 de apa pe cap si zi (conform STAS 1343/66). 05.i. care se alimenteaza de la gospodarie de apa comuna. 5 l/s pentru constructii de gradul III .r. acestea se pot folosi la stingerea incendiilor. CAPITOLUL V _ 2.Se excepteazaconstructiile de gradul I si II rezistenta la foc.V rezistenta la foc.ste 1 000 m3 fiecare.conventionale seva face proportional cu normele de consum pentru fiecare specie de animale în parte (conform STAS 1343/1966) . Debitele care trebuie asigurate pentru stingerea incendiilor din exterior si interior la cladirile unitatilor din agricultura vor fi cele prevazute în N.5 1/s pentru constructii de gradul I si II rezistenta la foc. este de un incendiu pe o suprafata de 150 ha. fiind asigurate cu sisteme care sa permita usoara manevrare din interior si exterior.5 lis pentru unitatile care au peste 500 vite mari conventionale . cu conditia de a nu fi la distanta mai mare de 200 m fata de cladiri si de a s(' asigura cai de acces pentru masinile p. ori prin retele proprii.la unitatile care au sub 150 vite mari conventionale. Observatii INSTALATII PENTRU STINGEREA CU APA A INCENDIILOR . tabachere sau usi în timpane. Echivalarea celorlalte animale în vite mari . .04. cu -conditia de a se exe'cuta rampe pentru accesul utilajelor de interventie. 05.10. 05. iazuri. lacuri.c. 05. republican în vigoare cu urmatoarele exceptii : a) pentru unitatile zootehnice alcatuite din cladirile specificate în anexa I punctul 1-6 indusiv.01. bazine sau rezerv oare din beton sau din alte materiale locale. Acolo unde sînt fîntîni cu nivelul hidrostatic la cel mult 4. alcatuite din constructiile din anexa 1. pentru stingerea incendiilor. în conditiile stabilite la punctul b de la "Observatii" tabelul 2. c) la depozitele de furaje fibroase si paie situate în vecinatatea fermelor. alimentareacuapa pentru incendiu nu este obligatorie. b) pentru unitatile de receptionarea.considerentele tehnica-economice.r. fara a se mai ~onstrui bazine sau rezer\Toare. în celelalte cazuri proiectantul va analiza posibilitatea alimentarii cu apa pentru stingerea incendiilor din surse naturale de suprafata (rîuri.se solutia cea mai eficienta. La cladirile cu pod se va asigura accesul în fiecare compartiment al podului prin cel putin 2 lucarne. valorificarea.5 lis pentru unitatile care au 150-500 vite mari conventionale . în functie de conditiile locale si . depozitarea produselor agricole. cu un volum peste 1 000 m3 fiecare.00 m adîncime de la nivelul terenului si care pot asigura debitul de incendiu. 04. .P. 05.03. cu deschideri spre exterior numai în -cazul dnd latimea libera a acestora depaseste 2 m. Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor sp va face din retele cu hidranti interiori si exteriori.P. 9. cu deschideri de minimum 0.80 m.05. avînd un volum mai mic de 1 000 m3 fiecare si corespund din punct de vedere al distantelor de siguranta fata de cladirile Învednate . retelele de apa din unitate vor fi astfel proiectate ca cel putin 2 hidranti exteriori sa deserveasca si depozitul. republican în vigoare. d) pentru instalatiile de deshidratat furaje verzi se vor respecta prevederile N. Numarul -teoretic de incendii simultane pe terenul unei incinte sau mai multor incinte ale unitatilor din agricultura. 10 inclusiv. .10 lis pentru constructii de gradul III . care nu îngheata iarna pe toata adîncimea si nu seaca vara acestea pot fi folosite la stingerea incendiilor.C.V rezistenta la foc. canale) din bazine sau rezervoare. adoptîndu-. cu un volum de pe. iazuri sau lacuri.11.

luîndu-. 05. b) retelele la care presiunea libera la hidrantii exteriori (~asurata la suprafata terenului) nu poate asigura stingerea cllrecta. prelungirea timpului de refacere pîna la maximum 90 ore.10. bine justificate.07. Aceasta solutie se va aplica numai în cazurile în care sursa ele apa asigura un debit de minimum 15 m3/h.pentru cazurile în care rezerva este pastrata în rezervoare saucastele de apa. iar pentru utilizarea ei se manevreaza cel mult 2 vane usor accesibile în maximum 5 minute de la izbucnirea incendiului.12.08. la debitele de calcul necesare. se va calcula astfel: a) pentru constructiile specifica.03 (punctul b si c) rezerva de incendiu se va calcula pentru o durata de stingere a incendiului de 3 ore. apa fiind adusa la locul incendiului cu ajutorul pompelor mobile (motopompe sau autopompe). La aceste r~·tele presiunea nu trebuie sa fie mai mica de 7 N/cm2 (7 m col.te la articolul 05. trebuie sa fie de gradul 1 sau II rezistenta la foc. fara limitarea lungimii retelelor. Statiile izolate pot fi si constructii de gradul III sau IV rezistenta la foc. 05. 05. 'cu conditia 'ca proiectantul sa justifice acestea în proiect.13.03 poate fi redus cu volumul Esigurat de acest debit min~mal. se pot folosi si retele de conducte ramificate.).sau cînd este ceruta de considerente speciale (paza contra incendiilor. castelelor sau bazinelor de apa poate avea loc fara întrerupere. paie. bine justificate. Rezerva intangibila de apa pentru incendiu poate fi pastrata în rezervoare împreuna cu cantitatile de apa neces. sau de lichi de combustibile). în zonele unde materialul lemnos constituie material local obisnuit pentru constructii.09. volumul rezervei calculat conform articolului 05. 05. alimcntarea cu apa pentru incendiu se poate face în urmato.dranti. 05. rezerva de apa se va calcula pentru o durata de stingerea.11.se masuri ca sa se împiedice folosirea 2'cesitei rezerve în alte scopuri. daca procesul tehnologic poate permite acest lucru. rezerva se va calcula pentru o durata de stingere de 3 ore. din care apa pentru stingerea incendiilor este distribuita prin retele cu conducte fixe. se va lua în calcul sicorrsumul de apa pentru alte nevoi (apa potabila sau tehnologica) pe perioada teoretica a incendiilor. luîndu-se masuri corespunzatoarecontra înghetului. In cazul cînd instalatiile pentru stingerea incendiilor sînt comune cu cele pentru apa tehnologica sau potabila. 05. . cînd se dispune de presiune în retea si atunci cînd incendiul poate evolua rapid datorita naturii constructiilor sia materialelor utilizate sau depozitate (depozite de cherestea. din care apa se pompeaza direct cu 16 ajutorul pompelor mobile. incendiului de cel ' putin 2 ore. Acestea se recomanda sa se prevada atunci cînd nu se dispune de sufi'cient personal si utilaje mobile ele interventie (pentru organizarea formatiilorcivile de pompieri). chiar în timpul incendiului (cu un debit minimal continuu). 05. sau a rezervoarelor de înaltime. . Asigurarea presiunii în retele se poate face prin intermediul pompelor fixe de incendiu (statii de pompare). c) alimentarea cu apa direct din bazine sau rezerva are. 05. Se admite sa se utilizeze pentru incendiu maximum 50% din apa tehnologica sau potabila a incil1'tei respective. c) în cazul cînd alimentarea rezervoarelor. Rezerva de apa pentru incendiu necesara constructiilor indicate la articolul 10. Daca debitul sursei de alimentare este insuficient pentru refacerea rezervei de apa în timpul prevazut mai sus se admite în situatii exceptionale. b) pentru constructiile specificate la articolul 05. sau fata de 17 .pentru cazurile cînd rezerva de apa este pastrata în bazine sau rezervoare. pentru interventii folosindu-se pompele mobile.03. Retelele de conducte exterioare trebuie sa fie de regula inelare.06.'-'!rc1c sisteme: a) retele la care presiunea poate asigura interventia la stingerea direct de la hi.03 punctul a: . H20). Constructiile statiilor de pompare pentru apa destmate stingerii incendiilor. stuf. Pentru constructiile din agricultura (anexa 1) timpul de refacere a rezervei intangibile de apa pentru incendiu poate fi de maximum 72 ore. In functie de conditiile tehnica-economice. In cazurile exceptionale.are consumului pentru alte nevoi. igiena etc. Bazinele si rezervoarele se amplaseaza la minimum 10 m de constructiile de gradul I si II rezistenta la foc si la 20 m fata de cele de gradul III si IV rezistenta la foc.

La elaborarea proiectelar de executie a reteleI ar de incendiu se va prevedea echipamentul pentru hidranti.P. Se recomanda însa ca asemenea obiective sa fie amplasate pe 'CÎtposibil în aprapierea unar surse naturale de apa. care se gasesc amplasate la rezervoarele de apa sau castele se paate face manual. Prevederea alimentarii cu apa pentru incendiu nu este obligatorie în urmataarele cazuri: 18 a) la bazinele de cereale izolate (departe de centre lacuite sau de întreprinderi industriale) care au maximum 2 magazii de cereale.P. confarm narmelar de dotare în vigaare.02. 05.C. des.stantele dintre statiile de pampare situate în cladiri independente si rezervoarele si bazinele aferente nu se narmeaza. b) la obiectivele care sînt destinate numai pentru depazitarea parumbului stiuleti. cu canditia ca personalul însarcinat cu aceasta sa le puna în functiune în cel mult 5 minute de la darea alarmei de incendiu.14.canstructiile specificate la anexa 1 punctul 1-6.r.P. c) la serele si solariile executate din materiale incombustibile (în . materialele si accesoriile pentru interventie la incendiu. 05. Di.) nu vor fi prevazute cu instalatii pentru stingerea incendiilar.30 m fata de nivelul partii carosabile a drumului sau a platfarmei de stationeri'. 05.15. Aceste distante se masoara la punctele de alimentare si statianarea pompelor mobile de incendiu.20. republican în vigoare cu urmatoarele exceptii : . Hidrantii interiori se vor prevedea confarm N. se stabileste în functie de sistemul de stingere si utilajul de dotare astfel: 100 m pentru pompe manuale. Retelele exterioare de apa. astereala din lemn si învelitoare incambustibila) si J 000 m2 pentru cele de gradul III. 05. în vigaare . 05. 05. republkan în vigoare.canditiile prevazute la articalul 03. 150 m pentru motopampe. iar pentru retelele la care se asigura lucru direot de la hidranti 120 m.lH20. 200 nJ pentru autopampe. Proiectantul este obligat sa predea adata 'cu proiectul de executie si instructiunile de functionare a instalatiilor de apa pentru stingerea incendiilar. Nu se vor prevedea instalatii de sprinklere la morile de prelucrat produse agricole (rentru furajarea animalelor) cu plansee de beton armat si utilaje incambustibile.depazitele deschise de materiale solide cambustibile. în patule metalice. Aceasta salutie se va adopta si În cazul conductelor si canalelar de irigatiiaccesibile. asigurîndu-se pasibilitatea de alimentare a pompelor mabile si necesarul masinilor de interventie pentru stingerea incendiilor. alineatul 2). Gurile de alimentare nu trebuie sa se afle la înaltime mai mare de 0. precum si amplasarea hidrantilor exteriori se vor proiecta si executa conform N.cazul cînd pompa se gaseste la distanta sau în afara incintei se paate face si prin apel telefonic.) pîna la punctele cele mai înalte ale celei mai îndepartate constructii. sarpanta incambustibila. rezervoare.crierea sumara a acestara 19 .22.16. 05.I. precum si la turnul masinilor ~curatatorii) de la silozurile de cereale (inclusiv cele de la silozurile. precum si la cele executate din materiale combustibile cu suprafata de maximum 5 000 m . Rezervoarele si bazinele de apa se var proiecta astfel încît sa se asigure si posibilitatea racordarii pampelor mabile de incendiu.r.18.C. precum si la cele cu a capacitate de macinarea cerealelar pîna la 30 tone în 24 ore.21.19. canform narmelor de dotare în vigoare. bazine etc.17.V rezistenta la fac si daca între aceste magazii se respecta distantele prevazute în N. Alarma de incendiu în . daca suprafata construHa a fiecarei magazii nu depaseste 2 000 m2 pentru c~le de gradul 1 si II rezistenta la foc (sau cele construite din zidarie de caramida. iar înaltimea de aspiratie nu trebuie sa depaseasca 6 m col. Instructiunile trebuie sa cantina schema de principiu a instalatiilor. din lemn sau pe platforma.C. Actionarea pampelor si a vanelor pentru incendiu. 05. 05. indicataarele hidrantilar. fabricile de nutreturi combinate) cu conditia prevederii unui numar suficient de stingatoare manuale. brigazi de cîmp etc. care sînt situate la distante de 800-1000 mfata de unitatile agricole. Tatadata se va tine seama si de prevederile narmativului C 7-67 privitar la terenurile macroparice. Aceste obiective se vor dota numai cu mijloace initiale de stingerea incendiilar. d)canstructiile semipermanente si provizorii din agricultura executate în afara unitatilor de productie (taberele de vara. Distantele de la punctele de alimentare cu apa pentru incendiu (hidranti.

In încaperile agrozootehnice nu se admite utilizarea sistemelor de încalzire cu sobe si burlane metalice. contra incendiilor si masuri constructive pentru sobe" si STAS 6793-69 privind "Cosuri si canale de fum". Instalatii de încalzire 06.I. în care nu se adapostesc animale. republican. precum si "Normativul pentru proiectarea. instalatii de deshidratarea furaj eloI' verzi vor avea protectia necesara mediului în care se monteaza.M.I. CAPITOLUL VI B. 21 .07. în masura în care nu contravin prevederile cuprinse în N.cu aer cald. La darea în folosinta a lucrarilor. La proiectarea si executarea instalatiilor de ventilatie se vor respecta prevederile N.cu aer cald si gaze arse. 1 n sta Zat ii de v en t i lat i esi des p r a fui re 06.I.P. aparate de încalzit cu suprafete incandescente. 1 n sta Zat ii de ti s car e 06. Amplasarea ventilatoarelor . se va putea face direct în sectiile de productie. cladiri pentru pasari.P. 06. 06. 06.I. aparataje electrice sau alte utilaje tehnologi1ce. . precum si a filtrelor si a cicloanelor. Usitele pentru alimentarea sobelor si cele pentru curatirea cosurilor nu se vor amplasa în încaperile pentru adapostirea animalelor sau în care exista materiale combustibile (paie. Instalatiile pentru uscarea cerealelor pot fi : .C.08. repubHcan capitolul VIII "Instalatii de încalzire" si instructiunile D. D.cuit.04.12.a incendiilor si exploziilor.care aspira praf.12 din acest normativ.13.10.R.S. 06.P.01. Pentru amplasarea si constructia centralelor termice se vor respecta prevederile N.C. Se admite ca în încaperile (înglobate sau alipite grajdurilor). executarea si receptionarea lucrarilor de instalatii electrice cu tensiuf. cu conditia ca aceste camere sa fie realizate din punct de vedere constructiv conform articolului 02.03.i pîna la 1 000 V la constructii civile si industriale "în vigoare". 1 n sta Zat ii e Ze c t r c e i INSTALATII UTILITARE A. 06. 06. republican în vigoare.11. sa se utilizeze instalatii de preparare locala a apei calde. Silozurile de cereale se vor dota cu instalatii pentru controlul temperaturii si umiditatii ce1'ealelor depozitate. pentru protectia golurilor din elementele de compartimentare împotriva propagarii incendiilor si exploziilor nu se vor instala tablouri electrice.). preparat prin intermediul unor baterii încalzite cu abur sau apa calda.cu conditia luarii masurilor de prevenire . republican în vigoare.05.I. talas etc. dat fiind cerintele procesului tehnologic de recuperare a materialului si reintroducerea în cir.I. Motoarele electrice aferente instalatiilor de ventilatie si desprafuire. 20 06.C. deseuri C'ombustibile.si masurile privind utilizarea lor curenta si în caz de incendiu. In afara de sistemele de încalzire centrala se admite la unele constructii din agricultura (sectorul cooperatist) si sisteme de încalzire locala (la grajduri de animale. cu arzator functionînd cu combustibil (gaze.C. în vigoare. motorina sau . preparate în cadrul unei camere de ardere.06.C. 06. Se admite ca încalzirea cladirilor si încaperilor agrozootehnice sa se faca cu sobe de zid sau teracota. racordate la cosuri din zidarie sau de caramida.P. La proiectarea si executarea instalatiilor electrice SE: vor respecta prevederile N.C.). In încaperile tampon.combustibil de calorifer). De asemenea se vor respecta si celelalte normative si prescriptii de specialitate.l. amplasate în interiorul cladirilor de productie la silozuri si magazii de cereale. respectîndu-se prevederile STAS 7092/1971 privind "Masuri de siguranta. 06. întreprinderea executanta este obligata sa faca instructajul personalului de deservire privind cunoasterea si utilizarea instalatiilor respective.09. . 06. ateliere gospodaresti etc. . C.I. capitolul VIII.02.S. fabrici de nutreturi combinate.

fI consohdate corespunzator (cu zgura. Fac exceptie agregatele care sînt prevazute cu aceste dispozitive (LT. Fîsiile libere de teren. CAPITOLUL VII DRUMURI SI CAI FERATE 07. prin care se transporta aer cald si gaze arse.) si care dupa caz vor fi marcate vizibile. 23 . 06.s~n incin~a. hidranti.de uscare a cerealelor (curatirea cerealelor si a camerelor de gaze arse.se vor proiecta astfel încît sa permIta SI mterventla umtatIlor de pompieri. pIetrIs et~.l. Se recomanda ca priza de aer si gura de evacuare sa se amplaseze pe pereti diferiti. fîsiile de t~re~ amenaJate vor. Drum.. n~c~sa:~cIrculat~eI ob. rampe de alimentare etc.17.u. In cladirile uscatoarelor care foLosesc ca agent de uscare amestecul de gaze combustie se vor prevede dispozitive.02. cuprinzînd masurile si regulile de prevenire si stingere a incendiilor ce urmeaza sa fie respectate pe timpul exploatarii la statiile . B si C pericol de incendiu.06.B. destinate circulatiei în caz de mcendl.20.C.. Aceste prize se vor prevedea cu dispozitiv care sa opreasca patrunderea diferitelor corpuri straine.4. Se vor prevedea instalatii de paratraznet la toate constructiile care se încadreaza în prevederile Norrhativului .cu respectarea prescriptiilor N. . amplasarea prizelor de aer proaspat fata de gurile de evacuare ale instalatiilor de ventilatie se va face astfel încît.19.15. Se va . De asemenea se va prevedea un dispozitiv de închidere automata a alimentarii cu combustibil lichid a arzatorului de la camera de combustie. Prin proiectele instalatiei de us'care se vor da si instructiuni.:tepozl.interiorul unitatilor agrozootehnice.Is?~nte. automate de semnalizare a situatiilor anormale de functionare a instalatiei de uscare. 1. caml'lle.04. 07. Daca din procesul functional nu rezulta necesitatea unor drumuri pentru circul:::tie curenta la anumHe obiective totusi pentru c!r~ul~tia masinilor de interventii la incendiu s~ v?r prevedea flSll lIbere de teren în latime de minimum 6 m mvelate astfel încît ~a se asigure scurgerea si îndepartarea ape~ lor ~le. 06.u~ile . 07:03.aslgura accesul unitatilor pompieri la toate ~onstruct111e. a emanatiilor vatamatoare.18. 22 E. între priza de aer si gura de evacuare sa fie o distanta de minimum 10 m.16.tele deschise de materiale combustibile si sursele de apa (bazme rezervoare.din . " pen t ru proIectarea si executarea instalatiilor de paratraznete pentru constructii "Ind. Constructia încaperii destinata salii cazanelor sau arzatoarelor pentru prepararea agentului necesar uscarii cerealelor se va proiecta ..L republican în vigoare. 06. luînd masuri pentru p~ot~ct18 construct1110r subterane pe care le întretaie (canale. vor fi de gradul I-II rezistenta la foc. . pentru perioada cînd instalatia de ventilatie nu mai functioneaza. Unitatile agrozootehnice care se încadreaza în categOrIa A. CLadirile uscatoarelor independente în care se utilizeaza gazele arse cu agent de uscare. vor fi prevazute cu doua intrari din drumul de acce.20-69". prin încaperile de depozitare a cerealelor. Nu se admHe trecerea canalelor. 06. la locurile unde sînt urme de combustibil lichid).). 1 n sta lat dep r o t e c tie contra descarcarilor electrice în atmosfera ii 06.Atunci CÎnd terenul natural nu asigura circulatia masmllor de.01 .U. . 07.pe ele. Canalele conductelor pentru transportul agentului us'cator (aer cald si gaze) trebuie sa fie din materiale incombustibile. In cazul sectiilor de uscare acerealelor. retele subterane de termoficare etc.. 06. se vor r~!eva în documentatii. cu suprafata incintei mai mare de 2.P. pe orizontala si 5-7 m pe verticala.combustibile transportate. vaporilor si gazelor . Canalele trebuie sa fie suficient de etanse pentru a exclude posibilitatea patrunderii în încaperi a prafului. lnterventi~ la ince~diu pe orice vreme. a prafului combustibil sau a sdnteilor. Prizele de aer proaspat se amplaseaza în punctele unde nu este posibila prezenta gazelor peri'culoase.). astfel dimensionate încît sa se asigure circulatia masmIlor de l'llterventie la incendiu.).5 ha.

25 . Grajduri pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru veci. pentm taurine si eabaZine Grajduri Grajduri Grajduri Grajduri Grajduri Grajduri Grajduri Grajduri Grajduri Grajduri 2. vitei si tineret. 07. Grajduri maternitate pentru scroafe.C. Grajduri DEPOZITE DE LICHIDE COMBUSTIBILE 08. pe care se pot gara vagoane trebuie sa se prevada o a doua încrucisare de nivel situata. Atunci CÎnd drumul de .care a produselor nu Se normeaza.r. Grajduri pentru scroafe în gestatie. de reproductie si de selectie. 3. Daca nu se poate realiza aceasta prescriptie.P. taurine la îngrasat. tub uri prelungitoare. reconditionare. precum si mijloacele (generatoare. cresa vitei.P. Grajduri pentru vieri. . republican capitolul VII. CARE SE REFERA PREZENTUL NORMATIV 1. fata de prima la o distanta cel putin egala cu lungimea unei garnituri. Distantele constructiilor fata de liniile de cale ferata se vor stabili în conformitate cu prevederile N. tineret taurin. pOIDipemobile. deversoare) si substantele de stingere necesare -conform N. Se pot excepta de la prevederea instalatiilor de stingere impuse de N. Puiernite si voliere. CLadiri pentru pasari si aninwle 1niei Cotete pentru pasari. care circula în mod obisnuit pe linia respectiva. Distantele dintre axa liniei ferate uzinale si rampele de încarcare sau descar. 07.l.07.07. depozitul de lichide combustibile nu va depasi capacitatea de 100 m:l.06. în vigoare.01. Grajduri pentru porci la îngrasat.C.02.05. Saivane pentru ovine.r. amestecatoare. cu conditia amplasarii lui la 30 ITI fata de ori:ceconstructie. republican în vigoare. CAPITOLUL VIII ANEXA 1 CONSTRUCTIILE LA. Pentru depozitele de liehide combustibile din unitatile agrozootehnice se vor aplica prevederile N. tevi generatoare de spuma.l. armasari si iepe de prasila.C. a 200 1 fiecare.P. pentm porcine si ovine Grajduri pentru tineret porcin de crestere.a·ccesla constructii are încrucisari de nivel cu linii C F. taurine de selectie. 08.1972 si depozit ele de lichide combustibile cu 'capacitatea de pîna lla 250 m3. La depozitul de lichidecombustibile se va asigura presiunea si debitul de apa pentru stingerea incendiilor. taurine de reproductie. fatare.P. Grajduri pentru maternitate si gestatie. fatare. Cladiri pentru pui de carne. depozitul de lichide combustibile va fi dotat cu doua stingatoare transportabile cu spuma chimica. Adaposturi pentru ovine la îngrasat.C. In cazurile de la alineatul 2 si 3 de mai sus.

soproane si platforme pentru depozitare a porumb ului.Grajduri pentru izolare. Rasadnite cu încalzire termica. furajelor si fructelor. animale de blana. Silozuri pentru produsele din ramura agricola 4. Cladiri pentru tratarea si prelucrarea a produselor vegetale si animale Clinici veterinare. Ciupercarii. hranei Sere experimentale. incubatoare. . Ateliere gospodaresti. Rasadnite cu încalzire biologica. Soproane pentru depozitarea cerealelor. statiuni de monta si de însamîntari artificiale 9. pentru nutret murat.teriale si materii. Grajduri pentru carantina animale. 8. Crematorii pentru animale. Centre decarantina fitosanitara.- Cladiri Cladiri Cladiri Cladiri Cladiri pentru pentru pentru pentru pentru pasari de reproductie si selectie. Constructii speciale pentru prepararea - Bucatarii pentru prepararea hranei la fermele de vaci si tauri ne la îngrasat. cu un singur nivel si suprafata desfasurata de maximum 600 m2 (magazii pentru sortarea si depozitare a oualor. Silozuri Silozuri Silozuri Silozuri pentru cereale si seminte. Mori pentru necesitati gospodaresti. iepuri de casa. Sali de autopsie. Sere. depozitarea produselor agricole 10.). Statiuni de însamîntari artifidale si testare. 7. pasari ouatoare. rasadnite 26 Sere si salarii legumicole.cabine de dezinfectie. Patule. Pavilioane utilitare. si ciupercarii Magazii pentru cereale si seminte. Cladiri speciale pentru Constructii anexe si diverse - Grupuri de muls. - Us. Cladiri veterinare. Sere horticole. -. de suprafata pentru nutret murat. pentru 'legume si seminceri (neambalate). Cladiri pentru altoit si fortat vita de vie. Laboratoare de anaHze pentru cercetare primara. Uscatorii pentru cereale si seminte. G. Abatoare pentru taieri de necesitate. Statii de baterea porumbului. Statiuni de monta. Bucatarii pentru prepararea hranei la fermele din complexele de porci.Filtre sanitare .catorii pentru legume-fructe. magazii pentru sroturi ete. primara 5. 27 . Magazii pentru uz gospodaresc si pentru depozitare de scurta durata de diverse ma.