UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI FINANŢE, RM. VÂLCEA SPECIALIZAREA: FINANŢE-BĂNCI

TITLU PROIECT

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE LA PRIMĂRIA RM. VÂLCEA

STUDENT CREANGĂ ALIN CONSTANTIN ANUL III, ZI, GR. 310

RM. VÂLCEA -2011-

CUPRINS
INTRODUCERE..........................................................................................3 CAPITOLUL I: ELEMENTE TEORETICE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE 1.1. Caracterizarea generală a impozitelor şi taxelor....................................4 1.2. Elementele impozitelor şi taxelor...........................................................7 1.3. Impozitele şi taxele locale - rolul şi importanţa acestora.......................9

CAPITOLUL II: STUDIU DE CAZ PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VÂLCEA 2.1. Prezentarea generală a Primăriei Rm. Vâlcea......................................13 2.2. Impozite şi taxe locale, componentă importantă a bugetului local......14 2.3. Evaziunea fiscală şi repercusiunea impozitelor....................................18

CONCLUZII..................................................................................................20 BIBLIOGRAFIE...........................................................................................21

2

Oricare ar fi instituţia care percepe impozitul.INTRODUCERE Impozitele sunt cea mai importantă resursă financiară a statului şi cea mai veche. În acest context. cât şi asupra persoanelor fizice. Pentru toate societăţile. Această prelevare se face în mod obligatoriu cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie din partea statului. In schimbul acestora. încearcă să aducă în actualitate principalele aspecte teoretice şi practice în legătură cu aşezarea. urmărirea şi perceperea principalelor venituri fiscale. practic. Iniţial. În lucrarea de faţă am urmărit să prezint taxele şi impozitele locale care se aplică de către o primărie. Din punct de vedere al rolului pe plan financiar. plătitorii nu pot solicita statului un contraserviciu de valoare egală sau apropiată. unicul rol al impozitelor a fost de natură pur financiară. În accepţiune generală. aceasta se face în virtutea autorizării legii. dar şi importante instrumente de politică financiară. lucrarea de faţă. economică şi socială. am ales ca temă primăria acestui municipiu. ele fiind principalul alimentator cu venituri băneşti a bugetului. în ordinea apariţiei veniturilor publice. legislativ. Caracterul definitiv al impozitului evidenţiază lipsa obligaţiei de restituire direct către plătitor a sumei percepute. impozitele constituie o necesitate. Legea care introduce impozitul este dată de Parlament. impozitele reprezintă o prelevare la dispoziţia statului a unei părţi din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice. în vederea acoperirii cheltuielilor publice. iar ca cetăţean al municipiului Rm. dar este aplicată de Guvern şi de Administraţia Financiară. Impozitele sunt plăţi care se fac către stat cu titlu definitiv şi nerambursabil. Vâlcea. acestea constituie principalul mijloc de 3 . cu impact economico-social atât asupra agenţiilor economici. prin conţinutul său ştiinţific.

etc). de neconfundat. CAPITOLUL I ELEMENTE TEORETICE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE Între “impozit” şi “taxă” există deosebiri esenţiale. IMPOZITUL reprezintă ”plata efectuată în favoarea bugetului de stat de către diferite persoana fizice sau juridice în cazul când acestea se bucura de anumite servicii sau drepturi. la o contraprestaţie sau un echivalent direct şi imediat (serviciu. definitivă şi nerambursabilă. cu obligaţia din partea prestatorului (stat sau unitate privată). lucrări. CARACTERIZAREA GENERALĂ A IMPOZITELOR ŞI TAXELOR Impozitele se stabilesc şi se percep numai şi numai de unitatiile specializate ale statului. Taxele pot fi percepute şi de unitățiile private autorizate.procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice.1. cât şi din punct de vedere al conţinutului lor economic. Suma de bani care se plăteşte unor instituţii în schimbul unor servicii prestate sau al unor drepturi”. către perdoanele fizice şi juridice. confirmarea unor repturi. TAXA reprezintă plata bănească. în niciun caz şi sub nicio formă impozitele nu pot fi 4 . 1. individuală. al interpretării fiscale. facultativă (benevolă). atât din punct de vedere semantic (al sensurilor cuvintelor).

în plan economic: rolul impozitului se concretizează ca fiind un factor de încurajare a unor anumite activităţii economice. . Din definiţia impozitului rezultă trei caracteristici fundamentale ale impozitului. le sunt date în responsabilitate. Drepul de a decide asupra nivelului impozitului revine puterii legislative şi organelor arministrative locale pentru acele segmente care. prin impozite şi prin taxe. ele pot creşte sau scădea atât în mărime relativa cât şi absolută fie prin mărirea/micşorarea numărului de plătitori.în plan financiar: rolul impozitelor este acela de a constitui în mijlocul principal de colectare a resurselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice. prin lege. statul stabileşte nivelul impozitului pe categorii de contribuabili. cât şi în străinătate şi datorează impozit.încasate de unităţile private şi cu atât mai mult nu se pune problema stabilirii de impozite de către aceste unităţi. şi anume: o Caracterul obligatoriu al impozitului desemnează faptul că plata acestuia către stat este o sarcină impusă tuturor contribuabilor persoane fizice şi/sau juridice române ori străine ca şi rezidenţilor ce obţin venituri atât în România. sistemul legal de impunere trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale. îngrădire sau impulsionare a comerţului exterior. o Lipsa contraprestaţiei semnifică ideea potrivit căreia contribuabilii nu pot solicita statului un contraserviciu. la cheltuielile publice. 5 . majorarea/micşorarea cotelor de impunere. îl aduce la cunoştinţa acestora şi urmăreşte colectarea lui la termenele stabilite prin legislaţia în vigoare. Cetăţenii au obligaţia să contribuie. având o valuare egală sau apropiată cu valoarea impozitului plătit. o Titlul nerambursabil al impozitului are în vedere că acesta este o plată definitivă către stat. extinderea bazei de impunere. creştere sau reducere a producţiei sau a consumului. Rolul important al impozitelor se manifestă pe următoarele planuri: .

întâmplător.la sediul organului fiscal de care aparţine contribuabilul.reţinerea la sursă a impozitului datorat. venituri nerealizabile cu caracter neperiodic. venituri din dividente.deplasarea organului fiscal la sediul contribuabilului. venituri din pensii.perceperea impozitului prin aplicarea de timbre fiscale. În cazul taxelor plata se face anticipat. statul asigura redistribuirea unei părţi din produsul intern brut între membrii societăţii. fără a se pune problema perceperii de penalităţi sau alte sancţiuni pentru neplata la termen. este o modalitate de încasare a unor impozite practicată în general. . indiferent dacă aceştia sunt persoane fizice sau juridice. în timpul prestaţiei. în acest caz contribuabilul efectuează plata în numerar prin prezentarea la casieria organului fiscal la termenele stabilite.în plan social: rolul impozitelor constă în faptul că prin intermediul acestora. . plata taxelor se face „prin reţinere la sursa” nu se oferă prestaţia până nu se încasează taxa. Încasarea impozitelor: . după cum convin părţile. sau la sfârşit. de către instanţele judecătoreşti. în prezent se folosesc tot mai mult operațiuniile de plată prin mijloace economice. . precum CEC. 6 . veniturile din drepturile de propietate intelectuală. venituri din jocuri de noroc şi câştiguri. venituri din dobânzi. constă în calculul impozitului de către suportatorului impozitului respectiv din drepturile ce se cuvin persoanelor fizice şi juridice şi virarea acestuia la termenele şi pe destinațiile stabilite de lege. obligaţiile de plată care se încadrează la această formă de încasare a impozitului sunt următoarele: venituriile din salarii. Astfel spus.. în prezent se optează pentru plata acestor taxe prin agenţii economici specialazați.

. . ÎN CAZUL TAXELOR . mărimea impozitelor datorate se stagileste în funcţie de venitul. în timpul sau prestaţiei. În cazul taxelor. plata este obligatorie.nivelul lor este negociabil.2.plata individuală. avem de-a face cu plătitori. termenelor de plată sancţiunilor pentru neplată în cuantumul şi la termenele stabilite prin lege.nivelul taxei plătite este în funcţie de importanta serviciului prestat. avem de-a face cu contribuabili. se pot institui numai de către stat prin lege. . 6. dar şi precis stabilă (anticipat) sub aspectul cuantumului.plata este facultative. . ELEMENTELE IMPOZITELOR ŞI TAXELOR Elementele comune impozitelor şi taxelor sunt: . elemente caracteristice impozitului. plata acestora este nu numai obligatorie. . nivelul taxelor este la sfârşitul mărimea şi de venitul.plata se face cu obligaţia din partea prestatorului (unitate de stat sau privată) la o contraprestaţie sau un echivalent direct către persoana fizică sau juridical. cât şi de lege . plata este benevolă. . indiferent averea şi situaţia personală şi familiala a Pentru anumite servicii. structura consumului de bunuri şi servicii. cu persoane fizice sau juridice care îşi achită contravaluarea serviciilor prestate. termenul de plată este precis stabilit prin lege. pe când în cazul impozitelor. influenţat şi 7 .1. În cazul taxelor.avem de-a face cu plătitori. pe când în cazul impozitelor avem de-a face cu contribuabili cu “persoane fizice sau juridice obligate prin lege să platească impozite”. nivelul lor nu se negociază.plata se face anticipat. situaţia personală şi familiară a contribuabilului.plata bănească.plata definitivă şi nerambursabilă. 4. averea. Elementele care deosebesc impozitele de taxe ÎN CAZUL IMPOZITELOR 1. 7. .se pot institui atât de stat. plătitorului. 5. 2. 3. La o analiză se poate constata că unele taxe precum ”taxa pentru folosirea mijloacelor de transport”întrunesc în ceea mai mare parte. plata se face fără obligaţia din partea statului la o contraprestaţie sau un echivalent direct şi imediat către persoanele fizice şi juridice.

Subiectul impozitului poate fi o persoană fizică sau juridică obligată prin lege la plată să. reprezentantele.8.din taxele percepute de unitatiile private numai o parte se virează bugetului de stat sub formă de impozite. penalităţi. metru pătrat) sau/şi unităţi monetare (lei). litru. sechestre. Suportatorul impozitului este reprezentată de persoana fizică sau juridica ce suportă efectiv impozitul. suportul impozitului. ea se poate exprima în unităţi naturale (kilogram. aceasta poate fi venit sau avere. hectar. Cota impunerii poate fi stabilită în suma fixa ori în cote procentuale şi reprezintă impozitul datorat pentru o unitate de impunere. termenul de plată şi sancţiune”. cota impozitului. sunt venituri numai ale statului.structura şi nivelul taxelor nu intra în sfera de impozite se au în vedere şi Directivele reglementări ale Comunităţii Europene. Termenul de plată reprezintă momentul calendaristic până la care impozitul trebuie să fie achitat. Unitatea de impunere este exprimarea în unităţi de măsură a dimensiunii impunerii. impozitele locale. g. venitul. 9. de politica statului cu privire la serviciile respective (la cele la care se urmăreşte reducerea consumului stabilindu-se accize). f. 8 . unitatea de impunere. Comunităţii Europene în materie fiscal. Sursa impozitului constituie originea din care se plăteşte impozitul. componentele impozitului se referă la: ”Subiectul impozabil. obiectul impunerii. b. Componentele impozitelor: Prin urmare. h. Sancţiunea constituie pedeapsa prevăzută de legile fiscalităţii pentru contribubilii care încalcă dispoziţiile lor şi se pot materializa în popriri. a. c. d. în stabilirea structurii şi a nivelului unor . e. Obiectul impunerii are ca formă de manifestare profitul. .

impozitul pe mijloacele de transport.3. i. f. avizelor şi autorizaţiilor.1. g. b. h. Autorităţile administrative publice locale au următoarele componente şi răspunderi în ceea ce priveşte finanţele publice locale: 1. c. Urmărirea execuţiei bugetelor locale şi rectificarea acestora pe parcursul anului bugetar. taxe spaciale. impozit pe clădiri. Impozitele şi taxele locale. e. Administrarea eficientă a bunurilor din propietatea publică sau privată a instituţiilor administrativ-teritoriale 6. taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate. Stabilirea şi urmărire impozitelor şi taxelor locale în codiţiile legii 3. include obţiunea trecerii sau nu a acestor servicii în răspunderea unor agenţi economici specializaţi sau servicii publice locale. impozitul pe teren. d. Stabilirea şi urmărirea modului de prestare a serviciilor publice locale. impozitul pe spectacole. Elaborarea şi aprobarea bugetelor locale la firmele stabilite 2. în condiţii de echilibru bugetar 4. IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE – ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACESTORA Conform articolului 248.taxa pentru elibererea certificatelor. Angajarea de împrumuturi pe termen scurt. mediu şi lung şi urmărirea achitării la scadenţă a obligaţiilor de plată rezultate din aceste 9 . precum şi amenzile şi penalităţile aferente acestora constituie venituri la bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale. taxa hotelieră. alte taxe. urmărindu-se eficientizarea acestora în beneficiul cetăţenilor 5. impozitele şi taxele locale se clasifică după cum urmează: a.

Stabilirea obţiunilor şi a priorităţilor în aprobarea şi în efectuarea cheltuierlilor publice locale 9.consiliul judeţean al municipiului Rm. o prognoză a acestuia pe următorii 3 ani. în condiţii de autonomie potrivit legii. 3. judeţ. Între aceste bugete nu există relaţii de subordonare . 2. de către consiliile menţionate la pct. Administrarea resurselor financiare pe parcursul execuţiei bugetare în condiţii de eficienţă 8. respectiv municipiul Rm. Veniturile bugetelor locale se formează din impozite taxe 10 . Organizarea şi urmărirea efectuării controlului financiar de gestiune asupra gestiunilor proprii. detaliat pe obiective şi pe ani de execuţie. instituţiile publice şi serviciile publice de interes local. de către organul de conducere a acestora. cu avizul oradonatorului principat de credite. finanţate integral sau parţial din bugetele locale. Vâlcea Prin bugetele locale se înţelege bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor administrativ-teritoriale. Bugetele locale şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se aprobă astfel: 1. Ordonatorii principali de credite elaborează şi prezintă o dată cu proiectul anual al bugetului local. indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora.7. gestiunilor instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea consiliului local şi consiliului judeţean al municipiului Rm. cuprind autorităţile unităţilor administrativ-teritoriale. municipiu. aprobarea. Instituţiile publice. Bugetele locale. precum şi programul de investiţii publice. Bugetele instituţiilor şi serviciilor publice. de către consiliile locale. cu personalitate juridică. modificare şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare în perspectivă a unităţilor administrativ-teritoriale ca bază a gestionarii bugetelor locale anuale 10. în funcţie de subordonarea acestora. Elaborarea. Vâlcea.Vâlcea în cazul nostru. 1 . oraş. întocmeşte bugetul local. consiliile judeţene . în interesul prezentei legi. Fiecare comună. Bugetele instituţiilor şi serviciilor publice finanţate integral din venituri extrabugetare.

Consiliile judeţene. pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local. Convenţiile sau contractele de asociere se încheie de către ordinatorii principali de credite. Din impozitul pe salarii datorat bugetului de stat. inclusiv ale cultelor. de către consiliul judeţean. cheltuieli cu destinaţie specială. o cotă de 50 % la bugetul de stat. oraşe. Din bugetele locale se finanţează acţiuni social – culturale sportive . cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a administraţiei publice locale. Impozitele şi taxele locale se stabilesc de către consiliul local şi judeţean al municipiului Rm. acţiuni de interes local în beneficiul comunităţii.Vâlcea după caz în limitele şi în condiţiile legii. după caz . o cotă de până 25% se alocă judeţului propriu iar diferenţa se repartizează pe comune . cote adiţionale la unele venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale şi din transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat . Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. după consultarea primărilor şi cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat. în funcţie de criteriile de repartizare aprobate. Consiliul Municipiului Rm.alte venituri şi cu venituri cu destinaţie speciale. precum şi alte cheltuieli prevăzute prin dispoziţii legale. aprobate anual. precum şi din sume şi cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. la a căror realizare contribuie şi Guvernul. Transferurile de la bugetul de stat la bugetele locale se vor acorda pentru investiţii finanţate din împrumuturile externe. unitatea plătitoare virează la data plăţii salariului. Vâlcea şi consiliile locale.teritoriale ale căror rază se desfăşoară activitatea şi 10 % la bugetul judeţului respectiv. Din impozitul pe salarii datorat la bugetul de stat. prin hotărârea. în condiţiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu implicat în colaborare sau asociere. Colaborarea sau asocierea se realizează pe bază de convenţii sau contracte de asociere în care se prevăd şi resursele financiare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale implicate. 11 . municipii. 40% la bugetul unităţilor administrativ .

Cheltuielile pentru investiţiile judeţelor. judeţene şi Consiliul Municipiului Rm. şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de subordonare judeţeană şi locală. judeţene şi Consiliul Municipiului Rm. municipiilor. de consiliile locale. care se finanţează. sume încasate din veniturile proprii peste cele aprobate prin bugetul local. după caz. judeţene şi al Consiliului Municipiului Rm.Consiliile locale. în condiţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat întocmeşte şi transmit Ministerului Finanţelor bugetele pe ansamblul fiecărui judeţ. care se aprobă ca anexă la bugetul local de către consiliul local judeţean şi Consiliul Municipiului Rm. Vâlcea. ale instituţiilor şi serviciilor publice de subordonare locală. Instituţiile şi serviciile publice de interes local mai pot folosi pentru desfăşurarea şi lărgirea activităţilor lor. în cotă de până 5% în totalul cheltuielilor. în întregime . după caz. Fondurile necesare se asigură din bugetele locale. potrivit legii. Vâlcea. cu repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor grupate în cadrul fiecărui judeţ şi a municipiului Rm. Consiliile locale. Vâlcea pe comune. după caz. pentru suplimentarea cheltuielilor prevăzute în aceste bugete. după caz. În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local. Proiectele bugetelor locale se elaborează pe baza proiectelor bugetelor proprii ale administraţiei publice locale. după caz. Pe baza bugetelor locale aprobate. Vâlcea. după caz. pentru finanţarea acţiunilor sau sarcinilor intervenite în cursul anului şi pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale. mijloace materiale şi băneşti primite de 12 . pe structura clasificaţiei bugetare de Ministerul Finanţelor. pe baza hotărârilor consiliilor respective . din bugetul local şi din împrumuturi. pot participa cu capital social sau cu bunuri la societăţi comerciale pentru realizarea de lucrări de servicii de interes public local sau judeţean. Acesta să pot utiliza. după caz.Vâlcea. Vâlcea. se înscriu în programul de investiţii al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. oraşelor şi comunelor. respectiv al municipiului Rm. municipii şi bugetul propriu. oraşe. pot aproba şi utiliza. în condiţiile legii.

VÂLCEA Primarul. Acestea devin executori numai după ce au fost aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate. Vâlcea. 13 . primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. împreună cu aparatul propriu de specialitate reprezentat de consiliul local. pe care îi conduce şi îi coordonează.la persoane juridice şi fizice sub formă de donaţii şi sponsorizări. PREZENTAREA GENERALĂ A PRIMĂRIEI RM. Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Rm. Aparatul propriu al Consiliului Local este subordonat primarului. studii. El îndeplineşte o funcţie de autoritatea publică. Vâlcea nu au capacitate decizională şi nici dreptul de a iniţia proiecte de hotărâri. care constituie autoritatea executiva la nivelul Primăriei Rm. constituie Primăria. structura funcţionala cu activitate permanenta care aduce la îndeplinirea hotărârilor consiliului local şi dispoziţiile primarului. ci doar componenta legală de a fundamenta prin rapoarte de specialitate. Aparatul propriu al Consiliului Local este structură organizatorică de specialitate care asigura îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor ce îi revin în domeniile de activitate stabilite de lege. viceprimarul. la propunerea primarului. secretarul.1. CAPITOLUL AL II-LEA STUDIU DE CAZ PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin. Regulamentul de organizare şi de funcţionare a aparatului propriu se aprobă de către consiliul local. administraţie publice locale. cu respectarea dispoziţiilor legale. Primarul este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate. după caz .VÂLCEA 2. al autorităţilor. soluţionând probleme curente ale colectivităţii locale.

din cărămidă arsă.compartiment protecţie civilă. IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE . . Pe lângă aceste compartimente la nivelul Primăriei Rm.compartiment registru agricol.compartiment resurse umane. .D.compartiment informare. .compartiment A. 2.p. . . . relaţii publice şi secretariat. .compartiment informatică.COMPONENTA IMPORTANTĂ A BUGETULUI LOCAL • Impozite şi taxe de la persoane fizice A) Impozitul pe clădiri proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0. de eficienţă şi/sau eficacitate. de suprafaţa construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii determinată potrivit criteriilor şi normelor de evaluare prevăzute mai jos: TIPUL CLĂDIRII Valoarea impozabilă pe anul 2009 -lei / mp669 182 Valoarea impozabilă pe anul 2010 -lei / mp806 219 a) Clădiri cu pereţii sau cadre din beton. .compartiment de audit intern.compartiment stare civilă şi asistenta socială. piatră naturală sau alte materiale b) Clădiri cu pereţii din lemn.compartiment pentru evidenţa persoanelor.compartiment Contabilitate şi achiziţii publice..compartiment impozite şi taxe locale. sub aspectul legal.D.compartiment administrativ gospodăresc. cărămidă 14 . . De asemenea este subordonată şi gestionata activitatea desfăşurată la nivelul Casei de Cultură. . necesar procesului decizional. . acestea fiind: .2.1% asupra valorii impozabile pe m. formal. respectiv bibliotecii. Vâlcea funcţionează un serviciu de întreţinere parcuri şi zone verzi.P.referate.

reducerea este de 15%. Brădişor Robaia. Berislăveşti Scăueni. cărămidă nearsă. după cum urmează: Categoria de folosinţă Teren arabil Păşune Fâneaţă Vie Livadă Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră Teren cu ape Zona A 2010 115 86 86 191 220 115 64 Zona B 2010 86 75 75 144 191 86 52 Zona C 2010 75 64 64 116 144 75 35 15 . beton sau alte materiale asemănătoare d) Construcţii anexe corpului principal al clădirii cu pereţii din lemn. după cum urmează: Nivelul Satul component Stoeneşti.între anii 1951-1977.nearsă. după cum urmează: .înainte de 1950. vălătuci. . faianţă sau alte materiale asemănătoare c) Construcţii anexe corpului principal al clădirii cu pereţii din cărămidă arsă. Dângeşti Rangul IV IV IV Zona A B C impozitului -lei / ha636 509 382 Coeficient de majorare 10% 700 560 420 Impozitul pe terenurile situate în intravilanul localităţii se stabileşte anual în funcţie de zona din interiorul localităţii pe categorii de folosinţă. inclusiv. vălătuci. inclusiv. B) Impozitul pe terenurile situate în intravilanul localităţii se stabileşte anual în funcţie de rangul şi zona din interiorul localităţii pe sate componente. faianţă. şipci sau alte materiale asemănătoare 114 137 68 82 Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate. reducerea este de 5%. piatră.

motociclete şi autoturisme cu capacitate cilindrică de până la 1600 cm inclusiv Autoturisme cu capacitate cilindrică între 1601-2000cm Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2000-2600cm Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2601-3000cm Autoturisme cu capacitate cilindrică peste 3001cm Autobuze. microbuze Alte autovehicule cu masă totală maximă de până la 12 tone inclusiv.lei/200 cmc sau fracţiune 8 18 36 72 145 24 30 18 Tipul mijlocului de transport Motorete. scutere. afectat.01 lei/mp pentru fiecare mp ce depăşeşte 1000 mp 2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii autorizate a lucrării. precum şi pentru amplasarea panourilor de afişaj = 6 lei pentru fiecare mp. tonete. 3) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări = 9 lei pentru fiecare mp.lei 6 7 10 12 15 15+0.C) Impozitul pe mijloace de transport cu tracţiune mecanică ce aparţin persoanelor fizice şi juridice se stabileşte în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului pentru fiecare 200 cmc sau fracţiune: Nivel impozit 2010 . cabine. spaţii de expunere. precum şi autoturismele de teren din producţie internă Tractoare înmatriculate 1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism: Suprafaţa pentru care se obţine certificatul Până la 150 mp inclusiv Între 151-250 mp inclusiv Între 251-500 mp inclusiv Între 501-750 mp inclusiv Între 751-1000 mp inclusiv Peste 1000 mp Taxa . inclusiv instalaţiile aferente acesteia. 16 . de suprafaţă ocupată de construire. autocare. 4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire chioşcuri.

telefonie şi televiziune prin cablu = 9 lei pentru fiecare branşament. Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări = 9 lei pentru fiecare mp.5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă. 11) Pentru prelungirea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiei de construire se percepe o taxă de 30% din valoarea iniţială. Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului. avizelor şi a autorizaţiilor Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii autorizate a lucrării. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate a.1% din valoarea impozabilă a acestora. gaze. de către primari = 11 lei 7) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă = 7 lei. pentru folosire mijloacelor de publicitate prin afişaj. canalizare. 10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală a construcţiilor şi amenajărilor = 0. energie electrică. 6) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului. Pentru prelungirea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiei de construire se percepe o taxă de 30% din valoarea iniţială. de către primari = 11 lei Taxă pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă = 7 lei Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală a construcţiilor şi amenajăriilor = 0. • Impozite şi taxe de la persoane juridice Taxă pentru eliberarea certificatelor. 8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfăşurare a unei activităţi economice = 11 lei. panouri sau alte asemenea mijloace publicitare=17 lei 17 . Afectat. 9) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător = 50 lei.1% din valoarea impozabilă a acestora. inclusiv instalaţiile aferente acesteia.

EVAZIUNEA IMPOZITELOR FISCALĂ ŞI REPERCUSIUNEA Evaziunea fiscală este fenomenul de încălcare a reglementărilor fiscale care au consecinţa financiară a plăţii unor impozite şi taxe mai mici decât cele legal datorate. 2. bugetelor locale. Principalele premise ale evaziunii fiscale sunt: • evaziunea fiscală poate fi şi rezultanta folosirii unor metode şi modalităţi defectuoase de aplicare a legislaţiei fiscale.3. În legislaţia fiscală românească. • se poate vorbi şi de o înclinaţie psihologică generală a contribuabililor – o asemenea înclinaţie derivă din faptul că omul este preocupat să pună mai presus interesele sale individuale decât interesul general al societăţii. consolidând nejustificat poziţia pe piaţă a celor care se sustrag de la impozitare. taxelor şi a altor sume datorate bugetului de stat. Taxa astfel stabilită se va plăti integral până la data de 31 martie a anului sa în termen de 30 zile de la data instalării( în cazul instalării în cursul anului). contribuie la accentuarea inechităţilor sociale. Evaziunea fiscală constituie unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care se confruntă fiecare stat şi ale cărui consecinţe nedorite. în întregime sau în parte. bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale extrabugetare de către persoanele fizice şi persoanele juridice române sau străine.b. pentru firmele instalate la locul desfăşurării activităţii. evaziunea fiscală reprezintă sustragerea prin orice mijloace. taxa anuală este de 23 lei/mp. Limitarea evaziunii fiscale apare ca necesară datorită efectelor sale: ea se repercutează direct asupra diminuării veniturilor fiscale şi favorizează apariţia unor distorsiuni în mecanismul pieţei. 18 . ori chiar a neplăţii unor impozite şi taxe. de la plata impozitelor.

legea conferă dreptul unui întreprinzător persoană fizică să-şi declare că asociaţi pe soţie şi copii. • existenţa unei presiuni fiscale excesiv de ridicate. Pentru a se sustrage temporar de la plata impozitelor. Facilităţile fiscale acordate actorilor economici din anumite ramuri. ce depăşeşte gradul de suportabilitate a contribuabililor. asigură un cadru favorabil pentru a recurge la diverse procedee spre a sustrage de la impozitare o parte a veniturilor. Se pot acorda reduceri de impozit pe profit pentru actorii economici care reinvestesc o parte din profitul obţinut în echipamente tehnice. scutiri sau reduceri de impozite pentru societăţile care creează noi locuri de muncă sau angajează personal din rândul şomerilor. • neajunsuri în organizarea sistemului de control financiar. care au consecinţe de evaziune fiscală.încălcări ale legislaţiei fiscale săvârşite de către funcţionarii publici cu atribuţii fiscale. scutiri de taxe vamale pentru maşinile şi utilajele sau materiile prime aduse din import. la înfiinţarea firmelor. actorilor economici în anumite domenii ale economiei. se pot acorda scutiri temporare de la plata impozitului pe profit pentru societăţile nou înfiinţate. • 19 . solicită şi obţin aprobări de a constitui noi societăţi comerciale cu acelaşi obiect de activitate ca al celor vechi cu toate că în realitate. Reglementările fiscale din alt state oferă şi alte posibilităţi de evaziune fiscală la adăpostul legii. impozitul de plătit va fi mai mic. Avantajul pentru ei este că prin impunerea separată pe fiecare membru de familie. Astfel. sau pe parcursul desfăşurării activităţii. scutiri parţiale. chiar dacă ei nu au nici o contribuţie la capitalul social sau la activitatea firmei. Acordarea unor facilităţi fiscale (exonerări.A. În S. • desele modificări ce se produc în sistemul fiscal în perioada de tranziţie. acestea sunt noi forme de organizare şi exploatare în care se obţin profituri mai mari decât în vechile societăţi care sunt menţinute într-o stare de aparentă funcţionare. vamale şi de control financiar.U. reduceri de impozite). permit ca o parte din venit să nu fie supus impunerii.

nu poate să se transforme într-o competenţă efectivă a administraţiei. aplicată în ultima perioadă conţine prevederi menite să contribuie la armonizarea acestuia cu cea a Uniunii Europene. Pe parcursul întregii lucrării au fost urmărite fazele procedurii fiscale ale impozitelor şi taxelor locale: aşezare. deoarece obiectivul dezvoltării locale impune o relaxare fiscală. Posibilitatea de a stabili impozitele şi taxe speciale. fundamentare. În elaborarea lucrării "Impozitele şi taxele locale la primăria municipiului Rm. Codul de procedură fiscală şi alte reglementări principale. problema impozitelor şi taxelor este abordată atât de pe poziţia contribuabililor plătitori. respectiv Codul fiscal. un vechi proverb popular: " Ceea ce dă statul cu o mână. 20 . respectiv încasarea impozitelor şi taxelor locale.CONCLUZII Din tema abordată. se confirmă. În domeniul fiscal actual. dar în acelaşi timp urmărindu-se elaborarea şi promovarea polticii sale fiscale corespunzătoare. Legislaţia fiscală din ţara noastră. în mod direct sau indirect persoanele fizice sau juridice. cu caracter sau incidenţă fiscală. care este direct proporţional cu gradul de autonomie locală. indiferent de modul de desfăşurare a activităţii şi de sursa de realizare a veniturilor impozabile. cantitatea de servicii publice puţine. "Astfel. Vâlcea" am avut în vedere reglementările legale fundamentale din domeniul fiscal. cât şi din punctul de vedere al activităţii desfăşurate de aparatul fiscal. reiese una dintre problemele fundamentale cu care ne confruntăm. Impozitele şi taxele locale influenţează pe de o parte. respectiv bugetul de stat. ia cu cealaltă". iar pe de altă parte (influenţează) veniturile fiscale ale bugetului local. administrarea.

517/30 decembrie 1998. în ”Monitorul Oficial”. Editura Economică. în . Academia Română. Etică şi corupţie în administraţia publică. EUGEN CRAI.9/1997. MARIANA .CRISTINA CIOPONEA. RADU DOBRESCU. 1999.cadrul de realizare a relansării ecnomice. 8. nr. Revista Economie şi Administrare Locală. Surse de venituri ale bugetelor locale.. MARIUS PROFIROIU. Autonomia financiară a administraţiilor locale . Realizări şi perspective ale reformei sistemului fiscal din România în vederea integrării în Uniune Europeană. Editura Didactică şi Pedagogică. IULIAN VĂCĂREL.CRISTINA CIOPONEA. 5. Colecţia de administraţie publică. Bucureşti. 4.BIBLIOGRAFIE 1. MARIANA . Privind finanţele publice locale. • Legea nr.Victor Slăvescu”.189/1998 privind finanţele publice locale. Preţuri şi probleme valutare . • Legea bugetului pe anii 2007/2008. în ”Buletinul financiar”.4040/22 octombrie 1998. EMIL BĂLAN... ANTON PARGALI.189/1998. Academia Română. MARIANA .CRISTINA CIOPONEA. Institutul de Finanţe. Partea I. 7. Institutul de Finanţe.CRISTINA CIOPONEA. • Ordonanţa de Urgenţă nr.Partea I.61/1998. nr. Bucureşti. 2. Fiscalitate 2007. Ed. nr. Preţuri şi probleme valutare . 1997.Victor Slăvescu”. 6. 1999. 3. Descentralizarea bugetară în România. 1998. pentru modificarea Legii nr.Monitorul Oficial“ . 1999. MARIANA . Administrarea finanţelor publice locale. Bucureşti. Finanţe publice. Lumina Lex. Bucureşti. 21 . Descentralizarea bugetară. Bucureşti.

36/2002. • Ordonanţa de urgenţă nr.primariavl. nr. ******www.36 privind impozitele şi taxele locale publicată în ”Monitorul Oficial”. privind impozitele şi taxele locale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. nr.92/2 februarie 2002.45 privind finanţele publice locale. 571/2003 . • Hotărârea nr. • Ordonanţa nr. 561 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.1278 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.1278/2002.Codul fiscal cu modificăriile şi completăriile ulterioare.36/2002 privind impozitele şi taxele locale.• Legea nr.G.G. nr. • Hotărârea nr.ro 22 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful