Abstrak Cabaran yang melanda dunia pendidikan kini menuntut setiap pihak yang terlibat untuk turut sama

memikirkan pendekatan yang lebih berkesan dan praktikal yang boleh dilaksanakan guna untuk menangani isu-isu dan persoalan-persoalan yang timbul mengenai keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang diamalkan oleh guru-guru di sekolah-sekolah. Pemilihan kaedah yang akan digunakan oleh guruguru untuk pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas adalah suatu keputusan yang penting kerana ia bakal menentukan samada sesuatu pengajaran itu berkesan ataupun tidak dan samada pembelajaran yang berkesan turut berlaku. Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan menarik adalah perlu untuk menjamin proses pembelajaran yang bermakna dan berkesan. Penggunaan perkakasan berteknologi seperti peralatan teknologi maklumat dan komunikasi ICT didapati mempunyai kemampuan untuk menjana dan menarik minat pelajar untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Ia telah memberikan suatu dimensi baru kepada dunia pendidikan berbanding dengan kaedah konvensional sedia ada iaitu ‘Talk and Chalk’ yang telah lapuk. Kajian ini akan cuba memastikan keberkesanan Kaedah Pengajaran-Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) secara integrasi dengan kaedah-kaedah pengajaran sedia ada yang lain untuk mengajar jawi di peringkat Tahun 2 sekolah rendah. Ia seterusnya boleh dijadikan asas kepada pengenalan kaedah alternatif untuk mengajar asas membaca dan menulis jawi, dan pengajaran pemulihan jawi di sekolah rendah.

Bab 1

Masalah Kajian 1.1 Pengenalan

Tulisan Jawi telah mula digunakan di Tanah Melayu apabila pedagang-pedagang dari tanah Arab datang berdagang dan membawa bersama mereka agama Islam iaitu pada abad ke 12. Bukti penggunaan tulisan Jawi (tulisan arab yang disesuaikan) untuk bahasa Melayu ialah Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 22 Februari, 1303 (Syed Naquib, 1970). Sejak dari itu agama Islam dan tulisan Jawi berkembang dan bertapak dengan kukuh di kepulauan Melayu. Ia telah digunakan pada hampir semua hasil karya dan kesusasteraan di Alam Melayu dan dokumen rasmi serta perundangan. Kemahiran menulis dan membaca Jawi adalah asas yang penting untuk seseorang mendalami ilmu agama Islam kerana panduan utamanya iaitu Al-Quran adalah ditulis dalam tulisan Jawi. Begitu juga buku rujukan Islam dan teks yang digunakan di sekolah-sekolah adalah didalam tulisan tersebut. Tetapi mulai tahun 1960an penguasaan Jawi di kalangan pelajar Islam di sekolah mulai merosot, kerana Jawi telah diganti dengan tulisan rumi untuk menerbitkan buku teks dan buku-buku rujukan Islam di sekolah. Atas desakan banyak pihak, pada pertengahan 1980an tulisan Jawi telah diguna semula untuk mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam. Namun begitu kemahiran membaca dan menulis jawi di kalangan pelajar adalah masih kurang memuaskan. Huruf-huruf Jawi yang digunakan sekarang adalah dipinjam dari bahasa Arab dan telah ditambah beberapa huruf sesuai untuk mengeja dan menulis perkataan bahasa Melayu. Tulisan Jawi adalah asas yang penting sekali untuk mengajar dan belajar sesuatu mengenai agama Islam di Malaysia. Sepanjang lima abad penggunaannya, sistem ejaan jawi untuk bahasa Melayu telah mengalami beberapa perubahan yang ketara. Kajian mengenai peringkat-peringkat dalam proses perubahan ini telah dibuat oleh beberapa orang sarjana tempatan dan luar negara. W.G. Shellabear (1901) misalnya, telah menghasilkan The Evolution of Malay Spelling; R.J Wilkinson (1903) telah menulis dan menerbitkan Kamus Jawi Melayu – Inggeris, yang mengguna ‘sistem ejaan Jawi tua’. Winstedt (1913; 1939) juga turut mengekalkan penggunaan

2

sistem ejaan Jawi tua ini. Sistem ejaan Jawi yang moden ialah sistem ejaan yang dinamakan Jawi Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku-Buku Diraja Johor (P.Bm.P.B) atau singkatannya Buku Katan telah dihasilkan oleh Major Dato’ Mohd. Said Sulaiman dan buku Daftar Ejaan Melayu Jawi-Rumi oleh Za’ba (1949). Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) telah mengemaskinikan sistem ejaan jawi dan telah menerbitkan sebuah buku Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan pada tahun 1986. Dalam tahun 2001 DBP menerbitkan pula buku Daftar Kata Bahasa Melayu Rumi – Jawi yang mengandungi kira-kira 45,000 kata masukan: 18,400 kata asas dan 26,600 kata terbitan. Buku ini dianggap oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Pelajaran, sebagai rujukan utama untuk ejaan Jawi bahasa Melayu sekarang. Semua buku teks dan buku tambahan Pendidikan Islam yang terdapat di sekolah memakai sistem ejaan jawi DBP. Hashim Musa, telah menulis sebuah buku Sejarah Perkembagan Tulisan Jawi, terbitan DBP, 1999 dan edisi kedua 2006. Ia mengandungi huraian yang komprehensif tentang sejarah perkembangan tulisan Jawi dan perubahan sistem ejaannya.

1.2 Latar belakang Sejak abad ke 15 dan seterusnya, pengajaran Islam dalam bahasa Melayu dengan mengguna kitab dan buku tulisan jawi diajar di masjid, surau, madarasah, sekolah pondok dan di rumah tok guru di merata tempat di Malaysia dan Indonesia. Pendidikan Islam tradisi ini sangat berpengaruh di kalangan orang Melayu. Semasa zaman penjajahan Inggeris di Malaysia, Pendidikan Islam (Islamic Studies) tidak diajar di sekolah kerajaan, sama ada di Sekolah Melayu atau di sekolah Inggeris. Tetapi tulisan Jawi diguna untuk mengajar membaca dan menulis di Sekolah Melayu Darjah 1 - 6. Kebanyakan murid Muslim belajar agama Islam di sekolah agama di sebelah petang, dengan mengguna buku tulisan Jawi.

3

Apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang baru memaktubkan Agama Islam sebagai agama rasmi negara, dan bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan. Dengan itu Pendidikan Islam diajar sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah. Tetapi skrip tulisan rasmi bahasa Melayu ialah skrip rumi. Tulisan jawi sudah tidak dianggap penting dalam urusan rasmi, termasuk dalam pendidikan. Akta Bahasa Kebangsaan 1963, (dan dikaji semula 1967), juga mengiktiraf skrip rumi sebagai skrip rasmi. Apabila rumi digunakan sebagai skrip rasmi bahasa Melayu dan Pendidikan Islam di sekolah rendah dan menengah, tulisan Jawi tidak lagi diajar di sekolah kerajaan. Kemahiran murid-murid mulai merosot sehingga ada di antara pelajar yang mendapati sukar untuk membaca Al-Quran. Hanya sistem ‘sekolah agama’ di negeri-negeri seperti Johor, Kelantan dan Selangor membolehkan pelajar mempelajari agama Islam dalam tulisan Jawi. Kemorosotan ini berlarutan hinggalah ke awal tahun 1980an.

1.3 Pernyataan Masalah Satu kajian mengenai keberkesanan kaedah Pengajaran Berbantukan Komputer terhadap prestasi jawi murid sekolah rendah Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menjalankan beberapa kajian dalam tahun 1987 mengenai penguasaan jawi di kalangan pelajar di beberapa buah negeri. Hasil dari kajian itu, telah dilaporkan bahawa 30.6 % murid Tahun 6 yang mengambil peperiksaan percubaan UPSR tidak boleh membaca jawi. Di Negeri Sembilan pula telah dilaporkan bahawa 48.3% murid Tahun 6 yang menduduki peperiksaan akhir Tahun 6 pada tahun 1989, adalah ‘lemah’ dalam Jawi. Sementara di negeri Kedah pula terdapat 65.5% ‘lemah’ Jawi. Dapatan yang hampir sama juga telah dilaporkan oleh negerinegeri lain. Mustapha Yazid (1991) dalam kajiannya mendapati murid sekolah rendah lemah Jawi, dan beliau menyatakan bahawa ini, antara lain, adalah disebabkan oleh

4

kelemahan pengajaran Jawi di sekolah. Dapatan yang sama diperolehi oleh Norlaila Sulaiman (1992/93) di kalangan murid di tiga buah sekolah rendah. Masa yang terhad dan kaedah yang kurang berkesan adalah di antara punca yang dikenal pasti sebagai sebab kelemahan murid dalam membaca dan menulis Jawi.

1.4 Kerangka Konsep

Kaedah pengajaran Rajah 1. Kerangka konsep : Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian Jawi 1.5 Tujuan Kajian Tahap kesediaan guru Pencapaian jawi

Tahap penglibatan pelajar Kajian ini adalah bertujuan untuk mempertingkatkan pencapaian murid tahun 2 sekolah rendah dalam pelajaran Jawi.

1.5.1 Objektif Kajian Objektif kajian ini adalah untuk meninjau sejauh manakah kelemahan penguasaan kemahiran murid dalam pengajaran dan pembelajaran jawi di sekolah dan memastikan samada kaedah pengajaran berbantukan komputer dapat mempertingkatkan pencapaian Jawi murid tahun 2. Kajian ini juga bertujuan untuk menjawab beberapa persoalan iaitu : • • Sejauh manakah guru mengamalkan kaedah ICT, berdasarkan kepada PBK yang diintegrasikan dengan kaedah-kaedah lain pengajaran? Sejauh manakah guru mendapati kaedah PBK ini berkesan dalam pengajaranpembelajaran jawi murid Tahun 2, dan sebagai kaedah untuk pengajaran pemulihan jawi murid Tahun 3 – 6?

5

6 . Batasan Kajian Hasil kajian ini adalah didapati daripada sampel yang populasinya terhad kepada murid tahun 2 dari sebuah sekolah sahaja dan oleh itu mungkin memerlukan kepada kajian selanjutnya yang meliputi skop populasi yang lebih luas sebelum suatu kesimpulan yang lebih umum dapat dibuat.8 Penerangan Terminologi PBK ialah pengajaran berbantukan komputer di mana komputer digunakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran sebagai alat bantu mengajar.1.6 Kepentingan Kajian Hasil kajian ini akan dapat membantu para pendidik untuk mencari kaedah atau pendekatan yang berbeza dari kebiasaan untuk mengajar Jawi tahun 2. Pensampelan dibuat mengikut kaedah kuasi-eksperimen di mana subjek-subjek bagi kedua-dua kumpulan diambil dari kelas-kelas yang sedia ada tanpa sebarang pemilihan atau pengagihan. Mewujudkan suasana yang menarik dan kondusif dapat menggalakkan lagi proses pembelajaran murid. 1. Pencapaian bererti skor yang didapati dari ujian pra dan pos yang dijalankan ke atas kumpulan kajian. Murid boleh turut bersama secara lebih aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pemilihan sampel dan pengagihan juga tidak dilakukan dengan kaedah rawak sebenar seperti mana yang diperlukan oleh kaedah pensampelan bagi kajian kuantitatif. Adalah dijangkakan ini akan menarik minat murid untuk mengikuti proses pembelajaran dan akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Penggunaan pelbagai bentuk kaedah pengajaran yang diintegrasikan akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran bertambah menarik.

Objektif pengajaran-pembelajaran Jawi ialah supaya semua murid dapat membaca dan menulis Jawi dengan baik sebelum tamat Tahun 6 sekolah rendah. Tahap 1 (Tahun 1 – 3) merupakan waktu penting untuk memberi asas membaca 7 . Ini akan membolehkan mereka membaca buku teks Pendidikan Islam dalam tulisan jawi dan menulis jawapan dalam tulisan Jawi.Bab 2 Tinjauan Literatur 2. Pengajaran Jawi merupakan komponen penting dalam program pengukuhan Pendidikan Islam.1 Pengenalan Kajian tentang kaedah pengajaran dan pembelajaran jawi secara ICT di sekolah rendah tidak begitu banyak dilakukan.

27). 8 . Ini memakan masa lebih dari tiga bulan. sekolah bestari dan makmal ICT sekolah. Murid banyak diajar cara yang betul untuk menulis perkataan huruf Jawi. telah banyak pembaharuan yang dilakukan terhadap sukatan pelajaran serta kaedah dan teknik pengajaran yang diamalkan sekian lama seperti matematik dan sains dalam bahasa inggeris. Murid membuat latihan menyalin suku-kata untuk menulisnya dalam tulisan Jawi yang ‘betul’ dan ‘cantik’. Penggunaan komputer tidak dapat dipisahkan lagi daripada kehidupan seharian manusia. Dalam bidang pengajaran dan pembelajaran pula. Pemilihan dan gabungan pelbagai media menepati gaya pembelajaran individu seperti penggunaan teknik laman web dan perisian simulasi yang meningkatkan penganalisaan maklumat dan kemahiran menyelesaikan masalah. Dunia pendidikan kini juga tidak terlepas dari arus perkembangan global ini. Kemudian murid diajar membentuk dan membaca perkataan. Hukum-hukum mengeja dan menulis Jawi Za’ba dijadikan panduan oleh guru untuk mengajar murid mengeja dan menulis perkataan. Dalam bidang pengurusan misalnya. Murid diajar untuk mengenal huruf dan menulis setiap huruf tunggal dalam abjad Jawi. kerja-kerja mengendali dan mengemaskini maklumat para pelajar boleh dilaksanakan dengan mudah dan cepat dengan bantuan suatu sistem pengkalan data yang cekap. Kewujudan penggunaan komputer bukan sahaja dapat merangsang pemikiran pelajar bahkan dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah (Zoraini Wati Abas. penggunaan kaedah ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah pengajaran yang biasa diamalkan ialah ‘kaedah abjad’ dan ‘kaedah terus’di samping juga kaedah campuran. Komputer digunakan dalam hampir segenap sudut kehidupan manusia. ms. Satu waktu (30 minit) seminggu diperuntukkan untuk belajar Jawi. 1993. Ini akan memastikan pihak pentadbir mendapat maklumat yang terkini tentang seseorang pelajar dan akan membantu melicinkan pengurusan sekolah.dan menulis jawi kepada murid. Komputer mempunyai banyak kelebihan yang boleh dimanfaatkan dalam pelbagai bidang tugas para pendidik.

Walaupun keadaan bertambah baik sejak itu. Tidak ada usaha dan kaedah ‘pengajaran pemulihan jawi’ dijalankan di sekolah.2. dan lebih 45% yang tidak boleh membaca teks Jawi.2 Literatur Berkaitan Kelemahan murid dalam membaca dan menulis jawi di peringkat sekolah rendah dan menengah dikesan sejak tahun 1980an itu berterusan sehingga ke tahun-tahun 1990an. dan oleh itu menjadikan ianya kurang bermakna bagi mereka. Kajian mengenai kaedah pengajaran jawi oleh Abdul Haris Anuar (1991) mendapati bahawa terdapat perbezaan kaedah mengajar di kalangan guru-guru. manakala 20% lagi kaedah campuran. 65-68% menyatakan pelajar mereka tidak boleh membaca Quran dan Hadith. Kelemahan membaca dan menulis Jawi di peringkat sekolah rendah dan menengah menyebabkan murid tidak dapat membaca teks Pendidikan Islam yang ditulis dalam Jawi dan ini mengurangkan keupayaan mereka memahami kandungan mata pelajaran tersebut. 20% Kaedah Terus. Kajian Isahak Haron dan Hasan Basri (1995) tentang prestasi Jawi pelajar Tingkatan 2 dan 4 di beberapa buah sekolah di Selangor dan Pahang mendapati lebih 65% tidak boleh menulis Jawi. Kajian tinjauan di kalangan 112 guru Pendidikan Islam Tingkatan 1 di Selangor oleh Sarin bin Talib dalam tahun 1995 mendapati 75 % guru menyatakan separuh daripada pelajar mereka tidak boleh membaca buku teks Jawi Pendidikan Islam. kajian tinjauan (Isahak Julai 2004) di kalangan 78 orang guru sekolah rendah dan 78 guru menengah di Pulau Pinang mendapati masih terdapat pelajar mereka yang lemah Jawi. Kaedah Abjad dan variasinya adalah kaedah yang sejak lama diamalkan di sekolah Melayu dulu dan di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Agama sekarang. Dapatan kajian oleh penyelidik-penyelidik yang dinyatakan di sini menunjukkan bahawa 9 . Beliau seterusnya melapurkan bahawa 60% daripada mereka menggunakan kaedah Abjad.

Secara keseluruhannya. baba. Ini kerana tahap atau proses pertumbuhan atau perkembangan mereka tidak sama dan searah. emosi dan sosial mereka tetap berbeza. 2. penggunaan CD-ROM berasaskan subjek. Ghani dan Kanesan. ta ti tu’ dengan berbantukan paparan ‘Kad imbasan’ oleh komputer yang akan dipaparkan melalui projektor ke skrin. batu ‘ dari suku kata ‘ba bi bu. Menurut Howard Gardner (1983). Walaupun terdapat semacam satu kecenderungan yang sama dalam pertumbuhan mereka tetapi fizikal. mental. seseorang mempunyai sekurang-kurangnya tujuh kecerdasan berikut : Verbal-Linguistik Logik-Matematik 10 . Murid mudah mengingat apa yang mereka bina. Penggunaan kemudahan animasi dan grafik secara berperingkat-peringkat juga dapat meningkatkan dan memudahkan pemahaman murid terhadap sesuatu konsep atau prosedur ( Ngang. Mengguna kaedah alternatif kepada kaedah abjad sekarang adalah satu cara untuk memperbaiki keberkesanan pengajaran-pembelajaran Jawi di sekolah rendah.perlunya usaha untuk mencari kaedah bagi memperbaiki pengajaran-pembelajaran Jawi di peringkat rendah terutama di peringkat permulaan Tahun 1 dan 2. Murid juga cepat menunjukkan minat untuk belajar jawi dengan bantuan bahan multimedia. ICT untuk Jawi adalah kaedah alternatif yang dijangka lebih menarik dan berkesan dalam pengajaran-pembelajaran membaca dan menulis Jawi di peringkat awal Tahun 1 dan 2. penggunaan pangkalan data elektronik adalah aspek-aspek penting yang boleh meningkatkan keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran Jawi.3 Teori Kecerdasan Pelbagai Kesediaan belajar antara seorang individu dengan individu yang lain adalah tidak setara. Penggunaan perisian-perisian yang dibangunkan khas untuk sesuatu mata pelajaran. penggunaan komputer dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran sememangnya membawa manfaat kepada para pelajar. bahan-bahan sumber dalam bentuk elektronik. Di antara aktivitinya ialah murid belajar membentuk perkataan seperti ‘abu ubi. kerana mereka minat ‘bermain’ dengan sesuatu yang baru. 2006 ).

Visual-Ruang Kinestetik Intrapersonal Muzik Interpersonal Naturalis Oleh yang demikian perancangan kaedah dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang ingin dilaksanakan perlulah mengambil kira persamaan dan perbezaan di antara individu dengan mengakui bahawa setiap murid adalah unik dan belajar dengan cara berlainan. Ia juga mengandungi bahagian latihan pengukuhan di mana murid dapat menjalankan aktiviti pengukuhan untuk menguji kefahaman mereka terhadap isi kandungan pelajaran dengan berbantukan komputer. 11 . Pada kebiasaannya ia mengandungi persembahan isi kandungan pelajaran yang diselitkan dengan unsur-unsur muzik. grafik yang menarik dan berwarna-warni. Kaedah dan pendekatan P&P yang dibangunkan dengan berpandukan kepada teori ini menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan keperluan murid. Pendekatan ICT dapat menggabungkan beberapa kecerdasan yang diutarakan oleh Gardner di dalam suatu pakej bahan P&P multimedia yang menarik.

Pemilihan kaedah ini dibuat kerana pengkaji menggunakan sampel pelajar dari kelas-kelas sedia ada sebagai subjek untuk kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan tanpa pemilihan dan pembahagian. 3.2 Rekabentuk Kajian Kajian kuantitatif ini menggunakan Rekabentuk Kajian Eksperimen untuk mengukur secara kuantitatif hubungan diantara pembolehubah tak-bersandar dengan pembolehubah bersandar. Bahan untuk proses rawatan ini adalah berbentuk suatu persembahan multimedia interaktif yang dipilih oleh pengkaji dari 12 .BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan Secara amnya keseluruhan kajian ini mengikut model induktif di mana data dicerap dengan menggunakan instrumen tertentu dan seterusnya dianalisis dan hasilnya suatu kesimpulan dapat dibuat mengenai persoalan yang dikemukakan. Ianya mengaplikasikan rekabentuk berkumpulan-kawalanujianpra-ujianpos. Kumpulan eksperimen kemudiannya diberikan rawatan iaitu pengajaran dengan kaedah berbantukan komputer (PBK). Kedua-dua kumpulan diberi ujian pra di awal tempoh kajian untuk memastikan tahap pencapaian semasa mereka.

Manakala kumpulan kawalan menjalani proses pengajaran seperti sedia ada. Keputusan dari ujian ini dianalisa dan dibandingkan dengan keputusan bagi ujian pra terdahulu untuk menilai keberkesanan kaedah pengajaran yang telah dijalankan. 3. 2 set soalan ujian bertulis iaitu ujian pra dan ujian pos. Satu daripada kelas atau kumpulan ini didedahkan kepada pengajaran berbantukan komputer (PBK) manakala yang satu lagi berfungsi sebagai kawalan kepada dapatan kajian. Borang soal selidik juga diberikan kepada murid. 3.perisian untuk mata pelajaran jawi yang terdapat di pasaran. pengkaji menggunakan analisa keputusan terdahulu murid. Setelah selesai proses pengajaran suatu ujian pos diberikan kepada kedua-dua kumpulan. 13 .5 Instrumen Kajian Untuk melaksanakan kajian ini. Jitra. 3. Variasi ini digunakan kerana subjek-subjek adalah dari 2 kelas sedia ada tanpa ada sebarang pemilihan dibuat.4 Sampel Kajian Kajian ini dijalankan ke atas sekumpulan 75 orang murid tahun 2 di Sekolah Kebangsaan Binjal di dalam daerah Kubang Pasu di negeri Kedah Darulaman secara kuasi-eksperimen. Kedah.3 Populasi Kajian Populasi kajian ini adalah murid tahun 2 Sekolah Kebangsaan Binjal.

Ujian-ujian ini mengandungi 12 soalan bertulis setiap satunya. Pelajar dikehendaki memberi respons berdasarkan kepada pilihan yang diberi. Ujian pra diberikan terlebih dahulu pada permulaan tempoh kajian. Soalan-soalan tertumpu kepada kemahiran menulis Jawi. ujian pos dan borang soal selidik. ujian pencapaian dan soalselidik.5.5.1 Ujian Bertulis Ujian ini terdiri dari 2 set soalan iaitu ujian pra dan ujian pos. soal selidik dikendalikan dengan menggunakan borang soal selidik dan dibantu oleh guru kelas. 14 . Di antara tempoh rawatan.3. Pengkaji mentadbir sendiri ujian pra dan ujian pos dengan dibantu oleh guru kelas terbabit. Hasil dari analisa ujian pra digunakan untuk merancang proses rawatan.5. 3.2 Soal Selidik Borang soal selidik yang diedarkan kepada pelajar mengandungi 15 soalan-soalan mengenai sikap dan minat pelajar terhadap tulisan Jawi. Ini seterusnya diikuti oleh proses rawatan itu sendiri bagi kumpulan rawatan manakala kumpulan kawalan meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran seperti biasa. Setelah selesai tempoh rawatan ujian pos pula dijalankan dengan bantuan guru kelas. Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data ialah ujian pra. Oleh kerana kajian dijalankan di sekolah di mana pengkaji bertugas maka kebenaran untuk menjalankan kajian di sekolah terbabit tidak menimbulkan masalah.3 Prosedur Pengumpulan Data Kajian kuantitatif ini menggunakan skor peperiksaan. 3. Hasil dari ujian pos dikumpulkan untuk dibandingkan dengan keputusan bagi ujian pra.

6 Analisis Data Data atau cerapan yang didapati hasil dari kajian ini berdasarkan kepada skor yang didapati dari kedua-dua ujian pra dan pos dianalisa secara kuantitatif menggunakan Teorem Kecenderungan Memusat. Ujian untuk perbezaan min dua kumpulan data iaitu Ujian t berpasangan digunakan untuk menentukan perbezaan min di antara kedua-dua kumpulan data. BAB 4 KEPUTUSAN 4. Min bagi skor-skor tersebut akan menjawab persoalan kajian ini sama ada akan menerima atau menolak hipotesis nol 15 . Persoalan ini akan terjawab dalam bab ini. Hubung kaitan atau kolerasi antara dua pembolehubah iaitu pembolehubah bersandar dan takbersandar juga ditentukan. Data tinjauan latar belakang responden melalui soal selidik. 2. Dapatan skor-skor ujian pra dan ujian pos kumpulan kajian dan kumpulan kawalan dibandingkan dengan menggunakan ujian-t. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian responden dalam ujian pra dan ujian pos sebelum dan setelah mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran Jawi menggunakan Kaedah Berbantukan Komputer. Pembentangan dapatan kajian ini akan mengikut susunan berikut: 1. Data kajian kuasi eksperimen melalui ujian pra dan ujian pos.1 Pendahuluan Bab ini akan membentangkan dapatan kajian yang telah dijalankan. Min dan varians yang didapati bagi kedua-dua kumpulan rawatan dan kawalan kemudiannya dibanding untuk menentukan samada terdapat perbezaan di antara nilai sebelum dan selepas rawatan.3. Dalam kajian ini pengkaji ingin mengenal pasti keberkesanan Kaedah Berbantukan Komputer dalam pengajaran dan pembelajaran Jawi .

Respons kenal huruf Jawi murid dipaparkan dalam jadual dan carta berikut : 16 .2.1 Kenal Huruf Jawi Madah pujangga “tak kenal maka tak cinta”. Dapatannya dipaparkan seperti berikut: 4. menulis dan seterusnya memahami bahan-bahan yang bertulisan Jawi. Dengan mengenali huruf-huruf Jawi barulah seseorang akan dapat membaca.2 Analisis Latar Belakang Responden Kajian latar belakang responden hanya ditinjau dari aspek sikap mereka terhadap tulisan Jawi. Pengiraan ujian-t menggunakan program Microsoft Excel 2003. pandangan mereka berkaitan tahap tulisan jawi. Oleh itu untuk menyintai tulisan Jawi seseorang itu haruslah terlebih dahulu mengenali akan huruf-hurufnya. Hipotesis Nol: Tidak terdapat perbezaan skor yang signifikan antara ujian pra dan ujian pos (Ho: μ1 = μ2) T1 = T2 Hipotesis Alternatif : Terdapat perbezaan skor yang signifikan antara ujian pra dan ujian pos (H1: μ1 ≠ μ2) T1 ≠ T2 4. pengalaman keluarga mereka berkaitan tulisan Jawi yang dapat membantu mereka dalam pembelajaran tulisan Jawi dan kaedah yang boleh membantu mereka dalam mempertingkatkan tahap penguasaan tulisan Jawi.yang telah dinyatakan. Perasaan cinta itu akan berputik sedikit demi sedikit apabila kita telah mengenali akan sesuatu itu.

17 . seramai 2 orang ( 11. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden berada pada tahap mengenali akan huruf-huruf Jawi.9% 2 11.3% ) tidak kenal huruf jawi. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang.9% ) menyatakan kenal huruf jawi. Dengan ini didapati. daripada jumlah 18 orang didapati 16 orang ( 88. Bagi responden kumpulan kawalan pula.1% ) menyatakan tidak kenal huruf Jawi. Bagi skala tidak. responden daripada kumpulan kajian melebihi bilangan responden daripada kumpulan kawalan iaitu seramai 6 orang. 25 20 22 16 15 10 5 1 0 ya tidak 2 Kumpulan kajian Kumpulan kawalan Carta 1 : Taburan kekerapan responden mengikut kenal huruf jawi Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan kenal huruf Jawi responden daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. didapati seramai 22 orang ( 95.Pernyataan Ya Tidak Kumpulan kajian 22 95.3% Kumpulan kawalan 16 88. seramai 1 orang ( 4. tahap kenal huruf Jawi kumpulan kajian melebihi kumpulan kawalan. Bagi skala ya.7% 1 4.7% ) menyatakan kenal huruf Jawi.1% Jadual 1: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Kenal Huruf Jawi Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan responden mengikut kenal huruf jawi. manakala responden daripada kumpulan kawalan seramai 2 orang. didapati responden daripada kumpulan kajian hanya seramai 1 orang.

0% ) menyatakan boleh menulis dan menyambung huruf Jawi. seramai 3 orang ( 13.2% ) menyatakan boleh menulis dan menyambung huruf Jawi.4.0% Kumpulan kawalan 13 72. seramai 5 orang ( 27.2 Menulis dan Menyambung Huruf Jawi Menulis huruf dengan betul dan cantik serta menyambung huruf-huruf jawi dengan betul mengikut hukum-hukum serta peraturannya adalah penting kepada peningkatan tahap penguasaan tulisan tersebut serta pencapaian murid di dalam peperiksaan.2% 5 27.8% ) menyatakan tidak boleh menulis dan menyambung huruf Jawi. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang. didapati seramai 20 orang ( 87. 18 . Respons kepada menulis dan menyambung huruf jawi murid dipaparkan dalam jadual dan carta berikut : Pernyataan Ya Tidak Kumpulan kajian 20 87.8% Jadual 2: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Kebolehan menulis dan menyambung Huruf Jawi Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan responden mengikut kebolehan menulis dan menyambung huruf Jawi.0% ) tidak boleh menulis dan menyambung huruf Jawi. Bagi responden kumpulan kawalan pula.2.0% 3 13. Menulis dan menyambung huruf-huruf dengan betul adalah kunci kepada penyampaian maklumat bertulis dengan cekap dan berkesan. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden berada pada tahap boleh menulis dan menyambung huruf-huruf Jawi. daripada jumlah 18 orang didapati 13 orang ( 72.

Kemahiran membaca bererti murid akan dapat mengikuti dan mengulangkaji pelajaran yang berkaitan dengan Jawi dengan lebih mudah dan berkesan. tahap kebolehan menulis dan menyambung huruf Jawi kumpulan kajian melebihi kumpulan kawalan. Bagi skala tidak. manakala responden daripada kumpulan kawalan seramai 5 orang. Bagi skala ya.25 20 15 10 5 0 ya tidak Carta 2 : Taburan kekerapan responden mengikut dapat menulis dan menyambung huruf jawi 5 3 20 13 Kumpulan Kajian Kumpulan Kawalan Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan kebolehan menulis dan menyambung huruf Jawi responden daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. Respons kepada kemahiran membaca Jawi murid dipaparkan dalam jadual dan carta berikut : Pernyataan Ya Tidak Kumpulan kajian 17 73.1% 7 38.2. 4.9% . Dengan ini didapati.9% 6 26. didapati responden daripada kumpulan kajian hanya seramai 3 orang.1% 19 Kumpulan kawalan 11 61.3 Kemahiran Membaca Jawi Dapat membaca jawi dengan betul adalah penting kepada pencapaian murid di dalam peperiksaan. responden daripada kumpulan kajian melebihi bilangan responden daripada kumpulan kawalan iaitu seramai 7 orang.

Bagi skala tidak. didapati seramai 17 orang ( 73. daripada jumlah 18 orang didapati 11 orang ( 61. tahap kemahiran membaca jawi kumpulan kajian melebihi kumpulan kawalan. Dengan ini didapati. manakala responden daripada kumpulan kawalan seramai 7 orang. seramai 6 orang ( 26.1% ) menyatakan mahir membaca Jawi.9% ) menyatakan mahir membaca Jawi. dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 17 11 Kumpulan Kajian 6 7 Kumpulan Kawalan ya tidak Carta 3 : Taburan kekerapan responden mengikut kemahiran membaca Jawi Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan kemahiran membaca jawi responden daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. mengikut kemahiran membaca Jawi.9% ) menyatakan tidak mahir membaca jawi. Bagi skala ya.Jadual 3: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Kemahiran membaca Jawi Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden.4 Kelancaran Membaca Jawi 20 . 4. Bagi responden kumpulan kawalan pula.1% ) tidak mahir membaca Jawi. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden berada pada tahap mahir membaca Jawi. responden daripada kumpulan kajian melebihi bilangan responden daripada kumpulan kawalan iaitu seramai 6 orang. didapati responden daripada kumpulan kajian adalah seramai 6 orang. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang. seramai 7 orang ( 38.2.

7% ) menyatakan lancar membaca Jawi. mengikut kelancaran membaca Jawi. seramai 10 orang ( 58. Bagi responden kumpulan kawalan pula.Dapat membaca jawi dengan lancar merupakan kesinambungan bagi item kemahiran membaca.6% Jadual 4: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Kelancaran membaca Jawi Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden.7% 18 78.5% 10 58. seramai 18 orang ( 78.3% 0 Kumpulan kawalan 4 23. Ia membolehkan murid mencapai maklumat dengan lebih cepat dan mempercepatkan proses pembelaajaran. didapati seramai 5 orang ( 21. Respons kepada kelancaran membaca Jawi dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Lancar Sederhana Tidak Lancar Kumpulan kajian 5 21. dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang. daripada jumlah 17 orang didapati 4 orang ( 23.8% ) menyatakan sederhana lancer dalam membaca Jawi. 21 .5% ) menyatakan lancer membaca Jawi.8% 3 17. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden berada pada tahap kelancaran yang sederhana dalam membaca Jawi.3% ) menyatakan kelancaran yang sederhana dalam membaca Jawi dan tidak ada yang tidak lancar membaca Jawi.

manakala responden daripada kumpulan kawalan seramai 10 orang. responden daripada kumpulan kajian melebihi bilangan responden daripada kumpulan kawalan iaitu seramai 1 orang.1% 15 65.2. Bagi skala lancar. Bagi skala sederhana.1% 22 . Tempoh pengalaman ini merupakan pelajaran tak rasmi bagi murid dan ianya boleh mempengaruhi tahap pencapaian murid di masa depan. Tidak ada respons tidak lancar bagi kumpulan kajian manakala 3 orang tidak lancar membaca jawi bagi kumpulan kawalan. Dengan ini didapati.5 Permulaan Belajar Jawi Murid mempunyai permulaan belajar atau pengalaman dengan tulisan yang berbezabeza.2% Kumpulan kawalan 5 27.7% 11 61. 4. Respons kepada permulaan belajar Jawi dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Ibu Bapa Tadika Kumpulan kajian 6 26.20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 18 10 kumpulan kajian kumpulan kawalan 5 4 0 3 lancar sederhana tidak lancar Carta 4 : Taburan kekerapan responden mengikut kelancaran membaca Jawi Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan kelancaran membaca jawi responden daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. tahap kelancaran membaca jawi kumpulan kajian melebihi kumpulan kawalan. didapati responden daripada kumpulan kajian adalah seramai 18 orang.

manakala responden daripada kumpulan 23 .Sekolah Rendah 2 8. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden belajar Jawi bermula di tadika. seramai 15 orang ( 65. Bagi responden kumpulan kawalan pula.7% ) menyatakan mula belajar Jawi dengan ibu bapa. Bagi skala tadika. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang.2% ) menyatakan tadika sebagai tapak permulaan mereka belajar jawi dan 2 orang pula mula belajar apabila di sekolah rendah.1% ) ketika di sekolah rendah. responden daripada kumpulan kajian melebihi bilangan responden daripada kumpulan kawalan iaitu seramai 1 orang. Bagi skala ibu bapa. mengikut permulaan belajar jawi. didapati responden daripada kumpulan kajian adalah seramai 15 orang. 20 15 15 10 5 0 ibu bapa tadika sekolah rendah Carta 5 : Taburan kekerapan responden m engikut perm ulaan belajar jaw i 6 5 2 2 11 kumpulan kajian kumpulan kaw alan Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan permulaan belajar jawi responden daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan.1% ) menyatakan mula belajar Jawi ketika di tadika dan 2 orang ( 11. didapati seramai 6 orang ( 26.7% 2 11.1% ) menyatakan mula belajar jawi daripada ibu bapa.1% Jadual 5: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Permulaan Belajar Jawi Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden. daripada jumlah 18 orang didapati 5 orang ( 27. seramai 11 orang ( 61. dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan.

7% 18 78. Dengan ini didapati. mengikut kekerapan membaca bahan bacaan Jawi.3% 0 Kumpulan kawalan 6 33. didapati seramai 5 orang ( 21.2. Ini menunjukkan 24 .7% ) menyatakan selalu membaca bahan bacaan Jawi. 4.1% 1 5. Kekerapan ini membantu pencapaian murid dalam matapelajaran terbabit.3% ) menyatakan selalu membaca bahan bacaan Jawi.6% Jadual 6: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Kekerapan Membaca Jawi Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden.6% ) sahaja yang tidak pernah membaca bahan bacaan Jawi.3% ) menyatakan mereka hanya kadang-kadang sahaja membaca bahan bacaan Jawi dan tidak ada yang tidak pernah membaca bahan bacaan Jawi. daripada jumlah 18 orang didapati 6 orang ( 33. seramai 11 orang ( 61..3% 11 61. titik permulaan belajar Jawi kedua-dua kumpulan adalah lebih kurang sama.kawalan seramai 11 orang. Respons kepada kekerapan membaca Jawi dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Selalu Kadang-kadang Tidak pernah Kumpulan kajian 5 21.6 Kekerapan Membaca Jawi Murid yang kerap membaca Jawi akan meningkatkan kecekapan dirinya dengan Jawi. seramai 18 orang ( 78.1% ) menyatakan kadang-kadang sahaja mereka membaca bahan bacaan Jawi dan 1 orang ( 5. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang. Bagi responden kumpulan kawalan pula. Seramai 2 respons masing-masingnya untuk skala sekolah rendah bagi kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan.

2 0 1 8 1 6 1 4 1 2 1 0 8 6 4 2 0 s la e lu 5 6 1 8 1 1 k m u nk jia u p la a n k m u nk w la u p la a a n 0 k d n -k d n aag aag 1 t a pra id k en h C r a6:T b r nk k r p nr s o d nmn ik tk k r p nmma a at a ua e e a a e p n e e g u e e a a e b c ja i w Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan kekerapan membaca bahan bacaan jawi responden daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. Ini adalah kerana bahan yang berbeza mempunyai tahap bahasa dan bentuk penulisan serta kandungan yang berbeza. Dengan ini didapati. Bagi skala kadang-kadang. didapati responden daripada kumpulan kajian adalah seramai 18 orang.3% 2 25 Kumpulan kawalan 14 82. responden daripada kumpulan kajian kurang daripada bilangan responden daripada kumpulan kawalan iaitu seramai 1 orang.7 Jenis Bahan Bacaan Jawi Penguasaan jawi murid juga dipengaruhi oleh jenis bahan bacaan jawi yang kerap dibaca oleh murid. Respons kepada jenis bahan bacaan jawi murid dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Buku Teks Surat Khabar Kumpulan kajian 21 91. bilangan responden yang selalu membaca bahan bacaan jawi adalah lebih bagi kumpulan kawalan. manakala responden daripada kumpulan kawalan seramai 11 orang.2.4% 1 . 4. Bagi skala selalu. Tidak ada yang tidak pernah membaca bahan bacaan jawi bagi kumpulan kajian manakala bagi kumpulan kawalan terdapat 1 orang yang tidak pernah membaca jawi.bahawa majoriti responden hanya kadang-kadang sahaja membaca bahan bacaan Jawi.

mengikut jenis bahan bacaan Jawi.8% ) menyatakan surat khabar sebagai bahan bacaan Jawi dan 2 orang ( 11.8% ) sahaja yang tidak pernah ada bahan bacaan jawi.3% ) menyatakan buku teks sebagai bahan bacaan Jawi.. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden hanya terhad kepada buku teks sahaja sebagai bahan bacaan Jawi. Bagi responden kumpulan kawalan pula.8% Jadual 7: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Jenis Bahan Bacaan Jawi Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden. seramai 2 orang ( 8. seramai 1 orang ( 5. 25 20 15 10 5 0 21 14 kum pulan kajian kum pulan kawalan 2 1 2 0 buk tek u s surat k habar tak ada C arta 7 : Taburan kekerapan responden mengikut jenis bahan bacaan jawi Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan responden mengikut jenis bahan bacaan Jawi daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. Bagi skala buku teks. didapati seramai 21 orang ( 91. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang.7% 0 5.8% 2 11. responden daripada kumpulan kajian melebihi daripada bilangan responden 26 .7% ) menyatakan surat khabar sebagai bahan bacaan Jawi mereka dan tidak ada yang tidak mempunyai bahan bacaan Jawi.4% ) menyatakan buku teks sebagai bahan bacaan Jawi. daripada jumlah 17 orang didapati 14 orang ( 82.Tidak ada 8. dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan.

Dengan ini didapati.8% Jadual 8: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Minat Membaca Bahan Bacaan Jawi Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden.8% 3 16. daripada jumlah 18 orang didapati 8 orang ( 44. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang. didapati seramai 14 orang ( 60.4% ) sahaja yang kurang berminat membaca bahan bacaan Jawi.daripada kumpulan kawalan iaitu seramai 7 orang.2. didapati responden daripada kumpulan kajian adalah seramai 2 orang. seramai 7 orang ( 38.8% ) mempunyai minat yang sederhana dalam membaca bahan bacaan Jawi dan 1 orang ( 4. dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. Tidak ada yang tidak mempunyai bahan bacaan Jawi bagi kumpulan kajian manakala bagi kumpulan kawalan terdapat 2 orang yang tidak mempunyai bahan bacaan Jawi..8% 1 4.8% ) menyatakan minat membaca bahan bacaan Jawi. 4. Minat responden membaca bahan bacaan Jawi dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Berminat Sederhana Minat Kurang Berminat Kumpulan kajian 14 60. Bagi skala surat khabar.4% 7 38.8% ) 27 .4% ) menyatakan minat membaca bahan bacaan Jawi.8% 8 34. manakala responden daripada kumpulan kawalan seramai 1 orang. Bagi responden kumpulan kawalan pula. mengikut minat membaca bahan bacaan Jawi.4% Kumpulan kawalan 8 44.8 Minat Membaca Bahan Bacaan Jawi Sikap ( minat ) terhadap sesuatu mata pelajaran kadang kala mempengaruhi cara pembelajaran dan pencapaian. bilangan responden yang mempunyai sekurang-kurangnya satu bahan bacaan Jawi yang lebih tinggi adalah dari kumpulan kajian. seramai 8 orang ( 34.

Respons samada mereka pernah mengikuti kelas tambahan Jawi dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Kumpulan kajian 28 Kumpulan kawalan . didapati responden daripada kumpulan kajian adalah seramai 8 orang. Bagi skala sederhana minat pula. manakala responden daripada kumpulan kawalan seramai 7 orang.2.8% ) sahaja yang kurang berminat membaca bahan bacaan Jawi. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden menunjukkan minat membaca bahan bacaan Jawi. 4.9 Kelas Tambahan Jawi Kelas tambahan bagi sesuatu mata pelajaran biasanya dapat membantu meningkatkan pencapaian murid bagi matapelajaran tersebut. Bagi skala minat. responden daripada kumpulan kajian melebihi daripada bilangan responden kumpulan kawalan iaitu seramai 6 orang. 16 14 12 10 8 6 4 2 0 14 8 8 7 kumpulan kajian kumpulan kawalan 3 1 minat sederhana minat kurang minat Carta 8 : Taburan kekerapan responden mengikut minat membaca bahan bacaan Jawi Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan responden mengikut minat membaca bahan bacaan Jawi daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan.mempunyai minat yang sederhana dan 3 orang ( 16. Yang kurang berminat membaca bahan bacaan Jawi adalah 1 orang bagi kumpulan kajian dan 3 orang bagi kumpulan kawalan. Dengan ini didapati. bilangan responden yang berminat membaca bahan bacaan Jawi yang lebih tinggi adalah dari kumpulan kajian.

7% 6 33. bilangan responden daripada kumpulan kajian adalah kurang daripada bilangan responden kumpulan kawalan iaitu seramai 1 orang. mengikut pernah mengikuti kelas tambahan Jawi. Bagi skala ya. Bagi responden kumpulan kawalan pula. Bagi skala tidak pula. didapati seramai 11 orang ( 50.0% ) lagi tidak pernah mengikuti kelas tambahan untuk Jawi. daripada jumlah 18 orang didapati 12 orang ( 66..0% ) menyatakan pernah mengikuti kelas tambahan untuk Jawi.0% 12 66. dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. 14 12 10 8 6 4 2 0 ya 11 12 11 6 kumpulan kajian kumpulan kawalan tidak Carta 9 : Taburan kekerapan responden mengikut pernah mengikuti kelas tambahan jawi Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan responden mengikut pernah mengikuti kelas tambahan untuk jawi daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. didapati responden daripada kumpulan kajian adalah seramai 11 orang.3% ) lagi tidak pernah mengikuti kelas tambahan Jawi. Responden kumpulan kajian yang seramai 22 orang. seramai 11 orang ( 50. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden pernah mengikuti kelas tambahan untuk Jawi.0% 11 50. 29 .3% Jadual 9: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Pernah Mengikuti Kelas Tambahan Jawi Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden.7% ) menyatakan pernah mengikuti kelas tambahan jawi dan selebihnya iaitu 6 orang ( 33.Ya Tidak 11 50.

didapati seramai 17 orang ( 77. Responden kumpulan kajian yang seramai 22 orang. mengikut minat kelas tambahan jawi. Ia merujuk kepada sikap murid terhadap kelas tambahan. Respons minat kelas tambahan jawi dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Ya Tidak Kumpulan kajian 17 77.7% Kumpulan kawalan 13 72. Bagi responden kumpulan kawalan pula. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden minat untuk mengikuti kelas tambahan untuk Jawi. Dengan ini didapati.8% Jadual 10: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Minat Kelas Tambahan Jawi Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden. 30 .2.manakala responden daripada kumpulan kawalan seramai 6 orang. bilangan responden yang pernah mengikuti kelas tambahan adalah lebih tinggi bagi kumpulan kawalan.2% 5 27.10 Minat Kelas Tambahan Jawi Berminat dengan kelas tambahan jawi adalah kesinambungan bagi item kelas tambahan jawi.2% ) menyatakan minat untuk mengikuti kelas tambahan jawi dan selebihnya iaitu 5 orang ( 27.3% 5 22.3% ) menyatakan minat mengikuti kelas tambahan untuk jawi. 4. dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. daripada jumlah 18 orang didapati 13 orang ( 72.7% ) lagi tidak berminat untuk mengikuti kelas tambahan untuk jawi. seramai 5 orang ( 22.8% ) lagi tidak berminat untuk mengikuti kelas tambahan jawi.

2.11 Pelajaran Jawi Sangat Susah? Psikologi juga memainkan peranan menentukan pencapaian murid dalam pelajaran. Dengan ini didapati.3% 31 Kumpulan kawalan 1 5.6% 8 44.4% .9% 6 27. Bagi skala tidak pula. daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. Murid mungkin mendapat gambaran pertama yang mencorakkan pemikirannya mengenai sesuatu mata pelajaran. bilangan responden daripada kumpulan kajian melebihi daripada bilangan responden kumpulan kawalan iaitu seramai 4 orang.1 8 1 6 1 4 1 2 1 0 8 6 4 2 0 1 7 1 3 k mu nk jia u p la a n k mu nk wla u p la a a n 5 5 y a Cr a1 :T br n e ea a r s o dn e g u m a k l s at 0 a ua k k r pn ep ne mni t i t e k n a t m h na i ab ajw a t a id k Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan responden mengikut minat untuk mengikuti kelas tambahan untuk jawi. Respons samada jawi adalah susah dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Tidak setuju Kurang setuju Kumpulan kajian 9 40. bilangan responden yang minat untuk mengikuti kelas tambahan adalah lebih tinggi bagi kumpulan kajian 4. Bagi skala ya. didapati bilangan responden daripada kumpulan kajian adalah sama dengan responden daripada kumpulan kawalan iaitu seramai 5 orang.

seramai 6 orang ( 27. bilangan responden daripada kumpulan kajian melebihi daripada bilangan responden kumpulan kawalan iaitu seramai 8 orang.4% ) kurang setuju Jawi adalah sangat susah manakala 9 orang ( 50. 8 orang ( 44. daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. daripada jumlah 18 orang didapati 1 orang ( 5.9% ) tidak bersetuju mengatakan bahawa jawi adalah sangat susah. Bagi skala tidak setuju. 10 8 6 4 2 0 9 6 8 9 7 kumpulan kajian kumpulan kawalan 1 tidak setuju kurang setuju setuju Carta 11 : Taburan kekerapan responden mengikut pendapat jawi sangat susah Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan responden mengikut “jawi sangat susah?”. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden bersetuju bahawa jawi adalah sangat susah.6% ) menyatakan tidak bersetuju bahawa Jawi adalah sangat susah. mengikut “Jawi sangat susah?”. didapati seramai 9 orang ( 40.Setuju 7 31.3% ) kurang setuju yang jawi adalah sangat susah manakala 7 orang ( 31.8% 9 50.0% Jadual 11: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Pendapat Jawi Sangat Susah Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden. Bagi responden kumpulan kawalan pula. 32 .8% ) setuju bahawa Jawi adalah sangat susah.0% ) bersetuju bahawa Jawi adalah sangat susah. Responden kumpulan kajian yang seramai 22 orang. dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. Bagi skala kurang setuju pula.

8% 4 23. tegal biasa”. Dengan ini didapati. bilangan responden yang bersetuju bahawa jawi adalah sangat susah adalah lebih tinggi bagi kumpulan kawalan.5% ) kurang setuju yang jawi adalah senang dibaca tetapi susah ditulis manakala 33 .1% 10 43. dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. daripada jumlah 17 orang didapati seramai 2 orang ( 11. Bagi responden kumpulan kawalan pula.5% 4 17.7% Jadual 12: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Pendapat Jawi Senang dibaca tetapi Susah ditulis Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden.1% ) tidak bersetuju mengatakan bahawa jawi adalah senang dibaca tetapi susah ditulis.5% ) kurang setuju yang jawi adalah senang dibaca tetapi susah ditulis manakala 4 orang ( 17. mengikut pendapat bahawa jawi senang dibaca tetapi susah ditulis. lama kelamaan ianya akan menjadi senang.4% Kumpulan kawalan 2 11. Respons samada jawi adalah senang dibaca tetapi susah ditulis dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Tidak setuju Kurang setuju Setuju Kumpulan kajian 9 39. seramai 10 orang ( 43.4% ) setuju bahawa jawi adalah senang dibaca tetapi susah ditulis.12 Membaca Jawi Senang. Maksudnya apabila kita dah selalu melakukan sesuatu yang pada mulanya kita anggap susah. 7 orang bagi kumpulan kajian dan 9 orang bagi kumpulan kawalan. begitulah bunyinya peribahasa melayu.8% ) tidak bersetuju mengatakan bahawa jawi adalah senang dibaca tetapi susah ditulis.5% 11 64. seramai 4 orang ( 23.didapati bilangan responden daripada kumpulan kajian adalah 6 orang berbanding 8 orang bagi kumpulan kawalan. Menulisnya Susah ? “Alah bias. Bagi skala setuju pula. 4. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang.2. didapati seramai 9 orang ( 39.

7% ) setuju bahawa jawi adalah senang dibaca tetapi susah ditulis. Bagi skala kurang setuju pula.13 Tidak Mahir Jawi maka Tidak Mahir Al-Quran ? Persoalan ini adalah lanjutan dari yang sebelum ini.2. bilangan responden yang bersetuju bahawa Jawi adalah senang dibaca tetapi susah ditulis adalah lebih tinggi bagi kumpulan kawalan. Ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan pendapat di antara kumpulan kajian dan kumpulan kawalan mengenai pernyataan bahawa Jawi senang dibaca tetapi susah ditulis.11 orang ( 64. 4 orang bagi kumpulan kajian dan 11 orang bagi kumpulan kawalan. Bagi skala setuju pula. didapati bilangan responden daripada kumpulan kajian adalah 10 orang berbanding 4 orang bagi kumpulan kawalan. Kelemahan menguasai jawi bolehlah disamaertikan dengan kelemahan menguasai Al-Quran. Bagi skala tidak setuju. Al-Quran menggunakan huruf Arab yang daripada mana huruf-huruf jawi diasaskan. Dengan ini didapati. bilangan responden daripada kumpulan kajian melebihi daripada bilangan responden kumpulan kawalan iaitu seramai 7 orang. 1 2 1 0 1 0 8 6 4 4 2 2 0 t a s t ju id k eu k r n s t ju ua g eu 4 9 1 1 k m u nk jia u p la a n k m u nk w la u p la a a n s t ju eu C r a1 :T b r nk k r p nr s o d nmn ik t p n a a ja i a t 2 a ua e e a a e p n e e g u e d p t w s n n d a at t p s s hd u e a g ib c e a i ua it lis Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan responden mengikut pendapat bahawa senang dibaca tetapi susah ditulis. Respons samada 34 . daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. 4.

1% Kumpulan kawalan 7 38. 35 . Ini menunjukkan bahawa majority responden tidak atau kurang bersetuju dengan pendapat bahawa tidak mahir jawi maka tidak mahir Al-Quran.9% 3 13. Bagi responden kumpulan kawalan pula. daripada jumlah 18 orang didapati seramai 7 orang ( 38.1% ) setuju bahawa tidak mahir jawi maka tidak mahir Al-Quran.0% ) kurang setuju tidak mahir jawi maka tidak mahir Al-Quran manakala 6 orang ( 26. didapati seramai 14 orang ( 60.2% Jadual 13: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Pendapat Tidak mahir Jawi maka Tidak Mahir Al-Quran Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden.2% ) setuju bahawa tidak mahir jawi maka tidak mahir Al-Quran.9% 4 22.9% ) juga kurang setuju bahawa tidak mahir jawi maka tidak mahir Al-Quran manakala 4 orang ( 22. seramai 3 orang ( 13.0% 6 26.9% 7 38.9% ) tidak bersetuju mengatakan bahawa tidak mahir jawi maka tidak mahir Al-Quran. seramai 7 orang ( 38. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang. mengikut pendapat bahawa tidak mahir jawi maka tidak mahir Al-Quran.tidak mahir jawi adalah sama dengan tidak mahir Al-Quran dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Tidak setuju Kurang setuju Setuju Kumpulan kajian 14 60.9% ) tidak bersetuju mengatakan bahawa tidak mahir jawi maka tidak mahir Al-Quran. dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan.

Kesungguhan dalam mempelajari selok belok tulisan jawi akan membawa kepada kejayaan dalam bidang yang melibatkan tulisan tersebut. bilangan responden daripada kumpulan kajian melebihi daripada bilangan responden kumpulan kawalan iaitu seramai 7 orang. Bagi skala tidak setuju.16 14 12 10 8 6 4 2 0 14 7 3 7 6 4 kum pulan kajian kum pulan kawalan tidak setuju kurang setuju setuju Carta 13 : Taburan kekerapan responden mengikut pendapat tidak mahir jawi maka tidak mahir Al-Q uran Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan responden mengikut pendapat bahawa tidak mahir jawi maka tidak mahir Al-Quran.2% 6 36 .3% 0 Kumpulan kawalan 4 22. didapati bilangan responden daripada kumpulan kajian adalah 3 orang berbanding 7 orang bagi kumpulan kawalan. bilangan responden yang tidak bersetuju bahawa tidak mahir jawi maka tidak mahir Al-Quran adalah lebih tinggi bagi kumpulan kajian. 4. daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan.14 Saya Akan Menguasai Jawi Jika Bersungguh Kesungguhan dalam mengerjakan sesuatu adalah kunci kepada kejayaan. Dengan ini didapati. Respons kepada pernyataan ini dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Tidak setuju Kurang setuju Kumpulan kajian 1 4.2. Bagi skala kurang setuju pula. Bagi skala setuju pula. 6 orang bagi kumpulan kajian dan 4 orang bagi kumpulan kawalan.

dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan.4% Jadual 14: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Pernyataan “Saya akan Menguasai Jawi jika Bersungguh” Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden.4% ) bersetuju bahawa “Saya akan menguasai jawi jika bersungguh”. Bagi responden kumpulan kawalan pula.3% 8 44. didapati hanya seramai 1 orang ( 4.3% ) kurang setuju bahawa “Saya akan menguasai jawi jika bersungguh” manakala 8 orang ( 44. daripada jumlah 18 orang didapati seramai 4 orang ( 22.Setuju 22 95.7% 33. 25 20 15 10 5 0 tidak setuju kurang setuju 4 1 0 6 22 kum pulan kajian 8 kum pulan kawalan setuju Carta 14 : Taburan kekerapan responden mengikut pernyataan "S aya akan Menguasai Jawi jika B ersungguh" 37 . selebihnya iaitu 22 orang ( 95. mengikut pernyataan “Saya akan menguasai jawi jika bersungguh”. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang. Ini menunjukkan bahawa majority responden bersetuju dengan pernyataan bahawa “Saya akan menguasai jawi jika bersungguh” “Saya akan menguasai jawi jika bersungguh”.3% ) sahaja tidak bersetuju dengan pernyataan bahawa “Saya akan menguasai jawi jika bersungguh”.2% ) tidak bersetuju mengatakan bahawa “Saya akan menguasai jawi jika bersungguh”. seramai 6 orang ( 33.7% ) bersetuju dengan pernyataan bahawa “Saya akan menguasai jawi jika bersungguh”.

Kesesuaian kaedah pengajaran dan pembelajaran adalah penting dalam memastikan objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai.2.15 Kesesuaian/Keberkesanan Kaedah Pengajaran Guru Murid diminta untuk memberi pendapat mengenai kesesuaian atau keberkesanan kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru.Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan responden mengikut pernyataan bahawa “Saya akan menguasai jawi jika bersungguh”. Bagi skala setuju pula.8% ) tidak bersetuju bahawa kaedah yang 38 . daripada jumlah 18 orang didapati seramai 13 orang ( 72. bilangan responden yang bersetuju bahawa “Saya akan menguasai jawi jika bersungguh” adalah lebih tinggi bagi kumpulan kajian. Bagi responden kumpulan kawalan pula.8% Jadual 15: Taburan Kekerapan Responden Mengenai Kesesuaian/Keberkesanan Kaedah Pengajaran Guru Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden.2% 5 27. Respons mengenai hal ini dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Ya Tidak Kumpulan kajian 23 100. dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang semuanya bersetuju bahawa kaedah yang digunakan oleh guru adalah sesuai. daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. 22 orang bagi kumpulan kajian dan 8 orang bagi kumpulan kawalan. Bagi skala kurang setuju pula. 4.0% 0 Kumpulan kawalan 13 72.2% ) bersetuju bahawa kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru adalah sesuai manakala 5 orang ( 27. Dengan ini didapati. mengenai kesesuaian atau keberkesanan kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru. Bagi skala tidak setuju. bilangan responden daripada kumpulan kajian adalah kurang daripada bilangan responden kumpulan kawalan iaitu seramai 3 orang. didapati tiada responden daripada kumpulan kajian berbanding 6 orang bagi kumpulan kawalan.

daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. Ini menunjukkan bahawa majority responden bersetuju bahawa kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru adalah sesuai. Dengan ini didapati. 25 20 15 10 5 0 23 13 5 0 ya tidak kumpulan kajian kumpulan kaw alan Carta 15 : Taburan kekerapan responden m engikut kesesuaian kaedah pengajaran digunakan guru Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan responden mengenai kesesuaian kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru.t P dua hujung . berikut dipaparkan pencapaian responden daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan.digunakan guru adalah sesuai.3 Analisis Kajian Kuasi Eksperimen Berdasarkan soalan-soalan yang diberikan kepada responden dalam ujian pra dan ujian pos. Kumpulan n Min ujian pra Min ujian pos Beza min (pos – pra) 39 Sisihan piawai Nilai . Tiada responden dari kumpulan kajian yang memilih skala tidak berbanding 5 orang bagi kumpulan kawalan. Semua responden daripada kumpulan kajian memilih skala ya berbanding dengan 13 bagi kumpulan kawalan. bilangan responden yang bersetuju bahawa kaedah pengajaran oleh guru adalah sesuai adalah lebih tinggi bagi kumpulan kajian. 4.

7 56. Rekabentuk kajian yang telah di jalankan adalah reka bentuk eksperimen di mana data dikumpulkan dari ujian pra dan ujian pos dan terdapat satu tempoh rawatan selama 7 minggu bagi kumpulan eksperimen. hipotesis nul dan alternatif kajian adalah : 40 . Data yang dicerap daripada eksperimen ini telah dianalisis dengan menggunakan perisian Microsoft Excel 2003 daripada Microsoft Office 2003 keluaran Microsoft Corporation.59 11.4 6.1 20.3.4 64.98 -0. 4.54 Jadual 16. Ringkasan perbandingan hasil ujian bagi kumpulan kajian dan kawalan Kajian telah dilaksanakan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat untuk menentukan keberkesanan kaedah pengajaran berbantukan komputer ini menggunakan reka bentuk eksperimen dari variasi kuasi-eksperimen.06 0.61 0.1 57. Responden adalah terdiri daripada 75 orang murid tahun dua dari Sekolah Kebangsaan Binjal iaitu 30 murid dari kelas 2 Bestari (kumpulan kajian) dan 35 murid dari kelas 2 Bijak (kumpulan kawalan).Kajian Kawalan Beza min 30 35 56.4 1.3 0. 4.1 ANALISA DATA Variasi reka bentuk Kuasi Eksperimen telah digunakan bagi kajian ini kerana responden adalah dari dua kelas yang sedia ada dan tidak dapat pisahkan.2 PENGUJIAN HIPOTESIS Kajian adalah untuk melihat keberkesanan kaedah pengajaran berbantukan komputer.17 -1.7 7. Bentuk rawatan ini adalah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer dengan menggunakan persembahan multimedia interaktif menggunakan perisian komputer.3.

612254912 0. Data ujian-t berpasangan untuk kumpulan kawalan 41 .4453782 35 0.66111 35 Min Varians Bil Cerapan Korelasi Pearson Hipotesis Beza Min Darjah Kebebasan Statistik t P(T<=t) satu-hujung t kritikal satu-hujung P(T<=t) dua-hujung t kritikal dua-hujung Jadual 17.H0 : Kaedah Pengajaran tidak berkesan Berbanding dengan H1 : Kaedah Pengajaran berkesan Taburan t digunakan dengan aras keertian α = 0.44136461 151. Statistik deskriptif dengan aras keyakinan 95% kemudiannya dilakukan bagi keduadua sample data untuk mendapatkan Selang Keyakinan 95%. Hipotesis Nol akan diterima jika Statiktik-t terletak di dalam Selang Keyakinan dan akan ditolak jika sebaliknya.05 Dua sampel masing-masing untuk setiap kumpulan ujian adalah bersandar maka ujian-t berpasangan untuk menentukan min sampel telah digunakan. Bagi kumpulan kawalan : Keluaran yang dijanakan oleh Excel bagi ujian-t berpasangan : Ujian-t: Min untuk dua sampel berpasangan Ujian Pra 56.544442336 2.032244498 Ujian Pos 57.28571429 205.0%).272221168 1.658321982 0 34 -0. Selang Keyakinan 95% adalah μ ± Aras Keyakinan (95.690924198 0.

0.84 iaitu ( .835925132 Jadual 18.91044776 19.6971065 0.16 ± 3.62686567 40.16678586 124.68 .0%) = 3.05(34) = .16 Darjah kebebasan = 34 Statistik t0.16 Sisihan piawai = 11. Keluaran yang dijanakan adalah : Kumpulan kawalan Min Ralat piawai Median Mod Sisihan piawai Varians sample Kurtosis Pencongan Julat Minimum Maksimum Jumlah Bilangan Aras Keyakinan(95.74626866 11.44776119 35 3.17 Aras keyakinan (95.28358209 32. Data statistic deskriptif untuk kumpulan kawalan Hasilnya : Min = 1.2.791044776 12. 5 ) 42 .700957138 0.84 Keputusannya : Statistik t0.61 Selang Keyakinan 95% : 1.887531316 1.54 Microsoft Excel digunakan sekali lagi untuk mendapatkan statistik deskriptif bagi data kumpulan kawalan.0.61 Nilap P (dua hujung) = 0.05(34) = .644988909 51. Hasilnya : Purata beza min = 1.Purata bagi beza ujian pos dan ujian pra juga didapatkan seperti yang boleh dilihat di bahagian lampiran.15565032 1.0%) 1.

06 Microsoft Excel digunakan sekali lagi untuk mendapatkan statistic deskriptif bagi data kumpulan kajian.433333333 43 .1.66667 293.9773 0. Hasilnya : Purata beza min = 7.98 Nilap P (dua hujung) = 0.43 Darjah kebebasan = 29 Statistik t0.028791 1.04523 Ujian Pos 64.323256 0 29 -1.05(29) = .H0 tidak ditolak Kaedah tidak berkesan Bagi kumpulan kajian : Keluaran yang dijanakan oleh Excel bagi ujian-t berpasangan : Ujian-t: Min untuk dua sampel berpasangan Ujian Pra 56.5759 30 Min Varians Bil Cerapan Korelasi Pearson Hipotesis Beza Min Darjah Kebebasan Statistik t P(T<=t) satu-hujung t kritikal satu-hujung P(T<=t) dua-hujung t kritikal dua-hujung Jadual 19.1 332.3333 30 0. Keluaran yang dijanakan adalah : Kumpulan kajian Min 7. Data ujian-t berpasangan untuk kumpulan kajian Purata bagi beza ujian pos dan ujian pra juga didapatkan seperti yang boleh dilihat di bahagian lampiran.699127 0.057583 2.

4 Kesimpulan Suatu ujian-t berpasangan telah dibuat untuk menentukan keberkesanan kaedah pengajaran jawi berbantukan komputer. 15.1.59072998 423.355294412 104 -50 54 223 30 7. Data statistic deskriptif untuk kumpulan kajian Hasilnya : Min = 7.59 Aras keyakinan (95.9781609 2.759335761 6 6 20.688704817 Jadual 20.43 Sisihan piawai = 20.0%) = 7.0%) 3. 44 .Ralat piawai Median Mod Sisihan piawai Varians sampel Kurtosis Pencongan Julat Minimum Maksimum Jumlah Bilangan Aras Keyakinan(95.69 iaitu ( .69 Keputusannya : Statistik t0.12 ) H0 ditolak Kaedah berkesan 4.43 ± 7.26 .05(29) = .98 Selang Keyakinan 95% : 7.07991629 -0.0.

12). 45 . BAB 5 PERBINCANGAN dan CADANGAN 5.98. N= 30) adalah lebih besar daripada sifar. Rumusan-rumusan yang akan dikemukakan ini bukanlah yang muktamad tentang kekuatan dan kelemahan Kaedah Berbantukan Komputer. bagi melihat sejauh mana tujuan kajian ini dapat direalisasikan.59.Min beza skor (M=7. Segala persoalan yang diutarakan dalam tesis ini akan dibincangkan dan dihuraikan dalam bab perbincangan ini. Kajian lanjutan daripada berbagai-bagai sudut kaedah ini juga akan dicadangkan pada akhir bab ini agar dapat diteroka oleh pihak-pihak yang berminat berdasarkan latar belakang kajian mereka yang tersendiri. Di samping itu.06. pengalaman yang dapat dikutip sepanjang menjalankan kajian ini akan dihuraikan juga agar strategi dan teknik pengajaran dan pembelajaran Jawi yang diperoleh dapat dikongsi bersama. 15. Bahagian ini akan membuat rumusan dapatan kajian yang dibentangkan dalam bab empat. tetapi hanya terhadap sampel kajian dan persekitaran mereka sahaja. Selang Keyakinan 95% sekitar min beza skor adalah (-0. pengkaji akan membuat rumusan dapatan kajian yang telah diperoleh.1 Pendahuluan Dalam bab ini.43. nilai p dua hujung = 0. memberikan bukti bahawa kaedah pengajaran adalah berkesan. SD =20. Pengkaji juga akan membincangkan cadangan penambahbaikan kaedah yang dikaji ini agar menjadi lebih baik dan dapat dimanfaatkan oleh responden untuk meneruskan pembelajaran Jawi mereka. t(29)= -1. dapatan kajian ini tidak dianggap sebagai ciri yang menyeluruh untuk semua guru dan pelajar Jawi.26. Oleh sebab pemilihan sampel kajian adalah terbatas.

2 Rumusan Dapatan Kajian Kuasi Eksperimen Rekabentuk kuasi eksperimen telah digunakan untuk mengukur keberkesanan penggunaan kaedah ini.40 ) berbanding dengan pencapaian kumpulan kawalan ( beza min ujian pra dan ujian pos: 1.10 ) yang mempelajari Jawi menggunakan kaedah tradisional. Dari ujian-t untuk kedua-dua kumpulan didapati bahawa min skor untuk ujian pra bagi kumpulan kawalan adalah 56. Kajian mengenai keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran terkini seperti ‘Kaedah Berbantukan Komputer’ atau ICT untuk Jawi ini adalah masih agak kekurangan. Kebanyakan daripada kajian-kajian ini menjurus kepada kajian keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada seperti ‘kaedah abjad’ dan ‘kaedah terus’ seperti yang diamalkan oleh kebanyakan tenaga pengajar di kebanyakan sekolah-sekolah rendah di Malaysia. kajian oleh Mustapha Yazid (1991) dan kajian oleh Norlaila Sulaiman (1992/93) misalnya telah mengenal pasti kelemahan penguasaan Jawi di kalangan murid sekolah rendah dan juga antara faktor-faktor yang menjadi penyebab kepada kelemahan ini.7 . Ini menunjukkan bahawa min skor bagi ujian pra untuk kedua-dua 46 . 5. Dapatan ujian pra dan ujian pos kumpulan kajian yang mempelajari Jawi menggunakan Kaedah Berbantukan Komputer telah memperoleh pencapaian ( beza min ujian pra dan ujian pos: 7.Kajian analisis mengenai Kelemahan Penguasaan Jawi di kalangan murid sekolah rendah telah banyak dilakukan oleh pelbagai pihak di semua peringkat pembelajaran Jawi. Kementerian Pendidikan Malaysia (1987). Dengan terhasilnya dapatan daripada kajian ‘Keberkesanan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer’ ini pengkaji amat berharap ianya akan menjadi suatu inspirasi dan titik tolak kepada pihak-pihak yang berkaitan untuk cuba meneroka dengan lebih lanjut akan kemampuan kaedah ini dalam menghasilkan peningkatan dalam penguasaan Jawi murid-murid sekolah rendah. Keberkesanan kaedah ini telah diukur dengan ujian penguasaan kemahiran proses Jawi.3 manakala min ujian pra untuk kumpulan rawatan pula adalah 56. Kajian oleh Bahagian Pendidikan Islam.

kumpulan adalah lebih kurang sama iaitu puratanya adalah 56. t(29)= -1. oleh itu tiada variasi.43.98. 5. merancang proses pengajaran dan pembelajaran Jawi menggunakan Kaedah Berbantukan Komputer dan meningkatkan motivasi belajar tulisan Jawi melalui Kaedah Berbantukan Komputer. N= 30) adalah lebih besar daripada sifar. Berdasarkan pengalaman yang telah dilalui sepanjang menjalankan kajian ini. 47 .5 . Ini membawa erti bahawa kedua-dua kumpulan mempunyai pencapaian awal yang hampir sama. Kandungan perisian ini biasanya adalah terhad dan kebanyakkannya mengikut teks yang asal. 5. SD =20. memberikan bukti bahawa kaedah pengajaran adalah berkesan. didapati bahawa Min beza skor (M=7. Berikut diperturunkan cadangan penambahbaikannya: Kaedah Berbantukan Komputer menggunakan perisian komputer yang biasanya didapati di dalam pasaran.59. pembinaan item soalan berasaskan kemahiran jawi. Oleh itu disarankan agar guru sendiri menokok tambah kepada kandungan asal perisian tersebut untuk memperlihatkan variasi daripada kandungan asal perisian.06. pengkaji dapati bahawa beberapa prinsip kaedah ini perlu digugurkan dan digantikan dengan yang lain. Kaedah Berbantukan Komputer ini tidak terlepas daripada fenomena ini.4 Kelemahan Kaedah Berbantukan Komputer Sesuatu yang baru secara kebiasaannya memang terdedah kepada kelemahan.3 Perbincangan Kajian ini telah memberikan satu pengalaman yang cukup bermakna kepada pengkaji. Dari ujian-t berpasangan bagi kumpulan kajian. nilai p dua hujung = 0. Pengalaman dari segi pengurusan kurikulum berasaskan Kaedah Berbantukan Komputer. membina bahan bantu mengajar berasaskan multimedia. Ini juga bererti jika terdapat perbezaan dalam pencapaian akhir maka perbezaan tersebut adalah hasil daripada aktiviti rawatan yang telah diberikan.

5 Ringkasan dan Ulasan Kaedah Berbantukan Komputer merupakan kaedah yang memupuk kemahiran Jawi dengan menggunakan satu perisian multimedia khas yang dibina berdasarkan kemahiran Jawi. Proses ini berlaku semasa responden berada dalam situasi perbincangan dan menilai hasil kerja sesama mereka sendiri. Ia boleh disesuaikan dengan tajuk-tajuk Jawi yang ada. Kaedah ini juga telah memberikan peluang kepada responden untuk memperkembangkan keupayaan kognitif mereka. Selain itu. dapatan kajian soalan terbuka dan pemerhatian proses pengajaran dan pembelajaran menunjukkan bahawa interaksi antara responden yang diperlukan dalam pelaksanaan Kaedah Berbantukan Komputer telah dapat menjadikan pembelajaran Jawi lebih menyeronokkan. malah kaedah ini juga berkesan dalam menerapkan nilai-nilai kemahiran berfikir pelajar kepada smart thinking. Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia adalah untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani. rohani dan intelek seperti termaktub dalam Falsafah Pendidikan Negara. Oleh itu. Kaedah Berbantukan Komputer dikenal pasti dapat memenuhi objektif ini kerana kaedah ini bukan sahaja meningkatkan pencapaian akademik responden. 48 . yang tidak terpilih sebagai responden kajian. Merujuk kepada dapatan kajian yang diperoleh dan dianalisis. adalah wajar jika Kaedah Berbantukan Komputer diperluaskan penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran Jawi responden untuk masa-masa akan datang dan diperluaskan penggunaannya kepada rakan-rakan mereka dari tahap yang sama dalam kelas-kelas lain.5. didapati responden telah memberikan nilai yang positif dari segi sikap mereka terhadap kemahiran Jawi dan peningkatan prestasi Jawi. Dengan harapan kaedah ini dapat membantu mereka dalam proses menguasai kemahiran Jawi sebagaimana kaedah ini telah membantu responden kajian dalam meningkatkan prestasi kemahiran Jawi dan menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif.

Kajian ini mendapati bahawa Kaedah Berbantukan Komputer berbanding dengan strategi tradisional adalah berkesan untuk meningkatkan prestasi responden. Cara ini juga boleh memberikan pengalaman yang menyeronokkan kepada pelajar. diharap kajian ini dapat memberikan manfaat kepada guru-guru yang mengajar Jawi. Kaedah pengajaran yang berasaskan sumber boleh menarik minat pelajar. Guru perlu menilai keberkesanan kaedah yang digunakan dari semasa ke semasa agar dapat disesuaikan dengan perkembangan kurikulum pelajaran Jawi. Apabila mempelajari Jawi dalam keadaan yang menyeronokkan. 5. Dengan ini. Guru seharusnya mempelbagaikan penggunaan media untuk menerangkan konsep jawi bagi menjimatkan masa. Guru seharusnya memberikan peluang kepada pelajar memainkan peranan menggunakan media yang disediakan secara individu atau berkumpulan. 49 . Guru yang kreatif dapat mempelbagaikan pendekatan atau kaedah pengajaran.6 Cadangan Dapatan kajian ini telah menunjukkan keberkesanan Kaedah Berbantukan Komputer dalam pengajaran dan pembelajaran Jawi. Guru seharusnya merancang penggunaan sesuatu kaedah agar selari dengan tahap pelajar. lama kelamaan minat pelajar akan timbul atau meningkat untuk terus belajar tulisan Jawi dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. sedangkan kumpulan kawalan dalam kajian ini telah membuktikan bahawasanya kaedah tradisional kurang sesuai untuk membentuk kemahiran Jawi bagi kebanyakan responden dan selalu menghasilkan kesan negatif kepada guru dan responden.

kajian lanjutan sewajarnya dijalankan bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Jawi. dapatan kajian ini diharap dapat memberikan maklumat awal yang boleh dijadikan landasan untuk kajian-kajian selanjutnya. Oleh itu. Keberkesanan dan kejayaan penggunaan Kaedah Berbantukan Komputer sangat bergantung kepada kecekapan profesionalisma seseorang guru mengurus pembelajaran. Justru itu.7 Cadangan Kajian Lanjutan Dapatan kajian ini bukanlah perkara yang muktamad berkaitan Kaedah Berbantukan Komputer dan bahan yang disediakan berkonsepkan kaedah ini. keberkesanan penggunaan Kaedah Berbantukan Komputer kepada mereka boleh diukur. Lebih banyak kajian boleh dilakukan berkaitan kaedah pengajaran dan pembelajaran Jawi.5. Namun demikian. Keberkesanan Kaedah Berbantukan Komputer dalam situasi-situasi yang lain wajar menjadi fokus kajian lanjutan. Satu aspek lagi yang boleh diteroka adalah kesan pembolehubah jantina yang mana ini tidak ditinjau oleh kajian ini. 50 . Murid-murid Tahun Satu sekolah rendah sekarang didedahkan dengan mata pelajaran Jawi. Kajian keberkesanan penggunaan Kaedah Berbantukan Komputer boleh dilakukan pada peringkat awal pembelajaran Jawi iaitu pada peringkat Tahun Satu sekolah Rendah.

Sebagai seorang pendidik yang berada di era siber. apatah lagi guru dan pelajar yang berada dalam kelas bersempadankan dinding dalam kawasan seluas 10 meter persegi. Guru hendaklah mampu menyediakan bahan pembelajaran yang berkesan untuk pelajar ( Mat Noor. Atas dasar inilah maka bahan berteknologi juga telah disediakan bagi melaksanakan Kaedah Berbantukan Komputer di samping bahan sokongan yang berupa kad dan lembaran kerja. telinga untuk mendengar. lidah untuk bertutur. Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa Kaedah Berbantukan Komputer adalah signifikan untuk mempermudah kemahiran menulis dan menyambung huruf Jawi. Proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas sebenarnya adalah satu proses komunikasi yang sangat penting. 1998 ). 51 .8 Penutup Pada keseluruhannya. Kalau kemudahan teknologi maklumat dapat mendekatkan jarak yang jauh sehingga tiada sempadan antara mereka. Komunikasi yang mempunyai matlamat yang lebih jauh dan luas iaitu corak kehidupan dan peradaban manusia pada masa akan datang. minda untuk berfikir dan hati untuk menjiwai dan menyimpan maklumat. Setiap kaedah mempunyai cara persembahan bahannya yang tersendiri. Dalam kajian ini pengkaji telah melihat kepada satu kaedah yang telah banyak digunakan untuk mengajar mata pelajaran yang lain iaitu mata pelajaran teras dalam bahasa Inggeris dan cuba mengaplikasikan kepada pelajaran Jawi. Guru hanya berperanan sebagai pengurus pembelajaran yang melaksanakan tugasnya bagi memastikan pembelajaran berlaku pada kadar yang maksima. Pada hari ini proses pengajaran dan pembelajaran tidak lagi berpusatkan guru. Hasil pembelajaran yang dirangka hendaklah lebih mirip kepada penggunaan pancaindera komunikasi seperti mata untuk membaca. mahu tidak mahu kita hendaklah berupaya memanfaatkan kecanggihan teknologi maklumat dan komunikasi untuk menyampaikan pengajaran. kajian ini telah menunjukkan terdapat keberkesanan Kaedah Berbantukan Komputer dalam pengajaran dan pembelajaran Jawi. malahan lebih berpusatkan pelajar. tangan untuk menulis.5.

52 . (1982). Sukatan Pelajaran Agama Islam. Fakulti Pendidikan. (1995). Sekolah Rendah. (1996). Sarjana Pendidikan. Sejarah Aksara Jawi. Masalah-Masalah pengajaran Pendidikan Islam (KBSR): Satu kajian persepsi Guru-Guru Rendah. Amir Mohd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1991). Pengajaran bacaan jawi menggunakan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata dengan bantuan huruf rumi. Rashid. Laporan Penyelidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Malaya Kementerian Pendidikan Malaysia. Tesis Sarjana. Dewi Maslehah Md Yusop.Rujukan Amat Juhari Moain.

Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Buku Panduan Khas Kurikulum Baru Sekolah Rendah: Pelajaran Jawi Tahap Satu. 53 . (1991).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful