You are on page 1of 11

SULIT

NO,KAD PENGENALAN NO SIJIL KELAHIRAN

018

ANGKA GILIRAN

*ffi
SCIENCE Bahagian B
1. 2.

SEKTORPENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARANPERAK MAJLIS GURU BESARNEGERIPERAK DAN YAYASAN PERAK

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2011 (PERCUBAAN)

018

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGADIBERITAHU Tulis nomborkad pengenalan nombor atau sijil kelahirandanangkagiliran kamu pada petak-petak yangdisediakan. Jawapan kamuhendaklah ditulis pada ruangyangdisediakan dalamkertas soalan ini. Kamu dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalansamaadadalambahasa Inggerisataubahasa Melayu

Untuk Kegunaan Peme rilcsa

KodPemeriksa: Soalan
1

Markah Markah Penuh Diperolehi 4 4
4

3.

2
3
4

4 4 Jumlah

5

Kertassoalanini mengandungi halamanbercetak 11 dan t halaman tidak bercetak . [Lihat halamansebelah ST]LIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR(SK) SN Bahagian B

A pupil carriedout an experimentto know the different activity influencethe pulserate. Seorangmurid melalwlwnsatu elrsperimen untukmengetahui sejauhmana aktiviti yang berbezamempengaruhilmdar denyutannadi seseorang, Activity P Aktiviti P

Activity Q Aktiviti Q

The resultof the experiment as show. are Keputusanujikaji dicatat seperti di bawah.

Activity Aktiviti

Pulserate after activityin I minute Kadar denyutannadi selepas aktiviti dalamseminit 65

P

a
a) What is the aim of the investigation ? Apakah tujuanpenyiasatanini ?

/f,

(r markah)

(1 mark)

018

eZof r HakCiptaSpA JpN porak MGB perak dan

SULIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan B UPSR (SK) SN Bahagian

SULIT

a

0r8

above. b) Stateone informationbased the investigation on Nyatakan satu maklumat berdasarkanpenyiasatandi atas.

(l mark) ( I markah )

and the c) Stateonerelationship between variablethat is changed variablethat is observed. yang dimanipulasikan dengan Nyatakanhubunganantarapembolehubah pembolehub bergerakbalas. ah

(l mark) ( I markah)

Whenthe pupil sleep, pulserateare vory slowly the Apabila murid tidur, kadar denyutannadinyamenjadilebihperlahan

d) Stateone reason( inference) to explain the differencein the pulse rate. Nyatakan satu inferen untuk menerangkonkndar denyutannadinya.

(l mark) ( I markah)

018

ozor r Hakcipta sPA JPNPoak danMGB Perak

sebelah] [Lihat halaman SULIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR (SK) SN BahagianB

Diagram below showsthe two type of plant. Eachof the plant hastheir own ways to dispersal their seeds.. yang berbeza. Setiap dua Gambarajahdi bawahmenunjukkan jenis tumbuhan tumbuhanmempunyai ara pencaran mas c ing-masing.

'

Plant W

Tablebelow showsthe resultof the investigation. dari penyiasatan. Jadual di bawahadalah keputusan

Plants Tumbuhan

Ways to dispersal Cara Pencaran Animal Haiwan Explosivemechanism Mekanismeletupan

Distancedispersalof seeds Jarak Pencaran Bji Benih

w
X

l0 km

l0 cm

fuithers than of a) Stateone reason( inference) to explain why seeds Plant W dispersed seeds ofplant X ? mengapabiji benihpokok W dapat Nyatakan satu inferensbagi menerangkon dipencarkanlebihjauh berbandingbiji benihpokok X.

(1 mark) ( 1 markah )

018

ozor r HakCipta SPAJPNPerak MGBPerak dan

SULIT

Percubaan UPSR (SK) SN BahagianB

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

SULIT

018

b) Giveoneanother observation based youranswer (a). on in jawapanksmudi (a). Berikansatulagi pemerhatian berdasarkan lain

(1 mark) ( I markah) c) Staterespondingvariable ( what to observe) basedon the investigationabove. Nyatakan p embolehubah berger akbal as( apa y ang diper hati kan) ber dasar kan penyiasatan di atas.

(1mark) ( I inarkah)

d) Whatconclusion be madefrom this investigation can ? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripadapenyiasatanini ?

( l mark) ( I markah)

018

ozorr HakCiptaSPAJPNPcrak MGB perak dan

[Lihat halamansebelah] SULIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR(SK) SN Bahagian B

6 Diagram3 showsan experiment which was carriedout by pupilsof Year 5. They found out the lengthand the position of the shadowwill changeaccordinglyto the positionof the torch light at A,B,C,D andE. yang dijalankan oleh murid-murid tahun lima. Rajah 3 menunjukkan elcsperimen Mereka dapati panjang dan kedudukanbayang- bayangberubah mengikut lrzdudukan lampu suluh di A,B,C,D dan E.

C D

r-l ll

B

It -+ L-t
./\

lt

E

A

T1--r

IIF-_J

Diagram3 Rajah 3 a) Statethe patternof the lengthof the shadowfrbm A to E obtainedfrom this investigation? Nyatakan corak panjang bayang-bayangyang diperolehi dari A ke E dalam penyiasatanini ?

I l mark] [1 markah]

018

Ozof r HakCiptaSPAJPNPerak MGB Perak dan

SULIT

Percubaan UPSR (SK) SN BahagianB

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

SULIT

018

constant that b) State variable waskeptthe same.( one ). yang Nyatakan pembo'leubah sama( dimalarkan satu ).

I I mark] (1 markah)
c) What is the aim of the investigation. Apakahtujuan bagi penyiasatanini.

I I mark] (1 markah)

The sun seemsto be moving from the eastto the west and the position of the shadows move from west to east. Matahari kelihatan bergerakdari timur ke barat dan bayangbayang bergerak dari barat ke timur.

d) What conclusioncan you make from this investigation? Apakah kesimpulanyang dapot dibuat daripada penyiasatan ini.

] I I mark'tt (1 mark)

018

dm ozor r Hakcipta sPA JPNPerak MGB Pcrak

[Lihat halamansebelah] SULIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR (SK) SN BahagianB

8 Diagram shows partof the K andM thermometer 4 a reading carriedout from Yearfive students. Eachreading wasobtained from two differenttemperature hot watercontainers. Gambarajah di bawahmenunjukkan 4 sebahagian bacaan suhutermometer K danM, yang dtjalankanolehpelajar Tahunlima. Setiapbacaandiperolehidari dua bekas panasyang berbeza air suhunya.

I\.I

a) Comparethe reading of thermometerK and M . Stateone reason( inference)basedon

;:fr::#ff#oo,

termorneter danM. Nyatakan ( K atasan inferengyangdapat

dibuat daripada perbandingan ini.

I l mark] (1 markah) b) State manipulated variable( whatto change based the investigation on above. ) Nyatakan pembolehubah ( dimanipulasi perkarayang berbeza)) berdasarkon penyiasatan atas. di

I l mark] (1 markah)

018 ozorr HakciptasPAJpNperak MGBperak dan

SULIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

Percubaan UPSR (SK) SN BahagianB

SULIT

018

in immeresed the water when the thermometer c) Predictthe readingof thermometer colderthan 3loC apabila termometerdimasuklwnke dalam air yang Ramallranbacaantermometer lebih sejuk dari SloC

(l mark). (1 markah)
d) Statethe relationshipbetweentwo variablesfrom the investigation. Nyatalran hubungan antaro duapembolehubah dari penyiasatan.

(lmark) (l markah)

018

dm ozor r HakciDtasPA JPNPerak MGB Perak

[Lihat halamansebelah] SULIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)Percubaan UPSR (SK)

SN BahagianB

10 Diagram belowshows three typetheof structure buildby thestraw. Theywantto knowthestrength the structure of whenthecoinof the50cents loadup at thetop. . Rajahdi bawahmenunjukkan jenis model tiga yang dibinadaripada penyedut minumanMerekainginmengetahui . kekuatan apabila binaan syiling50sen. diletakkan atasnya. di

The result of experimentare as shown on the table below. Keputusanujiknji ditunjukkan dalamjadual di bawah.

Structure Struktur

Number of coin 50 cent Bilangan syiling 50 sen

w
X Y

a

6

a) Predicthow many 50 cent coin can be hold by structureY ? Ramalkan berapa banyak syiling 50 senyang dapat ditampung oleh struhur y ?

I l mark] (1 markah)

018

OZOr HakCiptaSPAJPNPerak MGB perak r dan

SULIT

Percubaan UPSR (SK) SN BahagianB

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

SULIT

l1

018

b) What is the manipulatedvariable( what is change)and constantvariables( kept the same) from investigation. pembolehubah dimanipulasikan( perkara yang berbeza)dan Apakahpembolehubah yang dimalarkan ( perkara yang sama) dari penyiasatan

[2 mark] (2 markah)

The strength of the structure dependson the materials used Kekuatan struktur binaan bergantungkepadabahanyang digunakan c) Write one hypothesisbasedon the statement. petikan.. Nyatakanhipotesis berdasarkan

I l mark] (l markah)

END QF SECTIONB BAHAGAN B TAMAT

018

dan Ozorr HakCiptaSPAJPNPerak MGB Perak

[Lihat halamansebelah] SULIT

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

B Percubaan UPSR(SK) SN Bahagian