You are on page 1of 3

2014–2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ………………………… KİMYA ZÜMRE

ÖĞRETMENLERİ 2. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR
Toplantı tarihi: ……...02.2015
Toplantı no
:2
Toplan yeri
: KİMYA ZÜMRE ODASI
Toplantı saati : 13. 00
GÜNDEM
1. Açılış ve yoklama
2. 2014–2015 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem zümre toplantısında alınan kararların gözden
geçirilmesi ve değerlendirilmesi
3. Atatürk ilke ve inkılapları konularının düzenli işlenmesinin görüşülmesi (2104 sayılı
Tebliğler Dergisi)
4. 1.dönem başarılarının görüşülmesi, değerlendirilmesi ve başarıyı arttırıcı etmenler
5. Sözlü değerlendirmelerinin görüşülmesi
6. Değerlendirme ve ölçme yöntemlerinin, ders işleyiş, teknik ve yöntemlerinin gözden
geçirilerek varsa aksaklıklar için tedbir alınması
7. Laboratuvar kullanımının ve ödev çalışmalarının gözden geçirilmesi, laboratuvarın
ihtiyaçları
8. Diğer zümrelerle işbirliğinin değerlendirilmesi
9. Dilek ve temenniler
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR
1. Kimya öğretmenleri
toplantısına katıldılar.

…………………………………………………………………

zümre

2. 1.dönem zümre toplantılarında alınan karalara eksiksiz uyulmasıyla iyi bir dönem geçirildiği
belirlendi.
3. 2014 -2015 öğretim yılında uygulanmak üzere hazırlanan yıllık plana uygun olarak Atatürk
ilke ve inkılapları konularının işlendiği tespit edildi.
4. 1.dönem başarılarının görüşülmesi ve değerlendirilmesi: Sınıfların tamamında görülen
yüksek başarının sevindirici olduğu belirtildi.
Başarıyı arttırıcı tedbirlerle ilgili alınan kararlar:
a) Başarılarının arttırılması için kimya dersinin daha sevimli hâle getirilmesine,
b) Görsel materyalleri de kullanmaya,
c) Konu anlatılırken öğrenci ihtiyaçları ile bağlantı kurulmasına,
ç) Yapılan soru analizleri sonuç değerlendirmelerinin kullanılmasına,
d) Konu anlatılırken basit ve günlük kelimelerin kullanılmasına,
e) Derslere başlamadan önce dersin amaçlarının incelenmesine,
f) Konunun özelliğine göre uygun metodun seçilmesine,
g) Konunun işlenmesi sırasında öğrencilerin faydalanacakları her çeşit kaynak ve araç ve
gereçlerin tespiti ile bunlardan nasıl faydalanılacağının öğrencilere açıklanmasına,
ğ) Konunun önce öğrencilere takdim edilmesine, geçmiş konu ile işlenecek konu arasında
bağlantı kurulmasına,
h) Öğrencilerin aktif olarak öğretime katılmalarının sağlanmasına,
ı) Konuya başlarken öğrencilere, ne öğrenileceği hakkında genel şema verilip konu
bitirildikten sonra özetleme yapılmasına,
i) Yazılı sınavlar da öğrencilerin seviyelerine uygun yapabilecekleri sorular sorulmasına,
1

j) Her konu ile ilgili çalışma soruları verilerek problem çözme alışkanlığının kazandırılmasına
karar verildi.
k) Ders işleyiş, teknik ve yöntemlerin gözden geçirilmesi: Konular işlenirken insan
yaşantısıyla ilgili yönlerin ele alınacak ve topluma yapacağı yararlı-zararlı etkileri üzerinde
durulacaktır. Derslerin son on dakikası değerlendirilmeye ayrılacaktır.
5. Sözlü sınav puanlarının görüşülmesi:
Sözlü notu vermek için ayrı bir ders saati ayrılmamasına, öğrencinin ders içi etkinliklerine
göre sözlü notu verilmesine, sınıf huzurunda verilmesine, öğrenciye duyurulmasına ve tüm
devrelerde, her sınıfta, her öğrenciye 2 sözlü notu verilmesine karar verildi.
6. Ölçme ve değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilerek varsa aksaklıklar için tedbir
alınması konusunda şu kararlar alındı:
Sınavların;
a) Kısa cevaplı ve çok sorulu olmasına,
b) Soruların metin ve problem olarak düzenlenmesine,
c) Soruların kitaptan aynen alınmamasına,
ç) Soruların işlenen konuyu kapsayacak şekilde, ağırlıklı olarak dağıtılmasına,
d) Soruların bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme seviyelerini ölçecek
nitelikte hazırlanmasına,
e) Sınav sorulan için önceden cevap anahtarı hazırlanmasına ve her soru için ayrıntılı
puanlama yapılmasına,
f) Sınav kâğıtları değerlendirildikten sonra belirlenen genel hatalar, yapılamayan sorular ve
anlaşılmayan konular üzerinde durulmasına,
g) Her dönem için son sınavın test sınavı yapılmasına karar verildi.
7. Ödevlerle ilgili şu takiplerin yapılmasının devamına karar verildi:
a) Öğrencilere ödevler konusunda her türlü yardımın yapılması,
b) Ödevlerini bilgisayar ortamında hazırlayan öğrencilerin ayrıca kendi el yazıları ile de 7–10
sayfa ödev vermeleri,
c) Kontrollerin sürekli yapılarak yönlendirmeler yapılması, hatalar ve eksiklerin giderilmesi,
ç) Sunu istenmesi kararları alındı.
KİMYA LABORATUARININ CAM VE DİĞER MALZEME İHTİYAÇLARI
10 adet 1 litrelik kapaklı kahverengi cam şişe
10 adet 10 mililitrelik düz pipet
3 adet cam boru kesmek için eğe
10 adet içi boş 50 cm’lik kalın cam boru
10 adet amyant tel örgü
1 adet mantar ve lastik tıpa delme aleti
Farklı ebattaki deney tüpleri için toplam 10 adet deliksiz lastik tıpa
KİMYA LABORATUARININ KİMYASAL MADDE İHTİYAÇLARI
2 litre teknik karbon tetra klorür
5 litre teknik mutlak etil alkol
1 kg karpit
8. Diğer zümrelerle işbirliği: Matematik öğretmeniyle denklemler, ondalıklı sayılarla çarpma,
bölme, üslü sayılar, logaritma konularında işbirliği içinde olmaya karar varildi. Türkçe’nin
güzel, doğru konuşulması ve yazılması için öğrencilere gerekli uyarıların yapılmasına, bu
hataların giderilmesi için sınıfın Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ile işbirliği yapılmasına
karar verildi.
2

9. Dilek ve temenniler: 2014 -2015 Eğitim ve Öğretim yılı 2. döneminin başarılı ve huzurlu
geçmesi dilekleri ile toplantıya son verildi.

2011–2012 KİMYA ZÜMRE BAŞKANI

KİMYA ÖĞRETMENİ

KİMYA ÖĞRETMENİ

LİSESİ MÜDÜRÜ

3