Istoria Arhitecturii in Romania

-curs 1-

I

Prof dr. arh. Anca Bratuleanu

s'pecJfica • Influento asupra erhitecturu bisericilor romane~tl (Blzantin--ortodoxe) de zid ~i de lernn . corl!structide acestora din urma au un coracter defenstv pronunfat ce le canfera 0 Ident rtnte I TranSI rvania. CCilde consohdare a unui stil local: • Romanic .tectura maghlarilor fii 0 sOq.Perioada medievala: sec.lor.Gohc de sursa central europeo:na pentru orh. 11-15 Orientari stHistice.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

construcfJJle acestora din urrno au un caracter de fensiv pronuntct. urun std local: • Romanlc . ce Ie confero 0 Identltate 1 spec: fica · Influentd asupra arh rtecturu brser-rcrlor romane~tl (brznnt m-or+cdoxe] de zrd ~f de lemn . ((.GotlC de sursd central europem1d pentru orhltectUf o moghrorrlor ~I 0 scsrlor.' de consolldar'c I] -: i'OnSllvonIO.Penoada tnedie vola: sec. 11-15 Orlentarl stilistice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful