NENAD TE~IC

o ZAJEDNICKOJ

IMOVINI SUPRUZNlKAI

UVOD

Brak je licni, ali i imovinski odnos supruznika. Predmet naseg proucavanja u ovom radu jesu odnosi supruznika vezani za rezim sticanja imovine u braku. Imovinski odnosi supruznika u savrcmenom pravu su doziveli znacajne promenc. U patrijarhalnom bracnorn pravu zena je udajom dolazila pod muzevljevu vlast manus? Imovinski doprinos zene porodicnoj imovini se ogledao u davanju miraza (dO!-J). 3 Miraz se muzu donosio radi lakseg zivljenja u zajednici i ulazio je u muzevljevu imovinu." Neste kasnije je uvedena obaveza vracanja miraza u slucaju prcstanka braka. Imovinski odnosi supruznika ostaju gotovo ncpromenjeni i u Srpskom gradanskom zakoniku." Ipak, vremcnom je suprematija muza u
Mr Nenad Tesic, asistent Pravnog fakulteta u Beogradu. Ovaj clanak nastao je kao rezultat ucesca na projektu »Razvoj pravnog sistema Srbije i hannonizacija s pravom EU (pravni, ekonomski, politicki i sociloski aspekti)« Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
2 Zen a je gubila poslovnu sposobnost. Videti: Marko Mladenovic, Siobodan Panov, Porodicno pravo, Beograd, 2003, str. 162. Rimsko pravo je poznavalo i brak bez manus-a, ali je i ovde postojala 'oboriva pretpostavka da sve stvari koje zen a posedujuje pripadaju muzu praesumpcio Muciana. Videti: Miroslav Milosevic, Rimsko pravo, Beograd 2005, str. 128.

To je ujedno i nacin ucesca kceri u porodicnoj imovini. Umesto nasleda ona dobija miraz. Videti: Obrad Stanojevic, Rimsko pravo, Beograd 2003, str. 188.
3

4 Videti: Zivojin Peric, Specijalni 1928, str. 20.

deo Gradanskog

prava III, Porodicno

pravo, Beograd

5 »Mladoletnicima se upodobljavaju svi oni koji ne mogu iii im je zabranjeno svojim imanjem rukovati; takvi su svi uma liseni, raspikuce sudom proglasene, propalice prezaduzenici, kojih je imanje pod steciste potpalo, udate zene za zivota muzevljeva.« Videti: cl. 920. SGZ.

259

" Novi Porodicni zakon kao jedan od osnovnih nacela porodicnog prava navodi ravnopravnost muza i zcne. dakle. Porodicnog Carolyn 1. koje je u braku. u kakvom su odnosu zajednicka i posebna imovina. pripada svakom od zajednicara prilicno ujednacen u uporednom pravu. U ovom radu ccmo pokusati da odgovorimo barem na neke od nj ih. Dagan. Hanoch Dagan. pretpostavlja sc da su udeli supruznika jednaki. odnosno posebne imovine? PRA VNA PRIRODA I MOGUCNOST RASPOLAGANJA ZAJEDNICKOM IMOVINOM Ukupnu imovinu fizickog liea. ta ravnopravnost se ogleda u postojanju zajednicke imovine supruznika. 7 8 svojini u braku. 56. zajcdnicke svojinc. ali ima i simbolican znacaj u smislu osecanja licnog dostojanstva i jednakosti supruznika. Imaonici bracne tekovine su muz i zen a sa neopredeljenim udelima. Cine dye imovinskopravne celine . str. 260 . patrijarhalnoj porodiei ustupila mesto principu ravnopravnosti supruznika. of Marriage. sta to ulazi u zajednicku imovinu supruznika i koje kretirijume valja koristiti za razvrstavanje stvari i prava u fond zajednicke. 100. otvara citav niz dilema. Properties 104 Colum L Rev 75 (2004).3/1998. sto je udeo.? U oblasti imovinskopravnih odnosa.? I pored toga. 3. br. Zajednicka imovina je.P R A VN I ZI V0 T hr. plodouzivanja). glasnik RS«. 18/2005). kao dye imovinskopravne celine u ukupnoj imovini supruznika. 9 C. cini se da pitanje sta se zaista deli. str. st. nisu titulari odredenih delova stvamih prava (npr. Properties of Marriage. H. Speci fican pravni rezim koj i ovaj den imovine izdvaja u posebnu celinu se ogleda u postojanju dva titulara. Kakva je pravna priroda zajednicke imovine. niti poverioci utvrdenog dela potrazivanja. Supruznici. koji na osnovu deobe. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. LJ slucaju sudske deobe zajednicke imovine. 3." Primena ovog principa podstice supruznike da ulazu u zajednicku imovinu. str. 105-106. jedan od fondova u okviru ukupne imovine supruznika.zajcdnicka i posebna imovina. br. Cini se da jc pravilo 0 podeli zajednicke imovine supruznika na pola civilizaeijska tekovina i jedno od onih pravila koje se u uporednom pravu najmanje dovodi u pitanje. 0 zajednickoj 1. dakle. Frantz. zakona (»Sl. stvarne sluzbenosti. 1012006. Takva 6 Slobodan Panov. Frantz. Videti: cl.

2251/2004 od 4. 2004. pravnim poslom inter vivos. Zanimljivo je primetiti da prekluzivni rokovi. 65-68. 10 Ako supruznik otudi stvar iz zajednicke imovine. takav ugovor jc protivan prinudnom propisu i zbog toga nistav. Porodicno pravo. 3 PZ. po kome predmet spome prodaje ulazi u posebnu imovinu supruznika . ali ne u roku duzem od dye godine od prestanka zajednice zivota. Korac. »Ugovor 0 dozivotnom izdrzavanju kojim je jedan bracni drug raspolagao zajednickom imovinom bez saglasnosti drugog bracnog druga. bez saglasnosti drugog. Videti: cl. bez saglasnosti drugog supruznika.N. loi n 85-1372 du 23 decembre 1985. 13 udelom u zajednickoj Takode smatramo da sud nije u obavezi da po sluzbenoj duznosti vodi racuna 0 tome da vee samo ako se zainteresovano lice na to pozove. ZOO). Rev. tuzba za ponistaj mora biti pod net a u roku od dye godine od saznanja za pravni posao. b) supruznik ne moze otuditi iIi opteretiti svoj udeo u zajednickoj imovini. 117.'? U suprotnom. Takvo stanoviste. II. str." Tuzba za ponistaj ugovora i povracaj pokretne stvari iz zajednicke 10 II CI.tradensa. Ponjavic. dominira u nasoj porodicnopravnoj knjizevnosti. Panov. po kome je za raspolaganje stvarima iz zajednicke imovine ncophodna saglasnost supruznika. Priroda pravila. te je ovaj ovlascen da u zakonskom roku zahteva njegovo ponistcnjc. U francuskom pravu nije iskljucena mogucnost konvalidacije takvog pravnog posla. ali u svakom slucaju istice istekom roka od tri godine od dana zakljucenja ugovora (cl. 12 Neki autori u potpunosti relativizuju nacelo zabrane raspolaganja imovini. 401-402. Beograd. Janjic-Kornar. 0 zajednickoj svojini u braku. takav ugovor ne bi mogao konvalidirati. teku 261 . ne upucuje na sankeiju nistavosti. 1427. 14 U francuskom pravu. 349 i Marija Draskic. Z. kojim jedan supruznik. raspolazc stvarju iz zajcdnicke imovine ugrozava privatne intcrese drugog supruznika. cini se. »Ako jedan supruznik raspolaze zajednickorn imovinom na nacin koji nije u saglasnosti sa njegovim ovlascenjima. " Videti: M. Videti: S. 15 Pravo zahtevati ponistaj rusljivog ugovora prestaje istekom roka od godinu dana od saznanja za razlog rusljivosti. U nasoj sudskoj praksi se javlja stanoviste da je ugovor 0 dozivotnom izdrzavanju jednog supruznika delimicno nistav. nije nistav u delu kada je bracni drug raspolagao svojim udelom u zajednickoj imovini. 174. st. ako se drugi supruznik naknadno izrecno saglasi sa raspolaganjem iIi supruznici zakljuce sporazum 0 deobi zajednicke imovine. cak i ako razlog nistavosti kasnijc otpadne.« Presuda Vrhovnog sud a Srbije.!' Ipak. str. Beograd 2005. godine (Paragraf net). Porodicno pravo i pravo deteta. kakav je ovaj. Ii je postojala saglasnost drugog supruznika za raspolaganje. drugi supruznik moze odobriti takav posao iIi zahtevati njegovo ponistenje. Tesic: 0 zajednickoj imovini supruinika pravna priroda zajcdnicke imovine uslovljava najmanje dye konkretne pravnc poslediee: a) supruznici sporazumno upravljaju i raspolazu zajednickom imovinom.«!! Ugovor. R.!' Na primer. smatramo da se ovom pitanju moze pristupiti i na nesto drugaciji nacin. str.

cak i ako su za njihovu kupovinu koriscena sredstva iz zajednicke imovine. Zakon predvida obavezu vracanja poklona cija je vrednost nesrazmemo velika. Po proteku roka za ponistaj ugovora.'? Kriterijum 0 kome se vodi racuna prilikom utvrdivanja obaveze vracanja je vrednost poklona u odnosu na zajednicku imovinu. legata iIi nasleda. Opsirnije 0 ovom pitanju u pravu SAD videti: Cathy C. list SFRJ«. 1 ZOO. Medutim. 402. rok zastarelosti potrazivanja izmedu supruznika stoji. Zakona 0 osnovama svojinsko pravnih odnosa (»SI. 20 ociglednu nepravdu Uobicajeni prigodni pokloni ucinjeni za rodendane. 381. Civ. Dalloz mai 1999. 1405. st. st. Bozic. 168. Videti: M. 1012006. 471. FGZ. list SRJ«.P R A VN 1 Z1V0 T hr. Ipak. dok s druge strane. koje jedan supruznik ucini drugom u toku zajednice zivota. takode ulazc u posebnu imovinu. u slucaju razvoda iii ponistaja braka. ulaze u posebnu imovinu. imovine moze biti odbijena prigovorom da je savcsni kupac u trenutku predaje stekao pravo svojine na osnovu ugovora sa nevlasnikorn.« Cl.1993-94. 472. Draskic. Dakle. odnosno samo odrzajern ako je predmet tuzbenog zaheva nepokretnost. Videti: cl. pribavilae se moze braniti istieanjem prigovora da je stvar stecena stieanjem od nevlasnika iIi odrzajern. v 18 Videti: cl. da li je poklon kupljen od sredstava iz zajednicke ili posebne imovine. 19 Osim ako bi prihvatanje zahteva za vracanje poklona predstavljalo za drugog supruznika. st. 190. Rok zastarelosti u pogledu ovog zahteva ne tecc dok traje zajednica zivota supruznika. Videti: cl.!. 262 . 2 PZ. »Sl. nije od znacaja. 17 Cl. Opsirnije 0 zastiti savesnog kupea u franeuskom pravu: Andre Colomer. str. 16 Moze se smatrati da je stvar kupljena od liea kome je vlasnik poverio stvar u drzavinu. godisnjice. zakon). 1. u odnosu na vrednost zajednicke imovine. PZ. Rep. 6/80 i 36/90. 115/2005 . Regimes matrimoniaux.dr. Porodicno pravo i pravo deteta.'? ODNOS ZAJEDNICKE I POSEBNE IMOVINE SUPRUZNIKA Imovina koju je supruznik stekao u toku trajanja braka deobom zajednicke imovinc odnosno nasledem. glasnik RS«. ali na osnovu poklona. supruznik koji nije odobrio raspolaganje moze zahtevati zastitu svojinskom tuzbom. paras. kupae ce nepokretnost kupljenu od jednog supruznika tesko steci odrzajem." Supruznik koji ne uspe u namcri da povrati stvar otudcnu bcz njcgove saglasnosti ima pravo na naknadu stete od drugog supruznika. Interspousal Gifts: Separate or Marital Property? 32 University of Louisville Journal of Family Law 635. br. 29/96 i »Sl. 649.?" bez obzira sto se radi 0 preobrazajnorn pravu supruznika. str. br." Pokloni. Franeusko pravo prihvata slicnu formulaeiju: »U posebnu imovinu. br. ulaze i imovina stecena tokom braka. poklonom iii drugim dobrocinim pravnim poslom predstavlja njegovu posebnu imovinu. 31. U tom slucaju. pored stvari koje je bracni drug posedovao u trenutku zakljucenja braka. vee i proveru faktickog poseda nepokretnosti. st. Hadden. posto nasa sudska praksa od savesnog kupea zaheva ne samo uvid u zemljisnoknjizno stanje.

dogradnja postojece kuce). drugi supruznik ima me doprinosu. tada se ne radi 0 imovini zajednicki stecenoj u braku. Vrhovni sud Srbije tako rezonuje u pogledu imovine stecene u vanbracnoj zajednici.2000. godine (Paragrafnet). Videti: Resenje Vrhovnog suda Srbije Rev. naknada stcte. pravicna naknada za eksproprisanu nepokrctnost). Prirodni i civilni plodovi (zakupnina. ako jc jcdan supruznik tajno izdvajao sredstva u toku bracne zajednice. (npr. 23 263 . vee stan predstavlja posebnu imovinu tog bracnog druga. Cini se da u takvoj situaciji valja voditi racuna 0 stvarnom obimu uvecanja posebnc imovine. Na primer.4. tj.« Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 6. ako su ulaganjem zajednickih sredstava iii sredstava iz posebne imovine jednog supruznika ekonomski nastale vazne promene u stanju i vrednosti posebne imovine drugog supruznika. U skladu sa principom realne subrogacije. rekonstrukcija. Nasuprot tome. ali ne i na stvarnopravni uslova stanovanja. naknada iz osiguranja. Ako je uvecanje vrednosti posebne imovine jednog supruznika znatno. godine (Paragraf net).N. ulaganje u cilju poboljsanja i odrzavanje kuce koja pripada posebnoj 21 »Ako je jedan bracni drug otkupio stan novcanirn sredstvima dobijenim prodajom svoje posebne imovine.« Resenje Okruznog suda u Novom Sadu. Tesic: 0 zajednickoj imovini supruinika Vee smo pomenuli da zajednicka i posebna imovina predstavljaju fondove u okviru ukupne imovine fizickog lica u braku. vikendice." vrednosti posebne imovine jednog suppravo na novcani zahtev srazmerno svozahtev (npr. godine (Paragraf net). 6. odnosno da Ii je pribavljena iz sopstvenih sredstava iii iz sredstava ostvarenih u toku trajanja bracne zajednice. mogu primcniti i kada je zajcdnica zivota supruznika prestala. i novcem dobijenim na zajam koji je vratio takode iz sopstvenih sredstava. 518612005 od 14. dividenda) koje donose objekti iz nekog od ovih fondova ostaju u okviru iste imovinskopravne celine. izdaci za opremanje imovini jednog supruznika). ako je uvecanje ruznika neznatno. 468/99 od 8. 2006. tako da ona predstavlja novu imovinu koja je nastala zajednickim radom u toku zajcdnice zivota supruznika. ako to okolnosti slucaja nalazu." Pravila 0 realnoj subrogaciji se. kamata. 1999. da bi neposredno po prestanku braka kupio za sebe nepokretnost? Ako je u toku braka doslo do uvecanja vrednosti poscbne imovine jednog supruznika na racun zajcdnickc imovinc postavlja sc pitanje prirode zahteva koje drugi supruznik stice u pogledu ove vrednosti. Gz. broj 177/00 od 19. tada drugi supruznik u odnosu na tu imovinu ima stvarnopravni zahtev. br. adaptacija. vrednost dobijena na ime potpunog iIi delimicnog ncstanka nekog objekta iz zajednicke imovinc takode ulazi u zajednicku imovinu (cena. 22 »Sud je duzan da utvrdi da Ii nepokretnost kupljena neposredno posle razvoda predstavlja posebnu imovinu.

st. u skladu sa sportskim praviIima. Potrazivanje naknade stete za troskove lecenja i izgubljene zarade tokom oporavka ulazi u zajednicku imovinu. 25 »Profesionalni sportista zasniva sa sportskom organizacijom radni odnos. Npr. Smatramo stoga da vise nije prihvatIjivo stanoviste po kome su nagrade za uspeh na sportskim takrnicenjima posebna imovina supuznika. Naknada zaposlenom tokom placenog odsustva. br.) i naknadu za zakljucenje ugovora 0 bavljenju sportskim aktivnostirna. 119." Pojam rada supruznika vaija tumaciti ekstenzivno. naknada troskova smestaja. Porodicno pravo. 28 Videti: cl. 1402. zakon). Tako M.dr. 9. To je svaka aktivnost koja ncposredno iii posredno vodi uvecanju vrednosti imovine. Ponjavic. 1012006." druga primanja. str.« Videti: cl. ako se ne dokaze da se radi 0 posebnoj imovini. stipendija. naknada stcte zbog povrede na radu iIi profesionalnog oboljcnja. I. staranjc 0 deci i domacinstvu). rad u smisiu Porodicnog zakona obuhvata ne samo aktivnost koja donosi neposrednu finansijsku korist supruznicima u smislu plate ili naknade za koriscenje autorskog dela. I. Drugacije resenje nalazimo u hrvatskom Obiteljskom zakonu: »Bracni drugovi su suvlasnici u bracnoj stecevini. Zakona o sportu (»SI. kao i novcane i drugc nagrade i stipcndije za bavljenje sportskim aktivnostima. supruznik u radnom odnosu je bio u mogucnosti da ostvari vecu zaradu radeci i tokom praznika i u nocnoj smeni. 249 Obiteljskog zakona. ugovoriti naknadu za bavljenje sportskim aktivnostima (novcana i druga nagrada." otpremnina zbog odlaska u penziju. st. Janjic . porodiljskog odsustvaj. ZOR." U zajednicku imovinu ulazi zarada. Korac. 10.P RA VN I ZI V0 T br. ishrane i dr. 13. 343. liS. u skladu sa zakonom. 26 27 Videti: cl. R. DakIe. i cl. Potrazivanje naknade stete koja je nastala usled nanosenja telesne povrede iIi narusavanja zdravlja nekog lica se moze podeliti na dva dela. Sportista i sportska organizacija. S druge 264 . cl. Z. STY ARI I PRA VA KOlA CINE ZAlEDNICKU IMOVINU Imovina stecena radom i koriscenjem prava intelektualne svojine Imovina koju su supruznici stekli radom i koriscenjem prava intelektuaine svojine u toku zajednice zivota u braku prcdstavlja njihovu zajednicku irnovinu" Naknade koje profesionaini sportista i sportista amater dobiju na ima zakljucenja ugovora sa sportskom organizacijom. 116. br. Takva pretpostavka postoji i u francuskom pravu: »Sva imovina stecena u braku ima se smatrati zajednickorn. cl. Zakona 0 radu (»SI. PZ. dok je drugi supruznik ostajao kod kuce i brinuo se 0 maloletnoj deci. Sportista amater i sportska organizacija mogu. ulaze u zajednicku imovinu.Komar. kao 24 Clan 171. takode. 24/2005 i 6112005). prilikom zakljucenja ugovora 0 radu. mogu posebno ugovoriti davanje naknade sportisti na ime zakljucenja ugovora. i cl.« Videti: cl.« Videti: cl. 173. ako nisu drukcije ugovorili. FGZ. gIasnik RS«. glasnik RS«. 52/96 i 10112005 . naknada zaradc za vreme privremene sprecenosti za rad (bolovanja. ali i naknada zarade i druga primanja koja poslodavac isplacuje zaposlenom u vezi s radom. vee i druge aktivnosti od znacaja za bracnu zajednicu (npr.

pod uslovom da jc njihovo potrazivanje. bez obzira na to. Videti: 61. Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja sticu se i ostvaruju zavisno od duzine ulaganja i visine osnovice na koju je placen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje. poslediea efektivnog rada. 84/2004 . ZOR. ZOO). Videti: cl. takode. drugog supruznika u sticanju (:1. zakon). Zakona 0 penzijskom i invalidskom 265 ." Zarade i naknada zarade i druga primanja ulaze u zajednicku imovinu. 29 30 Videti: cl. pravo na novcanu naknadu za telesno ostecenjc." U zajednicku imovinu ulazi i otpremnina koja se zaposlcnom isplacujc zbog prestanka potrebe za njegovim radom. 32 Ako je brak prestao srnrcu jednog supruznika penzije se valorizuje kroz pravo na porodicnu penziju. kod poslodavea ostvarenog za vreme braka. Telic: 0 zajednickoj imovini supruinika sto je jubilarna nagrada (npr. Njena vrednost ulazi u zajednicku imovinu. makar posredno. ulazi i naknada stete za telesnu i moralnu povredu. 64/2004 .P Cini se da je nesto slozenije pitanje penzija. kojim osiguranik za scbc i clanove svoje porodiee obczbeduje veci obim prava. 31 (:1. zakon. 1 Zakona 0 penzijskom i invalidskom osiguranju. 120. ZOR. tacka I. br. 200. povrede ugleda casti slobode iIi prava licnosti.dr. 1. 18. glasnik RS«. 5.? Izglcda da u pogledu penzije supruznika treba analogno primeniti pravila koja vaze za zaradu. zlatnik dodeljen supruzniku za dvadcset godina rada kod jednog poslodavca). st. FGZ. 33 34 doprinos osiguranju. cak i ako jc do zakljucenja braka doslo nakon sto jc supruznik otisao u starosnu. Videti: cl. 16. 85/2005 i 101/2005 . a na osnovu programa resavanja viska zaposlenih.N. I. 2 i 4.r' U ovom slucaju. pre otkaza ugovora 0 radu. st. ncma za posledicu da se penzije isplacenc supruzniku po prestanku zajednice zivota smatraju zajednickom imovinorn. 1404. 34/2003. smrti bliskog lica kao i za strah ne mogu ulaziti u zajednicku imovinu (cl. Primanja na osnovu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja: starosna penzija. za trpljenje dusevnih bolova zbog umanjenja zivotne aktivnosti. ulaze u zajednicku imovinu" Ova prava su u tesnoj vezi sa radom supruznika. Zakona 0 penzijskom i invalidskom osiguranju (»SI. odnosno invalidsku penziju. koje su rezultat dobrovoljnog pcnzijskog i invalidskog osiguranja.odl uka USRS. invalidska penzija. 1. 158. 1. S druge strane. st.dr. po prirodi. st. Na takav nacin se rezonuje i u francuskom pravu. naruzenosti. naknada za pretrpljeni fizicki bol. te u posebnu imovinu. penzija koja se isplacuje po prestanku braka osiguraniku moze biti strane. stoga je deoba ovog potrazivanja sa supruznikom protivna cilju kome sluzi ova naknada. to sto je doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje uplacivan u toku bracne zajedniee supruznika. koji mu je u proslosti ornogucio placanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Povredeno dobro je ovde neraskidivo povezano sa telesnim i duhovnim integritetom licnosti ostecenog. da li je do njihove isplate doslo pre iIi po prcstanku bracne zajcdniee. st.

9. Isto vazi i za naknadu koju nosilac ziga dobije na osnovu ugovora 0 prenosu prava. knjizevnog iii umctnickog rada." pcnzijsko osim ako osiuplacivao osiguranjc Novcana naknada za slucaj nezaposlenosti. J Zakona 0 zigovima. Videti: 61. muzicar. pronalazacka i druga imovinska prava intelektualne svojine."? Isto pravilo vazi i u pogledu naknade koju interpretator (npr. supruznik. br. Zakona 0 zaposljavanju br. st." Patent koji podrazumeva i pravo pronalazaca da uziva imovinske koristi od svog pronalaska ne ulazi u zajednicku imovinu. list SCG«. i osiguranju za slucaj nezaposlenosti (»Sl. takode. Tako valja postupati i u pogledu imovinskih prava proizvodaca fonograrna.). supruznik autora mora saglasiti sa svim ugovonma kojim autor ustupa pravo na koriscenje autorskog dela. je nosilac autorskog prava. st. 10 J. 61. nagrada za najbolji roman iii glumacko ostvarenje godinc takode ulaze u zajednicku imovinu. guranik nc dokaze da jc srcdstva za dobrovoljno iz svoje posebne imovinc. Nagrade kojc su rczultat naucno ~ istrazivackog. dakle. 39 266 . pevac. st 2. 36 Cl.). st. Draskic Porodicno pravo i pravo deteta. list SCG«.P R A VN I ZI V0 T br. 3 i cl. str. st. odnosno drugih prava intelektualne svojine. 2 i 61. U zajednicku imovinu supruznika. Srnatramo neprihvatljivim tumacenje Porodicnog zakona. dakle.f Ova naknada je. ali u zajcdnicku imovinu ulazi naknada koju nosilac patent a dobije na osnovu ugovora 0 licenci iii prinudnc licence. 1012006. Zakona 0 autorskim i srodnim pravima. tc njcgova zarada potpada pod rezim zajednicke imovine. videograma. Videti: M. jer bi to znacilo da se npr. ni da u zajednicku imovinu ulazi imovinska komponenta autorskog prava. 7 J 12003 i 84/2004 ~ dr. 19. . emisije i baze podataka. glumac) dobije za njegovu intcrpretaciju autorskog dcla. J 14. 37 Videti: cl. Videti: 61. 44. ako je drugi supruznik u radnom odnosu. kojc kao takvo ulazi u njegovu posebnu imovinu. licence i franzizinga. (»Sl. Zakona 0 autorskom i srodnirn pravima (»Sl. Drugim recima." Smatramo da isplacena iii dospe35 Vee smo pomenuli Moglo bi se rezonovati da je takva penzija rezultat specificne vrste stetnje. Nije dovoljno reci. 32/2004 i 35/2004 ~ ispr. Zakona 0 patentima (»Sl. 13. 2. npr. 61/2004 i 712005 ~ ispr. zakon). Videti: cl. 121~ 138. Nczaposlcni sticc pravo na ovu naknadu ako je prethodno bio osiguran 12 mcseci ncprekidno iii u prekidima poslednjih osamnaest meseci. da u zajednicku imovinu ulazi i vrednost koju su supruznici stckli koriscenjem prava intelektualne svojine. 108. predmet uspesnog zahteva za deobom od strane bivseg supruznika. dirigent. 38 . br. 61/2004). list SCG«. Mcdutim. naknada koju autor dobije za iskoriscavanje dela od strane drugog lica potpada pod rczim zajcdnicke imovine. pogotovo. autor dela. br. Ona je privremena zamena za zaradu i prirodno ulazi u zajednicku imovinu. Zakona 0 autorskim i srodnim pravima. Videti: CI. ulazi u zajednicku imovinu. glasnik RS«. ulazi samo vrednost stecena koriscenjem autorskog dela. 64. 398. posredno rezultat rada supruznika. po kome u zajednicku imovinu ulaze autorska.

dr. Suprotno stanoviste po kome »predrnet zajednicke svojine mogu biti i autorska prava«. u kojoj jedan supruznik npr. po pravilu. 352. ali se supruznik moze. bez obzira sto je interpretacija snimljena u toku zajednice zivota supruznika. Teorijski bi narocito bila interesantna situacija.N. liS i cl. autorsko ili srodno pravo nastalo pre braka. 276. kao takav. Medutim. Beograd 1999. Tesic: 0 zajednickoj imovini supruinika la naknada. zakon). Nasuprot tome. predstavlja prihod od koriscenja prava intelektualne svojine i. PZ. Npr. naknada za upotrebu imena ulazi u njcgovu posebnu imovinu. 28. u sportu) iii stvaralastva u oblasti autorskih i srodnih prava.interpretator za emitovanje njegove interpretacije na nosacu zvuka. prirodno je da drugi supruznik ne polaze pravo na ovu vrstu naknade. PZ. pritom nije od znacaja da Ii je snimak nacinjen pre braka. str. vee iskljucivo zainteresovanosti citalaca tog Iista za njen izged. ulazi u zajcdnicku imovinu supruznika bez obzira sto je npr. usluge iii prava) dobijen na razlicitirn obliciNpr. 2 Zakona 0 267 . delimicno odrcci prava na njegovu zastitu. CI. glasnik RS«. za koriscenje prava intelektualne svojine." Ime je licno dobro. ako supruznik cije je ime upotrebljeno us pc dokazati suprotno. (stvari. Slican odnos se moze uociti i u pogledu prava na lik koje je licno pravo i naknade za objavljivanje fotografije. To sto je neko zainteresovan da upotrebi ime jednog supruznika u komercijalne svrhe je. br. ncgo i od slucaja iIi nekog neizvesnog dogadaja." Novae. ako se ona interpretatoru isplacuje po prestanku braka.Videti: igrarna na srecu (»SI. Smatramo da tako ugovorena naknada ulazi u zajcdnicku imovinu. 125. Stoga prihod ostvaren 1I nekom kvizu znanja ne ulazi 1I zajednicku imovinu. Videti: 1. 84/2004 i 85/2005 . poznata voditeljka tvrdi da naknada za objavljivanje njenih fotografija u »muskorn« casopisu ne ulazi u zajednicku imovinu. 42 43 44 (:1. pod uslovom da je autorsko delo stvoreno u toku trajanja bracne zajednice iznosi prof. Videti: cl. rezultat popularnosti supruznika stecene kroz neku vrstu rada (npr. Zakona 0 autorskim i srodnim pravima. i uz naknadu. osim ako srccni dobitnik ne dokaze da je u igru ulagao sredstva iz posebne imovinc. jer nije rezultat njene populamosti stecene radom na televiziji. supruznik koji je dobio naknadu za upotrebu njegovog imena iIi objavIjivanje fotografije moze dokazivati da je zainteresovanost za komercijalnu upotrebu njegovog imena iIi objavljivanje fotografije posledica njegovog porekla iIi porodicne slave koju je stekao njegov otac. cl." Kod igara na srecu konacan ishod igrc ne zavisi samo od znanja ili vestine ucesnika u igri. Babic. ulazi u zajednicku imovinu supruznika." Imovina stecena na OSI10VU aleatornih ugovora Imovina stecena igrom na srecu u toku zajednice zivota supruznika predstavlja njihovu zajednicku imovinu. Babic. 172. Porodicno pravo. naknada koju u toku zajednice zivota supruznika dobija supruznik ." Cini se da pravilo koje vazi za naknadu stecenu koriscenjem prava intelektualne svojine mozemo mutatis mutandis primeniti i u pogledu naknade isplacene supruzniku za upotrebu njcgovog licnog imena iii dela imena u dopustene svrhe. 40 41 (:1.

zbog posebnog odnosa sa primaoeem izdrzavanja sa njim zakljucio ugovor.Videti: cl. na primer. kao trece lice. odnosno kada je dobitnik preuzeo robnu nagradu. 398."? »Drzavna lutrija Srbije moze objaviti identitet dobitnika samo uz njegovu pismenu saglasnost. u kazinu dobio na pokeru iIi kladeci se na rezultate konjickih trka 0 tome obavesti drugog supruznika. br. 33. zahtevati saglasnost drugog supruznika da bi dobijeni novae ponovo koristio u igri. Gz. ponasali kao jedna ugovorna strana i angazovali se u svim poslovima savesno prema drugom saugovaracu. 5 Zakona 0 igrama na srecu. nezavisno ko je od njih. 47 Takode je malo verovatno da ce shodno pravilima 0 zajednickom upravljanju i raspolaganju zajednickom imovinom takav supruznik. 46 Videti: cl. godine (Paragraf net). u trenutku izvlaccnja dobitnika).« Iz napred navedenog se moze jednostavno zakljuciti da jc norma Porodicnog zakona.P R A VN 1 i 1 V0 T hr. po dobitku. 2576/2003 od 30. Trenutak sticanja ovdc valja vezati za objektivnu cinjenicu postojanja zajednice zivota supruznika u vreme kada jc neizvcsna okolnost nastupila (npr. koji bi mogao podneti zahtev za razvod i tvrdeci kako je naknadno saznao za dobitak. 6. lotu. a solidarno u medusobnom odnosu bracnih drugova koji dele sve obaveze domacinstva. da Ii je zajednica zivota postojala u vreme kada jc dobitak zaista isplacen. Cini se da kod sticanja koje za svoj osnov ima ncke igre na srecu postoji realna opasnost da supruznik (srecni dobitnik) nikada ne obavesti drugog supruznika 0 dobitku. pa i ovu prema trecem lieu preuzetu ugovororn. 49 M. bingu. Usvajanjem takvog prineipa izbegava se nesavesno postupanje dobitnika. 234 Zakona 0 parnicnom postupku (»SI." U zajednicku imovinu ulazi i imovina stecena ugovorom 0 dozivotnom izdrzavanju. ukoliko su se oba bracna druga u izvrsavanju obaveze izdrzavanja prema primaoeu izdrzavanja. 10/2006. glasnik RS«. 268 . kladenjem na rezultate sportskih takmicenja iIi nagradnoj igri ulazi u zajednicku imovinu supruznika.>? Imovina pribavljena ovim ugovorom je rezultat 45 Dovoljno je da je dobitnik mogao znati. Porodicno pravo i pravo deteta." Malo je vcrovatno da ce supruznik koji je. Subjcktivna okolnost. duzan da postupi po resenju suda koji vodi postupak 0 deobi zajednicke imovine i pokaze iIi podnese ispravu koja je po svojoj sadrzini zajednicka za supruznike. po kojoj imovina steccna igrama na srecu ulazi u zajednicku imovinu supruznika je u mnogim zivotnim situacijama samo lex imperfecta. 125/2004). onda je opravdano da se takva uzajamna solidarnost u izvrsavanju obaveza vrednuje kroz njihov jednak doprinos u stieanju imovine kao rezultat njihovog zajednickog rada." Takodc nije od znacaja. 2003. 50 »Stoga. da Ii jc supruznik za vrcmc zajcdnicc zivota zaista znao daje njegov tiket (srccka." Ugovor 0 dozivotnom izdrzavanju je teretan ugovor kojim se imovina stice kao naknada za ucinjcne usluge razlicitih oblika pomaganja i izdrzavanja primaoca izdrzavanja. ma lutrije. priredivac igre na srecu je. str. 48 Ipak. Draskic. listie) dobitni nije pravno relcvantna. st.« Presuda Okruznog suda u Beogradu.

Princip koj i davaocu izdrzavanja daje mogucnost da dokaze svoju posebnu imovinu. Videti: Oliver Antic. PZ. a na njegovo mesto dolazi drugi.V Imovina pribavljena ugovorom 0 dozivotnom izdrzavanju. npr. str. po pravilu. 91. cini se.Bilten sud- 52 Kod ovih ugovora poznata je prestacija samo jedne strane primaoca izdrzavanja. ovo rescnjc je u skladu i sa prirodom ugovora 0 dozivotnom izdrzavanju. ako se supruznici nisu starali 0 izvrsavanju obavcze iz ugovora 0 dozivotnom izdrzavanju u priblizno jednakom vremenskom periodu. Ipak. S druge strane. adekvatno odrazava pravu nameru primaoca izdrzavanja. osim ako davalac izdrzavanja dokaze da je za davanje izdrzavanja koristio iskljucivo sredstva iz posebne imovine." Nastupanjem osiguranog slucaja jedan objekat iz fonda zajednicke imovine iscezava. 398. Nasledno pravo. Jr. Princip realne subrogacije se primenjuje i ako je unistena ili ostecena stvar pripadala posebnoj imovini. vee jedan supuznik mnogo krace od drugog. posto je ovaj ugovor aleatoran. Videti: M.str. 934. prirodno ulazi u zajednicku imovinu. odnosno ugovore sa elementima aleatornosti. Gzz. str. 909. treba analogno primeniti pravilo koje zakonodavae propisuje za imovinu steccnu igrama na srecu. Rev. godine . s obzirom na licna svojstva davaoca izdrzavanja. 39 Baylor L. davanjem u zakup nasledenog stana. Te§ic: a zajednickoj imovini supruinika zajednickog rada i odricanja. Videti: Oliver S. Fall 1987. sta ako je propala stvar iz poscbne imovinc. Strieber. 53 54 Videti: cl. ali je posrcdno doprineo izdrzavanju. 513/200 I od 21.2002. Naknada iz osiguranja za unistenu ili ostecenu stvar iz zajednicke imovine ulazi u zajednicku imovinu. Medutim. 330. Characterization of Marital Property. 55 Ova dilema se javlja i u pravu SAD. ulazi u zajednicku imovinu supruznika. Richard A. zakljucuje. Porodicno pravo i pravo deteta. Heard. Beograd 2004. koji je ne samo aleatoran nego se. Takode nije nemogucc da davalac izdrzavanja taj novcani iznos obezbedi iskljucivo od prihoda iz svoje posebne imovine. bez obzira ko je u ugovoru naznaccn kao davalac izdrzavanja. dakle. Orsinger. Stoga smatramo da na imovinu pribavljenu ugovorom 0 dozivotnom izdrzavanju. Draskic. str. Zbog toga se ovaj ugovor moze svrstati u ugovore na srecu. njihov doprinos u sticanju takve imovine ne moze biti jcdnak. br. 269 ." Moguce je zamisliti i ugovor 0 dozivotnom izdrzavanju u kome se obavcza davaoca sastoji iskljucivo u mesecnom placanju odredenog novcanog iznosa primaocu izdrzavanja. a premije su uplacivane iz zajednicke imovincv'" Cini se da u tom slucaju naknada iz osi51 Videti: ResenjeVrhovnog suda Srbije. ske prakse Vrhovnog suda Srbije.2. 172. 2/2002 . Richard R. i kao takva.>' Smatramo da je postojanje oborive pretpostavke 0 zajednickoj imovini u ovom slucaju dovoljna zastita supruznika koji nije naznacen kao davalac izdrzavanja u ugovoru.N.

43." Moze se dakle zakljuciti." Isto vazi i ako su sredstva iz zajednicke imovine iskorisccna za placanje naknade stcte iii kazne koja je rezultat aktivnosti jednog supruznika. 270 . R. Strieber. Rev. Stvari kupljene na kredit Jedno od pitanja koja sc postavljaju pri utvrdivanju sadrzine zajednicke imovine jcstc i pripadnost stvari kojc su kupljcnc na kredit. npr. Characterization Videti: cl. str.v. 1250. da u svim situacijama kada su sredstva iz zajednicke imovine upotrebljena za pribavljanje. Disability Pay. Analysis. odnosno upis u jayne knjigc. ocuvanje iii unapredenje posebne imovine postoji obaveza njihovog povracaja. Heard. 1417 FGZ. cak i ako su premije osiguranja uplacivanc iz posebne imovine. tretira kao poklon. ali postoji obavcza rcgrcsa sredstava u zajednicku imovinu. 33 UCLA L. Kada god jedan bracni drug izvuce za sebe neku korist iz zajednicke imovine postoji obaveza povracaja. guranja. kao nacin sticanja. pa cak i veci den kredita otplati tokom braka. 14 16. Ako je korisnik osiguranja drugi supruznik. and Other Wage Substitutes: An Insurance. str. ada se izvcstan broj rata. ZON.Ako nuzni den nije povreden. 1437 FGZ. Workers' Compensation. Marital Property Treatment of Pensions. Kod stvari kupljenih na osnovu dugorocnog kredita nije rcdak slucaj da ugovor 0 kupovini bude zakljuccn pre nego sto je kupac stupio u brak. 5R Videti: cl. 933. zakonski naslednik osiguranika osigurana suma se. 1282.P R A VN J tJ V0 T hr. R. Opsirnije 0 of Marital Property. 1 ()12006. 52. i cl. (1986). Ako je ugovor 0 prodaji. i predaja stvari. 56 57 Videti: cl. ZON.v' Supruznik ima pravo na novcanu protivrednost nuznog dela.?" Ako je nuzni den supruznika povreden vrednost ovog poklona ulazi u obracunsku vrednost zaostavstine. cini se da jc rec 0 poklonu koji je jedan supruznik ucinio drugom i osigurana suma ulazi u njegovu poscbnu imovinu bcz obzira da li je premija uplacivana iz posebne iii zajcdnicke imovinc. u skladu sa principom rcalne subrogacije. or Replacement. 174. Antic." Kod osiguranja za slucaj smrti situacija je jos slozenija. 62 0 povredi nuznog dela cl.>? Ako je korisnik osiguranja ncko trecc lice. 61 zastiti efikasnosti ustanove nuznog dela videti: O. kao pravni osnov. Nasledno pravo. Videti: cl. str. FGZ. ulazi u posebnu imovinu. 42. supruznik moze zahtevati novcanu naknadu od korisnika osiguranja sarno ako je premija placana iz zajednickc imovinc. takode. 59 60 O. izvrsen pre zakVideti: Grace Ganz Blumberg. Orsinger.

tako da nisu morali da izdvajaju sredstva iz zajednicke imovine za zakup stana. da Ii su u periodu kupovine stvari na kredit supruznici ziveli u vanbracnoj zajednici. da je uplata ucesca za kredit iii rata izvrsena iz posebne. 2002.Kupljena stvar tada ulazi u rezim zajcdnicke imovine. Videti: 4. dele na pola.?" Ncsto je drugacija situacija. jer se otplata ostatka kredita ne moze uzeti kao poseban doprinos tuzilje koji bi vodio povecanju njenog svojinskog udela. ako je ugovor 0 kupovini i predaja. Dugovi koji terete zajednicku imovinu se u slucaju sudske deobe. PZ. Takode se smatra da je rata uplacena iz zajednicke imovine.« Presuda Vrhovnog suda Srbije. bcz obzira na naknadno stupanje u brak.Ipak. TeSie: 0 zajednickoj imovini supruinika ljuccnja braka. prirodno je da taj supruznik preuzme i ostatak duga prema poveriocu. 271 . 2514/2003 od 25. ostaje iskljucivi vlasnik. 67 Videt: cl. Sud mora voditi racuna i 0 okolnosti.v. odnosno upis u zemljisne knjige izvrsen u toku zajednice zivota supruznika. ali se moze dokazivati i zajednicka imovina u obimu u kome je zajam otplacivan iz te imovine.12. U pravu SAD se predlaze uvodenje pretpostavke po kojoj je takva stvar posebna imovina supruznika (pribavioca). vee ona samo stice trazbeno pravo prema ostalim zakonskim naslednicima supruga. ako je za otplatu kredita supruznik koristio sredstva ostvarena radom. 63 64 Cini se da u ovoj situaciji valja voditi racuna i 0 okolnosti da li je stvar kupljena na kredit npr. 4443172 (Paragraf net). Medutim." Naravno. onda on predstavlja njihovu zajednicku imovinu. Rev. 66 Na slican nacin rezonuje i Vrhovni sud Srbije u slucaju prestanka braka smrcu jednog od supruznika: »Kada su stranke podizanjem kredita u toku trajanja braka kupile stan. ako su vanbracni drugovi kasnije zakljucili brak. godine (Paragraf net).« Videti: Vrhovni sud Srbije. ako jc jednom supruzniku po prestanku zajednice zivota dodeljena stvar koja mu sluzi za obavljanje zanata ili zanimanja. cini se da lice koje je naznaceno kao kupac u ugovoru.?? a dug je nesumnjivo nastao kao poslediea kupovine ove stvari na kredit.N. 184. ali se moze dokazivati suprotno npr.06(3) Principles of the Law of Family Dissolution: Analysis and Recommendations. koja po opstim pravilima ulaze u zajednicku imovinu nastaje regresni obligacionopravni zahtev zajednicke imovine. Gz. supruznik koji je iz svoje posebne imovine podmirio zajednicku obavezu ima pravo na naknadu od drugog supruznika srazmcmo njegovom udelu u zajednickoj imovini. odnosno upisano u zemljisne knjige. odnosno drugog supruznika u odnosu na posebnu imovinu sticaoca. Otplatom preostalog kredita nakon smrti supruga. po pravilu. Sud ce uzeti u obzir i ovu cinjenicu prilikom utvrdivanja udela drugog supruznika u zajcdnicko] imovini. Npr. ako se ne moze dokazati suprotno. »Zajednickom imovinom bracnih drugova smatra se i imovina stecena za vreme trajanja vanbracne zajednice. supruznici su u njemu zajednicki ziveli. 65 U pravu SAD se predlaze uvodenje pretpostavke da stvari kupljene na kredit ulaze u zejednicku imovinu. tuzilja ne moze steci veci svojinski udeo na kupljenom stanu od udela koji je vee utvrden pravnosnaznom sudskom odlukom. stan koriscen za zadovoljenje potreba domacinstva.2003.v. bez obzira da Ii je otplata kredita okoncana po prestanku zajednice.

Stvari kupljene po privilegovanim uslovima Kada se u srpskom pravu pomenu stvari kupljene pod privilegovanim uslovima. 67/93. st. te da stoga predrnetni stan nije stecen radom i ne predstavlja zajednicku imovinu tuzilje i tuzenog. 76/92. »Kada je u toku trajanja bracnc zajcdnicc zakljucen ugovor 0 otkupu stana iz drustvenc svojine od strane bracnog druga koji jc bio nosilac stanarskog prava. 50/92."? U nasoj sudskoj praksi cini se postoji jedinstveno stanoviste 0 ovom pitanju. 53/93. po pravilu.2005. Rev. 16. odnosno zakupcu. zakon. 2005.dr. da tuzeni nikada nije bio nosilac stanarskog prava niti zakupac spornog stana. 2779/2005 od 9.P R A VN 1 ZI V0 T hr." Medutim.." Po ovom Zakonu nosilac prava raspolaganja je duzan da nosiocu stanarskog prava. Zakona 0 stanovanju. 84/92 . zakon. Videti: cl. onda se pre svega misli na stanove koji su u nasoj zemiji otkupIjivani po ccni daleko nizoj od trzisnc. i na osnovu doprinosa za stambenu izgradnju uplacivanog od stranc oba supruznika. 71 normom iskljucio primenu nacela autonomije volje. 68 69 Zakonodavac je ovde kogentnom Videti: cl.ispr. u skladu sa Zakonom 0 stanovanju. to je pravilan zakljucak nizestepenih sudova. a najvise do 30%«. 33/93. 70 Videti: Presudu (Paragrafnet). 1 Zakona 0 stanovanju. 1. br. izmedu ostalog. dobijao »bodovc« za stan i na osnovu toga sto je u braku. 4046/2004 od 4. 44/95 . »Kako je tuzeni uz saglasnost svoga oca kao nosioca stanarskog prava otkupio predmetni stan. Presuda Okruznog suda u Nisu. po osnovu ostvarenih prihoda tokom trajanja njihove bracne zajednice.dr." Razlog ovakvog rezonovanja sud a jeste nacin utvrdivanja privilegovane cene." Drugi razlog je taj sto je supruznik na kojeg glasi rescnjc 0 koriscenju. umanji na ime. cak i ako je otkup izvrsen iskljucivo sredstvima iz posebne imovine supruznika. tacka 1. Takvo rezonovanjc Videti: »Sl. omoguci otkup stana po privilegovanoj ceni. takav stan nc ulazi u rezim zajcdnicke imovine.16/97. 11. Okruznog suda u Novom Sadu. ako je jedan supruznik otkupio stan na osnovu pismene saglasnosti nosioca stanarskog prava. stoga tuzilja kao njegov bracni drug nije mogla uci u krug lica koja bi imala pravo otkupa stana pod uslovima utvrdenim Zakonom 0 stanovanju. 2665/2005 od 28. tada taj bracni drug ne postaje iskljucivi vlasnik stana. 11.. glasnik RS«. 72 73 Ugovorena cena stana dobija se kada se otkupna cena stana.5% za svaku godinu radnog staza. 47/94 . Gz.26/2001 i 10112005 .« 70 Nije sporno da su stanovi otkupljeni tokom zajednice zivota supruznika njihova zajednicka imovina. 272 . 46/94. 2.46/98. st. godine. 48/94. 49/95. 21. Gz. 2005.« Presuda Vrhovnog suda Srbije. godine Nije od znacaja visina doprinosa tuzenika i tuzilje u odnosu na sticanje spornog stana. »doprinosa za stambenu izgradnju uplacivanog iz licnog dohotka lica koje otkupljuje stan i njegovog bracnog druga po 0. vee predmetni stan ulazi u rezim zajednickc imovine bracnih drugova. godine (Paragrafnet).ispr. 1012006. Cena stana je u odnosu na trzisnu cenu umanjena.

u nasoj sudskoj praksi se smatra da pokloni ucinjeni mladencima predstavljaju njihovu zajcdnicku svojinu. Teste: 0 zajednickoj imovini supruinika nije spomo u slucaju prostc situacije. pokloni ucinjeni na ime oba supruznika su u njihovoj susvojini. pa shodno tome i udio u vlasnistvu na otkupljenom stanu veci u odnosu na drugog supruznika. s tim sto nosilac stanarskoga prava moze dokazivati da je njcgov doprinos. u okviru imovine. a zahtev za otkup jc podnet tek posto je zajednica zivota supruznika prestala. Orlic. 164. Beograd 1999. uopstc nije uplacivala sredstva iz licnog dohotka na ime doprinosa za stambenu izgradnju. Nije nemoguca situacija u kojoj je supruznik (nosilac stanarskog prava) dobio stan korisccnje stana pre stupanja u brak. 75 »Stvari koje bracni drugovi dobiju povodom vencanja od trecih lica na poklon predstavIjaju zajednicku svojinu i pripadaju i jednom i drugom bracnorn drugu zato sto se daju radi zasnivanja novog domacinstva i radi lakseg zivljenja." S druge strane. Naravno poklon moze biti darovan i supruznicima kao paru. godine (Paragrafnet). brakje trajao prilican broj godina i zajednica zivota postoji u trenutku podnosenja zahteva za otkup.: Vrhovni Sud Srbije. iii samo u nekim situaeijama zajednicka imovina supruznika. Stoga se postavlja pitanje da li je stan otkupljen po uslovima predvidenim Zakonom 0 stanovanju uvek. koja je u praksi kod otkupa stanova verovatno bila i najcesca: nosilac stanarskog pravaje bio u braku u trenutku dobijanja stana na koristenje. a pored toga rczim susvojine je opsti i primenjuje se uvek kada zakonom nije uveden rezim zajcdnicke svojinc. ili da supruga. posto ova imovinska vrednost ne potice od rada. Pokloni ucinjeni supruinicima kao paru Poklon ucinjcn nekom od supruznika u toku zajedniee zivota u braku ulazi u njegovu posebnu imovinu. Cini se da bi sudska praksa resenje mogla traziti u pretpostavci zajednicke imovine supruznika.03. ukoliko u momentu cinjenja poklona nije izricito oznaceno da se stvari poklanjaju samo jednom od bracnih drugova iii pak iz same prirode stvari to ne proizilazi. poklon ulazi zahteva odgovarajuce obrazlozenjc." 74 Videti: O. Rev. 5795/96 od 4. kao dornacica. Realan je i slucaj u kome jc stan dobijen na korisccnje u toku zajednice zivota koja je trajala duze vremc. Takode jc moguce da je supruznik nosilac stanarskog prava dobio stan na koriscenje kao strucni »kadar« ncophodan preduzecu. bez obzira od cijih srodnika je stvar dobijena. Stankovic u O. osim ako iz izricito izrazene namcre poklonodavaea iii prirode stvari ne proizilazi da je dar ucinjen samo jednom od supruznika. u stvarnosti su stvari cesto mnogo slozenije. 1997. te mu bodovi na osnovu braka nisu ni trebaIi.N. U tom slucaju odluka u koji fond. str. Stankovie- M. Po jednom misljenju. 273 . Stvarno pravo. Medutim.

" Otuda se i kod poklona ucinjenih supruznicima kao paru cini primerenim poci od pretpostavke da oni ulaze u zajednicku imovinu. diplomirani pravnik koji je stckao zvanje magistra iIi doktora nauka. ali se nc rnoze zancmariti doprinos drugog supruznika. Kauza. podrazumcva uzvratne (remuneracione) poklone. 109. 17 Women's Rts.J. kako bi se posvctio porodici. 10/2005. ova vrsta poklona. str. Antic.?? Pored toga. Enhanced Earning Capacity/Human Capital: The Reluctance perty. 77 Bracni par koji je od prijatelja dobio poklon za vencanje. on je duznik do kraja svog zivota: poklonoprimac mora biti blagodaran. po pravilu. ccsto zrtvujc mnogo."? Ponekad jcdan supruznik u cilju prilagodavanja drugom. str. IzgIeda da su namcra poklonodavaca. godisnjicu braka iii prilikom useljenja u novi stan ce u skladu sa obicajima imati obavezu da povodom nekog slicnog dogadaja uzvrati poklon prijateljima. 854. Panov. 274 . u nckim odluka76 Videti: S. 0 zajednickoj svojini u braku. No-Fault Divorce and Liability Without Fault: Can Family Law Learn from Torts? 52 Ohio St. ulazuci i vremc i »energiju«. Rep. 94. »carning capacity«) jednog supruznika koji je uvecan tokom braka. osim ako jedan od supruznika dokazc suprotno. 78 »Poklonoprirnac je duznik. 1012006. kompjuterski strucnjak ili arhitekta koji je stekao medunarodno priznatu liccncu. str. L. L. koji se nabavljaju od sredstava iz zajednicke imovinc. Profesionalni potencijal= povecana mogucnost zarade Pitanje 0 kome se u poslednje vrcme diskutuje u pravnoj Iitcraturi jestc problem vrednovanja profesionalnog potencijaia (»human capital«. Perry. to Call it Pro- 80 Neki autori povlace paralelu izrnedu naknade u slucaju razvoda bez uticaja krivice i objektivne odgovornosti za stetu. Prcstankom braka supruznik. 55 (1991). propusti dobru poslovnu priliku ili u potpunosti napusti svoju karijeru. odnosno zajednicka imovina supruznika ostaje uskraccna za prihode koji su se osnovano mogli ocekivati. Strucna sprema iii zvanje (titula) jednog supruznika jesu njegovo licno dostignuce.P R A VN 1 Z 1V 0 T hr. Npr. priroda darovane stvari i prigoda povodom koje je poklon ucinjen. u slicnim prigodama." Ipak. da bi drugi supruznik dosao do diplomc. a njegov dug nije beznacajan vee samorn cinjenicom sto spada u trajne obligacije. Na prvi pogled je jasno da su mogucnost zaposlenja i visina buducih prihoda takvog supruznika znacajno uvecane u odnosu na period pre braka. koji nije ulagao u svoje znanje i sposobnosti. koji se nije usavrsavao. 70. str. lekar koji je uspesno okoncao spccijalizaciju. Supruznik.« Videti: O. 79 Joyce Davis. 130. Pravni zivot br. Spring 1996. primereni kriterijumi za odlucivanje 0 sudbini poklona ucinjenih supruznicima kao paru.f" Iz tih razloga. »obaveza blagodarnosti« prcma poklonodavcu tcreti oba supruznika. Twila L.

Cini se da je doprinos u profesionalnom osposobljavanju i usavrsavanju supruznika svojstven prirodi braka i spada u red redovnih bracnih duznosti. Uporediti: Jon A. stecena u braku. on je. 1988. stvar licnog talenta i ambieije. 84 Naravno uz dodatni uslov da supruznik. stvari stoje nesto drugacije. ako su za uplatu skolarine (troskove boravka u inostranstvu. naknadu za liceneu) koriscena sredstva iz zajcdnicke imovine iii posebne imovine drugog supruznika. 573~577. Human Capital as Marital Property. Winter. I. koja svoj izvor ima u neosnovanom obogacenju. Osiromaseni supruznik. Visina prihoda supruznika ciji je profesionalni potencijal uvecan ce slucaju prestanka braka. Osim toga. 489 N. bracna zajednica supruznika. st.f Mogucnost zaposlenja i sticanja zarade je jedan od Zakonom predvidenih kriterijuma 0 kojima sud vodi racuna prilikom odredivanja izdrzavanja. trajalo i pre braka. O'Brien. 716 (N. 1985) U ovom slucaju sud je utvrdio da je licenca lekara stecena tokom braka zajednicka imovina supruznika uz zakljucak da je profesionalni potecijal jednog supruznika stecen u toku braka zajednicka imovina nastala kroz neposredni iIi posredni doprinos drugog supruznika.Y. Videti: (:1. 21 Fam. doktora nauka se ne moze steci bez dugogodisnjeg prethodnog obrazovanja koje je. Opsirnije 0 ovom slucaju koji predstav1ja precedent za deobu zajednicke imovine u drzavi New York videti. pre svega." U vezi s ovim pitanjem se cesto raspravlja i 0 tome.Q. nema sredstava za izdrzavanje. 19 Hofstra Law Review 499. Chandler. ali to rnoze uciniti sa svojim buducim prihodima. March 1981. 3. koji je propustio priliku da se usavrsava.E." Osnov za takvo davanje. Gregg A. predstavlja zajednicku imovinu. da li poslovni ugled (»goodwill«) supruznika stecen u toku braka ulazi u zajcdnicku imovinu. 82 Supruznik koji je ulagao u karijeru partnera moze i na ovaj nacin biti doveden u ravnopravan polozaj. titula npr. stoga drugom supruzniku pripada pravo na den tih prihoda. ali i drugi doprinos izrazen kroz brigu 0 dornacinstvu i porodici. L. str. 499-506.N. Burns. 160. Rehabilitative Alimony: Uses and Abuses of Limited Duration Alimony. odnosno njegove posebne imovine. 56 Washington Law Review 277." Supruznik ne moze prodati svoju strucnu spremu. Tdic: 0 zajednickoj imovini supruinika ma americkih sudova je prihvaceno stanoviste po kome povecana mogucnost zarade jednog supruznika. a nesposoban je za rad iii je nezaposlen. Medutim. ali je prestankom braka otpao. C~inise da kod razresenja ove dileme valja voditi racuna 0 tome da je obrazovanje. »Good81 Videti: O'Brien v. u svakom slucaju. Grauer. U tom slucaju nastala jc obligacija. 15 I. Ovaj doprinos moze biti finansijski. 573. 1990. 83 dovoljno PZ. st. 288. A Property Theory of Future Earning Potential in Dissolution Proceedings.2d 712. je postojao. da se brae nom drugu koji je usled braka bio izo1ovan od trzista ornoguci edukacija za novu ulogu. ne stice bilo kakvo ovlascenje u pogledu diplome supruznika ciji je profcsionalni potencijal uvecen. str. str. po pravilu. 275 . pz. imati uticaja na visinu izdrzavanja. Joan Krauskopf. Videti: cl. prema opstim pravilima obligacionog prava samo ovlascen da potrazuje sredstva koja su u tu svrhu ulozena iz zajednicke imovine. dakle. Leslie F. Neki autori prihvataju koncepciju po kojoj izdrzavanje ima jedan karakter osposobljavanja tj. 713~14.

u tu svrhu. st. Ova vrednost se mora uzeti u obzir prilikom deobc zajcdnicke imovine. 1012006. pod istim imenom. Potencijalni kupac je cesto spreman da plati mnogo vise nego sto iznosi trzisna vrednost nepokretnosti u kojoj se delatnost supruznika odvija. Ova razlika u ceni je rezultat dobre poslovne rcputacije supruznika i ocekivanog prihoda koje nastavak delatnosti. tako i posebnom imovinom za obaveze koje jedan supruznik primi za tekuce potrebe zajednice. Ide se cak dotle da ugovore.a koji je prevashodni rezultat licne i profesionalne rcputacije ne ulazi u zajednicku imovinu supruznika. 220. a ne okolnosti da sc ordinacija nalazi na dobroj lokaciji ili navike Ijudi da je posecuju. Ponjavic.07(3) ALI Principles of the Law of Family Dissolution. Opsirnije videti. kao i za obavezc koje prema opstim pravilima terete oba supruznika (npr. 1 i st. ali i druge prcduzetnike. ada. restoran iii servis za popravku automobila. nastane solidarna obaveza supruznika (cl. 2 loi n 65-570 du 13 juillet 1965). obaveza izdrzavanja dece. str. kako zajednickom. Regimes matrimoniaux. str. Treating Profesional Goodwill as Marital Property in Equitable Distribution States." Odgovornost za dugove Supruznici odgovaraju solidamo. 86 87 Komar. Otuda vrcdnost »goodwill« . 143. 144. 276 . str.Andre Colomer. U francuskom pravu takode postoji solidarna odgovornost supruznika za porodicne dugove. po pravilu. rezultat obrazovanja i strucnosti supruznika koji izvodi operacijc. jedan supruznik moze zakljuciti bez saglasnosti onog drugog.87 85 Videti: 4. Suprotno zalaganje videti: Carmen Valle Patel. June 1983. 209. Kupac je voljan da plati vise za katie sa dugom tradicijom i stalnim gostima u odnosu na ccnu poslovnog prostora iste velicine na priblizno istoj lokaciji. po pravilu. S druge strane. Porodicno pravo. 1 1 1 • Opsirnije 0 odgovomosti supruznika za dugove u srpskom pravu videti: Marko Mladenovic. paras. pod kojim se podrazumevaju dugovi vezani za vodenje domacinstva i obrazovanje dece. odgovomost za stetu koju pricini dete do sedam godinaj. moze doneti kupcu. vezuje za supruznika koji u vidu zanimanja obavlja delatnost slobodne profesije." U posebnu imovinu ulaze dugovi koje je supruznik sam stvorio npr. Npr. will« se u ovom kontekstu. obaveza izdrzavanja vanbracnog detcta iii obaveza naknade stete iz sopstvenog delikta.P R A V NIt I V0 T hr. »goodwill« ordinacije specijalizovane za ocnu hirurgiju je. Korac. 343. ipak. 58 New York University Law Review 554. 574. Slobodan Panov. Cini se da ovde valja napraviti razliku izmedu cisto trzisnog »goodwill«-a preduzctnika i profesionalne reputacije vezane za fizicko lice kojc ovu delatnost obavlja. jedan supruznik je u toku braka otvorio i drzi zubarsku ordinaciju. Porodicno pravo.

TeSiL~: 0 zajednickoj imovini supruinika Znacaj dugovanja se ogleda i u tome sto. ulazi u zajcdnicku imovinu. PZ. ako je do stieanja doslo tokom zajedniee zivota supruznika i ako je ispunjen jedan od dva altcrnativna uslova: a) stvar (pravo) je pribavljena aktivnoscu. na primer.N. tumacenju ovih kriterijuma treba poci od pretpostavkc da imovina stecena uz naknadu. smatra »radorn«. b) objekat subjektivnog gradanskog prava koji donosi plodove. osim ako jcdan supruznik dokaze da se radi 0 njcgovoj poscbnoj imovini. kao i naknadi za upotrebu licnog imena iii objavljivanje fotografijc. koja se. u sirem smislu. Osim ako se radilo 0 oprostaju zajednickog duga. se vee nalazio u fondu zajednicke imovine. valja pristupiti imovini stecenoj na osnovu ugovora 0 dozivotnom izdrzavanju. Stvar ili pravo ulazi u zajednicku imovinu supruznika.s" Korist koju bracni drugovi ostvare oprostajern duga ulazi u fond posebne imovine. ZAKLJUCAK Ova su osnova kriterijuma za razvrstavanje stvari i prava u zajednicku ili posebnu imovinu. pored supruznika i naslednika umrlog supruznika. pravo da zahtevaju deobu zajednicke imovine imaju i poverioei onog supruznika iz cije se posebne imovine nisu mogli narniriti. po prineipu realne subrogaeije. ugovora 0 otkupu stana. odnosno objekat koji je zamenjen novim. Tako. 277 . u toku zajedniee zivota supruznika. Cini se da u prakticnom 88 Videti: 61. 181.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful