pálili jánske ohne - 7.

strana
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo

CAMFIL FARR s.r.o.
FIRMA REGIÓNU
Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hodnotenia odbornej poroty.

FIRMA REGIÓNU
Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hlasovania verejnosti.
COOP Jednota Levice, SD pôsobí v 3 mestách a v 65 obciach okresu Levice.

COOP JEDNOTA - NAJLEPŠIE DOMÁCE POTRAVINY

Ročník LXVI

č. 25

28. júna 2011

cena 0,46 €

SVETOVÝ LÍDER V OBLASTI FILTRÁCIE VZDUCHU

Kamión Camfil Farr: čistý vzduch sa dal aj vidieť

O záťažových testoch v JE Mochovce a Bohunice

jte 2 ta r. č í st na

V Leviciach sa dýchalo lepšie ako v Paríži
celoeurópskej Camfil Farr Road Show zastávku na Slovensku. Kamión vybavený štyrmi laboratórnymi stanicami názorne ukazuje rozdiely medzi vysokokvalitnými a menej kvalitnými filtrami, ich vplyv na zdravie ľudí, na prevádzkové náklady budovy, meria čistotu vzduchu v troch svetových mestách aj na aktuálnom mieste pristavenia. Okrem toho je v ňom premietané video o zmenách, čo sa na Zemi udiali v posledných desaťročiach a ich vplyve Riaditeľ Camfil Farr-u I. Mészáros v jedinečnom kamióne ukazuje na život ľudí. na hodnoty čistoty vzduchu v Leviciach vo štvrtok 23. 6. Foto: (op) Prvá laboratórna stanica LEVICE (Martina Kusov- koncentrácie škodlivých čias- v kamióne Camfilu ukazuje ská) - Vo štvrtok 23. júna bol točiek v špeciálne vybavenom pomocou dymu rozdiel medzi vzduch v Leviciach čistejší než mobilnom laboratóriu, ktoré účinnosťou filtrácie vysokokvav Paríži. Ukázali to merania má od 22. do 25. júna v rámci PREZENTÁCIA litného a nízkokvalitného filtra. FIREMNÁ Druhé stanovisko vyzdvihuje úlohu filtrov v meste, kde je vysoká koncentrácia ozónu a oxidu dusičnatého. Zaujímavé je aj 14. strana porovnanie ročných nákladov na prevádzku vysokokvalitné(pokračovanie na 3. strane)

Bezpečnosť zaručuje prevádzkovateľ aj štát

Letecký pohľad na areál Atómových elektrární Mochovce.

Foto: (a)

NITRA / MOCHOVCE (r,a,) – V kontexte kritérií Európskej únie na záťažové testy jadrových elektrární (JE) pripravili Občianske informačné komisie Mochovce a Bohunice seminár o bezpečnosti a budúc-

1. februára 2011

9

nosti jadrových zariadení na Slovensku. Konal sa vo štvrtok 23. júna v Nitre. Predsedníčka Úradu jadrového dozoru Marta Žiaková a generálny riaditeľ sekcie hodnotenie bezpečnosti a kontrolných činností Pe-

ter Uhrík informovali starostov obcí a primátorov miest z regiónov Mochovce a Jaslovské Bohunice o bezpečnosti jadrových zariadení v Slovenskej republike a záťažových testoch na atómových elektrárňach.

COOP Jednota Levice,
spotrebné družstvo

Dodržujte pitný režim
s nápojmi vlastnej značky

Coop jednota!
0,30 €
Limonada pomaranc 2 l Multivitamin
2l

BEz mesačných poplatkov!
0,86 €
a

Kvalitný digitálny príjem
Sledujte

navštívte našu novú predajňu:

7 maďarských programov

6 slovenských

ul. Sv. Michala 4 (Hotel atom) Levice
Otváracie hodiny: po - pia: 8.30 - 17.00 So: 8.30 - 12.00
KontaKt: t-Mobile: 0903 704 381 telefónica o2: 0902 156 601 pevná sieť: 036/381 01 55 e-mail: datamix@datamix.sk Možnosť nákupu cez splátkový systém:

Hlavné výhody digitálneho vysielania:
• príjem signálu bez ,,zrnenia“ a ,,duchov“ • možnosť kvalitného príjmu na externú anténu • možnosť príjmu televízie s vysokým rozlíšením HDTV • jednoduchá a rýchla inštalácia • obúbené programy ÚPLNE ZADARMO • nízke vstupné náklady • realizácia do 3 pracovných dní

Limonada Cola 2 l

0,30 €
Limonada citron 2 l

0,17 €

Pramenitá voda jemne sýtená 1,5 l

0,30 €
SET-TOP bOX

SúťAž POkRAčUJE !
KuPón č. 25

Vážení čitatelia, aj tento rok pokačujeme v našej spoločnej súťaži, ale inou formou. Stačí, ak každý týždeň vystrihnete príslušný kupón a pošlete ho na adresu: Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice. Tým sa každý štvrťrok dostanete do žrebovania o hodnotné ceny COOP Jednoty Levice, SD a redakcie regionálneho týždenníka POHRONIE. Vlani bola súťaž mimoriadne úspešná. Veríme, že rovnaké bude aj jej pokračovanie. (7)

už od 22 €

Všetko čo k tomu potrebujete dostanete u nás.
(4)

(Dokončenie z 1. strany) LEVICE (op) – Podpredseda výboru NR SR pre sociálne záležitosti a člen výboru NR SR pre európsku integráciu Braňo Ondruš prednášal v utorok 21. júna tretiakom z Obchodnej akadémie na tému: Trhy práce v krajinách Európskej únie. raznil, že v EÚ nie je jednotná legislatíva súvisiaca s pracovným právom, preto treba dávať pozor na tvorbu pracovných zmlúv. Rovnako podčiarkol potrebu jazykovej gramotnosti a vysvetlil študentom, kde sa treba v prípade potreby obrátiť, Predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR Marta Ţiaková zdôraznila, ţe bezpečnosť jadrových zariadení by mala byť prioritou kaţdého prevádzkovateľa, ako i štátu samotného, lebo iba takýmto prístupom je moţné zabezpečiť, aby bol minimalizovaný akýkoľvek nepriaznivý vplyv príslušného jadrového zariadenia na obyvateľstvo, majetok a ţivotné prostredie. „I keď je jadrová bezpečnosť plne v národnej zodpovednosti, ÚJD SR podporuje všetky aktivity na medzinárodnej úrovni vedúce k neustálemu zlepšovaniu jadrových zariadení a zvyšovaniu jadrovej bezpečnosti,“ zdôraznila M. Ţiaková. O záťaţových testoch, na ktorých sa dohodla EÚ a o ich rozsahu, metodike a harmonograme posudzovania bezpečnosti a odolnosti elektrární na vonkajšie prírodné vplyvy a iniciačné udalosti, hovoril generálny riaditeľ sekcie jadrového dozoru Peter Uhrík.

Míľnik dostavby EMO: Osadzovanie tlakovej nádoby reaktora 3. bloku 18. septembra 2010
Informovať starostov a primátorov o stave jadrových zariadení na Slovensku okrem jadrového dozoru prišli aj zástupcovia MH SR, Úradu verejného zdravotníctva a taktieţ zástupcovia Slovenských elektrárni, a. s., JAVYS, a. s. a JESS, a. s. Počas diskusie starostovia tlmočili názory občanov svojich obcí a kládli otázky prítomným odborníkom. Predsedovia obidvoch Občianskych informačných komisií vysoko hodnotili moţnosť priamej diskusie s jadrovými expertmi. Vyjadrili presvedčenie, ţe v záujme otvorenosti a transparentnosti informovania verejnosti sa budú takéto akcie organizovať častejšie.

Poslanec Braňo Ondruš s riaditeľkou OA Dagmar Kalocsayovou

Hovoril o prepojení systémov práce v štátoch EÚ aj o možných spôsoboch ako v týchto štátoch získať zamestnanie. Upozornil študentov na rozdiely v práci serióznych a menej serióznych pracovných agentúr aj na spôsob získavania zamestnania v zahrani -čí prostredníctvom spojených sietí Úradov práce cez systém EURES disponujúci celou databázou voľných miest v EÚ. Zdô-

ak vzniknú v zahraničí problémy. „Mať skúsenosť s prácou vonku je určite pre mladého človeka pridaná hodnota, ale prirodzene tým najlepším riešením pre našu krajinu je návrat mladých domov, kde vyštudovali. Samozrejme, ak majú zodpovedajúcu prácu, ktorá uspokojuje ich potreby,“ dodal na záver poslanec Braňo Ondruš.

BRATISLAVA / MOCHOVCE (úa) - Úrad jadrového dozoru SR vydal súhlas na pouţitie nového typu jadrového paliva na 1. bloku atómovej elektrárne Mochovce. Je to palivo druhej generácie s obsahom gadolínia ako vyhorievajúceho absorbátora a s vyšším obohatením (stredné obohatenie U235 = 4,87%). Cieľom prechodu na vyššie obohatenie je dosiahnutie 6-ročného palivového cyklu s lepším vyuţitím paliva. Bezpečnostná dokumentácia k novému palivu bola na ÚJD SR predloţená ešte v roku 2010, odkedy ju úrad posudzoval a pripomienkoval. Počas niekoľkých mesiacov bolo Slovenským elektrárňam, a.s., adresovaných viac ako 450 pripomienok a otázok a boli vyţiadané ďalšie podporné analýzy, dokumenty a dôkazy o tom, ţe nový typ paliva spĺňa všetky poţiadavky na jadrovú bezpečnosť podľa slovenskej legislatívy. Nový typ jadrového paliva, na ktorý vydal ÚJD SR súhlas koncom apríla, by sa mal postupne začať zaváţať do všetkých reaktorov jadrových elektrární v SR, ktoré sú v prevádzke.

Mochovský komplex z vtáčej perspektívy

Braňo Ondruš medzi študentmi

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice oznamuje uchádzačom o zamestnanie (UoZ), že v prípade záujmu o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni, alebo na chránenom pracovisku v zmysle zákona o službách zamestnanosti musia absolvovať pohovor vrátane písomného testu na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa. Úrad pristúpil k inovatívnemu spôsobu konania písomných pohovorov formou zverejnenia otázok písomného testu na stránke www.upsvar-lv.sk. Konkrétny test pre UoZ bude pozostávať z 20 otázok vygenerovaných počítačom v deň konania pohovorov.

LEVICE (Štefan Ráchela) – Na druhom zasadnutí sa v utorok 21. júna stretli v Tekovskom múzeu členovia tzv. Tabuľovej komisie, ktorí si dali za úlohu osadiť na budovy v Leviciach pamätné tabule. Nápad, ktorý vznikol pred piatimi rokmi, dostáva stále reálnejšie črty a záber je stále širší, týka sa všetkých pamätihodností v meste. Účastníkov privítala a rokovanie viedla Margaréta Nováková. Privítala tieţ projektovú manaţérku Mestského úradu Zuzana Obickú a členku komisie kultúry mestského zastupiteľstva Katarínu Holbovú. Vzápätí prezentovala pamätihodnosti Levíc na fotografiách. Boli medzi nimi aj zachránené pamätihodnosti z depozitáru Tekovského múzea: Pamätná tabuľa z Učiteľskej akadémie, podľa ktorej dali budovu postaviť obyvatelia mesta Levice, tabuľa z roku 1964 osadená pri príleţitosti 400. výročia smrti

kapitána Štefana Koháryho, rodinný erb rodu Esterházyovcov z roku 1737. Cenné je aj súsošie Svätej Trojice v parčíku pred Cirkevným gymnáziom s vyučovacím jazykom maďarským. Margaréta Nováková informovala tieţ o sochách v depozite múzea. Torzo sôch sv. Jána Nepomuckého a sv. Sebastiána, Socha svätého Štefana kráľa z Kalvárie bez hlavy, socha sv. Floriána je u hasičov. Ako M. Nováková pripomenula, Starý park by si zaslúţil označenie Schollerov park (tento názov sa uţ aj začína pouţívať). Tam by bolo dobré s pamätnou tabuľou osadiť aj fotografie, ako vyzeral, keď tam ešte stál Schollerov kaštieľ. ,,Bolo by potrebná zachrániť a sprístupniť aj zvyšky osady Bratka, jednej z prvých osád na území mesta, zmienka o ktorej pochádza z roku 1156. V torze lode kostola je

v súčasnosti chatrč bezdomovcov. Bratka sa mala sa riešiť uţ v roku 1973 na odbore kultúry bývalého ONV,“ konštatovala M. Nováková. Počas rokovania komisie padol aj návrh na tabuľu o nájdenom keltskom pohrebisku na mieste dnešného OD Kaufland. Takisto by bolo potrebné zachrániť hroby a hrobky významných osobností Levíc, ktorých potomkovia nie sú, respektíve neţijú v Leviciach, aby nedošlo k ich likvidácii.

turistiky by bolo dobré vyuţiť aj historické pivnice v bývalých Vinárskych závodoch. Dokonca sa hovorí o vybudovaní podzemného prepojenia z hradu do nich. Na komisii sa dohodli na textoch tabúľ na prvých piatich budovách: Mestský dom (budova Mestského úradu), Veţičkový dom, Knappov dom, hotel Lev a Jozefčekov dom. Zuzana Obická informovala o záujme primátora Levíc Štefana Mišáka na zachovaní kultúrVpravo Margaréta Nováková

Vo štvrtok 23. júna, na sviatok Božieho tela, sa v Leviciach opäť konala po slávnostnej svätej omši eucharistická procesia okolo farského kostola sv. Michala archanjela. Text a foto: Katarína Holbová

V článku Krvné banky plnilo 62 ľudí v POHRONÍ číslo 24 mala veta správne znieť takto: „Iniciátorkou myšlienky odberu a vo veľkej miere jeho organizátorkou na Úrade práce bola Anna Brokešová, analytička a hovorkyňa ÚPSVaR.“ OSPRAVEDLŇUJEME SA.

Členovia komisie konštatovali, ţe zabúdať by sa nemalo ani na technické pamiatky. K nim patrí tieţ kanál Perec ako vodohospodárska pamiatka. Vybudovaný bol uţ v 17. storočí, zrejme v súvislosti s rozšírením opevnenia hradu ohrozovaného Turkami. Označenie by si zaslúţila aj zhybka – prevedenie Pereca pod Podluţiankou. Ako zaznelo počas rokovania, v súvislosti s rozvojom vínnej

nych pamiatok. Limit na vytvorenie zoznamu cenností v meste je v decembri. Účastníci tabuľovej sa tieţ zhodli, ţe by bolo dobre vytvoriť komisiu historikov ako poradný orgán mesta. Levice sú totiţ špecifické tým, ţe veľa prisťahovaných podnikateľov i úradníkov mesta nemá ešte vyvinutý patriotický vzťah k mestu. Tabuľová komisia sa na ďalšom zasadnutí stretne po dovolenkách.

POHRONIE
Kamión Camfil Farr: čistý vzduch sa dal aj vidieť

PuBLiCistiKa

28. júna 2011

3

V Leviciach sa dýchalo lepšie ako v Paríži
Dcérska spoločnosť švédskej firmy Camfil Farr Group pôsobí v priemyselnom parku Levice - Géňa od začiatku júna 2007. Výroba vzduchových filtrov sa na Slovensko presťahovala z Nemecka, kam smeruje 60 % produkcie závodu. V roku 2010 dosiahol Camfil Farr s.r.o. tržby 14,3 mil. eur a jeho 120 zamestnancov vyrobilo takmer milión filtrov. Závod zásobuje vzduchovými filtrami celý európsky trh a niekoľko priemyselných odvetví. Filtre na čistenie vzduchu sa používajú v rôznych ventilačných systémoch. Využívajú ich nákupné centrá, hotely, nemocnice, knižnice, laboratóriá, lakovne a dokonca aj raketoplány. Švédsku rodinnú firmu založil v roku 1963 Gösta Larson a odtvedy sa vypracovala na svetového lídra vo filtračných riešeniach a systémoch. Sídlo Camfil Farr Group je v švédskej Trose. Zamestnáva približne 3 350 ľudí, výrobné závody má v 23 krajinách sveta, predajné spoločnosti v 25 krajinách. V roku 2010 skupina dosiahla obrat 510 mil. eur a prevádzkový zisk 52,6 mil. eur. Do Európy smeruje 63 % predaja, do Ameriky 25 %, do Ázie 8 %. Stopercentným vlastníkom je zakladajúca rodina. Filozofiou firmy je vytvoriť podnikovú kultúru a stratégiu na základe udržateľných hodnôt. Podniká v štyroch oblastiach – ochrana interiérov pre ľudí, čisté technológie, energetické systémy a čistota a ochrana životného prostredia.

O spoločnosti Camfil Farr s.r.o.

O Camfil Farr Group

Kamión - mobilné laboratórium na meranie čistoty vzduchu mohli vidieť obyvatelia Levíc aj Nitry.

Foto: (op)

(dokončenie z 1. strany) ho a menej kvalitného filtra. Kým rozdiel v cene takýchto filtrov je iba pár eur, ročná úspora môže byť aj niekoľko desiatok eur za jeden filter. „Napríklad v nákupnom centre filtráciu zabezpečujú stovky filtrov, takže vyrátať ročnú úsporu pri prevádzke takejto budovy nie je ťažké. Všeobecne platí, že už rozdiel jedného pascalu znamená úsporu jeden a pol eura,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Camfil Farr s.r.o. Imrich Mészáros. Meranie v kamióne je doplnené grafmi, ktoré znázorňujú množstvo častíc pred filtrom (vonku) a v už prefiltrovanom vzduchu vo vnútri. Výsledným ukazovateľom je účinnosť filtra, ktorá je pri Camfil Farr filtroch

už tradične vysoká. Štvrtá laboratórna stanica porovnáva aktuálnu koncentráciu nanočastíc

myselnom parku Levice-Géňa. Koncentrácia nanočastíc v Leviciach bola vo štvrtok 23. júna

Riaditeľ I. Mészáros informoval členov EKP o výsledkoch Camfilu.

vo švédskej Trose, americkom Riverdale, Paríži a na aktuálne pristavenom mieste – v prie-

v niektorých momentoch nižšia ako vo švédskej Trose, aj nižšia ako v Paríži.

Členovia EKOnOMiCKÉHO KLuBu POHROnia v kamióne
LEVICE (op) – Informáciou o vzniku, súčasnom pôsobení, ekonomických výsledkoch a iniciatívach začalo vo štvrtok 23. júna na pôde Camfil Farru s.r.o. na levickej Géni stretnutie členov EKONOMICKÉHO KLUBU POHRONIA s vedením spoločnosti. Zúčastnil sa ho výkonný riaditeľ závodu Imrich Mészáros a finančná riaditeľka Alena Kováčová. Riaditeľ Mészáros previedol členov EKP všetkými výrobnými priestormi s možnosťou vidieť celý proces výroby filtračných zariadení vrátane vnútorného čistenia vzduchu vlastnými filtrami. Vyvrcholením bol pobyt v špeciálnom kamióne s reálnym meraním čistoty vzduchu celým systémom filtrov.

Kamión Camfil Farr začal svoje európske putovanie 9. marca v Štokholme a predpokladá sa, že európske mestá by malo toto špeciálne vybavené laboratórium brázdiť ešte tri roky. Jeho hlavnou úlohou je zvýšiť povedomie o nebezpečenstve nekvalitného ovzdušia a názorne ukázať, ako je možné pomocou špeciálnych prístrojov merať kvalitu vzduchu. V dňoch 22. a 23. júna si ho mohli pozrieť hostia Camfil Farr v priemyselnom parku Levice-Géňa, v piatok 24. júna bol k dispozícii zamestnancom výrobného závodu Camfil Farr a ich rodinám a v sobotu 25. júna ho pristavili na parkovisku pri Mestskom parku a štadióne v Nitre, kde unikátny kamión navštívila široká verejnosť.

Takýmto filtrom prečisťujú vnútorný vzduch v levickej fabrike.

Každý deň zjeme okolo 1 kg potravín. Pijeme približne 2 litre tekutín a dýchaním spotrebujeme 25 kg vzduchu. určite sme si vedomí toho, čo skonzumujeme a vypijeme. ale vieme, či pri každom nádychu vdýchneme naozaj zdravý a čerstvý vzduch?

V útrobách kamiónu bolo ako v malom kine.

Foto: (op)

Čistota vzduchu závisí od kvality filtrov. Foto: (op)

Pred vchodom do kamiónu na levickej Géni.

Foto: (op)

počas obecných dní v hronovciach súťažili aj o najlepšiu domácu klobásu

Opakované voľby v novom tekove:

HRONOVCE (=LV=) - V sobotu 25. júna sa uskutočnili v poradí už ôsme obecné dni. Tie tohtoročné boli významné tým, že na ich úvod slávnostne skolaudovali zrekonštruované centrum obce. Na slávnostnom prestrihnutí pásky bol prítomný

kolaudovali nové centrum obce
aj primátor Želiezoviec Pavel Bakonyi, starostovia okolitých obcí a predseda Okresnej organizácie strany MOST-HÍD Zoltán Fekete. Starosta Hronoviec Róbert Csudai po prestrihnutí pásky odovzdal čestné uznanie zástupcovi dodávateľa stavby, Hronovčanovi Jozefovi Tomašovskému, ktorý významnou mierou prispel ku skrášleniu centra obce. Po kolaudácii sa začal kultúrny program. Nechýbala ani súťaž o najkvalitnejšiu doma

vyrobenú klobásu. Zaujali aj ukážky činnosti Špeciálnej kynologickej záchrannej služby Slovakia z Nýroviec. Večer sa začala ľudová veselica pod hviezdnym nebom až do rána. Vyše tisícka hostí odchádzala domov spokojná.

Ladislavovi nagyovi chýbalo 18 hlasov

Letecký pohľad na Nový Tekov.

Na snímke zľava Róbert Csudai a Zoltán Fekete.

Defilé najchutnejších domácich klobás.

Foto: (=LV=)

NOVÝ TEKOV (op) – Starostkou Nového Tekova sa stala nezávislá kandidátka Silvia Hrušková. V opakovaných voľbách v sobotu 25. júna získala 264 hlasov. O 18 hlasov menej, teda 246, dali voliči v Novom

Tekove Ladislavovi Nagyovi (SMER – SD). Volebný súboj sa opakovane odohral medzi týmito dvoma kandidátmi na pozíciu starostu. Ďalší traja kandidáti získali spolu 14 hlasov.

:

ČO

NOVÉHO?

PAVEL POLKA Mnoho Želiezovčanov si náš park spájalo so spomienkou na tri grécke mytologické sochy. Dala ich osadiť ešte vnučka Márie Esterházy, často spomínaná grófka Ernestína Coudenhove-Breunner. Sochy však už v parku desiatky rokov nevidno. Tieto sochy pred i po vojne boli známe aj tým, že občas menili pozíciu,

podľa nálady a módnych trendov. Raz boli pred kaštieľom smerom na potok, potom romanticky posunuté až za potok k altánku, ktorý stál v priestore, kde je dnes nová poliklinika. Najdlhšie obdobie bola trojica sôch situovaná v severnej časti parku, za kaštieľom. Počas bojov, ale najmä po vojne sa, žiaľ, často stalo, že sochy boli poškodzované vandal-

Euridyka

Herkules

mi. Pred dvadsiatimi rokmi boli sochy demontované a odborne zrekonštruované. Po dovezení späť do Želiezoviec sa však uložili do depozitu a žiaľ, akosi stratili z očí. Keďže mnohým z nás je ich bezpečnosť srdcovou záležitosťou, radšej sme sa priklonili k ich postupnému osadeniu na viac frekventovaných a chránených miestach Žeiezoviec. Prvá z trojice, mytologická Euridiké, je už na Mierovej ulici, jej kamenný manžel Orfeus sa v týchto dňoch dostane na podstavec neďaleko Mestského múzea a socha Herakla - Herkulesa čaká na osadenie pri Maďarskom dome. Azda len pripomeniem tie mytologické postavy z gréckeho bájoslovia, keď už vlastne budú našimi novými spoluobčanmi. Polonahá kamenná postava pri Sporiteľni je manželkou bájneho Orfea, krásna Euridika. V starom Grécku žil slávny spevák Orfeus, ktorý vraj hral na lýre a spieval tak prekrásne, že vtáci prestali spievať a ľudia počúvali a zabúdali pri tom na svoje starosti. Stalo sa však, že krásnu Euridiku na lúke uštipol had a zomrela. Preto sú na soche pri jej nohách znázornené hady. Po smrti Euridiky za ňou manžel smútil a vydal sa do podzemia za vládcom podsvetia Hádesom, aby si krásnym spevom a hrou vyprosil svoju manželku späť. Hádesa hudba obmäkčila a s podmienkou, že sa počas cesty späť na svet Orfeus nebude obzerať, či ho Euridika nasleduje, dovolil, aby odišla s Orfeom. Išli však dosť dlho a Orfeovi sa zrazu zdalo, že nepočuje za sebou jej kroky a tak si pomyslel, že sa mu stratila. Obrátil sa a zbadal už len to, ako sa mu pred očami pomaly rozplýva. Euridika, jeho milovaná žena, zomrela druhýkrát, pretože Orfeus zabudol na sľub a obrátil sa. Táto bájna príhoda je aj o tom, že manželia by si mali dôverovať. O soche Herakla azda len toľko, že bol najväčším hrdinom v gréckej mytológii. Bol synom boha Dia. Jeho socha bude v meste akoby chrániť vstup do parku, veď je symbolom odvahy, sily a umu.

Túto trojicu starých pôvodných želiezovských sôch dopĺňa ešte legendami opradená socha Svätého Donáta. Želiezovčania ho volali len Dónátka. Práve jedna zo starších kresťanských legiend hovorí, že to bol rímsky raný kresťan, ktorý žil v rokoch 140 až 173 po Kristovi. Je uctievaný aj ako ochranca pred búrkami a bleskom. Jeho matke Flamínii sa narodil až po dlhých útrapách, a tak aj jeho meno Donátius (donát – darovaný) naznačuje: vďaku Bohu. Už ako mládenec nastúpil do armády Marka Aurélia ako jeho osobný strážca a v takzvanej 12. légii „Fulminatrix“ (po slovensky - bleskovej légii) sa zúčastnil aj bojov proti Markomanom práve v blízkosti Želiezoviec. Tu sa stala významná udalosť, ktorá sa spomína ako „zázračný dážď“, ktorý rímskym vojskám dopomohol po dlhom zničujúcom suchu k víťazstvu. Práve sv. Donát sa ako kresťan v uvedenej légii úpenlivo modlil za dážď, ktorý im vlastne dopomohol k úspechu v bezvýchodiskovom boji. Táto udalosť je zobrazená aj na Trajánovom stĺpe v Ríme. Tak azda ani nie náhodou práve tohto kamenného svätého dala želiezovská grófka Amália Esterházy rodená von Limburg v roku 1765 osadiť na okraji svojich želiezovských pozemkov. Po dlhých rokoch v depozite je aj táto socha vystavená verejnosti v mestskom múzeu. Práve o tejto soche sa traduje, že krátko po jej osadení v roku 1765 na okraji polí za dnešným areálom nemocnice sa nedopatrením odlomila jeho hlava. A tak, keď už mal chrániť pred bleskom a krupobitiu, tak odlomenú hlavu si Vozokančania obrátili smerom na svoju dedinu a urazení Želiezovčania potom otočili hlavu späť, smerom na svoje polia... Preto sa až dodnes traduje ako socha s obrátenou hlavou.

Zdroj: ŽELIEZOVSKÝ SPRAVODAJCA

MESTO ŢELIEZOVCE vyhlasuje
v zmysle § 9 a) ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 258/2009 a v zmysle § 281 a nasl. zák. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších zmien

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŢ
na odpredaj nehnuteľného majetku v meste Ţeliezovce v kat. území Ţeliezovce na LV č. 1 a) pozemky: parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc. č. 218 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 163 m2, b) stavby: stavba na parc. č. 218 pod súpisným číslom 225 – kaštieľ. Predmet obchodnej verejnej súťaţe – stavba, ktorá je kultúrnou pamiatkou s pozemkom. Súťaţ sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Mesta Ţeliezovce. Súťaţ sa zverejní na internetovej stránke Mesta Ţeliezovce www.zeliezovce.sk, v mesačníku Ţeliezovský spravodajca – Zselízi hírmondó, v 1 novinách s regionálnou pôsobnosťou. Návrh do súťaţe predkladá uchádzač písomne v zalepenej a neporušenej obálke poštou, alebo osobne doručením do podateľne Mestského úradu v Ţeliezovciach na adresu: Mesto Ţeliezovce, SNP 2, 937 01 Ţeliezovce s presným označením odosielateľa – uchádzača (adresa resp. sídlo) na zadnej strane obálky. Obálku viditeľne označí textom: „Neotvárať SÚŤAŽ – ponuka na nehnuteľnosť – kaštieľ v Želiezovciach“. Termín predkladania súťaţných návrhov končí dňa 01. 08. 2011 o 11.00 hod. Vyhlasovateľ stanovuje ako minimálnu cenu hodnoty majetku vo výške 150 000,- Eur. Uchádzač pri predloţení návrhu je povinný: zloţiť finančnú zábezpeku vo výške 45 000,Eur na bankový účet Mesta Ţeliezovce najneskôr do 01. 08. 2011 (rozhodujúci je deň pripísania na účet Mesta Ţeliezovce) Úplné súťaţné podmienky môţu záujemcovia zaobstarať na webovej stránke mesta: www.zeliezovce.sk, alebo si vyţiadať na adrese: Mestský úrad v Ţeliezovciach, Ul. SNP 2, 937 01 Ţeliezovce. Kontaktná osoba: Mgr. Alžbeta Kádasiová – prednostka MsÚ Tel.: 036/7711087 Fax: 036/7713004 e-mail: alzbeta.kadasiova@zeliezovce.sk

Orfeus

Sv. Donát

30. júna (štvrtok) - Besiedka a program k ukončeniu školského roka v Materskej škole Kukučínov, od 9.00 MŠ Kukučínov Prístup na verejný internet, začína letná burza kníh na 1. posch.

Od utorka do utorka:

ČÍM ŽIJE OBEC

č. 25/2011

28. 6. 2011
MILÍ SPOLUOBČANIA, vo štvrtok sa leto, ktoré k nám úradne zavítalo 21. júna, začína najmä pre našich školákov. Verím, že drvivá väčšina z nich odviedla počas celého školského roka prácu na úrovni ich možností, talentu a pevnej vôle, preto budú prázdniny zaslúženým obdobím odpočinku, hľadania nových inšpirácií, dobrých nápadov a najmä aktívnym naberaním energie. Som rád, že ešte na konci tohto školského roka naši školáci a mladí ľudia z Rybníka bodovali vo významných súťažiach, čím šírili aj dobré meno svojej rodnej obce. Patrí k nim predovšetkým vynikajúca speváčka ľudových piesní Ivanka Šrámeková, už päťnásobná laureátka celoslovenského finále DETSKÉHO SLÁVIKA SLOVENSKA, ktorá opakovane obhájila svoje výrazné interpretačné schopnosti aj na minulotýždennom vyvrcholení celoštátnej súťaže. Ivanka má veľký talent, osvedčený uznávanými odborníkmi, a pred sebou skvelú budúcnosť. Jej cesta za víťazstvom v DETSKOM SLÁVIKOVI SLOVENSKA sa ešte neskončila, pokračuje a ja spolu s Rybníčanmi verím, že túto métu získa. Titul čerstvej opakovanej laureátky je rovnako veľkým úspechom, k čomu jej srdečne blahoželám. Viac o súťaži a výsledkoch finále si môžete prečítať v budúcom POHRONÍ. Veľmi potešil tiež akordeonista Martin Gellen, talent levickej Základnej umeleckej školy, ktorý pred niekoľkými dňami získal v medzinárodnej súťaži strieborné pásmo, čo je výrazný úspech. Radosť nám urobilo aj naše žiacke futbalové mužstvo, ktoré si vybojovalo v Majstrovstvách okresu žiakov bronzovú medailu a len smola našich malých futbalistov delila od bojov o titul majstra. Naši deviataci sa so školou rozlúčili venčekom, na ktorý budú isto dlho spomínať. A práve spomienky na podujatia a úspechy na konci školského roka budú určite v našich malých reprezentantoch rezonovať aj počas prázdnin a dodajú im ďalšie sebavedomie a zároveň aj pokoru – dva dôležité momenty potrebné pri rozvoji ich talentu. Milí žiaci, želám vám všetkým príjemné prázdniny a ďakujem za skvelú reprezentáciu obce. Imrich Králik, starosta

RAJECKÉ TEPLICE / RYBNÍK (vn) – S diplomom o získaní strieborného pásma z 10. ročníka medzinárodného festivalu akordeonistov EUROMUSETTE – GOLDENTANGO sa vrátil domov talentovaný Martin Gellen z Rybníka, žiak ZUŠ Levice. Významné podujatie venované pamiatke Michaela Ganiana in memoriam sa konalo v dňoch 8. a 9. júna v Rajeckých Tepliciach.. Zúčastnili sa na ňom súťažiaci zo Srbska, z Poľska, z Čiech a zo Slovenska. Festival vytvára platformu na porovnávanie výsledkov práce žiakov jednotlivých ZUŠ a práce študentov vysokých škôl z fakúlt humanitného zamerania, prispieva k vyhľadávaniu talentovaných žiakov a študentov a vytvára u nich vzťah k hre na akordeóne. K takýmto talentom nepochybne patrí aj Martin Gellen. Súťažil v VI. kategórii, ktorú tvorili žiaci II. cyklu ZUŠ bez obmedzenia veku. V jeho repertoári od-

zneli skladby Michaela Ganiana, francúzskeho skladateľa a vynikajúceho interpreta v hre na klávesovom a gombíkovom akordeóne, ako i skladby Miroslava Košnára, zakladateľa a riaditeľa festivalu. Odborná porota, ktorej členmi boli Irena Medňanská, vedúca katedry hudby Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, Ladislav Horák z pražského konzervatória a Pawel Pałuch z Univerzity v poľskom Rzeszowe, udelila Martinovi strieborné pásmo. Týmto výnimočným úspechom urobil radosť nielen sebe, ale hlavne svojmu okoliu, ktoré ho pre jeho hru na akordeóne už dlhú dobu vysoko uznáva. Veľká vďaka patrí predovšetkým učiteľke Erike Molnárovej zo ZUŠ v Leviciach za odbornú prípravu a čas, ktorý Martinovi venuje. K úspechu srdečne blahoželáme! Na snímke zľava: Erika Molnárová, Miroslav Košnár, Martin Gellen

DANIELA TRŇANOVÁ Aktívna činnosť rybnických matičiarov neutícha ani po tieto dni. Po oslavách, ktoré sa uskutočnili 1. mája pri príležitosti 20. výročia oživotvorenia Miestneho odboru Matice slovenskej, cesty matičiarov smerovali do okolia obce a mimo nej. Turistiku do okolia obce sme tento rok začali vychádzkou na Starú horu ešte vo februári, v máji sme sa na tieto miesta opäť vrátili. Vynikajúce počasie nám prialo, a tak sme si našli i priestor na opekanie, zaspievali sme si spoločne, spomínali zážitky a plánovali ďalšie podujatia. Štvrtého júna sme sa zúčastnili osláv 15. výročia Memoranda národa slovenského v Martine. Hodnotný kultúrny program, vystúpenie umelcov, folklórnych súborov, detského spevokolu,

sme mali možnosť vidieť na martinskom amfiteátri, deti sa tu potešili návšteve Majstra „N“. Uplynulý víkend bol na zážitky ako stvorený. Piatková turistická vychádzka sa vydarila, deti sa tešili opekačke a „naháňačke“, dospelí si na družnom stretnutí spoločne zaspievali. Večer sa spokojná spoločnosť rozchádzala – ale iba do nasledujúceho dňa. Vďaka levickým matičiarom, ktorí nás vzali „pod ochranné krídla“, sme v sobotu zamierili na Košariská a Bradlo, vzdať poctu M. R. Štefánikovi, výnimočnej osobnosti našich dejín. Po návšteve jeho rodného domu a zároveň múzea M. R. Štefánika, sme sa vydali na vrch Bradlo, kde sa nachádza mohyla, po ktorej schodištiach sme vystúpili až k hrobu velikána našich národných dejín. Majestátnosť

V rodnom dome M. R. Štefánika na Košariskách

mohyly, veľkoleposť tohto diela a krásny výhľad – tento zážitok nám nezatienila ani náhla zmena počasia, silný dážď s ľadovcom (našťastie trval len chvíľu). Napriek nepriazni počasia zaznela z úst zúčastnených pieseň Keby som bol vtáčkom... A keďže sa deň ešte nechýlil k večeru, rozhodli sme sa nasmerovať našu cestu do Topoľčianok. Po prechádzke parkom sme absolvovali návštevu Zámku Topoľčianky. Pre tých, ktorí múzeum doteraz nenavštívili, sa tu naskytuje možnosť vidieť nádheru dobového interiéru s expozíciou vzácneho nábytku, obrazov, dobových portrétov, starých hodín, keramiky, zrkadiel a zbraní. Spokojní a plní zážitkov sme sa vrátili domov. Na záver dodám

len pár slov. Zámok Topoľčianky máme neďaleko, „čo by kameňom dohodil“, takže ak hľadáte tip na výlet, odporúčame. A ak máte záujem o celodenný výlet, návšteva Košarísk spojená s výstupom na Bradlo je naozaj zážitok. Väčšina z nás, ktorí sme tieto miesta navštívili, sme sa zhodli, že sa sem určite vrátime. Čo pripravujeme v najbliţšom období? 3. júl - Zábavno-športové popoludnie pre deti na Teplici 17. júl - 10. ročník Národného výstupu na Sitno – celodenný autobusový zájazd 6. august - Martinské matičné slávnosti - celodenný autobusový zájazd 13. - 14. august - Výstup na Rysy - dvojdňový autobusový zájazd

Dávame do pozornosti starším, osamelým, sociálne odkázaným aj mladším ľuďom, ktorí by mali v budúcnosti seriózny záujem o bývanie v obci Rybník v malometrážnych - nájomných bytoch (1 a 2 izbových), aby svoj predbežný záujem prišli nahlásiť osobne na obecnom Úrade v Rybníku (u pani Kubasovej, pána Ďuroviča), alebo e - mailom na podatelna@obecrybnik.sk, koordinator@obecrybnik.sk Pri nahlásení záujmu e - mailom do správy napíšte nasledovné údaje: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, momentálna pracovná pozícia a či máte záujem o 1 alebo 2 izbový byt. Podmienkou je, aby žiadateľ v deň nahlásenia záujmu mal viac ako 18 rokov a aby bol trestne bezúhonný. V prípade záujmu sa v budúcnosti bude riešiť otázka výstavby bytoviek s malometrážnymi bytmi zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Tento prieskum je len prvým krokom k dlhému procesu, ale o to dôležitejšie je, aby sa každý, kto má skutočný záujem o byty, prihlásil.

Po niekoľkých rokoch sme sa opäť my, ţiaci 9. ročníka, dňa 24. júna lúčili so školou formou venčeka. Na úvod sme zatancovali spoločenské tance pod vedením Petra Kamenského a milo prekvapili zbor učiteľov i rodičov. Nasledoval krátky program, po ktorom sme rodičom a učiteľom poďakovali za trpezlivosť a starostlivosť, ktorú nám počas ZŠ preukazovali. Hodiny pribúdali a nálada sa stupňovala. Všetci sme sa príjemne zabávali. Ţiaci IX. triedy

NOVÝ TEKOV (op) – Medailové umiestnenie žiackeho mužstva TJ Rybník v Majstrovstvách okresu Levice je úspechom, s ktorým chlapci odchádzajú na prázdniny. Vo finálových zápasoch síce rybnícku futbalovú mlaď obchádzala smola ( v prvom zápase o postup do finále až premenené jedenástky rozhodli o postupe Dolného Pialu), v zápase o tretie miesto však s Plášťovcami uhrali basketbalový výsledok: vyhrali 12:0. Ako povedal prezident futbalového oddielu TJ Rybník Dušan Horniaček, mužstvo bude treba doplniť o troch odchádzajúcich hráčov, ktorí postupujú do vyššej súťaže. Potom nič nebráni tomu, aby chlapci zabojovali a budúci rok znovu hrali o účasť vo finále. Majstrom okresu Levice sa stalo mužstvo KŠK Levice.

6

28. júna 2011

PuBLiCistiKa

POHRONIE

zariadenie pre seniorov – domov dôchodcov pred utorňajšou kolaudáciou

RI PO RT

Poslanec nR sR Braňo Ondruš medzi starkými
financie do zariadenia pre seniorov potečú cez vyšší územný celok, nie je celkom stotožnený. „Celkom nevidím zmysel, prečo nemajú tie zdroje priamočiaro ísť do zariadenia, ale prechádzať ďalším článkom,“ zvažoval starosta. Smerom k europeniazom na krytie rekonštrukcie zariadenia pre starkých, ktorou sa zvyšuje kapacita o 30 ľudí a zvýši sa aj zamestnanosť v obci o 14 ľudí, mal Ľ. Lőrincz jedinú výradu: peniaze chodia neskoro, niekedy aj o niekoľko mesiacov po žiadosti, čo komplikuje situáciu v preplácaní DPH a päťpercentnej spoluúčasti obce na fiZľava Ľ. Lőrincz, B. Ondruš, J. Sihelský, J. Chrobáková. Foto: (op)

Pohoda na terase s upravenou parkovou zeleňou.

Foto: (op)

nancovaní diela. Malé obce to takmer vylučuje z prijatia finančnej europomoci prostredníctvom projektov. Spolu s riaditeľkou zariade-

SANTOVKA (Oľga Prekopová) – O podmienkach fungovania a možnostiach prevádzkovania Zariadenia pre seniorov – domova dôchodcov hovoril v utorok 21. júna so starostom Santovky Ľubomírom Lőrinczom a riaditeľkou zariadenia Janou Chrobákovou poslanec NR SR Braňo Ondruš (SMER – SD). Ako podpredseda výboru NR SR pre sociálne veci, člen výboru NR SR pre európske záležitosti a člen Stálej komisie NR SR v otázkach

stredoeurópskej iniciatívy sa B. Ondruš v Santovke zaujímal najmä o finančné toky smerujúce do sociálneho zariadenia zo štátu, ale sledoval aj cestu eurozdrojov prichádzajúcich na základe europrojektu rekonštrukcie domova dôchodcov v hodnote viac ako 1,8 milióna eur, kde sa obec na nákladoch podieľa 5 percentami. Rovnako ho zaujímala reálna vykonateľnosť zákonov schválených Národnou radou SR v oblasti sociálnych vecí.

Na pôde Obecného úradu starosta Ľ. Lőrincz najskôr B. Ondruša informoval o prebiehajúcej rekonštrukcii, ktorá finišuje a dielo je pred kolaudačným konaním naplánovaným na utorok 28. júna. „Sme jediným zariadením tohto typu, ktoré prevádzkuje obec. Ekonomicky sme to utiahli aj v neľahkých podmienkach, peniaze zo štátu smerovali priamo, bez ďalších medzičlánkov, a dalo sa to zvládnuť,“ konštatoval Ľ. Lőrincz. S predstavou o tom, že

Poslanec Ondruš medzi obyvateľkami domova.

Foto: (op)

nia Janou Chrobákovou potom hosť sprevádzaný starostom obce prešiel rekonštruovanými priestormi Domova dôchodcov a na terase zariadenia sa stretol s obyvateľmi penziónu, s ktorými si srdečne pohovoril. Na záver navštívil Braňo Ondruš termálne kúpalisko spoločnosti Santovka Wellnes a zotrval v rozhovore s konateľom Pavlom Butkovským. Ochutnal tiež pôvodnú santovskú vodu, ktorú si do altánku chodia čapovať ľudia zo široka-ďaleka. Poslanca NR SR Braňa Ondruša v Santovke sprevádzal bývalý riaditeľ Ústredia práce Ján Sihelský, predseda Okresnej organizácie Smeru – SD Milan Haluz a člen Okresnej organizácie Rastislav Juhár.

Hosť ochutnal aj pôvodnú santovskú minerálku. Foto: (op)

Kvalitnú minerálku čapujú v altánku ľudia z celého okolia.

príďte 28. a 29. júna do santovky, na kúpeľnú ulicu

Víla travertínka: ako chrániť vzácnu vodu
HELENA LONGAUEROVÁ Regionálne osvetové stredisko v Leviciach sa v oblasti vzdelávania venuje aj environmentálnej výchove najmenších. Po úspešnom projekte Ozajstný poklad, ktorý sme zrealizovali vlani v Hontianskej Vrbici a bol zameraný na význam a ochranu stromov, sa nám aj tento rok podarilo získať finančné prostriedky, tentoraz na realizáciu projektu o význame a ochrane vody. Spoločnou črtou týchto projektov je, že vyzdvihujú lokálne špecifikum vybranej obce v okrese Levice – miestnu prírodnú hodnotu, informujú o nej obyvateľov a motivujú ich k jej spoločnej ochrane. Už druhý rok sa tešíme finančnej podpore Nadačného fondu Slovak telekom, a.s. Nadácie Pontis. V dňoch 28. – 29.6. 2011, v čase od 9.00 – 12.00, budeme v obci Santovka realizovať projekt Víla Travertínka, ktorý je zameraný na význam a ochranu nielen minerálnej vody, ale vody ako takej. Pre deti z miestnej materskej a základnej školy sme pripravili pestrý program, ktorý im zážitkovou formou odovzdá informácie o vzniku vody na Zemi, o jej význame pre náš život, o jej liečivých účinkoch a hlavne o možnostiach jej ochrany. Na príprave programu a jeho realizácii sa budú podieľať študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach, odboru animátor kultúry, ktorí v Regionálnom osvetovom stredisku už druhý rok realizujú svoju odbornú prax. Sprievodcami detí po jednotlivých pripravených stanovištiach programu budú dôchodcovia – dobrovoľníci z miestneho Zariadenia pre seniorov v domove dôchodcov Santovka. Na záver deti pod vedením odbornej lektorky v tvorivých dielňach vytvoria symbol podujatia a liečivé účinky termálnej vody si vyskúšajú na vlastnej koži na miestnom termálnom kúpalisku. Samotné podujatie podporili Obec Santovka, Santovka wellness, Aqua mineral, s.r.o., závod Santovka. Všetkých záujemcov srdečne pozývame na Kúpeľnú ulicu, kde sa bude podujatie konať.

Po bohoslužbách sa konal v miestnom kultúrnom dome neformálne posedenie. Ľuboš Polák si zaspomínal na zážitky nielen v Krškanoch, ale aj vo filiálkach farnosti v Kalinčiakove a Malom Kiari. Na milom podujatí sa zúčastnili aj mnohí vinári zo širokého okolia. Ľuboš Polák totiž tiež zakladal tradíciu posvätenia vín a dodnes každoročne posväcuje vína na slávnosti mladého vína v Leviciach. Do ďalšej služby mu všetci želajú veľa Božieho požehnania, aby aj na terajšom pôsobisku zanechal aspoň takú stopu ako v našom raji. Foto: -muKRŠKANY (šr) - Šestnásť rokov pôsobil ako správca farnosti v Krškanoch vdp. farár Ľuboš Polák. Vyoral tu hlbokú brázdu svojou pastoračnou činnosťou, prácou s mládežou a neformálnymi podujatiami. Tohto roku si pripomína 25. výročie svojej vysviacky za kňaza. Aj keď dnes už pôsobí v Dulovciach, vďační farníci na neho nezabudli. Pozvali ho a v sobotu 25. júna podvečer odslúžil v kostole svätej Anny v Krškanoch slávnostnú svätú omšu za hojnej účasti nielen domácich, ale aj ľudí z okolia.

NOVÁ BAŇA (Jozef Blaha) – Časy, keď ešte ţil a pracoval zakladateľ modernej ľudovej školy umenia, riaditeľ Jozef Vojčiak, uţ vietor dávno odvial. Zachovala sa po ňom spevácka pozostalosť - Spevácky zbor miestnych učiteľov. Boli to prívrţenci náboţenských i ľudových piesní, ktorí v zanietenosti učili mládeţ a boli príkladom aj staršej generácii. Ako roky utekali, v Novej Bani vystupovali rôzne hudobné telesá. Na rad prišla posádka vybraných hudobníkov a spevákov z radov vojakov a dôstojníkov, Zbor slovenských učiteľov, speváci i speváčky z druţobných miest aj novobanská Jasienka. Títo a ďalší účinkovali počas slávnostných, výročných dní na oslavách tak v kostolnom, boţom,

farskom chráme zasvätenom narodeniu Panny Márie, aj na pódiu na hlavnom námestí, v blízkosti historických budov. Treba povedať aj to, ţe spevácke súbory sa zakladali aj rozpadávali. Chýbali im hudobne nadaní a zanietení vedúci ako bol dlhoročný riaditeľ ĽŠU Jozef Vojčiak. Tento človek, ako hovoria Novobančania, stačil na všetko. V kostole organoval, viedol súbory, maľoval obrazy, riadil školu, pomáhal iným. Zásluhou zboţnej výchovy jeho štyroch detí, vzorného manţelstva a rodičovstva bol vzorom celý svoj ţivot. Preto mu aj počas spomienkového večera zaznela jeho obľúbená Suchoňova Aká si mi krásna. Dnes moţno povedať, ţe semienko, ktoré zasial prvý riaditeľ

hudobnej školy s vyše tristo ţiakmi, má dobrých nasledovníkov. Novozaloţený cirkevný spevácky súbor Kantus Monte Regis so svojím repertoárom zohrial srdcia i duše vyše tristo účastníkov tohto slávnostného večera. Veď za rok trvania sa rozrástli z 11 na vyše tridsať členov a noví pribúdajú. Účinkovali uţ aj v susedných obciach, v Tekovskej Breznici, Hronskom Beňadiku a v Brehoch. Hlasovo dobre zvládnutý repertoár slávnostných náboţenských piesní a práca dirigentky Margaréty Ţnavovej posúva tento kolektív medzi najlepšie spevácko.-umelecké telesá cirkevno-ľudových súborov. So svojím kratším speváckym programom prišli pozdraviť novobanských členov a členky súboru aj susedia zo Ţarnovice.

LEVICE (Nora Koreňovská) – Už tretí ročník speváckej súťaže KaraokeSTAR sa konal v pondelok 20.júna v priestoroch kongresovej sály hotela Astrum Laus.

teľa školy Dušana Poláka, všetkých hostí a porotu. Porota, ktorú tvorili zástupkyňa riaditeľa Gabriela Regászová Gabriela, Eva Paukuličová, Juraj Zaujec a Ladislav Lutovský, mala ťažkú

tancom. Po odspievaní súťažných piesní sa so svojimi vlastnými skladbami predstavil člen poroty – spevák a gitarista Juraj Zaujec a to už okolo pódia tancovali všetky prítomné deti. Cenu poroty získala žiačka 1.C triedy Martina Fiťková – Príbeh. Absolútnou víťazkou 3. ročníka KaraokeSTAR sa stala žiačka 3.A triedy Patrícia Poláková s piesňou z muzikálu Kleopatra ,,Teď královnou jsem já“. Na záver chutila skvelá torta od pani Gáspárovej. Podujatie podporili a pomohli IEG, Hotel Astrum Laus, ZŠ Saratovská ul. 85 Levice, Myky, De Miclén, Leaf, Peza, Štefan Proksa.

Súťaž, ktorej prípravy trvali niekoľko mesiacov, tradične organizuje Školský klub detí pri Základnej škole Saratovská ul. 85 v Leviciach, známej ako VI. ZŠ. Večer otvorili mažoretky v slušivých modro-bielych uniformách a po ich vystúpení sa slova ujal a dobrú náladu rozdával moderátor večera Roman Mihálka. Na úvod privítal riadi-

úlohu pri hodnotení a rozho -dovaní, pretože do súťaže sa zapojilo29 interpretov, ktorí odspievali 24 pesničiek. V prestávkach sa predstavil tanečný pár Karin Homoľová a Filip Buránsky (TŠK Junilev) vyhlásený primátorom mesta Levice za športovcov roka 2010 a Viktória Mičjanová s gymnastickým

BÁTOVCE (šr) - Jánske zvyky a obyčaje napovedajú o tom, ţe deň zasvätený svätému Jánovi pokladali naši predkovia za významný deň v roku, porovnateľný s takými stridţími dňami, za aký sa označovala napríklad Lucia. Tradovalo sa, ţe na Jána majú najväčšiu moc všetky ţivly - zem, voda i oheň. Preto sa zvykli páliť jánske ohne, vatry. Zakladali ich mladí na vyvýšenom mieste nad dedinou a zabávali sa pri nich skoro do samého rána. Tradícia pálenia Jánskych ohňov znovu oţíva. V piatok 24. júna, na Jána, zorganizoval v Bátovciach pálenie Jánskej vatry miestny Dobrovoľný hasičský zbor spolu s kultúrnou komisiou pri Obecnom úrade. Oslavu spojili s pripomenutím si Dňa otcov (keďţe v máji oslavujú Deň ma-

tiek, nezabudli ani na otcov). Na brehu Vodnej nádrţe Lipovina sa zišli v hojnom počte malí i veľkí. Organizátori pre nich pripravili súťaţe, v ktorých si zmerali sily deti aj ich rodičia. Pred zotmením zapálili vatru. Rozhoreli sa

aj ďalšie ohníčky, pri ktorých sa opekalo. Pri gitarách sa spievalo do neskorej noci, aj keď od priehrady uţ chladilo. Celkom pekný začiatok letnej sezóny na Lipovine.

8

28. júna 2011

súťažná tVORBa

POHRONIE

Projekt ROtaRY KLuBu Levice a regionálneho týždenníka POHROniE

PREČO nEPODPORuJEM DROGY
Ahoj, kamaráti, naša spoločná tvorivá súťaž je poslednými zverejnenými príspevkami uzatvorená a počtom zaslaných prác aj ich vysokou kvalitou sa zaraďuje medzi historicky najúspešnejšie projekty. Vďaka vám všetkým za myšlienky, ktoré ste do svojich prác vložili. Za to, že ste boli ochotní uvažovať na túto tému, ktorá kvári ľudí na celom svete. Za to, že ste sa otvorili a vpustili ste čitateľov POHRONIA do svojho sveta, v ktorom figuruje okrem náležitej detskej radosti a optimizmu aj bolesť z prežitého na vlastnej koži či odžitého zo zážitkov vašich kamarátov a blízkych. Vďaka za to, že ste tým, ktorí droge prepadli, boli ochotní pomôcť. Že ste priniesli správu o tom, ako to prepadlisko vzniká a ako sa z neho dá dostať von. Tešíme sa, že ste takí báječní mladí ľudia a zároveň ďakujeme vašim učiteľom, ktorí s vami pracovali alebo vás vo vašej tvorivej práci inšpirovali a podporovali. Verejné vyhodnotenie víťazných prác bude v stredu 29. júna o 13. hodine v Obradnej sieni Mestského úradu v Leviciach. Na stretnutie sa teší Oľga Prekopová

Michaela Šuchterová, Michaela Fabiánová, 5.B, ZŠ Pri Podlužianke 6, Levice

Daniel Lukáč, 9. ročník, ZŠ Demandice

na vyhodnotení tvorivej súťaže bude aj kapela sPiRit a semifinalista česko-slovenskej superstar Juraj zaujec
Ako už avízujeme v príhovore na tejto strane, verejné vyhodnotenie súťaže PREČO NEPODPORUJEM DROGY bude slávnostné a určite aj zaujímavé. Organizátori rátajú s účasťou guvernéra česko-slovenského distriktu ROTARY INTERNATIONAL Tomáša Langa, krajského riaditeľa Policajného zboru SR v Nitre Pavla Šrámka, riaditeľa Ústavu pre výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach – Veľkom Dvore Rastislava Kostolániho. Prísť majú aj predstavitelia Občianskeho združenia SLOVENSKO BEZ DROG. Najdôležitejší budú víťazi – autori ocenených príspevkov zo základných a stredných škôl okresu Levice. Konkurencia bola veľká, umiestnenia v súťaži sa nerodili ľahko. Do svojich prác vložili autori to najlepšie zo svojho tvorivého vnútorného zázemia. Preto sa organizátori tešia, že im prídu za odmenu zaspievať skvelí interpreti – kapela SPIRIT z Rybníka známa protidrogovými textami piesní a na záver vyhodnotenia aj semifinalista tohoročnej česko-slovenskej Superstar Juraj Zaujec.

Martin Ďurica, II.T, Stredná priemyselná škola, Fr. Hečku 25, Levice

Drogy nie
VERONIKA FRENKOVÁ Droga, droga, drogička, To je známa vecička. Droga vždy pobaví, Do pohody usadí. Myslí si, že v parte vyniká, Nachvíľu sa v nebi ocitá,. Každý múdry človek vie, Droga, to je trápenie. Všetci, ktorí drogy berú, Závislí sú na nich veru. Nikdy, prosím, drogu neber. Každou dávkou skracuješ si Svoj život mladý. Život nežijeme dlho, Dni sa stále krátia. Tak vykašlime na závislosť A užívaj si život. (Autorka je žiačkou ZŠ Demandice)

Drogy si nikdy nedávaj
JANA STEHLÍKOVÁ Sú okolo nás – všade, Tak sa maj na pozore A nikdy si ich nedávaj! Stačí si dať jednu dávku A rozpútaš v sebe ,,válku“, Je ti zle a nevieš spať, Si živá mŕtvola. Sú okolo nás – všade. Droga je alkohol Droga je cigareta Droga je tabletka. Droga nie je hosť na chvíľku Droga je guľa na nohe ...a kto z nás chce byť závislý? (Autorka je žiačkou ZŠ Demandice)

Veronika Jakabová, 6. ročník, ZŠ Pri Podlužianke 6, Levice

Katarína Kristínová, 12 rokov, ZŠ s MŠ Žemberovce

POHRONIE
Ojedinelý pedagogický a vydavateľský počin:

MLaDí * inzERCia

28. júna 2011
odmenili najmladších čitateľov

9

Škola vydala knihu rozprávok vlastných autorov!
múry školy, nech ju vidia a čítajú aj deti zo škôl v meste a okolí. Pri sypaní hrášku na knihu Bátovský pripomenul, že pozná síce školské časopisy, ale vydanie knihy na pôde školy nie je také časté. Zaželal Súkromnému gymnáziu a ssúkromnej ZŠ aj viac kníh, veď aj riaditeľ a zriaďovateľ Vladimír Hagara ich vydal niekoľko. „Ja som tanečník, takže zaujímavému dielku želám, aby aspoň jedna rozprávka bola aj javiskovo spracovaná,“ poprial knihe do života Vladimír Plajdičko, čím vyzval mladých autorov na dramatizáciu. Vydanie knižky je myšlienkou Márie Minárovej, učiteľky slovenského jazyka, ktorá učí žiakov 3. triedy gymnázia. Po „Noci knihy“ je to druhé podobné podujatie v tejto škole. jou troškou. ,,Rozprávky sú veľmi originálne, zaujímavé a sú pre všetkých. V tomto uponáhľanom svete plnom komunikácie len cez internet a mobily by sme sa mali občas aj my starší začítať do rozprávok, kde dobro víťazí nad zlom.,“ podčiarkol V. Hagara, ktorý zvýraznil aj druhú rovinu knihy – je vo forme vymaľovánok. „Je to na podporenie tvorivosti a fantázie menších detí. Originál je vymaľovaný našou žiačkou Norikou Mlynárikovou, zaviazaný je v koži. Ostatné knihy si môžu deti vymaľovať podľa vlastnej fantázie,“ poznamenal riaditeľ školy. Ojedinelé dielko vydali v Súkromnom gymnáziu a súkromnej ZŠ vo vlastnom náklade. „Dali sme do toho svoje finančné prostriedky. Spoliehame sa na seba. Ani do budúcna neplánujeme sponzorov, skôr rozmýšľame, že by sme pri podobných projektoch využili prostriedky štrukturálnych fondov EÚ,“ uzavrel V. Hagara. Ako dodal, podobné dielka chce škola, v ktorej na budúci rok maturujú prví životaschopní gymnazisti, vydať každý rok. „Sme nesmierne zvedaví, čím prekvapíte vy nás. Abraka, dabraka, čáry, máry, nech sa vám, kamoši, skvele darí!“ – taký je záver školskej knihy rozprávok a zároveň výzva pre malých, aby pokračovali. Záštitu nad touto iniciatívou prevzal podžupan NSK Ladislav Kollár.

Čítalo spolu 919 školákov

Časť víťazných čitateľov.

Foto: (tk)

Zľava M. Bátovský, V. Hagara, V. Plajdičko.

Foto: (mh)

LEVICE (Štefan Ráchela) – V Súkromnom gymnáziu a Súkromnej Základnej škole T.Smaragd sa vo štvrtok 23. júna krstilo hráškom nevšedné dielko. Uviedli tu do života knihu 17 rozprávok, ktoré napísalo 10 žiakov školy, Nesie názov „Rozprávky od veľkých pre malých“. Vladimír Plajdičko, ktorý slávnosť uvádzal, prezradil, že on si ich prečítal už všetky a chytili ho za srdce. Predstavil všetkých autorov, a vyzval ich, aby predstúpili pred katedru triedy. Nikola Nováková zo školáckeho autorského kolektívu prečítala úvod knižky, posolstvo veľkých malým kamarátom: „Vymýšľali sme, špekuľovali, až sa narodila takáto originálna zbierka rozprávok, ktorá je jedinečná na celučičkom svete. Pripravovali sme ju pre vás s láskou a zrkadlí sa v nej kus našich dušičiek. Našim veľkým prianím je, aby ste

aj vy pokračovali v našich šľapajach. Vymýšľajte príbehy, dovoľte popustiť uzdu svojej fantázii a nechajte sa unášať aj pri vašej tvorbe ilustrácií a obrázkov.“

LEVICE (šr) - Už XIX. ročník medzitriednej čitateľskej súťaže detí základných škôl ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME vyhodnotili v pondelok 20. júna. Tekovská knižnica si takto vychováva najmladších čitateľov zo žiakov 2., 3. a 4. ročníkov ZŠ. Najlepšie čitateľské kolektívy privítala Vlasta Kollárová. Do súťaže sa zapojilo 48 tried zo šiestich levických ZŠ a tento rok sa úspešne pridala aj ZŠ Hronské Kľa-

Autori rozprávok sú žiaci školy.

Foto: (mh)

Vedúci oddelenia školstva a vzdelávaniam Mestského úradu Martin Bátovský, krstný otec jedinečného dielka, sa nádeja, že školská kniha sa dostane aj za

Knihu ilustrovala žiačka 6. ročníka Norika Mlynáriková. Malí a mladí autori ju napísali za 10 mesiacov. Každý žiak 3. ročníka gymnázia mohol prispieť svo-

Víťazi s odmenami.

čany. Spolu čítalo 919 detí. Už na úvod priniesli sladkú odmenu – tortu, ktorá nechýbala ani na tomto slávnostnom vyhodnotení a ušlo sa z nej každému. O kultúrny program sa aj teraz postarali študentky Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach, tentoraz Paródiou na ľudové rozprávky. A tu sú víťazi. I. kategória: 1. miesto V. ZŠ - 2. A / triedna učiteľka Žilková (foto č. 12), 2. miesto VII. ZŠ - 2. B/ triedna učiteľka Pöhmová, 3. miesto VI. ZŠ - 2. C / triedna učiteľka Pacalová II. kategória: 1. miesto I. ZŠ 3. A / triedny učiteľ Szalma (foto č. 15), 2. miesto VII. ZŠ - 3. B / triedna učiteľka Čižmanská, 3. miesto I. ZŠ - 3. C / triedna učiteľka Salokyová. III. kategória: 1. miesto ZŠ Hronské Kľačany / triedna učiteľka Šebová (foto č. 18), 2. miesto I. ZŠ - 4. A / triedna učiteľka Fábryová, 3. miesto IV. ZŠ - 4. A / triedna učiteľka Adamiová.

OBEC PUKANEC USPORIADA

20.00 8.00

Country bál - country skupina VODOPÁD z Brezna REMEsELníCKY JaRMOK

PiatOK 1. JúLa 2011
Námestie mieru

sOBOta 2. JúLa 2011
Vyše 100 ľudových remeselníkov počas celého dňa predvádza ukážky ľudovej výroby a predáva svoje výrobky Námestie mieru

hové, zabíjačkové špeciality, guláš pána kasíra, šutemíny pani fiškálky, víno z fiškálovej pivnice Námestie mieru 48 Krčmársky dvor – plnené lokše, údené koleno, zabíjačkové špeciality, pečené kuracie stehná, guláš, alko, nealko Nám. mieru, Afrikola poštársky dvor na pošte - prezentácia a predaj produktov Slovenskej pošty, predaj produktov POST SHOPU, ukážka výroby personalizovanej známky, prehliadka exponátov Poštového múzea, prezentácia novodobej histórie pukanskej pošty. V piatok večer zabíjačková kapustnica; v sobotu: guláš, lokše, alko, nealko, káva, čapované pivo, čapované nealko, slané pochutiny a cukrovinky, pre najmenších drobné darčeky Čierne blato 1 Struhárov dvor – výstava traktorov – veteránov a dobového poľnohospodárskeho náradia, zabíjačkové špeciality, kapustnica, párance, štrúdle, domáce koláče, káva, čapovaná kofola, čapované pivo Námestie mieru 17 Záhradkársky dvor v dome záhradkárov – deň otvorených dverí, sušenie ovocia, videofilm o ošetrovaní ovocných stromov a drevín, guláš, kapustnica, lokše, perky makové, orechové, strúhankové, káva, alko, nealko Čierne blato 2 poľovnícky posed u jána rosenbergera – pZ teplá voda – výstava poľovníckych trofejí, prehliadka najväčšej vínnej pivnice v Pukanci, poľovnícke špeciality, degustácia vín Ergištôlňa drevorubačské párance Námestie mieru – park pri sv. Trojici

8.00 REMEsELníCKE DVORY Fiškálsky dvor u petra Klinku – výstavy veteránov, starej pukanskej keramiky a stabilných motorov, párance – zemiakové a tvaro-

8.00 zaRiaDEnia s OBČERstVEníM námestie mieru vinotéka aLvIn – degustácia domácich vín, občerstvenie Reštaurácia Tatiar – káva, alko, nealko reštaurácia Kozel – káva, alko, nealko pizzeria & Cafe bar La Strada – pizza, polievky, cestoviny, šaláty, palacinky, alko, nealko Stánky s občerstvením KuLtúRnY PROGRaM námestie mieru - trhovisko 10.30 proGraM pre detI
deti pukancu – vystúpenie žiakov ZŠ Pukanec • vystúpenie dFS SItňanČoK pri MŠ sv. Františka Assiského z B. Štiavnice vystúpenie dĽH Zuškáčik pri ZUŠ Tlmače aCouStIC duo - koncert hudobnej skupiny pri CVČ Levice uSMejte Sa na nÁS - estrádny program piesní, vtipov a tanečnej show - hudobná skupina EMINENT juraj ZaujeC & Band – koncert hudobnej skupiny, účastník Superstar 2011 roZtanCovanÉ trHY – FS VAJRAB z Pukanca, hostia: FS SITŇAN z Banskej Štiavnice a FS VATRA z Tlmáč SpIrIt – koncert rockovej hudobnej skupiny z Rybníka diskotéka – DJ Marcel

14.00 16.30 19.00 21.00 21.30 VÝstaVY a PREHLiaDKY

9.00 - 18.00 výstava plastikových modelov - Vladimír Weinciller a Miroslav Ďurica Obradná sieň OcÚ výstava fotografií - Veronika Búriová, Ján Farbák a Mgr. Tomáš Palkovič Obradná sieň OcÚ prehliadka gotického kostola sv. Mikuláša - so sprievodcom o 11,00 a o 14,00 hod. Námestie mieru prehliadka evanjelického kostola Námestie mieru Hrnčiarske múzeum jána Franka - prehliadka spojená s predajom keramiky Štiavnická cesta 83 pamätná izba – stála expozícia Obecný úrad expozícia tradičných remesiel - prezentácia náradia a výrobkov tradičných pukanských remesiel Námestie mieru 17 11.15 - 15.00 prehliadka historických vozidiel autoveterán klubu aero z Novej Dubnice, ktorí navštívia Pukanec v rámci XI. Stretnutia Aero 2011 v Sklených Tepliciach Parkovisko za pekárňou PEC 10.00 - 18.00 Skákací hrad, šmykľavka, hojdačky, detské chodúle, maľovanie na tvár, varenie plastelíny, jazda na poníkoch Park M.R.Štefánika

záBaVnÉ atRaKCiE PRE DEti 8.00 stánKOVÝ PREDaJ

Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach
Informácie: Obecný úrad, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec,  036/6393529,  obec.pukanec@mail.t-com.sk

Dvor oproti knižnici

námestie mieru

16.00

CHLIeB a SoĽ – pásmo hovoreného slova a piesní Evanjelický kostol. účinkujú: Jana Kocianová, Ján Sucháň a Art Music Orchestra. vstupné: dospelí - 4 €, deti - 1€ (kultúrny poukaz). Predpredaj vstupeniek Obecný úrad.

nEDEĽa 3. JúLa 2011

(74)

Triatlonisti ŠK Atóm Levice sa 25. júna zúčastnili na triatlone v Dvoroch nad Ţitavou. Na poludnie odštartovali spoločne juniorské kategórie s dospelými. Plávalo sa v rybníku 750 metrov, cyklistika 20 km bola na rovinatej uzavretej ceste a beh 5 km v okolí rybníka. Pretekov sa zúčastnili aj maďarskí, českí a ukrajinskí pretekári. Naša slovenská špička na týchto pretekoch chýbala (Šimko, Varga, Kuriačková, Fejer), tá reprezentovala Slovenskú republiku na ME v triatlone v španielskej Pontevedre.

Areál IV. Základnej školy pri Podlužianke v Leviciach sa v piatok 17. júna večer zaplnil fanúšikmi hokeja. Levický hokejový klub v spolupráci so základnou školou usporiadal nábor do hokejových tried. Všetkých záujemcov o hokej privítala riadi-

teľka školy Mária Čuková. Prítomný bol aj primátor mesta Štefan Mišák. Mladé talenty prišli podporiť aj hokejové osobnosti. Nechýbali čerství majstri Slovenska Stanislav Gron a Michal Grman, prišli aj Martin Uhnák a Martin Gálik, päticu známych hráčov uzatvoril majster Slovenska v hokejbale Filip Pitka.

Výsledky triatlonistov ŠK Atóm Levice na stupňoch víťazov: Juniorky (750 m plávanie, 20 km cyklistika, 5 km beh): 2. miesto Veronika Kermietová Ml. ţiaci (200 m plávanie, 4 km cyklistika, 1 km beh): 3. miesto Matúš Verbovský (počas pretekov viedol, dostal však defekt) St. ţiaci (400 m plávanie, 8 km cyklistika, 2 km beh): 1. miesto Ivonka Miklóšová 3. miesto Rebeka Polomčáková Tadeáš Fazekaš odstúpil ako vedúci pretekár z dôvodu defektu. -mk-

FUTBALISTKÁM
Turistický oddiel pri Základnej škole v Bátovciach organizuje v dňoch 12. až 17. júla 4. ročník Cykloturistického tábora pre deti od 10 do 14 rokov pod názvom „Tábor na kolesách“, zameraný na spoznávanie Štiavnických vrchov, obcí a miest. Ubytovanie: v Škole v prírode POD SITNOM na Počúvadlianskom jazere Stravovanie: 5-krát denne Zraz: 12. júla, Základná škola v Bátovciach Trasa presunu: Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Baďan, Počúvadlo obec, Počúvadlo jazero (pribliţne 20 km). Nenáročná pribliţne 4-hodinová trasa. Návrat: 17. júla z Počúvadlianskeho jazera cez Dekýš do Jabloňoviec, Pečenice, Bátovce, mierne klesanie (asi 18 km). Program: výlety (15 km), športové hry, kúpanie, táboráky a iné hry. Potrebná výbava: bicykel, prilba, reflexná vesta, potreby na opravu bicykla. Účastnícky poplatok: 65 € Informácie: Základná škola v Bátovciach – Turistický oddiel, tel. 0902 198 620, Igor Gašpar, tombato@zoznam.sk

DO POZORNOSTI
Dievčatá, ktoré máte záujem o ženský futbal a ste ho v minulosti už hrali, príďte medzi nás na futbalové ihrisko SC Hronské Kľačany od pondelka 4. júla denne o 18. hodine. Hláste sa u trénerky Šnajdarovej. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Na futbalovom štadióne v Galante sa v sobotu hral baráţový zápas o účasť v III. lige vo futbale medzi muţstvami Nová Ves n/V a FK Slovan Levice. Po dvoch postupujúcich víťazoch IV. Líg – Komárne a Šurovciach sa malo rozhodnúť o treťom postupujúcom medzi muţstvami, ktoré obsadili 2. miesta. Levičania vyhrali 0:3, po polčase 0:1. Góly: 8. a 66. min. Švec, 86. min. Predajniansky. Zostava Levičanov: Pahulyi,

Fekiač, Armai, Palic, Varga, Turčan, Zorád, Pavlík, Jakab (79. Šlachta), Švec (90. Krenčan), Solčiansky (72. Predajniansky) Levických futbalistov prišlo podporiť aj mnoţstvo fanúšikov z Levíc a okolia. Úspech v Galante je pekným darčekom k storočnici levického futbalu. Levice majú teda III. ligu a verme, ţe pôjdu vyššie. Veď keď ich sponzori „hrajú“ najvyššiu ligu, patrí sa, aby tam mierili aj futbalisti.

ČATA (=LV=) - V sobotu 25. júna sa uskutočnil v Čate futbalový turnaj za účasti štyroch obcí - Ipeľského Sokolca, Tekovských Lužian, Veľkých Ludiniec a Čaty. Víťazom sa stalo domáce mužstvo (na snímke). Športová akcia bola vďaka starostovi obce a miestnej škole výborne zabezpečená stravou i občerstvením. Návštevníci mali možnosť zajazdiť si na aj koni, čo uvítali hostia z Ferencvárosu Budapešť.

Bicykel nám už vyše sto rokov slúži nielen ako dopravný prostriedok, ale aj ako obľúbená športová pomôcka. Najmä v tomto období, keď je vonku pekné počasie, mnohí oprášia svoj bicykel a vyrazia na cesty. Pred tým by si však mali uvedomiť, že pri jazde na bicykli treba dodržiavať určité pravidlá. Nielen preto, aby sa vyhli pokute, ale najmä z hľadiska bezpečnosti, aby sa výlet na bicykli neskončil tragicky. Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Môžu ju použiť aj korčuliari a lyžiari, ale tak, aby neohrozili cyklistov. Kde takáto cestička nie je, jazdí sa pri pravom okraji vozovky a jednotlivo za sebou. Neprípustné je jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť druhý bicykel, ručný vozík, zviera a predmety, ktoré ohrozia cyklistu a ostatných účastníkov cestnej premávky. Cez cestu a po priechode pre chodcov môže cyklista prejsť len ak zosadne z bicykla, vtedy sa stáva chodcom. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista na sebe reflexné prvky, alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Mimo obce musí mať cyklista ochrannú prilbu a dieťa do 15 rokov aj v obci. Ak je na bicykli sedadlo na prepravu dieťaťa (musí mať pevné podpery na nohy), iba osoba staršia ako 15 rokov môže takto viezť osobu mladšiu ako 10 rokov. Aby cyklistická prilba plnila svoju funkciu, musí byť správne pripevnená. Musí mať zodpovedajúcu veľkosť a upevnená tak, aby sedela na temene hlavy, vodorovne s úrovňou očí. Prilba nesmie byť posunutá ani do čela a ani do tyla, aby chránila hlavu čo najlepšie.

Tak ako vozidlá musia mať povinnú výbavu, tak aj bicykel musí spĺňať určité podmienky, aby mohli cyklisti bezpečne vyraziť na cesty. Základným pravidlom je síce vidieť, a byť videný, ale je tu aj niekoľko ďalších rád pre bezpečnú jazdu bicyklom. Bicykel musí byť vybavený dvoma na sebe nezávis-

lými účinnými brzdami, konce rúrok riadidiel musia byť ukončené napríklad zátkami alebo rukoväťou. Vzadu musí byť červené odrazové sklo svietiace dozadu. Môže byť nahradené odrazovými materiálmi na odeve alebo obuvi cyklistu. Reflexné pásy sa používajú na ľavej ruke a nohe. Reflexné prvky zvyšujú viditeľnosť v šere, v tme odrážajú svetlo späť k reflektorom auta až na vzdialenosť 200 metrov. Umožňujú vodičovi auta včas zareagovať a zabrániť nehode. Nad predným kolesom musí byť biele odrazové sklo. Odrazové sklá oranžovej farby

Foto (int)

musia byť na oboch stranách pedálov a na lúčoch kolies. Počas jazdy za zníženej viditeľnosti je dôležité riadne osvetlenie. Vpredu biele svetlo, prípadne biele prerušované svetlo do vzdialenosti 20 metrov. Vzadu červené svetlo, alebo aj prerušované, môže byť kombinované so zadným červeným odrazovým sklom. Kapacita svietivosti najmenej 1,5 hodiny bez prerušenia. Bicykel môže byť vybavený aj blatníkmi prekrývajúci celú šírku pneumatiky, krytom reťaze, pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa a nosičom batožiny. Ak rodičia berú dieťa na výlet bicyklom, dieťa treba mať vždy pred sebou, na očiach, aby mohli jeho jazdu ovplyvniť prípadným upozornením. Treba dbať na to, aby jeho zdravie bolo dostatočne chránené - prilbou, chráničmi na končatiny, reflexnými prvkami na odeve. Podľa zákona hrozí pokuta vo výške 30 eur cyklistom, ktorí na sebe nemajú za zníženej viditeľnosti reflexné prvky alebo odev. Za jazdu mimo obce bez ochrannej prilby hrozí pokuta 10 eur. Pokuta 60 eur hrozí cyklistom, ak ohrozujú iných účastníkov najmä vedením druhého bicykla za jazdy, ručného vozíka alebo psa a iných predmetov, ktoré by sťažovali vedenie bicykla. Oveľa vyššie sankcie však hrozia cyklistom, ak jazdia pod vplyvom alkoholu. Cyklisti zabúdajú na to, že aj oni sú účastníkmi cestnej premávky a nemôžu jazdiť na bicykli pod vplyvom alkoholu. V minulom roku zavinili cyklisti celkovo 404 dopravných nehôd, pod vplyvom alkoholu bolo 92 osôb, stratu na životoch sme zaznamenali v 10 prípadoch. Od začiatku tohto roka do konca apríla zavinili cyklisti 59 nehôd, pod vplyvom alkoholu bolo 12 cyklistov, nehodu neprežili dvaja. Rôznymi preventívnymi akciami upozorňujeme nielen cyklistov, ale aj chodcov na to, aké je nebezpečné pohybovať sa na ceste bez označenia a nesprávnym spôsobom.

POHRONIE
w e l l n e s s

inzERCia

28. júna 2011

11

ski-in / ski-out hotel, lyžovanie, talianska reštaurácia, wellness

r e š t a u r á c i a ,

Hotel Ostredok bol prvý krát otvorený v roku 1981. Odvtedy prešiel mnohými zmenami a tou najväčšou bola jeho rekonštrukcia v roku 2009. Hotel leží v nadmorskej výške 1100 m v Jasnej pod Chopkom v centre najznámejšieho lyžiarskeho strediska na Slovensku Ski Jasná. Len 50 m od hotela je nástupná stanica novej sedačkovej lanovky, nadväzujúcej na ďalšie lanovky a vleky. Jeho krstnou mamou sa stala najúspešnejšia slovenská olympionička zo ZOH 2010, Anastasiya Kuzmina, ktorá má v našom hoteli stálu izbu so svojim menom. Našim klientom poskytujeme komfort na najvyššej úrovni, aby načerpali dostatok energie a domov odchádzali oddýchnutí.

h o t e l ,

l y ž o v a n i e ,

t a l i a n s k a

s k i - o u t

Pretancujte leto s hotelom Ostredok
Pobyt v Nízkych Tatrách spojený s výučbou a kurzami tých najhorúcejších štýlov tanca pochádzajúcich z Latinskej Ameriky pod vedením tanečnej školy Ivany Surovcovej.

Predĺžený víkend v konskom sedle
Príďite si oddýchnuť z pracovného zhonu do srdca slovenskej prírody. Relaxujte v konskom sedle. Jazda na koni má priaznivé účinky na zdravie a psychiku človeka.

Letné tábory pre deti na Ostredku
Doprajte svojim deťom aktívny oddych v srdci slovenskej prírody.Atraktívny zážitkový program detského tábora je zameraný na celkový oddych detí a načerpanie energie cez prázdniny.

Wine tastig na Ostredku
Degustácia kvalitných slovenských vín s profesionálnym someliérom. Spojte príjemné s užitočným a strávte víkend (piatok - nedeľa) s partnerom a dobrým vínom.

s k i - i n

/

Hotel Ostredok, Demänovská Dolina, Jasná 032 51 Tel.: +421 44 5591 531 • Fax: 044/55 91 535 • Email: recepcia@ostredok.sk

www.ostredok.sk

Pramenitá
Prírodná, krištáľovo čistá voda, vyvierajúca v panensky čistom prostredí, je vhodná na každodenné pitie.

Minerálna
Voda s celkovou vyššou mineralizáciou. Priaznivo pôsobí pri chorobách žalúdka, obličiek, látkovej premeny a cukrovke.

Termálna
Santovská voda, zmierňuje prejavy viacerých chorôb a nachádza sa priamo v areáli santovského kúpaliska.

Aqua Mineral s. r. o. • Parková 181, 935 87 Santovka • sekretariát: +421 36 6295 511 zákaznícky servis: +421 36 6295 599, -598, -501 • fax: +421 36 6295 512 • e-mail: info@santovka.sk

www.santovka.sk

Tajomstvo plánu vášho ţivota
Nová kniha od autora bestsellerov Tajomstvo príťaţlivosti sŕdc a Tajomstvo siedmich závojov
Čo hľadá vaša duša? Kam vás vedie život? Nič z toho, čo prežívame, sa nedeje náhodou. Bádateľ vedomia Ruediger Schache vo svojej novej knihe hľadá odpovede na kľúčové otázky: Čo je zmyslom života? Ako vzniká pocit šťastia? Môžem byť šťastný? Kaţdý má svoje jedinečné poslanie. Preto na kaţdého z nás v ţivote čakajú iné úlohy. Čo pre niekoho znamená naplnenie všetkých ţelaní, iný necháva bez povšimnutia. Čo niektorí nadovšetko milujú, iní odmietajú. To, či v ţivote preţijeme šťastie, lásku, zmysel a naplnenie, závisí od toho, či sa budeme riadiť plánom duše. Kaţdý z nás má svoj originálny plán duše. V popredí sú preto otázky: Aké úlohy mi naplánovala duša? Ako dosiahnem naplnenie? Ruediger Schache v tejto knihe odhaľuje úlohy duše. Ukazuje cestu, ako objaviť svoj jedinečný plán ţivota. Kaţdý človek má svoj jedinečný plán duše a predurčenú cestu, ako v ţivote dosiahnuť naplnenie. Ale aby sme mohli napredovať po tejto ceste, musíme rozumieť znameniam. Treba pochopiť, prečo ţivot prebieha tak a nie inak, prečo a aké signály nám posiela duša a čo vlastne hľadá. Aký význam má rodina, telo, nadanie a schopnosti. Čo nám hovoria isté udalosti. Na ceste za naplnením ţelaní a túţob môţeme pochopiť reč ţivota a rozpoznať poriadok všetkých vecí a vzťahov. Naučíme sa pýtať: Čo nás učia vzťahy? Aký zmysel majú niektoré stretnutia? Čo treba dať do poriadku? Čo treba preţiť? A urobiť? Čím viac o tom budeme vedieť, tým lepšie sa môţeme rozhodovať. Kniha Ruedigera Schacheho nám pomôţe pochopiť plán duše, aby sme mohli viesť naplnený, šťastný a zmysluplný ţivot. Ruediger Schache skúma ľudské vedomie, vedie semináre a je autorom viacerých kníh. Rozpracoval ucelený postup, ako premeniť svoj ţivot na plynulý tok radosti, prijatia a naplnenia. Knihy Ruedigera Schacheho Tajomstvo príťažlivosti sŕdc a Tajomstvo siedmich závojov sa stali bestsellermi. Tajomstvo plánu vášho ţivota vychádza na 272 stranách. Maloobchodná cena 13,90 €. www.kniznyweb.sk, www.mamtalent.sk Mária Lešková, PR manaţérka vydavateľstva IKAR
AORIT, EDIL, OPLT, ŠOT

VÝSTAVY Levice - Tekovské múzeum Kapitánska budova Stála expozícia: Archeológia - História hradu - História lekárnictva - Spoločenský ţivot a cechy - L. Bielik: August 1968 - Ľudový odev Otváracie hodiny: pondelok - piatok 9.00 - 16.00 hodiny, nedeľa 10.00 - 16.00 hodiny Kapitánska budova Paleta štýlov V. Výstava výtvarných prác ţiakov SOŠ L. Bielika Do 4. 9. 2011 Galéria Jozafa Nécseyho Oni a ja - výber z tvorby Lucie Hudecovej Od 29. júna do 4. septembra 2011 RÔZNE Výstavná sieň CK Junior ŠTUDENTSKÁ PALETA IX. -výstava prác študentov Strednej odbornej školy Ladislava Bielika v Leviciach 20. – 30. júna 2011 pondelok - piatok: 10.00 – 16.00 hod. Vstup : voľný KINO JUNIOR 28. a 29. 6. 2011 o 18.30 hod. HLAVNE NEZÁVÄZNE USA. Vzťah Emmy a Adama určujú len dve veci – príleţitostný sex a súbor pravidiel vzájomného koexistovania zhrnutý dvoma slovami – hlavne nezáväzne. Všetky dohodnuté pravidlá však prestávajú platiť, k ich jedna strana poruší... V hlavných úlohách: Natalie Portman a Ashton Kutcher. Komédia, MP od 12 r. ,ST, 108 min., Tatrafilm, Vstupné:2,30 €, PREMIÉRA 30. 6. 2011 o 18.30 hod. THOR USA. Thor, všemocný boh hromu, svojou aroganciou a pýchou privedie svet Asgardu do vojny. Za tento čin je svojim otcom prekliaty a za trest zvrhnutý na Zem. Keď sa jeho brat Loki zmocní vlády, celý svet je v ohrození a zachrániť ho môţe jedine Thor. Keď nájde svoje kladivo, z vyhnanca sa stáva hrdina a vojna bohov sa môţe začať... Akčný fantasy, MP od 12 r. ,ČD, 130 min., Tatrafilm, Vstupné:2,30 €, PREMIÉRA

alegória

ţenské meno

rana

P
český hudobný skladateľ striebro

inakšia (hovor.)

poţívaj tekutinu

zn. nákladvznášal sa vo vzduchu ných áut

kráčajú

ZAČIATOK TAJNIČKY

rieka v Rusku označenie áut diaľkovej dopravy značka pre aker
skamenená ţivica starých stromov

ŠPZ okr. Trnava 100o C puška (hovor.) zn. čistiac. prášku

vrch nad Belehradom tu máte

druh zásypového muţské meno prášku moţnosť, príleţitosť ad acta chemický prvok dievčina starorímsky úradník zrakové orgány býv. čsl. futbalista MPZ Iránu dlh, ľavá strana účtu abvolt pozemský raj

NARODILI SA LEVICE: 7. 6. Eva Cviková (dcéra Rastislava a Márie), 11. 6. Peter Zachar (syn Martina a Dušany), Lukáš Oklapek (syn Štefana a Jany), 12. 6. Sarah Jasmine Nayak (dcéra Ashoka a Márie), 13. 6. Emma Jakab (dcéra Mgr. Gergelya a Marianny), 14. 6. Amanda Tóthová (dcéra Zoltána a Evy), Simona Valkovská (dcéra Petra a Zuzany), Nela Uhnáková (dcéra Branislava a Mariany), 15. 6. Simona Srnková (dcéra Romana a Viery), Viktória Rafaelová (dcéra Slávy), Agata Solčánska (dcéra Ing. Juraja a Eriky), Alexandra Kováčová (dcéra Juraja a Eriky), 17. 6. Simona Sarah Betáková (dcéra Jozefa a Zuzany), Radoslav Hajšel (syn Radoslava a Marcely), 20. 6. Dorota Kopková (dcéra MUDr. Pavla a Antónie), Nina Lehocká (dcéra Róberta a Ivany) SĽÚBILI SI VERNOSŤ LEVICE: 11. 6. Juraj Viktorín a MUDr. Zuzana Nagyová, Ladislav Vörös a Erika Béresová, 18. 6. Ing. Peter Strapáč a Kristína Krasňanská, Andrej Ţák a Lucia Baláţová ŠAHY: 18. 6. Peter Baláţ (Šahy) a Eva Németová (Šahy), Ervin Nociar (Hrkovce) a Annamária Ballová (Šahy) OPUSTILI NÁS LEVICE: 16. 6. Anna Zummerová (81 r., Dolný Pial), Viliam Iţold (76 r., Rybník), Ján Koprda (84 r., Levice), Mária Chovanová (83 r., Ţemberovce), 20. 6. Tibor Bogár (51 r., Kalná nad Hronom), Marian Holka (62 r., Hronské Kľačany) ŠAHY: 15. 6. Vlasta Šingálová (81 r., Bratislava), 16. 6. Helena Machatová (84 r., Sudince), 20. 6. Jozef Dombi (83 r., Tupá) ŢELIEZOVCE: 15. 6. František Minczér (80 r., Ţeliezovce), 17. 6. Alexander Kusek (79 r., Ţeliezovce), 21. 6. Emma Kovácsová (86 r., Horná Seč)

P

filmový záber záporová spojka národná obroda

TAJNIČKY
druh horniny lawrencium

KONIEC

KUPÓN KRÍŽOVKY 25/2011

VYUČOVAŤ VYŽADUJE... Dokončenie tajničky J. LETKA spolu s kupónom zašlite do 5 dní na adresu redakcie. Dokončenie tajničky z č. 24/2011 znie: ...NAJMENEJ ROZPRÁVA. Výhercom knihy z vydavateľstva IKAR je Ján Proksa z Levíc. Výhru si môţe prevziať v redakcii.

Baran 21. 3. - 20. 4. Vytvoríte podmienky na harmonickú atmosféru pri vašom rodinnom krbe. Nepríjemné veci odloţíte na neskôr. Partner vám za to bude vďačný. Aj keď sa snaţíte zlepšovať vzťahy, dávajte si pozor na ľudí, ktorí prichádzajú s vami do kontaktu. Nedajte sa poniţovať. Získate nejakú zaujímavú správu. Býk 21. 4. - 21. 5. Vaši najbliţší vás konečne začnú chápať a podporia vaše rozhodnutie. Preţijete týţdeň, ktorý splní všetky vaše predstavy. Niekto vám však bude chýbať. Nepúšťajte sa podľa moţností do diskusií s predstavenými. Nečakajte, ţe ich svojimi argumentmi presvedčíte. Veľmi rýchle vás uzemnia. Víkend bude uţ o čosi príjemnejší. Blíţenci 22. 5. - 21. 6. Neradi sa vzdávate svojich zvykov. Niekedy je to však na škodu veci. Nebojte sa začať niečo nové, môţe vám to priniesť veľa zaujímavého a prospešného do budúcnosti. Pri práci dáte prednosť kolektívu, i keď sa vám bude zdať, ţe nie všetci majú na veci ten istý názor ako vy. V druhej polovici týţdňa dajte pozor, môţete naletieť podvodníkom. Rak 22. 6. - 22. 7. Ak ste za posledné obdobie niečo pokazili, po tieto dni máte príleţitosť všetko napraviť. V dôleţitej veci urobíte krok dopredu. Pozor na zlých a falošných poradcov. Vašu náladu tento týţdeň ovplyvní citová oblasť. Nesnaţte sa tváriť ľahostajne, keď vám na istej veci záleţí. V práci vás rešpektujú pre vaše rozumné nápady. Lev 23. 7. - 23. 8. Planéty ovplyvnia vaše citové záleţitosti. Vo vzťahoch s najbliţšími ľuďmi sa vyskytnú komplikácie. Mali by ste svojim blízkym objasniť trochu svoj hodnotový systém. Ak by prišlo k váţnemu rozhovoru s partnerom či kolegami, nemali by ste natoľko trvať na svojom práve. Postupujte diplomaticky. Panna 24. 8. - 23. 9. Zahoďte malichernosť a splňte svojmu partnerovi jeho ţelanie. Veľmi skoro zbadáte, ţe sa vám to vráti v rovnakej miere naspäť. Potešenie bude obojstranné. Ţivot sa predsa skladá z maličkostí. Postavenie planét pozitívne ovplyvňuje váš citový a intelektuálny ţivot. Spokojne obchodujte či nakupujte. Ponúka sa vám náklonnosť opačného pohlavia. Váhy 24. 9. - 23. 10. Všímajte si tento týţdeň viac partnera. Ak zbadáte na ňom niečo zaujímavé, neváhajte a vyjadrite svoj obdiv. Váš záujem nezostane dlho bez odpovede. Konečne si môţete dovoliť viac voľna len pre seba. Váš psychický stav to uţ potrebuje. Nejaké predčasné rozhodnutie môţe urýchliť priebeh udalostí zlým a nesprávnym smerom. Škorpión 24. 10. - 22. 11. Nezanedbávajte pridlho svoje koníčky. Konečne môţete zabudnúť na pracovné povinnosti a uspokojiť svoju všestrannú povahu. Výborne si oddýchnete. Potrápia vás klebety na pracovisku. Niekto vás poţiada o pomoc alebo radu. Bude to pre vás vhodná príleţitosť na lepšie spoznanie ľudí v okolí. Strelec 23. 11. - 21. 12. Asi by ste urobili najlepšie, keby ste sa vzdialili od ľudí kdesi na samotu. Zo všetkých strán vás ohrozujú konflikty a napäté vzťahy. Nájdite si účinnú zbraň a všetko berte s humorom. Mali by ste si viac váţiť dobré zázemie, ktoré vám poskytuje partner. Nájdite si čas na dôverný rozhovor, kde vám môţe partner povedať úprimne všetko, čo si o vás myslí. Kozoroţec 22. 12. - 20. 1. Otvorte oči. Niekto vám nadbieha a môţete to vyuţiť pri vytváraní kontaktov. Prekvapí vás, kto všetko patrí do širšieho príbuzenstva. Pred vami je ťaţký týţdeň. Partner nemá pre vašu iniciatívu pochopenie, hoci vám nechýba presvedčenie o úspechu. Premyslite si všetko ešte raz a konajte samostatne. Vodnár 21. 1. - 19. 2. V spoločnosti istých ľudí môţete nadviazať mnohé uţitočné a perspektívne kontakty. Mali by ste preto prijať ich pozvanie. Vypracujte si plán do budúcnosti, ktorý vám uľahčí ďalší postup. Váš názor sa výrazne zmení. Prinesie vám to len úţitok a dokonca aj váţnosť u niekoho, na kom vám veľmi záleţí. Ryby 20. 2. - 20. 3. Jedna spoločná oslava sa stane jablkom sváru pre celú vašu rodinu. Mali by ste byť stmeľovacím činiteľom, nik iný teraz v tejto úlohe neobstojí. Ak sa dokáţete v pracovných vzťahoch ovládať, nič nepríjemného vás nepostretne. Zachovajte si rozvahu za kaţdých okolností a preţijete týţdeň plný pokoja a pohody.

POHRONIE – regionálny týţdenník so sídlom v Leviciach. Vydáva VITUR, s. r. o., člen Asociácie vydavateľov regionálnej tlače SR. Šéfredaktorka: PhDr. Oľga Prekopová, tel. 0907 172 968. Zástupkyňa šéfredaktorky: Alţbeta Psárska. Redaktor: Štefan Ráchela, tel. 0908 397 061. Grafický redaktor: Roland Endrész, tel. 0907 933 483, e-mail: roloend@gmail.com. Telefón: 036/631 23 92. Manaţér redakcie: Ivan Tóth, tel. č. 0910 914 981. Redakcia: Pionierska ul. 2, 934 01 Levice. Telefón redakcia a inzercia: 036/631 23 92. Fax: 036/631 31 87. E-mail: redakcia@pohronie.sk. Vychádza v utorok. Uzávierka v piatok o 12. hodine. Nevyţiadané príspevky nevraciame. Uverejnené materiály nemusia byť totoţné s názormi redakcie ani vydavateľa. Rozširuje Royal Press, s. r. o., súkromní predajcovia a kolportéri. Objednávky na predplatné sa prijímajú priamo v redakcii. Podávanie novinových zásielok povolilo RPC Nitra č. j. 1-RPC/2004. Tlač z dodaných tlačových predlôh: VERSUS, a. s., Pribinova 21, 819 46 Bratislava. Registračné číslo EV 3617/09.

» Dám do prenájmu objekt v Hornej Seči na ubytovacie, alebo podnikateľské účely. Tel. 0918 907 984 Ul. 28. októbra 17, Levice, www.pohrebnictvokerberos.sk SLUŢBY (345) kerberos@pohrebnictvokerberos.sk (68) » Dám do prenájmu garsónku v Kontakt: 0948/581 200, 0903/461 148 Ponúkam stavebné práce, Leviciach. Ihneď. Tel. 0918 513 podbíjanie tatranským OBS, 774 (341) zatepľovanie, podkrovné Predám tatranský profil – » Dám do prenájmu dvojgarsónku v brúsený I. trieda od 3,85 €, II. drevené konštrukcie Leviciach na Konopnej 18. Tel. trieda od 2,85 € . Doveziem. 036/77920 76 od 15. - 19. hodiny, a natieranie tatranský. 0910 127 250 (337) Tel. 0905 450 267 Tel. 0902 612 052 (77) » Dám do prenájmu 1-izbový byt v 0905 226 837 (221) Leviciach. Tel. 0907 560 493 predtlačených Pôţičky a hypotekárne úvery (327) » Predám reťazovú dlabačku vhodnú textov, školských prác » Dám do prenájmu 1-izbový zarias výhodnou úrokovou na dlabanie rôznych otvorov do (ZŠ, SŠ, VŠ), broţúr a dený byt v Leviciach. Tel. 0902 sadzbou. Tel. 0918 167 143 dreva, funkčná, veľmi zachovalá. 119 843 (335) (297) kníh, poradím Cena dohodou. Tel. 0905 123 868 » Dám do prenájmu 3-izbový nezas diplomovou prácou (226) riadený, čiastočne prerobený byt » Mám na predaj staré mince z roku humanitného Glazúrovanie vaní. na ul. Zd. Nejedlého. Tel. 0903 1944 a podobné. Tel. 0902 623 zamerania 759 760 (284) Tel. 0905 983 602 025 (298) po obsahovej i NEHNUTEĽNOSTI 0903 405 588 (286) » Predám frézu na kov FW 40 s štylistickej stránke. uhlovou hlavou, s deliacim » Kúpim v Leviciach rodinný dom, prístrojom. Cena dohodou. Tel. PaedDr. Kotorová prípadne v okolí, alebo byt. Tel. PRÁCU PONÚKA 0948 12 87 87 (325) 0907 560 493 (328) » Skúsená opatrovateľka vezme do » Predám v Rybníku väčší rodinný » Predám nové, ešte nevybalené dve- 0903 058 711 opatery dieťa od pol roka. Tel. re do sprchy 90 x185 BOX SKIP- (Tlmače) dom - dohoda. Tel. 0908 083 829 (99) 0949 351 449 (324) PER, MAESTRO CRISTALLO. (292) BYTY Tel. 0908 410 459 volať do 19. hodiny (338) PREDÁM KAVIAREŇ » Kúpim 1-izbový byt v Leviciach, platba v hotovosti, okrem VinohraV CENTRE LEVÍC. ZOZNÁMENIE dov. Nie som RK. Tel. 0918 808 Informácie 0914 172 371 » 65 ročný vdovec rád by sa zozná(318) 030 (319) mil s dámou primeraného veku. » Predám 1-izbový byt s balkónom v Kontakt v redakcii. (313) » Predám rodinný dom v okolí Leviciach. Tel. 0915 410 766 HĽADÁM kasárni. Tel. 0902 202 037 (322) (342) » Predám rodinný dom v obci Málaš. » Hľadám rodinu Kemeniovú, ktorá » Súrne predám 1-izbový byt v Tel. 0908 527 719 (323) bývala na adrese Kapitána NálepOV, blízko centra na ul. B. » Predám v horskej osade starý ku č. 2 v Leviciach. Tel. 0908 515 Nemcovej. Byt má plastové okná. vidiecky zrekonštruovaný rodinný 247 (288) Cena 27 000 €. Tel. 0949 263 042, vzdialený asi 18 km od Banskej 0908 611 448 (307) Štiavnice, pri dome je aj menšia » Predám v LV 1-izbový byt v OV záhradka. Cena dohodou. Tel. na 3. poschodí, alebo vymením za 0902 646 823 (334) garsónku + doplatok. Tel. 0908 Touto cestou zo srdca ďakuPOZEMKY 083 590 (326) » Predám 1-izbový byt v OV blízko » Predám stavebný pozemok na jem vedeniu Domova sociálnych služieb v Podlužanoch, centra v Leviciach na ulici B. Cigánke. Tel. 0905 701 891 (316) Nemcovej. Byt má plastové okná. » Predám oplotený pozemok 7,5 á pani majiteľke Mgr. Zdenke RK - nevolať! Cena 27 000 €. Tel. (bývalá vinica) v katastri LV. Tel. Hájekovej, hospodárke 0949 263 042 (339) 0919 020 538 (317) Mgr. Psárskej, všetkým » Predám 2-izbový byt v OV v DARUJEM sestričkám, zvlášť Babetke a Leviciach, alebo vymením za » Darujem malé mačiatka, 4 kusy. Anke Števkovej za ich menší. Tel. 0905 296 353 (343) Tel. 0903 022 828 (314) nadľudský prístup nielen » Predám 2-izbový byt v OV s ZVIERATÁ k pacientom, ale aj ku nám balkónom na 2. poschodí v centre Levíc. RK - nevolať. Tel. 0905 » Predám ošípané. Tel. 036/638 51 príbuzným za ich chovanie, 125 956 (332) 43, 0918 618 593 (270) láskavý hlas a povzbudenie, » Predám 3-izbový byt v Leviciach. ktoré nás držalo nad vodou RÔZNE Tel. 0903 392 310 (320) pri ťažkom stave našej ma» Predám 3-izbový byt v Leviciach » Predám odľahčené železobetónové nosníky na preklady, stropy, alebo miny Kataríny Ďurovskej, na Rybníkoch 3, na prízemí bez premostenie potoka. Rozmery 5 ktorej po štyroch rokoch balkóna. Cena 47 000 € + dohoda. 300, šírka 500, výška 210 mm, 14 pobytu v tomto jedinečnom Tel. 0917 480 223 (321) kusou. Cena dohodou, Tel. 0905 zariadení dotĺklo srdiečko a » Predám 4-izbový byt v radovej 123 868 (225) zástavbe v Leviciach, alebo vynavždy opustila rady živých. mením za 3-izbový byt s doplatPatrí Vám nekonečná vďaka. Predám novú plechovú kom v Leviciach. Tel. 0918 907 Slovami sa to nedá vyjadriť. 984 (344) garáţ 3 x 5 m. Cena 460 €.
(1)

Odkúpim a predám staroţitnosti – nábytok, striebro, hodiny, bodáky, šable, lustre, pohľadnice, porcelán - v Leviciach. Tel. 036/62 235 96, 0903 439 094

VÝMENA
» Vymením 3-izbový byt s lógiou na Vinohradoch v Leviciach za dvojgarsónku + doplatok. Tel. 0907 560 493 (340)

Pohrebníctvo a Kvetinárstvo
kvetinová výzdoba, smútočné vence, ikebany, sviečky, rakvy, organizovanie pohrebov, kremácia, rezané kvety donášková služba kvetov, darčekové predmety

KERBEROS

PRENÁJOM

OPRAVÍM PRAVOPIS

Z NAŠEJ PONUKY VYBERÁME: Predaj: 1-OV, P. O. Hviezdoslava, dohoda 1-OV, Perecká, kompl. rekonoštr. 1-OV, Pri Tehelni, 27.000 € 1-DB, Hlboká, 21.000 € 1-OV, Okružná, aj výmena za 2-izb. 2-garz., OV, Školská, 26. tis. € 2-OV, Perecká, 38.000 € 2-OV, Poľná, 31.000 €, aj výmena za menší 3-DB, Palárikova, dohoda 3-OV, Perecká, 46.000 € 3-OV, kpt. Nálepku, 39.500 € 4-izbový dom v radovej zástavbe, 87. tis. € Sedliacky dom - Uhliská Pozemok s vin. Domčekom - Strážny vrch 17.tis. € Prenájom: RD Horná Seč, aj na podnik. účely, Vyšné nad Hronom, Levice - reštauračné zariadenie Prenájom: 2-izbový byt - Levice VYHOTOVUJEME KÚPNE, DAROVACIE A NÁJOMNÉ ZMLUVY
Radová zástavba Levice, 87 tis. € RD Vyšné n. Hr., cena:35 tis. €

tel.: 0905 296 353, www.agbreal.sk e-mail.: agutanova@centrum.sk
Sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Realizácia stavieb na kľúč.
(37)

Ivana Krasku 3, 934 01 Levice

POĎAKOVANIE

*INZERCIA*
200 zvárači - zváranie oblúkom, elektródou - Fínsko, AJ - výhodou, SOU, prax min. 1 rok, znalosť čítania výkresov 50 stolári - montáţ kuchýň - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok, VP B,C 100 odborníci v oblasti stavebníctva a kovopriemyslu - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax 3 - 5 rokov 17 pokladači plávajúcich podláh Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax 2 - 3 roky, VP B 2 záhradníci - sezónna práca - Rakúsko, NJ - komunikatívne, prax min. 1 rok, VP C 1 pomocná sila v kuchyni - vedľajší úväzok - Rakúsko, NJ - komunikatívne, prax min. 1 rok 1 technik poľnohospodárskych strojov - Rakúsko, NJ - komunikatívne,

Tel. 0905 226 837 0905 450 267

(222)

Dcéra Mária Verná a syn Ing. Vladimír Ďurovský
(336)

Redakcia POHRONIE 036/6312 392
10 robotníci v továrni na výrobu prírodných vláken a umelého hodvábu - Slovinsko 2 montáţni pracovníci v automobilovom priemysle - Maďarsko, maďarský - aktívne, SŠ, prax min. 1 rok 2 kuchári - pomocníci v kuchyni Poľsko, PJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 1 čašník - servírka - Poľsko, PJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 10 pracovníci hotela - Nórsko, AJ aktívne, SŠ 3 praktickí lekári - Nórsko, AJ - aktívne, VŠ, prax min. 1 rok 1 robotník na farme - Nórsko, AJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok

SOU, prax min. 1 rok 1 mechanik - Rakúsko, NJ - pokročilý, SŠ, prax min. 1 rok 1 čašník - servírka - Rakúsko, NJ aktívne, SŠ 1 obsluha stavebných strojov - Rakúsko, NJ - aktívne, SŠ, prax min. 1 rok 1 čašník - servírka - Rakúsko, NJ aktívne, SOU, prax min. 1 rok 1 pomocnica v domácnosti - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 4 kuchári - Nemecko, NJ, AJ komunikatívne, SOU 2 stavitelia lodí, tesári, stolári - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax 3 roky 20 pracovníci bezpečnostnej sluţby Nemecko, NJ, AJ komunikatívne, SOU, VP B

2 pomocné sily v kuchyni a obsluhe - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU 20 lekári - všetky odbory - Nemecko, NJ - aktívne, VŠ, prax min. 1 rok 1 lakýrnik - Nemecko, NJ - komunikatívne, SŠ, prax min. 1 rok, VP B, C 2 obsluha CNC strojov - Nemecko, NJ - komunikatívne, SŠ, VP B 1 technik poľnohospodárskych strojov - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, VP B, C 1 obsluha CNC strojov - obrábač Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, VP B, C 1 zvárač - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, VP B, skúšky zárač. 50 pomocní pracovníci v sklade Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok 5 vodiči C, E - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok

3 mechanici, karosári - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 4 zdravotné sestry - Nemecko, NJ aktívne, SŠ, VP B 100 chyţné, pomocní kuchári, čašníci, animátori, maséri, predavačky, pomocné sily v kuchyni, plavčíci Grécko, AJ - komunikatívne 10 vodiči - nákladné vozidlo, ťahač ČR, SOU, prax min. 1 rok, VP C, E 100 vodiči - náklad. vozidlo s prívesom - ČR, SOU, prax min. 1 rok, VP C,E 20 vodiči autobusu - ČR, prax min. 1 rok, VP D 2 obsluha NC obrábacích strojov ČR, prax min. 1 rok, čítanie výkresov 2 lekári - oftalmológ - Dánsko, AJ aktívne, VŠ, prax min. 1 rok

Informácie: EURES 036/2440 303

14

28. júna 2011

inzERCia

POHRONIE

kto nám o dporučí klienta!

Odmeníme každého

chceme podporiť zdravie našich známych

čo je To RekupeRáCIA vzduChu?
rekuperácia je spätné získavanie energie. pri decentrálnom vetraní, v samostatných rekuperačných jednotkách zabudovaných v obvodovom múre sa nachádza tepelný výmenník, keramické teleso s kanálikmi pre priechod vzduchu. dobre prijíma a odovzdáva teplo. pri vetraní, výmene opotrebovaného vzduchu sa teplo zachytí vo výmenníku a pri nasávaní čerstvého vzduchu sa teplo vráti späť do miestnosti. rekuperátor je výborný hospodár s našim teplom.
Ľudský organizmus sa vyrovná s nedostatkom kyslíka zmenou dýchacieho režimu - plytké dýchanie. presne o túto dobu sa nám skráti dĺžka života. pri nedostatku kyslíka vzniká v organizme postupne kyslé prostredie. následkom je unavený organizmus a proces starnutia. naopak, dostatok kyslíka zabezpečuje zásaditosť prostredia v organizme a následne mladnutie.

Chcete mať doma zdravý vzduch ako v Tatrách?

Riadené vetranie so spätným ziskom tepla sa skutočne oplatí
Nielen pri novostavbách, ale tiež pri rekonštrukciách sa v súčasnej dobe apeluje na vzduchotesnosť objektu. Norma DIN 1946-6 vyžaduje zabezpečenie dostatočnej výmeny vzduchu. Optimálnym variantom je riadené vetranie so spätným ziskom tepla - rekuperáciou. Iba týmto riešením je možné zabezpečiť pravidelnú výmenu vzduchu s minimálnou stratou energie.

Ochrana proti plesniam
Človek „vyprodukuje“ počas celého dňa veľké množstvo vlhkosti. Priemerná štvorčlenná rodina tak dýchaním, potením, varením, sprchovaním a kúpaním „vyrobí“ až 12 litrov za 24 hodín. V nevetraných vlhkých miestnostiach vzniká optimálne prostredie na tvorbu plesní. Vďaka systému inVENTer si nemusíte s týmto problémom robiť starosti. Pri nepretržitej prevádzke v základnom režime zabezpečí inVENTer v závislosti od typu a objemu vzduchu miestnosti minimálne šesťnásobnú výmenu vzduchu za 24 hodín, a tým ho automaticky zbavuje vlhkosti.

Úspora energie na kúrenie
Zabezpečením dostatočnej výmeny vzduchu cez okná sa výrazne zvyšuje energetická náročnosť budovy. Po inštalácii systému inVENTer sa zníži hodnota energetickej náročnosti o cca 17 kWh ne jeden meter štvorcový a rok. Pri osadení 6 ks jednotiek iV14 do bytu alebo rodinného domu s výmerou 120 m2 sa docielia úspory cca 2 064 kWh/rok. Veľmi dôležitým argumentom pre efektivitu systému je príkon jednotiek (1,5 W na jednotku iV14). Týmto je pomer vynaloženej energie k získanej energii 1:40!!!

Obmedzenie alergií
V nevetraných miestnostiach sa zhromažďujú škodlivé látky, ktoré sa uvoľňujú z interiérového vybavenia (nábytok, koberce, farby...). Vďaka systému inVENTer dochádza k pravidelnej výmene vzduchu a tieto škodliviny sa postupne odvetrávajú. Vnútorné kryty sú vybavené prachovými filtrami, ktoré zachytávajú prachové častice z vonkajšieho prostredia. V ponuke sú tiež peľové filtre. Pri nízkych teplotách dochádza vďaka kondenzácii vo vnútri keramického výmenníka k zvlhčeniu suchého vzduchu vo vnútri interiéru.

Prach a hluk zostávajú vonku
Pri frekventovaných komunikáciách je vetranie cez okná takmer nereálne. Všetok hluk a prach prenikajú priamo do interiéru. Vďaka systému inVENTer sa zníži prenikanie hluku o 40 dB a prašnosť sa prostredníctvom prechových filtrov zníži na minimum. Samotné ventilátory sú veľmi tiché a jednotku je možné inštalovať bez problémov i v spálni.

klienti z regiónu pOhrOnia dostanú bonus peĽOVé Filtre zdarma.
Cenové návrhy najčastejšie používaných riešení inVEnter
zariadenia vhodné pre prízemné rodinné domy s vlhkosťou, novostavby - komfortnejšie riešenie
Názov zariadenia inVENTer 14R Digitálny regulátor ZR 15 so snímačom vnútornej vlhkosti a teploty Vonkajšie čidlo Peľový filter Cena celkom bez DPH 20% DPH Cena celkom s DPH Počet ks 4 1 1 4 cena za ks bez DPH v € 487,00 314,00 89,00 6,00 cena celkom bez DPH v € 1 948,00 314,00 89,00 24,00 2 375,00 475,00 2 850,00

zariadenia vhodné pre 2 - 3 izbové byty v činžiaku po zateplení
Názov zariadenia inVENTer 14R Manuálny regulátor ZR7 Peľový filter Cena celkom bez DPH 20% DPH Cena celkom s DPH Počet ks 2 1 2 cena za ks bez DPH v € 487,00 160,00 6,00 cena celkom bez DPH v € 974,00 160,00 12,00 1 146,00 229,20 1 375,20

Výhradné regionálne zastúpenie inVENTeru:

Tel.: +421 (0) 910 893 020, +421 (0) 911 893 020 E-mail: info@energoinvent.sk Web: www.energoinvent.sk
navštívte nás na ul. Vojenská 4, Levice 1. posch.
(kancelárske priestory nad obchodom s bicyklami).

ENERGO INVENT s.r.o.

zariadenie vhodné pre jednu miestnosť
Názov zariadenia inVENTER TWIN (dve zariadenia v jednom) Manuálny regulátor ZR7 Peľový filter Cena celkom bez DPH 20% DPH Cena celkom s DPH Počet ks 1 1 1 cena za ks bez DPH v € 777,00 160,00 6,00 cena celkom bez DPH v € 777,00 160,00 6,00 943,00 188,60 1 131,60

informácie od nás spolu s predvedením funkčného modelu

Možnosť kúpy zariadení inVEnter na splátky cez spoločnosť HOME CREDit.

Mesačná splátka na 2 ks s regulátorom od 20 €. úroková sadzba na splátky ako v banke.

1 čašník, servírka - nástup 1. 7., vyuč., PIZZERIA FONTÁNA s.r.o., Červenej armády 7, Levice, tel. 036/6319 208, p. Akosiová 2 čašníci, servírky - nástup 22. 7., vyuč., Ing. RADMILA DREVAŇOVÁ, Partizánska 15, Tek. Luţany, tel. 0908 736 624, p. Trnka 1 diplomovaná všeobecná sestra - nástup 1. 7., VŠ, JESEŇ ŢIVOTA DSS, Druţstevnícka 22, Levice, tel. 036/6312 087, p. Kúdeľová 2 elektromechanici strojov a zariad. - nástup 30. 6., vyuč., SERIOPLAST SLOVAKIA s.r.o., PP - Geňa Levice, f.codeca @serioplast.it, p. Codeca 1 fakturant - nástup 8. 7., ÚSO, ALMATRANS, Tabaková 21, Levice, almalevice@almalevice. sk, p. Fíbert 1 kuchár - nástup 21. 7., vyuč., ZUZANA MOLNÁROVÁ, Mochovská 36/170, Levice, tel. 0915 055 625, p. Molnárová 1 kuchár - nástup 22. 7., vyuč., Ing. RADMILA DREVAŇOVÁ, Partizánska 15, Tek. Luţany, tel. 0908 736 624, p. Trnka 1 kuchár pizze - nástup 29. 6., vyuč., JÁN KOCMAN KOGIPS, Nám. Mieru 1, Pukanec, tel. 0911 763 315, p. Kocman 2 lektori anglického jazyka v MŠ - nástup 1. 9., VŠ, PRO AMERICANA s.r.o., Nádv. Európy - Holandský dom, Komárno, výučba v mieste bydliska, tel. 035/773 09 52, p. Plachý 1 majster odbor. výchovy - kaderník - nástup 1. 9., vyššie vzdel., STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, sv. Michala 36, Levice, tel. 036/622 10 61, Mgr. Nemčoková 2 mechanici, oprav. stroj. a zariad. - nástup 30. 6., vyuč., SERIOPLAST SLOVAKIA s.r.o., PP - Geňa Levice, f.codeca @serioplast.it, p. Codeca 1 obchodný zástupca - nástup 30. 7., VŠ, ENPAY TRANSFORM. COMP., Krškany 38, Levice, zdenka.ocovska@enpay. com, Ing. Valkovič 2 poradca pre predaj v obchode - nástup 1. 7., vyuč., NAY ELEKTRODOM a.s., Turecký rad 6, Levice, tel. 036/629 11 01, Ing. Benčík 1 predavačka v klenotníctve nástup 21. 7., ÚSO, AMIL s.r.o., Hviezdoslava 35, Levice, tel. 036/634 59 10, Ing. Ducháček 1 predák na CNC - nástup 21. 7., ÚS, LENCOS s.r.o., Nádraţný rad 28, Levice, tel. 036/6312 074, p. Mesárová 1 predák na drevo spracujúcej lin. - nástup 21. 7., ÚS, LENCOS s.r.o., Nádraţný rad 28, Levice, tel. 036/6312 074, p. Mesárová 1 správca budovy a majetku nástup 1. 7., ÚSO, REALITYSPRÁVCOVSKÁ CZ, Miletičova 23, Bratislava, tel. 0915 755 641, Ing. Sekereš 1 stavebný zámočník - nástup 21. 7., vyuč., HAGO s.r.o., Mládeţnícka 159/3, Tlmače, tel. 0948 275 015, p. Pálinkášová 4 strojársky pracovník vo výr. - nástup 30. 7., vyuč., ENPAY TRANSFORM. COMP., Krškany 38, Levice, zdenka.ocovska @enpay.com, Ing. Valkovič

1 učiteľ chem.-fyz. - nástup 1. 9., VŠ, ZŠ sv. Michala 42, Levice, tel. 036/6312 515, PaedDr. Botková 1 učiteľ jazykov - nástup 30. 8., VŠ, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Bátovce 368, tel. 0911 434 287, PhDr. Salinka 1 učiteľ odbor. ekonom. predmetov - nástup 1. 9., VŠ, SSOŠ ANIMUS, Jesenského 41, Levice, tel. 0902 119 861, PaedDr. Kriţanová 1 učiteľ Sj-Lit - nástup 1. 9., VŠ, ZŠ Plavé Vozokany č. 114, tel. 036/772 71 24, Ing. Horváthová 1 údržbár - elektrikár - nástup 1. 8., vyuč., TESCO STORES SR, a.s., Turecký rad 7, Levice, tel. 036/636 46 02, p. Kurucová 1 údržbár-zásobovač - nástup 1. 8., vyuč., STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Sv. Michala 36, Levice, tel. 036/622 10 61, Mgr. Nemčoková 1 vedúci nákupu a predaja nástup 21. 7., VŠ, EUROPALT s.r.o., Mestský Majer 2, Levice, tel. 036/635 05 04, p. Miková 1 vodič malého dodávkového autom. - nástup 1. 7., vyuč., VIVE s.r.o., kpt. Nálepku 1, Levice, emil.macak@heineken.com, Ing. Macák 1 vodič nákl. autom. s prívesom - nástup 21. 7., vyuč., INTERAGROS s.r.o., Nám. Šoltésovej 14, Levice, interagros@orangemail.sk, Ing. Packa 1 vodič nákladného automobilu - nástup 1. 7., vyuč., SITA SLOVENSKO, Mestský majer 1, Levice, tel. 633 62 01, Ing. Flídr 3 vodič nákladného automobilu - nástup 22. 7., vyuč., INCAR, s.r.o., Mochovská 44, Levice, tel. 0911 600 665, p. Cserhelyi 1 všeobecná sestra - nástup 29. 6., ÚSO, DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŢ., Krškany 86, tel. 036/631 31 90, p. Kocmanová 1 všeobecná sestra - nástup 1. 7., ÚSO, JESEŇ ŢIVOTA DSS, Druţstevnícka 22, Levice, tel. 036/6312 087, p. Kúdeľová 2 výčapník, barman - nástup 15. 7., vyuč., MIBEDA-TOMÁŠ KAMINSKÝ, Pradiarenská 2 Levice, tel. 0917 385 655, p. Kaminskí 1 výrobný robotník frézar CNC - nástup 21. 7., vyuč., EUROPALT, Mestský Majer 2, Levice, tel. 635 05 04, p. Miková 5 zámočníci - zvárači - nástup 21. 7., vyuč., COMAT PLUS s.r.o., kpt. Nálepku 59, Levice, tel. 0905 724 265, p. Hlinčík 2 zdravotné sestry - nástup 11. 7., VŠ, CS-SALVUS MEDIKLINIK, 29. augusta 2, Levice, csendeslucia@gmail.sk, Mgr. Csendesová

1 zvárač - nástup 21. 7., vyuč., HAGO s.r.o., Mládeţnícka 159/3, Tlmače, tel. 0948 275 015, p. Pálinkášová 2 zvárači CO2, zámočníci - nástup 30. 7., ÚSO, ENPAY TRANSFORM. COMP., Krškany 38, Levice, zdenka.ocovska @enpay.com, Ing. Valkovič 2 čašníci, servírky - nástup 30. 6., vyuč., PÍRI TRANS, s.r.o., Hokovce 222, tel. 036/749 14 33, p. Píriová 1 kuchár - nástup 1. 8., vyuč., GASTRODOM, s.r.o., Šahy, Petőfiho 1, tel. 036/741 14 37, p. Balogová 15 zaučené šičky - nástup 1. 7., zákl., VIVI PERSONAL CONSULTING s.r.o., Šahy, Hontianska cesta 3, tel. 0948/508 370, p. Daniš 7 retušéri keramiky - ZPS - nástup 1. 8., vyuč., ANGELIS, s.r.o., Horné Semerovce 157, tel. 0907 230 200, p. Tóth Zsóka 1 kuchár - nástup 1. 7., vyuč., NATUR-PRODUKT Németh, s.r.o., Šahy, Bernecká 1823, tel. 036/778 71 18, p. Németh 1 murár - nástup 6. 7., vyuč., WOLLBET- WOLLENT KAROL, Šahy, Kráľa 33, tel. 09011 244 758, p. Wollent 2 pom. sily vo výr. cukr. vaty nástup 1. 7., zákl., SOLIDE SLOVAKIA, Fučíkova 10, Hronovce, tel. 0905 985 774, p. Košík 1 predavač - nástup 1. 7., vyuč., Vasaráb Peter, Ţeliezovce, Poľná 24, miesto výkonu práce Šarovce, tel. 0908 753 049, p. Vasaráb 2 predavači-skladníci - nástup 1. 8., zákl., Mgr. Michaela Haboráková, Ţeliezovce, Hviezdoslavova 52, tel. 0905 594 263, p. Haborák 1 skladník - nástup 1. 7., ÚSO, P.M.H.-INVEST & TRADE, Poštová 20, Ţeliezovce, tel. 036/756 54 10, p. Habart 1 účtovník všeobecný - nástup 1. 8., ÚSO, SOLIDE SLOVAKIA s.r.o., Fučíkova 10, Hronovce, tel. 0905 985 774, p. Košík 1 vedúci predajne stavebnín nástup 1. 7., ÚSO, HYPSKÝ PAVOL-H&H MONT., Tekovské Luţany, SNP 190, tel. 0905 418 660, p. Hypský 3 vodič náklad. automobilu nástup 1. 7., zákl., Mucha Ján ml., Čata, Hlavná 40, tel. 0918 525 310, p. Mucha

DNI OTVORENÝCH DVERÍ U PRIMÁTORA
Príďte a povedzte, čo Vám v našom meste chýba, čo by ste zmenili ale aj čo sa Vám páči a s čím ste spokojní! Termíny na II. polrok 2011: 6. 7. 3. 8. 5. 10. 9. 11. 7. 9. 7. 12.

Stretnutia sa konajú v kancelárii primátora, I. poschodie, číslo dverí 34, v čase od 13.00 – 16.00 h

036/6312 392

REDAKCIA POHRONIE

je reprezentačná publikácia, ktorú si môžete kúpiť na Obecnom úrade v Podlužanoch.

TEKOV KRÁSNY ČILEJKÁRSKY

REDAKCIA FAX 036/6313 187
20,72 € 10,36 € 5,18 € 624 Sk 312 Sk 156 Sk

NEZABUDNITE NA PREDPLATNÉ POHRONIA
Celoročné predplatné Polročné predplatné Štvrťročné predplatné

Meno a adresa:...................................................................................................................................................
Prinášame objednávací lístok predplatného týždenníka Pohronie, ktorý občania po vyplnení zašlú spolu s kópiou ústrižku uhradenej poštovej poukážky (typu H) na adresu redakcie (POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice) alebo môžu uhradiť priamo v redakcii, prípadne objednávku nahlásiť na tel. č. 036/631 23 92.

16

28. júna 2011

inzERCia

POHRONIE

(73)

(22)

PLASTOVé OkNá A DVERE

Dem-ter

zn. saLaManDER VRátanE OV a DECEuninCK DOPLnK

PLastOVÉ OBKLaDY a OPLOtEnia, MaRKízY
Cenová ponuka • DoDávka • Montáž • ServiS

Levice, ul. Ľ. Štúra 21/A (za tržnicou) tel.: 036/630 81 60 • mobil: 0904 186 209 e-mail: levice@demter.sk • www.demter.sk

(2)

(3)

na predaj r e k r e a č n ý a r e á l (vhodný aj ako domov soc. služieb)
Areál tvorí: trojpodlažná budova - 18 izieb so soc. zariadením, - jedáleň a kuchyňa so zariadením, - konferenčná miestnosť (70 miest), - sauna, 5 zrubových chát - 4 izby, soc. zariadenie, vonkajší bazén - s rozmerom 6 x 12,6 m; h. - 1,2 m, asfaltové ihrisko - s rozmerom 9 x 27 m, vlastná studňa a čistička odpad. vôd, pozemok - s výmerou 6 403 m2 Cena - 240 000 €
(30) (38)

hprk.sk

Info - 0903 402 517

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful