Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008

Faktor Penyumbang KepadaTahap Kemahiran Generik Di Kalangan Pelajar Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
Kamarudin Md Tahir PM Dr. Ruhizan Md Yassin PM Dr Ramlee Mustapha Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstrak Dalam era globalisasi dan perkembangan dunia sekarang, majikan tidak hanya mementingkan kemahiran teknikal atau hard skills tetapi juga kepada kemahiran generik atau soft skills. Justeru kajian ini adalah bertujuan untuk menilai pembangunan kemahiran generik pelajar tahun akhir Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Seramai 476 responden pelajar tahun akhir telah terlibat dalam kajian ini yang merangkumi di empat buah negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Kajian ini lakukan dengan menggunakan rekabentuk kajian tinjauan dan dilakukan secara pendekatan kuantitatif Hasil daripada analisis data telah mendapati bahawa penilaian tahap kemahiran komunikasi, penyelesaian masalah, kerja berpasukan, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat, kemahiran etika dan moral profesional dan kemahiran kepimpinan berada pada tahap memuaskan manakala tahap kemahiran keusahawanan berada pada tahap yang sederhana. Hasil daripada kajian ini juga mendapati interaksi rakan dan pengajaran kontekstual merupakan peramal utama dalam menyumbang kemahiran generik pelajar disamping pengurusan kokurikulum oleh para pensyarah, kemudahan infarasturuktur dan interaksi pensyarah turut mempunyai peranan dalam menyumbang kemahiran generik di kalangan pelajar Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

1.0

Pengenalan Rancangan Malaysia Kesembilan

universiti awam, politeknik dan kolej komuniti seperti dalam Jadual 1.1.

Mengikut

(Malaysia 2006), sejumlah 1.6 juta pekerjaan akan diwujudkan. Bagi menampung permintaan tersebut, sektor pendidikan tinggi memainkan peranan yang amat penting agar graduan yang dihasilkan itu nanti akan dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh majikan pada masa kini dan akan datang. Menyedari akan hakikat tersebut, dalam Rancangan Malaysia ke Sembilan (PMK-9), kerajaan telah menambah pusat-pusat pendidikan tertiari awam di bawah Kementerian Pengajian Tinggi yang merangkumi

Jadual 1.1 Institusi pendidikan tertiari 2000 dan 2007 Institusi Universiti Politeknik Kolej Komuniti Jumlah 2000 11 11 0 22 2007 17 20 34 71

Sumber : Malaysia (2006) Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (Malaysia 2006) ini juga, pertambahan pengajian

1

Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008
diperingkat sijil menyumbang pertumbuhan Kolej komuniti juga ditubuhkan dengan bertujuan agar syarikat-syarikat swasta menggunakan khidmat kolej komuniti untuk memberi latihan kepada pekerja mereka. Objektif penubuhan kolej komuniti keempat adalah untuk mewujudkan kerjasama yang erat di antara ahli masyarakat, kerajaan tempatan dan sektor swasta bagi memajukan kawasan setempat.

tahunan kedua tertinggi selepas diploma iaitu masing-masing 25.9% dari 12.8 % pada tempoh tahun 2001 hingga 2005 kepada 38.7% pada tempoh 2006 hingga 2010 dan 27.2% dari 3.9% pada tempoh tahun 2001 hingga 2005 kepada 31.1% pada tempoh 2006 hingga 2020. Keadaan ini memberikan satu manifestasi bahawa keluaran sijil dari kolej komuniti dan politeknik mempunyai peranan yang penting dalam menyumbangkan modal insan bagi merealisasikan pembangunan negara di masa akan datang.

2.1 Ciri-ciri

Ciri-ciri Kurikulum Kolej Komuniti yang digunakan dalam pembinaan

kurikulum adalah ia dibina berasaskan profil 2.0 Penubuhan Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan memorandum konsep penubuhan Malaysia No. Dari komponen terdiri iaitu segi kandungan kurikulum yang dan kursus yang ditawarkan, ia mengandungi dua kemahiran teori dan teknikal mengandungi kemahiran teras sesuatu kursus yang daripada amali. Manakala komponen kemahiran yang kedua pula adalah kemahiran insaniah iaitu kemahiran – kemahiran soft skills yang diperlukan pada semua jenis pekerjaan. Bagi mencapai visi dan misi 2.2 Pembangunan Kemahiran Generik Di Kolej Komuniti Di kolej komuniti, kemahiran generik dibangunkan di kalangan pelajar melalui model matapelajaran mandiri dan model terapan 2003; (Bahagian Jabatan Pembangunan 2006). Kurikulum penubuhan kolej komuniti, beberapa objektif telah dibentuk iaitu menyediakan laluan alternatif kepada pelajar lepasan menengah dan pelajar yang tercicir daripada pendidikan formal untuk mengikuti latihan dan kemahiran dalam bidang-bidang teknikal dan vokasional seperti perdagangan, pertanian, kesihatan, teknologi maklumat dan kejuruteraan. Objektif yang kedua adalah sebagai landasan untuk menyediakan pendidikan sepanjang hayat kepada individu dan masyarakat setempat bagi meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat. keterampilan, kurikulum berbentuk modular dan kandungan komponennya adalah 25% teori dan Mengikut 75% latihan pratikal (Bahagian Pengurusan Kolej Komuniti 2002) (2000), pada 5 Julai 2000 Jemaah Menteri telah mempertimbangkan Pendidikan tentang 398/2225/00 yang telah dikemukakan oleh Menteri pelaksanaan kolej komuniti di setiap kawasan parlimen di Malaysia. Pada Jun 2001 sepuluh (10) buah kolej komuniti rintis telah mula beroperasi dan sehingga Jun 2008 sebanyak tiga puluh tujuh (37) buah kolej komuniti seluruh Malaysia. telah beroperasi di

Pengurusan Institut Pengajian Tinggi Malaysia

2

Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008
2.2.1 Model Matapelajaran Mandiri mendapatkan rumah sewa. Konsep bangunan kolej komuniti terbahagi kepada dua (2) kluster iaitu Model ini menggunakan modul yang tersendiri dalam membangunkan kemahiran insaniah di kalangan pelajar. Modul- modul mandiri yang dilaksanakan di kolej komuniti adalah Modul Bahasa Inggeris Komunikasi. bangunan rumah kedai dan bangunan kampus. Bangunan rumah kedai adalah perimis deratan rumah kedai yang dibeli dan diubahsuai oleh kerajaan untuk dijadikan perimis tetap kolej komuniti. Rumah kedai ini terletak di kawasan bandar dan bandaraya dan disekelilingi oleh permis 2.2.2 Model Terapan perniagaan yang lain.

Model terapan ini menggunakan pendekatan yang menerapkan kemahiran generik secara intergrasi dalam kurikulum melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antara aktiviti yang dilakukan oleh pensyarah dalam menjana kemahiran insaniah pelajar adalah penyoalan, perbincangan di dalam kelas, sumbang saran, kerja berpasukan, tugasan dan pembentangan. Jabatan Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi (2006), sebagai telah mendefinisikan kemahiran generik kemahiran insaniah yang diperlukan di yang bersifat global. tersebut merangkumi berfikir masalah, kemahiran pengurusan kemahiran insaniah dan kerja 3.0 Definisi Kemahiran Generik

dalam dunia pekerjaan Kemahiran kemahiran secara kritis berkomunikasi,

2.3

Persekitaran Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan Malaysia Kolej tujuan

menyelesaikan berpasukan, dan

kemahiran Mengikut pembelajaran (2000), pada 3 November 1999 Jemaah Menteri telah memutuskan untuk menubuhkan Menurut Kemnterian Pendidikan lagi Komuniti di setiap parlimen di seluruh negara. menubuhkan kolej komuniti disetiap parlimen diseluruh negara adalah untuk memberi peluang kepada masyarakat setempat menjadikan kolej komuniti sebagai hub pembelajaran sepanjang hayat disamping dapat meningkatkan sosio ekonomi seperti mana yang dinukilkan dalam objektif penubuhan kolej komuniti. Justeru adalah menjadi dasar pengambilan pelajar kolej komuniti dengan memberikan merit yang tinggi kepada pelajar setempat berbanding dengan pelajar luar. Dasar yang mengutamakan pelajar tempatan ini menyebabkan kolej komuniti tidak menyediakan asrama untuk pelajar dan jika keadaan memerlukan, pelajar akan bersuaha sendiri untuk

berterusan

maklumat, kemahiran keusahawanan, kemahiran etika dan moral profesional dan kemahiran kepemimpinan.

Sharifah Nor Putih (2001), membuat definisi kemahiran generik sebagai kemahiran yang tidak khusus iaitu tidak mempunyai kurikulum yang khusus tetapi ianya boleh dipelajari melalui semua matapelajaran dengan kaedah intergrasi atau bersepadu. Ia merangkumi kemahiran komunikasi, kemahiran menggunakan teknologi, kemahiran merancang dan mengelola aktiviti, kemahiran bekerja dengan orang lain dalam kumpulan, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran mengurus, memilih dan menganalisa maklumat, kemahiran menggunakan idea dan teknik matematik dan kemahiran memahami budaya.

3

Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008
daripada itu menyatakan masih mencari pekerjaan Di Australia pula, kemahiran generik adalah kemahiran keterampilan teras yang diperlukan oleh majikan dalam semua jenis pekerjaan seperti kemahiran pengumpul, analisa dan mengurus maklumat, kemahiran komunikasi, kemahiran mengurus dan merancang aktiviti, kemahiran bekerja dalam kumpulan, kemahiran penggunaan matematik, kemahiran penyelesaian masalah dan kemahiran menggunakan teknologi. (Mayer Committee 1992; National Center for Vocational Education Research 2002) Keadaan ini berlaku kerana pelajar kolej komuniti masih belum bersedia untuk menceburi ke alam pekerjaan. Ini dibuktikan dengan laporan kajian graduan kolej komuniti 2004 (Bahagian Pengurusan Kolej Komuniti 2005) yang telah menunjukkan persepsi graduan hanya pada tahap yang memuaskan terhadap enam (6) elemen kemahiran generik. Kemahiran generik yang dimaksudkan adalah kemahiran kepemimpinan, kemahiran 4.0 Pernyataan Masalah melaksanakan kerja tugas, berpasukan, keyakinan kemahiran diri dalam yang sesuai.

melaksanakan tugas, kemahiran menyelesaikan Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (Malaysia 2006), kadar pertumbuhan tahunan pengajian peringkat sijil mempunyai perubahan kadar pertumbuhan tahunan yang kedua tinggi iaitu 20.3% dari 2001 – 2005 hingga 2006 - 2010. Ini merupakan satu manifestasi bahawa keluaran sijil dari kolej komuniti dan politeknik mempunyai peranan yang penting dalam menyumbangkan modal insan bagi merealisasikan pembangunan negara di masa akan datang. Tetapi persoalannya sekarang, adakah keluaran daripada kolej komuniti dapat memenuhi kehendak majikan pada masa sekarang? Graduan Ini kerana mengikut Laporan Kajian 2004 (Bahagian Pengurusan Kolej graduan masalah dan kemahiran dalam menyesuaikan diri di tempat kerja. Keadaan ini konsisten dengan laporan kajian graduan kolej komuniti 2003 (Bahagian Pengurusan Kolej Komuniti 2004) iaitu purata min terhadap 6 kemahiran generik hanya pada tahap yang memuaskan sahaja. Begitu juga persepsi yang sama turut diberikan pada laporan graduan 2006 (Bahagian Pengurusan Kolej Komuniti, 2007), min terhadap enam (6)

kemahiran generik turut berada pada tahap memuaskan iaitu bekerja secara kumpulan (min 4.1), kemahiran berfikir kritis dan kreatif (min 3.9), kemahiran menyelesaikan masalah (min 3.9), kemahiran interpersonal (min 3.8), kemahiran menganalisa (min 3.8) dan kemahiran bahasa Inggeris (min 3.4). Berdasarkan kepada masalah yang telah dijelaskan, penyelidik mendapati bahawa kemahiran generik merupakan satu elemen yang penting dalam menjadikan para graduan diterima di pasaran pekerjaan. Isu kemahiran generik turut mendapat perhatian dalam kajian masalah Kajian pengangguran di kalangan graduan di institusi pengajian tinggi awam di Malaysia.

Komuniti 2005), masih terdapat 42%

yang belum bekerja sehingga hari konvokesyen dan daripada itu, 67% menyatakan alasan masih mencari kerja yang sesuai meskipun mereka telah tamat antara 6 bulan hingga 12 bulan pengajian di kolej komuniti. Keadaan ini agak konsisten dengan Laporan Kajian Kolej Graduan 2003 (Bahagian yang Pengurusan Komuniti 2004)

menyatakan 40.7% daripada graduan masih belum bekerja sehingga hari konvokesyen dengan 65%

4

Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008
masalah pengangguran di kalangan siswazah ini dilakukan oleh Morsihdi et. al. (2004) telah mendapati min beberapa kemahiran generik di kalangan graduan yang bekerja adalah lebih tinggi daripada graduan yang tidak bekerja. Ini 5.0 Objektif Kajian menunjukkan bahawa kemahiran generik mempunyai elemen kemahiran generik iaitu

kemahiran yang boleh digunakan di semua bidang pekerjaan (Tengku Mahaleel 2002; Nik Othman 2002; Yahya 2003; Morsid et.al 2004).

merupakan salah satu elemen yang penting dalam menjadikan graduan itu mudah diterima oleh majikan dan menurut Morshidi lagi antaranya kemahiran generik yang diperlukan oleh majikan adalah tersebut adalah penyelesaian masalah, kemahiran berfikir, komunikasi Bahasa Inggeris, mencari maklumat, melihat dan merebut peluang dan membuat perancangan. Manakala Jabatan Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi (2006) pula, menyatakan antara sebab graduan dari Insitusi Pengajian Tinggi Awam tidak mampu bersaing dalam pasaran pekerjaan kerana sistem pendidikan yang sedia ada hanya dan berfokuskan psikomotor kepada sahaja Dalam memilih rekabentuk kajian, penyelidik menggunakan rekabentuk tinjauan secara kajian rentas. Ini kerana kajian secara tinjauan adalah sesuai untuk menggambarkan sesuatu fenomena dan data pula diambil dari populasi yang besar (Cresswell 2005). Dalam kajian ini penyelidik menggunakan pendekatan kajian kuatitatif kerana mengikut Creswell (2005) kajian menggunakan pendekatan kuantitatif sesuai digunakan untuk tujuan deskriptif, penjelasan dan penerokaan terutama bagi kajian yang menggunakan manusia sebagai unit yang dianalisis. Populasi kajian terdiri daripada semua pelajar semester empat di tiga belas (13) buah kolej komuniti di negeri Selangor, Negeri Sembilan, Justeru, lepasan pelajar dari institusi pengajian tinggi seharusnya diberikan pendedahan bahawa untuk penempatkan diri dan bersaing di pasaran pekerjaan yang global pada masa kini, mereka tidak hanya mempunyai kemahiran akademik yang cemerlang, tetapi juga harus Melaka dan Johor. Dalam kajian ini populasi diperolehi dari dua (2) kluster bangunan kolej komuniti iaitu kluster kampus dan kluster rumah kedai. Bangunan kolej kluster kampus bermaksud kolej yang mempunyai kawasan dan mempunyai reka bentuk seperti institusi pengajian tinggi kemahiran kognitif 6.0 Metodologi 2. Objektif kajian ini adalah; 1. Mengenalpasti komuniti. Mengenalpasti faktor yang menyumbang kepada tahap kemahiran generik di kalangan pelajar kolej komuniti. tahap tujuh elemen kemahiran generik di kalangan pelajar kolej

manakala kemahiran domain afektif dan sosial diabaikan. Keadaan ini menyebabkan hasrat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani sepertimana dalam Falsafah Pendidikan Negara tidak dapat direalisasikan. Bagi melahirkan graduan yang mampu bersaing di pasaran pekerjaan seharusnya para masalah, graduan kerja mempunyai kemahiran generik seperti kemahiran berkomunikasi, penyelesaian berpasukan, kemahiran usahawan dan kemahiran kepemimpinan yang mana kesemua sosial. kemahiran generik ini terkandung di dalam domain efektif dan

5

Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008
manakala kluster bangunan kolej rumah kedai pula adalah rumah kedai yang dibeli oleh kerajaan untuk dijadikan permis tetap dan tidak mempunyai kawasan seperti mana bangunan kampus. Dalam menentukan sampel dalam Dalam kajian ini, bagi tujuan mencapai objektif kajian pertama data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan interpretasi min dari Jabatan Pengurusan Politeknik dan Kolej Komuniti (2006) iaitu seperti dalam jadual 6.1. Jadual 6.1 Interpretasi min Julat Skor Min 1.00-1.80 1.81-2.60 2.61-3.40 Jumlah saiz sampel mengikut kluster adalah berdasarkan dari jadual penentuan saiz sampel oleh Krejecie & Morgan (1970) dengan aras keyakinan 95 peratus. Justeru, dalam kajian ini jumlah saiz sampel mengikut jadual penentu saiz sampel kluster kampus adalah dua ratus sembilan belas (n =219) dan rumah kedai adalah dua ratus tiga puluh sembilan (n=239). Dalam mencari sub-sampel pada setiap kursus pada setiap kluster bangunan, penyelidik menggunakan kaedah yang diperkenalkan oleh Abu Hassan (1998) seperti berikut; Bil. Sub Sampel yang diperlukan (kursus) Dimana; Ni = bilangan pelajar berdasarkan kursus dalam kluster N = jumlah populasi pelajar berdasarkan kursus dalam kluster n = jumlah saiz sampel mengikut kluster ( Jadual penentu saiz sampel) Dengan menggunakan rumus di atas penyelidik telah memperolehi bilangan sampel setiap kursus untuk kluster kampus dan kluster rumah kedai = Ni X n N 3.41-4.20 4.21-5.00 Interpretasi Min Sangat tidak memuaskan Tidak memuaskan Sederhana Memuaskan Sangat memuaskan penilaian ini, penyelidik telah menggunakan teknik rawak berlapis. Ini kerana setiap sampel yang dipilih daripada populasi akan mewakili subkumpulan tertentu (Abu Hassan 1998). Daripada jumlah populasi pelajar dalam kluster kampus dan rumah kedai masing masing adalah empat ratus lapan puluh tiga (N=483) orang dan lima ratus lapan puluh lapan orang (N=588). masing-masing adalah dua ratus dua puluh enam (n=243) dan dua ratus tiga puluh dua (n=242).

Sumber : Adaptasi Jabatan Pengurusan Politeknik dan Kolej Komuniti 7.0 Dapatan Kajian

Dalam dapatan kajian ini, penulisan menjurus kepada untuk mencapai objektif kajian iaitu; 7.1 Mengenalpasti kolej komuniti. Dengan menggunakan analisis secara deskriptif di dapati pelajar kolej komuniti mempunyai tahap kemahiran generik berada pada tahap memuaskan pada semua kemahiran generik kecuali elemen keusahawanan yang mempunyai tahap sederhana.. Keadaan ini boleh diperjelaskan sepertimana di jadual 7.1. tahap tujuh elemen

kemahiran generik di kalangan pelajar

6

Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008
7.2 Mengenalpasti faktor yang menyumbang menggunakan analisis graf plot taburan reja (residual scatter plot) didapati taburan skor soal selidik berada dalam keadaan normal seperti yang berganda jenis menentukan ditunjukkan dalam rajah 7.1 dan rajah 7.2. Selain daripada itu, penyelidik juga perlu melihat hubungan di antara pembolehubah bersandar samada wujudnya multikolineraiti atau singulariti. Mengikut Hair et.al (1995) regresif pelbagai yang baik berada nilai korelasi antara pembolehubah berada di antara 0.3 hingga 0.7. Berdasarkan daripada jadual 7.2 didapati nilai korelasi di antara pembolehubah berada di antara 0.3 hingga 0.6. digunakan bagi

kepada kemahiran generik di kalangan pelajar kolej komuniti. Analisis infrensi regresi enter telah

kesignifikanan sumbangan varians pembolehubah bebas iaitu kemudahan infrastruktur, interaksi rakan, interaksi pensyarah, pengajaran kontekstual dan pengurusan kokurikulum terhadap kemahiran generik pelajar. Sebelum analisis regresif akan dijalankan, penyelidik terlebih dahulu

memastikan taburan skor soal selidik berada dalam keadaan normal dan linear atau sebaliknya. Dengan

Jadual 7.1 Skor min dan interpretasi kemahiran generik pelajar kolej komuniti Kemahiran Generik Komunikasi Penyelesaian Masalah Kerja Berpasukan Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Keusahawanan Etika dan Moral Profesional Kepemimpinan Min 3.83 3.82 4.01 4.09 3.65 3.82 3.83 Sisihan Piawai 0 .800 0.630 0.623 0.593 0.802 0.745 0.708 Interpretasi Memuaskan Memuaskan Memuaskan Memuaskan Sederhana Memuaskan Memuaskan

Pembolehubah bebas : Penilaian Produk

Regression Standardized RESIDUAL Residual

2.5

0.0

-2.5

-5.0

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

Regression Standardized Predicted Value

Rajah 7.1 Graf plot taburan regrasi

7

Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008

Dependent Variable: produk kemahiran generik
1.0

0.8

Expected Cum Prob

JANGKAAN

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

CERAPAN

Observed Cum Prob

Rajah 7.2 Graf plot taburan normal Pembolehubah bebas : Penilaian Produk

Jadual 7.2 Nilai korelasi antara pembolehubah N Korelasi Pearson 776 Pembolehubah Infrastruktur Interaksi Rakan Interaksi Pensyarah Pengajaran Kontekstual Pengurusan Kokurikulum Produk 0.39 0.47 0.30 0.44 0.31

Jadual 7.3 dan 7.4 menunjukkan keputusan analisis regresi berganda jenis enter yang melibatkan lima(5) pembolehubah bebas ke atas pembolehubah bersandar adalah penilaian produk iaitu kemahiran generik pelajar. Analisis regresi berganda (enter) pada jadual 7.3, menunjukkan peramal utama dan tertinggi di kalangan pembolehubah bebas yang menyumbang kepada kemahiran generik pelajar adalah interaksi rakan (β=0.332, t=10.496, p=0.000) dan keadaan ini bermakna apabila interaksi rakan bertambah satu unit, ia menyebabkan peningkatan sebanyak 0.332 unit kemahiran generik pelajar. Peramal kedua tertinggi yang memberikan sumbangan kepada kemahiran generik pelajar adalah pengajaran kontekstual (β=0.280, t=7.328, p=0.000) dan ini memberikan makna bahawa setiap peningkatan satu unit pengajaran kontekstual akan mengakibatkan penambahan 0.280 unit kemahiran generik pelajar. Peramal ketiga terbesar dalam pembolehubah bebas adalah pengurusan kokurikulum (β=0.180, t=0.493, p=0.006) dan ini memberi makna bahawa apabila setiap satu unit pengurusan kokurikulum ditingkatkan, ianya akan mengakibatkan pertambahan sebanyak 0.18 unit kemahiran generik pelajar. Manakala peramal yang paling kurang memberikan sumbangan adalah kemudahan infrastruktur (β=0.170, t=5.173,

8

Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008
p=0.000) dan ini bermakna setiap satu unit peningkatan kemudahan infrasturktur akan menyebabkan peningkatan 0.170 unit kemahiran generik pelajar kolej komuniti dan peramal yang paling kurang memberikan sumbangan adalah interaksi pensyarah (β=0.029, t=0.815, p=0.004) dan ini memberi makna bahawa apabila setiap satu unit interaksi pensyarah ditingkatkan, ianya akan mengakibatkan pertambahan sebanyak 0.029 unit kemahiran generik pelajar.

JADUAL 7.3 Analisis regeresi berganda (enter) bagi pembolehubah bebas yang menyumbang terhadap kemahiran generik pelajar Pembolehubah Bebas Kemudahan Infrastruktur Interaksi Rakan Interaksi Pensyarah Pengajaran Kontekstual Pengurusan Kokurikulum Koefisien tidak dipiawai (B) 0.135 0.258 0.027 0.299 0.150 Koefisien dipiawai Beta (β) 0.170 0.332 0.029 0.280 0.180 Sig. –t 0.000* 0.000* 0.004* 0.000* 0.006*

Pembolehubah bersandar : Kemahiran Generik Pelajar R Berganda R Kuasa Dua R Kuasa Dua Di ubahsuai Ralat Piawai Aras Nilai signifikan 0.593 0.352 0.348 0.448 0.05

Analisis varians daripada jadual 4.27 mendapati nilai F=83.615 (df=5,770) dan tahap signifikan p=0.000 (p<0.05), manakala nilai R kuasa dua (R2=0.352) menunjukkan sumbangan keseluruhan pembolehubah bebas iaitu kemudahan infrastruktur, interaksi pelajar dan interaksi pensyarah memberikan sumbangan 35.2% terhadap penilaian produk iaitu kemahiran generik pelajar. Secara amnya sumbangan keseluruhan lima(5) pembolehubah bebas yang signifikan terhadap pengajaran kontekstual dan pengurusan kokurikulum dapat dibentuk melalui persamaan regresi seperti berikut; Y = 1.055 + 0.135 X1 + 0.258 X2 + 0.027 X3 + 0.299 X4 + 0.015 X5 Di mana; Y = Penilaian Produk (Kemahiran generik pelajar) X1 = Kemudahan Infrasturktur X2 = Interaksi Rakan X3 = Interaksi Pensyarah X4 = Pengajaran Kontekstual X5 = Pengurusan Kokurikulum

9

Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008
Jadual 7.4 Analisis Varians Sumber Jumlah Kuasa Dua Regresi Residual Jumlah 84.049 154.799 238.847

Darjah Kebebasan 5 770 775

Min Kuasa Dua 16.810 0201

Nilai – F 83.615

Aras Signifikan (p) 0.000**

8.0

Rumusan Dalam rumusan ini penyelidik akan mebincangkan menjurus kepada objektif kajian. Antaranya

dalam pasaran pekerjaan pada masa kini. Kajian Masalah Penggangguran di Kalangan Siswazah yang dilakukan oleh Morshidi Sirat et.al (2003) telah mendapati bahawa graduan yang menggangur didapati mempunyai masalah untuk berkomunikasi dan tiada kemahiran dalam hubungan interpersonal dan tidak berupaya untuk bekerja dalam pasukan. Selain daripada itu menurut Morshidi lagi, kajian ini telah mendapati graduan ini tidak mempunyai ciri-ciri kemahiran generik seperti tidak boleh secara menyesuaikan diri dalam kehendak dan suasana kerja, tidak bersedia untuk dilatih semula sesuai dengan keperluan industri dan syarikat, tidak bersikap inisiatif serta kurang memiliki kemahiran interpersonel dan kemahiran teknologi maklumat. Mengikut Jabatan Pengurusan

adalah; 8.1 Tahap Tujuh Elemen Kemahiran Generik

Pelajar Semester Akhir Kolej Komuniti Daripada analisis data

deskriptif, kajian ini menunjukkan enam(6) elemen kemahiran generik yang diukur berada pada tahap yang memuaskan iaitu kemahiran komunikasi, penyelesaian pembelajaran masalah, berterusan kerja dan berpasukan, pengurusan

maklumat, etika dan moral profesional dan kemahiran kepemimpinan manakala kemahiran keusahawanan pada tahap sederhana. Keadaan ini selari dengan kajian pengesanan graduan yang dijalankan oleh Jabatan Pengurusan Politeknik dan Kolej Komuniti (2007) yang menunjukkan bahawa tahap kemahiran generik graduan setelah enam (6) bulan tamat belajar secara keseluruhannya berada pada tahap memuaskan manakala kemahiran keusahawanan berada pada tahap sederhana. Kemahiran generik telah dinyatakan dengan jelas dalam komponen kurikulum kolej komuniti. Kemahiran generik merupakan elemen penting bagi membolehkan graduan dapat bersaing

Institusi Pengajian Tinggi (2006), pembangunan kemahiran generik di kalangan pelajar boleh dijalan melalui aktiviti formal dan bukan formal. Aktiviti formal seperti model terapan dan mandiri yang mana model terapan adalah dengan cara mengintergrasi elemen kemahiran generik melalui pengajaran dan pembelajaran manakala model mandiri pula adalah dengan dengan menggunakan modul yang khusus seperti modul kemahiran berfikir dan modul penyelesaian masalah. Aktiviti bukan formal pula adalah aktiviti kokurikulum seperti sukan, persatuan, kesenian, pasukan beruniform dan kokurikulum tambahan. Di kolej komuniti model terapan tidak dapat dilaksanakan

10

Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008
dengan berkesan kerana dalam pemerhatian yang dilakukan oleh penyelidik terhadap lima puluh orang (50) pensyarah hanya 10% sahaja yang mengunakan kaedah pengajaran yang betul. Disamping itu juga kurang pengalaman dalam bidang pendidikan merupakan kekangan dalam melakasanakan intergrasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran. Daripada analisis Melalui kokurikulum pula kolej komuniti masih belum lagi menawarkan modul kokurikulum sebagai modul wajib kepada para pelajar. Menurut Jabatan Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi (2006), aktiviti kokurikulum ini menjadi pelengkap dalam domain kongnitif, afektif dan psikomotor yang boleh menjana kemahiran generik pelajar. Aspek efektif dan psikomotor ini dapat diaplikasikan dalam kokurikulum yang melibatkan lima (5) komponen iaitu sukan, persatuan, kesenian, pasukan beruniform dan kokurikulum tambahan. Dalam pada itu, Universiti Kebangsaan Malaysia telah menyatakan bahawa aktiviti kokurikulum merupakan salah satu alternatif dalam pembentukan modal insan agar graduan yang dihasilkan mempunyai daya saing di dalam pasaran pekerjaan (Jamaludin et.al 2006). Antara objektif kokurikulum di Universiti Kebangsaan Malaysia ialah melengkapkan diri dengan kemahiran insaniah (generik) di kalangan mahasisiwa disamping Di kolej komuniti Model Mandiri hanya Bahasa Inggeris Komunikasi sahaja yang dijalankan dan ini dilihat tidak menyeluruh dalam menjana kemahiran generik pelajar kerana menurut Callan (2003), mempelbagaikan penggunaan modul yang tersendiri dalam memperkembangkan 8.2 Faktor yang menyumbang Kemahiran Generik Di Kalangan Pelajar Kolej Komuniti Daripada data yang telah dianalisis menunjukkan bahawa faktor interaksi sesama rakan kemahiran generik adalah lebih pratikal kerana pendidik boleh memberikan fokus kepada apa yang ingin dicapai. Ini kerana dalam modul yang mempunyai objektif implisit lazimnya adalah sukar untuk mengukur pencapaian tetapi jika bersemangat patriotik, dapat memupuk dan mempunyai jatidiri, menghayati nilai-nilai murni serta sikap positif, berfikiran kritis dan kreatif serta sentiasa bersedia berkhidmat kepada masyarakat dan negara. data yang dibuat menunjukkan 45.3% terdiri daripada mereka kurang daripada tiga (3) tahun tahun pengalaman mengajar. Menurut Callan (2003) kejayaan dalam memperkembangkan kemahiran generik lebih banyak bergantung kepada pendidik yang berpengalaman. Menurut beliau lagi, pendidik mampu memahami gaya pembelajaran pelajar, bersifat fleksibiliti dalam metodologi pengajaran dan pembelajaran. Pendidik berpengalaman juga cekap dalam membuat peta minda, teori yang diaplikasikan dengan kehidupan seharian dan berkebolehan melakukan penilaian dalam pelbagai kaedah. Selain daripada itu pendidik yang berpengalamaan mempunyai berkebolehan dalam kemahiran teknikal yang dapat membantu memberikan keyakinan dalam sesi pengajaran serta dapat memberikan motivasi kepada pelajar disamping mampu memperkembangkan kemahiran komunikasi di kalangan pelajar modul kemahiran generik ini dilaksanakan secara khusus objektifnya adalah eksplisit yang mana mahu atau tidak objektif tersebut perlu dicapai. Selain daripada itu juga dengan adanya modul yang khusus ini satu bentuk penilaian akan dibuat bagi memastikan samada objektif pengajaran dalam modul ini tercapai atau sebaliknya.

11

Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008
dan pengajaran dalam kontekstual usaha perlu diberikan fahaman. Keadaan yang berbeza ini sudah tentu memberikan mempengaruhi pelajar. Justeru dalam konteks kolej komuniti, dasar tidak menyediakan kemudahan penginapan asrama kepada para pelajar dan tidak mewajibkan kegiatan kokurikulum perlu dikaji semula kerana kajian ini telah menunjukkan bahawa pengaruh rakan dalam perkembangan kemahiran generik pelajar tidak boleh dikesampingkan. Meskipun kolej komuniti mengutamakan pelajar tempatan tetapi dengan kemudahan asrama selain daripada memberikan kemudahan para pelajar untuk berbincang dengan rakan, kemudahan asrama juga dapat menjadikan kegiatan kokurikulum lebih mudah dijalankan dengan lebih berkesan. Manakala berkenaan turut pengajaran kontekstual tahap pengalaman baru dan akan para perkembangan akademik

perhatian

untuk

meningkatkan

kemahiran generik di kalangan pelajar kolej komuniti. Ini kerana masing-masing merupakan peramal yang tinggi menyumbang kepada kemahiran generik di kalangan pelajar kolej komuniti. Kajian –kajian yang lepas menunjukkan bahawa pengaruh rakan mempunyai peranan dalam mempengaruhi perkembangan para pelajar. Marimuthu (1990) mengatakan bahawa pengaruh rakan-rakan akan memberikan pengalaman kepada pelajar yang mana pengalaman itu sendiri akan mempengaruhi terhadap perkembangan sahsiah dan sikap pelajar. Menurut Marimuthu lagi, manusia adalah pasif dan mudah menerima pembelajaran akibat daripada rangsangan orang lain dan juga persekitaran. Sabariah (2006) bahawa sikap pelajar pula menyatakan hubungan mempunyai

terhadap disiplin dan perkembangan kurikulum. Alexander dan Campbell (2004) telah membuat kajian tentang kumpulan rakan sebaya menunjukkan bahawa pembentukan rakan sebaya adalah lebih berkesan terhadap pencapaian dan aspirasi pelajar. Menurut Alexander dan Campbell lagi, seseorang pelajar akan melanjutkan pelajarannya apabila kawan baiknya mempunyai rancangan yang sama. Kajian yang dijalankan oleh Terenzini (2006) telah mendapati bahawa sokongan dari rakan, penglibatan dalam aktiviti akademik dan penglibatan di luar kelas adalah amat signifikan dalam membentuk perkembangan pelajar. Menurut Terenzini lagi penemuan ini memberikan satu petunjuk kepada institusi agar meningkatkan polisis, strategi dan amalan agar penglibatan dalam pelbagai aktiviti luar bilik darjah harus di pertingkatkan dan para harus diberi peluang untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti kerana mereka ini terdiri daripada pelbagai budaya dan para pensyarah jelas menunjukkan bahawa aspek mempengaruhi perkembangan kemahiran generik pelajar. Lubben dan Campbell (1996) telah menjalankan kajian terhadap penggunaan pembelajaran kontekstual pada tajuk litar elektrik bagi pelajar-pelajar sekolah menengah di Swaziland. Hasil kajian ini telah menunjukkan bahawa pembelajaran kontekstual berupaya meningkatkan kemampuan pelajar dalam menyelesaikan masalah yang bersifat abstrak, meningkatkan berbincangan meningkatkan kemahiran mempertahankan penyertaan dalam kelas kemahiran mengkritik dan idea. Menurut pelajar dan ini dalam turut

berkomunikasi, kemahiran Lubben dan

Campbell lagi tugasan yang diberikan secara kumpulan turut menyumbang kepada kemahiran kerja berpasukan disamping dapat meningkatkan kreativiti hasil kerja turut meningkatkan perkembangan konsep.

12

Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008
seharian, dan berkebolehan melakukan penilaian Kajian Mohd Ali (2003) dan Wan Aziz (2002) pula, telah mendapati kumpulan yang menggunakan pembelajaran kontekstual bukan sahaja telah menunjukkan kemahiran perubahan mereka minat dalam terhadap mata pelajaran meningkatkan tetapi juga telah dalam bidang motivasi pelbagai kaedah. Pendidik yang berpengalaman ini juga bukan sahaja mahir dalam teknikal tetapi juga boleh membantu serta mampu memperkembangkan meningkatkan tahap keyakinan dan memberikan kemahiran komunikasi di kalangan pelajar.

menyelesaikan beberapa masalah yang kompleks. Selain daripada itu para pelajar yang mengikuti pembelajaran kontekstual juga menunjukkan Faktor seterusnya yang menyumbang tahap kemahiran generik di kalangan pelajar kolej komuniti adalah pengurusan kokurikulum. Kajian yang dijalankan oleh Noran Fauziah (1993) mengenai sikap pelajar Universiti Utara Malaysia terhadap gerakerja kokurikulum telah mendapati bahawa aktiviti kokurikulum seperti khidmat masyarakat, perkhemahan luar, jawatankuasa komunikasi, kemahiran minggu suaikenal di universiti dapat membantu mempertingkatkan kemahiran kemahiran masalah, menyelesaian perubahan terhadap kemahiran komunikasi. Ini kerana mereka lebih yakin apabila memberikan hujah-hujah untuk mempertahankan idea disamping memperlihatkan kematangan dalam memperjelaskan sesuatu isu yang berkaitan. Kajian ini juga menunjukkan bahawa, kerja kumpulan dalam pembelajaran kontekstual telah berjaya menjadikan pelajar melaksanakan empat (4) elemen pengurusan kerana mereka dapat memenuhi kriteria tugasan yang diberikan disamping juga dapat menjanakan hasil tugasan yang dapat Mohamad (2000) telah menggunakan sampel dua ratus lapan belas (218) orang guru pelatih dan sembilan puluh dua (92) orang pensyarah di maktab-maktab perguruan sekitar Kuala Lumpur Justeru memperkembangkan pensyarah kerana dalam dalam kemahiran melaksanakan Callan kemahiran (2003), generik konteks generik di dalam kajiannya untuk melihat keberkesanan aktiviti kokurikulum dalam kursus Diploma Penguruan Malaysia. Hasil daripada kajian itu didapati guru-guru pelatih yang mengikuti aktiviti kokurikulum telah mendapat meningkatkan kemahiran pengurusan merangkumi komunikasi lisan, pengurusan masa, pengurusan dokumen, pengurusan kemahiran mesyuarat perancangan manakala pelaksanaan adalah terdiri daripada memberangsangkan disamping

bekerja dalam pasukan dan kemahiran pengurusan.

memperkembangkan usaha untuk bersaing di antara kumpulan dan memupuk kreativiti dalam penghasilan kerja yang diberikan.

kalangan pelajar di kolej komuniti, kemahiran pendekatan untuk dalam pengajaran kontekstual harus dipertingkatkan. Ini menurut membangunkan

pendidikan teknik dan vokasional ia memerlukan pendidik yang berpengalaman. Menurut Callan lagi, pendidik yang berpengalaman mampu untuk memahami gaya pembelajaran pelajar, bersifat fleksibiliti dalam metodologi pengajaran dan pembelajaran, cekap dalam membuat peta minda, teori yang boleh diaplikasikan dengan kehidupan

bimbingan pelajar, mengawal disiplin menyelia dan mengatasi masalah pelajar. Justeru dalam konteks kolej komuniti, para pensyarah harus diberikan pendedahan untuk

13

Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008
menguruskan kegiatan kokurikulum. Ini kerana dalam melaksanakan pengurusan kokurikulum keberkesanannya adalah bergantung kepada bagaimana kokurikulum itu dirancang, tahap penglibatan guru atau pensyarah dalam menjayakan sesuatu aktiviti, ciri kepemimpinan yang ditunjukkan oleh pensyarah pembimbing dan bagaimana tindakan kawalan terhadap program yang telah diatur ( Ab. Alim 1999). Menurut Chek Mat ( 2005) pula, sesuatu program akan berjaya jika pengerusi program dapat bertindak sebagai seorang pengurus yang keempat-empat pengawalan. Faktor yang paling kurang fungsi dapat melaksanakan asas pengurusan iaitu ribu (5000) orang kakitangan akademik di tiga puluh (30) kampus universiti dan kolej di Amerika Syarikat. Kajian ini telah mendapati luar kelas adalah amat signifikan bahawa dalam penglibatan pensyarah dalam aktiviti akademik di membentuk perkembangan pelajar. Lamport (2000) melihat kesan langsung interaksi tidak formal di antara pelajar – fakulti – perkembangan pelajar. Fungsi interaksi dibincangkan berdasar kesan ke atas pencapaian akademik, kemudahan fakulti, perkembangan intelek dan perkembangan personel seperti komunikasi, penyelesaian masalah dan kreativiti. Hasil dapatan kajian tersebut ahli fakulti memainkan peranan yang penting sebagai agen sosialisasi bagi pelajar. Fakulti serta ahlinya berupaya menyumbang kepada tahap kemahiran generik pelajar adalah faktor infrastruktur dan faktor interaksi dengan pensyarah. Namun begitu beberapa kajian menunjukkan bahawa infrastruktur dan interaksi dengan pensyarah mempunyai kesan dalam mempengaruhi tahap perkembangan 9.0 Cadangan Daripada kajian ini beberapa cadangan dikemukakan oleh penyelidik bagi meningkatkan tahap kemahiran generik pelajar kolej komuniti iaitu; i. Menawarkan generik kemahiran kemahiran berfikiran kemahiran ii. modul penyelesaian kritis dan kemahiran seperti masalah, kreatif, dan kemahiran generik pelajar antaranya adalah kajian yang dilakukan oleh Karemera et.al (2003) telah menjalankan kepuasan kajian dan kes mengenai pelajar kesan Fakulti persekitaran akademik dan latarbelakang ke atas perlakuan Perdagangan Universiti South Carolina. Kajian ini menggunakan persempelan kemudahan sampel pelajar iaitu seramai tiga rawak selesa dan menggunakan Kajian ini mendapati perhubungan antara fakulti dan secara khusus ratus lima puluh (350) orang dengan kaedah analisa khi berganda. Dalam menjadi membantu kajian faktor ini memperkembangkan juga didapati diri pelajar dalam aspek akademik serta personel. ciri-ciri

perancangan, pengorganisasian, kepemimpinan dan

interpersonel fakulti dan suasana dalam kelas turut penting yang mempengaruhi perkembangan pelajar.

komunikasi, kemahiran kepemimpinan

pensyarah mempunyai hubungan yang sangat signifikan dalam memperkembangkan perlakuan positif pelajar. Terenzini (2006) telah menjalankan kajian mengenai kompetensi perkembangan pelajar yang melibatkan sampel seramai enam ribu tujuh ratus (6700) orang pelajar semester dua dan lima

kemahiran keusahawanan. Membina asrama atau menyediakan rumah sewa yang lengkap dengan

14

Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008
kemudahan iii. Menawarkan sepertimana universiti kemahiran melalui terancang. iv. Memberi latihan kepada para pensyarah mengenai kaedah untuk mengintergrasikan kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran serta memberikan pendedahan pendekatan pembelajaran pengajaran kontekstual. infrastruktur modul di generik dan Rujukan Ab. Alim Abdul Rahim. 1999. Pengurusan kokurikulum dan bandan beruniform. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd. Ab. Halim Tamuri, Adnan Yusopp, Kamisah Osman, Shahrin Awaluddin, Zamri Abdul Rahim, Khadijah Abdul Razak. pengajaran 2004. dan Fakulti Keberkesanan pelajar. kaedah

dikawalselia oleh kolej komuniti. kokurikulum dan agar dapat yang lain politeknik pelajar dan

awam yang

diperkembangkan

disuburkan

aktiviti-aktiviti

pembelajaran Islam ke atas pembangunan diri Laporan Penyelidikan Pendidikan UKM Bangi. Abd Hair Awang. 1996. Pembangunan sumber manusia : Peranan institusi latihan kemahiran swasta. Tesis Ijazah Sarjana, Fakulti Ekonomi. Universiti Kebangsaan Malaysia. Alexander, C.N dan Campbell, E.Q. (2004). Peer influences aspirations on and 2003. adolescent attaiment. Amalan educational American Pembelajaran

10.0

Penutup

Sociological Review, August 568 – 75 Azlan Ibrahim. Koperatif oleh Guru-guru Matematik. Disertasi Ijazah Sarjana Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Bahagian Pengurusan Kolej Komuniti Jabatan Pendidikan Teknikal Kementerian Pelajaran Malaysia. Komuniti 2002. Buku maklumat Pengajian kolej Kolej Tinggi komuniti,Bahagian Pengurusan

Secara keseluruhannya, kajian telah mendapati penubuhan kolej komuniti telah berjaya dalam menghasil pelajar yang mempunyai kemahiran generik bagi memenuhi kehendak majikan pada masa kini. Namun begitu beberapa aspek perlu diberikan perhatian terutama dalam meningkatkan kemahiran generik keusahawanan di kalangan para pelajar. Selain daripada itu juga aspek penyediakan penginapan pelajar dan meningkatkan kemahiran pensyarah juga perlu diberikan penekanan. Ini kerana kedua-dua elemen tersebut memrupakan peramal utama dalam meningkatkan kemahiran generik para pelajar. Dengan terlaksananya kajian ini diharap ianya dijadikan panduan oleh pihak yang berkepentingan agar penubuhan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi adalah signifikan dan menjadi entiti di persada pendidikan tinggi di negara kita.

Kementerian

Malaysia. 2004.Laporan kajian graduan kolej komuniti 2003. Bahagian Pengurusan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. graduan kolej komuniti 2004 Bahagian Pengurusan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi. Malaysia. 2007. Laporan graduan kolej komuniti 2006. Bahagian Pembangunan Kurikulum. 2003. Modul Pembangunan Kementerian Diri Kolej Tinggi Komuniti Malaysia. Pengajian 2005. Laporan

15

Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008
Jabatan Pengajian Komuniti Malaysia. Callan, V. 2003. Generic skills. Understanding vocational education and training teacher and student attitudes. National Centre for Vocational Education Research. NCVER Ltd.Australia. Chek Mat. 2005. Kursus pengurusan program : memperkukuhkan pengetahuandan pemahaman, kemahiran dalam Politeknik dan Kolej Pengajian Tinggi Business. College Student Journal 37(2) :298 – 308 Kementerian Pendidikan Malaysia. 2000. Laporan Brief Kolej Komuniti. Jabatan Pendidikan Teknikal Kementerian Pendidikan Malaysia. Lamport, M.A. 1993. Student - faculty informal interaction and the effect on college student outcomes : A review of literature. Adolescence, Winter 28 (112) : 971 – 991 Lubben, K. & Campbell, B. 1996. Contextualizing science in Swaziland : Some students reactions. International Journal of Science Education, 19 (7), 849 – 867. Malaysia 2006. Rancangan Malaysia kesembilan 2006 – 2010 Marimuthu, T. 1990. Pengenalan : Petaling Jaya Mayer Committee 1992. Employment - related key competencies for post – compulsory education Mohammad and training. 2000. Australian Education Council, Canberra. Ikhsan. Keberkesanan komponen aktiviti kokurikulum dalam kursus Diploma Perguruan Malaysia di Maktab Perguruan Sekitar Kuala Lumpur : Satu kajian awal . Jurnal Teknokrat II : 1 -18 Mohd Ali Shamsudin. 2003. Kesan Pengajaran kontekstual terhadap pencapaian dan motivasi pelajar dalam mata pelajaran Fizik tingkatan 4. Tesis Sarjana, Fakulti Pendidikan. Universiti Sains Malaysia. Morshidi Sirat, Abd. Aziz Buang, Abd. Majid Mohd Isa, Ambigapathy Pandian, Mohd Asri Abdullah, Mohd Dahlan Ibrahim, Mohd Haflah Pei, Molly N.N. Lee, Munir Shuib, Rosni Bakar, Rujhan Mustaffa, Shukran Abdul Rahman, Siti Zubaidah, A. Hamdid, Susie See Ching Mey, Wan Ahmad Kamil Mahmood. 2004. Masalah pengangguran di kalangan siswazah. Monograf on sosiologi pendidikan. Siri Pendidikan Fajar Bakti

Kementerian

mengendalikan program. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributor Sdn. Bhd. Creswell, J. W. 2005. Educational Research Plaining, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. 2nd Ed. University of Nebraska - Lincoln. Pearson Education International Halawah, I. 2006. The impact of student : Faculty informal interpersonal relationships intellectual and personal development. College Student Journal 40 (3) : 670 - 667 Jabatan Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi 2006. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills). Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Putrajaya. Jamaludin Badusah, Mohd Ikhwan Toriman, Samsu Adabi Mamat, Roslina Tan Abdullah dan Rafie Mohamad. 2006. Penerapan kemahiran insaniah melalui kokurikulum di Universiti Kebangsaan Malaysia. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Kokurikulum Di Malaysia, hlm. 1 – 18. Karemera, D., Reubeen, L. J., Sillah, M. R. (2003).The effects of academic environment and backgraound characteristics on student satisfaction and performance: The case of South Carolina State University’s School of

16

Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008
2, Institut Penyelidikan Pulau Pinang National Center for Vocational Education Research. 2002. Fostering generic skills in VET programs and workplaces. Australian National Training Authority . Autralia :NCVER.Ltd Nik Othman b. Daud. 2002. Peranan institusi latihan dalam menghasilkan k – workers yang berdaya saing untuk menghadapi cabaran globalisasi. Kertas kerja Persidangan Kebangsaan Pendidikan Dan Latihan Teknik dan Vokasional. Anjuran Kolej Universiti Tun Hussain Onn. Batu Pahat . 30 - 31 Oktober 2002. Noran Fauziah Yaakob. 1993. Sikap pelajar UUM terhadap gerakerja kokurikulum. Kertas kerja seminar kebangsaan pendidikan kokurikulum. Anjuran Universiti Utara Malaysia dan Tempatan . Sakreteriat Timbalan- Timbalan Naib Canselor HEP Universiti - Universiti Langkawi 8 - 9 September. Pascarella, E & Terenzini, P.T. 1985. How college affects students. San Francisco: Josssey P. Bass Sabariah Ab. Rahman. 2006. Pengurusan iklim sekolah dan hubungan dengan sikap murid : Satu tinjauan di beberapa buah sekolah menengah dalam daerah Seremban Negeri Sembilan. Projek Penyelidikan Sarjana Pendidikan, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia Sharifah Alwiah Alsagoff.1985. Sosiologi pendidikan. Siri Maktab Perguruan. Longman Malaysia Sdn. Bhd.:Selangor Sharifah Nor Puteh. 2001. Pelaksanaan program sekolah ke kerjaya. Kertas Pameran. Anjuran kerja Seminar Kebangsaan Pendidikan Asas Vokasional dan Pusat Perkembangan Tinggi Negara, USM. Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur, 7 - 10 November 2001. Wan Aziz Megat Zainon. 2002. Pengajaran secara kontekstual dan pembelajaran tradisional : Satu perbandingan. Kertas kerja Persidangan Kebangsaan Tech Prep Ke 3. Anjuran Jabatan Pendidikan Teknikal Kementerian Pendidikan Malaysia. Pulau Pinang, 11- 14 Oktober. Tengku Mahleel Tengku Ariff . 2002. Ciri-ciri kualiti pelajar untuk keperluan pekerjaan pada masa kini. Kertas kerja seminar industri dan insitutsi pendidikan awam. Anjuran Universiti Malaya Kuala Lumpur. Universiti Malaya 4 - 5 April. Terenzini, P.T., Reason, R.D.,Domingo J.R. 2006. Developing academic competence in the frist year college. Journal Research Higher Education Vol 47(2). 149 – 175. Yahya Buntat dan Muhammad Rashid Rajuddin (2003). Dimensi kemahiran 'employbility' : Persepsi pendidik vokasional dan majikan industri. Virtec Journal 3(1) : 83 -89.

17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful