CONTINUT CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BENEFICIARII PRIVATI -pentru proiecte care prevad lucrari de constructii şi/sau montaj

(DOCUMENT A.P.D.R.P.) Atentie! Este necesar sa completati studiul de fezabilitate in integralitatea sa, in caz contrar, proiectul poate fi declarat neconform. In cazul in care exista capitole care nu sunt specifice implementarii proiectului dumneavoastra se va preciza aceasta in cadrul capitolului in cauza.

I. Partile scrise 1. Date generale 1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia 1.2 Scurt istoric al solicitantului 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivelel activitati) 1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc. Denumire mijloc fix Data achizitiei Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant -Lei1.CLADIRI TOTAL 1.1 detaliati…………….. 1.n detaliati……………… 2.UTILAJE TOTAL 2.1 detaliati…………….. 2.n detaliati……………… 3.ANIMALE 3.1 detaliati…………….. Bucati

1

3.n detaliati……………… 4.ALTELE - detaliati TOTAL TERENURI Suprafata Valoarea contabila totala (mp) / Categoria de folosinta - Lei-

Nr. crt

Amplasare Judet/Localita te

Regim juridic

2. Descrierea proiectului

2.1

Denumirea investiţiei

2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc).
Obiectivele investitiei/prioritati– se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi capacitati de productie eficiente si competitive, produse cu valoare adaugata cat mai mare, utilizarea optima a resurselor existente, productivitate sporita a muncii, implementarea standardelor comunitare etc . Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.Pentru cladirile care se modernizeaza se va prezenta ca parte componenta din studiul de fezabilitate expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, intocmita, datata, semnata si stampilata de un expert tehnic atestat pentru proiectele care prevad modernizarea/consolidarea/ extinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii, precum si finalizarea constructiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a acestora; si Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor.

Pentru proiectele aferente Masurii 121, se va descrie modul in care investitiile propuse prin proiect sunt in acord cu potentialul agricol al zonei.

2.3 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de
mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaza. unitatii la standardele specifice). (pentru proiectele care vizeaza adaptarea

2

Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi.1 lit. 1698/2005. pentru urmatoarele tipuri de actiuni: . *Atentie: tinerii fermieri. pct. (iii) din Regulamentul (CE) nr. pentru finalizarea investitiei. .36 litera a). prelucrarea biomasei agricole. b Pentru aceasta parte a investitiei. beneficiari ai masurii 112 care realizeaza investitii pentru implementarea standardelor. solicitantul va completa: a Un buget indicativ care totalizeaza toate investitiile :b)+c)+d) si e) Un buget indicativ cuprinzand cheltuielile aferente investitiilor care au drept scop implementarea Directivei Consiliului 91/676/CEE pentru care ajutorul poate fi majorat cu 25% numai pentru tinerii fermieri. care au contracte incheiate pe masura 112 si au prevazut in planul de afaceri implementarea Directivei 91/676/CEE . cu vârsta sub 40 de ani. cu un sprijin nerambursabil de 40% (fara majorarea sprijinului).b. sprijinul se poate majora cu: -10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori.„îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşământelor cu azotat”. etc. inclusiv a celor pentru stocarea apei . c Un buget indicativ cuprinzand exclusiv cheltuielile aferente investitiilor care au drept scop implementarea noilor provocari (PERE) si pentru care intensitatea sprijinului creste cu 10%. sprijinul se poate majora cu: 3 . -10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. beneficiaza de o perioada de gratie de 36 de luni calculata de la data instalarii.26.investitii in energie regenerabila: culturi energetice perene. precum si cele pentru imbunatatirea prelucrarii si comercializarii produselor lactate Pentru aceasta parte a investitiei. d Un buget indicativ cuprinzand cheltuieli care au drept scop implementarea noilor provocari (PERE).„instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploataţii agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare” . la data depunerii cererii de finanţare. art. -investitii pentru productia de lapte.sisteme eficiente de irigatie. . (ii). punctele (i). pentru următoarele tipuri de operaţiuni: . Pentru tinerii fermieri sprijinul poate fi majorat cu inca 10%. ajungandu-se la un procent de cofinantare de pana la 70%. in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta sub forma tabelara: Investitia/utilajele care se realizeaza pentru adaptarea la standarde Valoarea Lei Standardul la care se face adaptarea Termenul de gratie al standardului Termenul de realizare a investitiei* *Este necesar ca termenul de realizare a investitiei privind adaptarea la standarde sa fie inaintea termenului de gratie al standardului. conform Regulamentului 1698/2005. ultimul alineat. ATENTIE: In funcţie de tipul proiectului.

cu vârsta sub 40 de ani. Se completeaza cate un plan financiar aferent fiecarui buget unde vor fi prezentate cheltuielile aferente investitiilor respective cu exceptia punctului f. -10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. 2. 2.b) expertul va verifica in baza de date FEADR daca solicitantul are contract incheiat pe masura 112. care va fi folosit la Monitorizare. conform prevederilor fiselor masurilor.crt 1 2 n POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI Client (Denumire si Valoare adresa) -Lei - % din vanzari 4 . se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri). 2. (ii). concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI Denumire furnizor de Adresa Produs furnizat Valoare materii prime/materiale auxiliare/produse/servicii si cantitate aproximativa aproximativa -Lei% din total achizitii Nr.5 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa. Pentru pct. ajungandu-se la un procent de cofinantare de pana la 60%. 1698/2005.36 litera a). e Un buget indicativ cuprinzand cheltuielile aferente investitiilor cu procent de cofinantare de pana la 40% (şi după caz cu o majorare de 10% pentru zonele defavorizate şi de 10% pentru tinerii fermieri) pentru perioada 2010-2013. punctele (i).4 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei. sistemul PERE.6 Piata de aprovizionare/desfacere. c) +d).-10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori. (iii) din Regulamentul (CE) nr. la data depunerii cererii de finanţare. ajungandu-se la un procent de cofinantare de pana la 60% f Un buget indicativ care totalizeaza investitiile care vizeaza noile provocari : pct. Intensitatea sprijinului nu poate depasi 75%.

precum şi producerea şi utilizarea de energie din surse la regenerabile.7 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului. Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara: Obiectivele generale si obiectivele specifice EG1 – Proiectul respecta: . d) Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării asociere.conformitatea cu obiectivul general al măsurii: cresterea competitivitatii sectorului  agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare .2. fenomenului de  5 . Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente. nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei inclusiv a celei ecologice.şi cu cel puţin unul din obiectivele specifice: a) Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii diversificarea şi procedee producţiei.  ajustarea Obiectivele urmarite prin proiect Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor profilului. b) Adaptarea exploataţiilor  standardele comunitare. c) Creşterea veniturilor  exploataţiilor agricole sprijinite. noi.

Pentru a dovedi calitatea de membru al unei forme asociative se ataseaza Document emis de către grupul de producători / societatea cooperativă / cooperativă agricolă/ organizaţie de îmbunătăţiri funciare din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoţit de documentul de înfiinţare a formei asociative şi data inscrierii.reducerea costurilor de producţie şi  şi/sau modernizarea  cu standardele clădirilor operaţionale care conduc la conformităţii îmbunătăţirea 6 . maşini. utilaje. cu minim 6 luni* înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică.Atentie! Obiectivul specific privind Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere (d) este indeplinit daca solicitantul este membru al unui grup de producatori. îmbunătăţirea calităţii produselor performante. . al unei societati cooperative. Obiective economico-financiare: . combine. al unei organizaţii de îmbunătăţiri funciare sau este constituit ca societate agricola. societate cooperativa sau cooperativa agricola . Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale generala se va prezenta sub forma tabelara: Obiectivele generale si obiectivele specifice Obiectivele urmarite prin proiect EG2 . care creşterea productivităţii introducerea de tehnologii  muncii. grup de producatori. .achiziţia de tractoare. realizarea de noi produse şi introducerea de noi tehnologii . al unei cooperative agricole. echipamente etc. condiţiilor de lucru.Proiectul să fie în acord cu: a) potenţialul agricol al zonei20 şi b) să demonstreze generale a îmbunătăţirea exploataţiei  performanţei  Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor* agricole la data dării în exploatare a investiţiei: Obiective tehnice: .construirea asigurarea comunitare. determină agricole.diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei.

reducerea emisiilor dăunătoare cu efect de seră şi o mai bună gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea de producţie. sanitar veterinare).1 Date generale 3.  Obiective de mediu . creşterea valorii adăugate brute (VAB) a exploataţiei agricole in cazul in care prin realizarea investitiei se urmareste indeplinirea acestora este necesar sa descrieti strategia de indeplinire a acestor obiective.creşterea valorii adăugate brute (VAB ) a exploataţiei agricole.. asigurarea respectării cerinţelor  şi  fitosanitare. . judeţul. . ecologice etc. * In ceea ce priveste obiectivele economico financiare privind reducerea costurilor de producţie şi creşterea rentabilităţii economice a exploataţiei agricole. Atentie! In vederea indeplinirii obiectivelor de mediu cheltuielile aferente vor fi cuprinse in bugetul indicativ si se refera la investitii impuse prin documentele eliberate de catre autoritatile competente (mediu. reducerea emisiilor de amoniac (şi a  altor gaze).   surselor creşterea gradului de utilizare a de energie regenerabilă îmbunătăţirea eficacităţii folosirii acestora. suprafaţa şi situaţia juridică ale terenului care urmează să fie ocupat (definitive şi/sau temporar) de lucrare 7 .1.1 Zona şi amplasamentul (regiunea. în special în exploataţiile de creştere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar-veterinare. localitatea) investitiei. de igienă şi de bunăstare a animalelor. Date tehnice ale investitiei 3.creşterea rentabilităţii economice a  exploataţiei agricole. 3.creşterea viabilităţii economice.

Se va descrie fluxul 8 . materiale. cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic.2 Caracteristicile principale ale construcţiilor 3. apă. potrivit legislaţiei în vigoare. cu fundamentarea necesitatii acestora (utilizati formatul tabelar prezentat mai jos).8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). date climatice) – daca investitia o impune 3. canalizare etc. hidrofoare. curenţi slabi. nivelul maxim al apelor freatice. forţa.) 3.4 Principalele utilaje de dotare ale construcţiilor (centrale termice. numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor care vor fi achizitionate.5 Instalaţii aferente construcţiilor Se vor descrie soluţiile adoptate pentru instalaţiile de iluminat.3. aria construită. numărul de niveluri şi înălţimea acestora.1 Pentru clădiri: deschideri.2.2. aria desfăşurată.certificatul de urbanism.alte avize de specialitate.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic.3 Structura constructivă Pentru clădiri şi reţele se va face o descriere a soluţiilor tehnice avute în vedere. 3. travei. avizat şi aprobat potrivit legii. lăţimi. privind: . .2 Pentru reţele: lungimi. studii topografice. 3. ascensoare etc.6 Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza acestora Se vor descrie modul de asigurare a acestora şi soluţiile tehnice adoptate. stabilite potrivit dispoziţiilor legale. 3. 3. volumul construit 3. diametre.1.7 Avize şi acorduri Avizele şi acordurile emise de organele în drept. 3. cu recomandări privind tehnologia de realizare şi condiţiile de exploatare ale fiecărui obiect. condiţii de pozare etc. Se vor preciza de asemenea denumirea.

b. firma etc. In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor. Pentru restul subcapitolelor aferente cap.26. se vor prezenta devize pe obiect separate. conform legislatiei in vigoare (HG 28/09. Durata de realizare (luni) şi etape principale Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.01. art. denumirea producatorului.2008). beneficiari ai masurii 112 care realizeaza investitii pentru implementarea standardelor. pct. insotit de devizele pe obiecte. 9 . ultimul alineat.1 lit. Cheltuielile aferente investitiilor in sisteme de irigatii vor fi cuprinse in deviz pe obiect specific. incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Agentia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.tehnologic.1. – Constructii si instalatii fara a se detalia pe devize pe obiect lucrarile corespunzatoare spatiilor/instalatiilor ce se vor executa. Costul estimativ al investiţiei Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general. (pe categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile). conform Regulamentului 1698/2005. plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele) Nr. Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de gratie. pentru finalizarea investitiei. beneficiaza de o perioada de gratie de 36 de luni calculata de la data instalarii. activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani.crt Denumire/Tip utilaj/echipament Numar bucati Valoare fara TVA -LeiTVA -LeiTotal cu TVA -Lei- Atentie! Nu se va mentiona marca. proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp nefavorabil realizarii investitiilor. 4 se vor preciza care sunt echipamentele. 5. utilajele/montajul care sunt neeligibile. In cazul in care apar cheltuieli eligibile si neeligibile. 4. 4. Nu sunt permise atat cheltuieli eligibile cat si neeligibile in cadrul cap. Atentie: tinerii fermieri.

personalizate si semnate. se vor atasa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de 50. furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului.000 EUR si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii care se incadreaza intre 10. Pentru lucrari.000 EUR si 50. proiectantul va declara sursa de preturi folosita. printr-o declaratie semnată şi ştampilată care va fi ataşată la studiul de fezabilitate. cu o nouă clădire sau maşină modernă. se va depune documentul care sa certifice vechimea cladirii. Investitiile de înclocuire sunt definite după cum urmează: “Investiţie de înlocuire” însemnă o investiţie care înlocuieşte pur şi simplu o clădire sau o maşină existentă. In situatia in care valorile bunurilor/servciilor nu se incadreaza in limitele din Baza de date de preturi. Demolarea completă a unei clădiri agricole vechi de cel puţin treizeci de ani şi înlocuirea cu o clădire modernă sau renovarea substanţială a unei clădiri agricole nu sunt considerate investiţii de înlocuire. - Cheltuielile aferente inlocuirii unei/unui masini/utilaj/echipament sunt eligibile NUMAI cand prin investitie se realizeaza cel putin: 10 . In acest caz. identificate in baza. ATENTIE! Investiile de înlocuire nu sunt eligibile. cheltuielile NU sunt eligibile. care inlocuieste una existenta avnd o vechime mai mare de 30 (treizeci de ani) SUNT eligibile. Renovarea este considerată substanţială atunci când costurile sale reprezintă cel puţin 50% din valoarea noii clădiri.8 de mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta). sau părţi din aceasta.In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect. se vor mentiona si tarifele orare.000 EUR. detaliate la punctul 3. sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii Atentie: la dosarul cererii de finantare vor fi ataşate numai paginile relevante din ofertele respective. Trebuie avute in vedere urmatoarele mentiuni: - Cheltuielile aferente construirii unei cladiri noi. cuprinzand pretul. Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici: sa fie datate. Daca cladirea existenta propusa pentru inlocuire are o vechime mai mica de 30 ani. fără a creşte capacitatea de producţie cu cel puţin 25% sau fără a modifica în mod fundamental natura producţiei sau tehnologia utilizată. La ofertele de servicii.

….a vizate de proiect schimbă natura producţiei (ex. utilajelor s.din data de……….a vizate de proiect au o capacitate de producţie mai mare cu cel puţin 25% faţă de capacitatea de producţie a echipamentelor. In cazul echipamentelor. Se modifica natura productiei Cheltuielile aferente renovarii unei cladiri sunt eligibile NUMAI daca acestea reprezinta cel putin 50% din valoarea noii cladiri. SAU • SAU • Se modifica tehnologia aplicata initial.a pe care le înlocuiesc.html de la data intocmirii Studiului de Fezabilitate. utilajele s.. care înlocuiesc pe cele existente în cadrul unei exploataţii agricole.ecb..• Creste capacitatea de productie cu cel putin 25% fata de cea initiala (fara proiect).. utilajelor s.euro. Se obtin alte produse) sau tehnologia implicate (ex. Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.. Altă tehnologie de cultură) 6.. utilajele s.int/index. Curs Euro / leu …………. Cheltuieli neeligibile Euro Cheltuieli eligibile Euro Ajutor public nerambursabil Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare Total Euro 11 . Finanţarea investiţiei Din valoarea totală a investiţiei de ……………. ajutorul public nerambursabil este de ………………….…. iar în cazul studiului de fezabilitate/ memoriului justificativ se descrie necesitatea achiziţionării acestora la noua capacitate sau - Echipamentele.a.. nu sunt considerate investiţii de simplă înlocuire dacă: Echipamentele. euro.

Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate. Proiectia contului de profit si pierdere 1. Prognoza veniturilor 1. Date privind forţa de muncă : 7. studii si experienta profesionala) .000-1:500) . III.planurile nivelurilor. 7.Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati.3. prenume.Planuri de arhitectură .din care: . functie in cadrul organizatiei. intreprinderi individuale si intreprinderi familiale). II. Bilant sintetic previzionat 12 .000-1:500) . conditie obligatorie pentru imbunatatirea perfomantei generale a exploatatiilor agricole.Plan general (1:5. ………………………. ……………………….autofinantare . intreprinderi individuale si intreprinderi familiale) pentru indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B) 1.000-1:5. Prognoza cheltuielilor 1..3 Responsabil legal (nume. Părţile desenate .000) .. se vor completa Anexele B (pentru persoane juridice ) sau Anexele C (pentru persoane fizice autorizate.Plan de amplasare în zonă (1:25..1 Total personal existent din care personal de execuţie Locuri de muncă nou-create relevante pentru proiect ………………………. 2 Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei 7. secţiuni pentru principalele obiecte de construcţii . surse de apa si receptori ape uzate (1:1.1.Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic Pentru demonstrarea cresterii viabilitatii economico-financiare.4.2.imprumuturi TOTAL PROIECT 7.

2 si 3 de implementare 2. cuprind prognoze pe o perioada de cinci ani de la darea in explotare a investitiei din proiect.Anexa B2. „FN An 2I” .Anexa B5.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune 2. „Bilant” . „FN An 1-5” . (in cazul in care solicitantul obtine venituri si din alte activitati decat cea descrisa prin proiect) preciza productia fizica existenta si productia fizica estimata in urma realizarii investitiei precontracte/contracte de vanzare incheiate/in curs de a fi incheiate. respectiv de la finalizarea investitiei .Anexa B4.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1. Indicatori financiari ATENTIE: Sheeturile „Prognoza veniturilor”. „FN An 3I” Anexa B7 se refera la perioada de implementare a proiectului (de maxim trei ani).2 Prognoza cheltuielilor 13 .3 Indicatori financiari PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII PROIECTIILOR FINANCIARE PRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR B Atentie: prognozele vor fi intocmite pornind de la situatiile financiare din anul anterior depunerii proiectului! 1. gradul de utilizarea a capacitatii de productie si modul in care au fost previzionate celelalte venituri prognozate Se vor detalia veniturile obtinute din alte tipuri de activitati decat cea la care se refera proiectul. se va corelarea dintre vanzarile previzionate.1 Prognoza veniturilor Se va completa Anexa B1 «Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie » cu vanzarile cantitative si valorice previzionate trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual. „Prognoza cheltuielilor” .6. Flux de numerar 1.Anexa B6.Anexa B1.Anexa B9.Anexa B3 . Proiectii financiare persoanele fizice autorizate.Anexa B8. 1.5. Sheeturile „FN An 1I”. „CPP”.1. In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii : - gradul de utilizare a capacitatii de productie si modul cum evolueaza acesta in timp. intreprinderi individuale si intreprinderi familiale (Anexe C) 2. „Indicatori”.

18« Impozit pe profit/cifra de afaceri ». (in cazul in care solicitantul obtine venituri si suporta cheltuieli din alte activitati decat cea descrisa prin proiect) 1. 13 « Cheltuieli privind dobanzile »(atat pentru creditul ce urmeaza a fi contractat pentru co-finantarea investitiei din proiect (daca este cazul). 14 .urmariti corelarea informatiilor furnizate aici cu cele mentionate in celelalte sectiuni ale studiului . valorile activelor imobilizate noi achizitionate se vor adauga la cele existente (daca este cazul). Se vor vor detalia cheltuielile aferente altor tipuri de activitati decat cea la care se refera proiectul. restul randurilor fiind preluate automat din anexele B1 si B2. .3 Proiectia contului de profit si pierdere In coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul cont de profit si pierdere incheiat de societate anexat la cererea de finantare (in cazul in care solicitantul este infiintat in anul in curs aceasta coloana nu se completeaza) Se va completa anexa B3 randurile aferente : 12 «Venituri Financiare ». Se vor face mentiuni privind valorile previzionate si se vor corela cu alte informatii (exemplu : cheltuielile privind dobanzile). 1. 14 « Alte cheltuieli financiare ». .orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea cheltuielilor si au influenta relevanta .modul in care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala . gradul de utilizarea a capacitatii de productie si precontracte/contracte de cumparare incheiate/in curs de a fi incheiate . In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii : .corelarea dintre cheltuielile previzionate. cat si pentru soldul creditelor/leasingurilor/altor datorii financiare angajate). . Se va completa Anexa B4 cu valorile prognozate ale posturilor din bilant avand in vedere urmatoarele: in coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul bilant incheiat de societate anexat la cererea de finantare (in cazul in care solicitantul este infiintat in anul in curs aceasta coloana nu se completeaza).Se va completa Anexa B2 «Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie » cu valorile previzionate pe categorii de cheltuieli trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual.4 Bilant sintetic previzionat Se vor face precizari privind ipotezele luate in considerare in procesul de previzionare a posturilor din bilant. din acestea se scad valorile activelor imobilizate vandute in perioada respectiva.

cota repartizata la rezerve urmand sa faca parte din rezerve in anul urmator). se vor evidentia de asemenea datoriile catre actionari/asociati.atentie la randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare si nici in anii de previziune ! . de soldul si graficul de plata a datoriilor reesalonate(daca este cazul). .se va urmari corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrari si iesiri cu celelalte sectiuni. valoarea datoriilor fiscale si la asigurarile sociale afernete activitatii. capitalurile proprii – se inscriu sumele rezultate ca urmare a majorarilor de capital social prevazute.se inscriu soldul existent /previzionat (daca este cazul) si incasarile primite prin programul FEADR.) va fi corelata cu specificul activitatii desfasurate (durata procesului de fabricatie. rezervele deja constituite si alocarile suplimentare din rezultatul exercitiului financiar precedent. - casa si conturi la banci se preia valoarea rezultata in Fluxul de numerar aferent aceleiasi perioade din linia S.etc. etc. In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii : . - se va urmari corelarea datelor introduse cu cele existente in contul de profit si pierdere si fluxul de numerar. datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an – se previzioneaza in functie de termenele de plata ale furnizorilor. produse finite.5 Flux de numerar Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementarii (anexele B5. la care se adauga amortizarea calculata pentru activele imobilizate noi achizitionate (se va corela cu valoarea cheltuielilor cu amortizarile prevazute in contul de profit si pierdere). leasingurile. 15 . datoriile catre alte institutii financiare. rezultatul exercitiului (acesta se repartizeaza ca dividende si rezerve la alegere.orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea elementelor fluxului de numerar si au influenta relevanta . - datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an – se previzioneaza in functie de soldul si graficul de rambursare a creditelor pe termen mediu si lung primite (daca este cazul). 1. - valoarea stocurilor (materii prime. - subventii pentru investitii .) si alte elemente considerate relevante. B6 si B7(vezi atentionarea de mai jos) desfasurate lunar) si pentru o perioada de 5 ani (anexa B8) dupa implementarea proiectului.- valoarea amortizarii cumulate aferenta activelor imobilizate existente. de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar. materiale.

servicii) ţinând cont de preţuri/tarife pe unitatea de măsură diferenţiat pentru fiecare obiect de activitate.P.… .R. dupa finalizarea investitiei. 4 si 5 de la data finalizarii investitiei si respectiv pentru anii 1-5 pentru proiectele aferente masurii 121. Toate prognozele vor fi calculate pentru o perioada de 5 ani.P. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta. de mijloace de transport specializate. 1. se preia din bugetul poiectului. (in cazul investitiilor privind infiintarea de plantatii. 1. instalaţii. Se calculeaza pornind de la fizic (cantitati de produse. 16 .Atentie: Durata maximă de execuţie a investiţiei cofinanţată din FEADR este de 3 ani de la data încheierii contractului de finanţare si prin excepţie. proiectiile se vor face din anul in care se obtine productie/venituri conform tehnologiilor de productie si a specificului proiectului). pentru investiţiile în achiziţiile simple fără leasing financiar de utilaje. (mentionate atat in aceasta sectiune a Studiului de fezabilitate. echipamente şi dotări noi. Modul de calcul si baremurile limita care trebuie respectate sunt urmatoarele: Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA. precum şi a altor mijloace de transport stabilite prin fişa măsurii durata maximă de execuţie este de 2 ani. conform obiectului de activitate al solicitantului. cat si in Anexa B9 din cererea de finantare) se va evalua pentru anii 2. in preturi constante. Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.D. 2. 3.6 Indicatori financiari Pe baza datelor obtinute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea si viabilitatea investitiei ce urmeaza a fi promovata. Total An 5). Se preiau valorile din Anexa B1 « Prognoza Veniturilor » randul « Total venituri din exploatare » aferente perioadelor respective (Total An1. volumul productiei.

Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) – trebuie sa fie ≥1. iar rata rezultatului din exploatare trebuie sa fie minim 10% din veniturile din exploatare pentru anii evaluati Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaza dupa formula : rRe = R e ×100 V e 5. 4. pentru anii evaluati . Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat în ani). Se calculeaza astfel : Dr= VI (∑ Flux_ net _ actualizat ∑ Flux_ exploatare actualizat/ 12 + _ ) 5 12 1 6 Unde: Se considera ca in anii 6-12 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flow-ul din exploatare din anul 5. Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare şi se calculează în functie de domeniul de activitate si de consumurile specifice. Rezultatul din activitatea curentă (Re) se calculează: Re = Ve – Ce – trebuie să fie pozitiv. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activităţii curente. Durata de recuperare a investitiei (Dr) – trebuie să fie maxim 12 ani . Total An 5).total» aferente perioadelor respective (Total An1. Rata rezultatului din exploatare (rRe) . 17 .trebuie să fie minim 5% pentru anii evaluati.3.2. 6. Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) . RAFN = Flux de numerar din exploatare / (dobânzi + plăţi leasing + rambursarea datoriilor).trebuie să fie minim 10% din Ve. Se calculeaza astfel : rRc = F x _ e p lo ta lu x a re V I ×0 10 7.… . Se preiau valorile din Anexa B2 « Prognoza Cheltuielilor» randul « Cheltuieli pentru exploatare .

Rata de actualizare – este de 8%. Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) . rI = TD i ×100 TAi unde : TDi= total datorii pe termen mediu si lung in anul i . FNi explt = flux de lichiditati din exploatare din anul i VI = valoarea investitiei .Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa B8 randul P « Flux de numerar din activitatea de exploatare » care se imparte la randul C « Total iesiri de lichiditati prin finantare ». 8. inclusiv proiectul). Este calculata astfel: VAN = ∑ i =1 5 (1 + r ) i FN i +∑ i =6 12 FN i exp lt − VI (1 + r ) i FNi = flux de lichiditati net din anul i. unde: r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobânzii de refinanţare BCE (4%) + marja de risc pe ţară (4%) evaluată de către Agenţie ca valoare medie şi care va fi reevaluată pe măsură ce condiiile pietei monetare europene se schimbă. din anexa B8 « Flux de numerar » S din 11. trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati Se preiau valorile din randul Anexa B8 aferente perioadelor respective (Total An1. 18 . Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul S . In aceasta parte a studiului de fezabilitate se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica – Anexa B1 la Anexa B9 .… .trebuie să fie maximum 60% pentru anii evaluati . se impune introducerea unei aproximări unitare) 10. Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active. 9. folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.a cererii de finantare intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare. TAi= total active in anul i . Valoarea actualizata neta(VAN) – trebuie sa fie pozitiva. Total An 5).

P.R.P. pentru investiţiile în achiziţiile simple fără leasing financiar de utilaje.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii. (mentionate atat in aceasta sectiune a Studiului de fezabilitate.3 Indicatori financiari ATENTIE: Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A. 2. 19 . de mijloace de transport specializate. Atentie la randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » acesta nu poate fi negativ in nici unul din anii de previziune! 2. 2 si 3 de implementare Se vor completa anexele C1. precum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1. C2 si C3(vezi atentionarea de mai jos) cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii.D. Atentie la randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare! Atentie: Durata maximă de execuţie a investiţiei cofinanţată din FEADR este de 3 ani de la data încheierii contractului de finanţare si prin excepţie. instalaţii. 4 si 5 de la data finalizarii investitiei si respectiv pentru anii 1-5 pentru proiectele aferente masurii 121. cu exceptia Valorii investitiei care se preia din Bugetul Indicativ. 3. echipamente şi dotări noi. cat si in Anexa C5 din cererea de finantare) se va evalua pentru anii 2. (in cazul investitiilor privind infiintarea de plantatii. proiectiile se vor face din anul in care se obtine productie/venituri conform tehnologiilor de productie si a specificului proiectului). precum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare. precum şi a altor mijloace de transport stabilite prin fişa măsurii durata maximă de execuţie este de 2 ani. Detalierea se face pe luni de implementare.PRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR C 2. Indicatorii se calculeaza in mod automat. Detalierea se face pe fiecare an de previziune.

Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) – trebuie sa fie ≥1. 1. In aceasta parte a studiului de fezabilitate se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica – Anexa C1 la Anexa C5 . se preia din bugetul poiectului. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul 60 din anexa C4 « Flux de numerar » trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati. Valoarea actualizata neta(VAN) – trebuie sa fie pozitiva 5. 3.a cererii de finantare intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare. 2. inclusiv proiectul).Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt urmatoarele: Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA. 20 . Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat în ani). Durata de recuperare a investitiei (Dr) – trebuie să fie maxim 12 ani .2. pentru anii evaluati 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful