MOHAMAD AZRAF BIN ABD JALIL/PSS 3111/ TUTORIAL 4

Terdapat pelbagai kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial yang boleh digunakan oleh guru ketika di sekolah. Antara kaedah yang biasa digunakan bagi subjek Pengajian Sosial ialah Perancangan Aktiviti Berasaskan Pengalaman (EAP), Theory of Contraints (TOC), Perbincangan dan Pembelajaran Kendiri. Teori Perancangan Aktiviti Berasaskan Pengalaman (EAP) ini adalah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menggabungkan perkongsian idea, strategi dan pendekatan Multiple Intelligenc es (MI). Jika dilihat secara terperinci, kaedah ini lebih sesuai digunakan di dalam subjek Sejarah. Teori Perancangan Aktiviti Berasaskan Pengalaman ini mempunyai 5 aspek pembelajaran yang perlu dipatuhi oleh guru. Pertama adalah murid perlulah merasakan aktiviti pembelajaran pada hari tersebut menggembirakan. Kedua, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif di antara murid dapat dibentuk oleh aktiviti-aktiviti yang dirancangkan oleh guru. Ketiga, EAP ini lebih menekankan pembelajaran secara kope ratif iaitu pembelajaran yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin,1982). Keempat, penglibatan komuniti iaitu melibatkan semua murid ketika sesi pengajaran. Dan yang terakhir adalah proses pembelajaran individu dan kecerdasan pelbagai. Theory of Contraints(TOC) adalah satu teori yang biasa digunakan oleh guru guru ketika mengajar. TOC ini adalah salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang inovatif daripada perspektif guru dan murid. Teknik ini dapat menghidupkan pengajaran dan pembelajaran seseorang guru sekaligus meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran ini. TOC adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah berdasar pemi kiran yang logik dan sistematik. Teknik ini adalah sebagai satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid. Ini bermaksud penglibatan murid lebih diutamakan bagi menjadikan suasana kelas lebih menyeronokkan. Di dalam teknik ini, terutamanya di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, terdapat tiga teknik yang boleh diaplikasikan iaitu teknik awan yang bermaksud

seminar. Peranan guru akan berubah-ubah kerana aktiviti ini dikendalikan oleh pelajar sendiri. forum. Dan yang terakhir bagi pengaplikasian TOC ini adalah teknik penyelesaian masalah yanng merupakan satu teknik pengajaran yang bertujuan untuk memberi peluang dan ruang kepada pelajar lebih produktif dan bertukar pandangan dalam usaha untuk menyelesaikan persoalan yang dikemukakan kepada mereka. Dalam perbincangan ini akan mem beri peluang dan ruang bagi mereka untuk bercakap terutama dalam aktiviti separa formal. Latihan sebegini bukan sahaja sekadar mempertajamkan minda malah dapat melatih kepetahan pelajar untuk bercakap dan mengeluarkan pendapat. idea. Teknik perbincangan adalah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan ia dilakukan dikalangan pelajar dibawah penyeliaan dan kawalan seorang guru. Teknik perbincangan merupakan salah satu teknik yang paling mudah guru aplikasikan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. . Manakala yang kedua adalah teknik sebab dan akibat yang menerangkan bagaimana sesuatu tingkah laku. Tujuannya untuk melatih pelaja r mengeluarkan fikiran dan pendapat dengan bernas (Kementerian Pendidikan 1990:85). Ia melibatkan aktiviti perbincangan antara pelajar secara bekerjasama dalam mengeluarkan pandangan masing -masing mengenai sesuatu perkara atau topik yang diberi. bengkel. situasi dan penyelesaian konflik yang bertentangan kehendak. idea atau kejadian mengakibatkan kesan-kesan berikutnya. Teknik perbincangan didefinisikan sebagai satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Pembelajaran kendiri biasa digunakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran seseorang guru. bahas dan debat. Namun guru harus memastikan tajuk yang dibincangkan menepati dengan kehendak soalan.MOHAMAD AZRAF BIN ABD JALIL/PSS 3111/ TUTORIAL 4 memikirkan sesuatu kejadian. Misalnya bermesyuarat. Pembelajaran kendiri ini didefinisikan sebagai satu unit pengajaran dan pembelajaran kendiri yang len gkap dan terancang bagi menyampaikan dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran.

keempat-empat kaedah dan teknik ini sesuai digunakan oleh guru-guru di sekolah yang mengajar subjek Pengajian Sosial seperti Sejarah. Geografi. Kajian Tempatan dan sebagainya. Kesimpulannya.MOHAMAD AZRAF BIN ABD JALIL/PSS 3111/ TUTORIAL 4 Pembelajaran kendiri ini memberi peluang kepada murid meguruskan pembelajaran mengikut kemampuan masing -masing. . Mereka juga boleh mengulangi mana-mana bahagian dengan segera a pabila didapati perlu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful