SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEPONG BARU NAMA:NIROSH A/L VATHUMALAI KELAS:2A NO I.C:971227-56-5463 GURU GEOGRAFI:PN.

SITI RAHIMAH

SAYA NIROSH A/L VATHUMALAI DARI KELAS 2A TELAH MEMBUAT PROJEK GEOGRAFI INI,INGIN MENGUCAPKAN RIBUAN TERIMA KASIH KEPADA PENGETUA SEKOLAH
MENENGAH KEBANGSAAN KEPONG BARU,EN LEONG KUM LOY

YANG TELAH MEMBENARKAN SAYA MENJALANKAN TUGAS SAYA UNTUK MENYIAPKAN PROJEK INI. SELAIN ITU,SAYA JUGA INIGIN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA GURU GEOGRAFI SAYA IAITU PN.SITI RAHIMAH YANG TELAH MEMBERI TUNJUK AJAR YANG SECUKUPNYA UNTUK MENYIAPKAN PROJEK INI. TIDAK LUPA JUGA IBU BAPA SAYA YANG TELAH MEMBERI SAYA SOKONGAN DARI SEGI MORAL DAN KEWANGAN.SAYA JUGA INGIN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA RAKAN-RAKAN SAYA DAN JUGA MASYARAKAT MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN KEPONG YANG TELAH MENOLONG SAYA DALAM

MENDAPATKAN MAKLUMAT BAGI MENYIAPKAN PROJEK INI.

Saya Nirosh a/l Vathumalai dari kelas 2A memilih tajuk , ³Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kepong , Kuala Lumpur , Wilayah Persekutuan³ untuk projek Kajian Geografi Tempatan saya . Saya mengkaji tentang aspek pencemaran alam sekitar , menghuraikan kesan terhadap alam sekitar , dan merumuskan kesan-kesan terhadap alam sekitar tersebut . Saya memilih kawasan kajian ini kerana menepati tema kajian dan kawasan ini berhampiran dengan rumah dan sekolah saya .Masa yang diberikan untuk menyiapkan kajian ini ialah selama 1 bulan.

Objektif Kajian
Kajian ini dijalankan untuk memenuhi objektif-objektif seperti berikut : ‡Untuk Memahami Konsep pencemaran alam sekitar ‡Mengenal pasti Jenis pencemaran alam sekitar ‡Mencari Punca pencemaran alam sekitar ‡ Mengenal pasti Kesan pencemaran alam sekitar ‡Memberi Cadangan mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar ‡Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian

Kuala Lumpur telah bermula pada 1850-an, apabila Ketua Melayu Klang, Raja Abdullah, [10] mengupah beberapa buruh-buruh Cina untuk membuka lombong bijih timah yang baru dan lebih besaruntuk pelombongan biji timah. [11] pelombong yang mendarat dikuala Sungai Gombak (sebelum ini dikenali sebagai sungaiLumpur, yang bermaksud "sungai berlumpur") dan Sungai Kelang(Klang River) untuk membuka lombong di Ampang, Pudu dan Batu.Lombong ini maju ke dalam pos perdagangan yang menjadisebuah bandar sempadan.

PETA ZON SENTUL

PETA LAKAR KAWASAN KAJIAN

Kaedah Kajian
Saya telah menggunakan 2 kaedah untuk menjalankan kerja kursus ini . Berikut merupakan kaedah yang telah saya gunakan : i ) Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian untuk mengenalpasti pencemaran alam sekitar yangberlaku di kawasan kajian saya . ii ) Rujukan Selain itu , saya juga telah membuat rujukan melalui internet dan perpustakaan untuk mencari maklumat tentang pencemaran alam sekitar

Dapatan Kajian

8.1 ) Konsep Pencemaran Alam Sekitar Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan atau kemandirian kehidupan.Takrifan Pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik,kimia,biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan,mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan keguanaan-kegunaan berfaedah,yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkinberbahaya kepada kesihatan,keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain,tumbuhan dan haiwan . Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran alam : 1.Pencemaran udara 2.Pencemaran air 3.Pencemaran laut 4.Pencemaran bunyi 5.Pencemaran tanah

8.2 ) Jenis Pencemaran Alam Sekitar Di Kawasan Kajian Pencemaran alam sekitar yang berlaku di kawasan kajian saya adalah pencemaran bunyi.Pencemaran bunyi sering berlaku di kawasan kajian saya kerana terdapatnya pelbagai jenis kenderaan,seperti kereta,motorsikal,van,lori dan sebagainya.Selain itu,pencemaran udara juga sering berlaku di kawasan saya,terutamanya lori.Kebanyakkan lori akan mengeluarkan asap hitam yang banyak dan seterusnya berlaku pencemaran udara di kawasan saya. 8.3 ) Punca Pencemaran Alam Sekitar Di Kawasan Kajian i )Kenderaan Kenderaan merupakan punca utama yang menyumbang di dalam pencemaranalam sekitar di kawasan kajian sa ya . Kenderaan ini akan mengeluarkan asap yangmenyebabkan penghakisan lapisan ozon . ii )Racun Serangga Serangga yang melanda di kawasan saya adalah nyamuk.Nyamuk Aedes merupakan jenis nyamuk yang banyak di kawasan perumahan saya . Inilah punca berlakunya penyemburan racun serangga di kawasan perumahan saya . iii )Sampah Sarap Pengangkutan sampah yang tidak teratur berlaku di kawasan perumahan saya .Jika ini berterusan ianya akan menyebabkan pencemaran bau . iv )Pembinaan Pembinaan juga banyak berlaku di sekitar kawasan kajian saya . Pembinaan ini akan berlakunya pencemaran bunyi yang boleh mengganggu penduduk di sekitar tapak pembinaan tersebut .

8.4 ) Kesan Pencemaran Alam Sekitar Di Kawasan kajian i ) Asa p±a sap da ri pe mbakara n sa mpa h, kila ng±kila ng, k e r e t a , b a s , l o r i a k a n menyebabkan berlakunya hujan asid.Jika hujan asid selalu kena kepada manusia akan memudaratkan diri seseorang itu . ii ) Akibat daripada pembakaran sampah,kilang±kilang,kereta,bas,lori juga akan menyebabkan peningkatan suhu.Tidak seperti suhu di kampung±kampung,di bandar selalunya panas akibat daripada peningkatan suhu tersebut . iii ) Demam sudah menjadi kebiasaan bagi penduduk di kawasan kajian saya.Punca utama demam adalah akibat daripada hujan asid . i v ) Ba u B us u k a k i b a t d a r i p a d a t o n g ± t o n g s a mp a h d i k a w a s a n k a j i a n s a ya t e la h menimbulkan masalah kepada penduduk kepong. v ) Udara tercemar akibat daripada pembakaran sampah,kilang±kilang , kereta,bas,lori telah mengotorkan udara kawasan kajian saya.Kesannya penduduk kawasan saya sering mengalami permasalahan hidung seperti resdung dan sebagainya . 8.5 ) Cadangan Untuk Mengurangkan Kesan Pencemaran Alam SekitarDi Kawasan Kajian i ) Untuk pemandu ± pemandu kereta , lori dan sebagainya , saya mencadangkan bahawa memasang Catalytic Converter d i e k z o s ma s i n g ± ma s i n g k e ra n a d e n g a n me ma s a n g Catalytic Converter b o le h me n g u r a n g k a n p e n g e l u a ra n a s a p y a n g b o l e h me n i p is k a n lapisan ozon . ii )Kerajaa n pe rlula h me ngua t kuas aka n unda ngu n d a n g b a g i m e n g u r a n g k a n pencemaran alam sekitar iii)Ke ra jaa n juga he ndakla h me nga njurka n ke mpe n c inta i a l a m s e k i t a r s e p e r t i penanaman pokok semula bagi menggantikan pokok yang sudah ditebang . IV) Selain itu kerajaan juga boleh memasukkan pendidikan alam sekitar di dalam aktiviti kokorikulum untuk mendidik generasi sekarang ini untuk mencintai alam sekitar .

Pencemaran Bunyi

Pencemaran Air

Jenis Pencemaran Alam Sekitar

Pencemaran Udara

Pencemaran Tanah

JENIS PENCEMARAN ALAM SEKITAR

Punca ±Punca Pencemaran Dan Bahan±Bahan Pencemar Punca-punca Pencemaran Pembakaran bahan api di kilang dan dalam enjin kenderaan bermotor Pembakaran sampah sarap dan hutan secara besar-besaran Penyemburan racun serangga dan bahan-bahan kimia Penggunaan gas klorofluorokarbon (CFC) Bahan-bahan pencemar Gas sulfur dioksida, nitojen dioksida,karbon monoksid dan debu Gas karbon dioksida dan debu Gas dan Kimia Beracun Gas CFC

Rumusan
Sebagai rumusan,terdapat pelbagai jenis pencemaran alam sekitar yang berlaku pada dunia kita pada hari ini antaranya,pencemaran udara, pencemaran bunyi,pencemaran air,pencemaran tanah,pencemaran laut dan sebagainya.Semakin harilapisan ozon kita semakin menipis. Sepatutnya perkara ini tidak berlaku jika setiap orang ada sifat bertanggungjawab.Setiap negara perlu bersatu padu untuk menangani masalah pencemaran alam sekitar yang semakin serius di dunia kita ini . Jika kita bersatu padu menangani masalah ini,dunia kita ini akan selamat.

RUJUKAN
1) http://www.scribd.com/doc/55804056/Folio-Geografi-Tingkatan-3-Pencemaran-Alam-Sekitar2011

2) http://maps.google.com.my/ 3) EN.MOHD RIDZUAN BIN ALI 4) EN.RAJAGOPAL A/L THANIMALLAI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful