3. kontraktor harus menyelesaikan kerja pada atau sebelum "Tarikh Penyiapan" sebagaimana dinyatakan dalam lampiran atau perlanjutan waktu yang mungkin dibenarkan dalam pasal 43 Peraturan Kerajaan ini. Tarikh penyelesaian tersebut harus disahkan oleh pp dan tarikh tersebut akan menjadi tarikh bermulanya tempoh cacat kewajipan seperti yang ditetapkan melalui fasal 48 perjanjian ini atau b) Memberikan arahan kepada kontraktor menetapkan semua kerja kecacatan yang perlu di selesai oleh kontraktor sebelum pengeluaran sijil penyelesaian praktikal 39.3 (b). 39.4 ) Sekiranya pp telah memberikan arahan sesuai dengan pasal 39. pp harus melakukan ujian /pemeriksaan dari kerja-kerja berdasarkan ujian tersebut pp harus: a) Mengeluarkan sijil penyelesaian praktikal kepada kontraktor Sekiranya melalui pendapatnya kerja turun telah mencecah penyelesaian yang memuaskan praktikal dan telah lulus semua pemeriksaan / ujian yang dilakukan oleh pp.PWD 2007 FASAL 39 PENYIAPAN KERJA 39.3 dan 41. . kontraktor harus memberitahu secara bertulis pp untuk kesan tersebut.2) Jika kontraktor pun menganggap bahawa kerja telah mencecah penyelesaian praktikal. 39. tidak ada sijil yang praktikal penyelesaian praktikal di diterbitkan kepada kontraktor sampai kontraktor telah berkesan melakukan pekerjaan perbaikan melalui jangka masa yang munasabah untuk kepuasan pp.1 ) Tertakluk pada Fasal 38.) melalui masa 14 hari sejak diterimanya notis tersebut.

tepat danmenguntungkan sebagaimana di atas .5) Kerja tidak di dianggap sebagaimana praktikal lengkap kecuali telah memenuhi sebagaimana yang berikut: a) kerja telah selesai mengikut dengan terma dan syarat kontrak ini (b) kerajaan boleh memiliki dengan menggunakan sepenuhnya. hidran. walaupun mungkin ada kerja-kerjakecacatan yang sangat kecil yang disediakan kerja-kerja ini tidak menghalang atau mengurangkan kegunaan sepenuhnya. longkang dan mengurangkan peralatan pelupusan dan mengelakkan risiko kebakaran ditentukan melalui kontrak ini. letak kereta. (c) bekerja telah lulus ujian komisioning apapun yang diperlukan melalui dokumen kontrak. tarikh penyelesaian ini harus disahkan oleh dia dan tarikh tersebut akan menjadi tarikh bermulanya tempoh kewajipan cacat sebagaimana dimaksud melalui pasal 48 perjanjian ini.longkang. 39. . sanitasi.6) ketika seluruh kerja kerja telah mencecah penyelesaian praktikal terhadap kepuasan daripada pp. (d) kerja harus dibuat disediakan kepada kerajaan melalui syarat sesuai untuk kerja dan (e) semua perkhidmatan asasnya termasuk lanskap akses jalan. tepat dan menguntungkan dari bekerja bagi tujuan mereka. air dan pemasangan elektrik.39.

PP dapat mengurangkan kerosakan tersebut dari tempoh wang atau menjadi tempoh kerana kegagalan kontraktor dimana kerosakkan tersebut akan diganti dalam bon perlaksanaan atau sebagai hutang dari kontraktor. PP akan mengeluarkan sijil tidak siap kepada kontraktor tersebut. Kerajaan berhak pulih dari dilikuidasi kontraktor dan kerosakan dipastikan dikira dengan kadar dinyatakan dalam Lampiran dari tempoh pengeluaran sijil tidak siap dengan tarikhpengeluaran Sijil Penyiapan Praktikal atau tarikh berakhirnya kontrak ini. 40.2 Selepas pengeluaran Sijil tidak siap.Fasal 40 GANTI RUGI KERANA TIDAK SIAP 40.1 Jika Kontraktor gagal untuk menyelesaikan kerja pada tarikh untuk penyiapan atau dalam "apapun ³penangguhan waktu yang diberikan sesuai dengan Fasal 43. maka PP mengeluarkan notis kepada Kontraktor memberitahu Kontraktor tujuan dari Kerajaan untuk memaksakan gantirugi dan kerosakan dipastikan Kontraktor jika kontraktor gagal untuk menyelesaikan kerja pada tarikh untuk Penyiapan atau dalam sebarang penangguhan waktu yang diberikan. PP harus memberitahu kontraktor scara bertulis dari potongan tersebut. Sebelum pengeluaran sijil tidak siap. .

sebagai kes mungkin.FASAL 41 SIAP BERBAHAGIAN ± BAHAGIAN 41. apa-apa yang terkandung dalam Fasal 41. tidak ada percepatkan peruntukan sebaliknya di tempat lain dalam Dokumen Kontrak berlaku seolah-olah setiap bahagian atau bahagian adalah sesuatu dari kontrak yang berasingan dan berbeza antara Kerajaan dan Kontraktor.2 Untuk mengelakkan keraguan. . Bon Perlaksanaan atau Jumlah Jaminan Prestasi harus dilepaskan atau dikembalikan hanya berdasarkan isu sijil pemulihan kecacatan dari seluruh kerja atau dalam hal bahagian terakhir dalam kerja.1 kontraktor berhak diberi pelepasan semua atau sebahagian dari Bon Perlaksanaan atau Jumlah Jaminan Prestasi disimpan oleh dia.1 Tarikh penyiapan dimana tarikh yang berbeza untuk bahagian yang berbeza atau sebahagian daripada pekerjaan dinyatakan dan dikenalpasti dalam lampiran atau di tempat lain dalam Dokumen Kontrak dan berbeza dan berasingan Ganti rugi dan kerosakan dipastikan disediakan untuk setiap bahagian atau sebahagian daripada kerja. 41. Bon Perlaksanaan sebagaimana dalam Fasal 13 dan bayaran akhir pada Sijil Muktamad yang ditetapkan dalam Fasal 31 dokumen ini wajib. peruntukan kontrak ini merujuk kepada: (A) (B) (C) (D) Sijil Penyiapan Praktikal. Kelewatan dan lanjutan masa Ganti rugi tertentu dan ganti rugi ditetapkan dan Tempoh liability kecacatan tetapi tidak Insurans Pekerjaan sebagaimana pada Fasal 18.

jika berlaku apa-apa bahagian. bahagian yang relevan harus dianggap telah mencapai penyiapan praktikal dan Tempoh Liability Kecacatan mengenai bahagian yang berkenaan itu hendaklah disifatkan telah bermula pada tarikh pada tarikh kerajaan mengambil milik dan menduduki bahagian yang berkenaan itu. Sijil Separa Pendudukan (A) Dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh di mana kerajaan harus mengambil milik bahagian yang relevan. akan berkurangan dalam . PP mengeluarkan Sijil Separa Pendudukan sehubungan dengan bahagian yang relevan bermula dari nilai anggaran tersebut bahagian yang relevan. ketidaksempurnaan. Tempoh Lialibily Kecacatan (B) Untuk tujuan Fasal 39 dan 48 . satu Sijil Penyiapan Praktikal telah dikeluarkan untuk setiap bahagian dari kerja atau dari bahagian. sebelum masa penyiapan kesemua kerja atau. penyusutan atau apa apa jua kerosakan pada bahagian yang mungkin dikehendaki supaya dilakukan baik sebagaimana dimaksud pada Fasal 48. kadar kerosakan dilikuidasi dan kerosakan dipastikan atas kelewatan penyelesaian dari kerja yang di ingatkan dari kerja atau bahagian yang diharuskan. kemudian walau apa tersurat atau tersirat di tempat lain dalam kontrak ini. harus dilakukan baik oleh Kontraktor.1 Jika pada bila-bila masa sebelum kerja telah mencapai penyiapan praktikal berdasarkan Fasal 39. Sijil Siap Memperbaiki Kecacatan (C) Pada akhir Tempoh lialibility kecacatan bagi bahagian yang berkenaan dan jika pendapat PP apa-apa kecacatan. untuk setiap tempoh kelewatan selepas tarikh dinyatakan dalam Sijil Penyiapan Praktikal seperti itu. pihak kerajaan dengan kelulusan daripada Kontraktor (di mana tidak akan lulus tanpa alasan yang jelas) harus menguasai dan menduduki bahagian atau bahagian yang sama (apapun itu bahagian selanjutnya dalam Fasal ini disebut sebagai 'bahagian yang relevan').1. Pengurangan likuadasi untuk memastikan kerosakan (D) jika. dan untuk semua tujuan Fasal ini (tetapi tidak lain) nilai yang tidak dinyatakan akan dianggap lain menjadi jumlah nilai yang dikatan berpatutan. pihak PP akan mengeluarkan sijil untuk keadaan itu.FASAL 42 SEPARA PENDUDUKAN / DI AMBIL ALIH OLEH KERAJAAN 42.

dan Bon Perlaksanaan (F) Secara persetujuan bersama bahawa tidak ada terkandung dalam perenggan yang sebelumnya yang Kontraktor berhak untuk menerbitkan Bon Perlaksanaan atau mana-mana bahagian daripadanya didepositkan oleh dia ditetapkan dalam Fasal 13. Insuran Kerja (E) menyimpang dari pendudukan separa oleh Kerajaan dari bahagian yang relevan Kontraktor perlu memastikan dan menjaga insuran kerja dalam cara sebagaimana yang dinyatakan dalam Fasal 18 dan Kontraktor perlu memberi notis kepada syarikat insurans pendudukan separa tersebut. susut atau kesalahan lain yang mungkin muncul selama tempoh tanggungan kecacatan dan atas pemberian Sijil Penyiapan Kerja daripada tanggungan pembaikan kecacatan untuk seluruh kerja sebagaimana dimaksud pada Fasal 48 perjanjian ini . niat adalah bahawa dikatakan dalam Bon Perlaksanaan atau mana-mana bahagian daripadanya harus dilepaskan atau dikembalikan hanya selepas penyelesaian pembuatan yang baik semua cacat.perkadaran dimana nilai bahagian sgt ³certifield bear´ dengan nilai kesemua kerja atau bahagian. seperti yang berlaku. ketidaksempurnaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful