You are on page 1of 4

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK (KKP)

TAJUK PROGRAM: PISMP

NAMA GURU PELATIH:

TAJUK KURSUS: WAJ 3107 SENI DALAM PENDIDIKAN TARIKH MULA: 4 Julai 2011

SEMESTER : SEMESTER 4

TARIKH HANTAR: 1 Ogos 2011

HASIL PEMBELAJARAN :

1. Menjelaskan konsep asas dalam Seni Visual, Muzik dan Pergerakan sebagai cara
menghubungkaitkan pengetahuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. ( 1.1)

2. Merancang, mereka bentuk dan melaksanakan aktiviti meneroka, mengalami dan


mengekspresi yang melibatkan kepekaan deria kanak-kanak. ( 2.4 )

3. Mengaplikasikan aktiviti seni visual, muzik dan pergerakan dalam pelbagai mata
pelajaran yang lain. ( 4.4 )

4. Mengaplikasikan aktiviti seni visual, muzik dan pergerakan dalam pelbagai mata
pelajaran yang lain. (8.5)

5. Mengamalkan nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni. (6.4)


Kerja Kursus ini adalah bagi menilai Hasil Pembelajaran 1, 2, 3 dan 5. OBJEKTIF KERJA KURSUS :

1. Mengumpul dan menghuraikan maklumat bagi konsep dalam Seni Visual, Muzik dan
Pergerakan

2. Mengumpul dan memproses maklumat bagi unsur-unsur Seni Visual, Muzik dan
Pergerakan mengikut Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah 3. Mengaplikasikan hubungkait Seni Visual, Muzik dan Pergerakan dalam aktiviti secara kolaboratif

4.

Menghasilkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menginterasikan unsur Seni Visual, Muzik dan Pergerakan

Tugasan Kerja Kursus Pendek Menghasilkan folio dengan membuat pembacaan, mengumpul dan menghuraikan maklumat tentang Seni Dalam Pendidikan (SDP) dengan mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintergrasikan muzik, pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. Sub Tugasan Bagi melaksanakan tugasan ini anda diminta:

1.

Menyediakan folio dengan mengumpul dan memproses maklumat yang

berkaitan dengan pengetahuan dan kemahiran asas dalam Seni Visual, Muzik dan Pergerakan peringkat sekolah rendah dari internet, keratan akhbar, majalah dan lainlain sumber. Nota hendaklah di sediakan dalam bentuk peta minda atau pengurusan grafik.

2.

Menghasilkan satu persembahan (15 minit) dalam aktiviti pengajaran dan

pembelajaran bagi salah satu topik dalam mana-mana mata pelajaran sekolah rendah dengan menginterasikan elemen Seni Visual, Muzik dan Pergerakan mengikut format yang ditetapkan. Menyediakan story board bagi persembahan aktiviti yang dilaksanakan.

Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus

1.

Tugasan KKP:

o Tugasan individu o Tugasan kumpulan

: Penghasilan dokumentasi.

: Penghasilan story board dan persembahan aktiviti. Tugasan ini hendaklah dibuat dalam kumpulan bertiga.

2.

Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: o Font Arial o Saiz huruf ialah 12 o Langkau satu setengah baris o Rujukan mengikut format APA o Lampiran

3.

Sumber bahan rujukan perlu dinyatakan dengan menulis rujukan mengikut format APA.

4.

Tugasan perlu disertai kulit muka depan, isi kandungan dan rujukan dengan maklumat pelajar seperti berikut: o Nama pelajar

o Nombor Kad Pengenalan / Nombor Matriks o Kumpulan ( contoh PISMP 4.2 Pendidikan Seni Visual )
o Tajuk Tugasan o Kod dan Mata Pelajaran

o Nama pensyarah Pembimbing


o Tarikh penyerahan tugasan

5.

Minimum tugasan dokumentasi tidak kurang daripada 10 muka surat (TIDAK TERMASUK PENULISAN STORY BOARD)

6.

Tugasan ini membawa markah 100 dan wajaran 60%. Pembahagian markah keseluruhan: a. b. c. Penghasilan dokumentasi - Pengumpulan maklumat dan penyediaan peta minda - 20 % Penulisan Story Board - 20 % Persembahan aktiviti 20%

7.

Tugasan kumpulan dan individu hendaklah di buat secara berasingan

Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut: 1. 2. Plagiarisme dalam apa jua bentuk dilarang sama sekali. Pelajar yang menyerahkan tugasan yang diplagiatkan tidak akan diterima. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong penulisan dan persembahan anda hendaklah dikemukakan. 4. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil maklumat dan sokongan ilmiah. Kriteria Pemarkahan Tugasan ini akan dinilai berdasarkan templet garis panduan pemarkahan (templet 3: Grid Kriteria Pemarkahan)

3.

Tugasan di sediakan oleh ______________________ ( ) (

Disahkan oleh ______________________ )