Godina VIII, broj 169

- 15.07.2011. - www.kakanjske.com - cijena 1 KM

(bez PDV-a)

Obilježavanje 16. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice i ukop identificiranih žrtava srebreničke tragedije

Hoće li Kakanj dobiti sportskorekreacioni centar i kompleks termalnih voda?

Reaktiviranje projekata iz godine u godinu

ŠEST STOTINA I TRINAEST ISTINA

Dan za pamćenje za Kakanjce i Kakanjke svih generacija
POSTAVLJENA SPOMEN-PLOČA NA MAGLIĆU
Planinari odali posljednju počast tragično stradalom planinaru Asifu Imamoviću Predstavljamo Brdsko biciklistički klub “Extreme”Kakanj

Održan 10. “Dan otvorenih vrata” TC Kakanj

Prvi biciklistički klub u našem gradu

UVODNIK

KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanj www.kakanjske.com
„Kakanjske novine“ su za veliki doprinos u njegovanju slobode govora i razvoju štampanih medija na području općine Kakanj, kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila 2011. godine, na Dan općine Kakanj, dobile općinsko priznanje “Plaketa sa diplomom” Izdavač: Kakanjske novine doo Kakanj Direktor: Fikret Kadrić Glavni i odgovorni urednik: Faris Sikirić Redakcija: Eldin Omeragić Azerin Salihbegović Emerin Ahmetašević Amina Kulović Alma Kahvedžić Saradnici: Ivica Pekić Adib Zekić Maid Goralija Almir Imamović Sanela Smajić Abdurahman Zukan Emina Dedić Nađa Kovačević Ahmed Kovač Darko Jurić Nedžma Bjelopoljak Mirsad Mujagić List izlazi svakih 15 dana. Adresa redakcije: Šehida br. 5 Kakanj Telefon/fax: 032 554-878 E-mail: kakanjske@gmail.com Fotografije: Redakcija Grafička obrada i DTP: “Labirint” d.o.o. Zenica Štampa: “Labirint” d.o.o. Zenica (labirintzenica@gmail.com) Rukopisi, fotografije i diskete se ne vraćaju. List je 08.07.2004. godine, u skladu sa Zakonom o informisanju, a na osnovu rješenja broj 10-40-14367/04 upisan u evidenciju javnih glasila Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 41. Na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke broj 05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine “Kakanjske novine” su proizvod na koji se ne plaća porez na promet proizvoda. Žiro račun: 134-020-00000083244 kod IK banke Zenica

I OVE GODINE PLIVAMO PO SUHOM
Plan izgradnje sportsko-rekreacionog centra miruje godinama l Pojavili se potencijalni ulagači za iskorištavanja termomineralnih voda u Tičićima l Gradska jezgra desetljećima nema bazena
Već smo u nekoliko brojeva kao i firma koja je od strane pisali o nedostatku podobnih Općine dobila zemljište u lokacija u općini, na kojima bi trajno korištenje u cilju izgrađani za vrijeme velikih gradnje ovih kompleksa, ljetnih vrućina mogli da provemeđutim ni iz Općine ne du dan i da se osvježe. Proteznaju zbog čega se ovaj proklih dana su zabilježene enorjekat nikada nije sproveo mno visoke temperature koje niti se sprovodi, zbog čega su dostizale skoro 40 stepeni je dato zemljište ukoliko se celzija. Po toliko vrelom vreono ne koristi za svrhu zbog menu, u Kaknju je zaista teško koje je predato u nadležnost naći čistu rijeku ili bazen. Zbog Piše: firme „Nova Trgovina-S“? čega još uvijek nemamo grad- Emerin Ahmetašević Kako se čini, izgleda da se ski kompleks bazena otvoreodustalo od ovog značajnog nog tipa, te zbog čega se toliko godina projekta pa se okrenulo izradi projekčeka na osmišljavanje idejnog projekta ta „zatvorenog bazena“. veoma važnog za Kakanj, a tiče se iskori- Banja Tičići - gigantski potencijal za Kakanj štavanje termalnih voda u Tičićima u cilju Također jedna od stalnih tema i brojnih izgradnje kompleksa poput onih na Ilidži pitanja unazad nekoliko godina, svakako je ili Fojnici, od čije bi se gradnje Kakanj neiskorišteni prirodni potencijal u vidu Banjaumnogome razvio u privrednom smislu Tičići nadomak Kaknja. Zašto Kakanj ne bi te dodatno dopunio općinski budžet? imao jedan reprezentativan kompleks ljekoProstor i ideja postoje, ulagač vih voda, brojnih sadržaja kao što imaju na godinama miruje Ilidži ili Fojnici? Na nedavno održanom saIz godine u godinu se proteže jedna stanku Ministarstva privrede ZDK, Općina te ista priča. Do kad? Vjerovatno dok se Kakanj je dobila informaciju kako postoje ne nađe adekvatno rješenje i omogući potencijalni ulagači za iskorištavanje termoonima kojima je ljetovanje na moru ipak mineralnih voda. Podsjećanja radi, lokacija preskupa investicija, boravak na kvali- za izgradnju ovakvog kompleka je trebala tetno uređenim bazenima i rijekama biti Bilješevo. Ova lokacija bila je predložena koje predstavljaju dobar potencijal kako Studijom o istraživanjima termalnih, mineza ljetnu sezonu, tako i za proširenje ralnih i termomineralnih voda na području turističkog potencijala i bogatstva. Čak općine Kakanj koju je čak prije 7 godina sačiće se i oni stariji prisjetiti radnih akcija nio Građevinski fakultet Sarajevo ali se od nje iznad tadašnje Osnovne škole „Ivo Lola odustalo! Nije poznato tačno iz kojih razloga, Ribar“ i nadanje da će upravo tu niknu- ali činjenica je da je izgradnja autoputa na tom ti veleletni bazen... I nakon trideset go- prostoru znatno uticala na kompletne idejne dina, priča ostaje ista, samo su promije- projekte pa se sve dovelo u pitanje, da li bi se nili lokaciju. Prije 5 godina je raspisan nakon izvođenja radova na autoputu, gradio Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog kompleks, pa potom vršene rekonstrukcije gradskog građevinskog zemljišta „Ada“ autoputa i tako u krug, kako se nebrojeno u Povezicama za izgradnju poslovnih puta pokazalo kada su naše firme i izvođači objekata i rekreativnih sadržaja. Jedna radova u pitanju. Tražit će se nova lokacija, a od lokacija na koju se odnosio javni prijedlog ovog projekta bit će tema jedna od konkurs je bila i građevinska parcela narednih sjednica Općinskog vijeća. „Pašnjak Ada“ površine 6.665 kvadratMnogi građani će i ove godine ljeto, nih metara. Jasno je i utvrđena namjena ljetni raspust i godišnje odmore provesti korištenja ovog prostora koji bi trebao kući, s prijateljima, ili će možda nekada biti u funkciji sporta i rekreacije. Nakon otići na Sopot, sreća pa se u Bilješevu provedbe konkursa, Općinsko vijeće otvorio Aqua park sa nekoliko sadržaja. Kakanj je prije više od 4 godine, donije- Neki će s prijateljima otići do zeničkih lo Rješenje kojim se TD „Nova Trgovi- bazena ili pak onih u Vitezu. Rijetki od nas na-S“ d.o.o. Kakanj dodjeljuje gradsko će ove godine pod oblakom recesije otići građevinsko zemljište „Ada“ Povezice. nekoliko dana na more. Sve je to pod izProjekat i prostor za izgradnju „sport- govorom da u gradskoj jezgri ni ove gosko-rekreacionog kompleksa“ postoji, dine nećemo imati gradske bazene.
broj 169, 15.07.2011.

Ljetne vrućine

KAKANJSKE NOVINE

2

AKTUELNOSTI

HOĆE LI KAKANJ DOBITI SPORTSKO-REKREACIONI CENTAR I KOMPLEKS TERMALNIH VODA?
Već godinama se nameće pitanje izgradnje gradskih bazena i iskorištavanje prirodnog blaga u vidu termomineralnih voda na lokaciji Tičići. I ove godine, pod oblakom recesije, brojni građani će osvježenje potražiti uz lokalne rijeke, bazen Sopot te novoizgrađeni kompleks Aqua park Muzej u Bilješevu. Kakanjcima su to najbliže lokacije dok pored njih, neki odlaze u Zenicu, Vitez pa i Sarajevo. Zbog čega se prije nekoliko mjeseci aktueliziralo pitanje idejnog projekta gradskog bazena zatvorenog tipa, zbog čega već nekoliko godina stagnira izgradnja sportsko-rekreacionog centra na području Ade u MZ Povezice te hoće li se uopšte graditi kompleks državnog značaja na području Tičići-Bilješevo, a tiče se iskorištavanja termomineralnih voda, kontaktirali smo Press službu Općine Kakanj kako bi građani Kaknja imali uvid u ono što se dešava a tiče se i njihovog planiranja ljetnog godišnjeg odmora. Da li je Općina Kakanj provodila određene aktivnosti kako bi zainteresiranim investorima omogućila izgradnju rekreativnih sadržaja i bazena u Kaknju? - Skromni budžetski prihodi općina kojima su, u značajnoj mjeri, oduzeti izvori punjenja budžeta, usmjerili su politiku raspodjele budžetskih sredstava u projekte infrastrukture koji su nužni za osiguranje elementarnih uslova za život dostojan čovjeka. Na osnovu toga, strateška promišljanja i aktivnosti općina u domeni razvoja poduzetništva usmjereni su na stvaranje povoljnog ambijenta za nove investicije i nova zapošljavanja. Jedna od konkretnih aktivnosti u domeni razvoja poduzetništva koje realiziraju jedinice lokalne samouprave odnosi se na dodjelu zemljišta sa jasno naznačenom namjenom. Parcela za izgradnju sportskorekreacionog centra u vlasništvu Nove Trgovine-S - Podsjećamo javnost da je, na osnovu člana 45. Zakona o građevinskom zemljištu (Službene novine FBiH, broj 67/05), člana 19. Odluke o građevinskom zemljištu (Službene novine Općine Kakanj, broj 1/06) i Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje javnih konkursa za dodjelu zemljišta (Službene novine Općine Kakanj broj 3/05), općinski načelnik Mensur Jašarspahić Suri 20. decembra 2006. godine raspisao Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta „Ada“ u Povezicama za izgradnju poslovnih objekata i rekreativnih sadržaja. Predmet javnog konkursa bila je dodjela na trajno korištenje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta koje se nalazi u II zoni građevinskog zemljišta. Jedna od lokacija na koju se odnosio javni konkurs bila je i građevinska parcela „Pašnjak Ada“ površine 6.665 kvadratnih metara (k.č. broj 1788/8, k.o. Doboj). Javnim pozivom jasno je definisana namjena koja treba biti prilagođena sportu i rekreaciji. Nakon provedbe konkursa, Općinsko vijeće Kakanj, na sjednici koja je održana 26. februara 2007.

Reaktiviranje projekata iz godine u godinu

Ada u Povezicama - parcela namijenjena za sportskorekreacioni centar godinama zjapi
godine, donijelo je Rješenje kojim se TD „Nova Trgovina-S“ d.o.o. Kakanj dodjeljuje gradsko građevinsko zemljište „Ada“ Povezice (k.č. broj 1788/8, k.o. Doboj). U obrazloženju Rješenja navedeno je da se za navedenu lokaciju prijavilo samo TD „Nova Trgovina-S“ d.o.o. Kakanj. Idejnim projektom ovog ponuđača predviđena je površina za sport sa slijedećim sportskim terenima: pista za rolanje, teren za odbojku (pijesak) sa montažno-demontažnim tribinama, teren za basket, površina za mali nogomet, kuglana sa dvije staze (unutar objekta) i teren za bočanje. Na ovoj lokaciji predviđena je i izgradnja 3 bazena (za skokove, za plivače i neplivače), dječijeg igrališta, zaštitnog zelenila, te objekta u kojem će biti trgovina, restoran, uprava... Zašto nije došlo do realizacije ove planirane investicije Općini Kakanj nije poznato, ali je posve jasno da je Općina Kakanj poduzela aktivnosti, u okviru svoje nadležnosti, kako bi se osigurao povoljan ambijent za investiciju čijom bi realizacijom Kakanj dobio bazene i druge rekreativne sadržaje. Nakon ovoga, načelnik Jašarspahić je pokrenuo inicijativu da se gradi zatvoreni bazen. Izrađen je idejni projekat, a slijedi izrada izvedbenog projekta. Koje aktivnosti se provode sa ciljem iskorištavanja termomineralne vode Tičići? - Nedavno smo javnost informirali da su strani investitori zainteresirani za iskorištavanje termomineralnih voda na području Kaknja. Ovu informaciju predstavnici Općine Kakanj saznali su na nedavnom sastanku koji se održao u Ministarstvu privrede ZDK. Da bi se stvorili uslovi za realizaciju ovakvog projekta, definirane su aktivnosti koje treba provesti Općina Kakanj u skladu sa svojim nadležnostima. Općina Kakanj treba da odredi novu potencijalnu lokaciju za izgradnju sportskorekreacionog centra sa ostalim pratećim sadržajima. Moguća nova lokacija za eventualni projekat izgradnje kompleksa s termomineralnom vodom Zbog niza okolnosti odustalo se od lokacije u Bilješevu. Ova lokacija bila je predložena Studijom o istraživanjima termalnih, mineralnih i termomineralnih voda na području općine Kakanj koju je decembra 2004. godine sačinio Građevinski fakultet Sarajevo. U toku su aktivnosti na definiranju nove lokacije. Radna grupa koju je formirao načelnik Jašarspahić sredinom aprila 2011. godine, a koju čine predstavnici Općine i Vlade ZDK, obišla je teren, te definirala prijedlog lokacije za izgradnju kompleksa objekata za banjske i rekreativne sadržaje. Ovaj prijedlog razmatrat će, na jednoj od narednih sjednica, Općinsko vijeće Kakanj. Naime, Općinskom vijeću na razmatranje će biti upućen prijedlog odluke o izradi regulacionog plana. Ukoliko Općinsko vijeće usvoji odluku uslijedit će javni konkurs za izbor firme koja će biti nosioc izrade plana. Usvajanjem regulacionog plana stvorili bi se uslovi za ozbiljnije pregovore sa eventualnim investitorima, te za apliciranje za sredstva iz fondova EU. Emerin Ahmetašević 3

broj 169, 15.07.2011.

Ima li nade za iskorištavanjem termomineralnih voda u Tičićima

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

Zajedničkim djelovanjem za efikasnije ciljeve
Razgovaralo se o kakanjskoj privredi, ekologiji, sportu, kulturi, ulaganjima u brojne projekte
U ponedjeljak 4. jula, prvi put u Kaknju, u prostorijama Omladinskog centra, održana je sjednica Vlade Zeničkodobojskog kantona. Premijer Fikret Plevljak je zajedno sa ministrima razgovarao o stanju brojnih segmenata kao što su privreda, ekologija, zdravstvo, sport, kultura. Prije same diskusije, prezentovan je polusatni dokumentarni film o Kaknju u kojem su sadržane upravo ove kategorije da bi se nakon prezentacije o ulaganjima koju je održao Ferid Trako, rukovodilac Službe za poduzetništvo, društvene djelatnosti, eko-zaštitu i inspekcijske poslove, pristupilo zajedničkoj diskusiji. Živjeti i ulagati od vlastitog rada Na zakazanoj pressici koju su pratili FTV, Vi-Net, IC Kakanj, Radio Kakanj, Kakanjske novine te Kakanjlive, obratili su su Premijer ZDK gospodin Fikret Plevljak te općinski načelnik gospodin Mensur Jašarspahić Suri. U svom obraćanju premijer Plevljak je istakao: „Svakodnevnica uvijek ima problema. Naša je stvar da li te problemo pokušavamo rješavati ili ne. Drago mi je što mogu reći da ljudi u Kaknju imaju incijativu i da rješavaju onaj dio problema koji je u njihovoj nadležnosti i koji mogu riješiti sami, a ono što su zajedničke obaveze,

Održana sjednica Vlade ZDK u kakanjskom Omladinskom centru

Prijem članova Vlade ZDK kod općinskog načelnika općine i Kantona, zajednički odnosilo na Termoelektranu ćemo i rješavati. Zajedno će- Kakanj i Rudnik mrkog uglja mo pokušati riješiti i neke Kakanj. Plevljak je odgovorio: probleme koji su na višim „Vidimo promjenu i želju nivoima, entitetske i državne da se ta preduzeća odnose organizacije. Iz Kaknja se korektno prema lokalnoj zamože uputiti jedna poruka jednici. Potrebno je tu praksu koja kaže: Nama više ne tre- unaprijediti, pomaknuti nabaju donacije, nama više ne bolje. Doraditi neka zakonska trebaju pomoći. Mi hoćemo rješenja i donijeti podzakonda živimo od svoga rada, ske akte kako bi to išlo puno znamo šta treba uraditi i ovo lakše. Očekujemo dobru sašto činimo je naš pokušaj da radnju sa te strane“. te procese pokrenemo“. Raditi na brojnim Doraditi zakonska rješenja projektima Premijer se također na Općinski načelnik Mensur pitanje novinara nadovezao Jašarspahić Suri je ukratko za odnosom privrednih gigana- medije dao izjavu o onome o ta na području Kaknja prema čemu se razgovaralo na sjednilokalnoj zajednici, prvenstve- ci, a ticalo se brojnih tema koje, no misleći na Rudnik Kakanj kako kaže, po trideset godina i Termoelektranu Kakanj. povlači po raznim ladicama. Novinarka Federalne televi„Mi smo tokom radnog zije Gordana Ristović Muslija dijela sjednice razgovarali o pitala je premijere da li su projektima koje radimo i o domaćini današnje sjednice mogućnostima koje imamo za zadovoljni odnosom odno- bolji život mladih i starih ljudi. som prema lokalnoj zajedni- Posebno smo govorili šta treba ci? Pitanje se prvenstveno činiti sa aspekta unaprijeđenja

4

Sjednica Vlade u Omladinskom centru

okoliša. Naglašavam da smo razgovarali o ponovnom pokretanju projekta Banje Tičići, koji se skoro trideset godina povlači po raznim ladicama. Tražio sam da se ustanovi zašto se ovaj projekat zaustavio, gdje je zaustavljen i koje su mogućnosti da se taj potencijal iskoristi? Drago mi je što su ministri primjetili da se u Kaknju puno toga uradilo i da na unaprjeđenju kvaliteta života trebamo nastaviti zajednički raditi. To je normalno za ambijent kojeg stvaramo u Kaknju a u kojem čovjek treba da se osjeća dostojanstveno, svoj na svom i u porodičnom okruženju. Primjetio sam da ministrice i ministri imaju dobru volju, dovoljno snage a posebno je karakteristično što od mene kao načelnika traže mišljenje šta dalje raditi. To je jedan novi korak, nov i zdrav pristup Vlade formirane tek prije nekoliko mjeseci. Jasno su istakli da žele zajedno sa nama planirati, zajedno odrediti prioritete, odnosno makro i mikro projekte. Mislim da je to dobro i da ćemo uspjeti promjeniti neke zakone koji nas sprječavaju da efikasnije djelujemo. Riječ je o zakonima federalnog nivoa koji vrlo često zaustavljaju lokalnu zajednicu i kantone da više rade za čovjeka“, istakao je načelnik Jašarspahić. Emerin Ahmetašević
broj 169, 15.07.2011.

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

I ove godine u sklopu manifestacije obiležavanja genocida nad Bošnjacima Srebrenice, u organizaciji Organizacije porodica šehida i poginulih boraca općine Kakanj te Asocijacije bošnjačkih udruženja naše općine, organizovan je odlazak na već internacionalnu manifestaciju „Marš mira-put slobode“. Do sada najveća grupa sa preko šezdeset naših sugrađana u petak, 8. jula u ranim jutarnjim satima ispred Šehidskog spomen

KAKANJCI I KAKANJKE I OVE GODINE POTVRDILI SVOJ PATRIOTIZAM
odgovornih za počinjene zločine, radi zadovoljavanja pravde kao preduslova za izgradnju trajnog mira i tolerancije među narodima u Bosni i Hercegovine. Kolona učesnika, koja broji hiljade ljudi sa skoro svih dijelova planete i svake godine se povećava, kreće iz MZ Nezuk (opština Sapna) i u periodu od tri dana prelazi put dug oko 110 kilometara, da bi došla do Potočara (opština Srebrenica). Učesnici po završetku Marša imaju priliku

Obilježavanje 16. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice i ukop identificiranih žrtava srebreničke tragedije

Mladost Kaknja na jednom od predaha tokom Marša mira
čari (Memorijalni centar). Trasa uključuje teško prohodne brdsko-planinske predjele (Udrč, 1043 m), gusto pošumljene predjele sa potocima, a prolazi i kroz određen broj povratničkih naselja, čije su gostoprimstvo i ove godine osjetili mnogi učesnici ovog pohoda. Na svakoj od navedenih lokacija učesnici su u prilici vidjeti neko od značajnih mjesta iz ne tako davne prošlosti: mjesta na kojima je došlo do masovnih pogubljenja zarobljenih Bošnjaka, ili mjesta na kojima su pronađene primarne ili sekundarne masovne grobnice. U toku Marša se na određenim lokalitetima održavaju kraći historijski časovi, na kojima se se zahvalimo svima koji su pomogli ovu veliku akciju pojedinačno i kolektivno s nadom da će ako Bog da ova manifestacija biti prepoznata i kod nadležnih državnih organa kao nešto što sigurno vrijedi i treba podržati kao trajna uspomena na našu nedavnu prošlost. Šest stotina i trinaest istina Kao i svake tako i ove godine, pored obilježavanja godišnjice genocida, obavljen je ukop i dženaza za 613 identifikovanih Srebreničana. Rijeke tabuta sa zelenim prekrivačima su najbolja slika i istina o svemu što se dešavalo u Srebrenici ‘95 godine. Dženazi su pored preživjele rodbine i prijatelja

obilježja iz Kaknja, put Nezuka sa autobusima a onda pješačenjem i put Potočara se zaputila na ovaj veliki patriotski pohod. Protestni marš Inače, ovogodišnji Marš mira je sedmi po redu pješački pohod, koji se održao u sklopu obilježavanja 16. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i njenoj okolini, s ciljem odavanja počasti žrtvama genocida te podsjećanja na stravične zločine koje su počinile snage vojske i policije Republike Srpske, potpomognute snagama iz Srbije, nad Bošnjacima “Sigurnosne zone UN-a” - Srebrenica, u julu 1995. godine. Pohod nosi naziv protestni, jer ima za cilj animiranje svih relevantnih aktera, na lokalnom i međunarodnom nivou, za brže hapšenje i procesuiranje osoba

Slika kazuje više od hiljadu riječi

prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaze-namaza i ukopu identificiranih žrtava genocida, pronađenih u nekoj od masovnih grobnica sa lokaliteta kojima su i sami prolazili u sklopu planirane maršute. Marš mira traje tri dana, od 08.07. do 10.07.2011. godine, sa isto toliko etapa. Svaka od etapa duga je između 25 i 30 kilometara. Kolona polazi 08.07.2011. oko 08:30 h iz Nezuka. Na potezu od Nezuka - kao polazišta, pa do Potočara - kao odredišta, učesnici prolaze sljedećom maršutom: Nezuk - Baljkovica - Parlog - Crni Vrh - Snagovo - Liplje - Jošanica - Donja Kamenica - Bakrači - Glodi Udrč - Cerska - Kaldrmica - Đugum - Mravinjci - Burnice - Kameničko Brdo - Ravni Buljim Jaglići - Šušnjari - Budak - Poto-

Članovi Ak saraya na dženazi
mogu čuti i svjedočenja preživjelih osoba učesnika “Marša smrti” iz 1995. godine. Pored učesnika u pješačenju novina za ovu godinu jeste i uključenje Brdsko biciklističkog kluba „Extreme“ iz Kaknja u biciklistički maraton koji je startovao iz Bihaća pa sve do Potočara. U ovom hrabrom podviku su učestovala desetorica naših sugrađana i to: Kobilica Sedin, Veispahić Nurđihan, Kadić Adnan, Omerović Faris, Tabaković Jasmin, Kahriman Naser, Kahriman Adi, Kahriman Mirza, Agičić Senad te Jašarspahić Omar. Ovu priliku koristimo da prisustovali mnogi iz cijele Bosne i svijeta. Prema procjeni organizatora oko šezdeset hiljada posjetilaca je prisustovalo posljednjem ispraćaju i ukupu žrtava Srebreničkog genocida. Dženazu namaz je klanjao reisul-ulema dr. Mustafa ef. Cerić a u zvaničnom dijelu manifestacije svoje poruke sa istim sadržajem su uputili mnogi domaći i svjetski zvaničnici. Kao i na Maršu tako i na dženazi, svojim dolaskom i prisustvom u Potočarima na dženazi svoj doprinos očuvanju istine, dali su mnogi naši sugrađani i sugrađanke. Abdurahman Zukan

broj 169, 15.07.2011.

Kakanjski Merhamet na hizmetu u Potočarima

5

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

Jubilarnih 55 godina Termoelektrane Kakanj
Prvi kilovati iz Čatića potekli su 1. jula 1956. godine
trebno obezbjediti preko tri miliona tona uglja. Budućnost ove zemlje, prema riječima uposlenika i slavljenika, je u energetici i u domaćim resursima. Izgradnja bloka 8 koštat će preko milijardu maraka. Podsjećanja radi, po završetku Drugog svjetskog rata računalo se na
55 godina uspješnog rada Termoelektrane Kakanj

Danas, nakon 55 godina, Termoelektrana Kakanj sa nestrpljenjem očekuje izgradnju bloka 8 čija bi snaga prema najavama trebala biti preko 350 megavata i čija bi izgradnja trebala da započne 2013. godine. Za potrebe ovog elektroenergetskog giganta u našoj zemlji biće po-

Prebačeni planovi proizvodnje električne energije za juni i prvih šest mjeseci
Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj je u junu mjesecu 2011. godine prebacila mjesečni plan proizvodnje električne energije za 13,66%, dok je plan proizvodnje električne energije za prvih 6 mjeseci 2011. godine prebačen za 11,07%. Svi blokovi u TE „Kakanj“, pojedinačno su prebacili, kako mjesečni plan proizvodnje za juni 2011. godine, tako i polugodišnji plan proizvodnje za period januar – juni 2011. godine.

potencijal visočkog sreza u prvom petogodišnjem planu. Ministarstvo industrije među prve projekte uvrstilo je proširenje rudnika, izgradnju separacije u Kaknju, izgradnju termoelektrane u Čatićima. Te 1951. godine, zbog sukoba u Češkoj, radnici koji su radili na izgradnji objekta pobjegli su s gradilišta. Gradnja je nastavljena 1952. godine nakon što je obezbijeđen kredit. Preduzeće “Elektroprojekt”, današnji “Energoinvest”, ponudilo je inžinjering koji je podrazumijevao dovršenje projekta, vođenje radova, te instaliranje opreme. Ugovor su početkom 1953. godine potpisali Emerik Blum, Teodor Gregorić i

pravnik Elektrane. Formiran je Investicioni odbor čiji je predsjednik bio Avdo Čakić iz Visokog. Tokom 1954. i 1955. godine radovi su se odvijali punim intenzitetom. Prešlo se na rješavanje ostalih pitanja poput izgradnje stanova u Visokom i u krugu Elektrane. Oprema je stigla i počela je montaža. U drugoj polovini 1955. godine prestao je djelovati Srez pa je briga oko završavanja radova prešla na formirani Radnički savjet fabrike u izgradnji. S velikim entuzijazmom radnici iz Kaknja i Visokog uhvatili su se u koštac s radovima u vrlo teškim uslovima. Prvi kilovati iz Čatića potekli su 1. jula 1956. godine. Az.S.

Potpisan ugovor za izgradnju ulične rasvjete na Slapnoj Gori
Zahvaljujući sredstvima iz prijeteljskog okruženja koje je obezbijedilo JP Elektroprivreda BiH, u iznosu od 3 miliona KM, brojne mjesne zajednice koje se nalaze u okruženju Termoelektrane Kakanj aplicirale su sa različitim projektima prema Općini Kakanj. Mjesna zajednica Slapna Gora, nakon višegodišnjeg čekanja, konačno će dobiti uličnu rasvjetu. Projekat vrijedan 96.000 KM, u uredu načelnika Kaknja potpisali su predstavnica firme „Delta Petrol“ i načelnik Kaknja Mensur Jašasrpahić. Rok za dovršetak ovih radova je 45 dana od dana uvođenja radnika u posao. Još da dodamo da se u ovoj mjesnoj zajednici izvode radovi i na rekonstrukciji puta. Az.S.

Prijateljsko okruženje oko TE Kakanj

KAKANJSKE NOVINE

96 hiljada KM za rasvjetu na Slapnoj Gori
broj 169, 15.07.2011.

6

Ekološka akcija Po 10.000 KM za dvije škole u Kaknju Saveza za bolju Mladi u službi lokalne zajednice budućnost OO Kakanj
Tvornica cementa Kakanj nagradila najbolje projekte

AKTUELNOSTI

Tokom akcije čišćenja Tokom proteklog vikenda održana je ekološka akcija Saveza za bolju budućnost OO Kakanj, na kojoj su aktivisti ove stranke nesebično učestvovali u akciji čišćenja korita rijeke Bukovice od vodozahvata pa do izletišta. Akcijom čišćenja uklonjena su obilježja ljudskog nemara i nebrige za okolinom i to sa obala naše najčistije rijeke iz koje Kakanjci piju vodu. Uklonjene su prazne flaše, plastične čaše i garava zgarišta roštilja ljudskog provoda. Kakanjski Vodokom je na sebe preuzeo obavezu da ovaj prikupljeni otpad koji je uredno prikupljen u crne vreće preveze na deponiju. Posilje završene akcije čišćenja organizovano je i druženje u prirodi u čemu su učestvovali i aktivisti kantonalnog a i zeničkog općinskog odbora SBB. - U sklopu programskih ciljeva i zadataka SBB-a Kakanj organizovali smo javnu akciju čišćenja korita rijeke Bukovice i druženje u prirodi. Prije našeg dolaska obale Enver Hadžić rijeke Bukovice su bile veoma zapuštene, a na ovim izletištima, pogotovo vikendom, okuplja se veliki broj građani Kaknja i šire okoline. Mi želimo da služimo narodu, to je naš politički slogan i evo danas smo praktičnim primjerom i pokazali kako to SBB misli graditi državu. Mislimo da je ovo pravi put i mi ćemo sa ovim aktivnostima nastaviti i u narednom periodu, kaže predsjednik OO SBB-a Kakanj Enver Hadžić. Az.S.
broj 169, 15.07.2011.

U okviru manifestacije Dani otvorenih vrata Tvornice cementa Kakanj održano je zvanično proglašenje pobjedničkih projekata na temu održivog razvoja. Podsjećamo, u cilju poboljšanja kvaliteta života u zajednici u kojoj djeluje, Tvornica cementa Kakanj je 06.06.2011. godine uputila javni poziv nevladinim organizacijama, udruženjima i školama sa područja općine Kakanj da prijave projekte koji se odnose na zaštitu okoliša, edukaciju djece, obrazovanje, nauku, sport, kulturu, umjetnost i poboljšanje kvaliteta života u lokalnoj zajednici. Do 28.06.2010. godine, do kada je bio rok za prijavu projekata, na adresu TCK pristiglo je 35 projekata. - Veoma smo zadovoljni što se na naš poziv odazvao veliki broj organizacija, posebno mladih. Raduje me činjenica da su projekti većinom bili dobro pripremljeni, pa nam nije bilo lako donijeti konačnu odluku. Na kraju smo odlučili da planirani iznos od 10.000 KM podijelimo na osam projekata koji će prema našim kriterijima dati najbolje rezultate u razvoju lokalne zajednice, kazao je Branimir Muidža, generalni direktor TCK. Direktor Muidža se zahvalio svima koji su prijavili projekte. - Uvjeren sam da će ovi projekti ostaviti pozitivan trag u našoj zajednici u kojoj i mi već godinama aktivno doprinosimo, te dati podstrek i drugim privrednim subjektima da se uključe u ovakve akcije, ističe Muidža. Pored toga, članovi Uprave Tvornice cementa Kakanj donijeli su odluku da ove godine izdvoje dodatna donacijska sredstva u iznosu od 10.000 KM za Srednju tehničku školu „Kemal Kapetanović“ Kakanj za rekonstrukci-

ju fasade i Osnovnu školu „Omer Mušić“ Brežani za zamjenu stolarije u ovoj školi. Do kraja godine, Tvornica cementa Kakanj će donirati i računare STŠ „Kemal KapeBranimir Muidža tanović“ za opremanje modernog informatičkog kabineta. Iz uprave Cementare ističu da iskreno vjeruju da će ova novčana podrška u ukupnom iznosu od 20.000 KM biti značajan doprinos unapređenju života i bitno doprinijeti jačanju odnosa sa lokalnom zajednicom i Općinom Kakanj. Podržani projekti su: Projekat Osnovne škole „Rešad Kadić“ pod nazivom „Nabavkom kanti za otpad do ljepšeg i čišćeg dvorišta škole“, zatim Crvenog križa Kakanj pod nazivom „Mladi u službi lokalne zajednice“, Projekat humanitarne organizacije Merhamet pod nazivom „Kućna njega i pomoć u kući za stara i iznemogla lica“. Podržani su i projekti kinološkog kluba „Moj pas – canis“ za organizaciju državne izložbe pasa „CAC Kakanj 2011“, Sportskog ribolovnog društva „Bistro“ za takmičenje „Ulov ribe na plovak“ na rijeci Bosni, Ženskog odbojkaškog kluba „Kakanj“ za obilježavanje 30 godina postojanja, Kulturno-umjetničkog društva „Dikan“ pod nazivom „Podizanje javne svijesti u lokalnoj zajednici o značenju očuvanja i njegovanja nematerijalne kulturne baštine i tradicije naroda i narodnosti BiH“, te projekat Radio kluba Kakanj pod nazivom „Opremanje ARG prijemnicima“. Az.S.
7

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

Značajne aktivnosti Skupa etažnih stanara zgrade T-33 u ulici 7. muslimanske brigade

Stanovnici privatnih kuća i skupovi etažnih stanara na potezu ulica 7. muslimanska, ulica Šehida i dijela grada koji se zvao “Vrančevo” na Plandištu, u neposrednoj blizini Veterinarske stanice Kakanj, u posljednjih nekoliko godina obnavljaju zgrade za etažno stanovanje, uljpšavaju okolinu čineći je lijepom i ugodnom za stanovanje Nakon što su stanari zgrade A-2 u ulici Šehida, ulazi 7 i 9, i zgrade T-38, ulazi 13 i 15, preko puta Veterinarske stanice u ulici 7. muslimanske brigade, izmijenili krovne pokrivače koji su od azbestnih ploča (salonita), dotrajale oluke, dimnjake i rešmu, te nakon što su stanari privatnih kuća na pomenutom dijelu grada Kaknja, između ulica 7. muslimanske i Šehida, postavili u saradnji sa “Elektro Kaknjom” četiri stuba za uličnu rasvjetu, Skup etažnih stanara zgrade T-33, ulazi 20, 22 i 24, odlučili su da izmijene krovnu konstrukciju, djelimično poprave oluke, rešmu i dimnjake, kao što su to učinili stanari pomenutih susjednih zgrada. Stanari ove zgrade (T-33) su nedavno održali sastanak Skupa stanara kojim je rukovodio predsjednik gospodin Mijo (Mišo) Šajin, a sastanku je u ime firme “Harry Electronics” koja vrši poslove “Upravitelja” ove zgrade prisustvovao gospodin Amer Smolo. Prisutne je predsjedavajući upoznao o prijedlogu za izvođenje pomenutih radova, dok je predstavnik “Upravitelja” pojasnio zakonsku proceduru kod odabira izvođača radova, te koje su obaveze “Upravitelja”, a koje stanara. Na prijedlog gospodina Irfana Avdića, stanara ove zgrade, jednoglasno su prihvaćeni slijedeći zaključci:
8

I GRAĐANI ULJEPŠAVAJU I MIJENJAJU IZGLED GRADA KAKNJA

Vrijedni stanari zajednički uljepšavaju životni ambijent

1. Do sljedećeg sastanka “Upravitelj” i predsjedavajući trebaju da pripreme brojčane pokazatelje o prihodima i rashodima stanara zgrade T-33 te da ih prezentuju na tom sastanku; 2. Da isti prikupe ponude izvođača radova i koliko bi vrijedilo izvođenje tih radova; 3. Pronaći i prezentovati najbolji način prikupljanja potrebnih novčanih sredatava sa osvrtom na način kako su to uspješno obavili skupovi stanara zgrade A-2 i zgrade T-38 koji su ove poslove skoro priveli kraju. Stanari zgrade T-33 su imali prije dvije godine aktivnosti na djelimičnom saniranju limova, oluka i rešme, te uređenje okoliša i cvijetnjaka za koje su od Općine Kakanj dobili novčanu nagradu za koju je bio jedan od najzaslužniji tadašnji predsjednik gospodin Irfan Avdić. Pored ovih poslova, stanari zgrade T-33 imaju namjeru da sa ostalim skupovima stanara u ovom dijelu grada koji se nekada zvao “Vrančevo” na Plandištu, od zgrade A-2 u ulici Šehida do Veterinarske stanice, a između privatnih kuća i zgrade T-33, uz potporu MZ Kakanj I i Općine Kakanj, asfaltiraju postojeću trasu ulice na pomenutom pote-

zu, urede parking prostor, zatim prostor za djecu u vidu dječijeg parka, kao i prostor za odrasle osobe sa terenom za boćanje, veliki šah i pikado, a to bi se trebalo nalaziti nagdje u hladovini (zaklonu) i na neiskorištenom prostoru. Tako bi i stariji i mlađi imali svoj kutak za odmor i razonodu u ovom dijelu grada Kaknja. Sve ove namjere, želje i ideje padaju u vodu ako je u urbanističkom planu grada predviđeno nešto drugo. Nadamo se da nije tako, jer u ovim aktivnostima stanari očekuju pravu potporu MZ Kakanj I, Općine Kakanj i svih privatnih i društvenih dobronamjernih firmi i organizacija u bilo kojem obliku. Pored Veterinarske stanice i njenog prodajnog objekta, zatim pijace i trgovačkih objekata u ulici 7. muslimanske, uspješno posluju novootvorena trgovačka radnja “Tempo Market” i servis TV i računarske opreme. Kako bi ovaj dio grada bolje izgledao pobrinuo se i kolektiv Veterinarske stanice uređujući svoj okoliš kao i pomoćne objekte. Ove pomenute aktivnosti stanara ovog dijela grada nadamo se da će podstaći stanare i ostalih dijelova grada Kaknja, zato podržimo ih. Ivica Pekić
broj 169, 15.07.2011.

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

Mevludska okupljanja čuvaju tradiciju
Džemat Sebinje nastao je veoma davno. Svojevremeno je Sebinje pripadalo kiseljačkom džematu Brezović. Džamija je ovdje sagrađena još 1892. godine, kada je u selu živjelo sedam familija sa sedam različitih prezimena: Smaka, Omerhodžić, Penjo, Skopljaković, Silajdžić, Topalović i Lepić. Sebinje se, danas, nalazi na tromeđi općina: Visoko, Busovača i Kakanj. Prvi imam u džematu bio je Zaim-ef. Brodlija. Nakon njega taj časni posao obavljali su: Zahid-ef. Brodlija, Ahmed-ef. Kadić, Huseinef. Brodlija, Muhamed ef. Lepić, Adem-ef. Omerhodžić, Sabahudin-ef. Bajrić i Osman-ef. Lušija. Kao imam, u Sebinju je najduže, 45 godina, radio hadži Adem-ef. Omerhodžić. Džamija je popravljana i restaurirana tri puta. Zbog teških uvjeta života ovaj mali džemat koji je brojao tridesetak domaćinstava skoro je ostao pust. Džamija u Sebinju zvanično je zatvorena 2002. godine, ali je, na inicijativu glavnog imama Medžlisa islamske

Sebinje

PET GODINA LIJEPE ISLAMSKE TRADICIJE

Sunećenje 40-oro djece sa područja općine Kakanj

zajednice Kakanj mr. Sulejmana-ef. Čelikovića, dogovoreno da se svake godine (prve nedjelje u julu) održava tradicionalni mevlud. Ove godine tradicija je nastavljena, te je u nedjelju 3. jula, poslije podne namaza proučen tradicionalni mevlud. Prisutnim gostima kao domaćin ali i gost obratio se glavni imam Medžlisa IZ Kakanj hadži Sulejman ef. Čeliković istakavši važnost održavanja i čuvanja ove lijepe tradicije koja je kao magnet koji okuplja stotine vjerničkih srca. Bitno je spomenuti da je mevlud u ovom džematu postao čuven i da uvijek okupi veliki broj gostiju. Ovu malu, ali vrlo lijepu džamiju, tokom dosadaš-

Svake godine, na mevludu se okupi veliki broj vjernika

njih mevluda posjetili su brojni ugledni vaizi i učači Kur’ana što je bio slučaj i na ovogodišnjem mevludu. Uoči mevluda uvijek se prouče Jasin i tevhid za duše ukopanih u tri ovdašnja greblja. Prošle godine džematlije su, uz pomoć mladih, organizovali nekoliko akcija, uredili i proširili harem, popravili krov, te obavili još neke neophodne poslove. Prilika je ovo da se uputi zahvalnost svima koji su, na bilo koji način, pomogli održavanje lijepe tradicije, te neophodnim intervencijama na putu, olakšali dolazak u džemat. Nadamo se da će tradicija održavanja mevluda u Sebinju još dugo trajati. Abdurahman Zukan

Kakanjski planinari Planinarskog društva “Bobovac” su protekli vikend 9. i 10. juna ponovo osvojili planinski vrh Klekovo pleće (1.798 m) Maglić. Prije tačno godinu dana na istoimenom pohodu tragično je preminuo planinar Asif Imamović iz Doboja. Ove godine njegovi prijatelji planinari su odlučili ponovo osvojiti isti vrh u znak sjećanja na rahmetli Asifa, te postaviti spomen-ploču na mjestu na kojem je preminuo. Na ovogodišnjem (memorijalnom) pohodu učestvovalo je oko dvadeset planinara, koji su na Magliću odali posljednju počast svom prijatelju. Pripremila Amina Kulović Photo by Ž. Milivojac
broj 169, 15.07.2011.

Postavljena spomen-ploča na Magliću

Planinari odali posljednju počast tragično stradalom planinaru Asifu Imamoviću

Spomen ploča planinaru iz Kaknja na Magliću

Planinari na spomen obilježju Asifu Imamoviću na Magliću

Čelni ljudi Burse i Kaknja U nedjelju, 26. juna 2011. godine, u poslijepodnevnim satima, u prostorijama gradskog mesdžida u Kaknju, održana je peta po redu manifestacija i svečanost povodom sunećenja četrdesetoro djece sa područja općine Kakanj. Organizatori manifestacije su članice kakanjske Fatme uz podršku i suradnju Istambulskog kulturnog centra iz Sarajeva. Prema riječima aktivistkinje „Fatme“ i jednog od glavnih pokretača cjelokupne akcije hadži Tenzile Čeliković, sve je počelo još prije pet godina kada je organizovana slična akcija na našoj općini te danas kada održavamo ovu manifestaciju imamo preko stotinu djece koja su prošla kroz ovaj lijepi program. Takođe, od hadži Tenzile smo saznali da su sve aktivnosti urađene u suradnji sa Poliklinikom Šabić iz Zenice, uz tradiciju i čuvanje islamskih običaja kada je ovaj propis u pitanju. Koliko je ova manifestacija značajna potvrđuje i prisustvo visoke delegacije iz prijateljske nam zemlje Turske, grada Burse čiji je gradonačelnik gospodin Redžep Altepe prisustovao manifestaciji zajedno sa načelnikom općine Kakanj Mensurom Jašarspahićem. U svojim obraćanjima i Altepe i Jašarspahić su istakli značaj ove lijepe tradicije ali i dogovorili bolju suradnju između Burse i Kaknja. Pored zvaničnog dijela programa upriličen je i vjerski dio uz kratka obraćanja, Kur’an, ilahije i dovu na kraju. Prema riječima organizatora, ova tradicija uz Božiju pomoć će biti nastavljena i održavana i u narednom periodu. Abdurahman Zukan
9

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

Djeca šehida i poginulih boraca ljetovala u Neumu
Projektima ljetovanja djece šehida i pripadnika populacije boraca obuhvaćeno je ukupno stotinu i pedesetoro djece iz Zeničko-dobojskog kantona a u organizaciji tri boračke organizacije: Savez RVI ZDK, Organizacije porodice šehida i poginulih boraca ZDK i Jedinstvena organizacija boraca Unija veterana ZDK. Finansijsku podršku za ovaj projekat je obezbijedila Vlade ZDK u vrijednosti od 52.000 KM. U projektu su učestvovala djeca iz svakog grada na području našeg kantona. Projekat ljetovanja djece šehida, ove godine to su djeca rođena od 1994. do1996. godine, se realizuje posljednjih šest godina, a posljednje četiri godine lokacija na kojoj djeca poginulih boraca ljetuju, ispunjavajući njihove želje, je naš jedini grad na moru, Neum. Iz Kaknja je ove godine na ljetovanju boravilo troje šehidske djece. „Mi kao pratioci ove mlade djece poginulih boraca, njih ukupno četrdeset i dvoje sa područja ZDK, smo veoma zadovoljni kako ponašanjem djece, njihovim međusobnim odnosom prema na-

Specijalni prilog iz Neuma: Projekat tri boračke organizacije

Troje djece iz Kaknja na ljetovanju

Dio djece ispred hotela Neum

ma, njihovim velikim usađenim patriotizmom, poslušnošću i dobrom komunikacijom. Mi smo u proteklim danima organizovali brojne akivnosti, takmičenja u plivanju, skokovi, polo...“- izjavio je glavni pratilac ispred Organizacije djece porodice šehida iz Kaknja, gospodin Tahir Mandžuka. Djecu su u dvodnevnoj posjeti obišli ministar pri Vladi ZDK za boračka pitanja gospodin Suad Omerašević i ministrica pri Vladi ZDK za finansije, gospođa Amra Babić. U kratkom obraćanju za medije, u hotelu „Neum“, prenosimo izjave ministara. Suad Omerašević – ministar za boračka pitanja u Vladi ZDK „Mi smo posjetili ovu grupu djece u Neumu, i

na njihovim licima vidjeli izraze zadovoljstva i sreće. U razgovoru s njima, vidjeli smo da su veoma zadovoljni realizacijom. Pratioci su zadovoljni djecom, koja su

Vidjeli smo da su djeca sretna, da se druže, pozitivno to utiče na njihov razvoj, socijalizaciju i dalji život i uklapanje u društvo. Ovo je jedna od posljednjih generacija koje

10

Druženje s ministrima

Ministri Omerašević i Babić na pressici poslušna. Smatramo da učestvuju u ovom projektu su opravdana uložena isključivo zbog starosne sredstva u ovaj projekat granice naše djece. Ovo su i p s j e ć a m o p o z i t i v n e važni projekti koje ni u efekte koji proizilaze iz budućnosti ne smijemo svega ovog“. zanemariti, naravno u neAmra Babić – ministri- kom drugom smislu i konca za finansije u Vladi tekstu. Nadam se da ćemo ZDK uvijek u budžetu ZDK „Ja ovu populaciju pra- imati odobrena sredstva za tim već dugi niz godina. ove plemenite namjene. Izražavam svoje zadovolj- Kada govorimo o drugim stvo podrškom koju je projektima, važno je reći Vlada ZDK i nadležno mi- da već dvije godine organistarstvo za boračka pita- nizujemo odlazak u Srenja, prepoznali jedan ova- brenicu te još niz drugih kav projekat. Mnogo je projekata“. djece proteklih godina Pripremio prošlo kroz ovaj projekat. Emerin Ahmetašević
broj 169, 15.07.2011.

KAKANJSKE NOVINE

KULTURA

Gradska biblioteka tradicionalno obilježava Dan sjećanja na genocid u Srebrenici koji se dogodio 11. jula 1995. godine. Ove godine program pod simboličnim nazivom “Srebrenice moja” održan je u bašti biblioteke 7. juna. Program se sastojao iz dva dijela. U prvom dijelu posjetioci su čuli sevdalinku na tematiku stradanja u Srebrenici koju je izvela na klaviru Melika Buza, a čiji tekst je napisao Enes Hrusto. Azra Mušija i Dženan Kubat su nakon toga recitirali poeziju ratne tematike i univerzalnog ljudskog stradanja. Poezija je nastala kao reakcija na stradanja u Drugom svjetskom ratu, ali je i danas za bilo

UPRILIČEN PROGRAM POD NAZIVOM “SREBRENICE MOJA”
koji rat u svijetu, nažalost, aktuelna. Novi pogled na ustaški, četnički i partizanski pokret U drugom dijelu programa promovisana je knjiga “Izdaja i zločin” (novi dokumenti o ustaškom, četničkom i partizanskom pokretu) autora Fuada Kovača i prof. dr. Salke Čampara. Promotor je bio Mesud Hero, viši kustos Historijskog muzeja u Sarajevu. O knjizi i namjeri njenog pisanja govorio je jedan od autora Fuad Kovač, koji je istaknuo da je posvetio svoj istraživački rad na otkrivanju zločina koji su se desili na području naše zemlje. Ovo je značajna knjiga s potpuno novim pristupom obradi

U povodu 11. jula, Dana sjećanja na genocid u Srebrenici

Prisutni na programu

Detalj sa programa masovnih pokreta na prostoru bivše Jugoslavije u vrijeme II svjetskog rata, njihovim osnovnim karakteristikama u pojavnom obliku, ideologiji vojnoj praksi i političkim ciljevima. Na 620 stranica ove luksuzne knjige po prvi put imamo potpuno novi pogled na ustaški, četnički i partizanski pokret. Kroz izvode iz zapisnika sa saslušanja zarobljenika, borbenih izvještaja, izjava aktera sa suđenja, statistike bolničkih protokola i autentičnih fotografija ustaške, četničke i partizanske provenijencije, možemo spoznati ono što se željelo zataškati, skloniti ili staviti u drugi kontekst. U knjizi se po prvi put objavljuju imena oko 5.000 osoba, 4.000 izjava, 200 fotografija i 300 različitih dokumenata.

Autor se zahvalio Općini Kakanj koja je podržala, ove godine, program obilježavanja stradanja Bošnjaka u Srebrenici i koja je na račun udruženja uplatila 200 KM. Slaba posjećenost Promotor Mesud Hero govorio je o razlozima zašto se desila Srebrenica, kao i o cikličnosti događanja istih tragedija na prostorima Balkana. Napomenuo je da je važno sačuvati sjećanje na te događaje i iz njih uzeti pouku. Ovo toplo julsko veče samo rijetki sugrađani su odlučili da provedu odavajući počast žrtvama genocida naše najnovije historije. Možda je ta naša kolektivna (ne)savijest i uzrok stalnom i tragičnom cikličnom ponavljanju negativnih stvari, o kojima je govorio historičar Hero. Amina Kulović

Postavljene kućice sa pogledom prema Kaknju
U narednih nekoliko godina, lokalitet kakanjskog vidikovca Gradina mogao bi postati prava turistička atrakcija. Naime, prema planovima Turističke zajednice Zeničko-dobojskog kantona, na ovom lokalitetu trebala bi se igraditi žičara čije bi polazište trebalo biti na sabraćajnici koja vodi prema selu Tršće. Ideja o žičari na Gradinu stara je gotovo 50 godina, a izgradnjom iste grad Kakanj dobio bi još jedan turistički kompleks. Ovih dana uposlenici JU za kulturu i obrazovanje Kakanj postavili su dvije kućice sa klupama. Kućice je obezbijedio načelnik Kaknja Jašarspahić. U postavljanju i montiranju kućica uposlenicima JU su se pridružili mještani Mjesne zajednice Zagrađe, Civilna zaštita i kakanjski vatrogasci. Postavljanjem ovih kućica, te prethodnim uređenjem dva vidikovca i nekropole stećaka, građani Kaknja i okoline dobili su jedan lijep kulturno-historijski i turistički objekat, koji vrijedi pogledati. Az.S.

Ideja o izgradnji žičare na Gradini

Polazište za žičaru
broj 169, 15.07.2011.

Jedna od kućica

11

KAKANJSKE NOVINE

REPORTAŽA

DAN ZA PAMĆENJE ZA KAKANJCE I KAKAN
Tradicionalni program “ D a n o t vo r e n i h v r a t a Tvornice cementa Kakanj” ove godine održan je deseti put, u petak 8. jula i u subotu 9. jula. Program se sastojao od sportskog i revijalnog dijela, kao i jedinstvenog programa za djecu. U subotu, u krugu TC Kakanj, priređen je nesvakidašnji ugođaj i doživljaj za naše najmlađe. Oni su od ranih jutarnjih sati mogli da uživaju u raznim programima pripremljenih samo za njih. U posebno adaptiranom gumenom gradu mališani su uživali u voziću za djecu, mini golfu, autićima na daljinski, u raznim igrama kao što su sumo hrvanje, potezanje konopca i slični, a oni najspretniji su imali priliku da osvoje i nagra-

Održan 10. “Dan otvorenih vrata” TC Kakan

Lopte za hodanje po vodi

Face painting

Razni pokloni za posjetioce

Mnogobrojni posjetioci

KAKANJSKE NOVINE

Vozić za najmlađe de. I ove godine lica mnogih mališana krasili su razni crteži (face painting), a ni ove godine nisu bili uskraćeni za balone raznih oblika (modeliranje balona). Posebna atrakcija ove godine bile su lopte za hodanje po vodi. U revijalnom dijelu programa posjetioci su uživali u showu taekvondo kluba “Centar”. Posebno su zanimljiva bila takmičenja trka beba starosti do 18 mjeseci, kao i trka u vrećama za djecu različitih uzrasta. I ove godine manifestaciju su podržali UG “Duga” koji su u krugu tvornice organizovali likovnu koloniju i mini izložbu slika. Također su svoje proizvode izložili i pčelari društva “Bagrem” i žene udruženja UŽOK koje su izložile svoje vrijedne rukotvorine. Za sve pojetioce organizator je obezbijedio osvježenje (sokove, sladoled), dok su učesnici sportskih i revijalnih programa nagrađeni vrijednim poklonima.

Izložba UG Duga

Izložba rukotvorina UŽOKA

Trka u vrećama

Trka beba
12

Pripremili Amina Kulović i Emerin Ahmetašević

Raznoliki sadržaji za djecu
broj 169, 15.07.2011.

NJKE SVIH GENERACIJA
Raznoliki sportski sadržaji
Program je bio također bogat sportskim aktivnostima uključujući turnire: u odbojci na pijesku na kojem je pobjedila ekipa Odbojkaške akademije Kakanj, drugo mjesto osvojila ekipa „Rođaci“ dok su treći bili ekipa „As“, zatim u street basketu gdje su prvo mjesto uzeli ekipa „ZenicaObre“, drugo mjesto „Popeye plus“ i treći ekipa „XXL“, i mini nogometu gdje su prvo mjesto osvojili ekipa „Tornado“, drugo „Crveni đavoli“ i treće ekipa „Gagi i raja“, dok su se učesnici kros i biciklističke utrke takmičili na ruti koja prolazi kroz cijeli tvornički krug. Pobjednik trke je bio Ensar Šemić, drugo mjesto Ermin Krivokapa i treće Adi Kahtrima. Najmlađi učesnik trke je bio Nedar Paljević a najstariji Bekir Kulović. Svoje vještine pokazali su i radnici Tvornice koji će učestvovati u radničkim igrama.

nj

Direktor Tvornice cementa Kakanj proglašen za najboljeg menadžera

REPORTAŽA

Branimir Muidža prima priznanje
U Sarajevu je u uz prisustvo nekoliko stotina najuspješnijih menadžera iz desetak zemalja Evrope i većeg broja privrednih, političkih i javnih ličnosti iz BiH i regiona, održana 24. po redu ceremonija izbora najmenadžera i najkompanija regiona jugoistočna i srednja Evropa. Dodijeljeno je ukupno 25 menadžerskih nagrada najuspješnim menadžerima, te 11 nagrada najuspješnim pojedincima, koji ne rade direktno u biznisu, ali svoj i m a k t i v n o s t i m a p r a ve povoljniji ambijent za biznis i ekonomiju. Žiri Nezavisne agencije, kao ni proteklih godina, nije imao nimalo lak zadatak od gotovo 2.000 pristiglih nominacija, izabrati najbolje šampione biznisa regiona. Dobitnici priznanja su privrednici i kompanije, koji su u ovoj godini zabilježili meteorske uspone i rezultate u ekonomskom razvoju, investicijama, ekologiji, kvalitetu rada i zapošljavanju. Iz Bosne i Hercegovine, države domaćina nagrade Najmenadžer, za najmenadžera izabran je Branimir Muidža, generalni direktor Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj. Ovo najviše priznanje Nezavisne agencije, Evropskog udruženja menadžera i časopisa Euromanager Muidža je dobio za izvanredne menadžerske rezultate, rekordne proizvodne učinke, kontinuiran rad i razvoj kompanije, izuzetna dostignuća u zaštiti životne okoline, te širenje poslovanje kompanije na susjedne zemlje. Za deset godina, koliko je prošlo od privatizacije Tvornice, najuspješnije u Bosni i Hercegovini, prihvaćene obaveze u ukupnim investicijama premašene su čak za 60 odsto. - Ovo je nagrada za sve radnike Tvornice cementa Kakanj bez čijeg svakodnevnog zalaganja bi bilo jako teško ostvariti ovako dobre rezultate u kontinuitetu. Želim posebno istaknuti pozitivan timski duh koji krasi naš kolektiv i koji je uz maksimalni pojedinačni doprinos svakog zaposlenog omogućio da uz dobru organizaciju i stvorenu sinergiju, ostvarujemo kontinuirani uspjeh i hvale vrijedne rezultate,“ rekao je Branimir Muidža, direktor Tvornice cementa Kakanj dodajući da je ovo prilika i da se zahvali organizatorima izbora i da istakne da je ovo jedna od rijetkih manifestacija koja nagrađuje ljude koji otvaraju nova radna mjesta i stvaraju novu vrijednost za cijelu zajednicu. Az.S. 13

Pobjednici street basketa

Pobjednici odbojke na pijesku

Pobjednici mini nogometa

Show taekvondo kluba Centar
broj 169, 15.07.2011.

KAKANJSKE NOVINE

PREDSTAVLJAMO

PRVI BICIKLISTIČKI KLUB U GRADU KAKNJU
Nedavno je u našem gradu osnovan prvi biciklistički klub pod nazivom “Extreme” koji je jedini takve vrste na području naše općine. Povod je to razgovoru sa jednim od osnivača i inicijatora nastanka ovog kluba Nuridžihanom Veispahićem. Od njega smo saznali povod za osnivanje ovog udruženja, kao i ciljeve i planove u budućem radu. Kada se javlja ideja o osnivanju biciklističkog kluba? - Želja za biciklističkim klubom u glavama biciklista strujila je niz mjeseci. Svaki put kada bi vozili određene duže staze do Žepča, Vareša, Sarajeva, Zenice i slično, te penjali na najviše vrhove Kaknja kao što su Lipnička brda, Ravno Javorje, Ponijeri, pričalo bi se o tome kako treba osnovati biciklisticki klub, no nikako se nije našlo vremena i snage da se to pretvori u organiziran oblik. Sve te vožnje koje su bile jako zanimljive i uzbudljive su doprinijele da se dana 09.06.2011. godine donese odluka o osnivanju brdsko biciklističkog kluba “Extreme”. Koji su ciljevi osnivanja biciklističkog kluba? - Osnovni ciljevi su razvoj i afirmacija biciklističkog sporta, održavanje bicklističkih

Predstavljamo Brdsko biciklistički klub “Extreme”Kakanj

skupova i takmičenja, grupne rekreativne vožnje, organiziranje i provođenje redovitih vožnji, obuka i trening za sve članove. Namjera je i poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje rada, sigurnost biciklista u saobraćaju, afirmacija ekološkog, sportsko-rekreativnog i društvenog značaja, međusobne saradnje i druženja članova kluba, razvoja i popularizacija sporta i rekreacije među građanima na području općine Kakanj i Zeničko-dobojskog kantona. Želimo da u okviru svojih djelovanja podstaknemo članove lokalne zajednice u ra-

Biciklisti na Kamenici

radi pružanja materijalne i druge pomoći sportistima i članovima Kluba kojima je takva pomoć neophodna, kao i učešće u humantiranim aktivnostima koje se organizuju radi pružanja pomoći drugim članovima lokalne zajednice i licima kojima je pomoć potrebna. Otvoreni smo i za saradnju sa drugim nevladiniim organizacijama i udruženjima, kao i državnim i drugim organima i organizacijama koje rade na razvoju sporta i rekreacije i jačanju povjerenja među pripadnicima lokalne i šire zajednice. Klub je trenutno u fazi primanja novih članova. Kako

Članovi kluba na Prokoškom jezeru

Prvo organizovano učešće na Maratonu Bihać-Srebrenica 2011.
Ova grupa kakanjskih biciklista, koja sada djeluje pod organizovanim udruženjem, dala je svoj doprinos i u obilježavanju stradanja Bošnjaka u Srebrenici. Oni su se kao organizirani klub prijavili na VII biciklistički maraton Bihać-Srebrenica 2011. godine. - Ponosni smo što smo dali svoj doprinos sjećanja na žrtve genocida koji je počinjen u Srebrenici. Članovi kluba su se rado prijavili i potvrdili svoje učešće. Maraton se vozio tri dana, a iznosio je 500 km, – izjavio je Veispahić.

Kakanjski biciklisti među učesnicima Maratona
14

zvoju saobraćajne kulture, učešće na biciklističkim utrkama i skupovima, onemogućavanje i sprječavanje nesportskog, nekulturnog i sličnog ponašanja među članovima Kluba kojima se vrijeđaju sportisti i klubovi i njihovi navijači po bilo kojem osnovu: geografskoj, etničkoj, vjerskoj ili drugoj pripadnosti. Neki od sekundarnih ciljeva i planova udruženja su i izdavanje prigodnih suvenira vezanih za rad Kluba, organizovanje humanitarnih aktivnosti ili učešće u takvim aktivnostima

Kakanjska brda lak plijen

se može postati članom BBK “Extreme”? - Članom Brdsko biciklističkog kluba “Extreme” možete postati tako što ćete se prijaviti i popuniti prijavu i time ostvariti mnoge pogodnosti. Klub trenutno broji oko 10 stalnih članova, a mnogi građani su zainteresirani za učlanjenje. Za sve informacije možete se javiti na e-mail: bbk.extreme@hotmail.com ili Facebook profil: Bbk Extreme-Kakanj i na brojeve telefona: 061/703-294, 061/825237, 061/877-343. Pripremila Amina Kulović broj 169, 15.07.2011.

KAKANJSKE NOVINE

PZU “MGM APOTEKE“
Ulica A.Izetbegovića 63 Tel: 032 557-360; 557-361 Ulica 311. Lahke brigade bb Tel: 032 558-970

broj 169, 15.07.2011.

15

KAKANJSKE NOVINE

KAKANJSKE NOVINE

16

Za sve dodatne inofrmacije posjetite našu web stranicu www.kajtezovic.com.ba putem koje možete izvršiti i narudžbu željenog proizvoda

broj 169, 15.07.2011.

OGLASI

BESPLATNI MALI OGLASI
Besplatne male oglase možete poslati sms porukom: 061/362-654 i na e-mail: kakanjske@gmail.com
• Pravim sve vrste namještaja tapaciranog, popravljam sve vrste starog namještaja i montiram sve vrste pločastog namještaja. Tel: 062944-747; • Prodajem dvosoban stan u Kaknju 56,5 m2. Cijena 63.000 KM. Mušteriji za zamjenu u Bijeljini ili Banja Luci dajem 2.000 KM. Tel: 065-611-573; • Prodajem telefon Sony Ericsson K800i. Cijena 90 KM. Tel: 062-520-814; • Vršim otkup praznih toner kaseta i ketridža. Tel: 061-253-801; • Vršim servis računara, printera, skenera i drugih elektronskih uređaja, kao i dopunu vašeg praznog tonera i ketridža uz garanciju. Tel: 061-253-801; • Prodaja računara i printera uz garanciju. Tel: 061-253-801; • Prodajem pulceve dužine 2,5 m. 100 komada. Tel: 061-584-222; • Prodajem Mercedes 123 200D, model 1981. Cijena 3.200 KM. Tel: 061-788076; • Mijenjam stan u centru grada 64 m2 za kuću u užem dijelu grada. Tel: 062503-362; • Prodajem kuću sa okućnicom u naselju Doboj. Tel: 061-390-094; • Prodajem 335 m2 zemlje, Studenac/ Doboj. Tel: 061-390-094; • Prodajem Alfu peć za narodno grijanje 20kw. Tel: 032-743-206; • Prodajem balirano sijeno, sa vlastitim prevozom. Tel: 062-486-733; • Vršim usluge zidanja i malterisanja.

Tel: 062-486-733; • Punim prazne tonere sa garancijom. Tel: 062-880-100; • Povoljno prodajem vikendicu na 280 m2 zemlje sa svim priključcima, lokacija Vrhevlje uz glavnu cestu. Tel: 062-942-082; • Prodajem parcelu u naselju Zgošća 2.000 m2 sa prilaznim asfaltnim putem. Tel: 032-553-526; • Radim ručno malterisanje i ostale građevinske radove. Tel: 061-788076; • Prodajem mobitel Nokia 1100. Cijena 25 KM. Tel: 061-788-076; • Prodajem plejstešen 3 + 2 džojstika i 4 CD-a. Cijena 600 KM. Tel: 061-788076; • Prodajem mašinu za malterisanje. Cijena 4.200 KM. Tel: 061-788-076; • Prodajem dječiji autić na akumulator, dvosjed, marke Pego Peg. Cijena 360 KM. Tel: 061-788-076; • Prodajem motokultivator IMT 410, star 8 mjeseci, bez priključaka. Cijena 3.600 KM. Može zamjena za kravu. Tel: 061-847-817; • Prodajem stan 70 m2 u soliteru 2 na 7. spratu, renoviran, lijep i prostran, 1.000 KM po m2, papiri uredni. Zvati poslije 12:00 sati. Tel: 061-586-522; • Prodajem 200D Mercedes, istekla registracija. Cijena 600 KM. FIKSNO. Tel: 061-166-345; • Prodajem povoljno drva u paletama: jelova bukova i ugalj, vršimo dostavu na vašu adresu. Tel: 061-499-120; • Prodajem kravu, zdrava i veterinarski pregledana. Tel: 061-717-690 ili 061534-322; • Prodajem kavez za koke nosilice. Tel: 061-713-329; • Prodajem pištolj 7,65 mm. Tel: 032-

Direktor - tel 032-557-180 Centrala/fax - 032-555-808 www.trgosped.com.ba e-mail: trgosped@bih.net.ba

Ako želite uspješno poslovanje na polju transporta, trgovine, izgradnje, proizvodnje betona i asfalta, nazovite prihvatljivog i povjerljivog poslovnog partnera
broj 169, 15.07.2011.

554-686 ili 062-663-692; • Prodajem povoljno ugaonu sećiju, skoro nova. Prodajem dvije gume za fiću u kompletu sa felgama 145/12, povoljno. Prodajem šator za 4 osobe i navlaku za manje auto (šator). Tel: 032-554-686 ili 062-663-692; • Prodajem biciklo skoro novo. Povoljno. 032-554-686; • Prodajem frižider manji u dobrom stanju. Prodajem sto za pijace montažni od kvadratnih cijevi. Prodajem kožnu šofersku jaknu. Sve vrlo povoljno. Tel: 032-554-686 ili 062-663-692; • VRŠIMO USLUGE RUČNOG MALTERISANJA KVALITETNO I POVOLJNO. Tel: 061-362-609; • Mijenjam stan u centru grada (zgrada gradske apoteke) 30 m2 za kuću, PVC stolarija, zidovi na novo presvučeni. Tel: 061-362-609; • Pokretna islamska knjižara nudi vam: serdžade, hamajlije, tespihe svih vrsta, ilmihale, audio i video kasete, suru „Bekaru“ na kasetama i CDu, surme, mevlude, „Veliki tumač snova“, mirise, razne zbirke dova, privjeske, Kur’an na transkripciji – kućna dostava na području Kaknja. Tel: 061-750-142; • Iznajmljujem šator i suncobrane sa inventarom i ugostiteljskom uslugom. Tel: 061-290-329 ili 032-553-992; • Vršimo usluge zidanja i malterisanja. Tel: 062-487-733; • Prodajem sadnice oraha. Cijena 1 KM. Tel: 062-486-733; • Parketar: brusim i lakiram sve vrste parketa i sipoda bezprašinskom mašinom, postavljam laminate. Tel: 061-774-925; • Prodajem kombinovanu peć za etažno grijanje marke Alfa Plam -20, korištena dvije sezone. Tel: 061-310843; • Prodajem industrijsku šivaću mašinu marke Overlovka Union 3 konca. Tel: 062-627-266; • Prodaje se vikendica i 1400 kvadrata zemlje na Jejicama. Tel: 032-556-957 ili 063-571-616; • Prodajem trosjed, dvosjed i fotelju u odličnom stanju. Cijena 650 KM. Tel: 032-777-463; • Tražim bračni par za čuvanje kuće na duži vremenski period, bez kirije. Tel: 061-085-319; • Prodajem kosu Goldoni za motokultivatore u vrlo dobrom stanju. Tel: 062-407-136; • Moler: krećim i gletujem vrlo povoljno kvalitetno i čisto. Tel: 062060-394; • Kupujem žabice za šalovanje po povoljnoj cijeni. Tel: 061-983-379; • Hitno potreban stan pod kiriju bračnom paru u užem dijelu grada na duži vremenski period. Tel: 062-934767.
17

KAKANJSKE NOVINE

ZABAVA

KAKANJSKE NOVINE 18

broj 169, 15.07.2011.

SPORTSKI PREGLED IZMEĐU DVA BROJA
Uređuje: Eldin Omeragić Foto: Mirsad Mujagić

SPORT

Da li će problemi sa igračkim kadrom utjecati na borbu za ulazak u Premier ligu
Ekipa Rudara, kako smo najavljivali, 2. jula zvanično je krenula u pripreme za novu sezonu Prve lige FBIH. Naime, u prostorijama FK Rudar održana je prozivka za narednu sezonu. Pored 21 igrača prozivci su prisustvovali i predsjednik kluba Mensur Mušija i članovi Uprave: Mirsad Jašarspahić, Igor Andrijević i Nusret Imamović, te općinski načelnik Mensur Jašarspahić. Svi prisutni složili su se u činjenici da će ekipa Rudara imati podršku ka plasmanu u Premier ligu koji bi svakako trebao biti prioritetni cilj ove ekipe u narednoj sezoni. Što se plana priprema tiče, ekipa Rudara će gotovo cijele pripreme boraviti u Kaknju. Pored toga, ekipa Rudara će 7 dana boraviti na pripremama i u Fojnici, a prema riječima trenera Božičića tamo bi se ova ekipa trebala početi uigravati a dogovorene su i dvije prijateljske utakmice i to sa ekipom Olimpika te ekipom Viteza. Pored četvorice igrača koji su stigli iz FK Mladost, prvom timu su se priključili i Tomić te Amer Hrustanović. U ekipu se vratio sa posudbe i golman Hadžić. Ipak, ono što bi moglo zabrinuti čelnike ekipe Rudara mogla bi biti rubrika odlasci. Tako su ispisnicu iz kluba već uzeli Turudija, te Vuković, dok Trivković i Matović nisu produžili svo-

Ekipa Rudara startovala sa pripremama

Detalj sa prozivke je ugovore tako da će karijeru nastaviti izvan Kaknja. Ipak, niti to ne predstavlja kraj muka za trenera Božičića, kako se ciljaju kvalitetna pojačanja tako se medijima gotovo ne daju informacije, i to samo iz jednog razloga, a to je što pojedini igrači dižu sopstvene cijene time što u medije plasiraju informacije kako su blizu prelaska u ekipu Rudara. Takav slučaj dogodio se sa Harisom Bešlijom koji je imao načelan dogovor o prelasku u ekipu Rudara, ali je nakon koketiranja sa nekoliko klubova, prije par dana potpisao ugovor sa ekipom Travnika. Nekadašnji igrač FK Sarajevo Haznadar također nije finalizirao prelazak u ekipu Rudara. Što se ostalih igrača tiče, oni su izuzetno zanimljivi premierligaškim klubovima. Na Ima-

movića je oko bacio trener Olimpika Janjoš, dok je na meti Travnika golman ekipe Rudara Elbis Šabić. Prema neslužbenim informacijama Kušljić traži neki bolji angažman, i samo ukoliko ne pronađe nešto bolje ostao bi još neko vrijeme u Kaknju. Vrijedi još istaknuti i činjenicu da se u medijima pojavila informacija da je nekadašnji golman Rudara, te Čelika iz Zenice, Selim Fejzić koji je prestao sa aktivnom karijerom početkom prošle godine pristupio redovima Travnika, a otuda i interesovanje Travnika za golmanom Rudara Šabićem koji svakako ima premierligaški potencijal. U narednom broju nešto više ćemo vas uvesti u sezonu koja će startovati 14. avgusta tekuće godine.

Na inicijativu direktora TC Kakanj Branimira Muidže, održan je još jedan sastanak između predstavnika FK Rudar i FK Mladost. Razgovor na temu realiziranja Protokola o saradnji potpisanog prije dvije godine održan je u prostorijama stadiona u Doboju, a prisustvovali su mu: Branimir Muidža, Mirsad Jašarspahić, Enver Hadžić, Mensur Mušija, Vehbija Begić i Edin Buza. Na ovom sastanku doneseno je nekoliko zaključaka koji bi trebali da do kraja sezone koja je pred nama donese korist i jednom i drugom klubu, a najvažniji zakljuci sa ovog sastanka su: Finansijske obaveze koje ima ekipa Rudara prema ekipi Mladosti a odnose se na korištenje pomoćnog terena FK Mladost, i montaže zaštitne ograde na svoju adresu preuzeli su Branimir Muidža te Mirsad Jašarspahić i to ispred Tvornice Cementa, i Rudnika Kakanj.
broj 169, 15.07.2011.

Održan još jedan sastanak o zajedničkom djelovanju ekipa FK Rudar i FK Mladost

Kako to već postaje običaj dogovoreno je i odigravanje prijateljskih utakmica između ova dva kluba, i to jedna na stadionu Rudara pred početak sezone, dok će se druga odigrati u Doboju na stadionu Mladosti na samom kraju sezone. Mladost bi do početka augusta trebala da da čiste papire četvorici dosadašnjih prvotimaca: Helji, Čelikoviću, Alagiću, te Kubatu, koji su u ljetnom prelaznom roku pojačali ekipu Rudara, a na kraju je dogovoreno i to da se ovakvi sastanci održavaju kvartalno. Ovakvi sastanci koji se već drugu sezonu održavaju dokaz su tome da su se nogometni radnici u oba kluba definisali ka tome da oba kluba povećaju kvalitet kako igrački, tako i organizacijski što svakako najviše ide na ruku kakanjskim fudbalerima. Ovaj sastanak je jedan od onih koje svakako treba pozdraviti i poželjeti da ih bude što više u narednom vremenu.
19

KAKANJSKE NOVINE

SPORT

„šef struke“

OK Kakanj potpisao još dva pojačanja Amel Kozlo
Mladost startovala sa pripremama
Za razliku od prethodnih sezona kada je klub u vrijeme ljetne pauze, iako je imao upravu, preživljavao bukvalno na „infuzijama“, ove godine situacija je drugačija. Kako smo već pisali, uprava u tehničkom mandatu u vrijeme ljetne pauze je vrlo aktivna, pa su tako pored Šormaza u OK Kakanj stigli i Eminović te Mutapčija. Prvi je poput Šormaza stigao iz Brčko Jedinstva, a ovaj potonji (Arsenije Mutapčija) je stigao iz Spartaka iz Subotice, a domaćoj publici je poznat po nastupima za ekipu Vojvodine u kojoj je nastupao kada je ekipa OK Kakanj protiv ekipe Vojvodine igrala u okviru drugog kola Kupa izazivača. Uzme li se u obzir i to da su Mustedanović, Kovačević, te Čeremidžić produžili ugovore jasno je da će ekipa OK Kakanj spremna dočekati početak nove sezone, a posebno se to odnosi na utakmice 1/16 finala CEV Kupa gdje će snage odmjeriti, kako smo već pisali u prethodnom broju, sa ekipom Budućnosti iz Podgorice.

Amel Kozlo, novi trener ekipe Mladosti Ekipa Mladosti počela je sa pripremama za narednu sezonu, a mjesto trenera Mirnesa Buze koji je podnio ostavku, zauzeo je dosadašnji njegov pomoćnik te bivši istaknuti prvotimac ekipe Rudara iz Kaknja, ali i prvotimac ekipe Mladosti, Amel Kozlo. Uprava FK Mladosti iako je imala problema oko izbora kvalitetnog rješenja za trenersku poziciju, ipak na kraju su se odlučili za mladog Kozlu koji će tako poput svog prethodnika Buze, svoje prve trenerske korake napraviti u ekipi Mladosti. Što se samog sastava ekipe tiče, izuzev četvorice prvotimaca koji su se priključili ekipi Rudara, (Helja, Kubat, Čeliković, Alagić), ostali igrači su ostali u ovom klubu tako da ekipa Mladosti nije pretrpila velike posljedice uslijed odlaska igrača iz ovog kluba. Shodno dogovoru između uprava FK Rudar te Mladosti, ekipa Rudara ustupit će nekoliko igrača ekipi Mladosti kako bi ova ekipa u novu sezonu ušla sa približno istim kvalitetom kao i protekle sezone. Tako će redove Mladosti popuniti prošlosezonski povremeni prvotimci Goralija i Merdić, dok će do kraja prelaznog roka i popunjavanja rostera ekipe Rudara još nekoliko igrača se zaputiti prema stadionu u Doboju kod Kaknja. Ekipa Mladosti i ove godine u Drugoj ligi FBIH imat će cilj plasirati se u gornji dio ljestvice te po svaku cijenu izbjeći borbu za opstanak.
20

Arsenije Mutapčija, jedno od novih pojačanja OK Kakanj

Kadetska reprezetnacija BIH u odbojci na „Balkanijadi“ završila kao četvrtoplasirana, ženska juniorska kao šestoplasirana
Muška kadetska reprezentacija BIH, čije su boje branila i četiri Kakanjca: Đakovac i Krivokapa iz OK Kakanj, te Begić i Suljić iz OA Kakanj, ostvarila je zapažen rezultat na prvenstvu Balkana koje je održano u Turskoj, a o kojem smo više pisali u prethodnim brojevima, osvojivši 4. mjesto te plasiravši se iza Srbije, Turske, te Rumunije. Kadetska reprezentacija BIH dobro je otvorila turnir pa je tako u prvoj utakmici protiv reprezentacije Crne Gore odigrala sjajno te ubilježila pobjedu od 3:1, u drugom susretu izabranici selektora Ristića sastali su se sa odgovarajućom selekcijom Srbije a u tom su susretu očekivano poraženi rezultatom 3:0. U trećoj utakmici reprezentacija BIH savladala je selekciju Bugarske rezultatom 3:0 te se na taj način plasirala u polufinale gdje su ih dočekali domaćini, reprezentacija Turske. U polufinalnom susretu reprezentacija Turske očekivano je savladala naše reprezentativce, tako da su se izabranici Ljubiše Ristića morali zadovoljiti borbom za treće mjesto. U susretu za treće mjesto BIH se sastala sa ekipom Rumunije te su i u ovom meču poraženi tako da su na kraju zauzeli respektabilno četvrto mjesto. Ovim četvrtim mjestom reprezentacija BIH je pokazala da se može nositi i sa najkvalitetnijim ekipama na Balkanu i to ekipama poput Srbije ili Turske, što će svakako biti važno pokazati i u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Čast da brane boje svoje reprezentacije imala su i četiri Kakanj-

ca koji su pokazali zavidan kvalitet i svakako će u budućnosti biti jedni od nositelja igara u svojim klubovima, te reprezentacijama u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Konačan plasman na ovom prvenstvu je: Srbija, Turska, Rumunija, BIH, Crna Gora, Moldavija, Bugarska, te Albanija. U ženskoj juniorskoj konkurenciji na prvenstvu koje se održalo u Srbiji a domaćin je bila Ivanjica, Srbija je osvojila prvo mjesto ispred Grčke, Turske, Crne Gore, te Bugarske, dok su izabranice Zorana Vidakovića (reprezentacija BIH) završile kao šestoplasirane. Čast kakanjske ženske odbojke branila je Sara Lepić. Juniorke su na ovom prvenstvu imale omjer od tri pobjede (Makedonija, Albanija, Rumunija) dok su pretrpile tri poraza (Srbija u grupnoj fazi, te dva puta Bugarska u borbi za plasman). broj 169, 15.07.2011.

Detalj prije početka utakmice između BIH i Crne Gore

KAKANJSKE NOVINE

TKD Klub Centar sa 14 medalja iz Bugojna
Dana 25.06.2011. godine, u Kulturnosportskom centru Bugojno, u znak sjećanja na poginulog policajca Tarika Ljubuškića koji je stradao u napadu na Policijsku stanicu Bugojno dana 27.06.2010. godine, održan je 1. Memorijalni međunarodni taekwondo turnir “Tarik Ljubuškić Tare”. Manifestacija otvorenja turnira upriličena je nakon otvaranja spomen obilježja u parku pored Policijske stanice Bugojno, a turnir je otvorio općinski načelnik gosp. Hasan Ajkunić. Svečanosti otvaranja turnira prisustvovali su i federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš, direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač, federalni ministar za boračka pitanja Zukan Helez i drugi predstavnici kao i predstavnici EUPM-a i EUFOR lot tima. Nakon otvaranja turnira od strane načelnika Općine Bugojno, upriličene su demonstracije borilačkih vještina: aikido, hapkido, capoera i taekwondo. Na takmičenju je učestvovalo ukupno 180 takmičara iz 16 klubova iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ukupni poredak klubova je: 1. mjesto Taekwondo klub Bugojno, 2. mjesto Taekwondo klub “Bosna” Visoko, 3. mjesto Taekwondo klub “Centar” Kakanj. TKD Klub Centar na ovom takmičenju nastupio je sa 17 takmičara a osvojili su ukupno 14 medalja i to: 7 zlatnih, 4 srebrene, te 3 bronzane medalje. Medalje su osvojili: Amar Kubat, Semir Imamović, Šemsa Silajdžić, Amna Čišija, Amina Gahić, Nermin Imamović, Emina Silajdžić i Semir Imamović osvojili su zlatne medalje, srebrene medalje osvojili su: Ajla Delić, Irhad Goralija, Marin Jozić i Emir Goralija, dok su se bronzom okitili: Ervina Delić, Faris Heganović i

SPORT

Održan 12.festival sportskih rekreacija te 7. bh. sportski susreti

TKD Centar sa osvojenim medaljama Amar Heganović. “Smogli smo snage i dokazali da je ‘’Centar’’ klub koji obećava i koji će u budućnosti biti ponos grada kada je u pitanju borilački i olimpijski sport. I tako u naš grad donio uspjeh koji je pomena vrijedan pogotovo kada se radi o ovako jednom mladom ali izuzetno perspektivnom klubu”, riječi su trenera kluba Denisa Kneževića za internet portal kakanj-x.com. Inače, vrijedi još istaknuti i to da je Semir Imamović odmah nakon takmičenja otputovao u Livno gdje je reprezentacija BiH imala pripreme, a gdje je i odabran da u mjesecu augustu putuje u Irsku na takmičenje sa reprezentacijom Bosne i Hecegovine na pripremni turnir za odlazak na juniorsko prvenstvo Evrope koje se održava u mjesecu oktobru na Kipru, navodi su već pomenutog portala. Ovom prilikom sportsko uredništvo Kakanjskih novina čestita ovom klubu na novim medaljama iz Bugojna, a također želimo i mnogo sreće Semiru Imamoviću na turniru u Irskoj.

Na nedavno održanom 12. festivalu sportske rekreacije i 7. bh. sportskim susretima, koji su održani u SRC “BOSSINA” u Zaostrogu, uzeli su učešće sportski rekreativci i rekreativke iz Kaknja, a nastupali su pod nazivom “Partizan” Kakanj i postigli su dosta zapažene rezultate, a naročito žene i to u stolnom tenisu: Nihada Goralija 1. mjesto i Maida Zukić 2. mjesto, te Nermina Obralija 3. mjesto u pikadu pojedinačno i 2. mjesto ekipno u pikadu za žene, i 4. mjesto u odbojci. Inače, natjecanja su se odvijala u: malom nogometu, basketu, odbojci, stolnom tenisu, šahu, pikadu i povlačenju konopca. Pošto Kakanj ima mnoštvo rekreacija, nadamo se da će se iduće godine mnogo više pridružiti sportskih rekreativaca ovim zaljubljenicima i entuzijastima “Partizana” Kakanj koji su svojim solidnom rezultatima osvjetlali obraz prvo sebi pa onda svima nama Kakanjcima, zato im mi u ime redakcije Kakanjskih novina čestitamo i želimo još bolje rezultate u idućoj godini na ovom prestižnom natjecanju.

Kakanj predstavljali članovi sportskih rekreacija Partizan Kakanj

broj 169, 15.07.2011.

U petak 08.07.2011. godine, u sali OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj, u organizaciji Taekwondo kluba “NUR” Kakanj, održano je polaganje učeničkih pojaseva. Na polaganje je izašlo 28 kandidata koji su polagali više učeničke pojaseve, od kojih je 26 položilo za veći pojas. Nakon toga uprava ovog kluba je zajedno sa roditeljima članova istog uspjela da organizuje odlazak člano-

va ovog kluba na ljetovanje u Neum. Naime, u dane proteklog vikenda 50 članova taekwondo kluba “NUR” Kakanj boravilo je na moru. Neum je bio domaćin najboljim kakanjskim taekwondo borcima, koji su uz odmor i kupanje imali još mnoge aktivnosti boraveći u Neumu. Nakon povratka u Kakanj klub nastavlja sa treninzima do mubarek mjeseca ramazana kada slijedi pauza.

21

KAKANJSKE NOVINE

Članovi TKD Nur nakon polaganja za pojaseve, boravili na ljetovanju u Neumu

SPORT

Proteklih dana u Društvu pedagoga tjelesne kulture Kakanj su vrlo velike aktivnosti. Tako je u prostorijama gradske kuglane JP “KakanjSport” održan prošireni sastanak Upravnog odbora DPTK Kakanj na kojem su pored članova UO prisustovali nastavnici i profesori iz svih osnovnih i srednjih škola. Na sastanku su razmatrani i usvojeni Izvještaj o nedavno završenom natjecanju školske omladine u okviru Malih olimpijskih igara općine Kakanj, ZEDO kantona, Federacije BiH i države BiH u Sarajevu. Zatim je predsjednik UO DPTK Kakanj gosp. mr. sci. Irfan Hasagić upoznao prisutne o načinu organiziranja, prijavljivanja i učešća na Sportskim igrama mladih BiH i regiona, koje će se organizirati u deset kantonalnih sjedišta: Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Bihaću, Goraždu, Zenici, Livnu, Širokom Brijegu, Orašju i Travniku, u deset sportova: mali nogomet, ulična košarka, odbojka, odbojka na pijesku, stolni tenis, tenis, badmonton, šahu i igra između dvije vatre. Dalje se razgovaralo o organiziranju i učešću predstavnika DPTK Kakanj na skupu pedagoga tjelesne kulture ZE-DO kantona koji je održan u izletištu Kamenica u općini Zavidovići. Kod sumiranja rezultata kakanjskih mladih sportaša istaknuti su odlični rezultati odbojkaša i odbojkašica, atletičara i atletičarki na kantonalnim, te odbojkaša i odbojkašica na federalnom i državnom natjecanju, te stolnotenisačice Arnele Šabović (STŠ). Kad su u pitanju Sportske igre mladih, prisutni su se složili da će se iz Kaknja prijaviti mnoge ekipe naročito u sportovima u kojima je Kakanj dosta dobar. Na
22

Sumiranje rezultata u okviru Malih olimpijskih igara, te promocija priprema za Sportske igre mladih

Iako je kraj školske godine, Društvo pedagoga tjelesne kulture općine Kakanj (DPTK) je vrlo aktivno

skupu koji je održan u izletištu Kamenica konstatovano je da su učenici i učenice ZE-DO kantona, nakon dugog niza godina preuzeli titulu pobjednika od Tuzlanskog kantona. Ovaj rezultat je postignut zahvaljujući 1. mjestu učenika OŠ “Hamdija Kreševljaković” iz Kaknja, 2. mjestu učenika Gimnazije “Muhsin Rizvić” iz Kaknja u odbojci, 2. mjestu učenika OŠ “Huso Hodžić” Tešanj, ekipi učenica “I Gimnazije” Zenica i 3. mjestu učanika “STŠ” Tešanj u košarci, te učnicima Kenanu Zahiroviću “STŠ” Zenica (I i II razred) i Arminu Aličiću “STŠ” Zenica (III i IVrazred) na prvim mjestima (pojedinačno) u stolnom tenisu. Prisutni na Skupu u Kamenici su upoznati sa Planom i programom organiziranja natjecanja Sportskih igara mladih BiH: - Na prvom, kantonalnom nivou, natjecanje će se održati od 05.07. do 12.08.2011. godine, u deset kantonalnih sjedišta, sa posebnim osvrtom na organiziranju natjecanja za ZE-DO kantonu koje će se održati u Zenici sa učešćem ekipa iz svih općina ZE-DO kantona; - Drugi nivo natjecanja je finalno natjecanje Sportskih igara mla-

Detalj sa susreta pedagoga u Kamenici

dih BiH koje će se održati u Sarajevu od 12.08. do 18.08.2011. godine; - Pobjednici finalnih natjecanja u Sarajevu putuju na III nivo natjecanja (kratko ljetovanje) na finalno natjecanje regije koje će se održati u Splitu u Hrvatskoj od 22.08. do 25.08.2011. godine, uz učešće mladih iz BiH, Hrvatske i ostalih država naše regije. - Svečanost zatvaranja Igara održat će se u Sarajevu, uz prigodan kulturno zabavni program i promociju pobjednika. Na kraju skupa u Kamenici, na kojem su učestvovali pedagozi tjelesnog i zdravstvenog odgoja iz Kaknja, Zenice, Tešnja i domaćina Zavidovića, organizirani su sportski susreti učesnika u košarci, malom nogometu i odbojci na pijesku. Treba napomenuti da su svi učesnici ovog skupa pojedinačno participirali u organiziranju prevoza i pripremi zakuske iz svojih džepova. Na kraju skupa svi su se složili da bi se ovakva druženja trebala organizirati svake godine, uz što veći broj pedagoga tjelesne kulture i ostalih koji žele da učestvuju na ovakvim okupljanjima koja služe za edukaciju, upoznavanje, zbližavanje i razmjenu mišljenja.
broj 169, 15.07.2011.

KAKANJSKE NOVINE

broj 169, 15.07.2011.

23

KAKANJSKE NOVINE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful