You are on page 1of 35

23/1 j2k

SULIT
23/1
MOZ@C
Geografi
Ogos
2008
1 Y4jam

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2008

GEOGRAFI 23/1
Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soa/an ini mengandungi 60 soa/an

2. Jawab semua soa/an.

3. Tiap-tiap soa/an diikuti o/eh empat cadangan jawapan yang berhuruf A, B, C


dan D. Bagi tiap-tiap soa/an pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua
jawapan anda pada kertas objektif yang disediakan.

4. Fikir dengan te/iti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu
jawapan, padamkan sehingga bersib tanda yang tidak dikehendaki itu dan
hitamkan pilihan anda yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 34 halaman bercetak.


[Lihat sebelah

©2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah


23/1 SULIT

MOZ@C
j2k
2
MOZ@C

Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap­
tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda.

Soalan 1 hingga 6 berdasarkan peta di bawah.

67

66

Pekan
Makmur
6S B.P

T q
64

63 I
I

62
,- -
J..
I
I

__ \

I I
1. _-,
61


• Kg. Cempaka

••
••
60 ------l--------L..-----'------'----------.l----'>.. L-~.......L_____.L.L.l._
_ _____=:lto_...J

41 42 43 44 4S 46 47 48

~ I-iT" ~ [!J u

t
Kontur Padi Hutan Kepala Sawit

~ Sungai ~ Getah 8 Petempatan m Masjid

~
LJ Lorang
Berkereta
Motor
~ Sekolah ~ Kuari granit [;J Pejabat Daerah

~ ~
Skala: tern mewakili 1km

Balai Polis Jalanraya

MOZ@C
j2k
3

MOZ@C

65

63 L-- --'

41 43

1. Apakah ciri fizikal dalam segi empat grid di atas ?

A. Cerun landai

B. Cerun curam

C. Cerun bertangga

D. Cerun sekata

2. Fungsi Pekan Makmur ialah sebagai pusat .

perindustrian

II pelancongan

III hasil pembalakan

IV pengumpulan hasil pertanian

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

3. Bearing sukuan Kg. Cempaka ( RG432603 ) dari jambatan ( RG 459630 ) ialah

A. U 46" T

B. U 44" B

C. S 46" B

D. S 44" T

MOZ@C
j2k
4
MOZ@C

4. Pola petempatan berselerak terletak dalam segi empat

A B

62
65

61
64 '-- ....J

44 45 44
45

c D

64
63

63 '-­ -----.J 62 '-­ -----.J

47 48 46 47

5. Hutan di timur laut pet a sesuai dimajukan sebagai kawasan

perlombongan

" pertanian

III pelancongan

IV pembalakan

A. I dan II

B. I dan IV

C. " dan III


D. III dan IV

MOZ@C
5

j2k
MOZ@C

6. Bahan yang dilombong di RG 473644 digunakan untuk membuat

simen

II marmar

III jalan raya

IV bahan binaan

A. I dan"
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Sebelum Selepas

7. Rajah di atas dapat dikaitkan dengan proses pembentukan

A. kerak bumi
B. gunung berapi
C. gunung lipat
D. lurah gelinciran

'\

MOZ@C
6

j2k
MOZ@C

Banjaran R

• Kawasan tadahan air


• Terdapat tiga pusat peranginan sebagai tarikan pelancong

8. Penyataan di atas merujuk kepada banjaran bertanda

SEMENANJUNG MALAYSIA

MOZ@C
7
j2k
MOZ@C

• Lembangan sungai
• Tanih aluvium

9. Maklumat di atas merujuk kepada kawasan bertanda

\
'-'

I
r
j

" -"1.,'" . ..r:


) '-'
...... J"'-'"

MALAYSIA

Rajah menunjukkan bentuk-bentuk bumi pinggir pantai.

1a.Bentuk muka bumi X ialah

A. teluk
B. pulau
C. tambala
D. tebing tinggi

MOZ@C
8 j2k
MOZ@C

• Batu Caves, Selangor


• Mulu, Sarawak

11. Apakah persamaan yang dapat dikaitkan dengan kawasan di atas?

Gua batu kapur

II Kawasan pelancongan

III Sumber mineral utama

IV Tempat keagamaan

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

I:
1
Berpunca dari kawasan tanah tinggi
Mengalir ke semua arah
_

12. Huraian di atas adalah berkaitan pola saliran

A. reranting
B. bersirat
C. jejala
D. jejari

MOZ@C
9 j2k
MOZ@C

• Kuala Besut,Terengganu
• Mukah,Sarawak
• Tanjong Dawai,Kedah

13. Ketiga-tiga kawasan di atas mempunyai persamaan kegiatan utama iaitu

A. pertanian
B. perlombongan
C. perikanan
D. pelancongan

~
i 1( \ i
7\\ln~
Sebelum Selepas

14. Kesan aktiviti di atas mengakibatkan

A. peningkatan suhu
B. pencemaran udara
C. kelembapan meningkat
D. pertambahan nutrien tanah

MOZ@C
10
j2k
MOZ@C

Gelongsoran tanah di cerun curam

15. Tindakan manakah dapat mengurangkan kejadian di atas ?

Membina empangan

II Pembinaan longkang konkrit

III Memasukan paip dalam tanah

IV Meratakan tanah di cerun

A I dan II

B. I dan IV
c. II dan III
D. III dan IV

• Hemisfera selatan
• Matahari tegak di atas Garisan Jadi
• Disember hingga Mac

16. Maklumat di atas berkaitan dengan musim

A bunga
B. panas
C. luruh
D. sejuk

MOZ@C
11 j2k
MOZ@C

• Solstis musim panas


• 24 jam malam di Kutub Selatan

17. Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan kedudukan bumi di

MOZ@C
12
j2k
MOZ@C

SEMENANJUNG MALAYSIA

18. Apakah faktor yang mempengaruhi julat suhu harian bandar-bandar di atas?

A. Kedudukan garisan lintang


B. Pengaruh angin monsun
C. Ketinggian dari aras laut
D. Sifat kepulauan dan kelautan

MOZ@C
13 j2k
MOZ@C

Suhu (0C)
Hujan (rnrn)
40
30
20
10
o

30

20

10 \;I:;;:;;;ry::;"?{;"'7.J

J F M o N D

Min suhu dan hujan bulanan di Jacobabad

19. Berdasarkan graf di atas, penyataan manakah yang benar?

A. Pertanian dijalankan sepanjang tahun.


B. Pembalakan diusahakan pada musim sejuk.
C. Penternakan keldai dan biri-biri secara nomad.
D. Perlombongan petroleum dijalankan sepanjang tahun.

• Sejuk dan nyaman


• Suhu 18· C
• Tanaman teh dan sayur-sayuran

20. Penyataan di atas merujuk kepada

A. Bukit Larut, Perak.


B. Bukit Fraser, Pahang.
C. Gunung Gading, Sarawak.
D Kundasang, Sabah

MOZ@C
j2k
14
MOZ@C

Pak A/i dan Pak Din tidak turun ke /aut untuk menangkap ikan kerana /aut

berge/ora.

Mereka akan membaiki bot dan pukat pada masa ini.

21. Pak Ali dan Pak Din mungkin sekali tinggal di

A. Kuala Sepetang, Perak.


B. Kuala Kedah, Kedah.
C. Kuala Sedeli, Johor.

D Kuala Selangor, Selangor

Luar bandar . Pinggir bandar Pusal bandar Plnggir bandar Luar bandar
23°C 24°C 28°C 24"C 23°C

______ A/iran ai .
~n

22. Kejadian seperti dalam rajah di atas disebabkan oleh

I. pertambahan bangunan konkrit.


II. pelepasan gas klorofluorokarbon.
III. pelepasan asap kilang.
IV. penyerapan haba kenderaan bermotor.
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III

D III dan IV

MOZ@C
15 j2k
MOZ@C
23. Lumut dan kulampair mungkin sekali tumbuh di kawasan peta bertanda

.....
"
f

.. / '
r:
J
,
c )
.' - ..L- .r:

'. J"'-'"

MALAYSIA

24. Apakah faktor utama yang mempengaruhi taburan tumbuh-tumbuhan semula


jadi di atas?

I Tanih gambut

II Saliran buruk

III Hujan yang lebat

IV Suhu panas sepanjang tahun

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

MOZ@C
16
j2k
MOZ@C
25. Antara berikut, manakah merupakan kepentingan hutan paya bakau ?

I Mencegah banjir

II
Kawasan tadahan hujan
III Mencegah hakisan ombak
IV Habitat hidupan akuatik

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

oak, cypress, cedar

laurel, lavender,
rosemary, martel

-Iaut ­ daratan

26. Tumbuhan semula jadi di atas terdapat di kawasan peta bertanda

DUNIA

MOZ@C
17
j2k
MOZ@C

27. Kepentingan tumbuhan semula jadi di atas sesuai digunakan untuk menghasilkan

I arang kayu

II perabot

III minuman

IV atap

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Aktiviti X

Kawasan tadahan musnah

Kejadian tanah runtuh

28. Aktiviti X dalam rajah di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan

A. projek perumahan
B. pembinaan lebuh raya
C. penerokaan hutan paya bakau
D. perkembangan eko pelancongan di Taman Negara

MOZ@C
18 j2k
MOZ@C

• Ditubuhkan untuk melindungi


tumbuhan semula jadi
• Merupakan taman negara tertua
di Malaysia

29. Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda

r
I
r
)

_ ...L,.......... .r-:

MALAYSIA

MOZ@C
19 j2k
MOZ@C

• Bahagian Tengah Semenanjung Malaysia

• Berpenduduk jarang

30. Apakah faktor yang mempengaruhi taburan penduduk kawasan di atas ?


A. Tanih yang subur
B. Sumber mineral
C. Dasar kerajaan
D. Bentuk muka bumi

: '. \
....

r
)
-III
r:
.' -"1,'" " J'"
) -..;
<. .r:':'>:':

MALAYSIA

31. Manakah yang dapat dikaitkan dengan kawasan berpenduduk padat ?


A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III

D, III dan IV

MOZ@C
20
j2k
MOZ@C

Tahun Kadar Kematian

1980 6.4

1990 4.6

2000 4.4

(Sumber: Buku Tahunan Perangkaan Malaysia, 2001)

32. Faktor manakah yang dapat dikaitkan dengan jadual di atas?

I Dasar kerajaan
II Kemudahan perubatan

III Amalan perancangan keluarga

IV Peningkatan taraf pendidikan

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

"Nelson St. Martin merupakan pemain import pasukan bola sepak Negeri Kedah
berasal dari Argentina."

33. Perpindahan pemain di atas menerangkan migrasi


A. luar bandar ke bandar
B. bandar ke bandar
C. bandarkeluarbandar
D. antarabangsa

MOZ@C
21 j2k
MOZ@C

• Prai, Pulau Pinang


• Shah Alam, Selangor
• Pasir Gudang, Johor

34. Apakah faktor yang mendorong migrasi penduduk ke kawasan di atas ?

A. Peluang pekerjaan
B. Governan
C. Kawasan pelancongan
D. Kemudahan sosial

35. Apakah kesan yang dapat dikaitkan denqan rajah di atas ?

I kehidupan akuatik terjejas


II pencemaran sungai
III perubahan lanskap
IV hakisan tebing

A. dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

MOZ@C
22
j2k
MOZ@C

Jangka hayat penduduk Malaysia

Lelaki : 70 tahun
Perempuan: 74 tahun

Sumber : Encyclopedia Britannica, 2002

36. Manakah yang dapat dikaitkan dengan jadual di atas ?


A. Amalan pemakanan seimbang
B. Kemudahan asas baik
C. Taraf kesihatan meningkat
D. Kadar kelahiran tinggi

• Sumber mencukupi
• Dapat menampung keperluan penduduk

37. Penyataan di atas merujuk kepada negara

MOZ@C
23
j2k
MOZ@C

.> Selamat daripada serangan binatang buas

X~
Selamat daripada serangan musuh

38. X merupakan lokasi yang sesuai bagi

A. Gua Niah

B. Kota Tampan

C. Lembah Bujang

D. Johor Lama

39. Antara berikut kombinasi manakah yang benar ?

Petempatan Faktor yang mempengaruhi petempat~

A Tanah Tinggi Cameron Pembalakan


I

B Kuala Besut Pertanian I


I

C Bukit Kayu Hitam Ketersampaian

l D__Jl-1s_u_n_g_a_ip_e_ta_n_i . . . . . '

MOZ@C
j2k
24
MOZ@C

40. Apakah fungsi utama petempatan dalam rajah di atas?

A. Perikanan
B. Pertanian
c. Perindustrian
D. Pelancangan

• Bayan Lepas - Pulau Pinang


• Sungai Way - Selangar

41. Perkembangan bandar di atas dapat dikaitkan dengan


A. Industrian Pembuatan Kereta
B. Zan Perdagangan Bebas
C. Institut Pengajian Tinggi
D. Pusat Pentadbiran

MOZ@C
25
j2k
MOZ@C

Kuala Lumpur dahulu Kuala Lumpur kini

42. Apakah kesan positif pembandaran yang boleh berlaku akibat perubahan di
atas?
A. Peningkatan infrastruktur
B. Pertambahan kawasan setinggan
C. Peningkatan nilai hartanah
D. Pertambahan jumlah kenderaan

e-pembelajaran

tele-peru batan

43. Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan perkembangan

A pengangkutan darat

B telekomunikasi

C televisyen

D pelaburan asing

MOZ@C
j2k
26

MOZ@C

SEMENANJUNG MALAYSIA

44. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perbezaan perkembangan jaringan


pengangkutan di kawasan P dan Q ?
I Kos lebih murah
II Dasar kerajaan
III Kepadatan penduduk
IV Kegiatan ekonomi
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
o III dan IV

Lebuh Raya Utara Selatan - Malaysia

Lebuh Raya Trans-Kanada

45. Apakah kepentingan jaringan pengangkutan di atas?


I mengurangkan kesesakan
II menggalakkan migrasi
III meningkatkan tahap ketersampaian
IV memendekkan jarak perjalanan

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

MOZ@C
27
j2k
MOZ@C

• Bekalan berterusan
• Sumber tidak terhad

46. Penyataan di atas merujuk kepada sumber


A. tanih
B. petroleum
C. bauksit
o kaolin

Hasil

Cat
SUMBER X Plastik
Tekstil

47. Sumber X diperoleh dari kawasan peta bertanda

C ,..
;" _ ..l, J":

<. r"'-"

MALAYSIA

MOZ@C
28
j2k
MOZ@C

Sumber Tenaga Negara


I. Angin India
II. Ombak Perancis
III. Pasang surut China
IV. Biomas Jepun

48. Kombinasi manakah yang benar ?

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan 11\
D. III dan IV

Rajah di bawah menunjukkan penghasilan tenaga.

Sahagian
"Tlenylmpan
gas

49. Tenaga di atas digunakan secara meluas di kawasan bertanda

MOZ@C
29
j2k
MOZ@C

• Eko pelancongan
• Stesen penjanaan kuasa hidroelektrik
• Bekalan air domestik

50. Penyataan di atas merujuk kepada empangan bertanda

SEMENANJUNG MALAYSIA

MOZ@C
30
j2k
MOZ@C

51. Apakah kesan penerokaan sumber di atas?

I. Kesotan tanah.
II. Ekosistem terjejas.
III. Pencemaran udara.
IV. Pencemaran bunyi.

A. I dan II
B. Idan IV
C. II dan III
o III dan IV

Badak Sumbu

52. Pusat perlindungan bagi hidupan liar di atas terdapat di kawasan peta bertanda

c ' ;, "
"

...
C
\".'

I
I

MALAYSIA

MOZ@C
31 j2k
MOZ@C

• In vitro
• Echo sounder
• GPS

53. Teknologi di atas mempengaruhi aktiviti kegiatan ekonomi

A. pertanian

B. perikanan

c. pengangkutan
D. perlombongan

• Zon perdagangan bebas


• Industri elektronik

54. Penyataan di atas merujuk kepada kawasan bertanda

MALAYSIA

MOZ@C
j2k
32

MOZ@C

Agensi X

• Pinjaman modal

• Usahawan muda IKS

55. Agensi X merujuk kepada

A. Institut Latihan Perindustrian(ILP)


B. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan(FAMA)
C. Majlis Amanah Rakyat (MARA)
D. Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia(MATRADE)

"Mr. Ballack seorang pelabur dari Jerman bercadang untuk mendirikan kilang
I
elektronik di Bayan Lepas. Kerajaan Malaysia menawarkan pengecualian cukai
pendapatan selama 10 tetiun."

56. Berdasarkan penyataan di atas apakah bentuk insentif yang beliau peroleh?

A. Tapak kilang
B. Taraf perintis
C. Bantuan teknikal
D. Bekalan tenaga kerja

MOZ@C
j2k
33

MOZ@C

57. Antara berikut apakah aktiviti yang menyebabkan keadaan di atas berlaku ?

Penggunaan tenaga biomas

II Pembakaran api fosil

III Penghutanan semula

IV Pembuangan sisa toksik

AI dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

• Pagar besi berkarat


Fenomena X
• • Kehidupan akuatik terjejas

58. Fenomena X ialah

A Pulau haba

B. Hujan asid

C. Kesan rumah hijau

D. Penipisan lapisan ozon

MOZ@C
j2k
34
MOZ@C

Merawat semula air untuk kegunaan


domestik dan perindustrian

59 Negara yang dapat dikaitkan dengan penyataan di atas ialah

Jepun

II Taiwan

III Jerman

IV Singapura

A.I dan II

B. dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

60. Apakah bentuk kerjasama ekonomi yang dapat dikaitkan dengan peta di atas ?

A. APEC

B. EAEC

C. ASEAN

D. IMT - GT

KERTAS SOALAN TAMAT

MOZ@C
MOZ@C

PEPERIKSAAN PERCUBAAN

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008

JAWAPAN GEOGRAFI

1 C 21 C 41 B
2 D 22 B 42 A
3 C 23 D 43 B
4 A 24 A 44 D
5 C 25 D 45 D
6 D 26 B 46 A
7 C 27 D 47 A
8 B 28 B 48 C
9 A 29 B 49 C
10 D 30 D 50 C
11 A 31 B 51 D
12 D 32 A 52 B
13 C 33 D 53 B
14 A 34 A 54 B
15 C 35 A 55 C
16 B 36 C 56 B
17 B 37 C 57 A
18 D 38 A 58 B
19 C 39 C 59 B
20 D 40 A 60 D

MOZ@C