Công Ngh ADSL 2

+

Trang 1

Ph n A GI I THI U
Trang bìa

c

ng chi ti t

Công Ngh ADSL 2+

Trang 2

L IC M

N

L1+LL0 bits Refrence Point A FEC Data Frame B00+B01 +1 octets

L 1+LL0 bits

c

ng chi ti t

Công Ngh ADSL 2+

Trang 3

QUY T

NH GIAO

TÀI

c

ng chi ti t

H Chí Minh. ngày «« tháng «« n m 2011 Giáo viên h ng d n c ng chi ti t .Công Ngh ADSL 2+ Trang 4 NH N XÉT GIÁO VIÊN H NG D N ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« Tp.

ngày «« tháng «« n m 2011 Giáo viên ph n bi n c ng chi ti t . H Chí Minh.Công Ngh ADSL 2+ Trang 5 NH N XÉT GIÁO VIÊN PH N BI N ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««««« Tp.

Vi t Nam công ngh xDSL c ng ã c tri n khai trong nh ng n m g n ây và c ng ã thu c nh ng thành công nh t nh v m t kinh t c ng nh gi i pháp m ng và áp ng c nhu c u c a khách hàng (n m 2003 t ng s thuê bao b ng r ng trên th gi i là 60 tri u thuê bao n n m 2005 ã t t i 107 tri u thuê bao). Tuy nhiên. Tuy nhiên. VÌ v y em r t mong nh n c s ch d n c a các th y cô giáo và óng góp ý ki n c a các b n. c phát tri n b i nhi u hãng cung c p thi t b trên th gi i. do công ngh ADSL2+ còn m i m và còn h n ch v trình . th i gian c ng nh nh ng s li u c n thi t nên trong quá trình làm án không tránh kh i nh ng thi u sót. nhu c u t ra trong nh ng n m ti p theo là áp d ng các công ngh m i nh m áp ng nhu c u ngày càng t ng c a khách hàng c bi t là nhu c u v d ch v b ng r ng.n m«. Trong khi công ngh ADSL/ADSL2+ có th cho phép cung c p t c ng xu ng lên t i 8Mbps và 25Mbps t ng ng và ADSL2/ADSL2+ ã c chu n hoá b i ITU. Trên th gi i nhi u n c ã áp d ng công ngh này và ã thu c thành công áng k . Chính vì v y. do nh ng gi i h n nh t nh c bi t là v m t công ngh nên t c truy n s li u v n còn th p ch a áp ng c h t nh ng nhu c u c a khách hàng.tháng«. Em xin chân thành c m n! Tp. c bi t là nhu c u v d ch v b ng r ng. Trong khi vi c cáp quang hoá hoàn toàn m ng vi n thông ch a th c hi n c vì giá thành các thi t b quang v n còn cao thì công ngh ng dây thuê bao s (xDSL) là m t gi i pháp h p lý. Nh m m c ích nghiên c u công ngh ADSL2/ADSL2+ và a ra xu t kh n ng ng d ng công ngh này trên m ng vi n thông c a Vi t Nam. em ã ch n tài ³CÔNG NGH ADSL2+´. áp ng nhu c u ngày càng cao c a khách hàng các nhà khai thác và cung c p d ch v vi n thông ã a ra nhi u gi i pháp khác nhau. Thì các công ngh này là s l a ch n h p lý có th áp d ng vào m ng vi n thông nh m áp ng c các d ch v b ng r ng hi n t i và trong t ng lai. Sinh Viên th c hi n án Nguy n Qu c Ti n c ng chi ti t . nhu c u v thông tin ang phát tri n nh v bão trên th gi i nói chung c ng nh t i Vi t Nam nói riêng.H Chí Minh. M i gi i pháp u có u i m và nh c i m riêng tu thu c vào t ng i u ki n c th .Công Ngh ADSL 2+ Trang 6 L I NÓI U Trong nh ng n m g n ây. ngày«.

.......2............4 K thu t truy n d n trong ADSL..................... .......... 50 3....... 26 2.................. 50 3.... 4 NH N XÉT GIÁO VIÊN PH N BI N .. ........................ ......................................1................1.......... ............................... ................ ............1..... 29 2.......... ...............1......1........ ..Công Ngh ADSL 2+ Trang 7 M CL C Ph n A GI I THI U ............. ........ .................................................................3 M ng truy nh p ngày nay .......... 20 1............ .......................... 12 1. .........3...............1..... ............ 6 M C L C ................ 24 1............1 ADSL ..... ........................ ................ .................................................1 Nh ng v n c a m ng truy nh p truy n th ng....................................................................... 30 Ch ng 3 CÔNG NGH ADSL2 VÀ ADSL2+................. ................................... .......... 20 1.... .. ...................................... ........................................................... 45 3........... ...... . 2 QUY T NH GIAO TÀI .................................3 Các công ngh truy nh p khác .................... ...................6 Ghép kênh................................................. ..............................................1........... ......................1................. .............. ............ 49 3.... 27 2.... 51 3....................................................................................................................... ............... .. ........... 12 1............................ ...............1..3 u nh c i m Xdsl............................. ..............10 u i m c a ADSL so v i PSTN và ISDN ... .. ....................... ............................2 Các giao di n c a m ng truy nh p ... ..... ....... .. ......1 C ch ho t ng ... .... ................2......... ...............................11...2 Phân lo i.....................5 Các ph ng pháp i u ch trong ADSL ...... ................................ ..................................................................3....2 M ng truy nh p v i quan i m c a ITU-T ..............3 Mô hình tham chi u c a h th ng ADSL....... 22 1..............................................................1...................................................................... 36 3............................... 10 Ph n B N I DUNG ...........1 M ng PSTN và NGN .................... 50 3............. ................ 35 3..... 1 L I C M N ... 26 2.............8 Hi u n ng c a ADSL .1..........9 S a l i trong ADSL .......... .............12 Các thành ph n c a ADSL ......3 Công ngh truy nh p vô tuy n ...................... . 22 1.............................................................. .. ..................................... 18 1.........1. ............ 37 3..... 52 c ng chi ti t ..............................1 M ng PSTN .....3.........................................................................................................................2 ng d ng c a ADSL ...................2....................... . ................. .......................... 3 NH N XÉT GIÁO VIÊN H NG D N . ...................................................... 11 Ch ng 1 M NG VI N THÔNG VÀ S PHÁT TRI N C A M NG TRUY NH P .......................... ..... 5 L I NÓI U ......... .....1 Gi i thi u chung v ADSL .............. 51 3....................... ................................................ 42 3..................11.................................................... .....1 Gi i thi u t ng quan k thu t xDSL............... 19 1.... ................ .................7 C u trúc khung và siêu khung ........................................1....... . 9 LI T KÊ B NG ................ ............. .....1......2 Công ngh truy nh p s d ng cáp s i quang ..................................4 Tình hình phát tri n xDSL trên th gi i........... ..................... ..................... ................ .......................... ......................................... ................................................................... 35 3............................................................................................ ............................... ....................2 M ng NGN . ................................................ ................... .......... 13 1......................... .1 Modem ADSL là gì? ............................. ...........12...........2............. 35 3..................................................... ............................ ............. ................................................ 7 LI T KÊ HÌNH ...............................11 C ch ho t ng c a d i ph t n ............ 19 1........ ....................................................2 D i ph t n c a ADSL ............................. ........1............1.............................. .. ............................. 1 Trang bìa .... 36 3.............. ............... ..... ........................... 24 Ch ng 2 : H CÔNG NGH xDSL ..............2................... ... .... ..............1 nh ngh a ......2............................ . .. ... .................................2............................2... 49 3......... 12 1......... 17 1......1 Công ngh truy nh p s d ng cáp ng ........................................................... ... ......1..... .................... ............................... .2 Quá trình phát tri n c a m ng truy nh p lên xDSL... 38 3...

..............................................1 Mô hình ch c n ng ATU............... 64 3.........4 K t lu n .......................................................2................................. ... .........2 Thi t b u cu i phía nhà cung c p .............................................. .............................1........... ....... ............. .. .................................. ..................3 K t lu n v công ngh ADSL2 .... 65 4...................................8 Ch a b nh t xa .........3 Modem ADSL trên th c t ..2 M t s tính n ng m i c a ADSL2+ so v i ADSL .............1 Tri n khai các d ch v yêu c u t c cao ......................... . . ........................ ..... ........2..........3 Công ngh ADSL2+ .........2 Modem ADSL làm vi c nh th nào? ......................... 65 4........2. 56 3..................2 Các tính n ng liên quan t i PMS-TC ..................1...............2 Tìm hi u cách thanh toán c c phí thuê bao ADSL......... .1......................... ........ ........3 Truy n s li u ...................................................................1 Tình hình phát tri n ADSL t i Vi t Nam.....1 Các mô hình tham chi u...................... .......2............. .... 65 c ng chi ti t ...................... .... 65 4.................... . ...........2.6 H c t p t xa ............ .........................7 Ch i Game t ng tác trên m ng.... 65 5..............1 Các tính n ng liên quan n ng d ng ..................... 56 3.... 65 Ph n C PH L C VÀ TÀI LI U THAM KH O .1 Các nhà cung c p ng truy n ADSL t i Vi t Nam ..... 65 4........1........... .........................2 Tránh nh h ng c a nhi u xuyên tâm............................................2.................. ... .. 53 3. ..............1..... .......... 65 4...........3....... ..........3 Thi t b phía khách hàng .......1........................... ..... ............. 54 3.3.......................... .............. .. 65 4. 64 3.... .......................... ................................... 62 3.......................... .................2....................................... 65 4....................... .................3 Kh n ng nâng c p ADSL2+ t ADSL ................................. 54 3.............1............10 Mua hang qua m ng ............................. ............3............ ...1...3......... 65 Ph L c I .....................................3....... ..................................................................... 64 3........1............................ 65 4........ 65 4........... ................. 65 Tài Li u Tham Kh o ... 65 4......................5 Truy n hình và phát thanh.... .................................. ................................................................1... ..............1......12.....12.................4 H i ngh truy n hình . ..................... .................................... 57 3.... ..................... ..................................................... .................... .................................2 Công ngh ADSL 2 ...............................................1......... ......................3 Mô hình tham chi u qu n lý ........ .3 Các tính n ng liên quan n PMD .............9 Làm vi c t i nhà.. ..................................................... ...2 Công ngh ADSL t i Vi t Nam ........... 65 Ph L c II . ....................2.............. .2................. .... 64 3........... 65 4............ ........2....................1 C u trúc chung c a m ng ADSL2+ . .................................... .. ......2 M t s tính n ng m i c a ADSL2 ...... ..1................. .... .. ................ 65 4.... ................. 64 Ch ng 4 KH N NG NG D NG CÔNG NGH ADSL2+ ......1..........Công Ngh ADSL 2+ Trang 8 3...... ........... 65 4............................................ ............2........ ................... ...3................................................................. 65 4...... ............... 65 5. 54 3....1 M t s tính n ng m i c a ADSL2+ so v i ADSL2 .2 Mô hình tham chi u giao th c khách hàng.............................. 65 5... ..................... ...............1...............................1............................1............................... 65 5............ 65 Ch ng 5 TH C T TRI N KHAI ADSL T I VI T NAM ............ ......2.............................3 K t lu n v công ngh ADSL2+ .................................................................... 65 4....... 65 K t Lu n .. 65 5............................................ 65 4. 54 3.....................................1 Truy nh p Internet t c cao.............................................. ........ 64 3.......... ................. ........ 60 3....... .......................................1 S ra i c a k thu t ADSL t i Vi t Nam..... 57 3..1.................2.......................................................1................ ............2 Truy n hình theo yêu c u ......2....................... .................................

Công Ngh ADSL 2+ Trang 9 LI T KÊ HÌNH c ng chi ti t .

Công Ngh ADSL 2+ Trang 10 LI T KÊ B NG c ng chi ti t .

Công Ngh ADSL 2+ Trang 11 Ph n B N I DUNG c ng chi ti t .

m ng i n tho i ã i là không có gi i c tri n khai r ng kh p trên toàn th gi i. c tính toán dành cho d ch v tho i. ng u t kh ng l vào m ng i n tho i.1 d i ây mô t m t m ng vi n thông i n tho i i n hình. Do ó nó yêu c u m t c s h t ng ph i c các d ch v này t i m i khách hàng Hình 1. Nhu c u c a con ng c s h t ng vi n thông Ban ra hoá u.1. m i lúc.1: Mô hình m ng vi n thông hi n i c ng chi ti t . Các d ch v này nói chung là có yêu c u v có th cung c p không i x ng. Các công ty i n tho i ã có m t kh i l gian g n ây. các thi t k ch y u h n và do ó các nhà cung c p d ch v ph i không ng ng phát tri n d ch v c ng nh áp ng m t cách t t nh t các yêu c u c a khách hàng.1 M ng PSTN và NGN 1. M ng cung c p các d ch v M ng truy nh p CO Các m ng cung c p d ch v Inter-CO Network CO CO DLC H th ng truy n d n Chuy n m ch tho i H th ng DLC MDF Hình 1. Nh ng trong th i r ng b ng t n ngày càng l n và c nâng c p và hi n i m i n i.Công Ngh ADSL 2+ Trang 12 Ch ng 1 M NG VI N THÔNG VÀ S PHÁT TRI N C A M NG TRUY NH P 1.1 M ng PSTN Sau h n 120 n m sau khi máy i n tho i c phát minh. cùng v i s bùng n c a Internet trên toàn c u r t nhi u d ch v m i ã i.

V i các ti n b c a công ngh truy n d n quang SDH. 1. Nó có th m b o ph c v cho t c ng tr c lên t i hàng ch c Gbít. khi nhìn trên m t t trong v n l i hoàn toàn khác.1. cùng v i s c các nhà thi t t : m c a c nh tranh gi a các nhà khai thác trên toàn c u trên c s bãi b nh ng nh l c h u v th tr ng d li u a ph Internet. Các quan i s d ng di k m ng s d ng cho vi c minh h a quan i m c a h ng. các thi t b thuê bao qua m t m ch vòng ng dây thuê bao. Hi n nay có ng dây thuê bao trong m ng i n tho i PSTN trên toàn th gi i. h u nh các m ng c quang hoá toàn di n và ã cao cho các thuê bao. Nó có th góc m ng truy nh p v n m b o ph c v cho t c ng tr c lên t i hàng ch c Gbít. Các t ng ài liên ài ã các d ch v t c Trang 13 c k t n i t i các t ng ài n i h t c k t cu i t i t ng ài t i giá ng dây thuê bao. Nó c k t n i v i nhau qua m ng liên ài (Inter -CO m b o áp ng c nhu c u cung c p s li u network). các thi t b thuê bao thông qua m t m ch vòng ph i dây chính MDF. Nh ng h th ng này ng r t l n n kh n ng cung c p các d ch v truy n ó. khai thác l u l c tính hóa b i r t nhi u nhân c s d ng trong ng ti n. V i các ti n b c a công ngh truy n d n quang SDH. khái ni m NGN n NGN. T i th i i m u tiên trong chu k nghiên c u trong n m 2000.2 M ng NGN Khái ni m m ng th h sau NGN m tv im ts v n quy c xu t hi n vào cu i nh ng n m 90 c i n i lên trong vi n thông ng. Tuy nhiên. Trong u t vào c s h t ng c a các nhà cung c p d ch v . Nó là khái ni m m i i v i m ng vi n thông trong v n còn r t m nh t và t i h i ngh v IP Network and mediacom n m 2001 t i Geneva ã có m t phiên h p dành riêng cho vi c chuy n d ch c ng chi ti t . h n 95% là cáp xo n ôi dành cho d ch v tho i thu n tuý và chi m m t t l l n l i có m t s h n ch làm nh h s li u-là các nhu c u g n nh thi t y u hi n nay. h u nh các m ng c quang hoá toàn di n và ã cao cho các thuê bao. Trong m ng này. Các t ng ài liên ài ã các d ch v t c c k t n i t i c ác t ng ài n i h t thông c k t cu i t i t ng ài t i giá ph i c k t n i v i nhau qua m ng liên ài (Inter-CO m b o áp ng c nhu c u cung c p s li u network). Nó dây chính MDF. nhu c u m nh m c a khách hàng v các d ch v gia t ng nhu c u c a ng t ng lai.Công Ngh ADSL 2+ Trong m ng này.

c ng chi ti t .Công Ngh ADSL 2+ i m khác nhau v NGN ã ra r ng r t khó t Trang 14 c trình b y và t i bu i h i th o cu i cùng ã phát hi n c s hi u bi t th ng nh t v NGN.

Công Ngh ADSL 2+ Trang 15 Trong phiên h p c a nhóm nghiên c u SG 13 t i Caracas trong vòng m t tháng. c ng chi ti t . bao g m c các m nhi m vai trò tiên phong trong quá trình thúc ã có và các d ch v m i trong t Khuy n ngh 2: ETSI s vi c c ng c chu n hóa NGN nh ng vi c ti n t i m t d án nh t không ph i là m t m c tiêu thích h p. s a ra cho các nhà khai thác m ng và cung c p m t ng lai´. nhà s n xu t và nhà cung c p d ch v . Nh ng do m t s v n d án b trì hoãn l i Ngoài ra. y n i tác toàn c u ki n t o. mong mu n ti n ó là nguyên nhân vì sao ITU ã quy t ng nh ng thành qu t d án GII NGN l i m t l n n a u nhìn nh n r ng NGN iv i u quá trình tiêu chu n hóa v NGN theo mô hình d án do nhóm nghiên c nhìn nh n nh là th c hi n GII. nh b t thác. nhóm ã ra 4 khuy n ngh : Khuy n ngh 1: ETSI GA nh ngh a này s có tác d ng l nh v c này. nh ng ng òi h i các tiêu chu n cho m c tiêu ng n h n T i cùng th i i m. Vi n Tiêu Chu n Vi n Thông Châu Âu (ETSI) c ng thành l p nhóm nghiên c u NGN v i nhi m v ph i trong l nh v c NGN. ng m i hành ng do ETSI ti n hành trên c phân chia thành các l p và các m t ph ng. c u SG 13 chu n b . v n s h t ng thông tin toàn c u và NGN. Các hi u bi t chung là vi c th c hi n c th c a các khái ni m nhu c u c p thi t t th tr NGN c n ph i c xác nh. T i cu c h p c a SG 13 vào tháng giêng n m 2002. D án m i này c ng s th a h hi n có c a ITU b i vì NGN c c p n. còn r t nhi u quan i m khác v NGN v NGN và thi t l p tiêu chu n cho NGN. R t nhi u v n ã c gi i quy t nh ng m t câu h i n i b t ã m ra c h i cho nhóm nghiên c u SG. xu t chi n l n NGN c c bi t. m i c a ITU. Ngoài ra. tri n khai và qu n lý các d ch v . các v n v NGN ã c th o lu n tr l i. các th o lu n t i Q12/13 t p trung vào m i quan h gi a c nh ngh a trong GII. nh ng v n c chu n hóa c a h u t c nh t a liên quan trí cao trong l nh v c h p tác tiêu chu n toàn c u GSC n i h p tác c a các t ch c tiêu chu n SDO. H n n a. c h i h p tác v i nh ng ho t ng c a ITU (Hi p h i vi n thông qu c t ) trong khuôn kh d án ch a t n chín mu i nên vi c tri n khai c bi u di n b i các nhà khai n m t hi u bi t chung n phiên h p c a SG 13 l n sau. Trong b n t ng k t nghiên c u vào tháng 11 n m 2001. ³NGN là m ng d ng các giao di n m nh m n n t ng thông tin d ch v cm i nh h ghi nh n nh ngh a d i ây c a NGN.

u cu i gi m chi phí. m c tiêu h cho m i công vi c ph i h p v i ETSI bao g m: 3GPP. Ho t ng NGN ti n hành trên QoS k t cu i c n t p trung vào: nh l p QoS k t cu i cho tho i. i u khi n QoS các l p d i liên vùng. nh l p QoS a ph ng ti n k t cu i m i và ph i nh m t ng nh m t khung xác Hoàn thành vi c xác Xác pháp  ng ký các l p QoS c a t ng thành ph n truy n thông. T1S1. có th t ETSI lên v trí hàng Trang 16 cl p u trong quá trình chu n hóa u trong vi c chu n hóa NGN nh vào vi c có m t trung khu chuyên i ta s m i GA yêu c u y ban ETSI ti n hành ng môn hùng m nh và t p trung. tình tr ng d th a và s ti n tri n c a các thu n và qu n lý phiên b n. Xác ng Xác nh rõ cách th c theo ó d ch v k t cu i (end-to-end). ATMF. th a tri n khai. (SG11. ITU -T. Cá bi t. IETF (sip. i v i các v n ng c a NGN ti n hành c u trúc và giao th c c n t p trung Nghiên c u xem xét vi c s d ng các công ngh mô hình tham kh o chung d a trên k t qu TIPHON. megaco). MSF và ISC. tính linh i dùng và i u khi n cu c g i có th nh ch c n ng c a các ng c a c h tr qua các m ng h n h p.Công Ngh ADSL 2+ Khuy n ngh 3: ETSI c n ti n t i tham gia vào m t t p h p các quan h nh ng có liên quan Khuy n ngh 4: NGN i n nhau bao hàm c l nh v c chu n NGN. Các i tác chính nh mô t l p trung k cho u cu i nh n bi t NGN theo c ch c p nh t ph n ng t i m m. Xác nh các ch c n ng liên k t ho t ng h tr các thi t b u cu i ang t n t i (không nh n bi t NGN). c n xác megaco/H. ng nh m Ho t vào: kh n c p/ngay l p t c vi c ki m i m l i c u trúc TB và các trình t ho t m b o r ng ETSI s n sàng áp ng các thách th c c a NGN.248 và BICC. c QoS l p trên nh rõ cách th c s d ng c ch QoS l p d trong ph m vi m ng. c ng chi ti t . 13 và 16). Nh n th c c a ng i s d ng cu i v QoS. góp ph n xác nh các chu n b sung c n cho vi c h tr c d ch v thi t l p truy n thông tuân theo NGN trong m t ph m vi c a m t nhà i u hành ho c gi a các ph m vi nhà i u hành khác nhau.

ng ng i s d ng i v i các n n d ch v . API và nh ng khía c nh proxy. ng NGN ti n hành trên l nh v c ng n ch n. ho t ng NGN). c Ho t c. ch t l ng và nh tuy n). Phát tri n các c ch nh m h tr hi n di n c a ng ng Tác Ho t i s d ng i v i h s và tu bi n d ch v . nghe lén h p pháp c n nh các giao th c chuy n giao truy n d n d a trên m ng gói m i gi a m ng n xâm nh p. Nâng cao toàn b c u trúc qu n lý m ng lõi và xác qu n lý m ng c b n khách hàng. có th coi u th k 20 i vào kho ng n m 1890. Nâng c p các c ch nh m h tr s cung c p d ch v qua nhi u m ng g m c chuy n vùng d ch v và k t n i d ch v . qu n lý ng c a tính linh i s d ng và i u khi n c a ng NGN ti n hành trên qu n lý m ng c n t p trung vào: phù h p v i yêu c u NGN (l i. 1. ng n ch n hi n có nh m ng ti n. o ho t ng b o m t trong NGN (vi c b o m t Phát tri n các giao th c b o m t c th NGN và các API. Trong su t nhi u th p k m ng truy nh p ra c ng chi ti t . nh các giao th c và d ch v ng. Nâng c p thông tin liên quan thành t d li u m i bao hàm c các dòng báo hi u và a ph V n b o m t c a NGN t p trung vào: Phát tri n c u trúc b o m t ph c h p cho NGN. Thêm n a. ph i kho ng t n m 1890 m ng i n tho i m i b t t phá c a các ph i r ng rãi. Cùng v i s xu t hi n c a m ng tho i công c ng PSTN ng ti n thông tin liên l c th i b y gi . Nh v y. nhóm b o m t NGN này s l p ra các nguyên t c ch trong v n hành. cùng v i nhi u di n àn truy n thông a ph Ho t ng NGN ti n hành trên n n d ch v c n t p trung vào: Xác nh các c u trúc i u khi n d ch v bao g m c OSA. IETF. a vào các t p trung vào: Xác m c tiêu và c quan th c thi pháp lu t. xâm nh p.Công Ngh ADSL 2+ Các i tác ch ch t trong ho t Trang 17 ng liên k t v i ETSI là ATMF. Tuy nhiên. ITU-T ng ti n khác.2 Quá trình phát tri n c a m ng truy nh p lên xDSL i n tho i tri n khai t là s ng c nhà khoa h c ng i M Alexander Graham Bell phát minh t u c n m 1876. qu n lý l u l a vào và áp d ng các khái ni m c u trúc và công ngh m i.

Theo ánh giá c a k m ng vi n thông nào.2. V i s phát tri n nhanh chóng c a các công ngh và d ch v vi n thông. không phù h p v i chi n l c phát tri n m ng là gi m s l ng c a t ng ài. th ng d i 5 km. v i s phát tri n c a các m ch tích h p và công ngh máy tính. chi phí xây d ng m ng truy nh p chi m ít nh t là m t n a chi phí xây d ng toàn b m ng vi n thông. nh ng t n t i trong m ng truy nh p truy n th ng ngày càng tr nên sâu s c h n. hay bán kính ho t nh p truy n th ng t dung l ng i h n ch . m c dù m ng chuy n m ch ã th c n các t ng ài c i n và t ng ài i n t . ng c a m ng truy i u này hoàn toàn ng. Ch t l ng và hi u n kh n ng cung c p d ch v c a toàn nh công ngh .2. c ti n dài t t ng ài nhân công M ng truy nh p thuê bao truy n th ng LE T ng ài n ih t MDF backbone distribution T /h p cáp Inlead Thuê bao M ng truy nh p Hình 1. M ng truy nh p tr c ti p k t n i hàng nghìn. 1.2: C u trúc m ng truy nh p thuê bao truy n th ng M ng truy nh p có vai trò h t s c quan tr ng trong m ng vi n thông và là ph n t quy t nh trong m ng th h sau NGN. ch m t t ng ài duy nh t c ng có kh n ng cung c p d ch v cho thuê bao trong m t vùng r t r ng l n. M ng truy nh p là ph n l n nh t c a b t ng tr i dài trên vùng a lý r ng l n. duy nh t n ng c a m ng truy nh p nh h b m ng vi n thông.1 Nh ng v n c a m ng truy nh p truy n th ng i áng k nào trong c u trúc c ng Sau nhi u th p k g n nh không có s thay ng tr c ti p ó là con ng cung c p các d ch v tích h p nh tho i và d li u. th nhi u chuyên gia. th m chí hàng ch c. c mô t trên Hình 1. Các v n này có th t m phân lo i nh sau: Th nh t. hàng tr m nghìn thuê bao v i m ng chuy n m ch.Công Ngh ADSL 2+ m ng truy nh p không có s thay hi n b Trang 18 i áng k nào. m ng truy nh p thuê bao ang chuy n mình m nh m trong nhi u n m g n ây. Th nh ng ³vùng ph sóng´. ng th i t ng ng và m r ng vùng ho t c ng chi ti t .

Giao di n i u khi n và qu n lý m ng là Q. t n t i trong m ng truy nh p truy n th ng.2 M ng truy nh p v i quan i m c a ITU-T Theo các khuy n ngh c a ITU-T. Q Th c th m ng PSTN ISDN DDN . V nguyên t c không có gi i h n nào v lo i và dung l nh p và nút d ch v u gi i quy t các v n nh ng gi i pháp h p lý là c ng chi ti t c k t n i v i h th ng TMN qua giao di n Q.Service Node) thông qua SNI.2.. M ng truy m ng truy nh p k t n i v i nút d ch v (SN .. . mình nh ng hi u su t s d ng l i r t th p. m ng truy nh p thuê bao truy n th ng s d ng là tín hi u t Th ba. ng ph c truy nh p truy n th ng. theo ph khá l n cáp 3km cáp t Trang 19 ng t gi i ng t n h p.. Theo ó m ng truy nh p là m t chu i các th c th truy n d n gi a SNI và UNI. do l u l thuê bao t u t cao.. ph c t p trong duy trì b o d 1. M ng truy nh p ch u trách nhi m truy n t i các d ch v vi n thông.Công Ngh ADSL 2+ Th hai. M ng truy nh p POTS ISDN V.3. m i thuê bao c n có m t l cl p ng k t n i v i t ng ài.2. H n n a bao gi cáp g c c ng d phòng. m t trong a thi t b ghép kênh và truy n d n vào m ng truy nh p. Vì v y m ng truy nh p thuê bao truy n th ng có chi phí ng và kém hi u qu trong s d ng. còn ng c a UNI hay SNI. m ng truy nh p hi n i c nh ngh a nh trên Hình 1. m r ng b ng thông và tích h p d ch v .1 nh ngh a 1.3: K t n i m ng truy nh p v i các th c th m ng khác Thi t b u cu i c a khách hàng c k t n i v i m ng truy nh p qua UNI. Tính trung bình m i thuê bao có kho ng t nhi u h n nhu c u th c ng phát sinh c a ph n l n ng.24 V.35 Leased . Thuê bao UNI ± Giao di n ng i s d ng m ng SNI ± Giao di n nút d ch v Hình 1.2. Nh v y tính ra m i thuê bao có ít nh t m t ôi cáp cho riêng ng i th p. ây là i u c n tr vi c s hoá.

Ví d t ng ài có th k t n i v i m ng truy nh p qua giao di n V5.3 M ng truy nh p ngày nay S thay i c a c c u d ch v là y u t then ch t nh h ng n s phát tri n phân gi i i. th m chí c truy n hình k thu t s cao.2.Công Ngh ADSL 2+ 1. th m chí nhi u dòng s n ph m ch a k p th ng m i hoá ã tr m ng truy nh p ngày càng gay g t.2 Các giao di n c a m ng truy nh p a. M ng truy nh p truy n th ng ch a s n sàng Th tr th tr v it c áp ng các nhu c u d ch v này.2. có th i u khi n ng thích v i c. 1. cu c c nh tranh trong i chóng m t. ISDN b ng h p và b ng r ng và d ch v leased ây là giao di n phía khách hàng c a m ng truy nh p. Gi i pháp này có th mang l i hi u qu cao do cho phép k t h p h th ng truy n d n thuê bao và ti t ki m card thuê bao thúc b. Hi n nay ph n nhi u các nhà cung c p thi t b s d ng giao di n qu n lý c a riêng mình thay vì dùng chu n Q. c ng chi ti t ... Cùng v i nh ng chính sách t do hoá ng vi n thông c a ph n l n các qu c gia trên th gi i. Giao di n ng t ng ài. H n n a ph ng th c k t n i này c ng y vi c phát tri n các d ch v b ng r ng. i s d ng m ng ng t . mà c các d ch v s tích h p. K t n i v i t ng ài SNI cung c p cho thuê bao các d ch v c th . Các công ngh và thi t b truy nh p liên ti p ra nên l i th i. Giao di n này c n ph i phù h p v i giao ng lai và hoàn toàn t các h th ng qu n lý m ng mà thi t b do nhi u nhà s n xu t cung c p. nh tho i t line s hay t ng t .2. Khách hàng yêu c u không ch là các d ch v tho i/fax truy n th ng. Giao di n V5 cung c p chu n chung k t n i thuê bao s t i t ng ài s n i h t. Giao di n qu n lý Thi t b m ng truy nh p ph i cung c p giao di n qu n lý th c Q có th truy nh p m ng TMN trong t m t cách hi u qu toàn b m ng truy nh p. UNI ph i h tr nhi u d ch v khác nhau. c a m ng truy nh p. Giao di n nút d ch v Là giao di n Trang 20 m t c t d ch v c a m ng truy nh p.2. T nh ng n m 90 m ng truy nh p ã tr thành tâm i m chú ý c a m i ng ng m ng truy nh p ã th c s m c a.

Cho t i nay trên th gi i có m t kh i l ng r t l n cáp ng ã c tri n khai. c bi t khi nhà khai thác c n ti p c n th tr V i s phát tri n nhanh chóng c a các công ngh và d ch v vi n thông thì phát tri n m ng truy nh p lên xDSL là m t gi i pháp chìa khoá c a m ng truy nh p truy n th ng. . ng th c truy n cs c t t c m i yêu c u c a m i ng d ng trong t t c các tr có ngh a r ng m ng truy nh p hi n h p ho t ng c a nhi u công ngh truy nh p khác nhau. Vi c t n d ng c s ng dây thuê bao k ng GSM.Công Ngh ADSL 2+ Nhìn t khía c nh môi tr cáp quang. do nh ng l i th c a nó khi tri n khai hình hi m tr hay có c s h t ng vi n thông kém phát tri n. ng th c truy nh p vô tuy n c ng nh c ng ngày càng các khu v c có các ô th l n d ch v ng a Ngoài các công ngh truy nh p có dây. có s ph i ng nh t. m t cách nhanh nh t. Fiber to the building (FTTB). Ch và nh ng u nh c ng chi ti t kh c ph c nh ng t n t i ng II. hi n nay cáp h t ng r t l n này là r t c n thi t và có l i. M ng không dây bao g m m ng ng. có dây và không dây (vô tuy n). chi m t i kho ng 94%. Nói chung thu t ng này ch các m ng trong ó liên l c quang k t cu i d ng gi a thuê bao và t ng ài. Fiber to the home (FTTH) và fiber to the truy n d n chính trong m ng truy nh p. ph c v nhi u lo i khách hàng khác nhau trong khu v c r ng l n và không M ng truy nh p quang (OAN) là m ng truy nh p s d ng ph d n quang. m ng cáp vô tuy n c ng Trang 21 ng truy n d n. Các công ngh thu t s (xDSL) chính là gi i pháp cho v n phát tri n r t m nh. Ng office (FTTO). M ng có dây có th là m ng cáp nh và m ng di ng tr c hay m ng lai ghép. m ng truy nh p có th chia thành hai ng. m ng lo i l n. Ch c n ng chính c a i các giao th c báo hi u gi a SNI và UNI trong toàn b i ta phân bi t ba lo i hình truy nh p quang chính: Fiber to the chúng là th c hi n chuy n m ng truy nh p. ng Theo m t s nghiên c u v m ng truy nh p. D nhiên không th t n t i m t công ngh nào áp ng h p. CDMA ã có t i hàng tr m tri u thuê ng th c truy nh p vô tuy n c tr nên thông d ng h n. Các ph này. vô tuy n c K t lu n nh c ng phát tri n. Các thành ph n ch ch t c a m ng truy nh p quang là ng d n quang (OLT) và kh i m ng quang (ONU). i u ó i s là m t th c th m ng ph c t p. Các m ng di bao trên kh p th gi i. các ph ng v n là môi tr curb (FTTC). s nghiên c u k v h công ngh xDSL c i m c ng nh h n ch c a chúng.

Ngày nay. IDSN v n không ph i là d ch v t mà nó ch là hai kênh 64Kbps riêng bi t.3.6Kbps v n là khiêm t n dù ó là ti n b cu i cùng c a modem t và sau ó (2B+D) t c n n m 1977. H n n a. T c nhiên. Công ngh ISDN cung c p ng dây thuê bao k thu t s v i giao ti p c s BRI này qu là lý t ng so v i modem b ng tho i. v n l n nh t c a ISDN sau g n 20 n m phát tri n là nó không áp ng t ct c nhu c u c a khách hàng. Dù sao. ISDN c ng 55. mu n thêm b thích ng u cu i nh p 2 kênh này l i mà thi t b này khá 128Kbps thì ph i mua không ph i là công ngh dành riêng cho thuê bao mà toàn b t ng ài c ng ph i l p t thi t b ISDN nh : T ng ài ph i s d ng k thu t chuy n m ch s cùng v i các ph n c ng và ph n m m nâng c p modem dial-up ch quay s n . Công ngh truy nh p s d ng cáp d li u c a máy tính.6Kbps. chuy n sang d ng d li u c a 28.6Kbps và ây là t c modem này tt c 56Kbps ng các ngu n d li u (các ISP ch ng h n) giai o n mã hoá th tt c lo i b nhi u l 33. a d ch v ISDN l n u tiên c CCITT c p n c tri n khai nhi u qu c gia trên th gi i. T i khi Web và công ngh Internet bùng ng thông tin kh ng l . Ngay c khi i s d ng dùng modem 56Kbps th c t lúc này ch 56Kbps mà ch là 33. các d ch v ISDN có giá ph thu c vào n m t ISP n i h t và t n c tháng còn mi n phí v n chuy n qua Internet. V i kho ng cách càng xa thì kh n ng g p ng t càng l n nên t c ut t p thì t c ng t .6Kbps hay khi hai ng t ng ài t m i vi c i t nh ng n m 50.1 Công ngh truy nh p s d ng cáp ây là công ngh truy nh p t n t i lâu ngh truy nh p qua modem b ng tho i ra dây cáp ng Trang 22 i nh t.8Kbps.8Kbps ho c 33. ISDN v i l th cung c p các d ch v ISDN mà vi c này c ng r t ng dài trong khi c phí thuê bao n i h t hàng t n kém.3 Các công ngh truy nh p khác 1. Modem này ti p nh n ng tho i r i truy n trên ôi tt it c ng t . th i gian chi m d ng lâu thì m ng PSTN ng x y ra t c ngh n. xu t hi n t nh ng n m ng u tiên ph i k uc a n công l ch s máy tính. Tuy c ng 128Kbps t.Công Ngh ADSL 2+ 1. Càng ngày ISDN càng tr nên không l i thoát m t ph n do c ng chi ti t . m ng s tho i và s li u trên cùng m t 144Kbps. Tuy nhiên t c a th ng d li u s t chi u phát v n là n b gi i mã phía thuê bao mà không qua truy n s li u thì không t 28. ng trong d i b ng t n 4Khz. modem b ng tho i ã ch m tr n c a truy n d li u t i ta ã s d ng k thu t ng t .

Chính vi c t n d ng c s h t ng cáp thanh. 8Mbps v i c ng v i chi phí b o d dây t t c s n có S xu t hi n c a h công ngh ng kh n ng truy n t i d li u v i t c 144Kbps c a IDSL. ây là dung l ng thì dung l c 10Mbps nh ng th ho t vi c ng c a m t thuê bao ch t 1-3Mbps. y công ngh xDSL ngày càng phát tri n r ng không ch ng sau xDSL là công ngh truy cao n Xu t hi n sau xDSL. s d ng k thu t i u ch AMI ng dây cao nên c v c thuê bao c ng cao. và ch nh p modem cáp. i chia ra do c u trúc m ng d ng chi u lên có th ng trên modem.544Mbps hay 2. Nh ng c ng do làm ng cl p t ây là c n n 90% cáp i trong nhà mà các cáp này th v i vã.Công Ngh ADSL 2+ ISDN không theo k p nhu c u c a khách hàng m t ph n do v i v n quá l n. giá thành thi t b cao kéo theo chi phí và c Công ngh truy nh p T1/E1 s d ng ôi cáp t c t 1. truy n d ch v T1/E1 v i áng ng c nhiên. ã phát tri n t i 1. H công ngh này b t n 2Mbps v i HDSL. th ây là công ngh cho phép cáp truy xu t thông tin t c thay các server t xa nh Internet server hay VoD server qua m ng truy n hình cáp (Cáp i ph thu c vào h th ng modem cáp. T c Tuy nhiên. ki n trúc m ng cáp theo chi u xu ng có th lên n 27Mbps.5 ADSL và bây gi là 52Mbps v i VDSL. các linh ki n t n s cao c n thi t cho ng c a modem cáp ã tr nên r t r và t n s cao và có i trà. u ng T1 và HDB3 E1« và c n s d ng b l p trung gian do kho ng cách truy n ng n ng dây thuê bao s xDSL ã mang l i cho ôi t tr i. âm « cùng v i kh n ng cung phát tri n c a các phiên b n m i nh c p d ch v ngày càng phong phú theo s ADSL2. ng tr c) v i t c ng tr c và l u l nhánh. HDSL2 ã thúc ph m vi qu c gia mà trên toàn th gi i. v t c truy n t i thông tin s b ng r ng nh : thông tin s li u.5Mbps. c u th nên d gây nhi u cho tivi và các thi t b khác. H n n a do vi c s d ng chung các kênh a thêm m ng cáp quang vào m ng cáp t c ngh n. u i m c a modem cáp là t n d ng c bán m ng truy n hình cáp s n có nên gi m chi phí. vào n m 1990.. công ngh T1/E1 c n có nh ng yêu c u k thu t c n chuy n ng t sang s . Các nhà khai thác m ng cáp ng t b ng truy n d n s c ng chi ti t ng lên nên d gây ng tr c ang ti n hành c i ti n h t ng m ng ng tr c thay truy n d n c g i là m ng lai ghép HFC: M ng HFC cung c p g n .. hình nh.048Mbps là b ct c i ng dây thuê bao t ng thi t b ng Trang 23 u t ban u c s d ng d ch v ISDN cao. áp ng c nhu c u v th i gian th c. t c ng t ng c ng c a m i ng ng là 1-2. c bi t nh c phát tri n m i v i t c này. gi i pháp ph i i l i dây cáp b ng cách t nhà.

Tuy nhiên.5GHz -29. Vi c t n y xDSL o n cu i này c ng là m t trong nh ng y u t thúc quan l n r i t t i ôi dây cáp t c ây s s d ng cáp phát tri n vì xDSL hoàn toàn có th cung c p các gi i pháp truy nh p cho các d ch v cao t các kh i ONU c a c u trúc m ng truy nh p nói trên. nhu c u s d ng c a m i thuê bao hi n nay v n ch a t n d ng h t kh n ng c a cáp quang nên s gây lãng phí. các tr s c ng truy n tín hi u t i t ng thuê bao. H n n a.5GHz. s t i ng cáp. Tuy nhiên do kênh khi có nhi u ng Trang 24 cao (6MHz) cho m i kênh phân ph i các lu ng video i s d ng và có th m r ng các d ch v b ng r ng nh modem ng truy n HFC là chung nên b ng thông kh d ng cho m i i s d ng không cao b ng DSL.3. Tuy nhiên. các t bào lân c n s d ng cùng m t t n s nh ng phân c c khác nhau. trong khi m ng cáp ng n i h t v n ch a s d ng h t kh u hao.3 Công ngh truy nh p vô tuy n Công ngh truy nh p vô tuy n có nhi u lo i khác nhau. vi c xây d ng m t u r t l n. Công ngh d ch v phân ph i a i m a kênh MMDS là h n h p c a các d ch v video và truy n s li u t c cao (chi u xu ng lên t i 54Mbps). nó ho t ng nh. công ngh cung c p d ch v t i khách hàng tr c khi có xDSL là gi i pháp trung gian h u hi u th quang hoá m ng truy nh p. H n n a. b ng t n m b o cho vi c cung c p các d ch v b ng r ng t i khách hàng« m M ng cáp quang chính là ích cu i cùng c a các nhà qu n lý m ng Vi n thông m ng truy nh p cáp quang òi h i v n u t ban r ng các d ch v b ng h p sang các d ch v b ng r ng. H th ng này cho phép các nhà cung c p d ch v xa không có c s h t ng có th cung c p các truy nh p hi u qu t i khách hàng. ng nh s i cáp quang cho 1. LMDS ph sóng m t vùng v i nhi u t bào nên tránh MMDS. D ch v phân ph i a i m n i h t LMDS hay h th ng truy n hình t bào d i t n 27. do c MMDS ang có i u ki n thu n l i không dây và i n tho i di hi u r t th t th n ng và ph i th c hi n t m nhìn th ng nên vùng ph sóng b gi i h n. Nh v y.3. MMDS s d ng h th ng và công ngh m i nên c n có th i gian g n gi ng h th ng MMDS. V m t lý c t m nhìn th ng c a thuy t. 1. kh n ng ch ng nhi u và xuyên âm t t.Công Ngh ADSL 2+ 100 kênh truy n d n t c t ng t . các c ng chi ti t . Gi i pháp ây là l p ng t cáp quang t i t n c m dân c hay t i các toà nhà. phát tri n do ngày nay th tr ng i n tho i ng tín m ng ng ang c chú tr ng.2 Công ngh truy nh p s d ng cáp s i quang Cáp quang có nhi u u i m m nh h n so v i cáp truy n d n r t l n phép truy n tín hi u có c ly xa h n.

giá c a h th ng thông tin v tinh cao nên công ngh này v n ch a th thông tin di gi i và ang ph c ph d ng. M c dù kh n ng truy n t c và a hình ph c t p. Công ngh truy nh p qua v tinh có u i m v t m ph sóng nh h ng b i kho ng cách c ng nh các i u ki n a lý. c ng chi ti t . So v i cáp ng c a môi tr cao h n nh ng WLL có nhi u u i m trong các tr ch u nh h ng và cáp quang thì h th ng truy nh p vô tuy n ng truy n d n kh c nghi t h n. các d ch v d nh ng v i máy phát công su t nh h n và vùng ph t bào nên có th gi giá thành r ng. tu i th c a v ng nhiên li u mà nó mang theo. Công ngh này ng th c b tr cho các h th ng m ng cáp thuê bao. vi c c p phép và qu n lý t n s l i ph c t p. không b truy n d n cao (Có th lên t i 23Mbps) nh ng tinh có h n và c xác nh b ng l thông tin v tinh có th b máy bay và các v tinh th p h n che khu t.Công Ngh ADSL 2+ vùng t i kích th ut c ph sóng b ng tr m ti p v n hay các b ph n x sóng th Trang 25 ng. M ch vòng thuê bao vô tuy n WLL hay c s d ng nhi u n i trên th c phát tri n nh m t ng và chi phí ng n i vùng c ng là m t gi i pháp c phát tri n t i Vi t Nam. m r ng m ng i n tho i cao không b ng so v i cáp ng h p c n gi i quy t nhanh g n công c ng. t c tr lan truy n l n. V i c t bào nh LMDS gây khó kh n trong vi c tri n khai cho các vùng ngo i ô m c th p. H n n a.

xDSL là t dùng truy n tín hi u s t c này ch y u nhà khách hàng. i n hình lo i này c s d ng trong m ng truy nh p Hình 2. liên ng s hóa m ng vi n thông trên toàn th gi i.1: B cung c p m ch vòng thuê bao s xDSL c ng chi ti t . truy n d n.Công Ngh ADSL 2+ Trang 26 Ch ng 2 : H CÔNG NGH xDSL c ta hi n nay là m ng s liên k t ng truy n d n thuê bao t ng a 2. x bi u th cho các k thu t khác nhau. M ng IND là m ng vi n thông truy n d n s . c s BRI (Basic Rate Interface): 44 Kbit/s. m ng liên k t s c nhi m v s hóa m ng vi n thông ng dây thuê bao s DSL nt n cc u u tiên cung c p cho phía khách hàng. Trong xu h d ch v ISDN (Intergated Services Digital Network) và (Digital Subcriber Line) ã áp ng khu dân c giao di n t c (IDN .1 B cung c p m ch vòng thuê bao s xDSL. chuy n i tín hi u ng dây c n i v i nhau b ng ôi dây cáp ng. Modem DSL Modem DSL Mang/ngu n cung c p d ch v Ng i s d ng xDSL ch các công ngh cho phép t n d ng mi n t n s cao cao trên ôi dây cáp i n tho i thông th ng. K thu t này i x ng qua modem. bao g m 2 modem DSL có ch c n ng i u ch . Ngày nay i ôi v i m ng ISDN m t công ngh m i có nhi u tri n v ng v i tên g i chung là xDSL.Integrated Digital Network). Hình 2. M c ích c a công ngh này là cung c p cho khách hàng các lo i hình d ch v ch t l Các k thu t có th cung c p nhi u là ADSL và VDSL. Có th nói r ng d ch v ISDN là d ch v DSL thành t hai kênh B 64 Kbit/s và m t kênh D 16 Kbit/s. xDSL không ph i là m t công ngh gi i pháp cung c p d ch v hoàn ch nh (end to-end) mà ch là công ngh v truy n d n. Các công ngh cao t i cung c p d ch v t c c phân bi t d a vào t c c thù truy n không và ch ng cao và b ng t n r ng.1 Gi i thi u t ng quan k thu t xDSL M ng vi n thông ph bi n trên th gi i hay n k t các t ng ài s và cung c p cho khách hàng các t .

Có th phân bi t d a vào: t c x ng v i t c VDSL..VoIP Truy c p Internet/intranet. video theo yêu c u.Truyc p Internet/intranet. và không cho các ký t : A. Truy c p Internet. i n hình là HDSL và SDSL và tuy n cao h n ng lên i n hình là ADSL và c cho trong B ng 2. Thay th trung k T1/E1 có dùng b l p. Các B ng 2.VPNs.544 Mbps lu ng lên 144 Kbps song công 50 Km trên cáp ng tr c (thêm thi t b ph tr có th m r ng t i 300 Km) 5 Km ADSL Lite ADSL/RADSL IDSL 5Km (kho ng cách càng ng n t c càng cao h n) 5Km (thêm thi t b ph tr có th m r ng t i 300 Km) 3. ng dây thuê bao s g m nhi u công ngh . v i x thay . T p trung c ng chi ti t .6 Km±4. video theo yêu c u. Truy c p LAN t xa. I. K t n i các PBX v i nhau. 1. 128 Kbps±10 Mbps lu ng lên(B ng thông dùng chung) 1 Mbps lu ng xu ng 512 Kbps lu ng lên 1.5 Km HDSL 1. H. tho i video.8 ho c 33.048 Mbps (E1) song công Truy c p Internet/intranet. truy c p LAN t xa. Các ho t ng th ng m i..VoIP N i h t. S.6 Kbps uplink 5 Km (thêm thi t b có th m r ng kho ng cách) ng d ng E-mail. Có th s d ng k thu t truy n ng nh nhau. tho i IP.544 Mbps(T1) song công 2. V. truy c p Internet/intranet. D phòng leased line. kho ng cách truy n i xDSL là h công ngh d n.Công Ngh ADSL 2+ 2.2 Phân lo i xDSL là t dùng truy n tín hi u s t c Trang 27 ch các công ngh cho phép t n d ng mi n t n s cao cao trên ôi dây cáp i n tho i thông th ng.VPNs.truy c p LAN t xa. Kh c ph c thiên tai. Truy c p Internet/intranet.5±8 Mbps lu ng xu ng.1: Các K thu t 56 Kbps analog modems ISDN truy n hai h c ng d ng vào các d ch v khác nhau. duy t Web. i x ng v i ng xu ng có t c c tr ng c a h công ngh xDSL T c 56 Kbps downslink <= 128 Kbps (không nén) Song công c tr ng chính c a h công ngh xDSL Gi i h n kho ng cách Không gi i h n 28. H i ngh truy n hình.1. Cable modem 10±30 Mbps Lu ng xu ng.

HDSL2 có th làm h n n a do ó ng song h c nh ng cái gi ng nh SDSL ã làm th m chí còn t t h tr t c i x ng c a i ta hy v ng SDSL s b thay th b i HDSL2 + ADSL.544Mbps s d ng 2 ôi dây và chi u dài t i a cáp là 15.000ft ng khi thi t b c áp ng cl p t thì m t s tiêu ng cho phép thi t b ho t .3 Mbps lu ng lên ( i x ng t t i 34Mbps ) Trang 28 SDSL LAN. N u m c ích c a công ngh xDSL là tái s d ng m ch vòng n i h t. N i h t. SDSL ch s d ng m t ôi nh ng chi u dài là gi ng nh HDSL. D i ây ch gi i thi u qua v c i m và ng d ng c a các công ngh 1.5 km (ph thu c vào t c ) l u l ng FrameRelay.4 d m).544Mbps (T c h u h t các n c cho T1) u trong b ng trên: + HDSL/HDSL2-High bit rate DSl. Các phiên b n HDSL m i nh t nhà s n xu t thi t b cùng ph i h p ho t + SDSL-Symmetric (or Single pair) DSL. Tuy nhiên.048 Mbps full duplex (E1) (uses 1 wire pair) 13±52 Mbps Lu ng xu ng 1. + RADSL-Rate-Adaptive DSL. cho phép các c mong is 2. HDSl lúc 1. t c c cung c p ch y v i t c HDSL.000ft (nh h n 2 d m). 3Km VDSL 300m±1.048Mbps (T c cho c E1) ng lên và c còn l i. nh ng yêu c u ng b h n ch b i kho ng c ách. Truy c p Multimedia Internet. Thông th chu n t i thi u cho các i u ki n ph i c ng chi ti t ng th i m r ng chi u dài t i a c a cáp là 18. s d ng ch 1 ôi dây và ây c chu n hoá nhi u h n n a ng. n 768Kbps b ng vi c s d ng c p dây t i a c a cáp là 10. K t n i các PBX v i nhau. k t n i các m ng.000ft (kho ng 2. ADSL th a nh n b n ch t nhi u d ch v b ng r ng. qu ng bá các ch ng trình TV.544 Mbps full duplex (T1) 2. k t n i các m ng LAN. Thay th trung k T1/E1 có dùng b l p.Công Ngh ADSL 2+ (s d ng 2±3 ôi dây) 1. SDSL ch s d ng m t dây.8 d m). thì có l s t t h n khi ch s d ng m t ôi dây.5±2. ó chính là các m ch vòng t SDSL th ng ng t có s n. (kho ng 3. HDSL t c là công ngh ang trên.048Mbps c n 3 ôi dây v i cùng chi u dài cáp t i a nh c g i là HDSL2. HDSL ch y v i t c vùng B c M và ch y v i t c C 2t c v it c này là i x ng (T c 2. ng xu ng).Asymmetric DSL.

+ xDSL là h công ngh + S d ng h th ng cáp c l a ch n mà là m t khuy n c ki m nghi m v i n hi u tri u line ho t c có m t thuê bao là cao nh t. ây không ph i là ch c n ng có th ngh b t bu c s d ng. nh ng ng lo l ng v các thi t b c a b phân tách là i ch t ch v i ADSL và it ng ph c v và kho ng cách so v i nh. + CDSL-Consumer DSL. VDSL ang mong i s có m t b ngu n truy n các nuôi s i t i các i m 1000 t i 4. + Trong i u ki n thu n l i. ng b . CDSL có ph n khiêm t n h n v m t t c ADSL/RADSL. và chi u t i a là 18. ng trên kh p th Châu Á. ng c a giao di n t c ch ng h n nh máy fax. K thu t s d ng các kênh 2B+D thông th 144Kbps và không ch y qua các chuy n m ch tho i ISDL mà ch y t i các thi t b xDSL. có t c + IDSL-ISDL DSL. M c dù có quan h t RADSL. cho phép các d ch v và các ki u thi t b khác ang t n t i.000Kft nh c a ADSL. nh là sóng ng mang ±T hay ISDL. V i CDSL không c n nhà khách hàng. ây không ph i là v n có th n 4.Nh ng thách th c c a công ngh này là: + Khó kh n khi tri n khai m ng l c ng chi ti t . ISDL c ng ch y trên m t ôi dây d n. CDSL v n có nh ng i m khác bi t t c a nó. u i m c a các h công ngh xDSL là: + Công ngh xDSL ã gi i.3 u nh c i m Xdsl a. ã c chu n hoá b i ITU -T. + VDSL-Very high speed DSL. Hàn Qu c là n ng ã c tri n khai r t r ng kh p c a các nhà khai thác. t c b h n ch v t c t i a trong kho ng 1. Là thành ph n m i nh t c a h xDSL. RADSL là s k th a c a ADSL b ng vi c s d ng mã hoá a t n r i r c (DMT). nó có t dây và i u ch nh t c riêng bi t. i u này c ng úng cho các công ngh tr ng thích th c s v i s thay ng t ng t i a t c ng Trang 29 c ây. 2. do m ng truy nh p không b.Công Ngh ADSL 2+ v it c nh tr c. ti p t c ho t c b n (BRI) ISDL.500ft và nó có xu h t bào ATM.500ft trên ôi dây cáp ng c s d ng c t cao nh t nh ng ng xo n c a VDSL. u t cho m ng xDSL không l n i. VDSL coi nh là ³m c tiêu cu i cùng´ c a k thu t xDSL. Ch c n ng ng thích v i c ác i các i u ki n trên trên m i ng dây cho m i h c l i nó c ng có u i m nh t u xa nh b phân tách (spliter) ng nh tr c ây. i v i nhà khai thác.000 ôi.

8 tri u.4 Tình hình phát tri n xDSL trên th gi i V i xu th phát tri n d ch v b ng r ng nh hi n nay. thuê bao xDSL t ng 51%. Trong ó thuê bao xDSL chi m 65.ADSL.Công Ngh ADSL 2+ + Ch m sóc khách hàng. ng t i th tr ng xuyên ng chính là t nhân và các doanh nghi p v a/nh . so v i 54. T ng s thuê bao b ng r ng toàn c u thuê bao b ng r ng. i u này ã Công ngh xDSL h v không ph i th line ho t lên t i hàng nghìn. c ng chi ti t ng i t t v i các nhà khai thác ch o. ch t l ng u n i trong m ng truy nh p c ng nh m t s thi t b t p chung thuê bao g m nhi u ch ng lo i khác nhau. tính c + Tri n khai các d ch v ra t ng.2% trong t ng s các t t i m c 115 tri u.com). so v i 151 tri u vào n m cu i tháng 12 n m 2004. ng d ch m. T ng trong 6 tháng c a n m 2005: + T ng s thuê bao b ng r ng t ng 24. Nh ng thuê bao b ng r ng khác t ng 6.5 tri u D ch v này có th không thích h p v i nhi u d oanh nghi p l n. 2. Trang 30 + H n ch b i kho ng cách và nh ng h th ng t p chung th uê bao công ngh c .4 tri u. Trong 12 tháng t quí 2 n m 2004.5 tri u vào cu i tháng 12 n m 2004. có c s h t ng vi n thông r ng kh p nh VNTP. nh ng s r t khó kh n cho các nhà khai thác khác c ki m nghi m trên th tr ng vi n thông M . nh ng v n v ch t l ng cáp. T ng s thuê bao xDSL toàn c u tháng 12 2004. s d ng các công ngh khác nhau là nh ng y u t k thu t quan tr ng c n l u ý khi phát tri n thuê bao xDSL. Trong nh ng n m qua nhi u nhà khai thác ã liên t c thua l và ph i óng c a. S l ng các thuê bao b ng r ng khác t t i 61. T i Vi t Nam. do ch t l cb o ng (FCC).7 tri u. c. D ki n n m 2005 M s có 18. Trong m t vài n m t i Vi t Nam con s thuê bao ADSL s ng thuê bao xDSL i ây là t ng h p v tình hình t t i 175 tri u. s l trên th gi i ang phát tri n v i t c r t nhanh d phát tri n xDSL trên th gi i (theo www. so v i 97 tri u vào cu i .5 tri u trong ó: T ng s thuê bao xDSL t ng 17. + Tri n v ng doanh thu t c nh tranh.

230.981 thuê bao.655 114.200.569 1.02% 65.474 5.830 2.44% 32.895.588.00% 20.Công Ngh ADSL 2+ Liên minh Châu Âu là th tr ng b ng r ng l n nh t c ng là khu v c có s l Trang 31 ng thuê bao xDSL l n nh t th gi i.068 18.602.27 6 38.014.30% 44.77% 55.261 452.940 32.650.2: Tình hình phát tri n thuê bao b ng r ng trên th gi i T ng s thuê bao Q2 2005 40.587 2. + Th ba là Nh t b n v i m c 20.56% trong t ng s các thuê bao b ng r ng.364.258.016 61.485.395 3. Trung ông và Châu ng ng 83% và 79.91% 83.06% B ng 2.98% 34.242 18.466 44.224 25.345. xDSL chi m d t Khu v c ng thuê bao xDSL chi m 81% trong t ng s các thuê bao truy nh p b ng r ng.868.56% 67.85% + M v n là qu c gia có t ng s thuê bao b ng r ng l n nh t th gi i v i m c: 38.44% 57.09% 17.000 thuê bao và là qu c gia có s l ng xDSL l n nh t th gi i v i m c 21.524.56% 42.212.359 10.20 8 81.613.331.00% 79.760.537.400 894.437.843.2: T l thuê bao b ng r ng t i các khu v c trên th gi i c ng chi ti t .450. + Trung Qu c chi m v trí th hai v i m c 30.016.808 1.850.501.94% T ng s T l % b ng r ng nh ng b ng khác Q2 r ng khác 2005 trong toàn b b ng r ng 13. 27% 1 2 19% 3 4 5 23% 6 7 25% 2% 1% 3% Hình 2.500 T l %c a xDSL trong toàn b b ng r ng 66.671 176.074 4.088.000 33.500 thuê b ao b ng r ng.15% 9.581 22. T ng s thuê bao xDSL Q2 2005 27. Và có s l Phi.287.500 Châu Á Thái Bình B ng Nh ng n c Châu Âu khác M La Tinh Trung ông và Châu Phi B cM Nam và ông Châu Á Toàn b liên minh Châu Âu Toàn C u 47.000 thuê bao. Trong khu v c M La Tinh.

938 7.3: Nh ng qu c gia có s thuê bao b ng r ng l n nh t th gi i V trí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M Trung Qu c Nh t B n Hàn Qu c Pháp Anh c Canada Italy Tây Ban Nha ài Loan Hà Lan Brazil Úc i ng Qu c Gia Trang 32 T ng s b ng r ng Q2 2005 38.14 10.58 16.157 2.025.300 Ít nh t m t trong m i có m t k t n i b ng r ng trong 16 qu c gia (ch có ng dây nh ng qu c gia v i h n m t tri u k t n i b ng r ng).555 4.94 21..4: Các qu c gia có t l thuê bao b ng r ng trên 10% trong t ng i n tho i V trí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 c ng chi ti t Qu c Gia Hàn Qu c Hông Kông Hà Lan an B n M ch Thu S Canada ài Loan B Israel Thu i n Nh t B n Pháp Anh M Úc T ng s thâm nh p b ng r ng c a dân s 25.Công Ngh ADSL 2+ B ng 2.566 2.017 4.90 21.562.500 12.13 19.18 13.19 17.981 30.89 13.460.650.000 20.71 13.497 6.094.961.81 17.878.959 5.58 22.200.000 3.38 16.260.000 7.47 20.117. B ng 2.915 8.323.62 .566.47 16.086.843.

698.107 3.000 .21 14.6: Các qu c gia V trí 1 2 3 4 c ng chi ti t t trên 1 tri u thuê bao xDSL Qu c Gia Trung Qu c M Nh t B n Pháp Thuê bao xDSL Q2 2005 21.350 2.000 5.39 21.00 i hai qu c gia v i h n m t tri u thuê bao xDSL ã t c quá 14% s thâm ng dây i n tho i.95 22.230.586.147.3: T l thuê bao xDSL t i các khu v c trên th gi i (V i các vùng t 1-7 t ng ng v i các vùng trên b ng 2.168.65 22.000 15.47 19. t t i h n 20 tri u thuê bao xDSL.000 1.2) B ng 2.800.921.259 7.803.63 14.771 5.000 2.168.803.98 14.929.91 18.000 7.000 1.71 25.271.135. ng dây i n tho i + N m qu c gia ã B ng 2.000 14.149.360.000 S thâm nh p ng dây i n tho i Q2 2005 28.322 14.Công Ngh ADSL 2+ Trang 33 +M nh p 16 Tây Ban Nha 10.52 i n m qu c gia có h n m t tri u thuê bao xDSL.000 7.678. 33% 1 2 3 4 5 + Trung Qu c là Qu c Gia 19% 6 24% 7 16% 2% 2% 4% Hình 2.49 16.000 3.71 17.5: Các qu c gia có t l thuê bao xDSL > 20% trên t ng V trí Q2 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +M Qu c Gia Hàn Qu c ài Loan Pháp B Hà Lan Nh t B n Italy Tây Ban Nha Anh Qu c Úc Canada c Thuê bao xDSL Q2 2005 6. t c h n 20% s thâm nh p xDSL c a ng dây i n tho i.

135.771 2.000 3.149.Công Ngh ADSL 2+ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 c Hàn Qu c Anh Qu c Italy ài Loan Tây Ban Nha Canada Brazil Hà Lan Úc B 7.107 5.000 3.000 1.360.678.000 5.259 2.691.957 2.400.586.350 Trang 34 c ng chi ti t .147.000 1.800.291.271.000 6.

Các k s xác u cu i v i 2 kênh và k t h p chúng nhiên. ADSL có th ng. ADSL th c hi n vi c này th p cho d ch v tho i thông th c ng chi ti t ng th i gi l i 3Kbps .Vi c khai thác c th c hi n nh nh ng ti n b trong k thu t x lý tín hi u s . do nhu c u v t c cáp ng truy nh p ngày càng cao c a các d ch v m i nh trang khai thác không? Web. gi i h n này có th l i d ng b i các h th ng chuy n m ch và các thi t b liên ài. các ôi dây cáp có dung l ng cao h n ch a t ng c s n xu t tr c ó. Tuy và kênh báo hi u 16Kbps (kênh D). k thu t này ã g n 56Kbps. Vì bên trong m ng 64Kbps nên nh ng s phát tri n cao h n t c ng ng modem hay các k t n i quay s là không th th c ti n. các nhà k thu t sau ó phát hi n ra u tiên ch có th c phát tri n n m c nh ng modem có c i m này. K thu t modem cu i cùng c ng ã tho i mã hoá các k t n i t i t c t t i gi i h n c a nó. ADSL dành ph n l n b ng thông c a m ch vòng thuê bao cho kênh download. m ng truy nh p i n tho i bao g m các ôi dây xo n r ng có th truy n d li u qua cùng kênh tho i. ISDL là h th ng 144Kbps (2B+D) khai thác nh ng c i m ó. T nh ng modem truy n v i t c th truy n v i t c 75bps. download cao h n t c t t c upload d download t i Nh n ra các khách hàng có nhu c u t c Ph thu c vào li u. Tuy nhiên. S l T thi t k ng các thuê bao i n tho i trên toàn th gi i vào kho ng 700 tri u (1999).1. Video và Multimedia.1 ADSL ng 3 CÔNG NGH ADSL2 VÀ ADSL2+ 3. T i h th ng t ng ài trung tâm. B ng thông analog c a ôi dây cáp xo n ng v c b n thì liên quan b ng thông này dài c a nó. Các công ty i n tho i m t l n n a nghiên c u ôi dây xem li u chúng còn kh n ng nào n ADSL là m t gi i pháp cho câu h i này.Công Ngh ADSL 2+ Trang 35 Ch 3. ng c truy n tín hi u t ng t .1 Gi i thi u chung v ADSL M ng i n tho i ch là m ng cung c p các truy nh p c ly g n t i các khách hàng. lu ng 144Kbps m t c chia thành các kênh chuy n m ch 64Kbps (2 kênh B) nh cách th c quay t i cùng t o thành m t k t n i 128Kbps. Tuy nhiên. 7Mbps và upload t i vài tr m Kbps. Ph n l n các m ch vòng thuê bao có dài nh h n 4Km và có b ng thông analog s d ng vào kho ng 1 Mhz. dài c a m ch vòng này. ISDL truy n v i t c m ih u tiên tr c ti p qua m t ôi dây xo n v i kho ng cách trên 600m.

c s d ng vi c xác l p k t n i d li u t i Nhà cung c p d ch v Internet.2 ng d ng c a ADSL ADSL xác l p cách th c d li u ng g i Trang 36 c truy n gi a thuê bao (nhà riêng ho c ng dây i n tho i bình th ng.1. Nh ng trên th c t vi c th c hi n i u ó nh th nào l i không ph i là Hình 3. Chúng công s ) và t ng ài tho i n i h t trên chính ta v n th ng dây này là µlocal loop¶. Nh v y. truy n d li u b ng các giao th c Internet.922.1.3 Mô hình tham chi u c a h th ng ADSL Chu n ITU G.Công Ngh ADSL 2+ 3. Hình 3.1 ã a ra mô hình các kh i ch c n ng c a h th ng ADSL nh trên Hình 3. ph n l n ng i ta ng d ng ADSL cho truy nh p Internet t c cao và s d ng các d ch v trên Internet m t cách nhanh h n.1: Mô hình tham chi u ADSL c ng chi ti t . 3. v n i n tho i n i h t mà là t o kh n ng truy c p Internet v i t c M c dù chúng ta cho r ng ADSL c tr ng k thu t c a công ngh ADSL.1. Hi n nay.1: local loop Th c ch t c a ng d ng ADSL không ph i n m vi c truy n d li u i/ n t ng ài cao.

+ T-R: Giao di n gi a ATU-R và l p chuy n m ch (ATM. STM ho c gói). n gi n. + U-C2: Giao di n gi a b chia và ATU-C. + AN: Nút truy nh p m ng. V i k thu t ghép kênh phân chia theo t n s . + U-R2: Giao di n gi a b chia và ATU-R. + HPF và LPF: B l c thông cao và b l c thông th p. + ATU-R: Kh i thu phát ADSL phía khách hàng. + CPE: Thi t b c a khách hàng. 3.2.1. d i t n lên c tách bi t v i d i t n xu ng b i m t d i b o v Hình 3. Vì v y tránh xuyên âm. + U-C: Giao di n gi a + U-R: Giao di n gi a ng dây và b chia phía t ng ài. c c g i chung là giao di n U và Hình 3. + T/S: Giao di n gi a k t cu i m ng v i CPE.2: ADSL s d ng k thu t ghép kênh theo t n s c ng chi ti t . các giao di n U-C và U-R. T-R và T-S giao di n T. ng dây và b chia phía khách hàng.4 K thu t truy n d n trong ADSL ADSL có th s d ng k ghép kênh phân chia theo t n s (FDM) ho c k thu t tri t phá ti ng v ng (EC). Các giao di n trong mô hình tham chi u: + V-C: Giao di n gi a i m truy nh p và m ng b ng r ng. Ng i s d ng có th l a ch n vi c s d ng Trang 37 ng th i d ch v tho i POTS b ng cách thêm b tách (Splitter) R t i phía thuê bao. khi ó t ng ài PSTN c n có b tách C.Công Ngh ADSL 2+ + ATU-C: Kh i thu phát ADSL phía m ng.

Hai sóng trên c s d ng c a hai sóng này (k c d u) n gi n v QAM truy n thông tin 4 bit trên cùng m t kí hi u Hình 3.5 Các ph Có 3 ph + Ph + Ph + Ph D a. ng pháp c th . Hình 3. nh ng b ng t n h c bi t v i xu ng c a k thu t EC l n h n so v i k thu t FDM nên ch t l k thu t EC t t h n c a k thu t FDM 3.1.Công Ngh ADSL 2+ V i k thu t xoá ti ng v ng. ng pháp i u ch t n s r i r c (DMT). Nh v y.do ó òi h i vi c x lý tín hi u s ph c t p h n . s d ng k thu t xoá ti ng v ng cho hi u su t b ng t n cao h n nh ng k thu t này gây ra xuyên âm. Biên truy n bit thông tin. c u ph ng (QAM) c truy n trên cùng m t kênh.3: ADSL s d ng k thu t tri t phá ti ng v ng Do không b nh h cho ch t l ng h ng t xuyên âm t i tr m trung tâm (CO) nên k thu t FDM ng ng h ng xu ng c a ng lên t t h n nhi u so v i k thu t EC. ng pháp i u ch biên i ây s nghiên c u t ng ph QAM là ph cùng m t n s M t ví d c ng th c i u ch s d ng m t sóng hình sin và m t sóng hình cosin truy n tín hi u. Ph ng dây có kho ng cách ng n.3. ng pháp i u ch trong ADSL c s d ng trong ADSL ó là: c u ph ng (QAM). ng pháp i u ch ng pháp i u ch biên ng pháp i u ch CAP.4. d i t n h ng lên n m trong d i t n h Trang 38 ng xu ng Hình 3. ng chi ti t .

t c là QAM16 òi h i t s S/N cao h n QAM4 hay kho ng cách truy n c a QAM16 nh h n QAM4. ng pháp i u ch là nh ng Hình 3. Thông th bít thành các i m. Do ó n u xét trên cùng m t kênh truy n thì nhi u d tác vào QAM16 h n. Máy thu s l a ch n i m nào trên chùm i m có v trí g n nh t so v i i m v a thu quá l n thì i m g n nh t v i i m thu gây ra l i. Giá tr x và y c a m i i m t c a sóng sin và cosin c phép ánh x t t h p c truy n lên kênh.4: Ví d v h th ng QAM truy n 4 bit trên m t kí hi u B n bít tín hi u c ánh x lên 16 i m trên m t ph ng pha biên ng ng v i biên u bi t tr thành m t chùm i m. Ví d trên g i là QAM16 do chùm i m có 16 v trí.5 Minh ho chùm i m c a QAM4 trên cùng h tr c to ng trung bình c a tín hi u trong hai ph c s khác v i v trí ban nhau. c a m i tín hi u (s d ng quá trình cân b ng và x lý tín hi u). Sau khi các tín hi u sin và cosin c a các tín hi u này c chi u lên chùm i m c truy n trên kênh. N u nhi u u c a i m phát. ng. C phía phát và phía thu khôi ph c l i biên Biên phát. T ng quát có th th y r ng QAM có b c càng l n thì òi h i công su t phát càng l n và kho ng cách truy n càng nh . v i QAM16.Công Ngh ADSL 2+ Trang 39 Xác nh chòm i m Xác nh d ng sóng chi u lên chòm i m Tìm i m g n nh t B n bít vào truy n và thu c trên kênh B n bít ra Hình 3. L u ý r ng kho ng cách gi a các i m c a QAM4 l n h n kho ng cách gi a các i m c a QAM16. c ng chi ti t . nhi u và méo tín hi u trên kênh và trên các thi t b cho các i m b chi u sai l ch so v i v trí các i m trên chùm i m. S v trí tu thu c s bít trên m t kí hi u. Ch ng h n n u là 2 bít/kí hi u thì ph Gi s n ng l ng pháp i u ch trên g i là QAM4. phía thu ng nh t v i chùm i m phía i n t làm c.

6: S tín hi u thu máy thu. Cosin wave generator i u ó có ngh a là các tín hi u c u ph ng là t h p c a hai tín hi u xu t phát t cùng m t ngu n nh ng Set of bits input Find (x. Dòng d li u t ng v i cùng m c i s d ng i vào b c chia thành hai n a.Công Ngh ADSL 2+ Trang 40 i m QAM16 i m QAM4 Hình 3. kh i c a b i u ch .5: Chùm i m QAM16 và QAM4 trên cùng m t h tr c t a n ng l Hình 3.7 là m t d ng c a b gi i i u ch QAM. T i ây d li u ng i u ch . c i u ch thành hai ph n tr c ng và truy n trên kênh truy n c t h p thành tín hi u c u ph c làm l ch pha nhau 900. kh i b i u ch QAM u vào c a b gi i i u ch là c chi u lên chùm i m c a u ra Hình 3. c trên kênh truy n và tín hi u c ng chi ti t .6 là s giao v i nhau r i d n. y) value value xxvalue y value I branch Q branch Output waveform Sin wave generator Hình 3.

DMT chia ph t n thành các c i u ch b ng k thu t QAM và c t i u ch DMT là k thu t i u ch kênh 4KHz. i u ch nh. Do các tín hi u truy n trên b i u ch c a ADSL ph i l p thêm b i u ch nh thích h p hi u truy n d n. k t qu ng pha và l ch pha s bi u di n b ng qua b chuy n phía c. Các bít cùng m t lúc mã hoá vào m t kí hi u (symbol) và qua b l c. Vi c i u ch c th c hi n b ng cách s d ng b l c thông d i hai n a dòng n v symbol. b l c và n ph n x lý tr u thu và b ph n x lý là m t ph n c a b cân b ng. Ph Ph ph ng pháp i u ch CAP kh i b gi i i u ch QAM không s d ng sóng mang này d a trên ng pháp i u ch QAM yêu c u tín hi u ng không m b o c yêu c u này nên bù ph n méo c a tín ng pháp i u ch pha và biên ng pháp i u ch QAM. Các bít trong m i kênh bao l trong các sóng mang. ng pháp i u ch a t n r i r c (DMT) a sóng mang. Ph i A/D. Trong h th ng ADSL. B l c d li u. i u ch CAP không s d ng k t h p tr c t i tr c giao b ng k t h p sin và cosin. b ng t n t tr m trung tâm xu ng thuê c chia thành 256 kênh và b ng t n t thuê bao lên tr m trung tâm c chia làm 32 kênh.7: S b. ng bít khác nhau ph thu c vào ch t c ng chi ti t . Tín hi u c khi c t ng h p l i i n b gi i mã.Công Ngh ADSL 2+ Cosin wave generator I branch Received waveform A Sin wave generator Q branch Trang 41 Intergrat e Intergrat e D Find Closet point E Hình 3. B thu c a ph ng dây i n tho i thông th t i ph i có ph và pha gi ng nh ph và pha c a tín hi u truy n d n. m i kênh có th mang m t s l ng c a t ng kênh.

Kênh có S/N l n truy n các kênh có S/N nh .1: T c Kênh mang AS0 AS1 các bit ph trong ph n mào kênh mang H s nhân t i a 192 144 T c cao nh t h tr (Kbps) 6144 4608 c l p trình mang t c là b i s c a t c ng truy n ADSL mà không ph i s d ng b ng t n riêng. tín hi u radio AM«DMT kh c ng dây xác nh xem d i t n s nào có th c s d ng và bao c nhi u bít h n i m trong tho i có ch t l này ch u nh h ph c v n hi n ki m tra này b ng cách s d ng các ph n ph có suy hao và nhi u nh .Công Ngh ADSL 2+ Trang 42 Input bits Amplitude Gennerate wave Ang cosin Wave at f1 Input bits Amplitude Gennerate wave Ang cosin Wave at f2 Output wavefom Input bits Amplitude Hình 3. B t 32Kbps n i v i nh ng t c không ph i là b i s c a 32Kbps thì ph i s d ng u c a khung ADSL.1). Nh ta ã bi t m ng i n ng và chi u dài dây khác nhau. DMT th c nhiêu bít có th truy n trong m i kênh.8: S Gennerate wave Ang cosin Wave at fn i u ch DMT n gi n ng tín hi u truy n trên m ng Ph ng pháp i u ch DMT có nhi u u i m n i b t. Các kênh này truy n ng th i trên c chia thành 2 l p chính: nh ng và song h ng. B ng 3. ch t l ng c a các lo i nhi u nh xuyên âm.1. các kênh t i tin này là các kênh logic và chu i bit t t t c các kênh k kênh t i nào c ng có th (B ng 3.6 Ghép kênh i v i kênh t t (S/N l n) DMT th c hi n t ng s Chu i bit trong các khung ADSL có th chia t i a thành 7 kênh t i tin t i cùng m t th i i m. 3. c ng chi ti t . c Chú ý r ng. chùm i m.

3 ho c 4 n1 = 0.2: Gi i h n trên c a t c Kênh con AS0 AS1 AS2 AS3 S kênh con l n nh t i.3) b ng này l p 1 và l p 4 là b t bu c còn l p 2 và l p 3 là tu ch n.1 ho c 2 n3 = 0 ho c 1 t c th i i m nào và s l c ánh s t 1 T c kênh con n0 x 1.Công Ngh ADSL 2+ AS2 AS3 LS0 LS1 LS2 a.AS1 .536 1.2).3: Các ph c ký hi u t 1.AS2) 608 384 160 3 3.608 6. t i tin Giá tr c a nh ng n0 = 0. B n kênh t i tin này ch có nhi n v mang chu i bit t i khách hàng và AS0 t i AS3.072 4. ng án l a ch n kênh mang cho các l p truy n t i 1 6.608 3 (AS0.AS1.536Mbps ng t i a kênh t i tin có th truy n ng th i trong h th ng ADSL tu thu c vào l p truy n n.536 Mbps n1 x 1. AS2.536 Mbps n3 x 1.072 1.2.072 2 (AS0.356 3.1.2 ho c 3 n2 = 0.1. Các kênh này thi t l p trên c s b i s c a kênh t c truy n t c c b n T1 (B ng 3.AS3) 640 576 384 160 2 4.AS1) 608 384 160 4 1.072 4. Trong a ra 4 l p truy n t i (B ng 3.536 Mbps t có th ho t ng t i b B ng 3.536 Mbps n2 x 1.356 L p truy n t i Kênh t i n h ng Dung l ng l n nh t (Mbps) Kênh t i l a ch n (Mbps) S l ng kênh l n nh t 1 (AS0) 608 Kênh t i song h ng Dung l ng l n nh t (Mbps) Kênh t i l a ch n (Mbps) 160 c ng chi ti t .356 3.114 4 (AS0.114 1.356 3.608 1. Truy n t i nh 96 48 20 20 20 ng t tr m trung tâm t i khách hàng 3072 1536 640 640 640 Trang 43 ADSL cho phép t o t i a b n kênh t i tin t tr m trung tâm t i khách hàng. Di n àn ADSL B ng 3.

096 6. c ánh s t 2M -1 ng án l a ch n kênh mang cho các l p truy n t i (E1) 2M-1 6.LS1) hay (LS0. AS. l p truy n t i Ch c n ng c a t t c các l p B ng 3. V i c u trúc 2Mbps.114 3 (AS0.LS2) 160 C(64) 2 (LS0.408 Mbps truy n t c c b n E1 tuy nhiên ch có 3 kênh t i: AS0.4) h tr s d ng lu ng 2Mbps.LS2) C(64) 2 (LS0.608 2. Giá tr c a nhãn n0 = 0.5).408 Mbps n1 x 2.LS2) ADSL c ng xây d ng c u trúc 2Mbps B ng 3.AS2) 640 576 384 160 C(64) 3 (LS0.LS1) hay (LS0. LS2) C(64) 2 (LS0.LS1.048 1 (AS0) 176 S l ng kênh l n nh t 384 160 C(64) 2 (LS0.LS2) 2M-2 4.1 ho c 2 n2 = 0 ho c 1 n 2M-3 (B ng 3.LS1) hay (LS0.Công Ngh ADSL 2+ C(64) 3 (LS0.408 Mbps n2 x 2.AS1) 608 2M-3 2.LS2) Trang 44 S l ng kênh l n nh t C(64) 2 (LS0.5: Các ph L p truy n t i Kênh t i n h ng Dung l ng l n nh t (Mbps) Kênh t i l a ch n (Mbps) S l ng kênh l n nh t Kênh t i song h ng Dung l ng l n nh t (Mbps) Kênh t i l a ch n (Mbps) u tu ch n.AS1.048 4.048 4.LS1) hay (LS0.114 2.LS1.4: Các kênh h tr cho lu ng 2Mbps Kênh con AS0 AS1 AS2 T c kênh con n0 x 2. AS2 (B ng 3.2 ho c 3 n1 = 0.048 2.1.LS2) c ng chi ti t .096 2 (AS0.

Kênh C mang các b n tin báo hi u nh ng t i khách hàng ct it ây. M t khung ng b cho siêu khung . c ng chi ti t . Truy n t i song h s ng Trang 45 Có ba kênh truy n t i song h ng có th truy n trên giao di n ADSL. Ph n mào ph K thu t ADSL c ng s u trong c u trúc kênh nh u là các ng th c truy n d n khác.Công Ngh ADSL 2+ b. s khác dùng c (FEC). M t trong i s d ng- ó là kênh i u khi n b t bu c (g i là kênh C). thích ng t c s a l i tr (ki m tra ph n d chu k ). Tuy nhiên. ng c trình bày trong cho vi c l a ch n d ch v và thi t l p cu c g i. qu n lý. M t siêu khung ADSL có chu k 17 ms (Hình 3. kênh C ng n u có yêu c u. d ng ph n mào ng án l a ch n kênh mang u i v i các kênh song h các B ng 3.1. kênh i u khi n nghi p v t xa và phát hi n l i qua vi c ki m tra CRC ng tái c u hình. ng b c bi t i u khi n l i (CRC) và các bit ch th s d ng cho qu n lý các bit ch th khác không mang tin theo sau siêu khung m nh n ch c n ng c ch a trong khung 34 và 35. Trong s ó m t vài khung có ch c n ng c bi t. khung 0 và 1 mang thông tin ng truy n. và b o d (OMC). m t siêu khung bao g m m t dãy 68 khung ADSL liên ti p.9).3 và B ng 3. Các ch c n ng khác u bao g m: Kênh nghi p v chung (EOC).7 C u trúc khung và siêu khung Trong ADSL. 3. Ví d . T t c báo hi u t ng m ng cho các kênh t i c ng có th LS1 ho t Các ph ng c s d ng t c mang báo hi u cho kênh song h ng t c Bên c ch kênh C. Ngoài ra. Ph n mào thi t b ADSL hai u u th c hi n nhi u ch c n ng khác nhau ng b các trong quá trình t i tin. ng tu ch n 384Kbps ho c 576Kbps. m t s bit s d ng cho khai thác. v trí c a các bit trong khung. t c c a ph n mào (OCC) ng truy n có th nh n bi t c u trúc các kênh c a các kênh. h th ng ADSL có th mang hai kênh t i song h 160Kbps và LS2 ho t trên. M t trong s các ch c n ng c a ph n mào kênh t i (AS và LS).5 c.

1. N u kênh mang nào không dùng thì s không có d li u chèn vào t ch a ³fast byte´. ph n s li u nhanh S li u nhanh b m liên t c c chèn vào trong ng d n u tiên c a khung.11). 24 bit ch th (ib0-ib23) dành cho ch c n ng OAM. N u nh không có d li u nào c g i i.Công Ngh ADSL 2+ Siêu khung (17 ms) Khung 0 crc 0-7 trong byte nhanh và ng b Khung 1 Ib0-7 Trong byte Khung 2 Khung 34 Ib8-15 Trong byte Khung 35 Ib16-23 Trong byte Khung 66 Khung 67 Trang 46 Khung ng b Ib= (bit ch th ) Không dùng ho c d li u m c bit B Fast byte m d li u nhanh Các byte FEC Byte d li u 1 byte KF byte khung d li u ghép. các khung còn l i t i bit c u hình (EOC) và bit i u khi n nh c u trúc kênh t i và c ng chi ti t   B m khung d li u (68/69x250 s) Các byte NF B m d li u xen Byte d li u xen u vào mã hoá chùm i m (C) .10 và Hình 3. ³Fast byte´ c a khung 0 ng b (SC) cho vi c xác c dùng cho các bit CRC.9: C u trúc siêu khung ADSL M t khung ADSL có chu k 250 s và chia thành 2 ph n chính: ph n s li u nhanh và ph n s li u xen. Các byte cho m i kênh mang theo yêu ng ng. 35 dùng bit ch th ib. i m Các byte NF RF byte Các byte NF u ra FEC ( i m C) ho c khung d li u vào mã hoá chùm i m ( i m C) u Khung d li u Hình 3. c a khung ng b . thì khung ch c u nh (Hình 3. Byte u tiên g i là ³fast byte´ và mang ch c n ng CRC và m t s bit ch th c n thi t. a. Ph n b m d li u nhanh k t thúc b ng các byte ch a thông tin ng b (AEX và LEX) và mã s a l i FEC. 34. M i siêu khung ADSL dành 8 bit cho CRC (crc0-crc7). Các byte d li u t c chèn ti p sau ³fast byte´.

Trong các khung khác t 1 u ADSL2 (AOC) (Hình 3. 36-67 eoc Synch Control eoc6 eoc5 eoc4 eoc3 eoc2 eoc1 r1 1 eoc13 eoc12 eoc11 eoc10 eoc9 eoc8 eoc7 1 sc7 sc6 sc5 sc4 sc3 sc2 sc1 0 sc7 sc6 sc5 sc4 sc3 sc2 sc1 0 1 bit 8 bits Trong các khung bit7=msb và bit8=lsb Hình 3. byte Ph n s li u nhanh c chèn vào sau khung s li u nhanh.12 và Hình 3. 1 crc7 crc6 crc5 crc4 crc3 crc2 crc1 Byte BF (LS1) Byte BF (LS2) Byte AF Byte LF ng nhanh lsb ib6 ib5 ib4 ib3 ib2 ib1 ib0 lsb crc0 msb ib7 Frames 34.13).12: c ng chi ti t nh d ng byte ng b ng xen còn g i là ³sync byte´ . Byte khung 0 mang các bit ki m tra CRC.11: nh d ng byte ng b ng nhanh g i là (³ fats byte ´) ng b trong ng b n 67.Công Ngh ADSL 2+ u ra FEC ( i m B) ho c khung d Các byte KF li u C) Trang 47 u vào mã hoá chùm i m ( i m Ghép khung d li u i m (A) Byte ng b AS0 AS1 AS2 AS3 L0 LS1 LS2 AEX LEX Các byte FEC Byte 1 Byte BF (AS0) Byte BF (AS0) Byte BF (AS1) Byte BF (AS2) Byte BF (AS3) Hình 3.10: Khung d li u msb Frames 0. msb Frame 0 crc crc crc crc crc s mang thông tin i u khi n SC cho các kênh mang thông tin kênh i u khi n mào crc crc crc N u tín hi u c ch Synch th chèn vào hàng i Control Frames 1-16 sc7 sc6 sc5 sc4 sc3 sc2 sc1 sc0 N u tín hi u không c ch th chèn vào hàng i aoc aoc7 aoc6 aoc5 aoc4 aoc3 aoc2 aoc1 aoc0 Hình 3. 35 ib1 5 ib14 ib1 3 ib12 ib1 1 ib10 ib9 ib8 ib23 ib22 ib21 ib20 ib19 ib18 ib17 ib16 Frames 2-23.

mm c B ng 3.6: Vùng ng xen nh trong nh có th Ph n t t o nên siêu khung là các khung ADSL. c u trúc m c c truy n i trong m t giây nên t c T ng t nh trên.7) c ng chi ti t .048Mbps c ng có quy nh m cho l p truy n t i 2M (B ng 3.6. C u trúc s byte m c c trình bày trong B ng 3.6. các d ch v t c nh c a vùng kích c m c nh cho l p truy n t i th nh t là 96byte AS0 và AS1 cho m i khung ADSL. Vì có 8 bit trong m t byte và 4000 khung AD SL bit trên AS0 và AS1 là 3. Tuy nhiên. d a trên chu n 2. Nh trên B ng 3.Công Ngh ADSL 2+ Các byte KI Ghép khung d li u i m (A) Byte ng b Trang 48 AS0 AS1 AS2 AS3 L0 LS1 LS2 AEX LEX Byte 1 Byte BI (AS0) Byte BI (AS0) Byte BI (AS1) Byte BI (AS2) Byte BI (AS3) Byte BI (LS1) Byte BI (LS2) Byte AI Byte LI Các byte KI Ghép khung d li u #0 Các byte KI Ghép khung d li u #1 Các byte K1 Ghép khung d li u # S-1 Các byte R1 Các byte FEC Khung d li u u ra FEC # 0 Các byte NI Khung d li u u ra FEC #1 Các byte NI Khung d li u u ra FEC # S-1 Các byte NI Hình 3. các giá tr m c nh cho các vùng truy n t i (T1) Ph n m nh tuy n d li u L p1 L p2 L p3 L p4 96 96 48 0 96 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 255 0 0 0 0 0 0 0 0 Ph n m d li u nhanh L p1 L p2 L p3 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 12 12 12 p4 0 0 0 0 0 5 0 Trên ây ã nêu ra nh ng nét chính c a c u trúc khung và siêu khung c a ADSL.13: T o khung khung ADSL thay Tín hi u AS0 AS1 AS2 AS3 LS0 LS1 LS2 i.072Mbps.

000 FEC ng t c 3. Ng i ta th c hi n phân bi t d li u nh y c m i v i tr .000 FEC 13. t c c dây và nhi u. chi u download (t i nhà thuê bao).7 1.8 Hi u n ng c a ADSL H th ng ADSL này cung c p m t b ng thông không h ng upload t i a kho ng 640Kbp. AS1 và AS2 g i 64 byte trong m i khung trên l p truy n t i 2M -1. D li u không nh y c m v i c ng chi ti t . t c là t ng dung l bit cho tr c.9 S a l i trong ADSL t ng BER hay t ng hi u n ng c a h th ng.8 T c upload (Mbps) 176 176 640 t i a c a ADSL Lo i cáp (AWG) 24 26 24 i x ng t i nhà thuê bao.Công Ngh ADSL 2+ B ng 3. Nhìn chung. C ng có th l a ch n vi c s d ng mã hoá Trelis nh ng có th làm gi m BER hay SNR. ANSI xác ng t i t c nh rõ vi c s d ng mã hoá Reed ± Solomon k t h p v i chèn. kích th B ng 3. cho các ng d ng nh i v i tr ví d c chèn và c h i ngh truy n hình hay các phiên TCP/IP. Nh v y s có ba kênh t i tin t tr m trung tâm xu ng thuê bao ho t 2.048Mbps. T c download (Mbps) 1. 3.500 FEC 12. s a l i tr c (FEC) c áp d ng. D li u nh y c m v i tr không truy n trong kho ng th i gian nh h n 2ms (m t chi u).7 6.1.7: Vùng m c Tín hi u AS0 AS1 AS2 LS0 LS1 LS2 nh cho các l p truy n t i (E1) Ph n L p 2M-1 0 0 0 0 5 12 Trang 49 Ph n m nh tuy n d li u xen L p 2M-1 L p 2M-2 L p 2M-3 64 64 64 64 64 0 64 0 0 2 2 255 0 0 0 0 0 0 m d li u nhanh L p 2M-2 L p 2M-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 0 Các kênh AS0. b ng thông c a nó có th t i 7Mbps trong khi ó d li u t i a c a ADSL ph thu c vào kho ng cách. d li u không nh y c m nh Video theo yêu c u (VOD).1.8: T c Kho ng cách 18.

Công Ngh ADSL 2+ tr c chèn nó có th ch ng l i t t h n nhi u tác ng th i d li u nh y và không nh y

Trang 50

ng. Tiêu chu n ANST cho i v i tr .

phép truy n d n

3.1.10 u i m c a ADSL so v i PSTN và ISDN (1) PSTN và ISDN là các công ngh quay s ( dial-up ) ADSL là ³liên t c/ alway-on´ t c k t n i tr c ti p. (2) PSTN và ISDN là cho phép chúng d d ng fax, d li u, tho i, d li u t i Internet, d li u t i các thi t b khác ADSL ch truy n t i d li u t i Internet. (3) PSTN và ISDN cho phép chúng ta tùy ch n ISP nào mà ta mu n k t n i ADSL k t n i chúng ta t i m t ISP nh tr (4) ISDN ch y t c ADSL có th t i d li u v v i t c c. c s 64Kbps ho c 128Kbps t i 8Mbps. ng th i.

(5) PSTN ng t truy nh p t i Internet khi chúng t a th c hi n cu c g i ADSL cho phép v a s d ng Internet trong khi v n th c hi n cu c g i (6) K t n i Internet qua c cn ih t ADSN không có tính c Ghi chú: M c dù modem ADSL luôn ch k t n i th ng tr c, nh ng v n có th c n ph i th c hi n l nh k t n i Internet trên máy PC. Các d ch v nh fax và tho i có th ADSL t i Internet. Trên th c t , t c download tiêu bi u i v i d ch v ADSL gia ình th c theo l u l ng t t i (up to ) 400 Kbps. Dùng bao nhiêu tr b y nhiêu. C u trúc c th i gian s d ng ). Không h n ch s ng i s d ng khi chia s k t n i Internet trong m ng n i b . 3.1.11 C ch ho t ng c a d i ph t n 3.1.11.1 C ch ho t ng ADSL tìm cách khai thác ph n b ng thông t ng dây n i t thuê bao t i t ng ài n i h t. t i n i h t.
c ng chi ti t

ng PSTN va ISDN b ng ph c n i h t.

ng th c quay s có tính

c th c hi n c ng trên k t n i d li u

ng s d ng ( ho c theo

ng t còn ch a ng dây này

c s d ng trên truy n

c thi t k

ng dây này

c thi t k

truy n t i d i ph t n s (frequency

Công Ngh ADSL 2+ spectrum) chi m b i cu c tho i bình th t n s cao h n d i ph t ng

Trang 51

ng. Tuy nhiên, nó c ng có th truy n t i các

i h n ch d ùng cho tho i là d i ph ADSL s d ng.

Hình 3.14: Tho i c b n s d ng d i t n s t 300Hz thuê bao ra sao. Trên th c t các splitter không xâm ph m l n nhau trên ng truy n. c s d ng

n 3400Hz ng dây

Bây gi chúng ta s xem xét,tho i và d li u ADSL chia s cùng m t

m b o d li u và tho i ng d

Các t ng s mà m ch vòng có th truy n t i, hay nói cách khác là kh i l li u có th truy n t i, s ph thu c vào các nhân t sau: Kho ng cách t t ng ài n i h t. Ki u và M t M t các các d y ng dây. ng dây. ng dây truy n t i ADSL,ISDN và các tín hi u phi tho i khác. ng dây truy n t i tín hi u radio. Ki u và s l ng các m i n i trên

3.1.11.2 D i ph t n c a ADSL ADSL chia d i t n c a m t cáp c p xo n (1Mhz) trong hình sau ây. B ng t ng d ng cho d ch v tho i thông th Khz, u tiên, bình th ng ( c bi t ng c chia ra ba b ng t n, nh n 25 Khz, cs n 200 kho ng 0

n nh d ch v tho i c ). D ch v

này ch s d ng 4Khz c a kênh d li u này. B ng t ng th hai, n m gi a 25 t ng th ba, n m trong kho ng t 200 n 1 Mhz,

c s d ng cho d ch v truy n thông Upstream (t i d li u lên m ng). B ng c s d ng cho d ch v truy n

thông Downstream ( t i các d li u trên m ng xu ng máy tính cá nhân hay m ng n i b ). S g i lên nhau và ràng bu c gi a các d ch v Upstream va Downstream cung c p nhi u d i t ng h n bên phía Downstrem. 3.1.12 Các thành ph n c a ADSL Trong ph n này chúng ta s l n l ADSL, b t t mô t ch c n ng c a t ng thành ph n c a

u t Modem ADSL t i nhà cung c p d ch v Internet.

c

ng chi ti t

Công Ngh ADSL 2+ Chúng ta c ng xem xét d ng 3.1.12.1 Modem ADSL là gì? Modem ADSL vào ng dây i n tho i ( còn g i là local loop ) và phía ISP

Trang 52

l c ra nh ng thành ph n c b n mà h s

cung c p d ch v ADSL. ng dây

này n i t i thi t b t ng ài n i h t. Modem ADSL s d ng k t h p m t lo t các k thu t x lý tín hi u tiên ti n nh m t ct c b ng thông c n thi t trên ng dây i n tho i thông th ng v i kho ng cách t i vài Km gi a thuê bao và t ng ài n i h t .

Hình 3.15: Mô hình ADSL Các lo i Modem h tr ADSL: Modem trên card PCI: lo i này tích h p t t c trên m t card PCI. Giá thành r nh t trong ba lo i, nh ng r t khó cài tr chia s t, kén ch n h i u hành và không h n nhi u máy tính. N u b n tính dùng thêm Linux hay Mac OS X,

hay chia s k t n i ADSL v i nhi u máy khác, hay là dân µOverlocker¶, nên tránh xa lo i này. Modem USB: ây là lo i modem l p ngoài k t n i qua giao ti p USB 1.1. Giá ch h n lo i kia m t chút nh ng trông có v d l p này c ng kén h i u hành không kém lo i kia, cài h tr chia s k t n i. H n n a, t c t h n. Nh ng th c ra lo i tt ng i khó và không cao, l i

c a USB 1.1 r t th p ( t i a là 12Mbps c khi ch n USB cho ADSL. u i m là r t d l p t, h tr

nh ng th c ra còn th p h n nhi u ), không thích h p v i ADSL t c chi nhi u tài nguyên h th ng. C n cân nh c tr Ethernet v i máy tính qua card m ng 10/100. h u h t các h Nh có khi i u hành, d chia s k t n i. 

Ethernet modem l p ngoài: ây là lo i ph bi n nh t. Nó dùng giao di n

c i m c a nó là giá thành cao h n các lo i khác. Ethernet ADSL modem c tích h p thêm m t s ch c n ng nh b c t ng l a ( hardware

firewall ) hay router và hub hay swich l p trong ( giúp b n chia s v i các máy khác d dàng ).
c ng chi ti t

Công Ngh ADSL 2+ M t s lo i modem ADSL thông d ng t i Vi t Nam: DrayTek Vigor 318: có kích th bên trong nên có th nhìn th y Zoom Modem ADSL 5510: 95USD. nh ng qua ó ta có th nh n ng song song khai thác ng t i các ng trên m t n. b o hành 2 n m. Hình 3. M t s modem có th không làm vi c m t chút nào vì s gây nhi u t ngu n tín hi u bên ngoài ch ng h n nh b i m t ng dây ( local loop ) khác ho c ngu n phát vô tuy n nào ó. ³filter´.16: S S mô ph ng ho t ng ng c a ADSL i. Kích th Zoom Modem ADSL X5/w4: giao ti p qua c ng giao ti p ngoài b ng card m ng.2 Modem ADSL làm vi c nh th nào? ADSL ho t ng b ng cách v n hành cùng lúc nhi u modem. giá USB.giá 65USD.12. trên ây ch mô ph ng m t cách t r t cao.2 MHz c i mc a c a b ng thông tho i.1. L ng k s c en i m c bi t trên th hi n m t modem và chúng ho t t ng s hoàn toàn khác nhau.Giao ti p b ng c ng c tích h p s n ³splitter´ và kèm theo hai c nh g n.b o hành m t n m. th y ADSL có th s d ng r t nhi u modem riêng l ho t b ng thông t i a và cung c p m t t c M i ng ADSL. 3. c nh g n. b o hành 2 n m. ng l a ( firewall ) và ³splitter´. trong ó m i modem s d ng ph n b ng thông riêng có th . T t c 255 modems này ch v n hành trên m t con chip ng d li u mà m i modem có th truy n t i ph thu c vào các ng dây t i t ng s mà modem ó chi m. giao ti p b ng c ng USB. Nh g n. Các modem t ns c ng chi ti t . Trên th c t có th t i 255 modem ho t ch ADSL s d ng d i t ng s t 26KHz t i 1. Trang 53 c b c b ng v nh a màu xanh c các m ch in bên trong. Tích h p t giá 84USD.

Ch c n ng th ng qu n lý c a nhà khai thác (EMS ho c NMS) không ph c (n u c i u khi n b i h c mô t trong Hình 3.Công Ngh ADSL 2+ cao h n thông th ng l i truy n t i c ít d li u h n b i lý do Trang 54 t n s càng cao thì s suy hao càng l n.2. Windows 2000/XP là có cài s n c ch th c thi ATM.2. ho c có th c m th ng trên b ng m ch ch c a PC.1. ó là các kh i ch c n ng c b n c a ATU-C và ATU-R. lý (t o siêu khung). 3. Windows Me. tri t ti ng v ng c s d ng).1 Các mô hình tham chi u 3.14. l p PMD có c ng chi ti t . ng có th n i v i PC thông qua giao di n USB. Ngoài ra.1.1 mô t các kh i ch c n ng và giao di n c a ATU.và AUT-R.17: Mô hình ADSL trên th c t Còn ADSL th ng thì ph i ho t ng d a trên h i u hành c a máy tính t ph n m m cung c p các giao th c c n thi t. i d ng PCI card Các ch c n ng c b n c a l p truy n th ng v t lý (PMD) bao g m t o và khôi nh th i ký hi u. Các lo i modem này b t bu c ph i cài i u khi n modem va thi t l p các giao th c PPP. cân b ng ng dây.2 Công ngh ADSL 2 3. vì th ng Các Modem th s n xu t d 3. Hình 3. ghép và tách tiêu l pv t c thù-h i t truy n d n (PMS-TC). i ta ít s d ng các Modem th ng trên th c t . i u ch và gi i i u ch .3 Modem ADSL trên th c t Modem ADSL thông minh b n thân nó ã tích h p s n các giao th c truy n thông c n thi t ( thi t b Modem ADSL Router ho c Modem s d ng k t n i qua c ng Card Ethernet 10/100Mb ) nên ch vi c l a ch n và khai báo VPI/VCI cho modem . kh i t o tuy n. mã hóa và gi i mã. c bi t là trên m t kho ng cách dài.1 Mô hình ch c n ng ATU Hình 3. VPI/VCI. Ch có Windows 98SE.12.

c thù-h i t truy n d n (MPS-TC) cung c p các th t c L p giao th c qu n lý qu n lý qu n lý ATU. l i và thông tin giám sát hi u n ng có liên quan. i u c trao i gi a các ch c n ng MPS-TC thông ADSL v i lu ng s li u TPS-TC ADSL. L p TPS-TC là ng b khung. Ngoài ra l p PMS-TC còn cung c p kênh tiêu c t o ra trong các l p giao th c truy n t i PMS-TC ho c PMD c ng nh các b n tin L p PMS-TC t ng ng.Công Ngh ADSL 2+ Giao di n OAM NTR c Trang 55 ATU-C ATU-R MPS-TC c MPS-TC Giao di n OAM NTR R U R TPS-TC #0 TPS-TC #0 TPS-TC#0 I/F Giao di n ng d ng I/F I/F Giao di n ng d ng I/F PMS-TC TPS-TC#1 PDM PMS-TC PDM Hình 3. Ch c n ng MPC-TC liên l c v i các ch c n ng l p cao h n trong l p c mô t trong ITU-T G. phát hi n l i. Thông tin qu n lý qua kênh tiêu truy n trên ng DSL. h th ng qu n lý ph n t . nó còn nh ngh a m t s th t c i u khi n c ng chi ti t TPS-TC #1 . PMS-TC ghép kênh tiêu khi n CO-MIB). Ngoài ra.18: Mô hình ch c n ng ATU L p PMS-TC th c hi n các ch c n ng t o khung và ch nh l i h nhiên. Ngoài ra. Tùy thu c vào h tr m t ho c nhi u kênh s li u c a ng i s d ng và các giao di n k t h p. l p TPS-TC có th t o ra ho c thu các b n tin i u khi n qua L p TPS-TC liên l c các kh i giao di n qua giao di n R và C. c thù mà l p TPS-TC có th c yêu c u c a TPS-TC. hi u hi u ng phát. và trong ATU-R ng b ) c t o ra t i giao di n qu n lý. c k t n i v i l p TPS-TC qua giao di n c thù ng d ng và bao g m s thích ng c a s li u giao ng b (c n di n khách hàng và tín hi u i u khi n v i giao di n s li u kênh tiêu ng d ng c a l p PMS-TC.1 [04] (Ví d . ch c n ng mã hoá ng u nhiên và gi i mã ng u mang các b n tin i u khi n c thù-h i t truy n d n (TPS-TC). Thông tin qu n lý ch th nh ng s c .997.

Giao di n OAM Giao th c qu n lý (G. 3. là mô i thông tin gi a các kh i ch c n ng trong Hình 3.14. LT ATU-C C Giao th c truy n d n (ví d ATM) R ATU-R NT1. AT1/2 i thông tin gi a các kh i ch c n ng trong Hình 3.1. . không có ý ngh a v m t v t lý. là mô ATU-R NT1. Trang 56 c bi t là cho m c ích Các giao di n .20: Mô hình tham chi u qu n lý S/T c ng chi ti t .1) Không xác nh TPS-TC PMS-TC TPS-TC PMS-TC L1+LL0 bits Refre FEC B00+B Không xác nh PMD Giao di n n i b C R PMD Giao di n ng d ng is Ph ng ti n v t lý Giao di n n i b LT U Hình 3.Công Ngh ADSL 2+ qu n lý cho vi c s d ng b i các ch c n ng l p cao h n.997.19: Mô hình tham chi u giao th c khách hàng S/T Mô hình tham chi u giao th c m t ph ng qu n lý hình trao LT ATU -C c mô t trên Hình 3.2.3 Mô hình tham chi u qu n lý U Hình 3.14.1) Giao th c qu n lý (G.1. ki m tra. R và C ch là các i m phân chia v m t logic. AT1/2 Giao th c truy n d n (ví d ATM) Không xác nh Giao di n n i b TPS-TC PMS-TC TPS-TC PMD PMS-TC Không xác nh PMD Ph R C ng ti n v t lý PMD Giao di n ng d ng is Giao di n n i b LT 3.2.15.16.2 Mô hình tham chi u giao th c khách hàng Mô hình tham chi u giao th c khách hàng hình trao c mô t trên Hình 3.997.

thi t b vi n thông ho c các thi t b khác. Các k t n i t i ph n thi t b c th c hi n qua i m tham chi u S/T.17 i v i các doanh nghi p s d ng d ch v tho i và s li u trên các này mà các doanh nghi p c các d ch v v i t c a ra mô hình ng d ng c b n cho d ch v s li u v i các i m c tri n khai.2.1 Các tính n ng liên quan a. ADSL2 b xung m t s tính n ng m i sau. Trong mô c tri n khai trên S/T AN CO Network hình ng d ng này không có d ch v b ng h p ng DSL.21: Mô hình ng d ng d ch v s li u c ng chi ti t . gi m tiêu ng l i mã hoá cao h n. So v i ADSL. 3.. c i thi n tr ng thái kh i t o và t ng c n ng d ng thu t toán x lý tín hi u. t y các Trang 57 c tính c a ADSL. Ch t này là l a ch n ng dây tho i do ó t ng thêm 256Kbps cho t c riêng bi t b i vì nh ch ng lên cao h n. Trong ng d ng này ATU-R là m t ph n u cu i khách hàng. Hình 3. User Terminal V U-C DSL U-R NT ATU-C ATU-C L1+LL0 bits S/T User Refrenc Terminal D FEC B00+B0 (Optional) Hình 3. c bi t nên n u t c c bi t. Có khung.2.Công Ngh ADSL 2+ 3. hàng và qua i m tham chi u U-C t i k t cu i m ng. bao g m tham chi u và các thi t b c a ADSL NT. Do có nh ng c i ti n ng dây i n tho i có xu t hi n nhi u b ng h p thì ADSL2 c k t qu này là do ADSL2 c i thi n hi u qu c hi u n ng t t h n.. ATU-C là m t ph n c a nút truy c k t n i t i m ng truy nh p b ng r ng t i i m tham chi u V.2 M t s tính n ng m i c a ADSL2 ADSL2 phát tri n trên n n t ng ADSL nên nó mang ngoài ra ADSL2 còn có m t s c i ti n ADSL trên ADSL. K t n i gi a ATU-R và ATU-C ng DSL qua i m tham chi u U-R t i k t cu i khách c th c hi n tr c ti p qua nh p. K t qu là ADSL2 c i thi n áng k t c và kho ng cách so v i i u ch . ADSL NT k t n i v i m t ho c nhi u u cu i u cu i s li u.2. H tr ng d ng ch ADSL h pd n a ra m t ch hoàn toàn s tu ch n cho phép truy n s li u ADSL trên b ng t n d li u ng lên.

V i giao th c cao h n nh ATM hay IP (Hình 3. Hình 3. ng th c VoATM. các t bào này tho i và truy n qua m ng T ng t ph c truy n trên ng th c th hai. CVoDSL s d ng kênh 64Kbps c a b ng t n DSL (Hình 3. hi u qu v chi phí cho phép thi t b th h sau có ch c n ng tho i. Còn ph Ph ng th c CVoDSL. ây là m t ph ng th c n gi n.18) lu ng PCM DS0 t modem DSL t i k t cu i m ch kênh qua PCM. báo hi u vào các t bào ATM. th c hi n vi c s p x p tho i ã n k t n i riêng o ATM. tho i c s hoá và thông tin ng dây i n qua giao th c internet (VoIP) và tho i phân kênh trên DSL (CVoDSL). c s hoá và thông ng dây i n tho i cùng v i s ng dây thuê bao s . gi ng nh ng tho i vào các ng ng lên POST chu n. Sau ó thi t b truy nh p phát các lu ng DS0 tho i tr c ti p t i chuy n ng th c này không c n óng gói l u l r ng b ng t n ng lên. cho phép truy n các kênh tho i trên b ng t n DSL trong khi v n duy trì c POTS và truy nh p Internet t c cao.19). là m t c i ti n c a công ngh ng th c này truy n l u l ng tho i TDM m t cách trong su t qua b ng t n DSL. linh ho t. Nhi u là 256Kbps thì có th s d ng c c ng tho i có th ho t r ng b ng t n i là b n kênh tho i (256/4§4) . H tr ng d ng tho i trên b ng t n ADSL ng th c c b n truy n l u l ng tho i trên Trang 58 Có ba ph ng dây cáp ng s d ng b ng t n DSL ó là: Tho i qua ch Ph truy n d n c n ng b (VoATM).Công Ngh ADSL 2+ b. VoIP c ng s p x p tho i ã tin báo hi u vào các gói IP và truy n chúng trên li u khác.22: CVoDSL s d ng các kênh t b ng t n l p v t lý tho i TDM c ng chi ti t truy n các ng . Ph ng th i ph thu c vào truy n các u xa ho c tr m trung tâm. CVoDSL là duy nh t gi a các gi i pháp tho i qua DSL trong ó nó truy n tho i trong l p v t lý.

+ 40 Mbps trên 4 ôi ghép. H tr ch c n ng ghép ng M t yêu c u chung c ATM (IMA) trong ATM TPS-TC s li u t i khách th c c tri n ng xu ng t ra gi a các sóng mang ó là kh n ng cung c p các m c ng i n tho i cùng nhau. chu n ADSL2 h tr ch c n ng ghép ng nhi u ôi dây ng trong m t tuy n ADSL. T c hàng có th t ng áng k b ng cách ghép nhi u hi n vi c ghép. c ATM (IMA) t ct c d ch v khác nhau (SLA) cho các khách hàng khác nhau. Thông qua IMA. Hình 3.20): + 20 Mbps trên 2 ôi ghép. + 30 Mbps trên 3 ôi ghép. K t qu là khai cho c u trúc ATM truy n th ng.Công Ngh ADSL 2+ Customer Pmise L1+L Trang 59 Network IP PPP IP PPP AAL5 ATM xDSL Physical Layer Baseand POTS AAL5 AAL2 ATM AAL2 Hình 3.24: Ghép nhi u c ng chi ti t ng dây i n tho i t ng t c s li u .23: CVoDSL không óng gói s li u tho i nh VoIP và VoATM c. ADSL2 có th ghép hai ho c linh ho t h n (Hình 3.

ng c g i là c u ng các t bào r i và các t bào l i t i máy thu. khung và các nhóm s li u t i th i i m b t c ng chi ti t .2.2. i u ch nh nh khung IMA. C u trúc khung ATU v i tr (NBC=2.22. Vi c phân khung linh ho t h n.25: Ch c n ng c a IMA phía thu và phía phát L p con IMA xác d ng có tr khác nhau.2 Các tính n ng liên quan t i PMS-TC a.Công Ngh ADSL 2+ Chu n IMA xác nh m t l p con m i. Link 0 Link 1 và c u trúc l i lu ng ATM ban IAM Group phy phy phy phy phy phy IAM Group Hình 3. Hình này ch ra c u trúc u th t c PMS-TC t i các i m tham ng #0 và t i th i i m k t thúc th t c PMS -TC. h tr t i 4 khung mang. m t ng cd ng b và ho t i các i u ki n này thì chu n IMA c ng ho t ng IMA th c hi n các ho t yêu c u có s i v i m t s ch c n ng l p v t lý ADSL chu n nh lo i b ng k t h p v i ADS L. B và C c a các c truy n khác nhau có th c t p h p vào các c u trúc khác nhau khi chúng truy n qua ch c n ng PMS-TC phát. 4 S li u trúc khung. các giao th c và các ch c n ng qu n lý s ng trên khi l p v t lý suy gi m (l i bit). TP=1) chi u A. l p con IMA nh n các t bào ATM t nhi u l p v t lý ADSL u. l p con IMA nh n lu ng ATM t l p ATM và phân ph i lu ng này t i nhi u l p v t lý ADSL phía thu. n m gi a l p v t lý ADSL (PHY) và l p ATM. ADSL2 bao g m ch cung c p i u ch nh l p v t lý c n thi t cho IMA d ho t 3. c g i là l p con ghép ng Trang 60 c ATM (IMA). NLP=1.21). Nhóm c u trúc này ng h p hai khung mang truy n trên m t c minh ho trên Hình 3. (Hình 3. phía máy phát.

26: Minh h a c u trúc khung v i hai khung mang m t Hình 3.beare(0).23 minh h a c u trúc khung khi ch c n ng PMS -TC tr hai khung mang v i hai Latency Path Function #0 Data Form Frame(0). B11=0).confirm and B00+B01 octets Trang 61 Frame Bearer#0 (B00 octets) Frame Bearer#1 (B01 octets) L1+LL0 bits Refrence Poi FEC Data Fr Sync Frame Bearer#0 Octets (B 00 octets) Sync Frame Bearer#0 Octets (B 01octets) Refrence Point B FEC Data Frame M0X(B00+B01+1 )+R0 octets Refrence Point C Interleaved FEC Data Frame M0X(B00 +B01+1)+R0 octets Data Frame in PMD. BLP¬=2.Bits.confirm B00+1 octets Refrence Point A MUX Data frame B01 +1 octets Frame Bearer Channel #0 ng h c c u hình ng (NBC=2.confirm B00+1 octets Refrence Point A MUX Data frame B01 +1 octets (Interleaved FEC Data Frame) (Interleaved FEC Data Frame) Refrence Point B FEC Data frame M0X(B01 +1 )+R0 otets Refrence Point C Interleaved FEC Data Frame M0X(B01 +1)+R0 octets MDF #0 MDF #0 « MDF #(M0 -1) FEC R0 octet MDF #0 MDF #0 « MDF #(M0-1) FEC R 0 octet (Interleaved FEC Data Frame) (Interleaved FEC Data Frame) Refrence Point B FEC Data frame M 0X(B 01+1 )+R0 otets Refrence Point C Interleaved FEC Data Frame M 0X(B 01+1)+R0 octets L1 bits L1 bits L0 bits L0 bits Data Frame #(i) L1+LL0 bits Data Frame #(i-1) L 1+LL0 bits Hình 3.27: Minh h a c u trúc khung v i hai ng và hai khung c ng chi ti t . Latency Path Function #1 Frame Bearer Channel #1 Data Form Frame(0).confirm L0 bits MDF #0 MDF #0 « MDF #(M0-1) FEC (R0 octets) (Interleaved FEC Data Frame) « Data Frame #(i-1) L0 bits Data Frame #i L 0 bits Data Frame #(i+1) L 0 bits « Hình 3. B00=0.Công Ngh ADSL 2+ Data from Frame.

2. b thu phát ADSL2 chu n oán. không nh trong chu n ADSL th h th nh t H th ng ADSL2 gi m tiêu c a khung có th l p trình s bit tiêu trên khung là c chu n. Rp là ch s octet RS trên cùng m t t mã trong ng p. trên các t c tiêu s li u th p (ví d 128Kbps) thì 32Kbps (ho c 25% t c nh cho thông tin tiêu cung c p phát c . ng p. Do ó. ng p. Lp là s bit t ng p a t i kh i PMD trên PMD. NSC là ch s sóng mang ph cao nh t. nh nguyên nhân c a nh ng v n d ch v ADSL cho khách hàng là m t tr ng i r t l n trong ti n trình phát tri n c a kh c ph c v n này.2. ™¬Bp n ” 254. K t qu c a nh ng phép o này ki m tra chu n oán c bi t ngay c khi ch t l c p kh n ng th c hi n o t p âm trên t p âm (SNR) t i hai ng dây là quá t i h p l i b ng cách s d ng ch có th hoàn thành k t n i ADSL. 1. chu n oán và gi i quy t các v n u gi i quy t nh ng v giám sát trong khi cung c p d ch v và nâng cao n ng g p ph i thì các b thu phát ADSL2 cung ct p ng ng dây. do ó cung c p thêm 28Kbps cho t i s li u. Nó c ng là ch s octet Bp n là s octet trong khung mang n trên d trên khung s li u FEC trong 14 ho c 16.3 Các tính n ng liên quan a. Nó có giá tr 1”Lp”15*(NSC-1) và 8”™Lp”*(NSC-1). Rp nh n các giá tr 0. Nó có các g iá tr 0. 8 ho c 16. Trong các h th ng ADSL2. ng p. Trong các h th ng ADSL th h th nh t. 4.Bits. 2 ho c 3.Công Ngh ADSL 2+ Các tham s trong các hình v có ý ngh a và giá tr nh sau: p. N u Rp=0 thì Mp=1. 6 .comfirm. 4. Nó nh n các Mp là s khung ghép s li u trên khung s li u FEC trong giá tr 1. trong c chi m t 4 s li u t ng) n c ng dây i n tho i có s li u c. 2. b. suy gi m m ch vòng và t s tín hi u ng dây. 8.Chu n oán Vi c xác ADSL. n PMD phát sinh trong quá trình cung c p c t ng c ng kh n ng ng 3. Kh n ng chu n oán cung c p các công c m c trong và sau kh i t o. 2. c ng chi ti t . 12. l c. t c có th gi m xu ng còn 4Kbps. 10. Gi m tiêu khung khung b ng cách s d ng khung v i các tiêu nh và chi m 32Kbps c a t i s li u th c t . ADSL2 s bit tiêu chu n trong khung có th l p trình 32Kbp. n là ch s ng và khung mang t Trang 62 ng ng. 0 ” Bp n ” 254.

kh n ng này cung c p thông tin v ch t l dây.28: nh h ng gi a các ôi dây b n v i nhau trên cùng m t cáp này b ng cách thích ng liên t c t c c g i là thích ng t c s li u theo liên t c (SRA). kênh (ví d . Thông tin này quy t ng ng dây và i u ki n t p âm t i hai giám sá t ch t l ng lai. ADSL2 phát hi n ra nh ng thay s li u v i i u ki n m i trong su t v i ng Vi c tách này cho phép l p i u ch thay không thay l p t o khung làm cho modem m t i s d ng. K t qu là tín hi u i n t m t ôi gây ra t tr trên các ôi g n k trong bó cáp Hình 3. nh ng thay s li u ADSL. Thông tin này c ng u ng c x lý b i ph n m n ng k t n i ADSL và c s d ng s li u tránh x y ra các l i d ch v trong t nh xem m t khách hàng có th cao h n hay không. c ho phép h i trong i u ki n ADSL2 gi quy t v n th i gian th c. C i ti n này. Các nguyên nhân khác có th là do nhi u sóng vô Hình 3. b. Thích ng t c Các ng dây i n tho i c cung c p các d ch v có t c c b n v i nhau trong bó cáp nhi u ôi ch a 25 ng ng này c g i là ³xuyên âm´ i c a các m c ho c nhi u h n các ôi dây xo n. ADSL2 bao g m kh n ng giám sát hi u n ng th i gian th c.Công Ngh ADSL 2+ Trang 63 Ngoài ra. t k t n i trên h th ng ADSL. th ng ADSL2 thay it c c a k t n i trong khi cung c p d ch v mà không làm ng t d ch v ho c gây l i bit. i các tham s t c s li u truy n d n mà i các tham s trong i các tham s trong l p t o khung b i vì vi c thay ng b khung.24. m t tr m vô tuy n AM n i h t ng ng phát vào bu i t i) và thích ng t c SRA d a trên c s tách l p i u ch và l p t o khung trong h th ng ADSL2. Xuyên âm ch là m t nguyên nhân gây i v nhi t và n c trong bó cáp. Hi n t và có th c n tr c tính t c xuyên âm có th làm tuyên AM. K t qu là nh ng thay t k t n i trong ADSL. i u này gây ra các l i bit không c ng chi ti t .

các m c công su t có liên quan s l i u cu i cùng và các c s d ng trên m i sóng mang ph DMT.3. Trên Hình 3. c s d ng nh m t nghi nh n ch th s li u m i và các tham s truy n d n m i.2 M t s tính n ng m i c a ADSL2+ so v i ADSL 3. i. u xa v s bit.3 K t lu n v công ngh ADSL2 3. v i b phát nh nh ng thu c tính có liên quan c a kênh thông qua th t c phân tích kênh và i u khi n b thu phát.3.3. Trên Hình 3. + Máy thu g i m t b n tin t i máy phát tham s này ch a s bit s li u c n thi t it c s li u.2. B n tin này s li u m i. SRA s d ng các th t c c u thay i nhanh t c s bù hình l i tr c tuy n ph c t p (OLR) c a h th ng ADSL2 li u c a k t n i.3 Công ngh ADSL2+ 3. thi t c phát hi n b i máy thu và c máy thu và máy phát cùng chuy n nhanh và trong su t sang t c c. s li u m i.3 K t lu n v công ngh ADSL2+ 3.25 t t ng quan các kh i ch c n ng trong quá trình kh i t o.4 K t lu n c ng chi ti t .25 m i b thu phát có th x ác Trong quá trình trao b n tin khác.Công Ngh ADSL 2+ th hi u ch nh c ho c ph i kh i Trang 64 ng l i h th ng. Giao th c l i nh ng thay c s d ng cho SRA nh sau: nh thay b t u thay it c + Máy thu giám sát SNR c a kênh và quy t i trong i u ki n kênh. Nh ng ch a t t c nh ng tham s truy n d n c n thi t + Máy phát g i m t tín hi u ³c chính xác th i i m s d ng t c + Tín hi u ³c ng b ´ ng b ´ phát t i t c c i u ch và công su t phát trên m i kênh. thông tin t c 3.1 M t s tính n ng m i c a ADSL2+ so v i ADSL2 3. H tr kh i t o nhanh: Kh i t o b thu phát ADSL c yêu c u cho k t n i gi a ATU -C và ATU-R l p m t tuy n thông tin gi a chúng.

2 Tìm hi u cách thanh toán c c phí thuê bao ADSL ng 5 TH K t Lu n Ph L c I Ph L c II Tài Li u Tham Kh o Ph n C PH L C VÀ TÀI LI U THAM KH O c ng chi ti t .Công Ngh ADSL 2+ N NG NG D NG CÔNG NGH ADSL2+ 4.1 C u trúc chung c a m ng ADSL2+ 4.1.9 Làm vi c t i nhà 4.1 S ra i c a k thu t ADSL t i Vi t Nam 5.5 Truy n hình và phát thanh 4.1.2.1.1.1.3 Truy n s li u 4.1 Tri n khai các d ch v yêu c u t c cao 4.1.2 Công ngh ADSL t i Vi t Nam 5.3 Kh n ng nâng c p ADSL2+ t ADSL 4.10 Mua hang qua m ng 4.2 Truy n hình theo yêu c u 4.3.2 Thi t b u cu i phía nhà cung c p 4.8 Ch a b nh t xa 4.3.1.2 Tránh nh h ng c a nhi u xuyên tâm 4.1.2.1.4 H i ngh truy n hình 4.1.3 Thi t b phía khách hàng Trang 65 Ch ng 4 KH Ch C T TRI N KHAI ADSL T I VI T NAM 5.6 H c t p t xa 4.7 Ch i Game t ng tác trên m ng 4.1 Các nhà cung c p ng truy n ADSL t i Vi t Nam 5.1.3.1 Truy nh p Internet t c cao 4.1 Tình hình phát tri n ADSL t i Vi t Nam 5.1.1.1.