You are on page 1of 43

3

KAEDAH CERUN PESONGAN (KERANGKA)

OBJEKTIF
Objektif am : Mempelajari, memahami dan menggunakan kaedah cerun pesongan dalam proses menyelesaikan masalah bagi kerangka tidak boleh tentu statik. Objektif khusus : Menentukan nilai momen hujung terikat. Menentukan nilai serta melakarkan gambarajah momen lentur. Menentukan nilai serta melakarkan gambarajah daya ricih. Menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh beban tumpu , beban teragih seragam dan beban gabungan . Prasyarat

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/2

Pelajar telah mempelajari Unit 2.

INPUT
3.1 Pengenalan

Kerangka adalah satu struktur yang mempunyai anggota-anggota yang disambungkan ikatan tegar (dengan menggunakan kimpalan atau bolt dan nut) yang kadangkala diperkuatkan dengan perentas (braced) atau kadangkala gabungan diantara ikatan tegar dan ikatan berpin (pinned jointed). Kerangka boleh dianggap telah dianalisa dengan lengkap sekiranya daya-daya paksi, daya ricih dan momen pada keseluruhan anggotanya termasuk yang berada pada penyokong telah diperolehi. Kerangka kerapkali digunakan pada struktur binaan yang terdiri daripada anggota rasuk, tiang dan pengikat yang disambungkan secara pin atau ikatan tegar sepenuhnya. Kaki kerangka portal boleh bersokong dicemat atau terikat tegar. Kadang kadang satu dicemat dan yang satu lagi terikat tegar. Pada Unit ini pelajar hanya menylesaikan masalah yang tidak melibatkan kes-kes karangka huyung. Rajah 3.1 Struktur kerangka yang mengalami bebenan pugak dan mendatar. w kN W kN/m

atau

Modul 3 adalah kesinambungan daripada modul 2 , oleh itu teori-teori seperti anjakan, putaran, momen hujung terikat , daya ricih dan momen lentur adalah sama seperti yang ditunjukkan di dalam modul 2.

Penyelesaian Rentang AB
CERUN PESONGAN (KERANGKA) C4303/U3/3

3.2 Nilai momen hujung terikat. Pada bahagian ini ditunjukkan bagaimana hendak menentukan nilai momen hujung terikat bagi setiap kes kerangka di bawah. Contoh 3.1 merupakan satu kerangka yang mempunyai panjang rentang 4m dan tinggi 3m diikat tegar pada kedua-dua titik A dan C yang dikenakan beban tumpu 30 kN pada pertengahan rentang AB. Untuk kes-kes pembebanan yang lain sila rujuk jadual 2.1. Contoh 3.1 Tentukan nilai momen hujung terikat bagi kerangka di bawah.
30 kN

B 3m C 2m

2m

Penyelesaian Rentang AB

Lukis semula rentang AB dengan mengikat pada kedua-dua bahagian seperti ditunjukkan dalam gambarajah di bawah dengan keadaan daya dan jarak yang sama.
A MFAB 2m 2m 30 kN B MFAB

Untuk kes ini sila lihat U2/7, jadual 2.1(momen hujung terikat) bagi kes daya tumpu, maka kita dapati ; MFAB = - wL 8 Dari rentang AB, kita dapati nilai; MFBA = + wL 8

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/4

w = 30 kN

;L=4m MFBA = + 30(4) 8 MFBA = + 15 kNm

MFAB = - 30(4) 8 MFAB = - 15 kNm Rentang BC

Dari rentang BC, kita dapati tiada nilai daya yang dikenakan, dengan ini nilai;

A MFBC 3m MFBC = 0 kNm MFCB

MFCB = 0 kNm

Contoh 3.2

Tentukan nilai momen hujung terikat bagi kerangka di bawah.


9 kN/m A B 5 kN 2m C 4m 1m

Penyelesaian Rentang AB

Lukiskan semula rentang AB,


9 kN/m A M
F AB

B M 4m
F BA

Untuk kes ini sila lihat jadual 2.1(momen hujung terikat) bagi kes beban teragih seragam maka kita dapati ; MFAB = - WL2 12 MFBA = + WL2 12

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/5

Dari rentang AB, kita dapati ; W = 9 kN ;L=4m MFBA = + 9(4)2 12 MFBA = + 12 kNm MFAB = - 9(4)2 12 MFAB = - 12 kNm Rentang BC

Lukiskan semula rentang BC dengan keadaan terikat pada kedua-dua sisi.


5 kN

B MFBC 1m

C MFCB 2m

Dari rentang BC, kita dapati nilai; MFBC = - wab2 L2 MFBC = - 5(1)(2)2 32 MFBC = - 2.22 kNm MFCB = + wba2 L2 MFCB = + 5(2)(1)2 32 MFCB = + 1.11 kNm

Contoh 3.3

Tentukan nilai momen hujung terikat bagi kerangka di bawah.


25 kN/m A 2EI B 2EI D 3m 2m EI C 2m 13 kN 2m

Penyelesaian Rentang AB

Lukiskan semula rentang AB dengan keadaan terikat pada kedua-dua sisi.

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/6

25 kN/m A M AB 3m
F

B M
F BA

Untuk kes ini sila lihat jadual 2.1(momen hujung terikat) dan kita dapati ; MFAB = - WL2 12 W = 25 kN ;L=3m MFBA = + 25(3)2 12 MFBA = + 18.75 kNm MFBA = + WL2 12

Dari rentang AB di atas kita dapati ; MFAB = - 25(3)2 12 MFAB = - 18.75 kNm Rentang BC

Bagi rasuk julur BC anda hanya perlu mencari nilai momen lentur sahaja. Pada rentang ini kita tidak boleh menjadikannya sebagai rasuk terikat pada kedua-dua sisi. Kita hanya menyelesaikannya sebagai rasuk julur. 25 kN/m B MBC 2m MBC + 25(2)(1) = 0 MBC = - 50 kNm C

Rentang BD

Lukiskan semula rentang BD dengan keadaan terikat pada kedua-dua sisi.


13 kN B MFBD 2m 2m D MFDB

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/7

Dari rentang BD, kita dapati ; w = 13 kN MFBD = - wL 8 MFBD = - 13(4) 8 MFBD = - 6.5 kNm Contoh 3.4 ;L=4m MFDB = + wL 8 MFDB = + 13(4) 8 MFDB = + 6.5 kNm

Tentukan nilai momen hujung terikat bagi kerangka di bawah.


8 kN 9 kN/m A 3EI B 2EI D 1m 3m 3m 2EI 12 kN 3m E C 4m 2EI 5 kN 2m

Penyelesaian Rentang AB

Lukiskan semula rentang AB dengan keadaan terikat pada kedua-dua sisi.


8 kN 9 kN/m A MFAB 1m MFBA 3m B

Rentang AB di atas melibatkan kes beban gabungan iaitu daya tumpu dan daya teragih seragam dan kita dapati nilai; W = 9 kN/m ; L = 4 m w = 8 kN MF AB MFAB = - wab2 - WL2 L2 12 MFAB = - 8(1)(3)2 - 9(4)2 ;a=1m ;b=3m MF BA MFBA = wba2 - WL2 L2 12

MFBA = 8(3)(1)2 - 9(4)2

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/8

42 MFAB = - 51.11 kNm Rentang BC

122

42

122

MFBA = + 35.56 kNm

Lukiskan semula rentang BC dengan keadaan terikat pada kedua-dua sisi.


9 kN/m B MFBC 3m MFCB C

Dari rentang BC, kita dapati ; MFBC = - WL2 12 MFBC = - 9(3)2 12 MFBC = - 12 kNm Rentang BD MFCB = WL2 12 MFCB = 9(3)2 12 MFCB = 12 kNm

Lukiskan semula rentang BD dengan keadaan terikat pada kedua-dua sisi.


12 kN B M
F B D

D 3m M 3m
F D B

Dari rentang BD, kita dapati ; w = 12 kN MFBD = - wL 8 MFBD = - 12(6) 8 MFBD = - 6.5 kNm ;L=6m MFDB = + wL 8 MFDB = + 12(6) 8 MFDB = + 6.5 kNm

5 kN

Rentang CE

Lukiskan semula rentang CE dengan keadaan terikat pada kedua-dua sisi.


C MFCE 4m MFEC 2m E

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/9

Dari rentang BC, kita dapati nilai; MFBC = - wab2 L2 MFBC = - 5(4)(2)2 62 MFBC = - 2.22 kNm MFCB = + wba2 L2 MFCB = + 5(2)(4)2 62 MFCB = + 1.11 kNm

AKTIVITI 3A

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/10

Uji tahap kefahaman anda dengan mencuba aktiviti dibawah berdasarkan kepada arahan yang diberikan. Untuk semakan, sila rujuk maklumbalas 3A pada helaian berikutnya. ARAHAN Tentukan nilai-nilai Momen Hujung Terikat bagi kes-kes kerangka di bawah. a)
5 kN A EI B EI C 3m 3m 6 kN/m 2EI 4m

b)
A

B EI C 3m

5m

c)
A

6 kN/m 2EI B 4 kN 2EI 5 kN 8 kN 4 kN/m A 62EI m EI


B D

2m 3m 2m EI 3m 12 kN
C

d)

2m

C 6m

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/11

2m

e)

18 kN 7 kN/m A EI EI E 3m 2m 2m B EI C 2EI F 6m 2EI D 3m 12 kN 2m

SELAMAT MENCUBA !!! Jika anda menghadapi sebarang masalah sila rujuk kepada pensyarah anda.

MAKLUM BALAS 3A

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/12

a)

MFAB = -3.75 kNm MFBA = 3.75 kNm MFBC = 0 kNm MFCB = 0 kNm

b)

MFAB = -12.5 kNm MFBC = 12.5 kNm MFBC = 0 kNm MFCB = 0 kNm

c)

MFAB = -18 kNm MFBA = 18 kNm MFBC = -7.35 kNm MFCB = 9.80 kNm

d)

MFAB = - 8.33 kNm MFBA = 8.33 kNm MBC = -10 kNm MFBD = - 5.76 kNm MFBD = - 8.64 kNm

e)

MFAB = 0 kNm MFBA = 0 kNm MFBC = -9 kNm MFCB = 9 kNm MFCD = -14.58 kNm MFDC = 14.58 kNm MFBE = 0 kNm MFEB = 0 kNm MFCF = -7.2 kNm MFFC = 10.8 kNm

f)

MFAB = -9 kNm MFBA = 9 kNm MFBC = -16 kNm MFCB = 16 kNm

INPUT 3B

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/13

3.3

Menentukan Nilai Serta Melakarkan Gambarajah Momen Lentur. Dalam input ini kita akan didedahkan bagaimana menentukan nilai

momen lentur akhir. Pelajar perlu melalui langkah-langkah yang akan ditunjukkan sehingga dapat melakarkan gambarajah momen lentur akhir bagi setiap kes kerangka. Modul 3 adalah kesinambungan daripada modul 2 , oleh itu penyelesaian momen lentur adalah sama seperti yang ditunjukkan di dalam modul 2. Langkah yang perlu diikuti adalah seperti berikut :a) Menentukan nilai-nilai momen lentur tindakbalas.
i. Momen hujung terikat (MF)

ii. Persamaan Momen


iii. Nilai sudut ( )

iv. Nilai momen lentur tindak balas (MLTB) b) Menentukan nilai momen lentur bebas. i. Daya tindakbalas (V) ii. Nilai momen lentur bebas pada titik. (MLB) c) Menentukan nilai momen lentur akhir i. Gambarajah momen lentur tindak balas (GMLTB) ii. Gambarajah momen lentur bebas (GMLB) iii. Gambarajah momen lentur akhir (GMLA)
30 kN

Contoh 3.5

Pada bahagian ini ditunjukkan bagaimana hendak menentukan nilai dan gambarajah momenAlentur akhir bagi setiap kes kerangka di bawah. Contoh 3.5 B adalah lanjutan dari contoh 3.1 (momen hujung terikat).
3m

C 2m 2m

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/14

Penyelesaian

a) i)

Menentukan nilai-nilai momen lentur tindakbalas. Momen hujung terikat.

Dengan merujuk contoh 3.1 (m.s. 3) anda dapati nilai momen hujung terikat adalah seperti di bawah. MFAB = - 15 kNm
MFBC = - 0 kNm

; MFAB = 15 kNm
; MFCB = 0 kNm

ii)

Persamaan momen.

Dalam kes ini tidak berlaku sudut putaran pada tupang A dan C kerana sambungan adalah terikat tegar. * Anggap tiada berlaku anjakan ( ) pada rasuk. * EI adalah malar. Maka ;
A

=0

=0

; =0

Diketahui dari Persamaan Umum Momen untuk rentang AB ialah : M AB = 2EI [ 2 L


A

-3 L

] - MFAB

Maka masukkan nilai-nilai di atas dalam persamaan di atas, maka kita dapati; MAB = 2EI [ 2 4
A

- 3 L

] - 15

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/15

MAB = EI 2

- 15
B

------------------------------ (1) +
A

MBA = 2EI [ 2 4 MBA = EI


B

- 3 L - 3 L

] + 15 ------------------------------ (2)

+ 15
B

MBC = 2EI [ 2 3 MBC = 4EI 3


B

]-0 ------------------------------ (3)

MCB = 2EI [ 2 3 MCB = 2EI 3 iii)


B

- 3 L

]+0 ------------------------------ (4)

Menentukan nilai sudut.

Lihat keseimbangan momen pada titik B. Di sini kita akan campurkan semua momen yang bertindak pada titik B akan bersamaan dengan sifar. Momen yang bertindak ialah MBA dan MBC., maka; MB = 0 MBA + MBC = 0 (EI
B

+ 15) + (4EI 3 + 4EI 3 + 4EI 3

)=0
B

Selesaikan dan jadikan EI EI


B B

sebagai tajuk.

= -15 = -15

7EI
B

= -45

= - 45 7EI Nilai momen lentur tindak balas.


B

iv)

Gantikan

dalam pers. (1), (2), (3) & (4), maka kita akan dapat;

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/16

MAB = EI ( -45 ) - 15 2 7EI MAB = - 18.21 kNm MBA = EI ( -45 ) + 15 7EI MBA = 8.57 kNm. MBC = 4EI ( -45 ) 3 7EI MBC = - 8.57 kNm MCB = 2EI ( -45 ) 3 7EI MCB = - 4.29 kNm. b) i) Menentukan nilai momen lentur bebas. MB = 0 Daya tindakbalas.
30 kN

V=0 Va + Vb = 30 kN Vb = 15 kN

Va(4) 30(2) = 0 Va = 15 kN

Va 2m 2m

Vb

ii)

Nilai momen lentur bebas M2m = WL 4 M2m = 30 (4) 4 M2m = 30 kNm

15(2) = M2m M2m = 30 kNm @

18.21 c) i) 8.57 Menentukan nilai serta melakarkan gambarajah momen lentur akhir. Gambarajah momen tindakbalas. 8.57

4.29

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/17

ii)

Gambarajah momen lentur bebas.


0 A 30 kNm 0 B 0 B 0 C

iii)

Gambarajah momen lentur akhir.


18.21 kNm 13.39 kNm 8.57 kNm 0 + 30 kNm 8.57 kNm 16.61 kNm 4.29 kNm

Contoh 3.6

Contoh ini akan menunjukkan bagaimana nilai momen lentur akhir di tentukan dengan keadaan daya teragih seragam pada rentang AB dan daya sisi rentang BC.
9 kN/m A B 5 kN 2m C 4m 1m

a) i)

Menentukan nilai-nilai momen lentur tindakbalas. Momen hujung terikat.

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/18

Dengan merujuk contoh 3.2 (m.s. 4) anda dapati nilai momen hujung terikat adalah seperti di bawah. MFAB = - 12 kNm MFBC = - 2.22 kNm ii) Persamaan momen. ; MFAB = + 12 kNm ; MFCB = + 1.11 kNm

Dalam kes ini tidak berlaku sudut putaran pada tupang A dan C kerana sambungan adalah terikat tegar. * Anggap tiada berlaku anjakan ( ) pada rasuk. * Nilai EI adalah malar. Maka ;
A

=0
A

;
B

=0

; =0

MAB = 2EI [ 2 4 MAB = EI 2


B

- 3 L

] - 12 ------------------------------ (1)

- 12
B

MBA = 2EI [ 2 4 MBA = EI


B

- 3 L - 3 L

] + 12 ------------------------------ (2)

+ 12
B

MBC = 2EI [ 2 3 MBC = 4EI 3


B

] 2.22 ------------------------------ (3)

- 2.22
C

MCB = 2EI [ 2 3

- 3 L

] + 1.11

MCB = 2EI B + 1.11 ------------------------------ (4) 3 iii) Menentukan nilai sudut.

Lihat keseimbangan momen pada titik B. Momen yang bertindak pada titik ini ialah MBA dan MBC, maka; MB = 0 MBA + MBC = 0

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/19

(EI EI

+ 12) + (4EI 3 + 4EI 3


B

B -

2.22) = 0

= - 2.22 - 12
B

3EI 7EI
B

+ 4EI 3

= - 9.78

= - 29.34

= - 29.34 7EI Menentukan nilai-nilai momen tindak balas.


B

iv)

Gantikan

dalam pers. (1), (2), (3) & (4), maka kita akan dapat;

MAB = EI (- 29.34) - 12 2 7EI MAB = - 14.1 kNm MBA = EI ( -29.34 ) + 12 7EI MBA = 7.81 kNm. MBC = 4EI ( - 29.34 ) - 2.22 3 7EI MBC = - 7.81 kNm MCB = 2EI ( -29.34 ) + 1.11 3 7EI MCB = - 1.68 kNm. b) i) Menentukan nilai momen lentur bebas. Daya tindakbalas. 9 kN/m 5 kN

VA MB = 0

VB1

VB2 V=0

VC

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/20

VA(4) 9(4)(2) = 0 VA = 18 kN MC = 0 VB2(3) 5(2) = 0 VB2 = 3.33 kN ii)

VA + VB1 = 9(4) VB1 = 18 kN V=0 VB 2 + Vc1 = 5 Vc1 = 1.67 kN

Nilai momen lentur bebas Momen 1 m dari titik B VB2 (1) = M1m M1m = 3.33 (1) M1m = 3.33 kNm

Momen 2 m dari titik A VA(2) = M2m + 9(2)(1) M2m = 18(2) 9(2)(1) M2m = 18 kNm c) i)

Menentukan nilai serta melakarkan gambarajah momen lentur akhir. Gambarajah momen tindakbalas.
14.1 kNm 7.81 kNm + 0 7.81 kNm

1.68 kNm

ii)

Gambarajah momen lentur bebas. 0 + 3.33 36

iii)

Gambarajah momen lentur akhir.

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/21

14.1 10.96 7.81 7.81 7.04 1.68 Contoh 3.7 Contoh ini akan menunjukkan bagaimana nilai momen lentur akhir di tentukan dengan keadaan daya teragih seragam pada rentang ABC dan daya sisi pada rentang BD. Rentang BC adalah rasuk julur. 25 kN/m A 2EI B 2EI D 3m 2m EI C 2m 13 kN 2m

Penyelesaian

a) i)

Menentukan nilai-nilai momen lentur tindakbalas. Momen hujung terikat.

Dengan merujuk contoh 3.3 (m.s.5) anda dapati nilai momen hujung terikat adalah seperti di bawah. MFAB = - 18.75 kNm MFBD = - 6.50 kNm MBC = - 50 kNm i) Persamaan momen. ; MFAB = + 18.75 kNm ; MFDB = + 6.50 kNm

Dalam kes ini tidak berlaku sudut putaran pada sambungan A sahaja manakala sambungan B mempunyai nilai sudut putaran kerana sambungan adalah jenis pin. * Anggap tiada berlaku anjakan ( ) pada rasuk.

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/22

* Nilai EI mengikut rentang. Maka ;


A

=0

; =0

Dalam kes ini kita dapati nilai EI tidak sama mengikut rentang. Rentang AB dan BD = 2EI ; rentang BC = EI Kita ketahui persamaan umum bagi rentang AB ialah ; M AB = 2EI [ 2 L
A

-3 L

] + MHT

Pada rentang AB gantikan nilai EI dengan 2EI, maka MAB akan menjadi ; MAB = 2 (2EI) [ 2 3 MAB = 4EI 3
B A

- 3 L

] 18.75 ------------------------------ (1)

- 18.75
B

MBA = 2(2EI) [ 2 3 MBA = 8EI 3


B

-3 L

] + 18.75 ------------------------------ (2)

+ 18.75
B

MBD = 2(2EI) [ 2 4 MBD = 2EI


B

- 3 L

] 6.5

+ EI

- 6.5 -3 L ] + 6.5

------------------------------ (3) MDB = 2(2EI) [ 2 4 MDB = 2EI


D D

+
B

+ EI

+ 6.5

------------------------------ (4) iii) Menentukan nilai sudut.

Lihat keseimbangan momen pada titik B. Momen yang bertindak pada titik ini ialah MBA dan MBC dan MBD , maka; MB = 0 MBA + MBD + MBC = 0 (8EI
B

+ 18.75) + (2EI

+ EI

- 6.5) + (-50) = 0

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/23

3 8EI 3 8EI
B

+ 2EI + 6EI 3
B

+ EI

= 6.5 - 18.75 + 50
D

+ 3EI
D

= 37.75

14EI

+ 3EI

= 113.25

------------------------------ (5) Lihat keseimbangan momen pada titik D. Momen yang bertindak pada titik ini ialah MDB sahaja, maka; MD = 0 MDB = 0 2EI EI
B D

+ EI

B D

+ 6.5) = 0 = - 6.5

+ 2EI

------------------------------ (6) Selesaikan pers. (5) dan (6) dengan kaedah persamaan serentak. Pers. (6) x 1.5 1.5EI
B

+ 3EI

= - 9.75

------------------------------ (7)

pers. (5) (7) 12.5EI


B B

= 123.0

= 9.84 EI
D

Untuk mendapatkan EI (9.84) + 2EI EI 2EI


D D D

masukkan

dalam pers. (6)

= - 6.5

= - 6.5 8.28

= - 8.17 EI Menentukan nilai-nilai momen tindak balas.


B

iii)

Gantikan

dan

dalam pers. (1), (2), (3) & (4), maka kita akan dapat;

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/24

MAB = 4EI (9.84) - 18.75 3 EI MAB = - 5.63 kNm MBA = 8EI (9.84) + 18.75 3 EI MBA = 44.99 kNm. MBD = 2EI (9.84) + EI (- 8.17) - 6.5 EI EI MBD = 5.01 kNm MCB = 2EI (- 8.17) + EI (9.84) + 6.5 EI EI MDB = 0 kNm. b) i) Menentukan nilai momen lentur bebas. Daya tindakbalas. 25 kN/m 13 kN 25 kN/m

VA

VB1 VB2

VC1

VC2

MB = 0 VA(3) 25(3)(1.5) = 0 VA = 37.5 kN MC = 0 VB2(4) 13(2) = 0 VB2 = 6.5 kN ii) Nilai momen lentur bebas

V=0 VA + VB1 = 25(3) VB1 = 37.5 kN V=0 Vb2 + Vc1 = 13 Vc1 = 6.5 kN

V=0 Vc2 = 25(2) Vc2 = 50 kN

Momen 1.5m dari titik A

Momen 2m dari titik B

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/25

37.5(1.5) - M1.5m - 25(1.5)(0.75) = 0 M1m = - 28.1 kNm

6.5(2) - M2m = 0 M2m = 13 kNm

Momen 1m dari titik C M1m + 25(1)(0.5) = 0


M1m = - 12.5 kNm

c) i)

Menentukan nilai serta melakarkan gambarajah momen lentur akhir. Gambarajah momen tindakbalas. 50 kNm 44.99 kNm 5.63 kNm 0 5.01kNm +

ii)

+ 0 Gambarajah momen lentur bebas. A B 13 kNm 28.13 kNm

50 kNm 12.5kNm C

iii)

Gambarajah momen50 kNmakhir. lentur 50 kNm 50 kNm 50 kNm 0 + 15.51kNm 13 kNm 0

12.5 kNm

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/26

AKTIVITI 3B
Uji tahap kefahaman anda dengan mencuba aktiviti dibawah berdasarkan kepada arahan yang diberikan. Untuk semakan, sila rujuk pada helaian berikutnya. ARAHAN Tentukan nilai serta lukiskan gambarajah Momen Lentur Akhir bagi setiap kes-kes di bawah dengan mengambil nilai momen hujung terikat dari Maklum balas 3A pada muka surat 11. a)
5 kN A EI B EI C 3m 3m 6 kN/m 2EI 4m

b)
A

B EI C 3m

65 m kN/m

c)

2EI

B 4 kN 2EI 8 kN C

2m 3m 2m

6m

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/27

d)
6 kN/m A 2EI B EI D 6m C

5 kN

EI 3m 12 kN 2m 2m

e)

18 kN 7 kN/m A EI EI E 3m 2m 2m B EI C 2EI F 6m 2EI D 3m 12 kN 2m

SELAMAT MENCUBA !!! Jika anda menghadapi sebarang masalah sila rujuk kepada pensyarah anda.

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/28

MAKLUM BALAS 3B
Nota : Unit momen lentur dalam kNm a)
4.5 3.38 2.25 7.5 0 + 4.12 1.13 7.5 2.25

b)

15.92 10.80 5.67 0 + 7.95 2.85 18.75 5.67

c)

19.75 17.13 14.5 27 0 + 9.88 9.56 13.7 10.28 4.14 0.08 5.67 10.36

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/29

d)
18.7 17.65 27 0 + 9.35 6.83 8.22 0 15.94 19.01 31.5 0 2.9 7.99 13.24 14.40 0.77 0 1.16 12.49 7.57 24.99 16.6 10 6.6

e)
0 + 1.28 4.09 2.56 1.54

10.02 18

Contoh 2.11 Rujuk contoh 2.1 & 2.6 CERUN PESONGAN (KERANGKA) C4303/U3/30

INPUT 3C
3.4 Menentukan Nilai Serta Melakarkan Gambarajah Momen Lentur. Dalam input ini kita akan didedahkan bagaimana menentukan nilai daya ricih akhir. Pelajar perlu melalui langkah-langkah yang akan ditunjukkan sehingga dapat melakarkan gambarajah daya ricih akhir bagi setiap kes kerangka. Modul 3 adalah kesinambungan daripada modul 2 , oleh itu penyelesaian daya ricih adalah sama seperti yang ditunjukkan di dalam modul 2. Contoh 3.8 3.5 Menentukan Nilai-Nilai Daya Ricih.

Contoh ini akan menunjukkan bagaimana nilai daya ricih akhir di tentukan. Langkah ini adalah lanjutan dari contoh 3.1 (momen hujung terikat) dan contoh 3.5 (momen lentur). Untuk mencari nilai daya ricih akhir anda perlu gabungkan daya-daya yang bertindak dengan momen lentur tindak balas rentang.
30 kN

B 3m C 2m

2m

Penyelesaian

Daya ricih bebas di kira dari rentang ke rentang. Di sini anda akan jadikan rentang AB dan BC sebagai rasuk tupang mudah dengan keadaan daya dan jarak yang sama. Dari contoh 3.6 (m.s.xx) nilai momen lentur tindak balas ialah ;

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/31

MAB = - 18.21 kNm MBC = - 8.57 kNm Rentang AB

; MBA = 8.57 kNm ; MCB = - 4.29 kNm

Lukis rentang AB sebagai rasuk tupang mudah dan masukkan daya dan nilai momen lentur tindak balas. 30 kN 18.21 kNm A VA 2m 2m 8.57 kNm B B VB1 VB2 - 4.29 C VC

Menentukan nilai daya. MB = 0 VA (4) 18.21 30(2) + 8.57 = 0 VA = 17.41 kN MC = 0 VB2 (3) + ( - 4.29) - 8.57 = 0 VB2 = 4.29 kN Gambarajah daya ricih akhir. 17.41 kN + 0 12.59 kN 0 V=0 VA + VB1 = 30 VB1 = 12.59 kN V=0 VB2 + VC = 0 VC = - 4.29 kN

4.29 kN

- 0+ Contoh 3.9 Contoh ini akan menunjukkan bagaimana nilai daya ricih akhir di tentukan dengan keadaan dua daya tumpu pada dikenakan pada rentang AB. Langkah ini

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/32

adalah lanjutan dari contoh 3.2 (momen hujung terikat) dan contoh 3.6 (momen lentur).
9 kN/m A B 5 kN 2m C 4m 1m

Penyelesaian

Dari contoh 3.6 nilai momen lentur tindak balas ialah ; MAB = - 14.1 kNm MBC = - 7.81 kNm 14.1kNm ; MBA = 7.81 kNm ; MCB = - 1.68 kNm 9kN/m 7.81kNm 5kN 1.68kNm

VA MB = 0 VA (4) + 7.81 9(4)(2) - 14.1 = 0 VA = 19.57 kN MC = 0

VB1

VB2 V=0

VC

VA + VB = 9(4) VB1 = 16.43 kN V=0 VB2 + VC = 5 VC = - 1.5 kN

VB2 (3) + ( - 1.68) 7.81 5(2) = 0 VB2 = 19.57 kN Gambarajah daya ricih akhir. 19,57kN

+ 0 16.42kN

6.5kN

0 1.5kN

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/33

Contoh 3.10

Contoh ini akan menunjukkan bagaimana nilai daya ricih akhir di tentukan dengan keadaan dua daya tumpu pada dikenakan pada rentang AB. Langkah ini adalah lanjutan dari contoh 3.3 (momen hujung terikat) dan contoh 3.7 (momen lentur). 25 kN/m A 2EI B 2EI D 3m 2m EI C 2m 13 kN 2m

i)

Momen hujung terikat. ; MAB = + 44.99 kNm ; MDB = 0 kNm

Dari contoh 3.7 nilai momen lentur tindak balas ialah ; MAB = - 5.63 kNm MBD = - 5.01 kNm MBC = - 50 kNm 5.63kNm 25kN/m 44.99kNm 5.01kN 13kN 0 25kN/m

VA MB = 0

VB1

VB2 V=0

VD VB3

VA(3) + 44.99 25(3)(1.5) 5.63 = 0 VA = 24.38 kN MD = 0 VB2 (4) - 13(2) 5.01 = 0

VA + VB1 = 25(3) VB1 = 50.62 kN V=0 VB2 + VD = 13

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/34

VB2 = 5.25 kN

VD = 7.75 kN

V=0 VB3 = 25(2) VD = 50 kN Gambarajah daya ricih akhir. 24.38 + 0 5.25kN 50.62kN 7.75kN - 0 + 0 50kN

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/35

AKTIVITI 3C
Uji tahap kefahaman anda dengan mencuba aktiviti dibawah berdasarkan kepada arahan yang diberikan. berikutnya. ARAHAN Tentukan nilai serta lukiskan gambarajah Daya Ricih Akhir bagi setiap kes-kes di bawah dengan mengambil nilai momen lentur tindak balas dari Maklum balas 3B pada muka surat 33. a)
5 kN A EI B EI C 3m 3m 4m

Untuk semakan, sila rujuk pada helaian

b)
A

6 kN/m 2EI

B EI C 3m

5m

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/36

c)
A

6 kN/m 2EI B 4 kN 2EI 8 kN C 6m 2m 3m 2m

d)
6 kN/m A 2EI B EI D 6m C

5 kN

EI 3m 12 kN 2m 2m

e)

18 kN 7 kN/m A EI EI E 3m 2m 2m B EI C 2EI F 6m 2EI D 3m 12 kN 2m

SELAMAT MENCUBA !!! Jika anda menghadapi sebarang masalah sila rujuk kepada pensyarah anda.

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/37

MAKLUM BALAS 3C
Nilai dan gambarajah daya ricih. Unit dalam kN a)
2.87 + 0 2.32 0 0.85 0.85

b)
17.05 + 0 12.95 0 2.84

2.84

c)
18.88 + 0 17.13 7.21 3.21 3.91 4.79 0

d)
18.35 5 + 0 17.65 7.52 4.48

e)
6.04 k + 0 1.28 11.96

19.01

7.65 0.46 -0+ 6.62 -0+ 22.99

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/38

PENILAIAN KENDIRI
ARAHAN Dengan menggunakan Kaedah Cerun Pesongan selesaikan setiap kes KERANGKA di bawah dengan menentukan :i) ii) iii) a)
A EI B EI C 4m 7m 2m 2m

Nilai-nilai momen hujung terikat. Nilai-nilai dan lukiskan gambarajah momen lentur akhir. Nilai-nilai dan lukiskan gambarajah daya ricih akhir

b)

5 kN A EI B 8 kN EI 3m C 1m 3m 1m

c)

9 kN A EI

12 kN B 7 kN EI 3 kN/m 4m 3m

2m

3m

2m

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/39

d)
3 kN/m A EI B EI 2EI D 3m 2m

4 kN

C 4m

e)
A

8 kN 9 kN/m EI B EI D 3m 2m 2m 2EI C 2m 4 kN EI 3m E

* Jika anda kurang faham atau tidak pasti sila rujuk kepada pensyarah anda.

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/40

MAKLUM BALAS
Nota : Unit daya ricih dalam kN Unit momen lentur dalam kNm a) i Nilai dan gambarajah momen lentur akhir.
1.75 0 + 0.88 3.94 1.75 3.07 4.38 0

ii

+ 0 -

Nilai dan gambarajah daya ricih akhir. 2.84


0.66

4.16

-0+

b)

Nilai dan gambarajah 3.40 momen lentur akhir.


2.04 1.58 0 + 3.75 3.40 1.71 3.45 +02.55 6

ii

Nilai dan gambarajah daya ricih akhir.

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/41

3.29 + 0 1.71 1.15 6.85

-0+

c)

Nilai dan gambarajah momen lentur akhir.


21.3 15.19 6.07 0 + 19.72 13.65 10.85 +016.29 22.3 30 19.15 7.11 21.3

ii

Nilai dan gambarajah daya ricih akhir.


6.81 + 0 15.22 2.19 0.78 14.19 17 6.95 12.78 3.43 0 + 7.06 0 0.1 0.06 0 6.22

-0+ 8.5 8.5

d)

Nilai dan gambarajah momen lentur akhir.


3.53 +0-

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/42

ii

Nilai dan gambarajah daya ricih akhir.


10

2.15 + 0 -

4 B B 2.15 2.65 -0+

e)

Nilai dan gambarajah momen lentur akhir.


4.81 4.07 9.6 0 + 4.79 2.95 + 0 4.5 2.7 0.46 10.08 2.38 7.92 2 2.54 5.05 0.41 -0+ -0+ 1.46 2.42 5.30 4.86 2.7

0.23

ii

Nilai dan gambarajah daya ricih akhir.

CERUN PESONGAN (KERANGKA)

C4303/U3/43

TAHNIAH !!!
ANDA TELAH BERJAYA MENCAPAI OBJEKTIF. Sila cuba unit berikutnya