You are on page 1of 54

5

KAEDAH AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

Kaedah agihan momen ini kaedah penggantian yang mana ianya mudah diaplikasikan apabila sesetengah pekali elastik dapat ditetapkan. Keadah agihan momen atau dikenali juga sebagai moment distribution telah dibangunkan oleh En. Hardy Cross, seorang profesor dalam kejuruteraan awam di Universiti Illinois pada tahun 1932. Kaedah ini telah menarik perhatian ramai dan di iktiraf diantara kaedah termaju di dalam analisis struktur abad ini.

OBJEKTIF Objektif am : Mempelajari , memahami dan menggunakan kaedah agihan momen untuk menentukan nilai momen pada setiap kerangka portal iaitu struktur tak boleh tentu statik yang melibat kes tidak huyung dan kes huyung. Objektif khusus : Menentukan nilai momen hujung terikat Menentukan nilai agihan momen pada setiap hujung Menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh beban tumpu , beban teragih seragam dan beban gabungan . Menentukan nilai momen lentur dan daya ricih Melakarkan gambarajah momen lentur dan daya ricih

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/2

INPUT

Pengenalan Penggunaan kaedah Agihan Momen kepada analisis kerangka tegar tidak boleh tentu adalah sama dengan rasuk selanjar. Sekiranya suatu kerangka tegar memiliki lebih daripada 2 anggota bertemu pada satu sambungan, ketidak seimbangan di permukaan setiap sambungan adalah hasil tambah aljabar momen-momen hujung terikat (MHT) atau momen bawa sebelah terkumpul di sambungan itu. Ketidakseimbangan ini kemudiannya diagih-agihkan kepada hujung-hujung anggota berdasarkan faktor-faktor agihan. Modul 5 adalah kesinambungan daripada modul 4 , oleh itu teori-teori seperti momen hujung terikat , faktor agihan , faktor bawa sebelah dan faktor kekukuhan adalah sama seperti yang ditunjukkan di dalam modul 4

Kerangka Portal Tanpa Kes Huyung


Contoh 5.1 Tentukan momen-momen akhir untuk setiap sambungan.
100kN B 5m 5m C

15m

15m

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/3

EI dianggap malar

Langkah Penyelesaian a) Tentukan Momen hujung Terikat (MHT) MFAB = MFBA = 0 MFBC MFCB =100 (10 ) P L ==125kNm 8 8

= + 125kNm

MFCD = MFDC = 0 b) Tentukan Faktor Kekukuhan (FK) K


I L

AB
1 1 5

BC
1 1 0

CD
1 1 5

c) Tentukan nilai Faktor Agihan Pada sambungan A , FAAB = 0 ( tiada putaran )


1 2 15 Pada sambungan B , FABA= = =0.4 1 1 5 + 5 10

FABC = 1-

2 = 0.6 5

1 3 10 Pada sambungan C , FACB = = = 0.6 1 1 5 + 5 10

FACD = 1-0.6 = 0.4 Pada sambungan D , FADC = 0 ( tiada putaran)

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/4

d) Menyelesaikan agihan momen pada kerangka secara berjadual


A 0 0 B 0.4 0.6 0 - 125 C 0.6 0.4 + 125 0 D 0 0

MHT Ag

0 +150 +75 BS +25 -37.5 Ag 0 +15 +22.5 BS +7.5 -11.5 Ag 0 +4.5 +6.75 BS +2.25 -3.38 Ag 0 +1.35 +2.03 BS +0.68 -1.02 Ag 0 0.63 ( berhenti ) +0.61 +0.41 Momen Akhir +35.43 +71.26 -71.26

+75 +37.5 -25.5 +11.5 -6.75 +3.38 -2.03 +1.02 -0.61

-50 -15 -4.5 -1.35 -0.41

0 -25 0 -7.5 0 -2.25 0 -0.68 0 -35.43

+71.26 -71.26

Nota: Bilakah anda hendak menghentikan agihan ini ? . agihan di hentikan apabila MHT mencapai 0.5 % MHTmax iaitu 0.5% x 125 = 0.63 kN
Lihat walaupun kes di atas adalah kerangka portal tetapi ia 100kN telah dibuka seolah-oleh ia 71.26 71.26 adalah rasuk B C 5m 5m selanjar dan kebanyakkan kes kerangka portal yang tidak 15m 15m melibatkan kes huyung penyelesaian 35.43 35.43 96 kN 120 kN sebegini sangat A D Tentukan momen-momen akhir untuk setiap sambungan popular 6m A B 4m C 5m 5m 2I 2I

Nilai momen pada kerangka :

Contoh 5.2

1.5I 6m m D

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/5

Langkah Penyelesaian a) Tentukan Momen hujung Terikat (MHT)


P L 8

MFAB = -

=-

96 (10 ) = -120kNm 8

MFBA = +120kNm MFBC M


F CB

=-

120 (6 2 )( 4) Pe 2 f == -172.8kNm L2 10 2

120 ( 4 2 )( 6) Pe 2 f = =+ = +115.2kNm L2 10 2

b) Tentukan Faktor Kekukuhan (FK) K


I L

AB
3 2 4 10

BC
2 1 0

CD
1.5 6

3 20

1 5

1 4

c) Tentukan nilai Faktor Agihan Pada sambungan A , FAAB = 1.0 Pada sambungan B , FABA= (3/20)/(3/20+ 1/5) = 3/7=0.43 FABC = 1-0.43 =0.57 Pada sambungan C , FACB = (1/5)/1/5+1/4 = 0.44 FACD = 1 0.44 = 0.56

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/6

Pada sambungan D , FADC = 0 ( tiada putaran)

d) Menyelesaikan agihan momen pada kerangka secara berjadual


A 1.0 B 0.43 0.57 + 120 - 172.8 C 0.44 0.56 + 115.2 0 D 0 0

MHT

-120

Ag BS Ag BS Ag BS Ag BS Ag Momen Akhir

-120

+22.7 +30.1 +60 -25.35 -14.90 -19.75 -3.31 +1.42 +1.89 +2.18 -0.94 -1.24 -0.21 +0.09 +0.12 +188.37

-50.69 +15.05 -6.62 -9.88 +4.35 +0.95 -0.42 -0.62 +0.27

-64.51 -8.43 5.53 -0.53 +0.35

0 -32.26 0 -4.22 0 +2.77 0 -0.27 0 -33.98

-188.37 +67.59 -67.59

Nilai momen pada kerangka :


96 kN 188.37 A 5m 2I 5m B 4m 2I 6m C 120 kN 67.59

Contoh 5.3

Merujuk kepada gambarajah dibawah, tentukan momen-momen akhir untuk setiap sambungan. 36 kN A 5m B I 5m D 5m 64.8kN/m 2I C
D 33.98

1.5I 6m m

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/7

Langkah Penyelesaian a) Tentukan Momen hujung Terikat (MHT) MFAB = MFDB = MFBD = 0 MFBC MFCB ==
64 .8(5) 2 qL 2 == -135kNm 12 12

64 .8(5) 2 qL 2 = = 135kNm 12 12

MFBA = 36(1.5) = 54kNm (keseimbangan momen )

b) Tentukan Faktor Kekukuhan (FK) K


I L

AB 0

BC
2 5

CD
1 5

c) Tentukan nilai Faktor Agihan Pada sambungan B , FABA= 0


2 2 5 FABC = = 2 1 3 + + 0 5 5

FABD = 1 -

2 1 = 3 3

Pada sambungan C , FACB = 0 ( tiada putaran) Pada sambungan D , FADB = 0 ( tiada putaran)

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/8

d) Agihan Momen Sambungan Anggota Faktor Agihan MHT Ag BS Ag Momen Akhir BA 0 +54 B BD
1 3

BC
2 3

C CB 0 +135 0 +27 0 +162

D DB 0 0 0 +35 0 +13.5

+54

0 27 0 0 +27

-135 +54 0 0 -81

36 kN A 27

54 B 64.8kN/m

162 C

13.5

AKTIVITI 5A

Arahan:

Kerangka di bawah tidak akan mengalami kesan huyung , dengan menggunakan kaedah agihan momen , tentukan momen akhir bagi rajah yang ditunjukkan .

Soalan 1 25kN B 5m I 10m 10m EI adalah malar 5m C

I A

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/9

Soalan 2

18kN/m B I 10m I I A D 10m EI adalah malar C

Soalan 3 20kN 20kN B 2I 10m 2I

9m 15kN I 5m 3I C 3I 10m E

D 2I 9m I C 1 2I 4m 1 E

Soalan 4 10m I

25kN/m

B2

D A

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/10

Soalan 5 30kN 25kN C 2.5m 5m 3I 2I E

25kN/m

7.5m

2I 15m

10m

MAKLUM BALAS 5A A
SOALAN 1 MAB = +10.24kNm MBA = +20.73kNm MBC = -20.73kNm MCB = -20.73kNm MCD = +20.73kNm MDC = -10.24 kNm SOALAN 3 MAB = +11 kNm MBA = +22 kNm SOALAN 2 MAB = -38.64 kNm MBA = +90.45 kNm MBC = -90.45 kNm MCB = +90.45 kNm MCD = -90.45 kNm MDC =-38.64 kNm SOALAN 4 MAB = -177.59 kNm MBA = +140.85 kNm

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/11

MBC = -22 kNm MCB = +34 kNm MCD = -25kNm MDC =-0.5 kNm MCE =-9 kNm SOALAN 5 MAB = +244.79 kNm MBA = +135.48 kNm MBC = -135.48kNm MCB = +16.46kNm MCD = -30.47kNm MCE =-16.03 kNm MEC =+15.09 kNm

MBC = -140.85 kNm MCB = -54.95 kNm MCD = +9.03 kNm MCE =+45.92 kNm MEC =+21.93 kNm

INPUT 5B

Kerangka Portal Kes Huyung (sidesway) Apakah Yang menyebabkan kesan huyung terjadi ? . Ia biasanya berlaku disebabkan oleh keadaan-keadaan seperti yang ditunjukkan seperti di bawah . 1. Struktur yang tidak semetri W

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/12

2. Beban yang tidak simetri W

3.

Sokong yang tidak sama W

4.

Tiang yang tidak sama panjang W

5.

Beban Ufuk P

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/13

6.

Saiz anggota yang berbeza

I 2I I

Apabila kerangka mengalami keadaan-keadaan seperti di atas , ia akan menghuyung ( berlakunya anjakan ) pada jarak tertentu (rujuk gambarajah di bawah )
B B C C

Di akibatkan beban P , kerangka akan huyung ke kanan sebanyak

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/14

Analisis kerangkan portal ini terbahagi kepada dua peringkat iaitu ; Peringkat pertama Kerangka di sangga untuk mengelakkan daripada berlakunya huyung dan analisa agihan momen di lakukan mengikut agihan momen tanpa kes huyung .(rujuk gambarajah di bawah )
MB B MC C

R , Daya sangga anggapan

HA

MA

MD HD

Setelah agihan momen di selesaikan, arah momen akhir akan di tunjukkan seperti di dalam gambarajah . Momen pada A dan B akan menghasilkan tindakbalas ufuk iaitu HA pada A dan momen pada C dan D akan menghasilkan tindakbalas ufuk iaitu HD pada D. Oleh itu keseimbangan daya akan memberikan ; H = 0 iaitu daya dari kiri = daya dari kanan HA = HD + R R = HA - HD Peringkat Kedua B
B C C R , Daya Huyung Anggapan

1 Kerangka di anggap bergerak sebanyak di C akibat oleh daya huyung

dan agihan momen kedua akan di lakukan .


P

HA

HD

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/15

Momen pada A dan B akan menghasilkan tindakbalas ufuk iaitu HA pada A dan momen pada C dan D akan menghasilkan tindakbalas ufuk iaitu HD pada D. Oleh itu keseimbangan daya akan memberikan ; H = 0 iaitu daya dari kiri = daya dari kanan R = HA + HD Sekiranya pesongan sembarangan merupakan pesongan ufuk sebenar yang akan berlaku pada sambungan B dan C di sebabkan oleh beban , maka daya sangga MESTILAH sama dengan daya huyung tetapi berlawanan arah . Dalam hal ini , jumlah momen akhir adalah adalah GABUNGAN daripada kedua-dua momen agihan tadi. (kes huyung dan kes tanpa huyung) Momen Akhir = Momen akhir (kes huyung)+ momen akhir (kes tanpa huyung) Oleh kerana nilai yang di anggap bukan nilai sebenar , maka momen yang di perolehi daripada agihan kedua (kes huyung) perlu di darabkan dengan faktor skala, f, sebelum di campurkan dengan momen daripada agihan pertama(kes tidak huyung)

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/16

Faktor skala, f =

R R1

Momen Akhir =

Momen Akhir (kes tidak huyung)

momen akhir (kes huyung)

Contoh 5.4

Tentukan Momen-momen akhir untuk setiap sambungan

B 10m 8kN 10m A I

40m 2I

2I 40m

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/17

Penyelesaian Struktur diatas boleh di ketegorikan dalam kes berlakunya huyung. Kita perlu menyelesaikan masalah di atas dengan membahagikannya kepada dua kes iaitu kes huyung dan kes tidak huyung . Penyelesaian Kes tidak huyung di buat terlebih dahulu. Kes1- Kes Tidak Huyung a) selesaikan Momen Hujung Terikat , MHT MFAB =
8( 20 ) PL = =-20kNm 8 8

MFBC = MFCB =0 MFBA = +20kNm

b) Mengira faktor kekukuhan , FK k


I L

AB
3 1 4 20

BC
2 40

CD
2 40

3 80

1 20

1 20

c) Mengira Faktor Agihan Tentukan nilai Faktor Agihan Pada sambungan A , FAAB = 1.0
3 80
3

Pada sambungan B , FABA= 3


80

1 = 7 + 20

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/18

FABC = 1-

3 4 = 7 7 1 1 = 2 + 20 20

Pada sambungan C , FACB = 1 FACD = 1-0.5= 0.5

1 20

Pada sambungan D , FADC = 0 ( tiada putaran)

d) Jadual agihan momen


A 1.0 B 0.43 0.57 C 0.5 0.5 D 0

MHT Ag BS Ag BS Ag BS Ag BS Ag BS Ag Momen Akhir

-20 +20

+20

0 0 -5.71 +2.86 -2.86 +1.43 -0.41 +0.21 -0.21 +0.11 -0.03 +0.02 0

0 0 0 0 +1.43 0 +0.72 0 +0.11 0 +0.06 0 R +2.32

-8.57 -11.43 +10 -4.29 -5.71 +1.43 -0.61 -0.82 +0.72 -0.31 -0.41 +0.11 -0.05 -0.06 +0.06 16.14 B -0.03 0.10 ( berhenti ) -0.03 +16.14 -16.14

+2.86 +1.43 +0.21 +0.11


C +0.02

4.61 -4.61 +4.61

e) Seterusnya kita tentukan daya sangga , R

2.32

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/19

f) Mengira daya-daya ufuk

Tiang AB 16.14 B MB = 0 HA(20) +16.14 8(0) =0 HA =


80 16 .14 20

= 3.19kN 8kN A 20m

HA

Tiang CD C MB = 0 4.61 + 2.32 - HA(40) = 0 HA =


6.9 3 4 0

4.61

= 0.17kN 40m 2.32 D HD

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/20

Keseluruhan = R + 8 +HD =HA R = HA HD 8 = 3.19 0.17 8 = -4.98kN R = 4.98kN ()

Kes 2 Kes Huyung Anggapkan kerangka huyung ke kanan dengan jumlah anggaran sebarang anjakan bernilai .
B B C C

100

50

100

50

Momen yang disebabkan oleh huyung adalah

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/21

Rentang AB =

6 EI AB 6 EI = 20 2 L2 AB 6 EI CD 6 EI (2) I = 40 2 L2 CD

Rentang CD =

Dengan menganggapkan MFBA = 100kNm, tentukan MFCD melalui nisbah momen pada rentang AB & CD 1 6 EI 100 20 2 20 = 6 E (2) I = 2 M F CD 40 40 2
100 (2)( 20 2 ) = -50kNm 40 2

*nilai anggapan MFBA = 100kNm


digunakan kerana ia adalah penghampiran yang paling sesuai kerana jika nilai ini terlalu kecil agihan mungkin akan berakhir terlalu cepat dan jika nilai ini terlalu besar agihan momen akan memakan masa yang terlalu lama

M F BA M F CD
MFCD =

Kita boleh menentukan nilai momen untuk rentang AB dan CD berdasarkan kepada nisbah kedua-dua rentang
AB 6 EI 40 2 = C D 6 EI ( 2) 20 2

40 ( 40 ) 2 = 20 ( 20 ) 2 1

AB = 2 CD

Agihan Momen ( Kes Huyung )


A 1.0 B 0.43 0.57 C 0.5 0.5 D 0

MHT Ag BS Ag BS Ag BS

-100 +100

-100

-50

-50 0 +12.5 0 -7.14 0 +4.47

+42.86 +57.14 +50 +12.5 -26.79 -35.71 -7.14 +3.06 +4.08 +4.47

+25 +25 +28.57 -14.29 -14.29 -17.86 +8.93 +8.93 +2.04

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/22

Ag BS Ag BS Ag Momen Akhir

-1.91 -2.56 -0.51 +0.22 +0.29 +0.32 0.5 ( berhenti ) -0.14 -0.18 0 -32.7 +32.70

-1.02 -1.02 -1.28 +0.64 +0.64 +0.15 -0.07 -0.07 +30.81 -30.81

0 -0.51 0 +0.32 0 -40.36

Kedudukan nilai momen akhir


B C 30.81

R1

32.70

40.36 Menentukan Daya Hujung Anggapan R1 Tiang AB 32.70 B

HD

20m

MB = 0 HA(20) 32.70 = 0 HA = 1.64kN ()

HA

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/23

Tiang CD 30.81 B

20m

MB = 0 HD(40) 40.36 30.81 = 0 HD = = 1.78kN ( )

40.36 KeseimbanganA H = 0 Keseluruhan = R1

HD

= HA + HD = 1.64 + 1.78 = 3.42 kN


R R1 4.98 = 1.46 3.42

Faktor Skala, f =

Momen Akhir Sambungan Ma F x Mb Momen Akhir AB 0 0 0 BA +16.14 -47.74 -31.60 BC -16.14 +47.74 +31.60 CB -4.61 +44.98 +40.37 CD +4.61 -44.98 -40.37 DC +2.32 -58.93 -56.61

40m 31.60

40.37

10m 8kN 10m 40m

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/24

56.61

HD

Contoh 5.5

Tentukan nilai-nilai momen akhir pada kerangkan di bawah 12kN/m 25kN


B C

3I

I 4m 3I 8m
A

8m

Penyelesaian Struktur diatas boleh di ketegorikan dalam kes berlakunya huyung. Kita perlu menyelesaikan masalah di atas dengan membahagikannya kepada dua kes iaitu kes huyung dan kes tidak huyung . Penyelesaian Kes tidak huyung di buat terlebih dahulu. Kes 1 Kes tidak huyung a) Selesaikan Momen Hujung Terikat , MHT

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/25

MFAB = MFBa = MFCD = MFDC = 0 MFBC =


12 ( 8) aL 2 = = -64kNm 12 12

MFCB = +64kNm

b) Mengira faktor kekukuhan , FK k


I L

AB
1 4

BC
1 3 8

CD
3 1 8

3 8

3 8

c) Mengira Faktor Agihan Tentukan nilai Faktor Agihan Pada sambungan A , FAAB = 0 ( tiada putaran)
1 4
2

Pada sambungan B , FABA= 1 3 = 5 + 4 8 FABC =


3 5

Pada sambungan C , FACB = 3 FACD = 1-0.5= 0.5

1 3 = 2 + 8 8

3 8

Pada sambungan D , FADC = 0 ( tiada putaran)

d) Agihan Momen ( Kes Huyung )


A 0 B 0.4 0.6 C 0.5 0.5 D 0

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/26

MHT Ag BS Ag BS Ag BS Ag BS Ag Momen Akhir

-64 +38.40 -16 +9.60 +4.80 +2.88 -1.20 +0.72 -0.36 +0.22

+64

0 -32 -9.60 -2.40 -0.72 -0.18

0 0 -16 0 -4.80 0 -1.20 0 -0.36 0 -22.36

0 +25.60 +12.50 0 +6.40 +3.20 0 +1.92 +0.96 0 +0.48 +0.24 0 0.32 ( berhenti ) +0.14

-32 +19.20 -9.60 +4.80 -2.40 +1.44 -0.72 +0.36 -0.18

+17.20 +34.54 -34.54

+44.90 -44.90

34.54 25kN

12kN/m

44.90
C

4m 17.20 HA 8m
A

22.36

HD

8m

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/27

e) Menentukan daya sangga anggapan , R Tiang AB 25kN 34.54 4m 17.20 A HA MB = 0 34.54 + 17.20 - HA(4) = 0 HA = 12.94kN ( ) B

Tiang CD C

44.90 MC = 0 HD(8) 22.36 44.90 = 0 HD = 8.41kN ( )

8m 22.36 D

HD

Keseimbangan H = 0 Keseluruhan = 25 + HA = HD + R R = 25 + 12.94 8.41 = 29.53 kN

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/28

Kes 2 Kes Huyung Anggapkan kerangka huyung ke kanan dengan jumlah anggaran sebarang anjakan bernilai .
B B C C

100

75

100

75

Momen yang disebabkan oleh huyung adalah Rentang AB = Rentang CD =

6 EI L
2 AB

6 EI 42

6 EI CD 6 EI (3) I = 82 L2 CD

Dengan menganggapkan MFBA = 100kNm, tentukan MFCD melalui nisbah momen pada rentang AB & CD
2

M F BA M F CD

6 EI 1 2 100 4 4 = = 2 F 6 E (3) I M CD 3 82 8

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/29

MFCD =

100 (3)( 4 2 ) = -75kNm 82

d) Agihan Momen ( Kes Huyung )


A 0 B 0.4 0.6 C 0.5 0.5 D 0

MHT Ag BS Ag BS Ag BS Ag BS Ag Momen Akhir

-100

-100 0 +160 +8.75 -11.25 -7.50 +4.5 +1.41 -0.85 -0.56 +0.33

-75 +37.5 +30 -15 -5.63 +2.82 +2.25 -1.13 -0.42 +0.21 +37.5 -15 +2.82 -1.13 +0.21

-75 0 +18.75 0 -7.5 0 +1.41 0 -0.56 0 -62.90

0 +40 +20 0 -7.50 -3.75 0 +3.0 +1.50 0 -0.56 -0.28 0 0.5 ( berhenti ) +0.23 -82.53
B

-64.83 +64.83

+50.60 -50.60
C 50.60

R1

64.83

82.53

HA

62.90

HD

e) Menentukan daya sangga anggapan , R

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/30

Tiang AB B

64.83 MB = 0 HA(4) 82.53 64.83 = 0 HA = 38.84kN ( )

4m 62.53 A HA

Tiang CD C

50.60 MC = 0 HD(8) 62.90 50.60 = 0 HD = 14.91kN ( )

8m 62.90 D

HD

Keseimbangan H = 0 Keseluruhan = R1 = H A + H D R = 36.84 + 14.19 = 51.03kN

Faktor Skala , F

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/31

f =

R 29 .53 = R1 51 .23

= 0.58 Momen Akhir Sambungan Ma F x Mb Momen Akhir AB +17.20 -47.87 -30.67 BA +34.54 -37.60 -3.06 BC -34.54 +37.60 +3.06 CB +44.90 +29.35 +74.25 CD +44.90 -29.35 -74.25 DC -22.36 -36.48 -58.84

8m 3.06

C 74.25

R1

4m 8m
A

30.67

58.84 25kN/m
B

D C

H14.91 D

3m 4m Contoh 5.6 40kN Tentukan nilai-nilai momen akhir pada kerangkan di bawah
A

3m

5m

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/32

Penyelesaian Struktur diatas boleh di ketegorikan dalam kes berlakunya huyung. Kita perlu menyelesaikan masalah di atas dengan membahagikannya kepada dua kes iaitu kes huyung dan kes tidak huyung . Penyelesaian Kes tidak huyung di buat terlebih dahulu.

Kes 1 Kes tidak huyung a) Selesaikan Momen Hujung Terikat , MHT MFAB = MFBa = 0 MFBC =
qL 2 25 ( 5) = 12 12
2

= -52.08kNm

MFCB = +52.08kNm MFCD =


40 ( 6 ) PL = = -30kNm 8 12

MFCD = +30kNm

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/33

b) Mengira faktor kekukuhan , FK k


I L

AB
1 4 1 = 5

BC
1 = 6

CD

c) Mengira Faktor Agihan Tentukan nilai Faktor Agihan Pada sambungan A , FAAB = 0 ( tiada putaran)
1 4
5

Pada sambungan B , FABA= 1 1 = 9 + 4 5 FABC = 1 3 4 = 5 9

Pada sambungan C , FACB = 1


5
6 5 = 1 1 1 1

1 = 1 1 + 6

1 5

FACD = 1 -

Pada sambungan D , FADC = 0 ( tiada putaran)

d) Agihan Momen ( Kes Huyung ) A 0 B 0.55 0.45 0.55 C 0.45 0 D

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/34

MHT Ag BS Ag BS Ag BS Ag BS Ag Momen Akhir

0 0 0 +28.93 +14.47 0 +3.36 +1.68 0 +1.76 +0.88 0 +0.21 +0.11 0 < 0.26 berhenti +0.11

-52.08 +23.15 -6.04 +2.68 -3.16 +1.40 -0.37 +0.16 -0.19 +0.08

+52.08 -12.04 +11.58 -6.32 +1.34 -0.73 +0.70 -0.38 +0.08 -0.04

-30 -10.04 -5.26 -0.61 -0.32 -0.04

+30 0 -5.02 0 -2.63 0 -0.32 0 -0.16 0 +21.87

+17.14 +34.37 -34.37 34.37


B

+46.27 -46.27 25kN/m


C

46.27

3m 4m 17.14 3m 40kN

21.87 d) Menentukan daya sangga anggapan , R 5m Tiang AB B 34.37 4m 17.14 A HA MB = 0 34.37 + 17.14 - HA(4) = 0 HA = 12.88kN ( )
D

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/35

Tiang CD C

44.27 3m MC = 0 -46.27 + 40(3) + 21.87 - HD(8) = 0 HD = 15.93kN ( )

6m 21.87 D

40kN

HD

Keseimbangan H = 0 Keseluruhan = HA + HD + R = 0 R = 40 12.88 15.93 = 11.19kN

B C C Kes 2 Kes B Huyung 100 Anggapkan kerangka huyung ke kanan dengan jumlah anggaran 44.44

sebarang anjakan bernilai .

100

44.44

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/36

Momen yang disebabkan oleh huyung adalah Rentang AB = Rentang CD =

6 EI L
2 AB

6 EI 42

6 EI CD 6 EI / = 42 L2 CD

M AB M F CD

6 EI 62 42 = = 2 6 EI 4 2 4

Dengan menganggapkan MFBA = 100kNm, tentukan MFCD melalui nisbah momen pada rentang AB & CD

100 100 (16 ) 36 = MFCD = = -44.44kNm F 100 36 M CD


Agihan Momen ( Kes Huyung ) A 0 B 0.55 0.45 0.55 C 0.45 0 D

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/37

MHT Ag BS Ag BS Ag BS Ag BS Ag Momen Akhir

-100 -100 0 +55.56 +27.78 0 -6.73 -3.37 0 +3.37 +1.69 0 -0.41 -0.21 0 < 0.5 Berhenti +0.21 -74.11

0 +44.44 +12.12 -5.39 -6.06 +2.69 +0.74 -0.33 -0.37 +0.16

0 +24.24 +22.22 -12.12 -2.70 +1.47 +1.35 -0.74 -0.17 +0.09

-44.44 +20.20 -10.10 +1.23 -0.61 +0.08

-44.44 0 +10.10 0 -5.05 0 +0.62 0 -0.31 0 -39.08

-48.00 +48.00

+33.64 -33.64

Kedudukan momen akhir 34.37


B

25kN/m
C

33.64 R1

3m 40kN 4m 74.11 3m

39.08
D

5m

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/38

Menentukan daya sangga anggapan , R1 Tiang AB 48 B MB = 0 HA(4) 74.11 - 48 = 0 HA = 30.53kN ( ) 74.11 A HA

4m

Tiang CD C

36.64 3m MC = 0 HD(6) 39.08 33.64 = 0 HD = 12.12kN ( )

6m 39.08 D

40kN

HD

Keseimbangan H = 0 Keseluruhan = R1 = HA + HD

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/39

R = 30.53 + 12.12 = 42.65kN Faktor Skala , F f =


R 11 .19 = R1 42 .65

= 0.26 Momen Akhir Sambungan Ma F x Mb Momen Akhir AB +17.14 -19.27 -2.13 BA +34.37 -12.48 +21.89 BC -34.37 +12.48 -21.89 CB +46.27 +8.75 +55.02 CD -46.27 -8.75 -55.02 DC +21.87 -10.16 +11.71

Kedudukan momen akhir

21.89
B

25kN/m
C

55.02

3m 4m 2.13 3m 40kN

11.71
D

5m

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/40

AKTIVITI 5B

Arahan:

Struktur di bawah akan mengalami kesan huyung , dengan menggunakan kaedah agihan momen , tentukan momen akhir bagi rajah yang ditunjukkan . Anggapkan EI adalah malar (constant) B C I 4m 4m 2I 7m 2I D 30kN

Soalan 1

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/41

Soalan 2 30kN/m B 4m 40kN/m 2I

50kN C

5m

3I

2I 8m D

3m A

Soalan 3

4m 30kN/m B

2m

1m C 1m

4m

20kN/m 3m

A D

2m

Soalan 4 B 3m

4m 50kN 1m I C

6kN/m 4m

2I

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/42

2I A D Soalan 5 B 3m 25kN I 7m I A D 10m 50kN/m 15m

MAKLUM BALAS 3B
SOALAN 1 MAB = -32.83kNm MBA = -16.67kNm MBC = +16.67kNm MCB = +62.03kNm MCD = -62.03kNm MDC = 0 SOALAN 2 MAB = -1103.89kNm MBA = -388.08kNm MBC = +388.08kNm MCB = +538.84kNm MCD = -538.84kNm MDC = 0

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/43

SOALAN 3 MAB = 0kNm MBA = -36.83kNm MBC = +36.83kNm MCB = +100.25kNm MCD = -100.25kNm MDC = -29.90 kNm SOALAN 4 MAB = -13.79kNm MBA = +7.45kNm MBC = -7.45kNm MCB = +24.14kNm MCD = -24.14kNm MDC = -17.56 kNm

INPUT 5C
Melakar Gambarajah daya Ricih (GDR) dan Gambarajah Momen Lentur(GML) dalam Kerangka Portal Tujuan sebenar kita membuat agihan momen adalah untuk mendapat momen akhir pada setiap sambungan. Kaedah melakar gambarajah daya ricih dan momen lentur adalah hampir sama dengan kaedah yang anda belajar sebelum ini iaitu di dalam modul Mekanik Struktur 1 (C2008). Walaubagaimana pun di dalam melakarkan GDR dan GML bagi kerangka portal ini kita perlu menggunakan kaedah tindihan dalam gambarajah yang diperolehi dari analisis agihan momen dan juga analisis menggunakan kaedah tupang mudah. Bagi kerangka portal tidak melibatkan kes huyung ia adalah sama dengan kes huyung . Di dalam kes huyung momen akhir yang di

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/44

gunakan adalah momen pembetulan huyung manakala dalam kes tidak huyung momen yang digunakan adalah momen terus daripada analisis Sila beri perhatian penuh kepada contoh yang akan ditunjukkan di halaman yang berikutnya..

Contoh 5.7 Tentukan nilai-nilai momen akhir dan seterusnya lakarkan gambarajah momen lentur dan gambarajah daya ricih . 12kN/m 25kN
B C

3I

I 4m 3I 8m
A

8m

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/45

Penyelesaian ( sila rujuk contoh 5.5 ) Nilai nilai momen akhir adalah seperti berikut
B

8m 3.06

74.25

4m 8m
A

30.67

58.84 D Melakarkan gambarajah momen lentur

HD 14.91

*untuk memudahkan kerja-kerja melukis , anda boleh mengasingkan kerangkan kepada bahagian-bahagian tertentu seperti berikut : ANGGOTA AB B 25kN

3.06 25kN

4m

4m 30.67 30.67 3.06

30.67 A

3.06

GAMBARAJAH MOMEN LENTUR

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/46

ANGGOTA BC 12kNm B 3.06

8m

74.25 C 74.25

3.06 GAMBARAJAH MOMEN LENTUR ANGGOTA CD 74.25

8m

4m 58.84 14.91 74.25

58.84 D

HD 14.91

74.25

58.84

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/47

GAMBARAJAH MOMEN LENTUR

NOTA: Jika anda perhatikan , semua gambarajah yang dilukis adalah berdasarkan nilai-nilai momen akhir .

Melakarkan gambarajah daya ricih *untuk memudahkan kerja-kerja melukis , anda boleh mengasingkan kerangkan kepada bahagian-bahagian tertentu seperti berikut : ANGGOTA AB B 25kN

3.06 25kN

4m

4m 30.67 3.06

30.67 A 8.45
A

=0

-30.67 3.06 FB(4) + 25(4) = 0 FB = 16.57kN

16.57

GAMBARAJAH DAYA RICIH

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/48

=0

25 16.57 FA = 8.45kN ANGGOTA BC 12kNm B 3.06 8m 74.25 C

=0

3.06 + 74.25 FC(8) + 12(8)(4) = 0 FC = 57.66kN

=0

12(8) 57.66 FA = 38.34kN 38.34

GAMBARAJAH DAYA RICIH 74.25 ANGGOTA CD

57.66

4m 8m 58.84 14.91+18.36 = 33.27 58.84 D HD 14.91 74.25

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/49

33.27

33.27

GAMBARAJAH DAYA RICIH

=0

=0

-58.84 74.25 FC(4) = 0 FC = 33.27kN

33.27 14.91 FD = 18.36kN

PENILAIAN KENDIRI
Arahan: Dengan menggunakan kaedah agihan momen , tentukan momen akhir bagi rajah yang ditunjukkan dan seterusnya lukiskan gambarajah daya ricih dan momen lentur. Soalan 1 30kN/m B 4m 40kN/m 2I C

50kN

5m

3I

2I 8m D

3m 20kN A 20kN B 2I Soalan 2 10m 2I 3I 10m 4m

15kN I 2m 5m 1m C 3I E

A 2 3 2

D 1 1

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/50

Soalan 3 40kN B 9m 7m C 10kN/m 3m E 5m D

EI adalah malar A 3m 4m

SOALAN 4

100kN/m B C

10m D A 10m

EI adalah malar

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/51

MAKLUM BALAS

Soalan 1 MAB = -1103.89kNm MBA = -388.08kNm MBC = +388.08kNm MCB = +538.84kNm MCD = -538.84kNm MDC = 0 538.84kN.m

338.08kN.m B

538.84kN.m

1103.89kN.m

GAMBARAJAH MOMEN LENTUR

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/52

Soalan 2 MAB = +11 kNm MBA = +22 kNm MBC = -22 kNm MCB = +34 kNm MCD = -25kNm MDC =-0.5 kNm MCE =-9 kNm 34kN.m 25kN.m

22kN.m

22kN.m

C 9kN.m

43kN.m A 5kN.m D

11kN.m

GAMBARAJAH MOMEN LENTUR

Soalan 3 MAB = +43kNm MBA = +86kNm MBC = -86kNm MCB = ++125 kNm

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/53

MCD = -56kNm MDC =-69 kNm MCE =-35kNm

86kNm B

125kNm 69kNm C 56kNm E 28kNm

86kNm

7m 28kNm 43kNm A

GAMBARAJAH MOMEN LENTUR Soalan 4 MAB = +41 kNm 83kN.m MBA = +83kNm MBC = 83kN.m -83.4kNm B MCB = +83.2 kNm MCD = -83.2kNm MDC =-41kNm C 83kN.m 83kN.m

41kN.m A

41kN.m

GAMBARAJAH MOMEN LENTUR

AGIHAN MOMEN (KERANGKA)

C4303/U5/54

Semoga anda berjaya di dalam unit agihan momen ini , adakah anda tahu apakah kegunaan nilai-nilai momen yang anda cari selama ini ? . Nilai momen lentur adalah nilai yang terpenting di dalam proses merekabentuk struktur kerana di situ anda akan mecari nilai momen maksima dalam menentukan kedudukan tetulang utama manakala nilai daya ricih adalah untuk menentukan kedudukan tetulang ricih atau link dalan sesuatu rasuk bertetulang konkrit .

TERIMAKASIH