You are on page 1of 2

UCHWAA NR VII/32/11 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 4 marca 2011 r.

w sprawie: ustanowienia, zasad i trybu przyznawania dorocznych nagrd Burmistrza Miasta Brzegu za osignicia w dziedzinie twrczoci artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t. jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123; zm.: Dz. U z 2002 r. Nr 41 poz. 364; Dz. U z 2003 r. Nr 96 poz.1568, Dz. U. 213 poz. 2081; Dz. U z 2004r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598, Dz. U z 2005r. Nr 131 poz. 1091, Nr 132 poz. 1111; Dz. U z 2006r. Nr 227 poz. 1658; Dz. U z 2009 r. Nr 62 poz.504) Rada Miejska Brzegu uchwala, co nastpuje: 1. 1. Ustanawia si doroczn nagrod Burmistrza Miasta Brzegu za osignicia w dziedzinie twrczoci artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury, zwan w dalszej czci nagrod. 2. Nagroda moe by przyznawana osobom fizycznym lub prawnym, a take innym podmiotom, w szczeglnoci: twrcom, wykonawcom, instruktorom, animatorom kultury i instytucjom dziaajcym w dziedzinie kultury na podstawie caoksztatu dziaalnoci lub osigni o istotnym znaczeniu, na zasadach okrelonych niniejsza uchwa. 2. 1. Nagrod jest dyplom okolicznociowy oraz nagroda pienina, przyznawane cznie. Zespoom twrcw lub wykonawcw przyznawana jest nagroda zespoowa. 2. Nagrody pienine mog by przyznane w nastpujcej wysokoci: 1) dla twrcy lub wykonawcy indywidualnego w wysokoci od 200 do 1.000 z brutto. 2) dla zespow twrcw lub wykonawcw w wysokoci od 1000 do 4.000 z brutto. 3) dla instruktorw i animatorw kultury w wysokoci od 500 do 2.000 z brutto. 3. O wysokoci nagrd, w granicach okrelonych w ust. 2 decyduje Burmistrz Miasta Brzegu, biorc pod uwag wysoko rodkw przeznaczonych na nagrody w uchwale budetowej. 4. Wysoko rodkw na nagrody okreli corocznie uchwaa budetowa. 3. 1. Nagroda dla twrcw, wykonawcw moe by przyznana za szczeglne osignicia w upowszechnianiu kultury, uzyskanie znaczcych wyrnie w trakcie prezentacji, przegldw, konkursw, festiwali, wystaw i innych, kultywowanie lokalnych tradycji i folkloru, promocj dokona artystycznych Gminy Miasto Brzeg na forum krajowym i midzynarodowym. 2. Nagroda dla instruktorw i animatorw kultury moe by przyznana za szczeglne osignicia uzyskane w pracy szkoleniowej, menaderskiej, dziaalno wychowawcz, popularyzatorsk, za organizacj pracy instytucji artystycznej, promocj osigni artystycznych miasta. 4. 1. Nagrody mog by przyznane za caoksztat dziaalnoci lub za osignicie o istotnym znaczeniu. 2. Nagroda za caoksztat dziaalnoci moe by przyznana tej samej osobie lub grupie osb tylko jeden raz. 3. Kady spord nagrodzonych moe otrzyma tylko jedn nagrod za to samo osignicie. 5. 1. Wnioski o przyznanie nagrody mog zgasza: 1) dziaajce na terenie Gminy Miasta Brzegu stowarzyszenia twrcw i artystw,

Id: OOZNC-ZTOPO-VWWUL-TAHWS-TMJNY. Podpisany

Strona 1

2) instytucje kultury i inne podmioty zajmujce si organizowaniem i prowadzeniem dziaalnoci kulturalnej na terenie Gminy Miasta Brzegu, 3) mieszkacy Gminy Miasta Brzegu w liczbie co najmniej 20 osb. 2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawiera nastpujce informacje: 1) nazw podmiotu zgaszajcego kandydata do nagrody lub podpisy mieszkacw w przypadku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt. 3, 2) imi i nazwisko kandydata lub dane dotyczce zespou twrcw lub wykonawcw, 3) wskazanie za jakie osignicia nagroda ma by przyznana, 4) uzasadnienie wniosku. 3. Zoenie zgoszenia o przyznanie Nagrody nie jest rwnoznaczne z jej przyznaniem. 4. W przypadku stwierdzenia brakw formalnych wniosku, wnioskodawca podlega wezwaniu do ich usunicia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. 5. Wniosek o przyznanie nagrody nie jest rozpatrywany w przypadku: 1) cofnicia wniosku przez wnioskodawc, 2) rezygnacji bd mierci kandydata, 3) wystpienia brakw formalnych wniosku, jeeli nie usunito ich w terminie. 6. Wnioski mog by zgaszane do Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzdu Miasta w terminie do 30 czerwca kadego roku. Wnioski zgoszone po upywie powyszego terminu bd rozpatrywane w nastpnym roku kalendarzowym. 7. 1. Nagrody przyznaje Burmistrz Miasta Brzegu, po zapoznaniu si z opini Komisji Nagrd. 2. W skad Komisji Nagrd wchodzi 5 osb, w tym co najmniej dwch przedstawicieli rodowisk twrczych, instytucji kultury lub innych podmiotw zajmujcych si organizowaniem i prowadzeniem dziaalnoci kulturalnej na terenie Gminy Miasta Brzegu. 3. Komisj Nagrd powouje Burmistrz Miasta Brzegu corocznie w drodze zarzdzenia. 4. Burmistrz Miasta Brzegu moe przyzna take nagrod z wasnej inicjatywy, po zasigniciu opinii Komisji Nagrd . 5. W kadym roku mog by przyznane od 3 do 10 nagrd. 6. Burmistrz Miasta Brzegu moe nie przyzna adnej nagrody w przypadku uznania, e adna z kandydatur nie zasuguje na nagrod. 8. Nagrody bd wrczane raz w roku, do koca wrzenia danego roku . 9. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Brzegu. 10. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Opolskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Brzegu Mariusz Grochowski

Id: OOZNC-ZTOPO-VWWUL-TAHWS-TMJNY. Podpisany

Strona 2

Rate